Page 1

83

M A Y 1 0 -1 6 , 2 0 1 7

ON MY OWN


HAM EDITOR’S TALK

be p A tient

ปีที่ 2 ฉบับที่ 83 วันที่ 10-16 พ.ค. 2560

“เรามีความช�ำนาญในการท�ำงาน ขาดเพียงแต่ความอดทน”

เป็นประโยคหนึ่งจากทีมงานบูรณะวัดเก่าในปักกิ่ง เขาเล่าเรื่องราวผ่านสารคดีการบูรณะวัดเก่าที่ยังคง อนุรักษ์งานฝีมือแบบเดิมเอาไว้อย่างที่สุด ซึ่งแตกต่างไปจากงานทุกครั้งที่เขาเคยได้รับ อันเป็นการรื้อสร้าง หรือรื้อทิ้งแล้วสร้างเลียนแบบขึ้นมาใหม่ เขาให้สัมภาษณ์ต่ออีกว่าการท�ำงานชิ้นนี้กินเวลานาน เพียงแค่ รายละเอียดในการท�ำฝ้าเพดาน เขาต้องค่อยๆ แกะลายจากฝ้าเพดานที่ยังคงเหลือออกมาท�ำความสะอาด ติดกาวลวดลายแกะสลักเหล่านั้น เข้ากับฝ้าชิ้นใหม่ คอยให้แห้งแล้ว เก็บรายละเอียด เหล่านี้ล้วนเป็น งานที่ท�ำให้เขาพบว่าโลกสมัยใหม่ มันเร็วมาก เราหาทุกอย่างได้งา่ ยและ ใช้เวลาไม่นาน แต่การได้ท�ำงานที่ ใช้เวลา มีสมาธิ ก็คล้ายได้ขัดเกลา อะไรบางอย่างในจิตใจไปด้วย TRB - Temple Restaurant Beijing คืองานบูรณะที่น่าสนใจของ เมืองปักกิ่ง จากที่เคยเป็นวัดอายุกว่า 600 ปีตั้งแต่ราชวงศ์ชิง กลายมาเป็น ซากโบราณสถานหลังไฟไหม้ และ สุดท้ายกลับมามีชีวิตกลมกลืนกับ ชุมชนด้วยความตั้งใจของหลาย หน่วยงานในการท�ำให้รัฐบาลจีน เห็นว่านี่คือสิ่งส�ำคัญ ทีมบูรณะใช้อิฐ ทุกก้อน ไม้ทุกแผ่นที่ยังคงเหลือใน การใช้งาน เพราะต้องการรักษา งานฝีมือของเดิมไว้ให้ได้มากที่สุด นอกจากจะเปลี่ยนโฉมหน้าจาก วัดกลายเป็นร้านอาหาร โรงแรม และ บริเวณส�ำหรับจัดงาน TRB ยังเปิด ส�ำหรับผู้คนทั่วไปในการเดินเข้ามา เยี่ยมชม บริเวณโถงทางเข้าจัดแสดง เสาไม้ไหม้ไฟไว้ให้นกึ ถึงอดีตทีผ่ า่ นมา พร้อมด้วยสารคดีที่บอกเล่าเรื่องราว อยู่ตลอดวัน เดินชมรอบบริเวณ นั่งมองแสง ช่วงเย็นเปลี่ยนเงาบนผนังอาคาร ไปเรื่อยๆ ดูสารคดีการบูรณะจนจบ เราเดินก้าวออกจากวัดแห่งนี้ด้วย ความรู้สึกใหม่ คล้ายๆ ช�ำระล้าง บางอย่างในจิตใจออกไปบ้าง

P.15

THE MAKING OF • ศรราม เทพพิทักษ์ มาเยี่ยม ปก HAMBURGER พร้อม บทสัมภาษณ์สนุกมาก อยากให้อา่ น Interview • แฟชั่นชุดว่ายน้ำ�ที่จะทำ�ให้เรา ร้อนยิ่งกว่า Fashion • เรื่องราวการท่องเที่ยวสุดเถื่อน ของวรรณสิงห์ Camera Roll

เจิมสิริ เหลืองศุภภรณ์ บรรณาธิการบริหาร

website issuu.com/hamburgermagazine

E-MAIL hamburgermag@gmail.com

Facebook hamburgermagazine

InstaGram hamburgermagazine

t wit ter hamburger_mag

ทีป ่ รึกษา สุรพงษ์ เตรียมชาญชัย, ปิยะ ปิยะสมบัตก ิ ล ุ , พรรณภิลาศ พลธนะวสิทธิ์ บรรณาธิการผูพ ้ ม ิ พ์โฆษณาและบรรณาธิการบริหาร เจิมสิริ เหลืองศุภภรณ์ ผูช ้ ว ่ ยบรรณาธิการ สุบน ิ บัวอ่อง บรรณาธิการแฟชั่น ฐิติกาญจน์ กาญจนภักดี ผู้ช่วยบรรณาธิการแฟชั่น ชนิตตนัณท์ ณรงค์ฤทธิ์ธ�ำรง บรรณาธิการความงาม ภูริตา บุญล้อม กองบรรณาธิการ ณัฐนันท์ เฉลิมพนัส, ภูมิ ชื่นบุญ พิสูจน์อักษรและเลขานุการกองบรรณาธิการ ภาสิณี เพิ่มพันธุ์พงศ์ พิสูจน์อักษร พรนภัส ช�ำนาญค้า หัวหน้าช่างภาพ คเชนทร์ วงศ์แหลมทอง ช่างภาพ นวลตา วงศ์เจริญ, ณัฐพล วุฒิเพ็ชร์, สลัก แก้วเชื้อ, ชนพัฒน์ เศรษฐโสรัถ, ดวงสุดา กิตติวัฒนานนท์ บรรณาธิการศิลปกรรม อนงค์นาฏ วิวฒ ั นานนท์ ศิลปกรรม พรวลี จ้วงพุฒซา, พิชามญชุ์ วรรณสาร ธุรการ ณัฐรดา ตระกูลสม ผู้จัดการฝ่ายโฆษณา ภักดิ์คนางค์ บุญสม คาชิโนกิ ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายโฆษณา ณัฐชัญญาภัค เนื่องจ�ำนงค์ ฝ่ายโฆษณา อาวุโส ภัทรวี ตั้งวิบูลย์กุล, นรัชพร แสงสุวรรณ ผู้จัดการฝ่ายผลิต สุกัญญา ทศวงศ์ชาย ผู้จัดการฝ่ายประชาสัมพันธ์ สาวิตรี เหล่ารอด บรรณาธิการข้อมูลดิจิทัล เสาวภัคย์ อัยสานนท์ เจ้ า ของ บริ ษั ท เดย์ โพเอทส์ จ� ำ กั ด เลขที่ 33 ซอยศู น ย์ วิ จั ย 4 แขวงบางกะปิ เขตห้ ว ยขวาง กทม. 10310 โทร. 0-2716-6900-4 แฟกซ์ 0-2716-6900-4 ต่ อ 506 เว็ บ ไซต์ www.hamburger-magazine.com แยกสี บริ ษั ท คลาสิ ค สแกน จ� ำ กั ด โทร. 0-2291-7575 พิ ม พ์ คอมฟอร์ ม โทร.0-2368-2942-7 สงวนลิ ข สิ ท ธิ์ การน� ำ ส่ ว นหนึ่ ง ส่ ว นใดหรื อ ทั้ ง หมดของนิ ต ยสารไปใช้ โ ดยไม่ ไ ด้ รั บ อนุ ญ าตเป็ น ลายลั ก ษณ์ อั ก ษรถื อ ว่ า มี ค วามผิ ด ทางกฎหมาย Owner Day poets Co.,Ltd 33 Soon Vichai 4, Bangkapi, Huai Kwang, Bangkok, 10310 Tel. 0-2716-6900-4 Fax 0-2716-6900-4 ext.506 More Information www.daypoets.com Color Separating Classic Scan Co.,Ltd. Tel. 0-2291-7575 Printing Comform Tel. 0-2368-2942-7 All rights reseved. Reproduction in whole or in part without written permission is strictly prohibited. ติ ด ต่ อ โฆษณา ภั ก ดิ์ ค นางค์ บุ ญ สม คาชิ โ นกิ 08-6626-1462 • ณั ฐ ชั ญ ญาภั ค เนื่ อ งจ� ำ นงค์ 09-3542-4626 • ภั ท รวี ตั้ ง วิ บู ล ย์ กุ ล 08-9675-3309 • นรั ช พร แสงสุ ว รรณ 08-4928-3445 ติ ด ต่ อ กองบรรณาธิ ก าร 0-2716-6900-4 ต่ อ 506


NEW KING ARTHUR

ครั้งนี้ชีวิตของคิง อาร์เธอร์ จะแตกต่างจากทุกครั้งที่ผ่านมา เขาจะไม่ใช่วีรบุรุษผู้เสียสละเพื่อ ประชาชนแบบ 100 เปอร์เซ็นต์ แต่จะถูกตีความใหม่ให้เป็นมนุษย์ ที่ใช้ชีวิตด้วยการล้างแค้น และ ยังกลายเป็น ‘นักเอาตัวรอด’ ที่ ยอดเยี่ยม แม้ว่าจะต้องเสียสละ อะไรไปบ้างก็ตาม

WHAT’S GO I N G ON

GUY RITCHIE IN RAZZIE AWARDS ถึงเป็นผู้กำ�กับที่มีฝีมือหาตัว จับยาก แต่กาย ริชชี่ ก็ยังเคย ฝากชื่อในฐานะผู้กำ�กับยอดแย่ ไว้ใน Razzie Awards ปี 2003 กับหนัง Swept Away (2002) ที่ได้มาดอนน่ามาแสดงนำ� และคว้ารางวัลนักแสดงนำ�หญิง ยอดแย่ไปครองพร้อมๆ กัน

นอกจาก Excalibur ยังมี ดาบในต�ำนานที่มีประวัติและ ‘พลัง’ ที่น่าสนใจอีกหลายเล่ม ที่เราอยากแนะน�ำให้รู้จัก

Crocea Mors แต่เดิมเป็นดาบของเทพธิดาวีนัสที่สืบทอด มาเรื่อยๆ จนกลายเป็นดาบประจ�ำตัวของ จักรพรรดิจูเลียส ซีซาร์ ตัวดาบเป็นสีเหลือง สดใสราวกับดวงอาทิตย์ ใครถูกดาบนี้ฟัน จะเจ็บเจียนตาย แม้แผลจะเล็กมากก็ตาม

BECKHAM & GUY RITCHIE

แค่ฟังชื่อแคนดิเดตตำ�แหน่งนี้ ก็สนุกแล้ว เพราะมีทั้งเฮนรี่ คาวิลล์ จาก Man on Steel (2013), ไจ คอร์ทนีย์ จาก Divergent (2014) หรือรุ่นใหญ่ อย่างโคลิน ฟาร์เรล และที่เรา เสียดายคือคิท แฮริงตัน หรือ จอน สโนว์ จาก Game of Thrones

สุดท้ายบทตกเป็นของชาร์ลี ฮันนัม จาก Pacific Rim (2013) ที่เป็นรองคนอื่นเยอะ แต่ชนะใจ ผู้กำ�กับด้วยความพยายาม ล้วนๆ เขาลงทุนเข้าฟิตเนส ทุกวัน วิดพื้นวันละ 500 ครั้ง เพิ่มน้ำ�หนักจนถึง 190 ปอนด์ และศึกษาการต่อสู้จากคอเนอร์ แม็คเกรเกอร์ นักสู้ Ultimate Fighting จนทะลุปรุโปร่ง

5

LEGEND SWORDS

Tyrfing ดาบต้องค�ำสาปสร้างโดยคนแคระ ชาวนอร์ส เป็นดาบวิเศษที่ไม่มีวันผุกร่อน ฟันไม่มีวันพลาดเป้า และฟันเหล็กขาด เหมือนฟันผ้าแพร แต่ต้องแลกกับค�ำสาป ที่ว่าชักดาบออกมาจะต้องมีคนตายเสมอ

KING ARTHUR

CHARLIE HUNNAM

HARD DISK HAM

หลังจากร่วมงานกันในเรื่อง The Man from U.N.C.L.E. (2015) แล้วยังไม่สะใจ คราวนี้ ผู้กำ�กับสุดกวนจับเบคแฮมมา แปลงโฉมกลายเป็น ‘นักรบขาดำ�’ ที่แสนน่าเกลียดและมีแผลเป็น เต็มหน้า บอกเลยว่านี่จะเป็น ครั้งแรกที่เราจะได้เห็นเทพบุตร ลูกหนังในภาพที่อัปลักษณ์ที่สุด

King Arthur: Legend of the Sword ปฐมบทจาก 6 ภาคของต�ำนานการต่อสู้ เพื่อทวงบัลลังก์ของกษัตริย์อาร์เธอร์ ผู้ครอบครองดาบ Excalibur และอัศวินโต๊ะกลม ซึ่งถูกตีความใหม่โดยผู้ก�ำกับอย่างกาย ริชชี่ ที่เรายอมสถาปนาตัวเองเป็นแฟนคลับของเขา ตั้งแต่หนังเรื่อง Snatch ออกมาเมื่อ 17 ปีที่แล้ว

ALIEN: COVENANT

• ริดลีย์ สก็อต เลี่ยงที่จะดู Alien 3 (1992) ของเดวิด ฟินเชอร์ มาตลอด จนได้ดูอีกครั้ง เมื่อผ่านไป 10 ปี ซึ่งเขาไม่ชอบเวอร์ชั่นนี้ มากๆ จนเกิดเป็นไอเดียที่จะทำ�ภาค Covenant ขึ้นมาแทน • สิง ่ ทีค ่ นเข้าใจผิดเกีย ่ วกับเอเลีย ่ นมาตลอด คือคิดว่าเอเลี่ยนคือสิ่งมีชีวิตในต่างดาวที่มี ความแข็งแกร่งกว่ามนุษย์ แต่ที่จริงเอเลี่ยน

เกิดขึ้นจากการสังเคราะห์ด้วยเทคโนโลยี ของมนุษย์เอง • ชื่อแรกก่อนที่จะมาเป็น Alien: Covenant คือ Alien: Paradise Lost เป็นภาคที่ 8 ของ หนังตระกูลเอเลี่ยนในช่วง 38 ปี นับจาก ภาคแรกในปี 1979 และถือว่าภาคนี้เข้าใกล้ ความเป็นเอเลี่ยนแบบออริจินัลมากที่สุด

Kusanagi ดาบที่เป็นอาวุธของตัวละคร ในการ์ตูนญี่ปุ่นมากที่สุด เป็นดาบวิเศษ ที่ถูกฝังอยู่ในหางของงูยักษ์แปดหัว ยามาตะ โอโรจิ กลายเป็นของวิเศษ ตกทอดสู่จักรพรรดิญี่ปุ่น

