Page 1

Blížia sa tie najkrajšie sviatky – Vianoce, ktoré sú o darovaní, nezištnej pomoci a obetavosti, stretnutí človeka s človekom. Vianoce sú pre mnohých sviatkom pokoja. Aké pocity vo vás vyvolá príchod vianočných sviatkov? Vianočná atmosféra, radosť na tvári rodičov a detí, vôňa vianočných koláčikov je veru na nezaplatenie. Prežiť vianočné sviatky v pokoji, v kruhu najbližších je mojím prianím všetkým ľuďom – predovšetkým našim spoluobčanom. Je veľmi dôležité, aby sa človek na chvíľu zastavil a jasne si uvedomil svoje hodnoty i priania svojich blízkych. Považujem za veľmi dôležité pripraviť sa a prežiť v pohode sviatky – spoločné programy,

Dni Bratislavského samosprávneho kraja, Hamuliakovo 18. 10. 2007, Zľava: Ing. Gabriel Agárdy, podpredseda BSK, Ing. Vladimír Bajan predseda BSK , Jozef Schnobl starosta obce Hamuliakovo

Náročný, ale úspešný rok Rozhovor so starostom obce Hamuliakovo – p. Jozefom Schnoblom prechádzky a vzájomná komunikácia iste prispievajú k zachovaniu tradícií a pomôžu nepodľahnúť ošiaľu, panike. Tie „komerčné Vianoce“ totiž každý rok začínajú stále skôr a skôr, nútia nás súťažiť, kto ma viac žiaroviek na dome, alebo krátko po rozbalení darčekov nás bombardujú vianočnými výpredajmi a ľudia čakajú pred obchodnými domami, aby sa hneď po otvorení pustili do nakupovania. Keď si neuvedomíme, že strácame ten skutočný obsah sviatkov, prídeme mno-

hokrát o to posledné príjemné, čo v našom uponáhľanom svete ešte zostáva... Koncom roka je čas zamyslieť sa nad tým, čo sa nám podarilo urobiť, čo sme dosiahli. Ako hodnotíte ten uplynulý rok? Uplynulý rok bol náročný, ale úspešný. Aj touto cestou chcem vysloviť vo vlastnom mene, ako i v mene našich poslancov našu úprimnú vďaku za súdržnosť, poctivú prácu a spoľahlivosť všetkým spoluobčanom – Hamuliakovčanom.

Domnievam sa, že výsledky hovoria za všetko. Odovzdali sme do prevádzky moderný kultúrny dom s kapacitou veľkej sály 250 ľudí, sprístupnili sme turistickú informačnú kanceláriu, dokončili sme prvú fázu revitalizácie obce a v centre vzniklo prekrásne námestie a park, ktoré môžeme právom považovať za srdce dediny. Ako hodnotíte poskytované služby pre občanov? Naďalej sa usilujeme o skvalitnenie, rozšírenie služieb v obci – v Hamuliakove vznikla moderná lekáreň, ktorá je pomocou pre nás všetkých, avšak hlavne pre staršiu generáciu, ktorá bez cestovania do okolitých miest získa potrebné lieky. Taktiež sme rozšírili okruh lekárskych

Veľká sála v kultúrnom dome Nezávislý občiansky spravodaj. Zodpovedný vydavateľ: Obecný úrad Hamuliakovo, zastúpený starostom – Jozef Schnobl. Celková produkcia: FORTIUS. Autorské práva vyhradené. Akékoľvek rozmnožovanie textu, fotografií a iných materiálov len s výhradným a predchádzajúcim písomným súhlasom vydavateľa. Všetky nápady, príspevky, prosím, písomne zaslať na adresu: Obecný úrad, Hamuliakovo č.127, 90043 Hamuliakovo, tel.: +421 2 45988 128; 2 45988 009; e-mail: ocuhamuliakovo@madnet.sk; www.hamuliakovo.eu spravodaj_02_SK.indd 1

3.12.2007 13:58:51


2

Hamuliakovský spravodaj

ordinácií. Popri zubnej ambulancii či ordinácii praktického lekára pôsobí v obci aj uznávaný ortopéd. Skvalitnili sme služby v oblasti stravovania. V priestoroch kultúrneho domu ponúkame denno-denne bohatý výber podomácky pripravených obedov za vynikajúce ceny, o ktoré je stále sa zvyšujúci záujem. Pri tvorbe cien sme opäť prihliadli na staršiu generáciu – našich dôchodcov, ponúkame im 20-percentnú zľavu. To, že rodiny sú pre nás na prvom mieste, dokazuje činnosť miestnej organizácie CSEMADOK, ktorá organizuje zaujímavé akcie. Klub Zvonček, ponúka rodinné popoludnia a v priestoroch kultúrneho domu rozbieha činnosť materského centra. Ako sa zapája obec do medzinárodných aktivít? Popri úspešnej 12-ročnej spolupráci s obcou Kerekegyháza, ktorá naďalej pretrváva, sme v októbri uzavreli partnerský vzťah aj s obcou Rajka. Aby bola spolupráca ešte bohatšia, kvalitnejšia, očakávame pridruženie obce Deutsch Jahndorf z Rakúska. Spolu s našimi blízkymi maďarskými a rakúskymi partnermi mienime pripraviť spoločné projekty, na ktoré chceme získať ďalšiu finančnú podporu z fondov Európskej únie. Naďalej sa budeme snažiť čerpať zo skúseností našich partnerov, budeme sa usilovať rozšíriť hospodárske, ľudské a kultúrne hodnoty a získať medzinárodné granty, aby sme ich využili v prospech našich občanov. Ako je všeobecne známe, už 21. decembra by Slovák mieriaci do Rakúska či Maďarska nemal prekročenie hranice takmer postrehnúť – pretože ho

nikto nezastaví so žiadosťou o predloženie pasu alebo občianskeho preukazu. Symbolicky sa stretneme aj my – predstavitelia obcí Rajka, Deutsch Jahndorf a Hamuliakovo, aby sme spečatili svoje rozhodnutie. Dostávame sa k novým výzvam, predsavzatiam. Aké plány má obec na budúci rok? S radosťou môžem skonštatovať, že čakajú nás nové výzvy – revitalizácia obce sa dostáva do druhej etapy, ktorú naštartujeme začiatkom marca. Naše prekrásne námestie prepojíme so svetoznámym symbolom dediny – rímskokatolíckym Kostolom sv. kríža. Aj na tomto úseku zabezpečíme výsadbu zelene, pribudnú lavičky a priestor na prechádzky. Celkový projekt v hodnote 9,8 milióna Sk plánujeme dokončiť do konca mája 2008. Naša obec sa naďalej zveľaďuje, rozširuje – vznikne ďalšia nová, moderná časť dediny, ktorá sa vybuduje v časti smerom na Šamorín. Rozsiahly projekt s rodinnými domami ponúkne priestor pre pokojné bývanie. Ak sa pozrieme druhým smerom, teda na časť dediny smerom do Kalinkova, tu vzniknú nové bytové jednotky, ktoré spĺňajú požiadavky stavieb 21. storočia, ako napríklad vybavenie objektu výťahom a garážami. Práve parkovanie áut pred domami, teda na verejných priestranstvách, spôsobuje nemalé problémy pri čistení komunikácií, odhŕňaní snehu. Aké podujatia pripravila obec na tohtoročné sviatky? V tejto oblasti ponúkame stále viac. Srdečne pozývam všetkých spoluobča-

