Page 1

ÅRSBERETNING

2008

Forvaltning IKS


KRETSLØPET KILDESORTERING FRAKT GJENVINNING NY BRUK

For lang, for trang, for… Men kåpa er hel og fin og fortjener en ny sjanse.

2

ÅRSBERETNING 2008


INNHOLD

3 4 5 6 7

12 14 17 18 19

Fakta om HAMOS Forord Organisering av selskapet Plan- og styringssystem Styrets årsberetning

Avfallsmengder og gjenvinning Regnskap Revisjonsberetning Løpende avtaler Vedlegg

Forside: Professor Olav Gjærevoll foreslo en egen «kommuneblomst» for alle kommuner i Trøndelag, og mange kommuner har tatt i bruk sine blomster i sin profilering. For Rennebu fant Gjærevoll at hengebjørk (lavlandsbjørk) var et naturlig valg. Kilde: www.rennebu.kommune.no

HAMOS Forvaltning IKS 2008 var selskapets 13. driftsår. Renovasjonsselskapet ble stiftet den 6. november 1995 av de fem opprinnelige kommunene; Hemne, Agdenes, Meldal, Orkdal og Snillfjord. Forbokstaven til disse kommunene ga også opphavet til selskapets navn.

Befolkning: Hemne kommune Agdenes kommune Meldal kommune Orkdal kommune Snillfjord kommune Skaun kommune Rindal kommune Hitra kommune Frøya kommune Rennebu kommune SUM

Selskapet overtok driftsansvaret for renovasjonsordningen i eierkommunene fra 1996. Helt siden oppstarten har selskapet vært godt forankret blant innbyggerne og i eierkommunene.

FOLKETALL

ANTALL ABONNENTER

31.12.2008

Endring siste år

Husholdning

4.225 1.732 3.899 11.160 988 6.437 2.041 4.145 4.215 2.621 41.463

- 9 - 26 + 28 + 142 - 34 + 111 - 4 + 13 + 71 + 27 + 319

1754 720 1756 4723 418 2505 826 1790 1712 1097 17301

Fritid 867 825 0 0 1112 0 0 1790 1001 1943 7538

HAMOS betjener nå ti kommuner som til sammen dekker et område på 5.434 km2.

Nøkkeltall:

1996

2005

2006

2007

2008

Omsetning (i mill. kr) Investeringer (i mill. kr) Resultat (i mill.kr) Langsiktig gjeld (i mill kr) Egenkapital (i mill kr) Egenkapitalandelen Avfallsmengder (i 1000 tonn) Materialgjenvinningsgrad Total gjenvinningsgrad Gjennomsnittlig gebyr i kr/ab. Antall fast ansatte

10,7 7,1 1,6 7,0 1,1 9% 5,3 25% 39% 1.044 9

42,4 5,8 1,3 22,3 12,3 30% 16,4 46% 92% 1.695 8

49,0 3,6 4,5 17,4 20,3 42% 24,7 44% 94% 1.710 8

53,3 16,9 3,4 20,5 23,4 41% 25,9 45% 97% 1.710 9

61,9 6,7 1,0 32,5 21,2 30% 26,8 45% 98% 1.710 9

Renovasjonsselskapet HAMOS ble i 2004 omdannet etter ny lov om interkommunaleselskaper og fikk da navnet HAMOS Forvaltning IKS. Selskapets operative drift ble samtidig skilt ut i eget datterselskap. Rennebu kommune ble med virkning fra 01.01.08 opptatt som ny eierkommune. HAMOS er en miljøbedrift for innbyggerne i de ti eierkommunene Hemne, Agdenes, Meldal, Orkdal, Snillfjord, Skaun, Rindal, Hitra, Frøya og Rennebu. Selskapets virksomhet er å ivareta: • Eierkommunenes lovpålagte oppgaver innenfor avfallssektoren • Husholdningene skal sikres en miljømessig god avfallsløsning • Tjenestene skal produseres til lavest mulig kostnad for den enkelte og samfunnet for øvrig • Andre beslektede tjenester skal leveres etter oppdrag fra eierne og kunder

ÅRSBERETNING 2008

3


Forord

Høyt kundefokus Først vil jeg benytte anledningen til å ønske Rennebu kommune velkommen som ny eierkommune. Vi har på kort tid fått i stand et godt og fruktbart samarbeid med kommunens administrasjon og innbyggere. HAMOS har lagt nok et godt og aktivt år bak seg. Vi leverer tjenester i samsvar med målsettingene for selskapet. Vi har også i 2008 tilfredsstilt alle krav i henhold til konsesjoner og forskrifter, og nådd våre økonomiske mål. Våre fokus har de siste årene vært kundeservice, økonomi og miljø. For å vurdere effekten av dette målretta arbeidet, har selskapet i 2008 deltatt i en nasjonal Benchmarking i regi av bransjeforeningen Avfall Norge. I brukerundersøkelsen som samtidig ble gjennomført, svarer innbyggerne – våre kunder – at de er meget tilfreds med vår renovasjonsordning. Faktisk så scorer HAMOS blant de aller