Durandal

THE EXCALIBUR

เกิดขึ้นในช่วงคริสต์ศตวรรษ ที่ 5 มีอีกชื่อคือ The Sword In The Stone เพราะเป็นดาบที่ถูก ฝังอยู่ในหินก้อนยักษ์ และกษัตริย์ ทีแ่ ท้จริงเท่านัน ้ จึงสามารถดึงดาบ ออกมาได้ ดาบนี้มีอานุภาพตัดได้ ทุกสิ่งแม้กระทั่งเหล็กกล้า และมี พลังวิเศษคุ้มครองไม่ให้ผู้ใช้ ได้รับบาดเจ็บ

ด้านในของดาบบรรจุด้วยฟันหนึ่งซี่ ของเซนต์ปีเตอร์ เลือดของเซนต์บาซิล เส้นผม ของเซนต์เดนนิส และชิ้นส่วนอาภรณ์ ของพระแม่มารี

ดาบฟ้าฟื้น

ดาบในต�ำนานของไทย อาวุธคู่กายของขุนแผน แสนสะท้านที่ได้จากการหลอมเหล็กนานาชนิด เช่น เหล็กจากยอดปราสาท, เหล็กไหล, เหล็ก สลักเพชร, ตะปูเหล็กตอกฝาโลงศพ 7 ป่าช้า ฯลฯ มาหลอมเข้าด้วยกันและลงอาคม

QU OTE OF T H E WEE K “ผมว่าทุกๆ วงการต้องการ ไม้ยืนต้นสักต้นที่มีรากอันแข็งแรง พอมันยืนหยัดอยูไ่ ด้กจ ็ ะแพร่ออกไป เป็นไม้เกล็ด ไม้ย่อยเต็มไปหมด ซึ่งพวกไม้ยืนต้นเนี่ย ถ้าไม่รัก ในสิง ่ นัน ้ จริงก็ไม่มท ี างจะเป็นได้นะ” จา พนม ให้สม ั ภาษณ์กบ ั นิตยสาร Billboard Thailand หลังจากปล่อยเพลง ‘ลุยเฮลุย (Groundbreaking)’ ซิงเก้ิลแรกในฐานะนักร้องออกมา


HAM INTERVIEW เสื้อคอกลมสีน้ำ�เงิน จาก VIVIENNE WESTWOOD ทับด้วยเสื้อสูท จาก CALVIN KLEIN


กาลเวลาฆ่าเขาไม่ได้

BEING

หนุ่ม-ศรราม เทพพิทักษ์ เข้าสู่วงการ บันเทิงครั้งแรกตอนอายุ 19 ปี จากละคร สี่แยกนี้อายุน้อย ทางช่อง 3 และ อรุณสวัสดิ์ ทางช่อง 7 (2535) ซึ่งละครทั้งสองเรื่อง ออกอากาศในช่วงเวลาเดียวกัน! เชื่อไหมว่านับจากจุดเริ่มต้นจนถึงปัจจุบัน เขาคือ ‘พระเอก’ เพียงไม่กี่คนของประเทศที่ เลือกจะยืนอยู่ในโหมดนักแสดงอิสระตลอดมา ศรรามท�ำงานได้กับทุกช่อง ทุกค่ายหนัง ถ้านั่นคืองานที่เขาเลือกแล้วว่าอยากท�ำ วันนี้หลังจากอยู่ในวงการบันเทิงมา 25 ปี เขาคือนักแสดงชายวัย 43 ที่ยืนระยะทั้งงาน แสดงและงานบันเทิงอย่างต่อเนื่องไม่เคยขาด นับตั้งแต่เข้าวงการ ส�ำคัญที่สุด! หลังเดินทาง เข้าสูอ ่ ายุ ‘หลักสี’่ ศรรามยังยืนระยะกับบทบาท ‘พระเอก’ ร่วมกับนักแสดงรุ่นน้องได้เนียนๆ ซึ่งเชื่อเถอะว่าถ้าดูหน้า มองตา และอ่าน ความคิดของเขาแล้ว ถ้า HAMBURGER ไม่บอกไว้ก่อนว่าตอนนี้เขาคือผู้ชายอายุ 43 -ใครจะเชื่อ!

YOUNG AT HEART เรื่อง: เก้า มีนานนท์ ภาพ: คเชนทร์ วงศ์แหลมทอง สไตล์: ชนิตตนัณท์ ณรงค์ฤทธิ์ธำ�รง


นักแสดงอิสระที่มีงานแสดงติดต่อกันทุกปี และยังคงเป็นพระเอกทัง ้ ทีอ ่ ายุหลัก 4 แล้ว อยากรู้ว่าศรรามท�ำได้ยังไง เวลามีคน ติดต่องาน คุณเลือกรับงานแค่ไหน จ�ำเป็นไหมว่าจะต้องเล่นเป็นพระเอกหรือ ตัวเอกเท่านั้น

“ก็ยังไม่เคยมีใครติดต่อมาด้วยบทที่ไม่ใช่ พระเอกนะ (หัวเราะ) จริงๆ มีบางเรื่องเหมือนกัน ที่ไม่ใช่พระเอก แต่เป็นตัวเอก อย่าง ลูกทาส (2557) ที่ผมเล่นเป็นคุณพระนิติธรรมลือชา ซึ่งเป็นบทที่ดี “เกณฑ์การรับงานของผมมีแค่สองอย่าง คือผมมีเวลาจะ ทุ่มเทให้กับงานชิ้นนั้นไหม หรือข้อสอง ผมมีความสามารถพอ ส�ำหรับงานชิ้นนั้นไหม ก่อนจะรับงานต้องคิดก่อนว่าจะสวม วิญญาณเป็นตัวละครอย่างที่บทประพันธ์หรือผู้ก�ำกับตั้งใจจะ ให้เป็นหรือเปล่า ถ้าสองอย่างนี้ผ่านก็พร้อมให้เปิดกล้องเลย” มีงานแบบที่รู้สึกว่าความสามารถยังไม่พอด้วยเหรอ

“เวลาไง ละครจะออนแอร์อยู่แล้ว แต่ถ้ามีเวลาให้ได้แค่ อาทิตย์ละวัน แล้วอย่างนี้จะถ่ายได้ยังไง หรือถ้าเห็นบทที่มัน เกินความสามารถของเรา” บทแบบไหนครับที่ศรรามคิดว่าเล่นไม่ได้

“ที่ผ่านมายังไม่มี”

จ�ำเป็นไหมว่าบทต้องเหมาะกับช่วงวัยของเรา

“จ�ำเป็นมาก ผมมีหลักการท�ำงานที่ยึดมั่นไว้ว่าเราจะต้อง ซื่อสัตย์ต่อคนดู เพราะคนดูเขามีพระคุณและให้ความเมตตา ศรรามถึงมีวันนี้ได้ ฉะนั้นงานทุกชิ้นต้องท�ำด้วยความซื่อสัตย์ ซึ่งก็ตรงกับที่ถามคือปัจจุบันผมอายุขนาดนี้ ผมก็ต้องเล่นเป็น พระเอกทีอ่ ายุประมาณนี้ อย่างพระเอกในบทประพันธ์เรื่อง สลักจิต (ช่อง One), บัลลังก์เมฆ (ช่อง One), ปริศนา (ช่อง PPTV) ฯลฯ ซึง่ ช่วงอายุของเขาอยูท่ ปี่ ระมาณ 40 ณ วันนีถ้ ้าจะ ให้ผมไปเล่นเป็นวัยรุ่นคงจะไม่ใช่ ล่าสุดละคร น�้ำเซาะทราย (ช่อง 7) พระเอกเป็นคนทีม่ คี รอบครัวแล้ว อายุกร็ นุ่ เดียวกับผม” ถ้าดูจากระบบวงการบันเทิงไทยที่นิยมใช้บริการนักแสดง วัยรุ่น ความจริงมีนักแสดงแบบศรรามน้อยมากนะครับ ที่อายุถึงหลัก 4 แล้ว แต่ยังมีบทตัวเอกให้เล่นทุกปี คิดว่า อะไรคือข้อได้เปรียบของศรรามที่ยังสามารถเป็นตัวเลือก ที่ถูกต้องของผู้จัดละครได้

“ผมไม่ได้มองว่าใครเป็นคู่แข่ง ผมแค่ต้องแข่งกับตัวเอง งานของผม ผมก็ต้องท�ำมันออกมาให้ดีแค่นั้นเอง อย่างเรื่อง น�ำ้ เซาะทราย ผมเล่นร่วมกับกบ-สุวนันท์ คงยิง่ และเจีย๊ บโสภิตนภา ชุ่มภาณี ทุกคนอายุเท่าไหร่ ละครจะได้ออนแอร์ ต่อจากเรื่อง เพลิงพระนาง ในวันศุกร์ เสาร์ และอาทิตย์ ซึ่ง นักแสดงน�ำอย่างอั้ม-พัชราภา ไชยเชื้อ อายุเท่าไหร่ “แล้วถ้าต้องมองใครเป็นคู่แข่ง ซึ่งอาจจะหมายถึงละคร ช่องอื่นซึ่งออนแอร์ในเวลาเดียวกัน สมมติว่านักแสดงเหล่านั้น อายุสัก 20 แต่ถ้าเขาท�ำงานดีกว่าผม ผู้ชมก็ต้องดูงานของเขา ฉะนัน้ มองแบบพืน้ ฐานเลยคือท�ำงานของตัวเองให้ดี แข่งขันกับ ตัวเอง เพราะงานทุกชิ้นมันก็คือโปรไฟล์ของเรา ที่ผ่านมาเรา เล่นละครแต่ละเรื่องมันก็ประสบความส�ำเร็จมาตลอด เรามี ทาร์เก็ตกรุ๊ป มีแฟนคลับที่เขาอยากจะดูละครของเรา” ถ้างั้นการที่คุณไปซื้อบทประพันธ์เรื่อง สลักจิต เพื่อที่จะ เล่นเป็นพระเอกของเรื่อง แนวคิดนี้มายังไง และบอกอะไร กับการท�ำงานของคุณบ้าง

“ก็อย่างที่หลายคนบอกกันว่าท�ำไมทีมงานละครชอบ เอาเด็กมาแต่งให้แก่ แล้วเวลาที่บทไปอยู่ตรงนั้น มันเสียดาย บทประพันธ์ไหมล่ะ ถ้าอย่างนั้นเราก็ไปเอาบทประพันธ์มาอยู่ กับคนที่วัยตรงกับตัวละครดีกว่า

ผู้ชายด้วยกันจะรู้ว่าส่วนใหญ่อายุเป็นเพียงตัวเลข เพราะ ข้างในเรามักจะวัยรุ่นกว่าอายุจริงเสมอ คุณว่าจริงไหม ถ้างั้นตอนนี้คิดว่าหัวใจของคุณอายุสักเท่าไหร่ ยังตาม วัยรุ่นยุคนี้ทันใช่ไหม แฟนคลับนักแสดงรุ่นน้องถึงมองว่า ศรรามน่ารัก

“สลักจิต เป็นบทประพันธ์เรือ่ งแรกทีผ่ มซือ้ มา เป็นเรือ่ งราว เกีย่ วกับรักต่างวัยของอากับหลาน ‘อาเดียวกับจอย’ น�ำ้ ตาไหล ทุกครั้งที่ได้ดู เพราะเรื่องราวมันมีทั้งความรู้สึกอัดอั้น สับสน ไม่ว่าสร้างกี่ครั้งก็ไม่มีครั้งไหนที่ผู้ชมจะไม่จดจ�ำ แล้วพอผม น�ำไปเสนอให้ช่อง One ละครก็ประสบความส�ำเร็จดังคาด” หมายถึงคุณไปซื้อบทประพันธ์แล้วเอาไปเสนอช่อง One เองเหรอ

“ใช่ครับ ผมมีบทประพันธ์ สนใจไหมครับ แต่ผมอยากเล่น ช่อง One ถามว่าจะเป็นผู้จัดละครใช่ไหม ไม่ใช่ครับ ผมไม่ได้ จะเป็นผู้จัดครับ เป็นแค่พระเอก รับค่าตอนพระเอกครับ” แบบนี้ก็ได้เหรอ อะไรที่ท�ำให้คิดว่าท�ำแบบนี้ เลือกแนวนี้ แล้วน่าจะดี

“ความเชื่อครับ แต่ความเชื่ออย่างเดียวไม่พอ มันต้อง มีความศรัทธาด้วย” ละคร สลักจิต จบไปแล้ว ตอนนี้คุณซื้อบทประพันธ์ เรื่องอื่นเตรียมไว้เล่นเองอีกหรือเปล่า

“มีครับ แต่บอกไม่ได้ ถ้าบอกเดีย๋ วช่องอืน่ คงวุน่ วาย ปีหน้า ค่อยท�ำ ปีนี้ท�ำสิ่งที่ต้องท�ำให้เสร็จก่อน ท�ำทีละอย่าง คนเรา อย่าท�ำอะไรเยอะ” บทประพันธ์พวกนี้คุณไปหามาจากไหน คุณเลือกเรื่อง ที่จะเล่นจากอะไร

“ผมเป็นคนอ่านหนังสือครับ อ่านเนื้อเรื่องแล้วเราเชื่อ แต่ อย่างทีบ่ อกว่าความเชือ่ อย่างเดียวไม่พอ ต้องมีความศรัทธาด้วย ท�ำไมบทอาเดียวในเรื่อง สลักจิต ถึงต้องเป็นเรา เช่นเดียวกัน บางสิ่งบางอย่างก็ก�ำลังรอเราอยู่เหมือนกัน” แล้วท�ำไมคุณถึงไม่เป็นผู้จัดละครเองซะเลย

“ผมไม่ชอบยุ่งเรื่องชาวบ้าน เหนื่อยเปล่าๆ การเป็นผู้จัด ละครมันมีเรือ่ งยุง่ ยากเยอะมาก แล้วไม่ใช่วา่ ผมไม่เคยผ่านงาน แบบนีน้ ะ ผมมีโปรดักชัน่ เฮาส์ (บริษทั ฤทธิราม จ�ำกัด) งานหลัก ที่ท�ำก็คืองานเฉลิมพระเกียรติอยู่แล้ว นอกนั้นยังมีงานมิวสิควิดีโอ ไวรัล ท�ำหนังโฆษณา ฯลฯ เดีย๋ วต้องไปดูโลเกชัน่ ดูโน่น ดูนี่ เอาเสือ้ ผ้ามาให้เคาะ ให้ผมมานัง่ แคสติง้ ต้องดูเด็กหันหน้า มุมซ้าย มุมขวา บางทีผมแบบ... ก็ทำ� กันไปสิ (ท�ำหน้าเหนือ่ ย)” ศรรามในยุค สายโลหิต กับ สลักจิต แฟนคลับเพิ่มหรือ ลดน้อยลงขนาดไหนครับ