nov na príchod Mikuláša – 9. decembra do priestorov kultúrneho domu. Milé darčeky pre deti a muzikál „Keď v máji sú Vianoce“ určite potešia aj dospelých. Spoločne vyzdobíme náš vianočný stromček na námestí a práve tu na vás čaká atmosféra s nádychom vianočných trhov – kapustnica a ďalšie dobrôtky. 16. decembra srdečne pozývame dôchodcov z našej obce na sviatočné posedenie a 31. decembra sa spoločne rozlúčime so starým rokom na tradične dobrej Silvestrovskej zábave. V tomto adventnom období očakávania a príprav želám vo svojom mene, v mene poslancov a pracovníkov obecného úradu, aby sme všetci v zdraví a s radosťou na tvári oslávili tohtoročné Vianoce a aby sa v blížiacom sa novom roku každému splnili aj tie najtajnejšie túžby a želania.

Oberačkové slávnosti

Halloween - vyrezávanie tekvíc

Park v obci

spravodaj_02_SK.indd 2

3.12.2007 13:59:08


Číslo 2

O druhom groši Určite ju z detstva poznáte. Či od Andersena alebo v slovenskej verzii od Dobšinského. Krátky príbeh o múdrom mužovi, ktorý jedným grošom splácal dlh voči rodičom za svoju výchovu, druhý investoval „do budúcnosti“ a tretí si nechával pre seba. Nie, toto nie je článok o pilieroch dôchodkového sporenia, ale o filantropoch – ľuďoch, ktorí sa nepozerajú len na svoj vlastný prospech, ale investujú svoje prostriedky, čas a schopnosti do detí, a to nielen do tých vlastných, ale aj do „cudzích“ – našich hamuliakovských. Prečo to robia? Možno dúfajú, že raz v starobe im susedov chlapec odnesie ťažkú nákupnú tašku, alebo možno je to v ich povahe. Prečo o nich vieme tak málo? Možno sú príliš skromní... Tu je zopár príkladov aktivít a tohtoročných najväčších realizovaných projektov pre deti a mládež:

združenia pri MŠ a ZŠ, ktorému mnohí z rodičov darovali svoje 2% daní a prípadne ho aj sponzorsky podporili. Tak bola s pomocou prostriedkov tohto združenia vybavená jedna trieda škôlky parketami, nakúpili sa stoličky, počítače, dataprojektor či iná technika do školy, realizoval sa projekt úpravy školského dvora, zakúpili preliezačky, usporiadali sa výlety žiakov a uskutočnili sa ďalšie

3

aktivity, vďaka ktorým sa podarilo rozšíriť a skvalitniť vyučovací proces a mimoškolskú činnosť detí. Toto občianske združenie pôsobí v Hamuliakove už tretí rok a sféry jeho podpory sa postupne rozširovali v takej miere, že v súčasnosti podporuje nielen činnosti a projekty v rámci školy a škôlky, ale aj početné aktivity v rámci mimoškolskej a voľnočasovej činnosti všetkých hamuliakovských detí, teda aj tých, ktoré navštevujú školy mimo obce (napríklad mažoretky). Združenie sa tiež stalo garantom mnohých aktivít realizovaných v obci, či už nižšie spomenutého areálu pre deti alebo pravidelnej pomoci pri organizovaní Dňa detí, návštevy Mikuláša a ďalších podujatí. V tomto roku združenie v rámci podpory detí prefinancovalo takmer 240 000, Sk.

Zrekonštruovaná trieda v materskej škole

Podpora rodičov a Občianskeho združenia pri Základnej škole a Materskej škole v obci Hamuliakovo („Združenie“) Kto mal v posledných rokoch príležitosť nazrieť do interiéru týchto dvoch budov, isto nepochybuje o tom, že si vyžadujú komplexnú rekonštrukciu. O to potešujúcejší je prístup mnohých rodičov, ktorí sa nespoliehajú na výsledky snaženia obce a sami prispeli k zlepšeniu podmienok na vzdelávanie našich detí. K významným realizovaným projektom v rámci Materskej školy celkom určite patrí rekonštrukcia „lienkovej” triedy, kam nám jeden z rodičov venoval nábytok. Zabudnúť, samozrejme, nemožno napríklad na rodinu, ktorá deťom pravidelne zabezpečuje pitný režim, či na niektorých rodičov, ktorí prispievajú nad rámec odsúhlaseného finančného príspevku. V Základnej škole patrí medzi najvýznamnejšie projekty zavedenie alternatívnej formy výučby čítania. Vo veľkej miere je podporená firmou Stiefel, v ktorej pracujú rodičia dvoch žiakov. Táto firma bezplatne zabezpečuje výrobu atypických učebných pomôcok a taktiež sa podieľa na financovaní technických zariadení, ktoré budú v tejto škole využívať ešte ďalšie generácie detí. Väčšina nadštandardných aktivít v rámci školy a škôlky sa nezaobíde bez finančnej a materiálnej podpory Občianskeho

spravodaj_02_SK.indd 3

3.12.2007 13:59:10


4

Hamuliakovský spravodaj Prípravne práce areálu pre detí - Gútoráčik

Gútoráčik – areál pre deti V rámci tohto projektu sa v objekte športového štadiónu buduje herno-športový areál pre deti a mládež. Po dokončení tu bude k dispozícii množstvo zábavných prvkov pre deti aj zóna oddychu pre rodičov. Doteraz sa do budovania zapojilo 56 rodín a firiem – či už financovaním, dobrovoľníckou prácou alebo darovaním materiálu. Dovedna sa získali financie a materiál v hodnote cca 120 000,- Sk. Mnohým z vás vďačíme za to, že sa nám za tieto prostriedky podarí vybudovať životaschopné „ihrisko“. Ludmila Goldbergerová, koordinátorka zámeru: “Potrebu obdobného areálu v Hamuliakove pociťovali istotne mnohí z rodičov a tu v ,novej῾ časti sme o nej často diskutovali. O to viac ma prekvapila žiadosť dvoch mamičiek zo ,starej dediny῾, či by sa nedalo niečo urobiť s rozbitým ihriskom na hrádzi. Výber nakoniec padol na kút futbalového štadióna, ktorý je bezpečnejší, viac na očiach a chodia sem ľudia z celej obce. Účasť ľudí na prvej brigáde ma pozitívne prekvapila a odvtedy som si bola istá, že zámer dotiahneme do konca. Dokončenie sa síce z rôznych dôvodov naťahuje, ale verím, že najneskôr v apríli 2008 bude areál slúžiť svojmu účelu. Našťastie je v tejto obci veľa ľudí, ktorí nás podporili, často aj bez toho, že by sami mali deti. Poďakovať sa chcem predovšetkým hlavným ,majstrom῾ Balážovi Nagyovi, Norbertovi Prítrskému a Pištovi Sallayovi, ktorí sa na realizácii podieľali rozhodujúcim dielom.“

