Page 1

สํานักงานคลังจังหวัดสุราษฎร์ธานี/Zone 8 www.klangsurat.org


คํานํา ตามที่กรมบัญชีกลางไดกําหนดวิสัยทัศน “กํากับดูแลและบริหารการใชจายเงินของแผนดิน ใหเกิดประโยชนสูงสุด” โดยมีพันธกิจหลักในการกําหนดมาตรฐาน หลักเกณฑ แนวทางปฏิบัติและ พัฒนาขีดความสามารถของบุคลากรภาครัฐดานกฎหมายการคลัง การบัญชี การจัดซื้อจัดจางและ การบริ ห ารพั ส ดุ ภ าครั ฐ การตรวจสอบภายใน ค า ตอบแทนและสวั สดิ ก าร เงิ น นอกงบประมาณ และอื่น ๆ นั้น สํานักงานคลังเขต 8 และกลุมงานวิชาการดานการคลังการบัญชี ของสํานักงานคลัง จังหวัดในเขต 8 จึงมีแนวคิดที่ดําเนินโครงการ “คลินิกความรูสูความเขมแข็งทางวิชาการของจังหวัด zone 8” เพื่อพัฒนาองคความรู กฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ และหลักเกณฑดานการเงินการคลัง แก บุ ค ลากรกลุ ม งานวิ ช าการด า นการคลั ง การบั ญ ชี และกลุ ม งานอื่ น ของสํ า นั ก งานคลั ง จั ง หวั ด เมื่อกลุมงานภายในองคกร มีความเข็มแข็ง มีความพรอมทั้งความรู ความสามารถ ก็จะดําเนินการ พัฒนาองคความรูสูบุคลากรของหนวยงานภาครัฐ คณะทํางานสํานักงานคลังจังหวัดสุราษฎรธานี ไดดําเนินการศึกษาระเบียบ กฎหมายวาดวย ความรับผิดทางละเมิดของเจาหนาที่ เพื่อจัดทําเปนคูมือการบรรยาย “กฎหมายวาดวยความรับผิดทาง ละเมิดของเจาหนาที่” สําหรับผูที่ทําหนาที่ในการเปนวิทยากร ผูสนใจ นําไปใชเปนแนวการบรรยาย ใหเปนไปตามมาตรฐานและเปนเอกภาพ ขอขอบคุณ เจาหนาที่สํานักงานคลังเขต 8 เจาหนาที่ สํ า นั ก งานคลั ง จั ง หวั ด ในเขต 8 ที่ ไ ด ต รวจสอบและกลั่ น กรองข อ มู ล ตลอดจนข อ เสนอแนะ อันเปนประโยชนตอการจัดทําคูมือการบรรยายใหสําเร็จลุลวงไปดวยดี และหวังเปนอยางยิ่งวา คูมือการบรรยาย “กฎหมายวาดวยความรับผิดทางละเมิดของเจาหนาที่” เลมนี้จะเปนประโยชน ในทางวิ ช าการและการพั ฒ นาองค ค วามรู ใ ห กั บ บุ ค ลากรของหน วยงานภาครั ฐ ได เป นอย างดี หากมีขอเสนอแนะ หรือคําแนะนํา สํานักงานคลังจังหวัดสุราษฎรธานี ยินดีนอมรับ ที่จะทําการปรับปรุง แกไขคูมือใหมีความสมบูรณยิ่งขึ้นตอไป

คณะทํางาน สํานักงานคลังจังหวัดสุราษฎรธานี กุมภาพันธ 2555


สารบัญ หนา กฎหมายวาดวยความรับผิดทางละเมิดของเจาหนาที่ ความเปนมาของกฎหมาย พระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจาหนาที่ พ.ศ. 2539 มาตรา 4 มาตรา 5 มาตรา 6 มาตรา 7 มาตรา 8 มาตรา 9 มาตรา 10 มาตรา 11 มาตรา 12 มาตรา 13 มาตรา 14 ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยหลักเกณฑการปฏิบัตเิ กี่ยวกับความรับผิดทางละเมิดของ เจาหนาที่ พ.ศ. 2539 นิยามความหมาย หมวด 1 กรณีเจาหนาที่กระทําละเมิดตอหนวยงานของรัฐ หมวด 2 กรณีเจาหนาที่กระทําละเมิดตอบุคคลภายนอก ภาคผนวก 1. โครงการ “คลินิกความรูสูความเขมแข็งทางวิชาการของจังหวัด Zone 8” 2. คําสั่งแตงตั้งคณะทํางาน “คลินิกความรูสูความเขมแข็งทางวิชาการของจังหวัด Zone 8” 3. แบบทดสอบความรูพื้นฐานกอนการอบรม (Pretest) 4. แบบทดสอบความรูพื้นฐานหลังการอบรม (Posttest) 5. เฉลยขอสอบ Pretest และ Posttest

สํานักงานคลังจังหวัดสุราษฎรธานี / Zone 8 ขอสงวนการผลิต การคัดลอก และการลอกเลียนเนือ้ หาในเอกสารนี้ ไมวารูปแบบใดๆทั้งสิ้น

2 3 4 6 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 41


ภาพนิ่ง 1

 

คําชี้แจง กฎหมายเกีย่ วกับความรับผิดทางละเมิด มีอยูดวยกัน 2 สวน คือ สวนที่ 1 คือ พระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจาหนาที่ พ.ศ. 2539 สวนที่ 2 คือ ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยหลักเกณฑการปฏิบัติเกี่ยวกับความรับผิด ทางละเมิดของเจาหนาที่ กฎหมายฉบับนี้บัญญัติออกมาเพื่อใหความเปนธรรมในการปฏิบัติงานของเจาหนาที่ ซึ่งได ปฏิบัติหนาที่ตามระเบียบ กฎหมาย ที่กําหนด โดยไดรับความคุมครองตามกฎหมายฉบับนี้ ในการ ชดใชความเสียหายตอบุคคลภายนอก หรือตอสวนราชการเอง เวนแตไดกระทําดวยความจงใจ ประมาทเลินเลออยางรายแรง  

สํานักงานคลังจังหวัดสุราษฎรธานี/ZONE 8 ขอสงวนการผลิต การคัดลอก และการลอกเลียนเนื้อหาในเอกสารนี้ ไมวารูปแบบใดๆทั้งสิ้น หนา 1


ภาพนิ่ง 2

ความเปนมาของกฎหมาย ปจจุบัน

พระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจาหนาที่ พ.ศ. 2539 ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยหลักเกณฑการปฏิบัติเกี่ยวกับ ความรับผิดทางละเมิดของเจาหนาที่ พ.ศ.2539

อดีต

ระเบียบวาดวยความรับผิดชอบของขาราชการในทางแพง พ.ศ.2503

 

คําชี้แจง ในอดีตเจาหนาที่จะไดรับโทษตามระเบียบวาดวยความรับผิดชอบของขาราชการในทางแพง พ.ศ.2503 แตพบวาเกิดความไมเปนธรรมกับเจาหนาที่ เนื่องจากบทลงโทษหนักเกินไป และการรับ ผิ ด เป น ลั ก ษณะลู ก หนี้ ร ว มในทางแพ ง ทํ า ให เ กิ ด ความไม เ ป น ธรรมสํ า หรั บ ลู ก หนี้ ร ว มบางคนที่ ความผิดมีนอยแตไดรับโทษเทากัน ทําใหขาดขวัญและกําลังใจ ปจจุบันจึงไดมีการตราพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจาหนาที่ พ.ศ.2539 และ ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยหลักเกณฑการปฏิบัติเกี่ยวกับความผิดทางละเมิดของเจาหนาที่ พ.ศ.2539 ขึ้นมาใช เนื่องจากมีสัดสวนความรับผิดชอบที่ชัดเจน มีความเปนธรรมมากกวาและการ ลงโทษเฉพาะกรณีจงใจกระทําการเฉพาะตัว และประมาทเลินเลออยางรายแรง

สํานักงานคลังจังหวัดสุราษฎรธานี/ZONE 8 ขอสงวนการผลิต การคัดลอก และการลอกเลียนเนื้อหาในเอกสารนี้ ไมวารูปแบบใดๆทั้งสิ้น หนา 2


ภาพนิ่ง 3

สาระ/มาตราสําคัญ

พระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิด ของเจาหนาที่ พ.ศ.2539

 

คําชี้แจง กอนที่จะศึกษาถึงหลักเกณฑการปฏิบัติในบทลงโทษตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวย ความผิดทางละเมิด ควรทราบเนื้อหาสาระที่สําคัญของพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของ เจาหนาที่ พ.ศ. 2539 กอนเพื่อใหเกิดความเขาใจถึง นิยามความหมายตาง ๆ การกระทําผิดในขณะ ปฏิบัติหนาที่ หรือไมไดกระทําผิดในขณะปฏิบัติหนาที่ มีอะไรบาง กรณีหนวยงานของรัฐโดนฟอง และกรณีหนวยงานของรัฐหรือเจาหนาที่ตองรับผิดเพราะอะไรบาง ซึ่งจะอธิบายสาระสําคัญไวเปน รายมาตรา  

สํานักงานคลังจังหวัดสุราษฎรธานี/ZONE 8 ขอสงวนการผลิต การคัดลอก และการลอกเลียนเนื้อหาในเอกสารนี้ ไมวารูปแบบใดๆทั้งสิ้น หนา 3


ภาพนิ่ง 4

พรบ.ความรับผิดทางละเมิดของเจาหนาที่ พ.ศ.2539

มาตรา 4 นิยาม เจาหนาที่ของรัฐ

 

คําชี้แจง หมายความวา ขาราชการ พนักงาน ลูกจาง หรือผูปฏิบัติงานประเภทอื่น ไมวาจะเปนการ แตงตั้งในฐานะเปนกรรมการหรือฐานะอื่นใด และหนวยงานของรัฐ ที่มีพระราชกฤษฎีกา กําหนดใหเปนหนวยงานของรัฐ ตามกฎหมายวา ดวยความรับผิดทางละเมิด เชน ศาลปกครอง ศาลยุติธรรม กองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการ  

สํานักงานคลังจังหวัดสุราษฎรธานี/ZONE 8 ขอสงวนการผลิต การคัดลอก และการลอกเลียนเนื้อหาในเอกสารนี้ ไมวารูปแบบใดๆทั้งสิ้น หนา 4


ภาพนิ่ง 5

พรบ.ความรับผิดทางละเมิดของเจาหนาที่ พ.ศ.2539

มาตรา 4 นิยาม (ตอ) หนวยงานของรัฐ

 

คําชี้แจง หมายความวา กระทรวง ทบวง กรม สวนราชการที่เรียกชื่ออยางอื่นและมีฐานะเปนกรม ราชการส ว นภู มิ ภ าค ราชการส ว นท อ งถิ่ น รั ฐ วิ ส าหกิ จ ที่ ตั้ ง ขึ้ น โดยพระราชบั ญ ญั ติ พระราช กฤษฎีกา  

สํานักงานคลังจังหวัดสุราษฎรธานี/ZONE 8 ขอสงวนการผลิต การคัดลอก และการลอกเลียนเนื้อหาในเอกสารนี้ ไมวารูปแบบใดๆทั้งสิ้น หนา 5


ภาพนิ่ง 6

พรบ.ความรับผิดทางละเมิดของเจาหนาที่ พ.ศ.2539

มาตรา 5 วรรคหนึ่ง กระทําผิดในขณะปฏิบัติหนาที่

 

คําชี้แจง หนวยงานของรัฐตองรับผิดตอผูเสียหายในผลแหงละเมิดที่เจาหนาที่ของตนไดกระทําในขณะ ปฏิบัติหนาที่ผูเสียหายตองฟองหนวยงานของรัฐโดยตรง หามฟองเจาหนาที่ แตหนวยงานของรัฐ สามารถไลเบี้ยกับเจาหนาที่ไดในภายหลัง  

สํานักงานคลังจังหวัดสุราษฎรธานี/ZONE 8 ขอสงวนการผลิต การคัดลอก และการลอกเลียนเนื้อหาในเอกสารนี้ ไมวารูปแบบใดๆทั้งสิ้น หนา 6


ภาพนิ่ง 7

พรบ.ความรับผิดทางละเมิดของเจาหนาที่ พ.ศ.2539

มาตรา 5 วรรคสอง เจาหนาที่ผูกระทําผิดไมไดสังกัด หนวยงานของรัฐ ใครจะตองเปนผูรับผิด

 

คําชี้แจง กระทรวงการคลังเปนผูรับผิดตามวรรคหนึ่ง ในกรณีความผิดไมไดเกิดจากเจาหนาที่ของรัฐ ในสังกัด  

สํานักงานคลังจังหวัดสุราษฎรธานี/ZONE 8 ขอสงวนการผลิต การคัดลอก และการลอกเลียนเนื้อหาในเอกสารนี้ ไมวารูปแบบใดๆทั้งสิ้น หนา 7


ภาพนิ่ง 8

พรบ.ความรับผิดทางละเมิดของเจาหนาที่ พ.ศ.2539

มาตรา 6 ไมไดกระทําผิดในขณะปฏิบัติหนาที่

 

คําชี้แจง หากการกระทําผิดไมไดเกิดขึ้นในขณะปฏิบัติหนาที่ ตองรับผิดเปนการเฉพาะตัว ผูเสียหาย ตองฟองเจาหนาที่โดยตรง จะฟองหนวยงานของรัฐมิได  

สํานักงานคลังจังหวัดสุราษฎรธานี/ZONE 8 ขอสงวนการผลิต การคัดลอก และการลอกเลียนเนื้อหาในเอกสารนี้ ไมวารูปแบบใดๆทั้งสิ้น หนา 8


ภาพนิ่ง 9

พรบ.ความรับผิดทางละเมิดของเจาหนาที่ พ.ศ.2539

มาตรา 7 กรณีหนวยงานของรัฐโดยฟอง

 

คําชี้แจง ในคดีที่ผูเสียหายฟองหนวยงานของรัฐ ประเด็นอยู 2 กรณี คือ ประเด็นที่ 1 ถาหนวยงานของรัฐเห็นวาเปนเรื่องที่เจาหนาที่ตองรับผิดหรือตองรวมรับผิด หรือ ประเด็นที่ 2 ถาเจาหนาที่เห็นวาเปนเรื่องที่หนวยงานของรัฐตองรับผิดหรือตองรวมรับผิด หนวยงาน ของรัฐ หรือเจาหนาที่ดังกลาว มีสิทธิขอใหศาล เรียกเจาหนาที่หรือหนวยงาน เขามา เปนคูความในคดี    

สํานักงานคลังจังหวัดสุราษฎรธานี/ZONE 8 ขอสงวนการผลิต การคัดลอก และการลอกเลียนเนื้อหาในเอกสารนี้ ไมวารูปแบบใดๆทั้งสิ้น หนา 9


ภาพนิ่ง 10

พรบ.ความรับผิดทางละเมิดของเจาหนาที่ พ.ศ.2539

มาตรา 8 กรณีหนวยงานของรัฐตองรับผิด

 

คําชี้แจง หนวยงานของรัฐมีสิทธิเรียกใหเจาหนาที่ชดใชคาสินไหมทดแทนใหแกผูเสียหายได หาก เจาหนาที่กระทําดวยความจงใจหรือประมาทเลินเลออยางรายแรง สิทธิเรียกใหชดใชจากเจาหนาที่ ใหคํานึงถึงระดับความรายแรงแหงการกระทํา ใหชดใชเต็ม จํานวน หรือมิตองเต็มจํานวนก็ได ถาการละเมิดเกิดจากความบกพรองของหนวยงานของรัฐ หรือระบบการดําเนินงานสวนรวม ใหหักสวนแหงความรับผิด  

สํานักงานคลังจังหวัดสุราษฎรธานี/ZONE 8 ขอสงวนการผลิต การคัดลอก และการลอกเลียนเนื้อหาในเอกสารนี้ ไมวารูปแบบใดๆทั้งสิ้น หนา 10


ภาพนิ่ง 11

พรบ.ความรับผิดทางละเมิดของเจาหนาที่ พ.ศ.2539

มาตรา 9 อายุความในการสิทธิเรียกใหอีกฝาย หนึ่งชดใชคาสินไหมทดแทน  

คําชี้แจง เมื่อหนวยงานของรัฐ หรือเจาหนาที่ไดจายคาสินไหมทดแทนแกผูเสียหาย สิทธิที่จะเรียกให อีกฝายหนึ่งชดใชคาสินไหมทดแทนแกตน ใหมีกําหนดอายุความ 1 ป นับแตวันที่หนวยงานของรัฐ หรือเจาหนาที่ของรัฐไดใชคาสินไหมทดแทนแกผูเสียหาย  

สํานักงานคลังจังหวัดสุราษฎรธานี/ZONE 8 ขอสงวนการผลิต การคัดลอก และการลอกเลียนเนื้อหาในเอกสารนี้ ไมวารูปแบบใดๆทั้งสิ้น หนา 11


ภาพนิ่ง 12

พรบ.ความรับผิดทางละเมิดของเจาหนาที่ พ.ศ.2539

มาตรา 10 ‰ ความรับผิดของเจาหนาที่กรณีปฏิบัตหิ นาที่ ‰ ความรับผิดของหนาทีก่ รณีไมปฏิบตั หิ นาที่ และ ‰ อายุความของสิทธิเรียกรอง

 

คําชี้แจง ความรับผิดของเจาหนาที่ (กรณีปฏิบัติหนาที่) กระทําละเมิดตอหนวยงานของรัฐที่ตนสังกัด อยู กระทําละเมิดตอหนวยงานของรัฐที่ไมไดสังกัด ใหหนวยงานของรัฐเรียกชดใชคาสินไหมโดยให นํามาตรา 8 มาใชบังคับโดยอนุโลม ความรับผิดของเจาหนาที่ (กรณีไมปฏิบัติหนาที่) ใหหนวยงานของรัฐบังคับตามประมวล กฎหมายแพงและพาณิชย สิทธิเรียกรองตามมาตรา 8 ใหมีอายุความ 2 ป นับแตหนวยงานขอรัฐ รูถึงการละเมิดและ รูตัวเจาหนาที่ผูกระทําผิด กระทรวงการคลังตรวจสอบแลววาตองรับผิดใหความผิดมีอายุความ 1 ป นับแตวันที่ กระทรวงการคลังมีคําสั่ง    

สํานักงานคลังจังหวัดสุราษฎรธานี/ZONE 8 ขอสงวนการผลิต การคัดลอก และการลอกเลียนเนื้อหาในเอกสารนี้ ไมวารูปแบบใดๆทั้งสิ้น หนา 12


ภาพนิ่ง 13

พรบ.ความรับผิดทางละเมิดของเจาหนาที่ พ.ศ.2539

มาตรา 11

สิทธิเรียกรองของผูเสียหาย

 

คําชี้แจง ยื่นใบคําขอตอหนวยงานของรัฐ หนวยงานของรัฐรับใบคําขอโดยไมชักชา หากไมพอใจ คําสั่งหรือผลการวินิจฉัย ใหรองทุกขตอตอศาลปกครอง ใหพิจารณาคําขอตามวรรคหนึ่งใหแลวเสร็จภายใน 180 วัน หากเรื่องใดไมอาจพิจารณาได ทัน ตองรายงานปญหาอุปสรรคใหรัฐมนตรีเจาสังกัดทราบ เพื่อขอขยายระยะเวลาออกไปไดไมเกิน 180 วัน  

สํานักงานคลังจังหวัดสุราษฎรธานี/ZONE 8 ขอสงวนการผลิต การคัดลอก และการลอกเลียนเนื้อหาในเอกสารนี้ ไมวารูปแบบใดๆทั้งสิ้น หนา 13


ภาพนิ่ง 14

พรบ.ความรับผิดทางละเมิดของเจาหนาที่ พ.ศ.2539

มาตรา 12 กรณีเจาหนาที่ชดใชคาสินไหมทดแทนแกหนวยงานของรัฐ เพื่อนําไปชดใชแกผูเสียหาย

 

คําชี้แจง กรณีเจาหนาที่ชดใชคาสินไหมทดแทนแกหนวยงานของรัฐที่ไดใชแกผูเสียหาย ใหพิจารณา คําขอตามวรรคหนึ่งใหแลวเสร็จภายใน 180 วัน หากเรื่องใดไมอาจพิจารณาไดทัน ตองรายงานปญหา อุปสรรค ใหรัฐมนตรีเจาสังกัดทราบ เพื่อขอขยายระยะเวลาออกไปไดไมเกิน 180 วัน    

สํานักงานคลังจังหวัดสุราษฎรธานี/ZONE 8 ขอสงวนการผลิต การคัดลอก และการลอกเลียนเนื้อหาในเอกสารนี้ ไมวารูปแบบใดๆทั้งสิ้น หนา 14


ภาพนิ่ง 15

พรบ.ความรับผิดทางละเมิดของเจาหนาที่ พ.ศ.2539

มาตรา 13

การผอนชําระเงิน

 

คําชี้แจง มติ ค ณะรั ฐ มนตรี จั ด ให มี ร ะเบี ย บเพื่ อ การผ อ นชํ า ระเงิ น ได โดยคํ า นึ ง ถึ ง ฐานะรายได ครอบครัวและความรับผิดชอบ และพฤติการณแหงกรณี  

สํานักงานคลังจังหวัดสุราษฎรธานี/ZONE 8 ขอสงวนการผลิต การคัดลอก และการลอกเลียนเนื้อหาในเอกสารนี้ ไมวารูปแบบใดๆทั้งสิ้น หนา 15


ภาพนิ่ง 16

พรบ.ความรับผิดทางละเมิดของเจาหนาที่ พ.ศ.2539

มาตรา 14

การรองทุกข  

คําชี้แจง ในการรองทุกข ใหรองทุกขกับศาลปกครอง ซึ่งเปนผูมิสิทธิฟองคดีตอศาล แตในอดีตให รองทุกขกับคณะกรรมการวินิจฉัยรองทุกข ตามมาตรา 11  

สํานักงานคลังจังหวัดสุราษฎรธานี/ZONE 8 ขอสงวนการผลิต การคัดลอก และการลอกเลียนเนื้อหาในเอกสารนี้ ไมวารูปแบบใดๆทั้งสิ้น หนา 16


ภาพนิ่ง 17  

ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี วาดวยหลักเกณฑการปฏิบัติเกี่ยวกับความรับผิด ทางละเมิดของเจาหนาที่ พ.ศ. 2539

 

คําชี้แจง เพื่อใหเหมาะสมและสอดคลองกับพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจาหนาที่ พ.ศ. 2539 คณะรัฐมนตรีจึงมีมติใหวางระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี วาดวยหลักเกณฑการปฏิบัติ เกี่ยวกับความรับผิดทางละเมิดของเจาหนาที่ พ.ศ. 2539 ขึ้นประกาศใช

