Page 1

člen Národní sítě Místních akčních skupin ČR

projekty

spolupráce

lidé

mikroregion

Informační periodikum Místní akční skupiny MAS Sdružení Západní Krušnohoří

NEPRAVIDELNÝ ZPRAVODAJ č. 3/2017


2

MAS Sdružení Západní Krušnohoří Kancelář

Pracovní doba pro veřejnost: po–pá 8–12, 13–15.30 hod. doporučujeme si schůzku předem telefonicky domluvit Adresa: Rudé armády 23, 431 44 Droužkovice Kontakty: Bc. Hana Dufková, ředitelka E-mail: hana.dufkova@maskaszk.cz Mobil: +420 737 177 432 Jiří Drechsler, IT E-mail: jiri.drechsler@maskaszk.cz tel. 724 960 964 Ladislava Dolejšková, projektová manažerka E-mail: ladislava.dolejskova@maskaszk.cz tel. 606 388 057, 724 960 964 Anežka Ješinová, asistentka E-mail: anezka.jesinova@maskaszk.cz tel. 724 960 964 Hana Hrošková, účetní E-mail: hana.hroskova@maskaszk.cz tel. 737 741 974

Výkonný výbor Předseda Obec Vrskmaň zastupuje Bc. Václav Hora, starosta E-mail: hora@vrskman.cz Mobil: +420 603 807 178 Místopředseda Okresní agrární komora Chomutov zastupuje Ing. Jaroslav Brožka, předseda Mobil: +420 603 205 477 člen Obec Hrušovany zastupuje Ing. Petr Šmíd, starosta E-mail: ou-hrusovany@volny.cz Mobil: +420 608 272 422 člen Adolf Loos E-mail: loosadolf@seznam.cz Mobil: +420 603 507 847 člen Š + Z s.r.o. zastupuje Václav Zavaďák E-mail: info@maskaszk.cz Mobil: +420 737 177 432

Strategie schválena!!! Začali jsme na ní pracovat v roce 2012. Vždyť s koncem roku 2013 končilo programovací období a od roku 2014 začínalo nové. Nové programovací období začalo sice od 1.1.2014, ale teprve dne 26. 8. 2014 schválila Evropská komise „Dohodu o partnerství pro programové období 2014-2020“ pro Českou republiku. A to je základní dokument, od kterého se odvíjí vše ostatní. Nutno podotknout, že 18.4.2017 byla zveřejněna na webu Ministerstva pro místní rozvoj zpráva, která informuje o tom, že Dohoda o partnerství byla odeslána do Bruselu. V návaznosti na tom pak vznikají další dokumenty, mezi nimi i ty, které se týkají MASek. Včetně metodik pro zpracování strategií komunitně vedeného rozvoje (SCLLD). Tak se v tomto období strategie místního rozvoje oficiálně nazývají. Přibližně v polovině roku 2015 je vyhlášena první výzva k podávání žádostí o podporu SCLLD. Nejsou k tomu ale všechny potřebné podklady , MAS vyloženě tápou a nevědí, „co a jak“. Proto také s podáváním nepospíchají, spíš by se dalo říci, že vyčkávají. Na základě jakéhosi hromadného poplachu v „maskové“ komunitě žádosti podávají hromadně ke konci března. Na to logicky zase není připravené Ministerstvo pro místní rozvoj (MMR). Ani ono nemá dostatečné zkušenosti, nemá ani dostatečné kapacity pro posouzení téměř 180 strategií. Zvlášť, když každý z těchto dokumentů má v průměru kolem 300 - 350 stran. Ano, jsou velmi objemné. Ale zase to má důvod. MAS dostaly návod ze strany Národní sítě MAS, co všechno ve strategii má být popsáno. A protože toho bylo velmi mnoho, z pohledu MAS mnoho zbytečných údajů, tak jsou strategie velmi obsáhlé a úředníci, kteří dokumenty schvalují, s tím mají velmi mnoho práce. Stačilo ale předem ze strany MMR jasně definovat, co dokument má obsahovat. Po bitvě ale každý generálem. Hodnotitelé jsou lidé stejní jako jsme my. Každý máme svoje myšlenky. Hodnotitelé možná dostali nějaké instrukce, co ve strategiích mají vyžadovat a jak to má být popsáno. Takových informací se nám jako předkladatelům a zpracovatelům strategií nedostalo. Zato se nám dostalo připomínek v rámci schvalování SCLLD. A další problém. My na straně MAS jsme jim (těm připomínkám) kolektivně nerozuměli.

Těžko se potom takové připomínky vypořádávají. S postupem doby, jak všichni získávali víc a víc zkušeností, jsme se s úředníky dostávali na „společnou vlnu“. To, co je zde prozatím uvedeno, platilo obecně pro všechny MASky. Naše MAS dostala po třetím kole věcného hodnocení (byla max. tři kola) u všech tří programových rámců, jejichž prostřednictvím bude svoji SCLLD realizovat, to na co jsme tak dlouho čekali - třikrát hodnocení ANO. Informaci o tom jsme obdrželi 3. července 2017. Takže - máme schváleno. Spadl velký balvan. To čekání a nejistota nebyly vůbec příjemné, už proto, že se blížil konec příjmu strategií (původně k 30. červnu, posléze byl termín prodloužen do 31. července) a do té doby bylo ukončeno již 25 strategií. Nikdo z nás nevěděl, jak dopadne a konec možnosti podat znovu se nepříjemně blížila.

Co bude následovat? Po schválení dalších nutných dokumentů, jako jsou např. interní postupy pro výběr a schvalování projektů či fichí ze strany řídících orgánů začneme vyhlašovat výzvy pro konečné žadatele. S tím budou spojeny i semináře pro žadatele. Každopádně učit se budeme všichni. Vše se dělá elektronicky, on - line prostřednictví systému MS2014+ nebo portálu farmáře. Všichni se to budeme učit, protože je to zcela něco nového co jsme si sice mohli, alespoň my v kanceláři MAS, nanečisto vyzkoušet, ale zkoušet se dají jen některé úkony. Co „to“ pak udělá, když klikneme „naostro“, to je těžko předvídat. Zvládli to ale už jiní, snad zvládneme taky.

Základní informace IROP - Integrovaný regionální operační program bude z velké míry využit obcemi. Jedná se o investiční akce v oblasti bezpečné dopravy,sociálních služeb a školství. PRV - Program rozvoje venkova je určen pro rozvoj zemědělství a lesnictví a také ho lze využít pro rozvoj nezemědělských podnikatelských aktivit a to formou investičních projektů. OPZ - Operační program zaměstnanost - neinvestiční projekty na podporu zaměstnanosti.

www.maskaszk.cz


MAS Sdružení Západní Krušnohoří

3

Plánovaný harmonogram výzev IROP

Plánovaný harmonogram výzev Harmonogram výzev PRV 2017, 2018PRV Předpokládaný termín fiche vyhlášení

Název fiche

Listopad 2017

Investice do zemědělských podniků Zpracování a uvádění na trh zemědělských produktů Lesnická infrastruktura Investice na založení a rozvoj nezemědělských činností Předávání znalostí a informační akce Investice do zemědělských podniků Zpracování a uvádění na trh zemědělských produktů Investice na založení a rozvoj nezemědělských činností Zavádění preventivních protipovodňových opatření v lesích

F02 F03 F04 F05

Červen 2018

F01 F02 F03 F05 F06

tel. 724 960 964

Předpokládaná alokace na výzvu 12 mil. Kč 1,6 mil. Kč 6 mil. Kč 1,25 mil. Kč 0,5 mil. Kč 4,5 mil. Kč 0,8 mil. Kč 2,5 mil. Kč 1 mil. Kč


4

MAS Sdružení Západní Krušnohoří

Harmonogram plánovaných výzev (Programový rámec OPZ) na kalendářní rok 2017 Výzva MAS Název a stručný popis zaměření č. výzvy

Potenciální žadatelé

OPZ/I

MAS Sdružení Západní Krušnohoří, z.s.– OPZ–sociální služby a sociální začleňování – komunitní centra- (F21)–I

Obce; Organizace zřizova- 1.10.2017 né obcemi; Příspěvkové organizace; Nestátní neziskové organizace; Poskytovatelé sociálních služeb; Profesní a podnikatelská sdružení;

1.11.2017

OPZ/II

MAS Sdružení Západní Krušnohoří, z.s.– OPZ–prorodinná opatření (F24)–II MAS Sdružení Západní Krušnohoří, z.s.– OPZ–sociální služby a sociální začleňování (F21)–III

Nestátní neziskové organi- 1.10.2017 zace, MAS

1.11.2017

OPZ/III

OPZ/IV

OPZ/V

Plánované datum vyhlášení výzvy MAS

Obce; Organizace zřizova- 2.4.2018 né obcemi; Příspěvkové organizace; Nestátní neziskové organizace; Poskytovatelé sociálních služeb; MAS Sdružení Západní Krušnoho- Osoby samostatně výdě2.4.2018 ří, z.s.– OPZ– konkurenceschopný lečně činné (OSVČ) dle region (F23)–IV zákona č.