Otvorená škola športu a mladí športovci Hamuliakova Projekt „Otvorenej školy športu“ bol podporený Slovenskou asociáciou športu na školách v sume 50 000,- Sk. V rámci projektu bolo okrem uskutočnenia výchovných aktivít v rámci vyučovania základnej školy zakúpené športové náradie do telocvične, čím sa rozšírili možnosti športového vyžitia nielen žiakov základnej a materskej školy, ale aj detí, ktoré telocvičňu využívajú vo svojom voľnom čase, t. j. v rámci tréningov futbalu a volejbalu a ďalších. Telocvičňa tak má

ideálny predpoklad stať sa „otvorenou“ pre celú komunitu. Demografický vývoj Hamuliakova v posledných rokoch vyústil aj do nárastu počtu členov Športového klubu a vzniku nových organizovaných športových odvetví a kategórií. Zvlášť potešujúce je, že sa to týka v prevažne miere mladej generácie. Toto si vyžaduje komplexný prístup trénerov, ktorí mládež vedú nielen po stránke športovej, ale často prestavujú aj významný výchovný prvok vo vývoji osobnosti mladých ľudí. Málokto z nás si uvedomuje, že títo ľudia obetujú pre ušľachtilé ideály nielen svoj voľný čas a vlastné finančné prostriedky, ale často aj svoje súkromie. Spoluautorka projektu „Otvorená škola športu“ Mgr. Alena Maschkanová, riaditeľka ZŠ: „V rámci projektu Otvorená škola sme si vzali za cieľ podporovanie a skvalitňovanie podmienok pre rozvoj pohybových aktivít detí a mládeže a rozšírenie ponuky pre aktívne trávenie voľného času na pôde školy aj na verejných športoviskách. Takéto investície (nielen finančné) sa stávajú kľúčovými pre udržateľný rozvoj športu, a to nielen v rámci Národného programu rozvoja športu. Aktívne využívanie voľného času tak pomáha znižovať riziká ohrozenia mladej generácie závislosťami. Vďaka projektu všetci zúčastnení spojili svoje sily, zmapovali reálnu situáciu a výstup z ich aktivít vyústil do vytvorenia optimálnych podmienok napriek obmedzeným možnostiam.“

Futbalové mužstvo prípravky

spravodaj_02_SK.indd 4

3.12.2007 13:59:12


Číslo 2 Projekt: Klub Zvonček Tento projekt sa uskutočnil vďaka grantovému programu „Šanca pre váš región“ Konta Orange, n.f.

Klub Zvonček je centrum voľného času s integrovaným materským centrom, ktoré má v sebe spájať príjemné s užitočným. Zároveň je to voľné zoskupenie ľudí, ktorí majú o činnosť klubu záujem. Základnou ideou pri predkladaní projektu bolo, aby v Hamuliakove, ktorého väčšina obyvateľov pracuje a študuje mimo obce, dochádzalo k vzájomnej komunikácii, spoznaniu vzájomných hodnôt a tradícii pôvodného obyvateľstva. Vzájomné stretávanie sa nielen detí, ale aj rodičov a celých rodín a budovanie vzájomných vzťahov v rámci aktivít Klubu Zvonček má pomôcť odstraňovať bariéry v komunikácii medzi ľuďmi a po-

silňovať spoločenský život. Monika Vaclavová-Laceková, spoluautorka projektu: „Tento rok na jar som viedla tvorivé dielne, ktoré navštevovalo 24 detí. Napriek skromným podmienkam boli ohlasy detí i rodičov veľmi pozitívne. Preto prišlo rozhodnutie a krúžok pokračuje. Deti sa venujú náročnejším technikám, ale pribudli aj nové. Dnes nás je tridsať. Tak sa zrodila myšlienka vytvoriť z provizórne zariadených priestorov v kultúrnom dome centrum voľného času – Klub Zvonček. Ak sa i v dnešnej uponáhľanej dobe dokážeme na veci okolo seba pozerať občas očami detí, dokážeme tak upevniť ich citový a emočný rast do budúcnosti.“ Juliana Krajčírová, spoluautorka projektu: „Väčšina mamičiek na materskej dovolenke má určite podobné pocity, aké som zažila aj ja. Nedostatok spoločenského života, potreba sa vyrozprávať a najmä nedostatok príležitosti na hru môjho dieťaťa s ostatnými deťmi na neutrálnej pôde. Toto všetko by malo poskytnúť

Klub Zvonček - tvorivé dielne

5

nové materské centrum.“ Úspech tohto projektu v grantovom programe „Šanca pre váš región“ je, samozrejme, len začiatok na dlhej ceste. Za sebou máme už niekoľko pekných akcií – púšťanie šarkanov na hrádzi či vyrezávanie tekvíc pred Halloweenom. S úspechom sa rozbehli aj tvorivé dielničky pre deti či kurz šitia pre mamičky. Zapojiť sa do činnosti Klubu Zvonček je jednoduché – možno viete niečo zaujímavé alebo mimoriadne a chcete sa o to podeliť s ostatným. Potom môžete sami zorganizovať akciu, prednášku alebo kurz, prípadne môžete svoj nápad posunúť ďalej a pomôcť pri jeho realizovaní. Alebo stačí aspoň prísť a zúčastniť sa. Výveska klubu, z ktorej získate aktuálne informácie, bude čoskoro umiestnená na plote Základnej školy. Samozrejme, toto nie sú všetky akcie a aktivity, ktoré sa v Hamuliakove realizovali. Okrem týchto sú tu tie menšie alebo každodenné, ale o to cennejšie, pretože sú dávané s láskou a v nádeji na lepšiu budúcnosť našich detí. Tento článok má byť poďakovaním všetkým osobám a firmám, ktoré nezištne investujú svoj „druhý groš“ do detí a mládeže v Hamuliakove. A možno má byť aj inšpiráciou pre ďalších – či už poskytnú 2% zo svojich daní niektorému občianskemu združeniu z Hamuliakova, zapoja sa do projektov pre deti alebo upozornia na možnosť získania finančných prostriedkov v rámci zamestnaneckých grantov u svojho zamestnávateľa. Netreba veľa, často stačí len dobrá vôľa. Veď „ak pomôžeš jednému človeku, pomôžeš tým celému svetu“ (Talmud). Ing. Ludmila Goldbergerová