สํานักงานคลังจังหวัดสุราษฎรธานี/ZONE 8 ขอสงวนการผลิต การคัดลอก และการลอกเลียนเนื้อหาในเอกสารนี้ ไมวารูปแบบใดๆทั้งสิ้น หนา 17


ภาพนิ่ง 18

ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี วาดวยหลักเกณฑการปฏิบตั ิเกีย่ วกับ ความรับผิดทางละเมิดของเจาหนาที่ พ.ศ. 2539

นิยามสําคัญ

ที่มา

เจาหนาที่ คณะกรรมการ ผูแตงตั้ง ความเสียหาย  

คําชี้แจง นิยามความหมาย เจาหนาที่ มีความหมายเดียวกับ พระราชบัญญัติความผิดทางละเมิดฯ แตจะมีนิยามเกี่ยวกับ คําวา คณะกรรมการ ผูแตงตั้ง และผูเสียหาย เพิ่มเขามา เพราะเปนบุคคลสําคัญที่มีสวนเกี่ยวของกับ ขั้นตอนการดําเนินการเกี่ยวกับการพิจารณาความผิด ดังนี้ คณะกรรมการ หมายความวา คณะกรรมการสอบขอเท็จจริงความรับผิดทางละเมิด ผูแตงตั้ง หมายความวา ผูแตงตั้งคณะกรรมการขึ้นเพื่อปฏิบัติตามระเบียบนี้ ความเสียหาย หมายความวา ความเสียหายที่เกิดจากการละเมิดอยางใด ๆ แตไมรวมถึงการ ออกคําสั่ง หรือกฎ

สํานักงานคลังจังหวัดสุราษฎรธานี/ZONE 8 ขอสงวนการผลิต การคัดลอก และการลอกเลียนเนื้อหาในเอกสารนี้ ไมวารูปแบบใดๆทั้งสิ้น หนา 18


ภาพนิ่ง 19

หมวด 1

 

คําชี้แจง หนวยงานของรัฐ หมายความวา กระทรวง ทบวง กรม ทั้งสวนกลางและสวนภูมิภาค ทองถิ่น รัฐวิสาหกิจ หนวยงานอื่นฯ  

สํานักงานคลังจังหวัดสุราษฎรธานี/ZONE 8 ขอสงวนการผลิต การคัดลอก และการลอกเลียนเนื้อหาในเอกสารนี้ ไมวารูปแบบใดๆทั้งสิ้น หนา 19


ภาพนิ่ง 20

การดําเนินการเมื่อหนวยงานของรัฐเกิดความเสียหาย

รายงานผูบังคับบัญชาตามลําดับ สอบขอเท็จจริงเบื้องตน แตงตั้งคณะกรรมการสอบ ขอเท็จจริงความรับผิดทางละเมิด

 

คําชี้แจง เมื่อเกิดความเสียหายตอหนวยงานของรัฐ ใหเจาหนาที่ที่เกี่ยวของ รายงานตอผูบังคับบัญชา ตามลําดับโดยไมชักชา เมื่อผูบังคับบัญชาไดรับรายงาน และมีเหตุอันควรเชื่อวาเกิดจากการกระทํา ของเจ า หน า ที่ จ ริ ง ก็ ใ ห มี คํ า สั่ ง แต ง ตั้ ง คณะกรรมการสอบข อ เท็ จ จริ ง ความรั บ ผิ ด ทางละเมิ ด ขึ้ น คณะหนึ่ง โดยไมชักชา เพื่อพิจารณาความผิดและเรียกชดใชคาสินไหมทดแทนโดยเร็ว  

สํานักงานคลังจังหวัดสุราษฎรธานี/ZONE 8 ขอสงวนการผลิต การคัดลอก และการลอกเลียนเนื้อหาในเอกสารนี้ ไมวารูปแบบใดๆทั้งสิ้น หนา 20


ภาพนิ่ง 21

การแตงตั้งคณะกรรมการสอบขอเท็จจริงความรับผิดทางละเมิด

มีเหตุอันควรเชื่อวาความเสียหาย เกิดจากการกระทําของเจาหนาที่ กรรมการ จํานวนไมเกิน 5 คน

กําหนดวัน แลวเสร็จ

กค. ประกาศ กําหนดจํานวน ความเสียหาย/ ผูแทนหนวยงาน รวมเปนกรรมการ

 

คําชี้แจง การแตงตั้งกรรมการสอบขอเท็จจริงทางละเมิด ใหมีจํานวนไมเกิน 5 คน จะแตงตั้งจาก เจาหนาที่ของหนวยงานตนเองหรือจากผูแทนของหนวยงานอื่นใดเขารวมก็ได และตองกําหนดเวลา แลวเสร็จของการสอบขอเท็จจริงดังกลาวไวดวย เพื่อจะไดดําเนินการขั้นตอนตอไปโดยไมชักชา เชนกัน จากนั้น กระทรวงการคลังจะกําหนดจํานวนความเสียหาย โดยจะใหมีผูแทนของหนวยงาน ของรัฐหนวยงานใดเขาดวยก็ได  

สํานักงานคลังจังหวัดสุราษฎรธานี/ZONE 8 ขอสงวนการผลิต การคัดลอก และการลอกเลียนเนื้อหาในเอกสารนี้ ไมวารูปแบบใดๆทั้งสิ้น หนา 21


ภาพนิ่ง 22

การแตงตั้งคณะกรรมการสอบขอเท็จจริงความรับผิดทางละเมิด (ตอ)

ขอยกเวน ไมมีเหตุอันควรเชื่อวาเกิดจาก การกระทําของเจาหนาที่

รายงานผูบังคับบัญชา

ชดใชคาเสียหายครบถวน

เห็นดวย : ยุติเรื่อง ไมเห็นดวย : แตงตั้ง คณะกรรมการสอบ ขอเท็จจริงความ รับผิดทางละเมิด

คําชี้แจง กรณีตรวจสอบแลวไมมีเหตุอันควรเชื่อวาเกิดจากการกระทําของเจาหนาที่ เสนอรายงาน ผูบังคั บบัญชาเพื่อใหความเห็นชอบ หากเห็น ดวยวาเจาหนาที่ไม มีความผิด ก็ใหยุติเรื่ อง แตหาก พิจารณาดูแลวไมเห็นดวย ก็ใหแตงตั้งกรรมสอบขอเท็จจริงความรับผิดทางละเมิด ดําเนินการตอไป  

สํานักงานคลังจังหวัดสุราษฎรธานี/ZONE 8 ขอสงวนการผลิต การคัดลอก และการลอกเลียนเนื้อหาในเอกสารนี้ ไมวารูปแบบใดๆทั้งสิ้น หนา 22


ภาพนิ่ง 23

การแตงตั้งคณะกรรมการสอบขอเท็จจริงความรับผิดทางละเมิด (ตอ)

กรณีรวมกันแตงตั้งคณะกรรมการ ขอ 10

เจาหนาที่หนวยงานของรัฐทําความเสียหาย แกหนวยงานของรัฐอีกแหงหนึ่ง

ขอ 11

หนวยงานของรัฐมากกวาหนึ่งแหงไดรับ ความเสียหาย

ขอ 11

เกิดการทําละเมิดของเจาหนาที่ หลายหนวยงาน

คําชี้แจง จากระเบียบ ขอ 10 หมายความวา ถาเจาหนาที่ของรัฐแหงหนึ่งทําใหเกิดความเสียหายแก หนวยงานรัฐอีกแหงหนึ่ง ใหเจาหนาที่ผูทําใหเกิดความเสียหายแจงตอผูบังคับบัญชาตามลําดับชั้น จนถึงหัวหนาหนวยงานของรัฐที่ตนสังกัด เวนแต 1. ถาเจาหนาที่ผูทําใหเกิดความเสียหายเปนรัฐมนตรี ใหแจงตอนายกรัฐมนตรี 2. ถาเจาหนาที่ผูทําใหเกิดความเสียหายเปนกรรมการที่ตั้งขึ้นเพื่อปฏิบัติงานในหนวยงานของรัฐ แหงใด ใหแจงตอหนวยงานของรัฐแหงนั้น 3. ถาเจาหนาที่ผูทําใหเกิดความเสียหาย เปนผูซึ่งไมไดสังกัดหนวยงานของรัฐแหงใด ใหแจง ตอกระทรวงการคลัง 4. ถาเจาหนาที่ผูทําใหเกิดความเสียหาย เปนผูซึ่งไมมีผูบังคับบัญชาและมิใชผูปฏิบัติงานใน ราชการสวนทองถิ่น รัฐวิสาหกิจ ใหแจงตอผูมีอํานาจกํากับดูแล ผูแตงตั้งตน หรือผูซึ่งสั่ง ใหตนปฏิบัติงานใหแกหนวยงานของรัฐ จากระเบียบขอ 11 หมายความวา ในกรณีเกิดความเสียแกรัฐมากกวา 1 แหง หรือความ เสียหายเกิดจากผลการกระทําของเจาหนาที่หลายหนวยงาน ใหผูที่เกี่ยวของตามระเบียบ ขอ 8 คือ หัวหนาหนวยงาน หรือ ขอ 10 บรรดาผูที่เกี่ยวของแลวแตกรณีรวมกันแตงตั้งกรรมการ

สํานักงานคลังจังหวัดสุราษฎรธานี/ZONE 8 ขอสงวนการผลิต การคัดลอก และการลอกเลียนเนื้อหาในเอกสารนี้ ไมวารูปแบบใดๆทั้งสิ้น หนา 23


ภาพนิ่ง 24

การแตงตั้งคณะกรรมการสอบขอเท็จจริงความรับผิดทางละเมิด (ตอ)

ผูมีอํานาจแตงตั้ง 2ไมดําเนินการภายในเวลาสมควร 2แตงตั้งไมเหมาะสม

ใหปลัดกระทรวง ปลัดทบวง รัฐมนตรี 3 แตงตั้ง/เปลี่ยนแปลง (แทนผูมีอํานาจ)

ตามที่เห็นสมควร  

คําชี้แจง ตามระเบียบขอ 12 ถาผูมีอํานาจแตงตั้งกรรมการตามขอ 8 ขอ 10 หรือขอ 11 ไมดําเนินการ แตงตั้งคณะกรรมการภายในเวลาอันควร หรือแตงตั้งกรรมการโดยไมเหมาะสม ใหปลัดกระทรวง ปลัดทบวง หรือรัฐมนตรี ซึ่งเปนผูบังคับบัญชา หรือกํากับดูแล หรือควบคุมการปฏิบัติงานของบุคคล ดังกลาว มีอํานาจแตงตั้งคณะกรรมการ หรือเปลี่ยนแปลงกรรมการแทนผูมีอํานาจแตงตั้งนั้นไดตามที่ เห็นสมควร  

สํานักงานคลังจังหวัดสุราษฎรธานี/ZONE 8 ขอสงวนการผลิต การคัดลอก และการลอกเลียนเนื้อหาในเอกสารนี้ ไมวารูปแบบใดๆทั้งสิ้น หนา 24


ภาพนิ่ง 25

หนาที่คณะกรรมการสอบขอเท็จจริงความรับผิดทางละเมิด 1

กรรมการมาประชุมไมนอยกวากึ่งหนึ่งของกรรมการทั้งหมด (ขอ 13)

2

ประธานไมอยูใหเลือกกรรมการคนใดคนหนึ่งทําหนาที่แทน

3

4

5

มติที่ประชุมถือเสียงขางมาก/ไมเห็นดวยใหทําความเห็นแยงไว (ขอ 14) ตรวจสอบขอเท็จจริง รวมรวมพยานหลักฐานพยานบุคคล/ผูเชี่ยวชาญ ตรวจสอบเอกสาร / วัตถุ / สถานที่  

คําชี้แจง ตามระเบียบขอ 13 ในการประชุมคณะกรรมการตองมีกรรมการมาประชุมไมนอยกวากึ่ง หนึ่งของกรรมการทั้งหมด จึงจะเปนองคประชุม ถาประธานกรรมการไมอยูในที่ประชุม หรือไมสามารถปฏิบัติหนาที่ได ใหกรรมการที่ ประชุมเลือกกรรมการคนใดคนหนึ่งทําหนาที่แทน มติที่ประชุมใหถือเสียงขางมาก กรรมการที่ไม เห็นดวย ใหทําความเห็นแยงไว ตามระเบียบขอ 14 ใหคณะกรรมการผูมีอํานาจ พิจารณาขอเท็จจริง ตรวจสอบขอเท็จจริง รวบรวมพยานหลักฐานทั้งปวงที่เกี่ยวของ รับฟงพยานบุคคล หรือพยานผูเชี่ยวชาญและตรวจสอบ เอกสาร วัตถุ หรือสถานที่  

สํานักงานคลังจังหวัดสุราษฎรธานี/ZONE 8 ขอสงวนการผลิต การคัดลอก และการลอกเลียนเนื้อหาในเอกสารนี้ ไมวารูปแบบใดๆทั้งสิ้น หนา 25


ภาพนิ่ง 26

หนาที่คณะกรรมการสอบขอเท็จจริงความรับผิดทางละเมิด 6

7

8

ตองใหโอกาสแกผูเสียหายไดชี้แจง (ขอ 15) เสนอความเห็นใหผูแตงตั้งพิจารณา โดยมีขอเท็จจริง/กฎหมาย /พยานหลักฐาน (ขอ 16) สอบสวนใหแลวเสร็จภายในกําหนดเวลา

 

คําชี้แจง ระเบียบขอ 15 คณะกรรมการตองใหโอกาสแกเจาหนาที่ที่เกี่ยวของ หรือผูเสียหายไดชี้แจง ขอเท็จจริง และโตแยงแสดงพยานหลักฐานของตนอยางเพียงพอและเปนธรรม ระเบี ย บข อ 16 เมื่อ คณะกรรมการพิ จ ารณาเสร็ จ แล ว ให เ สนอไปยั ง ผู แ ต ง ตั้ ง หากให ทบทวนหรือสอบสวนเพิ่มเติม ใหคณะกรรมการรีบดําเนินการใหเสร็จสิ้นภายในเวลาที่ผูแตงตั้ง กํ า หนด ความเห็ น ของคณะกรรมการต อ งมี ข อ เท็ จ จริ ง ข อ กฎหมายที่ แ จ ง ชั ด และต อ งมี พยานหลักฐานที่สนับสนุน ประกอบดวยความเห็นของคณะกรรมการ  

สํานักงานคลังจังหวัดสุราษฎรธานี/ZONE 8 ขอสงวนการผลิต การคัดลอก และการลอกเลียนเนื้อหาในเอกสารนี้ ไมวารูปแบบใดๆทั้งสิ้น หนา 26


ภาพนิ่ง 27

การดําเนินการของผูมีอํานาจแตงตั้ง ไมผูกพันความเห็น ของคณะ กรรมการฯ (ขอ 16)

ขอใหกรรมการ สอบเพิ่มเติมหรือ ทบทวนได

ใหสงผลให กค. ตรวจสอบภายใน 7 วัน

ใหวินิจฉัยวามีผูใด ตองรับผิด/เปน จํานวนเทาใด *** ยังไมตองแจง ใหผูรับผิดทราบ (ขอ 17)

ระหวางรอผล กค. ใหตระเตรียม ออกคําสั่ง/ฟองคดี

*** มิใหขาด อายุความ 2 ป

 

คําชี้แจง ระเบียบขอ 16 ความเห็นของคณะกรรมการตองไมผูกมัดผูแตงตั้ง หรือรัฐ ที่จะมีความเห็น เปนอยางอื่น ระเบียบขอ 17 เมื่อผูแตงตั้งไดรับผลการพิจารณาจากคณะกรรมการ ใหวินิจฉัยสั่งการวามี ผูรับผิดชดใชคาสินไหมทดแทนหรือไมเปนจํานวนเทาใด แตยังมิตองแจงใหผูรับผิดทราบ และใหสง สํานวนภายใน 7 วัน นับแตวันวินิจฉัยสั่งการใหกระทรวงการคลังเพื่อตรวจสอบ ระหวางรอผลจาก กระทรวงการคลังใหออกคําสั่งใหเจาหนาที่ หรือเรื่องดําเนินการฟองคดี โดยมิใหขาดอายุความ 2 ป

สํานักงานคลังจังหวัดสุราษฎรธานี/ZONE 8 ขอสงวนการผลิต การคัดลอก และการลอกเลียนเนื้อหาในเอกสารนี้ ไมวารูปแบบใดๆทั้งสิ้น หนา 27


ภาพนิ่ง 28

การดําเนินการของผูมีอํานาจแตงตั้ง (ตอ)

หาก กค.มิไดแจงผล ภายใน 1 ป หรือ 1 ป 6 เดือน ***ใหดําเนินตามที่ เห็นสมควร

เมื่อกระทรวง การคลังแจงผลแลว ใหดําเนินการ

ƒ ตามความเห็น กค. ƒ ตามที่เห็นวาถูกตอง (ขอ 18)

เจาหนาที่ผูรับผิด ตาย

กรณีแตงตั้ง คณะกรรมการ รวมกัน

*** ใหรีบดําเนินการ ภายในอายุความมรดก

***

ผูแตงตั้งรวมเห็น ตางกันใหเสนอ ครม.

คําชี้แจง ระเบียบขอ 18 เมื่อกระทรวงการคลังพิจารณาแลวเสร็จ ใหผูแตงตั้งมีคําสั่งตามความเห็นของ กระทรวงการคลัง และแจงผูเกี่ยวของทราบ กรณีหนวยงานของที่รัฐที่เสียหายเปนราชการสวนทองถิ่น รัฐวิสาหกิจ ใหแจงผูบังคับบัญชา หรือผูกํากับดูแลควบคุมหนวยงานแหงนั้น วินิจฉัย สั่งการตามที่เห็นวาถูกตอง ภายในอายุความ 2 ป หากเจาหนาที่ผูรับผิดตาย ใหรีบดําเนินการภายในอายุความมรดก (ใหฟองภายใน 1 ป แตไมเกิน 10 ป)

สํานักงานคลังจังหวัดสุราษฎรธานี/ZONE 8 ขอสงวนการผลิต การคัดลอก และการลอกเลียนเนื้อหาในเอกสารนี้ ไมวารูปแบบใดๆทั้งสิ้น หนา 28


ภาพนิ่ง 29

การดําเนินการของหัวหนาหนวยงานของรัฐ

การแตงตั้ง กก.ละเมิด ถูกตอง/ชอบดวยกฎหมาย

อางกฎหมาย หรือระเบียบ ที่เกี่ยวของ

มีอํานาจแตงตั้ง

 

คําชี้แจง ในการแตงตั้งคณะกรรมการละเมิด ใหผูที่แตงตั้งอางระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวของ เชน กฎหมายวาดวยความผิดทางละเมิดของเจาหนาที่ พระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจาหนาที่ พ.ศ. 2539 หรือระเบียบวาดวยหลักเกณฑการปฏิบัติเกี่ยวกับความรับผิดทางละเมิดของเจาหนาที่ พ.ศ. 2539 เปนตน

สํานักงานคลังจังหวัดสุราษฎรธานี/ZONE 8 ขอสงวนการผลิต การคัดลอก และการลอกเลียนเนื้อหาในเอกสารนี้ ไมวารูปแบบใดๆทั้งสิ้น หนา 29


ภาพนิ่ง 30

การดําเนินการของหัวหนาหนวยงานของรัฐ (ตอ)

การแตงตั้ง กก.ละเมิด ถูกตอง/ชอบดวยกฎหมาย

ตั้ง กก.ไมเกิน จํานวนที่กฎหมาย หรือระเบียบกําหนด ( 5 คน)

ไมแตงตั้ง ผูเกี่ยวของ/มีสวน ไดเสียเปน กก.

