Page 1


1


‫محتوا‬ ‫‪ -١‬هقذهَ ________________________________________________________________________ ‪١‬‬ ‫‪ -٢‬تزک اعتیاد ____________________________________________________________________ ‪٢‬‬ ‫آیب ث‪ٙ‬ج‪ٛ‬ظی ثٗ ِؼٕی لطغ ًِؽف اقت؟ ____________________________________________________ ‪2‬‬ ‫پیهٕ‪ٙ‬بظات ؼ‪ٚ‬ؾ٘بی ا‪ٚ‬ي تؽک __________________________________________________________ ‪4‬‬

‫‪ -٣‬طن سدایی ّ خواری ______________________________________________________________ ‪7‬‬ ‫قبؾل ثب ػ‪ٛ‬اؼٌ ضّبؼی ____________________________________________________________ ‪8‬‬ ‫ؼا٘کبؼ٘بی ػٍّی ثؽای تسًّ ضّبؼی ___________________________________________________ ‪11‬‬

‫‪ً -٤‬یاسُای تِثْدی _______________________________________________________________‪١٣‬‬ ‫ٔیبؾ٘بی ث‪ٙ‬ج‪ٛ‬ظی _________________________________________________________________ ‪13‬‬ ‫ٔیبؾ٘بی خكّی __________________________________________________________________ ‪16‬‬ ‫ثؽٔبِٗ ٘فتگی ث‪ٙ‬ج‪ٛ‬ظی ______________________________________________________________ ‪16‬‬

‫‪ -٥‬پیؼٌِادات تِثْدی ______________________________________________________________‪١1‬‬ ‫ا‪ٌٛٚ‬یت ث‪ٙ‬ج‪ٛ‬ظی __________________________________________________________________ ‪11‬‬ ‫فمّ ثؽای اِؽ‪ٚ‬ؾ _________________________________________________________________ ‪11‬‬ ‫قطت ٔگیؽ ____________________________________________________________________ ‪22‬‬ ‫گؽقٕگی‪ ،‬ػًجبٔیت‪ ،‬أؿ‪ٚ‬ا‪ ،‬ضكتگی ____________________________________________________ ‪21‬‬ ‫قبظٖ ثگیؽ _____________________________________________________________________ ‪22‬‬ ‫ایٓ ٔیؿ ِی گػؼظ _________________________________________________________________ ‪22‬‬ ‫ؼ٘ب کٓ ‪ ٚ‬ثٗ ضعا ثكپبؼ _____________________________________________________________ ‪23‬‬ ‫ؾٔعگی وٓ ‪ ٚ‬ثگػاؼ ؾٔعگی وٕٕع ________________________________________________________ ‪24‬‬ ‫پیبَ ؼقبٔی_____________________________________________________________________ ‪25‬‬

‫فِزطت تصاّیز ّ جذّل ُا __________________________________________________________‪٢٦‬‬


‫‪ -١‬مقدمه‬ ‫تاسٍ ّارداى تَ هعتاداًی در عذاب گفتَ هی ػْد کَ هی خْاٌُذ اس طزیق تزًاهَ ُای ‪ ١٢‬قذهی ّ دوایت اًجوي ُای گوٌام‪،‬‬ ‫اعتیاد خْد را تزک کزدٍ ّ فزایٌذ تِثْدی خْد را آغاس کٌٌذ‪ .‬در تخغ تاسٍ ّارداى پیؼٌِادُای عولی تزای پؼتیثاًی ّدوایت‬ ‫اس هعتاداى در رّسُای اّلیَ تزک اعتیاد ارائَ دادٍ ػذٍ تا تا اطتفادٍ اس اتشارُای تِثْدی تتْاًٌذ اس تٌذ اعتیاد رُا ػذٍ ّ‬ ‫سًذگی جذیذ خْد را ػزّع کٌٌذ‪.‬‬ ‫تخغ تاسٍ ّارداى تَ قظوت ُای سیز تقظین ػذٍ اطت‪:‬‬

‫‪ -٢‬تزک اعتیاد‬ ‫ثكیبؼی اؾ ِب ِؼتبظاْ ظؼک ‪ ٚ‬نٕبضت يسیسی اؾ تؽک اػتیبظ ٔعانتٗ ‪ ٚ‬تً‪ٛ‬ؼ ِی کٕیُ کٗ پبکی اؾ اػتیبظ تٕ‪ٙ‬ب ثٗ ِؼٕی لطغ‬ ‫ًِؽف ِ‪ٛ‬اظ ِطعؼ ‪ ٚ‬یب اختٕبة اؾ ؼفتبؼ٘بی ِؼتبظگ‪ِ ٗٔٛ‬ب اقت‪ .‬ثب ظؼ ٔظؽ گؽفتٓ ایٓ کٗ اػتیبظ یک ثیّبؼی ِؿِٓ ‪ ٚ‬ظؼِبْ‬ ‫ٔبپػیؽ اقت کٗ خكُ‪ ،‬غ٘ٓ ‪ ٚ‬ؼ‪ٚ‬ذ فؽظ ِؼتبظ ؼا تست تبثیؽ لؽاؼ ِی ظ٘ع؛ ث‪ٙ‬ج‪ٛ‬ظی اؾ آْ ٔیؿ ِی ثبیكت ّ٘ٗ خٕجٗ ٘بی ؾٔعگی ‪ٚ‬ی‬ ‫ؼا ظؼ ثؽگیؽظ‪ .‬ثٕب ثؽ اي‪ٛ‬ي ثؽٔبِٗ ٘بی ‪ 12‬لعِی‪ ،‬ظؼ ایٓ يفسٗ پیهٕ‪ٙ‬بظاتی اؼائٗ نعٖ اقت تب ثب آگب٘ی اؾ ایٓ اِالػبت‪،‬‬ ‫کكبٔی کٗ تًّیُ ثٗ تؽک اػتیبظ ظاؼٔع ثب اؼاظٖ ‪ ٚ‬ت‪ٛ‬أبیی ثیهتؽی العاَ ثٗ ثؽظانتٓ ایٓ لعَ ِ‪ ُٙ‬ظؼ ؾٔعگی کٕٕع‪.‬‬

‫‪ -٣‬طن سدایی ّ خواری‬ ‫ظؼ ؼ‪ٚ‬ؾ٘بی ا‪ٚ‬ي لطغ ًِؽف ‪ ٚ‬تؽک اػتیبظ‪ ،‬ثكیبؼی اؾ ِب ِؼتبظاْ ظچبؼ ػ‪ٛ‬اؼٌ ضّبؼی ِي ن‪ٛ‬یُ کٗ ِی ت‪ٛ‬أع ثكیبؼ قطت‬ ‫‪ ٚ‬ظؼظٔبک ثبنع‪ .‬ظؼ ایٓ لكّت پیهٕ‪ٙ‬بظاتی خ‪ٙ‬ت آگب٘ی اؾ ػ‪ٛ‬اؼٌ ضّبؼی اؾ خٍّٗ ظؼظ٘بی فیؿیىی ‪ٔ ٚ‬هبٔٗ ٘بی غٕ٘ی آْ ثؽای‬ ‫کّک ثٗ ِؼتبظاْ اؼائٗ نعٖ اقت تب ثت‪ٛ‬إٔع ثب اقتفبظٖ اؾ اثؿاؼ ث‪ٙ‬ج‪ٛ‬ظی ؼ‪ٚ‬ؾ٘بی ا‪ٚ‬ي تؽک اػتیبظ ؼا ث‪ٙ‬تؽ تسًّ کؽظٖ ‪ ٚ‬آْ ؼا‬ ‫قپؽی کٕٕع‪.‬‬

‫‪ً -۴‬یاسُای تِثْدی‬ ‫ثؼع اؾ لطغ ًِؽف ‪ ٚ‬قپؽی کؽظْ ظ‪ٚ‬ؼٖ ضّبؼی‪ ،‬ا٘عاف ؾٔعگی ِب ِؼتبظاْ ثٗ ِ‪ٛ‬ؼ اقبقی تغییؽ ض‪ٛ‬ا٘ع کؽظ‪ .‬ثٗ ایٓ ٔتیدٗ ِی‬ ‫ؼقیُ کٗ اگؽ ِی ض‪ٛ‬ا٘یُ پبک ثبلی ثّبٔیُ ‪ ٚ‬یک ؾٔعگی ػبؼی اؾ اػتیبظ ظانتٗ ثبنیُ الؾَ اقت کٗ ث‪ٙ‬ج‪ٛ‬ظی ض‪ٛ‬ظ ؼا ظؼ ا‪ٌٛٚ‬یت‬ ‫ؾٔعگیّبْ لؽاؼ ظ٘یُ‪ .‬ظؼ ایٓ لكّت پیهٕ‪ٙ‬بظاتی ثؽای چگ‪ٔٛ‬گی ظؼ ا‪ٌٛٚ‬یت لؽاؼ ظاظْ ٔیبؾ٘بی ث‪ٙ‬ج‪ٛ‬ظی‪ّ٘ ٚ ،‬چٕیٓ ٘هعاؼ٘بیی‬ ‫خ‪ٙ‬ت خٍ‪ٛ‬گیؽی اؾ ثبؾگهت ثٗ اػتیبظ‪ ،‬نؽذ ظاظٖ نعٖ اقت‪ .‬ثؼال‪ ٖٚ‬یک ّٔ‪ ٗٔٛ‬ثؽٔبِٗ ٘فتگی کٗ ثب اقتفبظٖ اؾ آْ ِی ت‪ٛ‬أیع ثٗ‬ ‫ِ‪ٛ‬ؼ ؼ‪ٚ‬ؾأٗ ثٗ ٔیبؾ٘بی ث‪ٙ‬ج‪ٛ‬ظی ض‪ٛ‬ظ ػًّ کٕیع‪ ،‬ثؽای ؼإّ٘بیی نّب اؼائٗ نعٖ اقت‪.‬‬

‫‪ -۵‬ػعارُای تِثْدی‬ ‫ظؼ ثؽٔبِٗ ٘بی ‪ ١٢‬لعِی ‪ ٚ‬أدّٓ ٘بی گّٕبَ اي‪ٌٛ‬ی ثٗ ٔبَ نؼبؼ٘بی ث‪ٙ‬ج‪ٛ‬ظی ‪ٚ‬خ‪ٛ‬ظ ظاؼٔع کٗ ثٗ ثكیبؼی اؾ ِؼتبظاْ ظؼ زبي‬ ‫ث‪ٙ‬ج‪ٛ‬ظی ثؽای زفع یک ؾٔعگی ػبؼی اؾ اػتیبظ کّک کؽظٖ اقت‪ .‬ظؼ ایٓ لكّت ضاليٗ ای اؾ ایٓ اي‪ٛ‬ي آ‪ٚ‬ؼظٖ نعٖ‪ ،‬تب ثب ػًّ‬ ‫کؽظْ ثٗ آٔ‪ٙ‬ب ظؼ ِكیؽ ث‪ٙ‬ج‪ٛ‬ظی ثت‪ٛ‬أیع قجک ؾٔعگی خعیع ‪ ٚ‬آؾاظ ض‪ٛ‬ظ ؼا زفع کٕیع‪.‬‬

‫‪1‬‬


‫‪ -٢‬ترک اعتیاد‬ ‫بسیاری از ما معتادان درک و شناخت صحیحی از ترک اعتیاد نداشته و تصور می کنیم که پاکی از اعتیاد تنها به معنی قطع‬ ‫مصرف مواد مخدر و یا اجتناب از رفتارهای معتادگونه ما است‪ .‬با در نظر گرفتن این که اعتیاد یک بیماری مزمن و درمان‬ ‫ناپذیر است که جسم‪ ،‬ذهن و روح فرد معتاد را تحت تاثیر قرار می دهد؛ بهبودی از آن نیز می بایست همه جنبه های زندگی‬ ‫وی را در برگیرد‪ .‬بنا بر اصول برنامه های ‪ ١٢‬قدمی‪ ،‬در این صفحه پیشنهاداتی ارائه شده است تا با آگاهی از این‬ ‫اطالعات‪ ،‬کسانی که تصمیم به ترک اعتیاد دارند با اراده و توانایی بیشتری اقدام به برداشتن این قدم مهم در زندگی کنند‪.‬‬ ‫‪ .۱‬آیا بهبودی به معنی قطع مصرؾ است؟‬ ‫‪ .۲‬پیشنهادات روزهای اول ترک‬

‫آیا بهبودی به معنی قطع مصرف است؟‬ ‫‪ ‬بسیاری از ما معتادان زمانی که سرانجام تسلیم شده و تصمیم به ترک اعتیاد می گیریم‪ ،‬تصور میکنیم تنها کاری که‬ ‫الزم است انجام دهیم قطع مصرؾ مواد است‪ .‬اؼلب ما به این نکته آگاه نیستیم که اعتیاد‪ ،‬یک بیماری چند بعدی‬ ‫است که به شدت بر ذهن و بدن ما تاثیر گذاشته است و به همین دلیل ممکن است فقط به سم زدایی و پاک سازی‬ ‫بدنمان از سموم مواد مخدر فکر کنیم‪ .‬متاسفانه با فراگیر شدن بیماری اعتیاد در جامعه شاهد مکان هایی هستیم که با‬ ‫ادعای "معالجه و درمان سریع اعتیاد" مبالػ زیادی را از معتادان دریافت کرده و برای خود درآمدزایی می کنند‪ .‬با‬ ‫این حال‪ ،‬حقیقت این است که اعتیاد‪ ،‬یک بیماری ؼیر قابل درمان بوده و مشابه سایر بیماری های مزمن تنها با‬ ‫استفاده از یک برنامه بهبودی روزانه قابل کنترل شدن است‪ .‬بسیاری از ما معتادان به امید ترک سریع اعتیادمان به‬ ‫چنین تبلیؽاتی اعتماد می کنیم‪ ،‬ولی به زودی متوجه می شویم که علیرؼم استفاده از داروهای ترک مواد مخدر‪،‬‬ ‫دوباره مصرؾ خود را ادامه داده ایم و یا حتی اکنون به یک نوع ماده تاثیرگذار بر ذهن دیگر نیز اعتیاد پیدا کرده‬ ‫ایم‪ .‬در خصوص بیماری اعتیاد باید آگاه باشیم که توجه صرؾ به جنبه های فیزیکی این بیماری کاری بیهوده است؛‬ ‫چرا که جنبه های جسمی و فیزیکی اعتیاد به هیچ عنوان مشکل اصلی ما نیست و تنها یک قسمت کوچک از‬ ‫بهبودی از بیماری اعتیاد است که باید مورد توجه قرار گیرد‪ .‬نکته ای که باید همواره به یاد داشته باشیم‪ ،‬ماهیت و‬ ‫طبیعت بیماری اعتیاد و نحوه تاثیرگذاری آن بر ابعاد مختلؾ زندگی ما است‪ .‬بر اثر بیماری اعتیاد طرز فکر ما‬ ‫ناسالم و ؼیر طبیعی می شود‪ ،‬عملکرد جسمی ما ؼیرعادی می شود‪ ،‬اخالقیات را فراموش کرده‪ ،‬و همه ارتباطات‬ ‫خود با زندگی را از دست می دهیم‪ .‬در این صورت برای برای بهبودی از جنبه های مختلؾ این بیماری‪ ،‬به یک‬ ‫برنامه بهبودی موثر و فراگیر نیاز خواهیم داشت‪.‬‬ ‫‪ ‬ما معتادان برای پر کردن خالء درونی خود‪ ،‬همواره به دنبال راه حل هایی در بیرون از خودمان هستیم‪ .‬برخی از‬ ‫ما برای به دست آوردن یک احساس خوب نسبت به خودمان و یا برای کنار آمدن با زندگی به مصرؾ مواد مخدر‬ ‫پناه می بریم‪ ،‬و برخی دیگر نیز برای فرار از زندگی به اعتیادهای رفتاری چون سکس‪ ،‬قمار و یا پرخوری روی‬ ‫می آوریم‪ .‬اعتیاد ما به هر شکلی که باشد‪ ،‬صرفا نشانه ای از وجود یک مشکل اساسی در درون ما است؛ مشکلی‬ ‫که می تواند به واسطه طرز فکر نادرست و یا شخصیت معتادگونه ما به وجود آمده باشد‪ .‬اساسا اگر ما مشکل اصلی‬ ‫خودمان را مورد توجه قرار ندهیم‪ ،‬حتی در بهبودی نیز همواره این احتمال وجود دارد که نوعی دیگر از اعتیاد را‬ ‫برای پر کردن خالء درونی خودمان جایگزین اعتیاد قبلی کنیم‪ .‬به همین دلیل است گاهی برخی از معتادانی که در‬ ‫حال بهبودی از یک ماده مصرفی به سر می برند‪ ،‬برای کنارآمدن و رهایی از مشکالت زندگی به اعتیادهای‬ ‫رفتاری روی می آورند‪ .‬با این حال هنوز هم نباید امید خود برای بهبودی از این بیماری چندوجهی که اعتیاد نامیده‬ ‫می شود را از دست داد‪ .‬تاکنون میلیون ها نفر از برنامه های ‪ ۱۲‬قدمی به عنوان موثرترین روش بهبودی استفاده‬ ‫کرده و از یک زندگی عاری از اعتیاد‪ ،‬در آرامش و آزادی بهره مند شده اند‪ .‬برنامه های ‪ ۱۲‬قدمی ریشه اصلی‬ ‫مشکل اعتیاد را مورد توجه قرار داده و همزمان ابزارهای متعددی جهت حمایت از معتادان ارائه می دهند که همه‬ ‫جنبه های این بیماری را در بر می گیرد‪ .‬این برنامه ها که در سرتاسر جهان به صورت رایگان و در ؼالب انجمن‬ ‫های گمنام و جهت مقابله با یک نوع اعتیاد خاص برپا می شوند‪ ،‬چگونگی پاک شدن از بیماری اعتیاد و مهمتر از‬ ‫آن‪ ،‬چگونگی حفظ و نگهداری از این پاکی را به صورت روزمره در اختیار ما قرار می دهند‪.‬‬ ‫‪ ‬با در نظر گرفتن ابعاد مختلؾ برای بهبودی از بیماری اعتیاد‪ ،‬اکنون که ما تصمیم به ترک اعتیاد گرفته ایم ممکن‬ ‫است احساس ترس کنیم و از خود بپرسیم که از این پس چگونه مي توانم بدون مواد مخدر زندگي كنم؟ بسیاری از‬ ‫ما سال ها با اعتیاد زندگی كرده ایم‪ .‬عادت های ما با وجود مخرب بودن در وجود ما ریشه دوانیده و به بخشي از‬ ‫روش زندگی ما تبدیل شده اند و ما راه دیگری به جز اعتیاد كه سال ها مشؽول آن بوده ایم نمی شناسیم‪ .‬در بسیاری‬ ‫از مواقع‪ ،‬حتی تصور زندگی بدون مواد مخدر یا رفتارهای معتادگونه هم لرزه به اندام ما انداخته و همین ترس‬ ‫باعث شده است تا به راه دیگری جر ادامه دادن اعتیاد فکر نکنیم‪ .‬با خود فكر مي كنیم چگونه خواهیم توانست از‬

‫‪2‬‬


‫چیزی که توان و قدرت الزم برای تحمل زندگی را در اختیار ما قرار داده است دست برداریم‪ .‬برای مدتی طوالنی‪،‬‬ ‫اعتیاد ما به ما امر و نهی كرده و تعیین کرده است که چه كار کنیم‪ ،‬چه موقع بخوابیم‪ ،‬چه موقع ؼذا بخوریم‪ ،‬چه‬ ‫موقع از خانه بیرون برویم‪ ،‬و با چه كسانی در ارتباط باشیم‪ .‬ولی اکنون كه تصمیم به ترک اعتیاد و بهبودی گرفته‬ ‫ایم‪ ،‬چگونه می توانیم بدون آن زندگی را ادامه دهیم‪.‬‬ ‫‪ ‬زمانی که برای ترک اعتیاد و بهبودی از آن به جلسات انجمن های گمنام رجوع می کنیم‪ ،‬به ما گفته می شود كه بر‬ ‫اثر بیماری اعتیاد افكار و رفتار ما حالتی ؼیرعادی و ناسالم پیدا كرده و زندگی مان ؼیر قابل اداره شده است و اگر‬ ‫قصد رهایی از این بیماری را داریم‪ ،‬نمی توانیم برای پیدا کردن راه حلی برای بهبودی از اعتیاد به افكارمان اعتماد‬ ‫كنیم‪ .‬به ما پیشنهاد می کنند که برای پاک شدن نیاز داریم تا به یک قدرت برتر و نیرویی باالتر از خودمان باور پیدا‬ ‫کنیم و با بهره گیری از حمایت و تجربیات معتادانی كه در حال بهبودی هستند براساس برنامه ‪ ١٢‬قدم عمل كنیم‪.‬‬ ‫رها شدن از شر اعتیاد و درک اینکه دیگر مجبور نیستیم خودمان برای درمان بیماری مان راه حل و چاره ای پیدا‬ ‫كنیم نعمت بسیار بزرگی برای ما است؛ چرا که احتماال سالیان دراز برای خالص شدن از این بیماری خود را به در‬ ‫و دیوار زده ایم ولی سرانجام راه به جایی نبرده ایم‪ .‬برنامه های ‪ ١٢‬قدمی و جلسات انجمن های گمنام زندگی تازه‬ ‫ای را به ما نوید می دهند‪ .‬در این جلسات خواهیم فهمید که تنها نیستیم و به این نتیجه می رسیم که نه آدم بدی هستیم‬ ‫و نه ذاتا مشکلی داریم بلکه انسان بیماری هستیم که قصد بهبود پیدا کردن از بیماری اعتیادمان را داریم‪ .‬بسیاری از‬ ‫ما زمانی که متوجه می شویم اکثر رفتارها و عادت های ما از این اعتیاد ریشه گرفته است‪ ،‬بار سنگین احساس‬ ‫شرم و عذاب از دوشمان برداشته می شود‪.‬‬ ‫‪ ‬جالب توجه اینکه برخی از ما در روزهای اول ترک اعتیاد ممکن است از اینکه دوست داشتنی ترین و در عین حال‬ ‫مخرب ترین عادت خود یعنی اعتیاد را کنار گذاشته ایم دچار حسرت و اندوه شویم‪ .‬باید به این نکته اعتراؾ کنیم که‬ ‫اگرچه مواد اعتیاد برای مدتی به ما خدمت کرده است‪ ،‬اما هم زمان به عاملی برای ویران کردن ما تبدیل شده‬ ‫واختیار کل زندگی را از دستمان خارج کرده است‪ .‬اگر پذیرفته ایم که به آخر خط رسیده ایم و در برابر اعتیاد‬ ‫درمانده و عاجر شده ایم‪ ،‬اکنون زمان آن است که با مواد مخدر و رفتارهای معتادگونه خداحافظی کنیم‪ .‬ممكن است‬ ‫با خود فکر کنیم‪ :‬از این پس زندگی بدون اعتیاد را چگونه خواهیم گذراند؟ مطمئن باشید که بسیاری از ما نیز با‬ ‫همین مشکالت و چالش ها روبرو بوده ایم‪ ،‬ولی با کمک برنامه ‪ ١٢‬قدم و انجمن های گمنام‪ ،‬روش "فقط برای‬ ‫امروز" را آموخته و توانایی روبرو شدن با مشکالت و مسائل زندگی را بدست آورده ایم و اکنون از چنان آزادی و‬ ‫آرامشی در زندگی برخوردار هستیم که پیش از آن حتی در رویاهایمان نیز نمی توانستیم آن را تصور کنیم‬

‫‪ ‬برای کسب اطالعات بیشتر درمورد جنبه های مختلف اعتیاد‪ ،‬لطفا به قسمت بیماری اعتیاد رجوع‬ ‫کنید‪.‬‬ ‫‪ ‬برای کسب اطالعات بیشتر درمورد روش بهبودی از طریق برنامه های ‪ ١٢‬قدمی لطفا به قسمت‬ ‫بهبودی با ‪ ١٢‬قدم رجوع کنید‪.‬‬

‫‪3‬‬


‫پیشنهادات روزهای اول ترک‬ ‫در ادامه پیشنهادات و رهنمودهایی بر مبنای برنامه های ‪ ١٢‬قدمی ارائه شده است که زمانی که شما تصمیم به ترک اعتیاد‬ ‫گرفته اید‪ ،‬جهت غلبه بر بی قراری ها ‪ .‬خماری های جسمی و روحی روزهای اول بهبودی به شما کمک خواهد کرد‪ .‬توجه‬ ‫داشته باشید که اگرچه اطالعات این قسمت با هدف پاک شدن شما از اعتیاد به مواد مصرفی ارائه شده است‪ ،‬با این حال‬ ‫اصول آن می تواند برای مقابله با سایر انواع اعتیاد مانند اعتیادهای رفتاری و یا برای اعضای خانواده معتادان نیز مفید‬ ‫باشد‪.‬‬ ‫ػکل‪ : 1‬پیؼٌِادات رّسُای اّل تزک‬

‫‪ -١‬بیماری اعتیادت را بپذیر‬ ‫‪‬‬

‫‪‬‬

‫به خاطر داشته باشید که‪" :‬ما انسان های بدی نیستیم‪ ،‬بلکه بیمارانی هستیم که می خواهیم بهبود پیدا کنیم"‪ .‬گاهی‬ ‫کافی است به خودمان یادآوری کنیم که از یک بیماری مرگبار رنج می بریم تا در برابر وضعیتی که داریم صبور و‬ ‫بردبار باشیم‪ .‬همانگونه که یک بیمار را به خاطر احساس خستگی و نداشتن توان الزم برای انجام کارهای عادی‬ ‫سرزنش نمی کنیم‪ ،‬خودمان را نیز نباید به خاطر در عذاب بودن از بیماری اعتیاد سرزنش کنیم‪ .‬داشتن انتظار بیش‬ ‫از حد و تصور این که می توانیم سریعا اعتیاد را ترک کرده و سالمت خود را بازیابیم از جمله ترفندها و حیله هایی‬ ‫است که بیماری اعتیاد برای ضربه زدن به میل و اشتیاقمان برای بهبودی در پیش می گیرد‪ .‬در واقع ما باید به خود‬ ‫افتخار کنیم که تصمیم به پاک شده از اعتیاد گرفته و چنین گام بزرگی برداشته ایم‪.‬‬ ‫به خاطر داشته باشید که بهبودی یعنی فرایند به دست آوردن سالمت‪ .‬بهبودی تؽییر و تحولی است که با عمل کردن‬ ‫به ‪ ۱۲‬قدم به دست می آید‪ .‬پذیرفتن این که ما بیمار هستیم‪ ،‬نخستین و مهم ترین گامی است که برای آؼاز پاک شدن‬ ‫از اعتیاد به ما کمک می کند‪ .‬ما در واقع حق انتخاب داریم‪ :‬می توانیم بپذیریم که بیمار هستیم و با کمک گرفتن از‬ ‫جلسات در راه بهبودی خود گام برداریم؛ یا اینکه با لجبازی و خشم در دام ؼم و دل سوزی به حال خود گرفتار شده‬ ‫و در نهایت مصرؾ مواد مخدر را از سر بگیریم‪ .‬آنچه برای بسیاری از ما معتادان پیش آمده این است كه از‬ ‫سرگیری زندگی جدید و بهبودی از اعتیاد تنها به شرطی امکان پذیر است که واقعیت بیمار بودن خود را پذیرفته و‬ ‫به آن اقرار کنیم‪.‬‬

‫‪ -٢‬عوارض خماری را تحمل کن‬ ‫‪‬‬

‫خماری زمانی رخ می دهد که ما یک باره مصرؾ مواد مخدر را قطع یا میزان مصرؾ آن را کاهش دهیم‪ .‬به‬ ‫عبارت دیگر‪ ،‬بدن ما دچار شوک شده و به علت نرسیدن مواد شیمیائی که برای کارکرد عادی خود شدیدا به آن‬ ‫عادت کرده است؛ واکنش نشان می دهد‪ .‬به همین علت است که نشانه های خماری در ما ظاهر می شود‪ .‬گرچه همه‬ ‫ما دچار خماری نخواهیم شد اما خماری ناشی از ترک یا کاهش میزان مصرؾ مواد مخدر در بین کسانی که تریاک‬ ‫و سایر مواد افیون دار را مصرؾ می کنند یا انواع مواد مخدر را با یکدیگر ترکیب کرده و مصرؾ می کنند؛ شایع‬ ‫است‪ .‬درست است كه خماری شبیه نوعی شکنجه روانی و جسمی است‪ ،‬اما معموال خطر جانی به همراه نداشته‬ ‫و در افراد مختلؾ بسته به نوع ماده مصرفی متفاوت است و البته با توجه به مدت زمان و شدت اعتیاد پس از مدتی‬ ‫فروکش می کند‪ .‬با این حال توصیه می شود چنانچه در خالل ترک اعتیاد و سم زدایی بدن خود از مواد مخدر دچار‬

‫‪4‬‬


‫‪‬‬

‫‪‬‬ ‫‪‬‬

‫کرختی و سستی جسمانی و درد شدید شد اید؛ حتما با پزشک مشورت کنید چراکه خماری یا کرختی جسمی می تواند‬ ‫خطرناک باشد‪.‬‬ ‫حقیقتی که به شما کمک می کند تا با خماری مقابله کنید؛ پذیرفتن این موضوع است که بدن شما به مواد مخدر عادت‬ ‫کرده است و در واقع خماری نشانه تالش جسم بیمار شما‪ ،‬برای بازیابی مجدد سالمت خود می باشد‪ .‬سپری کردن‬ ‫این دوره به یک اراده راسخ‪ ،‬صبر و شکیبائی زیاد‪ ،‬و همچنین تعهد به تحمل کردن سختی ها و عوارض خماری‬ ‫نیاز دارد‪ .‬باید به یاد داشته باشیم که خماری برای همیشه دوام نمی آورد؛ بدن ما به تدریج خود را با وضعیت جدید‬ ‫سازگار کرده و به حالت عادی باز خواهد گشت‪ .‬شاید دانستن این نکته که بیشتر اعضای انجمن های گمنام همین‬ ‫حالت ها و مشکالت را تجربه کرده و اکنون سالمت خود را به دست آورده اند برای شما دلگرمی باشد تا بدانید شما‬ ‫نیز باید این روزها را پشت سر بگذارید‪.‬‬ ‫برای کسب اطالعات بیشتر درباره انواع نشانه های خماری لطفا به قسمت بیماری جسمی رجوع کنید‪.‬‬ ‫برای کسب اطالعات درخصوص نحوه تحمل و كنار آمدن با عوارض دردناك خماری لطفا به قسمت سم زدایي و‬ ‫خماري رجوع کنید‪.‬‬

