Page 1


สวัสดีครับ จุลสารกรมบัญชีกลางฉบับเดือนกันยายน 2556 นี้ มีเรื่องมาบอกเล่า ให้ทราบ ดังนี้ เนื่องจาก สานัก งานคลังจังหวัด /คลังจังหวัด มีการปรับเปลี่ยนภารกิจจากเดิม ที่มุ่งเน้นงานด้านปฏิบต ั ิ เช่น ตรวจฎีกา ผู้แทนธปท. ผู้แทนกบข. มาสู่ยุคของการเป็นที่ปรึกษา ด้านการคลังและเศรษฐกิจ ของจังหวัด ซึ่งปัจ จุบันตาแหน่ งคลังจังหวัด ได้มีการปรับให้ สูงขึน้ เป็น อานวยการระดับสูง ครบทุกจังหวัดแล้ว ผมจึงเห็นว่าบุคลากรคลัง ควรพัฒนา ให้เก่งทุกด้านตามภารกิจหลักของกรม เพื่อให้สามารถแก้ไขปัญหาที่จังหวัดได้อย่างเบ็ดเสร็จ โดยกรมฯจะพยายามเพิ่มประสิทธิภาพการทางานควบคู่กับการเพิ่มพูนความรู้ ทักษะ ประสบการณ์ หลังจากนั้นจะจัดทาแบบทดสอบและทาการประเมินผลงาน ผลงานจะเป็น ปัจจัยหนึ่งในการคัดเลือกบุคคลเพื่อเลื่อนระดับสูงขึน้ ถ้าผลงานผนวกกับผ่านการประเมินได้ คะแนนดีก็จะได้เป็นคลังจังหวัดดีเด่น และกรมจะสนับสนุนในเรื่องต่างๆรวมทั้งให้ไปดูงาน ต่างประเทศ พร้อมจะได้รับการพิจารณาเลื่อนขึน้ สู่ตาแหน่งผูบ้ ริหารระดับสูงขึน้ และเพื่อให้มี การทางานเป็นทีมในสานักงานคลัง หากผ่านการทดสอบและทาคะแนนได้สูงๆ ท่านคลังจะ เป็น Leadership พาลูกน้องผ่า นได้ทั้งสานักงานฯ ก็จะได้ เป็น ส านัก งานคลังจังหวัด ดีเ ด่น ทั้งนี้กรมได้จัด เตรียมเครื่อ งมือ ไว้ให้ในระบบ E-learning ให้มีองค์ความรู้ที่ สอดคล้อ งกับบทบาทภารกิจ เข้า ไปทดสอบและเตรียมความพร้อมเพื่อเข้ารับการประเมิน แนวทางการประเมิ น จะใช้ข้อ มู ล จากหลายปัจ จัย เพื่อ สะท้อ นภารกิจ ทุกด้ า น ผลที่ไ ด้ ตามมาคือ จะได้ ส านัก งานคลังจังหวัด /คลังจังหวัด ดีเ ด่น ถือได้ว่าเป็นนวัตกรรมใหม่ที่ เกิดจากการเรียนรู้สู่การปฏิบัติงาน ขณะนี้อยู่ระหว่างการหารือกับที่ปรึกษาคณะกรรมการประเมิน เพื่อวางแผนและจัดรูปแบบการประเมิน ขอให้ผู้มีสิทธิเตรียมตัว...ให้พร้อมนะครับ ท้ า ยนี้ อยากจะบอกว่ า กรมฯได้ ส ารวจต าแหน่ ง คลั ง จั ง หวั ด ที่ จ ะมี ว่ า ง 11 ตาแหน่ง และอยู่ระหว่างรอว่างอีก 1 ตาแหน่ง คือ สานักงานคลังจังหวัดตรัง ก็จะรวมเป็น 12 ตาแหน่ง กจ.ได้แจ้งว่าผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนพร้อมที่จะเข้าทดสอบเป็นคลังจังหวัด มี น้อ ยกว่ า ตาแหน่ งที่ ว่า งอยู่ เป็ น เหตุ ให้ก รมฯยัง ขาดบุค ลากรที่ จ ะไปเป็น คลัง จัง หวัด อี ก ประมาณ 6 ตาแหน่ง ทั้งนี้ ในเบื้องต้น ผมอยากเชิญชวนให้บุคลากรระดับผู้เชี่ยวชาญจาก กรมฯได้ให้ความสนใจที่จะเป็นคลังจังหวัด ตามจังหวัดต่างๆที่จะว่าง ได้แก่ จังหวัดสระบุรี อ่างทอง ตราด สุรินทร์ มหาสารคาม นครสวรรค์ อุทัยธานี อุตรดิตถ์ ราชบุรี กระบี่ ระนอง และจังหวัดตรัง(รอว่าง) ผมอยากจะให้บุคลากรกรมฯได้มีโอกาสตัดสินใจและเลือก...ก่อนที่ จะให้โอกาสแก่บคุ คลภายนอก ขอให้รีบตัดสินใจและเลือกจังหวัดที่ชอบ...นะครับ สวัสดีครับ (นายมนัส แจ่มเวหา) อธิบดีกรมบัญชีกลาง


