Page 1

T I T S E P T E M I O V A N I R I I P O I T R A P N E E M Ä H TU U M UK AA N HU IP PU UN LU OT TI SJ OU KKOO N!

TARJOLLA JOTAIN ERILAISTA: partiojohtajaksi Puistokoululle?

ILVES19 -REKRY ALKAA Kurkkaa takasivulle!

! A L L O J R A T A I M M O H N O T Y N T A H I KÄÄRI H Miska Loimaala


SINUSTAK LIPPUKUNTATUKI

PIIRIHALLITUS

SINUSTAKO VALMENTAJA?

LIPPUKUNTAVALMENTAJAVASTAAVA

HÄMEEN PARTIOPIIRIN SYYSKOKOUKSESSA VALITAAN UUSIA JÄ-

Nyt on tarjolla huippupestejä lähellä lippu-

Valmentajajaosto koostuu kuudesta valmenta-

SENIÄ PIIRIHALLITUKSEEN. TARKEMMAT TIEDOT PIIRIHALLITUK-

kuntaa! Valmentajana pääset tukemaan sitä

javastaavasta, työpareina toimivista lippukun-

Tule mukaan suunn

SEN PESTEISTÄ LÖYDÄT OSOITTEESSA HP.PARTIO.FI/VAALIT.

todellista partiotoimintaa lippukunnissa -

ta-, ohjelma- sekä pestausvalmentajavastaa-

uusia partiotoiminn

MYÖS PESTIEN NYKYISILTÄ HALTIJOILTA VOIT KYSYÄ LISÄTIETOA.

valmentajana olet lippukunnassa toimivien

vista. Vielä yksi lippukuntavalmentajavastaava

entistä avoimempa

johtajien sparraaja ja valmennat heitä teke-

puuttuu. Oletko se sinä?

mään lippukunnasta aina vain paremman ja

PIIRINJOHTAJA

toimivamman.

Haluatko tarttua puheenjohtajan nuijaan?

MONINAISUUS PUHEENJOHTA

Moninaisuusjaosto Yhdessä työparin ja muiden vastaavien kans-

olla mukana toteut

sa pääset vaikuttamaan siihen, millaiseksi lip-

tuen tarpeessa ole

Piirinjohtajana kykenet hahmottamaan laajojakin kokonaisuuksia

Valmentajat toimivat alueilla tiiminä ja kor-

pukuntatuen uudistus Hämeessä muodostuu.

jille tai muille kohd

ja koordinoit piirin toimintaa kuin ammattilainen konsanaan. Myös

vaavat aikaisemmat alueohjaajat. Valmen-

Kun kädet lyödään saveen, ollaan lippukunta-

mukaan partioon o

sosiaalisia taitoja tarvitaan, sillä olet yhteydessä muuhun (partio)

tajien aluetiimi on huikea kolmen kopla

valmentajien tukipilareina ja suunnitellaan mm.

teydenpitoa eri yht

maailmaan ja edustat piiriä monissa paikoissa. Apunasi on piirin

tehtävät painottuvat lippukunnan eri osa-

alue- ja valmentajatapaamisia. Pesti on kaksi-

kouluihin ja moniku

varajohtaja ja toimihenkilöt.

alueisiin: johtamiseen, partio-ohjelmaan ja

vuotinen.

lippukuntiin, myös

Lisätiedot: anu.niemi@partio.fi

Sinulla on avoin mi

pestaamiseen. Samalla alueen valmentajat

PIIRIN VARAJOHTAJA

muodostavat aluetiimin - useimmilla alueil-

Piirinjohtaja tarvitsee myös parhaan työparin – oletko se sinä?

la on jo valmentajia pestattuina, joten pää-

Piirin varajohtajana tsemppaat ja kannustat muita ministerei-

set mukaan tiimiin, jossa asioita tehdään yh-

tä kohti huippusuorituksia ja edustat piiriä yhdessä piirinjohtajan

dessä.

