Page 1

člen Národní sítě Místních akčních skupin ČR

projekty

spolupráce

lidé

mikroregion

Informační periodikum Místní akční skupiny MAS Sdružení Západní Kkrušnohoří

NEPRAVIDELNÝ ZPRAVODAJ č. 5/2013

Postřehy z návštěvy bulharské MAS

20 let existence Agrární komory ČR

Poslední výzva bude v lednu

Ve dnech třetího a čtvrtého prosince jsme na základě pozvání MIG Yablanitsa - Pravets v oblasti Loveč (Местна Инициативна Група Ябланица-Правец гр. Ябланица, обл. Ловеч) vydali do Bulharska. Obvykle si všichni spojují Bulharsko s dovolenou a teplem. Během návštěvy zdejší MASky jsme si ale v prosincových dnech ani jednoho moc neužili. Teplo zde tedy opravdu nebylo. I tak jsme ale rozhodnutí cestovat do Bulharska skutečně nelitovali.

V sobotu 7. prosince jsme sobě i veřejnosti připomněli 20. výročí vzniku Agrární komory ČR. Využili jsme k té příležitosti předvánoční venkovské farmářské trhy v Droužkovicích. Připomínka proběhla, jak jinak, prostřednictvím domácí zabíjačky. Okresní agrární komora Chomutov při příležitosti výročí vzniku komory nechala vyrobit zabijačkové výrobky a ty na trhu rozdávala. Samozřejmě, že kdo chtěl, mohl za výborná jelítka, jitrnice, tlačenku anebo černou zabíjačkovou polévku přispět na konto Matýsek.

...čtěte na str. 4

...čtete na str. 10

Příjem žádostí 20. kolo Programu rozvoje venkova bude probíhat v termínu od 3.3. do 14.3.2014. V tomto kole budou přijímány mimo žádostí opatření I.1.1. Modernizace zemědělských podniků a III.1.2. Podpora zakládání podniků a jejich rozvoje, také IV.1.2. Realizace místní rozvojové strategie a proto MAS Sdružení Západní Krušnohoří vyhlásí svoji poslední výzvu hned počátkem ledna. Objem finančních prostředků pro 11. výzvu MAS SZK se neustále mění v závislosti na výši skutččných nákladů již zrealizovaných projektů. Předpokládáme cca 500 tis.Kč.


2

MAS Sdružení Západní Krušnohoří

Kancelář

Končí stávající programové období 2007 - 2013

Pracovní doba pro veřejnost: po–pá 8–12, 13–15.30 hod.

O tom, co a jak dál se radili členové výborů v listopadu a prosinci hned dvakrát

doporučujeme si schůzku předem telefonicky domluvit Adresa: SNP 144, 431 44 Droužkovice Kontakty: Hana Dufková, ředitelka MAS SZK E-mail: hana.dufkova@maskaszk.cz Mobil: +420 737 177 432 Kateřina Stratinská, projektová manažerka na mateřské dovolené E-mail: katerina.stratinska@maskaszk.cz mobil: +420 732 762 789 Hana Hrošková, účetní E-mail: hana.hroskova@maskaszk.cz tel. 737 741 974

Zápis ze společného jednání výkonného a programového výboru MAS SZK ze dne 8.11.2013 konaného v hotelu u Svatého Václava v Hrušovanech od 13:00 hodin Přítomni VV: Hana Dufková, ing. Petr Šmíd, Adolf Loos, ing. Jaroslav Brožka, Kateřina Stratinská, Přítomni PV: Iveta Rabasová Houfová, Pavel Ašenbrener, Petr Škuta, (Adolf Loos) Na programu jednání bylo: 1. Vyhlásit nebo nevyhlásit 11. Výzvu MAS SZK v případě, že MZe vyhlásí 20. kolo? Aktuálně je volných pro možné zazávazkování 691 563,- Kč. PV se spolu v VV shodli na tom, že je vhodné tyto prostředky vyčerpat.

Výkonný výbor

2. Jaké fiche vyhlásit pro 11. Výzvu MAS SZK? Po delší diskusi se PV i VV shodli na tom, že by bylo vhodné vyhlásit výzvu na všechny fiche, byť jsou alokované prostředky relativně velmi nízké, a to z toho důvodu, abychom eliminovali nebezpečí, že nebudou podány projekty na fiche, které bychom potřebovali vyhlásit (které nejsou naplněny z hlediska předem naplánované intervence v SPL – jedná se o fiche č. 6, 8 a 9). Při posuzování a výběru projektů budou přednostně vybrány projekty z fichí v pořadí: F6, F8 a F9, F1, F4 a F5 (viz příloha č. 1 Zápisu). Usnesení: Vyhlásit 11. Výzvu MAS SZK, vyhlásit všechny fiche (1, 3, 4, 5, 7, 8 ,9).

Hana Dufková, předsedkyně MAS SZK E-mail: hana.dufkova@maskaszk.cz Mobil: +420 737 177 432

3. Hospodaření za období do 30.9.2013 – MAS SZK vykazuje v tomto období zisk ve výši 62 160,73 Kč.

ing. Jaroslav Brožka, místopředseda Mobil: +420 603 205 477

4. Předsedkyně VV seznámila výbory s předpokladem financování provozu MAS SZK v příštím roce: • Z prostředků IV.1.1. cca 380 tis. Kč (převod z roku 2012 ve výši 234 132 Kč, z roku 2013 cca 150 000 Kč), • Členské příspěvky cca 170 tis. Kč • Dotace MZe (je v jednání, není jistá) cca 350 tis. Kč • Ústecký kraj podle všeho povolí posun splatnosti úvěru ve výši 1 000 000Kč (zajištěno směnkou - osobním závazkem předsedkyně VV) o 1 rok do 31.12.2014, dotaci na činnost MAS s největší pravděpodobností neposkytne. Provoz kanceláře bude omezen, budou omezeny zejména mzdové náklady. Každopádně je třeba zabezpečit administraci projektů a běžnou administrativní agendu s existencí kanceláře spojenou, včetně vedení účetnictví, zpracování mezd apod. To by mělo být zabezpečeno příjmy výše uvedenými. • Další možností financování je zpoplatnění

Jiří Drechsler, IT E-mail: jiri.drechsler@maskaszk.cz tel. 724 960 964 Ladislava Dolejšková, projektová manažerka E-mail: ladislava.dolejskova@maskaszk.cz tel. 606 388 057, 724 960 964 Anežka Ješinová, asistentka E-mail: anezka.jesinova@maskaszk.cz tel. 724 960 964

ing.Petr Šmíd Mobil: +420 608 272 422 Adolf Loos E-mail:loosadolf@seznam.cz Mobil: +420 603 507 847 Kateřina Stratinská E-mail:katerina.stratinska@maskaszk.cz Mobil: +420 732 762 789