คลัง เขต 8 ดวงดาว บารุงเมือง ร่วมกิจกรรม “ร่วมด้วยช่วยกัน แบ่งปัน ให้น้อง” ณ รร.สอนคนตาบอดภาคใต้ จ.สุราษฎร์ธานี เมื่อวันที่ 8 ก.ย.56 คลังเขต 6 จัดนิทรรศการงานห้องคลัง 2556 “เปิดโลกทัศน์ ปัดฝุ่นงาน สานสัมพันธ์“ ณ โรงแรมท็อปแลนด์ จ.พิษณุโลก เมื่อวันที่ 6 ก.ย.56

คลัง จ.นครพนม กิตติศักดิ์ เมธาทัศน์ชวลิต กิจกรรม”เยาวชนนครพนมเตรียมความรู้สู่ประชาคม เศรษฐกิจอาเซี่ยน” ณ รร.ปลาปาก อ.ปลาปาก จ.นครพนม เมื่อวันที่ 12 ก.ย.56

คลัง จ. สุโขทัย ประเทืองทิพย์ ธีรเวชเจริญชัย ร่วมพิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้าวันประมงแห่งชาติ ประจาปี 2556 ณ เขื่อนเรียงหิน(แม่น้ายม) อ.ศรีสัชนาลัย จ.สุโขทัย เมื่อวันที่ 17 ก.ย.56

สนง.คลัง จ. ระนอง ร่วมพิธีปล่อยพันธ์สัตว์น้าวันประมงแห่งชาติ ประจาปี 2556 ณ บริเวณท่าเทียบ เรือประมงท่าต้นสน อ.เมือง จ.ระนอง เมื่อวันที่ 18 ก.ย.56

สนง.คลัง จ. ปราจีนบุรี ร่วมกิจกรรม “Big Cleaning Day” ณ บริเวณหน้าศาลากลาง จังหวัดปราจีนบุรี เมื่อวันที่ 20 ก.ย.56

คลัง จ. ชัยนาท ศุภวรรณ มาสาร ร่วมโครงการ "ผู้ว่าพาเที่ยววัด" ประจาปี 2556 ณ วัดไผ่ล้อม อ.สรรพยา จ.ชัยนาท เมื่อวันที่ 16 ก.ย.56

สนง.คลัง จ.น่าน ร่วมกิจกรรม วันเมืองเก่าน่าน ณ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ จ.น่าน เมื่อวันที่ 20 ก.ย.56

สนง.คลัง จ.ภูเก็ต ร่วมโครงการ " ร่วมใจทาภูเก็ตให้สะอาด " ณ สวนสาธารณะเลในเมือง (สะพานหิน) จ.ภูเก็ต เมื่อวันที่ 20 ก.ย.56

คลัง จ.พิษณุโลก นวลจันทร์ อุตมหาราช ร่วมมอบห้องสมุด “ BAM สนับสนุน เด็กไทยก้าวไกลสู่ AEC “ และทุนการศึกษา ประจาปี 2556 ณ รร.วัดธรรมเกษตร อ.เมือง จ.พิษณุโลก เมื่อวันที่ 24 ก.ย.56


“บก.ก้าวไกลไปกับ นโยบายความมัน่ คงปลอดภัยระบบ เทคโนโลยีสารสนเทศ และการสือ่ สาร กรมบัญชีกลาง สู่ ISO/IEC 27001

” การดาเนินการด้านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสารเพื่อก้าวไปสู่มาตรฐานสากล (International Standard) ISO/IEC 27001 นัน้ จะต้องมีการ ควบคุมอย่างเหมาะสมและ สอดคล้อง กับข้อกาหนดตามกฎหมายต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น

พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทาผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.2550 พระราชบัญญัติว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ รวมถึงพระราชกฤษฎี ฯ ในส่วนที่เกี่ยวข้องการท าธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ เป็น ต้น ดังนั้น กรมบัญชีกลางจึง ได้ ดาเนินการกาหนดวัตถุประสงค์ นโยบายบริหารจัดการความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ พร้อมเป้าหมาย เพื่อให้การ ดาเนินการด้านเทคโนโลยีส ารสนเทศและการสื่อสารของกรมบัญชีกลางได้รับการควบคุม ที่เหมาะสม และก้าวไปสู่ เป้าหมายตามมาตรฐานสากลกาหนด การดาเนินงานตามมาตรฐานฯ กรมบัญชีกลาง (ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ) ได้ กาหนดนโยบายความมั่ น คงปลอดภั ย ด้า นระบบเทคโนโลยีส ารสนเทศและการสื่อ สาร ซึ่ง มีทั้ ง หมด 11 หมวด ตามรูปภาพด้านล่าง ใน 11 หมวดดังกล่าว จะมีเพียง 2 หมวด คือหมวดที่ 6 และ 7 ทีบ่ คุ ลากรของกรมบัญชีกลาง ทุกคน จะต้องทาความเข้าใจ ตลอดจนถือปฏิบตั ติ าม หมวดที่ 6 Communication and operations management มีนโยบายทีต่ อ้ งปฏิบตั ิ ดังนี้ นโยบายความมั่นคงปลอดภัยด้านเครือข่ายคอมพิวเตอร์