‫‪ -٣‬با نوسانات خلقیت سازش کن‬ ‫‪‬‬

‫‪‬‬

‫‪‬‬

‫‪‬‬

‫تقریبا همه ما در روزهای اول ترک اعتیاد تؽییر حاالت شدید را تجربه کرده ایم‪ .‬علت اصلی تؽییر حالت ما این‬ ‫است که از رساندن مواد مخدر به بدن خود که به آن وابسته شده است خودداری کرده ایم‪ .‬گرچه دچار شدن به چنین‬ ‫وضعیتی چندان خوشایند نیست‪ ،‬اما گام بزرگ برای شروع بهبودی ما محسوب می شود‪ .‬مصرؾ مواد مخدر بر‬ ‫ذهن و مؽز ما تاثیرات روانی و بیولوژیکی زیادی بر جای می گذارد و به همین علت است که ناچار هستیم افت و‬ ‫خیز و فراز و نشیب های شدید روحی و روانی را تحمل کنیم تا به تدریج تعادل الزم را به دست آوریم‪.‬‬ ‫در برخی از مواقع در دوران خماری وضع روحی و روانی ما آنچنان دچار نوسان می شود که نمی توانیم از عهده‬ ‫زندگی روزمره خود برآییم‪ .‬ممکن است گاهی احساس بیش فعالی به ما دست دهد‪ ،‬زمانی بیش از اندازه احساس‬ ‫شادمانی کنیم‪ ،‬یا به شدت ؼمگین شده و هر لحظه دچار حالتی کامال متفاوت با لحظه قبل شویم‪ .‬برخی از اوقات‬ ‫حالت روحی روانی ما باعث می شود قوای بدنی ما به شدت تحلیل رفته و دچار چنان کرختی و فرسودگی شویم که‬ ‫حتی قادر به بیرون آمدن از رختخواب خود نیز نباشیم‪ .‬الزم است به این نكته توجه كنید كه این تؽییر حاالت شدید‬ ‫با گذشت زمان کاهش می یابد‪ .‬به خاطر داشته باشید همانگونه که هنگام مراقبت از یک کودک بیمار با مهربانی و‬ ‫عطوفت با وی رفتار می کنید‪ ،‬باید با خود مهربان بوده و در برخورد و ارزیابی خود صبور و بردبار باشید و‬ ‫بدانید که برای رهابی از چنگ اعتیاد به مهربانی و صبر نیاز دارید‪ .‬به خود و برنامه ‪ ۱۲‬قدم امید داشته باشید‪.‬‬ ‫گرچه یک جدول زمانی قطعی برای پایان یافتن تؽییر حاالت شدید روحی روانی و برگشتن به حالت عادی وجود‬ ‫ندارد‪ ،‬اما تجربه اکثر ما نشان می دهد که با رفتن به جلسات انجمن های گمنام و کارکرد ‪ ۱۲‬قدم‪ ،‬معموال در پایان‬ ‫سال اول قطع مصرؾ مواد مخدر‪ ،‬این گونه حاالت آزار دهند نیز از بین می رود و زندگی ما به روال معمول برمی‬ ‫گردد‪.‬‬ ‫نكته مهم این است كه بدانید تؽییر شدید حالت روحي و رواني نیز همانند سایر احساسات ما گذرا بوده و همیشگي‬ ‫نیست‪ .‬بسیاري از ما معتادان زمانی كه دچار حالت احساسی خاصی مي شویم نگران شده و مي ترسیم؛ چراکه به‬ ‫دلیل استفاده مداوم از مواد مخدر‪ ،‬برای مدتی طوالنی با چنین احساساتی رو به رو نشده بودیم‪ .‬به همین علت زمانی‬ ‫كه دوره بهبودی را مي گذارانیم از دچار شدن به این گونه احساسات ناراحت مي شویم و این احتمال وجود دارد كه‬ ‫بخواهیم از روشی كه به آن عادت كرده ایم یعني مصرؾ مواد مخدر استفاده كنیم؛ چراکه افكار معتادگونه راحت‬ ‫ترین راه یعنی مصرؾ مواد مخدر برای فرار از احساسات دردناک است را پیش پای ما می گذارند‪ .‬با این حال بهتر‬ ‫است که در طی دوران خماری تالش كنیم تا با در میان گذاشتن این گونه افكار و احساسات با سایر اعضای انجمن‬ ‫از شر آنها خالص شویم و احتمال رجوع کردن به مواد مخدررا کاهش دهیم‪.‬‬ ‫در صورتی که بتوانیم احساسات خود را کنترل کنیم یا به بیان دیگر بتوانیم هر چند وقت یكبار به وجود این‬ ‫احساسات اعتراؾ کرده و با آنها کنار بیاییم‪ ،‬در آن صورت گام بسیار بلندی در جهت بهبودی برداشته ایم‪ .‬گاهی تنها‬ ‫با بیان کردن یک احساس و گفتن اینکه آری من ؼمگین‪ ،‬خشمگین یا وحشت زده ام‪ ،‬متوجه خواهیم شد به محض به‬ ‫زبان آوردن نوع احساسی که دچار آن هستیم آن احساس از میان می رود‪ .‬بسیاری از ما با بازگو کردن احساسات‬ ‫خود به کسانی که همانند ما در دوران بهبودی هستند یا در جلسات شرکت دارند احساس آرامش می کنیم‪ .‬تنها با گفتن‬ ‫اینکه در چه وضعیت روحی و روانی هستیم احساس آرامش به ما دست می دهد و یاد می گیریم که برای رها شدن‬ ‫از شر این احساسات الزم نیست که به مواد مخدر پناه ببریم‪ .‬در واقع از این که توانسته ایم همانند انسان های سالم‬ ‫احساسات خود را بروز دهیم احساس لذت می کنیم‪ .‬هر چند این احساسات در ابتدا شدید و آزار دهنده هستند‪ ،‬ولی‬ ‫معجزه ای که رخ داده آن است که ما دیگر تحت کنترل مواد مخدر نیستیم و به همین علت چنین احساساتی را تجربه‬ ‫مي کنیم‪ .‬افزون براین‪ ،‬عمل کردن به برنامه ‪ ۱۲‬قدم به ما این قدرت و توانایی را می دهد تا با هر احساسی مقابله‬

‫‪5‬‬


‫کنیم‪ .‬اکنون حق انتخاب داریم که در برابر هر احساسی چه واکنشی از خود نشان دهیم‪ .‬می توانیم با مصرؾ مواد‬ ‫مخدر یا با رفتاری ویرانگر واکنشی منفی از خود نشان دهیم یا اینکه با کنترل کردن احساسات خود و ارزیابی و‬ ‫پذیرفتن این احساسات و در میان گذاشتن آنها با سایر کسانی که دوران بهبودی را سپری می کنند واکنش و رفتاری‬ ‫مثبت در برابر احساسات خود در پیش بگیریم‪ .‬امروز ما می توانیم بین دو گزینه مثبت و منفی یکی را انتخاب کنیم‪.‬‬

‫‪ -۴‬با افکار معتادگونه مبارزه کن‬ ‫‪‬‬

‫‪‬‬

‫پیشنهادات بهبودی بر مبنای برنامه های ‪ ۱۲‬قدمی رهنمودهای روزمره مفیدی در اختیار ما معتادان قرار می دهند‬ ‫تا با استفاده از این اصول بتوانیم با افکار و اندیشه های مخرب که در روزهای اول ترک اعتیاد گریبان گیر ما می‬ ‫شوند مقابله کنیم‪ .‬به خاطر داشته باشید که بیماری ما در جسم‪ ،‬ذهن و روانما اثر گذاشته و ریشه دوانیده است‪ .‬جنبه‬ ‫روانی بیماری اعتیاد ماهیتی پیچیده و قوی دارد و در روزهای نخست ترک اعتیاد تالش می کند تا کنترل و اختیار‬ ‫زندگی ما را بار دیگر به دست گرفته و ما را مجددا به سمت اعتیاد و بدبختی بکشاند‪.‬‬ ‫با مطالعه قسمت پیشنهادات بهبودی و عمل کردن به آنها می توانید این افكار معتادگونه را شناسایی کرده و با آنها‬ ‫بهتر مقابله کنید‪.‬‬

‫‪ -۵‬از حمایت جلسات استفاده کن‬ ‫‪‬‬

‫جلسات انجمن های گمنام مکانی است که در روز های اول بهبودی از اعتیاد الزم است ما آنجا را خانه جدید خود به‬ ‫شمار آوریم‪ .‬بدون برخورداری از حمایت سایر کسانی که دوره بهبودی را طی می کنند احتمال اینکه فریب اعتیاد را‬ ‫بخوریم ‪ ،‬یا به بیان دیگر جنبه روانی بیماری اعتیاد (وسوسه) ما را متقاعد کند که بار دیگر مصرؾ مواد مخدر را‬ ‫از سر بگیریم وجود دارد‪ .‬بیماری اعتیاد در انزوا و تنهایی شدت پیدا می کند و به همین علت بهترین راه برای‬ ‫مقابله با این بیماری مشارکت و حضور در جلسات است‪ .‬با حضور در جلسه در واقع در کنار کسانی قرار خواهیم‬ ‫گرفت که آنها نیز به بیماری اعتیاد مبتال بوده اند و برای مشکل خود راه حلی یافته و به سوی بهبودی پیش می‬ ‫روند‪ .‬اینجا مکانی است که می توانیم با کمک افرادی همانند خودمان از پس بیماری هایی به مراتب شدید تر از آنچه‬ ‫ما به آن مبتال هستیم نیز برآئیم‪ .‬با حضور در جلسه به آینده و بهبودی خود امیدوار شده و متوجه خواهیم شد که ما‬ ‫نیز می توانیم بهبود پیدا کنیم و همین موضوع است که ما را تشویق خواهد کرد تا به تالش خود ادامه دهیم‪ .‬بهترین‬ ‫مکان برای دست یافتن به این حمایت‪ ،‬جلسات انجمن های گمنام است و به همین علت است که برخی از انجمن ها‬ ‫توصیه می کنند که کسانی که به تازگی اقدام به ترک اعتیاد کرده اند‪ ،‬در نود روز اول قطع مصرؾ به طور مستمر‬ ‫هر روز در یک جلسه شرکت کنند‪ .‬جلسات مکانهایی هستند که ما در آنجا پیام بهبودی را می شنویم‪ .‬در آنجا به ما‬ ‫یادآوری می شود که در مسیری که برای بهبودی در پیش گرفته ایم تنها نیستیم و مي توانیم بر وسوسه های که به‬ ‫سراؼمان می آیند ؼلبه کنیم‪.‬‬

‫‪ -۶‬به فرایند بهبودی اعتماد کن‬ ‫‪‬‬

‫‪‬‬

‫هیچ یک از ما معتادان یک شبه معتاد نشده ایم و به همین دلیل نباید انتظار داشته باشیم که یک شبه بهبود پیدا کنیم‪.‬‬ ‫به احتمال زیاد سال ها طول کشیده است تا جسم و ذهن ما به مصرؾ مواد مخدر اعتیاد پیدا کرده اند؛ در نتیجه مدت‬ ‫ها طول خواهد کشید تا جسم و فكر ما بتوانند حالت قبلی و سالمت خود را مجددا به دست آورند‪ .‬التیام و بهبود یافتن‬ ‫از آسیب های جسمی و روانی ناشی از اعتیاد به زمان نیاز دارد‪ .‬باید صبور بوده و با خود رفتاری آرام و محتاطانه‬ ‫داشته باشیم‪ .‬باید به فرایند بهبودی اعتماد و اطمینان داشته باشیم و بپذیریم که برای پاک شدن از اعتیادمان و زندگی‬ ‫در بهبودی‪ ،‬باید به خودمان فرصت بدهیم‪ .‬هدؾ اصلی برنامه های ‪ ۱۲‬قدمی فراهم آوردن ابزارها و امکانات الزم‬ ‫برای دستیابی افراد مبتال به بیماری اعتیاد به سالمت‪ ،‬شخصیت کامل و انسانیت از دست رفته خود می باشد‪.‬اما‬ ‫برای تحقق این هدؾ باید صبر داشته باشند و روزانه به این برنامه عمل کنند‪ .‬همان گونه که در جلسات گفته می‬ ‫شود‪ ،‬با کارکرد ‪ ۱۲‬قدم و استفاده از حمایت انجمن معجزه ای در زندگی ما رخ خواهد داد که فراتر از همه‬ ‫انتظارات مان است‪ .‬بنابراین از معجزه ؼافل نباشید‪ .‬یاس و نا امیدی به خود راه نداده و جلسات و برنامه ‪ ۱۲‬قدم را‬ ‫رها نکنید چراکه سرانجام در سایه تالش هایتان از چنگ بیماری اعتیاد رهایی خواهید یافت‪.‬‬ ‫بدانید که تاکنون هزاران معتاد در سراسر جهان در سخت ترین شرایط و با گذراندن مصیبت های بیشمار توانسته اند‬ ‫با استفاده از ‪ ۱۲‬قدم یک زندگی جدید برای خود رقم بزنند و به صورت روزمره در یک زندگی عاری از اعتیاد و‬ ‫سرشار از امید و آسایش به سر می برند‪.‬‬ ‫با مطالعه قسمت پیشنهادات بهبودی و عمل کردن به آنها می توانید افكار معتادگونه را شناسایی کرده و با آنها‬ ‫مقابله کنید‪.‬‬

‫‪6‬‬


‫‪ -٣‬سم زدایی و خماری‬ ‫در روزهای اول قطع مصرف و ترک اعتیاد‪ ،‬بسیاری از ما معتادان دچار عوارض خماری مي شویم که می تواند بسیار‬ ‫سخت و دردناک باشد‪ .‬در این قسمت پیشنهاداتی جهت آگاهی از عوارض خماری از جمله دردهای فیزیكی و نشانه های‬ ‫ذهنی آن برای کمک به معتادان ارائه شده است تا بتوانند با استفاده از ابزار بهبودی روزهای اول ترک اعتیاد را بهتر تحمل‬ ‫کرده و آن را سپری کنند‪.‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪‬‬

‫‪‬‬

‫‪‬‬

‫‪‬‬

‫سازش با عوارض خماری‬ ‫راهكارهایی برای تحمل خماری‬

‫بسیاری از ما معتادین در روزهای اول ترک اعتیاد از عوارض و پي آمدهای قطع مصرؾ مواد مخدر كه خماری نامیده‬ ‫می شود رنج می بریم‪ .‬ما به این علت که به بیماری اعتیاد مبتال هستیم‪ ،‬برای داشتن یک زندگی عادی محتاج مواد مخدر‬ ‫هستیم‪ .‬هنگامی که مقدار مصرؾ مواد مخدر را کاهش داده و یا مصرؾ آن را كامال قطع مي كنیم بدن و مؽز ما به به‬ ‫اشکال مختلؾ و دردناکی به این كار واكنش نشان ميدهند‪ .‬چنین به نظر مي رسد كه تمام وجود ما فریاد برآورده و از ما‬ ‫مي خواهد آن چیزی كه به آن وابسته شده و براي ادامه حیات خود به آن نیاز دارد را در اختیارش قرار دهیم‪ .‬خماری‬ ‫حالتی است كه اكثر ما معتادان هنگام دفع شدن سموم مواد مخدر از بدنمان به آن دچار می شویم‪ .‬دچار شدن به این حالت‬ ‫نشان دهنده بهبودی تدریجی کارکرد بدن و بازگشت به حالت طبیعی و عادی آن است‪ .‬نشانه های خماری شامل عرق‬ ‫سرد كردن‪ ،‬تپش قلب‪ ،‬اسهال‪ ،‬دل پیچه‪ ،‬استفراغ ‪ ،‬درد عضالنی‪ ،‬بي خوابی‪ ،‬بي اشتهایی‪ ،‬اضطراب‪ ،‬تندخویی و بی‬ ‫قراری است‪ .‬فكر كردن به چنین عوارض دردناكی باعث می شود تا بسیاری از ما معتادان از قطع مصرؾ مواد مخدر‬ ‫ناامید شده و از خیر ترک اعتیاد بگذریم‪.‬‬ ‫عالوه بر این‪ ،‬نمی توان انكار كرد كه مصرؾ مواد مخدر به ما آرامش می دهد و برای بسیاری از ما حتی تصور‬ ‫زندگی بدون مواد مخدر نیز بسیار مشکل است‪ .‬مصرؾ مواد مخدر با وجود همه مضرات و بدبختی هایی که در نهایت‬ ‫برای ما به جای می گذارد‪ ،‬به طور موقت باعث بوجود آمدن انرژی كاذب در ما شده و به عنوان تنها راهی که ما سراغ‬ ‫داریم‪ ،‬به ما كمك می كند تا مشكالت و مسائل زندگی را آسان تر تحمل کنیم‪.‬اعتیاد ما به مواد مخدر هم جنبه جسمی و هم‬ ‫جنبه روانی دارد و تنها راه پاک شدن و بهبودی از آن این است که خودمان امکان درمان و معالجه هر دو جنبه این‬ ‫بیماری را فراهم کنیم‪ .‬ابتدا ذهن و روان ما باید یاد بگیرند كه چطور بدون اتکا به مواد مخدر با زندگی کنار آمده و‬ ‫مسائل و مشکالت را تحمل کنند؛ و سپس بدن ما باید یاد بگیرد تا بدون نیاز به مواد مخدر فعالیت طبیعی خود را از سر‬ ‫گیرد‪ .‬برای دستیابی به این هدؾ باید دوران دردناکخماری را تحمل كنیم تا بتوانیم بدون احتیاج به این گونه مواد زندگی‬ ‫عادی و سالمی را از سربگیریم‪ .‬ما برای رسیدن به یک زندگی سالم و عاری از اعتیاد‪ ،‬شجاعانه تصمیم به قطع مصرؾ‬ ‫مواد مخدر گرفته ایم و اكنون در مرحله ای قرار داریم كه باید مشكالت و سختی های آن را تحمل كنیم‪ .‬فراموش نکنید‬ ‫که احتماال سالیان زیادی از مواد مخدر استفاده کرده ایم و اکنون که هم جسم و هم روان ما به مواد عادت کرده اند به‬ ‫سادگی نمی توانند از آن دست بكشند‪.‬‬ ‫با این حال همواره باید به خاطر داشته باشیم كه عالئم خماری موقتی و گذرا بوده و پس از مدتی از بین مي روند‪ .‬اینكه‬ ‫عوارض خماری چه مدت پس از قطع مصرؾ مواد مخدر از بین می روند به نوع ماده مخدر (ویا ترکیبی از مواد‬ ‫مخدر)‪ ،‬مدت زمان مصرؾ و توانایی جسمی ما بستگی دارد‪ .‬باید شجاع باشیم و بدانیم خداوندی که ما را خلق کرده‬ ‫است‪ ،‬توانایی ترمیم و برطرؾ کردن آسیب های ناشی از مواد مخدر را نیز به بدن ما داده است؛ و سر انجام پس از‬ ‫مدتی بدون نیاز به مصرؾ هیچگونه مواد مخدری‪ ،‬بدن ما کامال به حالت فعالیت طبیعی خود باز می گردد‪ .‬به یاد داشته‬ ‫باشید که شما سال ها مواد شیمیایی و سموم مختلؾ را به بدن خود وارد کرده اید؛ و اکنون نیز برای دفع این سموم و‬ ‫بازگشت به حالت طبیعی به زمان نیاز دارید‪ .‬در انجمن های گمنام شعاری وجود دارد که می گوید‪" :‬ما یک شبه معتاد‬ ‫نشده ایم و نباید انتظار داشته باشیم که یک روزه از شر اعتیاد خالص شویم "‪.‬‬ ‫نکته دیگری که ممکن است جهت تحمل عوارض خماری به شما کمک کند‪ ،‬این است که هزاران نفر از ما معتادان عذاب‬ ‫و درد خماری را تجربه و تحمل کرده ایم و اکنون به صورت روزانه در بهبودی به سر می بریم‪ .‬ابزارهایی که برای‬ ‫دستیابی به بهبودی به آنها نیاز داریم عزم و اراده‪ ،‬تمایل شدید برای پاک شدن از مواد مخدر‪ ،‬صبر و شکیبایی برای‬ ‫تحمل لحظات طاقت فرسا‪ ،‬ایمان و امید به کمک خداوند‪ ،‬کارکرد ‪ ۱۲‬قدم و شرکت در جلسات انجمنهای گمنام در خالل‬ ‫روزهای دشوار خماری است‪ .‬با بهره گیری از این ابزارها و عمل کردن به این پیشنهادات‪ ،‬در برابر وسوسه های‬ ‫بیماری اعتیاد مقاومت نموده و در مسیر رسیدن به یک زندگی جدید عاری از اعتیاد و مواد مخدر قرار خواهیم گرفت‪.‬‬

‫‪7‬‬


‫سازش با عوارض خماری‬ ‫در این قسمت پیشنهاداتی برای کمک به شما جهت کنار آمدن و غلبه کردن بر عوارض خماری‪ ،‬و همچنین تقویت اراده شما‬ ‫برای پاک شدن از مواد مخدر ارائه شده است‪.‬‬ ‫ػکل‪ : 2‬طاسع تا عْارض خواری‬

‫‪ .١‬مراجعه به پزشک در صورت لزوم‬ ‫‪‬‬

‫‪‬‬

‫بسیاری از ما معتادان برای درمان و سم زدایی الزم است که به مراكز درمانی مراجعه کنیم‪ .‬در واقع برای برخی‬ ‫از ما قطع مصرؾ مواد مخدر و ترک فیزیكی اعتیاد باید تحت نظر پزشک متخصص انجام شود‪ .‬کاهش یا قطع‬ ‫یکباره مصرؾ مواد مخدر می تواند خطرناک بوده و به شوک‪ ،‬حمالت قلبی و یا صرع منجر شود‪ .‬بدن ما معتادان‬ ‫مزمن نسبت مواد مخدر مقاومت (تولرانس) پیدا کرده است و از لحاظ جسمی به شدت به آن وابسته شده است‪ .‬ما به‬ ‫علت در اختیار نداشتن تخصص و اطالعات الزم‪ ،‬قادر به ارزیابی میزان آسیب وارد شده به بدنمان نیستیم و نمی‬ ‫دانیم که چگونه می توانیم خود را از َشر مواد مخدر خالص کنیم‪ .‬شهامت و جسارت تصمیم گرفتن برای ترک اعتیاد‬ ‫و پاک شدن کار مهمی است؛ اما بهتر است این کار با مسئولیت پذیری و از روی عقل و منطق و با کمک گرفتن از‬ ‫افراد متخصص انجام شود‪.‬‬ ‫در برخی از انجمن های گمنام این تصور ؼلط رواج دارد که هر کس به انجمن مراجعه کند می تواند به سرعت و به‬ ‫یکباره اعتیاد خود را ترک کند‪.‬این تصور نادرست ممکن است از اینجا ناشی شده باشد که کمک گرفتن از بیرون‬ ‫از انجمن ؼیر ضروری بوده و می تواند ما را به سمت نوعی وابستگی دیگر هدایت کند‪ .‬اما باید بدانیم برای بسیاری‬ ‫از ما معتادان که می خواهیم بهبودی پیدا کنیم‪ ،‬گرفتن کمک های پزشکی ضرورت دارد‪ .‬مراجعه به مراكز درمانی‬ ‫برای دریافت کمک های الزم جهت ترک فیزیكی اعتیاد کاری بسیار رایج است‪ .‬امروزه در بسیاری از نقاط جهان‬ ‫اعتیاد از لحاظ پزشکی نوعی بیماری محسوب شده و به عنوان یک بیماری تحت درمان قرار داده می شود‪ .‬ما‬ ‫شجاعت و شهامت اعتراؾ کردن به اعتیاد و وارد شدن در مسیر بهبودی را داشته ایم‪ ،‬اما نباید به خاطر معتاد‬ ‫بودنمان مجازات شویم‪ .‬ترک اعتیاد و قطع مصرؾ مواد مخدر بدون دریافت کمک های پزشکی کار قابل تقدیری‬ ‫نیست و باعث عذاب کشیدن بیشتر ما می شود‪ .‬همین که صادقانه تالش می کنیم تا از بیماری اعتیاد بهبودی پیدا کنیم‬ ‫و برای دریافت کمک جهت تحمل خماری به مراکز درمانی مراجعه می کنیم خود قدم مهمی در مسیر بهبودی ما‬ ‫محسوب می شود‪ .‬دریافت کمک از مراکز درمانی و متخصصان می تواند برای مراجعه ما به انجمن های گمنام نیز‬ ‫مفید باشد‪ ،‬چون بسیاری از ما به علت ترس از سختی های دوران خماری از ترک کردن اعتیاد خودداری می کنیم‪.‬‬ ‫باید همواره به یاد داشته باشیم که تنها شرط مورد نیاز برای عضویت در انجمن های گمنام تمایل به قطع مصرؾ‬ ‫مواد است‪ .‬هیچ کس در جلسات انجمن حق ندارد ما را به علت مراجعه به مراکز درمانی جهت ترک اعتیاد مواخذه‬ ‫کرده و یا ما را مورد قضاوت قرار دهد‪.‬‬

‫‪ .٢‬پرهیز از سیکل مخرب اعتیاد‬ ‫‪‬‬

‫بیماری اعتیاد دارای یک چرخه یا سیكل باطل است‪ .‬این بیماری که در ذهن و روح ما ریشه دارد همواره ما را به‬ ‫مصرؾ مواد وسوسه می کند‪ ،‬اما به محض مصرؾ‪ ،‬سریعا از کار خود پشیمان شده و احساس گناه می کنیم‪ .‬سپس‬ ‫برای فراموش کردن و خالص شدن از این احساس گناه‪ ،‬مقدار بیشتری مواد مصرؾ می کنیم اما هرچه میزان‬ ‫مصرؾ ما باالتر می رود احساس بدتری نسبت به خود پیدا می کنیم‪ .‬این احساس در حقیقت جنبه روانی بیماری‬

‫‪8‬‬


‫‪‬‬

‫اعتیاد و ناسالمت عقل فرد معتاد را نشان می دهد‪ .‬بر اثر همین عدم توازن فكری است که ما معتادان قادر به قطع‬ ‫مصرؾ مواد مخدر و ترک اعتیاد نیستیم؛ چراکه پس از مدتی پرهیز و قطع مصرؾ‪ ،‬افکارمان ما را قانع می کند‬ ‫که مشکل اصلی ما اعتیاد نیست و یا اینکه اگر دوباره شروع به مصرؾ کنیم‪ ،‬این بار خواهیم توانست به اراده خود‬ ‫میزان مصرفمان را کنترل کنیم‪ .‬همه این افکار بر مبنای این تفکر هستند که اعتیاد یک بیماری نیست بلکه نوعی‬ ‫ضعؾ شخصیتی و یا رفتاری است که می توان با اراده خود آن را کنترل نمود‪ .‬ولی باید بپذیریم که یک بیماری به‬ ‫هیچ عنوان ارتباطی با اراده و یا شخصیت ما ندارد و ما به هیچ عنوان قادر به کنترل آن نخواهیم داشت‪ .‬بعالوه با‬ ‫شروع مصرؾ مواد مخدر جنبه جسمی بیماری ما نیز آؼاز شده و بدن ما برای حفظ کارکرد عادی خود به مصرؾ‬ ‫هر چه بیشتر مواد مخدر وابسته شده و دچار پدیده ویار می شود‪ .‬این حالت ویار بارها و بارها تکرار می شود تا‬ ‫اینکه سرانجام بیشتر ما از زندان یا تیمارستان سر درآورده و یا بر اثر اعتیاد می میریم‪ .‬مهمترین اقدامی که می‬ ‫توانیم برای درهم شکستن این چرخه باطل و ویرانگر انجام دهیم‪ ،‬خودداری کردن از مصرؾ مواد مخدر است؛‬ ‫چراکه وقتی مصرؾ مواد را آؼاز می کنیم‪ ،‬وارد چرخه شده و دیگر قدرت متوقؾ کردن آن را از دست می دهیم‪.‬‬ ‫به عنوان معتادانی که با عالئم و نشانه های خماری دست به گریبان هستیم باید ماهیت بیماری خود را بشناسیم‪.‬‬ ‫عذاب خماری هر چقدر هم که زیاد باشد‪ ،‬باید آن را تحمل کنیم؛ چراکه مصرؾ مجدد مواد مخدر باعث می شود تا‬ ‫چرخه ویرانگر دوباره از سرگرفته شود‪ .‬اگرچه با مصرؾ مواد مخدر برای مدتی کوتاه از حالت خماری بیرون‬ ‫آمده و احساس آرامش می کنیم‪ ،‬اما تاوانی که بابت از سرگیری مصرؾ مواد پس می دهیم بسیار سنگین است چون‬ ‫امکان بهبودی خود را به تاخیر می اندازیم‪ .‬بهتر است اینطور تصور کنیم که عالئم خماری نشانه ای از تالش روح‬ ‫و جسم ما برای درمان بیماری و به دست آوردن حالت طبیعی خودشان است‪ .‬توجه داشته باشید که ما معتادان‬ ‫بیمارانی هستیم که تمایل داریم از اعتیاد بهبود پیدا کنیم و باید این موضوع که ما انسان های بدی هستیم که می‬ ‫بایست مجازات شویم را از ذهن خود پاک کنیم‪ .‬صبور بودن و مهربان بودن با خودمان می تواند کمک موثری برای‬ ‫تحمل دوره دردناک خماری باشد‪.‬‬

‫‪ .٣‬بدان خماری همیشگی نیست‬ ‫‪‬‬

‫‪‬‬

‫در زمانی که دوران سم زدایی و خماری را می گذرانیم وسوسه و ویار ما برای مصرؾ مواد مخدر به اوج خود می‬ ‫رساند‪ .‬نه تنها ذهن معتاد ما برای اثبات نیاز به مصرؾ مواد مخدر هزاران دلیل می آورد‪،‬بلکه جسم ما نیز بیقرار‬ ‫بوده و چیزی که به آن وابسته شده است را از ما می خواهد‪ .‬اما باید بدانیم که این حالت روانی وحشتناک (میل شدید‬ ‫به مصرؾ مجدد) و دردهای جسمی ناشی از خماری‪ ،‬بخشی از روند سم زدایی است‪ .‬بدن ما نه تنها خود را از شر‬ ‫سمومی که به آن عادت کرده خالص می کند‪ ،‬بلکه تالش می کند با عبور از این مرحله دردناك مجددا حالت‬ ‫طبیعی خود را به دست آورد‪ .‬باید اعتراؾ کنیم که بهبود یافتن از اعتیاد یک فرایند طوالنی است و به صبر و‬ ‫حوصله و تحمل نیاز دارد‪ .‬همانگونه که در انجمن های گمنام گفته می شود‪" :‬ما یک شبه معتاد نشده ایم و نباید‬ ‫انتظار داشته باشیم که یک روزه از شر اعتیاد خالص شویم "‪ .‬به عبارت دیگر‪ ،‬ترك مواد مخدر به زمان نیاز دارد‪.‬‬ ‫افکار معتادگونه ما از هر روشی برای متقاعد کردن ما به مصرؾ مجدد مواد استفاده می کنند‪ ،‬ولی باید بدانیم که‬ ‫عالئم سم زدایی و خماری همیشگی نیست و سر انجام پس از مدتی از میان می رود‪ .‬هر روز که از قطع مصرؾ‬ ‫مواد مخدر می گذرد ما یک روز به خالص شدن از عالئم خماری نزدیک تر می شویم‪ .‬از سر گرفتن مصرؾ مواد‬ ‫برای کاستن از میزان دردی که از آن رنج می بریم ‪ ،‬باعث شروع مجدد همه این دردها خواهد شد‪ .‬گاهی اوقات‬ ‫گفتن این موضوع به خودمان که عوارض خماری موقت است و سر انجام از بین خواهد رفت به ما کمک می کند تا‬ ‫این عوارض را راحت تر تحمل کنیم‪ .‬عالئم جسمی خماری به صورت موج به سراغ ما معتادان می آید‪ .‬گاهی فقط‬ ‫برای چند دقیقه دچار لرز و عرق شدید می شویم و گاهی نیز این عوارض مدت زمان طوالنی تری باقی می مانند‪.‬‬ ‫اما اگر به خودمان بگوییم که من این حالت ها را تحمل خواهم کرد و تسلیم آنها نخواهم شد در آنصورت در مدت‬ ‫زمانی کمتر از آنچه که تصور می کنید این عوارض از بین خواهند رفت‪ .‬همین حالت در مورد جنبه های روانی و‬ ‫ذهنی خماری نیز صدق می کند‪ .‬بی قراری‪ ،‬نگرانی‪ ،‬خشم و ترس همگی احساساتی هستند که در دوران خماری به‬ ‫سراغ ما می آیند‪ .‬این گونه احساسات با آنکه به شدت آزار دهنده و عجیب به نظر می رسند اما چیزی جز احساس و‬ ‫این احساسات قدرت آن راندارند که ما را به مصرؾ مجدد مواد مخدر وادار کنند‪ .‬مشکل ما معتادان این است که‬ ‫هرگز راهکارهای سالم و مثبت کنار آمدن با مسائل را یاد نگرفته ایم و نمی دانیم که چگونه باید احساسات خود را‬ ‫کنترل کنیم‪ .‬ما در برابر دنیا بی تحركی و سستی را در پیش گرفته ایم و مواد مخدر به ما کمک کرده است تا از‬ ‫نامالیمات و ناراحتی ها فرار کنیم‪ .‬به همین علت طبیعی است که وقتی با درد و عذاب خماری روبرو می شویم می‬ ‫خواهیم با همان روش خودمان از آن خالص شویم‪ .‬اما به خاطر داشته باشید که اگر عذاب خماری را تحمل کنید‪ ،‬در‬ ‫آنصورت بهبودی و به همراه آن انواع احساسات خوب همچون احساس آزادی‪ ،‬لذت‪ ،‬و شادمانی نصیب شما خواهد‬ ‫شد که به شما در مسیر تحمل سختی ها و مشکالت یاری می رسانند‪.‬‬