některých služeb, pokud to Pravidla IV.I.I. pro rok 2014 umožní. Usnesení: Prověřit možnost zpoplatnění služeb a v případě, že to Pravidla nezakážou, služby spojené s administrací projektů (pomoc s přípravou žádostí o proplacení, její zpracování apod.) zpoplatnit. Zodpovídá ředitelka. 5. Předsedkyně podala informaci o ukončení projektu Původ a značka: Náš region. Projekt byl ukončen, 24.9.2013 byla podána žádost o proplacení. MAS SZK jako koordinační MAS podala žádost o proplacení výdajů ve výši 968 456 Kč, MAS Šluknovsko jako partnerská MAS podala ŽoP ve výši 377 010 Kč a MAS Český les ŽoP ve výši 627 075 Kč. Žádosti již prošly první administrativní kontrolou SZIF. 6. Projekt „Mléko a med pro naše zdraví“ byl podán v 19. kole PRV, v září proběhly obhajoby. Jedná se o mezinárodní spolupráci MAS SZK jako MAS koordinační na české straně projektu. Partnerskou MAS je slovenská MAS LEV. Partnerská smlouva byla již podepsána. Na české straně byl projekt doporučen k podpoře. Nyní se ještě čeká na schválení / neschválení na Slovensku. Pokud bude projekt schválen i tam, bude možné náklady spojené s pořádáním VFT od září zahrnout do způsobilých výdajů projektu. 7. Pomáháme - Na kontě Matýsek je k dnešnímu dni (7.11.2013) 69 270,26 Kč. Konto je poměrně dost zviditelněné a známé v regionu. Nicméně finanční prostředky se zde shromažďují zejména z akcí (tombola na VFT), charitativní akce, pořádaná v srpnu Domem dětí a mládeže v Chomutově, 1. Vyjížďka pro Matýska apod. Na konto přispěli i někteří zemědělci a podnikatelské subjekty. Samozřejmě i fyzické osoby. Ty však přispívají a pomáhají zejména tím, že se zapojují např. do tomboly a to ať již jako pořadatelé, nebo jako dárci věcných cen, či jako ti, kteří si lístky do tomboly koupí. Tím, že se nám (společně s paní Jitkou Reineltovou) podařilo sbírku zviditelnit, začali jsme získávat i dárce vyšších finančních částek, které umožní pořídit rehabilitační pomůcky. Danielka – o pomoc s propagací nás požádal starosta Málkova pan Egermann. Zde žije Danielka, která onemocněla leukémií. Na stránkách MAS SZK je uvedena informace i o této potřebě pomoci, byla zveřejněna i ve Zpravodaji. Sbírku a pomoc pro Danielku organizuje OÚ Málkov společně s MŠ v Málkově, kam Danielka chodila.

www.maskaszk.cz


MAS Sdružení Západní Krušnohoří

3

Zápis ze společného jednání výkonného a programového výboru a monitorovací komise MAS SZK konaného dne 27. listopadu 2013 v Hotelu u Sv. Václava v Hrušovanech od 11:00 hodin Přítomni: Dle prezenční listiny Projednáno: 1. Informace o alokacích jednotlivých MAS v rámci ČR pro období 2007-2013. Celkem podpořeno 112 MAS, pro všechny bylo alokováno 4 729 412 165 Kč, z toho alokace pro MAS SZK 69 662 114 Kč. V rámci ČR jen 9 MAS získalo vyšší alokaci než MAS SZK. Výše alokace se odvíjela od počtu obyvatel území působnosti a od hodnocení MAS, kterým MASky průběžně procházely. Usnesení: přítomní berou na vědomí 2. 31.12.2013 končí programové období 2007 – 2013. Členové VV + MK + PV byli seznámeni s činnostmi, které bude nutné zabezpečit pro další období. Jsou to jednak aktivity, spojené s administrací projektů, s evaluací SPL, s aktivitami projektů spolupráce a to ať již při realizaci projektu Mléko a med pro naše zdraví, tak projektu Původ a značka: náš region. Dál bude třeba realizovat aktivity spojené s přípravou rozvojových dokumentů pro období 2014 – 2020, pokud bude MAS chtít ve svém hlavním poslání pokračovat. Usnesení: přítomní berou na vědomí 3. Přehled o všech žádostech, které MAS předala k zaregistrování na SZIF. K dnešnímu dni bylo celkem zaregistrování 99 projektů, z toho bylo 18 projektů ukončeno (žadateli, SZIF), 44 projektům byla schválena platba, 9 projektů je ve stadiu kontroly žádosti o proplacení na SZIF, žádnému projektu nebyla neschválena platba a 28 projektů je v realizaci před podáním žádosti o proplacení. Usnesení: přítomní berou na vědomí 4. 20. kolo PRV (11. Výzva MAS SZK) by měla být až po schválení Pravidel ze strany MZe, poslední zatím známá informace je, že by to mělo být 17. – 24.3.2014, jedná se o orientační informaci. Usnesení: přítomní berou na vědomí 5. Podle Pravidel, která budou platná pro 20. kolo PRV, bude pravděpodobně možné převést 300 tis. Kč z opatření IV.1.2. na opatření IV.1.1. Usnesení: všichni přítomní souhlasí s převodem 300 000 Kč ze IV.1.2 do IV.1.1., pokud to Pravidla umožní.

tel. 724 960 964

6. Připomenutí: a. Změna sídla MAS SZK byla schválena valnou hromadou dne 9.6.2011 b.Zřízení kanceláře v sídle MAS SZK schválila valná hromada 9.6.2011 c. Organizační strukturu MAS SZK schválila valná hromada dne 16.10.2008, včetně úřadu ředitele d. Ředitel(ka) byl(a) VV dne 16.10.2008 pověřena vedením úřadu ředitele a má za povinnost vytvářet vhodné administrativně – technické zázemí, včetně aparátu. Je nadřízený(á) všem zaměstnancům, má mimo jiné právo uzavírat pracovní a obdobné smlouvy. 7. Informace o korekci v žádosti o proplacení dotace projektu 12/017/41200/130/001620 Město Vejprty, kdy žadatel nepostupoval v souladu s Pravidly a s největší pravděpodobností bude korekce dotace ve výši 100%. K porušení Pravidel došlo tím, že žadatel oslovil předem známý počet uchazečů (3) a veřejnou zakázku nevyvěsil na profilu zadavatele (což podle Pravidel udělat mohl, ale nemusel, pokud by neoslovil osobu blízkou nebo majetkově propojenou se zadavatelem). MAS město Vejprty na tento rozpor s Pravidly upozornila, ale žadatel přesto trval na svém, že Pravidla neporušil a ŽoP na SZIF podal. SZIF to vyhodnotil jako porušení Pravidel s následkem 100% korekce dotace. Žadatel se proti protokolu o kontrole odvolal. Následně, pokud nebude jeho odvolání proti protokolu vyhověno, se ještě může odvolat k přezkumné komisi MZe. Právní výklad ze strany MZe bodu 10 Pravidel, k jehož porušení pravděpodobně došlo, je k dispozici v kanceláři MAS. Usnesení: přítomní berou na vědomí

8. Přijetí nového člena – obec Hora Sv. Šebestiána, IČ 00261866 – obec podala přihlášku dne 12.6.2013. Usnesení: VV přijímá Obec Hora Sv. Šebestiána, IČ 00261866 za člena MAS SZK. 9. Diskuse: a. P. Ašenbrener – v poslední výzvě je třeba vybrat projekty, kde bude garance, že budou skutečně realizovány (zkušenosti s žadatelem, serioznost apod.), abychom minimalizovali riziko, že žadatel od realizace projektu ustoupí apod. b. P. Šmíd - Bude třeba vybírat tak, abychom vybrali pouze smysluplné projekty, i když projekty jsou vždy vybírány tak, aby byly smysluplné, c. P. Ašenbrener – MAS udělala velký kus práce, je třeba lidem v regionu připomínat a říkat, že sem prostřednictvím MASky „přiteklo“ poměrně dost peněz, které v regionu jsou vidět, jen obyvatelé neví, že to jsou peníze, které sem přišly prostřednictvím MASky. Doporučuje různé způsoby prezentace – v regionálním tisku, ale srozumitelnou formou, třeba formou rozhovoru redaktora s příjemcem dotace apod. Usnesení: oslovit místní tisk, např. 5+2 a zjistit, zda by bylo možné takovéto články publikovat a za jakou cenu, dál připravit brožuru s prezentací všech již realizovaných projektů, v součinnosti s obcemi zajistit její financování (doporučeno ze strany starostů – obec si objedná např. 70 brožurek a zabezpečí jejich distribuci do každé domácnosti).


