Page 1

Renovasjonsselskapet HAMOS

Årsberetning 2003

– MILJØSAMARBEID I PRAKSIS


INNKJØP

NYTTIGE RESTER – Man skulle tro det var umulig å få noe ut av fiskeslo, bleier, kaffegrut og alt det andre som havner i restavfallet. Men i denne årsberetningen skal vi vise deg at også dette avfallet kan brukes til noe nyttig.

SORTERING FRAKT FORBRENNING NY ENERGI

INNHOLD Fakta om HAMOS side 3 Forord side 4 Organisering av selskapet side 5 Styrets beretning side 7 Avfallsmengder og gjenvinning side 12 Regnskap side 15 Revisjonsberetning side 20 Øvrige aktiviteter side 21 Vedlegg side 23

ÅRSBERETNING 2003


FAKTA OM HAMOS

År 2003 – HAMOS sitt 8. driftsår Renovasjonsselskapet HAMOS er eid av de 7 kommunene Hemne, Agdenes, Meldal, Orkdal, Snillfjord, Skaun og Rindal. Selskapet hadde sitt første driftsår i 1996. Selskapets mål er på vegne av eierkommunene å drive innsamling, transport, behandling og omsetning av avfall og særlig sørge for:

Befolkning: Hemne kommune Agdenes kommune Meldal kommune Orkdal kommune Snillfjord kommune Skaun kommune Rindal kommune SUM

- å søke å redusere avfallsmengdene. - å utnytte ressursene i avfallet. - å behandle avfallet på en måte som fullt ut tilfredsstiller de miljømessige krav som myndighetene stiller. - å gi effektiv informasjon til befolkningen og gjøre de delaktig i avfallsbehandlingen ved kildesortering av avfall. - å innhente nødvendige tillatelser og konsesjoner.

- å sørge for gode forhold for utvikling av samarbeidsmiljøet i selskapet og av de ansattes faglige ressurser. Selskapet har påtatt seg driftsoppgaver for selskapene, Grønøra Gjenvinning AS, Meldal Miljøanlegg AS og Retura Sør-Trøndelag AS. Driftssamarbeid med Kystmiljø AS, renovasjonsselskapet for kommunene Hitra og Frøya, er nå inne i sitt andre år.

FOLKETALL 31.12.2003 4.294 1.795 3.947 10.448 1.033 5.989 2.118 29.624

ANTALL ABONNENTER

Endring siste år - 18 - 13 - 47 + 60 + 4 - 14 + 3 - 25

Husholdning 1659 740 1705 4189 428 2223 827 11769

Fritid 839 702 0 0 927 0 0 2468

Renovasjonsselskapet HAMOS dekker et område som er 3.577 km2 i utstrekning.

Nøkkeltall:

1996

2000

2001

2002

2003

Omsetning (i mill. kr) Investeringer (i mill. kr) Resultat (i mill.kr) Langsiktig gjeld (i mill kr) Egenkapital (i mill kr) Soliditet Avfallsmengder (i 1000 tonn) Gjenvinningsgrad forbruksavfall Gjennomsnittlig gebyr i kr/ab. Antall fast ansatte Omsetning pr ansatt (i mill. kr) Behandlet avfall pr ansatt (i tonn)

10,7 7,1 1,6 7,0 1,1 7% 5,3 25% 1044 9 1,19 590

25,4 3,8 2,2 26,6 2,6 8% 10,8 45% 1435 16 1,59 676

28,0 5,3 1,8 25,6 4,4 13% 12,2 45% 1525 16 1,75 761

30,7 3,3 2,0 22,3 6,4 19% 13,2 44% 1606 17 1,81 778

32,6 1,9 2,8 20,5 9,2 26% 14,0 45% 1642 17 1,92 826

ÅRSBERETNING 2003

3

Forside: Kommuneblomsten for Meldal er liljekonvall. Liljekonvall er en av de blomstene alle kjenner. Godlukt. Convallaria majalis i konvallfamilien blomstrer forholdsvis tidlig på sommeren, og får senere på året gulrøde bær. Et gammelt navn på den er “geitskjørpe”: Holder du bladet mellom håndflatene og blåser mot kanten, mekrer det som ei geit; å skjørpe betyr å få leppene til å skjelve - iflg. Nordhagens “Norsk flora”.


FORORD

Styrket stilling gjennom målrettet samarbeid 2003 føyer seg inn i de siste årene med en jevn utvikling av selskapets resultater. Alle nøkkeltall viser at selskapet har styrket sin stilling gjennom dokumenterte resultat- og produktivitetsforbedringer. Disse resultatene er oppnådd gjennom et målrettet samarbeid mellom styret og selskapets ansatte. Våre rammebetingelser endrer seg fortløpende. Det forventes en betydelig deregulering i avfallsbransjen, den første endringen kommer allerede til sommeren da kommunenes ansvar for avfallsinnsamlingen begrenses. Nye regler for offentlige anskaffelser vil også legge strenge føringer for driften. For å kunne ha håp om å videreføre den positive utviklingen i selskapet må vi også forandre på vår måte å organisere og drive selskapet. Styret og eierkommunene har som kjent tatt grep for å tilpasse organise-

4

ringen til de nye rammebetingelsene. Grunnlaget er nå lagt for å omdanne HAMOS til et morselskap som blir et forvaltningsselskap samt eier av to driftsselskap – et for monopoldrift og et for konkurransedrift. Morselskapet ble dessuten gitt en generell formålsparagraf for, om ønskelig av eierkommunene, å kunne tildeles også andre regionale forvaltningsoppgaver. Jeg mener dette er en fremtidsrettet og fleksibel organisering, i hvert fall ut fra den utvikling vi i dag kan se innenfor avfallsmarkedet. Til slutt vil jeg benytte anledningen til å takke alle ansatte for godt utført arbeid i året som gikk. Gjennom innsatsen og samarbeid er de ansatte med på å videreutvikle HAMOS til en fremtidsrettet virksomhet med sikre og gode arbeidsplasser.

