Page 1


w²¹u —UM¹œ UOJ¹d√ «—ôËœ ‰œUF¹ U WOJ¹d√ «—ôËœ WFЗ√

WM« dFÝ

ZOK)« ‰ËœË X¹uJ« WOÐdF« ‰Ëb« wÐdF« sÞu« ×Uš

U«d²ýô« X¹uJ« WËœ œ«dú

15

„Æœ UÝRLK

„Æœ 25

ZOK)« ‰Ëœ „Æœ 17 „Æœ 30

œ«dú UÝRLK

WOÐdF« ‰Ëb« UOJ¹d√ «—ôËœ 25 UOJ¹d√ «—ôËœ 50

œ«dú UÝRLK

wÐdF« sÞu« ×Uš UOJ¹d√ «—ôËœ 50 w‡J¹d‡√ —ôËœ 100

œ«dú UÝRLK

rÝUÐ W??O? d?B? W«u?×?Ð U?b??I? U??«d??²?ýô« œb??ð vKŽ qÝdðË »«œü«Ë ÊuMH«Ë W?UI?¦K wMÞu« fK:« ∫wU²« Ê«uMF« ÂUF« 5_« bO« »«œü«Ë ÊuMH«Ë WUI¦K wMÞu« fK−LK 13147Íb¹d³« ed« ‡ ‡ …UHB« ‡ ‡ 28613 ∫»Æ’ X¹uJ« WËœ ©π∂µ® ≤≤¥≥±∑∞¥ ∫ ÊuHOKð ©π∂µ® ≤≤¥≥±≤≤π ∫ f‡‡ U‡‡ ∫X½d²½ù« vKŽ lu*« www.kuwaitculture.org.kw

ISBN 978 - 99906 - 0 - 274 - 6

U6ÑbB7 W7dN( WK?K' ÈÇÏŸÇè æuMH3Çè W0UI;K3 wM+u3Ç fK:Ç

ÂUF« ·dA*« wŽUd« »U¼u«b³Ž bOÝ —bÐ Æ√ bdrifai@nccal.org.kw

d¹dײ« W¾O¼ —UA²*« ØU‡¹d‡“ œ«R‡‡ Æœ

ÊËb‡‡F« r‡ÝUł Æ√ ÊUOu« tK«b³Ž WHOKš Æœ —b³« nODK«b³Ž Æœ wL'« tK«b³Ž Æœ bý«d« qU½ ÍœUN«b³Ž Æ√ w{uF« bL× …b¹d Æœ d¹dײ« dOðdJÝ

dHE s;«b³Ž ‚Ëdý alam_almarifah@hotmail.com

cOHM²«Ë ëdšù«Ë bOCM²« ÃU²½ù« …bŠË wMÞu« fK:« w


»U²JK wK_« Ê«uMF«

Wisdom of the West A Historical Survey of Western Philosophy in its Social and Political Setting

by Bertrand Russell First Published by Macdonald, London 1959.

W½ n√ ÊuFЗ√Ë WŁöŁ »U²J« «c¼ s l³ÔÞ ≤∞∞π uO½u¹ ‡‡ ‡¼ ±¥≥∞ …dšü« ÈœULł


UN³ðU Í√— sŽ d³Fð WKK« Ác¼ w …—uAM*« œ«u*« fK:« Í√— sŽ …—ËdCUÐ d³Fð ôË


Èu²;« 7

∆—UI« v≈ WUÝ—

9

»U²J«Ë VðUJ«

19

.bIð

23

d¹bBð ∫‰Ë_« qBH«

27

◊«dIÝ q³

∫w½U¦« qBH« 91

UMOŁ√

∫YU¦« qBH« 181

WOMOKN«

∫lЫd« qBH«

213

…dJ³*« WO×O*«

∫fU)« qBH«

243

WOÝ—b*« Wd(«

5


white


WbI

∆—UI« v≈ WUÝ— qzUÝd« pKð ¨åWdF*« rUŽò WKKÝ vKŽ 5LzUI« …œUFÝ wŽ«Ëœ s qF «b¹e «dJ« ¡«dI« U?NO VKD¹ ¨wÐdF« UM*UŽ ¡U?×½√ lOLł s UMO≈ œdð w²« Íc« U¼d?LŽ s WK¹uÞ «uMÝ cM WKK« U?Nð—b√ œ«b?Ž√ s aM« s ÆWMÝ 5ŁöŁË ÈbŠ≈ vKŽ uÐd¹ ¡«d?I?« lO?L??ł  U?³?ž— o?O?I?% W?Ðu?F? s? ržd« vKŽ t½≈ ‰u??I« œu½Ë Ê√ lOD²?½ ô UC¹√ UM½S ¨…d?O¦? w¼Ë WÐuKD*« V²J« q l³Þ …œU?Ž≈ ÊQAÐ ¨W?1dJ?«  U?????³?????žd« Ác?¼ s i?FÐ c??????O?????HM?ð …—Ëd?????{ sŽ d?EM?« iG?½ vË_« s¹ËU?MF« s œb??Ž l³Þ  œU??Ž√ Ê√ WK?KK o³??Ý t½√ s?¹d?c??²????  c?ð« YOŠ ¨UMz«d? s åqO?³M« ÕU(ù«ò «c?N WÐU?−²?Ý« p–Ë ¨…dšQ?²*«Ë s iFÐ l³Þ …œU?Ž≈ w q¦L²ð åjÝËò …u?Dš åWdF*« rU?Žò d¹d% W?¾O¼ Èd½ UM½√ U?L? ¨¡«d?I« qzU?Ý— s œb?Ž d³?√ VDI?²?ð w²« W?IÐU?« UM³?²?Ô d_« «c¼ oI×?½ Ê√ qQ½Ë ¨WKK« œuNł w eO?L²« …b¹bý  UIKŠ U?NO ÆW¹—Ëœ …—uBÐ fOË ¨WdH« X×MÝ ULK d?LŽ —«b? vKŽ  —b? w²« s¹ËUMF« q?J U½d¹bI?ð s ržd« vKŽ sJË W???LJŠò u¼Ë ô√ ¨Âu???O« UM?OKŽ `K?¹ tMO???FÐ U½«uM?Ž W??LŁ ÊS??? ¨åW??d???F*« rU???Žò Íc« »U???²J« u¼Ë ÆU?¹d??“ œ«R??? Æœ W??L??łd?ðË qÝ— b½«dðd?Ð nOQð ¨å»d???G« U0 ¨»U???²J?« «c¼ Ê√ o(«Ë ÆÊd??? lЗ u???×½ q?³?? Í√ ¨±π∏≥ W?MÝ ÁU½—b???√ «cN q¼√ u?¼ ¨`{«Ë mOKÐ »uKÝ√Ë 5— qOK%Ë oOL?Ž ÊuL?C s t¹u?²×¹ iFÐ l³Þ …œU?Žù åW?¹—Ëb« d?O?žò UM²Dš tÐ √b?³?½ Ê_ q¼√ u¼ U?L? ¨ŸU?L?łù« ÆWKK« V² ◊«d?I?Ý q³? U? cM W?OÐd?G« W?H?KH?« a¹—Uð sŽ Àb?×?²¹ ôË√ »U?²JU? »c?'« WDI?½ q¦1 qU?A« t½u??L?C? ÊS? rŁ s?Ë ¨s¹d?A?F« Êd??I« v²?ŠË ULOÝôË ¨¡«dI« s tOKŽ b¹«e²*« V?KD« Áb−¹ U u¼Ë ¨—UO²šô« w vË_« t½QÐ nu¹ qł— nOQð s? »U²J« «c¼ Ê√ U?L ÆW?H?KH« w ÊuB?B?²*« Œ—R*« ÊuJ¹ 5?ŠË ¨qÝ— b½«dðdÐ u¼Ë ¨s¹d??A?F« Êd?I« w? W?H?Ýö?H?« aO?ý W¹U?ž ÊuJð WKB;« ÊS? ¨b?N²?− YŠUÐ œd?− fO?Ë ¨qÝ— r−×Ð U?uKO?

7


»dG« WLJŠ s »d?I¹ ö¹uÞ «dL?Ž ‘U?Ž qłd« Ê√ Uu?B?š ¨UF? o¹u?A²«Ë oL?F« w vKŽ Èd??³J« W??O??ÝU?O??« ôu??×?²«Ë W¹d?JH«  U??³KI??²UÐ qU??Š ¨qU? Êd?? w UN²ŽU?³Þ œUFð t³² ‰«eðô Íc« ¨qÝ— Ê√ p– v≈ ·UC¹ ÆrU?F« Èu² rNðU?O?Š ÊuC?I¹ s¹c« p?¾Ë√ s Uu?KO? sJ¹ r ¨Êü« v²?Š wÐd?G« rU?F« qL?×?¹ U?u?K?O? ÊU? qÐ ¨włU??F« rN?łd?Ð W?L? w …œ—UÐ W?e?Ž w 5KQ??²? tH?u sŽ l«b¹ qþ b?Ë ¨w*UF« Âö?K «b½U? UL?OEŽ UOŽU?L²?ł« UH?u ÆtðUOŠ ‰«uÞ tKł√ s w×C¹Ë «c¼ u¼ tL?łd² Ê√ w q¦?L²ð Èdš√ …e?O »U²J« qL?×¹ tK «c¼ V½Uł v≈Ë t²?dŽ ·uKO? u¼Ë ¨n¹dF²« sŽ wMG« ‚u?d*« dJH*« ¨U¹d“ œ«R —u?²b« U?N??²?C?N½ fO??ÝQ?²Ð U¹œUMË ¨UM?²?√ q³?I??²?? sŽ U?F??«b? W?OÐd??F« ◊U?ÝË_« «b?O?ŠË «—U?O?²?š« ¨w½ö?I?F« d?OJH?²«Ë rKF« s W??Ý«— …b?ŽU? vKŽ …b¹b?'« e?N?²M½ Ê√ UM¼ UMðu?H¹ ôË ÆU?M*U?Ž …—U?C?Š w W?L¼U?*«Ë Âb?I?²« VdÐ ‚U?×K Íc« dO?³J« qłd« «cN? U½d¹bIð sŽ »d?FM »U²J« «c¼ d?A½ …œUŽ≈ W³?ÝUM v²?ŠË ¨UN?O?ÝR? ‰u?IŽ w? …dJ œd−? X½U? cM WKKK «—U?A?²? qþ ¡«d? UI?Š UN?dF¹ w²«Ë ¨5?F« UN?¾Dð ô w²« W?LOEF« Áœu?Nł sL?¦½Ë ¨Êü« UMðU?O?Š t?Ð ÈdŁ√ U? d?O?³? ÊU?d?FÐ t d?JA½ U?L? ¨U¼u?FÐU?²?Ë åW??d?F*« rU?Žò Æ¡ULKF« Èb ô≈ ÁbNF½ ô l{«uðË WIOLŽ WUIŁË lÝ«Ë rKŽ s W¹dJH« s Ÿu³D*« a?M« œbŽ mK³¹ w²« WKK« Ác?NÐ wÐdF« ∆—U?I« WIŁ Ê≈ l³Þ vË_« W?F³D« U?LMOÐ ¨UNK  b?H½ W?½ n√ π∞ u×½ U¼œ«b?Ž√ iFÐ π∞Ë ∏µ 5Ð jÝu?²*UÐ U?N?F¹“uð W?³?½ ÕË«d?²?ð w²«Ë ¨W??½ n√ ¥≥ U?NM ÆÆÆUu?¹ ≥∞ s d¦√ l?O³« ◊U?I½Ë  U³²?J*UÐ YJ1 ô Ê«uMŽ qË ¨WzU*« w U½ö??L??× ¹Ô wÐd??F« d?A?M« rU??Ž w 5u??³?*« d??O??ž “U?$ù«Ë W??I??¦« Ác¼ = ¡U?³?Ž√ W?KK« d¹d?% W??¾?O¼Ë »«œü«Ë ÊuMH«Ë W??U?I?¦K wM?Þu« fK:UÐ Æ∆—UI« WIŁ «d²Š«Ë W½U_« vKŽ ÿUH(«Ë UNÐ wdK WHŽUC ¨rJMþ sŠ b?MŽ ÊuJð Ê√ vKŽ ≠ «dJ« U½¡«d ≠ d¹d×?²« W¾?O¼ rb¼UFðË ÆW³Šd« WOUI¦« ‚Ux «d³FË d¹uM²K «d³M WdF*« rUŽ WKKÝ dL²ð Ê√Ë

WKK« ·dA

ÂUF« 5_«

8


»U²J«Ë VðUJ«

d¹bBð »U²J«Ë VðUJ« sŽ V?²J¹ s? qC????√ ·u????KO????H« f?O s dOš fO ÊUMH« Ê√ ULK¦ ¨WHKH« a¹—Uð t?H?u? ·uK?OHK?K Æs¹d?šü« s vKŽ rJ×¹ v?K?Ž t??????????U?J?Š√ t??Ð Êu?K?²?ð Íc?« ’U??????????)« ÊU‡‡O??Š_« VKž√ w u¼Ë ¨Èd??š_« U?H??KH« vKŽ ô≈ W?HKHK o?ÐU« a¹—U?²« v≈ dEM¹ ô dO?Að w²« o¹dD«  Uö?Ž s WŽuL?− t½√ WDI½ w U??NK vö?²ð w²?« Ë√ ¨u¼ ÁdJ v≈ Æ—UJ?√ s t????Ý√— w —Ëb?¹ U???? w¼ ¨…b????Š«Ë ¨5IÐU« W?HÝöH« l uDÝ—√ tKF? U «c¼ d?O?³J?« w½U*_« ·u?KO?H« Á¬— U?? U?C¹√ u¼Ë t½√ U??L?? ¨t??²??I??³??Ý w²« V¼«c?*« w åX½U??ò p– w WŠ«dË UŠu{Ë —uB« d¦QÐ q¦] L Ó ðÓ ·uK?O ¨q−O¼ t?b Íc« q¹uD?« ÷dF« sŽ ö?C?? ¨W?H?KH« a?¹—U?² ¨d?³?_« W??OU?¦*« rN s?¹d?š¬ W??H??Ýö?? Èb WK¦??_«  «d??A??Ž U?O?KF« W½UJ*« pK?ð rN sJð r Ê≈Ë ¨rN??²?O??L¼√ ÆWŁö¦« ¡ôRN X½U w²«

9

Ác?¼ b??????????????N?????????????A??¹ 5?Šò W?????L?????????C« ôu?????×?????²« œU??????Š b??????U½ ·u???????KO?????? ÊuJð Ê√ b?Ð ö? ÆÆÆ¡U??c« …b‡‡?¹b??ý WÐd??& W??−??O??²M« —dJ?²ð œUJð ô W?‡‡Ðu???B???)« åw½U½ù« dJH« a¹—Uð w

rłd²*«


»dG« WLJŠ W¹dJ? WÐd?& W??H??KH?« a¹—Uð sŽ ·u??KO??H« WÐU??²?? ÊS?? p– lË vKŽ …—b?I«Ë W?I?L?F?²*« UEŠö*«Ë W?O?c«  U?×?LKUÐ b?A?²?% ¨W?IzU?ý vKŽË ÆÍœU?F« s¼c« UN?«—œ≈ sŽ e−?F¹ w²«  U?öF«Ë jЫËd« nA? v≈ UL?łd² UM¼U¼ t?bI½ Íc« »U?²J« «c¼ qFHUÐ UM Ëb?³¹ u×M« «c¼ W¹ƒ— uN ÆqÝ— b½«dðdÐ ¨s¹dUF*« WH?ÝöH« aOý tÒH√ Íc«Ë ¨WOÐdF« v²?Š w½U½u?O« d?B?F« w vË_« U?NðU¹«b?Ð cM W?OÐd?G« W?H?KHK WKU?ý U{dŽ ÊuJ¹ Ê√ vKŽ «dO¦ b¹e¹ u¼Ë Æs¹dAF« ÊdI« s w½U¦« nBM« w¹—U?²« U?NU?O?Ý w —UJ_« l{Ë vKŽ ’d?×¹ t½_ ¨—UJ?ú UO?−?NM vMF*« «c¼ sŽd?³?F¹ qÝ— qF?ł «bŠ «c?¼ td?Š mKÐ b?Ë ¨wŽU?L²?łô«Ë jÐd« vKŽ ’d(« «c¼ ÊU bIË ¨tKLQÐ »U²JK UOŽd U½«uMŽ tHuÐ »U?²J« «c¼ e?O1 Íc« u¼ t?O? d?Nþ Íc« —UÞù«Ë wH?K?H« dJH« 5Ð q³? t??H√ b? ÊU?? Íc«Ë ¨t??H?½ Ÿu?{u*« w —u??N?A*« qÝ— »U??²? sŽ »U??²J?« ÊU?? –≈ ¨åW??OÐd??G« W??H???KH« a¹—U?ðò tÐ wMŽ√Ë ¨wU??(« »U???²J« e½—UÐ W???ÝR? w qÝ— U¼U?I√  «d??{U?×? ‰ö?š —uK³?ð Íc« ¨d?O?š_« ±π¥± 5U???F« 5Ð U??L???O?? …b??×??²?*«  U¹ôuUÐ U???O??Hœö??O??? w

Barnes

.b?I?²Ð UL?²?N? ÊU? U2 d¦?√ ¨X×?³« wH?KH« a¹—U?²UÐ U?OMF? ¨±π¥≥Ë ÆWOHKH« —UJ_« tO dNEð Íc« wMOF« ‚UO«

¿¿¿ u¼ »U?²J« «c¼ nR W?O?B?ý tÐ eO?L?²ð U r¼√ Ê√ ÍœU?I²?Ž« wË ≠ ±∏∑≤® œUË√ ö?U U½d? ‘UŽ Íc« b?OŠu« ·u?KOH« ÊuJ¹ b? t½√ sŽ d?O¦J« UM d?Hð Ê√ sJ1 WDO?³« W?OL?d« WI?OI?(« Ác¼ Æ©±π∑∞ v≈ iF??³« Í√— w? XKË w²« t?ðôu?%Ë t?ðU??³KIð sŽË ¨qÝ— b?½«dðdÐ W?OF?O?³Þ W?−O?²½ d?_« l«Ë w X½U? UN½√ l? ¨WO?ł«e*«Ë W?Oz«u?AF« b?Š öU U½d gOF¹ Íc« ÊU½ù« Ê_ p– ÆUNuÞ w …—œUM« …UO(« pK² tOŽuÐ UE?H²× tO? qE¹Ë ¨ÍdA³« a¹—U²« «d?² s WLÝU?Š …d² w ÁdJ? w t???²Ðd???& ÊuJð Ê√ b?Ð ô ¨WKU??? W¹b???IM?« t???ŠË—Ë tM¼– …b???ŠË ÍœU?F« s¼c« l?OD²?¹ U2 d?O?¦J?Ð U?ŽuMðË U½uKð b?ý√Ë V?B?š√ tðU?O?ŠË

10


»U²J«Ë VðUJ« Í—u²JH« d?BF« s w½U¦« n?BM« w tðUOŠ qÝ— √bÐ b?I ÆtÐUFO?²Ý« U¼b− ÃË√ w WO½UD¹d³« W¹—uÞ«d³ù« tO X½U XË w ÆÍeOK$ù« XN²½«Ë ¨vM?F s WLKJ« tKL?% U qJÐ rU?F« …bOÝ X½U?Ë ¨UN?ŠuLÞË rI½«Ë ¨ULÝUŠ «dOGð dOGð b rUF« …—u tO X½U XË w tðUOŠ bŠ«Ë w W?OOz— d?Ož W½UJ «d²K$≈ q²?% 5Ołuu¹b¹√ s¹dJ?F v≈ ‰uO?)« Êub?²?¹ Êu«e¹ô ”UM« ÊU qÝ— …U?OŠ  √bÐ 5ŠË ÆU?LNM d?B?Ž qšœ b? rU??F« ÊU? XN?²½« 5ŠË ¨rNÐËd?Š wË ¨r?NðôU?Bð« w qË b? ÊU?½ù« ÊU tðU?Ë s ÂU?Ž q³?Ë ¨WO?½Ëd²Jù« ‰u?I?F«Ë …—c« œU?Š b?U½ ·u?KO? W?L??C«  ôu?×?²« Ác¼ b?N?A¹ 5ŠË Æd?L?I« v≈ WE×K« v²?Š W?OKL?F« t²?ÝU?LŠË W?OM¼c« t?²EI?OÐ UEH?²×? qþ ¨¡U?c« W‡‡Ðu?B)« …b‡‡¹b?ý WÐd& W?−?O²M« ÊuJð Ê√ bÐ ö? ¨tðUO?Š s …dO?š_« Æw½U½ù« dJH« a¹—Uð w —dJ²ð œUJð ô w²« W?KzU?N?«  U?³K?I?²« p?Kð d???H½ Ê√ lO?D²??½ u?×M?« «c¼ vKŽË vË_« tðU?O?Š w ¡wý q ÊU? b?I? ¨Á—UJ√Ë qÝ— …U?O?Š vKŽ  √dÞ w W?L?N? W¹c?O?HMð VUM vu?²¹ U?u?d? U?O?ÝU?O?Ý ÊuJ¹ Ê_ tK¼R¹ qL?×?¹ W?O½UD¹d??³« d?Ý_« ‚d?Ž√ s …b??Š«Ë v≈ wL?²M?¹ ÊU? –≈ ∫ÁœöÐ YK¦« w «d?²K$≈ ¡«—“u U??Oz— Áb?ł ÊU?Ë ¨å‰d¹≈ò VI U?N?O? —U?³J« vKŽ ¨d?O¼UA*« s? dO?³ œb?Ž t?²OÐ b?BI¹ ÊU? U?L ¨Êd?I« s ‰Ë_« sJË Æt¹b«u? U?L?O?L?Š U?I¹b? ÊU? Íc« ¨q  —u?²?Ý« Êu?ł rN?Ý√— v≈ ¨W??OeM*« t??²?¾??OÐ s qÝ— tÐ dŁQ?ð Íc« b?O??Šu« ¡wA« ÊU?? U0— w²« ¨W?¾¹d'« W¹—d?ײ« W?ŽeM« pKð u¼ ¨qO0 wKIF?« tÐU−Ž≈ V?½Uł vIKð b??Ë ÆÁuÐ√ U??NÐ nB??²¹ ÊU? w?²«Ë ¨W¹u?{u??H« s »d??²??Ið œUJð W??F??U??ł w? w²??OM¹d?ð W??OKJÐ o?×??²« rŁ ¨U??O???«— U??U??š U??L??OK?Fð qÝ— ÂuKF« wË  U??O?{U¹d« w Uþu??×K U?u?Hð U??N?O? “d?Š√Ë ¨Ãœd?³??L?O? pK?« w …d????²??? q?L???Ž Ê√ b???F?Ð ¨t »U????²??? ‰Ë√ ÊU???Ë ÆW????O½U????½ù« w wŽU?L?²?łô« wÞ«d?u1b« »e?(«ò sŽ ¨U?O½U*√ w? wÝU?uK³¹b« v?KŽ q?Ý— l?KÞ« d?J?³*« X?u?« p– c?M?Ë Æ©±∏π∂ ÂU??????F?«® åU???????O½U?*√

11


»dG« WLJŠ w?U?D¹ù« r?U????????F?« b?M?Ž Íe????????d« o?D?M?*« w …b?z«d?« ‰U????????L????????Ž_« w u?¼Ë n√ rŁ ¨å Frege t???−?¹d???ò w?½U*_« rU????F«Ë å Peano u½U????OÐò U? r¼√ s? b?F¹ f²M³??O sŽ UÐU??²? ©±π∞∞ ÂU?F«® s¹d??A?F«Ë WM?U?¦« Æ·uKOH« «c¼ sŽ V² V¼c*UÐ «d?ŁQ?²? U?N??O? ÊU? …d?²??HÐ W?O?H??KH« qÝ— …U?O??Š √bÐ b?Ë wœ«dÐ 5uKOH« ‰U?LŽ√ qCHÐ «d²K$≈ w «d¼œe? ÊU Íc« ¨wU¦*« sŽ qÝ— v?Kð U?? ÊU?Žd??ÝË ¨qDð r …d??²??H« Ác¼ sJË ¨ —U??−??²?U??Ë w³¹d??−?²« À«d?²?« v≈ t?F? U??NK W¹e?O?K$ù« W?H?K?H«  œU?ŽË ¨W?O?U?¦*« wÐ√ ¨—u?? Æ√ Æà ÁU??&UÐ Ád?ŁQð u¼ tu??% q«u??Ž r?¼√ ÊU??Ë ¨U??N e??O??L*« ÆœËbK« WOU¦*« ËbŽË W¹eOK$ù« WOF«u« 5Ð WF«u« …d²H« w¼ qÝ— …UOŠ w WOHKH« qŠ«d*« r¼√ X½UË U?N?O? d?³?_« t?U?L?²¼« ÊU? w²« ¨±π±∂ ÂU?F«Ë s?¹d?A?F« Êd?I« W¹«bÐ …d??²??H« Ác?¼ v≈Ë ¨ U??O??{U¹dK? W??O??IDM*« f?Ý_« Y×Ð vKŽ U???³??BM ¨A.N.Whitehead b?N²¹«Ëò l t?O „d?²ý« Íc« ¨d?³_« tÐU?² wL?²M¹ ≠ ±π±∞® åPrincipia

mathematica

W??O???{U¹d« ∆œU???³*«ò »U??²??? u¼Ë

UO?B?A« “dÐ√ s «bŠ«Ë qÝ— `³?√ »U²J« «c¼ q?CHÐË Æ©±π±≥ r¼√ t½Q?Ð iF??³?« t??H???Ë b??I q?Ð ¨s¹d??A???F« Êd??I?« w W??O???H???KH« ÆuDÝ—√ cM WIÞUM*« 5²??AMG??²?? ZO??œu 5ÐË tMOÐ W?¹u? W??«b?? X/ …d??²?H?« Ác¼ wË ö?O?“ `³?√ rŁ ¨qÝd «c?O?L?Kð W¹«b?³« w ÊU? Íc«

L.Wittgenstein

nR* U??N??³??²?? w?²« W??b??I*« w ·d??²??Ž« b?? qÝ— Ê≈ q?Ð ¨t U??I¹b??Ë ¨ÁcOLKð t½u rž— ¨d?Oš_« «c¼ ÊQÐ åWOHK WOIDM W?Ý«—œò ∫5²AMG² œ«Ë— r¼√ s «b?Š«Ë 5²?AMG²? ÊU? U*Ë Æ…u?IÐ ÁdOJHð w? dŁ√Ë ÁœU√ b? Ê√ qN?« s? ÊS? ¨W?O?IDM?*« W?O?F?{uK? U??ÝR?Ë ¨W?OK?OK×?²« W?H??KH« …eO?L*« U¼U&ô« Ác¼ w qÝ— tÝ—U? Íc« ÍuI« d?OŁQ²« ¡d*« „—b¹ ”—«b*« iFÐ wË ¨w½uJÝuK$_« rUF« w s¹dA?F« ÊdI« WHKH ÆWOUD¹ù«Ë W¹bMu³«Ë WO½U*_«

12


»U²J«Ë VðUJ« …u?IÐ qÝ— ÁU??&« ‰u?Š b? vË_« W?O*U?F« »d??(« »u?A½ Ê√ vKŽ X½U –≈ ¨ÊU?½û WOŽUL?²łô«Ë WO?ÝUO« öJA*« w d?OJH²« v≈ t?²?²³?Ł√ U0Ë ¨qU?ý ÍœUË w½U?½≈ —U?œ s t?²?³Kł U0 ¨»d?(« Ác¼ ¨t W?L??O√ W?b? ¨W¹d??A?³« fHM« w? qQ?²? Âb?N?« v≈ ŸËe½ s Xu« w W¹b¹d?−?²« WO1œU?_« qzU?*« WFÐU?²? w t²?³?ž— s XKK nË «cJ¼Ë Æ…—e?:« v≈ ÊuU?¹ d?A³« 5¹ö? t?O Èd¹ ÊU? Íc« t??O?? X½U??? XË w »d??(« rłU??N?¹Ë ¨Âö??« sŽ …u??IÐ l?«b¹ qÝ— «cJ?¼Ë Æ U???UÞ s p?K9 U??? qJÐ »d???(« p?Kð w W?Þ—u???²??? ÁœöÐ d?N?ý√ W²?Ý s−?UÐ t?OKŽ rJ?ŠË ¨WO?ö?« t?²?Že½ vKŽ qÝ— ru?Š

.±π±∏

ÂUF« w

W?O?HK?H« qUA?*« 5Ð vË_« »d(« b?FÐ qÝ— U?U?L?²¼« XŽ“uðË WOŽU?L²łô« qzU*« 5ÐË ¨W?dF*« WKJA Uu?BšË ¨rŽ_« lÐUD«  «– d??O??ž ¡«—¬ d??O??š_« ‰U??:« «c?¼ w ÈbÐ√ b??Ë ¨W¹uÐd???²«Ë W??O??ö??š_«Ë s tMJË ÆWEU?;« ‰u?O*« ÍË– s s¹d?O¦? VC?ž tOK?Ž  —UŁ√ WuQ? w²O?Ou?« œU%ö UN?Ð ÂU …—U¹“ dŁ≈ WO?HAK³K Á¡«b?Ž sKŽ√ Èdš√ W?Nł wJðËdðË 5MO? UNö?š qÐU?Ë ¨W?O?Žu?OA« tð—u?Ł s WKOK  «uMÝ b?FÐ w U?√ ¨tDKðË t?²?Ou?L?ý b¹b?'« ÂUEM« vKŽ VO?F?O œU?ŽË ¨w—u?łË UN?IO³Dð ‰ËUŠ ¨…b¹b?ł W¹—d%  U¼U&« qÝ— vM³ð b?I WOÐd²« Ê«b?O …b?ŽU??0 ¨±π≤∑ ÂU?F« w …d?Š W??Ý—b? ÷d?G« «c??N Q?A½Q? ¨U??OKL?Ž sŽ qBH½« UbMŽ  «uMÝ lCÐ bFÐ WÝ—b*« XIKž√ rŁ ¨©WO½U¦«® t²łË“ Æ‚öDUÐ t²łË“ qL????Ž YO???Š …b????×???²?*«  U¹ôu« v?≈ qÝ— qI????²½« ±π≥∏ ÂU???F?« wË U?bMŽË ¨UNÐd?žË UJ¹d?√ jÝË w  U?FU?ł …b?Ž w WH?KH« f¹—b?²Ð Áƒ«—¬ UNð—UŁ√ W?OðUŽ WHU?Ž Áb{ X³¼ „—u¹uO½ w f¹—b?²« v≈ qI²½« …eNł_«Ë WU?×B« UNO X—UýË ¨W?uQ*« dOž WOöš_«Ë WO?ŽUL²łô« b??{ U?O?zU?C?? U??LJŠ W¹U??NM« w? V? t?MJË ¨W???O?MJ«Ë W??O?ÝU??O??« ÆtOKŽ 5{d²F*«

13


»dG« WLJŠ s t?Hu* «œU?C W?O½U¦« W?O*U?F« »d(« s qÝ— nu? ÊU b?IË U?N½_ W??O?×?C??²« o×?²??ð »d?Š Ác¼ Ê√ Èd?¹ ÊU? b?I?? ∫vË_« »d?(« …dýU³ »d(« b?FÐ »dŽ√ t½√ dOž ÆWO½U½≈ ô …d¹dý Èu? b{ WNłu –≈ ÆtðUOŠ ‰«uÞ UNMŽ l«b¹ q?þ w²« U¼U&ô« l výUL²¹ ô Í√— sŽ ÕöK …dJ²× UNO X½U? w²« …d²H« ‰öš ¨…bײ*«  U¹ôu« vKŽ `√ Æw²OOu« œU%ô« b{ W¹—c« WK³MI« Âb²ð Ê√ ¨Í—c« WdD²*« tz«—¬ sŽ ¨±π¥π ÂU?F« bFÐ ¨lł«dð U ÊU?ŽdÝ qÝ— sJË rU?F« w ÍËuM« Õö?« Ÿe?½ …UŽœ s? 5(« p– cM `³?√Ë ¨Ác¼ —ËbUÐ U?O*UŽ dN?²A¹ `³?√ v²Š b¹b?'« nu*UÐ UŽUM²?« œ«œ“«Ë ÆtK `K²« ‚U?³Ý s —dײ? rUŽ ÊUL{ qł√ s t?Ý—U1 Íc« wÐU−¹ù« Ê√ b?FÐ v?²?Š ¨qÝ— œœd?²¹ r ¨ÂU?M²?O? »d??Š X³?A½ U?bM?ŽË Æw½uM'«  U?ŽUL?²ł« b?IF?¹Ë ¨ «d¼UEð w dO?¹ Ê√ w ¨5F?²« Ád?LŽ “ËU?& ¨»d?G?«Ë ‚d?A« 5Ð r¼U??H?²K? W?O*U??Ž U½U?' nR¹Ë ¨…b??ýU?Š W??O?³??F?ý ¨ÊUJ q w »Ëd(« wd?− rU% ¨w?*UF« dO?LCK WLJ×? rOI¹Ë ‰œ√ ôË ¨rOEF« UN?ÝR rÝ« q?L% «c¼ UMu¹ v≈ …œułu? X«“UË w u¼Ë ¨±π∂± ÂU?F?« w s−?« qšœ t½√ s W?KzU?N« t?²?OÐU??−¹≈ vKŽ `K??²« WЗU??×? w tÞU??A½ V³??Ð Ÿu?³??Ý√ …b* ¨5½U??L?¦«Ë W??F?ÝU??²« …—œUM« ÖU?LM« bŠ√ b?NŽ v?N²½« ±π∑∞ ÂU?F« w qÝ—  u0Ë ÆÍËuM« ÍdJH?« ÕU?H?J« s qU?? Êd?? W??×??H?? X¹uÞË ¨W??H??KH« a?¹—Uð w Æq1 ô Íc« wKLF«Ë ÊU? b?I ød?O?³J« ·u?KO?H« «c¼ sŽ tu?I½ Ê√ UM vI?³ð «–U? s d?O?¦?J« qL?Ž tMJË ¨U?O?Þ«d?I?²?Ý—√ Q?A½ ∫tð«– w? «b¹d? UD/ wKL?Ž ◊U?A½ w Zb½« t?MJË U‡O1œU?√ √b‡‡ÐË Æd‡?‡‡O¼U?L?'« q‡‡ł√  U?ÝR*« Èu?√ »—U?ŠË ¨5d²?;« W?ÝU?« —U³? t?O t¹—U?−¹ ô v≈ Ád??B?Ž W?U??IŁ vKŽ t???H½ ÷d?? tMJË ¨Ád?B??Ž w W?LzU??I« w¼Ë ¨±πµ∞ ÂU??F?« w »«œx qÐu½ …e?zU??ł t??O?? `M? Íc« b??(« ¡UM¦?²?ÝUЮ ·u?KO?H …e?zU'« Ác?¼ U?N?O `?M9 w²« vË_« WU?(«

14


»U²J«Ë VðUJ« vÐdðË ¨©U??u??KO?? ÊU?? U?? —b??IÐ U??³¹œ√ ÊU?? Íc«

Camus wU??

”UM« d?ŽU??A? e?H?²?Ý«Ë ¨ «d? l?З√ ÃËeð tMJË WEU?×?? W?OÐdð W??????O??????I?D?M*«  U???????HR?*« rE?Ž√ V?²??????Ë ¨Ã«Ëe?«Ë V(« w? tz«—P?Ð tMJË ¨Y¹b?(« d?B?F« w U?U?H?łË WÐu?F? U¼b?ý√Ë W?O?{U¹d«Ë w »«c??'«Ë Õd*« »u?KÝ_«Ë W??Ýö??«Ë d????O« qJ?Ð nR¹ ÊU?? ÆWOöš_«Ë WOÝUO«Ë W¹uÐd²«Ë WOŽUL²łô« qzU*« …—uDÝ√ √bÐ Íc« u¼ ¨5F?Lł√ W?HÝöH?« rEŽ√ ¨ÊuÞö√ ÊU? bI w dO?¹ Íc« ·uKO?H« p– s dÝ 5Š ¨włU?F« Ãd³« ·u?KO vKŽ tœU?Bð …dHŠ ‰Ë√ w jI?O ¨¡UL?« w tOMOFÐ U?IK× o¹dD« W??³???B??)« qÝ— …U??O??Š W?KU??ý …b??Š«Ë …d?E½ w ¡d*« q?Qð uË Æ÷—_« WËU?×?? ¨U?N??²¹U?N½ v≈ U??N?²¹«bÐ s ¨t?  b?³ ¨ŸuM²« …b?¹b?A« tðUÐU??²?Ë Æ…—uDÝ_« Ác¼ bOMH² …—U³ł W?F³D« w?H ¨t?²?Lłdð UM¼U?¼ ÂbI½ Íc« »U?²J« sŽ W?LK UM XO?IÐ —u?B« s? d?O?³? œb??Ž .b?I?² W?ËU?×? XcÐ »U??²J« «c?N W¹e??OK$ù« ”uLK ÕU?C¹≈ .bIð qł√ s qÝ— ¡ö“ bŠ√ U¼—U?²š« w²« ‰UJý_«Ë WËU???;« Ác¼ Ê√ s W???IŁ vKŽ t?ð«– qÝ— sJ¹ r?Ë ÆW??O??H???KH?« Á—UJ_ ¨V??ŠË vË√ WÐd?& U??N½√ vKŽ W??b?I*« w U??N?O?≈ —U?ý√ «cË ¨`−M?²?Ý rOKFð w …d³)« s WK¹uÞ  «uMÝ vKŽ eJðd¹ Íc« ¨’U)« w¹√— wË Ê√Ë ¨U?NKł√ s ‰cÐ Íc« b?N?'« o×?²?ð ô WËU?;« Ác¼ Ê√ ¨W?H?KH« Âu?Ýd« Ác¼ q¦0 W½U?F?²?Ýô« ÊËœ s Á—UJ?√ qO?uð vKŽ —œU? »U?²J« ·c?ŠË ¨U??NM d?³??_« V½U?'« sŽ ¡U?MG?²?Ýô«  d?Ł¬ UM¼ sË ¨W?Ýu??LK*« ÆnR*« WbI w UNO≈  —Uý√ w²« —uD« Ê«u?MŽ q?L?????×¹ »U?????²?J« Ê√ t?M¼– w? ∆—U?????I« l?C¹ Ê√ b?Ð ôË U??L?? W??LJ?(« Ë√ W??H??KH« s?Ž Àb??×??²¹ t½√ Í√ ¨å»d??G?« W??LJŠò  UL« iFÐ dHð WIOI(« Ác¼Ë ÆWOÐdG« …—UC(« w  dNþ rNMË ¨ÊËd?O?¦? U?N?OKŽ ÷d?²?F¹ b? w²«Ë ¨»U?²J« «c¼ e?O9 w²« Æ—uD« Ác¼ VðU

15


»dG« WLJŠ lłd¹Ë ¨UÞd??H?? «b?O??−9 W??O½U½u??O« …—U?C??(« b??−1 qÝ— Ê_ p– v≈ wôb???²??Ýô« wI?DM*« dJ?H« ZNM?Ë U??O??{U?¹d«Ë W??H???KH« —u???Nþ UM¼ l???²¹ ô ÂU??I?*« Ê√ w pý ôË ÆÁb??ŠË w?½U½u??O« V?F??A« W¹d??I???³??Ž W?O½U½uO« …—U?C?(« 5Ð Wö?F« WKJA? ¨WJÐU?A²*« WKJA?*« pKð WA?UM* s ‰ö??ù« v≈ qO1 qÝ— sJË ÆU??N W?IÐU??« W?O??d?A«  «—U??C?(«Ë Ê√ s ržd« v?KŽ ¨W?IÐU??« »u?F??A« s Êu??O½U½u?O?« t?LKFð U?? W?O??L¼√ —UŁü« rKŽ t?O≈ q?Ë U? d?š¬ vKŽ W?OM³*« ¨W?¦¹b??(« ÀU?×Ð_« s «d?O?¦? s¹b¹ ÊU? Íc« s¹b« W?U?{ b¹«e²? u?×½ vKŽ b?Rð ¨.bI« a¹—U?²«Ë s ‰U?(« W?FO?³DÐ ‰ö?ù« Âb?Ž l ¨W1b?I«  «—UC?×K Êu?O½U½u?O« tÐ ÆÍdEM« Ê«bO*« w UuBšË ¨w½U½uO« “U$ù« WLEŽ nR*« vKŽ ÷d b tH½ »U²J« Ÿu?{u ÊS Èdš√ WOŠU½ sË vH??²???U?? ¨wö??Ýù« wÐd??F?« dJHK l?Ýu??²« s —b?? ÍQ?Ð ÷d??F¹ ô√ ¨å»d?G?« W?LJŠò vK?Ž e?O?d??²« w t??{«d?ž√ Âb??ð …e?łu?  «—U??ýSÐ dJ?H« «c??N? W??H???BM  ¡U???ł  «—U??ýù« Ác?¼ Ê√ t b??L???×¹ U2 s?JË U0—Ë ÆbOFÐ bŠ v≈ WOöÝù« …—UC(« tÐ XU Íc« —ËbK …—bIË ¨W¹œu?N?O«  UŽU?L?'« l nÞU?F²?« s «—b d?šü ʬ s ∆—U?I« f* Íc«Ë ¨qÝ— t?O?≈ wL?²M¹ Íc« qO??'« w tM d?H?? ô ¡wý «c¼ sJË nÞUF?²¹ Ê√ u¼ t¹b wFO³D« qF?H« œ— ÊUJ ¨W¹“UM«  ö¹Ë s v½UŽ w WKOKI« tðUEŠö? √d?I¹ 5Š ¡d*« ÊS ‰U?Š Í√ vKŽË ¨UNz«b?Ž√ l l U?HÞU?Fð l«u?« w X?O WQ?*« ÊQÐ f×¹ ¨o?L?F?²Ð ¨œb?B« «c¼ w «—«d?? —dJ?ð Íc« »uKÝ_« pc? œU??I??²½« w¼ U?? —b??IÐ W?¹œu??N??O« fO?HM²K WKO?ÝË t?HuÐ W?OM¹b«  U?OK_« œU?ND{« u¼Ë ¨»d?G« a¹—Uð Æ»uFA« ¡UNù Ë√ ÂUJ(« bÓIÔŽ sŽ V½«u'UÐ «b?z«“ UUL?²¼« »U²J« l{«u? iFÐ w ¡d*« kŠô U0—Ë «–≈ —u????O? d??√ p– q?OKFð sJ?Ë ¨W?H??KH?« w W??O?{U?¹d«Ë W??O?I?DM*« oDM?*« V½U?ł s?  ¡U?ł W??H??KHUÐ W??O???Ozd?« qÝ— W?ö??Ž Ê√ U½d??cð ÂUJŠ_« iFÐ v≈ ÍœR¹ ÂU?L²?¼ô« «c¼ ÊS ‰U?Š Í√ vKŽË ¨ UO?{U¹d«Ë

16


»U²J«Ë VðUJ« ◊d?H*« Áb?O?−9 q¦? ¨WH?KH« w?š—R iFÐ U?N?OKŽ t?I?«u¹ ô b? w²« «c¼ w? Íb???³¹ qÝ— Ê_ p?– ÆuDÝ—√ W???L???O??? s t?ö???≈Ë ÊuÞö???_ Ê√ 5Š vK?Ž ¨ÊuÞö??√ dJ w W??O??{U¹d« V?½«u??'UÐ «—U??N??³½« »U??²J« q¦???? «c¼ w ÊU???? U0—Ë Æ U???O????{U¹d?UÐ ö???√ r?²???N¹ s?J¹ r u?DÝ—√ ¨WHKH« a¹—Uð WÐU?² w ·uKOH« WI¹dÞ sŽ q³? s t²K U* ”uLK wH???KH« dJH?K t??²¹ƒ— w U½U???O??Š√ rJ×??²¹ ’U??)« t???H??u?? Ê√ nO??Ë w tU? U? l iUM²¹ «c¼ t?LJŠ Ê√ w Ëb?³¹ ‰U?Š Í√ vKŽË ÆoÐU?« Íc« »U²J« w W?Ý«—œ ‰Ë√ w¼Ë ¨åoDM*«Ë ·uB?²«ò …—uNA*« t?²Ý«—œ W?O?u?? ‰u?O? »U?×?√ v≈ W??H?Ýö?H« nM 5Š ¨rÝô« «c?¼ qL?×¹ vË_« W???¾??H?« sL??{ Êu?Þö??√ ל√Ë ¨W???O??I?DM  U¼U???&« »U??×???√Ë  ôôœ nA?²??« b? qÝ— Ê√ Ëb?³?¹ sJË ÆW?O½U?¦?« W?¾?H« sL??{ uDÝ—√Ë n√ w²« …d??²?H« w Êu?Þö?√  «—ËU?×?? w w{U¹d« d??OJH?²K o?L?Ž√ dO?³ œbŽ åoDM*«Ë ·u?B²«ò »U²? sŽ UNKBH¹ w²«Ë ¨«c¼ tÐU?² UN?O Æ5M« s t¹√— w q?Ý— l W?H??K?H« wš—R?? s d??O?¦?? nK²??¹ b?? pc??  «—ËU?× Ê√Ë ¨—u?B« Ë√ q¦*« W¹dE½ VŠU? ÊU? ◊«d?IÝ Ê≈ qzU?I« sŽ d³Fð X½U? UNO w?Ozd« Àbײ*« u¼ ◊«dI?Ý ÊU w²« ÊuÞö√ sŽ d?³??F¹Ë t???H½ v≈ b?²??N¹ r ÊuÞö?√ Ê√Ë ¨qF??HUÐ ◊«d?I??Ý —UJ√ U?N?O? q²?% ô w²« …d?O?š_«  «—ËU?;« w ô≈ WK?I?²?? W?I¹dDÐ ÁdJ «cN ¨‚öÞù« vKŽ UN?O dNEð ô Ë√ ¨WOOz— W½UJ ◊«dIÝ W?OBý Êu??łò rN???Ý√— vKŽ ¨W??H??K?H« wš—R?? s W?K ô≈ tMŽ l?«b¹ r Í√— Ác¼ w t?Ð «dŁQ??²?? ÊU?? qÝ— Ê√ Ëb??³¹ Íc« åJ.Burnet X½d??OÐ ÊËdÐ ÆbOFÐ bŠ v≈ WQ*« tð«– t?HR? ÊU Íc« ¨»U?²J« «c¼ w? WO?ö?)« ◊U?IM« iFÐ pKð qE¹ sJË ¨©s¹d?A?F«® ÊdI« «c¼ w W?O?ö)«  U?OB??A« d³?√ s U?? qJÐ ¨W?H??KH« a?¹—Uð sŽ «c¼ qÝ— »U??²? Ê√ p– l `?O?×??B« s ÍdJ ÃU²½ u¼ ¨W?Ž–ô  UÐUŽœË WIOL?Ž ÂUJŠ√Ë WO–  U; s tM?LC²¹

17


»dG« WLJŠ »U²?J« l³Þ® Ÿu{u*« «c¼ w qÝ— d?OJHð qŠ«d d?š¬ sŽ d³?F¹ Z{U½ «–≈Ë Æ©5½U?L?¦«Ë W?FÐU?« w? qÝ— ÊU? 5Š ¨±πµπ ÂU?F« w …d? ‰Ë_ vDÝu« —u??B?F« dJË w½U?½u?O« dJHK U??{d?Ž Âb?I¹ ‰Ë_« ¡e??'« ÊU? Íc« ¨w½U?¦« ¡e'« ÊS? ¨wŽUL?²łô«Ë Í—U?C(« U?LN?UO?Ý w WOÐd?G« ÷d?FÐ …—u?B« qLJ?¹ ¨U?³¹d? WKK« Ác¼ w t?²?L?łd?ð d?NEð Ê√ qQ½ V??²J¹ pcÐË ¨…d??U??F*«Ë W?¦¹b??(« W??OÐd?G« U??H??KH« `ö?? r¼_ W¹dJH«  «d?U?G*« pKð rU?F? r¼_ WKU?ý W−?{U½ W¹ƒ— wÐd?F« ∆—U?I« ÆU½d s¹dAŽË WLš d³Ž  b²« w²« WuA*«

±π∏≤ d³L²³Ý ≠ X¹uJ« U¹d“ œ«R Æœ Æ√

18


.bIð

.bIð ”u??šU??L? OU?? Í—bM?JÝù« d??ŽU??A« ‰U?? å°dO³ dý dO³J« »U²J« Ê≈ò ∫Callimachus «c¼ w t²—UA v≈ ¨ÂUŽ tłuÐ ¨qO_ w½≈Ë .b?? I? ?²Ð ·“U?? ł√ X?M «–≈ p– vK?ŽË ÆÍ√d« «c¼ Ê_ p?c?? ? ¨∆—U?? ? I« v?≈ »U?? ? ²J?« «c¼ lË ÆÁdO?ž s Êu¼√ ¨dA« YO?Š s ¨»U²J« ÆUUš «dOHð wŽb²¹ «c¼ wÐU² ÊS p– UÐU??²? XH√ b?? U?? XË cM XM? w½_ p– W?? LJŠò Ê√ d?? O? ž Æt?? ? H?½ Ÿu??{u*« «c?¼ w s ÊU? Ê≈Ë ¨…b?'« q b?¹b?ł »U?²? å»d?G« tI?³¹ r u dNþ b? ÊuJ¹ Ê√ l³DUÐ ‰U;« ÆåWOÐdG« WHKH« a¹—Uðò wÐU² …dE½ ¡U?I≈ u¼ U/≈ UM¼U¼ tËU?Š√ U? Ê≈ fOU?Þ cM W??OÐd?G?« W?H? KH?« vKŽ WKU??ý v≈ «—U?? ýù« iFÐ l ¨5?²? AM?G? ²? v?²? Š lzU?Ë UN?O? XŁb?Š w²« WO?¹—U?²« ·ËdE« w d?š¬ »U?²? —u?Nþ s?Ž U?√ ÆW?B?I« Ác¼ V?²J?« q v?≈ ·U?? ? C?¹ ¨W?? ? H? ? ??KH?« a¹—U?ð sL? ¨5KU?FÐ Ád¹d?³?ð sJL*« sL? ¨W?IÐU?« w?²?« w??¼ V?²?J?« s? W?K? Ê√ ôË√ k?Šö?*« 19

s?¼«d?« ÁU?? ? ? ? ?&ô« Ê√ ÆÆÆò w b?¹«e?? ²*« ‚«d?? ?žù« v≈ ”UM?UÐ ÍœR¹ h?B? ?? ? ²« tÐ ÊuM¹b¹ U «uM¹ Ê√ v≈ årNöÝ_ UOKIŽ qÝ— b½«dðdÐ


»dG« WLJŠ

ÊS l³DUÐË Æ‰uL?A« s ‰uIF —bË “U?−¹ù« 5Ð lL& Ê√ XŽUD²Ý« ÆdO¦JÐ d?³√ »UNÝSÐ Ÿu?{u q ZUFð ¨UUD½ lÝË√ …dO?¦ a¹—«uð „UM¼ w U??N? ?F? qšb¹ Ê√ «c¼ U?MÐU??²? Âe??²? F?¹ ô V²J« Ác¼ Ê√ `?{«u« sË Ÿu?? {u*UÐ ÆoL?? Ž√ ÂU??L? ?²¼« rN?¹b bu?? ²¹ s Ê√ w p?ý ôË ÆW??? ?UM ’u??BM« v?≈ «u??F? ł— U0— qÐ ¨VÝU?M*« Xu« w U?? N? O≈ Êu??F? łd??O? Ý b¹«e²*« ‚«d?žù« v≈ s¼«d« ÁU&ô« Ê√ u?N w½U?¦« qUF« U?√ ÆWOK_« U?? ?O?KI?? ? Ž tÐ Êu?M¹b?¹ U?? ? «u?? ? M¹ Ê√ v?≈ ”UM?UÐ ÍœR?¹ hB?? ? ? ? ²?« w ÆÊU?? O? ? M?« «c¼ i¹u?? ?Fð u¼ W?? ?Ý«—b« Ác?¼ s ·b?? N?«Ë ÆrN?? ?ö?? Ý_ t½≈Ë ¨W?O½U½uO« W?HKH« ¨U? wIO?IŠ vM?F0 ¨w¼ UNK W?OÐdG« W?HKHU? b? t??O? ÊuJ½ Íc?« Xu« w wH??KH« d?OJ?H?²« ”—U/ Ê√ Y³??F« s* ÊU b?I Æw{U*« w ÂUEF« s¹dJH*U?Ð UMDÐdð w²« jЫËd« q UML?B q s r?K¹ Ê√ ·u??KO??H« vKŽ Ê≈ vC?? XË w? ‰U?I?¹ Ê√ lzU??A« s W?H?KH« X½U? «cJ¼Ë ÆVzU?B« ‰u?IUÐ sJ¹ r «c?¼ qFË ¨·dDÐ ¡wý ÊS? d?_« ÊU U¹√ sJË ÆU?NK W?d?F*« rC¹ U?N?UL?²¼« ‰U?−? Ê√ bI?²?Fð W?d?F v≈ W?łU?Š w «u??O WH?Ýö?H« Ê≈ qzU?I«Ë ¨Êü« bzU?« Í√d« ÊËb??I?²? F¹ s¹c« p?¾ËQ? Æq?ÞUÐ Í√— lDIUÐ u?¼ ¨¡wý Í√ sŽ ¡wý Í√ fO XË w ‰UŠ Í√ vKŽ Ë√ ¨©*® ±π≤± ÂUF« åUIŠò √bÐ WHKH« Ê√ QAMð r WM¼«d« WOHKH«  öJA*« Ê√ Êu—b¹ ô ¨dO¦JÐ p– s o³Ý√ sŽ —«c²Žô« v≈ WłUŠ w UM?H½√ Èd½ ô UM½S rŁ sË Æ⁄«d s …Q− ÆWO½U½uO« WHKH« W'UF w UO³½ UM²{U≈ ∫5²?I¹dÞ Èb?Š≈ vKŽ d?O?¹ Ê√ sJ1 W?H?KH« a¹—U?² ÷d?Ž Í√ Ê≈ ·u??KO??H« «c¼ tU?? U?? UMO??³? ¨X×??³« œd??« W??I¹dÞ l³??²¹ Ê√ U??S?? s 5F? —b?Ë œd« 5Ð lL?−¹ Ê√ U?≈Ë ¨„«– w  dŁ√ w²« q«u?F«Ë UM¼ XF³ð« bË ÆWOHKH« W?AUM*« dOð nO 5³¹ wJ ¨ÍbIM« rJ(« ∆—U?I« Z²M²?¹ ô√ wG³M?¹ t½√ nO{√ Ê√ œË√ wM?½√ vKŽ ÆWO½U?¦« W?I¹dD«

vKŽ oÐU??« wH??KH« À«d?²« d?JMð w²« W?d?D²*« W?O? F?{u« ¡«—ü« iFÐ v?≈ UM¼ nR*« d?O? A¹ (*) «—UO²« s U¼dOžË WOIDM*« WOF?{u« ”—«b*«Ë WOKOKײ« WHKH« W¹«bÐ Œ—RðË ¨qÞUÐ uN t½√ ”UÝ√ Æ[rłd²*«] V¹dI²« tłË vKŽ tK wHKH« a¹—U²K …d¹UG  U¼U&« w dOð w²« …dUF*«

20


.bIð

b? Á¡«—¬ Ê√ œd??: Wu?N? Ð dJH?? Í√ œU?F?³? ²?Ý« sJL?*« s Ê√ p– s —bIÐ bMH¹ Ê√ vA¹ ô t½≈ …d «– åX½U?ò ‰U bIK ÆWBU½ UM  bÐ ÆtLN ¡U¹ Ê√ vA¹ U rNd²½ Ê√ q³ ¨tu WH?ÝöH« ‰ËU×¹ U rNH½ Ê√ UMOKŽ Ê≈ UM¼ sË UM «b?Ð ·u??KO??H« b??N? ł ÊQÐ ·«d??²? Žô« s b?Ð ö? p?– lË ÆU??³½U??ł ¨d?_« «c¼ Ê√ vKŽ ÆU?N?O≈ quð w²« ZzU?²M« l V?ÝUM²? dO?ž U½U?O?Š√ v≈ U?N?O qu?²¹ Ê√ ÊU?½≈ q vKŽ 5F?²¹ W¹d¹b?Ið WQ?? ¨W¹U?NM« w Æ’U)« t¹√— UL?Ž »U²J« «c¼ w UHK²?š« b t²'U?F WI¹dÞË Ÿu{u*« ‰U?− Ê≈ ‰uÐ —u²?bK dO?¦JUÐ s¹bð …b¹b'« …œU*U? ÆoÐU« wÐU?² w tO?KŽ U½U ÊU?? b??IË Æh?M« WÐU?? ²? w w?½b??ŽU?? Ý Íc« Paul Foulkes fJ?u?? U?N?A? U½ w²« W?O? ÝU?Ý_« qzU?*« iF??³ ÂU?Ž ÷d?Ž .b?I?ð u¼ ·b?N« b?  U×?H?B« Ác¼ vKŽ t?ŽöÞ« ÊQÐ ∆—UI?« fŠ√ U «–S? ÆW?HÝö?H« s w?O?zd« ·b?N« ÊuJ¹ ·u?? ¨Ÿu??{u*« W?FÐU?²? s b?¹e*UÐ Á«d?ž√ ÆoI% b »U²J« «c¼ nOQð qÝ— b½«dðdÐ

21


white


d¹bBð

d¹bBð Êu?Ý—U1 5Š WH?Ýö?H« tKFH¹ Íc« U? U0—Ë ¨V¹d??ž ‰«R?Ý qF?HU?Ð «c¼ ørN?²?L? N? 5³½ ÊQÐ WÐU?łù« ‰ËU?×?½ Ê√ UM½UJ≈ w ÊU? UMÐ jO??;« rU?F« wH?? Æt½uKF??H¹ ô U? ôË√ ö??¦? U??NM ¨«b??O?ł U??N? L?N? H½ …b¹b??Ž ¡U?O? ý√ w qšbð w¼Ë ¨W¹—U??³« Wü« qLŽ W?I¹dÞ U?L? ÆW¹—«d?(« U?JO?UM¹b«Ë UJO½U?JO*« ‚UD½ r?? ? '« VO?? ?d?ð sŽ d?? ?O? ? ?¦J« ·d?? ? F½ U?M½√ —u?√ w?¼Ë ¨t?HzUþË tz«œ√ W??I¹dÞË Íd?A? ³« n?zUþË r?KŽË `?¹d?? ? ?A? ? ?²?« rK?Ž U?? ? ?N? ? ?Ý—b?¹ Âu?−?M« W?d??Š «d?O?š√ qQ??²M Ë√ Æ¡U??C?Ž_« sL?{ ×bMð w¼Ë ¨d?O?¦J« U?NMŽ ·d?F½ w²« W??d?F*« s¹œU??O? s ö? Ê√ Í√ ÆpK?H« rKŽ Ædšü Ë√ rKŽ v≈ wL²M¹ Ác¼ U?NÐ n% Wd?F*« s¹œUO? lOL?ł Ê√ dO?ž qB¹ 5?ŠË Ɖu??N? :« s WDO??×? W??I?DM t½S?? ¨U¼“ËU??−? ²¹Ë œËb??(« oÞUM? v≈ ¡d*« d??O?JH??²« Ê«b?? O? qšb?¹Ë rKF« ÷—√ —œU?? G¹ s Ÿu?½ wK?Q?? ? ²« ◊U?? ? A?M« «c?¼ ÆwK?Q?? ? ²« qJ?A¹ u?¼Ë ¨ŸöD?²? ? Ýô« Ë√ ·U?? ? AJ?²? ? Ýô« 23

¨W?? H? ?K?H« w fO?K ÆÆÆò bzU?? I? ?Ž ¨√b??³?*« YO?? Š s Ë√ ¨”u?? ?I?Þ Ë√ ¨W?? ?? ? Ý«— Í√ s W?? Ýb??I? ? U½U?? O? t?½√ s?? r?žd??« v?K? Ž ¨Ÿu?½ ¨‰U(« WFO?³DÐ ¨Àb×¹ b s? œ«d?? ? ? ? ?√ `?³? ? ? ? ? B?¹ Ê√ å5¹bzUIŽ WHÝöH« nR*«


»dG« WLJŠ

√bÐ b WHK²<« rKF« s¹œUO Ê√ l«u«Ë ÆW?HKH«  UuI s «bŠ«Ë ÆvMF*« «c?NÐ U?O?H?K U?Žö?D²?Ý« U?N?H?uÐ ¨b?FÐ U?L?O? ÈdMÝ U?L? ¨U?NK w d??O? ?¹ v²??Š ¨W?MO??²? f?Ý√ vKŽ «eJ?ðd?? rKF?« `³??B¹ Ê≈ U?? sJË vKŽ W??F? «u?«  öJA*UÐ o?KF??²¹ U??L? O? ô≈ ¨qI??²? ? u??×½ vK?Ž t??I¹dÞ ŸöD²??Ýô« W?OKL??Ž Ê≈ ‰u?I« sJ1 ô sJ?Ë ¨ZNM*« qzU??0 Ë√ ¨œËb?(« w d?? L? ²? ?ð w¼ q?Ð ¨W??LK?J« Ác??N? ·uQ*« vM?F*UÐ U?? b??Ið “d?? % Ác¼ ÆŸUDI½« öÐ UN²HOþË œb−²ðË ¨jI UNI¹dÞ qQ??²« »Ëd?{ s? W?H? KH« e??O/ Ê√ UMOK?Ž 5F?²¹ t?ð«– Xu« wË  öJA*« qŠ W?LN? UN?IðUŽ vK?Ž cšQð ô U?Nð«– w WH?KHU ÆÈd?š_« s Ÿu½ ¨5O½U½uO« dO³Fð bŠ vKŽ ¨U?NMJË ¨UMŠ«Ë—√ –UI½≈ Ë√ UNO½UF½ w²« ÆU?Nð«c UNÐ Âu?I½ w²« ©W¹dJH« W?ŠU?O« s Ë√® W?OU?AJ²?Ýô« …dU?G*« ¨”uIÞ Ë√ ¨W?Ý«— bzU?IŽ ¨√b³*« YO?Š s ¨WH?KH« w fOK rŁ sË W?F?O?³DÐ ¨Àb?×¹ b? t½√ s ržd« vKŽ ¨Ÿu½ Í√ s W?Ýb?I?  U½U?O? Ë√ Ê√ l«u«Ë Æs¹b?U??ł 5¹bzU?I?Ž W?H?Ýö?H« s œ«d??√ `³?B¹ Ê√ ¨‰U?(« ”UM« ‰«u?√ ‰u³? UL¼b?Š√ ∫‰uN?:« ¡«“≈ U?L¼–Uð« sJ1 5H?u W?LŁ Èd?š√ —œU?B? Ë√ «—«d?Ý√ ¨WM?O?F? V²? s ¨Êu?d?F¹ rN½≈ Êu?u?I¹ s¹c« o¹dÞ u¼ «c¼Ë ¨t???HMÐ —u?_« Èd¹Ë ¡d*« Ãd?¹ Ê√ u?¼ d?šü«Ë ¨wŠuK ÆWHKH«Ë rKF« U??NÐ e??O? ?L? ²ð W??U??š W??L? Ý v?≈ d??O? A½ Ê√ UMÐ —b?? −¹ ¨«d??O? š√Ë Ê√ lOD²½ UM½S ø U?O{U¹d« w¼ U ∫hý ‰Q?Ý uK ¨WHKH« r‡K?Ž U?N½≈ ¨‰U??¦*« qO??³? Ý vKŽ ¨‰u??IM ¨U??O? Ýu?U?? U??H¹d??Fð t?O?DF½ s?J1 …—U?? ? ? ³? ? ? Ž t?ð«– w? qJ?A?¹ ô n‡?‡‡?¹d?? ? ? F‡?‡?²« «c?‡‡?‡?¼ ¨œb‡?‡?‡F?« qzU?« vKŽ qN?¹ …—U?³?Ž p– sŽ ö?C? u¼Ë ¨U?N?OKŽ ·ö?²?šô« tð«– u?×M« «c¼ vK?ŽË Æ U?O?{U¹dUÐ ö¼U?ł ÊU? u v²?Š ¨U?N?L?N? s …œb×? WŽu?L− t?O b?łuð Ê«bO? Í_  UH¹dFð .b?Ið sJ1 p– Æu×M?« «c¼ vKŽ UNH?¹dFð qO×?²?O W?HKH« U√ Æ U?uKF*« vKŽ tð«– w Íu?DM¹Ë ¨·ö?)«Ë ‰b?'« d?O?¦¹ U??N n¹d?Fð Í√ Ê_ 24


d¹bBð

tFC¹ Íc« d³_« ·bN« ÊuJ¹ ·uÝË ÆWHKH« s 5F nu ”UM« ÊU?? w²« W?? I¹dD?« ÊU??O? ³?ð u¼ t??O?MO??Ž V?B½ »U??²?J« «c¼ ÆÊü« v²Š WHKH« UNÐ ÊuÝ—U1 Ë√ XË w ÊËdJH¹ s¹c« ”UM« U?NMŽ ‰¡U?²¹ …b¹bŽ WK¾?Ý√ WLŁ Ê≈ s¹c« p?¾Ë√ Ê√ U??L? ? ÆU??N?MŽ WÐU?? ł≈ Âb??I¹ Ê√ r?KF« lO?D²???¹ ôË ¨d??š¬ UÐU?łùUÐ «uH²?J¹ Ê√ rNMJ1 ô rN?H½QÐ —u_« w «ËdJH¹ Ê√ ÊuËU?×¹ lIð w²« w¼ W?K¾Ý_« Ác?¼ q¦ ÆÊu?«d?F« rN?O≈ U?N?b?I¹ w²« …e¼U?'« «cJ¼Ë ÆU?NM hK?²« U½U?OŠ√Ë ¨U?N?ŽöD²Ý« W?L?N? WH?KH« oðU?Ž vKŽ vMF? U?N ÊU? Ê≈ ¨…U?O?(« vMF? U? ∫‰¡U?²½ Ê√ w W?³?ždUÐ d?F?A½ b? Â√ øW−?O²½ v≈ a?¹—U²« —U? ÍœR¹ q¼Ë øW¹Už rU?FK q¼ ø‚öÞù« vKŽ øUN vMF ô WK¾Ý_« Ác¼ Ê≈ ¨5½«u qF?HUÐ UN?LJ% WFO?³D« q¼ ∫q¦  öJA? UC¹√ „UM¼Ë øUUE?½ ¡UOý_« w Èd½ Ê√ V?×½ UM½_ ¨pc d?_« Ê√ bI²?F½ UM½≈ Â√ s¹√e??ł v≈ r??IM rU??F« q¼ ∫lzU??A« ‰ƒU??? ²« p– U??C¹√ „UM¼Ë øÊUD³ðd¹ nOJ ¨»U−¹ôSÐ »«u'« ÊU Ê≈Ë ¨…œUË qIŽ ¨5KBHM ‰u?Š öÐ nŠeð —U?³?G« s? …—– u¼√ øÊU?½ù« sŽ ‰u?I½ «–U?Ë Ê≈ Â√ øÊuOJKH« Á«d¹ UL ¨ÊQA« qO¾{ dOG Vu vKŽ …u ôË W?OzU?OL?OJ« œ«u*« s WMH?Š ¨Êu?OzU?OL?OJ« ‰u?I¹ b? UL? ¨ÊU?½ù« w Ëb‡?³¹ U?L? u¼ ÊU??½ù« qN?? ¨«d??O?š√Ë øW??Ž—UÐ W??I¹dDÐ X³??— ÊuJ¹ b? t½≈ Â√ øtðUJK?* W¹U?N½ ô ¨q?‡‡I?F« l?O‡‡‡— ¨X‡?‡‡KU¼ d‡‡?E‡‡½ øUF ʬ w tK «c¼ d?O)« sŽ W?O?öš_« WK¾?Ý_« „UM¼ ¨W?IÐU« W?K¾Ý_« V½U?ł v≈ Ê≈ Â√ ¨qÞUÐ d?? š¬Ë ¨…U??O? ×K d??O? šË V?zU?? o¹dÞ W??LŁ q?N? Æd??A«Ë ¡wý „UM?¼√ ød??A«Ë d??O? )« 5Ð …b¹U??×? U??N?Ð U??O? ×½ w²« W??I?¹dD« øi× ÊuMł u¼ U/≈ W?LJŠ Ëb³¹ U? Ê≈ Â√ ¨WLJŠ tO?L½ Ê√ UMMJ1 »—U& ¡«dłSÐ ¡d*« UNO X³¹ Ê√ ‰U;« sË Æ…dO× WK¾Ý√ UNK Ác¼ Ê√ ÊuK³??I¹ ô qI?²? *« wM¼c« s¹uJ?²« »U?×?√ Ê√ U??L? ¨qL??F? w 25


»dG« WLJŠ

UMO?1 WKU??A?« «¡u??³M« Êu??Ž“u?¹ s¹c« p¾Ë√ t?u??I¹ U?? v?≈ «Ëbðd¹ U?? W??H? ?KH« a¹—U?ð UMO≈ Âb??I?¹ w²« w¼ W?K¾??Ý_« Ác¼ q¦?? Æ«—U??¹Ë ÆUNMŽ  UÐUł≈ s t1bIð sJ1 dJ U?? ·d?F½ ¨VF??B« Ÿu?{u?*« «c¼ ”—b½ 5Š UM½S?? «cJ¼Ë v≈ p– UMÐ ÍœRO ¨—u_« Ác¼ sŽ ¨Èdš√ WM“√ w ¨ÊËdšü« tO X½U WHKH« W'UF w rN²I¹dÞ Ê≈ –≈ ¨”UM« ¡ôRN qC√ rN d?š¬ p– UMÐ ÍœR¹ b?Ë ÆrNðU?O?Š »u?KÝ√ d¼UE s U?L?N? «d?NE ·d?F½ ô UM½≈ s ržd« vKŽ U?O?×½ qE½ nO? UM 5³¹ Ê√ v≈ d?_« ÆqOKI« ô≈

26


◊«dIÝ q³

1

◊«dIÝ q³ ô«RÝ ¡d*« Õd?D¹ 5Š WHK?H« √b³ð ÆrK?F« √b????³¹ t?ð«– u????×M« v?KŽË ¨U????U????Ž s ŸuM« «c¼ ÈbÐ√ VFý ‰Ë√ ÊU? bIË Æ5?O?½U??½u????????????O?« u?¼ Ÿö?D??²????????????Ýô« V?Š ¨U???L???N???d???F?½ U???L??? ¨rKF?«Ë W???H???K?HU??? —u??Nþ Ê√ l?«u«Ë ÆÊU??O½U½u?¹ ÊU??Ž«d??²??š« «c¼ X−???²½√ w²« ¨W???O½U½u??O?« …—U??C??(« b??Š«Ë u¼ U?/≈ ¨Â—U??F« wKI??F?« ◊U??AM« r Àb?Š u¼Ë ¨a¹—U??²« À«b?Š√ ŸË—√ s …d²? wH ÆÁb?FÐ ôË tK³ dOE?½ t dNE¹ X{U???? ¨5½d??? vK?Ž b¹eð ô …d????O???B??? sH« s?¹œU??O??? w W??O½U?½u??O« W?¹d??I??³???F« s l?DIM?¹ ô qO???Ð W???H???K?H«Ë »œ_«Ë 5(« p?– cM X×???³???√ w²« l?z«Ëd« ÆWOÐdG« …—UC×K UUŽ UÝUOI fO?UD?Рʬb????³¹ r?KF«Ë W?????H????K?H« Ê≈ ÊdI« qz«Ë√ w

Thales of Miletus

wDK*«

u??×½ Í√ vKŽ sJ?Ë Æœö?O*« q?³? ”œU??«

27

5O?½U½u?????O?« W????H??????K Ê≈ò sŽ U?NKŠ«d? ‰«uÞ nAJð å UOzUM¦« s œbŽ dOŁQð

nR*«


»dG« WLJŠ W¹dI?³FK TłU?H*« —uNE« «c?N TONð v²?Š ¨p– q³ À«b?Š_« —UÝ «c¼ sŽ WÐU?ł≈ v≈ Íb?²N½ Ê√ ¨UM²?ŽUD²?Ý« —b?IÐ ¨‰ËU×MÝ øW?O½U½u?O« cM WöLŽ  «uDš UDš Íc« ¨—UŁü« rKFÐ 5?F²½ ·uÝË Æ‰«R« w²?« …—u??B«  U???²??ý l?L??ł q?ł√ s ¨©s¹d???A??F«® Êd???I« «c¼ W?¹«bÐ rU???F« U???NÐ qË w?²« W???I¹dD« s?Ž ¨‰u??I???F??? b??Š v?≈ ¨UM nA?Jð ÆtOKŽ u¼ U v≈ w½U½uO« v≈ ”U???O??I?UÐ …d??šQ???²?? …—U???C??Š W???O½U½u???O« …—U???C??(« Ê≈ U? œöÐË dB? Uð—UC?Š UN?²?I³?Ý –≈ ¨Èdš_« rU?F«  «—UC?Š ÊUF?L²:« Ê«c¼ U?/ bIË Æ5M« s ·u√ …bFÐ s?¹dNM« 5Ð „uK U??L??N?L?J×¹ ÊU??Ë ¨Èd?³?? —U??N½√ ·U?H??{ vKŽ ÊU??O??Ž«—e« X½U WMNJ« s W¹u W?I³ÞË ¨W¹dJŽ WOÞ«dI²?Ý—√Ë ¨ÊuNR W?NPÐ ·d?²?Fð X½U? w²« …b?I?F*« WO?M¹b« V¼«c*« vKŽ ·d?Að Êu???Ž—e¹ «u½U?J ÊUJ?« s rE?Ž_« œ«u???« U??√ Æs?¹œb??F???²??? iFÐ v≈ qÐUÐË W1bI« d?B XKuð bIË Æ…d?UÐ ÷—_« Í√ sJL?²ð r sJË ¨b?FÐ UL?O o?¹džù« U?N?³?²« w²« ·—U?F*« s ÈËb?ł ô t½√ vKŽ ÆW?H?K Ë√ r?KŽ v≈ ‰u?u« s U?L?NM œU?I²?« v≈ UF?ł«— p– ÊU «–≈ U?L?Ž ‚UO?« «c¼ w ‰ƒU?²« ¨W?OŽU?L?²ł« ŸU?{Ë√ v≈ Â√ ¨WI?DM*« Ác¼ »uF?ý Èb W¹d?I³?F« Íc« U?/≈Ë Æpý öÐ U???L¼—Ëœ U‡?‡L???N ÊU‡?‡ U‡?F?? 5?KU???F« Ê_ W????Ý—U2 vK?Ž b???ŽU????ð s?Jð r? s¹b« W????H????OþË Ê√ u¼ U?ML????N¹ ÆWOKIF« …dUG*« Æ u*« b??FÐ …U??O??(UÐ b??O??FÐ b??Š v?≈ U?O?MF?? s¹b« ÊU?? d??B?? wH?? ·—U???F*« iF???³Ð ÂU*ù« ÊU??? b???IË ÆW¹ezU?Mł U???ŠËd?? X½U??? «d¼_U??? Ê√ U?L? ¨qOM« ÊU?C?O??HÐ oO?œ R?³Mð v≈ ‰u?u« qł√ s U??“ô W?OJKH« ‰UJý√ s öJý XŁbײݫ ¨Í—«œù« rJ(« UN²Ý—U2 w ¨WMNJ« WI³Þ w —u?D²?K wH?J𠜗«u???? p?– b????FÐ o?³????²ð r? sJ?Ë Æ—u????BU?Ð WÐU????²?J« ÆÈdš_«  U¼U&ô«

28


◊«dIÝ q³ W?O??U?« U?¹—uÞ«d?³??ù« XKŠ b?I?? ¨s¹d?N?M« 5Ð U? œöÐ w? U?√ WÐU²J« rNMŽ p¾Ë√ f³²« s¹c« ¨UNM o³Ý_« 5¹du« q× Èd³J« vKŽ U??³?BM w?O?zd« ÂU?L?²¼ô« ÊU?? W?OM¹b« W??O?ŠUM« wË ÆW¹—U??L?*« s t?³ŠU? UË Âu?−M«  U?dŠ qO?−ð ÊU?Ë ¨rU?F« «c¼ w …œUF?« ÆW¹UG« Ác¼ qł√ s UNłu rO−M²«Ë d×K  UÝ—U2 ÊUJÝ U??N?L¼√ ÊU? ¨W?¹—U?&  U?F??L?²?−?? u?LMð  √bÐ ¨U?? …d?²?? b?FÐË ô≈ b¹b?ł s U?NOKŽ ¡u?C« ¡U?I≈ r²¹ r  U?FL?²?− w?¼Ë ¨X¹d …d¹e?ł W??OKŠU??« w?{«—_« s «Ë¡U??ł 5O??²¹dJ« Ê√ `?ł—_«Ë ÆV¹d?? XË w d?×Ð —e??ł lO?L?ł vK?Ž W?Žd?Ð W??³KG« rN X×??³?√Ë ¨Èd?G?B« U??O?Ýü s …b¹b??ł W??łu??  œ√ œö??O*« q³?? W??¦U??¦« n?_« jÝ«Ë√ wË Æt??−¹≈ WL? —u?B  b?OA ÆW?O²¹dJ« W?UI?¦K ÍœUŽ d?Ož u/ v≈ s¹d?łUN*« sH????«  c????š√Ë ¨

Phaestos

¨”u????²???¹U????Ë

Cnossus

”u???ÝuM? w

ÆÁUB√ v≈ ÁUB√ s jÝu²*« d׳« »u& WO²¹dJ« «—u??¦«Ë ‰“ôe« s …—d?J²?? WKK?Ý  œ√ Æ Ƃ ±∑∞∞ ÂU?F?« cMË w …—ËU?:« o?ÞUM*« v≈ X¹d? s? …d?−¼ W?łu?? ‚öÞ≈ v≈ W?O½U??d?³« v≈ W¹ËbO« ·d?(« w 5O²¹dJ« …—U?N  œ√Ë ÆÈdG?B« UO?Ý¬Ë ÊU½uO« «c¼ sŽ n?AJ¹ lu??? qC??√Ë ÆW¹—U??I?« oÞUM*« ÊUJ?Ý W??U??IŁ d??O???O??Gð ¨Arogolid bO?uł—_« w

(Mycenae)

ÍUM?O u¼ ÊU½u?O« w dOŁQ?²«

U¹d??c« Ê√ U??L?? ÆAgamemnon ¨ÊuM2U??ł_ Íb??OKI??²« s?Þu*« u¼Ë Æ Ƃ ±¥∞∞ u×½Ë Æw²¹dJ« dBFUÐ oKF²ð ”Ëd?Ou¼ dŽUA« UN¹Ëd¹ w²« ÆWO²¹dJ« …dDOK U¾łUH «bŠ l{Ë nOMŽ ‰«e“ X¹d »d{ 5²?łu? q³? s? X³?Žu?²?Ý« b? W?OK_« ÊU½u??O« ÷—√ X½U? b?IË s «uð√ s?¹c« ¨5O½u¹_« W??łu?? X½U?? U??L¼ôË√ ¨…«e??G« s 5²??OU??²??²?? ÊUJ« w UO−¹—bð «u−b½« rN½√ Ëb³¹Ë Æ Ƃ 5H√ ÂUF« u×½ ‰ULA« «u½u s¹c«

Achaean ÍU?š_« Ëe?ž ¡U?ł ÂU?Ž WzU?LŁöŁ b?FÐË Æ5OK_«

o¹d??ž≈Ë ©Êu??O??²¹dJ«® ÍU?M??O? …œU??Ý ÊU??Ë ÆW??L??U??Š W??I?³?Þ …d*« Ác¼ ÆWLU(« W¾H« Ác¼ v≈ ÂUŽ tłuÐ ÊuL²M¹ ”ËdOu¼

29


»dG« WLJŠ ¡U?ł—√ lO?L?−Ð W?¹—U?& jЫ˗ ¨5O?šü« ≠ 5O?²¹dJ« j?Ðdð X½U? b?IË Ác¼ lD v≈ X¹d? w Æ Ƃ ±¥∞∞ ÂUF« WŁ—U? œRð rË ¨jÝu²*« d?׳« dB œb¼ w²« åd׳« »uFýò 5Ð s 5O²¹dJ« b$ «cJ¼Ë ÆjЫËd« X???OKÐò r?Ý« rN???OKŽ Êu???IKD¹ Êu?¹d??B?*« ÊU??Ë Æ Ƃ ±≤∞∞ ÂU???F« u???×½ s?¹c?« 5O?K?_«

Philistines 5?O?MO?D??KH?«

r?¼ ¡ôR?¼ ÊU???????Ë ¨åPeliset

Æå5DKò u¼Ë ¨UNO «ËdI²Ý« w²« ÷—_« rÝ« rNM ¡ôR¼ bL²Ý« À—«u? tMŽ e−?Ž U oO?I% v≈ d?š¬ Ëež Èœ√ Æ Ƃ ±±∞∞ u?×½Ë d×Ð WIDMË ÊU½uO« XKFł

Dorian W¹—Ëb«

«ËeG« Ê_ p– ¨WFO³D«

ÊUË Æ”Q³« …b¹bý W¹“Už WO−L¼ qzU³ Íb¹√ w W¹d UNKLQÐ t−¹≈ qz«Ë√ w …œ«ËdÞ »Ëd?Š w? p– q³? rN?²?UÞ «Ëb?HM?²?Ý« b? Êu?O?šü« UL ÆW?L−N« pKð ÂU√ œuL?B« «uFOD²¹ rK ¨Â Æ‚ dA?Ž w½U¦« ÊdI« s WKŠd? czbMŽ ÊU½u?O« XKšœË ¨d?×?³« œUO?Ý√ r¼ Êu?O?IOMO?H« `³?√ b X½U? w²« ·Ëd(« o¹džù« f³²?« U³¹dIð …d?²H« Ác¼ wË ÆÂöE« ÆUNO≈ Wdײ ·ËdŠ WU{SÐ ¨q³ s 5OIOMOH« —U−²« Èb XdŽ –≈ ¨t??šUM w?Ë Ád??NE w sA??š b?KÐ W??OK_« ÊU½u??O?« Ê√ l«u«Ë ‰U?I?²½ô« q?F?−¹ U2 ¨÷—_« r?Ið W?KŠU?I« ‰U?³?'« s q?Ýö?Ý b?łuð Æ«dOŽ «d√ œ«Ë v≈ œ«Ë s Íd³« ¨WKB?HM WOK×? UF?L²?− W?³B?)« ‰uN?« w X/ bI? rŁ sË b?A¹ rNM? iF?³« ÊU? ¨lO?L?'« W?ýU?Ž≈ sŽ e??−?Fð ÷—_« X½U? 5ŠË Êb*«  dŁUM?ð «cJ¼Ë Æ UMÞu?²??? ¡U??A½ù d?×?³?« d?³?Ž ‰U??Šd?²« U??B?Ž jÝ«Ë√ cM œuÝ_« d?׳«Ë U?OUD¹≈ »uMłË WOKI? qŠ«uÝ vKŽ W?O½U½uO« ¡u????A½ l?Ë ¨Â Æ‚ ”œU????« Êd????I?« jÝ«Ë√ v?²????Š Æ Ƃ sU????¦?« Êd????I« Æ‚dAUÐ ‰UBðô« v≈ ÊuO½U½uO« œUŽË ¨…—U−²«  d¼œ“«  UMÞu²*« å5¹—Ëb«ò Ëe?ž b??FÐ ¨ÊU½u?O«  d? b?I? W??O?ÝU?O?« W?O??ŠUM« s U?√ WDK« XKI?²½« rŁ ÆwJK*« ÂUEM« …œU?O?Ý UNË√ ÊU? ¨ «dO?G?²« s WKKÐ dO?ž „uK*« rJŠ s …d²? UN?²³I?Ž√ w²« ¨WOÞ«d?I²Ý—_« Íb¹√ v?≈ U−¹—bð v≈ W?OÝU?O?« WDK« XKI?²½« W¹U?NM« wË ¨Tyrants …UGD« Ë√ ¨5Ł—«u«

30


◊«dIÝ q³ p– c?MË ÆåW???OÞ«d???u1b?«ò kHK w?d???(« vMF?*« u¼ «c¼Ë ¨5M?Þ«u*« W??ŽUD²??Ý« w ÊU??Ë ÆÊUÐËU?M²¹ W??OÞ«d??u1b«Ë …U??GD?« rJŠ c??š√ 5(« vKŽ s¹—œU UFOLł ÊuMÞ«u*« «œU W?LzU qEð Ê√ …dýU³*« WOÞ«du1b« w t b???F¹ r W??OÞ«d??u?1b« s Ÿu½ u?¼Ë ¨‚u??« W??ŠU??Ý w l?L??−??²« Æ«d¹uÝ s …dOGB« UFÞUI*« iFÐ w ô≈ œułË U½dBŽ ‰U????L????Ž√ u¼ w?½U½u????O« r?U????FK w?Ðœ√ dŁ√ r?EŽ√Ë Âb????√ ÊU???? b????IË ÊËbI²F¹ iF?³« Ê≈ qÐ ¨«bR U¾Oý tMŽ ·d?F½ ô qł— u¼Ë ¨”ËdOu¼ rÝô« «c¼ U?NOKŽ oKÞ√ ¡«d?FA« s? W³?UF?² W?ŽuL?− „UM¼ X½U? t½√ ¨5²??L?OEF?« ”Ëd?O??u¼ w²?L??×K ÊS?? ¨‰U?Š Í√ vK?ŽË ÆoŠô XË w Æ Ƃ ∏∞∞ ÂU?F« u×½ Ëb?³¹ U vKŽ U?LN?HOQð - b? ¨W¹œË_«Ë …–U?Où« ÂU?F« b?F?Ð X³?A½ b?I? ¨ÊU?²?L??×K*« U?Nu?Š—Ëbð w²?« ¨…œ«ËdÞ »d?Š U?√ Ëe???G« b???FÐ ¡U???ł U???H??Ë ÊU???²???L???×K*« Âb???Ið «c?J¼ ÆqOK?IÐ Æ Ƃ ±≤∞∞ U????²?½U???? UM?¼ sË ¨Í—Ëb?« Ëe????G?« q³???? l?Ë Àb????( åDorian Í—Ëb«ò Æ‚Uðô« ÂbŽ s —b vKŽ ÊU¹uDMð lłdð w²« Wb?F*« WGO?B« v≈ WM¼«d« ULNð—u? w ÊU²?L×K*« bðdðË Êd???I« w? wMOŁ_« W???O???žU?D«

Peisistratus

¨”uð«d???²???Ý e???O?Ð b???N???Ž v≈

W??O?A??ŠË s d?O??¦? nO??H??ð vKŽ ”Ëd?O??u¼ qL??Ž b?IË Æ Ƃ ”œU??« Ê≈ qÐ ÆW?O?UÐ XKþ b? W?O?A?Šu« Ác¼ s —UŁ¬ X½U? Ê≈Ë ¨oÐU?« d?B?F« U?NO? Y¦'U? Æ…—d?ײ? WL?U?Š WI?³D wKI?F« nu*« ÊU?JFð 5²L?×K*« …—U???C??(« —u???B???Ž w Àb???×¹ ÊU??? t½√ ·d???F½ U???L??? ¨sbð ôË ¨‚d???% VšU b?AŠ uN? V*Ë√ q³ł w WNü« lL?− U√ Æ©W?O²¹dJ«® WOMO?O*« 5ðU¼ w WOM¹b« …bOI?F«Ë ÆWOÝU WMAš …UOŠ Êu?AOF¹ s¹c« …œU« s «œU?Ž Õu??{uÐ U?N?O?? d?NEð 5Š vK?Ž ÆW?OKŽU? ö?Ð ÊuJð œUJð 5²?L??×K*« d?UMŽ dš¬ v≈ ʬ s »d?²ð b?Ë Æ¡UÐd?G« ·uO?C« «d≈ q¦? ¨WO?«— Ë√ rÝ«u? w Èd?Ý_« q²? …—u? vKŽ d?A?³UÐ W?O?×C?²U? ¨W?Oz«bÐ d?¦?√ W−N Ê√ Í√ Æ«bł …—œU½  UË√ w ô≈ Àb?×¹ ô p– sJË ¨WMOF ”uIÞ Æ·dD²« s ¨‰ULłù« tłË vKŽ ¨uKð 5²L×K*« 5ðU¼

31


»dG« WLJŠ Ác?N? ÆW?O½U½u?O« ÕËd« dðuð v?≈ ¨U u?×?½ vKŽ ¨e?d¹ «c¼ Ê√ o(«Ë ÆÃu¼√ Íe¹d?ž dšü«Ë ¨rEM wKI?Ž UL¼bŠ√ ¨Ê«d?BMŽ UN?Ž“UM²¹ ÕËd« d??¦??_« …b??O??I??F« w?½U??¦« sË ¨rKF?«Ë sH«Ë W??H??K?H« ¡U??ł ‰Ë_« s dBMF« «c¼ Ëb³?¹ ”ËdOu¼ bMŽË ÆWÐuB)« ”u?IDÐ WD³ðd*« ¨WOz«bÐ l UuBšË ¨WIŠö« —uBF« w U√ ¨bOFÐ bŠ v≈ …dDOK UF{Uš j³ðd¹ u¼Ë Æ…—«bB« ÊUJ q²×O œu?F¹ t½S ¨‚dAUÐ  ôUBðô« œb& W???N¬ s «b???Š«Ë q_« w ÊU??? Íc« ¨”u??šU?Ð Ë√ ”Ëe??O½u?¹œ …œU??³???FÐ W???³ðd??? v≈ vdð w?²« W???O??A???Šu« s? »d??C?« «c¼ Ê√ vKŽ ÆW???O???«dð WO?B?ý qCHÐ tz«uKž s? XHHšË t?²Ðc¼  «dŁR* lC?š b f¹b?I²« œU??³?Ž s? W?ŽU??L??ł Ê≈ ‰U??I¹ Íc« ¨”u??O?—Ë√ W??O??B???ý w¼ W?¹—uDÝ√ ¨b¼e« v≈ W?O?—Ë_« rOU?F?²« t?−?²ðË ÆUЗ≈ Áu?e? b? È—UJ« ”u?šUÐ Ë√ ¨åb??łu«ò s WU??Š v≈ qBð Ê√ pcÐ W?K¬ ¨W?OK?I?F« …u??AM« b??RðË U?N?O≈ qu?²« qO?×?²?¹ WO?u? W?d?F? V?²Jð pcÐË ¨tùUÐ œU?%ô« ¨Ác¼ v—_« UNð—u w ¨WO—Ë_« …bO?IFK ÊU bIË Ædš¬ u×½ Í√ vKŽ bMŽ ôË√ d???OŁQ??²?« «c¼ d??NE?¹Ë ÆW??O½U½u???O« W??H???KH« w o?O??L??Ž d???OŁQð «c¼ sË ÆW?U)« W?O?uB« t?²Že?½ 5ÐË UNMOÐ ou¹ Íc?« ¨”—užU?¦O? V½U??'«Ë ¨Êu?Þö??√ v≈ U??N??I¹d?Þ U??NM d??UM?Ž  b??łË ‰Ë_« —b??B*« sŽ …b?O?FÐ W??H?KH« Ác¼ X½U? U? —b?I?Ð ¨W?O½U½u?O« W?H?K?H« s d?³?_« ÆX׳« wLKF« lÐUD« Æw—Ë_« À«d²« w v²Š W?OUÐ XKþ WOz«bÐ d¦_« d?UMF« Ê√ dOž b$ U¹bOł«d?²« Ác¼ wH ÆWO½U½uO« U¹bOł«d?²« —bB w¼ UN½√ l«u«Ë  ôU??F??H½«Ë nÞ«u??Ž rN??³??N??²Mð s¹c?« p¾Ë√ l U??Lz«œ nÞU??F??²¹ V?ðUJ« W?OKLŽ U?N½QÐ U¹b?Oł«d?²« nË 5Š oŠ vKŽ uDÝ—√ ÊU? b?IË ÆWH?OMŽ Æ ôUFH½ö dONDð Í√

Catharsis dNDð

w U??N ÕU?ð√ Íc« u¼ W??O½U½u??O?« W??O??B????AK ÃËœe*« lÐU?D« «c¼ s¹c¼ vKŽ åtA?²O½ò oKÞ√ bË ÆW?LÝUŠ …—u?BÐ rUF« dO?Gð Ê√ W¹UNM« Ê«dBMŽ UL¼Ë ¨ÍeO½u¹b« dBMF«Ë w½uuÐ_« dBMF« rÝ« s¹dBMF«

32


◊«dIÝ q³ W??U?D« d??−???H¹ Ê√ Áœd???H0 U??L???NM b???Š«Ë Í√ W??ŽUD?²??Ý« w s?J¹ r wu??B« d??BMF« ÊU?? ‚d??A« wH?? ÆW??O½U½u??O« …—U??C?×?K W??³?O??−??F« «c¼ sŁ«dÐ w Ÿu?u« s 5O½U½u?O« cI½√ U? sJË ¨Ÿ“UM öÐ dDO?¹ wG?³M¹ p– lË ÆtO½u¹√ w W?OLKF« ”—«b*« —u?Nþ u¼ ¨ÁbŠË d?BMF« U?N½Qý ≠ X½U? U¼b?ŠË WO?LKF« W?b« Ê√ ¨Èd?š√ WN?ł s ¨kŠö½ Ê√ v≈ d?_« ÃU²?×¹ –≈ ¨W?OKIŽ …—uŁ À«b?Š≈ sŽ …e?łUŽ ≠ ·u?B²« ÊQ?ý U? j³??CUÐ «c¼Ë ¨‰U?L?'«Ë W??I?O?I?(« ¡«—Ë qF??HMË fL?×?²?? vF?Ý Æ…UO×K UI¹d?Þ ◊«dIÝ bMŽ WHKH« X½U bI Æw?—Ë_« dOŁQ²« t³Kł W???O½U½u???O« w åTheory W¹d?EM«ò W???LK Ê√ œb???B« «c?¼ w d??c?MË vMF*« «cNÐË ¨åwFO³Þ dEM qQ²Ðò t³?ý√ U¾Oý W¹«b³« w wMFð X½U o¹d??žù« v?DŽ√ U?? Ê≈ ‰u??I« sJ?1 «cJ¼Ë Æ ËœËd??O¼ U???N??b????²??Ý« ŸöD²?Ýô« VŠ v?≈ rNKO? u¼ a¹—U?²?« w …b¹d?H« rN?²½U?J ¡U?b?I« ¨‰UFH½ôUÐ »u³A Y׳РÂUOI« v≈ ¡d*« lb¹ Íc«Ë ¨Íuðd¹ ô Íc« ÆUN¹e½ UOŽu{u p– l ÊuJ¹ vKŽ W?OM³? ¨WO½U?½u¹ —œUB? s XI?¦?³½« w²« »d?G« …—UC?Š Ê≈ 5?H?√ c?M?

Miletus

W???????????O?D?K? w? √b?Ð w?L?K?ŽË w?H????????????K? À«d?ð

rU?F« «—U?CŠ dzU?Ý sŽ nK²?ð «c¼ w w¼Ë ÆÂU?Ž WzU?L?L?šË W?O½U?½u?O« W?H??KH« d??³?Ž Íd?¹ Íc« w??Ozd« Âu??N?H*U? ÆÈd??³J« ÊU?F? vK?Ž ‰b¹ kH u¼Ë ¨ Logos å”u?łuK«ò Âu?N?H?? u¼ U¼d?ÝQÐ b??łuð «cJ?¼Ë Æå”U??O??I*« Ë√ W??³??M?«òË åÂöJ«ò U??NMO?Ð s ¨…d??O??¦?? «c¼ vKŽ Vðd²¹Ë ÆwL?KF« Y׳«Ë WO?HKH« WGK« 5Ð W?IOŁË WDЫ— w¼ w²?« ¨W??d??F*« w? d??O??)« Èd¹ ‚ö???š_« w V¼c?? ◊U???³ð—ô« ÆÈuN« sŽ œd:« Y׳« WKOBŠ ÆrKF«Ë W?H?KH« W¹«b?Ð u¼ W?UŽ W?K¾?Ý√ ÕdÞ Ê≈ q³? s UMK b?I U??N½≈ ¨sJ2 vMF?? lÝËQÐ ¨‰u??I« sJ1 øÊ–≈ W?K¾?Ý_« Ác¼ q?Jý U?L?? À«b?Š_« s? WKKÝ WЗb*« d??O?ž 5FK? Ëb?³¹ U?L??O? ÂUEM?« sŽ Y×Ð ÆWD³²*« WOz«uAF«

33


»dG« WLJŠ ÂUEM?« …dJ tM b???L??²??Ý« Íc« q_« v?≈ t??³M²½ Ê√ b??O???H*« sË gO???F¹ ô ¨wÝU???O???Ý Ê«u??O???Š ÊU???½ù« Ê√ uDÝ—√ Í√— w?H?? Æ…d??? ‰Ë_  U¹u??²??*« d??¦??√ vK?Ž v²??Š ¨p– wC??²??I¹Ë Æl?L??²?−?? w? qÐ ¨Áœd??H0 ÆÂUEM?« …dJ  b??L???²??ÔÝ« —b??B*« «c¼ s?Ë ¨rOEM²?« s U??Žu½ ¨W???Oz«bÐ b?I ‰U?(« W?FO?³DÐË ¨wŽU?L²?ł« ÂUE½ ¨¡wý q q³?Ë ôË√ ¨u¼ ÂUEMU? qOK« VUF² ¨WLE²M  «dOGð ¨—uBF« Âb√ cM ¨WFO³D« w XHAÔ²« …d? ‰Ë_ rNHð r  «d?OG?²« Ác¼ ÊS p– lË ¨‰u?BH« …—ËœË ¨—U?NM«Ë WF?O³D« ÈuË ¨W?N¬ W¹ËUL« «d?ł_U ÆU Íd?AÐ dO?Hð ¡u{ w ô≈ Ætð—u vKŽ ÊU½ù« UNFM ¨Õ«Ë—√ ‰ËU?×¹ Ê√ ÊU?½ù« vKŽ Ê√ ‰Ë_« q;« w wMF?² ¡UI?³« WKJA? Ê≈Ë ‚dDÐ p?– oI??×??²¹ Ê√ q³?? sJË t𜫗ù U??I??Ë W??F??O??³D« Èu?? qO?JAð l«u«Ë Æd?׫ ÊU?½ù« ”—U ¨W?OLKŽ U?N½QÐ U?NH?B½ Ê√ ÂuO« lOD²?½ Ê_ p– Æ…b?Š«Ë X½U d?×«Ë rKF« ¡«—Ë s? WMUJ« WU?F« …dJH« Ê√ ”uIÞ ”U?Ý√ vKŽ WUš ZzU²½ vKŽ ‰u?B×K WËU× u¼ U/≈ d?׫ qzUI« √b³*« Í√ ¨WO?³³« √b³0 ·«d²Žô« vKŽ wM³? u¼Ë ÆWbÐ …œb× ÆU?N?H½ ZzU?²M« U?N?OKŽ X³ðdð ¨U?N?H½ W?I?³*« ◊Ëd?A«  d?«uð «–≈ t½≈ o¦?³MO? s¹b« U?√ Æproto-science rKFK vË√ qJ?ý d×?« ÊS? «cJ¼Ë VUF?²K …œUC ZzU²½ v≈ ‰u?uK WËU× ‰c³ð t?OH Ædš¬ —b?B s w²« ¨ «e??−?F*« ‚UD?½ w tKL?Ž ”—U1 u??N? ÆU??N W???U?F? Ë√ r?E²M*« 5ðU¼ d?OJH?²?« w²?I¹dÞ ÊS? «cJ¼Ë ÆW?O?³?³?« ¡U?G≈ vKŽ U?ML?{ ÍuDMð U??L?¼b??$ U??? «d??O??¦??? UM½√ s? ržd« vK?Ž ¨·ö??²??šô« q? ÊU??²???HK²????? Æwz«b³« dJH« w 5²łe²2 u?LMð ¨U?F?  U?ŽU?L?'« U?N?Ý—U9 w²« W?d?²?A*« WDA½_« ‰ö?š sË U?N??²?L??N? d?B??×Mð w²«Ë ¨W??GK« rÝ« U?N??OKŽ oKD?½ w²« ‰U?Bðô« WK?O?ÝË …dJHU?? Æ„d?²?A? ·b¼ qł√ s qL??F« ”UMK `O?²ð Ê√ w? W?O?ÝU?Ý_« dEM¹ Ê√ s?J1 U?N?ð«– …dJH« Ác¼Ë Æ‚U??Hðô« …dJ w¼ U??N??O? W??O?ÝU??Ý_« bMŽ ¨”UM« Ê√ s QAMð w¼Ë ÆoDM*« W¹«bÐ WDI½ U?N½√ vKŽ ¨q¦*UÐ UNO≈

34


◊«dIÝ q³ ÊQÐ «u?H²« u? v²Š ¨‚U?Hð« v≈ d_« d?š¬ ÊuKB¹ ¨rNMOÐ ‰UBðô« ‰œU?³ð «c¼ q¦ v≈ ÊuKB¹ U?bMŽ «u½U U½œ«bł√ sJË Æ·ö?²šô« vKŽ «uI?H²¹ vKŽ e?N??& U?bMF? Æ…u?I« W?Ý—U??L0 WQ?*« ÊËu?¹ ¨œËb??*« o¹dD« q¹bÐ v≈ ÊËQ−K¹ U½UOŠ√ «u½U rN½√ dO?ž ÆpCUM¹ Ê√ qOײ¹ ¨pŁb× Æ‚öÞù« qŽ W?FÐU²*« q³?Ið X½U Ê≈ ¨W?AUM*UÐ WQ?*« WF?ÐU² u?¼ ¨dš¬ ÆWHKH«Ë rKF« o¹dÞ u¼ «c¼Ë cM W??O?ŠUM?« Ác¼ w UMb??Ið Èb? vK?Ž t??H?MÐ rJ×¹ Ê√ ∆—U??IKË Æa¹—U²« q³ U —uBŽ s œb?Ž d?OŁQð sŽ U?NKŠ«d? ‰«uÞ nAJð 5O½U½u?O« W?H?K Ê≈ qJA?ð ¨Èd??š√ Ë√ …—u?? w ¨ U??OzUM¦?« Ác¼ XKþ b??Ë Æ U??OzU?M¦« ÆU?NuŠ Êu?A?UM²¹ Ë√ WH?Ýö?H« UNM?Ž V²J¹  UŽu?{u? ÂuO« v²?Š Ë√ ¨QD)«Ë »«u?B« 5Ð e?O?O?L?²?« ¨U?F?O?L?ł  U?OzUM¦« Ác¼ ”U?Ý√Ë ¨w½U½uO« d?JH« w ¨UIOŁË UÞU?³ð—« UNÐ j³ðd¹Ë ÆÊöD³?«Ë WIO?I(« b?FÐ wðQð rŁ ÆŸ«e?M« Ë√ d?UM²«Ë ÂU?−?½ô«Ë ¨d?A«Ë d??O?)« U?²?OzUMŁ w b?O?FÐ b?Š v≈ W?O?Š ‰«eðô w²?« ¨WI?O?I?(«Ë d?N?E*« W?OzUMŁ p– W¹d?(«Ë ¨…œU*«Ë q?I?F« w²Q??? b?$ Ác¼ V½U?ł v?≈Ë Æ«c¼ UMu¹ ÊuJ?Ð oKF???²ð W???O½u??? qzU????? p?– sŽ ö???C?? „U?M¼Ë Æ…—Ëd???C«Ë v{uH« W?OzUMŁ «dOš√Ë ¨…bI?F Â√ WDOÐ ¨…d?O¦ Â√ …bŠ«Ë ¡U?Oý_« ÆœËb×ö«Ë b(«Ë ¨ÂUEM«Ë  öJA*« Ác¼ qz«Ë_« WHÝöH« UNÐ ZUŽ w²« WI¹dD« Ê√ o(«Ë b??Š√ v≈ ”—«b?*« Èb??Š≈ “U??×M?ð b??I?? ÆW??G?UÐ Wôœ  «– W??I?¹dÞ w¼ ¨ U??{«d?²??Ž« d??O??¦ð Èd??š√ W?Ý—b?? U¼b??FÐ d??NEð rŁ ¨W??OzUM¦?« wdÞ Õd?²IðË W?¦UŁ W?Ý—b wðQ?ð W¹UNM« wË Æ…œU?C*« dEM« W?N?łË c?²ðË Ê√ l«u?«Ë Æ5OK?_« 5¹√d« “ËU???−????²¹ Íc« j?Ýu« q(« s? U???Žu½ sŽ ©pO?²?JU¹b«® ‰b?'« sŽ tðd?J v≈ d?_« ‰Ë√ quð b?? q−?O¼ Èb W??UM²*« V¼«c?*« 5Ð Ác¼ åW?Šu?ł—_« W?d?F?ò WEŠö? o¹dÞ Æ◊«dI 5IÐU« WHÝöH«

35


»dG« WLJŠ Æ UOzUM¦« Ác?¼ s dO¦? 5Ð ¨U ¡U×½√ vKŽ ¨W?œU³²?  ö „UM¼Ë sŽ U???NM? ö?? ‰e???FM W???U???²« W???b« ·b¼ q?¼U??−???²½ ·u???Ý UM½√ v?KŽ U?N'U?Fð X½U? w²«  öJA*« Ÿ«u?½√ nK²? sŽ nAJ½ v²?Š  U¹d?š_« qzU? U?√ ÆoDM*« w XA?u½ b? QD)«Ë »«u?B« W?OzUM¦ ÆW?H?KH«  öJA U?√Ë Æ‚öš_« v≈ wL²M² ¨d?UM²«Ë ÂU−½ô«Ë ¨dA?«Ë dO)« w¼ U??N½√ vKŽ U??N?O?≈ dEM« sJL??O?? ¨…œU*«Ë qI??F«Ë ¨W?I??O?I??(«Ë d??NE*« ÊS? «d??O?š√Ë ÆU??O?łuu??L?²??Ðù« Ë√ W?d?F?*« W¹dEM W¹b??OKI?²?«  öJA*« œu??łu« Y?×??³?? v≈ ¨W?ðËU??H??²??  U???ł—bÐ ¨wL??²M?ð W??O??I??³???²*«  U??OzU?M¦« q«u??  U??L?O????I?²« Ác?¼ w fO ‰U??(« W?F??O??³DÐË Æ©U??O?łu?uD½_«® œËb(« —u?³Ž ÊU? U0—Ë ¨dÓ³ÚFÔð b? UNMOÐ WKU?H« œËb(« Ê≈ qÐ ¨W?FÞU ÆWO½U½uO« WHKHK …eOL*«  UL« s «c¼

¿¿¿ w¼Ë ¨miletus WODK w ¡ULK?F« WHÝöHK WÝ—b? ‰Ë√ dNþ bI ‰œU???³??²K? UDA½ «e???d?? X?½U??Ë ¨W???O½u¹√ q?ŠU??Ý vK?Ž lIð X½U??? WM¹b??? wË Æd??B?Ë U??O?I??OMO?Ë ’d??³? w?d?A« U??NÐuMł w b??łuð ¨Í—U?−??²« b?łuð ¨t−¹≈ d?×Ð d³?Ž ¨»dG« v≈Ë ¨œu?Ý_« d?׳«Ë t?−¹≈ d×Ð U?NUL?ý ôU?Bð« qB?²ð W?ODK X½U? bIË ÆX?¹d …d¹e?łË W?OK_« ÊU½u?O« ÷—√  U¹—uÞ«d³SÐ qB²ð tI¹dÞ sŽË

Lydia

U¹bO rOKSÐ ¨‚dA« w ¨UIOŁË

Âb²ð WO³¼– öLŽ pÝ WODK q¼√ rKFð U¹bO sË Æs¹dNM« 5Ð U X½U? U?L? ¨…œb?F?²? œö?Ð s W?Žd?ýQÐ d?še¹ W?ODK ¡U?MO? ÊU?Ë Æ«œu?I½ U?N??H?uÐ œu?I?M« œu?łË lË ÆrU??F« ¡U?ł—√ q s U??FKÝ TK²9 t½“U??? s sJ?¹ r ¨Èd??šQÐ W??F?KÝ WœU??³???Ë W??L??O??I« Ê«e???²??šô W??O*U??Ž W?KO??ÝË Íc« q_« sŽ WK¾?Ý√ ÊuŠd?D¹ 5ODK*« WH?Ýö?H« b$ Ê√ »d?G²?*« ÆUFOLł ¡UOý_« tM  ¡Uł  ¡Uł UFOL?ł ¡UOý_« Ê≈ò tu wDK*«

Thales

fOUÞ v≈ V½Ô bIË

w fOUÞ ÊU?? b?IË ÆrKF«Ë W?H??KH« √bÐ u?×M« «c?¼ vKŽË Æå¡U*« s  ËœËd?O¼ UM d?c¹Ë ÆåW?F³?« ¡U?LJ(«ò s «b?Š«Ë w½U½u?O« À«d?²« dE½

36


◊«dIÝ q³ ·u??J« «c¼ b??Žu?? Êu??OJK?H« V??Š b??Ë ¨fL??AK ·u??J?Ð Q?³?Mð t½√ …d?²? a¹—U?²« p– d?³²?Ž« rŁ sË ¨Â Æ‚ µ∏µ ÂU?F« w Àb?Š t½√ «Ëb?łu? tðdE½ Êu? b? fO?UÞ ÊuJ¹ Ê√ `łd*« s fOË Æ·u?K?O?H« «c¼ ZC½ W?OKÐU?³« ö?−??UÐ W¹«—œ vKŽ ÊU? t½√ bÐ ô qÐ ¨w??L?A« ·u?J« sŽ sË Æ·uJ« s?Ž Y׳¹ v² ·d?Ž bI? rŁ sË ¨…d¼UE« ÁcNÐ W?IKF²*« W??ODK w? t?²?¹ƒ— sJL*« s ÊU??  «cUÐ ·u??J?« p– Ê√ k(« s??Š vKŽ pý öÐ b?ŽU?Ý U?L? ¨W?bÐ f?OUÞ d?B?Ž b¹b?% vKŽ b?ŽU?Ý U2® Ê√ s sJ9 b? ÊuJ¹ Ê√ «bł t?O „uJA*« s ÊS? q¦*UÐË ÆtðdN?ý Ÿu¹– oO?³Dð s pý öÐ sJ9 tMJË Æ U?¦K¦*« oÐUD?ð  U¹dE½ ¨UO?ÝbM¼ ¨X³?¦¹ ŸUHð—« ”UO? w ¡UbI« Êu¹dB?*« UNb²?¹ ÊU w²« WOKLF?« …bŽUI« ¨d׳« w sH« UNÐ bF³ð w²« W?U*« v≈ UN²DÝ«uÐ Íb²N¹ wJ ¨ÂdN« t¹b X½U? «cJ¼Ë ÆUN?O≈ ‰uu« qO?ײ?¹ w²« Èd?š_« ¡UO?ý_« WU?Ë …dJ?Ë ≠ ÂU???Ž ‚UD½ vK?Ž W???O???ÝbMN?« b??Ž«u???I?« oO???³D?ð ÊUJ≈ sŽ …d?J ÆWKO√ WO½U½u¹ …dJ Ác¼ rOLF²« „d??×?¹ t½_ U?????H½ fO?ÞUMG???LK Ê≈ tu??? fOU?Þ v≈ V½ p?c?? ¨W?N?üUÐ …¡uK2 U?N?K ¡U?O??ý_« Ê≈ WKzU?I?« Èd?š_« tð—U??³?Ž U?√ ¨b?¹b?(« ”U?Ý√ vKŽ t?O≈ X³?½ UN½√ ezU?'« sË ¨t??H½ —bI?UÐ …bR? X?OK ¨Ÿu{u  «– dO?ž vË_« …—U³F« qF& UN½√ Ëb³¹ sJË ¨W?IÐU« tð—U³Ž sJ?ð r «–≈ ô≈ vM?F???? t ÊuJ?¹ ô U???????H?½ fOÞU?MG????LK? ÊQÐ ‰u????I« Ê_ Æ”uH½ Èdš_« ¡UOýú ÆU×O?× UNCF?Ð ÊU U0— ¨…dO¦ hB?IÐ fOUÞ rÝ« j³ð—« bIË t?²¹d?I³?Ž ÈbÐ√ ¨ U?³?ÝUM*« Èb?Š≈ w b?×?²Ð tłËË U?bMŽ t?½≈ qO b?I? œU??—_UÐ t?²??d?F?? Ê_ p– ÆÊu?²¹e?« X¹“ ‚u?Ý w r?J×?²U?Ð W?O??LKF« q d?łQ²?ÝU ¨«d?OË ÊuJO?Ý ‰uB?;« Ê√ vKŽ Ub?I t?²œ b W¹u?'« U¼d??ł√ ¨Xu« ÊU?Š U??bMŽË ¨U??N?OK?Ž Áb¹ lC¹ Ê√ tMJ?√ w²« d?U??F*« Ê√ s¹d???šU???K X³?Ł√Ë ¨«d??O???Ë ôU??? pcÐ `?Ðd?? ¨b?¹d¹ Íc« d???F???UÐ Æ…duÐ ‰U*« «u³J¹ Ê√ «Ë¡Uý u ¨rNMJ1 WHÝöH«

37


»dG« WLJŠ w¼Ë ¨¡U*« s? nQ?²?¹ rU??F« Ê≈ tu?? u¼ ¨fOUÞ ¡«—¬ r?¼√ Ê√ vKŽ w¼ ôË ¨vË_« WK¼uK t?OKŽ Ëb?³ð Íc« b?(« v≈ W?d?? XO …—U?³?Ž Ê√ «c¼ U½dBŽ w 5³ð bI ¨…b¼UA*« sŽ qB?HM*« ‰UOK ÃU²½ œd− Íc« wzUO?LOJ« d?BMF« u¼ ¨¡ULK bu?*« dBMF« u¼ Íc« 5łË—b?ON« © ® qzU?I?« Í√d« Ê√ l«u«Ë Æ * tM Èd??š_« d?UMF« l?O?L?ł oOK?ð sJ1

sŽ U????√ Æ«d????²???ŠôU?Ð d¹b????ł wLK?Ž ÷d??? u?¼ ¨…b???Š«Ë U????NK? …œU*« Ê≈ W?OKLŽ WEŠö? t?OKŽ d?O¹ d?׳« s U?³¹d? ¡d*« œułË ÊS? ¨WEŠö*« ÊuJ¹ wJ `D?« vKŽ ¡U*« —U?Ð lL?&Ë ¨fL?A« WDÝ«uÐ ÁU?O*« d??³ð ÊuJð Í√d« «c??N U??I?ËË Æ—UD?√ …—u? vKŽ Èd??š√ …d? q?K×?²ð U??³?×??Ý czbMŽ Ëb?³?ð b? «c¼ qO?U?Hð Ê√ `O?×? Æe?d?*« ¡U*« s U?Žu½ ÷—_« Ê√ »U−?Žù« v≈ uŽbð w²« «“U?$ù« s Ê√ dO?ž ¨‰UO?)« w Wd? s ržd?« vKŽ t???OKŽ w¼ U??? vKŽ q?Eð …œU?? „U?M¼ Ê√ dJH??? nA???²J¹ ÆUNÐ lL−²ð w²«  ôU(« ·ö²š« t½√ Ëb?³¹ Íc« ¨—bM?L?O?J½« u¼ wU?²« wDK*« ·u??KO?H« ÊU? b?IË w UÝdL²Ë UŽd² ¨fOUÞ q¦ ¨ÊU bIË Æ Ƃ ∂±∞ ÂUF« u×½ bË s WMÞu??²??? rO??Ž“ u¼Ë ¨jz«d??K rÝ«— ‰Ë√ u??N? ÆW??O??LKF« qzU??*« ÆœuÝ_« d׳« qŠUÝ vKŽ WODK*«  UMÞu²*« v≈ wŽ«b« UL ÆW?O½uJ« fOUÞ W¹dE½ —bMLOJ½« b?I²½« bË sJ1 ô ¡U?Oý_« U?NM XFM w²« WOK_« …œU?*« Ê≈ ø¡U*« —UO?²š« Ê√ wG?³?M¹ rŁ sË ¨…œU*« Ác?N? …œb?;« —u?B« s …b??Š«Ë ÊuJð Ê√ p– ÆU?NM o³Ý√ U?OÝU?Ý√ U¾?Oý ¨U?NK Ác¼ sŽ UHK²? U?¾O?ý ÊuJð Ÿ“UM²?O?? ¨ŸUDI½« öÐ U?N?MOÐ U?L?O?? Ÿ“UM²ð W?HK²??<« …œU*« ‰UJý√ Ê_ q U??«Ëœ Èb??F?²ð w?N? Æ·U??'« b??{ VÞd«Ë ¨œ—U??³« b?{ —U??(« w …d?šQ² ·u?A …¡«d? u¼Ë ¨t³M& w?G³M¹ w−?NM QDš t½√ bI?²F½ U? UM¼ qÝ— VJðd¹

(*)

¨WI?Šô —uBŽ w? ¡UbI« ‰«u?√ iFÐ XII?% Ê√ ·œUBð u v²×? Æ¡Ub? WHÝö? ‰«u√ ¨W?H?ÝöH?« WUŠ w W?OKQ?ð w¼ –≈ ∫·ö²?šô« q W?HK²?? 5²U?(« w nAJ« W?I¹dÞ ÊS? Í√d ö??C?? V?M½ ô√ wG??³M?¹ p– vKŽË Æs¹d??šQ??²?*« ¡U??LKF« WU??Š w? W??I??O??œ W??O??³¹d??&Ë „«– Ë√ ¨Í√d« «c¼ «œU? ¨bFÐ U?LO? rKF« t?II?Š Ê√ ·œUBð u ¨.b? h½ Í_ Ë√ ¨·uKO?

[

] oOœ wLKŽ ”UÝ√ Í√ vKŽ W¹«b³« w rI¹ r ¨hM«

Æ rłd²*«

38


◊«dIÝ q³ t??O? ‰b?ð Íc« w½U½u??O« vMF*U?Ð ¨åU?LK?þò VJðdð Ë√ ¨Èd??š_« vKŽ u¼ ‰UJý_« Ác¼ s Í√ ÊU uË ÆÊ“«u²« ‰ö²š« vKŽ WLKJ« Ác¼ Ê≈ Æq¹uÞ XË cM? Èd?š_« ‰UJý_« vKŽ VKG?²? W?O?ÝU?Ý_« …œU*« oKÞ√ b???Ë ¨W¹œU*« W?KFUÐ u?DÝ—√ t??O???L??¹ U??? w¼ W??O?K_« …œU*« …œULK wzUN½ô lL& UN½≈ Í√ ¨åœËb×?ö«ò rÝ« —bMLOJ½« UNOKŽ t???O?≈Ë ¨rU???F?« Q???A?M¹ q_« «c?¼ sË Æ U¼U????&ô« q w b????²1 Æd_« dš¬ œuFOÝ öÐ u??H?Dð W½«uD?Ý√ —bML??O???J½« Í√— w ÷—_« X½U??? b??IË sŽ öC ÷d²?H¹ u¼Ë ÆUNOdÞ bŠ√ tłË vKŽ s?×½ błu½ ¨œuO kHË ÆÈdš_« r«u?F« s t W¹UN½ ô œbFÐ ◊U×? UM*UŽ Ê√ p– w rJ×?²ðË Æå…d?:«ò rÝUÐ Êü« t?OL?½ U? vKŽ UM¼ ‰b¹ årU?Žò u?×½ ÷—_« »c?& W¹—u?×?? W?d?Š rU?Ž qJ W?OKš«b?« W?H?Oþu« ¡«uN« U?N³−?×¹ —U½ s  UIKŠ wN W¹ËU?L« «dł_« U?√ ¨ed*« Íc‡‡‡« W‡‡?‡K−F?« —U‡‡‡ÞSÐ U‡‡‡N?N?O?³Að U?‡‡MMJ1Ë ¨…b?Š«Ë WDI½ w ô≈ d?c?²½ Ê√ Vł«u« s ‰U?(« W?F?O?³D?ÐË ÆÂU?L?B« ô≈ tM d?NE¹ ô vK?Ž «—œU??? ¨5(« p– w? ¨5O½U½u???O?« dE½ w? ÊU??? ¡«u???N« Ê√ ÆUNzUHš≈Ë ¡UOý_« V−Š b??Š v≈ åU??¦?¹b??Šò ÊUJ ÊU??½ù« q?√ w —bML??O???J½« È√— U??√ …d??²? v≈ Ád??G?? w ÃU?²??×¹ ÊU??½ù« Ê√ t??²EŠö? Ê_ p?– Æb?O??FÐ ULz«œ ÊU?½ù« ÊU u t½√ Z²M²?¹ t²KF?ł W¹UL(«Ë W¹U?Žd« s WK¹uÞ ÊU t½√ bÐ ö? p– vKŽË Æ¡UI³« s sJ9 U* ¨Êü« t?OKŽ u¼ U vKŽ vŽd¹ Ê√ lOD²?¹ Ê«uOŠ s —uDð t½√ bÐ ô Í√ ¨U?HK²? vC UL?O rÝ« U???N??OKŽ oK?D¹  U??³Łù« w? W??−??Š Ác¼Ë ÆŸd???Ý√ XË w t?????H½ s ‰b?????²?????ð U????N?????O????Ë ¨åreduction

ad absurdum

nK?)« ÊU¼dÐò

Ê√ WU(« Ác¼ w w¼Ë ¨ÊöD³?« W×{«Ë W−?O²½ vKŽ 5F ÷«d?²« p– i— …—Ëd??{ p?– vKŽ Vðd??²??O?? ¨¡U??I??³« lD?²??¹ r ÊU??½ù« ÊU? ÊU?½ù« Ê√ u w?MŽ√ ¨W?L?OKÝ W?−?(« Ác¼ X?½U? uË Æ÷«d?²?ô«

39


»dG« WLJŠ Ê√ lOD?²??¹ ÊU?? U??? t½√ t??OKŽ V?ðd??²¹ ¨Êü« t??OK?Ž u¼ U?? vK?Ž U??Lz«œ w `³?_ ≠ W×?O?× U?N½√ b?I²?Ž√ W−?O?²½ w¼Ë ≠ ¡UI?³« w d?L²?¹ „UM¼ Ê√ X?³?¦ð Ê√ ¨d??š¬ ÊU¼dÐ Í√ ÊËœ s? ¨W?−??(« Ác¼ W??ŽUD²??Ý« Æ…dL²*« W¹—uD²« WOKLF« s UŽu½ qFHUÐ Ê≈ ‰u?I« v≈ vC? qÐ ¨W?−?(« Ác?NÐ n²?J¹ r —bML?O?J½« Ê√ d?O?ž sŽ U?EŠö0 p– b?¹√Ë ¨d???×??³?« „U???L??Ý√ v?≈ tK√ l?łd¹ ÊU???½ù« „U?L?Ý√ U??NÐ rFDð w²« W??I¹dD« WEŠö0 Áb¹√ U??L? ¨W?O?UÐ  U?¹d?H?Š UM×BM?¹ Ê√ wFO³D« s ÊU? »U³?Ý_« Ác¼ vKŽ ¡UMÐË ÆU¼—UG? ‘dI« UMðu?š« ÊU? «–≈ U? WQ? U?√ Æ„U?L?Ý_« q√ sŽ ŸUM²?ôUÐ —bML?O?J½« WQ? pK² ¨UN?H½ WIO?d« dŽUA*« Ác¼ UM½uœU?³¹ —U׳« ‚U?LŽ√ w °qOœ UNOKŽ rI¹ r fO?ML???O???????U½√ u???N??? W????ODK w? d???O¼U????A*« s¹d?JH*« YU?Ł U???√ ‘U??Ž Íc« se« s?Ž «œb?×?? U??¾??O??ý ·d??F½ ô Íc«

Anascimenes

w ¨tðU¹dE½ b?F?ðË ÆU?OM“ WŁö?¦« W?H?Ýö?H« d?š¬ ÊU? t½√ Èu?Ý ¨t?O? vKŽ s?JË ¨—bML??O??J½« v?≈ ”U??O?I?UÐ ¡«—u« v≈ …uD?š ¨WMO??F?? Õ«u½ UNKL− w Á¡«—¬ ÊS ¨…dU?G*« v≈ öO q√ ÊU ÁdOJHð Ê√ s ržd« …œU „U?M¼ Ê√ ¨—bMLO?J½« q¦ ¨Èd¹ t½≈ Æ—«d?L²?Ýô« vKŽ —b√ X?½U ‰UJýQ?? Æ¡«u?N« w¼ ¨…œb?×?? …œU? ÁdE½ w Ác?¼ Ê√ d?O?ž ¨W?O??ÝU?Ý√ w²??OKL??Ž o?¹dÞ sŽ ¡«u??N« s Q??AM?ð UMu??Š U¼«d½ w²?« W??HU??²« …œU*« …dJH« sŽ d?O?³?F?²?K Èd?š√ W?I¹dÞ Ác¼ X½U? U*Ë ÆqK?²?«Ë nŁUJ²« ¨—«bI*« Ë√ rJ« w? Uö²?š« w¼ U/≈ ¨ Uö²?šô« lOL?ł Ê≈ WKzUI« w¼ Êu?Jð …b????Š«Ë …œU0 ‰u???I?½ Ê√ s czb?MŽ ‚öÞù« v?KŽ ”Q?Ð ö??? rU???F?K kH????×¹ u¼Ë ¨f?HM« «u??? u?¼ ¡«u???N« Ê√ Èd?¹ u¼Ë Æ”U???Ý_« Êu¹—u?žU?¦?O?H« tÐ ‰u?I?O?Ý Í√— «c¼Ë ¨UMðU?O?Š U?M kH?×¹ U?LK¦? tðU?O?Š o¹dD« w fOMLO?U½√ —UÝ b?I WO½uJ« t²?¹dE½ w U√ ÆbFÐ UL?O —bML?OJ½« dŁ√ «u?H²?« b 5¹—u?žU¦?OH« Ê√ k(« s?Š sË ÆQD)« dŁQ??²?« v≈ qO??√ «u½U??? wŠ«uM« W??O???IÐ w rNM?JË ÆW??O??ŠUM?« Ác¼ w

40


◊«dIÝ q³ fOMLOU½√ ÊU? bI ÆÁ—d³¹ U t d√ U vMF?0 u¼Ë ¨fOMLOU½QÐ p– sŽ öCË ÆtK UNŁ«dð qL?Š Íc« u¼Ë ¨WÝ—b*« ÁcN q¦2 dš¬ ≠ o×Ð ≠ XL??²?š w²« w¼ X½U?? qK?²«Ë n?ŁUJ²« w t?²¹d?E½ ÊS? ÆrUF« v≈ WODK*« WÝ—b*« …dE½ p¾?Ë√ sŽ nK²???¹ ëe??? ÍË– ôU???ł— W???ODK? W???H??Ýö??? ÊU??? b???I «u½U? b?I? ÆÁc¼ UMU¹√ w W?H?Ýö?H« rN?OK?Ž oKD½ s¹c« 5B?B??²*« q W?N?ł«u vK?Ž s¹—œU «u½U?Ë ¨WM¹b?LK W?OKL?F« ÊËR?A« w 5JL?NM w X{d?Ž b —bML?O?J½« U¹dE½ Ê√ iF?³« È√— bIË Æ ôU?L²?Šô« UM¹b WOU?³« s¹ËUMF« X½UË ¨lÝ«u« vMF*UÐ UO«d?G'« sŽ WÝ«—œ U¹UMŁ W¹œU*« W??F?O?³?DK  «d?O???Hðò wMFð …œu??I?H?? Êü« X×?³?√  U??Ý«—œ s W??I¹d?Þ sJð r Ê≈Ë ¨U??F???Ý«Ë rN??U??L??²¼« ‚U?D½ ÊU?? «cJ¼Ë Æå¡U???O??ýú ÃU????−????²????Š« Ê√ w p?ý ôË ÆoL????F« …b?¹b????ý ¨`ł—_« vK?Ž ¨W????'U????F*« s ŸuM« «c?¼ vKŽ U?³??BM ÊU? U/≈ b??FÐ U?L??O? fDO?Kd¼ ·u?KO??H« Æå·dDÐ ¡wý q s ÂU*ù«ò U??N???²??O???L¼√ w ‚u???Hð ¨W???H??K?H« w ¨ÕdD?ð w²« WK?¾??Ý_« Ê√ d???O??ž …d¹b??ł W??O?DK W??Ý—b?? X½U?? W¹Ë«e?« Ác¼ sË ÆÂb??Ið w?²«  UÐU??łù« w²« ¨W?O½u¹√ ÊuJ?ð Ê√ »dG?²?*« s?J¹ r pc? ÆU?Nð“d?Š√ w²« …d?N?AUÐ bMŽ s¹b« Ê_ p– ÆW?HKH«Ë rKF« b?N U?C¹√ w¼ ¨”ËdOu?¼ X³$√ ÆlÐUD« «cNÐ UEH²× qþË ¨w³LOË√ lÐUÞ «– ÊU ¨UM¹√— UL ¨”ËdOu¼ d«u²ð ¨«dO¦ WOu?B« WŽeM« tOKŽ qI¦ð ô Íc« lL²:« «c¼ q¦ wË W?H?KH?« ”—«b? s «d?O?¦? Ê√ 5Š vK?ŽË ¨d?³?√ W?d? wLKF?« dEMK UN½√ U?Lz«œ dc½ Ê√ wG³M¹ ¨VOB½ W?OuB« s U?N ÊU WOU²« W?O½U½uO« Æ5ODKLK qCHUÐ WM¹b UFOLł X½U  U?L?« s Ê≈ qÐ ÆW?OM¹œ W?d?Š ÍQÐ …b?O?I? sJð r W?ODK*« W?Ý—b*« Ê≈ ·öš vKŽ UFOLł «u½U rN½√ ◊«dI 5IÐU« WHÝöH« w dEMK W²ö« ¨W¹—u?žU?¦??O?HU? ”—«b? vKŽ v²??Š ‚b?B¹ «c¼Ë ÆbzU?« wM?¹b« À«d?²« l W??O?M¹b«  U???Ý—U??L*« X?½U?? b??I?Ë Æs¹bK W???{—U??F??? U??N?ð«– w sJð r? w²«

41


»dG« WLJŠ sË ¨W?H?K²?<« åWM¹b*« ‰Ëœò w …b?zU?« ·«d?Ž_UÐ WD?³ðd? qJ 5O½U?½u?OK s sJ¹ r ¨r?NÐ W?U?š ‚dÞ w ÊËd?O?¹ «u½U? U?bM?Ž W?H?Ýö?H« ÊS? UM¼ d??O??B?? u¼Ë ¨rN½b?? w W?Ëb« bzU??I??Ž l Ÿ«e½ w «u?Kšb¹ Ê√ »d??G??²??*« ÆÊUJË ÊU“ q w WKI²*« ‰uIF« »U×√ lOLł t ÷dF²¹ ”u???U??Ý …d?¹e??ł lI?ð W??O?½u¹√ qŠU???Ý s W???³¹d??? W??U????? v?KŽË X½U —e?'« bOUIð ÊS w½UJ?*« »dI« s ržd« vKŽ sJË ÆSamos œö³« VK w W?F«u« Êb*« bOUIð s WEU?× d¦√ W?LN Õ«u½ w XKþ …dÐU??G« t??−¹≈ d??×Ð …—U?C??Š U¹U??IÐ Ê√ Ëb??³¹ —e?'« w?H? ÆU??Nð«– w UM½U?³?Š w ÁcšQ½ Ê√ wG?³M¹ ‚—U «c¼Ë ¨ö¹uÞ U¼d?OŁQð ”—U9 WÝ—b?Ë ”ËdOu¼ X³?$√ w²« WO½u¹√ Ê√ 5Š vKF? ÆWOU?²« UMŁu×Ð s¹b« c?šQð Ê√ v≈ WU?O? ‰UL?łù« t?łË vKŽ sJð r W1b?I« W?ODK dOŁQ²« q³I² «œ«bF²Ý« d?¦√ W¹«b³« cM ÊU —e'« rUŽ ÊS ¨W¹b−Ð X¹d?? «—U??C?Š  «b??I??²?F?? s vI??³ð U?? vKŽ l³D?½« Íc« w—Ë_« Æt−¹≈ d×ÐË WOM¹œ bzUIŽ v?KŽ ÍuDMð ô WOu WQ WO?³*Ë_« W½U¹b« X½U bI ¨W?Ýb??I*« U?N?u??B½ U?N X½UJ? W?O?—Ë_« U?√ ÆoO??b« vMF*UÐ W???Ý«— Ác¼ wË ÆW?d?²??A*«  «b?I?²?F*« s ◊UÐd?Ð U?N?O?IM²?F? 5?Ð jÐdð X½U?Ë tIM²FOÝ Íc?« vMF*UÐ UNM UHuË …UO×K UI¹dÞ W?HKH« `³Bð WU(« ÆbFÐ ULO ◊«dIÝ Íc« ¨”—u?žU¦?O? u¼ W?HKH?« w …b¹b'« ÕËd« Ác¼ b?z«— ÊU b?IË tðU??O??Š a¹—Uð s?Ž d?O??¦J?« ·d??F½ ô s×½Ë Æ”u??U??Ý …d¹e??' UMÞ«u?? ÊU?? ÂU¹√ ¨Â Æ‚ µ≥≤ ÂU?F« u??×½ X½U? Á—U¼œ“« …d?²?? Ê≈ ‰U?I¹ sJË ¨U?NK?O?U?HðË WUM ”uUÝ WM¹b X½U bIË ÆPolycrates fOð«dJOuÐ WOžUD« rJŠ Íb¹√ w XDI?Ý w²?« WO?K_« W?O½U½u?O« ÷—_« Êb? s U¼d?O?žË W?ODK* Æ Ƃ µ¥¥ ÂUF« w

Saradis ¨f¹œ—UÝ vKŽ «uu²Ý« Ê√ bFÐ ”dH« …«eG«

¨d?B?? pK ¨Amasis f¹“U?_ U??I?OŁË U??H?OKŠ U?? Xu fOð«dJO?uÐ ÊU?Ë ¨d??B? v?≈ d?U??Ý ”—u??žU??¦?O?? Ê≈ WK?zU?I« W?¹«Ëd« q√ l³DU?Ð u¼ «c¼Ë

42


◊«dIÝ q³ qŠ— b? ”—užU?¦?O ÊS? d_« ÊU? U¹√Ë ÆW?O{U¹d?« t—U?F b?L?²Ý« U?NMË ¨Íœ«b??³??²?Ýô« fO?ð«dJOuÐ r?JŠ qL??×?²?¹ Ê√ lD²??¹ r t½_ ”u??U??Ý sŽ YOŠ ¨U?OUD¹≈ »uMł w WO½U½u?¹ WM¹b w¼Ë ¨Croton ÊuðËd w d?I²Ý«Ë v²Š U?UŽ s¹dAŽ Êu?ðËd w ‘UŽ bË Æt?O≈ VMð w²« WŽUL?'« QA½√ v≈ V?×?????½« ¨t????²????Ý—b????? b????{ …—u?Ł XU???? Ê√ b?????FÐË Æ Ƃ µ±∞ W?MÝ ÆtðUË v²Š ‘UŽ YOŠ ¨Metapontion ¨ÊuO²½uÐU²O WQ ¨q³ s UM¹√— UL ¨W?ODK ÍdJH bMŽ WHKH« X½U bI ‰U?ł— «u½uJ¹ Ê√ WH?Ýö?H« WŽUD²?Ý« w ÊU?Ë ¨bO?FÐ b?Š v≈ WOKL?Ž “dÐ b?I Í—užU?¦O?H« À«d²« w U?√ Æpc qF?HUÐ «u½U qÐ ¨q?LŽ ÆrU?FK ôe?FM ö?Qð W?H?K?H« X×?³?√ UMN? Æ…œU?C*« dEM« W?N?łË W¹—u?žU¦?O?H« …dEM« w b?−?²¹ Íc« w—Ë_« d?OŁQ?²UÐ p– j³ðd¹Ë w »U???F???ý ÀöŁ 5?Ð ”UM« Ÿ“u???²?¹ …dEM« Ác?¼ wH??? ¨…U???O???(« v≈ »U???F_« ÊËd???C??×¹ ”U?M« s Ÿ«u½√ W?ŁöŁ „UM?¼ Ê√ U??L???Ë ¨…U??O???(« r¼ U¼U½œ√ ¨”UM« s Ÿ«u½√ WŁöŁ lL²:« w b?łuð pcJ ¨WO³*Ë_« ¨ U?IÐU?*« w? Êu?d?²?A*« U?L?N?O?K¹Ë ¨ÊËd?²?A¹Ë Êu?F?O?³?¹ s¹c« p¾Ë√ åÊËdþUM«ò Í√ ¨«Ëb?¼U?A¹ wJ ÊËd??C?×¹ s?¹c« Êu?łd??H?²*« «d??O?š√Ë s¹c« r?¼ ÊËd??O??š_« ¡ôR?¼ Æ©dEM« s b???L??²???*«® wd??(« vM?F*UÐ qL% w²« …bOŠu« w¼ WOHKH« …UO(« WI¹dÞË ÆWHÝöH« ÊuœUF¹ ’ö?)« U?M `O?²ðË ¨…U??O?(«  U??³KIð vKŽ VK?G?²« w q_« s? «—b? ÊQÐ ÊuMR¹ «u½U? 5¹—užU?¦OH« Ê_ p?– ¨b¹bł s œöO?*« W«Ëœ s ÆaÝUM²«  ôUŠ s W³UF² WKKÐ d9 ÕËd« w¼«uM«Ë  U?d?;« s œb?FÐ j³ðd¹ ÊU? À«d?²« s V½U?'« «c¼ Èdš√ …d Áb$ ·u …UO(« ◊U/_ wŁö?¦« rOI²« U√ ÆWOz«b³« rOUF²« s «dO³ «—b qFHUÐ U?NO b−MÝ qÐ ¨ÊuÞö√ W¹—uNLł w sJL?*« s Ê_ p– Æ◊«d??I?? W?I?ÐU?« ”—«b?*« ¡«—¬Ë W¹—u??žU?¦??O??H« 5Ð W?O³¼c*«  U?Ž«dBK? UF?Uł U?³d? UMO≈ Âb?I¹ ÊuÞö√ Ê≈ ‰u?I« Æqz«Ë_« WHÝöH«

43


»dG« WLJŠ —u?Nþ v≈ œ√ b? W¹—u?žU?¦?O??H« W?Ý—b*« ÊS? Èd?š√ W?N?ł sË W{U¹d« ¡ULKŽ ÊU –≈ ¨hO?B²« tłË vKŽ w{U¹—Ë ¨wLKŽ À«dð d???BMF« s? ržd« v?KŽË ¨W¹—u???žU??¦???O???HK 5?O??I???O???I??(« WŁ—u?« r¼ V½U??'« «c¼ ÊS?? ¨W??O??—Ë_« ¡U??O??Šù« W??d??Š sŽ TýUM?« wu??B« WOM¹b« —UJ_« Ác¼ ¡«d?ł s t¹uAð Í√ tI×K¹ r W?Ý—bLK wLKF« ¨WOM¹b« WG³BUÐ UG³DB r¼bMŽ tH½ rKF« `³B¹ rË ÆWO—Ë_« d?√ t?ð«– u¼ …U?O??(« w wLKF« »u?KÝ_« –U?ð« Ê√ s r?žd« vKŽ ÆwM¹œ ÈeG Ë– Íd?O?ND²« V?½U?'« w W?L?N*« q«u?F« s vI?O??Ýu*« X½U? b?IË 5¹—u??žU???¦??O??H« ÂU???L??²¼« Ê√ «b??ł ezU???'« sË ¨«c¼ …U??O???(« »uKÝ_ d?_« ÊU?? U¹√Ë Æ«c¼ Íd?O??ND²« U¼d??OŁQð v≈ U?F??ł«— ÊU? vI?O??Ýu*UÐ Êü« t?OL?½ U* WDO?³« W¹œb?F«  U?öF« ”—u?žU¦?O? nA²?« bI? sU???¦«  u???B« —b???B¹ œËb???A*« d?ðuU??? ÆW??O???I???O???Ýu*«  U???U???*UÐ ‰uD« h?I½Ô√ «–S?? q¦?*UÐË ÆnBM« v?≈ tuÞ r??? «–≈ ©·U??²??Ë_«® 5¦K¦?« v≈ hI½√ «–≈Ë ¨lЫd«  u??B« vKŽ U?MKB?Š ¨ŸU?З√ WŁöŁ v≈ ÊU???FMB¹ U???F?? f?U??)«Ë lЫd?« ÊUðu??B?«Ë ÆfU??)« v?KŽ UMK?B??Š  U?U?*« Ác?¼ ÊS? «cJ¼Ë ƱØ≤Ω≤Ø≥

x

≥Ø¥

Í√ ¨©·U?²??Ë_«® sU?¦«

‰ËU?Š b??IË ±∫≥Ø¥∫≤ W?O?I?«u??²« W?ö?F« w? W?LzU?I« V?M« dþUMð ‚dÞ 5?ÐË œËb???A*« d?ðuK Àö????¦« U???U????*« 5Ð j?Ðd¹ Ê√ iF????³« sL? ¨5L???²« s UÐd?{ qE¹ Ê√ bÐ ô «c¼ Ê√ lË ÆW?Łö?¦« …U?O?(« dJH?« w U??O??ÝU??Ý√ «—Ëœ Êü« cM ÍœR??O??Ý œËb??A*« d?ðu« Ê√ b??R*« oOu²«Ë ¨Ê“«u²« vMF0 ¨ÂU−½ô« …dJ Ê_ p– Æw½U½uO« wHKH« j³?C« o¹dÞ s?Ž U?NMOÐ lL?'«Ë ¨iH?M*«Ë l?Hðd*U? ¨œ«b?{_« 5Ð ¨‚ö??š_« w jÝË_« o?¹dD« Ë√ jÝu« Âu???N??H??Ë ¨rGMK `?O??×??B« ·U?A??²?ô« v≈ W?¹U?NM« w? lłdð Ác¼ q ¨W??FЗ_« W?łe??_« W¹dE½Ë —UJ_« Ác¼ s? d?O?¦?J« b?$ ·u?ÝË Æ”—u??žU?¦??O? t?O?≈ quð Íc« ÆÊuÞö√ bMŽ

44


◊«dIÝ q³ w²« w¼ vI?O?Ýu*« Ê«b?O? w ·uAJ?« Ê√ «bł qL?²?;« sË r²??×??²¹ YO??×?Ð ¨œ«b??Ž√ U?N?K ¡U??O??ý_« Ê≈ WKzU??I« …dJ?H« v≈ œ√ w œb?F« v≈ Íb?²?N?½ Ê√ ¨UMÐ jO?;« rU?F« rN? qł√ s? ¨UMOKŽ …dDO« UM? oIײð v²?Š ¨ÍœbF« ¡UM³« „—b½ œUJ½ ôË Æ¡U?Oý_« U?N?²ôœ Ê√ 5?Š vKŽË ÆW?O?L¼_« W?L??OEŽ …dJ pKðË ÆrU??F« vKŽ UNÐ ·«d?²Žô« œUŽ bI? ¨w²MOKN« dBF« b?FÐ U²R X?ŽU{ b ÂU??L?²¼« Y?FÐ v≈ W??d?F*« ¡U??O??Š√ W?d??Š  œ√ Ê√ b??FÐ Èd?š√ …d??  UL?« s …dJH« Ác¼ X׳√ b?Ë ÆW1bI« —œUB*UÐ œb−?² Èb b?$ U?M½S? pc? ÆrK?F« v≈ W?¦¹b?(« …d?EM« w W?O???Ozd« s UÝU?Ý√ YF³M¹ ô  U?O{U¹dUÐ U?UL?²¼« ¨…d ‰Ë_ ¨”—u?žU¦?O ¡U?b?I« 5?¹d?B*« Èb X½U? t½√ `O??×? ÆW?OKL?F«  U??łU?O?²?Šô« «u½U? U? “ËU?−?²ð r ·—U?F*« Ác¼ sJ?Ë ¨W?O?{U¹d« ·—U?F*« iFÐ U?√ ÆrN?u?I?Š W?ŠU??? ”U?O??I Ë√ rN?«d¼√ ¡UM³? t?O≈ Êu?łU??²?×¹ Y׳« w U³Šò qzU*« Ác¼ W?Ý«—bÐ «Ë√bÐ s¹c« rN ÊuO½U½uO« s «b??Š«Ë ”—u??žU??¦??O?? ÊU??Ë ¨ ËœËd?O?¼ d??O?³??F?ð b?Š v?KŽ åtð«– ÆÊ«bO*« «c¼ w rNI³Ý√  ULOEMð UNHuÐ œ«bŽ_« d¹uB² WI¹dÞ ”—užU¦O Àbײݫ bË ¨WOUÐ XKþ »U(« w WI¹dÞ l«u« w pKðË ¨vB(« Ë√ jIM« s w²« W??OMOðö?« W?LK?J« Ê≈ qÐ ¨Áb??FÐ s ö¹uÞ U??²?Ë ¨Èd??šQÐ Ë√ …—u??BÐ © ® Æ * vB(« l qUF²«ò wMFð

calculation ¨»U(«

WOKLŽ vKŽ ‰bð

s UuH? UM³ð— «–S ÆWMOF WOÐU?Š qÝöÝ WÝ«—œ pcÐ j³ðdðË ¨tK³?? U? vKŽ b¹eð …b??Š«Ë vKŽ U?NM n q? Íu?²?×¹ YO??×Ð vB?(« W?O??L¼√ XOË√ b??Ë ÆåYK¦?ò œb??Ž vKŽ qB?×?½ czbMŽ ¨b?Š«u?UÐ 5zœUÐ ¨·uH? WFЗ√ s nQ?²¹ Íc«

tetraktys YK¦*« œb?F« «c¼ v≈ WU?š

W¹œd?H« œ«b?Ž_« ŸuL?−? ÊS? q¦*UÐË .±∞Ω¥ ´≥ ´≤ ´± Ê√ X³¦¹ Íc«Ë W?³?U?F?²*« W??O?łËe« œ«b?Ž_« Ÿu?L?−?Ë åU?FÐd?ò «œb?Ž ÍËU??¹ W?³?U?F?²*« ÆåöOD²ò «œbŽ ÍËU¹ Æ[rłd²*«] å…UBŠò vMFð WOMOðö« w

45

calculus WLK (*)


»dG« WLJŠ Ê≈ WKzU??I« …—u?N?A?*« W¹dEM« ”—u?žU??¦?O? nA??²?« W?Ýb?MN« wË wFÐd?? Ÿu??L??−?? ÍËU??¹ W?¹Ë«e« rzU??I« YK?¦*« dðË vKŽ ÂU??I?*« lÐd*« ÆtÐ UN?²³Ł√ Íc« ÊU¼d³« W?FO³Þ ·dF½ s?J½ r Ê≈Ë ¨s¹dšü« 5FKC« b?Ž«u??I« fJŽ vK?Ž ¨ÊU¼d?³«Ë rO??L?F??²« ZNM* d??š¬ ö?¦? b??$ UM¼Ë v≈ Èœ√ b W¹dEM« Ác¼ ·UA?²« Ê√ vKŽ Æ…d³)UÐ W³?²J*« WOKLF« lÐd*« Ê√ UN?−zU²½ s Ê_ p– ÆW¹—u?žU¦OH« W?Ý—b*« w qzU¼ ‰UJý≈ Í√ sJË ÆtFK{ vKŽ ÂUI*« lÐd*« nF{ ÍËU¹ lÐd*« dðË vKŽ ÂUI*« «cË Æ5¹ËU??²? 5?FÐd? s¹œb?Ž v≈ t?L?O??I?ð sJ1 ô ålÐd?ò œb?Ž W¹—c'«œ«bŽ_UÐ Êü« tOL?½ U o¹dÞ sŽ UNKŠ sJ1 ô WKJA*« ÊS Ác¼ q?( bÐ ôË ÆlK?C« l U????ÝU???O???? VÝUM?²¹ ô dðu?U??? Ærational W¹dE?M« w¼Ë

irrational

¨¡U???L???B« œ«b???Ž_« w? W¹dE?½ s WKJ?A*«

å¡U?LB«ò rÝ« Ê√ `{«u?« sË ÆÊËdšQ?² Êu?¹—užU?¦O? U?NF?{Ë w²« ‰u????IðË Æd?J³*« w?{U¹d?« ‰UJýù« «c?¼ v≈ l?łd¹ ‚U????O????« «c?¼ w ‚džÔ√ b W¹—u?žU¦OH« W?ŽUL'« ¡UCŽ√ s? «bŠ«Ë Ê≈ U¹«Ëd« ÈbŠ≈ Æd« «cNÐ ÕUÐ t½_ d׳« w rOU??F?ð vKŽ ¨rU??F« s?Ž t??²¹dE½ w ¨”—u??žU??¦??O?? e?Jð—« b??IË w WU?)« tðU¹dE½ 5ÐË UNMOÐ lL?łË ¨…dýU³? 5ODK*« WH?ÝöH« vL??ð q?³?? s U¼U½d??– w²?«  U??³?O?ðd??²« w œ«b??Ž_U?? Æœ«b??Ž_« ÊU Âu?NH*« «c¼ Ê√ v≈ UFD lłdð W?OLð v¼Ë ¨åœËb(« —U?−Š√ò ≠ ÷—_« ”U?????O????® åW?????ÝbM?N«ò Ë√ ¨‰u?????I????(« ”U?????O?????IÐ UD?³ðd????? ¡«uN« Ê√ ”—užU?¦O Í√— wH ÆW?LKJK wd(« vMF*UÐ ©geometry w²« w¼  «bŠu«Ë ¨ «b?Šu« eO9 vKŽ kU×¹ U u¼ œËb?×ö« u¼ œËb?×öU? p– sŽ öC?Ë Æ”UO?IK öÐU œËb?×ö« qF?& s ¨`{«Ë u¼ U?L? ¨lÐU½ —u?Bð u¼Ë ¨—U?M« u¼ b?(«Ë ¨W?LKE« tð«– ¨5ODK*« ÊQý t½Q?ý ¨”—užU¦O b?I²Ž« bË ÆÂu−?M«Ë ¡UL« W¹ƒ— v≈ tðdEM U?F³?ð ¨qL²?;« dO?ž s ÊU? Ê≈Ë ¨…dO?¦ r«u?Ž „UM¼ Ê√ b?Ë ÆvB??% ôË b?Fð ô r«u??Ž U?N½QÐ U?N??H?Ë b? ÊuJ?¹ Ê√ ¨œb?F«

46


◊«dIÝ q³ ¨…d ÷—_« Ê√ v≈ V?¼c ¨—bMLO?J½« …dJ w ”—u?žU¦O? lÝuð ‰u?I?« Ê√ d?O?ž ÆÊu??ODK*« U??NÐ ‰U? w²« W??«Ëb« W¹dE½ s?Ž vKðË ·u?K?O? ¡w−? dE²?M¹ Ê√ bÐ ô ÊU? fL??A« W¹e?d? w W?¹dEMÐ Æ”uUÝ ÊUJÝ s Á—ËbÐ ÊU ¨oŠô v≈ Èœ√ Íc« u¼ U?O?{U¹dUÐ 5¹—u?žU¦?O?H« ÂU?L²¼« ÊU? b?IË W¹dE?½ Ë√ q¦*« W¹d?E½ w¼ ¨b??FÐ U???L??O?? U??N??œU???BMÝ W¹dE?½ —u??Nþ W??U??š W¹dE½ vKŽ w?{U¹d« s¼d??³¹ 5×?? Æuniversals  U??OKJ« ¨U ÊUJ w Âu?Ýd œb×? qJý Í√ sŽ Àbײ¹ ô t½S? ¨ U¦K¦*UÐ 5Ð e?O?O?L?²« Q?A?M¹ UM¼ sË ÆqI?F« 5FÐ Á«d?¹ ¡wý sŽ Àb?×?²¹ qÐ UNðU?³Ł≈ r²¹ w²« W¹dEM« ÊS? p– sŽ öCË Æ”u?;«Ë ‰u?IF*« ÆÊU?“ q w? W?×?O?×?? qEðË ¨◊d?ý Ë√ b?O?? öÐ W?×?O?×?? ÊuJð qzU?I« Í√d« v?≈ qBM p– b?FÐ …b?Š«Ë …uDš d?O??½ Ê√ UM³??ŠË Ê√ 5Š v?KŽ ¨w“_«Ë q?UJ«Ë w?I???O???I???(« u¼ Áb???ŠË ‰u????I???F*« Ê≈ …d????ýU?????³???? ZzU?????²½ Ê–≈ p?K²???? ¨q?z«“ ¨hU?½ ¨Íd¼Uþ ”u?????????;« dJH« sŽ ö?C ¨wHKH« dJH« v?KŽ …dDO XKþ ¨W¹—u?žU¦?OHK Æ5(« p– cM ¨wðu¼ö« vKŽ ¨uuÐ√ ÊU? 5?¹—u?žU?¦?O?H« bMŽ w?Ozd« t?ù« Ê√ U?C¹√ d?cMË w½uuÐ_« —UO²« ÊU bIË ¨WO?—Ë√ dUMŽ s rNð«bI²F w U2 ržd« Æ‚dA« WOu s UÐË—Ë√ w w½öIF«  u¼ö« eO Íc« u¼ d??OŁQð X% W?1b??I« W??O?³?*Ë_« …b??O?I??F« ÊU??—√ X?Že?Že?ð «cJ¼Ë Ê√ vKŽ Æ…b¹b??ł W?OM¹œ …dE½ U??NK×?  d?N?þË ¨qz«Ë_« 5¹—u?žU?¦??O?H« W??N?ü« vKŽ d???O??¦J?Ð nMŽ√ U???u??−¼ s?ý b??

