Page 1

člen Národní sítě Místních akčních skupin ČR

projekty

spolupráce

lidé

mikroregion

Informační periodikum Místní akční skupiny MAS Sdružení Západní Krušnohoří, z.s.

NEPRAVIDELNÝ ZPRAVODAJ č. 2/2018


2

MAS Sdružení Západní Krušnohoří Kancelář

Ředitelům/ ředitelkám mateřských a základních škol na území působnosti MAS Sdružení Západní Krušnohoří, z.s.

Pracovní doba pro veřejnost: po–pá 8–12, 13–15.30 hod. doporučujeme si schůzku předem telefonicky domluvit Adresa: Rudé armády 23, 431 44 Droužkovice Kontakty: Ing. Hana Dufková, ředitelka E-mail: hana.dufkova@maskaszk.cz Mobil: +420 737 177 432 Jiří Drechsler, IT E-mail: jiri.drechsler@maskaszk.cz tel. 724 960 964 Ing. Anna Makarová, projektová manažerka E-mail: anna.makarova@maskaszk.cz tel.721 935 294, 724 960 964 Anežka Ješinová, asistentka E-mail: anezka.jesinova@maskaszk.cz tel. 724 960 964 Hana Hrošková, účetní E-mail: hana.hroskova@maskaszk.cz tel. 737 741 974

Výkonný výbor Předseda Obec Vrskmaň zastupuje Bc. Václav Hora, starosta E-mail: hora@vrskman.cz Mobil: +420 603 807 178 Místopředseda Okresní agrární komora Chomutov zastupuje Ing. Jaroslav Brožka, předseda Mobil: +420 603 205 477 člen Obec Hrušovany zastupuje Ing. Petr Šmíd, starosta E-mail: ou-hrusovany@volny.cz Mobil: +420 608 272 422 člen Adolf Loos E-mail: loosadolf@seznam.cz Mobil: +420 603 507 847 člen Š + Z s.r.o. zastupuje Václav Zavaďák E-mail: info@maskaszk.cz Mobil: +420 606 509 480

V Droužkovicích dne 20. června 2018 Naše ČJ – 18 – 356 Vážení partneři, dovolujeme si vám oznámit, že místní akční skupina MAS Sdružené Západní Krušnohoří, z.s. vyhlásila 8.6.2018 výzvu „MAS Sdružení Západní Krušnohoří – IROP – Podpora infrastruktury předškolního vzdělávání a základních škol“ k podávání investičních projektů v Integrovaném operačním programu (IROP), návaznou na výzvu IROP č. 68 „Zvyšování kvality a dostupnosti infrastruktury pro vzdělávání a celoživotní učení“. Předmětem výzvy jsou projekty, zaměřené na rozvoj infrastruktury a) předškolního vzdělávání (zařízení péče o děti mladší 3 let, dětské skupiny a MŠ) b) základního vzdělávání v ZŠ, Z projektu lze realizovat • nákup budov • rekonstrukce a stavební úpravy, vč. zajištění bezbariérovosti • pořízení vybavení budov a učeben • pořízení kompenzačních pomůcek • zajištění vnitřní konektivity základních škol, včetně připojení k internetu Bude se jednat o aktivity, vedoucí k rozvoji klíčových kompetencí v oblastech komunikace v cizích jazycích, v oblasti technických a řemeslných oborů, přírodních věd a ve schopnosti práce s digitálními technologiemi. Podmínkou podání žádosti je zanesení projektového záměru ve Strategickém rámci MAP Chomutovsko nebo MAP ORP Kadaň (dle územní přináležitosti), a to nejpozději k datu podání projektové žádosti. Výzva je otevřena a žádosti lze podávat do 10. 8. 2018 do 10:00 hod. s tím, že může být v případě potřeby prodloužena. Min. částka rozpočtu projektu: 600 000 Kč, max. částka rozpočtu projektu: 5 000 000 Kč. Oprávněnými žadateli jsou: Společné pro obě aktivity • organizace zřizované nebo zakládané kraji • obce • organizace zřizované nebo zakládané obcemi • nestátní neziskové organizace • církve • církevní organizace Aktivita Infrastruktura pro předškolní vzdělávání • zařízení péče o děti do 3 let • školy a školská zařízení v oblasti předškolního vzdělávání Aktivita Infrastruktura základních škol • školy a školská zařízení v oblasti základního vzdělávání Podrobné informace a všechny potřebné dokumenty k výzvě naleznete zde: https://www.maskaszk.cz/clld-2014-2020-1/programove-ramce-/irop/irop-vyzva-c-1-infrastruktura-predskolniho-a-skolniho-vzdelavani-298.html S případnými žádostmi o konzultaci se můžete na mě obrátit na tel. 737 177 432, e-mail: hana. dufkova@maskaszk.cz. Ing. Hana Dufková vedoucí pracovník pro realizaci CLLD MAS Sdružení Západní Krušnohoří, z.s.

www.maskaszk.cz


MAS Sdružení Západní Krušnohoří

Příprava výzvy č. 2 z IROP MAS Sdružení Západní Krušnohoří, z.s, upozorňuje, že se připravuje vyhlášení 2. výzvy k předkládání žádostí o podporu z Integrovaného regionálního operačního programu s názvem „MAS Sdružení Západní Krušnohoří – IROP – Podpora infrastruktury pro zájmové, neformální a celoživotní vzdělávání. Výzva je navázána na výzvu IROP č. 68 - Zvyšování kvality a dostupnosti infrastruktury vzdělávání a celoživotního učení. Alokace (celkové způsobilé výdaje projektů) určená pro tuto výzvu je 7 393 421 Kč. Vyhlášení výzvy se předpokládá pravděpodobně v měsíci srpnu až září 2018.

Výzva z IROP - Bezpečná doprava Informujeme případné zájemce, že v dohledné době MAS vyhlásí výzvu v rámci svého programového rámce IROP na opatření F31 - Bezpečná doprava. Výzva je ve stadiu jejího schvalování řídícím orgánem. Celková alokace (celkové způsobilé výdaje projektů) na výzvu je 11 684 210,53 Kč. Typy podporovaných projektů Bezpečnost dopravy - rekonstrukce, modernizace a výstavba chodníků podél silnic I., II. a III. třídy a místních komunikací, přizpůsobených osobám s omezenou schopností pohybu a orientací, - rekonstrukce, modernizace a výstavba bezbariérových komunikací pro pěší k zastávkám veřejné hromadné dopravy, - rekonstrukce, modernizace a výstavba podchodů nebo lávek pro chodce přes silnice I., II. a III. třídy, místní komunikace, železniční a tramvajovou dráhu, přizpůsobených osobám s omezenou schopností pohybu a orientace a navazujících na bezbariérové komunikace pro pěší, - realizace prvků zvyšujících bezpečnost železniční, silniční, cyklistické a pěší dopravy (bezpečnostní opatření realizovatelná na silnici, místní komunikaci nebo dráze, veřejné osvětlení, prvky inteligentních dopravních systémů) je možná kombinace výše uvedených aktivit. Cyklodoprava - výstavba - samostatných stezek pro cyklisty nebo stezek pro cyklisty a chodce se společným nebo odděleným provozem (s dopravním značením C8 a,b, C9 a,b nebo C10 a,b), sloužících k dopravě do zaměstnání, škol a za službami, - jízdních pruhů pro cyklisty nebo společných pásů pro cyklisty a chodce v přidruženém prostoru silnic a místních komunikací (s dopravním značením C8 a,b, C9 a,b nebo C10 a,b), sloužících k dopravě do zaměstnání, škol a za službami. Realizace - liniových opatření pro cyklisty v hlavním dopravním prostoru silnic a místních komunikací v podobě vyhrazených jízdních pruhů pro cyklisty, piktogramových koridorů pro cyklisty nebo - vyhrazených jízdních pruhů pro autobusy a jízdní kola, sloužících k dopravě do zaměstnání, škol a za službami. Je možná kombinace uvedených aktivit, je možná realizace související doprovodné infrastruktury pro cyklisty (např. stojany na jízdní kola), vždy při současné výstavbě komunikace pro cyklisty nebo liniového opatření pro cyklisty.