4

MAS Sdružení Západní Krušnohoří

Postřehy a poznatky z návštěvy bulharské MAS Hlavním důvodem naší návštěvy byl seminář o zemědělství v ČR - o rostlinné i živočišné výrobě v ČR, o podmínkách prodeje z farmy, možnostech diverzifikace zemědělské výroby apod. Místní zemědělci se zajímali, jak jinak, hlavně o podmínky pro získání dotací, které jsou v obou zemích samozřejmě obdobné. Zajímali se také o výši plateb, které naši zemědělci dostávají a i zde bylo jasně patrné, že přeci jenom jsme i v tomto ohledu „o krok dále“.

Ve dnech 3. a 4. prosince jsme se na základě pozvání MAS Yablanitsa - Pravets v oblasti Loveč (Местна Инициативна Група ЯбланицаПравец гр. Ябланица, обл. Ловеч) vydali do Bulharska. Obvykle si všichni spojují Bulharsko s dovolenou a teplem. Během návštěvy zdejší MASky jsme si ale v prosincových dnech ani jednoho moc neužili. Teplo zde tedy opravdu nebylo. I tak jsme ale rozhodnutí cestovat do Bulharska skutečně nelitovali. Jak vlastně došlo k tomu, že jsme dostali pozvání do Bulharska přijet? V nedávné době poptávala jedna z bulharských místních akčních skupin partnera pro realizaci projektu spolupráce. Projevili jsme zájem a navázali kontakt. Po čase se na nás partner obrátil s tím, že by chtěl uspořádat seminář pro své zemědělce a poskytnout jim informace o zemědělství v naší republice. Protože jsem akreditovaným poradcem v oblasti ekologického zemědělství a rostlinné výroby, dohodli jsme se, že spojíme výměnu zkušeností jednak ze zemědělství a jednak z oblasti iniciativy leader. Dostala jsem a přijala pozvání na realizaci dvoudenního semináře v Jablanici. Je to dvoutisicové městečko přibližně ve středu Bulharska. Místní akční skupiny se u nás, jak známo, označují zkratkou MAS. V Bulharsku to je Местна Инициативна Група, tedy psáno latinkou - MIG. Bulharsko vstoupilo do EU v roce 2007. I zde, stejně jako v České republice, mají

Program rozvoje venkova 2007- 2013. Patrně v důsledku vstupu do EU v roce 2007 (tedy tři roky po vstupu ČR), mohly zdejší MIG začít realizovat svoje strategické plány. Konkrétně od poloviny loňského roku. Programovací období i u nich končí letos, tedy měli na realizaci strategie jeden a půl roku. Přitom obdrželi alokaci ve výši poloviny alokace naší MAS, kterou jsme dostali přidělenou Ministerstvem zemědělství ČR na celé období 2008 - 2013 při přibližně čtvrtinovém počtu obyvatel, žijících na území MIG proti počtu obyvatel, žijících na území MAS SZK.

Domů jsme odjížděli s tím, že jsme poznali nové kolegy, kteří by se na oplátku rádi podívali k nám. Dohodli jsme se, že pokud to bude možné, přijedou do Čech v červnu, v době, kdy bude probíhat jedna z akcí projektu „Mléko a med pro naše zdraví“ .

Naše bulharské kolegy skutečně velmi zajímala z praktické stránky problematika fungování MASek v ČR, naší MAS, administrace projektů, spolupráce s platební agenturou i samotným ministerstvem zemědělství. I pro nás byla diskuse na toto téma velmi, opravdu velmi zajímavá. Byla jsem moc ráda, že jsme se „na zkušenou“ vypravili, i když jsem tam jela více méně jako lektor. Uvědomila jsem si, že i když někdy máme pocit jak my, tak žadatelé, že je administrativa zbytečně přebujelá, že někde jinde, i když také v EU, jsou na tom podstatně hůře. Aspoň soudě podle toho, co jsme slyšeli. To, co pro mě bylo nepochopitelné a nepředstavitelné, je např. to, že v Bulharsku nepodepisuje jako u nás „Dohodu“ žadatel se Státním zemědělským a intervenčním fondem, ale podepisuje se tam tzv. trojstranná dohoda mezi ministerstvem zemědělství, platební agenturou a místní akční skupinou. Když jsme kolegům prozradili, jak to chodí u nás, skutečně byli rozčarováni a záviděli nám.

www.maskaszk.cz


MAS Sdružení Západní Krušnohoří

tel. 724 960 964

5


6

mikroregion

Napište odpověď kouzelníku Godfreyovi a vyhrajte malý dárek: Kolik je 2+1? Samozřejmě odpovězte anglicky. e-mail naleznete v kontaktech.

Milé děti a rodiče! Vítáme Vás u první lekce angličtiny s Mortimerem. Na stránkách časopisu MAS si společně budeme hrát s anglickými slovíčky, naučíte se třeba i anglickou písničku a budete soutěžit s kouzelníkem Godfreyem o dárky. Když se Vám naše společné hraní bude líbit, můžete se přijít podívat k nám do Mortimer English Clubu v Chomutově a zkusit se učit anglicky pravidelně i s ostatními dětmi.-) Váš Mortimer

Sing a song:

Ukázková hodina

ZDARMA

We Wish You A Merry Christmas We Wish You A Merry Christmas 4x And a Happy New Year. hkjhkjhkjh Now let's all do a little clapping (clap), 3x And spread Christmas cheer (raise arms above head) Now let's all do a little jumping (jump), 3x And spread Christmas cheer (raise arms above head) Now let's all do a little waving (wave), 3x And spread Christmas cheer (raise arms above head) We wish you a Merry Christmas 3x And a Happy New Year.

hkjhkjhkjh

Let‘s count,... one , two, three... One Apple

Two Cherries

Three Bananas

MORTIMER ENGLISH CLUB, Kochova 1417, Chomutov, chomutov@mortimer-anglictina.cz Tel. 732 328 662 – Petra, 728 183 708 - Veronika. www.mortimer-anglictina.cz, www.facebook.com/MortimerEnglishClubChomutov www.maskaszk.cz


mikroregion

Co nového na Lesné? Jak jinak zaujmout milovníky turistiky a pobytu v přírodě, než nabídkou kompletních informací o možnostech té či oné lokality? Právě za tímto účelem se naše obecně prospěšná společnost Vzdělávací a rekreační centrum Lesná ve spolupráci s  obcí Deutschneudorf a  informačním centrem Fortuna Fundgrube e. V. rozhodla realizovat projekt Dvě země – jeden region, podpořený z programu Cíl 3/Ziel 3 na podporu spolupráce 2007 – 2013 mezi Českou republikou a Svobodným státem Sasko. Počátkem července byla na Lesné zahájena výstavba informačního centra „Lesenská pláň“, které bude sloužit návštěvníkům Lesné již v  příštím roce. Jeho nabídka plně obsáhne veškeré informace o Krušných horách na české i německé straně. Navázáním spolupráce s ostatními informačními centry od hranic Karlovarského kraje až po Šluknovský výběžek na české straně Krušných hor, a přilehlé části Saska na německé straně, budou veškeré informace neustále aktualizovány a vkládány na webové stránky informačního centra www.vrclesna.cz. Turisté zde naleznou tipy na plánované volnočasové aktivity, místní památky, muzea, pamětihodnosti, cyklotrasy, ubytovací zařízení, restaurační zařízení a další důležité odkazy.