MAS Sdružení Západní Krušnohoří, z.s.– OPZ–zaměstnanost (F22)–V

155/1995Sb., obchodní korporace vymezené zákonem č. 90/2012 Sb., nestátní neziskové organizace Nestátní neziskové organi- 2.4.2018 zace, poradenské a vzdělávací instituce, profesní a podnikatelská sdružení, MAS

Plánovaný termín předložení návrhu výzvy MAS na ŘO k posouzení metodického souladu s výzvou ŘO

28.2.2018

28.2.2018

28.2.2018

U F22 bylo ve finančním plánu uvažováno s tím, že bude vyhlášena výzva ještě v roce 2017. Vývoj zaměstnanosti je zcela jiný, než se předpokládal v době, kdy byla strategie zpracovávána (průměrná nezaměstnanost v Ústeckém kraji je k 31.7.2017 6,33 %, na území MAS podle dostupných údajů cca 6,66%, což je cca polovina oproti stavu v roce 2014 (poslední aktualizované údaje v CLLD), kdy byla průměrná nezaměstnanost na území MAS na úrovni cca 11,11%). Protože aktivity tohoto opatření realizují na území MAS různé další jiné organizace, které podaly žádost přímo v rámci výzev OPZ, chtěli bychom nejprve ve spolupráci s Úřadem práce zjistit, jaká je v tomto opatření ještě absorpční kapacita území. Proto vyhlášení opatření F22 ponecháme na duben 2018 a část finančních prostředků, plánovaných na F22, přesouváme na F21 a F 24.

www.maskaszk.cz


školství - Místní akční plán vzdělávací soustavy na Chomutovsku

Projektové dny, exkurze a vzdělávání v rámci MAP Neučit se o, ale „prožít“ a poučit se z moderních dějin. Takovou příležitost měli žáci základní školy Budovatelů v Jirkově, která pokračuje v letité tradici projektových dnů. Dne 16. června 2017 se po mnoha letech otevřela synagoga pro veřejnost, aby zde proběhla akce s názvem „Jirkovští židé“.

5

Cesta za poznáním spojila dvě školy aneb hrátky v IQ Landii Cesta za fascinujícími zážitky svedla dohromady dvě pedagožky Mgr. Olgu Hrudkovou a Mgr. Moniku Margitičovou – obě fyzikářky a také jejich žáky ze ZŠ Ak Heyrovského a ZŠ Březenecká. A nutno říci, že se jak žáci, tak učitelé vrátili doslova nadšení a žáci také bohatší o nová přátelství.

Nejen žáci devátých tříd, ale také jejich rodiče a široká veřejnost si tak mohla připomenout ne tak dávnou tragédii. Státem organizované pronásledování a vyvražďování nazývané holokaust mělo za následek až 17 milionů obětí a to nejen Židů, ale také Slovanů a Romů. Systematicky byli vyvražďováni tělesně a mentálně postižení občané, homosexuálové, a řady dalších členů náboženských a politických skupin.

Matematika jako strašák nebo radost z poznávání světa a nezbytný nástroj pro běžný život? Díky kurzu paní Michaely Kaslové mohou děti pod vedením dvaceti dvou účastnic již ve školkách objevovat vnitřní krásu této vědy, radovat se z postupného objevování zákonitostí matematiky i světa a řešení jeho problémů. Seminář proběhl 9. června 2017 v Mateřské škole Zahrádka v Chomutově.

Každý rok přichází tým složený z učitelek a žáků s novými nápady a způsoby, jak si připomínat tyto historické tragédie, ale také příběhy odvahy a síly. Tentokrát pro návštěvníky čekalo v uklizené a vyzdobené synagoze strhujících padesát minut složených z výkladu, přednesu, zpěvu a scének, jejichž sílu nelze zachytit fotografií. Učitelky a žáci odvedli profesionální kus práce v propojení výtvarných a dramatických prvků s oživením veřejného prostoru. Patří jim velký dík nás všech, neboť „kdo se není schopen poučit z historie, je odsouzen k tomu ji opakovat“. Mgr. Karel Straka

tel. 724 960 964

Kromě „šou“ o zvuku a putování vesmírem si mohli vyzkoušet spoustu zajímavých pokusů z oblasti fyziky, přírodních jevů i fungování lidských smyslů. To co prožili, si zaznamenávali do pracovních listů a po návratu z nich vytvořili soutěžní kvíz pro své spolužáky. Za podporu této akce, která přinesla žákům netradiční prožití vědy, patří poděkování MAP CHOMUTOVSKO. Mgr. Monika Margitičová

Aby se radost dostavila a už nikdy neodešla, je nutné nechat děti matematiku vymýšlet od začátku znovu. Musí se tím bavit, musí se na výuce podílet a v každý okamžik si uvědomovat, k čemu mohou získané znalosti využít. Pak už se celkem snadno matematika učí v přirozeném prostředí dětí v průběhu aktivit, které mají nejraději. Hra, pohyb, interakce s kamarády a hledání jimi ještě neobjevených cest jsou nejlepším prostředkem k „vymýšlení“ základních pojmů, funkcí, tvarů a manipulaci s nimi.


6

živý venkov

Upečem společně pecen? Prostřednictvím přímého odkazu https://www. darujme.cz/projekt/1200329 můžete poskytnout dar v jakékoliv výší a to buď prostřednictvím platební karty nebo přímo převodem z účtu. Je to jednoduché. Samozřejmostí je, že pokud o to požádáte, dostanete darovací smlouvu.

Upečem společně pecen je název projektu, kdy máme v rámci pilotního projektu v plánu postavit veřejnou, tzv. komunitní, pec. Veřejná znamená, že by měla stát na veřejně přístupném prostranství a že by měla být k dispozici pro veřejné pečení. Samozřejmě, že nebude možné, aby si v ní každý, kdo jde okolo, zatopil. Ale mělo by to fungovat tak, že by se jednou za předem stanovený čas vytopila a kdo by měl zájem, mohl by si přinést k uepčení svůj vlastní chléb (nebo jiné pečivo). A pro ty, kdo by nechtěli péci svoje vlastní, by bylo k ochutnání i něco napečené. A protože by to měla být komunitní pec, měla by se komunita na jejím vzniku podílet. Prozatím by byla potřeba finanční spoluúčast. Založili jsme proto projekt do databáze projektů portálu Darujme.cz, který vznikl za podpory Nadace Vodafon Česká republika a který pomáhá shromažďovat peněžní prostředky na různé projekty od různých donátorů.

Výše je zmíněno, že se jedná o pilotní projekt. Znamená to, že pokud by se podařilo ho uskutečnit, MASka by následně pomohla s realizací obdobných záměrů i v dalších obcích, pokud by o to byl zájem. Nutno říci, že i když píšeme o projektu, že se v tuto chvíli nejedná o žádný dotovaný projekt. Zde se slovem projekt myslí to, co v překladu cizí slovo podle výkladu slovníku cizích slov slovo projekt znamená - plán, záměr, úmysl; stavebněkonstrukční nebo organizačně-finanční dokumentace . Tedy máme plán, úmysl. A bude záležet na nás všech, jestli se podaří ho realizovat. V neposlední řadě by veřejné pečení mohlo být jedním ze zastavení pro turisty na nové cyklotrase, která v nedávné době spojila Droužkovice a Březno a v budoucnu cyklostezky, budované mezi městem Podbořany a Horou sv. Šebestiána.

Dopad rozmarů počasí v letošním roce 2017 Po několika letech, kdy byly zimy - nezimy, měla konečně letošní zima relativně dobrý průběh i se slušnou sněhovou pokrývkou. Ale již konec března napověděl, že nás opět čeká nenormální jaro. Poslední dny v březnu jsme se slušně ohřáli, někde bylo i více než 25 stupňů tepla. Potom přišlo opět ochlazení, ale vegetace již nastartovala jarní růst. Kolem 20. dubna již kvetly peckoviny tj. meruňky, třešně a švestky. Dvacátého prvního dubna přišel mrazík a část květů, které byly v plném rozkvětu, zmrzla. Přesto se po odkvětu na stromech rýsovala slušná úroda. Další průběh počasí přiměl ke kvetení i ostatní ovocné druhy. Avšak 10. května bylo vše jinak. Ve dvou metrech byla teplota vzduchu kolem -2 stupňů celsia a u země v jahodišti jsme naměřili -5 stupňů celsia. Přesto, že jsme jahody brzy ráno zakuřovali a den předem aplikovali přípravek, který má antistresový účinek, vznikly obrovské škody. Plůdky plodů třešní a švestek zčernaly, květy jahodníku, hrušní a jabloní byly ze 70 až 100 procent tak poškozeny mrazem, že nemohlo dojít k opylení.

Projekt má vlastní FB stránku „Upečem společně pecen“. Finančně můžete přispět na https://www.darujme.cz/projekt/1200329. Bc. Hana Dufková

Droužkovická veřejná skříň - víte? Droužkovická veřejná skříň se stále plní a už je docela pěkně plná. Zastáváme názor, že plýtvat by se nemělo. Suroviny jsou vzácné. Co už jednomu posloužilo, druhému může být ještě dobře k užitku. Ti, co jim oblečení už dosloužilo ho přinesli a stále přinášejí. Ti, kterým by mohlo být k užitku, si mohou přijít vybrat a odnést si jakékoliv množství. Podle toho, co sami upotřebí. A to za dvacku bez ohledu na množství. Věci jsou všechny čisté a velmi slušné. Ostatně o tom svědčí i aktuální fotografie. Denně v pracovní dny od 8 do cca 15 hodin a v případě potřeby i jindy, to ale po tel. domluvě (737177432). Mail na nás je setkavanidrouzkovice@gmail.com. Veřejná skříň je v Droužkovicich ve volnocasovém centru vedle obecního úřadu v prvním patře. U hlavních dveří je třeba zvonit (keramika případně kancelář MAS nebo ředitel MAS).