4

ÅRSBERETNING 2008

beste i landet, både på effektivitet og kundetilfredshet. HAMOS har et høyt kundefokus og arbeider hele tiden med tiltak for å øke kundetilfredsheten og forbedre tilbudet til våre kunder. Ekstra gledelig er det at kundene er mest tilfreds med renovatøren sitt arbeid ved henting av avfallet. Renovatørene er i de fleste tilfeller vårt bindeledd med kundene og bidrar sterkt til å forme vårt renommé og omdømme. Selskapet skal være deltakerkommunenes kompetansesenter, og på vegne av deres innbyggere sørge for en økonomisk og miljømessig optimal handtering av avfallet. For å sikre fortsatt framgang blir det viktig at vi tar vare på vår kjernekompetanse og leverer det kundene forventer. Jeg vil takke eierne, styret og alle ansatte for samarbeidet og den arbeidsinnsatsen som alle har utvist i 2008.

Trygve Berdal Daglig leder


Organisering

Organisering av HAMOS Forvaltning IKS Hemne Agdenes Meldal

Eierkommunene Orkdal Rindal Snillfjord Hitra Skaun Frøya

Rennebu

Kontaktutvalg Med driftsledere teknisk/miljø

Representantskap 10 medlemmer. Leder: John Ole Aspli Klageorgan 10 medlemmer Styret 10 + 1 medlemmer. Leder: Oddbjørn Bang

Felles stabsfunksjoner Kontorleder Per Jostein Blokkum Regnskapsleder Mona Garberg

Administrasjon Daglig leder: Trygve Berdal

NK/Driftsleder Torbjørn Evjen

Representantskapet Kommunene utøver sitt eierskap i selskapet gjennom representantskapet. Selskapets øverste organ og velges for en periode på 4 år, i samsvar med den kommunale valgperioden. Kommunestyrene i eierkommunene utpeker medlemmene til representantskapet, som så velger styret.

Styret Styret velges av representantskapet og har bestått av ett medlem fra hver av eierkommunene, med tre varamedlemmer i rekkefølge. Første varamedlem innkalles fast til alle styremøter. Ett styremedlem velges av og blant de ansatte, denne med personlige varamedlem.

klageorganet. Det ble ikke holdt møter i 2008, da det ikke var noen klagesaker til behandling.

Medlemmer i representantskapet har stemmerett etter antall innbyggere i eierkommunen.

For å sikre kontinuitet i styret velges disse for 4 år ad gangen, men slik at halvparten av styret er på valg våren 2010. Lovens krav til kjønnsfordeling i styret er oppfylt.

Eierandel fra 1.1.2008: Hemne .......................................10 % Agdenes........................................4 % Meldal ........................................10 % Orkdal........................................27 % Snillfjord .................................... 3 % Skaun .........................................15 % Rindal......................................... 5 % Hitra...........................................10 % Frøya ..........................................10 % Rennebu ..................................... 6 % Representantskapet hadde i 2008 to møter og behandlet 13 saker.

Styret hadde i 2008 åtte møter og behandlet 46 saker. Ett av møtene var styrets årlige strategisamling. Klageorganet HAMOS Forvaltning IKS er delegert begrenset forvaltningsmyndighet fra eierkommunene, og derfor har selskapet også opprettet eget klageorgan for ta endelig avgjørelser i klagesaker.

Kontaktutvalget Dette er et administrativt arbeidsutvalg, som ikke er hjemlet i selskapets vedtekter. Brukes som et administrativt kontaktforum for å drøfte aktuelle spørsmål mellom selskapet og eierkommunene. Det har vært holdt tre møter i kontaktutvalget i 2008, hovedfokus på revidering av felles renovasjonsforskrift. Administrativ organisering Selskapets administrative organisering har vært uendret i de siste årene og ivaretas av daglig leder, med driftsleder som stedfortreder. Kontorleder og økonomileder inngår også i selskapets ledergruppe. Opplistingen av selskapets valgte medlemmer i styrende organ, fremgår av vedlegg nr. 1. Alle ansatte i morselskapet ved utgangen av meldingsåret, følger på vedlegg nr. 2.

I henhold til selskapsavtale er alle kommunene representert med ett medlem i

ÅRSBERETNING 2008

5


Styringssystem

Plan- og styringssystem Årsmeldingen er styrets rapport til representantskapet, eierne og offentlige myndigheter, om oppnådde resultater i løpet av siste år. Årsrapporten inngår som en viktig del selskapets løpende plan- og styringssystem:

Overordnet plan og lovverk: • Rammebetingelser • Dagens ordning • Strategi, Mål

Økonomiplan: • Handlingsplan • Investeringsplan • Driftsrammer

Årsbudsjett: • Ressursfordeling Årsrapport: • Regnskap • Årsmelding

Selskap som inngår i HAMOS Konsern HAMOS Forvaltning IKS sin samlede virksomhet har vokst og blitt så stor at selskapet plikter å avlegge eget konsernregnskap, som også omfatter alle datterselskaper hvor morselskapet direkte eller indirekte eier mer enn 50 prosent.