Xenophanes

ÊU???uM¹“

Æ Ƃ µ∂µ ÂU?F« w ¨`ł—_« vKŽ ¨«c¼ ÊU?uM¹“ bË bË ÆW?¹bOKI?²« ÂU?F« w wÝ—U?H?« Ëe?G« ¡U?ł U?bMŽ W?OKI? v?≈ »d¼Ë ¨W?O½u¹√ w W?N¬ W?Žu?L?−? ‰UB?¾?²?Ý« ÊU? w?Ozd« t?b¼ Ê√ Ëb?³¹Ë Æ Ƃ µ¥∞ WŽe?M« ÷—UŽ t½√ U?L ¨ÊU?½ù« …—u U?NM q cð« w²« VL?OË_« Æ”—užU¦O vKŽ rJNðË ¨WO—Ë_« ¡UOŠ_« WdŠ œUÝ w²« WOuB«

47


»dG« WLJŠ W?O??B???ý wN? wH??KH« À«d?²?« p– w W?OU??²« W?O??B??A?« U?√

Ephesus ”u?≈ WM¹b? v≈ wL²M¹ ÊU? Íc« Heracleitus

fDOKd¼

œUJ?½ ô s×½Ë Æ”œU???« Êd??I?« W¹U??N?½ w¼ Á—U¼œ“« …d???²?? X½U??? Íc«Ë Ê√ dOž ÆW?OÞ«dI²Ý—√ …d?Ý√ v≈ tzUL²½« ¡UM¦²?ÝUÐ U¾Oý tðU?OŠ sŽ ·dF½ VI «–U* Wu?N?Ð „—b½ U?NMË ¨W?O?UÐ XKþ tðUÐU?²? s «—c?A« iFÐ W³?C²I?  «—cýË ¨WO¾?³M²«  ULKJ« W?LG½ t«u√ wH? ¨åiUG«ò VIKÐ …U??O?(« …—Ëœ sŽ ¨ö??¦?? ‰u?I?¹ u?N?? ÆW??O?(«  «“U??:UÐ WKU??Š ¨W??I?O??ý— U??N??O??? rJ×??²¹ U?/≈ W??OJK*« …u???I«Ë ¨œdM« VF?K¹ qHÞ s?e« Ê≈ò ∫ u*«Ë w tz«—œ“ô ÊUMF« oKD¹ ¡öN?'« vKŽ WFd²*« tðU?L−¼ w u¼Ë ¨åqHÞ ‚bB¹ rNOKŽË rBUÐ ¨ÊuFL¹ 5Š ¨vI?L(« t³ý√ Uò ∫WŽ–ô  «—U³Ž Ê«–ü«Ë 5Ž_«ò ∫‰u??I¹ U??L? ¨år¼—u??C??Š w Êu??³zU?ž r?N½≈ qzU??I« q¦*« ÆåUN²G rNHð ô ”uH½ rN X½U Ê≈ ”UMK ÊuKKC œuNý ¨U?L?ł «b?N?łË ö?L?Ž nKJð W?L?O?I«  «“U?$ù« ÊQ?Ð U½d?c¹ wJË ¨d‡‡O?¦?J« »«d?²« s‡‡‡ ÊËd?‡‡H?×¹ V‡‡¼c« s?‡‡Ž Êu‡‡¦?×?³?¹ s‡ò ∫‰u?I¹ ¨WÐu?F?? p– w ÊËb?−¹ s¹c?« p¾Ë√ U?√ ¨åqOKI?« ô≈ ÊËb?−¹ ôË ¨åd?³?²« vKŽ 6²« q?C?Hð d?O?L?(« Ê≈ò ∫özU? rN?H?u? id¹ t½S? UNMŽ d?³Ž …dJ o³?²¹ t½S ¨«c¼ t?Hu s ržd« v?KŽ v²Š sJË ô√ wG³M¹ UM½≈ WK?zUI« …dJH« w¼ ¨…—uN?A WLKJÐ b?FÐ ULO ◊«d?IÝ ¨lO??{— b???OË tK« ÂU??√ ÊU???½ù« Ê≈ò rKF½ U?0 w¼U??³??²« w? ◊d??H½ Æåqłd« 5Ž w qHDU u×?½ vKŽ UN?LN ŸU?D²Ýô V¦? s fDOKd¼ ¡«—¬ ¡d*« qQð uË W??O?KL??F« ‰u???O*« t¹b s?Jð r fD?OKd¼ Ê√ s? ržd« vKF??? Æ`{Ë√ ÍdEM?« Ád??OJHð —Ëc??ł ÊS?? ¨t Êu??IÐU???« Êu??O½u¹_« U??NÐ r?ð« w²« ‰U? Ê√ o³Ý b?I ÆU?F ”—u?žU¦?OË 5O?½u¹_« rOUFð v≈ lłdð X½U? d?HJð U?L?O? ¨œËb×?ö« v≈ œu?Fð W??UM²*« œ«b?{_« Ê≈ —bML?O?J½« …dJHÐ ”—u?žU¦?O ‰U? Èd?š√ WN?ł sË Ædšü« vK?Ž q UNðU¹b?Fð sŽ ¨…b¹b??ł W?¹dE½ fD?OKd¼ l{Ë s?¹d??BMF?« s¹c¼ sË ÆÂU???−??½ô«

48


◊«dIÝ q³ «u Ê≈ WKzUI« W¹dEM« w¼Ë ¨WH?KH« w t ÂUNÝ≈Ë nA r¼√ w¼ Ÿ«d? ¡«—Ë sL? Æœ«b?{_« 5Ð Ê“«u?²*« nP?²?« u¼ wI?O?I?(« rU?F« u¼ ržUMð Ë√ w?H?š ÂU?−?½« sLJ¹ ¨WÐu??×?? d¹œU?I* U?I?Ë ¨œ«b?{_« ÆrUF« d¼uł ¨ÊU?O?Š_« s d?O?¦? w ÊU?O?FK d?NEð ô W?O½uJ« …d?JH« Ác¼ Ê√ vKŽ ¨wG??³M¹ r?žUM²« Ê√ u¼ t?¹√— Ê√ Ëb??³¹ qÐ ¨¡U??H??²??šô« V% W??F??O??³D« Ê_ wH?)« ržUM²U?ò Æ—u?H« vKŽ 5F« t?—bð ô U?¾?O?ý ÊuJ¹ Ê√ ¨U? vMF0 œu????łË sŽ ÊuK?U????G???²?¹ U??? «d????O????¦???? ”UM« Ê≈ q?Ð å`{«u?« s qC????√ t½≈ Ætð«– l s¹U?³?² u¼ U? oH?²¹ nO Êu?d?F¹ ô ”UM« Ê≈ò ÆÂU−?½ô« Æå…—U¦OI«Ë ”uI« ržUM² ¨…œUC² «dðu² ržUMð rUFK kH×¹ Íc« „d;« √b³*« UL¼ Ÿ«dB«Ë ·ö)« ÊS «cJ¼Ë wH?²?¹ Ÿ«dB« XO ∫‰U? 5Š QDš vK?Ž ”ËdO?u¼ ÊU? bI?ò ÆtðUO?Š —U??œ v≈ pc?Ð u??Žb¹ ÊU?? t½√ „—b¹ r? t½≈ –≈ °”UM«Ë W??N?ü« 5Ð s vMF*« «cNÐË ÆåU?FOL?ł ¡UOý_« XOMH ¨«c¼ tzU?Žb VO−²?Ý« uK ÆrUF« »d(«ò Ê≈ WKzUI« tð—U³Ž r?NH½ Ê√ wG³M¹ ¨ÍdJF« vMF*UÐ ô ¨wIDM*« © ® …b¹b?ł W??O?ÝU?Ý√ …œU? v≈ ÃU?²??×¹ Í√d« «c¼ Æ * U?F??O?L?ł ¡U??O?ý_« uÐ√

fDOKd¼ —U?Ý «cJ?¼Ë Æ◊UA?M«Ë W?OKŽU?H« W?O?L¼_ b?OQ?ð vKŽ ÍuDMð ¨qO?U?H?²« YO??Š s ô ¨√b?³*« YO?Š s 5ODK*« W?H??Ýö?H« o¹dÞ w ¨UFOLł ¡UOý_« l —UM«Ë ¨—UM« l ‰œU³²ð UFOLł ¡UOý_«ò Æ—UM« —U²šU Í—U−²« t?O³A²« «c¼ ÆålK« l V¼c«Ë V¼c« l lK« ‰œU³?²ð UL ¨XÐUŁ ¡wý t½Q Ëb?³¹ w²¹e« ÕU³B*« VNK ÆW¹dEM« Èe?G sŽ nAJ¹ ¨Z¹—b?????²UÐ p?KN????²?????¹ X¹e?« Ê√ u¼ X?u« ‰«u?Þ Àb????×¹ Íc?« Ê√ l q ÊS? «cJ¼Ë ¨t«d?²Š« s VÝd?²¹ ÃUM«Ë ¨VN v≈ ‰u?ײ¹ œu?u«Ë ¨ŸuM« «c¼ s ôœU³ vKŽ ÍuDMð WOKLŽ u¼ U/≈ rUF« w Àb×¹ U d?NM?« w ‰eMð Ê√ «bÐ√ lOD²??ð ô p½≈ò ¨«bÐ√ tU?Š v?KŽ qE¹ ¡wý ôË ¡u?{ w ¨sJL*« s sJ¹ rK ¨W?OÐd?F« W?GK« w W¦½R? å»d?(«ò W?LK Ê√ s ržd« vKŽ

(*)

UÞU??³ð—« s åÂ√ò W?L?K tKL?% U?* ¨åU?F??O?L?ł ¡U??O?ý_« Â√ »d??(«ò ‰u?I½ Ê√ ¨œu??B?I?*« vMF*« Æ[rłd²*«] hM« w UN œułË ô WOHÞUŽ

49


»dG« WLJŠ qł√ sË ¨åŸUD?I½« öÐ pOKŽ o?b?²ð …b?¹b?ł U¼U??O?? Ê_ ¨5ðd?? t???H½ pKð f?DOKd?¼ v≈ ÊËd??šQ??²*« »U??²?J« V½ t??O???³??A??²« s Ÿu?M« «c¼ ŸU³ð√ VIK¹ ◊«d?IÝ ÊU UL ¨å…—Ëd?O w ¡UOý_« qò …—uN?A*« WLKJ« Æå5Ib²*«ò VIKÐ fDOKd¼ Èd???š√ …—c???ý q?ÐU???I??? w W???IÐU????« …—U???³???F« l?C½ Ê√ rN?*« sË ÊuJ½ UM½≈ ¨t?O? ‰eM½ ôË t?H½ d?NM« w ‰eM½ UM½≈ò ∫‰u?Ið fDOKd?N Ác¼ 5Ð oO??u?²?« qO?×??²?*« s Ê√ v?Ë_« WK¼uK Ëb??³¹ –≈ ¨åÊuJ½ ôË V½Uł v≈ wL?²M¹ dOš_« ‰uI« Ê√ d?Ož ¨UN²?IÐUÝ 5ÐË …dOš_« …—U?³F« …—U?³?Ž Ê≈ –≈ ¨w½U?¦?« U?N?H?B½ w sLJ?¹ U?N?ŠU?²?H?L? ÆW¹d?EM« s d?š¬ ”U???Ý√ Ê≈ ‰u??I?« sŽ iU???ž d??O???³???Fð w¼ U/≈ åÊu?J½ ôË ÊuJ½ U?M½√ò UNFMD« w²« WGK« UMb²Ý« «–≈ Ë√ ¨rz«b« dOG²« u¼ U½œułË …bŠË ‰U¦ w ‰U(« pcË ÆWLz«œ …—ËdO U½œułË Ê≈ ¨bFÐ ULO ÊuÞö√ ¨«b??ž Èd?š√ …d?? Xe½ r?Ł ¨e?L??O??²« d??N½ w Âu??O« Xe½ «–S?? Æd??NM« fO t?O ‰e½√ Íc« d?NM« ÊS p– l?Ë ¨t?H½ dNM« w ‰e½√ wM½S? Õu??{u?« s w¼ U??N???O≈ w—√ w²?« WDIM?« Ê√ b??I??²???Ž√Ë Æd??NM?« fH½ …—U?³Ž „UM¼Ë °t??HMÐ WÐd−?²« ”—U1 Ê√ v≈ ∆—U?I« ÃU?²×¹ ô YO?×Ð t???H½ u¼ b?ŽU??B« o¹dD«ò w¼Ë ¨t???H½ vMF?*« «c¼ sL?C??²ð Èd?š√ Ê≈ –≈ ∫VNK« WU?Š w q³? s ÁUMEŠô ¡wý «cN? å ¨jÐU?N« o¹dD« sË ¨‚«d²Šô« WOKLŽ s ¡eł U?L¼öË ¨j³N¹ ÃUM«Ë ¨bFB¹ X¹e« U¼UMF0 ¨¡wý q? q³?Ë ôË√ ¨c?šRð Ê√ wG?³M¹ …—U?³?F« Ê√ «b?ł ezU?'« ÁU?&ö U?F³ð ¨q?HÝ√ v≈Ë vK?Ž√ v≈ t−?²¹ —b?×M*« o¹dDU? Æwd?(« ÊQÐ fD?OKd¼ bMŽ œ«b??{_« W¹d?E½ U½d??cð UM¼Ë ¨t??O?? d??O??ð Íc« s W?O?ÝUÝ√ ¡«e?ł√ d?_« l«Ë w w¼ W?{—U?F?² Ëb?³ð w²« U?L?« fDOKd¼ U?N?b?²?Ý« w²«  «—U?³?F« Èu?√ s ÊU? bIË ÆU? nu? wMFð ô …—U³Ž w¼Ë °b?Š«Ë dA«Ë dO)« ∫tu …dJH« Ác¼ sŽ dO?³F²K ULJ ¨p– fJ?Ž wMFð qÐ ¨tH½ ¡wA« U?L¼ dA«Ë d?O)« Ê√ l³DUÐ pcJ ¨jÐU¼ o¹dÞ ÊËœ s b?ŽU o¹dÞ —uBð l?OD²¹ ô ¡d*« Ê√

50


◊«dIÝ q³ w dA« …dJ rN?H¹ Ê√ dOž s dO)« …dJ rN?H¹ Ê√ ¡d*« lOD²¹ ô —b???×M*« W«“S?Ð ¨b??ŽU???B« o¹d?D« X“√ u p?½√ l«u«Ë Ætð«– X?u« ‰U?(« pc?Ë ¨j?ÐU?N« o¹dD« vKŽ U??C¹√ wC?Ið pcÐ p½S?? ¨ö?¦? ÆdA«Ë dO)« w w U?NK ¡UO?ý_« Ê≈ WKzUI« W?¹dEM« Ê≈ ‰uI« sJ1 b?(« «c¼ v≈Ë ¨UU9 WKŁU2 ¡«—¬ —bML?OJ½_ X½U b?I ÆUI?Š …b¹bł XO …—Ëd?O vKŽ ¨U?NK ¡UO?ý_« qEð tKł√ s Íc« V³?K fDOKd¼ d?O?Hð sJË v≈ ”U?O?IUÐ Ub?Ið q¦1 ¨t?OKŽ w¼ U? vKŽ ¨…—Ëd?O?B« Ác¼ s ržd« s VÝUM²« s?Ž W?O?Ozd?« …dJH« b?L?Ô²?Ý« b?IË Æ5ODK*« W?H?Ýö?H« d?OG?²« qLF?¹ W×?O×?B« VM« vKŽ WEU?;« o¹dÞ sF? Æ”—užU?¦O? ÊU??½ù« vKŽ ‚b??B¹ «c¼Ë Æw¼ U??L? ¡U??O?ý_U?Ð ÿU?H??²?Šô« v?KŽ rz«b« ¨VM U?I?Ë ¡U?O?ý_« ‰u?×?²ð W?F?O?³D« wH? Ær?UF?« vKŽ ‚b?B¹ U?LK¦? ·U'« 5Ð  ôu% UNO Àb% w²« ¨W¹dA³« fHM« w ‰U(« pcË lM9 r Ê≈ ‰ö?×½ô« dD) ÷dF²ðË —u?¼b²ð W³Þd« fHM?U ÆVÞd«Ë U?IKF?²? d_« ÊuJ¹ 5?Š »«uB« s? uKð ô WEŠö? w¼Ë ¨p– —UM« w¼ W?U'« fH?M«ò ÊS Èd?š√ W?Nł sË Æ»«d?A« sŽ nJ¹ ô ÊU?½SÐ WKO??C?H« V½U?ł w ◊d??H½ ô√ Vł«u« s ÊU? Ê≈Ë ¨åq?C?_«Ë rJŠ_« ÆW?×U?'« WÐuÞd« UNK?²Ið U?L fHM« q?²Ið b? …bz«e« —UM« Ê_ ¨Á—ËbÐ  U²?O*«ò X«œU? ¨rEŽ√ W¹UN½ d?³²?Ž« b —UMUÐ ¡UMH« Ê√ Ëb?³¹ p– lË w¼ —UM« Ê√ ¨`ł—_« vKŽ ¨w¼ p– WK?ŽË ¨årEŽ√ UþuEŠ ‰UMð rEŽ_« r ¨lO?L?'« v≈ W??³?MUÐ b?Š«Ë u¼ Íc« ¨rU?F?« «c¼ò Æw“_« d¼u?'« ¨Êü« u¼Ë ¨‰“_« c?M ÊU??? U/≈Ë ¨d???A???³« Ë√ W???Nü« s b???Š«Ë t???FM?B¹ Æå—bIÐ THDMðË ¨—bIÐ qF²A𠨫bÐ√ u³ð ô «—U½ ULz«œ ÊuJOÝË ¨U?NÐ W?U?)« VMK U?I?Ë Íd?& U?NK U?N½S? W?F?O?³D«  U?OKL?Ž sŽ U?√ U???L??? ¨rKþ t½√ v?KŽ œ«b???{_« 5Ð Ÿ«d???B« v≈ d?EM½ Ê√ V?ł«u« s fO?K s fL?A« Ê≈ò ¨V?M« q¼U?& w sLJ¹ r?KE« Ê√ qÐ ¨—bML?O??J½« b?I?²?Ž« ¨©Erinyes ¨fOOM¹—≈® W«bF«  UЗ Íb¹√ UN²IŠö XKF uË ¨åUN³½ “ËU−²ð

51


»dG« WLJŠ “ËU??−??²ð ô√ u¼ »u?KD u¼ U?? q?Ë ¨U??U9 …b??U??ł X??O V?M« Ê√ d??O??ž pK?ð qKF¹ U??? «c¼Ë ¨W?MO??F??? œËb???Š w »cÐc???²ð Ê√ s?JL*« sL??? ÆU¼œËb???Š UË ¨ÊU½ù« w ÂuM«Ë WEIO«Ë ¨WFO³D« w —UNM«Ë qOKU W¹—Ëb« d¼«uE« VM« …dJ j?Ðd¹ Ê√ v≈ ö?O? t¹b ¡d*« b?−¹ b?Ë Æ «d?O?G?²« s U?N?NÐU?ý —u???? o¹dÞ sŽ ¡U??L??B« œ«b??Žú 5?¹—u??žU?¦??O??H« s?¹uJð …dJH?Ð WÐcÐc??²*« W?L??O?I« sŽ »ËUM²U?Ð hIMðË b¹eð W?³??U?F?²??  U?³¹d?Ið s n?Q?²ð …d?L?²??? Ác¼ v≈ «uK?uð qz«Ë_« Êu¹—u?žU??¦?O??H« ÊU? Ê≈ ·d?F?½ ô UM½√ d?O??ž Æ…œb?;« ÂU¹√ W???Ëd??F??? lD?IUÐ X½U??? U???N½√ s ržd?« vKŽË ¨ô Â√ qF???HU?Ð W??I¹d?D« ÆfDOKd¼ v≈ WIŁ sŽ WdF*« Ác¼ VM½ Ê√ lOD²½ ô UM½S ¨ÊuÞö√ W?FzUA« …b?OI?F« d?I²?×¹ ¨ÊUuM¹“ ÊQ?ý t½Q?ý ¨fDOKd¼ ÊU b?IË Ê√ t¹√— wH??? ÆW??O??—Ë_«Ë W??O??³??L??OË_« U???N??Oð—u?? w p–Ë ¨t???U¹√ w „—œ√ «cJ¼Ë Æ¡ö?C ”U?M« qF& w²?« w¼ XO 5Ыd?I«Ë ”u?ID« U? U?¦??³?Žò ÆW¹dzU?F?A?«  U?Ý—U?L?LK w?z«b?³«Ë w×D« lÐU?D« Õu?{uÐ q¦L p– w rNK¦ ¨¡UbUÐ U¼uýd¹ ÊQÐ rNH½√ ÊËdND¹ 5Š ÊuKFH¹ Á¬— u dEM u¼Ë ¨qŠu« w U?LN?L?G¹ ÊQÐ ¨5D« s tOKł— q?G¹ s ÁU‡&ô« «c¼ w d?O?« ÊS? «cJ?¼Ë ¨åÊuM'UÐ t?³?ŠU? vKŽ rJ( b?Š√ ÆWKOCH« s Ÿu½ Í√ VK−¹ ô sUJ« √b?³*« „«—œ≈ w¼ ¨W?LJ(« ⁄uKÐ U?NÐ sJ1 W?I¹dÞ „UM¼ sJË UN?—b¹ ô WGO w?¼Ë Æœ«b{_« ÂU−½« w¼ W?GOB« Ác¼ Æ¡U?Oý_« w ‰u√ w²« WGO?B« Ê≈ò ÆÊUJ q w nAJ²ð UN½√ s ržd« vKŽ ”UM« p– ÆU¼u?F?L?¹ Ê√ b?FÐË U¼u?FL?¹ Ê√ q³? ”UM« ‰u?I?Ž sŽ VO?Gð U?NÐ ÊS? ¨WG?OB« Ác?N U?IË Àb?% U?FO?Lł ¡U?O?ý_« Ê√ s ržd« vKŽ t½_ ô«u√ ÊuœUB¹ UbMŽ v²Š ÆU¾Oý UNMŽ ÊudF¹ ô rN½QË ÊËb³¹ ”UM«  œbŠË tŽuM U?IË ¡wý q  eO Ub?MŽ UN²×{Ë√ w²« pK²? ôUF√Ë ÆrKF?²« s —b? Í√ U½b?O?H¹ sK W?GO?B« Ác¼ ·d?F½ r «–S? ¨åt½uJ¹ U? b?FÐ U??L?O? U¼b?−MÝ …d?E½ pKðË ÆårN?H« rK?F¹ ô …d?O?¦? ¡U?O??ý√ rKFð Ê≈ò ÆfDOKd¼ u¼ ‰Ë_« U¼—bB ÊUË ¨q−O¼ bMŽ

52


◊«dIÝ q³ w¼ w?²« WM?UJ« W????G???O???B« „«—œ≈ w? ÊuJð U?/≈ W???LJ?(U??? Ê–≈Ë Âe?²Kð UL? W?GO?B« Ác?NÐ Âe²K½ Ê√ UM?OKŽË ÆUF?O?Lł ¡U?Oý_« 5Ð W?d?²A? WGOB« Ê_ ¨Wb« s b¹e0 UNÐ Âe²K½ Ê√ UMOKŽ Ê≈ qÐ ÆUNMO½«uIÐ WM¹b*« s nK²?ð b? 5½«uI« Ê√ 5Š v?KŽ ¨qUý u?×½ vKŽ Íd?ð W?d²?A*« u¼ U?* oK?D*« l?ÐUD« b?????R¹ f?DOK?d¼ ÊS????? «cJ?¼Ë ¨Èd????š_ WM?¹b???? d?B??F« p– w u??LMð X½U? w²?« W?O?³??M« …dJ fJ?Ž vKŽ ¨„d?²??A? »u??F??AK WM¹U??³??²*« «œU??F« 5?Ð Íd??& X½U?? w²«  U½—U??I??LK W??−??O??²½ tÐ ‰U? Íc?« wðU?L?łd??³« Í√dK œU?C?? wDOKd?N?« nu*U? ¨W?H?K²?<« b?FÐ U?LO?

Protagoras ”«—u?łUðËdÐ

tMŽ »d?Ž√ Íc«Ë ¨ÊuOzU?DH?«

ÆåUFOLł ¡UOý_« ”UOI ÊU½ù«ò Ê≈ tuIÐ

Logos ”u?łuK?« Ë√ ¨WKU?A« W??OKJ« W?G??O?B« Ê√ s ržd« v?KŽ sJË qJ ÊQË ÊuJK¹Ë ¨UN²¹ƒ— sŽ ÊËe−?F¹ s¹dO¦J« ÊS ¨ÊUJ q w …œułu sŽ ÊuJð U?? b?FÐ√ W??U?F« W?G??O?B« ÊS?? «cJ¼Ë ¨tÐ W?U??)« t?²?LJ?Š rNM ©W?U?F?« W?G?O?B« „«—œ≈ s?Ž® e?−?F« «c¼ V³??ÐË ÆÂU?F« Ë√ w³??F?A« Í√d« Í√ ¨W?LKJ?K wd?(« vMF*U?Ð wÞ«d?I?²?Ý—√ u??N? ¨W?U?F?« fDOKd¼ d?I??²?×¹ q wMŽ√ ¨”u?≈ q¼_ dOšò ¨q{U_« Ë√ 5u?H²*« WDKÝ b¹R¹ s vMF0 X³Mð r s¹c« W?O?³B?K WM¹b*« «ud?²¹Ë ¨rN??H½√ «uIM?A¹ Ê√ ¨rNM mUÐ qł— ¨U??F??O??L??ł r?NKC??√ ¨Hermodorus ”—Ëœu??d¼ «Ëc??³½ rN?½_ p– ¨r¼U??( ¨«c?N? hý W?LŁ ÊU? uË ¨UM q?C√ u¼ s U?MMOÐ ÊuJ¹ Ê√ œu½ ô ∫5KzU? Æås¹dš¬ ”U½√ 5ÐË dš¬ ÊUJ w qC_« sJOK d??√ u¼Ë ¨W?F??O?— X½U?? t???H½ sŽ fDO?Kd¼ …dJ Ê√ b??R*« sË —Ëd???G« «c?¼ ¡UM¦???²???ÝU???³??? ¨‰U???Š Í√ vKŽË Æt???O?KŽ Á—c???F½ Ê√ UM? “u???−¹ «—u?Bð r¼√ 5Ð lL?ł ¨U?L??{ «dJH? U?MU?√ d?NE¹ t½S? ¨wB??A« ÆÊuÞö√ w ÍuOŠ dOŁQð t ÊUË ¨t 5IÐU« ¡U?O?ý_« Ê√ v≈ ÁU??³?²½ô« XHKð fD?OKd¼ bMŽ …—Ëd?O??B« W¹dE½ Ê≈ W?HKH« w wU?²« ‰u×?²« sJË ÆW?d(« s Ÿu½ U?NOKŽ Íd?¹ UF?OL?ł ÆU?N?ö?Þ≈ vKŽ W?d?(« dJ?M¹Ë ¨œU?C*« ·dD« v≈ UM?Ð qI?²M¹ W?O?½U½u?O«

53


»dG« WLJŠ U¼UM{d?Ž w²?« U¹dEM« q U?N?O? „d?²?Að w²?«  U?L?« s ÊU? b?I Æb??Š«Ë √b?³?? o¹dÞ s?Ž rU?F?« d?O????H?²? WËU??×? ‰c??³ð U??N½√ ¨q³?? s W?Ý—b?? q sJË ¨Èd?š√ v≈ W??Ý—b? s nK²??ð ‰uK(« ÊS? l?³DUÐË nQ?²ð Íc« VO?d²U?Ð oKF²¹ U?L?O? bŠ«Ë wÝU?Ý√ √b?³ v≈ u?Žbð X½U? dEM« WNłË —U³²šô Êü« v²Š bB²¹ r «bŠ√ sJË ÆUFOLł ¡UOý_« tM vKŽ W??L??N*« Ác¼ c??š√ Íc« b?U?M« ÊU?Ë ÆW¹b??I½ W??I¹dDÐ Ác?¼ W?U??F« ÆParmenides ”bOM—UÐ u¼ tIðUŽ t½Q?ý ¨W?L??N? W‡KOK ¡U??O?ý√ ô≈ ”b‡‡OM—UÐ …U?‡‡O?Š s‡‡Ž ·d‡?‡F½ ô UM½≈ w ¨Elea U??OK¹≈ wMÞ«u?? s ÊU? b??I?? ÆÁd?O??ž s¹d?O??¦J« ÊQ??ý p– w ÆWM¹b*« v≈ W³½ ¨WOK¹ù« WÝ—b*UÐ XOLÝ WÝ—b fÝ√ ¨UOUD¹≈ »uMł «–≈Ë ¨fU???)« Êd???I« s? ‰Ë_« n‡B?M« w‡‡?¼ t‡‡?−??C?½ …d‡‡?‡²??? X½U???Ë —«“ t½S?? ”b??OM—UÐ c?‡‡O??LKð Êu‡‡?‡M¹“ p‡‡c??Ë ¨Êu‡?‡‡Þö??√ W¹«Ë— X×?? ÊU??? b??I?Ë Æ Ƃ ¥µ∞ ÂU??F?« u??×?½ ◊«d??I???Ý U???F??? öÐU??? Y‡‡O???Š ¨UM?OŁ√ 5O½U?½u??O« W???H??Ýö??H?« 5Ð s ¨Empedocles fOK?œU??³½√Ë ”b??O?M—UÐ ÊU?Ë ¨W¹d?F?ý …—u?BÐ U?LN?ðU¹dE½ U?{d?Ž Ê«cK« U?L¼b?ŠË UL?¼ ¨UF?O?L?ł Íc« t??H½ Ê«uM?F« u¼Ë ¨åW?F?O?³D« wò u¼ ”b?OM?—UÐ …b?O?B? Ê«uMŽ Ác¼Ë ¨5b?_« W?HÝö?HK Èd?š_«  UÐU?²J« s d?O?¦J« vKŽ oKD¹ ÊU? t??²¹dE?½ sL??C??²¹Ë ¨åo(« o¹dÞò U??L??NË√ ¨5?L??? r???IMð …b??O??B??I« åsE« o¹dÞò w½U¦« ¡e'« w U√ ¨U¼dO?ž q³ UM¼ UMLNð w²« WOIDM*« ‰uI¹ ÊU? Ê≈Ë ¨tÝUÝ√ w Í—u?žU¦O lÐUÞ «– ÊuJ« w? U³¼c ÷dF?O ÊU? b?IË Ær¼Ë t½√ vKŽ tK «c¼ v?≈ dEM½ Ê√ V−¹ UM½≈ W?Uð W?Š«d?BÐ t½√ d?O?ž ¨W¹—u?žU?¦?O?H« W¹dEM« v≈ W?¹«b³?« w U?O?L²?M tð«– ”b?OM—UÐ s ¡e?'« «c?¼ ÊS? «cJ¼Ë ÆW??U?F« tð«œU??I?²½« ⁄U? U??bMŽ U?NM?Ž vKð ÆUNM —d% w²« ¡UDšú «œ«bFð ÊuJ¹ Ê√ tÐ bBI¹ tðbOB  U¹dEM« UNO? „d²Að X½U nF{ WDI½ s ”b?OM—UÐ bI½ √b³¹ U?FO?Lł ¡U?O?ý_« Ê≈ qzUI« Í√d« 5Ð ÷—U?F?²« w¼ pKð ÆU?NK WIÐU?« ¨⁄—U? ÊUJ œu?łuÐ tð«– Xu« w? ‰uI?«Ë ¨U W?O?ÝU?Ý√ …œU? U?N?«u?

54


◊«dIÝ q³ t½≈ò UM?u?IÐ ⁄—U??H« ÊUJ?*«Ë å…œu?łu?? U??N½≈ò UMu??IÐ …œU*« nB½ s?×M Êu?IÐU?« W?H?Ýö?H« t?O? l?Ë Íc« QD)« ÊU? b?IË ¨åœu?łu? d?O?ž Ê≈ qÐ Æœu??łu? t½Q?? œu?łu? d??O?ž u¼ U??L?Ž «uŁb??% rN½√ u¼ U??F?O??L?ł wË ¨U?F?? ʬ w b?łu¹ ôË b??łu¹ t½≈ ‰U? b? t?½Q? Ëb?³¹ fD?OKd¼ U? Ê_ p‡‡– ¨åœu‡‡łu? t‡‡½√ò W‡ÞU??³Ð ”bOM?—UÐ b√ tK «c?¼ qÐUI? w d‡‡JH¹ Ê√ ¡d*« l?OD²¹ ô –≈ ¨t?O? dO?JH²« v²?Š sJ1 ô b?łu¹ ô rŁ sË ¨b?łu?¹ Ê√ sJ1 ô t?O? d?O?JH?²« sJ1 ô U? Ê√ U??L? ¨¡wý ô ÂU?F« ÁU??&ô« ÊU? «cJ¼ Æt?O?? d?OJH?²?« sJ1 b?łu¹ Ê√ sJ1 U?? ÊS? Æ”bOM—UÐ UNO≈ bM²Ý« w²« W−×K Ê√ wMFð åœułu t½√ò …—U³F ÆZzU²M« iFÐ v≈ «—u ÍœRð W−(« Ác¼ d??O?ž W?ÞU???³Ð u??N?? ⁄—U?H?« ÊUJ*« U??√ ¨…œU*UÐ ÊUJ q w? ¡uK2 rU??F« s błu¹ Ê√ bÐ ö? p– sŽ öCË Æt?ł—Uš ôË rUF« qš«œ ô ¨œu?łu sŽ ‰u?I½ Ê√ 5F?² ô≈Ë ¨d?š¬ ÊUJ w? b?łu¹ U? —b?IÐ U? ÊUJ w …œU*« Ê√ bÐ ôË Æ‰U?×?? u¼Ë ÆU? vMF?0 «œu?łu? fO? t½≈ q√ W?U?¦?? Í– ÊUJ Ê√ qO×?²¹Ë ¨ U¼U?&ô« lOL?ł w ÍËU?²UÐ «d{UŠ œu?łu*« «c¼ ÊuJ¹ Ê≈ rŁ ÆqL??²J d?O??ž t½√ ÁUMF?? ÊUJ p– ` u –≈ ¨W¹U??N½ ôU? v≈ b??²1 ¡wý ô s Q?AM¹ Ê√ ‰U?;« s Ê_ ¨w“√ u¼Ë ¨‚uK? dO?ž œu?łu*« «c¼ t?³½Uł v≈ b?łu¹ ô «œU? ¨U ¡wý s? QAM¹ Ê√ Ë√ ¨tzUM b?FÐ t?O≈ bðd¹Ë ¨WO¼UM² ¨W²LB W¹œU …d t½√ vKŽ rUFK …—u v≈ qB½ «cJ¼Ë Æ¡wý W?L?U W?Ðd{ pK?ð Ê√ o(«Ë ÆdO?O?Gð ôË W?d?Š ôË ÊU?“ öÐ ¨W?½U−?²? Íb?Š«Ë ÍœU? V¼c* W??O?IDM*« W?−?O?²?M« w¼ U?N½√ d?O?ž ¨ÍœU?F?« U½—u?B?² ¨UMÝ«u?Š V?O?Ž VO?FU? ¨U?MÝ«u?Š Õd?−¹ p– ÊU?? ÊS? ¨t??H½ l o??²? U tMOFÐ «c¼Ë ¨tŽ«bš U?NHuÐ WO(« WÐd−²« bF?³²½ Ê√ UMOKŽ wG³M¹Ë b ¨…d¹d*« U?N²¹UN½ v²?Š …bŠ«u« W¹dEMUÐ vC? –≈ uN ¨”b?OM—UÐ tKF …dJ?« Ê√ o(«Ë Æ…b¹b???ł W¹«bÐ «Ë√b???³¹ Ê√ vKŽ t? 5U??²?« s¹dJH?*« rž—√ t???OMF?¹ ÊU?? U?* ‰U??¦??? w¼ U/≈ ”b???OM?—UÐ U???NMŽ Àb???% w²« ©W???O½u?J«® ÆrUF« tF vN²½ô vN²½« u Ÿ«dB« Ê≈ ‰U 5Š ¨fDOKd¼

55


»dG« WLJŠ W?¹dE?½ f?1 ô ”b???????OM?—U?Ð b??????I?½ Ê√ W?EŠö?*U?Ð d?¹b??????'« s?Ë Ê≈ qzU??I« Í√d« Ê_ p– ÆW??×??O?×?? …dE½ U??N??O≈ dE½ u fD?OKd¼ ¨fDOKd¼ W¹dEM UOÝUÝ√ d_« l«Ë w fO? ¨—UM« UN«u ¡UOý_« W?×??{«Ë WKO??ÝË u¼ U/≈ VNK« Ê≈ Y?O?Š s ¨U¹“U??−? ÊU?? Á—Ëœ Ê≈ qÐ Ê≈Ë ¨UMU??Ý qE¹ ¡wý ô t½≈ W?KzU?I« W??L?N*« …d?JH« qO??¦?L??² W?Ýu??LK —u?Bð wG?³M¹ nO? q³? s UMŠd?ý b?IË ¨rz«œ dO?Gð w U?NK ¡U?O?ý_« l«ËË ¨fD?OKd¼ V?¼c?? —UÞ≈ w åÊuJ?¹ ôË ÊuJ¹ t½≈ò q¦??? …—U??³??Ž wM?L??{ b???I½ v?KŽ ÍuDM?ð qF???HUÐ X½U??? fD?OKd¼ W?¹dE½ Ê√ d???_« Æ”bOM—UÐ bMŽ W¹uGK« UI¹eOU²OLK v≈ W?ÞU?????³Ð bðd?ð ¨W¹u??G?K« U???Nð—u??? w ¨”b??O?M—UÐ W¹d?E½ Ê≈ sŽ rK?J²ð Ë√ dJH?ð X½Q?? ¨rKJ²?ð Ë√ dJHð 5Š p?½≈ ∫W??OU??²« W??O??C??I« dJHð WKI² WOł—Uš ¡UOý√ œułË …—Ëd{ p– vKŽ Vðd²¹Ë ¨U ¡wý WHK²? U³?ÝUM w tÐ ÂuIð Ê√ pMJ1 d?√ «c¼Ë ÆUNMŽ rKJ²ðË UN?O b???łuð Ê√ wG???³M¹ ÂöJ?« Ë√ dJH«  U???Žu???{u?? ÊS??? rŁ sË ¨…b¹b???Ž ¨XË Í√ w  U??Žu??{u*« Ác¼ b??łuð ô√ ‰U??;« s ÊU?? U* Ë ÆU??Lz«œ U?I?Ë ¨t½√ u¼ ”bO?M—UÐ tKH?ž√ U sJ?Ë ÆqO×?²?? d?OG?²« Ê√ bÐ ö? rKJ²¹ t½√ ÁUMF —UJ½ù« «c¼ «œU? ¨¡wý Í√ dJM¹ Ê√ lOD²¹ ô ¨t¹√d Xu« w ŸUD²Ý« U* ¨pc? d_« ÊU u sJË Æœu?łu dOž u¼ U?LŽ qË ¨‰UI? qË ¨Y¹bŠ q `³?B¹ pcÐË ¨U¾?Oý X³¦?¹ Ë√ bR¹ Ê√ tð«– w²« W?ž—UH« W?GO?B« pKð ¨åœułu? t½√ò ô≈ vI³¹ ôË ¨ö?O×?²? dJ ÆW¹uN« œd− sŽ d³Fð «–≈ UM½√ w?¼ W??L??N?? W?Q???? sŽ d???³??Fð W¹d?EM« Ác¼ ÊS??? p– lË U??N ÊuJ¹ Ê√ bÐ ö?? Wu?I??F?? W?I¹dD?Ð U? W??LK Âb???²??½ Ê√ UMFD²??Ý« W?—U??H*« U?√ ¨d?šPÐ Ë√ vM?F0 «œu?łu? t?O?MFð U? ÊuJ¹ Ê√ bÐ ôË ¨v?MF? qQ?²½ 5Š UM½√ l«u«Ë ¨fDOKd¼ v?≈ UMðd«cÐ U½b?Ž u wH?²?ð UN½S? åÊuJ¹ ô t½≈ò q?F?HU?Ð ‰u?I¹ «b??Š√ b??$ s ¨Õu?{u?« s b¹e0 WQ??*« XK? «–S??? ÆåU??? Ÿu½ s ÊuJ?¹ ô t½≈ò jI??? ‰u???I?¹ qÐ ¨©oK?D*« vMF?*UЮ

56


◊«dIÝ q³ jI? wM?Ž√ qÐ ¨ÊuJ¹ ô VA?F« Ê√ wM?Ž√ XK ¨åd?L?Š√ fO? VA?F«ò Ê√ lOD²Ý√ ô wM½√ l«u«Ë ÆÈdš√ ¡UO?ý√ ÊuJð U u×½ vKŽ ÊuJ¹ ô t½√ ¨¡«d???L???Š Èd???š√ ¡U????O???ý_ U???N???b???√ W?K¦???√ Íb s?Jð r u? p– ‰u???√ tu?I¹ Ê√ fDOK?d¼ œu¹ U? ÊS? «cJ¼Ë ¨ö?¦? © U?U?³«®  ö?U?(U? m³??Bð b? p½≈ –≈ ¨«b??ž d?C??š√ `³?B¹ b?? ¨Âu?O« d??L?Š√ u¼ U?? Ê√ u¼ ÆdCš√ ¡öDÐ ¡«dL(« WKU(« ÊuJð w²?« ◊Ëd?A« sŽ ÂU??F« ‰«R??« …—UŁ≈ v≈ ÍœRð WD?IM« Ác¼Ë tMŽ »U???−¹ Ê√ s r???{√ ‰«R??Ý u¼Ë ¨vMF???  «– U??N??³??łu?0 ÿU??H_«  U¹dE?M« q q√ u¼ d??O??G??²K ”b??OM?—UÐ —UJ½≈ ÊS?? p– lË ¨U?M¼U¼ t½≈ò …—U?³?Ž w œu?łu« tO?≈ V½ Íc« VzU?G« d?OL?C? ÆW?OU?²« W¹œU*« …œU*« Í√ ¨åd¼u?'«ò rÝ« b?FÐ U?L?O? t?OKŽ oKD¹ `³?√ U? u¼ ¨åœu?łu? nQ?²ð w²« w¼ U?N½≈ U?NMŽ Êu?¹œU*« ‰uI?¹ w²«Ë ¨vMHð ôË d?O?G?²ð ô w²« ÆUFOLł ¡UOý_« UNM 5Ð s s?¹d??UM²*« 5³?DI« U??L¼ fD?OKd¼Ë ”b??OM?—UÐ ÊU?? b??I W?H?Ýö?H« Ê√ dc?UÐ d¹b?'« sË ¨◊«dI? W?IÐU?« —u?B?F« ÍdJH? w²?N?łË 5Ð lL?−¹ U³?d? «Ëb?łË√ b ≠ ÊuÞö?√ sŽ ö?C? ≠ 5¹—c« W??OË_«  U?¾?¹e?'« «Ëc??š√ ”b??OM—UÐ sL?? ¨5ðU¼ 5²??{—U??F?²?*« dEM« w‡‡²« W‡‡?‡d(« …d‡‡?‡J «Ëc‡‡‡š√ f‡‡DOKd¼ s?‡‡Ë ¨UNÐ «u?U w²« W?²ÐU?¦« XŠË√ w²?« WK¦??_« Âb?√Ë `?{Ë√ s b??Š«Ë l«u« w «c¼Ë ÆlD?IMð ô ‚bBð w?KIF« ÂbI?²« Ê√ bR*« s?L Æd_« W¹«bÐ s? wK−ON?« ‰b'UÐ Y×Ð b?FÐ wðQ¹ ¨ŸuM« «c?¼ s Vd? sŽ QA?M¹ t½≈ WKzU?I« …dJH« t?OKŽ Æ5{—UF² 5dD² 5Hu w »Ëƒœ nu?? –U?ð« wŽb??²?¹ ”b??OM—UÐ t??N?łË Íc« b??IM« ÊU? b??IË fO?KœU????³½√ t?Ð ÂU???? U???? «c¼Ë ¨rU????F?« VO????dð W?Q??????? s? b¹b????ł ·u?KO? Á—ËbÐ u¼Ë ¨Acragas ”U?ł«d?√ W‡‡M?¹b? s‡‡

Empedocles

w ZC?M« WKŠd?? mK?Ð b?? ÊU? Ê≈Ë ¨t???¹—Uð sŽ qOK?I« ô≈ ·d??F½ ô s ¨fO?KœU??³?½√ ÊU?? b??I?Ë Æ Ƃ fU??)« Êd???I« s ‰Ë_« n?BM«

57


»dG« WLJŠ U??L??O??Ž“ ÊU?? t½√ tM?Ž ÈË—Ë ¨…d??¦J« V½U??ł w? ¨W??O??ÝU??O??« W??N??łu« j³ð—« t½√ Ëb³¹ wu? dBMŽ t¹b ÊU tð«– Xu« wË ¨U?OÞ«du1œ ÊQ??ý t½Q???ý ¨fOKœU???³½√ Ê_ p– Æ5¹—u??žU???¦??O??HK? w—Ë_« d??OŁQ???²UÐ oA½« rŁ ¨W¹—u?žU¦?OH« r?OUF?²UÐ U½u²?H Ëb?³¹ U? vKŽ ÊU ¨”b?OM—UÐ XKþ U¹«Ë— tMŽ wJ%Ë ¨U?C¹√ ”b?OM—UÐ qF? U?L ¨b?FÐ U?LO? U?NMŽ ‰u??Ið –≈ ¨ «e??−?F*«Ë ‚—«u??)« »UÐ w? qšbðË ¨Êü« v²??Š Wþu??H?×?? W³OD« tðd³š qC?HÐË ¨fID« w dOŁQ²« lOD²¹ ÊU t½≈ …—uDÝ_« ¨Silenus ”uMOKO?Ý WM¹b w dA?²½« Íc« U¹—ö*« ¡UÐË W×?UJ w `$ Ác¼ w XJ?Ý œu?I½ v?KŽ b?F?Ð U?L??O?? ÀœU?(« «c¼ Èd??–  bKš b??Ë t½√ œUI?²Žô« œUÝ  U? UbMŽË ¨UN≈ t?H½ bF¹ ÊU? t½≈ ‰UI¹Ë ÆWM¹b*« ÊU Ê≈Ë ¨UMð≈ ÊUdÐ qš«œ eH t½≈ ÊËdš¬ ‰uI¹ ULMOÐ ¨¡UL« v≈ l— «c?NÐ d?¹b?ł wÝU?O?Ý Âu??I¹ Ê√ qO?×?²??¹ –≈ ¨‚b?B¹ ô «d?√ Ëb??³¹ «c¼ ÆÊUdÐ w eHIUÐ rÝô« …œU????N???ý 5?ÐË wK¹ù« V?¼c*« 5Ð o?u¹ Ê√ fO?KœU????³½√ œ«—√ b????IË Ê√ tK³? s W??H?Ýö?H« »d?ł w²« œ«u*« qJÐ ‰U??I? ¨…œU?²?F*« ”«u?(« Ác¼ vKŽ o?KÞ√ b?Ë ÆW??FЫ— …œU?? U?N??O≈ ·U??{√Ë ¨W?O??ÝU??Ý√ U¼uKF??−¹ ¨d?UMFUÐ b?FÐ U?LO? uDÝ—√ U¼U?L?Ý√ rŁ ¨¡UO?ý_« å—Ëc?łò rÝ« œ«u*« ¡«u??N«Ë ¡U*« U?N?Ð wMŽ√Ë ¨…—u??N?A*« W??FЗ_« d??UMF« W¹dE?½ w¼ pKðË ‰«uÞ ¡U?O?L?OJ« rK?Ž vKŽ  dDO?Ý w²« W¹dEM?« w¼Ë ¨»«d?²«Ë —UM«Ë W¹œU??F« W??GK« w W??O?U?Ð U?NM —U?Ł¬ X«“U?Ë ¨ÂU??Ž wH√ s? »d?I¹ U?? Ác¼Ë ¨d?UM?F« …—uŁ sŽ rKJ²½ 5?Š ‰U?(« w¼ U?L? ¨«c¼ UM?u¹ v²?Š VÞd« ¨œ«b?{_« s 5²Žu?L−? s Z¹e? UN?²I?OI?Š w w¼ W¹dEM« Æœ—U³«Ë —U(«Ë ¨·U'«Ë ¨”b???OM—UÐ œU???I???²½ô Íb???B??²?« qł√ s ¨wH?J¹ ô t½√ kŠö?MË v≈ W??U?{ùUÐ wG??³M¹ U/≈Ë ¨W??O?ÝU??Ý√ U¼b?F½ w²?« œ«u*« Ÿ«u½√ …œU¹“ ¡U?×½√ vK?Ž Ãe?²/ W?O?ÝU??Ý_« œ«u*« qF?−¹ ¡wý „U?M¼ ÊuJ¹ Ê√ p– ¨fOKœU³½√ U?LNÐ ‰U Ê«cK« ÊôU?FH« ʬb³*« t?II×¹ U? «c¼Ë Æv²ý

58


◊«dIÝ q³ lL'« w¼ s?¹√b³*« s¹cN …b?OŠu« W?HOþuU? ÆŸ«eM«Ë W³?;« UL¼Ë U?LN½Q? U?LNM?Ž Àb×?²¹ Ê√ v≈ dD{« t½√ s ržd« vK?Ž ¨o¹dH?²«Ë b? sJð r ÍœU? d?O?ž o¹dDÐ W?OK?ŽU?H« …dJ Ê_ ¨ÊU¹œU? U?L¼—ËbÐ ¨ÊU¹d?¼u???ł Ë√ ÊU?¹œU??? s?¹√b???³?*« s¹c¼ Ê≈ ‰U???? «cË ¨b????FÐ d????Nþ «cJ¼Ë ÆW²Ý ŸuL:« ÊuJO Èdš_« W?FЗ_« dUMF« v≈ ULNU{√Ë ¨UNMOÐ rzU?I« ⁄«dH« 埫eM«ò q²?×¹ ¨WFЗ_« dUMF?« ‚dH²ð U?bMF w œu½Ë ¨oOŁË ◊U?ÐdÐ W?³?;« U?NMOÐ jÐdð b?×?²ð 5?Š U?N½√ 5Š vKŽ Ê≈ qzU?I« Í√dK  «—d?³*« iF?Ð „UM¼ Ê√ v≈ d?O?A½ Ê√ œb?B« «c¼ ÊU Ê≈Ë ¨Y¹b(« rKF« Ê_ p– ¨U¹œU ÊuJ¹ Ê√ wG?³M¹ ‰UFH« √b³*« V−¹ ‰U?F?H« √b³*« Ê√ Èd?¹ ‰«“U ¨U?NÐc¼Ë W1b?I« …dJH« —uÞ b? ÊUJ?*« «c¼ ÊU??? u v²???Š ¨U??? ÊU?J w ÍœU??? —b???B??? t Êu?J¹ Ê√ Æt²OKŽU tO ”—U1 Íc« pc «d¹UG t½√ vKŽ ¡«uN« v≈ dE½ b fOMLO?U½√ Ê√ q³ s UM¹√— bIË U?√ ¨«c¼ t?¹√— U?N?OK?Ž vMÐ w²« »U?³??Ý_« ·d?F½ sJ?½ r Ê≈Ë ¨ÍœU? W?I?OI?(« nA?²?« t½_ ¨W?HK²? W?O?{—√ vKŽ nI¹ t½S? fOKœU?³½√ ¡«d????ł≈ o¹dÞ s?Ž p– v≈ q?uð b????Ë ¨…œU??? ¡«u????N« Ê≈ W?KzU????I« w t½√ d?EM« XHK?¹ U2 ÊU?? «cË ÆW??OzU*«  U??ŽU???« vKŽ »—U??& u¼ Á«d½

air

å¡«u?N«ò W?LK t Êu?IÐU?« t?O? Âb??²?Ý« Íc« Xu«

b??Ë ¨ÊU?²??O½U½u?¹ U?F?? ÊU??²?L?KJ«Ë ¨aether åd??OŁ√ò …œU*« Ác¼ wL??¹ s w½U?¦« nBM« w …b¹bł W?OLKŽ W½UJ W?O½U¦« W?LKJ« X³?²« WO?OÞUMG*« WOÐd?NJ« W¹dEM« XC²« U?bMŽ ¨dAŽ lÝU?²« ÊdI« Æ Ułu*« qIM U UDOÝË b? ¨ «b¹b−?²« Ác?N tŁ«b×?²?Ý« s ržd« vKŽ fOKœU?³½√ Ê√ vKŽ œ«u*« v≈ dE½ «cJ¼Ë ¨W?OK¹ù« W¹dEM« s tÐ ÊU?N²?¹ ô V½U−Ð kH?²Š« s «b¹e?? U??Nð«– w? q³??Ið ôË ¨…d??O??G??²??ô W??O“√ U??N½√ vKŽ W??O??ÝU??Ý_« w U?L?N? √b?³? qJAð U¼—ËbÐ …d?O?š_« …dJH« Ác¼ X«“U?Ë Æd?O??H?²« Æ…d?O??¦? ÊU?O??Š√ w tÐ Õd??B¹ ô √b?³? p?– sJ¹ Ê≈Ë ¨wLKF« d??O??H??²«

59


»dG« WLJŠ ”UÝ√ v?KŽ WOzU?OL?OJ« d¼«uE« d? u ¡d*« Ê≈ ∫UuQ? ö¦? qQ²?²K «–≈ U√ ÆdO?Hð öÐ UNð«– «—c« Ác¼ qEð Ê√ Vł«u« s ÊUJ ¨ «—c« dG√  U¾¹eł s nQ²ð UN½√ vKŽ UNO≈ dEM¹ Ê√ bÐ ö ¨U¼dOH𠜫—√ ÆU¼—ËbÐ dHð ô Ê√ sJ1 ôË ¨q³? s d?_« ÊU? UL? ¨œu?łu? ¨błu¹ U? ÊS? «cJ¼Ë Æœułu d?Ož ¡wý v≈ œułu ¡wý ‰u?ײ¹ Ë√ ¨błu¹ ô UL?Ž ¡wý QAM¹ Ê√ œu½ UM½√ v?KŽ ÆW?Š«d??Ë Õu??{uÐ W??OK¹ù« W¹œU*« v≈ w?L?²M?¹ tK «c¼Ë w²« Wb?F*« W?G?O?B« pK?ð UN?O? s?JL?²ð r W?U?Ž WQ?? v≈ UM¼ d?O?A½ tN?łË Íc« bIM« s hK²ð Ê√ s ÍœU*« V¼c?LK fOKœU³½√ UN?F{Ë ¡d*« vKŽ r²×¹ dO?G²UÐ ·«d²Žô« œd−? Ê√ w¼ WQ*« pKð Æ”bOM—UÐ s Ê√ ÁUM?F?? d??O??G??²« ÊUJ≈ Ê_ p– ÆÁ—Ëb?Ð ⁄«d??H« œu??łuÐ ·«d??²??Žô« ô√ v≈ 5F?? ÊUJ Í√ w …œU*« W??O?L?? hUM²ð Ê√ —b??I« fHM?Ð sJL*« ÆÁb??ŠË wHJ¹ ô d??UMF« œb??Ž …œU¹“ ÊS? UM¼ s?Ë Æ ¡wý U?NM? vI?³??²¹ dJ½√ b? «œU d?O?G²« ÊUJ≈ —U?J½≈ w o(« q ”bOM?—U³ ÊS? «cJ¼Ë w U½b??ŽU??¹ f?OKœU??³½√ Ê≈ ‰u??I« sJ1 ôË Æ‰U??š ÊU?J œu??łË ÊUJ≈ —U??B½√ qŠ nO?? b??FÐ U??L??O?? Èd½ ·u??ÝË ÆWÐu??F??B« Ác¼ vK?Ž VKG??²« ÆWKJA*« Ác¼ …—c« V¼c ¡u{ Ê√Ë ¨‰UI²½ô« w U²Ë ‚dG²¹ ¡uC« Ê√ fOKœU³½√ ·dŽ bI vI²Ý« Íc« —bB*« œb×½ Ê√ UMFÝË w sJ¹ r Ê≈Ë ¨dýU³ dOž dLI« s W?KKÝ v?KŽ U???OM?³?? Êu?J« w t???³?¼c?? ÊU???Ë Æ U???u?KF*« Ác¼ t?M W³?;«Ë ×U)« w 埫eM«ò ÊuJ¹ YO×Ð ¨rU?F« —U U?NÐ √b³¹  «—Ëb« 埫eM«ò qLF¹ p– b?FÐË ÆWJÝUL² W?FЗ_« dUMF« ÊuJðË ¨qš«b« w `³??BðË ¨U?Uð U??d?H?ð …œb?F??²*« d?UM?F« ‚d?H??²ð v²??Š W?³??;« œdÞ vKŽ v≈ Èdš√ …d qB½ v²?Š fJF« Àb×¹ p– bFÐË ÆrUF« ×U?š W³;« WK?Šd*« wH??? Æ…—Ëb« Ác??N?Ð ÁbMŽ …U???O??(« W¹d?E½ j³ðd?ðË Æ¡b??³« W?DI½ ¡«e?ł√ ÊuJ²?ð ¨ÍËdJ« ÊuJ« w W?³?;« q?GKG?²ð U?bMŽ ¨…—Ëb?K …d?O?š_« v≈ Èdš√ …d Ÿ«eM« œu?F¹ 5Š ¨p– bFÐË ÆWdH² WH?K²<«  U½«uO(«

60


◊«dIÝ q³ 5ŠË ¨`K_« ¡U?IÐ √b?³* W?F?{U?š W?Oz«u?A?Ž U?F?L?& Àb?% ¨Ã—U?)« UM*U?Ž q¦1Ë Æe¹U?9 W?OKL?Ž Àb?% ¨Èd?š√ …d? ‰u?šb« w Ÿ«eM« √b?³¹ √b³ u¼ Í—uDð √b³? U¼—ËbÐ UNLJ×¹ ¨WOKLF« Ác¼ s Wb?I² WKŠd Æ`K_« ¡UIÐ nzUþË r?KŽË VDU?Ð fOKœU???³½√ ÂU???L??²¼UÐ Áu?M½ Ê√ wG???³M¹ «d???O??š√Ë

Alcmaeon of

w½uðËdJ?« Êu¹U?LJ?√ VO?³D« s?Ž c?š√ b??I? ¨¡U??C?Ž_«

Ê“«uð W?×?B« Ê≈ WK?zU?I« W¹dEM« ¨W¹—u?žU?¦?O??H« ŸU?³ð√ s u¼Ë ¨ craton bŠ_ W?³KG« `³Bð 5Š Àb×¹ ÷d*« Ê√Ë ¨…œU?C²*« U½uJ*« 5Ð rOKÝ s fHM?²¹ w²«  «d??L*« Ë√ ¨ÂU??*« W¹dEMÐ c??š√ q¦*UÐË Æ U?½uJ*« Ác¼ ÆUO?Š U«—œ≈ UM¹b qF& w²« w?¼ ÂU*« Ác¼Ë ¨tKLQÐ r'« U?Nöš …bzUÝ XKþ w²« ¨—UBÐù« w t²¹dE½ v≈ d?OA½ Ê√ ’Uš tłuÐ UMLN¹Ë l wzd*« ¡wA?« s W?I?¦?³M  «dŁR?? wö?²Ð ‰u?Ið w²«Ë ¨ö?¹uÞ U?²?Ë Æ5F« sŽ —œU —UM« s ŸUFý WFDIM X½UË ¨w—Ë_« À«d?²K UIË dO?ð X½UJ WOM¹b« Áƒ«—¬ U√ U2 ÊuJ¹ b sJË ¨U½“Ë U?N rOI½ Ê√ UM fOK rŁ sË ¨t²?HKHÐ WKB« sJ1 ô ¡«—¬ UIM²F WOM¹b« tðUÐU² w Ëb³¹ t½√ v≈ dOA½ Ê√ t²OL¼√ t s Ÿu?M« «c?¼ Ê√ l«u«Ë ¨r?U????F« w? t????²¹d?E½ 5?ÐË U????NM?OÐ oO????u?????²« ÊuF?C¹ ô s¹c« p¾Ë√ 5Ð U?uBšË ¨b?Š bFÐ√ v≈ lzUý »—U?C²« Ác¼ q¦? ‚UM²?Ž« qO?×?²?*« s Ê√ `O×? ÆÍb?I½ —U?³?²?šô rNð«b?I²?F? W{UC?ž ÊËb−¹ ô ”UM« sJË ¨…bŠ«Ë WE( w UF W?{—UF²*« ¡«—ü« rNÐU??²Mð Ê√ ÊËœ s ¨t??JFÐ «b?ž «uM?R¹Ë ¨U? ¡wAÐ Êü« «u?MR¹ Ê√ w Æ5Hu*« 5Ð ÷—UFð WLŁ ÊuJ¹ Ê√ w W³¹— v½œ√

¿¿¿ l«u«Ë Æ Ƃ fU?)« Êd??I« VK v≈ Êü« UM²?B? w U?MKË b?I W‡?‡H?????KH?«ò Ê«uM?Ž X% gU?M¹ Ê√ w?G????³M?¹ U2 q?OK d?????O????ž «—b???? Ê√ s d?O¦? wË ¨◊«dI? d?UF? WI?OI?(« w u¼ ¨å◊«d?I W‡‡IÐU?« ¡d*« Ê_ p– Æqš«b²« s 5F —b VM& sJL*« s ÊuJ¹ ô ÊUOŠ_«

61


»dG« WLJŠ sŽ dš¬ v≈ ʬ s ÃËd)« v≈ ¨jЫd² ÷dŽ .bIð qł√ s ¨dDC¹ ¨w¹—Uð Y×?Ð q ÷d?²?Fð WÐu?F? pKðË ÆX×?³« wMe?« VOðd?²« —UÞ≈ U??I??Ë À«b??Š_« lÐU??²¹ Íc?« Œ—R*« W??Š«dÐ Àd??²J¹ U?? «—œU?½ a¹—U??²« Ê_ ÆUNŁËbŠ VOðd² W?OÝU?O«Ë W?OŽU?Lłù« ŸU?{Ë_« v≈ …ełu? WU?Ž …dEMÐ Êü« oKMK bFÐ ¨UMUL?²¼« dB×MÝ UM½√ s ržd« vKŽ ¨fU)« Êd?I« w ÊU½uOK ÆU¼bŠË UMOŁ√ w qOK U?I?O?L??Ž U?O?ŽË ¨”d?H« l rNÐËd?Š q?C?HÐ ¨Êu?O½U½u?O« V??²?« b?I W???U??I???¦«Ë W???GK« jЫ˗ v?MŽ√ ¨rNM?OÐ lL???& w²« W???d??²???A*« jЫËd?UÐ bŠ v≈ ÂU?L²¼ô« —u?× w¼ WM¹b?*« WËœ XKþ bI? p– lË ¨WO?uI«Ë ÊU???KUÐ 5I?ÞUM« q t???O≈ V??²?M¹ Íc« À«d???²« V½U??ł v?S?? Æb??O???FÐ ÆUN²¹uNÐ WEH?²×Ë ¨…uIÐ WOŠ WM¹b qJ W?OK;« «œUF« XKþ ¨w½U½uO« X½U? WÞd?³?Ý≈ sJË ¨U?d?²?A? U?Ł«d?O? ÊuJ¹ b? ”Ëd?O?u¼ Ê√ `O?×? U??L?¼Ë ¨VFK« W???ŠU??Ý s?Ž s−???« nK²???¹ U?? —b???IÐ UMO?Ł√ sŽ nK²???ð bIË ÆThebes W³?OÞ Ë√

Corinth W?¦M¹—u?

sŽ ÊU?HK²ð U?²½U? U?L¼—ËbÐ

5OÞd³Ýù« œbŽ …œU¹“ Ê_ p– ÆUNÐ UU?š «—U WÞd³Ý≈ —uDð cð« U?NK¹u?%Ë ¨…—ËU?:«

Messenians

5OMO?*« WKO?³? ŸU?C?š≈ v≈ rN?²?F?œ

v≈ W?Þd??³???Ý≈ W?Ëœ ‰u??% p?– vKŽ V?ðdðË ¨Âb???)« s W???ŽU???L???ł v≈ ÆwÐdŠ dJF U?K−?? V?²M¹ w³??F?ý fK−? s nQ??²ð WÞd?³?Ý≈ W?u?JŠ X½U? „UM¼ ÊU?? U??L?? ¨5d??A*« Ë√ s¹—U??A??²??*« s 5M?Ł« 5F¹Ë ¨Œu??O??AK w X½U?? W??OKF??H« WDK?« sJË ¨W??I¹d??Ž …d?Ý√ q? s b?Š«Ë ¨ÊU?JK s¹uJð u?¼ tM ·b?N« ÊUJ? wL?OKF??²« ÂUEM« U??√ ¨s¹—U?A?²??*« Íb¹√ w s¹—uN?A ÊuOÞd³Ýù« ÊU?ÝdH« ÊU bIË ÆjI? 5D³CM œuMł Ê√ l«u«Ë ÆWKzU¼ …u? ÊuKJA?¹ qFH?UÐ «u½U?Ë ÆUN?{d?ŽË ÊU½u?O« ‰uÞ ”d?H« qU×?ł ÂU?√ WzUL?Łö¦« tU?ł—Ë bF¹ Ê√ w?G³M¹

Thermopylae

Leonidas

ÍöOÐu?dŁ w

”«b?O½u?O œuL?

Xerxes

f¹“d¹“ …œU?OIÐ

62


◊«dIÝ q³ s ÊuOÞd³Ýù« sJ¹ r Èdš√ WNł sË ÆWO¹—U²« À«bŠ_« ŸË—√ s bI Æ¡«c²Ýô«Ë nF?C« bŠ v≈ nÞ«uF« w ÊudG¹ s¹c« p¾Ë√ ÆWU)« dŽUA*« ÕULł `³? Í—ËdC« s ÊUË ¨U—U rNUE½ ÊU s¼u« Íd²?F¹ ô v²Š ¡«dF« w Êu?d²¹ «u½UJ Êu¼uA*« ‰U?HÞ_« U√ …dJ³?? sÝ w rN?¹b«Ë s ÊËc?šR?¹ ‰U?HÞ_« ÊU??Ë ÆtK fM'« …u?? U?O?²?H« X?½U? U?L? ¨W¹dJ?F?«  UMJ¦« t?³?Að  U???ÝR? w ÊuÐd¹Ë e??d*« U??√ ¨ÊU??O??²??H?« WKU??F?? U??N??u??L??Ž w t??³???Að W??I¹dDÐ s?KU??F¹ UM¼ sË ¨b?O?FÐ b?Š v≈ …«ËU?*« vK?Ž U?OM³? ÊUJ …√d?LK wŽU?L?²?łô« vŠu?²?? ÊuÞö?√ bMŽ W?OU?¦*« WM¹b*« ·U?Ë√ s «d?O³? «—b? ÊS? ÆwÞd³Ýù« ÖuLM« s W½U?J q²???% X½U?J ¨w½U½u???O?« Œ“d??³?« vKŽ ¨W???¦?M¹—u??? WM¹b??? U???√ s W?OK√ W?uJŠ U?N?LJ% X½U?Ë ÆqIM«Ë …—U?−?²« Ê«b?O? w …dDO?? X% ©W¹e??O½uÐuK³«® WD?Ыd« v≈ XL?C½« b??Ë ¨©W?O?—U??−?OË√® W?³??M« ¨WOÝ—U?H« »Ëd(« w rN³zU²JÐ Êu?O¦M¹—uJ« rNÝ√ bË ÆWÞd³?Ý≈ …œUO UL ¨”UÝ_« w W¹—U& rNðUUL²¼« X½UË Æ…œUOI« «uÝ—U1 r rNMJË ¨5O?ÝUO?«Ë s¹dJH?LK UMÞu U?N?HuÐ fO ¨ d?N?²ý« b? W¦M¹—u? Ê√ Ãdš Íc?« —bB*« w¼ X½U? pc Æu?NK« sU√ s U?NO? U V³?Ð qÐ WM¹b?? w¼Ë ¨W??O½U½u?O?«  «d?L??F?²??*« rEŽ√ s …b??Š«Ë uMÞu??²??? tM U?L??O? …—U?−??²« ÊôœU?³??²ð ÊU?²M¹b*« ÊU?ðU¼ X½U?Ë ÆW??OKI? w …“u??«d?Ý ¨ÂU?Ž t??łuÐ ÊU½u?O« ÷—√ W??O?IÐ l U??N½ôœU?³??²ð pc?Ë ¨◊U??AMÐ U?L??NMOÐ W?OKI? wË ÆW?¦M¹—u? ZOK?š w Êu?Q*« Íd?×?³« d?L*« ‰uÞ vKŽ p–Ë bË ÆW¹u?I« WOI?OMOH« WłUÞd? WM¹b …dýU³? ÊË—ËU−¹ ÊuO½U½u?O« ÊU

Xerxes

f¹“d¹“ tÐ ÂU?? Íc« Ëe??G« l oO??M²UÐ ¨Êu??O?I??OMO?H?« ‰ËU?Š

d?O?ž Æ Ƃ ¥∏∞ ÂUF« w? …d¹e'« «u?ŠU?²?−¹ Ê√ ¨ÊU½u?OK ©”d?H« pK® Ác¼ ö?F?ł

Gela ö?O?ł

U?N??²?O?žUÞ …œU?O?Ë …“u?«d?Ý œ—«u?? W?U??{ Ê√

WO½U½uO« ÷—_« ÊUJÝ ŸUD²Ý« UL UU9 ¨WOzUN½ …—uBÐ oHð WËU;« ÆrOEF« ”dH« pK tÐ ÂU Íc« ËeG« dDš «Ëœd¹ Ê√

63


»dG« WLJŠ Êd???I« ‰ö???š W??¦?M¹—u??? q×??? Z¹—b???²UÐ UM?OŁ√ ‰uKŠ Ê√ w? pý ôË WŁ—U? X½U?Ë ¨W¹e?O½uÐu?K³« »d?(« —U½ ‰U?F?ý≈ vKŽ b?ŽU?Ý b? fU?)« ÆUMOŁ√ r$ ‰u√ v≈ W¹UNM« w œ√ w²« w¼ …“u«dÝ WKLŠ V¹œË√ d?OÞU?ÝQÐ j³?ðdð w²« ¨W1b?I« ‰U??L??A« v≈

Boeotia

Thebes

W?³?OÞ WM¹b? U?√

U??Oðu¹uÐ ‰u??N?Ý w l?I?²?? W1b??I« ¨…—u?N??A*«

Êd???I« ‰ö??š l?C??ð U?¼—ËbÐ W??³???OÞ X?½U?? b???IË ¨UMO?Ł√ s wÐd???G« »Ëd?(« ‰ö??š U¼—Ëœ sJ¹ rË ¨W??OÞ«d??I?²?Ý—√ W??OK√ rJ( f?U?)« b? W?³O?Þ VzU²? Èb?Š≈ Ê√ `O?×? Æ‚öÞù« vKŽ U?d?A W?O?Ý—U?H« w »d?(« v≈ «uKI?²½« W?³?OÞ q¼√ sJË ¨”«b?O½u?O «u? l  b?OÐ√ ¨rN??{—√ f¹d¹“ `??²??« Ê√ b??FÐ ¨Plataea U‡‡?¹UðöÐ w ”d??H« n U¼e?d s UN?½Ud×Ð W?½UO)« Ác¼ v?KŽ UMOŁ√ UN?²³?UŽ bI? UM¼ sË s «—b ÊËb?³¹ ÊuOMOŁ_« ÊU? 5(« p– cMË ¨©UOðu¹uÐ w ÍœU?OI« v≈ WÞd?³?Ý≈  “U?×?½« ¨UMOŁ√ …u? u/ l sJË ¨W?³??OÞ q¼_ —U?I?²?Šô« W¹e?O?½uÐuK³« »d?(« wË ÆW??O?UM« …u?I?« Ác¼ W½“«u? qł√ s W??³?OÞ …—ËU?:« W?O?H¹d« oÞUM*« Ê√ s ržd« vKŽ UM?OŁ√ ÂU?√ W³?OÞ  b?L? “U?O×½« ‰u?% ¨WÞd³?Ý≈  dB?²½« Ub?MF p– lË ÆX×?O²?ł« b U?N ÆUMOŁ√ v≈ ÊuF« XbË Èdš√ …d W³OÞ U????N —ËU????:« rOK?ù« vKŽ d?DO????ð Êb?*« ‰Ëœ rEF???? X½U???? b????IË sJË ¨rN?{—√ «uŽ—e¹ Ê√ n¹d« q¼√ W?ŽUD²Ý« w ÊU? YO×?Ð ¨…dýU?³ s ÊU?? w?²«  ôU??(« w U??√ ÆWM?¹b*« w e??d??²?ð X½U?? rJ(« W?DKÝ ‰Ëb« w ‰U??(« w¼ U??L?? W??U?F« ÊËR??A« w? W?—U??A*« U??N??O? s?JL*« ÊËdEM¹ ”UM« ÊUË ÆÊu—U?A¹ 5MÞ«u*« lOLł ÊU bI? ¨WOÞ«du1b« ¨åidiot tKÐ√ò t½Q?Ð t½u?H??B¹Ë W?ÝU??O?UÐ r²??N¹ ô Íc« qłd« v?≈ «—e?ý ÆåWU)« t(UB vKŽ pUN²ò wMFð WO½U½uO« w w¼Ë «cJ¼Ë ÆlÝ«Ë ‚UD?½ vKŽ W?Ž«—eK W?(U? W?O½U½u?O« W?Ðd?²« sJð rË ¨Èdš√ œöÐ s ‰ö?G« œ«dO²Ý« ¨ÊUJ« …œU¹“ l ¨Í—Ëd?C« s `³√ vKŽ WF«u« w?{«—_« u¼ ‰öGUÐ ÊU½uO« b¹Ëe² w?Ozd« —bB*« ÊUË

64


◊«dIÝ q³ d?O?³ œb?Ž ÊËd?I« d? vKŽ rO?√ YO?Š

Euxine

5?u¹ qŠ«uÝ œËb?Š

X¹“ —b?Bð ÊU½u?O?« X½U? p– qÐU?I? wË ÆW?O½U½u?O?« «d?L?F?²?*« s Æ·e)«Ë Êu²¹e« w vK?−??²ð 5O½U?½u??O« Èb W¹u??I?« W¹œd??H« W??ŽeM?« Ê√ w pý ôË q rN??H½√ vKŽ ÊËbL?²?F? WO?ŠUM« Ác¼ w rN? ÆÊu½U?I« s rN?Hu? W¹u?O?Ýü« œö³« wH? ÆU?O?ݬ w rN¹d?UF* U?U9 ÊËd¹U?G?Ë ¨œU?L²?Žô« 5Š vKŽ ¨¡UL?« s WeM bFð 5½«u v≈ bM²ð rU?(« WDKÝ X½U qł_ ÊU???½ù« l?M s 5?½«u??I?« ÊQÐ Êu???d???²???F¹ «u½U??? 5O?½U½u???O« Ê√ WI?«u0 ÁdOOGð sJ√ ¨Ád?BŽ l UIH?² Êu½U Í√ bF¹ r «–S? ÆÊU½ù« ÆW³ł«Ë t²ŽUÞ ÊS VF?A« rŽœ vKŽ eJðd¹ Êu½UI« «œU sJË ¨VFA« Ê√ ◊«d?I?Ý i— u¼ «c¼ Êu½U?I« «d?²?Šô wJO?ÝöJ« q¦*« ÊU? b?IË ÆWOMOŁ_« WLJ;« tOKŽ tÐ XC Íc« «bŽù« rJŠ s »dN¹ 5½«u????ò W????HK?²???<« Êb?*« Èb Ê√ w?MF¹ p?– ÊU??? t?ð«– Xu?« wË U?NMO?Ð  U?Ž“UM*« W¹u?ð lO?D²?ð WDKÝ „UM?¼ sJð r YO?×Ð ¨åW?H?K²?? ÆWOLKÝ WI¹dDÐ WOKš«b«  UUM?*« qFHÐ ¨UNH½ vKŽ WL?IM ÊU½uO« X½U «cJ¼Ë oOI?ײРXË Í√ w U?N `L¹ r b?Š v≈ ¨WO¾¹e?−²« W¹œd?H« WŽeM«Ë ¨d³?_« —bMJÝù« …dDOÝ X% XFu? ¨…bŠu W√ U?NHuÐ —«dI?²Ýô« q¦?Ë  U??ÝR? „U?M¼ X½U? p– s ržd« vKŽË ¨b??FÐ U?L?O? U?Ë— rŁ UMŁb?% bIË ÆW?O?UIŁ …b?ŠË U?NH?uÐ U¼—«dL?²?Ý« XŠUð√ Wd?²?A U?OKŽ ¨©wU?I?¦« b?OŠu?²« w ö?U?Ž U?N?H?uЮ WO?u?I« W?L?×K*« sŽ q³? s U?F??O?L?ł Êu?O?½U½u?O« ÊU? b??I? ∫U¼d?O??ž Èd?š√ jЫ˗ „UM¼ X½U?? sJË «u½U?Ë ¨W?¦M¹—u? Z?OKš ‰U?L?ý W?F?«u« ‰ö?²« w w?Hœ b?³?F? Êu?Ýb?I¹ ÆU —bIÐ wHœ …¡u³½ Êud²×¹ wðu?? v?≈ e??d¹ Íc« ¨u?uÐ√ tù« …œU??³???Ž e??d?? wH?œ X½U??

Python

Êu¦?O³« q²? t½√ W1bI« …—uDÝ_« ÍËdðË ÆqI?F«Ë —uM«

«c???N? «b???OK?ðË ¨ÂöE?« v≈ e???dð w?²« W¹—u?DÝ_« W???O????(« u¼Ë

65


»dG« WLJŠ ÂuI¹ uuÐ√ ÊU b³F*« «c¼ wË ¨wHœ w «b³F ”UM« vMÐ qLF« ÊS?? pc? “«u?? u??×½ v?KŽË ÆW??O½U?½u??O« ÕËd« «e???−M W¹U???L??×Ð Æd?O?ND²« ”u?IDÐ UD³ðd? U?O?ö?š√ U¼U?&« sL?C?²ð uuÐ√ …œU?³?Ž t??I??( Íc« f½b?« sŽ d??HJ¹ Ê√ v≈ dD?{« b?? tð«– tù« ÊU??Ë q_« qL??×¹ Êü« `³??√Ë ¨W¹—uD?Ý_« W?O??(« vKŽ Á—U??B??²½« b??FÐ ødH?²G¹ ô ¡UM¦²?Ý« „UM¼ sJË ÆÂbUÐ rNH½√ «u?½œ s2 s¹dšx WIŁ u/ vKŽ dEMK W²ö«  UöF« s Ê√ l«u«Ë ¨Â_« q² u¼ U¹b?????O?????ł«d?ð w

Orestes

XÝ—Ë√ b?????$ Ê√ rN?????????H?½QÐ 5?OM?OŁ_«

tù«Ë UMOŁ√ W?Nù« qC?HÐ WL?N?²« Ác¼ s «dO?š√ √d?³¹ ¨”uKO?Ý√ ¨U?? vMF?0 ¨ÍuDMð tðU???O??Š X½U?? Íc«

Aeropagus

”u??łUÐËd¹√

lI¹ ÊUJ u?uÐ_ w½U?¦« w?Ozd« b?³?F*« U?√ ÆW?O?M“ W?—U?H? vKŽ qzU?³??IK W?OM¹œ ¡U??I?²« WDI½ X?½U? w²«

Delos

”uK¹œ …d¹e?ł w

Êb*« W?DЫ— w ‰U?*« XO???³ «e???d??? U??? …d???²???H? XKþË ¨W???O?½u¹_« Æ©”uK¹œ v≈ W³½® WOK¹b« ¨UFOL?ł 5O½U½uO« qLý lL& X½U Èdš√ WL?OEŽ WÝR „UM¼Ë ¨e??O½uÐu?K³« »d??ž w ¨U??O??³??L??OË√ q?³??ł vKŽ ÂU??Ið w²?« »U??F_« w¼Ë W¹uË_« U??N X½U??Ë ¨ «uMÝ l?З√ q …d? Íd??& »U??F_« Ác¼ X½U??Ë rEŽ√ ·d??ý „UM¼ sJ¹ r?K ¨U?Nð«– »d??(« v²??Š ¨d?š¬ qL??Ž Í√ vKŽ ¨—U??G« s qOKS?Ð Ãu?²¹ ezU??H« ÊU?? «cJ¼Ë Æw³??L?O?Ë√ d?B½ “«d??Š≈ s b?OK??² ôU?¦9 U??O?³?L?OË√ w? ’U?)« U¼b?³?F?? w t?²M¹b?? t lMBðË Ác¼ U????N????O???? X¹d????ł√ w?²« vË_« …d?*« X½U????Ë ¨Àb????(« «c¼ Èd????– Êu??O½U½u??O« `³??√ 5(« p?– cMË Æ Ƃ ∑∑∂ ÂU??F« w  U??IÐU??*« ÆWO³LOË_« »UF_UÐ se« Êu³×¹ w²« WL?OI« vKŽ W?OŠ Wö?Ž X½U WO?³L?OË_« »UF_« Ê√ l«u«Ë `{«Ë d?š¬ q¦? W?L?O?I« Ác¼Ë Æb??'« v?≈ U?N½Ëe?F¹ Êu?O½U½u?O« ÊU? Ê√ ULK¦ Ê«bÐ√ ”UMKK ¨ÂU−½ô« vKŽ ’dŠ s tÐ ÊËeOL²¹ U vKŽ W?I?O??I?(« Ác¼Ë ÆV¹—bðË Ê«d? v≈ W??łU?Š w U?L¼ö?Ë ¨ôu??I?Ž rN

66


◊«dIÝ q³ p– v≈ Êu??L?²M¹ «u?½uJ¹ r ÊU½u??O« ÍdJH? Ê√ «b??O?ł d??c?²½ UMK?F?& À«dð s Y¹b??(« UM*U?Ž tŁ—Ë Íc« włU??F« Ãd?³« wH?I?¦?? s ŸuM« ÆvDÝu« —uBF« w 5OÝ—b*« ÊU? U «d?O?¦J ¨‚d« ÂUE½ sŽ W?LK nO?C½ Ê√ UMOKŽ wG?³M¹ «dO?š√Ë »—U−?²« ¡«dł≈ Ê_ ¨W?O³¹d?−²« ÂuKF« w «u?×KH¹ r 5O½U½uO?« Ê≈ ‰UI¹ dO?ž ÆbO³?F« vKŽ «—uB?I ÊU q?LŽ u¼Ë ¨t¹bO ¡d*« fO½b?ð wMF¹ ÊU b¼«u?AU? Æl¹d?« ÃU?²M²?Ýô« «c¼ s? öO?KCð d?¦?√ rJŠ b?łu¹ ô t½√ W?O?L?KF« rNð«“U?$≈ ö??−?Ý s `C?²¹ U??L? ¨fJF« vK?Ž Õu?{uÐ ‰bð sL?? ‰U?Š Í√ vKŽË Ær¼d??B?Ž s W??O?I??³?²*« …—U??L?F«Ë X×?M« —UŁ¬ sË ÊU? t½√ s ržd« vKŽ ¨rNðU?O?Š w bO?³?F« W?OL¼√ w mU?³½ ô√ UM³?ł«Ë Ê√ `O?× ¨rN¹b¹√ Êu?b?²?¹ ô …œU?« ÊQÐ oc×?²? ”U?Š≈ „UM¼ Êu¹—u? w U??N???L???łUM s? W??C???H« Êu???łd?????²???¹ «u½U??? s¹c« p?¾Ë√ vKŽ ‰u??I« sJ1 p– lË ¨U??O½U?½≈ ô «d?O??B? Êu½U?F?¹ «u½U?

Laurion

¨…bL?F²? …u?IÐ qUFð sJð r Êb*« w b?O³?F« ŸuL?ł Ê≈ ‰UL?łù« tłË sI²¹ ÊU u UuBšË ¨…dO³ W?LO «– ÊU b³F« Ê√ UNM »U³Ý_ p–Ë r{ ‚U?D½ vKŽ ‚d« ÂUE½ U√ Æb?O³F?« s dO¦? —d% b?Ë ÆU W?dŠ Æw½U½uO« fU)« ÊdI« v≈ W³MUÐ oŠô dBŽ v≈ wL²MO ob??²« u¼ Æ Ƃ fU??)« Êd?I« tÐ r??²¹ U?? V−?Ž√ ÊU?? U0—Ë U???L?? ÊuM?H« vKŽ ‚b???B¹ «c¼Ë Æw?KI???F« Ÿ«bÐù«Ë WÐd???−??²?K TłU???H*« ÊU?? oÐU??« Êd??I« w X×M« Ê√ 5?Š vKF?? ÆW?H??K?H« vKŽ ‚b??B¹ WO½u?ŽdH« W¹dB*« ‰u?ú WFU?'« WOKJA« WŽeMUÐ kH?²×¹ ‰«e¹ô ÆfU?)« Êd?I?« w …Q?−? t?O? X?Ðœ b? …U?O?(« b?$ ¨U?N?Ð dŁQð w²« v≈ W??IÐU?« —u??B?FK …e??O?L?*« W?OKJA?« ”u?ID« Xu??% »œ_« wË w ¡wý q `³√Ë

Attie

WOJOð_« U?«—bK W½Ëd œ«œe¹ Íc« lÐUD«

¨ÊU??½ù« ÂU??√ ‰UM?*« b?O??F?Ð ·b¼ W??LŁ b??F¹ r Y?O?×?Ð ¨ŸU??ð«Ë œb9 ”—uJ« u¼ fHMUÐ W?I?¦UР—U?F« ”U?Šù« «c¼ sŽ d?³?F¹ U? dO?šË s …U?O?(« w rò ∫fOK?u?u? åw½u?−?O?²½√ò W?O?Šd?? w —u?N?A*«

67


»dG« WLJŠ s ŸuM« «c?¼ sJË ¨åUðËd?³??ł U?N??LEŽ√ ÊU?½ù« sJ?Ë ¨—U?³?ł ‚uK?? v≈ Èd?š√ …d?? œU?Ž b?? ÊU? Ê≈Ë ¨W?OU??²« —u?B??F« w »U?ž —u??F?A« W??ŽeM« V¹œ√ UÐU??²?? wH?? ¨W??¦¹b?(« W??C??NM« d??B??Ž ‰ö??š …U?O??(« b?OFÐ b?Š v≈ WNÐU?A ¡«—¬ b?$ ¨ Alberti wðd³√ ¨wUD¹ù« W?O½U½ù« s —b?I?« «c¼ qJÐ r?²¹ «d??B?Ž Ê√ w pý ôË ¨ÊU??½ù« W½UJ sŽ Ê√ sJ1 f?HMUÐ W??I??¦« Ê√ d??O??ž ÆÁœËb??Š „—b¹ Ê√ sJ1 ô W¹u??O??(« …d?šQ??²*« qŠ«d*« w ¨◊«d??I?Ý √bÐ «cË ¨v?{u?H«Ë —Ëd??G« v≈ ÍœRð ÆdO)« …—uBÐ ”UM« dc¹ ¨fU)« ÊdI« s ÃË√ W???O½U½u???O?« …—U??C???(« t???O??? XG?KÐ Íc« —UÞù« u?¼ Ê–≈ «c¼ u¼ UNO? sU √b³ vKŽ WLzU?I« …—UC(« pKð X½U bI ¨U?N²LEŽ U0—Ë ¨W?OKš«b«  UŽ«d?B« qFHÐ ‚e?L²K W?{dF? ¨ÂU−?½ô« √b?³ vKŽ ¨U???N½_ p– ÆU??N??²???LEŽ s œ«“ Íc« u?¼ W¹U??NM« w? «c¼ ÊU?? 5O?½U½u????O« r?Cð WËœ W????U????≈ s j? sJL????²ð r? U????N½√ s r?žd« Âu?O« v?≈ X«“U?Ë ÊU½u?O« ÷—√ «Ëe??ž s q  d?N?? b? ¨U?F?O??L?ł W?H??Ýö?H« ‰Ë√ ÊU? Æ»d??G« …—U?C??Š t?O? —Ëbð Íc« —U?Þù« qJAð qþ Íc«

Anaxagoras

”«—u?łU???U½√ u¼ U?MOŁ√ w «u?ýU??Ž s¹c«

v²???Š W??O???Ý—U???H« »Ëd??(« W?¹U??N½ c?M ¨U???U??Ž 5Łö?Ł WЫd?? „U?M¼ s UO?½u¹√ ªbu*« YOŠ s ”«—u?łU?U½√ ÊU bIË ÆÊd?I« jÝ«Ë√ U?¦¹—Ë tðU?UL?²¼« YO?Š s ÊU?Ë ¨ Clazomenae ÍUMO?Ë“ö? WM¹b? w XF?Ë b? W?OK_« tðbKÐ X?½U?Ë ÆWO?DK w W?O½u¹_« W?Ý—b?LK l UMOŁ√ v≈ b?Ë t½√ Ëb³¹Ë ¨W?O½u¹_« …—u¦« XË w ”d?H« WC?³ e?OKJ¹d³ U?I¹b?Ë ULKF? ÊU t½√ —U?³?š_« ÍËdðË ÆwÝ—UH« gO?'« U XË w ÊU

Euripides

”bO³¹—u¹ Ê√ iF³« Èd¹ qÐ

Pericles

ÆÁcOöð s «bŠ«Ë ”«—u????łU????????U?½√ qG????Að w?²« U????Žu????{u?*« r¼√ X?½U???? b????IË qOœ q_« vK?Ž UM¹bË Æ U?O½uJ« w? Y×?³«Ë W?O?LKF?«  U?Žu?{u*« XDI?Ý Æ Ƃ ¥∂∑ ≠ ¥∂∏ wH ¨U?IOœ UE?Šö ÊU t½√ v?KŽ bŠ«Ë

68


◊«dIÝ q³ ¨Aigospotamos ”u??−¹≈ d?N½ w? VN?A« —u??? s? …d?O??³? WK²?? ÊuJ²ð Âu?−M« Ê≈ ‰uI¹ t²KF?ł w²« »U³?Ý_« s WF?«u« Ác¼ X½UË Æ…bu² WMšUÝ —u s w –uHM« ÍË– s ¡Ub√ ”«—ułUU½_ ÊU t½√ s ržd« vKŽË Ê_ p– ¨o?_« wI??O???{ 5EU???;« 5O?MOŁ_« VC???ž —UŁ√ b???I?? ¨UM?OŁ√ w v²??Š dÞU?<UÐ ·u??H?×?? qL?Ž u¼ ¨w?³?F?A?« d?O?ž ¨q?I?²??*« dJH« p¾Ë√ U?NÐ s?R¹ w²« «e?O?×?²*« l? ÂœU?B?²¹ U?bMŽË ¨—u?B??F« qC?√ UOIOIŠ «dDš `³B¹ Ê√ sJL*« sL? ¨5—UF« dOš rN½√ ÊuKO²¹ s¹c« Ê√ W?K??Ð 5?D?« œ«“ U?2Ë ¨·u??Q?*« j?)« v??K?Ž Ãd??????????????¹ s? q? v??K?Ž j/ «c¼ Ê√ l«u«Ë Æ”dH« l UHÞUF² tÐU³ý w ÊU ”«—ułUU½√ WzU?L??L?)«Ë 5H_« «u?Ž_« ‰«uÞ d?O?³? d?OG?ð tO?KŽ √dD¹ r t½√ Ëb?³¹ ‰ö?C?« w²?L?N??²Ð ”«—u?łU???U½√ ru??Š b?I?? ‰U?Š Í√ vKŽË ¨…d??O?š_« Ê√ sJL*« s ÊU? w?²« WÐu?I?F« ŸuMÐ 5Mu? UM?Ë Æ”d?HK “U?O?×½ô«Ë s s?JË ÆWÐu???I???F?« Ác¼ s U???NÐ X?K√ w²?« W???I¹dD?UÐ Ë√ ¨t???OKŽ l?uð Æ«bOFÐ tÐ »d¼Ë s−« s tŽe²½« b eOKJ¹dÐ tI¹b Ê√ ezU'« q«Ë YOŠ

Lampsacus ”u?U?³?ô w gOF?O b?FÐ UL?O? qI²½« b?Ë

WM¹b*« Ác¼ wM?Þ«u? Ê√ k(« s?Š sË ÆtðU?Ë v²?Š f¹—b?²UÐ ‰U?G?²?ýô« Ê√ bÐ ôË Æ…—UM?²?Ý« d??¦??√ …dE½ U??N?Ý—U1 ÊU?? w²« ‰U??L??Ž_« v≈ «ËdE½ b?? qDFð ”—«b*« X½U? Íc« a¹—U²« w bO?Šu« ·uKO?H« ÊU ”«—ułU?U½√ w tLOUFð ”«—ułUU½√ ÷dŽ bË ÆtðUu W¹uM« ÈdcUÐ ‰UH²Šô« w Íc« ¨◊«d?I??Ý d?– b?IË ÆÈd??š√ —œU?B? w tM «—c??ý UM XO?IÐ »U??²? W?uQ*« d?Ož ¡«—ü« Ê√ tðU?C?I d?– ¨‰ö?C« WL?N?²Ð b?FÐ U?LO? Á—ËbÐ ru?Š s ÊU? Íc?« ¨”«—u?łU??U?½√ ¡«—¬ l«u« w w¼ U/≈ U??N?UM²?ŽUÐ r?Nð« w²« Æ…bŠ«Ë åULš«—œò qÐUI tÐU² ¡«dý hý Í_ sJL*« s fOKœU?³½√ W¹dE½ ÊQý UN½Q?ý ¨”«—ułU?U½√ W¹dE½ X½U? bIË ULMOÐ ¨sJË ¨”b?OM—UÐ tN?łË Íc« bIMK ÍbB?²K …b¹bł WËU×? ¨q³ ¨œ—U³«Ë —U?(« œ«b{_« włË“ ·«dÞ√ s ·dÞ q v≈ fOK?œU³½√ dE½

69


»dG« WLJŠ ¨b?I?²?F¹ ”«—u??łU??U½√ b?$ ¨W?O?ÝU?Ý√ …œU? t½√ v?KŽ ¨VÞd«Ë ·U?'«Ë q w WðËU??H?²? W??³?MÐ sL??C?²? Ác?¼ s ö? Ê√ ¨p– s fJ?F« vKŽ ‰U Ác¼ t²O?C X³¦¹ wJË ¨UNL−?Š dG ULN ¨…œU*« s WKO?¾{ WFD ¡Íe?& œd??−? Ê_ p?– ÆW¹U?N½ ô U?? v≈ ÂU???I½ö …œU*« W??OKÐU?? …dJHÐ Ê≈ –≈ ¨nK² ¡wý —uNþ v≈ t¹√— w ÍœR¹ ô ¨d?G√ lD v≈ ¡UOý_« Ê√ Ë√ ¨ÊuJ¹ ô√ ‰U???Š ÍQÐ sJ1 ô szU?? u?¼ U?? Ê√ X³Ł√ b?? ”b??O?M—UÐ ÂU?I½ö WKÐU? …œU*« Ê≈ qzUI?« ÷«d²?ô« Ê√ l«u«Ë ¨ÊuJ¹ ô U `³?B¹ U√ ÆUN?O dNE¹ …d ‰Ë√ Ác¼ X½UË ¨n¹dÞ ÷«d²?« u¼ W¹UN½ ô U v≈ Íc« d_«Ë Æ‚UO« «c¼ w UMLN¹ ô d?√ uN QDš ÷«d²ô« «c¼ Êu w²« ¨W¹U??N½ ô U?? v≈ ÂU???I?½ô« W?OK?ÐU? …dJ? u¼ ÷«d?²??ô« «c¼ Á“d??³¹ sJ√ ¡b?Ð WDI½ UM¼U?¼ UM¹b Ê√ Ëb??³¹ «cJ¼Ë ÆÊU?J*« vKŽ qF??HUÐ o³?DMð ÊU U¹√Ë Æb?FÐ UL?O 5¹—c« bMŽ ⁄—U?H« ÊUJ*« …dJ d¹uDð UNM? UöD½« ”«—u???łU???????U?½√ b???I½ q?E ÷«d????²???ô« «c???N?Ð UML?KÝ u U?M½S???? ¨d???_« Æb(« «c¼ v≈ U×O× fOKœU³½_ vKŽ s¹b?C« b?Š√ VKGð v≈ lłd?²? ¡UO?ý_« 5Ð U?ö?²šô« U?√ ¨U —b?IÐ ¨u¼ ZK¦« Ê≈ ‰u?I¹ Ê√ ”«—ułU?U½√ ŸUD²Ý« «c?J¼Ë ¨dšü« W?* U??N?O? Ëb?³ð …dJ? Ác¼Ë Æœu?¹ Íc« u¼ iO?Ð_« ÊU? Ê≈Ë ¨œu?Ý√ ¡wý Í√ v≈ ¡wý Í√ ‰uײ¹ Ê√ sJ1Ë ¨vö²ð œ«b{_U ÆWODOKd¼ rU?F« w …œułu*« ¡U?O?ý_« Ê≈ò ∫”«—ułU??U½√ ‰uI¹ p– wË ¨d?š¬ wò ∫‰u?I¹ UL? ¨å”Q? WÐdCÐ iFÐ s? UN?CFÐ lD?²I¹ ôË r?IMð ô ¡UOý√ „UM¼ Ê≈ qÐ ¨Nous qIF« ô≈ ¨¡wý q s —b? błu¹ ¡wý q ÆåÁ—ËbÐ qIF« UNO błu¹ q×¹ Íc« ‰U?FH« √b?³*« u¼ UM¼U¼ Ád?c¹ Íc« qI?F« Ë√ å”uM«ò «c¼ ¨…œU? t½√ vKŽ tO≈ d?EM¹ qE¹ tMJË ¨fOKœU?³½√ bMŽ Ÿ«eM«Ë W?³;« q×? œ«u*« sŽ å”u?M«ò nK²???¹Ë ¨W??O???U??H???A«Ë W??d?« …b¹b??ý …œU??? sJð Ê≈Ë Æ¡UO?ý_« w Wd(« Y?F³¹ Íc« u¼Ë ¨jK²? dOž U?OI½ t½u? w Èdš_« Æw(« dOž s w(« eO1 U u¼ å”uM«ò œułË ÊS p– sŽ öCË

70


◊«dIÝ q³ Õ«u½ w t??³?A¹ U¹√— ÷d?F¹ t?½S? rU?F« «c?¼ q√ v≈ W?³?M?UÐ U?√ Àb?Š√ XË w Ÿu?{u*« «c¼ ‰u?Š ÕdDð X×?³?√ w²« —UJ_« WMO?F? Ác¼ V??²J?ð 5ŠË ¨U? ÊU?J w W??«Ëœ W??d?Š o?KD¹ ”uMU?? Æd??O??¦JÐ ¨U?N?²K²? —«bI* U?F?³ð W?HK²?<« ¡U?O?ý_« qBHM?ð ¨…uI« s? «b¹e W?d?(« bF²³?ð ¨÷—_« Ê«—Ëœ UNcI¹ w²« ¨—uB« s WKO?I¦« lDI« Ê≈ YO×Ð w √b?³?ð U?N½S? …d??O?³? W??Žd?Ð „d?×??²ð U?N½_ «dE½Ë ÆU?¼d?O?ž s d??¦?√ ÊQý t½Qý ¨”«—ułUJ½√ ÊU bIË ¨Âu−M« WFO³Þ dH¹ «c¼Ë ¨Z¼u²« Æ…dO¦ r«uŽ œułuÐ sR¹ ¨5O½u¹_« włuuO³« √b³*« WŽ«d³Ð Àbײ?Ý« bI ¨w(« „«—œùUÐ oKF²¹ ULOË ◊u?I?Ý u¼ ö??¦? —U?BÐùU? ¨œ«b??{_« vKŽ nu?²¹ ”U???Šù« Ê≈ qzU?I« U*√ V³?ð W?U¦?J« …b¹bA?« UÝU??Šù«Ë ¨ÂöE« u¼Ë ¨Áb?{ vKŽ —uM« Æ¡UCŽ_« nzUþË rKŽ w WFzUý X«“U ¡«—¬ pKðË ÆUIO{Ë s ‚œ√ W¹dEMÐ WMO?F Õ«u½ w vð√ b? ”«—ułU?U½√ ÊS? «cJ¼Ë Ê√ ¡UMF?Ð ‰ËU??Š t½√ v≈  U??×??O??LKð q_« v?KŽ „UM¼Ë Æt??IÐU??Ý W?¹dE½ Ëb??³¹ t?½√ s ržd« v?KŽ sJË ÆwU???)« ÊUJLK? Âu??N??H?? v≈ Íb???²??N¹ ¨W¹œU? d?O?ž WK?ŽU? …u? å”uM«ò s qF?−¹ Ê√ b¹d?¹ ÊU? t½Q? U½U?O?Š√ wÝU???Ý_« b??IM« ÊS??? p– vKŽË ÆÕU???−M« q p?– w `−M¹ ô t?½S?? ¨fOK?œU?³½√ Èb? b?−¹ r? U?L?? t¹b b??−¹ r ”b??OM—UÐ t??N??łË Íc« U‡‡ v‡‡≈ r‡‡‡?O?I²« W?OKÐUIÐ qzU?I« t?Š«d²?« ÊS p– lË ÆtMŽ WÐU?ł≈ vI?³ðË ÆrU?F« s¹uJð W?I¹dÞ d?O??Hð w «b¹b?ł U?b?Ið q¦1 W¹U?N½ ô ¨ÊUJ*« v?≈ wL??²Mð rO????I??²« W??OKÐU?? ÊQ?Ð ·«d?²??Žô« …u?Dš p– b??FÐ ÆÍ—c« V¼c*« —uNE Õd*« QON¹ pcÐË Æ«b??×K ÊU?? ”«—u??łU???U½√ Ê√ ¡d?*« —u?B??²¹ Ê√ QD?)« s* t½≈Ë WËb« W½U¹œ l výU?L²¹ ôË ¨UO?HK ÊU tû Á—u?Bð ÊS p– lË w²?« w¼ lzU????A« s?¹b« d¹U????ð ô w?²« Áƒ«—¬ X½U???? b????Ë ÆUMO?Ł√ w ¨å”uMKò ôœU?F ÁbMŽ ÊU? tù« Ê_ p– Ɖö?C« WL?Nð t?OKŽ X³Kł ÊU?? Í√d?« «c¼ q¦???Ë ÆW??d??Š q? q√ u¼ Íc« ‰U???F??H« √b???³*« Í√

71


»dG« WLJŠ d?O?¦¹ t½≈ –≈ ¨W?L?U?(« WDK« V½U?ł s «—e?ý t?O≈ dEM¹ ÊQÐ U?I?OKš rŁ sË ¨…bzU??« W¹dzU?F?A« U??Ý—U?L*« ÈËb?ł ‰u?Š U?uJ?ý l³DUÐ ÆWËb« WDKÝ f1 t½S œd?ÔÞ tK?ł√ s Íc?« V³???????« «bÐ√ ·d??????F?½ s ¨`?ł—_« vK?Ž UM?½≈ Æ Ƃ µ±∞ ÂUF« w

Croton ÊuðËd

WM¹b s? t²Ý—bË ”—užU?¦O

ÊuJð Ê√ s?J1 w²« V½«u??'« „—b?½ Ê√ d??O????F« s fOK? p– lË UM½_ p– ¨5(U??B« 5MÞ«u*« l U?Ž«e½ U?N?O?? X{U?š b? W?Ý—b*« X½U UL ¨WÝUO« w qFHUÐ fLG½« ”—užU¦O Ê√ dc²½ Ê√ wG³M¹ W?H?Ýö??H« Ê√ s ržd« vKŽ t½√ l«u?«Ë 5O½U½u?O« W?H??Ýö?H« …œU?Ž XHK¹ U? ÊS? ¨dA?³« W?OIÐ V½U?ł s `U?²? À«d?²« Âb?FÐ ÊuKU?F¹ ÁU?O*« d?OJFð w Êu?×?−M¹ Íb?I½ Í√dÐ Êu?b¹ U?bMŽ rN½√ U?I?Š dEM« s d?¦√ 5LU?(« oMŠ d?O¦¹ ¡wý ö? ÆWO«d?²Šô« W?ÝUO?K WMÝü« pý ôË ¨ÊË—u?B??²¹ U? —b?IÐ ¡U??LJŠ Êu½uJ¹ ô b? r?N½√ v≈ …—U?ýù« Êu??d?×¹ Êu?ðËd? q¼√ X?KF?ł w²?« w¼ ŸuM« «c¼ s U?ÐU?³??Ý√ Ê√ w ‰U???łd« v²???Š Ë√ ¨”—«b*« ‚d???Š Ê√ d???O???ž ÆW¹—u???žU??¦???O???H« W???Ý—b*« Í√d« vKŽ ¡U?C?IK …e?łUŽ WKO?ÝË t½√ «Ëb« vKŽ X?³Ł√ b ¨rN??H½√ v≈ œ√ b? WO?K_« WÝ—b*UÐ XI?( w²« WŁ—UJ« Ê_ p?– ÆœdL?²*« œu?N?ł q?C?HÐ p–Ë ¨vC? XË Í√ s? lÝË√ u?×½ vKŽ U??Nz«—¬ d?A½ «ËœUŽ s¹c«Ë ¨WÝ—b*« ¡UCŽ√ s …UO(« bO vKŽ «uKþ s¹c« p¾Ë√ ÆÊU½uO« v≈ Udý ŸU???³ð√ s ¡b???³« w ÊU??? W??Ý—b?*« fÝR??? Ê√ q³?? s? UM¹√— b???IË vIK²?ð Ê√ U?N —b?? œb?F« w? W¹—u?žU??¦?O??H« W¹dEM?« sJË ¨”—u?žU??¦?O??

Zeno

ÊuM¹“ wK¹ù« ·u?K?O?H« b¹ vKŽ d?O?B? XË b?FÐ …d?b? WÐd?{ ÆW¹dEM« Ác¼ tOKŽ ÍuDMð U „—b½ Ê√ Vł«u« s ÊS pc

¨ «b?ŠË s n?Q?²ð U?N½√ vK?Ž œ«b?Ž_« v≈ Êu¹—u?žU??¦?O?H« dE?½ b?I ¨WO?½UJ œUFÐ√  «– U?N½√ vKŽ ◊UI½ U?NK¦9 w²«  «bŠu« v≈ dE?M¹ ÊUË Ÿu½ s œU?F?Ð√ U?N Í√ ¨lu?  «– …b?ŠË WD?IM« ÊuJð Í√d« «c?N? U?F?³ðË

72


◊«dIÝ q³ œ«bŽ_« l qUF?²K UU9 W(U œbF« w W?¹dEM« Ác¼ ÆX½U U¹√ ¨U U¹—c?ł «œbŽ …b?Šu« sŽ dO?³F?²K —U?²½ Ê√ U?Lz«œ sJL*« sL ÆW¹—c?'« »d??{ qU??Š sŽ …—U??³??Ž W¹—c??'« œ«b??Ž_« s œb??Ž Í√ ÊuJ?¹ YO??×Ð U??bMŽ U??“Q?? t??ł«u¹ Í√d« «c¼ sJË ∫U??×??O??×?? «œb?Ž q?¦1 …b??ŠuK vKŽ ”U?Ið Ê√ sJ1 ô Ác¼ Ê_ ¨©W?¹—cł d?O?ž® ¡U?L? œ«b?Ž√ UMœU?Bð U?N?L?łd²½ w?²« WO?½U½uO?« WLK?J« Ê√ WEŠö*UÐ d¹b?'« sË Æu?×M« «c¼ © ® ¨ * åqIF« v≈ «dI²Hò ô ¨å”UOIK qÐU? dOžò wMFð X½U å¡ULò WLKJÐ

vKŽ Êu¹—u?žU?¦?O?H« VKG?²¹ wJ?Ë ¨q_« vKŽ ”—u?žU?¦?O? dE½ w p–Ë qOײ¹ w²« œ«bŽ_« Ác¼ v≈ ¡«b²¼ô« W?I¹dÞ «uŽd²š« ¨WÐuFB« Ác¼ Ác¼ «u?Ë ¨ U?³¹d?I?²?« s W?³?U?F?²? WKKÝ o¹d?Þ sŽ ¨U?N?O≈ ‰u?u« q¦ wH Æq³ s UNMŽ UMŁb% w²« WKB²*« —uJ« œU−¹≈ u¼ WI¹dD« qIðË ¨…d? …œb??;« W?ö?F« sŽ W?OU??²?²*«  «uD)« b¹eð VU??F?²« «c¼ w W??OzU???N½ô W??OKL??F« s?JË Æ—«d??L??²??ÝUÐ hU?M²ð d¹œU??I0 ¨…d??? U??NMŽ ÆW??OKL??FK wzU??NM« b?(« u?¼ t?b??N?²??½ Íc« r_« œb??F«Ë ¨U??N?ÝU??Ý√ W¹—cł  U³¹dIð v≈ ‰uu« lOD²½ UM½√ w¼ V¹—b²« «c¼ s …dJH«Ë pK² WKŁU2 W?L« Ác¼ Ê√ l«u«Ë Æb¹d½ U? —bIÐ b?(« s UMÐ »d²?Ið ÆY¹b(« dBF« w b(« ÂuNH UNOKŽ ÍuDM¹ w²«

Êu¹—užU¦OH« tÐ rI¹ ÊU Íc« ed« ∫—uDÝ WFЗ√ s w¦K¦ œbŽ ¨ U¦K¦*«

r_« œb???F« v?KŽ ‰bð w²?« W??L?KJ« b???$ YO???Š ¨W¹e???OK?$ù« W??G?K `K√ W?½—U??I?*« Ác¼ Æ[rłd²*«] wKIŽö« ¨tð«– Xu« w wMFð

73

(*)

Irrational


»dG« WLJŠ ÊS??? p– lË ÆÁc???N??? fÝ√ vK?Ž œb??F?K W¹dE?½ l{Ë sJ1 «c?J¼Ë ¨qB?²*« r?J«Ë qB?HM*« œb??F« 5Ð U?O?ÝU??Ý√ UDKš wH?ð …b??Šu« …dJ ·u?ÝË ÆWÝbMN« vKŽ W¹—u?žU?¦O?H« W¹dEM« oO?³Dð œd−0 «c¼ `C?²¹Ë ÆÊuM¹“ tNłË Íc« bIM« gUM½ 5Š p– vKŽ W³ðd²*« UÐuFB« Èd½ ¨W¹—užU?¦OH«  U?O{U¹d« UN?²HKš w²« ¨Èd?š_« WO?Ozd« …dJH« U√ b??I???²½« b???Ë Æ«d¹uDð U?¼œ«“Ë ◊«d??I???Ý U¼UM³?ð w²«Ë ¨q¦?*« W¹dE½ w?N?? ¨ÊuÞö?√ …œU?N?ý vKŽ U½b?L?²?Ž« «–≈ «c¼ ¨U¼—ËbÐ W¹d?EM« Ác¼ Êu?OK¹ù« sK ÆW?¹dEM« Ác??N w{U¹d?« q_« v≈ U??×??O??LKð q³?? s U½d??ý√ b??Ë qJý rÝ— Íb?:« dO?ž s Ê≈ ÆWO?ÝbMN« ”—užU?¦O? W¹dE½ ö¦? qQð rŁ ¨tŽö?{√ vKŽ WU?I*«  UFÐd*«Ë W¹Ë«e« rzU? YK¦* Wb« W¹U?ž oOœ ÊuJ¹ s rÝd?« Ê_ p– Æ U?FÐd*« Ác¼  U??ŠU?? ”U?O? v≈ ‰U??I?²½ô« Ê√ qO?×?²?*« s Ê≈ q?Ð ¨t?O? W?b« UMO?šuð U?L?N? W?KU? …—u?BÐ U?I?O?œ vK?Ž U½U¼d?Ð Âb???Ið w²?« w¼ ‰UJ?ý_« Ác¼ q¦???? X???OK? Æpc??? Êu?J¹ s ¨qU qJý v≈ ¨ÊU¼d?³« «c¼ q¦ qł√ s ¨ÃU²?×½ UM½≈ qÐ ¨W¹dEM« wK?F??? rÝ— Í√Ë Æt????L???Ý— s?J1 ô sJ?Ë tKO????ð sJ?1 Íc« ŸuM?« p– ÆUN U?N²?IÐUD Èb w  ËU?H²ð W?OM¼c« …—uBK W?½ ÊuJ¹ Ê√ wG?³M¹ V¼c? s U?Ëd?F «¡e?ł X½U? w²« q¦*« W?¹dE½ V u¼ j³?CUÐ «c¼Ë Æs¹dšQ²*« 5¹—užU¦OH« nAJ« s ÂU?−?½ö √b?³ ”—u?žU?¦O? Àb?×?²Ý« nO? UM¹√— b?IË w²« W?O³D«  U¹dEM«  d?Nþ nAJ« «c¼ sË ÆW?LGM*« —UðË_UÐ oKF?²*« vC?? b?Ë ¨œ«b?{_« 5?Ð Ê“«u?²« s Ÿu?½ U?N½√ vKŽ W??×?B« v?≈ dEMð √b??³?? «u??I??³ÞË ¨b??F?Ð√ WKŠd?? …dJ?H« Ác??NÐ ÊËd??šQ??²*« Êu?¹—u??žU??¦??O??H« ¨Êb??³« ržU?Mð w¼ ¨Í√d« «c??N U??F??³ð ¨f?HMU?? ÆfHM?« vKŽ ÂU??−??½ô« —U?NM¹ U??bMŽË Ær?−K W?L??OK« WU?(UÐ WD?³ðd? fHM« `³?B?ð YO?×Ð sJL?*« sË ¨U¼—ËbÐ f?HM« qK?×??²ðË ¨b?????'« qK×??²?¹ ¨b????'« rO?EMð u¼ r?'« U?LMOÐ ¨WO?I?OÝu? Wü œËb?A*« dðu« U?N½√ vKŽ fHM« —u?Bð dðu« v?ð—« —UÞù« rD% U? «–S?? Ædðu« «c¼ t??OKŽ b??A¹ Íc« —UÞù«

74


◊«dIÝ q³ sŽ ·ö??²??šô« q nK²??? Í√d?« «c¼ Ê√ w pý ôË ¨t??L?žU?Mð b?I??Ë Ê√ Ëb??³?¹ –≈ ¨Ÿu??{u*« «c¼ ‰u???Š «b??N??Ž Âb???_« W¹—u??žU???¦??O??H?« —UJ_« ¨”u?HM« Ë√ Õ«Ë—_« Ê√ 5Š vKŽ ¨Õ«Ë—_« aÝUM²Ð sR¹ ÊU? ”—u?žU?¦O? ÆœUł_« u9 UL  u9 ¨«bNŽ ÀbŠ_« Í√d« «cN UF³ð W¹U?ž ¡Íd?ł ÷d?HÐ ÊËd?šQ?²*« Êu¹—u?žU?¦?O?H« ‰U? pKH« Ê«b?O? wË ¨W¹ed —U½ qÐ ¨÷—_« u¼ rU?F« ed ÊuJ¹ ô Í√d« «cN U?F³ðË ¨…√d'« WOzd? dO?ž …dOš_« Ác?¼ sJË ¨—UM« Ác¼ ‰uŠ —Ëb¹ Vu? ô≈ ÷—_« UË «ËdE½ bË ¨ed*« sŽ ULz«œ bOFÐ ÷—_« s tO gOF½ Íc« V½U'« Ê_ —UM?« s ”UJ?F½ôUÐ Á—u?½ vIK²?¹ ¨Vu??? U???N?½√ vKŽ U?¼—ËbÐ ¨fL???A?« v≈ W¹e?d0 qzUI« ÷d?H« ÁU?&« w WK¹uÞ …uDš pKð X½U? bIË ÆW¹e?d*« qJA« sJË ÆbFÐ ULO

Aristarchus fšdDÝ—√ tÐ ‰U Íc«Ë ¨fLA«

U2 ¨W?Lł UÐu?F t?{d²?Fð XKþ rN?²¹dE½ Êu¹—u?žU¦?OH« tÐ ⁄U? Íc« «dE½Ë ÆW??×D?? ÷—_« ÊQÐ qzU??I« Í√d« v≈ …œu??F« vKŽ uDÝ—√ «b??Š ¨Í√d« «c?¼ ÊS?? ¨Èd???š√ Õ«u½ w? WKzU?¼ WDKÝ s? uDÝ—_ ÊU??? U??? v≈ w²« W??OU??²« —u?B??F« w «bzU??Ý `³??√ Íc«u¼ ¨`O??×?B?« Í√d« fOË ÆWOK_« —œUB*« UNO XO½Ô ÊS??? ¨¡U???O???ý_« s¹uJ?²Ð W???IKF???²?*«  U¹dE?M« u/ v≈ W???³????MUÐ U???√ Ë√ 5IÐU« s¹dJH*« s d?O¦ UNK¼U& WH?BÐ ·d²Fð X½U W¹—užU?¦OH« .b?Ið U?N?½Ëœ s qO?×?²?¹ w²« ¨⁄«d??H« …dJ w¼ pKð ¨U?N??L?N? «Ë¡U?Ý√ U?LO? œuFð W?ODÝ—_« W¹dEM« b?$ UC¹√ UM¼Ë ÆW?d?×K ‰uI?F d?O?Hð UM¾?ý «–≈ U?√ ¨⁄«dH« iG?³ð W?F?O³D« Ê≈ qzU?I« nK?²*« Í√d« v≈ b?FÐ Ê√ UMOK?F? ¨W??OzU¹e?O??H« W¹dEMK? `O?×??B« —uD²« ÁU??&« v≈ Íb?²??N½ Ê√ W????Ý—b?*« XËU?????Š p– ‰ö?????šË ÆÍ—c« V¼c?*« »U????×?????√ v≈ l?łd½ ÆfOK?œU?³½√ U??N??I??I?Š w²?« Âb?I??²« V½«u??ł VŽu??²??ð Ê√ W¹—u??žU?¦??O??H« dUMF« «uK³I¹ ÊQÐ rN `Lð r WO{U¹d« rNðdE½ ÊS ‰U(« WFO³DÐË «uF?{Ë p– s ôbÐË ÆWOzUNM« d?UMF« UN?HuÐ ¨UNÐ ‰U? w²« WFЗ_« «u??×???³??√ «cJ¼Ë ¨…œU?*« s¹uJð w? W??O??{U¹— W?¹dE½ vÝ—√ UD?ÝË ö??Š

75


»dG« WLJŠ ÂU??ł_« qJý U??N U?¾¹e?ł s nQ?²?ð U?N½√ vKŽ d?UMF?« v≈ ÊËdEM¹ w p– s b??FÐ√ W¹dEM« Ác¼ ÊuÞö??√ —uÞ b?Ë ÆW?LE²M?*« …b?U?'« ¡ôR¼ Ê√ Ëb???³???O??? U???Nð«– åd???BM?F«ò W???LK U???√ Æå”ËU???L???OÞò …—ËU???×??? ÆU¼u²×½ s¹c« r¼ s¹dšQ²*« 5¹—užU¦OH« b???I?½ vKŽ œd?« v≈ W???O???«d?« W¹œU*«  ôËU???;« s? U¹√ ÊS??? «c?J¼Ë lO???L??ł s? W??O???{d?? b???Fð Ê√ ¨W?KŠd*« Ác¼ v?²??Š ¨sJ?1 ô ”b??OM?—UÐ qE¹ ¨U?Nð«– W?OË_« W¹d?EM« w nF?C« ◊U?I½ X½U? U?L?N?L? ÆV½«u?'« UMO≈ ÂbI¹ Ê√ sJ1 ô WOÝUÝ_« œ«u*« s —U¦ù« œd− Ê√ `O×B« s o¹dÞ sŽ WDIM« Ác?¼ vKŽ …uIÐ ◊«d?I?Ý q³? qOb²« s?J√ bË Æö?Š Íc« ¨ÊuM¹“ rNÝ√— vKŽË ¨”bOM—UÐ ŸU?³ð√ UNÐ ÂbIð Z−(« s WKKÝ ÊuM¹“ bË b??Ë Æt «c??O?LKð ÊU??Ë ¨U?Nð«– ”b??OM—UÐ bK?Ð v≈ wL?²M?¹ ÊU? V½Uł v≈ ¨tM?Ž tdF½ Íc« b?OŠu« rN*« ¡wA«Ë Æ Ƃ ¥π∞ ÂU?F« u×½ öÐU??? b?? ¨”b??OM?—UÐË u¼ t½√ ¨W???O??ÝU??O???« ÊËR??AU?Ð r²¼« b?? t?½u?? uŽb?¹ V³Ý W?LŁ fOË ¨ÊuÞö√ U?N¹Ëd¹ WF?«Ë Ác¼Ë ÆUMOŁ√ w ◊«d?IÝ Æt³¹cJð v≈ WK¼c?? ZzU?²½ v≈ ÍœR?ð ¨q³? s UM?×?{Ë√ U?L?? ¨W?OK¹ù« W?¹dEM« Ê≈ b?IË ÆÍœU*« V¼c*« »uO?Ž Õöù  ôËU?× …b?Ž XcÐ V³« «c?NË wK¹ù« V?¼c*« ÊU?? «–≈ t?½√ 5³¹ Ê√ u¼ tÐ ÂU???O??I« Êu?M¹“ ‰ËU??Š U??? ÊU?? rŽeð w²« ¨t? W??UM*«  U¹dE?M« ÊS? ¨ÊU?½û ÍœU?F?« f(« Âb?B¹ Ê√ s ôbÐ ¨t½S? «cJ¼Ë Æ»dž√  UÐu?F v≈ ÍœRð ¨W?³I?F« Ác¼ qOcð u¼Ë ¨UN{—√ vKŽ W{—UFLK ÈbB𠨔b?OM—UÐ sŽ «dýU³ UŽUœ ÂbI¹ nu*« «c¼ Ê√ WOôb²Ýô« W−(UÐ 5³¹ rŁ ¨rB)« nu –UðUÐ √b³¹ nu?*« sŽ ŸU???b« ‰U????;« sL??? rŁ s?Ë ¨W???FM²?2 ZzU???²½ v?KŽ ÍuD?M¹ Ænu*« «c¼ jI¹ pcÐË ¨wK_«

reduction ad absurdum nK)« ÊU¼d??³ tÐU?A? Z−??(« s ŸuM« «c¼ Ê√ d??O?ž Æ—bML??O??J½√ bMŽ —uD²« W?¹dE½ sŽ ÂöJ« b?MŽ tMŽ UMŁb??% Íc« ÊöDÐ s ¡d*« ‰b?²?¹ ¨·uQ*« nK)« ÊU¼dÐ w?H ÆU?L?N? U?ö²?š« U?L?NMOÐ

76


◊«dIÝ q³ ‰ËUŠ b?I ÊuM¹“ U√ ÆW?KÞUÐ ÊuJð Ê√ bÐ ô UbI*« Èb?Š≈ Ê√ vKŽ W−?O²M« Æ5F? ÷«d²?« s 5²C?UM²? 5²−?O²½ ’ö??²Ý« sJL*« s Ê√ X³?¦¹ Ê√ u¼Ë ÆÊU?²KO??×?²?? U?L¼ qÐ ¨j?I? 5²KÞUÐ U?²???O 5²?−?O?²M?« Ê√ wMF¹ «c¼Ë tð«– u¼ ÊU???²??−??O???²M« ÊUðU?¼ tMŽ ÂeKð Íc?« ÷«d??²??ô« Ê√ p?– s Z²M²???¹ 5Ð W½—U?I? Í√ ÊËœ s t??I¹dÞ w d?O?¹ Z−?(« s ŸuM?« «c¼ ÆqO?×?²?? v≈ wL??²M¹ t½√ Í√ ¨U?U9 w?b?ł vMF*« «c??NÐ u?N? r?Ł sË ¨lzU?u«Ë ZzU??²M« W??−?(« Âb???²??Ý« s ‰Ë√ ÊU?? ÊuM¹“ Ê√ l«u«Ë Æ»«u??'«Ë ‰«R??« Ê«b?O?? ¨WHKH« w WOL¼_« rOEŽ —Ëœ W−(« ÁcN ÊUË ÆWO−NM WI¹dDÐ WOb'« ¨WU?)« UL?N²I¹dDÐ U¼«—uÞË 5O?K¹ù« s ÊuÞö√Ë ◊«dI?Ý UN?³²?« bË ÆWHKH« w WLN W½UJ UN X׳√ 5(« p– cMË Í—užU¦O?H« —uB²« vKŽ Uu−¼ UNÝU?Ý√ w ÊuM¹“ Z−Š X½U bI ÆWd(« ÊUJ≈ b{Ë ⁄«dH« b{ Z−Š pcÐ j³ðdðË Æ…bŠuK Ê≈ ‰u?I¹ ÊuM¹“ Ê≈ Æ…bŠu« …dJ? W×? ÂbŽ X³?¦ð W?−Š ôË√ qQ?²MK ¨pcÐ UMLKÝ «–S ¨ö√ błË U* ô≈Ë r−Š t ÊuJ¹ Ê√ bÐ ô błu¹ U q s Êu?J¹ YO???×Ð ¡e???ł q v≈ W???³???M?UÐ tÐ rK?½ Ê√ Í—Ëd???C« s ÊU??? —«b?≈ Ê≈ özU wC1 u¼Ë Ær−?Š Á—ËbÐ ¡e?'« «cN ÊuJ¹ Ê√ Í—Ëd?C« w WD?³? WI?¹dÞ pKðË ÆW?Lz«œ …—uBÐ Á—«b?≈ ÍËU?¹ …d? rJ(« «c¼ Í√ sŽ ‰U?I¹ Ê√ sJ1 ô –≈ ÆW¹U?N½ ô U v≈ ÂU??I½ô« WO?KÐU …dJ ‰U?šœ≈ ÊuJð Ê√ Í—ËdC« s ÊU ¨…dO¦ ¡UOý_« X½U «–S ÆdG_« u¼ t½≈ ¡eł bŠ v≈ …d?OG Êu?Jð Ê√ Í—ËdC« s Ê≈ qÐ ÆUF? ʬ w …dO?³Ë …dO?G œb??Ž Ê√ X³?¦ð W¹U??N½ ô U?? v≈ ÂU???I½ô« W??OKÐU? Ê_ ¨r?−?Š U??N ÊuJ¹ ô√ Ÿu?L−? Í√ ÊS? rŁ sË ¨r−?Š öÐ  «b?ŠË wC?²I¹ U2 ÆÁUM?²ô ¡«e?ł_« U r−?Š UN ÊuJ¹ Ê√ wG?³M¹ …bŠu« sJË ¨U?C¹√ r−Š öÐ  «b?Šu« ÁcN ÆÁUM²ô bŠ v≈ …dO³ ¡UOý_« ÊS rŁ sË ¨tð«– Xu« w œb????F?« W¹d?E½ Ê√ X?³????¦ð U?????N½√ v?≈ W????−????(« Ác?¼ W????O?????L¼√ l?łdðË u UM½√ Èd¹ ”—užU¦?O Ê_ p– ÆWÝbMN« Ê«bO w oHð W¹—u?žU¦OH«  «b???Šu« œb???Ž d???c?½ Ê√ vKŽ s?¹—œU??? ÊuJ½ Ê√ w?G???³MO??? UD?š UMK?Qð

77


»dG« WLJŠ v≈ WLI« WOKÐU? …dJHÐ UMLKÝ «–≈ UM½√ `{«u« s sJË ÆtO …œułu*« Ê√ rN*« sL?? p– lË Æ«—u?? —U?N?Mð «b?Šu?« W¹dE½ ÊS?? ¨W¹U?N½ ô U?? WU?×?²?Ý« u¼ t??²?³?¦¹ U? Ê≈ qÐ ¨”—u?žU?¦?O? QDš X?³?¦¹ ô «c¼ Ê√ „—b½ ʬ w W¹U??N½ ô U?? v≈ W?L????I« W?O?KÐU? …d?JHÐË …b?Šu?« W¹dEMÐ ‰u??I« sŽ w?K??²?« V−¹ q?Ð ÆÊU??F???L???²??& ô U???L???N½≈ Èd???š√ …—U??³???FÐ Ë√ Æb???Š«Ë ¨W¹U?N½ ô U v≈ W?L?I« WOKÐU? wC?²Ið W?{U¹d« X½U «–S? ÆUL¼«b?Š≈ …d¹bł Èd?š√ WDI½ „UM¼Ë ÆW¹—užU?¦O?H« …bŠu« sŽ wK?²« s bÐ ö v‡‡MF*«  «– …b?Š«u« W?O?C?IU Æt?ð«– nK)« ÊU¼d?³Ð oKF?²ðË ¨WEŠö*UÐ Ê≈ qÐ ¨U??N?MOÐ U??L???O?? W??C??U?M²?? …d??ýU???³?? ZzU??²?½ U??N ÊuJ?ð Ê√ sJ1 ô w ¨Àb×¹ UL ¨Èdš√ U¹UC UNO≈ ·UCð 5Š ô≈ bu²ð ô  UCUM²*« 5²?−(« Èb?Š≈ w WU?C*« W?OC?I« ÊuJð Ub?MŽ ¨5²−?Š œułË WU?Š WU(« w UM¹b ÊS? «cJ¼Ë ¨Èdš_« w W?UC*« WO?CI« l WC?UM²  «b‡‡‡Šu«Ë …d‡?‡‡O?¦ ¡U?O?ý_« Ê√ w¼ U?L¼ôË√ ∫ÊU?²?−Š Êü« U?N?¦?×?³½ w²« …d?O¦? ¡U?Oý_« Ê√ w¼ W?O½U?¦«Ë ¨r−?Š ¡UO?ýú fOK rŁ sË ¨r−?Š öÐ ÊU?²?b?I?*« U?√ ÆÁUM²? ô r−?Š ¡U??O?ýúK rŁ sË ¨r−?Š U??N  «b?Šu«Ë r−?Š  «– UN½√Ë ¨r−?Š öÐ  «bŠu« Ê√ U?L?N ÊU?²C?UM²*« ÊU²?OU?{ù« p– vKŽ Vðd²¹Ë ÆŸUM²ô« W×{«Ë W−?O²M« ÊuJð 5²U(« U²K wH ÆU —uB²« u¼ QD)« ¡wA« «c¼Ë ÆQDš U U¾Oý W−Š q w²bI w Ê√ Æ…bŠuK Í—užU¦OH« Á«d½ ¨⁄«d???H« …dJ?H ÷—U???F*« ”b???OM—UÐ n?u?? Êu?M¹“ rŽb¹ w?JË UML?C?²? ÊuJ¹ Ê√ VłË «œu?łu? ÊUJ*« ÊU? «–S? Æ…b¹bł W?−?×Ð Âb?I?²¹ v≈ «cJ?¼Ë ¨d??š¬ U½UJ ÊuJ?¹ Ê√ ô≈ sJ1 ô ¡wA« «c?¼Ë ¨U?? ¡wý w t½S?? ¨nu??²¹ ô Íc?« qK??²« «c¼ i?d¹ ÊuM¹“ ÊU?? U*Ë Æb??Š d??O??ž —UJ½≈ u¼ WI?OIŠ nu*« «c¼ t?OMF¹ U sJË ÆÊUJ WLŁ f?O t½√ Z²M²¹ ¨ÊuM¹“ Í√— w ¨Vł«u« sL? Æ⁄—U? ©ËU?Š® ¡U?ŽË ÊUJ*« Ê≈ qzU?I« Í√d« VFB« s ÊuJ¹ s sJË ÆtKGA¹ Íc« ÊUJ*« 5ÐË r'« 5Ð eO/ ô√ W¹dE½ b?{ VKIMð Ê√ WuN?Ð sJ1 ©ÍËU(«® ¡U?Žu« …dJ Ê√ „—b½ Ê√

78


◊«dIÝ q³ …d? rU?F« Ê≈ ‰u?I« Ê_ p– Æ”b?OM—UÐ U?NÐ ‰U? U?L? å sphere …dJ«ò ÊU?? «–≈Ë Æ⁄—U?? ÊUJ? w œu??łu?? t½√ WU??(« Ác¼ w? wMF¹ ¨W??O?¼UM²?? Ê√ tO „uJA*« sL ¨Á–U²Ý√ W¹dE½ vKŽ ÿUH(« v≈ UM¼ vF¹ ÊuM¹“ b?łu¹ sJ¹ r «–≈ ¨vMF? t «d√ W?O¼UM²*« …dJ« sŽ Âö?J« œd−? ÊuJ¹ Æ¡wý …dJ« Ác¼ ×Uš vL???¹ ¨Èd??š_« uKð …d??? Á—«dJð sJ1 Íc?« Z−??(« s Ÿu?M« «c¼ v≈ U???Lz«œ ÍœR?¹ ô u¼Ë ¨ infinite

regress W¹U???N½ ô U??? v≈ q?K??²?UÐ

Í√d« vKŽ ÷d??²?F¹ Ê√ Ác?¼ UMU¹√ w lOD²??¹ ô «b?Š√ Ê≈ q?Ð ¨iUMð ÊS?? ÊuM¹“ WU??Š w U??√ Æd??³??√ ÊUJ s ¡e??ł u¼ ÊUJ? q Ê≈ qzU??I« ÊuJ²?? ¨ÁUM²?? ô åœu??łu? u¼ U??ò ÊQÐ rK?¹ t½√ œd?: d??NE¹ i?UM²« Ê√ qO?×?²?¹ W¹U?N½ ô U? v≈ qK?²Ð vL?¹ U? t?ł«u¹ Ê√ w¼ W?−?O?²M« ÆUłd tM b$ w u¼ UNM ÃËd?)« qOײ?¹ w²« WOKK?²« Z−(« s ŸuM« «c¼ Ê√ u¼ Z−??(« Ác¼ t??²??³??¦ð U??Ë ÆnK)« ÊU?¼dÐ ‰UJý√ s qJ?ý l«u« ÆW×O× UN½QÐ rK½ WMOF Èdš√ WOC l iUM²¹ W−(« ”UÝ√ UN?Ý√— vKŽË ¨lЗ_« W?d(« U—U?H w¼ ÊuM¹“ Z?−Š dN?ý√ Ê√ vKŽ W?I¹dDÐ ”b?OM—UÐ sŽ l«b¹ Áb?$ U?C¹√ UM¼Ë Æ…U?H?×K«Ë qO?š√ W¹UJŠ Ê√ rN?OKŽ 5F?²¹ s¹c« 5¹—u?žU¦?O?H« vKŽ œd« ¡VŽ wIK¹Ë ¨…d?ýU?³? dO?ž W?d?×K d?O?Hð œU?−¹≈ sŽ e?−?Fð rN?²¹dE½ X«œU? qC?√ U?¾O?ý «u?b?I¹ sL lÐU²ð ‚U³Ý w …UH×K«Ë qOš√ oÐUð u t½≈ W−(« ‰uIðË ÆU¼—ËbÐ dO?ð  √bÐ …UH×K« Ê√ UM{d? uK Æt²?UM0 qOš√ o×K¹ Ê√ qO×?²*« qB¹ v²Š qO?š√ tO Íd−¹ Íc« Xu« w t½S? ¨—ULC*« w U W?U U? WU?? Xd?% b? Ác¼ ÊuJð ¨…U?H×K?« UNM  √bÐ w?²« WDIM« v≈ b …UH?×K« ÊuJð b¹b'« lu*« «c¼ v≈ qOš√ Íd?−¹ 5ŠË ÆÂU_« v≈ v≈ qOš√ UN?O qB¹ …d q wH «cJ¼Ë ÆöOK b?FÐ√ WDI½ ¡wA« XKI²½« Ê√ `O× Æ«bOFÐ Xd% b? WMOJ*« Ác¼ ÊuJð ¨oÐU« …UH×K« lu Æ«bÐ√ UNI×K¹ s tMJË ¨d¦Q d¦√ UNM »d²I¹ qOš√

79


»dG« WLJŠ rŁ sË Æ5¹—u?žU¦?OH« b{ W?Nłu? W−?(« Ác¼ Ê√ dc?²½ Ê√ UMOKŽË Ë√ «b?ŠË s n?R? t½√ vKŽ j)« v≈ d?EM¹Ë U?L?N??H?u? vM³??²¹ t½S? W?d?Š ¡jÐ ÊU? U?L?N? t½≈ ‰u?Ið Ê√ b¹dð U/≈ W?−?O?²?M« ÊS? pc ÆjI½ Æ‚U?³?« Íd& Ê√ q³? W?O¼UM²? ô W?U? lDIð Ê√ b?Ð ö ¨…U?H?×K« ÆUNL−Š w WOzUN½ô ¡UOý_« Ê≈ WKzUI« W−×K Èdš√ …—u Ê–≈ pK² pKð w? QD)« t??łË 5³½ Ê√ VF??B« s? fO t½√ s ržd?« vKŽË W³zU?ý Í√ UNÐu?Að ô W−?(« Ê√ UU9 U?×{«Ë ÊuJ¹ Ê√ bÐ ö? ¨W−O?²M« WI¹dD«Ë Æ…bŠuUÐ WIKF²*« W¹—u?žU¦OH«  U¹dEM« vKŽ œ— w¼ YOŠ s l{Ë o¹d?Þ sŽ ÊuJð U/≈ ¨W??−??O??²M« pKð w Q?D)« ÊU??O?³??² …b??O??Šu« v≈ …d?EM« Ác?¼ sŽ wK???²?« b???FÐ W???O¼U?M²???ö« q?Ýö???« w W¹d?E½ W³MÐ hUM²ð œËb?Š s nQ²ð WKKÝ ¨ö¦ ¨UM¹b X½U? «–S Æ…bŠu« lOD²½ UM½S ¨‚U³K W³?UF²*« qŠ«d*« ‰«uÞ√ w ‰U(« w¼ UL ¨W²ÐUŁ Ác¼ ŸuL−? ·dF¹Ë Æ…UH×KUÐ qOš√ o×KO?Ý l{u Í√ w V×½ Ê√ ¨œËb??(« s œb??Ž Í√ Ÿu??L??−?? «b?Ð√ t??OKŽ b¹e¹ s? œb??Ž t½QÐ WK?K« œËb(« s W¹U?HJ« tO? U0 dO?³ œbŽ Ÿu?L−? sJË ¨Á—«bI ÊU? UL?N ÊuJ¹ Ê√ wG³M¹ œb?F« «c¼ Ê√ WQ U?√ ¨¡UA½ Èb Í√ v≈ tM »d?²I¹ U¼—dI½ Ê√ V−?O ¨WMO?F WKKÝ Í√ v≈ W³?MUÐ ¨jI «b?Š«ËË ¨«bŠ«Ë t½QÐ ‚U??³?« w? sL?C??²*« qÝö??« Ÿu½ nu¹Ë ÆÊU¼d?Ð ÊËœ s UM¼  U?OËQ?Ð ÂU*≈ t¹b h?ý Í√ lO?D²?¹ Ÿu?{u?? u¼Ë ¨W?O?ÝbM¼ W?KKÝ qL???F« Ê√ d???c½ Ê√ wG???³M¹ sJ?Ë Æt??'U???F¹ Ê√ Ác¼ UM?U¹√ w W???{U¹d« W¹dE½ l{Ë sJL*« s? qFł Íc« tMO?FÐ u¼ ÊuM¹“ tÐ ÂU? Íc« Íb?IM« UM Ëb?³ð w²?«  U?Žu?L?:« pKð U?N?OKŽ eJðdð ¨qB?²*« r?J(« w W?L?OKÝ Æ‰UHÞ_« VFKÐ t³ý√ ÂuO« W??−?×Ð U½U??O??Š√ vL?ðË ¨W??—U??H? vK?Ž ÍuDMð Èd??š√ W?−??Š „UM¼Ë ‰u?IðË ÆwJO?²JU¹b« Âu−?NK d?šü« V½U?'« sŽ nAJð ¨å‚U³?« W?³KŠò U?NO?dÞ bŠ√ s ‚U?³« W?³KŠ d?³F¹ Ê√ «bÐ√ lOD²?¹ ô ¡d*« Ê≈ W−?(« w ◊U?IM?« s wzU?N½ ô œb?Ž —u??³?Ž t?OKŽ Ê√ wMF?¹ «c¼ Ê_ ¨d?šü« v≈

80


◊«dIÝ q³ d??³???F¹ Ê√ bÐ ô ¨WDI?½ v≈ ‰u??u« q?³??I?? ¨‚œ√ …—U???³??FÐ Ë√ ÆÁUM²??? s“ ÆW¹UN½ ô U v≈ «cJ¼Ë ¨nBM« nB½ rŁ ¨U?NO≈ WKu*« WU*« nB½ ¨W?−(« Ác¼Ë Æ‚öÞù« v?KŽ Wd?(« √b?³¹ Ê√ ¡d*« lÝË w fOK Ê–≈Ë v²?Š √b?³¹ œUJ?¹ ô ¡d*« Ê√ 5³ð w²« ¨…U?H?×K«Ë q?O?š√ W?−?×Ð W½Ëd?I? s nQ²?¹ rOI²?*« j)« Ê≈ qzUI« ÷d?H« ÂbNð ¨nu?²¹ Ê√ qO×?²¹ ÆÁUM²ô bŠ v≈ …dO¦ «bŠË błu¹ ô t½QÐ qzUI« ÷«d²ô« Ê√ X³¦¹ wJ 5¹dš√ 5²−Š ÊuM¹“ ÂbI¹Ë Æl{u« Õö?≈ v≈ ÍœR¹ s b?Š«u?« j)« w  «b?Šu« s ÁUM²? œb?Ž ô≈ w¼UM²*« œbF« fH½ s nQ?²ð ¨W¹ËU²Ë W¹“«u²? ◊uDš WŁöŁ ôË√ cšQMK w ÊU??d??×??²?? Ê«d??šü«Ë ¨s?U??Ý U??NM «b??Š«Ë Ê√ ÷d??HM?Ë Æ «b??Šu« s d?šü« ¡«c?×Ð q WŁö?¦?« lI¹ YO?×Ð ¨W¹ËU??²? W?Žd??Ð s¹œU?C?²? 5¼U?&« W?Žd??« Ê√ b??$ UM¼ ÆsU??« j)« ÂU?√ ÊU??d?×??²*« ÊUD)« d1 U??bMŽ ”UO?IUÐ ULNM qJ W?O³M« W?Žd« nF{ w¼ 5d?ײ*« 5DK WO?³M« „UM¼ ÊQÐ d?š¬ ÷«d?²?« vKŽ p– b?FÐ W?−?(« b?L?²?FðË ÆsU?« j)« v≈ W??Žd?« ÊS?? p– vKŽË ÆW??O½UJ  «b??ŠË „UM¼ Ê√ U?L?K¦? W??O½U?“  «b??ŠË s œb?×? œb?Ž ‰öš …œb?×? WDI½ d?³?Ž „d?×?²ð w²« ◊U?IM« œb?FÐ ”U?Ið ‰uÞ nBMÐ 5L?OI²?*« 5D)« bŠ√ t?O d1 Íc« Xu« wH? Æ UE×K« se?« ÊS?? UM?¼ sË Æ„d??×???²*« j?K qUJ?« ‰uDUÐ d?1 ¨sU???« j)« q …«–U??×0 U??L?N??F??u? v?≈ ÊUD)« qB¹ wJ? sJË Æ‰Ë_« nF??{ d?O??š_« 5d?×?²*« 5?D)« Ê√ Ëb?³¹ «cJ¼Ë Æ«b?Š«Ë UM“ ÊU??d?G?²?¹ U?L?N½S?? U?L?NM v≈ …bIF? W−(« ÊS l³DUÐË ÆUNÐ ÊUd?ײ¹ w²« WŽd« nFCÐ ÊU?dײ¹ ”U?Ý√ vK?Ž dJH½ U? —b??IÐ  UE( ”U?Ý√ vKŽ …œU??Ž dJH½ ô UM½_ ¨U?? b?Š Æ «bŠu« W¹dEM UU9 ULOKÝ «bI½ q¦9 UNMJË ¨ UU dzUD« rN??« q²?×¹ WE( Í√ wH? ÆrN??« W?−?Š „UMN? ¨«d?O?š√Ë ÆsU?Ý Â«Ëb« vKŽ u?N? Ê–≈Ë ÆsU?Ý u?N rŁ sË ¨t?ð«c U¹ËU? «e?O?Š W?−?(« Ê√ 5?Š vKŽ ¨√b?³ð Ê√ v²?Š l?OD²?ð ô W?d?(« Ê√ X?³?¦¹ «c¼Ë –≈ ¨ÊuM¹“ ÊS? «cJ¼Ë Æw¼ U2 U?Lz«œ Ÿd?Ý√ W?d?(« Ê√ X²?³Ł√ W?IÐU?«

81


»dG« WLJŠ vÝ—√ b? ¨u×M« «c¼ vKŽ q?BHM*« rJ« w W¹—u?žU?¦O?H« W¹dEM« Âb¼ qł√ s t?O≈ ÃU?²?×½ U?? u¼ tMO?FÐ «c¼Ë ÆqB?²*« rJ« w? W¹dE½ rzU?Žœ ÆqB²*« ÈdJ« pKH« w ”bOM—UÐ W¹dE½ sŽ ŸUb«

¿¿¿ s

Melissus

”u??OK u??N? d?šü« —u?N?A*« vK¹ù« ·u??KO?H« U?√

t½√ ÈuÝ tðUOŠ sŽ ·dF½ ô s×½Ë ÆÊuM¹e «dUF ÊU Íc« ¨”uUÝ Âe¼ t½√Ë ¨”u??U?Ý w Àb??Š Íc« œd?L??²« ‰ö?š U¹dJ??Ž «bzU?? ÊU? ö¹b???Fð ”u??????OK qšœ√ b???IË Æ Ƃ ¥¥± ÂU???F« w? wMOŁ_« ‰u?DÝ_« …œU?Ž≈ v≈ dD{« ÊuM¹“ Ê√ q³? s UM¹√— b?I ∫W?L?N WDI½ w? UOÐU?−¹≈ nu¹ Ê√ qO?×?²?*« s ÊUJ p– ` u sJ?Ë Æ⁄«dHK? tC?— b?O?Qð U?¾??O?ý W?LŁ ÊQ?Ð wŠu¹ nu« «c¼ Ê≈ –≈ ¨ÁUM²?? Èd? pK t½Q?Ð œu?łu*« Ê√ UMOKŽ r²?×¹ ⁄«d?H« œU?F?³?²?Ý« ÊS? «cJ¼Ë ÆwU?)« ÊUJ*« u¼ ¨t?ł—U?š u¼ «c¼Ë ¨ U¼U?&ô« lO?L?ł w ÁUM²?ô t½√ vKŽ ÍœU*« Êu?J« v≈ dEM½ Æ”uOK tO≈ vN²½« Íc« ÃU²M²Ýô« W??Ý—b*« tÐ XU?? Íc« åb??Š«u«ò sŽ t??ŽU?œ w ”u????OK V¼– b??IË ¨…dO¦? ¡UOý_« X½U u t½√ Èd¹ u?N ÆW¹—c« W¹dEM« ‚U³²?Ý« bŠ v≈ ¨WOK¹ù« ¡wý ô t½_ p– Æ”b??OM—UÐ bMŽ åb?Š«u?Kò öŁU2 U?NM q? ÊuJ¹ Ê√ Vłu ¨Wu??³?I*« …b??O?Šu« W¹dE?M« ÊS? «cJ¼Ë ÆU??Uð ¡UM vMH?¹ Ë√ Âb?F« s d??NE¹ ÍdJ« pKH« XO?²?H?²Ð U?N?O≈ qu?²½ w²« pKð w¼ ¨…d?¦J« œu?łuÐ ‰u?Ið w²«Ë ÆÊu¹—c« tKF U u¼ tMOFÐ «c¼Ë Æ…dOG „ö√ v≈ ”bOM—UÐ tÐ ‰U Íc« ¡«—¬ vK?Ž U????«b?¼ U????u????−?¼ ¨t????ÝU????Ý√ w? ¨ÊuM?¹“ ‰b????ł ÊU???? b?????I bMŽ ‰b?'« fÝ√ ¨tð«– Xu« w ¨‰b?'« «c¼ l{Ë bË Æ5¹—u?žU?¦O?H« U?LO? tMŽ Àb?×?²MÝ Íc« ¨÷d?H« ZNM v≈ W?³MU?Ð UL?O?ÝôË ¨◊«dI?Ý W−?( UO−NM U?«b²Ý« ¨vË_« …d?LK ¨UM¼U¼ b−¹ ¡d*« ÊS pc? ÆbFÐ w s¹d?×?³?²? «u?½U? 5OK¹ù« Ê√ sE« VKž√Ë Æ…œb?×? WQ??? w W?H?¦J tO b−?¹ Ê√ ¡d*« lu²¹ Íc« Ê«bO*« u¼ «c¼ Ê_ ¨W¹—užU¦O?H«  UO{U¹d« qOKI« ô≈ ·d?F½ ô ¨nÝú ¨UM½√ d?Ož ÆW?O?−NM*« W?I¹dD« Ác?N  U?IO?³Dð

82


◊«dIÝ q³ ÆrNðöOK% U?NÐ ÊËd−¹ ÊuO½U½uO« Êu?O{U¹d« ÊU w²« W?OKFH« ‚dD« sŽ w½U?¦« nBM« ‰öš U?O{U¹dK l¹d?« uLM« Ê√ `{«u« s Ëb?³¹ sJË —«u?×K W??Ý«— b?Ž«u —u?NEÐ U? —b?IÐ UD³ðd? ÊU? ¨fU?)« Êd?I« s ÆZ−(« ‰œU³ðË s øUMu?Š s d?O?G?²*« rU?F« d?O??Hð ¨u?×½ Í√ v?KŽ ¨lOD²?½ nO? ÊU bIË Æ…d?OG² U?Nð«– tÝ√ ÊuJð ô√ dO?H²« WF?O³Þ s Ê√ `{«u« XKLŽ nO UM¹√— bË ¨qz«Ë_« Êu?ODK*« r¼ ‰«R« «c¼ «uŠdÞ s ‰Ë√ W¹UNM?« wË ÆUN²?œ …œU¹“Ë WKJA*« d¹u% vK?Ž Z¹—b²UÐ WO?U²« ”—«b*« Ɖ«R« «c¼ vKŽ wzU?NM« œd« Âb Íc« u¼ WODK s dš¬ d?JH ÊU ¨WOL¼√ «– dš¬ U?¾Oý tMŽ ·dF½ ô Íc«

Leucippus

”u³u?O ÊU bI

¨WOK¹ù« WÝ—bLK …dýU?³ W−O²½ W¹—c« W¹dEM«Ë ÆÍ—c« V¼c*« uÐ√ u¼ ÆwHKH« Á—U ‰öš UNO≈ Íb²N¹ Ê√ ”uOK œU bË ”u³uO qšœ√ bI ÆdO¦J«Ë bŠ«u« 5Ð oOuð w¼ U/≈ W¹dEM« Ê≈ pK l U?NM q „d?²A¹ w²?«Ë ¨vB% ô w²« W½uJ?*« U¾¹e?'« …dJ w¼Ë ¨å «—c«ò w?¼ Ác¼ Ær??I?M¹ ô ¨VK ¨b??U???ł t½√ w ”b??O?M—UÐ  «—c« Ác¼ ÆU?N²ze?& sJ1 ô w²« ¡UO?ý_« ©w½U½uO« U?NK√ w® wMFð ¨b?Š«Ë UF?O?Lł  «—c« VO?dð Ê√ ÷d?²H?¹ ÊUË Æ⁄«d? w U?Ëœ „d×?²ð Ác¼ w ÂU?I½ô« W?OKÐU Âb?Ž vMF ÊU? bIË ÆqJA« w XHK?²š« Ê√Ë uN? tKGAð Íc« ÊUJ*« U?√ ÆU¹œU X²H?²ð Ê√ sJ1 ô UN½√ u¼  U?¾¹e'«  «—c« qF−¹ Íc« V³«Ë ÆœËbŠ dOGÐ U?O{U¹— ÂUI½ö qÐU l³DUÐ `³?√ pcÐË ÆqzU¼ b?Š v≈ …d?O?G? U?N½√ u¼ W¹œU?F« W?I¹dDUÐ Èdð ô UËœ dO?G²*« lÐUDU ÆdOG?²« Ë√ …—ËdOBK dO?Hð .bIð Êü« sJL*« s ÆUNKOJAðË  «—c« VOðdð …œUŽ≈ s QAM¹ ¨rUFK Ê√ ÁœUH? rN¹√— Ê≈ UMKI ¨”b?OM—UÐ WGKÐ 5¹—c« nu? sŽ U½d³?Ž uË ⁄«d??H« ÊS? Èd??š√ …—U?³??FÐË ÆszU?? u¼ U? t??²?I??O?I??Š w qŁU1 ÊuJ¹ ô U?? WOŠUM« Ác¼ wË ÆtMŽ dO³F²« VFB¹ dQ ⁄«dH« «c¼ u¼ U U√ Æœułu tu?I½ Ê√ UMMJ1 U? qJ Æ5O½U½u?O« sŽ «d?O¦? UMb?Ið Âu?O« UM½√ b?I²?Ž√ ô

83


»dG« WLJŠ ÆU? vMF0 W?ÝbMN« rK?Ž tO?KŽ ‚b?B¹ U? u¼ wU?)« ÊUJ*« Ê√ u¼ W?IŁ sŽ vKŽ Á—«d≈ s QA½ U/≈ ÍœU*« V¼cLK W?IÐU«  UÐuFB« Ê√ l«u«Ë …dJ t?¹b X½U??? Íc« b??O???Šu«Ë ÆU???O??L?????ł ÊuJ¹ Ê√ w?G??³M?¹ ¡wý q Ê√ Æl³DU?Ð Áœu?łË dJ½√ Íc« ¨”b?O?M—UÐ u¼ ⁄«d?H« t½u?J¹ b? U?L?Ž W??×?{«Ë vKŽ ÍuDMð ô åszU? ¨ÊuJ¹ ô Uò …—U³?Ž Ê√ dc?²½ Ê√ bOH*« s?L p– lË 5²??L?K œu??łË w q(« s?LJ¹Ë ÆW??O½U?½u??O« W??GK?« w ÿU??H_« w i?UMð ∫w‡‡u? w‡‡ U?L ¨©W?¹d³?š® W¹d¹d?Ið U?L¼«bŠ≈ ¨wHM?« sŽ Ê«d³?Fð 5²?O½U½u¹  U³žd«Ë d«Ë_« w Âb²ðË ¨©WOzUA½≈® WO{d Èdš_«Ë ¨å” VŠ√ ôò w Âb?²?ð w²« w¼ Ác¼ ©WOzU?A½ù«® WO?{dH« wHM« …«œ√Ë ÆU?NKU?ý UË …«œ√ X½U? uË ÆÊuOK¹ù« U?Nb?²?¹ UL? ¨åœułËö«ò Ë√ åÊuJ¹ ôU?ò …—U³?Ž åszU?? ÊuJ¹ ôU?ò w X?b??²??Ý« w²« w¼ ©W¹—U??³?šù«® W¹d?¹d?I?²?« wHM« © ®

«cN œu?łË ö ¨ * W¹e?OK$ù« w U√ ÆU?š—U U?C?UMð l³DUÐ p– ÊUJ Æœ«dD²Ýô« «c¼ …—Ëd{ X½U UM¼ sË ¨eOOL²« 5O½U½u??O« bMŽ W¹—c?« W¹dEM« X½U?? q¼ ∫ÊËd?O??¦? ‰¡U?ð b??I rË ¨Â«— d?O?ž s W?O??— œd?−? X½U? U?N½√ Â√ ¨WEŠö*« v?KŽ W?OM³? ‰«R?« «c¼ sŽ »«u??'«Ë øwH?KH« qQ?²« Èu?Ý ”U??Ý√ U?N sJ¹ `C??²¹ ¨ôËQ? ÆU??N?OKŽ Ëb??³¹ b?? w²« WÞU???³UÐ ‚öÞù« v?KŽ fO 5Ð ‰u?I??F*« b?O?Šu« jÝu?« q(« w¼ W¹—c« W¹dEM?« Ê≈ qO? U2 W¹d?EM« Ác¼ X?½U?? –≈ ¨W???OK?¹ù« W¹dE?M«Ë ÍœU???F« ÊU???½ù« nu??? bI Èdš√ W?Nł sË ÆoÐU« ÍœU*« V¼cLK UOID?M «bI½ …dOš_« —U³J« tOMÞ«u U¹dEMÐ lÝ«Ë ÂU*≈ vKŽ ÊUË ¨UODK ”u³uO ÊU –≈ ¨ U?O½uJ« w Áƒ«—¬ p– vKŽ b?NAðË Æ—u?NE« w Áu?I³?Ý s¹c« Ê√ s ôbÐ ¨—bML??O?J½√ U?NÐ ‰U?? w²« W?IÐU??« ¡«—ü« v≈ œU?Ž t½≈ Æ5¹—užU¦OH« o¹dÞ wdO¹ b?? q?K???²«Ë nŁUJ?²« w fO?ML??O?????U?½√ W¹dE½ Ê√ `?{«u« sË vK?Ž …d????Ð_« n¦?Jð q¦???? d¼«u?þ WE?Šö??? v?KŽ ¨U???? b????Š v≈ ¨XO?MÐ wK¹ù« b?IM« ÃUœ≈ w s?LJð X½U WKJA*« ÊS? «cJ¼Ë Æ¡U?K*« `DÝ_« Æ[rłd²*«] UC¹√ WOÐdF« wË

(*)

84


◊«dIÝ q³ ¨WLz«b« W?d(UÐ «—c« ·U?Bð« WQ? U√ ¨ U¾¹e?'« sŽ W¹dE½ w s Ë√ ¨U???Nð«– WEŠö*« Ác?¼ s U¼U??Šu???²??Ý« b?? Êu?J¹ Ê√ sJL*« s?L?? W¹d?E½ ÊS???? ‰U????Š Í√ vKŽË Æ¡u????C« s? ŸU???F????ý w —U????³????G« h?«dð s  U?Žu?L?−? U½—u?Bð «–≈ ô≈ qF?HUÐ U?N?I?O?³Dð sJ1 ô fOML?O??U½√ s fOK «cJ¼Ë ÆU?NÐ lL−²ð w²« W?U¦J« Wł—œ w WðËU?H²  U?Oze'« Æou? 5?L?ð œd?−?? ÊU? w½U½u??O« Í—c« V¼c*« Ê√ U??FD `O??×?B« w W¹—c« W¹d?EM« ¡U?O?Š≈

Dalton

wzU?O?L??OJ« œU?Ž√ U?bMŽ t?½√ d?cMË

Ê√ błËË ¨Ÿu?{u*« w WO½U½u?O« ¡«—üUÐ wŽË vKŽ ÊU? ¨Y¹b(« d?BF« UNÐ lL?−²ð w²« W²ÐU?¦« VM« ÊQAÐ t?²EŠö* «dO?Hð ÂbIð ¡«—ü« Ác¼ ÆWOzUOLOJ« …œU*« U?H?A? sJð r W¹—c« W¹d?EM« Ê≈ UMu?I oL?Ž√ U?³?³?Ý „UM¼ Ê√ d?O?ž vMF? U –≈ Ætð«– d?OH?²K wIDM*« ¡UM³UÐ oKF?²¹ V³?« «c¼ ÆUOz«u?AŽ W?−O?²½ ¨Àb?×¹ U? U?NÐ ÊuJ¹ w²« W?I¹dDK ÊU?OÐ t½≈ øU? ¡wA U½dO??Hð VłË ¨ÍœU ¡wý w d?OGð dO?Hð U½œ—√ U «–S Æ¡UO?ý_ dOG²? qOJA² qEð WO{d U½uJ* …dOG²*«  U³Oðd²« v≈ …—UýùUÐ p– qFH½ Ê√ UMOKŽ W?LOKÝ qEð …—cK W¹d?O?H²?« …uI« ÊS? «cJ¼Ë ÆdO?Hð d?OGÐ U?Nð«– w¼ Àb?×¹ Ê√ œd?−0 sJË ÆY×?³K UŽu?{u? c?²ð ô U?Nð«– …—c« X«œU? d???UMF« `?³??B?ðË ¨w³¹d???−???²« Y×???³K U???Žu???{u?? …—c?« `³??B?ð ¨p– öÐ U¼—Ëb?Ð qEð w²« ¨…—c?« s d??G??_«  U??¾¹e??'« w¼ W?¹d??O????H??²«

E.Meyerson ¨ÊuÝd¹U? qO≈ w½dH?« ·uKOH« VN?Ý√ bË ÆdO?Hð W¹dEM« ÊS? «c?J¼Ë ÆW¹—c« W¹dEM« t?łË√ s t?łu?« «c¼ W?A?UM w Æw³³« dOH²« ¡UMÐ l oH²ð W¹—c« fD¹d?I1œ b¹ vKŽ W¹—c« W¹dEM« vKŽ W?L?N «—uDð XKšœ√ b?IË tðdNý ÃË√ w ÊUË

Abdera «d¹bÐ√ wMÞ«u s ÊU Íc« Democritus

tOKŽ w¼ UL ¡UOý_« 5Ð eO?OL²« tz«—¬ r¼√ s ÊUË Æ Ƃ ¥≤∞ ÂUŽ u×½ nQ²¹ UMÐ jO?;« rUF« ÊS «cJ¼Ë ÆUM Ëb³?ð UL ¡UO?ý_«Ë ¨UN²IO?IŠ w «c¼ Ê√ 5Š vKŽ ¨jI ⁄«d w «—– s ¨Í—c« d?OH²K UIË ¨W?IOIŠ

85


»dG« WLJŠ e??O?O9 v?≈ ÍœR¹ «c¼Ë Æv²??ý ¡U?×½√ v?KŽ UM²Ðd??& w UM n?AJ²¹ rU??F« W??O?Ë_« U??O???H??OJ« r?Ý« q¹uÞ Xu?Ð p– b??F?Ð t??OKŽ o?KÞ√ U?? 5?Ð d??š¬ W?O½U?¦« U?√Ë ¨…œU*«Ë r−?(«Ë qJA« wN? vË_« U?√ ÆW¹u½U?¦«  U?O?H?OJ«Ë Ác¼ d????H?ð p– b??FÐË ÆU??N??N?ÐU??ý U??Ë Âu??FD«Ë  «u??_«Ë Ê«u?_« wN?? ÆUNH½  «—c« v≈ wL²Mð w²« ¨vË_« ”UÝ√ vKŽ …dOš_« Æ»U?²J« «c¼ w UM²KŠ— ‰ö?š «—«d? W¹—c« W¹dEMUÐ wI?²K½ ·u?ÝË U?NA?UM½ ·u?? U¼«bF?²ð Ê√ W¹dEM« Ác¼ l?OD²ð ô w?²« œËb(« U?√ fO Í—c« V¼c*« Ê√ v≈ dO?A½ Ê√ Êü« UM³ŠË ÆW?³ÝUM*« l{«u*« w Á—UŁ√ Íc?« ‰«R??« s?Ž …œU??ł WÐU???ł≈ u¼ U/≈Ë ¨w?U??O???š qQð W?KO??B???Š ÆUUŽ 5LšË WzU U¼œ«bŽ≈ ‚dG²Ý« WÐUł≈ w¼Ë ¨ÊuODK*« WHÝöH« bI? ¨wFO?³D« rKF« v≈ W?³MUÐ W¹—c« W¹dEM« W?OL¼√ V½U?ł v≈Ë ¨d???š¬ ¡wý ÍQ??? ¨fHMU??? ¨fH?M« sŽ …b¹b???ł W¹d?E½ v≈ U???C¹√  œ√ ¡U?×½√ q vKŽ Ÿ“u?²ðË ¨U¼dO?ž s nD√  «—– U?NMJË ¨ «—– s nQ?²ð œu???łË „UM¼ Êu?J¹ ôË ¨öK?%  u*« ÊuJ¹ Í√d?« «c???N U???F???³ðË Ær???'« U√ ÆbFÐ ULO tŽU³ð√Ë —uIOÐ√ U?NBK²Ý« W−O²½ v¼Ë ¨wBA« œuKK ÆW½“«u² WUŠ w fHM« ÊuJð Ê√ UN«uI ¨…UO(« W¹Už w¼Ë ¨…œUF«

¿¿¿ Êd?I?« ‰ö?š u??LMð W?O??H?K?H« ”—«b*« t?O?? X½U? Íc?« Xu« wË gU?¼ vKŽ U???? vMF?0 X½U??? ”U?M« s W????ŽU???L????ł d???Nþ ¨f?U???)« s¹c« ¨5OzUD?H« rÝ« …œU?Ž rNOK?Ž oKD¹ s¹c« r¼ ¡ôR¼ ÆWH?KH« W??−?(« ÊuK?F?−¹ s¹c?« p¾Ë√ rN??H?uÐ ¨¡«—œ“U?Ð ◊«d?I??Ý rN?O?≈ d?O??A¹ Ác¼  dNþ nO? ·dF½ Ê√ rN*« sË ÆÈu_« w¼ UN½Q?Ë Ëb³ð nF{_« Æw½U½uO« lL²:« w UN²HOþË X½U «–UË ¨Wd(« VF?B« s qF?ł b W?O?H?KH« Wd?F*« W?ŠU?Ý w dL?²?*« d?OG?²« Ê≈ qE?ð w²« qzU???*« Ác?¼ q¦???Ë ÆoŠ vK?Ž ÊuJ¹ b??? Íc« V½U???'« ÊU???O???³ð ÆU?NÐ ‰UG?A½ö XË 5OKL?F« ’U?ý_« Èb d?«u?²¹ ô —u?√ w¼ ¨WIKF? s v≈ W??³??M?UÐ tM ÈËb??ł ô ¡wý w¼ ¨U??N??L????Š r²¹ ô WQ???? ÍQ??

