Page 1

‫شامره اول‪ ،‬آبـان ‪ - 1389‬شامره مجوز ‪2002‬‬ ‫‪November / December 2010 - Issue 01‬‬


‫شامره اول‪ ،‬آبـان ‪November / December 2010 - Issue 01 | 1389‬‬

‫کانون آگهی و تبلیغات نوآوران نواندیش‬ ‫با مجوز رسمی از وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی‬ ‫شامره مجوز‪2002 :‬‬

‫در گـ��وش دلـ��م گـف��ت فلـ��ک پنـــهان��ی‬ ‫در گـ��ردش خ��ود گ��ر مـ��را دس��ـت ب��دی‬

‫حکمی کـ��ه قضـا بود زمـ��ن می دانی؟‬ ‫خــ��ود را بـرهــانــدی ز س��ـرگـردانــی‬ ‫حكیم عمر خیام‬

‫آگـهی نـامه تخـصصی گـردشـگری تـیـک آپ در جـهت معـرفی هـرچـه بـهرت آژانس ها‬ ‫و تـورهای مسـافرتی‪ ،‬ایـرالین ها‪ ،‬هتل ها و مراکز تفریحی و گردشگری با هدف ایجاد یک‬ ‫مرجع مناسب برای متقاضیان این زمینه منترش می گردد‪.‬‬ ‫ش�ماره اول‪ ،‬آبـان ‪ - 1389‬ش�ماره مجوز ‪2002‬‬ ‫‪November / December 2010 - Issue 01‬‬

‫آگهی نـامه تـیـک آپ دارای گـواهینـامه مدیـریت کیفیت ‪ ISO9001:2008‬می باش��د‬ ‫از این سو با رعایت کلیه اصول مبتنی بر این گواهینامه از سطح بسیار باالی کمی و کیفی‬ ‫برخوردار است‪.‬‬ ‫شـرکــت آپـرو طـرح کیـش بنیان گـذار و مجری تیـک آپ با تخــصص ‪Brand Making‬‬ ‫و بهـ��ره گیـ��ری از دپارتـامن هـای فعـال و تـوانـمن��د در زمیـنه طراحی‪ ،‬چاپ و بازرگانی‬ ‫پشتیبان این آگهی نامه است‪.‬‬

‫طـراحی و تـدوین برنـامه پخـش با سیـستم مـویـرگی و جذب مشرتكین مـوجـب گردیده‬ ‫اش��ـاعه این آگهی نامه با توجه به بازار هدف مشخص سفارش دهندگان و شناسایی آن از‬ ‫جانب این مجموعه با س��هولت و رسعت بس��یار باال انجام گیرد تا اسباب رضایت مشرتیان‬ ‫فراهم گردد‪.‬‬ ‫مدیر پروژه‪:‬‬ ‫مجری‪:‬‬ ‫مدیر هرنی‪ :‬‬ ‫مدیر بازرگانی‪:‬‬ ‫کارشناسان بازرگانی‪:‬‬ ‫طراحی گرافیک‪:‬‬ ‫کارشناس ‪:IT‬‬ ‫نظارت چاپ‪ :‬‬ ‫لیتوگرافی و چاپ‪:‬‬

‫حـمیـد نـوحـی‬ ‫آپرو طرح کیش‬ ‫حـامـد نـبـوی‬ ‫مهدی آقاکثیری‬ ‫ای�مان اخوی��ن‪ ،‬فربد کاووس��ی‪،‬‬ ‫محمد بندری‪ ،‬احسان بیگی‬ ‫طرالن لطفی زاده‬ ‫فرهاد تقوی‬ ‫حـامـد نـبـوی‬ ‫تنها نور تـابـان‬

‫وب سایت پویای تـیـک آپ ‪ www.tickup.ir‬یکی دیگـر از امکانـات شایان ذکر و بستـر‬ ‫مناسب در جهت تعالی اهداف مشرتک این مجموعه و سفارش دهندگان است‪.‬‬ ‫مدیـران این مجموعه بـر این باورند با تـمرکز بر روی بازار هدف مشخص و با استفاده از‬ ‫ابزار تحقیق و توسعه تبـدیل به فاتحـان بزرگ و خوشنـام این عرصه خواهند شد‪.‬‬ ‫با آرزوی موفقیت روزافزون‬ ‫حــمید نــوحـی‬

‫سپاس فراوان از آقایان عباسعلی بهاور‪ ،‬رضا بهاور‪ ،‬هومن توسلی‪،‬‬ ‫امیر تاب��ان‪ ،‬کیان نبوی‪ ،‬پویا منصفی و خانم ها س��میرا بخـتیاری‪،‬‬ ‫وی��دا محم��دی‪ ،‬حمی��ده به��اور و با تش��کر از تـامم دوس��تان و‬ ‫همکارانی که ما را در این مجموعه یاری کردند‪.‬‬ ‫تـامم��ی حقوق مادی و معن��وی آگهی نامه تی��ك آپ متعلق به‬ ‫رشكت آپرو طرح كیش می باشد‪.‬‬ ‫اسپانرسهای این شامره‬

‫‪immi‬‬ ‫‪IMMI Services‬‬

‫تنها نور تابان‬

‫‪Lufthansa‬‬

‫‪Construp‬‬

‫گروه فرزانگان فارس‬

‫آپرو طرح کیش‬

‫‪www.immiserve.com‬‬

‫‪www.tntpress.ir‬‬

‫‪www.lufthansa.com‬‬

‫‪www.construp.com‬‬

‫‪www.ffcco.com‬‬

‫‪www.upro.ir‬‬

‫تهران‪ ،‬خیابان آفریقا‪ ،‬بلوار اسفندیار‪ ،‬شامره ‪ ،66‬واحد ‪104‬‬ ‫‪88 64 43 16 - 88 64 43 17‬‬ ‫تلفن‪ :‬‬

‫جهت س��فارش آگهی و دریافت اش�تراك به‬ ‫سایت ‪ www.tickup.ir‬مراجعه کنید‪.‬‬


‫شامره اول‪ ،‬آبـان ‪November / December 2010 - Issue 01 | 1389‬‬

‫وب سایت ‪rve.com‬‬ ‫‪ www.immise‬راهکاری مناسب جهت آشنایی با‬ ‫تـامم رشایط مس��افرت‪،‬‬ ‫مهاجرت و گردشگری می باشد که در صفحات‬ ‫مرب��وط ب��ه این وب س��ایت‬ ‫در آگهی نام��ه تیک آپ‪ ،‬پوی��ا تُپل ترین‬ ‫جهانگرد و باس��تان شناس دنیا‬ ‫برای ش�ما روایت می کند که چگونه‬ ‫سفر کنید‪ ،‬ایمن باشید و لذت بربید!‬