Oznámenie o výsledkoch hospodárenia OZ pri ZŠ a MŠ v obci Hamuliakovo Ďakujeme týmto všetkým sponzorom a občanom, ktorí nám darovali 2% z daní na podporu rozvoja rôznych aktivít pre deti z Hamuliakova. členovia predstavenstva OZ PRÍJMY T-MOBILE-grant na podporu komunity DÚ – 2% z daní občanov Sponzorské dary pre ZŠ Sponzorské dary pre DI „Gútoráčik“ Členské príspevky SPOLU:

spravodaj_02_SK.indd 5

40 000,0 Sk 147 161,0 Sk 55 000,0 Sk 22 000,0 Sk 3 100,0 Sk 267 261,0 Sk

VÝDAVKY Rekonštrukcia školského dvora Preprava detí ZŠ a MŠ PC PENTIUM 4 + WIN.XP pre ZŠ MONITORY „17“ pre ZŠ Paličky a čižmy pre mažoretky Detské Ihrisko „Gútoráčik“ Parkety pre MŠ Stoličky pre ZŠ Papier a pomôcky pre ZŠ a MŠ Dataprojektor pre ZŠ a MŠ SPOLU:

61 450,0 Sk 4 589,0 Sk 22 100,0 Sk 11 640,0 Sk 19 550,0 Sk 43 837,0 Sk 18 000,0 Sk 31 500,0 Sk 12 158,0 Sk 15 000,0 Sk 239 824,0 Sk

3.12.2007 13:59:17


6

Hamuliakovský spravodaj

Asi by som zavádzala, keby som tvrdila, že na školu sa tešili iba rodičia. Určite aspoň plní očakávaní boli aj malí „veľkí“ prváci. V tomto roku sa k nám zapísalo 8 detí do slovenskej triedy. Maďarská trieda zostala bez odozvy. Nie všetci, ktorí bývajú v Hamuliakove a majú školopovinné deti, ich prihlásia k nám. Každý má však slobodnú voľbu. Ako sa

ročníka učí anglický jazyk)? Žiaci 1. a 2. ročníka majú krúžok anglického jazyka. Čo na tom, že deti sa počas vyučovacieho procesu od 1. ročníka vzdelávajú aj s pomocou informačno-komunikačných technológií, čo je na plnoorganizovaných školách skôr výnimka, ako pravidlo? Čo na tom, že v triedach je menší počet žiakov, a tak sa im môžu pedagógovia ve-

Čo na tom záleží? „Hurá škola!“ zvolali začiatkom septembra nejeden otec, nejedna mama. „Uf, konečne sa to všetko vráti do normálnych koľají. Ráno deti vypravíme do školy, pripravíme si nervy na cestu do Bratislavy a hor sa do džungle. A znova v podvečerných hodinách si deti vyzdvihneme a vrhneme sa do víru domácich a školských povinností. Počas celého dňa máme o deti kvalitne postarané, a tak sa môžeme plne sústrediť na svoju prácu.“ Žiaci miestnej základnej školy na výlete v Komárne

hovorí: „Doma nie je nikto prorokom.“ My nie sme výnimkou. A tak sa niektoré deti ráno čo ráno vezú do okolitých škôl. Tí, ktorí majú šťastie, autom, tí ostatní sa tlačia v autobuse. Pred tým ešte dobre vymrznú na zastávke. (V rámci otužovania to nie je zlé.) A rodičia sú spokojní. Čo na tom, že ak bude mať trieda s vyučovacím jazykom maďarským málo žiakov, tak ju zatvoria? Čo na tom, že tunajšia škola vyučuje podľa jazykového variantu (t. j. priamo v rámci vyučovania sa od tretieho

spravodaj_02_SK.indd 6

novať podľa individuálnych potrieb? Čo na tom, že sa prváci učia novou revolučnou metodikou čítania SFUMATO, ktorá im umožní oveľa skôr preniknúť do tajov čítania? Čo na tom, že majú kedykoľvek k dispozícii telocvičňu, ktorú sa v rámci projektu OTVORENÁ ŠKOLA podarilo vybaviť telovýchovným náradím pre kvalitnú telesnú výchovu? Čo na tom niekomu záleží? Áno. Nám! Záleží nám na každom jednom dieťati,

ktoré navštevuje našu školu. (Je to napríklad vidieť aj na tom, že deti nechcú ísť domov, keď pre ne prídu rodičia. Prosia ich, aby mohli ešte chvíľu ostať.) Záleží nám na kvalite výchovno-vzdelávacieho procesu. Záleží nám na každej jednej aktivite, ktorá vyjde z radov rodičov. Záleží nám na všetkom, čo sa deje v prospech našich i vašich detí. Touto cestou sa tak chceme poďakovať Ing. Goldbergerovej, ktorá má v rámci poslaneckého mandátu na starosti školskú problematiku. Naštartovala nás a spoločnými silami sa nám podarilo vypracovať projekt, pomocou ktorého sme získali 50 000 Sk na nákup športového náradia. ĎAKUJEME!!! Naše ďakujem patrí všetkým, ktorí sú už raz spomenutí v príspevku O druhom groši. V krátkosti by som vás, milí Hamuliakovčania, chcela informovať nielen o už absolvovaných aktivitách, ale aj o tých, ktoré na nás čakajú do konca kalendárneho roka. V priebehu prvých dvoch mesiacov sa nám podarili absolvovať dve krásne kultúrne podujatia. • 23. 10. 2007 sme v rámci vlastivedného spoznávania našej vlasti zavítali na Nádvorie Európy v Komárne. Vďaka tomu, že pršalo, mali sme možnosť prezrieť si aj Múzeum maďarskej kultúry a Podunajska, kde sme sa zoznámili s našou minulosťou od čias Keltov cez Rimanov až po nájazdy Tatárov a Turkov. • Život našich predkov na Žitnom ostrove priblížila žiakom výstava, ktorú obdivovali 30. 10. 2007 v kultúrnom dome v Hamuliakove. • V mesiaci november uskutočníme besedu na tému: Olympionizmus a šport, ktorú máme naplánovanú v rámci projektu Otvorená škola. • Našich žiakov by sme chceli zasvätiť nielen do tajov základnej telesnej výchovy, ale aj do problematiky netradičných športov, ako je floorbal, ringo a frisbi. V súčasnosti pracujeme na zabezpečení športového náčinia. • Mikuláša privítame v plnej paráde 7. 12. v krásnom kultúrnom dome. • Posledné podujatie v tomto kalendárnom roku bude VIANOČNÉ POSEDENIE POD JEDLIČKOU opäť v kultúrnom dome. Naše a vaše deti si pre vás (20. 12.) pripravia krásny kultúrny program plný radosti a veselosti. Srdečne vás všetkých pozývame! Mgr. Alena Maschkanová, riaditeľka školy

3.12.2007 13:59:21


Číslo 2

7

Pozývame Vás ... ... na príchod Svätého Mikuláša. V nedeľu 9. decembra 2007 o 15,00 pred kultúrnym domom Čaká na vás – zdobenie a slávnostné zasvietenie vianočného stromčeka - privítanie Mikuláša - Mikulášska diskotéka pre deti - predajná výstava prác detí dielní Klubu Zvonček - slávnostné otvorenie materského centra v Klube Zvonček - Muzikálové predstavenie „Keď v máji sú Vianoce“ – 90 minút skvelej zábavy – príbeh mladých ľudí, ktorých osudy ovplyvňujú čertovskí anjeli v podaní detí z detského domova. Adresovaný je pre „deti“ od 10 do 99 rokov Podujatie má benefičný charakter. - Mikulášska nádielka pre hamuliakovské deti - Výstava diela mladého rezbára z obce – L. Kránitza „ Betlehem v nadživotnej veľkosti“ Atmosféra vianočných trhov na námestí v Hamuliakove: - vianočný punč a teplé nápoje - pre dospelých - tradičná kapustnica - čaj pre deti

... na slávnostné posedenie pod stromčekom pre dôchodcov z našej obce. V nedeľu 16. decembra 2007 od 15:00 v priestoroch kultúrneho domu. Našou snahou je trochu skrášliť každodenný kolobeh, ktorý prinesie veľa starostí, povinností. Uctime si staršiu generáciu, ktorá je našou silou, dúhou a útechou.