tel. 724 960 964

3

Řídící výbor MAP II Předseda Mgr. Jan Mareš, MBA - náměstek primátora SMCH Zástupce realizátora projektu Ing. Hana Dufková - ředitelka MAS SZK, z.s. Mgr. Karel Straka - koordinátor MAP Mgr. Bronislav Podlaha - koordinátor MAP Zástupce Ústeckého kraje Ing. Alexandra Zdeňková Zástupci zřizovatelů škol MUDr. Marian Bystroň - zastupitel SMCH Bc. Dagmar Mikovcová - vedoucí OŠ, tajemnice VVVZ,SMCH PhDr. Petra Jandová - ředitelka ZŠaMŠ Duhová cesta, s.r.o. Chomutov Vladimír Haška - zástupce soukromých zřizovatelů Mgr. Karel Bernt - zástupce zřizovatele Město Jirkov Luděk Pěnkava - zástupce zřizovatele obec Strupčice Iveta Rabasová Houfová - zástupce zřizovatele obec Blatno Zástupce vedení škol, výborní učitelé, zástupci ze školních družin Bc. Irena Kopecká - ředitelka MŠ Jiráskova, Chomutov Mgr. Miloslav Hons - ředitel ZŠ Na Příkopech, Chomutov Mgr. Michal Vlach - ředitel ZŠaMŠ Březno Mgr. Martin Reihs - ředitel MGaZŠ Krušnohorská, Jirkov Mgr. Miloš Dvořák - ředitel Výchovného ústavu Místo Zástupci organizací neformálního a zájmového vzdělávání Mgr. Milan Märc - ředitel SVČ Domeček, Chomutov Mgr. Markéta Dolejší - ředitelka pobočky Člověk v tísni, o.p.s. Zástupci základních uměleckých škol Mgr. Karel Žižka - ředitel ZUŠ TGM, Chomutov Zástupce rodičů Petr Drobný Zástupce ITI nebo IPRÚ Mgr. Hana Nováková Zástupce OHK Chomutov Ing. Ivana Košanová - ředitelka ZástupceAgentury pro sociální začleňování Kamila Zinčenková lokální konzultantka


4

z regionu

Setkání venkovských mateřských škol ve Spořicích Spolupráce několika malotřídních mateřských škol v našem regionu má již dlouholetou tradici. Letošní letní setkání s názvem „květinové děti“ se konalo 29. května v  rámci mezinárodního dne dětí na zahradě mateřské školy ve Spořicích a zúčastnilo se celkem 5 mateřských škol z Údlic, ze Spořic, z  Droužkovic, ze Zelené a z Hrušovan. Každá škola měla připravenu písničku o květině, se kterou jsme zahajovali zábavné dopoledne.

Mateřská škola ve Spořicích pro všechny zúčastněné připravila krásné přivítání plné květin a balónků, občerstvení výbornou šťávou, mnoho pěkných soutěží a her, ke kterým využila prostornou zahradu školy. Za účast dostaly všechny děti na konci her ještě sladkou odměnu, na krk kytičku a už odjížděly na oběd do své školky. Za všechny mateřské školy děkuji celému personálu mateřské školy ve Spořicích! Jana Hrušíková ředitelka MŠ Hrušovany

www.maskaszk.cz


z regionu

Hrušovany Podpora zabezpečení mateřské školy v hrušovanech Za účelem dostatečného zajištění bezpečného vstupu do Mateřské školy v Hrušovanech jsme požádali o dotaci z programu MŠMT „Podpora zabezpečení mateřských škol a základních škol tvořených třídami 1. stupně s počtem tříd do pěti“. Cílem programu s názvem „ Kdo je tam?“ bylo pomoci zřizovatelům s financováním bezpečnostního auditu a technického zabezpečení školy.

zíme zhruba od října do května pravidelně každý čtvrtek mezi 17. – 19. hodinou v jídelně Domu pro seniory. Uvaříme si čaj, probereme spoustu zajímavých témat, navzájem si radíme a pomáháme, užíváme si tu chvíli „jen pro sebe“ a při tom stíháme na každém kurzu vyrábět něco nového, tvořit novou technikou. Každý čtvrtek je většinou brán jako samostatná lekce, jen někdy, když je nová technika náročnější nebo potřebujeme více času na výrobky, je stejné téma dva týdny. Všechny ženy jsou ohromné šikulky, ale největší pochvalu si zaslouží paní Zdena Sůjová, naše „bábinka“, která svým elánem a nadšením trumfne mladší ročníky a je s námi na každém setkání již dva roky.

5

Bílence Kompostéry pro občany jsou již předány Obec Bílence se společně s dalšími šesti obcemi (Výsluní, Hora sv. Šebestiána, Křimov, Hrušovany, Jirkov a Černovice) zúčastnila projektu „Chomutovsko – kompostéry pro občany“ jehož nositelem je dobrovolný svazek obcí Chomutovsko. Cílem tohoto projektu bylo získat finanční prostředky (dotaci) z Operačního programu Životní prostředí a následné pořízení celkem 485 kompostérů a 3 kontejnerů na textil v celkových nákladech 1.798.786,- Kč s 85% dotací. Díky společné žádosti Chomutovska tak mohly i menší obce dosáhnout na dotaci s  nízkým počtem zahradních kompostérů (nejnižší počet pořizovaných kompostérů pro obec byl 18, nejvyšší naopak 120). Tyto kompostéry jsou následně bezplatně zapůjčeny občanům obcí zapojených do projektu, kteří o ně projevili zájem v anketě z předešlého roku. A tak se již začátkem června mohli nejen bílenečtí radovat ze zapůjčených zahradních kompostérů o objemu 1050 l, které jim po době udržitelnosti projektu do 31. 12. 2023 zůstanou.