Retura HK eies 50 % av HAMOS Forvaltning IKS og 50 % av det heleide datterselskapet Kystmiljø AS. Selskapet ble stiftet 06.06.01, men ble på generalforsamlingen den 15.12.04 omdannet til et felles driftsselskap for HAMOS og Kystmiljø. Ettersom kommunene Hitra og Frøya nå er medeier i HAMOS er selskapet nå et driftsselskap for morselskapet. Selskapet har i hovedsak driftskontrakter på innsamling av avfall og drift av gjenbrukstorg. I tillegg driver selskapet eget gjenvinningsanlegg for næringsavfall. Retura HK vant høsten 2007 anbudskonkurransen på innsamling av husholdnings- og næringsavfallet i fire kommuner på Fosen. Selskapet overtok i 2008 samtlige aksjer i avfallsselskapet Hoston Transport AS og

6

ÅRSBERETNING 2008

fusjonerte virksomheten inn i selskapet fra 12.12.08. Selskapets omsetning var i 2008 på 36,4 mill. kroner, mens årets resultat ble 0,7 mill kroner etter skatt. Styret har 4 medlemmer, hvorav ett medlem er valgt av og blant de ansatte. Trygve Berdal er styrets leder.

Retura Sør-Trøndelag ble stiftet den 19.11.01 av samarbeidende avfallsselskap i regionen. Etter ekstraordinær generalforsamling den 15.12.08 ble selskapet et heleid datterselskap av HAMOS Forvaltning IKS, da Fosen Renovasjon IKS og ENVINA IKS valgte å selge sine aksjer i selskapet. Selskapets virksomhet er fortsatt å tilby miljøriktige avfallsløsninger til næringslivet i de 16 kommunene som selskapet har franchiseavtale med kjedeselskapet Retura Norge AS. Selskapets omsetning var i 2008 på 37,7 mill. kroner, mens årets resultat ble 1,5 mill kroner etter skatt. Styret har nå

3 medlemmer som foruten styreleder, består av én ekstern representant og én utpekt fra Fosen renovasjon. Trygve Berdal er styrets leder.

Selskapet ble stiftet 1994 som et interkommunalt renovasjonsselskap for kommunene Hitra og Frøya. Fra 09.01.06 overtok HAMOS Forvaltning IKS samtlige aksjer i selskapet, samtidig som kommunene Hitra og Frøya ble fullverdige medlemmer i HAMOS. Selskapets tidligere oppgaver ivaretas nå av HAMOS. Aktiviteten i selskapet er nå svært begrenset og består i utleie av anlegg og driftsmidler tilknyttet til den lovpålagte renovasjonsordningen i de to tidligere eierkommunene. Selskapets omsetning var i 2008 på 0,4 mill. kroner, mens årets resultat ble 0,3 mill kroner. Styret har nå 3 medlemmer som foruten styreleder, er de samme to styremedlemmene som sitter i morselskapets styre fra kommunene Hitra og Frøya. Trygve Berdal er styrets leder.


Styrets årsberetning

Betalingspartner AS ble stiftet den 29.01.08 for å drive innfordring av legalpantekrav. Selskapet har bevilling fra Kredittilsynet for å drive inkassovirksomhet. Selskapets omsetning var i 2008 på 0,7 mill. kroner, mens årets resultat ble 0,2 mill kroner etter skatt. Styret har 3 medlemmer som foruten styreleder, består av én ekstern representant og daglig leder i morselskapet. I tillegg møter vararepresentanten fast i alle styremøter. Per Jostein Blokkum er styrets leder.

Meldal miljøanlegg AS ble stiftet 22.01.01 hvor HAMOS og Meldal kommune hver har 34% av aksjene, mens Trondheim Renholdsverk AS i dag eier de resterende 32 %. Selskapets formål er å bygge og drive sluttbehandlingsanlegg for restavfall og kompostering av organisk avfall og slam. Selskapet har etablert et moderne deponi og komposteringsanlegg ved Rundmyra i Meldal.

HAMOS er ansvarlig for den daglige driften ved miljøanlegget. Selskapets omsetning var i 2008 på 5,9 mill. kroner, mens årets resultat ble 1,5 mill kroner etter skatt. Styret har 3 medlemmer, én fra hver av aksjonærene. Johnny Kristensen er HAMOS sitt valgte styremedlem, mens Morten Rødningen er styrets leder.

Meldal miljøanlegg er samlokalisert ved HAMOS sitt gjenbrukstorg.

Styrets årsberetning Årsmeldinga er styrets årlige rapport til eierne, som er kommunene ved representantskapet. Bedriften HAMOS Forvaltning IKS er et interkommunalt renovasjonsselskap, som nå eies av de ti kommunene Hemne, Agdenes, Meldal, Orkdal, Snillfjord, Skaun, Rindal, Hitra, Frøya og Rennebu. Selskapet ble med virkning fra 12.02.04 organisert som IKS, etter lov om interkommunale selskapet. Selskapets har kontoradresse i Orkdal, men driver virksomhet og har anlegg i alle eierkommunene. Selskapets formål er å anlegge, eie og drive nødvendige anlegg for handtering av avfall og slam i de deltakende kommunene. I tillegg kan selskapet påta seg andre oppgaver og gå inn med eierandel i andre foretak, når dette fremmer selskapets interesse. Selskapet har helt siden etableringen ikke hatt erverv som formål, og det har således heller aldri vært utbetalt utbytte til eierkommunene.

