Page 1

!"#$% &'%(

 ««½RCÍ\à ¶Ë_CÃ

www.almassae.press.ma

14

!"#$%&' !()*+' ,'-.+' !/ 01.23

THRC'Ã ä¿ _KCR ½R rà ÂËR'RFHA Ërä• VL¨lAJ –à TLKJ ¨TLKJ'à ã` aE TLaCà TIG%à t ªªÍRIJL ½Ãb í æ`à taDà árKE'à t ˆTLHL RGL'Ôä¨2LaDà aL RKwREH i Å_'à ÆR•rà q nRC æ`à WKJ'à aEtà í æ`à ¨kLH%Ãä nLICR Í_Dà lAJ ª_LRFÃäÝÃa \Ãä TÃ_?Ãä ޖ\Ãp rH tà ¨TLGa\à TH?'à r _Lrà ÍRLC'à ªªl_|ä¿ kLH%âRG • ªaI ½R ä •ª_¿ i áä_ TÃ_?Ërä • ª¥½–ICä ½R_|\ÃTRIä¿ n'R t RK%R?' T_oKR ä¿ÄrCiIF Å_'à ÆR•rà oK_ä¿àRaÍ_Dà lAJªªTLR™R lHC ½t æNRKnI" åa¿oLRE ä¿ÆRHA? æ¿ ä¿ âR™Ã ÞrF% Ërä –à lAJ ªˆáR oCÔ ˖ T_ t qEä ãaI sJ ¿ í ÆR_ á_F â¿qJG.æ`à ¨a›Ã n_à ÍrK ä¿ TxÍRC'à år áR¿ oÌrEä oKr iÃaä¿oÍÃäËN áRLFà sH oKÃÍ_ ËREJà _C ¨ÆÃÍ _'à t ÍR#•ÃäcÃä ÄR͙Ãä âRR ½ÃrÁ 2TEH oKê ë RCa oKJ sH TFAJ'à Ãrä TAHÃt ÍÃaI•Ã oK pI@ â¿ pG. Å_'à ÆR•rà År â¿ ÅaLD| TB%äTa Ãä_F Ãâ¿ _C ¨âRI\à cN ˆoKCL” oL tJHCà RËÃb k í t oKCxää a¾ kLHä n_ ]R? RGa¿ oKJ UíH½REHä ½–I ªªªn@ ¿ ªªªtGa\ÃtJHCà ËÃb'à t ½REHä àRÍ ¨ÍR?R ¨oKÁ ªªˆáRoCÔ TAH ULä gF SC>à TAH tÅ_Lrà TAHà â¿ä SC>à TRIx tÅ_Lrà TRI@à ⿠ÃrRJä

14

[_z rE_¯ m ] R»½p³ µ½p³ oGE SI ¯ Ö^³ PJ½p aJu½ ››Ó¾»P_CJ »½³Ô»± ËÃ_ Á T%Ãr|_C¿æËRC

p TRF•Â sH n<<a<< qC a<<<<¾ RR  a<<<<J<<Ê t<< q?J _<<C<< Ür<<<><<<R<<<Ìr<<< ÅR<<<R<<<L<<<s<<<H<<< s<<À a<<L<<<<' âa<<<`<<<" oLH àR<<< á¾ µqL S å`<<< tRL r áR<<'a<<<< t<< Âr<<<E<<<<<<Âã Âr<<<<<<<<Ëár<<<<<<H<<<?<<<'” nCL §ˆT<<L<<½ TÌrRG_ §ÅRRD _C tRL r ÊR<<"•Â ÌRLKR m<<Ë T rI q URå`ÂnRE ÖF•Â ᖠ™Â oã 2L rL> pÊì_>' p ÊRL ͔ SL?Jã RLÌr ߖF p §TLrF Ta% oL Í §ˆRÊÌrDR

©Ê–H RLwÌ

Ì_<<<D<<< 2<<<Âa<<<F<<<V<<<_<<<ÇËr<<<<<<<,” âÌã_ Üa  §¼–ICÂã ¼REHH tGa\ tRL r ÊR<<"•Â mLGE t tR\Â ì §TLGa\ÂÄ_' ÅR•r TH?' nG n RKRA nG ÃR å` RKELH àR<<¾ tJHC R<<ÊÂb<< t<< qCL pHC á¾ qIKã qIG UK¾ á¾ _C iLI$ 2 ¾ kLH%Âã tHF' n_ RK aK ã sKR ©©©tHLE>R nLwRL __$ RKRI THì t qwRFÀ _ r áRã âÌãÊ ©TLRLÂ

­rPC&³ aJu_³

r p³j]=³

t RÊÌrDR oG sK ÄN årÊ Ã–F qCH á¾_C aRJ TÌrKI s<<<À Ããa<<<K<<< s<<H<< a<<<<¾ã âÍÊRaEL ÌR<< ã §ÄÌãR<<<<' áR>L> T<<R<<wa<< cH T<<R<<wÌs<<<ÀR<<C<<a<< àRC cE p<< ÎÌR<< t<< T<<L<<Ìr<<$ TÌrKI$ RLR RLwÌ 2C á¾ n sH ¼R<<J<< àR<<C<< t<< R<<L<<Ìr<< t < RKL ÍR TL ÂaF.Ê ÅRR ÊRC á¾ n 2RJ ÅÂr|¾ p TwR' o Ì na¾ TLR ÄaE qR ÅÂr|\ âaãb Ta? ÅRRK•Â ©TRwaÂS?J t ¼RFH2RJÂ

RGF&³ R PZ³ »Š ÈRIR qIG âÍÊR<<a<<E<<L<< ¾_<<< TI|RC ßr<<_<< T<<L<<G<<a<<\ ÅÂr<<F<<H<< RKRIã TFAJ' lrA T cLH ì _ å` t rL> tRL r ì_' p §RLÌr ߖ s<<À __ p ÊrC pãba lrA UR TRDÂá¾ o Ì cLwa qJ aì R S §gEJR tJD TIH' RLLrD TÌrKI$ lR µßR RIJL kL>ã½ á–<<Ì ßÂa<<J<<$ r ÍRrF t tGa\ Ü_K áÀ ¤©©©£” Â`Kã gEJR tJD pãb a lrA RLÌr s<<À o<<K<<Âr<< ßR<<ÌP<<Âr<<R<< _F §m` oK âÍÊRaEL ÈRI _C t ixr sH aLN RIwÂÊ ÂãÊÂ̾ áR RÊÌrDR cLwa pG TFAJ' qJ Âr?Hì Â`Kã ÊR|a'R oKkF oK kLH%Âã n_R Âã¿R<<ã RCa 2LGa˜ l _F §âÍÊRaEL rã ì <á¾ s<<A<<r<< R<<L<<½ãáR<<F<<H<<<<ÂÂr<<E<<B< qrEBJã pãb a áãa|R á›Âã iJ' n<<_<<<< rGr sH t<<R<<<<R<<ã ©ˆ¤©©©£ mË Æã_ ¥i¤

ÞÂaL ÞR TF Ì âÍÊRaEL ÊÌÂãÊÀ

• q¾ ÞÂÌʙ Ur áR _F µárrF •ã àÂa<<<< •ã T<<Â_<<| •ã TLÂa ã¾Ãa%R WJ á¾ pG.ÌÂr p ©à_ ã¾ÅRR_Â

RJ® R½pPE]³›››³p¼ ÒpF=&³ a<<<Âã¾ t<<R<<L<< r<<<<ÂÊR<<<<"•ÂáR<<< ]|¾ã TÍ\ÂsÀ Ì_Â_ ÅRLRI Ür<<<><<<R<<<Ìr<<< 2<<<<R<<<L<<< R<<<i<<<<xr<<<< TLRL ÅR –& S âÍÊRaELã ¼RF™ Ür>RÌr ] R _F §RIKJL ÊR<<"•Â Ä_<<<ãã TLÂa•Â TrG% sÀ âÍÊRaEL R Ê RIJL tLL r å`<< tRLÂã åÊR<<?<<<<•Â Ìaì Â

T<<Ìr<<K<<I<<$ §R<<L<<Ìr<<c<<L<<wÌq<<<À âÍÊRaEL ÊÌÂãÊÀ §TFR TLL r tRR t<< a<<R<<J<< t<< _<<<㣠tRL r ÊR"•R TÍRrFÂtr!• T<<ÊÌr<< ÄÌr<<<< qAF¾ å`<<<¤R<<F<<R<< aK t Ä_' ÅR<<•r<< p Tr _' Ça á¾ n àR<<C<< p<< aI r t TLRAa ÜÂaDH tHÊ TEL? i qãRCã qRI RJHC qE àRC ÅRC RRÀ –Iã Ä_' ÅR<<•r<< R n<< U<<ì_< _F ¤©©©£” ßrFL q rF §árCrÂrR R/a¾ã n tJ ârH ÊR<<"•Â ÌRLK t RLR¾ ÂÌãÊ UC TaG Ä_<< R<< oK U<<ì_< §tRL r Êã_% pÃaFRRLÌrtxÂ̾ sH Âr<<Ì_<<L<< o<<K<<•Âa<<J<<U<<<<H<<§T<<L<<ãa<< ÂrR m<<Ë n<< o<< Ìã §âãÊr<<F<<ãRJ>L Âãa<<<ì Êã t<<r<<R<< §o<<K<<t<ì < r<<Âl<<_<<?<< aLE o<<_<<¾ á¾ _C åì_<<<x Ö<<F<<•Â sH t<<C<< cHáR<<< å`<<<Ât<<G<<a<<\ mË §tR aì ?ã tRaì " nG àÂã_<<< Ä_Âã T R _C q_R å` aLE kK p<<a<<R<<B<<<<' g<<<ãt<< r<<F<<p<< •ã áR'a sJ àR¾ã áÂ_L' t åì_x UÌʾ tJJG §tC mË ÂrHC ÂËR' åÌʾ TLÌR& aÍãaGLcILÄÌRÍ á¾ rH tI _ pGo t rF nRLÌr sÀ TL–? ¼RK ÄÊRK twRA ™ R,Àã ©ˆ©©©©TAH p tJR t RJ™ã ì

 àR RLÌr t sH \ ULL r t TLHÂ_ áãO>H tÌr$ aÍrÂo aLaG o¨ 2 RÄaE TRK tÌr$ t rL> ÃbH ßã\ ÊR TL@ Åa¾ á¾ _C àRC ¤âÍÂ_R Âb tHLR £ ÊR"•Â Â` cLwÌ TRJ U<<R<< t<<<<Âã T<<R<<F<<<<•Âs<<H<< sÀ âÍÊRaEL ßr<<_<< UH ì TILB RJPJ³QÝ_³µ_J ©cH nG> oG%Âã TAH cLÂr ßã\ aLaG S?J p qJLGI TLJK' q<<a<<L<<<< âÍÊR<<a<<E<<L<< ¾_<<< qa âÍÊRaEL ¾_<< t rL> ÃbH t rL> Ãb% ÅÂÊRL sÀ qRI@R §2F>J' i àb nRCã ÊRE _x n àRC `J tLL r ÊR"– __C p sÀ TrG% Å_I p` ÊR"• RLwÌgF 2J _C ]? á¾ o<<K<<¾Ì s<<H<< ã àR<<<C<<< t<<< o<<K<<J<< q– p `<<¾ å`<< t rL> ÃR> ˆR<<ÊÌr<<D<<<<R<< ÊR<<<L<<< ͔ãˆR<< R<<r<<Âa<<L<<” cH-Âr@ ]|¾ s Saì ÂlH

Ãb<<<%Ân<<<<<ÂÊ i<<L<<I<<$Âp<<<ÃR<<<<<< À q iJ¾ ÂaL RE RC RK– p S á¾ _C T|R §tRL r t rL> åÌr_ ÜÂa •R Tba' ÅRAH áãO>H aÍrq?Jߖ p£ pG6 àR<<C<< T<<R<<K<< T<<L<<Ìr<<$ TDHR t tLwÌ ÌãÊ SC p<< ¤T<<<<ÌR<<& T<<J<<<<H<< s<<<<À i<<a<<<<Âq<<R<<I<<@<<Â_<<C<< §ÄÊÌR Ãa% TRK aK å` à– àRC mË n t rL> ÃbH Tba' ¾_” ÞÂ`½ tIRÌRG sH _ Rã TRJ' T|aE qLN á¾ nã _<<Âã TL RJ? ÌRI˜ ]I å`ˆÂaRJL TLÌR& áãO<<><< a<<Íã S?J nD> ì <><< á¾ T<<L<<<<L<<L<< r<<<< ÃbH àRC aLaG p aR aN nG R<<K<<F<<a<< l< ÄrFR RKR À ŕãR p •_Taì t ˆÜr>RÌr nLwRL” t rL> TLGa\ Ä_<<<<<<' ÅR<<<•r<<< n<<<< p<< àa@' aÍr TRF _C àRC pa›Â tRL r ÊR<<"•Â àr?ã ©©S?J' Â` p ˆrGLãa åÌ_” T<<L<< Âa<<F<<._<< ÅÂÌr<<<<<<ž_<<<<R<<_<<J<< ³_PHJ¯] tRR _ Rã §TLa> RÌã¾ ]G tIH t<< Âa<<F<<.Ê aLLD ÍR<<<!À s<<H<< pÊì_>' ¼R<<I<< b<< nC TFAJ' t<< ixrâÍÊRaEL sx¾ RáR a

:^9 —H2 ™–HG

13

RKJG¨lr>ÃäÅÍR™Ã paLGà RKL ÅaL ªRLRÁä ÄaD'à 2 ¨aà a dL>%à SaK t ÅaL'à qaL SwR ÄaK tG ¨ÆÃa`'à ã` t ªÏäÍ_à áRKHÃä ÅaCà n¿ p ÆÃa` R@¿

45$6&' 7% $89"+' $:5; 3<("+' 72 78951=+' 3$>? 7% @5'; A+B C<DE F<GH% I$G%

bJ<$³Q_Ir m°PH¯mI½Ôn^³1H&³R½PB&³n_PI&³n_JE³¿»P nr ¶]P ºqw•b TJ\ p<< Ê_<< q<<L< ÎÊR<< p<<< · n§Üãa p ÄÌR t ¼RI¾ nI" t aL\ ÈRJ$Âã§Êã¾ Î㾧à 㾠§¾ ÈRJ ÌR#ã THF p2a' ÄRC R??áR aD p oKH ¾ã §2J_'ÂãTH? ÅÂÌ_' §ˆÃ” ÈRJ t UJ R¾ ©¤ÎrRL&£ áR™Â §TLHL@E THRC- ⿕b<< iI ÈRJ rã ÄaE p ÄÌÊRD árCLA ÂrR VL Â`Ki6¾ p¾ o R¾©qLÀ ÄÊrC o TJLC ©oG å¾ tF t Ì_? o q\ ÍRL•Â ºTÌRD' ¼RJ p aLG ÞRJ áR n ¨ kH p oK sO oKH ¾ã §oC · ã¾ _<< Ì_<< p<< o<<K<@<C<§R<<L< R<<< Àl<< R<<J< oKJ aLG oKã §äa<<¾ á_<< ã¾ TrHa p ÂrR ¼•bJ TLH ¾ pG §TaR lHC ©ÅÂÌ_ RR@F 2CR' p t<< U<<L<F<< t<< ¾S<<a<<D< Âp<<G< §RR 2 oKJ ÝrE §2J TÌRDáÂ_<<H< <  p<< Ê_<< t<< áãa<<R<<K< o<<K< < H< ¾ã UAx á¾ _<<C< o<<K<J<< *ã §T<< <L< < ãÌã\ oKÊr TLHI ߖ oKÂÌRL t ÅÂÌ_ ©ÃaD' t oKHA ¼RK _C RãÌã¾ sÀ oK@C ¼R<<J< ¾ áR<< §Äa<<L< < áR<<L< ¾t<< oKwR½ eLH árãRã TIG8 sÀárN ÂrrG o o¼R½áNára?ã T Ìr p oK¾ã§ÄÌRL t dL>% Êrr ár aC mË _J §oKJ THE t oK RrCxãp` o t âR¾ ÌãRã R@¾ p™Â sH fF o ©p nRC tR™Â árRF ᾠÜãaC' p pG ¨ ºdL>%ÂSaK iTãaTN qaK ÜÂa<<< •Â pG §–C · gx q˜ Rr Ã\ áR<< ÂËP<< ©äa<<¾ sH fF * ÂËÀã §dL>% ÄÍRL RH ©ÄÌRLÂt qCxr Üa  q˜ R@¾ qJ áR<<<™Â Îa<<% gx ÂËÀ §•R<<< mLA N §ÐR<<< ¾ q<< ã d<<L< >< % Ãa<<K< R<< < ÌãÍ ÂËÀ _<<Âã e TCRã ßRF  o qP pa›Â á¾ã dL>% SR| qN Üa  o áãa›Â Üa ÂÂËÀ pG ©2 Ìr aL

©RCLI oKCR

ârÃ_à qHà _ ¶ãÍäR

¤ÐR£ ÎÊRpp SR

¤ÐR£ 

Tax\Â t ÍrJGÂ p VÂsÀßr"dL>%ÂSaK

TLaD'ÂÅRG>ÂgÌr rtFLF% qHI á\ SaK TIK RJ TJ << RrG áR År'Âã ÄaRDIH Â_C UJ ©mË oKÌR\ §RK TRr o dL> SaK ÅRLHI t oFÂ_F ©TJLÌ e ÜRAÂãÅÂÌ_ tJG§dL>% SaK S p ßrÊã Â` ©Ê_ RRxp VãqN RG `N o dL>%Âq<<J< Ýa<< q<< \ q<<wR<<a<<¾_<< ¾p<< ÍrJ p R Tax¾ã Ìr aE Â_¾ n¾ p §TLHLÀ t ÅÂÌRI ã ÅRCLx â_J tR™Â tÂrJqbJ-ˆÇÂÌR” t qCxãã qEAR TxaE ©RLÌR * á¾ _C §tRÀp t 2JU> ¨ UJ R¾ã §dL>%ÂÅRG>ÔRF™Â r qHI ã ©âRRx _¾ §ÌrJ|ã T<<a<< ¾ T<<–<< RKL T<<Âb<<b<< ©TLHLÀ ÃaaLG åÊÂr n_t mLH fF á\RKELBJ árbHpã §Â_ TELBtã t aR • q<<¾tJC• aI qHI pG ¨ ºp Ta# UR kL ºdL>% qb o T qÂbÍ Þa å` 2 qLH ÜÌRC' sJC'R RJ pG o · ©T áã_àR¾ Ä_' TÊÂaE TÂbÍ t RKL p áR<< ÞR<<J< ©Ãa<<D< ' t<< RJ fID áR<< p<<\ ᾠr<< qCIR<< · ÅR_& nRF qRLHI p aL sH qJL mC áR å` tR™Â sH oG% * n ¨ tR R¾ §nFJ Ta gF qL _FEã §Ý_JE ºpR qJG._¾ •ã TrI@tK TLR™Â mrF §paLGR irá¾ ÔRAÂ_F ©Ra r t UH|ãã U<<6 t ÅRLHIC mH RKL R<<- t a<<K< ¾T<<< g<<F< s<<@< ¾_<<F< §• · tÂrRKR T a nb UJ ©RKÎR' p\ oÂ_ R_CÄaRq\ §RKRK sÀ RIwÂÊ t ßrF áR ©qÂa lH ¾ o TÂbb 2? i<< RKI¾ §T<<–<< sH ÌR<<< ¾ ©dL>% RKL Õa ¾tÂTJG\ tR™Â dL>% SR| §qHD> á\ §ÇaL q<<À tC áR å`Ârã §tRÀRI_¾ §pa½ SH ¾ o<< p<<ã p TCL U<<R<< kL ¨ §tR™Â p˜ a r §q RJAx å`<< §taD a›Âã §THRE dL>% TLHI t

©árG • _ãÄÊrr árG_ §ÍrJ p p VR tRL ÃaK' Â`TRG Rã ¨ ºÍrJG §ÍrJGÂp 2R p TG a_ qÀ · p ßR' Â` t ár a ÐR¾ qCã R/ _N ÅÊ̾ ÂËÀã ©`ãRC áã¿aF p` Tax\ n r qr ã¾ mJG.§m qr¾ TJ 2 Ä_I' l RJ' t ÄÊrr' §RaF áãR>Ân äa¾ l RJ t sã§áÂrAã t árN oKÀ ©ÄÌrE R_ã §RaL ã _ ÂrrG á¾ _C RC §mË árHCEã nLH b ©n p TLHICH Â_L ÂrAA ºÂÍrJ áã_ ÂrR nã ¨ ©ÍrJG fC Âã_<< ã o<<K<¾ UCI · p¾otP RÊrã p Â_N UJrsã

§TLãaG™Âã TLwÂ`D iH SaK ž_ U¾ ¨ mLH Ârxa o §dL>% SaK r Ur" o p Ñãa m à_Fo¾ §U@ Ìã§2RrG SaK ºa½ Ôr TÊRCÂiH SaK árG RÄÊR §• · ÐR\ p aLG RÌãax Âa/ T a s ©dL>% SaK r ßRF– tH TRI lRÂt ÂrR àrLÂ2aK'ÂÌR R¾ ULF RIJL §ÂrJ  oKJG §tH ¼RA ©UJ RI ÂaLF tP 2RrG nI tH Ârxa R_J ã p Ì_'ÂÂ` ÄÌrAÜa ¾ t\ Ä_> U@ Ì Ãa ¾ pG ©RL|ã RL RI §tÂrJ iLI SaK ÜãaC ep áR qLFH Ña ã¾ 2LRL p _Âã R@¾ rã §dL>% ©TJ'ÂcR' ¼R@ ¾ p SHA –ÌÄa tÀ n̾e> Â` lHC a\Âá¾ _F ¾ UJã §qCáãRC tJ tNR qJG §dL>% p TJ SaK ßR t qG i nD¾ á¾ tJ _a qN ©ÍrJG p V ßR rã §RR6 kH ©n pqH lH¾ oã Ra ÑaCÂÂ` áR ºnIC Â` TCL UR kL ¨ ᖠáÀ t ßR<<ãe å_J ¼R<< · qN ©qC nD> á¾ Þ_<<a<<ã mLH oH árG tIK áÀ t ßRF §nDN kL t aE%Âãl RJ' p Ê_ r nFJ t Tr _' ÍrJG p R –L TJLC pR¾ oã ¼RL\ â` p gF iI¾ UJ R¾ ©RKL sH U@ Ì m` §RKÌRI' Â_¾ Â_Cp¾ ©ÌrE ÂbJ _# á¾ pGI' p áR §U@ Ì ÂËR'ã ¨ ºtJDã RKLH a ¾ á¾pG. t ÍrJG n · Â_Â㠈ÂbJ”åãRpG oÑÌ\ p R t Ua _F ©tJL àR¾ Åa ã¾ RKHI t p ÅRLI tJL àR¾ Åaã §aL–' åãRRCH ÅÂÌ_' p RRJ ¾ Uaã §ßR' p TL Âa ÌR p Â_Âã àrLÂUJG tEJ RK`¾ r pG o m` §aLK ßRI ¾ nÌ ã¾ 2ãRF' R ÑÌ\ aEã ÎN nI% sJC å¾ ÞRJ


!"#$%&' ()$

15

««½RCÍ\à ¶Ë_CÃ

www.almassae.press.ma

t qHI pRK?Hà tà ÆÃ_R>'Ãä ÆRa`à p T rI ˆâr äaGL'à i tRL TH͔ qR t nä ¨TJ nTL Ã̙à qaÃÌ t ÐäËË p _I t– ™Ã dJ Íaà _C THF'ÃTä_à ½RJT–AÃä ¨sEJ'à p cR&à _I nÃaà mH'ÃÅËr ½ÃrN¿_ àr?EÃp Ë_ sH T Îr ÆRaÌ tä¨æa?à tCIà ᖠ™ÃàR sä\à ÆRrG%à tÃr iä à–F•Ã _K TÃ_ t TLaD'à TRÃRK a tà TLRLà ÆÃÍRLà o@t TLaD'à T Ã̙à ir ÃÎa¨tR™ÃätaEà à–•Ã p tà ÆR RA•Ãi ¨qRL t ÅbEHÃä T Ã̙à TRGä T R?à oRC tRà p%à nÃaà mH'à T– ä TRG ÄRGà _|aä ªTL– ™Ã ÆRO'à sH nwÃä\à pa_'ÃSRCä iwRä ÄRGà pIxä ¨ÅbEHÃä T Ã̙à sH TLHÃ_à TJILä ½Ãa@&à ÅaL'à Ç_ RK_F t ä ¨TGHI'à RKR tà TRKà ÇÃ_\à TLAD sH q Ãr à–kO'à RKH ª TJ t RK RaÆÃaL?à a? âR tà ĖF•Ã TäR à– T Ã̙à à–ÃàrÅa àä\ a>J TLÍR

!"## $% &'()*+ ,"-( ./0"-*1234 56

J1K#F @+1L;F M$N 7% !L19+' 7OD+' A+B 4P(GE 48Q$=+ R-:)S+' T> U@2 V=O>

45

RJHp³ R ³¼³ _] Q=Hnr`A RFPE³ R=D³

n? ¤o•RÂ`G£ ÏãÊÊ p_I T Â˙ ᾠsÀ qKJL à– ™Âã TLHÂ_ aÍrmH' R-ã §tGa\ cLwaÂTLa Ô` o ÄbEH aÍr£ TLERKÂÅR'RG' ߖ aL¾ tI ᾠn? §¤Ôrxr' T aC' tJa'R n? R@¾ t@F lAJ' áR<<<ã §åa<<?<<<<Âc<<<ÌÊÀt<< oK a<<\ àÂÊ R ÄbEH a_- n? áN<< ©ÄbEH T?T aC aÍr tJ qH R ßã¾áR §nL?ER Ôrxr' q Ua> §TLa â` qÂr áRG §qJ SHA RK? qLH ža<<ã RK `oÂËR'ã TLa â`K ta o ÂËR'” ©ˆºÄbEH •ãO U tJN qIK ¾ á¾ UãR sÀ ßÂOR qrá¾qÌ_\Âã ÄbEH p §TLaR âa¾ oÂËR' R¾§RKJ 2ãO' aÍã ÌRCÀ RJÊR p cL q<<¾ q Åa` t ÅRLa a¾ Rã §ÅRLaR à–<< ™Â tGH' áÂr_ p TJ ßÂr RK n|r tÂã §à– ™Â ÄÌÂÍã ã¾ TLGH'ÂÅREa> 㾠sÀ <ÇÌR&Âã nÂ_ p < RKR|¾ RKC a nI rK §ÅRRJ' kH t mH' T– •ã ÌR<<<<\Âo TIKt<< n<<_<<t<<J<<L<<ãÌ ÌRCÀ Sr ÐR<< i<<R<< å¾ tG p RJH? ÊÂr' â`á¾ T|R §RK aÍr TFaA â_<<K<<ã §T<<ãO<<<<ã TLIÌ ÌÊR<<?<< ÄÌÂÍr<< ârF Âa<<Íã a> _¾ i UHRC ©nR> å¾ áã_ à– ™Â o §t<<Âa<<L<<<<E<<ã t<<–<<Èr<<<xão<<< Ì ÂËR'µ_Êap <kRKÂt <aÍrÂkr ºÄbEHÂRK ` oÂËR'ã TLaR taC> o ÃÂr<<$ _<<Êa<< p<< k<<r<<¾ o<<åÌã_<<<R<<<¾ã t– a<<Ír<< S r o ©q<< q_ å`<< iJF á¾ Êa<< o<< §äa<<\R<< ã¾ §iJF o<<ã ©tÂr ÇãaH _C¾ Å`¾ã §T'RG' UK Îa ÂËÀã §T<<< Â˙ s<<À qrH tL p SHA aÍr År|ã äa¾ Äa áa kRK pTJRÂT R t qL t ár¾ á¾tJ ©_D ÈR| àRC a_' RJC áRã §_ r' t UJ trALF tÌʙ a|RJ ÄbEHÂã T Â˚ §nR? p_ Ìr ÄbEH t WÂa a_ã à– _ TLHÂ_ ÄÌÂÍr lH' nRCÂã §å_Âa paÍr áÂrÊr@ ã §åÊRb ©tJ r ÃÂa TÂa ÄÌÂÊÀ a_ R@¾ã cE T<<<<ÂãÊ t<< R<<J<<H<<ʧäa<<<<¾Äa<<<ã THLHÂt<<H<< a<<Ír<< R<<K<<a<< t<<<<ÂT<<H<<<<\ o ÂËR<<'ã TLaR ta o ÂËR' §TLxR' tÂTr\ Ìa¾ åÌã_ R¾ã ºÄbEH RK ` ©tJ RKCI á¾ l oKE à_<< p mLI ÌÂ_<< tR¾ áR<< ©r RI iÂr ßr à_ ã nIC p Ürr tJN ta¾ ÂaL¾ã á¾ nED o qJG §tL sÀ S<<˾ á¾ tH ã ÐR\ i T Â˙ sÀ qr tJ SHA p ÅRLa ËR<<<<• qL t<< p<<a<<xR<<% §RO §tJEH p tEJ ÌR¾ á¾ n<<¾ §T Â˙Ât àR\ ¼R¿Ì 2 p tIK t Â`<< _<<C<< Äa<<R<<<<q<<<¾ a<<<\Ât<< S<<a<<D<<Âã ÎN ßãRJ tR Ê §Ta ÄÊãaã §à–G qNã âa@¾ _ àÊR& áR å` åR> p ©qR> awR$ÂâÌÂaiH¾ á¾ ÊÂ̾ ßãR<<J<< p<<< U<<C<<J<<<<§ßR<<<<<%ÂT<<C<<L<<<<A<< t ÅRIHG â`K qKÂãã åR<<><< ÎN<< pa> p _<<; `J t<<˾ t áa U<<ÂÍR p TJ _C§aÍr _L Â`G”µTJ â`Kã §oGL t ã _L àr t ã §ÊR$ÂnIC i §ÔrJ Â`<< p ÂÌÂa<< áã` T R T– •ã §TERã¾ NAå¾ SG̾ otJ¾ t ÄbEH U<<ÂÊ R §RLwRK Ôrxr'R t ©ˆÆ_ RI TãO' _F ãqLJL fEã q¾Ì aÍrÂsJ¾ á¾ _ •ã §ÄaR tJL t aBJ T R aÍr _J tC Âãa@ p` áÀ R@¾ ßr¾ RJR Ârao §àrL mËÈR| §qL t ]E Âr<<E<<<<Âã Ä_<<<<Âã TIHG ÂrFAJ o<<<ã ©aÍr åR ßãRJ gF oKÂr ¾