86


◊«dIÝ q³ tłË vKŽ ¨Ác¼ X?½U bIË ¨rN?²OKŽU «u?Ý—U1 v²Š —u?_« “U$≈ ÊËb¹d¹ U¹dEMU? ÆUNO? rN?H½√ ÊuOzUD?H« b?łË w²« W“_« w¼ ¨‰U?Lłù« ¨‚öÞù« vKŽ W?dF? Í√ ÂUO? ÊUJSÐ dA?³ð sJð r WH?ÝöHK W?{—UF?²*« X²³Ł√ Èdš_« »uFAUÐ „UJ²Šö …b¹«e²*« WÐd−²« ÊS p– sŽ öCË ÈË— bË ÆWHK²<« »uFA«  «œUŽ 5Ð U¼—u³Ž qOײ¹  «u− „UM¼ Ê√ ¨rOE?F« ”d??H« pK? ◊öÐ wH?? ¨Ÿu??{u?*« «c¼ ‰u??Š W¹UJ?Š  ËœËd??O¼ ¨”dH« W¹—uÞ«d?³ù lCð w²« WHK²?<« rOU_« qzU³ s? œuË  ¡Uł Èb W¹e?zUM'« rÝ«d*« sŽ l?L?Ý U??LK U??Že?? oN?A?¹ U?NM? b?Ë q ÊU??Ë ¨rNDM?×¹ ÊU? d?šü« iF??³«Ë ¨ÁUðu? ‚d?×¹ ÊU?? iF?³U? ¨d??šü« b?u« Ê≈ t?O?? ‰u?I¹

Pindar —«bMÐ d?ŽU??AK U?²?OÐ ËœËd??O¼ f³?²?« W¹U??NM« wË

Ê√ ÊËd¹ Êu??OzUD??H??« ÊU? U?*Ë ÆlO?L??'« rJ×?¹ Íc« pK*« u¼ ·d??F« u¼ rN*«Ë ¨WO?L¼√ «cÐ XO UN½√ «uMK?Ž√ bI ¨UNÐU?²« sJ1 ô W?dF*« wH Æ»«uB?« s —b vKŽ ÍuDM¹ ‰uI« «c¼ ÊS l³DUÐË ¨b?OH*« Í√d« vKŽ v?GD¹ Íc« qU??F?« u¼ qF??HUÐ ÕU??−?M« ÊuJ¹ W??OK?L??F« ÊËR??A« ¡«œ√ ÆUU9 «œU?C U?Hu? U¼—ËbÐ WQ*« Ác¼ w c?²¹ ◊«d?IÝ sJË ¨Ád?Ož ¨W?LOK« W?OKL?F« WÝ—U?L*« vKŽ U?³?BM 5OzUD?H« ÂU?L²?¼« ÊU U?LO? h×H lCð ô w²« …UO(« Ê√Ë ¨wHJð ô WÝ—UL*« Ác¼ Ê√ ◊«dIÝ È√— Æ‘UFð Ê√ oײð ô oOœ wKIŽ Xu« w rE?M rOKFð .b?Ið W?L?N0 Êu?OzU?D?H?« ÂU? b?IË –≈ ¨qOKI« q√ ô≈ rOKF?²« «c¼ sŽ ·d?Fð ÊU½u?O« tO? sJð r Íc« Æw«d²Š« ”UÝ√ vKŽ WOLOKF?ð UÝË—œ ÊubI¹ 5«uł 5LKF «u½U vKŽ Æ«—u?ł√ rN?O{U?Ið ◊«d?I?Ý rN?OKŽ UN?ÐUŽ w²« —u?_« s ÊU?Ë WQ???*« Ác?¼ w sJ?¹ r ◊«d???I???Ý ÊQÐ U???I???Š d???F???A¹ b??? ¡d*« Ê√ s «uKQ¹ Ê√ v≈ Êu?łU²×¹ rN?H½√ ÂöJ« wd?²× Ê≈ –≈ ¨U?HBM dEM¹ w1œU?_« À«d?²« Ê√ v≈ d?OA½ Ê√ wG?³M¹ p– lË ¨d?šü ʬ vM¹ Ê√ –U?²?Ýú `O²?ð w²« W¹UL?(« s Ÿu½ U?N½√ vKŽ —u?ł_« v≈ ÆW¹œU*«  öJA*«

87


»dG« WLJŠ ¨rN?LOKF?ð w ¨ÊuOzUD?H?« UNÐ r²?N¹ w²« U?Žu?{u*« X½U b?IË rOKF?ð .b?Ið u¼ U?«d??²?Š« rN?²D?A½√ d?¦?√ ÊU??Ë ¨d?šü œd? s nK?²?ð W??OKL?Ž W??L??O?  «–  U??Žu?{u?? Êu??LKF¹ ÊËd??š¬ „UM¼ ÊU?? sJË ¨wÐœ√ ¨fU??)« Êd?I?« w W?OÞ«d??u1b« d??OðU??Ýb« —U??A?²½« l?L? ¨…d??ýU?³?? W?LN*« Ác?NÐ lKD{« b?Ë ¨WÐUD)« rKF?²¹ Ê√ ¡dL?K Í—ËdC« s `³?√ ÊuMIK¹ WÝU?OK Êu?LKF „UM¼ ÊU q¦*UÐË ¨W?žö³«Ë W?ŠUBHK Êu?LKF ‰b−K ÊuLKF „UM¼ ÊU «d?Oš√Ë ÆfU:« ÊËRý …—«œ≈ ÊuM r¼cOöð U?N½Q?Ë Ëb³ð W?¾?O?« W−?(« «uKF?−¹ Ê√ rN?²ŽU?D²Ý« w ÊU? ‘U?IM« Ë√ vKŽ 5F?²¹ YO?Š ¨r?U;« w? W?×?{«Ë bz«u? sH« «c?NË ÆqC?_« w¼ nO? ”UM« «u?LKF¹ Ê√ Áu?LKF? ŸUD²?Ý« bË ¨t??H½ sŽ l«b¹ Ê√ rN?²*« ÆÂuB)« ÊuL×H¹Ë Z−(« ÊË—u×¹ ‰b??'« 5ÐË wÐUD)« ‰b??'« s ŸuM« «c?¼ 5Ð e?O?/ Ê√ rN*« sË VB½ “u??H« Êu??F??C¹ ‰Ë_« Êu??Ý—U1 s¹cU?? ¨©pO??²JU¹b?«® wH??KH« v≈ ‰u?u« ÊuËU?×?¹ wH?KH« ‰b?'« »U?×?√ Ê√ 5Š v?KŽ ¨rNMO?Ž√ ÆWAUM*«Ë WœU:« 5Ð ‚dH« u¼ l«u« w «c¼Ë ¨WIOI(« U?N W?L?N0 ¨rOKF?²« Ê«b?O? w ¨«u?U? 5OzUD?H?« Ê√ 5Š vKŽË pKð Ê_ p– ÆwKIF« Y׳K W¹œUF X½U WO?HKH« rNðdE½ ÊS UN²LO s U??O?³KÝ U??H?u?? qJAð X½U??Ë ¨fzU?O« p?AUÐ WÐu??A? X½U?? …dEM« …—u??????N??????A?*« W??????LK?J?« w n?u*« «c?¼ h?K?²¹Ë ¨W??????d???????F*« W?KJ?A?????? …œu?łu*« ¡U?Oý_« ¨¡wý q ”U?O?I? ÊU½ù«ò Ê≈ W?KzUI« ¨”«—u?łUðËd?³ «cJ¼Ë å…œułu dOž UN½√ vKŽ …œułu*« dOž ¡UOý_«Ë ¨…œułu UN½√ vKŽ  U?ö)« w X³« sJ1 ôË ¨t?O≈ W?³MUÐ `?O×? ÊU½≈ q Í√— ÊS? wzUD?H?« b?$ Ê√ Ê–≈ V−?Ž ö? ÆWI?O?I?(« ”U?Ý√ vKŽ ”UM« 5Ð ÆÈu_« W×KB UN½QÐ W«bF« ·dF¹

Thrasymachus ”ušULOÝ«dð

sŽ Y?×??³« s?Ž vK???²¹ ”«—u???łUðËdÐ Ê√ s r?ždU???³?? ¨p– v?KŽË Í√— s qC√ ÊuJ¹ Ê√ s?J1 UMOF U¹√— ÊQÐ ·d?²F¹ t½√ Ëb?³¹ ¨WIO?I(« wIDM*« b??IMK ÷d?F?²¹ nu?*« «c¼ ÊU? Ê≈Ë ¨wðU?L?łd?³« v?MF*UÐ ¨d?š¬

88


◊«dIÝ q³ u¼ 5¹√d« Í√ U?MQ?Ý u UM?½_ p– ÆW?OðU??L?łd?³?« v≈ t?łu¹ Íc« ÂU??F« W?I??O?I??(« …dJ v≈ Èd?š√ …d?? œu?F½ UM??H½√ U½b??łu ¨qF?HUÐ q?C?_« ÆWOðULłd³K ‰Ë_« fÝR*«u¼ ”«—ułUðËdÐ ÊS ‰UŠ Í√ vKŽË ¨WIKD*« ÊËdEM¹ ”UM« `³√ w²« WI¹dD« sŽ nAJ?ð WH¹dÞ WB „UM¼Ë tLOKFð WI¹dÞ ÊQÐ UFM²I ”«—ułUðËdÐ ÊU bI Æ5OzUDH« v≈ UNÐ t lb¹ Ê√ Ác?Oöð b?Š√ v≈ VKÞ b?I rŁ sË ¨b?Š vB?√ v≈ WUF? Ê√ b?F?Ð ¨»U?A« Ê√ d??O?ž ÆU?N??O? l«d??²¹ W?O??C? ‰Ë√ WK?O?B?Š s? Ád?ł√ v≈ ”«—u?łU?ðËdÐ Q?−K Æt??²MN? W??Ý—U2 w √b?³¹ r? ¨t?³¹—bð qL?J²?Ý« Ê√ V−¹ Ác?O?LKð Ê√ v≈ W?L?J;« ÂU?√ «bM²?? ¨Ád?ł√ œd?²??O ¡U?C?I« o¹dÞ sŽ U?≈Ë ¨c?O?LK²« V? u o?ÐU?« ‚U?Hðô« o¹dÞ sŽ U?≈ ¨lb¹ –≈ Æ…œU¹“Ë tIŠ œd« w ÁUDŽ√ rN²*« Ê√ dOž Ædš u wzUCI« rJ(« ¨V u wzUCI« rJ(« o¹dÞ sŽ U≈ ∫U¾Oý lb¹ ô√ wG³M¹ t½√ sKŽ√ Ædš u oÐU« ‚UHðô« o¹dÞ sŽ U≈Ë v≈ «dE½Ë ÆU?LOJŠ ö?ł— wMFð UNð«– åwzUD?H«ò W?LK X½U b?I t??OKŽ oKD¹ Ê√ »d??G??²??*« s sJ¹ rK ¨U??LKF?? ÊU?? Á—ËbÐ ◊«d?I??Ý Ê√ bIË ¨wzUDH« rÝ« ¨Wd?F*« oŠ ÁdBŽ w ÁudF¹ r s¹c« p¾Ë√ ·d²?F¹ r eOO?L²« ÊS? p– lË ¨WOL?²« Ác¼ QDš Èb q?³ s UMOÐ Ê√ w ‰«b???ł ôË ¨ÊuÞö???√ d???B???Ž w? ô≈ `O???×???B« t???łu« vK?Ž tÐ WNÐUA² ‰U?F√ œËœ— ¨5F vMF0 ¨ÊËdO¦²¹ 5OzUD?H«Ë WHÝöH« ÆdO¼UL'« Èb ¨œuNF« Âb√ cM ¨«u½U WOHKH« dOž UOKIF« »U×√ Ê√ l«u«Ë s rN? ¨ÂUŽ t?łuÐ W?HKH« s ¨o?²? dO?žË ¨U³?O−?Ž U?Hu? ÊËc?²¹ ¨nDF«Ë WdUÐ »u?A `U²Ð WH?ÝöH« l qUF²« v≈ Êu?KO1 WNł ÊËd?O?¹ ¨W?³¹d?ž —«uÞ√ ÍË– U?ÝU½√ Ë√ r?NM —d?{ ô vI?L?Š U?L?N?H?uÐ UN WK ô WHOÝ WK¾Ý√ ÊuŠdD¹Ë ¨»U׫ w rNÝ˃— XFHð—« bË U?NÐ r²N?¹ Ê√ wG³M¹ w²« —u?_UÐ ÊuŁd?²J¹ ôË ¨”UMK W?O?IO?I?(« ÂuL?NUÐ WNł s ¨t ÊuJ¹ Ê√ sJ1 w?HKH« dOJH²« Ê√ dO?ž ¨¡öIF« ÊuMÞ«u*«

89


»dG« WLJŠ Ác¼ wË ¨bO?UIðË ·dŽ s bzU?Ý u¼ U q oL?FÐ ŸeŽe¹ d?OŁQð ¨Èdš√ sŽ ×U???š h??ý t½√ v?KŽ ¨pA« 5?FÐ ·u???KO??H« v?≈ dEM¹ W?U??(« d?Ož W?I«u? Íb³?¹ ôË ¨·«dŽ_«Ë b?OUI?²« u?H dJF¹ ¨·uQ*« ·d?F« ÆÁ«bŽ s q dE?½ w W(U Ëb?³ð w²« ¡«—ü«Ë «œUF« vKŽ WÞËd?A U?bMŽ ÊU?_« «b?F½UÐ ÊËd?F?A¹ b?IM« «ËœU?²?F¹ r? s¹c« p¾Ë√ Ê_ p– UÐu?×??B? rNK?F? œ— ÊuJ¹Ë ¨U?N?Ð ÊËe?²?F¹ w?²« rNð«b?I??²?F? b??Š√ gUM¹ ÊQý t½Qý ¨W«b¼ rOUFð d?AMÐ ◊«dIÝ rNð« «cJ¼Ë Æ¡«bF«Ë WO¼«dJUÐ Æ’Uš tłuÐ wÐUD)« ‰b'« wLKFË ¨ÂUŽ tłuÐ 5OzUDH«

90


UMOŁ√

2 UMOŁ√ w Èd?³?J« Àö?¦« U?O??B??A?« X½U? bI ¨UMOŁ√ WM¹b0 WD³ðd WO½U½uO« WHKH« ¨bu?*UÐ 5O?MOŁ√ Êu?Þö???√Ë ◊«d????I???Ý ÊU???? «cJ¼Ë ¨UNO rKŽ rŁ UMOŁ√ w uDÝ—√ ”—œË WM?¹b*« vKŽ …d?E½ wIK?½ Ê√ b??O???H*« s ÊS??? ÆrNULŽ√ gUM½ Ê√ q³ ¨UNO «uýUŽ w²« pK*« U??NKÝ—√ w²« …d?Ыd?³« qU??×?ł X?½U? Íb¹√ v?KŽ W?1e????N?« XO?????I b?????

Darius «—«œ

Êu?‡‡?Ł«—U?????? ‰u??????N??????Ý w? r¼b???????ŠË 5O?MO?Ł_« ¨ «uMÝ dAŽ bFÐË ¨Â Æ‚ ¥π∞ ÂUŽ

Marathon

Ê√ …d??U?C??²*« r¼œu??N?−Ð Êu??O½U½u??O« ŸUD²??Ý« ”“—“ pKLK W¹d?×?³«Ë W¹d³« «u?I« «u?LD×¹ ¨Thermopulae Íö????OÐu????d???O?ð wË ÆXerxes ”d?HUÐ lu¹ Ê√ s wÞd?³?Ýù« ”d?(« sJ9 sH?« XŽUD²?Ý« b?FÐ UL?O?Ë ¨W?ŠœU d?zU?š WÐd??{ qOJ?ð Ê√ ¨W?O?MOŁ√ …œU??O?? X% W??O½U½u??O« W??OU???²« WM?« wË ¨¡«b??Ž_« ‰uDÝ_ W???²??O2 ÆPlataea U¹UðöÐ w rN²1e¼ ”dH« wI

91

V??K? u?? ∆—U????????????????I??« Ê≈ò sK »U²J« «c¼ U×H «bŠ«Ë U?uKO? tO? b−¹ p– ‰œU??F¹ «e???O??Š qG??A¹ Ë√ ÊuÞö??√ tKG??A¹ Íc« v?≈ p– œd??????Ë ¨uD?Ý—√ w b?¹d??H?« U???L??N???F???u??? åWHKH« a¹—Uð

rłd²*«


»dG« WLJŠ ‚d??ŠË ¨U?N?½UJÝ U¼d??−¼ b??I?? ¨U?UD?Š czbMŽ X½U?? UMO?Ł√ Ê√ d?O??ž b?FÐ ¨WKzU¼ d?OL?Fð W?dŠ czbMŽ √b?Ð «cJ¼Ë ¨U¼bÐUF?Ë WM¹b*« ”d?H« w …bzU?I« w¼ U?MOŁ√ X½U? U?LMOÐË ¨U?NK »d?(« ¡U?³?Ž√ U?MOŁ√ XKL?% Ê√ rK?« s“ w …bzU??? ¨dD)« ‰«Ë“ b??F?Ð ¨Êü« X×??³??√ ¨»d???(« s“ w¼ ¨W??OK_« ÊU?½u?O?« ÷—√ –U?I?½≈ b?F?Ð ¨W?O?U?²?« …uD)« X½U??Ë ¨U??C¹√ Ác¼ w d?O³? lH½ rN sJ¹ r 5OÞd³?Ýù« sJ ¨W−¹≈ d?×Ð —eł d?¹d% w U?NKOÞU?Ý√ «b?²?Ý« W?LN? U?NI?ðUŽ vKŽ UM?OŁ√  cš√ «cJ¼Ë ¨W?L?N*« U?OKF« W?LKJ?« UMOŁ_  —U?Ë ¨rOEF« ”d?H« pK l?UD vKŽ ¡U?C?I« ¡b³« w c?ð« b wÐd(« b?N'« Ê√ 5Š vKŽË ¨W−¹≈ d?×Ð WIDM w v≈ d?_« d?š¬ vN?²½« t½S? ¨Delos ”uK¹œ …d¹e?ł Á—u?×? nU?% qJý ÆUMOŁ√ v≈ ”uK¹œ s UN²½«eš XKI²½« ¨WOMOŁ√ W¹—uÞ«d³≈ ÊQÐ dFAð Êü« X׳√Ë ¨Wd²A*« WOCI« qł√ s UMOŁ√ X½UŽ bI b??O?ý «cJ?¼Ë ÆW?d??²?A?*« ‰«u?_« s U?¼bÐU?F?? ¡UMÐ œU??F¹ Ê√ U??N?I??Š s Èd?š√ ÊU?³Ë ÊuMOŁ—U?³« t?O?Ë ¨åW?LI« W?M¹bò Í√ ¨b¹b?'« å‰uÐËd?_«ò ¨ÊU½u???O« Êb?? ŸË—√ UMO?Ł√ X×??³???√Ë ¨Âu??O« v²???Š W??O??UÐ U?¼—UŁ¬ ‰«eðô Æ…—U?−²«Ë W?Šö?LK «ed? U?N½u sŽ ö?C? ¨s¹dJH*«Ë 5½UMH« vI?²KË U?LO?Ýô ¨…b¹b'« bÐU?F?LK qOŁU9 X×MÐ

Pheidias ”U¹b?O? ‰U¦*« ÂU?Ë

s …—«b??B« l?u? q?²??% X½U?? w²« ¨UMO?Ł√ W??Nû W??L????C« …—u??B« s ËœËdO¼ Œ—R*« ¡UłË ¨Ã—b«Ë qšb*« W?ŽU vKŽ qDðË ¨å‰uÐËd_«ò t??HR?? V²??Ë ¨UMOŁ√ w gO??F¹ wJ? W?O?½u¹√ w å”u??ÝU½—UJOU¼ò t?ðbKÐ U?NðË—– W?O?I¹d?žù« U¹bO?ł«d?²« XGKÐË ¨W?O?Ý—U?H« »Ëd?(« sŽ w¹—U?²« ‰Ë_Ë ¨åfOôUÝò W?dF w »—UŠ b ÊU? Íc« ¨”uu¹≈ b¹ vKŽ ¨”ËdO?u¼ dŽUA« s «b?L² sJ?¹ r UŽu{u ZU?F¹ UÐU² b?$ …d

Sophocles

fO?Ku???u??Ý U?¹b??O???ł«d???²« U???³ðU??? U???√ ¨”“d¹“ W1e?¼ u¼

‰U?(« pc?Ë ¨UMOŁ√ —«b?×½« «bN?A?O U?ýUŽ b?I? t?²¹d?Ý „d?²ð r Íc« q−?Ý Íc«

Euripides ”bOЗu¹Ë

Aristophanes ÊU?u²?¹—√

Thucydidas ”b¹œu?uŁ

we?N« dŽU?A« w

U?√ ÆtM? XU½Ë ô≈ «b?Š√ W?Ž–ö«

92


UMOŁ√ ‰Ë√ `³?√ b?I?? ¨WÞd?³?Ý≈Ë UMOŁ√ 5Ð Èd??³J« »d?(« lzU?Ë b?F?Ð U?L?O? ¨UO?UIŁË UOÝU?OÝ UN²?LEŽ WL XGKÐ UMOŁ√ Ê≈ ‰u?I« sJ1Ë ÆwLKŽ Œ—R © ® Æ * åe?OMÐuK³«ò »d?ŠË W?OÝ—U?H« »d?(« 5Ð W?F«u?« «uM« pKð w

ÊU?? ¨ Pericles e??OK?J¹dÐ t??L??ÝU?? b??N??F?« «c¼ qL??×¹ Íc« q?łd« U??√ v≈ vÐd?I« WK?BÐ X9 t?√ X½U?Ë ¨Ábu? rJ×Ð U?OÞ«d??I?²?Ý—√ e?OKJ¹dÐ wMOŁ_« —u?²?Ýb« m³? WL?N? √bÐ Íc«

Cleisthenes

fM¦??OK `KB*«

·u?K?O?H« ¨e?O?KJ¹dÐ wLKF?? 5Ð s ÊU?Ë ¨W??OÞ«d?u1œ d??¦?√ W?G??³?BÐ sŽ W??O¬ W¹dE½ ¨q?_« .dJ« ¨v²??H« tM rK?Fð Íc« ¨”«—u??łU???U½√ w …bzU« W?O³F?A« U«d)« s «—d?ײ eOKJ?¹dÐ QA½ «cJ¼Ë ¨ÊuJ« t?łË vKŽ ÊUË ¨‰«b?²Žô«Ë ◊U?³C½ôUÐ r?²ð t²?OB?ý X½U?Ë ¨ÁdB?Ž vŽ— Íc« u¼ ÊU? b??I? p– lË ¨5¹œU?F« ”UM« sŽ l?d?²¹ ‰U?L?łù« Ÿ«e²½« WOKLŽ q«Ë bI ÆUN−C½ ÃË√ XGKÐ v²Š WOMOŁ_« WOÞ«du1b« ¨t???H?zUþË lO???L????ł ‰U???Š√Ë ¨ Areopagus ÊU???O???Ž_« f?K−??? s? WDK?« fK:« v≈Ë ¨WzU?L?L)« f?K− v≈ ¨q²?I« rz«dł W?L?U×? ¡UM¦²?ÝUÐ 5Hþu?? U?F??O??L?ł fU??:« Ác¼ ¡U?C??Ž√ `³??√Ë ÆrU?;«Ë w?F¹d?A??²« UUE½ qšœ√Ë ¨jO³« Ÿ«d²ôUÐ Êu³²M¹Ë WËb« s  U³ðd Êu{UI²¹ vKŽ dOOG²« iFÐ √d?Þ Ê√ t²−O²½ s ÊU WOŽUL?²łô«  UbK «b¹bł ÆqzUCHK .bI« ÍbOKI²« ÂuNH*« ¥¥≥ ÂUF« wH ¨…œUI« lMB¹ Íc« Êb?F*« p– s ÊU eOKJ¹dÐ sJ `³??√ p– b??FÐË ¨ÍdJ??F?« bzU??I« ¨”b¹œu??uŁ t????UM b??FÐ√ Æ Ƃ «dE½Ë ¨…œU?I« s «bŠ«Ë t?H?uÐ ¨ÂUŽ b?FÐ U?UŽ ¨tÐU?²½« œU?F¹ e?OKJ¹dÐ Á¡ö?“ ‚U? b?I? ¨W?O?ÝU?O?« t?²?Ž«dÐË W?OÐU?D)« tð—b?Ë t?²?O?³?F?ý v≈ b?FÐ U?L?O? Œ—R*« ”b¹œu?uŁ V²? b?Ë Æœd? rU?Š t½Q?Ë rJ×¹ `³?√Ë U?√ ¨rÝôUÐ W?OÞ«d?u?1œ X½U? U?N½≈ ‰U?I? Æe?OKJ¹dÐ b?N?Ž w? UMOŁ√ sŽ »e???????(« √b???????³?¹ r?Ë ¨‰Ë_« s?Þ«u*« r?J?( l?C???????ð X?½U?J? qF????????HU?Ð w²« «u???Ž_« ‰ö??š ù« WD?K« s b?¹e0 W??³U?D*« w wÞ«d???u1b« lL??²??:« ÊU?? ¨Xu« p– w?Ë Æ…d?ýU??³?? W¹e??OM?ÐuK³« »d??(« XI??³??Ý Æ[rłd²*«] WÞd³Ý≈Ë UMOŁ√ 5Ð

93

(*)


»dG« WLJŠ WMÞ«u*« d?B??I¹ ÊU? Íc« Êu½U?IK W??¾?O?« —UŁü« w½U?F¹ √b?Ð b? wMOŁ_« ¨Â Æ‚ ¥¥± ÂU?F« v?≈ lłd¹ Íc«Ë ¨5OMO?Ł√ s¹uÐ_ s¹œuu*« 5OM?OŁ_« vKŽ bË ¨Wš–U³« bO?OA²« Z«d³ W−O²½ WOU*« ŸU?{Ë_« ¡uÝ w½UF¹ √bÐ UL W?OU¹d?³?ù« W?UM w? WÞd³?Ý≈ W?³?ž— sŽ XL?$ w²« ¨»d?(« X«œ W1e??N?Ð XN??²½«Ë Æ Ƃ ¥∞¥ ÂU???F« v²??Š Æ Ƃ ¥≥± ÂU???F« s ¨W??O?MOŁ_« Ác¼ s ‰Ë_« ¡e??'« w? U? b??I?? t????H½ e??O?KJ¹dÐ U??√ ¨UMO?Ł_ WKU?? ÂU??F« w WM?¹b*« ÕU??²??ł« Íc« ¡UÐuK W??−??O??²½ ¨Â Æ‚ ¥≤π ÂU??F« ¨»d??(« d?O¦JÐ “ËU?−²¹ «d?L?Ž XýUŽ ¨U?OU?IŁ «e?d U?NH?uÐ ¨UMOŁ√ sJ ¨oÐU?« v≈ edð «c¼ UMu¹ v²?Š WM¹b*« Ác¼ X«“UË ÆwÝUO« U¼—UO?N½« bNŽ ÆÊU½ù« ÃU²½ w qOLłË rOEŽ u¼ U q b??O?Šu« ·u??KO??H« ÊU?? U0— t½≈ ¨wMOŁ_« ◊«d??I??Ý v≈ qB½ Êü«Ë tðU??O??Š sŽ ·d??F½ ô UM½√ v?KŽ Æq_« vKŽ t??L??Ý« lO??L??'« ·d??F¹ Íc« ¨«dO?I ÊUË ¨UMOŁ_ UMÞ«u? ÊUË ¨Â Æ‚ ¥∑∞ ÂUF« u?×½ bË bI ¨d?O¦J«  U?Ë√ ¡U??C? ‚dÞ VŠ√ Ê≈ qÐ ÆÁd?I?? “ËU?−?² «d??O?³? «b?N??ł ‰c?³¹ rË WH?KH« rOKFðË ¨r¼dO?žË tzUb?√ l WAUM*« X½U? t?H½ v≈ ⁄«dH« «dł√ v{UI²¹ sJ¹ r ¨5OzUDH« ·öš vKŽ ¨tMJ ¨wMOŁ_« »U³AK tM d?¹ ÊUu?²¹—√ weN« wŠd?*« VðUJ« Ê√ v≈ «dE½Ë Æp– sŽ ¡U?ł—√ w W?Ëd?F? W?OB??ý ÊU? t½√ bÐ ö? ¨åV×?«ò W?O?Šd?? w W¹œU??F?  UÞU??A½ t?²??Ý—U2 V³??Ð s¹œ√ Æ Ƃ ≥ππ ÂU?F« w?Ë ÆWM¹b*« © ® ÆrUÐ ÂbŽ√Ë * UMOŁ_

Ê√ UMOKF? ¨◊«d?I?Ý sŽ Uu?KF*« s p– «b?Ž U v≈ W?³?MUÐ U?√ ÍdJ?F« bzU?I?« Êu?uM¹“ U?L¼ ¨Ác?O?öð s 5MŁ«  U?ÐU?²? vKŽ b?L?²?F½ s d?O?¦ wH? ¨l³DU?Ð 5MŁô« r¼√ u¼ d?Oš_«Ë ¨·u?KO?H« ¨ÊuÞö?√Ë 5ŠË ÆrKJ²¹Ë gO?F¹ ÊU U?L ◊«d?I?Ý UMOKŽ ÷dF¹ ÊuÞö?√  «—ËU×? ¨s¼c« œËd?ý s  UÐuM?Ð d1 u¼Ë ◊«d?I?Ý Èd½ åWÐœQ*«ò …—ËU?×? √d?I½ wŁ—UU WM' t?b²ð

un-Athenien activities u¼ UM¼ qÝ— tb²?¹ Íc« dO³F²« (*)

dJH« q¼√ vKŽ UF?AÐ «œUND{« tÐ XÝ—U Íc«Ë ¨ UOMO?L)« qz«Ë√ w …—uN?A*« WOJ¹d_« d??O???³??F???²« w Í“«u???²« Ê√ pý ôË ¨ un-American

activities

u¼Ë ¨UJ?¹d??√ w W??U???I??¦«Ë

Æ[rłd²*«] 5²U(« tÐUAð 5³¹ wJ œuBI

94


UMOŁ√ w U?ŽU??UÐ Á—UJ√ w «œ—U?ý qE¹Ë ¨U?? l{u? w …Q?−? nu??²?O? ¨tMŽ ·d?Ž b?I? ÆW?O?M³« Íu? tð«– Xu« w ÊU? tM?J ÆÊU?O?Š_« iFÐ ¨œd???³«Ë d???(« q?L???% vKŽ —b???√ t?½√ ¨gO???'« w Áœu???łË …d???²??? c?M tMŽ Xd?Ž U?L ¨d?š¬ h?ý Í√ s ¨»«d?A«Ë ÂUFD« sŽ ¡U?MG²?Ýô«Ë –UI½≈ qł√ s Èd?³ …dÞU …d?  «– qL% bI ƉU?²I« w t²ŽU?−ý W?d??F*« ÷—√ vKŽ ÈËU??Nð Íc«

Alcibiades ”œU?O??³J«

t??I¹b? …U??O?Š

vKŽ rK«Ë »d?(« w ¨»UO¼ d?Ož ö?ł— ◊«dI?Ý ÊU «cJ¼Ë ¨U?×¹dł `O³ ◊«dI?Ý ÊU bIË Ætðu WŽUÝ v²?Š u×M« «c¼ vKŽ qþË ¨¡«u« ÊU U?L ¨ö?NKN U?OUÐ Áƒ«œ— ÊUË ¨t?³K0 W¹UMŽ Íb?³¹ sJ¹ rË ¨dEM*« X½U?Ë ¨qF?H¹ U? q w ôb?²?F? ÊU? b?I?Ë ¨Â«Ëb« vKŽ 5b?I« Í—U?Ž »d??A¹ sJ¹ r t½√ s r?žd« qF? ¨Áb???ł v?KŽ W?³??O?−??Ž …dDO??Ý t¹b s d?¦??√ »d?A¹ Ê√ ¨d?_« vC??²?« «–≈ ¨lOD²??¹ ÊU? ¨«—œU½ ô≈ c?O??³M« Æ—«Ëœ Í√ t³OB¹ Ê√ ÊËœ s …bzU*« vKŽ tU— lOLł

Cynic

W?O??³KJ«Ë

Stoic

W?O??«Ëd« 5²??Ý—b*« ◊«d?I?Ý o?³?²?Ý« b??IË

ÂbŽ 5O³KJ« „—UA¹ ÊUJ Æb?FÐ ULO WO½U½uO« WHKH« U?LN²dŽ 5²K« UNHuÐ WKOCH« vKŽ ’d(« 5O«Ëd« „—UA¹Ë ¨UO½b« l²0 rNŁ«d²« ÂU¹√ w ô≈ wLKF?« Y׳?« v≈ ôUO? ◊«d?I?Ý sJ¹ rË ¨vL?Ý_« d?O?)« ÆdO)« w Y׳« v≈ UNłu tUL²¼« vB√ ÊUË ÆtÐU³ý U?N??O? d??NEð w²« ¨v?Ë_« W?O½uÞö??_« «—ËU?;« w Áb??$ «cJ¼Ë wH ¨WO?öš_« rO¼UHLK?  UH¹dFð sŽ Y׳¹ ¨qU? Õu{uÐ t²O?Bý ¨‰«b?²Žô« Âu?N?H? ‰uŠ ‰ƒU??²« —Ëb¹

Laches

Charmides ”b?O?—Uš …—ËU?×?

åfO??šôò wË ¨W??«b?B« Âu??N??H? ‰u??Š

Lysis åf??Oò wË

pKð sŽ W??OzU?N?½ UÐU?ł≈  «—ËU??;« Ác¼ w b?$ ôË ÆW??ŽU?−?A?« ‰u?Š ÆWOL¼_« rOEŽ d√ WK¾Ý_« ÕdÞ Ê√ UM 5³¹ U/≈ ¨WK¾Ý_« vKF? ¨tð«– ◊«d?IÝ bMŽ w?Ozd« ÍdJH« ÁU?&ô« v≈ U½œu?I¹ «c¼Ë Ê√ bI²?F¹ sJ¹ r t½S ¨U¾?Oý ·dF¹ ô t½≈ ULz«œ ‰u?I¹ ÊU t½√ s ržd« qł√ s? wF???« u¼ t¹√— w r?N*«Ë Æt¹b¹ ‰ËU?M²?? s?Ž …b??O???FÐ W??d???F*«

95


»dG« WLJŠ VJðd¹ ÊU?½ù« qF?−¹ Íc« V³?« Ê√ b?I?²?F¹ ÊU? –≈ ¨W?dF*« »U??²?« V³?U? Ê–≈ ÆU?N?³Jð—« U* ·d?Ž u?Ë ¨W?d?F*« v≈ Á—U?I?²?« u¼ W?¾?OD)« »U????²??« s U?M bÐ ô d??O??)« v≈ qB?½ wJË ¨qN??'« u?¼ d??AK ‰Ë_« d?O??)« 5Ð ◊U??³ð—ô« Ê√ l«u«Ë ¨W?d??F*« u¼ d??O?)U?? rŁ sË ¨W?d??F*« ‚öš_« U?√ ¨ÁœuNŽ ‰«uÞ w½U½u?O« dJHK …eO?L*« UöF« s W?dF*«Ë ¡U?I½ u¼ t?OKŽ ’d% U? d?¦« Ê≈ –≈ ¨p– s? iOIM« vK?F W?O?×O?*« Æ¡öN'« 5Ð d¹√ tO≈ ‰uu« ÊuJ¹ b d√ «c¼Ë ¨VKI«  öJA*« Ác?¼ vKŽ ¡u?C?« ¡U?I≈ ‰ËU??Š b? ◊«d??I?Ý ÊS?? ¨p– vKŽË v≈ ¡«b?²¼ô« w WI¹dD« Ác?¼ vKŽ oKD¹Ë ¨WA?UM*« o¹dÞ sŽ W?Oö?š_« ÊU? bIË ÆpO?²JU¹b« Ë√ ‰b?'« rÝ« »«u'«Ë ‰«R?« o¹dÞ sŽ ¡UO?ý_« ÊuÞö√ ‰u?I¹ –≈ Ætb?²Ý« s ‰Ë√ u¼ sJ¹ r Ê≈Ë ¨tM U?MJL² ◊«d?IÝ ÊuM¹“ s? ö?? tÐU???³??ý w v?I??²« ◊«d???I??Ý Ê≈ å”b??O?M—UÐò …—ËU??×??? w `³√ Íc« ŸuM?« p– s pO²JU¹b« w U?Ý—œ ULNM vIK?ðË ¨”bOM—UÐË ◊«dIÝ sŽ ÊuÞö?√  «—ËU× nAJðË ÆbFÐ UL?O s¹dšx tMIK¹ tð«– u¼ ¨WŽ–ö?« W¹d?« vKŽ …—bË WÐU?Žb« v≈ `{«Ë qO t¹b ö?ł— tH?uÐ ¨«c¼ tLJ?N² UÐU?Š ÊuKLF¹ ”UM« ÊU?Ë ¨tLJN?²Ð ”UM« 5Ð dN?²ý« «cJ¼Ë w w?½U½u¹ kH? u¼ Íc«

irony

rJ?N??²« k?HK wd???(« vMF?*« Ê√ l«u«Ë

‰u?I¹ U?bM?F? p– vKŽË Æunderstatement ås¹u?N?²?«ò v≈ »d?√ ¨q_« UL?JN² p?– w ÊuJ¹ t½S ¨U?¾O?ý ·dF¹ ô t½√ Èu?Ý ·dF¹ ô t½≈ ◊«d?IÝ ¡«—Ë sLJð …œU?ł WQ? U?Lz«œ „UM¼ X½U? Ê≈Ë ¨©t?H½ ÊQ?ý s U½uN? Ë√® U0 W?¹«—œ vKŽ ÊU??? ◊«d??I???Ý Ê√ w ‰«b???ł ôË ¨‰e???NK Íd?¼UE« `D?« t?d??F½ U? Ê√ d?O?ž ¨ÊU?½u?O« w 5½UMH?«Ë »U?²J«Ë s¹dJH?*« lO?L?ł t?I??I?Š 5ŠË Ɖu?N−?LK WOzU?N½ö« ‚U?üUÐ Ê—u U? «–≈ U¾?O?ý ÊuJ¹ œUJ¹ ôË ¨qOK ÆU¾Oý ·dF½ ô UM½≈ ‰uI« UM o×¹ ¨wŽË sŽ p– „—b½ tÞUA½ ”—U1 u¼Ë ◊«dIÝ sŽ UM nAJð …—u? qC√ X½U bIË W?L?U×? UMOKŽ ÷d?Fð w²« ¨åŸU?b«ò …—ËU?×? w U¼b?$ w²« pKð w¼ vKŽ Ë√ ¨tH½ sŽ tÐ l«œ Íc« tÐUDš sLC²ð …—ËU;« Ác¼Ë Æ◊«dIÝ

96


UMOŁ√ qÐ ¨W???O??d??Š W???I¹dDÐ ô ¨b???FÐ U??L???O?? ÊuÞö??√ t?M Ád??cð U??? `_« sJ¹ rË ¨t?H½ sŽ UŽUœ ◊«dI?Ý tuI¹ Ê√ sJL*« s ÊU U? ÈdŠ_UÐ ”b¹œu?uŁ t??Ý—U? b?I? ¨·uQ? d??O?ž «d?√ W¹«Ëd« s ŸuM?« «c¼ q¦? »UÐ w qšbð ŸU?b« …—ËU×? ÊS p– vKŽË ÆÕu?{ËË WŠ«d?BÐ Œ—R*« ÆWO¹—U²« WÐU²J« »U??³???A« œU????S?ÐË ¨WËb« s¹œ v?KŽ ÃËd??)UÐ ◊«d???I??Ý rNð« b???I wI??O?I??(« c?šQ*« U??√ ¨U¹d¼Uþ U?U??Nð« ô≈ sJ¹ r p?– sJ Æt?L??OU?F??²Ð wL?²M¹ ÊU?? Íc« wÞ«d?I?²?Ý—_« »e?(UÐ t?ÞU?³ð—« ÊUJ t?OKŽ W??uJ×K b? X½U?? W?uJ(« Ê√ v?≈ «dE½ sJ ¨Ác??O?öðË tzU??b?√ rEF?? t?O≈ b?IË Æt?O≈ W?L?N?²« Ác¼ t?O?łuð sJL*« s? sJ¹ rK ¨U?U?Ž «u?H?Ž XMKŽ√ wÝU????O???Ý u¼Ë

Anytus

”u???²???O½√ r?¼ Áb???{ ¡U???ŽœôUÐ Êu???L?zU???I« ÊU???

Lycon Êu?uË ¨ÍbO?ł«dð dŽU?ý u¼Ë Melatus

”u²?OKË ¨wÞ«du1œ ÆWžö³K rKF u¼Ë

ÂU?Nðô« «u?N??łË s¹cU? ¨t?LJN?²? ÊUMF« ◊«d?I?Ý oKÞ√ W?¹«b?³« cMË …d?š«“ VDš ¡U?I≈Ë W?ŠU?B?H« «b??²ÝUÐ Êu?³½c? ¨‰U? U?L? ¨r¼ t?O≈ ÂU?√ q¦1 rË ¨5F³?« sÝ mKÐ bI? tð«– u¼ U?√ ÆWOEHK« UM?;UÐ d??O??ž t??²??I¹dÞ «uKL??×??²¹ Ê√ …U??C??I« ‰Q??¹ u?¼Ë ¨q³?? s W??LJ×?? Í√ s Èd?š√ W?¾? sŽ p– b?FÐ ◊«d?I?Ý Àb?×?²¹ rŁ ¨Âö?J« w W?O½u½U?I« b??ý√ U??N½_ ¨ö??F?? …œu??łu*« W??¾?H?« s dDš√Ë Âb??√ ¨ÂU??Nðô« wN??łu?? ◊«dI?Ý sŽ ÊUJ q w ÊuŁbײ¹ «uKþ s¹c« ”UM« w¼ pKð ¨W?žË«d sŽ VIM?¹Ë wU?Ž_« w? ¡U?L??« ÁdJHÐ q?Q?²¹ ¨U??L??OJŠ ö??ł—ò t?H??uÐ w¼ U???N½Q???Ë Ëb??³ð √u???Ý_« W???−??(« qF???−¹Ë ¨÷—_« w U???O½b« ÊËR???ý d?ł√ ¡U?I r=KF?¹ ôË ¨U*U?Ž fO t½QÐ ◊«d?I?Ý œd¹ ¡ôR?¼ vKŽË ¨åqC?_« ÆÊudF¹ U ·dF¹ ôË ¨5OzUDHU b? wH?œ b?³?F?? …¡u?³½ Ê_ p– øU?L??OJŠ ”UM« t??O?L?¹ Ê–≈ «–U??LK Ê√ tð«– u¼ ‰ËU?Š b?IË Æ◊«d?I?Ý s rJŠ√ b?Š√ ô t½√ …d?  «– XMKŽ√ rNOKŽ ÕdÞË ¨¡ULJŠ ÊËbF¹ s¹c« p¾Ë√ sŽ Y×?³ ¨…¡u³M« QDš X³¦¹

97


»dG« WLJŠ rNM «b?Š«Ë b−¹ rK ¨U?ŽUMË ¡«d?FýË 5O?ÝUO?Ý ‰Q?Ý «cJ¼Ë Æt²K¾?Ý√ nA 5ŠË ¨ULOJŠ rNMOÐ b−¹ rË ¨qFH¹ U WbÐ nB¹ Ê√ vKŽ «—œU X½U? U rN? W¹U?NM« wË ¨s¹d?O?¦J« …Ë«bŽ t??HM VKł ¨rNKN?ł ”UMK ¨W??²?U??N?²??L? ”UM?« W?LJ?Š U?√ ¨rOJ?(« u¼ Áb?ŠË tK?U? ∫…¡u??³M« t??OMFð ÍËU?ð ô t²?LJŠ Ê√ ¨◊«dI?Ý „—œ√ UL? ¨„—b¹ Íc« u¼ ”UM« rJŠ√Ë ¡«—Ë s s−¹ rK ¨W?LJ(U?Ð ¡UŽœô« `?CH¹ t?ðUO?Š vC? «cJ¼Ë ÆU?¾?O?ý Æ…¡u³M« rJ( q¦²1 Ê√ tOKŽ U«e ÊU sJ ¨dIH« ô≈ p– vKŽ Ád???³??ł√ ¨¡U??Žœô« q¦2 ¨”u??²???OK —ËU??×¹ ◊«d???I??Ý c??š√ 5ŠË »U³?A« ŸU{Ë√ 5?% vKŽ qLF¹ WËb?« w hý q ÊQÐ ·«d?²Žô« l gO?F« s qC√ —U?Oš√ ”U½√ l …U?O(« sJ ¨tð«– ◊«d?IÝ «b?Ž U «–≈Ë ¨«b?U??Ž 5OMOŁ_« b???√ b? ÊuJ¹ Ê√ sJ1 ô p– v?KŽË ¨—«d?ý_« ¨t‡‡łU?łuŽ≈ Â=u?I¹ Ê√ ”u²?OK Vł«Ë sL ¨b?B d?OGÐ p– q?F b? ÊU WN¬ l{Ë b ◊«dIÝ Ê≈ ‰uI¹ ÂUNðô« ÊS Èdš√ WNł sË ¨tM¹b¹ Ê√ ô ¨œU??(ù« W?L??Ë t?O≈ V?M¹ ”u??²?OK Ê√ 5?Š vKŽ ¨tÐ W??U?š …b¹b??ł ÆŒ—U iUMð «c¼Ë v³K¹ ÊQÐ t?O?KŽ wC?I¹ Vł«u« Ê√ W?LJ;« ◊«d?I?Ý T?³M¹ p– b?FÐË w ÊU? u v?²?Š ¨s¹d?šü« wË t??H?½ WKO?šœ w Y×?³U?Ð wNù« d?_« WKJA?? ÊQÐ «c¼ ◊«d??I?Ý n?u? U½d??c¹Ë ÆWËb« …Ë«b??FÐ dÞU??¹ p– ÆW?O½U½uO« U¹b?O?ł«d²K W?O?Ozd« —ËU?;« s w¼ Ÿ“u*« Ë√ r?IM*« ¡ôu« u? sŽ Àb??×?²¹Ë ¨WËbK d?¹c½Ë W?O?Ž«œ t½Q?Ð t??H½ p– b??FÐ nB¹Ë t‡‡M?J ¨w‡‡‡¼«uM« t?‡‡‡O≈ t‡‡?‡łu¹  u‡‡B« «c?¼ Æ«Ëb« vKŽ t?N??łu¹ wKš«œ s t??FM? Íc« u¼  u??B« «c¼ ÊU?? b??IË ¨U??¾??O??ý qF??H?¹ ÊQÐ Ád??Q¹ ô U²?Ë t²¼«e½ vK?Ž kU×¹ ÊQÐ b?Š_ `Lð ô w²« ¨W?ÝUO?UÐ ‰UG?²ýô« 5IÐU?« ÁcO?öð s bŠQÐ œU?NA?²Ýô« sŽ ¡U?Žœô« lM²« b?IË ¨ö¹uÞ rN?O≈ qÝu?²¹ s t½√ ◊«dI?Ý b?√ «dO?š√Ë ÆW?LJ;« WŽU? w s¹œu?łu*« Ê√ ô ¨…UCI« lMI¹ Ê√ t³ł«Ë s Ê≈ qÐ ¨5UÐ tU?HÞQÐ wðQ¹Ë ULŠd² ÆrNHDŽ fL²K¹

98


UMOŁ√ ¨U?Ž–ô «d??šU?Ý U?ÐUDš ◊«d?I??Ý vI√ ¨W½«œùUÐ r?J(« ¡U?ł U??bMŽË s dH „UM¼ sJ¹ r?Ë ¨UL¼—œ ÊuŁöŁ U¼—«bI W«d?ž lb¹ Ê√ Õd²«Ë d??O?š√ »U?Dš wË Æ«b??Žù« WÐu?I??Ž b??Qð pcÐË ¨VK?D« «c¼ i— »U?I?F« b?ý√ r¼—ËbÐ ÊuUMO?Ý rN?½QÐ Áu½«œ√ s¹c« p¾Ë√ ◊«d?I?Ý —c?Š ÀbŠ U? Ê≈ özU tzU?b√ v≈ Y¹b?(UÐ tłuð r?Ł ¨rNdł v?KŽ ¡«eł öÐ U??u½ ÊuJ?¹ Ê√ U??≈ t½_ ¨ u*« ·U??¹ Ê√ b??Š_ fOK? Æ«d?ý s?J¹ r W¹d×Ð Àbײ¹ Ê√ tO lOD²¹ dš¬ rUŽ w …UOŠ ÊuJ¹ Ê√ U≈Ë ¨ÂöŠ√ sJ1 ô rU?F« p– wË ¨”Ëd?O?u¼Ë œu¹e¼Ë ”u¹«“u?Ë ”uO?—Ë√ l Æq²I« u¼ WK¾Ý_« ÕdD¹ s ¡«eł ÊuJ¹ Ê√ rK Ær?« »d?A¹ Ê√ q³? s−??« w «d?N??ý ◊«d?I?Ý vC?? b?IË U??N?ðd??š√ w²« ¨W?Ëb« WMO???H??Ý …œu??Ž q?³?? b??Š√ «b???Ž≈ sJL*« s? sJ¹ ◊«dIÝ i— bË Æå”uK¹œò v≈ W¹uM« WOM¹b« UN²KŠ— w n«uF« U¼UC? w²« …dOš_« tðUE( åÊËb?Oò …—ËU× UMOKŽ ÷d?FðË ¨»dN¹ Ê√ ÆœuK)« sŽ ÊË—ËUײ¹ t¹b¹dË tzUb√ l «b?Š«Ë U?u?KO? tO? b?−¹ sK »U?²J« «c¼  U?×?H? VK u ∆—U?I« Ê≈ v≈ p– œd??Ë ¨uD?Ý—√ Ë√ ÊuÞö??√ tKG??A¹ Íc« p– ‰œU??F¹ «e??O??Š qG??A¹ 5¦¹—Ë U?LN?H?uÐ «dN?þ b ôË√ U?L?N ÆW?H?KH« a¹—Uð w b¹d?H« UL?N?Fu? ¨U?NM ÁU?O?IKð U? «—uÞ ¨U?N 5O?−?NM s¹dEMË ¨◊«d?I? W?IÐU?« ”—«b?LK Æ5IÐU?« s¹dJH*« Èb W?OML{ …—u?BÐ „dð U2 dO?¦J« vKŽ ¡u?C« UO?I√Ë WKO??? v?KŽ qzU¼ d??OŁQð —u??B?F« ‰«uÞ U??L??N ÊU? b??I?? ¨p– sŽ ö?C??Ë ÊuÞö?√ ‰öþ X½U?? ¨»d?G« w ÍdEM« d?O?JH?²« d¼œ“« U?L?¦?O??×? Æd?A?³« WHK?H« w ULNUN?Ý≈ ÊS «dOš√Ë ¨d?OJH²« «c¼ WOHKš w W?IK× uDÝ—√Ë œUJð ô –≈ ¨UL¼bFÐ Ë√ U?LNK³ dš¬ ·uKO? Í√ ÂUNÝ≈ s ¨`ł—_« vKŽ ¨r¼√ w —u?B?²¹ s qË ¨t?²??L?O? t U?¾?O?ý U?NMŽ ôu?I¹ r W?O?H?K? WKJA? b?łuð VŽu?²?Ý« b ÊuJ¹ Ê√ ÊËœ s? qO√ ¡wAÐ w?ðQ¹ Ê√ lOD²?¹ t½√ Ác¼ UMU¹√ …U?O?Š  b²?« b?I Ætðd?U?G V?«uŽ qL?×?²¹ Ê√ t?OKŽ ¨W?OMOŁ_« W?H?KH« pKð bË b?I? ¨U?O½Ëb?I œu?F?Ë UMOŁ√ —U?O?N½« 5Ð W?F?«u« …d?²?H« ‰«uÞ ÊuÞö?√

99


»dG« WLJŠ ‰ö??š Q??A½ b?? Êu?J¹ pcÐË ¨e??O?KJ¹dÐ …U??Ë s ÂU??Ž b???FÐ Æ Ƃ ¥≤∏ ÂU??F« ¨Â Æ‚ ≥¥∏ WMÝ UË ¨U?UŽ 5½U?LŁ vKŽ uÐd¹ U ‘U?Ž bË W¹eOM?ÐuK³« »d(« ¨ÁuÐ√ ÊU? b?I? ¨t??²?OÐdð X½U? pc?Ë ¨W??OÞ«d?I?²?Ý—√ W?OKzU?F?« tu?√ X½U?Ë Ê√ 5Š vKŽ ¨¡U?b?I« 5OM?OŁ_« „uK*« Wö?Ý s —b?×?²¹ .b? wÝU??O?Ý ◊U?A½ U??N ÊU? …d?Ý√ v≈ wL??²Mð

Ariston Êu?²?¹—√

Perictione w½u?O??²?dÐ

t?√

XłËeðË ¨ÁU³? w ‰«e¹ô ÊuÞö√ ÊU 5Š Êu?²¹—√ ÁuÐ√ U bË Æb?NF« «dOB½Ë U?I¹b ÊU Íc«

Pyrilampes

fO³?ö¹dÐ ÆUNLŽ s p– b?FÐ t√

¨t?√ ÃË“ XO?Ð w t?L?O?KFð «uMÝ vC??√ b? ÊuÞö?√ Ê√ Ëb??³¹Ë ¨e?OKJ?¹d?³  U?³ł«u« sŽ W?L?N? ¡«—PÐ ‰uI¹ Á«d¹ 5Š ¡d?*« V−F¹ ô W?O?HK)« Ác¼ q¦0Ë …—ËU?× w qF? U?L ¨¡«—ü« Ác¼ ÷d?FÐ n²J¹ r u¼Ë Æs?Þ«uLK W?O?ÝUO?« sŽ …dJ³?*« tð«uMÝ w nA? t?½√ Ëb?³¹Ë ¨t???HMÐ U?N??Ý—U? qÐ ¨åW¹—u?N??L?'«ò ÆwÝUO?« qLFU?Ð qG²A?OÝ t½√ Âu?NH*« s ÊU? UL? ¨«dŽU?ý ÊuJO œ«bF?²Ý« Æ u*UÐ ◊«d?IÝ vKŽ rJŠ Ô U?bMŽ TłU?H b?Š t l{Ë Ô b Õu?LD« «c¼ sJ ÊuÞö?√ fH½ w U?dð b? nO<« b?I?(«Ë wÝU?O« d?P?²« «c¼ Ê_ p– töI?²ÝUÐ UEH²?× qE¹ Ê√ tFÝË w? fO t½√ „—œ√Ë ¨v×1 ô «dŁ√ »UA« WH?BÐ ¨ÊuÞö√ —d? 5(« p– cMË ÆWOÐe(« W?ÝUO?« —UÞ≈ w t²¼«e½Ë ÆWHKHK tðUOŠ ”dJ¹ Ê√ ¨WOzUN½ cM ÊuÞö√ tdŽ bË ÊuÞö√ …dÝ_ U1b UI¹b ◊«dIÝ ÊU ◊«d?IÝ ŸU?³ð√ iFÐ l ¨ÊuÞö√ Q?−?²« ¨◊«dI?Ý Â«bŽ≈ b?FÐË ¨t²u?HÞ ÆÀœU(« ‰u¹– Xýöð Ê√ v≈ «uKþ YOŠ ¨Megara «—UGO v≈ ¨s¹dšü« ·UÞ ¨ «u?MÝ lCÐ ‰«u?Þ —U??H???ÝQÐ ÂU?? Êu?Þö??√ Ê√ Ëb???³¹ p– b???FÐË sŽ ·d?F½ ô UM?J ¨U?C¹√ d?B? U0—Ë ¨U??OUD¹≈ »uMłË W?OKI?? U?Nö?š w —u??NE?« v≈ œu??F¹ t½S?? ‰U??Š Í√ vK?ŽË ÆqOKI« q?√ ô≈ …d??²??H« Ác¼ bF?³¹ ÊU²?Ð w X¾A½√ W?Ý—b fÝ√ l{Ë 5Š ¨Â Æ‚ ≥∏∑ ÂU?F« UMOŁ√ W?FD rÝ« ÊUË ÆW?M¹bLK wÐd?G« wU?LA?« ÁU&ô« w …d?OB? W?U? b??I?? rŁ sË ¨”u?1œU??√ Í—uDÝ_« qD?³« rÝUÐ UD?³ðd?? Ác¼ ÷—_« Öu/ s vŠu?² U?NL?OEMð ÊUË ¨W?O1œU_« rÝ« W?Ý—b*« vKŽ oKÞ√

100


UMOŁ√ U??N??d??Ž w²« ”—«b*« w?¼Ë ¨U??OUD¹≈ »uMł w? W¹—u??žU??¦??O??H« ”—«b*« XŽdHð Íc« ‰Ë_« q_« w¼ WO1œU_« bFðË ÆÁ—UHÝ√ ‰öš ÊuÞö√ U??N??H??uÐ ¨W??O??UÐ XK?þ b??Ë ¨vDÝu« —u??B??F« c?M ¨ U??F??U??'« tMŽ ‰uÞ√ …d?²? XýU?Ž p?cÐË ¨ÂU?Ž WzU?L?F?ð vKŽ u?Ðd¹ U? ‰«uÞ ¨W?Ý—b? ÆÁbFÐË bNF« p– q³ dš¬ wLKŽ bNF Í√ ‘UŽ U2 µ≤π ÂU?F« w

Justinian ÊU??OMO?²???ł

—u?Þ«d?³??ù« U?N??IKž√ «d?O??š√Ë

wJO?ÝöJ« d?B?F« s? wU?³« À«d?²« «c¼ ÊQÐ d?F?ý Ê√ b?FÐ ¨W¹œö?O? ÆWO×O*« ÁdŽUA Õd−¹ t??łË vK?Ž ¨U¹“«u?? ÊU?? jš w? W??O1œU??_« w U???Ý«—b«  —U??Ý r¼√ ÊUJ ÆW¹—u?žU?¦?O?H« ”—«b*« w W¹b?OKI?²«  U?Žu?{u?LK ¨‰U?L?łù«  U?³?FJ*«Ë  U?×D*« W?ÝbM¼Ë »U??(« u¼ U?N?O? W?O?Ý«—b«  «—d?I*« d?³?_« ÂU?L?²¼ô« ÊU? «cJ¼Ë Æ©U?O½u?—U?N«® o?«u?²« Ë√  u?B«Ë pKH«Ë U?N?DЫ˗ ¡u?{ w »d??G?²??? d??O?ž d??√ u¼Ë ¨ U?O??{U¹d« vK?Ž VBM¹ Í√ lM9 W?²ô qL?×¹ ÊU WÝ—b?*« qšb Ê≈ ‰UI?¹Ë ÆW¹uI« W¹—u?žU¦O?H« …d??²?? X½U??Ë Æ‰u?šb« s? W?O??{U¹d?«  U?Ý«—b?« Ác¼ V×¹ ô h??ý Æ «uMÝ dAŽ œ«u*« Ác¼ w rOKF²« wIKð sŽ ”U?M« ÊU¼–√ q¹u???% u¼ W???Ý«—b?« Ác¼ s ·b???N« ÊU??? b???IË XÐU?¦« —UÞù« u×½ U?NN?OłuðË ¨W?Ou?O« WÐd−?²« rUF W?³KI²*«  «d?OG?²« «–≈ ¨œu???łu« v≈ …—Ëd???O???B« s? Í√ ¨ «d???O??G???²?« Ác¼ ¡«—Ë sLJ?¹ Íc« ÆÊuÞö√ dO³Fð UMb²Ý« b?Ž«uI l?Cð W¹U?NM« w wN? ÆU?Nð«cÐ Âu?Ið ô ÁcN? W?Ý«—œ Í√ sJ Æo(« rOKF²K …eOL*« WL« w¼ bŽ«uI« Ác¼ WÝ«—œ ÊS rŁ sË ¨‰b'« vMF0 `O?×?B« rO?KF?²« Ÿu?{u w?¼ qEð b?Ž«u?I« Ác¼ Ê√ l«u«Ë Ê√ WFU?'« WLN s fOK Æ«c¼ UM?u¹ w v²Š ¨bŠ bFÐ√ v≈ wI?OIŠ Ê≈ qÐ ¨t l²?ð Ê√ sJ1 ozUI(« s œb?Ž d³QÐ »ö?D« WGœ√ u?A% rN?H«Ë ÍbIM?« —U³?²šô«  «œU?Ž rN¹b ÊuJð Ê√ w?¼ WO?IO?I?(« UN?²?LN? = ÆWÝ«—b«  UŽu{u q rJ% w²« dO¹UF*«Ë bŽ«uIK `O×B«

101


»dG« WLJŠ w²« W?I¹dD?« qO?U?Hð ·d?F½ Ê√ «bÐ√ lOD²?½ s U?M½√ sE« VKž√Ë WF¹d?Ý «—Uý≈ s ¨‰b²½ Ê√ lOD²?½ UMMJ ¨WO1œU_« U?NÐ —«bð X½U …d??O??¦?? Õ«u½ w W??NÐU??A?? ÊuJð Ê√ bÐ ô U??N?½√ vKŽ ¨Èd??š√  UÐU??²?? w ¨W³²JË W?OLKŽ  «ËœQÐ …œËe X½U b?I ÆW¦¹b(« wUF« rO?KF²« b¼UF* ÆY׳«  UIKŠ bIFðË  «d{U;« UNO vIKð X½UË W?d?×K? l¹d?Ý —u¼bð v≈ Ác?N?? W?Ý—b? w rOKF?²?« .b?Ið Èœ√ b?Ë «u½U? UN?ÝË—œ ÊËdC?×¹ «u½U? s¹c« p¾Ë√ Ê√ w pý ôË ¨W?OzUDH?« WQ??*« w¼ sJð r? ‰U*« WQ??? sJ? ÆU?N??OKŽ ‚U??H½û ‰«u??QÐ Êu??L?N??¹ Ê√ lOD²¹ ÊU? ¨‰U(« —u?O ÊU Íc« ¨ÊuÞö?√ Ê√ sŽ öC ¨W?LN*« u¼Ë ¨w1œU_« ·bN« u¼ UIŠ rN*« ¡wA« ÊU sJ ¨—u_« Ác¼ q¼U−²¹ Ác?N sJ¹ rË ÆqI?F« ¡u{ w U?N?HMÐ dJHð Ê√ vK?Ž ”UM« ‰uI?Ž V¹—bð r s¹c?« 5OzUD??H???« fJŽ vKŽ ¨d??ýU??³?? wK?L??Ž ·b¼ Í√ W??Ý«—b« ÆWOKLF« —u_« w WŽ«d³« sŽ ô≈ Êu¦×³¹ «u½uJ¹ ¨cOö?²« ¡ôR¼ qz«Ë√ s «bŠ«Ë u¼ WO1œU_« …cöð dN?ý√ ÊU bIË Ác????NÐ o×????²K?¹ wJ U?MOŁ√ v?≈ tÐU????³???ý w? qI????²½« Íc« ¨u?DÝ—√ tÐ w?MŽ√Ë UM¾?³M¹Ë ÆÊuÞö?√  U? Ê√ v≈ ¨U?U?Ž s¹d?AF?« WЫd U?N?O? qþË ¨W?Ý—b*« UM½√ U??L? ÆU??HKÝ …b?F??  «d?c? ÊËœ s? d?{U?×?¹ ÊU? Á–U?²??Ý√ Ê√ uDÝ—√ X½U??? ¨W??A???UM*« Ë√ W???Ý«—b«  U???IKŠ w t?½√ Èd??š√ —œU???B?? s ·d???F½  ôËU??×???  «—ËU??;« X½U???Ë ÆU¼uK×¹ w?J »öD« v?KŽ ÕdDð  ö?JA*« ·bN?²ð U —b?IÐ ÊuÞö√ cO?öð ·bN²?ð ô ¨wd(« vMF*UÐ ¨WO?HK t½√ U?L ¨«b?Š«Ë UO?Ý—b UÐU?²? ÊuÞö√ V²J¹ r Ær?KF²*« lÝ«u« —u?NL?'« t½√ Ëb?³¹Ë ¨qUJ²? V¼c? qJý vKŽ t?²?HK ⁄u?B¹ Ê√ U?Lz«œ id¹ ÊU? ÆUHKÝ bF wÐœ√ VU w qJA¹ Ê√ s bIŽ√ rUF« ÊQÐ dFA¹ ÊU b??ý 5?Š U??U??Ž ÊËd???A??Ž W???O1œU??_« q?L??Ž vK?Ž vC?? b??? ÊU??Ë  U??? Æ Ƃ ≥∂∑ ÂU???F« wH??? ¨Èd???š√ …d??? ‰U??Šd???²« U???B???Ž ÊuÞö???√ ¨w½U?¦« ”ËeO½u¹œ t?¦¹—ËË tMЫ t?HKšË ¨…“u«d?Ý rUŠ ¨‰Ë_« ”Ëe?O½u¹œ s 5Łö??¦« w …d??³??)« qOK W??d?F?*« œËb?×?? UÐU??ý czbMŽ ÊU?? Íc«

102


UMOŁ√ WM¹b? —«b√ t?O?łuð WL?N* wHJ¹ U? œ«bF?²Ýô« s t?¹b sJ¹ rË ¨ÁdL?Ž ÃË“

Dion Êu¹œ

b¹ w W?O?IO?I?(« WDK« X½U?Ë ¨…“u«d?Ý q¦? W?LN?

U?³?−F?Ë ÊuÞö?_ U?L?O?LŠ U?I¹b? ÊU? Íc« ¨»U?A« ”Ëe?O½u¹œ Xš√ wðQ¹ U w ÊuÞö√ v≈ …uŽb« tłË Íc« u¼ Êu¹œ ÊU?Ë ÆtÐ ULײ lÝ«Ë ö??ł— t?M qF??−¹Ë t??L??O?U??Fð ”Ëe??O½u?¹œ sIK¹ wJ? …“u??«d??Ý v≈ s?Š√ w ö?O?¾?{ W?L?N*« Ác¼ q?¦? w ÕU?−M« ‰U?L?²?Š« ÊU?Ë ÆW?d?F*« ¨U?NMOÐ s »U?³Ý_ ¨WËU?;UÐ ÂU?O?I« vKŽ o«Ë ÊuÞö?√ sJ ¨·ËdE« U¹b?% ÊU? p– Ê√ U?C¹√ U?NMOÐ s? sJ ¨Êu¹b t?²?«b? ¨pý ÊËœ s lC¹ ULO ÊuÞö_ X½UŠ b WdH« Í– w¼ UN ¨WO1œU_« t²FL Æ—U³²šô« l{u ÂUJ(« rOKFð w t²¹dE½ rKF« w? U?ÝË—œ WËb« qł— w?IKð Ê√ b?R*« s? fO ¨‰U?(« W??F?O??³DÐË sJ? ¨W???O??ÝU???O????« ÊËR???A« w «d???OJ?Hð oL???Ž√ tK?F???−¹ wJ? tð«– w wH?J¹ œu?łË Í—Ëd??C« s ÊU?? b?I? ¨pc?Ð sR¹ ÊU? ¨`{«Ë u?¼ U?L? ¨Êu?Þö?√ …uI?« tłË w «ËbL?B¹ Ê√ ÊuOÐd?G« ÊuO½U?½uO« œ«—√ U «–≈ W?OKI w? rUŠ sŽ ŸuM« «c¼ s rU?Š v≈ ”ËeO½u?¹œ q¹u% sJ√ uË ÆW?łUÞdI …b¹«e?²*« p– s v?M−ðÔ w²?« …bzU??H« X?½UJ ¨ U??O???{U¹d« w V?¹—b??²« iF?Ð o¹dÞ “dŠ√Ô W¹«b³« wË ¨U¾?Oý dš b bŠ√ ÊuJ¹ sK Ãö?F« oHš√ u U√ ¨WKzU¼ W?OKIF« …—b?I« ”ËeO?½u¹b sJð r –≈ ¨ö¹uÞ p– Âb¹ r sJ ¨ÕU?−M« iFÐ WO?B?ý tð«– w ÊU? t½√ sŽ öC? ¨b_« q¹uÞ wL?OKFð ÃöŽ qL?% vKŽ ¨…“u?«d?Ý w t?²?š√ ÃË“ –u?H½ s …d?O?GUÐ d?F?ý t?½S? «cJ¼Ë ÆW¹uD« W?¾?O?Ý p– bFÐ ÊuÞö√ ¡UIÐ bF¹ rË ¨œö³« s «d? ÁUHM ¨ÊuÞö_ t²«bË U?? —b??IÐ ‰ËU??ŠË ¨W??O1œU??_« U?MOŁ√ v≈ œU??Ž b??I?? rŁ sË ¨¡w?ý w b??O??H¹ qŠ— Æ Ƃ ≥∂± ÂU?F« wË ¨ÈËbł öÐ s?J ¨bFÐÔ s —u?_« `KB¹ Ê√ lOD²?¹ vC „UM¼Ë ÆŸU?{Ë_« Õöù …dO?š√ WËU×? w …“u«dÝ v≈ Èd?š√ …d wO½U½u¹ bOŠuð qł√ s WOKLF« d?OЫb²« iFÐ l{Ë ‰ËU×¹ ÂUŽ s »dI¹ U ÕUM'« W??O½ ¡u?Ý Ê√ W¹U??NM« w 5³?ð sJ ¨W?łU?Þd? dDš t??łË w W?OK?I? Ê√ ÊuÞö?√ —d? «cJ¼Ë ÆU?N?OKŽ VKG?²« qO?ײ?¹ W?³?I?Ž WËb« w kU?;«

103


»dG« WLJŠ ¨dDK? U?Nð«– tðU??O??Š X{d?Fð Ê√ b??FÐ Æ Ƃ ≥∂∞ ÂU??F« w UMO?Ł√ v≈ qŠd¹ s r?žd« vKŽ ≠ X?³Ł√ tMJ?Ë …u??I?UÐ t???²½UJ Êu?¹œ œU??F???²???Ý« ¨b???FÐ U???L??O???Ë v≈ tðU??d???Bð œ√Ë ¨W??ÝU??OJ« s?Ž b??O??FÐ rU??Š t½√ ≠ Êu?Þö??√  «d¹c??% WÝUO« WK«u vKŽ Êu¹œ ŸU³ð√ ÷d×¹ ÊuÞö√ qþ tK «c¼ lË ¨tUO²ž« WOKI?B dO?š_« dO?B*« ÊUË ¨ÕU¹d« ë—œ√ X³¼– t²?×O?B½ Ê√ dO?ž ¨W1bI« ÆÊuÞö√ Q³Mð UL ¨Ã—U)« s U¼Ëež u¼ WÐU?²J«Ë rOKF?²« v≈ lł— Æ Ƃ ≥∂∞ ÂUF?« w ÊuÞö√ …œu?Ž ÈbË Ê√ l«u?«Ë ¨W¹U????N?M« v²????Š n?OQ????²« w? UD?A½ qþË ¨W????O?1œU????_« w UM²KË Íc« bO?Šu« ¨.bI« dBF« »U?² lOLł 5Ð s ¨ÊU? ÊuÞö√ U½d?– UL? ¨ «—ËU;« v?≈ dEM½ ô√ wG³M?¹ t½√ vKŽ ¨WKU t?³?ý tðUHR? ¨WO?HK  U?Žu{u? w WBB?²? WOL?Ý—  UÝ«—œ U?NHu?Ð ¨q³ s s U¦?×Ð ÷d²?Fð w²«  UÐuF?BUÐ ÂUð wŽË vKŽ ÊU Êu?Þö√ Ê_ p– q tÐ r²?²?ð U?O??H?K U?³¼c? lC¹ Ê√ j ‰ËU?×¹ r Y?O?×Ð ¨ŸuM« «c¼ sŽ öCË Æ5(« p– cM WHÝöH« s d?O³ œbŽ qF UL ¨V¼«c*« dJH?*« w²??H? 5?Ð lL??ł t½QÐ W??H??Ýö?H?« lO??L?ł s?Ž œd?H?M¹ t½S?? ¨p– “dÐ√ s b?Š«Ë t½Q?Ð b?N?Að ÊuÞö?√ ‰U?L??ŽQ? ÆrOEF« VðUJ?«Ë rOEF« ≠ nÝú ≠ qþ “U?O?²?ô« «c¼ Ê√ d?O?ž Æw*UF?« »œ_« w  UO?B??A« ¨WKO?IŁ W?OH?KH«  UÐU?²J« s rJ? ÆWH?KH« a¹—Uð w U?OzUM¦?²?Ý« U?¾O?ý aÝ«d« b?OKI?²« t?³A?¹ U WMO?F?  ôU?Š w b?$ UM½≈ qÐ °¡U?uł ¨W?U?ł U?NÐuKÝ√ w …b?I?F? W?C?U?ž WO?H?KH?«  UÐU²?J« ÊuJð Ê√ wC?I¹ Íc« d?O?ž ¨r²?N*« h?A« d?HM¹ t½_ ¨nÝR? d?√ «c¼Ë ÆWI?O?L?Ž ÊuJð v²?Š wMOŁ_« nI?¦*« Ê√ ∆—UI« —u?B²¹ ô√ wG?³M¹ ‰U(« W?FO?³DÐË ÆhB?²*« U??N?²??O??L¼√ „«—œ≈Ë tð«—ËU??×?? …¡«d? l?OD²??¹ ÊU?? ÊuÞö?√ d??B??Ž w d?O?ž hý s? dE²M¹ sL? UMJ p– UMF?uð uË ¨WK¼Ë ‰Ë_ W?O?H?KH« q{U???H???²« W??Ýb?M¼ w U?ÐU??²??? c??šQ?¹ Ê√  U??O???{U¹d?« w hB?????²??? ¨ÊuÞö??√ √d??Ið Ê√ p½UJ≈ w ÊS?? ‰U??Š Í√ vKŽË ÆÁ—u??H t??³?Žu??²??¹Ë ÆWHÝöH« rEF sŽ ‰UI¹ Ê√ sJ1 ô ¡wý «c¼Ë

104


UMOŁ√ UNLEFË ¨qzUÝd« iF?Ð ¨ «—ËU;« V½Uł v≈ ÊuÞö√ „dð bIË ¨WO¹—Uð ozUŁË UN?HuÐ UN²LO qzUÝd« ÁcN?Ë ¨…“u«dÝ w tzUb_ Ê√ wG?³M¹ UM¼Ë ÆWU?š WO?HK W?O?L¼√ ¨p– «bŽ U?LO? ¨UN X?O sJ r t?H½ ◊«d?I?Ý Ê_ p– Æ «—ËU;« w ◊«d?IÝ —Ëœ s?Ž U¾?Oý ‰u?I½ sŽ t?d?F½ U ‰ö?š s U?ÝU?Ý√ t²?H?K XýU?Ž YO?×Ð ¨¡wý Í√ V²J¹ tU????L????Ž√ w? l{Ë ÊuÞö????√ ÊS???? t?ð«– Xu« w?Ë ¨ÊuÞö????√ o?¹dÞ  «—ËU?;« w ¡d*« e??O1 Ê√ wG?³M¹ pc? ÆtÐ W?U?š  U¹dE½ …d??šQ?²*« d?O?ž W?L?N? Ác¼Ë Æ◊«d?I?Ý v≈ wL?²M¹ U?Ë ÊuÞö?√ v≈ wL?²M¹ U? 5Ð Ê√ ¨WMJ2 U??NKF?& w²« »U??³?Ý_« sË ÆWKO??×?²?? X??O U?NMJ? ¨WMO¼ »U?³?Ý√ vK?Ž ¡UMÐ ¨‰u?I« sJ1 w²?« tð«—ËU?×? w b?I?²?½« b? ÊuÞö?√ Æq³? s ◊«dI?Ý UN?{dŽ w²«  U¹dEM« iFÐ ¨…d?šQ²? UN½≈ ¨WK?I²? w Áb??$ Íc« ◊«d??I??Ý Ê≈ U?? XË w ‰u??I?« lzU??A« s ÊU?? b??IË WKO?Ýu« Ác?NÐ ÷d?Ž Íc« ¨ÊuÞö?√ ÊU?KÐ oÞU½ ô≈ u¼ U?  «—ËU?;« Í√d« «c¼ Ê√ d?Ož Æ…d?²H« pKð w t?U³Ð  dDš w²« ¡«—ü« q W?OÐœ_« © ® Æ * «bzUÝ ÂuO« bF¹ rË ¨ozUI(« l ÷—UF²¹

d??OŁQð s rEŽ√ `ł—_« v?KŽ u¼ W?H??KH« w? ÊuÞö?√ d??OŁQð Ê≈ W?H??Ýö?H?«Ë ◊«d?I?? U?¦¹—Ë ÊU?? Íc« ¨ÊuÞö?Q?? ¨d?š¬ h??ý Í√ U?F??u? q²??×¹ ¨uDÝ—√ rK?F?Ë W?O?1œU?_« fÝR?? ÊU?Ë ¨t 5IÐU??« rU?Ž U??Žœ Íc« u¼ «c¼ Ê√ w pý ôË ¨wH??KH« dJH« w U?¹e?d? Èb Áb???$ U??? Ê≈ ‰u??I?« v≈

E.Goblot

uK?Ðu??ł Æ√ w?½d???H« oD?M*«

U?I¹e??O?U?²?O*« u¼ q?Ð ¨U?I¹e?O?U?²??O*« V¼«c? s «b?Š«Ë f?O ÊuÞö?√ ÊUJ ÊuÞö?√Ë ◊«dI?Ý 5Ð e?OO?L²« U½d?cð uË ÆÆ…b?OŠu«Ë …b?Š«u« w t??L??OU??Fð dŁ√ Íc« u¼ w?½uÞö??_« ◊«d?I??Ý Ê≈ ‰u??I½ Ê√ ‚œ_« q s U?B?U?š ¨t??H½ ÊuÞö??√ ¡U?O?Š≈ U?√ ¨d??OŁQ?²« rEŽ√ W?H??KH« ◊U??ÝË_« w ¨l?łd¹ u¼Ë Æd??O???¦JÐ Àb??Š√ …d¼U?þ u??N?? ¨d??š¬ d???BMŽ W?H?KH« w lłd¹ 5Š vKŽ ¨d?A?Ž lÐU« Êd?I« qz«Ë√ v≈ ¨W?O?LKF« Æd{U(« U½dBŽ v≈ UNð«– Æ[rłd²*«] rłd²*« d¹bBð w Ÿu{u*« «c¼ vKŽ oOKF²« dE½«

105

(*)


»dG« WLJŠ w?Ozd?« —Ëb« U?Lz«œ d?c?²?½ Ê√ ¨ÊuÞö?_ UM²?Ý«—œ b?MŽ rN*« sË ¨◊«d?I?Ý sŽ ÊuÞö?√ e?O9 W?L?Ý pKðË ¨ U?O?{U¹d?« ÁbMŽ t¹œRð Íc« b??IË ¨ U?O??{U¹d«Ë Âu?KF« sŽ dJ³?? XË cM t??U??L?²¼« b??ŽU??³ð Íc«  U¹dE½ rNH wUJ« oL?F« UN¹b sJ¹ r w²« ¨WIŠö« —u?BF« XKLŽ ¨W¹œb?F« W??O?u?B« s Ÿu½ v?≈ …œU?'« tðU?Ý«—œ q¹u?% v?KŽ ¨ÊuÞö?√ W??F???O??³DÐË ¨v?H??²??š« t½≈ ¨k?(« ¡u?? ¨‰u???I½ Ê√ sJ1 ô ·«d???×½« u¼Ë ¨U?U?š UU?L?²¼« oDM*« rU?Ž tÐ r²?N¹ U½«b?O q?Eð W{U¹d« ÊS? ‰U?(« U?????N?????²??????'U?????Ž w²?«  öJ?A?*« iF?Ð Y×?Ð v≈ q?I?????²M?½ Ê√ Êü« UM?OK?ŽË d?O³?F?²« qN?« s fOK ‰U?L?Ž_« ÁcN W?OÐœ_« W?L?OI?« U√ Æ «—ËU?;« ÆwOzd« UMUL²¼« Ÿu{u XO ‰UŠ Í√ vKŽ UN½√ UL ¨UNMŽ s —b??IÐ ¨W??L?łd??²? w¼Ë v?²?Š ¨kH??²??% qEð  «—ËU??;« Ác¼ sJ vKŽ W??O?B?F?²??? ÊuJð Ê√ 5F??²¹ ô W?H?KH?« Ê√  U?³Łù wHJ¹ W¹u??O?(« ÆWOL¼√  «– ÊuJð v²Š …¡«dI« ÷dŽ b?Ë Æq¦*« W¹dE½ —uH« vKŽ s¼c« w YF?³¹ ÊuÞö√ rÝ« Ê≈ ‰u??Š q¹uÞ ·ö?š —U?Ł b?IË Æ «—ËU??×? …b??Ž w W¹dE?M« Ác¼ ◊«d?I??Ý vKŽ ÆW¹dE?M« fÝR? u¼ ÊuÞö?√ s ôbÐ ◊«d?I??Ý ÊU? «–≈ U? WQ?? nBð U?NM?JË ¨…d?šQ?²? …—ËU?×? w¼Ë å”b?OM—UÐò …—ËU??×? w b?$ UM½√ b??$ ¨b??F?Ð bË b?? ÊuÞö??√ s?J¹ rË ¨UÐU??ý ◊«d???I??Ý t??O?? ÊU?? «d?EM wË ¨”b???OM?—UÐË ÊuM¹“ ÂU???√ q¦?*« W¹dE½ s?Ž ŸU??b?« ‰ËU??×?¹ ◊«d??I???Ý rKŽ vK?Ž rN½√ ÷d??²?H¹ U??U???ý√ Àb??×¹ ◊«d?I??Ý b??$ Èd?š√ l{«u?? ÆW¹—užU¦O X½U W¹dEMK vË_« ‰u_« Ê≈ ‰uI« sJ1 pcË ¨W¹dEMUÐ ÆåW¹—uNL'«ò w ÊuÞö√ UN tb Íc« ÷dF« Ê–≈ qQ²MK ¨WLJ(« V×? wMFð UOd?Š WLKJ« Ê≈ ø·u?KOH« U ∫‰«R?UÐ √b³MË b¹e s Ê–≈ bÐ ö ¨UuKO WdF*« vKŽ h¹dŠ hý q fO sJË W¹ƒ— V×¹ Íc« p– u?¼ ·u?KO?H« `³?B¹ YO?×Ð n¹d?F?²K b¹b?×?²« s «c‡‡¼ s‡‡‡J ¨W‡‡?KOL?'« ¡U‡‡Oý_« V‡‡‡×¹ W‡‡?OMH« ‰UL?Ž_« lUł Ê≈ ÆW?IO?I(« Ê√ 5Š vKŽË Ætð«– w ‰U?L'« V×¹ ·u?KOHU? ¨Uu?KO tM qF?−¹ ô

106


UMOŁ√ Ê√ 5Š vKŽË ÆkI¹ tð«– ‰UL'« V×? ÊS ¨rUŠ WKOL'« ¡U?Oý_« V× Ê√ vKŽ ÆWd?F t¹b tð«– ‰UL?'« V× ÊS ¨UM?þ ô≈ pK1 ô sH« V× ¨œułu ¡wAÐ WdF ÊuJð Ê√ wG³M?¹Ë ¨Ÿu{u UN ÊuJ¹ Ê√ wG³M¹ WdF*« W?²ÐUŁ W?dF*U? Ɖu?I¹ ÊQÐ U?I?OKš ”bO?M—UÐ ÊU U?L? ¨U?¾O?ý X½U? U* ô≈Ë ¨QDK ÷d??F?L? sE« U?√ ¨Q?D)« s …—d?×?²? W??I?O?I?Š w¼Ë ¨W?O?MO?I¹Ë Xu« w? fOË ¨œu??łu?? u¼ U0 W??d??F? f?O sE« Ê√ v≈ «dE?½ sJË ÊU UL ¨œułu dOž u¼ U0Ë œułu u¼ U0 oKF²¹ t½√ bÐ ö ¨UbŽ t𫖠ƉuI¹ ÊQÐ UIOKš fDOKd¼ U??N??—b½ w²« ¨W??Oze??'« ¡U??O??ý_« lO??L??ł Ê√ ◊«d??I??Ý b??I??²?F?¹ «cJ¼Ë iFÐ UC¹√ tO qOL?'« wze'« ‰U¦L²U ÆW{—UF²? ULÝ UN ¨UMÝ«u×Ð ¨WMOF dE½ WNłË s r{ u¼ Íc« wze?'« ¡wA«Ë ÆW×O³I« V½«u'«  U?Žu{u? l«u« w U?NK Ác¼Ë ¨Èd?š√ dE½ WN?łË s d?O?G U?C¹√ u¼ sŽ UMO≈ ÊU?O?ðQð ô U?Nð«– w W?U??C«Ë tð«– w ‰U??L?'« Ê√ d?O?ž ¨W?OMþ ÆWd?FLK? ÊUŽu{u? UL?N½√ Í√ ¨Ê«dO?G²ð ô ÊU?²O“√ U?LN½_ ¨UMÝ«u?Š o¹dÞ Ê√ ¨fDOKd¼Ë ”bOM?—UÐ 5Ð lL'« o¹dÞ sŽ ◊«dI?Ý ŸUD²Ý« «cJ¼Ë sJ¹ r b?¹b?ł ¡wý w¼Ë ¨å—u??B«ò Ë√ åq¦*«ò w W??U?)« t?²¹d?E½ lC¹ w å‰U¦*«ò W?LK Ê√ kŠöMË ¨5IÐU« 5u?KOH« s Í√ Èb «œu?łu ÆåÖuLM«ò Ë√ å…—uB«ò wMFð

(eidos) WO½U½uO«

V½U??'« w?H?? ÆwI¹e??O??U??²??O?? V?½U??łË wIDM? V½U??ł W¹dEM?« Ác??NË ¨U? Ÿu½ v?≈ wL?²Mð w²?« W?Oze?'« U??Žu?{u*« XO?Ð e?O9 U¼b?$ w?IDM*« å”d‡‡‡ò ÂU‡‡‡F?« k‡‡‡HK« ÊS‡‡‡ «cJ¼Ë ÆU?NO?KŽ UN?IKD½ w²« W?UF« ÿU?H_«Ë qI?²?? ÁU?MF? Ê√ Í√ ¨”d? Í√ v≈ qÐ ¨„«– Ë√ ”d?H« «c?¼ v≈ d?O?A¹ ô v‡‡MF*« «c‡‡?¼ Ê√ U‡‡L ¨«c‡‡?‡N ”d‡‡ Í_ Àb?×¹ U?LŽË ¨t?MOFÐ ”d? Í√ sŽ V?½U???????'« w? U????????√ ¨w“√ u?¼ U?/≈Ë ¨ÊU????????e«Ë ÊU?J?*« w? t œu????????łË ô Í√ ≠ åUOU¦ò UÝd U ÊUJ? w „UM¼ Ê√ wMFð W¹dEM« ÊS ¨wI¹eOU²O*« kHK« t??O≈ d??O?A¹ U?? u¼ «c¼Ë ¨d??O?G??²¹ ô «b¹d? ≠ p?c? u¼ U0 ”d??H« ”dH« X% ×bMð U —bIÐ t½uJð U ÊuJ² WOze'« ”«d_« U√ ¨å”dò

107


»dG« WLJŠ ¡wA« Ê√ 5Š vKŽ ¨wI?O?IŠË q?U ‰U?¦*« Ê√ Í√ Æt?O „—U?Að Ë√ åwU?¦*«ò W¹dE½ r?N? vKŽ ◊«d?I??Ý U½b?ŽU?¹ w?JË ÆjI? Íd¼UþË hU?½ wze?'« Êu??d???F¹ ô s¹c« p?¾ËQ?? ¨—u???N??A*« nN?J« t??O??³???Að UMO?KŽ ÷d??F?¹ ¨q¦*« Ê√ UN?F ÊuF?OD²¹ ô qÝö?Ð s¹bOI? ¨nN w ¡UM−?Ð t³ý√ W?HKH« Æ—«b−Ð «œËb ÍËU)« nNJ« rNU√Ë ¨—U½ błuð rNHKšË ÆrNuŠ «u²HK²¹ …œu??łu*« ¡U???O??ý_« ‰öþË ¨W??U??)« rN?öþ —«b??'« «c¼ vK?Ž ÊËd¹ r¼Ë ÊËd¹ ô rN½√ v?≈ «dE½Ë ÆW??ýU?ý vK?Ž W?{Ëd??F? U??N½Q??Ë ¨—UM« 5ÐË r?NMOÐ ¨W¹UNM« w?Ë ÆWOI?OI(« ¡U?Oý_« w¼ UN?½√ ÊuME¹ rN½S ¨‰öE« d?Ož U¾?Oý qšb? u?×½ t?I¹dÞ fLK²?¹Ë ¨tö?ž√ s —d?ײ?« s ¡UM−?« b?Š√ sJL?²¹ W?L?:« ¡U?O?ý_« ‚u? U?FÞU?Ý fL?A« —u½ …d? ‰Ë_ Èd¹ „UM¼Ë ÆnNJ« ¨b¼Uý U?0 tU— T³MO? nNJ« v≈ UM³ŠU? œuF¹ rŁ ÆwI?OI(« rU?F« w s U*UŽË ¨WIOI×K U²¼UÐ UÝUJF½« ô≈ fO t½Ëd¹ U ÊQÐ rNFMI¹ Ê√ ‰ËU×¹Ë «—u??N??³? Á—U??BÐ≈ `³??√ ¨fL??A« —u½ È√— Ê√ b??FÐ t?MJ ÆV??×?? ‰öE« Ê√ ‰ËU×¹Ë Æ‰öE« eO?1 Ê√ Êü« tOKŽ VFB« s b−¹Ë ¨lÞU?« UNzuCÐ ¨ÊU? U?2 U?I?L??Š d?¦?√ Êü« rN? Ëb?³¹ tMJ?Ë ¨—uM« v≈ o¹dD« rN? nAJ¹ sŽ s¹b?O?FÐ UM u UM½S? «cJ¼Ë ÆWMO¼ rN?ŽUM≈ w? t²?L?N? ÊuJð ô rŁ sË ¨ôöþ ô≈ Èd½ ô s×M ¨¡UM−« ¡ôR¼ ‰U?×Ð t³ý√ UMUŠ X½UJ ¨W?HKH« W?Oł—U?)« ¡U?O?ý_« Èd½ UM½S? ¨WH?Ýö? `³B?½ 5Š U√ ¨¡U?O?ýú d¼UEË UM? VN¹ Íc?« ¨—uM?« «c¼ ÆW????I???O????I????(« w¼ Ác¼Ë ¨o?(«Ë qI????F« —u?½ w ÆådO)«ò ‰U¦ sŽ d³F¹ ¨WdF*« vKŽ …—bI«Ë WIOI(« —UJ?√ s U???ÝU????Ý√ …U???Šu???²??????? ¨UM?¼ U¼UM?d???Ž U???L???? ¨W¹dE?M« Ê≈ sŽ d?³?Fð sJð U* U?N½√ vKŽ b?NA?¹ U2Ë ¨q³ s? U½d– U?L? ¨W¹—u?žU¦?O? Ê√ ¨q_« vKŽ W?−?{UM«Ë …d?šQ?²*« t?²KŠd? w ¨’U?)« ÊuÞö?√ Í√— ÆW??OK XH??²??š« rŁ ¨…d?šQ??²*« «—ËU??;« w ôË√ Xb¼ Ô b?? q¦*« W?¹dE½ rË ¨å”b?OM—UÐò …—ËU?; W?O??Ozd« —ËU?;« s X½U? U¼b?OMHð W?L?N?L? ¨‚öÞù« vKŽ öO?ײ? «d√ ◊«dI?Ý l ÊuM¹“Ë ”bOM—UÐ ¡U?I²« sJ¹ l³DUÐ b?F³²?*« s ÊU Ê≈Ë ¨WO?¹—Uð WI?OIŠ b?F¹ Ê√ sJL*« s t½≈ qÐ

108


UMOŁ√ ÊS???? p– lË Æ¡U????IK« «c?¼ w qO???? U??? q?−???Ý b???? —«u???(« Êu?J¹ Ê√ ÊËd?³F¹Ë ¨rN?ðUO?B?ý l vA?L?²ð WI¹dDÐ Êu?Łb×?²¹ U?FO?L?ł 5Łb×?²*« Ê√ d??cM?Ë ÆWKI??²???? —œU??B??? s rNMŽ t???d??F½ U?? l oH???²ð ¡«—¬ sŽ tDЫ˗ rB?? rŁ ¨5¹—u??žU?¦??O?HU?Ð tÐU?³??ý ÂU¹√ dŁQð b?? ÊU? ”b??OM—UÐ W?³?MUÐ …b¹b?ł sJð r q¦*« W¹d?E½ ÊS? rŁ sË Æb?FÐ U?LO? rN?L?OU?F?²Ð w²« mO?B« v≈ t?łu?ð …e¼U?ł «œU?I?²½« b?−¹ Ê√ qN?« s ÊU?Ë ¨t?O≈ ÆW¹dEM« Ác¼ sŽ »UA« ◊«dIÝ UNÐ d³Ž ◊«d?I?Ý uŽb¹ ‰u?I?F? V³Ý b?łu¹ ô t½√ v≈ ôË√ ”b?OM—UÐ d?O?A¹ ¨ö?Ô¦ ‰U?L?'«Ë dO?)U? rO¼UH?*Ë WO?{U¹d«  U?Žu{u?LK qF?−¹ Ê√ v≈ p– tÐ ÍœR¹Ë ÆWFO{u« ¡UO?ý_«Ë W¹œU*« dUMFK qÔ¦Ô œułË dJM¹ ULMOÐ —u??B« W¹d?E½ w W??O????O?zd« WÐu??F??BU?? Æd???O??¦JÐ dDš√ W?Q???? v≈ …—uB« Ê_ p– ÆWOze?'« ¡UOý_«Ë —uB« 5Ð WöF« w¼ W?OÞ«dI« U?H?Ë Âb?I¹ Ê√ ◊«d?I?Ý ‰ËU?Š b?IË ¨…d?O?¦? W?Oze?'« ¡U?O?ý_«Ë …b?Š«Ë Ê√ U?IŠ d?O;« s Ê√ d?Ož åW?—U?A*«ò …dJ Ub?²? U?L?NMOÐ WDЫdK Ê√ `{«u« sL ¨…—u?B« UN?O „—UAð Ê√  U?Oze'« lOD²?ð nO Èd½ s U?N½_ ¨wzeł ¡wý q? w …œułu? ÊuJð Ê√ sJ1 ô WKUJ« …—u?B« wze?ł ¡wý q Íu?²?×¹ Ê√ u?N? q?¹b?³« U?√ ¨…b?Š«Ë …—u? czbMŽ œu?Fð ÆU¾Oý dHð œuFð ô …—uB« Ê√ p– vMF sJ ¨…—uB« s ¡eł vKŽ 5Ð ◊U³ð—ô« ◊«dIÝ dH¹ wJK ¨p– s bý√ «bI½ „UM¼ Ê√ dOž …dJ? qšb¹ Ê√ t???OK?Ž ÊU??? ¨U???N???²??% ×b?Mð w²?«  U???Oze???'«Ë …—u???B«  ôU???Š w q¦???L???²ð U???N½√ v≈ «d?E½ ¨…d??O???š_« …dJ?H« Ác¼Ë ¨W???—U???A*« nO? ‰¡U??²½ Ê√ czbMŽ UMOKŽ 5F?²¹ sJË Æ…—u? U¼—ËbÐ w?¼ ¨…œbF?²? s wze??'« ¡wAUÐË ¨W?N??ł s W?OK_« …—u??BUÐ …—u?B« Ác?¼ j³ðdð ÍœR¹ «c¼Ë ¨5¹dš√ 5ð—u? v≈ pc ÃU²?×½ UM½√ Ëb³¹ –≈ ¨Èdš√ W?Nł …dG?¦« b½ Ê√ UNO? ‰ËU×½ …d q wH Æ«b?Ð√ nu²¹ ô qKð v≈ UMÐ b?Ý ÊS «cJ¼Ë ÆÊU¹d?š√ ÊUðd?GŁ UMU?√ `²HM?ð ¨…—u ‰U?šœ≈ o¹dÞ sŽ W?−?Š w¼ pKðË Æqd?N U?N?O? »d?N? ô ¨W?OKd¼ W?L?N? u¼ …d?G?¦« Ác¼

109


»dG« WLJŠ WU?(« ”U?Ý√ vKŽ r?Ýô« «c?NÐ XO?L?Ý w²« ¨…—u?N?A*« åY?U?¦« qłd«ò ÆÊU??½ù« …—u? w?¼ U?N??¦?×??³½ w²?« …—u?B« U??N??O? ÊuJð w?²« W?U??)« —u?B« ÊuJ?ð Ê√ Õd?²?I¹ ÊQÐ WÐu?F??B« Ác¼ VM−?²¹ Ê√ ◊«d??I?Ý ‰ËU?×¹Ë tOKŽ Ídð Õ«d²ô« «c¼ sJË ÆU?N WNÐUA UOze'« ÊuJð Ê√Ë ¨Ã–U/ nË .bIð sŽ ◊«dIÝ e−F¹ «cJ¼Ë ÆåYU¦« qłd«ò W−Š w Á—ËbÐ d?√ «c?¼ sJË ÆW?O?ze?'« U??N?²K¦??√ l —u?B?« U?NÐ j³ðd?ð w²« W?I?¹dDK —uB« ÊQÐ q³ s UMLKÝ UM½_ p– Æ…dýU?³ WI¹dDÐ tðU³Ł≈ UC¹√ sJ1 UN*U?Ž wË ¨UNMOÐ UL?O ô≈ jЫd²ð ô wN? ¨WuIF qÐ W?Ýu×? XO d?O?ž —u?B« Ëb?³ð «cJ¼Ë ¨W?Oze?'« ¡UO?ý_« w ‰U?(« pc?Ë ¨’U?)« Ëb?Gð U?N½S? ¨·d?Fð Ê_ WKÐU? —u?B« sJð r «–≈ sJË Æ·d?Fð Ê_ WKÐU? ÆÆ¡wý Í√ d???O??????Hð sŽ U???C?¹√ …e???łU??Ž r?Ł sË ¨«bz«“ U???¾???O???ý l³D?UÐ …—u?B« X½U?? u ∫‰u?IM Èd?š√ …—u?BÐ W?Q?*« sŽ d?³?F½ Ê√ l?OD²?½Ë ¨tÐ WKB?² X½U? u U√ ¨ÈËb?ł U?N X½U U* ¨UM*U?FÐ WKB?² d?Ož U?Nð«cÐ W¹dE?M« `³??Bð p?cÐË ¨U??NÐ ’U??š r?U??Ž v≈ W??O??L???²M œu??Fð ô U???N½S?? ZU?F¹ nO? b?FÐ U?L?O? Èd½ ·u?ÝË ÆWu?³?I? dO?ž —u?BK W?O?I¹e?O?U?²?O*« Ác¼ Ê√ v≈ d?O?A½ Ê√ UM³?×? Êü« U?√ Æ U?OKJ« WKJA? tð«– ÊuÞö?√ …—ËU??×?? lÐU??²ð ô pc?Ë ¨b??IM« ÂU??√ b??L??Bð ô W??OÞ«d??I??« W¹d?EM« w¼ W??HK²??? WKJ?A? v≈ qI??²MðË ¨p– s? b?FÐ√ Ÿu??{u*« å”b??OM—UÐò ¨W?OÞ«d?I?« —u?B« rU?Ž w v²?Š «d¹ U? vKŽ fO ¡wý q Ê√ ÊU?OÐ rŽ“ W??×? Âb??Ž nAJ?¹ ¨ÊuM¹“ W??I¹dÞ vKŽ ¨qB??H*« ‰b??'« Ê_ p– p– b?N1Ë ¨iFÐ sŽ U?NC?FÐ qB?HM¹ U?NK —uB?« Ê√ wK_« ◊«dI?Ý ÆÊuÞö√ tÐ wðQ¹ Íc« q(« v≈ o¹dD« W¹dEM Í—u?žU?¦?OH?« q_« v≈ lłdð Èd?š√ WÐuF? „UM¼ Ê√ d?O?ž s l?³M¹ W¹d?EM« s V?½U??'« «c?¼ Ê√ nO?? q?³?? s? UM¹√— b???I?? Æq?¦*« w{U¹d« r?U?F« Ê≈ –≈ ∫w{U?¹d« ÊU¼d?³?«  U?Žu??{u? W??F?O??³D nË tLÝd¹ b wKF qJý ÍQÐ r²N¹ ô  U¦K¦*« sŽ W¹dE½  U³Ł≈ b¹d¹ UbMŽ ‚UD½ sŽ Ãdð h«u½ vKŽ ÍuDM¹ «cN qJý Í√ Ê_ ¨‚—u« vKŽ ¡d*«

110


UMOŁ√ jš rÝ— w? U??I??O??œ ÊuJ¹ Ê√ ¡d*« ‰ËU???Š U??L??N??L?? Æw{U¹d?« Y×??³« w²« W?−?O?²M«Ë ¨‰U?LJ« b?Š v≈ U?I?O?œ j)« p– ÊuJ¹ sK ¨rO?I?²?? rU??Ž v≈ wL?²M¹ q?UJ« rO?I??²?*« j)« Ê√ w¼ p?– s U?N?O?≈ hK½ s Ÿu½ v?≈ wL?²?Mð q¦*« Ê≈ qzU??I« Í√d« UM?¹b Q??AM¹ rŁ sË ¨nK?²??? ÆWÝu;« UŽu{u*« œułË sŽ nK²¹ œułu« ‰uI½ Ê√ ¨ö¦ ‰uIF*« s Ê≈ –≈ ¨vË_« WK¼uK U³zU Ëb³¹ Í√d« «c¼ 5¹ËU²? UO UL?NMJË ¨ÍËU²« s ÊUÐd?²I¹ ¨5Ýu×? 5Žu{u Ê≈ 5¹ËU?²? U½U? Ê≈ —dI½ Ê√ ¨qO?×?²*« s? sJ¹ r Ê≈ ¨VFB?« sL ÆW?OK UM¼ Æ5¹ËU??²? d?Ož 5?¾O?ý ¨Èd?š√ W?N?ł s ¨qQ?²M sJË ÆU?Uð U¹ËU?ð …—u? Ê√ Ëb??³¹ YO?×Ð ¨5¹ËU???²? d??O?ž U?L?N?½√ —u?H« vKŽ Èd½ Ê√ q?N?¹ ¨sJË ¨”u?;« rU?F« w qU? Õu{u?Ð UN?H½ s?Ž nAJð …«ËU?ö« nO? qQ?²M? ¨—u?B« `KDB? «b??²?ÝUÐ …dJH?« Ác¼ ⁄u?B½ Ê√ s ôbÐ ULN½≈ 5¾?Oý sŽ ‰uI½ Ê√ «bł wF?O³D« sL ÆqzU*« Ác¼ sŽ …œU?Ž d³F½ sŽ ‰u?I½ Ê_ vMF ô sJË ÆU?U9 ÊU¹ËU?²¹ ô UL?NMJË ÊU¹ËU?²¹ Ê«œUJ¹ 5¹ËU?² dO?ž UO U?LNMJË ¨5¹ËU?² dO?ž ÊU½uJ¹ Ê«œUJ¹ ULN½≈ 5¾?Oý ÆrOLB« w —uB« W¹dE½ VOB¹ bI½ «cN Ê–≈Ë ¨UU9 Íb¹√ vK?Ž X½U??Ž b?? —u???B« W¹dE?½ X½U?? «–≈ ∫¡d*« ‰¡U?????²¹ b??? UM¼Ë s U?NÐ p?L?²¹ ◊«d?I?Ý qþ «–U?LK ¨W?O?{U?I«  «œU?I?²?½ô« Ác¼ s 5OK¹ù« sJ ¨Âu?−N« «c¼ …u? Õu{uÐ „—œ√ b? ÊuJ¹ Ê√ bÐ ô t½_ p– ød?OO?Gð ÊËœ w¼ UNMOFÐ  UÐuF?B« Ác¼ Ê_ ¨‰«R« «c¼ ÁU&« fJF½ Ê√ rKÝ_« s Ëb³¹ ‚ö?š_« w½«b?O? v≈ ¨W?OK?I?F« tðU?U?L?²¼« w ¨lł«d?²¹ ◊«d?I??Ý XKF?ł w²« vMF*« fH?MÐ ¨‰U?Š Í√ vKŽ ¨d?NEð ô ÊU?½ù« w? d?O?)« W?H?B? ƉU?L?'«Ë ¨◊«d?IÝ `?³√ Ê«b?O*« «c¼ w v²?Š sJË ¨ö?¦? ÁdF?ý Êu tÐ d?NE¹ Íc« j Âb?Ið b?? sJ¹ r Ê≈Ë ¨W?—U?A?*« W¹dE½ sŽ ÷«— d?O?ž ¨X?u« —Ëd? l w fL?²K¹ ô√ wG?³M¹ q(« Ê√ v≈ U?×?OLKð „UM?¼ Ê√ dO?ž ÆÈd?š√ W¹dE½ ÍQÐ q«u¹ ÁU&ô« «c¼ wË ¨UM−−Š w Í√ ¨UNMŽ tu UMMJ1 ULO qÐ ¨¡UOý_« Æ UOKJ« WKJA qŠ qł√ s ÁœuNł ‰cÐ ÊuÞö√

111


»dG« WLJŠ r Ê≈Ë å ¨ÊËb??O?ò …—ËU??×? w U??{d?Ž WQ??*« v≈ ◊«d?I??Ý d?O??A¹ w U?NO≈ œu?F¹ rŁ ÆWKJA*« V?½«uł s V½U?'« «c¼ W?'UF? w d?L²?¹ d?N?ý√ U?NKFK? åW¹—u?N?L?'«ò U?√ ¨åwzUD?H?«òË å”u?ðU?²?Oðò wð—ËU?×? s d???O???¦J W???OK_« —Ëc???³« v?KŽ Íu???²??% w?¼Ë ¨ÊuÞö???√ «—ËU??×??? Æ«c¼ UMu¹ v²?Š s¹dJH*« s dO?³ œb?Ž UN?FÐUð w²« Y×?³«  UŽu?{u u¼Ë ¨t?O≈ v?F?ð X½U? Íc« ·b?N?« s U?N?L?Ý« …—ËU?;« XI??²?ý« b?Ë UM¹√— ULË ÆWËb?« Ác¼ nË v≈ Êü« qI²M½ ·uÝË ÆvK¦ WËœ b?OOAð `C??²¹Ë ¨WM¹b?? U?N½√ vKŽ W?Ëb« v≈ ÊËdEM¹ Êu??O½U½u??O« ÊU? ¨q³?? s …—«œ≈ò W???OU???L???ł≈ …—u???BÐ wMF?¹ Íc«

Politea

w½U?½u??O« r?Ýô« s p–

WM¹b0 j³ðd*« wŽUL²łô« ZOM« q vKŽ qL²A¹ Íc« vMF*UÐ ¨åWO½b U??NM?Ë ¨…—ËU??×??LK w?½U½u??O« Ê«u?MF« w¼ W??L?KJ« Ác¼Ë ¨rO?EM²« W?M??Š Æ©wÝUOÝ®

political W¹eOK$ù«

WLKJ« XI²ý«

ÀöŁ v?≈ Êu??L??????IM¹ v?K¦*« WËb?« w 5MÞ«u?*« Ê√ ÊuÞö???√ Èd¹ …u?H? r?N? ”«d?(« U?√ ÆVF?A?« W?U?ŽË ¨œuM'«Ë ¨”«d?(« ∫ U??I?³Þ UbMŽË ÆW?OÝUO?« WDK« ÂU“ pK9 w²« U?¼bŠË w¼ œbF« …œËb?× rN??H?K¹ p– b??FÐË ¨”«d???(« Ÿd??A*« 5F¹ ¨v?Ë_« …d??LK WËb« Q???AMð Ê√ U??O½b«  U??I??³D« s s¹“U??²??L*« ‰U??HÞú sJL?*« s sJË ¨rNU??¦??√ ¨W?I³D?« Ác¼ W¹—– Ê√ 5Š vKŽ ¨W?LU?(« W?I³D« Èu?²? v?≈ «uF?Hðd¹ ÆWU?F« Ë√ bM'« Èu²? v≈ j³Nð Ê√ sJ1 ¨Èu²?*« WO½b²? X½U «–≈ ÊuÞö??√ lC¹Ë ¨Ÿd??A*« …œ«—≈ c?O??HMð s b??Q?²?« w¼ ”«d?(« W??L?N??Ë U?L ¨rN?²A?OF?Ë rN?²¾?AMð WI¹d?DÐ WIKF?²*« jD)« s WKU? WŽu?L−? rNu?I?Ž W?OÐd?²?« wLMð Ê√ Vł«u« sL? Æp– ÊuKF?H??O?Ý rN½√ s b?Q?²¹  UЗ ÁU?Ždð s Í√ wMFðË ¨åvIO?Ýu*«ò UN?OLM²? ‰uI?F« U√ ¨r?NU?ł√Ë »U‡‡‡F√ w‡‡‡¼Ë ¨W?‡‡‡O½b³« W?{U¹d« U?NO?LM² ÂU?ł_« U?√ ¨muses ÊuMH« u¼ WU?I¦« Ë√ åvI?OÝu*«ò rKFð s ·bN«Ë ÆWKU?J² ‚d v≈ ÃU?²% ô U?L

gentleman

»c?N*« b?O« …dJ Ê√ l?«u«Ë ¨5ÐcN? …œU?Ý s¹uJð

»U?³?A« rKF?²¹ Ê√ s bÐ ö? ¨ÊuÞö?√ s …bL?²?? ¨e?OK$ù« U?NL?N?H¹

112


UMOŁ√ WÐU— ÷d s p– ⁄uK³ bÐ ôË ÆWŽU−ýË W—Ë Â«d²ŠUÐ ÊuJK¹ nO ”Ëd?O?u¼ Ê≈ –≈ ¨WËb« s ¡«d?F?A« œU?FÐ≈ V−¹Ë ¨V²J« vKŽ W?—U? 5³žU?A*« dA?³« s œ«d√ U?N½QË pKð w¼Ë W?Nü« Ê«—uB¹ œu?¹eO¼Ë ¨U‡‡M tK‡?‡« —uB¹ Ê√ b?Ð ö ÆU?N ¡gM« «d?²?Š« s qKI¹ U2 ¨s¹—u?N?²*« rU?F« w «d?ý fO? U? oU?š t½√ vKŽ qÐ ¨tK rU?F?« oU?š t½√ vKŽ ô Ë√ ¨ u*« s ·u)« d?O¦ð  «d?I ¡«dF?A« ¡ôR¼ Èb ÊS pc? ÆjI 5Š vKŽ ¨rFM¹ b? d¹dA« Ê√ œUI?²Žô« Ë√ ¨gzUD« „uKUÐ »U?−Žù« vKŽ WÐU??— ÷d??Hð pc?? Æt?F?M wG?³?M¹ p– q ¨vI??A¹ b?? d?O??)« Ê√  U???U????I*« pK?²Ð ô≈ `L????¹ ôË ¨wU???(« o?O???C« U?¼UMF?0 ¨vI???O????Ýu*« …UO?Š ÊuJð Ê√ bÐ ôË Æ‰«b²Žô«Ë W?ŽU−A« vKŽ i% w²«  U?ŽUI¹ù«Ë sË ¨¡U³?Þ√ v≈ ÊułU²?×¹ ö ¨Í—Ëd?{ u¼ U0 wH²Jð W?DOÐ »U?³A« 5F??²¹ s?JË ¨W??¾??O??«  «dŁR*« s? rN??²Ł«b??Š w rN??O??L??×?½ Ê√ Vł«u« ¨ «¡«d‡‡‡žù«Ë ·ËU?‡‡‡<« «u‡‡N?ł«u¹ Ê√ WM?O?F? UMÝ «u?GK³¹ Ê√ b?F?Ð ¨rN?OKŽ ÆtK p– ÊuËUI¹ s¹c« p¾Ë√ ô≈ UÝ«dŠ «u½uJ¹ Ê_ rNM `KB¹ ôË ÆW?—U? W?OŽU?A? wN? W¹œU?B?²?ô«Ë WO?ŽU?L?²?łô« ”«d?(« …UO?Š U?√ rN?²?AO?F? qł√ s t?O≈ ÊułU?²?×¹ U? ô≈ ÊuJK1 ô r¼Ë ¨WDO?Ð rNðu?O³? ÆWDO?Ð  ôuQ ô≈ ÊuðU?²I¹ ôË ¨ U?ŽULł w U?F ÊuKQ¹ r¼Ë ÆW?U)« lO?L?'  U?łË“ s¼ ¡U?M« lO?L?− Æ5?M'« 5Ð WKUJ« …«ËU?*« œu?ðË WMO?F? œU?O?Ž√ w lL?−¹ ÊQÐ r¼œ«b?Ž√ vK?Ž kU?×¹ rU?(« sJË Æ‰U?łd« ¨WŽd?IUÐ  dO²?š« UN½√ ÷d²H¹ ¨¡U?M«Ë ‰Ułd« s W³?ÝUM WŽuL?− 5Ð s ‰UHÞ_« cšR¹Ë Æq?M« 5% qł√ s  dO²š« b? l«u« w UNMJË s h?ý Í√ t?F ·d?F¹ ô u?×½ vKŽ U?F? ÊuÐd¹Ë ¨rNðœôË bMŽ rNðU?N?√  U−?¹“ s ÊËbu¹ s¹c« p¾Ë√ U√ ÆÁƒUMÐ√ r¼ s? Ë√ ÊUOI?OI?(« Á«uÐ√ r¼ s hK???²« r²¹ U??L?? ¨5O??Žd??ý d??O??ž ¡UMÐ√ ÊËb??F??O?? r?U?(« U?¼d??I¹ r W?U)« d?ŽU?A*« nF?Cð «cJ¼Ë ÆWDÐU¼  ôö?Ý v≈ 5L?²M*«Ë 5¼u?A*« sË ¨W?H?KH« «u?LKF?²?¹ wJ lO?L?'« qC?√ —U?²?¹Ë ÆW?U?F« ÕËd« Èu?IðË ÆrJ×K 5(UB« r¼ ¨W¹UNM« w ¨Êu½uJ¹ UNO ÊuuH²¹

113


»dG« WLJŠ qLFð w¼Ë ÆWUF« W×KB*« p– XC²« «–≈ »cJð Ê√ WuJ(« oŠ sË b¹b??'« rU?F« «c¼ —u??Bð w²« åW??OJK*« WÐËc?_«ò ”d??ž vKŽ ’U?š t??łuÐ 5KO??ł Èu???Ý p– vKŽ wC?1 sË ¨W??Nü« lM s? rU??Ž t½√ vK?Ž V¹d??G« ÆlODI« tbB¹ q_« vKŽ Ë√ ¨÷«d²Ž« ÊËœ s p– lOL'« ‚bB¹ v²Š w ‰u?šb« W?F?¹—– u¼ ÊU? Íc« ¨W«b?F« n¹d?Fð v?≈ qB½ «d?O?š√Ë t½_ W?OU??¦*« WM¹b*« sŽ tðdJ? qšœ√ ÊuÞö?√ Ê≈ –≈ ¨U¼d?ÝQÐ W??A?UM*« ¨ôË√ r?{ ‚UD½ vKŽ W«b?F« W?AU?M qNÝ_« s Êu?Jð b t½Q?Ð dF?ý q vKŽ Ê√ Í√ ÆW?U?)« t½ËR?AÐ h?ý q r²?N¹ 5Š œu?ð W«b?FU? w t????H½ d??A???×¹ Ê√ ÊËœ s ¨t `K?B¹ Íc« qL??FU?Ð Âu??I¹ Ê√ ÊU??½≈ W?Ýö?Ð UNK WM?¹b*« ÊËRý …—«œ≈ r²ð u?×M« «c¼ vK?ŽË ¨s¹dšü« ÊËR?ý qLF¹Ë ¨ÂU−½ô« …dJHÐ W«bF« j³ðdð w½U½uO« vMF*« «c¼ wË Æ…¡UHË Æ`O×B« tKLF ¡eł q ¡«œ√ ‰öš s ¡ËbNÐ qJ« W?L?C« WüU? WËb W?HO?? …—u w¼ UM?¼ UM q¦L?²ð w²« …—u?B« Ê≈ WM¹b?*« Ê√ l«u«Ë ¨U??Uð ¡U??H?²??š« ¨œ«d??Q?? ¨d?A??³« U??N??O? w?H?²??¹ œUJ?¹ w²« WKK?Ý w vË_« W?I?K(« w¼ U?N*U??F? åW?¹—u?N??L?'«ò XL??Ý— w²« WK{U??H« åŸU−A« b¹b'« rUF«ò v²Š b²?« w²« WKŁUL*« WOUO)« —uB« s WK¹uÞ w «u½U s¹b?³²? …œU XLN√ UN½√ w U?C¹√ pý ôË ÆwKJ¼ ”Ëb√ bMŽ »U??Š Í√ qL?Ž ÊËœ s Èd?³? W?O?ŽU?L?²?ł«  «d?O?O?Gð ‰U?šœ≈ r?N `O?²¹ l{Ë Ê≈ ‰u?Ið w²« ¡«—ü«  œU?Ý UL?K p– Àb×?¹ Ê√ bÐ ôË ¨UN?OKŽ W?³ðd?²*« Âôx …dJH« Ê√ l?«u«Ë ÆU?H?KÝ …b?F?? W?L?E½√ l «u??¡ö?²¹ wJ? «uKF??ł U/≈ ”UM« r¼ «u½u?J¹ Ê√ s ôbÐ ¨U???N??OMÞ«u* W???œU??š ÊuJð Ê√ sJ?1 WËb« Ê≈ WK?zU??I« sLJ¹ s¹√ U?√ ¨◊U?ÝË_« iFÐ w W?ŽbÐ b?Fð ÂuO« v²?Š X«“U? ¨U?N «b?O³?Ž w UMOKŽ W?ŠËdD ¨‰UŠ Í√ vKŽ ¨XO …b?IF WQ? pK² r?OK« Ê“«u²« w v?K¦?*« WËb?« Ê≈ ∫—U????B????²?????šUÐ ¨‰u????I?½ Ê√ lO?D²?????½ UM?MJ? ÆÂU????I?*« «c¼ q ‚U??B≈ v≈ U??NzœU?³?? Êu??{—U?F¹ s?2 s¹d?O??¦JUÐ  œ√ b?? åW¹—u??N?L??'«ò w W?bÐ Y×?³½ Ê√ Êü« UM³?ł«Ë s ÊU? pc ÆÊuÞö?QÐ W?³?Žd*« ·U?Ë_« Æ…—ËU;« Ác¼ UNO≈ uŽbð w²« WOÝUO« W¹dEM« WOL¼√ Èb

114


UMOŁ√ qzU?*« w? wU?²« ÊuÞö?√ —u?Dð Ê√ ¨¡b?³« w ¨d?c½ Ê√ w?G?³M¹ Á«dMÝ U «c?¼Ë ¨·ö²šô« q nK²? ‰u?% tOKŽ √dÞ b W?OÝU?O« U??NM d??¦??√ W??O?Þ«d??I??Ý åW¹—u??N??L??'«ò w vK?¦*« WËbU?? ÆqO?K b??FÐ Ác¼Ë Æ…dýU?³ W¹—užU¦?OH« UOKF« q¦*« rNK²?ð UN½√ Ëb³¹Ë ¨W?O½uÞö√ U?N?²?I?O?I?Š w w¼ vK¦?*« WËbU? ¨Ÿu?{u*« rO?L? v≈ UMKIM?ð WDIM« U?ł–u/ U??N?H?uÐË ÆWËb?« rJ( W?×?O??×?B« W?I¹dD?« w rU?Ž Í√— W?O?ŽU?L?²?łô« W?ÝbMNUÐ 5KG?²?A*« b?Š√ Èd?Gð b? U?N½S? ¨rU?Ž t?F?{Ë p– w eJðd?¹ t½√ W¼ö?³Ð «b?I?²?F?? ¨WKzU¼ «d?O?O?G?² ÊU?MF« ‚öÞSÐ pKð X½UJ 5O?łuuMJ²K —u?_« bOU?I Xdð uË ÆwLKŽ ”U?Ý√ vKŽ Ác???N UM?«—œ≈ ÊS?? t?ð«– Xu« wË ÆU???NÐ Êu?JK?¹ w²« W???I¹dD?« w¼ V½«u?'« s? «d?O?³?? «—b? W?OU??¦*« WËb« Âu??N?H? sŽ q¹e?¹ W?I?O??I?(« ¨U?ł–u/ ô≈ X?O ¨W¹U?NM« w ¨U?N½_ p– ÆU?NÐ nB?²ð w²« W?O?³K« ◊«dI?Ý Ê√ w pý ôË ÆUNŠU?C¹≈Ë WMOF qzU? WA?UM v≈ ·bN¹ UMK?Qð ‰ö??š s? p– `C???²¹Ë ¨·b??N« «c?¼ tM¼– wË U???N??Šd?Þ b?? ö?C?Ë ÆÁc¼ …œu?Žu?*« ÷—_« WMł w U?dDð d?¦??_« V½«u?'« iFÐ s 5F? —b? vKŽ ÍuDMð U?N½√ UMÐU??Š w lC½ Ê√ bÐ ö? p– sŽ U?L ¨W?I?OI?Š ¡«d?FA« œU?FÐ≈ w Vžd¹ s ¨ö?¦ ¨b?łu¹ ô –≈ ¨rJN?²« l³DUÐË ÆWKU? W?OMł W?O?ŽuO?ý ‰U?šœ≈ w WI?O?IŠ dJH¹ ô «b?Š√ Ê√ t???OKŽ X½U??? U?? W?¹ƒ— s b??L???²????? vK¦?*« WËb«  U???L??Ý iF?Ð ÊS?? Õd?²?IÔ¹ ô u?N? ÆU?ł–u/ qE¹ Öu?LM« ÊS? p– lË ÆqF?HUÐ WÞd?³?Ý≈ ÊuÞö?√ fL?G½« U?bMŽË ÆW?OKF? WM¹b? W?U?ù W?OKL?Ž WDš t?H?uÐ WËœ W?U≈ ‰ËU?×¹ sJ¹ r ¨…“u«d? WO?ÝUO?« …UO?(« w bFÐ U?LO? U??F??{«uð d??¦??√ ¨UM¹√— U??L?? ¨t??b¼ ÊU?? b??I?? ÆjLM« «c¼ v?KŽ vK¦?? qł— v≈ q?b?? d??O???√ q¹u??% tÐ w?MŽ√Ë ¨wKL???F« lÐUD« v?≈ »d??√Ë U?√ Æd?O?³ ÂU?L?²¼ô U?Žu?{u? X½U? W?LN? WM¹b? ÊËR?ý …—«œù `U? U/S ¡wý vKŽ ‰œ Ê≈ u?¼Ë ¨Èdš√ WQ?L p– w ÊuÞö√ ‚U?Hš≈ Æ…œUŽ sEÔ¹ UL öUý UłöŽ fO rOKF²« Ê√ vKŽ ‰b¹

115


»dG« WLJŠ W??A??UM v?≈ ¨…d??šQ??²*« tð«—ËU??×?? w ¨5?ðd?? ÊuÞö??√ œU??Ž b??I Âb?I?¹ ©WËb« qł— Ë√® åwÝU??O?«ò …—ËU??×? wH? ÆW??O?ÝU??O?« qzU??*« ¨WM¹b*« w b?łuð Ê√ s?J1 w²« W?O?ÝU?O?« U?L?OEM²« nK²?< U?{d?Ž sL? ¨r?N?LJŠ W?I¹d?ÞË ÂUJ(« œb?Ž vKŽ  U??L?OEM²« Ác¼ Ÿu?½ nu?²¹Ë s qË ¨W?O?Þ«d?u1œ Ë√ ¨W?O?—U?−??OË√ Ë√ ¨W?OJK „UM¼ Êu?Jð Ê√ sJL*« U2 ¨∆œU??³*« Ác¼ ÊËœ s Ë√ ¨W??O½u½U?? ∆œU?³?* U?I??Ë U?≈ qL??Fð b?? Ác¼ ¨Êu½U?I?K rJŠ „UM¼ sJ¹ r? ÊS? ¨rEM« s Ÿ«u½√ W??²?Ý Ÿu?L?:« q?F?−¹ v≈ «d?E½ p–Ë ¨d???A« Êu?¼√ u¼ …d???¦J« Íb?¹√ w WD?K« œu???łË ÊU??? WOÞ«du1b« ÊS ¨Êu½UIK rJŠ „UM¼ ÊU? «–≈ U√ ¨·bN« …bŠË »UOž wJ U¹—Ëd??{ Êü« `³?B¹ „d?²?A*« ·b??N« Ê_ ¨d?OðU?Ýb« √u??Ý√ `³?Bð ÆpK œułË qCH¹ WU(« Ác¼ wË ¨¡wý Í√ oIײ¹ s U??C???FÐ lL??−?¹ ¨jK²???? —u???²??Ýœ ÂU??O?? ÊUJ?≈ p– b??FÐ v?I??³¹Ë tð—ËU?× w ÊuÞö?√ Í√— dI²?Ý« bË ÆWDO?³« W?²« Ÿ«u½_«d?UMŽ Íc« «c¼ UM*U?Ž w tKL?Ž UMMJ?1 U qC?« Ê√ vKŽ å5½«u?I«ò …d?O?š_« w ¨lL$ Ê√ u¼ ¨t?O oI×?²« WKOײ? ·uKO?H« pK*« …dJ Ê√ Ëb³¹ å5½«u?I«ò …—ËU?×? Âb?IðË Æ…d?¦J« rJŠË b?Š«u« r?JŠ 5Ð ¨Êu½U?I« qþ s ŸuM?« «c¼ …—«œ≈ sJ1 nO?? 5³?ð ¨b??Š b?F?Ð√ v≈ WKB??H??  «œU??ý—≈ ¨Âb?Ið pc? ÆW?HK²<« n?zUþu« »U×?√ »U??²½« wG?³M¹ nO?Ë ¨rEM« tOL½ U tO ÂbI¹ Íc« Xu« sŽ …dO¦  öOBHð ¨rOKF²« Ê«bO w ”—«b*« X×??³?√ b??Ë ¨rOKF??²« «c¼ Êu??L?C??Ë ¨Íu½U??¦« rOKF??²UÐ Êü« rOK?Fð qŠ«d?? s? W????Ý«— WK?Šd?? W??O???²??MO?KN« —u??B???F« w W¹u½U???¦« Æå5½«uI«ò w ”—«b*« s ŸuM« «c¼ rzUŽœ XOÝ—√ Ê√ bFÐ ¨»U³A« s UMK U?L? sJð r åW¹—u?N?L?'«ò …—ËU?; UOK?F« q¦*« Ê√ 5Š vKŽË d?šQ?²*« ÊuÞö?√ d?OJHð ÊS? ¨l«Ë v≈ U?N²?L?łdð wG?³M¹  U?O?uð ¨q³? tðU???Š«d??²??« `³???Bð –≈ ¨UMO?Ð U??ö??²???š« W??O??ŠU?M« Ác¼ w U???NMŽ nK²???¹ c?O?HMð U/ b?Ë ÆbŠ vB?√ v≈ W?O?F?«ËË WO?KLŽ W?O?L?OKF?²«Ë W?OÝU?O?« w½ U? ÊU??Žd?ÝË ¨W?I?Šö?« —u?B?F« w  U??Š«d?²?ô« Ác¼ s d??O?¦J«

116


UMOŁ√ bI? ¨åW¹—u?NL?'«ò WUŠ w nK²?¹ d_« Ê√ vKŽ ƉË_« U?NK√ ”UM« …—UŁ≈ d¦?_« U¼—UJ√ X½U Ê≈Ë UUE½ U?NHuÐ ¨ÂU?Ž tłuÐ ¨UNL?N ¡wÝ√ U½«uO?Š kŠ ¡u ¨fL?ײ« Íb¹bý s¹b¹R? dšü ʬ s  b?łË b w¼ W?I?OI?(« Ác¼Ë ÆZzU?²M« U?NÝ˃— v?KŽ XKŠ w²« W¹d?A³« »—U?−?²« p¾Ë_ o¹dD« b?N Íc« u¼ t½Q?Ð U½UO?Š√ nu¹ ÊuÞö√ XKF?ł w²« ¡UMÐ ¡U?dš  U?d?B²Ð ÂU?O?I« v≈ «u?Ž—UÝ rŁ ôË√ t?L?N« «Ë¡U?Ý√ s¹c« ÆTO« rNH« «c¼ vKŽ sŽ nA? b tð«– ÊuÞö?√ ÊQÐ ·d²?F½ Ê√ wG?³M¹ tK «c¼ lË U/≈ p?– w u?¼Ë ÆwÝU?????O?????« Ád?????OJ?Hð w? o_« oO?????{ s? Ÿu½ 5ÐË tMOÐ W?U?*« kH?×¹ Íc« ¨ÂU?F« w½U½uO?« —uF?A« w „—U?A¹ sŽ U??L??łU½ p– ÊU?? Ê≈ œb??×½ Ê√ qN???« s fO sJË ¨w?³Mł_« d?OJH??²« w W?O?F??O?³Þ W?I¹dÞ œd??−? sŽ Ë√ ¨‚u?H?²U?Ð Ÿ«Ë ”U??Š≈ ÊS?? ‰U?Š Í√ v?KŽË ÆW??O½U½u??O« W??U?I??¦K b??R*« ‚u??H??²« sŽ  Q??A½ ≠ …b¹bł W?M¹b fOÝQð b?MŽ t½√ bI²?F¹ qþ å5½«uI«ò w? ÊuÞö√ bO?FÐ lu —UO?²š« wG³M¹ ≠ …—ËU?;« WÐU²J WFM?DB*« WF¹—c« w¼Ë ‰U??Bðô«Ë Í—U??−??²?« ‰œU??³??²K b????H*« d??O?ŁQ??²K U??³M?& ¨d??×??³« sŽ Í—Ëd?C« s «œU? ¨ U?Ðu?F? oK¹ p– ÊS? l³D?UÐË ¨V½U?ł_UÐ Í—Ëd??C« s Ê√ U??L?? ¨Í—U?−??²« ◊U??AM« s 5?F? —b?? W??Ý—U2 «u??³??J?¹ Ê√ WKI??²???? œ—«u?? Êu?JK1 ô s¹c?« p¾Ë√ v≈ W??³???MUÐ sŽ Àb?% ULMO?Š ÊuÞö√ Ê√ t?²ôœ t U2Ë ÆU? u×½ vKŽ rN?“— «u?IK²¹ Ê√ wG?³M¹ rN½≈ ‰U? ¨W?Šd?²?I*« W¹u½U?¦« t?Ý—«b? w 5LKF*« ÆV½Uł_« s «u½uJ¹ Ê√ V−¹ rŁ sË ¨«dł√ Èœ√ Íc« u¼ «c¼ W?O??ÝU?O?« ÊËR?A« w We?F« n?u? ÊU? b?IË ¨¡UI³« vKŽ —œU rOEMð oOI% sŽ w½U½uO« rUF« e−Ž v≈ W¹UNM« w UMU?Ý ÁË—u?Bð Íc« W?OÝU?O?« …U?O(« Ÿu½ ÊU? b?I? ¨lÝË√ ‚UD½ vKŽ Ác¼ X½U bIË ÆWŽdÐ dOG?²¹ ULNÐ jO;« rUF« ÊU 5Š vKŽ ¨«b«— W¹U?NM« wË Æw½U½uO« wÝU?O« d?OJH?²« w Èd³J« nF?C« WDI½ w¼

117


»dG« WLJŠ ÊU??? «–≈Ë ÆW??O*U???Ž WËœ f?O??ÝQð s? W??O?½U??Ëd« W?¹—uÞ«d???³??ù« XM?J9 s¹—d×?² UC¹√ «u½U? rN½S ¨WO?½U½uO« WU_« v≈ «Ëd?I²« b? ÊUËd« ÆWM¹b*« WËb WÞdH*« W¹œdH« s WO?ÝUO« W¹dEM« Ÿu?{u w ¨eO?OL²« sJL?*« s t½√ 5Š vKF ¨Ê–≈ ULÝ „UM¼ ÊS ¨WOU²« WO½uÞö_«  «—uD²« 5ÐË WOÞ«dIÝ W¹dE½ 5Ð Ác¼ s Æ5Kłd« 5Ð Wd?²A qEð ¨ÂU?Ž tłuÐ WOŽU?L²łô« W¹dEMK WMO?F `¹d? dO?³Fð u¼ U/≈ U?LN?H?u Ê≈ qÐ ÆrOKF?²« W?FO?³Þ w UL?N¹√—  UL?« s×M? ¨W?d??F*«Ë Y×??³« v≈ w½U?½u?O« À«d??²« U??NÐ dE½ w?²« W?I?¹dD« sŽ UNO oI?ײ¹  UOFLł Ë√ ”—«b w ÊUÝ—U1 U½U? WHKH«Ë rKF« Ê√ dc½ b? U?N½√ Ëb?³¹ w²« W?LN*« W?I?O?I?(«Ë Ær¼c?Oö?ðË 5LKF*« 5Ð oOŁË ÊËU?Fð W?OKLŽ fO rOKF?²« Ê√ w¼ ¨vË_« W¹«b?³« cM ¨q_« vKŽ UOML?{ ¨X—œÔ√ u¼ fO tMJË ¨œd?« s —b œułË s bÐ ô t½√ `O?× Æ UuKF? œdÝ W?I?O?I?(« Ác¼ X×?³?√ b?IË ¨t?HzUþË r¼√ ôË ¨rKF?LK …b?O?Šu« W?H?Oþu« WÐu?²?J*«  ö?−??« Ê_ ¨d?B?F« p– w? X½U? U2 Ác¼ UM?U¹√ w `{Ë√ ÆÂuO« u¼ U2 VF√ UNOKŽ —u¦F« ÊUË ¨—b½√ X½U vKŽ —œU hý Í√ qLF¹ Ê√ ‰uIF*« s ÊuJ¹ ¨s¼«d« UMF{Ë wH v≈ rK?F*« W??łU??Š X×??³??√Ë ¨W?³??²?J s  U??uKF*« l?L??ł vKŽ …¡«d??I« l«u«Ë ÆvC XË Í√ w t?OKŽ X½U U2 q√ …œd−  U?uKF .bIð W?I¹dD« «u?—œ√ rN½√ ÊU½u?O« W?H?Ýö?H rOE?F« qC?HUÐ b?N?A¹ U2 t½√ 5J9Ë tOłu?²« u¼ rKF*« —Ëb ¨qO_« rOKF²« W?Ý—U2 UNÐ sJ1 w²« ÆtHMÐ —u_« „«—œ≈ s cOLK²« W??F?œ V??²JÔð …—b?? fO WKI??²??? W?I?¹dDÐ d?O?JH?²« r?KFð Ê√ d?O??ž vKŽ —œU b?ýd …b?ŽU0Ë wB?ý bN?−Ð UNÐU?²« wG?³M¹ qÐ ¨…bŠ«Ë U?L ¨–U?²?Ý√ ·«dý≈ X% Y×?³« W?I¹dÞ w¼ Ác¼Ë ¨b?N?'« «c¼ tO?łuð ÊuJð WO1œU?√ W?ÝR Í√ Ê≈ ‰uI« sJ1Ë ¨UMðU?FUł w? ÂuO« UN?dF½ qI²?*« dOJH?²«  «œUŽ vLMð U? —bIÐ W?×O?×B« UN?²H?OþË XII?% b WF?Uł XI?Hš√ «–≈ U?√ ¨XR*« ÈuN«Ë e?Oײ?« s —dײ*« Y?׳« ÕË—Ë