Driftsaktivitet HAMOS Forvaltning IKS ivaretar eierkommunenes lovpålagte oppgaver knyttet til husholdnings- og fritidsrenovasjon, og for noen også innsamling og behandling av septikslam. Den konkurranseutsatte næringsrenovasjonen og annen skattepliktig virksomhet utøves gjennom eierskap i egne aksjeselskap. Rennebu kommune ble fra 01.01.08 likeverdig medeier i HAMOS, med innføring av tilsvarende renovasjonsordning som allerede er godt innarbeidet i de øvrige kommunene. Renovasjonsordningen er en kombinasjon av et hente- og bringesystem på tre nivå: • Kildesorteringen er et hentesystem for tre fraksjoner; restavfall, papirfiber og plastemballasje. • Returpunktene er et fungerende bringesystem for glass- og metallemballasje og brukte klær. • Miljøstasjon og gjenbrukstorgene er etablert for å ta imot alle typer avfall fra både husholdningene og næringslivet

i våre eierkommuner. De aller fleste avfallsfraksjoner kan leveres gratis, unntatt usortert restavfall og trevirke hvor selskapet må foreta ettersortering. For kommunene Hitra og Frøya er det etablert en ordning med mobilt torg – Gjenbrukstorget Rulle. Dette er en midlertidig ordning i påvente av etablering av permanente gjenbrukstorg i disse kommunene. Selskapet har arbeidet aktivt opp de to kommunene for å få klargjort tomter til nye gjenbrukstorg også her. De totale avfallsmengdene økte i 2008 med 3,8 % til totalt 26.858 tonn. Det skilles mellom innsamlet avfall på fra husholdningene og næringslivet. Avfallsmengdene øker også som en følge av at Rennebu kommune nå inngår i statistikken. HAMOS Forvaltning IKS er et nonprofittselskap med mål å finne en optimal balanse mellom høy miljømessig kvalitet, og lavest mulig kostnad for selskapets abonnenter. Bortimot halvparten av selskapets abonnenter har valgt individuelt tilpasset service, og på denne måten fått redusert sitt avfallsgebyr. ÅRSBERETNING 2008

7


Styrets årsberetning

KRETSLØPET KILDESORTERING FRAKT GJENVINNING NY BRUK

8

ÅRSBERETNING 2008

Styrets årsberetning

Griper sjansen Fretex er en av organisasjonene som gir både klær og mennesker en ny start.


Styrets årsberetning

Resultat og utvikling HAMOS Forvaltning IKS har i hovedsak inntekter fra innsamling av husholdningsavfall og septikslam, samt omsetning av foredlede avfallsfraksjoner. Denne virksomheten er basert på langsiktige avtaler, og er ikke tidsbegrenset. Inntektene er regulert gjennom særlovgivning og forskrifter (Lov om vann og kloakkavgifter) og (Lov om forurensning) og skal være til selvkost etter (Retningslinjer for beregning av selvkost for kommunale betalingstjenester). HAMOS Forvaltning IKS har i 2008 hatt en omsetning på 61,9 mill. kroner og et regnskapsmessig overskudd på knapt 1,0 mill. kroner. Tilsvarende tall for 2007 var 53,3 mill. kroner med 3,2 mill. kroner i overskudd. Resultatnedgangen skyldes at renovasjonsgebyret har vært holdt uendret de siste fire årene. Årsresultatet overføres til egenkapitalavsetning i egne selvkostfond og for annen aktivitet. Egenkapitalen utgjør nå 29,8 % av de totale eiendelene. Selskapets likviditetssituasjon er tilfredsstillende. Konsernet har hatt en omsetning på 92,0 mill. kroner, og et overskudd på 4,0 mill. kroner. Egenkapitalprosenten i konsernet er på 31,3 % og likviditeten er god. Siden prisene til eierkommunene er basert på selvkost vil risikoen knyttet til framtidige resultater i HAMOS Forvaltning IKS være liten. Kjøp og salg av tjenester mellom selskapene i konsernet er regulert i egne avtaler. Det framlagte resultatregnskap og balanse med tilhørende noter, gir etter styrets oppfatning et godt uttrykk for resultatet i

2008, og den økonomiske stillingen ved årsskiftet. Det er ikke inntruffet forhold etter regnskapsårets utgang, som ikke er tatt hensyn til i årsoppgjøret, og som kan ha betydning for selskapets resultat og stilling. Forutsetninger om fortsatt drift er til stede og dette er lagt til grunn i regnskapet. Finansiell risiko Selskapets er til en viss grad eksponert mot endringer i rentenivået. Fra å ha halvparten av låneporteføljen på fast rente, har det de senere år vært en bevist strategi å få lånemassen over på flytende rente. Selskapet har vedtatt et eget økonomireglement, som setter rammer for forvaltning av kapital.