kanssa. Olet piirinjohtajan oikea käsi ja valmiina tuuraamaan mis-

miseen, kiinnostus

LIPPUKUNTAJAOSTON JÄSEN

sekä intoa käytänn

seen. Jaoston jäsen

Lippukuntatuen alaisuudessa toimivassa Lip-

tuminen moninaisu

Valmentajia on siis kolmea sorttia:

pukuntajaostossa on paikka auki nohevalle on-

kertaa vuodessa, s

• LIPPUKUNTAVALMENTAJA tukee erityises-

gelmanratkaisijalle. Pestiin kuuluu projekte-

minnan toteuttami

ti lippukunnanjohtajaa ja lippukunnan koko-

ja perustettavien ja elvytettävien lippukuntien

Olet tulevaisuuden visionääri unohtamatta kuitenkaan nykyhet-

naisjohtamista,

kanssa sekä neljä lippukuntajaoston kokousta

Moninaisuusjaosto

keä. Vastuullasi on viestintäryhmän toiminta ja sen suunnittelu.

• OHJELMAVALMENTAJA ohjelmajohtajaa ja

vuodessa.

luu lisäksi osallistu

Tunnet halua kehittää piirin viestintää, mutta hoidat myös rapor-

partio-ohjelman toteutumista,

toinnin ja budjetoinnin kuin vanha tekijä. Sosiaalisilla taidoilla on

• PESTAUSVALMENTAJA pestijohtajaa ja pes-

Olet vähintään noin 25-vuotias, sinulle on koke-

tässäkin pestissä tilausta, sillä pidät tiiviisti yhteyttä muihin toi-

taamisen ja osaamisen varmistamista.

musta johtajatehtävistä lippukunta- ja piiritasol-

sä tahansa.

VIESTINTÄMINISTERI

minnanaloihin. Toimit linkkinä monien eri tahojen välillä etkä pelkää tuoda partion parhautta esille.

KOULUTUSMINISTERI

män kokouksiin 4-6

la ja loistat ihmissuhdetaidoillasi. Pesti kestää Olet valmis valmentamaan muita, jos olet

mielellään kaksi vuotta ja hommat tapahtuvat

partiojohtaja, jolla on sopivasti kokemusta ja

pääosin sisätiloissa.

ton toiminnan johta

Lisätiedot: johanna

näkemystä partiosta. Sinulla riittää intoa tu-

Tunnetko paloa uuden oppiseen tai vanhan kertaamiseen? Koulu-

kea lippukuntia ja niissä toimivia johtajia. Jär-

tusministerin jakkaralla johdat koulutusryhmän toimintaa ja ke-

jestät vuosittain kaksi aluetapaamista, joihin

hität koulutusjärjestelmää – tai oikeastaan koko toiminnanalaa.

piirin valmentajavastaavat antavat evästyk-

Kykenet katsomaan eteenpäin ja olet idearikas tyyppi. Rekrytoit,

set. Lisäksi pidät yhteyttä lippukuntaan vuo-

pestaat ja perehdytät ryhmäsi jäsenet samalla tarmolla, kuin vas-

den mittaan.

Lisätiedot: maria.hast@partio.fi

taat koulutusohjaajien pestaamisesta ja pestien tarkistamisesta.

INNOSTUITKO ITSE TAI TIEDÄTKÖ HYVÄN TYYPIN?

Pestin ajankäyttöä voi pitkälti suunnitella itse. Taustatukena ovat piirin valmentajavastaavat, ja tehtävään saa koulutusta.

Ota yhteyttä vaalitoimikuntaan ja asetu ehdolle!

MIKÄ NÄISTÄ ON SINUN P

• Tero Keso, tero.keso@partio.fi • Perttu Willman, perttu.willman@partio.fi

Jos kolahti, laita yhteystietosi piiritoimistolle

• Kaisu Lämsä-Palovaara, kaisu.lamsa-palovaara@partio.fi

lippukuntakoordinaattorille sara.heinonen@

L U E L IS Ä Ä : H P.PA R

partio.fi, niin otamme sinuun yhteyttä!