118


UMOŁ√ Xu« wË ¨5I?K²« Èu?²?? v≈ j³??Nð U?N½S? ¨W?L?N*« Ác?¼ oO?I?% w d???OJH???²« ÈËU???Nð U???LK? t½≈ –≈ ¨dDš« Z?zU??²?½ ‚U??H???šù« «c???N ÊuJ?ð tð«– pKð X/ ¨ÂUEM« «bF½« Ë√ WŽU−A« v≈ —UI²ô« V³Ð ¡«uÝ ¨qI²*« w nI¹ Ê√ ÊËœ s ¨W¹u?DK«Ë W¹U?Žb« UðU?³½ ¨W?O½UDO?A«  UðU?³M« —u?B?²¹ U2 d?O?¦JÐ dDš√ Íb?IM« dJH« lL? ÊS? «cJ¼Ë Æ¡wý U?N?N?łË Á«d½ ¨lL??²?:« w W?O??Š ·b¼ …b?ŠË oK¹ Ê√ s? ôb?³? ¨”UM« r?EF? sË ÆqJ? lL??²??:« vKŽ ¨`O??³??I?« ¨b??«d« f½U??−??²« s? U??Žu½ ÷d??H¹ wÝ«d?? vKŽ Êu??F?Ðd?²?¹ s¹c« s WK? ô≈ t?—b?ð ô d?√ «c?¼ Ê√ nÝR*« ÆWOËR*«Ë WDK« t??O?łu??²Ð t???HMÐ dJ?H¹ nO? ¡d?*« rKF?²?¹ Ê√ u¼ rOKF??²U?? p– vKŽË ¨W???O?½u¹_« W???Ý—b?*« W¹«bÐ c?M qF????HUÐ ”—U?1 p– ÊU??? b????IË ÆrK?F??? w½d?H« ·u?KO?H« V¼– b?I qÐ ÆWŠ«d? Êu¹—u?žU?¦?OH« tÐ ·d?²?Ž«Ë VŠ ö?√ wMFð sJ?ð r W?H?KH« W?LK Ê√ v≈

G.Sorel

q¹—u?Ý Ã—u?ł

¡ôR¼ s? œu????B???I?*« ÊU???? YO????Š ¨W????LJ(« å¡U????b????√ò qÐ ¨W????L?J(« d?_« ÊU?√ ¡«uÝË ¨W¹—u?žU?¦?OH« W?HzUD« œ«d?√ r¼ l³DU?Ð å¡Ub?_«ò r?KF?« Ê√ vK?Ž «b?????O??????Qð q?_« vK?Ž p– w? ÊS????? ¨s?J¹ r? Â√ p?c????? W¹œd? œuN?ł U?L?N½√ vKŽ ô ¨«dL?²?? UŁ«dð UL?N?Hu?Ð Ê«uLM¹ W?H?KH«Ë tKł√ s ÊU Íc« V³?« sŽ p– UM nAJ¹ tð«– Xu« wË ¨WeFM Ê_ p– ¨nMF« «c¼ q?JÐ 5OzUD?H?« ÊU?{—U?F¹ ÊuÞö?√Ë ◊«d?I?Ý X½U??Ë ¨j?I?? …b??O??H*« ·—U???F??LK s¹œ—u??? «u½U?? U/≈ s¹d???O??š_« ¡ôR¼ sË ÆW??O?×DÝ ≠ rÝô« «c??NÐ «d¹b?ł t?½u?b?I?¹ U? ÊU? Ê≈ ≠ r?N?L?OU??Fð Âu???I¹ nO??? U??? U??B??????ý «u??L?KF¹ Ê√ vK?Ž s¹—œU??? «u½U??? rN½√ ezU???'« U?uK?F*« Ác¼ q¦? Ê√ d?O??ž ¨WM¹U?³?²?? n«u? w W?L??OKÝ  UÐU?−??²?ÝUÐ ¨Íb?I½ —U?³??²?šô W?F?{U?š sJð r?Ë ¨”U?Ý√ vKŽ eJðdð sJ?ð r W?ÝbJ*«  ôU?Š ·œUB¹ Ê√ q?O×?²?¹ qO_« r?KF*« Ê√ l³DUÐ p– vMF? fOË ‰cÐ …—Ëd{ W?OL?OKF²« W?OKLFK …e?OL*«  UL?« s Ê≈ qÐ ¨UNM U?Ýu¾?O ÆôœU³² «bNł 5dD« s q

119


»dG« WLJŠ lłdð Èdš√ …d?JHÐ ◊«dIÝ bMŽ ¨W?OL?OKF²« W¹dEM« Ác¼ XD?³ð—« bIË rOKF²« W?OKLŽ vLð åÊuMO?ò …—ËU× wH ¨qz«Ë_« 5¹—u?žU¦OH« b?NŽ v≈ ¨5(« p– cM? XO?½ r?Ł W?IÐU??Ý …U?O??Š w U??N?LKF?ð o³?Ý ¡U??O?ý_ «d??cð U½dý√ Íc« „d?²A*« b?N'« p– v≈ ÃU?²% w²« w¼ Ác¼ d?c²« W?OKLŽË fHM« Ê≈ qzU?I« Í√d« vKŽ eJðdO? ¨tð«– dc²« Âu?NH? U√ Æq³? s tO≈ j³ðd¹ Í√— u?¼Ë ¨WœU?³??²*« b???&ö«Ë b????−?²« ôU??Š s WK?KÐ d9 ÆÊu¹—u?žU?¦??O?H« U?N?IM?²?F¹ ÊU? U?L? Õ«Ë—_« a?ÝUMð W¹dEMÐ U?×??{«Ë UÞU?³ð—« s qF??−¹ Íc« V³??« u¼ «c¼Ë ¨W??LzUMUÐ t??³?ý√ …b???−?²??ö« fHM?U? …UOŠ w t²?LKFð U ÿUI¹≈ ¨b&Ë WEI¹ WUŠ w `³?Bð UbMŽ Í—ËdC« s w³ v≈ WK¾Ý_« tOłuð o¹dÞ sŽ p–  U³Ł≈ ◊«dIÝ ‰ËU×¹Ë ¨WIÐUÝ W?G?K« W?d??F? «b?Ž U??L?O?? rOKF??²« s —b? Í√ t¹b? sJ¹ r ¨ÊuMO?? b?O??³?Ž t?O?łu?ð œd?−? o¹dÞ sŽ ¨`?−M¹ ◊«d?I?Ý ÊS? p?– lË ¨W¹œU?F« W?O?½U½u?O« ÍËU?ð lÐd s¹uJð W?OH?O v²?H« s hK?²¹ Ê√ w ¨t?O≈ WDOÐ WK¾?Ý√ Íc« œd?« ÊQÐ ·d?²F½ Ê√ wG?³M¹Ë ÆÂuKF? lÐd? WŠU?? nF{ t?²?ŠU? Ê_ ¨d?c?²« W¹dE?½ vKŽ ö?Oœ t?H?uÐ U?U9 U?FMI?? fO ÊuÞö?√ t?b? ULK? Á¡UDš√ w³BK `×?B¹Ë qd« vKŽ ‰UJý_« rÝd¹ Íc« u¼ ◊«d?IÝ ¨wL??OKF??²« nu?L?K b?O??FÐ b?Š v?≈ U?I??O?œ U??H?Ë UM?¼U¼ b?$ UM?MJ Æq{ Íc« u¼ ‰U??¦*« «c¼ w 5³?*« u?×M?« vKŽ ¨c?O??LK²«Ë r?KF*« 5Ð qŽU??H?²U?? W???OK?L???Ž t½QÐ r?OKF???²?« nË sJ?1 vMF*« «c????NÐË ¨qO???√ rO?KFð v?≈ ÍœR¹ ÆWLKJ« ÁcN wK_« w½U½uO« vMF*UÐ ©WObł® WOJO²JU¹œ ¨UM¼U¼ U?N*U?F? UM{d?Ž w²« W?O?L?OKF?²« W¹dEM?« Ê√ kŠö½ Ê√ rN*« sË ¨W?HKH« Ë√ rO?KF²« sŽ dEM« i?GÐ ¨W¹œUF« ÂöJ« W?G w U¼dŁ√ Xdð b? ÆU Ÿu{u0 hý ÂUL²¼« …—UŁ≈ Ë√ ÿUI¹≈ sŽ …œUŽ Àbײ½ UM½_ p– Ê_ p– ¨W??O??öJ«  U??×?KDB*« u/ w? W?U??Ž …d?¼UE ‰U??¦?? «c¼Ë s WŁË—u*« WOHKH«  öQ²« s …dŁUM² ¡«eł√ dI² w¼ W¹œUF« WGK« Êu?NR¹ s¹c« p¾Ë√ dšü ʬ s Ád?c?²¹ Ê√ s×?²¹ d?√ «c¼Ë Æw{U*« Æ¡UBI²Ýô«Ë Y׳« bŽ«u lOLł vKŽ uKF¹ t½QË ÍœUF« ÂöJ«

120


UMOŁ√ tM WËU× w ◊«dIÝ UNb?²Ý« bI ¨dc²« W¹dE½ sŽ U√ …—ËU????×???? w? WËU????;« Ác?¼ XH????Ë b????Ë ¨f?HM?« œuKš U?????³Łù Í√ vKŽË ¨`?−Mð r U??N½√ kŠö½ Ê√ Vł«u?« s ÊU?? Ê≈Ë åÊËb?O??ò sŽ «uKð b s¹d?šQ²*« 5¹—užU¦O?H« Ê√ dc²½ Ê√ bO?H*« sL ‰UŠ vKŽ U??OM³? U¹√— ¨q³?? s U½d?– U??L? ¨«uM³ðË ¨Õ«Ë—_« aÝUM?ð W¹dE½ fHM« Ê√ w¼ ¨WOJŽ W−?O²½ v≈ l«u« w ÍœR¹ ¨ÂU−½ô« …dJ Ê√ kŠöM dc²« WOKLF wLOKF?²« V½U'« v≈ W³MUÐ U√ ¨WO½S ¨U?N??H½ …dJH« Ác?¼ vKŽ W?OM³? w?HM« qOK?×?²UÐ Ãö?F« W?Ý—U2 ÍuDM¹ U? q s? ržd« vKŽË Æw{U*« s  U¹d??c« ÿU?I¹≈ wMŽ√ ◊U?³ð—ö t?«—œ≈ ÊS? ¨W?C?U??ž d?UMŽ s w?HM« qOK?×?²« t?OKŽ w?DЫd???????²?« f?H?M« r?K?Ž „«—œ≈ s r?K?Ý√ Ãö???????F«Ë r?O?K?F???????²« 5?Ð v≈ W?³??MUÐ rOKF?²?« ÊU? b?I? ÆÂu?O¼ v?KŽ eJðd*«

associationist

ÍœRð WO?KLŽ uN? ¨WLKJ« Ác?N lÝË√ vMF0 fHMK U?łöŽ ◊«d?IÝ qN???'« v≈ dEM?« sJ1 «cJ¼Ë ¨d???O??)« v≈ r?Ł sË ¨W??d???F*« v≈ ¨…UO(« w …d(« WI¹dD« Ë√ ¨W¹d(« o¹dÞ ÷d²F¹ ¡wý t½√ vKŽ U¹√— b?$ q−?O¼ W?H?K wË ¨—U?B?³?²?Ýô«Ë W?d?F*U?Ð V?²Jð w²« Æ…—Ëd??C« —U??* ÊU??½ù« rN?? U?N?½QÐ W¹d??(« t??O? nu?ð ¨öŁU2 X½U? Ê≈Ë ¨r¼√ X½U? U0— ¨Èd?š√ WKJA? åÊuMO?ò …—ËU?×? ZU?FðË WKJA? w¼ pKð ¨·dÞ√ …—uBÐ ÊËd?HOÞË√ …—ËU?× w X'u?Ž b ‰«R« u¼ ÊËd?HOÞË√ w ÕdD¹ Íc« ‰«R?U ¨W?OIDM*« n¹d?F²« .b?Ið ‰ËU×¹ u¼Ë ÊËd?HOÞË√ …—ËU?;« ÷dFðË ¨”b?I*« WO¼U? sŽ Ê≈ –≈ ¨W¹UNM« w oHð ÁœuNł lOLł Ê√ rN*« s fOË ¨t n¹dFð ¨n¹d?Fð l?{Ë qł√ s ÂeK¹ U? W?A??UM*« ‰ö?š t nAJ?¹ ◊«d?I?Ý sŽ n?¹d???F????²UÐ v?L???¹ U?* wK?JA« w?IDM?*« lÐUD?« `{u¹ p?cÐË © ® Æ * qBH«Ë fM'« o¹dÞ sŽ ©ö?¦ d¹d?«® ¡wA« n¹d?Fð r²¹ tÐË ¨ÍbO?KI²« oDM*« w n?¹dF?²« Ÿ«u½√ dN?ý√ u¼

(*)

W?OIÐ sŽ åtKB?Hðò WO?ÝUÝ√ W?HË ©ÀUŁ√ W?FD® tO?≈ wL²M¹ Íc« fM'« v≈ …—U?ýù« o¹dÞ d¹d?« ∫u¼ n¹dF?²« ÊuJO? ¨©ÂuM« w Âb?²?ð® fM'« «c¼ v≈ tF? wL?²Mð w²« ¡UO?ý_« Æ[rłd²*«] ÂuM« w Âb²ð ÀUŁ√ WFD

121


»dG« WLJŠ ∆—U??I« d?E½ w Ëb??³?ð oDM*« qzU????? W??'U??F??? w W??I¹d?D« Ác¼ oDM*« V?²? Âu?O« œU??²?Ž« b? ¡d*« Ê_ p– ¨U?? b?Š v≈ …–U??ý Y¹b?(« ¨W?O?H?K «—ËU??×? WÐU?²? U?√ ÆuDÝ—√ W?I¹dÞ v?KŽ ¨W?U?'« W?O?Ý—b*« ¨ÊËd?O??¦? U¼bK Ê√ b??FÐ ¨U?N½S? ¨Êu?Þö?√ U?N?Žd??²?š« w²« WÐU??²J« w¼Ë U?¾??O?ý «c¼ ÊU?? U0—Ë Æb??Š√ tÐ c?šQ¹ ô U??I?O??²?Ž U?¾??O?ý Âu??O« X×??³?√ mK³¹ UM?U¹√ w W?O?H??KH« WÐU?²J« »u?KÝ√ Ê≈ ‰u?I« sJ1 ô –≈ ¨U??H?ÝR? wÐœ_« rOEM²« s «—b nR*« vKŽ ÷dHð …—ËU?;U ¨»uKD*« Èu²*« b??$ ô W???O??ŠU?M« Ác¼ wË ÆW?ÐU??²J?K d??š¬ qJ?ý Í√ t??{d???H¹ U?? ‚u???H¹ b?FÐ X³?²? b?  «—ËU;« Ác?N? Æ«d?OE½ vË_« W?O½uÞö?_«  «—ËU?×?LK tð«– ÊuÞö√ —UJ√ tO sJð r XË w ¨◊«dIÝ  u s dOB XË w X½U?? U??O??«—œ U½UM t??H??uÐ tð«—b?? Ê√ 5Š vK?Ž ¨b?F?Ð  —uK³ð b?? d¹√ W?I¹dDÐ UÐœ√ UNHu?Ð √dIð  «—ËU;« Ác¼ Ê√ p– W−?O²½Ë ¨…Ë—c« Æq√ t²LOI wHKH« UN½uLC U√ ¨…dšQ²*«  «—ËU;« s UOË√ QDš Êu³Jðd¹ UUý√ ·œUBð …dJ³*«  «—ËU;« s dO¦ w p– s ôbÐ Êub?IO ¨U? kHK n¹dFð .b?Ið rNO≈ VKD¹ 5Š U?FzUý tO≈ VKÞ U?bMŽ ÊËdHOÞË√ UN?b w²« WÐUłù« s …bzU ö? Æt WK¦√ © ® Ê_ p– Æ…bOIF« rłU?N¹ s W½«œ≈ t½≈ ‰UI ¨ * ”bI*« u¼ U dc¹ Ê√

W½«œ≈ Ê√ u¼ …—U?³?F« tu?Ið U? q Ê≈ qÐ ¨‚öÞù« v?KŽ U?H¹d?Fð fO «c¼ ÆtK¦? Èdš√ ‰U?LŽ√ „UM¼ ÊuJð b?Ë ¨WÝ«b? tO? qLŽ …b?OI?F« rłUN? vKŽ W?d?F? U?N?Ð U½œeð r …—U?³?F« Ác¼ ÊS? ¨U?N?ð«– W?Ý«b?I« w¼ U? U?√ Ê√ œd??O? ø·u??KO??H« u¼ U? ‰Q??¹ h??AÐ p– t??³?ý√ U??Ë ¨‚öÞù« d??c?²½ 5Š U??H¹dÞ U??Oe¼ U??FÐUÞ nu*« V??²J¹Ë ¨·u??KO?? ◊«d?I??Ý U?L?O W?LJ;« v≈ ◊«d?I?Ý o¹dÞ wH? Æ—«u?(« U?NO? —«œ w²« W?³?ÝUM*« Á—ËbÐ V¼c¹ Íc« ÊËd?HOÞË√ qÐU?I¹ ¨t?O≈ WN?łu*« WL?N?²« WF?O³Þ ·d?F¹ U? b??³?Ž q²?? W?L?Nð t??OÐ√ v≈ t?łu?¹ ÊU? –≈ ¨W?O½u?½U? WQ??? qł√ s W??O??I??O??I??(« ”u??IDK U??I??Ë pK?¹ ÊËd??H?O?ÞË√ ÊU??Ë ¨‰U?L?¼ù« V³??Ð U?NMŽ d³?F¹ Ê√ —U?²š« nR*« s?J ¨ÈuI« n¹d?Fð u¼ …—ËU?;« Ác¼ ·b¼ Ê√ t?OKŽ ·—UF?²*«

(*)

Æ[rłd²*«] åWÝ«bI«ò kHKÐ

122


UMOŁ√ ¡U??u??'« W?I??¦?« t?ö?? w Èb?Ð√ b?Ë ¨W??OM?¹b« tðU??Ý—U2Ë lL??²??−??LK ¨WKOC?H« rÝUÐ ¨o«u¹ s q UL?N¹b³¹ s¹cK« UL?NH½√ ÖU?« 5IO«Ë ◊«d?IÝ ÊS? UM¼ sË Æt?F?L²?: W?OKJA« «œU?F« vKŽ ¨¡U?OL?Ž W?I«u? `BM?« fL??²K¹ t?½QÐ d¼UE?²¹Ë «d??O??³??š t???H??uÐ ¨W¹d?????Ð ¨t??OKŽ w?M¦¹ ÆqzU*« Ác¼ w W−Š ÊuJ¹ Ê√ bÐ ô Íc« ÊËdHOÞË√ Èb wöš_« ◊«d?IÝ Ê√ U½b?łË ¨W?²?R W?H?BÐ ¨U³½U?ł W?O?öš_« WQ?*« UMdð «–S? wMŽ√ ¨”bI*« å…—uò b¹d½ s×M ÆUOIDM »uKD u¼ U ÕUC¹≈ w `−M¹ ¨Êü« lOD²??½Ë Æt??OKŽ w¼ U?? vKŽ W??Ýb?I?*« ¡U?O??ý_« qF??−¹ U?L??Ž «d??O?³??Fð ◊ËdA« ”UÝ√ vKŽ WQ?*« sŽ d³F½ Ê√ ¨·uQ*« v≈ »d√ WG «b?²ÝUÐ «–≈ «c¼ ¨ö?U?Ž ÊU? «–≈ ô≈ U½U?½≈ ÊuJ?¹ ô Ê«u?O?(U? ÆW?O?UJ«Ë W¹—Ëd?C« vKŽ nŠe?UÐ rNðU?O??Š ÊË√b?³¹ s¹c« ¨l?{d« ‰U?HÞ_« wM?¦?²?½ Ê√ U?M “U?ł p– sŽ d?³F½ Ê√ lOD²?½Ë ¨lЗ_«  «Ë–  U½«uO?(« dzU? rNKł—√Ë rN¹b¹√ kHK?« u¼Ë ¨ÊU??½ùU?? ÆÊU?²??FÞU??I??²?? ÊUðdz«œ t??O?? b?łu?ð qJý ‰ö??š s vKŽ Êö??L??Að 5?²K« 5ðdz«b?« 5Ð „d??²??A*« ¡e??'« u¼ ¨t??H¹d??Fð »u?KD*« «c¼ q¦? v≈ UNÐ qB½ w?²« WI¹dD«Ë ¨Ê«u?OŠ u?¼ UË qU?Ž u¼ U w«u?²« Áœb×½Ë ¨Ê«u?O(« WU?(« Ác¼ w u¼Ë 5EHK« b?Š√ cšQ½ Ê√ w¼ n¹d?F²« ¨qBHUÐ vL¹ w½U¦«Ë ¨fM'UÐ vL?¹ ‰Ë_U ÆqUF« u¼Ë ¨w½U¦« kHKUÐ ¨Ê«u?O??(« Ÿ«u½√ dzU?Ý 5Ð s? ÊU?½ù« Ÿu½ ©tÐ qB??HM¹ Ë√® tÐ œd?H?M¹ U? Í√ © ® ¨«c¼ ¨ö?U??Ž t½u? u¼ ¨ * qB? t Ê«u??O?Š ÊU?½ù« Ê≈ ‰u?I½ Ê√ lO?D²?½Ë

UMu???Š U?? UMKQð u? UMMJ ÆW???O??Ý—b*« oDM*« V?²?? tÐ ‰u??Ið U?? ¨q?_« vKŽ d³?F¹ ¨UOKJý `O×? u¼ Íc« ¨n¹dF²« «c¼ ÊU? Ê≈ ‰¡U²½ UM?H½√ U½błu © ® Æ ** WO½ s×Ð VJð—« QDš Ád¼uł w t½√ Â√ ¨WIOI(« sŽ

vKŽ ¡u??C« iFÐ wI?Kð …—ËU?;« ÊS?? ¨W?O??ö?š_« W??O?ŠUM« s? U?√ W?O?ö?š_« ◊«d?I??Ý ¡«—¬ ·ö?²?š« Èb? vKŽË ¨UMOŁ√ w W?Ëb« …b?O?I?Ž w²« pKðË ¨WDK« vKŽ …eJðd*« ‚ö?š_« 5Ð ·ö²?šô« u¼ p– ÆUNMŽ Ê√ Í√ ¨·ö??²?šô« w?MFðË

Difference w¼ W¹e??OK$ù« w åq?B?H«ò s?Ž …d?³??F*« W??LKJ« (*) Æ[rłd²*«] nK² ¡wAÐ eOL²¹ Ê«uOŠ ÊU½ù« ∫UOdŠ wMF¹ dO³F²«

qF?−¹ ÊU?½ù« U?d?Bð vKŽ VKG¹ Íc?« oL?(«Ë ÊuM'« Ê√ v≈ U?OML?{ nR*« d?O?A¹

(**)

Æ[rłd²*«] Uł–UÝ QDš qUŽ Ê«uOŠ t½QÐ tH¹dFð

123


»dG« WLJŠ sŽ ‰Q?¹ UbMŽ WQ?*« d¼uł v≈ ◊«d?IÝ qB¹Ë ¨‰u?_« v≈ lłdð ÆŸULłùUÐ WNü« tOKŽ o«uð U t½QÐ ”b?ILK ÊËdHOÞË√ n¹dF² ÕUC¹≈ ¨t?OKŽ o«uð WNü« Ê_ U?ÝbI? ¡wA« ÊU? Ê≈ ·dF¹ Ê√ b¹d¹ ◊«d?I? bI½ t?²IO?IŠ w u¼ ‰«R« «c¼Ë Æ”b?I t½_ t?OKŽ o«uð WNü« Ê≈ Â√ Ê√ u¼ ÊËdHOÞË√ rN¹ U qJ ÆWKJA*« s ÊËdH?OÞË√ nu* dýU³ dOž wKFH« vMF*« ÊU bË ¡wý qLŽ …—ËdCÐ «d√ —b√ b WNü« ÊuJð W?O?L?Ý— …b?O?IŽ t?O? b?łuð X½U? Íc« w?MOŁ_« lL?²?:« —UÞ≈ w ¨pc Æt?OKŽ w¼ U? vK?Ž U?N?²?ŽUÞ≈ wG?³M¹  uMNJ« W?¾?O?¼ d?«Ë√ Ê√ u¼ ¨WËbK tðU???Ý—U?2 w p– v?KŽ o«u?¹ ÊU??? ◊«d???I???Ý Ê√ U???I???Š V¹d???G?« sË ‰«R?« ÕdÞ v≈ «dDC tð«– Xu« w t?H½ b?łË tMJË ÆW?OÝUO?« ôË ¨U???NŁËb????Š sJ1 ô W?KI½ w?¼Ë ÆU???Nð«– WËb?« ◊U???A½ s?Ž wö???š_« UM*U??Ž w ÊËd??H??OÞË√ WK?U?ý v?KŽ u¼ s q dE?½ w ¨U??NŁËb??Š wG??³M¹ ¡ôu« WKJA?? ¨b?N?F« W1b?I?« WKJA*« v≈ —u?H« v?KŽ «c¼ ÍœR¹Ë Æ«c¼ W?O?ÝU?Ý_« —ËU?;« s ¨q³? s UMK U?L? ¨X½U? w?²« ¨Ÿ“u*« Ë√ r?IM*« ‚öÞù« vKŽ X??O WKJA?*« Ác¼ Ê√ vKŽ ‰b¹ U2Ë ÆW??O½U½u?O« U??«—bK WLzU? X«“U W«b?F«Ë Êu½UI« WKJA? Ê≈ ¨U¼bNŽ vN?²½« WIO?²Ž WQ? Ê√ UMOK?Ž wG?³?M¹ Íc« U??Ë ø5MŁô« 5Ð W??ö?F?« U?L?? ¨Â«Ëb« vKŽ U?MMOÐ ‰«R???« «c?¼ Ê≈ øU*Uþ Áb???$ U?½u½U??? lO?D½ Ê√ UM?O≈ VKD?¹Ô 5Š tK?F???H½ s¹dDO?*« UM²ÝU? ¡U?OL?F« WŽU?D« œbNð U?bMŽ WKzU¼ W¹u?OŠ V?²J¹ Æ—c¹ ôË wI³¹ ô qUý —Uœ Êuð√ w rUF« ¡UISÐ Ê√ w d?_« d??š¬ d?B?×?M¹ ◊«d?I?ÝË ÊËd??H?OÞË√ 5Ð ·ö??²?šô« Ê≈ ◊«d??I??Ý Í√— Ê√ 5Š w ¨XÐUŁ ¡w?ý t½√ vKŽ Êu½U??I« v≈ d?EM¹ ‰Ë_« »d?√ ◊«dI?Ý Ëb?³¹ UM¼Ë ¨dO?O?G²K q?ÐU Êu½U?I« ÊQÐ ‰u?I« vKŽ ÍuDM¹ Õd? b?? sJ¹ r Ê≈Ë ¨W?O??ŽU?L?²??łô« t?²¹dE½ w? U?O?³¹d??& ÊuJ¹ Ê√ v≈ «–≈ U?L?Ž ‰¡U??²¹ Ê√ t?OKŽ U?«e b?−¹ UM¼ sË ÆW?×?{«Ë  «—U?³?FÐ pcÐ t½√ bÐ ôË ¨UNÐ U½d√ s ÊU? U¹√ ¨…d¹dý Â√ WLO  U?Ý—UL*« iFÐ X½U t½≈ qÐ ¨U¼œU?ND{«Ë WËb« ÂUI?²½ô t{d?FO?Ý ‰«R« «c¼ Ê√ ·d?Ž b

124


UMOŁ√ s¹c?« s¹œd??L???²*« s¹d?JH*« p¾?Ë_ ·uQ*« d???O??B*« u?¼ «c¼ Ê√ Ëb??³???O rNuKÝ v≈ l«b« ÊU? u v²× ¨W?Ý«d« «bI?²F*« —Ëcł Êu?ŽeŽe¹ ¡«b??F« ÊS?? ¨s¹d?šü« o?Š w X³Jð—« w²?« ¡UDš_« .u??Ið u¼Ë ¨U??N¹e½ ÆtOKŽ u¼ U vKŽ qE¹ rNO≈ tłu¹ Íc« w u¼Ë ¨UMOŁ√ Êu½U? s t?H?u? ◊«dI?Ý ÷d?F¹ åÊu?²¹dò …—ËU?×? wË ržd« vKF? ¨tÐ s¹œ√ Íc« rJ(« s hK?²«Ë »d?N« id¹ …—ËU?;« Ác¼ ÆÊu½U??I« rJŠ WÐU??N? —U??NMð ô v²?Š U??N?²??ŽUÞ≈ wG??³M¹ ¨W*Uþ 5½«u??I« Ê√ s © ® Æ * tð«– rKE« «c¼ V³Ð Àb×¹ b —UON½ô« «c¼ Ê√ „—b¹ ô tMJË

u¼ WDKUÐ W?IKF²*« qzU?*« ¡«“≈ o²*« d?Ož ◊«dI?Ý nu ÊU? bI tC— tÐ Èœ√Ë Æ»ËdN« w q¦L²¹ Íc« qN« q(« c³½ v≈ tÐ Èœ√ Íc« pcÐ `³?Q ¨¡U?Žœô« ÂU√ —U?O?²šô« W?d oO?OC?ð v≈ vDÝu« ‰uK×K ¨wÐdG« »œ_« lz«Ë— s w¼Ë ¨åÊËb?Oò …—ËU× wË ÆdJH« W¹d( «b?ONý WËU?×? ‰uŠ …—ËU?;« w —Ëbð W?A?UM*U? ¨…dO?š_« tðU?ŽU? U?HË b?$ qO?U?Hð w ‰u?šb« v≈ UM¼ ÃU?²?×½ ô l{u? u?¼Ë ¨åfHM« œuKš U?³Ł≈ò WK¾Ý√ dO¦ð X½U Ê≈Ë ¨W¹u? U−−Š XO UN½√ ULOÝô ¨t?O WbI*« Z−(« qBð …—ËU?;« W¹UN?½ »dË Ær?'«Ë qI?F« 5Ð Wö?F« WKJA? sŽ W?LN? s b¹e*« …—UŁù œ«bF?²Ý« vKŽ h?ý Í√ UNO? œuF¹ ô WDI½ v≈ W?AUM*« 5¹—u???žU???¦???O???H« ÊU¼–√ s?Ž »U??ž b??? Êu?J¹ Ê√ sJ1 ôË ¨ U???{«d???²???Žô« Ê√ Ëb?³¹ sJ Æ…b¹b?ł  UÐu?F? …—UŁ≈ s?JL*« s Ê√ …—ËU?;« w 5—U?A*« ¡U??b??√ qF?ł ¨W??I??H??AUÐ —u??F??AUÐ UÐu??×??B? ¨ÀœU??×K? ÂËR?A*« l?ÐUD« ¡e'« U?√ ÆtðU?łU²M²?Ý« tłË w W?FÞU „uJý …—UŁ≈ sŽ Êu?FM²1 ◊«d?IÝ ÷d?H« W?I¹dÞ nË u?N? …—ËU?;« w U?O?H?K r¼_« u¼ ÊuJ¹ b? Íc« ÆwLKŽ ÊU¼dÐ q WUŽœ w¼ w²« ¨◊U³M²Ýô«Ë ¨◊«dI? tH?Ë l ÷—UF?²¹ nu*« «c¼ Ê√ „—b¹ ô t?H½ nR*« ÊS? Èdš√ WN?ł sË

(*)

ÊU? bI? ¨5½«u?I« d?OGð ÊU?JSÐ ‰uI¹ ¨W?O?ŽU?L²?łô« t?²¹dE½ w U?O³¹d?& ÊU? t½QÐ ¨qOK q³? ¨X‡‡ÐU‡‡Ł d?BMŽ vK‡Ž Í√ ¨W?FO?³D« vKŽ Êu‡‡‡½U?I« “U‡‡Jð—« —U‡‡B?½√ Èu√ s ÊuÞö?√Ë ◊«dI?Ý Æ5OzUDH?« l ULN²?uBš »U³Ý√ r¼√ s p– ÊU?Ë ¨dOG²*« d?BMF« Í√ ¨·dF« vKŽ ô rO?I« s 5HK²? 5Žu½ 5Ð ·öš u¼ ÊËd?HOÞË√Ë ◊«d?IÝ 5Ð ·ö?)« Ê√ d_« W?IO?IŠË Æ[rłd²*«] ‚öš_«Ë Êu½UI«Ë …bOIF« w dOG²« …dJË U³¦« …dJ 5Ð fOË ¨W²ÐU¦«

125


»dG« WLJŠ ÂbFÐ —u?Fý WŽU?L'« vKŽ rO¹ U?bMŽ Ÿu{u*« «c¼ ◊«dI?Ý ÕdA¹ —c?×¹ UM¼Ë ¨¡«œQ UÐu?F? XNł«Ë b? WA?UM*« Ê√ v≈ «dE½ ¨ÕU?Oð—ô« v≈ qI?²M¹ qOK b?FÐË ¨WOK t?C?—Ë ‘UIM« w W?I?¦« Ê«bI? s tU?— Æt²I¹dD œb× ÷dŽ .bIð ”U??Ý_« l?C½ Ê√ Vł«u« sL??? ÆU?? ÷d??H?Ð √b??³½ Ê√ s U?M bÐ ôË ÂeKð w²« ZzU²?M« j³M²½ ÷dH« sË ÆW?AUM*« tO?KŽ wM³½ ·uÝ Íc« q_« w t??OMFð X½U? U?? «c¼Ë ¨lzU?u« l? oH?²ð X½U?? Ê≈ Èd½Ë ¨tMŽ © ® l t???−zU??²½ oH???²ð Íc« ÷d??H?U?? ¨ * d¼UE?*« vKŽ WE?U??;« …—U??³??Ž

pý ôË ¨d?NEð U?L UM?Ð WDO;« ¡U?O?ý_« wMŽ√ ¨d¼UE*« kH?×¹ lzU?u« Èb? p??K?H??« r?K??F?Ð ‰Ë_« q??;« w? W??D?³??ðd??????????????? …d?J??H?« Ác??¼ Ê√ w? Ë√ …—U??O???« Âu??−?M« …dJH?Ð ’U??š t??łu?ÐË ¨s¹d??šQ???²*« 5¹—u???žU??¦??O???H« l ¡ö??²ðô W??L?Ý w¼Ë ¨W??LE²M? d?O??ž W¹d¼UE« U??N??²?d??×?? ÆV«uJ« v≈ u?Žbð W?łU?(« X½U? UM¼ sË ¨W?O?I¹e?O?U?²?O*« WÞU??³« U?O?C?²?I? Æd¼UE*« kH×¹ jOÐ ÷d ¨d??O??š_« «c¼ sŽ w?K??²« VłË ¨÷d??H?« l ZzU??²M« o?H??²ð r «–S?? t²EŠö wG³M¹ Íc« rN*« ¡wA«Ë ¨dš¬ U{d »d$ Ê√ UMOKŽ `³√Ë —U²?¹ ¡d*« Ê√ p– vMF f?OË Æ U³Ł≈ dO?GÐ qEð UNð«– ÷Ëd?H« Ê√ u¼ .b??I?ð bMŽ ¨√b??³?¹ Ê√ ¡d*« vKŽ Ê√ w?MF¹ U/≈ ¨U?ÞU??³??²???Ž« t??²¹«bÐ ◊U???I½ vKF?? ŸUM²??« sŽ sJ¹ r Ê≈ ¨5d??²??A*« lO?L??ł tK³??I¹ ¡wAÐ ¨U?? ÊU¼dÐ ¡wý wN?? ÷Ëd??H« vKŽ WM¼d??³« U??√ Ɖb??'« WK«u?? qł√ s q_« vK?Ž√ W¹«bÐ WD?I½ s √b???³?½ Ê√ wG???³M?¹ UMN??? Æ·ö???²???šô« q n?K²?????? ÆU?N W−?O²½ ÊuJ¹ Ê√ sJ1 Y×?³« Ÿu?{u ÷d?H« Ê√ X³¦½ Ê√ lOD²?½ Ê√ UMOKF? Æ◊«d?IÝ U?¼—uBð U?L? pO?²JU¹b« W?LN? w¼ j³?CUÐ Ác¼Ë w¼ YO?Š s U¼œUF³?²Ý« vMF?0 ¨ÂuKF« nK²< W?U)« ÷ËdH?« ÂbN½ W?GK« w ·uQ*« vMF?*« sŽ nK²?¹ UM¼ U¼UMF?Ë ¨saving

appearances W¹e?OK$ù«

w

(*)

œuB?I*U Æ”UM« ÂU√ 5?F wł—Uš d?NE0 ÿUH²?Šô« tÐ bBI¹ Íc« ¨d?O³F?²« «cN W?OÐdF« .b?Ið wMFð UN?OKŽ WEU;«Ë ¨W?LKJ« Ác?N wLKF« vMF*UÐ åd¼«uE«ò v≈ »d?« UM¼ d¼UE*UÐ p–Ë ¨»U²?J« «c¼ U×H? vKŽ «—«d d?O³?F²« «c¼ qÝ— Âb?²¹ ·u?ÝË ÆUN ·U? dO?Hð Æ[rłd²*«] gUN« «c¼ w ÁU×{Ë√ Íc« tH½ vMF*UÐ

126


UMOŁ√ W¹«b?³« WDI½ v≈ ‰u?u« u¼ ‰b?'« ·b¼ ÊuJ¹ W¹U?NM« wH? ¨WU?š qO??×?²??¹ ö?√ p– UM? «bÐ U0—Ë ¨d?O??)« …—u? w¼Ë ¨U??OKF« …b??Š«u« w ULz«œ ‰u?ײ¹ ÍdEM« rKF« Ê√ `?O×B« s qE¹ p– lË ¨t?IO?I% vË_« WK¼uK? Ëb?³ð b? w²« s¹œU?O?*« b?O?ŠuðË rO?L?F?²?« s b¹e*« ÁU?&« tłË vKŽ Êu?O{U¹d« WHÝö?H« tOKŽ ’d×¹ ÊU? Íc« d_«Ë ÆWdH?² ŸUD²?Ý« w²« WKJA*« w¼Ë ¨W?ÝbMN«Ë »U?(« b?O?Šuð u¼ hO?B?²« s ÂU??Ž wH√ u?×½ b??FÐ U¹d??I?³?Ž ö??Š d?_« d??š¬ U?N Âb??I¹ Ê√ —UJ¹œ ÆUNMŽ Àbײ½ w²« …d²H« ÊU¼d??³« Âb???²?Ý« s ‰Ë√ sJ¹ r? ◊«d?I?Ý Ê√ q?³? s UM¹√— b??IË W?I¹dD« Ác¼ Êu?OK¹ù« Âb?²?Ý« Ê≈ o³?Ý b?I ¨÷d? l{uÐ √b?³¹ Íc« w ÊU rNb¼ sJ Æ…dO¦ ¡UOý_« Ê≈ 5KzUI« l ÍdJH« rNŽ«d w vKŽ W?EU??;« …dJ u¼ ◊«d??I??Ý WU??Š w b¹b??'«Ë ÆU??«b¼ tKL??−?? ©logos ”u????łu® wÐU????−?¹≈ nË .b????Ið w¼ W?KJ?A*« Ê√ Í√ Æd¼U?E*« ‰ö?š s lzU?u« d??H½ nu« «c?¼ .b?I²?ÐË ¨U?NEŠö½ U?L? lzU?uK …dJ? vKŽ Íu?DMð W????I¹dD?« Ác¼ Ê√ v≈ d????O???A½ Ê√ wG????³M¹Ë Æ÷d????H« WF«u« s U u×½ vKŽ qC√ …d?H*« WF«u« Ê√ w¼ WOML{ WOöš√ Íc‡« …U?O(« »uK?Ý√ Ê≈ qzUI« ◊«d?I?Ý Í√— dc½ UMKFË Æ…d??H*« dO?ž dš¬ j³ðd¹ tK «c¼Ë Æ‘U?F¹ Ê√ oײ¹ ô —U³²?šô«Ë h×HK lC¹ ô w dO?š wLKF« Y׳« Ê√ v≈ V¼c?ð w²« W¹—užU¦?OH« ‚ö?š_UÐ d_« b??O??Šu??²?« s b¹e*« oO???I??% v≈ ÁU??&ô« ÊS?? p– s?Ž ö??C??Ë Ætð«– v≈ dO?A¹ ¨dO)« ‰U?¦ sL{ d?_« dš¬ ¡wý q ×bM¹ v²?Š ¨Z¹—b²UÐ bMŽ b?Š«u«Ë d?O)« ‰U?¦? Ê_ p– ÆwK¹ù« V¼c?LK wÐU−?¹ù« ÊuL?C*« d?O?¹ Íc« o¹dD« v≈ U?N?O?łuð ÊUML?C²¹ U?L?N½√ w ÊU?d?²?A¹ 5OK¹ù« ÆÍdEM« rKF« tO Íc« p– u¼ ◊U?³M²?Ýô«Ë ÷d?H« …dJ sŽ d?O?³?Fð qC?√ ÊU? b?IË vKŽ ¨j t³M?²¹ r ◊«dIÝ Ê√ V¹d?G« s sJ ¨åÊËbO?ò …—ËU× t?²MLCð W?dF*« w t?²¹dE½Ë …dJH?« Ác¼ 5Ð VO−?F« ‚U?ðô« Âb?Ž v≈ ¨Ëb³¹ U?

127


»dG« WLJŠ Ê≈ ¨`{«Ë u¼ UL ¨wC²Ið ÷Ëd s ◊U³M²Ýô« W¹dE½ Ê_ p– ÆsE«Ë U??N??¾Dð ô …—u??BÐ W??×??{«Ë U?N??OKŽ W?EU??;« 5F??²¹ w²« d¼UE?*« ÊuJð d¼UE*« Ê√ d??O?ž Æ÷d?H« ZzU??²½ 5ÐË U?NM?OÐ W½—U?I*« XMJ?√ U* ô≈Ë ¨5F« Í√ ¨U½uMþ Z²Mð UN½≈ UNMŽ ‰UI¹ ”«u(«Ë ¨”«u(UÐ „—bð ¨Èdš√ WNł s ÷d????H?« W¹dE?½ U½c????š√ «–≈ U?M½S???? p?– vKŽË ¨Q?D?K W????{d????F???? U?????N½√ ¨sE«Ë Wd?F*« W¹dE½ sŽ vK?²½ Ê√ UMOKŽ VłË b'« c?šQ ◊U?³M²Ýô«Ë vKŽ eJðdð U? —b?IÐ q¦*« W¹dE½ Âb¼ v≈ d?ýU?³ d?O?ž o¹dDÐ ÍœR¹ «c¼Ë Æw³¹d−²« V¼c*« tKF U «c¼Ë ¨sE«Ë WdF*« 5Ð eOOL²« v≈ qu²?« WOH?O w¼Ë ¨‚öÞù« vKŽ U?N ÷dF½ r WQ? „UM¼Ë WÐU?ł≈ U?NMŽ Âb?I½ Ê√ lOD?²?½ ô WQ?? pKðË Æ‰Ë_« q;« w ÷d?H« ÆwLKF« Y×?³« w ÕU?−M« sLCð åW?O?LÝ— W?HËò W?LŁ X?OK ÆWU?Ž Ê√ v²?Š ‰ËU×¹ r t½√ ◊«d?IÝ …d?OB?Ð oLŽ vKŽ qzôb« s ÊU? U0—Ë ÆŸ«d²šô« oDM tLÝ« ¡wý WLŁ fOK Ɖ«R« dO¦¹ t??H½ vMF?*UÐ W?O?¹—Uð W?I?OŁË w¼ åÊËb?O??ò …—ËU?×? Ê√ `{«u« s nu« «c?N?Ð w¼Ë ÆŸuM« «c¼ s W?I??OŁË å◊«d?I?Ý ŸU??œò tÐ ÊU? Íc« WE( dš¬ v²?Š …UO?(« s tHu0 p?L²? u¼Ë ◊«dIÝ UM?OKŽ ÷dFð u¼Ë ¨—Ëd?ž ÊËœ s t???HMÐ d???H¹Ë ¨s¹d?šü« ÊËR?AÐ r?²?N¹ u?N? ÆU??N?O? «d√ ôUFH½ô« sŽ ·dD²*« dO?³F²« w Èd¹ u¼Ë ¨‘Q'« jЫ— ŸU−ý pýË vK?Ž rN½√ Ëb??³¹ s¹c« Á¡U??b??√ n?MF¹Ë ¨Â«d??²??ŠôUÐ d¹b??ł d??O??ž tŽd?& XI³Ý w²« …d?Oš_«  UE×K« w bzU« dðu?²« dOŁQ²Ð —U?ON½ô« w b???d¹Ë ¨5L???OEŽ œd???&Ë À«d???²??« Âb???FÐ r« »d???A¹ u¼Ë Ær?« t?????I?¹b????? v≈ t??????N?????łË Íc« u?¼ t V?KÞ d??????š¬ ÊU?????Ë ¨ u*« —U?E²?½« ÊQË ¨ Asclepius ”u?O³KI?Ý_ ÊUÐdI? UJ¹œ `Ðc¹ Ê√ u¼Ë ©*®

Æ

Crito Êu²¹d

÷d*« s ¡UHAUÐ t³ý√ ¨b'« s fHM« —d% Í√ ¨ u*«

rŁ sË ¨5O½U?½u?O« bMŽ ¡U?H?A«Ë VD« t?≈ ÊU? ”u?O?³KI?Ý√ Ê√ U½d?cð «–≈ …dJ?H« `C?²ð

(*)

ô«R?Ý d?O?¦¹ «c?¼ sJË ¨ u*UÐ vH?Að ·u?Ý t?ŠË— X?«œU? V‡‡‡ł«Ë t W?O?×?C??²« .b?Ið ÊS? WE×K« v²?Š U?N?Ýu?I?Þ ”—U1 ÊU? «–≈ W?FzU?A« …b?O?I?F« sŽ ◊«d?I?Ý ÃËd?š Èb? U? ∫d?š¬ W?Nłu?*« ¨s¹b« sŽ ÃËd)« W?L?N?² dO??Hð …œU?Ž≈ «c¼ wŽb?²¹ ô√ øu?×M« «c¼ vK?Ž …dO?šô« Æ[rłd²*«] øtO≈

128


UMOŁ√ w²« …—ËU;« w ¨”b?OM—UÐ tNłË Íc« b?IM« q³ s UMA?U½ bI w²« ¨å”uðU??²??Oðò w U??√ Æq¦*« w ◊«d??I?Ý W?¹dE½ v≈ ¨t??L?Ý« qL??% b?F²?³½ UM½S? ¨å”b?OM—UÐò WÐU?² XË t??H½ Xu« w X³?² U?N½√ Ëb?³¹ w W?U?)« ÊuÞö?√ ¡«—¬ √b³ðË ¨◊«d?I?Ý U¹dE½ sŽ W?FÞU? …—u?BÐ —u?BUÐ W?dF? w¼ ¨◊«d?I?Ý Í√— w ¨Wd?F*« Ê√ UM¼ d?cMË ÆqJA?²« vKŽ n?AJ¹ Í√d« «c?¼ ¨UMþ ô≈ Z²M?ð ô ”«u??(« Ê√ 5Š vK?Ž ¨q¦*« Ë√ t‡‡MJ ¨W‡O?(« WÐd?−²«Ë W?O{U¹d« W?dF*« 5Ð ‚d?H« sŽ `O×? u×½ …—ËU????×???? Ê≈ qÐ ¨W????d????F?*« w W????U????Ž W¹d?E½ t????H????uÐ «b?Ð√ `−?M¹ ô å”uðU?²??Oðò w ‰c?³ð pc?Ë ¨ÕU?−M« sŽ e?łU??Ž t½√ X³?¦ð å”b??OM—UÐò ÆWKJA*« s hK²K …b¹bł WËU× X½U? U*Ë ¨W?O??Ozd« W?O?B??A« u¼ ¨…—ËU?;« Ác¼ w ◊«d?I?Ý qE¹ Ëb³?O ¨åW¹—u?NL'«ò U?NÐ ‰uIð w²« W?dF*« W¹dEM «b?I½ sLC?²ð …—ËU;« WN?łË ÊS p– lË ¨U?NAUM¹ Íc« u¼ tð«– ◊«d?IÝ ÊuJ¹ Ê√ ‰u?IF*« s qË w²« …d??šQ?²*«  «—ËU??;« wH? ¨…b?zU?« w¼ b??Fð r ◊«d?I??Ý dE½ ‰U?šœ≈ WI¹dÞ Âb??²¹ `³?√ tÐ W?Uš W?−?{U½ ¡«—¬ v≈ ◊«dI?Ý U?NO? Æ◊«dIÝ WOBý È—«u²ð ULMOÐ ¨tðU¹dE½ ÷dFO V¹dž hý ‚u?Hð «—uN?A U?O?{U¹— ¨tL?Ý« …—ËU;« qL?% Íc« ¨”uðU?²Oð ÊU? —Ëc?'« »U??( W?U?Ž W?I¹dÞ Ÿd?²?š«Ë ¨U?F? W?ÝbMN«Ë »U??(« w wË ¨W??LE?²M*« W??³KB?« ÂU????ł_« W¹dE½ qL??√Ë ¨¡U??L??B?« W??O??ŽUÐd« ¨◊«d?I?Ý W?L?U?×?? s d?O?B? XË q³? ¨U?F??ô U?O?³? Á«d½ …—ËU?;« t?Š«d?−Ð «dŁQ?²  U? Íc« ”uðU?²?Oð Èd?– v≈ …«b?N U?NK …—ËU?;«Ë Æ Ƃ ≥∂π ÂUF« W¦½—u WdF bFÐ t{dË ÆWdF*« W?O¼U sŽ ‰«R« v≈ wCHð WŠd WŁœU?×0 …—ËU;« √b³ð s ôbÐ WK?¦?√ .b?Ið u¼Ë ¨·u?Q*« QD)« ”uðU??²?Oð VJðd¹ ¡b??³« wË ‰Ë√ ¡UD?Ž≈ v≈ qI????²M?¹Ë W???Žd????Ð Q?D)« „—b?¹ tMJ? ¨n¹d????Fð .b????Ið w²« W?O½U½u?O« W?LKJ«Ë® w?Š „«—œ≈ w¼ ¨‰u?I¹ U?L? Wd?F*U? Æn¹d?Fð  ¡U?ł U?NMË ¨ÂUŽ t?łuÐ „«—œù« sŽ d?³?FðË

129

aesthesis w¼

U?N?b?²?¹


»dG« WLJŠ WÞU??³Ð w?MFð w²«

anaesthetic

d¹b??²?« sŽ …d?³?F*« W?¦¹b??(« W?LKJ«

Ê≈ l«u«Ë Æw?(« „«—œù« u¼ UM¼ UML?N¹ U? Ê√ vKŽ ¨©„«—œù« VO?O?Gð ”«—ułUðËdÐ WGO qŁU1 ¨w?(« „«—œù« w¼ WdF*« Ê≈ qzUI« Í√d« Ëb?³ð w(« „«—œù« wH? ÆUF?OL?ł ¡U?Oý_« ”U?OI? ÊU½ù« Ê≈ WKzU?I« w `C?²¹ sJË ¨QD?š vKŽ ÊuJ½ Ê√ sJ1 ô YO?×Ð ¨Ëb?³ð U?L? ¡U?O?ý_« ¨wHJ¹ fO –≈ ¨·U? dO?ž Wd?FLK Õd?²?I*« n¹dF?²« Ê√ WOU?²« WA?UM*« ¡wý Í√ «œU ¨t?OKŽ dNE¹ U? u×½ vKŽ ÊuJ¹ U? U¾O?ý Ê≈ ‰UI¹ Ê√ ¨ôË√ ‰U U?L ¨WLz«œ …—Ëd?O WUŠ w ¡U?Oý_U ¨`O×?B« vMF*UÐ åÊuJ¹ò ô ¨„—b*«Ë „—  b?*« 5Ð q?ŽU????Hð w?????(« „«—œù« Ê√ l«u?«Ë ¨fD?OK?d¼ Ó w ¨t½QÐ ·d?²F¹ ÊQÐ UI?OKš ÊU tð«– ”«—u?łUðËdÐ ÊS p– sŽ ö?CË fH½ U?? h??ý Í√d ÊuJ¹ ô ¨—«d?? –U??ð« U?N??O?? 5F??²¹ w²« qzU??*« ö?C? ¨hB?²*« d?O?ž s qC?√ rJŠ d?O?³?)« Ê_ ¨d?šü« Í√— WL?O? o«u¹ s? wH???KH« dJ?H« vKŽ »—b?¹ r Íc« h???A« ÊS??? p– sŽ ¡UMÐ ¨·«d²Žô« v≈ dDC ”«—ułUðËdÐ ÊS rŁ sË ¨WGOB« Ác¼ vKŽ «c¼ q¦? v≈ W³?MUÐ W×?O×? XO? W¹dEM« Ê≈ ¨UNð«– tðU?bI? vKŽ W?d?F*« nB½ Ê√ UMËU?Š «–≈ UM½√ w¼ W?A?UM*« Ác¼ WKO?B?ŠË ¨h?A« UM??H½√ b??$ ·u???? ¨rz«b« d??O??G?²?« w W??ODOKd¼ W?¹dE½ ‰ö??š s ¨¡wý Í√ XO³¦ð vKŽ kHK« qLF¹ Ê√ q³ –≈ ∫U¾Oý ‰uI½ Ê√ sŽ s¹ełUŽ Ê√ UM?OKŽ U???«e ÊU?? U?M¼ sË ¨d???š¬ ¡wý v≈ ôu???×??²??? »«– b?? Êu?J¹ Ác¼ Ê–≈ qQ?²M øW?dF*« U? ∫‰«R?« sŽ WÐU?łû Èdš√ W?I¹dÞ »d?$ ¨W?U?)« UNðU?Žu?{u? ”«u?(« s W?ÝUŠ qJ? Ê√ 5Š vKŽ ∫W?IO?I?(« v≈ ÃU²?×¹ WHK²?<« ”«u(« U«—œ≈ 5Ð UÞU?³ð—« sLC?²¹ ¡wý Í√ ÊS d?O??ž ÊUEH U?L?¼Ë ¨qI?F« Ë√ fHM?« w¼ Ác¼Ë ¨WKU?ý U?? W?ÝU??Š qL?Ž W¹u???NU??? ¨W??U???Ž  U???H?? „—bð f?HMU??? ¨ÊuÞö???√ bMŽ s?¹e??O???L??²??? U?NMLC?²ð w²« W?UF«  U?HB« sŽ ö?C? ¨œbF«Ë œu?łu«Ë ·ö²?šô«Ë „«—œ≈ U?N½QÐ W??d?F*« n¹d?Fð s?JL*« s sJ¹ r rŁ s?Ë ÆsH«Ë ‚ö?š_« v≈ ¡«b?²¼ô« l?OD²?½ UM Ê≈ Èd½ Ê√ ‰ËU??×MK p– vKŽË ¨jI?? w?Š

130


UMOŁ√ l «—ËU??×?? ¡«d??ł≈ w¼ fHM« W??L??N?? Ê≈ ÆfHM?« V½U??ł s n¹d??Fð ÆU?LJŠ  —b??√ fHM« Ê≈ ‰u?I½ U?? WQ?* qŠ v≈ qB?½ 5ŠË ÆU?Nð«– «c¼ U½d?³?²š« u? øVzUB« r?J(« UN?½QÐ Wd?F*« ·d?F½ Ê√ lOD²?½ qN? rJ×K ôuIF öOKFð ÂbI½ Ê√ t³?łu0 qOײ*« s Ê√ U½błu n¹dF²« lË ÆVJðdÔð ¡UDš√ WLŁ ÊQÐ Êu?LK¹ lOL'« Ê√ dO?ž ¨QD)« Ë√ qÞU³« U/≈ ¨WKŠd*« Ác¼ w ÷d?F¹ ô QD)«Ë »«u?B« 5Ð eO?O?L²« ÊS? p– Ác¼ w ’U?)« t¹√— Ê√ ezU?'« sË ¨÷—_« b?O?N?L?²Ð ÊuÞö?√ wH?²J¹ Æ5(« p– w qL²« b sJ¹ r WKJA*« fHM« tÐ ÂuIð UÞUA½ rJ(« ÊU u qO×?²¹ qÞU³« rJ(« Ê√ dOž  U?öŽ t?OKŽ XA?I½ Õu t½√ vKŽ s?¼c« qO?²½ Ê√ lOD²?½Ë ÆU¼b?ŠË WöFUÐ d{U(« ”UŠù« jЗ u¼ QD)« «u ÊuJ¹ czbMŽ Æ…d«c« Y‡‡O?Š ¨W?OÐU?(« ¡UDš_« WU?Š w `KH¹ ô d?O?H?²« «c¼ sJ ¨QD)« vKŽ qI?F« U½—u?Bð «–S? Æ”U??Šù« o¹dÞ sŽ U?N—b½ ¡U?O?ý√ b?łuð ô s ¡«e?ł√ w¼ tKš«œ …œu?łu*« —u?OD«Ë ¨U? Ÿu½ s —u?ODK hH? qJý d???O???ž dzUD?« œUDB?½ Ê√ d???šü ʬ s Àb???×¹ b??? czb?MF??? ¨W???d???F*« WU(« Ác¼ w QD)« »UJð—« Ê√ dOž ¨QD)« u¼ «c¼ ÊuJO ¨œuBI*« ¨»uKD*« Ÿu?{u*« v?KŽ W?I?³DM d?O?ž W?I?O?I?×Ð ¡ôœû? öŁU2 œu?F¹ s UMMJ? ¨QD)« s ¡«e??ł√ w¼ —u?OD« i?FÐ Ê√ ÷d?²??H½ Ê√ wG?³?M¹ pc p/ Ê√ œd?−0 QDš «c¼ Ê√ ·d?F½ UM½S Ác?¼ s «bŠ«Ë UMJ?√ «–≈ UMF?ÝË w ÊS p– sŽ ö?C ¨QDš v?KŽ ÊuJ½ Ê√ qO×?²¹ YO?×Ð ¨tÐ »d?Ý «–≈ ¡d*« Ê√ w¼Ë ¨W?−?(« Ác¼ U?NKH?Gð w²?« WDIM« v≈ d?O?A½ Ê√ w¼ YO?Š s ¨U?NKLQÐ W?B?I« `³?Bð czbMF? ¨QD)« s V½«u?ł UN?O≈ ÆWždH WIKŠ ¨QDK dOHð »U?³?Ý_ Ë√ ¨W?œU?B*UÐ U?×?O?×? U?LJŠ —b?B¹ b? ¡d*« ÊS? pc? U? «c¼Ë ¨qFH?UÐ `O×? t½√ ·œU?B²¹ Í√— ‚UM?²Ž« w W?³?ždU ¨Èd?š√ t??L??Žb¹ VzU?? rJŠ W??d??F*U?? ∫d??O??š_« n¹d??F??²« t??³M−??²¹ Ê√ ‰ËU??×¹ ·Ëd×Ð «c¼ t³AMË ÆWdF? WLŁ ÊuJ¹ ô ÊU¼d³« dOGÐ t½√ Í√ ¨ÊU¼d³«

131


»dG« WLJŠ w ·Ëd??(« Ác?N U??F?L??−?²ÐË ¨vM?F? U?N? fO sJË U??N?²??O?L??ð sJ1 «–≈ sJË ÆW?dF?LK Ÿu?{u? wN rŁ sË ¨U¼—Ëb?Ð UNKOK% s?J1 lÞUI? «–≈Ë ¨UNK¦ WdFLK qÐU dO?ž ÊuJ¹ t½S ¨tËdŠ ŸuL− u¼ lDI*« ÊU tKF?& w²« w¼ WU?C*« WL?« Ác¼ ÊS? ¨tËd?Š ŸuL?− s d?¦√ ÊU? U?L? ¨Èd?š√ W?N?ł sË ¨W?ž—U? …—U?³?F« `³?Bð rŁ sË ¨·d?F¹ Ê_ öÐU? UNÐ nK²?¹ w²« WI¹dDK nË t½√ `{«u« s øÊU¼d³UÐ UM¼ œuBI*« U??LJŠ ÊuJ¹ Ê√ U??≈ nu« «c?¼Ë ¨Èd?š_« ¡U??O??ý_« lO??L?ł s?Ž ¡wA« ¨W¹U?N½ ô U? v≈ q?Kð v≈ ÍœR¹ ‰Ë_U? ¨·ö?²?šôUÐ W?d?F? Ë√ ¨d?š¬ Ác?N? ö?Š p– b??FÐ ÊuÞö?√ Âb??I¹ ôË Æn¹d?F??²« w —Ëœ v≈ w½U??¦«Ë lÝË w f?OK ÆWK?ÞU??³« r?O¼U??H?*« iFÐ s u???'« d??NÞ t?MJ ¨WK?JA*« ÆWdF*« dH¹ Ê√ ¨ÁbŠË wKIF« rNH« Ë√ ¨ÁbŠË w(« „«—œù« WQ??* ÊU??N??łË U?M¼ QD)« WK?JA??Ë W??d??F*« WKJA?? Ê√ `?{«u« sË Í_ qŠ v≈ ‰u??u?« w `KH?ð r …d??{U??(« W??A??UM*« X?½U?? U*Ë Æ…b??Š«Ë ÆÊü« tKFHMÝ U «c¼Ë b¹bł s ¡b³« s bÐ ö ¨ULNM w å”uðU?²Oðò WŁœU?× q«uð U?N½√ sKFð …—ËU×? v≈ Êü« qI²M?½ ·uÝ ¡UMÐ ¨UN¹—Uð b¹b?% sJ1 w²« ¨åwzUDH«ò …—ËU×? w¼Ë ¨wU²« ÂuO« w Æq¹uÞ XuÐ å”u?ðU?²O?ðò bF?Ð X³?²? b U?N?½QÐ ¨U?NÐuKÝ√ hzU?B?š vKŽ ¨W?IÐU« W?Žu?L:« U?N?H½ w¼ —ËU?×?²ð w²« WŽu?L?:« b$ …—ËU?;« Ác¼ lu*« q?²??×¹ ¨U??OK¹≈ s V¹d??ž U??N??O?≈ W??U??{ùUÐ Õd??*« vKŽ d??NE?¹ sJË ÆWAUM*« w ö?O¾{ «—Ëœ VFK¹ ◊«dIÝ Ê√ 5Š v?KŽ ¨—«u(« w wOzd« ¨wzUD?H« n¹d?Fð v≈ ‰uu« u¼ åwzUD?H«ò s d¼UE?« ·bN«Ë …—ËU?;« t?OK?Ž ÍuDMð Íc« wH?)« œU?C??²« «c¼ ¨·u?KO?H« s?Ž Áe?O?O9Ë w²«

Megara

«—UGO w W?OÞ«dI« WÝ—b*« b{ UÝU?Ý√ tłu t½√ Ëb³¹

W??I¹dÞ vK?Ž oDM*UÐ VŽö??²« w? V½U??'« W¹œU??Š√ W?«b?¼ W?I?¹dÞ —uÞ  u?? t?O?? Èd½ Ê√ UMMJ?1 Íc« ¨wK¹ù« V¹d??G« nAJ¹Ë ¨W??OK¹ù« W??Ý—b*« WK?JA* U???Ž—UÐ ö??Š Âb???I¹Ë ¨ öJ?A??LK? ‚b??√ rN??? sŽ ¨tð«– Êu?Þö??√ UŁb?ײ? t?H?uÐ V¹dG« «c?¼ Ub??²? ¨ÊuÞö?√ UMd?F¹ «cJ¼Ë ¨QD)«

132


UMOŁ√ vKŽ ¨wH??KH« —uD?²K wI?O??I?(« À«d??²« v≈ wL?²?M¹ tð«– u¼ t½√ ¨t½U??KÐ W?Ý—b? w W?OzUD??H?« W?I¹dD« vKŽ U?C?UM²?*UÐ 5³?Žö?²*« Ê√ 5Š Æo¹dD« «c¼ sŽ «ud×½« b «—UGO e?G w¼ åwzUD?H?«ò …—ËU×? w ZU?Fð w²« W?O?IO?I?(« WKJA*«Ë bM?Ž ¨e???G?K« «c¼ ÊU???? b????IË Æ”b????OM—U?Ð t???O?≈ t???³?½ Íc« ¨œu????łËö« b²?« bI? tŽU?³ð√ bMŽ U√ ¨wF?O³D« rU?FUÐ UÝU?Ý√ UIKF?² ¨”b?OM—UÐ Ê√ q³Ë Æ…—ËU?;« Ác¼ t¦?׳ð …d?Oš_« …—uB« Ác?NÐË ¨Á—ËbÐ oDM*« v≈ Ê√ œu½ ¨…—ËU??;« w w??Ozd?« lu*« q²??% w²« ¨WK?JA*« Ác??N ÷d??F½ W??I¹dÞ U??N?½√ U??L??O??Ýô ¨W??L????I« W??I¹d?Þ sŽ  UEŠö?? lC?Ð nO??C½ uDÝ—√ »U?²? Ê√ U?L? ¨WO?1œU_« w W?b??²?? X½U? w²« nOMB?²« Âb?Ið ÆW??O1œU?_« w Áœu??łË …d?²?? v≈ wL?²M¹  U?½«u?O?(« nO?MBð sŽ 5L tL?I¹ rŁ fM'UÐ √b³¹ ¨ÿUHú öBH U?H¹dFð UMO≈ WI¹dD« Âb??IðË ÆW?œU??³??²?? åWKU???ò  U??H?? .b??Ið o?¹dÞ sŽ ¨WKŠd??? q w kHK« Ê√ ”U?Ý√ vKŽ ¨W?I¹dD« ÕdA U?OË√ ö?¦ wzUD?H?« …—ËU×? b?O?? Ê√ kŠö¹ ôËQ? ¨å·UD)U?Ð „U?L?Ý_«b??O?ò u¼ t?H¹d??F𠜫d*« …d??O??š_« Ác¼Ë ¨åÊuM?H«ò u¼ ‰Ë_« fM'« ÊS?? r?Ł sË ¨s „U??L??Ý_« pL« b?O Ê√ `{«u« sË ¨¡UM²?ö ÊuMË ÃU²½û ÊuM v?≈ rIMð ¡U??{dÐ r?²ð  ôU??Š v≈ ¡U?M²??ô« r???I¹ rŁ ¨W??O?½U??¦« W??¾???H« v≈ wL???²M¹ b?$ U?C¹√ U?M¼Ë ¨ U?Žu?{u*« Ác¼ U?N??O? hM²?IÔð  ôU?ŠË ¨U??N?Žu?{u? d¼Uþ v≈ ’UM²?ô« r?I¹Ë Æ…dO?š_« W?¾H« v?≈ wL²M¹ „U?L?Ý_« bO? ¡U?O?ý_« ÊuJð b?Ë ¨d?Oš_« Ÿu?M« v≈ „U?LÝ_« b?O? wL?²M¹Ë ¨vH??ÔË Ác¼ gO?Fð b?Ë ¨¡U?OŠ_UÐ o?KF²¹ b?O?B«Ë ¨¡U?O?Š√ Ë√  «œUL?ł W?BM²?I*« kHK« Èd½ UC¹√ UM¼Ë ¨qzUÝ w Ë√ fÐUO« vKŽ ¨ U½«uO(« Ë√ ¨¡UOŠ_« sJð w²«  U½«uO?(« ÊuJð bË ¨WO½U¦« W?¾H« v≈ UOL²M t?H¹dF𠜫d*« ¨sFDUÐ Ë√ WJ³?AUÐ „U?L?Ý_« p?LÔð b?Ë ¨U?UL?Ý√ Ë√ «—u?OÞ qz«u?« bË Æ«—U?N½ r²¹ ·UD)UÐ „U?LÝ_« b?OË Æ«—UN?½ Ë√ öO UN?BM²I?½ bË t???O?? Àb???×¹ b???O???B« s ŸuM?« «c¼Ë ¨qH???Ý√ s Ë√ v?KŽ√ s »d???Cð

133


»dG« WLJŠ U??H??B« q lL??$Ë UM?ð«uDš b??O??F??²??½ Ê√ b??FÐË ÆqH??Ý√ s »d??C« o¹dÞ sŽ ¡UM²?« s? t½QÐ ·UD)UÐ „U?L?Ý_« b?O? ·=d?F½ ¨åWKU?H«ò s U?NMFÞË «—U??N½ U¼b?O? l ¨¡U*« w gO?Fð  U½«u??O?( ¨vH?? Ô hM b?I qÐ ¨w?G?³M¹ U2 d?¦??√ W¹b?−Ð q¦*« c?šQ?½ Ê√ wG?³M¹ UM½√ v?KŽ ÆqH?Ý√ s œU?O t?½√ vKŽ Á—ËbÐ wzUD?H« v≈ d?EM« sJL*« s Ê_ d?O²?š« …œb????F????²???  U????H¹d????F?ð p– wK?ðË Æd???A????³?« ”u???H?½ œUDB?¹ ¨ŸuM?« «c¼ ÆŸu{u*« «c¼ WFÐU² v≈ ÃU²×½ ô UMMJ ¨wzUDHK WÐu??F?BU?? ¨W?OK¹ù« WK?JA*« v≈ UM²??A?UM w? qI?²MM?Ý p– s ôbÐË U?LN? œułuUÐ œu?B?I*« «uL?NH¹ r W?H?ÝöH« Ê_ Q?AMð œu?łËöUÐ WIKF?²*« å”uðU?²?Oðò v≈ U½b?Ž uË ¨WI?zU …—b?I0 V¹d?G« tMO?³¹ U? «c¼Ë ¨U?×O?×? ¨öŽUHð q?_« vKŽ wC²Ið ¨Èdš_« U?NÞËdý X½U U¹√ ¨WdF?*« Ê√ U½dc² rKJ²½ ¡wý „UM¼ ÊU? U* ô≈Ë ¨U½uJÝ U?C¹√ wC²?Ið U?NMJË ÆWd?Š rŁ sË ÆY׳K UŽu{u ÊuJð v²Š U? vMF0 WMUÝ ¡UOý_« ÊuJð Ê√ bÐ ö ¨tMŽ Ê«œu?łu? ÊuJ?«Ë W?d?(« Ê_ p– ÆWKJ?A*« W?N?ł«u* …—œUÐ UM?ODF¹ «c¼Ë Ê√ l«u«Ë ¨U??F?L??²?−¹ Ê√ sJ?1 ö? ¨s¹b??{ U½U? U?* sJË ¨pý d?O??GÐ U??F? WKB?HM U?F??O?L?ł ¡U?O?ý_« qEð Ê√ U?S? ¨U?L?N?F?L?−?²  U½UJ?≈ WŁöŁ „UM¼ w ÊuJ«Ë W??d?(« „—U?Að Ê√ sJ1 ô WU?(« Ác¼ wË ¨U??Uð ôU?B?H½« WU(« Ác?¼ wË ¨UFO?Lł ¡U?Oý_« ÃU?b½« sJL*« s ÊuJ¹ Ê√ U?≈Ë ¨œułu« u¼ U?L? ¨t?I?O?I?% U?L?NMJ1 ô U? u¼Ë ¨Êu?J«Ë W?d?(« lL?²?& Ê√ sJ1 ¡U‡‡‡?O?ý_« i‡‡?‡‡FÐ œU‡‡?‡‡%« sJ‡‡L?*« s ÊuJ¹ Ê√ u¼ wU??³« q¹b??³«Ë Æ`{«Ë w²?«  UÐu???F???B« q?Š sLJ¹Ë ¨d????šü« iF???³« œU???%« sJ?L*« s Êu?J¹ ôË vMF ô Ê«dO³?Fð ULNOð«– w UL¼ œułËö«Ë œu?łu« Ê√ „«—œ≈ w UNNł«u½ `³??Bð U?M¼Ë ÆrJŠ w Êö??šb¹ 5?Š jI?? vMF?? U??L??N `?³?B?¹ qÐ ¨U??L??N w²« W?U?F«  UH?B« w¼ ¨œu?łu«Ë ÊuJ«Ë W?d(U? Ÿ«u½_« Ë√ å—u?B«ò ·ö?²?šô« q nK²?ð U?N½√ `{«u« sË ¨å”uðU?²?Oðò U?NMŽ Àb?% Ê√ o³?Ý w¼ Ác¼ W??O½uÞö?_« —u??B« W¹dEM Æ◊«d??I?Ý U?NÐ ‰U?? U?L? —u??B« sŽ Æ ôuI*« W¹dE½ —uNþ v≈ U¼—uDð Èœ√ w²« ¡b³« WDI½

134


UMOŁ√ Ë√ ¨—uB« Ác¼ Í√ w Y׳« w¼ ©pO²JU¹b«® ‰b'« WHOþËË U?L?? ÊuJ«Ë W??d?(U? ¨l?L?−?²¹ ô U??N¹√Ë ¨lL??−?²¹ åU?O?KF« Ÿ«u½_«ò ¨œułu« l lL−?²¹ ULNM ö sJË ¨U?F ÊUFL−?²¹ ô ¨q³ s UM¹√— ¨U?Nð«c? WKŁU2 ÊuJð W?d??(« ÊS? pc? Æb??łu¹ U?L?N?M ö? Ê√ Í√ Ë√ ·ö??²??šô«Ë ¨W¹u??N« Ë√ W?KŁU??L*U?? ÆÊuJ?« sŽ W??HK²???? U??N?MJ q Ê_ p– Æœułu« ÊQ?ý ULN½Qý ¨¡wý q vKŽ ÊU¹d?¹ ¨W¹dšü« lO?????L?????ł sŽ n?K²?????????Ë ¨t?ð«– l W?¹u¼ w? Ë√ ¨tð«c? qŁU?2 ¡wý ÆÈdš_« ¡UOý_« Ê≈ ‰u‡‡‡I½ Ê√ UMFÝË wH Æœu?łËöUÐ œuBI*« „—b½ Ê√ Êü« UMMJ1Ë ÊuJð ô U???NMJ ¨W???d??(« åÊuJðò U???N½_ p– ÆÊuJ?ð ôË Êu‡‡Jð W?‡‡‡d?‡‡(« sJ ¨t??H½ œułu« Èu?²?? vKŽ œu?łËö« ÊuJ¹ vMF*« «c?NÐË ÆÊuJ« vMF0 rNH¹ Ê√ wG³M¹ ô UM¼ tMŽ Àbײ½ Íc« œułËö« Ê√ `{«u« s Ê√ `_« vK?Ž Ë√ ¨«c??Ë «c??? ¡wA« åÊuJ?¹ ô√ò u??N??? ÆqU?? Íb?¹d??& © ® ¨WÐuF?B« —bB sŽ ÊuÞö?√ nA «cJ¼Ë Æ * «cË «c d?Ož ÊuJ¹

eOOL²« Í—ËdC« s Ê≈ ‰uIM ¨W¦¹bŠ WGKÐ tMŽ dO³F²« UMMJ1 Íc« w WDЫ— tHuÐ t«b²Ý«Ë åÊuJ¹ò kHK Íœułu« «b²Ýô« 5Ð ÆWOIDM*« dEM« WNłË s rN*« u¼ w½U¦« «b²Ýô«Ë ÆWOC ÆQD?K jO???Ð q?OKF?ð .b??I?ð Êü« lOD²???½ ”U???Ý_« «c¼ v?KŽË Æt?OKŽ u¼ U? vK?Ž t½QÐ U? ¡wý vKŽ rJ×½ Ê√ u?¼ `O?×?B« rJ(U? U?LJŠ p– ÊUJ ¨tOKŽ u¼ U? dO?ž vKŽ t½QÐ ¡wý vKŽ UMLJŠ u? U√ ÆWKO??B?Š Ê√ Èd?¹ 5Š ∆—U?I« g¼b?½« U0—Ë ¨QDš UM³?Jð—ôË ¨öÞUÐ vKŽ ‚bB¹ «c¼ sJË ¨p– s bIŽ√ ôË dDš√ XO WAUM*« Ác¼ ÆUNKŠ ·dF½ Ê√ œd−0 WKJA Í√

Being Not -Being ÿU??H√ Âb???²??ð W¹e??OK$ô« W??GK« Ê« tK? ¡e?'« «c¼ w? kŠö¹ (*) w UNKË ÆÆÆ«c? ÊuJ¹ ôË åÆÆÆ«c ÊuJ¹ò vMF0 U?Nb²?ð rŁ œułËö«Ë œułu« sŽ d?O³F?² ÊuJ¹ bË ÆåÊuJ¹ò kH sŽ åœu?łu«ò kH nK²¹ WOÐd?F« w ULMOÐ ¨…bŠ«Ë ÿU?H√ WGK« pKð «—U?³F« Ác¼ W?Lłdð WÐu?F? wðQð UM¼ sË ¨ «dO?³?F²« rEF? w «d?LC? UM¼ œułu« qF? ¨W?OÐd??F« W?GK« w U??N oO?œ qÐU?I?? œU?−¹≈ WU?×?²??Ý«Ë ¨W?OK_« U?N??²?G w WDO??Ð w¼ w²« Æ[rłd²*«] WOÐdF« …—U³FK rOK« VOd²UÐ tð«– Xu« w kH²×¹

135


»dG« WLJŠ U?NM? hK?²« - b? å”u?ðU?²?Oðò WK?JA? Ê√ ¨ÂU?²?)« w? ¨kŠöMË s UM bÐ ö?? ÆU?×?O?×? ô«R??Ý X?O WKJA*« Ác?¼ Ê≈ qÐ ¨p– ‰ö?š ¨WKÞUÐ Ë√ W??×?O??×? ÊuJð b?? ¨Êü« Èd½ U?L?? ¨Ác¼Ë ¨ÂUJŠ_UР«e??²ô« u¼ œd« ø„«– Ë√ u×M« «c¼ vKŽ ÂUJŠ_« bŠ√ ÊU? Ê≈ ·dF½ nO sJË ¨sJð r «–≈ ÊuJ¹ ôË ¨pc? U?Nð«– ¡U?O?ý_« X½U? «–≈ U×?O?×? ÊuJ¹ t½√ ÆQD)« »UJð—« ÂbŽ UM sLC¹ wKJý —UOF WLŁ fOK s hK?²½ Ê√ ¨œu?łËö« WKJA* ÁUM?b Íc« d?O??H?²« UM `O?²¹Ë fDOKd?¼ W¹dE½ `{u¹ t½_ p– Æd??O?G?²« WKJA? s? «b?ŽU?B? Êü« ÊuÞö????√ Èb ÊS??? p?– lË ÆÍd?¼UE« i?UM²?« lÐUÞ U????NMŽ Ÿe?M¹Ë Í—c« V?¼c*« s q?JÐ …d???ýU???³???? j³ðd?ð d???O???G???²?« w Èd???š√ W¹d?E½ w W¹dEM« Ác¼ ÷d?F¹ u¼Ë ÆÂuO?« UL?Nd?F½ UL? WO?{U¹d« ¡U¹eO?H«Ë …d?O?š_« WKŠd?*« v≈ wL?²Mð Èd?š√ …—ËU?×? w¼Ë ¨å”ËU??L?OÞò …—ËU?×? U¹dE?MK nË .b??Ið Ê√ v≈ «dE?½Ë ¨ÊuÞö??√ dJ s W??−??{UM«Ë UM½S? ¨«b?O?FÐ UMÐ vC1 ·u?Ý ÊuJ« …Q?A½ sŽ …—ËU?;« U?N?{d?Fð w²« ¡«—ü« s «d???O??³??? «—b?? sL???C??²?ð …—ËU??;« Ê√ v≈ d???O??A?½ ÊQÐ wH???²J½ Wd( `O?×B« dOH?²« sŽ  U×OLKð iFÐ l ¨…—uD²*« W¹—užU?¦OH« ed? w¼ fL?A« Ê√ qzUI« ÷d?H« Ê≈ ‰uI« sJL?O t½≈ qÐ ÆV«uJ« ZU??FðË ÆW??O1œU??_«  U?U??A??²?« s ÊU?? U0— W??O???L??A« W??Žu?L??:« Ê√ UMOKŽ wG?³M¹ sJ ¨Èd?š_« WO?LKF« qzU?*« s «d?O³? «œbŽ …—ËU?;« WO?ÝbMN« W¹—c« W¹dEMUÐ t?²OL?ð sJ1 U v≈ qI?²M½Ë ¨U³½U?ł UN?d²½ Âu?I?½ Ê√ UMOKŽ 5F??²¹ Í√d« «c??N U?F??³?²?? ÆÊuÞö?√ b?MŽ W?O??{U¹d« Ë√ rUFK WO?L'« WIOI?(«Ë ¨WOÝUÝ_« …œU*«Ë …—uB« 5Ð wŁöŁ eO?OL²Ð U√ ÆjI wU)« ÊUJ*« u¼ UM¼ WO?ÝUÝ_« …œU*UÐ œuBI*«Ë ¨”u;« l³DMð Íc« ÊU?J*«Ë —uB?« 5Ð lL?'« WKO?BŠ u?N? ”u??;« l«u« rU??FK n?Ë UM¹b ÊuJ?¹ p– vKŽË ÆU?? u??×½ vKŽ —u??B?« Ác¼ t??OKŽ sJ ÆW?FЗ_« d?UMF« ”UÝ√ v?KŽ ¨włuuO?³«Ë tM wzU¹e?O?H« ¨ÍœU*«  U?¦K¦*« s 5Žu½ s n?Q²ð W?O?ÝbM¼ U?U??ł√ Êü« b?Fð U¼—ËbÐ Ác¼

136


UMOŁ√ YK¦*«Ë ¨Ÿö?{_« ÍËU??²? YK¦? nB½ s? nQ?²¹ Íc« p– ∫W?OË_« s¹c¼ sË ÆlÐd? nB½ qJA¹ Íc« 5U?« ÍËU?²? W¹Ë«e« rzU?I« ÂU?łú WLE²M*« W?L)« Ÿ«u½_« s WFЗ√ ÊuJ½ Ê√ lO?D²½ 5¦K¦*« Æ—UM?K wÝU????Ý_« ¡Íe???'« u?¼ t???łË_« w?ŽUÐd« q?JAU???? Æ…b???U????'« s¹dA?F« Ë– qJA«Ë ¨¡«uN« ¡Íeł sL¦*«Ë ¨»«d?²« ¡Íeł u¼ VFJ*«Ë W½=uJ*« UNðU¦K¦ v≈ ÂU?ł_« Ác¼ XO²Hð o¹dÞ sŽË ¨¡U*« ¡Íeł UNłË v≈ d?UMF« Ác¼ b?Š√ s? ôu% Àb?×?½ Ê√ lOD²?½ U?N?³?Oðdð …œU?Ž≈Ë w qGKG²ð ¨…œUŠ ·«dÞ√ UN w²« ¨W¹—UM« U¾¹e'« ÊS pc Ædšü« UM¼ sË ¨d?O?¦JÐ rF½√  U¾?¹eł s nQ?²?O ¡U*« U?√ ÆÈd?š_« ÂU?ł_« Æqz«u« W½Ëd X½U  U¹d?EM« o³???²???ð U?M¼U¼ ÷d???FÔð w²?« ‰u???×??²?« W¹dE½ Ê√ l?«u«Ë W¹—c« «dO¦? “ËU−²¹ ÊuÞöQ ÆdEMK W?²ô …—uBÐ W¦¹b(« W?OzU¹eOH« w¼ ÁbMŽ W??O?ÝU?Ý_«  U?¦K¦?*« Ê√ `{«u« sË ÆfD¹d?I?1œ bMŽ W¹œU*« Ë√ W¹—c«  U??¾¹e??'« rÝ« W?¦¹b??(« ¡U¹e??O?H« w? t?OK?Ž oKD¹ U* qÐU??I*« Ác¼ Ê√ U?C¹√ kŠöMË ¨WO?ÝUÝ_«  U?¾¹e'«  U½uJ w¼ w²« ¨W?OË_« w ÊUJ Âb???²?Ý« b?? kHK« «c¼ ÊU?? uË Æ «—– vL?ð ô  U??¾¹e?'« ¨ÿU??H?_« w½U??F??? sŽ Œ—U?? ÃËd??š ≠ w?½U½u¹ Í√ v≈ W???³??M?UÐ ≠ p– U‡‡‡¾?O?ý UO?d?Š wMFð

(atom)

å…—–ò W?LKJ ¨Êü« v≈ pc? d_« ‰«“U?Ë

UM¾??ý Ê≈ ¨wG?³MO?? Èd?š√ ¡U?O??ý√ s nQ?²¹ Íc?« ¡wA« U?√ ¨√e??−?²¹ ô Æ…—– tOL½ ô√ ¨Wb« wÝU?Ý_« À«d?²« o³?²?¹ t½√ vKŽ ÊuÞö?√ d?NE?¹ wŠ«uM« Ác¼ w ¨W???Ýb?MN« v?≈ Áœ— sJ1 ¡w?ý q Ê≈ qzU????I« Í√d?U??? ¨Y¹b????(« rKF?K …—u??BÐ sJË 5²??AM¹√ tÐ ‰u??I¹ U?L?? ¨W??Š«d? —UJ¹œ t?Ð ‰u?I¹ `³??√ u¼ d?UMŽ WFЗ√ vKŽ ÊuÞö?√ —UB?²?« ÊS ‰U?(« WF?O³DÐË ¨W?HK²? ÊU? p?– Ê√ u¼ —U?O?²??šô« «c¼ V³??Ý sJË ÆU? vM?F0 t?²¹dE?M b?O?O??Ið Ê√ u¼ tÐ ÂUOI« ÊuÞö√ ‰ËUŠ Íc« ¡wA«Ë ¨ÁdBŽ w bzU« Í√d« ÷d?H« ÊUË ¨d¼UE« k?H×¹ U?LO? Í√d« «c?N «dO?H?ð Ë√ öOKFð Âb?I¹

137


»dG« WLJŠ …dJH?« ÊS?? ¨q³?? s UM¹√— U??L??Ë ÆU??O??{U¹— p?– w t??b????²??Ý« Íc« X½U? ¨œbF« ”U?Ý√ vKŽ ¨d_« W?¹UN½ w ¨rN?HK qÐU? rUF« Ê≈ WKzU?I« ÊuJ¹ «c?J¼Ë ¨ÊuÞö??√ U?NÐ c??š√ w²« W?¹—u?žU??¦??O?H« W?¹dEM« s «¡e??ł YO??Š s? ¨u¼ tMO??F?Ð «c¼Ë ¨wzU¹e??O???H« d??O????H??²?K w{U¹— Öu/ U?M¹b Æ…d{U(« WO{U¹d« ¡U¹eOH« ·b¼ ¨ZNM*« …b????U????'« ÂU????????ł_« W?¹dE½ 5?ÐË W¹d?EM« Ác?¼ 5Ð j?Ðd« U????√ „UM¼ fOK ÆW¹—u?žU¦?OH« WO?uB« —UŁ¬ s «dŁ√ ÊU? U0d W?LE²M*« ¨Áb?ŠË «c¼ Ê≈ –≈ ¨Íd?A?Ž wMŁô« qJAK ÊUJ ¨jOD?²« «c?N U?I?Ë 5¦K¦?*« s nQ??²ð ô t?łË√ t ¨ÂU????łú W???L?)« ‰U?Jý_« 5Ð s qJA« Ê√ d?c½ Ê√ wG?³M¹Ë ÆW?LE²M W?O½UL?Ł ‰UJý√ s U/≈ ¨5OË_« v≈ tM¹uJð ÃU?²?×¹Ë ¨5¹—u?žU?¦?O?HK W?Ou?B« “u?d« s ÊU? w½U?L?¦« 5¹—u????žU???¦????O???HK? UM{d????Ž U???bM?Ž tMŽ U?MŁb????% Íc« r_« œb????F« v≈ »d√ Ëb³¹ ÍdAŽ wMŁô« qJA« ÊS ¨p– sŽ öC Æs¹dšQ²*« ÊuÞö√ tKF−¹ pc ¨Èd?š_« WFЗ_« ‰UJý_« s Í√ s …—«b²Ýô« W??×? w dŁR¹ ô w?KQ?²« ‰U??O?)« «c?¼ Ê√ d?O??ž ÆrU?F« s?Ž «d?³??F? Æt²× ÂbŽ Ë√ w{U¹d« ÖuLM« ÊuÞö??√ b?MŽ W??O??{U?¹d« W¹dEM?« W??'U??F* U?M¼ l??²?¹ ô ÂU??I*« Ê≈ W¹dEM« Ác?¼ lO?L?& Í—Ëd?C« s ÊS? ‰U?Š Í√ vKŽË ÆW?KU? W?'U?F? Ê√ d?O?ž ÆuDÝ—√ «—U?³?Ž iFÐ s?Ë ¨ «—ËU?;« w WDO?Ð  U?; s Ë√ ≠ Êu?Þö???????√ Ê√ u?¼ ‰Ë_« ∫s?¹d???????√ k?Šö½ Ê√ ¨p?– l? ¨r?N*« s? W¹—užU?¦OH« œb?F« W¹dE½ w dEM« œUŽ√ b? ≠ ‰UŠ Í√ vKŽ W?O1œU_« U¹√— UC¹√ ÊuÞö√ o³?²¹ UM¼Ë ÆUN 5OK¹ù«  «œUI²½« s hK?²¹ ULO ôbÐ dHB« w¼ WOLd« WKK« W¹«bÐ Ê√ Èd¹ uN ¨WŁ«b(« q U¦¹bŠ w²« ¨¡U???L??B« œ«b???Žú W??U???Ž W¹dE?½ l{Ë t `O???²¹ U2 ¨b???Š«u« s ÆW?—U?B?« W?O?LKF« W?b?« Âe?²K½ UM «–≈ ¡U?L?? p– b?FÐ b?Fð ô√ w?G?³M¹ s Q?AM¹ t½√ vKŽ rO?I²?*« j)« v≈ dEM¹ W?ÝbMN« w `³?√ q¦*UÐË …d?OG?²*«  ôœU?F*« W¹dE½ w U?O?ÝUÝ√ «—Ëœ ÍœR¹ Í√— u¼Ë ¨WD?I½ Wd?Š

138


UMOŁ√ rÝUÐ p– bFÐ ·dF¹ `³√ U* vË_« —uB« s X½U w²« ¨sðuO½ bMŽ w Ê«—uD?²« Ê«c¼ rN??¹ nO?? Õu??{uÐ ÈdM U?½≈Ë Æq{U?H??²« »U????Š ÆpO²JU¹b« ÕË— —UÞ≈ w WÝbMN«Ë »U(« bOŠuð ÊuÞö√ Ê√ U?NO d– uD?Ý—_ …—U³Ž wN W?O½U¦« WL?N*« WDIM« U√ w Íu?DMð …e???łu*« …—U??³???F« Ác?¼ ÆlL??& Ê√ s?J1 ô œ«b??Ž_« Ê≈ ‰U??? ÊuÞö√ Ê_ p– ÆœbF« w b?Š bFÐ√ v≈ Y¹bŠ Í√— …—cÐ vKŽ l«u« sË Æ—u? U??N½√ vKŽ œ«b?Ž_« v≈ d?EM« w 5¹—u?žU??¦?O?H« dŁ√ vH??²?« Âu?I½ UbM?Ž Àb×¹ U? Ê_ ¨U?F lL?& Ê√ sJ1 ô —u?B« Ê√ `{«u« ÆvB?Š ö¦ s?J²Ë ¨bŠ«Ë Ÿu½ s ¡U?Oý√ rC½ UM½√ u¼ lL?ł UOKL?FÐ ¨vB?(« sŽ nK²?? u?N? Êu?O?{U¹d« t?MŽ Àb?×?²¹ Íc« ¡wA« U?√ 5Ð jÝË ¡w?ý ¨U?? u??×?½ vKŽ ¨t½≈ Æ—u???B« sŽ n?K²????? u¼ U??LK?¦?? s Í√ ¨œb×? dOž Ÿu½ s ¡U?Oý√ u¼ ÊuO{U¹d« t?FL−¹ U?L ¨5MŁô« W?³??MUÐ ¨»uKD*« V½U??'« w ¨«b?Š«Ë ŸuM« ÊuJ?¹ Ê√ ◊d?AÐ ¨Ÿu½ Í√ s »«d?²?ô« q »d?²??I¹ tK «c¼Ë ÆU?N?F?L?ł r²¹ w?²« ¡U?O?ý_« q v≈ bFÐ U?LOË ¨ Frege t−¹d? w½U*_« w{U¹d« tb Íc« œb?F« n¹dFð ¨ö?¦? ¨WŁöŁ œb?FU? ∫—u?D« Ác¼ VðU?Ë

whitehead b?N?²¹«Ë

t?b?

Æœb×? Ÿu½ s ¡UOý_« W¾? u¼ wŁö¦«Ë ¨WOŁö?¦« ¡UOý_« q W?¾ u¼ ¡U?O?ý_« W?¾ u?¼ ÊUMŁ« œb?FU? ¨dš¬ wK?√ œbŽ Í√ vK?Ž o³DM¹ «c¼Ë UłË“Ë U?OŁöŁ lL& Ê√ p²ŽU?D²Ý« wË Æ¡UO?ý_ W¾ ÃËe«Ë ¨W?OłËe« Æ5MŁ« œbF«Ë WŁöŁ œbF« lL& Ê√ lOD²ð ô pMJË ¨bŠ«Ë Ÿu½ s r¼_ ÁU?Mb???? Íc« e????łu*« ÷d????F?« W¹U????N½ v≈ U?MÐ ÍœR?¹ «c¼Ë «u?GKÐ s¹c« r?¼ W?H?Ýö?H« s ö?OK Ê√ l«u?«Ë ÆÊuÞö?√ U¹dE½ vKŽ ÁdþU½ b? b?Š√ ÊU Ê≈ ¨t?I?L?ŽË dJH« Èb? ŸUð« s t?GKÐ U? Í√ Ê√ w pý ôË ¨Á“ËU??−?²¹ r W??H?Ýö??H« s «b??Š√ sJ ¨‚öÞù« QD?š VJð—« b??? ÊuJ?¹ wH???K?H« Y×???³U?Ð ‰U???G???²??ýô« œu?¹ h???ý ÆtK¼U& u ULOł

¿¿¿ 139


»dG« WLJŠ UM?OŁ√ w «u???ýU???Ž ÂUEF?« s¹dJ?H*« s WŁö?Ł YUŁ u?¼Ë uDÝ—√ U???√ Æ5d²?;« WHÝöH« ‰Ë√ `ł—_« vKŽ ÊU? bI ¨UN?O rNLOU?Fð «ubË jš “U²?ł« b WH?KH« w WOJO?ÝöJ« …d²H« b?$ uDÝ—√ b¹ vKŽË ¨WO?L¼√ q√ `³Bð UM?OŁ√  cš√ bI? ¨WO?ÝUO?« WOŠUM« s? U√ ¨…Ë—c« ¨uDÝ—_ «c?O?LKð ÁU?³? w ÊU? Íc« ¨w½Ëb?I?*« —bMJÝù« l{Ë Ê√ b?FÐ qBHMÝ UMMJ ¨U?NKþ w d¼œe¹ w²MOKN« rUF« √bÐ W¹—u?Þ«d³≈ fÝ√ ÆbFÐ ULO Ÿu{u*« «c¼ w ÂöJ« t½≈ –≈ ¨UMOŁ√ w U?³¹dž ¨ÊuÞö√Ë ◊«d?IÝ ·öš v?KŽ ¨uDÝ—√ ÊU ÊUË ¨Â Æ‚ ≥∏¥ ÂUF« u?×½ WO«dð rOK≈ w

Stagira «dOžUDÝ√

w bË

…d?A?Ž WMU??¦« uDÝ—√ mKÐ U?bM?ŽË ¨W?O½Ëb?I? „uK* ◊ö?³?« VO?³Þ ÁuÐ√ bË ÆWO1œU_« w ÊuÞö√ vKŽ rKF« vIK²O UMOŁ√ v≈ bËÔ√ ÁdLŽ s ¨Â Æ‚ ∑Ø≥¥∏ ÂU?F« w ÊuÞö??√ …U?Ë v²?Š W?O1œU?_« w? «u?C?Ž qþ WO1œU?_« fOz— ÊU b?IË ÆUU?Ž s¹dAŽ »—U?I¹ U U?NO? vC t½√ Í√ w{U¹d« ÁU&ô« l …bAÐ UHÞUF²

Speusippus

”uO³ÝuO³Ý b¹b'«

t U?L?N q√ u?DÝ—√ ÊU Íc« V?½U'« u¼Ë ¨W?O½uÞö?_« W?H?KH« w UMOŁ√ —œU?ž p?c ¨U?C¹√ t W?O¼«d? b?ý√Ë ¨Èd?š_« V?½«u?'« lO?L?ł s q³? rŁ ÆW?HK²? sU?√ w qL?F¹ W?OU?²« UU?Ž d?A?Ž wMŁô« ‰«uÞ qþË w oÐU???« tK?O??“

Hermeias

”U???O??d¼ t???O≈ U???N??N???łË …u??Žœ u?DÝ—√

U?O?ݬ q?ŠU?Ý vKŽ ¨Mysia U?O???O?? vKŽ U??L?U??Š `³?√ Íc« W??Ý«—b« s ÃËeðË W?O1œU?_« wÝ—«œ s W?ŽuL?−? v≈ rC½« „UM¼Ë ¨Èd?G?B« w

Mytilene

wMOK²O v≈ dUÝ «uMÝ ÀöŁ b?FÐË ¨tHOC wš√ WMЫ Æ”u³ …d¹eł

wL?²M¹ Ê«u??O?(« nOMBð sŽ uD?Ý—√ »U?²? ÊS? ¨q³? s UM?K U?L?Ë ¨W‡‡−¹≈ d‡‡×Ð r?‡OK≈ w t²?U?≈ ‰öšË ¨W?O1œU_« w? t²?Ý«—œ …d²? v≈ Ê«b??O?? u¼Ë ¨W??OzU*« ¡U??O??Š_« rKŽ w t?ŁU??×Ð√ Èd??ł√ b? Êu?J¹ Ê√ bÐ ô ÂUF« wË Æd?AŽ lÝU?²« ÊdI« w ô≈ Á“ËU& r²¹ r VO?BMÐ tO? rNÝ√ UL?KF ÊuJO ¨U?O½ËbI? w w½U¦« VOKO? ◊öÐ v≈ wŽb?Բݫ Æ Ƃ ≥¥≥

140


UMOŁ√ Àö?Ł ‰«uÞ «c?¼ tK?L?????F?Ð Âu?????I?¹ uD?Ý—√ qþË ÆV?OK?O????? s?Ы —bM?JÝû? ÆUN?Ð ‚uŁu —œU?B s …d?²H« Ác¼ qO?UHð ·d?F½ ô UM½√ dO?ž ¨ «uMÝ sŽ ‰ƒU?²« t?OKŽ `K¹ Ê√ bÐ ô ¡d*« Ê≈ –≈ ¨U?HÝR? «d√ «c¼ ÊU? U0—Ë dO_« vKŽ U?NÝ—U1 Ê√ rOJ(« ·uKOH« ŸUD²?Ý« w²« …dDO« Èb „d²?A¹ dO?¦ „UM¼ sJ¹ r t½≈ ‰u?I« ‰uIF*« s Ëb?³¹ p– lË Æqb*« WM¹b*« WËœ vKŽ W?OM³? W?OÝU?O?« uDÝ—√ ¡«—¬ X½U? b?I ÆÊUM?Łô« tO? W¹e??d*«  U?¹—uÞ«d??³??ù« U??√ Ɖ«Ëe« pýË v?KŽ X½U?? w²« W??O?½U½u??O« ¨t Ëb?³ð ÊQÐ WI?OKš X½UJ ©—bMJÝù«® rEŽ_« p?K*« U¼œUý w²« pK²? w 5O½U½u?O« Èb ÊU? b?I? ÆWKO?šœ W?ŽbÐ 5O½U½u?O« lO?L' Ëb?³ð U?L? œu?L??×? “«e??²?Ž« ¨W?O??U?I?¦?« qzU?*« s U?¼d?O?ž w U??L? ¨WQ??*« Ác¼ w WM¹b*« WËœ X½UË ¨d?OG²« u?×½ dO¹ ÊU? dBF« Ê√ d?Ož ¨rNu?H²Ð —bMJÝù« »U??−??Ž≈ U?√ Æœu??F? w W??O??²?M?OKN« W¹—uÞ«d??³?ù«Ë ¨‰u??√ t—UA¹ ÊU ¡wý «c¼ Ê√ d?Ož ¨bŠ√ ÁdJM¹ ô dQ UN²?UIŁ V³Ð UMOŁQÐ Æt³³Ý u¼ uDÝ—√ sJ¹ rË ¨lOL'« tO ¨Â Æ‚ ≥≥µ ÂU?F« w? VOKO? pK?*« …U?Ë v²?Š Æ Ƃ ≥¥∞ ÂU??F« cMË p– cM UMOŁ√ w qLŽ rŁ ¨Èdš√ …d wK_« tMÞu w uDÝ—√ ‘UŽ fÝ√ …d²H« Ác¼ wË Æ Ƃ ≥≤≥ ÂUF« w? —bMJÝù« …UË v²Š a¹—U²« b?³??F? r?ÝUÐ XO?L??Ý w²«

Lyceum

Âu??O?uK« w?¼ ¨tÐ W?U??š W?Ý—b??

W?Ý—b*« Ác¼ w ÆVzc« q?ðU? Í√ ¨”uO?u?uuÐ√ b?³?F? u¼ U?NM V¹d? UŁb?ײË ¨o?z«b(«Ë UŽU?I« 5Ð U?OýU ¨Ác?Oöð d?{U×¹ uD?Ý—√ ÊU t??L??Ý« Âu?O??uK« w? f¹—b??²« V??²?« …œU??F« Ác?¼ sË ¨Ád?O??Ý ‰ö??š kŠö½ Ê√ n¹dD« sË ¨peripatetic W?O?zU?A*« W?H??KH« ∫u¼ ·Ëd??F*« Íd'« UOdŠ wMFð

discourse å»UDš

Ë√ Y¹bŠò W¹eOK$ù« WLKJ« Ê√

u¼Ë ¨wU(« ÁUMF0 U?b²? wMOðö« UNKÐUI? `³B¹ rË Æ„UM¼Ë UM¼ ezU'« sË ¨vDÝu« —uBF« w ô≈ ¨qIF« vKŽ eJðd*« ÊU¼d³« vMF ¨W?OzU?A*« W?HKH?« œb w U?N?«b??²Ý« s vM?F*« «c¼ X³?²?« U?N½√ Ɖb'« s «dO¦ dO¦¹ «d√ «c¼ ÊU Ê≈Ë

141


»dG« WLJŠ Æw½Ëb??I*« r?J(« vKŽ s¹dzU?Ł Êu??OMOŁ_« V¼ ¨—b?MJÝù« u?? b??FÐË ‰«u? t½√ ”U?Ý√ vKŽ uDÝ—√ v≈ „u?JA« t?−?²ð Ê√ wF?O?³D« s ÊU?Ë ◊«dI?Ý WUŠ X²³Ł√ U?LË Æ…bO?IF« vKŽ ÃËd)UÐ r?Nð« UL ¨5O½Ëb?ILK sŽ U½U?O?Š√ dH?ð Ê√ sJ1 W?O½u½U?I«  «¡«d?łù« Ác¼ q¦ ÊS? ¨q³? s VM−??²¹ Ê√ —d?Ë ¨◊«d??I?Ý q¦? s?J¹ r uDÝ—√ Ê√ d?O??ž Æd?ð ô ZzU??²½ ¨W?H?KH« b?{ Èd?š√ W1d?ł ÊuOM?OŁ_« VJðd¹ ô v²?Š 5OMÞu« VC?ž v≈ qŠ—Ë

Theophrastus fD?Ý«d????u????O?????¦ Âu????O?????uK« …—«œ≈ „d?????²???? Æ Ƃ ≥≤≤ ÂUŽ U YOŠ

Vhalcis fOJUš

W?OMOŁ_« …d?²?H?« v≈ wL?²M¹ uDÝ—√ U?HR? s? t?d?F½ U? rEF? Ê≈ Ê√ `łd*« sL? ¨`O?×?B« vMF?*UÐ U?³?²  U?HR?*« Ác¼ q fOË ¨W?O½U?¦« Æf¹—b²UÐ tUO ¡UMŁ√ w X½Ëœ  «dc vKŽ wM³  UHR*« Ác¼ iFÐ Ác¼ iFÐ Ê≈ qÐ ÆWO?Ý—b V²J nR ‰Ë√ ÊU? uDÝ—« Ê√ Ëb³¹ «cJ¼Ë Ê√ p– vKŽ V?ðdðË ÆrN???H½√ »öD« U??NÐ ÂU?  UM?¹Ëbð Ëb?³ð  U??HR*« s Ê√ s ržd« v?KŽ ¨W¹d?ŽU?A« v≈ d?I?²?H¹ ö?2 uDÝ—√ »uKÝ√ ¡U?ł ¨¡wý U??NM o³¹ r ¨ÊuÞö??√ W?I¹d?Þ vKŽ  «—ËU?×?? V²? t½√ ·Ëd??F*« vKŽ W?OÐœ√ WO?B?ý sJ¹ r t½QÐ b?NAð uDÝ—√  U?HR W?OIÐ X½U? Ê≈Ë U³²? uDÝ—√ Z²½√ ¨WO«—œ lz«Ë— ÊuÞö√ V²? ULMO³ ¨ÊuÞö√ Èu?² ¨WCÐU½ W?OŠ  «—ËU×0 ob?²¹ ÊuÞö√ rK ÊU UL?MOÐË ÆWUł WO?Ý—b ÆWO−NM UŁU×Ð√ Z²M¹ uDÝ—√ ÊU lË ¨ÊuÞö??_ b??U½ ‰Ë√ t½√ d??c½ Ê√ wG??³M¹ uD?Ý—√ rN?H?½ wJË vKŽ ‰«u???Š_« q w eJ?ðd¹ ÊU?? uDÝ—√ b???I½ Ê≈ ‰u??I« s?J1 ô p– œd¹ UbMŽ uDÝ—QÐ o¦½ Ê√ ÊuQ*« s ÊuJ¹ …œUŽË ÆW×O× WdF œu??F¹ ô t½S?? U¼UM?F?? d?O????Hð v≈ q?I?²?M¹ U??bMŽ U??√ ÆÊuÞö??√ ¡«—¬ ·d?????Ž b????? u?DÝ—√ Ê√ ÷d?????²?????H?½ Ê√ UM?MJ?1 l³?DU?ÐË ÆtÐ U?????u?Łu????? w t???²¹u??C??Ž Ê√ Ëb???³¹ d??√ u¼Ë ¨Ád???B??Ž w …bzU???«  U??O???{U¹d« WHKH« v≈ ôU?O sJ¹ r t½√ UC¹√ bR*« s sJË ¨Áb?Rð WO1œU_« «c¼ o³DM?¹Ë Æl«u« w j U?N?L?N?H¹ r t½≈ q?Ð ¨ÊuÞö?_ W?O?{U¹d«

142


UMOŁ√ ¨◊«dI 5IÐU?« WHÝöH« vKŽ uDÝ—√ UI?OKFð vKŽ tH½ rJ(« ¨V²J¹ U? vKŽ b?L?²F½ Ê√ lOD?²½ rN?z«—ü «dýU?³? «œdÝ Âb?I¹ 5×? Æ—c×Ð UNK cšRð Ê√ bÐ ö  «dOH²« U√ UM×U?ð u v²Š ¨¡U?OŠ_« w Uu?d U*UŽ ÊU? uDÝ—√ Ê√ 5Š vKŽË ¡U¹e??O??H« w Á¡«—¬ ÊS?? ¨U? b??Š v≈ W??³¹d??ž Ëb??³ð w²« ¡UDš_« i?FÐ l Íc« ÊuÞö??√ Ê√ l«u«Ë ¨tM ”u??¾?O?? b?Š v≈ WÐdD?C? X½U?? pKH«Ë W??O??ŠUM« Ác¼ w ÊU?? ¨W¹—u??žU??¦?O??H«Ë W??ODK?*« 5²??Ý—b*« À«dð 5Ð lL??ł q¦?? ¨ÊËd??šQ??²?*« Êu??O??²??MOK?N« ¡U??LKF« ÊU??? pc??Ë ¨d??O??¦JÐ t?M qC??√ dNý√ ÊU U0—Ë ¨ Eratosthenes fOM¦Ýuð«—≈Ë

Aristarchus

”uš—UDÝ—√

Ê√ `O× ÆoDM*« w tðUHR u¼ w−?NM*« dJH« v≈ uDÝ—√ tb ÂUNÝ≈ WOIDM*« U¹dEM« sJ ¨ÊuÞö?√ s «bL² ÊU  UH?R*« Ác¼ s «dO¦ X׳?√ UN½√ 5Š vKŽ ¨…dO¦? Èdš√ œ«u 5Ð …d?¦F³ ÊuÞö?√ bMŽ X½U U³¹d?Ið dO?OGð ÊËœ s UNÐ rKF?ð XKþ …—uBÐ W{Ëd?FË …ed? uDÝ—√ bMŽ Æd{U(« Xu« v²Š p– lłd¹Ë ¨U?=u?F? W?O?¹—U?²« W?O?ŠUM« s uDÝ—√ d?OŁQð ÊU? b?IË «c¼ sJ Æt??ŽU?³ð√ s? d?O?¦?? Èb qOc?«Ë vL?Ž_« œu??L?'« v≈ U??ÝU?Ý√ p– lË Æt??H½ uDÝ—√ vKŽ ÂuK« t?O? wIK½ Ê√ l³D?UÐ UMMJ1 ô ¡wý q¦1 ÊU??? W??C??NM« d??B??Ž w? wLKF« ¡U???O??Šù« Ê√ `O??×??B« s? qE¹ w ¨qþ uDÝ—« Ê√ l«u«Ë ÆÊuÞö?√ v≈ …œu?ŽË uDÝ—√ vKŽ U?UI?A½« b X½U UMOŁ√ Ê√ s ržd« vKŽ ¨wJOÝöJ« dBFK UMЫ ¨WUF« tðdE½  «d?OG?²« Èe?G j uDÝ—√ r?NH¹ rË ¨bu¹ Ê√ q³? —u¼b?²« w  √bÐ wJOÝöJ« d?BF« UNO? ÊU w²«Ë ¨tðUOŠ ‰ö?š XŁbŠ w²« WOÝU?O« Æq¹uÞ b√ cM t²¹UN½ mKÐ b s »U?³?Ý_ p–Ë ¨uD?Ý—√ U?I¹e?O?U?²?O? gUM½ Ê√ q?N?« s fO v≈ d?I²?H¹ t½√ UNMOÐ sË ¨tðU?HR? s dO?³ œb?Ž 5Ð …d¦?F³? UN½√ U?NMOÐ t?O?L?½ U Ê√ W?¹«b³« c?M kŠö½ Ê√ wG?³M¹Ë ¨lÞU?I« `{«u« «e?²ô« ÆuD?Ý—√ d???B???Ž w? rÝô« p– q?L???×¹ s?J¹ r U????I¹e???O????U???²???O?*UÐ Êü«

143


»dG« WLJŠ V?²?« b?Ë ¨åUI?¹eO?H« b?FÐ U?ò WÞU??³Ð wMFð ¨U?O?d?Š ¨U?I¹e?OU?²?O*U? U??I?¹e??O??H?« »U??²?? b???FÐ t??F???{Ë U1b??? «d??ýU½ Ê_ Ê«uM?F« «c¼ »U???²J« t?FC?¹ Ê√ tÐ —bł_« ÊU? b?IË ÆuDÝ—√ U?HR* t?³Oðd?ð bMŽ ©WF?O?³D«® © ® uDÝ—√ oKÞ√ b?Ë Æ * ‰u?I?F?*« t?F?{u? «c¼ Ê_ ¨W??F?O?³D« »U?²?? q³?

vË_« W??U???F« ◊Ëd??A« w? Y×??³« Í√ ¨v?Ë_« W??H??K?H« rÝ« U??N???OKŽ ÆlOA¹ Ê√ t —b Íc« u¼ UI¹eOU²O*« rÝ« Ê√ dOž ¨WdFLK U???N½√ vKŽ Ê«b???O*« «c¼ w? uDÝ—√ ‰U???L??Ž√ v≈ d?EM½ Ê√ UM?MJ1Ë …b¹b??ł W¹dEM?Ð W?O?Þ«d?I??« q¦?*« W¹dE½ sŽ W??{U??F?²??Ýö W?ËU?×?? qłd«ò W?−??Š u¼ uDÝ—√ t?N?łu?¹ Íc« wÝU?Ý_« b?IM«Ë Æt?Ð W?U?š b?IMK b¹œd?ð ô≈ p– w fOË ÆW?—U?A*« …dJ vK?Ž W?I?³D åYU?¦« q¹b?³« U√ Æå”b?OM—UÐò …—ËU×? w ÊuÞö√ t?{dŽ Ê√ o³?Ý Íc« …œU*« ö?¦ qQ?²MK Æ…—uB«Ë …œU*« W¹dE½ u?N uDÝ—√ t?Šd²?« Íc« ¨å…œU*«ò w¼ pKð Æv?M³? w œu?L?Ž W??ŽUM w Âb??²??ð w²« ÂU?)« Æœu?L??FK Í—U??L?F*« t??F?C¹ Íc?« rO?L??B?²UÐ t??³?ý√ wN?? …—u?B?« U?√ ¡wA?« Ê≈ YO???Š s ¨Ê«b¹d???& 5F??? v?MF0 ¨U???L¼ U???F??? ÊUðdJ?H«Ë l³Dð UbMŽ ¨…—uB« Ê≈ uDÝ—√ ‰uI¹Ë ÆUF 5MŁô« 5Ð lL−¹ wKFH« …—u?BU? ¨tOKŽ w¼ U? vKŽ …d?O?š_« Ác¼ qF?& w²« w¼ ¨…œU*« vKŽ Æd¼u?ł Ë√ ¡wý v≈ qF?HU?Ð UN?u?%Ë ¨U?N?BzU?B?š …œU*« vKŽ wH?Cð uD?Ý—« rN????H½ Ê√ UM?¾???ý «–≈ d?¼u???'«Ë …œU?*« 5Ð jK?½ ô√ rN?*« sË ¡wA« ¨w½U?½u?O« U?N?K√ w ¨wMFð d¼u??'« W?LKJ ¨U??×?O??×? U?L??N? Ê√ l«u?«Ë ¨ U??H???BK q?U??Š XÐU?Ł ¡wý u¼Ë ¨”U???Ý_« w œu???łu*« W¹—c« W¹dEM« ‰UJý√ s qJý ‰öš s dOJH²« v≈ wFO³D« UMKO Ê_ p– Æ…œU*«Ë d?¼u??'« 5Ð b??O??Šu??²« v≈ t??−???²½ UMKF??−?¹ Íc« u¼ s qF?& w²« ¨W¹u?GK«Ë W?O?{U¹d«Ë W?O?IDM*«  U?H?KH« d?E½ W?NłË s?Ž UM¼ qÝ— l«b¹

(*)

vKŽ ¨t b?N1Ë W?F?O?³D« w wKF?H« Y×?³« åo³?¹ò —UJ_« Ë√ ÿU?Hú ö?OK?% UI¹e?O?U?²?O*« U?I¹e??O?U?²?O*« Èd½ ¨ÂU??Ž t?łuÐ œu?łu« U?H??K U?NMŽ d?³??Fð Èd?š√ dE½ W?N??łË „UM¼ Ê√ 5Š b?FÐ ô≈ hK?²ð ô w²« ¨œu?łu« ◊Ëd?ý rŽ√ w Y×?³ð UN?½_ WF?O?³D« w Y×?³K åWI?Šôò W¾?H« s ÊU uDÝ—√ Ê√ U½dE½ w `ł—_«Ë ÆWF?O³D« Wd?F w WOze?'« 5½«uI« ¡UBI?²Ý« Æ[rłd²*«] WO½U¦«

144


UMOŁ√ qL??ŠU??N??²??H??OþË W¹d¼u??ł U½U??O?? w¼ ¨UM?¼ »uKD*« vMF?*UÐ ¨ «—c« UM¦¹b?Š bMŽ q³? s t?O≈ U½d?ý√ U? «c¼Ë ¨d?O?G?²« dO??HðË  U?H?B« Æ5¹—c« sŽ s ¨d????_« W¹U???N?½ w ¨r¼√ …—u????B« Ê√ 5³????²¹ uD?Ý—√ W¹dE?½ wË w¼ w?²« ¨…œU?*« Ê√ 5Š vK?Ž ¨W????ö????)« w?¼ …—u????B« Ê_ p?– Æ…œU*« vMF?*UÐ W¹d¼u???ł …—u??B«Ë ¨ÂU???š ”U??Ý√ œd???−?? ¨U??C?¹√ W??“ô l³?DUÐ ¡«—Ë sLJð WO“√ W²ÐUŁ  U½UO? —uB« Ê√ Êü« qO U2 5³²¹ –≈ ¨wd(« nK²??ð ô vMF*« «c??NÐ —u?B?« ÊS? p– vK?ŽË ÆwI?O??I?(« rU??F« d?O??Gð wMF¹ W¹d¼uł —uB« Ê≈ ‰u?IU Æ◊«dIÝ bMŽ —uB« Ë√ q¦*« sŽ «d?O¦ d¼«u'« Ác?¼ błuð nO U?√ ÆWOze?'« ¡UO?ý_« sŽ WKI²? błu?ð UN½√ r t½√ Ëb?³¹ ¨‰U??Š Í√ vKŽË Æj Õu?{uÐ uDÝ—√ t?Šd?A?¹ r U? pc? Ê√ WEŠö*UÐ d¹b'« sË ÆUNÐ UUš «eOL² U*UŽ UNO≈ ËeF¹ Ê√ ‰ËU×¹ Æ U??OKJ« sŽ ·ö??²??šô« q W??HK²???? ÁbMŽ —u??B« Ê√ b??I??²?F?¹ uDÝ—√ wH?? ÆX×Ð W?¹u?G? WQ??0 qF??HUÐ j³?ðd¹ q¦*« W¹dE?½ b?I?½ Ê√ l«u«Ë Ác¼ t½uJð U? v?KŽ ‰bð ÿU?H√Ë ¡U?O?ý_« vKŽ ‰bð ÿU?H√ W?¹œU?F« W?GK« W¹u?×M« W?¹e?OK$ù« W?LKJ«Ë ¨ U??H? W?O½U?¦«Ë ¨¡U?L??Ý√ vË_« ¨¡U?O?ý_« kH w¼Ë ¨© U¹d¼u?'« wMFðË®

substantives w¼ ¡U?LÝ_« s?Ž …d³?F*«

ÊU?? Íc« d??OŁQ??²?« …u?? Èb?? X³??¦¹Ë ¨W??O??²??M?OKN« —u??B??F« v?≈ lłd¹ ÿU???H?√ ¡U???L???Ý_U??? p?– vKŽË Æ5?¹u???×M?« vKŽ W????ODÝ—_« U?¹dEM?K Ê√ QD)« s? sJË ÆW??O??H???O?? ÿU??H√  U??H???B« Ê√ 5Š vKŽ ¨W?¹d¼u??ł …œu??łu?  U??OK „UM¼ ÊuJð Ê√ Í—Ëd??C« s Ê√ vK?Ž p– s ‰b?²??½ uDÝ—√ Í√— ÊU? «cJ¼Ë ÆU?N ¡U?L?Ý√  U?H?B« Êu?Jð ¨qI?²?? u?×½ vKŽ rU???Ž s lu???²?? d???√ u¼Ë ¨Íu??C???F« lÐU?D« v≈ »d???√  U??OK?J« w UN?MJË ¨¡UO?ý_« ÃU²½≈ w U? u×½ vKŽ qšb?²ð  UOKJU? ÆtK¦ włuu?OÐ r uD?Ý—√ Ê√ s ržd« v?KŽË ÆU??NÐ ’U??š i?U??ž rU??Ž w? b??łuð ô ö? ¨ U?OKJ« q?×? q% Ê√ …—u?B«Ë …œU*« w t?²¹dE½ s? b?B?I¹ sJ¹ UU?9 `−Mð ô UM¹√— UL? w¼Ë ¨WKJA*« ÁcNÐ W?IOŁË WK U?N Ê√ w pý

145


»dG« WLJŠ W¹dE½ Ê√ U?C¹√ d?c?²½ Ê√ rN*« s Ê√ U?L? Æq¦*« W¹dE½ s —d?×?²« w WK¦??√ sË ¨W¹œU?? ô d¼«u?ł s?Ž Àb?×??²½ ÊQÐ U?U?9 UM `L??ð uDÝ—√ Ætð—u r'« vKŽ wHCð w²« w¼ UN½_ d¼uł w¼ w²« ¨fHM« p– ÆW¹œU XO UNMJË W1b? WKJA w¼Ë ¨d?OG?²« dO?Hð WKJ?A U?OKJ« WKJA0 j³ðdðË s «dH tF Èd¹ ô b?Š v≈ «dOŽ dOH²« «c¼ b?−¹ iF³U ¨bNF« wK¹ù« V¼c*« s ŸuMÐ Êuu?I¹ ¡ôR¼ dO?žË ¨”bOM—UÐ q?F UL? ¨Á—UJ½≈ p¾Ë√Ë ¡ôR¼ d??O?ž Ê√ 5Š vKŽ ¨W?¹—–  «d?O???Hð v≈ ÊËQ?−K?¹Ë ¨‰b?F*« tK «c¼ sŽ U?MŁb?% b?Ë Æ U?OKJ?« W¹dE½ ‰UJý√ s qJý v?≈ ÊËQ?−K¹ ÊUJ?ù« Ë√® qF????H«Ë …u????I« W?¹dE?½ b???−?M u?DÝ—√ bM?Ž U???√ Æq?³???? s ÆW¹—c« W¹dEM« v≈ UNM  UOKJ« W¹dE½ v≈ »d√ w¼Ë ¨©oIײ«Ë ’d×½ Ê√ wG³M¹

potentiality

ÊUJù« Ë√ …uI« W¹dE½ WAUM bMŽ

ÂöJ« w? W??I¹dÞ „UM?N?? ÆU??NUJ?ý√ s w×D?Ý qJý œU??F??³??²???Ý« vKŽ b?FÐ WKU?)« WLJ?(« s Ÿu½ sŽ dO?³?F?²K å…u?IUÐò WLK? UN?O? Âb?²?ð Ê≈ ‰u?I½ bI? ‚«d²?Šô« w X¹“ W?łUł“ √bÐ «–S? Ætð«– ÀœU(« Ÿu?Ë d?O?ž Æq_« w v²?Š …u?IUÐ ‚«d?²?Šö WKÐU? X½U? U?N½√ v≈ lł«— «c¼ w²« w¼ Ác??N? UÐU??³?Ý√ Ê√ l«u«Ë ¨‚öÞù« vKŽ «d??O??H?ð fO «c¼ Ê√ t ¡wAÐ ÊU??Oðù« WU??×??²?ÝUÐ ‰u??I« v≈ W??O?H??KH« ”—«b?*« iFÐ XŽœ Í—UG?O*«

Antisthenes

fM¦?O?²½√ ÊU? bIË ÆŸu?{u*« «c¼ ‰uŠ Á«Ëb?ł

Êu?³¼c¹ Í√d« «c¼ »U?×?Q Æb?FÐ U?L?O Èd?MÝ UL? ¨¡ôR¼ s «b?Š«Ë p– «b??Ž U?? q?Ë ¨ÊuJ¹ ô b??Ë U?? u??×½ v?KŽ ÊuJ¹ b?? ¡w?A« Ê√ v≈ qÐU???? X¹e?«ò q¦??? U????UJ?Š√ qF???H?UÐ o?KD½ U?M½√ `{«u?« s sJ? Æ¡«d¼ uDÝ—√ qOK% wðQ¹ UM¼Ë Ɖ«bł ö?Ð U¼UMF UN ÂUJŠ√ w¼Ë ¨å‰UF?²ýö å”ò W?HBUÐ nB?²¹ ¡wA« Ê≈ ‰u?I½ 5×? ÆW×?O×?B« WÐU?łù« ÂbI?O ÆWMO??F?? ◊Ëd??ý d??«uð «–≈ qF??HUÐ p?c? `?³?B??O??Ý t½√ wM?F½ ¨…u??IUÐ  d??«uð «–≈ t½QÐ ·«d??²??Žô« ÁUM?F?? ‰U??F?²??ýö? qÐU?? X¹e« Ê≈ ‰u??IU?? «–≈ t½√ Í√ ÆX¹e« q?F?²??A?O??Ý ¨U¼b¹b??% sJ1 ◊Ëd??A« s W?Žu??L?−??

146


UMOŁ√ `D?Ý s t???²Ðd???Ë »U??I?Ł œu??Ž X?KF???ý√Ë ¨WÐuK?D*« w¼ …—«d???(« X½U??? Ê√ bÐ ô WÐuKD*« ◊Ëd?A« ÊS l³DUÐË Æ—UM« t?O b?u²Ý p½S? ¨X¹e« Ë√ oIײ*« ÊuJ¹ vMF*« «cNÐË ÆoIײK Ë√ ÀËb×K qÐUI« ŸuM« s ÊuJð sJ1 «cJ¼Ë Æ…uIUÐ błu¹ U?* Ë√ ¨sJLLK UOIDM UIÐU?Ý qFHUÐ œułu*« …u?I?UÐ qL?×?¹ d¼u?−Ð ‰u??I« ”U?Ý√ v?KŽ d?O??O?G??²K d?O???Hð .b??Ið Êü« X½U? U¹√Ë ÆÈd?š_« uKð …bŠ«Ë t?O? oI?ײð w?²« UH?B« s W?Žu?L−? fO q_« v?KŽ t½S? ¨W?O?KL?F« W??O?ŠUM« s d??O??H??²« «c¼ q¦? »u??O?Ž qO?K×??²?« U½d??c?ð «–≈ ¨√b??³*« Y?O??Š s? W??L???O??I?« Âb??Ž s Ë√ U???O??×?DÝ U½d?c¹ rN?H« «c¼ Ê√ w pý ôË Æ…u?IUÐ œu?łu« Ë√ ÊUJû wDÝ—_« b? uDÝ—√ Í√— Ê√ vKŽ 5¹—cUÐ U½d?c¹ U2 d?¦?« ÊuÞö√Ë ◊«d?I?Ð ÊUJù« …dJH ÊuJð YO?Š ¨¡UO?Š_« rKFÐ WO?LKF« tðUU?L²¼UÐ UO?zeł dŁQð W??O?ŠU?½ w hU½ UM¼U?¼ ÁUMb?? Íc« ÷d?F?« Ê√ vKŽ ¨W??U?š …bzU?? WQ? Ác¼Ë ¨ «d?OG²?« Àb% «–U* Ë√ nO? dc¹ ô u?N ¨W?LN? …bŠ«Ë qB½ UbM?Ž UN¦?׳½ ·uÝ ¨U?NMŽ «bł WKB?H WÐUł≈ u?DÝ—√ Èb X½U tK« Ê√ w t¹√—Ë ÊuJ« …Q?A½ w tðU¹dE½ U√ ÆW?O³?³« w t?²¹dE½ v≈ v≈ U¼—ËbÐ U?Nd²½ ·u? ¨„d?ײ¹ ô Íc« „d?;« Ë√ vË_« WKF« u¼ w t?³¼c? v≈ d?EM¹ ÊU? uDÝ—√ Ê√ d?c?²½ Ê√ wG?³M?¹ sJ ÆoŠô XË ÆUI¹eOU²O*UÐ ÂuO« tOL½ U2 ¡eł t½√ vKŽ  UONù« s Ê√ q³ s U½d– bI ¨oDM*« w uDÝ—√ ‰ULŽ√ v≈ Êü« bFMË ÆU?LN?O ÊU¼d?³« …dJ œułË 5?O½U½uO« W?HKH«Ë r?KFK …eO?L*«  UL?« ÊS?? ¨r¼œU??—√ qO??−???²Ð Êu??H??²J¹ «u½U?? ‚d??A« wOJ?K Ê√ 5Š vKF?? vKŽ ¨U? W?O?C?  U?³Ł≈ W?OKL?Ž ÍuDMðË ÆU?NKO?KFð «uËU?Š ÊU½u?O« ÍdJH? Àb?×¹ p– ÊU b?I? ‰U(« W?F?O³DÐË ¨W?O?IDM 5¼«dÐ Ë√ Z−?Š WU?≈ Âb??I?¹ Ê√ ¨rKF½ U???L??O?? ¨b???Š√ ‰ËU??×¹ r? sJ ¨q¹uÞ X?uÐ uDÝ—√ q?³?? œb?B« «c¼ w?Ë Æ5¼«d?³« Ác??²ð Íc« q?JAK ö?B?H? U??U?Ž U?H?Ë ·u??KO?HK «bÐ U??L? ¨t «bÐ ö??U?ý U??{d?Ž uDÝ—√ ‰U??L?Ž√ UMO≈ Âb??Ið w ÊU?? t½√ v≈ d??O??A½ Ê√ rN*« s? fO sJË Æö??U?? åX½U??ò w½U*_«

147


»dG« WLJŠ t½√ w¼ Èd??³J?« …uD)« Ê≈ –≈ ¨nÝR?? b??Š v≈ U??¾D?? W??O?ŠU?M« Ác¼ b?O?H*« s ÊU? U0—Ë ÆÍ—u?B« oDM?LK ÂU?Ž ÷d?Ž .b?Ið ÊUJ≈ „—œ√ ÆÍ—u???B« d???O???ž oDM*« t???L???Ý« ¡wý b???łu¹ ô t?½√ ¡b??³?« s b???R½ Ê√ v≈ wL??²Mð W??Ý«—œ w¼Ë ¨5?¼«d?³K? W?U??F« …—u??B« u¼ UM?¼ œu?B??I*U?? ÆoDM*« Ê«bO t??³¼c0 WD?³ðd*« U??LK*« s œb??Ž vK?Ž wDÝ—_« oDM*« e?Jðd¹Ë c??²ð U?¹U?C?I« lO?L??ł ÊQÐ W?A?UM öÐ rK?¹ t½√ U¼ôË√ ¨wI¹e?O??U?²?O*« œU?²?F*« Y¹b?(« U¹U?C? s «d?O?¦? Ê√ l?«u«Ë Ɖu?L?;«Ë Ÿu?{u*« qJý U?I¹e??O?U?²?O? —œU??B? s «—b?B? ÊU? «c?¼ Ê√ U?L? ¨qJA« «c¼ c???²ð UNO≈ dO?ý√ b ‰uL;«Ë Ÿu{u*« …—u ÊS? l³DUÐË Æ÷ÓdÓF«Ë d¼u'« U¼b??L?²??Ý« b?? uDÝ—√ Ê√ `ł—_«Ë ¨ÊuÞö??_ å”uðU??²?O?ðò …—ËU?×?? w U¹U?C??I« r?Ið –≈ ¨ U?OK?J« WKJA? Q??AMð ‚U?O?« «c¼ w?Ë ÆôË√ U?NM Ê√ sJ1 vË_« WU(« wH ¨œ«d√ sŽ Ë√  UOK sŽ Àbײð UN½uJ UF³ð w²« ¨åÊu½U?? ”UM« qò UM?u? w U??L? ¨tK wK?J« ‰U?−?? vKŽ qL?²??Að UMu?I ¨jI? wKJ« s «¡e?ł WO?CI« wDGð b? Ë√ ÆW?OK WO?C vL?ð W?O?C?I« WU?Š U?√ ÆW?Oze?ł W?O?C? Ác¼ vL?ðË ¨å¡U?L?JŠ ”UM« iFÐò v≈ qB½ U?b?MŽË ¨åÊU?½≈ ◊«d?I?Ýò q¦? W?O??C? U?NK¦?L?²? W??O?B??A« W?O??B???A« W??O?C??I« qU?F?ð Ê√ wG?³M¹ ÊU?¼dÐ w U¹U??C?I« 5Ð l?L?'« U ¡wý ÊU «–≈ W³UÝ Ë√ W³łu U¹U?CI« ÊuJðË ÆWOKJ« WOCI« WKUF ÆŸu{u*« sŽ vHM¹Ô Ë√ X³¦¹ w Àb?×¹ U? Y×??³½ Ê√ Êü« UMMJ1 nOMB?²?« «c¼ ”U?Ý√ vKŽË ¨d?¦?√ Ë√ …b??Š«Ë W?O?C? s √b?³½ ÊU?¼d?³« w s×M ¨ÊU¼d??³« WU?Š  U?bI*« Ác¼ sŽ ÂeK?ð Èdš√ U¹U?C j³M?²½Ë ¨ U?bI*U?Ð UN?OL?½ ¨uDÝ—√ Í√— w ¨ÊU¼dÐ qJ? wÝUÝ_« Öu?LM«Ë ÆU?N ZzU?²½ ÊuJð Ë√ qJ 5²?bI? vKŽ qL²?A¹ ÊU¼dÐ ”U?OIU? ¨”UO?IUÐ tO?L½ U? u¼ b?(« «c¼ Æ„d??²?A? b?Š«Ë b?Š U??L?NMOÐË ¨‰u?L??×?Ë Ÿu?{u? U??L?NM q¦*« ”U??O??I?K »d??C½ Ê√ lOD?²??½Ë ÆW??−??O??²M« w w?H??²??¹ jÝË_«

148


UMOŁ√ ‰U???HÞ_U?? Ê–≈ ¨d???AÐ l{d?« ‰U??HÞ_«Ë ¨¡ö???I??Ž d???A??³?« q ∫wðü« ÊuJO? ¨ U?bI?*« s W−?O?²M« ÂeKð WU?(« Ác¼ w Æ ¡ö?I?Ž l{d« l³DUÐ p?K²? ¨U?N½öDÐ Ë√  U?b??I*« W?×? U?√ ÆU?×?O??×? ÊU¼d?³« s W??×??O?×?? ZzU??²½ ’ö????²??Ý« sJL*« s Ê≈ q?Ð ÆÈd?š√ WQ???? ¨WœU  UbI*« X½U «–≈ t½√ d_« w rN*« sJË ÆWKÞUÐ  UbI pc ÆWœU ÊuJð W?×O× WI¹dD?Ð UNM hK²ð W−?O²½ Í√ ÊS ÆbÝU UN¹√Ë `O?× WOÝUOI« 5¼«d?³« Í√ nA²J½ Ê√ rN*« s ÊS r??I? ¨W??×?O??×?B?« W???O?ú U??O??−?NM U??{d??Ž uDÝ—√ Âb? b??Ë bË ÆœËb?(« VOðdð vKŽ nu²¹ Íc?« ¨UNKJý V×?Ð ôË√ 5¼«d³« VO??³D« ”uMOU??ł quðË ¨W?HK?²?? WŁö?Ł ‰UJýQÐ uDÝ—√ ·d??²?Ž« b???łu?ð qJý q? wË ÆlЫ— q?Jý v≈ ©W?¹œö???O??? ≤∞∞ ≠ ±≤∞ u????×½® Íd?¹u?« w{U¹d« Ÿd²?š« b?Ë Æ…b?ÝU Èd?š√Ë W?×O?×? 5¼«dÐ W??Ž—U?Ð W??I¹d?Þ ¨d??A??Ž s?U??¦« Êd???I« w ‘U???Ž Íc«

Euler

dK¹Ë≈

b?(« tO≈ b?²1 Íc« ‚UDM« q¦? bI? ¨WO?ÝUO?I« 5¼«d³« —U?O²?šô ÊU¼d?³?« ÊU? «–≈ U? „«—œ≈ qN??« s `³?Q?? ¨…dz«bÐ ”U?O??I« w q³? s ÁUM?Ðd?{ Íc« ‰U?¦*« Ê√ ö?¦? `{«u« sL?? Æô Â√ U?×?O?×? —u?B??F« u?Ý—b? t??OKŽ oKÞ√ ‰Ë_« qJ?A« s ”U?O?? u?N? Æ`O??×? wðü« q¦?*« ÊS? q?¦*UÐË ¨ Barbara å«—UЗUÐò u?¼ U?O?M U??L?Ý« v?DÝu« ¨Ê«d?OD« lOD²??¹ UO?¹bŁ Ê«u?O?Š ô ∫‰Ë_« qJA« s `O?×? ”U?O? «c¼Ë ¨Ê«dOD« lOD²¹ d¹eMš ô Ê–≈ ¨W?O¹bŁ U½«uOŠ d¹“UM)« qË q¦?*« «c¼ w? kŠö?MË ¨Celarent åX?½—ö?????O?????ò vL??????¹ »d?????C«  U?b??I*« Èb?Š≈ Ê√ s? ržd« vKŽ W??×?O??×? W?−??O?²M?« Ê√ ’U?)« ÆÊ«dOD« lOD²ð p– lË WO¹bŁ gOUH)« Ê_ ¨WKÞUÐ W?I?Šö« —uB?F« vKŽ  d?DOÝ w²?« uDÝ—√ WDKÝ vKŽ Vðdð b?Ë WI?ÞUM*« tÐ ·d²?F¹ Íc« ÊU¼d³« s b?OŠu« ŸuM« b?F¹ ”UO?I« qþ Ê√  «œUI²½ô« iFÐ v≈ t?³Mð b ÊU tð«– uDÝ—√ Ê√ dO?ž ÆÂUŽ wH√ WЫd Êu½U?? ”UM« q ∫q¦? ÊU?¼dÐ WU?Š wH?? ÆW¹U?NM?« w t?O≈ XN??łË w²«

149


»dG« WLJŠ wMFð vË_« W?bI*« W?dF? Ê≈ qO ¨ÊU? ◊«dI?Ý Ê–≈ ¨ÊU½≈ ◊«d?IÝË vKŽ …—œU??B??? vKŽ ÊU¼d??³« Íu?DM¹ YO??×?Ð ¨W??−??O??²M« W??d??F??? UML??{ w²« W??I¹dD?K rN?? ¡u?Ý vK?Ž wM³?? ÷«d?²??Žô« «c¼ Ê√ d??O?ž Æ»u?KD*« qÐ ¨Í—Ëd??C« s fOK Æå»ò w¼ å√ò q? q¦? W??O?C?? v≈ U?NÐ qu??²½ qÐ Æå»ò X½U Ê≈ Èd½Ë …b?Š vKŽ å√ò q v≈ dEM½ Ê√ ¨·uQ*« s fO wJ b??Š«Ë q¦? qQ?²?Ð ÊU?O?Š_« s d??O?¦? w w?H?²J½ ¨fJF« v?KŽ ¨UM½≈ ÆW????ÝbMN?« WU????Š w Õu????{uÐ p– d????NE?¹Ë Æ»uKD?*« ◊U???³?ð—ô« „—b½ W?ÝbM¼ r?U?Ž b?łu¹ ô sJ ¨5?²?LzU? ÍËU?¹ Y?K¦? q U¹«Ë“ Ÿu?L??−?L? w{d¹ v?²??Š U??¦K?¦*« q h×??H???² œ«b??F??²??Ý« v?KŽ rÝô« «c??N?Ð d¹b??ł Æ«cN ÂUŽ rJŠ ‚öÞSÐ dUG¹ Ê√ q³ ÁdOL{ UŽ«u½√ U?C¹√ uDÝ—√ ZUŽ bË Æ”U?OI« W¹dE½ V u¼ ¨—UB?²šUÐ «c¼ ÿUH√ vKŽ qL²?Að w²« U¹UCI« Í√ ¨WN'« U¹UC s n?Q²ð ”UOI« s W??N?'« oDM? W?O??L¼√ “d?³?ð ·u?ÝË ¨åÊuJ¹ò s? ôbÐ åV−¹òË åU0—ò q¦?? ÊS?? ‰U?Š Í√ vK?Ž Æd?U??F*« Íe??d« oDM*« Ê«b??O? w? Èd?š√ …d?? «c¼ W?O?L¼√ q√ ¨«b?NŽ »d?_« ¨ «—uD²« ¡u?{ w Êü« Ëb?³ð ”U?O?I« W¹dE½ „d²ð ”U?OI« WOK?LŽ ÊS ¨rKFUÐ oKF?²¹ ULO?Ë ÆbI?²F¹ ÊU U2 U? bŠ v≈ Èd¹Ë ÆW¹«b???³« WD?I½ WKJ?A?? …—UŁ≈ v?≈ ÍœR¹ U2 ¨ U???³Ł≈ ÊËœ  U??b???I*« U??N?O??L??¹ ¨ U??³Ł≈ v≈ ÃU??²?% ô U?¹U?C??IÐ √b??³¹ Ê√ wG??³M¹ rKF?« Ê√ uDÝ—√ w W????FzU???ý Êu?Jð Ê√ 5F????²¹ ô U?¹U???C???I?« Ác¼Ë ¨ (axioms) å U???O???N?¹bÐò s ÊU U0—Ë ÆdHð Ê√ œd−0 Õu{uÐ W?uNH ÊuJð Ê√ ◊dAÐ ¨WÐd−²« oKF²¹ ôË ¨W?OLKF« lzU?uK qJO¼ ÷dFÐ oKF?²¹ «c¼ Ê√ v≈ dOA½ Ê√ b?OH*« ULz«œ wH¹ ÷d?F« VOðdð Ê_ p– ÆUNð«– wLKF«  U³Łù«Ë Y×?³« WOKLFÐ s d?O³? —b? błu¹ ¨nAJ?« ¡«—Ë wKFH« wF?« wH? Æ·U?A²?ô« VOðdð ÆWKJA*« q% Ê√ œd−0 tM hK²« r²¹ ¨Wb« ÂbŽË »«dD{ô« s?Ž Àb??????% 5Š u?DÝ—√ s?¼– w ÊU?????? t?½√ Ëb??????³¹ Íc?« d??????_«Ë öJý c??²ð  √bÐ b? Ád?B?Ž w X½U? w²?« ¨W?ÝbMN« u¼ ¨ U?O?N¹b?³« r t½√ vK?Ž Æ”b?OK≈ sŽ WK?OK œu?I?Ž ô≈ t?KB?Hð ô uDÝ—Q?? ¨U?O?−??NM

150


UMOŁ√ t{dŽ `O?²ð w²« WKŠd*« mKÐ b ÊU d?š¬ rKŽ Í√ 5(« p– w dNE¹ Ê√ sJ1 ÂuKF« Ê√ p– sŽ ÂeK¹Ë ÆW?ÝbMN« U?NÐ X{dŽ w²« W?I¹dDUÐ ¨pKH« U?NOK¹Ë ¨ôË√ UO?{U¹d« wðQð UM¼Ë ÆU u?×½ vKŽ U¹bŽU?Bð Vðdð  Ud?×K »U³Ý√ .b?Ið qł√ s  UO{U¹dUÐ W½U?F²Ýô« v≈ ÃU?²×¹ t½_ UL?OÝô ¨W?IŠô ôUL?Ž√ uDÝ—√ o³²?¹ œbB« «c¼ wË ÆU¼b?d¹ w²« X½u??? X????łË√ w½d???H?« wF???{u« ·u????KO???H« b?MŽ ÂuKF?« nOM?Bð ÆAuguste

Conte

ÊU?Ë ÆU??L?N? U??O?H?K U??¦?×?³?? ¨uDÝ—√ bMŽ ¨W??GK« W?Ý«—œ X½U?? b?I å”uðU???²???O?ðò wð—ËU???×??? w? Ê«b???O*« «c¼ w? Y×???³« √b?Ð b??? ÊuÞö???√ ÂuNH WO½U½uO« WHKH« w WOOzd« rO¼UH*« s Ê≈ qÐ ¨åwzUDH«òË bMŽ ‚U?O?« «c¼ w …d? ‰Ë_ t?œU?B½ kH u¼Ë ¨(Logos) å”ułuK«ò ¨—«bI*« ¨WLKJ« ∫UNM ¨…œbF² ÊU?F kHK« «cNË ¨fDOKd¼Ë ”—užU¦O …œb?F²*« w?½UF*« Ác¼ d?c?²½ Ê√ s UM bÐ ôË ÆqOK×?²« ¨ÊU¼d?³« ¨W?GO?B« kH? Ê√ `{«ËË ÆW????O½U½u????O« W????H????KH« ÕË— V?Žu???²????½ Ê√ U½œ—√ U???? «–≈ Æå”ułuK«ò rKŽ u¼ oDM*« Ê_ ¨q_« «c¼ s o²A

(Logos) åoDM*«ò

U j³CUÐ qŁU1 ô uN ¨U u?×½ vKŽ «b¹d «ed oDMLK Ê√ dOž s Ÿ«u?½√ WŁöŁ 5Ð u?DÝ—√ e???O??? b??I?Ë ¨ÂuKF?« rÝ« …œU???Ž t???OKŽ oK?D½ W¹dEM« ÂuKFU ÆU?NM Ÿu½ q tII?×¹ Íc« wOzd« ·bNK U?F³ð ÂuKF« `{Ë√Ë ¨sEK …œU?C? W?d?F*« t?O Êu?Jð Íc« vMF*UÐ ¨W?d?F*UÐ U½œËeð ¡U¹e???O??H« U??N?ML??{ ×b?¹ uDÝ—√ ÊU?? Ê≈Ë ¨ U???O??{U¹d?« u¼ U??N ‰U???¦?? Íc« vMF*« j³?CUÐ ‰œU?F¹ ô vMF0 ¡U¹eO?H« rN?H¹ u¼Ë ÆU?I¹eO?U²?O*«Ë ÊU??e«Ë ÊUJLK W??U?Ž W??Ý«—œ ÊuJð Ê√ v≈ »d??√ wN?? ÆÂu?O« t??L?N??H½ v²Š Ë√ ¨U?I¹eOU?²O*« »UÐ X% U?NM ¡eł ×bM¹ W?Ý«—œ w¼Ë ¨WO³?³«Ë ÆlÝË√ vMF0 UuNH tð«– oDM*« „uKÝ rO?EMð ·b?N??²?ð w²« ¨‚ö??š_U? ¨W?O?KL?F« ÂuKF?« p– wKðË UMNO?łuð v≈ ·bNð w²« ¨W?OłU²½ù« ÂuKF« «d?Oš√Ë ¨lL²?:« w ÊU½ù« o‡‡DM*« Ê√ v‡?‡‡KŽ ¨Êu‡‡‡MH« W‡‡Ý—U?2 Ë√ …b‡‡‡O?H  U?‡‡‡Žu?{u ÃU?²½≈ u?×½

151


»dG« WLJŠ sJ?¹ r pc? ¨ÂuKF?« Ác¼ s Í√ —U?Þ≈ sL???{ Ëb????³¹ U???? vKŽ q?šb¹ ô «d‡‡‡√ b‡‡‡F?ð ¡UO?ý_« l qUF?²K W?UŽ W?I¹dÞ u¼ U/≈ ¨œU²?F*« vMF*UÐ U?LKŽ b?F¹ Ê√ sJ1Ë ¨ÊU¼d?³?«Ë e?O?O?L?²K d?O¹U?F0 U½œËe¹ u?N? ÆrKFK? tMŽ ¡UMž ô W??O?½U½u??O?« W??LKJ?« vMF??? u¼ «c¼Ë ÆwLK?F« Y×???³« w U??N?Ð 5F??²???½ …«œ√ kH U√ ¨oDM*« sŽ Àbײ¹ ÊU 5Š uDÝ—√ U?Nb²Ý« w²« åÊu½Uł—Ë√ò …—u?? W??Ý«—œ sŽ U??√ Æb??FÐ U??L??O?? Êu??O??«Ëd« t??F??{Ë b??I?? tð«– o?DM*« wMFð w²«

analytics

ö?OK×?²« rÝ« uD?Ý—√ U?NO?KŽ oKÞ√ b?I? ¨ÊU¼d?³«

ÆÊU¼d³« VOdð uN tB×H½ wJ Á—d×½ Íc« ¡wA« U√ ¨åd¹d%ò UOdŠ u‡‡D‡?Ý—√ b‡‡‡MŽ t‡‡½S? ¨ÿU?‡‡‡H_UÐ W‡‡‡?ö?Ž t‡‡ o‡‡DM*« Ê√ s? ržd« vKŽË ‰bð WOÞU?³²Ž« U?öŽ ÿUH_« rEF? Ê_ p– ÆU¼bŠË ÿU?H_UÐ h²¹ ô sJL*« s ÊU? Ê≈Ë ¨u×M« sŽ nK²?? Ê–≈ oDM*U ÆW?OEH dO?ž ¡UO?ý√ vKŽ ¨U?I¹e?O?U?²?O*« sŽ nK?²?? oDM*« ÊS? pc? Æu?×M« rKŽ w o?DM*« dŁR¹ Ê√ id ÊuJ¹ UM¼Ë ¨t? UM²d?F? W?I¹dDÐ oKF?²¹ U —b?IÐ œu?łuUÐ oKF?²¹ ô t½_ v≈dEM¹ b W¹dEM« Ác¼ oM?²F¹ s Ê≈ –≈ ¨WUš W?OL¼√ q¦*« W¹dE½ uDÝ—√ uDÝ—√ U?√ ¨UI¹e?OU?²O*« tð«– u¼ t½√ vKŽ t?¦×?³½ Íc« oO?C« vMF*UÐ oDM*« UMMJ1 U0  U?OKJ« WKJA qŠ t?²ËU×? w ÊUF²?Ý« bË Æs¹e?OL²? UL¼«d?O ’U?š rU?Ž w b?łuð ô U?N½QÐ q¦*« sŽ e?O?L?²ð w²« ¨ «—u?B?²UÐ t?O?L?½ Ê√ sŽ  UO?{U¹d« UM nAJðË ÆfHM« rKŽ sŽ nK²? oDM*« ÊS «dO?š√Ë ÆUNÐ W??ÝbMN« w ”b??OK≈ »U??²J w?ÞU?³M?²?Ýô« VO?ðd?²U?? ¨Õu??{uÐ ‚—U??H« «c¼ w{U¹d?« d?OJ?H?²?« U?N??OKŽ Íu?DM¹ w²« W??łd??F?²?*« W?O?M¼c«  «—U??*«Ë ¨¡wý ¡UM³« Ê√ Í√ Æ·ö?²šô« q nK²? dš¬ ¡wý W?dF*« Ác¼ nA? v≈ ÍœR*« ÆÊö?B??HMË Ê«e?O??L?²? ÊU??¾?O?ý wL?KF« Y×?³« W??O?łuuJ?O?ÝË rKFK w?IDM*« W??ö??Ž wM qL??Ž Í√ U¹«e* Êu?Jð ô YO??Š ¨‰U??L??'« rKŽ w ‰U??(« pc??Ë ÆtłU²½≈ w XLJ% w²« WOHM« ‰«uŠ_UÐ W?Ý«—b?Ð ¨.b?I?²« q?O?³?Ý vK?Ž ¨Âu?I¹ Ê√ oDM*« w? Y×Ð Í_ bÐ ôË W??O??I?DM*« uDÝ—√  U???HR?? wË ÆU???N??O?? ‰U??I¹ Ê√ s?J1 U??Ë W??GK?« ¡UMÐ U?C¹√ UM¼Ë ¨å ôuI*«ò Ê«uMFÐ »U?²? w WÝ«—b« Ác¼ r²ð ©Êu½U?ł—Ë_«®

152


UMOŁ√ …—ËU????×???? W????A?????UM b?MŽ U?M¹√— U????L???? ¨Êu?Þö????√ bM?Ž W¹«b????³?« b????$ v≈ «d??O?¦? »d??√ Ÿu?{u?L?K uDÝ—√ W?A??UM Ê√ d?O??ž ¨åwzUD?H??«ò ·UM√ …d??A?Ž 5Ð e??O1 u??N? ¨W??GK« ozU?I??×Ð U??U?L??²¼« d?¦??√Ë ¨l«u« ¨d¼u'« ∫w¼ ·UM_« Ác¼ ¨Y?¹b(« w UN?O≈ ¡«b²¼ô« sJ1 WHK²? ¨pK*«Ë ¨l{u«Ë ¨ÊUe«Ë ¨ÊUJ*«Ë ¨©Wö?F«® WU{ù«Ë ¨rJ«Ë ¨nOJ«Ë U√ Æ…—U³?Ž Í√ tMŽ Àbײð U Í√ ¨d¼u'« u¼ ‰Ë_« ƉU?FH½ô«Ë ¨qFH«Ë sŽ ‰UIð Ê√ sJ1 w²« «—U³?F« Ÿ«u½√ nK² qLA²? Èdš_«  ôuI*« WH? t¹b Ê≈ ‰uI½ b?I ◊«d?IÝ sŽ UMŁb?% «–≈ UM½S «cJ?¼Ë Æd¼u'« «c¼Ë ¨UMO?F? UL?−?Š t Ê√ U?L ÆU?u?KO? t½u? q¦ ¨W?MOF? ©W?O?HO? Ë√® t½√ U?L ¨Èd?š_« ¡UO?ý_UÐ WMOF?  Uö?Ž tË ¨rJ« Wu?I oO?³Dð wMF¹ ÂuI¹ ÊQÐ tÐ jO?×¹ U l qŽU?H²¹Ë ¨ÊUe« w lu? tË ÊUJ w q×¹ UG?O „UM¼ Ê√ bFÐ U?LO Èd?½ ·uÝË ¨Èdš√ ‰U?F√ tOKŽ q%Ë ‰U?FQÐ  ôU(« rEF w? Ác¼ X½U Ê≈Ë ¨ ôuI*« W¹dEM «bN?Ž ÀbŠ√ Èdš√ ÂU w²« W¹uGK« W?Ý«—b« sŽ nK²ð WOI¹eO?U²O WG³?BÐ XG³D« b Æq−O¼Ë X½U vKŽ ’Uš tłuÐ «c¼ ‚bB¹Ë ÆuDÝ—√ UNÐ WK¾Ý_« r¼√ sŽ VO& w¼Ë ¨ «b¹d&  ôuI*« ÊS ‰U(« WFO³DÐË vKŽ  ôu??I*« v≈ u?DÝ—√ dE½ b??Ë ¨¡wý Í√ sŽ ÕdDð Ê√ s?J1 w²« W?d?F??LK  U?Žu?{u? ÿU??H_« w½U?F?Ë ÆU?N?ð«cÐ ÿU?H_« t?OMFð U?? U?N½√ „«—œ≈ UM¹b ÊuJ¹ v?Ë_« WU(« w?H ¨ÂUJ?Š_« Wôœ sŽ nK²?¹ vMF0 U½UOŠ√ p– sŽ d³?F¹ Y¹b(«  U¹uGK« rKŽË ÆuDÝ—√ ‰uI¹ UL? ¨dýU³ w U?N?³???²J½ w²« W?d?F*« Ÿu?½ U?√ ÆU? ¡wA å«—u?Bð UM?¹bò Ê≈ tu?IÐ lL??−???²ð UMN?? ∫·ö???²??šô« q nK?²??¹ U¼d??Q??? VzU??B« rJ?(« WU??Š ÆWMOF WUŠ vKŽ ‰bð wJ  «—uB²« W???GK? W???U???F« …—u???B« ÷d???F? WËU???×??? ‰Ë√ u¼ u?DÝ—√ oD?M Ê≈ Íc« —b???B*« u?¼ ÊuÞö???√ ÊU??? b???Ë ÆW???O??−???N?M W???I¹dD?Ð ÊU¼d???³«Ë s hIM?¹ ô «c¼ Ê√ d?O?ž ¨oDM?*« «c¼ s «d?O?³?? U?³½U?ł tM v?Šu?²?Ý« w „UM?¼Ë UM¼ W??O??IDM?*« qzU??*« —U??¦ð ÊuÞö???√ bMF?? ÆU??¾??O??ý Á—b??