Trygve Berdal Daglig leder

ÅRSBERETNING 2003


ORGANISERING

Organisering av selskapet Eierkommunene Hemne Agdenes

Meldal Orkdal Snillfjord

Skaun Rindal

Representantskap 15 medlemmer Leder: Gunnar Hynne Klageorgan 7 medlemmer Styret 8 medlemmer Leder: Elling Kvernmo

Kontaktutvalg Med driftsledere teknisk/miljø

Administrasjon Daglig leder: Trygve Berdal

Stabsfunksjoner Kontorleder: Per Jostein Blokkum

Driftsleder Gunnar Slupphaug

Egendrift - Driftskoordinator Innsamling og transport

Representantskapet er det øverste organet i selskapet og velges for en periode på 4 år, i samsvar med den kommunale valgperioden. Innbyggertallet avgjør hvor mange medlemmer hver kommune har i representantskapet. De 15 medlemmene er fordelt slik: Hemne 2, Agdenes 1, Meldal 2, Orkdal 5, Snillfjord 1, Skaun 3, Rindal 1. Representantskapet hadde i 2003 to møter og behandlet 8 saker. Styret Styret velges av representantskapet og består av ett medlem fra hver av eierkommunene, samt ett medlem som er

ÅRSBERETNING 2003

Drift og behandling

valgt av og blant de ansatte, alle med personlige varamedlem. Styret hadde i 2003 seks møter og behandlet 21 saker. Klageorganet Eierkommunene utpeker ett medlem hver til klageorganet. Det ble ikke holdt møter i 2003, ettersom det var ingen klagesaker til behandling. Kontaktutvalg Dette er et administrativt arbeidsutvalg, som ikke er hjemlet i selskapets vedtekter. Brukes som et forum for å drøfte aktuelle spørsmål på et forberedende stadium. Det har kun vært holdt to møter i kontaktutvalget i 2003. Sentrale

tema har vært behandlingsløsninger for kloakkslam og kommunenes styringsrett over bygge- og rivningsavfallet. Administrativ organisering Daglig drift ivaretas av daglig leder med driftsleder som stedfortreder. Oversikt over alle selskapets valgte medlemmer i styrende organ, fremgår av vedlegg nr. 1. Ansatteoversikt ved utgangen av meldingsåret følger på vedlegg nr. 2.

5


INNKJØP

INNHOLD

SORTERING FRAKT FORBRENNING NY ENERGI

DET ER PÅ KJØKKENET DET SKJER De fleste husholdningene har ordnet seg sorteringssystemer i kjøkkenbenken.

6

ÅRSBERETNING 2003


STRYRETS BERETNING

Styrets årsberetning Årsmeldinga er styrets årlige rapport til eierne, som er kommunene ved representantskapet. Ettersom funksjonstiden til styret følger den kommunale valgperioden, er det nå det nyvalgte styre som legger frem årsberetningen for 2003. Renovasjonsselskapet HAMOS DA var et eget rettssubjekt, opprettet 06.11.1995 med hjemmel i kommunelovens § 27. Selskapet ble fra det tidspunktet at alle eierkommunene hadde vedtatt forslaget til ny selskapsavtale (12.02.04), omdannet HAMOS Forvaltning IKS, etter lov om interkommunale selskaper. Visjon og forretningsidé HAMOS skal være regionens ledende aktør og miljøpådriver i avfalls- og gjenvinningsspørsmål. HAMOS skal være husstandenes, næringslivets og kommunens foretrukne leverandør av miljøriktige og effektive avfallstjenester. Forretningsdriften skal kjennetegnes av høy kvalitet, fleksibilitet og pålitelighet. Driftsaktivitet HAMOS er gjennom eierskap i datterselskap en totalleverandør av avfallstjenester. Selskapet opererer derigjennom både innenfor monopol- og konkurranseutsatte markeder. Innenfor monopoldelen ligger de lovpålagte forvaltningsmessige oppgavene knyttet til forurensningsloven, som HAMOS utøver for eierkommunene. 2003 var det 5. året med ny renovasjonsordning. Henteordningen for papir og restavfall hos den enkelte abonnent

ÅRSBERETNING 2003

etter det såkalte 2-beholdersystemet er nå godt innarbeidet. Returpunktene er et fungerende bringesystemet for glassog metallemballasje. Gjenbrukstorgene som ble etablert for å opprettholde et lokalt tilbud for levering av grovavfall benyttes i stadig økende grad. Her kan både husholdninger og næringsdrivende levere en rekke rene avfallsfraksjoner gratis, mens usortert restavfall kan leveres mot gebyr. De totale avfallsmengdene har økt med 6% - til totalt 14 047 tonn. Økningen fra næringslivet var hele 24%. Restavfallsmengden til energigjenvinning fra husholdningene har økt med 3 %. Avfallet fra næringskundene er i hovedsak innsamlet og behandlet gjennom selskapene Grønøra Gjenvinning AS og Retura Sør-Trøndelag AS. Andelen som deponeres utgjør nå 5% av den totale mengden behandlet avfall. Det er en beskjeden økning i mengden farlig avfall til destruksjon, totalt 103 tonn. Herav ble 3,3 tonn med PCB-holdige isolerglass sanert forskriftsmessig. Materialgjenvinningen øker jevnt for hvert år, totalt med 6%. Her er det en del innbyrdes variasjoner mellom fraksjonene. EE-avfall viser en nedgang med ca. 10%, hvor særlig mengden innleverte KFK-holdige kuldemøbler svinger fra år til år. Fra HAMOS-kommunene er det levert 311 tonn EE-avfall til gjenvinning, tilsvarende 10 kg pr innbygger. Ytre miljø Renovasjonsselskapet HAMOS har startet prosessen med å innføre et miljø- og kvalitetstyringssystem etter

