Page 1

1


JOHDANTO Edessäsi on Hämeen Partiopiiri ry:n toimintakertomus vuodelta 2018. Vuosi oli piirin kaksivuotisen toimintasuunnitelmakauden 2017–2018 toinen. Toiminnan suunnittelua ohjasi partion strategia, jonka tavoitteina ovat partio kuuluu kaikille, partio kasvattaa hyvään johtajuuteen ja partio on aloitteellinen yhteistyökumppani. Vuonna 2018 piirileiri Ilveksen suunnittelu oli jo kovassa vauhdissa ja leirin valmistelut värittivät monia piirin toimintoja. Leiri järjestetään kesällä 2019 ja se on koko piirin yhteinen voimanponnistus. Tämä toimintakertomus kertaa vuoden 2018 toiminnan ensin piirin toimintasuunnitelman pääsuuntien osalta ja sitten toiminnanaloittain. Toimintakertomuksen loppupuolelta löytyy esitys piirin taloudesta vuodelta 2018 sekä liitteistä listat piirin luottamushenkilöistä, tapahtumista osallistujamäärineen, kilpailujen parhaat hämäläiset, piirin alueen lippukunnat ja myönnetyt ansiomerkit. Piirihallitus

HÄMEEN PARTIOPIIRI RY TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖS 2018 TOIMITUS Anni Ylinen KIRJOITTAJAT Piirihallitus, toimihenkilöt TAITTO Anna-Emilia Piirainen KUVAT Harri Halmejärvi, Anna Parkkomäki, Eeva Helle, Josefiina Lilja, Atte Kesti, Blake Cheek / Unsplash PAINO Grano Oy, Tampere, 250 kpl 2


SISÄLLYS

3


PARTIO KUULUU KAIKILLE

4


TAVOITTEET Partion positiivinen vaikutus ulottuu mahdollisimman moneen suomalaiseen ja sitä kautta koko yhteiskuntaan. Mahdollisimman moni löytää partiosta oman paikkansa. Partio on kohderyhmän silmissä kiinnostava harrastus ja vapaaehtoistyö. Hämeen Partiopiirin moninaisuusryhmä aloitti toimintansa vuonna 2018. Tavoitteena oli toteuttaa lippukunnille moninaisuuskoulutus, mutta moninaisuusryhmän vuosi 2018 meni lähinnä toiminnan käynnistelyssä ja ryhmä vasta loi käytäntöjään. Johtajapäivässä pidettiin halukkaille Monikulttuurinen kohtaaminen –koulutus, johon osallistui 4 partiojohtajaa eri puolilta piiriä. Piirin alueella useat esikoulut osallistuivat valtakunnalliseen esikoulujen partioviikkoon. Kampanja tavoitti yhteensä lähes 4000 esikoululaista joka puolella piiriä. Hämeen Partiopiiri oli aktiivisesti mukana materiaaleja valmistelleessa työryhmässä. Piiri ei toteuttanut omaa iltapäiväkerhomateriaalia, jotta päällekkäistä työtä Suomen Partiolaisten kanssa vältettäisiin. Elokuussa 2018 järjestettiin luottispäivän yhteydessä kaikille vaeltajaikäisille ja aikuisille avoin metsäretki Hämeenlinnan Evolla. Retken tavoitteena oli toimia niin johtajahuoltona lippukunnille kuin myös mahdollisuutena verkostoitua muiden piirin aikuisten kanssa. Avoimeen metsäretkeen osallistui 16 aikuista. Harrastavaa iltapäivätoimintaa, eli hip-partiota Puistokoulun oppilaille toteutettiin 100 tapaa tehdä avoimempaa partiota –hankkeen merkeissä. Puistokoululla partioon osallistui vuoden 2018 aikana aktiivisesti 18 lasta. Hanke toteutettiin yhteistyössä Hämeen Partiopiirin, Tampereen Kaupungin Puistokoulun, Tampereen Kehitysvammaisten Tuki ry:n, Tampereen tuomiokirkkoseurakunnan ja partiolippukuntien Kalevan Karhut ry:n ja Kalevan Suuntatytöt ry:n kanssa. 5


PARTIO KASVATTAA HYVÄÄN JOHTAJUU­ TEEN

6


TAVOITTEET Partio on esimerkki arvopohjaisesta johtajuudesta yhteiskunnassa. Partiolaiset ovat aloitteellisia ja vastuullisia toimijoita omassa ympäristössään. Partiotoiminnan toteuttamisessa ja johtamisessa nuorille annetaan vastuuta ja vapautta kunkin omien kiinnostuksen kohteiden mukaisesti. Vuoden 2018 tavoitteena oli, että kaikki piirin lippukunnanjohtajat olisivat pestattuja ja perehdytettyjä tehtäväänsä. Vuoden aikana 11 lippukunnanjohtajaa osallistui pestin mukaiseen koulutukseen. Perehdytysillat lippukunnanjohtajille pidettiin Tampereella tammikuussa ja toukokuussa Hämeenlinnassa. Tavoitteena oli, että kaikki lippukunnanjohtajat käyvät pestikeskustelun oman valmentajansa kanssa. Syksyllä järjestettiin ensisijaisesti lippukunnanjohtajille, pestijohtajille ja ohjelmajohtajille Hyvä Johtajuus –seminaari syyskokouksen yhteydessä. Tapahtumaan osallistui 67 henkilöä. Vuonna 2018 jatkettiin jo vuonna 2017 aloitettua uuden lippukuntatuen mallin mukaista koulutusta lippukunnanjohtajille, ohjelmajohtajille ja pestijohtajille. Johtokolmikon pestin mukaiset koulutukset ovat jo vakiinnuttaneet paikkansa piirin koulutuspaletissa ja niitä jatketaan systemaattisesti. Partion uutta johtajuusmallia sisällytettiin myös muihin koulutuksiin ja sitä hyödynnettiin yleisesti piiritoiminnassa. Akeloille ja sammoille järjestettiin vihjarit tammikuussa Lahdessa ja joulukuussa Tampereella. Vihjareilla akelat ja sammot saivat toimintavinkkejä ja pääsivät tapaamaan muita piirin akeloita ja sampoja. Samoajille järjestettiin ensimmäistä kertaa oma Jatko-ROK, eli 2. ja 3. vuoden samoajille suunnattu ryhmänohjaajan jatkokoulutus. Lisäksi samoajille järjestettiin työelämäteemainen Paluu tulevaisuuteen –tapahtuma. Vuonna 2018 kannustettiin lippukuntia hakemaan ansioituneille jäsenilleen ansiomerkkejä. 7


PARTIO ON ALOIT­ TEELLINEN YHTEISTYÖ­ KUMPPANI

8


TAVOITTEET Kumppanuudet tukevat partio-ohjelman toteuttamista sekä vahvistavat ja laajentavat partion vaikutusta yhteiskunnassa. Partiolaiset tekevät aktiivisesti ja toisiaan tukien yhteistyötä yli piiri- ja lippukuntarajojen. Vuonna 2018 lippukunnissa jatkettiin Yhteisvastuu-hankkeiden toteutumista. Lippukunnat ovat voineet raportoida hankkeistaan 100 uutta tapaa –sivustolle. Lippukuntien osallistuminen taustayhteisöseurakuntien toimintaan oli aktiivista, mikä osaltaan varmasti johtui Yhteisvastuu-keräyksen seurauksena vahvistuneesta yhteistyöstä. Monet piirin lippukunnat toimivat myös yhteistyössä paikallisten Lions Clubien kanssa esimerkiksi tapahtumajärjestelyissä ja erilaisissa talkoissa. Hämeen Partiopiiri teki yhteistyötä yli piirirajojen esimerkiksi koulutuksen toiminnanalalla järjestäen kouluttajavaihtoa Lounais-Suomen Partiopiirin kanssa. Niin ikään Lounais-Suomen Partiopiirin kanssa toteutettiin Partiopolku-lehti, jota jaettiin 3.-4. luokkalaisille eri puolilla piiriä, tavoitteena markkinoida partiota harrastuksena. Hämeen Partiopiirin nokipannukahvimateriaalia käytettiin osassa piirin lippukunnissa, mutta materiaalia pitäisi tulevaisuudessa jalkauttaa yhä edelleen ja kehittää sidosryhmäyhteistyötä. Vuonna 2018 päätettiinkin valita hallitukseen hallituksen jäsen, jonka vastuulle kuuluvat yhteiskuntasuhteet ja sidosryhmäyhteistyö.

9


KOULUTUS Koulutusryhmän tehtävänä on tarjota laadukasta ja monipuolista koulutustoimintaa lippukuntien nuorille ja aikuisille johtajille sekä tukea piirin luottamushenkilöiden osaamista ja onnistumista pestissään. Lisäksi ryhmä vastaa kouluttajien kouluttamisesta sekä Ko-Gi-koulutukseen osallistuvien ohjaamisesta. Koulutusryhmän alaisuudessa toimi vuoden aikana aikuis- ja luottisjaosto, joka tuki vapaaehtoisten partiotoimintaa. Vuoden aikana järjestettiin yhteensä viisi partiojohtajan peruskurssia: neljä kahdesta viikonlopusta koostunutta kurssia ja yksi monimuotoinen, aikuisille suunnattu kurssi. Partiojohtajan jatkokoulutuksen eli Ko-Gi-koulutuksen aloitti vuoden aikana 28 hämäläistä untuvikkoa ja Ko-Gi-tunnuksensa sai vuoden aikana kaikkiaan 11 hämäläistä. Edellä mainittujen koulutusten lisäksi koulutusryhmä järjesti ikäkausien johtajille ja lippukunnan johtokolmikolle suunnattuja koulutuksia, kuten akela- ja sampokursseja, luotsikoulutuksen, monimuotoisen sihteerikoulutuksen, sekä lippukunnanjohtaja-, ohjelmajohtaja- ja pestijohtajakoulutukset. Lisäksi Johtajapäivässä tarjottiin useita räätälöityjä koulutuksia muun muassa partion ajankohtaisista teemoista. Aikuis- ja luottisjaosto järjesti piiriluottiksille tammikuussa luottispäivän ja elokuussa luottisseminaarin. Luottispäivään osallistui noin 50 ja luottisseminaariin noin 70 piirin vapaaehtoista luottamushenkilöä. Piiriin valittiin mentorivastaava ja mentoreiden ja aktoreiden haku aloitettiin.