Celkové náklady na nákup elektronického bezpečnostního zařízení sdosáhly 186 955,- Kč. Ministerstvo školství podpořilo naší mateřskou školu částkou 40 000,- Kč, obec Hrušovany přispěla částkou 146 955,- Kč. Ministerstvu i obci moc děkuji za zlepšení podmínek v MŠ Hrušovany, které oceňují zejména zaměstnanci školy a rodiče dětí. Jana Hrušíková, ředitelka školy

Spořice Tvořivá setkávání ve Spořicích Základní myšlenkou pro vznik pravidelných tvořivých čtvrtků bylo obnovit na vesnici tradici setkávání lidí při společných činnostech, oživit znovu komunikaci mezi lidmi, umožnit alespoň na chvíli odreagování od každodenních starostí a ukázat, že „zlaté české ručičky“ stále platí. Pan starosta a obecní úřad nám poskytli potřebnou podporu a zázemí a my se již tři roky schátel. 724 960 964

Vřele děkuji za výbornou spolupráci zejména manažerce a specialistce dobrovolného svazku obcí Chomutovsko při realizaci tohoto projektu a přeji nám všem, ať kompostéry dobře slouží. Malovaly jsme na trička, razítkovaly jsme prostírání, tvořily jsme spoustu dekorací do oken a na dveře, vyráběly jsme rámečky, zdobily různými způsoby vázy i svícny, tvořily jsme šperky z PET lahví, fima, látek, … . A spousta dalšího zábavného odpočinkového tvoření nás ještě čeká. Srdečně mezi nás zveme každého, kdo si chce odpočinout od všedních stresů, kdo chce zkusit tvořit něco vlastníma rukama – do svých výrobků dáváte kousek sebe, a to je hodnota, kterou nenahradí sebedokonalejší zboží z marketů. Máte-li dvě ruce, pak máte všechno, co ke tvoření potřebujete, zbytek najdete u nás. Věk, pohlaví ani vzdělání nerozhoduje, důležitá je chuť být s prima lidmi. Budeme se na vás těšit. V případě jakýchkoliv dotazů můžete volat 777 193 527. Lenka Fialová

Mgr. Petra Kubániková, starostka obce Bílence


6

z regionu

Klášterec nad Ohří Oslavy 20. výročí od založení Městského ústavu sociálních služeb Oslavy při příležitosti 20. výročí od založení Městského ústavu sociálních služeb v Klášterci nad Ohří proběhly v týdnu od 14. 5. 2018 do 18. 5. 2018. Na každý den byl připraven bohatý program, aby uspokojil všechny cílové skupiny návštěvníků a obyvatel domova.

se přišli pozdravit s klienty, o které pečovali. Na úseku volnočasových aktivit byla připravena ke zhlédnutí také výstava výrobků klientů.

Mamavis - Držitel značky Krušnohoří regionální produkt®

Ve čtvrtek za našimi klienty přijeli na celodenní návštěvu senioři z partnerské německé obce Grossrückerswalde. Pro návštěvníky byla připravena prohlídka Domova a celá řada výtvarných i pohybových aktivit, seznámili se tak s průběhem běžného dne v Domově pro seniory. Po vydatném obědě se vydali na krátkou procházku do okolí a navštívili místní aquapark.

Mladá maminka Martina Štefanková díky své dceři přišla na nápad, jak zdokonalit tradiční Priessnitzovy zábaly. Po zaregistrování ochranné známky a získání patentových práv na zábalové pásy Mamavis rozvíjí spolu s dalšími členy týmu výrobu produktu, který nedávno získal certifikát KRUŠNOHOŘÍ regionální produkt® a byl nominován do TOP produktů Startup World Cup.

V pátek jsme se zaměřili na nejmladší návštěvníky našeho Domova. Pro děti z  Mateřských škol byli pozváni sokolníci s  ukázkou dravců

Právě na mateřské dovolené na podzim roku 2014 mi naše dětská lékařka při nachlazení dcery Natálky doporučila použít zábal na hrudník podle Vincenze Priessnitze. Tento zábal tvoří mokrá plena, igelit a ručník. Zábal ale nedržel na svém místě, dceři stále padal. V jednu chvíli mě napadlo, že by se tyto tři vrstvy daly spojit do jedné. Načrtla jsem si možný tvar zábalu na papír a začala jsem hledat švadlenu, která by jej ušila dle mých představ. Jedná se tedy o modernizaci tradičního zábalu, všechny tři vrstvy jsou sloučené a zábal se připevňuje suchým zipem. Následně jsem rozšířila sortiment o zábaly na krk, na kolena, lýtka a lokty, bačkory, zábal na karpály a zápěstí a také čelenku na bolest hlavy.

V pondělí se uskutečnilo společné setkání s vedením města, spolupracujícími organizacemi a obchodními partnery. Součástí tohoto setkání bylo divadlo od pražského souboru na téma Alzheimerovy choroby s názvem „Tři židle“. Toto představení bylo zvoleno záměrně, abychom nezasvěceným ukázali, jak obtížná je práce s klienty s tímto onemocněním a přiblížili, jak se nemocný cítí a co prožívá. Následující den byl věnován klientům Domova pro seniory a Pečovatelské služby. Společně s  moderátorem, bavičem a imitátorem Vladimírem Hronem si naši klienti zazpívali několik písní od známých tuzemských i zahraničních interpretů. Středa byla pojata v  duchu Dne otevřených dveří pro širokou veřejnost i bývalé zaměstnance MÚSS. Domov si přišlo prohlédnout několik zájemců o službu a někteří bývalí zaměstnanci

a sov. Celý týden se velice vydařil a všem našim klientům přejeme, aby byli i nadále spokojeni s poskytovanými službami. Na závěr bychom chtěli poděkovat Teplu Klášterec, s.r.o. za poskytnutí finančního daru na uskutečnění oslav. Bc. Jana Praková DiS.

Zábaly Mamavis jsou české patentované výrobky a mají atesty pro děti mladší 3let. V našem týmu Mamavis věříme, že naše zábaly pomohou lépe zdolat jakoukoliv nemoc či bolest dle tradice Vincence Priessnitze, starší přes 200let, kterou popisuje Anička Jánská níže. Rozvíjíme různá vylepšení pro aplikaci dalších metod jako jsou bylinky a oleje. Osvědčuje se nám spolupráce s  dalšími subjekty jako například  VZP, kde jsme se stali hlavními partnery Klubu pevného zdraví, členové mají slevu na všechny druhy zábalů. Pomáhají nám s marketingem a pořádají zajímavé soutěže, do kterých jsme zapojeni. Výbornou zkušenost mám s Inovačním centrem Ústeckého kraje, kde nám vysvětlili systém v podnikání. Zúčastnili jsme se soutěže StartUp Go Grill v Ústí nad Labem, kde jsme vyhráli a byli nomiwww.maskaszk.cz