HAMOS Forvaltning IKS har en uavklart skattetvist. Skatteetaten har helt tilbake til ligningsåret 2006 ilagt skatt på selskapets resultat. Selskapet har klaget på dette da selskapets virksomhet ikke har erverv som formål og i all hovedsak er utøvelse av lovpålagte tjenester for eierkommunene. De kommersielle aktiviteter er skilt ut i egne aksjeselskaper, som betaler ordinær selskapsskatt. Regnskapsmessig er skattekravet ballanseført som en fordring. Forsknings- og utviklingsaktiviteter Verken morselskapet eller konsernet driver egen forskning eller utvikling etter den regnskapsmessige definisjon.

Utviklingen i selvkostgraden har vært slik: 2005

2006

2007

2008

Selvkost pr. år

101 %

103 %

97 %

93 %

Akkumulert selvkost

128 %

138 %

133 %

114 %

Finansiell risiko Gjennom IKS-loven er eierkommunene solidarisk ansvarlig for selskapets gjeldsforpliktelser, innenfor en vedtatt låneramme på 50 mill. kroner, i forhold til antall innbyggere i kommunene. Pr. 31.12.2008 var kommunenes garantiansvar fordelt slik: Hemne kommune

10 %

kr 3.248.800,-

4%

kr 1.299.520,-

Meldal kommune

10 %

kr 3.248.800,-

Orkdal kommune

27 %

kr 8.771.760,-

3%

kr 974.640,-

15 %

kr 4.873.200,-

Rindal kommune

5%

kr 1.624.400,-

Hitra kommune

10 %

kr 3.248.800,-

Frøya kommune

10 %

kr 3.248.800,-

6%

kr 1.949.280,-

100 %

kr 32.488.000,-

Agdenes kommune

Snillfjord kommune Skaun kommune

Rennebu kommune Total lånegjeld:

ÅRSBERETNING 2008

9


Styrets årsberetning

Selskapet har deltatt aktivt i utviklingen av et GPS-basert kvalitets- og avvikssystem, som skal sikre og gi sanntids informasjon om renovasjonsinnsamlingen. Renovasjonsbil navigeres gjennom kjøreruta og rapporterer utførte tømminger og eventuelle avvik fortløpende. Ytre miljø HAMOS Forvaltning IKS er sertifisert etter miljø- og kvalitetstandardene NS-EN ISO 14001:2004 og NS-EN ISO 9001:2000. Styret mener at selskapets miljø- og kvalitetssystem, sammen med internkontrollsystem for helse, miljø og sikkerhet ivaretar vårt miljømessige ansvar på en god måte. Selskapets er en miljøbedrift med ansvar for å ivareta det ytre miljø innenfor avfallssektoren, og er således en betydelig bidragsyter for opprettholdelse av et godt ytre miljø. Virksomhet er underlagt lovverk og konsesjonsvilkår som selskapet opererer innenfor. Det er i 2008 ikke rapportert om hendelser i driften som har hatt negative konsekvenser for miljøet.

Arbeidsmiljø og vernearbeid HAMOS er tilsluttet HMS-Tjenesten i Orkladal. Alle avvik ved bedriften blir skriftlig rapportert etter innførte rutiner og prosedyrer. Det er også i år gjennomført vernerunder ved alle arbeidsplasser. Tiltak som har betydning for arbeidsmiljøet blir iverksatt fortløpende. Selskapet er opptatt av å legge til rette for et godt arbeidsmiljø. Styret og daglig leder mener at arbeidsmiljøet i konsernets selskaper er betryggende. Personale Ved utgangen av 2008 har bedriften 9 fast ansatte, totalt 8,8 årsverk. Selskapet er godkjent som lærlingbedrift og har kontrakt om utdanning av én lærling hvert andre år. Selskapet har vedtatt seniorpolitiske retningslinjer og inngått avtale med én arbeidstaker om redusert arbeidstid med full lønnskompensasjon, mot å stå i stillingen lengre. HAMOS er medlem av Kommunal Landspensjonskasse.

Sykefravær

2006

2007

2008

HAMOS Forvaltning IKS

1,1%

1,7%

2,9%

Retura HK AS

4,5%

5,1%

6,1%

Retura Sør-Trøndelag AS

0,0%

0,0%

0,0%

Betalingspartner AS Ulykker som medfører fravær: HAMOS Forvaltning IKS Retura HK AS Retura Sør-Trøndelag AS Betalingspartner AS