ˆqHa sH _R” tÊÂa àr¾ µÌ_?' åR t pAJÂr nÂa mH' ÄÌRÍߖ aL\ Â`K T|R TCLx t Tr áRrF áRDÌ _RãÌãtR p%Â

RJH|r _RJ R' RF §RKL R ¼RI¾ a` lRÂà–<<<< ™Â a<<<Íã i<< ÝR<<E<<Âp<<q<<L<<À UJ U<<¾ã §t–LE kLAH _ Ìr_ ÅRILHC â`UH ßR% TCLAã §ÂaxR åa? cÌÊÀ ¼R R_J ßrCE' TÌR ©à– š t£ áRDÌ cLwa TLa µT|–& RKILIC TLGH' ÅREa> r@ tJEH RIKLÀ –C UDH¾ ¤TRrÂã ÄbEH sH §ÌR\ p paR' 2ãO' ÜÂa R nRG e<<J<< T<<< ÂËP<<<Äb<<E<<H<<<<ÂàÂb<<<<ÀR<<<¾ §¼t<< t<< t|R? p<< cLH §TLaH TrJC ã¾ TLILBJ T<<A<<H<< t<< U<<<<L<<ã §ÄbEH áãO<< t n_¾ á¾ p tJJG6 p nGÄÊ_ ÅR|R? ÞRJUÂÊ R TRJ'Rã ©ÄbEH Ta_ã T Â˙ Ta_ ÄaE mH t dLC UR ÄbEH áN ßr¾ àRC a_' áR<<ã §a_ áã_<< THr Ä_<<'ã ©ÄbEH aLL sr p r ©©©äa¾ nL|RE p qLJL åa? c<<ÌÊÀ fI ¾ _F TFLF% ÔRI p qL˾ m|ã TFLF% T aC t t n?ÂR_J ÅÂa Ä_ qRKÌa t ©THLH mH l<<% _<<<< _<<L<<<< m<<`<<t<<a<<<<¾R<<I<< Äa> tRÂp%ÂmH' iR _F §tJa' h•ã §_LC àr ÄaL\ TbEH ÌR\ §n?R §áRDÌ cLwa TLa p UH RK¾ aL?p ÂaE tJa'Âl% _C §•ã¾ a_' UH̾ TLa ᾠqJ oH R'ã §TLaÂ

ÂËÀ §T RÂã RIKLbJ t tRE sL ÌR\ ᾠt Â_N §RR| Ä_Âr §ÞÂË a_ taCH aRA s<<À U<<H<<̾ TLJC' ©ÄbEH t ÌR\ RLrEH U<<H<<?<< §Äa<<R<<<< m<<<Ë _<<C<< t qaEÂã qL t taCH àra'R µÔrxr' TLa T<<<<< Â˙ p<< U<<H<<|r<< n<< µÎ p äa<<<<<¾ T<< r<<I<<<<ãáR<<<D<<<Ìc<<<L<<<wa<<< ºÅRLa ©m` UH|r _F oC µÇ ºÄbEH RK ` o ÂËR'㠵ΠáÊr<<' _I s<<À ÊÂr<<'ÂUIH _FµÇ ©aa cLwÌ qE? TLI¾sÀqLJÂmRGPáRR¾ µÎ ºmR¾TãaA' ÊÂr' ÌR\ Ta_ t twR r áÊr' µÇ ©Ìr\ ÜaCã V s<<H<< Åa<<?<<<< Äb<<E<<H<<<<µT<<B<<–<< TLrJ$ TFAJ' _wRã _KC tã tLa TJK TLa sÀ ÅÌR¾ã §2HRRIKL?J a½ Ê_ pIx áRDÌ cLwa p ÄÊÌÂr<< RK?J RKC` á¾ áãÊ §THRI' ÅRLa p ©nRG i trEH t_ sK §RJ s<<À RLrEH UH?Â2%Ât ã §taCHaRA r §qaEÂã qbJ t áÊr<<' _ItJRN §TLa T ÂËÀ à_ Sp §R@¾ µqrF ÄbEH t i` < ÜaC RI < _C o” tEG R<<,Àã §ÅRLaH THRG Ðr?JÂ

©RCÌ•À TÊR T R tÂr §áRDÌ cLwa TLa §ÊÂr' â` iLI TFAJ' _<<wR<<T<<L<<a<< §_<<K<<C<<Ât<<<ãT<<<R<<<Ì §TRrÂsÀã ÄbEH sÀ UDH¾§TLrJ$ Ðr?J Åa<<><< Äa<<L<<\ â`<< á¾ nL_ T<<< Â˙ p<< RK UH|r á¾ Êa<<<<- THR t ÅR|R?FÂp ^JaaF UF ̾£ ©¤TRr RK Â˾ §qE àrL p nLH k?J tÂr à–<<< ™Âã T<<L<<H<<Â_<< a<<<ÍãÄN<<<< t<<n<<?<< ÂaE §RLrEH §tL t åa? cÌÊÀ Ô` o ÄbEHÂá¾oH á¾_C §Ôrxr' t nL|RE nqLA N §áRDÌcLwa TLa sÀ qDH¾ á¾ s<<À a& tFH TB% p<< o t 2RC pÌa8 TAÂr ÄbEH ©T Â˙R ÌR\ §nL|RE p<< _<<b<< sH ßr?Hã nLH p ÄaN' T R mH t UF R U<<a<<¾ V<<L<< §T<<<<< Â˙ t<< tGTÌR™Â ÅÂa>J sH Ԗ<<< ™Â£ RLÂ_L < T<< Â˙ ᾠt ]@ VL §¤•ã¾ TL Â˙ TLa U Â˾ < RKLãO –C nI"¾t _C TCÂa Äa>J ߖ tGa\ cLwa TJR Äa> ߖ RK ÂËÀ ÅÊR ¾ã aKB ©¼R ÅR|R? t<< V<<<<<< ¼R<<J<<¾Å_<<N<<ã TRr ᾠ¼R<<<<˜<< t<<a<<C<< Ãa<<D<<'ÂT<<R<<ã §T<< Â˙ RKFH RI §RKE TLa U<< Â˾ _wR ßÂa<<J<<$Âã _KC t<<ã tLa Â`<<<ã ©TLrJ$ TFAJ' pã ÒRL& _I- RLrEH UH?Âã

„¸W ƒe ºhCG Àƒc ‡a™©e ™jRÄdG Ⱦe ,‡ÇbèdG Øg ‡¡Ÿb Âd ‰Mšža ,¹Ç¡Ÿ¯ˆdƒH «Ä¡VÄØG ƒÁ¡Ÿf ÂǸY ŠCG™bh Àƒµa ,¾e …¸£H Ù GPƒØ{ ÂHGÄL ØÁH åè”J Ù GPƒØh ‡ÇbèdG z?I›¯¸ˆdG ƒÁY˜J aL\ _KC t<<ã tGH' rI S<<R<<| qE? T–$ SR| s<<À _I å_L ÅÂrFH TRC áRÌ\ ]R?ã SRG lJ qL ÌÊRDL mËn¾pã§TLGH' TH' aILq¾ã §TLa oH qG sÀS`L _ã §RKJ T RK oHL T<<< Â˙ sH s^Ä_C T Â˙ Êãb á¾ qJ UH §äa<<\ ]R?' sH RKCÍr p pGI –C T<<< Â˙ s<<ÀTLa â`<< UH|ã_<<ã

§ rLr i<<R<< 2<<J<<™Â àr<< t<< TLHÂ_ a<<<Íã åa<<?<<<< c<<<ÌÊÀt<<a<<<<¾ nIC p tELr ÌÂaF §RLRE§à–<< ™Âã T͖- t<<a<<¾ã TLJ r T<< Â˚<< a_I Sa p • §RK t T– • ÃR\ tL ©_LC p •ã å`<<< a<< R<<<< o<<H<<B<<Âi<<R<< ÌR<<<K<<< ™ã RI T<<H<<R<<G<< T<<?<<F<< R<<J<<U<<<<¾§t<<J<<F<<% aÍrÂsÀ qC Ì å` aaF t RKÊÌã¾ §àrL mË ÈR| qL sÀ tR _ R_J s f Ì aaF rã §ßbC ÌÂaF t –™ `¾ §tR%À àR<<¾ pGã §tJ qIH á¾ T Â˚àRCÂa_IHÄaRqIHãaaF ᾠáãÊ §RJC ÂaxR áR<< å`<< §ÄbEHÂã _O R Â`ã §ÄaR ÄaB rã qLH tFH RÌ_F §TFLF%ÂT aC- RIK pGo q¾ la p rã §q _ sÀ ßr|rÂqIK áR ©ka aL

µTHRG T?F t â`ã _\ aK _C iaÂã TRÂT R t § ßÂr RE l Âr' §rLr R¾ã §RLrEH tn?§aAE _L àr å¾ r@ §tJa' l% _ _L §tL t TIã\Âã ÅREa>Âã TLGH' Ìr?F ÄÌÂÍã ÅREa>HÂa_ _C 2 _ ÞÂË ËÀ pG o£ TLa sFH mH' T–áN ta¾ã§¤TLGH' _RãÌ tGa\ cLwa p _LCR TJK t Ra>J RJ Â˙ âaÂã¾ sA ¾ã §áRDÌ ©à– ™Â nwRã áR<< ÂËÀR<<I<< t<<J<<a<<'Â_<<L<<<<ÂU<<N<< RKLHIL qNtJRN §tÀTLa naL RKHI p sH a r• q\§RLrEH tH ©T R mH t tÀ §TLaER URã §TLa U –C ã nFJ p<< _NH _<<_<< p<< qLH RKrHã t Å¼Âa<<™Â ËR tJ SH ã ©oLH §ÅRRJ' â` n t RK àRLF Å_  T<<R<<ãã ÄbEHH R<<@<<¾ T<<L<<a<<<< Ֆ<<<À å¾ ¼RK a<<À sH ã §¼R<<<<˜<< taC Ãa<<D<<' ê <<<H<< §Äa<<R<<<< TLERK T<<'R<<G<<' T<<< Â˙ U< §ÒR<<L<< _I _LR U<<H<<?<<Âã RLrEH áRå` §taE oFR aaÂcLwÌ e qLH ULH¾ VL §qG t ÂÊrr p _NH tJ SHA tH R¾a o §TLa ©nFJ T– oFH T oH á¾ qJ UH RI §R<<K<<<< ÂËÀã RKIa T<<<< Â˙ t<< t<<a<<C<< ÃaD' TRr n? á¾ã §ÄbEHH Tã àR –C ã §a&R RK –™ ¼R˜ taC p¾sH q Trr' TIK'RÒRL _L ©qã t ÌR<<<<\ oF UH? m<<Ë _<<C<<ã Äa Ìa Êr<<ã UE> VL §T<<< Â˙ §TIa TLR p är' kLCxTãÂ_' eJÂTIa sH ÌÊR a½ Ìa p U sL p àra' áÀtnLF §TFLÊ TLELG Êrr §T Â˙R t R?Âã Ìa8 §tRE WRa t RÌR> ßR̙ rÊr t árGL t<<<< §ˆT<<L<<I<<J<<<<ÂT<<H<< R<<”ÐR<<<<& q UH?R §àR¾ T– _C lHAJ á¾ RKLH taC aa oF ÝR•Â qJ UH ã TIa RL? kHGL §U<<r<< fC Ä_L ÄÌr? áRDÌ_RãÌ cLwa TLa qÂË Ur t qJ UH RI §T r@ã ÌR\ oRK n|r äa¾TLa TIa RKC Ì §TLaE TDHR ¼R<<J<<\ mH t<< TFAJ' _wR §tRJ bbC _ ßÂa<<J<<$ T–$ SR| s<<À §TLrJ$ TaGC nIC qLH Å_¾ RI §aAE _L TRJÄbEH sÀ TLaC Ðr?J ßR<<ÌÀ sH ©¼R˜ taC ÃaD'ÂTRãã _L áR<< R_J §Â`<<<p<< a<<<<¾ãn<< §tGa\ cLwa TLa tH tH. tJa' TLER T'RG sH ÊaL ¼–<<™Â p kr TBH oH qNta¾TKLJ _Cã §äa¾ RKC Ì RKE TRJ'R TJKTLaÊrr

7)89:;

ANNONCES ]R? ¼RIHtJ rÂSGIH årK$ ¨ÎRJG ¨tÂa TFÍ Ãa>H arÂ2J™Â àr âR?¾ n¾ t ¤£ Äa> TÊR% T R sH SH TJ$cLwÌsÀoHã¾ RR| TLrIC TH$ TÂ_ _J ÑãaC ©T a \ ]E THt T a \Â] TLHI oã ar ¼RCÌ\ àr TLrI RR| ¤£ ÄaRC T R sH sAr TKHTrK$ Ta_' aF©ÎRJG- TLrJ$ p ÄÌR>™Â kH ßRÌÀ TRt § p_RC' _¾ sÀ SG' Üa §_RC' SH sH ¼RJ §_a TAÂr nG> å¾ p ßãO aL SG' áP ©kH'R n|r à_C ga ªµÅÌ ***** TLaD'ÂTGHI' TLHÂ_ ÄÌÂÍã áR'rÎR TKT•ã ÎR TRI SLA ʕ㾠TãaF T RI$ ÔÂ_P ᖠÀ ʕ㾠t RI$ cH' cLwÌ tKJ Ôãa> á¾àrIC oH sÀ SLA £ SLA ʕã¾ba' TLK oLI? aF- q Â_À * _¤ qRBã oLI? mÊã SLA ʕ㾠TãaF T RI$ Á_ Â_Âã ÂaK RK_ Äa ߖ –ã REH áÂã ªª p ßãRJt ÑaD Â_KáRCxrL mÊã oKRB– ÇÂÌÊÀ _? àrIC TLIa nIC ÅRã¾ ¼RJ¾ã aF' cEJ © ªµÅÌ

æaËR lL r©ËÃ_ Á

_ãb Ta_' ÅRFE? SG * caR TFÍ §ÌaG §ÅRFE?Âã ©¨ ÒRa o Rrr ª µkRK ¨ µcRE o TrK$ Ta_IH g@ SG * ÎRJG- TLrJ$ÂsAr TFAJIH tJ r SG'ÂÄÌRI tÂa TFÍ ©Ãa>H ]R? ¼RIH µkRK ¨ © µcRE o §frCH nR aL §jH ¼Âʾ nRF oH i RIÌÊ ¤£TwR ƖÌ_F SH ia qL ÂÌr` i _ ßR?À ©ÑãaC TAÂr ÄÌR>•Â kH jH äÊO _N i _ a ã¾ t a? mL µTLRÂTLGJÂÅRR% oÌ ÃR% µ ÃaD' nÂÊ ¨ t–E ÑaFH tJ r Ýã_J? ä_ r¾ TFÍ äaG ÅRR% TRã oÌ ÃR% 㾠ÒRa o áRJ Ýã_J? ä_1 ©ÎRJG-t–E ÑaFH årK$ oÌ ÃR% µ ÃaD' ÇÌR ¨ ä_ ¤48*'5µ4(.#.".$£ TFHÞRJ˜TLaD' TRC Ta> ÒRa o tr Ôãa>' ir' TÌRLÀ ÄÌRÍ oBJ _ r 㪪 ¼R– àr sH àrL cE árGL ÄÌRb â` SG'ÂaF- RR| ÄaRC T R © U_L- Ãa>H ]R? ¼RIH tJ r ár– jH t ÄÊ_ TO' TRI@ ©oÌÊ ¤£ k¾ à_Fã _C á¾ S t ÑãaC qr ŖIÂÏRJ qLH eJR' RF a_' _L sÀ ÄÌR>™Â kH'

TJ$cLwaÑãaC â`oLHpG. TLrIC TH$ TÂ_ _J oLG T a \ ]E _FCJ T a \ ]E TLrICÂTH$ sH aJ cLI& àr Ta_ aF- RR| ÄaRCÂT R ÎÌR TRTLa>ÂTK$ Ä_ã o ªµÅÌ ***** ]R? ¼RIHtJ r SG' Ãa>H sAr TFAJIH TrK$ Ta_' TLrJ$ U_L-t RL SFbLK# áRI¾ Ñãa SH p ᖠÀ ªÇà oÌ tJ ã ÈrE ¤TLrI TH£ sAr TFAJIH TrK$ Ta_' ]R? ¼RIH tJ r SGIH TLrJ$ ÌR>' ÑãaCÂSH p pHC Ãa>H t RL SF bLK# lHC'Âã■¾ qLÀ ©U_Lt ŕãRFIH TrE ÄÌR>•Ââ` árRt ÄÊÌÂr Òãa>HSL SG'R nIC qåÌR$ ÅRa>' ã§§ n?EÂR|r?£ ÄÌR>•Â â` árR t m`ã ¤ T|R ÅRL@F ã TR ÅRL@F o pG.ã ©¤ã n?EÂR|r?£ la p 2rRF p` sH Ԗ •Â µSGIH tãaG™Â ir' XXX©POFQ©NB XXX©BDIBUT©POFQ©PSH©NB ¤£ T t ÄÊ_ ÍR!™ÂÄ_ ©aK¾ _¾p ÄÌR>™Â kH S pG. µTLRÂpãRJCÂ

ã åR t tã_ mJ Üa pG. t ã ar¾t TJL8 ULa\ ir t RKLH Ԗ •Â XXX© tã_ mJR ÐR& ŕR © CBORVFNPOEJBMF©PSH ÊRC›Â ÅÂÌÂa p T#RJ ßr •Â ¼RIH tJ r tG' p ÄÌÊR? ©ßrCE' TÌR sF Ãa>H ]R? _¾p ÄÌR>•Â kH S pG. µ2LRÂ2ÂrJC TK$ÂTa_' ÅRa>' TH? Ä_ãÎÌR TR TLa> ª µkRK  µcRE _ãb Ta_' iR ÅRFE? SG caR TFÍ ÌaG ÅRFE?Âã ÒRaÂRrr µkRK ªªª µcRE p •À ÄÌR>•ÂkH S pG. • nr ã¾i _ TAÂr¼ÂÊ\ la TLJGJÂÅRR% _¾ t tGJ SH ia sÀ ÄÌR™Â iÄÌr`' i _ÂnL|r sH ÑãaC tGJ nr ã¾i _H TJR ÃaD' ÇÌR p $PNQUF/¡ 4(.#4VDDVSTBMF4PVJTTJ o3BCBU à_Fã _C á¾ S t ÑãaC qr àRB ÅRL@F qLH eJ R'RF Ta_' g@ÂSGsÀ ÄÌR>•Â ¼RIH tJ rÂSGIHTLa> TK$ ÎÌR TR Ãa>H ]R? âR?¾ n¾ t Ä_ã ¨ sH aJ ¼RC̕ àr RI ©RR| a> TÊR% T RÂ

 µÔRAF  µTa  µßr'ÂkLJ? ިà¨ãÊRI •Â ÄÊRK TLFJÂiÂa'  µÔRAF  µTa  µßr'ÂkLJ? ŕãRFIH TrE ÅÂÌR>•Â â` t ÄÊÌÂrÂÒãa>HSL t nIC q åÌR$ÂÅRa>' árR § n?E R|r?£ SG'R â` árR t m` 㠤㧠ã TR ÅRL@F o ÅÂÌR>•Â n?E R|r?T|R ÅRL@F ©ã pG. ã XXX©POFQ©NBµ la p 2rRF p` sH Ԗ •Â SGIH tãaG™Â ir' µ "DIBUT©POFQ©PSH©NB à oÌ ÑãaC SHA TJR ÍR!À pR¾ ÄÌRÍ áR ªÇ S Ta ã TÌRÀ ßRD\ µt›Â ßã_$ µÑãaC SH oÌ ªÇà µpR\ ÄÌRÍ T Rã ^ÌR T R sH aJ TCI$ RR| ÄaRC µ¼RF•Â áRG Ãa>H]R?¼RIHtJ rÂSG' Ìr RJR ÅR_& TRã ÑãaCÂSH ÔrxrÔãa>' ár/ ª W oÌ ¼R>š tã_ mJ Üa p ÅRL@F' ©¤#*3%£aLICÂã T|R& t 2a>' ßrF TFHC' ÅRFE? UrE TFHC' ÅRKLrR ¼R>–tã_ÂmJÂÜa pTrI' p Ìr>J' *%" Ñãa ã aL_ ã

¨UR r R ã áRa bÂa- nwR áRaoLH ¼RL\ fC nwR aLKA ßRD¾ ¤tRC™Â aA> £åãaCÂba¨ÌrxRJ oLH o ÅÂrJ TIL ¤aK>R£ ßRD\ Ä_ • Ä_' twRFH __ i Ä_Âã TJ 2Jä_C • Ä_' twRFH __ i Ä_Âã TJ 2Jä_C   ¤oÌ_R£ UO' TRI@ jH § § §  § § ¤oÌ_R£ ÄÌR>•Â kH pI    µÃrHA' ÊRI •Â ã¾ TaÂãkLJ? TLJF iÂa'  µÔRAF  µTa  µßr'ÂkLJ? TLJFÂiÂa'  µÔRAF  µTa  µßr'ÂkLJ?Â

]R? ¼RIHtJ r SG' Ãa>H TLa> TK$ÂTa_ pHC TLa> TK$ Ta_ ÑãaC ÅRH ÅRLHI ݖA TL›Â oÌ TLJ r ÑãaCÂÅRH à ã ¨¨¨¨¨ ªÇ TLrI ÅRH ÑãaC SH µoÌ ªÇà ªÇ à ªÇà ªÇà ªÇà ªÇà ªÇà µÑãaC SH är TIL¨ ÌÂ_L TrK$ a$ ÄRJ TrF a$ ÄRJ§ oLH o¤SLA p¨ULa R £ o ÏrÌ_ å_LbÂa- TG>ÂTRL| ßRD¾ oLH¨ £UÂb ã Ôa> áRILH ¤áRa TCR bÂa'R ÌrHG ÅRA TRL| TLa>ÂTK$ Ta_' ]R? ¼RIHÄ__ŕR? ¼R> ÅR_& TRrTCRÂbÂa'R Ãa>H ÅaÌãRoLH ¨ ÊR!¾Ä_ã ÅaÌãR TLwRaK ÅÂbLK# ã ŕr ¼RJ oLHÀ£ gr' ã fEJ' gD@ ÅÂË ¤áRa aLKA TG> ga ÅÂ_C ¼RJÂ


17!"#$%"&'( )"$ !*+', !-"./ !"0'()12&3 453678 9):& ;<= >)75

!"#$%www.almassae.press.ma

2011/09/07 ?'7(@A3 · 1542 :+67&3 ·

qÂ_CpÊ_ ÝasÀÅR_&ÂÊ_Cˆm>”§c¾àr§ÑaC TLwRaKTFC|TL§¤©©T R T½§TRÂkÂrK§cRE£TLwRaKG ÅaR_J U_TLwRaKGÂTFC?ÂáNˆ¼R'”UIH ã©n8ÂRKÑaC twRaKmHc– §TLErLÂTJ_'tLwaÂlaAÂpÄaLTJR iAp aE¾R/§RR|k?ãÄaRCÂT RÂtÂr§TJR>ÂTI à_A|¾å`ÂtwRaKGÂÊrICÂÒrFR@¾ãTLwRaKGÂTFC?Â_CmH _Cã §a` TR|À å¾ Æã_ áãÊ p p Âr ÄÌRL TLR\ TKÂrR tJ rÂSG'ÂtLJF¼R _Â*§TÊR%ÂáRGsÀT a>ÂßRÌÌr@ ©Ìãa'ÂÄÌRÀãn8ÂsÀ¼RaKGÂÄÊR ÀãmHÂȖ|\¼RaKGH

¨ÓR_LI¨à–F•ÃÄb%T`LEJÃTJHÃr@ äÏR Å_I n!¨ÓRaRa@o a|RJ npqClLFýRKýRJ¿qHLtH¿R_C¨TIG8ÃnpqwR _Ão Í ÕR ËTLÓRä¿t ½RLÃTIG8ÃTHp qRL ÍR¿äªÏR p¿T•rTLwR@FÃT a>à kH'ÃTLEHsH THFC'ÃoCA'ÃTR|

‡¡Ÿb ‡æ™L

!F=':F&3 !GEH @%I, JK L"M.N O6F7&3 J(3P Q'R.KS3 JT@ U7V8 !W,'X «!"&'VNY3» O6"G&'‫[ (ـ‬#.:5 !"0'IR&3 D'VEG&3

ÃPµ]GA³l PIP?¯nGvÒPÔmP6³¶P»½r SI³‚R_GˆRF#RFPE³lJzPC³ qÌRLݖA•ÂqCpãÒRn! iã å` ÃR> pG §TR% ÄÌÊRDã TF Ì oKHL Ña<<<<  qC ܖ<< t<< 2 kJC ßÊR s<<À äʾ R §qF_| ÌR<<<<\ q<<L<< UHIC §2<<<< r<<I<<<<' ßRF •T a>Ân_á¾n§t?CÂã ©Ä_ICÂpˆo?” R' ÄaRD iwRã Ä_IC p Êaã ©TLwR@F T a> ÅR|– qJI@ l<<a<<H<<U<<xa<<C<<q<<<ÌR<<<L<<<áÀßR<<<<<ã RIJLnLHÂpaNUãt ÄÌR%R §àRCÂÔÌR>Ra.ql_|TF ÌáR naÂã ÄÌRL kLr sÀ qC Ê R RIJL RI_¾ a p`H 2_C' r â_L nI r<<ã tR RIK ä_<<?<< ©qF Âa sH RKAÂr ßR<<K<< R? ÌR¾ ixr Â`<< á¾ ÒR p<< ÊÌã¾ã ßR?•Â gÌ sÀ âaAx R qÂaD ©å_C' ÃR> ßRF • T a> ÊÂa N TCRt<< S<< a<<•q<<<¾s<<<ÀÌR<<<<¾ã UF%¾ t<<<< awR& ár<<G<< p_C' §oLÂaÀ qF_| pG ©TELE qÌRL p TÂ_C sH nL¾ á¾ l å`<<Âã RKxa m<<<<ãa<<|R<<F<<a<<a<<D<<<<Ân<<<¾ §f<<L<<\ÂȖ<<<<R<<_<<_<<K<<<<Âãk<<J<<C<<Âã qÀ ßR<<ã ©T a>H ÄaRD T<<<ÂãÌ à_<< n?á¾n§qa½l_|TF aáR qN âa¾ å`<<Âã Ä_IC pR RLER lHá¾qJSH ãTR%R_ráR á¾ sÀ ÌR¾ã ©T rI'R qF_| TF Ì âR Êã §TC$ ßãRJ áR Ä_IC n! qF_| R<<<¾ §n<<C<<E<< o<< qJG q<<<<ÌR<<><<' Êaã ©TH$ p ÂaG S _F UK t<<<<Âã RaF RKE i<<wR<<r<< ©TLwR@FÂT a>ÂÆR¾RKLÀ T rI' p<< r<<ã ˆáÂr<<<<x̔ R<<¾ T rIiÔÂbt UHÊtÂTLR ÂÊ_ l ÂÌ qN Èa| _F §Ä_IC p ßãRJ oCA' cE s<<À qwR_|¾ p<< iTLÂßÊRqFL ÌáÀßRã§TC$ q rI TF Ì áR å` ÒR 2R ©awRÂqJSH ã§ÄÌãRTãR t ÒRp<<ÂÝR<<< Ì_<<¾n<<Ìá¾n<<?<<ã ßÊR s<<À ÌrA ÌR t qC n_ oCA' TR| TãÍ n_ã ©owR> pÂo?ˆßÊR<<< ”pG§ÔÂb<<J<<¼R<<E<< ™ ÌrAsÀäʾR§ßRq¾_KoÒR ©TR%ÂÇÌRÔÂbJÂ

ÔV áRCLJÃäp%

¿eCÔG šUƒ¾Y ‰fƒc ™FGh—dG i—MEÔ ‡©HƒˆdG ‡¾j—ØG ¤¡SÄH ‡Ç¾eCÔG ‰¯¸µJ ȈdG Èg °¸ØG ™Ž¯J ‡jG—H Ó ‡ÇdhCÔG šVƒ‘ØG OG—YEƒH ‡WšždG ¿µd ,«G›¾dG G˜Ád °¸ØG z‰Y›ˆfG{ ‡ÇFƒ¡ ²dG Øg ¿e z¼”¡ dG{ ‰¯¸µJh ,šUƒ¾©dG .zÈbƒ„dG AG™LEG{`H

Ur t ã ©ˆtR ¼ÂaÀ”< UEHGã t §kH' t 2IK' _¾ ÌR<<¾ å`<< árãRJ ÂrR oK¾ sÀ §a<<\ TÂ_ ÌR¾§ˆ¼–&”t TLrGÂÅRãa>' V á¾ sÀ TLwR@F T a>H aaF sÀ ÌrA å`<< ܖ<<& á¾ sÀ s@ ¾ ¼R@LÂTH\ÂqL UHICÂãÌR ©ˆà©TCL̔oCAãTRt S> p<<Âá¾k<<H<<'Ân<<L<<|R<<E<<t<< ¼R<<<<ã oKCã qwR_|¾ p ÂÊ_ sF ÒR árãRJÂrRVL§TR%Ââ`KÄR n<<L<<H<<Âp<<<a<<N<<<<U<<<ãt<<< ã§T<<<C<<<$ §áãa<<<½ ÐR<<<<¾ T rI'R l<<<<<< 2ÞRGÂsÀTH$Âßrá¾n ÅRH SÒRn!ãáR>Â_¾ ÌrAã©ÒRpÂpawRHÄÌaG TR| ÇãÍ pG6 ÔÂb<<< s<<À ܖ<<<& Ìa<<ã§q<<wR<<E<< Àp<<T<<Â_<<<<Ât<< o<<C<<A<<'Â

ªoP ÒÄ©

ècÈv!XPVšÈ!X@@ @LM)È!x!uÒVB!ÂVNÄ!ØV !6V

P::I³Ô½Ñ]:Dm::A?&³R::Pz

THL RFHDáRoCA'Âá¾Å_¾RI©aL qL Åa å` Ur t ã ©áR@Ì aK UC Ê _ árG t ÃR˜ RKHK p UG§ÅRa?Ââ`+_FsÀáR> tRFˆÍr̔_¾iÔÂbt _rRK¾ Â`áÀURã§ÎRE2AÂÜrKãT>L> RKICAݖ PRÊ_á¾qlaL\ S §ÅR<<–<< ã Ër<<E<< sH a r q<<r<< ©RKRa?

