Page 1

Renovasjonsselskapet HAMOS

Årsberetning 2001

– miljøsamarbeid i praksis


En undersøkelse fra International Data Corp (IDC) viser at PC-salget i Europa, MidtØsten og Afrika steg 4,4 prosent eller 9 millioner enheter, i første kvartal i år i forhold til i fjor. Den gjennomsnittlige levetiden på en PC er ca 4 år.

Forside Langs Vinjefjorden finnes en av Nord-Europas lengste sammenhengende hasselnøttskoger. Hasselnøttene kjenner vi igjen fra Hemnes kommunevåpen. Foto: Hasselnøtter © Jørn B Olsen/Rolf Sørensen/ NN/Samfoto

Innhold Fakta om HAMOS .................. 3 Forord .................................... 4 Selskapets formål ................ 4 Organisering av selskapet.... 5 Styrets beretning .................. 7 Avfallsmengder og gjenvinning .................... 12 Regnskap ............................ 15 Revisjonsberetning ............ 20 Øvrige aktiviteter................ 21 Vedlegg ................................23

2

ÅRSBERETNING 2001


FAKTA OM HAMOS

År 2001 2001 var HAMOS sitt 6. driftsår 2001 var HAMOS sitt 6. driftsår. Renovasjonsselskapet HAMOS er et interkommunalt selskap, opprettet etter kommunelovens § 27, med 7 medlemskommuner. HAMOS ble etablert i 1995 av kommunene Hemne, Agdenes, Meldal, Orkdal og Snillfjord. Skaun kommune ble fullverdig medlem fra 1997. I 2000 ble Rindal kommune medlem. Renovasjonsselskapet HAMOS dekker et område som er 3.577 km2 i utstrekning.

Befolkning: HAMOS betjener nå 29 567 innbyggere INNBYGGERE pr. 31.12.2001 Kommune

Innbyggere

ABONNENTER PR. 31.12.2001

Endring siste år

Hushold.

Fritid

Næring

Hemne

4 278

- 80

1 704

868

81

Agdenes

1 807

-2

733

735

31

Meldal

3 995

- 33

1 760

0

80

Orkdal

10 377

+ 77

4 273

0

163

Snillfjord

1 056

- 28

440

892

45

Skaun

5 922

+ 58

2 209

0

52

Rindal

2 132

+ 13

832

0

30

Sum

29 567

+5

11 951

2 495

482

Utvikling:

1996

1997

1998

1999

2000

2001

Omsetning (i mill. kr)

10,7

15,5

17,4

21,0

25,4

28,0

7,1

5,0

11,9

7,3

3,8

5,3

9

10

12

15

16

16

5 311

8 570

9 745

9 912

10 819

12 178

Gjenvinningsgrad forbruksavfall

25%

32%

32%

43%

45%

45%

Gjennomsnittlig gebyr (i kr/ab)

1 044

1 149

1 185

1 286

1 435

1 525

Investeringer (i mill. kr) Antall fast ansatte Avfallsmengder (i 1000 tonn)

ÅRSBERETNING 2001

3


FORORD

Styrket posisjon som totalleverandør Hovedoppgaven for Renovasjonsselskapet HAMOS har vært, og skal fortsatt være å gi husholdningene en sikker og miljømessig god avfallsordning, til lavest mulig kostnad for samfunnet og den enkelte. Samtidig ønsker selskapet å gi et fullverdig og konkurransedyktig tilbud til næringslivet i regionen. Som et ledd i dette arbeidet, har HAMOS sammen med utvalgte samarbeidspartnere etablert tre nye selskap. Meldal Miljøanlegg AS, Grønøra Gjenvinning AS og Retura Sør-Trøndelag AS er selskaper som skal spesialisere seg innenfor avgrensede felt. Gjennom deltakelsen i disse selskapene, har HAMOS styrket sin posisjon som en totalleverandør, og bidrar til å understøtte selskapet målsetting om å bli den ledende avfallsaktøren i regionen. Grunnlaget for felles innsamling av septikslam i alle HAMOS-kommunene ble lagt ved utlysing av felles anbud våren 2001. Ny entreprenør ble valgt samtidig som kommunene Skaun og Rindal, av økonomiske årsaker, satte bort slamadministrasjonen til HAMOS. Når myndighetene innfører skjerpede krav til håndteringen

4

vil sannsynligvis alle kommunene slutte opp om en felles ordning. Renovasjonsselskapet HAMOS har nå påtatt seg oppgaven som forretningsfører for Kystmiljø AS, og på den måten bidra til bedre ressursutnyttelse og kompetanseoverføring mellom selskapene. En omlegging av renovasjonsordningen i kommunene Hitra og Frøya, vil bli en av hovedoppgavene her i 2002. Året som vi nå har lagt bak oss har vært meget hektisk for alle ansatte i HAMOS. Uten styrets engasjement og de ansattes vilje til å bidra i prosessen med å videreutvikle selskapet, har det ikke vært mulig å oppnå de resultatene som selskapet har greid i 2001. Jeg vil derfor takke hver enkelt for innsatsen og den stå-på-vilje som er nedlagt for Renovasjonsselskapet HAMOS.

Selskapets formål Selskapets hovedformål er å ivareta medlemskommunenes lovpålagte oppgaver innenfor avfallssektoren til lavest mulig kostnad for abonnentene. Selskapet kan også drive annen beslektet virksomhet, herunder eie og drive fast eiendom, utnyttelse av råvarer og energi, samt deltakelse som aksjonær eller på annen måte i andre foretak med liknende formål.