153


»dG« WLJŠ dEM« ·d??B¹ rŁ WMO??F? WQ??? ÕdDð b?Ë «—ËU??;« ¡«e?ł√ nK²??? e$√ b?I uDÝ—√ U?√ ÆUN?H½ WE×K« w ·ËdE« t?OK9 oË U U?NMŽ Áb?F?Ð W?ÝbMN« v?≈ W?³??MUÐ ”b?OK?√ Áe?−MO??Ý U? oDM?*« v≈ W?³??MUÐ Êd?I« v²?Š uDÝ—√ oDM* «b?IFM …œU?O?« ¡«u qþ b?Ë ÆdO?B? XuÐ ¨uDÝ—√ t??−?²½√ U2 d??O?¦J« ÊQ?ý t?½Q?ý ¨oDM*« `³??√Ë Æd?A?Ž l?ÝU?²« b?Š v≈ uDÝ—√ WDKÐ «ËdN?³½« ”U½√ Íb¹√ vKŽ …d?−×?² W?I¹dDÐ rKF¹ s Ê√ d??O?ž ÆÁ—UJ√ s? …dJ Í√ W?A??UM vK?Ž ʃd?−¹ t??F? «Ëœu??F¹ r ÂuKF« ¡U?O?Š≈ …d²? w Y¹b?(« dB?F« W?HÝö? rEF* …e?O?L*«  UL?« ¨5O??Ý—b*« s uD?Ý—√ ŸU?³?ð√ vKŽ j??« b??ý√ 5DšU??Ý «u½U?? rN½√ d???√ u¼Ë ¨uD?Ý—√ rÝUÐ j³?ðd¹ ¡wý Í√ b???{ qF??? œ— v≈ p– ÈœQ??? Ê√ dO?ž ÆWLO …d?O¦ ¡U?Oý√ uDÝ—√ s rKF²½ Ê√ lO?D²½ UM½≈ –≈ ¨nÝR¹ r t½√ w¼ ¨W??L?N? W??O?ŠU½ w d??ODš hIMÐ UÐu??A? ÊU? uD?Ý—√ oDM w W?U?š W?O??L¼√ U?N w²«Ë ¨W?ö?Ž v?KŽ ÍuDMð w²« 5¼«d?³?UÐ r²?N¹ d³√ å»òË ¨å»ò s d?³√ å√ò ∫UMuI ¨UDO?Ð ö¦ qQ²MK? Æ UO{U¹d« lÐU?D« u¼ wÝU???Ý_« ¡wA?« ÊuJ¹ U?M¼ ÆåÃò s d???³???√ å√ò Ê–≈ ¨åÃò s ¡d*« Ê√ w p?ý ôË ¨ås d??³??√ò W?ö??FK? ©‰U??I?²?½ö qÐU??I«® Íb??F??²*« ¨”UO?I« VU w ¨W?Ž«d³« s ¡wAÐ ¨ÊU¼d?³« «c¼ dA×¹ Ê√ l?OD²¹ Ác¼ w v²??ŠË ¨«b?O?I?Fð d??¦?_«  ôU?(« w ö?O??×?²?? Ëb??³¹ «c¼ sJ ÆÊU¼d³K wIzöF« lÐUD« wH²¹ WU(« »UÐ X?% ×bMð w²?« W??U???F«  öJA?*« iFÐ v≈ Êü« q?I??²M?MË qL×¹ »U² w UÝUÝ√ gÓUM¹ Íc« Ÿu?{u*« u¼Ë ¨WOFO³D« WHKH« ÆW?F?O??³D« wMFð å¡U¹e??O?H«ò W?O½U½u??O« W?LKJ« Ê√ d??cMË ¨rÝô« «c¼ s d???O??³?? œb???Ž tK³??? s „UM¼ ÊU??? «c¼ tÐU???²?? uD?Ý—√ n√ 5ŠË vKŽË ¨åWFO³D« wò ∫Ê«uMFÐ  UHR «u³² s¹c« 5IÐU« WHÝöH« b? t½√ b??I?²?F¹ ÊU? ¨f?OUÞ ÂU¹√ cM ¨·u??KO? q V²? u??×M« «c¼ wU?(« vMF*« U?√ ÆWF?O?³D« qLF W?O?IO?I?(« —«dÝ_« «d?O?š√ nA²?« qzU*« Ác¼ X½U? Ê≈Ë ¨«b¹b% d?¦√ ¡wý vKŽ ‰bO? ¡U¹eO?H« WLKJ

154


UMOŁ√ bO?F³UÐ fO bN?Ž v²Š ¡U¹eO?H« XKþ bË ÆUN?O qšb²ð qEð W?UF« U?FU?ł w Âb?²?¹ ‰«“U d?O?³Fð u¼Ë ¨W?OF?O?³D« WH?KHUÐ vL?ð W?H?K 5ÐË d?O?³?F?²« «c¼ 5Ð jK½ ô√ Vł«u« s sJ? Æ«bMKðuJÝ≈ ·«d??????×?½ô« s? Ÿu½ w?¼ w²?« ¨ÊU?*_« 5O?U??????¦?*« bM?Ž W??????F???????O??????³D?« ÷d?FMÝ WQ?? ¨‰U?Š Í√ vKŽ Ác¼ sJ ¨¡U¹e?O?H« w wI¹e?O?U?²?O*« ÆbFÐ ULO UNKOUHð ¨W?O?³?³?« w uDÝ—√ W¹dE?½ œbB?« «c¼ w  U?Žu?{u*« r¼√ sË ÍœU? V?½U?ł U??N W?O??³?³??U? Æ…—u??B«Ë …œU*« w t??²¹dEMÐ j³?ðdð w²« V½U?'« u¼ UNË√ ¨ÂU??√ WŁöŁ rIM¹ w½U?¦« V½U?'«Ë ÆÍ—u V½U?łË ¨rO?L?B²« Ë√ qO?JA²« t?O?L?½ Ê√ sJ1 Íc« ¨oO?b« vMF*UÐ Í—u?B« jG?C« ÍœR¹ U?LK?¦? ¨qF?HUÐ d?O?O?G?²« Àb?×¹Ô Íc« q?ŽU?H« u¼ w½U?¦«Ë Ë√ ·b??N« u??N?? YU??¦« U??√ Æ’U??d« ‚öÞ≈ v≈ W??O??bM³« œU?½“ vKŽ vL?ð WŁö?¦« V½«u?'« Ác¼ ÆU?NI?O?I?% v≈ d?OO?G?²« vF?¹ w²« W¹U?G« »d?CMË Æw«u??²« vKŽ ¨W?OzU?G?«Ë WKŽU?H«Ë W¹—u?B« qK?F« Ë√ »U?³?Ý_« W?U?Š vKŽ U?IK?F? «d?−?Š —u?B?²MK ¨œu?B?I*« vMF?*« `{u¹ ö?¦? pc w ¨◊u?I« vKŽ pýu¹Ë W?U(« ‚u? tÐ lb¹Ô rKÝ  Uł—œ s? Wł—œ V³??« ÊuJ¹Ë ¨t?ð«– d?−??(« …œU?? u¼ ÍœU*« V?³??« ÊuJ¹ WU??(« Ác¼ qŽUH« V³?« U√ Æt?O d−?(« luË rKK ÂUF« q?JA« u¼ Í—uB« d−?(« W³ž— u¼ wzU?G« V³« ÊS «d?Oš√Ë Æd−?(« lbÐ ÂuI¹ U u?N ÆWOЖU'« …u Í√ ¨sJ2 Èu² v½œ√ sŽ Y׳« w ÆÍ—uB«Ë ÍœU?*« 5³³« s?Ž dO¦J« ‰u?I½ Ê√ v≈ WłU?Š w UMË ÊUÞdý U?L¼ qÐ ¨öKŽ Ë√ UÐU³Ý√ U?LNHuÐ U?LNMŽ Àb×?²½ bF½ r s×M Àb?×¹ wJ U?L¼œułË s? bÐ ô t½√ vMF0 ¨w³?³Ý nu? w ÊU¹—Ëd?{ ÊUI?ײð U?LN W?OzUG« WKF«Ë WKŽUH« WK?F« U√ Æ‚öÞù« vKŽ ¡wý Í√ `KD?B*« w t???OKŽ oKD?¹ U?? w¼ W?KŽU??H« W?KFU?? Æo?OKF??²?« s U??¾???O??ý U¾?Oý Ê_ rKÝ s j?I¹ d−?(U ¨jI? V³« Ë√ WKF« r?Ý« Y¹b(« ·d²F?*« WO³³« s? bOŠu« ŸuM« u¼ «c¼Ë ÆtF?œ b U UB?ý Ë√ U

155


»dG« WLJŠ «dO?Hð œU−¹≈ ‰ËU?×¹ rKF« w ÂUF« ÁU?&ôU ¨wzU¹eO?H« rKF« w tÐ Âu?O« UNÐ ·d?²F?Ô¹ ö W?OzUG« W?KF« …dJ U√ ÆWKŽU?H« qKF« ”U?Ý√ vKŽ ¨WOzU?G« …dJ s «—UŁ¬ Íu×?¹ wzU¹eOH« `?KDB*« ÊU Ê≈Ë ¨¡U¹e?OH« w ¨UN?NÐUý U?Ë ¨ed*« sŽ Y×?³«Ë ¨dUM²«Ë »c?'« q¦  «d?O³Fð „U?MN WO³?³« w uDÝ—√ W¹dE½ ÊQÐ U½dcð w¼Ë ¨WOzUG« rO¼U?HLK U¹UIÐ w¼ U½d?BŽ s? UU?Ž 5?LšË WzU?LŁöŁ s »d?I¹ U? v²?Š gUMð ô XKþ ¨b?OFÐ b?Š v≈ ¨t³?Að WOzU?G« WKF« UN?OKŽ ÍuDMð w²« WKJA*«Ë Æw?U(« œu??łu« Ë√ ÊUJù« …dJ? Âb???²??½ 5Š t? ÷d?F??²½ Íc« d?D)« p– t¹b Ê_ jI??Ý b? d?−?(« Ê≈ ‰u??IU? Æq³? s? UM×?{Ë√ U?L?? ¨…u?IUÐ Æ‚öÞù« vKŽ dOHð Í√ .bIð Âb?Ž l«u« w wMF¹ ◊uI« v≈ öO oI?×?¹ WMO?F?  U??³?ÝUM „UM¼ Ê√ ¨U??C¹√ WU?(« Ác¼ w ¨kŠö?½ UMMJ ¨‚ö?š_« Ê«bO? wH? ¨WuI?F? U«b¼√ wzU?G« `KDB*« «b?²?Ý« U?NO? „uK V³?Ý t½√ vKŽ U ·b¼ v?≈ dO?A½ Ê√ QD)« s ÊuJ¹ s ¨ö¦? tłuÐ WO½U?½ù« WOKŽUH« Ê«bO vKŽ ‚b?B¹ «c¼Ë Æ5F Ÿu½ s qF Ë√ UF?«œ ÊuJ¹ Ê√ sJ1 d{U?(« Xu« w WOK³I?²? À«bŠ√ lu²? ÆÂUŽ b  ôU?Š „UM¼ Ê≈ qÐ ¨UC¹√  U½«uO(« v?KŽ «c¼ ‚bB¹ UL ÆUMU?F_ WU?Š w ÂöJ« w WI¹dD« Ác?¼ «b?²Ý« v≈ qO*UÐ U?NO? ¡d*« dF?A¹ 5Š öÞUÐ «d?O³Fð X?O WOzU?G« Ê√ Ê–≈ `{«u« sL ÆU¼—ËbÐ  U?ðU³M« X½U? b?IË ÆWO?ŽU?L?²ł« Ë√ W?O?łuu?OÐ  öJA0 U?IKF²? UMŽu?{u? ÊuJ¹ qKF?« …dJHÐ t???O≈ XŠË√ w?²« w¼ U??O???łuu??O???³UÐ uD?Ý—√  U??U??L???²¼« …uIUÐ œułu« Ë√ ÊU?Jù«Ë WOzUG« Ê√ `C²¹ œbB« «c?¼ wË ÆWOzUG« …—c³« ÍœR?ð nO ∫‰¡U?²¹ UO?łuuO?³« rUF ÆV?Mł v≈ U³Mł Ê«d?O¹ ‰UI uDÝ—√ WG Âb²Ý« uË Æu?LM« qL²J Ê«uOŠ Ë√  U³½ —uNþ v≈ qO? u¼ …d−?ý UNKF?−¹ U Ê≈Ë ¨…d?−?A« vKŽ …uIUÐ Íu?²% …—c?³« Ê≈ l³?DUÐ w?¼ ÂöJ?« w W????I¹dD?« Ác¼ ¨U????Nð«– o?I???% Ê√ v?≈ U???N?¹b t½≈ ÂUŽ tłuÐ ‰uI« sJ1Ë ¨5ðdJH« 5ðUN TO« «b²Ýö Öu/ Âb???²??ð Ï ö?OK?Fð W?OzU??G«  «d??O???H?²« q?×? XKŠ ¨r?KF« —uDð U??LK

156


UMOŁ√ ¨ÁU???&ô« «c¼ w? d???O???¹ tð«– f?HM« rK?Ž v²???ŠË ÆWK?ŽU???H« »U???³???Ý_« sŽ „uK« dOHð ‰ËU×¹ ¨tÐuO?Ž Ë√ ÁU¹«e X½U U¹√ ¨wHM« qOKײU Àb×¹ Ê√ sJ1 U o?¹dÞ sŽ ÁdOHð s ôbÐ ¨q³? s ÀbŠ U o¹dÞ ÆbFÐ ULO p– u¼ U?N?ðu? W?OzU?G?« …dEM« tM b?L??²?ð Íc« wzU?N?M« —b?B*« Ê≈ Ê_ p– ¨UMÐ WD?O?;« W?O?F?O?³D« W?¾?O??³« d¼UE tMŽ nAJ?ð Íc« ÂUEM« ÂbI¹ ô ¡UO?LŽ …u Ëb³ð ¨WKŽU?H« WO³³?UÐ j³ðdð w²« ¨WO³³?« …—ËdC« X³?²« b U?N½QË Ëb?³² W?OzUG« U√ ÆÂU?EM« «cN «dO?Hð U¼—U? UMO≈ v≈ włuu?O?³?« ‰U?:UÐ ÂU?L?²¼ô« ÍœR¹ b? U?C¹√ UM¼Ë ÆR?³?M²« vKŽ …—b? d?OŁQ²Ð ·d?²?F¹ ¨‰UŠ Í√ vKŽ ¨u?DÝ—√ sJË ÆWOzU?G« dEM« W?N?łË qOC?Hð d¼œeð Ê√ sJ1 ô WFO³D« WdF Ê√ `{«u« sË ÆUF WOzUG«Ë …—ËdC« v½U?Ž b? ’U??š t?łuÐ ¡U¹e?O?H?« rKŽ Ê√ d?O?ž Æo¹dD« «c?¼ w —U?Ý u ¨…œu?Ž u?OKOU?ł b¹ v?KŽ XŁb?Š 5Š ô≈ U¼—UŁ¬ W«“≈ r²ð r? …d?ODš W?J½ bMŽ U??N b?& ô W?OzU??G« …dJ Ê_ p– ÆÊuÞö??√ v≈ ¨ZNM*« Ê«b??O? w Ê√ UM f?OË ÆU??O?łu?u?O??³« r?U?Ž b?MŽ Áb??& Íc« pc?? U½UJ w?{U¹d« © ® w wÝU???Ý_« QD)«Ë Æ * U???NM «—d???×??²??? ÊuÞö???√ b??$ 5Š g?¼b½

b?łuð s¹c« r¼ d?A?³U? ÆÊU½ùUÐ W?O?N?O?³Að Ë√ W?Oðu¼ô U?N½√ u¼ W?OzU?G« Ê«b???O*« w?H??? p– vK?ŽË ¨ U¹U???ž oO???I???% v≈ Êu???F????¹Ë ·«b¼√ rN?¹b ·b?N²?ð ô —U−?Š_«Ë wB?F« sJË ÆqFH?UÐ vMF W?OzU?GK ÊuJ¹ ÍdA?³«  U¹U??ž U?N X½U?? u U??L? U??NMŽ Y¹b??(« WËU?×?? s ÈËb?ł ôË ¨ U?¹U?ž ÁU‡‡‡‡‡&ô« Ë√ qO*« ÂuN?H Âb²½ Ê√ lOD²?½ UM½S ‰U(« WFO?³DÐË ÆÁcN Âu?N?H? WU?Š w Àb?Š UL? ¨W?“ö«  UÞU?O?²?Šô« –U?ð« b?FÐ

tendency

Æ…uIUÐ œułu«Ë√ ÊUJù« UN?K²×¹ ÊU? w²« WO?ÝUÝ_« W½UJ*« Ê≈ –≈ ¨«c¼ qÝ— Í√— l …u?IÐ nK²¹ Ê√ ¡d*« lOD?²¹

(*)

Æ «œu?łu*« vKŽ√ wU?²?UÐË ¨U?F?O?L?ł U?N?²¹U?žË q¦*« vKŽ√ u?¼Ë ≠ ÊuÞö?√ bMŽ åd?O?)« ‰U?¦?ò sJð r u v²Š ¨w½uÞö?_« dJH« ZO½ w WKGKG²? X½U WOzUG« Ê√ bR?ð ≠ U¼œułË V³ÝË ÊuJK W?U?Žœ dO?)U? WO?ö?š√ …dJ s c?²¹ Íc« V¼c?*U ¨`¹d? `KDB?L?  dNþ b? rEF w ¨dNE¹ r wzUG« V¼c*« Ê≈ qÐ ÆrUF« w WOzUG« ÊuL sŽ dO³Fð Èu√ u¼ ¨ÁdÝQÐ s —U*« «c¼ V¹d?Ið …œU¹“Ë ¨ÊuJ« —U* WO?öš√ WG?³ œułË bO?Qð qł√ s ô≈ ¨ ôU(« Æ[rłd²*«] tMŽ …—ËdC« WH wH½Ë ¨WO½U½ù« ·«b¼_«Ë rOI«

157


»dG« WLJŠ «–≈ jI?OÝ t½√ w?MF¹ ◊uI?« v≈ öO? d−(« Èb ÊQ?Ð ‰uI« Ê≈ W?OzU?GU? ÆuD?Ý—√ Á—u?Bð U? sJ¹ r «c¼ sJË ¨W?MO?F? ◊Ëd?ý d?«uð Íc« ¨ÂUE?M« œu??łË s p?– vKŽ ‰b??²???¹ u¼Ë ¨·b??N?UÐ j³ðd?ð ÁbMŽ rKF« W??Ý«—œ Ê√ `{«u« sË ¨œu??B?I? d??OÐbð œu?łË vK?Ž t¹√— w ‰b¹ «–≈ UM½_ p?– Æ∆œU??³*« Ác¼ q¦??? qþ w d¼œe?ð Ê√ sJ1 ô wzU¹e???O??H« s czbM?F? ¨W?O??L¼Ë  «d?O???H?²Ð Y?ŠU?³« Èb ŸöD²??Ýô« VŠ UMF??³?ý√ rKFK uDÝ—√ ¡UÝ√ bIË ÆWOFO³D« d¼«uEK WO?IOI(«  «dOH²« dNEð w²« ¨W?OzUG« W¹dE½ tÐ  œ√ b?I? Æ «cUÐ pKH« Ê«bO? w WGUÐ …¡U?Ý≈ X% U rU?Ž 5Ð eOO?L²« v≈ ¨’U)« t½UJ ¡wý q? v≈ VMð X½U ∆œU³ U?LNLJ% 5*UF« Ê√ Èd¹ ÊU YO?×Ð ¨dLI« ‚u U rU?ŽË dLI« «–≈ UC×? U½uMł UM Ëb³¹ ‰UO)« w? ·d*« qQ²« «c¼ q¦ ÆW?HK² wI?O?I?(« —dC?« Ê√ dO?ž ÆW?O1œU?_« w Âb?I?²*« pKH« rKFÐ ÁU½—U? U? uD?Ý—√ l «u?KU????F????²¹ Ê√ «u????{d¹ r? s¹c« p?¾Ë√ V?½U???ł s? vð√ b???? d?O?ž ÊU? U? «u?C?d¹ Ê√ s ôbÐ tÐ ‰U? U? q «uK?³?Ë ¨W¹b?I½ W?I¹dDÐ ÆÂUŽ tłuÐ t²FLÝ s qOM« v≈ Èœ√ U2 ¨t¹b ‰u³I ÊUe«Ë ÊUJ*« u¼ ¨W?OFO³D« WH?KH« tAUMð dš¬ ÂU?Ž Ÿu{u „UM¼Ë Æd?O??G?²« sŽ ÂöJ« œb?? w d?O??š_« Âu?N?H*« sŽ U?MŁb?% b?Ë ÆW??d?(«Ë 5Š vKF? ÆŸu{u*« W?'UF? w uDÝ—√ WI¹dÞ kŠö½ Ê√ UMÐ —b?−¹ sJË œU−¹≈ «uËUŠ UbMŽ ¨UNOKŽ VKG²« qOײ¹  UÐuF «ËbłË b 5OK¹ù« Ê√ W?d?(U? Æd??šü« U?N?dÞ s WQ?*« ZU??F¹ uDÝ—√ Èd½ ¨W?d?×K? d?O??Hð UML?OK?ð vKŽ ¡UMÐË ÆUM²¹«b?Ð WDI½ w¼ Ác¼ ÊuJð Ê√ bÐ ôË ¨q?F?HUÐ Àb?% «c¼ w ‰u???I½ Ê√ lOD?²??½Ë ÆU??N?KOKF?ð W??O??H??O??? w¼ WKJ?A*« `³??B?ð ¨pcÐ w w³¹d?−²« nu*« c?ð« uDÝ—√ Ê≈ ¨U¦¹b?Š «dO³?Fð 5b?²? ¨œbB« Ê_ U?uB?š ¨U?N²?OL¼√ W?DIM« ÁcNË Æ5O?K¹ù« bMŽ wKIF?« nu*« qÐUI? sJ1 ôË ¨rOKÝ dOž U¾Oý WLŁ Ê√ u¼Ë tÐ ‰uI« lOA¹ U¾ÞUš «œUI²Ž« „UM¼ l«b¹ ö??¦?? W??d?(« WU??Š wH?? Æw³?¹d?−??²« nu?*« w ¨t?O?KŽ œU??L?²??Žô« b?FÐ√ v≈ ‰u?I?F? nu? «c¼Ë ¨ôU?Bð« „UM¼ Ê≈ q?zU?I« Í√d« sŽ uDÝ—√

158


UMOŁ√ «c¼ t??O?KŽ ÍuDM?¹ U??L??Ž ‰ƒU????²?« v≈ p– b??FÐ w?C1 Ê√ t `O???²¹ ¨b??Š ÆqBHM*« o¹dÞ sŽ qB?²*« v≈ qu²« WU×?²ÝUÐ ·«d²?Žô« l ¨‰UBðô« cM ¨ÊuKQ¹ «u½U? s¹c« ÊuO{U¹d« U?NKHG¹ U «d?O¦ …d?Oš_« WDIM« Ác¼Ë sJL*« s Ê√ 5Š vKF Æ¡w?ý ô s w{U¹— rUŽ bO?OAð ¨À—užU¦?O ÂU¹√ U?N?IO?³Dð ÊS? ¨X×Ð wID?M ”UÝ√ vK?Ž ‰UBðô« w W?OKO?K% W¹dE½ ¡UMРƉUBðôUÐ UbI rOK²« vKŽ nu²¹ WÝbMN« vKŽ sJ ÆwH??OJ« d?O??G?²« u?¼ q³? s ÁUM¦??×Ð Íc« W??d?(« Ÿu½ ÊU? b??I Ác¼Ë ÆÊUJ*« w d?OG?²«Ë wLJ« dO?G²?« UL¼ ¨W?d×K s¹d?š¬ 5Žu½ „UM¼ s fOK ÆWd(« UN²% ×bMð Ê√ sJ1 w²« …bOŠu« Àö¦« U¾H« w¼ qF UL ¨ U¾¹e'« Wd?Š v≈ dOGð q ŸUł—≈ uDÝ—√ W¹dEM UIË sJL*« UC¹√ UM¼Ë ¨Èdš_« v≈ W?¾ Ë√ WuI ŸUł—≈ qO?ײ*« s Ê≈ –≈ ¨Êu¹—c« s¹c« ¨Êu¹—c« U?√ ¨w³¹d?−?²« V?¼c*« W?O?ŠU½ v≈ qO1 uDÝ—√ Í√— b?$ √b??³?? ”U?Ý√ vK?Ž ÊËdJH¹ «u½U?J ¨wK¹ù« À«d??²« WŁ—Ë ¨UM?¹√— U?L?? ¨«u½U?? ÆÊuOKIF« WHÝöH« tÐ eOL²¹ Íc« ¨œd« W?¦¹b?(« ¡«—ü« l „d??²?A?²? ÊUJ*«Ë ÊU?e« w uD?Ý—√ W¹dE½ U?√ s lu?*« Ë√ q;« œu??łË vK?Ž ‰b??²???¹ uDÝ—Q?? ¨…d???O??¦?? V½«u???ł w WM“√ w t?H½ ÊUJ*« qGAð Ê√ UNMJ?1 WHK²<«  UŽu?{u*« Ê√ WIO?IŠ w b??łu¹ U??Ë ÊUJ*« 5Ð e??O??O??L?²?« Vł«u« sL?? p– vKŽË ÆW??HK²???? ÊuJ¹ WIDM? b¹bײР√b?³½ Ê√ UMMJ1 ¨U ¡wý lu œb?×½ wJË ÆÊUJ*« tK×??? v≈ qB½ v²???Š Z¹—b??²UÐ «b?¹b??% W??IDM?*« Ác¼ b¹e½ r?Ł ¨U??N??O?? n¹d?Fð v≈ uDÝ—QÐ  œ√ w²« w¼ d?OJH²?« w WI¹dD« Ác¼Ë Æ’U?)« WK¹e¼ W−?O²½ t½Q ¨U¹d¼Uþ ¨Ëb?³¹ «c¼ sJË ÆÁœËbŠ t½QÐ U r?ł q× qOK% Ê√ dOž ÆUIŠ WB¹uŽ Ëb³ð WKJA WAUM bFÐ UNO≈ ‰uu« r²¹ W??−??O?²?½ ⁄uKÐ v≈ ÊU??O??Š_« s d??O??¦? w? ÍœR¹  öJA*« s Ÿu?M« «c¼ U?LN? ¨‰uK(« Ác¼ ÊS? p– sŽ öC?Ë ¨UN?²?OF?«ËË UN?²ÞU?Ð UMA¼bð Z²M²½ WM¼«d« WU(« wH ÆWLN? ZzU²½ vKŽ ULz«œ ÍuDMð ¨WFzU  bÐ vMF ô sJ øu¼ s¹√ ‰Q½ Ê√ ¨Ÿu{u Í√ v≈ W³MUÐ ¨‰uIF*« s Ê√

159


»dG« WLJŠ ÊuJ« U√ ¨ÊUJ*« w …œu?łu UNK ¡UOý_« Ê_ p– ørU?F« s¹√ ∫‰«RK U??¾??O?ý f?O l«u« w u?¼Ë ¨¡wý Í√ w UML??C??²?? fO ÊuJU?? ¨ö?? qJÐ lOD?²?½ «cJ¼Ë Æ¡U?O?ý√ ôËU?D«Ë wÝ«dJ« tÐ ÊuJð Íc?« vMF*UÐ t½√ rU??FK W?OzU?N?M« ·«dÞ_« v≈ d?H??« œu¹ h?ý Í_ ‰u?I?½ Ê√ W?IŁ ÆtO≈ ¡«b²¼ô« qOײ¹ ¡wý sŽ Y׳¹ Âb?I¹ ô l?{u*« Ë√ q×?LK? tKOK% w uDÝ—√ Ê≈ ‰u??I« wG?³?M¹ sJË Ê≈ qÐ ¨ÊuOzU¹e?OH« Ë√ ÊuO{U¹d« Áb?BI¹ Íc« vMF*UÐ ÊUJ*« w W¹dE½ 5Ð WK? „UM¼ ÊS?? p– lË ¨Íu??G?K« qOK×??²« v?≈ »d??√ tÐ Âu??I¹ U?? «c¼ ÊS???  ö???;« Ë√ l?{«u*« vM?F??? qOK% U?MFD?²???Ý« «–S??? ¨s¹d???_« ÆÊUJ*UÐ WIKF²*« U¹UCIK UMLN 5% vKŽ pý dOGÐ U½bŽUOÝ ÂbI¹ u¼Ë ¨⁄«d?HK œułË ô t½√ v≈ 5¹—c« fJŽ vK?Ž uDÝ—√ V¼– bË Z−(« Ác¼ ·dÞ√Ë ÆWKÞUÐ Z−Š U?NKË ¨Í√d« «c¼  U³Łù Z−(« s «œbŽ W????Žd????Ý Ê√ s √b????³?¹ Íc«

(reductio ad absurdum) ånK?)« ÊU¼d?Ðò u¼

«c¼ sË ¨r??'« Ê“ËË jÝu« W?U?¦? o?Ë ËU?H?²ð U? jÝË w? ÂU??ł_« u¼Ë ¨W?OzU?N½ô W?Žd?Ð ⁄«d?H« w „d?×?²ð Ê√ bÐ ô ÂU??ł_« Ê√ ôË√ Z²M²?¹ r?'« ÊS ¨p– sŽ ö?CË ÆU XË v?≈ ÃU²% W?dŠ q Ê_ ¨lM²?2 d√ Ê√ 5F???²?¹ ô «c¼ sJ? ¨nš_« r???'« s? Ÿd???Ý√ „d???×???²¹ Ê√ bÐ ô q?IŁ_« ÆqO?×?²?? ⁄«d?H« Ê√ sKF¹ 5²?−?(« 5ðU?¼ ”U?Ý√ vKŽË Æ⁄«d?H« w Àb?×¹ „d?×??²¹ r?'« Ê≈ UMu??I? Æ U?b?I*« s?Ž l«u« w ÂeKð ô ZzU??²M« sJË r'« „d×?²¹ Ê√ tMŽ ÂeK¹ ô ¨W‡U¦ q_« jÝu« w Ÿd?Ý√ u×½ vKŽ X³¦ð WEŠö*« ÊS Èdš_« WDIM« sŽ U√ Æ⁄«dH« w WOzUN½ ô WŽdÐ w²« U??N???H½ W?Žd??UÐ ¨⁄d??H*« ÊUJ*« w ¨j?I?¹ nO??H?)« r??'« Ê√ r ⁄«d??H?« ÊQ??AÐ uD?Ý—√ ¡UDš√ Ê√ vKŽ Æq?O??I??¦« r???'« U??NÐ j?I??¹ ·U??B½ù« ÊS?? tK «c¼ l?Ë ¨ÂU?Ž w?H√ u??×MÐ Ád??B??Ž b?F?Ð ô≈ nA??²JÔð w v²?Š ⁄«d?H« …dJH 5ŠUðd? «u½uJ¹ r ¡U?LKF« Ê≈ ‰u?I½ Ê√ UMO?C²?I¹ …d?²H« w Ë√ ¨d?OŁ_U ’U?š Ÿu½ s …œU0 ÁËú «cË ¨Y¹b?(« dB?F« ÆWUDK  UF¹“u²Ð …dOš_«

160


UMOŁ√ ¨b?Š b??FÐ√ v≈ ÊUJLK? tKOK% t??³?A?²?? ÊU?eK uD?Ý—√ W?A?UM? U?√ s WKKÝ w ¡U?O?ý_« błuð U?LK¦? WOM?“ U³?UF?ð w lIð À«bŠ_U? t½U?“ U?C¹√ ÀœU?Š qJ ÊS? ’U?)« t½UJ ¡wý qJ Ê√ U?L?Ë ÆWMJ_« Ê√ sJ1 ‚d?Þ ÀöŁ uDÝ—√ e???O1 ¨‰U??BðôUÐ o?KF??²¹ U??L???O??Ë Æ’U??)« bFÐ U?¼bŠ√ wðQ¹ YO×?Ð ¨W³U?F²? ÊuJð Ê√ U≈ wN? Æ ¡UOý_« U?NÐ Vðdð ÊuJð Ê√ U≈Ë ÆU?N¦×?³½ w²« WKK« w jÝu² b?Š Í√ ÊËœ s dšü« ÊuJ¹ «dOš√Ë ¨W³?UF²*« œËb(« —ËU−²ð 5Š Àb×¹ UL? ¨WKB² ¡UOý_« Æ…b?Š«Ë œËbŠ w „d?²Að W?O«u?²*« ·«dÞ_« X½U «–≈ ö?B?² VOðd?²« ¨5I?ö?²? ÊU½uJ¹ U?L?N½S? d?šüUÐ U?L¼b?Š√ 5KB?² ÊU?¾?O?ý ÊU? «–≈Ë ÊU³?UF?² 5I?ö²*« 5¾?OA« ÊS? q¦*UÐË ¨U×?O×? fO fJF« sJË ÆfJF« fO sJ ¨UC¹√ nQ?²¹ Ê√ sJ1 ô qB?²?*« rJ« Ê√ Èd½ ¨W?OË_« —u?_« Ác¼ b?O?Qð b?FÐË sJ1 ô WL?IK qÐUI« dOž Ê√ `{«u« sË ¨W?LIK WKÐU d?Ož dUMŽ s dOž ¡UOýú sJ¹ r «–≈ U√ Æp– bFÐ tLOIð sJ_ ô≈Ë ¨œËbŠ t ÊuJð Ê√ Ë√ …—ËU?−?²? Ë√ W??³?U?F?²? U?N½Q?Ð U?N?H?u vMF? ö?? ¨r−?Š W?L??IK? WKÐU?I« q¦*« wË ¨Èd??š√ jI½ rO?I?²??? w 5²DI½ Í√ 5Ð b??łuð ö?¦?L? ¨WK?B?²? ÊUJ*« ÊS?? «cJ¼Ë ÆÈd??š√  UE( wM“ œ«b??²??« w 5²E( Í√ 5Ð b??łuð œb??B« «c¼ wË ÆW¹U??N½ ô U‡‡‡ v?‡‡‡≈ W‡‡?L???IK ÊöÐU??Ë Êö?B??²? ÊU??e«Ë qFHUÐ `O× tbI¹ Íc« q(«Ë ÆÊuM¹“  U—UH dOHð v≈ uDÝ—√ qI²M¹ r ¨q³? s U?M¹√— U?LJ ÆÊuM¹“ Z−?Š w W?O???Ozd« WDIM« tMŽ V?O?Gð sJË X³¦¹ Ê√ tIðU?Ž vKŽ cš√ qÐ ¨tÐ WUš WOÐU?−¹≈ W¹dE½ ÂbI¹ Ê√ ÊuM¹“ ‰ËU×¹ UMdð u?Ë ÆÊu¹—u?žU??¦?O??H« U??NÐ ‰U? w²?«  «b?Šu« W¹dE?½ w Vz«u?ý œu??łË ÆuDÝ—√ l oH²¹ Ê√ «bł sJL*« s ÊUJ WOK¹ù« tðUH¹d% U³½Uł UMK?G??Að ô√ wG??³M?O?? uDÝ—√ bM?Ž W??O??LKF«  U?¹dEM« qO???U??Hð U??√ w U??L?O?Ýô ¨…b??O?'« ‰U??L?Ž_« iF??³Ð ÂU? t½√ s? ržd« vKF?? ÆUM¼U¼ ÊU? U?? W?d??? ¡«—¬ qF?HÐ t?¹u?A?²K? ÷d?F?²¹ tK?−?Ý ÊS? ¨U??O?łuu??O?³« Æ◊«dI 5IÐU« s ·uKO Í√ UNK³IO

161


»dG« WLJŠ qK?F« sŽ Y?×???³?« ŸËd???A*« s?Ë sJ?L*« s Ê√ q?³??? s U?M¹√— b????I WOzUG« tM bL²ð Íc« Ê«bO*« u¼ «c¼ Ê_ ¨‚öš_« Ê«bO w WOzUG« ¡UO?ý_« tO?≈ vFð U? u¼ uDÝ—√ bMŽ dO?)« Ê_ p– ƉË_« q;« w ÆdO?K ôU¦ l³D?UÐ ÁbMŽ b$ sK q¦*« W¹dE½ id¹ ÊU? U*Ë ÆUFO?Lł W‡‡M¹U?³²? …b‡‡‡¹b?Ž U‡‡‡«b?²?Ý« åd‡‡‡O‡‡)«ò W?LKJ Ê√ v≈ uDÝ—√ dO?A¹Ë q w? d??O???)« ÊS?? p?– lË Æ…b???Š«Ë W??¾??? w U???NMO?Ð lL??'« s?J1 ô t?ö²?š« ÊS? p– vKŽË ÆtK« W¹d?O?š s ¨d_« d?š¬ ¨b?L²?? Ád¼UE ¨vË_« WK¼u?K t?OK?Ž Ê«Ëb?³¹ Íc« —b??IUÐ U???O q?¦*« W¹dE½ sŽ Áb??FÐË W?H??K V½«u?ł lO??L?ł w `ł—Q?²?« s ŸuM« «c¼ ·œU?B½ U?M½√ l«u«Ë Ëb?³¹ Èd??š√ W?N?ł s?Ë ¨W?O1œU?_« s?Ž qB?HM¹ W??N?ł s u?N?? ÆuDÝ—√ s ÊuJ?¹ ¨Êü« U??NMŽ Àb??×??²½ w?²«  ôU??(« iFÐ w?Ë ÆU??N??O≈ U??F??ł«— l«u«Ë ÆöI²? U¦×Ð ‰Ë_« V½U'« Y×ÐË 5³½U'« 5Ð eO?OL²« sJL*« iF??³Ð U½œËe?¹ åd??O?)«ò k?H  U??«b???²??Ýô t??b??I¹ Íc« q?OK×??²« Ê√ UNMJ WL?N WQ Ác¼Ë ¨U½U?OŠ√ ¡d*« UNKHG¹ b w²?« WLOI«  «eO?OL²« b?? 5Łb???;« 5¹u??GK?« 5KK;« i?FÐ ÊU?? Ê≈Ë ¨d??O??¦?J« v≈ UM?Kuð ô U0— rN?MJ ¨WDI?M« Ác¼ b??FÐ t?KL??Ž wG??³M?¹ ¡wý vI??³??²¹ ô t?½≈ Êuu??I¹ —U??A???²½ô« pc U?ÐU????Š ÊuK?L??F¹ ô rN?½≈ –≈ ¨5K−??F???²?? p– w «u?½U?? ÊS? ‰UŠ Í√ vKŽË Æu?GK« »Ëd{ iFÐ t?Ð vE% Íc« lÝ«u« w³F?A« ÆWO³Kž_UÐ cšR¹ —«d WQ XO WIOI(« uDÝ—√ d?E½ w Ác¼ ÊS?? ¨tK« …dJH? wI¹e??O?U??²??O*« lu*« sŽ U??√ wDF¹ Íc« „d?ײ*« d?O?ž „d;« u¼ tKU? ÆUU?9 WO?B?ý ô WQ? t¹b œu?F¹ ô ¨qL?F« «c?NÐ Âu?I¹ Ê√ b?FÐË ÆvË_« W?d;« W?F?b« rU?F« t≈ t?N≈ Ê≈ ÆdA?³« ‰UF?H½« V«d¹ ô UFD? u¼Ë ¨rUFUÐ wÐU?−¹≈ ÂUL?²¼« ÆWO³³« w t²¹dE½ oŠö s o×K ô≈ u¼ UË ¨t Êu ô wHK ‰u??I½ Ê√ wG??³M¹ uDÝ—√ b?MŽ W?O??ö??š_« W¹dEM« d?¼u?−Ð r?K½ wJË rO????I?²« Êu?Þö?√ s d??O??F?²??¹ u??N?? ¨ÁbMŽ fHM« W?¹dE½ sŽ U??¾?O??ý fHM« s?ŽË ¨W?O?U?M« Ë√ W¹–U?G« f?HM« sŽ Àb?×??²?O?? ¨fHMK wŁö??¦«

162


UMOŁ√ UMzUJ« lOLł v≈ wL²Mð ”u?HM« Ác¼ vË√Ë ¨WKUF« fHM«Ë ¨WÝU(« v≈ wL??²M²?? W?O??ÝU???(« U?√ ÆU??Oz«c?ž ö??O?¦9 U??NK U??N¹b Ê_ ¨W??O?(« fM'« vKŽ nË qIF« Ê√ 5Š vKŽ ¨ U³M« v≈ ô ¨dA³«Ë  U½«uO(« Èc?G²ð  UðU?³MU? ∫qUF« Èu?²*« vK?Ž ô≈ ‚öš_« d?NEð ôË ÆÍdA?³« w²« ¨fHM«Ë Æ U½«u?O?(U? gO?Fð ÊQÐ wH?²Jð  U½«u?O(«Ë ¨jI? u?LMðË b?FÐ W?O?UÐ q?Eð ô w¼Ë ÆU?NðœU* …—u? w¼ ¨…b?ŠË r?'« v?KŽ wH?Cð Æ«bUš pc u¼ U0 qIF« ÊU Ê≈Ë ¨wBý vMF0  u*« ¨W¹d?A?³« …U?O?(« W¹U?ž sŽ ‰Q?½ U?bM?Ž WO?ö?š_« W?KJA*« Q?AMðË U¼—ËbÐ Ác?¼Ë ¨WKU??F« f?HM« …œU??F??Ý w¼ W?¹U??G« Ê√ uDÝ—√ Èd?¹ UM¼Ë öÐ ¡d*« U???N??Ý—U1Ë WKO??C??H?« U??NM¹eð W?DA½ W??OK?I??Ž …U??O??Š ÁbMŽ w?MFð ÆW¹U?G WK?O?ÝË w¼ ¨uDÝ—√ W¹dEM U??F?³ð ¨WKO?C?H« ÊS? «c?J¼Ë ¨ŸUDI½« dO?ž ¨hý qJ t?H½ —«bI*UÐ oI×?²ð ô l³DUÐ UN½S W¹U?G« Ác¼ U√ qQ?²?« …U?O?×? ÆÊU??½ù« t?GK³¹ Ê√ s?J1 ·b¼ vL?Ý√ w¼ p– l? U?N½√ Æ◊«dIÝ bMŽ X½U UL UU9 ¨qC_« w¼ ÍdEM« ÊU?? Íc« w½U½u??O« v≈ W??³??MU?Ð ¨wMF¹ ô «c¼ Ê√ „—b½ Ê√ r?N*« sË …UO?(U ÆUN½ËRý s?Ž ·«dB½ô«Ë …UO(« ‰«e?²Ž« ¨uDÝ—√ dB?Ž w gOF¹ ÊuJð Ê√ w?G?³?M¹ Ác¼ X½U?? Ê≈Ë ¨W??OKŽU??Ë UÞU??A?½ ôË√ VKD²ð W??O??ö??š_« v≈ Èœ√ Íc« V³?« w¼ X?O? ÍdEM« qQ?²« …U?O?Š ÊS? «cJ¼Ë ÆW?N¹e½ qQ²« WOL¼√ bR¹ uD?Ý—√ Ê√ s ržd« vKŽ ¨w³¹d−²« ZNM*« sŽ wK²« Æb¹b?'« nAJ« W?OL?¼√ bR¹ U2 d?¦?√ ¨q³? s X—œ√ W?IO?I?( ÍdEM« t¹b ÊuJ¹ wJ? ¡d*« Ê≈ –≈ ¨uDÝ—√ U?N?O≈ t?³?²M¹ r WÐu?F? v≈ «c¼ ÍœR¹Ë Íc« sL?? ¨wË√ wKI??Ž b?N??−Ð Âu??I¹ Ê√ t bÐ ô ¨Á—b??I¹ Ë√ Ád??³?²??¹ ¡wý Y×??³« Ê√ l?«u« øU??O??U?? «—b?? b??N??'« «c¼ s o?H½« b?? ÊU?? Ê≈ œb??×¹ bÐ ô `UB« sÞ«u*« ÊS UO½UŁË ¨u×M« «c¼ vKŽ œb×¹ Ê√ sJ1 ô wLKF« rK« w …œb??F?²?  U?b?Ð Âu?I?¹Ë W?O?ŽU?L?²?łô« tðU??³?ł«Ë ÍœR¹ Ê√ s t s¹c« 5O?«Ëd« v≈ lłd?O ¨włU?Ž ÃdÐ w WH?KH« —u?Bð U√ Æ»d?(«Ë ÆWOLKF« Wd(« ‰uЖ v≈ Èœ√ Íc« u¼ f(« rUŽ sŽ rN«dB½« ÊU

163


»dG« WLJŠ Âb?I¹ ¨W??O?B??A« q?zU?C? Ë√ ¨W?O??ö?š_« qzU?C?H?UÐ oKF?²¹ U??L?O?Ë ÊuJ¹ Ê√ sJ1 W?U?Š q wH? ÆUDÝË U?N??H?uÐ WKO?C?H« W?¹dE½ uDÝ—√ qÐ ¨.u?I« „uKK? UÝU?Ý√ q?JA¹ ô U?L¼ö?Ë ¨j¹d?Hð Ë√ ◊«d?≈ „UM¼ WŽU−A« Ê√ p– ‰U¦ Æ5?dD« s¹c¼ 5Ð U lu w WKOCH« sLJð X½U? b?Ë Æ»UO?N« »U?×?½ô« ôË …—uN?²*« W?O½«Ëb?F« w¼ XO? WI?(« À—u?žU?¦?O? v≈ lłdð w²« ržUM²?« W¹dE½ s …U?Šu?²?? jÝu« W¹dE½ q pK1 Íc« ÊU??½û …—u? .b?Ið v?≈ uDÝ—√ qI?²M¹Ë Æf?DOKd¼Ë …dJ UM?ODFð …—u?B« Ác¼Ë Æ…d??O?³J« fH?M« Í– ÊU?½ù« Í√ ¨qzU??C?H« 5MÞ«u*« „uKÝ w? UN?Ð »U−?Žù« lO?A¹ ÊU? w²« ¡U?O?ý_« sŽ Wu?I?F? UMOKŽ U?N?H½ ÷d?Hð ¨—U?B²?šUÐ ¨…—uB?« Ác¼ W−?O²?½Ë ÆdB?F« p– w ÆÕU?Oð—ô« v≈ u?Žb¹ «d?√ U?NM? »–UJ« l{«u?²« »U?O?ž ÊU? Ê≈Ë ¨U?{d? —b s j×¹ ô√ UC¹√ tOKŽ sJË ¨t²?LO d¹bIð w mU³¹ ô√ ¡d*« vKF U?Žu½ W¹U?NM« w ÊuJ¹ Ê√ s b?Ð ô fHM« .dJ« ÊU?½ù« sJË Æt??H½ Ác¼ q W?Ý—U2 ’d «b?Ð√ rN d«u?²ð ô ”UM« rEF? Ê_ ¨o×Ð «—œU½ vKŽ ¨Êu?Þö?√Ë ◊«d??I??Ý qF?? U??L? ¨Áb??N??ł uDÝ—√ e??d¹Ë ÆqzU??C??H« ÆWOöš_« …uHB« ‚b???B« ·d??F?½ nOJ ÆÕU???−M« q? `−Mð ô j?Ýu« W¹dE?½ Ê√ vKŽ UF?u q²×¹ t½≈ ‰u?I« lOD²½ ô UMMJË ¨WKOC? t½QÐ ·d²F½ UM½≈ øö?¦ Ê√ b?I²?F¹ b ¡d*« ÊU? Ê≈Ë ¨œËb;« »c?J«Ë dU?« »cJ« 5Ð UDÝË q¦?? ÊS??? ‰U??Š Í√ vKŽË Æ◊U???ÝË_« iFÐ w U?¼ËdJ fO? Í√d« «c¼ ÆWOKIF« qzUCH« vKŽ o³DMð ô UH¹dF²« Ác¼ Ê√ bI²F¹ uDÝ—√ ÊS ¨dA³« U?LNÝ—U1 s¹cK« dA«Ë dO)« sŽ U√ U fJŽ vKŽË ÆqNł Ë√ dN „UM¼ ÊuJ¹ YOŠ ô≈ ¨Íœ«—≈ ÍdA³« qIF« ¨«b?U?Ž d?A« ·d?²I?¹ b ¡d*« ÊQ?Ð uDÝ—√ ·d?²Ž« ¨◊«d?I?Ý ‰u?I¹ ÊU? s sJ¹ r WKJA? w¼Ë ¨—UO?²šô« vMF* qOK×?²Ð «c¼ V½Uł v≈ ÂU? bË VJ?ðd¹ b???Š√ ô t?½≈ WKzU????I« W¹dE?M« —UÞ≈ w? Q???AM?ð Ê√ l³D?UÐ sJ?L*« Æ«—U² QD)«

164


UMOŁ√ W«b???F?« √b???³??? sŽ ¨W?«b???F« sŽ ¨t????²¹dE?½ w ¨uD?Ý—√ l«œ b???Ë …—ËU??×? w W«b??FK ◊«d??I?Ý n¹d??Fð w U¹—U??Ý Á«d½ Íc« ¨W??O?F¹“u??²« Íc« VO??BM« œd?? q vIK²¹ U??bMŽ oI??×?²ð W«b??FU? ÆåW?¹—u?N??L?'«ò U?ÝUÝ√ Âb?I¹ ô t½√ w¼ Í√d« «c¼ w WMUJ« WÐu?FB?« sJ ÆtI?ײ?¹ Ác¼ w dO¹U?F*« ÊuJð Ê√ wG³M¹ «–UL? Æhý q tI?ײ¹ U b¹b?ײ Ëb?³¹ —U??O?F? u¼Ë ¨q_« v?KŽ «b?Š«Ë «—U?O?F?? b?R¹ ◊«d?I??Ý Ê≈ øWU?(« lÝ«Ë Í√— «c¼Ë ÆrOK?F?²« —U?O?F? tÐ wM?Ž√Ë ¨Wu?I?F? W?ł—bÐ U??O?Žu?{u? vKŽ ÆvDÝu« —u?BF« w pc? sJ¹ r t½√ d?Ož ÆÂu?O« UMMOÐ —UA?²½ô« t?I?×?²?¹ U? b¹b?% WKJA? q?×Ôð Ê√ ¨`{«Ë u¼ U?L? ¨Í—Ëd?C« s Ê√ ÆÁc¼ W«bF« W¹dE½ oO³Dð UM¾ý U «–≈ ¡d*« ÆW??«b???B« w u?DÝ—√ ¡«—¬ sŽ W???LK ‰u??I?½ Ê√ s bÐ ô ¨«d???O??š√Ë r¼—ËU??A¹ ¡U??b??√ t? ÊuJ¹ Ê√ wG??³M?¹ …d??O??š …U??O??Š ¡d*« gO??F¹ w?JK œ«b??²?« W??«b??B« Ê√ uDÝ—√ Í√— wË Æ…b??A« XË w? rN?O?≈ sJðd¹Ë p²???×KB??? sL??? Æs¹d??šü« ÁU???&« w d???O??¹ ¨t?ð«– vKŽ ¡d*« ’d???( ‚ö?š_« b??$ U?C¹√ UM¼Ë Æp??HM V% U?? pO?š_ V% Ê√ W??U?)« Æ «c« ‰uŠ eOd²«Ë wUF²« lÐUDÐ WÐuA WODÝ—_« s¹d?√ b$ ¨u?DÝ—√ bMŽ WO?ÝU?O?« W¹dEM« Y×Ð v≈ qI?²M½ 5ŠË ‰U?−?? w ¨ÊU¼d??³« Ê√ U?L?N?Ë√ ÆW¹«b?³« cM? …u?IÐ UM¼U??³?²½« ÊU??²?HK²??¹ Æpc?Ð ÂUð wŽË vK?Ž uDÝ—√ ÊU??? b??Ë ¨…—Ëd???CUÐ w?zU??ž ¨W???ÝU??O???« kŠöMË ÆU¼bŠË WM¹b*« W?Ëœ vKŽ qU eOdð t?³ý „UM¼ Ê√ UL?NO½UŁË WËœ ÂU¹√ Ê√ v?≈ t??³??²M¹ r uD?Ý—√ Ê√ ¨w½U??¦« d??_« «c¼ v≈ W??³???MUÐ –≈ Ætð«– u¼ tðU??O?Š ‰ö??š v²??Š ‰Ëeð  √bÐ b? X?½U? W??O½U½u?O?« WM¹b*« X% XK?I?²½«Ë ¨ÊU?½u?O« w? …œU?O??I« ÂU??“ XJK²??« b?? U??O½Ëb?I?? X½U?? b??³¹ r p?– lË ÆÈd??³?? W¹—uÞ«d???³??≈ b??O??O??Að v≈ ¨—bM?JÝù« W??U??Ž“ lCÐ „UM¼ Ê√ `O× Æ«cN rOEM² WOÝUO«  öJA*UÐ UU*≈ uDÝ—√ dO?ž ¨qÐUÐË d?B v≈Ë ¨©”d?H« pK® rEŽ_« pK*« v≈ W²¼U?Ð  «—Uý≈ s U?N s?J¹ r W?O?ł—U??š œö?³Ð W?IKF??²*« W¹u½U?¦«  «œ«d?D²?Ýô« Ác¼ Ê√

165


»dG« WLJŠ ¨WM¹b*« WËœ XKþË ÆÊU½u?O« 5ÐË UNMOÐ œU?C²« “«d?Ð≈ …œU¹“ ÈuÝ WH?OþË U√ ¨U¼—u vKŽ√ w WOÝU?O« …UO(« q¦9 w²« w¼ ¨uDÝ—√ dE½ w ÆtUJý√ XHK²š« ULN ¨W¹dÐd³« s »d{ uN ×U)« w Àb×¹ U w tMŽ UMŁb?% Íc« ¨wzUG« —uEM*« uDÝ—√ Âb?²¹ W?¹«b³« cMË X½U U*Ë ÆWMO?F W¹Už u?×½ vFð wJ ÊuJ²ð UF?L−²U ÆoÐU?Ý l{u W¹U?G« ÊuJð Ê√ s bÐ ö? ¨U?NKL?ý√Ë  U?F?L?−²« Ác?¼ rEŽ√ w¼ WËb« …d?O?)« …U?O?(« l³DU?Ð w¼ W¹U?G« Ác¼Ë ÆrEŽ_« w¼ U?N?O?≈ vF?ð w²« t lL?²??−? ‰ö?š s oI??×?²ð w¼Ë ¨‚ö?š_« w t??³¼c? U?N?{d??Ž U?L?  UŽU?Lł r{ o¹dÞ sŽ ÊuJ²ð w²« ¨WM¹b*« WËœ tÐ wMŽ√Ë ¨5F? r−Š W??F?O??³Þ sË Æ…d??Ý_« Ë√ W??OeM*« W??ŽU??L?'« v?KŽ U¼—ËbÐ eJðd?ð d?G??√ Æ…dO)« …UO(« v≈ u?³B¹ t½_ ¨UOÝUOÝ U½«uOŠ t?HuÐ UO×¹ Ê√ ÊU½ù« b?Š v≈ tð«cÐ ¡UH?²?ô« vKŽ —œU 5?¹œUF« 5½U?H« s ÊU?½≈ błu¹ ö? Æ«bOŠË gOF¹ Ê√ lOL?ł w b$ UM½≈ ‰u?IO ¨‚d« WKJA? WAUM v≈ u?DÝ—√ qI²M¹Ë fHM« w p– q¦?L?²¹Ë ¨v½œ_«Ë vKŽ_« 5?Ð WO?ł«Ëœ“« W?F?O?³D« d¼UE qC??_« ÊuJ?¹ ·ËdE« Ác¼ q¦?? w?Ë ÆÊ«u??O??(«Ë ÊU??½ù«Ë ¨r??'«Ë s rN²F?O³DÐ vKŽ√ ÊuO½U½uOU ÆÂuJ×?Ë rUŠ „UM¼ ÊuJ¹ Ê√ 5dDK © ® sJË ¨«b?O?³??Ž V½U?ł_« ÊuJ¹ Ê√ wF?O?³D?« s ÊS? rŁ sË ¨ * …dЫd?³«

vKŽ ¨U«d?²Ž« p– w b?$ Ê√ lOD²½Ë Æ5O½U½u?O« vKŽ o³DM¹ ô «c¼ s WKO³ q Ê_ p– Æd_« W¹U?N½ w Ád¹d³ð sJ1 ô ‚d« ÊQÐ ¨U u×½ WQ*« ZU?FðË ¨vLÝ√ UN½√ vK?Ž ¨pý dOGÐ ¨U?NH½ v≈ dEM²?Ý …dЫd³« qF?HUÐ tÐ Âu?I¹ ÊU? U? u¼ «c?¼ Ê√ l«u«Ë ÆW?U?)« U¼dE½ W?N?łË s ÆÊuO½ËbI*« …dЫd³« ÁU³ý√ ÂU? ¨U??NÐU???²?« qzU?ÝËË …Ëd??¦« WKJA?? sŽ uDÝ—√ Àb?% U??bMŽË t ÊuJð ¡wAU? ÆvDÝu« —u?BF« ‰ö?š dO?³ d?OŁQð t `³?√ eO?OL?²Ð Àb×¹ UL ¨‰U?LF²Ýô« bMŽ t²LO Ë√ ¨W?U)« t²LO UL¼«bŠ≈ ¨ÊU?²LO 5O½U½uO« s «u?O s vKŽ Í√ ¨U?FOL?ł V½Uł_« vKŽ …dЫd³« rÝ« Êu?IKD¹ ÊuO½U½u?O« ÊU

(*)

Æ[rłd²*«] ‚dF« Ë√ ÊuK« Ë√ wUI¦« Ë√ Í—UC(« Èu²*« «—U³²Ž« sŽ dEM« iGÐ

166


UMOŁ√ ¨‰œU³²« w t²LO wN WO½U¦« U√ ÆW¹cŠ_« s UłË“ ¡d*« f³K¹ UbMŽ WœU?³ bM?Ž Àb×¹ U?L? ¨WO?F?O³D« d?O?ž WL?O?I« s Ÿu½ v≈ ÍœRð v¼Ë qÐ ¨d?ýU?³*« ’U)« ‰U?L?F?²Ýô« qł√ s Èd?š√ W?FKÐ ô ¨W¹c?Š_« ÃË“ s «ed ö?Jý q¦1 t½≈ YOŠ s ¨WMOF U¹«e? ‰ULKË Æ‰U*« s mK³0 q¦?L?²ð w²« tÐu?OŽ t s?JË ¨qNÝ√ W?I¹dDÐ t?KLŠ sJ?1 ¨WL?O?I« ‰UJý√ pc q¦ √u?Ý√Ë ÆtÐ WU)« WKI?²*« WL?OI« s UŽu?½ V²J¹ t½√ w uDÝ—√ U?{«d²?Ž« s «dO?³ «—b? Ê√ vKŽ Æ…bzU?HÐ ‰U*« ÷dI¹ U?bMŽ ÊU? –≈ ¨wŽU?L?²?łô«Ë ÍœU?B?²?ô« qU?×?²« v≈ ≠ `?ł—_« vKŽ ≠ lłd¹ »U???Š vKŽ ‰U*« lL?ł v?KŽ nJF¹ Ê√ »c?N*« b??O?UÐ oO?K¹ ô t½√ Èd¹ ·«b¼_« Ác?¼ ¡«—Ë wF?????« Ê√ w?½ tM?J ¨W?K{U????H?« …U????O????(« W?¹U????Ž— tOKŽ t{«d²Ž« ÊS ÷«dù« sŽ U√ ÆWOU*« œ—«u*« iFÐ dOGÐ qOײ qłd« Ê√ w ‰«b?ł ö ƉU*« ”√— WH?OþË v≈ WI?O{ …dE½ vKŽ w?M³ 5Ыd*« b?ŠQÐ ÊU?F?²?Ý« U «–≈ «b?³?Ž `³?B¹ b?I? dI?H« tÐU?√ «–≈ d?(« o×¹ d?√ «c¼Ë ¨◊u?³N« u?×½ …dzU?Ý W?U)« tðËdŁ t?O? ÊuJð XË w ”√d …¡UMÐ Èdš√  U?«b²Ý« „UM¼ Ê√ d?Ož Æ…uIÐ tOKŽ ÷d?²F½ Ê√ UM r uDÝ—√ Ê√ ezU'« s sJ ÆW¹—U−²«  UŽËdA*« q¹u9 qł√ s ‰U*« ¨‚UDM« WFÝ«u?« …—U−²« Ê_ ’«dù« s ŸuM« «c¼ sŽ U?{dUÐ dFA¹ ÆWHÝR …—Ëd{ bFð X½U ¨V½Uł_« l UuBš U??N??U??Ë√ Ê√ U½b??łË ¨vK¦?*« WËb« W??A??UM v≈ Êü« U?MKI??²½« «–S?? Íc« oO?b« jO?D?²« p– s U?UJŠ≈ q√Ë W½Ëd?? d?¦?√ uDÝ—√bMŽ ¨…dÝ_« …bŠË WOL¼√ ’Uš tłuÐ uDÝ—√ bR¹Ë ¨åW¹—uNL'«ò w Áb$ ”—U/ Íc« ‚UDM« oO?O?Cð r²?×¹ WO?I?OI?Š W?HÞU?Ž s¹uJð Ê√ Èd¹ u¼Ë ¨WLOK« W¹UMF« vIK²¹ wJ ¨t bÐ ô qHD« ÊS «c ¨WHÞUF« Ác¼ tOKŽ W?BU)« W?O?ŽUL?'« W?OËR*« U?√ ¨t¹b«Ë W¹U?Ž— qþ w gO?F¹ Ê√ s vK¦*« WM¹b*« ÊS? Èdš√ W?Nł sË Æ‰UL?¼ù« v≈ ÍœR² Ê«b?O*« «c¼ w qH?Gð w¼Ë ÆwG?³M¹ U2 d¦?√ ÁU?&ô« …bŠu? åW¹—u?NL?'«ò U?N²?L?Ý— UL? `U?B? 5Ð ≠ WMO?F? œËb?Š w ≠ lL?& WËb« Ê√ w¼ ¨W?L?N? WI?O?I?Š

167


»dG« WLJŠ U* `UB*« œb?F²Ð ·d²?Ž« u ¡d*« Ê√ œbB« «c¼ w kŠöMË ÆWM¹U³?² wu¹ ¨÷—_« W?OJK0 oKF?²¹ UL?O?Ë ¨åWOJK*« V¹–U?_«ò v≈ W?łUŠ b?łË U?NÐ l²?L?²ð Ê√ wG?³M¹ ÷—_« "«u½ sJ? ¨WU?š W?OJK? ÊuJð ÊQÐ uDÝ—√ ‰UJý√ s? d?O?M²???? qJý v≈ u??Žb¹ t?½√ p– vMF??Ë ÆU??NK W??ŽU??L??'« ÆWŽU?L'« W×KB qł√ s tðËdŁ p?U*« UNO Âb?²¹ ¨WU?)« WOJK*« ÆrOKF²«Ë u¼ ©lL²:« ÁU&® WOËR*UÐ —uFA« «c¼ bu¹ Íc« ¡wA«Ë v≈ tðdE?½ w U? b??Š v≈ W??I?O??{ dE½ W??N?łuÐ u?DÝ—√ c?š√ b??IË oŠ rN? s¹c« p¾Ë√ v?KŽ sÞ«u*« VI? d??B??I¹ Ê√ b¹d¹ u??N?? ¨W?MÞ«u*« rJŠ W?OKL?Ž w ‰UF?Ë d?ýU³? —Ëœ tð«– Xu« w rN? ÊuJ¹Ë ¨Ÿ«d²?ô« ¨ŸUMB«Ë Ÿ«—e« w …d?OHG« d?O¼UL'« œU?F³²?Ý« v≈ ÈœR¹ «c¼Ë ÆWËb« U?√ ÆW??O?ÝU??O?« ÂU??N*« W?Ý—U??L* Êu??×KB¹ ô rN½QÐ r?N?OKŽ rJ?×¹ s¹c« dD¹ sJ?¹ rK wÐU?OM« qO?¦?L?²« o¹dÞ s?Ž rJ(« w „«d?²?ýô« ÊUJ≈ Æ5(« p– w bŠ√ ‰U³Ð t?F??{Ë Íc« jOD??²« dŁ√ b??O?FÐ b??Š v≈ uDÝ—√ v?H?²??« b?Ë Ÿ«u½√ WQ???? v≈ W??³??MU?Ð åwzUD??H??«ò …—ËU??×?? w ÊuÞö??√ Æœb?F« qÐU??I? w …Ëd?¦« W??O?L¼√ “d?³¹ t½√ d?O??ž ÆW?HK²?<« d??OðU?Ýb« WDK?« Èb?? u¼ r?N*« qÐ ¨…d??¦J?« Ë√ WKI« rJ?% Ê√ rN*« s f?OK 5³UD*« ‚uI?Š W«bŽ sŽ U√ ÆÊu?LJ×¹ s UNJK1 w²« W¹œUB?²ô« WD?K?UÐ Êu????³U?D¹ l?O????L????'« ÊQÐ ·d????²????F¹ u?DÝ—√ ÊS???? ¨WD?K?UÐ √b?³*« u¼ ¨WU?Š q w W«b?FK b?Š«Ë √b?³? v≈ s¹bM²?? ¨rN??H½_ U?√ ¨W¹ËU?²? W?³B½√ rN Êu?J¹ Ê√ wG³M¹ s?¹ËU?²*« ”UM« Ê≈ qzU?I« …«ËU?*« vMF? d?¹b?Ið w sLJð WÐu?F?B« sJ?Ë Æö? s¹ËU??²*« d?O?ž U?? «d???O??¦?? 5F??? Ê«b??O?? w? Êu??u??H??²?¹ s Ê_ p– Æ…«ËU?????ö«Ë ÃËd?K …bO?Šu« WKOÝu«Ë Æ¡wý q w 5u?H²? rN?H½√ ÊË—uB?²¹ …«ËU?*U Æwö?š_« √b³*UÐ ·«d?²Žô« W¹U?NM« w w¼ ‚“Q*« «c¼ s Íc« u¼ d?O??)«Ë Æd?O?)« —U?O??F? ”U?Ý√ vKŽ U??N?OKŽ rJ×¹ Ê√ w?G?³M¹ ÆWDK« t ÊuJð Ê√ wG³M¹

168


UMOŁ√ v≈ u?DÝ—√ qB¹ ¨W???HK?²??<« d???OðU???Ýb« Ÿ«u?½_ q¹uÞ ÷d???Ž b???FÐË tO ÊuJð ô Íc« p– u¼ ÂuLF« tłË vKŽ —u²Ýœ qC√ Ê√ w¼ W−O²½ W?I??³D« U?N??O? VKGð w²?« WËbU? ÆW?×??O?×?ý Êu?Jð ôË ¨WÞd?H?? …Ëd?¦« »U?³Ý√ W?A?UM v≈ qI?²M¹ rŁ Æ«—«dI?²?Ý« d¦?_«Ë qC?_« w¼ vDÝu« √b?³? vK?Ž Ê«Ëb?F« u¼ wÝU?Ý_« V³??U? ÆU?N?²?×?UJ q?zU?ÝËË …—u?¦« wMF¹ ô ¨WMO?F V½«u?ł w rN¹ËUð Âb?Ž Ë√ ”UM« ÍËUð Ê_ ÆW«b?F« ÆvK¦?*« WËbK U??{d??Ž Âb??I¹ «d??O??š√Ë ÆV½«u??'« lO??L?ł w? pc?? rN½√ «—U????N*«Ë ¨VÝU?M*« r−????(« rN Êu?J¹ Ê√ w?G???³M?¹ WËb« Ác?¼ ÊUJ???? jO???% Ê√ W?¹d???A???³« 5?F« W???ŽUD?²???Ý« w ÊuJ?¹ Ê√ V−¹Ë ¨W???³???ÝU?M*« ¨o¹d??žù« s U¼uMÞ«u?? ÊuJ¹ Ê√ bÐ ôË ¨q³??ł W?L?? ‚u? s U¼œËb??×Ð W?O?U?L?A« »u??F?A« W?¹u?O?Š 5?Ð Êu?F?L??−¹ s¹c« r¼ r¼b??ŠË ¡ôR¼ Ê_ ÆWOdA« »uFA« ¡U–Ë dOŁQð ¨t?L−Š WP?{ rždÐ ¨t ÊU »U² v≈ d?OA½ Ê√ wG³M¹ «d?Oš√Ë p– ÆwŠd?*« »œ_« Ê«b?O? w U?L?O?Ýô ¨wMH« b?IM?« a¹—Uð w qzU¼ W??A?UM* tK? t?B??B?š Íc« »U??²J« u¼Ë ¨uD?Ý—_ åd?F??A«ò »U?²?? u¼ tð«– åd?F?A«ò kH? Ê√ kŠö¹ Ê√ wG?³M¹Ë ÆwL?×K*«d?F??A«Ë U¹b?O?ł«d?²« pc ¨¡UOý_« lM? WOKLŽ ¨w½U½uO« tK√ w ¨U?OdŠ wMF¹

(poetics)

¨włU?²½≈ ◊U?A?½ Í√ sŽ d?O?³?F?²K t??«b??²?Ý« ÂU?Ž t?łuÐ s?JL*« s ÊU? ÆwMH?« ÃU??²½ù« vKŽ «c?¼ UMU??O??Ý w d???B??²??I¹ «b????²??Ýô« «c?¼ sJË Æ UOÐ_« l½U u¼ ¨ÂuO« WLKJ« Ác¼ tKL% Íc« vMF*UÐ ¨dŽUAU UHOMBð ÂbI¹ u¼Ë Æ…UU;« vKŽ bL²F¹ ¨uDÝ—√ Í√— w ¨s q Ê≈ vI??O?Ýu?*« U?—Uð ¨W??O??I?³?« sŽ X×M«Ë d¹u??B??²« e?O??O??L?²?Ð √b?³¹ Êu?MHK Ÿ«u½_« e?O?L²ðË Æ…b?Š«Ë W?¾? U?NH?uÐ Y¹b?(« ÁUMF0 d?F?A«Ë hd«Ë t‡‡½√ dO?ž Æ…UU;« U?NÐ Àb% w²« ‚dD« nK²?< UF³ð d?FAK W?HK²<« WuQ …dJH« ÊS ‰U(« WFO?³DÐË Æ…UU;UÐ œuBI*« «bÐ√ UM ÕdA¹ ô U??N½≈  U??Oze??'« sŽ ‰U??I¹ Ê√ U??N??O?? sJ?1 w²« ¨q¦*« W?¹dE½ ¡u??{ w «b?²?Ý« vKŽ ÍuDMð uDÝ—√ bMŽ …U?U?;« Ê√ Ëb³¹Ë Æ U?OKJ« wU?%

169


»dG« WLJŠ ÆW?OI?O?I(« d?ŽU?ALK W?NÐU?A? dŽU?A? …—UŁ≈ qł√ s WFM?DB qzU?ÝË sH?« …dJ u?DÝ—√ s¼– w?Ë —Ëbð U¼d????ÝQÐ W???A????UM*« Ê√ U?M d???N?E¹Ë W?I¹dDÐ …UU?;« √b?³ t?O o³D¹ Íc?« Ê«bO*« u¼ «c¼ «œU? ¨w«—b« sŽ Y¹b(« v≈ uDÝ—√ qI²M¹ 5Š UŠu{Ë p– œ«œe¹Ë ÆUU9 WOFO³Þ ¡U??×½√ vK?Ž —u?B?¹ Ê√ sJ1 ”UM« „u?K?? ÆÍd??A??³« qF??H« …U??U??×?? ·b??N??²??½ b?? Ë√ Æj?³??CUÐ t??OKŽ r?¼ U?? vKŽ r¼—u??B?½ b??I?? ∫WŁöŁ ÆU?NM v?½œ√ ¡wý Ë√ ¨W¹œU?F« „uK« f?O¹U?I? s vKŽ√ ¡wý …U??U?×? …U??N?K*«Ë ©U¹b???O??ł«d???²«® …U??ÝQ*« 5?Ð e??O/ Ê√ U?MMJ1 u???×M« «c?¼ vKŽË w tOKŽ r¼ U2 rEŽ√ WI¹dDÐ dA³« —u?B¹ …UÝQ*« wH Æ©U¹bOuJ«® ¡«bÐ≈ 5ÐË UM?MOÐ ‰u?×¹ Íc?« b?(« v≈ UM?Ž …b?O?F?Ð sJð r Ê≈Ë ¨…U??O?(« U2 √uÝ√ WI¹dD?Ð ”UM« —uB² …UNK*« U?√ ÆrN«uŠQÐ nÞUF²? ÂUL²¼« w weN« dBMFU? Æ…UO(« w p×C*« V½U'« b?Rð UN½_ ¨tOKŽ r¼ Æ’U?š t?łuÐ «—U?{ U?B?I½ sJ¹ r? Ê≈Ë ¨U?B?I½ b?F¹ ÊU?½ù« W?O?B??ý u¼Ë ¨W?O?ö??š_« rO?I«Ë W?OMH« r?O?I« 5Ð Ãe*« s U?Žu½ U?M¼ kŠöMË wMH« d¹b?I?²« j³ðd¹ YO?Š åW¹—uN?L?'«ò …—ËU×? v≈ tK√ lłd¹ qO? sJ1 ô X׳« d?AU ÆUI?OŁË UÞU³ð—« WO?öš_«Ë WOŽU?L²łô« d?O¹UF*UÐ fO¹U?I*« qJÐ ·d?²?Fð ô …d?U? …dE½ w¼Ë ¨W?OU?Lł W?L?O? t ÊuJð Ê√ ÆW¦¹b(« WOÐœ_« Íc« d?FA«Ë ¨W?B? ÍËd¹ Íc« d?FA« 5Ð p– b?FÐ uDÝ—√ e?O1Ë sH« qQ ÆU«—b«Ë WL×K*« 5Ð eOOL²« v≈ ÍœR¹ «c¼Ë ¨UŁbŠ ÷dF¹ sË ÆW?????O?M¹b?« ”u?????ID?UÐ W?D³?ðd*« ¡U?????I?ù« ÊuM? v≈ l?łd¹ w?«—b« w vIKð X½U? WMOF? bO?ýU½√ s √bÐ b W?O½U½uO« …U?ÝQ*« Ê√ `{«u« d?O?A¹ t½√ tð«– k?HK WMJL*«  «d?O??H?²« s? Ê≈ qÐ ÆW?O?—Ë_« ”u?ID« Æ”u?O??—Ë√ “u?— s «e?— ÊU?? Íc« Ê«u?O?(« u¼Ë ¨e??ŽU?LK W??OMž√ v≈ w U?N²K?LJð Ê√ UL? ¨tragos w¼ e?ŽU*« vKŽ ‰bð w²« W?O½U½u?O« W?LKJ«Ë ”u????I?DK ÊU????? b????IË Æ…œu????A?½√ wM?Fð

ode w¼Ë

¨åU?¹b????O????ł«dðò W????L?K

¨t?OKŽ œd¹ —u?N?LłË ¨«—U?F?ý√ ÍËd¹ b?AM U¼—u? Âb√ w? W¹bO?ł«d?²«

170


UMOŁ√ «c¼ sË ÆbO?FÐ bŠ v≈ Ác¼ UMU¹√ w W?OM¹b« dzUF?A« w Àb×¹ U?L ÆuDÝ—√ 5³¹ UL ¨©”—uJ«® W?u'«Ë ‰Ë_« q¦L*« …dJ —uDð qJA« ¨UNLÝ« ‰b¹ UL ¨W³šUB« W¹eO½u¹b« œUOŽ_« sŽ  QA½ bI …UNK*« U√ ÆW³šU …œuA½√ wMF¹ Íc« ÊS ¨Xu« ‰«uÞ «bŠ«Ë U½“Ë Âb²¹ wzUMG« dFA« Ê√ 5Š vKŽË s r¼_« sJ? ÆW?HK²?<« ¡«e??ł_« w W?HK?²?? U½«“Ë√ Âb???²??ð …U?ÝQ*« W¹dE½ uDÝ—√ UMO≈ ÂbI¹ ôË ÆœËb×? …UÝQ*« w b¼UA*« —UÞ≈ Ê√ p– t??b?I?¹ U? Ê≈ q?Ð ¨Àb?(«Ë ÊU??e«Ë ÊUJ?*« …b?ŠË sŽ r?U?F?*« W?×??{«Ë s bÐ ö? ÆnOQ?²« wŽu½ w WMU? W?OKL?Ž «œËb?Š ÊuJ¹ Ê√ v≈ »d?√ Ê√ 5Š vKŽ ¨—u?B?× ÊUJ wË …b?Š«Ë W?Kł w W?OŠd?*« È]œRð Ê√ U?Šd? ‰UO?)« Âb?²?ðË ¨bŠ d?Ož v≈ WK¹u?Þ ÊuJð Ê√ sJ1 WL?×K*« Ê√ wG?³M?¹Ë ¨Íd?A?³« qF?H?« …U?U?×? U?N?½QÐ …U?ÝQ*« uDÝ—√ ·d??F¹Ë ÆU?N s¹—uFý b¼UA*« w dO¦ð Ê√Ë ¨Wu?IF œUFÐ√  «– ¨WKL²J ¨WK{U ÊuJð ÆdŽUA*« Ác¼ q¦0 tH½ dND²ð YO×Ð ¨WIHA«Ë W³¼dUÐ 5HÞUF² UN ÊuJð Ê√ V−¹ …UÝQ*« Ê√ uDÝ—√ b?R¹ ¨‰UL²ôUÐ oKF²¹ U?LOË nO?Cð ô …—U³?F« Ác¼ Ê√ ¨WK¼Ë ‰Ë_ Ëb?³¹ bË ÆW¹U?N½Ë jÝËË W¹«bÐ ö ∫U?U9 ‰uIF? ¡wý UNM œuB?I*« Ê√ dOž ¨d?O¦J« UMðU?uKF v≈ ¨WIM WI¹dDÐ —uD²ð Ê√Ë ¨WuI?F W¹«bÐ WDI½ …UÝQLK ÊuJð Ê√ bÐ U?N½√ vMF0 WKL?²J ÊuJð Ê√ bÐô U?N½√ Í√ ÆW?LÝU?Š W?−O?²½ U?N ÊuJðË X½U??? «–≈ vš«d??²¹ s?¼c« Ê_ ¨t??²??O???L¼√ r−??×?KË ÆU??Nð«c?Ð W??O??H???²J UN?½S ¨U‡‡‡Þd?H U‡‡‡¼d‡‡?‡‡B s‡U‡‡ «–≈ U?√ ¨wG³M¹ U2 ‰u?Þ√ WOŠd?*« Æs¼c« w X³¦ð ô Æ ôUFH½ô« dONDð o¹dÞ sŽ ÕËd« WOIMð w¼ …UÝQLK WOzUG« WKF«Ë o¹dÞ s?F?? Æ©d??O??N?D²«®

catharsis

W??O?½U½u??O?« W??LKJ?« vMF??? u¼ «c¼Ë

sŽ fHM« `¹eð ¨W?I?HA?«Ë W³¼d« wU?F?H½« ¨5K¹b?³« 5UF?H½ô« WÐd?& b?$ UM¼Ë ¨U?O?łö??Ž U?b¼ …U?ÝQ?LK ÊS? p– vK?ŽË ÆqL?(« «c¼ U?Nð«– ¡«—¬ tO X½U Íc« V½U'« U√ ÆVD« s «bL² Âb²*« `KDB*«

171


»dG« WLJŠ s WDOÐ WŽd?ł o¹dÞ sŽ ÃöF« Õ«d²« uN? ¨WU_UÐ r²ð uDÝ—√ s bÐ ö l³DUÐË ÆwHM« włöF« 5Bײ« s Ÿu½ u¼Ë ¨tð«– ¡«b« W??I???H??A«Ë W??³?¼d« ÊQÐ ¨…U??ÝQ*« W?¹U??G nu?« «c¼ w ¨¡d*« r?K¹ Ê√ Æ`ł—_« vKŽ `O× d√ u¼Ë ¨UFOLł UM½UJKL²¹ q?L??????FK? W??????HK?²??????<« V½«u??????'« w? dE?M?« v≈ u?DÝ—√ q?I??????²M?¹Ë U* U¼ôu w²« ¨W?O?Šd*« …b?I?Ž u¼ V½«u?'« Ác¼ r¼√Ë ÆÍb?Oł«d?²« ‰öš s UNð«– UOBA« oI% U —bIÐË Æö√ WOŠd*«  błË …uIUÐ …œu?łu*« WO?BA?« `³BðË ¨UN W?FÐUð bFð U?N½S ¨…b?IF« Ác¼ À«bŠ_« s ÊU?Žu½ „UMN ¨Àb?(« U√ Æ…b?IF« w qF?HUÐ WI?I×?² U?L?N?O½UŁË ¨d?O?B*« w T?łU?H*« ‰u?×?²« U?L?NË√ ∫W?U?š W?O?L¼√ U?L?N À«b?Š_« Ác¼ ÆWO?Šd*« …b?I?Ž w dŁR¹ lu²? d?Ož ·dÞ ·U?A²?« ÊuJ¹Ë ¨wG³M¹ U2 l—√ qzUCHÐ eOL²¹ ô hý vKŽ √dDð Ê√ wG³M¹ s tÐ ‰eM?¹ Íc« Ád¹b??Ið ¡u?Ý sŽ U?/≈ ¨WK¹–— sŽ ô ¨U??&U½ Á—U?O??N½« w …dO?¦ WK¦?√ n«u*« s ŸuM« «cNË Æ«–u?³M tKF−¹Ë UOKF?« t²½UJ Æw½U½uO« Õd*« Ê√ ¨W?O?B???A« W?'U?F?? WQ?? v≈ W??³?MUÐ ¨uDÝ—√ ◊d??²?A¹Ë d??????N?E?ð Ê√ bÐ ö??????? Æ5F?????? j?L?M W???????IÐU?D? ¡wý q? q³??????? ÊuJ?ð w¼ UL ¨WOKFH« …UO(« w Àb×¹ U* W?NÐUA …—u w  UOBA« tÐ rN?Hð Ê√ wG?³M¹ Íc« vMF?*« u¼ «c¼Ë ∫W?OŠd?*« …b?I?Ž w ‰U?(« dFA« Ê≈ WKzU?I«Ë ¨dš¬ l{u w uDÝ—√ UNÐ vœ√ w²?« …—U³F« pKð wH?? Æwze?'« nB¹ a?¹—U?²« Ê√ 5Š vK?Ž ¨W?OK n«u?? l qU?F??²¹ vKŽ wHCð w²« ¨W¹dA³« …UO×K W?UF«  UL« vKŽ ·dF²½ …UÝQ*« U½“Ë rO??I¹ ô uD?Ý—√ Ê√ kŠö½ Ê√ rN*« sË Æ«b??Šu?? U??FÐUÞ qL??F« s ržd« vKŽ ¨wŠd*« ëdšù« V½Uł rÝ« tOKŽ oKD½ b U* «dO³ w tK d??B??×M¹ œUJ¹ t??U??L?²¼« Ê√ p– v?MF?Ë ¨tM?Ž Àb?% b?? t½√ U?N½√ vKŽ U¹bO?ł«d²« v≈ dE½ t?½√ ezU'« sË ÆqL?FK WOÐœ_« W?LO?I« ÆÕd*« vKŽ qO¦L²K `KBð U —bIÐ …¡«dIK `KBð

172


UMOŁ√ w WKU?ý W?¹dE½ UMO≈ Âb?I¹ ô åd?F?A«ò »U??²? ÊS? ¨‰U?Š Í√ vKŽË d?OŁQð UN ÊU? w²« d?O¹UF?*« s «œbŽ Õu?{uÐ ÷d?F¹ qÐ ¨‰UL?'«Ë sH« sŽ t?ŽUM²?« u¼ t?O? U? r¼√Ë ¨5(« p– c?M wÐœ_« b?IM« w r?{ ¨U?Nð«– ‰U?L?Ž_« vKŽ Áe?O?dðË ¨Áb?U?I?Ë V?ðUJ« d?ŽU?A? sŽ Y¹b?(« Æt bL×¹ d√ u¼Ë

¿¿¿ ÆwKI?F« rKF« —u?NEÐ Êd?²« b? W?O½U½u?O« WH?KH« —u?Nþ Ê√ UM¹√— b?I Èu?B??I« œËb??(« bMŽ d?NE?ð Ê√ W?O??H?KH« q?U?A*« W??F?O??³Þ s Ê_ p– XË cML?? Æ U??O?{U¹d?« vKŽ ’U??š t?łuÐ ‚b??B¹ «c¼Ë ÆwL?KF« Y×??³K ÆW?O½U½u?O« W?H?KH« w U?OÝU?Ý√ «—Ëœ W?ÝbMN«Ë »U??(« Èœ√ À—u?žU¦?O? ∫œb?B« «c¼ w WU?š W?OL¼√  U?O?{U¹dK qF?& …œbF?²? »U³?Ý√ „UM¼Ë UNKŠ Ê√ wMF¹ ô «c¼Ë ÆrU?F*« W×{«ËË WDOÐ WO?{U¹d« WKJA*« Ê√ UNË√ qUA*« Ê√ d?Ož ÆvMF*« «c?NÐ WDOÐ ÊuJð Ê√ 5F?²¹ ô UN½≈ qÐ ¨U?Lz«œ qNÝ nzU?þË rKŽ q?U???A0 X½—u???? U??? «–≈ WDO????Ð  U???O???{U?¹d« w W?¹œU???F« dOK …dI²? WI¹dÞ UN¹b ÊQÐ eOL²ð  UO{U¹d« Ê√ U?O½UŁ ¨ö¦ ¡UCŽ_« Ác¼ v?≈ Èb???²?¼« b??? U???? h????ý ÊuJ?¹ Ê√ bÐ ô l³?DUÐË ÆÊU?¼d???³?« w Ÿ«d??²?š« w?¼  U?³Łù«Ë ÊU?¼d?³?« W?O??u??L?Ž Ê√ l?«u«Ë Æ¡b?³?« w W?I?¹dD« Õu?{uÐ ÊU¼d?³?« W?H?OþË d?NEð W?{U?¹d« wË Æb¹b?×?²« t?łË v?KŽ w½U½u¹ —«œ U? q s r?žd« vKŽ v²?Š ¨Èd?š_« Âu?KF« rEF? w Áb??$ U? ‚u?H¹ ÊU¼d³« w? Àb×¹ U W?IO?IŠ ‰uŠ rN? ¡uÝ s Àb?Š UË  UA?UM s u?×M« vKŽ rNHð Ê√ œd?−0 ¨w{U¹— ÊU¼dÐ Í√ ZzU?²½ ÊS U?¦UŁË ¨w{U¹d« Í√ vKŽ UC¹√ ‚b?B¹ «c¼ ÊS ‰U(« WF?O³DÐË Æpý Í√ q³Ið ô ¨`O?×B« Ê√ u¼  UO?{U¹dK eOL?*« ¡wA« sJË ÆWu³I? tðUbI? ÊuJð rOKÝ ÊU¼dÐ w UM½√ 5Š qŽ ¨UNð«– ÊU¼d³« WOKLŽ s √e−?²¹ ô ¡eł  UbILK pu³ ÈbŠ≈ ÊuJð Ê√ s Uuš ¨lzUu«Ë ZzU²M« 5Ð ULz«œ Ê—UI½ Èdš_« s¹œUO*« v≈ ÃU??²?% U??N?ł—U??š lzU??Ë  U?O??{U¹d« w b??łuð ö? ÆWK?ÞUÐ  U?b??I*« lO?L?ł w W?H?Ýö?H« ·d?²?Ž« b?I? ¨Ác¼ 5I?O« W?L?Ý v≈ «dE½Ë ÆW½—U?I?

173


»dG« WLJŠ sJ1 U?2 oŁË√Ë l—√ Ÿu½ s? W??d???F0 U½œËeð U???O??{U¹d?« ÊQÐ —u??B???F« ULMOÐ ¨WdF*« w¼  UO{U¹d« Ê≈ ÊËdO¦? ‰UË Ædš¬ Ê«bO Í√ w tÐU²« ¨‰u?I½ Ê√ lOD²??½Ë ¨ U?uKF?LK d?š¬ —b?B? Í√ vKŽ n?u« «c¼ «ËdJ½√ rU?Ž v≈ w?L?²Mð  U?O?{U?¹d« Ê≈ ¨åW¹—u?N?L?'«ò …—ËU??×? W?G 5b???²?? h²?ð Èdš_« s¹œU?O*« Ê√ 5Š vKŽ ¨Wd?F0 U½œËeð wN rŁ sË ¨—u?B« Ê√ l«u«Ë ÆUMþ ô≈ ¨÷Ëd?H« s?Š√ vKŽ ¨U?NMŽ pK/ ô w²« ¨ U?Oze?'UÐ U?N??O? lÝuð b?Ë ÆW¹—u??žU?¦?O??H«  U?O?{U¹d« v?≈ U?NK√ lłd¹ q¦?*« W¹dE½ bMŽ XA?LJ½« U?N½√ 5Š vKŽ ¨ U?OKJK W?U?Ž W¹dE½ U?NKF?ł YO×?Ð ◊«dI?Ý Æw{U¹d« rKF« Ê«bO v≈ Èdš√ …d ÊuÞö√ v≈  U??O??{U¹d?« w ◊U??AM« e??d?? q?I??²½« ¨lЫd« Êd??I?« W¹U??N½ »d??Ë ¨Â Æ‚ ≥≥≤ ÂU?F« w WM¹b*« Ác¼ fÝ√ b? d?³?_« —bMJÝù« ÊU?Ë ¨W¹—bMJÝù« v≈ «dE½Ë ÆjÝu?²*« d?׳?« w W¹—U−?²« e?«d*« r¼√ s W?Žd?Ð X׳?√Ë 5ÐË »dG« 5Ð ‰UBð« WDI½ qJAð UN½S ¨‚dA« rOU√ WЫuÐ vKŽ nIð UN½√  d?A²½« …d?O?B …d?²? bFÐË Æ”d?H« œöÐË qÐUÐ s W?Oðü« W?OU?I?¦«  «dŁR*« bË ÆW?ŽdÐ ©w½U½u?O«® wMOKN« lÐUD« X³?²«Ë ¨…d?O³? W¹œuN¹ W?HzUÞ UN?O lO?Lł w …d?O?³ …d?N?ý U²?³?²?« W³?²JË W?Ý—b Êu?O½U½u?O« Êu?¦ŠU?³« fÝ√ Èd?š√ WŽu?L?−? Í√ W¹—bMJÝù« W³?²J w½«bð s?Jð rË ¨.bI« r?UF« ¡U?ł—√ WHKH«Ë .bI« rKFK b¹dH« —bB*« «c¼ Ê√ k(« ¡uÝ s sJ ÆV²J« s vKŽ d?B?O? ”u?Ou¹ qU?×?ł Xu?²?Ý« U?b?MŽ Ê«d?OM« t?²?L?N?²« b? W1b?I« sŽ WOL¼_« WL?OEŽ œ«u bÐ_« v≈ XŽU{ pcÐË ¨Â Æ‚ ¥∑ ÂUF« w WM¹b*« q√ Èdš√ ¡U?Oý√ „UM¼ Ê√ w pý ôË ÆwJO?ÝöJ« dB?F« w »U²J« —U?³ U?bMŽ ¡«eF« iFÐ Âb?I¹ dÞU)« «c?¼ ÊU U0—Ë ¨Xd?²Š« b? dO?¦JÐ WO?L¼√ Æ U³²J dObð sŽ lL½ tLOU?Fð wIK¹ ÊU Íc« ¨”bOK√ u¼ W¹—bMJÝù« wO{U¹— d?Ný√ ÊU åElements d??UMF« Ë√ ÊU??—_«ò tÐU??²?? ‰«“U?Ë Æ Ƃ ≥∞∞ ÂU??F« u??×½ ¨»U²J« «c¼ w lL?−¹ uN Æw½U½uO« rKF« UM t?dð U rEŽ√ s «bŠ«Ë ¨Ád??B?Ž w? Xd??Ž w²« W??O?Ýb?MN« ·—U??F*« q ¨W??OÞU??³M²??Ý« W?I?¹dDÐ

174


UMOŁ√ dOž ¨u?¼ Á—UJ²Ð« s sJ¹ r ”bOK√ »U² t?LC¹ U2 «dO¦? ÊS «cJ¼Ë ‰«uÞ »U?²?J« «c¼ qþ b?IË ¨Ÿu??{u?LK w−??NM*« ÷d?FUÐ t s?¹b½ UM½√ «“uMO?³?Ý« ÷d?Ž U?bMF? ÆÊËdO?¦J?« t¹c²?×¹ Ê√ ‰ËU?Š U?ł–u/ —u?B?F« Íc« Öu??LM?« u¼ ”b??OK√ ÊU?? ¨W??O???ÝbM¼ W??I¹dD?Ð å‚ö??š_«ò tÐU??²?? ÆsðuO½ å∆œU³ò sŽ ‰UI¹ «c¼ q¦Ë ¨ÁUUŠ ¨UM¹√— U?L? ¨ÊËd?šQ?²*« Êu¹—u?žU?¦?O?H« U?N?'U?Ž w²« öJA*« s ÊU? ÆWKB?²*« —Ëc'«  U?FÐU?²² …œb?× U?L?O U?NH?uÐ ¡U?LB« œ«b?Ž_« s¹uJð X³ðdðË ÆWKJA*« Ác¼ sŽ WKU WOÐUŠ W¹dE½ Í√ bŠ√ mB¹ r p– lË qþ t½≈ –≈ ¨wÐU??Š ”UÝ√ v?KŽ VMK ÷d?Ž .bIð W?U×?²?Ý« p– vKŽ UL?Ý« ¨tÝUO? sJ1 ô Íc« œbF« Í√ ¨r_« œb?F« ¡UDŽ≈ qO×?²*« s b?? WÐu??F?B?« Ê≈ qÐ ÆnK²??¹ d??_« ÊS?? ‰«uÞ_« WU??Š w U??√ ÆU?O??L??— Ô rzU 5U« ÍËU² YK¦ dðu r— ¡UDŽ≈ WËU× w …d ‰Ë_ XHA VM« sŽ WKUJ² W¹dE½  dNþ pc Æ…bŠ«Ë …bŠË tFK{ ‰uÞ W¹Ë«e« ÊU? Íc«

Eudoxus ”u??œu?¹ ÊU? U?N?Žd?²??? Ê√ Ëb?³¹Ë ¨W??ÝbMN« w

U???NÐ W¹d?EM« Ác¼ U?MO≈ XK?Ë w²« …—u???B« U???√ ¨ÊuÞö???_ «d???U??F??? Õu??{u« s —b??I?Ð U??NK WQ??*« X?{d?Ž Y?O??Š ¨”b??OK√ bMŽ U?¼b??−M l »U????(« v≈ …d??O?š√ …œu??Ž XŁb??Š rŁ Æ»U??−??Žù« v≈ u??Žb¹ W??b«Ë UbMŽ —UJ¹œ Ê√ l«u«Ë ÆÂUŽ wHQÐ p– bFÐ W?OKOKײ« WÝbMN« Ÿ«d²š« wLKF« vKŽ_« q¦*« lÐU²¹ ÊU? ¨d³'UÐ ZUFð Ê√ sJ1 W?ÝbMN« Ê√ ÷d²«  —UJ¹œ Âb?¼ 5ŠË Æ◊«d??I??Ý bMŽ p?O??²JU¹b« t??b??N??²???Ý« Íc« t????H½ «c¼Ë ÆUN?OKŽ WÝbMN« wM³¹ rŽ√ ∆œU³? błË ¨WÝbMNUÐ WU?)« ÷ËdH« rN?ŠU?$ Èb U?√ ¨W?O1œU?_« uO?{U¹— t?O≈ vF?Ý Íc« ·b?N« u¼ tMO?FÐ Æ«bÐ√ tdF½ s d√ uN tžuKÐ w bIË ¨Y¹b?(« vMF*UÐ W²?×Ð W{U¹— u¼ ”b?OK_ åÊU—_«ò »U?² Ê≈ ¨ öJA*« pK²?Ð 5L?²N? «u½U? rN½_ r?NŁU?×Ð√ W¹—bMJÝù« u?O?{U¹— lÐUð Ác¼ d???NE?ð ôË ÆW???O1œU???_« À«dð »—œ vK?Ž s¹dzU???Ý p?– w «u½U???Ë bMŽ t?Ð d??NEð Íc?« Õu??{u« s t?????H½ —b??IU?Ð WU??Š Í√ w W???L??«

175


»dG« WLJŠ ÊuJð Ê√ sJ?1 W?ÝbMN« Ê√ v?≈ `O?LKð j?Ð√ t¹b b?$ ô –≈ Æ”b??OK√ UÐ√œË U½«d wC?²I¹ «cN rKŽ ÊU?Ið≈ ÊS p– sŽ öC?Ë ÆUOKLŽ …bO?H W?ÝbMN« tLKF¹ Ê√ ”b?OK√ v≈ d?B pK VK?Þ UbMF? «cJ¼Ë Æö¹uÞ błu?¹ ô t½√ u¼ tÐ »Uł√ Íc« d?ON?A« œd« ÊU ¨WKN?Ý WKOK ”Ë—œ w Æ UO{U¹d« v≈ wJK o¹dÞ ÆWOKLŽ …bzU UN sJð r  UO{U¹d« Ê√ œUI²Žô« QD)« s t½√ dOž ÊU?O??Š√ w Q?AMð ô W?O??{U¹d« qU?A*« Ê√ œU??I?²?Žô« pc?? QD)« sË ¨¡wý WMO??F? W¹dE½ q√ s?Ž VO?IM²« sJ? ÆW?OKL?Ž q?U?A? s …d?O??¦? ¨”UM« UL?NMOÐ eO1 ô ÊUUL?²¼« Ê«cN Ædš¬ ¡wý U?Nð«– w UN²?'UFË vKŽ Âu?K« ¡U?I?ù vMF?? ö? ÆW¹U??HJ?« t?O?? U0 ¨ÊU??O??Š_« s d?O??¦?? w nAJ?K W?O??ŽU??L?²??łô« ·ËdEU?Ð U?O??U?? U?U??L??²¼« b?³?¹ r t½_ ”b??OK√ Â]b?Ið 5× Æt?Ð ÂUL?²¼« ¨WÞU?³Ð ¨t s?J¹ r ¡wý «c¼ Ê≈ –≈ ¨w{U¹d«  d?Nþ w²« W?I¹dD« X½U? U¹√ ¨W?O{U¹d?« Wd?F*« s WMO?F? W?OL? t?O≈ VOðdð w UNFC¹Ë ¨UN²?'UF o¹dÞ w wC1 t½S ¨ UuKF*« Ác¼ UNÐ vKŽ t?²×? nu²ð ô W?OLKF« W?Ý—UL*« s Ÿu½ «c¼Ë ÆoO?œ wÞU³M?²Ý« vKŽ o³DM?ð  UEŠö*« Ác¼ Ê≈ qÐ ¨d?š¬ ¡wý Í√ vKŽ Ë√ lL?²?:« l{Ë ”UM« —UE½√ t?łuð d?B?F« ŸU?{Ë√ Ê√ ¨l³DUÐ ¨`O?×? ÆU?Nð«– W?H?KH« w U??N?O≈ rN??N??łuð Ê√ s ôbÐ s¼«d« Xu?« w WMO??F?  öJA?? v≈  U¹dEM« W?L?O w? ‰UŠ ÍQÐ dŁR?¹ ô «c¼ Ê√ dO?ž ¨oŠô Ë√ oÐU?Ý XË Æ öJA*« Ác¼ WNł«u* l{uð w²« vL?¹ U? u¼

Eudoxus

¨f?œu¹ v≈ VM¹ d?š¬ Ÿ«d?²?š« „UM¼Ë

»U???Š w Âb???²?ð W??I¹dÞ w¼Ë ¨‚«d?G??²?Ýô« Ë√ œU??HM²?Ýô« W??I¹dDÐ œU?HM²??Ý« u¼ UM¼ ·b?N«Ë ¨ U?O?M×M Ë√ ”«u?√ U¼b?% w²?«  U?ŠU?*« U??NðU??ŠU??? W??d?F?? sJ1 j?Ð√ ‰UJýQÐ t??¾K o¹d?Þ sŽ ÕU?²?*« ÊUJ*« »UŠ WUŠ w Àb×¹ U u¼ ¨√b?³*« YOŠ s ¨j³CUÐ «c¼Ë ÆWuNÐ ÊU b?IË Æt …bN?2 ¨l«u« w ¨œUHM²?Ýô« WI¹dÞ X½U? Íc« ¨qUJ²« r Íc« ¨”b?O?L?ý—√ u¼ Ác¼ »U??(« WI?¹dÞ Âb?²?Ý« w{U¹— d?N?ý√

176


UMOŁ√ «c? U?ÝbMN? U?C?¹√ ÊU? qÐ ¨jI? U?O?{U¹d« Ê«b?O? w U??L?OEŽ sJ¹ „—UðuKÐ Œ—R*« d–Ë ÆÆ…“u?«dÝ w ‘U?Ž bË ¨¡U¹eO?H« w «“—UÐ U*UŽË Ê√ s WM?¹b*« W¹U??L??Š w …d?? s? d??¦??√ tðb??ŽU??Ý W??OMH?« tð«—U??N?? Ê√ ¨U?NKL?QÐ W?OK?I? ÊU?Ëd« «e?ž W¹U?NM« wË Æ¡«b?Ž_« ‘u?O?ł U?N?ŠU?²?& ‰öš ”b?OL?ý—√ q²Ë ¨≤±≤ ÂUŽ w WM?¹b*« XDIÝË ¨…“u«d?Ý UN?FË UO½UË— U¹bMł Ê≈ …—uDÝ_« ‰u?IðË ÆUNö²Š« X³IŽ√ w²« dO?b²« WOKLŽ WKJ?A?? qŠ vK?Ž t??O?? nJ?F¹ ÊU?? Íc« X?u« w ¨ö??O???²?? Á«œ—Q?? t?MFÞ Æt²I¹bŠ w ‰Ud« vKŽ UNLÝ— WOÝbM¼ lDI?« lOÐdð qł√ s? œU?H?M²??Ýô« W??I¹dÞ ”b??O??L??ý—√ Âb???²??Ý« b??Ë WG?O v≈ ‰uu« sJ1 ¨hUM« lD?I« v≈ W³MU?³ Æ…dz«b«Ë hUM«  U?¦K¦*« s? W¹U?N½ ô U? v≈ VU?F??²? œb?Ž rÝ— o¹dÞ sŽ W?I??O?œ W¹œb?Ž œb?F« vKŽ n?u?²ð WÐU?łù« ÊS? …dz«b« WU?Š w? U?√ Æd?G?_U? d?G?_« ÊU? U*Ë ÆdDI« v≈ jO;« W?³½ u?¼Ë ¨å◊ò WO?³¹dI?²« W³?M« q¦1 Íc« v≈ ‰u?uK? U?N?«b???²?Ý« sJ1 œU?HM?²?Ýô« W?I¹dÞ ÊS?? ¨r√ «œb?Ž «c¼ WOł—UšË WOKš«œ WLE²M ôUJý√ lC½ «cJ¼Ë ¨W³M« ÁcN WO³¹dIð d¹œUI d¦?Q d¦√ »d?²Ið YO×Ð ¨Z¹—b?²UÐ UNŽö?{√ œbŽ œ«œe¹ Ÿö{_« …œbF?² q√ U?N?F??C½ w²« Ÿö?{_« …œb?F?²?*« W?OKš«b« ‰UJý_« qE?ðË ÆjO?;« s ¨d?¦√ U?Lz«œ WO?ł—U)« ‰UJ?ý_« qEð ULMOÐ ¨…dz«b« s? ULz«œ U?NDO×? w ÆœbF« w Ÿö{_« œU¹œ“« l Z¹—b²UÐ ‰¡UC²¹ ‚dH« Ê√ dOž ”u???O½u?uÐ√ ÊUJ? YU???¦« Êd???I?« w d???šü« rOE?F« w{U?¹d« U???√ ¨W??OÞËd??<«  U???ŽUDI« W¹d?E½ Ÿd??²??š« Íc« ¨Í—bM?J«

Apollonius

q Ê≈ –≈ ¨W??U??)« ÷Ëd?H« s?Ž wK??²K d??š¬ ôU?¦?? b??$ U?C?¹√ UM¼Ë Ác¼ qþ w Ëb?³ð 5?L?O?I?²?? 5Dš 5Ð rÝdð w²« W?OM?×M*« ‰UJý_« ÆwÞËd<« lDI« u¼ ∫bŠ«Ë ¡wA WUš ôUŠ UN½√ vKŽ W¹dEM« Á“d????Š√ ÕU???$ rE?Ž√ ÊS??? Èd????š_« s¹œU????O*« v≈ W????³????MUÐ U????√ q³? s UMŁb??% b?Ë ÆpKH« Ê«b?O? w `ł—_« vKŽ ÊU?? Êu?O½U½u?O« Ê√ vKŽ Æs¹œb?F?² W?H?Ýö UM²?A?UM bMŽ  «“U?$ù« Ác¼ iFÐ sŽ

177


»dG« WLJŠ W¹ed? W¹dE½ nA? u¼ …d²H« Ác¼ w? oI% “U$≈ V−?Ž√Ë rEŽ√ d???U????F??? u?¼Ë ¨wÝu???U????« ”u???š—U?DÝ—√ Ê√ Ëb????³¹ –≈ ÆfL????A« ö?U? U?{d??Ž Í√d« «c¼ ÷d?Ž s ‰Ë√ ÊU? ¨”u?O½u?uÐ√Ë ”b?OK_ »d? WO1œU?_« w tÐ U?d²?F ÊU? t½√ ezU?'« s ÊU Ê≈Ë ¨ö?BH? ‚uŁu*« ¨”b??O?L??ý—√ …œU?N?ý ÊS?? ‰U?Š Í√ vKŽË Æl?Ыd« Êd?I« W¹U??N½ b$ UL? ÆqFHUÐ W¹dEM« Ác¼ oM²F¹ ÊU ”u?š—UDÝ—√ Ê≈ ‰uIð ¨UNÐ Ê≈ ‰u????I« u¼ W?¹dEM?« Ác¼ d¼u????łË Æ„—Uðu?KÐ b?MŽ U???N????O≈ «—U????ý≈ ¨Âu??−M?«Ë w¼ W??²ÐUŁ q?Eð w²« f?L??A« ‰u??Š —Ëbð V?«uJ«Ë ÷—_« ÊU????Ë ÆU¼—«b???? w U?¼d????O???Ý l? U¼—u????×???? ‰u????Š —Ëbð ÷—_« Ê√Ë b?? ¨lЫd« Êd??I« v≈ w?L?²?M¹ w1œU??√u¼Ë ¨ Heraclides ”b??OK«d¼ Ê√ 5Š v?KŽ ¨Âu??O?« w …d?? U?¼—u??×??? ‰u??Š —Ëbð ÷—_« Ê√ ·d???Ž rK p– vKŽË ÆfU)« ÊdI« v≈ wL²M¹ UHA X½U —«b*« W¹ËUCOÐ „UM¼ X½U? bI? p– lË ¨UBU?š «—UJ²Ð« ”u?š—UDÝ—√ W¹dE½ sJð …bzU?« …dEM« vKŽ ¡Íd'« ÃËd?)« «c¼ ÁU& ¨…Ë«b?Ž qÐ ¨Wu?Bš ÊQÐ ·d?????²?????F½ Ê√ s? bÐ ôË ¨5?(« p– w ÍœU?????F« ÊU??????½ù« Èb vKŽ p?–Ë ¨W?H??Ýö??H« iFÐ vKŽ v?²?Š Êu?KL?²??A¹ «u½U?? U??N??u?B??š sŽ ÷—_« WŠ«“≈ Ê_ p– ƉË_« q;« w W?Oöš√ »U?³Ý_ `ł—_« b??Ë ÆW?O??ö??š_« d??O¹U?F?*« Âb¼ v≈ ÍœRð Ê√ s b?Ð ô rU?F?« e?d?? 5O½U?½u??O« W??³UD? b??Š v≈

Cleanthes

f¦½U???OK ·u??KO???H« V¼–

W?uQ*« d?O?ž ¡«—ü« ÊS «cJ?¼Ë ƉöC« W?L?N?²Ð ”u?š—UDÝ—√ W½«œSÐ …—uDš ÊU??O??Š_« i?FÐ w U??N ÊuJ?ð Âu??−M«Ë d??L??I«Ë f?L??A« sŽ `³?√ ”uš—UDÝ—√ Ê√ Ëb?³¹Ë ÆW?ÝUO?« w W?C«d« U?N?H½ ¡«—ü« Èœ√ b??Ë ÆkH?×??²« s d??³?√ —b??IÐ tz«—¬ sŽ d??³?F?¹ W?“_« Ác¼ b??FÐ w W????OM?¹b« d???ŽU????A*« …—U?Ł≈ v≈ ¨„d????×???²ð ÷—_« Ê≈ q?zU???I?« Í√d« Æ”uJO½dÐu? W¹d?E½ u?OKOU?ł oM²?Ž« U?bMŽ ¨…—u?N?A? Èd?š√ W?³?ÝUM …œU?Ž≈ Ë√ ¡U??O?Š≈ vKŽ d??B?²??« b? ”uJO½d?Ðu? Ê√ kŠö½ Ê√ wG??³M¹Ë „UM¼Ë Æ”u??U??Ý w ‘U??Ž Íc« w?½U½u??O« wJK?H« W¹dE½ ·U??A??²??«

178


UMOŁ√ UÞuD? Èb?Š≈ w ”u?š—UD?Ý—√ rÝ« qL?% W?O?A?U¼ WEŠö? ”UO sŽ U√ ÆlÞU u×½ vKŽ WIOI(« Ác¼ vKŽ bNA𠨔uJO½dÐu r ZzU?²M« ÊS ¨w?LA« ÂUEM« qš«œ w W?O³?M« œUFÐ_«Ë Âu?−(« 5Ð W?U?LK d¹bI?ð qCQ? ÆÕU−M« s t??H½ —bI« v≈ U?NK qBð b?FÐÔ U??√ ÆW?O?I?O??I?(« W?U?*« nB?½ u?×½ mK³¹ ÊU?? fL?A«Ë ÷—_« ÷—_« dD v≈ qu²«Ë ÆWb« s ‰u?IF —bIÐ VÔŠ bI? dLI« “U?$ù« «c¼ oI?% bË ¨`O?×?B« rd« s WzU*« w ±∂ œËb?Š w W??????³??????²J?* UM?O??????√ ÊU????? Íc?«

Eratosthenes

f?OM?¦?????Ýuð«—≈ b?¹ vK?Ž

¨÷—_« jO×? fOI¹ wJK? ÆUŽ—UÐ UO?LKŽ UEŠö ÊU?Ë W¹—bMJÝù« X½U?Ë ÆbŠ«Ë ‰uÞ jš vKŽ U?³¹dIð ÊU?FIð WEŠö?LK 5²DI½ —U?²š« Íc« ¨ÊUÞd???« —«b?? vKŽ

(Syene) åwMO???Ýò

w¼ 5²DI?M« Èb??Š≈

sŽ p– kŠô b??Ë ¨…d?O?NE?« XË U?N?²??L? w ÁbMŽ fL??A« ÊuJð qO? WzU?L?FЗ√ …b?F?³? vKŽË ÆW?I?O?LŽ d?¾Ð w f?LA?« ”UJF½« o¹dÞ W¹Ë«“ b?¹b???% u?¼ ÂeK¹ U???? q ÊU???? ¨W¹—bM?JÝù« w ¨‰U????L???A?« v≈ bŠ_ qþ d?B√ ”UO? o¹dÞ sŽ tÐ ÂUO?I« qN¹ d?√ u¼Ë ¨fLA« jO??×??? vKŽ ‰ôb??²??Ýô« W?u??N??Ð sJ?1 W??uKF*« Ác?¼ sË ÆëdÐ_« ÆU¼dDË ÷—_« U?ÝU??Ý√ p–Ë ¨W?Žd?Ð w?Ô½ b? U?uK?F*« Ác¼ s d?O?¦?J« Ê√ vKŽ ÂuN?H*« sË Æ5(« p– w W?OM¹b«  «bI?²F*« l ÷—U?F²ð X½U? UN½_ Ê≈ –≈ ¨QD)« «c¼ »UJð—« w «uLNÝ√ b rNH½√ WHÝöH« Ê√ Õu{uÐ w²« W??O??ö?š_« W¹d?EM« vKŽ ¡U??C??IUÐ œb??N¹ ÊU? b?¹b?'« pK?H« rKŽ v≈ b¹U;« V«d*« WIOI(« Ác¼ lbð b?Ë ÆWO«Ëd« Wd(« UNÐ XU Ê√ d?O?ž ÆtMŽ wK?²« wG?³M¹ rŁ sË ¨TO?Ý V¼c? W?O?«Ëd« Ê√ sKF¹ Ê√ «c¼ vKŽ r¼ƒ«—¬ Ê«bð s¹c« p¾Ë√ Ê√ b?R*« sË ¨WO?U¦ W?×O?B½ Ác¼ Ê√ rFM« —b?½√ s Ê√ l«u«Ë ¨‰U??²? öÐ rN??F?u?? sŽ «uK??²¹ s u??×M« Xu« w? œd??&Ë ŸUM²???UÐ UMO??F??? U¹√— oM²??F?¹ Ê√ vKŽ «—œU?? ¡d?*« ÊuJ¹ Ê√ ¨dA³« s? r¼dOž s d¦√ ¨¡U?LKF« WHÝöH« ‰ËU?×¹ U «c¼Ë Ætð«–

179


»dG« WLJŠ U2 d?¦??√ t?O? Êu?×?−?M¹ ô W¹U?NM« w «u½U?? Ê≈Ë ¨t?OKŽ rN???H½√ «uЗb¹ w²« q?zU??Ýu« qC??√ s? U??O??{U¹d« Ê√ vK?Ž ÆÍœU??F« ÊU??½ù« `?−M¹ Ê√ W?œU?B*« qO?³? s sJ¹ r UM?¼ sË ¨ÁU?&ô« «c¼ rŽœ vKŽ b?ŽU?ð ÆtH½ Êü« w 5O{U¹— «u½U WHÝöH« s «dO³ «œbŽ W?U?{ùUÐ  U?O{U?¹d« Ê√ bR?½ Ê√ UM³?ł«Ë s ÊU U?0d ¨«d?O?š√Ë w `?Hð ¨U??N?³?O?dð Õu?{ËË U?Nðö?JA? WÞU?Ð s tÐ e?O??L?²ð U? v≈ W???ÝU???Š ÊuJK1 «u?½U??? 5O½U½u???O« Ê√ l?«u«Ë ƉU???L???'« oK) ‰U???:« W³MUÐ Âb²½ Ê√ UM “Uł «–≈ ¨WU¼d« …b¹b?ý ©WOULł® WOIOD²Ý« kH? mO??? b???I??? ∫d????šQ???²??? XË w? ô≈ ·d???F¹ r «d????O???³???Fð r?N???O≈ ·u??KO??H« b¹ vKŽ ¨d??A?Ž s?U?¦« Êd??I« w …d?? ‰Ë√ åU?I??OD²??Ýô«ò Íc« Í√d?« ÊS??? ‰U???Š Í√ v?KŽË Æ Baumgarten sð—U????−???ËUÐ w?½U*_« ¨‰U?L'« w¼ W?I?O?I(« Ê≈ ‰U? 5Š

Keats f²?O?

dŽU?A« tMŽ »d?Ž√

¡UMÐ v?KŽ U??C?¹√ «c¼ o³D?M¹Ë ÆW??O?½U½u??O?« ÕËd« s rN?K²????? Í√— u¼ ¨Ê«b??O?*« «c¼ w U???N??b?????²??½ w?²« rO¼U???H*U?? ¨w?{U¹d« ÊU¼d???³« ÆwULł lÐUÞ «– rO¼UH w¼ ¨“U−¹ù«Ë ÂUJŠ_U

180


WOMOKN«

3

WOMOKN« fU?)« ÊdI?« s ‰Ë_« ¡e'« ÊU? «–≈ …«e?G?« ÊuЗU?×¹ 5?O½U½u?O?« b?N??ý b? Æ Ƃ lЫd« Êd??I« s ‰Ë_« ¡e??'« ÊS? ¨”d??H« pK® rOEF« pK*« W¹—uÞ«d?³≈ Ê√ X³?Ł√ b s 5b vKŽ eJðd?¹ UöLŽ X½U? ©”—U W??ŽU??L???ł Ê√ åÊu??uM¹“ò X?³??¦¹ r√ Æ—U?????H« s?Š√ s?¹c« 5O½U½u?O?« bM'« s …d?O??G? tłË w œuLB« lOD²ð rNðœUOË rN³¹—bð øUNð«– rN{—√ w v²Š ¨”dH« Ëd³ł qI???²½« ¨d???³???_« —bMJ?Ýù« b??N???Ž ‰uK?×ÐË ‰ö?šË ¨Âu??−?N« WKŠd?? v≈ w½U½u?O« r?U?F« v‡?‡‡≈ Æ Ƃ ≥≥¥ s ¨—U???B??  «u?MÝ d??A???Ž W?O??Ý—U?H« W?¹—uÞ«d?³?ù«  —U??N½« Æ Ƃ ≥≤¥ `³√Ë ¨»U?A« w½ËbI*« Í“U?G« wb X% ©*®

sË ¨

U¹d??²?UÐ v≈ ÊU½u??O« s ¨tK rU??F«

…d?²?? ‰ö?š U?F?{U??š ¨bM« v≈ qOM?« d?N½ v≈ w?L???²M?ð ¨U???O???ݬ »d???ž »u?Mł w W?1b??? WJ?K2

(*)

rO?K≈ q√ `?ł—_« vKŽ w¼Ë ¨W????O½«d¹ù« W?¹—uÞ«d???³???ù« Æ[rłd²*«] wU(« å—UO²šUÐò

181

v?M?F?0 ‰u??????????I?« s?J?1Ëò ◊«d???I???Ý u??? Ê≈ 5F??? w qU?H« b(« u¼ ÊU? d?O?ž ÆÆÆWO?½U½uO« W?U?I?¦« UM?½QÐ qF???HU?Ð d??F???A½ U?M½√ ÊU?¹œË v?≈ j³?????????N½ U?½√b?Ð åWO²MOKN« WUI¦«

rłd²*«


»dG« WLJŠ v≈ dE?M¹ ÊU?? Íc« ¨—b?MJÝù« u¼ b??Š«Ë r?U??( ÊU??e« s …d???O??B?? ÊU t½√ s ržd« v?KŽ ¨WO½U½uO« …—U?C(« qFA? qUŠ t½√ vKŽ t?H½ Ê√ l«u«Ë Æd?B??²M w½Ëb?I? b?zU? œd?−? rN???H½√ 5O½U½u??O« dE½ w t²K?LŠ UL?¦O?× ÆU?C¹√ «dL?F²? ÊU qÐ ¨jI? U%U? sJ¹ r —bMJÝù« wË ¨W?O½U½u¹ VOU?ÝQÐ U?N½ËR?ý —«bð W?O½U½u¹ U½b? fÝR?¹ ÊU ¨t?ýu?O?ł Êu?O?½Ëb?I*« Ë√ o¹d??žù« ÊuMÞu?²??*« ÊU? Ác¼ W??O½U½u?O« …U??O?(« e??«d? l−????A?¹ —bM?JÝù« ÊU????Ë Æ5O?K;« ÊUJ?« l? ÊËd????N???B?M¹ Êu????O?K_« b???−?¹ rË ¨ U¹u???O????Ýü« ¡U???M« s? ëËe« vK?Ž 5O½Ëb????I*« t???OM?Þ«u??? VM« ÊuJð wJË Æt?OKŽ i×¹ ÊU? U t?HMÐ ”—U1 Ê√ w W?{UC?ž Æt 5²łË“ 5²OÝ—U 5ðdO√ s cð« bI ¨WþuH× U???¾??O???ý ¨WËœ w¼ YO???Š s ¨X?½U?? —bM?JÝù« W¹—uÞ«d???³??≈ Ê√ v?KŽ rO??Ið v≈ d?_« d?š¬ t?ýu?O?ł œ«u? quð tðu? b?F?³? Æöz«“ U?{—U?Ž Ë√ wÐË—Ë_« ¡e?????'« l?u????? ¨¡«e????ł√ W?ŁöŁ v?≈ W¹—u?Þ«d?????³?????ù« oÞU?M © ® w ¨ÂUF« WzU vKŽ öOK b¹eð …d² w W¹—uÞ«d³ù« s * w½u−O²½_«

W????O???Ýu?KO????« Ë√ W¹u????O???Ýü« W?JKL?*« ‰U???Ë√ X?JJH?ðË ¨ÊU???Ëd?« Íb¹√ © ® Êu????OŁ—U????³?«Ë »d???G?« w ÊU????Ëd« U????N????O?KŽ vu????²????Ý«Ë ¨ **

X׳√ bI? WOLKD³« dB U√ Æ‚d?A« w r¼dOžË

©***®

Seleucid Parthians

s «b¹e?? “d?Š√ w½Ëb?I*« `²??H« Ê√ d?O?ž ÆfD??ž√ b?N?Ž w W??O½U?Ë— …—U?C??(« c?š√ b?I?? ÆW?O½U½u??O«  «dŁR?LK q?U½ u¼ YO?Š s ÕU??−M« w W?UI¦?« WG w¼ W?O½U½uO« W?GK« X׳?√Ë ¨UO?ݬ w VBð WO½U½u?O« ‰œU??³???²K W???FzU???A« W??G?K« w¼ X×???³??Q??? W??Žd???Ð  —uDðË ¨ÊU?J q «cJ¼Ë Æ…d?O?š_« œuI?F« w W¹e?OK$ù« W?GK ÀbŠ U?L? UU?9 ¨Í—U−?²« W?O½U½uO« r?KJ²¹ Ê√ lOD²?¹ ÊU ¨Â Æ‚ ≤∞∞ ÂU?F« u?×½ w ¨ÊU½ù« ÊS? © ® Æ **** mMJ« dN½ v²Š qd¼ WЫuÐ s Æ[rłd²*«] ¡e'« «c¼ rJ×¹ ÊU Íc« —bMJÝù« WHOKš v≈ W³½

(*) (**) (***)

Æ[rłd²*«] ¡e'« «c¼ rJŠ vKŽ X³UFð 5O½U½uO« ÂUJ(« s …dÝ√ v≈ W³½ »u??F??A« s? u¼Ë ¨s¹Ëe?? d??×Ð w?d??ý »uMł w U??L??O?K≈ sJ?¹ ÊU?? .b?? VF??ý

Æ[rłd²*«] WO½«d¹ù« Æ[rłd²*«] bMN« v²Š ‚—UÞ q³ł s Í√

(****)

182


WOMOKN« ¨rNM? p– s r¼_«Ë ¨r?N??²???H??K?Ë o¹d??žù« r?KŽ `³???√ «cJ¼Ë —UŁü« b??N??AðË ¨W1b??I« W??O??d??A« «—U??C?(« w U?¼d?O?ŁQð ”—U9  «dŁR*« pc??Ë ¨qOŁU?L?²«Ë w½U??³*«Ë ¨w½«Ë_«Ë  ö?L?F« s W??O?U?³« ‚d??A« ÊS?? q¦*U?ÐË ¨wU??I??¦« Ëe??G« «c¼ vK?Ž ¨q√ b??Š v≈ W??OÐœ_« v≈ »d?√ ÊU? ¨d?OŁQ?²« «c¼ sJË ¨»d?G« vKŽ «b¹b?ł «d?OŁQð ”—U? d¦√ 5O½U½uO« ‰UOš vKŽ –uײݫ U Ê√ Ëb³¹ –≈ ¨”UJ²½ô«Ë lł«d²« ÊU?? «cJ¼Ë ÆwK?ÐU??³« rO??−M²« ÊU?? 5(« p?– w d??š¬ ¡wý Í√ s wL?KŽ lÝu?ð s t???O???? U??? q s? ržd« vK?Ž ¨w²????MOK?N« d???B????F« Æd?O??¦JÐ W?O?JO?ÝöJ« —u??B?F« s W??«d?)« w ôU??G¹≈ b?ý√ ¨wU??IŁË XM U?b?MF? ¨UMMO?Ž√ ÂU?√Ë «c?¼ U½d?B?Ž w tK¦? Àb??×¹ d?√ «c¼Ë U?√ ¨5?ÝËu?N*« 5K?²?<« s WK? vKŽ «d?B??²?I?? rO?−?M²« ÊU? ¨U?ÐU?ý ŸUM?ù wH?J¹ U???? …u????I« s? t `?³????√ b???? ÷d*« «c?¼ ÊS???? Âu????O« Ád?LCð U?* …bL?Ž√ «u?BB?¹ ÊQÐ W?O?³F?A« W?U×?B« vKŽ 5M?LO?N*« d???B???F« Ê_ p?– Æ»d???G???²???*« d???_U?Ð p– sJ?¹ r U0—Ë ÆÂu???−?M« dI² ôË j³CM dOž ¨ÊUËd« ¡w− v²Š ¨ÊU ÁdÝQÐ w²MOKN« WŽ“UM²?*«  UŽUL?'« v≈ wL²Mð w²« W?eðd*« ‘uO?ł X½UË ¨s¬ ôË …b¹b?'« Êb*« U√ ¨d?š¬ v≈ ʬ s WO?H¹d« oÞUM*« w «œU? YO?Fð  «dLF?²*« —«dI²Ý« v≈ U?OÝUOÝ dI?²Hð X½UJ —bMJÝù« U¼UMÐ w²« ÊU?Ë ¨Â_« U?NMÞuÐ W¹b?OKIð jЫ˗ U?N?F?L& X?½U w²?« ¨«bN?Ž Âb?_« X½U?? –≈ ¨ÊU??_UÐ —u??F?A?« v≈ d??I?²??H¹ d??B??F« p– w ÂU??F« u??'« …dDO« vK?Ž ÊuKðUI²¹ U¼ƒU?HKš ÊUË ¨X«“ b? …—U³ł  U¹—uÞ«d?³≈ ”UM« ”uH½ v≈ qI²½« b ‰«uŠ_« V?KIð ÊS «cJ¼Ë ÆVKI² uł w Æ÷uLž ôË UNO f³ ô WI¹dDÐ Æb¹«e?² u?×½ vKŽ hB?²« dA?²½« b?I ¨W?OU?I¦« W?Nłu« s U?√ «u½U??? ¨w?JO???ÝöJ?« d???B???F« w  U???O????B??????A« —U???³??? Ê√ 5Š v?KŽË  UŽu?{u 5Ð «uKI²M¹ Ê√ ¨WM¹b*« WËœ w «œ«d?√ rNHuÐ ¨ÊuF?OD²¹ «u½U? w²MOKN« r?UF« w¦?ŠUÐ ÊS ¨·ËdE« t?O?C²?Ið U oË ¨W?HK²?

183


»dG« WLJŠ s wLKF?« Y×?³« e?d? qI?²?½«Ë Æœb?×? b?Š«Ë Ê«b?O? vKŽ ÊËd??B?²?I¹ vI????²?KË ¨…b¹b????'« —b?MJÝù« Êb???? `?$√ w¼Ë ¨W¹—b?MJÝù« v?≈ UM?OŁ√ ¨fOM?¦?Ýu?ð«—≈ w«d??G??'« ÊUJ ÆrU??F« ¡U??ł—√ q s »U??²J?«Ë ¡U?L?KF« ÊU?? U?L?? ÆÈd?³J?« W¹—bMJÝù« W??³?²?J* U?U??Ž UMO??√ ¨Xu« iFÐ ‰ö??š Ê√ 5Š v?KŽ ¨”u????O½uu?Ð√ qF???? pc????Ë ¨ U???O????{U¹d?« rKF?¹ ”b???O?K√ ”U?Ý√ ÊS?? W?O?ŽU??L?²??łô« W?N?łu« s? U?√ Æ„UM¼ rKF?ð b? ”b?O??L?ý—√ w sJ¹ rË ÆÊUJ« 5Ð b?O?³F« œb?Ž u?LMÐ ŸeŽeð b? …d?I²?*« …UO?(« «ËœU²?Ž« w²« s¹œU?O*« w WuN?Ð bO?³F« «u?UM¹ Ê√ —«d?Š_« WŽUD?²Ý« Ê√ u¼ ÁuKF?H¹ Ê√ rNMJ1 Íc« bO?Šu« ¡wA« ÊU UM¼ sË ÆU?NO? qLF« sŽ ¡«d¦« rN `O²ð …Ëež w «ud²?A¹ Ê√ 5K¬ ¨Weðd «œuMł «u׳B¹ b?? w½U½u??O« d?OŁQ??²« ‚UD½ ŸU??ð« Ê√ 5Š v?KŽË ÆVNM«Ë VK?« o¹dÞ sJ¹ rK ¨WM¹b*« WËœ w? ÁuLKFð U2 U?UD½ lÝË√ U?OKŽ ö¦? ”UM« rKŽ rU??F …d?¦?F??³*« U¹U?I??³« qF?−?¹ U? …u?I« s? U?L?N W??O?C?? Ë√ qł— „UM¼ ÆULNuŠ n²Kð —bMJÝù« s ‰ö????ù« v≈ ÊU???_« «b????F½UÐ q?Q???²?*« ”U??????Šù« Èœ√ b????IË ¨wöš_«Ë wKIF« ÊUOJ« w ÂUŽ ‰«e¼ v≈Ë ¨WUF« ÊËRAUÐ ÂUL²¼ô« qU???A?? w W??—U???A*« w «u?½ËU??Nð b?? ¡U???b??I« Êu???O½U½u??O?« ÊU?? «–≈Ë vKŽ «u½ËU??Nð b? w²?MOK?N« d?B?F« wO½U½u?¹ ÊS? ¨W?O?ÝU?O??« r¼d?B?Ž s rN?MŽ ·d??Ž U0 ¨5O½U??Ëd« v?KŽ ÊU?? W¹U??NM« w?Ë Æt???H?½ u??×M« …—U?C??Š «uKIM¹ Ê√Ë ¨U??UE½ v{u??H« s «u?F?MB¹ Ê√ ¨rOEM²?« W¹d?I??³?Ž ÆWOU²« —uBF« v≈ ÊU½uO« w½U½u??O« rU?F?« VO?√ ¨Êb*« ‰Ëb w?³¼c« d?B??F« ¡U?N??²½UÐË „UM¼ X?½U? «–≈ t?½√ l«u«Ë ¨t??²¹u??O??ŠË tð—U??C½ w ÂU??Ž ◊u??³??NÐ wN?? ¨—U?³?J« 5OMOŁ_« W??H??Ýö?H« q U??N??O? „d??²?A?¹ …“—UÐ W?H?? r¼dE½ w rU?F« sJ¹ rK Æ…U?O(« v?KŽ q³I*« wÐU?−¹ù« rN?Hu? w U?N?«d?Þ√ lO?L?−Ð WÞU?Šù« sJ?1 WËb«Ë ¨gO?FK U?¾??O?Ý U½UJ s …b?Š«Ë ¨UM¹√— UL? ¨WH?B« Ác¼ s uDÝ—√ cð« b?Ë Æ…bŠ«Ë W?;

184


WOMOKN« Ác¼ W?Že?Ž“ v?≈ Èœ√ w½Ëb?I*« lÝu?²« Ê√ d??O?ž ¨vK¦*« t?²M¹b?? U?H? W?O?H?KH«  U?¼U?&ô« q w p– fJF½«Ë ¨W?O?{«d« …b?O??F?« …dEM« «b??F?½UÐ ”U????Š≈Ë q?U??ý ƒU??A?ð …—u?? vKŽ ÂU?¹_« pKð w …bzU???« 5M?Þ«u*« pK?L???²¹ ÊU???? Íc« ¨W???O?ð«c« W???I????¦UÐ —u????F???A« U????√ ÆÊU???_« ÆWFł— dOž v≈ vH²š« bI ¨ÊuÞö√ ‰U¦√ s 5OÞ«dI²Ý—_« qUH« b(« u¼ ÊU ◊«dI?Ý  u Ê≈ 5F vMF0 ‰uI« sJ1Ë ¨p– bF?Ð dNE²Ý ÊuÞö?√ ‰UL?Ž√ Ê√ `O×? ÆWO½U½u?O« WUI?¦« w W????U???I????¦« ÊU¹œË v?≈ j³????N½ U½√b?Ð UM?½QÐ qF????HU?Ð d???F????A½ UM?½√ d???O????ž ¨…b¹b??'«  U?d?(« s œb??Ž W?H??KH« w d??NE¹ √bÐË ÆW?O??²?M?OKN« Æ◊«d??I??Ý c?O??öð b??Š√ u¼Ë ¨f?OM¦????O?²?½QÐ …d??ýU?³?? j³?ðdð U¼ôË√ w¼Ë ¨wK¹ù« À«d?²« w?  U?—U?H*« Èb?ŠSÐ fOM¦??O?²?½√ rÝ« j³ðd¹Ë U?S Æv?MF  «– ÂUJŠ√ —«b?≈ qO?×?²*« s? Ê≈ ‰uIð w²« W?—U?H*« ¨‰U?I¹ Ê√ o×?²??¹ ô tMJË ¨`O?×? rJ?Š u¼Ë ¨å√ò w¼ å√ò ∫‰u?Ið Ê√ s bÐ ö? ¨å√ò w¼ X?O å»ò X½U U?*Ë ¨å»ò w¼ å√ò ‰uIð Ê√ U?≈Ë t??²?I?Ł fOM¦????O?²?½√ b?I??H¹ Ê√ Ê–≈ V−??Ž ö?? ÆöÞUÐ rJ?(« ÊuJ¹ Ê√ ÊU? w²« U?OKF?« W?I?³D« …U?O?Š t?U¹√  U¹d?š√ w ‰e?²?F?¹Ë ¨W?H?KHUÐ vKŽ œd9 b??Ë Æ5¹œU??F« ”UMK? WDO???³« …U??O?(« g?O?F¹Ë ¨U?¼U?O??×¹ W³zUý UNÐuAð ô WOz«bÐ …UO?Š v≈ œuF¹ Ê√ vML²¹ ÊUË ¨ÁdBŽ  «œUŽ ÆÁœuOË rEM*« lL²:« ·«dŽ√ s ¨wÐuMO?? UMÞ«u?? ÊU? Íc«

Diogenes

5łu¹œ Ác?O??öð s ÊU?Ë

b?L²?Ý« tMË ¨Euxine 5?Ë_« TÞU?ý vKŽ WO?½U½u¹ WMÞu?²? w¼Ë w VKJ« …UOŠ qŁU9 …UOŠ 5łu¹œ ‘UŽ b?Ë ÆUNFÐUÞ …b¹b'« Wd(« ‘UŽ t½≈ …—u?DÝ_« ‰uIðË ¨åCynic w³KJ«ò VI t?³?√ U2 ¨U?N²?Oz«bÐ tQ?? ¨—u?N?A*« qłd« «c?¼ —Ëe?O …d? ¡U?ł —bMJÝù« Ê√Ë ¨÷u?Š w wMŽ V−?% ôò ∫»«u?'« ÊUJ ¨t U?N?I?I?×¹ ·u?ÝË W?³?ž— Í√ Íb?³¹ Ê√ s√ r? uò ∫ö?zU??? œ— t?½√ tÐ —b?MJÝù« »U????−????Ž≈ s? mKÐ b????Ë ¨å—u?M« Æå5łu¹œ XMJ —bMJÝù«

185


»dG« WLJŠ eOd²«Ë W¹uO½b« l²*« sŽ ·«dB½ô« u¼ WO³KJ« rOUF²« d¼uł ÊU `{«u« sË ¨tJK²/ ÊQÐ d¹b?'« bO?Šu« ¡wA« UN?HuÐ WKOC?H« vKŽ œ— q¦9 U??N½√ d?O?ž ¨◊«d?I??Ý V¼c? sŽ WŁË—u*« —U?J_« Èb?Š≈ Ác¼ Ê√ XH?F??{ U?LK t½√ `O??×? ÆrU?F?« À«b?Š√ vKŽ U? b??Š v≈ U?O?³K?Ý qF? Ê√ d?O?ž ¨q_« W³?O?š Ë√ È–_UÐ t?²ÐU?≈ ‰UL?²?Š« q rU?FUÐ ¡d*« jЫ˗ ¨p– v?KŽ b¹e¹ ¡w?ý Í√ ¡d*« rNK?ð Ê√ U??N?M lu???²¹ ô lÐU?M*« Ác¼ q¦??? ¨—UA²½ô« lÝ«Ë Íu À«dð v≈ Xu« wC0 w³KJ« V¼c*« ‰u% bIË ¡U?ł—√ lO?Lł w? lÝ«Ë w³F?ý b?O¹Qð Æ Ƃ YU?¦« Êd?I« w t `³?√Ë «—u¼b²? öJý Ê√ u¼ p– t?OMF¹ U q ÊS? l³DUÐË Æw²MOKN« r?UF« ¨dB?FK WOö?š_« ŸU{Ë_« sŽ ‚bBÐ d?³F¹ `³√ W?O³KJ« rOU?F²« s t¹b¹ U²KJÐ UNM ·d?²G¹ ¨…UO(« s Í“UN?²½ô« nu*« s UŽu½ p– ÊUË l²??L??²??¹Ë ¨d???F« U??Ë√ w uJ?A¹ ô tMJË ¨c??šR¹ U?? „UM¼ ÊU?? Ê≈ d??O?G?Ð d¼b« ·Ëd?? q³??I¹ tMJË ¨U??NÐ ŸU??²?L??²??Ýô« sJ1 5Š …U??O??(UÐ U¼UM?F??

cynical

W??L?K X³?????²??« V¼c???LK —uD?²« «c¼ sË ÆÀ«d???²??«

s U?N?O s?J¹ r WO?H?K W?d?Š w¼ YO?Š s W?O³KJ?« Ê√ dO?ž ¨Âu?c*« UN½uLC? Zœ√ U/≈Ë ¨UNð«cÐ dL²ð wJ wHJ¹ U WOzU?IK²«Ë ‰öI²Ýô« ÆqOK bFÐ UNMŽ ÀbײMÝ w²« ¨WO«Ëd« WÝ—b*« w wöš_« wH??KH« —u¼b?²« …d??²?H ¨U?? b?Š v≈ nK²??? ¨d?š¬ ÃU??²½ „UM¼Ë s «b??L??²???? W??d??(« Ác¼ rÝ« ÊU?? «–≈Ë ¨„UJ?A« W??d??Š u¼ ¨Ác¼ pAUÐ lHðd¹ ¨W?HK t?H?uÐ ¨V¼c*« ÊS ¨»U?Oð—ô« Ë√ pA« œd−? h?ý Í√ lÝË w ÊuJ¹ Ê√ dJM¹ u?N ÆW??Ý«d« …bO?I?F« W³ðd? v≈ ¡d*« Ê√ w¼ l³?DUÐ WKJA*« sJ?Ë ¨W?OMO?I?¹ W?d?F? ¡w?ý Í√ ·d?F¹ Ê√ nOJ ÆW??uKF*« Ác??NÐ „UJA« ·u??KO?H?« ¡U?ł s¹√ s ·d??F¹ Ê√ œu¹ Ê≈ øWd?F*« ÊUJ≈ WŠ«d dJ?M¹ tHu? ÊU «–≈ pc d?_« Ê√ ·dF¹ v≈ UMz«—¬ w? pA« lÐUÞ ‰u?×½ Ê√ œd??−0 U?I?³?DM `³?B¹ b??I½ «c¼ ¨—c(« …bzUHÐ U?½dc¹ Ê√ u¼ pA« «c¼ s ·bN« ÊU «–≈ U?√ Æ√b³ ÆtOKŽ ÃdŠ ô w× l{Ë «c¼ ÊS

186


WOMOKN« fO≈ …bKÐ s

Pyrrho

ÊËd?OÐ u¼ „UJA« W?H?ÝöH« ‰Ë√ ÊU? b?IË

rO?U????F????²« sJ?ð rË ¨—b?MJÝù« ‘u????O????ł l? rU????F« ·U?Þ Íc« ¨Ellis ÊËdO¦¹ q³? s 5OK¹ù«Ë 5¹—užU¦O?H« UM¹√— UM½_ ¨«b¹bł U¾O?ý WUJA« 5OzUD??H??« Ê√ 5Š vKŽ ¨”«u??(« w W??I?¦?« ÊUJ≈ ‰u??Š „uJA« W?O??ŽU?L?²??łô« rN?²?O??³?M U??ÝU?Ý√ U¼Ëc??ð« WKŁU2 rO¼U??H? «uŁb?×??²?Ý« w pA« s? qF?−¹ r s¹d?JH*« ¡ôR¼ s «b?Š√ Ê√ d??O?ž ¨W?O??ö?š_«Ë sU?¦«Ë d?AŽ lÐU?« 5½d?I« »U?²? ÊU U?bMŽË ÆW?O??Oz— WO?C? tð«– «c¼ s UUJý ÊËbBI¹ «u½U ¨5O½ËdO³« WHÝöH« sŽ ÊuŁbײ¹ dAŽ ÊuLOð ÁcO?LKð Ê√ dOž ¨U¾Oý tMŽ ·dF½ œUJ½ ö t?H½ ÊËdOÐ U√ ÆŸuM« Æ◊U??³M²?Ýö? vË_« ∆œU?³?*« v≈ ‰u?u« ÊU?J≈ dJ½√ t½√ Ëb??³¹

Timon

¨vË_« ∆œU?³*« vKŽ eJðd?¹ wLKF« ÊU¼d?³K wDÝ—_« d?O??H?²« ÊU? U*Ë Íc« V³« u¼ «c¼Ë ÆuDÝ—√ ŸU?³ð√ vKŽ «dODš Uu−¼ p– ÊU? bI «c¼ v≈ W??O½Ëd?O??³« W?H??KH« ÍœU??Fð vDÝu« —u??B?F« W??O?Ý—b? q?F?ł ö? ◊U?³M²Ýô«Ë ÷d?H« ZNM?* ◊«dI?Ý t?b? Íc« ÷dF« U?√ Æb?(« d?AŽ lÐU?« Êd?I« w rKF« ¡U?O?Š≈ ÊS «cJ¼Ë ¨„U?JA« Âu−?NÐ dŁQ?²¹ ÆÊuÞö√ v≈ œuF¹Ë uDÝ—√ sŽ bŽU³²¹ ÊU pA« V?¼c?? b??F¹ r? Æ Ƃ ≤≥µ ÂU??F« w Êu???L??Oð U?? Ê√ b???FÐË p?L??²ð XKþ w²?« ¨W?O1œU?_« w Z?b½« qÐ ¨WKI?²??? W??Ý—b? Á—ËbÐ U?N¹u?A?ð ‰U?(« W?F?O?³DÐ p– ÊU??Ë ÆÂU?Ž w²zU? WЫd? pA?« s lÐUDÐ XŽe²½« u?  «dI ÊuÞö?√ bMŽ b$ UM½√ `O?× Æw½uÞö?_« À«d²K d?OJ?H?²K WËU??×? Í√ sŽ wK??²« v≈ …u?Žœ U??N½Q?Ë  b?³? U?N?U??O?Ý s d?Ož ¨å”b?OM—UÐò …—ËU?×? w W?Ob'« “U?G_« w p– q¦?L?²¹Ë ¨¡UM³« t??H¹d???% sJ1 ôË ¨tð«– w? W¹U??ž «bÐ√ f?O ÊuÞö??√ b?MŽ ‰b??'« Ê√ dB?Ž wH ¨p?– lË Æu×M« «c¼ vKŽ t?LN? ¡wÝ√ «–≈ ô≈ wJý vMF0 = «Ëœ√ b?? „UJ?A« Ê≈ ‰u??I« sJ?1 ¨t??d??Gð  √bÐ b??  U???«d??)« X½U?? tð«– Xu« w rNMJË ¨ U«d?)« ÁcN 5×{U rNH?uÐ WKOKł Wbš Ê√ ÊËœ s W???O??«d??)« ”u??I?D« iFÐ W???Ý—U2 «Ë—d??I¹ Ê√ sJ?1 ÊU??

187


»dG« WLJŠ u¼ qU?J« w³K?« nu*« «c¼Ë ÆU??NÐ Êu??e??²?K rN½QÐ U??O?Kš«œ «Ëd??F??A¹ s qF???& Ê√ v≈ t??−??²ð ¨U??³¼c?? U???N??H??uÐ ¨pA« W??d???Š qF??ł Íc« U2 d¦√ ¡U?cUÐ eOL²¹Ë ¨”U?LŠ dOGÐ tz«—œ“« sŽ »dF¹ ö?Oł UNO?IM²F Æœ«bUÐ eOL²¹ UŁ«dð Èdš√ …d `³BO pA« V¼c œUŽ Æ Ƃ ‰Ë_« ÊdI« ‰öšË

Lucian

ÊU??O??Ýu wL??²M?¹ d??šQ??²*« wJA« V?¼c*« «c¼ v≈Ë ¨ö??I??²????