‫ش�ما در هر ش�ماره از تیک‬ ‫آپ با مطالب جدی��د و کـاربردی به طور‬ ‫خالصه آشنا می شوید و در وب‬ ‫سایت پویا و همکارانش می توانید به‬ ‫طور کامل از‬ ‫این مطالب و راهکارها بهره مند شوید‪.‬‬

‫‪BENQ‬‬

‫‪www.benq.com‬‬

‫‪C onstrup‬‬

‫‪www.construp.com‬‬

‫ص��در گیت��ی‬

‫‪www.sadregity.com‬‬

‫د لتــا ب��ا ن‬

‫‪www.deltaban.ir‬‬

‫س��احل گش��ت‬

‫‪www.sahelgasht.com‬‬

‫‪HERMES‬‬

‫‪www.hermes.com‬‬

‫‪IMMI Ser vice‬‬ ‫‪www.immiserve.com‬‬

‫‪CSANG‬‬

‫‪www.csang-stone.com‬‬


‫فهرست آگهی دهندگان این شامره‬

‫ش��اهین پرواز‬

www.shahinparvaz.com

DHL

www.dhl.com

‫مارکوپول��و‬

www.marcopolo.ir

GCM&Ellite www.gcmex.com

‫هس��تی گش��ت‬

www.hastigasht.com

‫ب��اران پ��رواز‬

www.baran-parvaz.com

Lufthansa

www.lufthansa.com

‫رون��اک‬

www.ronaktravel.com

Aristo

www.aristodevelopers.com


‫بخش نخست‪ ،‬سفر به آسیا!‬ ‫قبل از این که تصمیم بگیرم یک جهانگرد شوم‪ ،‬همیشه از اهل سفر از نقاط دیدنی و جاذبه های توریستی کشور های گوناگون‬ ‫پرسش می کردم‪ .‬پاسخ پیشکسوتان این راه همیشه این بود که جهانگردی را از ایرانگردی آغاز کنید‪ .‬آری ایران رسزمینی عجیب و‬ ‫پر جاذبه است‪ .‬من ‪ 9‬سال از زندگی خود را به سفر در ایران اختصاص دادم و آنگاه برای جستجو در جهان کوله بار بستم‪.‬‬ ‫پروفس��ور منوچهر س��توده استاد بزرگ ایران شناس و استاد دانش��گاه همیشه می گفت‪ :‬اگر به دنبال هیجان و دیدن شگفتی‬ ‫های طبیعی و تاریخی و فرهنگی هستی‪ ،‬اول ایران رو بگرد و بعدش برو به آسیا و خاورمیانه‪ ،‬تو اروپا چیزی یاد نـمی گیری!‬ ‫من می پرس��یدم‪ :‬دکرت‪ ،‬همه می گویند دیدنی های دنیا در فرانس��ه و ایتالیا اس��ت و همه می گویند فرنگستون که بری یعنی‬ ‫همه جای دنیا رو دیدی! دکرت خنده ای کرد و گفت‪ :‬این مال آن زمانی بود که برای س��فر هیچ وس��یله ای نبود و همه فکر‬ ‫می کردند تـامم تـمدن دنیا در فرنگ جمع شده‪ ،‬برای همین هم وقتی کسی از فرنگ می آمد همه فامیل به دیدن او می‬ ‫آمدند و انگار که شاخ غول رو شکسته‪ ،‬البته با کشتی و اسب سفر کردن چیزی کمرت از شکسنت شاخ غول نداشت!‬ ‫البته منظور اس��تاد بی ارزش بودن فرهنگ و ارزش های توریس��تی اروپا به خصوص کش��وری مانند ایتالیا و فرانسه و یا یونان‬ ‫نبود‪ ،‬بلکه امروز بعد از گذش��ت ‪ 12‬س��ال از اون تاریخ‪ ،‬فهمیدم که چرا جهانگردان با تجربه همیشه می گفتند اول ایران‪ ،‬بعد‬ ‫آس��یا و بعد اروپا‪ .‬تجربه این افراد برای من مانند یک نقش��ه توریستی بود و توانستم مسیر را درست برم و این نقشه همیشه‬ ‫همراه من است و در طول سفرهایم هر وقت از دیدن مکانی لذت می برم به یاد آن بزرگواران می افتم‪.‬‬ ‫امروز س��فر کردن هم س��اده اس��ت و هم سخت! با داشنت وسایل مختلف نقلیه مس��افرتی و رقابت هتل ها برای ارزان کردن‬ ‫س��فرها و پکیج های مس��افرتی که در وب سایت به اون بیشرت اشاره شده‪ ،‬سفر کار آسانی شده‪ ،‬اما با قرار دادن روادید و ویزا‬ ‫برای اکرث کشورهای دنیا و رشایط و محدودیت های آن به مشکالت سفرها افزوده شده است‪.‬‬ ‫من و دوس��تان تالش می کنیم در وب س��ایت خود رشایط س��فر و قوانین آن را برای ایرانیان به نقاط مختلف دنیا به تصویر‬ ‫بکشیم و بیشرت بر روی کشورهایی تـمرکز می کنیم که یا برای ملیت ایرانی ویزا و روادید نـمی خواهد‬ ‫و یا رشایط اخذ روادید و ویزای آن س��اده اس��ت‪ .‬ما با تـمرکز بر روی این مقصد ها مسیر را برای شام‬ ‫هامنند یک راهنامی گردشگری باز می کنیم‪.‬‬ ‫م��ن نیز‪ ،‬امروز یک نقش��ه و راهنامی س��فر به ش�ما هدیه می کنم‪.‬‬ ‫شامیی که به تـامم مرز پر گهر ایران سفر کرده اید و یا بخشی از آن را‬ ‫دیده اید و هم اکنون می خواهید یک سفر به رسزمینی‪ ،‬زیبا و پر رمز‬ ‫و راز داش��ته باشید‪ .‬پیش��نهاد اول من به شام‪ ،‬کشور مالزی است‪ .‬اهل‬ ‫خرید هستید و یا طبیعت را دوست دارید؟ از دیدن حیات وحش لذت‬ ‫می برید و یا تاریخ کشورهای دیگر برای شام جالب است؟ هر کدام از‬ ‫این گزینه ها را می پسندید‪،‬‬