A co se dosud povedlo? Ve spolupráci s projektovými partnery bylo uspořádáno na Lesné sochařské sympozium.

tel. 724 960 964

Návštěvníci obdivovali zručnost místních sochařů, kterým se pod rukama změnil dubový špalek v umělecké dílo.

7

a historii Krušných hor. Malí turisté uvítají zábavné herní prvky rozmístěné po celé trase naučné stezky. Advent zpříjemní adventní neděle v Krušnohorském lidovém domě. Tvořivé dílny pro malé i velké nabídnou plno nových možností. Za zvuku koled si prohlédnete výstavu betlémů, jejíž dominantou bude v letošním roce 5-ti metrový pohyblivý betlém. Srdečně vás všechny zveme! Jaroslava Pirichová

Akce „Šlapání zelí“ byla novinkou a účast nás velmi mile překvapila. V prostorách Krušnohorského muzea si návštěvníci připomněli tradiční metodu zpracování zelí a ochutnali místní zelné speciality. 30. 10. 2013 ožil Deutschneudorf hudbou, dobrotami a zábavou. Informační centrum Fortuna oslavilo 12. výročí svého vzniku bujarou veselicí.

A co nového připravujeme? Informační centra v Deutschneudorfu a na Lesné budou propojena novou naučnou stezkou, která bude věnována Krušnohoří jako celku. Dospělí si rozšíří své znalosti o přírodě


8

mikroregion

Zateplení a výměna oken MěÚ ve Výsluní Až se zima zeptá, co jsi dělal v létě, může celý MěÚ ve Výsluní odpovědět: zateploval, zateploval, zateploval. A opravdu – díky rozhodnutí zastupitelů města, projektantce, firmě, která pomohla s vyřízením žádostí o dotace, SÚ v Chomutově, památkářům z Ústí nad Labem a v neposlední řadě firmě Trident Group 007, s.r.o. se podařilo zrealizovat projekt „Zateplení a výměna oken MěÚ ve Výsluní. Dotaci na tuto akci poskytlo MŽP – Fond soudržnosti EU a Státní fond ŽP – program OPŽP. Významnou měrou napomohla firma ČEZ, která dodala polovinu částky, nutné pro spolufinancování projektu. Bez přispění ČEZu bychom se k realizaci díla patrně neodhodlali. Výsledkem snažení všech výše uvedených jsou vyměněná okna, vnitřní zateplení čelní stěny budovy, vnější zateplení všech ostatních stěn, odizolování půdních prostor, nové vstupní dveře do budovy i do dvora, opravené okapové svody. Téměř celá budova je nově vymalována, což jistě ocení nejen zaměstnanci úřadu, ale i návštěvníci. Mimo rámec projektu rozhodli zastupitelé o opravě a nátěru fasády, tím se výrazně zlepšil celkový dojem z budovy. I přes počáteční nedůvěru některých občanů i zastupitelů k této akci je jistě dobré, že jsme na-

konec do budovy MěÚ nainvestovali potřebné peníze, přispěli tak ke zlepšení jejího stavu a nastartovali úsporu elektrické energie na vytápění. Děkuji všem zúčastněným. Ing. Dagmar Čadílková starostka města Výsluní číslo projektu CZ 1.02/3.2.00/13.18259, Akceptační číslo IS SFZP 113154603 Trident Group 007, s.r.o. MŽP – fond soudržnosti EU + Státní fond ŽP (OPŽP)

Šlapání s hůlkami v Kalku V říjnu se skupinka vyznavačů nordic walkingu z  naší obce zúčastnila pravidelného šlapání s  hůlkami, které pořádali turisté z německého Rübenau. Za krásného slunečného počasí si účastníci prošli 11-ti kilometrovou trasu kouzelným podzimním lesem. V  závěru cesty je čekalo výborné občerstvení a tombola s  pěknými cenami. Na jaro plánuje turistický oddíl ve spolupráci s obcí Kalek velkou rodinnou turistickou akci. První listopadová sobota patřila dětem. V  jejich podzimní dílničce si mohly ozdobit zvoneček na vánoční stromek nebo vyrobit malé strašidýlko. Děti i jejich rodiče měli celé odpoledne o zábavu postaráno, připraveno pro ně bylo také malé občerstvení a pohádka. Vánoční ozdoby si potom děti přinesly v sobotu 30. listopadu a pověsily je na vánoční stromeček, který byl za zpěvu koled slavnostně rozsvícen a tím zahájen adventní čas v  Kalku. Ještě před tím však se sešli občané obce na sále, kde jim starostka předala do užívání obecní znak a vlajku. Seznámili se s  historií vzniku nových obecních symbolů a shlédli prezentaci o činnosti obce za poslední roky. Slavnostní atmosféru umocnilo překrásné vystoupení Smíšeného pěveckého sboru Aurum z Chomutova. První adventní neděli se po úspěchu loňského výletu, vydal autobus s  občany na adventní trhy tentokrát do Chemnitzu. Miluše Lauková starostka

www.maskaszk.cz


mikroregion

Hrušovanské proměny V průběhu měsíce listopadu se událo v obci Hrušovany několik změn, které výraznou měrou změní tvář obce. První změnou, která se neobešla bez vášnivých debat občanů, byly sadové a parkové úpravy zelených ploch obce, jejichž nové řešení i vzhled byly pojaty komplexně a důkladně. Mnoho starých a již z  bezpečnostních důvodů nevyhovujících dřevin bylo odstraněno a na jejich místo se vysázely dřeviny nové, často s bohatou keřovou podsadbou. Bohatě byl doplněn i mobiliář a to především o parkové lavičky a odpadkové koše. Práce byly rozděleny na dvě samostatné akce, z nichž jedna se týkala přímo centra obce a druhá pak okolí bytového domu č.p. 5. Na obě akce obec zažádalo o podporu

ze Státního fondu životního prostředí. Nutno podotknout, že nová koncepce výsadeb se povedla a těšíme se, až se na jaře nové výsadby předvedou občanům v celé své kráse. Samozřejmou součástí výsadeb je i následná péče o ně a také zpracování koncepce, která by měla do budoucna řešit rozvoj i péči o zeleň v souladu s požadavky na kvalitu a bezpečnost dřevin v intravilánu obce. Další neméně zajímavou proměnou prochází v těchto dnech i budova obecního úřadu, kde probíhají nejen zateplovací práce a výměna oken, ale nový vzhled dostane i fasáda budovy, která měla již co do reprezentativnosti dávno odslouženo. Na nové fasádě nebudou samozřejmě chybět ani četné ozdobné prvky, aby byl zachován duch původního vzhledu stavby. I tato akce je spolufinancována za podpory Státního fondu životního prostředí. Karel Bartůněk