”u??I¹d???³??≈ ”u??²??JÝË ¨Íœö???O*« w½U??¦« Êd??I?« w d??šU??« d?JH*« ÊU dBF« ëe Ê√ dOž ÆWOUÐ tULŽ√ XKþ Íc« ¨Sextus

Empiricus

vKŽ Y?FÐ√Ë «b¹b??% d??¦?√ «b??I??²??F*« s o½ v?≈ d?_« d??š¬ ÃU??²??×¹ c??š√ W??“U??'« W??O??FD?I« …dEM« u?/ ÊS?? «cJ¼Ë ÆÊUM?¾??LÞô«Ë W??Š«d« ÆpA« WHK vKŽ vGD¹

¿¿¿ w²??MOKN?« d?B??FK W??O?H??KH« ö??Q??²« 5Ð Ê—U??I¹ 5Š ¡d*« Ê≈ ¨t‡‡ W?I‡?‡‡ÐU?«  U‡‡‡H?KH?« wË rOEF« wMOŁ_« À«d?²« w? U¼dzUE½Ë d?????B????Ž e?????O1 Íc?« ¡UMF?«Ë wš«d?????²« n?u???? Ád?E½ X?HK?¹ Ê√ bÐ ô ÃU²% …dUG v«bI« s¹dJH*« dE½ w WHKH« X½U bI Æ—u¼b²« U¼—ËbÐ W?I?Šö«  UH?KH« Ê√ `O?×?Ë Æt²?ŽU?−?ýË bz«d« WEI¹ v≈ Ác¼ Ê√ dO?ž ¨WŽU−ý U?NOÝ—U2 s XC?²« UN½≈ U?NMŽ ‰UI¹ Ê√ sJ1 «b?ù« p– s ôbÐ ¨d?³?BÐ qL?ײ«Ë Âö??²?Ýô« W?ŽU?−ý X×?³?√ p– w ¨”U?M« `³???√ b??I?? ¨n?AJ²???*« tÐ e??O???L??²¹ Íc?« ¡Íd??'« «–≈Ë ¨ÊU_« Êu?L²K?¹ ¨.bI« lL²?:« ÊU—√ tO?  ËUNð Íc« d?BF« ÂU??√ œu??L??B?« s «uKF??ł ¨W?u??N??Ð t??OK?Ž ‰u??B??(« rN d????O???²¹ r w ÊuJ¹ U? `{Ë√ p– dNE¹Ë ÆWKO?C UN?³M& sJ1ô w²« »U?FB« ÆEpicurus —uIOÐ_ WOHKH« WÝ—b*« mKÐ U??bM?ŽË ¨5OMOŁ√ s?¹uÐ_ Æ Ƃ ≥¥≤ ÂU??F« w —u??I??OÐ√ bÔË b??IË v≈ dOB XË bFÐ qŠ— rŁ ¨UMOŁ√ v≈ ”u?UÝ s qI²½« …dAŽ WMU¦« sÝ “ËU?& Ê√ bFÐË Æs?D¹du1œ W?H?K tðd?NÐ YOŠ ¨Èd?G?B« UO?ݬ

188


WOMOKN« Æ Ƃ ≥∞∑ ÂU??F« cM U?MOŁ√ U¼d??I?? ÊU? W??Ý—b?? fÝ√ qO?KIÐ 5Łö??¦« …d?OG? WŽU?L−Ð t?³ý√ W?Ý—b*« X½UË Æ Ƃ ≤∑∞ ÂU?F« w tðUË v²?Š V? sŽ ‰«e?F½ô« v≈ ÊUJù« —b?IÐ vF?ðË Æt?{—√Ë t?²?OÐ w gO?F𠉫uÞ —u?I?O?Ð√ r¼bð ÷«d?_« XKþ b?Ë ¨U??NðU?Ž«e½Ë W?O?ł—U??)« …U?O?(« ·b??N« ÊU?? «cJ¼Ë Æu?JA¹ Ê√ ÊËœ s U??NK?L?×??²?¹ nO?? rKF??²?? ¨tðU??O??Š Æ¡wý U¼uH dJF¹ ô WMO½QLD« s WUŠ ⁄uKÐ u¼ t³¼c* wOzd« …U???O??(« X½U?J U¼ôuË ¨…c?K« u¼ —u???I??O?Ð√ bMŽ vL???Ý_« d??O???)« Ê≈ r?'« «c?K ¨U?N?OMF?¹ ÊU? w²«  «cK« qL??AðË ÆWKO?×??²?? …b?O??F?« w¼Ë ¨W?OL?'«  «cK*« qQð U?N«u?I …dO?š_« U√ ÆU?F qI?F«  «cKË UM¹b X½U? U?LK p– lË ÆwI?O?I?Š vMF? ÍQÐ vË_« s vL?Ý√ X?O Ê√ U? bŠ v≈ lOD²?½ UM½S ¨W?OKIF?« UM²DA½√ ÁU&« vKŽ d?³√ …dDO?Ý UMOKŽ ÷d?HÔð r?'«  ôU?F?H½« Ê√ 5?Š vKŽ ¨UMKQð  U?Žu?{u? —U?²?½ «c?N U?F?³ðË ÆW?OKI?F«  «cKLK …b?O?Šu« …e?O*« sLJð UM¼Ë ¨b?O?FÐ b?Š v≈ Ætð«cK v≈ wF« w tL¼ dB×¹ q{UH« ÊU½ù« ÊS Í√d« nK²?¹ …d?O)« …U?O?×K Âu?NH? —u?Nþ v≈ ÍœRð W?U?F« W¹dEM« Ác¼ œUF?²Ðô« v≈ WOK t−?²¹Ë ¨ÊuÞö√Ë ◊«dIÝ w?uNH sŽ ·ö?²šô« q qFHUÐ dEM¹ ÊU? ◊«dIÝ ÊS? ‰U(« WFO?³DÐË ¨WOËR*«Ë W?OKŽUH« sŽ Ê√ d?O?ž Æ‚öÞù« vKŽ …U??O?Š qC?√ U?N½√ vKŽ wKI?F« q?Q?²« …U?O?Š v≈  U?³??ł«Ë rO??L? s Ê≈ qÐ ¨·Ëe??F«Ë ‰«e??F½ô« ÁbMŽ wMF¹ s?J¹ r p– ÊU pc? ÆWUF« ÊËR?A« Wœ …—«œ≈ w ‰UF? —ËbÐ «uuI¹ Ê√ …u?HB« ·u?KO?HU?? ÆVł«u« ¡«œQÐ ”U??Šù« «c?NÐ …u?IÐ U?F??³?A?²? ÊuÞö?√ p¾Ë√ d?¹d??% vK?Ž b??ŽU???¹Ë lłd¹ Ê√ wG???³M¹ n?NJ« s Ãd???š Íc« «c‡‡¼ t??ŽUM²??« ÊU‡‡‡?Ë Æ…d‡‡O??B?³« œU??H½ s tJK?1 U? ÊuJ?K1 ô s¹c« —u?I?OÐ√ bMŽ U?√ ÆW?OK?I? w tð«d?U?G0 ÂU?O?I« v≈ t‡F?œ Íc‡?‡« u‡‡¼ 5Ð e?O1 t½√ `O??×? ÆU?NÞU?A½Ë …U?O?(« W?OKŽU? s? ¡wý vI?³?²¹ ö? …cK« U??√ ¨W?O½U??¦K W¹uË_« wD?F¹ tMJË ¨W??O?³K?«Ë W?OÐU??−¹ù«  «cK« l«b?Ð ¨…c vKŽ Íu?DMð W¹U???ž v≈ wF???« w? ”—U??L???²?? W???OÐU???−¹ù«

189


»dG« WLJŠ ¨·b??N« ⁄uKÐ oI??×??²¹ œUJ¹ ôË Æt??O≈ d?I??²??H½ Íc« ¡wA« w? W?³??žd« Íd¹bð ¡UA²½« t½≈ ÆÈdš√ W³ž— Í√ »U?Ož w WO³KÝ …c oIײð v²Š Æl³A²«Ë ¡UH²ô« s WU×Ð ÊU WMDH«Ë —c(« ‚öš√ s ŸuM« «c¼ Ê√ rNH¹ Ê√ ¡d*« lÝË wË s U?√ Æ…U?O(« w 5I?O«Ë —«d?I?²Ýô« «b?F½« w½U?F¹ d?B?Ž w UÐuKD b?FÐ√ v≈ V½U'« ÍœU?Š√ pý öÐ u?N ¨d?O?)« WF?O³?D ÕUC¹≈ u¼ YO?Š wBA« —uFA« Ë√ W³žd« »UO?ž Ê√ ¨tKHG¹ U 5Ð s ¨qHG¹ uN ÆbŠ oŠ vKŽ ◊«d?IÝ ÊU? b?IË ¨ «cUÐ Wd?F*« v≈ wÐU?−¹ù« wF?K WL?Ý rNH« v≈ œd−²*« wF« Ê_ p– ÆdOš WdF*« Ê√ v≈ V¼– 5Š UU9 Y׳¹ ÊU w²« W¼eM*« WEIO« s ŸuM« p– v≈ qB½ UMKF−¹ Íc« u¼ Æ—uIOÐ√ UNMŽ U?U?ð« q√ ÊuJ¹ Ê√ v≈ tÐ Èœ√ wB??A« —u?IO?Ð√ ëe Ê√ d?O?ž W?«b?B?« —b?I¹ ÊU? b?I?? ÆnA?I?²« v≈ »d??_« Áƒ«—¬ tÐ wŠuð U2 UL? ¨bFð Ê√ sJ1 ô W?«bB« Ê√ s ržd« vKŽ ¨d?š¬ ¡wý q ‚u X×?³√ åÍ—u?IOÐ_«ò W?LK Ê√ U√ ¨W?O³K«  «cK« sL?{ ¨`{«Ë u¼ «—b? Ê√ v≈ lłd¹ pc? ¨WF?²*«Ë ·d?²« …U?OŠ vKŽ W?ö?Ž Âb?²?ð 5O«Ëd« s t¹d?UF Íb¹√ vKŽ —uI?OÐQÐ qŠ b ¡«d²ô« s «d?O³ WÞd?H? …U?O?(« v≈ …dE?½ t½√ rN «bÐ U? «ËdJM²?Ý« s¹c?« ¨rNzU?HKšË U?Šu{Ë tKOKCðË ÁRDš œ«œe?¹ Í√— «c¼Ë Æ5¹—uI?OÐ_« Èb W¹œU*« w ÆWHAI² …UOŠ qFHUÐ UO% X½U 5¹—uIOÐ_« WŽuL− Ê√ UM—œ√ «–≈ bMŽ Í—c« V¼c*UÐ sR?¹ ÊU t½√ vMF0 U?¹œU —u?I?OÐ√ ÊU b?I  «—c« W??d???Š Ê≈ qzU??I« Í√d?UÐ c??šQ¹ r t?½√ d??O??ž ÆfD?¹d??I1œ ¨q³?? s UM×??{Ë√ U?L?? ¨Êu½U?I« …dJ?H? ÆW??—U? 5½«u?? U?N??LJ% À«bŠ√ vKŽ o?³Dð rË ÆwŽUL²?łô« ‰U:« s q_« w …b?L²? sË ¨WOŽU?L²ł« …d¼Uþ Á—ËbÐ s¹b«Ë Æb?FÐ ULO ô≈ wFO?³D« rUF« Âu?N?H?0 U?L?Nu? w? ÊU?O?ö?²¹ 5?¹dJH« 5¼U?&ô« s¹c?¼ ÊS? UM¼ ¨—uI?OÐ√ ÊS «cJ¼Ë Æ5½«uIK W?OzUNM« W?ŽdA*« w¼ WNüU? ¨…—ËdC«

190


WOMOKN« ÆÁ—ËbР—UB« …—Ëd?C« Êu½U œUF?³²Ý« v≈ dD{« ¨s¹bK t?C— w s 5?F??? —b????I?Ð U???N? `L????¹ —u????I????OÐ√ bM?Ž «—c« ÊS???? p– v?KŽË w √b??³ð œUJ?ð ô WMO??F?? W??OKL??Ž Í√ X½U?? Ê≈Ë ¨wzU??IK²« ‰ö??I??²??Ýô« w¼ U?L ¨5½«u?I« l U?O?ýUL?²? wU²« U¼«d?−? `³?B¹ v²Š ÀËb?(« ÆfD¹dI1œ bMŽ ‰U(« jK?²???ð …œU*« s U???Žu½ Êu?Jð Ê√ Ëb???Fð ô U???N½S??? fH?M« sŽ U???√ ÂœU??Bð t?½QÐ ”U????Šù« d?????H¹Ë Ær???−K W½uJ?*«  «—cUÐ tðU???¾¹e??ł  «—– b?I?Hð ¨ u*« q×¹ 5ŠË ¨fHM«  «—– l ¡U?O?ý_« s  UŁU?F?³½« ¨ «—– U?N??H?uÐ W??O?UÐ q?E²? ¨d??¦?F?³??²ðË r??'« l U?NJÝU?9 fHM« Ê√ —uIOÐ√ X³¦¹ u×M« «c¼ vKŽË ¨”UŠù« vKŽ …—œU œuFð ô UNMJË U??¾??O???ý fO tð«–  u*« Ê_ ¨q?I??F« l v?UM²¹ d??√  u?*« s ·u??)« t½S? ¨…b?AÐ s¹b« ÷—U?F¹ ÊU t½√ s? ržd« vKŽË ÆtÐd?$ Ê√ UMMJ1 Ë√ «dOš UMðU?OŠ b¹e¹ ô U¼œułË Ê√ dOž ¨W?Nü« œułË …dJ id¹ r sË ¨nGý qJ?Ð W¹—uIOÐ_« ∆œU?³*« ”—U9 UNð«– W?Nü« Ê_ p– ¨«dý qL?−Ë ÆUÐU?IŽ Ë√ UЫuŁ ÷d?Hð ôË ¨dA?³« qU?A0 Àd²Jð ô wN? rŁ ⁄uKÐ ·b?NÐ ‰«b?²?Žô«Ë ’d?(« qO?³?Ý pK?½ Ê√ UM³?ł«Ë s Ê≈ ‰u?I« u?N r?Ł sË ¨ «cK« l—√ u¼Ë ¨¡wý ÁdJF¹ ô Íc« Ê“«u?²« s WU?Š ÆvLÝ_« dO)« UŁ«dð lMBð r? ¨Èd?š_« ”—«b*« ·ö?š vKŽ ¨W¹—u?I?OÐ_« Ê√ vKŽ U???N??²???{—U???F??Ë ¨W?¹—d??×???²« W¹d?JH« U???NðU¼U???&« XK?þ b??Ë ¨U???O??L?KŽ  UI³D« s …—U?² …uH 5Ð U«d?²Š« vIKð ¨WO«d)«  U?Ý—ULLK Ê√ s ržd?« vKŽ ¨W??O½U??Ëd« W?¹—uÞ«d??³??ù« b??N??Ž qz«Ë√ w U??O?KF« ¨wöš_« Èu?²*« vK?Ž v²Š ¨Z¹—b?²UÐ UNK×? q%  cš√ W?O«Ëd« u¼ —u?N?A? b?Š«Ë rÝ« ô≈ Í—u?I?OÐ_« À«d?²« w p– b?FÐ d?NE¹ ôË ÂUF« s? ‘UŽ Íc«

Lucretius

¨”u?O²¹d?u w½U?Ëd« dŽU?A« rÝ«

V¼cLK U?{dŽ ”uO?²¹du Âb –≈ Æ Ƃ µµ ÂU?F« v‡‡‡²‡‡Š Æ Ƃ ππ å¡U‡‡O?ý_« W‡?‡‡F‡‡O?³Þ wò t?L?Ý« —u?N??A? Íd?F?ý »U?²? w Í—u?I?OÐ_«

191


»dG« WLJŠ 5Ð s ¨«d?OŁQð W?O?H?KH« U?d?(« Èu?√ U?√ Æ (De

rerum natural)

b?I?Ë ÆW?O?«Ëd« w?N? ¨w²??MOKN« d??B?F« w d¼œ“« w?²« V¼«c*« s W??OK_« ÊU½u??O« ÷—QÐ UÞU??³ð—« nF??{√ U?³¼c?? W??O?«Ëd« X½U?? U???N????OK¦?2 d???N???ý√ s? iFÐ ÊU???? pcË ¨Èd????³J« W????OMO?Ł_« ”—«b*« Wd(« fÝR ÊUË ¨5OÐdG« ÊUËd« s «u½U bFÐ ULOË ¨5Odý tMJË ¨j³?CUÐ Ábu a¹—Uð ·d?F½ ô ¨ÊuM¹“ tL?Ý« UOd?³ U?OI?OMO w q?I???²½« b????Ë Æ Ƃ lЫd« Êd???I?« s w½U????¦« nB?M« ‰ö???š l?I¹  dNþ „UM¼Ë ¨tðdÝ_ W¹—U−²« ‰UL?Ž_« WFÐU²* ¨UMOŁ√ v≈ ôË√ tÐU³ý WU?š WÝ—b? …b b?FÐ QA½√Ë …—U?−²« sŽ vK?² ¨W?OH?KH« tu?O u¼Ë

Stoa Poikile

wKOJ¹u?Ð ‚«Ë— w d?{U?×¹ Ê√ tðœU?Ž s ÊU?Ë ÆtÐ

V¼c*« rÝ« ¡U??ł UM¼ sË ¨…œb?F??²? Ê«uQÐ ⁄u?³??B?Ë ·u?I??? d2 ÆStoicism w«Ëd« …b*« Ác¼ ‰ö?šË ¨ÊËd? W?L?š ¡U¼“ WO?«Ëd« W?H?KH« d?L²?Ý« u¼ UNK W?d(« lL−¹ U Ê√ d?Ož Æ…dO³  «d?OGð UNL?OUFð vKŽ  √dÞ lłd¹Ë ÆXu« ‰«uÞ t?OKŽ w¼ U vKŽ XK?þ w²« WO?öš_« UN?LOU?Fð ¨…U?O?(« w WO?Þ«dI?« W?I¹dD« v≈ W?O?«Ëd« w V½U?'« «c¼ q√ w W??ŽU??−??A?« w¼ Êu??O??«Ëd« U¼—b??I¹ w?²« qzU??C??H« X?½U?? «cJ¼Ë «c¼ ÊU??Ë ÆW¹œU*« ŸU?{Ë_UÐ À«d??²?ô« Âb?ŽË ¨r?_«Ë dD)« W?N??ł«u? W??L?K vKŽ v?H??{√ Íc« u¼ Áe?M²«Ë qL???×??²« …u??? W??O??L?¼_ b??O??Q???²« ÆY¹b(« U¼UMF åw«Ëd«ò U???UE½ Ëb???³ð ¨W???O???ö???š√ W¹dE?½ w¼ YO???Š s ¨W???O???«Ëd« Ê≈ dO?ž ÆwJOÝöJ« d?BF«  U¹dEMÐ Ê—u? U «–≈ ¨t Êu ô U?—U ŸU?³ð_« s œb?Ž »«c?²?ł« w ¨V¼c? w?¼ YO?Š s ¨X×?$ U?N½√ Ê√ ezU???'« sË u‡?D‡Ý—√Ë Êu‡?‡‡Þö???√ V¼c?? t?Ðc??²???ł« U?? ‚u???H¹ q³?IÔ ¹ s?J¹ r vL?Ý_« d?O??)« U?N?H?uÐ W?d??F?LK ÊuÞö?√ b??O?Qð Í√ vKŽË ÆW?OKL??F« …U?O?(« w 5?L?GM «u½U? ”U?½√ 5Ð Wu?N?Ð ‰U??O??š v?KŽ –u??×??²??Ý« Íc« u?¼ w«Ëd« V¼c*« ÊU??? b??I?? ‰U??Š

192


WOMOKN« wH?J¹ «c¼ ÊU???? Ê≈ WQ??????? U????√ Æ5O???²????M?OKN?« ÂUJ(«Ë „u?K*« „uK*«Ë U??uK W??H??Ýö??H« `³??B¹ Ê√ w ◊«d??I??Ý ‰U?¬ o?O?I??×??² ÆtO „uJA d√ «cN ¨WHÝö qJ?ý vK?Ž ô≈ qz«Ë_« 5?O????«Ëd?« ‰U?????L????Ž√ s? ¡wý U?M o³?????²?¹ rË sŽ rN??L??O?U??Fð sŽ Wu??I??F?? …dJ? s¹uJð sJ?L*« s ÊU?? Ê≈Ë ¨ «—c??ý ¨‰Ë_« q;« w U?Oö?š√ ÊU? ÊuM¹“ ÂUL?²¼« Ê√ Ëb?³¹Ë ¨UN?F?OL?& o¹dÞ W?H?KH« b?NŽ ‰«uÞ ÂU?L?²¼ô« qG?Að XKþ w²« W?O??Ozd« qzU?*« sË Èd?³? WO?H?K WQ?? w¼Ë ¨…œ«—ù« W¹d?ŠË W?O?L²?(« WKJA? ¨W?O?«Ëd« d³Ž W?HÝöH« ÂUL?²¼ô UŽu{u UN?KFł W¹uO(« s —bIÐ k?H²% XKþ W?bÐ W??F?{U?š W??F?O?³D?« Ê√ ÊuM¹“ Í√— wH? Æ«c¼ U?Mu¹ v²?Š —u??B?F« W?H?Ýö?H« ¡«—¬ XL?NK²?Ý« b? W?O½uJ« t?²¹d?E½ Ê√ Ëb?³¹Ë ÆÊu½U?I« rJ( Ê√ ¨fDOKd?¼ q¦? ¨Èd¹ ÊuM¹“ ÊU? b??I? ÆU?ÝU?Ý√ ◊«d?I? 5?IÐU?« ¨Xu« wC0 Èd?š_« dUMF« qB?HMð UNMË ¨—UM« w¼ W?OK_« …œU*« W¹U?NM« wË ÆU? b?Š v≈ ”«—u?łU?J½√  U¹d?E½ t?³?A¹ u?×½ vKŽ p–Ë —u?_« √b??³ðË ¨W??OK_« —UM« v≈ ¡wý q? œu?F¹Ë ¨qU??ý o¹d?Š Àb??×¹ U?√ ÆfOKœU?³½√ b?MŽ  «—Ëb« W¹dE½ w U?L? ¨b¹b?ł s? U?Nðd?O?Ý U?NK UOKŽ W?DKÝ sŽ —bB²? UN U?IË Á«d?− w rU?F« dO¹ w²?« 5½«uI« ¨5F? ·b¼ qł√ s Àb×¹ ¡w?ý qJ ÆtKOU?Hð q w a¹—U?²« rJ% U?¾?O?ý b?Fð ö? W?O?Nù« Ë√ U?OKF« W?OKŽU?H« U?√ ÆU?b?I? —b?I? u?×½ vKŽ ƉUd« w »d²¹ 5Š ¡U*U ¨tO? Ídð w¼ U/≈Ë ¨rUF« sŽ Uł—Uš b?Ë ¨ÍdAÐ s?zU q qš«œ U?NM ¡e?ł U?O×¹ ¨W?MU …u? tK« ÊS? «cJ¼Ë qC??HÐ Y¹b?(« d??B?F« w «—u??N?A?? d?OJH??²« w ÁU?&ô« «c¼ `?³?√ Æw«Ëd« À«d²UÐ dŁQð Íc« «“uMO³Ýô WOHKH«  UÐU²J« …b?ŠË w gO?F« u¼ U?N?«u ÊuJ¹ w?²« ¨WKO?CH« u?¼ dO?š vL?Ý√Ë ¨qUŠ qOB% UN½√ vKŽ …dJH« Ác¼ —uB²½ ô√ wG³M¹ sJË ¨rUF« l Ê≈ qÐ ¨rU??F« l …b?ŠË w ÊuJ¹ Ê√ b?Ð ô b?łu¹ U? q Ê√ ”U??Ý√ vKŽ s ôbÐ W?FO?³DUÐ Ãe?²9 YO×?Ð hA« …œ«—≈ t?Ołu?ð u¼ UM¼ œuB?I*«

193


»dG« WLJŠ Âd?×¹ bI? Æ…d?O?³ W?L?O «– b?Fð ö? W¹u?O½b« rFM« U?√ ¨U?N{—U?Fð Ê√ s v²??Š q?Ð ¨U??NJK1 w²?« W??O??ł—U??)« ¡U??O??ý_« q s U½U???½≈ W??O??žUÞ qQ?²? t pK w¼ w²« ¨t?²KO?C? t?³K¹ Ê√ lOD²?¹ ô tMJË ¨…U?O?(« ÊU½ù« Ê≈ WKzUI« W−O²M« v≈ qB½ «cJ¼Ë ¨tM UNŽ«e²½« qOײ¹ ¨tO ¨WKU? t?²¹dŠ `³?Bð ¨W?O?ł—U)«  «d?O?K WH?z«e« VUD*« id¹ 5Š Ê√ sJ1 ô ¨ÂU??L?²?¼ôUÐ d¹b?'« ¡w?A« U¼b??ŠË w¼ w²« ¨t??²KO?C?? Ê_ Æwł—Uš jG{ Í√ UNO dŁR¹ …UO?( bŽ«u UN?HuÐ »U−Ž≈ s ¡«—ü« Ác¼ Ád?O¦ð U2 ržd« vKŽË ¨W?O??ö?š√ W¹d?E½ u¼ YO?Š s? …d?ODš ¡UD?š√ V¼c*« w ÊS? ¨W?1d? ”UM« kFð Ê√ s ÈËb?ł ö ¨Êu½UI?« tLJ×¹ rUF?« ÊU «–≈ t½_ p–Ë qF???ł Íc?« b???O???Šu« V³????« Ê≈ –≈ ¨¡wý q v?KŽ uKF?ð WKO???C???H?« ÊQÐ ¨u??×M« «c¼ v?KŽ ÊuJð Ê√ wG??³M?¹ ÊU? —u??_« Ê√ u¼ ¡ö??C?? ¡ö??C??H« dÐbð w²« W??O¼u_« sŽ czbMŽ ‰u?I½ «–U?Ë ¨—«d??ý_« w ‰U?(« pc?Ë l{«u?? b??Š√ w ÊuÞö??√ tÐ Âb??Ið Íc« Õ«d??²??ô« Ê≈ øU??b?I?? d??AK Íb−¹ s ¨rUF« w ÁbŠË dO)« qŽU u¼ tK« Ê≈ qzUI«Ë åW¹—uNL'«ò ©*®

f²M³OË «“uMO³Ý« v≈ WKŁU2 U{«d²Ž« tłu½ Ê√ UMMJ1 ÆöO² UM¼

sŽ e??łU?Ž Íd??A?³« q?I?F« Ê≈ ‰u??IUÐ WÐu??F?B?« VM& ÊôËU?×?¹ s¹cK« qC??√ vKŽ V?ðd? ¡w?ý q Ê√ 5Š vKŽ ¨qJ? ¡U?O??ý_« …—Ëd??{ „«—œ≈ ÆsJ2 rUŽ sŠ√ w u×½ Ëb³¹ ¨W¹dE?M« w WOIDM*« U?ÐuFB« sŽ U?U9 dEM« iGÐ ¨sJË ÊuJ¹ ô√ vA?½ Ê√ UMIŠ s Ê_ p– ÆW×?{«Ë WOF?«Ë ¡UDš√ „UM¼ Ê√ öC?Ë ÆÕËd« ¡öŽ≈ Ë√ WKO?CH« ÊQý l— v≈ U¹œR? ÂUŽ t?łuÐ ”R³« wbI?²« dBF« «c¼ w vÝú W?¦ŽU³«  U?UA²?ô« s ¨ÊS p– sŽ —b? t?O ŸuM?« «c¼ s bŠ«Ë r?JŠ w f²M³?O 5ÐË «“uMO?³?Ý« 5Ð lL?'« Ê√ bI?²?Ž√

(*)

f²M³O? vKŽ o³DM¹ p– bFÐ nR*« tU? U q Ê_ p– ¨‰Ëú ·UB?½ù« ÂbŽ s dO?³ W???O???Nù« W?¹UMF« q?þ w d???A« œu???łË t???O??? w?HM¹ ö???I???²?????? UÐU???²??? n?√ Íc« ¨Áb???ŠË t½_ ¨t?O≈ W?³?MUÐ ö?√ W?LzU? d?O?ž WKJA?*« Ác¼ X½UJ «“uMO?³?Ý« U?√ Æ(Theodicee) vKŽ vM?F? d??O?)« Ë√ d??A« W?LK?J ÊQÐ sR¹ sJ¹ r?Ë ¨ÊU?½ùUÐ W??O¼u_« t??O?³??Að i— Æ[ rłd²*«] oKD*« w½uJ« Èu²*«

194


WOMOKN« …œ«—≈ rOD% W?“ö« …—U?N*« «b?²?ÝUÐ sJL*« s Ê√ ¨t?O gO?F½ Íc« ‚bBð Íc« d?_« sJË Æt½bF WÐö? X½U UL?N ¨U³¹d?Ið hý Í√ ¨wKš«œ d?O?š w¼ YO?Š s WKO?C?H« Ê√ U?N?«—œ≈ u¼ o×Ð W?O?«Ëd« t?O? 5F? —bIÐ ÷u?F½ Ê√ U?Lz«œ sJL*« sL? ÆÁ«bŽU? q s U? vMF0 r¼√ t½S? ¨tð«c t?«d?²?Š« ¡d*« b?I? «–≈ U?√ ¨W¹œU*« UJ?K²?L*« s lO?C¹ U? ÆdA³« Èu² ÊËœ U v≈ j×M¹ v≈ l?łd¹ t½≈ ‰U???I???O??? w«Ëd« V¼c???LK? w−???NM ÷d???Ž ‰Ë√ U???√ r tðUHR X½U Ê≈Ë ¨©Â Æ‚ ≤∞∑ ≠  Ƃ ≤∏∞

Chrysippus®

”u³¹d

d?³?√ U?U?L?²¼« ÊËb?³?¹ Êu?O?«Ëd« ÊU? WKŠd*« Ác¼ w Æ ¡w?ý U?NM o³¹ «uHA²«Ë ¨wUBH½ô«Ë wÞdA« ”UOI« W¹dE½ «užUB ¨WGK«Ë oDM*UÐ ©ÂËeK« Ë√® sLC²UÐ Y¹b(« `KDB*« w vLð W?LN WOIDM WöŽ U?N?O? Êu?Jð ô w²« WU?(« w 5²??O?C?I« 5Ð W?ö?F?« w¼ pKð ÆÍœU*« d?²?Ë—U?³« j³?¼ «–≈ò ∫W?O?C?I« qQ?²MK ÆWЖU? W??O½U?¦«Ë W?œU? vË_« …—U??³??Ž 5Ð W??ö??F« b??$ UM¼ ÆådD*« ‰e½ ©Íu??'« jG??C« ”U??O??I??® Ÿd?²?š« pc? ÆÍœU? ÂËe W?ö?Ž ådD*« ‰e½ò …—U?³?ŽË d?²?Ë—U?³« j³¼® U½«b?O?? rN¹b¹√ vKŽ …d?? ‰Ë_ `³?√ Íc« u??×MK U?×?KDB? Êu??O?«Ëd« b??Ë Æw«Ë— Ÿ«d??²??š« W¹u??×?M«  ôU??(« ¡U??L??ÝQ?? ÆrEM?*« wLKF« Y?×??³K sŽ W¦¹b(« WO³Mł_«  UGK« v≈  ôU?(« ÁcN WOMOðö«  ULłd²« XKË ÆÂuO« v²Š Âb²ð X«“UË ¨ÊUËd« 5¹u×M« o¹dÞ œuN?'« qCHÐ UË— w W¹u? W½UJ WO«Ëd« rOU?F²« X³²?« bIË ·u???KO???H« vK?Ž ”—œ Íc«

Cicero

ÊËd???A???O??ý ·u???K?O??H?K W???OÐœ_«

s ÂœU????I« wI?¹d???žù« «c?¼ ÊU???Ë ÆPosidonius ”u???O½Ëb¹“uÐ w?«Ëd« Ê«b?O U?NM ¨…œb?F?² s¹œU?O? w rNÝ√Ë …d?O?¦ —U?H?ÝQÐ ÂU? b W¹—u?Ý Íc« a¹—U?²« Ê«bO? UNMË ¨q³? s tO? tŁu×Ð sŽ UMŁb?% Íc« pKH« ÊUJ wHKH« tHu U√ ÆPolybius ”uO³OuÐ Œ—R*« ‰ULŽ√ tO q«Ë W?O1œU?_« tO? X½U? XË w ¨.b?I« W?O1œU?_« À«dð s V½Uł t?O? Æq³ s U½d– UL ¨„UJA«dOŁQ² WF{Uš X׳√ b UNð«–

195


»dG« WLJŠ W??N??łu« s ¨«u½U?? s¹d??šQ??²*« W??O??«Ëd« w?K¦2 Ê√ s ržd?« vKŽË UM½√ UL? ¨WKU rNM WŁöŁ UÐU²? UM XOIÐ bI? ¨WOL¼√ q√ ¨WO?HKH« rN??ŽU???{Ë√ Ê√ s ržd« vK?ŽË ÆrNðU??O??Š s?Ž …d??O??¦??  U??uK?F?? ·d??F½ bŠ v≈ W?NÐUA²? X½U rNðUH?K ÊS ¨…bAÐ  ËU?H²ð X½U W?OŽUL?²łô« ÊU Íc« w½UËd« ŒuOA« fK− uCŽ Íc« w½U½u?O?« b?³?F«

Marcus Aurelius

Epictetus

Seneca

UJMÝ r¼ ¡ôR¼ ÆbOFÐ

”u?²?O?²JÐ≈Ë ¨w½U??³?Ý≈ q√ s —b?×?²¹

”u????O?K¹—Ë√ ”u????—U????Ë ¨ÊËd????O?½ b????N????Ž w o?²????ŽÔ√

ôUI? «u³²? rNKË ¨ÍœöO*« w½U¦« Êd?I« v≈ wL²M¹ Íc« —uÞ«d?³ù« ÆWO«Ëd« ÕËd« UNO Ídð WOöš√ …d???Ý√ v≈ wL???²M¹ ÊU???Ë ¨p– u???×½ Ë√ Æ Ƃ ≥ ÂU??F?« w UJM?Ý bË qL?F« ”—U??Ë ÆU?Ë— w gO?F?« v≈ XKI?²½« ¨‰U?(« …—u???O? W?O?½U?³?Ý≈ b?N?Ž w t XBÐdð —«b?_« sJË ¨U¹—«“Ë U?³B?M q²Š« v?²Š wÝU?O?« W?³?žd? sŽ–√Ë ¨W?H?O?F??{ t?²?O?B???ý X½U? Íc« ¨Claudius ”u¹œËö? ¥± ÂU?F« U?JMÝ wHM¹ Ê√ t?O?≈ X³KÞ 5Š

Messalina

UMOU???O? t??²?łË“

¨Œu?O?A« fK−? w «uC?Ž czbMŽ ÊU? Íc« ¨UJM?Ý Ê√ Ëb³¹Ë ÆW¹œö?O? w²« …—uÞ«d??³?ù« „uK?Ý œU?I??²½« w W¹d?(« s? «bz«“ «—b? ”—U?? b? w²«Ë ¨wG?³M¹ U2 «—d?% d?¦?√ W?I¹dDÐ U?NðU?O?Š w pKð U¼—ËbÐ X½U? ÃËeðË ¨ «uMÝ lC?Ð b?FÐ W?¾?łU?H? W¹U??N½ ¨‰U?Š Í√ vKŽ ¨U?NðU?O??Š XN?²½« wË ÆÊËdO½ t? X³$√ w²«

Agrippina UMO?³¹dł√

s? U¼bFÐ ”u¹œËö?

vu??²¹ wJ UJ?O?Ý—u?? w ÁU??HM s UJM?Ý wŽb?Ô²??Ý« W¹œö??O? ¥∏ ÂU??F« dA³¹ sJ¹ r w½UËd« dO_« Ê√ d?Ož ÆÍ—uÞ«d³ù« ‘dF« Y¹—Ë WOÐdð Æw«Ëd« ·u?KO?H« UNc?Ð w²« W¹uÐd²?« œuN?'« v≈ W?³MU?Ð dO?š ÍQÐ s lu?²*« …UO?(« Ÿu½ sŽ bF?³« q «bO?FÐ ÊU tð«– UJMÝ ÊS? p– lË V?²?« ¨WKzUÞ …ËdŁ lL?ł b?I ÆW?O?«Ëd« ‚ö?š_UÐ ”UM« kF¹ h?ý ÆW?L??{ ÕUЗQÐ U?O½UD¹dÐ ÊUJ?Ý v≈ œu?IM« ÷«d?≈ o¹dÞ sŽU?N?LEF? w œd?L?²« v≈ Èœ√ Íc« d?c?²« »U³?Ý√ b?Š√ ÊU? «c¼ Ê√ ezU?'« sË wJ ¨Êü« ÊułU?²×¹ ¨b?L(« tKË ¨5O½UD¹d?³« sJË ÆWO½UD¹d?³« W¹ôu«

196


WOMOKN« ÆW??OU??Ž …bzU? —U??F??Ý√ s d??¦?√ u?¼ U? v≈ ¨W?¹—uŁ W?O?KI?Ž r?N¹b bu??²ð UJMÝ œU?ND?{« v≈ œU?Ž ¨U½uMłË «œ«b?³?²?Ý« d?¦?√ ÊËd?O?½ `³?√ U?bMŽË t??OKŽ luð Ê√ s? ôbÐ ¨d??×?²?M¹ Ê√ t?O?≈ VKÞ W¹U??NM« wË ÆÈd??š√ …d?? ¨5(« p– w …bzU?Ý X½U w²« W?I¹dDUÐ p– qFH? ¨Â«bŽù« WÐu?IŽ WO?ýUL²? X½U tðu? WI¹dÞ Ê≈ ‰uI« sJ1 «cJ¼Ë ÆtM?O¹«dý lD v¼Ë W??L???²? U??N?u??L?Ž w s?Jð r tðU??O?Š Ê√ s ržd?« vKŽ ¨t?²??H??K l Æw«Ëd« lÐUDUÐ U½d?c¹Ë ÆW?¹œö?O? ∂∞ ÂU?F« u??×½ bË ¨U?O½U½u?¹ ÊUJ ”u?²?O??²JÐ≈ U?√ bIË ÆvÓM?²I*« hA« ∫u¼ rÝô« v?MF Ê_ ¨«b³?Ž ÊU t½QÐ tð«– t?LÝ« ¨WLz«œ «—UŁ¬ vË_« tð«uMÝ ‰ö?š t ÷dFð Íc« WKUF*« ¡uÝ t?O „dð ”u?²O?²JÐ≈ V²?« UbM?ŽË Æt²?× w ÂU?Ž ‰ö²?Ž«Ë ¨¡Ułd?Ž qł— w¼ ÁœdÞ 5Š ¨W¹œöO π∞ ÂU?F« v²Š UË— w f¹—b²UÐ Âu?I¹ √bÐ ¨t²¹dŠ rJŠ ÊËb?I²M¹ «u½U? rN½_ ¨ÊËdš¬ Êu?O«Ë— t?FË ¨Domitian ÊU?O²?OËœ ‘d???F« t????łË w nIð W?¹uMF???? …u??? ÊuKJ?A¹Ë ¨wÐU¼—ù« —u?Þ«d???³???ù«

Nicopolis

fOuÐuJO½ w …dOš_« tðUO?Š «uMÝ vCË ÆÍ—uÞ«d³ù«

ÆW¹œö???O?? ±∞∞ ÂU???F« u??×½ w?uð YO???Š ¨ÊU½u??O?K wÐd??G?« ‰U??L???A« w ¨”u??²??O??²J?Ð≈ Y¹œU??Š√ iFÐ UM? XEH??Š

Arrian ÊU¹—√ Ác??O??LK?ð qC??HÐË

b?OFÐ b?Š v≈ výUL?²ð WI¹d?DÐ W{Ëd?F W?O«Ëd« ‚ö?š_« b$ U?NO?Ë Æq³ s ÁUM×{Ë√ U l ÂUEF« 5O«Ëd« »U²J« dš¬ ÊS ¨«b³?Ž bË b ”u²O²JÐ≈ ÊU «–≈Ë U ”uOK¹—Ë√ ”u—U ‘UŽ bI Æ«—uÞ«d³≈ ¨p– s fJF« vKŽ ¨ÊU ”u????OÐ ”uM?O½u?D½√ ¨t????L???Ž ÁU?M³ðË ¨W?¹œö???O???? ±∏∞Ë ±≤± 5?U???F?« 5Ð U??L?? ¨«d??C??% ÊU???Ëd« …dÞUÐ√ d??¦??√ s? ÊU?? Íc«

Antoninus Pius

”u??—U?? t??HKš b??Ë Æ©wI??²« ∫wMF?¹ Íc«® d??O?š_« t??³??I pc?Ð wŠu¹ w tðU?O?Š WO?IÐ vC?Ë ¨W¹œö?O ±∂± ÂU?F« w ‘d?F« vKŽ ”u?OK¹—Ë√ UЫdD?{« s“ t??O?? ‘U??Ž Íc« se« ÊU???Ë ÆW¹—uÞ«d??³??ù« W??b??š qzU??³??I« ÕU?L??ł `³J?Ð U?Lz«œ —u?Þ«d?³??ù« qG??A½«Ë ¨W¹dJ??ŽË W??O?F??O??³Þ

197


»dG« WLJŠ …œU?O?Ý œb??Nð W¹—uÞ«d?³?ù« œËb?Š v?KŽ rNð«—U?ž c?š√ s¹c« W?¹dÐd?³« s È√— b?I? ¨t?OK?Ž ö?O?IŁ ÊU? VBM*« qL?Š Ê√ s r?žd« vKŽË ÆU?Ë— —UD?šQÐ …œb????N???? X½U???? W?Ëb« Ê√ v≈ «d?E½Ë Æt?Ð lKD?C¹ Ê√ t????³????ł«Ë kH??Š vKŽ b??ŽU??¹ U?  «¡«d??łù« s c??ð« b?I?? ¨W??OKš«œË W??O?ł—U??š …b?O?I?F rN?C?— Ê_ qÐ ¨d?A« l«bÐ ô ¨5?O?×O??*« b?ND{U? ¨ÂUEM« ÊU?? Ê≈Ë ¨o?Š vKŽ p– w? ÊU?? tK?FË Æ‚U??I???AK «—b???B?? ÊU??? WËb« Æt??Ý—U1 s nF??{ vKŽ W??ö??Ž U??Lz«œ u¼ tð«– X?u« w œU??ND{ô« œU??ND{« v≈ ÃU??²?×¹ ô ¨ U??³?¦?Ð d?I??²?*« ¨t????H½ s oŁ«u« lL??²?:U?? ÆtOKŽ 5ł—U)« åMeditations  ö?Q?²«ò »U²J q?UJ« hM« UMO≈ qË b?IË dÞ«u???)« s  U???O???u¹ w¼  ö???Q???²« Ác?¼Ë ¨”u??O?K¹—Ë√ ”u???—U* WŠ«d«  UE( ‰öš ¨Xu« `L¹ ÊU U —bIÐ ¨XK−ÔÝ WOHKH« W?OÐd(« t?UN? jÝË s U?UD²š« U?NHD?²¹ —uÞ«d?³ù« ÊU? w²« ”u—U Ê√ dcUÐ d¹b'« sË ÆWUF« ÊËRA« …—«œ≈ w tKžUAË w W??U??F« W??O??«Ëd« W¹dE?M« t??UM²??Ž« s ržd« v?KŽ ¨”u??OK¹—Ë√ ÕË— v≈ »d???√ wŽU??L???²??łô« Vł«u?« sŽ ¡«—¬ qL???×¹ ÊU?? ¨d???O??)« Ê√ UM³?ł«Ë s? ÊS? ¨U?O?ŽU??L?²?ł« UMzU?? ÊU?½ù« ÊU? U?L?K ÆÊuÞö?√ vK?Ž ¨p– ÍœR¹Ë ÆW???U???F« W???O??ÝU???O???« ÊËR???A« w U?½—ËbÐ Âu???I½ …œ«—ù« W¹d??×Ð W??IKF??²*« WÐu??F??B« b??O?Q?ð v≈ ¨wö??š_« b?O??F??B« Ë√ WKO??C?H« Ê√ UM¹√— b??I? Æq³?? s U?N??O≈ U½d?ý√ w²?« ¨W?O?L??²?(«Ë WQ??????? ¨ÂU????F« w«Ëd?« nu?* U???I???Ë ¨w?¼ ÊU????½ù« Èb WK?¹–d« wŽU?L²?łô« nu*« ¡u{ w? U√ Æd?OG« vKŽ U?N d?OŁQð ô WO?B?ý `{«Ë dOŁQð UN ÊuJ¹ Ê√ sJ1 hý qJ WOöš_«  UHB« ÊS tðU?³ł«Ë v≈ d?E½ b —uÞ«d?³?ù« ÊU uË Æd?š¬ ¡wý q vKŽ «b?ł ÊU? U v≈ W?³?MUÐ ‰«b?ł öÐ ‚U?IA« œ«œ“ô ¨«œb?Að q√ W?I¹dDÐ v≈ Íb?²??Nð Ê√ j lD²??ð r W?O?«Ëd?« Ê√ vKŽ Æq³? s «œu??łu? ÆWÐuFB« ÁcN lMI qŠ

198


WOMOKN« XHKð WKJA? X½U w²« ¨vË_« ∆œU?³*« WQ?0 oKF²¹ U?LO? U√ —UJ_« w W¹dE½ ÊuO«Ëd« l{Ë bI ¨uDÝ—√Ë ÊuÞö√ dBŽ s Ê√ sJ1 ¨U??N?ð«cÐ W??×??{«ËË W??O??N¹bÐ W¹«bÐ ◊U??I?½ w¼ w²« ¨W¹d?DH« w «bzU??Ý Í√d« «c¼ `?³?√ b??Ë ÆW??OÞU??³M²??Ýô« W??OKL??F« U??NÐ √b??³ð wKI?F« V¼c*« »U×?√ iFÐ tÐ ‰U U?L ¨vDÝu« —u?BF« WH?K w ¨WO?I¹eOU?²O*« WN?łu« s ¨W¹Ë«e« d−Š b?F¹ t½≈ –≈ ¨5Łb;« s ¨ÊU???½û Á—u??Bð w? ¨w«Ëd« V¼c?*« ÊU?? b??Ë Æw?ð—UJ¹b« Z?NM*« ¨q³? s U½d– U?L ¨u?DÝ—Q ÆwJO?ÝöJ« d?BF« U¹dE½ s Âd?√ Í_ «b?³?Ž ÊuJ¹ ô√ w?G?³M¹ w½U½u?O« ÊQÐ ·«d?²??Žô« b?Š v≈ V¼– b? ¨U?FO?Lł ”U?M« Ê√ v≈ X³¼– UN½S? W?O«Ëd« U?√ ¨t?OMÞ«u s b?Š«Ë W?Ý—U??L*« Èb¼ vK?Ž d?O??ð p– w X½U??Ë ¨ÊËËU??²?? 5F?? vMF0 —u???B???Ž ‰ö??š d???A???²½« b??? ‚d« ÊU??? Ê≈Ë ¨—bM?JÝù« U???N??F???³ð« w?²« wË ÆvC??? b??N??Ž Í√ w ÊU??? U2 lÝË√ ‚UD?½ vKŽ W¹—uÞ«d???³??ù« Êu½U??I« 5?Ð e??O??O??L?²?« W??O??«Ëd« XKšœ√ ¨ÍdJ?H« ÁU??&ô« «c¼ ¡u??{ s ÊuJ¹ U? UM?¼ wF?O?³D« o(UÐ œu?B?I*«Ë Æ3_« Êu?½U?Ë wF?O?³D« W¹dEM ÊU?? b?IË ÆU¼b?ŠË W?¹d?A?³« t?²?F??O?³Þ vKŽ ¡UM?Ð ÊU?½ù« oŠ ¨w½U?Ëd« l¹d?A?²« vKŽ W?F?UM«  «d?OŁQ?²« iFÐ W?O?FO?³D« ‚u?I?(« e?d?? rN ÊuJ¹ Ê√ s «u?d??Š s¹c« p¾Ë√ WM?×? s XH?H??š U?N½_ »U?³?Ý_ ¨W?¹dEM« Ác¼ ¡U?O??Š≈ b?O?Ž√ b?Ë ÆqU?J« vMF*UÐ wŽU??L?²?ł« ‰ö??š p–Ë ¨W??OÐË—Ë_« W??C??NM« d??B?F? W?O?U?²?« …d?²??H« w ¨W?KŁU2 ÆWONù« „uK*« ‚uIŠ …dJ b{ Ÿ«dB« ¨rU?F?K wU?I?¦« e??d*« U?Nð«– w¼ X?½U? ÊU½u?O« Ê√ s r?žd« vKŽË W?N?ł sË ÆWKI?²?? …d?Š W?√ U?N?H?uÐ —«d?L?²?Ýô« s sJL?²ð r U?N½S? ¨U?{d??ŽË ôuÞ  d?A??²½« b? W??O½U½u??O« W?O??U?I?¦?« b?OU??I?²« ÊS?? Èd?š√ b???I??? Æq_« vK?Ž W???OÐd???G« …—U???C???(« w p?–Ë ¨W???Lz«œ «—UŁ¬ XH?KšË U?√ ¨—bMJÝù« dOŁQð qC?HÐ W?O½U½uO« W?G³?BUÐ jÝË_« ‚d?A« m³D« Æw½U½uO« À«d²« ¡«u WKUŠ UË— X׳√ bI ¨»dG« w

199


»dG« WLJŠ o¹dÞ sŽ ÀbŠ Íc« p– u¼ UË—Ë ÊU½uO« 5Ð ‰UBð« ‰Ë√ ÊU ö?L?Š vKŽ Vðd?²?¹ rË ÆU?OUD¹≈ »uMł w W?O½U?½u?O«  «d?L?F?²?*« wH?? ÆÊU½u?O« »d??ž lIð w²« œö??³« w ŸU??{Ëú d?OJF?ð —bMJÝù« U?L¼ W?IDM*« w? ÊUðd?O?³J« ÊUðu?I« X½U? ¨w²?MO?KN« d?B?F« W¹«bÐ ‰ö??š ÊU??Ëd« Íb?¹√ w XDI??Ý U???L¼U??²KË ¨W??łU?Þd??Ë …“u??«d??Ý Æ(Punic) WO½u³« »Ëd(« w 5OË_« 5Ðd×K W−O²½ ¨YU¦« ÊdI« Êd?I« b?N?ý b?Ë ÆU?O½U?³?Ý≈ XL?Ô{ W¹dJ?F«  U?OKL?F« Ác¼ ‰ö?šË XN?²½« W?¦UŁ åW?O½uÐò »d?Š X³?A½ rŁ ÆU?O½ËbI?Ë ÊU½u?O« Ëe?ž w½U?¦« XOI t?H½ ÂUF« wË .±¥∂ ÂUF« w W?łUÞd WM¹b* qUý dO?b²Ð Ê√ vKŽ ÆW???O½U???Ëd« qU???×??'« Íb¹√ vK?Ž t?????H½ d??O???B*« W??¦?½—u?? w¼ X½U? ¨…b?L?F²? …u??IÐ r?²ð X½U? w²« ¨Ác¼ d?Ob?²«  U?OKL?Ž w U??L?? ¨d??B??F« p– w U??N?½Ëb?I??²?M¹ s  b??łË b??Ë ¨¡UM¦??²??Ýô« U½d???B??Ž Ê≈ ‰u???I½ Ê√ UMMJ?1 W??O???ŠUM« Ác¼ s?Ë ÆW??OU???²« —u??B???F« ÆW¹dÐd³« —uBF« v≈ WŽdÐ œuF¹ d{U(« d?BË W¹—u?ÝË Èd?G?B« UO?ݬ XH?O{√ Æ Ƃ ‰Ë_« Êd?I« ‰ö?š wË ‰Ë_« Êd???I« w? U???O½UD?¹dÐ U???LMO?Ð ¨W???O½U???Ëd« r?OU???_« v≈ ‰U???G?« œöÐË ¨jI …d?UG*« v≈ gDFð W−?O²½ W³?UF²*«  «Ëe?G« Ác¼ sJð rË ÆÍœöO*« ÊËœ s U??NM?Ž ŸU?b?« sJ1 W??O??F??O??³Þ œËb??Š sŽ Y×??³?« U¼ö??√ b??I qÐ Ác¼ ¡«—Ë gO??Fð w?²« W¹œU??F*« qzU??³??I«  «—U??ž≈ t??łË w …d??O??³?? WÐu??F?? –≈ ¨W¹—uÞ«d³?û vË_«  «uM« w ·bN« «c¼ ⁄uKÐ sJ√ b?Ë ÆœËb(« ¨»u½«b«Ë s¹«d« UL?¼ ¨s¹dO³? s¹dNMÐ ‰UL?A« s ^bÓ×Ôð U?Ë— w{«—√ X½U ¨Èd³?J« ¡«d×?BUÐ »uM'« sË ¨WOÐd?F« ¡«d×?B«Ë  «dHUÐ ‚d?A« sË w WO½U?Ëd« W¹—uÞ«d³?ù« XýUŽ ¨—UÞù« «c¼ wË ÆjO?;UÐ »dG« sË ÆœöO*« bFÐ 5Ë_« 5½dI« ‰öš 5O³½ —«dI²Ý«Ë ÂöÝ s W?NÐU?A? WM¹b? WËœ U?N?H?uÐ ¨U?O?ÝU?O?Ý ¨ √bÐ b? U?Ë— X½U?Ë ¨d?OÞU??Ý_UÐ XDO?Š√ …d??²?HÐ  d?Ë ÆÊU½u??O« w U?Nð«d??OEM …d?O??¦? Õ«u½ W¹—u??N?L??ł U??N?²??³?I??Ž√ ¨Etruscan Êu??OJÝËdðù« „uK*« U??Nö??š U?N??LJŠ

200


WOMOKN« Œu?OA« fK−? vKŽ dDO?ð X½U? WOÞ«d?I?²Ý—√ W?LU?Š W?I³Þ U¼œu?ð «d??O??Gð XŁb??Š ¨U??N??²??O??L¼√ œU¹œ“«Ë WËb?« r−??Š u/ lË Æ©ÊU??O??Ž_«® U?N???H½  «d??O?O?G??²« Ác¼ X{d?Ë ¨W??OÞ«d?u1b?« ÁU?&« w W¹—u??²?Ýœ ¨…d?O³?  UDKÐ t?H?M kH²?×¹ qþ Œu?OA« f?K− Ê√ `O?×? ÆUN?OKŽ ÊËR??ý w  u?? U??N? ÊU?? ÊU??−KÐ q¦1 `?³??√ w³??F??A« fK?:« sJË s ’U??ý_ U?ŠU²? W¹U?NM« w q?BMI« VBM `³?√ pc? ÆWËb« dÝ_« »U²« v≈ U¹œ√ lÝu²«Ë ËeG« Ê√ dOž ÆWOÞ«dI²Ý—√ dOž ‰u√ ÷—_« s «ËœdÞ „ö?*« —U??G?? Ê√ 5Š vK?Ž ¨WKzU¼  «Ëd?Ł W??L??U??(« W??ŠU???*«  «– W??O??Ž«—e« w{«—_« w? b??O??³??F?« qL??Ž …u?? «b?????²??ÝUÐ …œUO« X׳√ «cJ¼Ë Æ5LOI dOž „ö U¼“u×¹ ÊU w²« WLC« W?O?³?F?ý WO?Þ«du?1œ Wd?( ÕU?−M« V?²J¹ rË ÆŒu?O?A« fK: W?IKD*« WKKÝ  œ√ UL Æ Ƃ w½U?¦« ÊdI« W¹UN½ »d

Gracchi

w«dł U¼œU

ÆÍ—uÞ«d??³?ù« rJ(« W??U?≈ v≈ d??_« W¹U?N?½ w W?OK¼_« »Ëd??(« s …œUŽ≈ w ¨wM³²UÐ dBO ”uOu¹ sЫ

Octavian

ÊUOU²Ë√ `$ «dOš√Ë

t???H??uÐ r?JŠË ¨©b??−???L*«® åOugustus fD???ž√ò VI `MË ¨ÂU?EM« ÆWOÞ«du1b« UÝR*UÐ UOKJý kH²Š« b ÊU Ê≈Ë ¨«—uÞ«d³≈ w ¨Âu?L??F« t?łË vK?Ž ¨gO?Fð W??O½U?Ëd« W¹—u?Þ«d?³?ù« XK?þ b?IË ¥± ÂU?Ž w fD??ž√  u? b?FÐ ÂU??Ž w²zU? s »d?I¹ U?? ‰«uÞ Âö?Ý XŁb???ŠË ¨W???O?Kš«b« q?ö???I« iF?Ð  —UŁ b??? t½√ `?O???×??? ÆW¹œö???O??? rJ(« ÊU?—√ W??Že?Ž“ v≈ ÍœRð œU?F?Ð√  «– sJð r U?NMJ?Ë ¨ «œU?ND{« 5Š vKŽ ¨œËb?(« ‰uÞ vKŽ sAð »Ëd?(« X½U? «cJ¼Ë ÆÍ—uÞ«d³?ù« ÆWLEM WzœU¼ …UOŠ UO% X½U UË— Ê√ w²« ¨tðu? ‰ö?G??²?Ý« vKŽ qL?F¹ tð«– gO?'« c?š√ W?¹U?NM« wË b?O¹Q??²« t?×M? qÐU?I? V?¼c« vKŽ ‰u?B??(« w U?N?b???²??¹ ÊU? s bO¹Q²Ð ‘dF« ÊuIðd¹ …dÞUÐ_« `³√ u×M« «c¼ vKŽË ÆrU×K VM& sJ?√ b?Ë Æb?O¹Q??²« «c¼ V×?Ý œd??−0 ÊuDI??¹Ë ¨gO?'« ÊU??O?²??OKu?¹œ U?Nc?Ð w²« W??³z«b« œu??N?'« qC??HÐ U?? …d??²?H W?Ł—UJ«

201


»dG« WLJŠ ¨©≥≥∑ ≠ ≥±≤®

Constantine 5D?MD????Ë ©≥∞µ ≠ ≤∏∂® Diocletian

Æ—u¼b?²« WŽd?Ý …œU¹“ v≈ UN?CFÐ Èœ√ ∆—«uD?K dOЫbð «c?ð« UL?NMJË ¨ÊU*_« Weðd*« s …dO³ œ«b?Ž√ W¹—uÞ«d³ù« n w »—U×¹ ÊUË vC0Ë ÆUNÞuIÝ q«uŽ s «bŠ«Ë ÊU «c¼ Ê√ W¹UNM« w 5³ð bË ‰ö?š »d(« ÊuM vK?Ž «uЗbð s¹c« ¨…dЫd³?« ¡«d_« `³?√ Xu« U¼u³²« w²« rNð«—UN Ê√ ÊËbI²F¹ ¨WO½UËd« ‘uO'« w rN²bš oO??I??×??²? Xb????²??Ý« U?? «–≈ d??³??√ U??³???J VK& Ê√ sJ?1 U??¦¹b??Š «cJ¼Ë ÆÊU???Ëd« rNðœU???Ý W??×KB?? s? ôbÐ ¨W??U??)« rN???(U??B?? WzU “ËU−²ð ô …dOB …d?² bFÐ ◊uI« Íb¹√ w UË— WM¹b XDIÝ o¹dÞ sŽ w{U*« wUI¦« À«d²?« s ¡wý wIÐ bI p– lË ÆÂUF« …b?O??I?F?« w¼ 5DMD?? b?N??Ž w X×?³??√ w²« ¨W??O?×??O?*« d??OŁQð XŽUD?²?Ý« ¨s?¹b« «c¼ …«e??G« oM²??Ž« U?? —b??I??³?? ÆWËbK W??O??L??Ýd« U??√ ¨W?O½U½u??O« …—U??C?(« ·—U??F0 U? b??Š v≈ kH??²?% Ê√ W????OMJ« Êu?LK*« ÷d? –≈ ¨U?HK²?? U¼d?O?B? ÊUJ W?O?d?A« W¹—uÞ«d?³?ù« ‰ö???š s »d???G« v≈ w?½U½u???O« À«d???²« «uK?I½Ë ¨rN?ðb??O???I???Ž U???N??O?KŽ ÆWU)« rNð—UCŠ rU?F?« ÊU? –≈ ¨…—U?F?²??? U?NK? ÊuJð œUJð …—U?C??Š U?Ëd X½U?? b?I W?O½U½u?O« ÖULM« wU?×¹ t?²?HKË tЫœ¬Ë t?ð«—UL?ŽË t½uM w w½U?Ëd« ÊS?? p– s r?žd« vKŽË ÆÕU??−M« s? tEŠ w ËU??Hð l? ¨W?L??O?EF« qÐ ¨Êu??O?½U½u??O« oH???š√ YO??Š ÊU??Ëd« t??O??? `$ «b??Š«Ë U½«b??O??? „UM¼ s t??O?? U0 ¨lÝ«Ë ‚UD?½ vKŽ rJ(« Ê«b??O?? u¼ p– ¨tð«– —b?MJÝù«Ë dJ?H« vKŽ d???O?ŁQ???²« iF?Ð U???Ëd ÊU??? Ê«b???O*« «c¼ w? Æ…—«œ≈Ë Êu½U??? w «u½U? W?OJO?ÝöJ« —u?B?F« wO½U½u¹ Ê√ q³? s UM¹√— b?I? Æw½U½u?O« UË— U√ ÆWM¹b*« WËb UOKF« q¦*« “ËU& sŽ s¹ełUŽ WOÝUO« qzU*« ¨Polybius ”uO³OuÐ Œ—R*« vKŽ tH½ «c¼ ÷dË ¨lÝË√ UN²¹ƒ— X½UJ ÊU?Ë ÆÊU??Ëd« d?Ý√ w jI??ÝË Æ Ƃ ≤∞∞ ÂU?F« u?×½ bË w?½U½u¹ u¼Ë WIKŠ v≈ w?L²M¹ ¨w«Ëd«

Panaetius

”u?O²¹U½UÐ ÊQ?ý t½Qý ¨”u?O³?OuÐ

202


WOMOKN« ¡UM¦²ÝU?Ð sJË ÆdG_«

Scipio

uO?³OJÝ ‰uŠ lL?−²ð X½U 5H?I¦*« s

tMJ1 U?¾Oý Âb?Ið Ê√ UË— W?ŽUD²Ý« w sJ¹ r ¨wÝU?O« dO?ŁQ²« «c¼ ¨ÊU½uO« ÊS Èdš√ WNł sË Æ…b¹bł «—UJ√ 5O½U½uO« s¹dJH*« rNK¹ Ê√ Ê«b??O?*« w …d??B??²?M X½U?? ¨W?Ëœ w¼ YO??Š s? XLD% b??? sJð Ê≈Ë Êu?L?KJ²¹ Êu??H?I??¦*« ÊU?Ëd« ÊU?? b?I?? ÆÊU?Ëd« U??Nð«e?ž v?KŽ wU?I??¦« Êu?L?KJ²¹ V¹d? b??N?Ž v²??Š Êu?OÐË—Ë_« Êu??H?I?¦*« ÊU?? U?LK¦?? ¨W?O½U½u??O« W?O½U?Ëd« W?I?³D« ¡UMÐ√ »c?²?& UMOŁ√ w W?O1œU?_« X½U?Ë ÆW?O?½d?H« o³Dð X½U? WO?½U½uO« d?O¹U?F*« ÊS «cJ¼Ë ÆÊËd?A?Oý rKFð U?N?OË ¨U?OKF« W?²¼UÐ W??½ œd?−? ¨…dO?¦? Õ«u½ w ¨U?Ë— "«u½ X½U?Ë ¨‰U?−? q w w W??L?O??I?Ž ’U??š t?łuÐ W??O½U?Ëd?« W?H??KH« X½U??Ë ÆW?O½U½u?¹ ‰u?_ ÆqO_« dOJH²« ¨w½U½uO« À«d²« tÐ rð« Íc« pOJA²«Ë bIM« lÐUÞ rNÝ√ bIË nO?H?²« w ¨W?O²?MOKN« —u?B?F« w ÀbŠ Íc« —U?O?N½ôUÐ U½ËdI? XI?bð U?bMŽ U?u?B?š ¨W1b?I?« W?O½U?Ëd« qzU?C?H« W?«d? s Ê√ `O×? Æ—U׳« ¡«—Ë U?LO lÝu²?K W−O²½ W?KzU¼ «ËdŁ œö³« vKŽ œ«d√ w «e?d `³√Ë tðu XB?UMð b qO_« wI¹džù« d?OŁQ²« sJË ÆU??Ë— WM¹b? w W??OÞ«d?I??²?Ý—_« W??I?³D« 5Ð U??L?O?Ýô ¨q?zö? …u? œ«œeð  cš√ W?O?²MOK?N« …—UC?(« w W?OI¹d?žù« d?Ož d?UMF« «d?BMŽ ÂbI¹ ¨q³? s UMEŠô U?L ¨‚d?A« ÊU? bI? ÆXu« wC0 ¨W?O?½U½u?O« …—U??C?(« w …dD?O?Ý q√ tKL??−? w ÊU?? ·u?B??²« s s …b???«u« W??O?M¹b«  «dŁR?*« »d??G« v≈ X?Ðd??ð u???×M« «c?¼ vKŽË W??d??Š v≈  œ√Ë ¨…—ËU??−?? Èd??š√ oÞU?M sË s¹d??NM?« 5Ð U?? œöÐ Æd_« W¹U?N½ w …dUþ U?Nð«– WO?×O*« U?NM Xłdš ¨WDA½ W?OI?OHKð Ÿ«u½√ nK?²??? —U??A??²½« vKŽ w?u?B« —U??O??²« l−??ý tð«– X?u« wË œ«œeð WKU??Žö« Èu?I?«  c?š√Ë ÆW??O?«d?)«  U??Ý—U?L*«Ë  «b??I?²??F*« ¨WO?{—_« …UO?(« Ác¼ w rN³?OB½ sŽ ”UM« ¡U?{— q ULK U?šuÝ— b W¹—uÞ«d³ù« Ê√ `O× ÆWU)« rNð«—bIÐ rN²IŁ X¡UCð ULKË

203


»dG« WLJŠ Pax

w½U????Ëd« Âö????« b????N???Ž s?JË ¨Âö????« s 5?½d???I?Ð XF????²9

—b??IÐ ¨W??H??KH« X½UJ? Æ¡UMÐ wKI??Ž ◊U??A½ d??B?Ž s?J¹ r

Romana

w U√ Æw«Ëd« —UO²« w dOð ¨…œu?łu X½U UN½≈ ‰UI¹ Ê√ sJ1U W?ŽeM?« v≈ ”U?O?IU?Ð U?b?Ið q¦?1 p– ÊU? b?I?? wÝU?O??« V½U?'« Ê≈ –≈ ¨5OJ?O??ÝöJ« s¹d?JH*« —U??³?? U???NÐ r??²¹ ÊU??? w²« W??O??L???OKù« b? U?Ë— Ê√ v≈ «dE½Ë Æd?A?³« 5?Ð ¡U?šù« v≈ u?Žbð X½U? W?O?«Ëd« ÊS? ¨…b?Ž ÊËd?? ‰«uÞ czbMŽ ·Ëd?F*« rU??F« W?L?U?Š w¼ X?×?³?√ W¹—uÞ«d³ù« sJË ¨W?ÝuLK WOL¼√ X³²« b? WO«Ëd« …dJH« Ác¼ ld?²UÐ U¼œËbŠ sŽ w?ł—U)« rU?F« v≈ U¼—ËbÐ dEMð l³DUÐ X½U? `O×? ÆtO≈ W?O½U½uO« WM¹b*« ‰Ëœ tÐ d?EMð Ê√ sJ1 ÊU Íc« t?H½ sJð r U?N½√ d?Ož ¨v?B_« ‚d?AUÐ ôU?Bðô« iFÐ „UM¼ X½U? t½√ Èdš√ W?LOEŽ  «—U?CŠ „UM¼ ÊQÐ w½U?Ëd« sÞ«u*« lMIð wJ wHJð ÊS? «cJ¼Ë ÆW¹dÐdÐ Ë√ W?O³Mł√ U?N½√ vKŽ WÞU?³Ð U¼œU?F?³²?Ý« sJ1 ô W?{d?F X½U? ¨W¹ƒd« o√ ŸU?ð« s tÐ r?²ð X½U? U? q l ¨U?Ë— Ê≈ qÐ ÆÊu?O?½U½u?O« Êu??O?U?I?¦?« U?N?ö??Ý√ tÐ rð« Íc« —Ëd?G?« fHM XIKÞ√ U?N½_ ¨W¼uA*« W¹ƒd« Ác¼ XŁ—Ë b? UNð«– W?O×?O*« W?OMJ« s ržd« vKŽ ¨WO*UF« Ë√ WKUA« Í√ åW?OJOuŁUJ«ò rÝ« UNH½ vKŽ U?N?³?¼«c? sJð r W?L??OEŽ Èd?š√ bzU?I??Ž ‚d?A« w b?łu?ð X½U? t½√ Êu«e¹ ô ”U?‡‡M« ÊU‡ b??I?? ÆW?O??×??O??*« sŽ U??b?I?ð qIð W??O?ö??š_« Æ5²O*UŽ …—UCŠË WuJ×Ð ÊuLK×¹ s Âb???√ W???U???IŁ qI?½ ÊU??? U???Ë— tÐ XU??? —Ëœ rE?Ž√ ÊS?? «c?J¼Ë ÂUJ×K WO?LOEM²« W¹d?I³F« qC?HÐ p– oI% bË ÆU?NM l—√Ë UN²?UIŁ WJ³?ý U?¹U?IÐ X«“U?Ë ÆW¹—u?Þ«d?³?û wŽU?L??²?łô« pÝU?L??²«Ë ¨ÊU?Ëd« Ác¼ W??LEFÐ b??N??Að W?O?½U?Ëd« rO?U?_« ¡U??ł—√ q w W??F??Ý«u« ‚dD« Ê√ UÐË—Ë√ s d?O³ ¡e?' w½UËd« l?Ýu²« ÕUð√ b?I ÆWO?LOEM²?« …—bI« W??O??u??I«  U???ö??²??šô« s ržd« v?KŽ ¨…b??Š«Ë W??O??U??IŁ …b??ŠË `?³??B¹ r W¹dÐd??³«  «Ëe?G« v²?ŠË ÆW?I??Šô —u?B?Ž w X³?A½ w?²«  «Ë«b?F«Ë

204


WOMOKN« qO???×??²??¹ Íc?« b??(« v≈ w?U??I??¦« ”U???Ý_« «c¼ rOD?% s sJL???²ð V³?Ð p–Ë ¨U?«Ëœ q√ ÊU? U?Ë— d?OŁQð ÊS? ‚dA« w? U√ Æt?Šö?≈ Ê√ 5Š vKŽË ÆÊu%UH« ÊuLK*« »dF« U?NÐ rð« w²« WKzUN« W¹uO(« ‚dA« ÊS ¨UËd dO¦JUÐ s¹b¹ À«dð w «u−b½« b »dG« w …«eG« s¹b¹ »d??G?« sJË Æ5%U??H« …b??O??I???Ž oM²??Ž« b?? U??³¹d??Ið t?K jÝË_« v≈ U?NKI½ w²« W?dF*« w¼Ë ¨5O½U?½uOUÐ t?²d?F? s dO?³? —bIÐ »d?FK ÆUO½U³Ý≈ o¹dÞ sŽ UuBš ¨ÊuLK ÊËdJH UÐË—Ë√ «ËeG« Ê√ Ëb³¹ ¨ÊËd WŁöŁ …b WO½UË— XKþ w²« ¨UO½UD¹dÐ wË Æw½U??Ëd« À«d??²« sŽ qU?? ‰U??B??H½« v≈  œ√ b?? ¨W?O?½u?J?ÝuK$_« Íc« ¨Êu½U?I« ‰U?−?? w rOEF« w½U?Ëd« À«d?²« Ê√ p?– vKŽ VðdðË r ¨U??Ë— rJ( W?F??{U?)« W??OÐd??G« UÐË—Ë√ ¡U?ł—√ l?O?L??ł w U?O??UÐ qþ UMu¹ v²?Š Íe?OK$ù« ÂUF« Êu½U?I« ‰«“U?Ë ¨UO½UD?¹dÐ w ÁUb? aÝdð Ê«bO? w WEŠö*UÐ …d¹b?ł W−O?²½ WQ*« Ác?NË ÆUO½u?JÝuK$√ «c¼ j³ðd?ð vDÝu« —u??B??F?« w W??O??Ý—b*« W??H???KH« Ê_ p– ÆW??H???KH« v≈ U?³Mł d?O?¹ w?H?KH« d?O??H?²« rKŽ ÊU?Ë ¨U?I?OŁË U?ÞU?³ð—« Êu½U?IUÐ w U?√ Æ.b?I« w½U?Ëd« À«d²K? W—U?B« W?OKJA« W?Ý—U?L*« l VMł ÊS? ¨bzU?« u¼ w?½u?JÝuK$_« w½u½U?I« À«d?²?« ÊU? YO?Š ¨«d?²K$≈ w v²Š ¨WO³¹d?& d¦√ lÐUDÐ kH²% ÊUOŠ_« rE?F w XKþ WHKH« ÆwÝ—b*« dBF« …Ë—– W¹—uÞ«d³ù« qþ w X½U? w²« ¨WOIOHK²«  U¼U&ô« X½d?²« bIË ÊU? bI? ÆW?HKH« w qŁU?2 —uD²Ð ¨s¹b« Ê«bO? w U¼d?OŁQð ”—U9 s ‰Ë_« b???N??F« w ¨ÂU???Ž t??łuÐ ¨U???O??«Ë— W???H??KH?K w???Ozd« —U??O???²« d??¦??_« W??ODÝ—_«Ë W??O½u?Þö??_« V¼«c*« Ê√ 5Š vK?Ž ¨W¹—uÞ«d??³??ù« b¹b??ł d?O????Hð “dÐ YU??¦« Êd?I?« ‰uK×Ð sJË Æ b??F?³??Ô²??Ý« b? ôƒU??Hð v≈ výU??L??²¹ —u?Dð u¼Ë ¨w«Ëd« V¼c?*« ¡u??{ w W1b??I« ‚ö??šú  U¹dE½ 5Ð Z¹e?*« «c¼ `³?√Ë ÆdB?FK W?U?F« ŸU?{Ë_« l b?O?FÐ b?Š ”—U9 Ê√ U??N —b? w²?« ¨…b¹b?'« W??O½uÞö?_« r?ÝUÐ ·d?F¹ W??HK²???

205


»dG« WLJŠ s b?²?1 d??ł U? v?MF0 wN? Æw×??O?*« u¼ö« vK?Ž «d?O?³? «d??OŁQð U?NMË ¨¡Ub?I« W?HK X?N²½« U?NÐ ¨vDÝu« —u?BF« v?≈ .bI« rU?F« ÆjOÝu« dJH« √bÐ ‚dÞ vI²K ¨W¹—bMJÝù« w …b¹b'« WO½uÞö_«  dNþ bË ¨WOKÐUÐË WO?Ý—U WOM¹œ  «dŁR b?łuð X½U UNOH? Æ»dG«Ë ‚dA« ”—U9 W¹u?? W¹œu??N¹ W?H?zUÞË ¨W1b??I« W¹d?B?*« dzU?F??A« U¹U??IÐË W?OHKš tK «c‡¼ v?≈ ·UCðË ¨W?O×?O? ‚d?Ë ¨WU?)« UNðb?OI?Ž W???Ý—b*« fÝR??? Ê≈ ‰U???I¹Ë ÆW??O???²???MO?KN« …—U???C??(« s? W??U???Ž

Ammonius Saccas

”U?UÝ ”u?O½u√ u¼ …b¹b?'« WO½uÞö?_«

5ÞuK√ ÊU?? Ác?O??öð r¼√ sJË Æq‡O?KI« ô≈ t‡‡MŽ ·d??FÔ ¹ ô Íc« Æœb??'« 5O½u?Þö??_« W??H??Ýö??H« rE?Ž√ u¼ Íc« ©≤∑∞ ≠ ≤∞¥® v²?Š UN?O ‘U‡‡Ž YO?Š W¹—bMJÝù« w ”—œË d?B w bË b?Ë

.≤¥≥

ÂUF«

—U?Ý bI? ¨t?u?BðË ‚dA« b?zUI?FÐ 5ÞuK√ ÂU?L?²¼« v≈ «dE½Ë b??{ W?KL??Š w YU???¦«

Gordian

ÊU¹œ—u??ł —u?Þ«d??³??ù« »U??— w

Á“uFð UÐUý —uÞ«d³ù« ÊU –≈ ¨`−Mð r WLN*« Ác¼ Ê√ dOž ¨”dH« Ác¼ q¦? sJ Æt?A?Oł œ«d?√ j?Ý d?O?¦ð tðU?dB?ð X½UË ¨…d?³?)« «cJ¼Ë ¨W??L??ÝU??(« W?I?¹dDUÐ 5(« p– w? q×Ôð X½U?? U??Ž«eM« s¹c« p¾?Ë√ Íb¹√ vKŽ Ê«Ë_« q³? t??Žd?B? »U??A« d?B?O??I« wI œöÐ s ≤¥¥ ÂUF« 5ÞuK√ d p– dŁ√ vKŽË ¨r¼bzU t½√ ÷d²H¹ YOŠ ¨UË— w dI²Ý«Ë ¨W1d'« Õd X½U w²« ¨s¹dNM« 5Ð U vKŽ tðU?ÐU?²?? XOMÐ b??Ë ÆtðU?O??Š W¹U?N½ v?²?Š f¹—b??²UÐ ÂU??Ë ‘U?Ž ·dý√Ë ¨…d?Oš_« tð«uMÝ w U?NO?IK¹ ÊU w²« ”Ë—b« s  «d?c v≈ qO1 ÊU?? Íc«

Porphyry

”u¹—u??d?? Ác?O??LK?ð U¼d¹d??% vKŽ

U?L? 5?ÞuK√ ‰U?L?Ž√ XG?³?D« b?I? pc W?−??O?²½Ë ÆW¹—u?žU?¦??O?H« u¼ U??N??³??³??Ý ÊU?? U0— ¨·u??B??²« s ¡wý U??N??O?? W??G??³??BÐ UM?²KË Æd¹dײ« vKŽ ·dA*«

206


WOMOKN« –≈ åEnneads U?O?ŽU??²?«ò rÝ« W?O?U?³« 5ÞuK?√ ‰U?L?Ž√ qL?%Ë Ê≈Ë ¨ÂUŽ w½u?Þö√ lÐUDÐ r?²ð w¼Ë ÆV² WF?ð s UNM q? nQ²¹ œUJð –≈ ¨U??N??²¹u?O??ŠË ÊuÞö??√ ‰U?L??Ž√ ‚UD½ ŸU??ð« v≈ d??I?²??Hð X½U?? b?−¹Ë ÆW¹—u?žU?¦?O?H« d??OÞU?Ý_« iFÐË q¦*« W¹dE½ vK?Ž U?NK d?B?²?Ið d?√ u‡¼Ë ¨w‡‡F?«u?« r‡‡U?F« sŽ ‰«e‡‡F‡‡?½ô« s‡ «—b? tU?L?Ž√ w ¡d*« Æ5(« p– w W¹—uÞ«d?³?ù« WUŠ ¡d*« ·d?F¹ 5Š W?A¼b« dO?¦¹ ô v≈ …œ«—ù« Èu?? Ë√ ¨U?U9 f(« bK?³?²? ÊuJ?¹ Ê√ bÐ ô ¡d*« Ê_ p– qö?I« ¡«“≈ rz«b?« U?{d« s WU?×Ð kH?²?×¹ v?²?Š ¨ÍœU?Ž d?O?ž b?Š rU??Ž v≈ dEM?ð q¦?L?K W¹dE½ ÊS?? «cJ¼Ë Æd??B??F« p– w …bzU??« UU9 `KBð ¨wIOIŠ dOž t½√ vKŽ WÝUF²« d¼UE s tO UË f(« Ær¼dOB ‰u³IÐ ”UM« ŸUMù w t²¹dE½ w¼ 5Þu?K√ UI¹eOU?²O w W?OÝUÝ_« W¹dEM« X½U? bIË VOðd?²« «c?NÐ ¨fHM«Ë ©”uM«® qI?F«Ë ¨b?Š«u« s nQ?²¹ Íc« ¨ÀuU?¦« «c????N ÷d????F½ Ê√ q³???? kŠö?½ Ê√ UM?OKŽ s?JË ÆœU????L???²????Žô«Ë W¹u?Ë_« w vKŽ d??OŁQð s U??N ÊU?? U? q? s ržd« vKŽ ¨W?¹dEM« Ác¼ Ê√ ¨Ÿu??{u*« W??O½uÞö??√ X?½U?? qÐ ¨W??O??×??O???? U??Nð«– w?¼ sJð r ¨w×??O???*«  u¼ö« Á–U?²?Ý√ vKŽ ”—œ ¨5Þu?K_ d?U?F? ·u?KO? „UM?¼ ÊU? b?IË Æ…b¹b?ł w W¹dEM?Ð U?C¹√ ‰U?Ë ¨U?O?×?O?? ÊU? Íc«

Origen

5−¹—Ë√ u¼ ¨t??H½

¨W???HK²?????? U¹u???²?????? vKŽ W?Łö??¦?« ·«dÞ_« U¼—Ëb?Ð XF???{Ë ¨ÀuU???¦« ÊU? Íc« ¨5ÞuK?√ U?√ ÆW?IÞd¼ U?N?H?u?Ð b?FÐ U?L?O? W½«œù« XI??×?²?ÝU? U0—Ë ¨W½«œù« Ác¼ q¦* U{dF? sJ¹ rK ¨WO×O*« ‚U?D½ ×Uš lI¹ ÁdOJHð Æ5DMD bNŽ v²Š rEŽ√ qE¹ ÁdOŁQð qFł Íc« V³« u¼ «c¼ ÊU b?Š«u« pKH« b?O?FÐ b?Š v≈ t?³?A¹ 5Þu?K√ ÀuUŁ w åb?Š«u«ò Ê≈ Æåbłu¹ò t½√ s d¦√ tMŽ ‰uI½ Ê√ UMMJ1 ô Íc« ¨”bOM—UÐ bMŽ Èdš√ ¡UO?ý√ „UM¼ ÊuJð b t½√ wMFO t d?š¬ nË Í√ .bIð U√ ¨tù« u¼ t½Q??Ë U½U?O?Š√ b?Š«u« «c?¼ sŽ 5ÞuK√ Àb?×?²?¹Ë ÆtM rEŽ√ dO?ž ÆåW¹—uNL'«ò …—ËU?× WI¹dÞ vKŽ åd?O)«ò t½√ vKŽ Èdš√ U½U?OŠ√Ë

207


»dG« WLJŠ qU??ý ¨ÊUJ w fO?Ë ¨ÊUJ q w d??{U??Š ¨åœu?łu«ò s? rEŽ√ t½√ ôbÐ XLB¹ Ê√ u¼ Á¡«“≈ ¡d*« tKFH¹ Ê√ sJ1 U qC√Ë Æ·dF¹ ô tMJË Ê_ p– Æ·u????B???²?« d???OŁQ?ð Õu???{uÐ Èd?½ UM?¼Ë Æ¡wý Í√ ‰u???I?¹ Ê√ s ƉU???B?ðô« sŽ e???−????F«Ë XL????B« e????łU???Š ¡«—Ë –uK?¹ Á—ËbÐ ·u???B????²*« w ¨d?_« d?š¬ ¨sLJð W?O?½U½u?O« W?H?KH« W?LEŽ Ê≈ ‰u?I?½ Ê√ lOD²?½Ë dJ?H« ÊS?? «c?J¼Ë Æ©”u???łuK«® W???LKJ?K wÝU???Ý_« —ËbUÐ U???N???«d??²???Ž« w ÊU? ¨t?O? W?O?u?B« d??UMF« iFÐ œu?łË s ržd« v?KŽ ¨w½U½u?O« Æ·uB²K «œUC tÝUÝ√ ¨”uM« Ë√ qIFUÐ tOL¹ U u¼ 5ÞuK√ ÀuUŁ w wU²« dBMF«Ë ÆU???N W???IÐUD? W??L???łdð œU???−¹≈ q?O??×???²???*« s Êu?J¹ œUJ¹ W???LK? w¼Ë ÆwKI??Ž vMF0 qÐ ¨wu?? vMF0 ô ¨ÕËd« t?³??A¹ ¡wý UM¼ œu??B?I*«Ë «b???²?Ý« u¼ ¨b??Š«u«Ë ”uM« 5Ð W?ö??F« ÕU?C¹≈ v≈ q?O?³?Ý d??O?šË czbMŽË ¨’U??)« U¼—u½ YF?³ð w²?« fL?AUÐ t?³??ý√ b?Š«uU? ∫t?O??³?Að vMF0 ¨sJ?1Ë Ætð«– b?Š«u« tÐ Èd¹ Íc« —uM« p– u?¼ ”u?HM« ÊuJ¹ ÁU?&ô« w UM?½U¼–√ Âb??²?½ 5ŠË Æw?ð«c« wŽuUÐ t?N?³??A½ Ê√ ¨5F? töš sË ¨”uM« WdF? v≈ qB½ Ê√ UMMJ1 f(« sŽ U½bF³¹ Íc« …dJ?H «d??O?E½ b???$ UM¼Ë Æt …—u??? ”uM?« b??F?¹ Íc« ¨åb??Š«u?«ò v≈ UMÐ ÍœRð WKŁU2 W?OKL?Ž Ê≈ ‰U?I¹ YO?Š ¨ÊuÞö?√ W¹—u?NL?ł w ‰b?'« ÆdO)« …—u W¹ƒ— v≈ w²« f?HMUÐ vL????O?? ¨Àu?U??¦« w d??O??š_«Ë YU??¦« d??B?MF« U??√ ¨vKŽ√ v≈ t??−?²ð wKš«b?« U?N?³½U??ł w wN? ∫W??łËœe? W?F??O?³DÐ n?B?²ð Íc« ¨f(« rUŽ v≈ UNÐ j³NO? wł—U)« U¼dNE U√ ¨”uM« »u ‰u????L????ýò V?¼c???? dJ?Mð 5Þu?K√ W?¹dE½ Ê√ l?«u«Ë Æt? W????IU????š Êu?Jð bOŠu²« w W?O«Ëd« WI¹dD« ·öš vKŽ p–Ë ¨åPantheism WO¼u_« U???N½√ s ržd?« vKŽ sJ?Ë Æ◊«d??I???Ý Í√— v≈ œu???FðË ¨rU???F«Ë tK?« 5Ð ¨U?NÞu³¼ WU?Š w w¼Ë fHM« sŽ …—œU? UN½√ vKŽ W?FO?³D« v≈ dEMð Ê≈ qÐ ÆåGnostics Êu?O?uM?G«ò qF? U?L? ¨«d??ý W?F?O?³D« Èd?ð ô U?N½S?

208


WOMOKN« …dO?š UN½QÐË ¨WKOLł W?FO³D« ÊQÐ U?Uð U«d²?Ž« ·d²Fð 5ÞuK√ WO?u WOu?B« Ê√ vKŽ ÆÊuJ¹ Ê√ wG³M¹ UL ¡U?Oý_« ÂUE½ sŽ «dO³Fð U?NHuÐ ¨W?F?O³D« v?≈ WO??« …dEM« Ác¼ w 5Þu?K√ «u—U?A¹ r s¹d?šQ?²*« rNO?KŽ VKž bI? ÆrNH?½√ WHÝö?H«Ë qÐ ¨ÊuOM¹b?« …UŽb« qF? pcË ‰U??L?'« ÊuMF?K¹ «u?×??³?√ v?²?Š ¨Èd??š_« …U?O??(« v≈ ·«d??B½ô« lÐUÞ b?Š bFÐ√ v≈ t?O? „uJA*« s* t½≈Ë Æ«d?ýË UÞUD×½« U?LN?H?uÐ WF?²*«Ë «b??Ž U?L??O?? h?ý Í√ s W?ÐU?−??²??Ý« W?O??ÝU?I?« rOU??F?²« Ác?¼ vIKð Ê√ XKþ Ác¼ W?ÝuJF*« `³?I« …b?OI?Ž ÊS? p– lË Æ5ÝËu?N*« 5³?BF?²*« w ¨ÍuD?Mð W??O??×??O???*« Ê≈ ‰u??I« s?J1Ë Æ…b¹b??Ž ÊËd?? ‰«u?Þ …bzU??Ý ÆWLŁ¬ …cK« Ê≈ WKzUI« W³¹dG« …dJH« vKŽ ¨WOLÝd« UNð—u w ÷d?Ž Íc« Í√dUÐ 5ÞuK√ c?š√ bI? ¨œuK)« Ÿu?{u w U?√ UO¼U*« X½U? U* Ë ¨WO¼U? ÊU½ù« fH½ Ê≈ ‰UI?¹ –≈ ÆåÊËbOò …—ËU?× Ê≈ qzUI?« ◊«dIÝ Í√— Í“«u¹ «c¼Ë ÆW?O“√ fHM« ÊuJð Ê√ bÐ ö? WO“√ W¹d?E½ X?ML????Cð b????I???? p– lË Æ—u????B?« —UÞ≈ sL????{ qšb?ð fH?M« U?N½S?? ¨fHM« W?O“√ s ržd?« vKF? ÆUMO??F? U?ODÝ—√ «d?B?MŽ 5ÞuK√ u v²Š ¨wB?A« UNFÐUÞ bIHð rŁ sË ¨”uM« w ÃU?b½ô« v≈ t−²ð ÆUN²¹u¼ bIHð sJð r W??H??KHK? ÁUMb?? Íc« ÷d??F« W?¹U?N?½ v≈ UMKË b?? Êü« s?×½ U¼ s ¨ÊËd?? W??F??ð s »d??I¹ U?0 U½—d?? ÷d?F?« «c¼ ‰ö??šË ÆW1b??I« rO??I?²« jš U½œb?Š b? UM «–≈Ë Æ5ÞuK√ d?B?Ž v²?Š fOUÞ d?B?Ž sJ1 Êu?IŠô ÊËdJH? „UM¼ sJ¹ r t½√ wMF¹ ô «c?N ¨u?×M« «c¼ vKŽ ¡U?L?²½ô« «c?N?? Æ¡U?b?I« À«dð v≈ o×Ð Êu??L?²M¹ rN½√ vKŽ rN??O≈ dEM« sL? p– lË Æd_« l«Ë w U?NK WH?KH« vKŽ ¨5F vMF0 ¨‚b?B¹ Ác¼ s ¨wUI¦« À«d²« —uDð w W?OOz— ŸUDI½«  ôUŠ „«—œ≈ sJL*« p– cM?L?? Æ5ÞuK?√ l W??H??K?H« U??N??²???GKÐ w²« W?DIM« p?Kð  ôU??(« ÕUMł X?% W¹uDM ¨q?_« vKŽ »d??G« w ¨W??H??K?H« X×??³??√ 5(« q¦? ¨ «¡UM¦?²?Ý« œu?łË l v²?Š W?L?zU W?I?O?I?(« Ác?¼ XKþË ¨W??OMJ«

209


»dG« WLJŠ UM?H?½√ d?c½ Ê√ b?O?H*« s ÊS?? tð«– Xu« wË ÆBoethius ”u?O?²¹uÐ rJŠ X?% ¨W??O?d??A?« oÞUM*« w d??L??²??Ý« ¨U??Ë— XDI??Ý U??bM?Ž t½QÐ s —d???×??²??? wH??K? À«dð ¨wö???Ýù« rJ(« qþ w? rŁ ôË√ WD½e???OÐ Æ©WO×O*«® WOM¹b« jЫËd« ¨.b?I« rU?FK W?O?H?KH« «“U?$ù« v≈ Á—U?E½QÐ œu?F¹ 5Š ¡d*« Ê≈ w w½U½u?O« qI?F« U¼«bÐ√ w?²« W¹œU?F« dO?ž …u?I« ¡«“≈ —U?N?³½ôUÐ d?F?A¹ ÆWUF«  öJALK t«—œ≈ ¨…d?O??(« w sLJð W??H?KH« W¹«b?Ð Ê≈ ‰U? b? ÊuÞö??√ ÊU? «–≈Ë 5O½U½u?O« Èb  d?«uð b? W?A?¼b«Ë V−?F?²« vKŽ …—b?I« Ác¼ ÊS? Y×?????³K W?????U????F« …d?JH« Ê√ l?«u«Ë ¨W?¹œU????Ž d????O????ž W????ł—b?Ð qz«Ë_« vKŽ XH?{√ w²« Èd?³J« W?O½U½u?O«  U?Ž«d?²šô« s w¼ h?O×?L?²«Ë ¨Vײ*« dO?ž s ÊS ‰U(« WFO³DÐË Æ’U)« t?FÐUÞ wÐdG« rUF« ¨W?H?K²???  U?U?I?Ł 5Ð  U½—U?I?? ¡d*« Íd?−¹ Ê√ ¨‰«u??Š_« lO?L??ł w …b???Š«Ë WKL???ł w W??O?Ðd??G?« …—U??C???(« hK¹ Ê√ ¡U???ý u ¡d*« s?JË b?N'« ‰c?Ð v≈ wöš√ ŸËe½ v?KŽ WOM³? U?N½≈ ‰u?I« sJ_ ¨…d?OB? ƉË_« q;« w w½U½u¹ ŸËe½ u¼Ë ¨wKIF« U??N?½√ wN?? W???O½U½u??O?« W??H???KHK W?¹u??O??(« Èd???š_« W??L???« U??√  b?łË Íc« u??×M« vKŽ ¨U?N??IzU?I?×?? ¨U?ÝU?Ý√ W??O½ö?F« ·b?N??²?ð W¹«b??³« cM?Ë ¨QD)« s W??L??B??F« WU¼ U??N????HM w?Žbð ô ¨t??OKŽ U?N½√ `O?×? ƉU?Bðô«Ë W?GKUÐ «d?O?³? U?U?L?²¼« W?H?KH« pKð  bÐ√ Âb???√ c?M p?–Ë ¨W???O???u????B« d????UMF?« iFÐ v?KŽ U????C¹√ ÍuD?Mð b?²1 Íc?« Í—u?žU?¦?O??H« wu?B« —U??O?²« p– w q?¦?L?²ð ¨U¼œu??N?Ž l«Ë w w¼ WOu?B« Ác¼ Ê√ dOž ÆW1bI« WH?KH« Èd− ‰«uÞ tOłuð l«u« w u¼ U?NbN Ætð«– wKIF« Y׳« s?Ž Wł—Uš d_« ô≈ p– s r?¼√ —Ëœ ·u?B??²K `³??B¹ r?Ë Æt???H½ YŠU??³« ‚ö??š√ ¨5ÞuK_ UM²AUM? bMŽ UMK UL ¨·uB²U? Ɖö×½ô« »œ UbMŽ ÆWO½U½uO« WHKH« ÕËd œUC

210


WOMOKN« ‚u??Hð …b??×Ð v«b??I« s¹dJ?H*« XN??ł«Ë w²« öJA?*« “dÐ√ sË «u½uJ¹ r qz«Ë_« 5O½U½uO« WHÝöH« Ê√ ¨dO¦JÐ UN 5Łb;« WNł«u lOD²½ ÂuO« UM½≈ 5Š vKŽ ¨w{U*« À«d²« s WUŽœ vKŽ ÊËeJðd¹ s d??³??_« V½U??'« b??L??²???½ s×M ¨À«d??²« «c?¼ v≈ U??Ëœ œu??F½ Ê√ ¨W?O?JO?Ýö?? —œU?B? s w?łuuMJ²«Ë wL?KF«Ë wH??KH« UM×KD?B? v≈ W??³?MUÐ U??√ ÆU¼—b?? oŠ U?N??²?O??L¼√ —b?I½ Ê√ UM?ðu?H¹ U?? «d?O??¦?Ë ¨W¹«b?³« s ¡wý q √b?³¹ Ê√ t?OKŽ U?«e ÊU? b?I? w½U½u?O« YŠU?³« ¨…b¹b?ł WO?M  U×KDB? X×M¹Ë d?O?³F?²K …b¹b?ł U?dÞ lMDB¹ Ê√Ë «bÐ «–S? Æwu?O« Y?¹b?(« W?G U?N?b?Ið w²« …œU*« ”U?Ý√ v?KŽ XOMÐ rN½√ d?c?²½ Ê√ bÐ ö ¨W?I?u? dO?ž d?O³?F?²« w rN?²I¹d?Þ Ê√ U½UO?Š√ XË w rN?H½√ sŽ d?O³?F²« o?¹dÞ Êu?LK²¹ …dO?¦ ÊU?OŠ√ w «u½U? s ¡d?LK bÐ ôË Æœ«bŽù« —uÞ w? ‰«eðô W“ö«  «Ëœ_« t?O X½U? l«u« w u¼ ¨«c?N? nu? —u?Bð v≈ tM¼cÐ œu?F¹ wJ wKI?Ž b?N?ł nKH²« v≈ s¹dDC rNH½√ ÊËb−¹ s¹c« eOK$ù« nu0 t³ý√ s bÐ ô ÊUË ÆWOMOðö«Ë WO½U½uO« sŽ WKBHM ¨WO½uJÝuK$≈ WGKÐ b?N?Ž v²?Š t?O≈ UMKË Íc« d?B?F« c?M U½d? d?A?Ž UMŁ« wC?IM¹ Ê√ —œU?B*« v≈ …œu?F« ”U?Ý√ vKŽ Y¹b?(« rKF« —u?NþË W?dF*« ¡U?O?Š≈ ÊU?? «–U* ‰¡U???²½ Ê√ X?u« W??ŽU?{≈ qO??³?? s ÊU?? U0—Ë ¨W1b??I« sŽ WÐU?łû WËU× Í√ Ê_ ¨Ác?¼ uLM« nuð …d?² Àb% Ê√ wG?³M¹ sL?? p?– lË ¨jO????³???²« w WÞd???H?? ÊuJð Ê√ bÐ ô ‰«R???« «c¼ d¹uDð w? «u?×?−?M¹ r U?Ë—Ë ÊU½u??O« ÍdJH?? Ê√ pý öÐ `O?×??B« ÆoO³D²K W(U WOÝUOÝ W¹dE½ tðbË Íc« —Ëd?G« s U?Žu½ u¼ 5O½U½uO?« ‚UH?š≈ V³Ý ÊU? «–≈Ë v≈ r¼—UI?²« V³?Ð «uIH?š√ ÊUËd« ÊS? ¨WuH?²*« WOKI?F« rNð«—b s ¨v²??ý ¡U??×½√ vKŽ wM?¼c« œu?L??'« «c¼ q¦??L??²¹Ë ÆjI?? ‰U?O??)« Ê√ sJL*« sL?? ÆW¹—uÞ«d?³?ù« —u?B?Ž w W?L??C?« …—U?L?F« U¼“dÐ√ qQð o?¹dÞ sŽ W??O½U??Ëd« ÕËd«Ë W??O½U½u??O« ÕËd?« 5Ð ‚d??HK e??d½

211


»dG« WLJŠ À«d?²« Ê√ czbMŽ b??−MÝË ¨W?O½U?Ë— W??OM qÐU?I? w? w½U½u¹ b?³?F? W???— q√ ¡wý v≈ ÊU???Ëd« Íb?¹√ vKŽ ‰u???% b?? w½U?½u??O?« wKI???F« ÆdO¦JÐ WUý—Ë Æ—d?%Ë d¹uMð W?dŠ t?ÝU?Ý√ w w½U½u?O« wH?KH« À«d²?« ÊU b?I ·u?)« s hK?²«Ë ¨qN?'« dO?½ s qI?F« d¹d% ·b?N?²?¹ t½_ p– ÆqI?FUÐ ·d?F?¹ Ê_ qÐU? t½√ vKŽ rU?F« d¹u?Bð o?¹dÞ sŽ ‰u?N?:« s u¼ t???b¼Ë ©W??LK?J« Ë√ qI??F?«® ”u??łuK« w?¼ À«d??²« «c¼ …«œ√ X?½U??Ë ÁeM*« Y×?³« v≈ «ËdE½ bIË ÆdO?)« ‰U¦? —UÞ≈ w WdF?*« v≈ wF« Ê√ s ôbÐ ¨W?(U?B« …U?O?(« v≈ ”UM« qu¹ ¨wö?š√ d?O?š t½√ vKŽ Y×???³?« À«dð V½U???ł v?≈Ë ÆW???OM¹b?« —«d???Ý_« o¹dÞ s?Ž U???N???O≈ «uK?B¹ ÆW?Hz«e« d?ŽU?A*« s uKð w²« WKzU?H?²*« …dEM« s U?Žu½ b?$ ¨wKI?F« Æ‘U?Fð Ê√ oײ?ð ô bIMK l?Cð ô w²« …U?O(« Ê√ ◊«d?IÝ Í√— wH? gO??F¹ Ê√ qÐ ¨ö¹u?Þ ÊU??½ù« gO??F¹ Ê√ fO rN*« Ê√ u?DÝ—√ Í√— wË —u?B?F« w b?I?Ô b? …—U?CM« Ác¼ s U?³½U?ł Ê√ `O?×?B« sË Æ«b?O?ł t?O?ŽË ÊU? w«Ë— V¼c? U?b? bÞuð U?bMŽ ¨W?O½U?Ëd«Ë W?O?²?MOKN« s¹uJ?²« w U?? qC??√ Ê√ U??C¹√ `O??×??B« s qE¹ s?JË ÆÈu??√ tð«cÐ Æ5O½U½uO« s¹dJH*« À«dð v≈ lłd¹ WOÐdG« …—UC×K wKIF«

212


…dJ³*« WO×O*«

4 …dJ³*« WO×O*« w½U½u??O« d??B?F« w? W?H??KH« X½U?? w WKI??²??? ¨Âu??O« w¼ U??L? ¨w½U??Ëd« WHÝöH« Ê√ `O× Æs¹b« sŽ ”UÝ_« ÊuJð Ê√ sJ1 WK¾?Ý√ «uŠdD¹ Ê√ rNMJ1 v≈ W?³?MUÐ ¨W?O?L¼√ tð«– Xu« w U?N Ê√ d???O???ž ÆW????OM¹b« q?zU???*« r?N???OMF?ð s Ë√ d?OŁQð U?N sJ¹ r W?OðuMNJ« U?LEM*« sË Æ—u???B??F« p?Kð ÍdJH??? vKŽ W?DKÝ UË— ◊u?IÝ 5Ð W?F«u« …d?²H« ÊS? UM¼ Ác¼ w nK²ð vDÝu« —u?BF« W¹UN½Ë b???N???F?«Ë oÐU????« b???N???F?« sŽ W???O???ŠU?M« w W?H?KH« X×?³?√ b?I? ÆU?N oŠö« W?¹U???????Ž— X% d?¼œe?¹ U?ÞU???????A½ »d???????G?« Ác??N?Ë ¨U??NðU???N??O???łuð qþ wË W?????O?MJ« bM?Ž t½_ p?– ¨…b????Ž »U????³?????Ý√ …d¼U?E« ¨W?OÐd?G« W?O½UËd?« W¹—uÞ«d?³ù« —U?O?N½« ÊU?Ëd« bMŽ W?Nü« …dÞUÐ_« ÂU?N X½U? Ê√ c?M?L????????? Æ5?²?DK?Ý 5?Ð X?Ž“u?ð b?????????

213

W????O????H????KH« W?Q????*« ÆÆÆò s q?F??HU?Ð rN??H?ð Ê√ sJ1 s? WK?U?????? W??????O??????HK?š ÊËœ W?L?O?Ë ÆW?O?¹—U?²« W?d?F*« sLJð WHKH« a¹—Uð WÝ«—œ Ê√ „«—œ≈ UM? `O?????²¹ t?½√ w XŠdÞ b?? WK¾?Ý_« rE?F? i??F??Ð Ê√Ë ¨q??³?????????????????? s?? b? U??NMŽ W?O?c?« UÐU?łù« åw{U*« w XbÔ nR*«


»dG« WLJŠ –u?×?²??Ý« ¨5DMDM b?N??Ž w ¨WËb« …b?O?I??Ž W?O?×?O?*« X?×?³?√ —uÞ«d?³û W?—Uð ¨…b?OI?F«Ë tKUÐ W?IKF²*« q?zU*« lO?Lł v?KŽ W?OMJ« s UNŽ“UM¹ ô W‡‡‡LzU WOMJ« WDKÝ XKþË ∫W¹uO½b« ÊËRAUÐ ÂUL²¼ô« XC? v²?Š ¨Z¹—b?²UÐ hUM²ð  c?š√ b? X½U? Ê≈Ë ¨¡wý √b?³*« YO?Š ÊU½ù«  UöŽ Ê√  b√ UbMŽ ¨UNðdDOÝ vKŽ wM¹b« Õöù« WdŠ w  «Ëœ√ fzUMJ« X׳√ 5(« p?– cMË ¨wBý lÐUÞ  «– tKUÐ ÆW¾ýUM« WOuI« ‰Ëb« b¹ «dL² qþ Wd?F*« w ©w½ULKF«® ÍuO½b« À«d²« Ê√ 5Š vKŽË ÊS?? ¨W1b??I« W¹—u?Þ«d?³??ù« s? vDÝu« ¡«e??ł_« w Xu?« iFÐ «cJ¼Ë Æt???O≈ œu??F¹ w?J «c??N?? UŁ«d?ð pK1 sJ¹ r? ÍdÐd??³« ‰U???L??A« Ë√ ¨W?OMJ« ¡U?CŽ√ vKŽ U?HË WÐU?²J«Ë …¡«dI« W?dF? tO? X×?³√ w WOUÐ Á«d– X«“U w¹—Uð —uDð u¼Ë ¨Clerics ”ËdOKù« ‰Uł— h???ýò Ë√ ¨V?ðU??? U¼U?MF???Ë®

Clerk

W???¦¹b???(« W?¹e???OK$ù« W???LK?J«

À«dð s vI?³ð U? vKŽ WEU?;« vKŽ W?O?MJ« XKL?Ž bË Æ©årK?F²? d¹d?³ð ·bN?²?¹ Wd?F*« ŸËd? s UŽd? W?HKH?« X׳?√Ë ¨w{U*« Ÿ«u½√ „UM¼ X½U? sJË ÆU?N?²¹U?L?Š vK?Ž s¹d¼U?«Ë W??OMJ« …dDO?Ý w½U??Ëd« À«d??²« U?NM? ¨…dDO??« qł√ s `UJð À«d??²« s Èd??š√ ¨q_« w W??OMJ« —Ëœ “ËdÐ v≈ Èœ√ b? Á—u¼bð ÊU? Íc« .b?I« p?Kð t?M X?I??????¦??????³?½« Íc« b?¹b??????'« w?½U??????d??????'« À«d??????²?« U??????NM?Ë wÝU???O??« rO?EM²« q?×?? XK?Š w²« W??O???ŽUDù« U???OÞ«d??I???²??Ý—_« ö¦2 Ác¼ À«d?²« Ÿ«u½√ s Í√ sJ¹ r sJË ÆW1bI« W¹—uÞ«d?³û t²KFł w²« »U³?Ý_« r¼√ s p– ÊUJ ¨WJÝUL² WOŽUL?²ł« WHKHÐ WOUD¹ù« WCNM« cM sJË ÆÕU−MÐ WOMJ« WDKÝ Íb% sŽ «ełUŽ bOQð b?OF¹ w½UËd« À«d²« cš√ ¨d?AŽ lЫd« ÊdI« cM  √bÐ w²« Õö?ù« W?d??Š l oKD½« w½U?d??'« À«d?²« Ê√ U?L? ¨Z¹—b??²UÐ tð«– b?I? vDÝu« —u?B?F« ‰ö?š U?√ Æd?A?Ž ”œU??« Êd?I« w wM¹b« ÆWOMJUÐ WKB« WIOŁË WHKH« XKþ

214


…dJ³*« WO×O*« w …œu?łu X½U? …d?O¦? Èd?š√ UO?zUMŁ …d²?H« Ác¼ w  “dÐ b?IË UÐU³« w²DK?Ð tù« —uÞ«d³ù« sŽ W?{UF²?Ýô« V½Uł v≈ ¨ÊuL? WUŠ pKð „UMN? ÆÈd?š√ W?N?ł s —uÞ«d?³?ù«Ë ¨W?N?ł s tK ö?¦2 t?H?uÐ WDK?Ý Ê≈ –≈ ¨W?O½u?ðu?O??²« W??GK«Ë W??OMOðö?« W?GK?« 5Ð W??Ýu?LK?*« W?OzU?M¦« Íb¹√ w X?DI??Ý W¹—uÞ«d??³??ù« Ê√ 5?Š vKŽ ¨W??OM?Oðô XKþ W????O?MJ« rÝUÐ ·d?F?ð W¹—uÞ«d?³?ù« XK?þË Æ…dЫd?³« …«e?GK? 5O½uðu?O?²?« ¡U?HK)« X% XDI??Ý v²??Š ¨W?O½U*_« W??ú W??Ýb?I*« W??O½U??Ëd« W¹—uÞ«d?³??ù« ‰U???ł— v≈ ”UM« ÂU?????I?½« p– b??F?Ð wðQ¹ rŁ ÆÊu???OKÐU?½  U??L???−¼ …QÞË U*Ë ¨W1b??I« …b??O?I??F« …U?L??Š r¼ ÊuË_« ÊU??Ë Æ5¹œU??Ž ”U½√Ë  u¼ô p–Ë ¨UNMŽ W?IAM  Ud?Š …bŽ dOŁQð ÕU−MÐ X?ËU b W?OMJ« X½U Æs¹b« ‰U?ł— ed* d?O³? rŽœ v≈ p– Èœ√ b?I ¨q_« vKŽ »d?G« w l 5HÞU??F?²? v?Ë_« …d?²?H« w 5?O?×?O??*« …dÞUÐ_« iFÐ ÊU?? b?IË © ® w  d?B²?½« w²« w¼ WO?d?(« …bO?I?F« sJË ¨ *

Arianism WO½U¹—_«

pU2 nK?²???Ë ¡U?L??« WJK2 5?Ð œU?C??²« p– b??FÐ wðQ¹Ë ÆW¹U??NM« W??O??L¼√ V??²??« t?MJË ¨qO??łU½_« w t?u??√ b??$ œU??Cð u¼Ë ¨÷—_« Ê≈Ë ¨…dЫd??³« Ê√ œU?I?²??Žô« v≈ Èœ√ t½≈ –≈ ¨U??Ë— ◊u?I?Ý b??FÐ …d?ýU??³? ÆtK« W?M¹b?? V¹d???ð sŽ ÊËe??łU??Ž ¨W?M¹b*« d??O??b?ð vKŽ s¹—œU??? «u½U?? ‰u?√ v≈ l?łd¹ œU?Cð u¼Ë ¨Êb??³«Ë ÕËd« 5Ð œU??C?²« „UM¼ «d??O?š√Ë b??Ë ¨f?HM«Ë r???'« w ◊«d???I??Ý W¹d?E½ U??N???L¼√ s ¨d???O??¦J?Ð Âb??√ w W?OÝU?Ý√ …b¹b?'« WO?½uÞö_« U?Nð—u? w rO¼UH?*« Ác¼ X׳?√ —bB*« «c¼ sË ¨…b¹b'« …bOIFK fuÐ f¹b?I« UNF{Ë w²« WGOB« ÆvË_« WO×O*« UNÐ XLð« w²« b¼e« ÕË— XLNKԲݫ oKD¹ Ê√ sJ1 U? tO —u?Dð Íc« rUF« u¼ ¨b¹b?ý —UB²?šUÐ ¨«c¼ v≈ W?HKH« Ác?¼ XKË bË ¨W?OJOuŁUJ« W?HK?H« rÝ« ¨«“U−¹≈ ¨t?OKŽ ÊuÞö?QÐ dŁQð Íc« ¨5DžË√ f¹b?I« b¹ vKŽ UN?−C½ qŠ«d? vË√ ÊUË ¨Arius ”u¹—¬ v≈ »uM ¨ÍœöO*« lЫd« ÊdI« w d?Nþ w×O wðu¼ô V¼c

(*)

W?O¼u?√ WQ?? w U??u?B?š ¨W?O??×?O?*« w W??dD²*« U¼U?&ô« s n?O?H??²« v?KŽ Âu?I¹ Æ[rłd²*«] `O*«

215


»dG« WLJŠ vÝ—√ Íc« ¨w?M¹u??_« U??uð f?¹b??I« b¹ vK?Ž U??N??²??L?? XG?KÐË ¨U??ÝU??Ý√ p– cM UNMŽ Êu?F«b¹ U¼—UB½√ —U?³ qþ WODÝ—√ fÝ√ vKŽ W?OMJ« ÊS ¨◊U³ð—ô« oŁË√ W?OMJUÐ j³ðdð WHKH« Ác¼ Ê√ v≈ «dE½Ë Æ5(« sL??C??²¹ Ê√ bÐ ô W??I??Šö« —u??B??F« w U¼d??OŁQðË U?¼—uD² ÷d??Ž Í√ tMJË ¨b??(« vKŽ «bz«“ WK¼Ë ‰Ë_ Ëb??³¹ b? w?¹—U?²« œd??« s «—b? Æt²HKË dBF« p– ÕË— rNH Í—Ëd{ l«u« w s W?I¦?³M ¨»d?G« w …dDO« U?N X×?³√ w²?« ¨WO?×O?*« Ê≈ W?O?×?O?*U? ÆW?O?d?A«Ë W?O½U½u?O« d?UMF« iFÐ l ¨œu?N?O« …b?O?I?Ž ¨5MOF? UÝU½√ wHDB¹ tK« Ê≈ qzU?I« Í√d« w W¹œuNO« l „d?²Að Æ5?²U??????(« w? l³?DU?Ð nK?²??????¹ s?¹—U??????²?????<« ”U?M?« Ÿu½ ÊU?????? Ê≈Ë ¨wNù« o?K)UÐ √b??³¹ Íc« a?¹—U?²?« v≈ U??N????H½ …dEM?« 5ðb??O??I??FKË iFÐ „U?M¼ X½U??? t½√ `O??×??? ¨W??O???N≈ W¹U??ž o?O??I??% u???×½ d??O???¹Ë Âu?I?O?Ý Íc« U?Ë ¨`O?*« u¼ s? WQ?? w Í√d« w U?ö?²?šô« W?³KG« rN s?LC?¹Ë ¨b?FÐ U?L?O h?=K<« wðQ?O?Ý œu?N?O« dE½ wH? ÆtÐ Íc« ¨Íd?U?M« Ÿu?¹ w ÁË√— 5O??×?O?*« Ê√ 5?Š vKŽ ¨÷—_« w ÊS???? q¦?*UÐË ¨rU????F« «c?¼ v≈ w?L???²?Mð ≠ p?– l ≠ t????²JK?2 sJ?ð r t?łu¹ √b³? tH?uÐ ÕöB« Âu?NH? W¹œu?NO« s  b?L²?Ý« WO?×O?*« œu?łË …—Ëd?{ bO?Qð U?NM  b?L?²Ý« U?L? ¨t½«d?√ …b?ŽU? u?×½ ¡d*« W?O×?O?*«Ë WI?Šö« W¹œu?NO« Xd?²?ý« bË ¨…b?O?IFK W?O?ÝUÝ√ ÊU?—√ …b¹bł W?O½uÞö√ …dJ X½U? w²« ¨dšü« rUF« …dJ? bOQð w U?F © ® X½U? 5O½U½u?O« bMŽ W¹dE?M« Ê√ 5Š vKŽ sJË ¨ * ‰Ë_« q;« w

w×O?*«Ë ÍœuN?O« Í√d« ÊS ¨lO?L'« vKŽ U?NL?N qN?¹ ô WOH?K V¼c¹ 5Š ¨d?šü« rUF?« w UÐU?(« W¹u?ð …dJ v≈ »d√ ÊU? d???BMŽ Èœ√ b???IË Æ—U?M« w —«d???ý_« ‚d???²??×?¹Ë WM'« v?≈ —U??O???š_« ÆlOL−K WuNH UNKFł v≈ W¹dEM« Ác¼ w ’UBI« …b?O?I?Ž ‰u?√ q¼U?−?²¹ t½_ ¨qÝ— t?M Àb?×?²¹ Íc« oO?C« wÐd?G« —uEM?*« UM¼ kŠö¹

(*)

Ê√ v≈ d???O???A¹ ôË ¨.b???I« ‚d??A?« bzU???I??Ž r?EF???Ë W??O½u???Žd???H« W½U?¹b« w d???šü« rU???F« ÷—√ v≈ U?N²KI½Ë W?1bI« W?Od?A« «b?I²?F*« —ËcÐ qL?% X½U U?Nð«– …b¹b?'« WO½uÞö?_« Æ[rłd²*«] ÊU½uO«

216


…dJ³*« WO×O*« ¨åÁuN¹ò Ê√ d?c²½ Ê√ wG³M¹ ¨ «b?I²F*« Ác¼  —uDð nO? rNH½ wJË vu²¹ ÊUË ¨¡wý q? q³ WOUÝ WKO?³I UN≈ W¹«b³« w ÊU? ¨œuNO« t≈ qzU³?I« ÊËRý vŽdð WN¬ t?³½Uł v≈ b?łuð ULMOÐ ¨’U)« W?³Fý W¹U?LŠ »d? ¨d?š¬ rU?Ž v≈ `O?LKð Í√ 5(« p– w b?łu¹ sJ¹ rË ÆÈd?š_« Èd¹ Ê√ q³?I¹ ô —u?Ož t?≈ u¼Ë ¨t²K?O³?I W¹u?O½b« ÊËR?A« d¹b¹ qOz«d?Ý≈ 5O?ÝU?O??Ý ¡U?L?Ž“ «u½UJ v«b?I?« ¡U?O?³½_« U?√ ÆÁd?O?ž W?N?¬ t?u? Èb VCG ¡U?Ið« ¨s¹dšü« WNü« …œU?³Ž vKŽ ¡UC?I« w ö¹uÞ U²Ë «u?C wuI« lÐUD« «c¼ ÆdDK wŽUL²łô« œuNO« pÝU9 i¹d%Ë åÁuN¹ò ¡ôRNÐ XKŠ w²« À—«uJ« s W?ŽuL−? t²–√ W¹œuN?O« …bOI?FK wK³I«Ë Íb¹√ w ¨W?O?U?L?A« WJKL?*« ¨qOz«d?Ý≈ XDI?Ý Æ Ƃ ∑≤≤ w?H? ÆÂu?I« vu?????²????Ý« Æ Ƃ ∂∞∂ wË ÆU????N?½UJ?Ý rE?F???? «uK?Š— s¹c« 5?¹—u????ýü« ] å«œułò WJ?K2 U√ ¨W¹—uýü« W¹—u?Þ«d³ù« «Ëd?œË ÈuMO½ vKŽ ÊuOK?ÐU³« vK?Ž vu??²???Ý« Íc« ¨qÐU?Ð pK ¨d???B½c???šu??³?½ U¼«e??ž b???I??? W??OÐu?M'« s …d??O??³?? «œ«b??Ž√ c?š√Ë b??³??F*« ‚d??ŠË Æ Ƃ µ∏∂ ÂU??F« w r?OKý—Ë√ ÆqÐUÐ v≈ ÈdÝ√ œuNO« w²« W?M« b??FÐ ô≈ 5?DK ÷—√ v≈ …œu??F?UÐ œu??N??OK `?L??¹ rË ¨µ≥∏ ÂUF?« w qÐUÐ vKŽ ¡öO?²Ýô« s ¨”—U? pK ¨‘—u U?NO? sJ9 «c?ð« b Íœu?N?O« s¹bK wuI?« lÐUD«Ë …bU?'« …b?OI?F« Ê√ l«u«Ë bI? ¨dœ b b?³F*« ÊU U*Ë ¨qÐUÐ w d?Ý_« …d² ‰ö?š U³KB²? UFÐUÞ …d?²H?« Ác¼ v«Ë ¨WO?×?C?²K ”uID?Ð tMŽ ¡UMG?²Ýô« v≈ œu?N?O« dD{« ÆÂuO« v≈ XKþ UL rNðbOIF W¹bOKI²« dzUFA« s dO³ ¡eł œuF¹ «ËœuF¹ r r?N½_ p– ÆœuNO« X²?Að lłd¹ U¼—ËbÐ …d²?H« Ác¼ v≈Ë WËœ ÊuKJA¹ ¡ôR¼ q?þË ¨jI rN?C?FÐ œU?Ž qÐ ¨rNMÞu? v≈ U?FO?L?ł U u?×½ vKŽ «uËUŠ —bMJÝù« b?FÐ rNMJË ÆUO³?½ WOL¼_« W?KOK WOM¹œ U???O??ݬ 5Ð b???_« WK¹u?D«  U??Ž«e?M« w rN?ö??I???²??ÝUÐ «u?EH??²???×¹ Ê√ W¹—bM?JÝù« w XýU??ŽË ÆW???O??LKD³?« d??B??Ë

Seleucid

W??O??Ýu??O?K«

w WOMOKN« WG³BUÐ XG³D« U ÊUŽdÝ ¨œbF« …dO³ W¹œuN¹ WŽULł

217


»dG« WLJŠ V²?J« W???L???łd?ð Í—Ëd???C« s? ÊU??? «cJ¼Ë ¨s?¹b« «b???Ž U??? ¡w?ý q wMO?F?³?« »U?²J« —u?Nþ v≈ Èœ√ U2 ¨W?O½U½u?O« v≈ W?Ýb?I*« W¹d?³?F« 5F?³Ý Ê≈ ‰u?Ið WB?I« Ê_ rÝô« «c¼ t?OKŽ oKÞ√ Íc« ¨Septuagint UbMŽ sJË Æ¡wý q w W?NÐUA² t mO?BÐ «uð√ b öI?² UL?łd² WOMOKN« W?G³BUÐ W¹œuN?O« m³ lЫd«

Antiochus

Œu³²½√ pK*« ‰ËUŠ

X% s¹d?zUŁ «u??³?¼ Æ Ƃ w½U??¦« Êd???I« s ‰Ë_« nB?M« w ¨…u???IUÐ vKŽ rNЗ …œU?³?Ž qł√ s? ‰U??³?²ÝU?Ð «uЗU?ŠË ¨5OÐUJ*« …u?šù« …œU?O? w¼ 5OÐUJ*« …dÝ√ X׳√Ë ¨W¹UNM« w «ËdB²½«Ë ¨WU)« rN²I¹dÞ Ác¼ ÂUJ(« W?Žu?L?− vL?ðË ÆWMNJ?« —U³? rCð U¼—U?³?²?ŽUÐ WL?U?(« d?B?Ž v²?Š rJ% XKþ b?Ë ¨Hasmonean W?O½u?L??N« …d?Ý_« rÝUÐ ÆHerod œËdO¼ ¡UIÐ XML{ w²« q«uF« r¼√ u¼ 5OÐUJ*« WËUI ÕU$ ÊU bIË ÊuG³DB¹ Êu²?²A*« œuNO« tO cš√ Íc« Xu« w W¹œuN?O« …bOIF« sJL*« s ÊU U w²« ◊ËdA« pcÐ QO¼Ë ¨WOMOKN« WG³BUÐ WŽdÐ Íc« Xu« u¼ U?C¹√ «c?¼ ÊUË ¨W?O?U?²« bzU?I?F« d?NEð Ê√ U?N½Ëœ s À«b??Š√ Ê_ ¨W¹œu?N??O« W½U¹b« w d??šü« rU??F« …b?O??I?Ž t??O? d??Nþ q% U?? «d??O??¦?? ¨U??O½b« …U??O??(« Ác¼ w ¨À—«u?J« Ê√  d??Nþ√ …—u??¦« v≈ w²?MOKN« d?OŁQ?²« Èœ√ Æ Ƃ ‰Ë_« Êd?I« ‰ö?šË ¨”UM« qC?QÐ ¨ô«b²?Ž« d¦√ X½U ¨W?OLÝd« …bO?IF« V½Uł v≈ ¨Èdš√ W?dŠ d¹uDð UNÐ ÂU? w²« WOöš_« W?Fł«d*« WOKLF o¹dD« b?N1 UNLOU?Fð X½UË X½U?? vË_« W?O??×?O??*« Ê√ w¼ d?_« W??I?O??I?×?? ¨qO?łU½_« w Ÿu??¹ W¹«b³« w WO²½U?²ðËd³« X½U UL UU9 ¨WbF? Ë√ WOŠö≈ W¹œuN¹ ÆWOMJ« qš«œ Õö≈ WdŠ Íc« ¨œËd?O¼ 5ŽË ¨WMNJ« —U?³? rJŠ vG√ w?½u²½√ „—U? b?N?Ž wË ÂUF« w? tðUË bFÐË ¨UJ?K ¨WOMOKN« W?G³BU?Ð UU9 m³D« U¹œu?N¹ ÊU Ê√ dO?ž Æw½UË— rU?( …dýU³? WF{U?š «œuN¹ WJK2 X×?³√ Æ Ƃ ¥ ‰U??Š X?½U?? pc???Ë ¨W??N?ü« ÊU??Ëd« …d?ÞUÐ√ «u??G???O?????²???¹ r œu??N???O«

218


…dJ³*« WO×O*« ¨5O?×O?*« sŽ 5HK²? œuN?O« ÊU b?I p– lË ¨l³DUÐ 5?O×O?*« Ÿu?C??)« WKO??C?HÐ ÊuMR¹ ≠ q?_« vKŽ √b?³*« Y?O?Š s ≠ «u½U?? s¹c« ¡«—œ“« bý√Ë rN?H½QÐ «œ«b²Ž« d?¦√ Uu?LŽ «u½U rN½√ w ¨Âö?²Ýô«Ë ¨W?O?JO?ÝöJ?« —u?B?F?« w 5O½U½u??O« Êu?N??³?A¹ p– w? r¼Ë ¨r¼d?O??G b??FðË Æ’U??)« rN?N?≈ Èu?Ý t≈ ÍQ?Ð «u?d??²??F¹ Ê√ œUMFÐ «u??C??— «cJ¼Ë d?B?OI d?B?O?I U? «uDF¹ ÊQÐ ”UM« v≈ Ÿu?¹ U?N?NłË w²?« W×?O?BM« U?N½√ s ržd« vK?F ÆÍœu?N?O« œU?MF« «c?N U?O?ł–u/ ôU?¦? ¨tK tK U?Ë ·«d?²??Žö U??C?— p– l X?½U? b??I? ¨UDÝË ö??Š U¼d¼Uþ w X?½U? ¨ÊU?Ëd« vKŽ œu?N?O« —UŁ ¨W¹œö?O ∂∂ ÂU?F« wË Æ—uÞ«d?³?ù« W?O¼uQÐ ÆWO½U¦« …dLK b³F*« Âb¼Ë ¨∑∞ ÂUF« rOKý—Ë√ XDIÝ …d¹d »dŠ bFÐË q−?Ð

Josephus å”u?H?Ýu¹ò

w²??MOKN« Íœu?N?O« Œ—R?*« kH?²?Š« b?Ë ÆWdF*« Ác¼

X×?³√Ë ¨œu?N?OK dO?š_«Ë w½U?¦« U²?A« vð√ ÀœU?(« «c¼ sË bFÐË ¨qÐUÐ w d?Ý_« XË ÀbŠ U?L ¨«œbAð d?¦√ WO?LÝd« …bO?IF« UL?NM q tł«uð W?O×?O*«Ë W¹œu?NO« X×?³√ ¨ÍœöO?*« ‰Ë_« ÊdI« »d?G« wH? Æ5²?{—U?F?²?Ë 5?ðe?O?L?²? 5ðb?O?I?Ž U?L?N?H?uÐ Èd?š_« œu?NO?« `³√ YO?×Ð ¨W?O?U?K ¡«bFU?Ð U¹u «—u?F?ý W?O×?O?*«  —UŁ√ ¨5KG²Ë s¹bNDC ¨lL²:« gU¼ vKŽ ÊuAOF¹ 5(« p– cM b?O??Šu« ÊUJ*« ÊU??Ë Æd?A??Ž lÝU??²« Êd?I« w r?¼d¹d?% XË v?²?Š ÆU??O½U?³??Ý≈ w U??u?B??š ¨W?O??ö??Ýù« œö?³« u?¼ t?O?? «Ëd¼œ“« Íc« œuN?O« s¹dJH*« œuN?ł X½U «d?Oš√ U?O½U³?Ý≈ s »dF« ÃdšÔ√ U?bMŽË b? ¨W??OÐd??F« U?O½U??³?Ý≈ w «u??ýU?Ž s?¹c«Ë ¨ U?G …b??Ž ÊuMI??²¹ s¹c« 5HI¦*« v≈ ¨»dF« rKŽ pcË ¨wJOÝöJ« À«d²« qI½ w XLNÝ√ Æ»dG« w UNM X½u?Jð w²« WIAM*« W?¹œuNO«  U?ŽUL'« Ê√ kŠö?½ Ê√ wG³M¹Ë …b¹b'« …b?OI?F« qF& Ê√ W¹«b³« w Íu?Mð sJð r ¨WOz«b³« W?O×?O*« qz«Ë_« ÊuO×O*« ¡ôR¼ ÊU? bI ÆWO×O*« dOž  U?ŽUL'« 5Ð dA²Mð

219


»dG« WLJŠ W¹œu?N?O« ‰ËU% rË ¨W1b?I« b?OU?I²?« vKŽ ¨rN²?eŽ rJ×Ð ¨5?EU×? U?ŽU?³ð√ »c?& Ê√ vKŽ …—œU? w¼ ôË ¨¡UÐd?G« 5Ð U?Nðu?Žœ d?AMð Ê√ jÓ o³Dð X?«œU? ¨Wb?F?? …—u? c?ð« Ê√ b??FÐ v²?Š ¨s¼«d?« Xu« w qE?ð Ê√ sJ?L*« s ÊU???? «c?J¼Ë ÆÂU????F?D« w  U?1d????×????²«Ë ÊU????²????)« Ê√ tIðUŽ vKŽ cš√ UNŽU³ð√ bŠ√ Ê√ ôu ¨WIAM W¹œuN¹ WHzUÞ WO×O*« ÊU?? Íc« ¨wÝu??ÝdD« fuÐ qL??Ž b??I? ÆU??N??O≈ ¡U??L?²½ô« ‚U?D½ lÝu¹ ¨WO?ł—U)«  U?³I?F« Ác¼ WŠ«“≈ vKŽ ¨W?OMOK¼ W?UIŁ «– U?O×?OË U¹œu?N¹ Æ‚UD½ lÝË√ vKŽ Wu³I WO×O*« qFł pcÐË W?U?I??¦UÐ s¹dŁQ?²?*« W?O½U?Ëd« W¹—u?Þ«d?³?ù« wMÞ«u?? ÊS? p– lË XKLŽ «c?J¼Ë ÆœuNO« t≈ sЫ t?½≈ `O*« sŽ ‰UI¹ Ê√ r?NOHJ¹ ô W?OMOKN« tO  dNþ Íc« tH½ Xu« w  dNþ WOIOHKð WdŠ w¼Ë ¨WOuMG« ÍœU*« rU?F« Ê√ WO?uMG« Í√— wH? ÆVOF« «c¼ VM?& vKŽ ¨WO?×O?*« t½UJ sŽ j³¼ ¨U¹u½UŁ U?N≈ l«u« w ÊU Íc« åÁu?N¹ò tIKš ”u?;« tù« s?Ы ¡U??ł «d???O??š√Ë Æd???A« ”—U?1 p– b??F?Ð √bÐË ¨vKŽ_« t?ù« l rOU??F?²« bMH¹ v?²?Š ¨ÌÊU? ÊU??½≈ W?¾?O?¼ vKŽ d?A??³« 5Ð gO?F??O vKŽ_« Æ.bI« bNFK WHz«e« nQ²ð X?½U ¨WO½uÞö?_« ¡«—ü« iF³Ð WÐu?×B ¨d?UMF« Ác¼ s WO—Ë_« ·u?BðË WO½U½uO« dOÞU?Ý_« s dUMŽ lL& wN ÆW?OuMG« w tK «c¼ rCðË ¨WO?dA«  «dŁR*« s U¼dOžË W?O×O*« rOU?F²« l U√ ¨W?O«Ëd«Ë ÊuÞö?√ …œUŽ qLA¹ ¨wI?OHK²« wH?KH« Z¹e*« s —UÞ≈ ‰uI« bŠ v≈ X³¼– bI ¨WOuMG« sŽ bFÐ ULO XŽdHð w²« ¨W¹u½U*« «cJ¼Ë Æd?A«Ë d?O?)« 5Ð œU?C?²« ÍËU?¹ …œU*«Ë ÕËd« 5Ð e?O?O?L?²« Ê≈ t??OKŽ d???ÝU??& U?? q s b??FÐ√ W?¹œU*« ¡U??O??ýú r¼—U??I??²???Š« w «u??³¼– Ë√ tUJý√ qJ?Ð fM'« Ê√ «uMKŽ√Ë ¨r×K« q√ s?Ž «u?N½ b?Ë ÆÊu?O?«Ëd« Ác¼ —«d?L??²?Ý« s ¨‰b?²??¹ Ê√ ¡d*« oŠ sË ÆrŁù« q rŁ¬ q?L?Ž Á—u? sJ?ð r …b?¼«e« V?¼«c*« Ác¼ Ê√ v?KŽ ¨ÊËd????? W????F????C?Ð ‰«uÞ …u?????Žb« ÆÂUð ÕU−MÐ ”—U9

220


…dJ³*« WO×O*« ¨5DM?DM b??FÐ W??O??L¼√ q√ W??O??uMG?« W?H?zUD« X×??³??√ b??IË

Docetics

5O?ÝËb« W?HzUÞ U?√ ¨d?OŁQ?²« s «—b? ”—U?9 XKþ U?NMJË

q¹bÐ qÐ ¨VK Íc?« u¼ sJ¹ r `O?*« Ê√ v≈ X³¼– b?I? ©5N?³?A*«® …—uDÝ_« w? U?O?MO??−??O??« W?O??×??C??²Ð U?½d?c?¹ U?? u¼Ë ¨t `³??AÐ t??³??ý√ v≈ d?E½ Íc« ¨Âö????Ýù« w pc? qŁU2 Í√— d????Nþ b???Ë ÆW????O½U½u????O« ÆW¹dA³« ¡UO³½√ r¼√ sJ¹ r Ê≈Ë ¨w³½ t½√ vKŽ `O*« b?N?F« …bO?I?F U¼ƒ«b?Ž œ«œ“« ¨U?šuÝ— b?ý√ W?O?×?O*« X×?³?√ –≈Ë dAÐ Íc« `O*UÐ «ud²F¹ r œu?NO« Ê√ v≈ X³¼– bI Æ…Ë«d{ .bI« 5DMDM bNŽ cMË Æ«dý ÊuJð Ê√ bÐ ö rŁ sË ¨¡UO³½_« v«b tÐ Èu?I?²« ‰UJý√ s t?«d?²?Š« t öJý W?O?UK? ¡«bF?« `³√ «b?ŽU?B? t½≈Ë Æd?_« l«Ë w b?O??Šu« u¼ wM¹b« l«b« sJ?¹ r Ê≈Ë ¨W?O?×?O?*« s U?Nð«– w¼ X½U?Ž b X½U? w²« ¨W?O?×O?*« b?$ Ê√ UI?Š V¹d?G« s* ÂU??eÐ U?N??U???≈ œd?−?0 U?N???H½ …Ë«d??CUÐ VK?IMð ¨nO??? œU??ND{« ÆUNð«bI²F0 UJ9 UNMŽ qIð ô WOK√ vKŽ ¨—u_« ÁU?&« w? U?N?³?½«u?ł s V½U??ł w …b¹b?'« …b??O?I??F« Xu?% b??IË r?²?ð U?N?u?L??Ž w X½U? œu??N?O« …b?O??I?Ž Ê_ p– ÆdEMK X?ô b¹b?ł dýU³*« lÐUD« «c¼Ë Æwðu¼ô lÐUÞ vKŽ ÍuDMð ôË ¨…b?¹bA« WÞU³UÐ W¹«bÐ UMŠu¹ b?MŽ b$ U?MJË ÆW?FU?'« qO?łU½_« w v²?Š U?×?{«Ë qE¹ s¹dJH*« wF?Ý l œ«dÞUÐ t?²?O?L¼√ œ«œ“« Íc« wðu¼ö« qQ?²« pc Æ…b¹b'« rNðbO?IŽ —UÞ≈ w 5O½U½uO« UI¹e?OU²O l{Ë v≈ 5O?×O*« ¨ÊU???½ù« tù« ¨`O???*« W??O??B?????ý vKŽ d??B???²??I¹ UM?¼ d??_« b??F?¹ rK u¼Ë ¨åW??LKJ?«ò t??H?u?Ð wðu¼ö« t??³½U??−Ð o?KF??²¹ `³??√ qÐ ¨å—U??²??<«ò b?IË ÆfDOKd¼Ë ÊuÞö?√ v≈ rNK³ sË 5O?«Ëd« v≈ bðd¹ Âu?NH? 5−¹—Ë√ ‰U??L?Ž√ u¼ wðu¼ö« À«d??²« «c¼ sŽ w−?N?M d?O?³??Fð ‰Ë√ ÊU? vK?Ž ”—œË ¨≤µ¥Ë ±∏µ 5Ð U????? W?¹—bM?JÝù« w? ‘U?????Ž Íc«

Origen

—u??√ w t??F? „d??²??A¹ ÊU? Íc?« ¨5ÞuK√ rKF?? ¨”U??U?Ý ”u??O½u??√ t³½«u?ł w ¨b−?²¹ ô Íc« u¼ ÁbŠË tK« Ê√ 5−¹—Ë√ Í√— wË ¨…dO?¦

221


»dG« WLJŠ w gOFð fHM« Ê≈ WKzU?I« W1bI« ◊«dI?Ý W¹dEMÐ sR¹ u¼Ë ÆWŁö¦« ¨V³?« «cNË Æœö?O*« bMŽ b?'« qšb?ðË ¨b?'« q³ WK?I²? WU?Š ¨W¹U?NM« w lOL?'« v≈ b²?LO?Ý ’ö)« Ê≈ qzU?I« t¹√— V³Ð p?cË t????H½ vKŽ V?Kł tðU??O??Š ¡UMŁ√ v²??Š t?MJË ¨W??IÞd??NUÐ t?ðu? b??F?Ð rNð« –U?ð« v≈ ¨t?²Ł«b?Š w ¨»U?³?A« W?U?L?Š t²?F?œ b?I? ¨W??OMJ« j?Ý Ãö?Ž u¼Ë ¨¡UB?šù« v≈ Q?−K ¨Êb³« nF?{ b?{ WdD²? UÞU?O²?Š« qLFK U?(U bF¹ r? hIM« «cN W−?O²½Ë ¨tMŽ v{dð W?OMJ« sJð r w ·ö???²???šô« s? «—b??? „UM¼ Ê√ Ëb???³?¹ ÊU??? Ê≈Ë ¨ uMN?J« pK?Ý w ÆŸu{u*« «c¼ ‰uŠ Í√d« «œ— åAgainst

Celsus

”u???K b???{ò tÐU???²?? w? 5−¹—Ë√ Âb???I¹Ë

ÆbF?Ð ULO? ŸU{ W?O×?O*« b?{ UÐU²? n√ Íc« ”uK v?KŽ öB?H Ê√ b???Rð w?²« W???O???ŽU???b« Z?−???(« s ŸuM?« p– …d??? ‰Ë_ Èd½ U?M¼ ¨U??N???b??I¹ w?²« Z−??(« 5?Ð sË ¨tK« s? tÐ vŠu??? ”b??I*« »U???²J« vKŽ U??O???ŽU??L??²??ł« b??O??H*« Ád??OŁQ?ð v≈ «dE½ `O??×??? ÊU1ù« Ê≈ ‰u??I« rO?Ë u¼ b???N???F« V¹d??? d?JH??? tÐ ‰U??? w?ðU???L???łdÐ Í√— u¼Ë ¨5M?R*« p– Æs¹bŠ Ë– ÕöÝ W−(« Ác¼ Ê√ Èd½ Ê√ qN« s sJË ÆfLOł ÊuMR¹ ô s¹c« Êu?O—U*U? Æ«bO?H Á«dð U vKŽ nu?²¹ ¡wý q Ê_ sË ¨»uF?AK U½uO√ s¹b« ÊËd³?²F¹ ¨WÝR? w¼ YOŠ s WO×?O*UÐ w U?? q ¨W??OðU??L??łdÐ »U??³?Ý_ ¨«uK?F?H?¹ Ê√ w o(« q rN Êu?J¹ rŁ ÆUN²{—UF qł√ s rNFÝË wH? ÆWł—b?² W?OKL?Ž W¹ed*« W?G³?BUÐ W?OMJ« m³? ÊU b?IË b?FÐË ¨W??OMJ« VF?ý WDÝ«uÐ U?OK×? Êu?³??²M¹Ô W?H?U?Ý_« ÊU? ¡b?³« ¨W?OMJ« X³??²«Ë ¨œ«œeð U?Ë— W?HU?Ý√ UDKÝ  c?š√ 5DMDM ÊU Íc« p– qŁU1 s¹b¹R*« s «b?AŠ ¨¡«dIHK UN?²½ËUF o¹dÞ sŽ —u?B?F?« ‰ö?š U?Ë— w Œu?O??A« fK−? ¡U??C?Ž√ d?Ý√ ‰u?Š lL??−?²¹ v≈ Èœ√ w³¼c? Ÿ«d? dB?Ž 5DMDM? dB?Ž ÊU? bIË ¨W?O?{U*« s —uÞ«d?³?ù« b?L?Ž pcË ¨W¹—uÞ«d?³?ù« w …dO?¦? qö? »u?A½

222


…dJ³*« WO×O*« lL?− b?I?F Á–uH?½ «b?²?Ý« v≈ ¨ Uö?)« Ác¼ iFÐ W¹u?ð qł√ dO?¹UF b¹b?% v≈ lL:« «c?¼ bLŽË ¨≥≤µ ÂU?F« w

Nicaea

WO?IO½

p– c?MË ¨ Arianism w½U?¹—_« V¼c?*« qÐU????I???? w? ¨.u????I« s?¹b« U???ö??)« qŠ w? Ác??N??? qzU??ÝË l?³??²?ð W?????OMJ« X?×??³???√ 5(« ¨W¹—bMJÝù« s s¼U u¼Ë ¨Arius ”u¹—√ V¼c ÊU bI ÆWO³¼c*« U?√ ÆÊ«e??O?L?²?? 5MŁô« Ê√Ë ¨sÐô« vKŽ W¹u?Ë_« t »_« »d« Ê√ Èd¹ U?O UL?N½√ È√—Ë ¨…œUC*« WIÞd?N« oM²Ž« b?I

Sabellius

”uOKÐUÝ

W?dF*« V? Íc« ¨wL?Ýd« Í√d« sJË Æb?Š«Ë hA 5N?łË ô≈ U??L??N?½√ Èd¹ ÊU?? Ê≈Ë ¨t?????H½ Èu??²??*« v?KŽ U??L??N??F???C¹ ¨W¹U??N?M« w XKþ W?O½U¹—_« Ê√ dO?ž Æ5B?A ÊU?HK²?Ë d¼u'« w ÊU?NÐUA?² bIË ÆÈdš_« UIÞdN« s œbŽ v≈ W³MUÐ ‰U(« pcË ¨d¼œeð ”u?????O?????ÝUM?Þ« u¼ w?L?????Ýd« d?J?????F*« s?Ž w?????O?zd« l?«b*« ÊU????? ¡U????HK?š ÊU???Ë ¨≥∑≥ v?≈ ≥≤∏ s W?¹—bMJ?Ýù« nI????Ý√ ¨ Athanasius Íc«

Julian

w ‘d???F«

ÊU??Ou?ł ¡UM?¦?²??ÝUÐ ¨W??O½U¹—_« v≈ s¹“U??×M 5DM?DM

Theodosius

”u??O???ÝËœu??OŁ w?uð l sJ?Ë ÆU??OM?ŁË ÊU??

Æ—uÞ«d³ù« bO¹Qð UC¹√ vIKð WOLÝd« …bOIF« X׳√ ¨≥∑π ÂUF« v≈ ÊuL?²M¹Ë ¨WU?š WO?L¼√ rN X½U s¹b« ‰U?ł— s WŁöŁ „UM¼Ë «ËbŽUÝË ¨W?OÐdG« WO½UËd?« W¹—uÞ«d³ù« s WO?×O*« …dO?š_« …d²H« ∫f¹b?I« VI? b?FÐ U?L?O? WŁö?¦« `?MÔ b?Ë ¨W??OMJ« ÊUD?KÝ rŽœ vKŽ w «ËbË s¹c« ¨5D?žË√Ë

Jerome ÂËd?O?łË Ambrose

“Ëd?³?√ r¼Ë

d?šü« sŽ t?O? r?NM b?Š«u« qB?H¹ ô XË wË ¨l?Ыd« Êd?I« jÝ«Ë√ ¨WOÐdG« W?OMJ« ¡UЬ ¡ULÝQÐ Êu?dF¹ «u׳√ b?Ë ¨ «uMÝ lCÐ ÈuÝ Íc« ¨d??³?_«

Gregory Í—u??−¹d?ł UÐU??³« VIK?« «c¼ w rN??O≈ rC½«Ë Æ”œU« ÊdI« v≈ wL²M¹

U?√ ¨Uu?KO ©5?DžË√ Í√® jI? WŁö?¦« ¡ôR¼ YUŁ ÊU b?IË fÝ√ l{Ë b?I ¨W?OMJ« WDKÝ sŽ »U?O¼ dO?ž l«b u¼Ë ¨“Ëd?³√ ÊËd???I?« ‰«uÞ …bzU????Ý XKþ U????L??? ¨W?Ëb«Ë W???????OMJ?« 5Ð W???ö????F«

223


»dG« WLJŠ »U??²?JK W??O?MOðô W???L??łdð l{Ë s? ‰Ë√ ÊUJ ÂËd???O??ł U??√Ë Æv?DÝu« ÆU?I¹e?O??U?²?O*«Ë u¼ö« w?  ö?Qð 5D?žË_ X½U?? b?Ë Æ”b?I*« Õö?ù« dB?Ž v²Š W?OJOuŁUJK wðu¼ö« —UÞù« lłd¹ U?ÝUÝ√ t?O≈Ë ÊU? b?Ë ÆW?O?Šö?ù«  «b?I?²?FL?K W?O?O?zd« ∆œU?³*« pc?Ë ¨wM¹b« ÆUOMODžË√ U³¼«— tH½ dŁu qG²?ý«Ë UË— w rKFðË ¨Treves n¹dð w ≥¥∞ ÂUF« “Ëd?³√ bË U?OKO1≈Ë

Liguria

U¹—u?−?OK U?L?U?Š sO? Ô 5Łö?¦?« sÝ wË ¨Êu½U?IUÐ = Ž

Æ «uMÝ lЗ√ V?BM*« «c¼ qG??A¹ qþË ¨U?O?UD¹≈ ‰U?L??ý w

Aemilia

Ác¼ w? W¹u??O?½b« …U???O??(« s?Ž vKð ¨·Ëd???F??? d??O???ž V³??? ¨tM?JË ¨u½ö?O* UH?I?Ý√ V?Ô²½«Ë ¨wÝUO?« tÞU?A½ sŽ q?²¹ r Ê≈Ë ¨WKŠd*« ¨“Ëd³√ ”—U? bË ÆWOÐdG« W¹—uÞ«d?³ù« WLU?Ž czbMŽ X½U w²« o¹dÞ s?Ž Èb*« lÝ«Ë U??O??ÝU?O??Ý «d??OŁQð ¨w?MJ« t??³??BM ‰ö??š s …œU?O?« vKŽ ¨W½œU?N*« Âb?ŽË WÐö?BUÐ rð« Íc« ¨¡Íd?'« Á—«d?≈ ÆWOMJK WOŠËd« s Ëb³¹ sJ¹ rË ¨rUF*« `{«Ë W¹«b³« w wM¹b« nu*« ÊU bIË tO ÊU Íc« Xu« w ¨W?OLÝd« …bOIF« œbN¹ dDš Í√ ÂU?O qL²;« ÊU?Oð«d?ł ‰UL?¼≈ Ê√ dO?ž ¨«—uÞ«d?³?≈ ¨wJOuŁU? u¼Ë ¨Gratian ÊUO?ð«dł dNEð VŽU²*« √bÐË ¨t?ŽdB v≈ W¹UNM« w Èœ√ —uÞ«d³S? tðU³ł«u lOLł w WDK«

Maximus

”uLJ VB²ž« b?I ÆtzUHKš bNŽ w

oO?I?ý v≈ U?OŽd?ý rJ(« q?I²½« Y?OŠ ¨U?OUD¹≈ ¡UM?¦²?ÝUÐ ¨»d?G« ¡U?ł—√ Ê√ v≈ «d?E½Ë ¨w½U???¦«

Justina

Valentinian

ÊU???OM?O???²MU??? d???G????_« ÊU???Oð«d???ł

UMO²Ýuł t?√ X½U bI ¨«dU ‰«e¹ô ÊU? »UA« —uÞ«d³ù«

bI ¨w½U¹—_« V¼c*« ŸU³ð√ s UMO²Ýuł X½U U*Ë ÆWOKFH« WLU(« w¼ W¹—u?;« WDIM« ÊS? ‰U(« W?FO?³DÐË ¨ÂœU?Bð Àb?×¹ Ê√ r²;« s ÊU? ÆUNð«– U?Ë— WM¹b X½U …u? qJÐ WO×?O*«Ë WO?MŁu« UNO? XœUBð w²« ”uO?²½U²½u? bNŽ w ŒuO?A« fK− dI? s dBM« ‰U¦9 `¹“√ b?I t??Že??²½« rŁ ¨wu??Ýd?« ÊU??Ou??ł ÁœU??ŽQ?? ¨5DMD?M sЫ

Constantius 224


…dJ³*« WO×O*« dOž ÆtðœUŽSÐ Œu?OA« fK− ¡UCŽ√ iFÐ VUD ¨Èd?š√ …d ÊUOð«dł “Ëd³√ …bŽU0 W³KG« t X½U? ŒuOA« fK− w w×O*« ÕUM'« Ê√ À«b?Š_« Õd? sŽ ÊUOð«d?ł œUF?²Ð« sJË

Damasus

”uÝU?«œ UÐU³«Ë

v≈ ”U??L??²?UÐ ≥∏¥ ÂU??F« w Èd??š√ …d??? Âb??I??²¹ wMŁu?« »e??(« qF??ł Ác¼ dŁRð Ê√ ÊËœ ‰u?×¹ wJ “Ëd³?√ ÈbBð U?M¼Ë Æw½U¦« ÊU?OMO²MU? ¨5OMŁu« b?O¹Qð v≈ qO1 tKF?−?² —u?Þ«d³?ù« w …b¹b?'« Wd?(« U?N???H½ W?I¹dDU?Ð tK« Âb?¹ Ê√ t?³??ł«Ë s ÊQÐ —uÞ«d?³??ù« d?c? «c¼Ë Æt «œu?Mł rN??H???uÐ —uÞ«d???³??ù« ÊuMÞ«u*« U???NÐ Âb???¹ w²« «uDF¹ ÊQÐ ”UMK Ÿu¹ W³UD “ËU−²¹ U vKŽ UML{ ÍuDM¹ ‰uI« W?OMJ« Ê√ b?R¹ U³KD b?$ UMN? ÆdB?OI d?BO?I UË tK tK U? s l?—√ ¨÷—_« w W????ŽU?D« ÊU????L?????C W????O????N?ù« …«œ_« w¼ w?²« WDKÝ UNÐ X½U w²?« WI¹dD« sŽ UœU «dO?³Fð «c¼ bF¹Ë ÆWËb« W???ÝR?? w¼ YO?Š s W???O?MJU? ¨5?(« p– w lł«d??²ð WËb« W¹—uÞ«d³?ù« ‰ö×½« bFÐ WLzU? XKþ ¨‰Ëb« œËbŠ vD²ð W?O*UŽ v≈ …—U?ýù« vKŽ nIÝ_« «c¼ q¦? …—b? Ê√ w pý ôË ÆUO?ÝUO?Ý vKŽ qOœ w¼ U/≈ ¨U¾Oý t?H½ vKŽ vA¹ Ê√ ÊËœ s —u_« Ác¼ r d??BM« ‰U?¦9 WQ??? Ê√ vK?Ž ÆW?O½U??Ëd« W¹—uÞ«d?³??ù« —u¼bð ”u??OMO??łu¹ b??N??Ž w ‰U??¦??L??²« b??O??Ž√ b??I?? ¨b??(« «c¼ bM?Ž t??²Mð ·dD« s?JË ¨b??F?Ð U??L???O?? rJ?(« vuð VB???²??G??? u¼Ë

Eugenius

d?????B????²?½« Ê√ b????F?Ð wzU?????NM?« “u????H?« t —b????? Íc« u?¼ w×?????O?????*«

.≥π¥

ÂUF« w ”uOMOłu¹ vKŽ

Theodosius

”uOÝËœuOŁ

UN?UM²Ž« Íc« U?Fł«— UMO²?ÝułË “Ëd³?√ 5Ð ·ö)« ÊU? bI w …œU????³???FK ÊU?J hB????¹ ÊQÐ U???N????²???³UD?Ë ¨w½U¹—_« V?¼c*« ÆV¼c*« «c??N W?FÐUð X?½U? w²« W??OÞu?I« ‚d??H« qł√ s u½ö??O? t??H?u?? w t?O≈ ”UM?« “U?×½«Ë ¨p– q?³?I¹ r n?I?Ý_« Ê√ d??O?ž ¨W????OMJ« vK?Ž

¡ö?O??²??Ýö Êu??OÞu?? œuMł q?Ý—Ô √ U?b?MŽË Æ«c¼

s ÊU t½√ l«u«Ë Æ…uI« «b²?Ý« «uC—Ë VFA« l «u−b½«

225


»dG« WLJŠ w t??ö?????²??Ý« Âb??Ž “Ëd???³??√ bMŽ W???ŽU??−??A« U???ö??Ž `{Ë√ v≈ —uÞ«d?³?ù« dD{«Ë Æ…dЫd?³« s 5×K? W?eðd? W?N?ł«u? s tŠUH? w özU¼ U¹uMF «dB½ “Ëd³« vDŽ√ U2 ¨Âö?²Ýô« ÆWOMJ« ‰öI²Ý« qł√ wH ÆqLF« «cN ¡UM¦UÐ …d¹bł U?NK sJð r nIÝ_« ‰ULŽ√ Ê√ dOž U?HI?Ý√ d√ b? ÊU? Íc« —uÞ«d³?ù« ÷—UŽ ¨”u?O?ÝËœuOŁ rJŠ ‰ö?š ÊUË ¨Íœu?N¹ fOM ‚dŠ vKŽ tC?¹d% qÐUI U?C¹uFð lb¹ ÊQÐ U?OK× “Ëd³√ sJË Æ»U¼—ù« s ŸuM« «c¼ l−A¹ ô√ vKŽ UB¹dŠ —uÞ«d³ù« ôËR??? w×??O??? Í√ b?F¹ Ê√ ‰U??Š ÍQÐ Vł«u« s fO? t½√ v≈ V¼– s d?O?³? —b? v≈ Èœ√ d?ODš √b?³? u¼Ë ¨—d?C« «c¼ q¦? i¹u?Fð sŽ ÆvDÝu« —uBF« w œUND{ô« …—«œù« Ê«bO? w sLJð X½U “Ëd³?√ U¹«e r¼√ Ê√ 5Š vKŽË bË ÆÁd?BŽ wH?I¦? “dÐ√ s ÊU ÂËd?Oł ÊS W?OÝU?O« …œU?OI«Ë qŠ—Ë ¨U?OýU*œ œËb?Š »d

Stridon

ÊËb¹d²?Ý w ≥¥µ ÂUF« bË

s «uMÝ lCÐ b?FÐË ¨WÝ«—bK? UË— v≈ …d?AŽ WMU?¦« w u¼Ë s »dIUÐ

Aquileia

U?OK¹u?√ w dI?²?Ý« ‰UG« œöÐ w? ‰«u−?²«

‚d??A« v≈ qŠ— ¨ U?MŠU??A*« iFÐ »U??I??Ž√ wË ¨t??Ý√— jI???? v≈ tłuð r?Ł ÆW¹—u« ¡«d×?B« w UJÝU½  «uMÝ fL?š vCË ÊUË .≥∏µ v≈ ≥∏≤ s qþ YO?Š U?Ë— v≈ œUŽË ¨W?OMODMD?I« sJ¹ r t??²??H?O?Kš Ê√ Ëb?³¹Ë ¨ÂU??Ž q³?? wuð b?? ”u?ÝU??«œ UÐU??³« v≈ Èd??š√ …d? ÂËd??O?ł t??łuð «cJ¼Ë ¨f?U?A*« f?I« v≈ ôU?O??  ö{UH« UË—  «bOÝ s WŽuL−0 …d*« Ác¼ UÐu×B ¨‚dA« ¨n?H?????F??????²?«Ë ëËe« s?Ž ŸUM?²??????ô« w Á¡«—¬ s?IM?²??????F¹ s? wðö?«  U? Ê√ v≈ ¨≥∏∂ ÂU??F« ¨r( XOÐ w d¹œ w? «d?O?š√ «Ëd?I??²?Ý«Ë w³?F?A« wM?Oðö« ”b?I*« »U?²J« u¼ tU??L?Ž√ rEŽ√Ë ¨¥≤∞ ÂU?F« s U???O???L???Ý— U??N?Ð ·d???²??F?*« W??G???O???B« u?¼ `³???√ Íc«

Vulgate

t?²?U?≈ ‰ö?š w½U½u?O« q_« sŽ qO?łU?½_« rłdð b?Ë ¨W??OMJ«

226


…dJ³*« WO×O*« v≈ lł— b?I?? .b?I«b?N?F« v≈ W??³?MUÐ U?√ ¨U??Ë— w …d?O?š_« …d??O??š_« …d??²??H« w U??NÐ lK?D{« W??L??N? w?¼Ë ¨W¹d??³??F« —œU??B*« ÆœuNO« s 5¦ŠUÐ …bŽU0 lO?−Að w? Íu d?OŁQð ¨tðU?OŠ »uKÝ√ q?CHÐ ¨ÂËd?O?' `³√ b?IË W?ŽuL?−? XU?I ÆXu« p?– w …u œ«œeð X½U? w²« WM³?¼d« Wd?Š …d¹œ√ W?FЗ√ fO?ÝQ?²?Ð r( XOÐ v≈ Áu?³?×D« s¹c?« ÊU?Ëd« s¹b¹d*« UNM dO¦J« ÊU ¨qzUÝd« s «dO³ «œbŽ ¨“Ëd³√ q¦ ¨V² bË Æ„UM¼ ÆWKO?C?H«Ë W?H??F« o¹dÞ Â«e?²« vKŽ U?N?O? sN?¦??×¹ ¨ U?O?²? v≈ U?N?łu? Ëb³¹ U vKŽ tHu ÊU ¨¥±∞ ÂUF« w UË— ◊uI« …«eG« VN½ UbMŽË sŽ Y×?³« s d?¦√ W¹—c?F« W?LO? Õ«b?²U?Ð ôuG?A? qþË ¨UO?ö?²?Ý« ÆW¹—uÞ«d³ù« –UI½ù WKOÝË vIKðË ¨Numidia U¹b?O?u½ W??FÞU?I? w bË b?I?? 5D?žË√ U?√ t??F??Ë U?Ë— v?≈ s¹d??A?F?« sÝ w d??U?ÝË ¨ö??U?? U??O½U??Ë— U??L?O?KFð s ‚eðd¹ ÊU? YOŠ u½ö?O? w Áb$ qOK b?FÐË ¨UL?NKHÞË t?²I?OA?Ž dOž ÆU¹u½U …d²H« Ác¼ ‰öš ÊUJ WOM¹b« WNłu« s U√ Æf¹—b²« v≈ W¹U??N?M« w ÁU??F??œ ¨t??√ W??«d??Ë Ád??O??L??C rz«b« V?O½Q??²« Ê√ v≈ œU???ŽË ¨≥∏∑ ÂU??F?« w “Ëd??³???√ Áb???L??F??? ¨.u??I« s?¹b« …d??O?EŠ Ê√ v≈ „UM¼ qþË

Hippo

Áu³?O¼ WM¹b* UH?IÝ√ `³√ YO?Š ¨UO?I¹d√

.¥≥∞

ÂUF« w U

U?u?A? U?H?Ë å U?«d?²?Žô«ò tÐU?²? w 5D??žË√ UMO≈ Âb?I¹Ë t??²?Ł«b??Š w t XF???Ë WŁœU??Š XK?þ b??Ë ¨W??¾???OD)« l t??Ž«d???B ‚dÝ b?I ¨U?N²¼U?Hð s ržd« vKŽ ¨tðUO?Š ‰«uÞ tM¼– w W?Ý«— l«bÐ p–Ë ¨Ê«d??O??'« b?Š√ W??I¹b?Š s? Èd?¦??L? …d??−?ý …d??  «– «c¼ rOCð vKŽ W¾OD)UÐ w{d*« tUGA½« qLŽË ÆbLF²*« VK« Ê√ Ëb??³¹Ë Æt????HM Ád??H??²??G¹ Ê√ j lD²??¹ r t?½√ b?Š v?≈ QD)« s uK?ð ô W??OKL??Ž —u??B??F« q w u?¼ W??N??U?H?« —U??−?ýQ?Ð Y³??F« b???N??F?« w X½U??? W??¾???OD?)«Ë rŁù« WU???Š Ê√ 5Š vKŽË °d?ÞU?????