‫پس به مالزی خوش آمدید!‬


‫وب سایت ‪mmiserve.com‬‬ ‫‪w.i‬‬ ‫‪ww‬‬ ‫ر‬ ‫ا‬ ‫هکا‬ ‫ری‬ ‫م‬ ‫ناس‬ ‫ب‬ ‫جه‬ ‫ت‬ ‫آ‬ ‫شنا‬ ‫یی با‬ ‫تـامم رشایط مس��افرت‪ ،‬مهاج‬ ‫رت و گردشگری می باشد که در صفحات‬ ‫مرب��وط ب��ه این وب س��ای‬ ‫ت‬ ‫در‬ ‫آگ‬ ‫هی‬ ‫نام‬ ‫��ه‬ ‫تی‬ ‫ک‬ ‫آ‬ ‫پ‪،‬‬ ‫پو‬ ‫ی��ا‬ ‫ت‬ ‫ُپل‬ ‫ترین‬ ‫جهانگرد و باس��تان شناس دنیا‬ ‫برای ش�ما روایت می کند که چگونه‬ ‫سفر کنید‪ ،‬ایمن باشید و لذت بربید!‬ ‫ش�ما در هر ش�ماره از تیک‬ ‫آپ‬ ‫با‬ ‫م‬ ‫طال‬ ‫ب‬ ‫جدی‬ ‫��د‬ ‫و‬ ‫کـا‬ ‫ربر‬ ‫دی‬ ‫به‬ ‫طور‬ ‫خالصه آشنا می شوید و در وب‬ ‫سایت پویا و همکارانش می توانید به‬ ‫طور کامل از ا‬ ‫ین مطالب و راهکارها بهره مند شوید‪.‬‬


‫جهت سفارش آگهی با دپارتـامن بازرگانی‬ ‫رشکت آپ��رو طرح کیش با ش�ماره های‬ ‫‪ 88644316-17‬تـامس حاصل فرمایید‪.‬‬


301 ‫ واحد‬،‫ طبقه سوم‬،‫ برج صدف‬،‫ جزیره کیش‬:‫دفرت مر کزی‬ 104 ‫ واحـد‬،66 ‫ شـمـاره‬،‫ بلوار اسفـندیار‬،‫ خیابان آفریقا‬:‫تهـران‬ 88 65 01 84 :‫ فکس‬88 64 43 16-17 :‫تلفن‬ Central Office: Apt# 301, 3rd Floor, Sadaf Tower, Kish Island - IRAN Tehran Branch: Apt# 104, No. 66, Esfandiyar Blvd., Africa St. Tehran - IRAN Tel: +98(0) 21 88644316-17 Fax: +98(0) 21 88650184 Dubai Branch: P.O.Box: Dubai 64226 - UAE www.upro.ir


‫كش��ور مالزی در جنوب رشقی آس��یا‪ ،‬تشكیل شده از دو رسزمین و ‪ 13‬استان می باشد كه‬ ‫‪ 11‬اس��تان در رسزمین اصلی و ‪ 2‬استان دیگر در جزیره ساراواك و صبا قرار دارند‪ .‬رسزمین‬ ‫اصلی شبه جزیره ای است كه از شامل با كشور تایلند و از جنوب به سنگاپور متصل بوده‬ ‫و قسمت دیگر آن جزیره بورنیئو است كه با یك سوم مرز شاملی كشور اندونزی هم مرز‬ ‫بوده و كشور بروئنی در شامل آن واقع شده است‪ .‬وسعت كل این كشور ‪ 329.750‬كیلومرت‬ ‫مربع می باش��د‪ .‬این كش��ور با جمعیتی بالغ بر ‪ 24‬میلیون نفر اکرثا مسلامن هستند ولی‬ ‫ادی��ان دیگری هامنند بودایی‪ ،‬هندو و ادیان مختل��ف چینی در آن زندگی می کنند‪ .‬برای‬ ‫همین شام در مالزی می توانید ضمن بازدید از مساجد تاریخی و معامری بی نظیر آنها از‬ ‫معابد ادیان مختلف نیز بازدید نـامیید و با فرهنگ های دیگر بیشرت آشنا شوید‪.‬‬ ‫مالزی یکی از رسس��بز ترین کش��ورهای آس��یایی است که بیش�تر خاک آن را جنگل ها و‬ ‫گیاهان استوایی پوشانده است‪.‬‬ ‫آب و هوای مالزی به خاطر نزدیکی به اس��توا و مرکز کره زمین بس��یار معتدل اس��ت و‬ ‫همیش��ه بین ‪ 27‬تا ‪ 32‬درجه قرار دارد‪ .‬البته دراس��تانهای دیگر و در ارتفاعات توریس��تی‬ ‫هامنند" گنتینگ" گاهی خنک تر نیز می ش��ود‪ .‬کش��ور مالزی حدود ‪ 150‬روز در سال هوا‬ ‫نیمه ابری است و یا بارش باران های استوایی دارد‪ .‬باران های استوایی شدید ولی زودگذر‬ ‫است‪.‬‬ ‫پایتخت پر ترافیک مالزی ش��هر جدید و توریس��تی کواالالمپور است که در مالزی مخفف‬ ‫آن را به کار می برند و به آن ‪ KL‬می گویند‪ .‬عالمت و نش��ان این ش��هر دو برج دو قلو‬ ‫‪ 50‬طبق��ه ای به نام پرتوناس اس��ت که مالزیایی ها ب��ه آن ‪ KLCC‬می گویند که مخفف‬ ‫‪ KUALLAMPOUR CITY CENTER‬است‪.‬‬ ‫فرمان اتومبیل ها در مالزی هامنند برخی از کش��ورهای آس��یایی هامنند اندونزی سمت‬ ‫راست است و زبان رسمی این کشور ماالیی است ولی کم و بیش مردم این کشور با زبان‬ ‫انگلیسی آشنایی دارند‪.‬‬


‫بخش نخست‬

‫کش��و‬ ‫رمالزی یکی از کش��ورهای ثروتـمند آسیایی اس��ت که به ثبات سیاسی و رشد رسیع اقتصادی‬ ‫م‬ ‫ش��هور است و در آس��تانه ورود به شامر کشورهای کامال توس��عه یافته قرار دارد‪ .‬پایتخت مالزی‬ ‫کواالالمپور است که به عنوان یکی از پایتخت های مدرن جهان به حساب می آید ‪.‬‬ ‫مالزی استقالل خود را در ‪ 31‬اوت سال ‪ 1957‬بعد از اینكه برای اولین بار پرچم آن در میدان مرداكا‬ ‫به‬ ‫احتزاز در آمد بدس��ت آورد‪ .‬در آن زمان كواالالمپور بعنوان مركز اس��تان س��لنگار شناخته می‬ ‫ش��د ولی شهر تا حدی رش��د كرده بود كه بعنوان پایتخت محبوب مردم برگزیده شد‪ .‬از آن به‬ ‫بعد‪ ،‬هیچ چیزی مانع رش��د آن نگردید و این شهر به عنوان یك مركز صنعتی و تجاری‬ ‫شناخته شده است‪.‬‬ ‫بسیاری از رشكت های چند ملیتی مانند سیتی بانك‪ ،GE ،‬مایكروسافت‪ ،‬لیئو برنت‪،‬‬ ‫آالینس و خیلی های دیگر به زیبایی ش��هر در طی س��الیان گذش��ته افزوده اند‪.‬‬ ‫با كمك همین رشكت ها بوده اس��ت كه كواالالمپور بعنوان یكی از ‪ 10‬ش��هر‬ ‫منتخب آسیا در مجله هفتگی آسیا معرفی شد‪.‬‬