standardene ISO 14001 og 9001. Det forventes at selskapet skal bli sertifisert i løpet av inneværende år. HAMOS sin strategi på miljøområdet er å utføre avfallshåndteringen på en miljøeffektiv måte, og tilby et godt arbeidsmiljø for sine ansatte. Gjennom arbeidet med ISO-sertifiseringen er selskapets internkontrollsystem for helse, miljø og sikkerhet gjennomgått, og styret mener at systemet ivaretar vårt miljømessige ansvar på en god måte. Det er heller ikke i år 2003 registrert noen brudd på selskapets utslippstillatelser. Generelt påvirker selskapets virksomhet det ytre miljø svært positivt, ved at kasserte gjenstander og miljøfarlige stoffer samles inn og behandles på en sikker og miljømessig god måte. Likevel er det klart at innsamling og behandling av avfall medfører utslipp til jord, vann og luft, og er en kilde til lokale og globale miljøproblemer. HAMOS sin oppgave er derfor å velge gode løsninger som reduserer forurensningen knyttet til behandling av avfall i regionen. Problemer med noe flygeavfall kan forekomme både ved innsamling og fra driften av gjenbrukstorgene/miljøstasjonen. Selskapet har ikke mottatt naboklager på disse forholdene, men vil likevel bestrebe seg på å bli enda bedre på dette området. Arbeidsmiljø HAMOS er tilsluttet Orkladal Bedriftshelsetjeneste AS (OBHT). Samlet sykefravær i 2003 er på 12,4%, mot 12,6% i 2002. Korttidsfravær (under 16 dager) 0,8%, mot 1,4% i

7


STRYRETS BERETNING

2002. Over 2/3 av arbeidsstokken har ikke hatt sykefravær i 2003. Ettersom to arbeidstakere har vært sykemeldt nesten sammenhengende i hele 2003, gir dette store utslag på fraværsstatistikken. Av totalt 535 sykefraværsdager, representerer disse to arbeidstakerne 368 dager. Gjennomsnittet for bransjen er et sykefravær på om lag 10%. HAMOS sitt mål er å redusere sykefraværet til 5,0%. Renovasjonsselskapet HAMOS har etter det styret kjenner til et godt arbeidsmiljø. Styret vil takke selskapets ledelse og ansatte for den gode arbeidsinnsats som er nedlagt i 2003. Vernearbeid Selskapets vernearbeid har høy prioritet. Det har ikke vært noen ulykker i tilknytning til selskapets aktiviteter i 2003. Det har vært to uhell som kun har forårsaket materielle skader. Alle avvik ved bedriften blir skriftlig rapportert. Tiltak som har betydning for arbeidsmiljøet blir iverksatt fortløpende. Her forventer en også positive gevinster av det pågående miljø- og kvalitetssikringsarbeidet og den forestående ISO-sertifiseringen. Personale Ved utgangen av 2003 har bedriften 17 fast ansatte, av dette 6,5 årsverk i administrasjonen. I tillegg er selskapet godkjent som lærlingbedrift og har kontrakt med en lærling i to år, fra august 2003. Det kjøpes inn innsamlings- og transporttjenester i størrelsesorden 8 årsverk. HAMOS er medlem av Kommunal Landspensjonskasse. Det påhviler der-

8

for ingen pensjonsforpliktelser utover det som dekkes av KLP. Likestilling Selskapet arbeider for likestilling og har som målsetting å tilrettelegge for økt kvinneandel i selskapet. Det er for tiden ingen kvinnelige styremedlemer. Det er 3 kvinner ansatt i selskapet. Regnskap og økonomi Renovasjonsselskapet HAMOS er et nonprofittselskap med mål å finne en optimal balanse mellom høy miljømessig kvalitet, og lavest mulig kostnad for selskapets abonnenter. Bortimot halvparten av selskapets abonnenter har valgt individuelt tilpasset service, og på denne måten fått redusert sitt avfalls-

gebyr. Selskapets husholdningsgebyrer ligger på tilsvarende nivå som sammenlignbare selskaper og kommuner. Selskapets virksomhet ble i likhet med foregående år inndelt i fire forretningsområder: Husholdning, fritidsrenovasjon, næringsliv og slam. Årsresultatet viser et overskudd på kr 2.771.837,-. Av dette kan kr 428.249,- henføres for fortjeneste fra næringsvirksomheten. Overskuddet er disponert i sin helhet til styrking av selskapets egenkapital. Det framlagte resultatregnskap og balanse med tilhørende noter, gir etter styrets oppfatning et godt uttrykk for resultatet i 2003, og den økonomiske stillingen ved årsskiftet.

Selskapets eiere hefter for selskapets lån i forhold til antall innbyggere i kommunene. Pr. 31.12.2003 var kommunenes garantiansvar fordelt slik: Hemne kommune

14 %

kr 2.873.920,-

6%

kr 1.231.680,-

Meldal kommune

14%

kr 2.873.290,-

Orkdal kommune

35%

kr 7.184.800,-

Agdenes kommune

Snillfjord kommune

4%

kr

Skaun kommune

20%

kr 4.105.600,-

Rindal kommune

7%

kr 1.436.960,-

100%

kr 20.528.000,-

Total lånegjeld:

821.120,-

Eienandeler i andre selskap Renovasjonsselskapet HAMOS har følgende eierandeler i andre selskap: REKOM AS: Meldal Miljøanlegg AS: Grønøra Gjenvinning AS: Retura Sør-Trøndelag AS: WEEE Recycling AS:

38 aksjer av totalt 3 500 aksjer 340 aksjer av totalt 1 000 aksjer 250 aksjer av totalt 500 aksjer 515 aksjer av totalt 1 000 aksjer 740 aksjer av totalt 12 840 aksjer

ÅRSBERETNING 2003


INNHOLD

INNKJØP SORTERING FRAKT FORBRENNING NY ENERGI

PÅ LAG MED RETURA HAMOS har inngått en avtale med Retura om transportering av restavfall til Heimdal Varmesentral. I fjor ble over 8000 tonn restavfall fraktet av Retura til forbrenning.