z regionu nováni jako jeden z velmi zajimavých produktů ze střední Evropy. Mamavis se dostal do TOP 8 nejlepších startupů v kategorii BioTech - Startup World Cup. A i když jsme nevyhráli, získali jsme cenné zkušenosti. K našim atestovaným výrobkům máme i stanoviska lékařů. Jedním z  nich je MUDr. Jaroslav Novotný, vedoucí lékař Priessnitzových léčebných lázní v Jeseníku a druhým je dětský lékař MUDr. Josef Havlík z Karlových Varů, který má 60letou praxi z České republiky i ze Švýcarska. Opomenout nemůžu ani MUDr. Ivanu Kadlecovou z Klášterce nad Ohří, která mi jako první doporučila používání Priessnitzových zábalů. Zábaly si chválí také v dětském oddělení karlovarské nemocnice, kde je využívají na dětském oddělení po operacích krčních a nosních mandlí i při akutních zánětech. Získali jsme také osvědčení Regionální produkt KRUŠNOHOŘÍ, který nám pomáhá s  označením místa, kde vnikla myšlenka a zároveň patent moderního priessnitzova zábalu. Certifikát KRUŠNOHOŘÍ poukazuje na místo domoviny a to Klášterce nad Ohří. Chystáme se expandovat a rádi bychom udrželi místo, kde vše začalo. Samozřejmě nelze opomenout, že hlavní přísadou k zábalu je živá PRAMENITÁ VODA.

7

Výsluní Na pouť do Výsluní po opravené místní komunikaci Výsluní se snaží již od roku 2014 postupně opravovat své místní komunikace. Zároveň s tím buduje dešťovou kanalizaci, rekonstruuje vodovodní řad (provádí a financuje SčVK) a veřejné osvětlení. Úkol je to náročný jak z hlediska financování, tak organizačně.

Termíny zbývajících Venkovských farmářských trhů v roce 2018 V letošním roce se opravuje nejdelší úsek kolem kostela sv. Václava v délce 252m. Rozpočet na tuto akci přesahuje 4 miliony korun. Tak jako v posledních 2 letech i letos jsme byli úspěšní se žádostí o dotaci z Ministerstva pro místní rozvoj - program Podpora obnovy a rozvoje venkova, také z Ústeckého kraje - Program obnovy venkova, přispěl nám i tradiční podporovatel Města Výsluní - skupina ČEZ.

8. 9. Droužkovice 6. 10. Údlice 1. 12. Předvánoční v Droužkovicích „ za školou “ 1. 9. Spolupořádáme Okresní dožínky ve Vrskmani

A voda? Síla pramenů spočívá v jejich molekulární struktuře, která z ní vytváří doslova „živou vodu“. Molekuly vody se obecně shlukují do tzv. klastrů a tyto klastry jí dávají, zjednodušeně řečeno, jakousi schopnost „paměti“. Doporučujeme na místo kohoutkové vody používat pramenitou vodu a pro místní občany Kláštereckou kyselku. Martina Štefanková

tel. 724 960 964

Město Výsluní tímto děkuje všem, kteří finančně podpořili projekt obnovy místních komunikací, zejména Ministerstvu pro místní rozvoj, Ústeckému kraji a skupině ČEZ . Doufáme, že díky této podpoře se nám podaří celý projekt do roku 2020 dokončit. Proinvestováno pak bude celkem kolem 25 milionů korun. Zveme proto všechny k návštěvě Výsluní například u příležitosti konání tradiční „ Svatováclavské pouti“ dne 28. 9. 2018 Ing. Dagmar Čadílková, starostka Města Výsluní

Ke dni 31. 5. 2018 je na KONTĚ Matýsek

296 850,20 Kč


8

z regionu

Jirkov Městský ústav sociálních služeb Jirkov (MěÚSS)

Podvečer nabitý energií Chtěli bychom touto cestou poděkovat paní Leoně Hrnkové, která nám se svými kamarádkami umožnila prožít krásné odpoledne a mnoho lidí potěšit. Při rozloučení slíbila paní ředitelka Mgr. Eva Šulcová, že to nebylo odpoledne poslední, a tak se všichni mohou těšit na příště.

Proč nabitý energií? Protože do Městského ústavu sociálních služeb zavítala jeho patronka zpěvačka a herečka Olga Lounová. Patronka se přijela podívat a zazpívat svým „seniorům“. Celý podvečer se krásně povídalo a zpívalo, Olga svým temperamentem a optimismem zaplnila celý sál a vtáhla do pohody i všechny přítomné, jak klienty, tak personál i jejich rodinné příslušníky. Sál tleskal a zpíval, kdo mohl, tančil či se pohupoval v rytmu. Při závěrečném poděkování, kterého se ujaly paní ředitelka Mgr. Eva Šulcová a místostarostka Jirkova Dana Jurštaková, slíbily společně s Olgou, že se určitě takový večer bude opakovat. Následovalo krásné loučení, všeobecné fotografování a podepisování. Co si přát víc…, než vidět všechny usměvavé a spokojené, takže už se těšíme na PŘÍŠTĚ.

Když je žena ženou Zcela neobvyklé odpoledne zažili klienti MěÚSS Jirkov, když za nimi dorazila skupina žen, která se rozhodla o ně celé odpoledne pečovat. A tak si celé odpoledne klienti užívali masáže obličeje, krku, rukou, péči vizážistek, kosmetiku. Také módní přehlídku určenou opravdu ne pro dvacetileté modelky, ale pro zralé ženy a dozvěděly se, které barvy nosit a kterým se vyhnout. Pro zpestření přehlídky na závěr vpluly do sálu nevěsty a vnesly tam i trochu nostalgie. Dámy si svoje hýčkání užívaly a překvapivě si odpoledne chválili i pánové.

Dubfest 2018 První velké festivalové odpoledne prožili 12. června 2018 klienti MěÚSS Jirkov a další hosté, kteří se přišli na naši akci podívat i s panem starostou a paní místostarostkou. Přesto, že odpoledne začalo drobným deštíkem všichni byli stateční a vydrželi. Užívali si vystoupení písničkáře Jindry Kejaka, taneční skupiny MEDOVINA s jejich country tanci, africké tance v podání seskupení TARATIBU a skupiny MAKOVEC. Pro všechny bylo připravené pivečko, buřty, buchty a další dobroty. Počasí se udobřilo a jak čas běžel, bylo čím dále tepleji i když někteří již byli zahřáti tancem. Děkujeme tedy Všem zúčastněným, hostům, účinkujícím i sponzorům za vydařenou akci. Blanka Koblicová www.maskaszk.cz


z regionu

Měděnec

9

Vesnice roku

Bude zdejší oblast zapsána do seznamu UNESCO?

Ústeckého kraje 2018

U štoly země zaslíbená není dochován prvopočátek dolování, ale předpokládá se, že to bylo nejspíše v polovině 14. století. První dochované zmínky jsou z poloviny 15. století.

Soutěže se letos v ústeckém kraji zúčastnily tyto obce: Bělušice, Blatno u Chomutova, Blšany u Loun, Brandov, Březno u Chomutova, Cítoliby, Dolní Poustevna, Droužkovice, Kytlice, Liběšice, Libkovice pod Řípem, Lipová, Líšťany, Lkáň, Lukavec, Mnetěš, Nová Ves v Horách, Ohníč, Přestanov, Radovesice, Vědomice, Vilémov a Vrbice (tučně jsou vyznačeny obce na území MASSZK, z.s.).