แตงตั้ง กก.รวม

 

คําชี้แจง ในการแตงตั้งกรรมการ ใหแตงตั้งไดไมเกิน 5 คน และไมแตงตั้งผูเกีย่ วของหรือมีสวนไดเสีย เปนกรรมการ จะแตงตั้งกรรมการรวมดวยก็ได

สํานักงานคลังจังหวัดสุราษฎรธานี/ZONE 8 ขอสงวนการผลิต การคัดลอก และการลอกเลียนเนื้อหาในเอกสารนี้ ไมวารูปแบบใดๆทั้งสิ้น หนา 30


ภาพนิ่ง 31

การดําเนินการของหัวหนาหนวยงานของรัฐ (ตอ)

การวินิจฉัยสั่งการ ถูกตอง/ชอบดวยกฎหมาย วินิจฉัยและมีความเห็นวา - มีเจาหนาที่ตองรับผิดชดใช คาสินไหมทดแทนหรือไม - จํานวนเทาใด

ลงลายมือชื่อ และวัน เดือนป ที่วินิจฉัยสั่งการ - ทายรายงานผลการสอบสวน ของ กก.ละเมิด

คําชี้แจง ในการวินิจฉัยสั่งการทางละเมิด หากวินิจฉัยแลวมีความเห็นวา เจาหนาที่ตองรับผิดชดใช คาสินไหมทดแทนหรือไม จํานวนเทาใด โดยลงลายมือชื่อ วัน เดือน ป ที่วินิจฉัยสั่งการ ทายรายงาน ผลการสอบสวนของกรรมการละเมิดดวย    

สํานักงานคลังจังหวัดสุราษฎรธานี/ZONE 8 ขอสงวนการผลิต การคัดลอก และการลอกเลียนเนื้อหาในเอกสารนี้ ไมวารูปแบบใดๆทั้งสิ้น หนา 31


ภาพนิ่ง 32

การดําเนินการของหัวหนาหนวยงานของรัฐ (ตอ) สงสํานวนใหกระทรวงการคลัง ตรวจสอบ ภายใน 7 วัน ออกคําสั่งเรียกใหผูตองรับผิดชดใช ภายใน 2 ป ***(ออกหลังสงสํานวนให กค./ออกเมื่อ กค.แจงผลแลว)

ไลเบี้ย ภายใน 1 ป ดําเนินการยึด อายัด ทรัพย ภายใน 10 ป ฟองทายาทผูตองรับผิด ภายในอายุความมรดก (1 ป)  

คําชี้แจง เมื่อวินิจฉัยสั่งการเสร็จเรียบรอยแลว ใหสงสํานวนใหกระทรวงการคลังตรวจสอบ ภายใน 7 วัน โดยออกคําสั่งเรียกใหผูตองรับผิดชดใชภายใน 2 ป ไลเบี้ยกับเจาหนาที่ภายใน 1 ป ดําเนินการ ยึดอายัดทรัพยภายใน 10 ป ฟองทายาทผูตองรับผิดภายในอายุความมรดกภายใน 1 ป

สํานักงานคลังจังหวัดสุราษฎรธานี/ZONE 8 ขอสงวนการผลิต การคัดลอก และการลอกเลียนเนื้อหาในเอกสารนี้ ไมวารูปแบบใดๆทั้งสิ้น หนา 32


ภาพนิ่ง 33

การดําเนินการของ กก.ละเมิด 1. ตรวจสอบอํานาจหนาที่ตามคําสั่ง แตงตั้ง 2. ประชุมกําหนดแนวทางการ สอบสวน และปฏิทินระยะเวลา การพิจารณา  

คําชี้แจง ในการดําเนินการของกรรมการสอบละเมิด มีดวยกัน 12 ขั้นตอน กอนสงสํานวนให กระทรวงการคลังพิจารณา ดังนี้ ขั้นตอนที่ 1. ตรวจสอบอํานาจหนาที่ตามคําสั่งแตงตั้ง ขั้นตอนที่ 2. ประชุมกําหนดแนวทางการสอบสวน และปฏิทินระยะเวลาการพิจารณา

สํานักงานคลังจังหวัดสุราษฎรธานี/ZONE 8 ขอสงวนการผลิต การคัดลอก และการลอกเลียนเนื้อหาในเอกสารนี้ ไมวารูปแบบใดๆทั้งสิ้น หนา 33


ภาพนิ่ง 34

การดําเนินการของ กก.ละเมิด (ตอ) 3. ทําหนังสือเชิญผูเกี่ยวของมาใหการ และใหสงเอกสารที่เกี่ยวของ 4. แจงสิทธิกอนดําเนินการสอบสวน 5. ใหโอกาสเจาหนาที่ที่ถูกสอบสวน -ชี้แจงขอเท็จจริง -โตแยงแสดงพยานหลักฐานอยางเพียงพอ และเปนธรรม

คําชี้แจง ขั้นตอนที่ 3. ทําหนังสือเชิญผูเกี่ยวของมาใหการ และใหสงเอกสารที่เกี่ยวของ ขั้นตอนที่ 4. แจงสิทธิกอนดําเนินการสอบสวน ขั้นตอนที่ 5. ใหโอกาสเจาหนาที่ที่ถูกสอบสวน - ชี้แจงขอเท็จจริง - โตแยงแสดงพยานหลักฐานอยางเพียงพอ และเปนธรรม  

สํานักงานคลังจังหวัดสุราษฎรธานี/ZONE 8 ขอสงวนการผลิต การคัดลอก และการลอกเลียนเนื้อหาในเอกสารนี้ ไมวารูปแบบใดๆทั้งสิ้น หนา 34


ภาพนิ่ง 35

การดําเนินการของ กก.ละเมิด (ตอ) 6. รวบรวมเอกสาร/พยานหลักฐาน ที่เกี่ยวของทั้งหมด 7. ไมรับฟง -พยานที่ยังไมไดขอยุติ -พยานบอกเลา -พยานนอกสํานวน

 

คําชี้แจง ขั้นตอนที่ 6. รวบรวมเอกสาร/พยานหลักฐานที่เกีย่ วของทั้งหมด ขั้นตอนที่ 7. ไมรับฟง - พยานที่ยังไมไดขอยุติ - พยานบอกเลา - พยานนอกสํานวน

สํานักงานคลังจังหวัดสุราษฎรธานี/ZONE 8 ขอสงวนการผลิต การคัดลอก และการลอกเลียนเนื้อหาในเอกสารนี้ ไมวารูปแบบใดๆทั้งสิ้น หนา 35


ภาพนิ่ง 36

การดําเนินการของ กก.ละเมิด (ตอ) 8. เสนอความเห็นวา -มีเจาหนาที่ตองรับผิดชดใช คาสินไหมทดแทนหรือไม -จํานวนเทาใด

9. ใชขอกฎหมายในการวินิจฉัย ความรับผิด  

คําชี้แจง ขั้นตอนที่ 8. เสนอความเห็นวา -มีเจาหนาที่ตอ งรับผิดชดใช คาสินไหมทดแทนหรือไม -จํานวนเทาใด ขั้นตอนที่ 9. ใชขอกฎหมายในการวินิจฉัยความรับผิด

สํานักงานคลังจังหวัดสุราษฎรธานี/ZONE 8 ขอสงวนการผลิต การคัดลอก และการลอกเลียนเนื้อหาในเอกสารนี้ ไมวารูปแบบใดๆทั้งสิ้น หนา 36


ภาพนิ่ง 37

การดําเนินการของ กก.ละเมิด (ตอ) 10. ลงลายมือชื่อ ตําแหนง และวันเดือนป -ทายบันทึกรายงานผลการสอบสวน 11. ขอขยายเวลา หากการสอบสวน ไมแลวเสร็จภายในเวลาที่กําหนด 12. สอบสวนใหแลวเสร็จภายในกําหนด อายุความ  

คําชี้แจง ขั้นตอนที่ 10. ลงลายมือชื่อ ตําแหนง และวันเดือนป ทายบันทึกรายงานผลการสอบสวน ขั้นตอนที่ 11. ขอขยายเวลา หากการสอบสวน ไมแลวเสร็จภายในเวลาที่กําหนด และ ขั้นตอนที่ 12. สอบสวนใหแลวเสร็จภายในกําหนดอายุความ 2 ป

สํานักงานคลังจังหวัดสุราษฎรธานี/ZONE 8 ขอสงวนการผลิต การคัดลอก และการลอกเลียนเนื้อหาในเอกสารนี้ ไมวารูปแบบใดๆทั้งสิ้น หนา 37


ภาพนิ่ง 38

การพิจารณาของกระทรวงการคลัง ตรวจสอบพยาน หลักฐานที่เกีย่ วของ ใหบคุ คล มาชี้แจงเพิ่มเติม ใหรับฟงพยาน หลักฐานเพิ่มเติม

ใหมี คณะกรรมการพิจารณา ความรับผิดทางแพง” เปนผูพิจารณา ใหความเห็นตอ กระทรวงการคลัง (ขอ 21)

คําชี้แจง ในการพิ จ ารณาของกระทรวงการคลั ง ใหมี “คณะกรรมการความรั บ ผิด ทางแพง ” เปนผูพิจารณาใหความเห็นตอกระทรวงการคลัง ประกอบดวย อธิบดีกรมบัญชีกลาง เปนประธาน มีผูแทนสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ผูแทนสํานักงานอัยการสูงสุด ผูแทนสํานักงานตรวจเงิน แผ น ดิ น และผู แ ทนกระทรวงการคลั ง ตามจํา นวนที่ จํ า เป น ซึ่ง ปลั ด กระทรวงเป น ผู แ ต ง ตั้ ง เปนกรรมการชุดใหญ โดยคณะกรรมการความรับผิดทางแพง จะแตงตั้งคณะอนุกรรมการ เพื่อปฏิบัติ หนาที่ตามที่มอบหมายไดหนาที่สําคัญ คือ ตรวจสอบพยานหลักฐานที่เกี่ยวของ แจงใหบุคคลมาชี้แจง เพิ่มเติม ใหรับหลักฐานเพิ่มเติม  

สํานักงานคลังจังหวัดสุราษฎรธานี/ZONE 8 ขอสงวนการผลิต การคัดลอก และการลอกเลียนเนื้อหาในเอกสารนี้ ไมวารูปแบบใดๆทั้งสิ้น หนา 38


ภาพนิ่ง 39

การชดใชคาเสียหาย ถาเปนเงิน

ชดใชเปนเงิน

ถาเปนสิ่งของ

ตองชดใชเปนสิ่งของที่มี สภาพ คุณภาพ ปริมาณ และ ลักษณะอยางเดียวกัน

ถาซอม

ตองทําสัญญาตกลง และ ซอมใหแลวเสร็จโดยเร็ว (6 เดือน)

ถาชดใชตางจาก ทรัพยสินที่เสียหาย หรือสูญหาย

ตองทําความตกลงกับ กระทรวงการคลัง  

คําชี้แจง ระเบียบขอ 22 กรณีความเสียหายเกิดแกเงิน ใหชดใชเปนเงินเพียงอยางเดียว ระเบียบขอ 23 กรณีความเสียหายมิไดเกิดแกเงิน ใหดําเนินการตอไปนี้ (1) ชดใชเปนทรัพยสินอยางเดียวกัน โดยตองสภาพ ปริมาณ คุณภาพ และลักษณะ เดียวกัน กับทรัพยสินที่สูญหาย หรือเสียหาย โดยทําสัญญายินยอมชดใชคาสินไหมทดแทนเปน ทรัพยสินดังกลาว (2) ซอมแซมหรือบูรณะทรัพยสินที่ชํารุดเสียหายใหคงสภาพเดิม โดยตองทําสัญญา วาจะจัดการใหทรัพยสินคงสภาพ ภายในเวลาไมเกิน 6 เดือน (3) ชดใชทรัพยสินที่แตกตางจากที่เสียหาย ตองทําความตกลงกับกระทรวงการคลัง กอนการชดใชดังกลาวใหมีการตรวจรับตามระเบียบวาดวยการพัสดุของทางราชการ และการทํา สัญญา ตองจัดใหมีผูค้ําประกัน หรือวางหลักประกันกรณีที่เห็นสมควร

สํานักงานคลังจังหวัดสุราษฎรธานี/ZONE 8 ขอสงวนการผลิต การคัดลอก และการลอกเลียนเนื้อหาในเอกสารนี้ ไมวารูปแบบใดๆทั้งสิ้น หนา 39


ภาพนิ่ง 40

การผอนชําระเงิน

เจาหนาที่ สามารถผอน ชําระไดตาม หลักเกณฑ ของกระทรวง การคลัง ว115

หากไมเปนไป ตามหลักเกณฑ ดังกลาว ใหทํา ความตกลงกับ กระทรวง การคลังเปน กรณีไป

หามฟอง ลมละลาย ในกรณีที่ไมมี เงินผอนชําระ เวนแตเขา เงื่อนไขขอ 27 แหงระเบียบฯ

 

คําชี้แจง ระเบียบขอ 25 กรณีเจาหนาที่ตองรับผิด และขอผอนชําระคาสินไหมทดแทน ไมวาจะเกิดขึ้น ในขั้นตอนใด ใหกําหนดจํานวนเงินที่ขอผอนตามความเหมาะสม โดยคํานึงถึง รายได คาใชจายใน การดํารงชีพตามฐานานุรูป ครอบครัวหรือความรับผิดชอบที่มีอยู ศีลธรรมอันดี และพฤติการณแหง กรณีประกอบดวยโดยตองจัดใหมีผูค้ําประกัน หรือวางหลักประกันก็ได ****นอกเหนือจากนี้ใหทําความตกลงกับกระทรวงการคลังเฉพาะกรณีไป**** ระเบียบขอ 26 กระทรวงการคลังอาจประกาศกําหนดหลักเกณฑที่เกี่ยวกับการค้ําประกัน หนังสือผอนชําระ และสัญญาค้ําประกันได ระเบียบขอ 27 หามฟองลมละลาย ยกเวน กรณีไมสามารถชําระหนี้ไดเกิดจากการประพฤติ ชั่วอยางรายแรง ใหสงเรื่องถึงพนักงานอัยการดําเนินคดีลมลาย

สํานักงานคลังจังหวัดสุราษฎรธานี/ZONE 8 ขอสงวนการผลิต การคัดลอก และการลอกเลียนเนื้อหาในเอกสารนี้ ไมวารูปแบบใดๆทั้งสิ้น หนา 40


ภาพนิ่ง 41

หมวด 2 กรณีเจาหนาที่กระทํา ละเมิดตอ บุคคลภายนอก กระทรวง ทบวง กรม (สวนกลาง+ภูมิภาค)

 

คําชี้แจง หมวดที่ 2 ระเบียบขอ 30 หนวยงานของรัฐ หมายความวา เจาหนาที่ของกระทรวง ทบวง กรม (สวนกลางและภูมิภาค) แตไมรวมถึงราชการสวนทองถิ่น รัฐวิสาหกิจ หรือหนวยงานอื่นของรัฐ

สํานักงานคลังจังหวัดสุราษฎรธานี/ZONE 8 ขอสงวนการผลิต การคัดลอก และการลอกเลียนเนื้อหาในเอกสารนี้ ไมวารูปแบบใดๆทั้งสิ้น หนา 41


ภาพนิ่ง 42

การดําเนินการเมื่อเจาหนาที่ทําใหบุคคลภายนอกไดรับเสียหาย

เจาหนาที่ไดกระทําในการปฏิบัติหนาที่

ดําเนินการ ตามหมวด 1 โดยอนุโลม

รายงาน ผูบังคับบัญชา ตามลําดับ

 

คําชี้แจง ระเบียบขอ 31 กรณีเจาหนาที่ทําใหเกิดความเสียหายตอบุคคลภายนอก ถากรณีกระทํา ในขณะปฏิบัติหนาที่ ใหรายงานตอผูบังคับบัญชาโดยไมชักชา ตามลําดับชั้นจนถึงหัวหนาหนวยงาน ของรัฐ โดยดําเนินการตามหมวด 1 โดยอนุโลม

สํานักงานคลังจังหวัดสุราษฎรธานี/ZONE 8 ขอสงวนการผลิต การคัดลอก และการลอกเลียนเนื้อหาในเอกสารนี้ ไมวารูปแบบใดๆทั้งสิ้น หนา 42


ภาพนิ่ง 43

การดําเนินการการดําเนินการกรณีผูเสียหาย (บุคคลภายนอก) ยื่นคําขอใหชดใชคาสินไหมทดแทน

ผูรับคําขอ

แตงตั้งคณะกรรมการสอบ ขอเท็จจริงความรับผิดทางละเมิด

หนวยงานตนสังกัด ของเจาหนาที่

กรณีตองชดใช ใหปฏิบัติ ตามที่ กค. กําหนด

กระทรวงการคลัง

กรณีไมตองชดใช = ยังไมได รับความเสียหาย

(กรณีมิไดสังกัดหนวยงานใด)

คําชี้แจง ระเบียบขอ 32 กรณีผูเสียหายยื่นคําขอใหหนวยงานของรัฐชดใชคาสินไหมทดแทน ให หนวยงานของรัฐที่เจาหนาที่ผูนั้นสังกัด หรือกระทรวงการคลัง กรณีมิไดสังกัดหนวยงานใด รับคําขอ นั้นและยื่นตอหนวยงานของรัฐโดยไมชักชาถาผูยื่นคําขอผิดหนวยงาน ใหหนวยงานที่รับคําขอรีบสง เรื่องไปยังหนวยงานของรัฐที่รับผิดชอบตอไปและแจงใหผูยื่นคําขอทราบดวย โดยถือวาหนวยงาน ไดรับคําขอชดใชคาสินไหมทดแทนนับแตวันที่ไดรับคําขอที่สงมานั้น ระเบียบขอ 33 เมื่อไดรับคําขอตามขอ 32 แลว ใหหนวยงานแตงตั้งคณะกรรมการเพื่อ ดําเนินการตอไปโดยไมชักชา ระเบียบขอ 34 กรณีที่ตองชดใชคาสินไหมทดแทนใหแกผูยื่นคําขอ ใหหนวยงานรัฐปฏิบัติ ตามขอกําหนดของกระทรวงการคลังหากกรณีผิดนัด ใหคิดดอกเบี้ยตามอัตราดอกเบี้ยที่ผิดนัด นับแต วั น ทํ า การละเมิ ด ในจํา นวนเงิน ที่ตอ งชดใชคา สิน ไหมทดแทนให แ ก ผูยื่น คํ า ขอจนถึ งวั น ชํ า ระค า สินไหมทดแทน

สํานักงานคลังจังหวัดสุราษฎรธานี/ZONE 8 ขอสงวนการผลิต การคัดลอก และการลอกเลียนเนื้อหาในเอกสารนี้ ไมวารูปแบบใดๆทั้งสิ้น หนา 43


ภาพนิ่ง 44

การดําเนินการกรณีผูเสียหาย (บุคคลภายนอก)

กรณีผูเสียหายฟองตอศาล

 

คําชี้แจง ระเบียบขอ 35 ในกรณีผูเสียหายฟองตอศาล ใหผูมีอํานาจแตงตั้งคณะกรรมการโดยไมชักชา เวนแตไดมีการแตงตั้งไวแลว และใหประสานงานกับสํานักงานอัยการสูงสุดเพื่อเตรียมการตอสูคดี ตอไป พรอมทั้งรายงานใหกระทรวงการคลังทราบ

สํานักงานคลังจังหวัดสุราษฎรธานี/ZONE 8 ขอสงวนการผลิต การคัดลอก และการลอกเลียนเนื้อหาในเอกสารนี้ ไมวารูปแบบใดๆทั้งสิ้น หนา 44


ภาพนิ่ง 45

การชดใชคาเสียหาย ถาเปนเงิน

ชดใชเปนเงิน

ถาเปนสิ่งของ

ตองชดใชเปนสิ่งของที่มี สภาพ คุณภาพ ปริมาณ และ ลักษณะอยางเดียวกัน

ถาซอม

ตองทําสัญญาตกลง และ ซอมใหแลวเสร็จโดยเร็ว (6 เดือน)

ถาชดใชตางจาก ทรัพยสินที่เสียหาย หรือสูญหาย

ตองทําความตกลงกับ กระทรวงการคลัง

คําชี้แจง ระเบียบขอ 22 กรณีความเสียหายเกิดแกเงิน ใหชดใชเปนเงินเพียงอยางเดียว ระเบียบขอ 23 กรณีความเสียหายมิไดเกิดแกเงิน ใหดําเนินการตอไปนี้ (1) ชดใชเปนทรัพยสินอยางเดียวกัน โดยตองสภาพ ปริมาณ คุณภาพ และลักษณะ เดียวกัน กับทรัพยสินที่สูญหายหรือเสียหาย โดยทําสัญญายินยอมชดใชคาสินไหมทดแทนเปน ทรัพยสินดังกลาว (2) ซอมแซมหรือบูรณะทรัพยสินที่ชํารุดเสียหายใหคงสภาพเดิม โดยตองทําสัญญา วาจะจัดการใหทรัพยสินคงสภาพ ภายในเวลาไมเกิน 6 เดือน (3) ชดใชทรัพยสินที่แตกตางจากที่เสียหาย ตองทําความตกลงกับกระทรวงการคลัง กอนการชดใชดังกลาวใหมีการตรวจรับตามระเบียบวาดวยการพัสดุของทางราชการ และการทํา สัญญา ตองจัดใหมีผูค้ําประกัน หรือวางหลักประกันกรณีที่เห็นสมควร  

สํานักงานคลังจังหวัดสุราษฎรธานี/ZONE 8 ขอสงวนการผลิต การคัดลอก และการลอกเลียนเนื้อหาในเอกสารนี้ ไมวารูปแบบใดๆทั้งสิ้น หนา 45


ภาพนิ่ง 46

การผอนชําระเงิน

เจาหนาที่ สามารถผอน ชําระไดตาม หลักเกณฑ ของกระทรวง การคลัง ว115

หากไมเปนไป ตามหลักเกณฑ ดังกลาว ใหทํา ความตกลงกับ กระทรวง การคลังเปน กรณีไป

หามฟอง ลมละลาย ในกรณีที่ไมมี เงินผอนชําระ เวนแตเขา เงื่อนไขขอ 27 แหงระเบียบฯ

 

คําชี้แจง ระเบียบขอ 25 กรณีเจาหนาที่ตองรับผิด และขอผอนชําระคาสินไหมทดแทน ไมวาจะเกิดขึ้น ในขั้นตอนใด ใหกําหนดจํานวนเงินที่ขอผอนตามความเหมาะสม โดยคํานึงถึง รายได คาใชจายใน การดํารงชีพตามฐานานุรูป ครอบครัวหรือความรับผิดชอบที่มีอยู ศีลธรรมอันดี และพฤติการณแหง กรณีประกอบดวย ตองจัดใหมีผูค้ําประกัน หรือวางหลักประกันก็ได ****นอกเหนือจากนี้ใหทําความตกลงกับกระทรวงการคลังเฉพาะกรณีไป**** ระเบียบขอ 26 กระทรวงการคลังอาจประกาศกําหนดหลักเกณฑที่เกี่ยวกับการค้ําประกัน หนังสือผอนชําระ และสัญญาค้ําประกันได

สํานักงานคลังจังหวัดสุราษฎรธานี/ZONE 8 ขอสงวนการผลิต การคัดลอก และการลอกเลียนเนื้อหาในเอกสารนี้ ไมวารูปแบบใดๆทั้งสิ้น หนา 46


ภาพนิ่ง 47

หมวด 2 กรณีเจาหนาที่ กระทําละเมิดตอ บุคคลภายนอก กระทรวง ทบวง กรม (สวนกลาง+ภูมิภาค)

 

คําชี้แจง หมวดที่ 2 ระเบียบขอ 30 หนวยงานของรัฐ หมายความวา เจาหนาที่ของกระทรวง ทบวง กรม (สวนกลางและภูมิภาค) แตไมรวมถึงราชการสวนทองถิ่น รัฐวิสาหกิจ หรือหนวยงานอื่นของรัฐ กระทําละเมิดตอบุคคลภายนอก หมายถึง กระทําตอหนวยงานอื่น เอกชน หรือประชาชนทั่วไป

สํานักงานคลังจังหวัดสุราษฎรธานี/ZONE 8 ขอสงวนการผลิต การคัดลอก และการลอกเลียนเนื้อหาในเอกสารนี้ ไมวารูปแบบใดๆทั้งสิ้น หนา 47


ภาพนิ่ง 48

การดําเนินการเมื่อเจาหนาที่ทําใหบุคคลภายนอกไดรับเสียหาย

เจาหนาที่ไดกระทําในการปฏิบัติหนาที่

ดําเนินการ ตามหมวด 1 โดยอนุโลม

รายงาน ผูบังคับบัญชา ตามลําดับ

 

คําชี้แจง ระเบียบขอ 31 กรณีเจาหนาที่ทําใหเกิดความเสียหายตอบุคคลภายนอก ถากรณีกระทํา ในขณะปฏิบัติหนาที่ ใหรายงานตอผูบังคับบัญชาโดยไมชักชาตามลําดับชั้นจนถึงหัวหนาหนวยงาน ของรัฐ โดยดําเนินการตามหมวด 1 โดยอนุโลม

สํานักงานคลังจังหวัดสุราษฎรธานี/ZONE 8 ขอสงวนการผลิต การคัดลอก และการลอกเลียนเนื้อหาในเอกสารนี้ ไมวารูปแบบใดๆทั้งสิ้น หนา 48