Co na to říci. Podnikání v ovocnářství je opravdu řehole, vkládáte nemalé náklady do výroby a pak z toho nic není. Pro většinu ovocnářů to je letos boj o přežití, protože škody mrazem byly i loni a předloni, ale ne v takové míře. Doufejme, že pomůže Ministerstvo zemědělství alespoň k částečnému vyrovnání škod, které jsou způsobené nezaviněním pěstitele, ale jak se říká „vyšší mocí“, kterou není možné lidskými silami ovlivnit. Petr Škuta

www.maskaszk.cz


zemědělství

7

2. krajské mistrovství v orbě po úspěšném loňském prvním ročníku proběhlo letos 22. července na poli Agrocom Hrušovany spol. s r.o. ve Vysočanech. Akce je součástí mistrovství republiky v orbě. Mistrem Ústeckého kraje se stal František Suk se 103 body, se startovním číslem 7, s traktorem Zetor 3511 a pluhem Kverneland, zastupující Sdružení podřipských oráčů. Agrocom Hrušovany s.r.o. vyslal taktéž svého oráče. Byl jím pan Roman Ment se startovním číslem 6, s traktorem Zetor 6245 a pluhem Ross 3R. S 56 body se umístil na 4. místě v kategorii jednostranný a tříradličný pluh. Gratulujeme!

Termíny Venkovských farmářských trhů pro rok 2017 7.10. Údlice 21.10. Spořice 2.12. Předvánoční v Droužkovicích za školou

Narození trojčat u krav není až tak moc obvyklá věc. Nestává se to často. Ale letos se stalo. Stalo se tak v červnu na hospodářství p. Jiřího Kejře (Všestudy). (Foto J. Rezek)

Ke dni 31.8.2017 je na KONTĚ Matýsek

222 830,26 Kč

tel. 724 960 964


8

živý venkov

Sochařské sympozium v Hrušovanech na téma lavička

Ve dnech 10. - 15. 7. probíhalo po 6 ti letech v obci Hrušovany opět sochařské symposium. Letošním tématem byla „lavička“ a tématu se jako vždy skvěle ujala osvědčená sestava sochařů ve složení: Josef Šporgy, Zdeněk Rada, Václav Havlíček, Zdeněk Vejražka, Luboš Sládek a Milan Bezanjuk. Práci sochařům letošní počasí nijak neulehčovalo, ale i přes střídavé přepršky a poryvy větru mohli lidé obdivovat, jak pod rukama mistrů vznikají první hrubé obrysy budoucích děl. V sobotu odpoledne měli již všichni hotovo a v rámci sousedského posezení u grilované krkovičky, proběhla vernisáž, kdy každý ze sochařů představil své dílo a lidé si hned mohli i vyzkoušet, jak se na které lavičce sedí. Nutno dodat, že lavičky sklidily u občanů velký úspěch i ohlas a zaměstnance obce čeká v následujících dnech nelehký úkol lavičky umístit na vhodná místa. Rád bych touto cestou vzdal dík všem sochařům, kteří tato krásná díla vytvořili a kteří celý týden ukazovali lidem, co všechno dokáží šikovné ruce. Dále pak MAS Sdružení Západní Krušnohoří za pomoc s organizací a neméně zaměstnancům obce za technické zajištění akce po celý její průběh. Doufám, že i sochařům se v naší obci líbilo a brzy se tu opět potkáme při dalším sochařském symposiu. Text a foto Karel Bartůněk OÚ Hrušovany

Do konce října se u MAS SZK mohou hlásit zájemci o pořádání sympozia v příštím roce. MAS ráda pomůže s organizačním zabezpečením akce, která by se měla konat cca v druhé polovině června. www.maskaszk.cz


z regionu Podpora na výměnu zastaralých zdrojů tepla na pevná paliva v rodinných domech v Ústeckém kraji v rámci OP ŽP 2014-2020

KOTLÍKOVÁ DOTACE 3. VÝZVA

PRÁVĚ JSOU PŘIPRAVOVÁNY PODMÍNKY Vyhlášení 3. Výzvy se předpokládá v září 2017.

KDY BUDE MOŽNO ŽÁDAT? Zahájení příjmu žádostí se předpokládá koncem října 2017. KDO MŮŽE ŽÁDAT O DOTACI NA VÝMĚNU KOTLE? Fyzická osoba vlastnící rodinný dům

o maximálně 3 bytových jednotkách v Ústeckém kraji. Tento dům musí být vytápěn kotlem na tuhá paliva s ručním přikládáním 1. nebo 2. emisní třídy.

CO BUDE PODPOROVÁNO?

Nové tepelné zdroje splňující Směrnici o Ekodesignu, které jsou uvedeny v seznamu podporovaných výrobků vedeném SFŽP. (https://www.sfzp.cz/).

JAKÁ JE VÝŠE DOTACE?

Dotace je navázána na zvolený druh nového zdroje.

Podpořené zdroje a maximální výše dotace:  Automatický kotel na uhlí a biomasu ~ 75 tis. Kč  Plynový kondenzační kotel ~ 95 tis. Kč  Kotel výhradně na biomasu s ručním přikládáním ~ 100 tis Kč  Automatický kotel pouze na biomasu a tepelná čerpadla ~ 120 tis. Kč  Bonus 7 500 Kč pro výměnu kotle v obcích spadajících do prioritního území.

 je-li omezeno právo vlastníka nakládat s nemovitostí (exekutorská či soudcovská zástava nebo vyvlastnění);  dochází-li k převodu práv k nemovitosti;  v případě, že žadatel bude mít k termínu podání žádosti neuhrazené finanční závazky po lhůtě splatnosti vůči poskytovateli;  v případě, že žadatel bude mít k termínu podání žádosti nesplacené závazky po lhůtě splatnosti u finančního úřadu, okresní správy sociálního zabezpečení, Ministerstva životního prostředí nebo Státního fondu životního prostředí České republiky, tj. je dlužníkem státu.

CO JE TŘEBA UDĚLAT PŘED PODÁNÍM ŽÁDOSTI O DOTACI?

 Vybrat nový tepelný zdroj ze seznamu podporovaných výrobků.  Připravit fotodokumentaci stávajícího kotle napojeného na otopnou soustavu a komínové těleso.  Zajistit doklad o kontrole technického stavu původního kotle.  Vyplnit ŽÁDOST O DOTACI.

JAK PODAT ŽÁDOST O DOTACI?

Předkládání žádosti bude možné výhradně elektronickou formou s následným doručením písemností. Další informace budou dostupné na webových stránkách.

OD KDY LZE VÝMĚNU KOTLE REALIZOVAT?

KDE NAJDU VŠECHNY INFORMACE?

Výdaje na realizaci výměny budou způsobilé již od 15. 7. 2015.

Po vyhlášení 3. Výzvy na webových stránkách Ústeckého kraje http://www.kr-ustecky.cz/kotlikovedotace/

V JAKÝCH PŘÍPADECH NEBUDE DOTACE POSKYTNUTA?

KDO MI MŮŽE JEŠTĚ PORADIT?

 Na výměnu jiných typů tepelných zdrojů - tedy kamna (jednotlivě stojící) či krbové vložky, stávajícího kotle na tuhá paliva s automatickým přikládáním paliva ani na stávající plynové kotle;  na výměnu kotle spalujícího výhradně biomasu za kotel spalující uhlí a biomasu;  na výměnu stávajícího kotle na pevná paliva splňujícího třídu 3, 4 nebo 5 dle ČSN EN 303-5;  na výměnu zdroje tepla podpořeného v minulosti (nejméně od 1. 9. 2009) z programů Zelená úsporám, Nová zelená úsporám nebo ze společných programů na podporu výměny kotlů realizovaných Krajem a Ministerstvem životního prostředí;  na nový kotel bez řízeného přísunu spalovacího vzduchu pomocí ventilátoru;  na přestavbu stávajícího kotle;  na domy určené k rekreaci, nebo výhradně k podnikání;

tel. 724 960 964

Krajský úřad Ústeckého kraje Odbor strategie, přípravy a realizace projektů. Kontaktní osoby: Ing. Jiří Miler 475 657 339 miler.j@kr-ustecky.cz Ing. Michaela Bartošová 475 657 279 bartosova.m@kr-ustecky.cz Ing. Darja Boudníková 475 657 986 boudnikova.d@kr-ustecky.cz Ing. Eliška Martínková 475 657 988 martinkova.e@kr-ustecky.cz Ing. Karolína Pokorná Haramiová 475 657 583 haramiova.k@kr-ustecky.cz Mgr. Nikola Rážková 475 657 357 razkova.n@kr-ustecky.cz Bc. Alena Franceová 475 657 354 franceova.a@kr-ustecky.cz Ing. Lucie Benešová 475 657 683 dandova.l@kr-ustecky.cz

9


10

z regionu

Březno Na kole kolem Března u Chomutova Jste vášnivými cyklisty? Přijeďte se projet po okolí vesnice Března, odkud dojedete přes Nechranickou přehradu do Kadaně, nebo se dáte na východ do Žatce, nebo rovnou ze Března na severozápad do Celné. Obcí Březno a jeho katastrálním územím jsou vedeny cyklotrasy různého významu: - mezinárodní cyklotrasa č. 6 (vedoucí z Chebu do Litoměřic – 250 km v Česku); a 6A (Březno - Hořetice, - Březno - Nechranická přehrada, Žatec - Nechranická křižovatka); - krajská cyklotrasa č. 3080 (Celná - Lideň - Málkov - Černovice - Spořice - Droužkovice - Březno - Nechranice - Vikletice – 29,5 km);

Všechny druhy cyklotras jsou vzájemně propojeny a můžeme na nich mj. vidět obec Březno (Vesnici roku Ústeckého kraje), Nechranickou přehradu, vinice ve Stranné s napojením na Chrám chmele a piva v Žatci. Místní trasy vedou po asfaltových površích a silnicích 3. tříd. Všechny jsou značeny dle pravidel pro cyklotrasy a stezky. Cyklostezka Ohře navazuje na Valdštejnovu cyklostezku (v Bavorsku označenou jako Wallenstein-Radweg). V úseku Cheb-Perštejn-Louny je trasa v celé délce značená cykloturistickým značením s číslem 6.

