Page 1

ЕНЕРГЕТИКА Обновљиви извори енергије    

Енергија Сунца Енергија воде Енергија ветра Биомаса и др.

Необновљиви извори енергије •Угаљ •Нафта •Земни гас


Врсте енергије


OБНОВЉИВИ ИЗВОРИ ЕНЕРГИЈЕ Енергија Када је има о њој и не размишљамо. Лоша вест за све нас – има је све мање и све је скупља!


Циљеви часа и задаци    

Упознати се са: Тренутном енергетском ситуацијом у свету Последицама употребе класичних врста горива Предностима обновљивих извора енергије Врстама обновљивих извора


Тренутна ситуација у свету  Две милијарде људи још увек нема приступ електричној енергији!  Број становника расте као и потреба за енергијом!

 Производња се углавном базира на фосилним изворима (нафтни деривати, угаљ и атомска енергија)!  Ресурси угља и нафте су ограничени!

 Расте емисија штетних гасова у атмосферу и повећава се температура - ефекат ,,стаклене баште”!


ЗАГАЂЕНА ПЛАНЕТА Tермоелектрана снаге 1000MW за годину дана потроши oко 2,5 милиона тона угља и произведе велике количине угљендиоксида (СО2), сумпордиоксида (SO2), прашине и пепела.


Ефекат стаклене баште Емитовање Сунчеве енергије Емитовање топлоте

  

Гасови у стакленој башти

H2O

CH4

N2O

 Други

Површина Земље се греје

Атмосфера

CO2

Температура расте Клима се мења Глечери се топе Ниво мора расте Шире се пустиње Тропске шуме изумиру Све су чешће природне катастрофе


Карактеристике обновљивих извора енергије 

Енергија која се експлоатише истом брзином којом се и природно обнавља

Релативно висок степен почетне инвестиције али касније велика уштеда

Незнатан утицај на животну средину


Сазнајте нешто више о ... Енергији Енергији Сунца ветра

ХидроГеоБиомаси енергији термалној


Претварање Сунчеве енергије у електричну Претварање Сунчеве енергије у електричну врши се у ФОТОНАПОНСКОЈ ЋЕЛИЈИ  Више соларних ћелија се групишу у МОДУЛЕ (ПАНЕЛЕ)  Више модула се може груписати у ФОТОНАПОНСКЕ СИСТЕМЕ  Ефикасност соларних модула је од 8% до 15%


Претварање Сунчеве енергије у топлотну Систем се састоји од: 1. Колектора 2. Резервоара воде 3. Бојлера 4. Пумпе и 5. Потрошача Радни флуид може да буде: • ваздух • вода • течност на бази антифриза Степен ефикасности је од 35% до 55%.


Енергија сунца


Систем за претварање Сунчеве енергије у топлотну


Хелиоелектране Претварају топлотну енергију Сунца у електричну енергију.


Енергија ветра  Кинетичка енергија ветра се у ветроелектрани претвара у електричну енергију  На ветроенергетски потенцијал утичу: географски положај, конфигурација терена и локалне препреке  Степен искоришћења ветроелектране износи од 20% до 40%


Технологија коришћења енергије ветра  Мали ветрогенератори снаге до 3МW намењени су за индивидуалну употребу  Ветрогенератори већег капацитета од 10kW do 3MW користе се као електране  Најекономичнија њихова примена је удруживање на погодним локацијама у фарме ветрењача капацитета до више стотина MW


Енергија ветра

Ветрењача

Ветроелектрана


Коришћење енергије ветра за покретање бродова


Енергија воде


Сунце је основни извор енергије на Земљи


Хидроелектрана


Водене турбине


Мини хидроелектране Њихове предности су: Пелтон турбина

 Јефтино одржавање  Нема утицаја на екосистем

Банки турбина Агрегат-турбина генератор

Разводни орман

Продаја Електрична енергија

Термо пећ (вода) Термо пећ (ваздух)

 Нема емисије штетних гасова  Нема трошкова дистрибуције ел. енергије Сигурно снабдевање локалних потрошача Могући проблеми су:  Релативно велика почетна улагања  Компликована законска регулатива


Геотермална енергија Потпуно бесплатна топлотна енергија у виду загрејане воде или водене паре 


Потенцијали геотермалне енергије Водена пара се користи у парном генератору за производњу ел. енергије Топла вода се користи за загревање У Србији има 60 геотермалних налазишта са температуром преко 150С до дубине 3000м Њихова енергија је 2 пута већа од еквивалентне енергије угља свих налазишта у Србији


Енергија из биомасе Биомаса је органска материја животињског или биљног порекла. Њени извори су:      

Пољопривредни отпаци Пољопривредне житарице Уљарице Шумски отпаци Индустријски отпад Градски отпад


Биогас  Анаеробне бактерије разлажу органску материју у одсуству кисеоника и производе биогас  Сагоревањем 1 m3 биогаса добија се 7kWh енергије Карактеристике:  Еколошки чиста технологија са корисним нузпродуктом ђубривом  Велика енергетска ефикасност Једноставан поступак производње  Сагорева без штетних последица


Необновљиви извори енергије Угаљ


Подземни рудник угља (пресек)


Нафта – експлоатација и прерада


Нафта – транспорт и употреба


Понављање и систематизација


Energetika  
Energetika  
Advertisement