10


11


OHJELMA Ohjelmaryhmä vastaa piirin ikäkausitapahtumien, taitokoulutuksen, partiotaitokilpailujen ja kansainvälisyystoiminnan toteuttamisesta. Ohjelmaryhmän alaisuudessa toimi vuoden aikana kolme jaostoa ja lisäksi ohjelmaryhmään kuului kaksi kansainvälisyysvastaavaa. Ohjelmapainotuksena vuonna 2018 oli luotsaus. Lippukuntien tarpoja-, samoaja- ja vaeltajaluotseille tarjottiin keväällä vihjareita kunkin ikäkauden tapahtumien yhteydessä. Samoaja- ja vaeltajaluotsivihjarit peruuntuivat vähäisistä osallistujamääristä johtuen, mutta tarpojaluotseille järjestettiin vihjarit tarpojien kevään taitopäivän yhteydessä. Syksyllä luotsikoulutus järjestettiin SuperLauantain ja tarpojien taitopäivän yhteydessä. Koulutukseen osallistui ennätysmäärä luotseja: 16 tarpojaluotsia, 2 samoaja- ja 2 vaeltajaluotsia. Luotsikoulutuksen jo aiemmin käyneille luotseille SuperLauantaissa tarjottiin muun muassa Nuoren mielen ensiapu –koulutusta. Lippukunnille tarjottiin tukea ja koulutusta myös kisojen ja tapahtumien järjestämistä varten. Lisäksi järjestettiin erätaito- ja ensiapukoulutuksia sekä veneenohjaajakurssi ja muita taitokoulutuksia. SuperPäivillä järjestettiin luotsikoulutuksen lisäksi myös muille lippukuntien johtajille koulutusta sekä vinkkejä viikkokokouksiin ja retkille. Syksyllä järjestettiin Tampereen Hervannassa Mökkitiä -syys-SM-kisat, joihin osallistui 112 vartiota. Vuonna 2018 piirileiri Ilveksen valmistelut olivat kuumimmillaan. Leiriä järjestävä organisaatio kasvoi jo 140 luottamushenkilöön. Ilveksen parissa työskentelee myös 119 lippukuntien yhteyshenkilöä. Leirin teema on tulevaisuus ja leiri järjestetään kesällä 2019 Hämeenlinnan Evolla.

12


13


LIPPUKUNTATUKI Hämäläisen lippukuntatuen tavoitteena on tarjota tarkoituksenmukaista tukea partiolippukuntien johtamiseen, antaa tarvittavaa tukea lippukuntien kehittämiseen, ylläpitää ja kehittää partiotoiminnan laatua ja edesauttaa moninaisen partiotoiminnan toteutumista. Vuonna 2017 alkaneen lippukuntatuen uudistuksen jalkauttaminen on rytmittänyt kaksivuotista toimintakautta. Uudistuksen seurauksena lippukuntia johdetaan johtokolmikon, eli lippukunnanjohtajan, ohjelmajohtajan ja pestijohtajan voimin. Johtokolmikoiden toimintaa partiolippukunnissa tuetaan valmentajien toimesta. Piiri on jaettu 10 alueeseen, joissa toimii noin 30 valmentajaa ja kuusi valmentajavastaavaa. Suomen Partiolaisten jäsenkokouksen yhteydessä järjestetty Johtotähti kokosi johtokolmikot yhteen Lappeenrantaan. Myös syyskokouksen yhteydessä järjestettiin Hyvä johtajuus -seminaari, joka oli suunnattu lippukuntien johtokolmikoille. Aluetapaamisia järjestettiin kullakin alueella kaksi kertaa vuodessa. Valmentajat tukivat lippukuntia myös lippukuntavierailuin, lippukunnanjohtajien pestikeskusteluin, välipesti-

14


keskusteluin, päätöspestikeskusteluin ja perehdyttämistilaisuuksissa. Lippukuntatuen ryhmän alaisuudessa toimii neljä jaostoa: lippukuntajaosto, valmennusjaosto, moninaisuusjaosto ja Loisto-jaosto. Näistä moninaisuusjaosto käynnistettiin vuoden 2018 keväällä kehittämään partiotoiminnan moninaisuutta. Lippukuntajaoston tukitoimien kohteena olivat erityistä tukea tarvitsevat lippukunnat. Lippukuntia autettiin muun muassa elvyttämällä hiipuneiden lippukuntien toimintaa ja tukemalla uusien lippukuntien toiminnan käynnistämistä. Lippukuntajaoston toimenpiteiden kohteena oli reilut 10 lippukuntaa. Loisto-jaosto ylläpitää ja kehittää partiotoiminnan laatua lippukunnissa. Loisto-laatutyökalun tavoitteena on kannustaa, haastaa ja tukea lippukuntia kehittämään toimintaansa monipuolisesti entistä laadukkaammaksi sekä tuoda toiminnan laatu näkyväksi ja tavoiteltavaksi. Loisto-jaosto myönsi kuluneen vuoden aikana yhteensä neljä Loistolippukunta-tunnusta. Vuodesta 2013 alkaen Loisto on myönnetty 33 lippukunnalle, mikä on yli neljännes piirin lippukunnista.

15


YHTEISKUNTASUHTEET Piirin yhteiskuntasuhteita ja erilaisia kumppanuuksia hoitaa yhteiskuntaryhmä kiinteässä yhteistyössä piirinjohtajan ja toiminnanjohtajan kanssa. Yhteiskuntasuhderyhmä kannustaa lippukuntia oman suhdeverkoston rakentamiseen ja ylläpitoon. Y-ryhmä kannusti lippukuntia kutsumaan paikalliset päättäjät nokipannukahville. Nokipannukahvien tarkoituksena on kertoa partion ajankohtaisista teemoista päättäjille. Seurakuntavaaleihin kannustaminen ja partioehdokkaiden esilletuominen sekä erilaiset partion markkinointitempaukset yhdessä piirin viestinnän kanssa olivat näkyvintä toimintaa vuoden aikana. Y-ryhmän toiminta vuonna 2018 oli kuitenkin pienimuotoista ja ryhmää halutaan kehittää vuonna 2019.

KEHITYS Kehitystoiminta seuraa piirin toimintaa ja toimintaympäristöä tilastollisilla työkaluilla tuoden esille tapahtuneet muutokset. Kehitystoiminta vastaa myös piirin moninaisista kehityshankkeista ja -projekteista. Vuonna 2018 kehitysryhmällä ei ollut toimintaa. Toiminta käynnistetään vuoden 2019 aikana uuden kehityksestä vastaavan hallituksen jäsenen toimesta.

16


17


18


VIESTINTÄ Viestintä tukee lippukuntia kaikessa viestintään ja markkinointiin liittyvässä sekä edistää omalta osaltaan partio-ohjelman toteuttamista. Viestintäryhmä ylläpitää ja kehittää piirin viestintäkanavia, markkinoi partiota sekä auttaa piirin luottamushenkilöitä ja eri toiminnanaloja viestinnässä. Viestintäryhmän alaisuudessa toimivat piirilehti Täplän toimituskunta, piirin valokuvaajat sekä medialähettiläät eli YSPit. Jäsenlehti Täplä ilmestyi vuoden aikana neljästi. Jäsenlehdessä kerrottiin laajasti hämäläisistä tapahtumista, kilpailuista, ajankohtaisista asioista sekä tulevasta Ilves19-piirileiristä. Täplän uudelleen konseptointi ja ulkoasun uudistus aloitettiin Reetta Laaksosen johtamana. Piirin nettisivuille hp.partio.fi päivitettiin vuoden läpi tiedotettavia asioita, ajankohtaisia uutisia sekä blogikirjoituksia. Myös verkkosivuston uudistus laitettiin alulle vuoden lopussa. Viestinnän toiminnanala koulutti hämäläisiä partiolaisia Viestintävarras-koulutuksessa nuoria tavoittavasta sosiaalisesta mediasta. Kouluttajina toimivat nuoret hämäläiset partiolaiset. Suosittu eskarikampanja toteutettiin valtakunnallisesti Suomen Partiolaisten organisoimana ja viestintäryhmästä oli edustus kampanjan projektiryhmässä. Vuonna 2019 kampanjaan osallistui Hämeen alueella lähes 4000 esikoululaista, mikä on lähes puolet alueen esikoululaisten määrästä! Ei-partiolaisille suunnattu syksyn aloitustapahtuma järjestettiin tänä vuonna vain Tampereella. #koe#elämys @partio –tapahtumaan osallistui parisen sataa ihmistä. Koulujen alettua 3.–4.-luokkalaiset saivat omat Partiopolku-lehdet, jotka toteutettiin yhteistyössä Lounais-Suomen Partiopiirin kanssa. Piirin alueella osallistuttiin myös Suomen Partiolaisten organisoimaan koululaisten Partioseikkailuun, joka mahdollisti kaikille 1.–2.-luokkalaisille pienen partioelämyksen. Koululaisten Partioseikkailuun osallistui 6415 koululaista eri puolilla Hämettä. 19