‫‪9‬‬


‫‪ .۴‬ایجاد یک سیستم حمایتی و حفاظتی‬ ‫‪‬‬

‫‪‬‬

‫هنگامی که دچار خماری هستید باید از نزدیک شدن به مواد مخدر‪ ،‬افرادی که با آنها مواد مصرؾ کرده اید‪ ،‬و‬ ‫اماکن و یا وسایلی كه مصرؾ مواد مخدر را به یاد شما می آورد جدا دوری کنید‪ .‬این موضوع باید از سوی همه‬ ‫کسانی که در بهبودی به سر مي برند رعایت شود اما کسانی که دوره سم زادیی را سپری می کنند الزم است با‬ ‫جدیت بیشتری آن را رعایت کنند‪ .‬باید توجه داشته باشیم که بیماری ما با مشاهده آثار و نشانه های محیطی و روانی‬ ‫مربوط به مصرؾ مواد تحریک (وسوسه) می شود‪ .‬قرار گرفتن در اماکنی که در آن مواد مخدر وجود دارد ما را‬ ‫به مصرؾ مواد تحریک کرده و اراده ما برای تحمل عوارض خماری را ضعیؾ می کند‪ .‬در خالل این دوره می‬ ‫توانید به جای نشستن در خانه و لرزیدن و عرق کردن یا همنشینی با دوستی که مواد مصرؾ مي کند‪ ،‬به جلسات‬ ‫انجمن های گمنام بروید‪ .‬به یاد داشته باشید که تعداد زیادی از معتادانی که عوارض خماری را تحمل کرده اند در‬ ‫این جلسات حضور دارند؛ به همین دلیل شما نیز نباید از اینکه در حال خماری دیده می شوید احساس شرمندگی کنید‬ ‫چراکه هیچ کس قضاوت بدی درباره شما نخواهد کرد‪ .‬در این جلسات هیچ چیز جز امیدواری‪ ،‬دلگرمی‪ ،‬محبت و‬ ‫حمایت دیگران نخواهید دید‪ .‬حضور داشتن در کنار افرادی که همین عذاب خماری شما را قبال تجربه کرده اند می‬ ‫تواند به شما در حفظ اراده و تصمیم خود برای ترک اعتیاد کمک كند‪.‬‬ ‫توجه داشته باشید که از این پس دیگر تنها نیستند و مجبور نیستند در تنهایی خود و در سکوت عذاب بکشید‪ .‬اگر‬ ‫توانسته اید برای خود یک راهنما پیدا کنید‪ ،‬اگر توانسته اید براي خود یک دوست و یا یک همقدم پیدا کنید می توانید‬ ‫با آن ها تماس گرفته و از حمایت آن ها برخوردار شوید‪ .‬گاهی همین که با کسي صحبت کنید و وضعیت خودتان را‬ ‫شرح دهید‪ ،‬به کاهش رنج و عذاب شما کمک خواهد کرد‪ .‬در مقابل رفتن به سراغ مصرؾ كنندگان که چیزی جز‬ ‫مصرؾ مواد از شما نمی خواهند و تالش می کنند تا با کشاندن دوباره شما به سمت مصرؾ مواد مخدر‪ ،‬از این‬ ‫احساس بد که خودشان همچنان معتاد هستند خالص شوند بدون شک سبب خواهد شد تا شما بار دیگر مصرؾ مواد‬ ‫را از سر بگیرید‪ .‬با کسانی که در برنامه دوازده قدم شرکت دارند معاشرت کنید‪ ،‬چون این افراد كسانی هستند که از‬ ‫جان و دل به شما کمک خواهند کرد‪ .‬قرار گرفتن درکنار افرادی همچون اعضای خانواده که حمایتی از شما نمی‬ ‫کنند و دركی نیز از بیماری اعتیاد ندارند و احتماال شما را هم سرزنش مي کنند روش خوبی برای این دوره حساس‬ ‫که شما کامال آسیب پذیر هستید نمی باشد‪ .‬براي اینکه بتوانید عالئم خماري را بهتر تحمل کنید و خود را از شر مواد‬ ‫مخدر خالص کنید باید مراقب خودتان باشید و از حمایت کساني که کمکی از دستشان بر مي آید برخوردار شوید‪.‬‬ ‫هیچگاه خود را امتحان نکنید و به اماكنی كه در آن مصرؾ میكردید (زمین بازی) برنگردید‪.‬‬

‫‪ .۵‬مبارزه با بیماری اعتیاد‬ ‫‪‬‬

‫‪‬‬

‫‪‬‬

‫‪‬‬

‫اعتیاد یك بیماری بسیار حلیه گر‪ ،‬فریبکار و اسرار آمیز است‪ .‬بیماری اعتیاد می خواهد تا ما را به همان وضعیت‬ ‫سابقی که به آن عادت کرده ایم و در آن احساس راحتی می کنیم بازگرداند‪ .‬افکار ما به ویژه در دوره سم زدائی و‬ ‫خماری ممکن است به هم ریخته شود و تنها روزهای خوب مصرؾ را به یاد بیاورد‪ .‬افکار معتادگونه تالش می‬ ‫کنند تا ما را متقاعد کند که دوران اعتیاد هم چندان دوره بدی نبوده است و از ما می خواهد تا همه بدبختی ها و‬ ‫نابسامانی هایی که مصرؾ مواد مخدر بر سر ما و اطرافیانمان آورده است را فراموش کنیم‪ .‬در این دوره ما باید‬ ‫بتوانیم با افکار معتادگونه خود مقابله کنیم و واقعیت بالها و مصیبت هایی که اعتیاد برسرمان آورده است را به یاد‬ ‫بیاوریم‪.‬‬ ‫اگر خماری حالت بسیار آزار دهنده ای پیدا کرد و جدا به این فکر افتادید که دوباره مواد مصرؾ کنید فقط برای یک‬ ‫لحظه با خودتان فکر کنید و ببینید با از سرگرفتن مصرؾ مواد مخدر چه وضعیتی برای شما پیش خواهد آمد‪.‬‬ ‫واقعیت این است که رنج و عذاب خماری پس از مدت کوتاهی از میان خواهد رفت اما با مصرؾ مواد مخدر نه تنها‬ ‫مشکالت و مصائب شما از میان نخواهند رفت بلکه سیكل ویرانگر بیماری بار دیگر از سر گرفته خواهد شد‪ .‬مدتی‬ ‫طول نخواهد کشید که دو باره به همان نقطه شروع باز خواهید گشت‪ ،‬یعنی مشکالت شما بدتر از گذشته خواهد شد‬ ‫و این امکان نیز وجود دارد که شما دیگر امکان و شانس بهبودی را پیدا نکنید‪ .‬بسیاری از معتادانی كه برای تحمل‬ ‫رنج خماری به مصرؾ مجدد مواد روی آورده اند ‪ ،‬سرنوشتی جز مرگ نداشته اند‪.‬‬ ‫وقتی که مصرؾ مواد را قطع کرده و از خماری در عذاب هستیم باید رفتاری کامال صحیح و عاقالنه داشته باشیم تا‬ ‫بتوانیم این دوره دشوار را پشت سر بگذاریم‪ .‬باید بدانیم که به چه دلیل تصمیم به ترک اعتیاد و پاک شدن گرفته ایم‬ ‫باید به خود یادآور شویم که خماری حالت موقت دارد و برای رهایی از چنگ اعتیاد چاره ای جز تحمل خماری‬ ‫نداریم چون خماری بخشی از روال پاک شدن جسم ما از سم مواد مخدر است‪ .‬باید با خود مهربان و مالیم باشیم و‬ ‫اجازه دهیم تا این دوره سپری شود‪.‬‬ ‫در دورانی که از خماری رنج می بریم ممکن است تصور کنیم که نمی توانیم اعتیادمان را ترک کنیم‪ .‬ولی واقعیت‬ ‫این است که جسم و روانی که خداوند به ما داده است بسیار قوی هستند و ما سر انجام بهبودی خود را به دست آورده‬ ‫و افراد سالمی خواهیم شد‪ .‬وقتی که بر اثر خماری رعشه گرفته و عرق سرد سراسر بدن شما را پوشانده است‪،‬‬ ‫وقتی چهار ستون بدنتان بر اثر خماری درد می کشد‪ ،‬و شبهایی که حتی یک لحظه نیز نتوانسته اید بخوابید با خود‬

‫‪11‬‬


‫بگویید درست است که عذاب می کشم اما در مسیر رهایی از اعتیاد قدم بر می دارم‪ .‬از این پس دیگر اجازه نمی‬ ‫دهم که مواد مخدر بر من حکومت کند‪ .‬من به اندازه کافی قوی هستم که همه این مشکالت را تحمل کنم و اجازه‬ ‫نخواهم داد تا این بیماری من مرا شکست دهد‪.‬‬

‫راهکارهای عملی برای تحمل خماری‬ ‫در این قسمت راه حل هایی عملی برای کمک به شما جهت تحمل عوارض خماری ارائه شده است‪:‬‬

‫ػکل‪3‬‬

‫‪ :‬راُکارُای عولی تذول خواری‬

‫‪ .١‬پذیرش وضعیت‬ ‫بدترین کاری که ممکن است در هنگام خماری مرتکب شویم این است که خودمان را مجازات کنیم‪ .‬ما به علت اعتیاد و تالش‬ ‫برای ترک آن‪ ،‬هم از لحاظ جسمی و هم از لحاظ روحی در عذاب هستیم و نباید حال بد خودمان را با خشمگین شدن و یاس و‬ ‫ناامیدی از اینكه چرا به چنین وضعیتی دچار شده ایم از آنچه که هست بدتر کنیم‪ .‬در پیش گرفتن رفتاری مالیم و محبت آمیز‬ ‫نسبت به خودمان‪ - ،‬همانند رفتار با بیماری که از یک بیماری کشنده در عذاب است ‪ -‬به ما کمک خواهد کرد تا بپذیریم که ما‬ ‫نیز در حال بهبودی از یک بیماری کشنده هستیم که باعث شده تا جسم و روان ما مسموم شوند و اکنون دوره سم زدائی را می‬ ‫گذرانیم‪ .‬به این ترتیب است که خواهیم پذیرفت خماری‪ ،‬بخش دردناکی از مراحل سم زدایی و بهبودی ما از بیماری اعتیاد‬ ‫است‪ .‬با پذیرفتن این مسائل راحت تر می توانیم از راهکارهای مربوط به تحمل خماری استفاده کنیم‪ .‬برای مثال اگر احساس‬ ‫بی قراری می کنید یا نمی توانید بخوابید‪ ،‬به سادگی بپذیرید که فعال قادر به خوابیدن نیستید‪ .‬ازجای خود بلند شوید به سراغ‬ ‫کاری مفید و سازنده بروید یا خود را با تماشای یک فیلم یا خواندن یک کتاب سرگرم کنید‪ .‬این یک تکنیک مثبت روانشناسی‬ ‫بر مبنای اصول برنامه های دوازده قدمی است که به شما کمک می کند تا وضعیت فعلی خود را بپذیرید و به جای مقاومت‬ ‫کردن و جنگیدن با آن‪ ،‬کار مفیدی انجام دهید‪.‬‬

‫‪ .٢‬پایبندی در انتخاب‬ ‫زمانی که وسوسه و ویار مصرؾ مواد به سراؼتان می آید و یک لحظه هم شما را به حال خود رها نمی کنند با صدای بلند‬ ‫فریاید بزنید "بس است"‪ .‬توجه داشته باشید که این بیماری شماست که شما را به بازی گرفته و تالش می کند تا شما را متقاعد‬ ‫کند که چاره ای جز مصرؾ مواد مخدر ندارید‪ .‬به خودتان بگویید که من امروز از قدرت حق انتخاب برخوردارم و انتخاب‬ ‫امروز من این است که تحت هر شرایطی مواد مصرؾ نکنم‪ .‬تاکید بر این نکته که من مجبور نیستم که مصرؾ مواد مخدر را‬ ‫انتخاب کنم به شما قدرت خواهد داد تا بیماری اعتیاد را که فکر مي کنید شما را مؽلوب خود کرده است شکست دهید‪.‬‬

‫‪ .٣‬استفاده از حمایت‬ ‫تحمل خماری کار دشواری است و به همین علت باید از همه سیستم های حمایتی خود استفاده کنیم‪ .‬به راهنمای خود ‪ ،‬یا‬ ‫دوست و همقدم بهبودی خود تلفن کنید یا به جلسات انجمن بروید و یا به سراغ کسی بروید که احساس می کنید از شما برای‬ ‫ترک کردن مواد حمایت می کند‪ .‬به خاطر داشته باشید که بیماری اعتیاد از جمله بیماری هایی است که نمی توان به تنهایی از‬ ‫آن بهبود پیدا کرد و برای مقابله با شرایطی که به تنهائی قادر نیستید از عهده آن بربیایید باید از دیگران کمک بگیرید‪.‬‬

‫‪11‬‬


‫‪ .۴‬تجدید تصمیم‬ ‫یاد داشت هایی تهیه کنید و آنها را در همه جای خانه تان و هر جای دیگری که ممکن است آویزان کنید تا همواره به یاد داشته‬ ‫باشید که به چه علت تصمیم به قطع مصرؾ مواد مخدر گرفته اید‪.‬بنویسید که اعتیاد چه بالهایی بر سر شما آورده و شما را‬ ‫به کجا کشانده است‪ .‬همه مصائب و بدبختی هایی که به علت اعتیاد تحمل کرده اید را روی کاؼذ بنویسید تا هیچگاه فراموش‬ ‫نکنید که علت تصمیم شما برای ترک اعتیاد چه بوده است‪ .‬این کار باعث خواهد شد تا اعتیادتان نتواند برای متقاعد کردن شما‬ ‫به مصرؾ دوباره مواد مخدر بهانه های بیهوده واهی بیاورد‪.‬‬

‫‪ .۵‬صبر و بردباری‬ ‫خماری همانند موج است‪ ،‬اول اوج مي گیرد و اندكی بعد فروكش مي كند‪ .‬در زماني كه خماری در اوج خود قرار دارد و‬ ‫شما احساس می كنید كه به شدت به مصرؾ مواد مخدر نیاز دارید برای چند دقیقه طاقت بیاورید و منتظر بمانید تا ویار و‬ ‫وسوسه مصرؾ مواد مخدر فروكش كند‪ .‬به خود یادآوری كنید كه این لحظات دردآور برای همیشه ادامه نخواهد یافت و نباید‬ ‫خود را تسلیم خواسته ها و احساسات زودگذر كنید‪ .‬در این حالت چند نفس عمیق بكشید‪ .‬بهتر است حواستان را بر موضوع‬ ‫دیگری متمركز كنید و به مساله دیگری ؼیر از مواد مخدر فكر كنید چون از این طریق راحت تر می توانید عوارض خماری‬ ‫را تحمل كنید‪ .‬روش ساده تحمل كردن و منتظر ماندن حدود ‪ ۵‬تا ‪ ۱۱‬دقیقه برای سپری شدن حالت شدید خماری به بسیاری از‬ ‫ما معتادان كمك كرده است تا تسلیم افكار و احساسات خود نشویم و هنگام خماری به سراغ مواد مخدر نرویم‪.‬‬

‫‪ .۶‬اتکا به خدا‬ ‫از خدای خود بخواهید تا برای پاك شدن از مواد مخدر و تحمل خماری به شما كمك كند‪ .‬ما فراموش مي كنیم كه خدای ما می‬ ‫تواند به ما كمك كند البته به شرط اینكه به خداوند ایمان داشته باشیم و از صمیم قلب از وی كمك بخواهیم‪ .‬نیرویی برتر از‬ ‫خودمان وجود دارد كه قدرت الزم را به ما مي دهد و به ما برای اجراي تصمیم مهم و شجاعانه ای كه گرفته ایم كمك خواهد‬ ‫كرد‪ .‬براي افزایش نیروی روحاني و معنوی خودتان دعا‪ ،‬عبادت‪ ،‬یا مراقبه را فراموش نکنید‪ .‬فهرستی از نعمت ها و فعالیت‬ ‫هایی كه شما را به یاد خداوند می اندازد تهیه كنید‪ .‬بسیاری از ما در دوره خماری به عبادت های روزانه یا ارتباط معنوی با‬ ‫خداوند روی آورده ایم و همین ارتباط به قوی تر شدن عزم و اراده ما برای ادامه راه جدیدی كه برای بهبودی خود در پیش‬ ‫گرفته ایم كمك كرده است‪ .‬دعا كن‬

‫توجه‪ :‬الزم به ذکر است كه نشانه های خماری از فردی به فرد دیگر متفاوت بوده و در مواقعی‬ ‫می تواند خطرناك باشند‪ .‬اطالعات ارائه شده در این قسمت در واقع پیشنهاداتی هستند که می‬ ‫توانند در مرحله سم زدایی و مقابله با عوارض خماری به شما کمک کنند‪ .‬این پیشنهادات به هیچ‬ ‫عنوان نباید به عنوان توصیه های پزشكي محسوب شوند‪ .‬اکیدا توصیه می شود که ترك مواد‬ ‫مخدر تحت مراقبت و نظارت پزشک متخصص انجام شود؛ چرا که عوارض جسمی آن می تواند‬ ‫بسیار خطرناک بوده و گاها منجر به مرگ شود‪ .‬توصیه می شود که دوران خماری به خصوص‬ ‫در مورد اعتیاد به مواد مصرفی مانند هروئین‪ ،‬حتما با تجویز پزشک و تحت نظارت وی انجام‬ ‫گردد‪.‬‬

‫‪12‬‬


‫‪ -٤‬نیازهای بهبودی‬ ‫تعذ اس قطع هصزف ّ طپزی کزدى دّرٍ خواری‪ ،‬اُذاف سًذگی ها هعتاداى تَ طْر اطاطی تغییز خْاُذ کزد‪ .‬تَ ایي ًتیجَ هی‬ ‫رطین کَ اگز هی خْاُین پاک تاقی تواًین ّ یک سًذگی عاری اس اعتیاد داػتَ تاػین السم اطت کَ تِثْدی خْد را در اّلْیت‬ ‫سًذگیواى قزار دُین‪ .‬در ایي قظوت پیؼٌِاداتی تزای چگًْگی در اّلْیت قزار دادى ًیاسُای تِثْدی‪ُ ّ ،‬وچٌیي ُؼذارُایی‬ ‫جِت جلْگیزی اس تاسگؼت تَ اعتیاد‪ ،‬ػزح دادٍ ػذٍ اطت‪ .‬تعالٍّ یک ًوًَْ تزًاهَ ُفتگی کَ تا اطتفادٍ اس آى هی تْاًیذ تَ‬ ‫طْر رّساًَ تَ ًیاسُای تِثْدی خْد عول کٌیذ‪ ،‬تزای راٌُوایی ػوا ارائَ ػذٍ اطت‪.‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪‬‬

‫ٔیبؾ٘بی ث‪ٙ‬ج‪ٛ‬ظی‬ ‫ٔیبؾ٘بی خكّي‬ ‫ثؽٔبِٗ ٘فتگی ث‪ٙ‬ج‪ٛ‬ظی‬

‫نیازهای بهبودی‬ ‫پف اؾ ‪ٚ‬اؼظ نعْ ظؼ خٍكبت أدّٓ ٘بی گّٕبَ ‪ ٚ‬اػتؽاف کؽظْ ثٗ ایٕکٗ ظؼ ثؽاثؽ اػتیبظ ثٗ ػدؿ ؼقیعٖ ایُ‪ِ ،‬ت‪ٛ‬خٗ ِی ن‪ٛ‬یُ کٗ‬ ‫کبؼ٘بی ثطً‪ٛ‬يی ‪ٚ‬خ‪ٛ‬ظ ظاؼظ کٗ ثؽای زؽکت کؽظْ ظؼ ِكیؽ ث‪ٙ‬ج‪ٛ‬ظی ‪ ٚ‬ؼ‪ٚ‬ل خعیع ؾٔعگی ثبیع ثٗ آٔ‪ٙ‬ب ثپؽظاؾیُ‪ .‬ا‪ٌٛٚ‬یت ٘بی‬ ‫ؾٔعگی ِب ثبیع تغییؽ کٕٕع ‪ ٚ‬ثٗ خبی ایٕکٗ ض‪ٛ‬ظ ؼا ِبٕٔع ؾِبْ ًِؽف ثؽای ت‪ٙ‬یٗ ‪ًِ ٚ‬ؽف ِ‪ٛ‬اظ ِطعؼ ثٗ آة ‪ ٚ‬آتم ثؿٔیُ ثبیع‬ ‫٘ؽ آٔچٗ کٗ ظؼ ت‪ٛ‬اْ ظاؼیُ ثؽای ث‪ٙ‬ج‪ٛ‬ظی ض‪ٛ‬ظ أدبَ ظ٘یُ‪ .‬اگؽ ِی ض‪ٛ‬ا٘یُ اؾ ثیّبؼی اػتیبظی کٗ ِب ؼا اقیؽ ض‪ٛ‬ظ کؽظٖ ‪ ٚ‬ثال٘بی‬ ‫فؽا‪ٚ‬أی کٗ ثؽ قؽ ِب آ‪ٚ‬ؼظٖ اقت ضالو ن‪ٛ‬یُ ثبیع کبؼ٘بیی ؼا کٗ ثؽای ث‪ٙ‬ج‪ٛ‬ظی ِب َؽ‪ٚ‬ؼت ظاؼظ ثؽ ٘ؽ چیؿ ظیگؽی ظؼ‬ ‫ؾٔعگی ا‪ٌٛٚ‬یت ظ٘یُ‪ .‬ظؼ اظاِٗ پیهٕ‪ٙ‬بظاتی ػٍّی خ‪ٙ‬ت ثؽآ‪ٚ‬ؼظْ ٔیبؾ٘بی ؼ‪ٚ‬ؾِؽٖ ض‪ٛ‬ظ ظؼ ؼ‪ٚ‬ؾ٘بی ٔطكت ث‪ٙ‬ج‪ٛ‬ظی ثؽای کّک‬ ‫ثٗ نّب اؼائٗ نعٖ أع‪.‬‬ ‫ػکل‪ً : 4‬یاسُای تِثْدی‬

‫‪ .١‬ػزکت در جلظات‬

‫‪‬‬

‫خٍكبت أدّٓ ٘بی گّٕبَ ِکبٔ‪ٙ‬بیی آِ ٘كتٕع کٗ ِب ِؼتبظاْ ظؼ آٔدب اؾ زّبیت گؽ‪ ٖٚ‬ثؽض‪ٛ‬ؼظاؼ نعٖ ‪ ٚ‬ض‪ٛ‬ظ ؼا ّ٘بٕٔع‬ ‫ظیگؽ کكبٔی ِی یبثیُ کٗ اؾ ایٓ ثیّبؼی ؼٔح ِی ثؽٔع‪ .‬ثب نؽکت ِٕظُ ظؼ ایٓ خٍكبت ثٗ ‪ٚ‬یژٖ ظؼ ؼ‪ٚ‬ؾ٘بی ا‪ٚ‬ي ث‪ٙ‬ج‪ٛ‬ظی‬ ‫ثكیبؼی اؾ ٔگؽأی ٘ب ‪ ٚ‬تؽـ ٘بی ِب ظؼثبؼٖ ایٕکٗ چگ‪ِ ٗٔٛ‬ی ت‪ٛ‬أیُ ثع‪ِٛ ْٚ‬اظ ِطعؼ ؾٔعگی کٕیُ تب أعاؾٖ ای اؾ ِیبْ‬ ‫ض‪ٛ‬ا٘ع ؼفت‪ِ .‬ب ثب وكبٔی آنٕب ِی ن‪ٛ‬یُ کٗ ثب ػًّ کؽظْ ثٗ ثؽٔبِٗ ‪ 12‬لعَ ظؼ خ‪ٙ‬ت ث‪ٙ‬ج‪ٛ‬ظی لعَ ثؽِی ظاؼٔع؛ کكبٔی‬ ‫کٗ ظؼ ضالي فؽاؾ ‪ٔ ٚ‬هیت ٘ب ‪ ٚ‬افت ‪ ٚ‬ضیؿ٘بی قفؽی کٗ آغبؾ کؽظٖ ایُ ثٗ ِب کّک ض‪ٛ‬إ٘ع کؽظ‪ .‬ثب ثؽض‪ٛ‬ؼظاؼی اؾ‬ ‫ایٓ گ‪ ٗٔٛ‬کّک ٘ب ازكبـ تؼٍك ضبِؽ ‪ٚ ٚ‬اثكتگی ثٗ خٍكبت ‪ ٚ‬کكبٔی کٗ ظؼ آْ نؽکت ِی کٕٕع ظؼ ِب ایدبظ ض‪ٛ‬ا٘ع نع‬ ‫‪ ٚ‬ازكبـ ض‪ٛ‬ا٘یُ کؽظ ظؼ ِكیؽی کٗ ظؼ پیم گؽفتٗ ایُ تٕ‪ٙ‬ب ٔیكتیُ‪ .‬ازكبـ ض‪ٛ‬ا٘یُ کؽظ ٘كتٕع کكبٔی کٗ زؽف ٘ب ‪ٚ‬‬ ‫نؽایّ ِب ؼا ظؼک کؽظٖ ‪ ٚ‬اؾ ِب زّبیت ِی کٕٕع یؼٕی ّ٘بْ چیؿ٘بیی کٗ ازتّبالا ثٗ ػٍت ثیّبؼی اػتیبظ ظؼ ؾٔعگی ض‪ٛ‬ظ‬ ‫اؾ آٔ‪ٙ‬ب ِسؽ‪ َٚ‬ث‪ٛ‬ظٖ ایُ‪ .‬ثؼال‪ ٖٚ‬ثب نؽکت کؽظْ ظؼ ایٓ خٍكبت افىبؼ ِطؽة ِؼتبظگ‪ ٗٔٛ‬وّتؽ ِّىٓ اقت ثؽ ِب غٍجٗ‬ ‫کٕٕع‪ .‬اِّیٕبْ ظانتٗ ثبنیع کٗ افؽاظ گؽ‪ّ٘ ٖٚ‬گی نّب ؼا ظؼک ض‪ٛ‬إ٘ع کؽظ چؽاکٗ آٔ‪ٙ‬ب ُ٘ ؼ‪ٚ‬ؾی ِبٕٔع نّب ث‪ٛ‬ظٖ أع‪.‬‬ ‫قؼی کٕیع کٗ ثب ِؼؽفی کؽظْ ض‪ٛ‬ظ ثٗ افؽاظ گؽ‪ ٖٚ‬ثب آٔ‪ٙ‬ب اؼتجبِ ثؽ لؽاؼ کٕیع‪.‬‬

‫‪13‬‬


‫‪ .٢‬یافتي یک راٌُوا‬

‫‪‬‬

‫‪‬‬

‫ؼإّ٘ب یکی اؾ اػُبی أدّٓ ٘بی گّٕبَ اقت کٗ قبثمٗ چٕع قبي پبکی ِعا‪ ٚ َٚ‬تدؽثٗ کبؼکؽظ ‪ 12‬لعَ ‪ ٚ‬ث‪ٙ‬ج‪ٛ‬ظی ؼا‬ ‫ظاؼظ‪ .‬ؼإّ٘ب ثٗ ِ‪ٛ‬ؼ ؼایگبْ ثٗ ِب کّک ِی کٕٕع تب اؾ چٕگ اػتیبظ ؼ٘ب نعٖ ‪ ٚ‬ظؼ ِكیؽ ث‪ٙ‬ج‪ٛ‬ظی گبَ ثؽظاؼیُ‪ .‬ػال‪ٖٚ‬‬ ‫ثؽ ایٓ ؼإّ٘ب اؾ ِب ثؽای وبؼوؽظ ‪ 12‬لعَ زّبیت کؽظٖ ‪ِ ٚ‬ی ت‪ٛ‬إٔع ظؼ ّ٘ٗ ِهکالت ‪ٔ ٚ‬بؼازتی ٘بیی کٗ ظؼ ؼ‪ٚ‬ؾ٘بی‬ ‫ٔطكت ث‪ٙ‬ج‪ٛ‬ظی ثٗ آْ ظچبؼ ِی ن‪ٛ‬یُ ثٗ ِب کّک کٕع‪ .‬قؼی کٕیع یک ؼإّ٘ب ثؽای ض‪ٛ‬ظ پیعا کٕیع تب ثت‪ٛ‬أیع ظؼ ػًّ‬ ‫وؽظْ ثٗ ثؽٔبِٗ ‪ 12‬لعَ اؾ ا‪ ٚ‬کّک ثگیؽیع‪ .‬وٍیع ‪ ٚ‬ؼاٖ زً ث‪ٙ‬ج‪ٛ‬ظی ِب اؾ اػتیبظ ظؼ ‪ 12‬لعَ ٔ‪ٙ‬فتٗ اقت‪ِ .‬ب ِی ت‪ٛ‬أیُ اؾ‬ ‫ظأم ‪ ٚ‬تدؽثیبت آٔ‪ٙ‬ب ثؽای غٍجٗ ثؽ ٘یدبٔبت ؼ‪ٚ‬أی ِؽث‪ ِٛ‬ثٗ تؽک ِ‪ٛ‬اظ ِطعؼ ‪ّ٘ ٚ‬چٕیٓ اؾ ؼاٖ ٘بی ػٍّی کٗ ثؽای‬ ‫ظ‪ٚ‬ؼ ِبٔعْ اؾ ِ‪ٛ‬اظ ِطعؼ پیهٕ‪ٙ‬بظ ِی کٕٕع ث‪ٙ‬ؽٖ ثگیؽیُ‪ .‬ثكیبؼ ض‪ٛ‬ة اقت وٗ نّب ثٗ چٕع خٍكٗ قؽ ثؿٔیع ‪ ٚ‬ثجیٕیع چٗ‬ ‫کكبٔی ‪ٚ‬خ‪ٛ‬ظ ظاؼٔع کٗ ِبیٍٕع ؼإّ٘بی نّب ثبنٕع‪ .‬پیهٕ‪ٙ‬بظ ِی ن‪ٛ‬ظ کكی ؼا ثٗ ػٕ‪ٛ‬اْ ؼإّ٘ب أتطبة کٕیع کٗ ثت‪ٛ‬أیع ثب‬ ‫تدؽثبتم اؼتجبِ ثؽلؽاؼ کؽظٖ ‪ ٚ‬ظؼ ػیٓ زبي ث‪ٙ‬ج‪ٛ‬ظی ا‪ ٚ‬ثؽای نّب خبٌت ثبنع‪ .‬قؼی کٕیع ٘ؽ چٗ ؾ‪ٚ‬ظتؽ ؼإّ٘بی‬ ‫ِٕبقجی ثؽای ض‪ٛ‬ظ پیعا کٕیع‪ .‬تفب‪ٚ‬ت ِیبْ ظانتٓ ‪ٔ ٚ‬عانتٓ یک ؼإّ٘ب‪ ،‬اظاِٗ ػػاة کهیعْ اؾ ثیّبؼی اػتیبظ ‪ ٚ‬ث‪ٙ‬ج‪ٛ‬ظ‬ ‫یبفتٓ اؾ ایٓ ثیّبؼی اقت‪ .‬ظؼ ثؽٔبِٗ ‪ 12‬لعَ ثؽای ِب َؽ‪ٚ‬ؼی اقت کٗ ثٗ یک ٔفؽ ظیگؽ اػتّبظ کٕیُ‪.‬‬ ‫تزای کظة اطالعات تیؼتز در تارٍ ایي كَ چگًَْ یک راٌُوا هی تْاًذ تَ ػوا كوك كٌذ لطفا تَ قظوت راٌُوا ّ‬ ‫رُجْ هزاجعَ کٌیذ‪.‬‬