‫هم اکنون بیش از ‪ 40‬هزار دانش��جوی خارجی از ‪ 150‬کش��ور دنیا در مالزی مش��غول به‬ ‫تحصیل می باش��ند‪ .‬حضور دانش��گاه های معت�بر جهان برای اجرای دوره های آموزش��ی‬ ‫مشرتک با دانشگاه های مالزی سبب افزایش ورود دانشجویان خارجی برای ادامه تحصیل‬ ‫به این کشور شده است‪ .‬ساالنه حدود ‪ 13‬میلیون گردشگر خارجی وارد مالزی می شوند و‬ ‫این کشور را به مکانی بین املللی برای جذب گردشگران تبدیل کرده است‪.‬‬ ‫كش��وری در قلب آس��یا با فرهنگ ها‪ ،‬جاذبه ها و دیدنی ه��ای متفاوت كه مانند ظرفی‬ ‫جوش��ان و پر هیجان مذاب كه نژادها و ادیان مختلف ماالیی‪ ،‬هندی‪ ،‬چینی و دیگر افراد‬ ‫با همدیگر در صلح و صمیمیت زندگی می كنند‪ .‬كش��ور زیبایی های بی حد و مرز كه با‬ ‫آسامن خراش های بلند به خانه های سنتی طویل ارشاف دارد‪ .‬با داشنت زیبا ترین سواحل‬ ‫و مناطق ش��نا در دنیا‪ ،‬می تواند محلی برای گریز از فعالیت های روزانه باش��د‪ .‬سواحلی‬ ‫بس��یار زیبا در قلب آس��یا با شن های سفید و درخشنده كه كیلومرتها در حاشیه آب های‬ ‫خوش رنگ جزیره استوایی امتداد دارد‪.‬‬ ‫برای اطالعات بیش�تر در مورد دانش��گاه های مالزی می توانید یه نگاهی به وب س��ایت‬ ‫من بیاندازید‪.‬‬ ‫ساعت رسمی مالزی ‪ 8‬ساعت جلوتر از زمان مبداء گرینویچ است که در مقایسه با ایران‬ ‫در ش��ش ماه اول سال شمس��ی زمان در مالزی ‪ 3.5‬ساعت جلوتر از ایران بوده و در شش‬ ‫ماه دوم سال (بخاطر تغییر ساعت رسمی در ایران) این اختالف ‪ 4.5‬ساعت می باشد‪.‬‬ ‫کش��ور مالزی از س��ال ‪ 2000‬قانونی را برای افراد خارجی به تصویت رساند که می توانند‬ ‫خانه و آپارتـامن در این کشور در نقاط زیبا و رسسبز خریداری کنند که مالکیت‬ ‫قطعی و صد در صد داش��ته باشند‪ .‬قیمت یک خانه سه خوابه در مالزی‬ ‫ح��دود ‪ 100‬میلی��ون تومان اس��ت‪ .‬افرادی که ای��ن خانه ها را‬ ‫خریداری کنند می توانند اقامت ‪ 10‬س��اله مالزی دریافت کنند‬ ‫که هدیه ای است از طرف دولت مالزی به رسمایه گذران خارجی‪.‬‬ ‫دول��ت مالزی در این س��ال قانون دیگری را ب��رای ثبت رشکت های‬ ‫تج��اری و خدماتی برای خارجیان به وضع رس��انید که افراد خارجی‬ ‫می توانند با ثبت رشکت‪ ،‬اقامت ‪ 2‬یا ‪ 3‬ساله دریافت کنند و به فعالیت‬ ‫خود بپرازند‪.‬‬ ‫جه��ت آگاهی بیش�تر از این قوانین و رشای��ط می توانید به‬ ‫وب سایت ما مراجعه کنید‪.‬‬


‫واحد پول مالزی رینگت است که هر رینگت حدودا" معادل ‪ 3400‬ریال است‪.‬‬ ‫کشور مالزی از نظر اقتصاد یک کشور توریستی و صنعتی است و از نظر جذب دانشجو‬ ‫یک��ی از بزرگرتین پایگاه های تحصیلی در خاورمیانه به حس��اب می آی��د‪ .‬امتیازات ویژه‬ ‫دیگری هامنند آب و هوا و تعادل و ارزش پول مالزی باعث ش��ده این کش��ور برای رسمایه‬ ‫گ��ذاری و مهاجرات یکی از نقاط پ��ر طرفدار خاورمیانه ب��رای رسمایه گذران خارجی‬ ‫به حساب بیاید‪.‬‬ ‫مالزی دارای حكومت سلطنتی مرشوطه فدراتیو می باشد كه اسامً توسط باالترین مرجع قانونی‬ ‫و مجلس مقننه كه شامل دو مجلس سنا و شورا می باشد اداره می شود؛ تـامم ایاالت شبه جزیره‬ ‫مالزی دارای قانونگذاران موروثی می باشند به غیر از ایاالت مالكا و پنانگ؛ فرمانداران این‬ ‫دو ایالت به همراه ایاالت صباح و س��اراواك در مالزی رشقی توسط دولت مركزی منصوب‬ ‫می ش��وند‪ .‬اختیارات فرمانداران ایاالت توس��ط قانون دولت فدرال تعیین می شود؛ تحت‬ ‫رشایط دولت مركزی ایاالت صباح و ساراواك دارای امتیازات ویژه می باشند‪( ،‬بعنوان مثال‬ ‫ای��ن ایاالت می توانند در رابطه با قوانین مهاجرت س��لیقه خ��ود را اعامل نـامیند) ایالت‬ ‫صباح دارای ‪ 25‬رای در مجلس و ایالت ساراواك دارای ‪ 28‬رای در مجلس می باشد‪ .‬در راس‬ ‫حكومت آقای یانگ دی‪-‬پورتوان آگونگ بوده كه البته امور دولت در اختیار نخست وزیر‪،‬‬ ‫آقای عبدالله ابن احمد بداوی كه از ‪ 31‬اكترب ‪ 2003‬انتخاب شده می باشد‪.‬‬ ‫از نظر اقتصادی صنعت بزرگرتین بخش اقتصاد مالزی را تش��كیل می دهد‪ .‬توریسم و مواد‬ ‫اولیه مانند نفت‪ ،‬روغن نخل‪ ،‬الستیك طبیعی و چوب نیز سهم مهمی در اقتصاد مالزی دارند‪.‬‬ ‫مالزی درح��ال پیرشفت رسیع در صنایع بخصوص الکرتونیک و خودرو می باش��د‪ .‬وجود‬ ‫س��نگاپور و هنگ کنگ قطب های بزرگ اقتصادی؛ ژاپن دومین کشور صنعتی دنیا؛ چین‬ ‫بزرگرتین کشورصادرات ارزان قیمت؛ هند و اسرتالیا در اطراف این کشور؛ تنوع خاصی در‬ ‫نژاد و زبان س��اکنان مقیم این رسزمین بوجود آورده اس��ت و کمک مهمی برای ترقی آن‬ ‫کشور می باشد‪.‬‬