Před vjezdem do Vikletic narazíte na dva kempy, které jsou přímo u hráze; za Vikleticemi jsou další dva.

Ve Březně se můžete osvěžit v cukrárně a ve dvou restauracích.

Další info v infocentru na tel. 474 692 016 nebo na www.infocentrum@obecbrezno.cz

Dobře se najíte 150 metrů od břehu přehrady v Rybářské baště, je zde možné i ubytování. Tradiční česká restaurace s nabídkou rybích specialit a pohodový rodinný penzion vás zve posedět nebo pár dní pobýt v klidném prostředí obce Vikletice na břehu Nechranické přehrady. Rezervace: email: info@rybarskabasta.com

Workoutové hřiště

- soustava cyklotras místního významu.

Rybářská bašta u Vikletic, tel. 602 439 401-2

V loňském září se rozšířila nabídka sportovního vyžití ve Březně o workoutové hřiště. Toto bylo umístěno vedle multifunkčních hřišť před tělocvičnu, kolem které vede in-line dráha. Tato všechna sportovní zařízení jsou situována v jednom místě, která využívají jak místní sportovci, tak i přespolní. Pro správné provádění cviků byla na den 13. 6. 2017 pozvána skupina Street hard workers k předvedení svých fyzických dovedností na tomto nářadí. Jednalo se o cviky pro posilování s vlastní vahou těla, v kombinaci s prvky breakdancu, parkouru acroyogy. Ukázce přihlíželo cca 60 lidí, které toto cvičení zajímá a dostali tak inspiraci, co všechno se dá na nářadí odcvičit. Každý cvik byl odměněn potleskem. Všechny vyjmenové nabídky ke sportování máme zdarma. Text a foto obec Březno

Pohled z vinice na řeku Ohři

O Březenské pouti

Stejně tak jako v předešlých letech se konala v Březně tradiční pouť. Počasí se vydařilo, bylo příjemných 22 stupňů. V pátek 18. 8. 2017 zahájila pouť koncertem v parku amatérské skupiny Mad Ride, v kostele vystoupila pěvecká skupina SILENTIUM24 a večer se představila opět v  parku vynikající skupina The Beatles Revival z Kladna, která měla veliký ohlas a sklidila velký potlesk.

Ukazatel pod hrází Nechranické přehrady Kemp Vikletice, tel.607 574 302

www.maskaszk.cz


od sousedů

Inspirace od sousedů Vzhůru na palubu aneb plavba bílinské mládeže

V sobotu a neděli se vydal po Březně kostýmovaný průvod. Kromě pouťových atrakcí, ukázek starých řemesel, historického šermu a hudby, byla hlavně pro děti dne 19. 8. 2017 určena návštěva areálu Severočeských dolů, kde svou účastí při rozmanitých soutěžích zachránily princeznu ze spárů Březenského draka Severuse. Měly možnost se svézt s  piráty na jejich lodi na místním koupališti. Zároveň po oba dva dny byla zajištěna doprava k velkostrojům do povrchového dolu. Ve spolupráci s obcí Chbany byla zajištěna v sobotu kyvadlová doprava do obce Poláky, kde proběhla pouť a motorkářský sraz. Po setmění měla v parku velký úspěch ohnivá show. V neděli zakončil pouť svým koncertem zpěvák Petr Kolář.

Text a foto obec Březno tel. 724 960 964

Píše se rok 2017, je prvního února a posádka bílinské lodi Nejsme v tísni je připravena zvednout své kotvy. Je čas vyplout do druhého pololetí našeho školního roku. Pojedeme podle našeho plánu cesty, držte se. Naší první zastávkou je měsíc věnovaný tvorbě kritického myšlení v oblasti mediální výchovy. Dozvěděli jsme se, že ne všechny informace, které k nám přicházejí prostřednictvím medií, jsou úplné a mnohdy pravdivé. Děkujeme reportéru ČT, Davidu Havlíkovi, za přínosnou a obohacující besedu. Byli jsme připraveni znovu vyplout a pokračovat, ale náhle zazněl pokyn: „Stůjte, ruce za záda, půjdete s námi.“ Byli jsme zadrženi Pořádkovou jednotkou Policie ČR pod vedením Npor. Kamila Minaříka. Ten nám vysvětlil důvod našeho zadržení a poučil nás o našich právech. Na tomto základě jsme požádali o konzultaci s advokátkou Mgr. Gabrielou Šťastnou. V  jejím doprovodu jsme se zúčastnili trestního líčení a následné besedy s  JUDr. Jiřím Bednářem na Krajském soudě v Ústí nad Labem. Poté, co jsme byli prohlášeni nevinnými, jsme zasedli na straně soudního tribunálu při řešení jiných soudních případů. Zvedáme kotvy a znovu vyplouváme do našich historických vod. Nejprve zastavujeme v  našem hlavním městě u Národního divadla. Celé divadlo jsme si prohlédli a uslyšeli jsme o neuvěřitelné cestě, která započala položením základního kamene až do současné podoby této historické památky.

Pokračujeme za naším dalším cílem, kterým je Terezínská pevnost, pod vedením našeho průvodce Bc. Jakuba Jakla. Seznámili jsme se s původním účelem této pevnosti a jeho následným zneužitím nacistickým Německem. Bolest, smutek, hlad, bez soukromí, bez práv, bez svobody, deprese, úzkost, utrpení, hrůza, bezcennost života, jedinou jistotou je smrt. To byly naše pocity při prohlídce tohoto místa. Pomalu přichází čas vyplout za hranice naší země. V červnu naší posádku vítají ve městě Trstěná

11

na slovenské půdě. Strávíme zde čtyři dny na mezinárodním festivalu mládeže se slovenskou, maďarskou a polskou posádkou. Aktivně jsme se zapojili do rozvoje města a skrze bohatou sestavu workshopů jsme se naučili spoustu nových věcí. Naši návštěvu jsme zakončili plejádou hudebních koncertů. Otáčíme pomalu kormidlem zpět do severních Čech. Připlouváme do Hostomic, kde spolu s Hostíkem a sdružením dobrovolných hasičů organizujeme dětský den. Na děti čekalo šest stanovišť, občerstvení a pěnová koupel. Po poradě naší posádky jsme se shodli, že je na čase vrátit se domů. Po příjezdu a spuštění kotvy jsme pozváni do ZŠ Aléská na hlavní taneční vystoupení.

Naše dance crew inspirovala mladé zájemce k taneční kreativitě. Toto vystoupení zabralo 10 měsíců přípravy pod vedením naší trenérky a managerky Kačky Rakašové. V oblasti taneční průpravy se nám podařilo navázat spolupráci s tanečním studiem Viva Jump Teplice a Dance Academy Prague. Přesedáme do jiného dopravního prostředku, automobilu značky Citröen. Prvním úsekem naší výpravy je prohlídka našich veteránů na bílinském náměstí. Poté odjíždíme směrem k autokempu na Kyselce. Zde je naším úkolem realizace workshopového a zábavného odpoledne pro rodiny účastníků našeho sjezdu. Ocenění v  podobě poděkování organizátorů akce, rodičů a dětských úsměvů bylo pro nás plnohodnotnou odměnou. Ukončením našeho dobrodružství vstupujeme do doby prázdninového odpočinku a přípravy následného plánu cesty naší další plavby. Jsme skupina bílinské studující mládeže vystupující pod názvem NEJSME V TÍSNI. Vznikli jsme před 5 lety v rámci služby Kariérního poradenství bílinské pobočky Člověk v tísni. Naším primárním cílem je seberozvíjení v  oblasti vzdělávání, které směřuje k úspěchu na trhu práce. Naším sekundárním cílem je prostřednictvím aktivního občanství přispívat k obohacení života našeho města a celé naší společnosti. Naše aktivity jsou v současné době hrazené z projektu KOMPAKT, který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR. Zuzana Weissová managerka skupiny NvT


12

z regionu

Galerie Jirkov

Školení v MAS SZK

Galerie Jirkov otevřela novou sezónu neobyčejně rozsáhlou výstavou obrazů lidové malířky Ireny Mansfeldové. Autorka se malování věnuje mnoho let a nezanedbává samozřejmě ani příslušné samostudium. I když ve skupině akademického malíře Jiřího Sopka nepatří k nejmladší generaci (jejím módním doplňkem už je dokonce i známé „chodítko“), její výtvarná energie a vitalita by se měly podávat v destilované podobě nitrožilně i daleko mladším. Malířka bydlí v  jirkovském penzionu, kde také maluje. Kdo neviděl, neumí si představit, co to je tisícovka obrazů, hlavně nádherných kvetoucích kytic, v 1+kk.