ภาพนิ่ง 49

การดําเนินการกรณีผูเสียหาย (บุคคลภายนอก)ฟองคดีตอศาล

¾ เรียกเจาหนาที่ เขามาเปนคูความ

กรณีไมได ปฏิบัติหนาที่

กรณีปฏิบัติ หนาที่

¾ อัยการแถลงศาลใหกัน เจาหนาที่ออกมา

ถาผลคดีทางราชการแพ -ไลเบี้ยเจาหนาที่ตามเกณฑหมวด 1 (จงใจ-ประมาทเลินเลออยางรายแรง)  

คําชี้แจง ระเบียบขอ 36 ถาผูเสียหายเห็นวา ความเสียหายเกิดจากเจาหนาที่มิไดกระทําในการปฏิบัติ หนาที่ ใหเรียกเจาหนาที่ผูนั้นเขามาเปนคูความดวย ระเบียบขอ 37 ถาผลการพิจารณาเกิดจากการกระทําของเจาหนาที่ขณะปฏิบัติหนาที่ ไมตอง เรียกเจาหนาที่เขามาเปนคูความ แตถาผูเสียหายไดฟองเจาหนาที่ตอศาลกอนแลว หรือมีการเรียก เจาหนาที่เขามาเปนคูความในคดีแลว ใหผูแตงตั้งแจงผลการพิจารณาใหพนักงานอัยการแถลงตอศาล เพื่อใหเจาหนาที่ไดมีโอกาสพนจากการเปนคูความในคดี และขอใหพนักงานอัยการชวยเหลือทางคดี แกเจาหนาที่ในระหวางนั้นดวย ***ถาผลทางคดีทางราชการแพ**** ใหไลเบี้ยกับเจาหนาที่ กรณีจงใจประมาทเลินเลออยางรายแรง

สํานักงานคลังจังหวัดสุราษฎรธานี/ZONE 8 ขอสงวนการผลิต การคัดลอก และการลอกเลียนเนื้อหาในเอกสารนี้ ไมวารูปแบบใดๆทั้งสิ้น หนา 49


ภาพนิ่ง 50

การพิจารณาวินิจฉัย

1

เสียหายหรือไม

แบงสวนความรับผิด อยางไร

2

คําชี้แจง ตัวอยางขอวินิจฉัยที่เกิดขึ้น ในการกระทําผิดทางละเมิด และการแบงสวนความรับผิด ในแตละคดี

สํานักงานคลังจังหวัดสุราษฎรธานี/ZONE 8 ขอสงวนการผลิต การคัดลอก และการลอกเลียนเนื้อหาในเอกสารนี้ ไมวารูปแบบใดๆทั้งสิ้น หนา 50


ภาพนิ่ง 51

คํานวณราคากลางไมถูกตอง ที่ถูกตอง กก.คํานวณ ทําสัญญา

ผล

2,500,000

2,300,000

2,300,000

ไมเสียหาย

2,500,000

2,600,000

2,500,000

ไมเสียหาย

2,500,000

2,600,000

2,600,000

เสียหาย 100,000

คําชี้แจง ตัวอยางการรับผิดกรณีราคากลางไมถูกตอง เชน กรณีที่ 1 ราคากลางที่ถูกตอง 2,500,000 บาท คณะกรรมการคํานวณราคากลาง คํานวณได 2,300,000 บาท และการทําสัญญาไมสูงกวาราคากลาง 2,300,000 บาท ถือวาทางราชการไมเสียหาย กรณีที่ 2 ราคากลางที่ถูกตอง 2,500,000 บาท คณะกรรมการคํานวณราคากลางไดสูงกวา งบประมาณ100,000 บาท เปนจํานวนรวม 2,600,000 บาท แตทําสัญญาในราคา 2,500,000 บาท ซึ่งไมสูงกวาราคางบประมาณ ถือวาทางราชการไมเสียหาย กรณีที่ 3 ราคากลางที่ถูกตอง 2,500,000 บาท คณะกรรมการคํานวณราคากลาง คํานวณได 2,600,000 บาท ทําสัญญา 2,600,000 บาท ทําใหราคากลางสูงกวาราคางบประมาณอยู 100,000 บาท เปนการทําใหราชการเสียหาย

สํานักงานคลังจังหวัดสุราษฎรธานี/ZONE 8 ขอสงวนการผลิต การคัดลอก และการลอกเลียนเนื้อหาในเอกสารนี้ ไมวารูปแบบใดๆทั้งสิ้น หนา 51


ภาพนิ่ง 52

การแบงสวนความรับผิด

ใช Factor F ผิดป กก.กําหนดราคากลาง

จางแพง 100,000 75% 75,000

จนท.ฝายพัสดุ ทําความเห็นเสนอผูอ นุมัติ

15%

15,000

ผูอนุมัติ ใหใชราคากลางทําสัญญา

10%

10,000

คําชี้แจง การแบงสวนความรับผิด กรณี การคํานวณราคากลางไมถูกตอง ผูกพันเจาหนาที่ 3 ฝาย คือ คณะกรรมการกําหนดราคากลาง เจาหนาที่ฝายพัสดุ และผูอนุมัติใหใชราคากลางทําสัญญา ไดแบง สวนความรับผิดไวอยางชัดเจน คือ คณะกรรมการกําหนดราคากลาง รอยละ 75 ชดใชเปนเงิน 75,000 บาท เจาหนาที่ฝายพัสดุ รอยละ 15 ชดใชเปนเงิน 15,000 บาท และผูอนุมัติใหใชราคากลางทําสัญญา รอยละ10 ชดใชเปนเงิน 10,000 บาท

สํานักงานคลังจังหวัดสุราษฎรธานี/ZONE 8 ขอสงวนการผลิต การคัดลอก และการลอกเลียนเนื้อหาในเอกสารนี้ ไมวารูปแบบใดๆทั้งสิ้น หนา 52


ภาพนิ่ง 53

การแบงสวนความรับผิด (ตอ) คํานวณราคาตอหนวยเกินจริง

จางแพง 100,000

กก.กําหนดราคากลาง

100%

จนท.ฝายพัสดุ ทําความเห็นเสนอผูอ นุมัติ

-

ผูอนุมัติ ใหใชราคากลางทําสัญญา

คําชี้แจง ยกเวน กรณีการคํานวณราคากลางตอหนวยเกินจริง รับผิดทั้งหมด (รอยละ 100 ) ชดใชเปนเงิน 100,000 บาท

ใหคณะกรรมการราคากลาง

สํานักงานคลังจังหวัดสุราษฎรธานี/ZONE 8 ขอสงวนการผลิต การคัดลอก และการลอกเลียนเนื้อหาในเอกสารนี้ ไมวารูปแบบใดๆทั้งสิ้น หนา 53


ภาพนิ่ง 54

กรรมการตรวจรับไมถกู ตอง กอสรางถนน 800 ม.

ทําสัญญา กอสรางจริง ผูควบคุมงาน/ กก.ตรวจรับ ความเสียหาย

500,000

700 ม.

ครบถวนถูกตอง 100 ม.

แบงสวนความรับผิด ผูควบคุมงาน 60%(2คนๆละ30%)

62,500

กก.ตรวจรับ ขรก. 30% (2 คนๆละ15%) ปชช.10% (2 คนๆละ5%)

คําชี้แจง กรณีกรรมการตรวจรับงานไมถูกตอง ตามเนื้องานที่กําหนด เชน ในสัญญาทําถนน ระยะทาง 800 เมตร เปนเงิน 500,000 บาท แตไดกอสรางจริง เพียง 700 เมตร ทําใหรัฐเกิดความเสียหาย 100 เมตร เปนเงิน 62,500 บาท ใหแบงสวนความรับผิด ดังนี้ - ผูควบคุมงาน รอยละ 60 หารดวยจํานวนคน สมมุติ 2 คน ใหรับผิดชดใชคนละ 18,750 บาท 2 คน รวมเปนเงิน 37,500 บาท - ที่เปนขาราชการ รอยละ 30 หารดวยจํานวนคน 2 คนๆละ 9,375 บาท 2 คน รวมเปนเงิน 18,750 บาท - ประชาชน ( ตัวแทนประชาคมหรือผูนําชุมชน ที่เขารวมเปนกรรมการตรวจรับ) รอยละ 10 จํานวน 2 คนรับผิดคนละ 3,125 บาท รวม 2 คนเปนเงิน 6,250 บาท รวมทั้งคณะเปนเงินที่ตองชดใช เทากับ 62,500 บาท  

สํานักงานคลังจังหวัดสุราษฎรธานี/ZONE 8 ขอสงวนการผลิต การคัดลอก และการลอกเลียนเนื้อหาในเอกสารนี้ ไมวารูปแบบใดๆทั้งสิ้น หนา 54


ภาพนิ่ง 55

กรรมการตรวจรับไมถกู ตอง (ตอ) กอสรางถนน (ตอ) ทําสัญญา กอสรางจริง

800 ม.

500,000

800 ม.

ใชหิน+ทรายไมครบ

กก.ตรวจรับ

ครบถวนถูกตอง

ความเสียหาย

หิน+ทราย

62,500

แบงสวนความรับผิด 100% (4 คนๆละสวน)

กก.ภาคราชการ

0%

กก.ประชาคม 2 คน

เรื่องเทคนิค

คําชี้แจง จากกรณีกอสรางถนนดังกลาวมา หากความเสียหายเกิดจากการใชวัสดุหินและทรายไม ครบถวนถูกตอง และเกิดความเสียหาย เปนจํานวนเงิน 62,500 บาท ใหแบงสวนความรับผิด โดย - กรรมการภาคราชการ รอยละ 100 หารดวยจํานวนคน 4 คน รับผิดชดใชคนละ 15,625 บาท รวม 4 คน เปนเงิน 62,500 บาท - กรรมการประชาคม 2 คน ไมตองรับผิด

สํานักงานคลังจังหวัดสุราษฎรธานี/ZONE 8 ขอสงวนการผลิต การคัดลอก และการลอกเลียนเนื้อหาในเอกสารนี้ ไมวารูปแบบใดๆทั้งสิ้น หนา 55


ภาพนิ่ง 56

การใชเงินผิดระเบียบ ไมนําเงินรายไดเขาบัญชีทเี่ กี่ยวของแตนําไปใช โดยผิดระเบียบ (กรณีปฏิบัติผิดหลักการเงินการคลัง) ผูบังคับบัญชา ชั้นสูง/ผูอนุมัติ

50 % 30 % ฝายการเงิน

ผูบังคับบัญชา ชั้นตน-กลาง/ผูผานงาน

20 %

*ถาผูบังคับบัญชาใชอํานาจสั่งการและเปนผูอนุมัติ ใหรับผิดเต็มจํานวน 100 %  

คําชี้แจง กรณี ไมนําเงินรายไดเขาบัญชี แตนําไปใชโดยผิดระเบียบ - ผูบังคับบัญชีชั้นสูง ซึ่งเปนผูอนุมัติ รับผิด รอยละ 50 - ผูบังคับบัญชาชั้นกลาง หรือผูผานงาน รับผิดรอยละ 30 - ฝายการเงิน รับผิดรอยละ 20 ***หากเปนการสั่งการของผูบังคับบัญชา ซึ่งเปนผูอนุมัติใหใชเงินโดยตรง ใหรับผิดทั้งรอยละ100***

สํานักงานคลังจังหวัดสุราษฎรธานี/ZONE 8 ขอสงวนการผลิต การคัดลอก และการลอกเลียนเนื้อหาในเอกสารนี้ ไมวารูปแบบใดๆทั้งสิ้น หนา 56


ภาพนิ่ง 57

การใชเงินผิดระเบียบ (ตอ) จายเงินเกินสิทธิ / ไมมีสิทธิ / ผิดระเบียบ*

20 % ผูบังคับบัญชา ชั้นตน-กลาง/ผูผานงาน

ผูบังคับบัญชา ชั้นสูง/ผูอนุมัติ

20 % 60 %

ฝายการเงิน

*มีงบประมาณแลว แตจายผิดระเบียบหรือเกินสิทธิ ที่ควรไดรับ  

คําชี้แจง กรณีจายเงินเกินสิทธิ ไมมีสิทธิ ผิดระเบียบ - ผูบังคับบัญชาชั้นสูง รับผิดรอยละ 20 - ผูบังคับบัญชีชั้นตน-กลาง/ผูผานงาน รับผิดรอยละ 20 - ฝายการเงิน รับผิดรอยละ 60

สํานักงานคลังจังหวัดสุราษฎรธานี/ZONE 8 ขอสงวนการผลิต การคัดลอก และการลอกเลียนเนื้อหาในเอกสารนี้ ไมวารูปแบบใดๆทั้งสิ้น หนา 57


ภาพนิ่ง 58

การทุจริตทางการเงินหรือทรัพยสิน รับเงินแลวไมออกใบเสร็จ/แกไข/ปลอม ใบเสร็จ ผูบังคับบัญชาชั้นสูง/ผูอนุมัติ (ผูเกี่ยวของ)

ผูบังคับบัญชา ชั้นตน-กลาง/ผูผานงาน (ผูเกี่ยวของ) 20 %

20 %

ผูทุจริต 100 %

60 %

ฝายการเงิน (ผูเกี่ยวของ)

 

คําชี้แจง รับเงินแลวไมออกใบเสร็จ/แกไข/ปลอมใบเสร็จ - ผูบังคับบัญชาชั้นสูง/ผูอนุมัติ รับผิดรอยละ 20 - ผูบังคับบัญชาชั้นกลาง/ผูผานงาน รับผิดรอยละ 20 - ฝายการเงิน รับผิดรอยละ 60

สํานักงานคลังจังหวัดสุราษฎรธานี/ZONE 8 ขอสงวนการผลิต การคัดลอก และการลอกเลียนเนื้อหาในเอกสารนี้ ไมวารูปแบบใดๆทั้งสิ้น หนา 58


ภาพนิ่ง 59

การทุจริตทางการเงินหรือทรัพยสิน (ตอ) ไมนําเงินฝากคลังหรือธนาคารใหครบจํานวนตามระเบียบ กลับนําไปใชสวนตัว ผูบังคับบัญชาชั้นสูง/ผูอนุมัติ (ผูเกี่ยวของ) 20 %

ผูบังคับบัญชา ชั้นตน-กลาง/ผูผานงาน (ผูเกี่ยวของ) 20 %

ผูทุจริต 100 %

60 %

ฝายการเงิน (ผูเกี่ยวของ)

คําชี้แจง การทุจริตทางการเงินหรือทรัพยสิน ไมนําเงินฝากคลังหรือธนาคารใหครบจํานวนตาม ระเบียบ กับนําไปใชสวนตัว - กรณีนี้ผูบังคับบัญชาชั้นสูง/ผูอนุมัติ รับผิดชอบรอยละ 20 - ผูบังคับบัญชีชั้นตน-กลาง/ผูผานงานรอยละ 20 - ฝายการเงินซึ่งเปนตัวการในทางปฏิบัตริ ับผิดรอยละ 60

สํานักงานคลังจังหวัดสุราษฎรธานี/ZONE 8 ขอสงวนการผลิต การคัดลอก และการลอกเลียนเนื้อหาในเอกสารนี้ ไมวารูปแบบใดๆทั้งสิ้น หนา 59


ภาพนิ่ง 60

การทุจริตทางการเงินหรือทรัพยสิน (ตอ) เบิกจายเงินโดยทุจริต (ไมมีหลักฐานการจาย) ผูบังคับบัญชาชั้นสูง/ผูอนุมัติ (ผูเกี่ยวของ) 20 %

ผูบังคับบัญชา ชั้นตน-กลาง/ผูผานงาน (ผูเกี่ยวของ) 20 %

ผูทุจริต 100 %

60 %

ฝายการเงิน (ผูเกี่ยวของ)

คําชี้แจง การเบิกจายเงินโดยไมมหี ลักฐานการจาย รอยละความผิดแบงเทากับกรณีไมนําเงินฝากคลัง หรือฝากธนาคารใหครบตามจํานวน

สํานักงานคลังจังหวัดสุราษฎรธานี/ZONE 8 ขอสงวนการผลิต การคัดลอก และการลอกเลียนเนื้อหาในเอกสารนี้ ไมวารูปแบบใดๆทั้งสิ้น หนา 60


ภาพนิ่ง 61

การทุจริตทางการเงินหรือทรัพยสิน (ตอ) เบิกจายเงินโดยทุจริต (ทําหลักฐานการจายเท็จ/แกไขเอกสารการเบิกจาย) ผูบังคับบัญชาชั้นสูง/ผูอนุมัติ *ถาผูอ นุมัติปลอยปละ (ผูเกี่ยวของ) -- % ละเลย/มีการทุจริตตอเนื่อง ใหปรับสัดสวนเปน 60:20:20

ผูบังคับบัญชา ชั้นตน-กลาง/ผูผานงาน (ผูเกี่ยวของ) 40 %

ผูทุจริต 100 %

60 %

ฝายการเงิน (ผูเกี่ยวของ)

คําชี้แจง ในกรณีเจาหนาที่ทําหลักฐานการจายเท็จ หรือแกไขเอกสารการเบิกจายโดยตนเอง - ผูบังคับบัญชาชั้นสูงหรือผูอนุมัติ ไมตองรับผิดชอบในความรับผิดครั้งแรก แตถากรณี เกิดขึ้นซ้ําอีก หรือมีการทุจริตตอเนื่อง ถือวาปลอยปละละเลย ไมมีการตรวจสอบ ผูใตบังคับบัญชา ตองรับผิดไปรอยละ 60 - ในกรณีความผิดครั้งแรกนี้ ผูบังคับบัญชาชั้นตน-กลาง/ผูผานงาน รับผิดรอยละ 40 - และฝายการเงิน รับผิดรอยละ 60

สํานักงานคลังจังหวัดสุราษฎรธานี/ZONE 8 ขอสงวนการผลิต การคัดลอก และการลอกเลียนเนื้อหาในเอกสารนี้ ไมวารูปแบบใดๆทั้งสิ้น หนา 61


ภาพนิ่ง 62

การทุจริตทางการเงินหรือทรัพยสิน (ตอ)

แกไขหรือเติมจํานวนเงินในเช็ค/ใบถอนเงิน ใหสูงขึ้น

ผูทุจริต 100 %

ผูลงนามในเช็ค/ใบถอนเงิน (ผูเกี่ยวของ)

100 %*

*กรณีไมปฏิบัติตามระเบียบ เชน ลงนามลวงหนา เวนชองวางขางหนา ไมขีดครอม ฯลฯ -ถาลงนามหลายคนแบงคนละสวนเทา ๆ กัน  

คําชี้แจง กรณีแกไขหรือเติมจํานวนเงินในเช็คหรือใบถอนเงิน ใหมีจํานวนสูงขึ้น

ผูทุจริตและผูลงนามในเช็คหรือใบถอน เปนผูรับผิดรอยละ 100 กรณีไมปฏิบัตติ ามระเบียบ เชน ลงนามลวงหนา เวนชองวางขางหนาใหเติมได หรือไม ขีดครอมเปนตน ถามีผูลงนามหลายคนใหแบงสวนเทา ๆ กัน

สํานักงานคลังจังหวัดสุราษฎรธานี/ZONE 8 ขอสงวนการผลิต การคัดลอก และการลอกเลียนเนื้อหาในเอกสารนี้ ไมวารูปแบบใดๆทั้งสิ้น หนา 62


ภาพนิ่ง 63

อุบัติเหตุ ฝาฝนกฎหมายจราจร /ดวยความจงใจหรือ ประมาทรายแรง*

100 %

50 %

พนักงานขับรถ

พนักงานขับรถ

*กระทําโดยประมาทเพียง ฝายเดียวหรือโดยลําพัง

คูกรณีมีสวนประมาท รวมอยูดวย  

คําชี้แจง กรณีขับรถราชการฝาฝนกฎหมายจราจร จงใจประมาท หรือประมาทเลินเลออยางรายแรง ใหรับผิด ดังนี้

กรณีพนักงานขับรถกระทําประมาทเพียงลําพังฝายเดียว ใหรับผิดทั้งหมดเพียงผูเดียว กรณีพนักงานขับรถรวมกับคูกรณีรวมกันกระทําประมาท ใหพนักงานขับรถรับผิด รอยละ 50 คูกรณีรบั ผิดรอยละ 50

สํานักงานคลังจังหวัดสุราษฎรธานี/ZONE 8 ขอสงวนการผลิต การคัดลอก และการลอกเลียนเนื้อหาในเอกสารนี้ ไมวารูปแบบใดๆทั้งสิ้น หนา 63


ภาพนิ่ง 64

อุบัติเหตุ (ตอ) ฝาฝนกฎหมายจราจร --มีเหตุปจจัยภายนอก ประกอบดวย*

75 %

พนักงานขับรถ

*เชน มิไดมีตําแหนงหนาที่โดยตรงเปนพนักงานขับรถ ไมชํานาญเสนทาง สภาพถนนหรือทัศนวิสัยไมดี สภาพยานพาหนะกอนนํามาใชไมสมบูรณ มีความจําเปนเรงดวน - ขับรถพยาบาลนําสงผูบาดเจ็บ  

คําชี้แจง กรณีฝาฝนกฎหมายจราจร หรือมีเหตุปจจัยภายนอกประกอบดวย เชน ไมชํานาญเสนทาง สภาพถนนไมดี ทัศนวิสัยไมดี ยานพานะไมสมบูรณกอนนํามาใช หรือตองขับรถดวยความเร็วสูง เพราะตองนําผูบาดเจ็บสงโรงพยาบาลใหทัน เปนตน ถามีเหตุปจจัยภายนอกดังกลาวประกอบใหรับ ผิดเพียงรอยละ 75

สํานักงานคลังจังหวัดสุราษฎรธานี/ZONE 8 ขอสงวนการผลิต การคัดลอก และการลอกเลียนเนื้อหาในเอกสารนี้ ไมวารูปแบบใดๆทั้งสิ้น หนา 64


ภาพนิง่ 65

http://www.klangsurat.org กลุมงานวิชาการดานการคลังการบัญชี

                       

สํานักงานคลังจังหวัดสุราษฎรธานี/ZONE 8 ขอสงวนการผลิต การคัดลอก และการลอกเลียนเนื้อหาในเอกสารนี้ ไมวารูปแบบใดๆทั้งสิ้น หนา 65


สํานักงานคลังจังหวัดสุราษฎรธานี/ZONE 8 ขอสงวนการผลิต การคัดลอก และการลอกเลียนเนื้อหาในเอกสารนี้ ไมวารูปแบบใดๆทั้งสิ้น หนา 66


สํานักงานคลังจังหวัดสุราษฎรธานี/ZONE 8 ขอสงวนการผลิต การคัดลอก และการลอกเลียนเนื้อหาในเอกสารนี้ ไมวารูปแบบใดๆทั้งสิ้น หนา 67