tel. 724 960 964

9


10

živý venkov

1993-2013

AGRÁRNÍ KOMORA

České republiky

V sobotu 7. prosince jsme sobě i veřejnosti připomněli 20. výročí vzniku Agrární komory ČR. Využili jsme k té příležitosti předvánoční venkovské farmářské trhy v Droužkovicích. Připomínka proběhla, jak jinak, prostřednictvím domácí zabíjačky. Okresní agrární komora Chomutov při příležitosti výročí vzniku komory nechala vyrobit zabijačkové výrobky a ty na trhu rozdávala. Samozřejmě, že kdo chtěl, mohl za výborná jelítka, jitrnice, tlačenku anebo černou zabíjačkovou polévku přispět na konto Matýsek. I když se ještě v pátek zdálo, že se snad

kvůli počasí ani akce nebude moci konat, nakonec to dobře, ke spokojenosti nás všech, dopadlo. Na nezájem o zabijačku jsme si opravdu stěžovat nemohli. Při příležitosti výročí vzniku Agrární komory přišel zemědělce pozdravit také náměstek primátora města Chomutova ing. Jan Řehák i ing. František Laudát, předseda Krajské agrární komory Ústeckého kraje, který přijel společně s ing. Pavlišem. Společně se staňkovickými Staňkorebelkami jsme si zazpívali vánoční koledy a po skončení trhů jsme poseděli v místní restauraci u Pípy. Všem, kteří se na přípravě a organizaci akce podíleli, patří velký dík.

Jiří Král - dlouholetý člen OAK Chomutov pravidelně pomáhá při organizaci venkovských farmářských trhů

v popředí F. Laudát - předseda Krajské agrárání komory Ústeckého kraje a Jaroslav Brožka - předseda OAK Chomutov

www.maskaszk.cz


živý venkov

11

F. Laudát gratuluje Jiřímu Kejřovi k získání ocenění Farmář roku 2013

1993-2

013

MORA

A

NÍ KO GRÁR

ubliky

ep České r

zemědělce přišel pozdravit také Jan Řehák - náměstek primátora Chomutova

tel. 724 960 964


12

projekty

Pořízení zadní nesené žací lišty 3,4m na traktor Restaurování dvou V 9. výzvě MAS Sdružení Západní Krušnohoří potřebuje mimo jiné i výkonem odpovídající pískovcových pomníků podala žádost o dotaci soukromá zemědělkyně sekačku, která je využívána zejména pro paní Světlana Raabová. sklizeň píce. Stávající sekačky, které k tomu a kamenného kříže Paní Raabová hospodaří na 165,39 ha účelu dosud na hospodářství využívala, jsou již zemědělské půdy, z  toho je 80,28 ha orné zastaralé, poruchové a výkonem nevyhovující. s plastikou Krista půdy a 85,11 ha travního porostu. Hospodaří Proto postupně svoje technické vybavení v  k.ú. Jirkov, Sušany, Březenec, Strupčice, modernizuje již od roku 2004, zatím všechnu v Droužkovicích Otvice, Vrskmaň, Šerchov, Blatno u Chomutova, Radenov a Bečov. Na orné půdě pěstuje obiloviny a víceleté pícniny na senáže. Žadatelka chová skot bez tržní produkce mléka. Na rodinné farmě hospodaří společně s manželem, bez zaměstnanců. Projekt řeší modernizaci zemědělského podniku pořízením zadní nesené žací lišty 3,4m na traktor včetně náhradních plazů a plazů pro vyšší strniště a pravého řádkovacího kola. Jak je výše uvedeno, paní Raabová hospodaří na orné půdě i travních porostech. K tomu

techniku pořizovala z vlastních zdrojů bez využití investiční dotace k jejímu nákupu. Projekt je zrealizován. S podporou osy IV. Leader, prostřednictvím MAS Sdružení Západní Krušnohoří, došlo k modernizaci jednoho zemědělského podniku, byl pořízen jeden nový moderní zemědělský stroj. Žádost o proplacení byla již podána. Celkové výdaje projektu jsou 321 618,Kč, dotace by měla činit 104 000,- Kč.

projekt č. 13/018/41200/130/000915

V 7. výzvě MAS Sdružení Západní Krušnohoří podala obec Droužkovice žádost o dotaci na tři památníky, které zastupitelstvo prohlásilo za kulturní dědictví venkova. Všechny tři byly ve stavu, který vyžadoval obnovu, pokud neměly být trvale znehodnoceny. Jedná se o kamenný kříž s plastikou ukřižovaného Krista na hřbitově v Droužkovicích, dál o pískovcový pomník s železným křížem a Kristem a o pomník Československa. Během restaurování kamenného kříže s plastikou Krista umístěného na hřbitově z roku 1888 došlo k sejmutí sochy a její očištění od rzi a barev, proběhla konzervace narušeného materiálu kamene zpevňujícím prostředkem, injektáž trhlin a čištění, zlacení sochy Krista, osazení pozlacené sochy Krista a zlacení textu kamenné desky. Během restaurování pískovcového pomníku s železným křížem a Kristem umístěného v areálu kostela došlo ke konzervaci a čištění narušeného kamene, modelové rekonstrukci železného kříže a Krista, byla vyrobena forma a kříž a Kristus byl odlit do litiny, zlacení kříže a Krista, zlacení nápisové desky v kamenné části a osazení kříže s Kristem. Při restaurování pomníku Československa - T.G.Masaryka a E. Beneše byla provedena konzervace a čištění narušeného kamene, osazení kotev, doplnění materiálu soklové desky, oprava podezdívky, výroba modelu reliéfu T.G.Masaryka a E.Beneše, výroba forem reliéfu T.G.Masaryka a E.Beneše, výroba modelu nápisové desky pomníku, výroba formy nápisové desky pomníku, odlití modelů reliéfů a desky do vhodného materiálu (laminátu), barevná retuš modelů - reliéfů a desky (odlitky), osazení reliéfů a desky. Projekt je již ukončen a obec podala žádost o proplacení na SZIF v Ústí nad Labem. Celkové výdaje projektu jsou 437 000,-Kč, z toho dotace by měla být vyplacena 325 530,-Kč. Proj.č. 12/015/41200/130/000455

www.maskaszk.cz


projekty

Dopravní napojení a infrastruktura obytné a rekreační zóny – Za bytovými domy v Nezabylicích V 9. výzvě MAS Sdružení Západní Krušnohoří podala žádost o dotaci obec Nezabylice. Předmětem projektu byla obnova veřejně přístupné účelové komunikace, která zahrnuje obnovu příjezdové komunikace, obnovu přístupové cesty (chodníčku) a obnovu zpevněných ploch tvořících parkoviště a stání pro kontejnery. Účelová komunikace slouží k využívání obytné a rekreační zóny v lokalitě bytových domů v Nezabylicích. Obec Nezabylice dlouhodobě investuje do všestranného rozvoje obce a zlepšování životních podmínek a životního prostředí v obci. V lokalitě za bytovými domy bylo vybudováno dětské hřiště se zázemím a provedena obnova přilehlé zahrádkářské kolonie. Vzniká zde postupně obytná a rekreační zóna, která slouží celé obci. Veřejně přístupná účelová komunikace, která slouží k přístupu, příjezdu a parkování pro účely této zóny, byla ve velmi špatném stavu. Původní povrch komunikace byl zničený a nevyhovující, pocházel přibližně ze 70. let 20. století. Cílem projektu bylo obnovit podkladní vrstvy a zpevněný povrch této veřejně přístupné účelové komunikace tak, aby mohla být nadále plnohodnotně využívána. Obnovená plocha bude využívána i za účelem parkování pro mateřskou školu, která se nachází na protilehlé straně hlavní silnice, tj. dojde ke zlepšení podmínek a ke zvýšení bezpečnosti pohybu dětí, jejich rodičů a učitelek při příchodu do školy a odchodu ze školy. Projekt je již zrealizován a obec podala žádost o proplacení na SZIF v Ústí nad Labem. Celkové výdaje projektu činí 485  000,- Kč, z toho dotace bude 352 710,-Kč. Projekt č. 13/018/41200/130/000931