“เพิ่มมากขึ้น ผมค่อนข้างโชคดีที่มีโอกาสไปร่วมโปรเจ็กต์ กับคนเจเนอเรชัน่ นี้ เช่น ผมเคยเล่นละคร เงาพราย (2554) กับ น้องมาร์กี้ (ราศรี บาเล็นซิเอก้า) แฟนคลับมาร์กี้ก็มาเชียร์เรา ผมเล่นซีรีส์ 3 ทหารเสือสาว ตอน มายาตวัน กับน้องญาญ่า (อุรัสยา เสปอร์บันด์) แฟนคลับของญาญ่าได้ดูเขาก็บอกว่า พีห่ นุม่ น่ารัก เราก็ตอ้ งขอบคุณน้องและแฟนคลับของน้องด้วย”

“ที่เขาบอกกันว่าอายุ 40 เพิ่งเป็นหนุ่มใช่ไหม (หัวเราะ) ความจริงอายุเท่าไหร่มันก็หนุ่มได้ทั้งนั้นแหละ ถ้าใจมันวัยรุ่น นะ ผมว่าเรื่องอย่างนี้มันอยู่ที่ข้างในมากกว่า ถ้าข้างในมันได้ ข้างนอกมันก็ได้ “ผมก็เป็นรุน่ พี่ อย่างในอินสตาแกรม ถ้าพรุง่ นีเ้ ป็นวันเกิด ญาญ่า ผมก็จะลงรูปแฮปปี้เบิร์ธเดย์ญาญ่า พอลงเสร็จน้องก็ เข้ามาตอบในอินสตาแกรมผมด้วยตัวเองว่า ‘ขอบคุณนะคะ พี่หนุ่ม’ ซึ่งมันเป็นความน่ารักของความสัมพันธ์ระหว่างรุ่นพี่รุ่นน้อง ซึ่ง ณ วันนี้คนก็รักเขา เราก็อวยพรให้น้อง ซึ่งผมเอง มองว่าเป็นมันเรื่องของคุณวุฒิและวัยวุฒิที่มีอยู่ในสังคมของ นักแสดง” ใครคือรุ่นน้องในวงการที่รุ่นพี่แบบคุณมองเห็นว่าแววดี มีแววรุ่งในทางเดียวกับศรราม

“ผมแทบจะตอบค�ำถามนี้ไม่ได้เลย เพราะระบบตอนนี้ ไม่เหมือนยุคของเราที่ท�ำให้เราไปได้จนสุด หรือคิดว่าตรงนี้คือ สุดแล้ว แต่ความจริงมันยังไปได้อีก แต่ระบบทุกวันนี้มันสร้าง นักแสดงขึ้นมา บางคนก็ดังได้แบบชั่วข้ามคืนเลย แล้วพอเขา มีชอื่ เสียง แต่ยงั ไปไม่สดุ หลักทีเ่ ขายืนยังไม่ทนั แน่นเลย ระบบ ก็สร้างคนใหม่ขึ้นมาแทนอีกแล้ว พื้นที่บนยอดเขาเลยแออัด มากจนแทบไม่มีที่จะยืนกันแล้ว ถ้าเกิดคุณไม่แน่จริงๆ “พอระบบมันเป็นแบบนี้ เด็กบางคนอาจจะคิดว่าน�ำ้ ขึน้ ให้ รีบตัก พอมีชอื่ เสียงก็รบั โฆษณาเยอะๆ บางทีชว่ งทีโ่ ฆษณาเข้า เรายังเห็นหน้าน้องคนนั้นมากกว่าในละครซะอีก ซึ่งก็เข้าใจได้ ว่ามันเป็นโอกาสทีน่ อ้ งจะหารายได้มาดูแลครอบครัว แต่ถา้ พูด ถึงวิถที างทีจ่ ะเพิ่มประสบการณ์ในการแสดง คุณอาจจะไม่ได้ มีเหมือนอย่างรุ่นผม คุณยังไม่มีช่วงเบรกที่จะท�ำให้คนดูคิดถึง คุณไม่มชี ว่ งทีจ่ ะพลิกคาแร็กเตอร์ เคยดูหนังหรือละครเรือ่ งหนึง่ ของนักแสดงคนนี้ เรื่องต่อมาเขาก็ต้องท�ำผมทรงนี้ บทที่ได้รับ เป็นคาแร็กเตอร์ใกล้กัน คุณเลยไม่มีอะไรเปลี่ยนให้คนดูทั้ง ภายในและภายนอก หรือไม่มีการบ่มเพาะบางสิ่งบางอย่างที่ รู้สึกว่าอยากจะมอบให้กับคนดู “ถ้าใครลองสังเกตจะพบว่าผมชอบแปลงร่างบ่อยๆ เช่น ผมเล่นละครพีเรียด พอเรือ่ งนัน้ จบ ต่อแอ็คชัน่ จากนัน้ ไปคอเมดี้ แล้วเดี๋ยวต่อด้วยดราม่า ผมจะไขว้ไปไขว้มา อย่างที่บอกว่า ประชาชนเขามีพระคุณ เราต้องซื่อสัตย์ ไม่ใช่ว่าเปิดกล่องข้าว ออกมาแล้วรูเ้ ลย กะเพราไก่ไข่ดาวอีกแล้ว (หัวเราะ)” นี่คือวางแผนเองหรือว่ามีคนวางแผนให้

“ผมวางแผนของผมเองอยู่แล้ว อย่าง น�้ำเซาะทราย เนี่ย ละครออนแอร์เมื่อไหร่คนต้องด่าแน่นอน รักสามเส้าของเพื่อน กับเพื่อน แต่สิ่งที่เราเล่นไป เราจ�ำได้เสมอว่าดูละครแล้วให้ ย้อนดูตวั เองนะ บางทีเราก็ตอ้ งยอมเล่นบทอย่างนี้ เล่นเป็นคน อย่างนี้ เพราะการแสดงเราไม่ได้ต้องการจะเล่นเป็นพระเอก นะ แต่เราเล่นให้เป็นคน และท้ายทีส่ ดุ เล่นเพือ่ ให้รวู้ า่ ถ้ามีคน ทีท่ ำ� แบบนี้ บททดสอบชีวติ ของเขาจะเป็นยังไง นัน่ คือสิง่ ทีม่ นั จะตอบโจทย์บทละครหรือภาพยนตร์แต่ละเรือ่ ง ซึง่ ผมจะเล่น ไขว้มนั ทุกแบบ” ไม่มส ี ก ั แบบเลยเหรอทีส ่ ง ่ บทมาให้แล้วหนักใจ ไม่อยากเล่น

“ไม่ห่วงเลย ผมแค่ตั้งใจท�ำจากสิ่งที่มันควรจะเป็นจริงๆ เล่นละคร ผู้กองยอดรัก ยอดรักผู้กอง (2545) เป็นทหารเกณฑ์ จะมานัง่ หล่อได้ยงั ไง เข้าไปฝึกก็ตอ้ งโดนไถผม ละครเรือ่ งเดียว คุณกล้าไถหัวก่อนถ่ายไหมล่ะ เล่นเรื่อง ตี๋ใหญ่ (2543) ให้คุณ ไว้หนวด ใส่เรย์แบนด์ ต้องวิ่ง ต้องสกปรก เพราะคุณเป็นโจร คุณท�ำได้หรือเปล่า”


เสื้อไหมพรมแขนยาว จาก BEAMS ชุดสูทลายทาง จาก PINKY TAILOR

09


เสื้อยืดสีขาวสกรีนลาย จาก YEDDOW ทับด้วยเสื้อสูท ผ้าก�ำมะหยี่สีแดงและกางเกง ขายาวสีด�ำ จาก PINKY TAILOR

10


ศรรามเต็มที่ทุกครั้ง

“ใช่ครับ ทั้งภายนอกและภายใน อย่างละคร สายโลหิต มีดว้ ยเหรอทีฟ่ นั ดาบยังหล่อเลย หน้านีใ่ สกิง๊ ขุนไกรมันต้องขีม่ า้ มือเดียวนะ เพราะอีกมือต้องฟันดาบ ถูกฟันเลือดกระจาย ผม ต้องยุ่งเหยิงอยู่แล้ว มันต้องเรียลมาก แล้วขอโทษเถอะ ไม่มี สแตนด์อนิ ครับ ตัวจริง หน้าจริงล้วนๆ ไม่ใช่เตะต่อยกันตูมตาม ขุนไกรหันหน้ามาอีกที โอ้โห ยังหล่อเฟี้ยว” คนยุคสมัยอย่างพี่หนุ่มท�ำการบ้านยังไงครับ

“ฝึกครับ อย่าง สายโลหิต เรารูจ้ ากบทอยูแ่ ล้วว่าขุนไกรต้อง ไปรับดาวเรืองที่ท่าน�้ำ บ้านมันมีท่าน�้ำ และไปทางเรือทุกวัน วิถชี วี ติ ของคนยุคนัน้ มีความคลาสสิกอยู่ ซึง่ รายละเอียดพวกนี้ มันส�ำคัญ ฉากทีข่ นุ ไกรพายเรือไปรับนางเอก ล่องไปตามคลอง แล้วเกี้ยวกัน มันน่ารักนะ แต่ถ้าเกิดนักแสดงพายเรือไม่เป็นนี่ เสร็จเลย (หัวเราะ) แต่ตอนเล่น สายโลหิต ผมพายเรือเป็นเพราะ เราฝึก ก่อนถ่ายเราก็พายตรงนั้นแหละ หัดพายจนเป็น” ทุกวันนี้เวลาแสดงกับรุ่นน้อง เขาขอเคล็ดวิชาอะไร จากคุณบ้างไหม

“บางคนถาม บางคนไม่ถาม แต่ถ้าถามก็บอกหมด ไม่มี อะไรกั๊ก วิชาความรู้ก็แบ่งกันรู้สิครับ ในเมื่อเขาอยากรู้ และ คิดว่าเราเป็นพี่ที่จะให้อะไรกับเขาได้ แต่บอกแล้วคุณท�ำได้ หรือเปล่าผมไม่รู้นะ” ถ้าน้องถามว่าท�ำยังไงถึงจะอยูใ่ นวงการนานๆ แบบพีห ่ นุม ่

“ผมก็บอกว่าต้องเลือกงานที่ท�ำ และต้องรู้ว่าคนดูเขา มีพระคุณกับคุณ ฉะนั้นคุณต้องซื่อสัตย์กับคนดู” แล้วน�้ำขึ้นไม่ต้องรีบตักเหรอ

“ตรงนีแ้ ล้วแต่ ความจริงฝนมันตกทุกวันอยูแ่ ล้วนะ ถ้าคุณ ท�ำตัวเป็นโอ่งที่แข็งแรง น�้ำก็เต็มโอ่งทุกวัน ไม่ต้องรีบตักหรอก เพราะถึงบอกว่าน�้ำขึ้นให้รีบตัก แต่ถ้าโอ่งมึงรั่วเป็นแอร์เมส รั่ว เป็นแลมโบกินี รั่วเป็นบิ๊กไบค์ มึงตักเท่าไหร่ก็ไม่เต็มโอ่งที่บ้าน หรอก (หัวเราะ)” วัยรุ่นไง ศรรามไม่เคยเป็นเหรอ

“เคยเป็น แค่เตือนว่าโอ่งมึงอย่ารั่วไง ถ้าคุณอยากจะให้ รางวัลตัวเองคุณก็ให้ได้ แต่ไม่ใช่วา่ ให้รางวัลตัวเองบ่อยเกินไป” คุณพอใจในเครดิตงานตลอด 25 ปีของตัวเองขนาดไหน

“ผมคิดแค่วา่ มีโอกาสท�ำงานทีย่ าก ทีต่ อ้ งใช้ความสามารถ การได้รว่ มงานกับผูก้ ำ� กับเก่งๆ ทีเ่ ปรียบเสมือนเป็นครูบาอาจารย์ หลายท่าน สิง่ เหล่านีท้ ำ� ให้เราได้รบั อะไรมากมายจากการแสดง บางทีเราคุยกันในมื้อกลางวัน ซึ่งมันนอกเหนือจากการท�ำงาน เรากลับได้ขอ้ คิด ได้มมุ มองการใช้ชวี ติ หลายอย่างจากพวกเขา “อย่างท่านมุย้ (หม่อมเจ้าชาตรีเฉลิม ยุคล) กับหม่อมน้อย (หม่อมหลวงพันธุ์เทวนพ เทวกุล) เขาจะหมายหัวผมไว้ เพราะ เขาเรียกแล้วผมไม่คอ่ ยไป (หัวเราะ) พอถึงจังหวะงานประกาศ รางวัลตุก๊ ตาทอง เราก็มกั จะไปเจอโดยบังเอิญ พอเจอตัวท่านก็ บอกว่า ‘มึงมานี่ซิ หาตัวยากนักนะมึงน่ะ’ ทั้งมึงและพ่อเลยนะ ฝากด่าทั้งคู่เลย “ของท่านมุย้ รูส้ กึ จะเป็นช่วงถ่ายภาพยนตร์ ต�ำนานสมเด็จ พระนเรศวรมหาราช นีล่ ะ่ ทีเ่ รียกแล้วไม่ไป ส่วนของหม่อมน้อย ตอนนั้นหม่อมท�ำละครเรื่อง ในฝัน ออนแอร์ทางช่อง 9 ท่านก็ เรียกให้ไปหา แต่ผมไม่ไป ปรากฏว่าล่าสุดท่านเรียกไปอีก ผม ก็ให้หลานสาวซึง่ เป็นผูจ้ ดั การส่วนตัวไปถาม ‘ไม่ทราบว่าหม่อม ให้อาหนุ่มเล่นเป็นอะไรคะ’ หม่อมท่านก็ตอบกลับมา ‘เล่นเป็น อะไรก็ช่าง แต่บทมันมีทั้งเรื่อง’ คือเราอยากรู้ไงว่าเราต้องเล่น เป็นอะไร งัน้ เราไม่ไปดีกว่า ผ่านไปอีกวันท่านโทรมาหาผูจ้ ดั การ ส่วนตัวเลย ฉันจะให้ไอ้หนุ่มมันเล่นเป็นสมเด็จพระเจ้าตากสิน มหาราช แกจะเอาอะไรอีกไหม (ภาพยนตร์ซีรีส์ ศรีอโยธยา) ทีฉ่ นั เรียกมันมาเนีย่ เพราะฉันจะต้องถ่ายมันตัง้ แต่สมเด็จท่าน ยังหนุม่ จนกระทัง่ ขึน้ ครองราชย์และเสด็จสวรรคต ฉันอยากจะ