สํานักงานคลังจังหวัดสุราษฎรธานี/ZONE 8 ขอสงวนการผลิต การคัดลอก และการลอกเลียนเนื้อหาในเอกสารนี้ ไมวารูปแบบใดๆทั้งสิ้น หนา 68


ภาคผนวก


คลินกิ ความรู้สคู่ วามเข้มแข็งทางวิชาการของจังหวัด ZONE 8 1. หลักการและเหตุผล ตามที่กรมบัญชีกลางได้กําหนดวิสัยทัศน์ “กํากับดูแลและบริหารการใช้จ่ายเงินของแผ่นดิน ให้เกิดประโยชน์สูงสุด” โดยมีพันธกิจหลักในการกําหนดมาตรฐาน หลักเกณฑ์ แนวทางปฏิบัติและพัฒนา ขีดความสามารถของบุคลากรภาครัฐด้าน กฎหมายการคลัง การบัญชี การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ การตรวจสอบภายใน ค่าตอบแทนและสวัสดิการ เงินนอกงบประมาณและอื่นๆ เพื่อเป็นการรักษาวินัย และความยั่งยืนทางการคลัง รวมถึงการบริหารเงินสดภาครัฐให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพด้วยระบบ เทคโนโลยีที่ทันสมัย ตลอดถึงการสนับสนุนการบริหารเศรษฐกิจการคลัง และเป็นศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ ทางการคลัง สํานักงานคลังจังหวัดเป็นหน่วยงานในสังกัดกรมบัญชีกลางซึ่งปฏิบัติภารกิจอยู่ในส่วนภูมิภาค มีภารกิจหน้าที่ในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ของกรมบัญชีกลางให้สําเร็จตามวัตถุประสงค์ และเป้าหมาย ที่กําหนด ประกอบกับได้มีการปรับเปลี่ยนบทบาทจากเดิมที่ปฏิบัติหน้าที่ในการตรวจสอบมาเป็นกํากับดูแล และเน้นการให้บริการเป็นสําคัญ การปรั บเปลี่ ยนบทบาทจากการตรวจสอบ มาเป็ นการกํ ากั บดู แลและเน้ นการให้ บริ การ กลุ่มงานวิชาการด้านการคลังการบัญชี ซึ่งมีหน้าที่ให้คําปรึกษาด้านกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ หลักเกณฑ์ ด้านการเงินการคลังและระบบพัสดุภาครัฐแก่บุคลากรของส่วนราชการ รวมทั้งกํากับระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วย ระบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-Government procurement : E-gp) ระบบบําเหน็จค้ําประกันในส่วนภูมิภาค ระบบฐานข้ อมู ลบุ ค ลากรภาครั ฐ แต่ ขณะนี้ ปรากฏว่ าบุ คลากรของกลุ่ มวิ ชาการด้ านการคลั งการบั ญ ชี และกลุ่มงานอื่น ๆ ขาดความเข้มแข็งด้านองค์ความรู้ และประสบการณ์ในการให้คําปรึกษาแนะนําด้านต่าง ๆ แก่บุคลากรของส่วนราชการ ประกอบกับมีข้าราชการบรรจุใหม่ ทําให้การปฏิบัติงานในการให้คําปรึกษาแนะนํา ปรึ ก ษาเกี่ ย วกั บ กฎหมายการเงิ น การคลั ง การบั ญ ชี ยั ง ขาดความน่ า เชื่ อ ถื อ และไม่ มี ค วามชั ด เจน ทําให้การปฏิบัติงานดังกล่าวไม่บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่กําหนดไว้ สํานักงานคลังเขต 8 และกลุ่มงานวิชาการด้านการคลังการบัญชี ของสํานักงานคลังจังหวัดในเขต 8 ได้ตระหนักถึงปัญหา/อุปสรรคดังกล่าว จึงมีแนวคิดที่จะดําเนินโครงการ “คลินิกความรู้สู่ความเข้มแข็ง ทางวิชาการของจังหวัด zone 8” เพื่อพัฒนาองค์ความรู้ กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ และหลักเกณฑ์ ด้านการเงินการคลังแก่บุคลากรกลุ่มงานวิชาการด้านการคลังการบัญชี และกลุ่มงานอื่นของสํานักงานคลังจังหวัด เมื่ อกลุ่ มงานภายในของสํ านั กงานคลั งจั งหวั ด มี ความเข้ มแข็ ง มี ความพร้ อม ทั้ งความรู้ ความสามารถ และมีความเชื่อมั่นในองค์ความรู้ พร้อมทั้งจะขยายออกสู่หน่วยงานภายนอก 2. วัตถุประสงค์ 1. เพื่อสร้างองค์ความรู้ทางวิชาการให้แก่บุคลากรกลุ่มงานวิชาการด้านการคลังการบัญชี และกลุ่มอื่น ๆ ของสํานักงานคลังจังหวัด รวมทั้งบุคลากรของส่วนราชการ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 2. เพื่อความเป็นเอกภาพในทางวิชาการ (การให้ความรู้ คําปรึกษา ที่เป็นมาตรฐานเดียวกัน) 3. เป็นการสร้างเครือข่ายทางวิชาการเพื่อใช้ในการแลกเปลี่ยนความรู้ 3. กลุ่มเป้าหมาย 1. บุคลากรของกลุ่มวิชาการด้านการคลังการบัญชี และกลุ่มอื่น ๆ ของสํานักงานคลังจังหวัด 2. บุคลากรของส่วนราชการ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ผูป้ ฎิบัติ และผูบ้ ริหาร) /4. ระยะเวลา...


- 2 4. ระยะเวลา ปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 – 2556 5. สถานที่ จังหวัดในเขตพื้นที่ความรับผิดชอบของสํานักงานคลังเขต 8 6. วิทยากร วิทยากรจากสํานักงานคลังเขต 8 และสํานักงานคลังจังหวัดในเขต 8 7. ขอบเขตการดําเนินการในองค์ความรู้ - การเบิกจ่ายเงินจากคลัง การเก็บรักษาเงิน และการนําเงินส่งคลังของส่วนราชการ - ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ - ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม - สวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร - เบี้ยหวัด บําเหน็จ บํานาญ และเงินอื่นในลักษณะเดียวกัน - การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ - กฎหมายว่าด้วยความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ - เงินนอกงบประมาณ 8. วิธีการพัฒนา 1. การบรรยาย การฝึกปฏิบัติ ทดสอบความรู้ รวมทั้งการจัดทําคู่มือการบรรยาย 2. ศึกษา/วิเคราะห์ เวทีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และประสบการณ์ระหว่างกัน 9. การรับรองผลการร่วมโครงการ ผู้ผ่านการทดสอบหลังการเข้าร่วมโครงการ โดยใช้เกณฑ์ ๖๐ % จะได้รับใบรับรองผ่านการอบรม โครงการคลินิกความรู้สู่ความเข้มแข็งทางวิชาการของจังหวัด Zone 8 จากสํานักงานคลังเขต 8 10. งบประมาณ งบดําเนินงานของสํานักงานคลังจังหวัด 11. การประเมิน 1. การประเมินความรู้ก่อนเข้าร่วมโครงการ (Pre test) 2. การประเมินความรู้หลังเข้าร่วมโครงการ (Post test) 3. การสังเกตการณ์ระหว่างการฝึกอบรม เพื่อประเมินการเรียนรู้และการมีส่ วนร่วม ของผู้เข้าร่วมโครงการ 4. ผู้เข้าร่วมโครงการกรอกแบบประเมินความพึงพอใจ 5. สํานักงานคลังเขต 8 จะติดตามประเมินผล (Follow Up) เพื่อวัดผลสัมฤทธิ์ของโครงการ ภายหลังเสร็จสิ้นโครงการ และผู้ผ่านการอบรมกลับไปปฏิบัติหน้าที่ราชการแล้ว อย่างน้อย ๓ – 4 เดือน /11. ตัวชี้วัดความสําเร็จ...


แผนปฏิบัติการ โครงการคลนกความรู โครงการคลินิกความร้สูค่ วามเข้ มแข็งทางวิชาการของจังหวัด Zone 8 แผนปฏบตการ วามเขมแขงทางวชาการของจงหวด กลุ่มงานวิชาการด้านการคลังการบัญชี ระยะเวลาดําเนินงาน ลําํ ดับั ที่ี

ขันั้ ตอนและกิจิ กรรมในการดํ ใ ําเนิินงาน

พ.ศ. 2554

พ.ศ. 2555

พ.ศ. 2556 ไตรมาส

ผู้รับผิิดชอบ

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย.. ธ.ค. 1 2 3 4

1

2

ก่อนดําเนินการ 1 1 จดทาคาสงแตงตงคณะทางาน จัดทําคําสั่งแต่งตั้งคณะทํางาน ประชุ ประชมระดมสมอง ที่ปรึกษา และคณะทางาน และคณะทํางาน 1.1 มระดมสมอง ทปรกษา 1.2 เขียนโครงการคลินกิ ความรู้สู่ความเข้มแข็งทางวิชาการของจังหวัด Zone 8 1.3 กําหนดรูปแบบ/วิธีการ การดําเนิน หลักเกณฑ์ ต่าง ๆ 1.4 นําเสนอคลังเขต ๘ เพื่อพิจารณาอนุมัติโครงการ ระหว่างดําเนินการ ระหวางดาเนนการ ๒.๑ ศึกษาค้นคว้ากฎหมายระเบียบ และหนังสือเวียนที่เกี่ยวข้องอย่างต่อเนื่อง ๒.๒ ติดต่อประสาน ทําหนังสือเชิญวิทยากร จัดทําเอกสารประกอบการบรรยาย 2.3 ทําหนังสือเชิญคณะทํางาน เข้าร่วมรับฟังการบรรยายจากวิทยากร 2.4 นําเสนอโครงการ โ รายงานผลการดําเนินงานต่าง ๆ ต่อคลังเขต และคลังจังหวัด ในเขต 8 (รอบที่ 1) เพื่อพิจารณาคัดเลือกประกวด 2.5 จัดทําแบบประเมินความรู้ก่อน - หลังการร่วมโครงการ ๒.6 วิทยากรถ่ายทอดความรู้แก่คณะทํางานกลุ่มงานวิชาการด้านการคลังการบัญชี 2.7 จัดทําร่างคู่มือการบรรยายในวิชาที่ได้รับมอบหมาย 2.8 นําส่งร่างคู่มือให้คลังเขต 8/วิทยากร/ผู้ทรงคุณวุฒิตรวจสอบ 2.9 ผู้ทรงคุณวุฒิตรวจสอบร่างคู่มือ/ผ่านร่างคู่มือ 2.10 แก้ไข ปรับปรุง และจัดทําคู่มือฉบับสมบูรณ์ส่งคลังเขต 8/กรมบัญชีกลาง 2.11 คลังเขต 8 และคลังจังหวัดในเขต 8 จัดทําข้อสอบแต่ละหัวข้อวิชา (เพื่อวัดความรู้ของผู้เข้าร่วมโครงการ โดยจัดทํา Pre test และ Post test) ๒.12 ถ่ายทอดความรู้แก่บุคลากรสํานักงานคลังจังหวัด ในกลุ่มงานวิชาการด้านการคลัง การบัญชี (เวทีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ โดยผู้ร่วมโครงการต้องทําแบบทดสอบ

คณะทํางานกล่มงาน คณะทางานกลุ วิชาการด้านการคลัง การบัญชี

คณะทํางานกลุ่มงาน วิชาการด้านการคลัง การบัญชี


แผนปฏิบัติการ โครงการคลิ นิกความร้สูค่ วามเข้ มแข็งทางวิชาการของจังหวัด Zone 8 แผนปฏบตการ โครงการคลนกความรู วามเขมแขงทางวชาการของจงหวด กลุ่มงานวิชาการด้านการคลังการบัญชี ระยะเวลาดําเนินงาน ลําํ ดับั ที่ี

ขันั้ ตอนและกิจิ กรรมในการดํ ใ ําเนิินงาน

พ.ศ. 2554

พ.ศ. 2555

พ.ศ. 2556 ไตรมาส

ผู้รับผิิดชอบ

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย.. ธ.ค. 1 2 3 4

2

3

ระหว่างดําเนินการ (ต่อ) 2 13 ถายทอดความรู ถ่ายทอดความร้แก่กบุบคคลากรสํ านักงานคลังจังหวัดในกล่มอน อื่น ๆ (เวทการแลกเปลยน (เวทีการแลกเปลี่ยน 2.13 ลากรสานกงานคลงจงหวดในกลุ เรียนรู้ โดยผู้ร่วมโครงการต้องทําแบบทดสอบ Pre test และ Post test) 2.14 จัดอบรมให้ความรู้แก่บุคลากรของหน่วยงานภายนอก 2.15 สรุปผลคะแนนแบบทดสอบ 2 6 จดทาใบรบรองฯ 2.16 จัดทําใบรับรองฯ นํนาเสนอคลงเขต าเสนอคลังเขต คลั คลงจงหวด งจังหวัด ลงนาม และมอบแด แล มอบแด่ ผู้ผ่านโครงการตามหลักเกณฑ์ที่กําหนดไว้ หลังดําเนินการ 3.1 ทดสอบ และติดตามผลผู้ผ่านโครงการตามหลักเกณฑ์ที่กําหนด โดยคลังเขต 8 (ติดตามประเมินผล รอบทีี่ 2) ๓.2 การจัดทํารายงานสรุปการประเมินผล ๓.3 รายงานสรุปผลโครงการเสนออธิบดีกรมบัญชีกลาง

กําหนดการอาจเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม

คณะทํางานกล่มงาน คณะทางานกลุ วิชาการด้านการคลัง การบัญชี

คณะทํางานกลุ่มงาน วิชาการด้า้ นการคลัง การบัญชี


คําสัง่ สํานักงานคลังเขต ๘ ที่ 20 /๒๕๕4 เรือ่ ง แต่งตั้งคณะทํางานคลินกิ ความรูส้ คู่ วามเข้มแข็งทางวิชาการของจังหวัด Zone 8 ของกลุม่ งานวิชาการด้านการคลังการบัญชี .................................... การบริหารงานแบบบูรณาการด้วยการทํางานเชิงรุกระหว่างสํานักงานคลังเขต ๘ และสํานักงานคลังจังหวัด ในเขต ๘ ซึ่งได้มีมติร่วมกันในการจัดทํายุทธศาสตร์การเสริมสร้างความเข้มแข็งด้านการเงินการคลังการบัญชีและเศรษฐกิจ (Zone ๘) สําหรับใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน ของกลุ่มงานวิชาการด้านการคลังการบัญชี ภายในเขต ๘ เพื่อเป็นการ สร้ า งองค์ ค วามรู้ ท างวิ ช าการให้ แ ก่ บุ ค ลากร ทั้ ง ภายในและภายนอกองค์ ก ร ความเป็ น เอกภาพทางวิ ช าการ และเป็ น การสร้ า งเครื อ ข่ า ยทางวิ ช าการ ซึ่ ง จะช่ ว ยเพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ าพการให้ บ ริ ก ารทางวิ ช าการ เกี่ ย วกั บ กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับด้านการเงิน การคลัง การบัญชี เพื่ อ ให้ ก ารบริ ห ารงานและการดํ า เนิ น การตามอํ า นาจหน้ า ที่ ที่ ไ ด้ รั บ มอบหมายในภาพรวม มี ค วามเป็ น เอกภาพเป็ น ไปตามเป้ า หมายของกระทรวงการคลั ง เพื่ อ สนั บ สนุ น การบริ ห ารงานแบบบู ร ณาการ ตลอดจนการบริหารจัดการเป็นไปในเชิงรุกและบรรลุตามวัตถุประสงค์ที่กําหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพ จึงเห็นสมควรแต่งตั้ง ที่ปรึกษาและคณะทํางานคลินิกความรู้สู่ความเข้มแข็งทางวิชาการของจังหวัด Zone 8 กลุ่มงานวิชาการด้านการคลัง การบัญชี โดยมีองค์ประกอบและอํานาจหน้าที่ ดังนี้ (๑) นางสาวอรุณ สว่างสินอุดมชัย คลังจังหวัดกระบี่ ที่ปรึกษาคณะทํางาน (๒) นางธิดา บุญรัตน์ คลังจังหวัดภูเก็ต ทีป่ รึกษาคณะทํางาน (๓) นางวชิราพร บุญคล่อง นักวิชาการคลังชํานาญการ รักษาการในตําแหน่งผู้อํานวยการส่วนตรวจสอบและติดตามประเมินผล ประธานคณะทํางาน (๔) นายปิยพงษ์ เพ็ญสวัสดิ์ นักวิชาการคลังชํานาญการ รักษาการในตําแหน่งนักวิชาการคลังชํานาญการพิเศษ คณะทํางาน (๕) นายเพ็ญลดา สายสวัสดิ์ นักวิชาการคลังชํานาญการ รักษาการในตําแหน่งนักวิชาการคลังชํานาญการพิเศษ คณะทํางาน (๖) นางสาวจินาพร ทวีวัฒนะพงษ์ นักวิชาการคลังชํานาญการ คณะทํางาน (๗) นางกรองจิต แซ่เอี้ย นักวิชาการคลังชํานาญการ คณะทํางาน (๘) นางจรรยา ชัยฤทธิ์ นักวิชาการคลังชํานาญการ คณะทํางาน (๙) นางเอมอร อ่อนวงศ์ นักวิชาการคลังชํานาญการ คณะทํางาน (10) นางสาวเสาวลักษณ์ จันทร์ทิพย์ นักวิชาการคลังชํานาญ คณะทํางาน (11) นางสาวสุนีย์ หวันเดาะเลาะ นักวิชาการคลังชํานาญการ คณะทํางานและเลขานุการ (12) นางสาวลักขณา สุภาพ นักวิชาการคลังชํานาญ คณะทํางานและผู้ช่วยเลขานุการ (๑3) นางรุ่งกานต์ ทองบํารุง นักวิชาการคลังชํานาญการ คณะทํางานและผู้ช่วยเลขานุการ อํานาจหน้าที่ 1. ดําเนินการตามนโยบาย การกําหนดยุทธศาสตร์การทํางาน การอํานวยการ การบริหารจัดการและติดตาม ประเมิ นผลในงานของกลุ่ มตามภารกิ จ ภายใต้ ความสอดคล้ องกั บนโยบาย/ยุ ทธศาสตร์ /แนวทาง และเป้าหมาย ที่คณะกรรมการการจัดทํายุทธศาสตร์การเสริมสร้างความเข้มแข็งด้านการเงินการคลัง การบัญชี และเศรษฐกิจ Zone 8 กําหนด รวมทั้งงานที่เป็นนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล กระทรวงการคลัง กรมบัญชีกลาง และสํานักงานคลังเขต 8 /2. เสนอแนะเชิงนโยบาย...


-22. เสนอแนะเชิ ง นโยบายและรายงานผลการดํ า เนิ น งาน ปั ญ หาและอุ ป สรรคหรื อ ข้ อ เสนอแนะ ต่ อคณะทํ างานการจั ดทํ ายุ ทธศาสตร์ การเสริ มสร้ างความเข้ มแข็ งด้ านการเงิ นการคลั งการบั ญชี และเศรษฐกิจ Zone 8 เพื่อทราบหรือนําไปพิจารณากําหนดแนวทางรวมทั้งการแก้ไขปัญหา และอุปสรรค 3. สร้างความร่วมมือระหว่างบุ คลากรภายในองค์กร ส่วนราชการ องค์ กรปกครองส่วนท้องถิ่น และ ภาคส่วนต่าง ๆ ในการดําเนินงานภายใต้ภารกิจที่รับผิดชอบ 4. ให้คําแนะนําปรึกษา ตอบข้อหารือ รวมทั้งสนับสนุนและให้ความช่วยเหลือทางวิชาการเกี่ยวกับกฎหมาย ระเบี ย บ ข้ อบั งคั บ และวิ ธี ก ารปฏิ บั ติ ด้ า นการเงิ น การคลั ง การบั ญ ชี การตรวจสอบภายใน และการพัสดุ 5. ดําเนินการจัดคู่มือการบรรยายเกี่ยวกับกฎหมายการเงินการคลัง 6. ดําเนินการจัดการความรู้ (Knowledge Management) ภายในสํานักงาน 7. ดําเนินการเกี่ยวกับการฝึกอบรม และพัฒนาบุคลากรด้านการเงินการคลังการบัญชี การตรวจสอบภายใน และพัสดุ แก่หน่วยงานภาครัฐ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัด ในเขตพื้นที่ความรับผิดชอบ 8. ติดตามประเมินผลดําเนินงานตามโครงการ 9. ดําเนินงานตามภารกิจอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย ทั้งนี้ ตัง้ แต่บัดนี้เป็นต้นไป สั่ง ณ วันที่ ๑๑ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕4

(นางกิตติยา เมธิโยธิน) คลังเขต ๘


แบบทดสอบความรูห้ ลังการประชุมเชิงปฏิบัตกิ าร (Pretest) โครงการ “Follow Up & Evaluation คลินกิ ความรูส้ คู่ วามเข้มแข็งทางวิชาการของจังหวัด Zone 8” วันที่ 17 มีนาคม 2555 ณ ห้องประชุมสํานักงานคลังเขต 8 จังหวัดสุราษฎร์ธานี วิชา กฎหมาย ด้านความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ ……………………………………. จงเลือกคําตอบทีถ่ ูกต้องเพียงคําตอบเดียว โดยทําเครื่องหมายกากบาท (X) ในกระดาษคําตอบ 1. เมื่อเกิดกรณีเจ้าหน้าที่ทุจริตยักยอกเงินของ อบต. เจ้าหน้าที่ที่ต้องรับผิดประกอบด้วยบุคคลใด ก. ผู้ทุจริตรับผิดเพียงคนเดียว ข. ผู้ทุจริตรับผิดเต็มจํานวนและผู้เกี่ยวข้องรับผิดตามสัดส่วนของแต่ละคน ค. ผู้ทุจริตรับผิดคนละครึ่งกับผู้บังคับบัญชา ง. ผู้ทุจริตรับผิดคนละครึ่งกับผู้รว่ มงาน 2. การกําหนดสัดส่วนความรับผิดของเจ้าหน้าที่ ต้องคํานึงถึงสิ่งใดบ้าง ก. ความร้ายแรงแห่งการกระทํา ข. ความเป็นธรรมแห่งกรณี ค. ความผิดหรือบกพร่องของหน่วยงาน ง. ถูกทุกข้อ 3. ข้อใดคือองค์ประกอบของการแต่งตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิด ก. เกิดความเสียหาย ข. มีเหตุอันควรเชื่อว่าเกิดจากการกระทําของเจ้าหน้าที่ ค. ถูกทั้งข้อ ก.และ ข. ง. ผิดทั้งสองข้อ 4. ถ้าเจ้าหน้าที่ผู้ทําให้เกิดความเสียหายเป็นผู้ซึ่งไม่ได้สังกัดหน่วยงานของรัฐแห่งใด ให้แจ้งเหตุแห่งความ เสียหายต่อหน่วยงานใด ก. สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ข. กระทรวงการคลัง ค. ผู้ตรวจการแผ่นดิน ง. คณะกรรมการสิทธิมนุษยชน 5. หากนายกเทศมนตรี (เทศบาลเมือง) มีสว่ นเกี่ยวข้องกับเหตุละเมิด ผู้มีอํานาจออกคําสั่งแต่งตั้ง คณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิดคือบุคคลใด ก. ผู้ว่าราชการจังหวัด ข. นายอําเภอ ค. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ง. ถูกทุกข้อ