26. července jsme se zúčastnili školení pro obsluhu „dotačních“ systémů MS2014+ a CSSF. První je určen pro žadatele. S ním již máme zkušenost. Jeho prostřednictvím jsme žádali o realizaci strategie komunitně vedeného rozvoje (CLLD).

Asi hlavně proto se Irena Mansfeldová dohodla s Galerií Jirkov a věnovala celou řadu svých optimisticky vyladěných prací na charitativní prodej. Veškerý výdělek z tohoto prodeje půjde jako příspěvek na opravu nebo údržbu poutního kostela v Květnově. Už na vernisáži 10. 9. 2017 se jich prodala celá řada, takže hromádka peněz napřed pomalu a pak rychle přibývala. K  původnímu šustění se přidalo i cinkání. To když se rozběhla humorná diskuze mezi otcem a dvěma dcerkami, co už která utratila na pouti a kolik jim zůstalo. Přesto obě dcerky po kapsách vyhrabaly hrstičky drobných a společně jimi zaplatily obrázek do pokojíčku.

V druhém systému pak máme (zaměstnanci MAS) přidělené role, díky kterým budeme moci (a bez toho by to ani nešlo) vyhlašovat výzvy MAS k realizaci CLLD. Školil Ing. Josef Ryšavý (MAS Vladař), školení bylo otevřené i pro zájemce z dalších MAS. Z fotografií je zřejmé, že nabídka byla využita téměř ze 100%. Zároveň nabízíme tuto učebnu k pronájmu na pořádání školení, prezentací nebo jako učebnu. Notebooky na obrázcích nejsou součástí vybavení učebny. Další informace na info@maskaszk.cz, tel. 737 177 432

V horském areálu Lesná se opět bude šlapat zelí Hledáte nevšední akci pro váš volný čas? Zajímají vás tradice Krušnohoří a máte rádi dobré jídlo? Tak budeme rádi, když si v sobotu 21. 10. 2017 od 13:00 hodin uděláte čas a zavítáte do našeho Horského areálu Lesná v Krušných horách, kde se opět po roce uskuteční tolik oblíbená sousedská veselice s názvem „Šlapání zelí“. Pod dohledem krojovaných šlapaček si obujete holínky a oblečete krušnohorský kroj, pokrájíte si cibuli, nakrouháte zelné hlávky a hurá do sudu. A pak už jen šlapat, šlapat a šlapat. Odměnou vám bude tradiční pochoutka s  množstvím vitamínů, kterou si odnesete jako výslužku domů. A jelikož k  zelí neodmyslitelně patří vepřové, je jasné, že zabíjačkové hody jsou jen „třešničkou na dortu“ celého dne. Tak tedy, co jíst bude, pohyb pro ty, co neodolají „šlapání“ je také zajištěn, ale jaká by to byla veselice bez muziky? O dobrou náladu a kulturní zážitek se postarají dětské folklorní soubory Šáteček z  Nymburka a Krušnohor z  Chomutova. Tak neváhejte a přijeďte si  vyzkoušet krušnohorské tradice tak trochu jinak. Už nyní se na vás všechny moc těšíme. Kolektiv Horského areálu Lesná

Výstava Ireny Mansfeldové i s charitativním prodejem potrvá do 12. 10., a bude-li o tyto obrázky stále zájem, bude je mít k dispozici Galerie Jirkov. www.mlynskyspolek.cz Hana Zvalová, Galerie Jirkov

www.maskaszk.cz


živý venkov

1. Bílenecké dožínky 2017 V sobotu 26. 08. 2017 se konaly na hřišti v Bílencích 1. BÍLENECKÉ DOŽÍNKY - tradiční oslava úrody se konala po mnoha letech opět i v naší obci.    Celá akce začala chvilku po  třinácté hodině. Byly zde k vidění historické stroje minulého století - a to nejen traktory a motocykly, ale i jiná zemědělská technika např. technika pro výmlat obilí, jejíž ukázku mohli návštěvníci sledovat. Tato praktická ukázka následovala po  loutkovém  divadelním představení „O perníkové chaloupce“  divadelního spolku  Jitřenka Žatec.

Představení potěšilo nejen děti, ale i mnohé dospělé. V dalších odpoledních hodinách byly připraveny pro dětské i dospělé návštěvníky různé soutěžní disciplíny, ze kterých si účastníci odnesli rozmanité ceny.

13

Setkání s pamětníky Škrle  Ve  čtvrtek dne  14.  09.  2017  od  17:00 hodin se  uskutečnilo v  prostorách barokního zámečku ve Škrli již 2. setkání s místními pamětníky, kterého se zúčastnili téměř dvě desítky občanů různých věkových skupin.

Slunečné odpoledne všem zpříjemnila hudební skupina Elegance, která hrála k tanci i poslechu napříč hudebními žánry. Velký dík patří pořadatelům - panu Antonínu Jiráskovi a  Tomáši Hubenému, kteří celou akci iniciovali a ve spolupráci s obcí Bílence připravili pro všechny přítomné krásné odpoledne. Díky  vyprávění  místních pamětníků mohli přítomní zavzpomínat nejen na prožité časy, ale i na  bohatou historii Škrle. Tyto vzpomínky byly  umocněny  fotografiemi z  dob minulých a to nejen ze Škrle, ale také z Bílenců a Voděrad, k  nahlédnutí byla také kronika obce do  roku 1989 a pamětní knihy. Bylo velmi příjemné, že někteří přítomní vzpomínali, pro jiné byly tyto vzpomínky novými a drahocennými informacemi, které se v knihách nevyčtou.

Děkuji všem příchozím, kteří si i v dnešní hektické době udělali čas a  přišli se  podělit o  své vzpomínky.  Zároveň věřím, že toto setkání nebude poslední.  Mgr P. Kubániková, starostka

tel. 724 960 964


14

od sousedů

Raná péče pomáhá, když je všechno jinak Rodičovství je jedna z nejkrásnějších, ale také nejsložitějších rolí v životě člověka. Již před narozením potomka si budoucí rodiče představují, jak bude jejich děťátko vypadat, jaké vlastnosti bude mít a po kom je zdědí, co zvládne, v čem vynikne… I když je pak realita často jiná, vlastně to nijak nevadí. Život jde dál, s rodičovskými radostmi i strastmi. Když se ale narodí děťátko, které se s příchodem na svět nevyrovná dobře, třeba se narodilo předčasně nebo má vrozené postižení, je najednou jinak úplně všechno. Rodiče a všichni jim blízcí mají obavy o zdraví děťátka, o to, jak zvládne těžký start do života. Zvlášť v případě zdravotního postižení dítěte prožívají rodiče těžké chvíle, jsou zraněni ve své nejhlubší podstatě. Všechny představy o sobě v rodičovské roli jsou zpochybněny nejistotou dalšího vývoje, komplikovány obavou z neznámého, mnoha nezodpověditelnými otázkami, mnohdy i nepříznivými prognózami. Neméně dramatická situace v rodině - i když později nastává, narodí-li se děťátko zdravé, a po určité době běžného vývoje se začne opožďovat, případně je jeho vývoj v nějaké oblasti neběžný. Rodiče někdy nerozumějí tomu, proč se dítě nechová standardně, nedokáží odhadnout jeho potřeby.

Služby rané péče

V těchto chvílích nemusejí rodiny zůstávat samy. Mohou využívat sociální službu RANÁ PÉČE, která jim pomůže zorientovat se v nové situaci a neztratit důvěru v to, že v každé situaci lze něco dělat.

Podle odbornosti je lze rozdělit na ranou péči zaměřující se na

Podle zákona o sociálních službách (§ 54 zákona 108/2006 Sb.) je RANÁ PÉČE terénní služba, popřípadě doplněná ambulantní formou služby, poskytovaná dítěti a rodičům dítěte ve věku do 7 let, které je zdravotně postižené nebo jehož vývoj je ohrožen v důsledku nepříznivého zdravotního stavu. Služba je poskytována PŘÍMO V RODINÁCH, tedy tam, kde se dítě cítí nejlépe; pro rodiny je ZDARMA. CÍLEM RANÉ PÉČE je, aby se rodina zorientovala v těžké situaci po zjištění postižení děťátka, porozuměla jeho potřebám, mohla vhodně podporovat jeho další rozvoj a zároveň mohla žít co nejběžnějším způsobem života.

RANÁ PÉČE zahrnuje poradenství týkající se vývoje dítěte se zaměřením na oblasti vývoje dítěte, které jsou ohroženy nebo opožděny. Poradkyně rané péče (speciální pedagožky, psycholožky a sociální pracovnice) navrhují vývojově přiměřené aktivity podporující rozvoj dítěte v herní, kognitivní, sociální, sebeobslužné oblasti a v oblasti vývoje řeči a komunikace, zapůjčují pomůcky a hračky, které může dítě v dané fázi vývoje dobře použít. Dále poskytují poradenství týkající se problematiky speciálních potřeb dítěte v raném věku: sociálně právní poradenství (s ohledem na možnosti podpory ze strany státu i nestátních organizací), poradenství ohledně začlenění dítěte do vhodné mateřské školky a školy a předávají další užitečné kontakty. Poskytovatelé rané péče v ČR Službu nabízejí většinou nestátní organizace, registrované na příslušném krajském úřadě a zařazené do sítě sociálních služeb toho kterého kraje. V České republice je několik desítek poskytovatelů rané péče, kteří svoji službu zaměřují na převažující typ obtíží dítěte.