ÅRSBERETNING 2003

9


STRYRETS BERETNING

Det er ikke inntruffet forhold etter regnskapsårets utgang, som ikke er tatt hensyn til i årsoppgjøret, og som kan ha betydning for selskapets resultat og stilling. Forutsetninger om fortsatt drift er tilstede og dette er lagt til grunn i regnskapet. Framtidsvurderinger Eierkommunene har nå fulgt opp styrets tilråding om å dele virksomheten i et forvaltnings- og driftsselskap. Begrunnelsen for en slik deling var å tydeligere skille mellom ”bestiller” og ”utfører”. Renovasjonsselskapet HAMOS er nå videreført og omdannet til HAMOS Forvaltning IKS. Dette selskapets formål er å eie og forvalte datterselskap

10

som skal sørge for innsamling, transport og behandling av alle typer avfall. Den operative driften vil sannsynligvis i løpet av 2004 bli overført til et helt eller delvis eid driftsselskap. Samarbeidet med Kystmiljø AS har så langt vært ressurskrevende for HAMOS, men i et lengre perspektiv er det viktig å opparbeide kjennskap til og gode samarbeidsrelasjoner til de andre renovasjonsselskapene i landsdelen. Avfallsbransjen er en ung og til dels umoden bransje. Det er ventet at bransjen står foran store strukturendringer de nærmeste årene. Styret ønsker at HAMOS skal være en aktiv deltaker og bidragsyter i denne utviklingen.

ÅRSBERETNING 2003


STYRETS BERETNING

Styret samlet. Bak fra venstre: Knut P. Aune, Oddvar Indergård, Gunnar Hynne, Jens Selnes. Foran fra venstre: John Helge Knudsen, Trygve Berdal, Johnny Kristensen, Asbjørn Kjelås, Oddlaug Børseth Brekken (vara), Oddbjørn Bang.

Grønøra 31.12.2003/26.04.2004

Oddbjørn Bang Styrets leder

Jens Selnes Styremedlem

ÅRSBERETNING 2003

Johnny Kristensen Styrets nestleder

Oddvar Indergård Styremedlem

Gunnar Hynne Styremedlem

Asbjørn Kjelås Styremedlem

Ragnar Opøien Styremedlem (ansatt.rep)

Knut P. Aune Styremedlem

Trygve Berdal Daglig leder

11


AVFALLSMENGDER

Avfallsmengder og gjenvinning Fraksjon:

Leveringssted:

Restavfall, forbrukere

Heimdal varmesentral, Trondheim

Restavfall, næring

Heimdal varmesentral, Trondheim

Sum energiutnyttelse

01.02.03

Mengder: 1996

2000

2001

2960

5 052

2960

Endring i % 2002

5 560

5 665

917

1 690

5 969

7 250

2003

2002-2003

5 828

2,9

1 792

2 222

24,0

7 457

8 050

8,0

Restavfall til deponi

Meldal Miljøanlegg

1000

298

97

637

599

-6,0

Eternitt

Meldal Miljøanlegg

12

86

46

28

63

125,0

1012

384

143

665

662

-0,5

Sum deponi Spesialavfall

Veglo Miljøservice

53

60,00

100,09

97,30

99

1,7

Risikoavfall

Veglo Miljøservice

0

3,20

2,07

2,02

0,89

-55,9

PCB-ruter

PCB-sanering

-

2,32

3,30

42,2

Sum destruksjon

53

63

102

101,64

103,19

1,5

257

1 485

1 572

1 630

2 172

33,3

47

184

230

233

1,4

132

373

313

297

341

14,8

Papir

Til sortering og gjenvinning N.Skog

Papir

Direkte til gjenvinning via REKOM

Papp

Peterson, Trondheim

Drikkekartong

Norsk Returkartong, Hurum

Glass

Norsk Glassgjenvinning, Moss

Metall

NORMET

Tekstiler

Fretex, Trondheim

Landbruksplast

Folldal Gjenvinning

Plastemballasje

Plastretur

7

18

32

29

-9,7

Trevirke

Tr.heim Biobr./strukturmateriale

152

593

640

1 120

568

-49,3

928

3 272

3 803

4 393

4 656

6,0

Sum gjenvinning

7

29

45

34

32

-4,8

81

261

249

257

310

20,6

114

347

650

614

728

18,6

30

37

52

58

54

-6,9

155

93

81

121

189

56,2

Kuldemøbler

Weee Recycling AS

16

35

39

81

26

-68,1

Hvitevarer/El-retur

Weee Recycling AS

17

111

133

170

193

13,6

E/E-Renas

Innherred Renovasjon, Verdal

0

39

84

95

93

-2,1

33

185

256

346

311

-9,9

300

300

571

225

200

-11,1

177

53

40

64

60,6

300

477

624

265

264

-0,3

5286

10 349

12 178

13 227

14 047

6,2

Sum EE-avfall Hageavfall

HAMOS Grønøra, Orkdal

Rene masser

Eget deponi, Orkdal

Sum jord og stein Sum avfallsmengder

12

ÅRSBERETNING 2003


600

300

AVFALLSMENGDER

0

Restavfall til deponi (tonn): 4,27% 800

1997

1998

1999

2000

Papir til sortering og gjenvinning (tonn): 15,5% 2500

700 2000

600 500

1500

400 1000

300 200 6000

500

100

50

5000 0

2000

2001

2002

0

2003

2000

2001

2002

2003

40

4000

2003: ................................................ 599 tonn

2003: ................................................. 2 172 tonn

2002: ................................................ 637 tonn

30

3000

2002: ................................................ 1 630 tonn

2001: .................................................. 97 tonn

2001: ................................................ 1 572 tonn

2000: ............................................... 298 tonn

20 2000:

2000

1996: 1000

............................................ 1 012 tonn

............................................... 1 485 tonn

1996: ................................................... 257 tonn 10

0

1997

1998

1999

2000

0

1997

1998

1999

2000

Energigjenvunnet restavfall fra forbrukere (tonn): 41,6%

Gjenvinningsgrad i prosent: +1%

6000

50

5000

40

4000

30 3000

20 2000

10

1000 0

2000

2001

2002

2003

0

2000

2001

2002

2003

2003: ............................................. 5 828 tonn

2003: .................................................... 45%

2002: ............................................. 5 665 tonn

2002: .................................................... 44%

2001: ............................................. 5 560 tonn

2001: .................................................... 45%

2000: ............................................. 5 052 tonn

2000: .................................................... 45%

1996: ............................................. 2 960 tonn

1996: .................................................... 25%

Ă…RSBERETNING 2003

13


INNKJØP

INNHOLD

SORTERING FRAKT FORBRENNING NY ENERGI

14

en et e opp d s pe varm stia k s å in es kt til iger, ergi. n ren r bru il bol h en b r t li W ll fo en b tem ,5 k a f 2 ys av ss år ). Ga rørs varer N t ls – C M 00° via e fall ti R s v A 0 E V ss (1 rtere kg a D o 1 a N KE ykg ransp ifter. t edr RY m rø m var n so og b van joner tus

ÅRSBERETNING 2003


REGNSKAP 2003

Regnskap 2003 Resultatregnskap Note

2003

2002

32 655 061 (22 151) 32 632 910

30 634 052 38 951 30 673 003

9 541 590 6 653 238 2 588 762 10 016 773 28 800 363 3 832 547

8 976 065 6 232 548 2 970 409 9 414 430 27 593 451 3 079 551

122 921 59 700 182 621

343 562 191 462 535 023

1 235 861 7 470 1 243 331 (1 060 710)

1 610 587 7 081 1 617 667 (1 082 644)

2 771 837

1 996 907

0

0

ORDINÆRT RESULTAT

2 771 837

1 996 907

ÅRSRESULTAT

2 771 837

1 996 907

OVERFØRINGER Disponert overskudd husholdningsrenovasjon Disponert overskudd næringsrenovasjon SUM OVERFØRINGER

2 343 588 428 249 2 771 837

1 688 385 308 522 1 996 907

DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Driftskostnader Varekostnad Lønnskostnad Avskrivning på varige driftsmidler Annen driftskostnad Sum driftskostnader DRIFTSRESULTAT FINANSINNTEKTER OG FINANSKOSTNADER Finansinntekter Annen renteinntekt Annen finansinntekt Sum finansinntekter Finanskostnader Annen rentekostnad Annen finanskostnad Sum finanskostnader NETTO FINANSPOSTER ORDINÆRT RES. FØR SKATTEKOSTNAD Skattekostnad på ordinært resultat

ÅRSBERETNING 2003

1 2 1

15


REGNSKAP 2003

Balanse pr. 31.12.2003 Note

31.12.2003

31.12.2002

EIENDELER Anleggsmidler Immaterielle eiendeler Konsesjoner, patenter, lisenser o.l.

2,7

60 665

274 305

Varige driftsmidler Tomter, bygninger og annen fast eiendom Maskiner og anlegg Driftsløsøre, inventar, verktøy, kontorm.

2,7 2,7 2,7

19 969 077 890 044 5 273 040

19 917 913 1 117 725 5 835 105

5

1 955 185

1 148 085

28 148 011

28 293 133

1 965 554 395 257 4 311 972

1 555 289 539 133 3 711 846

6 672 782

5 806 268

34 820 794

34 099 401

Finansielle anleggsmidler Investeringer i aksjer og andeler Sum anleggsmidler Omløpsmidler Kundefordringer Andre fordringer Bankinnskudd, kontanter o.l.

8 3

Sum omløpsmidler SUM EIENDELER

Noter 2003 Regnskapsprinsipper Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk. Selskapet har videre fulgt relevante bestemmelser i Norsk Regnskaps Standard utarbeidet av Norsk Regnskaps Stiftelse. De regnskapsprinsipper som er gjengitt i regnskapslovens kap. 4 om grunnleggende prinsipper og god regnskapsskikk og kap. 5 om vurderingsregler er ikke gjengitt i denne innledende noten om regnskapsprinsipper dersom det ikke foreligger forhold ved regnskapsposten eller prinsippene og vurderings-

16

reglene som fordrer en presisering (valgadgang mv). Unntaksreglene i regnskapsloven for små foretak er anvendt der annet ikke er angitt spesielt. Presiseringer mht regnskapsprinsipper: Anleggsmidler Lineære avskrivninger over driftsmidlenes forventede økonomiske levetid er lagt til grunn ved beregning av avskrivningsbeløp. Fordringer Kundefordringer og andre fordringer

føres opp i balansen til pålydende etter fradrag for avsetning til påregnelig tap. Avsetning til påregnelig tap vurderes ut fra antatt tapsrisiko på den totale kundefordring. Andre fordringer er også gjenstand for en tilsvarende vurdering. Opptjente, ikke fakturerte inntekter er vurdert til omsetningsverdi inklusiv fortjeneste. Transaksjoner med nærstående parter Transaksjoner med nærstående parter er gjennomført til markedsmessige betingelser.

ÅRSBERETNING 2003


REGNSKAP 2003

Balanse pr. 31.12.2003 Note EGENKAPITAL OG GJELD Egenkapital Opptjent egenkapital Annen egenkapital Egenkapital husholdning Egenkapital næring Sum Annen egenkapital Sum opptjent egenkapital Sum egenkapital

31.12.2003

31.12.2002

7 550 236 1 628 520 9 178 756 9 178 756 9 178 756

5 206 648 1 200 271 6 406 919 6 406 919 6 406 919

9

430 000 430 000

430 000 430 000

4

20 528 000 20 528 000

22 291 000 22 291 000

1 738 890 440 867 2 504 280 4 684 037

2 321 015 389 179 2 261 288 4 971 482

34 820 793

34 099 401

6

Gjeld Avsetning for forpliktelser Andre avsetninger for forpliktelser Sum avsetning for forpliktelser Annen langsiktig gjeld Gjeld til kredittinstitusjoner Sum annen langsiktig gjeld Kortsiktig gjeld Leverandørgjeld Skyldig offentlige avgifter Annen kortsiktig gjeld Sum kortsiktig gjeld SUM EGENKAPITAL OG GJELD

Grønøra 31.12.2003/26.04.2004

Oddbjørn Bang Styrets leder

Jens Selnes Styremedlem

ÅRSBERETNING 2003

Johnny Kristensen Styrets nestleder

Oddvar Indergård Styremedlem

Gunnar Hynne Styremedlem

Asbjørn Kjelås Styremedlem

Ragnar Opøien Styremedlem (ansatt.rep)

Knut P. Aune Styremedlem

Trygve Berdal Daglig leder

17


REGNSKAP 2003

NOTE 1 - LØNNSKOSTNAD

Lønn

Gjennomsnittlig antall ansatte for 2003 er 17.