227


»dG« WLJŠ w ¨Z¹—b?²UÐ Xu% b?I ¨Ád?ÝQÐ VFý tÐ r?²¹ U³?OŽ bF?ð .bI« UO?ÝUÝ√ ‰u×?²« «c¼ ÊUË ¨tð«– œd?H« w WBO?I½ v≈ ¨”UM« dE½ Ê√ sJ1 ô W?ÝR? U?NH?uÐ W?O?MJ« Ê_ ¨WO?×?O*« v≈ W?³?MUÐ ÆU¹UDš «u?³Jðd¹ Ê√ s?J1 s¹c« r¼ œ«d?_« Êu?O?×?O?*« qÐ ¨TDð V½U'« p– ÁbOQ²Ð WO²½U²ðËd³« o³²Ý« b 5DžË√ Ê√ l«u«Ë UN½√ vKŽ W?OMJ« WHOþË v≈ dEMð X½UJ WOJ?OuŁUJ« U√ ¨ÍœdH« U?F?? 5³½U??−K Ê√ Èd¹ 5D??žË√ ÊU? b??IË ÆwÝU??Ý_« ¡wA« w¼ oI?×¹ ¨r?Ł¬ ’U?Ž Ád¼u?ł w u¼ YO?Š s? ¨ÊU?½ùU? ÆU?L?N??²?O?L¼√ «e²« qÐ ¨W?OM¹b« dzUF?A« ¡«œ√ Ê√ dOž ÆW?OMJ« jÝu?²Ð ’ö)« tK« ÊU U?* t½_ p– Æ’ö)« ÊUL?C ÊUO?HJ¹ ô ¨WK{UH« …U?O(« 5Š vKŽ ¨wN≈ qC? ’ö)« `M ÊS? ¨«d¹dý ÊU?½ù«Ë ¨«d?Oš W¹d?E½ b????$ UM?¼Ë ¨ÂuK?« o×????²????¹ Íc« ¡w?AU?Ð fO t????F?M Ê√ sË Æb?F?Ð U?L?O? W??²?e?²*« W??O?Šö?ù« W??Oðu¼ö« U?Nðc??š√ W¹—b? U?L? ¨U?O?ÝUÝ√ √b?³? fO d?A« Ê≈ qzU?I« t¹√— ÊS? Èd?š√ W?O?ŠU½ W??L??O?? …dJ ÊU?? ¨…d¹d??ý …œ«—≈ W??−?O??²?½ u¼ qÐ ¨Êu¹u½U*« b??I??²??Ž« Âu?N?H? ”U??Ý√ w¼Ë ¨b?FÐ U?L?O?? W?O?Šö?ù« bzU?I?F?« U?NÐ c?š√ ÆWO²½U²ðËd³« w WOËR*« U??ÝU??Ý√ ·b??N??²???ð X½UJ W??O?ðu¼ö« 5D???žË√  U??HR?? U??√ ¨Pelagius ”uO?łöÐ UNÐ ‰U w²« ¨ô«b?²Ž« d¦?_« ¡«—ü« l ‰b'« ¨«d??²K$≈ w? eK¹Ë rOK?≈ v≈ wL??²M¹ s?¹œ qł— ”u??O??łöÐ ÊU?? b??Ë W??OMJ« ‰U?ł— rEF? s W?O½U?½ù« ÕËd« v≈ »d?√ t?ł«e? ÊU?Ë ÊU???½ù« Ê√ È√—Ë ¨vË_« W??¾???OD)« …dJ i?— b??Ë ÆÁd??B???Ž w U??O?×¹ Ê√ —U??²??š« «–≈ p–Ë ¨W?U??)« Áœu??N?−?Ð ’ö?)« ⁄uK?Ð tMJ1 U0 ¨W¹d?EM« Ác¼ b??& Ê√ wF??O??³D« s ÊU?? b??IË ¨WK?{U? …U??O??Š p¾Ë√ 5Ð ULOÝ ôË ¨s¹b¹bŽ «—U?B½√ ¨dC%Ë ‰«b²Ž« s tÐ r²ð ¨W?O½U½u??O« W?H?KH« ÕË— s ¡w?AÐ ÊuEH?²?×¹ Êu«e?¹ô «u½U? s¹c« ÊU?Ë ¨W?GUÐ W?ÝU?L×?Ð ”ułö?OÐ rO?UF?ð »—UŠ b?I? 5D?žË√ U?√

228


…dJ³*« WO×O*« U???N?½√ Êö???Ž≈ v≈ d???_« W?¹U???N½ w œ√ w?²« W???L????N*« q«u???F?« s U0— Íc« ¨f?uÐ qzU??Ý— vKŽ W¹—b??I« t??²¹dE½ vMÐ b??Ë ÆW??IÞd¼ W?H?O<« ¡«—ü« Ác¼ q?¦ Èd¹ 5Š W?A¼bU?Ð »UB¹ ÊQÐ U?I?OKš ÊU? ¨W¹dEM« Ác¼

Calvin

sHU oM?²Ž« bFÐ U?LOË Æt?LOUFð s? j³M²ð

Æ5(« p– w UNMŽ wK²UÐ UFM XMŠ√ WOMJ« sJË w v²???ŠË Æ”U??Ý_« w W???Oðu¼ô 5D???žË√ U??U???L??²¼« X?½U?? u¼ d³_« tb¼ ÊU? ¨WOHKH« qzU*UÐ r²N¹ UN?O ÊU w²«  ôU(« W??Ý—b???LK wH???KH« À«d??²?«Ë ”b??I*« »U??²?J« rOU???Fð 5Ð oO???u??²« sŽ 5F??«b*« 5?Oðu¼ö« À«dð p?– w o³??²??Ý« b??Ë ¨W??O½uÞö??_« UN²OL¼√ UN WOHKH« tðöQð ÊS p– lË ÆWOKIF« W−(UÐ …bOIF« Ác¼Ë ÆÁd?OJHð w oL?F?²« s —b? œu?łË sŽ nAJð w¼Ë ¨U?Nð«– w U*Ë ¨ U?«d²?Žô« s dA?Ž ÍœU(« »U?²J« w błuð W?OH?KH« …œU*« …œUŽ ·c×¹ t½S ¨”UM« ÁœU²Ž« Íc« …dŁd¦« »uKÝ√ sŽ UHK² ÊU ÆWO³FA«  UF³D« w sJ1 nO 5³¹ Ê√ w¼ 5?DžË√ UN ÈbBð w?²« WKJA*« X½U u?×M« vKŽ oK)« ÀËb?Š 5ÐË ¡w?ý q vKŽ tK« …—b? 5Ð oO?u?²« oK)« …dJ 5Ð e?OOL?²« wG³M¹ ¡b?³« cMË ¨s¹uJ²« d?HÝ w œ—«u« ¨W?O½U½u?O« W?H?KH« w U?¼b?$ w²« pKð 5ÐË W?O?×?O?*«Ë W¹œu?N?O« W???H???KH« —u???B???Ž s d???B???Ž Í√ w ¨w½U?½u¹ Í√ v≈ W???³???MU???³??? ô s oK?š b?? rU??F?« ÊuJ¹ Ê√ U??U9 l?M²??L*« s Ëb???³¹ ¨W??O½U?½u??O« Ê√ bÐ ö? ¨rU?F?« oKš b? tK« ÊU? «–≈ t½S? Á—u?B??² U?I?ËË Æ¡wý p– Æq³ s …œułu ÂUš …œU s wM³¹ Íc« Í—ULFUÐ t³ý√ ÊuJ¹ wLK?F« ëe*« vK?Ž W??³¹d???ž X½U?? ¡wý ô s? ¡wý —u??N?þ …dJ Ê_ tO≈ dEM« wG³M¹ –≈ ∫nK²¹ ÁdQ qOłU½_« t≈ U√ Æw½U½uO« qIFK ÍœR¹Ë ÆvM?³??LK Áb??O??O??Að v≈ W??U??{ùUÐ ¡UM?³« œ«u?? oK¹ t?½√ vKŽ w²« ¨Pantheism WO¼u_« ‰uLý …dJ v≈ t²?FO³DÐ w½U½uO« Í√d« »c?²& —u?BF« q w X?½U …dJ w¼Ë ¨rU?F« u¼ tK« U?NO? ÊuJ¹

229


»dG« WLJŠ Í√d« «c¼ —U??B½√ d?N??ý√Ë Æ·u?B??²« v≈ …u??IÐ ÊuKO1 s?¹c« p¾Ë√ oU?)« UH?BÐ sR?O? 5D?žË√ U√ Æ«“uMO?³?Ý« u¼ WH?Ýö?H« 5Ð ô ÕË— u¼ ¨r?U???F?« sŽ ×U???š t?SÐ Í√ ¨.b????I« b???N????F« w? …œ—«u« UbMŽË Æw¹—U²?« —uD²K Ë√ WOKFK lCð ôË ¨ÊUe« U?NOKŽ Íd¹ UL?Ž ‰¡U²?½ Ê√ lOD²½ ô s×M ÆÊU?e« tF oKš rU?F« tK« oKš t½QAÐ ‰Q?½ Ê√ sJ1 ÊU“ „UM¼ s?J¹ r –≈ ¨rUF« oKš q³? ÀbŠ Ɖ«R« «c¼ d?{U?(U t?łË√ WŁöŁ Ë– d?{U?Š u¼ 5D?žË√ Í√— w ÊU?e«Ë …d«– tHuÐ U?O×O w{U*« U√ ÆbOŠu« wI?OI(« ¡wA« u¼ wKFH« uKð ôË Æd?{U?(« w U?Fu?ð tH?uÐ U?O?×¹ q³?I²?*«Ë ¨d?{U?(« w lÐUD« U¼b?O?Qð w sLJð U?N²?O?L¼√ Ê√ d?Ož ¨»u?O?Ž s W¹dEM« Ác¼ u¼ Íc« ¨ÊU?½û WOM¼c« WÐd?−²« s «¡e?ł tHuÐ ÊU?eK wð«c« ¡Uł ULŽ ‰ƒU²« s ¨Í√d« «cN UF³ð ¨vMF ö pc Æ‚uK szU bMŽ ÊU??eK öŁU2 U??Oð«– «d??O??H?ð b?$ Ê√ UMF??ÝË wË ÆoK)« q?³? …dEM« Ác¼  œ√ bË ÆW?OM¼c« —uB« s …—u tKF?ł Íc« ¨åX½Uò ¡wA?« Ê≈ ∫qzU???I?«  —UJ¹œ Í√— ‚U????³???²???Ý« v?≈ 5D????žËQÐ W???O?ð«c« w ¨WOð«c« Ê≈ ÆdJH¹ t½√ u¼ ¡d*« tO pA¹ Ê√ sJ1 ô Íc« bOŠu« bI? p– lË ¨wIDM*« —U³²?šô« ÂU√ bLB?ð ô W¹dE½ ¨·UD*« W¹UN½ dBŽ ÊU ÆU¼u{dŽ s¹c« WH?ÝöH« —b√ s «bŠ«Ë 5DžË√ ÊU W¹—uÞ«d???³??ù« t??O??? XDI??Ý Íc?« d??B??F?« t½QÐ e??O???L??²¹ 5D???žË√ w U?Ë— vKŽ

Alaric

p¹—ô√ W?U?ŽeÐ ◊u?I« vu?²?Ý« b?I? ÆW?OÐd?G«

Ær¼U¹UDš sŽ dHJ¹ UÐUIŽ p– w Êu?O×O*« È√— U0—Ë .¥±∞ ÂUF« ”UM« Ê≈ –≈ ∫WHK² WQ*« X½U bI wMŁu« qIF« v≈ W³MUÐ U√ rN?dŠË ¨Êu?I×?²¹ U?0 d²?OÐuł rNKU?F? ¨v«bI« W?Nü« sŽ «uKð vKŽ œd¹ w?J ¨åtK« WM¹b??ò tÐU?²?? 5D??žË√ V²? «c ¨t??²¹U?L??Š s ‰ö??š »U?²J?« «c¼ ‰u?%Ë ¨W??O??×?O???? dE½ W??N?łË s? W?−??(« Ác¼ Ê√ s ržd« v?KŽË Æa¹—U?²« w W?KU? W?O??×?O??? W¹dE½ v≈ t?H??OQð

230


…dJ³*« WO×O*« ÊS ¨WO¹—Uð W?LO ô≈ Êü« t bFð r »U²J« «c¼ tMLC?²¹ U2 «dO¦ X½U? ¨WËb« sŽ W??OMJ« ‰ö?I?²?Ý« w¼Ë ¨U?Nu?Š —«œ w²« W?O?C?I« w U?N??²?O?L¼√ U??N X«“U?Ë ¨vDÝu?« —u?B?F« w Èd??³? W?O?L?¼√ U?N Ê√ wG³M¹ WËb« Ê≈ qzUI« Í√d« Ê√ l«u«Ë ÆÊü« v²Š sU_« iFÐ WËb?« Öu/ vKŽ w?M³??? ¨’ö???)« v≈ q?Bð wJ W??????O?MJ« lO?Dð Æ.bI« bNF« w W¹œuNO« dJ?H??? U???Ë— w gO????F¹ ÊU???

Theodoric p¹—Ëœu????Oð

b???N????Ž wË

Í—UC(« —u¼b²K …bAÐ œUC lÐUDÐ tULŽ√Ë tðUOŠ XLð« ¨‚ud UË— w bË Íc« ¨Boethius ”uO²¹uÐ u¼ p– ÆczbMŽ bzU« ÂUF« W¹u? ö? ”u?O?²¹u?³ X½U?Ë Æ¡ö?³M« s ÊU? »_ ¨¥∏∞ ÂU?F« u?×½ U?bMŽË Æp¹—ËœuO?² UI?¹b ÊU? UL? ¨ŒuO?A« fK−? ¡UC?Ž√ WI?³DÐ b?FÐ ”u?O²¹uÐ 5Ž ¨µ∞∞ ÂU?F« w U?Ëd U?L?UŠ vÞu?I« pK*« `³?√  U¹dš√ w t?OKŽ X³KI½« —«b_« Ê√ d?Ož .µ±∞ ÂUF« w ö?BM …d² …d?² wË ÆW½U?O)« W?L?N²Ð Âb?Ž√Ë s−Ý µ≤¥ ÂU?F« wH? ÆtðUO?Š wMÝ u¼Ë ¨tðd??N?ý —b??B? ÊU?? Íc« »U??²J« n√ ¨ u*« U??³?d??²? ¨tM−??Ý ÆåWHKH« ¡«eŽò t?O≈Ë ¨rKF?«Ë W?LJ(UÐ «—u?N?A? ¨Ád?B?Ž w v²??Š ¨”u?O?²¹uÐ ÊU? uDÝ—√  U??HR* W??OM?Oðö«  U??L?łd??²« vË√ .b??Ið w? qC?H?« lłd¹ ÆwDÝ—_« oDM*« vKŽ tÐ WUš  U?HRË UŠËdý V² UL? ¨WOIDM*« WK¹uÞ …d??²? b?Fð W??ÝbMN«Ë »U??(«Ë v?I?O?Ýu*« w tðU??Ý«—œ XKþË ÆvDÝu« —u??B??F« w »«œü«Ë ÊuMH?« ”—«b? w W??O??ÝU?Ý√ lł«d?? ÊuÞö_ WKU? WLłd?²Ð ÂUOI« qł√ s tD?Dš Ê√ k(« ¡u sJË ÆoIײð r uDÝ—√Ë —u????B????F« Ê√ u?¼ W????A¼b« v?≈ u????Žb¹ Íc« d????_« ÊS???? p?– lË ¨WOJO?ÝöJ« WH?KH« w UL?OEŽ U¦ŠU?Ð tHuÐ Á—b?Ið sJð r vDÝu« iFÐ d?A½ t½√ `O×? ÆUO×?O? tH?uÐ «dO³? «d¹bIð t sJð X?½U qÐ sJ¹ r Ê≈Ë ¨UN?³ðU u¼ t½√ b?I²F¹ ÊU? ¨WOðu¼ö« qzU?*« w  UÝ«—b«

231


»dG« WLJŠ t{d?Ž UL? ¨tH?u Ê√ dO?ž ÆW×?O×? tO≈ UN?²³?½ ÊuJð Ê√ `łd*« s ‰U?L?²?Šô« ÊS? ‰U(« W?F?O?³DÐË Æw½uÞö?√ ¨åW?H?KH« ¡«e?Žò »U?²? w ¨5(« p– w ”UM« rEF ÊU UL ¨UO×?O qFHUÐ ÊU t½√ w dO³ ≠ ÁdJ ¡u?{ w U?NOKŽ U?MLJŠ «–≈ ≠ t²?O?×?O? ÊS? «c¼ ` «–≈ sJË dO¦JÐ Èu√ ÊU tOKŽ ÊuÞö√ W?HK dOŁQð Ê_ p– ÆWOLÝ« ô≈ sJð r s ÊU? U?0d? p– lË ÆW???OMJ« ¡UÐü W?Oðu?¼ö« ö?Q?²« d??OŁQð s Íc« u¼ «c¼ Ê_ ¨t½U1≈ v?KŽ W?N³?ý ô UM¹b?²? d?³?²?Ž« t½√ k(« s?Š V¼c*« s «d?O³ «—b? Êu³?Žu²?¹ WOU²?« ÊËdI« w s¹b« ‰U?ł— qFł ÊQÐ WKO??H?? W?IÞd??N« s W??N?³??ý v½œ√ t??O? X½U?? XË w w½uÞö??_« ÆÊUOM« U¹«Ë“ w tðUHR ÍuDð  u¼ö« s? ‰U??š åW?H???KH« ¡«e??Žò »U??²?? ÊS?? ‰U??Š Í√ vKŽË –≈ Æd?¦?M«Ë d?F?A?« U?N?O?? »ËUM²¹ ÂU???√ s nQ??²¹ u¼Ë Æw×?O??*« ¨…√d« ÊUKÐ ¨WHKH« tOKŽ œdð ULMOÐ ¨«d?¦½ tH½ ”uO²¹uÐ Àbײ¹ «dO³ Uö²š« WUF« tðdE½ wË t³¼c w »U²J« nK²¹Ë Æ«dFý Æ5(« p– w W??O?MJ« ‰U?ł— qG?Að X½U? w²?«  U?U?L?²¼ô« sŽ WŁö?¦« 5OMO?Ł_« W?H?ÝöH?« W¹uË√ b?O?Qð b?O?Fð …d?I?HÐ qN?²?Ô¹ u?N? b????OU????Ið ¨W?K{U????H« t?ðU???O????Š w ¨”u????O????²¹u?Ð Âe???²?« b????Ë Æ—U???³?J« UL? ¨bOFÐ bŠ v≈ W?O«Ë— WOö?š_« tðU¹dE½ X½UË Æ5¹—užU¦?OH« tð«dI? iFÐ m³DBðË …dýU?³ ÊuÞö?√ v≈ lłdð ÁUI¹eO?U²?O Ê√ ô W¹dE½ lC¹ uN rŁ sË ¨(Pantheism) ¨WO¼u_« ‰u?Lý WG?³BÐ ô ¨d?O??)« tð«– u¼ Íc« ¨tK?« Ê_ p– ÆU?O?I??O?I??Š U?N??O? d?A« b??F¹ ÊuJ¹ Ê√ bÐ ö ¨¡wý q vKŽ «—œU ÊU U*Ë Æ«dý ·d²I¹ Ê√ sJ1 w×??O??*«  u¼ö« vKŽ Ãd??¹ U2 d??O??¦J« «c¼ wË ÆU??L¼Ë d??A« dJFLK ÃUŽ“≈ —bB sJ¹ r U V³ tMJË ¨WO×O*« ‚öš_«Ë ÆÊuÞö?QÐ U½d?cð Ád?ÝQÐ »U?²J« ÕË— Ê√ l«u«Ë ÆkU?;« wM¹b« ¨5ÞuK√ q¦? ¨5Łb?;« 5O½uÞö?_« »U?²J« WO?u? VM−?²¹ u¼Ë tO? dNEð ô pc? Æ5(« p– w …bzU«  U?«d)« s —d?ײ¹Ë

232


…dJ³*« WO×O*« s¹dJH*« v?KŽ dDO?Ý w²« W?u?L?;« W?¾?O?D)« ÕË— ‚öÞù« vKŽ »U²J«  ULÝ “dÐ√ X½U U0— t½√ vKŽ Æd?BF« p– w 5O×O*« sL Æ u*UÐ t?OKŽ UuJ×Ë U½u?− ÊU? ÊU½≈ nOQð s t½√ w¼ ¨włU??Ž ÃdÐ s? V²J¹ dJ?H?? t½√ vKŽ ”u??O??²?¹uÐ v≈ dEM?« QD)« s fJF« vKŽ ÊU? t½≈ qÐ ¨ÁdB?F WOKL?F« qžUA*« sŽ ·d?BM¹Ë jЫ— «d¹b?? U¹—«œ≈ t?H?uÐ ¨…d??ýU?³? W?O?KL?F« ÊËR?A« t??ł«u¹ p– b?Ë ÆwÞuI« rU?(« Áb?O W?BKË W?MOLŁ  U?bš Èœ√ ‘Q?'« ¨w½U¹—_« œU?ND{ö «b?O?Ný b?F¹ W?IŠö?« —uB?F« dE½ w `³?√ ÆU³?ðU t?HuÐ tðd?Ný W?Ž«–≈ vKŽ bŽU?Ý U0— rJ(« w QDš u¼Ë W?O?Žu??{u? v≈ «dE½ ¨åf¹b?I?«ò VI j `MLÔ¹ r t?½S? p– lË Íc«®

Cyril

q¹d???O???Ý Ê√ 5Š v?KŽ ¨VB???F???²« s?Ž b??O???F???³« Ád?J ÆVIK« «c¼ ‰U½ b ©qOK bFÐ tMŽ ÀbײMÝ

¨bNF« W1b WKJA ¨w¹—U²« U¼—UÞ≈ w d?O¦ð ”uO²¹uÐ ‰ULŽ√ Ê≈ ”u?O²¹u?Ð ‘UŽ b?I? ÆÁdB?F U?łU²?½ ÊuJ¹ ÊQÐ ÊU½ù« «e?²« Èb? w¼ U«d)« t?O XAHð dB?Ž wË ¨t¹eM« wIDM*« Y׳K œUF? rUŽ w  «dŁR*« Ác¼ s? U?¾?O?ý Ê√ Ëb??³¹ ô p– lË ÆqðU?I?« VB?F?²« ÁU??L?Ž√Ë w²« pKð ‰UŠ ÍQÐ XO tðöJA? Ê√ UL ¨tULŽ√ w dN?E¹ WOł—U)« ◊U?ÝË_« Ê√ `O×?B« s l³DUÐË ÆhO?B?²« t?łË vKŽ Ád?BŽ e?O9 W?³K?I?²*« ‚«Ë–ú Ÿu?C??K U?{d??Fð q√ X½U? U??Ë— w W?OÞ«d?I??²?Ý—_« XKþ U¼b?ŠË ◊U??ÝË_« Ác¼ wH? Æd?š¬ v≈ Âu¹ s …d?O??G?²*« W?łe?_«Ë ¨W¹—uÞ«d?³?ù« ‰«Ë“ s q¹uÞ XË b?FÐ W?O?UÐ W1b?I« qzU?C?H« iFÐ dJ? w Íd???ð w²?« W???O???«Ëd« ÕËdK U???O?ze???ł ö???OKFð «c?¼ ÊU??? U0—Ë œułË —«dL?²Ý« wMŽ√ ≠ UNð«– WIO?I(« Ác¼ Ê√ dOž Æwö?š_« ”uO²¹uÐ VB?F²«Ë ×U?)« s W¹dÐd?³«  «—U?G« s ržd« vKŽ Ác?N W?Žu?L−? Ê√ ÍœU??I?²??Ž« wË Æd??O???H?ð v≈ U¼—ËbÐ ÃU??²??% ≠ qš«b« w vL??Ž_« ÊuKJA²?¹ rN ∫rNŁ«dð ÃU²½ ”UM?« Ê√ `O×B? ÆÃËœe œuAM*« d?O?H²« s ULŽœ rNðUOŠ »uKÝ√ b−¹ bFÐ UL?OË ¨UNO ÊËQAM¹ w²« W¾O³UÐ ôË√

233


»dG« WLJŠ W?ŽUÞ s?Ž U?≈Ë ¨qU? wŽË sŽ U??≈ ¨¡ôuUÐ t s¹b¹ Íc« À«d??²« p– U?³K?I?² U?F??{U?š fO ¨Èd?š√ W??N?ł s ¨À«d?²« «c?¼ Ê√ d?O?ž Æ¡U?O??L?Ž wUÐ q?E¹Ë ¨tÐ W??U??š …U??O??Š V??²J¹ u?¼ qÐ ¨u??×M« «c¼ v?KŽ ÊU??e« —uM« v≈ Èd?š√ …d d?NE¹ v²?Š ¨`D« ¡«—Ë U?OH?²? ¨W?K¹uÞ  «d²?H« W?OJ?O?ÝöJ« —u??B?F« À«dð qþ b??IË Æ«œb?−??²? U?L??Žœ V?²J¹ U??bMŽ «c¼ vKŽË ¨W¹dÐd?³«  «ËeG?K W³?FB« ·ËdE« w? ¨U u?×½ vKŽ ¨UO?UÐ ÊU?? t½√ s bÐ ô p– lË Æ”u??O?²?¹uÐ q¦? h??ý —u??Nþ sJ√ u??×M« À«dð sŽ ŸU?bU Æt¹d?UF? sŽ tKB?Hð X½U w?²« …u−?HUÐ wŽË vKŽ sË ¨À«d??²« «c¼ …u?? l V?ÝUM²¹ W??ŽU??−??A« s —b?? v≈ ÃU??²??×¹ U?? tF?L−²?¹ Ê√ lOD²¹ ÊU U? q v≈ WłU?Š w ÊU ”uO?²¹uÐ Ê√ bR*« ÆWŽU−A« s qN? ÆoÐU??UÐ j³ðd? d??š¬ ‰«R?Ý sŽ VO?$ Ê√ Êü« U?M½UJ≈ wË øW?O??H?K? WQ??? rN? qł√ s W??H?KH?« a¹—Uð W?Ý«—œ Í—Ëd??C« s øUN²H?K rNH½ ULO WMOF …d²? a¹—U²Ð ÂU*ù« v≈ WłUŠ w s×½ q¼Ë s «—b?? „U?M¼ Ê√ ¨q³?? s ÁU?M{d??Ž Íc« Í√d?K U??F??³ð ¨`?{«u« s À«d?²U?? ¨wH?KH« À«d?²?«Ë wŽU?L?²?łô« À«d??²« 5Ð ‰œU?³?²*« d??OŁQ?²« À«d²«Ë ÆW?«d)« s s¹—d?ײ? s¹dJH Z²?M¹ ô W«d)« Áœu?ð Íc« d??OЫbð “d?H?¹ ô ¡UM³« ◊U??AM« s d??³?√ W??L?O?? W?H??F« v≈ Ëe??F¹ Íc« WQ*« ÊS Èdš√ WNł sË ÆdBF«  U¹b% WNł«u* WOÐU−¹≈ WOÝUOÝ W??d??F*« s WKU?? W??O??HKš ÊËœ s qF??HU?Ð rN??Hð Ê√ sJ1 W??O??H??KH« „«—œ≈ UM `O?²¹ t½√ w sLJð W?H?KH« a¹—Uð W?Ý«—œ WL?O?Ë ÆWO?¹—U?²« UNMŽ WOc«  UÐUłù« iFÐ Ê√Ë ¨q³ s XŠdÞ b WK¾Ý_« rEF Ê√ Æw{U*« w XbÔ b ◊u?I?Ý v≈ Èœ√ ¨ U?Ž“UM*«Ë Ëe?G« s? d?B?FÐ U½«c¹≈ U?Ë— VN½ ÊU? q w W?O½U?d?'« qzU³?I« —«d?I?²?Ý«Ë ¨W?OÐdG?« WO½U?Ëd« W¹—uÞ«d?³?ù« eK$_« q?zU??³??? U??O½UD?¹dÐ w{«—√ XŠU???²??ł« ¨‰U???L??A« w?H?? ÆU??N?zU??ł—√ ¨‰U?G« œöÐ w W?$dH« qzU?³?  d?A²½«Ë ¨◊u?I«Ë Êu?J«Ë

Angles 234


…dJ³*« WO×O*« ÆU?O?I¹d?√ ‰U?L?ýË U?O½U?³?Ý≈ v≈ UÐuMł

Vandals

‰«b½u« qzU?³? XD³¼Ë

sL? ¨À«b?Š_« ÁcNÐ U½d?c?² W?OU?Ð rOU_«Ë Ê«bK?³« ¡UL?Ý√ XKþ b?Ë ¨U?½d rÝ« ¡U?ł W$d?H« qzU?³ sË ¨«d?²K$≈ rÝ« ¡U?ł eK$_« qzU³? Æfb½_« ¡Uł ‰«b½u« sË vu??²??Ý«Ë ¨U???½d?? »uMł

Visigoths

w «u?eÔ¼ Ê√ b?FÐ ¨U?O?UD¹≈ vKŽ

◊u??I¹e???O??H« q²???Š« b??Ë

Ostrogoths

◊u?Ëd?²?Ý_« …«e?G«

ÆWOdA« W¹—uÞ«d³ù« ÕUO²łô WKýU WËU× ¡UMŁ√ w oÐUÝ XË YU????¦« Êd???I?« W¹U???N?½ cM? «u½U??? ◊u????I« s W????eðd*« Ê√ l?«u«Ë VOU??Ý_«Ë «—U?N*« p?cÐ «u?LKF??²? ¨ÊU??Ëd« W??b?š w ÊuЗU??×¹ ◊u??I??Ý b??FÐ  «uM?Ý lCÐ W??LzU?? W¹—uÞ«d??³??ù« X?KþË ÆW??OÐd??(« rNJK …œU?O?IÐ ¥∑∂ ÂUF« w U?OzU?N½ ◊u?Ëd²?Ý_« UN?LDŠ rŁ ¨U?Ë— i¹d???×???²?Ð q²???Ô rŁ ¥π≥ ÂU???F?« v²???Š rJ?Š Íc«

Adoacar

d???Ëœ√

w t?ðU??Ë v²???Š U??O?UD¹≈ rJ?ŠË rN UJ?K `³???√ Íc« ¨p¹—Ëœu???Oð …œU??O?IÐ ¨W??Ou??G*« Êu??N« qzU??³? X½U?? ◊u??I« ¡«—Ë sË .µ≤∂ ÂU?F« ržd« v?KŽË ÆUÐd??ž lbMðË ‚d??A« s? nŠeð

Attila

ö??Oð√ rN?JK

«u½U? r?N½S? ¨◊u?I« r?N½«d?O?ł l? Êu½ËU?F?²¹ U?½U?O?Š√ «u½U?? rN½√ s bË .¥µ± w ‰U?G« œöÐ ö?Oð√ «e?ž U?bMŽ rNÐ W?¾?O?Ý W?ö?Ž vKŽ ÆåÊuUýò w rN²HË√Ë …«eGK Wd²A WO½UË—Ë WOÞu …u bBð jG?C« qC?HÐ U?Ë— vKŽ ¡ö?O?²?Ýö WO?Uð WËU?× XI?H?š√ pc? XË b??FÐË ÆW?ŽU?−??AÐ

Leo

Êu?O? UÐU?³« t??Ý—U1 ÊU? Íc?« ÍuMF*«

¨UN?ðœU²?Ž« w²« …œUO?I« dO?GÐ tKzU³? „dðË ‰uG*« d?O√ wu?ð dO?B Æs¹dOG*« 5¹uOÝü« ÊUÝdH« …u pcÐ XH²šU s U?¾¹dł qF? œ— wŽb²?ð X½U qö?I« Ác¼ Ê√ ¡d*« sþ U0—Ë vKŽ U??³?BM? ÊU? W???OMJ« ÂU??L?²¼« Ê√ l?«u« sJË ÆW???OMJ« V?½U?ł „UM¼ ÊU b?I Æt²?O½«bŠË Ë√ `O*« œb?Fð W¹dEM WI?Ob« qOU?H²« t X?³??²???Ô Íc« Í√d?« u¼Ë ¨ÊU???³½U???ł t b???Š«Ë h???ý t½√ ÊËd?¹ s W¹—bMJÝù« „d¹dDÐ ¨q¹dO?Ý u¼ Á—UB½√ r¼√ ÊUË ¨W¹U?NM« w W³KG«

235


»dG« WLJŠ ¨o_« oO?{ ¨U?L×?² W?OŽ«œ q¹d?OÝ ÊU?Ë Æ¥¥¥ v²Š ¥±≤ ÂU?F« s l−?ý 5Š W?OKL?Ž ‚dDÐ t??L?% d?Nþ√ b?Ë ¨s¹bK Íb?OK?I?²« qJAK d??OÐbð vKŽ d??PðË ¨W¹—bM?JÝù« w W¹œu??N?O?« W?HzU?D« œU?N?D{« vKŽ öOKI« ¡U?M« s w¼Ë

Hypatia

U?OðU³?O¼ b?{ WO?A?ŠË q² W1d?ł

Xu?« w q¹d???O???Ý `?M b???Ë Æ U???O???{U?¹d« a¹—Uð s?NÐ Ê«œe¹ w?ðö« Æf¹bI« VI VÝUM*« „d¹d?DÐ ¨ Nestorius ”u¹—u?D?½ ŸU????³ð√ ÊS???? Èd????š√ W????N?????ł sË `O?*« ∫5B???ý „UM¼ Ê≈ qzU?I« Í√d« ÊËb?¹R¹ «u½U? ¨W?OMOD?MD?I« U??L??? ¨W??O???uMž oЫu???Ý t X½U??? Í√— u¼Ë ¨tK« s?Ы `O??*«Ë ÊU???½ù« U??O??ݬ w U¼Ëb¹R?? W?¹—uDM« W?¹dEMK ÊU?? b??IË Æq?³? s? UM×??{Ë√ ·ö?)« «c¼ vKŽ VKG²K W?ËU×? XcÐ bË ÆU?ÝUÝ√ W¹—u?ÝË ÈdG?B«

.¥≥±

ÂU?F«

Ephesus ”u???≈ w ŸU?L?²??łö fK−? w?ŽœË ¨wðu¼ö«

¨ôË√ ŸUL?²łô« ÊUJ v≈ ‰uu« v?≈ q¹dO …b¹R*« W?ŽUL'« b?LŽË W?d? W?{—U?F?LK ÕU?²ð Ê√ q³? U??N?H?u* «b¹R? «—«d? W?Žd?Ð  c?ð«Ë œU?ÝË ¨WIÞd¼ 5(« p– c?M X׳?√ W¹—uDM« Ê√ sKŽ√Ë ¨‰u?šb« fK−? V¼– q¹d?O?Ý …UË b?FÐË Æb?Š«Ë h?ý `O?*« Ê≈ qzU?I« Í√d« Ê√ sKŽ√Ë ¨p– s? b?FÐ√ v≈ ¥¥π ÂU??F« ”u??≈ w? b?I?Ž d??š¬ wM `³??√Ë Æ…b??Š«Ë W?F??O??³Þ t Ê≈ qÐ ¨«b??Š«Ë U?B????ý jI?? fO `O??*« ÆåMonophysite

Heresy

sJ¹ r uË .¥µ± ÂU???F«

…b?Š«u« WF?O³D« W?ŽbÐò rÝUÐ ·d?F¹ V¼c*«

Calcedon ÊËb???IK? w W??????OMJ?« t???²½«œ b???Ë

`³???B¹ Ê√ `ł—_« ÊUJ? ¨t??O??? U?? Íc« X?u« w  U?? b?? q?¹d??O??Ý ÆU¹b rÝd ¹Ô Ê√ s ôbÐ ¨…bŠ«u« WFO³D« WŽb³Ð 5KzUI« s UIÞdN ] qł√ s ¨W?O½uJ?*« fU?:« U?N?²cÐ w²« œu?N?'« s ržd?« vKŽ sJË Æ‚dA« w? UuB?š ¨Ÿb³«  d?L²?Ý« bI? .uI« s¹b?²K dO¹U?F l{Ë “d?×¹ Ê√ b??FÐ U?L??O? Âö?Ýû X?ŠUð√ w²« »U?³??Ý_« s Ê√ w pý ôË w²« fzU?MJ« ¡«“≈ W??O?L??Ýd« W??OM¹b« WD?K« œb??Að ¨oŠU??« t?ŠU??$ ÆWIÞd¼ U¼d³²Fð ¡«—PÐ s¹bð X½U

236


…dJ³*« WO×O*« wŽU?L²?łô« ZO?M« «Ëdb¹ r? ◊uI« …«e?G« ÊS? UOUD¹≈ w U?√ ÂU?F« w? tðu? v²??Š rJŠ Íc« ¨p¹—Ëœu?O?ð Ê_ p– ÆvL?Ž√ «d??O?bð w ôb??²??F? ÊU?? t½√ Ëb??³¹Ë ÆW1b??I« W??O½b*« …—«œùUÐ k?H?²??Š« ¨µ≤∂ t½√ Ëb?³¹Ë ¨w½U¹—_« V¼c*UÐ sR¹ tð«– u¼ ÊU? bË ÆW?OM¹b« qzU?*« 5Ð U?u?B?š ¨WO?UÐ XK?þ w²« W?O×?O?*« d?O?ž d?UMF« l `U?ð v≈ w?L???²M*« ¨”u????O???²¹uÐ ÊU???? b???I??? ÆU???Ë— w W???I?¹d???F« ö?zU???F« ‰Ë_« 5²ł —uÞ«d³ù« U√ Æp¹—Ëœu?O² «d¹“Ë ¨WŁb;« WO½uÞö_« Ê√ vK?Ž hM¹ «d???√ µ≤≥ ÂU??F« w? —b??√ «c?Ë ¨U??I???√ oO??{√ ÊU?J Xłd???Š√ …uDš w¼Ë ¨Êu½U???I« vK?Ž Êu??ł—U??š 5O?½U¹—_« W??IÞ«d???N« 5Š vKŽ ¨WJL?² WOJOuŁU? X½U WOUD¹ù« tO?{«—√ Ê_ ¨p¹—ËœuOð «dE½Ë Æ—uÞ«d³?ù« tłË w œuL?BK WO?U sJð r WU?)« tðu Ê√ d??√ b??I? ¨r?N???H½√ Á—U??B½√ 5Ð …d??«R?? Ÿu??Ë vA??¹ ÊU?? t½√ v≈ ¨µ≤∂ ÂUF« p¹—ËœuOð  UË .µ≤¥ ÂUF« w t«bŽ≈Ë ”uO²¹uÐ s−Ð ÊUOMO²?ł ÊUË Æ‰Ë_« ÊUOMO²ł tHKšË ¨wU?²« ÂUF« w 5²ł rŁ ¨5KU?ý s?¹bK−? w w½U?Ëd?« Êu½U?I« œ«u? lL?−?Ð d?√ Íc« u¼ rÝUÐ ·d?F¹Ë d?OG? d?šü«Ë ¨Codex rÝUÐ ·d?F¹Ë d?O?³ U?L¼b?Š√ ÆWO?LÝd« …b?OIF?« —UB½√ Èu√ s ÊU?OMO²?ł ÊU? bIË Æ Digests ‚ö??????žSÐ µ≤π ÂU??????F?« w Í√ ¨t??????L?JŠ w?MÝ q?z«Ë√ w? ¨d?????√ «c?Ë «d?O??š√ ö?I?F?? U?N??H?uÐ W?LzU?? XKþ Ê√ b?F?Ð ¨UMOŁ√ w W??O1œU?_« X×??³?√ b?? 5(« p– w U?N??L?OU??Fð X½U?? Ê≈Ë ¨.b?I« À«d??²K W?O½uÞö?√ W?O?u? d?UMŽ ◊ö?²?šô W−?O?²½ b?O?FÐ b?Š v≈ W?FzU? w UOu? W¹bI« W?OM bOOAð √bÐ µ≥≤ ÂUF?« wË ÆUNÐ …b¹bł XDIÝ Ê√ v≈ WOD½e?O³« WOMJ« ed w?¼ XKþË ¨WOMODMDI«

.±¥µ≥

ÂUF« „«dð_« Íb¹√ w

tðU?UL?²¼« t—U?Að ¨…dO?NA?« —uÞ«d³?ù« WłË“ ¨«—Ëœu?Oð X½U b?IË —U??B½_« s X½U?? U?N½√ U??L?? ¨YÐU??Ž ÷U? U??N …b??O?Ý X½U??Ë ¨W??OM¹b« ÷U???š U??NK?ł√ sË Æ`O?????L?K …b??Š«u?« W??F???O??³?D« …dJH? 5???L??×???²*«

237


»dG« WLJŠ ÊËbIK wH ÆåWŁö¦« f?I« WdFò rÝUÐ WËdF*« WdF*« ÊU?OMO²ł …b???O??I???F« v?≈ W¹—uD?½ ‰u??O??? rN? W?????OMJ?K ¡UЬ W?ŁöŁ ¡U???L??²½« s?KŽ√ W??F???O??³D?UÐ 5KzU???I« ¡«—ü W???š—U?? W½U¼≈ p?– w X½U???Ë ¨W??O??L???Ýd« —UŁ√ U2 ¨WŁö??¦« ‰U?łd?« W?IÞd¼ Êö??ŽSÐ ÊU?OMO??²???ł d?Q? Æ…b??Š«u« w t?ð«– u¼ lË d????_« W¹U????N½ w?Ë ÆW???????OMJ?« w WK?¹uÞ U????A???U?M q¦1 È√— u¼Ë ¨vMH¹ ô `O*« bł Ê≈ qzUI« Í√dUÐ cš√ –≈ ¨WIÞdN« Æ…bŠ«u« WFO³D« V¼c ZzU²½ s W−O²½  U?FÞUI*« œ«œd?²Ýô …d?O?š√ WËU×? ÊUOMO?²?ł b?NŽ w XcÐ b?Ë XKþË ¨µ≥µ ÂU?F« U?OUD¹≈ X?Lłu?N? Æ…dЫd?³« U?N?O?³?B?²?G? s W?OÐd?G« ‰U??L?ý `²?? b?O??Ž√ pc?? ÆU?U??Ž d?A??Ž W??O½U?LŁ W?Ыd? U??N?e9 »d??(« Í√ vKŽË ÆW½uL?C dO?ž WLF½ t½√ X³Ł√ wD½e?O³« rJ(« sJË ¨UO?I¹d√ ¨U?NK W¹—uÞ«d?³?ù« …œU?F?²Ý« W?L?N* ö¼√ sJð r W?D½eO?Ð Èu ÊS? ‰U?Š wu?ðË Æ—uÞ«d?????³?????ù« n? w X?½U???? W??????????O?MJ?« Ê√ s r?žd« v?KŽ b¹bł Âu−?N UOUD¹≈ X{dFð  «uMÝ ÀöŁ bFÐË ¨µ∂µ ÂUF« ÊUO?MO²ł W?OU?L?A« oÞUM*« ‰ö?²?Š« s Êu¹œ—U?³?uK?« …«eG?« sJ9Ë Æ…dЫd?³« s qþË ÆU¹œ—U???³??u r?ÝUÐ ·d??F?ð oÞUM*« Ác¼ X?×??³??√Ë ¨W???Lz«œ W??H???BÐ W¹U?N?½ w «u?³?×??½« s¹c« ¨5OD?½e?O?³« Êu??×?UJ¹ 5?½d? Êu¹œ—U?³??uK« dš¬ ¨UMO?«— XDIÝË Æ»uM'« s »dF« jG?C «u{dFð Ê√ b?FÐ d_«

.∑µ±

ÂUF« 5¹œ—U³uK« Íb¹√ w wD½eOÐ qIF

ÊU? U?NMŽ Àb?×?²½ w²« …d?²?H« ‰ö?š ”u?O?²¹uÐ q¦? W?O?B??ý —u?Nþ Ê≈ Ê√ wG³M?¹ p– lË ÆUOH?K dB?F« ëe sJ¹ r –≈ ¨U?U9 WOzUM¦?²Ý« …d¼Uþ —u??B?F« W??H??K v≈ W??³??MUÐ W??L?N?? ZzU??²½ U?L??N X×??³??√ s¹—uDð d??c½ W¹uÐU³« …u …œU¹“ w½U¦«Ë ¨»dG« w W?M³¼d« WdŠ u/ u¼ ULNË√ ÆvDÝu« Æw«u²« vKŽ Í—u−¹dłË XbMÐ wLÝUÐ Ê«—uD²« Ê«c¼ j³ðd¹Ë ÆUN²DKÝË rË ÆlЫd« Êd??I« w W??O??d?A« W?¹—uÞ«d?³??ù« w WM?³¼d« √bÐ ”u???O????ÝUMÞ√ ÊU???? qÐ ¨W???????OM?JUÐ j?³ðdð v?Ë_« U???NK?Š«d??? w s?Jð W¹U???N?M« w  œ√ w?²« vË_«  «u?D)« c???ð« Íc?« u¼

Athanasius 238


…dJ³*« WO×O*« U?L ¨ÂËd?Oł ÊU? b?IË ÆW?OMJ« ÊUDK WM³¼d?« Wd?Š ŸUC?š≈ v≈ ”œU?« Êd?I« ‰öšË ÆWM³?¼d« …UO?Š »uKÝ√ —U?B½√ Èu?√ s ¨UM¹√— UOBA« r¼√ X½U?Ë Æ«bMd¹≈Ë ‰UG« œöÐ w bOAð …d¹œ_«  cš√ t?L??Ý« oKÞ√ Íc« ¨X?bMÐ W?O??B???ý w¼ W?OÐd??G« WM³¼d?« a¹—Uð w QA½Ë ¨¡ö?³M« s …dÝ_ ¥∏∞ ÂU?F« bË bË ÆW?O²bM³« W?I¹dD« vKŽ t Àb?Š sJË ¨ÊU?Ëd« ¡ö?³½ U?NÐ eO9 w?²« Œc³«Ë ·d?²« …U?O?Š w ¨vË_« tðQ?A½ bOUIð v?KŽ nOMŽ qF œ— Ád?LŽ s s¹dA?F« w u¼Ë µ≤∞ ÂU??F?« wË ÆnN??? w UJÝU?½ tðU??O???Š s  «uM?Ý ÀöŁ vC???I?? ÊUË ÆWO?²bM³« WI¹dDK «e?d `³√ ¨uMOÝU? w²½u w «d¹œ fÝ√ Ê√ U?NzU?CŽ√ vKŽ ◊d?²?A¹ ¨U?N?ÝR? ÁœbŠ U?L? ¨W?I¹dD« Ác¼ ÂUE½ …b¹bA« nA?I²« d¼UE U√ ¨W?HF«Ë WŽU?D«Ë dIHK rN?H½√ «Ë—cM¹ Ê_ p– ÆXbM³ ‚Ëdð sJð rK ÊuOdA« ÊU³¼d« UNÝ—U1 ÊU w²« «d?O?Hð rŁ¬ b?'« Ê≈ qzU?I« w×O?*« Í√d« d?Hð X½U? r¼bOU?Ið b?ý√ v≈ ‰u??u« vKŽ rNMO?Ð U?L?O? Êu???UM²¹ «u?½U? «cJ¼Ë ÆU?O??d?Š  —d? bI? W?O?²bM³?« WI¹dD« U?√ Æb??'« q¼U&  ôU?Š s WU?Š …u?I«Ë WDK« X½U?Ë Æ…—UC« …–U?A«  U?Ý—UL?*« ÁcN «b?Š lCð Ê√ œu??N??F« wË Æ…U??O?(« Èb?? 5F¹ ÊU?? Íc« ¨ÊU??³¼d« d??O??³J ÊU??d??²ð X½U?? w²« W?U??)« U¼b?OU??Ið W?O??²?bM³?« ‚dDK X×??³?√ W?I??Šö« w …dO³? W³²J XFLł b?Ë ÆUNÝR? bUI l U b?Š v≈ s¹U³²ð qO??³?Ý w …d??O?³? «œu??N?ł Êu??O?²??bM³« ¡U??LKF« ‰cÐË ¨uMO??ÝU? w²?½u? ÆwJOÝöJ« rKF« À«dð s vI³ð U vKŽ WEU;« u?×½ b?FÐË ¨µ¥≥ ÂU?F« tðU?Ë v²?Š uMO?ÝU? w²½u? w XbMÐ qþË b??Ë ÆU??Ë— v≈ W??HzU?D«  d??Ë ¨d¹b« Êu¹œ—U??³??uK?« VN½ U??U??Ž ¥∞ vË_« X½U ¨q¹uD« t?¹—Uð ‰öš 5ðd —Ub« uMOÝU? w²½u tł«Ë W?O*U??F« »d?(« w W?O½U??¦«Ë ¨lÝU?²« Êd??I« w wÐd?F« `²??H« ‰ö?š ¡UMÐ b?OŽ√ b?Ë ¨ c?I½√ b t?²?³²?J Ê√ k(« sŠ s sJ?Ë ÆWO½U?¦« Æb¹bł s Êü« d¹b«

239


»dG« WLJŠ …UOŠ qOUHð iFÐ w½U¦« «—ËU;« »U² w Í—u−¹dł q−Ý bË ¡u?C« iFÐ wIKð ¨ «e?−F?Ë ‚—«u?š sŽ  U¹«Ë— U?NLEF? ÊU? ¨XbMÐ Ê√ s bÐ ôË Æ5(« p?– w 5LKF??²?LK W??U?F« W??OM¼c« WU??(« vKŽ Èu???²?????? v≈ 5(« p– w? XD³?¼ b??? X½U??? …¡«d???I« Ê√ d???c½ sJð r  UÐU²J« Ác¼ Ê√ Í√ Æ«b?ł WKO¾{ WOK√ UNMI?²ð w²« WFMB« w ‰U??(« w¼ U??L? ¨¡ö??N?'« 5?O?_« s W??Žu??L?−?? v≈ W??N?łu?? ÆÁc¼ UMU¹√ w W?FzUA« wLKF« ‰U?O)«  U¼U?HðË ÊUdÐu?Ý hB wOzd« UMðUuKF —b?B nRð  «—ËU;« Ác¼ Ê√ d_« w rN*«Ë W??OMJ« ¡U?LKŽ lЫ— ¨d?³?_« Í—u?−¹d?ł ¨U?N?HR? b?F¹Ë ÆXbMÐ sŽ ¡ö³M« s …d?Ý√ v≈ UOL²M? ÊUË ¨µ¥∞ ÂUF« w bË bË ¨W?OÐdG« ozö« rOKF²« Ÿu½ vIKðË ¨Œc³«Ë ·d²« s W¾OÐ w QA½Ë ¨ÊUËd« lD²?¹ r —u?B u¼Ë ¨W?O½U½u?O« rKF?²¹ r Ê≈Ë ¨wŽU?L?²łô« Áe?d0 ◊ö³?« w  «uMÝ XÝ …b t?²U?≈ s ržd« vKŽ t{u?F¹ Ê√ j …b??L??Ž qG??²??ý« µ∑≥ ÂU??F« wË ÆW??I??Šô  «uM?Ý w Í—uÞ«d??³??ù« WU??Ý— „UM¼ ÊQÐ d?F??ý …e?O??łË …d?²? b??FÐ t½√ Ëb??³¹ sJË ÆWM¹b??LK tð«ËdŁ sŽ vKðË ¨t³BM s ‰UI²?ÝU ¨tðUOŠ UN ”dJ¹ Ê√ wG³M¹ w²« WH?AI?²*« WOÝU?I« …UO?(«  œ√ bË ÆUO?²bMÐ U³¼«— `?³B¹ wJ lË Æt?²?×?B?Ð rz«œ —d?{ ‚U?(≈ v≈ TłU?H*« ‰u?×?²?« «c¼ X³?I?Ž√ r –≈ ¨U?N?O?≈ s×¹ ÊU? w²« qQ?²?« …U?O?Š U?O?×¹ Ê√ t —b??I¹ r p– t «dO?HÝ Á—U?²šU? ¨WOÝU?O« t?³¼«u w½U?¦« ”uOłöÐ UÐU?³« fM¹ »d???G« ÊU?? w?²« ¨W??O?MODM?D??I?« w Í—uÞ«d???³??ù« ◊ö???³« Èb w Í—u??−¹d??ł qþ µ∏µ ÂU??F« cMË Æw³??½ ¡ôu?Ð U?N s?¹b¹ ‰«e¹ô —uÞ«d?³?ù« YŠ v¼Ë ¨W?O??Ozd« t?²?L?N? w? oH?š√ tMJË ¨◊ö?³« qšb???²« W??d?? X?½U?? –≈ ¨5¹œ—U??³???uK« b???{ UÐd??Š sA?¹ Ê√ vKŽ bN?Ž w qO³I« «c¼ s W?ËU× d?š¬ X½UË ¨XŽU{ b? ÍdJF« w ¡wý sŽ dH?ð r UNMJË ¨XR? ÕU$ v≈  œ√ b? ÊUOMO²?ł w  «uMÝ fL?š vC? UË— v≈ Í—u?−¹d?ł œUŽ U?bMŽË ÆW¹U?NM«

240


…dJ³*« WO×O*« UÐU?³« wuð U?bMŽË Æo?ÐU?« Ád?B? w TA½√ b? ÊU? Íc« d¹b« ÊU t?½√ s ržd« vKŽ ¨t WH?OKš Í—u−¹d?ł dO?²š« µπ∞ ÂU?F« w ÆU³¼«— qE¹ Ê√ «dO¦ qCH¹ W?OÝU?OÝ WJMŠ s? Í—u−¹d?ł tJK1 U? q v≈ d_« ÃU?²Š« b?IË —U??O?N½« b??FÐ œö?³?« t?O?? œdð Íc« d??OD)« nu*« l qU??F??²¹ wJ w Êu?¦??O?F¹ «u½U? 5¹œ—U??³?uK« Ê_ p– ÆW?OÐd??G« W?O½U?Ëd?« WDK« wD½e?OÐ rJŠ 5Ð  UŽ«d?BK UŠd? UO?I¹d√ X½U?Ë ¨«œU U?OUD¹≈ 5Ð »d?×K W?ŠU?Ý ‰U?G« œöÐ X½U?Ë ¨W?zËUM*« dÐd?³« qzU?³?Ë nO?F?{ bFÐ WOMŁu« «d?²K$≈ X׳√ bI? UO½UD¹dÐ U√ ¨W$dH«Ë ◊u?I¹eOH«  d?L??²?Ý«Ë Æw×??O?*« U??N?F?ÐUÞ Êu?JÝ u?K$_« …«e?G« U??NMŽ ‰«“√ Ê√ v≈ rO??IK? ÂU?F?« —u¼b??²« Èœ√Ë ¨W???O?MJK VŽU??²*« d??O??¦ð  U??IÞd??N« »uKÝ√ rJ% Ê√ wG³M¹ ÊU w²« UNH½ WO×O*« ∆œU³*« vKŽ ¡UCI« ‰U*U?Ð W??O???M?J« VUM?*« ¡«d??ý …œU???Ž X½U??? –≈ Æs¹b?« ‰U???ł— …U??O???Š »dI¹ U ‰«uÞ WUF …—uBÐ UN²×UJ sJL*« s `³B¹ rË ¨…dA²M ‰cÐË ¨Í—u−¹d?ł UNŁ—Ë WOMC*«  UÐuF?B« Ác¼ q ÆÂUŽ WzUL?Lš s U?N??H½ v{u?H« ÊS? p– lË ÆU¼d?Dš ¡—œ qł√ s t?F?ÝË w U? q rO??I¹ Ê√ t XŠUð√ b? »d??G« ¡U?ł—√ l?O?L?ł w W?¹d?A?²??? X½U?? w²« XË Í√ w t??OKŽ Âu??Ið X½U?? U2 Èu??√ ”U??Ý√ vKŽ W¹uÐU??³« WD?K« ÷d??H¹ Ê√ ¨5?(« p– v²??Š ¨U???Ëd nI??Ý√ Í√ l?D²??¹ r? –≈ ÆoÐU??Ý w²« ÕU???−M« s U???Nð«– W??ł—bU?ÐË ŸU??ðô« s t?????H½ —b???IUÐ t??²?DKÝ qzU?Ý— WÐU²? o¹dÞ sŽ U?ÝUÝ√ p– e?$√ bË ÆÍ—u?−¹d?ł UNÐ U?N{d? w s¹d??B?I?? «u½U? s¹c« 5?¹u?O½b« ÂUJ?(«Ë s¹b« ‰U?ł— v≈ …b?¹b?Ž ‚UDM?« r¼“ËU??& V?³??Ð «uM?¹œ√ s¹c« Ë√ ¨W??×???O??×???B« rN??²?U??Ý— ¡«œ√ W?OMJ« …UŽ— b?Ž«uò u¼ ¨«b?Šu UÐU?² —b« b?Ë ÆrN²DK? ŸËdA*« W??OMJ« ÊËR?ý rOEMð w U?Ë— …œU?O?Ý fÝ√ tÐ l{Ë åPastoral

Rule

—u???B???F« ‰«uÞ U???GU?Ð U???«d??²???Š« vI?K¹ »U???²J« «c?¼ qþË ÆÂU???Ž t???łuÐ Âb²¹ ÊU? YOŠ ¨WOdA« W?OMJ« v≈ tI¹dÞ oý bI qÐ ¨vDÝu«

241


»dG« WLJŠ »U²J?« UÝ«—œ w WOðu¼ö?« tLOU?Fð  dŁ√ bË ¨W?O½U½uO« t?²G?O w w¹—U??²« Êu??L??C?*« XK¼U??&Ë ¨Íe??d« d??O????H??²« ÁU??&« w ”b??I*« ÆÂuKF« ¡UOŠ≈ dBŽ w ô≈ …—«bB« t `³Bð r Íc« ¨hU)« e????d??? r?Žœ w W???³?z«b« Í—u????−¹d????ł œu???N????ł q s? ržd« v?KŽË wH ÆU bŠ v≈ W¹“UN²½« …dE½ «– öł— ÊU? bI ¨WO½UËd« WOJOuŁUJ« …dÞUÐ_« t¹b³¹ Íc?« jDA« sŽ w{UG²K œ«b?F²?Ý« vKŽ ÊU WÝU?O« t??{d?Fð b?? W?{—U??F*« ÊQÐ d??F?ý «–≈ Ë√ ¨t??(U?B?? Âb?¹ p– ÊU?? «–≈ U¹“U??N??²½« Ëb??³¹ ¨“Ëd??³??√ q¦?? qłdÐ Ê—u?? U?? «–≈ ¨t½S?? «cJ¼Ë ÆdD?K w²« ¨W?O?²??bM³« W?I¹dD« –u?H?½ d?A½ qł√ s d?O?¦J« ‰c?Ð b?IË Æ«d?U? ÁbNŽ w dNEÔð r WOMJ« Ê√ dOž ¨WM³¼d«  UÝR* Uł–u/ X׳√ s ¡UM¦?²Ý« Í—u?−¹dł sJ?¹ rË ¨WO½U?LKF« Wd?F?LK öO?¾{ U?«d²?Š« ô≈ Æ…bŽUI« Ác¼

242


WOÝ—b*« Wd(«

5

WOÝ—b*« Wd(« √bÐ ¨U?Ëd W¹ed*« W?DK« —UO?N½« l v≈ Èœd???²ð W???OÐd??G?« W¹—uÞ«d???³??ù« rO?U??√ —u¼bð s? UÐË—Ë√ t?O?? X½U??Ž ÍdÐdÐ d??B??Ž «œË ¨ÂöE« dBŽ rÝUÐ ·d?Ž ¨ÂUŽ wUIŁ ±∞∞∞ ÂU??F« v?²??Š W¹œö??O?? ∂∞∞ ÂU???F« s WËU??×?? Í√ ÊS? ‰U??(« W??F?O??³DÐË ÆU??³¹d??Ið  U?H?OMBð w Ác?N? W?O?¹—Uð  «d?²? l{u WËU??×?? Êu?Jð Ê√ s bÐ ô rU???F*« …œb??×?? wM−¹ Ê√ sJ1 ôË ¨b?O?FÐ bŠ v≈ W?FMDB? ¨…dO?³ …bzU?  ULO?I²« Ác?¼ q¦ s ¡d*« ÕUC¹≈ u¼ tO≈ dOAð Ê√ UNMJ1 U È—UBË œu???ð X½U??? w²?« W???U??F?«  U??L???« i?FÐ wG?³M¹ pc? ÆY×?³« Ÿu?{u? …d?²?H« ‰ö?š ¨…Q− XDIÝ b? UÐË—Ë√ Ê√ bŠ√ —uB²¹ ô√ Ãd?ð r W¹ËU¼ w ¨lÐU?« Êd?I« W¹«bÐ l À«d?²?« Ê_ p– ÆÊËd? W??FЗ√ b?FÐ ô≈ U??NM ¨U? u?×½ vKŽ U?O?UÐ qþ w{U*« wJO?ÝöJ« UuH?×Ë «œËb× `³√ b? ÁdOŁQð ÊU Ê√Ë

243

W????O????Ý—b?*« W????d????(« Ê≈ò W??????H??????KH?« s?Ž nK?²??????ð Ê√ w? W??????????O?J?O??????????Ýö?J?« …œb???×?? X?½U?? U???N???−zU???²½ Ê√ U???N bÐ ö??? ÆU???b???I??? rOU??F??²?« œËb?Š w? qL??Fð ÊU???????Ë Æs?¹b?K W????????OK?_« 5?Ð ”b?????I?*« U??????N?????O??????Ž«— Íc« ¨uDÝ—√ u¼ ¡U?b?I« q×? Z?¹—b?²UÐ Ád??OŁQð qŠ åÊuÞö√ dOŁQð

nR*«


»dG« WLJŠ ÊU—_« w U?LOÝôË ¨rKF« Ÿ«u½√ i?F³ «ed? …d¹œ_« X½UË Æ—UDš_UÐ ÊËd??I« Ác¼ nB½ Ê√ QD?)« s fOK p– l?Ë Æ«bMd¹≈ q¦?? W??OzUM« wË ÆU¼b?FÐ v?ð√ U?Ë U?NK³? ¡U?ł U0 X?½—u? «–≈ U?L?O?Ýô ¨W?LK?E U?N½QÐ „—U??Að r W?O??d?A« W?¹—uÞ«d?³??ù« Ê√ d?c½ Ê√ U?MÐ s?×?¹ tð«– Xu« W¹—uÞ«d?³ù« W?C?³ XKþ b?I Æq?UA« —U?ON½ô« «c¼ w? ËU?² —b?IÐ d??¦?√ W??G??³?BÐ U??G??³DB?? rOKF??²« ¡U?I?Ð v≈ Èœ√ U2 ¨W¹u?? WD½e??OÐ w 5Š vKF ¨q¦*UÐË Æ…b¹bŽ ÊËd ‰«uÞ »dG« w tOKŽ qþ U2 WO½ULKŽ w²« W¹u?I« W??O?²?H« Âö?Ýù« …—U?C?Š X½U? ¨ ËU?Nð W?O?Ðd?G« W?U?I?¦« Ê√ ¨U??O??I?¹d??√ ‰U??L??ýË ¨jÝË_« ‚d???A«Ë ¨bMN?« s «d??O??³?? «¡e???ł XL??{ U½b?łË p– s b?FÐ√ UMO?C? «–S? ÆU?N?L?L? vKŽ√ v≈ b?F?Bð ¨U?O½U?³?Ý≈Ë v¼“√ s «d???B??Ž b??N??Að

Tang

!Uð …d??Ý√ b???N??Ž w 5B?« …—U??C??Š ÆUN¹—Uð w WUI¦« —uBŽ

«c¼ v≈ W???OMJUÐ j³?ðdð W?H?KH?« qF?ł Íc« V³??« „—b½ wJË —U?Ý w²« —uD²« ◊uDš r¼_ “U?−¹SÐ ÷d?F½ Ê√ wG?³M¹ ¨oOŁu« b?(« b?I ÆUM?¼U¼ UN?¦?׳½ w²?« …d²?H« ‰ö?š WO½U?LKF« Èu?I«Ë W¹uÐU?³« U?NO? w dDO?*« r¼e?d? ÊU?L?{  «ËUÐU?³?K XŠUð√ w²« »U?³?Ý_« r¼√ ÊU? W¹—u?Þ«d????³???ù« ‰«Ë“ t????dð Íc?« wÝU????O????« ⁄«d????H« p?– u¼ »d????G« W¹—uÞ«d?³?ù« WD?KÝ X½U? s¹c« ¨Êu?O?d?A« W?—UD?³« U?√ ÆW?O½U?Ëd« W?H?U?Ý√ VUD* X?Ë Í√ w Êu?³?O?−?²?¹ «u½uJ¹ rK? ¨r¼–u?H½ s b?% ÆW?U)« U?N?dÞ XJKÝ Ê√ v≈ W?O?dA« fzU?MJUÐ d_« v?N²½«Ë ¨U?Ë— Èœ√ b »d?G« w W¹“UG« W?O−?LN« qzU?³I« d?OŁQð ÊS p– sŽ ö?CË d?B??Ž ‰ö?š œu?ð X½U?? w²« ¨W?U?I??¦K W?U??F«  U¹u?²?*« ◊u??³¼ v≈ s¹c?« ¨s¹b« ‰U????ł— `³????√ «cJ?¼Ë ÆU???N?zU???ł—√ q? w W¹—u?Þ«d???³????ù« …¡«d?I« l?OD²?ð …e??O2 W?ŽU?L??ł ¨rKF« —UŁ¬ s vI??³ð U? vKŽ «u?EU?Š «u?d?ý√Ë ”—«b*« «u???Ý√ s¹c« r¼ s¹b« ‰U?ł— ÊS? pc?Ë ¨WÐU?²J«Ë d?¦√ W?KŠd ¨Ÿ«d?B« s ÊËd? W?FCÐ b?FÐ ¨UÐË—Ë√ XK?šœ UbMŽ U?N?OKŽ ÆWCNM« dBŽ v²Š fUM öÐ WOÝ—b*« WHKH« XKþË Æ«—«dI²Ý«

244


WOÝ—b*« Wd(« lÐU?« 5½dI« ‰ö?š dO?ð WOÐd?G« UÐË—Ë√ w W¹uÐU?³« X½U b?I W?UM²*« WOÝU?O« ÈuI« 5Ð ¨—UD?š_UÐ ·uH×? o¹dÞ w sU¦«Ë qC?√ ÊU½uOUÐ ◊U?³ð—ô« ÊUË Æ…dЫd?³« „uK*«Ë 5OD½eO?³« …dÞUÐú WD?KÝ X½U???? b???I???? Æ…«e???G?« vKŽ œU????L???²????Žô« s wŠ«u?M« iF?Ð w ÂUJŠ Ê√ 5Š v?KŽ ¨W?O??Žd?ý fÝ√ vK?Ž …eJðd? ¨q_« v?KŽ …dÞUÐ_« ÊS p– sŽ öC?Ë Æ…uIUÐ WDK« vKŽ «uu²Ý« b W¹“U?G« qzU³I« X½U? w²« W¹—U?C(« fO?¹UI*« vKŽ X?EUŠ W?O?dA« W?¹—uÞ«d³?ù« u×M« «c¼ vKŽ XEH²?ŠU ¨UN²LEŽ ÃË√ w UË— X½U? UbMŽ …bzUÝ wdÞ v?KŽ nIð X?½U?? w²« W?KU??A« W??O?KJ« …dE?M« pKð s? —b??IÐ nCMË Æ…dЫd??³« Èb …bzU?« o_« W??I?O?C« W?O?u?I?« l iO?I½ ÊuM¹b¹ ¨V?¹d? b?N?Ž v?²?Š ¨«u½U? 5¹œ—U??³?uK«Ë ◊u??I« Ê√ «c¼ v≈ ËU?Hð l ≠ WJ?L²? X½U? WD½e?OÐ Ê√ 5Š vKŽ ¨W?O½U¹—_« V¼c0 wM×Mð Ê√ UNC— s ržd« vKŽ v²Š ¨…bOIF« ‰uQÐ ≠ Wł—b« w ÆUËd WOMJ« WDK« ÂU√ wHJð w²« …u?IUÐ b?Fð r W?O?dA« W?¹—uÞ«d³?ù« ÊS? p– lË Êu¹œ—U?³uK?« ÂU ∑≥π ÂU?F« wH? Æ»dG« w U?N?²DKÐ ÿU?H²?Šö YU???¦« Í—u???−¹d???ł U?ÐU??³?« ‰ËU???×?? ¨U???Ë— Ëe???G W?KýU??? WËU???×0 ÆÍœ—U³?uK« b¹bN²« WN?ł«u qł√ s s¹c«

Merovingian

Franks

Êu??O???−MËd??O?*« „uK*« ÊU?? …d???²??H« p?Kð wË

WJK2 w? W?O?I??O?I?Š W?DKÝ q «Ëb?I?? b?

(Domus) Charles Tours

W$dHUÐ W½U?F²Ýô«

Clovis

fO?uK? «u?HKš

d?³?_« —U??A?²?*« u¼ wI??O?I?(« rU?(« ÊU?Ë ¨W??$d?H«

qð—U?? ‰—U??ý sU??¦« Êd??I« qz«Ë√ w tK?²?Š« VB?M u¼Ë

—uð W?Fu? w b?ŽUB« wö?Ýù« b*« nË√ Íc«

Martel

U?LN?HK? ¨∑¥± ÂU?F« w UF? Í—u?−¹d?łË ‰—Uý U?Ë .∑≥≤ ÂUF« VKD ∫U??F?? U?L¼U??Hð Ê«cK« ¨Y?U?¦« sH??O??²?Ý UÐU??³«Ë

Pepin ÊU?³??OÐ

qŠ «cJ¼Ë ¨UJK? tÐ U?O?L?Ý— ·d?²?F¹ Ê√ UÐU?³« s d?³?_« —U?A?²?*« UÐU??³« ÊU??³???OÐ vDŽ√ p– q?ÐU??I?? wË Æ5O??−MËd???O*« …d??Ý√ q×??

245


»dG« WLJŠ U?N?OKŽ «uu?²?Ý« b? Êu¹œ—U?³?uK« ÊU? w²«

Rovenna

UMO?«— WM¹b?

ÊUË ¨t?ðdDOÝ X% W?F«u« Èd?š_« rOU_« iFÐ l ¨∑µ± ÂU?F« ÆUOzUN½ WD½eOÐ dNþ rB Íc« qUF« u¼ p– …u?I« s W¹uÐU?³« Èb? `³?√ ¨W¹e?d? W?O?ÝU?O?Ý WDKÝ »U?O?ž wË Æ’U??)« U?N½«b??O?? w XË Í√ w W??O?d??A« W???O?MJK ÊU?? U2 d?¦??√ ¨vMF? ÍQÐ W?O½u½U? W?I?H? sJ¹ r U?MO?«— vKŽ ¡ö?O?²?Ýô« ÊS? l³DUÐË W?O?ŽdA?« s W×?? «u?H?C¹ wJ ¨W?ÝËU?I« i?FÐ bL?Ž b?I? pcË W???×Mò r?ÝUÐ ·d???Fð X×???³???√ W???I???OŁË d¹Ëeð v?≈ ¨W???OKL???F« Ác¼ v?KŽ d?³?(« t?³?łu0 `M? 5DMD? s Âu?Ýd? U?N½√ ÷d?²?H?¹ ¨å5DMD? «c¼ vKŽË ÆW?OÐd?G?« U?Ë— v≈ wL?²Mð X½U? w²« rO?U?_« lO?L?ł rEŽ_« —u?B?F« ‰«uÞ W?LzU? XKþË «ËUÐU?³K W?OMe« WDK«  d?I?²?Ý« u?×M« ÆdAŽ fU)« ÊdI« w ô≈ d¹Ëe²« nA r²¹ rË ÆvDÝu« sЫ ¨ÊU*d?ý sJ ¨W?$dH?« qšbð WËU?I? Êu¹œ—U?³uK« ‰ËU?Š b?IË lË√Ë ¨∑∑¥ ÂU??F« w V_« ‰U??³??ł —u??³?Ž s? W¹U?N?M« w sJ9 ¨ÊU??³??OÐ pK? VI t?????H?M c???ðU?? ¨W???L??ÝU???Š W1e?¼ W¹œ—U??³???uK?« ‘u??O???'UÐ ÂU?F« w ÁuÐ√ UN?b? w²« W×M*« b?√ YO?Š ¨UË— u?×½ —U?ÝË ¨œ—U³?uK« «dO?³ «bN?ł ‰cÐ b t³½U?ł s t½√ UL ¨t?O≈ WUO W¹uÐU?³« X½UË .∑µ¥ dO?BMð w tÐuKÝ√ ÊU Ê≈Ë ¨UO½uJ?Ý rOK≈ w WO×O?*« dA½ qł√ s ÆŸUMù« vKŽ bL²Ž« U2 d¦√ nO« …u vKŽ bL²Ž« b 5OMŁu« w U?√ ¨U?O½U*√ s d?³?_« ¡e?'« ÊU*d?ý «ež W?O?d?A« œËb?(« vKŽË  œ√Ë ÆU?ŠU?$ q√ X½U? U?O½U?³?Ý≈ s »d?F?« œdÞ tðôËU?×? ÊS? »uM'« Æ…—uNA*«

Roland ÊôË— hOU√ —uNþ v≈ ∑∑∏ ÂUF« w tð«u W1e¼

bI ÆÁœËbŠ 5Qð s d¦√ u¼ U ·bN²¹ ÊU ÊU*dý Ê√ dOž ÆW?OÐd?G?« W¹—uÞ«d?³?û wI?O??I?(« Y¹—u« t½√ vKŽ t???H½ v≈ dE½ s œö??O*« b??O??Ž Âu¹ w «—u?Þ«d?³??≈ t??ł]uð U?‡‡Ë— U‡‡?ÐUÐ ÊS?? «cJ¼Ë W???O½U???Ëd« W?¹—uÞ«d???³???ù« W¹«bÐ u?¼ Âu???O« «c¼ ÊU???Ë .∏∞∞ ÂU???F« wMF¹ b¹bł wÐd?ž —uÞ«d³≈ Z¹u?²ð ÊUË ÆWO½U?d'« Wú W?ÝbI*«

246


WOÝ—b*« Wd(« W?×M? X½U? Íc« ‰U??B?H½ô« u¼Ë ¨WD½e??OÐ sŽ ‰U?B??H½ô« ‰U?L??²?« ÊU‡‡*d??ý U‡‡N?Ð Ÿ—c‡‡‡ð w²?« W?−??(« X½U?Ë Æt U??O??F?«Ë U??³?³??Ý ÊU?³??OÐ

Irenne

s‡‡¹d¹≈ …—u‡‡Þ«d³?ù« X½U bI ∫WO¼«Ë …uD)« Ác?NÐ ÂUOIK

«c¼ Ê≈ ÊU*d??ý ‰U?I? ¨W?D½e?OÐ ‘d??Ž vKŽ czbMŽ fK?& w²« w¼ VBM*« d?³²?Ž« b?I rŁ s?Ë ¨Í—uÞ«d³?ù« ·dF?« tÐ `L¹ ô d?√ lKDC¹ Ê√ t½U?J≈ w `³?√ ¨t?ł=u?²¹ UÐU?³« qF?ł Ê√ b?FÐË Æ«d?žU?ý qC?HÐ W¹uÐU³« X×?³√ tð«– Xu« wË Æ…d?UO?I« WH?OKš WL?N0 `³√ rŁ sË ¨W¹—uÞ«d?³ù« WDKUÐ ◊U³ð—ô« WI?OŁË ¡«dłù« «c¼ w —uÞ«d??³?ù« 5O?Fð vK?Ž o¹b?B?²U?Ð UÐU?³« Âu?I¹ Ê√ Í—Ëd??C« s ÊU? w²« ôU(« w v²?Š t?Ý√— vKŽ ÃU²« l{Ë o?¹dÞ sŽ t³?BM Ær¼«u¼ oË t½u?e?F¹ Ë√ UÐU?³« ÊuMO?F¹ s¹b?OMF?« …dÞUÐ_« iFÐ U?N?O? œUL²Ž« w UIOŁË UÞU³ð—« WOMe«Ë WOŠËd« ÊU²DK« XD³ð—« «cJ¼Ë ¨l³DU?Ð U?b??²?×?? ·ö?)« ÊU??Ë ÆÍd?O??B*« Ád?O?ŁQð t ÊU? ‰œU??³?²?? ¨nu???²ð ô »Ëd??Š w? ÊUJÐU??A???²¹ —uÞ«d???³??ù«Ë UÐU???³« c???š√ «cJ¼Ë Ÿ«eMK WO?Ozd« »U³?Ý_« bŠ√ dO?Ł√ bË ÆUL?NM q kŠ UNO?  ËUHð ‰uIMÝ Íc« Ÿu{u*« u¼Ë ¨W?OMJ« ‰Uł— —U³ 5OFð Ÿu?{u V³Ð ÆbFÐ ULO b¹e*« tMŽ Ê√ W????Ž“UM²?*« ·«dÞ_«  b????łË d???A????Ž YU????¦« Êd????I« ‰uK?×ÐË tM Xłd??š Ÿ«d? p– dŁ√ vKŽ VA?M ¨qO?×?²??? U?NMOÐ oO??u?²« oAÐ U?N?²?³?? w?²« …e?O*« Ác¼  b?I? U?N½√ d?O?ž ¨…d?B?²?M W¹uÐU?³« d?BŽ q?z«Ë√ w  «ËUÐU³K? wöš_« Èu?²?*« —u¼bð V³?Ð fHM« w W??O??u?? W??OJ?K rE½ —u??Nþ o?KÞ√ t????H½ Xu« w?Ë ÆW??C??NM« w²« …b??Šu« pKð X{u?? …b¹b?ł Èu? U??O½U?³??Ý≈Ë U?½d?Ë «d??²K$≈  d?L??²?Ý«Ë ÆW??OM?JK W?O?ŠËd« W??U?Že« U?N??OKŽ XEU?Š b?? X½U? X«“U??L?? W¹uÐU??³« U??√ ÆUÐË—Ë√ Êu??OK?ÐU½ «e??ž Ê√ v≈ W¹—uÞ«d??³??ù« WdŠ cM vN²½« b dDO*« U¼–uH½ ÊU Ê≈Ë ¨«c¼ UMu¹ v≈ WOUÐ ÆwM¹b« Õöù«

247


»dG« WLJŠ ¨ «ËUÐU??³K W?O??Ž«uÞ W¹U?L??(« Âb?I?¹ ¨tðU?O??Š ‰«uÞ ¨ÊU*d?ý qþ b??I ÊU? b?IË Æt?«b¼√ t??łË w «u?H?I¹ ô√ vKŽ rN?³½U??ł s «u?d?Š s¹c« Ë√ s¹d?šü« rKFð b{ sJ¹ r tM?JË ¨ÈuI?²« ·dF¹ ô ¨U?O√ tð«– ÊU*d?ý Ê√ s ržd« vKŽ ¨¡U?LKF« vŽ—Ë wÐœ√ ¡UO?Š≈ Wd?Š l−ý bË Ær?¼«uIð U√ ÆwUI¦« lÐU?D« «c¼ sŽ …bOFÐ X½U tH½ sŽ `¹Ëd?²« w t³OUÝ√ wG?³M¹ ô sJ?Ë ¨ÁU¹U?Žd «b?O?H? Á¬— b?I? ¨.u?I« w×?O??*« „uK« sŽ ÆwG³M¹ U2 d¦√ ◊ö³« …UOŠ hGM¹ ÊQÐ t ÕUL« U?L??O?ÝôË ¨W¹—uÞ«d?³??ù« WDKÝ  —u¼bð ¨ÊU*d??ý ¡U?HKš b??N?Ž wË U?L?O? U?N?L?OU?√ ÂU???²?« vKŽ 埗u« f¹uò ‡ WŁö?¦?« ¡UMÐ_« qL?Ž 5Š Êu?HI¹ ÊU*_« q?Fł Íc« ‚U?I?A½ô« p– dNþ r?O?I?²« «c¼ sË ÆrNMOÐ W¹uÐU³« X³?²« p– ‰ö?šË ÆWIŠö« —u?BF« w 5O½d?H« tłË w wË ÆW¹u?O½b« UNðU?Ž«eM W−?O²½ W¹—uÞ«d?³ù«  b?I U? —bIÐ …u?I« s s¹c« W??H??U???Ý_« vKŽ U??N??²DK?Ý ÷d??Hð Ê√ U??Ë— vKŽ ÊU?? t?ð«– Xu« ¨r¼–uH½ oÞUM w WðËUH²  Uł—bÐ 5KI?² ¨q³ s UM¹√— UL ¨«u½U WDK?« d??I?? s?Ž s¹b??O??FÐ U???N??O?? «u½U?? w?²«  ôU??(« w U???u??B??š ‰Ë_« ”ôuJO½ U?ÐU?³« ÊU? ¨ UMO??O?F?²« Ÿu??{u0 oKF?²?¹ U?L?O?Ë ÆW?¹e?d*« ÆU?Ë— WDKÝ vKŽ WEU?;« w ÂuL?F« t?łË vKŽ U×?łU½ ©∏∂∑ ≠ ∏µ∏®  UDK« s fO ¨Ÿ«e½ —U?¦ U?¼dÝQÐ WQ?*« Ác¼ XKþ bI? p– lË W?ŽUD²?Ý« w ÊU?Ë ÆU?C¹√ U?Nð«– W??OMJ« q?š«œ w qÐ ¨jI? W¹u?O½b« v≈ dI?²H¹ Íc« UÐU?³« tłË w b?LB¹ Ê√ …œ«—ù« ÍuI« w?c« nIÝ_« Èdš√ …d? —u¼b²ð W¹uÐU?³« WDK«  √bÐ ¨pc W−?O²½Ë Æ U?HB« Ác¼ Æ”ôuJO½  U UbMŽ W?O?Þ«d?I?²??Ý—_« rJ×?²? lC?ð W¹uÐU??³« d?ýU??F« Êd?I« b??N?ý b??I? W??O??−???L??N« s W?U??Š w Xd???ž b?? WM¹b*« X?½U??Ë ¨U??Ë— w W???OK;« 5Ð  U??Ž«d??B« t??²Łb??Š√ Íc« d??L??²??*« V?¹d???²?K W??−??O??²½ v{u??H«Ë ¡U?ł—√ lO?Lł w d?A?²½«Ë ÆW?O$d?H«Ë W¹œ—U?³?uK«Ë W?OD½e?O³?« ‘uO?'« rNðœU?Ý lOD²?¹ ôË ¨«œU? ÷—_« w Êu?¦O?F¹ ÊuKI?²? ÊUM√ »d?G«

248


WOÝ—b*« Wd(« sŽ U?½d?? pKË —uÞ«d?³?ù« e??−?Ž U?L? ÆrN??ŠU?L?ł `³? Êu??O?ŽUDù« Èb??FðË Æs?¹œd??L??²*« r?NðU½Ë—UÐ vK?Ž W??OKF??H?« WÐU??d« s? Ÿu½ Í√ ÷d?? Ê√ 5Š v?KŽ ¨‰U???L???A« w? W???OUD?¹ù« ÷—_« vKŽ Êu?¹—U???GMN?« …«e???G« qŠ«u??Ý lO??L?ł w v?{u?H«Ë V?Žd« «u?ŽU??ý√ ZMJ¹U??H« s s?¹d?U??G*« s UD?¹d??ý Êu¹b?M—uM« ‰U?½ p– ‰ö??šË ÆW?¹d??NM« U???N??O???{«—√Ë UÐË—Ë√ wÐd?F«b¹b?N²« U?√ ÆqÐU?I*« w W?O×?O?*« «u?IM²Ž«Ë ¨U?½d? w ÷—_« b?I?? ¨lÝU?²« Êd?I« ‰«u?Þ b?ŽU?B?²?¹ qþ Íc« ¨»uM'« s …dDO??UÐ u½U??OK¹—U?ł d??N½ vKŽ …«e??G« W?O??d?A« U??Ë— Xe¼ U??bMŽ t?³?M& sJ√ X½U??? W¹—u?Þ«d???³??ù« Èu??? s?JË ¨Âπ±µ ÂU???F« w w?uÐU½ s? »d??I?UÐ ÆÊUOMO²ł bNŽ w XËUŠ UL ¨Èdš√ …d »dG« rJ% Ê√ s nF{√ W??O??³?Kð v≈ W¹uÐU???³« U??N??O?? d?D{« w²« ¨WK?U??A« v{u??H?« Ác¼ wË Ê√ sJ1 ÊU U W¹uÐU³«  bI ¨W¾O« U¹«uM« ÍË– UË— ·«dý√  «Ëe½  błË U?N½≈ qÐ ¨WOd?A« WOMJ« ÊËR?ý …—«œ≈ w –uHM« s UN vI?³²¹ t?O b?√ Íc« Xu« w ¨»d?G« w s¹b« ‰Uł— sŽ vš«d?²ð U?N²?C³? w «u?×??−M¹ r rN½√ d?O??ž ÆrNö?I?²?Ý« Èd??š√ …d? Êu?OK;« W??H?U?Ý_« l  ö??B?« W¹u??I??²Ð Êd??²???« b?? U??Ë— l jЫËd« n?F??{ Ê≈ –≈ ¨p– ‘d??Ž «uK²??Ž« s2 s¹d??O??¦J« ‚ö??š√ Ê√ U??L?? ¨W?O?K;« W¹u??O½b« Èu??I« ŸuM« s? sJð r …d???²??H?« pKð w © «ËU?ÐU??³« s? Í√® ”dDÐ f¹b???I« Æwöš_«Ë wŽUL²łô« ‰ö×½ô« —UOð b{ ·uu« sLC¹ Íc« Èd??³J« W??d??(« wN??²?Mð  c??š√ ¨d??A??Ž ÍœU??(« Êd?I?« ¡w−?? lË s UÐË—Ë√ œb?N¹ ÊU? Íc« wł—U?)« dD)« VM& sJ√ U?L? ¨»u?F?AK ÆÂu−N« lu v≈ qI²M¹ »dG« cš√ 5(« p– cMË ¨wöÝù« ËeG« w ¨W??OzUM« «b?Md¹√ w W??O??UÐ XKþ b?? W??O?I?¹d?žù« W??d??F*« X½U??  d¼œ“«Ë ¨»d??G« ¡U?ł—√ rEF?? w t?O?? XO??Ô½ b? X½U?? Íc« Xu« w½U?F¹ tu?L?Ž w »dG« t?O ÊU? Íc« t?H½ Xu« w? «bMd¹√ WU?IŁ v≈ W¹UNM« w Èœ√ Íc« u¼ 5O—U/«b« …«e?G« ÂËb Ê√ dOž Æ«—u¼bð ÆÍ—UC(« VO'« «c¼ vKŽ ¡UCI«

249


»dG« WLJŠ U?O?B?A« r?EŽ√ ÊuJð Ê√ »d?G²?*« s s?J¹ r p– vKŽË u¼ ¨ÈbMd¹√ qł— W?OB?ý w¼ dB?F« p– w Wd?F*« q¼√ 5Ð ·u????KO??? ¨ Johannes

Scotus Erigena

UM?O??−¹—≈ f?ðuJÝ UM?Šu¹

ÊUË ¨…b¹b'« W?O½uÞö_« ŸU³ð√ s ÊU Íc« ¨l?ÝU²« ÊdI« …dŁQ????²??? W????U???F« t?ðdE½ X?½U??? U????L??? ¨ U???O?½U½u????O« w U?*U???Ž ÆW?O?¼u_« ‰u?L??AÐ ‰u?I?¹  u¼ö« w ÊU? U??LMOÐ ¨”u??łö?O??³Ð Ê√ ŸUD?²??Ý« t?½√ Ëb??³¹ ¨W???uQ?*« d??O???ž Á—UJ?√ s ržd« v?KŽË W??U???I??¦?« W¹u??O???Š Ê√ l«u«Ë ÆœU???ND{ô« s? U?? u???×½ vKŽ X?KH¹ ·ËdE?« s W??Žu???L??−??? v≈ lłd?ð X½U?? d???B??F?« p– w W¹b?Md¹_« Ëe??ž s W?I??Šö??²?  U??łu? w?½U?Fð ‰U??G« œöÐ  √b?Ð U?bMF?? ÆW??Oð«u*« vB?_« »d??G«u?×½ rKF?« ‰U?łd ‚UDM« l?Ý«Ë ‰U?I?²½« Àb?Š ¨…d?Ыd?³« v≈ r?NM «u????³¼– s Ê√ d????O???ž ÆW¹U????L???(« s «b?¹e??? rN? qHJ?¹ Íc« Êu??????J?«Ë e?K$ù« 5?Ð —«d?????I??????²?????Ýô« s? «u?MJ?L?????²?¹ r «d??????²K?$≈ ¨ÊU??_« U?N??O? ÊUJ? «bMd¹√ U??√ Æ5OMŁË «u½U?? s¹c« ¨ Jutes  u?'«Ë s Ê≈ qÐ Æ«–ö?? rKF« ‰U?ł— s d??O?¦? U?N??O? b?łË u?×M?« «c¼ vKŽË «d???²K$≈ w U???N???²¹U???N½Ë W??L?KE*« —u???B???F« W¹«bÐ V???×½ Ê√ V?ł«u«  «Ëe??G« d??B??Ž w —U??O??N½« Àb??Š b??I?? ÆW??HK²???? W??I¹dD?Ð U¼—ËbÐ «cJ¼Ë Æd?³?_« œdH√ b?N?Ž w ¡U?OŠ≈ Àb?Š sJË ¨W?O½u?JÝ uK$_«  œ√Ë ÆÂU?Ž w?²zU? q³?? „UM¼ XN?²½«Ë  √b?Ð b? W?LK?E*« …d?²?H?« ÊS? —uDð WKd??Ž v≈ d?ýU?F«Ë lÝU??²« 5½d?I« w W?O?—U?/«b«  «Ëe?G« …d?−¼ XŁb?Š …d*« Ác¼ wH? Æ«bMd¹√ w W?Lz«œ W?J½ v«Ë ¨«d?²K$≈ Ê√ s b?FÐ√ X?½UJ U?Ë— U?√ ¨fU?F*« ÁU??&ô« w ¡U?LKFK W??O?ŽU?L?ł r «cJ¼Ë ÆW¹bMd¹_« WOMJ« ÊËRý vKŽ ·«dýù« WÝ—U2 lOD²ð rN?²?Ë …d¹œ_« ¡U?LKŽ lO?C¹ r p?cË ¨W?O?žUÞ W?H?U?Ý_« WDKÝ sJð …—d?×?²*« …dEM?« X×?³?√ «cJ¼Ë Æ…b?U?'« bzU?I?F?« ‰u?Š Ÿ«eM« w u d?š¬ ÊUJ w  dNþ b? X½U u U?N½√ 5Š vKŽ ¨WMJ2 UMO?−¹—ù ÆÍ—u »UIFÐ XNłË

250


WOÝ—b*« Wd(« …d?²?H« ¡UM¦?²ÝU?Ð ¨qOKI« ô≈ ©UMO?−¹—≈® UMŠu¹ …U?O?Š sŽ ·d?F½ UMË pK

Charles the Bald

lK_« ‰—U?ý ◊ö??³Ð U?I?×??²K U?N?O?? ÊU? w²«

a¹—«u?²« X½U? Ê≈Ë ¨∏∑∑Ë ∏∞∞ 5UF« 5Ð U? ‘U?Ž t½√ Ëb?³¹Ë ÆU½d? vKŽ ·d?A??O w½d?H« ◊ö?³?« v≈ wŽÔœ ∏¥≥ ÂU?F« wË Æ…b?R?? d?O?ž Æ—U?O?²?šô«Ë d?³?'« WQ?? ‰u?Š Ÿ«e½ w? qšœ „UM¼Ë Æ◊ö?³« W?Ý—b? ¡d*« œu?N?ł Ê√ Èd¹ ÊU?Ë ¨—U?O?²?šô« V½U?ł v≈ «“U?×?M UMŠu¹ ÊU? b?I? WEOHŠ —UŁ√ Íc« d_« Ê√ dOž ÆUNK√ wðRð WKOCH« qO³Ý w WU)« ržd« vKŽ ¨Ác¼

Pelagianism

WO?łöO³« t?²Že½ sJ¹ r Áb{ W?OMJ«

ÆW‡‡²?×Ð W?O?H?K? W‡‡‡I¹dDÐ W‡‡?Q??LK t‡‡²?'U?F? ÊU‡‡‡ q?Ð ¨U?N‡ð—uDš s Êö‡‡‡š«b?²¹ ô ¨WI?O?I×K Êö?I?²? Ê«—bB? qIM«Ë qI?F« Ê√ Èd¹ uN? s bÐ ö? ¨U{—U?Fð W?LŁ Ê√ WMO?F WU?Š w «bÐ «–≈ U?√ ÆÊU?{—UF?²¹ ôË U?N?MO?FÐ w¼ W??I?(« …b?O??I?F« Ê√ l«u?«Ë ÆqIM« s d??¦?√ qI?F?UÐ ‚uŁu« ‚dð r Ác¼ d?EM« W?N??łË Ê√ d?O??ž ÆfJFUÐ fJ?F«Ë ¨W?I??(« W?H??KH« WU?Ýd« XM?¹œQ? ¨U?I?√ oO?{√ «u½U? s¹c« pK?*« ◊öÐ W?ÝËU?? 5Ž_ ô≈ »U??I??F« s? Ác??IM¹ rË ¨ U???Žu??{u*« Ác¼ UM?Šu¹ U??N??O?? ZU???Ž w²« ÂU?F« wË ¨∏∑∑ ÂU?F?« w ‰—U?ý  U? b?Ë ÆW?O?B??A?« pK*« W?«b? ÆÍbMd¹_« rUF« tI¹b  U tH½ ¨W?O??F?«u« W??LKJ wÝ—b?*« vMF*UÐ ¨t??²?H??K w U?O??F?«Ë UMŠu?¹ ÊU? ÆUM½U¼–√ w U??×?{«Ë ÊuJ¹ Ê√ wG?³M?¹ kHK wŠöD« ‰U?L??F?²?Ý« «c¼Ë ◊«d??I??Ý U?N??{d??Ž U??L?? q¦*« W¹dE?½ v≈ U??NK√ w lłd?ð W?O??F??«uU?? o³??ð U??N½√Ë ¨¡U??O??ý√  U??OKJ?« Ê√ v≈ V¼cð wN?? p?cË ¨w½uÞö??_« Í—u???B???²?« V¼c*« v?KŽ eJ?ðd???O??? œU???C?*« dJ????F*« U???√ Æ U???O?ze???'« W??????O?????L??????ÝôUÐ W?¹dE?M?« Ác¼ v?L??????ðË ¨uD?Ý—√ bM?Ž

Conceptualism

U???Oze???'« Ê√Ë ¨¡U???L???Ý√ ô≈ w¼ U???  U???OKJ?« Ê√ ÈdðË ¨Nominalism WQ? ‰uŠ 5OL?Ýô«Ë 5OF«u« 5Ð W?dF*« XKþ bË Æ U?OKJ« o³ð v²?Š W?LzU? X«“U?Ë ¨vDÝu« —u?B?F« ‰«uÞ nMFÐ W?b?²?×?  U?OKJ« W?O??Ý—b*« W?O??F?«u« ◊U??³ð—« v≈ «dE½Ë ÆW??{U¹d«Ë rKF« w «c?¼ UMu¹

251


»dG« WLJŠ sJË ÆW?OU??¦*« rÝ« Y¹b?(« d?B?F« w U??N?OKŽ oKÞ√ b?I? q¦?*« W¹dEMÐ d??O???ž W??OU???²« U??«b?????²??Ýô« 5?ÐË tK «c¼ 5?Ð e??O/ Ê√ V?ł«u« s w U??N??Šd???AMÝ w²«  U??«b?????²??Ýô« w¼Ë ¨ÿU??H_« Ác??N? ¨W??O??Ý—b*« ÆW³ÝUM*« UNF{«u sŽò ∫w??Ozd« wH??KH« t?ÐU?²?? w Õu??{uÐ UMŠu¹ W??O?F??«Ë d??NEðË UF³ð ¨UOŽUЗ ULOIð WFO³DK Ê√ Èd¹ »U²J« «c¼ wH ÆåWFO³D« rOIð „UMN? ÆWuK? d?Ož Ë√ W?uK?Ë ¨WIU?š d?Ož Ë√ W?IU?š ¡UO?ý_« ÊuJ wðQ¹ rŁ ÆtK« u¼ UM¼ œuBI*« Ê√ `{«u« sË ¨‚uK<« dOž oU)« ôË√ tÐ ‰U??? Íc« vM?F*UÐ ¨q¦?*« U??N???²???% ×bMð W???¾?? w?¼Ë ¨‚uK<« oU???)« b?L?²??ð Íc« tK« U?N?IK¹Ë  U??Oze?'« oKð U?N½_ ¨◊«d??I?ÝË ÊuÞö?√ w¼ w²« ¨ÊU?e«Ë ÊUJ?*« w …œu?łu*« ¡U?O?ý_« U¦?UŁ UM¹bË ÆtM U?N½U?O? UM¼Ë ¨‚uK<« d?O?žË oU?)« d?Ož v?I³?²¹ ¨«d?O?š√Ë ÆW?IU?š dO?ž W?uK? Ê√ wG??³M¹ Íc« wzU??NM« ·b?N?« t?H?u?Ð tK« v≈ WKU?? …—Ëœ b?FÐ œu??F½ t‡‡‡½_ U?IU?š t‡‡K« ÊuJ¹ ô v‡‡MF*« «c‡‡N?ÐË ÆU‡‡FO‡‡?Lł ¡U‡‡‡O?ý_« t‡O≈ vF?ð ÆWU)« t²¹Už sŽ eOL²¹ ô WF?O³D« wË Ã—b¹ t½√ dO?ž ¨błuð w²« ¡UO?ý_UÐ oKF²¹ UL?O «c¼ w²« ¨W?¹œU??F« W¹œU?*« ¡U??O??ý_« U??NË√Ë ¨b???łuð ô w²« ¡U??O???ý_« U??C¹√ rU?F« s ¨b¹b?'« w½u?Þö_« t?¼U?&« vKŽ W«œ W?I¹dDÐ ¨b?F?³?²?ð bŽU³ðË ¨ÊUdŠ Ë√ hI½ UN½√ vKŽ W¾OD)« v≈ dEM¹ q¦*UÐË Æ‰uIF*« Æœułu dOž u¼ U r?UŽ v≈ wL²Mð wN rŁ sË ¨wNù« ÖuLM« sŽ ¨d?O?)« U?N?O? ÊuJ¹ w²« W?O½uÞö?_« W¹dEM« v?≈ UMÐ œu?F¹ tK «c¼Ë ÆWdFLK U¹ËU ¨UM¹√— UL v≈ …dýU?³ ÍœR¹ tðU¹U?ž l bŠu?² tK« Ê≈ qzU?I« Í√d« Ê√ vKŽ bF³« q bOFÐ ¨(pantheistic) WO¼u_« ‰uLý …dJ vKŽ rzU  u¼ô v≈ W?³??MUÐ ¨W?Ëd??F? d?O??ž tð«– tK« W?O¼U??L? ÆW?OM¹b?« ‰u?_« sŽ u¼ ¨tÐ Õd? b?? UMŠu¹ sJ¹ r Ê≈Ë ¨pc? wIDM*« V³?«Ë Æd??A?³« nu?*« Q?????AM?¹ Ê√ sJ?1 ô W‡?‡U?????(« Ác?¼ w‡?‡‡?Ë ¨¡w‡?‡‡?ý q‡?‡ t?K« Ê√

252


WOÝ—b*« Wd(« w t?²¹dE½ U?√ ÆW?d?F?LK Ÿu?{u?Ë ·—U?Ž t?O? b?łu¹ Íc« wd?F*« tð«– sŽ nAJ¹ tK« œułu Æ5ÞuK√ W¹dE½ sŽ n?K²ð ö ÀuU¦« ¨UN²d?Š w tðUOŠË ¨UNUE½ w nAJ²ð t²?LJŠË Æ¡UOý_« œułË w v?KŽ ”b??????I?« ÕËd«Ë s?Ðô«Ë »_« d?þUM?ð WŁö??????¦?« V½«u??????'« Ác?¼Ë ¨ÍœR¹Ë W?ONù« W?LKJ« qJAO? q¦*« Ë√ —UJ_« rU?Ž sŽ U√ Æw«u?²« œu??łË U??N fO w²?« ¨ U?O?ze?'« —u??Nþ v?≈ ¨”b?I?« ÕËd« jÝu??²Ð Íc« vM?F*UÐ ¨¡wA?Ð fO U2 ¡U??O???ý_« oK¹ t?K«Ë ¨qI??²????? ÍœU?? q v?KŽ u?KF?¹ Íc« t?ð«– tK?« u¼ ¡w?AÐ fO? Íc« «c?¼ t????O????? Êu?J¹ wDÝ—_« Í√d« UMŠu¹ ÷—UF¹ «cJ¼Ë ÆU¾Oý fO uN rŁ sË WdF ÂU_« ÊS Èdš√ WN?ł sË ÆU¹œU «œułË  UOze'« v≈ ËeF¹ Íc« ¨W?uK? Ë√ W?I?U?š ¡U?O?ý_« ÊuJ U?I?Ë  œb?% w²?« vË_« WŁö?¦« W?d?×?²? U?N½uJ U?F?³ð ¡U?O?ýú qŁU?L?*« uDÝ—√ rO??Ið s …b?L?²?? ”u¹eO½u¹œ V¼c? s bL²?L lЫd« r?I« U√ ÆU¼dO?GÐ Ë√ UNð«cÐ U?OMOŁ√ «c?O?LKð ÊU Íc?« ¨”u¹eO?½u¹œ ÊU b?IË Æb¹b?'« w½uÞö?_« W??O½u?Þö??_« 5Ð ouð WU???Ýd Âu??Že*« VðUJ?« u¼ ¨fuÐ f¹b???IK ¨W?O½U?½u?O« s WU?Ýd?« Ác¼ UMŠu¹ rłdð b??Ë ÆW?O?×?O??*«Ë …b¹b?'« Ê_ ¨u?×M« «c¼ vKŽ W¹U?L(« t??HM sL{ b? ÊuJ¹ Ê√ ezU?'« sË w×???O????? t?½√ vKŽ QD?š t??O?≈ dEM?¹ ÊU?? «c?¼ Âu??Že*« ”u?¹e??O?½u¹œ ÆfuÐ f¹bIUÐ tÞU³ð—ô W−O²½ ¨WOu_« …bOIFUÐ pL² s …d???²?? qšb?ð «d??O??š√ U?ÐË—Ë√  √bÐ d??A???Ž ÍœU??(« Êd???I« wË s W??O?ðü«  «b¹b??N??²?« nË Êu¹bM?—uM« ŸUD²???Ý« b??I?? Æ‘U???F??²½ô«  «—U???????GK? «b???????Š «d???????²K?$ù r?¼Ëe???????ž l{ËË ¨»u?M?'«Ë ‰U???????L??????A?« wÐdF« rJ(« X«“√ WOKI w rNðö?LŠ Ê√ 5Š vKŽ ¨WOU½bMJÝù«  U????ÝR?? Õö??≈ rzU??Žœ a?Ýd??²ð  √bÐË Æ…d¹e??'« Ác¼ s? U??OzU??N½ ÆW?O?MJ« rOEMðË UÐU?³« »U?²½« ∆œU?³? w dEM« b?OŽ√ U?L? ¨…d¹œ_« qÐ ¨jI s?¹b« ‰Uł— 5Ð fO ¨rOKF?²« ÂbI²Ð lł«d?²ð WO?_«  cš√Ë ÆUC¹√ WOÞ«dI²Ý—_« WI³D« ¡UMÐ√ 5Ð

253


»dG« WLJŠ w W?OMJ« ÊU?{d?²Fð U?²½U? 5²K« 5²O?ÝU?Ý_« 5²ÐuF?B« Ê√ vKŽ sŽ ŸUM²??ô« WQ???Ë ¨‰U*UÐ W??O??MJ« VUM*« ¡«d??ý U?L?¼ Xu« p– d????³???Ž —u?Dð U???L???? wðu?MNJ?« pK?« l{u?Ð ÊUD³?ðd¹ Ê«d????_«Ë ÆëËe« «e???−????F*« vK?Ž 5d???A?*« r¼ «u½U???? f???I?« Ê√ v≈ «dE?M Æ5M?« vKŽ «d?O?³? «d?OŁQð Z¹—b?²UÐ Êu?Ý—U1 «Ëc?š√ rN½S? ¨W?OM?¹b«  UDK«Ë ”UM« qþ «–≈ ô≈ t?²OU?F ÂËbð Ê√ sJ1 ô d?OŁQð u¼Ë ¨W¹uO½b« ÊËR?A« œU?I²?Žô« «c¼ qþ b?Ë ÆWOK√  «—b?I« Ác¼ Ê√ ÊËb?I²?F¹ rN?uL?Ž w rFÞ ‚Ëcð Ê√ d?O??ž ¨vDÝu« —u?B?F« ‰«uÞ «d?A?²?MË ’ö?šSÐ «bzU?Ý W?O??ö?š√ b?OU??Ið „UM¼ sJð r U??Ë ¨ŸU?LÞ_«Ë  «u?N??A« d?O?¦¹ W?DK« v≈ Êu??N???−??²¹ rN½S?? ¨W?DK« l?«u?? ÊuK²??×?¹ s t??łuð WU??F???Ë W¹u?? VB?M*« `M `?³??√ «c?J¼Ë ¨r¼e???«d??? s b???Š vB???√ v≈ ŸU???H???²½ô« Ác¼ q¦? `M ÊuJK?1 s bMŽ …u?I«Ë …Ëd?¦K «—b?B? ‰U*« ¡U?I wMJ« U?L ¨W??ÝR*« œU?≈ v≈ W¹U?NM« w  U?Ý—U?L*« Ác¼  œ√Ë ¨ U1dJ²« Æ¡«b« «c¼ W×UJ* œuNł dš¬ v≈ ʬ s ‰c³ð X½U U???N??O??? ¡«—ü« sJð rK? ëËe« sŽ s¹b?« ‰U??ł— ŸUM?²??« WQ????? U???√ Àb×¹ rK ÆwzUN½ u×½ vKŽ j WOöš_« UN³½«uł w X³¹ rË ¨WFÞU Ê≈ ¨bFÐ ULO WOÐdG« WOŠöù« fzUMJ« w ôË ¨WOdA« WOMJ« w Âö?Ýù« U??√ ¨W?O?ö??š√ W?L?O? Ë– t?½√ vKŽ ëËe« sŽ ŸUM²??ô« v≈ dEÔ½ »U???³??Ý√ „U?M¼ X½U??? t½≈ ‰u???I« s?J1Ë ÆtÐ b¹b?M²« b???Š v≈ V?¼c??O??? Æ…d?²H« Ác¼ w XŁb?Š w²«  «d?OG?²K ¨W?OÝU?O?« WN?łu« s ¨Wu?IF? «–≈ U?u?B??š ¨W?OŁ«—Ë W?HzUÞ s¹u?Jð v≈ «u?N?&ô s¹b« ‰U??ł— ÃËeð uK Æ…Ëd??¦« vK?Ž WEU??;UÐ ’U??)« ÍœU??B??²??ô« l«b« p?– v≈ nO??{√ ¨d???š¬ q?ł— Í_ öŁU2 s?¹b« qł— Êu?J¹ ô√ wG????³M?¹ p– sŽ ö????C???Ë ÆëËe« sŽ ·ËeF« w¼ ULNMOÐ eOOL²« «c¼ bOQ² WKOÝË dOšË w½uK d¹œ u¼ …d¹œ_« ÂUE½ Õö≈ tO dNþ Íc« ed*« ÊU bIË √b??³?? d?¹b« «c¼ w o³?Þ b??I?? .π±∞ ÂU??F« w? fÝ√ Íc«

Cluny

ÁbŠË UÐU³« ÂU√ ôËR? d¹b« `³√ YO×Ð ¨…d ‰Ë_ rOEM²K b¹bł

254


WOÝ—b*« Wd(« vK?Ž t??²D?KÝ ”—U1 d¹b?« fOz— ÊS??? Èd???š√ W??N???ł sË ¨…d???ýU??³??? u¼ b¹b?'« ÂUEM« s ·bN« ÊU?Ë ¨w½uK W?IDM* WFÐU?²« U?ÝR*« Êu??×KB?? v?H??²??«Ë ¨nA??I??²«Ë ·d??²« ∫5?²??dD²*« 5²?U??(« VM& w e?OËbUUJ« U?NM ∫Èd?š√ UdÞ «u??Ý√Ë …—œU³*« Ác¼ dŁ« ÊËd?š¬ «u???³???I???Ž√ s¹c« ¨Êu???O???Ýd???²??????«Ë ¨±∞∏¥ w Êu¹“uŁ—U?J«Ë ¨±∞±≤ Õö?ù« ¡U−? U?Nð«– W¹uÐU?³« v≈ W?³MU?Ð U√ ±∞π∏ w ¨5O?²?bM³« ÆUÐU?³?«Ë —uÞ«d?³?ù« 5?Ð …dDO?« v?KŽ Ÿ«d?BK W??−?O?²?½ ”U?Ý_« w XbM?Ð t?HK?Ý s W¹uÐU??³« VBM ”œU??« Í—u??−¹d??ł Èd??²?ý« b??Ë ±∞≥π® YU?¦« ÍdM¼ —uÞ«d?³ù« Ê√ d?O?ž ¨UN?UE½ `KB¹ wJ lÝU?²« Ác¼ q¦ q³I¹ r ¨UL×?² UÐUý U×KB tð«– u¼ ÊU Íc« ©±∞µ∂ ≠ w ÍdM¼ nŠ“ «cJ¼Ë ÆU?N?²K√ w²« l«Ëb« q?³½ ÊU U?L?N? WI?H?B« ÆÍ—u?−¹d?ł ‰e?ŽË UË— v≈ ¨s¹d?A?F«Ë W?O½U?¦« w u¼Ë ¨±∞¥∂ ÂU?F« ¨p– w WLJ(« UOšu?² ¨ «ËUÐU³« 5F¹ ÍdM¼ qþ 5(« p– cMË  œd²?Ý« W¹uÐU³« sJË ¨rNM lu?²¹ U «uI?I×¹ U* «–≈ rNeF¹ qþ U?L Íc«® lЫd« Íd?M¼ U?N?O? ÊU?? w²« …b*« ‰ö?š U??Nö?I?²??Ý« s «—b? UÐU?³«b?N?Ž w —b? b?Ë ¨W¹U?u?« X% ©±±∞∂ v≈ ±∞µ∂ s rJŠ WH?UÝ_« Íb¹√ w W¹uÐU?³«  UÐU?²½ô« lC¹ ÂuÝd w½U?¦« ”ôuJO½ ÆUUð «œUF³²Ý« —uÞ«d³ù« bF³²Ý« YO×Ð ¨U³¹dIð r¼bŠË  ôUM¹œdJ« ±∞µπ ÂU?F« wH ÆW?H?UÝ_« ¡U?݃— vKŽ t?²C?³ ”ôu?JO½ rJŠ√ UL? u½öO v≈ W¹e?OËbKLKJ« WI¹dD« ¡ULKŽ bŠ√ u¼Ë ¨ÊUO?œ d²OÐ qÝ—√ ÆW??OK;« Õö??ù«  U??d??Š b??O¹QðË W?¹uÐU??³« WDK?« b??O?Q?ð qł√ s d??O?ž tK« Ê≈ W?KzU?I?« W¹dEM« VŠU?? t?H??uÐ W??O?L?¼√ «c¼ ÊU?O??bË t?C?— Í√— u¼Ë ¨qF? U? qF?H¹ ô√ lOD²?¹Ë ¨iUM²« Êu½U?IÐ b?O?I? ¨ u¼ö WœUš WH?KH« Ê√ ÊUOœ Í√— wË ÆbFÐ ULO? wM¹u_« Uuð «—œU?? tK« Êu?J¹ Ê√ v≈ …u??Žb« Ê√ l«u?«Ë Ɖb??'« ÷—U??Ž t½√ U??L?? …—b??I« WQ??? w? WÐu??F? UM?L?{ d??O??¦ð iUM²?« √b?³?? “ËU??& vKŽ Ê√ ¨WKU?A« tð—b qC?HÐ ¨tK« lOD²?¹ s√ ¨ö¦?L ÆWKU?A« WO?Nù«

255


»dG« WLJŠ p– lË øt?Fd?¹ Ê√ tF? lOD²?¹ ô «bŠ qI?¦« s mK³¹ «d?−?Š oK¹ vKŽË ÆWKU??ý tð—b? X«œ U? ¨t?F?d¹ Ê√ vKŽ «—œU?? ÊuJ¹ Ê√ bÐ ö? …—b?I« `?³?Bð «cJ¼Ë Æt?F??d¹ Ê√ lOD²??¹ ôË lOD²?¹ t½√ Ëb??³¹ p– Ê√ vKŽ ¨iUM²« √b³? sŽ ¡d*« q²¹ r U ¨WKO?ײ? …dJ WKUA« ¨ö?O??×?²??? r¼U??H?²«Ë Y¹b??(« qF?−¹ i?UM²« √b?³?? sŽ ¡UMG??²?Ýô« ÆÊUOœ W¹dE½ i— Í—ËdC« s ÊU V³« «cNË ·u?)« …b?Š s œ«“ b? w½U?¦« ”ôuJO?½ W?H?OKš »U??²½« Ê√ vKŽ ÊU?Ë ¨ ôUM¹œdJ« W?×KB?* WH?J« qO? l ¨—uÞ«d?³?ù«Ë W¹uÐU?³« 5Ð X?½«d?Ðb?K?O?¼ u?¼ ±∞∑≥ ÂU??????????F?« V????????????²?½« Íc?« b?¹b??????????'« `?ýd?*« Áb?N?Ž wË ÆlÐU?« Í—u?−¹d?ł rÝ« t??HM c?ð« Íc«

Hildebrand

«œ w²« ¨rO??Ýd?²« WQ??? ‰u?Š —uÞ«d??³?ù« l «b? Èu??√ Àb?Š Íc« u¼ wMe?« rU?(« ÊU? p– q³?I? ¨ÊËd? …b?Ž U?Nu?Š Ÿ«d?B« U¦¹bŠ 5F*« UÐU³« vKŽ ÊUFK¹ s¹cK« UBF«Ë -U)« UÐU³« v≈ ÂbI¹ ULO ¨t?HM o(« «c¼ cš√ Í—u−¹dł sJË ¨t³BM* «e— U?LNHuÐ 5Ž U?bMŽ ÂœUB?²« bŠ v≈ —u?_« XKËË ÆW¹uÐU?³« WDK« rŽb¹ UÐU?³« œb?N?? ¨±∞∑µ w u½ö?O? W?H?U?Ý_ «b¹b?ł U???Oz— —uÞ«d?³?ù« —uÞ«d?³ù« sKŽ√ UM¼Ë ¨W?OMJ« W?dÐ s t½Ud?ŠË —uÞ«d³?ù« lKÐ œdD?Ð UÐU????³« r?I???²?½U???? ¨UÐU????³« ‰e????Ž sK?Ž√Ë ¨U????OKF?« WDK?« u?¼ t½√ X½U??Ë ÆÁ—ËbÐ rNe??Ž sK?Ž√Ë ¨W???OM?J« s W??H?U??Ý_«Ë —uÞ«d??³??ù« w WÐu²K —uC(« v≈ lЫd« ÍdM¼ dD{«Ë ¨UÐU³K W¹«b³« w W³KG« W??d?Š ô≈ sJð r W?Ðu?²« Ác¼ Ê√ d??O?ž ±∞∑∑ ÂU??Ž

Canossa

U?Ýu?½U?

U?UM «u?³?²½« b? «u½U ÍdM¼ ¡«b?Ž√ Ê√ s ržd« vKF? ÆWO?ÝUO?Ý sKŽ√ UbMŽË ¨tuBš vKŽ Xu« l dB²½« ÍdM¼ ÊS ¨tM ôbÐ t ÊU? ¨fUM*« nœË— —uÞ«d?³?û? Áb?O¹Qð ±∞∏∞ ÂU?F« w Í—u?−¹d?ł w U?Ë— tÐ q?šœË ¨U??UM UÐUÐ Íd?M¼ V?²½« b?I?? ¨ U? b? Ê«Ë_« …b????ŽU???0 ¨ŸU?D²????Ý« Í—u???−¹d????ł Ê√ vK?Ž Æ„UM¼ Ãu????²¹ w?J ±∞∏¥ vK?Ž fU?M*« UÐU?????³«Ë ÍdM?¼ ržd?¹ Ê√ ¨W????OKI???? s? W????Oð¬ W?¹bM?—u½

256


WOÝ—b*« Wd(« ¨t W??O?U??(« «u?I?« Èb «d?O??Ý√ qþ tMJ?Ë ¨q−?Ž v?KŽ »U?×??½ô« ÕU????$ Âb?????Ž s r?žd« vK?F???? p?– lË Æw?U????²« ÂU?????F« w?  U????Ë ÆbFÐ ULO ÕU−M« UN —b b t²ÝUOÝ ÊS Í—u−¹dł W??H??U??Ý√ fOz— ¨Anselm rK?½√ q¦?? ‰U??ł— Èb??²??« U?? ÊU??Žd??ÝË l Ÿ«e?½ w «u?KšœË Í—u????−?¹d????ł Öu?????LMÐ ©±±∞π ≠ ±∞π≥® Íd?Ðd????²?M ‰U? s? ‰Ë√ t?H?u?Ð W?H??KH« w W?O??L¼√ t rK?½√Ë ÆW?OMe« W?DK« Ÿu?{u? rE?Ž√ u¼ tK« ÊU? U?LK Æt?K« œu?łË vKŽ włuuD?½_« qObUÐ u¼ ÊU U* ô≈Ë ¨œu?łu« v≈ «dI²H? ÊuJ¹ Ê√ sJ1 ô t½S ¨dJHK sJ2 ¨W??H? œu??łu« Ê√ œU??I?²??Žô« w sL?J¹ UM¼ QD)« Ê√ l?«u«Ë ¨rEŽ_« Æ5(« p– cM WHÝöH« s dO¦ Èb œœdð ÊU¼dÐ «c¼ Ê√ dOž ¨bFÐ U?LO WO?×O*« «uIM²?Ž« …dЫdÐ tŠU²ł« b? »dG« Ê√ 5Š vKŽ 5LK?*«  U?L??−¼ ÂU?√ Z¹—b??²UÐ  ËU??Nð W?O??d?A« W¹—u?Þ«d?³??ù« ÊS? p– l rNMJË ¨rNM¹œ v≈ W?ËeN*« »uFA?« r{ vKŽ «ËdB¹ r s¹c« U?NÐ XF?H?²½« …eO? w¼Ë ¨Âö?Ýù« qšb¹ s q W?¹e'« s Êu?H?F¹ «u½U? W¹u³M« …d?−N« XË cM wöÝù« d?BF« V×Ô¹Ë ÆW?IŠU« W?O³Kž_« t???O?KŽ tK?« vK?® w³M?«  u??? b???F?ÐË ¨Â∂≤≤ ÂU???F?« WM¹b?*« v≈ WJ? s w rUF« t?łË dOOGð v≈ W?OÐdF«  UŠu²?H«  œ√ ¨∂≥≤ ÂUF« w ©rKÝË ¨∂≥∂ ≠ ∂≥¥ w ÂU?A« «u×?² b?I ¨ÊU?e« s Êd? vKŽ b¹e¹ ô XË ≠ ∑±± U?O½U³?Ý≈Ë ¨∂π∑ w WłUÞd?Ë ¨∂∂¥ w bMN«Ë ¨∂¥≤ w dB?Ë V×?½«Ë ¨—UO?²« XuŠ ∑≥≤ ÂU?F« w

Tours

—uð W?Fu? Ê√ dO?ž .∑±≤

Èdš√ …d?Ë ¨∂∂π w WOMODMD?I« duŠ b?Ë ¨UO½U³?Ý≈ v≈ »dF« hUMð l …bU XKþ WOD½eO³« W¹—uÞ«d³ù« sJË ¨∑±∑ ≠ ∑±∂ w sË .±¥µ≥ w WM¹b*« vKŽ Êu?O½UL?¦?F« „«dð_« vu²?Ý« v²Š U?NO?{«—√ WU??Š ¨W??O?ö??Ýù« W¹u??O?×?K lz«d« d??−?H??²« «c¼  b?MÝ√ w²« q«u??F« sŽ öCË ¨W?ËeN*«  U¹—uÞ«d³ù« U?NO½UFð X½U w²« qU?A« ¡UOŽù« bË Æ…d?O¦? l{«u w 5%UH?«  bŽUÝ W?OK;«  UŽ«d?B« ÊS p– Æ.uI« s¹b« o¹dÞ sŽ UL¼œUF²Ðô ’Uš tłuÐ dBË ÂUA« X½UŽ

257


»dG« WLJŠ ¨UNOŠ«u?½ iFÐ w ¨w¼ w³M« UNO≈ UŽœ w²« …b¹b'« …bO?IF« X½U bz«Ëe« s XBKð Ê√ bFÐ ¨.bI« bNFK …œbA²*« WO½«bŠu« v≈ …œuŽ ¨Âö??Ýù« vN?½ b??Ë Æb¹b??'« b???N??F« U??N???O≈ U??N??U???{√ w²« W??O???u??B« U√ ¨dL)« t1d% w UNMŽ nK²š« tMJË ¨ÊUŁË_« …œU³Ž sŽ ¨W¹œuNOU b?MŽ ÂU?M_«Ë —u??????B« r?OD?% U¼U??????&« l v?ýU?????L?????²?¹ ÊUJ? ‰Ë_« »U?²J« q¼√ Ê√ s ržd« vK?Ž ¨WOM?¹œ WC¹d? œU?N?'« ÊU?Ë Æ…dÞU?M« œu?NO«Ë È—U?BM« vKŽ o³DM¹ «c¼ ÊU?Ë ¨È–√ rN?I×K¹ Ê√ ÊËœ s «u?dÔð © ® U??N?³??²? rO?U?F??²Ð p??L?²ð rN?M W?¾?? q X½U?? s¹c« ¨ * 5O??²?ýœ«—e«Ë

ÆWU)« WÝbI*« –≈ ¨W?LEM U?Šu²?HÐ ÂU?OI« Êu?e?²F¹ ¡b?³« w »d?F« sJ¹ rË rzUM?ž vKŽ U??NM ÊuKB??×¹ œËb??(« vKŽ  «—U??ž ÊuM?A¹ «u½U?? rN½≈ ‰U?Š√ W?ËU?I*« nF??{ sJË ÆU?NÐb?łË rN?O?{«—√ d?I?? sŽ rN?{u?Fð rO?U???_« …—«œ≈ XKþ …d????O???¦???  ôU???Š wË Æ5?%U??? v≈ s¹d????O???G*« rJ?×¹ ÊU???Ë Æœb???'« …œU???« qþ w? t??O?KŽ w¼ U??? v?KŽ …b¹b???'« WŁ—ËË ‰u?Ýd« ¡U?HK?š rNÐ œu?B?I*«Ë ¨¡U?HKš W?OÐd??F« W¹—uÞ«d?³?ù« ¡b³« w WLzU X½U Ê√ bFÐ ¨W?ö)« Xu% U ÊUŽdÝË Æt²DKÝ «u?L?JŠ s¹c« ¨5¹u?_« d??B?Ž w wŁ«—Ë p?KÔ v≈ ¨»U???²½ô« vKŽ w³M« r?OU?Fð W??L?U??(« …d??Ý_« Ác¼ XF?³ð« b??Ë .Â∑µ∞ ÂU?F?« v²?Š l«u«Ë ÆVBF?²« ÷—UFð X½UË ¨WO?M¹œ UNM d¦√ W?OÝUOÝ »U?³Ý_ ¨WdD²? sJð r ‰UL?łù« tłË vKŽ »dF« bMŽ W?OM¹b« l«Ëb« Ê√ © ® b??Ë Ær?N??F??Ýu?ð w U??L??N??? «—Ëœ ”—U9 ** W¹œU*« l?«Ëb« XKþË

¨«u?LJ×¹ Ê√ vKŽ tð«– w?M¹b« ·dD²« v≈ —U?I?²?ô« «c¼ r¼b?ŽU?Ý «– »u??F?ý U??NMJð W??F?ÝU??ý oÞUM ¨r¼œb??Ž WK s r?žd« vKŽ w ¨XKŠ w?³M« rOU??Fð Ê√ vKŽ ¨W??HU??? bzU??I?ŽË ¨‚d??Ž√ …—U?C??Š b??OU??I?²?« qC??HÐ ¨U??N U??U9 …Q?O??N?? X½U?? W??¾??OÐ w ¨”d??H« œöÐ ÂUF« w ¨‰u?Ýd« rŽ sЫ ¨wKŽ  u b?FÐË ÆWO{U*« W¹dJ?H«Ë WOM¹b« Æ[rłd²*«] »U²J« q¼√ s ÊuO²ýœ«—e« fO Æ[rłd²*«] Í√d« «c¼ w nR*« l ¡«dI« s dO¦ nK²¹

(*) (**)

258


WOÝ—b*« Wd(« W?OK√ …d??O?š_« W?HzUD« X½U?Ë ¨W??F?O?ýË WMÝ v≈ ÊuM?R*« r?I½« ¨∂∂± ÊU?? W??OK_« Ác¼ v≈Ë 5?¹u?_« r?J×Ð q³??Ið ôË ¨w‡?‡KF ¡ôu‡?‡‡UÐ s‡‡?‡¹bð …d?Ý_« W?Š«“≈ w d³?_« qU?F« u¼ r¼d?OŁQð ÊU? s¹c« ¨”d?H« wL?²M¹ Íb¹√ vKŽ W?L?U?F« ‰U?I?²½«Ë ¨U?NK×? W?O?ÝU?³?F« …d?Ý_« ‰uKŠË W¹u?_« …b¹b?'« …d?Ý_« Ác¼ W?ÝU?OÝ X½U?Ë Æœ«b?GÐ v≈ oA?œ s 5O?ÝU?³?F« Ê√ d??O???ž ¨Âö??Ýù« w W???³??B??F???²*« nz«uD?K W¹d???(« s «b¹e?? Âb???Ið W?³Þd? WM¹b? w XL?O√ YO?Š ¨©fb½_«® U?O½U?³?Ý≈ «Ëb?I 5?OÝU?³?F« —U?O?N½« bFÐ ‘U?Ž Íc« b?O?Šu« Íu?_« dO?_« U¼Q?A½√ WKI?²? W?ö?š s «d?O?³ «ËQ?ý 5O?ÝU?³?F« bN?Ž w W¹—uÞ«d?³?ù« XGKÐ b?Ë t?²ŽU?L?ł b?Ë ÆÊU*d??ý d?U?F?? ¨b?O?ýd« ÊË—U?¼ b?N?Ž w U??u?B?šË ¨W??LEF« ÂU?F« w tðu? b?FÐË ÆåWKOË WKO n√ò d?OÞU?Ý√ qC?HÐ b?O?ýd« dN?²?ý« vKŽ „«d?ð_« W??eðd*« «b????²??Ý« s? w½U??Fð W¹—u?Þ«d??³??ù« √bÐ ∏∞π Æ…dЫd?³« œuM'« «b??²Ý« s? UË— X½U?Ž Ê√ o³?Ý U?LK¦? ¨lÝ«Ë ‚UD½ œ«b?GÐ ‰u?G*« ÕU?²?ł« U?bMŽ XDI?ÝË W?O?ÝU?³?F« W?ö?)«  —u¼bð b?Ë

.±≤µ∂

w U¼uÐdšË

w e?dð rŁ ¨ÂU?A« w U¼—u?Nþ √bÐ bI? W?Oö?Ýù« W?U?I¦« U?√ Íc« wDÝ—_« À«d?²« »d?F« À—Ë ÂUA« wH? Æfb½_«Ë ”d?H« œöÐ W??O?JOuŁU?J« t??O??? X½U??? Íc« Xu« w? ¨…dÞU???M« tÐ p???L??²?¹ ÊU?? jKš Àb?Š t?½√ d?O?ž Æ…b¹b?'« W??O½uÞö?_« rOU?F??²UÐ s¹bð W¹b?O?KI?²« w½uÞö?_« d?OŁQ²?« s ŸuMÐ W?ODÝ—_«  U¹dEM« ëe?²ô W?−?O?²½ d?O¦? «uKšœ√Ë W¹bMN«  U?O{U¹d« Êu?LK*« ·d?Ž ”dH« œöÐ wË ¨b¹b?'« X−??²½√ b??Ë ÆW¹bM¼ vL??ð Ê√ l«u« w w?G?³M?¹ w²« W?O?Ðd?F« ÂU??—_« W?OMH« U?N??O¹U?I? vKŽ XEU?ŠË ¨wÝËœd?HU? ¡«d?F?ý ”d?H« …—U?C?Š ÆdAŽ YU¦« ÊdI« w wuG*« ËeG« s ržd« vKŽ ¨WFOd« ‰Ë_ tI¹dÞ sŽ »dF« qBð« Íc« ¨Í—uDM« À«d²« dA²½« pc ÊU? Ê√ bFÐ ¨…d?J³ WKŠd? w ”d?H« œöÐ w ¨W?O½U½u?O« Wd?F*UÐ …d? U???¹œ≈ w …œu??łu*« W???Ý—b*« oKž√ b??? ÊuM¹“ wD½e???O??³« —uÞ«d???³??ù«

259


»dG« WLJŠ sŽ Áu?d?Ž U? ÊuLK?*« rKFð s¹—b?B*« s¹c¼ sË ¨¥∏± ÂU?F«

Edessa

rEŽ√ ÊUË ¨¡U?bIK wLKF« À«d²« sŽ ö?C ¨t²?HKË uDÝ—√ oDM Íc« ¨©±∞≥∑ ≠ π∏∞® UMOÝ sЫ u¼ ”d?H« œöÐ w 5LK*« WH?ÝöH« w V?D«Ë W????H????KH?« rK?F¹ p– b????F?Ð `³????√Ë ¨È—U????Ð W¹ôË w? bË oA??F¹ UMO??Ý sЫ ÊU?? b??Ë ÆÊ«d?NÞ w? ·UD*« tÐ d??I?²??Ý«Ë ¨ÊU??N?H??√ tz«—¬ V?³???Ð s¹b« ‰U???ł— ¡«b???Ž t?????H?½ vKŽ VK?łË ¨W??d???²*« …U???O???(« ¨»d?G« w d³?_« U¼d?OŁQð tUL?Ž√ XÝ—U? «cË ¨·uQ*« vKŽ Wł—U?)« w W?O??Ozd« tðU?U?L?²¼« s ÊU? b?IË ÆW?OMOðö« U?NðU?L?łdð o¹dÞ sŽ X×?³?√ w²« ¨ U??OKJ« WKJA? ¨b?N?F?« W1b?I« WKJA*« pK?ð ¨W?H?KH« q(« ÊU?Ë ÆW?OÐd?G« W?O?Ý—b*« W?H?K?H« w W?O??Oz— WQ?? b?FÐ U?L?O? √b³¹ u?N ÆuDÝ—√Ë ÊuÞö√ 5Ð oO?u²K WËU×? UMOÝ sЫ tÐ vð√ Íc« sЫ Áœœ— wD?Ý—√ Í√— u¼Ë ¨dJHU?Ð bu??²ð —u??B« W??O??u??L??Ž Ê≈ ‰u??IUÐ UMO?Ý sЫ sJ?Ë ÆwM¹u?_« U?uð rKF? ¨d?³?_« ”u?ðd?³√ Áb?FÐ sË ¨b?ý— ¨¡UO?ý_« q³? ¨tH?½ Êü« w ¨wðQð  UOKJU? ∫UÞËdý Í√d« «c?N lC¹ ¡U?Oý_« oK¹ U?bMŽ ¨wNù« qI?F« w UNK³? wðQð wN? ÆU¼bFÐË U?NO?Ë rU??F?« v≈ wL??²Mð U??? —b??IÐ ¡U??O??ý_« w w?ðQðË ¨WMO??F?? …—u???B U??I??Ë …—u?B?« „—b¹ Íc« ¨Íd?A??³« dJH« w? ¡U?O?ý_« b??FÐ wðQðË w?ł—U?)« ÆWÐd−²« o¹dÞ sŽ b??ý— sЫ u¼ ¨U??u??d?? U??LK?? U??u??KO?? f?b½_« X³??$√ pc?? WM?N??? U??N?U???ł— À—«uð …d???Ý_ W???³Þd??? w b?Ë Íc« ¨©±±π∏ ≠ ±±≤π® w UO?{U ÊU?Ë ¨”—œ U 5Ð s WF¹d?A« tð«– u¼ ”—œ bË Æ¡U?CI« tMJË ¨◊ö?³« VO?³Þ `³?√ ±±∏¥ ÂU?F« wË ¨W?³Þd? w rŁ ¨W?OKO?³?ý≈ wH??²J¹ Ê√ s ôbÐ W??O?H??K ¡«—¬ t??UM²??Žô »d?G*« v?≈ d?_« d??š¬ wH½ s W?ODÝ—_«  UÝ«—b?« d¹d% w d?³?_« tU?N?Ý≈ ÊU b?IË ¨ÊU1ùUÐ wM¹u_« Uuð bI²FOÝ UL ¨b?I²F¹ ÊUË Æ…b¹b'« WO½uÞö_«  UH¹d% ÆU¼b?ŠË W?OKI?F?« fÝ_« vKŽ tK« œu?łË  U?³Ł≈ sJ?L*« s Ê√ ¨Áb?FÐ s ÊU Ê≈Ë ¨…b?Uš X?O UN½√ v≈ ¨uDÝ—√ l ¨V¼c¹ u?N fHM« s?Ž U√

260


WOÝ—b*« Wd(« Á¡U‡‡‡IÐ ÊS‡‡‡?‡ ¨«b‡‡‡‡Šu œd?:« qI?F« «c¼ ÊU U*Ë Æ«bU?š ‰U?FH« qI?F« W?H?ÝöH« id?¹ Ê√ wFO?³D« s ÊU? b?Ë ¨wB??A« œuK)« wMF¹ ô r ¨W??OMOðö« tðU??L?łd?ð w ¨b?ý— sЫ Ê√ v?KŽ Æ¡«—ü« Ác¼ Êu?O??×?O??*« s¹dJH?*« lO?L??ł Íu??N?²??¹ ÊU?? qÐ ¨jI?? 5OÐd?G?« 5O?Ý—b?*« w dŁR¹ r¼Ë ¨œuK)« …dJ Êu?C?d¹ «u½U s2 …b?O?IF« W?O?dŠ vKŽ 5ł—U?)« Æ5¹býd« rÝUÐ ÊudF¹ «u׳√ s¹c«

¿¿¿ t?²?ÝU?O?Ý Ê√ ±∞∏µ ÂU?F« lÐU?« Í—u?−¹d?ł u? XË w «bÐ b?I ¨W¹—uÞ«d³?ù« ÊËRý w Ád?OŁQðË t²DKÝ rEŽ_« d?³(« s XŽe?²½« b t²Mð r W?OMe«Ë WO?ŠËd« 5²DK« 5Ð WdF*« Ê√ b?FÐ UL?O 5³ð sJË U??Nð—b? …Ë—– v≈ b??FÐ XKË b?? sJð r W?¹uÐU?³« Ê≈ q?Ð ¨‚öÞù« vKŽ qC?HÐ WO?ŠËd« qzU?*« w UÐU³« WDKÝ X?¹u p– ‰ö?šË ÆWO?ÝUO?« W??O??³?O?KB« »Ëd??(« Ê√ 5Š vKŽ ¨U?¹œ—U?³??u w? W?¾??ýUM?« Êb*« b??O¹Qð ÆW¹«b³« w Á–uH½ XLŽœ w½U?¦« ÊUÐd¹≈ UÐU?³?« b?N?Ž w rO?Ýd?²« ‰u?Š Ÿ«d?B« n½R?²?Ý« b?Ë U?bMŽË ¨t?HM ‚u?I?(« Ác¼ œ«œd²?Ý« v≈ œU?Ž Íc« ©±∞ππ ≠ ±∞∏∏® ÊUÐd?¹≈ Èb Êu???F« f?L???²« t???OÐ√ v?KŽ ¨lЫd« Íd?M¼ sЫ ¨œ«d?½u??? œd9 ¨UÐU??³K …b¹R?? W??OU?L??A« Êb*« X?½U?Ë ÆÊu??F« «c¼ .b??I??²Ð VŠ— Íc« l ‚UHð« b?IŽ sJ√ pc?Ë ÆUNK U¹œ—U?³u Ëe?ž qN« s ÊU? YO×Ð …d?O?? √b?³¹ Ê√ ±∞π¥ ÂU?F?« w ÊUÐd¹≈ ŸUD²?Ý«Ë ¨U?½d? p?K ¨VOKO? ÂU?F« w Êu??d?OK lL?−?? w „UM¼Ë ÆU?½d??Ë U¹œ—U?³?u u??×½ …d?Uþ ÆvË_« WO³OKB« »d(« v≈ UŽœ ¨wU²« W¹uÐU?³« WÝU?O?« ¨w½U¦?« ‰UJÝUÐ u¼Ë ¨ÊUÐd¹≈ W?HOKš q«Ë b?Ë

.±±∞∂

ÂU??F« lЫd« ÍdM?¼ u? v?²?Š ÕU??−MÐ r?O?Ýd??²« Ÿu??{u?? w

¨fU?)« ÍdM?¼ ¨b¹b?'« —uÞ«d?³?û? …œU?O?« X×?³??√ p– b?FÐË qšb?²¹ ô√ UÐU??³« Õd?²?« b?Ë ¨q_« vKŽ W?O?½U*_« w{«—_« w p–Ë ÆW¹u?O½b« WOJK*« sŽ s¹b« ‰U?ł— ‰“UMð qÐUI? ¨rOÝd?²« w …dÞUÐ_«

261


»dG« WLJŠ tOC²I¹ U2 UO½b« —u√ vKŽ UdŠ d¦√ «u½U u¼ö« q¼√ Ê√ dOž «u??d?Ž U??bMŽ ¨ÊU*_« s¹b« ‰U??ł— ÊS? «c?J¼Ë ÆŸ—u« Õ«d?²??ô« «c¼ ¨U??Ë— w c?zbMŽ ÊU?? Íc« ¨Íd?M¼ t??łËË ¨s¹d?zUŁ «u??³¼ ¨t??u???BMÐ Ê√ d??O???ž ¨«—uÞ«d???³??≈ t?????H½ Ãu?ðË ¨rK???²??¹ w? ¨UÐU??³?« v≈ «—«c½≈ ¨±±≤≤ WMÝ w Í√ ¨U?UŽ d?AŽ b?Š√ bF?³? Æö¹uÞ dL?F¹ r Á—UB?²½« Ÿu??{u? w? t?²?DKÝ w½U??¦«

Calixtus

”u??²??JOU?? UÐU??³« œU??F?²??Ý«

Æworms e—Ë ‚UHð« o¹dÞ sŽ rOÝd²« qšœ ©±±π∞ ≠ ±±µ≤® U?ÝË—UЗU?Ð p¹—œd? —uÞ«d?³??ù« rJŠ ‰ö?šË u¼Ë ¨lЫd« ÊU¹—œU?¼ V?²½« ±±µ¥ ÂU?F« w?H? ¨…b¹b?ł WKŠd?? Ÿ«d?B« UÐU?????³?« «u???? X?HU?????% W¹«b?????³« w?Ë ¨UÐU?????³?« VBM? w ¨Íe?????O?K$≈ q¼√ œuI¹ ÊUË ¨U?F UL¼«b×?²ð X½U w²« UË— WM¹b b?{ —uÞ«d³ù«Ë qł— u¼Ë ¨Berscia U?O?ýd?Ð s bu½—√ W?Oö?I??²?Ýô« rN?²?d??Š w U?Ë— ÊU Íc« ÍuO½b« Œc³« vKŽ —UŁË WOMJ« rOUFð vKŽ Ãdš ŸU−ý Íu ÊË“u??×¹ s¹c« W????OMJ« ‰U??ł— Ê√ Èd¹ ÊUJ ¨s?¹b« ‰U?ł— t??O?? gO??F¹ ¡«d???????_ ‚Ëd?¹ sJ?¹ r? Í√— u¼Ë ¨W?M?'« Êu?Kšb?¹ ô W?¹u???????O½œ  U?J?K²?2 X½U?Ë ÆÁc¼ t?²?IÞd¼ vKŽ nMFÐ bu½—√ rłu¼ b?I? UM¼ sË ¨W??OMJ« U¼bý√ XGKÐ UNMJË ¨oÐU« UÐU?³« bNŽ w  √bÐ b  UЫdD{ô« Ác¼ ÊQÐ w½b*« r?N½U?O??B??Ž vKŽ U?Ë— q?¼√ VU?F?? ¨ÊU¹—œU¼ V??²½« U??bMŽ ¨W?OöI?²Ýô« rN?ŠË— XH?F{ W¹U?NM« wË Æ.d?% ÂuÝd? rNOKŽ ÷d? bu½—√ ‘U?ŽË ¨W?OMJ« rOUFð vKŽ ×U?)« rNL?OŽ“ œU?FÐ≈ vKŽ «u?I«ËË ÂUF« wË ÆU?dŠ ÂbŽQ? ¨UÝË—UЗUÐ  «u Íb¹√ w lË tMJË ¨U?¾³²? w Xłd?š w²« W?O?³F?A«  «d¼U?E*« XI×?ÝË ¨—uÞ«d?³?ù« Ãuð ±±µµ ¨5²MÝ b?FÐ ¨—uÞ«d³?ù« l nK²š« UÐU?³« Ê√ dO?ž Æ…u?IÐ Z¹u²?²« XË œ—U?³?uK« W?³?B?Ž XЗU?×? Æ5d?D« 5Ð »d?(« s Ê«b?I?Ž p– öðË ZzU??²½ XðËU??Hð b??Ë Æ—uÞ«d??³??ù« b??{ `_« vKŽ Ë√ ÆU?ÐU?³?« n w q¹b³« UÐU³«Ë UÝË—UЗUÐ sJË ¨±±∂≤ ÂUF« u½öO Xײ« –≈ ∫»d(« U??bMŽ ¨t???H?½ ÂU?F« p?–  U¹d?š√ w? WŁ—U? U??L??NÐ XI??( tMO??Ž Íc«

262


WOÝ—b*« Wd(« d?š¬ dH?Ý√Ë ÆUË— u?×½ ÁdO?Ý ¡UMŁ√ w UL?NA?Oł w Êu?ŽUD« dA?²½« u½U??OMO w t??²1e¼ s?Ž UÐU?³« W??u??ý d??J U?ÝË—UЗU?Ð U?Nc?Ð WËU?×?? d???O???ž `?K …b¼U????F??? 5dD?« 5Ð  b???I???ŽË ¨±±∑∂ ÂU????F«

Legnano

w UË ¨W?¦U¦« WO³?OKB« WKL(« v≈ —uÞ«d³?ù« rC½« bË ¨dI²?