Ve štole Země zaslíbená, stejně jako v ostatních štolách, jmenovitě ještě ve štole Marie pomocné , se z prvopočátku těžilo hlavně stříbro, později měděné rudy a nejnižších partiích později i železné rudy. Z měděných rud se vyráběl v Horní Halži zejména ve středověku tzv. vitriolový olej (kyselina sírová). Tato těžba měděných rud ve štolách v Mědníku a výroba vitriolových olejů na Horní Halži byla ukončena v roce 1877.

Cílem soutěže Vesnice roku v Programu obnovy venkova je snaha povzbudit obyvatele venkova k aktivní účasti na rozvoji svého domova, zveřejnit rozmanitost a pestrost uskutečňovaní programů obnovy vesnic a upozornit širokou veřejnost na význam venkova. Letos získala toto významné ocenění Vesnice roku Ústeckého kraje roku 2018 obec Kytlice na Děčínsku. Po Libochovanech, které zvítězily v loňském roce, putuje ocenění do malebné obce s téměř 500 obyvateli.

V roce 1910 byla štola Marie pomocná zpřístupněna pro veřejnost, byl to první důl turisticky zpřístupněn v Rakousku - Uhersku pro veřejnost. Štola Země zaslíbená byla otevřena v roce 2013 a v roce 2015 byla prohlášená za Kulturní památku ČR. Od roku 2009 náš spolek Historické rudné doly Mědník usiluje spolu s dalšími hornickými revíry v Krušných horách o zápis na Seznam světového kulturní dědictví UNESCO. 15. června 2018 proběhla hodnotitelská mise ICOMOS, která zajišťuje posudky nominovaných lokalit na zápis na seznam UNESCO. Celou komisi v čele s expertem UNESCO na hornickou tématiku, kterým byl tentokrát Francouz, jsme provedli po vrchu Mědník a poté jsme uskutečnili v rámci mise prohlídku štoly Marie pomocná. Výsledky a vyhodnocení, případné přijetí hornických památek a štol v Mědníku bude vyhlášeno v roce 2019. Ivan Cáder Měděnec

tel. 724 960 964

Obec Kytlice žije bohatým společenským životem zastoupeným Kytlickým ochotnickým spolkem a Kytlickým loutkovým ochotnickým spolkem pod vedením dámy české kultury Heleny Albertové. V obci výborně funguje jednotka dobrovolných hasičů a Kytlický chrámový sbor. V Kytlici se 17. srpna uskuteční oficiální vyhlášení soutěže Vesnice Ústeckého kraje roku 2018. Vítězové krajských kol postupují do celostátního kola, které se uskuteční první zářijový týden. Vítěz celostátního kola a nositel titulu „Vesnice roku 2018“ bude vyhlášen 15. září na Jarmarku venkova v Luhačovicích. Příjemným bonusem pro vítěze je finanční odměna ve výši až dva miliony korun od Ministerstva pro místní rozvoj a osobní vůz ŠKODA OCTAVIA COMBI G-TEC, který vítězi poskytne na dva roky zdarma partner soutěže ŠKODA AUTO. zdroj: http://www.vesniceroku.cz


10

regionální značka

Krušnohorský Regiofest aneb Den regionálních produktů (nejen) Ústeckého kraje MAS Sdružení Západní Krušnohoří, z.s. ve spolupráci se Statutárním městem Chomutov, pořádalo letos druhý KRUŠNOHORSKÝ REGIOFEST.

podporovat drobnou regionální ekonomiku. Možnost ochutnávek přilákala jak věrné, tak i nové zákazníky.

Ve čtvrtek 31. května, od 10 do 19 hodin, na náměstí 1. máje v Chomutově představilo více než 50 regionálních producentů svoje produkty, výrobky, zážitky nebo služby. Většinou se jednalo o držitele některé z regionálních značek z rodiny regionální produkt nebo držitele ocenění značkou „Regionální potravina Ústeckého kraje“ či „Potravina kraje Přemysla Oráče“. Prezentace regionálních produktů formou prodejních trhů je osvědčeným nástrojem, jak

Akce byla realizována pod záštitou hejtmana Ústeckého kraje Oldřicha Bubeníčka, který osobně „tržiště“ navštívil a prodejcům vyjádřil svou podporu. Během své návštěvy předal novým držitelům značky KRUŠNOHOŘÍ regionální produkt® certifikát opravňující tuto značku pro své produkty používat. Akci jsme spojili i s oslavou Dne dětí, a proto byl až do večera pro děti připraven formou sou-

www.maskaszk.cz


regionální značka

těží naučně - zábavný program. V horní části náměstí se děti projížděly na šlapacích traktůrcích nebo si prolézaly vystavený traktor. Dolní část náměstí hasiči z Prunéřova zaplnili pěnou. V centrální části náměstí byly k dispozici dílničky (nejen pro děti), kde si zájemci zkoušeli různá řemesla (např. výrobu keramiky, vitráží, zpracování vlny, produkty z včelího vosku, decoupage, dlabání koryt apod.). Mimo jiného byla k vidění i práce bednářů, kteří k nám zavítali z Plzně. Pod dřevozpracujícíma rukama p. Bezaniuka se pod širým nebem zrodila dřevěná lavička, která bude umístěna na veřejném prostranství v obci Droužkovice. O hudební zpestření se postaraly regionální hudební tělesa (kapely Makovec, Album, Jindra Kejak, Zfleku, Dětský soubor ZŠ Březno, folklorní soubor Krušnohor, Šupík J+J). Akci moderoval Marek Leština. Ing. Anna Makarová

tel. 724 960 964

11


12

z regionu

Březno Indiánské války

V sobotu 7. 7. 18 se od 10 hod. konají Indiánské války na poli za Březnem. Konkrétně se jedná již o 9. díl, tentokrát o Bitvu at Bryan post office. Jezdecké tažení kavalerie G. A. Custera povede herec Václav Vydra. Info na www North Western Territory.