VIESTINTÄ PROJEKTIJOHTAJIA JA TEKIJÖITÄ

VIESTINTÄKOULUTTAJIA

VALOKUVAAJIA

TOIMITTAJIA TÄPLÄÄN

Kaipaatko uusia partiokokemuksia lippu-

Etsimme neljää partioviestinnän taitajaa ja-

Viihdytkö enemmän kameran takana kuin

Piirilehteen kaivataan uusia teräväkynäisiä

kunnan ulkopuolelta? Viestintäryhmä kai-

kamaan osaamistaan koko piirin hyväksi.

edessä? Tule mukaan valokuvaustiimiin!

toimittajia. Oletko innokas kirjoittaja ja seu-

paa 1–3 innokasta projektijohtajaa ja hei-

Onko tehokas, monipuolinen viestintä sy-

dän avukseen useita tekeviä käsiä erilaisiin

däntäsi lähellä? Onko some toinen äidinkie-

Valokuvaajat osallistuvat piirin tapahtumiin

tuu? Haluatko kehittyä kirjoittajana ja saada

markkinointitapahtumiin eri paikkakunnille,

lesi?

ikuistaen ne muistikortille. Kuvia käytetään

juttujasi myös suuren yleisön luettavaksi?

kuten #koe#elämys@partio -tapahtumaan Tampereelle.

raat aktiivisesti mitä partioskenessä tapah-

piirin viestinnässä. Pesti kestää 1–2 vuotta ja Tule mukaan viestinnän kouluttajatiimiin!

edellyttää mahdollisuutta lähteä kuvauskei-

Täplän toimittajana saat jutuillesi lähes

Viestintäkouluttajana pääset tukemaan hä-

koille, omaa kameraa sekä taitoa erilaisten

kymmentuhatpäisen yleisön! Toimittajana

Tarjolla on pestejä määräaikaisella lyhyen

mäläisiä lippukuntia tiedotuksessa ja mark-

kuvauskulmien löytämiseen. Ole aina siellä,

osallistut toimituskunnan kokouksiin neljä

ajan sitoutumisella, tukea tarpeen mukaan

kinoinnissa. Pesti sopii vaikkapa ensimmäi-

missä tapahtuu!

kertaa vuodessa ja pääset kirjoittamaan jut-

sekä mahdollisuutta villiin ja uudenlaiseen-

seksi piiripestiksi! Kesto 1–2 vuotta.

kin ideointiin partion markkinoimiseksi. Uudet kasvot, näkökulmat ja ideat ovat tervetulleita! Lisätiedot: hilja.makinen@partio.fi

tuja laidasta laitaan, kisaraporteista henkilöLisätiedot: harri.halmejarvi@partio.fi

haastatteluihin.

Lisätiedot: minna.horelli@partio.fi Lisätiedot: essi.laukkanen@partio.fi


KO PIIRILUOTTIS?

Lue lisää: hp.partio.fi/luott

ikset

SJAOSTOON AJA JA JÄSENIÄ

nittelemaan ja toteuttamaan

nan muotoja, jotta partio olisi

aa kaikille!

on jäsenenä voit esimerkiksi

UUSI TAPA HARRASTAA PARTIOTA TAMPEREELLA! HAE JOHTAJAKSI PUISTOKOULUN RYHMÄLLE

ttamassa toimintaa erityisen

eville lapsille, maahanmuutta-

deryhmille, joille kynnys tulla

on korkea. Pestiin kuuluu yh-

TAMPEREEN PUISTOKOULUN OPPILAILLE PERUSTETAAN YHTEISTOIMINNALLINEN PARTIORYHMÄ, JOLLE HAETAAN KAHTA PJ-KURSSIN KÄYNYTTÄ JOHTAJAA.

teistyökumppaneihin, kuten

Puistokoulun partioryhmä koostuu 7­–8-vuotiaista lapsista, jotka valitaan ryhmään hakemusten perusteella.

ulttuurisiin järjestöihin sekä

Puistokoulun henkilökunta auttaa ryhmän muodostamisessa. Osa ryhmän lapista on erityistä tukea tarvitsevia

oman kiinnostuksen mukaan.

ja heidän apunaan ryhmässä on mukana kaksi koulun ohjaajaa.