.±±π∞

ÂUF« ‰u{U½_«

s U¹√ l?HM¹ r W¹—uÞ«d??³??ù«Ë W????OMJ« 5?Ð Ÿ«d?B?« Ê√ l«u«Ë w²« w¼ U??OUD¹≈ ‰U??L?ý w? ‰Ëb« Êb? sJË ÆW?¹U?NM« w? 5dD« UÐU??³« b?ŽU??ð Êb*« Ác¼ X?½U?Ë ¨…b¹b??ł …u? U??N?H??uÐ d??NEð √bÐ «c¼ vH??²??š« U??bMŽË ÆU??Nö??I?²??Ý« œb??N¹ —uÞ«d??³??ù« ÊU? U?? —b??IÐ ¨’U??)« U?NÐU???( qL??Fð Êb*« Ác¼ X×??³?√ ¨b??FÐ U??L?O?? b¹b?N??²« vKŽË ÆW??OMJ« WU?IŁ sŽ WKI?²? W¹u?O½œ W?U?IŁ UN?O? ÊuJ²ð  √bÐË WUF« UNðdE½ ÊS? ¨WO×O*« v≈ UOLÝ« WO?L²M X½U UN½√ s ržd« t?&« U? qŁU1 u?×?½ vKŽ p–Ë ¨b?O?FÐ b?Š v≈ U¹d?J …—d?×?²? X½U? X³??²?« b?Ë ¨d?A?Ž lÐU?« Êd?I« b?FÐ w²½U?²?ðËd?³« lL?²?:« t?O≈ sHK …œ—u UNHuÐ vLEŽ WOL¼√ UOUD¹≈ ‰ULý w W¹d׳« Êb*« ”U??L?(« Ê√ ezU??'« s ÊU?? «–≈Ë ÆW?O??³?OK?B« »Ëd?(« ‰ö??š ÊR*«Ë ¨WO³OKB« Wd(« w XLNÝ√ w²« WOK_« ÈuI« ÈbŠ≈ ÊU wM¹b« ÊU? b??I? ÆU??C¹√ U¼d?OŁQð U??N ÊU? W?¹u?I« W¹œU??B?²?ô« l«Ëb?« ÊS? UN?½√ p– s r¼_«Ë ¨rzUMGK UL?{ «—b?B ÊuJ¹ ÊQÐ d?A³¹ ‚d?A« ¨UÐË—Ë√ œuN¹ Ê√ U?L ¨WÝb?I WK{U? WOC? qO³Ý w V?²Jð rzUMž «bOH Ub¼ ÊuKJA¹ Èdš√ W?Nł s «u½U ¨bO« ‰ËUM² w r¼ s¹c« rN½√ W¹«b³« w W?O×O*« ÊU?ÝdH U×?{«Ë sJ¹ rË ÆwM¹b« jK rN?²?U?IŁ s vL?Ý√ W?U?IŁ wö?Ýù« r?U?F« w Êu?N?ł«u¹ «u½U? U/≈ Æ”UI¹ ô U0 UN−zU²½ Ê√ w WOJOÝöJ« WHKH« sŽ nK²ð WOÝ—b*« Wd(« Ê≈ W?OK_« rOU?F²« œËb?Š w qL?Fð Ê√ U?N bÐ ö? ÆUb?I? …œb?× X½U? Ád?OŁQð qŠ Íc« ¨uDÝ—√ u¼ ¡U?b?I« 5Ð ”b?I*« U?N?O?Ž«— ÊU?Ë Æs¹bK

263


»dG« WLJŠ ŸU³ð« v≈ UN−NM w Wd(« Ác¼ t−²ðË ÆÊuÞö√ dOŁQð q× Z¹—b²UÐ Ê√ ÊËœ s wb??'« ÊU¼d??³« W??b????²???? ¨uDÝ—_ wH??OMB??²« Z?NM*« W¹d?EM?« qzU?????*« r?¼√ s ÊU?????Ë Æ…—œU½ ‰«u?????Š√ w ô≈ l?«uU?Ð tD?Ðdð ¨s¹œU?C²? s¹dJ?F v≈ wH?KH« rU?F« XL? w²« U?OKJ« WKJA? ÊuÞö??√ ¡«—¬ vKŽ «Ëe?Jð—«Ë ¨¡U??O?ý√  U??OK?J« Ê√ Êu??O?F??«u« È√— b??I?? «ËeJð—«Ë ¡U?L?Ý√ œd?−??  U?OKJ« Ê√ «Ë√d? Êu?O?L?Ýô« U?√ ¨q?¦*« W¹dE½Ë ÆuDÝ—√ WDKÝ vKŽ Êö??ÝË— l W??O??Ý—b*« W??d?(« W?¹«bÐ V??% Ê√ lzU??A« sË b??Ë Æ Abelard —ö??OÐ_ U??L?KF?? ÊU?? w½d??? f u¼Ë

Roscelin

Ê√ ≠ rK?½√ ‰U?? U??L?? ≠ Èd¹ ÊU??Ë ¨5O???L??Ý_« s Êö??ÝË— ÊU?? qI²½« U?OKJ« WIO?IŠ —UJ½≈ sË Æ u? WH½ ô≈ w¼ U?  UOKJ« Í√— u¼Ë ¨tz«e?ł√ sŽ ‰e?F0 t?²?I?OI?Š t ÊuJ?ð qJ« Ê√ —UJ½≈ v≈ ÊUË ÆW?OI?DM*« W¹—c« w —U V¼c? v≈ wCH¹ Ê√ b?Ð ô ÊU ZzU????²½ v?≈ ¨ÀuU???¦?« Ÿu???{u???? w ¨«c¼ ÍœR?¹ Ê√ wF???O????³D?« s U?NM?Ž lł«d?²« vKŽ r?ž—Ô √ w²« ZzU?²M?« w¼Ë ¨W?IÞd¼ vK?Ž ÍuDMð

.±∞π≤

ÂUF« åe1—ò w

”—œ b?Ë ¨r¼√ «dJH? ÊUJ ±∞∑π ÂUF« b?Ë Íc« ¨—öOÐ√ U?√ rOKF?²« v≈ œUŽ ¨ u¼öUÐ …d?² qG?²ý« Ê√ b?FÐË ¨f¹—UÐ w rKŽË ¨Heloise e¹uKONÐ t²ö?Ž wL²Mð …d²H« Ác¼ v«Ë .±±±≥ ÂUF« w ¨dO?³u fI« ¨U?NLŽ Èb «b?¹bý U³?Cž  —UŁ√ w²« W?öF« w¼Ë lÐUð s−?Ý v≈ 5KBHM U?LNÐ lœË ¨gzUD« V?;« wBÐ d?Q …d‡‡‡?N?ý V??²?«Ë ±±¥≤ ÂU??F« v²??Š ¨—ö?OÐ√ ‘U??Ž b?Ë ¨W???O?MJK b??Ë ¨5?O??L??Ýô« s Á—Ëb?Ð ÊU?? b??Ë ÆU?‡‡‡LK?F?? t‡‡?‡H??uÐ …d?‡‡‡O???³?? W???LKJ?« Âb?????²???½ U???bMŽ UM?½√ ¨Êö??ÝË— s? ‚œ√ …—u??B?Ð ¨`{Ë√  UOKJ?U ¨vMF U?N Ê_ qÐ ¨UŁbŠ U?NH?uÐ UNb?²?½ ô ôuL?× ¨U?¾?O?ý fO tð«– tÐU?A?²« Ê√ d?O?ž ¨¡U?O?ý_« 5Ð tÐU?A?²« sŽ Q?AMð ÆQDš WOF«u« ÷d²Hð UL

264


WOÝ—b*« Wd(« UL ¨UNLL vKŽ√ WOÝ—b*« Wd(« XGKÐ ¨dAŽ YU¦« ÊdI« ‰öšË WKŠd*« Ác¼ b?FðË ÆtKŠ«d ”dý√ —uÞ«d?³ù«Ë UÐU³?« 5Ð Ÿ«dB« qšœ Èu dNEð cš√ WOU²« ÊËd?I« wH ÆUÐË—Ë√ w vDÝu« —uBF« WL ¡U?O??Š≈ v²?Š d?A??Ž fU?)« Êd?I?« w W?OUD¹ù« W??C?NM« cM? …b¹b?ł ÆdAŽ lÐU« ÊdI« w WHKH«Ë rKF« YU????¦«

Ennocent

XM?Ýu½≈ u¼ 5?O???ÝU???O???« «uÐU???³« r?EŽ√ ÊU???

qBð r Èu?² Áb?NŽ w W¹uÐU?³« WDK« XGKÐ Íc« ©±≤±∂ ≠ ±±π∏® ¨W?OK?I? `²? b? ¨”œU??« ÍdM¼ ¨U?ÝË—UЗU?Ð sЫ ÊU?Ë Æj p– b?F?Ð t?O≈ …d¹e????'« „uK W?ö???Ý v≈ w?L???²M?ð …d???O???√ w?¼Ë ¨f½U???²????½u??? s? ÃËeðË w ‰e?¹ U*Ë p¹—œd???? tMЫ t????HK?šË ±±π∑ ÂU???F« Íd?M¼ U???Ë Æ5?¹bM—u?M« «c¼ vuð UbMŽ YU¦« XMÝu½≈ W¹UË X% t√ t²?F{u ¨ÁdLŽ s WO½U¦« U?«d²?Ž« V? ¨p¹—œd ‚u?I?×Ð UÐU³?« ·«d²?Ž« qÐU?I wË Æt?³?BM dO?š_« ÆUÐË—Ë√ ÂUJŠ rEF s qŁU2 ·«d²Ž« vKŽ qBŠ UL ¨UOKF« t²½UJ0 WKL(« w t«d²ý« ‰öš tDDš «uD³Š√ b UOMO q¼√ Ê√ 5Š vKŽË ÊS? ¨rN?²?×K?B* W?OMODMD?I?« q²?×¹ Ê√ vKŽ Áu?L?ž—√Ë ¨W?FЫd« W??O?³?OKB« d?O??NDð r²?? ¨U?Uð U??ŠU?$  “d??Š√ b?

Albigenses 5OMO??³_« b?{ t?²?KL?Š

‰öš qUý —U?œ tI( b rOKù« «c¼ ÊU Ê≈Ë ¨WIÞd?N« s U½d »uMł Ê√ b?FÐ ¨tK×? w½U?¦« p¹—œd? 5ŽË ¨u?ðË√ —uÞ«d?³ù« l?Kš U?O½U*√ wË Æp– —uÞ«d³ù« vKŽ UOKF« bO« YU?¦« XMÝu½_ X׳√ «cJ¼Ë Æbýd« sÝ mKÐ ¨WDK« s? rEŽ√ —b? U?NÐUD_ `³?√ ¨U?Nð«– W??OMJ?« —UÞ≈ wË ¨„uK*«Ë W???O?Me« —u????_« w W?¹uÐU???³?« ÕU???$ Ê≈ ¨5F???? vM?F0 ¨‰u???I?« sJ1 s?JË vKŽ U?N²C?³ ÂUJŠ≈ …œU¹“ Ê_ p– ÆU¼—u¼b?²Ð «d¹c½ tð«– u¼ ÊU ©W?¹uO½b«® b?Š«Ë u¼Ë ¨—UNMð d?šü« rUFU?Ð WIKF?²*« —u_« w U?N?²DKÝ qFł rU?F« «c¼ ÆwM¹b« Õöù« WdŠ v≈ bFÐ ULO œ√ w²« »U³Ý_« s ÊULCÐ œu?ŽË qÐUI UÐU³« s b?O¹Q²Ð V²½« b w½U?¦« p¹—œd ÊU kU×¹ Ê√ Íu²M¹ sJ¹ r »UA« —uÞ«d³?ù« Ê√ dOž ÆUÐU³K UOKF« W½UJ*« wK?I???B« «c¼ Ê√ l«u?«Ë ÆwG???³M¹ U?2 d???¦???√ œu???Žu« Ác¼ s Í√ v?KŽ

265


»dG« WLJŠ w Q?A½ b ¨ÍbM—u½Ë w½U*√ q√ v≈ ÊU?OL?²M¹ Á«uÐ√ ÊU Íc« ¨»U?A« «dŁR*«  dU?Cð UMN ¨—u?NE« qO³?Ð …b¹bł WU?IŁ tO X½U? lL²?− …b¹b??ł …—U??C?Š s¹u?J² W??OUD¹ù«Ë W??O½U*_«Ë W??OD½e??O??³«Ë W??O?ö??Ýù« ÂU*≈ v≈ «dE½Ë ¨vË_« W?F?«b« U?Nðu? WOU?D¹ù« WC?NM« W?d?Š XDŽ√ V?²J¹ Ê√ ŸUD²Ý« b?I? ¨UF?OL?ł  UU?I?¦« Ác¼ À«d²Ð lÝ«u« p¹—œd? ÁdB?Ž “ËU−?²ð WUF« tðdE½ X?½U Æ¡«u« vKŽ »d?G«Ë ‚dA« «d?²Š« tð«– u¼ U?√ ¨Y¹b?Š lÐUÞ  «– W?O?ÝUO?« tðU?Šö?≈ X½U? UL? ¨d?O?¦JÐ W“U?(« t²?ÝUO?Ý t²?³?√ bË t?uKÝË ÁdOJHð w? öI²? ö?ł— ÊUJ Æstuper

mundi rUF«

WÐu−Ž√ ∫VI …¡UM³«

¨WЗUI² …d² w ¨uðË√ ¨w½U*_« p¹—œd ËbŽË ¨YU¦« XMÝu½≈ U bË Íc« ¨YU¦«

Honorius ”u¹—u½Ë√ v≈ W¹uÐU³« XK?I²½«Ë Æ5²MÝ vKŽ b¹eð ô

lÝ«u« —uÞ«d?³?ù« ÂU*≈ Ê_ p– Æ»UA?« —uÞ«d³?ù« l nK²?š« U? ÊUŽd?Ý »d?(« w? „«d?²?ýôUÐ t??ŽUM≈ VF??B« s qF??ł W?O?«d?« »d?F« …—U?C??×Ð YO?Š ¨U¹œ—U³u? w UÐuF? „UM¼ X½U b?I Èdš√ W?OŠU½ sË ÆW?O³?OKB« s b¹e? …—UŁ≈ v≈ «c¼ Èœ√Ë ÆÂu?LF?« tłË vKŽ U¼Ëd?J w½U*_« dO?ŁQ²« ÊU? wË ÆU?N?u??L?Ž w W¹œ—U?³?uK« Êb?*« Áb¹Rð X½U? Íc« ¨UÐU?³?« l „UJ²?Šô« v≈ lÝU??²« Í—u??−¹d??ł t?²??H??OKš —œUÐË ¨YU??¦« ”u¹—u?½Ë√  U? ±≤≤∑ ÂU??F« »Ëd??(« w „«d???²??ýô« sŽ t??ŽUM?²??ô W????O?MJ« s p¹—œd??? œdÞ Êö??Ž≈ b? ÊU t½_ p?– Æ«dO?¦? —uÞ«d³?ù« ZŽeð r …uD)« Ác?¼ sJË ÆWO?³?OKB« u¼Ë ¨±≤≤∏ ÂU??F« w? t?łu?ð «cË ¨”b??I*« XO??³ ÍbM?—uM« pK*« W?MЫ ÃËeð l ÷ËU?H²UÐ „UM¼ —u?_« ÈuÝË 5DK? v≈ ¨W?OMJ« s «œËdD ‰«e¹ô ] 5O?×?O?*« Ê√ d?O?ž ¨d?cð W?¹dJ?Ž W?L?O? ”b?I*« XO?³ sJð r?Ë ¨5LK*« Vłu0 W?Ýb?I*« WM¹b*« XLKÝ «cJ?¼Ë ¨W¹u W?OM¹œ jЫ˗ t?Ð rNF?L?& X½U? Æ”bI*« XO³ UJK p¹—œd ÃuðË ¨…b¼UF*« W?O½ö?I?Ž W?I¹dÞ ¨UÐU?³« d?OJHð W?I¹dÞ v≈ W?³?MUÐ Ác¼ X½U? b?IË Ác¼ ÕU??$ b??FÐ t??OK?Ž ÊU?? sJË ¨ U??ö??)« Wzb??N??² w?G?³?M¹ U2 d??¦??√ …d² p– X³?IŽ√Ë ¨±≤≥∞ ÂUF« —uÞ«d³ù« l U×K b?IF¹ Ê√ WI¹dD«

266


WOÝ—b*« Wd(« ¨b¹b?ł l¹dAðË W?¦¹b?Š …—«œ≈ WOKI? WJKL* U?NO? X×?³√ Õö?ù« s W?Od?L?'« e?ł«u(« l?OL?ł ¡U?G≈ o¹dÞ sŽ …—U?−²?« WuJ(« X?F−?ýË wË ¨wuÐU½ w W?F?Uł ¡U?A½SÐ rOKF?²« Èu?²? lHð—« U?L? ¨qš«b« w p¹—b¹d? qG?A½«Ë ¨U¹œ—U?³?u l b¹b?ł s „—U?F*« X³?A½ ±≤≥∑ ÂU?F« ¨5³???U??F??²?*« «uÐU??³« l? W??Lz«œ »Ëd???×Ð ±≤µ∞ ÂU??F?« w tðu?? v?²??Š ”UOIUÐ …d²H« Ác¼ vKŽ U9U öþ Ÿ«d?BK …b¹«e²*« WOAŠu« XH{√Ë ÆtLJŠ s …—UM²Ý« d¦_«Ë vË_«  «uM« v≈ r Ê≈Ë ¨…œ«u¼ öÐ U¼—Ëc?ł s W?IÞd?N« Ÿö?²?« W?OKL?Ž XFÐuð b?Ë W¹u½U W?HzUÞ r¼Ë ¨5OMO³_« Ê√ `O?× ÆULz«œ U?NHUŠ b? ÕU−M« sJ¹ W?O³?OKB« WKL?(« w U?U9 rN?²Q?ý XKR?²?Ý« b ¨U?½d? »uMł w W???IÞd¼  U???d???Š „UM¼ X?½U?? s?JË ¨±≤∞π ÂU???F« r¼b???{ XMý w?²« X?Ý√ w²« ¨gO?²?H?²« rU?×? sJ?L?²ð rË Æœu?L?B« XŽUD²?Ý« Èd?š√ ¨UUð ¡U?C ‰UGðd³?«Ë UO½U³Ý≈ w œu?NO« vKŽ ¡UC?I« s ¨±≤≥≥ ÂUF« Êd?I« d?š«Ë√ w  d?Nþ W?HzUÞ œ«d?√ r¼Ë

Waldenses Êu¹bU?H«

U?√

bI ¨wM¹b« Õöù« W?dŠ s …dJ³ `ö UNO X½U?Ë ¨dAŽ w½U¦« ‰uNÝ v≈ ÊuO WM¹b s ÁUHM w

P.Waldo

ËbU d²OÐ r¼bz«— «uF³ð

Âu??O« v≈ Êu???A??O??F¹ «u«“U?? YO??Š ¨u?M¹—uð »d??ž ¨X½u??b??O?Ð w V_« Ê√ ¡d*« oŠ sË ¨WO½dH« rKJ²ð WO²½U²ðËdÐ WOK× UŽULł rNHuÐ t½√ XLKFð b? W?OU²« ‰U?O?ł_« ÊuJð Ê√ ¨À«bŠ_« Ác?¼ ¡u{ w ¨lu?²¹ a¹—U²« Ê√ dOž ¨…d×?« œUOD« VOUÝQÐ —UJ_« q² qN« s fO ÆtÐUFO²Ý« r²¹ r ”—œ «c¼ Ê√ X³¦¹

¿¿¿ ¨W?OMJK W?IKD …œU?OÝ …d?²? sJ¹ r dA?Ž YU?¦« ÊdI« ÊS? «cJ¼Ë w²?« WKzU????N« …u???I?« s ržd?« vKŽ ¨X?×???³« w?MJ?« ‰U???:« w v?²???Š WOK Âe?²Kð r WOLÝd« W?OMJ« X½U «–≈ sJË ¨5(« p– w U?N²³?²« v≈ Ê“«u?²« UðœU?Ž√ ÊU?²I¹d?Þ UNK?š«œ w dNþ b?I? ¨U?N?ÝR? rOU?F?²Ð ÊU²K« ¨W?O½UJO½d?H«Ë WOJOMËb« ÊU²?I¹dD« UL¼Ë ¨W¹«b³« w U? bŠ

267


»dG« WLJŠ pOMO??Ëœ f¹b?I« ¨U?L?N?O???ÝR? rOU?Fð ÊU?F??³?²ð U?L¼b?N?Ž ‰Ë√ w? U?²½U? Ó sJË Æ©±≤≤∂ ≠ ±±∏±® Íe?O?Ý_« fO??½d? f¹b?I«Ë © ±≤≤± ≠ ±±∑∞® ÊS??? ¨5ðb?¼«“ W¹«b???³?« w U???²½U??? 5?²???I¹dD?« 5ðU¼ Ê√ s? ržd« v?KŽ ÊUJ?OM?Ëb« `?³????√ b?????I???? Æö¹u?Þ U????L?¼b????O?????I¹ r d?????I????H?UР«e?????²ô« WÝR w¼Ë ¨gO²?H²« rU× ÊËRý wu²Ð Ê«dN²A¹ U?F ÊUJO½dH«Ë sË ÆWO?U½bMJÝù« ‰Ëb« v≈ ôË «d²K$≈ v≈ ô ¨k(« s?( ¨qBð r ¨U?? XË w ¨·b?N??²??¹ ÊU? t??Ý—U9 X½U? Íc« V?¹c?F??²« Ê√ qL?²??;« b? rU??F« «c¼ w Íu??O½b« »«c?F« Ê√ ”U??Ý√ vKŽ ¨U¹U??×?C« W?×?KB? ÆW¹bÐ_« WMFK« s ÕËd« hK¹ v≈ ʬ s qL?F?ð X½U? W?OKL?Ž «—U?³?²?Ž« „UM?¼ Ê√ w pý ô sJË U{«d?²Ž« e?OK$ù« b³¹ r «cJ¼Ë Æ…U?CIK W?³OD« U¹«uM« rŽœ v?KŽ dš¬ Ê√ vK?Ž Æu????×?M« «c¼ v?KŽ U?????NM h?K?????²« r²?¹ „—«œ ÊU????ł ÊËd?¹ r¼Ë ¨nG?AÐ rKF« ÊUFÐU?²ð U²?×?³√ W?O½UJO?½dH«Ë W?OJOMËb« 5²?I¹dD« d³?_« ”uðd?³√ ÊU b?I ÆU?LNO?ÝR? bU?I l ÷—U?F²¹ ÁU?&« u¼Ë e½œË sJO?Ð d?łË— Ê√ 5Š vK?Ž ÆÊUJOMËb« s w?M¹u?_« U??uð Ác?O??LKðË ÊU bË ÆWO½U?JO½dH« WI¹dD« v≈ ÊuL?²M¹ wUË_« ÂUOËË fðuJÝ u¼ r¼dB?Ž WUIŁ w W?OIO?IŠ WL?O «– UU?NÝ≈ tÐ «uL?NÝ√ Íc« —Ëb« ÆWHKH« Ê«bO w r¼—Ëœ …d?²?H« ‰«uÞ wH?KH« wŠu« «Ëb?L?²?Ý« b? W??OMJ« ‰U?ł— ÊU? «–≈ bNý b dAŽ YU¦« ÊdI« ÊS ¨…b¹bł WO½uÞö√ —œUB s WIÐU« W?U?≈ v≈ ©±≤∑¥ ≠ ±≤≤µ® wM¹u?_« U?uð vF?Ý b?I? ÆuDÝ—√ —U?B?²½« s ÊS ‰U?(« WFO?³DÐË ÆuDÝ—√ WHK ”U?Ý√ vKŽ wJOuŁUJ« V¼c*« WOHK WI¹dDÐ  e$√ U «–≈ U?ŠU$ WLN*« Ác¼ “d% Ê√ tO „uJA*« ÂuNH l UU9 W{—UF?² X½U uDÝ—√ bMŽ  UONù« Ê_ p– ÆWBUš ¨WODÝ—_« U?uð WŽe½ Ê√ u¼ tO? pý ô Íc« sJË Æw×O?*« WO¼u_« W½UJ X?³??²?« b?? ¨W??OM?J« qš«œ dŁR? wH??K qU?Ž w¼ Y?O?Š s wL???Ýd« V¼c?*« w¼ W¹ËU???u???²«  —U???Ë ¨W??L?z«œË WKL???²J X?×??³???√

268


WOÝ—b*« Wd(« U¼b?¼U??F??? lO??L???ł w nu?« «c??NÐ r? Ó Ôð w¼Ë ¨W???O½U???Ëd« W?????OMJ?K Ô ]KF …“—U³« W½UJ*« Ác¼ q¦0 l²L?²ð Èdš√ WHK ÂuO« błu?ð ôË ÆUNÝ—«bË V¼c*« w¼ w²?« W?OJO?²J?U¹b« W¹œU*« «b?Ž U?L??O? ¨Íu?I« b?O?¹Q?²« «c¼Ë v≈ Ád?BŽ w qB?ð r Uuð W?H?K ÊS l³D?UÐË ÆWO?ŽuO?AK wL?Ýd« c?š√ u??×½ vKŽ t??²DKÝ Œu??Ý— Ê√ d?O??ž ¨—u?H« vKŽ …e??O?L*« W?½UJ*« Ác¼ …d? w??Ozd« wH?KH« —U??O?²« d?O?Ý v?≈ Èœ√ ¨b?FÐ U?L?O? «œu??L?ł œ«œe¹ X½U w²?« ‰öI²?Ýô« ÕË— v≈ œUŽ YO?×Ð ¨WO½ULKF« «u?MI« w Èdš√ Æ¡UbI« WHK œuð

¿¿¿ ÊU?Ë ¨uM¹u??√ X½u? VI U¼—U??³? qL?×¹ …d??Ý√ v≈ wL?²M¹ U??uð ÊU? √bÐ YO??Š ¨uMO?ÝU? w?²½u? s W??³¹d? ¨rÝô« «c¼ qL??% W¹d? U?N?MÞu? pKÝ v≈ rC½« ¨wuÐU½ WFUł w «uMÝ X?Ý vC Ê√ bFÐË Æt²Ý«—œ vK?Ž «c??LK?²??²??? ¨U???O½uu??? w q?L??F« q?«ËË ¨±≤¥¥ ÂU??F?« ÊUJOM?Ëb« Ê√ b?FÐË ÆÁdB?Ž w wDÝ—√ YŠUÐË rKF? dN?ý√ u¼Ë ¨d?O³J« ”uðd?³√ ÂU??F« U??OUD¹≈ v?≈ œU??Ž ¨f¹—UÐË U??O½uu?? w Xu?« iFÐ U??uð vC?? vKŽ œd?K W??ö??)«ò WÐU??²J W??OU??²« f?L?)«  «u?M« ”d??Ë ¨±≤µπ ÂU??F?« wË ÆV²?? U??? r¼√ u¼Ë ¨åSumma

contra Gentiles

5ł—U??)«

V² U?L åW?Oðu¼ö« Wö?)«ò dšü« w?Ozd« tÐU²? nOQð √bÐ ±≤∂∂ U?NÐ ÁœË“ w²« uDÝ—√ U?HR? s d?O¦? vKŽ U?ŠËd?ý  «uM« Ác¼ w WO½U½uO« s  ULłdð l

William of Moerbeke

tJЗu rOË tI¹b

ÀöŁ ÂU√ YO?Š ¨f¹—UÐ v≈ Èdš√ …d? qŠ— ±≤∂π ÂUF« wË Æ…dýU?³ wDÝ—_« ÁU&ö W?¹œUF 5(« p– w f¹—UÐ W?FU?ł X½UË Æ «uMÝ s¹œułu*« 5¹býd« l jЫËd« iF³Ð wŠu¹ ÊU t½_ ÊUJOMËb« bMŽ v≈ »d?????√ X½U????? œuK?)« v≈ b?????ý— sЫ …d?E½ Ê√ U?M¹√— b?????IË Æ„U?M¼ sË ¨uDÝ—_ ¡uÝ d¹c½ «c¼ ÊU?Ë ÆWO×O?*« W¹dEM« v≈ UNM uDÝ—√ bË ÆU?NKUF? s W¹býd« ¡«—ü« W?Š«“ù özU¼ «bN?ł Uuð ‰cÐ b?I rŁ ÁUMF?? ÊU? —U??B?²½« u¼Ë ¨U??Uð U?ŠU??$ ÁU?&ô« «c¼ w? Áœu?N??ł  “d?Š√

269


»dG« WLJŠ sLŁ ÊU? u v²?Š ¨w×?O?*« u¼ö?« Wb?š w u?DÝ—√ vKŽ WEU?;« U?uð œU??Ž ±≤∑≤ ÂU?F« wË ¨W??OK_« ’u?B?M« iFÐ sŽ wK??²« p– ÆÊuO fK− v≈ tI¹dÞ w u¼Ë 5²MÝ bFÐ  U YOŠ ¨UOUD¹≈ v≈ ÂU?F« wH? ÆU?F??Ý«Ë U?«d?²?Ž« wH?KH« t?³¼c?? V?²?« U? ÊU?Žd?ÝË XË b?FÐË ¨W??O½UJOMËb« W?I?¹dDK wL?Ýd« V¼c?*« u¼ t½√ sKŽ√ ±≥∞π V¼c* s?Jð r U0—Ë U???¹b?? U??uð rÝ— ¨±≥≤≥ ÂU??F« w? Í√ ¨d??O??B?? Ád???OŁQð U???NÐ wŠu¹ w?²« W???O??L¼_« p?Kð ¨W???O??H???KH« W???N???łu« s ¨U???uð w W?OL?²?Š WI¹d?DÐ Ub?I? W{Ëd?H? t−zU?²½ Ê√ tÐu?OŽ sL? Æw¹—U?²« Íc« t¹eM« œd?−?²« p?– UM¼ b?$ ô UM½√ Í√ ÆW?O?×?O?*« …b?O?I?F« —UÞ≈ Í√ v≈ U½œu?Ið ÊQÐ W?−?×K `L?¹ YO?Š ¨ÊuÞö?√Ë ◊«d?I?Ý bMŽ Áb?$ åWö?)«ò V² w X{d?Ž w²« Èd³J« V¼«c*« Ê√ d?Ož Æ¡U?A½ ÁU&« U?N?O? ÷d?Fð ¨wKI?F« b?N?'« s W?L??{ ÕËd? ¨Èd?š√ W?N?ł s ¨w¼ vKŽ U???uð ÕËd??ý w? U??√ ¨·U??B?½≈Ë Õu??{uÐ U??L?z«œ W??{—U??F???²*« ¡«—ü« U? “ËU?−?²?¹ d?√ u¼Ë ¨uDÝ—_ U?I?O?œ U??O?– «c?O?LKð d?NE?¹ t½S? ¨uDÝ—√ t???LK?F??? rN?ML???{Ë ¨t???O?KŽ 5I?ÐU???« s b????Š«Ë Í√ sŽ ‰U???I¹ Ê√ s?J1 ÊU q?FHUÐË ¨åwJzö*« rU?F«ò t½uL?¹ ÁËdU?F ÊU? bIË ©”uðd?³√® ÆULKFË ôuÝ— ¨UË— WOM v≈ W³MUÐ ¨wM¹u_« Uuð ŸU????³ð√ s 5?IÐU????« 5O?ðu¼ö« b?MŽ ¨qI?M«Ë q?I???F« W????OzU?MŁ X½U???? XŁb?ŠQ? W¹ËUu?²« U?√ ¨V¼c*« p– sŽ W?ł—U?š ¨…b¹b'« W?O½uÞö?_« WO½uÞö_« X½U bIË Æ…b¹b'« WO½uÞö_« W¹dEM« b{ U¹dJ UÐöI½« qIM Ë√ ¨ UOze'«Ë  UOKJ« 5Ð ¨œułu« ‰U?− w WOzUM¦Ð ‰uIð …b¹b'« s j³?N¹Ë b?Š«uUÐ √b?³¹ ¨œu?łuK U?ł—b?²? ö?Kð „UM¼ Ê≈ ‚œ√ …—U?³?FÐ —u?³?Ž r²¹Ë ¨œu?łu« YO?Š s v½œ_« w¼ w²« ¨ U?Oze?'« v≈ q¦*« ‰ö?š ©”ułuK«® W?LKJ« o¹dÞ sŽ ¨U? u×½ vKŽ  U?Oze'«Ë  UOKJ?« 5Ð …uN« Æ”UM« l«Ë v≈ »d??√ W?GKÐ tMŽ U½d??³?Ž u U?U9 ôu?I?F?? Ëb?³¹ Í√— u¼Ë v≈ …—U?ýû UN?«b?²?Ý« sJL*« s sJË ¨U?UŽ v?MF ÿU?Hú Ê_ p– W¹dE½ b?$ ¨œułu« w W?OzUM¦« W¹dEM« Ác¼ V½U?ł v≈Ë ÆWOze?ł ¡UO?ý√

270


WOÝ—b*« Wd(« w W?Obł w¼ W?dF*« w W?I¹dÞ t¹b qIŽ „UMN? ÆWd?F*« w …b?Šu vKŽ ≠ Èd¹ –≈ ¨U?U9 p– fJŽ vKŽ d?_« ÊS? Uuð b?MŽ U√ ¨”U?Ý_« «c¼ sË ¨U¼b?ŠË U?Oze?'« w sLJ?¹ U/≈ œu?łu« Ê√ ≠ uDÝ—√ W?I¹dÞ U?N½√ vKŽ  U?Oze?'« q³?IÔð U —b?IÐË ÆU? W?I¹dDÐ tK« œu?łË vKŽ ‰b?²?¹ ◊U³M²Ý« 5?OKIF« WËU× qÐU?I w UO³¹d& Í√d« «c?¼ ÊuJ¹ ¨ÂUš …œU v≈ …b??Šu?? …dE?MÐ Ác??š√ l U??uð nu?? Ê√ d??O??ž ÆqI??F?UÐ  U??Oze??'« s¹—b???B?? ÷d??²???H¹ –≈ ¨W??d???F*« Ê«b??O??? w W??OzU?MŁ v≈ ÍœR¹ ¨œu???łu« ¨”«u??(« WÐd?& s Ád?J …œU? b??L?²??¹ Íc« qI??F« U?L??NË√ ∫W??d?F??LK sJ¹ r ¡wý qIF« w błu¹ ô t½≈ ‰u?Ið …—uNA WOÝ—b? WGO „UM¼Ë wŠu« ¨qI?F« v≈ W?U?{ùUÐ „UM¼ sJË ÆW?O??(« WÐd?−?²« w q³? s W?d??F? bu¹ qI??F« Ê√ 5Š vKŽË ÆW?d??F?LK ö??I?²??? «—b?B? t??H?uÐ sŽ U??U9 b??F?³ð —u??√ „UMN?? ÆÊU1ùUÐ ”UM« œËe?¹ wŠu« ÊS? ¨W??OKI??Ž Ác¼ v≈Ë ÆwŠu?« s t?O?łu?²?Ð ô≈ U?N?«—œ≈ v≈ qO??³?Ý ôË ¨qI?F« ‰ËU?M²? w²« ÊU1ù« ÊU?—√ q¦? ¨WOM¹b?« …bO?I?F« w WMO?F qzU?? wL²M?ð W¾?H« œU?F*«Ë ¨YF?³?«Ë ¨tû W?OŁö?¦« W?F?O??³D« p– qO?³? sË ¨rN??H« “ËU?−?²ð s vË_« W?K¼uK n?AJ²¹ b?? ÊU?? Ê≈Ë ¨t?K« œu??łË Ê√ d??O??ž ¨w?×??O??*« ¨W?OKI?Ž Wœ√ o¹dÞ sŽ U?Obł t?OKŽ s¼d?³¹ Ê√ U?C¹√ sJ1 ¨wŠu« ‰ö?š —bI?³ p– vKŽË ÆW?OCI« Ác¼  U?³Łù …œbF²*«  ôËU?;« wðQð UM¼ sË wKIŽ —«u?Š ¡«dł≈ sJ1 ¨WOKIF« W?'UFLK WKÐU …b?OIF« ∆œU³? ÊuJð U …b?O?Šu?« WKO?Ýu« u¼ wŠu?« ÊS? p– «b?Ž U?L??O? U?√ Æ5MR*« d??O?ž l Wd?F*« Í—bB? lCð ô W¹ËUu?²« Ê√ vKŽ Æ—uM« W¹ƒ— v≈ UMÐ ÍœRð w²« q³?? “ô ÊU1ù« Ê√ Èdð –≈ ¨…«ËU??*« Âb?? vKŽ ¨d??_« W¹U?N?½ w ¨s¹c¼ Ê√ q³?? ”UM« s?R¹ Ê√ s bÐ ö?? ÆW??OKI??F« W??d??F*« o?¹dÞ w d??O??« qI?F« ozU?IŠ Ê√ s? ržd« vKŽ t½_ p– ÆqI?FUÐ ‰ôb?²?Ýô« «uF?OD²?¹ vKŽ ÆqI½ Ë√ wŠË WQ UNð«– w w¼ UNO≈ wF?« WQ ÊS ¨WKI² qIM« ozU??I?Š Ê_ p– ÆdÞU?? s? uKð ô ÂöJ« w W??I¹dD« Ác¼ Ê√ 5Ð wM¹u??_« dE½ w ÷—U??Fð b??łu¹ ô t½√ s ržd« v?KŽË ¨W?OÞU??³?²??Ž«

271


»dG« WLJŠ U?L?NM? ö? ÊS? ¨ u¼ö«Ë W?H?K?H« 5Ð œU?Cð ô rŁ sË ¨qI?M«Ë qI?F« qI????F« W???ŽUD?²???Ý« w Êu?J¹ YO????×??? ¨d???šü« Âb¼ v?≈ l«u« w? ÍœR¹ ÆfJFUÐ fJF«Ë WłU(« vKŽ «bz«“ qIM« ÊuJ¹ ¨l«u« l qUF²« l«u« w r?IM?¹ t½√ d?c²?½ Ê√ wG?³MO? ¨ u¼öUÐ oKF?²¹ U?L?O? U?√ w Y×??³¹ Íc?« ¨wF?O??³D?«  u¼öUÐ vL??¹ U?? ôË√ „UMN?? ¨5L???? U???Ë ¨vË_«  U???d???;«Ë ¨vË_« q?KFU???  U???Žu???{u??? —UÞ≈ w åt?K«ò sL??{ ×b¹ Ê√ sJ?1Ë ¨ U?O??NùUÐ u?DÝ—√ t??O?L??¹ U?? «c¼Ë ÆU??N??NÐU??ý sJ1 U UC¹√ l{Ë b ¨UO×O tHuÐ ¨wM¹u_« Ê√ dOž ¨UI¹eOU²O*« U?NO≈ q?B½ w²« —u_« ô≈ Z?UF¹ ô Íc« ¨ÍbzU?I?F«  u¼öUÐ t?²?OL?ð W???O??×???O???*« »U??²??? nu??? v≈ W???O½UŁ bðd?¹ UM¼ u¼Ë Æq?IM« Ë√ wŠu?UÐ ÂuL?F« tłË vKŽ b¹R¹ Uuð Ê√ Ëb?³¹ Íc« ¨5DžË√ Uu?Bš ¨qz«Ë_« ‚UD½ “ËU???−??²ð —u???√ qF??H?UÐ Ác¼Ë Æ’ö???)«Ë wNù« nD?K« w Á¡«—¬ ÕË— sŽ U?U9 V?¹d?ž ÍbzU?I?F«  u¼ö?« ÊS? ‰U?(« W?F?O?³D?ÐË ÆqI?F« ÆuDÝ—√ bMŽ t UNÐUA U¾Oý b$ ôË ¨W1bI« WHKH« Ê√ v≈ wM¹u?_« U?u??²Ð Èœ√ Íc« u¼ wðu¼ö« d?BM?F« «c¼ ÊU? b?IË Ê√ d?c½ s×M ÆWL?N WQ? w wI?¹eO?U²?O*« t³¼c? w uDÝ—√ “ËU−?²¹ UM?K W??Oze??'« ¡U??O?ý_« U??√ Æœd??−??²?? Í—U??L??F0 t??³??ý√ ÊU? u?DÝ—√ t≈ …œU*« pc?Ë ¨V?×? „UM¼ U?N½_ ¨œu?łu« U?N?O≈ V?M½ Ê√ v≈ s¹dDC? ¡wA«Ë ¨œułË q l³M tK« ÊS wM¹u?_« bMŽ U√ ÆUNM XKJý w²« ÂU)« o¹dDÐ U?≈ ¨bL?²?F¹ Áœu?łË w uN? ¨U?{dŽ ô≈ œu?łuUÐ nB?²¹ ô w¼UM²*« WGK« d³FðË ÆtK« w¼Ë ¨…—ËdCUÐ błuð WIOI?Š vKŽ ¨dýU³ dOž Ë√ dýU³ ¨w¼ ¡wA« WO¼UL Æœułu«Ë WO¼U*« wu?NH ‰öš s p– sŽ WOÝ—b*« kH u??N? œu?łu« U??√ Æ¡wA« t½uJ¹ U?? w¼Ë ¨W?H?? ¨‰U?L?łù« t??łË vKŽ ÊS l³DU?ÐË Æ¡wA« ÊuJ¹ tÐ U t½√ Í√ ¨szU? ¡wA« Ê√ WIO?IŠ v≈ d?OA¹ Ê√ sJ1 œu???łu« ôË W??O¼U*« ô t?½√ vMF0 ¨Ê«b?¹d??& U??F?? 5E?HK« s¹c¼ œułËË W?O¼U ”u?LK*« ¡wAK ÊuJ¹ ‰«u?Š_« q wË Ætð«cÐ öI?²? ÊuJ¹ ÆULNMOÐ eOOL²Ð wŠuð W¹uG ozUIŠ „UM¼ Ê√ dOž ÆUF

272


WOÝ—b*« Wd(« © ® U?bMŽ * Frege t?−¹d? U?N?O≈ `?LK¹ w²« WDIM« w¼ U??NMO?FÐ Ác¼Ë

WQ U√ ¨«bŠ«Ë ô«RÝ dO¦¹ WLK Í√ vMFL Æ…—Uýù«Ë vMF*« 5Ð eO1 WQ?? wN? W?LKJ« pKð t?OKŽ o³DMð Ÿu?{u? qF?HUÐ „UM¼ ÊU? «–≈ U? WO¼U?Ë «œułË WO¼UM²*« ¡U?Oýú Ê≈ ‰UI¹ «cJ¼Ë Æ·ö?²šô« q WHK²? ÁbŠË tK«Ë Æ5²KBHM l³DUÐ U½uJð r Ê≈Ë ¨5ðeOL² 5²LÝ ULNHuÐ Æœułu«Ë WO¼U*« 5Ð wŽu{u ·ö²š« tO błu¹ ô Íc« u¼ w¼UM?²*« œu?łu?*« ÊQÐ WKzU??I« W??O??I¹e?O??U??²??O*« W¹dEM« Ê√ k?ŠöMË 5¼«dÐ s YU¦« ÊU¼d³« v≈ ÍœRð w²« w¼ ¨ÁdOž vKŽ ÁœułË nu²¹ s t?O? √b?³½ Íc« ÊU¼d?³« u¼Ë ¨åW?Oðu¼ö« W?ö?)«ò w tK« œu?łË Ê√ wMF¹ U?2 ¨wH?²??ðË d??NEð ¡U??O??ý_« Ê√ w¼ W¹œU??Ž W?O??³¹d??& W?F??«Ë ÊU¼d³« d?L²¹Ë ÆW?LKJ« ÁcN wBB?²« vMF*UÐ ¨U³?ł«Ë fO U¼œułË Æ«œu?łu? t??O? œu?F¹ ô XË t?OK?Ž wðQ¹ ¡U?O?ý_« s ŸuM?« «c¼ Ê≈ özU? tO? błu¹ sJ¹ r X?Ë „UM¼ ÊU t½√ bÐ ö? pc d_« ÊU? «–≈ sJË œu?łu? ¡wý „UM¼ ÊuJ¹ ô√ w¼ p– vKŽ Vðd?²ð w²« W?−?O?²M«Ë ¨¡wý ö ¨tH½ vKŽ œułu« wHC¹ Ê√ sŽ «ełUŽ ÁUM² ¡wý Í√ «œU ¨Êü« ÆtK« u¼ ¨œułu« Vł«Ë œułu WLŁ ÊuJ¹ Ê√ Ê–≈ bÐ l³DUÐ U?NË√ ≠ W?−(« Ác?¼ vKŽ UI?OKFð W?F?CÐ ÂbI½ Ê√ b?O?H*« sË Ë√ qOKFð v≈ t?öÞ≈ vKŽ ÃU?²×¹ ¨„UM¼ ¡wý Í√ œu?łË ÊQÐ rKð U?N½√ u¼ «c?NÐ qI½ r? uË ¨W¹ËU?u?²« U?I¹e?O?U?²??O*« w W?O??Oz— WDI½ p?KðË Æd¹d?³ð b???F?Ð ¡wý Í√ ‰u???? sJ√ U?* ≠ qF????HUÐ u?DÝ—√ tÐ q?I¹ r Íc?« ≠ Í√d« W?−(« w UMÞUÐ U?H?F{ U½b?łË W?bI*« Ác?NÐ ôb?ł UMLKÝ «–≈ sJË ¨p– XË w «œu?łu ÊuJ¹ ô ÁUM²? ¡wý Í√ Ê≈ ‰uI« Ê≈ –≈ ¨W?²U?N²? UNKF?−¹ Æ¡wý Í√ tO błu¹ sJ¹ r XË „UM¼ ÊU t½≈ ‰uI« tMŽ ÂeK¹ ô ¨U …u?I« W¹dEM?Ð œu?łu«Ë W?O¼U*« `KDB? wM?¹u?_« U?uð rŽb¹Ë ÊUJ?≈ W??O?¼U*U??? ¨W??O?DÝ—_« ©oI???×???²« Ë√® qF???H«Ë ©ÊU?Jù« Ë√® WO¼UM²*« ¡UOý_« w błu¹ «cJ¼Ë ¨i× oI% œułu«Ë ¨i× ¨©±π≤µ ≠ ±∏¥∏® wU(« Êd?I« s ¡ełË w{U*« ÊdI« w ‘U?Ž w½U*√ wIDMË w{U¹— rUŽ

(*)

Æ[rłd²*«] »U²J« nR ÁU&« vKŽ rN*« ÁdOŁQð t ÊUË

273


»dG« WLJŠ ¨U?? W??OKŽU?? W??Ý—U2 u¼ ¡wA?« œu?łu?? ÆU??Lz«œ s?¹c¼ s Z¹e?? ÊuJð Ê√ ¨ÁUM?²? Ÿu??{u? Í√ v≈ W??³?MU?Ð ¨wG?³M¹ W??OKŽU??H« Ác¼Ë Ædš¬ ¡wý s …bL² lÐUÞ l«u?« w U?L??NK tK?« œu?łË vK?Ž w½U?¦«Ë ‰Ë_« Êö??Ob« U??√ WKŽË ¨„dײ dOž „d× œułË vKŽ w?M¹u_« ‰b²¹ ULNOH ÆwDÝ—√ v≈ Ud;« Ë√ qKF« qKð WUײݫ WUŠ q w U{d²H ¨WuKF dOž eJðdð w?²« W?b?I?*« Âb¼ v≈ WÞU???³Ð ÍœR¹ «c¼ Ê√ d??O?ž ÆW¹U?N?½ ô U? ÏWKŽ WKŽ q?J X½U? «–S? ∫W?O½U??¦« W?−?(« ö?¦?? c?šQMK ÆW?−?(« U??N?OKŽ XO WKŽ „UM?¼ Ê≈ tH½ Êü« w ‰u?I½ Ê√ sJL*« dOž s ÊU? ¨Èdš√ Ê√ d?c?½ Ê√ wG?³M?¹ sJË ¨iUMð ¨WÞU???³Ð ¨«c?¼ Ê≈ –≈ ¨Èd?š√ WKŽ U??N VU?Fð ÁbMŽ WQ?*U? ¨ÊU?e« w q?KF« qÝö?Ý w Y×?³¹ ô wM¹u?_« u??×½ vKŽ ¨WE?×K« Ác¼ w Èd??š_« vKŽ U¼«b??Š≈ b??L?²??Fð YO??×Ð qK?FK nI?« ÊuJ¹ UMN ¨nI?« w ·UDš s W?IKF WKKÝ  U?IKŠ t³?A¹ Í√ s W???IKF??? W??IK?Š fO t½_ ¨Wu?KF*« d???O??ž WK?F« Ë√ vË_« WK?F« u¼ v≈ qK?²« i— v≈ u?Žb¹ ‰u?I?F? V³?Ý W?LŁ fO sJË ¨d?š¬ ¡wý WK?K?? ÆiUMð v?≈ wC??H¹ ô√ u¼ b??Š«Ë ◊d??AÐ p?–Ë ¨W¹U??N½ ô U?? U?N??O? U0 ¨b?Š«u« v?≈ qBðË d?H?B?« vKŽ b¹eð w²« W¹—c??'« œ«b?Ž_« WUŠ w? U√ ƉË√ uC?Ž UN fOK p?– lË ¨WO¼UM²? ô ¨tH?½ bŠ«u« Í√ Ê_ p– ÆU???N??ŠdÞ v²???Š 5F??²¹ ô q?K??²« W?Q???? ÊS?? W???d??(« ¨VuË fL?ý ULN½Q?Ë ¨dšü« ‰uŠ U?L¼ö Ê«—Ëb¹ 5ЖU?−² 5L?ł ÆW¹UN½ ô U v≈ u×M« «c¼ vKŽ ÊöE¹ œu??łuÐ ·«d??²??Žô« s? √b??³??O?? tK« œu??łË v?KŽ lЫd« qO?b« U??√ «c¼ Ê≈ ‰u???I¹ rŁ ¨W???O¼UM?²*« ¡U??O???ý_« w ‰U???LJK W???HK²?????  U???ł—œ d?OA¹ fU?)« qOb« ÊS? ¨«d?Oš√Ë Æ‰U?LJ« ÂUð szU? œu?łË ÷d²?H¹ Ê_ ¨U W¹Už u×½ WNłu Ëb³ð WFO³D« w WO(« dOž ¡UOý_« Ê√ v≈ sŽ ×U??š qI?Ž œu?łË v?KŽ qOœ «c¼Ë ¨ÂUEM?« s Ÿu½ Áœu?¹ rU??F« ÊuJð Ê√ q?O?×??²??*« s «œU?? ¨u??×M« «c?¼ vKŽ tðU¹U??ž v³?Kð ¨rU??F«

274


WOÝ—b*« Wd(« W−?(UÐ vLð w²« ¨W−(« Ác¼ ÆU?Nð«– w U¹Už …bU'« ¡U?Oýú qOKFð œU??−¹≈ …—Ëd?{ ÷d?²?Hð ¨rO?L??B?²«Ë rOEM²« ÊU¼d?Ð Ë√ W?OzU?G« –≈ ¨wIDM? V³?Ý t b?łu¹ ô ÷«d??²?ô« «c¼ Ê√ b?R*« s?Ë ÆÂUEMK ¨ÂUEM« Âb?F? d?O??H?²Ð VUD?½ Ê√ t??H½ —«b?I*UÐ UMI??Š s ÊuJ¹ b? włuuD?½_« qOb« U??√ ÆœU?C*« o?¹dD« w W??−?(« d??O??ð czbMŽË tC— bI ¨q³? s tMŽ UMŁb% Íc«Ë ¨rK½√ f¹bI« tÐ ‰U Íc« »U?³?Ý_ ô WOKL?Ž »U?³?Ý_ tC?— t½√ V¹d?G« s ÊU? Ê≈Ë ¨wM¹u?_« ¨ÁUM² wU²UÐË ¨‚uK qIŽ Í√ vKŽ qOײ*« s ÊU ULK ¨WOIDM u?×M« «c¼ vKŽ j?³M²?¹ Ê√ ‰U?;« sL? ¨W?O?Nù« W?O¼U*UÐ jO?×¹ Ê√ Æt²O¼U tOKŽ ÍuDMð Íc« ¨ÁœułË Áœu??łË w U?−??bM ÊU?? …b¹b??'« W?O?½uÞö?_« t?≈ Ê√ 5Š vKŽË ¨b−²? dOž rEŽ√ s¼UJÐ t³ý√ vM¹u_« t≈ ÊS? ¨U u×½ vKŽ rUFUÐ ·U?Ë_« qJÐ l²?L?²?¹ t½S? nu« «c?NÐË Æ U?uK<« rU??Ž vKŽ ld?²¹ Ê≈Ë ¨ÁœułË œd?− sŽ U“ô b?F¹ d√ u¼Ë ¨WO¼U?M² ô Wł—bÐ W?OÐU−¹ù« qIF?« Ê_ ¨WO³KÝ U?UË√ ô≈ Ÿu?{u*« «c¼ sŽ ‰uI½ Ê√ lOD²?½ ô UM ÆwÐU−¹≈ n¹dFð v≈ ‰uu« sŽ ełUŽ w¼UM²*« ¨W?C??NM« d?B?Ž v²??Š wH?KH« Ê«b??O*« vKŽ uDÝ—√ dD?O?Ý «cJ¼Ë d??B??Ž ¡U?ł U??b?MŽË ÆvM¹u??_« U??uð U??N??F?{Ë w?²« W??G?O??B« w? sJË v²??Š Ë√ uD?Ý—√ rOU??Fð u¼ d??B??F?« p– t??C??— U?? sJ¹ r? ¨W??C??NM« dEM« «b²Ý« w W¾O«  «œUF« s WŽuL− ÊU U —bIÐ ¨wM¹u_« ÆwI¹eOU²O*« qQ²«Ë qQ²« qÐUI w WO³¹d−²« WÝ«—b« WOL¼√ b√ bI sJOÐ dłË— U√ 5¦???ŠU???³« WK?KÝ s? «b??Š«Ë «c?¼ sJOÐ d???łË— ÊU???Ë ¨wI?¹e??O???U???²???O*« d??OJH??²?« VOU??Ý√ —U??O??N½« ¡bÐ v≈ r?¼d??OŁQð Èœ√ s¹c« ÊU?J??O??½d??H« rË ¨vM¹u?_« U?u??² «d?U?F? ÊU? b?Ë ÆvDÝu« —u?B?F?« w bzU?« ¡UMÐ —uDð w²« fÝ_« l{Ë 5Š u?N ƉU?Š ÍQÐ  u¼ö U{—U?F sJ¹ Âb¼ v≈ ·b?N¹ sJ¹ r ¨bF?Ð UL?O W?¦¹b(«  U¼U?&ô« s b¹e? UN?OKŽ

275


»dG« WLJŠ vK?Ž ÂU??Ž t???łuÐ ‚b???B¹ «c¼Ë ÆW???O???ŠËd« —u???_« w W?????O?MJ« WD?KÝ Êd??I« qz«Ë√Ë d??A?Ž YU??¦« Êd??I« d??š«Ë√ w ÊUJ??O??½d?H« s?¹dJH*« qI??F« WKJA?? U??NÐ «u?'U??Ž w²« W??I¹dD« ÊS?? p– lË Æd??A??Ž lЫd« ÆvDÝu« —uBF« —UON½UÐ XK−Ž b ÊU1ù«Ë wŠu«Ë qIF« Ê√ ¨qOK cM U½d– UL ¨Èd¹ ÍËUu²« V¼c*« ÊU dEM« «ËœUŽ√ ÊUJO½dH« ¡UL?KF« sJË ÆUOö²¹Ë öš«b²¹ Ê√ sJ1 ÊUË Æ5MŁô« 5Ð `{Ë√ ‚—«u sŽ Êu¦×³¹ «Ëcš√Ë ¨Ÿu{u*« «c¼ w u¼ ÊU1ù« Ê«b???O??Ë qI??F« Ê«b???O?? 5Ð lÞU??I?« qB??H« s r?N??b¼ W????H????KH?« vK?Ž ÁœU???L????²????Ž« s `?O????×???B?« ÁUM?F0 u¼ö?« d¹d????% s WHKH« d¹d?% v≈ ¨tð«– Xu« w ¨Èœ√ «c¼ sJË ÆWOJOÝöJ« v≈ d??(« wF??« V?ŠU??B¹ Ê√ bÐ ôË ÆW??Oðu¼ö?«  U¹U??GK Ÿu??C??)« Ó ¨ÊUJ?O½dH« b?√ bË ÆwLK?F« Y׳« vKŽ Ï·uJŽ wH?KH« dEM« p– vMF ÊUË ÆÈd?š√ …d …b¹b'« WO½uÞö_« d?OŁQð ¨’Uš tłuÐ lÞU?I« qB?H« `³?√ 5(« p– cMË Æ U?O?{U¹d« W?Ý«—œ lO?−?Að W?H??KH«Ë rKF« nJ¹ Ê√ w?C?²?I¹ ÊU1ù« Ê«b?O?? sŽ wKI?F« Y?×?³K vK?Ž wG???³M¹ ÊU??? sJË ÆÊU?1ù« bzU???I??Ž l? Ÿ«d?? w? ‰u??šb?« sŽ w²« s?¹œU??O*« w gU?Mð ô bzU??I??Ž s?KF¹ t½√ wŽb?¹ ô√ Á—ËbÐ ÊU1ù« «c¼ Ê√ vKŽ ÆU??L?N?Oð«ËcÐ ö??I?²?¹ Ê√ W??H?KH«Ë rKF?« U?N?O? lO?D²?¹ p– v²?Š Àb?×¹ ÊU U2 …b?Š b?ý√  UŽ«d?B U?Ëdþ TO?N¹ l{u« rN?UJŠ√ ÊË—b?B¹ ÊU1ù« vKŽ ÊuB¹d?(« ÊU? «–≈ t½_ p– Æ5(« ÂeK¹ d?√ «c¼ ÊS ¨ÊU1ù« ‚UD½ w q?šbð ô UN½√ `C?²¹ qzU? w s X???O ÷—√ w W??d??F??? rN??{u??š Ë√ ¨r?NÐU??×??½« …—Ëd???{ tMŽ ô≈ tö??I???²??ÝUÐ ÿU??H???²??Šô« lOD?²??¹ ô wŠu?« ÊS?? «cJ¼Ë ÆrN???I??Š ”UM« lOD²¹ W?I¹dD« ÁcNÐË ÆWOb'« qzU?*« ÷uš sŽ ŸUM²ôUÐ Xu« w? rNM q Èb Êu?J¹Ë ¨wLKF?« Y×??³K rNðU??O??Š «u??ÝdJ¹ Ê√ «u??H??F?{« b?? 5¹ËU??u??²« Ê√ l«u«Ë Æ’U??)« wN?ù« Áb?I??²??F?? tð«– sŽ dEM« iG?Ð ¨tK« œu?łË  U?³Ł≈ «uËU?Š U?bMŽ wðu¼ö« r¼e?d?

276


WOÝ—b*« Wd(« ÊU1ù« W??O??ŠU?½ s wMF¹ «c?¼Ë ÆU??Nð«– 5¼«d??³« ÕU???$ Âb??Ž WQ???? ¨U??? vM?F0 ¨ÕËdK? Ê√Ë ¨jI??? o³D?Mð ô qI???F?« d???O¹U???F??? Ê√ wM?¹b« Æ¡UAð U* ¡ôuUÐ s¹bð Ê√ w W¹d(« Ê≈Ë ¨±≤π¥ v²??Š ±≤±¥ s ¨Ëb??³¹ U?? vKŽ ¨sJO?Ð d?łË— ‘U??Ž b??I V²?«Ë ¨f¹—UÐË œ—uH?√ w ”—œ bË ¨s¹b?R dO?ž ÊU¹—U?²« ÊU »d??F« W??H??Ýö??H« W??I¹dÞ v?KŽ ¨rKF« ŸËd?? qJ?Ð W??O?Žu??Ýu?? W??d??F?? s «bÐ b??I? ÆW?¹ËU?u??²K t??²?{—U??F? w? U?×¹d?? ÊU? b??Ë Æ5IÐU??« w W??−?Š t½Q??Ë uDÝ—√ s?Ž vM¹u?_« U??uð V²J?¹ Ê√ ÁdE½ w V¹d??G« sJ1 ô U???L??łd??²?« Ê_ p– Ætð¡«d?? l?OD²???¹ ô t½√ l ¨t??Žu???{u?? ¨uDÝ—√ W?O?L¼√ l?L? ¨p– sŽ ö?C?Ë ÆU?N?OKŽ œU?L??²?Žô« Ë√ U?NÐ ‚uŁu« ÊU?? w²« ¨ U??O??{U¹d« U??NË√ ¨W??O??L¼√ tM?Ž qIð ô Èd??š√ ¡U??O??ý√ „UM¼ Q−K½ Ê√ UMOKF? …b¹bł WdF? »U²« UM¾?ý «–≈ U√ ÆÊu¹ËUu²« U?NKN−¹ sË Æ¡U??b???I« d??O¼U??A?? t?U?? U?? v≈ bðd?½ Ê√ s ôbÐ WÐd??−???²« v≈ ‰b????'« w? l³????²?*« wÞU????³?M²????Ýô« Z?NM*« r?łU????N¹ U?* sJ?OÐ Ê√ k?Šö*« wJ bÐ ôË ÆU?O?U? fO ZzU?²?M« ’ö??²?Ý« Ê√ b?√ qÐ ¨tð«c wÝ—b*« ÆWÐd−²« —U³²šô bLBð Ê√ s WFMI ZzU²M« Ác¼ ÊuJð UN³ŠU vKŽ …b¹b'« ¡«—ü« Ác¼ VK& Ê√ wFO³D« s ÊU bIË œ—u?H??√ s sJOÐ b?FÐÔ√ «cJ¼Ë Æ…b?O?IF?« WO?d?×Ð 5J?L?²*« j?Ý b?UI« vuð ±≤∂µ ÂU?F« wË Æf¹—UÐ v≈ U?OHM qŠ—Ë ¨±≤µ∑ ÂU?F« pu?? Èœ w?łò u¼Ë ¨«d??²K$≈ w? oÐU??« ©U?ÐU??³« »ËbM® w?u??Ýd« v≈ «dE½Ë ÆlЫd« XMLOK rÝUÐ W¹uÐU³« VBM åGuy

de Foulques

U??B??K tM? VKÞ b??I?? ¨«c¼ Íe??OK$ù« rK?F« qł— ¡«—PÐ t??U??L??²¼« s ržd« vKŽ ¨±≤∂∏ ÂUF« hK*« «c¼ qFHUÐ sJOÐ ÂbË ¨t²HKH ¨»U??Šd??²UÐ s?JOÐ ¡«—¬ UÐU??³« v?IKð b??Ë Æw½UJ??O???½d?? dEŠ œu??łË ¨t?H½ ÂU?F« w U? UÐU³« Ê√ d?O?ž Æœ—uH?√ v?≈ …œuFUÐ t `L?ÝË ÂU??F« wË Æw?G??³M¹ U2 «—c??Š q√ W??I?¹dDÐ ·d??B??²¹ s?JOÐ d??L??²??Ý«Ë Ætz«—¬ Õd???ý v≈ Ád??O??ž s?¹d??O??¦?? l? wŽœË ¨vLE?Ž W½«œ≈ s¹œ√ ±≤∑∑

277


»dG« WLJŠ ÆU?³½c?? U?N?O? ÁËb??łË w²« WQ?*« w¼ U?? j³?CUÐ ·Ëd??F*« s fOË ÂUF« ô≈ t?Š«dÝ oKD¹ rË ¨s−?« w UU?Ž dAŽ W?Lš v?C tMJË Æ5²MÝ bFÐ U rŁ ¨±≤π≤ UNK ©±≥∞∏ ≠ ±≤∑∞ u×½®

Duns Scotus

fðuJÝ e½œ WOBý U√

w «uC?ŽË ¨tL?Ý« wŠu¹ UL? U¹bMK²JÝ√ ÊU b?Ë Æd³?√ WO?HK W?OL¼√ U?LKF? `³?√ YO?Š œ—u?H?√ w ”—œ b?Ë ÆW?O½UJ?O?½d?H« W?I¹dD« w f¹—b??²UÐ ÂU?? b?F?Ð U?L??O?Ë ÆÁd??L??Ž s s¹d?A??F«Ë W??¦U??¦« w u¼Ë `³?√ fðuJ?Ý e½œ b¹ vKŽË Æ…d?O?š_« Ác¼ w U?Ë ¨U?O?½uu?Ë f¹—UÐ ¨ÍuDM¹ «c¼ Ê√ 5Š vKŽË ÆU?Šu?{Ë bý√ ÊU1ù«Ë qI?F« 5Ð ‚UI?A½ô« ‰ö?I?²?Ýô«Ë W?¹d?(« sL?C¹ t½S? ¨qI??F« ‰U?: oO?O?Cð vK?Ž ¨W?N?ł s ‰U??I¹ Ê√ sJ1 U0 h²??¹ Íc« ¨ u¼ö?« œu?F¹ ô –≈ Æ5K?U? 5O??Nù« WLNK?²*« …bOH*«  «bI?²F*« s WŽuL?− ËbG¹ qÐ ¨UOKI?Ž ULKŽ ¨tK« sŽ vKŽ ¨tK« œu?łË v?KŽ U?uð Wœ√ fðuJÝ i— ÕËd?« Ác?NÐË ÆwŠu« s ¨5D?žË√ Wœ√ i— q¦*UÐË ÆWO?(« WÐd−?²« vKŽ eJðdð U?N½√ ”UÝ√ W?−??(«Ë ÊU¼d?³?« ÊU? U*Ë ÆwNù« —u?M« vKŽ U? b??Š v≈ b?L??²?Fð U??N½_ ¨d?šü« bF?³?²¹ W?H?KH«Ë  u¼ö« s q ÊU?Ë ¨WH?KH« v≈ ÊU?OL?²M¹ sJ¹ r t½S? Èd?š√ WN?ł sË Æ5D?žË√ Wœ√ q³I¹ Ê√ lO?D²¹ ô t½S? vK?Ž ¨t WK?Ž ô Íc« œu???łu?*« …dJ v?KŽ wM?³*« wK?I???F« q?Ob« i?d¹ rK½√ ÊU¼d³ «d¹u% t²IOIŠ w ÊU «c¼ Ê√ l«u«Ë ÆUMOÝ sЫ WI¹dÞ ¡U??O??ý_« o?¹dÞ sŽ WMJ?2 ÊuJð ô tK« W???d??F?? Ê√ d??O??ž ¨vłu?uD½_« …œ«—ù« vKŽ b??L?²??Fð w²«Ë ¨÷—U??Ž œu?łË ô≈ U??N ÊuJ¹ ô w²« W??uK<« d?c½ UMKFË ÆUN?²O¼U? tð«– u¼ ¡UO?ý_« œułË Ê√ w¼ W?IO?I(U? ¨WO?Nù« n¹dFð w wM?¹u_« bMŽ Âb?²Ô¹ WO¼U*«Ë œu?łu« 5Ð bO?Šu²« «c¼ Ê√ nK²?ð  U??O¼U*« Ác¼ ÊS? rŁ sË ¨ U??O¼U*UÐ ÊuJð U/≈ W?d??F*U? ÆtK« ÆtK« ·dF½ Ê√ lOD²½ ô UMœU ¨wNù« qIF« w …œułu*« —UJ_« sŽ u¼ U? vKŽ œd? q qF−¹ U? ÊS? ¨s¹bŠu?²? œułu«Ë W?O¼U*« X½U? U*Ë p–Ë ¨…—u?B« u¼ ÊuJ?¹ Ê√ wG?³M¹ qÐ ¨…œU*« u¼ ÊuJ?¹ Ê√ sJ1 ô ¨t?OKŽ

278


WOÝ—b*« Wd(« e½œ b?MŽ —u????B?« Ê√ s r?žd« v?KŽË ÆwM?¹u????_« ‰U???? U???? f?JŽ v?KŽ sJL*« sL? ÆWKU? WO?½uÞö√ W?O?F«uÐ ‰u?I¹ ô t½S? ¨W¹d¼u?ł fðuJÝ e?OL?²ð ô Ác¼ Ê√ d?O?ž ¨bŠ«u?« œdH« w W?ŽuM²? …—u? „UM¼ ÊuJð Ê√ ÆqI² u×½ vKŽ U¼œułuÐ ‰uI« qOײ¹ YO×Ð ¨W¹—u WI¹dDÐ ô≈ e½œ Èd¹ pcJ ¨WONù« …œ«—ù« w sLJð U/≈ UOKF« …—bI« Ê√ ULË …œ«—ù« …u??? s?L???CðË Æq?I???F« r?J% w²?« w¼ ¨ÊU????½ù« w ¨…œ«—ù« Ê√ Æt??¦??×??³¹ Íc« Ÿu??{u*UÐ b??O??I??²¹ qI??F« Ê√ 5Š v?KŽ ¨rN??²¹d??Š d??A??³K ¨ÁUM?²??? u¼ U0 ô≈ j?O???% Ê√ lO?D²???ð ô …œ«—ù« Ê√ p?– vKŽ V?ðd???²¹Ë ÆW¹d??(« wG?K¹ u??N?? rŁ sË ¨U¹—Ëd??{ «d??√ ÁU?M²??ô szU?? œu??łË «œU?? À«dð l v?ýU??L??²?ð U/≈ …—Ëd??C« q?ÐU??I?? w? W¹d??(« …dJ? Ê√ l«u«Ë W¹u? …«œ√ ÊUJ?O?½d?H« 5¦?ŠU?³« Íb¹√ w X×?³?√ b?Ë Æ5D?žË√ czbMF ¨rUFK WO“_« 5½«uIUÐ bOI dOž tK« ÊU «–≈ t½_ p– ÆpAK ÆUC¹√ t½QAÐ ÁbI²F½ ULO pA« sJL*« s ÊuJ¹ b ¡U?LKŽ rEŽ√ u¼Ë

William of Occam wU?Ë_«

ÂU?OË ‰U?L?Ž√ wË

bË bË Æ«c¼ s v²Š UdDð bý√ UO³¹d& U³¼c b$ ¨ÊUJO½dH« 5U??F« 5Ð U?? XË w

Swrrey

Íd??Ý W??FÞU??I?? s ¨ÂU??Ë√ …b?KÐ w

Áƒ«—¬ X½U U*Ë Æf?¹—UÐ w rŁ œ—uH?√ w rKŽË ”—œË ¨±≥∞∞Ë ±≤∏∞ w d?_« tO≈ —b? bI? ¨…bO?IF« W?Od?Š vKŽ U b?Š v≈ Xłdš b? VA½ ¨ «uM?Ý lЗ√ b?FÐË ÆÊu??OMO?√ w? UÐU?³« ÂU??√ ‰u?¦*UÐ ±≥≤¥ ÂU??F« UÐU?³« ÊU?? b?IË Æs¹d?A??F«Ë w½U?¦« UMŠu?¹ UÐU?³« 5ÐË tMO?Ð d?š¬ ·ö?š W?dD²? W?HzUÞ r¼Ë ¨å Spirituals 5O½U?ŠËd«ò vKŽ t?³C?ž ÂU?ł VB¹ vKŽ t²FD Íc« b?NF« cšQð X½U ¨ÊUJ?O½dH« WI¹dÞ sŽ WŽd?H² Xu« iF?Ð cM c?HÔ½ b?? ÊU?Ë Æb??'« c?šQ? d??I?H«Ë b¼e?UÐ U?N???H½ W¹—u??B« W?O?JK*UÐ t??³?łu0 U?ÐU?³« k?H?²??×¹ ¨UDÝË ö??Š sL??C?²¹ ‚U??Hð« w pN??²½« b?? ‚U??Hðô« «c¼ Ê√ d??O??ž ¨ÊUJ??O??½d?H« W??HzU?Þ  UJK²??L* ÊUË ÆW¹uÐU³« WDK« ¡UCŽ_« iFÐ Èb%Ë ¨tMŽ Àbײ½ Íc« Xu« ¨Cesena UMOOý s qOzUOË ¨«ËœUÐ s

279

Marsiglio

uOKOÝ—UË ¨ÂUË√


»dG« WLJŠ n w? WŁö???¦« ¡ôR¼ ÊU??? ¨W???O?½UJ???O???½d???H?« W???I¹dD« b?zU??? u¼Ë rN½√ r?NEŠ s??Š sË .±≥≤∏ ÂU??F« W???OM?J« s «ËœdD ¨s¹œd??L??²*« —uÞ«d?³?ù« ◊öÐ w W¹U?L?(« «Ëb?łËË ¨Êu?OMO?√ s? —«d?H« s «uMJ9 ÆaO½uO w f¹u ¨f¹uK U?UM «—uÞ«d³?≈ UÐU³« b½U?Ý ¨5ðuI« 5Ð Ÿ«d?B« ‰öšË W??L??Nð U?ÐU??³« v≈ t??łË ÊQÐ «c¼ œd??? ¨W????OMJ« s d???O??š_« «c¼ œdÞË h?ý w —uÞ«d?³?ù« b?łËË ÆÂU?Ž wM f?K−? o¹dÞ sŽ W?IÞd?N« dE½ W?N?łË sŽ ŸU?bK œ«b?F?²?Ýô« W?³¼√ vKŽ ¨W?−?(« Íu? U?³ðU? ÂU?Ë√ b?Ë Æt UNKH?J¹ dO?š_« «c¼ ÊU? w²« W¹UL?(« qÐU?I w? p–Ë ¨tH?OKŠ tÝU?LG½«Ë UÐU?³« UN?O rłU¼ w²« UÐU²?J« iFÐ ÍeOK$ù« rU?F« ⁄U w q?þ ÂU???Ë√ sJ?Ë ¨±≥¥∑ ÂU???F?« f¹u  U????Ë ÆW¹u????O½b« —u????_« w

.±≥¥π

ÂUF« w wuð Ê√ v≈ aO½uO

ÂU?Ë√ o¹b? u¼Ë ©±≥¥≤ ≠ ±≤∑∞® «ËœUÐ s u?OKO?Ý—U? ÊU? b?IË iFÐ ÷d?Ž b?Ë ¨U??N??H½ …u?IUÐ UÐU??³K U?{—U?F? ¨vHM?*« w t?I?O?—Ë W????????O?M?e?«Ë W????????O????????ŠËd?« 5?²D?K??« r?OE?M?ð s?Ž W????????¦?¹b????????(« ¡«—ü« WOIO?I(« …œUO« ÊuJð Ê√ wG³M¹ 5²U?(« U²K wH ÆULNðU?UB²š«Ë ¨WO?³F?ý UÐU²½U?Ð WUF« fU?:« qOJAð wG³M¹Ë ÆW?O³?FA« WO?³Kžú d???«Ë_« —«b???≈ t???I???Š s Êu?J¹ Íc« u?¼ Áb???ŠË fK:« «c?¼ q¦???Ë ¡«eł „UM¼ ÊuJ¹ Ê√ bÐ ô WU(« Ác¼ w v²?ŠË ¨WOMJ« s œdDUÐ d??O?¹U??F?? lC?ð Ê√ U??N o×?¹ w²« U¼b???ŠË w¼ fU??:« Ác¼Ë ÆÍu???O½œ ÆWËb« ÊËR?ý w qšb²?ð ô√ UN wG?³MO? W?OMJ« U?√ ¨.uI« s¹b?²« r Ê≈Ë ¨b??O?FÐ b?Š v?≈ u?OKO??Ý—U0 wÝU?O??« ÂU?Ë√ d??OJHð dŁQð b??IË Æ·dD²« s b(« «c¼ v≈ qB¹ —UÝ U2 bFÐ√ w³¹d−²« V¼c*« o¹dÞ w ÂU?Ë√ WHK  —UÝ bIË 5Ð qB t½√ l ¨ uJÝ e½œ Ê_ p– ÆÊUJO½dH« s dš¬ dJH Í√ Ë√ b¹e¹ —bIÐ UEH?²× p– l qþ b ¨w?KIF« dOJH²« Ê«b?O 5ÐË tK« U?I¹eO?U?²O?LK U¹œU?F ÊUJ? ÂUË√ U?√ ÆW¹b?OKI²« U?I¹e?OU?²?O*« s hIM¹

280


WOÝ—b*« Wd(« Íc« ŸuM« p– s ¨WUF« U?OłuuD½_« Ê√ t¹√— wH Æj)« ‰uÞ vKŽ ¡U?O?ý_U? ÆU??U9 WKO?×?²??? ¨U?L?N?ŽU?³ð√Ë uDÝ—√Ë Êu?Þö?√ Èb Áb?& Ê√ sJ1 w²« U¼b?ŠË w?¼Ë ¨W?O?I?O?I?(« U¼b?ŠË w¼ ¨W?Oze?'« ¨W¹œd?H« UM½√ p– vMF?Ë Æ…dýU³? WOMO?I¹ Wd?F0 U½œËeð WÐd−?² UŽu?{u ÊuJð t?HRð Íc« r?C« “UN?'« p– U½b?O?H¹ sK ¨œu?łuK «dO??Hð U½œ—√ «–≈ ‰u?? d???H½ Ê√ wG?³?M¹ vMF*« «c??NÐË Æ¡wý w W??ODÝ—_« U??I¹e?O??U?²??O*« t?O?? Âb???²?ð Ê√ sJ1 U??L?O? d??O?¦J?« Âb??²??½ Ê√ Y³?F« s?ò ∫ÂU?Ë√ ∫‰u?Ið w‡‡?²« ¨…d‡‡‡N?ý l‡?ÝË_« ¨Èd?š_« t?²?LK ”U?Ý√ u¼ «c?¼Ë ¨åqOKI« ÆåW?łU(« t?O≈ u?Žbð U “ËU?−²¹ b?Š v≈ U½U?OJ« s —U?¦ù« wG?³M¹ ôò ·dFð X?׳√ b?I ¨tðUÐU?² w œdð ô W?LKJ« Ác¼ Ê√ s ržd« vKŽË —u?B« w¼ U¼b?B?I?¹ w²«  U½U?OJ« ÊS? l³DU?ÐË ÆåÂU?Ë√ 5JÝò rÝUÐ lË ÆW¹b?OKI?²« U?I¹e?OU?²?O*« tÐ r²?Nð X½U? U2 ÆU?N?NÐUý U?Ë d¼«u?'«Ë U??ÝU???Ý√ Êu??L??²???N¹ «u½U?? s?¹c« ¨W??I???Šö« —u??B??F?« ÍdJH?? ÊS??? p– vH??{√ u??×½ vK?Ž W?G??O??B« Ác?¼ «Ëd??? b?? ¨wL?KF« ZNM*«  ö?JA0 «c?N U?I?Ë ¨ÂUË√ 5JÝ `?³√ b?I? ÆU? b?Š v≈ UH?K²? U?FÐUÞ U?N?OKŽ vMF0® d?¼UE*« kH?Š W?O?KL?Ž w œU?B??²?ö U?U?Ž «d??NE ¨d?O???H?²« Ê√ Y³?F« sL? ¨·U? jOÐ d?O??Hð „UM¼ ÊU? «–S Æ©d?¼«uE« dO??Hð ÆbIF dOHð sŽ Y׳½ t½QÐ ·d?²Ž« ¨Íœd? u¼ U v≈ wL?²M¹ U/≈ œułu« Ê√ ÂU?Ë√ bO?Qð lË W?U?F« Wd?F*« s ÏŸu½ ¨ÿU?H_« w Y×?³¹ Íc« ¨oDM?*« ‰U−? w b?łu¹ w ‰U?(« w?¼ U?L? ¨d?ýU??³? „«—œ≈ WQ??? X?O W??d?F*« Ác¼ Æw½U??F*UÐ U?? Ê√ sL??C¹ U? „U?M¼ fOK p– s?Ž ö?C??Ë Æb¹d??& w¼ qÐ ¨œ«d??_« UOLÝ« ÂUË√ ÊU «cJ¼Ë ÆU¾Oý tHuÐ œułË t u×M« «c¼ vKŽ tO≈ UMKË …«œ√ ¨oOb« vDÝ—_« vMF*UÐ ¨oDM*« bF¹ Ê√ s bÐ ö Æj)« ‰uÞ vKŽ ¡«—¬ w l?Ýu??²?¹ ÂU??Ë√ b???$ U?M¼Ë ÆÿU???H_« vMF?0 h²???¹ u¼Ë ¨W???OE?H ÊU ”u?O²¹uÐ Ê≈ qÐ ¨d?AŽ ÍœU?(« ÊdI« v≈ 5L?²M*« 5IÐU« 5O?LÝô« ÆÿUH_« vKŽ VBMð uDÝ—√  ôuI Ê√ q³ s b√ b

281


»dG« WLJŠ Æs¼cK X×Ð ÃU?²½ VÞU?²« w Wb?²?*« ÿUH_« Ë√ rO¼U?H*« Ê≈ UöŽ Ë√  U?OK vLð UN½S ¨ÿU?H√ w XGO b ÊuJ?ð ô U —bIÐË wJË ÆWO?ŠöD«  UöŽ w¼ w²« ¨U?Nð«– ÿUH_« qÐUI? w ¨WOF?O³Þ jK)« Âb?Ž vKŽ ’d?×½ Ê√ wG?³M¹ ¨W?FM?²2 ZzU?²½ v≈ ‰u?u« VM−?²½ rKJ²½ U?bMF ¨ U?LKJÐ W?IKF²*«  «—U?³F«Ë ¡U?O?ýQÐ WIKF?²*«  «—U³?F« 5Ð  «– UþUH√ W?b²*« ÿUH_« vL?ð ¨rKF« ‰UŠ w UL? ¨¡UOý_« sŽ ¨oDM*« w? ‰U?(« w¼ U?L?? ¨ U?LK?J« sŽ rKJ²½ 5Š U??√ ƉË√ b?B??I? ¨W?−?Š Ë√ ‰«bł Í√ w ¨r?N*« sË ÆÊUŁ b?BI?  «– ÊuJð ÿU?H_« ÊS? Ác¼ «b???²?ÝUÐË Æt???H½ b?B?I?*« U?N ÿU?H_« l?O?L?ł Ê√ s b??Q?²½ Ê√ åwKò kHK« Ê≈ ‰uIM vL?Ý_« nu*« sŽ d³F½ Ê√ lOD²½ ¨ U?H¹dF²« w r¼Ë ¨‰Ë√ «b?B?I t? Ê√ ÊËbI?²?F?O Êu?O?F?«u« U?√ ÆÊUŁ bB?I? Ë–  U?OKJ« …dJ i— w ÂU?Ë√ l W?¹ËUu?²« oH?²ð UM?¼Ë ÆQDš vKŽ p– q³?  U??OKJ« œu?łuÐ ·«d?²??Žô« w ÊUMŁô« oH?²¹ U??L? ¨¡U?O?ý√ U?N??H?uÐ v≈ ö√ lłdð W?GO? w¼Ë ¨wNù« qIF« w «—UJ√ U?NHuÐ ¨¡U?Oý_« Ê√ È√— vM¹u?_« U?uð Ê√ 5?Š vKŽ sJË Æq³? s UM¹√— U??L? ¨UMO?Ý sЫ WO?C U¼¬— ÂU?Ë√ ÊS ¨qI?FUÐ U¼b?O¹Qð sJ1 WO?I¹eO?U²?O W?IOI?Š Ác¼ U???√ ÆwKI???F« Ê«b???O*« sŽ U¼b???FÐ√ p?cÐË ¨tÐ ’U???)« vMF?*UÐ W??O?ðu¼ô sJ1 ô tK« œu?łu? ÆjI? ÊU1≈ W?Q? ÂU?Ë√ dE?½ w ÊUJ  u¼ö« id¹Ë ¨fðuJÝ e½œ s? bFÐ√ d?O?¹ UM¼ u¼Ë ÆwKI?F« ÊU¼d?³UÐ tðU?³Ł≈ WÐd??−??²?UÐ tK« ·d??F?¹ Ê√ sJ1 ô pc?? ÆwM?¹u??_« id¹ U??L?? r?K½√ Ê≈ qÐ ¨wKI?F« U½“U?N?ł o¹dÞ sŽ t½Q?AÐ ¡wý  U?³Ł≈ sJ1 ôË ¨W?O?(« pKð w? ‰U?(« p?c??Ë ¨ÊU1ù« vKŽ b??L??²??F¹ tðU??H??Ë tKUÐ œU??I??²??Žô« fHM« œuKšË ÀuU?¦UÐ WIKF?²*« WOM¹b«  «b?I²?F*« s WKUJ« WŽu?L:« ÆUNNÐUý UË oK)«Ë dO?ž ÆvMF*« «cNÐ U?UJý ÊU t½QÐ ÂUË√ nu?¹ Ê√ sJL*« sL Ê–≈Ë ‰U?− Áb¹b?×?²Ð t½√ `O?× ÆU?MR sJ¹ r? t½QÐ œUI?²?Žô« QD)« s Ê√ qL?Ž b W?Oðu¼ö«Ë W?OI¹e?OU?²?O*« Vz«uA« s oDM?LK Ád¹d%Ë qI?F«

282


WOÝ—b*« Wd(« w t½√ dO?ž ¨wLKF« Y׳« w …œb−?²*« œuN'« lO?−Að qł√ s «dO?¦ s Ÿu½ qJ? t?O?Ž«d?B?? vKŽ U?Šu?²??H? ÊU1ù« Ê«b?O? „d?ð tð«– Xu« Á—UJ√ vK?Ž ¡UMÐ —uD²ð Ê√ »d??G??²?*« s s?J¹ r pc Æ◊d??H*« ‰U?O??)« ÊUË Æb¹b?'« w½uÞö_« À«d²« v≈ …d?O¦ Õ«u½ w bðdð W?Ou W?dŠ ¨©±≥≤∑ ≠ ±≤∂∞®

Meister Eckhart —U?N?≈ d?²¹U? u¼ U?N?OK¦2 d?N?ý√

«dE½Ë Æ…bO?IF« WOd?Š UU9 q¼U−²ð tðU?¹dE½ X½U wJOMËœ V¼«— u¼Ë dDš s ¨W?OL?Ýd« WO?MJ« dE½ w ¨q√ fO ·uB?²*« dDš Ê√ v≈ XMK?ŽÔ√ b?? —U??N??≈ rOU??Fð ÊS?? ¨tM? b??ý√ sJ¹ r Ê≈ ¨—d??×??²*« d?JH*«

.±≥≤π

ÂUF« w UH¹b&

w Áb????$ Íc« p– u¼ j?O???Ýu« d?JH« V?d??? rEŽ√ ÊU???? U0—Ë U¹b?O?uJ?« t?O? V²? Íc« Xu« wH?? Æ©±≥≤± ≠ ±≤∂µ® w²½«œ ‰U?L?Ž√ t¹b b?$ s×M Ɖ«Ëe« w √b?Ð b vD?Ýu« —uB?F« X½U? ¨W?O?Nù« ¡U???O????Šù« p– v≈ b?ðdð ¨tðË—– W?DI½ “ËU???& r?U???Ž v≈ ÆW?KU???ý …d?E½

Guelfs

nK¹u'« w²ŽUL?ł Ÿ«d v«Ë ¨wM¹u_« bMŽ rOEF« wDÝ—_«

sË ÆW???OUD¹ù« Êb?*« ‰Ëœ w d??L??²???Ý« Íc«

Ghibellines

wMO?K³??'«Ë

lÝ«Ë ÂU*≈ vKŽ ÊU UL ¨wM¹u_« U?uð ‰ULŽ√ √d b w²½«œ Ê√ `{«u« W??OJO??ÝöJ« W??U??I??¦UÐË ¨Ád??B?Ž w? ÂU?F« w?U?I??¦« ◊U??AM« d?¼UE0 w W??ŠU?²?? U??U?I??¦« Ác¼ W??d?F?? X½U?? U? —b??IÐ ¨ÊU??Ëd«Ë ÊU½u??OK ¨WM'«Ë dND*«Ë rO?×'« d³Ž WKŠ— W?ONù« U¹bOuJ« UM Ëb?³ðË ¨ÁdBŽ …—u vKŽ ¨jO?Ýu« dJHK öU?ý U{dŽ WKŠd« Ác¼ ‰ö?š b$ UMJË ¨±≥∞≤ ÂU?F« t?½—uK tðbKÐ s w²½«œ vH?½ bË Æ «—U?ý≈Ë  «œ«dD²?Ý« Íc« w½b*« Ÿ«d?B« ‰öš rJ(« vKŽ œu?« nK¹u'« vu?²Ý« U?bMŽ  UŽ«dB« Ác¼ s dO¦ d– œ—Ë bË ÆWUM²*« ·«dÞ_« 5Ð wN²M¹ ô V¹d?I« a¹—U?²« lzU?u ÷d?Ž t?F?Ë ¨W?ONù« U?¹bO?uJ« w W?O?ÝU?O?« w ÊU????? w²?½«œ Ê√ v≈ «dE?½Ë ÆÀ«b????Š_« Ác?¼ v≈  œ√ w?²« ¨b????N?????F« —uÞ«d?³ùUÐ »U?−Žù« b¹b?ý ÊU b?I ¨5O?MOK³'« —U?B½√ s tL?OL? U?ł–u?/ ¨W?F?Ý«u?« t?²?U??IŁË VŠd« t??I?QÐ ¨ÊU?? Íc« ¨w½U?¦« p?¹—œd?

283


»dG« WLJŠ s b??Š«Ë w²½«œ Ê√ l?«u«Ë Æd??ŽU??A« Áb¹d¹ U??L?? —uÞ«d??³??û U??OU??¦?? V³?« sJ¹ r «c¼ Ê√ d?O?ž ÆwÐd?G« »œ_« w? WKOKI« Èd?³J« ¡U?L?Ý_« W??GK?« ⁄U?? t½√ p– s? r¼_« Æ…d??N??A?UÐ «d¹b??ł t?KF??ł Íc« b???O??Šu« …d ‰Ë_ UN²ŽUD²Ý« w ÊU WO*UŽ W?OÐœ√ …«œ√ UNM qFł YO×Ð WO³FA« X½U?? U???LMOÐË ÆW??O?K;« W??−??NK?« U??ö??²??š« “ËU??−???²ð d??O¹U??F??? lCð Ê√ X׳√ ¨WLN*« Ác¼ ÍœRð w²« U¼bŠË w¼ ¨5(« p– v²Š ¨WOMOðö« ‰u?I« sJ1Ë ÆwÐœ_« qL?F« v≈ W?³?MUÐ d?O³?F?²K WKO?ÝË Êü« W?OUD¹ù« 5(« p– cM «bł ö?OK ô≈ dOG?²ð r ¨WG w¼ YO?Š s ¨WOUD¹ù« Ê≈ v≈ W?OUD¹ù« W?GK« w dF?AK vË_«  U¹«b?³« lłdðË Æ«c¼ UMu¹ v²?Š p¹—œd?? —uÞ«d?³??ù« d¹“Ë

Pietro dellaVigna UM ôœ Ëd??²??OÐ d??ŽU??A«

œb?Ž 5Ð s qC?√ t bÐ w²« W?−?NK« vI?²½« b?I? w²½«œ U?√ Æw½U?¦« WOÐœ_« WGK« UNu?Š bOýË ¨WO½UJÝu²« WOK;« t²?−N w¼Ë ¨ U−NK« s Ë√ wU??F?« ÊU??K« —uDð ¨U???³¹d??Ið tð«– Xu?« wË ÆW??¦¹b??(« U??O?UD¹ù XuÐ w²½«œ bFÐ dÝuAð ‘UŽ bË Æ«d²K$≈Ë UO½U*√Ë U½d w w³FA« ‰Ë√ ÊU?Ë ÆdO?B?IUÐ fO Xu W?OMOðô XKþ rK?F« WG Ê√ d?O?ž ¨d?OB? sJ¹ U* WU?(« Ác¼ w v²?ŠË ¨ —UJ¹œ u¼ WOK;« t?²G?KÐ V²J¹ ·uKO? Z¹—b?²UÐ —u¼b²ð W?OMOðö«  c?š√Ë ÆWd?H²?  U?³ÝUM w ô≈ U?NÐ V²J¹ 5Ð dO?³F?²K UDOÝË UN?HuÐ d?AŽ lÝU²« Êd?I« qz«Ë√ w XH²?š« v²Š WGK« X׳?√ ¨s¹dAF« ÊdI« v²?Š dAŽ lÐU« ÊdI?« cMË Æ5HI¦*« U?LMO?Ð ¨W?U?I?¦« Ê«b??O? w w*U?F« q?«u?²« W?L?N?0 lKDCð W?O??½d?H« ÆUNK× q% U½dBŽ w W¹eOK$ù«  cš√ W¹uI« W¹—uÞ«d?³ù« WDKK «d?OB½ ¨wÝUO?« ÁdJ w ¨w²½«œ ÊU U¼–u??H½ s «d?O??³? «—b?  b??I? b? W?¹—uÞ«d?³?ù« t??O? X½U?? XË w ¨œu?F? w «d?²K?$≈Ë U?½d? ‰U?¦?√ s W?O?u?I« ‰Ëb?« X½U?Ë ÆlÝ«u« …dE½ Ê√ v≈ «dE½Ë ÆÈ—«u²ð WO*UF« W¹—uÞ«d³ù« …dJ  cš√ 5Š vKŽ d?O?OG?²« «c¼ ÊS? ÆjO?Ýu« d?B?F« v≈ »d?√ UN?u?L?Ž w X½U? w²½«œ „—œ√ b? ÊU?? uË ÆU?L?N?? ÁdE½ w sJ?¹ r wÝU?O??« qI?¦« e??d? w

284


WOÝ—b*« Wd(« XË w W??¦¹b?Š WËœ v≈ U??OUD¹≈ —uD?²ð Ê√ ezU?'« s ÊU?J ¨t?²?O??L¼√ W¹—uÞ«d??³??≈ WËb .b??I« À«d??²« Ê√ p– vMF?? fOË Æd??O??¦JÐ »d??√ b??F¹ r? d??B??F« Ê√ d??_« w? U?? qË ¨U¹«e?? t s?Jð r ¡wý q? rCð W?b?FM W?OÝU?O?« w²½«œ U¹dE½ X?Kþ Ê√ p– W−?O?²½ X½U?Ë Æt?Lzö¹ ÆWOKLF« WÝUO« Ê«bO w WOL¼_« l{uÐ WIKF?²*« W{—U?F«  öJA*« iFÐ WONù« U¹b?OuJ« sL?C²ðË —U?³? Ê√ Èd¹ u??N? ÆW?O?L¼√  «– d?O??ž UM Ëb?³ð  öJA? w?¼Ë ¨¡U?b?I« 5OMŁË œd?−?? «Ëb?F¹ ô√ wG?³M¹ W1b?I?« W?OJO?ÝöJ« —u?B??F« W?H?Ýö? ¡UMŁ å5?—U??F« b??O??Ýò uDÝ—√ o?×??²??¹Ë ÆÍbÐ_« »«c??F?« Êu??I??×??²??¹ 5O?×?O? «u½u?J¹ r W?HÝö?H« ¡ôR¼ Ê√ b?R*« sL? p– lË ÆU?U?š W??H?Ýö??HU?? ÆjÝË qŠ sŽ w²?½«œ Y×?³?¹ «cJ¼Ë Æ«Ëb??L?F ] ¹Ô r?Ë U?L??N½_ u¼ qF?HUÐ «c¼Ë ¨rO?×?'« Êu?I?×?²?¹ ¨Êu?OMŁË r¼ YO?Š s ¨Êu?b?_« t??³??ý√ u¼ ¨r?N U??U??š UM— „U?M¼ Ê√ d??O??ž Æt??O?? r¼b??$ Íc?« ÊUJ*« …b?U??'« …b?O?I??F« œu?O? ÊS?? «cJ¼Ë ÆVO?¾?? ÊUJ jÝË „—U?³?? nNJÐ b¹b??% ÊQÐ d??F??A¹ VðU?J« ÊU?? YO??×Ð …u??I« s 5?(« p– w X½U?? u¼ w{U*« w 5?O?×?O?*« d?O?ž W?H?Ýö?H« —U?³? t?I?×??²?¹ Íc« ÊUJ*« ÆWOIOIŠ WKJA U??N??ËU???? s r?žd« vKŽ ¨v?DÝu« —u??B??F« …U??O??Š X?½U?? b??I ¨5F? e?d? —UÞ≈ w bu¹ ¡d*U? ¨U¼d¼u?ł w W?LEM ¨U?NðU?«d?šË wÝU?O?« ÊU?OJ«Ë Æt?O≈ wL²?M¹ Íc« wŽUDù« b?O?K ¡ôuUÐ s¹b¹Ë Æ¡wý U¼d?OG¹ Ê√ sJ1 ô V?ð«d v≈ W?IM W?I¹dDÐ Vðd?Ë rI? Ê«b??O?? w? b??OU??I??²« Ác?¼ Âb¼ vKŽ ÂU???Ë√Ë u??OKO??Ý—U?? q?L??Ž b??Ë ‰Ë_« —b??B*« w¼Ë ¨W??O?ŠËd« WD?K« sŽ U??√ ÆW?O??ÝU??O?« W?¹dEM« q×??L?C¹ √bÐ U¼d??OŁQð ÊS? ¨”U?M« W¹d?Š  b??O? w²« ·ËU??<« pK² Æ…b?U??'« bzU?I??F« sŽ ¡UMG??²?Ýô« ÊUJ?SÐ œU?I??²?Žô« œU?Ý Ê√ œd??−0 u¼ «c¼ Ê√ b??R*« s sJË ¨ÂU?Ë√ Áb??B? U? «c¼ Êu?J¹ Ê√ sJ1ôË ÊU? b?IK ¨5×KB?*« vKŽ b?FÐ U?L?O? t?L?OU?Fð t?²?Ý—U? Íc« d?OŁQ?²«

285


»dG« WLJŠ ¨5O?Ý—b*« s ÁdO?ž bŠ«Ë Í_ Ád¹b?Ið ‚u?H¹ «d¹bIð ÂU?Ë_ sJ¹ dŁu sJð r?K ÆW?H??OMF?« ôu?×??²« Ác??N dŁ√ Í√ w²½«œ Èb? d?NE?¹ ô sJË qÐ ¨WOMJK wL?Ýd« j)« sŽ ÃËdš Í√ vKŽ WOM³ UÐU³K t?²{—UF ’UB²š« w qšbð X½U qzU w WOMJ« qšbð v≈ lłdð X½U XBKIð b?? X½U? UÐU?³« WD?KÝ Ê√ s ržd« vKŽ sJ?Ë Æ—uÞ«d?³?ù« Ê√ w½U*√ —uÞ«d??³??≈ Í√ lÝË w b??F¹ r t½S?? ¨w²½«œ ÂU¹√ w «d??O?¦?? UÐU³« dI qI½ UbMŽ ¨±≥∞π ÂUF« bFÐË ¨UOUD¹≈ w t²DKÐ kH²×¹ `³√Ë ¨U?½d pK b¹ w …«œ√ ÊuJ¹ œUJ¹ UÐU³« `³√ ¨Êu?OMO√ v≈ U??√ ¨U??O½U*√Ë U???½d?? 5Ð U??Ž«d?? —uÞ«d??³??ù«Ë U?ÐU??³« 5Ð ·ö??)« `³?√ UbMŽË W?O½U*_« W¹—uÞ«d³?ù« n v≈  “U×½≈ b?I «d?²K$≈ «bÐ ¨±≥∞∏ ÂU??F« w «—uÞ«d??³?≈ ¨Ã—u??³?L????u d?O??√ ¨lÐU??« ÍdM¼ w²½«œ tÐ v?MGðË ¨Èd?š√ …d? U¼«u?? b?O?F?²??ð b? W¹—uÞ«d??³?ù« ÊQ?Ë ržd« vKF? ÆUO?²?ËË UB?U½ ÊU ÍdM¼ ÕU?$ Ê√ d?Ož ¨«c?IM tH?uÐ bOQð sŽ e?−Ž ¨±≥±≤ ÂUF« UË— w t−¹u²ðË U?OUD¹≈ v≈ tHŠ“ s w²?½«œ U??√ ¨w?U??²?« ÂU???F« w  U???Ë ¨t???½—uK?Ë wuÐU½ ¡«“≈ t???²D?KÝ

.±≥≤±

ÂUF« UMO«— w UOHM UL

U?NðdDOÝ s? «—b W?OM?J« bI? ¨W?O³?FA«  U?GK« ÷u?N½ lË Àb??Š tð«– X?u« wË ¨rKF?«Ë W??H??KH?« w W??OK?I??F« WDA?½_« vKŽ v≈ U??O??−¹—b?ð qI??²½«Ë U??OUD¹≈ w? √bÐ ¨Íu??O½b« »œú q?zU¼ d??−??Hð ¨pA« ÕË— s —b?IÐ UÐu?×?B? ¨Y×?³« ‰U?− ŸU?ð« Èœ√Ë Æ‰U?L?A« sŽ ”UM« ÊU?¼–√ œU?FÐ≈ v?≈ ¨qI?F«Ë ÊU?1ù« 5Ð …u?−??H« sŽ U??&U½Ë 5??% «uËU??×?¹ Ê√ rN??LKŽË ¨rU??F?« «c¼ v≈ wL??²M?ð ô w²« —u??_«  √bÐ b X½U  U¼U&ô« Ác¼ q ¨q_« vKŽ U¼d?OOGð Ë√ ¨rNŽU{Ë√ r w?²½«œ sJ?Ë Æd???A????Ž lЫd« Êd????I« s ‰Ë_« n?BM« w? nAJ?²ð d??B??Ž v≈ ¨¡«—u« v?≈ U??ÝU??Ý√ dEMð t?½u??O??Ž X½U?? U/≈Ë ¨U??NÐ Q??³?M²¹ YO?Š s r??²¹ vDÝu« —u?B?F« r?U?Ž ÊU? U?LMOÐË ¨w½U??¦« p¹—œd? v≈ XN?&« W?C?NM« d?B?Ž w …b¹b?'« Èu?I« ÊS? ¨W¹e?d*UÐ √b?³*«

286


WOÝ—b*« Wd(« …dJ Ê√ Ëb???³¹ sJË Æj?O??Ýu« lL??²???−??LK b??Šu?*« ¡UM³« ‚u?Þ d???? Ê≈Ë ¨«c¼ U½d?BŽ w Èd?š√ …d —u?NE« v≈ œu?Fð b w*U?F« rJ(« ÆWHK² »U³Ý√ v≈ UFł«— p– ÊU ¨l¹d??Ý —u¼bð s d??A??Ž lЫd« Êd??I« w UÐU??³« WDKÝ X?½U?Ž b??I l Ÿ«d?B« w Èu??_« u¼ t½√ X³Ł√ rEŽ_« d?³?(« Ê√ s r?žd« vKF? w rJ?×??²ð Ê√ W????O?MJ« vKŽ q?N??« s b??F?¹ r t½S?? ¨W¹—u?Þ«d??³??ù« vKŽ U²KB WOMJ« s œdDUÐ b¹b?N²« nOÝ ¡UIÐ≈ o¹dÞ sŽ U¼U¹UŽ— W?ONù« —u?_« w d?OJH²« vK?Ž ÊËdÝU?−²¹ ”U?M« √bÐË ÆULz«œ rN?Ý˃— vKŽ W?O?ŠËd«Ë W¹uMF*« U?NðdDO?Ý b?I? b? W¹uÐU?³« X½U?Ë ¨rN??H½QÐ dO?ž UF «u½U ”UM« d?O¼ULłË „uK*« Ê√ 5Š vKŽ ¨5¦?ŠU³«Ë s¹dJH*« uŁu?F?³ rN?OKŽ U?N?{dH¹ ÊU? w²« W?L??C« ‰«u_« ¡«d?ł s 5ŠUðd? r UN½√ s ržd« vKŽ ¨—uK³²ð  √bÐ b X½U  U¼U&ô« Ác¼ q ÆUÐU³« UÐU??³« Ê≈ qÐ ÆÊd?I?« W¹«bÐ bMŽ wMK?Ž Ÿ«d? qJý c??šQð  √bÐ b?? sJð Ê«uMŽ q?L?×¹ Íc?« t?u??Ýd?? w b??√ ¨sU??¦«

Boniface

wAðU??H??O½uÐ

XMÝu?½√ VUD “ËU???−??²¹ b??Š v≈ W?¹uÐU??³« WD?K« å”b??I?*« b??Š«u«ò b?Š«Ë Í_ tO? `L¹ ÆåqOÐu¹ò WM?Ý ±≥∞∞ ÂUF« sKŽ√ b?I ¨tð«– YU?¦« Ê√ 5Š vKŽË ÆWKU? WF²? tH½ l²1 ÊQÐ Z×K? UË— bB?I¹ ÁU¹UŽ— s vKŽ U?C¹√ bŽU?Ý b?I ¨UÐU?³K W?O?ŠËd« WDK« b?OQð v≈ Èœ√ b? «c¼ ÊUJÝ ¡«dŁ≈ sŽ ö??C? ¨t?²M¹e??š v≈ ‰U*« s W?L???{ U?O?L?? W?U?{≈ W¹u?O½b?«  U?łU?(« W¹U?ŽdÐ j?³ðdð W?O?u?O?« rNðU?O?Š X½U?? s¹c« ¨U?Ë— ¨UUŽ 5?Lš bFÐ —dJ²¹ Ê√ tF? —dIð «bŠ qOÐuO« ÕU$ m?KÐË ÆÃU−×K ÆÂUŽ WzU q …d wðQ¹ ÊU Ê√ bFÐ ¨s¹dAŽË WLš bFÐ rŁ W?DK?Ý ÊS????? «c?¼ wł—U??????)« …d?DO??????« d??????N?E s? ržd?« vK?ŽË ¨ÊU½≈ u?¼ YOŠ sL Æg?¼ ”UÝ√ vKŽ WO?M³ X½U sU?¦« wAðUH?O½uÐ ÊU1ù« —u?√ w U√ ¨W?OMJ« VDI?Ð oOK¹ ô bŠ v≈ V¼c« V×¹ ÊU? Ÿ«d? w t?²¹ôË ‰«uÞ q?þ b?IË Æ…b?O?I?FUÐ p?L?²K U?ł–u?/ sJ¹ rK Ÿ«d? u¼Ë ¨lЫd« VOK?O r?NJK l U?≈Ë 5O?½d?H« W?H?U?Ý_« l U?≈

287


»dG« WLJŠ ¨wU?²« UÐU?³« u¼ fU?)« XM?L?OK ÊU?Ë ¨«d?Uþ U?½d? pK tM Ãd?š ±≥∞π ÂU??F« w t???H?M c??ð« w½d?? u¼Ë ¨±≥∞µ ÂU??F« V??²½« Íc« ÊUÝd? lLI¹ Ê√ lЫd« VOK?O ŸUD²Ý« t?²¹ôË ‰öšË ¨Êu?OMO√ w «d?I vKŽ ¡UMÐ c?ð« wA?ŠË ¡«dł≈ u¼Ë ¨UÐU?³« s RÞ«u?²Ð ¨Templars b³?F*« „—U?F X×?³?√ 5(« p– cMË ¨W?IÞdN?UÐ UN?O? «uL?Nð« WKÞUÐ Z−?Š w½U??¦« UMŠu¹ 5?Ð ·ö?)« Èœ√ b??I?? Æt?²D?KÝ i¹u??Ið v≈ ÍœRð UÐU??³« UË— wË ÆŸ«d?B« W³KŠ w ÂUË√ ‰ušœ v?≈ ÊUJO½dH«Ë s¹d?AF«Ë Íœ ôu? …œUO?IÐ wzeł ‰U?B?H½« Wd?Š v≈ ÊuOM?O√ w UÐU?³« »UO?ž Èœ√ ¡ö?????³?M« W?ЗU?????×?0 √bÐ U?????Ëd? sÞ«u????? u?¼Ë ¨Cola

di Rienzi

ÍeM¹—

Ê√ UMKF ¨UF —uÞ«d³ù«Ë UÐU³« Èb% W¹UNM« wË ¨UË— w s¹bÝUH« UÐU?³« `$ ±≥µ≤ ÂUF« wË ÆvC? UL?O ÊU? UL U?Ë— w rJ(« d?I b?FÐ ô≈ tŠ«d?Ý oKD¹ rË ¨d?Ý_« w ÍeM¹— ŸU?I¹≈ w ”œU?« XML?OK Ê√ d?O??ž ¨U?Ë— w r?J(« v≈ ÍeM¹— œU??Ž b?Ë ÆUÐU??³« u? s 5?U?Ž ÆdNý√ WFCÐ bFÐ tÐ XJ² dO¼UL'« ÆU½d v≈ XOH½ UbMŽ U¼–uH½ s «dO³ «—b W¹uÐU³«  bI bIË U?Ë— v≈ …œu?FUÐ l{u?« «c¼ Õö?≈ d?A?Ž ÍœU?(« Í—u?−¹d?ł ‰ËU?ŠË 5Ð  U??Ž«d?? X?³??A½Ë ¨wU??²« ÂU??F?« w  U?? tMJ?Ë ¨±≥≥∑ ÂU??F« w «u?³?²½« s¹c« ¨U?½d?  ôUM¹œ—U?Ë ¨”œU« ÊU¹d?¹≈ ¨wUD¹ù« t²?H?OKš UÐU????³« «c¼ œU???Ž b????Ë ¨rN U?ÐUÐ

Robert of Geneva

nO?Mł s d???OÐË—

p– vKŽ Vðdð Íc« d?O?³J« ‚U?IA½ô« d?L?²Ý«Ë ¨Êu?OMO?√ v≈ w½d?H« rNO≈ wL?²M*« UÐU³« ÊuO½d?H« b¹√ bI ¨f½U²?½u fK− bI?F½« v²Š ¨U?Ë— w rO??I*« UÐU?³UÐ ·d?²??Ž« —uÞ«d?³?ù« Ê√ 5Š vKŽ ¨Êu?O?MO?√ w »U??????²½U?Ð r¼—ËbÐ Êu???u???I?¹ s¹c« ¨t?ðôUM¹œ—U??? 5F?¹ UÐUÐ q? ÊU??? U*Ë ÃËdK WËU?× XcÐ bË ¨tÐ√— sJL*« s sJ¹ r? ŸbB« ÊS ¨t²?HOKš ‰eŽ sKŽ√Ë ¨±¥∞π ÂU?F« «eOÐ w fK− b?IŽ o¹dÞ sŽ ‚“Q*« «c¼ s r 5ËeF*« Ê√ d?Ož ¨U?LNMOÐ ou¹ d?š¬ UÐUÐ V²½«Ë ¨s¹œułu?*« s¹uÐU³« «d??O???š√Ë 5MŁ« s ôb?Ð «ËUÐUÐ WŁö?Ł „UM¼ `³???√ YO??×Ð ¨U???LK??²???¹

288


WOÝ—b*« Wd(« iFÐ b?OF?²?¹ Ê√ ¨±¥±¥ ÂUF« b?I?Ž Íc« ¨f½U²?½u? fK− ŸUD²?Ý« vKŽ j?G?C« s?J√Ë ¨oÐU??« fK:« tMO??Ž Íc« U?ÐU?³« l?K? ¨ÂU?EM« ÊuOMO√ WŽU?Lł w ‰ö×½ô« »œË ¨qOI²¹ wJ U?Ë— w œułu*« UÐU³« ¨U?½d?? w Íe?OK$ù« –u??HM« b?ŽU?B?ð v≈ «dE½ rN rŽœ œu??łË Âb?F «b????Š l?{Ë pcÐË ¨f?U????)« 5?ð—U???? fK?:« 5Ž ±¥±∑ ÂU????F?« wË s U??N??H?½ Õö?≈ w `−M?ð r W???OMJ« Ê√ d?O??ž ¨d?O??³J« ‚U?I??A½ö Í√ ·U?F?{≈ v≈ œ√ fU?:« W?d?( UÐU??³« W?{—U?F? Ê√ U?L? ¨qš«b« ÆUNÐ l²L²¹ ‰«e¹ô UÐU³« ÊU W³O¼ ©±≥∏¥ ≠ ±≥≤∞ u?×½®

John Wycliffe

nOKJ?¹Ë Êu?ł vC? «d??²K$≈ wË

U?¦??ŠUÐË ¨d?O?A??—u?O UMÞ«u?? nOKJ¹Ë ÊU?Ë ÆU??Ë— t?²?{—U??F? w b?F?Ð√ UÞu?ý cM XK?þ b? «d??²K$≈ Ê√ WEŠö?*UÐ d¹b?'« s?Ë ¨œ—u?H???√ w? U?LKF??Ë b #U?H« ÂUOË ÊUË ¨…—U?I« œöÐ WOIÐ s? UËd UŽu?Cš q√ q¹uÞ XË ÆpK*« WI«u0 ô≈ t²JK2 w nIÝ√ Í√ 5F¹ ô√ W¹«b³« cM ◊d²ý« q√ W?BU)« W?O?H?KH« tUL?Ž√ b?FðË ÆU¹u?O½œ U? nOKJ¹Ë ÊU?Ë ¨WOLÝô« ÂUË√ WŽe½ sŽ vKð bË ÆÊUJO½dH« ‰ULŽ√ s WOL¼√ b ÂUË√ Ê√ 5Š vKŽË ¨WO½uÞö_« W?OF«u« s Ÿu½ v≈ ôUO ÊUË Ê√ v≈ qO1 ÊU?? nOKJ¹Ë ÊS? ¨5²??IKD …—b?Ë W¹d?Š t?K« v≈ V½ vKŽ rU??F« ÊuJ?¹ Ê√ sJ1 ôË ¨t U??eKË U¹—Ëd??{ wNù«d??_« Èd¹ s `{«Ë u?¼ U??L??? vŠu??²????? ÊU??? Í√— u¼Ë ¨t??O?KŽ u¼ U??? ·ö??š lÐU?« ÊdI« w —u?NE« v≈ œUŽ b?Ë ¨b¹b'« w½uÞö?_« V¼c*« ÷—UF¹ `³√ nOKJ¹Ë …UOŠ U¹dš√ wË ¨«“uMO?³Ý≈ WHK w dAŽ fL?GM¹ ÊU? w²« W¹uO½b?« …UO?(« WI?¹dÞ V³Ð ôË√ p–Ë ¨W??OMJ« 5MR*« dO¼ULł tO X½U Íc« Xu« w ¨WHUÝ_«Ë  «uÐU³« UNO rJ(« w b¹bł Í√— sŽ »dŽ√ ±≥∑∂ ÂUF« wË ¨UFb «dI w½UFð ¡U?O?IðôU? Æœ—u?H?√ w? U¼U?I√  «d?{U×? W?Žu?L?−? ‰ö?š w½b*« ‰U?ł— U?√ ÆWDK«Ë W?O?JK*UÐ «u?³UD¹ Ê√ rN o×?¹ s¹c« r¼ r¼b?ŠË l«u« w? Êu½uJ¹ ¨—U??³??²??šô« «c?¼ w Êu??I??H??¹ U?? —b??I???³?? ¨s¹b«

289


»dG« WLJŠ Í√ vKŽË ÆWËb?« t?L??% Ê√ w?G?³M¹ d?√ u?¼Ë rNðUJK²??L* 5³?B?²??G? U??¾?O??ý «uJKL??²¹ r Áu?¹—«u?ŠË `O??*« ÊU?? «–≈Ë ¨d??ý W?OJ?K*« ÊS? ‰U??Š ¡«—ü« Ác¼ Ê√ vKŽ ¨Êü« p– s ¡wý s¹b« ‰Ułd ÊuJ¹ ô√ w?G³MO ôu?³? b?łË qÐ ¨ UJ?K²?L*« »U?×?√ s s¹b« ‰U?łd? ‚Ëdð sJð r lœ Âb?Ž vKŽ d?I²?Ý« b? UN?eŽ ÊU? w²« W¹e?OK$ù« W?uJ(« Èb ¡«—¬ Ê√ d?A?Ž ÍœU(« Í—u?−¹d?ł UÐU?³« „—œ√ 5ŠË ÆW¹uÐU?³« W¹e?'« ¨WL?U×? ¡«dłS?Ð d√ Æ«ËœUÐ s u?OKOÝ—U? ¡«—¬Ë oH²ð W?—U*« nOKJ¹Ë ÊS?? p– sŽ ö??C??Ë Æ…u??I?UÐ U¼d??O??Ý «u??H??Ë√ ÊbM wM?Þ«u?? sJË vKŽ  dJ?½√Ë ¨pK*« W?ŽU?Þ≈ w W?O1œU??_« U??N?²¹d??Š  b?√ W??F?U??'« ¨d?O?³J« ‚U?IA?½ô« bFÐË ÆW?L?U?;« v≈ U?NðcðU?Ý√ .b?Ið WDKÝ UÐU?³« …b?ŽU?0 ¨dA½Ë ¨`?O?LK «Ëb?Ž UÐU?³« Êö?Ž≈ b?Š v≈ nOKJ¹Ë V¼– W?I¹dÞ fÝ√Ë Æw³??F?A« qO?$û W¹e?OK$≈ W?G?O?? ¨tzU?b?√ iFÐ 5«u??ł UþU?ŽË ÊuKG??²?A¹ s¹c?« ¨f?I« ¡«d??I? U?N??O≈ rCM¹ W¹u??O½œ b??ł ‰u?% …b?O?I?FÐ œb½ W¹U?NM« wË Æ ¡«d?I?H« W?b?š w 5½U?H?²? …—uŁ ‰ö??šË Æb?F?Ð U?L??O?? wM¹b« Õö??ù« ¡U?L??Ž“ qF?? U?L?? ¨`O??*« ÁU]“ b? tO{U ÊU? Ê≈Ë ¨«b¹U× nOKJ¹Ë qþ ¨±≥∏± ÂU?F« 5ŠöH« ÊU? «–≈Ë ¨±≥∏¥ ÂU?F« À—Ëd?²? w  U?Ë ¨—«u?¦« l U?HÞU?F??²? ÊuJO fK?−??? ÊS??? œU???N?D{ô« s  ö????ù« w tðU????O???Š ‰ö???š `K?√ b??? s¹c« e?OK$ù« tŽU?³ð√ qQ²?Ý« UL? ¨tðU— s rI?²½« b f½U?²?½u XLN√ UOLO¼uÐ wË ¨WLŠ— öÐ åLollards œ—ôuK«ò rÝ« rNOKŽ oKD¹ d??B?Ž v²??Š W??O?UÐ X?Kþ w²«

Hussite

W??O?Ýu??N« W??d??(« t?L??OU??Fð ÆwM¹b« Õöù«

¿¿¿ —uBF« …d?E½Ë WO½U½uO« …dEM« 5Ð wÝUÝ_« ‚—U?H« sŽ UM¡Uð u —u?F?ý vKŽ ÍuDM?ð sJð r vË_« Ê≈ ‰u?I« UMMJ_ r?U?F« v≈ vDÝu« U?¾³?Ž qL?×¹ s …—u w Ëb?³¹ ô 5O½U½u?O« bMŽ ÊU?½ùU? ÆW¾?OD)UÐ Ê√ «uEŠô U0— r?N½√ `O??×? ÆrŁùUÐ ”U????Šù« s UŁË—u?? U?O??B???ý

290


WOÝ—b*« Wd(« qF?H?Ð o×?¹ Ê√ sJ1 ¨dD?)UÐ ·u?H?×?? ¡wý U?O½b« Ác¼ w …U??O?(« t½√ v?KŽ «b?Ð√ —u????B????²¹ sJ?¹ r «c?¼ Ê√ d???O????ž ÆW????N?ü« «Ëe½ s? …Ëe½ Ê√ p– vKŽ VðdðË Æw{U*« w X³Jð—« —Ëdý vKŽ ‰b?ŽË oŠ ’UB ÊU?? U?M¼ sË ¨…U???−M« Ë√ ’ö???)« WKJA??? ·d??F?¹ r w½U½u???O« qI???F« ¨U?I¹eO?U?²?O*« sŽ WKB« b?OFÐ t?u?LŽ w? 5O½U½uO?K wöš_« d?OJH?²« v≈ XKKð b?I? ¨5O«Ëd«b?MŽ Uu?B?š ¨WO?²?MOKN« —u?BF« w U?√ W?O?×?O?*« ‚d?H« v≈ b?FÐ U?L?O? XKI?²½« l½U? Âö??²?Ý« W?L?G½ ‚ö?š_«  öJA0 t??ł«uð r W?O½U½u??O« W?H?K?H« Ê≈ ‰u?I« qL?−?? sJË ÆvË_« ÆUU9 W¹uO½œ XKþ rŁ sË ÆWOðu¼ô vKŽ √dÞ b?I? ¨»dG« vK?Ž WO?×?O*« …b?O?I?F«  dDOÝ U?bMŽ U?√ …U??O???(« v≈ dE½ w?×??O???*« Ê_ p– ¨Í—c??ł d??O???Gð wö???š_« nu*« v≈ dE?½Ë ¨U½Q?ý r?EŽ√ W?O?𬠅U?O??( œ«b??Ž≈ WKŠd?? U?N½√ v?KŽ W?O??{—_« —“Ë s ÁdND¹ wJ tOKŽ ÷d ÊUײ« U?N½√ vKŽ W¹dA³« …UO(« WÝUFð ‚u?Hð WL?N W?IO?I?(« w Ác¼ Ê√ dO?ž ÆÁbu? cM tŁ—Ë Íc« W¾?OD)« W½u?F*« v≈ ÃU²?×¹ ¨ÕU−?MÐ ÊU×?²ô« ÊU?½ù« “U²?−¹ wJK ¨d?A³« W?UÞ bMŽ WKO?C?H« X½U? UL?MOÐË ¨VO?−²?ð ô Ë√ VO?−?²?ð b w²« ¨W?O?Nù« 5F?²?¹ w×?O?*« ÊS?? ¨U?N??H?M ¡«e?łË …Q?UJ? U?Nð«– w w¼ 5O½U?½u?O« ŸU??³ð√ Ê√ s ržd?« vKŽË ÆpcÐ Ád??Q¹ t?K« Ê_ ö??{U? Êu?J¹ Ê√ t??OKŽ Í√ vKŽ t½S?? ¨’ö?)« tð«– w sL??C¹ ô b? oO??C« WKO?C??H« o¹dÞ cšR¹ Ê√ wG³M¹ rOUF²« Ác¼ iFÐ ÊS l³DUÐË Æt Í—Ëd{ ◊dý ‰UŠ W½uF*« U?NO qšb?²ð w²«  ôU(« w¼ Ác¼Ë ¨ÊU1ù«Ë WI?¦« ”UÝ√ vKŽ ÊU?½ù« V?J¹ Íc« u¼ wNù« qC?H?« Ê_ p– ÆU¼d?O?ž q³?? W?O?Nù« Ê√ sŽ ÊËe−F¹ s¹c« p¾Ë√ U√ Æt?UJŠQÐ Âe²K¹ tKF−¹ rŁ sË ¨ÊU1ù« ÆbÐ_« v≈ rNI×Kð WMFK« ÊS ¨UNð«– vË_« …uD)« Ác¼ «uD¹ s ržd« vKF? ÆWOM¹œ WH?OþË WHKHK X?׳√ ‚U?O« «c¼ w U? —b?I?Ð qL?F¹ Ê√ sR*« Vł«Ë s? ÊS? ¨qI?F« vK?Ž uKF¹ ÊU1ù« Ê√ vKŽ wI?K¹ qI??F« Ÿb¹ ÊQÐ pA« b??{ t???H?½ 5B?% v?KŽ lOD²??¹

291


»dG« WLJŠ w W???H???KH?« X×???³???√ «cJ¼Ë Æ—uM?« s Á¡U???I≈ tM?J1 U??? ÊU1ù« ÊuJ?¹ Ê√ Í—Ëd??C?« s ÊU???Ë ¨ u¼ö« W???œU???š vD?Ýu« —u???B???F« Æ…bzUÝ …dEM« Ác¼ X«œU ¨WOMJ« ‰Uł— s ÊuO×O*« WHÝöH« qþ U? —b?I?Ð ¨Íu?O½b« rOKF??²« Êu½u?B¹ s¹c« r¼ s?¹b« ‰U?ł— ÊU?Ë ¨ U??F??U??'« U?¼b??FÐ sË ¨”—«b*« v?KŽ ·d??A¹ ÊU?? U???L?? ¨«œu??łu?? —UÞù« ÊUË ¨Èd?³J« WOM¹b?« ‚dD« s WI¹dÞ v≈ Êu?L²M¹ ’U?ý√ ÊuÞö?????√ v≈ lłd?¹ ÊËdJ?H*« ¡ôR?¼ tÐ ÊU????F????²?????Ý« Íc« w?H????K?H« YU¦« Êd?I« w W³KG«  «cUÐ wDÝ—_« —UO²K `³?√ bË ÆuDÝ—√Ë `K?√ uDÝ—√ qF???ł Íc« V³???« „—b½ Ê√ q?N??« s?* t½√Ë Æd??A???Ž d³F½ Ê√ UM²?ŽUD²Ý« wH ¨ÊuÞö√ s w×?O*«  u¼ö« l nOJ²K ôU?− „d?²ð ô W?O?F?«u« W¹dEM« Ê≈ ‰u?IM ¨WO?Ý—b? W?GKÐ ¨p– sŽ W?OL?Ýù« U√ ¨—u?_« dOÐbð w W?OÝU?Ý√ W?HOþË U?N WO?N≈ …uI «d?O³? t≈ Ê√ s ržd« v?KŽË ¨œb?B« «c¼ w d?O?¦JÐ l?ÝË√ ôU?−? „d?²?²? sL ¨UMOÐ Uö?²š« uDÝ—√ t≈ sŽ l³DUÐ nK²¹ W¹œuNO«Ë W?O×O*« rU?FK w×?O?*« —UÞù« rzö¹ wDÝ—_« V¼c*« Ê√ p– l `O?×?B« © ® W?O?½uÞö?_« W¹dEM?U? * W?O?½uÞö?_« s d??O?¦J?Ð qC?√ u??×½ vKŽ

Ê≈Ë ¨«“uMO??³??Ý≈ bMŽ ‰U??(« w¼ U??L? ¨W??O¼u_« ‰u??L??ý V¼«c? r?NKð ULO? ÈdMÝ UL ¨WBUš WO?IDM V¼c*« «cN WU)« t²G?O X½U «œU u¼ö«Ë W?HKH« 5Ð b?OŠu²« «c¼ ÂËb¹ Ê√ s?JL*« sË ¨bFÐ ÊËdJH*« dJ½√ UbM?Ž sJË ÆU bŠ v≈ ÊU1ù« rŽb¹ ÊQÐ qI?FK `LÝ UL?¼bŠ_ WK ô ÊU1ù«Ë qI?F« Ê√ «Ë√—Ë ¨‰UL?²Šô« «c¼ ÊUJ?O½d?H« —uB?F« dE½ WNłu w?−¹—bð ‰ö×L?{ô U¾O?N Õd*« `³?√ ¨dšüUÐ Æwðu¼ö?« Ê«b?O?*« w U??N??Ý—U/ W??H??OþË W??H??KHK b??Fð rË Æv?DÝu« WÝ—b nu?Ë ¨«c¼ qÝ— Í√— 5Ð b¹bA« ÷—UF²« v≈ œbB« «c¼ w d?OA½ Ê√ wG³M¹

(*)

w¼ W??O½uÞö??_« Ê√ Èdð X½U?? ¨W??A??²??O½ w½U*_« ·u??KO??H« U??N??Ý√— vKŽ nI¹ W?KU? W?¹dJ ¨d?O??)« ‰U?¦* U??OKŽ W½UJ ¡UD?Ž≈ o¹dÞ sŽ ÊuJ« W??OzU?ž b?√ U??N½_ W?O??×?O??*« v≈ »d?_« sŽ ö?C? ¨UOK?Ž  U¹Už Âb?¹ —U?*« «c¼ XKF?ł qÐ ¨À«b?Šú wF?O³?Þ —U? œu?łË  dJ½√Ë ¡wý l WO×O*« w  —dJð dUMŽ U?NKË ¨q¦*« rUŽË l«u« rUŽ WOł«Ëœ“«Ë b¼e« dBMŽ wze?'« —b? s wKF?ð w²« W?O?F?«u«Ë W?O?³¹d?−?²« t?²?Že½ w ÊUJ u?DÝ—√ U?√ Æd¹u?×?²« s Æ[rłd²*«] WO×O*« sŽ ≠ ÁdOJHð d¼uł w ≠ «bOFÐ ”u;«Ë

292


WOÝ—b*« Wd(« Y×???³U?Ð sJ2 ◊U???³ð—« q s? ÊU1û Ád¹d???×???²Ð ¨ÂU???Ë√ ÊS?? «c?J¼Ë cMË ÆW?O½U?L?KF« v≈ W?O½UŁ W¹œR*« o?¹dD« vKŽ W?H?KH« l?{Ë ¨wKI?F« ÆÊ«bO*« «c¼ w …dDO*« w¼ WOMJ« bFð r dAŽ ”œU« ÊdI« ‰UBH½ôUÐ «uEH²?×¹ Ê√ ”UMK WOł«Ëœ“ô« Ác¼ XŠUð√ tð«– Xu« wË t½√Ë ¨wM¹b« Ê«b?O*«Ë wKIF« Ê«b?O*« s q w rNÞU?A½ tłË√ 5Ð lÞU?I« œ«b?Ž√ ¨‰«eðôË ¨„UM¼ X½U? b?I? ÆUU?H½ «c¼ w? Èd½ Ê√ 5³« QD)« s* rNð«b?I²?F w qšb?²UÐ W?OKLF« r?Nð«bI?²F* Êu?×L?¹ ô d?A³« s …d?O³? …b?OŠu?« WI¹dD?« w¼ Ác¼ Ê√ ¨p– fJŽ vKŽ ¨b?R*« s Ê≈ qÐ ÆW?OM¹b« u¼ö« qšb¹ U?bMŽ t½_ p– ¨pA?«  UL?−¼ s …b?O?I?F« hKð w²« ÆWOIDM*« WAUM*« bŽ«u d¹U¹ Ê√ tOKŽ U«e ÊuJ¹ ¨‰b'« WŠUÝ w ‰ËUŠ ULK UU9 …œËb o¹dÞ v≈ qB¹ ¡d*« ÊS Èdš√ WNł sË qQ²MK Æw³?¹d−²« Y×?³« ZzU²½ l výUL?²ð ô WOC? ÊU1ùUÐ q³I¹ Ê√ u?×M?Ð t?³???×¹ .b?I« b?N??F« Ê≈ ∫t?O?? gO?F½ Íc« Vu?J« d?L?Ž ö??¦? Ê√ tOKF …bOIF« WO?d×Ð pL²¹ sË ¨n_« ŸUЗ√ WŁöŁË ·ô¬ WLš d??L??Ž ÊQÐ UMF?MIð Wœ√ UM?O≈ Êu??b??I¹ 5O??łuu??O??'« sJË Æpc?Ð sR¹ b??Š√ q?¹b??Fð w?G??³M¹ «c?J¼Ë ÆWMÝ Êu???OK ·ô¬ W???FЗ√ vK?Ž b¹e¹ ÷—_« sR¹ Ê_ œ«b??F?²?Ý« vKŽ s¹b??²*« YŠU?³« sJ?¹ r U? s¹œU?I??²?Žô« s¹c¼ W?LN?*« WQ*«Ë ÆŸu?³?Ý_« W?OIÐ d?šü« Í√dUÐË b?Š_« Âu¹ 5¹√d« b?ŠQÐ ¨wLKF?« Y×?³« ZzU??²½ l W?O?M¹b« ∆œU?³*« ÷—U??F?²ð U??LMO?Š t?½√ w¼ UM¼ p– ÆtHu? ‰bF¹ Ê√ tOKŽ 5F²¹Ë ¨wŽUœ n?u w ULz«œ s¹b« ÊuJ¹ ÊU U*Ë ÆqI?F« l ÷—UF²¹ ô√ wG?³M¹ ÊU1ù« Ê√ u¼ wFO?³D« d_« Ê_ wG³?M¹ Íc« u¼ s¹b« ÊS ¨wKI?F« ‰b'« Ê«b?O w UM¼ lI¹ ÷—U?F²« nu*« ÊS??? ¨kH??×??²« «c?¼ ¡UM¦??²??ÝU?Ð ¨sJË ¨U??L?z«œ V×??M¹ Ê√ t???OKŽ ÆöBHMË «eOL² qE¹ »U×½ô« bFÐ wM¹b« wKIŽ dO?Hð .bIð rNðôËU×? w ¨ÊuOÝ—b*« WHÝö?H« dNþ√ bI …bŠË ¡U?c« s «dO³? «—b ¨UMJ2 p– ÊuJ¹ U —b?IÐ WOM¹b« bzU?IFK Èb*« vKŽ W?OKI?F«  U³¹—b?²« Ác¼ d?OŁQð ÊU?Ë ¨…dO?¦? ÊUO?Š√ w s¼c«

293


»dG« WLJŠ ULO W?CNM« dBŽ ËdJH UNŁ—Ë w²« W¹u?GK« «Ëœ_« c×ý u¼ q¹uD« ¡wA« U?√ ÆWO?Ý—b*« Wd?(« t²?I?IŠ “U?$≈ rEŽ√ «c¼ ÊU U0—Ë Æb?FÐ u¼Ë ¨w³¹d?−?²« Y׳?K WO?UJ« W?O?L¼_« jFð r U?N½√ uN? U?N³?O?F¹ Íc« ÊU? bIË Æt?O≈ —UE½_« «u²?HK¹ Ê√ ÊUJO?½d?H« ¡ULKF« vKŽ ÊU? hI½ WÐd?−²« U?NO≈ q?u²ð w²« ZzU?²M« —b? s qOKI²« r?²¹ Ê√ wFO?³D« s  öJA0 tUL²¼« s d¦√ dšü« rU?F«Ë  UONùUÐ r²N¹ ÊU dBŽ w Èd?š√ …d ÊU?½ù« «ËœU?Ž√ bI? W?CNM« d?B?Ž ËdJH? U√ ÆrU?F« «c¼ ¨tð«c w½U?½ù« ◊U?AM« —b?I¹ u?'« «c¼ q¦? wË Æ…—«b?B« ÊUJ v≈ Æ…—U³ł …b¹bł  «uDš ¨Á—ËbÐ wLKF« Y׳« uD¹ wU²UÐË ÊËd??I« ‰ö??š rU??F« W?O??IÐ s?Ž »d?G« e??O?? Íc« ¡wA« ÊU?? b??I W??O?U??F???H« ‚ö??š√ ¨·U?D*« W¹U??N?½ w ¨u¼ W???O??{U*« W???FЗ_« Ë√ WŁö???¦« X³²« pcJ ¨rUF«  ež b WOÐdG« UOłuuMJ²« Ê√ ULË ¨◊UAM«Ë Æœb−²*« –uHM« s tÐ ÊUN²¹ ô «—b UNF WOýUL²*« ‚öš_«

294


—uDÝ w nR*« ©±π∑∞ ≠ ±∏∑≤® qÝ— b½«dðdÐ

ÆWO½UD¹dÐ WUŽ WOBýË oDM rUŽË ·uKO ¿ ”—] œË ¨±∏π¥ ÂUF« UNO Ãd?ðË Ãœd³LO WFUł w W?HKH«Ë UO{U¹d« ”—œ ¿ Æ UFU'« s œbŽ w d{UŠ UL UNO ·u?KO?H« l ‰ËUŠË ¨Y?¹b(« w{U¹d« o?DM*« d¹uDð w «d?O³? U?U?NÝ≈ rN?Ý√ ¿ fÝ√ò »U²? w UF? Ud²?ý«Ë  UO?{U¹dK wIDM*« ”UÝ_« ö?LJ²¹ Ê√ b?N²¹«Ë Æå UO{U¹d« d¹ež ÊU?Ë ¨wFO?³D« rKF«  öJA sŽ W?OHKH« ‰U?LŽ_« s «d?O³ «œb?Ž V² ¿ t³² s iFÐ rłdð bË ÆU¼dOžË W?OÐd²«Ë WÝUO«Ë ‚öš_« w V²J ÃU²½ù« åW?Oð«c« qÝ— b½«dðdÐ …dO?ÝòË åWO?ÐdG« W?HKH« a¹—Uðò U?NM ¨W?OÐdF« W?GK« v≈ .±πµ∞ ÂUF« w »«œx qÐu½ …ezUł ‰U½ ÆU¼dOžË å UO{U¹d« ∆œU³òË ¨W¹ËuM?« W?×K?Ý_« d?O? bðË Õö??« Ÿe½Ë Âö??« v≈ W??O?Ž«b?« t?H? «u0 d??N?²? ý« ¿ Æ5ðd p– qł√ s s−ÝË

—uDÝ w rłd²*« U¹d“ œ«R

ÆdB ¨bOFÝ—uÐ w ±π≤∑ ÂUF« w bË .±πµ∂Ë ±πµ≤ 5UF« fLý 5Ž WFUł s Á«—u²b«Ë dO²łU*« w²ł—œ vKŽ qBŠ .±π∑¥ ÂUF« v²Š fLý 5Ž WFUł w WHKH« rI UOz—Ë «–U²Ý√ qLŽ .±ππ± ÂUF« v²Š X¹uJ« WFUł w WHKH« rI UOz—Ë «–U²Ý√ qLŽ ÆdB w åWO½U½ù« À«dðò WK−Ë ådUF*« dJH«ò WK− d¹d% ”√dð ∫UNOKŽ qBŠ w²« ez«u'« Æå«“uMO³Ý√ò tÐU² sŽ ±π∂¥ ÂUF« dB w WOFO−A²« WËb« …ezUł ≠ ∫rłd?²? »U²? s?Š√ sŽ ±π∏≤ ÂU?F« wLKF« Âb?I?²K X¹uJ« W?ÝR? …ezU?ł ≠ Æ»dG« WLJŠ 295

¿ ¿ ¿ ¿ ¿ ¿


ÆWOÐd²«Ë rOKF²K WO½dH« WDЫd« UN×M9 w²« å”U ÊUłò …ezUł ≠ .±ππ± ≠ ±ππ∞ WOUI¦« f¹uF« wKŽ sÐ ÊUDKÝ WÝR …ezUł ≠ ∫tðUHR r¼√ s ÊU?½ù« ¨vIO?Ýu*« l ¨tA?²O½ ¨«“uMO?³Ý√ ¨W?UI?¦«Ë dJH« WKJA w W¹b?I½ ¡«—¬ qIF« v≈ »UDš ¨ÍdB*« —UO«Ë dUM«b³Ž ¨wŽUMB« dBF« w …—UC(«Ë ÆwIOÝu*« dO³F²« ¨dMłU ¨WdF*« W¹dE½ ¨wLKF« dOJH²« ¨WHKH« ‚U¬ ¨wÐdF« ∫UNLłdð w²« V²J« s ¨vI??O? Ýu*« sË ·u??KO??H« ¨…—u??¦«Ë qI??F« ¨wMH?« b?IM?« ¨ÊuÞö??√ W¹—u??N?L? ł d?BŽ ¨a¹—U?²« d³?Ž lL²?:«Ë sH« ¨ÊU½ù« …b?ŠË ¨ÊuÞö_ W?FЫd« WO?ŽU?²« ÆÂuKF« WHKË oDM*« ¨UOłuu¹b¹_«

¿

¿

296


W0dF*Ç rîà3Uà. WK?K'

d?N?ý q lKD w —b?Bð W?O?U?IŁ V?²? WKKÝ åW?d?F*« rU?Žò WËœ ‡ »«œü«Ë Êu?MH?«Ë W?? U?? ?I? ? ¦?K wM?Þu« fK?:« sŽ Íœö?? ?O? ? Ʊπ∑∏ ÂUF« d¹UM¹ dNý w UNM ‰Ë_« œbF« —b bË ‡ X¹uJ« WU?I¦« s? …bOł …œU?0 ∆—UI« b¹Ëeð v≈ WKK« Ác¼ ·b?Nð W¹dJH« «—UO?²« ÀbŠQÐ tDЗ pcË ¨W?dF*« ŸËd lO?Lł wDGð ∫WLłdðË UHOQð UN'UFð w²«  UŽu{u*« sË Æ…dUF*« WOUI¦«Ë ‡  ö?? Šd« »œ√ ‡ W?? H? ? K ‡ a?¹—Uð ∫W?? O½U?? ?½ù«  U?? Ý«—b« ‡ ± Æ—UJ_« a¹—Uð ‡ W¹—UC(«  UÝ«—b« ‡ fH½ rKŽ ‡ WÝU?OÝ ‡ œUB?²« ‡ ŸU?L²ł« ∫W?OŽUL?²łô« ÂuKF« ‡ ≤ Æ UOK³I² ‡‡ WO−Oð«d²Ý«  UÝ«—œ ‡‡‡ jOD𠇇 UO«dGł »«œü« ‡ w?‡Ðd?‡?F?« »œ_« ∫ W‡?¹u?? ? ? ?GK?«Ë W?‡?OÐœ_«  U?‡?‡?Ý«—b‡?« ‡ ≥ ÆWGK« r‡KŽ ‡ W‡O*UF« ‡ Õd??*« ‡ s?H« W??H? ?KË ‰U??L? '« rK?Ž ∫W??OMH?«  U??Ý«—b« ‡ ¥ ÆWO³FA« ÊuMH«Ë WOKOJA²« ÊuMH« ‡ vIOÝu*« jO??? ³ð ¨t??²? H‡?‡‡‡‡?KË r‡‡‡?KF« a‡‡?¹—Uð ∫W??O? LKF«  U‡?‡Ý«—b« ‡ µ ‡ ©pK ¨…U?O‡‡?(« rKŽ ¨¡U?O‡‡L?O? ¨¡U¹e‡?‡O?® W?O?F‡‡‡O?³D« Âu?‡‡KF« WO½U?½ù« V½«u‡‡'UÐ ÂUL‡‡²¼ô« l® W?OI‡‡O³D²?«  UO‡‡{U¹d« ÆWOłuuMJ²«  UÝ«—b«Ë ¨©ÂuK‡‡F« Ác‡‡N ‡ WH?R*« Ë√ WLłd?²*« ‡ WO?Ž«bÐù« ‰UL?Ž_« dA½ v≈ W?³MU?Ð U√ W?O?B??AÐ W?IKF?²*« ‰U?L?Ž_« pc?Ë ¨W?OŠd??Ë W?B?Ë d?F?ý s ÆwU(« Xu« w œ—«Ë dOž d√ «cN UNMOFÐ …bŠ«Ë 297


‰U‡?L? ? Ž_« Êu‡?‡J?ð Ê√ vK?Ž åW?? ?d?? ?F*« r?U?? ?Žò W?KK?Ý ’d?? ?%Ë ÆdAM« W¦¹bŠ WL‡‡łd²*« s W??b??I?*« W??L? łd??²«Ë nO?Q??²« U??Š«d??²? U?Ð WKK?« VŠdðË lDI« s? W?×? H? ≥µ∞ v?KŽ U?N? L? −?Š b¹e?¹ ô√ vKŽ ¨5B??B?? ²*« tðU?Žu?{u?Ë »U?²J« sŽ W?O?«Ë …c?³M?Ð WÐu?×?B? ÊuJð Ê√Ë ¨jÝu?²*« s …—u?B W??½ qÝdð WL?łd?²« WU?Š wË Ætðbł Èb?Ë t?²O?L¼√Ë ¨»U??²JK W??U??F« …dJHUÐ …d??c?? odð U??L? ¨W??OK_« t??²? GKÐ »U??²J« hMK WKÐU?I?*« wK_« »U?²J«  U?×?H? ÂU?—√ ÊÒËbð Ê√ V−¹ pc?Ë w dEM« UNMJ1 ô WKK«Ë ¨W?Lłd²*« W×H?B« V½Uł vKŽ rłd²*« ÂeK d??O?ž fK:«Ë Æ◊d?A« «c??N W?O?u?²? ? sJð r U? W??L?łdð Í√ Âb??Ž s?Ž —«c??²? Žô« WU?? Š w W??O? ?³Mł_« V²?J«Ë  UÞuD<« …œU?? ŽSÐ »U?²J« Õd²?I* W?Oð«– …d?OÝ ‚U?—≈ wG?³M¹  ôU?(« lOL?ł wË ÆU¼dA½

ÆoÐU« wLKF« tÞUA½ sŽ WOOzd« U½UO³« sLC²ð ‡‡ rłd²*« Ë√ nR*« ‡‡ Ÿu{u*« vKŽ bUF²«Ë WI«u*« ‰UŠ wË ¨w²¹u? —UM¹œ WzU?L??L?šË n√ U?¼—«b?I n?R?LK …Q?UJ ·d?Bð w …b?Š«u« W?LK?J« sŽ U?K s¹d?A?Ž ‰b?F0 …Q?UJ? rłd?²?LKË vB??√ b?×ÐË® d??¦?√ U??L?N¹√ —UM¹œ w?²zU?Ë n√ Ë√ ¨w³?Mł_« hM« 5L?šË WzU v≈ WU?{ùUÐ ¨©w²¹u —UM¹œ WzU?L²ÝË n√ Á—«b?I s ‡‡ W‡‡Lłd²*«Ë W?‡‡HR*« ‡‡ W‡‡‡‡ÞuD‡<« .bIð qÐUI U?O²¹u «—UM¹œ ÆW³ðUJ« W‡‡‡ü« v‡KŽ 5‡²Žu³D 5²½

298


ÊdA5 w:3Ç fK:Ç ÊÇÑÇb•Å s4 rN"U0 U4 ãÇÑb:'Ç w0 æu9/d7 s7c3Ç ÁÇdI3Ç vK. ºWO!dF3Ç æÇbK93Ç w0 s7bL:F*Ç 5.Òu*Ç s4 U6u9KD7 æà ¬±¹¹± d9L:9' s4 ÇÁb! ºæÏÑ_Ç WO½œ—_« l¹“u²« WUË 11118 ≠ ÊULŽ 375 » Æ’ ÊULŽ (9626) 5337733 fU ‡‡ 5358855 ºs7d=93Ç n×B« l¹“u² ‰öN« WÝR s¹d׳« ≠ WUM*« Ø224 » Æ’ (973) 290580 fU ≠ 294000   ºæULï. ÂöŽù« qzUÝË Wb) …bײ*« ÍË— ≠ 3305 » Æ’ jI 112 Íb¹d³« ed« 706512 fU ‡‡ 788344 Ë 700896   ºdD1 l¹“u²«Ë dAM«Ë WŽU³DK ‚dA« —«œ dD ≠ 3488 » Æ’ WŠËb« (974) 4661865 fU ‡‡ 4661695   º5D?K0 l¹“u²K jÝË_« ‚dA« WUË 19 s¹b« Õö Ÿ—Uý Ø”bI« 2343954   ‡‡ 19098 » Æ’ 2343955 fU ºæÇÏu?3Ç WO½«œu«  UÝ«—b« ed (24911) 488631   ‡ 1441 » Æ’ ÂuÞd)« (24913) 362159 fU ºãÑu7uO5 MEDIA MARKETING RESEARCHING 25 - 2551 SI AVENUE LONG ISLAND CITY NY - 11101 TEL: 4725488 FAX: 1718 - 4725493

ºæbM3 UNIVERSAL PRESS & MARKETING LIMITED POWER ROAD. LONDON W 4SPY. TEL: 020 8742 3344 FAX: 2081421280

299

ºX7uJ3Ç l¹“u²«Ë dAMK WO²¹uJ« WŽuL:« Wdý W¹—UIF« W¹—U−²« W¹UMÐ ≠ „—U³*« dÐUł Ÿ—Uý 13150 Íb¹d³« ed« ≠ 29126 » Æ’ 2417809 fU 2417810/11 ≠ 2405321 ºÊÇÑU4•Ç l¹“u²«Ë dAM«Ë WŽU³DK  «—Uù« Wdý 2666126 ∫fU ≠ 97142666115 ∫  ¨wÐœ wÐœ 60499 » Æ’ ºW7ÏuF?3Ç l¹“u²K W¹œuF« WdA« ≠ ©UIÐUÝ 5²«® bN pK*« Ÿ—Uý ≠ WUF« …—«œù« 13195 » Æ’ 6533191 fU ≠ 6530909   21493 …bł ºW7Ñu'  UŽu³D*« l¹“u² W¹—u« WOÐdF« WÝR*« (9631)12035 » Æ’ oAœ ≠ W¹—uÝ 2122532 fU ‡‡ 2127797   ºdB4 —U³š_« —«œ …d¼UI« ‡‡ ¡ö'« ‡‡‡ WU×B« ‘ ∂ 0020225806400   0020225782632 fU ºÈdG*Ç dAM«Ë l¹“u²K WOI¹d_« WOÐdF« WdA« ©f¹d³Ý® WU×B«Ë ¡UCO³« —«b« WÝULK−Ý WI½“ 70 (212) 22249214 fU ‡ 22249200   ºf5u" WU×BK WO½u²« WdA« 4422 » Æ’ ≠ f½uð (21671) 323004 fU ‡‡ 322499   ºæUM93 l¹“u²K jÝË_« ‚dA« Wdý 11001/2220  ËdOÐ 11/6400 » Æ’ (9611) 488882 fU ‡‡ 487999   ºsLO3Ç dAM«Ë l¹“u²K bzUI« 3084 » Æ’ (967) 3201909/7 fU ‡ 3201901/2/3  


300


t‡‡¹u‡Mð

œb?Ž dE½« WK?K« V²? W?LzU?? vKŽ ŸöÞö YO?? Š ¨W?MÝ q s ©‰Ë_« Êu?½U?? ® d?? ³? ?L? ?¹œ w …—uAM*« V?²J« ¡ULÝQÐ WKU? WLzU? błuð Ʊπ∑∏ d¹UM¹ cM WKK«

301


302


«—«b≈ w „«d²ý« WLO »«œü«Ë ÊuMH«Ë WUI¦K wMÞu« fK:« …b¹dł UŽ«bÐ≈ rUŽ WUI¦« WKKÝ ÊuMH« WO*UŽ dJH« WO*UF« WdF*« rUŽ —ôËœ „Æœ —ôËœ „Æœ —ôËœ „Æœ —ôËœ „Æœ —ôËœ „Æœ

ÊUO³«

12

20

12

12

25

X¹uJ« qš«œ UÝR

8

10

6

6

15

X¹uJ« qš«œ œ«d√

36

24

16

16

30

wÐdF« ZOK)« ‰Ëœ UÝR

24

12

8

8

17

wÐdF« ZOK)« ‰Ëœ œ«d√

48

100

40

50

100

wÐdF« sÞu« ×Uš UÝR

36

50

20

25

50

wÐdF« sÞu« ×Uš œ«d√

36

50

20

30

50

wÐdF« sÞu« w UÝR

24

25

10

15

25

wÐdF« sÞu« w œ«d√

„«d²ý« b¹b&

„«d²ý« qO−ð ∫w rJ²³ž— WUŠ w U½UO³« ¡q ¡Ułd«

∫rÝô« ∫Ê«uMF«

Â≤∞∞

Ø

∫„«d²ýô« …b

∫WŽu³D*« rÝ«

∫r— pOýØ«bI½

∫qÝd*« mK³*«

Ø

∫a¹—U²«

∫lOu²«

wMÞu« fK:« rÝUÐ pOAÐ Ë√ «bI½ UbI UFO³*«Ë  U«d²ýô« œbð mK³*« tOKŽ ‰u;« pM³« WuLŽ œ«bÝ …UŽ«d l ¨»«œü«Ë ÊuMH«Ë WUI¦K Æq−*« b¹d³UÐ UMO≈ qÝd¹Ë ¨X¹uJ« w »«œü«Ë ÊuMH«Ë WUI¦K wMÞu« fK:«

13100 Íb¹d³« ed« ≠ …UHB« 23996 »Æ’ X¹uJ« WËœ

152 / 153 / 193 / 194 / 195 / 196 ∫wKš«œ ≠ (00965) 22416006

303

∫W«bÐ


304


حكمة الغرب 1 عرض تاريخي للفلسفة الغربية في إطارها الإجتماعي والسياسي لـ برتراند رسل ( الطبعة الثانية