‫ایرانیانی که به مالزی سفر‬ ‫می کنند اکرثا" از پایتخت آن کواالالمپور بازدید می کنند و سفر آنها‬ ‫به یک هفته خالصه می‬ ‫ش��ود‪ .‬در حالی که به نظر من نقاط جذاب و بکر اس��توایی در مالزی‬ ‫اکرثا" در ش��هرهای اطراف‬ ‫آن واقع شده که رشح آنها در وب سایت نوشته شده و امیدوارم در‬ ‫بخش های دیگر آن را برایتان تعریف کنم‪.‬‬

‫برای س��فر به مالزی ش�ما‬ ‫فقط یک پاس��پورت معترب ک��ه حداقل ‪ 6‬ماه ت��ا خاتـمه اعتبار‬ ‫آن باقی مانده اس��ت الزم‬ ‫دارید‪ .‬کش��ور مالزی روابط خوبی با کش��ور ما ایران دارد و از این‬ ‫رو ب��رای ملیت ایران��ی‬ ‫روادید خاصی نـمی خواهد‪ .‬ش�ما می توانید از طری��ق یکی از دفاتر‬ ‫مس��افرتی در ایران بلیط‬ ‫خود را تهیه نـامیید و در بدو ورود یک مهر در پاس��پورت شام توسط‬ ‫مامورین مالزیایی زده‬ ‫خواهد ش��د که مجوز ورود ش�ما به کش��ور مالزی است که برای مدت‬ ‫س��ه ماه اعتباردارد‪ .‬خطوط‬ ‫هوایی جمهوری اس�لامی ایران‪ ،‬ایران ایر‪ ،‬بطور هفتگی پروازهایی‬ ‫با هواپیامی ایرباس به‬ ‫مالزی دارد‪ .‬همچنین هواپیامیی ماهان و هواپیامیی ایر اشیا مالزی نیز‬ ‫به تازگی پروازهایی را با‬ ‫قیمت های متفاوت به مالزی گذاش��ته اند‪ .‬اگر س��فر ش�ما در فصل‬ ‫های شلوغ باشد مانند تا‬ ‫بستان و ژانویه می توانید از پروازهایی که ترانزیت دارند نیز استفاده‬ ‫بفرمایید‪ .‬هامنند پروازهای‬ ‫گلف ایر و یا االتحاد یا امارات‪ .‬در این پرواز ها شام ابتدا به کشور‬ ‫دیگری هامنند امارات می‬ ‫روید و س��پس پرواز خود را با راهنامیی مس��ئولین فرودگاه عوض‬ ‫کرده و سپس‬ ‫به مالزی خواهید آمد که قاعدتا" پرواز شام طوالنی تر خواهد شد‪.‬‬ ‫طول پرواز به مالزی از ایر‬ ‫ان حدود ‪ 8‬ساعت است‪ ،‬اگر پرواز شام در هنگام روز است پیشنهاد‬ ‫می کنم طوری وارد هواپیام‬ ‫شوید که کمی خسته باشید و بتوانید راحت بخوابید و یا کتاب و‬ ‫دستگاه موسیقی خود را به همراه داشته باشید‪.‬‬

‫برای اقامت خود در مالزی‬ ‫من دو راه را به ش�ما پیش��نهاد می کنم‪ .‬راه نخس��ت آژانس های‬ ‫معترب مسافرتی هستند که‬ ‫پکیج هایی را با پرواز و هتل و صبحانه و گردش در اختیار شام قرار‬ ‫می دهند‪ .‬اگر به زبان‬ ‫انگلیس��ی کمی آش��نایی دارید و یا بچه کوچک همراهتان نیس��ت‬ ‫می توانید با یک جستجوی‬ ‫کوچک در اینرتنت یک هتل ارزان را انتخاب نـموده و فقط نام آن‬ ‫را به راننده تاکس��ی در فر‬ ‫ودگاه مالزی بگویید‪ .‬مطمنئ باش��ید در مالزی با وجود صد ها هتل‬ ‫ش�ما بی جا نخواهید ماند‬ ‫و هتل مناس��ب بودجه خود را در کانرت های اجاره هتل در فرودگاه‬ ‫مالزی و یا توس��ط تاکسی‬ ‫ها پیدا خواهید کرد‪ .‬تعدادی از هتل ها و آژانس های مسافرتی که‬ ‫نرخ مناسبی دارند در وب سایت گذاشته شده است‪.‬‬


‫فکر می کنم اولین س��فر خودم رو به مالزی حدود ‪ 10‬س��ال پیش داشتم‪ .‬البته به‬ ‫دو دلیل س��فرهای من ب��ه مالزی هچنان ادامه دارد! دلیل اول اینکه مالزی کش��ور‬ ‫بزرگی اس��ت که واقعا" با یک بار س��فر نـمی توان همه دیدنی های آن را بررس��ی‬ ‫کرد و خودش برای خودش یک جهان کوچک اس��ت و دوم اینکه برای سفر به دیگر‬ ‫کش��ورهای آس��یایی مانند اندونزی و شبه جزیره بالی و س��نگاپور و ‪ ،...‬پروازهای‬ ‫داخلی بسیار ارزان قیمت دارد که برای یک جهانگرد این نکته خیلی مهمی است‪.‬‬