เห็นหน้าตา อยากเห็นตัวมันว่าตอนนี้เป็นยังไง อ๋อ... พอทราบ รายละเอียดแบบนี้เราก็เลยเข้าไปหา (ยิ้ม) “จ�ำได้วา่ วันทีเ่ ข้าไปหา ใครก็ไม่รถู้ ามสวนขึน้ มาว่า แบบนี้ ต้องมีเวลาให้พหี่ นุม่ เล่นเวท เพิม่ ซิกซ์แพ็กหรือเปล่า หม่อมท่าน ก็พูดขึ้นมาค�ำหนึ่งว่า “ฉันไม่ต้องการเห็นซิกซ์แพ็ก ฉันต้องการ เห็นศรรามเป็นสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช” ค�ำพูดแค่นี้เอง ที่มันเข้าไปถึงจิตใจเราเลยว่า ระดับผู้ใหญ่เขามั่นใจในตัวเรา ขนาดนัน้ ในขณะทีค่ นอืน่ มองเราไปอีกทาง แต่สงิ่ ทีห่ ม่อมน้อย มองคือคนนี้มันต้องมีความกตัญญูต่อแผ่นดินสูงมาก รู้เลยว่า พ่อเราเป็นคนปักษ์ใต้ แม่เป็นคนจีน ซึ่งสายเลือดของสมเด็จ พระเจ้าตากสินมหาราชทรงมีเชื้อสายจีนแต้จิ๋ว แล้วที่เรียกมา เพราะอยากรู้ว่ามันจะเป็น ‘คุณสิน’ ได้ไหม ต้องลองคุยด้วยว่า ความรักชาติของมันถึงไหน “ตอนนั้นเราเข้าใจเหตุผลแล้วว่าที่หม่อมน้อยท่านเรียก ไปคุยเพราะเราต้องเล่นเป็นนักรบที่ยังหนุ่ม ซึ่งตอนนั้นสมเด็จ พระเจ้าตากสินท่านเป็นทหารเอกของสมเด็จพระบรมราชาที่ 3 (สมเด็จพระเจ้าเอกทัศ) ต่อมาสมเด็จท่านก็ให้เป็นพระยาตาก คอยประจ�ำอยู่ตรงหัวเมือง ซึ่งข้างกายพระองค์ก็มีคุณทองด้วง กับคุณบุนนาคอยู่ด้วยตลอด “หลังจากนั้นเราต้องเล่นไปถึงตอนที่พระองค์ท่านขึ้น ครองราชย์เป็นสมเด็จพระเจ้ากรุงธนบุรี แล้วท่านก็ไม่ได้ถูกตี ด้วยไม้จันทน์ สติของท่านก็ไม่ได้ฟั่นเฟือน แล้วพระองค์ท่าน ก็ไม่ได้เป็นต้นตระกูลบุนนาคด้วย แต่พระองค์ท่านลงไปใต้กับ เพื่อน ภาพยนตร์ซีรีส์ ศรีอโยธยา จะเป็นการเคลียร์พงศาวดาร ฉะนั้นหม่อมท่านต้องการเห็นว่าถ้าศรราม เล่นเป็น ‘คุณสิน’ ตอนหนุ่มๆ จะเป็นยังไง จากนั้นพอถึงตอนที่ครองราชย์และ เสด็จสวรรคต ซึ่งตอนนั้นสมเด็จท่านมีพระชนมายุ 33 พรรษา แล้วจะเป็นยังไง “ซึ่งที่ผ่านๆ มายังไม่เคยมีใครสดุดีพระองค์ท่านอย่าง สมพระเกียรติเท่าที่ควร อย่างอนุสาวรีย์สมเด็จพระเจ้าตากสิน มหาราช คนส่วนใหญ่กไ็ ปเรียกกันว่าวงเวียนใหญ่ หรือสะพาน สมเด็จพระเจ้าตากสิน คนก็ไปเรียกกันว่าสะพานสาทร ผมว่า มันถึงเวลาแล้วที่เรื่องของท่านจะถูกเล่าถึงอย่างสมพระเกียรติ “อีกอย่างปีนเี้ ป็นปีทคี่ รบรอบการเสียกรุง 250 ปี นัน่ เท่ากับ ชีวิตนี้ผมได้มีโอกาสรับบทเป็น ‘มหาราช’ ทั้งสองพระองค์ “ครั้งแรกผมเคยแสดงเป็นสมเด็จพระนเรศวรมหาราชใน ละครเวทีหน้าพระที่นั่งของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ “งานแบบนีเ้ ราไม่เคยหวังอะไรกลับมา แต่มนั เป็นงานทีท่ ำ� แล้วเราได้ความภาคภูมิใจ ได้สิ่งที่เป็นเกียรติยศ ได้ตอบแทน คุณแผ่นดิน มันเป็นงานที่เวลาเห็นพ่อแม่นั่งดูแล้วน�้ำตาไหล เพราะเขาภูมิใจในตัวเรา และเราเองก็ภูมิใจกับตัวเองที่ได้รับ เกียรติยศครั้งนี้ด้วย ผมมองว่าชีวิตของนักแสดง บางงานเราก็ จ�ำเป็นต้องเลือก เช่นเดียวกันกับบางงานทีเ่ ราก็จำ� เป็นจะต้อง ปฏิเสธ” เท่าทีค ่ ย ุ และรูจ ้ ก ั คุณเป็นคนดือ ้ พอสมควรในเรือ ่ งทีต ่ ว ั เอง ไม่ชอบ ไม่อยากท�ำ ถ้างัน ้ ตอนเริม ่ ต้นงานในวงการบันเทิง คุณชอบเลยหรือเปล่า ถึงอยู่กับงานแสดงได้นานขนาดนี้

“ตอนนั้นแม่ไม่สบาย ป๋าก็เป็นนักแสดงอาวุโสซึ่งช่วงนั้น ไม่ค่อยมีงาน เราก็เลยตัดสินใจว่าถ้างั้นไปถ่ายโฆษณาดีกว่า จะได้เอาสตางค์มารักษาแม่ สตางค์อกี ส่วนเอาไปจ่ายค่าเทอม ที่มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ ปรากฏว่าโฆษณาที่ผมไปเล่น (Ban for Men Roll On) เกิดไปเข้าตาของคุณแดง-สุรางค์ เปรมปรีดิ์ และอาจิ๋ม-มยุรฉัตร เหมือนประสิทธิเวช จากนั้นกลายเป็นว่า ต้นอาทิตย์ไปถ่ายละคร สี่แยกนี้อายุน้อย (ช่อง 3) ให้อาจิ๋ม พอปลายอาทิตย์กไ็ ปถ่ายละคร อรุณสวัสดิ์ (ช่อง 7) ให้คุณแดง พอถ่ายเสร็จละครก็ออนแอร์พร้อมกันอีก จนเป็นข่าวว่าศรราม คือใครมาจากไหน ท�ำไมถึงเล่นละครพร้อมกัน 2 ช่อง “ผมอาจจะเกิดมาเพื่อสิ่งนี้ก็ได้นะ มันเลยไม่รู้สึกต่อต้าน แต่ถา้ วันนัน้ เกิดต่อต้าน แสดงว่าเราไม่ได้เกิดมาเพือ่ สิง่ นี้ “ก่อนไปกองถ่าย ป๋าก็บอกว่าฟังผู้ก�ำกับเอาเองนะ เขาให้ ท�ำอะไรก็ทำ� อย่าไปดือ้ ด้าน ถึงเวลากินข้าวก็ไปต่อแถว เจอใคร

โตกว่าก็สวัสดี ที่เหลือยกให้เป็นหน้าที่ของผู้ก�ำกับแต่ละท่าน ที่จะใช้วิชาความรู้สอนเรา ซึ่งผมก็ได้เรียนรู้มาเรื่อยๆ “อีกอย่างคือผมไม่ได้เป็นพวกพูดข้างเดียว แต่ผมชอบฟัง คนอืน่ ด้วย พอชอบฟังมันก็ยงิ่ เป็นการดี เพราะการแสดงมันต้อง เริ่มจากการฟังว่านักแสดงร่วมก�ำลังพูดอะไร ฟังแล้วต้องรู้สึก ด้วยนะ ไม่ใช่ว่าฟังเขาพูดจบ พอถึงคราวของตัวเองแล้วก็พูดๆ ออกไป เช่น “คุณผู้ชายคะ มีเรื่องด่วนค่ะ” ผมตอบกลับไปว่า เรื่องอะไรล่ะ “คุณหญิงตกบันไดค่ะ” เฮ้ย! แม่เราตกบันได สิ่งส�ำคัญมันคือการรับรีแอ็คชั่นจากสิ่งที่เราได้ยิน” แสดงว่าเป็นคนเชื่อในความรู้สึก

“เราเชื่อมั่นในตัวเอง กับการแสดง เราไม่มีการต่อต้าน หรืออย่างช่วงที่ไปเป็นทหารเกณฑ์ผมก็รู้สึกว่าโชคดี เพราะ ได้อะไรที่เป็นทีเด็ดเยอะมาก” ทีเด็ดของพลทหารศรรามนี่เป็นยังไงครับ เดี๋ยวนี้วัยรุ่น บางคนเขาบอกว่าการเกณฑ์ทหารมันเชยมากเลยนะ แถม เสียเวลา เสียโอกาสชีวต ิ ตกลงเป็นทหารเกณฑ์แล้วได้อะไร

“ได้ตอบแทนคุณแผ่นดินนี่ล่ะครับ แต่การตอบแทนคุณ แผ่นดินด้วยการรับใช้ชาติ ซึ่งเป็นช่วงเวลาปีหรือสองปีที่เราจะ ต้องเสียสละโอกาสดีๆ หลายอย่างในชีวิต แต่เชื่อเถอะว่า เดี๋ยววันหนึ่งแผ่นดินจะมอบอะไรกลับมาให้คุณ “เฉพาะตัวผมเอง ตอนเป็นทหารผมถูกฝึกอย่างหนัก ฝึกหนักกว่าคนอื่นสองเท่าด้วย เพราะผมต้องเป็นหัวหน้า ของทหารเกณฑ์ทุกคนที่อยู่ในกองพัน” ฝึกหนักจริงๆ ใช่ไหม ไม่ได้ว่าเป็นนักแสดง เป็นพระเอก เป็นคนมีชื่อเสียงแล้วสบายกว่าคนอื่น

“ผมฝึกจริง หนังสือพิมพ์ทุกฉบับขับรถตามไปเฝ้า ตั้งแต่เช้าว่าผมนอนอยู่ในกรมจริงหรือเปล่า” ท�ำไมศรรามต้องเป็นหัวหน้าพลทหาร

“เพราะผมต้องท�ำให้ทุกคนเห็นว่าศรรามฝึกจริง ผมต้อง ขอโทษเพื่อนร่วมรุ่นทุกคน เพราะพวกเขาจะต้องฝึกถึง 2 ครัง้ ครัง้ แรกคือฝึกภาคปฏิบตั ปิ ระจ�ำวัน ส่วนครัง้ ที่ 2 คือฝึกเพือ่ ให้ รายการโทรทัศน์อกี หลายๆ รายการมาถ่ายท�ำ เพราะฉะนัน้ ต้อง เหนือ่ ยเป็น 2 เท่า ทัง้ ฝึกถอดและประกอบปืน ยิงปืนในท่าต่างๆ ฝึกเรียกแถว ฝึกวิง่ ระยะไกล ฝึกประกอบเป้ ต้องท�ำให้เป็นหมด ทุกอย่าง MY FAVORITE

5 + 2 นักฟุตบอลระดับโลกที่คนเล่นฟุตบอล เชียร์กีฬา ฟุตบอล ชอบมากที่สุดในตอนนี้

ลิโอเนล เมสซี (บาเซโลน่า), เนย์มาร์ ดา ซิลวา ซังตุส ฌูนีโอร์ (บาเซโลน่า), หลุยส์ ซัวเรซ (บาเซโลน่า), ฟิลปิ ป์ ลาห์ม (บาเยิรน์ มิวนิค), ชาบี อาลอนโซ (บาเยิรน์ มิวนิค), คริสเตียโน โรนัลโด (เรอัล มาดริด), โรเบิรต์ เลวานดอฟสกี (บาเยิรน์ มิวนิค) “ผมเป็นคนชอบนักฟุตบอลทีม่ พี รสวรรค์ ซึง่ รายชือ่ ของ นักฟุตบอลทีผ่ มพูดมาจะเป็นนักเตะทีม่ พี รสวรรค์ครึง่ หนึง่ นัน่ คือ เมสซี,่ เนย์มาร์, ซัวเรซ, เลวานดอฟสกี ส่วนทีเ่ หลือ พวกเขาคือ นักเตะพรแสวง ส�ำหรับบอลรุกก็ต้องยกให้ M-S-N ศูนย์หน้า จากบาเซโลน่า อย่างเมสซีท่ เี่ ราเห็นว่าเหมือนเขาเคลือ่ นทีน่ อ้ ย ความจริงร่างกายเขาแข็งแรง แต่จะเคลือ่ นทีเ่ ฉพาะเวลาทีต่ อ้ ง เข้าไปท�ำประตู นัน่ คือพรสวรรค์ ส่วนเนย์มาร์ ตอนนีเ้ พิง่ อายุ 25 ยังไปได้อกี ไกลมาก และซัวเรซ ในวันที่เขาอยู่ลิเวอร์พูล สังเกต ว่าเหมือนตัวจะเล็ก นั่นเพราะเขาไปยืนสู้กับกองหลังตัวใหญ่ๆ แต่พอเขาไปอยู่บาร์เซโลน่า เราเลยรู้ว่ารูปร่างเขาสูงใหญ่มาก เพราะสูง 182 ซม. “โรนัลโด ผมชอบที่เขาฝึกเยอะ มีความพยายามสูง ตั้งใจ จะพยายามพัฒนาตนเองให้แข็งแกร่งในระดับโลกให้ได้ ส่วน ฟิลิปป์ ลาห์ม ถึงเขาจะอายุมาก แต่ผมคิดว่าเวลาจ่ายบอลกับ อาลอนโซในทีมบาเยิร์น มิวนิค น้อยครั้งมากที่จะพลาด”