‫‪ .٣‬کارکزد‪ ١٢‬قذم‬

‫‪‬‬

‫‪‬‬

‫‪‬‬

‫ثؽٔبِٗ ‪ 12‬لعَ ؼاٖ زً ث‪ٙ‬ج‪ٛ‬ظی ِب اؾ ثیّبؼی اػتیبظ اقت‪٘ .‬ؽ چٗ ؾ‪ٚ‬ظتؽ وبؼوؽظ ‪ 12‬لعَ ؼا نؽ‪ٚ‬ع کٕیُ فؽایٕع ث‪ٙ‬ج‪ٛ‬ظی‬ ‫ِب ٔیؿ ؾ‪ٚ‬ظتؽ آغبؾ ض‪ٛ‬ا٘ع نع‪ .‬ثؽٔبِٗ ٘بی ‪ 12‬لعَ ظلیمب ا ثؽای کّک کؽظْ ثٗ ِب خ‪ٙ‬ت ثؽض‪ٛ‬ؼظ ثب تّبِی خٕجٗ ٘بی‬ ‫اػتیبظِبْ ِؽازی ‪ ٚ‬تع‪ٚ‬یٓ نعٖ أع‪ .‬ایٓ ثؽٔبِٗ ٘ب ػال‪ ٖٚ‬ثؽ ظؼ اضتیبؼ لؽاؼ ظاظْ اِالػبت الؾَ ظؼثبؼٖ ثیّبؼی اػتیبظ‬ ‫‪ ٚ‬اؼائٗ ؼاٖ زً ث‪ٙ‬ج‪ٛ‬ظی ‪ ٚ‬العاِبتی کٗ ثبیع ثؽای قبِبْ ظاظْ ؾٔعگی ٔبثكبِبْ ض‪ٛ‬ظ اتطبظ کٕیُ‪ِ ،‬ب ؼا ثٗ ق‪ٛ‬ی قؽ ِٕؿي‬ ‫ِمً‪ٛ‬ظ یؼٕی ث‪ٙ‬ج‪ٛ‬ظ یبفتٓ اؾ ثیّبؼی اػتیبظ ق‪ٛ‬ق ِی ظ٘ع‪ .‬ثٗ ضبِؽ ظانتٗ ثبنیع ٔیبؾی ٔیكت کٗ ثؽای وبؼوؽظْ ‪ 12‬لعَ‬ ‫ثٗ ض‪ٛ‬ظ فهبؼ ثیب‪ٚ‬ؼیُ‪٘ .‬یچ لبػعٖ ‪ ٚ‬لبٔ‪ ْٛ‬ضبو یب ِ‪ٍٙ‬ت ‪ ٚ‬ثؽٔبِٗ ؾِبٔجٕعی نعٖ ِهطًی ثؽای تکّیً ‪ ٚ‬تّبَ کؽظْ‬ ‫آٔ‪ٙ‬ب ‪ٚ‬خ‪ٛ‬ظ ٔعاؼظ‪٘ .‬ؽ کعاَ اؾ ِب تدؽثٗ ضبو ض‪ٛ‬ظ ؼا ظؼ ثبؼٖ چگ‪ٔٛ‬گی وبؼوؽظ ‪ 12‬لعَ ‪ِ ٚ‬ؼٕب ‪ِ ٚ‬ف‪ َٛٙ‬ایٓ ثؽٔبِٗ‬ ‫ثؽای ض‪ٛ‬ظ ظاؼیُ‪ .‬نّب ِی ت‪ٛ‬أیع ثٗ قبظگی ثب لعَ یه نؽ‪ٚ‬ع وٕیع ‪ ٚ‬پف اؾ تدؽثٗ ‪ ٚ‬اؼؾیبثی لعَ ا‪ٚ‬ي ٘ؽ ‪ٚ‬لت وٗ ِٕبقت‬ ‫ظأكتیع ‪ٚ‬اؼظ لعَ ظ‪ َٚ‬ن‪ٛ‬یع‪.‬‬ ‫ِ‪ ُٙ‬ایٓ اقت لعَ ٘بیّبْ ؼا آغبؾ وٕیُ چ‪ ْٛ‬ثب وبؼوؽظ ‪ 12‬لعَ اقت وٗ ظؼ ِكیؽ ظؼقت ث‪ٙ‬ج‪ٛ‬ظی لؽاؼ ِی گیؽیُ یؼٕی‬ ‫ظؼقت ظؼخ‪ٙ‬ت ِطبٌف ثبؾگهت ثٗ اػتیبظی کٗ اؾ آْ ظؼ ؼٔح ‪ ٚ‬ػػاة ث‪ٛ‬ظٖ ایُ‪ .‬گؽچٗ ِٕبثغ ِطتٍفی ظؼضً‪ٛ‬و اػتیبظ‬ ‫‪ ٚ‬ثؽٔبِٗ ٘بی ‪ 12‬لعِی ‪ٚ‬خ‪ٛ‬ظ ظاؼظ؛ اِب ث‪ٙ‬تؽیٓ کبؼ ض‪ٛ‬أعْ ِطبٌت ‪ٔ ٚ‬هؽیبت ؼقّی اقت کٗ ثٗ ؼایگبْ یب ظؼ ِمبثً‬ ‫‪ٚ‬خ‪٘ٛ‬ی ٔبچیؿ ظؼ خٍكبت ظؼ اضتیبؼ ِب لؽاؼ ِی گیؽٔع‪ .‬ظؼایٓ ٔهؽیبت اِالػبت فؽا‪ٚ‬أی ٔٗ تٕ‪ٙ‬ب ظؼثبؼٖ ثؽٔبِٗ ‪ 12‬لعَ‬ ‫ثٍىٗ ظؼ ضً‪ٛ‬و وبؼ٘بیی وٗ ثبیع أدبَ ظ٘یُ تب اؾ ِكیؽ يسیر ث‪ٙ‬ج‪ٛ‬ظی ثٗ ‪ٚ‬یژٖ ظؼ ؼ‪ٚ‬ؾ٘بی ا‪ٚ‬ي ث‪ٙ‬ج‪ٛ‬ظی ِٕسؽف‬ ‫ٔه‪ٛ‬یُ ‪ٚ‬خ‪ٛ‬ظ ظاؼظ‪ 12 .‬لعَ ؼِؿ پبک ِبٔعْ‪ ٚ ،‬اثؿاؼی ثؽای ؼ‪ٚ‬یبؼ‪ٚ‬یی ثب ِكبئً ؾٔعگی اقت ‪ ٚ‬ثٗ ِب ِی آِ‪ٛ‬ؾظ کٗ‬ ‫چگ‪ ٗٔٛ‬ثع‪ًِ ْٚ‬ؽف ِ‪ٛ‬اظ اؾ ؾٔعگی ٌػت ثجؽیُ‪.‬‬ ‫تزای کظة اطالعات تیؼتز در تارٍ ‪ ١٢‬قذم لطفا تَ قظوت تِثْدی هزاجعَ کٌیذ‪.‬‬

‫‪ .۴‬پزُیش اس خطز هصزف‬

‫‪‬‬

‫یکی ظیگؽ اؾ پیهٕ‪ٙ‬بظ٘بی ػٍّی ‪ ٚ‬ق‪ٛ‬ظِٕع ثٗ ‪ٚ‬یژٖ ظؼ ؼ‪ٚ‬ؾ٘بی ٔطكت‪ ،‬ظ‪ٚ‬ؼی کؽظْ اؾ ٘ؽ چیؿی اقت کٗ ثٗ ٔ‪ٛ‬ػی ثب‬ ‫ِ‪ٛ‬اظ ِطعؼ ظؼ اؼتجبِ اقت (ظ‪ٚ‬ؼی اؾ یبؼ ثبؾی‪ ،‬ت‪ٛ‬پ ثبؾی ‪ ٚ‬ؾِیٓ ثبؾی)‪ِ ّٗ٘ .‬کبْ ٘بیی کٗ ِب ثؽای ًِؽف ِ‪ٛ‬اظ‬ ‫ِطعؼ ثٗ آٔدب ِی ؼفتیُ‪ ّٗ٘ ،‬کكبٔی کٗ ثب آٔ‪ٙ‬ب ِ‪ٛ‬اظ ِطعؼ ًِؽف ِی وؽظیُ یب ٘ؽ چیؿ ظیگؽی کٗ ًِؽف ِ‪ٛ‬اظ‬ ‫ِطعؼ ؼا ثٗ یبظ ِب ِی آ‪ٚ‬ؼظ ِثً ‪ٚ‬قبئً ًِؽفّبْ ‪ ٚ‬ضاليٗ ایٕکٗ ثبیع اؾ ٘ؽ چیؿی کٗ ‪ٚ‬ق‪ٛ‬قٗ ‪ٚ ٚ‬یبؼ خكّی ظؼ ِب‬ ‫ایدبظ ِی کٕع ‪ ٚ‬قجت ِی ن‪ٛ‬ظ تب ظچبؼ ٌغؿل نعٖ ‪ ٚ‬ثبؼ ظیگؽ ثٗ قؽاؽ ِ‪ٛ‬اظ ِطعؼ ثؽ‪ٚ‬یُ ظ‪ٚ‬ؼی وٕیُ‪ .‬ثٗ ضبِؽ ظانتٗ‬ ‫ثبنیع کٗ ِب ِؼتبظاْ اؾ ٔ‪ٛ‬ػی ثیّبؼی کٗ ظؼ ايً ظؼ فىؽ ِب ؼیهٗ وؽظٖ اقت ؼٔح ِی ثؽیُ‪ .‬ثٗ ظٌیً ایٓ کٗ افکبؼ ِب‬ ‫ِؼتبظاْ ٔبقبٌُ ‪ ٚ‬ضؽاة اقت‪ ،‬ظؼ ؼ‪ٚ‬ؾ٘بی ا‪ٌٚ‬یٗ ظ‪ٚ‬ؼاْ ث‪ٙ‬ج‪ٛ‬ظی ٔجبیع اخبؾٖ ظ٘یُ کٗ ث‪ٙ‬ج‪ٛ‬ظی ِب ثٗ ػٍت اؼتجبِ ثب افؽاظ‪،‬‬ ‫اِبکٓ یب چیؿ٘بیی کٗ ِ‪ٛ‬اظ ِطعؼ ؼا ثٗ یبظ ِب ِی آ‪ٚ‬ؼٔع ثٗ ضطؽ ثیفتع‪ .‬ثب ایٓ ‪ٚ‬خ‪ٛ‬ظ ثٗ ضبِؽ ظانتٗ ثبنیع کٗ ثؽٔبِٗ ‪12‬‬ ‫لعِی ثٗ ِب اِیع ِی ظٕ٘ع کٗ ِدعظا قالِت ػمً ض‪ٛ‬ظ ؼا ثٗ ظقت ِی آ‪ٚ‬ؼیُ‪ .‬ثبیع ثعأیُ وٗ ا‪َٚ‬بع ّ٘‪ٛ‬اؼٖ ایٓ گ‪ٗٔٛ‬‬ ‫ثبلی ٔط‪ٛ‬ا٘ع ِبٔع‪ .‬ثؽٔبِٗ ‪ 12‬لعَ ثٗ ِب ایٓ ‪ٚ‬ػعٖ ؼا ِی ظ٘ع کٗ ثٗ ِسٍ ث‪ٙ‬ج‪ٛ‬ظ یبفتٓ‪ ،‬اؾ ‪ٚ‬ق‪ٛ‬قٗ ‪ ٚ‬انتغبي فىؽی ؼ٘ب‬ ‫ِی ن‪ٛ‬یُ ‪ ٚ‬ثب ػًّ ثٗ ثؽٔبِٗ ‪ 12‬لعَ ِی ت‪ٛ‬أیُ آؾاظأٗ ثٗ ٘ؽ خب کٗ ِی ض‪ٛ‬ا٘یُ ثؽ‪ٚ‬یُ ‪ ٚ‬ثب ٘ؽ کف کٗ ِی ض‪ٛ‬ا٘یُ‬ ‫ِاللبت کٕیُ‪ .‬ث‪ٙ‬تؽ اقت ٘یچگبٖ آٔمعؼ ازكبـ ت‪ٛ‬أبیی ٔکٕیُ کٗ ثب ًِؽف کٕٕعگبْ ‪ ٚ‬فؽ‪ٚ‬نٕعگبْ ِ‪ٛ‬اظ اؼتجبِی ظانتٗ‬ ‫ثبنیُ چؽاکٗ ِّکٓ اقت ثبػث ‪ٚ‬ق‪ٛ‬قٗ ِب نعٖ ‪ِٕ ٚ‬دؽ ثٗ ًِؽف ِدعظ ِ‪ٛ‬اظ گؽظظ‪.‬‬

‫‪14‬‬


‫‪ .۵‬اجتٌاب اس تغییزات عوذٍ‬

‫‪‬‬

‫‪‬‬

‫ظؼ خٍكبت ثؽٔبِٗ ‪ 12‬لعَ ثٗ ِب پیهٕ‪ٙ‬بظ ِی ن‪ٛ‬ظ کٗ ظؼ قبي ا‪ٚ‬ي ث‪ٙ‬ج‪ٛ‬ظی ٘یچ گ‪ ٗٔٛ‬تًّیُ ِ‪ّٙ‬ی ظؼ ؾٔعگی ض‪ٛ‬ظ‬ ‫ٔگیؽیُ‪ .‬ثؽای ِثبي‪ٔ ،‬بگ‪ٙ‬بْ تًّیُ ٔگیؽیع کٗ ثٗ ٔمطٗ ای ظ‪ٚ‬ؼظقت ظؼ آْ ق‪ٛ‬ی ظٔیب ِ‪ٙ‬بخؽت کٕیع‪ ،‬اؾ ّ٘كؽ ض‪ٛ‬ظ خعا‬ ‫ن‪ٛ‬یع‪ ،‬ضبٔٗ یب نغً ض‪ٛ‬ظ ؼا تغییؽ ظ٘یع ‪ ٚ‬یب ِكبئٍی اؾ ایٓ لجیً‪ .‬ایٓ ت‪ٛ‬يیٗ ظ‪ ٚ‬ػٍت ظاؼظ؛ ػٍت ا‪ٚ‬ي ایٕکٗ ثیّبؼی‬ ‫اػتیبظ ظؼ قبي ا‪ٚ‬ي ث‪ٙ‬ج‪ٛ‬ظی ّ٘چٕبْ فؼبي اقت ‪ ٚ‬افکبؼ ظی‪ٛ‬أٗ ‪ٚ‬اؼ ِب تالل ض‪ٛ‬إ٘ع کؽظ تب ثٗ ث‪ٙ‬بٔٗ ایدبظ تغییؽی ثكیبؼ‬ ‫ِ‪ ٚ ُٙ‬ف‪ٛ‬ؼی ظؼ ظب٘ؽی ؾٔعگی ِب‪ ،‬ثؽٔبِٗ ث‪ٙ‬ج‪ٛ‬ظی ؼا ِطتً کٕٕع‪ .‬ثبیع اؾ ٘ؽ گ‪ ٗٔٛ‬العاِی کٗ ثبػث ن‪ٛ‬ظ ت‪ٛ‬خٗ ِب اؾ‬ ‫تالل ثؽای تغییؽ ظاظْ ظؼ‪ ْٚ‬ض‪ٛ‬ظِبْ ‪ ٚ‬ث‪ٙ‬ج‪ٛ‬ظی اؾ ثیّبؼی اػتیبظ ثٗ ِكبئً ظیگؽی خٍت ن‪ٛ‬ظ ض‪ٛ‬ظظاؼی کؽظٖ ‪ ٚ‬ایٓ‬ ‫گ‪ِ ٗٔٛ‬كبئً ؼا ثٗ آیٕعٖ ِ‪ٛ‬ک‪ٛ‬ي کٕیُ‪ .‬فؽاِ‪ٛ‬ل ٔکٕیع کٗ ا‪ٌٛٚ‬یت ا‪ٚ‬ي ِب پبکی ‪ ٚ‬ث‪ٙ‬ج‪ٛ‬ظی اقت‪ .‬ػٍت ظ‪ َٚ‬ایٕکٗ ثٗ ظٌیً‬ ‫ؼ٘ب نعْ اؾ نؽ ِ‪ٛ‬اظ ِطعؼ پف اؾ یک ظ‪ٚ‬ؼٖ ِ‪ٛ‬الٔی‪ ،‬ظؼثبؼٖ ایدبظ تغییؽات ِ‪ ُٙ‬ظؼ ؾٔعگی ض‪ٛ‬ظ ثٗ نعت ازكبـ‬ ‫نبظی ِی کٕیُ ‪ ٚ‬تً‪ٛ‬ؼ ِی کٕیُ کٗ ثبیع ثی ظؼٔگ تغییؽات ثؿؼگی ؼا ظؼ ؾٔعگی ض‪ٛ‬ظ ایدبظ کٕیُ‪ .‬ثٗ ّ٘یٓ ػٍت ثٗ‬ ‫خبی ِتّؽکؿ قبضتٓ ز‪ٛ‬اـ ‪ ٚ‬ت‪ٛ‬خٗ ض‪ٛ‬ظ ثٗ وبؼوؽظْ ‪ 12‬لعَ ‪ ٚ‬فؽاگؽفتٓ ؼ‪ٚ‬ل خعیع ؾٔعگی ػبؼی اؾ ِ‪ٛ‬اظ ِطعؼ‪،‬‬ ‫‪ٚ‬لت ‪ ٚ‬أؽژی ض‪ٛ‬ظ ؼا يؽف ایدبظ ایٓ تغییؽات ض‪ٛ‬ا٘یُ کؽظ‪ .‬پیم اؾ آٔکٗ ِت‪ٛ‬خٗ ن‪ٛ‬یُ ‪ ٚ‬ثٗ ض‪ٛ‬ظِبْ ثیبئیُ یک اتفبق‬ ‫ؼش ِی ظ٘ع ‪ِ ٚ‬ت‪ٛ‬خٗ ِی ن‪ٛ‬یُ کٗ ت‪ٛ‬اْ ‪ ٚ‬اثؿاؼ الؾَ ثؽای قبِبْ ظاظْ ؾٔعگی ض‪ٛ‬ظ ؼا ظؼ اضتیبؼ ٔعاؼیُ ‪ ٚ‬ثٗ ّ٘یٓ‬ ‫ظٌیً ثبؼ ظیگؽ ًِؽف ِ‪ٛ‬اظ ِطعؼ ؼا اؾ قؽ ِی گیؽیُ‪ .‬ظؼ خٍكبت ‪ 12‬لعَ یک خٍّٗ ِؼؽ‪ٚ‬ف ‪ٚ‬خ‪ٛ‬ظ ظاؼظ ِجٕی ثؽ‬ ‫ایٕکٗ "اگؽ ٘ؽ چیؿ ظیگؽی ثٗ خؿ ث‪ٙ‬ج‪ٛ‬ظی ض‪ٛ‬ظ ؼا ظؼ ؼاـ لؽاؼ ظ٘یع ٔٗ تٕ‪ٙ‬ب ث‪ٙ‬ج‪ٛ‬ظ ٔط‪ٛ‬ا٘یع یبفت ‪ ٚ‬فؽيتی ؼا وٗ‬ ‫ثؽای ث‪ٙ‬ج‪ٛ‬ظی ثٗ ظقت آ‪ٚ‬ؼظٖ ث‪ٛ‬ظیع اؾ ظقت ض‪ٛ‬ا٘یع ظاظ ثٍىٗ ؾٔعگی ض‪ٛ‬ظ ؼا ثٗ تجب٘ی کهبٔعٖ ‪٘ ٚ‬ؽ آٔچٗ ؼا وٗ ظانتٗ ایع‬ ‫اؾ ظقت ِی ظ٘یع"‪.‬‬ ‫ّ٘چٕیٓ ثٗ ِب پیهٕ‪ٙ‬بظ ِی ن‪ٛ‬ظ تب ظؼ قبي ا‪ٚ‬ي ث‪ٙ‬ج‪ٛ‬ظی اؾ ایدبظ ؼاثطٗ ازكبقی ِجٕی ثؽ ػهك ‪ ٚ‬ػبنمی ض‪ٛ‬ظظاؼی کٕیُ‪.‬‬ ‫ػٍت ایٓ پیهٕ‪ٙ‬بظ ٔیؿ ایٓ اقت کٗ ّ٘ٗ ز‪ٛ‬اـ ‪ ٚ‬ت‪ٛ‬خٗ ض‪ٛ‬ظ ؼا ثٗ ث‪ٙ‬ج‪ٛ‬ظی خٍت کٕیُ چ‪ ْٛ‬نؽ‪ٚ‬ع کؽظْ ؼاثطٗ ازكبقی‬ ‫یکی ظیگؽ اؾزٍیٗ ٘ب ‪ ٚ‬تؽفٕع٘بیی اقت وٗ ثیّبؼی ِب تالل ِی کٕع اؾ ِؽیك آْ ِب ؼا اؾ ثؽٔبِٗ ث‪ٙ‬ج‪ٛ‬ظی ثبؾظاؼظ‪.‬‬ ‫ػال‪ ٖٚ‬ثؽ ایٓ‪ِ ،‬ب ثٗ ػٕ‪ٛ‬اْ أكبْ ٘بیی کٗ اؾ ثیّبؼی اػتیبظ ؼٔح ِی ثؽیُ ِكتؼع ِجتال نعْ ثٗ أ‪ٛ‬اع ظیگؽ اػتیبظ٘ب‬ ‫ٔیؿ٘كتیُ‪ .‬اگؽ ثٗ أعاؾٖ کبفی ثٗ ثؽٔبِٗ ‪ 12‬لعَ ػًّ ٔىؽظٖ ‪ ٚ‬ظأم الؾَ ؼا ثٗ ظقت ٔیب‪ٚ‬ؼظٖ ثبنیُ‪ ،‬ظؼ آًٔ‪ٛ‬ؼت‬ ‫ِّکٓ اقت ثع‪ ْٚ‬آٔىٗ ِت‪ٛ‬خٗ ثبنیُ ثٗ اػتیبظ ظیگؽی ّ٘چ‪ ْٛ‬اػتیبظ خٕكی ‪ ٚ‬ؼ‪ٚ‬اثّ ازكبقی گؽفتبؼ ن‪ٛ‬یُ‪.‬‬

‫‪ .۶‬پزُیش اس اطتزص‬

‫‪‬‬

‫‪‬‬

‫تب آٔدب وٗ ِی ت‪ٛ‬أیع اؾ وبؼ٘ب ‪ِ ٚ‬كبئٍی وٗ ِّىٓ اقت اقتؽـ ‪ ٚ‬اَطؽاة ایدبظ وٕع ‪ ٚ‬نّب ؼا ثٗ ًِؽف ِ‪ٛ‬اظ ِطعؼ‬ ‫تسؽیه وٕع ض‪ٛ‬ظظاؼی وٕیع‪ِ .‬ؼّ‪ٛ‬الا ظؼ ؼ‪ٚ‬ؾ٘بی ا‪ٚ‬ي ثٗ نعت ظؼگیؽ قُ ؾظائی ‪ ٚ‬ؼ٘ب نعْ اؾ اثؽات خكّی ‪ ٚ‬ؼ‪ٚ‬أی‬ ‫ٔبنی اؾ وٕبؼ گػانتٓ ِ‪ٛ‬اظ ِطعؼ ِی ثبنیُ‪ .‬ظؼ ایٓ ؼ‪ٚ‬ؾ٘ب ؼیكه ‪ ٚ‬ضطؽ ٌغؿل ثكیبؼ ثبال اقت ‪ ٚ‬ثبیع ثكیبؼ ِؽالت‬ ‫ثبنیُ ‪ ٚ‬ت‪ٛ‬خٗ ض‪ٛ‬ظ ؼا ثؽ وبؼ٘بیی وٗ ثؽای ث‪ٙ‬ج‪ٛ‬ظی ِب ظؼ ا‪ٌٛٚ‬یت لؽاؼ ظاؼٔع ِتّؽوؿ وٕیُ‪ .‬اقتؽـ ‪ ٚ‬اَطؽاة ٘بی‬ ‫ثی‪ٛٙ‬ظٖ ِی ت‪ٛ‬إٔع ِٕدؽ ثٗ تؽـ اؾ آیٕعٖ یب تؽـ اؾ ؾٔعگی ثع‪ِٛ ْٚ‬اظ ِطعؼ نعٖ ‪ ٚ‬ثبػث ن‪ٔٛ‬ع ثؽای ٔهبْ ظاظْ ایٓ کٗ‬ ‫ّ٘چٕبْ نبظ ‪ ٚ‬قؽض‪ٛ‬ل ٘كتیُ‪ِ ،‬دعظا کبؼ٘بیی ؼا أدبَ ظ٘یُ کٗ ظؼ ظ‪ٚ‬ؼاْ ًِؽف ِ‪ٛ‬اظ ِطعؼ أدبَ ِی ظاظیُ‪ .‬ایٕ‪ٙ‬ب‬ ‫اؾ خٍّٗ فهبؼ٘بی ثی ِ‪ٛ‬ؼظی ٘كتٕع وٗ ظؼ قبي ا‪ٚ‬ي ث‪ٙ‬ج‪ٛ‬ظی ثبیع اؾ آٔ‪ٙ‬ب ظ‪ٚ‬ؼی وٕیُ‪ .‬ثؽضی اؾ ِب کٗ پف اؾ قبي ٘ب‬ ‫تالل ِ‪ٛ‬فمیت أعوی ثٗ ظقت آ‪ٚ‬ؼظٖ ایُ ظؼ ِؽازً ا‪ٌٚ‬یٗ ث‪ٙ‬ج‪ٛ‬ظی تالل ِی وٕیُ تب ػعَ ِ‪ٛ‬فمیت ض‪ٛ‬ظ ظؼ قبي ٘بی گػنتٗ‬ ‫ؼا ثب أدبَ وبؼ٘بئی وٗ غیؽ ِٕطمی ‪ ٚ‬زتی ظؼ ِ‪ٛ‬اؼظی ٔبِّىٓ ثٗ ٔظؽ ِی ؼقٕع خجؽاْ ‪ ٚ‬تالفی وٕیُ‪ِ .‬ثالا ثٗ یه ثبؼٖ‬ ‫تًّیُ ِی گیؽیُ وٗ ثٗ أكبٔی ایعٖ آي ‪ّ٘ ٚ‬كؽی وبًِ تجعیً نعٖ ‪ ٚ‬ض‪ٛ‬ظ ؼا ثٗ خبیی ثؽقبٔیُ وٗ ّ٘‪ٛ‬اؼٖ آؼؾ‪ٚ‬ی ِب ث‪ٛ‬ظٖ‬ ‫اقت‪ .‬گؽچٗ ّ٘ٗ ایٓ گ‪ ٗٔٛ‬آؼؾ‪٘ٚ‬ب ‪ ٚ‬ض‪ٛ‬اقت ٘ب لبثً قتبیم ٘كتٕع ‪ ٚ‬ظؼ پؽت‪ ٛ‬تالل ‪ ٚ‬ػًّ وؽظْ ثٗ ثؽٔبِٗ ‪ 12‬لعَ‬ ‫ِی ت‪ٛ‬اْ ثٗ آٔ‪ٙ‬ب ظقت یبفت‪ ،‬اِب ِی ت‪ٛ‬إٔع اَطؽاة ‪ ٚ‬اقتؽـ ثی ِ‪ٛ‬ؼظ ٔیؿ ظؼ ِب ایدبظ وٕٕع‪ .‬ثبیع ت‪ٛ‬خٗ ظانتٗ ثبنیع وٗ‬ ‫ث‪ٙ‬ج‪ٛ‬ظ یبفتٓ فؽایٕعی آ٘كتٗ ‪ ٚ‬تعؼیدی اقت ‪ ٗٔ ٚ‬یه ‪َٚ‬ؼیت آیعٖ آي ‪ ٚ‬وّبي ِطٍ‪ٛ‬ثی کٗ قؽیؼب ثٗ ظقت ثیبیع‪ .‬ایدبظ‬ ‫اَطؽاة ثؽ اثؽ أتظبؼات ظ‪ٚ‬ؼ اؾ غ٘ٓ ‪ ٚ‬ثٍٕع پؽ‪ٚ‬اؾأٗ ظؼ ؼ‪ٚ‬ؾ٘بی ا‪ٚ‬ي ث‪ٙ‬ج‪ٛ‬ظی اؾ ظیگؽ ػ‪ٛ‬اٍِی اقت وٗ ِّىٓ اقت‬ ‫ِب ؼا ثٗ ٌغؿل ‪ ٚ‬ؼ‪ٚ‬ی آ‪ٚ‬ؼظْ ِدعظ ثٗ ًِؽف ِ‪ٛ‬اظ ِطعؼ ق‪ٛ‬ق ظ٘ع‪ّ٘ .‬چٕیٓ ثٗ گػنتٗ ٔیؿ فکؽ ٔکٕیع چ‪ ْٛ‬ایٓ ِ‪ٛ‬اؼظ‬ ‫ُ٘ ثبػث اقتؽـ ‪ ٚ‬خٕگ ظؼ افىبؼِبْ ِی ن‪ٛ‬ظ‪ .‬قؼی کٕیع لجً اؾ ٘ؽ تًّیّی ظؼ ِ‪ٛ‬ؼظ ؾٔعگیتبْ ثب ؼإّ٘بیب ظ‪ٚ‬قتبْ‬ ‫ث‪ٙ‬ج‪ٛ‬ظی ض‪ٛ‬ظ ِه‪ٛ‬ؼت کٕیع‪.‬‬ ‫تزای کظة اطالعات تیؼتز درتارٍ جلْگیزی اس هصزف هجذد هْاد هخذر لطفا تَ قظوت لغشع هزاجعَ کٌیذ‪.‬‬