‫رسعت اینرتنت در مالزی بس��یار خوب اس��ت‪ .‬در اکرث هتل ها امکان دسرتس��ی اینرتنت برای ش�ما وجود دارد در صورتی‬ ‫که بیش از یک ماه در مالزی س��کونت دارید می توانید از هامن رسویس های تلفن یک عدد مودم "‪ "USB‬و قابل حمل‬ ‫خریداری کنید‪ .‬بعضی از رشکت های همراه این مودم ها را بدون پیش پرداخت (‪ )DEPOSID‬دراختیار شام قرار می دهند‬ ‫و بعضی از رشکت ها مبلغ ‪ 500‬رینگت از شام پیش پرداخت می خواهند‪ .‬که در هنگام تسویه حساب به شام برگردانده‬ ‫می شود‪.‬‬ ‫در فرودگاه مالزی دو مدل تاکس��ی وجود دارد‪ ،‬تاکس��ی ویژه که معموال" اتومبیل های بنز هس��تند و تاکسی معمولی که‬ ‫اتومبیل پروتون س��اخت کش��ور مالزی است‪ .‬فرودگاه تا ش��هر مالزی حدود نیم ساعت در زمان نبودن ترافیک فاصله دارد و‬ ‫شام در طول این مسیر جنگل های انبوه و درختان نارگیل و موز و میمون هایی که بر رس درختان با یکدیگر بازی می کنند‬ ‫را مشاهده می کنید‪ .‬هزینه تاکسی ویژه از فرودگاه تا هتل ‪ 280‬رینگت (واحد پول مالزی) و هزینه تاکسی معمولی ‪120‬‬ ‫تا ‪ 150‬رینگت است‪.‬‬ ‫برای س��فر به مالزی نگران س�لامتی خود نباشید فقط در صورتی که بدن شام حس��اس است و یا کودک خرد سال همراه‬ ‫دارید از فروشگاه ورزشی در ایران بهرت است اسپری ضد پشه مخصوص بدن خریداری کنید و یا می توانید از هر داروخانه‬ ‫در مالزی از این اس��پری ها خریداری کنید‪ .‬مالزی به علت اینکه ‪ 70‬درصد خاک آن جنگل های اس��توایی اس��ت در برخی‬ ‫نقاط مخصوصا" نزدیک آب های راکد و نقاط جنگلی پشه های مختلف زیاد دیده می شود‪.‬‬

‫‪ -1‬هم��‬ ‫به م راه داش�تن ق‬ ‫ر‬ ‫ص‬ ‫ها‬ ‫ی‬ ‫ر‬ ‫الزی‬ ‫وان گر‬ ‫های و اکرث کشورهای جهان م دان‪ ،‬هر گونه‬ ‫م‬ ‫وا‬ ‫د‬ ‫م‬ ‫خ‬ ‫د‬ ‫ر‪،‬‬ ‫من در وب سایت بازدید منوع است و‬ ‫قرص ه��ای آ‬ ‫ر‬ ‫پی‬ ‫ا‬ ‫گ‬ ‫م‬ ‫ب‬ ‫رد‬ ‫خ‬ ‫ق‬ ‫ان‬ ‫ش‪،‬‬ ‫ون‬ ‫ق‬ ‫ی دارد‪.‬‬ ‫رص ها‬ ‫نـامیید‪.‬‬ ‫‪ -2‬بهرت‬ ‫جهت اطالع‬ ‫ی کدئین دار‬ ‫بی‬ ‫ش‬ ‫رت‬ ‫ا‬ ‫ز‬ ‫ای‬ ‫اس��ت هنگا‬ ‫م‬ ‫ن‬ ‫ق‬ ‫خ‬ ‫وا‬ ‫ری‬ ‫نی‬ ‫د‬ ‫ا‬ ‫ن‬ ‫ر‬ ‫ا‬ ‫ه‬ ‫ز‬ ‫ز‬ ‫نوشته‬ ‫مراه داشته با‬ ‫برای س��فر ب‬ ‫ه‬ ‫شی‬ ‫ه‬ ‫د‪.‬‬ ‫ر‬ ‫ک‬ ‫ش‬ ‫��‬ ‫و‬ ‫ری مقدار‬ ‫‪3‬‬ ‫ی پول آن کش‬ ‫��‬ ‫و‬ ‫ر‬ ‫ر‬ ‫ افراد ش��یاد‬‫ا‬ ‫ا‬ ‫و‬ ‫ز‬ ‫د‬ ‫زد‬ ‫رص‬ ‫ا‬ ‫د‬ ‫ف‬ ‫ر‬ ‫ی‬ ‫ا‬ ‫ما‬ ‫خود‬ ‫کن عموم‬ ‫خرید کنید و‬ ‫باشید‪ .‬بهرت اس‬ ‫ی زیاد هستن‬ ‫ت‬ ‫د‬ ‫پ‬ ‫ه‬ ‫م‬ ‫س‬ ‫ه‬ ‫پ‬ ‫د‬ ‫ر‬ ‫و‬ ‫ل‬ ‫ه‬ ‫خود را در ی‬ ‫حمل کنید‪ .‬در‬ ‫ر کشور مراق‬ ‫ک‬ ‫ص‬ ‫ب‬ ‫و‬ ‫م‬ ‫ر‬ ‫پا‬ ‫کا‬ ‫ت‬ ‫سپ‬ ‫ن‬ ‫و‬ ‫ه‬ ‫ق‬ ‫ر‬ ‫ر‬ ‫ر‬ ‫ا‬ ‫گ‬ ‫ت‬ ‫ر‬ ‫و پول‬ ‫ایران‬ ‫نداده و‬ ‫ونه مشک‬ ‫در هامن کش‬ ‫ل می توانید از نـامیندگی آن را در چند‬ ‫و‬ ‫ر‬ ‫جا‬ ‫م‬ ‫ی‬ ‫د‬ ‫د‬ ‫م‬ ‫ب‬ ‫خ‬ ‫ج‬ ‫تل‬ ‫و‬ ‫ف‬ ‫ئید‬ ‫ها‬ ‫و مطمئنا" دو‬ ‫ی سفارت جم‬ ‫‪ -4‬از‬ ‫ستانه پاسخگوی شام خوا هوری اسالمی‬ ‫سوار شدن د‬ ‫ر‬ ‫ات‬ ‫و‬ ‫م‬ ‫بی‬ ‫ل‬ ‫هند بود‪.‬‬ ‫های متفرقه خ‬ ‫‪ -5‬پو‬ ‫ودداری کنید‪.‬‬ ‫ل خود را در‬ ‫هت‬ ‫ل‬ ‫ت‬ ‫ع‬ ‫وی‬ ‫ض نکنی‬ ‫در ش‬ ‫د و از رصافی‬ ‫ها‬ ‫ی‬ ‫م‬ ‫امره بعدی تی‬ ‫عت‬ ‫رب‬ ‫ک‬ ‫ا‬ ‫آ‬ ‫ست‬ ‫پ‬ ‫فا‬ ‫م‬ ‫د‬ ‫ه‬ ‫ی‬ ‫ک‬ ‫ت‬ ‫نید‪.‬‬ ‫جهت اط‬ ‫وانید اطال‬ ‫العات بیشرت ا‬ ‫ز‬ ‫عات بیشرتی‬ ‫ا‬ ‫و‬ ‫ز‬ ‫ب‬ ‫دی‬ ‫س‬ ‫دن‬ ‫ای‬ ‫ی‬ ‫ت ما‬ ‫های مالزی بد‬ ‫بازدید کنید‪.‬‬ ‫ست بیاورید‪.‬‬