HALLINTO Piirin jäseniä ovat lippukunnat, jotka piirin kokouksissa valitsevat piirihallituksen johtamaan piirin toimintaa. Piirin tehtäviä ja vastuita ohjaavat yhdistyslaki, piirin säännöt, piirin toimintaohjesääntö, keskusjärjestön ja piirien työnjaon käsikirja sekä turvallisuusasiakirjat ja -ohjeet. Piirihallitus yhdessä toiminnanjohtajan kanssa vastaa yhdistyksen johtamisesta, piirille kuuluvien tehtävien hoitamisesta sekä toiminnan lainmukaisuudesta ja turvallisuudesta. Piirinjohtaja vastaa piirin taloustoiminnan suunnittelusta ja toteutuksesta ja piirin varajohtaja vastaa toiminnan suunnittelusta ja seurannasta. Piirihallituksen jäsenillä on jokaisella oma toiminnanala tai kokonaisuus johdettavanaan. Piiri osallistuu aktiivisesti partioliikkeen päätöksentekoon ja valvoo partiotoiminnan etua omalla toimialueellaan. Partioneuvoston toimintaan ja päätöksentekoon sekä siten partion valtakunnalliseen strategiseen ohjaukseen osallistui kolme hämäläistä partioneuvosta. Piirihallituksen alaisuudessa toimii piirin ansiomerkkiryhmä, joka käsittelee piirin ja keskusjärjestön ansiomerkkejä koskevat ansiomerkkihakemukset. Ryhmä ylläpitää piirin ansiomerkkijärjestelmää sekä kannustaa ja kouluttaa lippukuntia hakemaan ansiomerkkejä ansioituneille jäsenilleen. Hallituksen jäsenet tapasivat lippukuntatoimijoita muun muassa johtajapäivillä, lippukuntien syntymäpäivillä ja piirin suurimmissa tapahtumissa. Hallituksen toimintaa on pyritty tekemään tutuksi julkaisemalla Pihalla-blogia. Hämeen Partiopiiri ry:n kevätkokous pidettiin 24.3.2018 Hämeenlinnassa ja syyskokous 10.11.2018 Tampereella. Hämeen Partiopiiri ry:n puheenjohtajana vuonna 2018 toimi Tytti Lindroos Lahden Katajaisista ja varapuheenjohtajana Anni Ylinen Härmälän Ilvestytöistä. Hämeen Partiopiiri ry:n toiminnanjohtajana toimi Tommi Nyman. 20


21


22


Vuonna 2018 Hämeen Partiopiiri ry:n hallitukseen kuului puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan lisäksi viisi hallituksen jäsentä, jotka vastasivat piirin aluetyöstä, kehitystoiminnasta, koulutustoiminnasta, ohjelmatoiminnasta ja viestinnästä. Hämeen Partiopiiri ry:n hallitus piti vuoden aikana yhdeksän kokousta. Hallituksen työvaliokuntaan kuuluivat puheenjohtajat ja toiminnanjohtaja. Hämeen Partiopiiri ry:n tilintarkastajina toimi KHT-yhteisö PricewaterhouseCoopers Oy. Puheenjohtajat, koulutustoiminnasta, lippukuntatuesta, ohjelmatoiminnasta ja viestinnästä vastaavat hallituksen jäsenet sekä yhteiskuntasuhderyhmän puheenjohtaja osallistuivat keskusjärjestön Laajennettujen valiokuntien toimintaan. Suomen Partiolaiset ry:n Partioneuvostoon kuului vuonna 2018 kolme hämäläistä partioneuvosta: Tytti Lindroos, Anni Ylinen ja Kimi Uosukainen. Partiotyönantajat-Scoutsarbetsgivarna ry:n hallituksessa toimi Tommi Nyman. Hämeen Partiosäätiö sr:n hallituksessa partiopiirin edustajina toimivat Arto Raivio, puheenjohtaja Kaija Rinne, varapuheenjohtaja Pertti Arjanne Harri Länsipuro Jarkko Mäkinen Tuija Salmi Hämeen Partiopiiri ry:n virallisessa lippukuntaluettelossa oli 122 lippukuntaa 31.12.2018. Vuoden 2018 aikana lippukuntaluetteloon ja piirin jäseneksi hyväksyttiin uusi lippukunta, Wanajan Ilves ry. Jäsenmaksun maksaneiden piirin lippukuntien jäsenten kokonaismäärä 31.7.2018 oli 10 493 jäsentä. 23


TOIMISTO Hämeen Partiopiirin toimistot kokoustiloineen sijaitsevat Tampereella ja Lahdessa. Lisäksi piirin käytössä ovat Laitikkalan koulu Pälkäneellä, Pajaniemi Lempäälässä, Vaakaniemi Kurussa, Nurmela Tammelassa, Lapinhäme Sodankylässä, Rismalahti Asikkalassa ja Nokka Kangasalla. Leirialueet ja kurssipaikat olivat ahkerassa käytössä lippukuntien, ryhmien ja jaostojen kokousten, koulutustilaisuuksien ja leirien pitopaikkana. Yhdistyksen käytössä olevat toimitilat ja leirialueet omistaa Hämeen Partiosäätiö sr. Yhdistyksessä työskenteli vuonna 2018 kymmenen eri toimihenkilöä: Sara Heinonen, lippukuntakoordinaattori Sari Huurros-Aaltonen, toimistosihteeri Lotta Kylmälahti, ohjelma- ja koulutuskoordinaattori Reetta Laaksonen, tiedottaja (24.5.2018 saakka) Heli Lehtomäki, järjestöpäällikkö Petri Louko, aluepäällikkö Tommi Nyman, toiminnanjohtaja Seija Vuohensilta, taloussihteeri Anna-Emilia Piirainen, tiedottaja (13.8.2018 alkaen) Jenna Kankaanpää, Ilves19 projektipäällikkö (3.9.2018 alkaen)

24


25


TALOUS JA VARAINHANKINTA Yhdistyksen talouden suunnittelun peruslähtökohtia olivat koulutustoiminnan ja tapahtumien omakatteisuus eli se, että tapahtumien osanottomaksuilla ja muilla tuloilla katetaan niistä aiheutuvat välittömät kustannukset ja pieni osa välillisistä kustannuksista. Valtaosa välillisistä kustannuksista, kuten palkat, toimitilavuokrat ja toimiston muut menot, katetaan jäsenmaksuilla, piirin saamalla valtionavulla ja avustuksilla sekä varainhankintakampanjan tuotoilla. Välillisten kustannusten korvaamiseen osallistuvat osuudellaan myös Tampereen Partiolaiset ry, Lahden alueen Partiolaiset ry ja Hämeen Partiosäätiö sr.

26


VUODEN 2018 TILINPÄÄTÖS Vuosi 2018 oli talouden näkökulmasta perinteinen partiovuosi ja toteutui talouden näkökulmasta lähes suunnitellusti. Henkilöstössä tapahtuneiden muutokset sekä toisen lippukuntakoordinaattorin palkkauksen siirtyminen näkyvät tilinpäätöksessä henkilöstökulujen alituksena. Henkilöstökustannuksissa oli varauduttu toiminnanjohtajan, järjestöpäällikön, aluepäällikön, tiedottajan, ohjelma- ja koulutuskoordinaattorin, kahden lippukuntakoordinaattorin, taloussihteerin ja toimistosihteerin palkkamenoihin. Maksaneiden jäsenten määrä hieman laski ollen 10 493, kun se vuonna 2017 oli 10 616. Yhdistyksen kevätkokouksen päättämä jäsenmaksun piiriosuus vuodelle 2018 oli I-jäseneltä 26 euroa ja II-jäseneltä 24 euroa. Vuoden aikana panostettiin totutusti markkinointiin ja jäsenhankintaa tukeviin toimenpiteisiin, joita olivat mm. esikouluihin kohdistunut Eskarikampanja, piirin alueen 1.–2.-luokkalaisille jaettu Partiopolku-lehti ja syyskauden aloitustempaukset eri paikkakunnilla sekä erilaiset partion esittelyä tukevat materiaalit ja tarvikkeet. Viestinnän osalta toteutettiin verkkosivustouudistus sekä valmisteltiin Täplä-lehden uudistus vuodelle 2019. Vuoden 2018 kokonaistuotot olivat noin 1 444 793,54 euroa ja kokonaiskulut 1 433 943,26 euroa. Vastaavasti vuoden 2017 kokonaistuotot olivat noin 1 538 532,32 euroa ja kokonaiskulut 1 579 272,88 euroa. Varainhankinnan puolella joulukampanja alitti hieman edellisvuoden tuloksen sekä vuodelle 2018 budjetoidun tuloksen, ollen kuitenkin vielä keskimääräisesti edellisvuosien tasolla. Joulukampanjan myynti oli noin 492 000 euroa. Lippukuntien osuus kampanjasta oli palkintojen lisäksi noin 180 000 euroa. Valtionapu kasvoi hieman ollen noin 145 000 euroa. Tilikauden tulos oli 10 850,28 euroa ylijäämäinen.

27


TULOSLASKELMA 1.1.–31.12.2018 TOTEUTUNUT

TALOUSARVIO

TOTEUTUNUT

2018

2018

2017

195 162,53

256 789,00

307 625,24

2 739,60

5 100,00

12 902,79

197 902,13

261 889,00

320 528,03

Palkat

-323 119,62

-344 729,00

-335 351,94

Henkilösivukulut

-65 478,92

-74 117,00

-69 702,20

-388 598,54

-418 846,00

-405 054,14

-3 512,52

-7 600,00

-7 653,52

-11 093,95

-10 500,00

-9 551,58

Vuokrat

-95 387,03

-88 296,00

-94 611,89

Ulkopuoliset palvelut

-39 032,00

-34 000,00

-42 984,06

Matkakulut

-116 791,73

-156 579,00

-132 876,78

Materiaalikulut

-61 833,43

-67 532,00

-71 953,83

-404 196,03

-395 413,00

-496 120,33

-717 240,22

-741 820,00

-838 546,89

-1 120 445,23

-1 178 766,00

-1 260 806,13

-922 543,10

-916 877,00

-940 278,10

VARSINAINEN TOIMINTA Tuotot Tuotot Avustukset

Kulut Henkilöstökulut

Henkilöstökulut Poistot Vapaaehtoiset sos.kulut Vapaaehtoiset sos.kulut Muut kulut

Muut toimintakulut Muut kulut yhteensä Varsinaisen toiminnan kulut VARSINAISEN TOIMINNAN KULUJÄÄMÄ