“เวลาที่มีอาคันตุกะมาจากต่างชาติ ผมก็ร่วมเป็นทหาร กองเกียรติยศไปวันทยาวุธรับทีส่ นามบิน ผมได้สวนสนามถวาย ค�ำสาบานต่อธงชัยเฉลิมพล ต่อหน้าพระพักตร์ของพระบาท สมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั รัชกาลที่ 9 ถึงแม้ใครจะบอกว่ายากล�ำบาก แต่เราภาคภูมิใจในฐานะทหารเกณฑ์คนหนึ่งที่เราได้ตบเท้า แล้วหันหน้าเข้าหาท่าน “อีกสิ่งที่มันติดตัวออกมาเลยหลังจากฝึกคือเรื่องของวินัย ต้องตรงต่อเวลา ต้องปฏิบัติ ไม่เกียจคร้าน เชื่อมั่นในตัวเองว่า ไม่มีอะไรที่ทหารท�ำไม่ได้ ท�ำไม่ทัน ท�ำไม่ส�ำเร็จ เพราะฉะนั้น สิ่งใดที่เกิดในโลกนี้ ผมไม่กลัวว่าผมจะท�ำไม่ได้ เมื่อถึงเวลา ผมออกจากคอมฟอร์ตโซนได้ง่าย เพราะผมเป็นทหารมาแล้ว” ออกจากคอมฟอร์ตโซนได้ง่ายนี่หมายถึงยังไงครับ

“คอมฟอร์ตโซนง่ายๆ ในชีวิตคนเราเลยคือการไม่ยอม ท�ำอะไร ออกไปวิ่ง ออกไปเดิน เอาเหงื่อในตัวออกบ้าง ภาษา ฟุตบอลเขามีค�ำว่า small size ถ้าความหมายทางทหารคือ ปฏิบัติภารกิจที่ส�ำคัญในระยะเวลาอันสั้นได้ นั่นเขาเรียกว่า ความนิง่ ของจิตใจ เวลาคุณออกกองถ่าย ฝนตัง้ เค้ามาแล้ว แอ็คชั่นนี้มีเวลาให้เทคเดียวนะ เราบอกสตันท์เลยว่าทุกคน ไม่ตอ้ งห่วง ผมขอซ้อมทีนงึ ขอเดินตรวจทางทีต่ อ้ งบู๊ 1 รอบ แล้วเล่นทีเดียวเลย พี่อาจจะต้องโดนหรือต้องเจ็บนิดนึงนะ ผูกเชือกรองเท้าดีๆ ระวังลื่น แล้วถ่ายท�ำให้ผ่านใน 1 นาที” พระเอกอายุ 43 นี่ดูแลตัวเองยังไงบ้างครับ

“ผมออกก�ำลังกายอย่างสม�่ำเสมอ มีความคิดในแง่บวก เสมอ ผมไม่ค่อยเครียดครับ พักผ่อนตามเวลา พักผ่อนไม่ใช่ นอนนะ พักผ่อนหมายถึงท�ำในสิ่งที่ชอบ ถ้าคุณท�ำอะไรแล้ว สบายใจก็ไปท�ำ ไม่ใช่ว่าเอะอะนอน” การนอนหลับก็ดีไม่ใช่เหรอ ถ้างั้นคุณนอนวันละกี่ชั่วโมง

“ประมาณ 6 ชั่วโมง ก็ต้องนอนให้เพียงพอ แต่เยอะไป ก็ไม่ดี น้อยไปก็ไม่ดี” ดูแลหน้าตาและผิวพรรณบ้างไหม อย่างก่อนนอน มีไนต์ครีม ตื่นนอนมีเดย์ครีม

“ไม่มี ผมไม่มีอะไรทั้งนั้นนะ ไปต่างประเทศมีแปรงสีฟัน อันเดียว แปรงสีฟันยังไปซื้อเอาข้างหน้าเลย ไม่มีครีมทาหน้า ไม่มีครีมทาตัว ไม่มีแม้กระทั่งโฟมล้างหน้า” เเล้วเวลาท�ำธุระส่วนตัวคุณท�ำยังไง

“สบู่ ยาสระผม ที่โรงแรมเขาก็มีให้”

ปกติมันต้องมีส่วนตัวแบบที่ชอบเองบ้างสิ

“ไม่มี มันไม่จ�ำเป็นต้องมี”

แต่ดาราต้องใช้หน้าตานะ ไม่กลัวแก่ กลัวเหีย ่ วบ้างเหรอ

“ก็ตามวัยครับ มนุษย์มันต้องแก่ทุกคนอยู่แล้ว มีใครบ้าง ไม่แก่ แต่แก่แล้วดูดีหรือเปล่า กินเข้าไปสิ ผัก ผลไม้ วิตามิน ต้องกิน เพราะเราท�ำงานดึก มันมีอะไรอีกมากมายที่ท�ำให้เรา แก่แบบสุขภาพดี แก่แบบดูดี” ปาร์ตี้ไหม

“ปาสิ จะไปเหลืออะไร (หัวเราะ) แต่ตามวาระ เลี้ยง ปิดกล้อง วันเกิดเพื่อน ไม่ใช่ว่าเอะอะกิน” เป็นคนโสดนี่เหงาไหมครับ หรือเรามีเพื่อนเยอะอยู่แล้ว

“ใช่ครับ สนุกด้วย เฮฮา แต่ปกติผมอยู่คนเดียว กับเพื่อน บางทีผมก็ร�ำคาญมัน” เพื่อนส่วนใหญ่น่าจะมีแฟน มีครอบครัวไปบ้างแล้ว เขาถามบ้างหรือเปล่าว่าเมื่อไหร่คุณจะตามมา

“เวลาเพื่อนถาม ผมก็บอกว่าดูอยู่ ไม่ใช่ไม่ดู เพียงแต่ เจเนอเรชั่นเรามันควรต้องเริ่มต้นจากการมีบทสนทนาร่วมกัน

“ความจริงอายุเท่าไหร่ มันก็หนุ่มได้ทั้งนั้นแหละ ถ้าใจมันวัยรุ่นนะ ผมว่า เรื่องอย่างนี้อยู่ที่ข้างใน มากกว่า ถ้าข้างในมันได้ ข้างนอกมันก็ได้”

เวลามีความรัก คุณทุม ่ ให้กบ ั ผูห ้ ญิงขนาดนัน ้ เลยเหรอ

“ใช่ครับ แล้วพอเรารักเขามากกว่าตัวเอง พออกหักขึ้นมา แม่งถึงพัง” ตกลงศรรามจะได้แต่งงานไหม

“ได้แต่งสิ ถ้าไม่แต่งใครจะสืบตระกูลต่อไปล่ะ”

แต่นี่ดูยังไม่มีแววเลยนะ

“เดี๋ยวก็มี ใจเย็นๆ สิ (หัวเราะ) ตอนนี้ยังไม่มี แต่เดี๋ยว ต้องมี ผมจะปล่อยให้เทพพิทักษ์ด้วนได้ยังไง”

เจอกันจนรูส้ กึ ว่าเราถูกใจกัน ชืน่ ชอบกัน แล้วถึงค่อยๆ เริม่ สาน ความสัมพันธ์ในระดับต่อไปแบบนัน้ ดีกว่าไหม เพราะเจเนอเรชัน่ ของเรามันไม่เหมือนคนเจเนอเรชั่น ณ ปัจจุบันนี้ที่จู่โจมกันเร็ว มาก ขอไลน์ แอดเฟซบุก๊ มันมะรุมมะตุม้ มาก ทุกอย่างเร็วมาก แต่ไอ้สเต็ปแบบที่เราอยากให้เป็นมันไม่มีแล้วไง สเต็ปที่เป็น เรือ่ งของความจริง ความซือ่ สัตย์ มันเป็นอะไรทีแ่ ทบจะหาไม่ได้ แล้ว ครัน้ พอพยายามจะปรับเข้าสูว่ ธิ กี ารทีเ่ กิดขึน้ ในเจเนอเรชัน่ ปัจจุบนั เช่น ขอโทษนะครับ น้องมีแฟนหรือยัง นัน่ หมายความ ว่าเราอยากจะเช็กสถานภาพก่อนทีจ่ ะเข้าไป แล้วพอได้คำ� ตอบ กลับมาว่า ‘มีคนคุยอยู่ด้วย’ ซึ่งเราไม่รู้ว่าความจริงเป็นยังไง เพราะค�ำนี้มันฟังดูก�้ำกึ่งมาก “สิ่งที่มันเกิดขึ้นในโลกปัจจุบันนี้คือต่อให้หน้าเพจเฟซบุ๊ก คุณยังตั้งสถานภาพว่า ‘โสด’ แต่ความจริงก็ไม่รู้ว่าโสดอยู่จริง หรือเปล่า เพราะฉะนั้นไม่ใช่ว่าไม่คิดริเริ่ม แต่ผมเป็นประเภท ที่จะท�ำอะไรก็ต้องให้มันแน่ชัดว่าสถานภาพเขาเป็นยังไง และ เราเป็นยังไงกับเขา”

ศรรามไม่มีมุมเจ้าชู้บ้างเลยเหรอ

เรามีโจทย์ความรักในแบบของตัวเอง

“ใช่ครับ fast & furious มาก สิ่งที่เราต้องการมันไม่ใช่แค่ ค�ำว่าแฟนนะ มันต้องเป็นแม่ของลูกนะเนี่ย เขาต้องไปอบรม ลูกเรา แล้วคืนนี้มึงจะตะครุบกูแล้วเหรอ”

“เรามีโจทย์ ผมไม่ได้หยุดนิ่งนะครับ ผมก็มีคนที่ชอบผ่าน เข้ามาบ้าง แต่พอเข้าไปแล้วผมเจอค�ำตอบแบบนี้ มันเลยท�ำให้ รู้สึกว่าต้องถอย เพราะผมไม่ชอบเป็นมือที่สาม หรือไม่ชอบไป แย่งแฟนคนอื่นเขา” ถามแบบผู้ชายด้วยกัน คุณกลัวความรู้สึกเจ็บหรือเปล่า กลัวว่าจีบใครแล้วจะอกหักบ้างหรือเปล่า

“ไม่กลัว บุกอยูแ่ ล้ว ผมไม่ชอบผูห้ ญิงบุก อยูๆ่ ผูห้ ญิงเข้ามา จีบ อย่างนีค้ วรจะเลือกมาเป็นแม่ของลูกไหมเนีย่ (หัวเราะ) เรา เป็นผูช้ ายก็ตอ้ งเข้าหาผูห้ ญิงสิ เรือ่ งเฟลผมไม่กลัว กลัวได้ไม่ด”ี งั้นตอนนี้คุณมีคนคุยอยู่บ้างหรือเปล่า

“ยังไม่มี ผมอยู่คนเดียวมาเกือบสิบปีแล้วเนี่ย”

คือถ้าคนนั้นยังไม่ใช่ ศรรามก็อยู่กับตัวเองได้

“ใช่ๆ ผมอยู่ได้ อย่าไปท�ำอะไรที่ผิดธรรมชาติของตัวเอง อย่างเช่น พยายามจะนอนตอนที่ยังไม่ง่วง หรือไปนั่งกินข้าว ตอนยังไม่หิว ท�ำแบบนี้มันผิดธรรมชาติ ฉะนั้นถ้ายังไม่รู้สึก ชอบก็อย่าไปจีบเขาสิ” คนโสดส่วนใหญ่เอาเวลาไปท�ำอะไรครับ

“ชีวิตผมอยู่กับการท�ำงานเยอะครับ และถ้าว่างจากการ ท�ำงานก็ให้เวลากับครอบครัว อยู่ดูแลคุณพ่อ-คุณแม่ พาไป กินข้าว เพราะเขาอายุมากขึ้นแล้ว ที่เหลือก็เอาเวลาไปเล่น กีฬา เตะฟุตบอลกับเพื่อนๆ ชีวิตไม่มีอะไรยาก” ผู้ชายหน้าตาดี มีคาแร็กเตอร์ หน้าที่การงานดี และเป็น พระเอก แต่ท�ำไมยังหาคนรักเป็นตัวเป็นตนไม่ได้มาเกือบ สิบปี คุณไม่คิดว่าแปลกบ้างเหรอ คุณมีมุมไม่เพอร์เฟ็กต์ ของตัวเองมาเล่าให้ฟังบ้างไหม

“ผมไม่ใช่คนเพอร์เฟ็กต์ และเป็นคนขวางโลกในบางเรื่อง ส่วนเรือ่ งความรักผิดพลาดอยูอ่ ย่างเดียวคือชอบรักเขามากกว่า ตัวเอง ถ้ารักเขาแล้วเขารักเราด้วยมันก็โอเค แต่ความเป็นจริง คือนอกจากรักเขาแล้วเรายังต้องรักตัวเองด้วย”

“ก็มีบ้าง ผมหมายถึงว่าถ้าไม่มีแฟนมันก็มองผู้หญิงได้ คนนี้ก็น่ารัก คนนี้ก็สวย ก็มองไปสิ” เคยจีบเล่นๆ ไหมครับ

“ไม่มี ถ้ากลิ่นไม่ใช่ วันแรกก็รู้แล้ว ถ้าไม่ใช่ก็ถอนทัพ”

สาวอายุอ่อนกว่าได้ไหม

“เขาคุยกับผมรู้เรื่องไหมล่ะ ที่ผ่านมาเคยลองแล้ว แต่ ไม่รู้เรื่องไง เช่น ถ้าโทรไปไม่รับ แต่ไลน์ไปตอบทันที ส่วนผม ชอบโทรศัพท์ ชอบฟังเสียง แต่ไม่ชอบตัวอักษร หรือบางที เราคิดว่ามันยังไม่ถึงเวลา แต่เขาคิดว่าถึงเวลาแล้ว” ถึงเวลาอะไรครับ

“ถึงเวลาที่ต้องบวกกัน”

แบบนี้ fast & furious เกินไป

อยูๆ ่ คุณก็ได้กลับมาร่วมงานกับกบ สุวนันท์ แบบติดๆ กัน ทัง ้ ซิทคอม ขวัญใจไทยแลนด์ ทัง ้ ละคร น�ำ้ เซาะทราย กลับมา ร่วมงานกันอีกทีเป็นยังไงบ้าง

“ซิทคอม ขวัญใจไทยแลนด์ ก็เป็นเรื่องที่ดีครับ เพราะกบ ก็เป็นน้องที่สนิท มีชื่อเสียงมาพร้อมๆ กัน ในแต่ละวันที่เจอกัน เราก็มคี วามสุข ได้เห็นมุมทีเ่ ขาเป็นแม่ ดูแลลูก ซึง่ เป็นมุมทีเ่ รา มองแล้วชื่นชมว่าเขาเป็นแม่ที่ดี ในฐานะนักแสดงเขาก็ยังเป็น กบ สุวนันท์ นักแสดงที่มีวินัย มีฝีมือไม่เคยจางหาย” มีความแตกต่างบ้างไหมระหว่างการร่วมงานกัน สมัยหนุ่มๆ กับสมัยที่โตขึ้น

“ไม่แตกต่าง ยังโดนด่าตลอดเหมือนเดิมเวลามัว่ บท สมมติ เป็นฉากที่เราเถียงกันแล้วผมต้องพูดก่อน ซึ่งตามบทผมต้อง พูดว่า “คุณก็นิสัยอย่างนี้ทั้งปี ผมไม่ค่อยพอใจหรอก” แต่พอ ถ่ายจริงผมอาจจะพูดผิดว่า “คุณน่ะเป็นอย่างนีท้ กุ ที ผมไม่คอ่ ย พอใจหรอก” เขาก็จะตีแขนเตือนว่าต้องพูดค�ำว่า “นิสยั ” เพราะ เขาจะได้พูดต่อได้ว่า “ท�ำไม นิสัยฉันมันเป็นยังไง!” แล้วถ้าพี่ ไม่พูดค�ำว่านิสัยออกมา กบก็พูดต่อไปไม่ได้ “คือกบเขาจะจ�ำบทของผมด้วย บางทีผมมัว่ เขาก็อนุโลม ให้บา้ งเพราะดึกแล้ว (หัวเราะ)” ท�ำงานกับนางเอกรุ่นน้อง แต่รู้สึกว่า...