Trygve Berdal Daglig leder

ÅRSBERETNING 2001


ORGANISERING

Organisering av selskapet Eierkommunene Hemne Agdenes

Meldal Orkdal Snillfjord

Skaun Rindal

Representantskap 15 medlemmer Leder: Gunnar Hynne Klageorgan 7 medlemmer Styret 8 medlemmer Leder: Elling Kvernmo

Kontaktutvalg Med driftsledere teknisk/miljø

Administrasjon Daglig leder: Trygve Berdal

Stabsfunksjon

Markedsavdeling

Representantskapet er det øverste organet i selskapet. Eierkommunene velger medlemmene til representantskapet, som så velger styret. Funksjonstiden følger den kommunale valgperioden.

Klageorganet Eierkommunene utpeker hver, ett medlem til klageorganet. Det har heller ikke i 2001 vært nødvendig å avholde møter, da det ikke har vært saker til behandling.

Innbyggertallet avgjør hvor mange medlemmer hver kommune har i representantskapet. De 15 medlemmene er fordelt slik: Hemne 2, Agdenes 1, Meldal 2, Orkdal 5, Snillfjord 1, Skaun 3, Rindal 1.

Oversikt over alle selskapets valgte medlemmer i styrende organ, fremgår av vedlegg nr. 1. Ansatteoversikt ved utgangen av meldingsåret følger på vedlegg nr. 2.

Representantskapet hadde i 2001 tre møter og behandlet 13 saker. Styret Styret består av ett medlem fra hver av eierkommunene, og ett medlem som er valgt av og blant de ansatte, alle med personlige varamedlem. Styret hadde i 2001 åtte møter og behandlet 34 saker.

ÅRSBERETNING 2001

Kontaktutvalg Dette er et administrativt arbeidsutvalg, som ikke er hjemlet i selskapets vedtekter. Brukes som et forum for å drøfte aktuelle spørsmål på et forberedende stadium. Det har vært holdt fire møter i kontaktutvalget i 2001. Etablering av felles kommunal ordning for innsamling og behandling av septikslam, har vært hovedtema siste år.

Innsamling og behandling

Organisering og ansatte Administrasjonen i HAMOS består av totalt sju personer tilsvarende 5,5 årsverk. Kontorsted er Grønøra Næringspark, Orkdal kommune. Selskapets administrasjon ledes av daglig leder Trygve Berdal. Daglig leders stedfortreder er driftsleder Gunnar Slupphaug. HAMOS har en forholdsvis flat organisasjonsstruktur, hvor aktivitetene er inndelt i tre avdelinger: Stab/forvaltning, Markedsavdeling og Innsamling/Behandling. Organisasjonsplanen er til vurdering, ettersom selskapets næringsaktiviteter nå overføres til egne selvstendige aksjeselskap.

5


42 000 kilo EE-avfall kasseres fra HAMOS kommunene. 3.065.259 tonn rent datautstyr ble samlet inn i Norge i år 2000.

6

ÅRSBERETNING 2001


STYRETS BERETNING

Styrets årsberetning Årsmeldinga er styrets årlige rapport til eierne, som er kommunene ved representantskapet.

at det må satses mer på holdningsskapende arbeid, for å få til en reduksjon i veksten i avfallsmengdene.

Renovasjonsselskapet HAMOS DA er et eget rettssubjekt, opprettet med hjemmel kommunelovens § 27.

Andelen av produksjonsavfallet, har økt med hele 84 %. Dette har sammenheng med selskapets målrettede satsning på å gi distriktets næringsliv et bedret tilbud. I disse tallene inngår også leveransene fra Idar Hoston Transport AS, og fra 01.08.2001 Grønøra Gjenvinning AS.

Driftsaktivitet Ordningen for husholdningsrenovasjon med full kildesortering og differensierte gebyrer, er nå godt innarbeidet i alle HAMOS-kommunene. Likeledes er omfanget av tvungen hytterenovasjon avklart og tilpasset den enkelte kommunes vedtak. Hovedoppgaven for den monopolbaserte virksomheten, har i 2001 vært å optimalisere driften slik at selskapets ressurser blir utnyttet best mulig. Renovasjonsselskapet HAMOS utlyste våren 2001, på vegne av eierkommunene, egen anbudskonkurranse for tømming av septiktanker. Oppdraget ble tildelt entreprenørselskapet Hoston Miljøservice AS, Orkdal. Kommunene Skaun og Rindal har overdratt den administrative oppfølgingen av slaminnsamlingen til HAMOS. Flesteparten av de øvrige kommunene har valgt å inngå avtale direkte med samme entreprenør. De totale avfallsmengdene har økt med 13% - til totalt 12.178 tonn. Avfallsmengden til energigjenvinning fra husholdningene har økt med 10%. Dette viser at renovasjonsordningen er effektiv for å få avfallet innsamlet og behandlet på en betryggende måte. Likevel viser denne økningen

ÅRSBERETNING 2001

Mengden sortert restavfall til deponi er redusert med en tredjedel. I forhold til oppstartsåret 1996 er mengden redusert til 1/10, selv om de totale avfallsmengdene er mer enn fordoblet. Av den totale avfallsmengde som selskapet behandler, utgjør den deponerte mengde ca. 1%. Innsamlet mengde spesialavfall har gledelig økt med 62% det siste året, etter at mengden de foregående år har vært tilnærmet konstant eller svakt nedadgående. Selskapets satsing på informasjon og økte fokus på betydningen av at slikt avfall blir behandlet forskriftsmessig har sannsynligvis bidratt vesentlig til økningen. Materialgjenvinningen økte med 2%. For fraksjonene som hovedsakelig kommer fra husholdningene, så som papir, drikkekartong, tekstiler og plastemballasje, har det vært en langt større økning. Landbruksplast og metall fra landbruket, har hatt en markert nedgang. Dette skyldes trolig at det ikke har vært gjennomført spesielle innsamlingsaksjoner mot denne næringen i 2001.