-26. การประนีประนอมยอมความกรณีเจ้าหน้าที่กระทําละเมิดต้องได้รับความเห็นชอบจากหน่วยงานใด ก. กระทรวงการคลังซึ่งกํากับดูแลส่วนราชการส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ข. กระทรวงมหาดไทยซึ่งกํากับดูแลราชการส่วนท้องถิ่น ค. กระทรวงซึ่งควบคุมดูแลรัฐวิสาหกิจ ง. ถูกทุกข้อ 7. กรณีเจ้าหน้าที่ไม่สามารถชําระหนี้ให้ทางราชการได้ หน่วยงานต้องไม่ดําเนินคดีล้มละลาย ยกเว้น ก. เจ้าหน้าที่เสียชีวติ ข. เจ้าหน้าที่ลาออกจากราชการ ค. เจ้าหน้าที่เดินทางย้ายภูมิลําเนาไปต่างประเทศ ง. การไม่สามารถชําระหนี้ได้เกิดจากการประพฤติชั่วอย่างร้ายแรงของเจ้าหน้าที่นั้น 8. หากนายดิเรก สุดหล่อ ทําโทรศัพท์มือถือของทางราชการหาย จะชดใช้ให้ทางราชการด้วยวิธีใด ก. ชําระเงินสดเป็นค่าโทรศัพท์มอื ถือหลังหักค่าเสื่อมราคาแล้ว ข. ซื้อโทรศัพท์มือถือยี่ห้ออื่นราคาถูกกว่ามาชดใช้แทน ค. ทํางานชดใช้ภายใน 3 ปี ง. แล้วแต่หัวหน้าส่วนราชการจะสั่งการ 9. บุคคลใดไม่ใช่เจ้าหน้าที่ของรัฐที่ได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายว่าด้วยความรับผิดทางละเมิด ก. ข้าราชการ ข. ลูกจ้างประจํา ค. พนักงานราชการ ง. พนักงานขับรถยนต์จ้างเหมารายปี 10. หน่วยงานใดไม่ใช่หน่วยงานของรัฐตามกฎหมายว่าด้วยความรับผิดทางละเมิด ก. ส่วนราชการส่วนกลาง ข. ราชการส่วนท้องถิ่น ค. รัฐวิสาหกิจที่จดั ตั้งตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ง. รัฐวิสาหกิจที่จดั ตั้งตามพระราชบัญญัติหรือพระราชกฤษฎีกา 11. หากท่านถูกบุคคลภายนอกฟ้องคดีต่อศาลเนื่องจากการกระทําละเมิดในการปฏิบัติหน้าที่ราชการ ต้อง ดําเนินการอย่างไร ก. จ้างทนายความสู้คดีเอง ข. รายงานต้นสังกัดเพื่อให้พนักงานอัยการแถลงต่อศาลกันตนเองออกจากคดี ค. รายงานต้นสังกัดเพื่อขอเบิกเงินค่าทนายความต่อสู้คดี ง. ถูกทุกข้อ


-312. กรณีเจ้าหน้าที่ยินยอมชดใช้ค่าสินไหมทดแทน แต่ไม่สามารถชําระได้หมดทั้งจํานวนในคราวเดียว จะมี วิธีการชําระหนี้อย่างไร ก. ให้ผ่อนชําระ ข. ถูกอายัดทรัพย์ ค. ถูกยึดทรัพย์ ง. ไล่ออก 13. ถ้าเจ้าหน้าที่ผู้ต้องรับผิดไม่เห็นด้วยกับคําสั่ง ต้องดําเนินการขั้นตอนใดเป็นลําดับแรก ก. ทําหนังสือร้องเรียน ข. อุทธรณ์คําสั่ง ค. ฟ้องคดีต่อศาลปกครอง ง. ฟ้องคดีต่อศาลยุติธรรม 14. กรณีเกิดอุบัติเหตุรถยนต์ของกรมบัญชีกลางชนกับรถยนต์ของการไฟฟ้านครหลวง หน่วยงานใดเป็นผู้ออก คําสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิด ก. กรมบัญชีกลาง ข. การไฟฟ้านครหลวง ค. กรมบัญชีกลางและการไฟฟ้านครหลวงร่วมกันแต่งตั้ง ง. หน่วยงานที่รถยนต์ได้รับความเสียหายมากกว่า 15. คณะกรรมการพิจารณาความรับผิดทางแพ่งซึ่งเป็นผู้แทนจากหน่วยงานภายนอกกรมบัญชีกลางได้แก่ผู้ใด ก. ผู้แทนสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ข. ผู้แทนสํานักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ค. ผู้แทนสํานักงานอัยการสูงสุด ง. ถูกทุกข้อ 16. คณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิดมีจํานวนไม่เกินกี่คน ก. 3 คน ข. 5 คน ค. 7 คน ง. ไม่จํากัดจํานวน 17. อายุความการเรียกให้เจ้าหน้าที่ชดใช้ค่าเสียหายตามกฎหมายละเมิดจํานวนเท่าใด ก. 1 ปี นับแต่หน่วยงานของรัฐมีคําสั่งตามความเห็นกระทรวงการคลัง ข. 2 ปี นับแต่รู้เหตุละเมิดและรู้ตัวผู้กระทําละเมิด ค. 10 ปี นับแต่เกิดเหตุละเมิด ง. ถูกทุกข้อ


-418. เจ้าหน้าทีผ่ ู้กระทําละเมิดจะได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายละเมิดในกรณีใด ก. กระทําละเมิดระหว่างเวลา 08.30 น.-16.30 น. ข. เงินเดือนไม่เกิน 10,000 บาท ค. ดํารงตําแหน่งไม่เกินระดับ 8 ง. กระทําละเมิดในการปฏิบัติหน้าที่ราชการ 19. กรณีเจ้าหน้าที่หลายคนกระทําความผิดทางละเมิดในคราวเดียวกัน จะเรียกให้รบั ผิดอย่างไร ก. รับผิดอย่างลูกหนี้ร่วม ข. ไม่นําหลักเรื่องลูกหนี้ร่วมมาใช้บังคับ ค. แล้วแต่ผู้รับผิดจะตกลงกัน ง. ผิดทุกข้อ 20. หน่วยงานของรัฐมีสิทธิไล่เบี้ยจากเจ้าหน้าที่ได้ในกรณีใด ก. กระทําโดยจงใจหรือประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง ข. กระทําโดยประมาทเลินเล่อ ค. กระทําโดยไม่ระมัดระวัง ง. ถูกทุกข้อ

……………………………….


แบบทดสอบความรูห้ ลังการประชุมเชิงปฏิบัตกิ าร (Posttest) โครงการ “Follow Up & Evaluation คลินกิ ความรูส้ คู่ วามเข้มแข็งทางวิชาการของจังหวัด Zone 8” วันที่ 17 มีนาคม 2555 ณ ห้องประชุมสํานักงานคลังเขต 8 จังหวัดสุราษฎร์ธานี วิชา กฎหมาย ด้านความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ ……………………………………. จงเลือกคําตอบทีถ่ ูกต้องเพียงคําตอบเดียว โดยทําเครื่องหมายกากบาท (X) ในกระดาษคําตอบ 1. การกําหนดสัดส่วนความรับผิดของเจ้าหน้าที่ ต้องคํานึงถึงสิ่งใดบ้าง ก. ความร้ายแรงแห่งการกระทํา ข. ความเป็นธรรมแห่งกรณี ค. ความผิดหรือบกพร่องของหน่วยงาน ง. ถูกทุกข้อ 2. ถ้าเจ้าหน้าที่ผู้ทําให้เกิดความเสียหายเป็นผู้ซึ่งไม่ได้สังกัดหน่วยงานของรัฐแห่งใด ให้แจ้งเหตุแห่งความ เสียหายต่อหน่วยงานใด ก. สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ข. กระทรวงการคลัง ค. ผู้ตรวจการแผ่นดิน ง. คณะกรรมการสิทธิมนุษยชน 3. หากนายกเทศมนตรี (เทศบาลเมือง) มีสว่ นเกี่ยวข้องกับเหตุละเมิด ผู้มีอํานาจออกคําสั่งแต่งตั้ง คณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิดคือบุคคลใด ก. ผู้ว่าราชการจังหวัด ข. นายอําเภอ ค. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ง. ถูกทุกข้อ 4. ข้อใดคือองค์ประกอบของการแต่งตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิด ก. เกิดความเสียหาย ข. มีเหตุอันควรเชื่อว่าเกิดจากการกระทําของเจ้าหน้าที่ ค. ถูกทั้งข้อ ก.และ ข. ง. ผิดทั้งสองข้อ 5. การประนีประนอมยอมความกรณีเจ้าหน้าที่กระทําละเมิดต้องได้รับความเห็นชอบจากหน่วยงานใด ก. กระทรวงการคลังซึ่งกํากับดูแลส่วนราชการส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ข. กระทรวงมหาดไทยซึ่งกํากับดูแลราชการส่วนท้องถิ่น ค. กระทรวงซึ่งควบคุมดูแลรัฐวิสาหกิจ ง. ถูกทุกข้อ


-26. เมื่อเกิดกรณีเจ้าหน้าที่ทุจริตยักยอกเงินของ อบต. เจ้าหน้าที่ที่ต้องรับผิดประกอบด้วยบุคคลใด ก. ผู้ทุจริตรับผิดเพียงคนเดียว ข. ผู้ทุจริตรับผิดเต็มจํานวนและผู้เกี่ยวข้องรับผิดตามสัดส่วนของแต่ละคน ค. ผู้ทุจริตรับผิดคนละครึ่งกับผู้บังคับบัญชา ง. ผู้ทุจริตรับผิดคนละครึ่งกับผู้รว่ มงาน 7. กรณีเกิดอุบัติเหตุรถยนต์ของกรมบัญชีกลางชนกับรถยนต์ของการไฟฟ้านครหลวง หน่วยงานใดเป็นผู้ออก คําสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิด ก. กรมบัญชีกลาง ข. การไฟฟ้านครหลวง ค. กรมบัญชีกลางและการไฟฟ้านครหลวงร่วมกันแต่งตั้ง ง. หน่วยงานที่รถยนต์ได้รับความเสียหายมากกว่า 8. กรณีเจ้าหน้าที่ไม่สามารถชําระหนี้ให้ทางราชการได้ หน่วยงานต้องไม่ดําเนินคดีล้มละลาย ยกเว้น ก. เจ้าหน้าที่เสียชีวิต ข. เจ้าหน้าที่ลาออกจากราชการ ค. เจ้าหน้าที่เดินทางย้ายภูมิลําเนาไปต่างประเทศ ง. การไม่สามารถชําระหนี้ได้เกิดจากการประพฤติชั่วอย่างร้ายแรงของเจ้าหน้าที่นั้น 9. หากนายดิเรก สุดหล่อ ทําโทรศัพท์มือถือของทางราชการหาย จะชดใช้ให้ทางราชการด้วยวิธีใด ก. ชําระเงินสดเป็นค่าโทรศัพท์มอื ถือหลังหักค่าเสื่อมราคาแล้ว ข. ซื้อโทรศัพท์มือถือยี่ห้ออื่นราคาถูกกว่ามาชดใช้แทน ค. ทํางานชดใช้ภายใน 3 ปี ง. แล้วแต่หัวหน้าส่วนราชการจะสั่งการ 10. บุคคลใดไม่ใช่เจ้าหน้าที่ของรัฐที่ได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายว่าด้วยความรับผิดทางละเมิด ก. ข้าราชการ ข. ลูกจ้างประจํา ค. พนักงานราชการ ง. พนักงานขับรถยนต์จ้างเหมารายปี 11. กรณีเจ้าหน้าที่ยินยอมชดใช้ค่าสินไหมทดแทน แต่ไม่สามารถชําระได้หมดทั้งจํานวนในคราวเดียว จะมี วิธีการชําระหนี้อย่างไร ก. ให้ผ่อนชําระ ข. ถูกอายัดทรัพย์ ค. ถูกยึดทรัพย์ ง. ไล่ออก


-312. หน่วยงานใดไม่ใช่หน่วยงานของรัฐตามกฎหมายว่าด้วยความรับผิดทางละเมิด ก. ส่วนราชการส่วนกลาง ข. ราชการส่วนท้องถิ่น ค. รัฐวิสาหกิจที่จดั ตั้งตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ง. รัฐวิสาหกิจที่จดั ตั้งตามพระราชบัญญัติหรือพระราชกฤษฎีกา 13. ถ้าเจ้าหน้าที่ผู้ต้องรับผิดไม่เห็นด้วยกับคําสั่ง ต้องดําเนินการขั้นตอนใดเป็นลําดับแรก ก. ทําหนังสือร้องเรียน ข. อุทธรณ์คําสั่ง ค. ฟ้องคดีต่อศาลปกครอง ง. ฟ้องคดีต่อศาลยุติธรรม 14. หากท่านถูกบุคคลภายนอกฟ้องคดีต่อศาลเนื่องจากการกระทําละเมิดในการปฏิบัติหน้าที่ราชการ ต้อง ดําเนินการอย่างไร ก. จ้างทนายความสู้คดีเอง ข. รายงานต้นสังกัดเพื่อให้พนักงานอัยการแถลงต่อศาลกันตนเองออกจากคดี ค. รายงานต้นสังกัดเพื่อขอเบิกเงินค่าทนายความต่อสู้คดี ง. ถูกทุกข้อ 15. คณะกรรมการพิจารณาความรับผิดทางแพ่งซึ่งเป็นผู้แทนจากหน่วยงานภายนอกกรมบัญชีกลางได้แก่ผู้ใด ก. ผู้แทนสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ข. ผู้แทนสํานักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ค. ผู้แทนสํานักงานอัยการสูงสุด ง. ถูกทุกข้อ 16. คณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิดมีจํานวนไม่เกินกี่คน ก. 3 คน ข. 5 คน ค. 7 คน ง. ไม่จํากัดจํานวน 17. อายุความการเรียกให้เจ้าหน้าที่ชดใช้ค่าเสียหายตามกฎหมายละเมิดจํานวนเท่าใด ก. 1 ปี นับแต่หน่วยงานของรัฐมีคําสั่งตามความเห็นกระทรวงการคลัง ข. 2 ปี นับแต่รู้เหตุละเมิดและรู้ตัวผู้กระทําละเมิด ค. 10 ปี นับแต่เกิดเหตุละเมิด ง. ถูกทุกข้อ


-418. กรณีเจ้าหน้าที่หลายคนกระทําความผิดทางละเมิดในคราวเดียวกัน จะเรียกให้รบั ผิดอย่างไร ก. รับผิดอย่างลูกหนี้ร่วม ข. ไม่นําหลักเรื่องลูกหนี้ร่วมมาใช้บังคับ ค. แล้วแต่ผู้รับผิดจะตกลงกัน ง. ผิดทุกข้อ 19. หน่วยงานของรัฐมีสิทธิไล่เบี้ยจากเจ้าหน้าที่ได้ในกรณีใด ก. กระทําโดยจงใจหรือประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง ข. กระทําโดยประมาทเลินเล่อ ค. กระทําโดยไม่ระมัดระวัง ง. ถูกทุกข้อ 20. เจ้าหน้าทีผ่ ู้กระทําละเมิดจะได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายละเมิดในกรณีใด ก. กระทําละเมิดระหว่างเวลา 08.30 น.-16.30 น. ข. เงินเดือนไม่เกิน 10,000 บาท ค. ดํารงตําแหน่งไม่เกินระดับ 8 ง. กระทําละเมิดในการปฏิบัติหน้าที่ราชการ

……………………………….


เฉลยข้อสอบแบบทดสอบความรู้การประชุมเชิงปฏิบัติการ โครงการ "Follow Up & Evaluation คลินิกความรู้สู่ความเข้มแข็งทางวิชาการของจังหวัด Zone 8" วันที่ 17 มีนาคม 2555 ณ ห้องประชุมสํานักงานคลังเขต 8 จังหวัดสุราษฎร์ธานี 8. วิชา ความรับผิดทางละเมิด

ขอที่ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Pretest ข ง ค ข ก ง ง ก ง ค ข ก ข ค ง ข ง ง ข ก

ขอที่ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Posttest ง ข ก ค ง ง ค ง ก ง ก ค ข ข ง ข ง ข ก ง


คลินกิ ความรู้สคู่ วามเข้มแข็งทางวิชาการของจังหวัด ZONE 8 1. หลักการและเหตุผล ตามที่กรมบัญชีกลางได้กําหนดวิสัยทัศน์ “กํากับดูแลและบริหารการใช้จ่ายเงินของแผ่นดิน ให้เกิดประโยชน์สูงสุด” โดยมีพันธกิจหลักในการกําหนดมาตรฐาน หลักเกณฑ์ แนวทางปฏิบัติและพัฒนา ขีดความสามารถของบุคลากรภาครัฐด้าน กฎหมายการคลัง การบัญชี การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ การตรวจสอบภายใน ค่าตอบแทนและสวัสดิการ เงินนอกงบประมาณและอื่นๆ เพื่อเป็นการรักษาวินัย และความยั่งยืนทางการคลัง รวมถึงการบริหารเงินสดภาครัฐให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพด้วยระบบ เทคโนโลยีที่ทันสมัย ตลอดถึงการสนับสนุนการบริหารเศรษฐกิจการคลัง และเป็นศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ ทางการคลัง สํานักงานคลังจังหวัดเป็นหน่วยงานในสังกัดกรมบัญชีกลางซึ่งปฏิบัติภารกิจอยู่ในส่วนภูมิภาค มีภารกิจหน้าที่ในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ของกรมบัญชีกลางให้สําเร็จตามวัตถุประสงค์ และเป้าหมาย ที่กําหนด ประกอบกับได้มีการปรับเปลี่ยนบทบาทจากเดิมที่ปฏิบัติหน้าที่ในการตรวจสอบมาเป็นกํากับดูแล และเน้นการให้บริการเป็นสําคัญ การปรั บเปลี่ ยนบทบาทจากการตรวจสอบ มาเป็ นการกํ ากั บดู แลและเน้ นการให้ บริ การ กลุ่มงานวิชาการด้านการคลังการบัญชี ซึ่งมีหน้าที่ให้คําปรึกษาด้านกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ หลักเกณฑ์ ด้านการเงินการคลังและระบบพัสดุภาครัฐแก่บุคลากรของส่วนราชการ รวมทั้งกํากับระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วย ระบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-Government procurement : E-gp) ระบบบําเหน็จค้ําประกันในส่วนภูมิภาค ระบบฐานข้ อมู ลบุ ค ลากรภาครั ฐ แต่ ขณะนี้ ปรากฏว่ าบุ คลากรของกลุ่ มวิ ชาการด้ านการคลั งการบั ญ ชี และกลุ่มงานอื่น ๆ ขาดความเข้มแข็งด้านองค์ความรู้ และประสบการณ์ในการให้คําปรึกษาแนะนําด้านต่าง ๆ แก่บุคลากรของส่วนราชการ ประกอบกับมีข้าราชการบรรจุใหม่ ทําให้การปฏิบัติงานในการให้คําปรึกษาแนะนํา ปรึ ก ษาเกี่ ย วกั บ กฎหมายการเงิ น การคลั ง การบั ญ ชี ยั ง ขาดความน่ า เชื่ อ ถื อ และไม่ มี ค วามชั ด เจน ทําให้การปฏิบัติงานดังกล่าวไม่บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่กําหนดไว้ สํานักงานคลังเขต 8 และกลุ่มงานวิชาการด้านการคลังการบัญชี ของสํานักงานคลังจังหวัดในเขต 8 ได้ตระหนักถึงปัญหา/อุปสรรคดังกล่าว จึงมีแนวคิดที่จะดําเนินโครงการ “คลินิกความรู้สู่ความเข้มแข็ง ทางวิชาการของจังหวัด zone 8” เพื่อพัฒนาองค์ความรู้ กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ และหลักเกณฑ์ ด้านการเงินการคลังแก่บุคลากรกลุ่มงานวิชาการด้านการคลังการบัญชี และกลุ่มงานอื่นของสํานักงานคลังจังหวัด เมื่ อกลุ่ มงานภายในของสํ านั กงานคลั งจั งหวั ด มี ความเข้ มแข็ ง มี ความพร้ อม ทั้ งความรู้ ความสามารถ และมีความเชื่อมั่นในองค์ความรู้ พร้อมทั้งจะขยายออกสู่หน่วยงานภายนอก 2. วัตถุประสงค์ 1. เพื่อสร้างองค์ความรู้ทางวิชาการให้แก่บุคลากรกลุ่มงานวิชาการด้านการคลังการบัญชี และกลุ่มอื่น ๆ ของสํานักงานคลังจังหวัด รวมทั้งบุคลากรของส่วนราชการ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 2. เพื่อความเป็นเอกภาพในทางวิชาการ (การให้ความรู้ คําปรึกษา ที่เป็นมาตรฐานเดียวกัน) 3. เป็นการสร้างเครือข่ายทางวิชาการเพื่อใช้ในการแลกเปลี่ยนความรู้ 3. กลุ่มเป้าหมาย 1. บุคลากรของกลุ่มวิชาการด้านการคลังการบัญชี และกลุ่มอื่น ๆ ของสํานักงานคลังจังหวัด 2. บุคลากรของส่วนราชการ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ผูป้ ฎิบัติ และผูบ้ ริหาร) /4. ระยะเวลา...