“เหมือนแม่ใช่ไหม (หัวเราะ) ไม่หรอก กบก็น่ารักของมัน แหละ” ทุกวันนี้กบ สุวนันท์ เป็นห่วงอะไรศรรามที่สุด

“เขาเป็นห่วงว่าแก่ตัวไปกว่านี้แล้วจะไม่มีคนดูแล”

แล้วศรรามตอบกบ สุวนันท์ ไปว่า...

“ก็เพื่อนกบมีบ้างไหมล่ะ (หัวเราะ) กบก็บอกว่ามี แต่ต้อง เป็น secondhand นะ สนใจไหม”


ชุดสูทลายจุด จาก PINKY TAILOR แต่งหน้า, ทำ�ผม: สุธีมา ราชรัตนารักษ์ ผู้ช่วยสไตลิสต์: บุษกร เสนีย์วงศ์ ณ อยุธยา ผู้ช่วยช่างภาพ: คุมพล เตชถาวรกุล

13


Fendi Spring/Summer 201 7 Bac ksta ge

HAM BEAUTY เรื่อง: ภูริตา บุญล้อม

สัปดาห์นี้เรามีบิวตี้ไอเท็ม เด็ดๆ ในราคาน่ารักแบบ ไม่ทำ�ร้ายกระเป๋าสตางค์ มาฝาก ทุกชิ้นเป็นไอเท็ม มาใหม่ที่อาจกลายเป็น ลูกรักในกระเป๋าเมกอัพของ สาวๆ ตลอดฤดูสปริง

3

LANCOME Juicy Shaker สี Piece of Cake (990 บาท) ลิปหัวคุชชั่น เวลาจะทาต้อง เขย่าให้เนื้อสีเข้ากัน เป็นชิ้น must have ที่สาวบิวตี้กรี๊ด กันมาก เพราะให้สีที่เข้มข้น แต่เนื้อสัมผัสบางเบา ทาแล้ว นุ่ม เบาสบายริมฝีปาก

1

NUDESTIX Matte+Blemish Pencil (902 บาท) ดินสอที่ช่วย ดูดซับความมันส่วนเกิน บนใบหน้า มีคุณสมบัติ ดีท็อกซ์ผิว ใช้ลงผิวบน ใบหน้าแล้วเกลี่ยให้แลดู กระจ่างใส ทาแล้วหน้า ไม่มันวาว เพราะได้ฟินิช เป็นลุคแมตต์

2

CLINIQUE Cheek Pop สี Ginger Pop (950 บาท) บลัชออนสีสวยหวาน ปัดแล้ว แก้มดูน่ารักเป็นธรรมชาติ ให้โทนสีทด ่ี ส ู ว่าง เนือ ้ บลัชออน ติดทนนานตลอดวัน เป็นสูตร ปรับใหม่ที่ให้การปัดแก้ม ของสาวๆ ได้สีธรรมชาติ แบบมีเลือดฝาด

4

TARTE Colored Clay CC Primer (959 บาท) ไพรเมอร์ชิ้น Must Have รูปแบบแท่ง สูตรกันน้ำ� ใช้ทาเปลือกตาก่อนลง อายแชโดว์สีโปรด ช่วยดูดซับ ความมัน 12 ชั่วโมง และทำ�ให้ สีอายแชโดว์สวยสดยิ่งขึ้น

6 5

SEPHORA COLLECTION MicroSmooth Baked Sculpting Contour Trio สี Sultry (840 บาท) ตอบโจทย์การแต่งหน้าโทนสี ธรรมชาติกบ ั พิกเม้นต์สวยเนียน มีทั้งไฮไลต์์แต่งโหนกแก้ม บลัชเนื้อแมตต์์ และบรอนเซอร์ คอนทัวร์โครงหน้าให้ดูเรียวเล็ก โทนสีเหมาะกับสาวเอเชียสุดๆ

ZOEVA Rose Golden Blush Palette (625 บาท) พาเล็ตต์รวมเอาบลัช 3 แบบ ที่มีฟังก์ชั่นการใช้งานครบ ทั้งไฮไลเตอร์เพิ่มความสว่าง ให้ผิวหน้า บลัชสำ�หรับ คอนทัวร์กรอบหน้าให้ดู มีมิติ และปัดแก้มสีพีชสวย สำ�หรับแต่งเติมลุคในชีวิต ประจำ�วันให้สวยหวาน

BEAUTY PRODUCT U N D E R 1, 0 0 0 B A S TH

7

SEPHORA COLLECTION Sweet Balm สี Pink (265 บาท) ลิปบาล์ม บรรจุในแพ็กเกจน่ารัก ช่วยเติมความชุ่มชื้น ทาแล้ว ไม่เหนอะหนะ ดีไซน์แท่งลิป ให้ใช้ง่าย พกพาสะดวกสุดๆ

8

SMASHBOX Be Legendary Cream Lipstick สี Pout (900 บาท) ลิปสติกเนื้อครีมที่ให้ เม็ดสีแน่นติดทนนานแม้ทาเพียง ครั้งเดียว มาพร้อมเชียร์บัตเตอร์ และวิตามินซีและอีที่ช่วยบำ�รุง ริมฝีปากให้เนียนนุ่มชุ่มชื้น ยาวนานตลอดวัน

A Budget-Friendly Makeup for Girls!


เบื้องหลังการบีบรองพื้น การสะบัดแปรงแต่งหน้า สลับ กับความวุ่นวายเบื้องหลังเวที แฟชั่นโชว์ ก่อนนางแบบจะออกไป เดินเฉิดฉาย พร้อมกับเผยเมกอัพ ที่สร้างสรรค์จากไอเดียของเหล่า ดีไซเนอร์และเมกอัพอาร์ติสท์ นี่เป็นอีกหนึ่งกิจกรรมสุดเพลินที่ เราชอบอย่างที่สุด ฉบับนี้เราหยิบ จับเทรนด์การแต่งหน้าโทนนู้ด มาให้สาวๆ ปรับใช้กับสไตล์การ แต่งหน้าในแบบของตัวเอง การแต่งหน้าโทนนู้ดต้องทำ� อย่างไรบ้าง ไปเริ่มกันตั้งแต่สเต็ป แรกจนถึงสเต็ปสุดท้ายกันเลย!

ETUDE HOUSE Play 101 Color Contour Duo Stick (570 บาท) BENEFIT Boi-ing Concealer สี Medium (850 บาท)

BENEFIT The POREfessional Face Primer Mini (7.5 ml, 550 บาท)

ว่าโทนสีเขียวจะปกปิดรอยแดงได้ดี สีมว่ ง จะช่วยให้ใบหน้าโดยรวมสว่างสม�ำ่ เสมอ ไม่เหลืองซีด สีชมพูเหมาะกับสาวเอเชีย ท�ำให้ผิวเหลืองแบบเราดูสว่าง สุขภาพดี 4U2 Prime Base (269 บาท)

PREP YOUR SKIN

ผิวสุขภาพดีคือคีย์หลักของการแต่งหน้าลุคนี้ ทุกครัง้ ก่อนแต่งหน้าควรเริม่ ด้วยการเตรียมผิว ให้ชุ่มชื้น โดยเลือกมอยส์เจอไรเซอร์ที่เหมาะ กับสภาพผิวของตัวเอง เช่น สาวผิวธรรมดาผิวแห้ง เหมาะกับตัวบ�ำรุงเนื้อครีม เพราะมี ความเข้มข้นสูง เติมความชุ่มชื้นให้ผิวได้ดี ส่วนสาวผิวผสม-ผิวมันควรเลือกตัวบ�ำรุงที่ เบาบางลงมา เช่น เนือ้ เจล ซึง่ เติมความชุม่ ชืน้ ได้เช่นกัน แต่จะเบาสบายหน้ากว่าเนื้อครีม

MAKEUP BASE

เมกอัพเบสประกอบไปด้วย ไพรเมอร์ ทินต์ มอยส์เจอไรเซอร์ หรือพวกคัลเลอร์คอนโทรล ในเฉดสีต่างๆ ที่เดี๋ยวนี้แบรนด์ฝั่งเกาหลีเขา ฮิตท�ำออกมาเยอะเลย แค่เลือกใช้สงิ่ ทีเ่ หมาะ กับการแก้ปญ ั หาผิวของตัวเอง เช่น ถ้าเป็นคน ผิวดีอยู่แล้วให้เลือกใช้เมกอัพเบสบางๆ เพือ่ ให้ได้ลคุ แต่งหน้าอ่อนๆ ก็พอ แต่ถา้ มีปญ ั หา เรือ่ งสีผวิ ไม่สม�ำ่ เสมอ หน้ามีรอยแดงจากสิว หรือมีสีผิวที่ซีดเกินเหตุ แนะน�ำให้ใช้คัลเลอร์คอนโทรลมาช่วยแก้ปญ ั หาเฉพาะจุด จ�ำง่ายๆ

CONCEALER

คอนซีลเลอร์เป็นเหมือนอัศวินขี่ม้าขาวของ สาวๆ เวลาที่ต้องการปกปิดรอยคล�้ำใต้ตา หรือริ้วรอยบางจุดให้ดูเนียน ซึ่งในท้องตลาด จะมีทั้งแบบเนื้อลิควิดและเนื้อครีม สิ่งที่ต้อง ระวังเวลาใช้คอนซีลเลอร์คือการเลือกเฉด เพราะถ้าเลือกเฉดผิดชีวิตเปลี่ยน แทนที่จะ ปกปิดอาจกลายเป็นพรีเซนต์ให้จุดบกพร่อง เด่นกว่าเดิม แนะน�ำว่าคนผิวแห้งไม่เหมาะ กับแบบครีม แต่ถ้าชอบในผลลัพธ์การปกปิด ที่เริ่ดของเนื้อครีม แนะน�ำให้ลงเฉพาะจุด ที่เป็นรอยสิวจะดีกว่าลงบริเวณใต้ตา

FOUNDATION

NEW NU D ES, N EW YOU!

NARS Velvet Matte Skin Tint Broad Spectrum SPF30 (1,750 บาท)

SEPHORA Wonderful Cushion Foundation สี T20 (900 บาท)

รองพื้นเป็นอะไรที่สาวๆ รู้จักดีอยู่แล้ว แถมเดี๋ยวนี้ยังมีทางเลือกเยอะ ส�ำหรับใครที่ ไม่ต้องการรองพื้นแบบดั้งเดิมอาจไปเลือกใช้ คุชชั่นแทนก็ได้ ซึ่งรองพื้นจะเป็นการปิดจ็อบ ของการแต่งผิวโทนนู้ดก่อนจะไปสู่ขั้นตอน การแต่งเติมส่วนอื่นต่อไป หัวใจหลักของการ ลงรองพื้นคือเลือกเฉดที่ตรงกับสีผิว และสาว ผิวแห้งควรเลือกรองพื้นสูตรเติมความชุ่มชื้น สาวผิวมันก็เลือกสูตรคุมความมัน และเริ่ม ลงรองพื้นจากหน้าผาก จมูก คาง และแก้ม ทั้งสองข้างจนผิวหน้าเนียนสม�่ำเสมอ

SMASHBOX Studio Skin 15 Hour Wear Hydrating Foundation (1,800 บาท)

TIPS

เมื่อผิวหน้าสวยนู้ด ก็พร้อมแล้วสำ�หรับ ขั้นตอนต่อไปนี้

1. .ปัดมาสคาร่าคิ้ว ให้คิ้วเรียงเส้นสวย 2. .ดัดขนตาและปัด มาสคาร่าให้ขนตางอนสวย

3. .ระบายสีชมพูระเรื่อบางๆ บนพวงแก้ม ช่วยให้ลุคนู้ด ดูอ่อนกว่าวัยและสุขภาพดี 4. .หากต้องการให้ลุคนู้ด ดูโกลว ลงไฮไลต์เพือ่ ขับใบหน้า ให้โดดเด่นในจุดส�ำคัญ เช่น สันจมูก โหนกแก้ม ปลายคาง

5. .ปล่อยปากเปลือยแบบ สุขภาพดีด้วยการทาลิปบาล์ม เคลือบบ�ำรุง หรือจะทา ลิปกลอสให้ปากชุ่มชื้นก็ได้


จั๊มพ์สูทกางเกงขายาวสีดำ� จาก VICKTEERUT (11,900 บาท)

HAM STYLE

จั๊มพ์สูทผ้าลูกไม้สีดำ� จาก MARIHORN (8,950 บาท)

เรื่อง: ชนิตตนัณท์ ณรงค์ฤทธิ์ธำ�รง

จั๊มพ์สูทสายเดี่ยว กางเกงขายาวผ้าลูกไม้ จาก VATANIKA (22,000 บาท)

ชุดเอี๊ยมกางเกง ขายาวผ้าลูกไม้สีขาว จาก ASV (สอบถาม ราคาได้ที่ร้าน)

จั๊มพ์สูทผ้ายืดสีแดง จาก ZARA (990 บาท)

ดูเหมือนว่าชุดจั๊มพ์สูทจะเป็นคีย์พีซ ประจ�ำฤดูกาลนี้ และเป็นหนึ่งในชิ้น wish list ของเราเลยก็ว่าได้ ความเรียบ เท่ คลาสสิก มันคือค�ำว่า ‘สวย ตัวเดียวจบ’ เพิ่มเติมแค่ ต่างหูชิ้นเล็กเป็นพอ ตอบรับกระแสซัมเมอร์ ได้เป็นอย่างดี

ALEXANDER WANG

CÉLINE

จั๊มพ์สูทสีครีมทอง จาก MILIN (12,950 บาท)

จั๊มพ์สูทเกาะอกสีชมพู จาก TOPSHOP (3,850 บาท)