‫با هر پروازی که به مالزی س��فر کنید در داخل هواپیام یک فرم مخصوص در اختیار ش�ما گذاش��ته می ش��ود که دو‬ ‫قس��مت دارد‪ .‬یکی را برای ورود به مالزی باید پر کنید (‪ )Arrival Card‬و بخش دیگر را که مامور گذرنامه مالزی آن‬ ‫را مهر ش��ده به ش�ما می دهد باید هنگام خروج پر کرده و تحویل بدهید (‪ .)Departure Card‬پس در نگهداری از‬ ‫آن کوش��ا باش��ید‪ .‬این کارت برای هر پاسپورت و هر شخص الزم اس��ت‪ .‬اگر پاسپورت شام همراه دارد مثال" کودکان یا‬ ‫همرستان در آن هس��تند پر کردن یک فرم کافی اس��ت‪ .‬در این فرم اطالعات پاسپورت شام را به انگلیسی می خواهند‪.‬‬ ‫بخش اول نام کامل هامنند پاس��پورت (‪ ،Full name (as appears in passport‬بخش دوم ملیت ش�ما ‪،Nationality‬‬ ‫ش�ماره پاس��پورت ‪ ،Passport Number‬تاریخ تولد و تاریخ اعتبار پاسپورت ش�ما (‪ )Date of Expiry‬و نهایتا شامره‬ ‫پروازی که با آن س��فر کرده اید‪ .‬پش��ت کارت از ش�ما چند سوال کرده اس��ت‪ .‬اول اینکه آیا به آفریقا به تازگی سفر‬ ‫کرده اید یا خیر؟ آیا دچار بیامری ماالریا و یا ویروس��ی به تازگی ش��ده اید یا خیر؟ چقدر پول بین املللی همراه ش�ما‬ ‫اس��ت؟ محل س��کونت شام در مالزی کجا خواهد بود که می توانید از میان گزینه های مختلف هامنند‪ :‬خانه دوستان‬ ‫و اقوام و یا هتل هرکدام را انتخاب کنید و سپس از شام سوال می کند دلیل سفر شام به مالزی چیست؟ که باز هم از‬ ‫میان گزینه های مختلف می توانید گردش (‪ )HOLLY DAY‬را انتخاب کنید‪ .‬بدیهی است که باید همه را درست پاسخ دهید‪.‬‬ ‫نـمونه این فرم در وب سایت گذاشته شده است‪.‬‬ ‫پس از ورود به فرودگاه مالزی نخس��ت وارد فروش��گاه بزرگی می شوید که اکرث اجناس آن بدون مالیات وارد شده و‬ ‫قیمت آنها مناسب است(‪ .)Free Shop‬پس از گذر از این مکان باید سوار ترن کوچکی بشوید که شام را به سالن اصلی‬ ‫فرودگاه و برای گرفنت چمدانتان و مهر ورود به مالزی می برد‪ .‬پس از ورد به سالن مهر ورود در پاسپورت شام زده می‬ ‫شود و قسمت اول فرم از شام تحویل گرفته و قسمت دوم را به شام برای بازگشت می دهند‪ .‬سپس چمدان ها را گرفته‬ ‫برای خروج از فرودگاه و ورود به رسزمین زیبا و استوایی مالزی آماده شوید‪.‬‬ ‫اگر تلفن همراه ش�ما از مش�ترک اول تلفن همراه در ایران اس��ت می توانید از سیس��تم رومینگ بین املللی استفاده‬ ‫کنید و موبایل خود را با خیال راحت روشن کنید‪ ،‬البته اگر نگران هزینه زیاد نیستید! اما اگر می خواهید با هزینه ای‬ ‫مناسب تر با ایران صحبت کنید می توانید در انتهای سالن فرودگاه قبل از خروج از یکی از رسویس های تلفن همراه‬ ‫مالزی یک سیم کارت معمولی بخرید که قیمت آن حدود ‪ 30‬تا ‪ 40‬رینگت است و آن را هامنند کارت های ایرانسل و‬ ‫تالیا ش��ارژ کنید و در طول مدت اقامت خود اس��تفاده کنید‪ .‬بدیهی است پس از خروج شام این سیم کارت پس از سه‬ ‫ماه باطل خواهد شد‪ .‬رشح بیشرت و مشخصات این سیم کارت ها در وب سایت قرار دارد‪.‬‬


‫نام دریای کارائیب ‪ ،‬بدون تردید ش�ما را به یاد دزدان دریایی کارائیب می اندازد‪ .‬این دریای باس��تانی از قدیمی ترین دریاهای جهان اس��ت که قدمت‬ ‫جغرافیای تاریخی آن به ‪ 3‬میلیون س��ال پیش می رس��د‪ .‬یعنی زمانی که قاره های جهان به هم چس��بیده بودند و با فشار کره زمین رودها تبدیل به دریا‬ ‫شدند و دریاها تبدیل به خشکی!‬ ‫در دوره سوم زمین شناسی که برخی از جزایر دنیا شکل گرفتند ( هامنند جزیره قشم ) تعدادی جزیره در این دریا پدیدار شد‪.‬‬ ‫بعضی از این جزایر آنقدر کوچک هستند که وسعت آنها به اندازه یکی از شهر های ایران است‪ .‬هامنند ساری و یا شهر میانه‪ .‬این جزایر به عنوان یک‬ ‫کشور ثبت نشده اند و میان افراد پولدار از ‪ 5‬تا ‪ 12‬میلیون دالر خرید و فروش می شوند‪.‬‬ ‫یکی از این جزایر و کشورهای تازه شکل گرفته فدارسيون سنت كريستوفر و نِويس است که عموما‌ً با نام سنت كيتس معروف شده است‪.‬‬ ‫این جزیره زیبا و بکر‪ ،‬امروزه به عنوان یک کش��ور مس��تقل و عضو سازمان ملل متحد در میان جزایر دیگر در دریای کارائیب می درخشد و پرچم خود‬ ‫را به احرتاز در می آورد‪.‬‬ ‫درآمد اصلی این کشورها بر اساس جذب توریست و گاها" کشاوزی و صادرات نارگیل‪ ،‬موز و صنایع دستی و نیشکر است‪ .‬جمعیت این کشورها اندک‬ ‫اس��ت و لذا نیاز به جذب ش��هروند دارند‪ .‬ورود کلیه ملیت ها برای گردش و رسمایه گذاری به این کش��ورها آزاد و مجاز اس��ت‪ .‬کشور سنت کیس یکی‬ ‫از جزایری در دریای کارائیب اس��ت که برای ورود هیچ ملیتی جهت گردش و رسمایه گذاری روادید منی خواهد و مقصدی تازه و جالب می تواند برای‬ ‫ایرانیان اهل مسافرت باشد‪.‬‬ ‫هامنطور که گفته ش��د این کش��ورها با توجه به جمعیت کوچکشان و برای جذب رسمایه گذار‬ ‫اقدامات مختلفی انجام می دهند‪ .‬یکی از این اقدامات فروش حق ش��هروندی و دادن‬ ‫پاسپورت کشورشان به اتباع خارجی و عالقه مندان به رسمایه گذاری است‪.‬‬ ‫کش��ور سنت کیتس برای مدت محدودی به افرادی که عالقه مند به رسمایه‬ ‫گذاری هستند پاسپورت و حق شهروندی کشورش را می فروشد‪.‬‬