Fylkesmannen i Sør-Trøndelag gir i brev av 17.01.2002 tilbakemelding på årsrapporten for 2000, og uttaler blant annet dette om selskapets bidrag til å oppfylle sentrale myndigheters målsettinger: Tallene viser at kun 3,5% av avfallet går til deponi. Dette er godt under myndighetenes mål om at avfall til sluttbehandling (deponi og forbrenning uten energiutnyttelse) innen 2010 skal være ca. 25% av generert avfallsmengde. Innsamlingsprosenten til materialgjenvinning er også høy, samtidig som den har økt siden i fjor. HAMOS gjør derfor en god og viktig jobb for å fremme gjenvinning av avfall. Ytre miljø Renovasjonsselskapet HAMOS sin strategi på miljøområdet er å utføre avfallshåndteringen på en miljøeffektiv måte, og tilby et godt arbeidsmiljø for sine ansatte. Selskapets internkontroll-system for helse, miljø og sikkerhet er blitt oppgradert i 2001, og styret mener at systemet ivaretar vårt miljømessige ansvar på en god måte. Det er heller ikke i år 2001 registrert noen brudd på selskapets utslippstillatelser. Det vesentligste miljøforhold for HAMOS, er utslipp til luft gjennom eksosutslipp og støy fra transportvirksomheten. Problemer med noe flygeavfall kan forekomme både ved innsamling og fra driften av gjenbrukstorgene/miljøstasjonen. Selskapet har ikke mottatt naboklager på disse forholdene, men vil likevel bestrebe

7


STYRETS BERETNING

seg på å bli enda bedre på dette området. Økonomisk og miljøeffektiv drift, har vært et av våre fokusområder i 2001. Selskapets virksomhet påvirker generelt det ytre miljø svært positivt, ved at kasserte gjenstander og miljøfarlige stoffer samles inn og behandles på en sikker måte. Likevel er det viktig å være klar over at vår behandling av store mengder med miljøgifter, kan utgjøre en betydelig miljørisiko, hvis dette ikke skjer etter de fastsatte prosedyrer. Styret i HAMOS har vedtatt at selskapet skal etablere et miljøstyringssystem etter prinsippene i ISO 14001. Selskapet forventes å bli sertifisert i løpet av 2003. Arbeidsmiljø HAMOS er tilsluttet Orkladal Bedriftshelsetjeneste AS (OBHT). Vi har samarbeidet aktivt med bedriftshelsetjenesten om å bedre arbeidsmiljøet både fysisk og psykososialt. Samlet sykefravær i 2001 er på 6,9%, mot 17,6 % i 2000. I 2001 var det 53 fraværsdager i arbeidsgiverperioden, mens hele 247 dager var langtidsfravær. Ser en bort fra langtidsfraværet utgjør sykefraværet 1,2 % mot 1,1 % i 2000.

Vernearbeid Selskapets vernearbeid har høy prioritet. Det har ikke vært noen ulykker i tilknytning til selskapets aktiviteter i 2001. De har inntruffet to uhell som har forårsaket materielle skader. Alle avvik ved bedriften blir skriftlig rapportert. Tiltak som har betydning for arbeidsmiljøet blir iverksatt fortløpende. Obligatorisk vernerunde er avviklet på alle arbeidsplasser; det vil si for alle mottaksanlegg, biler og maskiner. Både fravær og antall skader og uhell, er nå gledelig lavt i forhold til andre i bransjen. Personale Ved utgangen av 2001 har bedriften 16 fast ansatte. I tillegg kjøpes det inn innsamlings- og transporttjenester i størrelsesorden 7 årsverk. HAMOS er medlem av Kommunal Landspensjonskasse. Det påhviler

derfor ingen pensjonsforpliktelser utover det som dekkes av KLP. Regnskap og økonomi Vestre Revisjonsdistrikt Sør-Trøndelag gjennomførte i 2000/2001 en forvaltningsrevisjons mot HAMOS. De avvik og anmerkninger som ble påpekt er rettet og godkjent med ett unntak. Selskapet fører fortsatt sitt regnskap etter regnskapslovens prinsipper, jf R-sak 3/99, uten at selskapet formelt er omdannet til et IKS-selskap, etter den nye loven om interkommunale selskaper. I løpet av inneværende år vil det bli gjennomført en utredning som vil invitere eierkommunene til å vedta selskapets nye selskaps- og styringsform. Renovasjonsselskapet HAMOS er et nonprofittselskap med mål å finne en optimalt balanse mellom høy miljømessig kvalitet, og lavest mulig kostnad for selskapets kunder. Nesten halvparten av selskapets abonnenter har

Selskapets eiere hefter for selskapets lån i forhold til antall innbyggere i kommunene. Pr. 31.12.2001 var kommunenes garantiansvar fordelt slik: 14 %

kr

3 584 560,-

6%

kr

1 536 240,-

Meldal kommune

14 %

kr

3 584 560,-

Vårt mål for 2002 er å redusere sykefraværet til 5,0 %.

Orkdal kommune

35 %

kr

8 961 400,-

4%

kr

1 024 160,-

Renovasjonsselskapet HAMOS har etter det styret kjenner til et godt arbeidsmiljø. Styret vil takke selskapets ledelse og ansatte for den gode arbeidsinnsats som er nedlagt i 2001.