PL Z A DD L I N E

MIX&MATCH

ขอ LINE หน่อยค่ะ เราขอข้ามเสื้อคอกลมลายทางไปก่อนนะคะเด็กๆ นาทีนี้ลายขวาง-ลายทาง ขอกลับมาในรูปแบบของแจ็กเก็ต กระโปรง ชุดเดรสที่มีลูกเล่นเทคนิคแพรวพราว สวยจบคอมพลีตลุคในตัวของมันเอง จะเอาไปใส่กับอะไรก็เริ่ด บอกได้ค�ำเดียวว่าเอาอยู่

ต่างหู จาก MARNI (สอบถามราคาได้ที่ร้าน) สปอร์ตบราสีดำ� จาก STYLENANDA (1,750 บาท) บอมเบอร์แจ็กเก็ตลายกราฟิก จาก DIESEL (19,900 บาท) กระโปรงปักเลื่อมลายทาง จาก DISAYA (11,950 บาท)

เสื้อแขนกุด จาก RAG & BONE (16,900 บาท) เสื้อคลุมปักเลื่อม สีขาว-ดำ� จาก DISAYA (15,500 บาท) กางเกงขายาวปักเลื่อม ลายทาง จาก DISAYA (สอบถามราคาได้ทร่ี า้ น)

กระเป๋าลายทางรูปลิง จาก KATE SPADE (19,900 บาท) ต่างหู จาก MARNI (สอบถามราคาได้ที่ร้าน) เสื้อคอเต่าแขนยาว ลายกราฟิก จาก DIESEL (11,500 บาท) กระโปรงหนัง จาก DISAYA (7,950 บาท)

นางแบบ: Sasha @Sumon Agency, Domi @Fame Modeling เรื่องและสไตล์: ชนิตตนัณท์ ณรงค์ฤทธิ์ธำ�รง ภาพ: ณัฐพล วุฒิเพ็ชร์ ผู้ช่วยสไตลิสต์: ทศวัฒน์ สุขแสง, วรภัสร์ เทียนหล่อ ผู้ช่วยช่างภาพ: พีรดนย์ วงษ์นิล, ชิษณุพงศ์ ปั้นทรัพย์ แต่งหน้า: วิศรุต จุลละศร ทำ�ผม: เบญจพร คำ�พับ

WHERE TO SHOP > VATANIKA ชั้น 1 สยามพารากอน • VICKTEERUT ชั้น 1 สยามพารากอน • MILIN ชั้น 3 สยามเซ็นเตอร์ • MARIHORN ชั้น 1 สยามพารากอน • ASV ชั้น 1 สยามพารากอน • ZARA ชั้น 2 เซ็นทรัลเวิลด์ • TOPSHOP ชั้น 1 เซ็นทรัลเวิลด์ • MARNI ชั้น M ดิ เอ็มควอเทียร์ • STYLENANDA ชั้น 2 ดิ เอ็มควอเทียร์ • DIESEL ชั้น M ดิ เอ็มควอเทียร์ • DISAYA ชั้น 2 ดิ เอ็มควอเทียร์ • RAG & BONE ชั้น M ดิ เอ็มควอเทียร์ • KATE SPADE ชั้น G ดิ เอ็มควอเทียร์ • ALDO ชั้น 2 เซ็นทรัลเวิลด์

ต่างหู จาก MARNI (สอบถามราคาได้ที่ร้าน) ชุดเดรสลายทาง จาก DIESEL (12,900 บาท) รองเท้าส้นสูง จาก ALDO (สอบถามราคาได้ที่ร้าน)


ภาพ: คเชนทร์ วงศ์แหลมทอง สไตล์: ชนิตตนัณท์ ณรงค์ฤทธิ์ธำ�รง

OLGA สวมชุดว่ายน้ำ�ทูพีซสีแดงพิมพ์ลาย ผ้าโพกหัวสีน้ำ�เงินพิมพ์ลาย และรองเท้าส้นสูง สีน้ำ�เงิน-ขาว ทั้งหมดจาก MIU MIU JULI สวมเสื้อแขนกุดสีน้ำ�เงินพิมพ์ลาย กางเกงว่ายน้ำ�ขาสั้นสีฟ้า รองเท้าส้นสูง สีชมพู ทั้งหมดจาก MIU MIU


OLGA สวมเสื้อเชิ้ต พิมพ์ลายดอกไม้สีม่วง กางเกงกระโปรงสั้น ลายสก็อตสีเหลือง และกระเป๋าหนังสีเขียว ทั้งหมดจาก PRADA


(ซ้าย) JULI สวมชุดว่ายน้ำ� วันพีซไหล่เดี่ยวพิมพ์ลาย จาก KLOSET (ขวา) JULI สวมชุดว่ายน้ำ� ทูพีซแขนยาวสีขาว จาก V ACTIVEWEAR OLGA สวมชุดว่ายน้ำ� ทูพีซแขนยาวสีดำ� จาก V ACTIVEWEAR


JULI สวมชุดว่ายน้ำ�วันพีซ แขนยาวสีขาวพิมพ์ลายเชอร์รี่ จาก LA BOUTIQUE OLGA สวมชุดว่ายน้ำ�วันพีซ สีดำ�พิมพ์ลายลิปสติก จาก LA BOUTIQUE


JULI สวมชุดว่ายน้ำ�วันพีซสีทอง เมทัลลิก จาก LA BOUTIQUE OLGA สวมชุดว่ายน้ำ� วันพีซสีชมพูเมทัลลิก จาก LA BOUTIQUE นางแบบ: Juli, Olga @Fame Management Asia แต่งหน้า: ชัยดิษฐ์ สมทรง ทำ�ผม: เบญจพร คำ�พับ ผู้ช่วยช่างภาพ: คุมพล เตชถาวรกุล ผู้ช่วยสไตลิสต์: ทศวัฒน์ สุขแสง

WHERE TO SHOP > MIU MIU ชั้น M สยามพารากอน • PRADA ชั้น M สยามพารากอน • KLOSET ชั้น 3 สยามเซ็นเตอร์ • V ACTIVEWEAR IG: @V_ACTIVEWEAR • LA BOUTIQUE ชั้น 2 เซ็นทรัลเวิลด์


HAM IN REVIEW

ENTERTA INMENT Music / Movie / Show / Book

Music Series

TUXEDO: TUXEDO II

ANNE

Tuxedo เป็นโปรเจ็กต์เฉพาะกิจของศิลปิน อาร์แอนด์บีระดับโลกอย่างเมเยอร์ ฮอว์ธอร์น ร่วมกับนักร้องฮิปฮอบที่ชื่อเจค วัน ท�ำอัลบั้ม ที่ 2 แล้ว เพลงเป็นแบบดิสโก้ที่ชวนให้นึกถึง ตั้งแต่ยุค 70 อย่าง Earth, Wind & Fire ไปจนถึงยุค 90 อย่าง Jamiroquai และ Dimitri From Paris ไปจนถึงยุคปัจจุบัน อย่าง Breakbot มีความพลิ้วของดนตรี แบบที่ผับหรือร้านอาหารดีๆ เอาไว้เปิดคลอ ลองฟังเพลงเหล่านี้ดู ดิสโก้ไม่มีวันตายจริงๆ 2nd Time Around, Shine, Livin’ 4 Your Lovin’ และ Fux With The Tux

ความจริง Anne ออกอากาศทางช่อง CBC ไปแล้วตั้งแต่กลางเดือนมีนาคมที่ผ่านมา เพียงแต่ตอนนั้นยังจ�ำกัดการรับชมเพียงแค่ ทวีปอเมริกาเหนือ กระทั่งเดือนนี้ Anne จะกลับมาอีกครั้งในรูปแบบวิดีโอสตรีมมิ่ง ผ่านทาง Netflix พร้อมกันทั่วโลกวันที่ 12 พฤษภาคมนี้ เรื่องราวของ Anne สร้าง จากนิยายชื่อ Anne of Green Gables ของ ลูซี โมด มอนต์โกเมอรี เล่าเรื่องราวของ เด็กสาวก�ำพร้าที่ใช้ชีวิตอยู่ที่ปรินซ์ เอ็ดเวิร์ด ไอซ์แลนด์ ในแคนาดา เธอต้องย้ายจาก สถานรับเลี้ยงเด็กก�ำพร้าไปอยู่ครอบครัวใหม่ ซึ่งนั่นท�ำให้เธอต้องพบกับความเปลี่ยนแปลง ครั้งใหญ่ในชีวิต

ศิลปิน: Tuxedo อัลบั้ม: Tuxedo II สังกัด: Stones Throw Records

ออกอากาศ: 12 พฤษภาคม 2560 ทาง Netflix

Exhibition Concert

เครื่องโขน

movie ALIEN: COVENANT

เหตุการณ์วินาศสันตะโรใน Prometheus (2012) โลกมนุษย์ก็ได้ส่งยานโคเวนันท์ เดินทางตามรอยยานโพรเมเธอุส พร้อม ‘วอลเตอร์’ หุ่นแอนดรอยด์ที่ได้ต้นแบบ มาจาก ‘เดวิด’ จากภาคก่อนจนได้มาพบกับ ดาวเคราะห์ดวงหนึ่งที่มีสภาพใกล้เคียงกับ สวรรค์ แต่นั่นก็เป็นเพียงแค่เปลือกนอกของ ดาวเท่านั้น เพราะเบื้องหลังของดาวดวงนี้ เป็นที่อยู่ของเอเลี่ยนสุดโหด รวมทั้งเดวิด ต้นแบบของหุ่นแอนดรอยด์สุดชั่วร้ายจาก Prometheus ที่เตรียมมาช่วยกันละเลงเลือด แบบโหดๆ ในภาคนี้ ก�ำกับ: ริดลีย์ สก็อตต์ นักแสดง: ไมเคิล ฟาสเบนเดอร์, แคทเธอรีน วอเตอร์สตัน, เจมส์ แฟรนโก เข้าฉาย: 10 พฤษภาคม 2560

นิทรรศการเครื่องโขน จัดขึ้นเพื่อเป็นการ เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในโอกาสทรงเจริญ พระชนมพรรษาครบ 7 รอบ (12 สิงหาคม 2559) บอกเล่าความเป็นมาของเครื่องโขน ในอดีตจนถึงปัจจุบัน โดยเฉพาะพัฒนาการ ด้านการออกแบบเสื้อผ้าและเครื่องประดับ ที่ไม่ได้มีแค่ความประณีตสวยงามในทุก รายละเอียด แต่ยังเต็มไปด้วยเรื่องราวต่างๆ อัดแน่นอยู่ภายในเครื่องโขนแทบทุกชิ้น สถานที:่ พิพธ ิ ภัณฑ์ผา้ ในสมเด็จพระนางเจ้า สิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ จัดแสดง: วันนี้ถึง 31 พฤษภาคม 2560

LABANOON CONCERT เปิดกล่อง

Book

ลมละเมอ มนุษย์กลายพันธุ์, หุ่นยนต์สังหาร, กปปส., รัฐบาลทหาร, บารัค โอบาม่า, ประชาธิปไตย, ฮิลลารี คลินตัน, โฮโลแกรมล�้ำๆ ฯลฯ คือตัวอย่างของส่วนประกอบใน ‘ลมละเมอ’ นิยายเล่มล่าสุดของทินกร หุตางกูร ที่เล่า เรื่องราวไม่ธรรมดาของจักรกล, ศกุณตลา, อธิป และเชิญบุญ หนุ่มสาว 4 คนที่คิดว่า ตัวเองอาจเป็นมนุษย์กลายพันธุ์ที่ต้องท�ำงาน เป็นมือสังหารภายใต้องค์กรลับเบื้องหลัง รัฐบาล พร้อมกับส�ำรวจอาการ 2 บุคลิกของ ตนเองที่ท�ำให้พวกเขาติดอยู่ตรงกลาง ระหว่างความจริงกับโลกที่ถูกสร้าง เจือด้วยประเด็นทางการเมือง, สังคม, ความยุติธรรม และสิทธิเสรีภาพ ผู้เขียน: ทินกร หุตางกูร ส�ำนักพิมพ์: เม่นวรรณกรรม

Labanoon คือหนึ่งในผลผลิตชั้นเลิศ ที่เกิดมาจากเวที Hotwave Music Awards เมื่อ 2 ทศวรรษก่อน มีผลงานฮิตติดหูคนไทย ไม่ว่าจะเป็น ยาม, 191, บังอาจรัก, คนตัวด�ำ, แฟนเก่า, รางวัลปลอบใจ, เชือกวิเศษ และอื่นๆ อีกมากมาย แต่ที่ผ่านมาพวกเขา ยังไม่เคยมีคอนเสิร์ตใหญ่เป็นของตัวเอง สักครั้ง จนกระทั่งวันที่วงมีอายุครบ 20 ปี Labanoon ถึงได้มีคอนเสิร์ตเป็นของตัวเอง ในชื่อ ‘Labanoon Concert เปิดกล่อง’ ให้แฟนๆ ตั้งแต่ยุค Hotwave เฟื่องฟูไปจนถึง เด็กยุคเฟซบุ๊กมาร้องและเต้นร่วมกันในงานนี้ วันแสดง: 13 พฤษภาคม 2560 สถานที่: อินดอร์ สเตเดี้ยม หัวหมาก บัตรราคา: 1,000-2,000 บาท


X-films

ภาพยนตร์แนวปล้นที่ กุ๊กไก่-ภาวดี คุ้มโชคไพศาล แนะน�ำว่าไม่ควรพลาด ด้วยประการทั้งปวง

Music Critic

JELLY ROCK ET อัลบั้ม: Lucid Dream สังกัด: Minerva Recording Studios

Catch Me If You Can (สตีเว่น สปีลเบิร์ก, 2002)

“เรื่องนี้ชอบทั้งนักแสดงและผู้ก�ำกับ เพราะเราเริ่มดูหนังมาตั้งแต่ยุค 80-90 ช่วงนั้นสตีเว่น สปีลเบิร์ก ก�ำลังดัง เราเลย ตามมาจากจุดนั้น แล้วบังเอิญเรื่องนั้น มีทงั้ ทอม แฮงค์ส กับลีโอนาร์โด ดิคาปริโอ ซึ่งเราชอบมาก เวลานักแสดงเหล่านี้ เขาแสดงมันจะมีเสน่ห์บางอย่างที่สะกด เราให้อยู่กับเนื้อเรื่องได้ ท�ำให้ยิ่งดู ก็ยิ่งรู้สึกสนุก”

Ocean’s Twelve

(สตีเว่น โซเดอเบิร์ก, 2004)

“นอกจากความสนุกกับทีมนักแสดง รุ่นใหญ่ที่ต่อไดอะล็อกดีมากแล้ว หนัง เรื่องนี้ยังฉลาดมากถึงขนาดกลายเป็น เรเฟอเรนซ์ให้คนเอาไปใช้ในการปล้น ธนาคารและปล้นได้จริงๆ กว่าต�ำรวจ จะจับโจรคนนี้ได้ก็ต้องใช้เวลานานมาก ตอนนั้นกลายเป็นกระแสต่อต้านไม่ให้ สร้างหนังแบบนี้ออกมาอีก พอเห็นแบบนี้ ก็ยงิ่ ชอบและแฮปปีเ้ วลากลับไปดูอกี ครัง้ ”