tel. 724 960 964

13

Modernizace oplocení pastevního areálu a zemědělské techniky Pan Karel Kopecký je zemědělský podnikatel, který bydlí a má svoji firmu v obci Blatno. Žádost o dotaci podal v 8. výzvě MAS Sdružení Západní Krušnohoří. Projekt řešil modernizaci stávajícího oplocení pastvin pro koně a ovce a zmodernizování vybavení zemědělskou technikou. Pan Kopecký obhospodařuje celkem 55,64 ha trvalých travních porostů - pastvin. Chová 9 svých vlastních koní a dalších 6 koní soukromých chovatelů je na jeho hospodářství ustájeno. Dále v hospodářství chová stádo ovcí, jejichž počet zvyšuje. V době, kdy žádal o dotaci, se jejich počet pohyboval mezi 13 – 20kusy. Momentálně jich má 39 kusů. Oplocení pastvin bylo dřevěné, již zchátralé, na pastvině docházelo ke zranění koní o ohrady, k proražení ohrad a nebezpečnému úniku koní. Z tohoto důvodu bylo nezbytně nutné provést výměnu nevyhovujícího dřevěného oplocení za oplocení elektrickými ohradníky. Pan Kopecký sice disponoval zemědělskou technikou na údržbu pastvin, byla ale nevyhovující. Vlastnil pouze mačkač Forsicht,

se kterým pozemky pouze sekal. Ostatní služby (obracení, nahrabování, balíkování, odvážení) prováděl dodavatelsky, což bylo velmi nevyhovující z důvodů náhlých změn počasí, kdy objednaná firma nereagovala s dostatečnou rychlostí. Docházelo tak k znehodnocení pícniny neustálým moknutím a obracením. Z tohoto důvodu bylo nutné pořídit vlastní zemědělskou techniku a to universální obraceč a shrnovač na seno, 2 vleky za traktor a cisternu pro napájení zvířat. Co od realizace projektu očekáváme? Modernizací stávajícího oplocení pastvin elektrickými ohradníky se sníží úrazovost zvířat a zvýší bezpečnost provozování zemědělské činnosti. Pořízením vlastní zemědělské techniky na údržbu pastvin si zajistíme schopnost vyrobit dostatek kvalitních pícnin pro chovaná zvířata bez závislosti na dalších subjektech. Projekt je již zrealizován. Celkové výdaje projektu jsou 761 090,- Kč, z toho by měla být dotace v částce 314 500,-Kč. Č. proj. 12/017/41200/130/001594


14

mikroregion

KOMPOSTÁRNA OTEVÍRACÍ DOBA V zimním období: Po-Pá 7:00 - 15:30 V letním období: Po-Pá So

6:30 - 18:00 7:00 - 11:00

KONTAKT Tel.: 602 421 492 E-mail: info@kobra-udlice.cz WEB: www.kobra-udlice.cz

Mobilní traktorový překopávač

SLAVNOSTNÍ ZAHÁJENÍ PROVOZU KOMPOSTÁRNY V pátek 22. listopadu 2013 byl v areálu pískovny v Údlicích u Chomutova slavnostně zahájen provoz nejmodernější kompostárny na Chomutovsku. Kompostárnu vybudovala firma Kobra Údlice s.r.o. za pomoci dotace ze SFŽP a EU celkovým nákladem 95 000 000,- Kč s plánovanou roční kapacitou 11.000,- tun kompostu. Kompostárna je situována do okrajové části stávající pískovny a poskytuje i zázemí pro její zaměstnance. Celý komplex se nachází 1,5 km od okraje obce, tím nedochází k obtěžování obyvatel hlukem, prachem ani zápachem. Příjezdová komunikace od Údlic slouží pouze pro zaměstnance a pro příjezd místních obyvatel osobními automobily. Veškerá nákladní doprava je směřována po komunikaci mezi poli směrem na Havraň. Stavební část kompostárny vybudovala Ještědská stavební společnost spol. s r.o., která je společně s obcí Údlice vlastníkem společnosti Kobra Údlice s.r.o. Strojní vybavení kompostárny dodala firma Fabok z Mochova.

Technologie kompostování je založena na nucené areaci a vychází rakouské firmy z dlouholetých zkušeností s kompostováním Compost System. Celý proces výroby kompostu od navážení surovin až po expedici hotového produktu je důsledně sledován a řízen pomocí speciálního softwaru, který zajišťuje soulad s normami a předpisy pro přeměnu BRO (Biologicky rozložitelného dopadu) v kompost. Na začátku procesu jsou suroviny hygienizovány ve dvou uzavřených fermentorech (COMPOBOXech), kde dochází při teplotě až 70 stupňů celsia k zániku hnilobných patogenních bakterií a ničí se klíčivost semen. Po hygienizaci je z fermentoru kompost převezen na venkovní zakládky, kde se cca v týdenním intervalu překopává speciálním mobilním traktorovým překopávačem Trac Trun IV. Při překopání dochází k dokonalému promíchání surovin a k nadlehčení celé zakládky, což napomáhá lepšímu průchodu vzduchu zakládkou a tím i ke zvýšení aktivity mikroorganizmů. Během počáteční fáze výroby je z fermentorů a prvních zakládek odsáván vzduch, který je vypouštěn do ovzduší přes biofiltr, který výrazně omezuje pachové emise. Řídící počítač neustále pomocí speciálních sond sleduje vývoj teploty v zakládce a reguluje množství odsávaného nebo dodávaného vzduchu. Při poklesu teploty pod 40 stupňů celsia dá pokyn k další operaci a při dlouhodobém snížení teploty pod 20 stupňů je proces ukončen a kompost je připraven k uložení na dozrávací plochu. Kromě překopávače, který je nesen mohutným traktorem CASE s výkonem 190 kW je součástí strojního vybavení i nakladač Volvo L60, který zajišťuje manipulací s materiálem, nosič kontejnerů IVECO a štěpkovač pro výrobu a dovoz organické hmoty do kompostu. www.maskaszk.cz


mikroregion

15

Kromě zpevněných ploch sloužících pro přípravu surovin a kompostování, je součástí stavební části i velká betonová jímka, do které jsou všechny plochy odvodněny. Z této jímky je průsaková voda využívána pro zkrápění kompostu. Zázemí obsluhy kompostárny/pískovny tvoří administrativní budova se silniční váhou, kde jsou přesně evidovány veškeré suroviny, které slouží k výrobě kompostu.

Všichni obyvatelé Údlic mají uložení BRO zdarma, ostatní za drobný poplatek 20 Kč/t. Při dovozu zeleného odpadu je poskytována sleva na odebrané produkty. Kromě vlastního kompostu budou vyráběny i speciální substráty pro rekultivace, zahradnictví i domácí květiny. Pro zemědělce nabízíme speciální službu, kdy na základě rozboru půdy na polích a pěstovaných plodin vyrobíme speciální kompostové substráty obohacené o požadované prvky.