Skaun kommune

20 %

kr

5 120 800,-

Rindal kommune

7%

kr

1 792 280,-

8

Hemne kommune Agdenes kommune

Snillfjord kommune

Total lånegjeld:

100 %

kr 25 604 000,-

ÅRSBERETNING 2001


Gjenvinningsgraden på en PC er tilnærmet 100%. PC-skjermene gjenvinnes i Tyskland hos Shott Glas, en ledende produsent av bl.a. spesialglass.

ÅRSBERETNING 2001

9


STYRETS BERETNING

valgt et individuelt tilpasset service, og på denne måten fått redusert sitt avfallsgebyr. Selskapets husholdningsgebyrer ligger på tilsvarende nivå som sammenlignbare selskaper og kommuner. Selskapets virksomhet ble i 2001 utvidet til fire forretningsområder: Husholdning, fritidsrenovasjon, næringsliv og slam. Årsresultatet viser et overskudd på kr 1.827.217,-, hvorav 75 % av dette stammer fra husholdnings- og hytterenovasjonsordningen. Overskuddet er disponert i sin helhet til styrking av selskapets egenkapital. Det framlagte resultatregnskap og balanse med tilhørende noter, gir etter styrets oppfatning et godt uttrykk for resultatet i 2001, og den økonomiske stillingen ved årsskiftet. Det er ikke inntruffet forhold etter regnskapsårets utgang, som ikke er tatt hensyn til i årsoppgjøret, og som kan ha betydning for selskapets resultat og stilling. Forutsetninger om fortsatt drift er tilstede og dette er lagt til grunn i regnskapet.

10

Eienandeler i andre selskap Renovasjonsselskapet HAMOS har følgende eierandeler i andre selskap: REKOM AS

38 aksjer av totalt 3500 aksjer

Meldal Miljøanlegg AS

340 aksjer av totalt 1000 aksjer

Grønøra Gjenvinning AS

250 aksjer av totalt 500 aksjer

Retura Sør-Trøndelag AS

515 aksjer av totalt 1000 aksjer

Framtidsvurderinger Styret opplever at selskapet er en attraktiv samarbeidspartner for andre kommuner, selskap og private aktører i bransjen. Dette har ført til at det er innledet driftsteknisk samarbeid med Kystmiljø AS, hvor HAMOS skal bidra til en omlegging og effektivisering av renovasjons-ordningen i kommunene Hitra og Frøya. Det har i tillegg vært sonderinger fra andre naboregioner om tilsvarende samarbeidsløsninger. Renovasjonsselskapet HAMOS har særlig det siste året tilbudt forskjellige administrative støttetjenester til andre selskaper og samarbeidspartnere. Salg av slik kompetanse og skreddersydde løsninger, har i stor grad

skjedd uten økning i bemanningen. For å styrke og videreutvikle det grunnlaget som nå er opparbeidet i HAMOS, er det viktig at selskapet fortsatt bidrar og posisjonerer seg aktivt i de strukturendringer som bransjen nå gjennomgår. Styret mener at Renovasjonsselskapet HAMOS er godt rustet for å møte fremtidens krav og utfordringer. Selskapets posisjon er ytterligere styrket gjennom opprettelsen og engasjementene i nærings- og behandlingsselskapene; Meldal Miljøanlegg AS, Grønøra Gjenvinning AS og Retura Sør-Trøndelag AS.

ÅRSBERETNING 2001


STYRETS BERETNING

Styret samlet under blå himmel. Fra venstre: Gunnar Hynne (representantskapets leder), Trygve Berdal, Solveig Blækkan (vara for Asbjørn Leraand), Egil Volden, Elling Kvernmo, Oddvar Indergård, Johnny Kristensen, Asbjørn Kjelås, Ragnar Opøien. Per Dalum var ikke til stede når bildet ble tatt.

Grønøra 31.12.2001/08.04.2002

Elling Kvernmo Styrets leder

Johnny Kristensen Styrets nestleder

Egil Volden Styremedlem

Asbjørn Leraand Styremedlem

ÅRSBERETNING 2001

Per Dalum Styremedlem

Asbjørn Kjelås Styremedlem

Oddvar Indergård Styremedlem

Ragnar Opøien Styremedlem (ansatt.rep)

Trygve Berdal Daglig leder

11


AVFALLSMENGDER

Avfallsmengder og gjenvinning

01.02.02

Mengder i tonn:

Endring i %

Fraksjon:

Leveringssted:

1997

1998

1999

2000

2001

2000 - 2001

Restavfall, forbrukere

Heimdal varmesentral, Trondheim

4994

5538

4663

5 052

5 560

10

Restavfall, næring

Heimdal varmesentral, Trondheim

Sum energiutnyttelse Restavfall til deponi

Heggstadmoen, Trondh./Meldal Miljøanlegg

Eternitt

Heggstadmoen, Trondh./Meldal Miljøanlegg

Sum deponi Spesialavfall

Veglo Miljøservice

Risikoavfall

Veglo Miljøservice

Sum destruksjon

368

295

389

917

1 690

84

5362

5833

5052

5 969

7 250

21

490

702

543

298

97

-67

30

55

30

86

46

-47

520

757

573

384

143

-63

76

66

61

60,00

100,09

67

1

7

8

3,20

2,07

-35

76

66

61

63

102

62

865

1028

1348

1 485

1 572

6

47

184

291

328

409

485

373

313

-16

8

5

20

29

45

55

Papir

Til sortering og gjenvinning Norske Skog

Papir

Direkte til gjenvinning via REKOM

Papp

Peterson, Trondheim

Drikkekartong

Norsk Returkartong, Hurum

Glass

Norsk Glassgjenvinning, Moss

159

194

289

261

249

-5

Metall

Orkanger Miljøindustri OMI

126

187

285

817

650

-20

Tekstiler

Fretex, Trondheim

37

37

43

37

52

41

Landbruksplast

Heimdal Resirk, Melhus/Folldal Gjenvinning

113

136

126

93

81

-13

Plastemballasje

Plastretur

7

18

169

Trevirke

Rundmyra, Meldal/Norske Skog

Sum gjenvinning

438

387

722

593

640

8

2074

2383

3318

3 742

3 803

2 11

Kuldemøbler

Midt-Norsk Gjenvinning, Klæbu

12

62

50

35

39

Hvitevarer/El-retur

Innherred Renovasjon, Verdal

17

26

136

111

133

20

E/E-Renas

Franzefoss Gjenvinning, Trondheim

0

1

14

39

84

116

29

89

200

185

256

38

500

550

320

300

571

90

50

347

177

53

-70

500

600

667

477

624

31

8561

9728

9871

10 819

12 178

13

Sum EE-avfall Hageavfall

HAMOS Grønøra, Orkdal

Rene masser

Gjølme steinbrudd, Orkdal

Sum jord og stein Sum avfallsmengder

12

ÅRSBERETNING 2001


AVFALLSMENGDER

Restavfall til deponi (tonn): - 69%

800

Papir til sortering og gjenvinning (tonn): + 6 %

2001: 97 tonn 2000: 298 tonn 1999: 543 tonn 1998: 702 tonn

700 600

2000

2001: 2000: 1999: 1998:

1500

1 572 tonn 1 485 tonn 1 348 tonn 1 028 tonn

500 1000

400 300

500

200 100 0

0

1998

1999

2000

2001

1998

1999

2000

2001

Mengden med restavfall blir stadig mindre. Dette er en positiv utvikling i tråd med HAMOS sine målsettinger. Kun 0,8% av de totale innsamlete mengder ble leveret til deponering.

Stadig mer papir sorteres ut og gjenvinnes. Det var stor etterspørsel etter resirkulert papir både hos norske og utenlandske fabrikker gjennom hele året.

Energigjenvunnet restavfall fra forbrukere (tonn): + 1 0 %

Gjenvinningsgrad i prosent: 0%

6000

2001: 2000: 1999: 1998: 1997:

5000 4000

5 560 tonn 5 052 tonn 4 663 tonn 5 538 tonn 4 994 tonn

50

2001: 2000: 1999: 1998: 1997:

40

30

45% 45% 43% 32% 32%

3000 20 2000 10

1000 0

1998

1999

2000

2001

Økte avfallsmengder til energigjenvinning har sammenheng med at HAMOS tar imot stadig større mengder avfall fra næringslivet i regionen.

ÅRSBERETNING 2001

0

1998

1999

2000

2001

Gjenvinningsgraden er på samme nivå som året før. Totalt 3 803 tonn avfall ble levert til matrialgjenvinning.

13


Plastskrogene og annen plast i PC-ene går til energigjenvinning. Kabeler blir granulert på et anlegg i Skien. Metall gjenvinnes hos Normet på Orkanger. Store mengder tungmetaller. Leveres til Röhnskär Smelteverk i Skellefteá i Sverige. 5% av PC-en havner på deponi.

14

ÅRSBERETNING 2001


REGNSKAP 2001

Regnskap 2001 Resultatregnskap Note

2001

2000

27.743.130 280.241 28.023.371

25.154.851 205.700 25.360.551

7.763.260 5.498.755 2.859.933 8.605.339 24.727.287 3.296.084

6.086.031 4.833.261 2.673.181 8.071.333 21.663.806 3.696.745

348.437 348.437

317.159 317.159

1.817.304 1.817.304 (1.468.867)

1.848.313 1.848.313 (1.531.154)

ORDINÆRT RES. FØR SKATTEKOSTNAD

1.827.217

2.165.591

ORDINÆRT RESULTAT

1.827.217

2.165.591

ÅRSRESULTAT

1.827.217

2.165.591

1.368.586 458.631 1.827.217

1.732.473 433.118 2.165.591

DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Driftskostnader Varekostnad Lønnskostnad Avskrivning på varige driftsmidler Annen driftskostnad Sum driftskostnader DRIFTSRESULTAT

1 2

FINANSINNTEKTER OG FINANSKOSTNADER Finansinntekter Annen finansinntekt Sum finansinntekter Finanskostnader Annen finanskostnad Sum finanskostnader NETTO FINANSPOSTER

OVERFØRINGER Disponert overskudd husholdningsrenovasjon Disponert overskudd næringsrenovasjon SUM OVERFØRINGER

ÅRSBERETNING 2001

3 3

15


REGNSKAP 2001

Balanse pr. 31.12.2001 EIENDELER Anleggsmidler Immatrielle eiendeler Forskning og utvikling Varige driftsmidler Tomter, bygninger og annen fast eiendom Maskiner og anlegg Driftsløsøre, inventar, verktøy, kontorm. Finansielle anleggsmidler Investeringer i aksjer og andeler Sum anleggsmidler Omløpsmidler Kundefordringer Andre fordringer Bankinnskudd, kontanter o.l. Sum omløpsmidler SUM EIENDELER

Note

31.12.2001

31.12.2000

2,4

667.370

1.060.435

2,4 2,4 2,4

18.050.278 1.545.406 6.596.783

15.719.155 2.024.087 6.922.638

5

1.148.085 28.007.923

29.000 25.755.315

6

1.360.113 603.309 4.692.470 6.655.891

2.949.910 123.487 4.700.229 7.773.626

34.663.814

33.528.941

7

Noter 2001 Regnskapsprinsipper Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk. Selskapet har videre fulgt relevante bestemmelser i Norsk Regnskaps Standard utarbeidet av Norsk Regnskaps Stiftelse.

hold ved regnskapsposten eller prinsippene og vurderingsreglene som fordrer en presisering (valgadgang mv).