นโยบายการใช้งานอินเทอร์เน็ต นโยบายการใช้งานจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ นโยบายการใช้งานเครือ ่ งคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล นโยบายการใช้งานเครือ ่ งคอมพิวเตอร์แบบพกพา นโยบายการจัดการสือ ่ ที่ใช้ในการบันทึกข้อมูล นโยบายการแลกเปลี่ยนสารสนเทศ นโยบายการเฝ้าระวังทางด้านความมั่นคงปลอดภัย


เร่งรัดเบิกจ่ายเงินงบประมาณ ผลการเบิกจ่ายเงิน งปม.56 ถึงวันที่ 27 ก.ย. 56 เบิกจ่ายภาพรวม 2,155,088.83 ล้านบาท คิดเป็น ร้อยละ 89.80 เบิกจ่า ยรายจ่า ยลงทุน 272,937.58 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 67.47 และเบิกจ่า ยรายจ่า ย ประจา 1,882,151.26 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 94.32 สาหรับการเบิกจ่า ยเงิน ในปี งปม. 56 ยังไม่ เป็น ไปตามเป้า หมาย อาจจะมีอุปสรรคบางประการ หรือมีข้อขัดข้องที่ไ ม่ส ามารถดาเนิน การได้ ถึง อย่า งไร ก็ต้องเร่งในปีต่อไปให้ได้ตามเป้า หมายและขอย้าเตือน เป้า หมายการเบิกจ่า ย งปม.57 ภาพรวมร้อยละ 95 ส่ว นรายจ่ า ยลงทุ น ร้ อ ยละ 82 (ช่ ว ยด้ ว ยช่ ว ยกั น ... ขอบอก)

e-GP สาหรับระบบ e-GP ในช่ว งใกล้สิ้น ปี อาจมีปัญหาขลุกขลักไปบ้า ง เนื่องจากในช่ว งนี้ มีผู้เข้ามาใช้งานในระบบพร้อมกันเป็นจานวนมาก ประกอบกับระบบต้องเพิ่มข้อมูลที่ต้องสนับสนุน หน่ว ยงานกลางมากขึ้น เช่น ปปช. ขณะนี้อ ยู่ ระหว่างการแก้ไขเพื่อลดความขัดข้องของระบบ ให้ ส ามารถด าเนิน งานไปด้ว ยความเรียบร้อ ย และคาดว่า ในปี 57 จะไม่มีป ระเด็น ปัญ หาใน เรื่องดังกล่าวอีก ฝากท่านคลังช่วยประชาสัมพันธ์ และชี้ แ จงให้ อี ก ทางหนึ่ ง ด้ ว ย (ชี้ แ จงด้ ว ย... ขอบอก)

งานมอบเกียรติบตั รผูต้ รวจสอบภายในภาครัฐ กรมได้จดั งานมอบเกียรติบตั รให้แก่ผตู้ รวจสอบภายในภาครัฐทีผ่ า่ นการสอบวัดระดับความรู้ ครบทัง้ 4 ระดับ และมีการเสวนาผูบ้ ริหารในเรือ่ งการตรวจสอบภายในเพิม่ คุณค่าให้กบั องค์กรอย่างไร ซึง่ การตรวจสอบภายในถือเป็นกลจักรสาคัญทีก่ รมบัญชีกลางนามาเสนอเพือ่ ให้รองรับการดาเนินงาน ของผูบ้ ริหาร และช่วยให้งานของส่วนราชการต่าง ๆ ดียงิ่ ขึน้ ขอฝากให้ชว่ ยกันประชาสัมพันธ์ และใช้กลไกนีใ้ ห้เต็มทีก่ นั มาก ไม่วา่ จะเป็นส่วนกลางและส่วนภูมภิ าค ขอเป็นกาลังใจให้ทกุ ท่าน ผ่านปี 56 ไปอย่างสบายใจ ไม่ตดิ ขัดอะไร

ส่งท้าย

: ระหว่า งนี้กรมฯ ได้มีการพัฒ นาเทคโนโลยีส ารสนเทศ ด้า นช่องทางการ สื่อสาร ประชาสัมพันธ์ข้อมูล ข่า วสาร อย่า งต่อเนื่อง และประกอบกับเป็น การรณรงค์สร้า งสิ่งแวดล้อม ที่ไร้กระดาษ ดังนั้น ...จุลสารกรมบัญชีกลาง จะเผยแพร่ผ่านช่องทาง Website Intranet ช่องทางเดียว โดยเริ่มฉบับประจาเดือน ตุลาคม 2556 เป็นต้นไป จึงขอเชิญชวนท่านทีส่ นใจ ติดตามได้ทชี่ อ่ งทางดังกล่าว (ช่วยบอกต่อ...ด้วย)