©TLRA™Â ÌR_R TJ tÂr U@ RKLH Ì_q¾Å_<<¾å`<<ÂoCA'ÂÅaÂã ÅRHAnTLHpRKJG6TrFC•Âr¾ p`§áR>ÂÅRa?UE|ãã©THwRC oKÀ RKL ÂrR tÂã §oKLÀ ÔRI•Â * RKICA t TLrG ÅRãa>' ÂrãRJ àr§URRK¾UH㩼Âa ÂãÃ`Êa R_C T|R T? t §_LC àR¾ tR TÊR% THwRC p<< ¼R<<@<< ¾ TF Ì UxaC

Ô_CzRH],Q _³Ž`­P>J³RFZPR _³r R==¶PP=

âRI¾R-ÑrKJHTL RFãTL RI ©TFAJ'RˆaFEÂTb¾” TRICՖ<<<ÌR<<<<¾§q<<<<K<<p<<<ã tÂTLAL>IÂŖI%Âá¾sÀãaE| TJ_'RtxR'ÂÔr\ÂTRKUFHA oKR<<?<<<<ÜR<<<F<<<Àp<<<U<<J<<G<< TIGIHoK._F*oKJTEH ©åÌR$ÂaJ2J™Âqr ÔRI•Âp qEՖÂÆ_"ã ÂÊÌr<< §TRIC aF- _F å`<< tJ\ ]R?tFHaÀsH ¼RâÊRFCÂá¾ ŕR nL áN> ÅRRG TRIC ÅRGHI'Âã ÐR\ l t ¼Â_  ©TLÂa™Âa|RJCÂT rIÜa p

ßRICÂã ÅÂÌ_' Wãaã Èa<<$Âã ©TaÂãfL\ÂȖ _T<<J<<_<<'¼R<<L<<¾f<<C<<U<<R<<ã ÅÂÊÌRAtxR'ÂÔr\ÂTRKÅ_K §ÅRR?CÂâ`ä_ÀÊÂa \p¾ßRÌ R_CT anÌTR|Àp aE¾R ßRICÂsÀTR?CÂÊÂa<< ¾_¾_I T@p<<<e<<H<<<<<<H<<f<<<L<<<¾Ȗ<<<< ©t a> RKÂaLt aÂa TaÊÊaã Â`K_ixrSRAÅÂÌRCTJ_'R §Ta%ÂpÌ_?ßRã©tJ\ÂŖE•Â TÌRF'ÂÊRI ÂSRsÀã§ÅRAHÂáÀ ÅR<<ÌR<<F<<ÊR<<I<<<< R<<T<<<<R<<A<<§T<<L<<J<<\Â

rA

ÅRR? Ɩ<< áÀ ÌÊR?' URã ä_Àg>Jã©RKLÂrxãTJ_'ÂÔãa ˆtxRFÂ2 ”tt ÅRR?CÂâ` t%ÂÂ`<<Üa<<C<<㧈n<<L<<R<<K<<<<”Ä_H ©THGLK'ÂaL TLC>¼RL\ÂpqrG ˆp½˖ˆ<ÅÂÌ_'ÂrãaqHDã äa¾ TR? g>J RIJL ©¼R– TR?CÂR¾©È–'ÂãTFLCÂTJ_'Ât ˆTCHF”¼RL¾t RKCH` §TR ÌÊR?UE|ã㩈TC>ˆãˆoÌÊrˆã ÅRR?CÂâ`ÊÂa ¾TJ_'ÂTJRp á¾loKH ¾áNÄÊÌr§paA&R r<<H<<ʾã §¼R<<@<<F<< sH oKRÀ U<<6 Ãa<<@<<Â2<<<ÈãÂa<<<<<<o<<K<<<<p<<<<<<Â

ÔV äªà

ÈR|§ãaE|TRI aFp@ RwÌR R RI §2J™Â c¾ ßã¾ àr T<<L<<J<<\Â]<<<R<<<?<<<'Âk<<H<<<<<<q<<a<<@<< e?ã§TLJC'ÂTÌÂʙÂãTLwR@FÂã ˆtRC gAˆ< tI R ÊÂ_<< ™ q>LCå`ÂtJ\ˆŖE•Â”TKÂr' m<<Ëã§t<<Âr<<@<<ÂRKL R<<-§T<<F<<A<<J<<' tÂÅRR•ÂˆÄ_”pkLEH àÂa™Âˆt>E”STJ_'ÂR_K> TH\ÂßRICRżÂ_ •ÂˆtRJˆã ©TaÂÑaD¼R@LÂ

ÅÂËTLaD'ÂÄaRˆTCL̔ÜRFÀ* àrpaNUãt TLRA™ÂTLJ$ p\ a|RJ áÀ URã ©t<<xR<<' TCI$ ^ÌRTIKRKNRKRF ¼RJ¾RKaC¾ àR¾tRÜÊR|å`ÂãåÌR$ÂaJ R TR%R¼RJbÂfCÌrI&ÂiL§_LC RK_ÑaCt §ÅÌR¾ã©RKGH6t §TLwRKTE?§ÅaFÂRK¾sÀ§2FFIH á¾_C§ÃaD'RÅÂrJp _bR`J

TIG8R TLwR@F TLK U@ Ì §ˆT<<wÌR<< ” TH t<< §ÎR<<E<< TLwÂ_•Â ÈÂaÂ]J§2J•Âc¾ßã¾àrßÂãÍ UHF ÂtÂTLRA™ÂˆTJ Âr'”<UO' kHTLEHsH txR'ÂÔr\ÂTRK 2IH'ÂTÌRDIHÌrI&ÂiL”<lHC äa¾ TH ÅÊ_<<ã §ˆeLa áã_<< àrL k<<H<<' t<< tHL?E lLFH aR a@ o<<ã ©åÌR<<<$ aJ TJH r@ ã ÎR Ä_I n! §ÒR _LI §ß–<<<F<<<<<<•Â Ãb<<<<% T<<`<<L<<E<<J<<<< §TIG8 n p qwR _ o Ì §ÒR ¼R<<K<<<<¼R<<<J<<<¾q<<H<<L<<<<t<<<H<<<¾R<<_<<C<< T a> a|RJ n p qC lLF qRL ÌR¾ã©ÎR p¾T•rTLwR@F ÒR<<ã¾ t ¼RL TIG8 TH p sH THFC' oCA' TR| ÔR Ê TL q_t o_¾ÊRCÂã§kH'ÂTLEH qEÒRâÊÌã¾á¾lRˆ¼R'”< _xT<<R<<G<< p<<<Ãa<<F<<R<<<á¾p<<< •oKJG§oR8Ât ÇãaqHwR ÊÂa ¾ §ÅRH$ÂÌr@¼RJ oKE¾árEHG TAHHˆÂa<<L<<F<<"”Ì_<<?<<'Ââa<<<<<< ÂR<< ©TLwR@F eaoCATR|ÄÊR ÀÌaFã grT<<L<<r<<<<G<<ÂÅR<<ãa<<><<'Â+_<<F<<<< §ÎãÊR2 tH8ÂpÂsÀTJ_' Ìr@%¼R _ÂqLrÄÊR ÀÌaFRI t<<<Âr<<<ãÒR<<<<Ä_<<I<<C<<Ân<<<!s<<<À axR t<< R<<¿R<<I<<¾ ÅÊÌã ÜÂa<<< ¾ Ä_ nIå`§kH'ÂÂ`t T a> Ãa@ÂãTaRàRK•Â”RKJpãRJ 2IH' aLD ÌrI& iLã Èa<<$Âã TÊR awR ÝR<<%Àã tJHC aGÂã ˆÅRCwR”qL ÅaRIL §ˆaLDÂmHáN<T a>Âa@qJI@RS< Â`t _L|TL_JÞÌRÄ_ICÂp qr? _¾ RKAÂr Ê_ã §ÔÂbJ ©qwR_|¾_¾ÄÌÍÂOn¾p T<<C<<R<<<<Âp<<<<<\Âa<<|R<<J<< U<<<R<<<ã TJ_' gr TLJ\ a<<wÂã_<< ä_<<™ kH' aE TÂ_ t UEHG t t §ÔÂb<<J<<ÂÂ`KT<<L<<ã\Âa<<xR<<8ÂÊÂ_<< P<< ˆU<< b<<<<”T<<L<<wR<<@<<F<<ÂT<< a<<><<Âp<<G<< §a<<|R<<J<<C<<Ââ`<<<p<<<ˆo<<<<@<<”k<<H<<'Â

!"B8C D'#E8 rCLÍPH‰³RGEqF ‚iJE³ˆnhFPI¾pr³RJ³_³RP=A³RP±

sH oKÍrÌrCÂ*VL§oKLH kLG£ ÅÂÌ_<<<<' p<< jH TLI RKJsH áRtÂÄÌRL©¤RR ã ÄÌãb]wRE|nI"RK¾2¼RJ \ ßR<<Ì a RI §äa<<<¾ ÄÌRL ÊrC TLÌR ]wRE| sH R<<K<<H<<ÂÊ p<<<\ TR t<< qrIH ¼R<<J<< \ RKHIC ©oa¾k> ¼RJ \Â_¾á¾sÀÄÌR™ÂÌ_#ã ÑÂa Âtãäa¾TL@t ÒÌr RI§fL\ÂȖRTaÂãnL Üa pVÄa`nG>q¾2 ÃR? •Ân<<¾p<<Ä_<<_<<$Ât<<L<<ÌÊ ©Èa$ÂãÃa@Âã

áRJÂÐR¾TC̾ÜRFÀ*R_J aLGÂa?FÂTJ_páÂÌ_oKJ UT<<J<<_<<p<<<áÂa<<<<<<›ÂáR<<<J<<<•Âã U> aKt Ä__$ÂoLHÀkÌRC' §RR|TCÂaÂT RÂtÂrtxR' TLwR@FÂT a>Âa|RJ URR_C TaFÂmR'Â_NoK2Iixr ÄÌR 2IGÂÂ`§TL RI>ÂTJ_p ÜRFÀq–p*TabÂrp TaT<<ãR<<F<<Âã_<<<¾p<<`<<¼R<<J<< \ TH¾mËt 2HIC§p\ÂßRa ¤©©©ÄÌRãaL Âr§ÜrL£¼R@L â`<<p<<G<<§ÌÂa<<E<<H<<oKJT<<ãR<<<<t<< fF *ã n>ER żR<<< T<<ãR<<8Â

½R'Ã

ÅÂÌ_' TR? ÊÂa<< ¾ +_F * ÜR<<J<<<<<<•ÂT<<I<<G<<<<s<<<À§T<< a<<<<8 Sn§oKIRn¾ptEM TR?CÂUAxá¾_C§qLÀÃrJ' ©å_JKÂSJFÂpjHRKÍrã UF¾R_J TR?CÂâ`K_ixã*ã TLErLR TLwR@F T a> a|RJ TIK ÐR<<<<¾ T<<C<<̾ sH fF T?? T<<L<<Âa<<À TR? prG THR ßRICÂã ÅÂÌ_' Wãa t _ã ©ÄÌãb<<<< ]wRE| åË Þa<<<< ÅÂË ˆ¼R'”ÌÊR?S§TLHICÂÅa

µÔ½]Pl R-_rIHnp¯1½P

ËVE tKLãsr

gF s kH& p TL@ ɾ ¤Î£ ]<<xã¾ã ©qLH sID sÀ âRF q<<r<<¾ á¾ 2 aA laA t ã §nIC p ÄÊrC cH oK' _R ßbJ' s<<À sÀn<<|ãR<<'ãTHSRs<<À RAR¤Ð£TL@Âä¾ÌßbJ' å_C' á¾ oH RKJL §R<<<x̾ âÊÌR<<A<< ¤á£ âr<<<¾ är<< cL qELr*ãTHwRCÂpÊÂa ¾TF Ì ©tGH'ÂÞÌ_Âa|RJCârIHã

§ÄÊÌRÂaRJtRLä_Àt p ÃaF T R ÃÌR<<F<< UR ÄãÌ_<<<ÂT<<J<<_<<-¼R<<<<T<<C<<R<<<< t<<ÌÊ sFH 2<< §_La oLHP RLER•R<<?<<Ât<<Âa<<<<Âb<<a<<'R<< _LEÄa<<Âr<<C<<Âà_<<F<<Üa<<< p<< _Niãpr¾2ÂÌRáN ÃaxRI_¾á¾ã§ÌÂã_RßÍRJ' sq<<<<¾Ìs<<H<< a<<<<<<a<<<<›Â §a&RRÌRCÀ_C©qLH tI ¾ tGH' ÞÌ_<< p a|RJ UHF ÄãÌ_<<H<< t<<Âa<<<< baIH TCR RKr|ã_J ã§ÄaÂrCÂÌÂãÊsÀ ârnF_TL@ÂÅ_ãqLÀ qãsH ÜRCÀÄÌRLÜa p åÍÂa sE> sÀ ßRC•Â ÅR RC™Â tFH _La TJ_á¾R<<_<<C<<U<<I<<H<< ã§T<<<Ìãa<<<@<<< Äa<<L<<\Âq<<R<<E<<¾h<<E<<T<<L<<<<@<< §TLAÂŖ_Âo ÌsE>'R tR$ TL@ ɾ kLr *ã ©qHwR pÊÂa ¾Üa p

 ››_j½ ÒP>D³­³½Ô¶³pH_< Ô TAR@ÂàR¾oK'ÂÜa  S<<<<ÂßÊR<<<<<<q<<N<<T<<L<<wR<<@<<F<< §T<<L<<<<@<<Âq<<<L<<<¾i<<<o<<<<<<><<<Âã p qFÌ ßRCE•Â aLN U"ã sIDq<<A<<F<<¾a<<<<<<k<<H<<& Åʾ t<<<< T<<a<<@<< t<<ã §qLH TL@ TII t<< a s<<À qR ãRIKJ o!tHÂÊkbã SLA aaF t UR S sE oK' áÀ VLã §t a> á¾T<<I<<R<<8Ân<<Âa<<a<<wR<<t<< áP §qL¾ n sr _ árG Üãa T>RJ_CTIG8ÂTL TCR-U@TL@FÂÅR–ã Èa$Âã Ãa@ n¾ p oK' sÀ 2<<ÊO<<' ȖR p_IC RF q<<<Â_<<<À T<<L<< áãÊ År<<<<' twRJ$ÂárRFÂpn?EH nF TRJ kLLG ÄÊR<< À _C ÅÂrJa>CqLH oG%Âã_IC ©Â` RRJ

¤kL̾£

pT<<L<<<<@<<Âq<<L<<¾T<<F<< ÌÊR<<< åR> áRL RRã §nIC ¼RJ¾ã§àRCAÂfCá•ãRJã aD|\ q<<L<<¾ i<< oK' ÈÂb<<< ÃR<<<|N<<< a<<<<<<<<< q<<<<F<<<<Ì ¤Ü£ n qL ÂaGJ §TL@ NA RIK_Âã Å_<<¾ RIL ©TL@ áN<<ÅÊR<<<<< ¾V<<L<<§m<<<<Ëc<<G<< p ÄÊrC _C RI|R RKLJ p¤á£oK'ÂÇa n?ÂnF q l<<Ì a ]Hã ßb<<J<<'Â

§ÄÌãR<<<<<<<<'Âßr<<<F<<<%Â_<<<<¾t<<< ߖã§àRCAÂpTã•ãRJ ¼r<< RIKJL S<<><< R<<I<<K<<<<_<< SÂâa<<<Às<<H<< •ÊR<<<<o<<R<<E<< tR$ S@ _R §o>Âã ßbJ'ÂrKpÂagFÂå` sH q<< är<<< aC> á¾ áãÊã gFå`<<<Âq<<L<<¾ξÌÄa<<O<< ©qLH sID RLwÂ_ qRAJ _<<J<< ã qN ¤á£ oK' ÊR<< ¾ RLHL?Eã

RK_¾ t T<<Âãa<< t<<ã §qLH q<<Âr<<À_<<<<¾ãT<<L<<<<@<<ÂÄ_<<<<<Âã 2ÄãÂ_<<C<<Âaá¾ÜR<<x¾å`<< TL@ ár sÀ ÊrC pr\ ¼RJ¾ t<<R<<$ p<< a á¾ l ©à_FÂÄat ÄÂÌR

npZ³1µÔ³]A³_µ½pEn

T<<A<<R<<@<<Âa<<|R<<J<< Åa<<<R<<< §Ôr<<xr<<' t<< RK TLwR@F _ÂãsÀÔRI•RqHKÂå` S>ÔÂbJÂáNÊR ¾å`Â2 aA nICÂpRIK rÌ_CqLJÂ2 lP L? Ê_K¤á£oK'Â`¾ã§n?ÂnF Çao§nFRâ_ rãTL@ o<<K<<<<'ÂÊR<<<< ÆÊR<<<<<<%Âàr<<<< ÄaO q Ãa<<x Âa a@¾ã nIC p<< ¤Ð£ q<<L<<¾ T| sID g<<F<< s<<<< q<<<L<<<¾ ξÌ


<)=>/%">

17

««½RCÍ\öË_CÃ

www.almassae.press.ma

aR_CbCÃtRCRKJfCÃ]|¿tèTL RI•ÃTR aÃÍäËÆROâÃÍ_•Áoa`_¿•äpaRCRRL_Ãt âäa.¨RJCIp¿b•TaÒÍ\Ãt ârLJ'à ªoKtJCäRKL oR apÃä_â¿ÒäaE'Ãppt ÝRL \ÃiLIo@ˆNH”sÁÅaRBÃã`tRJiTL RI•ÃTR aÃÍäËàr¨oKwR›ÃäaGJ䈽RLF\Ô ªoËR¿ÆÃ`H oKJ UHâ¿_CÅ__$ÃÅa\ÃikLGÃâräRäÅRRC'ÃârIRFªªªtJDÃäaLFEènR$ÃäoRCÃ2RKL Þa •ÅaLƕR tÃÅbCÃÍÃËåroKR¿npÃä_oH 2CÓR>TäÃbpoK_¿UHäTapt ¨fCÃRKLIRI¨ˆâRLJÃÅaF”t ÍÃ_\ÃoKUÍÅb e?oGnFJˆ½R'Ô ªˆ½tAÃÆr'ÃÍRAÍRB•ÑRkL|͔< a›ÃfCÃRKE?

«J18O(+' R$=W%» !/ 0!X=+' Y<.+' J;$ZS(#; [$\&' 0M@+' 7% <%$5 J<(O%

PJÓP¯n‰³‚n ]ˆP]H ››S]J,µ`A³½³»

¤åÍÂb +a£

taD'ÂiI'ÂRK aCtÂTCaÂŕrÂÝRLt ÂaLárRCárJ'Â

aAHqRLÑaCT Rã©pÂt TL RI•Â TR aH ÌÂÊ ÃRL n<< t<< 2s<<Àâ¼Âr<<<ÀsE>'ÂÌa<<§ÞÂ`<<<½ o aRã ©TL? qLCxr n ÊRÀ qEaCáR_F ÞRJtH ¼RFp aLc%”µÜa%RßRãˆár'”< ©ˆÇa ÏRã ÜaC ©©ÌRAL? p ÃaD' t RJ” µ–wR ÊaA á¾ n t n_ o qJG §ˆ¼R<<<< \ ÏR_J R âa ÂËR<<' aE o<<ã Ôr<<xr<<' nL|RE TFaA q<<J<< Æ_<<<<<< å`<<< sE>' q¾pBsTHãtH UI?©TEO µÄN q– n|Âr qJG §q– sK¾ mË o Ì ©ˆqH qL ʖ ÊRK 2G'” ¼tnI¾p Æ_á¾tH cJo _L?ÂiqRaËRCa§qRLt iAFáRVL§TH@E'ÂqRÂrä_P THr ÅR R SR\ â¿R_|¾ã r tÂT RJ'Âã_L?ÂTR sÀßr|rH ©TC'ÂprHpGo

RpÒÔ]ŽP<³r r_

 TLH8ÂÅR<<A<<H<<<<Âq<<_<<ãßr<<K<<<< ÃÌRF âaI ã §ÔÌR<<><< t RLa p2JIHTR aÂÌÂÊsÀqHFJ TJ _ qJ ßrF©q¼RJ •ÂãqRIn¾ ÝaDÂËÀ§TÌbqRáÀå㖠qH Ɩ<<p<<_<<<;b<<a<<'R<<T<< R<<B<<J<<Ân<<R<< R_C qELBJã nbJ nD ÅR<< R<< ÂÌrK TIÂa' ÉR<<ã\ â_ UA

©TJqwÂÌUR_ã©a¾ã¾ t q<<r<<o<<B<<C<<Ír<<<<C<<Ât<<@<<F<< •À oHG •ã §n<<\ p iJ.ã §àr<<J<< qHFp¼•bJR2EHG'ÂiJ_㧖LH TL? qR eL> SLA sÀ ©¼RGÂã2\RsEÂã TO'Âp ßãO'ÂßãRR_J â_<<Âr<<ÃR<<<<¾T<< a<<C<<'q<<C<<V<<_<<% áRq<<N<<Ír<<<<C<<Ââa<<<<¾§ÔÌR<<><<Ât<< §2C t TLÂa TLHI ¼Âa<<À årJ TLHIC ¼Âa<<P<< k<<H<<G<<' SLA àR<<F<< qR T<<a<<ã qLH S?JR T<<L<<Âa<<$ ßãO'ÂÜRx¾ã©TLHI å¾¼ÂaÀáãÊ qR p á¾ gF áãaBJ oK¾ sH ßr<<?<<% ár<<ãR<<<<L<<ã TL? tÂTÂãaÂT|ä_T aC'ÅRLAC ©RKsʾ 

µ`A³½³»q±P»P PIH³Q

 T<<<E<<<a<<<ãT<<<r<<<><<<ľa<<<<<<<<Âä_<<<<<< RKRLTLFdLCá¾RKSÎR™Â T<<L<< R<<I<<<<•ÂT<<R<< a<<ÂÌÂÊáÂÌ_<<<<2<< TILF'ÂRKJÂá¾U¾á¾_CU_LsH pÌÊRÂÊrCoãÌÍMRKãÍãt ÇR" t<<<< T<<<ãÊ\ kÌR? TLAD qJ tRC å`<< gD@ S RKLÀ mK¾å`<<<ÂàR<<B<<C<<Âãn<<|R<<E<<'ÂÑa<<<ã ©kLJÂR_ n o<< RKHwR áÀ ä_<<< ßr<<F<< RKaã dLC á¾ ÅÊÂ̾ RKJG §RKJ ©Ç–CÂkÌR?-RKHRUHF¾R_C `J¼R<<G<<<<Âp<<< ä_<<<k<<r<<<<o<<< nR> å¾ p m> o<<ã RK_ ž_<< ©RKxap<< Æ_<<<<<<R<<Ì_<<F<<T<<L<<H<<wR<< RKHwR ÊÂa ¾ áÀ THwR ÊaA á¾ n §äa\Âã TJLE 2 RKãÌãb RKJÂã t<<<<ÂÅR<<B<<<<H<<Ân<<I<<¾o<<K<<C<<a<<`<<<<ã R nG RKãÊãb oK¾ã oKEJG RK@ ©qR"

rscI>ÂTC¾U"UL'ÂS ä_À U_"ã ©RKÌÂa Çã¾ t UR tÂÄRRC'Âp ÅRL RI•ÂÅÂ_ R' áÂÌ_$ÂaGå`§RriRKKÂr ¼•b<<J<<ÂÔb<<E<<ãá²Âo<<?<<ãÉÂa<<?<<R<< TRI q a sÀ qRÊÀ ßãR<<" R_J TO' TCI sH R REã qÂaG TLA \ÂãT aDÂâaGqÀ”©_KCÂT_ ¼RIÂÜRÂãÑÌ\ÂÏÂa Ân@Eã ©Ä_<< R<<<<'Ââ`<<<ßr<<F<<ˆ¼R<<<<<<ãR<<E<<L<<| Âã_ o 2HRC áÀ äa¾ ßrF RIL sÀ n<<\ sH qRÊÀ är a½ ÂÌRL árG> ¼•bJ á¾ o Ì §TO' TR t dLC RIwÂÊ rK §qÂa| Äa p i ¼Âa<<C<< t<< qE nLã àR<<<<ã\ ÄÍa§q<<r<<p<<-ĕR<<<<áãÊáR<< a<<& qRC Àt TrC|árKÂrR@¾oK¾ t nG>' q<<¾Ì i<< Ì sH ärF • q<<\ ärF •ã RLJJ q¾Ì nB VL qFJ p âb ÃR¾Rr]Ìã©qC ÌsH t@FáRVLÊaÂÄãRsÀt>' sÀäʾR<</§¼–<<&Ât<< q<<R<<ã¾oBC ©àbLRãaÂÑa-qH|RETR|À 

rCr½q±rHA »‚rp¿P³ˆ _³r

 _FEá¾R<<r<<i<<r<<<<t<<H<< p<<G<<o<< ÔÂa|_CaÂt qEJtaãqL ã tH s@©q R å` Ña' i tE h%Âqooãq¾SRsÀqRL tH tGã ©Äa<<¾ prG ÇÂãb<< t ÄR ã TL ¼R<< ÇÂãb<<< p q ãb á¾ –Iâ_<<r<<r<<t<<F<<ã§Är<<<<™Ân<< á¾ n §RKH¾ ¼R s à\ TLãO ÌRA áÀ” RKJ ßR<< RJ q rH NRE tH à–ߖpã_㩈tJR ÇÂãb âÂr RK nLC • q<<\ qN lHC q<<¾ ©_L ÅÂË a?ã T<<L<<\Âã aFE n t p aLCH är<<¾ TDL| tH _ o<<ã åÍRÃrHN•ÀRKR tÂTLCxr ÏRÞ_J RÎR aFÂÞ_JC–À”µ–wR aFEÂs<<ÀT<<<<xÂãÄÌR<<<Àt<< §ˆÃa<<@<< •À RIKKÂr pG. • p`H TR%Âã ©THI'ÂÃrL$ÂãßR'R SL|¾ qÀ ßR<<ã q_ tH n<<|Âã a@Âã q<<_<<Âã ÄR<< ã ¼Âa<< T_? qE|ãt<< ¾_<<<ãs<<<\Ân<<R<<G<<_<<K<<><<' ©ÇÂr<<C<<<<ÅÂ_<<<<ãR<<Â_<<U<<R<<”µ–<<wR<< ÊRK å_<<r<< t<<Âa<< UL ©UCH ©ˆå_J tHÂR_rURVLRL_ áb%ÂpaLGÂnIU Rà–G qRRCT ÌRqJLt oaãs\Âã R_J qiãRI tH Æ_"Ña'Âi sÀ S` §ˆtr ÎR•Â”< SL|¾ á¾nǖCÂtFHn¾psE>' ßrH ÐR ÍRK SLa _C âÌÊRD ßrF㩈t RJA|•ÂÃr\”la p Ãr<<<<\ÂáN<<c<<¾àr<<ÅÂËq<<ÀtH q b s qEJ aC> o<<ã §q<<F<<R<<x RKJL SL|N SLA áËÀ áã_ ÄrF aär<<q<<R<<¾_o<<ãÊR<<ÌÂã_<<< qEJ sF¾ã §RKJAF t TaF t Ì_ qJG §qRL% _ i<<xã TLD RKL §RKÌÂa o Ì äa<<¾ ÄRL dLC á¾ q ârHFã âËR<<F<<À s<<À ÎR<<J<< ÌÊR<< R_J q<<R<<|¾å`<<<¼t<<><<§s<<E<<><<<<<<'Âs<<<À ärF•ÌR? §äaLÂqHÌt bC sE>'Rs@ã§t>'ÂãÜrrÂsH THwR •ã_Lãq\ÅÂrJáRItÂr à_FÂã ÑaIH ÂaB âa¾ sr q_