De regnskapsprinsipper som er gjengitt i regnskapslovens kap. 4 om grunnleggende prinsipper og god regnskapsskikk og kap. 5 om vurderingsregler er ikke gjengitt i denne innledende noten om regnskapsprinsipper dersom det ikke foreligger for-

Presiseringer mht regnskapsprinsipper:

16

Unntaksreglene i regnskapsloven for små foretak er anvendt der annet ikke er angitt spesielt.

Anleggsmidler Lineære avskrivninger over driftsmidlenes forventede økonomiske levetid er lagt til grunn ved beregning av avskrivningsbeløp.

Fordringer Kundefordringer og andre fordringer føres opp i balansen til pålydende etter fradrag for avsetning til påregnelig tap. Avsetning til påregnelig tap vurderes utifra antatt tapsrisiko på den totale kundefordring. Andre fordringer er også gjenstand for en tilsvarende vurdering. Opptjente, ikke fakturerte inntekter er vurdert til omsetningsverdi inklusiv fortjeneste.

ÅRSBERETNING 2001


REGNSKAP 2001

Balanse pr. 31.12.2001 Note EGENKAPITAL OG GJELD Egenkapital Innskutt egenkapital Selskapskapital Opptjent egenkapital Egenkapital husholdningsrenovasjon Egenkapital næringsrenovasjon Sum opptjent egenkapital Sum egenkapital

3 3

Gjeld Avsetning for forpliktelser Annen langsiktig gjeld Gjeld til kredittinstitusjoner Sum annen langsiktig gjeld Kortsiktig gjeld Leverandørgjeld Skyldig offentlige avgifter Annen kortsiktig gjeld Sum kortsiktig gjeld SUM EGENKAPITAL OG GJELD

31.12.2001

31.12.2000

0

0

3.518.263 891.749 4.410.012 4.410.012

2.149.677 433.118 2.582.795 2.582.795

25.954.000 25.954.000

26.642.000 26.642.000

2.928.179 209.694 1.161.930 4.299.802

2.015.757 295.762 1.992.626 4.304.146

34.663.814

33.528.941

Grønøra 31.12.2001/08.04.2002

Elling Kvernmo Styrets leder

Johnny Kristensen Styrets nestleder

Egil Volden Styremedlem

Asbjørn Leraand Styremedlem

ÅRSBERETNING 2001

Per Dalum Styremedlem

Asbjørn Kjelås Styremedlem

Oddvar Indergård Styremedlem

Ragnar Opøien Styremedlem (ansatt.rep)

Trygve Berdal Daglig leder

17


REGNSKAP 2001

Note 1 - Lønnskostnad 2001 4 221 554 635 531 579 921 61 749 5 498 756

Lønn Arbeidsgiveravgift Pensjonskostnader Andre lønnsrelaterte ytelser Totalt

Gjennomsnittlig antall ansatte for 2001 er 20, som representerer 18 årsverk.

2000 3 766 219 653 644 376 958 36 440 4 833 261

Det er utbetalt lønn og annen godtgjørelse til daglig leder for 2001 med kr. 416.412. Det er utbetalt kr. 54.150 i honorar til styret og representantskapet i 2001. Honorar til revisor er kostnadsført med kr. 18.077,- som i sin helhet gjelder revisjon.

Note 2 - Avskrivning på varige driftsmidler Avskrivningstablå for varige driftsmidler Immaterielle eiendeler

Tomter bygninger og annen fast eiendom

Maskiner og anlegg

Driftsløsøre

Sum

Anskaffelsesverdi 01.01 Tilgang Avgang Anskaffelsesverdi 31.12

1 965 015 0 0 1 965 015

17 590 522 3 225 229 0 20 815 751

3 962 668 0 0 3 962 668

10 690 561 918 226 150 000 11 458 787

34 208 766 4 143 455 150 000 38 202 221

Akkumulerte avskr. 01.01 Ordinære avskrivinger Akkumulerte avskr. 31.12

904 580 393 065 1 297 645

1 946 368 819 105 2 765 473

1 938 581 478 681 2 417 262

3 692 923 1 169 081 4 862 004

8 482 452 2 859 932 11 342 384

667 370 20

18 050 278 5-7

1 545 406 10-20

6 596 783 10-25

26 859 837

Bokført verdi 31.12 Avskrivingssatser

Immaterielle eiendeler består av utgifter i forbindelse med ny renovasjonsordning og hytterenovasjonsordning. Immatrielle eiendeler forventes å ha en økonomisk levetid på 5 år. Det forventes en fremtidig inntjening som motsvarer de samlede utgifter.

Note 3 - Egenkapital

Egenkapital pr 01.01. +Tilført fra årets resultat Egenkapital pr 31.12.