ปรับปรุงแก้ไขกฎ ระเบียบใหม่ๆ ร่างพระราชบัญญัตกิ ารบริหารทุนหมุนเวียน พ.ศ. .... กรมบัญชีกลาง โดย สานักกากับและพัฒนาระบบเงินนอกงบประมาณ (สกน.) ได้จดั ให้มกี ารศึกษาเรือ่ ง เงิน นอกงบประมาณกับ การเพิ่ม ประสิทธิภ าพ การบริห ารจัด การภาครัฐ ซึ่ง น ามาสู่ก ารยกร่า ง พระราชบัญญัติการบริหารทุนหมุนเวียน พ.ศ. .... เพือ่ ให้เป็นกฎหมายกลางในการดาเนินการเกีย่ วกับทุน หมุนเวียนของส่วนราชการหรือหน่วยงานของรัฐ โดยการยกเลิกพระราชบัญญัตใิ ห้อานาจกระทรวงการคลัง รวมหรือยุบเลิกทุนหมุนเวียน พ.ศ. 2543 และปรับปรุงเป็นพระราชบัญญัติฉบับใหม่ เพื่อลดข้อจากัดที่ พระราชบัญญัติให้อานาจกระทรวงการคลังรวมหรือยุบเลิกทุนหมุนเวียน พ.ศ. 2543 ไม่ครอบคลุมไปถึง บรรดาทุนหมุนเวียนที่มีกฎหมายจัดตัง้ ขึน้ โดยเฉพาะ ซึง่ การจัดระบบบริหารจัดการทุนหมุนเวียนตามร่าง พระราชบัญญัติ จะไม่เข้าไปก้าวล่วงถึงวัตถุประสงค์ของการจัดตั้งทุนหมุนเวียน แต่จะกาหนดมาตรฐาน การจัดระบบบริหารจัดการให้มปี ระสิทธิภาพมากขึน้ และยังขยายกรอบการดาเนินการ เพือ่ ให้สามารถยุบ ทุนหมุนเวียนที่ไม่สามารถดาเนินการตามวัตถุประสงค์หรือดึงเงินที่ไม่ได้ มีการบริห ารจัดการให้เกิด ประโยชน์กลับเข้าคลังตามเจตนารมณ์ของพระราชบัญญัติเงินคงคลัง พ.ศ. 2491 และได้มกี ารจัดประชา พิจารณ์รับฟังความคิดเห็นจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไปแล้ว เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2556

**********

ร่างระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยบาเหน็จลูกจ้าง (ฉบับที.่ ..) พ.ศ. ... คณะรัฐ มนตรี ไ ด้มีม ติเ มื่อ วั น ที่ 6 สิง หาคม 2556 เห็น ชอบในหลัก การของร่า งระเบีย บ กระทรวงการคลังว่าด้วยบาเหน็จลูกจ้าง (ฉบับ ที่ ...) พ.ศ. ... ซึ่งมีสาระสาคัญกาหนดให้ผู้รับ บาเหน็จรายเดือน และผู้รับบาเหน็จพิเศษรายเดือน สามารถน าสิทธิในบ าเหน็จตกทอดไปเป็น หลัก ทรั พ ย์ใ นการประกัน การกู้เ งิน กับ สถาบัน การเงิน ได้ และได้ส่ง ร่า งระเบี ย บดัง กล่า วให้ คณะกรรมการตรวจสอบร่ า งกฎหมายและอนุ บั ญ ญั ติ ที่ เ สนอคณะรั ฐ มนตรี คณะที่ 4 ตรวจพิจารณา ต่อมาคณะกรรมการฯ แจ้งว่า ได้ตรวจพิจารณาร่างระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วย บาเหน็จลูกจ้าง (ฉบับที่ ... ) พ.ศ. ... เสร็จเรียบร้อย จึงขอให้พิจารณาให้ความเห็นชอบร่างระเบียบ ที่ต รวจพิ จ ารณาแล้ ว ดั ง กล่ า ว และแจ้ ง ผลการพิ จ ารณาให้ ฝ่า ยเลขานุ ก ารคณะกรรมการฯ ทราบเพื่อดาเนินการต่อไป ขณะนี้ สานักกฎหมายอยู่ระหว่างดาเนินการยืนยันระเบียบดังกล่าว