RĎ©dG È¡ ²j ÂeÄj ¼¦©e ,½Ä¾dG Ó ¿Y ª¾ˆæh Ôh ,¹cCÔG ,íǸb ÔEG ¼¸µˆj ª¾e —bh Aԛ¾dƒH ñ¯¸µØG ÚEG ¸²f ¿e ¢ŸÇ”¡žˆd …Ç„£dG ‡Ç‘¡ŸdG ˆdƒM ñfCԃH ůˆcGh Aƒµ„dGh o á¾ n Ãa<<@<<Âã ßRIš ÑaC RrcJoã©ÄaLD|T a t q âr¾qCRKnRCtÂTFaAÂÈr qJãÄbCÂÌÂÊt qÌRbà_RIJL TILÜaC•aLD|nE qNãoÂÌÊ ©ÊrFJ iÇR_•Ât TrC|Rr_ ÌÂÊs<<Àâr<<¾q<<¼R<<á¾`JÎR<<J<< `J âa? _F R_C q nEG ÄbC a> p _<<; t>' p b ã ÅÂrJ ixrÂi<<R<<r<<kLGo<<©ÅÂr<<J<< ¼ÂaCÂt UL'ÂsH ÊrCq\§__$ s at<<<<ÂáR<< a<<&ÂÅÂr<<<<|¾ÔR<<I<<ã ]|¾sTbCÂãÄ_rÂk¾ã§qr ©pa›ÂiRELJ qHRC tÂÃR\Âp oNRrtG kJCÂãÔÌR>ÂsÀÇãa&ÂsÀqUC Ê t qãa sH ¼–L•Âã âRFH å` ÅRa`Âp–LH•ÀRKJmH._Co __ p ÊrC á¾ n ©o\ p ÂaLã ÂaE§kJCÂãÃa@Âp V_%ÂsÀ cLq<<L<<H<< ÎÌr<<<<å`<<<<Âk<<J<<C<<ÂáN<<<< VL §tE qJG §R_ ÄÌãa<<@<<R<< qN _¾ •ã Â_Lã nB q¾ sH _¾ âÊrã áN<<ã qJ ÃaF ã¾ qrI p ©à_CJ 

º³_=³ÔlZ³ÕpI

 ÌÂÊßR<<2<<¾§åã–<< qHÂ_ ßR<< RkCxnNRráÀ§U_L-ÄbC i̾TLLwaÂÅRrÂpÌÂ_Âq_F t _ÂãnbqGHKR-TÌRFÅÂa å㖠qH _ ÜR<<x¾ã ©ÅRã i̾ o¾å¾prG>•RrTÂao Ìq¾ sH ärF•q¾o ̧¼RC\Âã¾Ä_C'Ât å㖠aEã©TrC? nC áÀãt>' TO'ÂTaÇÌRRrÞaÃR¾ na Â` áN T ÌR Äa<<¾ Êr<<ã o Ì

U_L U_L ÆÍR6rTILH

¼R<<<<<?<<<<<™Âár<<<<R<<<<C<<<<ár<<<L<<<<<<J<<< ©åa\¼Ü_ÂpáRa%ÂãdLIKÂã iGÂã qLÂã ÔRL@ o<<¾ Âr a# á¾ _C §ßr áRKÂã ÔÌÂr> t oKRÊÀ TLHI UHa ÄRL ÂãÊR  aICÂßË̾oK rH_C §TR aÂÌãÊt RI–¾ pÌRL 2 oKE¾ Âã_<<ã TFESãÔÌR>Ât ¼RFÂ2µa ÃrLHo<<K<<_<<¾áã_<<<.p<<`<<ÂÄÌR<<<' §ÅRIKÌÊ p aL R- oK ÂãÊrL TR a ÌãÊ áÂÌ_<<$ à–•Â 2<<ã p¼RJ\ÂqL ¾aNHUx¾t ßr|ãáãaBJp`¼R›ÂTLãO áÂ_<<F<<E<<Âr<<<<L<<|¾R<<_<<C<<År<<<<'ÂÌR<<A<< lLHÒR>å¾ÃRL àR¾nH'Âãn\ ©RL RF ã¾ RLKL a áR ¼Âr<< §oKJ _LCã oKRRC oKLJ RKHC TA>¾ oKRLt n\ÂpR?L?rãoKLÀ ©¼ROÂÄRLÂrR R_C R rB oKJ f<<C<<<< áR<<< ÂËÀ 2JIHTL RI•ÂTR aÂÌÂÊʖL•RKãaCpa½áP §U_LoLHP qLH ÂãÊR Âå`ÂÄRL%Âg,SRJ ©2J`J Äa<<L<<<<ÅR<<<_<<<o<<K<<a<< r<<ÌÂ_<<<<< áã_ • oKJG §ßÂO<<<< p<< oKLJD ã¾ßrÂßÂr¾áã_dLCÂt T Ì p¾ t ÅRRIF RRF sH dLC ©ÜãaB T<<L<<–<<™ÂT<<a<<L<<&Â2<<_<<_<<C<< ž_<<U<<_<<L<<o<<L<<H<<P<<Äb<<<<C<<¼Âr<<<<™ §TL RI•Â ŕR<<% p ÂÊ_<< nF Òãa<< RKL a r o<< t<<<< mH s TRnTÂÌʼÂaÀÌRBÂt ¼Âr™Â Òãa>ÂoKL a rpT aC'Ä_sH áRRrInI¼•Opn©TLR\ TÍ\ÂÅRÊÌt pÊa>'ÂiRKIRF t ÌÂ_<<\ q UÍ á¾ _C ÔÌÂr>Âã ã¾åa\ÂßRI™ÂTLárGRÄÊR ©ÄãaÂãÑÌ\ÂsH ÅR Âa?Â

­³_A³r SJ

 àRJ TIaÂã TFE>H aL e ÌÂÊ Ãa RLFH â_# §Ta TFaA s ÑÌ\ cIH • q<<<¾Ìã Äb<<<<C<< TFa ©ßÂr ÅR R àrJ t Ýa r s<<ã\ THr t<< a RJH tr qr â_$ Âa<<B<< §RKL ÈãÌ • T<<<<$ áN<< aI q<<¾ T|R §_<<R<<$Âã SH?' ©T<<a<<å¾áã_<<<ãÄ_<<<ÂãT<<L<<C<<xãt<< ©áRa%ÂãÎNLÂTRRrsH ã_ sH i@©TLRq–ã^qÂ_J ÉÂa? p kr •ã R<<Ì Rr q<<¾Ì ©¼•bJÂW bå` T|R§TbãÄaORrT? §âaI p ÅRJLI& t ã ÜrEG q¾ qE_<<r<< t<< a<<Âãã_<<<<ÂÄR<<L<<k<<¾ är<<q<<C<<I<<<<•áÂÌ_<<<<<<2<<<Â_<<L<<F<< t àRJ \ 2J âÊãRC ©qr| ä_| R? ärlaAÂqaLJ•ãÅRCEa' Rr ßrF ©tÂr& qR¾ qC Å_K ÅRIHG TCAF' T<<L<<D<<ÍR<<\ qKH i dLC áR<< q<<À §RKIK t?C Êa<<A<<Âã ßR<<I<<š<< Ña<<C<< qJG §qHwR t T<<L<<x̾T<<R<<<<âr<<<¾ÔR<<<R<<_<<C<< jH- U_L tÂr@ ˆTLr” TFAJ o<<ão<<L<<<<J<<ár<<L<<H<<<<<Ì_<<F<<t<<R<< áRq¾REL@§iLÂt qL?Jh


4#]KE

Å_<<b<<R<< ÆR<<L< –<< ¨g<<< ÃTKGJÆR<<Ír<< ¸ 3$ÃäâäaILFRåa¿äârIHRÅr> s<<ÁT<< R<<xÁ¨t<<J<L<r<< æÍr<<<äd<<L< tJLä¿ iLH&RÅr>8ÃkR aÃäÅ_bRÆRJC T_LHFà TFaAR _C'à b&Ãä ^RÃä aKà–àrƖRK_ÆÃrLKRKH Åa àä\ oB RI ªRKwRJb áa?J'à âR@Í bEäR?RKÄRÃÍRA ÁÅÍËR s<<Áp<< T<<_<<F< 'ÃÆR<<< r<<ÃË_<< ªTä

?-@A4 B)‫ــ‬D0 2011/09/ 07 *+,-./" 1542 :01,2" ¸

www.almassae.press.ma

I<=D.+' J'@W:> ^1O5_' @(2 !=)\ `"H> M$aS+' A+B b/@E 1GL&

(*¤tRICÃp_Ã_C

elotmanis@gmail.com

ÑP=C³RÔ»¯ R]$³ Ña'ÎR<<\ÂǖCÂrt<<wÂã_<<ÂǖCÂáN<< TFRÂTFH%Ât RJH ÅRLwÂã_Ât T_%ÂÄÌrÂÅʾ_ã©qã_WRCá¾pG.•n§àR?E aL áR`ÂÅÂÊR@sIàR?EHÄÊR@'ÂTãÊ\ÂpÊ_ ÜR>ÂsÀTLEJ U RA§áR`ÂÅÂÊR@ptRÂnL$ÂR@¾sIãT_%Âã¾T_LHF T_LHFÂTãÊ\ÂUR_F©T_LHFÂàR?EÂÅÂÊR@'T ãaC'ÂÅRLHÂÍãR# aO T_%ÂTãÊ\ÂR¾©2Rã_ÂÄÊR'TJLCŖFsH ^'Ât aO nCRÂ`ã©RaL ã2rãaLÂnTL RxÀäa¾ÊÂrŖFsH àR?EÂÑa'T_%ÂTL–CÂTA&ÂbGaã©RÍÂrãTLH R a¾RKÂaLN µiÂrÂÑ̾sH RKHbJãTLRÂlwRF%Rt rÂsH TrJÂT$RC•ã¾µRI2LR¾pa¾sÀ¼Âã_<<ÂßãRJÜ_K¨•ã¾ àR?EÂÑaã©ÑaIHTLHFTRGÂå¾pTRrÂRLR§TLR%ÂÄÊR% qTRsÀÔrÌã¼ã_ÅÂa RKJLTLRÅRrnGsH ÌrARÂaL ¼Âã_ÂpeLHFÂsÀi _á¾S•TLR%ÂTrJÂp"áP m`ã©TLCL ©WRC'ÂSLAÂsÀqL iaa\ÂÂ`ã©Ä_LTÂÌÊáãÊqELrã¾ ÄÊR%ÂÑÂa \Ât gF nI•TLFLF%ÂàR?EÂÑaTHG>áÀmRLR THG>'Ân§Îã–KÂãTELJCÂnCEÂÊãÊÌãWLKÂãlHFÂn§âR•ÂaLt ÊaEÂÅÂÌ_Ìr_sÀåÊOtÂTLR•ÂãTLHÂÑÂa \Ât ta\ ©qHI ãqÂÌ_qRIÀãqÂbCÂã§pa›RqR– Ìr_ãTLE RCÂãTLJ` fa'ÂqCárGå`ÂÃR•ÂÑaR_sÀq>_ßR%Ââ`t àR?EÂã ÅRLHIC¼tA§ÇR™Âp ÂbR §TrLHÂ_R §ÎRJÂp •bCJ§RLR•§–R _C\ÂãÄÌrAa\ÂRKrpo aÂsH TLR•ÂÑÂa \Ââ`pG©TLJ` TãÊ\ÂÅRLRÀpã©åÌãa@ÂàRI•RaN•fa'ÂÄRLt ÂaLN ©T_LHFÂTãÊ\ÂcG sH RKJkERK¾T_%ÂáR`ÂÅÂÊR@ kLGá¾SǖCÂáP tRRã§qRL|r?fanGáÀ¨RR TRpRI ©âaÊRF-ã¾¼Âã_<<ÂÔrJa\ÂlHC¼Âr§TRnS VÂrSLAÂqàrFRáP RJpã©a½faTRp•_fa Uãrã§UrÂfCmËÝaD_ã©n@ \Âãn\ÂTLwÂã_ÂTÊRC'Âp iã©a?ÂpaLGÂsÀÇRãåÌãaxqJG§ÂÌrKãÂÌrKRRL¾_._ sH ÓREHtEGTLIGhELßãRJ'¼Âã_ÂÌÂ_FfLEpG.UrÂÌãa ©RÌÂaFÂãfa'ÂTRáÍÂr T_LHFÂaL ã¾Ä__$ÂáR`HÄÊR@'ÂTãÊ\ÂÅRLRÀpáÀmRCÂÌ fa'ÂÄ_ RsH RaL pÌ_¾tK tRRã§TLHÂÑÂa \Âp"RK¾ ¼RE•ÂRKRLRÀpá¾RI©åÊR ã¾tCL qnG>qRLÎÌR.s fa'Âßr"tÂãáR`HÄÊR@'ÂTãÊ\ÂfCTLHÂÌRutÌ_ RKCTLHICÂÃÌRÂãÅRÂÌ_Âß_Â`Gã©t›ÂáR™Âq>RsÀRRL¾ ©ÓrHnG>fa'ÂÄRLTL rp"sH sxa'ÂfCã§Ç–CÂpTHr ÅÂa sÀfa'ÂÇR¨RR ÑÂa<<\Âp<< aLG aLx•ãm<<Ët<< ÎN<< •ã§oKRLßÂr<< ár$RC oã ©THG> áãÊ oKRL ßr<< o<<¼ÂãÊ RRxa ßãRJ R@¾ Tr@C oKRÂràRLFÂãoKHI sÀÃR`ÂárCLARLr¼Âã_ÂoKãRJi ©TrFTÌ_ _FCp`Âsxa'ÂpT'Rá¾ÄÊ_C'ÂÅRÂÌ_ÂU¾¨RÊR o¾ã©àRBR¼Âã_<<ÂárãRJ•§sE>'ÂsÀßR<<ʙÂàbHãoKR ÅÂ_FCã¾ÌRG ¾§RR6âÌRGÀã¾Ña'Rt rÂà_ µtHRm˼ÂÌãÃR\ âR#Äa˜tHÂkr'§THIC'ÂT<<ãÊ\ÂâR#fa'Âä_TLH TLJ$ÂTRAÂeFãÅRRC̕ÂnTãʘTLHÂÑÂa \§T<<ãÊ\ Ña'ÂTCL p TFL_ÂÅRrHC'ÂÃRL §TL RI•ÂTbCÂáÍrÂÄÊRÍã ©TãÊ\ÂßRICRTFa'Â_wÂrEÂã ©lHF§ÃR•Ânäa¾TLEÅRÂaAxÂÊrã n?å`Âà_FÂ_wÂr TL|ãTL rxrTFaAoLFá¾pG.•ã TJpa> nǖCÂqLH áRR-RÌRÂËÀ•ÀT_%ÂTãÊ\RǖCÂt rqa¾ÄRLãàR?EÂfaÄRLÅaL RK¾ÜaCá¾pG.m`ã©gF tÂÅR–CÂp_b'ÂÜR>Ât aLnF'Ât n\ÂáÀã©p\ ©iÂããaLqHÂn@ ã©oaL ãsxa'¼•Op a¾kE TLEJÃÒÃa\Ãt eSL (*)

‡¡VÄe

¿P±]H PIJ _AÒ¯Q­PJ¯RG oŠ]]#³Ï»pp

q–qRÁ

½R'Ã

2H2<<m<<<¾åa<<`<< mLH ár<<G<<L<< §q<<<<–<< mHE mËt<< R<<-¼t<<nGàR<<L<<F<< iã§àRI\Ât qL ÂÌËßRÊÀ RI TR>K __ cL q<<¾ nRC oK' p q¾ •À §ã_ aC>VL§¼gãkAHqC U<<ãár<<G<<•t<<G<<ã§áR<<<\R<<< Ræ L? Ræ < <<ãc<<–<<'¼Â_<<<<Ì ©qTJR

sw_â¿n

»æ_aâ¿SÃÌR _LÂr' oBC ÎRÀ o Ræ <L<<<<" Ræ < ?<<L<<I<< •æ ã¾ Ê_<<<<$ T<<L<<H<<ÂÊc<<–<<n<<G<<s<<H<< ” p c ÌÂÌ; T– TH? ¼RFÀsH _ RtG¶nE\ àR\Âs ãˆqRGt ÓRE% eLIF Â` árGL ÄÌR<<% pGã §â_<<<<ã Ræ <L<< R<< t äa<<<¾T<<F<<<< q<<R<<<<Àm<<L<<H<< Ræ < << ÂÊq<<wR<<F<<™§c<<<–<<<'Âp<<< pÌaF U<<¾ã §U<<r<< TLF pGã §å_a á¾ p_a ÂËR pa<<L<<<<G<<Âq<<R<<<<Àt<<<<J<<# §a%RaC>•sÅRFA å_N qJA t<<<<' Ræ < @<<¾ q<<I<<<< ÄÌÂa<<<<<<<< T<<<<<<<ÌÊ á¾ ©TRJ

§c<<<<F<<<<A<<<<Âp<<<<<<å_<<<<<<N<<<<<< T<<<<R<<J<<c<<<–<<<åÌR<<<<<<<<<<Âã ÓRE s<<À T<< R<<x™R<< §cFAH iLIn _L$Âpã§kLB §RK_a á¾ n mHE c– m _ å` ÏRIF oLCJ TÂ͙ Ræ @¾ã §TFLa qa> p T<<#R<<T<<ãR<<I<<L<<ÌR<<<<½å¾ ©c–'ÂiLJ?TLHI TRJ'ÃÅÍÃa%ÃTÍË ÂËÀ §ÇR b•R mHE aC> aLLD¼RJ¾ÄÊÌRT aDÂUR t|a Â` §c–'Âã ÓRE% p §Ræ ÂÊ T aD r árG á¾ ÄÌÂa%ÂTÌÊárGá¾n@E' qJAt'Âã§TrTÌÊ ©¼Ü_RaC>q¾p_NH m_RH sH tFH mHE t<<< Ê ã¾aaÂn§p½ã]aáRG á\§qT|R&ÂaLLDÂTãR c–'ÂqJLHmHCLÂ` pGã§TRTÂaãm_RHG ©â_ãÂæ _¾qLa•

RJCPA³R ŠA³_J]r µ]u³`³µ_JB³_ P<mPiJ

VLp2 RGaL Ræ CLI t mEnC#•Â`§ÅÂÌ_F RI pa›Â i TÌRF ixã Rã §áãa<<<›Â â_FE qGH6 m_ a r áãa<<<›Â â_FE mE ÄaLD T b nC# –<< ixrt<< mEi<<@<<ãm<< ©pa›ÂiTÌRF ¶Rç LRÁp tJÞrHtÄaLD t@F•Â`<<<§Ür<<<<<&Âs<<H<< Ür<<<<&Ât<<<< m<<<<<<<<ãn<<<I<<<<<< ÅÂÌÂa<<<<<<<`<<<<<<<<Âã§l<<<<H<<<<F<<<<Âã p R<<R<<6_< <C<<<<ÂãT<<L<<R<<<<À æ TIRJÂTLHÂÅÂÌÂaFÂmH p pGã §THRF ÄaLD p RLRÀ Ræ ? Âæ _ R? á›Â ©Âæ ÌrL ã¾Ræ LHcLã

ÅÂO<<<<<<J<<<<<<Âp<<<<< _<<<C<<<<<< Ræ <R<<6T<< r<<H<<D<<'ÂÅR<<C<<r<<<<Âã R ÄÊR<<<< ã §TL? a<<L<< ã T rHD' ÅRCr â` N>J TIRTL|aL ÌRG ¾p ©m>Âp ßã\ÂàRF'Ât ¶TFýRJ iTFÂtJá¾ßãR t lá¾RLR㧕ã¾mE ¼t>Âã¾q"å`Âe> Âæ _LoH Âã§qLH ÜRå` ßã\ÂàRF'Ât WJÄaLDÂá¾ à_<< ã cEJR TF à_<< p<< nHFRÂ`ãpa›Ât TF ©e>mJ m<< < < < <E< < < âÍR<< < < < < < < <F< < < < < < < < • ¶pa›R ÐR\ á¾ Âæ _L oH Â

¶ÅaLDÃa R>p _Cà iLIp<<< Ræ <<<R<<<6_<<C<<<< •ãÄaLDÂStÂa R>' nLpmEt RKnC# sH aALá¾R<<ãÊßãR<<ã tÄaLDÂnC#•ãÞa R> ©RKLH aALt ¶ÄÃr\ÃlHD• iLI n<<C<<# á¾ ßãR<<<<< TrEp<<a<<›ÂiÃÂr<<<\ STFHDRæ IwÂÊRKHC#•ã m r ã¾ e> Â`K m ÂËÀm<<<<\¶¼t<<<><<<ÂÂ`<<<<s<<H<< ârãt ÃÂr\ÂiLIUHE¾ o_FERKJLmP pa›Â mP TBHÂâ`t ãR æCLI ©aLGÂaÜr ¶T rHD'ÃÆÃOJÃp _CÃ

¶mEgxà ÄaLD áN<< aC> R_J TFaAÜa?•§mGH6_ §ÅR<<R<<K<<•ÂS<<?<<•§T<<Â_<< lHD • §Å¼R<<< ʕ p _C •ã TFLF% T<<¿Ì p<< mLJL ÅR<<–<< p<< T<<–<< å¾ aKB ©RxaÂà_ ¶cGCÃnCEâ¿àäR cG nCEá¾RIwÂÊßãR æ ÂËP §ÌrLDÂe>ÂqHCER fC ¼R@F m l_| SË – a<<<<½l<<<_<<<|i<<<U<<<r<<< §mGHITLÂárJBÂnC# Æ_á¾ReÊÂ̾ÂËÀã §mJ Â_LC áRG t a<<½ i t ÄÌÊR'ÂSR|U¾pGH ©áRG'ÂtHá¾

p aLG S m<<¾ Âæ _<<L<< ÐR˜ Èãa<<$Âã S R' mHIn<<R<<F<<'Ât<< ©p<<<a<<<›Â Ür&ÂfCÌrLDÂe> mËã §TLCÂr à_<< ã lHFÂã qaL á¾ m` ÜaC á¾ áãÊ e> q<<J<< i<<L<<@<<<< m<<H<< å`<<¼t<<><<Âã¾S<<<<å`<<<< ©qLH ÌRDãÜRãqGH. 

«µ_JB³QHiJ

S<< < < ÃÍäÃ_<< <L< < h<< < < • fC ¶ÅaLDÃi ÃäËäÆÃaL aKB _ ÜãaB ã¾ kÂr' e>ÂtI"Ürm¾m å`<<¼t<<><<Âã¾q<<<<"å`<<< árG _<< i<<Âr<< pG §qGH6 ©Ræ R6mËp Âæ _LC

a¾ p ÄaLD U|¾ 2T–CÂÊ_KtÂÌr<<\ T– oKAapnãÇÂãÍ\ m<<Ëã§T<<<Â_<<<|s<<<<ã¾S<< ÜãaC'ÂãÇÌÂ_ÂßrFH•æ R ÄaL sH årAJ•S%Âá¾ ©TLÂËÅRRIÂã¾ »ÅaLDÃtJCÃÌR Üa<<<?<<<<<<Ât<<<<Äa<<<L<<<D<<< _FER_J mËãtHnG> e qGH. å`<<< ¼t<<><< _F% p kH r<<ã §a<<½ U¾” gF 2? pI@ã mH6RÊ_Kå`Âe>Âã ©ˆmJ â_Cã¾ Ä_LI a<<L<< ÄÊR<<<< t<<<ã ÂËP §T– å¾aL_RKRGP oHCH §ÂÌr<<L<< Ræ ? UJ

R$8K+' 7% `8)WS)+ 48\1\? Y'<Xc ©mGaRæ |r?ã epÄaLDRpaC>R_J §t<<ãÍSÄa<<_<<R<<¾”µåa<<G<< §R<< tJãb_ãtJã§mËÜaCrã – ÞÌ_F•nCERáRÂËÀR¾©ˆR<<¾ ÄRL%R §ÒR™Â ã¾ áb%R åaC> á¾iLAp<<r<<år<<F<<ÂãÃÌR<<# ÞRJ” µ åaG ©l<<a<<A<< nIGã kF ©â_N R<<¾ã t<<À ÇR ÞRJ n<<Ì ˆ©tÂæ a_–ÌlÂt\ ÄaALÂiLAoÂËÀ§Âæ aL¾ã §Þ¼R<<_<<|¾åa<<L<<><<<<§m<<a<<L<< s<<H<< sÀtH•ã©mJ2aF'ÂmHwR ã T<<L<<ãÍn<<R<<><<p<<Âr<<R<< ÐR<<<<¾ á¾áãÊmLÀTLHÂÌr|árHFJL åaC>

TFaApaGEnK ©tR•ÂaLGE Ê_ t¶ÞÌRG ¾på_NºTLRÀ TLHTFaARKL paGEtÂÅÂa' æ §Ôr¾ߖ ž_ mGaaN– ©äa¾ľaÂiqÂp_FC paGEtÂÅÂa<<'ÂÊ_<< áR<<ÂËÀ ÅÂa'ÂÊ_ pa¾TLHTFaARK TLRÀ TFaA RKL paGE t<<<< §mGatrH•tRRãTLHUN ÌRG \Ââ`pt?Há¾tãRn R-a ©mJ eH á¾ n TLH â`ã§lRÂt TFTHG>UKÂã t 2G> mHC Äa<<a<<' T<<a<<<<<< pt<<a<<<<á¾t<<ãR<<©ÎR<<<J<<<Ân<< ÞaLGET apå_ÍãÄawÂ_Ââ` äa¾T|a ÎRJÂtA ¾ãtR•Â

Ué mN p_FC UJ ÂËÀ ºTLFLF tHF á¾ R¾ µáÂÌRL Þ_JC §THLI á¾ t<<ãR<<" ã¾é §á›Â U<< ¾ R<<I< m<<<E< t"á¾roK'ÂpGã©mHGt ëJ" á¾ S §mE t" á¾ S §mE tH?"á¾pÊrå`Âl_?ÂtrG mEsH t aCá¾nKÂpI §qLH ©Ræ IwÂÊn@ ¾t?á¾tãR"ã•ã¾ TFÃarAä ©Ä_L$ÂT–CÂÎR¾TFÂá¾ ÐRnG>mEJTFÂtJCÂ`ã m<<N<<t<<F<<<<á¾S<<<<©§p<<<a<<<›R<<<ã nÌm<<G<<a<<ã§T§T<<Â`<<ľa<<< pT<<F<<<<Ât<<N<<R<<Ræ < <<R<< ©Ór<<B<<<<

©mãb¼rÂ2JBmHC ©áR<<\R<< åa<<C<<Âã Tr tr ¹ áR<<ÂËP<<<<< ©m<<<J<<<ÌÂa<<<F<<<S<<<<%¾_<<<<<< t áR\R ÌrC> à_ THG> m_ mË cGé CJ _<<Fé < §m<<a<<><<R<< m– à_C ÞaC> å`<<< R<< ©m<<a<<L<< sH ã¾ mGa áN<< p_FC n<< ºáR<<<\ ºTREGÂqL R-m•a½nÌå¾ aL ã THLI U mN paC> n ºÅRa\ ¼RJR ÃR ™R Äa_ p_FCÂËR'Ræ _åaG ãtaÂËÀ ºg@RmELå`ÂR§ÄÌrL m tCRoTÌãsH a R>'Ââ`t ©Ä¼ÂaF RIL åa<<G< ãU<<<< R<< t<<wa<< ¹ m ãR n ©TrFC mRÀ UR ÂËÀ