10

ÅRSBERETNING 2008

0,0% 2006

2007

2008

0

0

0

2 stk/ 23 dager

1 stk/ 1dag

5 stk/ 189 dager

0

0

0 0

Likestilling HAMOS Forvaltning IKS har ved utgangen av 2008 9 ansatte og 2 lærlinger. Av disse er 7 kvinner og 4 menn. I selskapets styre er IKS-lovens krav til kjønnsfordeling oppfylt. Konsernets totale kvinneandel er 25,0%. Kvinneandelen i konsernet på ledernivå er 37,5%. Selskapet personalpolitikk ansees å være kjønnsnøytral. Etter styrets oppfatning er likestillingsspørsmålet tilfredsstillende ivaretatt. Framtidsvurderinger og fortsatt drift Etter styrets vurdering gir det framlagte resultatregnskapet og balanse med noter et riktig bilde av virksomhetens resultat for 2008, og økonomiske stilling ved årsskiftet. Det er ikke inntrådt forhold etter regnskapsårets slutt som er av betydning for bedømmelsen av regnskapet. HAMOS har gjennom strategiske oppkjøp befestet sin stilling som totalleverandør av effektive og miljøriktige avfallstjenester. Etter styrets mening er selskapets godt posisjonert for fortsatt å delta aktivt i de strukturendringer som skjer i bransjen, og sikre vekst og utvikling i regionen. Styret bekrefter at forutsetningene for fortsatt drift av selskapet er til stede ved avleggelsen av årsregnskapet. Selskapet har deltatt i Avfall Norge sin nasjonale Benchmarking, for å måle hvor effektivt innsamling og behandling av husholdningsavfallet drives, sammenlignet med tilsvarende selskap med samme servicegrad. Styret uttrykker tilfredshet med resultatene og vil takke selskapets og konsernets ansatte for innsatsen i 2008.


Styret. F.v.: Åse Torevik, Oddbjørn Bang, Trygve Berdal, Ingrid Skarstein, Oddlaug B. Brekken, Knud P. Aune, Eli Haugen, Tora Husan, Liv K. Vaagen, Oddvar Lian, Asbjørn Kjelås, Oddvar Indergård.

Grønøra 31.12.2008/23.03.2009

Oddbjørn Bang Styrets leder

Knud P. Aune Styrets nestleder

Åse Torevik Styremedlem

Ingrid Skarstein Styremedlem

Asbjørn Kjelås Styremedlem

Marit Wisløff Norborg Styremedlem

Oddver Lian Styremedlem

Tora Husan Styremedlem

Eli Haugen Styremedlem (ansatt.rep)

Oddvar Indergård Styremedlem

Liv K. Vaagen Styremedlem

Trygve Berdal Daglig leder

ÅRSBERETNING 2008

11


Avfallsmengder

Avfallsmengder og gjenvinning

31.12.2008

HAMOS Forvaltning IKS Fraksjon:

Leveringssted:

Husholdningsavfall

Heimdal varmesentral

Næringsavfall

Heimdal varmesentral

Sum energiutnyttelse Deponi

Meldal Miljøanlegg

Eternitt (deponi)

Meldal Miljøanlegg

Sum deponi

Mengder (tonn):

Endring i %

1996

2006

2007

2008

2007/2008

2 960

4 766

5 604

7 480

33

3 912

5 912

7 031

19

2 960

8 678

11 522

14 511

26

1 000

4 925

3 191

380

-88

12

121

69

108

56

1 012

5 046

3 260

488

-85

53

212

220

239

9

118

19

171

781

0 Farlig avfall

Veglo Miljøservice

Impr. Trevirke

Energi Solør

Risikoavfall

Tafjord Kraft

PCB-ruter

PCB-sanering

Sum destruksjon Papir

Gjenvinning Norske Skog

Kontorpapir

Gjenvinning via REKOM

Papp

Peterson, Trondheim

0

9

16

18

16

11

7

13

80

53

350

262

441

68

257

2 642

2 912

2 979

2

187

85

66

-23

132

449

543

672

24

Drikkekartong

Norsk Returkartong, Hurum

7

46

47

47

1

Glass

Norsk Glassgjenvinning

81

475

490

596

22

Vindusglass

Glava

0

0

0

21

-

Metall

Veolia miljø, Orkanger

114

1 688

1 505

1 894

26

Tekstiler

Fretex, Trondheim

30

102

94

94

0

155

Landbruksplast

Folldal Gjenvinning

269

235

429

83

EPS

Retura IR

2

1

1

-20

Dekk

RagnSells

9

6

19

216

Kuldemøbler

Weee Recycling AS

16

108

100

88

-12

Hvitevarer/El-retur

Weee Recycling AS

17

504

273

363

33

E/E-Renas

Renas AS

Sum gjenvinning Hageavfall

Meldal M.anlegg - kompost

Rene masser

Eget deponi og dekkmasser

Sum jord og stein Sum avfallsmengder

12

ÅRSBERETNING 2008

0

182

220

173

-21

961

8 890

9 163

9 863

8

300

651

926

1 217

31

1 104

741

329

-56

300

1 755

1 667

1 546

-7

5 286

24 718

25 873

26 848

3,8


Regnskap

KRETSLØPET

Kyndig vurdering Den trange kåpa nærmer seg dommen, hva venter etterpå?

KILDESORTERING FRAKT GJENVINNING NY BRUK

ÅRSBERETNING 2008

13


Regnskap

Regnskap 2008 Resultatregnskap

Hamos Forvaltning IKS

Konsern HAMOS

Regnskap

Regnskap

Budsjett

I 1000 kr

2007

2008

2008

Noter

52 871 462 53 333

61 197 732 61 929

57 450 0 57 450

Salgsinntekter Andre driftsinntekter Sum driftsinntekter

35 997 5 360 3 742 4 694 49 793

43 992 6 238 4 141 6 646 61 017

43 700 5 555 4 050 4 595 57 900

Varekostnader Lønnskostnader Avskrivninger Andre driftskostnader Sum driftskostnader