สวัสดีค่ะเดือนนี้เดือน ก.ย.56 แล้ว เป็นเดือนสุดท้ายของปีงบประมาณ พ.ศ.2556 ด้วย เอมยังงงอยู่ไม่แน่ใจว่าประดาแฟนนานุแฟนของเอมยังอยู่ในฟีลอยากจะแยกร่างหรือรวมร่างแล้วหล่ะ แต่ จากการวิเคราะห์เจาะลึกภาระหน้าที่แล้ว พอจะอนุ มาณได้ว่า ยังอยู่ในฟีลอยากแยกร่าง คริ... คริ... ยังงัยยังงัยเอมและ ทีมงานยังเอาใจช่วยอยู่นะคร้า.... เริ่มที่ข่าวแรกกันเลยนะคะ เมื่อวันที่ 9 ก.ย. 56 ที่ห้องประชุม 303 เวลา 13.30–16.00 น. ท่านอธิบดีกรมบัญชีกลาง มนัส แจ่มเวหา เป็นประธานประชุม คบส. มีผู้บริหารระดับสูงเข้าร่วมประชุมอย่างพร้อมเพรียงกัน อิ่มเอมมี บรรยากาศบางส่ วนของการประชุ มมาฝากแควนๆ ว่า เดือนหน้าในวันที่ 6 ต.ค.56 กรมจะจัดกิจกรรมเดิน -วิ่ ง “บก. มินิมาราธอน ครั้งที่ 12” ที่บริเวณศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธ.ค. 50 ถ.แจ้งวัฒนะ กทม. ตั้งแต่เวลา 06.00 น. สาหรับในวันที่ 7 ต.ค. 56 กรมจะจัดงานวันคล้ายวันสถาปนา บก. ครบรอบ 123 ปี มีกิจกรรมทาบุญเลี้ยงพระ มีการออกร้านอาหาร ร้านจาหน่ายสินค้าของ สนง.คลังเขต/สนง.คลังจังหวัดทั่วประเทศ และสินค้าอุปโภคบริโภคในราคา ประหยัดจากหน่วยงานต่างๆ บริเวณหน้าอาคารใหม่และบริเวณใกล้เคียง และงานจะต่อเนื่องถึงวันที่ 8 ต.ค. 56 ก็ขอเชิญ ชาว บก.ทุกท่านชิม ช้อปและแชะ! กันนะคร้า... เริ่มกันตั้งแต่เวลา 07.00-16.30 น. กันเลยทีเดียวเชียวหล่ะ... ข่ า วถั ด มา ข่าวนวัตกรรม เมื่อวันที่ 13 ก.ย. 56 ที่ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 7 บก. กรมได้จัดงานสัมมนาทางวิชาการ KM ก้าวสู่นวัตกรรม โดยตอนเช้าเวลา 9.30-12.00 น. ผู้เข้าร่วมงานสามารถเข้ารับชมนิทรรศการเผยแพร่ความรู้และนวัตกรรม บก. และฟัง การบรรยายพิเศษเกี่ยวกับการพัฒนานวัตกรรม ช่วงตอนบ่ายเวลา 13.00-15.00 น. ท่านอธิบดีมนัสฯ ได้เป็นประธาน เปิดงานและมอบรางวัลหน่วยงานที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่นและรางวัลนวัตกรรม บก. ครั้งที่ 2 ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 หลังจากนั้น เยี่ยมชมนิทรรศการเผยแพร่องค์ความรู้และนวัตกรรม บก. อิ่มเอมมีบรรยากาศงานนวัตกรรมมาฝาก นีด้ โหน่ยยอีกเช่นเคย เริ่มด้วยเมื่อวันที่ 12 ก.ย. 56 ซึ่งเป็นวันก่อน KM Day เวลาตั้งแต่ 10.00 น. ในห้องประชุมใหญ่ชั้น 7 มีทีมงาน KM ของสานัก/กอง/ศูนย์/สถาบัน/กลุ่ม/สนง.