28


TOTEUTUNUT

TALOUSARVIO

TOTEUTUNUT

2018

2018

2017

586 090,70

569 500,00

592 475,80

2 759,00

2 000,00

4 206,50

491 595,92

523 000,00

508 908,18

Muu myynti

1 446,00

0,00

2 427,50

Ilmoitustuotot

6 800,00

7 527,00

7 900,00

1 088 691,62

1 102 027,00

1 115 917,98

-132 880,18

-128 000,00

-131 630,84

-178 344,80

-190 000,00

-185 318,90

-2 273,05

-2 150,00

-1 503,89

-313 498,03

-320 150,00

-318 453,63

775 193,59

781 877,00

797 464,35

-147 349,51

-135 000,00

-142 813,75

Kulut

0,00

0,00

-13,12

SIJOITUS- JA RAHOITUSTOIMINTA YHTEENSÄ

0,00

0,00

-13,12

-147 349,51

-135 000,00

-142 826,87

158 199,79

135 000,00

147 086,31

10 850,28

0,00

4 259,44

VARAINHANKINTA Tuotot Jäsenmaksut Tarvikevälitys Keräystuotot

Varainhankinnan tuotot Kulut Muut varainhankinnan kulut Ostokulut Lippukuntien osuus Muut kulut Varainhankinnan kulut VARAINHANKINTA YHTEENSÄ TUOTTO- / KULUJÄÄMÄ SIJOITUS- JA RAHOITUSTOIMINTA

OMATOIMINEN TUOTTO- / KULUJÄÄMÄ Yleisavustukset TILIKAUDEN ALI- / YLIJÄÄMÄ

29


TASE 31.12.2018 VASTAAVAA

2018

2017

0,00

2 083,20

0,00

2 083,20

0,00

1 429,32

Aineelliset hyödykkeet yhteensä

0,00

1 429,32

PYSYVÄT VASTAAVAT YHTEENSÄ

0,00

3 512,52

14 868,23

19 657,97

14 868,23

19 657,97

Myyntisaamiset yhteensä

86 874,25

85 490,32

Siirtosaamiset yhteensä

98 462,32

95 652,24

185 336,57

181 142,56

PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet Aineettomat oikeudet Aineettomat hyödykkeet yhteensä Aineelliset hyödykkeet Koneet ja kalusto

VAIHTUVAT VASTAAVAT Vaihto-omaisuus Vaihto-omaisuus Vaihto-omaisuus yhteensä Lyhytaikaiset saamiset

Lyhytaikaiset saamiset yhteensä Rahat ja pankkisaamiset

184 520,66

278 554,17

VAIHTUVAT VASTAAVAT YHTEENSÄ

Rahat ja pankkisaamiset yhteensä

384 725,46

479 354,70

VASTAAVAA YHTEENSÄ

384 725,46

482 867,22

2018

2017

2 057,27

2 057,27

124 459,07

124 459,07

79 553,11

75 293,67

VASTATTAVAA OMA PÄÄOMA Peruspääoma yhteensä Rahastot yhteensä Ed.tilikausien ylijäämä Tilikauden ylijäämä

10 850,28

4 259,44

90 403,39

79 553,11

216 919,73

206 069,45

41 443,26

124 501,75

6 588,02

5 956,77

119 774,45

146 339,25

Lyhytaikainen vieras pääoma yhteensä

167 805,73

276 797,77

VIERAS PÄÄOMA YHTEENSÄ

167 805,73

276 797,77

384 725,46

482 867,22

OMA PÄÄOMA YHTEENSÄ VIERAS PÄÄOMA Lyhytaikainen vieras pääoma Ostovelat yhteensä Muut lyhytaikaiset velat Siirtovelat yhteensä

30

VASTATTAVAA YHTEENSÄ


TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT Tilinpäätös on laadittu PMA:n pienyrityssäännöstöä soveltaen. Tilinpäätös ei ole vertailukelpoinen osanottomaksujen ja muiden kulujen osalta, koska tänä vuonne ei ollut paraatia. Aineellisten ja aineettomien hyödykkeiden arvostus: pysyvät vastaavat on aktivoitu välittömään hankintamenoon. Aineettomien oikeuksien, koneiden ja kaluston poistot on poistettu tasapoistoina. Vaihto-omaisuuden arvostus: vaihto-omaisuuteen on kirjattu varainhankinta tuotteiden hankintameno. Vaihto-omaisuus esitetään fifo-periaatteen mukaisesti hankintamenon määräisenä. Vaihto-omaisuuden arvoon on sisällytetty hankinnan välittömät menot. Avustukset: Opetusministeriöltä saatu toiminta-avustus ja Opintokeskus Siviksen avustukset on esitetty tuloslaskelmassa kohdassa yleisavustukset. TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1. Kokonaistuotot ja -kulut

LT 1

2018

2017

Kokonaistuotot

1 444 793,54

1 583 532,32

Kokonaiskulut

-1 433 943,26

-1 579 272,88

10 850,28

4 259,44

Jäsenmaksu

586 090,70

592 475,80

Tilitetty Suomen Partiolaiset ry:lle

-318 421,20

-322 155,80

Piirin osuus

267 669,50

270 320,00

144 791,34

135 142,63

13 408,45

11 943,68

158 199,79

147 086,31

-2 083,20

-6 224,22

-1 429,32

-1 429,30

-3 512,52

-7 653,52

Ylijäämä 2. Jäsenmaksu

3. Yleisavustukset

LT 2

LT 3

Valtion toiminta-avustus Muut avustukset

4. Suunnitelman mukaiset poistoajat Aineettomat oikeudet

5 vuotta

Koneet ja kalusto

3 vuotta

5. Suunnitelman mukaiset poistot hyödykelajeittain yhteensä Aineettomat oikeudet Koneet ja kalusto

LT 4

31


TASEEN LIITETIEDOT 1. Aineettomat hyödykkeet

LT 5

Tietokoneohjelmat Hankintameno 1.1.2018

2083,2

8 307,42

-2 083,20

-6 224,22

0,00

2 083,20

1 429,32

2 858,62

-1 429,32

-1 429,30

0,00

1 429,32

Ilves19 -piirileiri

32 149,79

0,00

Muut siirtosaamiset

66 312,53

95 652,24

98 462,32

95 652,24

2 057,27

2 057,27

124 459,07

124 459,07

79 553,11

75 293,67

10 850,28

4 259,44

216 919,73

206 069,45

Lomapalkkavelka

62 186,94

57 623,46

Suomen Partiolaiset ry / Jäsenmaksut 2019

37 340,00

39 682,00

Muut siirtovelat

20 247,51

49 033,79

119 774,45

146 339,25

Tilikauden poistot Kirjanpitoarvo 31.12.2018 2. Aineelliset hyödykkeet

LT 6

Koneet ja kalusto Hankintameno 1.1.2018 Lisäykset tilikaudella AV-laitteet Käytöstä poistetut kalusto ja koneet Tilikauden poistot Kirjanpitoarvo 31.12.2018 3. Siirtosaamiset

4. Oma pääoma

LT 7

Peruspääoma Rahastot Edellisten tilikausien ylijäämä Tilikauden ylijäämä Oma pääoma 31.12.2018 5. Siirtovelat

Yhteensä

32


TASEEN LIITETIEDOT 6. Vakuudet ja vastuusitoumukset

LT 8

Leasingsopimukset: Grenkeleasing Oy Sopimus nro 096-6588 Grenkeleasing Oy Sopimus nro 096-8269 Grenkeleasing Oy Sopimus nro 096-12370 Danske Bank sopimus nro 1097129001 Danske Bank sopimus nro 1112912001 Leasingvuokria erääntyy maksettavaksi: alkaneella 2019 tilikaudella 15902,65 € seuraavilla tilikausilla 13063,15 € Sopimuksen ehdot noudattavat tavanomaisia leasingsopimusehtoja. Sopimukset on irtisanottavissa kesken vuokrakauden jäljellä olevien vuokrien summalla.

7. Henkilöstökulut

LT9

Palkat ja palkkiot

-323 119,62

-335 351,94

Eläkekulut

-57 654,61

-62 081,50

-7 824,31

-7 620,70

-388 598,54

-405 054,14

Muut henkilösivukulut Yhteensä

Hallituksen jäsenille ja muille luottamushenkilöille ei ole maksettu palkkoja tai palkkioita. Yhdistyksen palveluksessa on ollut keskimäärin 9 henkeä.

33


34


35


36


37


LUOTTAMUSHENKILÖT 2018 PIIRIHALLITUS Lindroos Tytti, puheenjohtaja Ylinen Anni, varapuheenjohtaja Horelli Minna Kalliomaa Johanna Leivuori Markus Keso Tero (13.3.2018 saakka) Nurmilo Pyry Nyman Tommi, toiminnanjohtaja Lehtomäki Heli, järjestöpäällikkö, sihteeri Louko Petri, aluepäällikkö

TYÖVALIOKUNTA Lindroos Tytti, puheenjohtaja Ylinen Anni, varapuheenjohtaja Nyman Tommi, toiminnanjohtaja

Y-RYHMÄ Aspila Riina Hirvonen Matti Lehmussaari Nea Mertakorpi Siiri Uosukainen Kimi Ylinen Anni Nyman Tommi, toiminnanjohtaja

ANSIOMERKKIRYHMÄ Jylhä Mikko, pj Helin Anne Heikkilä Henna Leivuori Markus Strömmer-Hörkkö Tuire Vainio Leena Willman Perttu Huurros-Aaltonen Sari, toimistosihteeri

VIESTINTÄRYHMÄ Horelli Minna, puheenjohtaja Laukkanen Essi, varapuheenjohtaja Halmejärvi Harri Hautakangas Anne (19.2.2018 saakka) Hyvärinen Lotta Parkkomäki Anna Piirainen Anna-Emilia (tiedottaja 13.8.2018 alkaen)

Vuorinen Heli 38

Virtanen Vilma Laaksonen Reetta, tiedottaja (24.5.2018 saakka)

Täplän toimituskunta Laukkanen Essi, puheenjohtaja Elo Anne-Maarit Halmejärvi Harri Helminen Ellen Kesti Atte Majlund Marjo Piuva Frida Saario Juhani Vaasvainio Marika Virtanen Otto Väyrynen Virpi Laaksonen Reetta, tiedottaja (24.5.2018 saakka)