• překonání senzorických postižení (sluchového: Centrum pro dětský sluch Tamtam; zrakového: Eda, Kuk, Společnost pro ranou péči); • pohybové, mentální postižení nebo kombinované postižení dítěte, poruchy autistického spektra a opoždění psychomotorického vývoje (Raná péče Diakonie, Oblastní charita Kutná Hora – Raná péče Na Sioně, Centrum sociálních služeb Tloskov); • jednu konkrétní diagnózu (Kolpingova rodina Smečno). Poskytovatelé rané péče nabízejí službu v konkrétním regionu, kraji, výjimečně pouze v obci. Sídlo služby bývá někdy i mimo kraj, kde je služba poskytována. Pro rodiny s dětmi to neznamená žádnou nevýhodu: poradkyně rané péče dojedou v rámci terénní služby za rodinou domů. Jak je možné o službu požádat

péče, která službu v místě jejich bydliště poskytují a zároveň nejlépe odpovídají převažujícím potížím dítěte. Jednotlivá pracoviště lze nalézt v registru poskytovatelů sociálních služeb na portále MPSV (http://iregistr.mpsv.cz), v katalogu sociálních služeb dané obce, na stránkách městského úřadu obce s rozšířenou působností či na stránkách jednotlivých poskytovatelů. V České republice také funguje zastřešující organizace Asociace pracovníků v rané péči (www.aprp.cz), která sdružuje jednotlivé poskytovatele, vymezuje standardy služby a také na základě šetření uděluje garanci kvality poskytované služby. Pro zažádání o službu není důležitá konkrétní lékařská diagnóza. Často se totiž stává, že na určení diagnózy dítěte rodina čeká několik let a jsou to právě ty měsíce a léta důležitých vývojových období v životě děťátka, která je důležité nepropást.

Jak raná péče probíhá Poté, co rodina o ranou péči požádá, ji poradkyně navštíví, představí jednotlivé služby, které může rodina využít, a v rozhovoru zjišťuje, co je v současné době pro rodinu, z hlediska speciálních potřeb dítěte, nejdůležitější, na čem chce v součinnosti s ranou péčí pracovat. I v průběhu další práce se poradkyně řídí přáním rodiny, samozřejmě v rámci hranic služby. Konzultace probíhají zpravidla ve dvouměsíčních intervalech, v mezidobí jsou rodiny v kontaktu s poradkyní prostřednictvím e-mailu/telefonu/skypu/ facebooku s možností konzultovat cokoli, co je aktuálně zajímá. V případě, že rodina již žádnou z nabízených služeb nadále nepotřebuje, služba je ukončena, nejpozději však v 7. roce dítěte. Alena Kunová, Kateřina Štinglová, Raná péče Diakonie, www.rana-pece.cz

Rodiny mohou kontaktovat pracoviště rané www.maskaszk.cz


okénko pro zdraví

Pozor na Alzheimera. V kontaktním místě v Doběticích Vám vyšetří paměť Mírná zapomnětlivost může být normální součást stárnutí, nemusí nutně znamenat, že se jedná o vážný problém s pamětí. Pokud potíže s pamětí do značné míry ovlivňují váš každodenní život, mohlo by se jednat o časné příznaky Alzheimerovy choroby. Lidí trpících demencí v  Česku přibývá. Podle České alzheimerovské společnosti žilo u nás v  roce 2016 téměř 156 tisíc lidí s demencí, což je o tři tisíce více než rok před tím. Česká alzheimerovská společnost, o.p.s. definuje deset příznaků, které by vás měly varovat:

Okénko pro zdraví Heřmánek pravý (Matricaria chamomilla, synonymum Matricaria recutita), také heřmánek lékařský, lidově nazýván rumánek, marunka, harmaníček či kamilka, je léčivá rostlina z čeledi hvězdnicovitých. Je to jednoletá vonná bylina s 15 až 50 cm vysokou rozkvětnou lysou a málo listnatou lodyhou. Listy jsou drobné a úzké. Bílé okvětní lístky vedle sebe mají válcovitý až kuželovitý tvar okolo žlutě zbarveného uprostřed uloženého klenutého květního lůžka, které je uvnitř duté. Kvete od června do srpna a plodem je drobná neochmýřená nažka asi 1 mm dlouhá. Je poměrně hojný.

Včasná diagnóza může pacientovi i rodině dosti ulehčit. Pomocí testů se dá odlišit takzvaná mírná kognitivní porucha, která může mít léčitelné příčiny. Pokud nemocný nechce navštívit lékaře, může se o radu či přímo k otestování obrátit na kontaktní místo České alzheimerovské společnosti, které je v DOMOVĚ PRO SENIORY DOBĚTICE, P.O v Ústí nad Labem.

Kde kontaktní místo v Ústí nad Labem najdete? V Domově pro seniory Dobětice, p.o. (ulice Šrámkova 3305/38A, Ústí nad Labem 400 11; konečná stanice trolejbusů 53 a 54 směr Dobětice točna). Vyšetření paměti a poradenství probíhá v nerušené místnosti na základě telefonické (+ 420 737 251 812 - u Reginy Jirkovské či Gabriely Stankové) nebo e-mailové objednávky (kmdobetice@dd-dobetice.cz) tel. 724 960 964

skromný na půdu a stanoviště, takže ho nalézáme od nížin až do podhůří. Pěstování Nejvhodnější je pěstování v hlinitopísčitém substrátu s vyšším obsahem živin. Stanoviště volíme výhřevná. Semena vyséváme od září do dubna. Pěstujeme z předpěstované sadby. Ven vysazujeme mladé rostliny do sponu 30 cm. Sklizeň natě probíhá od května do září. Sbírá se květ s krátkou stopkou a suší se v tenkých vrstvách na dobře větraném místě, aby se nezapařil. Použití Aktivními látkami jsou především silice, které jsou zastoupeny 1–3 %. Heřmánek se hojně využívá v kosmetice a léčitelství. Dá se z něj udělat čaj nebo odvar. Působí jako antiflogistikum (k léčbě zánětů), karminativum, spasmolytikum (uvolňuje křeče) a diaforetikum (zvyšuje pocení). Pomáhá od bolestí, při hojení ran, navozuje celkové uklidnění. Je účinný při zánětech ústní dutiny, očních spojivek a pohlavního ústrojí, při žaludečních a střevních potížích, pomáhá léčit žaludeční vředy, při bronchiálním astmatu, při léčbě infikovaných sliznic a kůže, při alergických reakcích na kůži, uvolňuje křeče zažívadel a střevní plyny. Může na něj být alergická reakce. Při nachlazení se pije čaj a slouží i k inhalacím i při rýmě a chorobách horních cest dýchacích. Je nenahraditelnou léčivkou pro děti, je možné ji podávat už i kojencům.

1. Ztráta paměti, 2. Problémy s vykonáváním běžných činností, 3. Problémy s řečí, 4. Časová a místní dezorientace, 5. Špatný nebo zhoršující se racionální úsudek, 6. Problémy s abstraktním myšlením, 7. Zakládání věcí na nesprávné místo, 8. Změny v náladě nebo chování, 9. Změna osobnosti, 10. Ztráta iniciativy

Vyšetření kognitivních funkcí (paměť, orientace v čase a prostoru, pozornost, myšlení, řeč, schopnost plánovat a organizovat) provádí vyškolení pracovníci. Vyplnění testu a dotazníku trvá přibližně hodinu. Testování je bezplatné. Mezi další činnosti kontaktního místa patří bezplatné poradenství pro nemocné s Alzheimerovou chorobou či pro jejich rodinné příslušníky.

15

Možnost záměny Obsahové látky Heřmánek pravý je často zaměňován za velmi podobný Heřmánek římský a Rmen rolní. Heřmánek pravý je poznat podle typické, intenzivní vůně a žlutého vyklenutého středu květů. Heřmánek římský je nižší a květy nemají charakteristickou vůni. Rmen rolní nemá, na rozdíl od heřmánku pravého, vyklenuté a duté lůžko středu květu. Má také více listů než heřmánek pravý. Areál rozšíření Heřmánek je rozšířen v Evropě a v Asii, v Severní Americe a v Austrálii. U nás roste jako plevel u cest, na rumištích, úhorech, jetelištích, ale Je

Silice obsahuje značné množství látek, především terpenických, které dávají rostlině typickou vůni. Silice zvyšuje vylučování žluči, v pokusech na zvířeti ve vyšších dávkách tlumí činnost srdce a dýchacího systému. Deriváty kyseliny benzoové mají antipyretické účinky. Azulenové sloučeniny a některé seskviterpeny mají protialergickou a protizánětlivou aktivitu, α-bisabolol působí proti žaludečním vředům. Polysacharidy mají účinky protibakteriální, protivirové, imunostimulační. Flavonoidy a terpeny uvolňují křeče. zdroj:https://cs.wikipedia.org/wiki/ He%C5%99m%C3%A1nek_prav%C3%BD


16

z regionu

Vrskmaň 600 let obce Vrskmaň 600. výročí první písemné zmínky o obci Vrskmaň, jsme si připomněli a užili poslední červnovou sobotu. Její program byl pestrý a protože se vše odehrávalo pod širým nebem, záleželo především na počasí. Vše se odehrávalo v prostředí obecního parku, takže jednotlivé stánky byly ukryty před sluníčkem v příjemném stínu. Dopoledne patřilo farmářským trhům, jako obvykle v režii Místní akční skupiny Sdružení Západní Krušnohoří. Nechyběla vojenská historická technika, jejíž exponáty i vystoupení byly tematicky zaměřeny na život v pohraničí v roce 1938. Odpoledne zahájil slavnosti starosta Václav Hora, který připomněl dávnou i novější historii Vrskmaně. Během slavnostního proslovu pozval stávající starosta na pódium své předchůdce, aby ocenil jejich práci. Dostavili se všichni pozvaní a to Věra Košutová, která coby účetní sloužila „pod všemi“, Antonín Šneiberg (1981-90), Hana Petráková, (1976-81), Miroslav Gavronský (1990-92), Josef Drahozal (1992-94), Josef Kemr (1994-2002), Milena Matuškovičová, (2002- 06) a Václav Hora (2006 - dosud). Následovala vystoupení Pavlíny Filipovské a Karla Štědrého, imitátora Petra Martináka, který odpolednem provázel jako moderátor, a další body programu. Jeho vyvrcholením bylo vystoupení dívčí pěvecké skupiny Holki a taneční zábava. Příjemné počasí a takřka rodinná atmosféra, pestrý program, zajímavé expozice, občerstvení - to vše dalo dohromady opravdu vydařenou oslavu narozenin, na které se vystřídalo na pět stovek návštěvníků.