2003

2002

5.225.514

4.666.106

Arbeidsgiveravgift

749.734

751.743

Pensjonskostnader

606.403

725.210

71.587

89.489

6.653.238

6.232.548

Andre lønnsrelaterte ytelser Totalt

NOTE 2 - AVSKRIVNING PÅ VARIGE DRIFTSMIDLER

Det er utbetalt lønn og annen godtgjørelse til daglig leder med kr. 508.245. Det er utbetalt kr. 51.500 i honorar til styret og representantskapet i 2003. Honorar til revisor er kostnadsført med kr. 17.175,- som i sin helhet gjelder revisjon.

Immaterielle eiendeler

Tomter, bygninger og annen fast eiendom

Maskiner og anlegg

Driftsløsøre

Sum

Anskaffelsesverdi 01.01. Tilgang Avgang Anskaffelsesverdi 31.12.

1.965.015 0 0 1.965.015

23.616.804 1.093.314 0 24.710.118

3.962.668 0 0 3.962.668

11.913.354 766.672 378.720 12.301.306

41.457.841 1.859.986 378.720 42.939.107

Akkumulerte avskr. 01.01. Årets avskr. Akkumulerte avskr. 31.12.

1.690.710 213.640 1.904.350

3.698.891 1.042.150 4.741.041

2.844.943 227.681 3.072.624

6.078.249 1.105.291 7.028.265

14.312.793 2.588.761 16.746.280

60.665 20

19.969.077 5-7

890.044 10-20

5.273.041 10-33

26.192.827

Bokført verdi 31.12. Avskrivningssatser

Immaterielle eiendeler består av utgifter i forbindelse med ny renovasjonsordning og hytterenovasjons-ordning. Immaterielle eiendeler forventes å ha en økonomisk levetid på 5 år. Det forventes en fremtidig inntjening som motsvarer de samlede utgifter.

NOTE 3 - BANKINNSKUDD, KONTANTER O.L Bundne bankinnskudd utgjør pr 31.12. i år kr 250.870 og utgjorde pr 31.12. i fjor kr 262.133.

NOTE 4 - GJELD TIL KREDITTINSTITUSJONER Gjeldspost med forfall senere enn 5 år fra balansedagen utgjør pr 31.12. i år kr 1.213.000 og pr 31.12. i fjor kr 3.976.000.

NOTE 5 - INVESTERINGER I AKSJER OG ANDELER Firma Grønøra Gjenvinng AS Meldal Miljøanlegg AS Retura Sør-Trøndelag AS

18

Anskaff. tidspunkt

Kontorkommune

Stemme- og eierandel

2001 2001 2001

Orkdal Meldal Orkdal

50,0 % 34,0 % 51,5 %

Bokført verdi 255.198 343.534 520.354

Egenkap. 31.12.03

Resultat 2003

518.391 3.293.790 1.784.536

73.340 1.942.196 184.591

ÅRSBERETNING 2003


REGNSKAP 2003

FORTS. NOTE 5 - INVESTERINGER I AKSJER OG ANDELER Sum datterselskaper ogtilknyttede selskaper Rekom AS WEEE Recycling AS Sum aksjer og andeler

1.119.085 46.100 790.000 1.955.185

Egenkapital og resultat for Retura Sør-Trøndelag AS er basert på foreløpige regnskapstall pr. 31.12.03. Endelig årsregnskap er ikke avlagt og følgelig ikke revidert. Følgende interne transaksjoner mellom morselskap og datterselskap har funnet sted i regnskapsåret: Selskap: Transaksjon: Varesalg: Retura Sør-Trøndelag AS Salg fra mor- til datterselskap 3.709.288 Salg fra datter- til morselskap 568.736

NOTE 6 - EGENKAPITAL Egenkapital næringsrenovasj. 1.200.271 428.249 1.628.520

Sum egenkapital 6.406.919 2.771.837 9.178.756

Regnskap 2003 0 1.093.314 0 766.672 0

Budsjett 2002 0 1.400.000 0 1.000.000 0

Regnskap2003 0 2.801.053 0 501.917 0

Sum investeringer

1.859.986

2.400.000

3.302.970

Finansiering: Låneopptak Egenfinansiering

1.859.986

2.000.000 400.000

2.000.000 1.302.970

Egenkapital pr. 01.01. + tilført fra årets drift Egenkapital pr. 31.12.

Egenkapital husholdn.renovasj. 5.206.648 2.343.588 7.550.236

NOTE 7 - ANSKAFFELSE OG FINANSIERING AV VARIGE DRIFTMIDLER Anskaffelser Immaterielle eiendeler Tomter, bygninger og annen fast eiendom Maskiner og anlegg Driftsløsøre Aksjer

NOTE 8 - KUNDEFORDRINGER Kundefordringer

I år 1.457.207

I fjor 1.605.289

Opptjente, ikke fakturerte driftsinntekter Avsetning for fremtidig tap Sum

558.346 -50.000 1.965.554

0 -50.000 1.555.289

NOTE 9 - ANDRE AVSETNINGER FOR FORPLIKTELSER Avsetning til fremtidig investering ved Skaun Gjenbrukstorg som en følge av grunnavståelse til ny E39.