Piirainen Anna-Emilia (tiedottaja 13.8.2018 alkaen) Medialähettiläät

Hyvärinen Lotta, puheenjohtaja Kaján Emilia Fallström Sonja Hellsten Salla Kiuru Inka Kesti Atte Laurikainen Jenna Manninen Sini Rintamaa Janna Tallbacka Senja Toiva Nuppu Vaahtera Reeta Virtanen Otto Sometiimi Hautakangas Anne, puheenjohtaja (19.2.2018 saakka)

Kesti Atte Virtanen Otto

KOULUTUSRYHMÄ Leivuori Markus, puheenjohtaja Arvonen Tero Laine Elina Mamia Maria


Mäenalusta Juha Raevaara Niina Salo Turkka Suomalainen Johanna Syväterä Teemu Toukonen Anne Kylmälahti Lotta, ohjelma- ja koulutuskoordinaattori

Aikuis- ja luottisjaosto Korhonen Samuli, puheenjohtaja Dahlgren Tina Korhonen Jouni Mamia Maria Salo Turkka

KEHITYSRYHMÄ Keso Tero, puheenjohtaja Koskela Olli Nissi Anna-Lea Rautiainen Saku

KRIISIRYHMÄ

ILVES19 OHJAUSRYHMÄ Aspila Riina, puheenjohtaja Fagerlund Hannu Honkala Jaakko, leirinjohtaja Lehto Juha Martikainen Anna-Mari Nyman Tommi, toiminnanjohtaja

LIPPUKUNTATUEN RYHMÄ Kalliomaa Johanna, puheenjohtaja Niemi Anu, varapuheenjohtaja Lavikko Petteri Hast Maria Kaisa Hietaniemi Heidi Kaipia Reetta Martikainen Anna-Mari Louko Petri, aluepäällikkö Heinonen Sara, lippukuntakoordinaattori Valmennusjaosto Lippukuntavalmentajavastaavat: Kaipia Reetta

Backman Henri, puheenjohtaja Ali-Löytty Hele Hirvonen Mirjukka Hyvärinen Minna Lahtinen Sara Lindroos Tytti Mäenalusta Johanna Nurmilo Ritva Salminen Tomi Topi Kimmo Uschanov Sonja Lehtomäki Heli, järjestöpäällikkö Nyman Tommi, toiminnanjohtaja

Ohjelmavalmentajavastaavat Oksman Anna Martikainen Anna-Mari

ILVES19-STAABI

Valmentajat Forssa

Honkala Jaakko, leirinjohtaja Kauppinen Leena, leirin varajohtaja Kaario Taru Kalliomäki Leena Nisula Jari Oksman Anna Parkkomäki Anna Tuutti Pirkko Kankaanpää Jenna, projektipäällikkö

* lippukuntavalmentaja * ohjelmavalmentaja * pestausvalmentaja

Pestausvalmentajavastaavat Hietaniemi Heidi, puheenjohtaja Raevaara Niina Heinonen Sara, lippukuntakoordinaattori Valmentajat Akaa Vuorinen Riikka, lpk-valmentaja Vaasvainio Pia, ohjelmavalmentaja Kuitunen Anna, pestausvalmentaja

Valmentajat Heinola Laakkonen Katja, lpk-valmentaja Ruponen Hanna, ohjelmavalmentaja * pestausvalmentaja 39


Valmentajat Hämeenlinna

Valmentajat Tampere / sisä

Sundman Minna, lpk-valmentaja Viitala Veera / Vaimare-Manni Tarja,

Pihlaja Jussi, lpk-valmentaja Sillanpää Salla, ohjelmavalmentaja * pestausvalmentaja

ohjelmavalmentaja Laakso Katja, pestausvalmentaja

Valmentajat Lahti * lippukuntavalmentaja Ilmonen Maija, lpk-valmentaja Halmejärvi Harri, ohjelmavalmentaja * ohjelmavalmentaja Liljaniemi Maarte, pestausvalmentaja Vinnamo Hannele, pestausvalmentaja

Lippukuntajaosto Hast Maria Kaisa, puheenjohtaja Ceder Aleksi Hellsten Pia Virtanen Jarno Louko Petri, aluepäällikkö LOISTO-jaosto

Helin Anne, lpk-valmentaja Stenhäll Piia, ohjelmavalmentaja * pestausvalmentaja

Lavikko Petteri, puheenjohtaja Toukonen Anne Vainio Toivo Yli-Tolonen Henna Louko Petri, aluepäällikkö

Valmentajat Nokia

Moninaisuusjaosto

* lippukuntavalmentaja * lippukuntavalmentaja Norokorpi Loviisa, ohjelmavalmentaja Nummela Ville, ohjelmavalmentaja Uurto Pekka, pestausvalmentaja * pestausvalmentaja

Riikka Salo, puheenjohtaja Nenna Järvinen Maiju Huttunen Miia Kylèn Jukka Niemi Sara Heinonen, lippukuntakoordinaattori

Valmentajat Orivesi

OHJELMARYHMÄ

Kaunisto Lauri, lpk-valmentaja * ohjelmavalmentaja * pestausvalmentaja

Nurmilo Pyry, puheenjohtaja Uschanov Sonja, varapuheenjohtaja Lappalainen Jouni Mäenalusta Juha, kv-vastaava Oksman Anna Taljavaara Anne, kv-vastaava Tynskä Päivi Kylmälahti Lotta, ohjelma- ja koulutus-

Valmentajat Mänttä

Valmentajat Riihimäki Judén Minna, lpk-valmentaja * ohjelmavalmentaja * pestausvalmentaja Valmentajat Tampere / itä Pasanen Margit, lpk-valmentaja Tiililä Anneli, ohjelmavalmentaja Hampaala Satu, pestausvalmentaja Valmentajat Tampere / länsi

Jaatinen Antti, lpk-valmentaja Laiho Liisa, ohjelmavalmentaja Väyrynen Virpi, pestausvalmentaja

40

koordinaattori

Ikäkausijaosto * pj Hautamäki Antto Karjalainen Heikki Kruuti Kristiina Kälviäinen Kari Lehto Laura Mansikkamäki Marika Mäkinen Annamari


Nieminen Anniina Tynskä Päivi Vaasvainio Pia Partiotaitojaosto Halinen Joona Jaatinen Päivi Lahtinen Sara Nurmilo Ritva Paukkila Mikko Kuitunen Maaria Salminen Tomi Topi Kimmo Wickholm Janiel Kilpailujaosto Lappalainen Jouni, puheenjohtaja Aaltonen Aino Kemppi Antti Kuuteri Lotta Luomala Vilja Täplä Catering Jaatinen Päivi, puheenjohtaja Korhonen Jouni Kumpula Riikka Kuukka Mari Leskinen Maritta Nissi Anna-Lea Raudas Jenni Ristimäki Hanna Ruokonen Tanja Ruokonen Tiina

41


TAPAHTUMAT JA OSALLISTUJAMÄÄRÄT 2018

42

PÄIVÄMÄÄRÄ

TAPAHTUMA

OSALLISTUJIA

5.-7.1.

Partiojohtajaperuskurssi 5/2017 II-osa

17

1.1.-30.6.

SP Value Based Leadership 3/2018*

2 hämäläistä

12.-14.1.

YSP-kurssi *

4 hämäläistä

12.-14.1.

Partiojohtajaperuskurssi 1/2018

28

13.1.

Akela- ja sampovihjarit

17

16.1.

Jäsenrekisteri Kuksa -koulutus, Tampere

9

20.1.

Luottispäivä ja valmentaja­ startti

53

26.-28.1.

Talviretkeilykurssi

29

26.-28.1.

Partiotaitokilpailujen järjestämiskurssi

19

26.-28.1.

PT-kilpailunjohtamiskurssi*

3 hämäläistä

27.-28.1.

Rastipäällikkökurssi

9

28.1.

Supe- ja seikkailijakisat haltuun -koulutus

1

27.-28.1.

Aikuisten talviretkeilykurssi

PERUTTU

29.1.

Lippukunnanjohtajan perehdytysilta, Tampere

5

2.-4.2.

KO-koulutus, aloitusosa*

1 hämäläinen

2.-4.2.

Akela- ja sampokurssi

30

3.2.

Ikäkauden apulainen -koulutus

2

3.-4.2.

Ensiapu 1 -koulutus

27

6.2.

Viestintävarras

16

9.-11.2.

Valmentajakoulutuksen 1/18 starttiviikonloppu

1 hämäläinen

10.2.

Piirin talvimestaruuskilpailut

33 vartiota: OR 10, VI 5, SI 3, PU 4, RU 7, HA 4


15.2.

Ko-Gi -untuvikkotapaaminen 13

16.-18.2.

Pestijohtajakoulutus

10

16.-18.2.

Ohjelmajohtajakoulutus

15

3.-4.3.

Talvi SM-kilpailut, Ukko 2018

8 vartiota: OR -, VI 1, LI 1, SI -PU 2, RU 1, HA 3

6.3.

Meripartiojohtajatapaaminen

3

10.3.

Meripartiojohtajapäivät

1 hämäläinen

16.-18.3.

Partion kevätpäivät M/S Scoutella*

10

20.3.

Jäsenrekisteri Kuksa -koulutus, Hämeenlinna

8

24.3.

Piirin kevätkokous ja Johtajapäivä

86

24. ja 25.3.

Ensiapu 1 -koulutus

32

24. ja 25.3.

Ensiapu 2 -koulutus

15

26.3.

Jäsenrekisteri Kuksa -koulutus, Lahti

5

29.3-31.3

Jatko-ROK

22

30.3.

Samoajaluotsivihjarit

PERUTTU

3&11.4.

Lippukunnan digitalisaatio -koulutus 1/2018

PERUTTU

7.4.

Tarpojien Taitopäivä - Solmumestari

52

7.4.

Tarpojaluotsivihjarit

5

13.4.

Hygieniapassikoulutus

45

16.4.

Jäsenrekisteri Kuksa -koulutus, Jämsä

9

19.4.

Jäsenrekisteri Kuksa -koulutus, Hämeenkyrö

7

20.-22.4. & 15.-17.6.

Veneenohjaajakurssi

17

21.4.

Piirin kevätmestaruuskilpailut

36 vartiota: 25 OR, 11 VI

21.4.