‫‪15‬‬


‫نیازهای جسمی‬ ‫‪‬‬

‫‪‬‬

‫ثؽِؽف کؽظْ ِكبئً ‪ِ ٚ‬هکالت خكّی ثطهی اؾ ؼ‪ٔٚ‬ع ث‪ٙ‬ج‪ٛ‬ظی ِب ؼا تهکیً ِی ظ٘ع‪ .‬ثٗ ازتّبي ؾیبظ ظؼ ظ‪ٚ‬ؼاْ‬ ‫اػتیبظ ثكیبؼی اؾ ٔیبؾ٘بی ا‪ٌٚ‬یٗ ض‪ٛ‬ظ ؼا ٔبظیعٖ ِی گؽفتیُ‪ ،‬ثٗ ِ‪ٛ‬لغ غػا ّٔی ض‪ٛ‬ؼظیُ‪ّٔ ،‬ی ض‪ٛ‬اثیعیُ ‪ ٚ‬زّبَ ّٔی ؼفتیُ؛‬ ‫چؽاکٗ ظؼ آْ ؾِبْ ثٗ تٕ‪ٙ‬ب چیؿی کٗ فکؽ ِی کؽظیُ ت‪ٙ‬یٗ ‪ًِ ٚ‬ؽف ِ‪ٛ‬اظ ِطعؼ ث‪ٛ‬ظ‪ِٛ .‬اظ ِطعؼ ثٗ ِب ظقت‪ٛ‬ؼ ِی ظاظ‬ ‫کٗ چگ‪ ٗٔٛ‬ؾٔعگی کٕیُ ‪ِ ٚ‬ب ٔیؿ چبؼٖ ای خؿ اِبػت ‪ ٚ‬قؽ تكٍیُ فؽ‪ٚ‬ظ آ‪ٚ‬ؼظْ ظؼ ثؽاثؽآْ ٔعانتیُ‪ .‬اِب اکٕ‪ ْٛ‬کٗ ‪ٚ‬اؼظ‬ ‫ِؽازً ا‪ٌٚ‬یٗ ث‪ٙ‬ج‪ٛ‬ظی ِی ن‪ٛ‬یُ خكُ ‪ ٚ‬ازكبقبت ِب ثٗ تعؼیح ثیعاؼ ِی ن‪ٔٛ‬ع‪ .‬ثٗ تعؼیح ِت‪ٛ‬خٗ ِی ن‪ٛ‬یُ کٗ زبٌت ػبظی‬ ‫‪ِ ٚ‬جیؼی پیعا کؽظٖ ایُ ‪ ٚ‬ازكبـ گؽقٕگی وؽظٖ ‪ ٚ‬ض‪ٛ‬اة آٌ‪ٛ‬ظٖ ِی ن‪ٛ‬یُ‪ِ .‬ت‪ٛ‬خٗ ِی ن‪ٛ‬یُ کٗ ثٗ قالِت ض‪ٛ‬ظ فکؽ ِی‬ ‫کٕیُ ‪ ٚ‬اؾ ض‪ٛ‬ظ ِؽالجت ثؼًّ ِی آ‪ٚ‬ؼیُ‪ِّ .‬کٓ اقت ثؽای ِؼبیٕٗ ػّ‪ِٛ‬ی کٗ آضؽیٓ ثبؼ ظ‪ ٚ‬قبي پیم أدبَ ظاظٖ ایُ ثٗ‬ ‫ِؽاکؿ پؿنکی ‪ ٚ‬ظؼِبٔی ِؽاخؼٗ کٕیُ‪ ،‬یب ثؽای ظؼِبْ ٔبؼازتی ٘بثی کٗ اکٕ‪ ْٛ‬آٔ‪ٙ‬ب ؼا ازكبـ ِی کٕیُ ‪ِ ٚ‬ب ؼا ٔگؽاْ‬ ‫قبضتٗ أع ثٗ پؿنک ‪ ٚ‬ظٔعأپؿنک ِؽاخؼٗ کٕیُ‪ .‬ظؼ ؾِیٕٗ ِكبئً خؿئی تؽ ِّکٓ اقت ثؽای ايالذ ِ‪ٛ‬ی قؽ ض‪ٛ‬ظ کٗ‬ ‫ِعت ٘ب پیم ثبیع أدبَ ِی ظاظیُ ثٗ آؼایهگبٖ ؼفتٗ ‪ ٚ‬ثٗ قؽ ‪َٚ ٚ‬غ ‪ٌ ٚ‬جبـ ض‪ٛ‬ظ ٔیؿ ت‪ٛ‬خٗ ٔهبْ ظ٘یُ‪ .‬ایٓ ِكبئً ٔهبْ‬ ‫ِی ظٕ٘ع کٗ ِب ثٗ ٔیبؾ ٘بی ِبظی ‪ ٚ‬خكّبٔی ض‪ٛ‬ظ پی ثؽظٖ ایُ ‪ ٚ‬ثٗ تعؼیح اؾ تبؼیکی اػتیبظ لعَ ثٗ ؼ‪ٚ‬نٕبئی گػانتٗ ‪ٚ‬‬ ‫ظؼ خ‪ٙ‬ت ث‪ٙ‬ج‪ٛ‬ظی‪ ٚ ،‬ؼقیعْ ثٗ یک ؾٔعگی ػبظی ‪ِ ٚ‬تؼبظي لعَ ثؽ ِی ظاؼیُ‪.‬‬ ‫ظؼ ؼ‪ٚ‬ؾ٘بی ا‪ٚ‬ي ث‪ٙ‬ج‪ٛ‬ظی ثؽای ایٕکٗ اؾ ٔیبؾ٘بی خكّی ض‪ٛ‬ظ آگب٘ی ‪ ٚ‬نٕبضت ث‪ٙ‬تؽی پیعا کٕیع قؼی کٕیع أ‪ٛ‬اع‬ ‫ٔیبؾ٘بی خكّی ض‪ٛ‬ظ ؼا ؼ‪ٚ‬ی کبغػ ثٕ‪ٛ‬یكیع ‪ ٚ‬آٔ‪ٙ‬ب ؼا ثؽِؽف کٕیع‪ .‬ایٓ ٔیبؾ٘ب ِّکٓ اقت ِ‪ٛ‬اؼظ ؾیؽ ؼا نبًِ ن‪ٛ‬ظ‪:‬‬ ‫قٗ ‪ٚ‬ػعٖ غػا ظؼ ؼ‪ٚ‬ؾ‪ ،‬ض‪ٛ‬اثیعْ‪ ،‬زّبَ کؽظْ‪ٚ ،‬ؼؾل‪ ،‬تفؽیر ‪ ٚ‬قؽگؽِی‪ ،‬گػؼأعْ ا‪ٚ‬لبت ظؼ کٕبؼ اػُبی ضبٔ‪ٛ‬اظٖ ‪ٚ‬‬ ‫ظ‪ٚ‬قتبْ ‪ ٚ‬اِ‪ٛ‬ؼی اؾ ایٓ لجیً‪ .‬افؿ‪ ْٚ‬ثؽ ایٓ‪ ،‬ؼاٖ ٘بیی ؼا ٔیؿ کٗ ِی ت‪ٛ‬أع ثٗ قالِت خكّی نّب کّک کٕع اؾ لجیً یبظ‬ ‫آ‪ٚ‬ؼی ٔیبؾ ثٗ اقتؽازت ظؼ ي‪ٛ‬ؼت قؽِب ض‪ٛ‬ؼظْ یب ؼفتٓ ثٗ ظکتؽ ظؼ ي‪ٛ‬ؼت ثیّبؼ نعْ‪ ،‬یبظ ظانت کٕیع‪ ّٗ٘ .‬ایٓ‬ ‫تعاثیؽ ‪ ٚ‬العاِبت ظؼ ؾِیٕٗ ت‪ٛ‬خٗ ‪ِ ٚ‬ؽالجت اؾ ض‪ٛ‬ظ ثطهی اؾ ؼ‪ٔٚ‬ع ث‪ٙ‬ج‪ٛ‬ظی نّب ِسك‪ٛ‬ة ِی ن‪ٔٛ‬ع ‪ٔ ٚ‬هبْ ِی ظٕ٘ع وٗ‬ ‫نّب ِكئ‪ٌٛ‬یت ث‪ٙ‬ج‪ٛ‬ظیتبْ ؼا نطًب ثٗ ظ‪ٚ‬ل گؽفتٗ ایع ‪ ٚ‬اؾ ض‪ٛ‬ظتبْ ِ‪ٛ‬اظجت ِی وٕیع‪.‬‬

‫برنامه هفتگی بهبودی‬ ‫‪‬‬

‫‪‬‬

‫‪‬‬

‫ؼ‪ٚ‬نی کٗ ظؼ ؼ‪ٚ‬ؾ٘بی ٔطكت ث‪ٙ‬ج‪ٛ‬ظی ثٗ ثكیبؼی اؾ ِب کّک کؽظٖ اقت ت‪ٙ‬یٗ یک ثؽٔبِٗ ٘فتگی ‪ ٚ‬ثؽٔبِٗ ؼیؿی ثؽای‬ ‫ؾٔعگی خعیع ِب ظؼ ظ‪ٚ‬ؼاْ ث‪ٙ‬ج‪ٛ‬ظی اقت‪ .‬ثی تؽظیع ظؼ ایبِی کٗ ِ‪ٛ‬اظ ِطعؼ ًِؽف ِی کؽظیُ ؾٔعگی ِب ثكیبؼ آنفتٗ‬ ‫ث‪ٛ‬ظ‪ .‬ثٗ ٘یچ ‪ٚ‬خٗ ؾِبْ ثؽای ِب اّ٘یت ٔعانت ‪ ٚ‬ثٗ ٘یچ یک اؾ ازكبقبت أكبٔی ‪ٔ ٚ‬یبؾ ٘بی خكّی ض‪ٛ‬ظ ت‪ٛ‬خ‪ٙ‬ی‬ ‫ٔعانتیُ‪ .‬ؾٔعگی ِی وؽظیُ کٗ ِ‪ٛ‬اظ ًِؽف کٕیُ‪ .‬اِب اکٕ‪ ْٛ‬کٗ ‪ٚ‬اؼظ ث‪ٙ‬ج‪ٛ‬ظی نعٖ ایُ ثبیع یبظ ثگیؽیُ کٗ چگ‪ ٗٔٛ‬ظ‪ٚ‬ثبؼٖ‬ ‫ؾٔعگی ؼا اؾ قؽ ثگیؽیُ‪ ،‬چگ‪ ٗٔٛ‬اؾ ض‪ٛ‬ظ ِؽالجت کٕیُ ‪ ٚ‬ثٗ ض‪ٛ‬ظ ازتؽاَ ثگػاؼیُ؛ ِكبئٍی کٗ ظؼ ظ‪ٚ‬ؼاْ اػتیبظ کبِال ثٗ‬ ‫ظقت فؽاِ‪ٛ‬نی قپؽظٖ ث‪ٛ‬ظیُ‪ .‬اِب ِب ِی ت‪ٛ‬أیُ ثب ٔ‪ٛ‬نتٓ یک ثؽٔبِٗ ٘فتگی یب ؼ‪ٚ‬ؾأٗ تب زع‪ٚ‬ظی ثٗ ؾٔعگی ض‪ٛ‬ظ ٔظُ ‪ٚ‬‬ ‫قؽ ‪ٚ‬قبِبْ ِی ظ٘یُ‪ِ .‬ی ت‪ٛ‬أیُ ث‪ٙ‬ج‪ٛ‬ظی ض‪ٛ‬ظ ؼا ظؼ ا‪ٌٛٚ‬یت لؽاؼ ظاظٖ ‪ ٚ‬ض‪ٛ‬ظ ؼا پبک ٔگٗ ظاؼیُ‪ .‬ثب اخؽای یک ثؽٔبِٗ‬ ‫ؼ‪ٚ‬ؾأٗ ایٓ ازكبـ ثٗ ِب ظقت ِی ظ٘ع کٗ قفؽ ض‪ٛ‬ظ ظؼ ؼاقتبی ث‪ٙ‬ج‪ٛ‬ظی ‪ ٚ‬ؾٔعگی ث‪ٙ‬تؽ ؼا آغبؾ کؽظٖ ایُ ‪ ٚ‬ظؼ ػیٓ‬ ‫زبي ِبٔغ اؾ ثؽ‪ٚ‬ؾ افکبؼ آؾاؼ ظٕ٘عٖ ای ِی ن‪ٛ‬ظ کٗ ّ٘‪ٛ‬اؼٖ ِب ؼا ثٗ ق‪ٛ‬ی ؾٔعگی گػنتٗ ض‪ٛ‬ظ کٗ چیؿی خؿ ًِؽف‬ ‫ِدعظ ِ‪ٛ‬اظ ِطعؼ ٔیكت ق‪ٛ‬ق ِی ظٕ٘ع‪ .‬ثؽٔبِٗ ٘فتگی ٘ؽ ؼ‪ٚ‬ؾ ثٗ ِب ثؽای ث‪ٙ‬ج‪ٛ‬ظی أگیؿٖ ِی ظ٘ع چ‪ ْٛ‬ثب ظانتٓ‬ ‫ثؽٔبِٗ ِت‪ٛ‬خٗ ِی ن‪ٛ‬یُ کبؼ٘بیی ‪ٚ‬خ‪ٛ‬ظ ظاؼظ کٗ ثبیع أدبَ ظ٘یُ ‪ ٚ‬ا٘عافی ‪ٚ‬خ‪ٛ‬ظ ظاؼظ کٗ ثبیع ثٗ آٔ‪ٙ‬ب ظقت پیعا کٕیُ‪.‬‬ ‫گؽچٗ ت‪ٙ‬یٗ ثؽٔبِٗ ای ٘فتگی ظؼثبؼٖ غػا ض‪ٛ‬ؼظْ یب ثٗ زّبَ ؼفتٓ ِّکٓ اقت ازّمبٔٗ ثٗ ٔظؽ ثؽقع‪ ،‬اِب ثٕ‪ٛ‬یكیع تب‬ ‫ثعأیع ثٗ ػٕ‪ٛ‬اْ أكبٔی ظؼ زبي ث‪ٙ‬ج‪ٛ‬ظی فؽظی لبثً ازتؽاَ ٘كتیع ‪ٔ ٚ‬یبؾ٘بیی ظاؼیع کٗ ثبیع ثؽآ‪ٚ‬ؼظٖ ن‪ٔٛ‬ع‪َّٕ .‬ب ایٓ یک‬ ‫تّؽیٓ اقت کٗ ثٗ ِؽ‪ٚ‬ؼ یبظ ثگیؽیُ کٗ ّ٘یهٗ ظؼ ؾٔعگی ؼ‪ٚ‬ؾِؽٖ یک ٌیكت ا‪ٌٛٚ‬یت ثؽای کبؼ٘بیّبْ ظانتٗ ثبنیُ‪.‬‬ ‫اگؽ ٔت‪ٛ‬أكتیع ثٗ ّ٘ٗ ثؽٔبِٗ ض‪ٛ‬ظ ػًّ کٕیع ؾٔعگی ؼا قطت ٔگیؽیع‪ .‬ثٗ خبی ازكبـ قؽض‪ٛ‬ؼظگی ث‪ٙ‬تؽ اقت ثؽای‬ ‫کبؼ٘بیی کٗ أدبَ ظاظٖ ایع ثٗ ض‪ٛ‬ظتبْ اِتیبؾ ثع٘یع‪ .‬فؽاِ‪ٛ‬ل ٔکٕیع ثؽای ٘ؽ کبؼ ِ‪ّٙ‬ی کٗ أدبَ ِی ظ٘یع ثؽای ِثبي‪،‬‬ ‫ثؽای یه ؼ‪ٚ‬ؾ پبن ِبٔعْ ثٗ ض‪ٛ‬ظتبْ اِتیبؾ ثع٘یع چؽاکٗ زتی یک ؼ‪ٚ‬ؾ پبک ِبٔعْ ض‪ٛ‬ظ ِؼدؿٖ ثؿؼگی ثؽای ِب‬ ‫ِؼتبظاْ اقت‪ .‬ایٓ نؼبؼ ثؽٔبِٗ ؾٔعگی ثؽ ِجٕبی "فمّ ثؽای اِؽ‪ٚ‬ؾ" اقت‪.‬‬ ‫ػوا هی تْاًیذ تا تْجَ تَ ّضعیت تِثْدی ّ ًیاسُای جظوی خْدتاى اس جذّل ًوًَْ سیز اطتفادٍ کزدٍ ّ یک تزًاهَ‬ ‫ُفتگی ػخصی تِیَ کٌیذ‪.‬‬ ‫داًلْد تزًاهَ ُفتگی در فزهت ‪ word‬كَ ػوا هی تْاًیذ آًزا تا ًیاسُای تزًاهَ تِثْدی خْد تطثیق دُیذ‪ .‬تزًاهَ‬ ‫ُفتگی تِثْدی‬

‫‪16‬‬


‫خع‪ٚ‬ي‪ : 1‬ثؽٔبِٗ ٘فتگی ث‪ٙ‬ج‪ٛ‬ظی‬

‫‪17‬‬


‫‪ -٥‬پیشنهادات بهبودی‬ ‫در تزًاهَ ُای ‪ ١٢‬قذهی ّ اًجوي ُای گوٌام اصْلی تَ ًام ػعارُای تِثْدی ّجْد دارًذ کَ تَ تظیاری اس هعتاداى در دال‬ ‫تِثْدی تزای دفظ یک سًذگی عاری اس اعتیاد کوک کزدٍ اطت‪ .‬در ایي قظوت خالصَ ای اس ایي اصْل آّردٍ ػذٍ‪ ،‬تا تا عول‬ ‫کزدى تَ آًِا در هظیز تِثْدی تتْاًیذ طثک سًذگی جذیذ ّ آساد خْد را دفظ کٌیذ‪.‬‬ ‫‪ .1‬ا‪ٌٛٚ‬یت ث‪ٙ‬ج‪ٛ‬ظی‬ ‫‪ .2‬فمّ ثؽای اِؽ‪ٚ‬ؾ‬ ‫‪ .3‬قطت ٔگیؽ‬ ‫‪ .۴‬گؽقٕگی‪ ،‬ػًجبٔیت‪ ،‬أؿ‪ٚ‬ا‪ ،‬ضكتگی‬ ‫‪ .۵‬قبظٖ ثگیؽ‬ ‫‪ .۶‬ایٓ ٔیؿ ِی گػؼظ‬ ‫‪ .۷‬ؼ٘ب کٓ ‪ ٚ‬ثٗ ضعا ثكپبؼ‬ ‫‪ .8‬ؾٔعگی وٓ ‪ ٚ‬ثگػاؼ ؾٔعگی کٕٕع‬ ‫‪ .1‬پیبَ ؼقبٔی‬ ‫ظؼ ایٓ لكّت چکیعٖ ای ظؼثبؼٖ ثؽضی اؾ نؼبؼ ٘بی ؼایح ظؼ أدّٓ ٘بی گّٕبَ آ‪ٚ‬ؼظٖ نعٖ اقت تب ثب ػًّ کؽظْ ثٗ ایٓ نؼبؼ ٘ب‬ ‫ثت‪ٛ‬أیع ث‪ٙ‬ج‪ٛ‬ظی ض‪ٛ‬ظ ؼا زفع کؽظٖ ‪ ٚ‬آْ ؼا تم‪ٛ‬یت ّٔبییع‪ .‬ػًّ کؽظْ ثٗ ایٓ نؼبؼ٘ب ‪ ٚ‬پیهٕ‪ٙ‬بظات قبظٖ ِی ت‪ٛ‬أع ثب افکبؼ‬ ‫ِؼتبظگ‪ِ ٗٔٛ‬جبؼؾٖ کؽظٖ ‪ِ ٚ‬ب ِؼتبظاْ ؼا اؾ پیچیعگی ثیّبؼی اػتیبظ آگبٖ کٕع‪ .‬اگؽ ِب اؾ ؼإّ٘بیی ٘ب ‪ ٚ‬اي‪ٛ‬ي ظؼ ثؽٔبِٗ ؼ‪ٚ‬ؾأٗ‬ ‫ض‪ٛ‬ظ اقتفبظٖ کٕیُ‪ ،‬ػ‪ٛ‬اِف ‪ ٚ‬ازكبقبت ِب ثب ثجبت تؽ ‪ِٕ ٚ‬طمی تؽ ض‪ٛ‬إ٘ع نع ‪ ٚ‬ثٗ ِب کّک ض‪ٛ‬ا٘ع کؽظ تب ّ٘ؿِبْ ثب ث‪ٙ‬ؽٖ گیؽی‬ ‫اؾ ت‪ٛ‬إّٔعی ٘بی ثهؽی ض‪ٛ‬ظ ثت‪ٛ‬أیُ ثب ظیگؽاْ کٕبؼ ثیبییُ‪ .‬ثكیبؼی اؾ ِب ثٗ ایٓ ٔتیدٗ ؼقیعٖ ایُ کٗ ػًّ کؽظْ ثٗ ایٓ اي‪ٛ‬ي ظؼ‬ ‫ؾٔعگی ؼ‪ٚ‬ؾِؽٖ ٔٗ تٕ‪ٙ‬ب ثٗ ؼ‪ٚ‬اي ث‪ٙ‬ج‪ٛ‬ظی ِب کّک ِی وٕع ثٍکٗ ظؼ ظیگؽ اِ‪ٛ‬ؼ ؾٔعگیّبْ ٔیؿ ِی ت‪ٛ‬أع ِفیع ‪ٚ‬الغ ن‪ٛ‬ظ‪.‬‬ ‫ػکل‪5‬‬

‫‪ :‬ػعارُای تِثْدی اًجوي ُای گوٌام‬

‫تا پاطخ دادى تَ پزطغ ُایی کَ در پایاى ُزیک اس ػعارُا هطزح ػذٍ اًذ هتْجَ خْاُیذ ػذ كَ چگًَْ هی تْاًیذ ایي اصْل‬ ‫را تطْر رّساًَ در سًذگیتاى اجزا کٌیذ تا تتْاًیذ ُوْارٍ در هظیز یک تِثْدی هظتوز ّ ّ طزػار اس آراهغ تَ طز تثزیذ‪.‬‬

‫تزای داًلْد فایل ّرد ایي صفذَ ایٌجا کلیک کٌیذ‪ :‬ػعارُای تِثْدی‬

‫‪18‬‬


‫‪ -١‬اولویت بهبودی‬ ‫‪‬‬

‫‪‬‬

‫ثبیع ثعأیُ کٗ ٘یچ چیؿ ظؼ ؾٔعگی ِب ثٗ أعاؾٖ ث‪ٙ‬ج‪ٛ‬ظی اّ٘یت ‪ ٚ‬اؼؾل ٔعاؼظ ‪ ُِٙ ٚ‬تؽیٓ ِكبٌٗ ثؽای ِب ث‪ٙ‬ج‪ٛ‬ظی اؾ‬ ‫ثیّبؼی اػتیبظ اقت‪ِّ .‬کٓ اقت افکبؼ ‪ ٚ‬تً‪ٛ‬ؼات ِب ثٗ ِب ثگ‪ٛ‬یٕع کٗ ِ‪ّٙ‬تؽیٓ ِكبٌٗ ظؼ ؾٔعگی ِب نغً‪ ،‬ضبٔ‪ٛ‬اظٖ یب‬ ‫ثكیبؼی اؾ ِكبئً ظیگؽ ٘كتٕع اِب ت‪ٛ‬خٗ ظانتٗ ثبنیع‪ :‬اگؽ ظؼ ثؽٔبِٗ ث‪ٙ‬ج‪ٛ‬ظی ض‪ٛ‬ظ ثب نکكت ؼ‪ٚ‬ثؽ‪ ٚ‬ن‪ٛ‬یع ‪ ٚ‬ث‪ٙ‬ج‪ٛ‬ظی‬ ‫ض‪ٛ‬ظ ؼا اؾ ظقت ثع٘یع ٔٗ تٕ‪ٙ‬ب ٔط‪ٛ‬ا٘یع ت‪ٛ‬أكت نغً ‪ ٚ‬ضبٔ‪ٛ‬اظٖ ض‪ٛ‬ظ ؼا زفع کٕیع‪ ،‬ثٍکٗ ِّکٓ اقت قالِت ػمً ‪ ٚ‬زتی‬ ‫ؾٔعگی ض‪ٛ‬ظ ؼا ٔیؿاؾ ظقت ثع٘یع‪ِ .‬ب ِؼتبظأی کٗ اؾ ثیّبؼی ِؿِٓ ‪ ٚ‬ضطؽٔبک اػتیبظ ؼٔح ِی ثؽیُ ثبیع ّ٘‪ٛ‬اؼٖ ثٗ ایٓ‬ ‫ٔکتٗ ت‪ٛ‬خٗ ظانتٗ ثبنیُ کٗ ا‪ٌٚ‬یٓ ا‪ٌٛٚ‬یت ِب ث‪ٙ‬ج‪ٛ‬ظی ‪ ٚ‬ثٗ ظقت آ‪ٚ‬ؼظْ قالِتی اقت‪ .‬ثب ػًّ کؽظْ ثٗ ثؽٔبِٗ ‪ 12‬لعَ‬ ‫ِت‪ٛ‬خٗ ض‪ٛ‬ا٘یع نع کٗ ظؼ ّ٘ٗ خٕجٗ ٘بی ؾٔعگی ث‪ٙ‬ج‪ٛ‬ظ یبفتٗ ایع‪ .‬ثب ػًّ کؽظْ ثٗ ايً " ا‪ٌٛٚ‬یت ث‪ٙ‬ج‪ٛ‬ظی " ِت‪ٛ‬خٗ‬ ‫ض‪ٛ‬ا٘یُ نع کٗ ِ‪ّٙ‬تؽیٓ کبؼی کٗ ثبیع أدبَ ظ٘یُ پؽ٘یؿ اؾ ِ‪ٛ‬اظ ِطعؼ اقت‪٘ .‬یچ چیؿی ثٗ أعاؾٖ ظقت کهیعْ اؾ ِ‪ٛ‬اظ‬ ‫ِطعؼ ‪ ٚ‬ظٔجبي وؽظْ ؼ‪ٔٚ‬ع ث‪ٙ‬ج‪ٛ‬ظی ِ‪ٔ ُٙ‬یكت چ‪ ْٛ‬ظؼ غیؽ ایًٕ‪ٛ‬ؼت قالِت ػمً ض‪ٛ‬ظ ‪ ٚ‬ثی تؽظیع ‪ ٚ‬ثط‪ٛ‬ؼ زتُ ٘ؽ‬ ‫آٔچٗ کٗ ظاؼیُ ؼا اؾ ظقت ض‪ٛ‬ا٘یُ ظاظ‪.‬‬ ‫ث‪ٙ‬ج‪ٛ‬ظی ظؼ ؼاـ اقت‪ ،‬ايٍی اقت کٗ ٘ؽ ػمً قبٌّی آْ ؼا ثٗ أكبْ زکُ ِی کٕع‪ِ .‬ب اؾ یک ثیّبؼی وهٕعٖ ؼٔح ِی‬ ‫ثؽیُ پف ثبیع ت‪ٛ‬خٗ ض‪ٛ‬ظ ؼا ثیم اؾ ٘ؽ چیؿ ثؽ ؼ‪ٚ‬ی ث‪ٙ‬ج‪ٛ‬ظی ض‪ٛ‬ظ ِتّؽکؿ کٕیُ‪ .‬اِب ثیّبؼی اػتیبظ ظؼ ايً ؼیهٗ ظؼ‬ ‫غ٘ٓ ‪ ٚ‬ؼ‪ٚ‬اْ ِب ظاؼظ ‪ ٚ‬افىبؼ ِب ظائُ ظؼ تالل اقت تب ثبؼ ظیگؽ ِب ؼا ظؼ ظاَ ًِؽف ِ‪ٛ‬اظ ِطعؼ گؽفتبؼ کٕع‪ .‬افىبؼ ِب‬ ‫ثٗ ‪ٚ‬یژٖ ظؼ ؼ‪ٚ‬ؾ٘بی ا‪ٚ‬ي ث‪ٙ‬ج‪ٛ‬ظی ثٗ ِب ض‪ٛ‬ا٘ع گفت کٗ ِؼتبظ ٔیكتیُ یب ایٕکٗ ّ٘یٓ أعاؾٖ ث‪ٙ‬ج‪ٛ‬ظی کبفی اقت ‪ ٚ‬اکٕ‪ْٛ‬‬ ‫ٔ‪ٛ‬ثت آْ ؼقیعٖ اقت کٗ ظؼ ؾٔعگی ض‪ٛ‬ظ ِكبئً ظیگؽی ؼا ظؼ ا‪ٌٛٚ‬یت لؽاؼ ظ٘یُ‪ .‬ثكیبؼی اؾ ِب ثٗ ػٍت ّ٘یٓ ت‪ ُ٘ٛ‬ثبؼ‬ ‫ظیگؽ ثٗ قؽاؽ ِ‪ٛ‬اظ ِطعؼ ِی ؼ‪ٚ‬یُ‪ .‬پف اؾ گػنت چٕع ِبٖ اؾ آغبؾ ث‪ٙ‬ج‪ٛ‬ظی ثٗ ٔبگ‪ٙ‬بْ ثب ض‪ٛ‬ظ فکؽ ِی کٕیُ کٗ ث‪ٙ‬ج‪ٛ‬ظ‬ ‫یبفتٗ ایُ ‪ ٚ‬اکٕ‪ ْٛ‬ا‪ٌٛٚ‬یت ا‪ٚ‬ي ِب ایٓ اقت کٗ کبؼ یب ّ٘كؽی ایعٖ آي پیعا کؽظٖ یب ایٕکٗ فالْ ِعؼک ؼا ظؼیبفت کٕیُ‪.‬‬ ‫ِبٕٔع ایٓ اقت وٗ کكی کٗ تبؾٖ ؼاٖ ؼفتٓ ؼا آِ‪ٛ‬ضتٗ اقت‪ ،‬تًّیُ ثٗ نؽکت ظؼ ِكبثمٗ ظ‪ِ ٚ‬بؼات‪ ْٛ‬ثگیؽظ! ثؽای ػًّ‬ ‫کؽظْ ثٗ ايً " ا‪ٌٛٚ‬یت ث‪ٙ‬ج‪ٛ‬ظی " ثبیع ّ٘‪ٛ‬اؼٖ ثٗ یبظ ظانتٗ ثبنیع کٗ ػ‪ٛ‬الت ‪ ٚ‬پی آِع٘بی اػتیبظ تب پبیبْ ػّؽ ّ٘ؽاٖ ِب‬ ‫ض‪ٛ‬ا٘ع ث‪ٛ‬ظ ‪ِ ٚ‬ب ٔبگؿیؽ ٘كتیُ تب ث‪ٙ‬ج‪ٛ‬ظی ض‪ٛ‬ظ ؼا ّ٘یهٗ ثؽ ٘ؽ چیؿ ظیگؽی ا‪ٌٛٚ‬یت ظ٘یُ‪.‬‬ ‫‪ -١‬دّ یا طَ ًوًَْ اس هْاردی کَ ًؼاى هی دُذ ػوا تِثْدی خْد را در اّلْیت اّل قزار دادٍ ایذ یادداػت کٌیذ‪.‬‬ ‫‪ -٢‬دّ یا طَ ًوًَْ اس هْاردی کَ تاعث ػذٍ تِثْدی خْد را در اّلْیت اّل قزار ًذُیذ را یاداػت کزدٍ ّ تْضیخ‬ ‫دُیذ کَ چَ عْاقة ّ ًتیجَ ای در پی داػتَ اطت‪.‬‬

‫‪ -٢‬فقط برای امروز‬ ‫‪‬‬

‫‪‬‬

‫"فمّ ثؽای اِؽ‪ٚ‬ؾ" ِ‪ٛ‬ثؽتؽیٓ پیهٕ‪ٙ‬بظ ظؼ أدّٓ ٘بی گّٕبَ اقت کٗ ثب ػًّ کؽظْ ثٗ آْ ِی ت‪ٛ‬أیُ اؾ ٌغؿل پیهگیؽی‬ ‫کٕیُ‪ٌ .‬غؿل ثكیبؼی اؾ افؽاظ ثٗ ایٓ ظٌیً ث‪ٛ‬ظٖ اقت وٗ ثب ض‪ٛ‬ظ فىؽ ِی وؽظٔع چط‪ٛ‬ؼ ِی ت‪ٛ‬إٔع ثع‪ِٛ ْٚ‬اظ ِطعؼ تب آضؽ‬ ‫ػّؽ ؾٔعگی وٕٕع‪ .‬ظؼ زمیمت ِب ٔگؽاْ ایٓ ٘كتیُ وٗ چط‪ٛ‬ؼ ثع‪ ْٚ‬ػًبی ؾیؽ ثغً ؼاٖ ثؽ‪ٚ‬یُ! ‪ٌٚ‬ی ثٗ ِؽاتت قبظٖ تؽ‬ ‫اقت کٗ ثت‪ٛ‬أیُ ثؽای یه قبػت یب یه ظلیمٗ افىبؼِبْ ؼا ثؽؼ‪ٚ‬ی چیؿ٘بیی کٗ ِی ت‪ٛ‬إٔع ِب ؼا پبن ٔگٗ ظاؼٔع ِتّؽوؿ‬ ‫وٕیُ ‪ٔ ٚ‬گؽاْ فؽظایّبْ ٔجبنیُ‪ .‬ایٓ زمیمتی اقت وٗ ثب اقتفبظٖ اؾ آْ ٘ؽیه اؾ ِب ِؼتبظاْ ظؼ زبي ث‪ٙ‬ج‪ٛ‬ظی ت‪ٛ‬أكتٗ ایُ ثٗ‬ ‫ي‪ٛ‬ؼت ؼ‪ٚ‬ؾِؽٖ ث‪ٙ‬ج‪ٛ‬ظی ض‪ٛ‬ظ ؼا زفع کؽظٖ ‪ ٚ‬ض‪ٛ‬ظ ؼا پبک ٔگبٖ ظاؼیُ‪ .‬ظؼ خٍكبت أدّٓ ٘بی گّٕبَ ‪ ٚ‬ثؽٔبِٗ ٘بی ‪12‬‬ ‫لعَ ثؽ ؼ‪ٚ‬ی ايً فمّ ثؽای اِؽ‪ٚ‬ؾ تبکیع ِی ن‪ٛ‬ظ ‪ ٚ‬ثٗ ِب ت‪ٛ‬يیٗ ِی وٕٕع وٗ ٘یچىف اؾ فؽظا ثبضجؽ ٔیكت ‪ّٔ ٚ‬ی ظأع‬ ‫چی ِی ن‪ٛ‬ظ ‪ ٚ‬ظیؽ‪ٚ‬ؾ ؼا ّٔی ت‪ٛ‬أیُ تغییؽ ظ٘یُ ‪.‬ػًّ کؽظْ ثٗ ایٓ نؼبؼ ثٗ ِب کّک ِی کٕع تب ّ٘ٗ ت‪ٛ‬خٗ ‪ ٚ‬ز‪ٛ‬اـ‬ ‫ض‪ٛ‬ظ ؼا ثؽ ؼ‪ٚ‬ی ث‪ٙ‬ج‪ٛ‬ظی اؾ اػتیبظ ِتّؽکؿ کٕیُ‪ .‬ثكیبؼی اؾ ِب ًِؽف ِ‪ٛ‬اظ ِطعؼ ؼا اؾ قؽگؽفتٗ ایُ چ‪ ْٛ‬ؾٔعگی‬ ‫ثع‪ِٛ ْٚ‬اظ ِطعؼ ثؽایّبْ غیؽ لبثً تً‪ٛ‬ؼ اقت ‪ّٛ٘ ٚ‬اؼٖ اؾ آْ ٔگؽأیُ کٗ نبیع ٔت‪ٛ‬أیُ ثع‪ ْٚ‬آْ ظؼ آیٕعٖ ؾٔعگی کٕیُ‪.‬‬ ‫اِب چٕبٔچٗ ثٗ ايً " فمّ ثؽای اِؽ‪ٚ‬ؾ" ػًّ کٕیُ ظؼ آًٔ‪ٛ‬ؼت ت‪ٛ‬خٗ ض‪ٛ‬ظ ؼا ثؽ ؼ‪ٚ‬ی آٔچٗ کٗ ُ٘ اکٕ‪ِ ْٛ‬ی ت‪ٛ‬أیُ‬ ‫ثؽای پبک ِبٔعْ أدبَ ظ٘یُ ِتّؽکؿ ِی کٕیُ‪ٚ .‬الؼیت ایٓ اقت کٗ ؾِبْ زبي تٕ‪ٙ‬ب چیؿی اقت کٗ ِب ظؼ اضتیبؼ ظاؼیُ‪.‬‬ ‫ثؽای ِب ِؼتبظاْ ظؼ زبي ث‪ٙ‬ج‪ٛ‬ظی فکؽ کؽظْ ثٗ ِهکالت آیٕعٖ کبؼ ثی‪ٛٙ‬ظی ‪ ٚ‬ضطؽٔبکی اقت چؽاکٗ ٘یچ کبؼی ظؼثبؼٖ‬ ‫ظیؽ‪ٚ‬ؾ یب فؽظا اؾ ظقت ِب قبضتٗ ٔیكت‪.‬‬ ‫ایٓ نؼبؼ ّ٘بٕٔع قبیؽ نؼبؼ٘بی ثؽٔبِٗ ٘بی ‪ 12‬لعِی تٕ‪ٙ‬ب ثؽای تبؾٖ ‪ٚ‬اؼظیٓ ٔیكت‪ .‬ػًّ کؽظْ ثٗ نؼبؼ فمّ ثؽای‬ ‫اِؽ‪ٚ‬ؾ ثٗ کكبٔی کٗ قبٌ‪ٙ‬بقت ظؼ زبي ث‪ٙ‬ج‪ٛ‬ظی ٘كتٕع یبظآ‪ٚ‬ؼی ِی کٕع کٗ ِعت ؾِبْ ث‪ٙ‬ج‪ٛ‬ظی ظؼ ِ‪ٛ‬ؼظ ثیّبؼی اػتیبظ‬ ‫٘یچ اّ٘یتی ٔعاؼظ‪ ،‬چ‪ ْٛ‬ث‪ٙ‬ج‪ٛ‬ظی ثٗ ي‪ٛ‬ؼت ؼ‪ٚ‬ؾأٗ ث‪ٛ‬ظٖ ‪٘ ٚ‬ؽ یک اؾ ِب فمّ ثؽای اِؽ‪ٚ‬ؾ ظؼ ث‪ٙ‬ج‪ٛ‬ظی ثٗ قؽ ِی ثؽیُ‪.‬‬ ‫زتی پف اؾ قبٌ‪ٙ‬ب ؾٔعگی ظؼ زبي ث‪ٛٙ‬ظی‪ ،‬ثبؾُ٘ ثبیع ثؽ اقبـ ايً فمّ ثؽای اِؽ‪ٚ‬ؾ ػًّ کٕیُ چ‪ ْٛ‬ایٓ ثٗ ِب‬ ‫یبظآ‪ٚ‬ؼی ِی کٕع کٗ ث‪ٙ‬ج‪ٛ‬ظی ثبیع ظؼ ا‪ٌٛٚ‬یت ؾٔعگی ِب لؽاؼ ثگیؽظ‪ِ .‬غؽ‪ٚ‬ؼ نعْ ثٗ ظٌیً ِعت ؾِبْ ث‪ٙ‬ج‪ٛ‬ظی اؾ خٍّٗ‬ ‫زیٍٗ ٘بیی اقت کٗ افکبؼ ِؼتبظ گ‪ِ ٗٔٛ‬ب اؾ آْ اقتفبظٖ ِی کٕع تب ِب ؼا ثٗ قّت ًِؽف ِدعظ ِ‪ٛ‬اظ ِطعؼ ثکهبٔع‪.‬‬