Farmářské trhy 14. 4. 2018 Již tradičně zavítaly do Března u Chomutova farmářské trhy. Organizačně tuto akci zajišťovala MAS Sdružení Západní Krušnohoří ve spolupráci s Obcí Březno. Naše obec vložila ceny do tomboly, které byly tentokrát opravdu tematicky zaměřené na zahradu a vše, co s  ní souvisí. Celý výtěžek z  prodeje tomboly byl věnován na Konto Matýsek. Trhy nabízely regionální produkty – víno od místních vinařů, med, medovinu a vepřové maso ve vlastní šťávě. Své stánky připravili i výrobci sýrů, uzenin, pekaři nebo keramičky. Nechybělo občerstvení, které nabízelo tradiční trdelník, langoše, nepřeberné množství tepelně upravovaných uzenin. A protože akci navštívilo i hodně dětí, byl připravený program i pro nejmenší. Ten zajišťovala

jarní dekorace. Již takto nabitý program obohatila Jezdecká stáj Březno pod vedením pí Denisy Budákové, která nabídla ukázku drezury koní a následné svezení jednotlivých zájemců. Samozřejmě nemohla chybět ani zábava. O tu se tentokrát postaral populární bavič Milan Pitkin a hudební skupina Country 5. Počasí nám také přálo, tak co dodat na závěr? Snad jen: „Příště zase v Březně na shledanou.“ Linda Svobodová

ZŠ a MŠ Březno v podobě hudebního vystoupení a rukodělné dílničky, kde si mohly děti vyrobit www.maskaszk.cz


školství

MAP II - Neptáme se, co můžete udělat pro vzdělávání. Řekněte nám, co může MAP udělat pro Vás. Na stránce www.mapchomutovsko.cz naleznete elektronické formuláře určené pro ředitele a učitele mateřských a základních škol. V případě, že jim věnujete několik málo minut, tak umožníte lépe zacílit finanční prostředky MAP II do Vašich škol. Ankety pro rodiče a žáky budou spuštěny po prázdninách.

Tematické oblasti doplní nově pracovní skupina finance, jejíž hlavní úkol je hledat a nacházet finanční zdroje (primárně mimo strukturální EU fondy) potřebné k plnění cílů MAP.

Žádná z otázek není tzv. povinná! Nemusíte tedy uvádět ani školu ani Váš emailový kontakt a nemusíte odpovídat na všechny otázky, ale pouze na ty, které Vám „za to stojí“.

Nad pracovními skupinami pak bdí tzv. Řídící výbor MAP (zastoupení je uvedeno na str. 3 ve sloupci vpravo).

Všem tak nabízíme další možnost jak nám nadiktovat požadavky. Na základě poptávky budeme postupně zajišťovat nákup pomůcek, objednávat dopravu a rezervovat exkurze, zajišťovat termíny seminářů a jinak se pokoušet naplňovat společnou vizi – učitel má nejlepší dostupný servis pro výkon svého povolání.

V případě zájmu nás kontaktujte na karel.straka@maskaszk.cz.

Dle metodických pokynů jsme společně na jednotlivých setkáních aktualizovali formální dokumenty jako například jednací řád, aktualizovali jsme seznam členů, a schválili novou strukturu Partnerství, informovali o způsobu odměňování

13

institucích jako jsou střediska volného času nebo knihovny. Workshop povedou lektorky z Nové školy o.p.s., která má po základních školách síť čtenářských klubů, Chomutovu nejblíže v Březně a ve Vejprtech. Pro účastníky bude kurz zdarma. Obsahem bude především ukázka metod, tj. předvedení vedení čtenářského klubu přímo na učitelích. V případě zájmu nám opět piště na email uvedený výše a ideálně rovnou uveďte, jaký stupeň preferujete (předškola + 1. třída / první / druhý stupeň). Dle zájmu pak navrhneme počet setkání a jejich konkrétní termíny. Informace o aktivitách čtenářských klubů Nové školy můžete zjistit a inspiraci čerpat již dnes zde: www.ctenarskekluby.cz.

Veškeré informace poskytnuté v rámci dotazníku jsou určeny pouze pro potřeby realizačního týmu MAP a nebudou zveřejněny za jednotlivé školy nebo ve spojení s konkrétními respondenty. Data budeme agregovat a takto anonymizovaná následně používat ve veřejných dokumentech. Moc děkujeme za spolupráci a Váš čas. I nadále zvyšujeme kvalitu vzdělávání na Chomutovsku skrze spolupráci mnoha partnerů. Kdo by se chtěl aktivně účastnit projektu MAP a nechce se spokojit s vyplněním formuláře nebo zasláním námětů emailem, může si vybrat a navštívit jednu z pracovních skupin. Ty probíhaly v průběhu května a června a znovu se začnou setkávat po prázdninách. Členové pracovních skupin mají „pojištěné“, že jim neunikne žádná příležitost jak využít finanční prostředky MAP. Na výběr je z následujících tematických oblastí: • • • • •

předškolní vzdělávání, matematická gramotnost a digitální kompetence, čtenářská gramotnost a kulturní povědomí, pro rovné příležitosti (ex PS Inkluze), sociální a občanské kompetence, rozvoj podnikavosti a iniciativy, kariérové poradenství a polytechnické vzdělávání, cizí jazyky,

tel. 724 960 964

a vykazování, nastartovali tzv. aktivity spolupráce jednotlivých škol mezi sebou nebo s knihovnou či muzeem, vysvětlili způsob plánování a jeho částečné přesunutí na úroveň samotných škol, diskutovali o komunikačním plánu a způsobech zapojení veřejnosti. Jedna věc je umět číst, jiná pak umět rozlišit, co za přečtení stojí a co ne. Mezi důležité cíle MAP patří zvyšování čtenářské gramotnosti. Na podporu jejích rozvoje chystáme na konec září po dohodě se členy pracovních skupin workshop. Zaměřen bude na založení a vedení čtenářského klubu v mateřských a základních školách, v zájmových a kulturních

A zase ty zlaté české... Dlužíme Vám ještě ukázku toho, jak může vypadat spolupráce mateřských a základních škol. Nápad vzešel od paní učitelky z MŠ Kaštánek v Jirkově, chopily se ho tři základní školy a ukázku konkrétní práce žáků ze Základní školy v Údlicích můžete vidět na fotografii. Stačilo nakoupit materiál do dílen na pracovní vyučování, domluva pana ředitele Jiřího Chloupka s paní ředitelkou mateřské školy Blankou Proškovou a pak už jen smysluplná činnosti, která nakonec udělá radost druhým. Mgr. Karel Straka


14

z regionu

Hora Svaté Kateřiny Kateřinské slavnosti Dne 23. 6. 2018 se konaly Kateřinské slavnosti, slavilo se 490té výročí povýšení osady na město Císařem Ferdinandem I. roku 1528.

Oslavy města začaly hlasitým průvodem městem za účasti dětí z dětského klubu, hasičů a místních občanů v čele s paní starostkou, která poté slavnostně zahájila celé slavnosti. Kromě návštěvníků z obce a okolí se oslav účastnili i starostové z Olbenhau a Deutschneudorfu. Celou akci provázelo Divadlo Rozmanitostí,

www.maskaszk.cz


od našich sousedů

15

Podbořany Bum fest Víte, jak vypadá hezký, ale náročný den v Domově pro seniory v Podbořanech? Ráno známý rituál – léky, převazy, snídaně. Potom se objevujeme na recepci v hezkých či slušivých žlutých tričkách a kloboučcích. Již nasedáme a dík našim spolehlivým řidičům a doprovázeni usměvavými sestrami odjíždíme do Žatce.