Toiminnansuunnittelunstartti luottiksille

29

21.4.

Valmentajailta

18 43


44

27.-29.4. & 17.-19.8.

Partiojohtajaperuskurssi 2/2018

26

3.5.

Lippukunnanjohtajan perehdytysilta, Hml

6

5.5.

Sudenpentukilpailut

Hml 76 pentuetta, 457 osallistujaa; Kangasala 103 pentuetta, 740 osallistujaa

10.-13.5.

Vaeltajavaellus

PERUTTU

12.5.

Vaeltajaluotsivihjarit

PERUTTU

19.5.

Kevät SM-kilpailut

8 vartiota: 2 OR, 4 VI, 2 KIR

19.-20.5.

Leon Lenkki & Hilkan Kilpa

69 vartiota: SI 6, PU 4, RU 17, HA 19, VP 23

25.5. - 31.12.

SP Value Based Leadership 4/2018*

3 hämäläistä

27.5.

Rogainingmestaruus­kilpailut* 5 joukkuetta

8.-10.6.

Porin suurtapahtuma "Framil"

778 hämäläistä

23.7.-2.8.

Roverway*

31

30.7.-6.8.

Satahanka XIII -leiri*

143 hämäläistä

9.8.

#koe#elämys@partio

300

11.-12.8.

Elomessut

25.-26.8.

Luottisseminaari

72

26.8.

Aikuisten retkipäivä

13 osallistujaa, 5 järjestäjää

31.8.-2.9.

Partiotaitokilpailujen järjestämiskurssi

PERUTTU

31.8.-2.9.

Vaeltajatapahtuma Väre*

60 hämäläistä

1.-2.9.

Rastipäällikkökurssi

PERUTTU

1.9. & 15.-16.9.

Aikuisten retkeilykurssi

5

1.9. & 21.-23.9.

Vaelluskurssi Tulikettu

12

2.9.

Supe- ja seikkailijakisat haltuun -koulutus

PERUTTU

7.-9.9.

Lippukunnanjohtajakoulutus

11


7.-9.9.

Ohjelmajohtajakoulutus

4

8.-9.9.

Ensiapu 1 -koulutus, vaelluskurssi

19

10.9.

Jäsenrekisteri Kuksa -koulutus

5

11.9.-13.11.

Partiojohtajaperuskurssi 3/2018 monimuotokoulu­ tuksena

9

14.-16.9. & 9.-11.11.

Partiojohtajaperuskurssi 4/2018

17

14.-16.9.

Akela- ja sampokurssi

26

15.9.

Ikäkausiohjelman perusteet -koulutus

13

16.-17.9.

Viestintä- ja markkinointikoulutuspäivä*

6 hämäläistä

21.-23.9.

Retkeilykurssi Sinikettu

39

22. & 23.9.

Aikuisten akelakurssi

34

25.9.

Office 365 / Jemma -koulutus

7

26.9.

Joulukampanjakoulutus

6

27.9.

Joulukampanjakoulutus

8

29.9.

Joulukampanjakoulutus

17

29.-30.9.

SM-syyskilpailut

112 vartiota

29.-30.9.

Ensiapukurssi sisuille

PERUTTU

1.10.

Sihteerikoulutus

6

1.10.

Joulukampanjakoulutus

17

2.10.

Joulukampanjakoulutus

26

3.10.

Joulukampanjakoulutus

10

4.10.

Joulukampanjakoulutus

16

6.10.

Seikkailijakisat

136 vartiota

6.10.

Partioheraldiikkakurssi

5

8.&10.10.

Lippukunnan digitalisaatio -koulutus 2/2018

PERUTTU

9.10.

Office 365/Jemma -koulutus

5 45


12.-14.10. & 23.25.11.

Partiojohtajaperuskurssi 5/2018

22

16.10.

Jäsenrekisteri Kuksa -koulutus, Tampere

PERUTTU

21.10.-16.11.

Nepalin leirimatka*

12 hämäläistä

26.-28.10.

Pestijohtajakoulutus

PERUTTU

27.-28.10.

Ensiapu 1 -koulutus

27

27.-28.10.

Valtakunnalliset sisujohtajapäivät*

2 hämäläistä

1.11.

Marski-info

7

3.11.

Tarpojien Taitopäivä - MinäMinä

69

3.11.

SuperPäivä

26

3.11.

Luotsikoulutus

20

4.11.

SuperPäivä

15

10.11.

Hyvä johtajuus -seminaari lippukunnan-, pesti- ja ohjelmajohtajille

67

10.11.

Piirin syyskokous

103

15.11.

Luotsattu ulkomaanprojekti vaeltajille

PERUTTU

16.-18.11.

Johtotähti – lippukuntien johtamisen tapahtuma*

28 hämäläistä

16.-18.11.

Pelastautumiskurssi

3 hämäläistä

17.11.

Sudenpentutapahtumat

135 pentuetta

17.-18.11.

Samoajatapahtuma

25

20.11.

Jäsenrekisteri Kuksa -koulutus, Kuhmoinen

4

24.-25.11.

Nuotiokitarakurssi

13

1.-2.12.

Ensiapu 2 -koulutus

15

2.12.

Akela- ja sampovihjarit

13

11.12.

Partiotoimiston joulukahvit

70

* Suomen Partiolaisten tapahtuma 46


KILPAILUJEN PARHAAT HÄMÄLÄISET HÄMEEN PARTIOPIIRIN MESTARUUSKILPAILUT Hämeen Partiopiirin partiotaitojen talvimestaruuskilpailut Pehtoori 10.2.2018 Oranssi: Maan Matoset, Roineen Tytöt Vihreä: Ilwes, Tampereen Kotkat Sininen: Joutsenet, Nokian Eräveikot Punainen: Tehotransistori, Tampereen Eräpojat Ruskea: Isot aivot, Roineen Tytöt Harmaa: Hemppo, Harjun Pojat Ruskea, vaeltajamestarit: Punajalkaviklot, Pirkkalan Pirkot Harmaa, vaeltajamestarit: Nu-Ha, Tampereen Kotkat Hämeen Partiopiirin partiotaitojen kevätmestaruuskilpailut Hakkapeliittojen matkassa 21.4.2018 Oranssi: Ninja Kävyt, Vammalan Nuotiosiskot Vihreä: Juustohöylä, Tampereen Eräpojat Leon Lenkki ja Hilkan Kilpa 19.-20.5.2018 Tampere Sininen: Laamat, Harjusiskot ry Punainen: Leka, Harjun veikot ry Ruskea: Vipu, Tesoman Sinisiskot ry Harmaa: 4. Team Jäynä 2, Kyynärön Kiertäjät ry Ruskea, vaeltajamestarit: 2. SSH2P, Launeen Lähdesiskot ry Harmaa, vaeltajamestarit: 3. Tuplaturbo, Tampereen Eräpojat ry

SUOMEN PARTIOLAISTEN MESTARUUSKILPAILUT Talvimestaruuskilpailut Ukko 3.-4.3.2018 Vantaa Oranssi: Vihreä: Ilwes, Tampereen Kotkat Sininen: Punainen: Tehotransistori, Tampereen Eräpojat Ruskea: Harmaa: 7. Tuplaturbo, Tampereen Eräpojat Ruskea, vaeltajasarja: Harmaa, vaeltajasarja: Tuplaturbo, Tampereen Eräpojat Piirien välinen kilpailu: Pääkaupunkiseudun Partiolaiset ry Kevätmestaruuskilpailut Akatemia 19.5.2018 Kouvola Oranssi: 3. MaanMatoset, Roineen Tytöt Vihreä: 1. Juustohöylä, Tampereen Eräpojat Piirien välinen kilpailu: Pohjanmaan Partiopiiri 47


Syysmestaruuskilpailut Mökkitiä 29.-30.9.2018, Tampere Sininen: 3. Liesituulettimet, Hollolan Hirvenhiihtäjät Punainen: 2. Ilwes, Tampereen Kotkat Ruskea: 4. Pulu, Tampereen Lokit Harmaa: 4. Pa-Ha, Tampereen Kotkat Ruskea, vaeltajamestarit: 2. Punajalkaviklot, Pirkkalan Pirkot Harmaa, vaeltajamestarit: 1. Pa-Ha, Tampereen Kotkat Piirien välinen kilpailu: Hämeen Partiopiiri

MUUT KILPAILUT Sudenpentujen kevätkilpailut 5.5.2018 Kangasala: Pikkuketut 2, Nokian Partiotytöt Hämeenlinna: Porot, Vesilahden Valkohännät Seikkailijoiden syyskilpailut Kaislikko 6.10.2018 Nokia Turkoosi: Hälläpadas, Hämeenkyrön Hälläpyörät Violetti: Nokkostähdet, Tervaksentekijät Vesilahti Turkoosi: Merikarhut 3, Lahden Siniset Violetti: Viirupöllöt, Toijalan Eräveikot Yleismestaruus ORSIRU: Roineen Tytöt VIPUHA: Tampereen Eräpojat

48


LIPPUKUNNAT Aitolahden Hirvi-Veikot ry Aitopartio ry Aurinkovuoren Vartijat ry Erä-Pirkot ry Forssan Tornitulet ja Tornihaukat ry Harjun Pojat ry Harjun Veikot ry Harjunalustan Siniveljet ry Harjusiskot ry Hauhon Partiolaiset ry Hervannan Hukat ry Hirviveikot ry Hollolan Hirvenhiihtäjät ry Humppilan Ilvespojat ry Hämeen Haka-Versot Hämeenkyrön Hälläpyörät ry Hämeenlinnan Metsänkävijät ry Härmälän Haukat ry Härmälän Ilvestytöt ry Ikaalisten Korpi-Kotkat ry Ilvespartio ry Jaakon Samoojat ry Jaarlin Pojat ry Janakkalan Ilvekset ry Jokioisten Korvenkävijät ry Joutjärven Tapulitytöt ry Juupajoen Eräpartio ry Jämsän Jokipartio ry Jämsän Leirisudet ry Kaipolan Tiirat ry Kalevan Karhut ry Kalevan Suuntatytöt ry Kalvolan Katajasiskot ry Kalvolan Olavinpojat ry Kanavan Vartijat ry Karkun Samoojat ry Kaskenkaatajat ry Kaukapartio ry Keurusseudun Partiolaiset ry Kihniön Katajaiset ry Kiikan Leiripeikot ry Koijärven Kurjet ry Kostian Kahlaajat ry Kuhmoisten Korpisudet ry Kuikkavuoren Pojat ry Kulhan Kulkijat ry Kuoreveden Kotkat ry