18

Egenkapital husholdningsrenovasjon

Egenkapital næringsrenovasjon

Sum egenkapital

2 149 677 1 368 586 3 518 263

433 118 458 631 891 749

2 582 795 1 827 217 4 410 012

ÅRSBERETNING 2001


REGNSKAP 2001

Note 4 - Anskaffelse og finansiering av varige driftmidler Regnskap 2001

Budsjett 2001

Regnskap 2000

Anskaffelser: Immatrielle eiendeler Tomter, bygninger og annen fast eiendom Maskiner og anlegg Driftsløsøre Aksjer

0 3 225 229 0 918 226 1 119 085

0 2 500 000 0 500 000 500 000

308 483 2 565 535 362 765 530 102

Sum investeringer

5 262 540

3 500 000

3 766 885

Finansiering: Låneopptak Egenfinansiering

3 000 000 2 262 540

3 000 000 500 000

3 766 885

Note 5 - Investeringer i aksjer og andeler Firma Grønøra Gjenvinning AS Meldal Miljøanlegg AS Retura Sør-Trøndelag AS

Anskaff. tidspunkt

Kontorkommune

Stemme- og eierandel

Bokført verdi

Egenkap. 31.12.01

Resultat 2001

2001 2001 2001

Orkdal Meldal Orkdal

50% 34% 51,5%

255 198 343 534 520 354

502 536 1 330 635 998 538

-1 964 330 635 -4 046

Sum datterselskaper og tilknyttede selskaper Recom AS Sum aksjer og andeler

1 119 085 29 000 1 148 085

Note 6 - Kundefordringer Kundefordringer Opptjente ikke fakturerte driftsinntekter Avsetning for fremtidig tap Sum

I år

I fjor

1 182 944 227 169 - 50 000 1 360 113

2 724 825 275 085 - 50 000 2 949 910

Note 7 - Bankinnskudd, kontanter o.l. - Budne bankinnskudd Budne bankinnskudd utgjør pr. 31.12. i år kr. 195 493 og utgjorde pr. 31.12. i fjor kr. 204 909.

Note 8 - Øvrig langsiktig gjeld - Gjeld, pantsettelser og garantiansvar Budne bankinnskudd utgjørsenere pr. 31.12. Gjeldspost med forfall enn i5årårkr. 195 493 og utgjorde pr. 31.12. i fjor kr. 204 909. I år I fjor fra balansedagen Gjeld til kredittinstitusjoner Totalt

ÅRSBERETNING 2001

7 639 000 7 639 000

9 827 000 9 827 000

19


REVISJONSBERETNING

20

ÅRSBERETNING 2001


ØVRIGE AKTIVITETER

Øvrige aktiviteter Kontrakter HAMOS har inngått avtaler med entreprenører om innsamling, drift og behandling av enkelte avfallsfraksjoner: Ordning

Kontraktspart

Adresse

Avtaleperiode

Innsamling – Forbruksavfall

Idar Hoston Transport AS

Orkdal

2005

Innsamling – Spesialavfall

Veglo Miljøservice AS

Stjørdal

2002

Innsamling – Glass/metallemballasje

Veglo Miljøservice AS

Stjørdal

2002

Transport – Container

Lomundal Transport AS

Hemne

2003

Behandling – Forbrenning

Trondheim Energiverk

Trondheim

2004

Behandling – Papp/papir

Trondheim Renholdsverk

Trondheim

2002

Behandling – Metall

Orkanger Miljøindustri AS

Orkdal

Avtale

Mottak – Gjenbrukstorg Snillfjord

Krokstadøra Autogrill AS

Snillfjord

2002

Mottak – Gjenbrukstorg Hemne

Svanem AS

Hemne

2002

MottaK – Gjenbrukstorg Rindal

Olav M. Løfald

Rindal

Avtale

Innsamling – Slam

Hoston Miljøservice AS

Orkdal

2007

Mostar HAMOS fikk våren 2001 anledning til å gi bort en utrangert renovasjonsbil til et renovasjonsselskap i Bosnia. Bilen ble lastet med varer og utstyr gitt av næringslivet i regionen. Hjelpesendingen ble tydelig satt pris på i et land som enda ikke har kommet fullt i gang med oppbyggingen etter den brutale borgerkrigen. Besøket gjorde sterkt inntrykk på alle som deltok, og bidrar til å sette våre egne ”problemer” i et annet perspektiv. Informasjonsarbeid HAMOS forsøker å drive en aktiv informasjon til våre kunder. Egen kundeavis – HAMOS-Tidende – er utgitt fire ganger i løpet av 2001. Foruten ordinære brosjyrer/flygeblad og annonsering i lokalavisene og

ÅRSBERETNING 2001

kommunenes infoblad. Selskapets internettside – www.hamos.no - vil bli oppgradert kommende år, tredje versjon. Holdningsskapende arbeid ved besøk/undervisning i en rekke skole/barnehager og andre lag og organisasjoner er fortsatt en prioritert oppgave. I tillegg vil det bli satt spesielt fokus på EE-avfall og informasjon til alle kundene, om viktigheten av innlevering av dette. På tilsvarende vis vil PCB-holdige isolerglassruter bli viet spesiell oppmerksomhet. Husholdningene kan nå levere slike ruter gratis til alle HAMOS sine mottaksanlegg. Kompetansehevende tiltak HAMOS forsøker å legge forholdene til rette slik og stimulere til at medarbeiderne gjennomfører videreutdan-

ning innenfor saks- og fagfelt som selskapet kan nyttegjøre seg slik kompetanse. I løpet av 2001 har flesteparten av medarbeiderne deltatt på ulike kurs og konferanser. Av formelle kompetansehevende tiltak nevnes her at en medarbeider har avlagt førerprøven for kl C, mens to har avlagt prøven for bruk av truck og kran. Meldal Miljøanlegg AS Selskapet ble stiftet 22.01.01 hvor HAMOS og Meldal kommune hver har 34% av aksjene, mens Vigor Thams har 32%. Elling Kvernmo er styremedlem i selskapet. Selskapets formål er å bygge og drive sluttbehandlingsanlegg for restavfall og kompostering av organisk avfall og

21


ØVRIGE AKTIVITETER

slam. Selskapet har etablert et moderne deponi ved Rundmyra i Meldal som ble tatt i bruk medio oktober 2001. Trondheim Renholdsverk er foreløpig selskapets klart største kunde. Grønøra Gjenvinning AS Selskapet ble stiftet 06.06.01. Eierskapet er likt delt mellom

HAMOS og Idar Hoston Transport AS. Trygve Berdal er styremedlem i selskapet. Selskapets formål er å bygge og drive et sorteringsanlegg for næringsavfall. Selskapet har bygd egen sorteringshall på Grønøra som ble tatt i bruk den 01.09.01. Eierne er de største kundene til dette felles sorteringsanlegget.