3 540

912

-450

0 631 631

0 2 202 2 202

0 700 700

Finansinntekter Resultat fra tilknyttede selskap Annen finansinntekt Sum finansinntekter

-1 020 -1 020 -390

-2 153 -2 153 49

-2 450 -2 450 -1 750

3 150

961

-2 200

RESULTAT FØR SKATT

0

0

0

3 150

961

-2 200

ÅRSBERETNING 2008

2 3 2

DRIFTSRESULTAT

Finanskostnader Andre finanskostnader Sum finanskostnader NETTO FINANSPOSTER

14

9 9

Skattekostnader, beregnet ÅRSRESULTAT

2008 88 022 4 022 92 044 37 974 26 314 5 223 18 424 87 935 4 109

5 5

523 2 832 3 355

-2 488 -2 488 867 4 976 4

-949 4 027


Regnskap

Balanse pr. 31.12.2008 HAMOS Forvaltning IKS 2007

2008

I 1000 kr

Konsern HAMOS

Noter

2008

EIENDELER Anleggsmidler 0

0

Konsesjoner, lisenser, patenter

3

43

60

0

Goodwill

3

0

0

0 0

Utsatt skattefordel Sum immaterielle eiendeler

3

60

162 205

31 922

32 805

174

219

10 077

11 606

42 173

44 630

3 800

5 841

Varige driftsmidler Tomter, bygninger og annen fast eiendom

3,6

34 163

Maskiner og anlegg

3,6

219

Driftsløsøre Sum varige driftsmidler

3,6

13 647 48 029

Aksjer i datterselskaper:

3 800

5 841

Retura HK AS

0

Retura Sør-Trøndelag AS

0

Kystmiljø AS

0

Betalingspartner AS Sum

0 0

Investeringer i tilknyttede selskaper og felles kontrollert virksomhet 343 343

343 343

Investeringer i tilknyttet selskap Sum tilknyttede virksomheter

1

2 067 2 067

1

3 254

Andre investeringer i aksjer 2 072

2 200

Andre

161 2 233

107 2 307

Andre langsiktige fordringer

48 609

53 121

254

Sum finansielle anleggsmidler

5 575

Sum anleggsmidler

53 809

Omløpsmidler Fordringer 4 451

5 715

Kundefordringer

6

2 626

6 046

Andre fordringer

6

7 077

11 761

Sum fordringer Kontanter, bank

6 530 8 049 14 579

1 590

6 517

8 667

18 278

SUM OMLØPSMIDLER

32 716

57 276

71 399

SUM EIENDELER

86 525

8

ÅRSBERETNING 2008

18 137

15


Regnskap

HAMOS Forvaltning IKS 2007

2008

I 1000 kr

Konsern HAMOS

Noter

2008

EGENKAPITAL 0

0

Aksjekapital

1,7

0

0

Overskuddsfond

1,7

100

23 427

21 248

Annen egenkapital

1,7

24 993

23 427

21 248

0

0

424

424

0

4 645

0

0

424

5 069

20 526

32 488

Gjeld til kredittinstitusjoner

20 526

32 488

Sum annen langsiktig gjeld

7 339

5 322

0

0

412

543

0 5 148 12 899

0 6 729 12 594

Kortsiktig gjeld Leverandørgjeld Betalbare/beregnede skatter Skyldig offentlige avgifter Avsatt utbytte Annen kortsiktig gjeld Sum kortsiktig gjeld

33 849

50 151

SUM GJELD

59 467

57 276

71 399

SUM EGENKAPITAL OG GJELD

86 525

1 965

27 058 0

Minoritetsaksjonærer GJELD Avsetning forpliktelser

10

424

Pensjonsforpliktelser

2

5 261

Utsatt skatt Sum avsetninger for forpliktelser

4

3 5 688

Langsiktig gjeld 6

34 283 34 283

4

8 333 1 065 2 475 0 7 623 19 496

Grønøra 31.12.2008/23.03.2009

Oddbjørn Bang Styrets leder

Knud P. Aune Styrets nestleder

Åse Torevik Styremedlem

Ingrid Skarstein Styremedlem

Asbjørn Kjelås Styremedlem

Marit Wisløff Norborg Styremedlem

Oddver Lian Styremedlem

Tora Husan Styremedlem

16

ÅRSBERETNING 2008

Eli Haugen Styremedlem (ansatt.rep)

Oddvar Indergård Styremedlem

Liv K. Vaagen Styremedlem

Trygve Berdal Daglig leder


Revisjonsberetning

Ă…RSBERETNING 2008

17


Løpende avtaler

Løpende avtaler Langsiktige kontrakter HAMOS Forvaltning IKS er underlagt regelverket om offentlige anskaffelser. Ordning