Výhody kompostu:           

usnadňuje zpracování půdy zvyšuje vodní jímavost a retenční kapacitu zkypřuje utužené a těžké půdy regeneruje půdu, podporuje život v půdě redukuje choroby rostlin a škůdce omezuje kyselost půd a stabilizuje hodnotu pH snižuje vodní erozi, redukuje spotřebu vody zabraňuje vysychání dlouhodobě zásobuje rostliny důležitými živinami podporuje život v půdě. komposty jsou organická hnojiva

tel. 724 960 964


16

projekty

Modernizace Co nového v kostele ventilačního systému sv. Václava ve Výsluní I v letošním roce se nám podařilo kousek popro výkrm brojlerů Firma Vaigl a syn spol. s  r.o. se jako zemědělský prvovýrobce zabývá mimo jiné i výkrmem drůbežích brojlerů. Ti jsou odchováváni od jedno až třídenních kuřat. Odchov v této fázi je velmi náročný jednak na teplotu a jednak na vlhkost prostředí, ve kterém jsou brojleři chováni. Vhodná teplota a v závislosti na ní i vlhkost je zajišťována pomocí ventilačního systému hal (výkrmen), který byl již zastaralý. Proto firma podala v 9. výzvě MAS Sdružení Západní Krušnohoří žádost o dotaci na modernizaci tohoto ventilačního systému. Projekt řešil zlepšení jednak ekonomiky chovu a jednak životních podmínek chovaných zvířat. Modernizací došlo k automatizaci celého systému. Ten již není závislý na lidském faktoru, ale ventilace pracuje na základě elektronického vyhodnocování sledovaných veličin. Systém sleduje venkovní i vnitřní teplotu v halách (v každé hale samostatně) i venkovní a vnitřní vlhkost. Systém zohledňuje při regulaci jak poměr teplot, vlhkosti i tepelné setrvačnosti budov. Optimalizace provozu zajišťuje lepší ekomoniku provozu a tím podpoří i konkurenceschopnost firmy. Dál zajišťuje také správné životní podmínky zvířat, snižuje se riziko přehřátí kuřat a tím i úhyny a v závislosti na tom se zlepší zase ekonomika. V rámci projektu byl osazen v každé z hal monitorovací systém včetně monitorovacích kamer a alarmu. Projekt je již zrealizován. Celkové náklady byly 1 452 850,50 Kč, předpokládaná výše dotace je 480 000,- Kč. Č. proj. 13/018/41200/130/000920

kročit v rekonstrukci dominanty Výsluní i širšího okolí – kostela sv. Václava. Díky dotaci z Programu rozvoje venkova, kterou jsme získali prostřednictvím MAS Sdružení Západní Krušnohoří se sídlem v Droužkovicích, jsme mohli provést opravu dalších pěti dveří v kostele. Zakázku celkem za 375.000,-- Kč vysoutěžil a s  pečlivostí sobě vlastní osobně též zhotovil pan Miroslav Chlouba z  Výsluní. Některé původní dveře bylo možné zrekonstruovat, ovšem byla i řada prvků, které bylo nutno vyrobit úplně nové. Všechny dveře jsou proto v současné době naprosto funkční, opatřené novým kováním, klikami a zámky. Dílo bylo předáno ve stanoveném termínu. Prvními diváky a kritiky byli senioři z  mikroregionu St. Sebastian, kteří se sešli v  kostele sv. Václava 5.9.2013. Práci pana Chlouby ocenili, stejně tak jako i pracovnice z oblasti ochrany památek Ing. Kotišová a paní Bauerová a následně kontrola ze SZIF z Ústí nad Labem.

Děkujeme všem pracovníkům MAS Sdružení Západní Krušnohoří za pomoc a spolupráci. Celkové náklady projektu byly 375 000 Kč, z toho dotace 279 000,-Kč.

č.projektu 12/015/41200/130/000464

Rozsvěcení stromku ve Spořicích Na první adventní neděli 1. 12. 2013 bylo ve Spořickém parku rušno. Proběhlo zde slavnostní rozsvěcení vánočního stromku. Při této příležitosti uspořádali žáci místní Základní školy jarmark, na kterém prodávali vánoční dekorace, které sami vyrobili. Větší děti zazpívaly několik vánočních koled a Sokolové uspořádali živý betlém. Vše proběhlo ve vánoční atmosféře podkresleno vánoční hudbou a dostatkem teplého punče. Ing. Roman Brand - starosta

N s Y p S o A l. s r.o. L G I A V

vaigl.sro@tiscali.cz vaigl.expedice@tiscali.cz Droužkovická 291, 431 41 Údlice, IČ: 62245163 tel: 474 667 255, tel./fax: 474 667 263

ČESKÉ KUŘE PŘÍMO OD FARMÁŘE

www.maskaszk.cz


živý venkov

Advent v Málkově Adventní neděle probíhaly ve vánoční pohodě, advent zahájil starosta pan Josef Egermann, dorazilo hodně lidí, což jsme očekávali, prodával se svařáček, teplá griotka, občerstvení bylo také zajištěno, vystoupily dětičky z místní MŠ a z dětského klubu Šikula. První advent byl zakončen ohňostrojem, na druhý přijel čert s  mikulášem a andělem na povozu taženým koněm. Čerti, mikuláš a anděl rozdávali dětem bonbonky. Prodávalo se mnoho výrobků z  domácí tvorby včetně čertovského gulášku. Celou akci moderoval pan Zdeněk Zachar, občan naší obce. Žádné dětičky si čertíci neodvezli, vše proběhlo v pohodě. M.Šulková, OÚ Málkov

Střípky z Kalku

o proplacení na SZIF v Ústí nad Labem. Celkové výdaje projektu jsou 213 066,-Kč, dotace z toho bude vyplacena 149 885,-Kč.

V 9. výzvě MAS SZK podala obec Kalek žádost o dotaci na projekt - Výměna oken a dveří - dům služeb v  Kalku, č. projektu 13/018/41200/130/001023. Tím se posunula opět o kousek dál cesta ke zlepšení vzhledu nejen této staré budovy, ale zároveň je nezanedbatelná úspora tepla díky novým oknům a dveřím. V nedávné době dostal nový vzhled také obecní sál v této budově, který díky novým oknům a dveřím vypadá mnohem lépe. Projekt je již zrealizován a před podáním žádosti

Obec využila možnosti získat prostředky také z dotačního titulu od Ústeckého kraje a za necelých 200 tisíc korun vybudovala na stávajícím hřišti v  Kalku dvě nová hřiště na petanque, celé hřiště je nyní oploceno, byly upraveny chodníčky a děti dostaly konečně také pískoviště a krásný dřevěný altán, kam se mohou schovat před sluncem a větrem. V příštím roce plánujeme dokončení parkových úprav.

tel. 724 960 964

Miluše Lauková

17


18

živý venkov

Nezabylice- vánoční aranžování a mikulášská nadílka V Nezabylicích se v  neděli 1. prosince konalo již tradiční vánoční aranžování. Občané z  Nezabylic a blízkého okolí si mohli přijít vlastnoručně vyrobit dle své fantazie vánoční výzdobu pod vedením zkušené aranžérky. Všichni si domů odnesli spousty krásných vánočních dekorací. Ani v letošním roce nezapomněl Mikuláš s čerty navštívit naši obec. Ve čtvrtek 5.12.2013 si naše děti

mohly užít mikulášský podvečer. Na začátku Mikulášské nadílky jsme rozsvítili vánoční stromeček. Pro děti byly připraveny nápadité soutěže a společně jsme si s dětmi zatančili na dětské diskotéce. Mikuláš s čerty rozdali mikulášskou nadílku, děti měly připravené krásné básničky. Na konec večera jsme si všichni společně upekli buřty a poté jsme se příjemně naladěni rozešli domů. Karolína Hrabovská

Světlá budoucnost strupčického fotbalu

Strupčice jsou vesnicí, která žije mnoha různými aktivitami. V minulých číslech jsme informovali například o činnosti místních hasičů, dnes se vydáme za místními fotbalisty a zaměříme se hlavně na žákovské týmy místního sportovního klubu, který mimochodem existuje již od roku 1931 a za svou éru zažil řadu úspěchů i horších období a budoucnost vidí v růžových barvách. V  současné době má Sportovní klub Strupčice pět věkových skupin fotbalistů.