Kurun Kontiot ry Kymen Kotkat ry Kymen Vartiot ry Kyynärön Kiertäjät ry Kärkölän Kärpät ry Lahden Ilvesveikot ry Lahden Katajaiset ry Lahden Siniset ry Lahden Versot ry Lammin Evonkävijät ry Launeen Lähdesiskot ry Lentävän Samoojat ry Liekkitytöt ry Lähteen Vartijat ry Messukylän Metsäpojat ry Messukylän Metsätytöt ry Mouhijärven Metsot ry Myllykylän Harjuvuokot ry Myrskylinnut ry Mäntänvuoren Partiolaiset ry Nastapartio ry Niihaman Saukot ry Nokian Eräveikot ry Nokian Partiotytöt ry Nummen Eränkävijät ry Näsijärven Kipinät ry Näsin Tytöt ry Orimattilan Samoilijat ry Oriveden Eräsissit Oriveden Eräsudet ry Padaspartio ry Parolan Eräveikot ry Pirjetan Partio ry Pirkan Pojat ry Pirkkalan Pirkot ry Pirkkalan Sotkapojat ry Punkalaitumen Metsänkävijät Puuha-Marit ry Riihimäen Eräpojat ry Riihimäen Erätytöt ry Riihipääskyt ry Roineen Tytöt ry Ryttylän Eräveikot ry Sahalahden Sinisudet ry Santamäen Palokärjet ry Sata-Hämeen Vasamat ry Sinisissit ry

49


Stoolin Partiolaiset ry Suodenniemen Suonkiertäjät ry Sääksmäen Nuotiopojat ry Tainionvirran Taimenet ry Tammelan Metsänkävijät ry Tammero ry Tampereen Eräpojat ry Tampereen NMKY ry / Tampereen Kotkat Tampereen Lokit ry Tampereen Versot ry Teiska-Partio ry Tervakosken Tervakset ry Tervaksentekijät ry Tesoman Sinisiskot ry Toijalan Eräveikot ry Torisevan Tarpojat ry Tuuloksen Tulikourat ry Tyrvään Metsänpojat ry Urjan Varstat ry Valkeakosken Korvenkävijät ry Vammalan Nuotiosiskot ry Wanajan Ilves ry Vesilahden Valkohännät ry Viialan Metsänkävijät ry Viinikan Siniset ry Viinikan Sinitytöt ry Ylöjärven Otava ry Ylöjärven Viittaveljet ry

50

TOIMINTA-ALUEET Akaa Forssa Hämeenlinna Mänttä Nokia Orivesi Päijät-Häme Riihimäki Tampere itäpiiri Tampere sisäpiiri Tampere länsipiiri


MYÖNNETYT ANSIOMERKIT 2018 HÄMEEN PARTIOPIIRI Hämeen Partiopiiri ry:n kultainen ansiomitali Norokorpi Pirjo-Liisa, Hämeenkyrön Hälläpyörät Strömmer-Hörkkö Tuire, Hervannan Hukat Hämeen Partiopiiri ry:n hopeinen ansiomitali Antila Raimo, Toijalan Eräveikot Filen Iija, Liekkitytöt Isoluoma Ulla, Lähteen Vartijat Jern Sirpa, Kalevan Suuntatytöt Karhunen Niko, Lähteen Vartijat Keso Tero, Hauhon Partiolaiset Kinnari-Ahola Katri, Erä-Pirkot Leppikangas Petri, Liekkitytöt Mamia Maria, Kyynärön Kiertäjät Marjamäki Sampsa, Tervakosken Tervakset Nurmi Matti, Näsijärven Kipinät Nurmilo Timo, Tampereen Kotkat Risku Johanna, Ylöjärven Otava Ristolainen Janne, Hollolan Hirvenhiihtäjät Siivola Tapani, Kyynärön Kiertäjät Vola Outi, Nokian Partiotytöt Hämeen Partiopiiri ry:n pronssinen ansiomitali Ahvenjärvi Laura, Toijalan Eräveikot Autio Maria, Pirkkalan Pirkot Eerola Ville, Kaskenkaatajat Elomaa Timo, Pirkkalan Sotkapojat Hyrkäs Kati, Roineen Tytöt Ihamäki Miia, Parolan Eräveikot Jokioja Laura, Pirkkalan Pirkot Joutsen Jaakko, Karkun Samoojat Karppinen Jenni, Kyynärön Kiertäjät Kiiski Tero, Kyynärön Kiertäjät Koiranen Mari, Toijalan Eräveikot Koivisto Antti, Härmälän Haukat Kukkonen Jussi, Pirkan Pojat Kuokkanen Tiia, Launeen Lähdesiskot Kuusela Janne, Tammelan Metsänkävijät Kärkelä Jaana, Hämeenkyrön Hälläpyörät Kärkelä Katja, Hämeenkyrön Hälläpyörät Lampo Satu, Pirjetan Partio Lehto Hanna, Viinikan Sinitytöt

Luomalahti Samuli, Lähteen Vartijat Lyly Iida-Maria, Kalevan Suuntatytöt Maunula Elina, Ikaalisten Korpi-Kotkat Messman Tomi, Kaskenkaatajat Munne Katri, Roineen Tytöt Myöhänen Outi, Tampereen Lokit Niemelä Arto, Nummen Eränkävijät Nieminen Anssi, Harjun Pojat Nieminen Sami Nummen Eränkävijät Nieminen Suvituulia, Kyynärön Kiertäjät Nippula Kristiina, Ylöjärven Otava Pelonen Mikko, Toijalan Eräveikot Puuska Sami, Teiska-Partio Pyykönen Inka-Tuuli, Pirkkalan Pirkot Rantala Sami, Toijalan Eräveikot Rask Susanna, Nokian Partiotytöt Saarinen Mikko, Kyynärön Kiertäjät Seilo Marja-Leena, Pirkkalan Pirkot Silvasti Ida, Urjan Varstat Sirén Anne, Kyynärön Kiertäjät Syväterä Teemu, Nokian Eräveikot Tenhunen Merja, Kalevan Suuntatytöt Tuhkanen Teppo, Viialan Metsänkävijät Tuomisto Päivi, Karkun Samoojat Turunen Jouni, Kalevan Karhut Tynskä Päivi, Valkeakosken Korvenkävijät Wacklin Sirja, Tampereen Lokit Vaitniemi Riikka, Kyynärön Kiertäjät Virtanen Jussi, Urjan Varstat Vuorinen Pasi, Urjan Varstat Hämeen Partiopiiri ry:n kuparinen ansiomerkki Hassinen Eppu, Tampereen Eräpojat Isolehto Emilia, Ylöjärven Otava Koskinen Helena, Harjusiskot Koskinen Juhani, Tampereen Eräpojat Koskinen Kaisa, Harjusiskot Lemmetyinen Paavo, Tampereen Eräpojat Liikamaa Anri, Aurinkovuoren Vartijat 51


Lilja Tipa, Tesoman Sinisiskot Maula Anni, Hauhon Partiolaiset Maula Ida, Hauhon Partiolaiset Moisio Aava, Ylöjärven Otava Mäntyvaara Vilho, Teiska-Partio Piipari Marika, Karkun Samoojat Putkinen Elmeri, Kaukapartio Pyhälä Helena, Urjan Varstat Saario Eetu, Kaskenkaatajat Salmela Silja, Tesoman Sinisiskot Salo Juho, Urjan Varstat Salonen Otto, Toijalan Eräveikot Sulkonen Juho Mikael, Urjan Varstat Tolonen Tittamari, Kalevan Suuntatytöt Tupala Maija, Hauhon Partiolaiset Turto Eero, Toijalan Eräveikot Virta Anna, Launeen Lähdesiskot Hämeen Partiopiiri ry:n kultainen ansioplaketti Malminen Juha, Kyynärön Kiertäjät Hämeen Partiopiiri ry:n hopeinen ansioplaketti Tuomainen Juha, Kymen Kotkat Hämeen Partiopiiri ry:n pronssinen ansioplaketti Anttonen Minna, Ylöjärven Otava Hännikäinen Terttu, Kalevan Suuntatytöt Jern Tarja, Kalevan Suuntatytöt Kalliomaa Johanna, Lahden Katajaiset Kantonen Päivi, Ryttylän Eräveikot Kauppakadun Rauta, Tampereen Kotkat Kiiltomäki Jouni, Hämeenkyrön Hälläpyörät Kulmala Katja, Ylöjärven Otava Nurmilo Pyry, Tampereen Kotkat Pietilä Mirjami, Kalevan Suuntatytöt Pihlajamäki Mikko, Kalevan Karhut Ryhtä Virpi, Ryttylän Eräveikot Tikkanen Merja, Ryttylän Eräveikot

SUOMEN PARTIOLAISET Sankarimerkki Loimakoski Eero, Kaukapartio Suvanto Roni, Kaukapartio Vuori Ohto, Kaukapartio 52