ieli uusien ihmisten kohtaa-

Kokoontumisaika: keskiviikkoisin klo 14–15, lippukuntien tapahtumiin osallistumisesta sovitaan erikseen

sta verkostoissa toimimiseen

Kokoontumispaikka: Puistokoulu (Sairaalankatu 6) ja lippukuntien tapahtumat Kalevan kirkolla (Liisanpuisto 1)

nön toiminnan toteuttami-

nenä pestiisi kuuluu osallis-

Toiminta alkaa viikolla 39 ja ryhmä kokoontuu syksyllä 8 ja keväällä 14 kertaa. Ryhmässä toteutetaan sudenpentuohjelmaa.

uusjaoston kokouksiin neljä

sekä moninaisuusjaoston toi-

Pesti sopii erityisesti sosiaalialan opiskelijoille, jotka voivat hyödyntää sitä osana opintojaan. Pesti ei kuitenkaan edellytä alan opintoja

inen käytännössä.

tai aikaisempaa kokemusta erityislapsista. Sen sijaan tarvitaan avointa mieltä ja rohkeutta kehittää itseään. Tässä ryhmässä ammattilaiset auttavat myös sinua kehittymään johtajana!

on puheenjohtajan pestiin kuu-

uminen lippukuntatuen ryh-

PESTISSÄ SAAT

6 kertaa vuodessa sekä jaos-

vuoden kestävän partiopestin, hyvän perehdytyksen, valmiin toimintasuunnitelman sekä materiaalit

aminen.

Puistokoululta kaksi koulutettua ohjaajaa erityislasten tueksi

tukea toiminnalle koko vuoden ajaksi projektiryhmältä, kehitysvammaisten tukijärjestöltä,

a.kalliomaa@partio.fi

koulun henkilökunnalta ja lippukunnilta. Uusi partioryhmä on osa Hämeen Partiopiirin 100 uutta tapaa -hanketta. Mukana ovat myös Puistokoulun lähilippukunnat Kalevan Suuntatytöt ry ja Kalevan Karhut ry. Lisätietoa Puistokoulun partioryhmästä antaa Siiri Mertakorpi siiri.mertakorpi@partio.fi

OHJELMA

PESTISI?

R T IO.F I/ L U O

T T IK S E T

Kaikista ohjelman pesteistä lisätietoa saat: paivi.tynska@partio.fi

VAELTAJAIKÄKAUDEN VASTAAVIA

IKÄKAUSIJAOSTOON JÄSENIÄ

Haussa kaksi hyvää tyyppiä suunnittelemaan ja toteuttamaan pii-

Kiinnostaako eri ikäkausien ohjelma?

rin tapahtumia vaeltajille. Hommat hoidetaan yhdessä työparin kanssa.

Ikäkausijaoston jäsenenä sinulla on mahdollisuus osallistua eri ikäkausille suunnattujen tapahtumien suunnitteluun, ideointiin ja

Toimit vaeltajaikäkauden asiantuntijana ja sinulle on jonkinlaista

toteutukseen. Voit myös valita jonkun tietyn ikäkauden, jota halu-

kokemusta vaeltajista. Saat koulutusta pestiisi ja olet itse ohitta-

at tulla kehittämään. Tämä pesti sopii erinomaisesti vaeltajaikäi-

nut vaeltajaikäkauden. Yläikärajaa ei ole. Pesti kestää 1–2 vuotta.

selle tai vaeltajaikäkauden ylittäneelle. Pestiin ei ole yläikärajaa. Pestin kesto 1-2 vuotta.

TARPOJAIKÄKAUDEN VASTAAVA Tarvitaan työpari tarpojaikäkauden vastaavalle!

TEKIJÖITÄ TAPAHTUMIIN Tule mukaan tekemään erilaisia partiotapahtumia eri ikäkausille

Toimit ikäkausijaostossa tarpojaohjelman asiantuntijana. Pääset

uusien ihmisten kanssa. Tapahtumia voi valita omien aikataulujen

suunnittelemaan, ideoimaan ja toteuttamaan tarpojille suunnat-

mukaan projektiluontoisesti ja oman mielenkiinnon mukaan.

tuja tapahtumia sekä tukemaan heidän luotsejaan ohjelman toteuttamisessa. Pesti kestää 1–2 vuotta. Olethan vähintään vaelta-

Homma sopii kaikille samoajista ylöspäin ja pestiin voi lähteä

jaikäinen.

myös yhdessä kaverin kanssa.