©tHÂÊ ÌrC> ÄaLDR åaG ¹ aBJm<<a<<><<ÂáR<<<r<<s<<<<sJCa R>-tIG"pa½ÐR¾sÀ ©m oG ÄaLD t _ •ã §ÄaLD sH ÓRE%Âp2JGIUrÂi _Çakrå¾âR#ÄÊÌRa R> m\U¾•Àľa<<Âå\ÄaLDÂS ©kr'ÂsH paAL ©TFLF% T aC sH tII| ¹ §iwRãsÀ_JmaL á¾på_N ©m<<L<<H<< a<<A<<L<<<<ßR<<<L<<<&Ât<<a<<<<•ã sH a<<6R<<R<<ã¾ÞR<<J<<áN<<<t<<I<<H<< Âã sH TR oKN áÂaC> §2ãb §¼R_|\ÂiqRL@.iAFUã sHC ©ÄaE â`K pB tL – Rr<<áR<<<\Âà_<<C<<ÞÌr<<C<<]<<<Ì\Â

µ½PJ³l³»PHPC¯RPGÎ_

o<<<<<<$¼R<<<<<@<<<<< ¾T<<<<<R<<<<<|À mHE TRI%]wR? ÅÍRLÃt §ßRE ˜ TJR ©TLHÂ_ n<<E<<A<<Âo<<<<<<a<<<D<<<|R<<I<<H<< Æã_<<%T<<͖<<ÂÄr<<F<<ÂU<<H<< ÄÊR<<L<<F<<ÂR<<<I<<<wÂÊßãR<<<<¨ Ì`ã¼ã_K ßRE \R Â`<<K<<ã §ÅR<<<R<<<|™Â ÅR<<<R<<<|š<<<T<<<<xa<<<< a<<<<<<<<¾ laAÂ_ Âri¨ t<< o<<<a<<<L<<< p<<<<Äa<<<L<<<A<<<& _LF n<<I<<C<<<< R<<<I<<<wÂÊ ¨ ©Ìãa'ÂÆÊÂr Ŗ<<a<<Ât<<< s<<<<S<<R<<J<<' ºàÂb%ÂtIkL¨ ÄaL?F grÂàÂbãkGÂàÂb oÊaE-mRE ¾Þa•¨ ÄaL?Ä_'rã ¼R<<F<<Àn<<<¾p<<<R<<C<<á–<<I<<C<< årHCÂãtHEÂo$Âå¾b m<<<R<<<E<<< \ ]<<<I<<<<<< • ¨ sH b<<<Ìã mR UL> QRE'ÂÜrrÂTRt 2J½ ©ÄÊRLF nEA Êr<<<ã ©àÂ_<<<A<<<|•Â ã¾ Är<< p<< â_CL k<<H<<& t<< ¼RL¾å¾Êr<<ãäÊRE¨ p§ÄÌRLÂt ÄÊRã¾THLF R@¾ã ÆÊR<<% aÀ àÂ_A|•Â ^<<ÌÂr<<?<< ]? á¾ p<<G<<I<<' TLwÂrK ÄÊR<<r<< p<< â_C QRE'ÂkrÂTRt ÄawR T<<H<<R<<ár<<<G<<<á¾p<<G<<.t<<<<<< ©àÂ_A|•Âã¾ T<<L<<R<<<< p<<< áãÊ ßR<<<E<<< ˜<<< ©Äa> `<< Âr<<ݖ<<< Àp<<_<<N<<¨ árG R_J ÄÌRL ÃÂr<<¾ã ÞRJá¾t mTIcL ÄÌRLÂt ßRE \ ÅR<<r<<H<<C<<'Âp<<<Â_<<<<a<<L<<<<G<< T– T<<F<<H<<C<<<<' ]<<wR<<?<<J<<Âã ßR<<E<< \Âb<<L<<a<<n<<D<<¨ •tGTHrAÂŖaÂߖ p<<G<<ã©ÄÌR<<<L<<<<<<Ât<<< ßR<<<E<<< \ ©SDå¾Âr_ àÂ_ á¾ r<< ÌR<<<< a& a<<I<<C<<ÂS<<R<<J<<t<<<<<<Â_<< R<<F<<' S<<<R<<< s<<<<H<<<< k<<<<r<<<< ¨ nI t S aUJÂËÀlaA _FC'Ât<< Îr<<H<<$ÂãáÍr<<<<Âã nEAH¼t t TLRC a<<<<\ r<< tEH& RJ¾RIwÂÊa`ã©ÅRR|™ÂiJ ÄÌÂa<<%ÂT<<ÌÊp_N¨ ár<<G<<•s<<<<m<<H<<E<< _<<C<<F<< tMIH cL p<<Í t<< dLC ©gF RRxpGãßRA¾ ©TLR

UHIC ÂËÀ ÅR<<<<R<<<<|™Âã _<<<ã§T<<<<<<R<<<J<<<'Ân<<<wR<<<r<<< _ RFãáR\ÂTb¾UII| R?L? T<<|R<<& ßR<<E<< \ R-àÂ_A|•ÂpÃRaÂiJ' §ÄÌRL n<<ÂÊ Êr<<r<< r<< tn<<wR<<r<<Ââ`<<<T<<E<<L<< r<< sH àÂ_<<A<<|•ÂÄr<<i<<Ír<< nLHF §o$ l RJ är¾

qI TLF p<< RL a¾ m`§TELCxqÌŖ@ ã p sI á¾ S<<<< S<<<<<< qÆ_<<"•sÍÂb<<<<Âå¾ ©ÄaLATR|À ßRICÂsÀTR%ÂÂËR'¨ ºáR\ÂàÂb pG.q¾ÆR\ÂU¾ ÅRL r ŕR oBC åÊRE

¹¯£dGh ½CÔG ½R'Ã

ixrá¾]?JRIâaI p tEH& _CF' t _ RF' â` ©a¾TRI%ÄÌRLÂt q<<<r<<<'Ân<<<E<<<A<<<Â_<<<C<<<F<<< nEAH n<<I<<C<<<<<< m k<<H<<<<H<< sâʖ<<L<<`<<J<<i<<L<<xa<< ©sã\ÂTJ º_CF'ÂÂ`sIkL¨ iLxa nEA Î¾Ì áÀ

 árG áRL\ oBC t  Â_ 2A> ÌRD? ßR<<E<< \ §Å–a ¼RJ¾ ÄÌRL nÂÊ ár<<I<<H<<C<<<<T<<<H<<<a<<<t<<<< o<<<K<<< Ä__ÅÂÌRKRKL árGã §lHÂã åa<<$Âã bEF n o<<¿R<<F<<ÀÂ_<<<S<<C<<?<<Âp<<<ã ©aLD|áRGt pÌr? ÄÌRLH l<<wR<<<< ÞÌã_<<<< p _N mLH S §Ãa<<<ã Æ_•¾ãáR¾t mRE ¾á¾ Ürr TR t<< âãa<<G<< oK ©àÂ_A|•Âã¾QRE' ºmHE tI"kL¨ T<<L<<r<<F<< ÄÌÂʙ ]<<?<<J<< TLGa\ÂÌãa'ÂT–ãÝaAH t ßR<<<E<<< \ÂÃr<<<<ÌÄÌãa<<<@<<< a<<L<<><<ã©T<<<L<<<E<<<H<<<&Â_<<< R<<<F<<<' ßRE \ á¾ s<<À ÅRLwR?™Â TLEH& _ RF' t RR¾ a¾ k˜ p<<G<<ã © TJ tEH&Â_CF'Ât nEAÂÎrH ©â_ãqRI%RL RcL ßR<<<E<<< \Â_<<< R<<<F<<<i<<J<<?<< áÍããa<<I<< S<<<<T<<<|R<<<& ÅR<<<ÂÌ_<<<Ât<<<|r<<<ã©n<<E<<A<< _<<C<<F<<'ÂßR<<I<<C<<<<ÂÄÌãa<<<<@<<<< TRI%ÂnEAHtACLSRJ' Äa> TLRÂpsTL RGÂ


3#4/" *+56

19

««½RCÍ\öË_CÃ

www.almassae.press.ma

1H#³R_$lP$³R ³_´pÔ ÅÂaLDÂâ`nikLGnR%ÂpG p 2<<J<<$ T<< R<<@<<<< RKxaE t<<<< ©RKaTFa ãRKLCxãn_Cla à›RÌrC>ÂkLGÂÂ`npIárGã ©q Rã¾ãaKB ľa<<' p t@F ixr Â`<< áÀ ©RKRLg,pIx_ ÂrFÂfCàÂb á¾ã©TRJ'ÂTLCxrÂsH áaIáN ©oLFnG>RKÂa pRIwÂÊfKJ RKHãRK rãTFaAÂaLqJã åÊR<<E<< RKLH 2<<C<<<< R<<I<< ©R<<K<<<<a<<ã SJá¾ã©ßRE \Âã¾ÑÂa \ÂnI RKLH S RI ©THr Ä_<<' Ür<<r<< är sH RKL_ ä_<<<À i@ á¾ ©ÜrrÂÂ`p_•ãáRÂËÀfEJ ¼Â`ßRCÂsH TãÂ_'ÂsJ•á¾ã m` RKLH ©fEJ SC åË o<<< ÂÊ ÅRxRaÂâ`<<p<<Ä_<<<ÂãÎÌR<<6á¾ Ôr\Ât 2at>'Âã¾TRR n\ÂsH RK?J R<<J<<P<< àr<<<J<<< _<<J<< R<<<<¾ RIRH ã¾ RKLÌ ä_<<À sJ áN<< RKLÌ 2 ÄÊR<<ã i@ á¾ RKJG.ã ©pAÂU"äa¾ã â` ÄÂãÂ_<<< R@¾ ľaIH pG. ixãã¾Q ÂÊàRIߖpÔRã\ ÃãRJRRIRHã¾TJRÅÂÊRIx mL_sJá¾áãÊ©o\ÂáRGsH n<<ãÂa<<<<¼Â_<<<<ÌÂã¾l<< a<<R<<a<<K<<

ľaIH tDJ • n<<I<<%R<< T<<|R<<& ¼RFH p T<<ãʾ ßãRJ s<<À ÌÊR á¾ nR> S _ RKH ¾ á\ RKE ÄÌR>Âp_<<•ÞÂ`<<©2J$Âä_<< T<<L<<R<<<<ÂŕR<<<<<%Ât<<< p<<G<<S<<L<<<<A<< R<<Ìãa<<x sE>IH ÃR<<`<< ár<<G<< ã¾ÅR<< R<<o<<<\ÂÄ_<<ÍãR<<<#áN<< ÔREÌRäa<<<¾ÑÂa<<< ¾i<<l<< Âa<<<< ¼Rá–Lã¾kbJÂãÄÌÂa%ÂTÌÊ ©nK'Âa fL¾

â`aEäa¾ŕRt ã©Rr@ ã ÇaixãeL>p ÅR|rE lHFãÌbixãt árGå`ÂnEAH 2SLAÂáÍÂrÞÂ`½©q¾oÌnÂÊ t ÄÊRE•Â ä_ 2ã 2J$ aI 2ãà\ÂoÌnÂʼRFÂpRKLJ ÇÂaÀÌaF_ã©à\RT_8ÂÌRA\ TwÌR Ta?L TLHI ߖ p nEA Äʕr<< Êa- q RCÀã 2J$ ËRF™ ©TEGTR Ìߖp ÄaL ÅR<<r<<ÌR<<J<<L<< áËÀ ÞR<<J<< §nEA _J T<<a<<% eRJ THI Êa eRJ Â`<< árG á¾ RKEA¾ ©2J$ÂÅr<<R<<R<<<<¾ã§g<<F<< c<<R<< ÄÌr<<A<<&ÂT<<ãR<<E<<<<S<<Âa<<R<<I<<K<<J<<L<<ã qÂÌÊã •ã¾ qIG SLA Ra_ ©RRq_Äa r'ÂÅRLRG™ÂãRLR aK>Ât<< n<<R<< T<<J< åa<<I< ¨ ÔRã¾iÂaLtR ¾tJ¾tHG>§iR oG_ n ©nI% p ÄaE â` t aKB tH 2CtÂaLÂ_ÂtRãºÂ`KaLE ºRK R ÂaL2G>nÂr%Âá¾]L|¹ a¾Â`K §nI%ÂߖaKBÂÔRã¾p fCÂá¾TÌ_iLI$Âq aCÜrN sH n<<R<<% ß•Ê s<<H<< q `<<<¾ à•›Ââ`pG©THwR ãÇãÍpRKAL ©Tr@ Ìã`<< RKã TLFLF –C t _r t T<<b<<\Âã n|RE' á¾ m<<Ë ¼R̕Ât Ôa>Ñr%ÂTFAJt _C RKNã ©nI% ߖ TrLHÂã Çãa&Ât 2J$ÂTIKnLKm` Â`nsÀÊÂÊb©W@ãR,ãiJ¾s i _nI%ÂÌãa-2J$Âoaá¾ Èbb sÀ RKwR>Nã à\ ¼R@ N RI©¼t>ÂfCTLCLAÂRKJR¾p ľa'Âä_o$ÂáÍãiÍr_LCq¾ sÀåÊOTLwRbLEÂÅÂaLDÂâ`áÀ ©nR%ÂoTLËRã¾nFbaaLD

`E oB ßr<< ã ξa<<< aA ÎRL qãsH qÍãa_Fã§pAÂgLã R@¾ä_?ReEÂpG.©SaF gL8 gJ n<<wR<< o ÎR<<L<< p<< Ä_<<R<<><<ãT<<I<<L<<><<'Âe<<<< ã2<<J<<$R<< pG.ã §RKÊr oLLFã nEA ÅRa ÅRa@ RALA bJ á¾ SLAH q– p<< pIA 2<<J<<$ ä_<< SHF §–Rã RFr RRJI  q– sH Årk>G_ŕR%ÂfCt pG sH à\ Ä_<< R<<<< tJC R<</ 2<<J<<$ RLET<<a<<%ÂT<<H<<a<<'Ââ`<<<ÍR<<L<<<<Â

a½ ÒR<<><< å¾ p<< kr á¾ T<<R<<% nbaocRKÂÂ`RÌãRR_J RR ËÀ©nEAÂTa_|ÌsH RKÂr á¾ã a_F ÅNA¾ RK¾ k>G R ÅÂaÞaq¾ãÂ_gL>RKJLJ ^aR_J R¾©T Rn§n\ÂsH á¾ RK tDJ qP §ÌrC> Â` RK_ qãsH ¼RJÂÑÂa¾SL aL> oLLF _LC å` SLA Â` ©T a R? RKåaL 2J$ÂTRãRKR r,á¾sH q–ppIAä_?R ߖ p nI% THa l Âr 2J$Â

—ÇdĈdGh Aƒ¡¾dG ¢VG™eCG IOƒÇY

ÊRFC S ã¾ ©q<<<<¾ã 2<<J<<$ 2<< _J à_ÂgDxÔREÌÂã¾åaÂn% 2JHTJbÄRRCS㾩nR% UDHTLãaL ã¾TLÂÌãÑÂa¾¼Âa áR?F t<< RK RaLN sKJ mËã RR6 RKwRE ã¾ q_ Ta% ©oaÂnÂÊÅr.R_J Rã§THr ÃR\Ââ`Tw•áÀ sH nL_HRKJTJL ÊarÅaË áR?FJ2Ká¾nRHtDJ•q¾ ©RKJLJÅRa â`<<t<< ľa<<<<'Âs<<H<< 2<<C<<<<m<<`<<

Äa<<I<H< n<<R<< §T<<J< åa<<I< ¨ aC¾•R<<R<<L<N<< §T<<H<G<>< å_<< ©T<<L< R<<<  aK>Ât<< Â`<< Æ_<< §2<<J< $ÂÅR<<a<<< á¾tJSH _F §SLAHTJR©pR R? täa<<¾VL©tFHt jR¾• oGJ_̾mËitJG©tJNI ãä_?R ©Ôrxr'ÂÂ`KÂraAá¾ t _RÍrL äaà 1Sª'BUIJ!ZBIPPªGS 'BUIJ!ZBIPP R<<<<a<<F<<¼R<<<<<<J<<<Ân<<<c<<<" ¹ pKH ¾áÀn§2J$ÂŖÌãÅRa nG> RK¾ TÌ_ ÅRa% â` kN ߖ<<R<<K<<R<<L<<ãR<<a<< R<<><<p<<<¼b<<<< ¼RJ cN nI% Ìãa<<<-ã ©n<<I<<% §aLnG>RKCo RJãTa%Ââ`K RÌÂaG§RKEã¾RK_pILFVL R¼RE R<<R<<L<<¾ã R<<a<<Âr<< ÄÌ_<<< ã¾ ©RKÂãÍã nLÊär<<ULTa%Ââ`<<áÀ ©qL R ã qrLã 2J$ T| sH ÄÌãa@Rp aC•¼RJÂSH ¾á¾•À ÒR>t Â_kLE eRJnq¾ ©nI%ÂpaL\ÂibKÂt 2J$ÂÂ` t q¾ËÀ©ÄʕrÂntCL a¾Â`ã RLÌ_eRJÄaL\ÂnÂa'Ââ` iaã©à\ÂRK"tÂÅRa%ÂÊ_ 2J$ÂTaàR¾ßR'ÂlLxsÀmË R_J R<<|r<<?<<ã qI a S ÂÊÂ_<<C<<<<ÂÑr<<<<%Âs<<<Àq<<<<¾Ìßb<<J<< ©ÇãaH árG _<< gL>J a<<L<< n<<E<<A<< áÀ eRJ á¾ •À ©Ä_<<L<< T<<<<?<< R<<@<<¾ Âa` árG _ R¼RE ã¾ ÅR<<a<<% Â`<<ß_<<<_<<F<< ©R<<<T<<H<<G<<><<ÞR<<J<<áN<<< n<<E<<A<<ÂßÂr<<<<<¾¼r<<<<s<<H<< e<<R<<J<<<< Äa<<L<<\Âa<<K<<¾T<<–<<<<Ât<< R<<|r<<?<< 2\ eFã T`D ¼r S äbCã©åaÂn%Âa qLÀl _' _ t TIL>' oK ÃR¾ Ä_C Â` _Ârpã¾ÄaGTrLptRC ßÊRÂTRãßReHFÅRHG

½RJÃnD>J ÆRLEÃT|Rä nFt ËRPaICà __CHTr\à nR>'Ãp tÃTL?à pKKÃr pKRLt ªTLrLà ÍrL äaà t _R t e'à ½RJÃÒÃa¿ _LrÃä p SL TH\Ãã` ªÅaL8Ã

™ÁŽØG ‰Ï

C<‫ـــــ‬5 4+;'@‫ـــ‬S% 4)‫ــ‬P\? <>$+' e$‫ــ‬%

l Î_ PJppHE³ «kp

tÃaCÃaI ªË cEJÃÕRAFÃäaL>Ãt twR?¿twR?¿ cerar.laraqui@gmail.com

Âæ aL t<<<<Âã §ÅR<<Âr<<L<<%Âã SãnEAÂT a ˜6R á¾ áãÊ p<<< c<<<<<<<< q<<< ©RKqJ ÊR<<<C<<<<<<<<<Âo<<<<K<<<<'Âp<<<<< sH år" t _wRr ÅÂË TLA \ m`ã da ©ar S<<<<§àR<<<<<<<< n<<<G<<<><<<ã n<<¾s<<<<ÀÆR<<<<<<\Âk<<L<<E<<<< ÆR<<<\ÂÄa<<<<á\§p<<G<<.R<< ÊÂr<<<<<<'ÂãÌR<<<<<<D<<<Âc<<<<<<" ©ÄaL'Â

ßãRJ TAa pGã ˆo<<C<<” RKE|ãRIRLrÅR–C ©SLAÂm âÊRCÂSå`ÂR ºraÂfaT a p ßRICÂSJ#S ¹ T aD ÃR?' nEA T a

oÂa VL §ÔÊr<<<<<< ã¾ ©T͖ÂaL ¼RL\ÂRKL ÅR<<R<<<<J<<ÂT<<<<<ÂÍÀS<<<# ÊRCÀã §T aD p ÌRÍ\Âã ¼Âa<<<E<<<R<<<ÄR<<<A<<<D<<<'Âs<<<<_<<<< T_ s<<Ê §n<<<< a<<C<<><<Âã

¶ˆµ¸ß ¶ˆÇH

ºraÂÑa p p<<< a<<<<<<¾ ¹ ár<<R<<?<<p<<<`<<<ÂßR<<<<E<<<< \ ßr<<<<Êp<<<<n<<<<<<r<<<a<<<R<<< ÑÂa<<<<< ¾ßãb<<<<<<©T<<<<<Ì_<<<<<' _J ã¾ n<<<< o<<K<<_<< r<<<a<<< nInF'©ÕrHÂp á¾RI§n\ÂqRL t RIwÂÊ U|¾ÄÌrA'ÂÅR–C ©r<<a<<Âs<<xa<<ßãR<<J<<<<t<< mÂO _?F UJ ÂËÀ R¾ p _<<% ã¾ iJ pG. n<< ÃÂr<<<$R<<< r<<<<a<<<<ÂÅR<<<<r<<<<

ºTrJÂÆã_nra n<<?<<" á¾ p<<<<G<<<<. ¹ ©U<<ãå¾t<< r<<a<<ÂÅR<<r<< ÑÂa<<< ¾áR<<<Åa<<C<<ÂËP<<<< _C s<<<< ßãb<<<< • r<<<a<<< T<<w_<<K<<'ÂÅR<<–<<C<<ÂßãR<<<J<<< m_raÂTRárG`w_J mL i<<<<ÂÌ ©ÊR<<<<<<ÊÍ t<< sÀ TR árG _F ÂÌr<< ÅR–C p a¾ ÅR a pp<<G<<I<<<<t<<<T<<<L<<<wR<<<r<<< ©raÂsH ÄaAL p¼R<<E<<><<Âp<<G< . n<< ¨

gD³R³¾RPA Î_

sÀ paL> §RCE å_<<# • ÇR" T R$ åR> iF á¾ n<<<wR<<<ãT<<<|R<<<ÄÊR<<<<<<s<<<<<À k<<L<<B<<J<<n<<<<wR<<<<ã§f<<L<<L<<<< R<<¾©Ìr<<<H<<<G<<<Âs<<H<< år<<<<<< tEGL T<<<<_<<% åR<<><< iF ©¼R'RRK _FC µi<<<I<<<><<< i<<F<< ¹ TCF T<<ÂÍÀ pG. q¾ fC TCA sH Ta' iI> Ræ < R<<6ÏR<<I<<F<<Âã¾c<<<–<<<' ©ÜR> ÝÌr tG la p TAÂa ÅÂÌR UH|rã

ÄaL' ÌR<<<<\ ļÂa<<<< ¨  ÃR<<<C<<<\ f<<<C<<< Ä_<<<R<<<><<< ã¾ mLH SC?ÂpnCTLH' ©àrJHÊÂ_C•Âã¼Ra•Â ÄbK\ â`<< àÂ_ ¨  æ <r<< R<<æ <ã t@F mHC p – aC å` §ÏÂaE t mRL ©àrJHgF Ræ ??Ræ RG à_<<<<<<<<¶âr<< < F< < <Ãa<< < 'à TLãaG™Â Äb<<K<<\ árFÂa' å`<<<Âa<<<<<\§o<<<K<<<wR<<<½ÜR<<<C<<<x¾ nR>' p<< __C oK S oKHL?" s<<H<< a<<L<<N<<<< R<<K<<J<< à_ ã__>ÂÝR̙ÂãtÂÌ_ ©àrLÂÅR RßÂr bLa tDJ¶g<<Ãr<<@<à â`K2_IRJLH á¾TLãaG™ÂÄbK\ RKÂ_ p<< nHF ÏÂaEÂsÀÃR`Ân RKÂ_ tKJ á¾ã n<<\Âs<<H<< T<< R<<n<<<< s<<ÀÃR<<`<<ÂU<<<ãp<< á¾S<<<<R<<I<<§àr<<<J<<< RKÂ_ p<< nHF Âæ a<<B<<ÔR<<A<<<<<<'ÂÌ_<<< T<<L<<<<?<<ÂÌÂa<<<<<x˜<<<<< _<<t<<<<<<ÂT<<<I<<<L<<<<<<$ ßr<< p<<<R<<J<<l<<<<H<< ©RKÂ_Â

ԖA Æ_<<<\ Ræ <<<F<<< ãã  àrJ p ÔR _ TLCI qa¾ pT<<wR<<'R<<áP<<< T<<L<<G<<a<<\ sH ÅR R ár@F 2LGa\ n arLIG ÄbK¾ i n<<\ ©àrJ ÌÂa<<<x¾ nI ¶ÍÃa<< < <x\à  TLãaG™Â Äb<<K<<\ àÂ_<<<<<< á¾ t ÏÂaE sÀ ÃR` n â`<<p<<V<<C<<<<J<<'¼r<<@<<ÂÂ`<<< po<<<<$Âi<<J<<._<<<Äb<<<K<<<\ rãˆ2<<r<<–<<L<<'”ÄÊR<<<ÇR<<<<À t qRÀ o å`<<< ár<<a<<K<< TLIH oLBJt _ Rãà–B ©àrJÂ

½R'à R<<L<<r<<r<<J<<G<<<<ÂÝa<<<<<<n<<< aLã o<<K<< ßÂO<<<< ©© ºm<<<r<<< i T<<|R<< §paLGH TJR T_%ÂarLIGÂÄbK¾ÌR> mRGPárGVLRKÍãTEã ©mÂa sÀmCR`Ná¾ ߖ<<<¶T<< < <a<< ÆÃËR<< < < < Äb<<K<<\ÐR<<<<<<\ÂàÂ_<<<<<< n<<<<Äa<<<L<<<D<<<?<<<Âa<<<r<<<L<<<<<<I<<<G<<< _!ˆÊR<<<å›Âã§Ãr<<<Ö<<<<” sÀ árC@ 2_' á¾ s<<H<< \Âs<<<Ào<<K<<H<<̾ãk<<H<<& i<<<<Âr<<<<'Â]<<<E<<<?<<<<<<2<<G<<I<<K<<J<< ©RKL VÂãTLãaG™Â ¶ÐÃa<< <E< < ÃT<< <Ζ<< < T_% ÄbK\ U|¾ Â` cL RJÂaE T͖ t@FR<<J<<Àn<<§S<<<<<< T<<H<<r<< ÅR<<<<< R<<<<<R<<<K<<<C<<< §nLH p ÄaN ÅR<<ã\ s<<H<< a<<<O<<<å`<<<<<<Âa<<<<<<\ ÅR R p t RG Ì_F V<<L<<¶àr<<<J<<<H<<<T<<<r<<<H<<<A<<<' sH lHA fC ]|¾ Ðr<<?<<”Äb<<<<K<<<<\Ââ`<<<< Ýa RK\ m<<Ëã ˆàr<<J<< T<<<͖<<<ÂÅR<<< R<<<<<<ÂR<<<J<<< ©àrJH

ºƒ»L

aG<³RA¯nRP pFPPJ³_Z³PI¯m ½PIJ±oH‰m#P­³`¯

½R'Ã

pG.T<<F<<a<<A<<Ââ`<<<á¾s<<<À ê å_<<#á¾h<< <%Âp<<¼t<<><< sFR<<Ræ <<<R<< q<<<\§Ræ <C<<E<< iLA • TLJÊ iF RRF _<<C<< R<<<<K<<<<<<<<ÂÍÀ k<<<B<<<J<<< å¾ ©mË TLR'\ TAÂa ]?Jã TÂ͙Â_LiI>ÂTCFm o§R<<K<<J<<p<<G<</Ì_<<<<a<<<<<<¾ iFnb-TCFÂRRFWR nD o m<<Ë _Cã §iI> T<<<ÌÊs<<<H<<< ¾s<<H<< ÏR<<I<<F<< ©ˆTJG/ÄÌÂa

ra aC _ å¾ s<<À ¨ ºRCwRRxa i<<wR<<Ña<<<<r<<<a<<< ¹ Äa> n<<p<<_<<<<Âã©Â_<<<< t raR ÃR? ÐR¾ tÂrá¾tJCR/§oRC árRC e árLH ©qJ r<<a<< T<<<ãʾ S n<< ¨ ºáRʙÂã¾ÊrC ã¾ T<<<<ãÊ\ S • ¹ ã¾ÊrCå¾R– ÀÅRR Ña-2R?'Âä_áRÊÀ mËpcGCÂsH ã©ra n@ ¾aCÅRRÂáP RKs<<|r<<'Âǖ<<C<<ÂÝa<<< TLIHC ÅRLCI$ n p RKÀVL©TL'RCÂãTLH8 ÄaR r<<a<< ǖ<< i@ TLI`w_J árGãTwaÂt ÌR›ÂnHFR/THLHǖC Ýa cG sH §TLR$ ÐÂa<<\R<<äa<<<\Âǖ<<C<< ©mËaL ãpF%Âã ÃR<<?< I< t<<J< J< G< . n<<< ¨ ã¾ÃR<< <C< < \ÂT<< ÌR<< / r<< a<< R<< ºTLxRaÂpÌRI TÌR/ mJG. § oC ¹ m<<¾R<<<'R<<< p<<ÌR<<I<<<<Ââ`<<<< T<<C<<r<<'ÂT<<<<<<ãÊ\ÂßãR<<J<<<< ¼_ n TLwÂrK SC>H fCa<<<<<<C<<ãT<<xR<<a<<R<< TRR T<<xR<<a<< ÔÂr<<<¾ TJR RaL p<< n<<@<< ¾ •¾a<<<`<<<©r<<<<a<<<<Âs<<<xa<<<' pÌRI TÌR/ t ÒaE mE_K#á¾ã¾TLxRa ©RL_RFw•]?á¾sÀ ÅÂÌR<< < < < < <™Â t<< < < R<< < < ¨ faRKaC>tÂTa`Â