- 2 4. ระยะเวลา ปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 – 2556 5. สถานที่ จังหวัดในเขตพื้นที่ความรับผิดชอบของสํานักงานคลังเขต 8 6. วิทยากร วิทยากรจากสํานักงานคลังเขต 8 และสํานักงานคลังจังหวัดในเขต 8 7. ขอบเขตการดําเนินการในองค์ความรู้ - การเบิกจ่ายเงินจากคลัง การเก็บรักษาเงิน และการนําเงินส่งคลังของส่วนราชการ - ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ - ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม - สวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร - เบี้ยหวัด บําเหน็จ บํานาญ และเงินอื่นในลักษณะเดียวกัน - การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ - กฎหมายว่าด้วยความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ - เงินนอกงบประมาณ 8. วิธีการพัฒนา 1. การบรรยาย การฝึกปฏิบัติ ทดสอบความรู้ รวมทั้งการจัดทําคู่มือการบรรยาย 2. ศึกษา/วิเคราะห์ เวทีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และประสบการณ์ระหว่างกัน 9. การรับรองผลการร่วมโครงการ ผู้ผ่านการทดสอบหลังการเข้าร่วมโครงการ โดยใช้เกณฑ์ ๖๐ % จะได้รับใบรับรองผ่านการอบรม โครงการคลินิกความรู้สู่ความเข้มแข็งทางวิชาการของจังหวัด Zone 8 จากสํานักงานคลังเขต 8 10. งบประมาณ งบดําเนินงานของสํานักงานคลังจังหวัด 11. การประเมิน 1. การประเมินความรู้ก่อนเข้าร่วมโครงการ (Pre test) 2. การประเมินความรู้หลังเข้าร่วมโครงการ (Post test) 3. การสังเกตการณ์ระหว่างการฝึกอบรม เพื่อประเมินการเรียนรู้และการมีส่ วนร่วม ของผู้เข้าร่วมโครงการ 4. ผู้เข้าร่วมโครงการกรอกแบบประเมินความพึงพอใจ 5. สํานักงานคลังเขต 8 จะติดตามประเมินผล (Follow Up) เพื่อวัดผลสัมฤทธิ์ของโครงการ ภายหลังเสร็จสิ้นโครงการ และผู้ผ่านการอบรมกลับไปปฏิบัติหน้าที่ราชการแล้ว อย่างน้อย ๓ – 4 เดือน /11. ตัวชี้วัดความสําเร็จ...


แผนปฏบตการ โครงการคลนกความรู แผนปฏิ บัติการ โครงการคลิ นิกความร้สูค่ วามเขมแขงทางวชาการของจงหวด วามเข้มแข็งทางวิชาการของจังหวัด Zone 8 กลุ่มงานวิชาการด้านการคลังการบัญชี ระยะเวลาดําเนินงาน ํ ั ี่ ลาดบท

ั้ ิ ใ ํ ิ ขนตอนและกจกรรมในการดาเนนงาน

พ.ศ. 2554

พ.ศ. 2555

พ.ศ. 2556 ไตรมาส

ั ิ ผูร้ บผดชอบ

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย.. ธ.ค. 1 2 3 4

1

2

ก่อนดําเนินการ 11.11 จัดทําคําสั่งแต่งตั้งคณะทํางาน ประชมระดมสมอง ุ ที่ปรึกษา และคณะทํางาน 1.2 เขียนโครงการคลินิกความรู้สู่ความเข้มแข็งทางวิชาการของจังหวัด Zone 8 1.3 กําหนดรูปแบบ/วิธีการ การดําเนิน หลักเกณฑ์ ต่าง ๆ 1.4 นําเสนอคลังเขต ๘ เพื่อพิจารณาอนุมัติโครงการ ระหว่างดําเนินการ ระหวางดาเนนการ ๒.๑ ศึกษาค้นคว้ากฎหมายระเบียบ และหนังสือเวียนที่เกี่ยวข้องอย่างต่อเนื่อง ๒.๒ ติดต่อประสาน ทําหนังสือเชิญวิทยากร จัดทําเอกสารประกอบการบรรยาย 2.3 ทําหนังสือเชิญคณะทํางาน เข้าร่วมรับฟังการบรรยายจากวิทยากร 2 4 นาเสนอโครงการ 2.4 นําเสนอโครงการ รายงานผลการดาเนนงานตาง รายงานผลการดําเนินงานต่าง ๆ ตอคลงเขต ต่อคลังเขต และคลงจงหวด และคลังจังหวัด ในเขต 8 (รอบที่ 1) เพื่อพิจารณาคัดเลือกประกวด 2.5 จัดทําแบบประเมินความรู้ก่อน - หลังการร่วมโครงการ ๒.6 วิทยากรถ่ายทอดความรู้แก่คณะทํางานกลุ่มงานวิชาการด้านการคลังการบัญชี 2 จดทารางคู ั ํ ่ ม่ ือการบรรยายในวิ ใ ชิ าทีไี่ ดรบมอบหมาย ้ั 2.7 2.8 นําส่งร่างคู่มือให้คลังเขต 8/วิทยากร/ผู้ทรงคุณวุฒิตรวจสอบ 2.9 ผู้ทรงคุณวุฒิตรวจสอบร่างคู่มือ/ผ่านร่างคู่มือ 2.10 แก้ไข ปรับปรุง และจัดทําคู่มือฉบับสมบูรณ์ส่งคลังเขต 8/กรมบัญชีกลาง 2.11 คลังั เขต 8 และคลังั จัังหวััดใในเขต 8 จัดั ทําํ ข้อ้ สอบแต่ล่ ะหััวข้้อวิชา (เพื่อวัดความรู้ของผู้เข้าร่วมโครงการ โดยจัดทํา Pre test และ Post test) ๒.12 ถ่ายทอดความรู้แก่บุคลากรสํานักงานคลังจังหวัด ในกลุ่มงานวิชาการด้านการคลัง การบัญชี (เวทีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ โดยผู้ร่วมโครงการต้องทําแบบทดสอบ

คณะทํางานกลุ่มงาน วิชาการด้านการคลัง การบัญชี

คณะทํางานกลุ่มงาน วิชาการด้านการคลัง การบัญชี


แผนปฏบตการ โครงการคลนกความรู แผนปฏิ บัติการ โครงการคลิ นิกความร้สูค่ วามเขมแขงทางวชาการของจงหวด วามเข้มแข็งทางวิชาการของจังหวัด Zone 8 กลุ่มงานวิชาการด้านการคลังการบัญชี ระยะเวลาดําเนินงาน ํ ั ี่ ลาดบท

ั้ ิ ใ ํ ิ ขนตอนและกจกรรมในการดาเนนงาน

พ.ศ. 2554

พ.ศ. 2555

พ.ศ. 2556 ไตรมาส

ั ิ ผูร้ บผดชอบ

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย.. ธ.ค. 1 2 3 4

2

3

ระหว่างดําเนินการ (ต่อ) 1 ถ่ายทอดความร้แู ก่บุคลากรสํานักงานคลังจังหวัดในกล่มุ อื่น ๆ ((เวทีการแลกเปลี่ยน 2.13 เรียนรู้ โดยผู้ร่วมโครงการต้องทําแบบทดสอบ Pre test และ Post test) 2.14 จัดอบรมให้ความรู้แก่บุคลากรของหน่วยงานภายนอก 2.15 สรุปผลคะแนนแบบทดสอบ 2 16 จดทาใบรบรองฯ 2.16 จัดทําใบรับรองฯ นํนาเสนอคลงเขต าเสนอคลังเขต คลงจงหวด คลังจังหวัด ลงนาม และมอบแด และมอบแด่ ผู้ผ่านโครงการตามหลักเกณฑ์ที่กําหนดไว้ หลังดําเนินการ 3.1 ทดสอบ และติดตามผลผู้ผ่านโครงการตามหลักเกณฑ์ที่กําหนด โดยคลังเขต 8 (ติดตามประเมินผล รอบที (ตดตามประเมนผล รอบท่ 2) ๓.2 การจัดทํารายงานสรุปการประเมินผล ๓.3 รายงานสรุปผลโครงการเสนออธิบดีกรมบัญชีกลาง

ํ ป ีย่ นแปลงตามความเหมาะสม ป กาหนดการอาจเปลี

คณะทํางานกลุ่มงาน วิชาการด้านการคลัง การบัญชี

คณะทํางานกลุ่มงาน วิชาการด้านการคลัง วชาการดานการคลง การบัญชี


คําสัง่ สํานักงานคลังเขต ๘ ที่ 20 /๒๕๕4 เรือ่ ง แต่งตั้งคณะทํางานคลินกิ ความรูส้ คู่ วามเข้มแข็งทางวิชาการของจังหวัด Zone 8 ของกลุม่ งานวิชาการด้านการคลังการบัญชี .................................... การบริหารงานแบบบูรณาการด้วยการทํางานเชิงรุกระหว่างสํานักงานคลังเขต ๘ และสํานักงานคลังจังหวัด ในเขต ๘ ซึ่งได้มีมติร่วมกันในการจัดทํายุทธศาสตร์การเสริมสร้างความเข้มแข็งด้านการเงินการคลังการบัญชีและเศรษฐกิจ (Zone ๘) สําหรับใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน ของกลุ่มงานวิชาการด้านการคลังการบัญชี ภายในเขต ๘ เพื่อเป็นการ สร้ า งองค์ ค วามรู้ ท างวิ ช าการให้ แ ก่ บุ ค ลากร ทั้ ง ภายในและภายนอกองค์ ก ร ความเป็ น เอกภาพทางวิ ช าการ และเป็ น การสร้ า งเครื อ ข่ า ยทางวิ ช าการ ซึ่ ง จะช่ ว ยเพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ าพการให้ บ ริ ก ารทางวิ ช าการ เกี่ ย วกั บ กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับด้านการเงิน การคลัง การบัญชี เพื่ อ ให้ ก ารบริ ห ารงานและการดํ า เนิ น การตามอํ า นาจหน้ า ที่ ที่ ไ ด้ รั บ มอบหมายในภาพรวม มี ค วามเป็ น เอกภาพเป็ น ไปตามเป้ า หมายของกระทรวงการคลั ง เพื่ อ สนั บ สนุ น การบริ ห ารงานแบบบู ร ณาการ ตลอดจนการบริหารจัดการเป็นไปในเชิงรุกและบรรลุตามวัตถุประสงค์ที่กําหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพ จึงเห็นสมควรแต่งตั้ง ที่ปรึกษาและคณะทํางานคลินิกความรู้สู่ความเข้มแข็งทางวิชาการของจังหวัด Zone 8 กลุ่มงานวิชาการด้านการคลัง การบัญชี โดยมีองค์ประกอบและอํานาจหน้าที่ ดังนี้ (๑) นางสาวอรุณ สว่างสินอุดมชัย คลังจังหวัดกระบี่ ที่ปรึกษาคณะทํางาน (๒) นางธิดา บุญรัตน์ คลังจังหวัดภูเก็ต ทีป่ รึกษาคณะทํางาน (๓) นางวชิราพร บุญคล่อง นักวิชาการคลังชํานาญการ รักษาการในตําแหน่งผู้อํานวยการส่วนตรวจสอบและติดตามประเมินผล ประธานคณะทํางาน (๔) นายปิยพงษ์ เพ็ญสวัสดิ์ นักวิชาการคลังชํานาญการ รักษาการในตําแหน่งนักวิชาการคลังชํานาญการพิเศษ คณะทํางาน (๕) นายเพ็ญลดา สายสวัสดิ์ นักวิชาการคลังชํานาญการ รักษาการในตําแหน่งนักวิชาการคลังชํานาญการพิเศษ คณะทํางาน (๖) นางสาวจินาพร ทวีวัฒนะพงษ์ นักวิชาการคลังชํานาญการ คณะทํางาน (๗) นางกรองจิต แซ่เอี้ย นักวิชาการคลังชํานาญการ คณะทํางาน (๘) นางจรรยา ชัยฤทธิ์ นักวิชาการคลังชํานาญการ คณะทํางาน (๙) นางเอมอร อ่อนวงศ์ นักวิชาการคลังชํานาญการ คณะทํางาน (10) นางสาวเสาวลักษณ์ จันทร์ทิพย์ นักวิชาการคลังชํานาญ คณะทํางาน (11) นางสาวสุนีย์ หวันเดาะเลาะ นักวิชาการคลังชํานาญการ คณะทํางานและเลขานุการ (12) นางสาวลักขณา สุภาพ นักวิชาการคลังชํานาญ คณะทํางานและผู้ช่วยเลขานุการ (๑3) นางรุ่งกานต์ ทองบํารุง นักวิชาการคลังชํานาญการ คณะทํางานและผู้ช่วยเลขานุการ อํานาจหน้าที่ 1. ดําเนินการตามนโยบาย การกําหนดยุทธศาสตร์การทํางาน การอํานวยการ การบริหารจัดการและติดตาม ประเมิ นผลในงานของกลุ่ มตามภารกิ จ ภายใต้ ความสอดคล้ องกั บนโยบาย/ยุ ทธศาสตร์ /แนวทาง และเป้าหมาย ที่คณะกรรมการการจัดทํายุทธศาสตร์การเสริมสร้างความเข้มแข็งด้านการเงินการคลัง การบัญชี และเศรษฐกิจ Zone 8 กําหนด รวมทั้งงานที่เป็นนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล กระทรวงการคลัง กรมบัญชีกลาง และสํานักงานคลังเขต 8 /2. เสนอแนะเชิงนโยบาย...


-22. เสนอแนะเชิ ง นโยบายและรายงานผลการดํ า เนิ น งาน ปั ญ หาและอุ ป สรรคหรื อ ข้ อ เสนอแนะ ต่ อคณะทํ างานการจั ดทํ ายุ ทธศาสตร์ การเสริ มสร้ างความเข้ มแข็ งด้ านการเงิ นการคลั งการบั ญชี และเศรษฐกิจ Zone 8 เพื่อทราบหรือนําไปพิจารณากําหนดแนวทางรวมทั้งการแก้ไขปัญหา และอุปสรรค 3. สร้างความร่วมมือระหว่างบุ คลากรภายในองค์กร ส่วนราชการ องค์ กรปกครองส่วนท้องถิ่น และ ภาคส่วนต่าง ๆ ในการดําเนินงานภายใต้ภารกิจที่รับผิดชอบ 4. ให้คําแนะนําปรึกษา ตอบข้อหารือ รวมทั้งสนับสนุนและให้ความช่วยเหลือทางวิชาการเกี่ยวกับกฎหมาย ระเบี ย บ ข้ อบั งคั บ และวิ ธี ก ารปฏิ บั ติ ด้ า นการเงิ น การคลั ง การบั ญ ชี การตรวจสอบภายใน และการพัสดุ 5. ดําเนินการจัดคู่มือการบรรยายเกี่ยวกับกฎหมายการเงินการคลัง 6. ดําเนินการจัดการความรู้ (Knowledge Management) ภายในสํานักงาน 7. ดําเนินการเกี่ยวกับการฝึกอบรม และพัฒนาบุคลากรด้านการเงินการคลังการบัญชี การตรวจสอบภายใน และพัสดุ แก่หน่วยงานภาครัฐ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัด ในเขตพื้นที่ความรับผิดชอบ 8. ติดตามประเมินผลดําเนินงานตามโครงการ 9. ดําเนินงานตามภารกิจอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย ทั้งนี้ ตัง้ แต่บัดนี้เป็นต้นไป สั่ง ณ วันที่ ๑๑ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕4

(นางกิตติยา เมธิโยธิน) คลังเขต ๘


แบบทดสอบความรูห้ ลังการประชุมเชิงปฏิบตั กิ าร (Pretest) โครงการ “Follow Up & Evaluation คลินกิ ความรูส้ คู่ วามเข้มแข็งทางวิชาการของจังหวัด Zone 8” วันที่ 4 มีนาคม 2555 ณ ห้องประชุมสํานักงานคลังเขต 8 จังหวัดสุราษฎร์ธานี วิชา ค่าใช้จา่ ยในการเดินทางไปราชการ -------------------จงเลือกคําตอบทีถ่ ูกต้องเพียงคําตอบเดียว โดยทําเครือ่ งหมายกากบาท (X) ในกระดาษคําตอบ ๑. ลักษณะการเดินทางไปราชการภายในประเทศมีกี่ประเภท ก. ๒ ประเภท ข. ๓ ประเภท ค. ๔ ประเภท ง. ๕ ประเภท ๒. ข้ าราชการเดิ นทางไปเข้า ร่วมสัม มนาตามโครงการ โดยโครงการได้จัด ที่ พัก ให้ เข้า ร่ วมสัมมนาตามสิท ธิ แต่ข้าราชการดังกล่าวจะไม่เข้าพักตามที่โครงการจัดให้โดยจะขอใช้สิทธิในการเบิกค่าที่พักในลักษณะเหมาจ่าย ตามพระราชกฤษฎีกาค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการฯได้หรือไม่ ก. ได้ เพราะมิได้เข้าพักตามที่โครงการจัดให้ ข. ได้ เพราะมีสิทธิเลือกเอาอย่างใดอย่างหนึ่ง ค. ไม่ได้ เพราะทางราชการได้จดั ที่พักให้แล้ว ต้องงดเบิกค่าเช่าที่พักในลักษณะเหมาจ่าย ง. ข้อ ก. และ ข. ถูก ๓. ส่วนราชการระดับกรมออกระเบียบกําหนดอัตราค่าพาหนะรับจ้างภายในเขตจังหวัดเดียวกัน และข้ามเขต จังหวัดต่ํากว่าอัตราที่กระทรวงการคลังกําหนดได้หรือไม่ ก. ไม่ได้ เพราะเป็นการออกระเบียบภายในขัดกับพระราชกฤษฎีกาค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ข. ไม่ได้ เพราะพระราชกฤษฎีกาค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการฯมิได้ให้อํานาจหัวหน้าส่วน ราชการ ระดับกรมมีอํานาจออกระเบียบ ค. ได้ เพราะพระราชกฤษฎีกาค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการฯได้ให้อํานาจหัวหน้าส่วนราชการ ระดับกรมมีอํานาจออกระเบียบเพื่อควบคุมค่าใช้จา่ ยได้ ง. ข้อ ก. และ ข. ถูก สํานักงานคลังจังหวัดภูเก็ต

หน้า 1


๔. ข้าราชการเดินทางไปสอบเพื่อรับทุนพัฒนาข้าราชการ ถือเป็นการเดินทางไปราชการตามพระราชกฤษฎีกา ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการฯหรือไม่ ก. เป็น เพราะการที่ข้าราชการไปสอบคัดเลือกเพือ่ รับทุนพัฒนาข้าราชการทําให้ส่วนราชการได้รบั ประโยชน์จากความรูข้ องข้าราชการที่เพิ่มขึ้น ข. เป็น เพราะถือว่าเป็นการไปปฏิบัติราชการชั่วคราวนอกทีต่ ั้งสํานักงานซึ่งปฏิบัติราชการปกติ ค. ไม่เป็น เพราะเป็นเรื่องเพื่อประโยชน์สว่ นตัวของข้าราชการ ง. ข้อ ก. และ ข. ถูก ๕. ข้าราชการได้รับคําสั่งให้เดินทางไปราชการ ต่อมาภายหลังมีการยกเลิกการเดินทางเป็นผลให้ต้องชําระค่าบัตร โดยสารเครื่ อ งบิ น เต็ ม จํ า นวน เนื่ อ งจากบริ ษั ท สายการบิ น ระบุ เ งื่ อ นไขการซื้ อ บั ต รโดยสารเครื่ อ งบิ น ว่ า “ตั๋วซื้อแล้วไม่สามารถยกเลิกหรือคืนเงินได้” เช่นนี้ ค่าบัตรโดยสารเครื่องบินจะสามารถเบิกจ่ายได้หรือไม่ ก. ได้ ถ้าการยกเลิกการเดินทางเนื่องจากราชการเป็นเหตุ ข. ได้ เพราะมีค่าใช้จ่ายในการเดินทางเกิดขึ้นแล้ว ค. ไม่ได้ เพราะมิได้มีการเดินทางเกิดขึ้น ง. ข้อ ก. และ ข. ถูก ๖. หน่วยงานราชการจัดทําโครงการประกวดเจ้าหน้าที่ในด้านการให้บริการแก่ประชาชนโดยมีการนําเสนอผลงาน และการประกวดในด้านการให้ความรู้ เป็นการจัดงานตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการฝึกอบรมฯ หรือไม่ ก. เป็น เพราะถือว่าเป็นการจัดงานตามแผนงานโครงการตามภารกิจปกติของหน่วยงาน ข. เป็น เพราะเป็นการจัดกิจกรรมภายในหน่วยงานตามระเบียบฯ ค. ไม่เป็น เพราะมีลกี ษณะเป็นการจัดประกวดแข่งขันเจ้าหน้าที่บุคลากรภายในหน่วยงาน ง. ข้อ ก. และ ข. ถูก ๗. การนับเวลาเพื่อคํานวณเบี้ยเลี้ยงในการเดินทางไปราชการกรณีพักค้างคืนที่ถูกต้องนับอย่างไร ก. นับ ๒๔ ชั่วโมง เป็นหนึ่งวัน ข. นับ ๑๒ ชั่วโมงเป็นหนึ่งวัน ค. นับ ๒๔ ชั่วโมงเป็นหนึ่งวัน ส่วนที่เกิน ๒๔ ชั่วโมงหรือไม่ถึง ๒๔ ชั่วโมงนับได้เกิน ๑๒ ชั่วโมงให้นับเป็นหนึ่งวัน ง. นับ ๑๒ ชัว่ โมงเป็นหนึ่งวัน ส่วนเกิน ๑๒ ชั่งโมงหรือไม่ถึง ๑๒ ชั่วโมงแต่เกิน ๖ ชั่วโมงให้นับครึ่งวัน ๘. กรณีเดินทางไปราชการโดยใช้ยานพาหนะส่วนตัว(รถยนต์) ขึ้นทางด่วนนําใบเสร็จมาเบิกในอัตรา ก. เบิกค่าผ่านทางด่วนได้เท่าที่จ่ายจริง ข. เบิกค่าผ่านทางด่วนได้ครั้งเดียว ค. เบิกค่าผ่านทางด่วนได้เท่าที่จ่ายจริงไม่เกิน ๘๐ บาท ง. เบิกค่าผ่านทางด่วนไม่ได้ สํานักงานคลังจังหวัดภูเก็ต