‫‪19‬‬


‫‪‬‬

‫ايً ؾٔعگی کؽظْ ظؼ ؾِبْ زبي ِب ؼا لبظؼ ِی قبؾظ تب ؾٔعگی ض‪ٛ‬ظ ؼا قؽ ‪ ٚ‬قبِبْ ظ٘یُ ‪ ٚ‬ث‪ٙ‬ج‪ٛ‬ظی ض‪ٛ‬ظ ؼا ٔیؿ ثٗ‬ ‫ِ‪ٛ‬ؼ ؼ‪ٚ‬ؾِؽٖ زفع کٕیُ‪ٚ .‬لتی ظؼ ؾِبْ زبي ؾٔعگی کٕیُ ظیگؽ ظؼ ثبتالق غُ ‪ ٚ‬أع‪ ٖٚ‬گػنتٗ یب قؽؾٔم کؽظْ ض‪ٛ‬ظ‬ ‫ثبثت آٔچٗ ظؼ گػنتٗ اتفبق افتبظٖ اقت گؽفتبؼ ٔط‪ٛ‬ا٘یُ نع ‪ ٚ‬ظؼ َّٓ اؾ ایٕکٗ فؽظا چٗ ثؽ قؽ ِب ض‪ٛ‬ا٘ع آِع ٔیؿ ٔگؽاْ‬ ‫ٔط‪ٛ‬ا٘یُ ث‪ٛ‬ظ‪ٚ .‬الؼیت ایٓ اقت کٗ اؾ ظؼثبؼٖ ظیؽ‪ٚ‬ؾ ‪ ٚ‬فؽظا اؾ ظقت ٘یچکف کبؼی قبضتٗ ٔیكت‪ ،‬چ‪ ْٛ‬تٕ‪ٙ‬ب چیؿی کٗ‬ ‫ِب ظؼ اضتیبؼ ظاؼیُ ‪ِ ٚ‬كئ‪ٛ‬ي آْ ٘كتیُ فمّ ّ٘یٓ اِؽ‪ٚ‬ؾ اقت‪ .‬لكّتی اؾ ِتٓ ٔهؽیٗ ای کٗ ظؼ خٍكبت أدّٓ ٘بی‬ ‫گّٕبَ ؼایح اقت ‪ ٚ‬گب٘ی ا‪ٚ‬لبت ثؽای یبظآ‪ٚ‬ؼی اي‪ٛ‬ي ‪ ٚ‬خٍت ت‪ٛ‬خٗ نؽکت کٕٕعگبْ ض‪ٛ‬أعٖ ِی ن‪ٛ‬ظ ظؼ اظاِٗ ثٗ ِ‪ٛ‬ؼ‬ ‫ضاليٗ آ‪ٚ‬ؼظٖ نعٖ اقت‪:‬‬ ‫اِؽ‪ٚ‬ؾ تٕ‪ٙ‬ب یک کبؼ ض‪ٛ‬اُ٘ کؽظ‪٘ ،‬ؽ چٗ لعؼ ُ٘ کٗ ِی ض‪ٛ‬ا٘ع ک‪ٛ‬چک ثبنع‪ ،‬کبؼی کٗ ثبػث تغییؽ وؽظْ ‪ ٚ‬ؼنع ِٓ‬ ‫ظؼ ث‪ٙ‬ج‪ٛ‬ظی ن‪ٛ‬ظ‪.‬‬ ‫ثبیع ثٗ یبظ ظانت کٗ تغییؽ ؼ‪ٔٚ‬عی اقت کٗ ثٗ ِ‪ٛ‬ؼ لعَ ثٗ لعَ ایدبظ ِی ن‪ٛ‬ظ‪ .‬تٕ‪ٙ‬ب ‪ٚ‬ظیفٗ ای کٗ ِب اِؽ‪ٚ‬ؾ ثؽ ػ‪ٙ‬عٖ ظاؼیُ‬ ‫ثؽظانتٓ یک لعَ ثٗ ق‪ٛ‬ی ث‪ٙ‬ج‪ٛ‬ظی اقت؛ ٘ؽچٕع کٗ ِّکٓ اقت ایٓ لعَ ؼا ظ‪ٚ‬قت ٔعانتٗ ثبنیُ‪.‬‬ ‫ثؽظانتٓ یک لعَ ک‪ٛ‬چک ظؼ ٘ؽ ؼ‪ٚ‬ؾ ثٗ ق‪ٛ‬ی ث‪ٙ‬ج‪ٛ‬ظی ض‪ٛ‬ظ یک ِ‪ٛ‬فمیت ثؽای ٔدبت اؾ ثیّبؼی زیٍٗ گؽ اػتیبظ‬ ‫ِسك‪ٛ‬ة ِی ن‪ٛ‬ظ‪.‬‬ ‫‪ٚ‬لتی ثت‪ٛ‬أُ ثؽای ٘ؽ ؼ‪ٚ‬ؾ ض‪ٛ‬ظ لعَ ک‪ٛ‬چکی ثؽظاؼَ ازكبـ ض‪ٛ‬اُ٘ کؽظ کٗ ظؼ ثؽٔبِٗ ث‪ٙ‬ج‪ٛ‬ظ ض‪ٛ‬ظ پیهؽفت ِی کُٕ ‪ٚ‬‬ ‫ِت‪ٛ‬خٗ ض‪ٛ‬اُ٘ نع کٗ أدبَ ٘ؽ کبؼی ثٗ أگیؿٖ ِٓ ٔیبؾ ظاؼظ‪.‬‬ ‫‪ٚ‬لتی ثٗ پیم ِی ؼ‪٘ ٚ َٚ‬ؽ ؼ‪ٚ‬ؾ لعَ ک‪ٛ‬چکی ثؽ ِی ظاؼَ‪ ،‬زؽکت ِطّئٓ ‪ ٚ‬ثی ‪ٚ‬لفٗ ِٓ قجت ِی ن‪ٛ‬ظ تب ثؽای‬ ‫ث‪ٙ‬ج‪ٛ‬ظی ‪ ٚ‬ؼنع ض‪ٛ‬ظ أگیؿٖ ثیهتؽی ظانتٗ ثبنُ‪.‬‬ ‫‪ -١‬یک یا دّ ًوًَْ اس هْاردی کَ تْاًظتَ ایذ اصل " فقظ تزای اهزّس " را در دیذگاٍ‪ ،‬رفتار ّ کزدار رّسهزٍ خْد‬ ‫تَ اجزا در آّریذ یادداػت کٌیذ‪.‬‬ ‫‪ -٢‬دّ یا طَ ًوًَْ اس هْاردی کَ تَ ایي اصل عول ًکزدٍ ایذ ّ ًتایجی کَ خْدداری اس عول ًکزدى تَ ایي اصل در‬ ‫پی داػتَ اطت را یادداػت کٌیذ‪.‬‬

‫‪ -٣‬سخت نگیر‬ ‫‪‬‬

‫‪‬‬

‫‪‬‬

‫ث‪ٙ‬ج‪ٛ‬ظی اؾ اػتیبظ تٕ‪ٙ‬ب ثٗ ض‪ٛ‬ظظاؼی کؽظْ اؾ ًِؽف ِ‪ٛ‬اظ ِطعؼ ِسع‪ٚ‬ظ ّٔی ن‪ٛ‬ظ؛ ثٍکٗ ثبیع افىبؼ ِؼتبظگ‪ ٚ ٗٔٛ‬ؼ‪ٚ‬ل‬ ‫ؾٔعگی ض‪ٛ‬ظ ؼا ٔیؿ ػ‪ ٌٛ‬کٕیُ‪ .‬ایٓ کبؼ یک ؼ‪ٚ‬ؾٖ اِکبْ پػیؽ ّٔی ثبنع ‪ ٚ‬ثٗ يجؽ ‪ ٚ‬ؾِبْ ٔیبؾ ظاؼظ‪ .‬گؽچٗ کبؼکؽظ‬ ‫ثؽٔبِٗ ِب ِب٘یت یک ؼ‪ٚ‬ؾ ثٗ یک ؼ‪ٚ‬ؾ ظاؼظ اِب زؽکت ظؼ ِكیؽ ث‪ٙ‬ج‪ٛ‬ظی قفؽی ِ‪ٛ‬الٔی اقت ‪ ٚ‬ظؼ ایٓ قفؽ ٔجبیع ثٗ‬ ‫فکؽ ایعٖ آي ثبنیُ یب ض‪ٛ‬ظ ؼا ثٗ ضبِؽ انتجب٘بتی کٗ ظؼ ایٓ ِكیؽ ِؽتکت نعٖ ایُ قؽؾٔم کٕیُ‪ .‬ثبیع ثٗ ض‪ٛ‬ظ ثٗ ضبِؽ‬ ‫ػًّ کؽظْ ثٗ ثؽٔبِٗ ‪ 12‬لعَ ‪ ٚ‬آٔچٗ کٗ ظؼ خ‪ٙ‬ت زفع ث‪ٙ‬ج‪ٛ‬ظی ض‪ٛ‬ظ أدبَ ِی ظ٘یُ اِتیبؾ ثع٘یُ‪ِ .‬ب ِؼتبظاْ‪ ،‬اؾ‬ ‫‪ٚ‬ق‪ٛ‬اـ فىؽی ؼٔح ِی ثؽیُ ‪ ٚ‬تّبیً ثٗ افؽاِ کبؼی ظاؼیُ ‪ِ ٚ‬ی ض‪ٛ‬ا٘یُ ٘ؽ کبؼی ثٗ ث‪ٙ‬تؽیٓ نکً ِّکٓ ‪ ٚ‬ایعٖ آي‬ ‫أدبَ ن‪ٛ‬ظ‪ِ .‬ب افؽاظی ؾیبظٖ ٍِت ٘كتیُ ِی ض‪ٛ‬ا٘یُ کبؼ٘ب ّ٘یٓ االْ ‪ّ٘ ٚ‬بٔگ‪ ٗٔٛ‬کٗ ِب ِی ض‪ٛ‬ا٘یُ أدبَ ن‪ٔٛ‬ع‪ِ .‬ب ِی‬ ‫ض‪ٛ‬ا٘یُ ثیم اؾ زع کبؼ کٕیُ‪ ،‬ثیم اؾ أعاؾٖ ظؼ أدبَ کبؼ٘ب پبفهبؼی کٕیُ‪ ،‬ثیم اؾ زع ِطبٌؼٗ ‪ ٚ‬تسًیً کٕیُ ‪ ٚ‬ثیم اؾ‬ ‫زع ثؽٔبِٗ ؼیؿی کٕیُ‪ .‬قؽػت ‪ ٚ‬إٓ٘گ کبؼ٘بیّبْ غیؽ ػبظی ‪ ٚ‬نتبثؿظٖ اقت ‪ ٚ‬ثب قؽػت ‪ ٚ‬کبؼ افؽاظ غیؽ ِؼتبظ‬ ‫تفب‪ٚ‬ت ظاؼظ‪ .‬ظؼ ٔتیدٗ ایٓ نتبثؿظگی ‪ ٚ‬ثی لؽاؼی ظؼ أدبَ کبؼ٘ب ‪ ٚ‬ػدٍٗ کؽظْ ظؼ ؼقیعْ ثٗ ا٘عاف‪ ،‬قجت ِی ن‪ٛ‬ظ‬ ‫کٗ ِب ثب نکكت ؼ‪ٚ‬ثؽ‪ ٚ‬ن‪ٛ‬یُ‪ .‬ثؽای پی ثؽظْ ثٗ ایٓ ‪ٚ‬الؼیت ث‪ٙ‬تؽ اقت کبؼ٘بی افؽاِی ض‪ٛ‬ظ ثؽای ثٗ ظقت آ‪ٚ‬ؼظْ‬ ‫ِ‪ٛ‬اظ ِطعؼ ‪ ٚ‬ؼ‪ٚ‬یعاظ٘بی فبخؼٗ آِیؿی کٗ ثؽای کكت ٌػت ‪ ٚ‬قؽض‪ٛ‬نی ٘ؽچٗ ثیهتؽ تسًّ کؽظٖ ایع ؼا ثٗ یبظ آ‪ٚ‬ؼیع‪.‬‬ ‫‪ٚ‬لتی ايً آقبْ گؽفتٓ ؼا ثٗ ػًّ ظؼ ِی آ‪ٚ‬ؼیُ ثؽظانتی ‪ٚ‬الؼی ظؼثبؼٖ أتظبؼات ض‪ٛ‬ظ اؾ ث‪ٙ‬ج‪ٛ‬ظی ثٗ ظقت ِی آ‪ٚ‬ؼیُ ‪ٚ‬‬ ‫ِت‪ٛ‬خٗ ِی ن‪ٛ‬یُ کٗ ثؽای تعا‪ َٚ‬ثطهیعْ ثٗ ث‪ٙ‬ج‪ٛ‬ظی ض‪ٛ‬ظ چٗ کبؼ٘بئی ثبیع أدبَ ظ٘یُ‪ .‬ثب ث‪ٙ‬ؽٖ گیؽی اؾ ایٓ نؼبؼ اؾ ثٍٕع‬ ‫پؽ‪ٚ‬اؾی‪ ،‬ؾیبظٖ ض‪ٛ‬ا٘ی‪ ،‬اَطؽاة‪ ،‬نتبثؿظگی ‪ ٚ‬ثی لؽاؼی کٗ ّ٘گی ٔهبٔٗ ٘بی ثیّبؼی اػتیبظ اقت ظقت ض‪ٛ‬ا٘یُ‬ ‫ثؽظانت‪ .‬ايً آقبْ گؽفتٓ یؼٕی ایٕکٗ ِب ظؼ زبي ث‪ٙ‬ج‪ٛ‬ظی اؾ ثیّبؼی اػتیبظ ٘كتیُ‪َٚ ،‬ؼیتی کٗ ایدبة ِی کٕع ثی‬ ‫‪ٚ‬لفٗ ِؽالت ض‪ٛ‬ظ ثبنیُ‪ .‬قطت ٔگیؽیُ ‪ٌٚ‬ی خعی ثبنیُ‪.‬‬ ‫ايً آقبْ گؽفتٓ پیهٕ‪ٙ‬بظی ثؽای ّ٘ٗ افؽاظ ظؼ زبي ث‪ٙ‬ج‪ٛ‬ظی ‪ ٚ‬ثطً‪ٛ‬و تبؾٖ ‪ٚ‬اؼظیٕی اقت وٗ ظؼ ؼ‪ٚ‬ؾ٘بی ٔطكت اؾ‬ ‫ظؼظ فیؿیىی ظؼ ػػاة ٘كتٕع ‪ّٔ ٚ‬ی ظإٔع کٗ ثع‪ِٛ ْٚ‬اظ ِطعؼ چگ‪ ٗٔٛ‬ض‪ٛ‬إ٘ع ت‪ٛ‬أكت ثٗ ؾٔعگی اظاِٗ ظٕ٘ع‪ .‬ایٓ نؼبؼ‬ ‫ثٗ ِب یبظآ‪ٚ‬ؼ ِی ن‪ٛ‬ظ کٗ نؽایّ ض‪ٛ‬ظ ؼا ظؼک کٕیُ ‪ ٚ‬اؾ ض‪ٛ‬ظ أتظبؼات ثیم اؾ زع ٔعانتٗ ثبنیُ‪ .‬ایٓ نؼبؼ ثٗ ِب یبظ ِی‬ ‫ظ٘ع کٗ تٕ‪ٙ‬ب کبؼی کٗ اِؽ‪ٚ‬ؾ ثبیع أدبَ ظ٘یُ ایٓ اقت کٗ اؾ ِ‪ٛ‬اظ ِطعؼ ظ‪ٚ‬ؼی ‪ ٚ‬اؾ ٘ؽ آٔچٗ کٗ ث‪ٙ‬ج‪ٛ‬ظی ِب ؼا ثٗ ضطؽ‬ ‫ِی أعاؾظ پؽ٘یؿ کٕیُ‪ِ .‬ب ِی پػیؽیُ کٗ ظؼ ثؽاثؽ ث‪ٙ‬ج‪ٛ‬ظی ض‪ٛ‬ظ ِكئ‪ٛ‬ي ٘كتیُ ‪ ٚ‬کبؼ٘بی ظیگؽ ؼا ِی ت‪ٛ‬أیُ ثٗ آیٕعٖ‬ ‫ِ‪ٛ‬ک‪ٛ‬ي کٕیُ‪.‬‬

‫‪21‬‬


‫‪‬‬

‫در ایٌجا چٌذ پیؼٌِاد ّ راٌُوایی تزای کوک تَ ػوا در اجزای اصل " طخت ًگیز " ارائَ ػذٍ اطت‪:‬‬ ‫الف‪ -‬تِثْدی خْد را تا دیگزاى هقایظَ ًکٌیذ‪ :‬تالل ٔکٕیع کٗ ظؼ کّتؽیٓ ؾِبْ ِّکٓ ثیهتؽیٓ ٔتیدٗ ؼا‬ ‫ثٗ ظقت آ‪ٚ‬ؼیع‪ .‬قؼی کٕیع ظؼثبؼٖ ث‪ٙ‬ج‪ٛ‬ظ یبفتٓ اؾ ثیّبؼی اػتیبظ یک ظیعگب٘ی ِٕطمی ظانتٗ ثبنیع‪ .‬ثبیع ثعأیع‬ ‫ّ٘‪ٛ‬اؼٖ کكبٔی ٘كتٕع کٗ ظؼ وبؼوؽظْ ثٗ اي‪ٛ‬ي ‪ 12‬لعَ ‪ ٚ‬نؽکت ظؼ خٍكبت اؾ نّب ِ‪ٛ‬فك تؽٔع ‪ ٚ‬کكبٔی ٔیؿ‬ ‫٘كتٕع کٗ نّب اؾ آٔ‪ٙ‬ب ِ‪ٛ‬فك تؽیع ‪ ٚ‬ثٗ ّ٘یٓ ػٍت اؼؾیبثی ‪ ٚ‬لُب‪ٚ‬ت ظؼ ثبؼٖ ث‪ٙ‬ج‪ٛ‬ظی ض‪ٛ‬ظ ظؼ ِمبیكٗ ثب ظیگؽاْ‬ ‫کبؼی ثی‪ٛٙ‬ظٖ اقت‪ .‬ظؼ َّٓ اگؽ تً‪ٛ‬ؼ کٕیع کٗ ظیگؽاْ ظؼ وبؼوؽظ ثؽٔبِٗ ‪ 12‬لعَ اؾ نّب ِ‪ٛ‬فك تؽ٘كتٕع ض‪ٛ‬ظ ؼا‬ ‫ثب ضطؽ ازكبـ ٔباِیعی ‪ًِ ٚ‬ؽف ظ‪ٚ‬ثبؼٖ ِ‪ٛ‬اظ ِطعؼ ؼ‪ٚ‬ثؽ‪ ٚ‬ض‪ٛ‬ا٘یع کؽظ‪ .‬ث‪ٙ‬ج‪ٛ‬ظی یک ِكبثمٗ ٔیكت کٗ ثؽٔعٖ ‪ٚ‬‬ ‫ثبؾٔعٖ ظانتٗ ثبنع ‪ ٚ‬نّب ثط‪ٛ‬ا٘یع اؾ ظیگؽاْ خٍ‪ ٛ‬ثؿٔیع‪ .‬نّب آٔچٗ ؼا کٗ ثؽای پبک ثبلی ِبٔعْ الؾَ اقت أدبَ‬ ‫ظ٘یع ‪ ٚ‬ثٗ ٘یچ ‪ٚ‬خٗ ثٗ ایٓ ایٕکٗ ظیگؽاْ چٗ ِی کٕٕع ‪ ٚ‬ظؼ چٗ ‪َٚ‬ؼیتی لؽاؼ ظاؼٔع ت‪ٛ‬خٗ ٔکٕیع‪ .‬پیهؽفت ‪ٚ‬‬ ‫ِ‪ٛ‬فمیت ظؼ ثؽٔبِٗ ‪ 12‬لعَ ایٓ ٔیكت کٗ ثٗ ظیگؽاْ ثبثت کٕیُ کٗ ثؽٔبِٗ ث‪ٙ‬ج‪ٛ‬ظی ض‪ٛ‬ظ ؼا ثٗ ض‪ٛ‬ثی پیم ِی ثؽیُ‪ .‬تب‬ ‫آٔدب کٗ ظؼ ت‪ٛ‬اْ ظاؼیع ثؽای ث‪ٙ‬ج‪ٛ‬ظی ض‪ٛ‬ظ تالل کٕیع ‪ ٚ‬ض‪ٛ‬ظ ؼا ِ‪ٛ‬فك ثعأیع‪ .‬ؼ‪ٔٚ‬ع ث‪ٙ‬ج‪ٛ‬ظی ظؼ افؽاظ ِتفب‪ٚ‬ت اقت‪،‬‬ ‫ثٕبثؽایٓ ض‪ٛ‬ظ ؼا ثب ظیگؽاْ ِمبیكٗ ٔکٕیع‪.‬‬ ‫ب‪ -‬طلطَ جْ ّ هذعی ًثاػیذ‪ِ :‬ب ِؼتبظاْ أكبٔ‪ٙ‬بیی ؾ‪ٚ‬ظ ؼٔح‪ ،‬زكبـ‪ ،‬قؽکم ‪ ٚ‬ثٗ ٘ؽ چیؿی ِظٕ‪ْٛ‬‬ ‫٘كتیُ‪ .‬اغٍت ِؼتبظاْ افؽاظی قٍطٗ خ‪٘ ٛ‬كتٕع کٗ ِی ض‪ٛ‬إ٘ع ّ٘ٗ کبؼ٘ب ؼا تست کٕتؽي ض‪ٛ‬ظ ظؼآ‪ٚ‬ؼٔع‪ِ .‬ب ّ٘‪ٛ‬اؼٖ‬ ‫ِعػی ٘كتیُ کٗ زك ثب ِبقت ‪ِ ٚ‬ی ض‪ٛ‬ا٘یُ کبؼ٘ب ّ٘بٔگ‪ ٗٔٛ‬کٗ ِب ِی ض‪ٛ‬ا٘یُ أدبَ ن‪ٛ‬ظ ‪ ٚ‬ثٗ ّ٘یٓ ػٍت ّ٘یهٗ‬ ‫ثبػث ظٌط‪ٛ‬ؼی اِؽافیبْ ض‪ٛ‬ظ ِی ن‪ٛ‬یُ‪ٚ .‬لتی ثب چٕیٓ افکبؼ ‪ ٚ‬ؼ‪ٚ‬زیٗ ای ‪ٚ‬اؼظ خٍكبت ِی ن‪ٛ‬یُ ظ‪ٚ‬قت ظاؼیُ ثٗ‬ ‫ظیگؽاْ ثگ‪ٛ‬ئیُ کٗ ثؽٔبِٗ ض‪ٛ‬ظ ؼا آٔگ‪ ٗٔٛ‬کٗ ِب ِی ض‪ٛ‬ا٘یُ اخؽا کٕٕع‪ .‬ثب ایٓ کبؼ ض‪ٛ‬ظ ثبػث ِی ن‪ٛ‬یُ تب ظؼ‬ ‫خٍكبت اضتالف پیم ثیبیع چ‪ِ ْٛ‬ب ِی ض‪ٛ‬ا٘یُ کبؼ٘ب آٔگ‪ ٗٔٛ‬کٗ ِب ِی ض‪ٛ‬ا٘یُ أدبَ ن‪ٔٛ‬ع‪ .‬ػٍت ایٓ ِؽؾ فکؽ‪،‬‬ ‫ٔبقبؾگبؼی ‪ِ ٚ‬غؽ‪ٚ‬ؼ ث‪ٛ‬ظْ ؼیهٗ ظؼ ثیّبؼی اػتیبظ لؽاؼ ظاؼظ‪ .‬ایٓ ؼفتبؼ٘ب ُ٘ ظیگؽاْ ؼا آؾاؼ ِی ظٕ٘ع ‪ُ٘ ٚ‬‬ ‫ثبػث آؾؼظگی ض‪ٛ‬ظ ِی ن‪ٔٛ‬ع‪.‬‬ ‫پ‪ -‬اس افزاط کاری خْدداری کٌیذ‪ِ :‬ب ِؼتبظاْ ظؼ کٕتؽي کؽظْ ازكبقبت ض‪ٛ‬ظ ثب ِهکً ؼ‪ٚ‬ثؽ‪٘ ٚ‬كتیُ ‪ٚ‬‬ ‫٘یدبْ ‪ ٚ‬تؽـ ِب ؼا اؾ ِكیؽ ظؼقت ِٕسؽف ِی کٕع‪ .‬ایٓ ازتّبي ‪ٚ‬خ‪ٛ‬ظ ظاؼظ کٗ ِب ثٗ ٔبگ‪ٙ‬بْ ثؽای أدبَ کبؼ تبؾٖ‬ ‫ای ٘یدبْ ؾظٖ ن‪ٛ‬یُ ‪ ٚ‬ثع‪ ْٚ‬ظؼ ٔظؽ گؽفتٓ ا‪ٌٛٚ‬یت ا‪ٚ‬ي وٗ ث‪ٙ‬ج‪ٛ‬ظی اقت‪ ،‬ظقت ثٗ کبؼی ثؿٔیُ کٗ اؾ ػ‪ٙ‬عٖ ِب‬ ‫ضبؼج اقت ‪ ٚ‬ظؼ ٔتیدٗ ازكبـ ظؼِبٔعگی ‪ ٚ‬قؽض‪ٛ‬ؼظگی ظؼ ِب ث‪ٛ‬خ‪ٛ‬ظ آیع ‪ ٚ‬ثبؼ ظیگؽ ثٗ قؽاؽ ِ‪ٛ‬اظ ِطعؼ ثؽ‪ٚ‬یُ‪.‬‬ ‫ت‪ -‬سًذگی خْد را تَ ًیزّی تزتزتاى ّاگذار کٌیذ‪ :‬ظؼ ثؽٔبِٗ ٘بی ‪ 12‬لعِی اؾ ضعایی وٗ ثٗ آْ ثب‪ٚ‬ؼ‬ ‫ظاؼیُ ِی ض‪ٛ‬ا٘یُ تب ِب ؼا ظؼ زً ِهىالتّبْ یبؼی ظ٘ع‪ّ٘ .‬چٕیٓ ثب ثب‪ٚ‬ؼ ‪ ٚ‬اػتّبظ ثٗ ضعا‪ٔٚ‬ع‪ ،‬ا‪ ٚ‬ثٗ ِب وّه ِی وٕع‬ ‫تب ‪ 12‬لعَ ؼا أدبَ ظ٘یُ ‪ ٚ‬ثؽظانتٓ ایٓ لعِ‪ٙ‬ب ِب ؼا ظؼ زً ِهىالتّبْ وّه ِی وٕٕع‪.‬‬ ‫‪ -١‬دّ یا طَ ًوًَْ اس چگًْگی عول کزدى تَ ػعار طخت ًگیز در رفتار‪ ّ ،‬کارُای رّساًَ خْد را یادداػت کٌیذ‪.‬‬ ‫‪ -٢‬دّ یا طَ ًوًَْ اس هْاردی کَ تَ ایي اصل عول ًکزدٍ ایذ ّ ًتایجی کَ خْدداری اس عول ًکزدى تَ ایي اصل در‬ ‫پی داػتَ اطت را یادداػت کٌیذ‪.‬‬