... na stretnutie diabetikov – cukrovkárov v obci. V stredu 19. decembra 2007 o 14:00. S cukrovkou sa nespája nič príjemné, nič „medové“. Tí, ktorí cukrovkou trpia, musia si strážiť stravu, v prípade liečby inzulínom dodržiavať termíny užívania, sledovať množstvo cukru kdekoľvek a v čomkoľvek. Musia si strážiť život... Našou snahou je im pomôcť...

Silvestrujte s nami! 31. decembra 2007 príďte aj vy na tradičnú silvestrovskú zábavu, aby sme sa spoločne rozlúčili so starým rokom. Oslavy sa začínajú od 20:00 v priestoroch kultúrneho domu, čaká na vás výborná hudba v podaní skupiny T-2MUSIC. Lístky si môžete zakúpiť na obecnom úrade! Cena s večerou 500 Sk.

spravodaj_02_SK.indd 7

3.12.2007 13:59:25


8

Hamuliakovský spravodaj

K 60. výročiu výmeny obyvateľstva medzi Československou republikou a Maďarskom (1947- 2007) (prednesené v Hamuliakove, 8. 6. 2007) Uplynulo už 60. rokov od chvíle, kedy sa maďarskí Slováci presťahovali na Slovensko a naopak, kedy slovenskí Maďari dobrovoľne či nedobrovoľne boli presídlení do Maďarska. Pri hodnotení týchto dávnych udalostí – chceme či nechceme - vyplávajú na povrch nechcené nacionalistické trenice medzi Slovákmi a Maďarmi. Táto skutočnosť ma vracia do študentských čias. Prežil som ich v Prahe. S českými kolegami sme prežili neopakovateľnú jednotu mysle. Päť a pol ročné skúsenosti ukazovali na to, že nová generácia už nebude mať komplexy zo staršieho brata, a že obavy našich otcov o pokračujúcej českej nadradenosti už budú definitívne prekonané. Univerzitné prostredie nás zjednocovalo a zrovnoprávňovalo. Sklamania prišli neskôr – pri profesionálnom výkone zamestnania. V praxi sme zbadali, že akademický život šťastne ignoroval národné aspekty. Vzťahy československé sa vyhrocovali vždy tam, kde šlo o väčší kus „rozpočtového koláča“, či iné materiálne, či duchovné výhody. Peniaze, vplyv a moc sa radi spolčujú s nacionalizmom. Kto je bohatší, kto má väčšiu autoritu a kto sa hlasnejšie hlási o vlastné záujmy, ten sa priaznivejšie presadí. My sme chceli byť iní ako naši otcovia a predsa sa nám to nepodarilo. Prečo? Hodnotenie slovensko-maďarských vzťahov sa takisto nevyhne podobným otázkam. Kto je v Karpatskej kotline vplyvnejší, múdrejší, vyspelejší a mocnejší? Kto z nás dominuje? Keby sme poznali odpovede, neboli by trenice. Historici sa nevedia dohodnúť na našej minulosti. Fakt, že Maďari a Slováci sú neoddeliteľne prepojení minulosťou a odvekí susedia, jednoducho nezaváži. Delenie na panský a plebejský národ v učebniciach síce už nenájdeme, ale v praxi sa realizuje. Mnohí sa pýtame: „Kto je na vine?“ Nacionalizmus sa začína zaznávaním akejkoľvek inakosti. Keď som pôsobil v Budapešti, navštívili ma vnuci (vtedy 4 a 6 roční). V parku sa

Oznamy

INTERNET už v káblovke ! Obec HAMULIAKOVO oznamuje rozšírenie káblového distribučného systému

spravodaj_02_SK.indd 8

k jednému prihovoril maďarský chlapec. Samozrejme si nerozumeli. Pribehol som na pomoc a vysvetlil, že Kubo nevie po maďarsky. „Milyen nemzetiségü? – opýtal sa malý Csaba. Hovorím mu, že je Slovák. Pozval ho na hojdačku. Myseľ sa vracala do pražských rokov a prial som si, aby medzi týmito deťmi pretrvala empatia a ochota priateliť sa. Životná skúsenosť však okamžite vnucovala obavy, že o niekoľko rokov to môže byť inakšie. Viem, že u našich južných susedov pretrváva pocit z historickej nespravodlivosti. Na Slovensku zase skúsenosť historickej krivdy. Analytici by tieto entity chceli vážiť. Problémom je, že cestovanie v čase naspäť je možné len vo sci-fi. Ani pri najväčšej fantázii sa nedá vrátiť do minulosti a čo-to na nej opraviť. Príbeh chudobného Lazara a boháča z evanjelia je poučný. Jeden z nich sa ocitol v nebi, druhý v pekle. Medzi sebou si posielali sms-ky, avšak spojenie so živými neexistovalo. Keby sa naši predkovia mohli vrátiť medzi živých, všeličo by sa zmenilo. Krivda a nespravodlivosť by už boli dávno zabudnuté slová. Vedieť sa zmieriť s realitou, je múdrosťou. Vari chýba rozum Maďarom a Slovákom? Veď my, na oboch stranách Dunaja vyhlasujeme, že rozumu máme nazvyš. Alebo ani nie? O čo sa vlastne sporíme? Mnoho rokov žijeme vedľa seba - „vidíme si do hrncov“ – ako vraví ľudová múdrosť a dávame si navzájom pokuty. Inšpiratívne oslovuje nedávne vystúpenie amerického TV komika (Sama Levensona). Vyrozprával zážitok s matkou v mladosti. Doviedla ho po prvýkrát do školy a učiteľke pošepkala: „Keď môj syn sa nebude správať slušne, potrestajte jeho suseda. Viete, on sa rýchlo učí z nepríjemnej skúsenosti iných“. Neocitli sme sa my všetci, Slováci aj Maďari, v roli toho prváčika? Robíme si navzájom zle, ale želáme si, aby vždy bol potrestaný ten druhý. Keďže sa to nedeje, tak protestujeme a dovolávame sa dokonca historického odčinenia krivdy. Rekriminujeme minulosť jednostranne,