ÅR<<a<<><<ÂT<<<A<<<ÂÌU<<R<< o$RTRJCÂÊÂr'TJ' ÅÌrEGÂa TJ_-ÅREBJ'Âã T rIÌRR§RLR'¾Ãa

U¾ã§ÅR<<E<<|r<<Ââ`<<p<< µtRRtãRK@CTLRC µÜR<<<$Âo<<H<<F<<ÂT<<C<<F<<¹ nb aAC áÀ fC ßrF Â`<<K<<ã§ÜR<<<<<<$Âo<<H<<F<<Âi<<F<< i<<@<<i<<<<<xão<<<<<<Ña<<<<D<<<< iF sH aAC p<< ÅÂa<<A<< nR<<K<<G<< ÊãÜR<<<<$Âo<<H<<F<< t<< c<<<<–<<<<'ÂT<<C<<A<<i<<<<<xã p<<<<¾t<<< q<<<<¾ã§T<<R<<<<D<< c–'ÂTCAÇaßÂr\ p<<T<<<L<<<R<<<T<<<R<<<<<<D<<<Âp<<<< ©iF ÅÂÌR<<<<<<<<<<<<ÂU<<<<H<<<<|r<<<< ÊÂr'TJ'ÂÅRa>ÂTAÂÌ ÅREBJ'Âã o$R TRJC å_#_TFaAÂâ`á¾sÀ sH åraACÂá\§RCE ÄÊR<<a<<<<<<C<<å`<<<<Âßr<<<<G<< â`<<<ÈR<<<<<!p<<<G<<<ã©T<<<<<<`<<< Ôr<<s<<H<< k<<r<<<<T<<F<<a<<A<< ©a% ÏÌ µåR<<<<<><<<<< T<<C<<F<< ¹ TCF s<<H<< ÇR<<<b<<< k<<B<<J<< i<<xão<<<§Êr<<<<<<<\ÂåR<<<><<< ÏR<<I<<F<<Âã¾c<<<–<<<'ÂT<<C<<A<< T<<ÂÍÀ qN p<< TRD t<< ä_¼Âa&Ân|rã©TCF TFaA â` á¾ sÀ TAÂaÂ

2C@R_JC §ÂaLRIKRIÀoqP TRrÂa@tCxRIKLH S a' ©R@¾ÄÌR@ÂcI>ÂTC¾p T<<C<<\Âp<<<R<<I<<K<<<<R<<ãà_<<<< á\ Tr a aL ÌÂa<<x¾ qJ WJ ÄÌR@ µRKJã ©iF¨ ©TLF \ÂãTÊrICÂ_L R¨ ©ÒrA&¨ sH âR<<E<<><<Âår<<<<"¶ãR<< E< <>< <à c<<I<<ãƖ<<<<<2<<<<ÈãÂa<<<<<<<<<<R<<<< år<<<<"R<<I<<J<<L<<§T<<<r<<<H<<<ÅR<<<F<<<<<< §TF sH m<<K<<ã ¼Âb<<<¾ t<<R<< Ä__ âRE> TFAJ ]? m<<`<< àÂ_ _J ã §TLR%Âã Ta n âRE>R TRJC ÅÂa@ S âRE> aI¾ã iIH' §S a' TLÂr¤41'£TLH R sH år"á¾ nBsÄÌR@ÂcI>ÂTC¾p ©iwÂÌaKBãTL|TRt ÅRCF á¾ 2IHC¶Ï¿a<<ÃÅäa m<<K<<ãT<<R<<I<<%Ä_<<L<<E<<ÃR<<<<<<%Âã UHLnpG§cI>ÂpÞaCã ÃR?ãäËNá¾pG.m¾ÌÄãa á¾ ÑaCÂá¾h–ºcI>ÂÝãa _O' p<<ã §ÔÂ_<<?<<R<< RJL? RK §Î¾a<< Äãa<< sH R@¾ aO RK¾ R<<K<<<<C<<\2<<xa<<C<<<<R<<_<<J<< m<<<`<<< §TC ã¾ RR T_a aL U<<¾ã cI> TC¾ p Ræ LÂã t_R Ýr qÌߖpÂ`<<ãˆåÂa<<<<” m¾Ì Äãa<< tGÊã mCR|¾ ÜÂa<< ¾ e? Ôr<< p t ã¾ §l a qÂ_ ÄÊR<<< À tJ •ã aC>H ©ULÂpmãa_J

½R'Ã

§R<<I<<K<<r<< ÄÌR<<<@<<<Âc<<I<<><<ÂT<<C<<¾p<< RIKárG2aLD|ÞR˾URRIKI ©m– ÀsH aOÌãÊ _HÅÂË2Ë\ÂTFAJá¾tIH Âã TC\ÇÌR&ÂpTxaCãÂ_ÎR UJ ÂËÀ T|Rã §U<<ã n s cI> §Î¾aH¼RA áãÊÄaRRK2xaC ã¾ §TRIH RR å_a á¾ RÀ m` TC\ p TRr a@ tC@ ©ÄÌR@ o<< ̶T<<<< <a<<<ÃäÍ_<<<?< <ÃR<<< F< A< J< Ì_? tFAJ Äa> T<<Ìã TLR m– ÀsH ÄaO'ÂRIKLI¾ãTaÂã

§aKA' à_ T<<r<<H<<' ¼R<<L<<\ p<< pTRrÂa@ixã_Csã nD àrF o$ sH cI> TC¾ ©ºÆ_RÂ`cL¾§å_\ ¨åa<<<`<<<N<<A<<&ÂÂ`<<<<]<<L<<<<?<<<< TRrÂa@tC@ᾨt_L aK T<<F<<A<<J<<t<<< c<<I<<><<ÂT<<<C<<<¾p<<< §cI>ÂÝãapRIKLFs§p_L TrL> ÅR– ÌrK p tHHFã ©áÂã\Ân á¾åÌãa<<<@<<<Âp<<c<<L<<¶âR<< < <Ì\à tEH s Â_ 2aL ÞR<<˾ árG TRrÂÅÂa@t_ã§RIK

àRI ÊÂÊb<< kL? n? ߖ<< qRãT|Rã§o$RTRJCRÎRJ i@ VL §ÄÌR@ cI> TC¾ p sH cI> p TRr ÅÂa@ §aÂc–¼Â_ÌÂnT|Ro$ mC `N Q R> s<<À ÃR<<`<< _J ã TRI TLH RE bLI TLI ÄÌR<<B<< TLEJ Ýr<<< T<<C<<\ p<< m<<L<<J<<L<< a@ p Â_b i@ o §ÄÌR@ ©àrLÂÌÂ_sH _CRIL TRr o$¼Âb<<¾o¾sJmËiã T<<C<<\Âp<<T<<R<<r<<H<<R<<R<<L<<<<Âa<<<<\ qLÀ aL> R<< Â`<<ã §cI>H ÄÌR<<@<< oRC är sH _<<H<<$ rLwR?¾ t§ˆt<<<ÂÌ_<<R<<”ÄÌr<<<<_<<Âo<<K<<J<<ã TRJCÂã RKRr Ra` RKLH ÅbÌ ÌRKJÂߖáRGå\Çãa&ÂnRK ©ÄbacI>ÂTC¾árGR_J µRKLH ÜaCRr Êá›Âã aA•àÂ_\ÂÅaËÂËÀ¶áÃ_<<\à áÂ`HÂa R \¼– ãiIH•Àľa'ÂßR pàÂ_\Âá¾sJã§UãnRIKC@ TC\ÑaCtÂo$¼Âb¾o¾ nGR<<K<<L<<H<< i<<<<A<<J<<V<<L<<¶c<<I<<><< RKLACR/T`¾på_aRoLI? T Rx™R Â` §qL Ãr a aL ÂaKB Â_oK'Âp]?Â`Kã§Ýãa%ÂsÀ T<<C<<\ p<< T<<R<<r<< a@ i<<<xã ©à_FÂtRã]AsH ÄÌR@ TrC sH ÓREH ¶p_Là aK

ÅR<<.a<<G<<Âà_<<<<<<<<p<<<_<<<L<<<Âc<<I<<H<< RIaLKAt T aHã§T a'ÂÅrbÂã RaL ã _<<wÂr<<'Âã ÃÂr<<\ T– _C


?-@A4 B)D0

««½RCÍ\à ¶Ë_CÃ

www.almassae.press.ma

Ȏ¡¯¾H ´Äa

¶PD_¶PÔ¾ ¥§¤ tÃaà sEA? ªË

mustapharassi@yahoo.fr • ©©Ìrʝ r¾” µTLR TLr? TRaR tERsH UH|r RJ©RÌrHR ot mHLͧtH R¾©©ta`ßÂb R éUJ áÀÜa ¾ §ÅRLxRa t RIwÂÊ n@ \ÂUJ_F©©àR? UL t RJãÌÊ iÂa •À s¾ Þa¾ • UJtJ¾ Â_¾ sJ pH Â`UL ÂËÀ ºmË a`¾ TLJ$ tÂaRD RIG åã̾ UJã §RKê ÍR •À THLI •ã RKê R ã ©©©tRF_| i ÅÂrJi `J Çãb RN §ÌrK' lÂa' mË _ ¾ o §àrL ©tHG> t t_ RL p m¾ U a ã m•RF ža ©áRHE å_J ã t'RG Ìa áP ©©o|¾ ÍRK i V_H RRa U tJ¾ o Ì  SL S a _Co tãÍ©TãRK T RsH UEã t§TLãbÂt– r o ¨tJ aC RI¨ R¾ã ©©©ÝR̙Âã SCR RIwÂÊ ÔÌ`ãtaRCt •rã §t` Ra? ÜaC t Ìã tr p •ã 2J tJnJ tJIHì §mÌRb _C R¾ ©âRF _Ié "ê •R t n?%§qH pt r ©ˆtRÂaÂã tRL" ©©Þr̾ §nRC SaF t ì §Â_R §UãRã TRa â` sÀ §áRCPã §ÅÂa<< Ä_ U?¾ Ìr? p TLJË TR t UCx tJJG §qHé Gã ˆRLH ” a`¾ á¾ ì á¾ UEHGã TCA k¾àR<<\ÂmH p tRaË UB> _F ©ÅÂr<<|\Âã §Â_¾ mË iA¾ o ©RÊa tÂTrHC'Âã År?Â2 T–CÂ_¾ ©©àR¾ Ä_ _Cã §RIKJL gÂa gL& _¾á¾ t åbLatJEC o㠝tH §oC ©©tH Åa` §QRE nG>ã ÅR_& â` RJ å_ t §RLrrJG â` sH qH Å_Iã ê TILFC ÅRRFJ Ñr ©ÄaL TLãÍ nR>' –RKL Å_ãã THLH$ n §TLr| TRÌ au 2ãb – n TrI8 ÅRr?&Âã ÄRFJ TIH n á¾ p _N s §ÅÂa<<Ä_ RKLÀ U?J §RKRÌÀ iIL RKHa ©THI$ t ]L? RKCr t Traã TRJC ÊaÂÊa s §àR¾ ã¾ ÅR R Ä_C Â_L RKLÀ U?Jã nF' RKLÀ ë TRC n¾ã RJ¾ a¾ oRC ]?L§m – ©©©pÍaÂãtN' ßrFC'Â ì §Sa _K sÀ §UJ ©©n åË p §aR' à–GÂã árLC TD n@ ¾ pH qr sH nwRFÂà_ RIíK §ÐR|aR R– lHA RRL¾oEÂpG oHÂq iJ? mÌRE• å` mER sÀ íUER ©©©q iLA ©©©Ãa% Ñr ia §q<<<<ãÍã r åR<< THs<<À qr Êã tF_|U¾ ©Ôrxr'ÂSH| sÀRJ$ã o §TLR& §TÂÌ_ àR\ THLI$ÂÅRa` ÃrHD' áRH Tãb U_" §UI? p TC| áÂr<< Ä_<< _Cã UI| t ÄRRC'Âp nwRK oG RKL aì # §TLA TKHã âa¾ sH sÀ ÈãatK §SCÂR¼ÂÌã kFT a eFi RKHG>á¾ Åaì ¾ã Ua ¾ã ©TÂaÂã àrJ är R_ SHA • ÄÊã_G ÄÊã_Kaa p ßbJ t §kr áã_ T R p a\ §å_L R §nI ¾” µßrF t TCLxÌ ÄaLD?Âã RaI pTCRÂt sã\Â2HE iã 2FR a>ãÅRLxÌ\ kLBJã ^A' 2 tr TR t@¾ ©ßã\ RKR TCÂa'Âã ÄaLD? TR Ìã TÌ_IH UJ ÊÂ_ À 2ã RKLì ã c–' THA •” µTHwR UHa o §REH –I ÝrE R íÅÊì_ ã ©©ˆTLHLH Ua t TÊR& p ¼RJD•Â RÌa á¾ _C R|r? §TÂa•㠩©©ˆTaã R` RJL §mF_| R¾” µqLÀ UE o §TJb TR RKKã sH íUIÌ sH kLéì G SG t nD> §áRG n t q gL"T_&Âã TÂaR k>aã kRK SLã qrR ]LRE Tr sH gD@ ©aLã ta qã`\ UL sÀÊrCLåÊRJ t ÈRa§nIC _C o ©©ÄrK R q a@\ tÂÊRJ p kG •ã §ÍREH àR¾ TGÌ\ sH ¼RFH•Âã §TJb t_a àrJ T a n_ 2ã©©TÊR tJN âÂ_ qLÀ n? • ©©©är TCwR q SL¾ á¾ tJ SHAã §TãaCR §TJR ã §TL_R µà–GÂT|a t ÈR¾ R/ §RaF §•rq¾a Nã¾ãr lAJ o oKEã mãÍ oK p Þb nF á¾ •ã¾ S µTxÂãã TLH THG>'” ë ár? RKC n  §áR\ RKA Âã RKÊR SJ ©RKÂ` ã RK'¾ í T a RIGrÊ _J ©¼R n TRIF Ça¾ã mrT a ã ÞaaSì Ìã ©©ˆRKCR– ã RK'\ RELE §RKLí HÌã RKÌ mL_ o§àrJ Rr iA o ÂËÀ㔠µUCR §qCI k̾ã q¾Ì tF_| i Ì RRL¾árG _F §áRJÂã ÜÂa  TIHG RK ]í ê ã¾ RaGR ¼t nC RKLJTrJ% ÅRIHG ©©–L a>J ã¾TJG m6 á¾ pjH¾ áÂb fLEL §ßRF p UA> RKNã SK RKa kE#ã RKC ì aL a RK ÄaLD| ÅRa RKÀ ©©RRLã Rr SHF SKHã S% ©©ˆRKwRLÂãmwRL• ¼RE> RKL TAL ¼RL¾ã áNR RAÂRKLJL T@ãã Tãb qãTÂaÀtE t Ua ©©U! _ tIKã UH|ã _ tRÌ aG TRÌ t UaãqãÍntF_|n? o §iLR¾ _C RKãÍ ÃR ᾠ_C §REH RL ÅÌR<<<| RKRL á\ §¼R<<J<<ã ©twR?J tK §tãÍ Ä_ R' àr\ oGI¾ã §nF' Ôr\ R_ r ©©©^A' t ßÂb R TLJ árH æÍR>à ¥¦¤

20

«RJ`H&³_uP=A³ÐŠnÑpG³nkG1=ÝFiJ ©Ý– ™Â sH àrI p mI t?Hì ê tGã 2<<<<R<<E<< åa<<<@<<<" á¾ •À m<<L<<H<< R<<< Җ t RIKAHtrFã 2|RÀã §RIaL>F s<<<À t<<< ÂÊ •ã §t<<wR<<a<<K<< sÀ TKRE ÅR iLAF tr gF tGã §RC RKa?  o ÄaLD| iA àrI p ma>ã mI t?Hì ê Â` t<<ãR<<J<< §Ãr<<H<<A<<' a<<<\ÂÆÂ_<<<<Àã ©RLr2a ÃÂa> 

½R'Ã

 ÝÌO<< R<< o<<¾ p<< àrI aC S RKP o pã §TRC T? T<<L<<<<?<< n<<<R<<<><<<'Âp<<<_<<<_<<<C<<<ÂR<<J<< àÂ_<<<<<<R<< ]<<?< é <J<<ê Â`<<<ã§T<<I<<L<<<<$ Ü_K awR?C p TLbJ' ÅR–C RJR¾ p<< ÄÌR<<@<< a|RJC Êa<< §TÌãa@ TLwÂ`D a|RJCR Rì_ã ê t T͖ TRAR RJR¾ _ì <<6 –@ §ÃrLC p TLR Äa> aL rã ©aC>H Ä__C R_wÂr sH RJR¾ Ña<<C<<<< §n<<R<<F<<' t<< a|RJC p __C p kLJ àrK RKEC@ê t<<<< §T<<<ÊR<<<C<<<'Âã T<<<<a<<D<< ÆÂ_<<<<<ÀãR<<a<<K<<B<<a<<L<<_<<<<àr<<<F<<<ã aLG ÞRJ áP<< m` §RKL ÃrLC t TCa TL? ÑãaC p eHH ár?? ¼Âa RKì_F nRC aC t §àrI â`<< p RJ|ã RJR¾ qr> t a\ iLI tC t §RJa>ã TRC RKLH ÓRE% sÀ §pKR p §¼RJ THL Ræ < Âa<<À aé <<<¾ aKB- RÌrK ã ©Ur 2 p tK TLR ÅRE|r R¾ T RJ' ÍRK TrF TRCE ßrH% p aL Ì_F o$ nLI"ã RJ_ ßR ìCE a\ sÀ T RxÀã ©ÅRJLRLE p TLCLA TLbJ' ÅR–C â`K RK_ áP<<< §R<<J<<R<<<<¾ kLBJ V<<L<< kwR ãiLI o Êt TLCLAÂÄÌ_F ©äa\ o$ Â_L tIHC á¾ mLH S RI a r TLCLA ÅR<<–<<C<< â`<<< á¾ _<<r<<t<<<< i<< R<<J<<'Âp<<<_<<_<<C<<Âm<<< á¾ã TLCLA T<<L<<wÂ`<<D<< mã t<< ߖ p •À tN • TLA RKwR TELE& ÅRr ßãRJ sH bLa §¼Âa<<@<<&Âã T<<ÍR<<A<< ÅR<<r<<G<<'ÂÅÂË t T<<L<<<<L<<wÌ ÄÌr<<<?<<<b<<a<<<<t<<<<<<Âã á¾ tJ s §q<<Âr<<E<<Âã a@& TLH' ÊÂr' p __CR mI tH6 ©ÄÌR@ TLwRLILG ÅRa'R 

ÒpGJF³Ô ½PJ%³

p` 2 iI$ n`' p ã__ åa aLN áP mË iã §2rG' p __C t qa#ã âÌR * RIK 2L'RC T`D ¼Âa né ë p ÅÂa' ÌR<<L<<& 2<< i<<I<<$ÂÄÌ_<<<o<<K<<í < ><<ʾã p o$ eLH t RC árILHÂã Â` aLN mEJ taì #ê tGã ©àrI iLAF trF á¾ •À mLH R árG' ÄaLD| aÊRF i ÌRL& iA p nLH ©RIa? oRC RIKAHãárILH p aL?C Â` ßãRJ sH UB R ÂËÀ㠖 §2B– Ôr¾Ä_' Ræ Lr 2a §RKLH 2rG Ür t TrL% §m ¼R@ ¾ iLI TEL ã 2" sH –@ aLN cE 2B– RI §mI ©ma> sH 

ÒpGJF³Ô ‚¿ppFG³ˆ

ár<<G<<' Â`<<<< 2<<< i<<<I<<<$Ât<<<ãR<<< ©f<<R<<% ár<<I<<L<<H<< 2<<<ãt<<wÂr<<<<•Â sH ßr?H R<<C<< RKCLAF t<<r<< àr<<L<<<<R<<G<< s<<<H<<< ãˆt<<<<<”2<<R<<<<L<< p ÄÌR@ a|RJC ÊaA àrLJ R'Âã Ãa 2CLA • UJ ÂËÀã ©mI iA fC T RxP tr §árG' Â` qa p<< tJGI s §q<<L<<À aG ©Ä__C â_wÂr p ÄÊRE•Âã

¹PC³Ô \J?³ _J=

åa<<?<<J<< 2<<< g<<H<<&ÂÞ_<< R<<<<L<< eLH t ÈREÂ㠤ȕ_<<<£ ^LA §ÄÌR@ àrI p __C p mI ÐRFÀ t aL?C Â` Þ_ RL RI ÅÂa<<C<<<< p<<< e<<H<<<<<<Ât<<< ãáÍr<<<<< gH t<<r<< Â`<<<§Ä_<<<wÂb<<<ÂT<<<ÌÂa<<<% i ^LA p<< R<<Âa<< i<< TRE sH tH?" tGã ©nC p TFHC p RLr Ræ r tãRJ §TLRÀ WwR Ôr¾ Ä_' aL?C Â`

ÁP³Ô¹PC³

ÐR<<™Âã ÈREH á¾ ÜãaC' p §RJR\ TRK _wÂrE p __C 2<<R<< 2<<< t<<C<<I<<# á¾Äa<<<G<<< p<<G<< sN • Ä_Âã Tã t RC 2KRE Â` §RKJLHED _ m<<¾ ã¾ TrK m 2KRE 2RK á¾ §t_L §Þa RKLHLá¾ mJG. • ÄaL _wÂr RC

‡Ç„W Qƒ„NCG

cFF ‚404.JODFVSˆ ]u³`³ Ò¾p³ n

¾PI ››‚0OF5PVDI4FMFDUˆ Ñ]³r _E³Õp¿PJD]]

aK ߖÄ_wÂbÂÅRÂa rHLGÂp ÂÊ_ UÂËÀ ˆRÌR tÌr ” p ˆ404.JODFVS” ÇrJ áP §áR@Ì áÍr sH ÓRE% sH ã RKJ eH sH Þ_ R tR' áÍr sH ÓRE% sH ÇrJ' Â`_ Rã ©tR' §ÇrJ' o@ RI§n\ sÀ Ä_C' ÈrJ ] ߖ p sH ãpAÂÉRE peHÂsH _ RRr§R@¾ ©]A pA ÃR t RKCxã mJG. THLI TLF t a r ÇrJ' ©TrK nGmC RKHIã_L TLF

­PHFRJu³^ ¶ŠGE››‚nÔÔlԈ Ta lHA §pK R> ÄÊRC sH ¼RJ Ä_ R' __ ÇrJ rã §ˆp<<ãã n<<㔠ÃaD' t ˆmLrLRL ” ÅRHA' TR–R?L?oI?ãÅRJLRLE Ê_C ©THRC Ta?C ľa' ßr?% t 3 a tÂrH ¼RJ n sÀ TJR ÅRJLRLE iLI ˆpãã n㔠pK a r §ÒR>J TI sH TÌãa@ TRA sH ßr?H RKLÀ p t áÊRC'Âã ©ˆÂaD\”㠈ÝaCÂr¾” té ÍsH RKwÂr n@E ÄÌã_<<<ÂÅR<<Âa<<A<<x p<< ˆp<<<ãã n<<<ã”Ãr<<<<eHF ßRIã T| pI@ RI §T RJ' àRB årFã TaK> ©a R \Âã aC>Âã Äa>Â

‡Ç¡¯f ‡¡SGQO

n`rFD Â_ÒP»³ Öp_J PpFaJÔ

HPIOTPO”< TCR §ˆ-*'&4$"/” Ta Ua aG ärÎRLFÂ__ÂÍRKÝÂr\ t ˆHPIOTPO WJ' Â` pGILã ©ˆUGëHë dR áÂ㔠o U" à_ t p<<<<<< åaG ¼Â_<< 2R?' är<<<<<<<<<T<<<<<<<<<<Âa<<<<< à_<< t<< Ír<<r<<H<<D<< TRC ã TJ½ ÝaA ÍãR •TCaã q<<¾R<<I<<§áÂr<<<< Æ_<<<<N<<<<Êãb<<<<<<<<< ©ÅRLJF n<<<<<<Â_<<<<<<<ã s<<<<<ã\ T<<<<<<a<<<' ÅRCL' Ê_ t R<<Ìã¾p<< n<<t<< á¾ _C §R<<G<<a<<¾ã tr TF tB pT<<<wR<<<'Ât<<< r<<ã §qLHIC t R<<L<<R<<a<< r<<<< ÅR<<L<<_<<L<<|i<<L<<I<< p ÔÍéì r<<<<<<ãÃa<<<D<<<' RÌR ” T rI Üa ©ˆ

ȄW QGÄM sH aLN p âRJ\Ãä oEà T? R' âRJ\à rÃa qC aÍRC ˆm| tkL m n¿ mI ] Á âRJ\Ãä ¨àRI$à oRC p oHC rK ¨o$à t ½Ãb\Ão¿ paC oER ¨oH TRCÃT?à ½r@à ¨âRJ\Ãä oEà ÒÃa¿twR?¿ ¨æaI aLÎ gH ¨ÍÃr%à Ã` t ªTLIH T| tJC TILHà ªÈ–Cà àRIÁ àR t o$à ½R@ ¿ fC sH oEH ÅaLA&à TL?à ÆRE R@'ÃsH

æaIaLÎ

½R'Ã

 sÀ §R'R p a¾ p árG §Þaé > ¼RIH la n|r lHC Âa¾ cLã pb tHF Ña áR<<ʙ á¾RÊRE TL ©oaL p Ræ ãÊ ÎRJÂfC ä_ åraL ÞrH t TÂÌ_ ᾠˆb.R cLH!¾ Îr” TEL| Uxã¾ã fC áR<<<ÊÀ á¾ s<<À aL> §ÅÂr<<J<< i<<Ì\ RKL nIC aI TH ã¾ TLÂb TN cL TJLì C Ìr¾ sH ÐR\ ê ì T Ì la cLwÌ p TEL? UHFã ©fC _FC RI §¼t> Ìr_ §áR<<ʙ ǖC TLGa\ TLCIH 2CR 2R Êaqr p _CÂn _LC a¾ áRʙ” áÀ qr §aHL nGR sã¾ ÌRIF SC ã¾ ßrG n áRʙ mË t R- ¼t ÞrH ©ˆàRCA ßãRJ qLa<<¾ §i<<Âr<< t §r<< áR<<<ʙ ǖ<< á¾aHLÜR<<x¾ã VL §2Âa>Âã SHF ÑÂaN §äa\ TJb' ÑÂa\ ǖC iJ. t nr nI ã _K sÀ ŕR%Ââ`t ǖC ÇR TÂ_ á¾ aHL _¾ã ©ÌRLK•ÂTHa sÀßr|rÂã ixr àÍN p_F p a¾ `J ž_ pb tHF Ña q¾ sH áRʙÂTÂÌÊ ©TaBJ â`K ¼RIHC p Ê_ T RJ ÊRÊÍ i §pb p aL ã ¼t ÞrH TFHC' nR>' áP §2R Sã lAJ a\ Â` á¾ã ÕR_ nI t nR> p WJ tCL sÀ ˆb.R cLH!¾ Îr” TEL| ÅÌR¾ã ©áRʙ sH Ræ @¾ n RE sH _ICáRʙ á¾_LEWwR sÀ UH|r TÂÌ_ ᾠ§ÕR_ t ÃR? \ ÅRG m`ã e> _J a R>IH _Fì C Æã_t ÌãÊTLÂÌrÂnÂrCHárG á¾nI8 p q¾ TEL@ é ©áRʙ ŕR

m#³­P> ¯dAqF ÒPHZ³¸Š Ñ] _P Ó^ ¦Ö_G _J¾

_C ǖC ta kLBJ á¾ RI §åÊa ©tÂbÀ a¾fa n Ìãa ºáRJ\ SL ÄÌRÍ TLI¾ pIG p¾ ¨ nK tG aG' k>G t<< pIG ¹ qEJ S<<L<<<<A<< k<<><<G<<L<< R<<<J<<<ã ǖ<<<C<<< µÑÂa \ 㾠¼Âa<<<I<<< Äa<<L<<D<<|T<<R<<<<Ìr<<K<< ¨ oE t owÂÊ nG> ¼R@L iH 㾠j@' t TrC| ¨ lH% ÃRK ¨ ÑÂa<<< ¾ _<<<¾ o<<<<\Âár<<G<<R<<ÂÌÊR<<<<¨ ÄaG' qHa THa t oE áR a QRE' áRJ\ nH ¨ RK@C i<< áR<<J<<\ l<<R<<J<< aLLD ¨ oE lH _J 2GE p<< n<< sH fC nRGR ºRKLH áãÊ_> t TRr Ýa t R ¨ aLDi Tãn _CáRJ\ kLBJ ¹ ¼R'R RKH i aK¾ n áRJ\ ÄRa i RKÊRà_ ã kLBJ TLHI n _C Â_L ÄRaE TL r Ê_ SLAÂã RI §aLD åã`<< ]H? ÄR<<a<< ÞR<<J<< á\ ár<<<<C<<'Âã ÃR?' p kH tã TILH áRJ\ TLHIC i@ p<< i<<ã TH t<< ÃRKR ©TrI TLÂa