เขต มีกิจกรรมในการร่วมกันตกแต่งบอร์ด KM ของตัว อย่างทุ่มเท ทั้งแรงกายแรงใจ บ้างก็ใช้รถเข็นขนกระถางดอกไม้มาเป็นสวนเพื่อมาจัดงานนี้โดยเฉพาะ บ้างก็อาศัยบรรยากาศหน้า ฝน เป็นรูปแบบในการตกแต่ง แต่มีบางคณะต้องรอโปสเตอร์ KM ที่สั่งทาไว้และกว่าจะได้ตกแต่งก็ปาไป จนดึกดื่นครึ่งคืน บ้างก็ต้องปืนบันไดเพื่อเพิ่มความสะดวกเวลาติดโปสเตอร์และของตกแต่งต่างๆ เพื่อสร้างความสวยงาม โหย!!.. ทุ่มเทกันฝุดดดด....พอถึงวันงาน KM Day ช่วงเช้าคณะทีมงาน ก็ใส่เสื้อยืด KM สีขาวขลิบแดงยืนต้อนรับและถ่ายทอดความรู้ให้แก่ผู้เข้าร่วมงานที่เข้ามาเยี่ยมชม ในงานนี้มีการใช้เทคนิ คแพรวพราวกั น เลยหล่ ะ ด้วยการดึง ดูดลู กค้าโดยการเล่นเกมแจกรางวั ล เพื่อเรียกเสียงกรี๊ด และแจกตั้งแต่ลูกอม ปากกา กระเป๋า พวงกุญแจ... จนถึงรางวัลร่วมรับประทานอาหารญี่ปุ่นกับเจ้าของ หน่วยงาน บางทีมก็แจกลูกอมและหนังสือคู่มือ โห! พระเจ้าช่วยกล้วยทอด... สวดยอด... เจงๆ... สาหรับบริเวณด้านหน้า ห้องประชุมใหญ่ก็มีการจัดบอร์ดนาเหนอผลงานนวัตกรรมที่ได้รับการคัดเลือกจานวน 16 ผลงาน หลังจากนั้นกรมจัดเลี้ยง อาหารกลางวันเป็น buffet ช่วงบ่ายหลังจากพิธีเปิดเสร็จสิ้นแล้วได้มีการประกาศผลรางวัลหน่วยงานที่มีผลการปฏิบัติงาน ดีเด่ น 8 รางวัลและรางวัลผลนวั ตกรรม บก. 16 รางวั ล อิ่มเอมแว่ วว่ าห้ องประชุ มใหญ่ ชั้น 7 แทบจะถล่มทลายด้ วย เสียงกรี๊ดเสียงเฮเสียงปรบมือและเสียง Sound Track ที่ดังสนั่นลั่นห้อง อิ่มเอมแว่วข่าวในเชิงลึกว่า ท่านที่ปรึกษาฯ ตุ๊ก สุทธิรัตน์ รัตนโชติ ประธานคณะกรรมการตัดสินการประกวดรางวัลนวัตกรรม บก. ยิ้มแก้มแตกไปแร้วววว... เป็นใครก็ต้อง ปลื้มหล่ะคร้า เพราะว่าผลงานนวัตกรรมที่ส่งเข้าร่วมมีเป็นจานวนมั่กกก... ถึงแม้ไม่ได้กาหนดเป็น KPI ก็ตาม หน่วยงานก็ยัง ร่วมกิจกรรมอย่างพร้อมเพรียงนะจร้า สาหรับทีมงานที่ไม่ได้รับรางวัลก็ขออย่ายอมแพ้...อย่าอ่อนแอ แม้จะต้องลุกขึ้น (คิดผลงาน นวัตกรรม) กันใหม่ จงลุกขึ้นสู้ไป จุดหมาย...ไม่ไกล เกินจริง คริคริ สู้ๆๆ คร้า....อิ่มเอมยังแว่วว่าในงานนี้มีท่านคลังจังหวัดท่านนึง ที่ใครๆ เห็นแล้วต้องหันไปมองซ้า ตะลึงๆๆ... ในความสวย..อ๋อ!! เป็นท่านคลังเล็ก ประเทืองทิพย์ ธีร ะเวชเจริญ ชัย แห่ง จ.สุโขทัย นั่นเอง แหม!! พอเป็นท่านคลังแล้วสวยผิดหูผิดตาไปเล้ย!... คริคริ... หลังจากรับรางวัลและปรบมือกันจนอ่อนแรงแล้ว ตกเย็นเวลา 17.30 น. ที่ห้องแกรนด์บอลรูม รร.มณเฑียรริเวอร์ไซด์ กทม. ชาว บก. ก็ไปร่วมงาน thank you party หรือ