neodborne a predovšetkým egoisticky. To nepotrestanie suseda nás rozožiera. Sme zaskočení paradoxom, lebo chceme to isté – spravodlivé hodnotenie minulosti. Falošne pritom predpokladáme, že minulosť je cennejšia ako budúcnosť. Vari neexistujú spoločné ciele za ktoré hodno bok po boku vedno zápasiť a zabúdať na príkoria minulosti? Na tie nedávne, ale aj na tie pradávne. Národná hrdosť a vytrvalosť pri zachovaní identity je nespochybniteľnou hodnotou. Národný cit sa však ťažko zlučuje s prázdnymi skutkami a heslami na štadiónoch, pálením zástavy, neautorizovanými videoklipmi, alebo zatieraním orientačných či vývesných tabúľ. Národný cit nemožno obhajovať ani rasistickými útokmi na inakosť, či už reálnymi alebo fingovanými. Národná hrdosť sa rodí v procese, tvorí sa, deje sa a stáva sa. Národná hrdosť sa vyvíja v tichosti pri intenzívnom úsilí niečo užitočné pre komunitu v ktorej žijem vykonať. Bez toho, aby sme si to uvedomovali. Dobrí Maďari a dobrí Slováci! Silný a vplyvný bude v Karpatskej kotline ten, kto pre nás všetkých tu zanechá trvalé a nezmazateľné hodnoty ktoré skrášlia a obohatia náš spoločný život. Kiež by sme boli na výkony našich susedov vzájomne hrdí. Pravý patriotizmus nahradzujeme vybičovaným nacionalizmom, ktorý v dejinách vyvolal len rozpory....a žiaľ i vojny. Otázkou je dokedy budeme spomínať na to, čo bolo a nebudeme myslieť na to čo má byť: Zmúdrie tá nová, nastupujúca generácia? Či bude pokračovať v stereotypoch zakliatej minulosti? Mojou výzvou je, aby sme mali neustále na pamäti našu spoločnú budúcnosť, ktorá spoločnou zaiste bude, lebo niet inej cesty....a nepripusťme, aby sa v niečom podobala našej minulosti. Návraty jatria staré rany. Učiňme všetko preto, aby sme nové rany nerozdávali. Ďakujem Vám za vašu pozornosť! Štefan Markuš, bývalý veľvyslanec SR v Budapešti.

(KDS) v obci o dátové služby – vysokorýchlostný INTERNET. e-mail: progres@progres-ts.sk) www.progres-ts.sk

Termíny separovaného zberu papiera a plastov na rok 2008: 31.1. • 28.2. • 27.3. • 24.4. • 29.5. • 26.6. • 31.7. • 28.8. • 25.9. • 30.10. • 27.11. • 18.12.

3.12.2007 13:59:30


Číslo 2

9

Športový klub Hamuliakovo Volejbal Kadetky súťaž II Liga: priebežná tabuľka po štyroch kolách

Tabuľky po dokončení jesennej sezóny: Futbal – Muži Krátka správa: Výmena trénera Doplnenie kádra o hráčov z obce Omladenie kádra o hráčov z dorastu Seniori: 6 liga 1. Most 2. M. Leváre 3. Miloslavov 4. Čataj 5. Vysoká 6. Hamuliakovo 7. Kaplna 8. Vištuk 9. Kuchyňa 10. Suchohrad 11. Borinka 12. Sološnica 13. Pernek

11 11 11 11 10 12 11 11 11 11 11 11 10

10 10 8 6 6 5 5 4 3 2 2 1 1

0 0 1 2 1 2 0 1 1 2 2 2 2

1 1 2 3 3 5 6 6 7 7 7 8 7

65:14 42:9 31:16 11:24 13:9 30:23 27:24 18:26 12:34 7:18 19:34 14:34 13:37

30 30 25 20 19 17 15 13 10 8 8 5 5

12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12

10 10 9 7 7 4 4 3 4 2 2 3 2 1

2 1 1 3 3 4 2 3 0 5 4 1 3 0

0 1 2 2 2 4 6 6 8 5 6 8 7 11

51:9 53:14 54:14 37:12 31:26 30:23 18:29 21:34 24:43 20:31 20:26 11:39 13:31 7:59

32 31 28 24 24 16 14 12 12 11 10 10 9 3

8 9 8 9 9 9 8 9 8 9

8 8 6 6 5 2 2 2 1 1

0 0 1 0 1 1 1 0 0 0

0 1 1 3 3 6 5 7 7 8

77:12 45:11 23:5 26:18 31:17 22:32 11:25 16:33 5:37 5:71

24 24 19 18 16 7 7 6 3 3

9 9 9 9 9 9 9 9 9 9

8 8 7 5 5 5 2 2 1 0

0 0 0 1 0 0 2 1 0 0

1 1 2 3 4 4 5 6 8 9

67:7 60:15 58:17 39:28 49:28 33:27 16:28 26:60 4:61 2:83

24 24 21 16 15 15 8 6 3 0

Dorast : 5 liga 1. Bernolákovo 2. Tomášov 3. Jarovce 4. Jablonec 5. Igram 6. BCT 7. Blatné 8. Budmerice 9. Grinava 10. Vištuk 11. Malinovo 12. Limbach 13. Hamuliakovo 14. Sl. Grob

Žiaci: 1. Bernolákovo 2. Ivanka 3. Igram 4. Blatné 5. Tomášov 6. Báhoň 7. Kaplna 8. Malinovo 9. Čataj 10. Hamuliakovo

Prípravka, skupina B1 1. SFM Senec 2. Slovan 3. Žolík Malacky 4. FK Dúbravka 5. PVFA 6. K.Ves 7. FC Ružinov 8. ZŠ Kalinčiakova 9. Hamuliakovo 10.D. Lužná

spravodaj_02_SK.indd 9

Volejbalistky začali svoj druhý ročník v II. Lige kadetiek s cieľom popasovať sa so športovými volejbalovými gymnáziami prevažne z Bratislavy s cieľom dokázať, že aj v menších obciach regiónu pri dobrých podmienkach môže dievčenský volejbal napredovať. Celkový stav poradie družstvo 1 Bilíkova 2 Slávia UK 3 VIVUS 4 Studienka 5 Hamuliakovo 6 IMA

Zápasy celkom V 4 4 4 3 4 2 4 2 4 1 4 0

P 0 1 2 2 3 4

Body 8 7 6 6 5 4

Sety v/p ratio 12:2 6 11:3 3,67 6:6 1 6:6 1 3:10 0,3 1:12 0,08

Lopty v/p ratio 332:217 1,53 327:229 1,43 258:227 1,14 218:213 1,02 205:306 0,67 173:321 0,54