I R I E L I R I I ILVES19-P

NÄIN SE ETENEE

KESÄLLÄ 2019 ILVESKANSA KOKOONTUU, SILLÄ ON ILVEKSEN AIKA!

Leirille osallistuvat kaikki ikäkaudet ja yhteensä osallistujia odotetaan jopa

Loppukeväällä 2018 pestataan mestarit. Kukin mestari vastaa yhdestä osa-

5000. Ilves19 näkyy piirin ja lippukuntien toiminnassa jo ennen leiriä, ja en-

kokonaisuudesta ja sen tiimistä, esimerkiksi yksi ohjelmalaakso, tekniikan

nen kaikkea vaikuttaa positiivisesti leirin jälkeiseen toimintaan.

tiimi tai yksi kahvila.

Tekijöiden pestaus alkaa syksyllä 2017 ja jatkuu leiriin asti. Ensimmäisenä

Loput pestit täytetään osittain syksystä 2018 alkaen ja osittain ilmoittautu-

pestataan staabi, eli leirinjohtoryhmä. Noin 10-henkisen staabin jäsenet vas-

misen jälkeen. Jotain pestejä avataan jo aiemmin hakuun, esimerkiksi leirin

taavat jokainen laajasta kokonaisuudesta ja yhdessä koko leiriprojektista.

markkinointia ja viestintää varten.

Ennen joulua hakuun tulevat myös päälliköiden paikat. Kukin päällikkö vastaa tietystä kokonaisuudesta, esimerkiksi yhden ikäkauden ohjelma, muonitus tai talous.

PESTAUSAIKATAULU

SYKSY

JOULU

KEVÄT

2017:

2017:

2018:

STAABI

PÄÄLLIKÖT

MESTARIT

TIETOA ILVES19-LEIRISTÄ JA AVOIMISTA PESTEISTÄ LÖYDÄT OSOITTEESTA HP.PARTIO.FI/ILVES19

ILVES19 HAKU ON ALKANUT – TULE MUKAAN ILVES19-STAABIIN! Ilveksen staabi vastaa yhdessä leirin onnistumisesta ja projektin tavoitteiden toteutumisesta. Toki jokainen staabin jäsen on myös valmis tarttumaan toimeen ja tekee monia asioita myös itse käytännössä, yhdessä muun tiimin kanssa. Sinun ei tarvitse olla oman osa-alueesi huippuasiantuntija. Tärkeämpää on pystyä luomaan näkemys siitä, miltä osa-alueen toiminta näyttää ja miten se tukee projektin tavoitteita, ja osata rekrytoida ja johtaa tiimiä, joka pystyy tämän näkemyksen toteuttamaan. Pesti alkaa syksyllä 2017 ja kestää kaksi vuotta. Pesti vaatii aikaa viikoittain ja kiireisimpinä aikoina varmasti päivittäin. Leirin tekemisessä hyödynnetään runsaasti sähköisiä välineitä. Apua ja tukea pestiin on aina tarjolla. NÄIN HAET Katso lisätiedot staabin pesteistä osoitteesta hp.partio.fi/ilves19 ja lähetä vapaamuotoinen hakemuksesi viimeistään 12.9.2017 osoitteeseen jaakko. honkala@partio.fi. Vaikka projekti onkin hämäläinen, älä suotta aikaile, sillä haastattelut alkavat jo ennen hakuajan päättymistä. Kysy ihmeessä lisää leirinjohtaja Jaakko Honkalalta, 040 580 0615 tai jaakko.honkala@partio.fi

HAETTAVISSA OLEVAT PESTIT: •

Leirin varajohtaja

2 x kasvatusjohtaja

Osallistujajohtaja

Markkinointi- ja viestintäjohtaja

2 x palvelujohtaja

Resurssijohtaja

SYKSY 2018: LOPUT TEKIJÄT

Täplän pestiliite 3/2017  

Hämeen Partiopiirin Täplä-jäsenlehden pestiliite. Ilmestynyt numeron 3/2017 välissä.

Advertisement