ชื่ อไทยว่ า “ขอบคุ ณจากใจ สานใยสั ม พั น ธ์ ” พิ ธี ก รบนเวที ก็ มี คุ ณ ตุ๊ ก วัชรินทร์ สิทธิจันทร์เสน แห่ง สนง.คลัง จ.สุรินทร์.... คุณป๋อม พิมลทิพ ชาญกุล แห่ง สพน. และคุณจ๊อบ เสาวภา พิลาคง แห่ง สพบ.... ในงานนี้ท่านอธิบดีมนัสฯ เป็นประธานมอบโล่เกียรติคุณให้แก่ผู้เกษียณอายุราชการ โดยในปีนี้มีผู้เกษียณอายุ ราชการเป็นข้าราชการ 24 ท่านลูกจ้างประจา 6 ท่าน อิ่มเอมแว่วว่า ผู้เกษียณฯ ที่เป็นสาวน้อยทุกท่านแต่งตัวสวยงามมาก กกก โดยเฉพาะ ผอ.อนันญา กนกธนะสิน จาก สนง.คลังเขต 3 มาในชุดสีชมพูสดใสเชียวหล่ะ และภายในงานมีการแสดง 5 ชุด เริ่มที่ชุดร้อยใจรัก ร้อยใจผูกพันจาก สรพ... ชุดฝากไว้...ให้คิดถึงกันจาก สนง.คลังเขต 2 ...ชุดสาเกตุนคร ออนซอน ประเพณีบุญจาก สนง.คลังเขต 4... ชุดชีวิตคนคลังจาก สนง.คลังเขต 6 และชุด sexy cow จาก สนง.คลังจังหวัดเพชรบุรี... บ่องตงในงานนี้การแสดงทุกชุดช่างอลังการงานสร้างซะจิงๆ... และอิ่มเอมยังแว่วว่าการแสดงของ สนง.คลังเขต 4 เป็นชุดที่ ได้รับคัดเลือกจาก 9 ชุดที่ทางเขตได้จัดเตรียมไว้อ่ะ... สาหรับอาหารในงานเป็นโต๊ะจีน อาหย่อยฟุดฟุด... มีการราวงของ ผู้บริหารสลับกับการร้องเพลง ในช่วงท้ายของงานท่านอธิบดีมนัสฯ ได้ร้องเพลงขับกล่อมให้ทุกท่านกลับบ้านแล้วนอนหลับ ฝันดีด้วยหล่ะ..... ข่าวว่าบรรยากาศในงานชื่นมื่นมาก ก็ต้องขอปรบมือให้ชาว บก.ทุกท่านที่ได้ร่วมแรงร่วมใจกันเพื่องานนี้ ข่าวต่อมาข่าว PMQA เมื่อวันที่ 5 ก.ย. 56 คณะทางาน PMQA ได้ไปศึกษาดูงานในโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการพัฒนา ระบบบริ หารจัดการโดยการเที ยบเคี ย งหน่ วยงานต้ นแบบ ที่ กองบั ญ ชาการช่ วยรบที่ 2 กองทัพภาคที่ 2 กองทัพบก จ.นครราชสีมา ซึ่งเป็นหน่วยงานภาครัฐที่เป็น Best Practice ที่ได้รับรางวัลด้านการพัฒนาคุณภาพการให้บริการประชาชน รางวัลบริการภาครัฐแห่งชาติ และการพัฒนาระบบราชการเพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์กัน อิ่มเอม แว่วว่าคณะทางานฯ ได้แต่งกายเรียบร้อยมากกก... บางท่านก็ใส่เสื้อฟอร์มกรมและบางท่านก็ใส่ชุดสูท นัยว่าเพื่อเป็นการให้ เกียรติแก่หน่วยงานต้นแบบที่ไปเยี่ยมชม ในงานนี้ได้รับความอนุเคราะห์ท่านคลังเขต 3 ดวงพร แก้ว สุท ธา และท่านคลัง จังหวัดนรา วงษ์สวรรค์ แห่ง สนง จ.นครราชสีมา และทีมงานทุกท่านที่ได้ช่วยประสานงานและให้การต้อนรับคณะทางานฯ เป็นอย่างดี ก็ต้องขอปรบมือให้ ข่าวต่อไปยังอยู่ที่ข่าว PMQA เมื่อวันที่ 17 ก.ย. 56 เวลา 10.30–17.00 น. ที่ รร. เดอะทวินทาวน์เวอร์ กทม. กรมได้จัดประชุมคณะกรรมการติดตามและกากับดูแลการดาเนินการพัฒนาคุณภาพการบริหาร จัดการภาครัฐ (Steering Committee) โดยท่านที่ปรึกษาฯ ตุ๊ก สุทธิรัตน์ฯ ได้รับมอบหมายให้เป็นประธานในการประชุม โดยหัวหน้าคณะทางาน PMQA หมวด P – 7 รายงานความคืบหน้าของการดาเนินการการพัฒนาคุณภาพการบริหาร จัดการภาครัฐของกรม ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 และแผนการดาเนินงานในการพัฒนาฯ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 รายหมวด หมวดละไม่เกิน 10 นาที และมีการพิจารณาแผนการดาเนินการ PMQA ของกรมประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 ในภาพรวมรวมทั้งการทบทวนคณะทางาน PMQA อิ่มเอมแว่วว่าเริ่มต้นชั่วโมงท่านประธานได้นาเหนอ Power point พร้อมทั้งบรรยายเกี่ยวกับ PMQA เพื่อเป็นการทบทวนความรู้ให้กับคณะทางานฯ หลังจากนั้นหัวหน้าหมวดแต่ละหมวด ได้รายงานความคืบหน้า และท่านประธานก็มีข้อคาถามเพื่อความชัดเจน และความเข้าใจที่ตรงกัน ซึ่งบรรยากาศในที่ ประชุม เป็นกันเองมั่กๆ เนื่องจากคณะทางานฯ ช่วยกันตอบและแสดงความคิดเห็นอย่างกว้างขวาง จึงทาให้การประชุมครั้งนี้เป็นไป ตามวัตถุประสงค์... เมพขิงๆ คร้า... อิอิ... ต่อด้วยเมื่อวันที่ 25 ก.ย. 56 เวลา 09.00-16.00 น. ที่ห้องประชุม 3 ชั้น 7 อ.ถิระ ถาวรบุตร วิทยากรที่ปรึกษามาประเมินผลการดาเนินงานของ PMQA แต่ละหมวดว่ามีความพร้อมในการขอรับรางวัล คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐรายหมวดอยู่ในระดับใดและในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 ต้องดาเนินการปรับปรุงอย่างไรต่อไป อิ่มเอมแว่วว่าหมวดที่ได้คะแนนสูงสุดจากการประเมิน 3 ลาดับแรก ได้แก่ ติ๊กต่อก... ติ๊กต่อก... แต่น... แตน... แต๊น... เป็น... หมวด 2 หมวด 6 และหมวด 4 ดีใจด้วยนะตะเอง!... สาหรับผลคะแนนสามารถสอบถามได้จาก ชช.ไหม ภัทรพร วรทรัพย์ หัวหน้าทีมหมวด 2 ชช.นพรัตน์ พรหมนารท หัวหน้าทีมหมวด 6 และ ผส.ติ๋ม ปทุมมาลย์ ไม้เรีย ง หัวหน้าทีมหมวด 4 เจ้าค่ะ... ข่าวถั ดไป เมื่อวั นที่ 20 ก.ย. 56 ช่วงเช้า ที่ รร.มิ ราเคิ ล แกรนด์ คอนเวชั่น กทม. ท่านอธิบดี มนัส ฯ อ่านต่อหน้า 9