4. ročník CV Festu Už počtvrté hostil v sobotu 22. července sportovní areál ve Vrskmani multižánrový hudební festival CV Fest. Zdar podobných letních akcí bývá závislý na počasí. To vrskmaňskému malému festivalu zřejmě přeje, stejně jako v minulých letech proběhl za ´dohledu´ sluníčka. To mělo jistě vliv i na žízeň publika, což zase prospělo atmosféře.

Výzva pro regionální výrobce k předkládání žádostí o udělení značky „KRUŠNOHOŘÍ regionální produkt®“ MAS Sdružení Západní Krušnohoří, z.s. jako koordinátor značky vyhlašuje 9. výzvu k předkládání žádostí o udělení značky „KRUŠNOHOŘÍ regionální produkt®“. Značka patří do Asociace regionálních značek. Získaný certifikát platí na dva roky a opravňuje výrobce k užívání značky „KRUŠNOHOŘÍ regionální produkt®“ na všech certifikovaných produktech i propagačních materiálech. Cílem značky je přispět k rozvoji místní ekonomiky a udržitelnému cestovnímu ruchu. Značka garantuje původ výrobku v regionu, kvalitu a šetrnost k životnímu prostředí. Uděluje se výrobkům, které mají v regionu dlouholetou tradici nebo jsou převážně z místních surovin.

CV Fest nabídl divákům různé rockové styly, převážně tvrdší (punk, deathcore, metalcore, thrash apod.). Na pódiu se střídavě představily kapely z Čech (Synové výčepu, Alike, Behind The Mirror), jižní Moravy (X-Core, Morčata na útěku), i z regionu (Victims, Bahrainn). Návštěva byla o pětinu vyšší než loni, vstupem prošlo šest set příznivců rocku obou pohlaví a všech generací - od malých dětí až po ty, které by bylo možno nazvat seniory, kdyby se tento pojem s rockovou hudbou nevylučoval. Pivo teklo proudem, muzika šlapala, počasí bylo příjemné - co víc si přát? „Věřím, že si to lidi užili a za rok se tu zase sejdeme u pořádného nářezu,“ zhodnotil akci její hlavní organizátor Honza Klučerovský. Bc. Václav Hora

Deváté kolo certifikace proběhne v listopadu 2017. Vyplněná žádost včetně povinných příloh musí být doručena na naši adresu nejpozději do 31. 10. 2017. Podrobné informace pro zájemce o udělení značky je možné vyzvednout osobně nebo požádat o zaslání (mailem info@maskaszk.cz, tel. 724 960 964). K jednání Certifikační komise je nutné dodat vzorky posuzovaných produktů osobní představení výrobků žadateli o značku je vítáno. Zasedání Certifikační komise, která posuzuje udělení značky jednotlivým produktům, proběhne 21. 11. 2017. Věříme, že značka „KRUŠNOHOŘÍ regionální produkt®“ přispěje k propagaci a podpoře Vaší kvalitní práce a současně i k rozvoji našeho regionu. V případě jakýchkoliv dotazů nás kontaktujte na uvedeném telefonním čísle či e-mailové adrese:

MAS Sdružení Západní Krušnohoří, z.s. koresp. adresa: Rudé armády 23, 431 44 Droužkovice E-mail: info@maskaszk.cz, www.maskaszk.cz Tel.: 724 960 964 www.maskaszk.cz


zemědělství

Kroužek karate v Droužkovicích Se začátkem nového školního roku se nám povedlo opět rozšířit nabídku kroužků v našem volnočasovém centru v Droužkovicích, tentokrát o karate. Pan trenér Viktor Procházka v úte-

Ohlédnutí za žněmi 2017 Je tomu necelý měsíc, co v produkčních oblastech Ústeckého kraje skončila sklizeň obilovin a řepky. Tyto plodiny jsou z hlediska nejen tržeb stále nejdůležitějšími pro místní zemědělce. Podívejme se blíže do oblasti Chomutovska. Jaké zde byly žně 2017 a co je ovlivnilo? Předem je zapotřebí konstatovat, že v dnešní době není již velký problém s kombajnovou sklizní a následným odvozem do výkupních organizací či do skladů farem. Výkonných sklízecích mlátiček je dostatek a pokud nemá zemědělec vlastních strojů, je vcelku běžné využít nabídky služeb popřípadě si vzájemně vypomoci. Poněkud horší situace je v případě přepravní techniky, kde se stále ještě využívají zastaralé nákladní automobily z dob minulého režimu (T815, Š706, LIAZ) včetně přípojných zařízení, ale i zde vidíme posun k modernějšímu. Vyhovujících skladovacích kapacit je rovněž málo a tak místní firmy zpravidla nemohou uskladnit potřebné množství komodit tak, aby je mohly realizovat na trhu v čase, kdy je to pro farmáře nejvýhodnější. Velkým problémem je každoročně se opakující boj o využití rychlostní

komunikace R7 v době sklizňových prací. Situace se opakuje již 5. rokem a řešení je vždy jen provizorní. Bohužel pohled alespoň do blízké budoucnosti nenabízí snadná a trvalá řešení.

rý 5.9. v 17:30 hodin přivítal první zájemce. Sešlo se 6 dětí a 1,5 hodiny předváděly, co v  nich je za potenciál. Zřejmě se hodně moc snažily, Víťa byl spokojený a dokonce sám napsal: „První trénink a já jsem nadšený! Bál jsem se, že dnešní děti neudrží pozornost a bude jim dělat problém jeden dřep a přitom všichni jich udělali 30! A celý trénink byly prostě skvělé! Budou z nich dobří karatisté ! Kroužek je pro všechny děti místní i přespolní ve věku od 6 ti let. Cena je 2 000,-/školní rok, tj. 10 měsíců. Tréninky budou pravidelně vždy v úterý a ve čtvrtek v čase od 17:30 – 19:00 hodin. Ladislava Dolejšková tel. 724 960 964

Tak jako každý rok, i v hospodářském roce 20162017 hrálo ovšem rozhodující roli při sčítání výsledků počasí. Suché první dvě dekády srpna 2016 a následné srážky 2-3 mm způsobily, že plochy oseté řepkou v ranných termínech setí sice z části vzešly, ale následně zaschly, neboť pokračovalo další suché období v prvních týdnech v září. A tak lépe tentokrát uspěl ten, kdo zasel na konci agrotechnického termínu setí. Zhruba 30% osetých ploch bylo však nutno zaorat. Ostatní porosty přezimovaly slabé a nevyrovnané. Zima byla mírná, další jarní přísušky vrcholící červnovými vysokými teplotami však způsobily, že většina osetých ploch nedávala standartní výnos. V mnohých případech ten-

17

to klesl i hluboko pod 2 t/ha. Průměrný výnos této plodily se pohyboval kolem 2,5 t/ha a to ve srovnání s rokem předcházejícím (3,9 t/ha) znamenalo pokles o zhruba 35%. Nejdůležitější plodinou na Chomutovsku je ovšem pšenice ozimá, zaujímající plochu téměř 7000 ha. Tato plodina poměrně dobře vzešla a to i na plochách zasetých v pozdních termínech. Mírná, byť suchá zima porosty výrazně nepoškodila. Zmíněné vysoké teploty v červnu s absencí srážek však způsobily, že některé porosty „odhodily“ slabší odnože a v produkčních hlavních klasech došlo k redukci zrna. Podobně zareagovaly i jarní obiloviny. Poměrně vysoké srážky v poslední dekádě června (15-50 mm), již porosty plně nezregenerovaly. Srážky navíc nebyly celoplošné, postupovaly v „ pruzích“ po okrese a tak se stalo, že výnosy byly velmi rozdílné nejen mezi různými podniky, ale i uvnitř jednotlivých farem. U ozimé pšenice se pohybovaly od 3 do 7,5 t/ha, u jařin pak od 2,2 do 5,5 t/ha. Průměr okresu u ozimů pak dosáhl sotva hranice 5 t/ha a u jařin se pohyboval těsně nad hranicí 4 t/ha. Oproti loňskému roku tedy propad o téměř 25 %.