¼R'R RKAE> §ˆÂ_L” ÎãaL sH s T<<|R<< ÎR<<<L<<<¾ t<<< R<<K<<E<<L<<H<<D<<ãR<<K<<L<<E<<><<J<<ã áN aL` Sã ©oLFC ÍRK RK Â_Àã ÅRR@ §ÎãO<< n §TR?' ÅÂãÊ\ ßRIC ÅÂË ár<<G<< §ÅÂÍR<<<E<<<F<<<Âã ÃR<<C<<H<<Â

p TCJ¾ã ÅÂÍRE ¼Â_<<Ì p ¾_ §áRJ\ fa' TRI% tA qFa ã SLA Üa THH á¾ _<<¿¾ã ©qFa ã SLA R@¾ã THIC' ÅÂãÊ\ iFߖp árGT RBJ ¼R@FÂsH ÄÌÊR RaLGH ÄÊR@ÊÂr t

tRI ÅaLI© qÍäR ÄÌãa<<x tC t<<a<<D<'Âp<< Âr<<'Â]<<<|¾n<< ¨ ºáRJ\ SL ÄÊRL U|¾ áRJ\ÂSL ÄÊRL á¾ _¿¾ ¹ gF cL §TrIE TL? T RF p¼b ÄaI' TÂaIH R@¾ n §Ç–C SHA ©ÅÂÊR̙ SH ã sH áR<<J<\Âã oE Ña<<' aLN ÞRJ n ¨ ºäa\ o$ ¼R@ ¾ Êr<<ã T<<R<<t<< Ä_<<L<< ãT<<–<< ÞR<<J<< ¹ t ǖ<<C<< oéì < << o<< ÂËÀ R<<I<<L<<•ã§ÅR<<<<Lêì <F<< ßRI T iEa VL §SRJ' Ur TrL% ¼R@ \ÂfCsÀRaLG Ìãa nCE §t<<H<<G<<Âã _G §S<<H<<F<< n §oH ÄÌã_R TL ã\R tJD §áRJ\ SÒRÌ ì ê R<< r<<ã §T<<r<<_<< mH sH ÄÌr<<A<< nG> ©¼R@ \ oE Ña-aNäa¾¼R@ ¾ÞRJn ¨ ºáRJ\Âã _H$ §2C Ña<<' Â`K aN §oC ¹ ©tI@K ÍRK$ R@¾ã §qrRgL8 ÅÂÊRL nÂÊ TCé ì 'ÂoLFC nwRã t R ¨ ºáRJ\ S S ÄÊRL n<<ÂÊ t<<½ ÞrH oLFC ¹


?-@A4 B)D0

21

««½RCÍ\à ¶Ë_CÃ

www.almassae.press.ma

r½]&³ Ðp]³ µ_ r µ]J#³R^B³ ÅÂÊRCÂã ÅRrHC' nEA RKL t §qRL Ãr<<H<<¾ oLBJã ©qHF' qLì K ÎÌÂ_<<<<<' Ö<<<< a<<<<<<C<<ã TR|š Ræ xaC ÅRE a¾ p THFJ S T`D ¼r áÀ ©TLÌ_' sÀTLbJ' TRJC THa' â`ߖ T`D ÌãÊ o$ ¼RJ o RKLE §o<ì ë <K<<ê §q gL8 ixr i qIHNã THa' â`t oR áP m` o áÀ¨ SC? p<< ár<<G<< _<< §q<<–<< ¨n<<L<<<<<<<<'Âp<<p<<G<< TRr” ¾_-`\ S m` sH ßRIã §ˆÇ–C paL R Ê_" _ THa' â`K mË §•ྠRæ J_ nEA Â` áRÂËÀ Ê_ ÊR<<ÊÍ o RKL qÀ VL tã §TLJ` R–& oã §TJIH S'Âã oK'ÂnRC å` §ÎÌì _<<' ÌãÊ pIG RJã nEA c<<L<<<<" q<<<<<<Âãp<<< ©T<<L<<<<?<< T<<`<<D<<<<ÂT<<L<<I<<N<< p ÅÂa<<F<< ÇÂÌÊÀ S<<<< R<<I<< ÅÂÌaF' t TILH T`D t ÌãÊ p RKR<<'ë §T<<L<<ÂÌ_<< âR# nEA ÅRrH qLr ]L? t<<R<<<<R<<ã §àR<<C<<A<< á\ §TL TLwÂ`D q<<ÂÊR<< §ˆ_D n<<̔ r sF nEA qEJ aLGÂqJ sa å` ᾠÂrJ •ã ©©qJ ãã qa¾ã ÃrHA¼RE>Âã ©©ÊÌÂãÑa'” ©©©ˆÇ–C paL TRrÂã

TrF àrF å`<< §ÌrEER rã §bLa ÄÊR<<Íã Äa<<Â`<< àrHÂã ÞR<<I<<\ t<< _<<r<< t<<< ã ¤å_<<<<H<<<<<<<<£f<<<<L<<<<<<<<Âã SLH% ÅR<<<<<<J<<ã p<<<Âã_<<< §T<<ÍR<<A<< Âa<<@<<&Âãa<<I<<<<Âã aO å`<< §Êr<<L<< SRs<<À §ßR<<E<< ˜<< t<<H<<F<<C<<Âr<<I<<J<<Ât<<< o _' àRCA ]H t _Ârã T`DR Â`<<K<<ã ©ÞR<<<I<<<\Âã p ßb<<J<<' p<< ¾_<<<< TILH ÔRÂã t? ¼Â`D la aí `Jã §TL? n\ ÅÂÊR t ÌRG áã_Hì F ÌRD? ᾠ¼Âr<<§o<<K<<R<< a<<?<<p<<a<<L<<<< á¾ RJLH m` §• ྠRrì ¾ ÔRR oK Äã_ TR- árG TÂaã TILH TLwÂ` ÅÂÊR S<<J<<#ã T<<E<<L<<E<<&ÂÅR<<<<<<r<<< à_<< ã ÅR<<<<r<< 2<< aRG TLI n<<¾ sH nEA ÌR<<<<À • TIC ¾ ã¾ qR p<< a¾ nEAÂTÂ_ aC RI©RK Ê_$ R|r?ã §TÌ_' t sH a<<L<<N<<<< t<< THF§o<<K<<J<< ßb<<J<<' p<<<n<<E<<A<<ÂÅR<<L<<r<<H<< å`<< §t<<Ì_<<' iI' s<<À §qRLrH sH aLNR ¾_ RLRÀ ã¾ RLH aO tÂã p§nEAHTL?ÂTR% sH qRRL sH qr? VL â` á¾ Ræ <|r<<?<< §T<<L<<wÂ`<<D<< o<<<<$ r<<<<, n<<<<<<6Äa<<<<<<E<<< SGãoHCtÂã§nFCÂã

‡eƒY ‡‘¡U

ärT<<L<<I<<J<< t<<< R<<L<<<<L<<wÌ å` nEAÂá¾ RI©nEA ¼RË gK _ q_Âã p ¼R` ÆÌã n? o ÂËÀ q_ ¼R` ß_C Ôr nã ©TILH T`D sH är? TLI¾ ÅRJLRLE p ä_ ¼R` T i Ì TN t §ˆ2r 2RL ” rã §nEA n<<Âr<< ¼R<<J<< t<< n<<_<<å`<<<< §ÄaÂ` gL>J TIK TL? ©ˆ2r nLÀ” RKLH lHA sH 2RLE Â`<< _<< R<<<<ã 2 TL? _wÂãÍ prG §¼R` ß_C ÄÊR<<<Íã Äa<<Â`<< fL a<<E<<|¾t<< _<<Âr<<<<ã àr<<<<H<<Âã ]<<I<<F<<Âã¤å_<<<H<<<<<<£ áR<<<<\Âã ÞR<<<I<<<\Âã_<<<<G<<Âã ÔÂr\ R¾ §tÂÊr ßrEÂã §ˆ¼R<<” ÅRJLRL p äa<<\ ¼R<<`<< T _b §T<<<<éì a<<' ÇRÀ sH nIC RK\ §R@¾ §nEA ^ nIC T͖ÂTRA sH nIC R<<K<<¾ s<<<À T<< R<<xÀ ì ê ã TL?C nÂrJ ÇRÀ g>J àãRFã ^IH Tr_ ÄÌã_<<< sÀ åÊO å` §RLIL\ÂÑa ßãRJ S RI ©bLa TH sH år<<<<<<" t<<<<<<ÂT<<<`<<< \ qÂrE n §ˆo<<L<<” 2RL §árILHÂã ßRFaR §TL@I% ÍaG n §¼Âa<<I<<% qÂrEÂã a@&Âã TãÂaEÂã o RIAÂã Ȗ<<\Âs<<ÀT<< R<<xÀ §T<<L<<Ìr<< §^' nI t RÌãÊã TL_C'Â

VL§nEA sÀ TJRTIK p ¼R<<<<›Â p<< _<<_<<C<<Ât<<R<<C<< ßãRJ p ßRE \ ÔRJ nG> RJLH sE •ã §ÌrAE Tã TJR T<<<<r<< â`<< TLI¾ _<<J<< ã R<<r<<I<< §Êa<<<<< n<<<s<<<<À §Ðr?& qã sH §nEA qJGì 6ê t TRAR âÊãb RK\ ©TLR? ÎãÌ_<< i p c §ÔRJ•Â Â`K TLã _J _<<_<<><< Ôr<<$R<<n<<E<<A<< R/ §Äa<<L<<K<<B<< U<<<ãÃÂa<<<<<< aì rã q R>ã âbLa â_FE p q<<<P<<< * p<<<ã§q<<<R<<<?<<< ¾ ßãRJnEAÂÔRJÀåÌãa@ S t §TIK' TrÂâ` Ä_FC'ÂÅRaG sH ba á¾ sH ã §b& t §– §Äa r' ÄÊrr' TLCLA ÅRaG aIÂã T<<ÍR<<A<< q<<Âr<<E<<Ât<< ÎN ßãRJ S RI §SLbÂã ©SLH% p TLãO' ¼R<<›Â nIã T`D n<<R<<><< t<< T<<H<<R<<G<< RKJ t<<R<<C<<t<<<<<<Âàr<<<<J<<<<Âã oKLH S<<<< V<<L<<§ßR<<<E<<< \ i<< t<<<E<<< R<<< áÍÂr<<<<<<<áR<<<I<<<x o<<_<<r<<C<<<< o<<<ÊR<<<<<<¾ÅÂ`<<<H<<< Â_LC §Ä_<<L<<$ T`D sH la t TCJ?'ÂÊÂr' p ©âbLa p nHFã nEA Ä_C t T<<<`<<< \ ßãR<<J<<á¾R<<I<< ÅR<<J<<L<<R<<<<L<<E<<Âs<<H<< år<<<<<<" ÂÌãÊ SCH TL_C' Ȗ<<<\Âã

n? t<<G<< _<<L<<$Ât<<<<E<<J<< t Ä_L WwR sH RJRE ¾ ¼RJ •ÂRJLH o©oKÂÌÊ §TL_Âã TLEJ oK? bLI å`<< ¼Ra•Â _Cã sH S<<<< §T<<H<<A<<C<<Âr<<<q<<< ßr_oKRE ¾ aL@" ¼R›Â áãÊRC ßRE \R §lwÂÌ tÌ_ ÐRàRB sH THACÂߖ árRJ oKH ¾ áÀ VL §àrJH paNárBFLãpaN tÌ_' ßr_ tNL §m` R_J §àR<<B<<J<< Â`<<< a<<<<G<<L<< sH Âæ aé qE nEA _ tN RJã ©©aR ÓRFL•Â qÂ_ R p`H §p_Âr ÌãÊ ©aR àrJ sH aL nG> àr<<J<< a<<O<<ã àrJ á\ §nEA bLa sH âR•Â sH â_ R t? RIJL §ÎÌ_<<<' i ÃãRÂã bLa p àrJ nR> eFJ Êãa>Âã nH'R qL?ã nEA ê qÌ_ p _ì < "ã ÎÌ_<< ¼RJ¾ ßR<<E<< \ Ê_<<C<< §T<<L<<R<<C<<L<<<<•Â àrJ nR>párRC p` mË iaã §aI ÔREÌ t U<<r<< R<<K<<I<<¾ §ÃR<<<<<<¾Ä_<<C<< àR¾ nEAÂqL@Få` nrA nEA àRB aC RI ©ÍREH ÄaO' nÂrC p<< twÂ`D nL?Âã bLa T sH TE? `<<L<<I<<H<<<<Âãn<<E<<A<<Âä_<<< ÌR<<A<< ™Â T<<<<ã aCã ©T<<R<<

½R'Ã

 UR t àR<<\ÂmH Uã _F §ÅÂaLD| pãb ÅRLE RKL a\ kH §axR% Ur tE ÅRLE ä_ U|¾ VL §Âæ aL í 2C äa<<<¾ ÜÂ_<<<¾ã ÅR<<Âb<<<< pa<<G<ì <<< U<<<ã t<< RKFLF"s<<<À ÒR̕ÂT|a á¾_!ã §pÌRI ¾ p t<< •À pKÈR<<<< •ÇÂãb<<<<Âã ã¾ ÅRJa>C TRK t §ÄaN p<<ÌR<<I<< ¾ p<<ÅR<<J<<L<<–<<<<Ân<<<<wÂã¾ §ßRa sÀ TJR ßR% m`ã ÃR!š gLA ᾠ_<<! Â`<<<ã ©aIC p ÄaN THa t árG p ᾠ_! §a<<½ SR p TÂ_ t<< árG ÇÂãb<<H<< TRJ' §aIC p<< s<<<ã\ TJ pa>C THa' â`<< t ľa<<' árG VL ÃR!š ÂÊÂ_<<C<<<< a¾ TaIC TLEJÂã TL? t<<Âr<<J<< p<< §aIC à_<<F<< i<<<ã ©T<<L<<R<<I<<<<$Âã T<<|R<< §o<<<<<<$ ¼R<<<@<<< ¾]<<<<?<< pã §REæ Cx a¾ §RKJ TLHRJ t nR>' p __C h– o é ÄaN p t nI% _J N>J ßr<<F<< m<<<<Ë t<<<< ã©ÅÂ_<<<L<<<<<<Âä_<<<< __C p íKÂr ¼RJ áÀ ¼R \ nI% _J a R'Âã nR>' p<< aI p s<<ã\ RR 2– _C µtã ľa'Â

 TwÂÌ ÃR¾ p ia TIÂa' RaLG sÀ TKaG oE nG t aKBã §áRHÂ]A sH TwÂÌ q> TwÂÌ RK ¼R@L TF árG§aKB R_J ã §_REÂfL ]A n ULm¾ sH ÂaO kLBJ áP T Rã m` §mR n áRH ÄRa àÂ_R áRH ÂÌrC mJ. àrJ nã ÈR| RK n ípGã§àrLÂTHL ˆR>CJ” ºRKJ Ì`% S TLRÌR½ áRJ\ ÄR<<a<< 2<< Ýa<<E<<ÂR<< ºáRH ÄRa ã kLBJáRJ\ ÄRa UIIì ë | ê §RR §RKÂaLC árGã §mRJ¾ ë ã¾ Ìa@ lHê á¾ pG.ã TJ> ÄRa àrF RIJL ©mRHTaF qJ årHC ]A TÂÍP áRH §mRHlLIC kLBJRàrF •ã nÂÊ n r sH ÄÌÊR<< aL tK g<<><<J<< V<<<L<<< §áR<<<<<<H<<<Â_<<<<ÊR<<<<¾ TKaG TwÂaH T' RaLG ©T Rn t

OLFÃ

S tRGC•Â OLFÂÆ_ THG>IH T' RaLG n<<L<< VL §oE p tEH& ¼b<<$ s<<À mHC t<< áRH ÄR<<a<< S ©NLF

Þä`à o Ãa ÍÃax™Ã

Ýã` o Âa ÌÂax™Â aC p T<<J<<G<<I<<' äã_<<C<<H<<ßR<<<<]<<<< ã ÄRa àÂ_• TLR$ ÌR<<<›Â R<<K<<Âa<<L<<C<< i<<<<Är<<<<F<<<<áR<<<<<<H<<< ©TLRFÂ

n_Ã n%Ã

áRH ÄR<<a<< ¼Âa<<< S<<<<¨ §TFLa ÅÂaLC> ÅÂË TRJ' Îa<< ã¾ R<<<a<<< S<<<<<<•s<<<< ©lI \ ÅRFA t RaLG s §oEH ßr àÂ_<<<<<<¨ ©TLF'ÂRaLGÂp m?H p _<< • §áR<<<<H<< n _J ¨ TFAJ q<<<\ §l<< a<< q<<C<<n<<R<<C<<<< sH aO • sã §Â_<< TR ©Ýã` TR §áRH n t TDR' à_ ¨ ©nLD ÅÂa p nLHF S ËÀ SLA T<<I<<B<<<<J<<' ÄÌR<<<<b<<<<¨ TL?J `¾ã TCRIH §áRJ\ ©R¼tÆ_ÂËÀ

§THrA THAC Äa _C ßRE ˜ REJ aC tÂã ßr<<_<< t<<N<< §¼R<<<<›Âm<<`<<ã p<< q<<H<<I<<<< R<<<<<ãt<<<<<Ì_<<<<<' iLI sH TEG ÅÂÊÂ_C nEA ár<<G<< VL §Ä_<<C<<|\ _bã ßrI& sH ÊR  _ ©qa tÌ_' ßr<<_<< aCã t T<<<I<<<R<<<ã T<<<R<<<T<<H<<a<< n?E q<<\ §t<<ÂÌ_<< o<<r<<' T<<<Âa<<<<<<•Â t<<<<<<H<<<a<<<2<<<< sH S m`ã §nIC TÂ_ã THa' â`K àRI•Â p_Âr Ä_<< R<<<<'§R<<<K<<<a<<L<<@<<<<<<Âã ©RKC k<<Lì < G<<<< s<<H<< n<<E<<A<< tÌ_ ßr<<<Ê ]LRE pIG t ãt RG àr<<J<< t<< ]<<R<< aL@Âã TILH T`DÂ

PI»PC RJCJÔ 1Š³ n ]AlG$³ ½P?¯

½R'Ã

TFaAáR<<<<H<<ÂÄR<<a<< àÂ_<<<<<< kLB mRâ¿ oHC kL »•á¿ R Â`<<<ã §T<<I<<L<<H<< a<<L<< ã¾T<<L<<R<< ÅR<<<<ÂÌ_<<<< p<<<< _<<<_<<<C<<<Âq<<<<<<<<¾ S TKaG oE TwÂÌ WJ t<< ¨ T<<<<H<< o<<<< t<< U<<I<<L<<¾t<<<< 4PMPCBDUFSJVN” s _ RaLG t áRJ\ SA t<<.ÊR<<\ ba' ä_<< ÄÊr<<<r<<< t<<<<ã §ˆNPPSFJ ᖠ™Â *ã ¨Â_Jr t àÂÊa¾ §áRH ]A r RKRGã iLI$ UHIÂ㠈8JMFZ” TAÂr RKJ TFA árG §n p RaË RIã µTLR WwRJ sH Ýr fL\ árH ÅÂË TLA áÀã §q RBà_ sH –LÊ áRH a<<L<< k<<<L<<<B<<<J<<<<<<ÂS<<<<<<<<¨ ©RELB mR árG §_r oí TFA nLHF t<< áRH SRJ' ©qLAD t T<<<L<<<<<<R<<<$ ÌR<<<<<<<<<<›Ât<<<<<R<<<<< ºáRH ÄRa àÂ_• ©Ýã` TR sH aLN ¨ _J áR<<<<H<< kLBJ k<<|r<< T t gF kLE nLHF ¨ ©áRH ]A sH RaLG oE TwÂa ǖ qNáRJ\Ân

§RaLG RKì ê t TKaG T<<C<<R<< T<<<<<<ÂÌÊÅÌR<<<<<<¾R<<<I<<< TLGa\ áR<<J<<\ ¼R<<<< ¾ T<<A<<Âa<< á¾ kLBJ Â`<<K<< Ñaé < <<E<<' p<<ã ì ê TwÂa nHF áRH n á¾ sÀ aA nHFã oE TwÂÌ p p R< < @< < ¾ã T<< < << < H<< < Âäã_<<<<<<<< < © TJ TKaG r<<<, Ða<<<<<<<< _Ãr Å_ TR Á R<<a<<L<<<<G<<<< Þr<< < o<< < < L< < < <Ãa<< < < $à R<<<<<b<<<<<a<<<<<ã âRHà §áRH sH T<<<<<<<ÂÍÀp<<<<<•_<<<<<<< ã_<<<< R<<I<<J<<L<< àr<<<F<<< §R<<<<a<<<<L<<<<<<<<G<<<<<<<< R<<<<L<<m<<<<<<<Ë g<<D<<@<<R<<ÄR<<<<a<<<<E<<<< p<ìp<ì <G<< §Â_<<<L<<< nÂÊ RKa ã RKLH ÂÌR½ ÞRJ §áRH R<<–<< T<<L<<<<R<< W<<<<<<J<<<R<<<<<<<</ THI é ÌÂaI qJ S<<<<<<<<< T<<<<<<<<<<<<<<wÂa<<<<<<<Â

tILH¿ _I NFEEJFU!MJWFªGS T`DÃ t twR?¿

‡Ç¡¾L ‡‘¡U

ÒPHZ³¶P_ PIFG! ½P?¯

©oEÂ t TKaGÂ

‡j˜¬J ‡Ç‘¡U

ÄÌã_<<<<<< ÃR<<<L<<< _<<<J<<< µRæ <<<<<<R<<< TLJR TFHC ÃrLC â` a¾ nI%à aG ¥¤ §aK¾ Äa<<><< p<< a<<<<\ TaK> ©ˆÅRãÍrãaˆ<H TLJrG p TIRJ a R' _¾ rã á\ §SLA s<<À t` á¾ S RK aC á¾S¼RL¾ TI â` N>Jã§2– _C ľa' nI árG _<< TaK> ÄÌã_<<<< ÃR<<L<<

2– _C nI% _J à\ ÂÌÊRo$ árG • R_J TR% ÅR<<<Âa<<<A<<<x•Â f<<C<<p<<< R<<<<R<< • 2– _C ľa<<' ᾠµ•æ ã¾ TLH t RG 2r\ ÇRÀ sH * ÂËÀã §o<<<<$ t<< T<<L<<r<<a<<K<< n t ˆfrH” Ä_C árG §Ä_wÂb ˆÍrGrHD” ÇRÀ ÅRHA §q<<J<< ǖ<<<C<<<Âã S<<<<<<ÂÜR<<><<<< TR% â`<< t árG VL §aK §nEA rIJ TÌãax aC tÂã ÄÊR<<C<< ÜR<<J<<<<<< §`JL §p<<G<<. t T@r ]LFH sH ÄÌÊRaL §Ña' Â`p ľa' ǖ pG.ã ©TaK> ÇRÀ p àR<<¾sÀ p ÄaE R- ÃR<<!™Â _J ÃR? _ RKJG ë ÂËÀ µR<<C<<ÂÌ sH 2<<ãÂ_<<UJ à_ r mË t SÂã ©T@r © oÌåaG ¼Â_ÜaC á¾ S §nI% iJ Ãr t RC TrHA' ŕ_C' ÇRÀ sH RKÌ_ ÒRK™Ã ¥¤ ÃR!™Â sH ÄÌ_F á¾Â_L t aC à͖<<ˆ2<<ãa<<<<\” ár<<a<<p<< ©2– p _C fEJ m_ ©fr TLHI àR6™ TCwR> a R'Âã nÂrC _¾ r<< 2<<<–<<<<<< _<<<C<<<n<<<I<<<%Â_<<<J<<< aC VL §ÃRCH µRR §¼RJ iLI ÑaE µRLR nÂrC _é ¾ÃRCHÂŕ_C àRB Æã_ àRB á¾ §T R ÄÌr? __CH mË Æ_ _ã §ÑRK™Â tã §RKB– S t TRK 2– _C pK_ TaK> ÄÌã_ t á¾ _<< êã _F §ÃR<<<<\Âp mÌ_ __ TRK nÂrC p §ÃR!™Â sH ÄÌ_FÂÅR– ä_À 2– _C nI% ŕRp TwR' ©ÑRK™R tKJ æ <@<< §ÃR<<<<!™ÂsH ÄÌã_<<<<<ÂàR<<<B<<<<<<ÂáP<<<< §n<<C<<E<<R<<ã ¼Âa<<À sH – T<<a<<K<<><< T<<L<<<<A<<ÂÅR<<<|r<<<<<<E<<< 2– _C ľa<<<' ä_<< TaK> Å˕rÃÄrL ¥¤ æ < L<<ÊcL TCwR UL Ãr<<L<<C<< â`<<<ã T<<a<<K<<><<Âm<<<ÊR<<<C<<<T<<<I<<<B<<<<<<J<<<'Âã sH ÄÌÊR<<< R<<K<<¾ sH – ©RKCRã ©ÃR!™Â árGã §p à_F i ÊÂÊb RKJG

oH ­PC<³ Î_Ô ÒppD³ ÒP_ ´P¯ áR<<< a<<< k<<<L<<<J<<<?<<<o<<<<<<<<ã nÂa ã¾ ÅR<<ÌÊ s<<À árrF §T<<Ì_<< s<<H<< ǖ<<C<< _ICã T<<<<Âa<<<< ¼Âa<<<<<<P<<<<<<]<<<<?<<<<J<<<<ã 㾨 t<<C<<' p<< ¼b<< ßR?• Â`ã§RKJ TÌÊ nG ¨qHtC' ßR?Âã pA l<< nI> p áR<< a<<<<R<< ÃR<<?<<'¼b<<<$ ©¤ár<<r<<F<< ßR<<?<<<<<<£t<<C<<' R@¾T<<Âa<<$ ¼Âa<<<<Àp<<G<<.ã á¾ _C §tHÂÊÌRBJ àÂ_R ÄÊã_C Ræ rA ÈÂa<<$ iJ? §pA t ÈRE' SFÄaLD|ã ©ß_$ qEJG¼Âa™ÂÂ`ã T<<<Âa<<<$ i<<<é <<<<<<ê §R<<<R<<<L<<<¾ ǖ<<C<< 㾠t<< R<<C<<™Âǖ<<C<<R<< •ã ©R<<C<< 2<<J<<•Â ã¾ åãR<<I<<L<<G<< áR<< a<< s<<xa<< oBC ÇR<<<<<< §ár<<r<<F<< oLIE s<<<À ár<<r<<F<< T<<L<<Âa<<$ Å¼Âa<<<<<™Â]<<I<<<<ã Äa<<|R<<C<<Âs<<H<< h<<< R<<<"t<<<<<< s<<<xa<<<' T<<L<<<<R<<D<<T<<<L<<<a<<<><<< oG sH oKÌ_F ÓRE•R p e<<H<<<<<<Âã o<<K<<wR<<C<<¾t<<< ©tCLA laAR RK–@

s<<À T<< R<<xÀ §ár<<r<<F<<ÂáR<< a<< nI>ã kbJH äa\ ÃR\ §oLF' ÃR<<K<<<< §a<<L<<Âr<<<< T<<L<<R<< a<<<< a<<L<< ÅR<<<<L<<r<<<<Âã t TLR a ÅRLr 㾠áR asÀ §ê_C R t §ßr nÂÊ s<<À rIJ R_J trr a>Jã TBLHD ¼RC\ kr# ©RÌÂ_ ߖ ÌR<<B<<J<<- e<<<<<<E<<<Âár<<<<G<<<< æ @E árrF q\ §TR TE? – k>G t<< –LH n<<@<< ¾ ár<<G<< ¼RJ¾ pG. q<<\ã áR a p `¾ ár<<r<<F<< ÌRBJ- eE árGá¾nI¨ àÌãpÅRJL ßR?Âã¾ q?E¨RLR a ©T ÍR ÅRLr T<<ÂÍP<< S<<L<<<<A<<Âàr<<F<<_<<<ã WL å¾ p<<< Äa<<L<<D<<| T<<C<<A<< R<<K<<?<<<< ã t<<C<<L<<<< a<<L<< ã_<<<<<< ]?Jã ©áR<< a<<<< p<< k>GH árrF ÌRBJ- Ðr ¼ÂaP 2xaC' ÐR˜ àRBR áR a TR|š TLR TÌ_ ©árrFÂ