ÅRSBERETNING 2003

19


REVISJONSBERETNING

20

ÅRSBERETNING 2003


ØVRIGE AKTIVITETER

Øvrige aktiviteter Kontrakter HAMOS har inngått avtaler med entreprenører om innsamling, drift og behandling av enkelte avfallsfraksjoner: Ordning

Kontraktspart

Adresse

Avtaleperiode

Innsamling – Forbruksavfall

Idar Hoston Transport AS

Orkdal

2008

Innsamling – Spesialavfall

Veglo Miljøservice AS

Stjørdal

Løpende avtale årlig

Innsamling – Glass/metallemballasje

Veglo Miljøservice AS

Stjørdal

Løpende avtale årlig

Transport – Container

Retura Midt-norge AS

Trondheim

2008

Behandling – Forbrenning

Trondheim Energiverk

Trondheim

2005

Behandling – Papp/papir

Trondheim Renholdsverk

Trondheim

Løpende avtale årlig

Behandling – Metall

Normet AS

Orkdal

Løpende avtale årlig

Mottak – Gjenbrukstorg Snillfjord

Krokstadøra Autogrill AS

Snillfjord

2006

Mottak – Gjenbrukstorg Hemne

Svanem AS

Hemne

2006

Mottak – Gjenbrukstorg Rindal

Olav M. Løfald

Rindal

Løpende avtale årlig

Innsamling – Slam

Hoston Miljøservice AS

Orkdal

2007

Informasjonsarbeid HAMOS forsøker å drive en aktiv informasjon til våre kunder. Målsettingen er at HAMOS ved målsettet informasjon skal gjøre befolkningen delaktig i avfallsbehandlingen gjennom innkjøpsog forbruksmønster og ved kildesortering av avfall. Selskapets kundeavis – Grønt Blad – er omgjort til felles infoavis for HAMOS og Kystmiljø AS. To nummer ble utgitt av kundeavisa i 2003. I tillegg har selskapet informert gjennom egne brosjyrer/flygeblad og annonsering i lokalavisene og kommunenes infoblad. Selskapets tredje versjon internettside – www.hamos.no - kan utnyttes enda bedre i kommunikasjonen med abonnentene. Skolesamarbeid Barnehager og skoler er en viktig samarbeidspartner i det holdningsskapende arbeidet. HAMOS har i 2003 hatt

ÅRSBERETNING 2003

besøk av ca 250 personer som har deltatt på selskapets opplegg med omvisning og undervisning. De besøkende er i hovedsak skoleelever i aldersgruppen første klasse til og med videregående skole. HAMOS har engasjert seg og støtter miljøsertifiseringsordningen Grønt Flagg. Økt kunnskap gir mulighet til å ta miljøansvar både hjemme, i nærmiljøet og i samfunnet. HAMOS har deltatt i ”yrkesmessa” som ble arrangert av de videregående skolene i vårt nedslagsfelt. HAMOS har også

21


ØVRIGE AKTIVITETER

deltatt i et samarbeidet med stiftelsen Ungt Entreprenørskap ved evaluering av elevbedrifter i Sør-Trøndelag. Ungt Entreprenørskap har utviklet en rekke tilbud som strekker seg helt fra de første årene i grunnskolen, gjennom videregående skole, og videre inn i høgskole og universitet. Kompetansehevende tiltak HAMOS forsøker å legge forholdene til rette og stimulere til at medarbeiderne gjennomfører videreutdanning innenfor saks- og fagfelt som selskapet kan nyttiggjøre seg. I løpet av 2003 har flesteparten av medarbeiderne deltatt på ulike kurs og konferanser. Målsetting for 2004 er å få igangsatt lokalt opplæringstiltak i gjenvinningsfaget, slik at de av selskapets ansatte som ønsker det kan avlegge fagprøven som gjenvinningsoperatør. HAMOS – Totalleverandør Gjennom aktiv deltakelse og strategisk eierskap i datterselskap fremstår HAMOS som en totalleverandør av avfallstjenester i regionen: • Meldal Miljøanlegg AS Selskapet ble stiftet 22.01.01 hvor HAMOS og Meldal kommune hver har 34% av aksjene, mens VigorThams har 32%. Elling Kvernmo var frem til generalforsamlingen HAMOS sitt valgte styremedlem, han ble da erstattet av Johnny Kristensen. Selskapets formål er å bygge og drive sluttbehandlingsanlegg for restavfall og kompostering av organisk avfall og slam. Selskapet har etablert et moderne deponi ved Rundmyra i Meldal som ble tatt i bruk medio oktober 2001. Trondheim Renholdsverk

22

er foreløpig selskapets klart største kunde. HAMOS ivaretar etter avtale med selskapet den daglige driften. Regnskapsresultatet for 2003 viser et overskudd på kr 1.942.196,- etter skatt. • Grønøra Gjenvinning AS Selskapet ble stiftet 06.06.01. Eierskapet er likt delt mellom HAMOS og Idar Hoston Transport AS. Fra siste årsskifte overtok HAMOS alle aksjene i selskapet. Elling Kvernmo fortsetter som styremedlem i selskapet, mens Trygve Berdal overtar som styreleder. Selskapets formål er å bygge og drive et sorteringsanlegg for næringsavfall. Selskapet har bygd egen sorteringshall på Grønøra som ble tatt i bruk den 01.09.01. Eierne er de største kundene til dette felles sorteringsanlegget.

Retura Sør-Trøndelag AS er tilsluttet et landsdekkende kjedesamarbeid gjennom eierskapet i Retura AS. Foreløpig regnskapstall viser et overskudd på i størrelsesorden 100.000,kroner etter skatt. Kystmiljø AS Selskapet er et interkommunalt renovasjonsselskap for kommunene Hitra og Frøya. Fra 01.03.02 ble det innledet et treårig driftsteknisk samarbeid med HAMOS, som også innbefatter daglig ledelse av selskapet. Intensjonen med samarbeidet er at selskapene arbeider for en full integrasjon av virksomhetene. Regnskapsresultatet for 2003 viser et overskudd på kr 624.418,-.

Regnskapsresultatet for 2003 viser et overskudd på kr 73.340,-. • Retura Sør-Trøndelag AS Selskapet ble stiftet den 19.11.01 av HAMOS, Fosen Renovasjon og Kystmiljø AS. Ved etableringen har HAMOS 51,5% av aksjene, Fosen Renovasjon 34,2% og Kystmiljø AS 14,3%. Selskapet er nå i drøftinger om å ta inn nye strategiske eiere. Trygve Berdal er styreleder i selskapet. Selskapets formål er å tilby miljøriktige avfallsløsninger til næringslivet i hele regionen. Selskapet ble operativt fra årsskiftet og skal betjene alle de tidligere næringskundene i eierselskapene.