‫‪ -۴‬گرسنگی‪ ،‬عصبانیت‪ ،‬انزوا‪ ،‬خستگی‬ ‫‪‬‬

‫گؽقٕگی‪ ،‬ػًجبٔیت‪ ،‬أؿ‪ٚ‬ا ‪ ٚ‬ضكتگی اؾخٍّٗ ػ‪ٛ‬اٍِی ٘كتٕع کٗ ِب ؼا ثٗ قّت ًِؽف ظ‪ٚ‬ثبؼٖ ِ‪ٛ‬اظ ِطعؼ ق‪ٛ‬ق ِی‬ ‫ظٕ٘ع‪ .‬ظؼ ایٓ ِ‪ٛ‬الغ ِب ظؼقت فکؽ ّٔی کٕیُ ظؼ ٔتیدٗ آقیت پػیؽ نعٖ ‪ّٔ ٚ‬ی ت‪ٛ‬أیُ اؾ ض‪ٛ‬ظ ظفبع کٕیُ‪ .‬ثطهی اؾ ثؽٔبِٗ‬ ‫ث‪ٙ‬ج‪ٛ‬ظی ِب یبظ گؽفتٓ ایٓ ٔکتٗ اقت کٗ ثٗ ایٓ گ‪ ٗٔٛ‬ػالِت‪ٙ‬ب ت‪ٛ‬خٗ ٔهبْ ظ٘یُ ‪ ٚ‬ثؽای ثؽآ‪ٚ‬ؼظْ ٔیبؾ ٘بی ض‪ٛ‬ظ اؾ ؼاٖ‬ ‫٘بی يسیر ‪ ٚ‬زً ایٓ ِهکالت تالل کٕیُ‪ .‬ؾِبٔی کٗ ثٗ ًِؽف ِ‪ٛ‬اظ ِطعؼ قؽگؽَ ث‪ٛ‬ظیُ ٘یچ ٔیبؾ ظیگؽی خؿ یبفتٓ‬ ‫‪ًِ ٚ‬ؽف کؽظْ ِ‪ٛ‬اظ ِطعؼ ٔعانتیُ ‪ ٚ‬تٕ‪ٙ‬ب چیؿی کٗ ثؽای ِب اّ٘یت ظانتٓ ّ٘یٓ کبؼ ث‪ٛ‬ظ‪ِٛ .‬اظ ِطعؼ ثكیبؼی اؾ‬ ‫ازكبقبت ِب ؼا اؾ ِیبْ ثؽظٖ ث‪ٛ‬ظ ‪ ٚ‬تٕ‪ٙ‬ب ازكبقی کٗ ثؽای ِب ثبلی ِبٔعٖ ث‪ٛ‬ظ ٌػت ٔهئگی ‪ ٚ‬قؽض‪ٛ‬نی ث‪ٛ‬ظ ‪ ٚ‬زتی ایٓ‬ ‫ازكبـ ٔیؿ ثب ًِؽف فؿایٕعٖ ِ‪ٛ‬اظ ِطعؼ ثٗ تعؼیح اؾ ِیبْ ِی ؼفت‪ .‬اِب اکٕ‪ ْٛ‬کٗ ِب ظؼ زبي ث‪ٙ‬ج‪ٛ‬ظی ثٗ قؽ ِی ثؽیُ‬ ‫‪ ٚ‬ثٗ تعؼیح اِ‪ٛ‬ؼاتّبْ ثٗ زبٌت ػبظی ثؽگهتٗ ‪ ٚ‬ازكبقبت ض‪ٛ‬ظ ِجیؼی ض‪ٛ‬ظ ؼا پیعا ِی کٕیُ ثبیع ثٗ ٔیبؾ٘بی أكبٔی ض‪ٛ‬ظ‬ ‫ت‪ٛ‬خٗ ٔهبْ ظ٘یُ‪ .‬ت‪ٛ‬خٗ ٔهبْ ظاظْ ثٗ ٔیبؾ ٘بی أكبٔی ثطهی اؾ ايً ِؽالجت ‪ ٚ‬ازكبـ ِكئ‪ٌٛ‬یت ظؼ لجبي ض‪ٛ‬ظ اقت‪.‬‬ ‫ثٗ ثیبْ ظیگؽ‪٘ ،‬ؽ ؾِبْ کٗ ازكبـ گؽقٕگی کؽظیُ ثبیع غػا ثط‪ٛ‬ؼیُ‪ ،‬ػًجبٔیت ض‪ٛ‬ظ ؼا ثب کبؼکؽظ لعَ چ‪ٙ‬بؼَ یب‬ ‫يسجت کؽظْ ثب ؼإّ٘بی ض‪ٛ‬ظ کٕتؽي کٕیُ‪ ،‬أؿ‪ٚ‬ا ‪ ٚ‬تٕ‪ٙ‬بئی ض‪ٛ‬ظ ؼا ثب ؼفتٓ ثٗ یک خٍكٗ یب ظیعْ یک ظ‪ٚ‬قت ظؼ زبي‬

‫‪21‬‬


‫ث‪ٙ‬ج‪ٛ‬ظی ثؽِؽف کٕیُ ‪٘ ٚ‬ؽ ؾِبْ کٗ ازكبـ ضكتگی کؽظیُ ثط‪ٛ‬اثیُ یب اقتؽازت کٕیُ‪ .‬ثب أدبَ ایٓ کبؼ٘ب ٔٗ تٕ‪ٙ‬ب ثٗ‬ ‫گ‪ ٗٔٛ‬يسیر ثب ؾٔعگی کٕبؼ ض‪ٛ‬ا٘یُ آِع ثٍکٗ ِی ت‪ٛ‬أیُ ثبؾگهت ض‪ٛ‬ظ ثٗ ِكبئً ِجیؼی أكبٔی ؼا خهٓ ثگیؽیُ‪.‬‬ ‫‪ -١‬دّ یا طَ ًوًَْ اس چگًْگی عول کزدى تَ ػعار " گزطٌگی‪ ،‬عصثاًیت‪ ،‬اًشّا‪ ،‬خظتگی " ّ تزآّردى ًیاسُای‬ ‫خْد در تِثْدی را یادداػت کٌیذ‪.‬‬ ‫‪ -٢‬دّ یا طَ ًوًَْ اس هْاردی کَ تَ ایي ػعار عول ًکزدٍ ایذ ّ پی آهذُای عول ًکزدى تَ ایي ػعار را یادداػت‬ ‫کٌیذ‪.‬‬

‫‪ -۵‬ساده بگیر‬ ‫‪‬‬

‫‪‬‬

‫‪‬‬

‫ِب ِؼتبظاْ ػبظت ظاؼیُ کٗ کبؼ٘ب ؼا پیچیعٖ کٕیُ‪ِ .‬ب ِكبئً ک‪ٛ‬چک ‪ ٚ‬پیم پب افتبظٖ ؼا ثؿؼگ ّٔبئی کؽظٖ ‪ ٚ‬قپف غ٘ٓ‬ ‫ض‪ٛ‬ظ ؼا ثٗ آْ ِهغ‪ٛ‬ي ِی کٕیُ یب ایٕکٗ کبؼ٘بی ِتؼعظی ؼا ّ٘ؿِبْ أدبَ ِی ظ٘یُ ‪ ٚ‬اؾ ایٕکٗ ّٔی ت‪ٛ‬أیُ ز‪ٛ‬اـ ض‪ٛ‬ظ ؼا‬ ‫ِتّؽکؿ کٕیُ اؾ ض‪ٛ‬ظ گٍٗ ِی کٕیُ‪ .‬ثب ؾیبظٖ ؼ‪ٚ‬ی ‪ ٚ‬افؽاِ ظؼ کبؼ٘ب ِی ض‪ٛ‬ا٘یُ ّ٘ٗ چیؿ اؾ خٍّٗ کكبٔی کٗ ظؼ اِؽاف‬ ‫ِب لؽاؼ ظاؼٔع ٘یچ ػیت ‪ٔ ٚ‬مًی ٔعانتٗ ثبنٕع‪ .‬اِب ‪ٚ‬لتی کبؼ٘ب آٔگ‪ ٗٔٛ‬کٗ ِب أتظبؼ ظاؼیُ پیم ّٔی ؼ‪ٔٚ‬ع ِهکالت ؼا‬ ‫ث‪ٙ‬بٔٗ لؽاؼ ظاظٖ ‪ ٚ‬ظ‪ٚ‬ثبؼٖ ثٗ قؽاؽ ِ‪ٛ‬اظ ِطعؼ ِی ؼ‪ٚ‬یُ‪ .‬ايً "قبظٖ ثگیؽ" ثٗ ِب یبظ ِی ظ٘ع کٗ ت‪ٛ‬اْ ‪ ٚ‬أؽژی ض‪ٛ‬ظ ؼا‬ ‫ؼ‪ٚ‬ی ث‪ٙ‬ج‪ٛ‬ظی ِتّؽکؿ کٕیُ‪ .‬اگؽ چٕیٓ زبٌتی ثؽایتبْ پیم آِع زتّب ثب ؼإّ٘بیتبْ ِهبؼکت کٕیع‪.‬‬ ‫ِب ِی ت‪ٛ‬أیُ ثب ػًّ کؽظْ ثٗ ايً " قبظٖ ثگیؽ " اؾ ِغٍ‪ٛ‬ة نعْ ظؼ ثؽاثؽ ِكبئً ‪ِ ٚ‬هکالت ؾٔعگی ‪ ٚ‬اؾ تٍٕجبؼ نعْ‬ ‫ِهکالت ثؽ ؼ‪ٚ‬ی ظ‪ٚ‬ل ض‪ٛ‬ظ پیهگیؽی کٕیُ‪ .‬ثؽای ِثبي‪ِ ،‬ی ت‪ٛ‬أیُ اؾ أتظبؼات ثی ِ‪ٛ‬ؼظ ظؼثبؼٖ ث‪ٙ‬ج‪ٛ‬ظی ٔبگ‪ٙ‬بٔی ‪ٚ‬‬ ‫یکجبؼٖ خكُ ‪ ٚ‬غّٕ٘بْ ‪ ٚ‬ثؽِؽف نعْ یک ؼ‪ٚ‬ؾٖ آقیجی کٗ اؾ گػنتٗ ظؼ ‪ٚ‬خ‪ٛ‬ظ ِب ثٗ یبظگبؼ ِبٔعٖ اقت‪ ،‬ض‪ٛ‬ظظاؼی کٕیُ‪.‬‬ ‫ثٗ خبی ظانتٓ أتظبؼات ثیم اؾ زع اؾ ض‪ٛ‬ظ ِی ت‪ٛ‬أیُ ت‪ٛ‬خ‪ّٙ‬بْ ؼا ثٗ ایٓ ٔکتٗ ِؼط‪ٛ‬ف کٕیُ کٗ ثٗ چیؿی ظقت یبفتٗ‬ ‫ایُ کٗ ِب ؼا اؾ ًِؽف ِ‪ٛ‬اظ ِطعؼ پبک ٔگٗ ِی ظاؼظ ‪ ٚ‬ثب‪ٚ‬ؼ ظانتٗ ثبنیُ کٗ ثؽٔبِٗ ‪ 12‬لعَ ثٗ ِ‪ٛ‬لغ ثیّبؼی ِب ؼا‬ ‫ث‪ٙ‬ج‪ٛ‬ظ ض‪ٛ‬ا٘ع ثطهیع‪ .‬ظؼ َّٓ یبظ ِی گیؽیُ کٗ أتظبؼ ‪ ٚ‬ت‪ٛ‬لغ ظقت ٔیبفتٕی اؾ ض‪ٛ‬ظ ٔعانتٗ ثبنیُ‪ .‬أتطبة ا٘عاف خبٖ‬ ‫ٍِجبٔٗ ‪ ٚ‬ثٍٕع پؽ‪ٚ‬اؾأٗ اؾ لجیً ثٗ ظقت آ‪ٚ‬ؼظْ نغٍی ثی ٔظیؽ‪ّ٘ ،‬كؽی کبًِ یب نبظِبٔی ثی ‪ٚ‬لفٗ ‪ ٚ‬ثیكت ‪ ٚ‬چ‪ٙ‬بؼ‬ ‫قبػتٗ چیؿی خؿ پیچیعْ ٔكطٗ ٔباِیعی ‪ٔ ٚ‬بکبِی ٔیكت‪ .‬ثٗ خبی ت‪ٛ‬لؼبت ثیم اؾ زع اؾ ض‪ٛ‬ظ‪ ،‬ؾٔعگی ؼا آقبْ گؽفتٗ ‪ٚ‬‬ ‫ثٗ ِسع‪ٚ‬ظیت ٘بی ض‪ٛ‬ظ ثٗ ػٕ‪ٛ‬اْ یک أكبْ اػتؽاف ض‪ٛ‬ا٘یُ کؽظ ‪ ٚ‬اؾ ؾٔعگی کٗ ثب ث‪ٙ‬ج‪ٛ‬ظ یبفتٓ ِب اؾ ثیّبؼی اػتیبظ‬ ‫ّ٘ؽاٖ اقت ٌػت ض‪ٛ‬ا٘یُ ثؽظ‪ .‬قطت ٔگؽفتٓ‪ ،‬ؼِؿ ِ‪ٛ‬فمیت ظؼ ثٗ ظقت آ‪ٚ‬ؼظْ ث‪ٙ‬ج‪ٛ‬ظی اقت چ‪ ْٛ‬ثٗ ِب یبظآ‪ٚ‬ؼ ِی ن‪ٛ‬ظ‬ ‫کٗ کیكتیُ‪ ،‬ظؼ چٗ ِ‪ٛ‬لؼیتی ثٗ قؽ ِی ثؽیُ ‪ ٚ‬ظؼ ایٓ ٌسظٗ اؾ ؾٔعگی ض‪ٛ‬ظ چٗ کبؼی اؾ ظقت ِب قبضتٗ اقت ‪ ٚ‬اؾ أدبَ‬ ‫چٗ کبؼی ٔبت‪ٛ‬أیُ‪ .‬ایٓ ِ‪َٛٛ‬ع تّؽیٓ ِی ض‪ٛ‬ا٘ع‪.‬‬ ‫ثؽٔبِٗ ‪ 12‬لعَ ؼ‪ٚ‬نی قبظٖ ثؽای ث‪ٙ‬ج‪ٛ‬ظی اؾ اػتیبظ اقت‪ .‬ایٓ ثؽٔبِٗ ثؽؼ‪ٚ‬ی چٕع ايً ِؼٕ‪ٛ‬ی ‪ ٚ‬ؼ‪ٚ‬زبٔی ثٕب نعٖ اقت‬ ‫کٗ ِب ثبیع آٔ‪ٙ‬ب ؼا ثپػیؽیُ ‪ ٚ‬ظؼ ؾٔعگی ؼ‪ٚ‬ؾِؽٖ ض‪ٛ‬ظ ثٗ آٔ‪ٙ‬ب ػًّ کٕیُ‪ .‬اِب ِكبٌٗ ایٕدبقت کٗ ِب کبؼ٘ب ؼا قطت گؽفتٗ‬ ‫‪ ٚ‬پیچیعٖ ِی کٕیُ ‪ ٚ‬أ‪ٛ‬اع ث‪ٙ‬بٔٗ ؼا ِی آ‪ٚ‬ؼیُ تب ثبثت کٕیُ ثٗ چٗ ػٍت ّٔی ت‪ٛ‬أیُ ایٓ ثؽٔبِٗ ؼا ثٗ اخؽا ظؼآ‪ٚ‬ؼیُ یب آٔؽا‬ ‫ظؼقت اخؽا کٕیُ‪ .‬ثب ایٓ کبؼ ض‪ٛ‬ظ ثبػث ِی ن‪ٛ‬یُ تب اؾ ٔؼّت ضالو نعْ اؾ نؽ ثیّبؼی اػتیبظ کٗ اخؽای ثؽٔبِٗ ‪12‬‬ ‫لعَ ِی ت‪ٛ‬أع ثؽای ِب ثٗ اؼِغبْ آ‪ٚ‬ؼظ ِسؽ‪ َٚ‬ن‪ٛ‬یُ‪ .‬اگؽ ؼ‪ٚ‬اي ث‪ٙ‬ج‪ٛ‬ظی ض‪ٛ‬ظ ؼا قطت ٔگیؽیُ ‪ ٚ‬ت‪ٛ‬خٗ ض‪ٛ‬ظ ؼا ثؽ یک‬ ‫ِ‪َٛٛ‬ع یب ثطهی اؾ لعَ ٘بی ظ‪ٚ‬اؾظٖ گبٔٗ ِتّؽکؿ کٕیُ کبؼی ٘بیی کٗ ٔبِّکٓ ثٗ ٔظؽ ِی ؼقٕع ثب أدبَ یک قؽی‬ ‫کبؼ٘بی قبظٖ‪ِّ ،‬کٓ ‪ ٚ‬ػٍّی ض‪ٛ‬إ٘ع نع‪ .‬ظؼ خٍكبت گفتٗ ِی ن‪ٛ‬ظ "ث‪ٙ‬ج‪ٛ‬ظی یؼٕی پیهؽفت ‪ ٗٔ ٚ‬ؼقیعْ ثٗ کّبي‬ ‫ِطٍ‪ٛ‬ة"‪ ،‬ظؼ ايً ث‪ٙ‬ج‪ٛ‬ظی یه فؽآیٕع اقت ٔٗ یه ِمًع‪ .‬ایٓ خٍّٗ ظؼ ‪ٚ‬الغ ٔ‪ٛ‬نعاؼ‪ٚ‬یی ثؽای افىبؼ ثیّبؼ ِبقت کٗ‬ ‫ّ٘‪ٛ‬اؼٖ أتظبؼ ظاؼظ کبؼ٘ب ایعٖ آي ‪ ٚ‬ثع‪ ْٚ‬ػیت ‪ٔ ٚ‬مى ثبنع‪.‬‬ ‫‪ -١‬دّ یا طَ ًوًَْ اس چگًْگی طادٍ گزفتي سًذگی در دال تِثْدی را یادداػت کٌیذ‪.‬‬ ‫‪ -٢‬دّ یا طَ ًوًَْ اس هْاقعی کَ رّال تِثْدی خْد را طخت گزفتَ ایذ ّ پی آهذُای ایي طختگیزی ُا را در‬ ‫تِثْدی یادداػت کٌیذ‪.‬‬

‫‪ -۶‬این نیز می گذرد‬ ‫‪‬‬

‫ػًّ کؽظْ ثٗ ايً " ایٓ ٔیؿ ِی گػؼظ" ثٗ ِب کّک ِی کٕع تب ثت‪ٛ‬أیُ افکبؼ اػتیبظی ض‪ٛ‬ظ ؼا ِ‪ٙ‬بؼ کؽظٖ ‪ ٚ‬تب أعاؾٖ ای‬ ‫ثٗ ؾٔعگی خعیع ض‪ٛ‬ظ ‪ٚ‬الؼیت ‪ ٚ‬تؼبظي ثجطهیُ‪ .‬ثیهتؽ ازكبقبت ِب ثٗ ‪ٚ‬یژٖ ظؼ ؼ‪ٚ‬ؾ٘بی ا‪ٚ‬ي ث‪ٙ‬ج‪ٛ‬ظی زبٌت ِ‪ٛ‬لت ‪ ٚ‬گػؼا‬ ‫ظاؼٔع‪٘ ،‬ؽ چٕع ِّکٓ اقت ظؼ ِ‪ٛ‬الؼی ایٓ گ‪ ٗٔٛ‬ثٗ ٔظؽ ٔؽقع‪ِّ .‬کٓ اقت نّب اؾ ػ‪ٛ‬اؼٌ وؽضتی ‪ ٚ‬ضّبؼی خكّی ‪ٚ‬‬ ‫ؼ‪ٚ‬زی ؼٔح ثجؽیع‪ .‬ظؼظ ‪ ٚ‬ػػاثی کٗ ِی کهیع ِّکٓ اقت آٔچٕبْ نعیع ثبنع کٗ تً‪ٛ‬ؼ کٕیع ٘ؽگؿ اؾ ظقت آْ ضاليی‬ ‫ٔط‪ٛ‬ا٘ع یبفت ‪ ٚ‬افکبؼ نّب تالل ض‪ٛ‬إ٘ع کؽظ تب ثٗ نّب چٕیٓ تٍمیٓ کٕٕع کٗ فمّ ِ‪ٛ‬اظ ِطعؼ اقت کٗ ثٗ ظؼظ٘بی نّب‬ ‫اٌتیبَ ض‪ٛ‬ا٘ع ثطهیع‪ .‬ثب آٔکٗ ِّکٓ اقت ظؼ ِ‪ٛ‬الؼی ثؽایتبْ ثكیبؼ قطت ثبنع‪ ،‬اِب اگؽ ثٗ ض‪ٛ‬ظ یبظآ‪ٚ‬ؼ ن‪ٛ‬یع کٗ "ایٓ ٔیؿ‬ ‫ِی گػؼظ " ظؼ آْ ي‪ٛ‬ؼت اَطؽاة ‪٘ ٚ‬ؽاـ نّب کب٘م پیعا کؽظٖ ‪ ٚ‬ض‪ٛ‬ا٘یع ت‪ٛ‬أكت ازكبقبت ثٗ نعت آؾاؼ ظٕ٘عٖ‬

‫‪22‬‬


‫‪‬‬

‫ؼا تسًّ کٕیع‪ .‬ظؼ چٕیٓ ِ‪ٛ‬الؼی ِّکٓ اقت نّب ثیم اؾ أعاؾٖ ٔكجت ثٗ ض‪ٛ‬ظ ِ‪ٙ‬ؽثبْ ‪ ٚ‬ظٌك‪ٛ‬ؾ ثبنیع‪ .‬ثبیع ثٗ ض‪ٛ‬ظ‬ ‫یبظآ‪ٚ‬ؼ ن‪ٛ‬یع کٗ ثؽای ؼ٘بیی اؾ چٕگ اػتیبظ اقت کٗ چٕیٓ زبٌت ٘بیی ؼا تسًّ ِی کٕیع‪ .‬ظؼ ثؽضی اؾ ِ‪ٛ‬الغ ‪ٚ‬ق‪ٛ‬قٗ‬ ‫فىؽی ‪ٚ ٚ‬یبؼ ‪ ٚ‬تّبیً نعیع ثٗ ًِؽف ِ‪ٛ‬اظ ِطعؼ ِّکٓ اقت ثٗ نّب غٍجٗ کٕع ‪ ٚ‬چٕیٓ تً‪ٛ‬ؼ کٕیع کٗ چبؼٖ ای خؿ‬ ‫ًِؽف ِ‪ٛ‬اظ ِطعؼ ٔعاؼیع‪ .‬ثٗ ض‪ٛ‬ظ ض‪ٛ‬ا٘یع گفت کٗ ِٓ ٘ؽگؿ اؾ چٕگ ِ‪ٛ‬اظ ِطعؼ ضالو ٔط‪ٛ‬اُ٘ نع‪ .‬اِب ثٗ ضبِؽ‬ ‫ظانتٗ ثبنیع کٗ نّب اِؽ‪ٚ‬ؾ ؼاٖ زً ِهکً ض‪ٛ‬ظ ؼا پیعا کؽظٖ ایع چ‪ ْٛ‬نّب ظؼ خٍكبت ظؼ ِیبْ أج‪٘ٛ‬ی اؾ کكبٔی لؽاؼ‬ ‫ظاؼیع کٗ ّ٘یٓ ظؼظ ‪ ٚ‬ؼٔح ؼا تدؽثٗ کؽظٖ ‪ ٚ‬اکٕ‪ ْٛ‬پبک ٘كتٕع‪ .‬کبفی اقت کٗ ثٗ ض‪ٛ‬ظ ثگ‪ٛ‬ئیع " ایٓ ٔیؿ ِی گػؼظ "‪ .‬اگؽ‬ ‫ظؼ خٍكبت نؽکت کٕیع یب ثب ؼإّ٘بی ض‪ٛ‬ظ يسجت کٕیع ایٓ ازتّبي ‪ٚ‬خ‪ٛ‬ظ ظاؼظ کٗ ‪ٚ‬ق‪ٛ‬قٗ فکؽی ‪ٚ ٚ‬یبؼ نّب ثؽِؽف‬ ‫ن‪ٛ‬ظ‪.‬‬ ‫ظؼ ثؽضی اؾ ِ‪ٛ‬الغ ِّکٓ اقت ثب ثّجبؼاْ ِهکالت ؾٔعگی ؼ‪ٚ‬ثؽ‪ ٚ‬ن‪ٛ‬یع‪ِ :‬هکالت ِبٌی ‪ ٚ‬التًبظی‪ ،‬ف‪ٛ‬ت یکی اؾ‬ ‫اػُبی ضبٔ‪ٛ‬اظٖ یب ِالق ‪ ٚ‬ظؼگیؽی ثب ّ٘كؽ ‪ِ ٚ‬هکالتی اؾ ایٓ لجیً کٗ ِّکٓ اقت ثؽای ِب تسًّ ٔبپػیؽ ثبنٕع‪.‬‬ ‫ِّکٓ اقت ثب ض‪ٛ‬ظ ثگ‪ٛ‬ئیع کٗ ِٓ اؾ ػ‪ٙ‬عٖ ایٓ ّ٘ٗ ِهکً ثؽ ٔط‪ٛ‬اُ٘ آِع ‪ ٚ‬ثط‪ٛ‬ا٘یع ثؽای فؽاؼ اؾ ایٓ ِهکالت ثٗ‬ ‫ؼ‪ٚ‬ن‪ٙ‬بی لعیّی ‪ِ ٚ‬تعا‪ٚ‬ي ض‪ٛ‬ظ یؼٕی ًِؽف ِ‪ٛ‬اظ ِطعؼ ِت‪ٛ‬قً ن‪ٛ‬یع‪ .‬اِب ‪ٚ‬الؼیت ایٓ اقت کٗ اکٕ‪ ْٛ‬کٗ نّب اؾ‬ ‫تبثیؽات نیّیبیی ِ‪ٛ‬اظ ِطعؼ پبک نعٖ ایع‪ ُ٘ ،‬ازكبقبت ض‪ٛ‬ة ثٗ قؽاؽ نّب ض‪ٛ‬إ٘ع آِع ‪ ُ٘ ٚ‬ازكبقبت ثع ‪ ٚ‬آؾاؼ‬ ‫ظٕ٘عٖ‪ِّ .‬کٓ اقت نّب ظانتٓ ازكبـ ؼا فؽاِ‪ٛ‬ل کؽظٖ ثبنیع یب ٔت‪ٛ‬أیع ازكبقبت ض‪ٛ‬ظ ؼا تدؿیٗ ‪ ٚ‬تسٍیً کٕیع‪ .‬اِب‬ ‫اثؿاؼ٘بیی کٗ ثؽٔبِٗ ‪ 12‬لعَ ظؼ اضتیبؼ نّب لؽاؼ ِی ظ٘ع کّکتبْ ِی کٕع تب ثت‪ٛ‬أیع ثب ازكبقبت ض‪ٛ‬ظ کٕبؼ آِعٖ ‪ ٚ‬ثب‬ ‫ثؽض‪ٛ‬ؼظاؼی اؾ آؼاِم‪ ،‬اؾ ػ‪ٙ‬عٖ ِهکالت ؾٔعگی ثؽآئیع‪ .‬ایٓ ازتّبي ٔیؿ ‪ٚ‬خ‪ٛ‬ظ ظاؼظ کٗ ثب ض‪ٛ‬ظ چٕیٓ تً‪ٛ‬ؼ کٕیع کٗ‬ ‫زبال کٗ ِٓ ظؼ زبي ث‪ٙ‬ج‪ٛ‬ظی ٘كتُ ظیگؽ ؾٔعگی ٔجبیع فؽاؾ ‪ٔ ٚ‬هیت ‪ ٚ‬ثبال ‪ ٚ‬پبئیٓ ظانتٗ ثبنع‪ .‬اِب ؾٔعگی افت ‪ ٚ‬ضیؿ‬ ‫٘بی ضبو ض‪ٛ‬ظ ؼا ظاؼظ ‪ ٚ‬پكتی ‪ ٚ‬ثٍٕعی ٘بی ؾٔعگی ظؼ ؼ‪ٚ‬ؾ٘بی ا‪ٚ‬ي ث‪ٙ‬ج‪ٛ‬ظی ِب زتی ثیهتؽ اؾ ِ‪ٛ‬الغ ظیگؽ اقت‬ ‫چ‪ِ ْٛ‬ب قؽأدبَ ثب پی آِع٘بی ؾٔعگی ظ‪ٚ‬ؼاْ اػتیبظ ض‪ٛ‬ظ ؼ‪ٚ‬ثؽ‪ ٚ‬نعٖ ایُ‪ .‬ظؼ چٕیٓ ِ‪ٛ‬الؼی یبظ آ‪ٚ‬ؼی ایٓ نؼبؼ قبظٖ‬ ‫یؼٕی " ایٓ ٔیؿ ِی گػؼظ " چهُ أعاؾی ‪ٚ‬قیغ ظؼ ثؽاثؽ ظیعگبْ نّب ض‪ٛ‬ا٘ع گه‪ٛ‬ظ‪ِّٙ .‬تؽیٓ ِكبٌٗ ایٓ اقت کٗ نّب ثب‬ ‫ؼ‪ٚ‬ثؽ‪ ٚ‬نعْ ثب ِهکالت ؾٔعگی ثٗ ًِؽف ِ‪ٛ‬اظ ِطعؼ ؼ‪ٚ‬ی ٔیب‪ٚ‬ؼظٖ ایع ‪ّ٘ ٚ‬یٓ ثؿؼگتؽیٓ ظقتب‪ٚ‬ؼظ ‪ِ ٚ‬ؼدؿٖ ثٗ‬ ‫زكبة ِی آیع‪ ٚ .‬قؽأدبَ ایٕکٗ ثب يعالت کبًِ اؾ ض‪ٛ‬ظ ثپؽقیع کٗ آیب ِهکالت نّب ظؼ ث‪ٙ‬ج‪ٛ‬ظی ظؼ ِمبیكٗ ثب ِهکالتی‬ ‫کٗ ظؼ ظ‪ٚ‬ؼاْ اػتیبظ ظانتٗ ایع ثٗ یک أعاؾٖ خعی ٘كتٕع؟ ‪ ٚ‬یب ایٕکٗ اگؽ ثؽای ِمبثٍٗ ثب ایٓ ِهکالت ثٗ ًِؽف ِ‪ٛ‬اظ‬ ‫ِطعؼ ؼ‪ٚ‬ی ثیب‪ٚ‬ؼیع آیب ایٓ ِهکالت اؾ آٔچٗ کٗ ٘كتٕع ثع تؽ ٔط‪ٛ‬إ٘ع نع؟‬ ‫‪ -١‬دّ یا طَ ًوًَْ اس هْاردی کَ ٌُگام هْاجَِ تا هؼکالت تَ ػعار "ایي ًیش هیگذرد " عول کزدٍ ایذ را یادداػت‬ ‫کٌیذ‪.‬‬ ‫‪ -٢‬دّ یا طَ ًوًَْ اس هْاردی کَ تَ ایي اصل عول ًکزدٍ ایذ ّ عْاقة عول ًکزدى تَ ایي اصل را یادداػت کٌیذ‪.‬‬

‫‪ -۷‬رها کن و به خدا بسپار‬ ‫‪‬‬

‫‪‬‬

‫ػًّ کؽظْ ثٗ ایٓ ايً ظؼ ؾٔعگی ؼ‪ٚ‬ؾِؽٖ ثٗ نّب کّک ض‪ٛ‬ا٘ع کؽظ تب أعکی اؾ ثبؼ ِهکالتی کٗ ظؼ ؼاٖ ث‪ٙ‬ج‪ٛ‬ظی ‪ٚ‬‬ ‫ّ٘چٕیٓ ؾٔعگی ثؽ ظ‪ٚ‬ل ِی کهیع کبقتٗ ن‪ٛ‬ظ‪ .‬ثب پی ثؽظْ ثٗ ایٓ ‪ٚ‬الؼیت کٗ نّب ّٔی ت‪ٛ‬أیع ثؽای ّ٘ٗ ِهکالت ‪ٚ‬‬ ‫ِكبئً ؾٔعگی ؼاٖ زٍی پیعا کٕیع ‪ ٚ‬ایٕکٗ ظؼ ثؽضی اؾ ِ‪ٛ‬الغ الؾَ اقت کٗ اؾ ض‪ٛ‬ظ فؽ‪ٚ‬تٕی ٔهبْ ظ٘یع ‪ ٚ‬ثپػیؽیع کٗ ظؼ‬ ‫ثؽاثؽ أج‪ِ ٖٛ‬هکالت ٔبت‪ٛ‬اْ ٘كتیع ‪ ٚ‬کبؼی اؾ ظقتبْ ثؽّٔی آیع ِت‪ٛ‬خٗ ض‪ٛ‬ا٘یع نع کٗ اگؽ لؽاؼ ثبنع ثؽای ّ٘ٗ‬ ‫ِهکالت پبقطی ‪ٚ‬خ‪ٛ‬ظ ظانتٗ ثبنع آْ پبقص اؾ خبٔت ضعا‪ٔٚ‬عی اقت کٗ نّب ثٗ ‪ٚ‬خ‪ٛ‬ظ آْ ثب‪ٚ‬ؼ ظاؼیع‪.‬‬ ‫ثؽضی اؾ ِب ظؼ ث‪ٙ‬ج‪ٛ‬ظی ض‪ٛ‬ظ ثؽظانت ظؼقتی اؾ ايً " ؼ٘ب کٓ ‪ ٚ‬ثٗ ضعا ثكپبؼ " ٔعاؼیُ ‪ .‬ایٓ ايً ثٗ ایٓ ِؼٕی‬ ‫ٔیكت کٗ ظقت ؼ‪ٚ‬ی ظقت ثگػاؼیُ ‪ ٚ‬ظؼ گ‪ٛ‬نٗ ای ثٕهیٕیُ ‪ِٕ ٚ‬تظؽ ثّبٔیُ تب ضعا‪ٔٚ‬ع ّ٘ٗ ِهکالت ‪ٔ ٚ‬گؽأی ٘بی ِب ؼا‬ ‫ثؽِؽف کٕع‪ .‬ثٍکٗ ثبیع ٘ؽ کبؼی کٗ اؾ ظقتّبْ ثؽِی آیع ثؽای زً ِهکالت ض‪ٛ‬ظ أدبَ ظ٘یُ‪ِ .‬ب العاِبت الؾَ ؼا‬ ‫ِؼّ‪ٛ‬الا ثب ػًّ کؽظْ ثٗ یکی اؾ لعَ ٘ب أدبَ ض‪ٛ‬ا٘یُ ظاظ ‪ ٚ‬قپف اؾ ضعا‪ٔٚ‬ع ض‪ٛ‬ا٘یُ ض‪ٛ‬اقت تب ٘ؽ ؾِبْ کٗ ِٕبقت ِی‬ ‫ظأع ٔتیدٗ کبؼِبْ ؼا ثٗ ِب ٔهبْ ظ٘ع‪ .‬ثب ایٓ کبؼ ضبِؽِبْ آق‪ٛ‬ظٖ ض‪ٛ‬ا٘ع ث‪ٛ‬ظ کٗ ٘ؽ آٔچٗ کٗ الؾَ ث‪ٛ‬ظٖ ‪ ٚ‬ظؼ ت‪ٛ‬اْ ظانتٗ‬ ‫ایُ أدبَ ظاظٖ ایُ‪ .‬ظؼ چٕیٓ زبٌتی اقت کٗ اؾ اَطؽاة ‪ٔ ٚ‬گؽأی ٘بی ثی‪ٛٙ‬ظٖ ‪ ٚ‬آؾاؼ ظٕ٘عٖ ‪ ٚ‬تؽـ اؾ آیٕعٖ ضالو‬ ‫ض‪ٛ‬ا٘یُ نع ‪ ٚ‬ثٗ ضعا‪ٔٚ‬ع ت‪ٛ‬کً ِی کٕیُ تب ثؽای ؾٔعگی ِب ثؽٔبِٗ ؼیؿی کٕع‪ِ .‬ب فمّ زؽکت کؽظٖ ‪ ٚ‬تالل ض‪ٛ‬ظ ؼا أدبَ‬ ‫ِی ظ٘یُ ‪ ٚ‬ثمیٗ کبؼ٘ب ‪ٔٚ‬تیدٗ آٔ‪ٙ‬ب ؼا ثٗ ضعا‪ٔٚ‬ع ِی قپبؼیُ‪.‬‬ ‫"ؼإّ٘بیی ضعا‪ٔٚ‬ع ؼا پػیؽفتٗ ‪ ٚ‬ثب ض‪ٛ‬اقت ا‪ّٔ ٚ‬ی خٕگیُ"‬ ‫‪ -١‬دّ یا طَ ًوًَْ اس هْاردی کَ ٌُگام هْاجَِ تا هؼکالت تَ ػعار " رُا کي ّ تَ خذا تظپار " عول کزدٍ ایذ را‬ ‫یادداػت کٌیذ‪.‬‬ ‫‪ -٢‬دّ یا طَ ًوًَْ اس هْاردی کَ تَ ایي اصل عول ًکزدٍ ایذ ّ عْاقة عول ًکزدى تَ ایي اصل را یادداػت کٌیذ‪.‬‬