které nás bavilo až do pozdních hodin. Mimo jiné zde předvedli hasiči svou profesionalitu, kulturní a umělecká agentura Rekruti nám předvedla dobu středověkou v několika vstupech a závěrem jejich programu byla ohnivá show. Po poledni si pro nás připravili žáci naší školy svá vystoupení a opravdu se bylo čím bavit. Do pozdních nočních hodin jsme si mohli zatančit i zazpívat s několika kapelami. Jediné, co nás potrápilo, byla nepřízeň počasí, ale ani to návštěvníky a stánkové prodejce neodradilo. Chtěli bychom poděkovat nejen účinkujícím, ale i návštěvníkům, za společně strávené chvíle. Lenka Brandnerová

Ptáte se, co tam? No přece na druhý ročník BUM FESTU. Zde vládne bezvadná organizace naší Ivanky. Rytmus vystoupení dívek a chlapců z různých škol byl úchvatný. Doufám, že ani my jsme neudělali ostudu. Ivanku totiž úsměv neopustil. Bylo i dosti diváků. Milé dívenky mne například přesvědčily, že nejsou školka, ale první třída a že již umí celou českou abecedu. Za poledne se vracíme do Podbořan. Po obědě krátký odpočinek, trocha zajímavého čtení, káva. Již nás sestřička zve na dřívější večeři. Potom scházíme na recepci a zde se objevují naše spolehlivé dobrovolnice, ale i dobrovolníci. V jejich kvalitní péči vyrážíme dobývat tvrz v Hlubanech. Nebojte se, žádná bitva nebude. Pouze dík našemu špičkovému doprovodu navštívíme vernisáž výstavy Podbořansko a kaolin. Součástí vernisáže je i vystoupení hornické kapely Barbora. Ta zahájila havířskou hymnou a loučila se písní skladatele Vejvody Škoda lásky. Po 20 hodině jsme opět v našem domově, pochopitelně za celý den plny i plni spoustou radostných pocitů. Ing. Milan Zelenka

tel. 724 960 964


16

od našich sousedů

Kadaň Velikonoční tvoření plné barev a fantazie Rukodělné a tvořivé aktivity obyvatel kadaňského Domova pro seniory měly v uplynulém měsíci více méně jasné téma. Velikonoční svátky považuje převážná většina klientů po Vánocích za druhé nejkrásnější v roce a tomu odpovídaly i samotné přípravy. Výroba kraslic a dalších jarních ozdob na několik způsobů, vše stoprocentní ruční práce, originál vedle originálu.

Pro úplnost je třeba ještě dodat, že letošní velikonoční tvoření probíhalo ve dvou fázích, první v rámci minimezigeneračního setkávání s dětmi z kadaňské mateřinky Klásek, druhé pak formou Klubu seniorů s dobrovolnicí Hankou Andrejčákovou.

Když má svátek voda aneb Klub seniorů s F. Fedorem

žeme. Host dalšího z řady Klubů v  kadaňském Domově pro seniory ovšem ano, a o své znalosti a zkušenosti se neváhal podělit. František Fedor ze společnosti Severočeských vodovodů a kanalizací přijal pozvání na tematickou besedu v rámci významného dne, Světového dne vody (22. března). Voda. V našich končinách věc tak běžná… Otočíme kohoutkem, teče, máme plné řeky a přehrady, denně ji spotřebováváme na desítky litrů, dokonce žijeme v takovém luxusu, že pitnou vodou splachujeme… Je toto téma vůbec zajímavé? Bezpochyby ano. A v podání Františka Fedora platí toto tvrzení dvojnásob.

Meziboří Domov sociálních služeb Meziboří p.o. Turnaj v Holandském billiardu V  dubnu proběhl v  Domově turnaj v  Holandském billiardu. Holandský  billiard  je velice chytlavá hra, která si mezi uživateli našla mnoho příznivců.

Poutavé povídání doplněné skvěle připravenou prezentací, odborné věci podané jednoduše pochopitelným způsobem, světové i tuzemské zajímavosti, to vše dohromady učinilo z obyčejného odpoledne hezký prožitek. A když se po

hodině a půl povídání zeptal pan František znovu, co že je tedy vlastně cennější, nebylo třeba pouhého tušení. V tento okamžik již všichni posluchači neomylně věděli.

Při samotné hře se hráči nejen dobře pobaví, ale také si procvičí svou přesnost a soustředění. Cílem hry je získat během 3. kol co nejvíce bodů pomocí puků, kterými se hráč trefuje do 4 otvorů. Ty jsou hodnoceny 1,2,3 a 4 body. Uživatelé se scházejí několikrát do roka a snaží se překonat svůj rekord nebo výsledek soupeřů. Blanka Beranová aktivizační pracovník

Co je cennější? Sklenice obyčejné pitné vody nebo nový mobil? Když takovouto otázku položí vodohospodářský odborník, tušíme, která z odpovědí bude trefou do černého. A byť asi víme, spatra zpravidla důvod vysvětlit nedokátexty a fota Zd. Moravec

www.maskaszk.cz


od našich sousedů

Mezigenerační sportovní dopoledne Dne 30. května 2018 proběhlo v Domově sociálních služeb na Meziboří další společné mezigenerační setkání seniorů a dětí z MŠ Kaštánek Litvínov, které se neslo ve sportovním duchu. Pro obě generace bylo připraveno soutěžní Sportovní dopoledne na zahradě Domova, ale díky nepřízni počasí se soutěžilo v budově DSS 102.

Soutěžící byli rozděleni do 5 družstev, které se skládalo ze 4 čtyř dětí a 1 seniora. Celkem se soutěžilo v sedmi disciplínách. Všichni soutěžící museli ukázat pevnou vůli a přesnou mušku při plnění soutěžních disciplín jako např. shodit co nejvíce kuželek, nakrmit hladového medvěda,

sáhnout si na sluneční paprsky, vylovit si překvapení z tajemné krabice apod. Poté, co soutěžící splnili všechny sportovní disciplíny, spočítaly se získané body a nedočkavá družstva i ostatní přihlížející fanoušci netrpělivě čekali na výsledky. Následné vyhlášení vítězného družstva provázel za potlesku obrovský jásot a radost z výhry. Za nejlepšího sportovce Sportovního dopoledne v DSS Meziboří obdrželi vý-

herci diplom, medaili a sladkou odměnu. Senioři i děti si společné dopoledne náramně užili a na závěr si ve velmi srdečné a milé atmosféře zazpívali. Kateřina Vavrová

17

Most Podpora chanovských žáků ke střednímu vzdělání Do druhého roku vstoupil projekt, který chce zvýšit účast chanovských dětí a mládeže na středním stupni vzdělávání a přispět k úspěšnosti jejich vzdělávací dráhy jejich přímou podporou v době přechodu mezi vzdělávacími stupni. Pro optimální přechod dětí z chanovského sídliště na střední školu se spojili pedagogové ze základní a střední školy spolu s pracovníky neziskovek a propojují tak pedagogickou a sociální práci.