ÅRSBERETNING 2003


VEDLEGG

VEDLEGG: 1 Representantskap, styre og klageorgan i HAMOS 2003 STYRENDE ORGAN Representantskap 2000- 2003 (15 stk): Kommune: Hemne Leder Agdenes Meldal Orkdal

Snillfjord Skaun

Nestleder

Rindal

Representant: Karl Erik Kaald Gunnar N. Hynne Hans B.Meland Jan Inge Holm Ivar Syrstad Kari Stavne Reitan Knut Reidar Karlsen Torstein Larsen Oddbjørn Bang Ole Oddvar Monsen Anders J. Krogstad John P. Husby Torolf Engen Mons Løvseth Ola T. Heggem

Varareprensentant: Eldbjørg Skinderhaug Erik Snekvik Halvor Sandstad Per Arne Furseth Gretha Loe Øystein Fagerli Kari Ustad Rolf Gundersen Live Irene Tuseth Ragnar Johansen Anne Kristine B. Selnes Jan Stenkløv Kari W. Berg Oddbjørn Stjern Baard Gåsvand

Representantskap 2004- 2007 (7 stk): Kommune: Hemne Agdenes

Andel: 15 %

Representant: Jorulf Gumdal

6%

Hans Bernhard Meland

Meldal

13 %

Tove Sølberg - nestleder

Orkdal

35 %

Gunnar H. Lysholm

Snillfjord

4%

Lars Erik Berg

Skaun

20 %

Jon P. Husby

Rindal

7%

Ola T. Heggem - leder

Styre 2000 – 2003 (7+1 stk): Hemne Per Dalum Agdenes Oddvar Indergård Meldal Nestleder Johnny Kristensen Orkdal Leder Elling Kvernmo Snillfjord Egil Volden Skaun Asbjørn Leraand Rindal Asbjørn Kjelås Ansattes rep. Ragnar Opøien

ÅRSBERETNING 2003

Vararep. i rekkefølge 1. Svein Waade 2. Erik Barhals 1. Halvor Sandstad 2. Line H. W. Ølstøren 1. Ola Bjørkøy 2. Rolf Løvseth 1. Torstein Larsen 2. Øystein Fagerli 1. Toril Snildal 2. Marit Anne Vuttudal Moe 1. Hilde Jørgensen 2. Jan Stenkløv 1. Hanne Tove Nerbu Baalsrud 2. Arnfinn Eriksen

Anton Aae Bodil R. Ysland Randi Fossmo Asbjørn Knudsen Sigvald Husby Solveig Blækkan Mari Romundstad John Helge Knudsen

Styre 2004 – 2005 (7+1 stk): Medlemmer: Hemne Agdenes Meldal Orkdal Snillfjord Skaun Rindal Ansattes rep.

Gunnar Hynne

Nestleder Leder

Oddvar Indergård Johnny Kristensen Oddbjørn Bang Jens Selnes Knut P. Aune Asbjørn Kjelås Ragnar Opøien

Varamedlemmer i rekkefølge: 1. Oddlaug Børseth Brekken 2. Berit Solem 3. Ola Krokstad

John Helge Knudsen (pers. varam.)

Klageorgan 2004 - 2007 (3 stk): Medlemmer: Børge Tingstad Bernt Olaf Aune

Varamedlemmer i rekkefølge: 1. Magnar Dalsegg 2. Geir Rostad

Kari Stene

3. Svein Olav Jønland

VEDLEGG: 2 Ansatte i HAMOS, 31.12.03 Ansatt:

Ansettelses dato:

Stilling:

Administrasjon (7stk): Trygve Berdal Per Jostein Blokkum Ann Jorun Gangås John Helge Knudsen

01.10.1995 01.01.1996 01.01.2002 01.01.1996

Gunnar Slupphaug Eli Haugen Grete Lill Aakerholm

01.04.1997 01.05.1999 01.05.2001

Daglig leder Kontorleder Sekretær Markedskonsulent Driftsleder Sekretær Sekretær

Driftsavdeling: (10 stk): Tor Egil Pressberg 01.01.1996 John Gunnar Grø 01.01.1996 Ole Druglitrø 01.01.1996 John Henry Hammer 01.04.2002 Kjell Nyhus 01.01.1996 Ragnar Martin Opøien 14.02.1997 Morten Flaugli Rolf Wilhelmsen Dzemal Lidze Kolbjørn Kjøren

01.08.1997 01.04.1998 01.01.1999 01.02.2000

Renovatør Renovatør Driftsoperatør Driftsansvarlig Sjåfør Logistikk/ kvalitetsansv. Renovatør Renovatør Driftsoperatør Driftsoperatør

Merknad:

Fra 01.01.98 90% stilling 60%/40% drift

90% stilling 60% stilling

Til 01.10.2003

Fra 01.09.02

23


INNHOLD Dobbel J reklamebyrå / Foto: Tore Wuttudal

INNKJØP SORTERING FRAKT

FORBRENNING NY ENERGI

FRA ET KJØKKENBORD I ORKDAL TIL EI KRAN PÅ TILLER Energien fra forbrenning av restavfall havner til slutt som varmvann i kraner og radiatorer i Trondheim. Fjernvarme dekker inntil 400 millioner kWh (25%) av oppvarmingen i Trondheim. Halvparten av dette kommer fra avfallsforbrenning.

Grønnøra - 7300 Orkanger Tlf: 72 48 37 00 - Faks: 72 48 37 01 Grønt nummer: 800 41 888 E-post: firmapost@hamos.no Internett: www.hamos.no

ÅRSBERETNING 2003

/aarsrapp03  
/aarsrapp03  

http://www.hamos.no/ja/images/Aarsmeldinger/aarsrapp03.pdf

Advertisement