Vi gjør mer enn å hente søpla. Næringslivets leverandør av avfallsløsninger

22

Retura Sør-Trøndelag AS Selskapet ble stiftet den 19.11.01 av HAMOS, Fosen Renovasjon og Kystmiljø AS. Ved etableringen har HAMOS 51,5% av aksjene, Fosen

Renovasjon 34,2% og Kystmiljø AS 14,3%. Hvis de tre kommunene i Gauldals-regionen velger å tilslutte seg samarbeidet, vil HAMOS sin eierandel bli på knapt 37%. Trygve Berdal er styreleder i selskapet. Selskapet formål er å tilby miljøriktige avfallsløsninger til næringslivet i hele regionen. Selskapet ble operativt fra årsskiftet og skal betjene alle de tidligere næringskundene i eierselskapene. Retura Sør-Trøndelag AS er tilsluttet et landsdekkende kjedesamarbeid gjennom eierskapet i Retura AS.

ÅRSBERETNING 2001


VEDLEGG

VEDLEGG: 1 Representantskap, styre og klageorgan i HAMOS 2001

VEDLEGG: 2 Ansatte i HAMOS, 31.12.01

STYRENDE ORGAN

Ansatt:

Representantskap (15 stk):

Ansettelses dato:

Stilling:

Merknad:

Kommune:

Representant:

Varareprensentant:

Administrasjon (7stk):

Hemne

Karl Erik Kaald

Eldbjørg Skinderhaug

Trygve Berdal

01.10.1995

Daglig leder

Gunnar N. Hynne

Erik Snekvik

Per Jostein Blokkum

01.01.1996

Kontorleder

Fra 01.01.98

Hans B.Meland

Halvor Sandstad

John Helge Knudsen

01.01.1996

Markedskonsulent

60%/40% drift

Berit Segtnan

18.03.1996

Info.sekretær

Permisjon

Gunnar Slupphaug

01.04.1997

Driftsleder

Eli Haugen

01.05.1999

Sekretær

90% stilling

Grete Lill Aakerholm

01.05.2001

Sekretær

60% stilling

Leder Agdenes Meldal Orkdal

Snillfjord Selnes

Jan Inge Holm

Per Arne Furseth

Ivar Syrstad

Gretha Loe

Kari Stavne Reitan

Øystein Fagerli

Knut Reidar Karlsen

Kari Ustad

Torstein Larsen

Rolf Gundersen

Oddbjørn Bang

Live Irene Tuseth

Ole Oddvar Monsen

Ragnar Johansen

Tor Egil Pressberg

01.01.1996

Renovatør

John Gunnar Grø

01.01.1996

Renovatør

Jan Stenkløv

Ole Druglitrø

01.01.1996

Driftsoperatør

Torolf Engen

Kari W. Berg

Kjell Nyhus

01.01.1996

Sjåfør

Mons Løvseth

Oddbjørn Stjern

Ragnar Martin Opøien 14.02.1997

Driftsansvarlig

Baard Gåsvand

Morten Flaugli

Renovatør

Nestleder Anders J. Krogstad

Skaun

John P. Husby

Rindal

Driftsavdeling: (9 stk):

Ola T. Heggem

Anne Kristine B.

Styre (7+1 stk): Hemne

Per Dalum

Anton Aae

Agdenes

Oddvar Indergård

Bodil R. Ysland

Meldal

Nestleder Johnny Kristensen

Randi Fossmo

Orkdal

Leder

Elling Kvenmo

Asbjørn Knudsen

Snillfjord

Egil Volden

Sigvald Husby

Skaun

Asbjørn Leraand

Solveig Blækkan

Rindal

Asbjørn Kjelås

Mari Romundstad

Ansattes rep.

Ragnar Opøien

John Helge Knudsen

01.08.1997

Rolf Wilhelmsen

01.04.1998

Renovatør

Dzemal Lidze

01.01.1999

Driftsoperatør

Kolbjørn Kjøren

01.02.2000

Driftsoperatør

Klageorgan (7 stk): Hemne

Per Fjærli

May Ann B. Wæge

Agdenes

Sverre Valseth

Olav Sterten

Meldal

Eivind Fossmo

Bård Bergsrønning

Orkdal

Gunnar Lysholm

Jorodd Asphjell

Snillfjord

Per Magne Forren

Martin Klunervik

Skaun

Einar Hynne

Magnhild M. Leraand

Rindal

Magnar Dalsegg

Eli Kvam Grøset

ÅRSBERETNING 2001

23


Dobbel J reklamebyrå / Foto: Aage Asphaug

Kretskort inneholder kobber, sølv og gull som er svært interessante metaller for gjenvinning.

– miljøsamarbeid i praksis

24 Renovasjonsselskapet HAMOS Grønnøra - 7300 Orkanger Tlf: 72 48 37 00 - Faks: 72 48 37 01 - Grønt nummer: 800 41 888 E-post: firmapost@hamos.no - Internett: www.hamos.no

/arsarapport2001  

http://www.hamos.no/images/Aarsmeldinger/arsarapport2001.pdf

Advertisement