Kromě řemeslných ochutnávek, doučování, kariérového poradenství jsou to i exkurze na střední školy do výrobních firem. Velký důraz je kladen na spolupráci s rodiči, kteří mají minimálně jednou měsíčně společné setkání s pracovníky projektu. Rodiče, kteří se též zúčastňují exkurzí, mají možnost prohlédnout si školy, případně budoucí pracoviště svých dětí. Projekt má už i své dílčí úspěchy. V uplynulém školním roce úspěšně ukončilo studia pět žáků učebního oboru Operátor skladování, chanovské pobočky SŠT Most. Realizátor projektu Dům romské kultury o.p.s., partneři SŠT v Mostě, ZŠ Most, Zlatnická ul. a Naděje - M, o.p.s. spolupracují na projektu „Podpora středoškolského vzdělávání chanovských žáků“ v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání č. CZ.02.3.61/0.0/0.0/15_007/000 0222. Dům romské kultury o.p.s. Zlatnická 5/184 434 01 Most E- mail: nebesar@dumrk.cz Tel.: 417 639 344, 607 139 415 www.dumrk.cz Martin Nebesař ředitel

tel. 724 960 964


18

od našich sousedů

Perštejn

Dne 16.06.2018 proběhl na místním koupališti Dětský den spojený s tradiční akcí Dětský den a vodní hrátky Vodní hrátky. Pro zabavení dětí zde byla spousta atrak2018 na koupališti cí – skákací hrady, segway, golf, zorbindové koule a mnoho dalších atrakcí, při kterých si děti užily spoustu legrace. Při vodních hrátkách se zchladily na vodních lyžích, zachytaly si ryby nebo vystřelily ze vzduchovky. Jako hudební doprovod přijel zpříjemnit odpoledne dětem Tomáš Barták se svou skupinou HNEDLE VEDLE. Kateřina Krejčová

www.maskaszk.cz


od našich sousedů

Litvínov Zámek valdštejnů Expozice 2018

FENOMÉN TOVÁRNY HELLER & SCHILLER HISTORIE VÝROBY HRAČEK HUSCH V HORNÍM LITVÍNOVĚ Unikátní výstava, sběratelů M. Smahy a M. Widenského, dokumentující rozsáhlou produkci nejvýznamnějšího československého výrobce mechanických plechových hraček od roku 1925 do roku 1938. Poprvé jsou vystaveny hračky z období pokračující výroby v letech 1938-1945. K vidění jsou funkční elektrifikované kolejiště a dioramata sestavené z plechových železničních hraček značky HUSCH. Expozice je přístupná do 31. prosince 2018.

LITVÍNOVSKÁ HRABĚCÍ MANUFAKTURA NA VÝROBU SUKNA V zámecké chodbě jsou vystaveny zvětšené reprodukce grafických listů z roku 1728, které podrobně znázorňují celý výrobní proces v šlechtické textilní manufaktuře. Možnost vlastnoruční ražby pamětní medaile s motivy Jana Josefa Valdštejna a manufaktury.

Výstavy 2018 VÝSTAVA VÝTVARNÉHO OBORU ZUŠ LITVÍNOV K 70. výročí vzniku Základní umělecké školy Litvínov jsou vystaveny nejlepší práce žáků za uplynulých pět let. Výstava je přístupná do 10. června 2018. KLAUZURY Výstava prací žáků grafického designu SOŠ Litvínov - Hamr 14. června - 26. srpna 2018.

19

VÝSTAVA PRACÍ STUDENTŮ A ABSOLVENTŮ AKADEMIE VÝTVARNÝCH UMĚNÍ V PRAZE Vystavující: Adam Velíšek, Adam Kovalčík, Martin Malý, Michal Hradil, Tomáš Voves, Jakub Goll, Radek Mužík, Jan Tubač 26. června - 29. září 2018. SYLVA PRCHLÍKOVÁ VÝBĚR Z DÍLA OBRAZY, KERAMIKA, PORCELÁN 9. října - 31. prosince 2018. VELKÝ SÁL PROSTORY VHODNÉ PRO SVATEBNÍ OBŘADY Informace: matrika telefon 476 767 641 ZÁMEK ul. Mostecká čp. 1, GPS: 50°35´50.656“N, 13°36´37.222“E Pokladna, informace: telefon +420 603 151 600 OTEVŘENO: středa-neděle 10.00 - 12.00, 13.00 - 17.00 hodin PROHLÍDKY VŽDY V CELOU HODINU. (úterý pouze po telefonické domluvě a jen pro skupiny) Vstupné: (v ceně vstupného jsou zahrnuty prohlídky všech expozic v zámku): dospělí 50 Kč, důchodci 30 Kč, děti a studenti 20 Kč (pedagogický doprovod organizovaných skupin a děti do 3 let zdarma), rodinné vstupné 90 Kč (platí pro 2 dospělé osoby a min. 1 dítě), www.litvinov.cz TURISTICKÉ INFORMAČNÍ CENTRUM Otevřeno: pondělí-neděle 9.00-17.00 hodin, telefon 603 151 600, ul. Mostecká čp. 1, GPS: 50°35´50.656“N, 13°36´37.222“E Bc. Marta Novotná

SOCHY STANISLAVA HANZÍKA V galerii lze zhlédnout busty známých herců R. Hrušínského, V. Brodského, J. Kemra, S. Neumanna nebo oceněná díla v zahraničí Svářeč, B. Hrabal. Některé z vystavených soch se objevily v oblíbeném českém filmu Pupendo. Součástí výstavy je filmový dokument Petra Skaly a fotografie Josefa Sudka o díle ak. sochaře a čestného občana města Litvínova. VÁNOCE A VELIKONOCE PO CELÝ ROK ORIGINÁLNÍ OZDOBY Výstava nabízí celoroční inspiraci na vánoční a velikonoční výzdobu, a to tradiční i zcela netradiční. Výstava je přehlídkou nápadů, zručnosti, řemesla i dobrého vtipu. V prosinci 2018 budou ozdoby obměněny.

tel. 724 960 964


20

ŠTOLY

MARIE POMOCNÁ A KOŇSKÁ JÁMA

OTEVÍRACÍ DOBA květen - červen, září a říjen so - ne 11:00 - 17:00 hod. červenec a srpen út - ne 11:00 - 17:00 hod. VSTUPNÉ Dospělí 80,- Kč děti do 15 let 60,- Kč. Důchodci od 60 let a studenti do 20 let 60,- Kč. Fotografování 30,- Kč, videozáznam 50,- Kč. Poslední prohlídka v 16:00. Skupina max. 15 osob, min. 3 osoby. Večerní prohlídka od 18:00 v celém revíru 100,- Kč (7osob) na 739 040 671 dva dny dopředu. Možno objednat prohlídku i mimo otevírací dobu (min. 7 osob mimo čer - srp) dva dny dopředu na 739 040 671 Pouze pro osoby starší 5 ti let. Nutná pevná obuv a teplé oblečení. Zákaz vstupu s domácími zvířaty a pod vlivem omamných látek

Najdete nás v obci Měděnec v Krušných horách.

www.maskaszk.cz

Zpravodaj MAS Sdružení Západní Krušnohoří 2/2018  
Zpravodaj MAS Sdružení Západní Krušnohoří 2/2018  
Advertisement