หน้า 2


๙. การเดินทางไปเพื่อพิมพ์ลายนิ้วมือของข้าราชการถือเป็นการเดินทางไปราชการตามพระราชกฤษฎีกา ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการฯหรือไม่ ก. เป็ น เพราะเป็ น การไปปฏิ บั ติ ร าชการชั่ ว คราวนอกที่ ตั้ ง สํ า นั ก งานซึ่ ง ปฏิ บั ติ ร าชการตามปกติ ตามคําสั่งผู้บังคับบัญชาหรือตามหน้าที่ที่ปฏิบัติราชการปกติ ข. เป็น เพราะการเดินทางไปพิมพ์ลายนิ้วมือเป็นข้อบังคับของกระทรวงมหาดไทยที่ให้หน่วยงานของ รัฐปฏิบัติตาม ค. ไม่เป็น เพราะเป็นเพียงเงื่อนไขอย่างหนึ่งในการตรวจสอบคุณสมบัติบุคคลผู้ประสงค์จะรับการ บรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการ ง. ข้อ ก. และ ข. ถูก ๑๐. ข้าราชการผู้มีสิทธิได้รถประจําตําแหน่ง แต่ได้เลือกรับเงินค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจัดหารถประจํา ตําแหน่ง ได้ขอใช้รถส่วนตัวพร้อมพนักงานขับรถยนต์ของส่วนราชการเดินทางไปราชการตามที่ได้รับคําสั่ง เช่นนี้ จะเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการให้กับพนักงานขับรถยนต์ของทางราชการได้หรือไม่ ก. ไม่ได้ เพราะพนักงานขับรถยนต์ของส่วนราชการ ต้องขับรถยนต์ของส่วนราชการเท่านั้น ข. ได้ โดยต้องขออนุญาตหัวหน้าส่วนราชการให้พนักงานขับรถยนต์ของส่วนราชการขับรถยนต์สว่ นตัว ในการเดินทางไปราชการก่อน ค. ได้ โดยต้องอนุมัตกิ ารการเดินทางไปราชการให้แก่พนักงานขับรถยนต์ของส่วนราชการก่อน ง. ข้อ ข. และ ค. ถูก ๑๑. ข้อใดมีลกั ษณะการเดินทางไปราชการภายในประเทศที่เป็นลักษณะชั่วคราว ก. ไปช่วยราชการตั้งแต่ ๑ ปีขึ้นไป ข. มีระยะเวลาที่กําหนดแน่นอน ค. เจตนาให้อยู่ตลอด ง. ข้อ ก. และ ข้อ ค. ถูก ๑๒. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการชั่วคราวมีอะไรบ้าง ก. ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ข. ค่าเช่าที่พกั ค. ค่าพาหนะและค่าใช้จ่ายอื่นที่จําเป็นต้องจ่ายเนื่องในการเดินทางไปราชการ ง. ถูกทุกข้อ ๑๓. การเดินทางไปราชการโดยใช้ยานพาหนะของสํานักงาน เมื่อเติมน้ํามันเชื้อเพลิงกลับมาถึงสํานักงาน ต้องดําเนินการอย่างไร ก. รายงานขอซือ้ วัสดุเชือ้ เพลิง ข. ดําเนินการขออนุมัติขอซือ้ วัสดุเชือ้ เพลิง ค. นําใบเสร็จรับเงินประกอบรายงานการเดินทาง ง. ข้อ ก. และข้อ ข.ถูก สํานักงานคลังจังหวัดภูเก็ต

หน้า 3


๑๔. กรณีจัดอบรมที่จังหวัดเชียงใหม่ โดยผู้เข้ารับการอบรมอยู่ที่จังหวัดอุบลราชธานี เดินทางโดยเครื่องบินจาก จังหวัดอุบลราชธานีมายังกรุงเทพฯ แล้วต่อเครื่องไปจังหวัดเชียงใหม่ เนื่องจาก ผู้อบรมอ้างว่าไม่มีเครื่องบิน บินตรงจากจังหวัดอุบลราชธานีไปจังหวัดเชียงใหม่ เช่นนี้ เบิกค่าโดยสารเครื่องบินได้หรือไม่ ก. ไม่ได้ เพราะเป็นการเดินทางย้อนเส้นทาง ข. ไม่ได้ เพราะมิใช่กรณีจําเป็นเร่งด่วน เนื่องจากผู้เดินทางย่อมรู้กําหนดการฝึกอบรมแน่นอนแล้ว ย่อม วางแผนการเดินทางที่เหมาะสมและประหยัดได้ ค. ได้ เพราะมีเหตุผลจําเป็นที่รับฟังได้ ง. ข้อ ก. และ ข. ถูก ๑๕. ผู้เดินทางไปราชการประสงค์จะใช้รถยนต์ส่วนตัวในการเดินทางไปราชการ จะเบิกเงินชดเชยเป็นค่าพาหนะ ในลักษณะเหมาจ่าย อย่างไร ก. ผู้เดินทางสามารถขอเบิกเงินชดเชยได้หลังจากการเดินทางไปราชการ โดยมิต้องขออนุมัติการใช้ รถยนต์ส่วนตัวในการเดินทางไปราชการก่อน ข. ผู้เดินทางต้องขออนุมัติการการใช้รถยนต์ส่วนตัวในการเดินทางไปราชการก่อน โดยให้อยู่ใน ดุลพินิจของผู้บังคับบัญชาว่าจะอนุมตั ิในเรื่องดังกล่าวหรือไม่ ค. ผู้ เดิ น ทางจะขออนุ มั ติ ก ารใช้ รถยนต์ ส่ วนตัว ในการเดิน ทางไปราชการก่ อ นหรื อ หลั งการเดิ น ทาง ไปราชการก็ได้ ง. ผู้เดินทางต้องทําความตกลงกับกระทรวงการคลังก่อน ๑๖. ข้อใดถูกต้องที่สดุ ในการเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางกลับภูมิลําเนาเดิม ก. ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พัก ค่าพาหนะ ข. ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พัก ค่าขนย้ายสิ่งของส่วนตัว ค ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พัก และค่าใช้จ่ายอื่น ง. ค่าเช่าที่พัก ค่าพาหนะ ค่าขนย้ายสิ่งของส่วนตัว ๑๗. ข้าราชการเดินทางไปราชการระหว่างปฏิบัติราชการนั้นเกิดเจ็บป่วยเข้ารักษาตัวในโรงพยาบาลจะเบิก ค่าใช้จ่ายในการ เดินทางไปราชการได้จํานวนกี่วัน ก. ไม่เกิน 5 วัน ข. ไม่เกิน ๗ วัน ค. ไม่เกิน ๑๐ วัน ง. ไม่เกิน ๑๒วัน ๑๘. การเดิ น ทางไปเป็ น พยานศาลกรณี ที่ พ นั ก งานอั ย การเป็ น โจทย์ แ ล้ ว มี ก ารระบุ ใ ห้ ข้ า ราชการหรื อ ลูกจ้างของส่วนราชการเป็นพยาน จะเบิกจะเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการได้หรือไม่ ก. เบิกได้เฉพาะเบี้ยเลี้ยง ข. เบิกได้เฉพาะค่าพาหนะ ค. เบิกได้เฉพาะค่าเช่าที่พัก ง. ถูกหมดทุกข้อ สํานักงานคลังจังหวัดภูเก็ต

หน้า 4


๑๙. บุคคลในครอบครัวตามกฎหมายว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการมีใครบ้าง ก. คู่สมรส และบุตร ข. บิดามารดาของผู้เดินทางและบิดามารดาของคู่สมรส ค. ผู้ตดิ ตาม ง. ถูกหมดทุกข้อ ๒๐. ใครเป็นผูม้ ีอํานาจอนุมตั กิ ารเดินทางไปราชการของข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงานราชการในราชการบริหารส่วนภูมิภาค ก. หัวหน้าหน่วยงาน ข. ผู้ว่าราชการจังหวัด ค. อธิบดี ง. หัวหน้าพัสดุ

สํานักงานคลังจังหวัดภูเก็ต

หน้า 5


แบบทดสอบความรูห้ ลังการประชุมเชิงปฏิบตั กิ าร (Posttest) โครงการ “Follow Up & Evaluation คลินกิ ความรูส้ คู่ วามเข้มแข็งทางวิชาการของจังหวัด Zone 8” วันที่ 4 มีนาคม 2555 ณ ห้องประชุมสํานักงานคลังเขต 8 จังหวัดสุราษฎร์ธานี วิชา ค่าใช้จา่ ยในการเดินทางไปราชการ -------------------จงเลือกคําตอบทีถ่ ูกต้องเพียงคําตอบเดียว โดยทําเครือ่ งหมายกากบาท (X) ในกระดาษคําตอบ 1. การเดินทางไปเพื่อพิมพ์ลายนิ้วมือของข้าราชการถือเป็นการเดินทางไปราชการตามพระราชกฤษฎีกา ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการฯหรือไม่ ก. เป็ น เพราะเป็ น การไปปฏิ บั ติ ร าชการชั่ ว คราวนอกที่ ตั้ ง สํ า นั ก งานซึ่ ง ปฏิ บั ติ ร าชการตามปกติ ตามคําสั่งผู้บังคับบัญชาหรือตามหน้าที่ที่ปฏิบัติราชการปกติ ข. เป็น เพราะการเดินทางไปพิมพ์ลายนิ้วมือเป็นข้อบังคับของกระทรวงมหาดไทยที่ให้หน่วยงานของ รัฐปฏิบัติตาม ค. ไม่เป็น เพราะเป็นเพียงเงื่อนไขอย่างหนึ่งในการตรวจสอบคุณสมบัติบุคคลผู้ประสงค์จะรับการ บรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการ ง. ข้อ ก. และ ข. ถูก 2. ส่วนราชการระดับกรมออกระเบียบกําหนดอัตราค่าพาหนะรับจ้างภายในเขตจังหวัดเดียวกัน และข้ามเขต จังหวัดต่ํากว่าอัตราที่กระทรวงการคลังกําหนดได้หรือไม่ ก. ไม่ได้ เพราะเป็นการออกระเบียบภายในขัดกับพระราชกฤษฎีกาค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ข. ไม่ได้ เพราะพระราชกฤษฎีกาค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการฯมิได้ให้อํานาจหัวหน้าส่วน ราชการ ระดับกรมมีอํานาจออกระเบียบ ค. ได้ เพราะพระราชกฤษฎีกาค่าใช้จา่ ยในการเดินทางไปราชการฯได้ให้อํานาจหัวหน้าส่วนราชการ ระดับกรมมีอํานาจออกระเบียบเพื่อควบคุมค่าใช้จา่ ยได้ ง. ข้อ ก. และ ข. ถูก

สํานักงานคลังจังหวัดภูเก็ต

หน้า 1


3. ข้าราชการเดินทางไปสอบเพื่อรับทุนพัฒนาข้าราชการ ถือเป็นการเดินทางไปราชการตามพระราชกฤษฎีกา ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการฯหรือไม่ ก. เป็น เพราะการที่ข้าราชการไปสอบคัดเลือกเพื่อรับทุนพัฒนาข้าราชการทําให้ส่วนราชการได้รบั ประโยชน์จากความรูข้ องข้าราชการที่เพิ่มขึ้น ข. เป็น เพราะถือว่าเป็นการไปปฏิบัติราชการชั่วคราวนอกที่ตั้งสํานักงานซึ่งปฏิบัติราชการปกติ ค. ไม่เป็น เพราะเป็นเรื่องเพื่อประโยชน์สว่ นตัวของข้าราชการ ง. ข้อ ก. และ ข. ถูก 4. ข้าราชการได้รับคําสั่งให้เดินทางไปราชการ ต่อมาภายหลังมีการยกเลิกการเดินทางเป็นผลให้ต้องชําระค่าบัตร โดยสารเครื่ อ งบิ น เต็ ม จํ า นวน เนื่ อ งจากบริ ษั ท สายการบิ น ระบุ เ งื่ อ นไขการซื้ อ บั ต รโดยสารเครื่ อ งบิ น ว่ า “ตั๋วซื้อแล้วไม่สามารถยกเลิกหรือคืนเงินได้” เช่นนี้ ค่าบัตรโดยสารเครื่องบินจะสามารถเบิกจ่ายได้หรือไม่ ก. ได้ ถ้าการยกเลิกการเดินทางเนื่องจากราชการเป็นเหตุ ข. ได้ เพราะมีค่าใช้จ่ายในการเดินทางเกิดขึ้นแล้ว ค. ไม่ได้ เพราะมิได้มีการเดินทางเกิดขึ้น ง. ข้อ ก. และ ข. ถูก 5. หน่วยงานราชการจัดทําโครงการประกวดเจ้าหน้าที่ในด้านการให้บริการแก่ประชาชนโดยมีการนําเสนอผลงาน และการประกวดในด้านการให้ความรู้ เป็นการจัดงานตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการฝึกอบรมฯ หรือไม่ ก. เป็น เพราะถือว่าเป็นการจัดงานตามแผนงานโครงการตามภารกิจปกติของหน่วยงาน ข. เป็น เพราะเป็นการจัดกิจกรรมภายในหน่วยงานตามระเบียบฯ ค. ไม่เป็น เพราะมีลกี ษณะเป็นการจัดประกวดแข่งขันเจ้าหน้าที่บุคลากรภายในหน่วยงาน ง. ข้อ ก. และ ข. ถูก 6. ข้ าราชการเดิ นทางไปเข้า ร่วมสัม มนาตามโครงการ โดยโครงการได้จัด ที่ พัก ให้ เข้า ร่ วมสัมมนาตามสิท ธิ แต่ข้าราชการดังกล่าวจะไม่เข้าพักตามที่โครงการจัดให้โดยจะขอใช้สิทธิในการเบิกค่าที่พักในลักษณะเหมาจ่าย ตามพระราชกฤษฎีกาค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการฯได้หรือไม่ ก. ได้ เพราะมิได้เข้าพักตามที่โครงการจัดให้ ข. ได้ เพราะมีสิทธิเลือกเอาอย่างใดอย่างหนึ่ง ค. ไม่ได้ เพราะทางราชการได้จดั ที่พักให้แล้ว ต้องงดเบิกค่าเช่าที่พักในลักษณะเหมาจ่าย ง. ข้อ ก. และ ข. ถูก 7. การเดินทางไปราชการโดยใช้ยานพาหนะของสํานักงาน เมื่อเติมน้ํามันเชื้อเพลิงกลับมาถึงสํานักงาน ต้องดําเนินการอย่างไร ก. รายงานขอซื้อวัสดุเชื้อเพลิง ข. ดําเนินการขออนุมัติขอซื้อวัสดุเชือ้ เพลิง ค. นําใบเสร็จรับเงินประกอบรายงานการเดินทาง ง. ข้อ ก. และข้อ ข.ถูก สํานักงานคลังจังหวัดภูเก็ต

หน้า 2


8. กรณีจัดอบรมที่จังหวัดเชียงใหม่ โดยผู้เข้ารับการอบรมอยู่ที่จังหวัดอุบลราชธานี เดินทางโดยเครื่องบินจาก จังหวัดอุบลราชธานีมายังกรุงเทพฯ แล้วต่อเครื่องไปจังหวัดเชียงใหม่ เนื่องจาก ผู้อบรมอ้างว่าไม่มีเครื่องบิน บินตรงจากจังหวัดอุบลราชธานีไปจังหวัดเชียงใหม่ เช่นนี้ เบิกค่าโดยสารเครื่องบินได้หรือไม่ ก. ไม่ได้ เพราะเป็นการเดินทางย้อนเส้นทาง ข. ไม่ได้ เพราะมิใช่กรณีจําเป็นเร่งด่วน เนื่องจากผู้เดินทางย่อมรู้กําหนดการฝึกอบรมแน่นอนแล้ว ย่อม วางแผนการเดินทางที่เหมาะสมและประหยัดได้ ค. ได้ เพราะมีเหตุผลจําเป็นที่รับฟังได้ ง. ข้อ ก. และ ข. ถูก 9. ผู้เดินทางไปราชการประสงค์จะใช้รถยนต์ส่วนตัวในการเดินทางไปราชการ จะเบิกเงินชดเชยเป็นค่าพาหนะ ในลักษณะเหมาจ่าย อย่างไร ก. ผู้เดินทางสามารถขอเบิกเงินชดเชยได้หลังจากการเดินทางไปราชการ โดยมิต้องขออนุมัติการใช้ รถยนต์ส่วนตัวในการเดินทางไปราชการก่อน ข. ผู้เดินทางต้องขออนุมัติการการใช้รถยนต์ส่วนตัวในการเดินทางไปราชการก่อน โดยให้อยู่ใน ดุลพินิจของผู้บังคับบัญชาว่าจะอนุมัติในเรื่องดังกล่าวหรือไม่ ค. ผู้ เดิ นทางจะขออนุ มั ติ ก ารใช้ รถยนต์ ส่ วนตั ว ในการเดิน ทางไปราชการก่ อนหรื อหลั ง การเดิ น ทาง ไปราชการก็ได้ ง. ผู้เดินทางต้องทําความตกลงกับกระทรวงการคลังก่อน ๑๐. ข้าราชการผู้มีสิทธิได้รถประจําตําแหน่ง แต่ได้เลือกรับเงินค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจัดหารถประจํา ตําแหน่ง ได้ขอใช้รถส่วนตัวพร้อมพนักงานขับรถยนต์ของส่วนราชการเดินทางไปราชการตามที่ได้รับคําสั่ง เช่นนี้ จะเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการให้กับพนักงานขับรถยนต์ของทางราชการได้หรือไม่ ก. ไม่ได้ เพราะพนักงานขับรถยนต์ของส่วนราชการ ต้องขับรถยนต์ของส่วนราชการเท่านั้น ข. ได้ โดยต้องขออนุญาตหัวหน้าส่วนราชการให้พนักงานขับรถยนต์ของส่วนราชการขับรถยนต์สว่ นตัว ในการเดินทางไปราชการก่อน ค. ได้ โดยต้องอนุมัติการการเดินทางไปราชการให้แก่พนักงานขับรถยนต์ของส่วนราชการก่อน ง. ข้อ ข. และ ค. ถูก 1๑. ลักษณะการเดินทางไปราชการภายในประเทศมีกี่ประเภท ก. ๒ ประเภท ข. ๓ ประเภท ค. ๔ ประเภท ง. ๕ ประเภท สํานักงานคลังจังหวัดภูเก็ต

หน้า 3


๑2. ข้อใดมีลกั ษณะการเดินทางไปราชการภายในประเทศที่เป็นลักษณะชั่วคราว ก. ไปช่วยราชการตั้งแต่ ๑ ปีขึ้นไป ข. มีระยะเวลาที่กําหนดแน่นอน ค. เจตนาให้อยู่ตลอด ง. ข้อ ก. และ ข้อ ค. ถูก ๑3. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการชั่วคราวมีอะไรบ้าง ก. ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ข. ค่าเช่าที่พกั ค. ค่าพาหนะและค่าใช้จ่ายอื่นที่จําเป็นต้องจ่ายเนื่องในการเดินทางไปราชการ ง. ถูกทุกข้อ ๑4. การเดิ น ทางไปเป็ น พยานศาลกรณี ที่ พ นั ก งานอั ย การเป็ น โจทย์ แ ล้ ว มี ก ารระบุ ใ ห้ ข้ า ราชการหรื อ ลูกจ้างของส่วนราชการเป็นพยาน จะเบิกจะเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการได้หรือไม่ ก. เบิกได้เฉพาะเบี้ยเลี้ยง ข. เบิกได้เฉพาะค่าพาหนะ ค. เบิกได้เฉพาะค่าเช่าที่พัก ง. ถูกหมดทุกข้อ ๑5. บุคคลในครอบครัวตามกฎหมายว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการมีใครบ้าง ก. คู่สมรส และบุตร ข. บิดามารดาของผู้เดินทางและบิดามารดาของคู่สมรส ค. ผู้ตดิ ตาม ง. ถูกหมดทุกข้อ 16. ใครเป็นผูม้ ีอํานาจอนุมัตกิ ารเดินทางไปราชการของข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงานราชการในราชการบริหารส่วนภูมิภาค ก. หัวหน้าหน่วยงาน ข. ผู้ว่าราชการจังหวัด ค. อธิบดี ง. หัวหน้าพัสดุ ๑๗. ข้าราชการเดินทางไปราชการระหว่างปฏิบัติราชการนั้นเกิดเจ็บป่วยเข้ารักษาตัวในโรงพยาบาลจะเบิก ค่าใช้จ่ายในการ เดินทางไปราชการได้จํานวนกี่วัน ก. ไม่เกิน 5 วัน ข. ไม่เกิน ๗ วัน ค. ไม่เกิน ๑๐ วัน ง. ไม่เกิน ๑๒วัน สํานักงานคลังจังหวัดภูเก็ต

หน้า 4


18. การนับเวลาเพื่อคํานวณเบี้ยเลี้ยงในการเดินทางไปราชการกรณีพกั ค้างคืนที่ถูกต้องนับอย่างไร ก. นับ ๒๔ ชั่วโมง เป็นหนึ่งวัน ข. นับ ๑๒ ชั่วโมงเป็นหนึ่งวัน ค. นับ ๒๔ ชั่วโมงเป็นหนึ่งวัน ส่วนที่เกิน ๒๔ ชั่วโมงหรือไม่ถึง ๒๔ ชั่วโมงนับได้เกิน ๑๒ ชั่วโมงให้นับเป็นหนึ่งวัน ง. นับ ๑๒ ชัว่ โมงเป็นหนึ่งวัน ส่วนเกิน ๑๒ ชั่งโมงหรือไม่ถึง ๑๒ ชั่วโมงแต่เกิน ๖ ชั่วโมงให้นับครึ่งวัน 19. กรณีเดินทางไปราชการโดยใช้ยานพาหนะส่วนตัว(รถยนต์) ขึ้นทางด่วนนําใบเสร็จมาเบิกในอัตรา ก. เบิกค่าผ่านทางด่วนได้เท่าที่จ่ายจริง ข. เบิกค่าผ่านทางด่วนได้ครั้งเดียว ค. เบิกค่าผ่านทางด่วนได้เท่าที่จ่ายจริงไม่เกิน ๘๐ บาท ง. เบิกค่าผ่านทางด่วนไม่ได้ 20. ข้อใดถูกต้องที่สดุ ในการเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางกลับภูมิลําเนาเดิม ก. ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พัก ค่าพาหนะ ข. ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พัก ค่าขนย้ายสิ่งของส่วนตัว ค ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พัก และค่าใช้จ่ายอื่น ง. ค่าเช่าที่พัก ค่าพาหนะ ค่าขนย้ายสิ่งของส่วนตัว

สํานักงานคลังจังหวัดภูเก็ต

หน้า 5


เฉลยข้อสอบแบบทดสอบความรู้การประชุมเชิงปฏิบัติการ โครงการ "Follow Up & Evaluation คลินิกความรู้สู่ความเข้มแข็งทางวิชาการของจังหวัด Zone 8" วันที่ 4 มีนาคม 2555 ณ ห้องประชุมสํานักงานคลังเขต 8 จังหวัดสุราษฎร์ธานี 4. วิชา ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ข้อที่ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Pretest ข ค ค ค ง ค ค ง ค ก ข ง ค ง ข ง ค ง ง ข สํานักงานคลังจังหวัดภูเก็ต

ข้อที่ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Posttest ค ค ค ง ค ค ค ง ข ก ข ข ง ง ง ข ค ค ง ง

07_  
07_  
Advertisement