‫واحد پول‪ :‬دالر حوزه کارائیب رشقی(‪)East caribbean Dollar‬‬ ‫نام رسمی کشور‪ :‬فدارسیون سنت كریستوفر و نِویس جزیره سنت كریستوفر عموم‌اً با نام سنت كیتس معروف است‪.‬‬ ‫(‪)Federation of Saint Christopher and Nevis‬‬ ‫زبان رسمی‪‌ :‬انگلیسی‬ ‫جمعیت‪ 38,836 :‬نفر در تاریخ ‪ est 2004 July‬از این تعداد ‪ 80‬درصد سیاه پوست هستند‪.‬‬ ‫مذهب‪ :‬انگلیكن (‪ ، )%36‬متدیست (‪ ، )%32‬كاتولیك رومی (‪)%11‬‬ ‫نوع حکومت‪ :‬سلطنت مرشوطه‬ ‫عضویت‪ :‬سازمان ملل متحد‪ ،‬جامعه‌ی كشورهای مشرتك املنافع‪ ،‬بازار مشرتك و جامعه‌ی كارائیب‬ ‫شهر مهم‪ :‬چارلز تاون‬ ‫خط ساحلی‪ 135 :‬کیلومرت‬ ‫حکومت‪ :‬مجمع ملی متش��كل اس��ت از ‪ 11‬عضو كه با رأی تـاممی افراد بالغ برای پنج س��ال انتخاب می شوند و ‪ 3‬یا ‪4‬‬ ‫عضو منتصب‪ .‬ملكه‌ بریتانیا حكمران س��نت كیتس نیز هس��ت و نـامینده‌ی او فرماندار كل ش��خصی را به نخست وزیری‬ ‫انتصاب می كند كه از پشتیبانی اكرثیت در مجمع برخوردار است‪ .‬نخست وزیر كابینه ای را انتصاب می كند كه به مجمع‬ ‫پاسخگوست‪.‬‬ ‫جغرافیا‪ :‬سنت كیتس و نِویس دو جزیره‌ی كوهستانی با آب كافی است كه ‪ 3‬كیلومرت از یكدیگر فاصله دارند‪.‬‬ ‫رودهای مهم‪ :‬هیچ رود مهمی وجود ندارد‪.‬‬ ‫بلندترین نقطه‪ :‬قله‌ی نِویس‪ 985 ،‬مرت‬ ‫آب و هوا‪‌ :‬آب و هوای مرطوب و استواییِ این جزایر را نسیم دریا خنك می كند‪.‬‬ ‫تاریخ معارص‪ :‬س��نت كیتس در اتحاد با نِویس و جزیره‌ی كوچك و دورتر آنگوئیال یك‬ ‫مس��تعمره‌‌ی بریتانیایی را تش��كیل می داد كه در ‪ 1967‬به كسب خودگردانی داخلی‬ ‫نای��ل ش��د‪ .‬زمانی كه آنگوئیال –رشیك��ی ناراضی – در ‪ 1967‬اعالم اس��تقالل كرد‪،‬‬ ‫بریتانیا مداخله نـمود و حكومت استعامری را دوباره در آنگوئیال برقرار ساخت‪،‬‬ ‫در حالی كه سنت كیتس و نِویس به سوی استقالل در ‪ 1983‬پیش رفتند‪.‬‬


‫داشنت پاسپورت این کشور به دارنده آن اجازه می دهد که به ‪ 190‬کشور جهان بدون نیاز به ویزا سفر کند !‬ ‫فدراسیون سنت کیتس و نویس یا جزایر سنت کیتس و نویس کشوری است که در دریای کارائیب‪ ،‬غرب آنتیگوا و باربودا و رشق جزایر ویرجین آمریکا‪ ،‬قرار دارد‪.‬‬ ‫پایتخت این کش��ور ش��هر باس��ه‌تر با ‪ ۱۵۵۰۰‬نفر جمعیت می‌باشد‪ .‬مساحت سنت کیتس ‪ ۲۶۱‬کیلومرت مربع و جمعیت آن ‪ ۵۲٬۰۰۰‬نفر است‪ .‬این کشور از دو جزیر ٔه کوچک‬ ‫تشکیل شده که در دریای کارائیب قرار گرفته‌اند‪.‬‬ ‫تنها شهر مهم سنت کیتس‪ ،‬چارلز تاون با ‪ ۱۵۰۰‬نفر جمیعت می‌باشد‪.‬‬ ‫نام سنت کیتس در ابتدا سنت کریستوفر‪ ،‬نام کاشف آن کریستوف کلمب بوده که برای مخفف کردن و کوتاه سازی از عنوان « سنت کیتس » استفاده می‌شود‪ .‬سنت کیتس‬ ‫از دو جزیر ٔه سنت کیتس (جزیر ٔه بزرگرت) و جزیر ٔه نویس (جزیر ٔه کوچکرت) تشکیل شده‌است‪.‬‬ ‫جهت اطالع از این رشایط و قیمت ها و مزایای اخذ این پاسپورت می توانید از وب سایت ما بازدید کنید‪.‬‬ ‫این کش��ور از صده ‪ ۱۷‬از مس��تعمرات بریتانیا به ش�مار می‌رفت در سال ‪ ۱۶۲۳‬انگلیسی‌ها وارد آنجا شدند و تا زمان کسب استقالل در سال ‪ ۱۹۸۳‬به حکومت در این مستعمره‬ ‫مشغول بودند‪ .‬سنت کیتس و نویس در ‪ ۱۹‬سپتامرب ‪ ۱۹۸۳‬از بریتانیا اعالم استقالل کرد‪.‬‬


TickUP Magazin  

http://tickup.upro.ir

Advertisement