Tr?&à ¥¤

pľa<<<' _<<#§2<<–<<<<Â_C §T@r ]LFH Âa<<L<<<< S<<C<<?<< s<<À ÃR<<<<!™Â _<< fEJV<<L<< ÇR o<< p<<ã §q<< ärs<<ʾ ¼R \ TL? nIH gLA æ @ §RK `<<<\Âã ÑÂa<< \ sH – â` t nIH Ä__C TLR$ ©ÄaEÂ

á_à gDx ¥¤

_C nIH TCwR> THG>' ÅR<<<<H<<F<<<< Æã_<<<<<t<<<2<<<–<<<<<< t<< ã §à_<<<< g<<D<<xÅR<<r<<<<<<t<< Üa<<C<< R<<<<W<<<<J<<§T<<<<R<<<<%Ââ`<<<<< ]HA?rã §ˆ1SFFDMBNQTJBˆ<<<< är t<<< a<<L<<D<<<<Ât<<J<<C<<t<<<< å` a<<\ §o$ t à_<< l _ s<<À ã¾ ÑR<<<K<<<™Âs<<<ÀåÊO<<<<_<< ÄÌr? qʕã à_ ã¾ 2J$ÂÅr _ n S Â` cLã §TLCL ÄRL faC sÀ a\ Â`åÊO ©aAH à\Â

°¸e ÀƒWšdG

ã¾ TBLHD ¼RC\ _ R_J gIJ l<<H<<C<<<< ÅÂÊR<<<<<< S<<<<<< ½R'à Æ_ 2<< ©ÍÂa<<<< s<<ÀÜb<<J<< TLR TIC ¾ ßãRJ n §ÄRL%  _ áR<<< a<<<<<<Âár<<<G<<<_<<<§Â`<<<<< 2_ã ÜRL\ THLHã ár_ áR ar árrFÂáR a sÀ a>Âã ¼RC\ÂÌÂ_ Ýa §ÂÌãÊ TÂÌr SCHã ©awR §R@¾ §sIã TBLHD ¼RC\ sÀ ã¾ pA t TLEILH Ê_D  sÀ n? T TI §R@¾ ©tILF' trrF áR a ©äa¾¼R@ ¾ árrF áR<< a<< sxa p<< áR a ŕR<< oBC ¾_ã ÃÌR¾ ã¾ THwRC p ÊÂa ¾ oK_ §T_ TLÌã ÅRLr p árrF ȖCÃÆÃÍRL ©Ña' cEJ árR? iLI pgF ÄaLD|T pG _bt ÑÂa<<\ nI>ã ÅRLr p TEH' ÔÂr<<\ pRæ < E<<b<< t<<R<<C<<U<<J<<ÂËÀ SLA m åaê _F §oLF' µárrF áR a Æã_<< TLHR tÂr£ árrF t N>J t ÅÂÌR•Â p a¾ ã¾ Â_<<Âã §R-Ìã §tRK•Â å_C' Ña' TLR a aL? t t ¤ ©_C R t ©TL?L> à_ s<<ÀÂa<<B<<ã©a<<G<<<<ÂÑa<< n<<<Âa<<<'Ât<<<< ÑÂa<<<<<<< ¾Êr<<<<<<ã SLr p<< aLD Æ_ ÌR<<B<<J<<'R<< e<<<<E<<Âár<<<G<<<ã ì áR<< a<<<< s<<<À å_<<D<<Ât<<Ìr<< ßã¾ r §RR §áa<<' tIL qP §árrF áR a ÄaG' ßãb ÞRJ árG R_J THLã Â`<< ÜR<<><<G<<<<• m? S<<<< ÈãÂa Ä_ t ¼g trrF §SRD ÑaCÂr âÂÍ aI¾ àÊ ÅÍãR<<<<# _<<<U<<J<<ÂËÀÑa<<<<' S ÅÂr<<J<< s<<<À p<< ©2I& ©TLJL$ ÅÂaLD p THH p Ž à_ á¾]<<Ì\ÂárG ËÀ SLr ßR? * ÂËÀ ípG å¾£ árrF pÄ_LC TRKJ ÒÃa \à q<<P<< §Ræ < <<L<<<<]<<<<?<<á¾n<<<< ©¤Ça>Âã oLF' sÀ Ãa\ æ << áÀ aL ÅRLr p<< – áR a s<<À ßr p iAR _J a<<K<<B<< à_<<<<< áR<<<< ÂËÀ ©trr tE' à_<<<< ÌR<<<<<< ¼Âa<<<<<À • T<<<L<<<R<<< a<<<<<<ÂãT<<L<<R<< a<<<< ÌR äa<<<< _F §ÍÂa<<<< t<< ©ÑÂa<<<<<< ¾ å¾ §ÄÊR<<<<<<< §S<<<<<<<<< tRr<< ár<<r<<F<<ÂáR<< a<< §T<<L<<a<<><< §ˆàr<<<ÌR<<<<<<”T<<J<<F<< ÅRLr U<<r<<" ÂËÀ s<<<<ã S ÄR rH TLLwa ÃR\ ©ár<<r<<F<<ÂÌR<<B<<J<<-e<<<<E<<Âã¾ árG ÑÂa \ áP §áR a sÀ ©Ä_' ÅR•r t áR a RIKJ n<<< k<<><<G<< á¾ p<<<G<<<.ã RIxàÌr aL? á¾ sÀÄÌÊR ¨R _<< s<<À¨ N>J q<<¾ _Fé Cê


&'(#)*+ ,#+-.

««½RCÍ\öË_CÃ

www.almassae.press.ma

2#³ÔÒpJFIPbJ

!N_M5 BTNBEJFU!HNBJMDPN

–Ÿ• RGJF³R^B³Ôr½]&³Ðp]³ TÂ_ãsã\ÂqÂrJ`JR@¾nEAÂÊrCá¾oK'Âp ÇR ÂËÀ s §gF TLbJ' ÅRr ßãRJ sH qÌ_6 TELEÅRã`¾qJG.TÌ_'Ât ã¾ßbJ'ÂÇÌRn˜ ã¾ TKREÂã 3<<$Âã b& ã¾ ÅRJC'R §§Â_L T rE tbJ mL ã¾ tbJ UrG a› Uã p q tCJ? á¾ ©RKãRJsH qC>TÂ`ßRGNãTRJCqRrGpÌR UrG ¼Âa<< s<<À T<<R<<% qJã n_ q<< a r R<</ àR¾ pÊrr' T R sÀ ¼rH ã¾ ärH% ã¾ cL>Âã sÀáã_FEp`ÂÎÌÂ_' t ©T–ÂÒãag¾ mHE T<<Ì_<<a<< r<<T<<R<< qL à_FÐRoCAsH Â`K 2Ì_IIHÅRr Ԗ ™ÂSgF _La¾ T_F'ÂÅRrÂTIwRsH 2<<áÍÂr<<<<<<<<<<<<Âl<<L<<F<<<<<< Rã TÌ_' t q à_FR §UL t U<<¾ q 2_F a@T<<<<ãßãR<<<J<<<ÂËP<<<< á¾pGI'Âp<<T<<Ì_<<'Ât<< t ¼R<<><<C<<Âs<<H<< ßãR<<J<<<< Í̾ ã¾ ÅR<<J<<<<C<< U<<L<<<< ã¾ SLH%R ã¾ T?H?R ÅRr>JH _L Ì_? å¾ ÊrCL ]L| c<<G<<C<<Âã iLIpn\ÂsH nEA qÂr pTLwÂ`DÂa|RJC §ÞR<<I<<¾ãàr<<<%ãa<<@<<ã árRC p` ßRE \ R<<¾ ÇR" TL| nR> p<< ÐR<<t<<<wÂ_<<< àR<<B<<s<<<<À sH TJI ã¾ åaGR åÌãa@ÂpI §ßR'ÂnL T|R&Âqãqa rst?ÂnG>'RTÌ_'ÂÌRÀ ÄÌãaLiÑÌRC•R-qRãßãRJTIw–'ÂÜãaBÂã ©TL?ÂqRÌÂaFÂãqãÌÊ

\%"&3 ]0'^/

– •kŠ_G 1FJ?q

t TAL TÌã_ TRL? sÀ TLwRaKG ÄbK\ ÇR" à_Fm`§m–Â`ptJ•ã§RK¼REãRaI pnLA TRJC TLHI ßr ]wR?J fC q_ t _a Î_JK µRKELBJã RK r$ Tr Ì t T|R < àrL ä_ sH T– ] tJ# º i<< Ìs<<ÀåÊO<< m<<Ëá\<T<<L<R<<C< ©RKÌÂa TÌÊ ]A s<<H< ¾ ¼t<< å¾ tC@ • º T<<r<<K< < ÂÝr<<C<< •s<<< T<<–<<<  RI §ļR<<E<G< ÎR<<<G< nIC s<<<ã 2¼Âr<< T<<L< R<< T<< R<<< Þa<< S<<< S<<Âr<< 2<< ã¾g<< wR<< %Âãk<<< G< ' ÄÌãR<<< ' ^A' ÅÂ_<< ãã T<<–<<< •ã§TaÌãa'R¼ÂrKH]Is TR ã¾áaEÂSRT–ÂtC@ ©TrHÌ_?å¾ã¾ÝR \Â

ÑR¿<aËRF'Ã

½Ã`Dà r<< t?à ½Ã`<<D< à sH æræ`<<ÃâÎÃr<<< 'à T<<L< wÃ`<<D< Ãa<<|R<<J< C< ÃT<< R<< T<<<|âR<< I< <@< <T<< < Ζ<< < à R<<a<<<<Ãm<<<`<<<¨o<< << < $à ÆÃÌ T rJ ÞR<<< ¿ +_F iLI$ TLR TLwÃ` TIL ªÅa\ÃËÃa ¿

2Cà lLËÖº T@Lº R>Öº Å_ÎÖº ârÎUÎâRaLâRFCHº ½Rº ]Hº År>%à TH ä¿BTQFSHFTârLHKÃpTRº R rGaÃTJÖº SLHÖº p_o%]wÃaº ÆR@Lº ÅÍr>âÃbLÍRTJº æa aοº ]Hº ÍÃbÁº

)"I:.&3 !RN)` iR<<><J<Ãäl<<L<_<<ÃgH2<<<C<Ãæ_<< ¿ º 2 sH tH?"sârbÃUÎäÅ_bà ªna ½R<<'Ãt<< T<<Ã`<<]<<H<T<<?<<äf<<L<<Ãt<<E<L<x¿ 2<<2<<<< s<<H<< t<<H< ?< "s<<<<t<< A< <H< <Ãä ªmRI ÉRaqLaÃäÝREt|ÞÍr2CÃtA

ªT–Ãt T RÅ_' ä¿iAsÁqLCAäTHCÃpârLHKÃtHο pÐa i]H/½Rt qLFHÃoqLEB ªT RiÍÅ_'æaAÃaΛà ¨Tr ÅÍÃa<< < T<< ÍË s<<H< R<<a<< tJ –LHÉRaqLaÃäT–Ãp2CÃta¿ lÅaLD|SÃrÅ_ ä¿SRt qLAÃo ªÅ_bRRKJË TrTAÃrSÃrFÃgät RrFtHI à o¨l<<wR<<ËÅ_<<' T<<–<<<Ãs<<ÁRKLHË¿o<< ªRKLa¿olwRËÅ_'âaEÃsÁRKLHË¿ ifLÃtFEÃUrÃcEt äËaRKLaà SLH%ÃäâÃbLÍRÃTJÍr>p2FCH tELx¿ªa<<ΛÃpnLHFÃäÍÃb<<Áä]HT?ä ªTCAF'ÃR rGaÃTJ p_'ÃoHÃpTaSRnÕRt tCx ªârLHKÃp2CAä oHÃpTaoWb'ÃTLIk?t a ¿ nLHFÃtÍäTLIGÃtRoârLHKÃäp_'à ªâÃbLÍRÃTJÍr>p sä¿TFLËÅ_'âaEÃsÁSRFÃtHË¿ ªRR6W@J

!"03_M&3 !F"R&3 D+'‫ ـــ‬hC + 3@ $ ‫ـ‬ ‫ـ‬ ‫ـ‬ ! !gN6, D'W/ fi( &3 1 E " % f )W.7N ً'V<B8 & E 'V k ! ،!"GB-&3 EK n%.:N 4/A D'/%8)T m !"5'W/ !N)=o @68 %TP p..#NP Q%WE& .m^:&3

c8':&'( f%"E1&3 f%-78 kBJárLHKÂpÕº ¼ÂaE|T@Rk?aL? º fR%ÂÌr>º árÍUÍl –º ]Hº ÌÂbÀº

qaA o<< TFLÊ Ä_<<' ¼R<< t<< árLHK tFH  º ©Â_L fR% aL? tELx¾ã Җ<< t<< árLHK tCx 2 s<<H<< t<<H<<?<<"s<<<<Â_<<L<<t<<A<<H<<ÂãU<<<b<<<Âã ©mRI ÌÂb™ÂãfR%ÂÌr>tELx¾ã¼RÀt Wb'ÂtG ©cRsRK@Cia|RJCÂtbÂã]H'Âã UbRRKLA ãTELBTLRÍÄÌãÌRt Wb'Ât ©T–Ât RKtBEÂãRK– ÀtIG¾ã

)N+'RF&3

^A'ÃpnFJâ¿ÄR> \ÃänÃrÃfCl TL _wÃr pRKR'¨àbJ'ÃTL_L|Ýr ÍsÁ ÆRrGRKL â¿ÇR\ÃU¿â¿_C¨TL|ä oIÃáäRFäÆRaAEÃäÆRäaGL'Ãa_TLCL ªÒÃa\ÃȖ t _LERItwÃ`DÃ

aI¾^LATº t_C¼Rº aE|¾fRÅRaL? º lTÌ㺠T aÂSaGº

RLãÌ t Êrr r<<ã ÂaH! qJ r árLHK _J Tra TRG árLHKH áR<< ©áR<<r<<L<<Âã Â_Jrã ©áRãaÂãla ™Â ÄbLI'ÂRKRGRKtÂÅRRJÂpárLHKÂaC Ìã`árBEÂrRárLJL?ÂTÊRL?Âã§oRCÂt oKwR_|¾ã oKHwR ÊÂa \ TÍRAÂã Ä_L$ árLHK ©T8Âãk RCÂa|Âã¾t _bRKNoÊRF • ÄÊRb árLHK Ìã` ÊrJK nIC _JK t ã _J TaK> ÄÌã_<<<< ÅRJ> kLEã T<<r<<?<<& ©ÅRCxa'ÂÅRK\Â_J SLH%ÂÌÂÌÊÀÄÊRbãÅÂ_LÂ

¶³]#³¶PCzÔ l_<Òp¾

)"I:.&3 !RN)` p qLEBã ^LA S<< t<<H<<; º ©Ìã` t_C'¼R'ÂiҖt RKLCx aGÂãl%ÂãfR%ÂaL? ã ©Â_LtAHÂãWHÅRCGã Ä_'T<<–<<<<Ât<< Ããa<<><<'ÂtCx ©T R WHÂÅRCGtELx¾+_FÂ_J ©ÂÊÌRqL_ã

¶TLAÃârLHKÃ_wÃr äƕRICÃ

ÅÂa<<L<<N<< árLHKH áÀ Sm`sHGÂsH Ä__ sHGÂkC@2R?'ÂsH ÅÂÊÂ_<<C<<<<Âo<<K<<_<<p<<`<< sHG ÅÂr<<?<< p<<r<<G<<<< ßãRJ t<< TDR' à_<< T Rx™R Â` §árLHK oKS<<<<<<q<<<<¾s<<<<À TaL TwÂÌ ÝaCÂã ßr<<<< i<< SaoÂaÂaB ©áRRaLnRL

)N+'RF&3

)"I:.&3 !RN)`

c8':&3 d8 )F,A3 e"VW&3 aP)<8

ÒpJFI³

¶TRTB–

¨

¸Y3›S

)N+'RF&3

a'<KCP b(3%5

©Ä¾a'ÂTr?t _bº ©TaK>ÂÄÊRCÂÔRã¾nbº ©TCxa'Âà\Â_J SLH%ÂÌÂÌÊÂpº ÅRra sH år §TLJ$ TRAH g>J º ©TLRÄa` aOÅRraÍÂa ÂsH _ RárLHKÂÌã`º tR™ÂÌrC>Ât pȖ\Ânb©naÂãs?%ÂUE§ßrHÌ_º ¼R'ÂÎRÂão$ TLR TsH år`D º r<<ãm<<L<<r<<E<<Âf<<I<<p<<< ߖ ÃrHA ©nI%ÂÄa _<< R<<<< º ÇR<<<<<<<<Às<<<<H<<<< à_<<<<<<ÂÅR<<<<<<a<<<<<< ©¼ÂaI% _<<< R<<<<<< º ǖ<<<<<<<< s<<<<<<<<H<<<<<<<< ©àbLRãa år<<<<<<<<F<<<<<<<< º ÊrãSa? i<<J<<.ã " 2<<R<<<<L<< ©tHLHÂs>CÂ

tRI ÅaLI¶ËÃ_ Á TBNJSBBEXBL!BMNBTTBFªQSFTTªNB

¨

àrÍνRI¿ TLI%ÃäT`DÃoH t TLwR?¿

22

pJ³_J³ÕpF )"I:.&3 !RN)` ©TrÄÌÂaTÌÊsH áa pº aG i fL ÌRE| lE 2C _C ©qIk R@s oÄr aR]?sfLÂÑRLlE ©fLÂÌRE|WbsÀÜR@ ÜR@ã RKC@ i<< T<< R<<$ ÅRrG' nJ ©fLÂWbsÀl a Wb'ÂSGãt|–ÝÌráRLJL|pA s<<ÀÄ_<<'áa<< s<<Àá–<<_<<ãåãRR T ÌT r sH SHFãärH%ÂÇa©lwRÊ sÀ RLF ¾ oFã t|– ÝÌã RKJ Ôb<<J<<ã ©ÅRF i̾sH ßr?H2E? T|– i<< áR<<ã`<< TCa ÄrKF gH ©ÍrH T– t<< a<<G<<<<Âi<<f<<L<<<<ÂÌR<<E<<|lE sH ÅÂaƖqIk R@sTãÊb ©TwÊRÌR ÄÌÂa<<<<Êa<<<<L<<Þa<<<<ãf<<L<<<<ÂÌR<<E<<|i<< a<< TrE' T.aG i<< TJ$ lE ©T aD ßr?H Är<<K<<F<< W<<b<< p<< àR<<C<< tFCHã WbsÀWb'ÂÂ`ÜR@©o RWbsH ©Â_LqCgHãfL TLJL|t tJE•ÂrRGÂpTF ixr W<<b<<-ÄR<<<a<<< T<<A<<Âr<<p<<<_<<<ã+_<<<F<<<<<< árÌRGR' Wb p TF o ra•Â ©rRGÂpTLRTF ixrã Wb p TFA ¼RK•Â s TLHIC ÌaG t r<<R<<G<<ÂhEãs<<H<< \Ât<< ár<<ÌR<<G<<R<<' ©2 RÄ_'T– Ýr-ÏaãawÂãÊnGsH rRGÂiAF ©ãRRGÂ

)N+'RF&3 tJE•Ã2Cà ÅR@LÌRE|º T aDÂÄÌÂa aGÎNcº ÅR@LÑRLº T aDÂÄÌÂa ]Hº lLÊÎNcº R>ÎNcº År>%à ÅR@LÌRE| T aDÂÄÌÂa aGÎNVH TJk?ãÎN árÌRGR TLRT.ac TrETÍR ÄrKÎNk? raÀ ÍrHÂT|–ÅÂaA ãRRÝr

)N+'RF&3 ÔãbJa<<@<<¾ár<<<<ÍU<<ÍÕº ÄÂrJ àrÐr? º TaÄaLTFCHº àãaEcã_FáRaLáRFCHº árÍUÍáRaLáRFCHº ÜRabTFCHk?º n?Tº

)"I:.&3 !RN)` RIKLa Âã àr<<<<<<Âã n<<?<<<< åa<<><< º ©RI R U<<Ít<<E<<L<<x¾ár<<<<b<<Ât<<C<<x¼R<<<Àt<< ÜR<<<$Âa<<b<<F<<§T<<<<a<<K<<§ár<<<<<<b<<< ©Â_LtAHÂãàãaE'Âcã_F ÈRa qLaÂã T– t ¼R™Â tCx ©a¾ã¾2 RÄ_' ©b&ÂinFIqL_


/0123#

««½RCÍ\öË_CÃ

www.almassae.press.ma

–¢•ÑPmA³g] p

tJL_LÍ raninyster@gmail.com

TÌR%Ât ÌpG§à–GRtJ ¼RaDÂÌÊR¾ UxT<<ÂÌ_<<Âk<<ÌR<<?< 2<<N<<ãnICÂt<< sH tJCã tãa t ľa<<$ p aLG §åR<< ”µßr<< F< <Âãt<<K< ãs<<H< T<<R<<< < Âo<< Ì ˜ ©ˆUÂÌrÌ ãË r àrGHã ºr<<̽ ãR<< SHA tR ž_<<ã §s r$ pwRbR oCA' tJ UH ÄN o §^A' t Ä_ R' tJ TãR sH cHáR_LãárbTR•Â TI qê<_? ©ÄaLD? ˆtr” oCA _CU¾n£ˆºÌÊÌã¾rå_Ìr̽”µqNã oH êÅ`<<N<< ©ˆc<<L<” µTRR ÃR<<¾ ¤SHAH pÂaLD|RL êUa¾ãtLpÐR|a tIk?tADt¼ÂÊrÂtÌÍãSL ÊR”µßRF §¤n@E£ˆ_L½r”µqUHãtHE á¾n êUÂãSHA êU§ˆ©©UaL U• r êUKr ©TCa ár<<¾ s q– oI áÂ㔵tJSaFÂÉRAÂt êUa|ã^A' TELGÂTJÊ\Âa tÀiì<HA©©ˆbLHU•ÊR iLIqCãRGxaEJá¾nÃÂaDR êU<<¾Ì o<< §qHC ÄÊÌ êUaD ©áR<<G< ' t<< p<< År?qFKFtãT aåråa#tR sH R_i@tãiAFcEJURãßR Ããa>U•ÊR©©2Ê©©2ʔµâRJCRRKI n¾ Tã cLã T– t Êrr trê< t qra> •¾ ºU<<• ÊR 2 aC •¾ ©©TLJL| ºÃaD'Â

RKUHãRKaG©TR%Â_J oKLÀÆ_Âã §tJJG©oCA'Ât nI åNàRLFHÄ_CtJÀ TIHB' żR<<<' mH Åa` §fR Sã oHCbapRK–Êr ¾UJtÂÄÊÌRÂã t ˆRILR”oCAÃapwRGÂTbLH!™ÂTDH ©tC>Âà_FÂtt ta¾ULsÀÒRa táraÄÌãR'¼RL\ÂÃRfCáR ÄaNÅR Rt SGHtHIpáãaã ©©Tã_ÂpRÂÌR”µRIwÂÊtJãÌÊRãnLHÂp ßR©©n<<L<H<ÂßR<<ÊÄa<<><C<Âi<<T<<Âa<<p<<I<½ ©TLRäa¾¼RL¾ã§ˆºáRãí THLHÂËRÞãRA iL UR oKLÀ TJR –L Ça ÄR nG §oKJ 2LLH& R|r?ã §ÈRLH R_ t Ìr? p __> à_F t Ãa<< oG ÃaC ÈRL i>ê VL ÄaRE tr àÊRFÂeLaÂtaD'ÂoHRT@a'ÂobwÂa

n êÅa`©ÄÌãR'ÂTLC>¼RL\Âàrp sH tJ_ Rt<<_<<Âãá\q<<H<ÂÅa<<G< ãm<<Ë ÑÂa Âo ÌiÂaoã–LTbLH!™ÂTÂÌÊ bapÄÊrCÂt åaNsH twRF¾fC ©ÄaNÅR Rt TDH Þr<<>< Âãár<<< ?< Âi<< xãt<<R<<t<<J< íU<<<H< T<<L<<><&Âo<<C< A< 'ÂŕãR<< < s<<H< 2<<R<<G< < Âã ßRFÂtJ íUH êULKÂR_J ã§TALÂã t n>E p<< TEwR êUJ ©ÃR<<< t<< pwRb kL Üa<< ¾ •ã tCA Tr tJ\ tIK

ta¾ã§TCR$ÂpTaF¼RL\ÂsH TÊR STCEaÞRJT.a$Âŕ_CáNtFLF paLGÂÌR<<><< êU<<B< •©ÅÂÌ_<<<<'ÂÄÌR<< # ÃrG' T._FÂã TCxÂr' ÄaLD? ÅrL ©TLJR<<R<<J<C<㧈d<<a<<L< >< ”R<<K< Âr<<¾s<<H< Rã¾TJ_'ÂgãtJL?ÂoCA'ÂsÀRJH|ã o RA'ÂkA?VLˆáãí R íáãí ÂʔRJqrI UR©TLGLG'ÂãTLRA™ÂSRsÀTLJL? àR¾RaBJàRJL pÄaRKt㧈tR” qLGH ÊrC å`<< oCA' Äa<<_<< t<< ©©ÃR<<<  o RA'ÂpÂÊ_ R@¾mH6tÂRKFLFsÀ tJHʾ ©ÄaL TÌRI iÌR>ã TLJL? ©ÜÂa?•Â tFLF p UH ã oCA' ˆtR” tÀ ì íUCHA©ˆäã_ ”µRKUHF tIÂp tJN RKLJLCU RKJG§tÂ_JsH UJ¾ãÂaL ÂaL lAJ SC| mI” µURã 2aLD? ÊÊaRKLÀ êUCHA§ˆºm¾ÌR§í2íí Ê mLIJ r TRKJ t tJIK RI §ˆoHÂa rê<” µUHã TCR$ÂkÌR?i _ÅÂ̕ã_ÂiIãnIC ©_<<Âr<<ÂÎÌ_<<H< ̕ãÊܕ½T<<–<< Ýr<<E< t<<< la sH tJ a ã oCA' ^A r tJÊR oGHLÍ2<<Êâ`<< ”µo<<K< U<<R<<ã§2<<R<<<A< sJ¾ãÄÊr<<- iLI$Âs<<À êU<<_<<" ©ˆÄ_<<_<<$ sH ˆt<<r<<< ”T<<H<¾t<< e?'ÂÉR<<<A< Ä_LtDáÀURãˆtR”qé<F Âr tbLH!À ÜrL@ ßRF t Ä_ R' tJ SHAã

24 ‡Çµj™eCG —gƒ¡že

ÓRåä_ fadoua.massat@gmail.com

tnI àrßã¾qÀ©©àrLÂmËÂ_¾s¾p tr|ã sH gF àR<<¾ T<<C<̾ _C RGa¾ t<< R?LIã Ra Êr<<¾ •Âãa<< êU<<_<<Ì ©RKLÀ åaC Ŗ? êUCIã ár<<H< ÝÌ; RL r| _J tFLF êÅaBÂã §ár<<H< cE p ÒRa ©ˆpaR”iRKJGtÂÄaLD?ÂTF>ÂÃR t qRsÀ êUÌã§_ r'Ât tFLFn|ã t tJ?J á¾ qNã §TGRK' ÄÌR<<L<< ©©dL RRåÊR ”©áRGa\ÂinRCÂTLEL ©©áRbSR\ÂirHRCLã2EaxáRGaL rãtJR¾Â`GˆÜÌR R¾mLH d RR ©TCÂrÂTJ_'ÂÔÌÂrÝa p RKRG TLR §ÄaLD| TJ_ ˆmr Ìr” t<<G<a<<\Âd<<L< $Ât<< árHICp<<`<<ÂÊr<<<  p Ê_<< ra RKÂr t ©qC áã_RC ã¾ RKJÄ_Âã§ÅÂawRAÂŖRãTLa%ÂÇÌÂr TLa%ÂTÌRÂtã§owR ksÀUr" tGa\ dLH ÊRCÂã ÊrJ$ UHF t URaFEÂÅR– ©sã\ÂWLH&ÂÃaߖ

¹Pzl½]= O6N)-&3 '7"W8 )g=A3 a)MF&3 qh

1 ALMASSAE

UT3@+ 3 :JFg&3¸

iFrHJ]J½ P× P »ÒP>D³ ››RGFE³R_n

ou³_ q±o»p

RJG !"$'"$ !F=':F&3 q#G75 Q'R.KS3P

2011 )WB.r 07‫ &ـ‬sk3%F&3 1432 Q3%r 08 ?'7(@A3 1542 :+67&3¸

RFDRJpAL MASSAE 1542 PART 2  

AL MASSAE 1542 PART 2

AL MASSAE 1542 PART 2  

AL MASSAE 1542 PART 2

Advertisement