Volejbal Žiačky (11-13 r.) začiatok prípravy: 1.9.2008. Tréningy - Streda 16.00 Tréner: p. Igor Butora Sobota 16.00 V prípade záujmu o volejbal (ročníky 1993 – 1996) získate informácie na tel. č. 0908 412 049. ŠK Hamuliakovo – stručná správa o činnosti: Na základe toho, že sa nepodarilo realizovať projekt rekonštrukcie Športového areálu z fondov EÚ, v ďalšej činnosti sa ŠK Hamuliakovo zameral na skvalitnenie sociálnych priestorov štadióna. Svojpomocne a s podporou sponzorov sme zrekonštruovali sociálne priestory a dve šatne, čím sa výrazne zvýšila hygiena a estetická úroveň zariadenia areálu. Do konca roku komplexne dokončíme obnovu šatní (hodnota diela cca 150 000.- Sk). V bufete, resp. reštauračných priestoroch na štadióne sa zmenou prevádzkovateľa výrazne zhoršila kvalita pohostinstva a poskytovaných služieb, čo sa prejavuje aj na návštevnosti akcií na športovom štadióne. Zrealizované práce na športovom štadióne a práce, ktoré budú vykonané do 31.12.2007: - výmena obkladov v sprchách - výmena sanity v sociálnych priestoroch - výmena podlahy v dvoch šatniach - nové obklady 12 cm drevo laminát v dvoch šatniach - vymaľovanie šatní - zabezpečenie kontajnerov pre lopty a športové náradie - úprava skladu, zabezpečenie nábytku pre dokumentáciu Úspešní zápasníci z Hamuliakova, členovia zápasníckeho klubu GLADIÁTOR ŠAMORÍN Košice, 17. 11. 2007 – OLYMP. NÁDEJE /Voľný štýl/ Kategória Váha Dosiahnutý výsledok Molnár Peter junior do 120 kg 3. miesto Šamorín, 24. 11. 2007 – POHÁR PRIMÁTORA /Gréckorímsky štýl/

Molnár Peter Molnár Peter Molnár Jozef

Kategória senior kadet str. žiaci

Váha do 120kg do 120kg do 100 kg

Dosiahnutý výsledok 1. miesto 3. miesto 2. miesto

3.12.2007 13:59:32


10 Hamuliakovský spravodaj Rezbárske sympózium v Hamuliakove Na podnet mladého hamuliakovského tvorcu Ladislava Kránitza do obce Hamuliakovo zavítali koncom júla rezbári z rôznych kútov Slovenska, aby podporili myšlienku záhradných galérií a podieľali sa na vyhotovení Betlehemu v nadživotnej veľkosti. Na prvý ročník svojho sympózia pozval mladý umelec štyroch rezbárov – Stanislava Poleka z Košíc, Dalibora Novotného z Liptovského Hrádku, Pavla Lofaja z Likavky a Alberta Šimráka z Bieleho Potoka. Na rodinnom statku Kránitzovcov sa pod rukami rezbárov z obrovských topoľových kmeňov postupne rodili postavy Betlehema. Podľa slov rezbárov je dnes vďaka motorovým pílam možné odoberať zo surových kmeňov podstatne viac materiálu. Postavy tak nadobúdajú ďalšie dimenzie a rezbári majú viac priestoru dlátom dotvoriť finálnu podobu svojich diel. Fascinujúce výrazy tvárí a krása hotových postáv určite zaujmú všetkých návštevníkov. Betlehem je umiestnený v galérií Ladislava Kránitza v Hamuliakove pri hrádzi. Čaká na svojich návštevníkov. Po skúsenosti s organizáciou prvého ročníka plánuje Ladislav Kránitz o rok pozvať ďalších rezbárov zo Slovenska a zo zahraničia.

„Som rád, že v našom regióne sú obce podobné vašej, ktoré vynakladajú nemalú snahu na zveľaďovanie a realizáciu viacerých projektov pre svojich obyvateľov. V prípade vašej obce to bolo vidieť počas našej návštevy nielen na samotnom obecnom úrade, ale aj v kultúrnom dome, novootvorenom informačnom centre, ktoré som mal tú časť vidieť medzi prvými, či na námestí.“

Dni Bratislavského samosprávneho kraja 15. 10. – 20. 10. 2007 „Kraj, kde spolu hovoríme“ Hamuliakovo 18. 10. 2007 Aj naša obec sa aktívne zapojila do projektu Dni Bratislavského samosprávneho kraja, ktorého cieľom bolo predstaviť význam samosprávy pre život obyvateľov v regióne, rôzne formy spolupráce na úrovni predstaviteľov samospráv miest, obcí, zariadení v ich pôsobnosti, organizácií tretieho sektora, záujmových združení, ale aj zahraničných partnerských vzťahov. Programy v Hamuliakove sa konali pod mottom Naša minulosť, prítomnosť aj budúcnosť. Po slávnostnom otvorení informačného centra (projekt podporený Európskou úniou) nasledovalo vystúpenie mažoretiek z obce. Futbalové prípravky do 10 rokov sa predviedli na medzinárodnom futbalovom turnaji na miestnom futbalovom ihrisku. Program dokončili dôchodcovia obcí Hamuliakovo, Bratislava-Petržalka a Rajka zaujímavým kultúrnym programom. Vladimír Bajan, predseda Bratislavského samosprávneho kraja:

Halloween – Vyrezávanie tekvíc... Z histórie: Halloween je veľmi starý sviatok, jeho história siaha až ku Keltom. Ľudia verili, že tejto noci sa zjavujú duše mŕtvych, a tak im svietili na cestu svietnikmi vyrobenými z tekvíc. V 16. storočí vznikol nový sviatok – “All Hallow’ Day (Eve)”, čiže Deň všetkých blahoslavených. Podvečer tohto sviatku (31. 10.) sa volal All Hallows 'Evening, v dedinskom slangu jednoducho Halloween. V dnešnej dobe si v ten deň ľudia ozdobujú domy, vyrábajú dyňové svietniky a pečú koláče. Deti sa prezlečú za strašidlá a chodia od domu k domu.

spravodaj_02_SK.indd 10

Rezbárske sympózium v Hamuliakove Fafaragó- művészek Gútoron

Oberačkové slávnosti Tradičná oslava na počesť hojnosti úrody sa konala 22. septembra. Oberačkové slávnosti sú predovšetkým oslavou práce našich pestovateľov zeleniny a ovocia a sú taktiež sviatkom požehnania úrody. Aj tentoraz si prišli na svoje vyznávači dobrého vína, burčiaku, kačaciny a iných špecialít. „Môžem skonštatovať že 50 litrov gulášu, čo som pripravil z údeného mäsa, išlo na dračku, niektorí si dali aj dvakrát...“ usmieval sa šéfkuchár František Farkas. Samozrejme, nechýbala ani výstava ovocia a zeleniny, gazdinky sa predviedli v súťaži v pečení štrúdle, jablkového pité a pagáčov. V podvečer sme mohli vidieť známu speváčku Móniku Rigovú, ktorá svojím temperamentným vystúpením roztancovala obecenstvo. Pouličná zábava s bohatou tombolou pokračovala do neskorých nočných hodín.