ตามที่ ก รมฯ เปิ ด รั บ สมั ค รคั ด เลื อ ก บุคคลเพื่ อแต่ งตั้ ง (เลื่ อน) ให้ด ารงต าแหน่ ง ประเภททั่ วไป ระดั บอาวุโส รับสมัครถึงวันที่ 30 สิ ง หาคม 2556 ที่ ผ่ า นมา สรุ ป มี ยอดผู้ สมั ค ร ทั้งสิ้น 59 ราย ขณะนี้อยู่ระหว่างขั้นตอน การเตรี ยมประกาศรายชื่อ และกาหนด วัน เวลา เพื่ อสอบข้อเขียน คาดว่า จะ ภายในเดื อนตุลาคม 2556 นี้ ขอให้ เตรียมตัวอ่านหนังสือกันไว้ได้เลย

จาก กา รที่ กร มฯ ไ ด้ เปิ ด รั บ สมั ค รสอบแข่ ง ขั น เพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ ใ น ต า แ ห น่ ง นั ก จั ด ก า ร งานทั่ วไป ระดั บปฏิ บั ติการ โดยเปิดรั บ สมัครตั้งแต่วันที่ 9 กันยายน 2556 และ ปิ ด รั บ สมั ค รไปเมื่ อวั นที่ 27 กั น ยายน 2556 มี ยอดผู้ สมั ครเยอะมากๆ ประมาณ 4,500 คน

กรมฯ จะดาเนินการเปิดสอบ พนั กงานราชการ สั ง กัด ส่ วนกลาง ต าแหน่ ง นั ก วิ ช าการคลั ง นิ ติ ก ร นักวิชาการคอมพิวเตอร์ นั กบั ญชี วุ ฒิ ปริ ญญาตรี โดยท่ านอธิ บดี ได้อนุมัติให้เปิดสอบแล้ว ขณะนี้อยู่ในขั้นตอนการ เตรียมประชุมคณะกรรมการ เพื่อกาหนดหลักเกณฑ์ และวัน เวลา ที่จะเปิดรับสมัคร คาดว่าภายในเดือน ตุ ล าคม 2556 นี้เ ช่ น กัน ท่ า นใดมี ญ าติ พี่ น้ อ ง เพื่อนฝูง อย่าลืมส่งข่าว บอกกล่าวกันด้วย สาหรับผู้ที่ได้รับการคัดเลือกการประเมินผล งานเพื่ อ แต่ ง ตั้ ง (เลื่ อ น) ให้ ด ารงต าแหน่ ง ประเภทวิ ช าการระดั บช านาญการพิ เ ศษ จ านวน 35 ตาแหน่ง ในรอบที่ผ่านมา ขณะนี้ได้มีผู้ที่จัดส่ง ผลงานฉบั บ สมบู ร ณ์ แ ละผ่ า นการประเมิ นไปแล้ ว จานวน 11 ราย ส่วนที่เหลือยังคงอยู่ ในระหว่างการแก้ไขปรับปรุงผลงานให้ ถู กต้ องสมบูร ณ์ เพื่ อที่ กรมฯ จะได้ เสนอค าสั่ ง แต่ ง ตั้ ง (เลื่อน) ให้ ดารง ตาแหน่งต่อไป (เร่งมือกันหน่อย)

ต่อจากหน้า 8

ได้ เ ป็ น ประธานในพิ ธี เ ปิ ด งานสั ม มนาและมอบประกาศนี ย บั ต รผู้ ต รวจสอบภายในภาครั ฐ ปีง บประมาณพ.ศ. 2556 มี ผู้ เข้าร่วมงานประมาณ 400 คน มี ผู้ที ได้รั บประกาศนียบั ตร 119 คน ซึ่ งผ่านการอบรมและ ทดสอบของหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ตรวจสอบภายในภาครัฐ (Certified Government Internal Auditor-CGIA) เป็น 4 ระดับ 4 ด้าน ใช้เวลาอบรม 360 ชั่วโมง จากนั้นก็ท่านอธิบดี มนัสฯ ได้ร่วมสัมมนาผู้บริหารเรื่อง “การตรวจสอบ ภายในเพิ่มคุณค่าให้กับองค์กรอย่างไร” อิ่มเอมแว่วว่างานวันนี้มีการเปิด VDO Presentation โดยใช้เพลงผู้ชนะ ฟังแล้ว ฮึกเหิมจริงๆ และในช่วงเสวนาคุณหญิงจารุวรรณ เมณฑกา นายกสมาคมผู้ตรวจสอบภายในแห่งประเทศไทย ซึ่งให้เกียรติ เป็นผู้ดาเนิ นรายการ ได้ แซวท่านอธิบดีมนัส ฯ ว่า...สมัยหนุ่มๆ ท่ านหล่อและเก่งด้วย!!... อิอิ.. เอมขอกด Like ให้เลย นะคร้าาา... นอกจากนี้ในงานก็มีเฮด้วยน้า... เพราะคุณน้าเพชร วงษ์ป ระทีป แห่ง สพต. ก็ได้รับประกาศนียบัตรฯ ด้วย เหมือนกัน เย้...เย้... แถมงานนี้มีแจกของที่ระลึกเป็น Flash drive 8 GB ส่วนอาหารกลางวันเป็น Buffet อร่อยมว๊ากกก... พื้นที่หมดแล้ว ขอจบข่าวสาหรับเดือนนี้ก่อง... พบกันใหม่บับหน้านะฮ๊าฟ... รักนะตะเอง!! บับบายคร้า!!...


จุลสารกรมบัญชีกลาง  

ปีที่ 7 ฉบับที่ 9

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you