Kontraktspart

Adresse

Behandling – Forbrenning

Statkraft, Trondheim Energi

Trondheim

2017

Transport – Container

Retura TRV AS

Trondheim

2010

Innsamling og drift

Retura HK AS

Orkdal

2010/11

Innsamling – Forbruksavfall

Retura HK AS

Orkdal

2009

Innsamling – Spesialavfall

Veglo Miljøservice AS

Stjørdal

2009

Innsamling – Glass/metallemballasje

Veglo Miljøservice AS

Stjørdal

2009

Innsamling – Slam

Hoston Miljøservice AS

Orkdal

2010

Mottak – Gjenbrukstorg Hemne

Svanem AS

Hemne

2010

Behandling – Papp/papir

Retura TRV AS

Trondheim

2009

Behandling – Metall

Veolia miljø AS

Orkdal

2009

Sortering – Plast

Westgaard AS

Stjørdal

2009

Innsamling Rennebu

Øverland Renovasjon AS

Molde

2009

Betjening av gjenbrukstorg

Rennebu kommune

Rennebu

2009

18

ÅRSBERETNING 2008

Avtaleperiode


Vedlegg

VEDLEGG: 1 Representantskap, styre og klageorgan i HAMOS 2007 STYRENDE ORGAN Representantskap 2008 - 2012 (10 stk): Kommune: Hemne

Eierandel: 10%

Klageorgan 2008 - 2011 (10 stk): Kommune:

Medlemmer:

Varamedlemmer:

Hemne

Gunnar Hynne

Per Erik Bjerksæter

Agdenes

Marie David

Egil Brevik

Meldal

Odd Erik Bergsrønning

Kari Rikstad

Orkdal

Gunnar Lysholm

Anne Mari Kjernli

Snillfjord

Svein Johny Forren

Erik Skårild

Skaun

Paul Gustad

Anne Lise Eidsvåg

Representant:

Varareprensentant:

Rindal

Kaj Troelsen

Arnfinn Eriksen

Ståle Vaag

1. Gudbjørn Singstad

Hitra

Per Ervik

Hilde Jørgensen

2.

Frøya

Jarl Arthur Dyrvik

Hans Stølan

1. Inger Lise Ingdal

Rennebu

Eli Krogstad

Håvard Rogogjerd

Agdenes

4%

Hans B. Meland

Meldal

10%

Jon Drugli

Orkdal

27%

Arne Grønset

2. Line H. W. Ølstøren 1. Torill Fridtjofsen 2. Jostein Stene

Valgnemd 2008 – 2011 (3 stk):

1. Joar Syrstadeng

Medlemmer:

2. Heidi Bjørkås Ljøkjel

Arne Grønset John Ole Aspli Arvid Hammernes

Snillfjord

3%

John Lernes

1. Arnt Magne Flesvik

Skaun

15%

Jon P. Husby

1. Jan Ole Sund

Rindal

5%

John Ole Aspli - leder

1. Elsa Jensvold 2. Odd Geir Rønningsbakk

Hitra

10%

Ole L Haugen - nestleder

1. Lars Peder Hammerstad

Frøya

10%

Arvid Hammernes

1. Grete Sørdal 2. Ola Vie

Administrasjon (9 stk):

Rennebu

6%

Knut Ingolf Dragset

1. Rune Olaisen 2. Oddvar Skjerve

2. Åshild Lian 2. Helen Hol

2. Eldbjørg Broholm

Styre 2008 – 2010/12 (10+1 stk): Medlemmer: Hemne Agdenes Meldal Orkdal Snillfjord Skaun Rindal Hitra Frøya Rennebu Ansattes rep.

Leder Nestleder

Åse Torevik Oddvar Indergård Ingrid Skarstein Oddbjørn Bang Oddvar Lian Knud P. Aune Asbjørn Kjelås

VEDLEGG: 2 Ansatte i HAMOS, 31.12.08 Ansatt:

Ansettelses dato:

Stilling:

Trygve Berdal

01.10.1995

Daglig leder

Per Jostein Blokkum

01.01.1996

Kontorleder

Gunnar Slupphaug

01.04.1997

Prosjektleder

Merknad:

Eli Haugen

01.05.1999

Sekretær

80% stilling

Varamedlemmer i rekkefølge:

Grete Lill Aakerholm

01.05.2001

Sekretær

70% stilling

Ann Jorun Gangås

01.01.2002

Sekretær

90% stilling

1. Oddlaug Børseth Brekken 2. Bjørn Rogstad 3. Halgeir Bremnes

Mona Garberg

01.05.2006

Regnskapsleder

Mariann Rossmo Eldegard

01.08.2007

Lærling

Torbjørn Evjen

01.06.2008

Driftsleder

Ida Marie Erlandsen

01.08.2008

Lærling

Guri Fiske

01.09.2008

Konsulent

Liv K. Vaagen Marit W. Norborg Tora Husan Eli Haugen

Ann Jorun Gangås (pers. varam.)

ÅRSBERETNING 2008

19


Denne gangen ble resultatet en stilig og helt unik designpute. KRETSLØPET KILDESORTERING FRAKT HAMOS Forvalning IKS Grønnøra - 7300 Orkanger Tlf: 72 48 37 00 - Faks: 72 48 37 01 Grønt nummer: 800 41 888 E-post: firmapost@hamos.no Internett: www.hamos.no

GJENVINNING NY BRUK

Dobbel J reklamebyrå / Foto: Torstein Dalemark, Dobbel J reklamebyrå

Forvandlingen

Årsberetning 2008  
Årsberetning 2008  

Årsberetning 2008 for HAMOS Forvaltning IKS

Advertisement