Ti nejstarší, stará garda, hrají už pouze rekreačně. Tým dospělých působí v současnosti v krajské I. A třídě a tým dorostu hraje rovněž I.A třídu krajské soutěže. Momentální chloubou klubu jsou týmy starších žáků a mladších žáků, kteří hrají pod vedením trenérského tria Zdeněk Vostrý, Petr Šnajdr a Luděk Pěnkava. Oba žákovské týmy se v  létě staly přeborníky okresu Chomutov. Vítězství v obou kategoriích je velkým úspěchem, které jsme ještě před pár lety vůbec neočekávali. Asi před pěti lety jsme začali se svými nadějemi v soutěžních utkáních a zpočátku jsme šli od porážky k  porážce. Dlouhodobá práce s  našimi nejmenšími, ale sklidila sladké ovoce, říká jeden z  trenérů, pan Zdeněk Vostrý. Po jarní části sdruženého okresního přeboru Chomutovska a Lounska, postoupili letos starší žáci (ročníky 1999 a 2000) do vyšší soutěže a hrají krajskou I.A třídu. A nevedou si vůbec špatně! Po podzimní části jsou z deseti týmů na páté příčce tabulky s jediným bodem ztráty na třetího v tabulce. Jako jediní z celé skupiny jsme porazili suverénně vedoucí tým tabulky z Dubí u Teplic. Tam jsme ukázali, že fotbal umíme opravdu dobře. Mezi klukama se jeví řada talentů, ne všichni ale tomu dávají, co by mohli. Naší snahou je, dostat do nich co nejvíc fotbalového umění, dodává další z trenérů, pan Petr Šnajdr.

Mladší žáci SK Strupčice (ročníky 2001-2003) se stali vítězi okresního přeboru na jaře také. Postup do vyšší soutěže ale nebyl možný, protože z týmu odešlo hodně chlapců do straších žáků a pro mladší kategorii bylo hráčů málo. Díky výborné spolupráci s  Fotbalovou školou Most jsme získali na přestup a na střídavý start čtyři hráče ročníku 2003. Tudíž jsme mohli tým do soutěže přihlásit a očekávali jsme těžké soupeře, s hráči převážně o rok či dva staršími než je většina našich kluků. Ale co naši chlapci na hřišti předváděli, bylo úžasné. Za celý podzim jsme nenašli jediného přemožitele a všechny utkání jsme vyhráli!, raduje se trenér mladších žáků SK Strupčice, Luděk Pěnkava. Dělat práci s  dětmi ve svém volném čase jsme si všichni tři vybrali dobrovolně. Je to obrovská řehole a občas toho máme plné zuby. Ale vůči těm dětem je to zodpovědnost. Kdo si něco podobného zkusil, ví, o čem mluvím. A že to děláme zadarmo je pro nás samozřejmostí, jako pro většinu trenérů mládeže na vesnici. Vozíme kluky na zápasy vlastními auty, věnujeme jim volný čas. A tou největší odměnou je nám jejich radost po vítězném zápase a pomyslné poplácávání po ramenou od diváků, ať na hřišti nebo v hospodě, dodává s úsměvem Luděk Pěnkava. www.maskaszk.cz


tel. 724 960 964

Loučná pod Klínovcem

Kovářská

Vejprty

Okounov

Měděnec

Klášterec nad Ohří

Domašín

Kryštofovy Hamry

Realizované projekty v jednotlivých výzvách

Jednotlivé obce sdružené v MAS SZK

Mikulovice

Místo

Výsluní

Hora sv. Šebestiána

Blatno

Chomutov

Jirkov

Boleboř

Otvice

Hrušovany

Bílence

Strupčice Pesvice Všestudy Údlice

Vrskmaň

Vysoká Pec

Nová Ves v Horách

Droužkovice Nezabylice

Černovice Málkov Spořice

Křimov

Kalek

Hora sv. Kateřiny

místa realizace projektů 19


20

Regionální produkt - regionální značka - podpora místních producentů i propagace regionu MAS Labské skály ve spolupráci s Celostátní sítí pro venkov připravila na 28.11.2013 seminář k presentaci regionálních výrobců a výrobků ve Verneřicích u Děčína. Ve zdejším kulturním domě se sešli zástupci MAS Sdružení Západní Krušnohoří, MAS Labské skály, České Švýcarsko, o.p.s a místní producenti. Přivítala nás paní ing. Eva Šípová, manažerka MAS Labské skály, a zavedla nás do místní prodejny masa a uzenin Agrokomplex, spol. s r.o., kde jsme měli možnost nejen vyslechnout zkušenosti majitelky paní Doušové o jejich firmě, ale zároveň si také zakoupit jejich vyhlášené výrobky (www.agrokomplex-vernerice.cz). Po návratu do sálu kulturního domu pokračovalo naše setkání v  příjemné atmosféře povídáním a předáváním si zkušeností až do večerních hodin. Posezení nám zpříjemnila ochutnávka výrobků místního řeznictví. Vyslechli jsme si zkušenost se založením Bistra Houpací koník v Děčíně od paní ing. Hany Štechové, které nabízí jen regionální výrobky – třeba právě klobásky z  řeznictví u Doušů, stáčené mošty, kávu a chléb pečený přímo v  bistru s  vlastnoručně vyrobenými marmeládami od paní majitelky. Dalším přednášejícím, který se s  námi podělil o zkušenosti z podnikání, byla firma Azalea Chlumec s.r.o., jejíž hlavní činností je zásobovat český trh krásnou květinou - vánoční hvězdou a omezit tak přísun dovozových květin. Navázal pan Kacálek o svých začátcích podnikání se zeleninovými bedýnkami a o velkém zájmu na našem trhu o tuto službu. Dále se s námi podělil pan Kříž o jeho zkušenost, jak se podniká v  Čechách v  oboru uměleckého zpracování dřeva. Jako poslední hovořil zástupce MAS Sdružení Západní Krušnohoří o zkušenosti z regionu se zaváděním regionální značky KRUŠNOHOŘÍ regionální produkt - a představil podnikatele z  tohoto území. Seminář se přehoupl do přátelské debaty. Jak jsme zjistili, na toto téma se dá hovořit dlouze a zajímavě. Plni dojmů jsme se rozjeli do svých domovů až k večeru. Ladislava Dolejšková

www.maskaszk.cz

Zpravodaj MAS SZK 5/2013  
Zpravodaj MAS SZK 5/2013  
Advertisement