V sobotu 27. októbra sa na miestnom futbalovom ihrisku stretli rodičia a deti z obce, aby vyrezali svoju tzv. Halloweensku tekvicu, do ktorej po dokončení diela umiestnili čajovú sviečku. Podujatie zorganizoval Klub Zvonček. Keď sa svietniky zapálili a ožili figúrky, tváre z tekvíc, deti mali veľkú radosť. Kreatívne poobedie bolo pre nich, ale aj pre dospelých veľkou zábavou. Rozlúčili sa slovami: „Stretneme sa opäť o rok!“

Halloween - Vyrezávanie tekíc Halloween-napi töklámpás készítése

3.12.2007 13:59:33


Číslo 2

Dni Bratislavského samosprávneho kraja A Pozsony megyei önkormányzat napjai

Vystúpenie mažoretiek A falu mazsorettjeinek fellépése

Oberačkové slávnosti Szüreti ünnepség

spravodaj_02_SK.indd 11

Fafaragó - művészek találkozója Gútoron A fiatal és tehetéges gútori alkotó, Ladislav Kránitz, meghívására július végén Szlovákia különböző részeiből fafaragó-művészek érkeztek községünkbe, hogy részt vegyenek az embernagyságú, jellegzetes betlehemi figurák megalkotásában, egyúttal pedig támogassák a vendéglátó elképzelését a kerti galéria létrehozásában. Az első évfolyamon a következő művészek vettek rész : Stanislav Polek Kassáról, Dalibor Novotný Liptovský Hrádokból. Pavol Lofaj Likavkáról és Albert Šimrák Biely Potokról. A Kránitz--család telkén, az óriási nyárfák törzséből fokozotatosan születtek meg az ismert betlehemi figurák. A fafaragók elmondása szerint: ma a motorfűrészek segítségével a fatörzsből nagyobb felületet lehet kivágni – így az alakok új dimenziókat nyernek. Ezzel együtt pedig nagyobb lehetőségük van a vésőkkel elképzeléseiknek megfelelően formálják az általuk megálmodott, elképzelt figurákat.. A magávalragadó arckifejezések és a kész alakzatok gyönyörűsége, érdekessége bizonyosan felkelti a figyelmét minden látogatónak. A betlehemi figurák Ladislav Kránitz galériájában a töltés mellett vannak kiállítva, várnak minden kedves érdeklődőt. Az első évfolyam kedvező tapasztalatai alapján a fiatal alkotó jövőre is megrendezi a találkozót. Szeretne újabb, még szélesebb körű fafaragó alkotótábort szervezni, szlovákiai és külföldi művészek részvételével. A Pozsony megyei önkormányzat napjai - 2007. 10. 15. – 2007. 10. 20. „A vidék ahol beszélünk egymással“ – Kraj kde spolu hovoríme Gútor, 2007. 10. 18. A mi községünk is aktívan bekapcsolódott a Pozsony megyei önkormányzat napjai elnevezésű rendezvénybe, amelynek célja az önkormányzat működésének a bemutatása és szerepe a község lakóinak mindennapjaiban a különböző formájú együttműködés bemutatása, az egyes városok, községek, szervezetek szintjén, továbbá a harmadik szektorral, valamint a szakkörökkel és a külföldi partnerekkel való együttműködés terén is. A gútori rendezvények a Múltunk, jelenünk és jövőnk mottó jegyében zajlottak. Az idegenforgalmi információs központ ünnepélyes átadásával kezdődött a műsorfolyam, amelyet községünk mazsorettjeinek a fellépése követett. A hazai legifjabb focisták, a tíz évesnél fiatalabb gyerkőcök nemzetközi focitornán mutatkoztak be a helyi sportpályán. Ezt az emlékezetes napot községünk, továbbá a pozsonyi- ligetfalui és a rajkai nyugdíjasok hangulatos énekszóval, tánccal színesített fellépése zárta. Vladimír Bajan, a Pozsony megyei önkormányzat elnöke: „Örömmel tölt el, hogy régiónkban is vannak olyan települések, községek, mint az Önöké is, melyek nem kis erőfeszítéseket tesznek annak érdekében, fellendítsék, támogassák és valóra váltsák a lakosság érdekeit szolgáló tervezeteket. Ezt tapasztaltam az Önök falujában is

11

a községi hivatalban tett látogatásom során. Ennek az eredményes munkának az eredménye a művelődési ház, az idegenforgalmi információs központ, amelyeket az elsők között tekintettem meg, miként a csodaszép új főteret is.“ Szüreti ünnepség A hagyományos szüreti ünnepség, melyet az idei termés tiszteletére rendeztünk, szeptember 22-én zajlott. Az ünnepséggel elsősorban a zöldség és gyümölcstermelőink mindennapos munkája iránti elismerésünket szeretnénk kifejezni. Ezzel együtt pedig az idei termést megáldani, megköszönni. A Csemadok helyi szervezete által rendezett összejövetelen mindenki a kedvét lelte, aki szereti a jó bort, a murcit valamint a kacsalakomát vagy más ínyencséget. Jót étvágyú emberek jöttek el az ünnepségre „Ötven liter valódi babgulyást főztem elsősorban füstölt csülökből. Bizony, gyorsan elfogyott, többen repetáztak is“– mosolygott Farkas Ferenc, a főszakács. Látványos volt az a kiállítás, amelyet községünk lakói szemrevaló gyümölcs-, zöldség- és virág-kreációi gazdagítottak. Az ügyeskezű gazdasszonyok rétest, almáspitét és pogácsát sütöttek, amelyek olyan finomak voltak, hogy bizony nehéz volt kiválasztani közülük a legjobbat. Kora este Rigó Mónika énekesnő temperamentumos dalai megtáncoltatták a látogatókat akik ezután a hagyományos utcabálon ropták a táncot, a kitartóbbak egészen kivilágos kivirradtig. Halloween-napi töklámpás készítése A múltból:: A Halloween nagyon régi ünnep. Múltja a keltákhoz vezet vissza. Az emberek abban hittek, hogy a holtak lelkei ezen az éjszakán megjelennek és ezért dinnyéből, tökből lámpást készítettek, hogy megvilágítsák útjukat. A 16. században új keresztény ünnep született “All Hallow ‘ Day (Eve)”, tehát Mindenszentek napja. Az ünnep előestéje (10.31.) All Hallows ʹEvening volt, a falusi nyelvben egyszerűen Halloween. A mai napig elsősoran az angolszász országokban, de már nálunk is az emberek ezen a napon feldíszítik a házaikat, töklámpásokat készítenek, kalácsot sütnek. A gyerekek ijesztő álarcokat öltenek, s ezekben járják a házakat. Szombaton, október 27.-én a helyi sportpályán községünk gyermekei a kisebbek szüleikkel együtt találkoztak, hogy közösen készítsék el töklámpásaikat, melyekbe gyertyát helyeztek, hogy a sötétedés után meggyújthassák. A rendezvényt a Zvonček Klub szervezte. Mikor felgyúltak a gyertyák és életre keltek a tökből készült figurák és alakzatok, sok gyermek szeme csillant fel. Ez a kreatívan, családi körben eltöltött délután jó szórakozásnak bizonyult nemcsak a gyerkőcök, hanem szüleik számára is. Jövőre újra találkozunk! - hangzott fel a búcsúszó.

3.12.2007 13:59:41

Hamuliakovsky spravodaj c.2  

Nezavisly obciansky spravodaj

Hamuliakovsky spravodaj c.2  

Nezavisly obciansky spravodaj

Advertisement