Problémem letošní sklizně je navíc i to, že ceny hlavních komodit se významně nepohnuly (u řepky došlo i k poklesu) a tak ztráty na tržbách místních rolníků přesahují i 30 % oproti roku předchozímu. Je těžké v tomto období doporučit, jak dál s neprodaným zbožím. Na západ od nás proběhla poměrně úspěšná sklizeň a tak lze těžko očekávat razantní nárůst cen. Malým kladem žní v r. 2017 je to, že poměrně velká část ozimé pšenice má nadstandartní potravinářské parametry nutné k obchodování (objemová hmotnost i vysoko nad 800 a obsah N 15-17%!). A tak závěrem popřejme zemědělcům úspěch v realizaci neprodaného zboží a zejména dostatek potřebných srážek v nadcházejícím hospodářském roce. Podzimní práce už jsou v plném proudu a všichni víme, že jak kdo zaseje, tak i sklidí. Ing. J. Brožka


18

z regionu

Strupčice Kde se vzal česnek ve Strupčicích? V prvé řadě to byl skok do neznáma, nikdo ho tu ve větším množství nepěstoval a na rady nebylo moc kam jít. Můj děda zde po válce, jako jedem z prvních, začal na severu pěstovat cibuli ve Strupčicích. Odtud se po revoluci, kolem roku 1995, po pádu cen až k 1Kč/kg, přesunula do Račetic spolu s technologií a linkami, a pěstování cibule zde skončilo. Počátek pěstování česneku byl v loňském roce, kdy jsem hledal plodinu, která bude pro region relativně nová, ale také ekonomicky zajímavá, protože v dnešní době není moc na výběr co pěstovat s ekonomickou návratností. Cibule zde byla, ale její hlavní oblast jsou dnes Račetice. V krajině je od obilovin, řepky, řepy, máku a kukuřice vše. Jen tu chyběl česnek a právě na něj padla volba. Je zdravý a pokrmům dává skvělou chuť.

lidí na sklizeň. Místo plánovaných dvou sklízečů jsem pořídil raději tři a připravoval se na sklizeň, která má trvat cca max 14 dní, jelikož česnek poté rozpraská a zaleze do země a tedy nejde vyorat a sklidit. Dále připravit posklizňovou linku na zpracování a uskladnění česneku a to vše do sklizně, která začala koncem června. Do té doby bylo ještě potřeba projít veškeré porosty a olámat květ, aby paličák nevykvetl a veškerá síla šla do stroužků a projít a olámat květ na 40 ha nebyla žádná sranda. Mohl jsem zvolit nepaličák, který tento květ nemá, ale ten není tak silný a aromatický jako paličák. Byl tu konec června a začala sklizeň. Vyrazili jsme se třemi sklízeči a cca 40 ti členným týmem na dosběr a následné zpacování česneku do polí a skladu. První dny, než jsme se vše naučili a získali potřebné praktické zkušenosti, to moc nešlo. Takové jsou každé začátky. Po několika dnech se vše rozjelo dle mých představ a sklizeň

z pole poslední hlavička česneku. Tímto to ovšem nekončilo. Celé množství se muselo dosušit a očistit, aby ho zákazník měl v žádané podobě, což je další ruční práce časově velice náročná na několik měsíců jen s tím rozdílem, že mě netlačí čas, jen poptávka zákazníka. Dnes už vím, proč je česnek relativně „drahý“. Je to jen, i když ne vždy, zaplacená těžká ruční a strojová práce, které je u této plodiny nepředstavitelné množství, pokud se to dělá tak jak se má. V prvé řadě šlo o to, kolik ha osázet vzhledem k tomu, že naše republika je soběstačná z 20% produkce vůči spotřebě. Takže místa je zde na trhu dost. Nejprve to bylo 5 ha, pak 20 ha a do konce podzimu jsem osázel 40 ha. Řekl jsem si „Když už to dělám, tak ve velkém“. V průběhu zimy jsem se o pěstování a technologie začal více zajímat a zjistil jsem, že největší pěstitel v České republice, který to dělá již řadu let, má 28 ha a na Slovensku je jeden s 30 ha. V celé České republice se pěstuje 270 ha česneku. Polil mě pot, co jsem to vymyslel. Na moji otázku, proč mají tak málo osázeno, mi bylo odpovězeno, že to není jednoduché sklidit a následně zpracovat. Podnikl jsem proto několik cest za poznáním, kde se česnek zrodil a kde je celosvětově v největší míře pěstován. Navštívil jsem Indii a Egypt, kde se mi potvrdilo, že jde o plodinu s vysokou pracností. V těchto zemích jen s výhodou jiného klimatu oproti našemu. Od té doby jsem začal intenzivně poptávat armádu

jela na plné obrátky. Zde jsem si uvědomil, co je to za nesmírně těžkou a namáhavou práci v tak krátkém termínu. Vše sklidit a zpracovat. Tým jsem musel zdvojnásobit a po 18 dnech odjela

Česnek se mi myslím povedl a při správném skladování by měl vydržet až do další sklizně. L.Stránský, www.strupcickycesnek.cz

www.maskaszk.cz


živý venkov

Málkov Hasiči Málkov disponují od 3. září 2017 zcela novou velkokapacitní cisternovou automobilovou stříkačkou „dále jen CAS“ na podvozku SCANIA P480 s prodlouženou kabinou pro posádku. Vozidlo bylo vyrobeno dle potřeb jednotky a dodala jej společnost KOBIT THZ.

komunikace s operačním střediskem umožňuje také přesnou navigaci na místo události. Účelová nástavba je vybavena dálkově ovládaným osvětlovacím stožárem o výšce 5 metrů od země s pneumatickým vysouváním v provedení se čtyřmi LED světlomety s celkovým světelným tokem 20.000 lm. Na obou bocích nástavby jsou

19

Spořice

Turnaj ve stolním tenise 10. 9. 2017 proběhl ve sportovní hale ve Spořicích již třetí ročník turnaje o pohár starosty obce ve stolním tenise, který uspořádala Obec Spořice ve spolupráci s místními Sokoly. Turnaje se zúčastnilo 36 hráčů z různých soutěží. Vysokou sportovní úroveň zajišťovali nejen druholigoví hráči TTC Litoměřice, ale i místní borci. Ti se tentokráte výrazněji neprosadili, ale určitě je to vyprovokuje k vyššímu tréninkovému úsilí.

Na financování vozu v hodnotě 8.046.500,- Kč včetně DPH se podílela Obec Málkov a Evropská unie v  rámci Integrovaného regionálního operačního programu. Technická specifikace vozu: Jedná se o třínápravový model vozu SCANIA s prodlouženou kabinou CP 31. Motor má výkon 353 kW a splňuje emisní normu Euro 5. Využívá moderní poloautomatickou bezpedálovou převodovku s hydrodynamickým retardérem. Na přední části vozu nechybí elektrický lanový naviják RHINO o tažné síle 51 kN. Dále je zde dálkově ovládaná lafetová proudnice o výkonu 1350 litrů za minutu a dostřikem nejméně 30 metrů. Šestimístná kabina je uspořádána ve dvou řadách orientovaných ve směru jízdy. Vpředu je sedadlo pro strojníka a velitele, druhá řada sedadel je pro posádku. V opěradlech druhé řady jsou 4 dýchací přístroje Dräger PSS 3000 včetně 3 kusů náhradních tlakových lahví. Další dva dýchací přístroje jsou umístěny mezi sedadly strojníka a velitele. V kabině osádky je dále neustále připraveno 6 kusů ručních vysílaček MOTOROLA GP 040 včetně jejich dobíjecích úchytů a 6 kusů ručních svítilen ADALIT L-3000 taktéž včetně dobíjecích stanic. Kabina je vybavena topením nezávislým na chodu motoru a jízdě. V zorném poli řidiče je 5“ displej parkovací kamery. V dosahu velitele je tablet, který kromě tel. 724 960 964

LED stavoznaky signalizující zbývající množství hasiv v nádrži. Ta je vyrobena z nerezivějící oceli a pojme 8500 litrů vody a 540 litrů pěnidla. V horní části nástavby je přípojný prvek pro napojení odnímatelné lafetové proudnice s dostřikem až 50 metrů. Čerpací zařízení je uloženo v  zadní části vozu a je vybaveno regulací pro pěnotvorné přiměšování. V pravé zadní části nástavby je zařízení prvotního zásahu, které tvoří průtokový naviják s hadicí v délce 60 metrů. To je pevně připojeno k vysokotlaké části požárního čerpadla a umožňuje hašení vodou i pěnou.

Vozidlo má délku 10300 mm, výšku 3100 mm a šíři 2550 mm. Hmotnost vozu je 26 tun. Technická životnost CAS je nejméně 16 let. Všechna zařízení použitá pro montáž do CAS splňují veškeré bezpečnostní předpisy a jsou doložena příslušnými doklady (homologace, certifikáty, prohlášení o shodě apod.) Pavel Červený, velitel jednotky

Kostel sv. Bartoloměje ve Spořicích ožil svatebním ruchem V době od června do září proběhlo, nebo ještě proběhne více než deset svatebních obřadů v kostele svatého Bartoloměje ve Spořicích. Vždy za účasti pracovníků chomutovské matriky a starosty obce (to v případě, že alespoň jeden z novomanželů má trvalé bydliště v obci), nebo oddávajícího z chomutovského magistrátu vstoupili partneři do stavu manželského. V krásném prostředí kostela i jeho okolí si páry pořizují nezapomenutelné snímky do rodinných alb.


20

regionální značka

www.maskaszk.cz

Zpravodaj MAS Sdružení Západní Krušnohoří 3/2017  
Zpravodaj MAS Sdružení Západní Krušnohoří 3/2017  
Advertisement