‫‪23‬‬


‫‪ -۸‬زندگی كن و بگذار زندگی كنند‬ ‫‪‬‬

‫‪‬‬

‫‪‬‬

‫‪‬‬

‫نؼبؼ "ؾٔعگی وٓ ‪ ٚ‬ثگػاؼ ؾٔعگی وٕٕع" ايٍی اقت وٗ وٍیع آؾاظی ِب ‪ ٚ‬ػعاٌت ثؽای ّ٘گبْ ِسك‪ٛ‬ة ِی ن‪ٛ‬ظ‪ .‬اگؽ‬ ‫ِی ض‪ٛ‬ا٘یُ ظؼ ضالي ػًّ وؽظْ ثٗ ثؽٔبِٗ ‪ 12‬لعَ ‪ ٚ‬نؽوت ظؼ خٍكبت ‪ ٚ‬ضبؼج اؾ آْ ؾٔعگی آؼاِی ظانتٗ ثبنیُ ثبیع‬ ‫چٕیٓ ظیعگب٘ی ؼا ظؼ ثؽض‪ٛ‬ؼظ ثب ظیگؽاْ ظؼ پیم ثگیؽیُ‪ .‬ایٓ ايً ثٗ ِب یبظ آ‪ٚ‬ؼ ِی ن‪ٛ‬ظ وٗ ِب ضعا ٔیكتیُ ‪ّٔ ٚ‬ی ظأیُ‬ ‫وٗ ث‪ٙ‬تؽیٓ کبؼ ثؽای ٘ؽ وكی چیكت‪ .‬ایٓ ظیعگب٘ی اقت وٗ ِب ظؼ ظ‪ٚ‬ؼٖ ای وٗ ِ‪ٛ‬اظ ِطعؼ ًِؽف ِی وؽظیُ اؾ آْ‬ ‫ِسؽ‪ َٚ‬ث‪ٛ‬ظیُ ‪ٔ ٚ‬عانتٓ ّ٘یٓ ظیعگبٖ ث‪ٛ‬ظ وٗ ّ٘‪ٛ‬اؼٖ ِب ؼا ثٗ ق‪ٛ‬ی اضتالف ‪ ٚ‬ظؼگیؽی ثب ظیگؽاْ ق‪ٛ‬ق ِی ظاظ‪ .‬اِب‬ ‫ؾِبٔی وٗ ‪ٚ‬اؼظ ثؽٔبِٗ ث‪ٙ‬ج‪ٛ‬ظی ِی ن‪ٛ‬یُ ‪ ٚ‬ثٗ تعؼیح ض‪ٛ‬ظ ؼا آٔگ‪ ٗٔٛ‬وٗ ٘كتیُ ِی پػیؽیُ‪ّ٘ ،‬بْ ازتؽاَ ‪ ٚ‬اؼؾنی ؼا وٗ‬ ‫ثؽای ض‪ٛ‬ظ لبئٍیُ ثؽای ظیگؽاْ ٔیؿ ثب ‪ٚ‬خ‪ٛ‬ظ وبقتی ٘بئی وٗ ظاؼٔع ‪ ٚ‬ضطب٘بئی وٗ ِؽتىت ِی ن‪ٔٛ‬ع لبئً ِی ن‪ٛ‬یُ‪ .‬ثؽای‬ ‫ِثبي‪ِ ،‬ب ِی پػیؽیُ وٗ ظیگؽ افؽاظی وٗ ظؼ خٍكبت نؽوت ِی وٕٕع زك ظاؼٔع ؼا٘ی وٗ ثؽای ث‪ٙ‬ج‪ٛ‬ظی ض‪ٛ‬ظ ِٕبقت ِی‬ ‫ظإٔع ظؼ پیم ثگیؽٔع ‪ ٚ‬ایٕىٗ ٘ؽ یه اؾ ِب ِكئ‪ٛ‬ي انتجب٘بت ‪ ٚ‬وبؼ٘بی ض‪ٛ‬ظ ٘كتیُ ‪ ٚ‬قؽ أدبَ ایٕىٗ ِب ظؼ خبیگب٘ی‬ ‫ٔیكتیُ وٗ ثؽای ث‪ٙ‬ج‪ٛ‬ظی ‪ ٚ‬ؾٔعگی ظیگؽاْ تؼییٓ تىٍیف وٕیُ‪.‬‬ ‫اؾ نؼبؼ " ؾٔعگی وٓ ‪ ٚ‬ثگػاؼ ؾٔعگی وٕٕع" اغٍت ثٗ ػٕ‪ٛ‬اْ ايً ‪ ٚ‬لبٔ‪ِ ْٛ‬الیی ظؼ خٍكبت ثؽٔبِٗ ‪ 12‬لعَ یبظ ِی‬ ‫ن‪ٛ‬ظ‪ٚ .‬لتی ِب ؾٔعگی ِی وٕیُ ‪ ٚ‬ثٗ ظیگؽاْ ٔیؿ اخبؾٖ ؾٔعگی ِی ظ٘یُ ظؼ ‪ٚ‬الغ ؼفتبؼی أكبٔی ‪ ٚ‬فؽ‪ٚ‬تٕبٔٗ ظؼ پیم‬ ‫گؽفتٗ ایُ؛ چ‪ ْٛ‬اؾ ظیگؽاْ أتمبظ ّٔی وٕیُ‪ ،‬ظؼثبؼٖ وكی لُب‪ٚ‬ت ّٔی وٕیُ ‪٘ ٚ‬یچ وف ؼا ِسى‪ّٔ َٛ‬ی وٕیُ‪ .‬ثب آگب٘ی‬ ‫وبًِ اؾ وبقتی ٘ب ‪ ٚ‬انتجب٘بت ض‪ٛ‬ظ‪ ،‬ثٗ ٘یچ ‪ٚ‬خٗ ظؼ خ‪ٙ‬ت وٕتؽي وؽظْ ظیگؽاْ ‪ٚ ٚ‬اظاؼ قبضتٓ آٔ‪ٙ‬ب ثؽای ّ٘ك‪ٛ‬ئی ثب‬ ‫نی‪ ٖٛ‬ؾٔعگی ‪ ٚ‬افىبؼ ض‪ٛ‬ظِبْ تالل ّٔی وٕیُ‪ ٗٔ .‬ض‪ٛ‬ظ ؼا ظؼگیؽ ِهىالت ‪ ٚ‬گؽفتبؼی ٘بی ظیگؽاْ ِی وٕیُ ‪ ٗٔ ٚ‬ثؽای‬ ‫ثؽِؽف قبضتٓ ِهىالت آٔ‪ٙ‬ب پیم لعَ ِی ن‪ٛ‬یُ‪ ،‬چؽاکٗ ِّىٓ اقت وٗ آٔ‪ٙ‬ب اؾ ؼّٕ٘‪ٛ‬ظ٘ب ‪ًٔ ٚ‬یست ٘بی ِب آؾؼظٖ‬ ‫ضبِؽ نعٖ ‪ ٚ‬زبَؽ ثٗ نیٕعْ آْ ٔجبنٕع‪ِ .‬ب ثٗ نی‪ ٖٛ‬ؾٔعگی ظیگؽاْ ازتؽاَ ِی گػاؼیُ ‪ ٚ‬ثؽای نی‪ ٖٛ‬ای وٗ ظؼ ث‪ٙ‬ج‪ٛ‬ظی‬ ‫پیم گؽفتٗ أع اؼؾل ‪ ٚ‬ازتؽاَ لبئً ِی ن‪ٛ‬یُ‪ .‬اگؽ ظؼ ثؽض‪ٛ‬ؼظ ثب ظیگؽاْ اؾ ض‪ٛ‬ظ ِعاؼا ٔهبْ ظ٘یُ ظؼ آًٔ‪ٛ‬ؼت‬ ‫فؽيت ض‪ٛ‬ا٘یُ ظانت تب ت‪ٛ‬خٗ ض‪ٛ‬ظ ؼا ثٗ ث‪ٙ‬ج‪ٛ‬ظی ‪ ٚ‬قبضتٓ ؾٔعگی ث‪ٙ‬تؽ ثؽای ض‪ٛ‬ظ يؽف وٕیُ‪ .‬ػًّ وؽظْ ثٗ ایٓ‬ ‫ايً ثٗ ِب وّه ِی وٕع تب ثٗ ثكیبؼی اؾ ِٕبلهبت ‪ ٚ‬ظؼگیؽی ٘بیی وٗ ثب آٔ‪ٙ‬ب ؼ‪ٚ‬ثؽ‪٘ ٚ‬كتیُ پبیبْ ظ٘یُ ‪ ٚ‬اؾ ثؽ‪ٚ‬ؾ‬ ‫ظؼگیؽی ٘بی تبؾٖ پیهگیؽی وٕیُ چ‪ ْٛ‬قؽِبْ ثٗ وبؼض‪ٛ‬ظِبْ گؽَ اقت ‪ ٚ‬ثٗ ظیگؽاْ ٔیؿ اخبؾٖ ِی ظ٘یُ تب آٔگ‪ ٗٔٛ‬وٗ‬ ‫ِی ض‪ٛ‬إ٘ع ؾٔعگی کٕٕع‪ .‬ایٓ یک ػًّ ‪ ٚ‬ػکف اٌؼًّ اقت کٗ ٔتبیح آْ ؼا ظؼ ؾٔعگی زف ض‪ٛ‬ا٘یُ کؽظ‪.‬‬ ‫ػًّ کؽظْ ثٗ ايً "ؾٔعگی کٓ ‪ ٚ‬ثگػاؼ ؾٔعگی کٕٕع" ظؼ ؼ‪ٚ‬ؾ ٘بی ا‪ٚ‬ي ث‪ٙ‬ج‪ٛ‬ظی ثٗ ِب کّک ِی کٕع تب ت‪ٛ‬خٗ ض‪ٛ‬ظ ؼا‬ ‫ثؽ ؼ‪ٚ‬ی ث‪ٙ‬ج‪ٛ‬ظی ض‪ٛ‬ظِبْ ِتّؽکؿ کٕیُ‪ .‬ثب ػًّ کؽظْ ثٗ ایٓ نؼبؼ ؼازت تؽ ِی ت‪ٛ‬أیُ ثپػیؽیُ کٗ اؾ ٔ‪ٛ‬ػی ثیّبؼی‬ ‫ؼٔح ِی ثؽیُ کٗ ظؼ ثؽاثؽ آْ کبؼی اؾ ظقتّبْ ثؽ ّٔی آیع ‪ ٚ‬ثؽ اقبـ آٔچٗ کٗ ثؽای ث‪ٙ‬ج‪ٛ‬ظی ض‪ٛ‬ظ الؾَ ِی ظأیُ ؾٔعگی‬ ‫ِی کٕیُ‪ .‬ثب ػًّ کؽظْ ثٗ ایٓ ايً‪ ،‬یبظ ِی گیؽیُ کٗ ثٗ ظیگؽاْ ٔیؿ کٗ ظؼ خٍكبت أدّٓ ٘بی گّٕبَ نؽکت ظاؼٔع‬ ‫اخبؾٖ ظ٘یُ آٔگ‪ ٗٔٛ‬کٗ ِی ض‪ٛ‬إ٘ع قفؽ ض‪ٛ‬ظ ثٗ ق‪ٛ‬ی ث‪ٙ‬ج‪ٛ‬ظی ؼا پیم ثجؽٔع ‪ ٚ‬ظؼ ایٓ ِیبْ ِب ٔیؿ ِی ت‪ٛ‬أیُ اؾ ؼّٕ٘‪ٛ‬ظ٘ب‬ ‫‪ ٚ‬تدؽثیبت آٔ‪ٙ‬ب اقتفبظٖ کٕیُ‪ِ .‬ب ِكئ‪ٛ‬ي ؼفتبؼ ‪ِ ٚ‬هکالت ظیگؽاْ ٔیكتیُ ‪ٌٚ‬ی ِكئ‪ٛ‬ي ث‪ٙ‬ج‪ٛ‬ظی ‪ ٚ‬ؾٔعگی ض‪ٛ‬ظ ٘كتیُ‪.‬‬ ‫تؼعاظی اؾ ؼّٕ٘‪ٛ‬ظ٘بیی کٗ ِی ت‪ٛ‬أع ظؼ ث‪ٙ‬ج‪ٛ‬ظی ‪ ٚ‬ػًّ کؽظْ ثٗ ايً "ؾٔعگی کٓ ‪ ٚ‬ثگػاؼ ؾٔعگی کٕٕع" ثٗ نّب کّک‬ ‫کٕع ػجبؼتٕع اؾ‪:‬‬ ‫اٌف‪ -‬اؾ غیجت کؽظْ ‪ ٚ‬پهت قؽ ظیگؽاْ زؽف ؾظْ ض‪ٛ‬ظظاؼی کٕیع‪( .‬ؼػبیت گّٕبِی)‬ ‫ة‪ -‬اؾ أتمبظ ‪ ٚ‬لُب‪ٚ‬ت کؽظْ ظؼثبؼٖ ظیگؽاْ پؽ٘یؿ کٕیع‪( .‬لُب‪ٚ‬ت ٔىؽظْ)‬ ‫پ‪ -‬اؾ تالل ثؽای تغییؽ ظاظْ ظیگؽاْ ض‪ٛ‬ظظاؼی کٕیع‪(.‬کٕتؽي ٔىؽظْ)‬ ‫ت‪ -‬ضهُ ‪ٔ ٚ‬بؼَبیتی ض‪ٛ‬ظ ؼا ت‪ٛ‬خیٗ ٔىٕیع‪( .‬يج‪ٛ‬ؼ ث‪ٛ‬ظْ)‬ ‫‪ -١‬دّ یا طَ ًوًَْ اس چگًْگی اجزای اصل " سًذگی کي ّ تگذار سًذگی کٌٌذ " در تزًاهَ تِثْدی خْد را یادداػت‬ ‫کٌیذ‪.‬‬ ‫‪ -٢‬دّ یا طَ ًوًَْ اس هْاردی کَ ایي اصل را در تزًاهَ تِثْدی خْد اجزا ًکزدٍ ایذ ّ پی آهذ خْدداری اس ایي کار‬ ‫را یادداػت کٌیذ‪.‬‬

‫‪24‬‬


‫‪ -۹‬پیام رسانی‬ ‫‪‬‬

‫‪‬‬

‫ایٓ ايً ظؼ ‪ٚ‬الغ خ‪٘ٛ‬ؽ ‪ ٚ‬ظؼ‪ّٔٚ‬بیٗ ؼ‪ٚ‬زبٔی أدّٓ ٘بی گّٕبَ اقت ‪ ٚ‬ظؼ ػهك ‪ ٚ‬ضعِت ثٗ قبیؽ ِؼتبظاْ ظؼ ػػاة‬ ‫ؼیهٗ ظاؼظ‪ٚ .‬لتی پجبَ ث‪ٙ‬ج‪ٛ‬ظی ؼا ثٗ ظیگؽ ِؼتبظاْ ظؼ ػػاة ِی ؼقبٔیُ‪ ٚ ،‬یب ثٗ ٔس‪ٛ‬ی ثٗ خٍكبت أدّّٕبْ ضعِت ِی‬ ‫کٕیُ‪ ٗٔ ،‬تٕ‪ٙ‬ب ثٗ زفع ث‪ٙ‬ج‪ٛ‬ظی ض‪ٛ‬ظ ِب کّک ِی کٕع‪ ،‬ثٍکٗ لعؼظأی ض‪ٛ‬ظ اؾ أدّّٕبْ کٗ ظؼ ؼ‪ٚ‬ؾ٘بیی کٗ ِب اؾ اػتیبظ‬ ‫ظؼ ػػاة ث‪ٛ‬ظیُ‪ ،‬ثٗ ِ‪ٛ‬ؼ ؼایگبْ اؾ ِب زّبیت ّٔ‪ٛ‬ظٖ ؼا ٔیؿ ٔهبْ ِی ظ٘یُ‪ .‬ثب پیبَ ؼقبٔی ثٗ ِؼتبظاْ ظؼ ػػاة یبظ ِی‬ ‫گیؽیُ کٗ ثؽای ض‪ٛ‬ظ اؼؾل لبئً ن‪ٛ‬یُ ‪ ،‬ازكبـ ظ‪ٚ‬قتی ‪ ٚ‬ؼفبلت کٕیُ ‪ ٚ‬ازكبـ کٕیُ ثٗ خبِؼٗ ای تؼٍك ظاؼیُ کٗ ثؽای‬ ‫ِب اّ٘یت لبئً ث‪ٛ‬ظٖ ‪ ٚ‬ت‪ٛ‬خٗ ٔهبْ ِی ظ٘ع ‪ ٚ‬ایٓ ض‪ٛ‬ظ تّؽیٕی ثؽای ؾٔعگی خعیعِبْ اقت‪ٔ .‬کتٗ خبٌت ایٓ کٗ ٘ؽ چٗ ثٗ‬ ‫ظیگؽاْ ثیهتؽ کّک کٕیُ کیفیت ث‪ٙ‬ج‪ٛ‬ظی ِب ػّیك تؽ ‪ ٚ‬اقت‪ٛ‬اؼ تؽ ِی ن‪ٛ‬ظ‪ .‬ثب ِتّؽکؿ کؽظْ فؼبٌیت ض‪ٛ‬ظ ظؼ کّک‬ ‫کؽظْ ثٗ ظیگؽاْ اؾ زبٌت ازكبـ ظٌك‪ٛ‬ؾی ثٗ زبي ض‪ٛ‬ظ ضبؼج ِی ن‪ٛ‬یُ‪ .‬ثب ضعِت کؽظْ‪ ،‬ظؼ ؾِبْ زبي ؾٔعگی ِی‬ ‫کٕیُ ‪ ٚ‬ثٗ گػنتٗ ‪ ٚ‬آیٕعٖ ؾٔعگی فکؽ ّٔی وٕیُ‪ .‬لعؼ ؾِبٔی ؼا کٗ ظؼ اضتیبؼ ظاؼیُ ِی ظأیُ ‪ ٚ‬اؾ ایٓ ثبثت قپبقگؿاؼیُ‪.‬‬ ‫ازكبـ ِی کٕیُ ظؼ ثؽض‪ٛ‬ؼظ ثب ِهکالت ‪ِ ٚ‬كبئً اؾ تؼبظي ثؽض‪ٛ‬ؼظاؼیُ ‪ ٚ‬ؼ‪ٚ‬اي ث‪ٙ‬ج‪ٛ‬ظی ِب ثب اقتسکبَ ‪ ٚ‬لبِؼیت پیم‬ ‫ِی ؼ‪ٚ‬ظ‪.‬‬ ‫ثٗ ػٕ‪ٛ‬اْ کكی کٗ ثٗ تبؾگی اؾ اػتیبظ پبک نعٖ ‪ٚ ٚ‬اؼظ ِكیؽ ث‪ٙ‬ج‪ٛ‬ظی نعٖ ایُ‪ِّ ،‬کٓ اقت تً‪ٛ‬ؼ کٕیُ کٗ کّک چٕعأی‬ ‫اؾ ظقت ِب ثؽای ظیگؽاْ ثؽ ّٔی آیع اِب چٕیٓ تً‪ٛ‬ؼی انتجبٖ اقت‪ .‬ثكیبؼی اؾ ِب کٗ ِعت ٘بقت ظؼ زبي ث‪ٙ‬ج‪ٛ‬ظی ثٗ‬ ‫قؽ ِی ثؽیُ اؾ کّک ٘ب ‪ ٚ‬تدؽثیبت تبؾٖ ‪ٚ‬اؼظیٓ اقتفبظٖ فؽا‪ٚ‬أی ثؽظٖ ایُ چ‪ ْٛ‬آٔ‪ٙ‬ب ثٗ ِب یبظآ‪ٚ‬ؼی ِی وٕٕع ‪ٚ‬لتی وٗ‬ ‫تبؾٖ ‪ٚ‬اؼظ ث‪ٛ‬ظیُ ظؼ چٗ ‪َٚ‬ؼیتی لؽاؼ ظانتیُ ‪ ٚ‬ایٕکٗ چمعؼ فبيٍٗ کّی ثب ًِؽف ِدعظ ِ‪ٛ‬اظ ِطعؼ ظاؼیُ‪ .‬ظؼ ثؽضی‬ ‫اؾ ِ‪ٛ‬الغ ‪ٚ‬لتی ِت‪ٛ‬خٗ ِی ن‪ٛ‬یُ کٗ تبؾٖ ‪ٚ‬اؼظیٓ چگ‪ ٗٔٛ‬ثب يعالت ِكبئً ‪ِ ٚ‬هکالت ض‪ٛ‬ظ ؼا ثب ِب ظؼ ِیبْ ِی گػاؼٔع‬ ‫ثٗ یبظ ِكبئً ‪ِ ٚ‬هکالتی ِی افتیُ کٗ ض‪ٛ‬ظ اؾ آٔ‪ٙ‬ب ؼٔح ثؽظٖ ایُ‪ .‬ثٗ ّ٘یٓ ػٍت اؾ ثؽٔبِٗ ای کٗ ثٗ ؼایگبْ ثؽای ث‪ٙ‬ج‪ٛ‬ظی‬ ‫ِب تعاؼک ظیعٖ نعٖ اقت تب اِؽ‪ٚ‬ؾ ؾٔعگی نبظ ‪ ٚ‬آؼاِی ظانتٗ ثبنیُ لعؼظأی ِی کٕیُ‪ِ .‬ب ثٗ ػٕ‪ٛ‬اْ تبؾٖ ‪ٚ‬اؼظیٓ ِی‬ ‫ت‪ٛ‬أیُ ث‪ٙ‬تؽیٓ کّک ؼا ظؼ اضتیبؼ کكبٔی لؽاؼ ظ٘یُ کٗ ظؼ ‪َٚ‬ؼیتی ِهبثٗ ‪َٚ‬ؼیت ِب لؽاؼ ظاؼٔع‪ .‬ظؼ ثكیبؼی اؾ‬ ‫ِ‪ٛ‬الغ ِّکٓ اقت چٕیٓ تً‪ٛ‬ؼ کٕیُ کكبٔی کٗ ِعتی اقت ظؼ ث‪ٙ‬ج‪ٛ‬ظی ثكؽ ِی ثؽٔع‪ًِ ،‬بئت ‪ِ ٚ‬هکالت ِب تبؾٖ‬ ‫‪ٚ‬اؼظیٓ ؼا ظؼن ّٔی وٕٕع‪ .‬اِب ثب ظؼِیبْ گػانتٓ ِهکالت ‪ ٚ‬ظ‪ ٚ‬ؼا٘ی ٘بیی کٗ ظؼ آٔ‪ٙ‬ب گؽفتبؼ نعٖ ایُ ‪ ٚ‬تدؽثیبتی کٗ ثب‬ ‫ظیگؽ تبؾٖ ‪ٚ‬اؼظیٓ ظانتٗ ایُ ِی ت‪ٛ‬أیُ ث‪ٙ‬تؽیٓ کّک ِّکٓ ؼا ظؼ اضتیبؼ آٔبْ لؽاؼ ظ٘یُ ‪ ٚ‬ظؼ ایٓ ِیبْ ض‪ٛ‬ظ ٔیؿ‬ ‫اؾزّبیت ‪ ٚ‬پهتیجبٔی ظیگؽاْ ثؽض‪ٛ‬ؼظاؼ نعٖ ‪ٛ٘ ٚ‬یت پیعا کٕیُ‪.‬‬ ‫‪ -١‬دّ یا طَ هثال اس هْاردی کَ تَ اصل " پیام رطاًی " عول کزدٍ ایذ را یادداػت کٌیذ‪.‬‬ ‫‪ -٢‬دّ یا طَ هثال اس ایٌکَ چزا ّ چگًَْ تَ ایي اصل عول ًکزدٍ ایذ ّ پی آهذٍ ُای آى را یادداػت کٌیذ‪.‬‬

‫‪25‬‬


‫فهرست تصاویر و جدول ها‬ ‫تصاویر‬ ‫پیهٕ‪ٙ‬بظات ؼ‪ٚ‬ؾ٘بی ا‪ٚ‬ي تؽک ____________________________________________________________ ‪4‬‬ ‫قبؾل ثب ػ‪ٛ‬اؼٌ ضّبؼی ______________________________________________________________ ‪8‬‬ ‫ؼا٘کبؼ٘بی ػٍّی تسًّ ضّبؼی _________________________________________________________ ‪11‬‬ ‫ٔیبؾ٘بی ث‪ٙ‬ج‪ٛ‬ظی ___________________________________________________________________ ‪13‬‬ ‫نؼبؼ٘بی ث‪ٙ‬ج‪ٛ‬ظی أدّٓ ٘بی گّٕبَ _______________________________________________________ ‪18‬‬

‫جذّل ُا‬ ‫ثؽٔبِٗ ٘فتگی ث‪ٙ‬ج‪ٛ‬ظی _______________________________________________________________ ‪1۷‬‬

‫‪26‬‬


‫درتارٍ ُوزاٍ‬ ‫اهزّسٍ ػْاُذ علوی ًؼاى هي دُذ كَ اعتیاد یک ًْع تیواری ػٌاختَ ػذٍ اطت ّ تزًاهَ‬ ‫ُای ‪ ١٢‬قذهي هْثزتزیي رّع تِثْدی تزای ایي تیواری ُظتٌذ‪ .‬تز ایي اطاص "ُوزاٍ" کَ‬ ‫در کؼْر اًگلیض تَ ثثت رطیذٍ‪ ،‬ارائَ دٌُذٍ اطالعات درتارٍ تیواری اعتیاد‪ ،‬اػکال ّ جٌثَ‬ ‫ُای گًْاگْى آى‪ ّ ،‬تاثیزات ایي تیواری تز اعضای خاًْادٍ اطت‪.‬‬ ‫اهیذ ّ ُذف ها در ُوزاٍ ایي اطت کَ اگز ػوا تذت تاثیز اعتیاد در رًج ّ عذاب تَ طز هی‬ ‫تزیذ‪ ،‬تا آگاُی ّ ػٌاخت اًجوي ُا ّ تزًاهَ ُای دّاسدٍ قذهي راٍ دل هٌاطثی پیذا کزدٍ ّ‬ ‫قذرت درهاى ّ دزکت در هظیز تِثْدی را تَ دطت آّریذ‪ .‬تذیي تزتیة یک راٍ ّ رّع جذیذ‬ ‫تزای سًذگی عاری اس اعتیاد ّ طزػار اس آراهغ ّ آسادی را تجزتَ خْاُیذ کزد‪.‬‬ ‫اطالعات ارائَ ػذٍ تزای افزاد ّ گزٍّ ُای سیز هٌاطة هی تاػذ‪:‬‬ ‫‪ -1‬وكبٔي کٗ اؾ أ‪ٛ‬اع ِطتٍف ثیّبؼی اػتیبظ ٔظیؽ اػتیبظ ثٗ ِ‪ٛ‬اظ ًِؽفی ‪ ٚ‬اػتیبظ٘بی ؼفتبؼی‬ ‫ظؼ ػػاة ٘كتٕع‪.‬‬ ‫‪ِ -2‬ؼتبظاْ ظؼ زبي ث‪ٙ‬ج‪ٛ‬ظی وٗ لًع ث‪ٙ‬ؽٖ ِٕعی اؾ ِؿایب ‪ ٚ‬زّبیت ٘بی أدّٓ ٘بی ‪ 12‬لعِی ؼا‬ ‫ظاؼٔع‪.‬‬ ‫‪ -3‬ضبٔ‪ٛ‬اظٖ ِؼتبظأی کٗ تست تأثیؽ اػتیبظ یکي اؾ ػؿیؿأهبْ ث‪ٛ‬ظٖ ‪ ٚ‬لًع ظاؼٔع تب ثب اقتفبظٖ اؾ‬ ‫ثؽٔبِٗ ٘بی ‪ 12‬لعِی زّبیت اؾ ضبٔ‪ٛ‬اظٖ ث‪ٙ‬ج‪ٛ‬ظ یبثٕع‪.‬‬ ‫‪ - ۴‬خبِؼٗ فبؼقی ؾثبٔبْ ‪ ٚ‬ایؽأیبْ ِمیُ ضبؼج کٗ ثٗ اِالػبتی ظؼثبؼٖ ثیّبؼی اػتیبظ ‪ ٚ‬ث‪ٙ‬ج‪ٛ‬ظی‬ ‫اؾ ِؽیك أدّٓ ٘ب ‪ ٚ‬ثؽٔبِٗ ٘بی ‪ 12‬لعِی ػاللّٕع ٘كتٕع‪.‬‬ ‫‪ِ - ۵‬تطًًبٔی کٗ ِی ض‪ٛ‬إ٘ع آگب٘ی ‪ ٚ‬ظأم ض‪ٛ‬ظ ظؼثبؼٖ ث‪ٙ‬ج‪ٛ‬ظی اؾ اػتیبظ ثب اقتفبظٖ اؾ‬ ‫أدّٓ ٘ب ‪ ٚ‬ثؽٔبِٗ ٘بی ‪ 12‬لعَ ؼا افؿایم ظٕ٘ع تب اؾ ثیّبؼاْ ایؽأی ِؼتبظ ض‪ٛ‬ظ ظؼ ِكیؽ‬ ‫ث‪ٙ‬ج‪ٛ‬ظی زّبیت کٕٕع‪.‬‬

‫‪27‬‬


تازه واردان  

تازه واردان به معتادانی در عذاب گفته می شود که می خواهند از طریق برنامه های 12 قدمی و حمایت انجمن های گمنام، اعتیاد خود را ترک کرده و فرایند...

تازه واردان  

تازه واردان به معتادانی در عذاب گفته می شود که می خواهند از طریق برنامه های 12 قدمی و حمایت انجمن های گمنام، اعتیاد خود را ترک کرده و فرایند...

Advertisement