Hopeajoutsen Ali-Löytty Hele, Viialan Metsänkävijät Martikainen Anna-Mari, Näsin Tytöt Liikonen Sari, Kärkölän Kärpät Suomen Partiolaiset ry:n hopeinen ansioristi Helenius Inka, Liekkitytöt Isoluoma Petri, Lähteen Vartijat Lehtinen Lasse, Lahden Siniset Tamminen Saara, Harjusiskot Wilen Heikki, Aurinkovuoren Vartijat I:n luokan Mannerheim-solki Harjunheimo Freja, Tammero Kajala Milla, Tampereen Lokit Lindström Inka, Kaukapartio Parkkinen Sonja, Tammero Rinne Roni, Messukylän Metsäpojat II:n luokan mannerheim-solki Aaltonen Viivi, Tervakosken Tervakset Ahlqvist Lauri, Kostian Kahlaajat Halinen Veeti, Hollolan Hirvenhiihtäjät Hamppula Joona, Kyynärön Kiertäjät Hyrkkönen Svantte, Pirkkalan Sotkapojat Hyttinen Jenna, Pirkkalan Pirkot Hyvönen Valtteri, Tampereen Kotkat Jokioja Sanni, Kihniön Katajaiset Karipohja Kiia, Joutjärven Tapulitytöt Karsikas Nanna, Liekkitytöt Kivi Meea, Joutjärven Tapulitytöt Kortelahti Veera, Nokian Partiotytöt Kotamäki Eemi, Niihaman Saukot Kotilainen Eetu, Lahden Siniset Laine Pyry, Kaskenkaatajat Laine Sauli, Tampereen Kotkat Lehtinen Juho, Tammelan Metsänkävijät Leino Saana, Nokian Eräveikot Liikamaa Oili, Aurinkovuoren Vartijat Lilleberg Helmi, Joutjärven Tapulitytöt Luoma Ella-Kaisa, Näsin Tytöt Lyly Kerttu, Kalevan Suuntatytöt Mamia Artturi, Kyynärön Kiertäjät Mattila Elisa, Hämeenkyrön Hälläpyörät Mattsson Emmi, Aurinkovuoren Vartijat Mäenpää Leevi, Vesilahden Valkohännät Mäkitalo Juho, Mäntänvuoren Partiolaiset Mäki-Turja Siiri, Pirkkalan Pirkot


Nurmilo Pyry, Tampereen Kotkat Palmanto Konsta, Kaskenkaatajat Pietilä Aili, Kuoreveden Kotkat Piuva Frida, Näsin Tytöt Reponen Sara-Tuulia, Joutjärven Tapulitytöt Salonen Suvi, Tammero Savola Anna, Liekkitytöt Seppälä Erika, Näsin Tytöt Soimasuo Sara, Nokian Eräveikot Tallbacka Senja, Urjan Varstat Vaasvainio Marika, Vesilahden Valkohännät Varonen Arto, Urjan Varstat Westerling Anna, Pirkkalan Pirkot Vilkko Kirsi, Kalevan Suuntatytöt Vilpponen Veikko, Mäntänvuoren Partiolaiset Virta Matias, Harjun Pojat Virtanen Juho, Tampereen Kotkat Vähämaa Arttu, Messukylän Metsäpojat Ylitalo Aino, Pirkkalan Pirkot Ylönen Edith, Pirkkalan Pirkot Suomen Partiolaiset ry:n hopeinen ansiomitali Alho Katja, Padaspartio Alho Mikko, Padaspartio Alitalo-Kotsalo Katja, Urjan Varstat Hakala Mika, Urjan Varstat Halmejärvi Harri, Lähteen Vartijat Helenius Paavo, Toijalan Eräveikot Järviniemi Merja, Hämeenkyrön Hälläpyörät Koivula Hannu, Urjan Varstat Koivuniemi Terhi, Nokian Partiotytöt Korpela Petra-Sofia, Launeen Lähdesiskot Kuitunen Anna, Toijalan Eräveikot Kulla-Pelonen Maija, Toijalan Eräveikot Launiainen Mikko, Lähteen Vartijat Leinonen Tiina, Pirkkalan Pirkot Rothovius Jaana, Tesoman Sinisiskot Rui Hannu, Lahden Siniset Suominen Saila, Ryttylän Eräveikot Varjoranta Karoliina, Näsin Tytöt Willman Perttu, Lähteen Vartijat Ylä-Outinen Ville, Harjun Pojat Suomen Partiolaiset ry:n pronssinen ansiomitali Alho Tero, Nokian Eräveikot Björkholm Stella, Joutjärven Tapulitytöt Duncker Mia, Teiska-Partio

Granni Maria, Urjan Varstat Haanpää Peppi, Tesoman Sinisiskot Hakala Jaana, Vesilahden Valkohännät Hirvonen Laura, Roineen Tytöt Honkanen Hillamaria, Tampereen Lokit Horelli Minna, Harjusiskot Järvinen Miia, Ylöjärven Otava Kinnunen Antti, Messukylän Metsäpojat Komulainen Kati, Nummen Eränkävijät Korhonen Johannes, Ilvespartio Käkönen Valtteri, Tampereen Kotkat Lehtonen Annu, Kalevan Suuntatytöt Leiman Ilona, Ilvespartio Nieminen Jenni, Roineen Tytöt Nippala Antti, Lahden Siniset Nippala Jaakko, Lahden Siniset Piikkilä-Nieminen Anniina, Lahden Versot Puolanne Harri, Lahden Siniset Rautakorpi Anne, Roineen Tytöt Rissanen Ville-Matti, Ryttylän Eräveikot Savikko Janne, Lahden Siniset Taitto Anne, Roineen Tytöt Tanttu Tuulia, Hauhon Partiolaiset Uosukainen Kimi, Lahden Siniset Vesto Leena, Pirjetan Partio Vitikka Niina, Viinikan Sinitytöt Ylinen Anni, Härmälän Ilvestytöt Pyhän Yrjön Solki Hietanen Neea, Pirkkalan Pirkot Mäkelä Eero, Harjun Veikot Reunanen Anna-Reetta, Tesoman Sinisiskot Uusitalo Rami, Vesilahden Valkohännät Louhisuden Solki Ahola Neea, Lahden Versot Alanen Reetta, Viinikan Sinitytöt Anttonen Onni, Janakkalan Ilvekset Asell Aleksiina, Hämeenkyrön Hälläpyörät Brusin Pauliina, Jokioisten Korvenkävijät Hokkanen Maisa, Toijalan Eräveikot Hulshof Johanna, Jokioisten Korvenkävijät Hyvärinen Lotta, Kyynärön Kiertäjät Hyytiä Henna, Hollolan Hirvenhiihtäjät Ihantola Mia-Maria, Erä-Pirkot Kaappa Eemil, Pirkkalan Sotkapojat Kallio Jenna, Hollolan Hirvenhiihtäjät Komppa Ronja, Pirkkalan Pirkot Kuusinen Aaro, Tervakosken Tervakset

53


Leppänen Joona, Nokian Eräveikot Lindroos Tero, Tervaksentekijät Lipponen Matilda, Tesoman Sinisiskot Mamia Harri, Kyynärön Kiertäjät Marjamäki Oona, Tervakosken Tervakset Maula Henriikka, Hauhon Partiolaiset Mäkinen Minna, Hauhon Partiolaiset Mäntyneva Visa, Harjun Pojat Oikarinen Ella, Kyynärön Kiertäjät Pennanen Lassi, Lähteen Vartijat Röyttä Johanna, Härmälän Ilvestytöt Saarinen Eemeli, Lahden Versot Silen Iida, Pirkkalan Pirkot Törmä Ella, Pirkkalan Pirkot Valkama Anna, Liekkitytöt Vallius Heidi, Roineen Tytöt Välimäki Vill, Nokian Eräveikot Collanin solki Ahokas Anu, Pirkkalan Sotkapojat Allonen Mia, Vesilahden Valkohännät Honkajuuri Lauri, Kaskenkaatajat Hänninen Katri, Ylöjärven Viittaveljet Kalliojärvi-Tienari Tiina, Kurun Kontiot Kantojärvi Minna, Kurun Kontiot Karikko Anna-Pia, Tervaksentekijät Kervinen Minttu, Sata-Hämeen Vasamat Kilponen Jarkko, Pirkkalan Sotkapojat Kuismin Aino, Tesoman Sinisiskot Kuokka Antti, Kaukapartio Lahti Marika, Ilvespartio Leskinen Timo, Nokian Eräveikot Lettenmeier Laura, Aurinkovuoren Vartijat Marjanen Alva, Jämsän Jokipartio Mutanen Eija, Joutjärven Tapulitytöt Neuvonen Liisa, Hollolan Hirvenhiihtäjät

54

Niemi Arja, Pirjetan Partio Nikkilä Paula, Urjan Varstat Nikkilä-Vuorinen Sari, Urjan Varstat Niskala Kristiina, Roineen Tytöt Nummela Katriina, Ylöjärven Otava Nummenpää Jari, Ryttylän Eräveikot Nuora Katriina, Vesilahden Valkohännät Pajunen Pinja, Jämsän Jokipartio Pohjola Riku, Härmälän Haukat Prami Miika, Ryttylän Eräveikot Salo Toni, Nokian Eräveikot Sillanmäki Hanna, Pirkkalan Pirkot Suuriniemi Katja, Pirkkalan Pirkot Tiihonen Ida, Härmälän Ilvestytöt Tuovinen Jouni, Ylöjärven Viittaveljet Virtanen Jenni, Sata-Hämeen Vasamat Virtanen Päivi, Ylöjärven Viittaveljet Vuoristo Arja, Launeen Lähdesiskot Pyhän Yrjön Plaketti Pösö Veijo, Urjan Varstat Suni Anu, Pirjetan Partio KO-GI –suoritukset Filen Iija, Liekkitytöt Gran Jaana, Nastapartio Järvinen Jussi, Nokian Eräveikot Kuitunen Anna, Toijalan Eräveikot Laine Elina, Jaakon Samoojat Mustakallio Sini, Liekkitytöt Riihilahti-Jylhä Tiina, Liekkitytöt Salo Turkka, Parolan Eräveikot Syväterä Teemu, Nokian Eräveikot Tynskä Päivi, Valkeakosken Korvenkävijät Väisänen Eerika, Ylöjärven Otava


55


Yliopistonkatu 60 A 33100 Tampere p. 03 3123 4900 partiotoimisto.tampere@partio.fi hp.partio.fi 56

Profile for Hämeen Partiopiiri

Hämeen Partiopiirin toimintakertomus 2018  

Hämeen Partiopiiri ry:n toimintakertomus vuodesta 2018.

Hämeen Partiopiirin toimintakertomus 2018  

Hämeen Partiopiiri ry:n toimintakertomus vuodesta 2018.

Advertisement