ในงาน Cat Expo 3D เมือ่ ต้นปีทผี่ า่ นมา แถวขอลายเซ็นของศิลปิน ทีย่ าวทีส่ ดุ ในปีนคี้ อื Jelly Rocket พร้อมกับอัลบัม้ นีข้ องพวกเธอในวันแรก ที่จ�ำหน่าย เหตุผลสนับสนุนว่าท�ำไมแถวถึงยาวที่สุดมี 3 ข้อ ข้อแรก Jelly Rocket คือตัวแทนความเจ็บปวดจากการแอบรัก เพลงทั้งอัลบั้มเป็น Lucid Dream ที่แปลว่าความฝันอันชัดเจน (ว่าจะ ผิดหวัง) ของเด็กสาววัยรุ่นทุกคน เปรียบเหมือนอัลบั้ม 80 Kisses ของ Polycat หรือ Camel Traveling ของ Seal Pillow แต่นั่นเป็นอัลบั้มของ เด็กชายวัยรุ่น คือยังไม่เคยมีใครเขียนเพลงให้กับเด็กสาวผู้ที่มีความรัก กับใครเขาและผิดหวังในที่สุดทั้ง 10 เพลงเต็มมาก่อน แต่ละเพลงของ Jelly Rocket (ซึ่งปล่อยมาทีละเพลงใน 3 ปีที่ผ่านมา) จึงตูม! ทีเดียว เข้าหัวใจ แล้วไหลย้อนมาทางนัยน์ตาพอดี หากคุณเป็นหนึง่ ในคนทีอ่ ายุ ความรักยังไม่เกิน 5 ปี เนื้อเพลงทุกเพลงของอัลบั้มนี้เขียนให้คุณ ลองดู ประโยคเหล่านี้ “You’ll see just by the way I look at you. Because this is real I know it. This love you know it. Don’t you pretend that it’s not there.” (เพลง This Is Real) “How long, I haven’t seen you for a while” (เพลง How long) “ฉันก็ไม่รจู้ ะพูดกับใคร เจ้าเหมียวทีบ่ า้ น ก็เอาแต่นอน ไม่สนใจ ไม่เหลือใคร” (เพลง เจ้าเหมียว) “เก็บไว้เป็นความ ทรงจ�ำ ให้คอยฝันถึงเธอต่อไป” (เพลง เก็บไว้) “เที่ยงคืนอีกแล้ว นั่งอยู่ เงียบๆ คนเดียว นอนไม่หลับอีกแล้ว ท�ำไมยังคงคิดถึงเธอ” (เพลง ลืม) “อย่าเลยนะ อย่าแบกมันไว้ ปล่อยให้หัวใจ ได้พักสักที” (เพลง พักสักที) ข้อที่ 2 เพราะ Jelly Rocket คือตัวแทนของความพลาดรักเช่นกัน เมื่อเจ้าของเหตุการณ์มาเล่าเหตุการณ์เอง มันเพิ่มความน่าเชื่อถือเป็น 100 เท่า ปั้น โม ภัค สามสาวอายุ 20 ต้นๆ ท�ำความรู้จักกับความรักมา เพลงเหล่านี้จึงเข้าไปที่จิตใจคนฟังแบบไม่เสแสร้ง มันเหมือนเป็นเพื่อน เป็นรุ่นพี่ที่เล่าเหตุการณ์ให้ฟัง และหลายครั้งที่เหตุการณ์มักจะพ้องกับ ตัวคนฟังเอง คล้ายๆ กับว่ามากอดคอร้องไห้ด้วยกันก็ได้นะ ข้อสุดท้ายคือทีส่ ดุ ภาคดนตรีมคี วามเฉียบขาดมาก คือถ้าฟังผ่านๆ ก็จะเห็นเป็นดรีมป๊อป เป็นอิเล็กทรอนิกส์ปอ๊ ป แต่ถา้ เจาะลึกไปในแต่ละ เพลง ทั้ง 3 คนแชร์ความเด่นกันได้ดี และมีพื้นฐานความเข้าใจดนตรีที่

Now You See Me (ลูอิส เลเทอเรียร์, 2013)

“กุ๊กเริ่มดูหนังเรื่องนี้เพราะชอบเจสซี่ ไอเซนเบิร์ก ตั้งแต่สมัยแสดง The Social Network แล้วค่ะ เขาเป็นคนที่มีบุคลิก แปลกแตกต่างจากคนอื่น คิดว่าการ ตามดูวิธีการแสดงและบุคลิกเหล่านี้ มันพัฒนาการแสดงของเราได้ เพราะ เวลาเขาเปลี่ยนไปเล่นเรื่องอื่น บุคลิก ก็จะเปลี่ยนตามไปด้วย”

May You his! t Like

P O LYCAT

แน่นหนา เสียงกีตาร์ของโมมีความอ่อนโยนและพลิ้วไหว ชวนนึกถึงวง อย่าง London Grammar, Slowdive ไปจนถึง The xx ในขณะเดียวกัน คีย์บอร์ดของภัคคือตัวโถมทุกสิ่งขึ้น พาเนื้อเพลงเศร้าๆ ให้พีคขึ้นไปอีก บางเพลงคียบ์ อร์ดโซโล่มคี วามเป็นร็อกมากกว่าวงผูช้ าย (หล่อๆ) 4-5 คน วงนัน้ อีก และอย่างสุดท้าย เสียงร้องทีแ่ สนหวานของปัน้ ทีส่ ะกดจิตเราอยู่ พร้อมด้วยคอรัสแสนระรวยจากสมาชิกแทรกมาในแต่ละจังหวะได้อย่าง พอดิบพอดี มันท�ำให้อัลบั้มนี้สมบูรณ์แบบไปทั้งหมดในทุกๆ ด้านจริงๆ ต่อจากนี้พวกเธอคงทะยานไปดั่งไอติมจรวด เพลงแนะน�ำ How Long (1), ลืม (4), This Is Real (5), เจ้าเหมียว (7), เก็บไว้ (9)

ฟังอะไรต่อดี?

80 Kisses - Polycat (2559) เป็นวงที่มี 3 คนเหมือนกัน เขียนเพลงเกี่ยวกับความรักที่ไม่สมหวังเหมือนกัน ใช้คีย์บอร์ดเป็น องค์ประกอบรวมของเพลงเหมือนกัน ได้รับความนิยมในวงกว้าง เหมือนกัน เท่ากับว่าเป็นอัลบั้มฝาแฝดได้เลย แค่คนละเพศกัน เท่านั้นเอง Activity - Summer Dress (2555) เสียงคีย์บอร์ดท�ำให้ชวน นึกย้อนไปถึงปี 2555 กับผลงานชุดแรกของวง Summer Dress ในปีที่ วงไทยส่วนใหญ่ยังเป็นกีตาร์แบนด์ Summer Dress ก็โผล่ออกมาด้วย ความเด่นของคีย์บอร์ด จริงๆ ก็ยังมีกีตาร์อยู่ แต่ถือว่าน่าจะน�ำเทรนด์ ซาวนด์นี้มาจนถึงปัจจุบัน แจ่ม หาคนร่วมฝัน - สาว สาว สาว (2527) หากนึกถึงวงผูห ้ ญิง 3 คน ที่ประสบความส�ำเร็จ ตัวแม่ที่มาก่อน Yellow Fang มากมายเลยก็คือ วงสาว สาว สาว ในยุค 80 และชวนนึกถึงอัลบั้มนี้ซึ่งเป็นอัลบั้มที่ 4 ของ แอม ปุม้ แหม่ม ซึง่ เป็นอัลบัม้ ทีม่ เี พลงอกหัก เพลงเกีย่ วกับแมว และเพลง ประสานเสียงสามสาวอย่าง รักที่โกหก, คิดถึงทุกวัน, แมวน้อยกับผีเสื้อ และ ไม่มีใครร้องไห้กับเรา

- เลเล่เล้ twitter.com/laylaidlaid

SU M M E R D R E SS

สาว สาว สาว


HAM HANG OUTS เรื่องและภาพ: เสาวภัคย์ อัยสานนท์

UNTIL WE MEET AGAIN ติ๊ก..ติ๊ก..ติ๊ก.. เสียงนาฬิกาบอกเวลาค่อยๆ เคลื่อนตัว เดินผ่านไปอย่างช้าๆ 32,400 คือจ�ำนวนวินาทีที่เราใช้เวลา อยู่บนขบวนรถไฟสายหนึ่งบนเส้นทางจาการ์ตา-สุราบายา ก่อนจะเดินทางต่อไปยังภูเขาไฟอันเลืองชื่อที่ไม่เคยหลับใหล บนดินแดนฝั่งตะวันออกของประเทศอินโดนีเซีย

MOUNT BROMO AND IJEN

ขบวนรถไฟสายนี้มีทิวทัศน์ข้างทางที่ สวยงามเกินราคาตั๋วรถไฟไปมาก ถึงแม้ว่า นักเดินทางบางคนเลือกใช้เครื่องบินในเวลา ที่รวดเร็วกว่า แต่วิวระดับนี้ก็คุ้มค่าจนยอม เสียเวลาจริงๆ JAKARTA T O S U R A B AYA โบรโมและคาวาอิเจียนคือจุดหมาย ปลายทางของการเดินทางครั้งนี้ ขบวนรถไฟสายด่วนพิเศษที่มีชื่อว่า ‘Argo Anggrek Pagi’ ขึ้นจากชานชาลาของสถานี แกมเบีย (Gambir) ที่เมืองจาการ์ตา มุ่งหน้า สู่สถานีสุราบายา เมืองใหญ่อันดับ 2 ของ ประเทศอินโดนีเซีย ที่นั่งในรถไฟมีให้เลือก หลายแบบตัง้ แต่ชนั้ ประหยัดไปจนถึงที่นั่ง ชั้นดีที่สุดอย่าง Eksekutif เบาะปรับเอนได้ สบาย มีปลัก๊ ให้ใช้ พร้อมพนักงานเสิรฟ์ อาหาร ตลอดเส้นทาง ใช้เวลา 9 ชั่วโมงเศษในการ เดินทาง นับว่าคุ้มค่ากับราคาตั๋วที่ 30$ หรือ ประมาณ 1,040 บาทต่อคน

NOTE: 1. จองตั๋วรถไฟล่วงหน้าได้ที่ www.utiket.com/en 2. เก็บใบจองไว้ช�ำระเงินที่สถานีต้นทาง เจ้าหน้าที่ จะออกตั๋วที่มีบาร์โค้ดมาให้ 3. น�ำตั๋วที่ได้ไปสแกนบาร์โค้ดที่เครื่องออกตั๋วเพื่อ พริ้นต์ตั๋วรถไฟจริงอีกทีเป็นอันเสร็จเรียบร้อย

โบรโมเป็นอีกหนึ่งภูเขาไฟที่ยังไม่ดับของ อินโดนีเซีย ตั้งอยู่ในอุทยานแห่งชาติโบรโม เทงเกอร์ เซเมรู (Bromo Tengger Semeru National Park) เวลาเดินบนขอบปากปล่อง ภูเขาไฟไปรอบๆ จะเห็นกลุ่มควันสีขาวยังคง พวยพุ่งและคุกรุ่นในระยะแค่เอื้อม พร้อมกับ เสียงดังฮึมๆ จากก้นปล่องภูเขาไฟที่คล้ายกับ เสียงลมหายใจของชายหนุม่ ร่างโต บรรยากาศ โดยรอบดูสุขุม น่าเกรงขาม เล่นเอาขนลุกกัน เลยทีเดียว ยังดีทมี่ เี หล่ารถจีป๊ หลากหลายสีสนั แล่นตัดกับฉากพื้นหลังสีเทาหม่นๆ ที่มีหมอก ปกคลุม พอช่วยให้ดูสดใสกันขึ้นมาบ้าง มาต่อกันที่ ‘ดินแดนแห่งก�ำมะถัน’ หรือ คาวาอิเจียน (Kawah Ijen) อีกหนึ่งจุดหมาย ที่ไม่ควรพลาด นี่เป็นภูเขาโทนสีน�้ำตาลที่มี สภาพภายนอกค่อนข้างหยาบกร้าน แห้งแล้ง แถมยังมีกลิ่นก�ำมะถันอบอวลอยู่ทั่วพื้นที่ แต่ที่นี่ซ่อนสิ่งสวยงามไว้ภายในคือทะเลสาบ สีเทอร์ควอยซ์ ถ้าอากาศดี สีเขียวอมฟ้าของ ทะเลสาบจะมีสีเข้มขึ้น และเราจะได้เห็นแสง ระยิบระยับบนผืนน�้ำที่เกิดจากการตกกระทบ ของแสงอาทิตย์

‘เซอลามัต ปากี’ หรือสวัสดี เป็นเสียง ทักทายจากชาวบ้านเข็นรถเก็บแร่ก�ำมะถัน ที่เดินสวนกับเรา คนที่นี่อัธยาศัยดี ยิ้มแย้ม แจ่มใส จากที่ก�ำลังเดินเท้ากันอย่างเหนื่อยล้า ได้เจอผูค้ นแบบนีก้ ถ็ อื เป็นของขวัญชัน้ ดีทปี่ ลุก พลังให้กับเรา ขอบคุณทุกเรือ่ งราวทีเ่ กิดขึน้ ในการเดินทาง ครั้งนี้ นี่เป็นอีกทริปดีต่อใจที่เราได้รับความสุข กลับบ้านในอีกมุมที่ต่างไปจากการท่องเที่ยว แบบเดิม

NOTE: - ทุกๆ เดือนธันวาคมจะมีเทศกาลพื้นเมืองชื่อว่า Yadnya Kasada ชาวบ้านจะเดินเท้าขึ้นไปบนปาก ปล่องภูเขาไฟเพื่อประกอบพิธีบูชายัญเซ่นไหว้เทพเจ้า - ไม่แนะน�ำให้ใส่เสื้อผ้าใหม่ๆ ไปที่คาวาอิเจียน เพราะ กลิ่นก�ำมะถันจะฝังแน่นติดเสื้อ และควรสวมอุปกรณ์ ปิดปากเพื่อป้องการสารพิษ - ขากลับตอนเดินลงจากภูเขาไฟคาวาอิเจียนจะผ่าน จุดแวะพักที่เป็นบ้านไม้เก่าๆ หลังเล็กสีเขียว อย่าพลาด แวะจิบชามะลิกลิ่นหอมรสชุ่มคอ


FLASH! HAM D ELL YAMAHA ยามาฮ่า เนรมิตบูทจัดแสดงในงาน บางกอก อินเตอร์เนชั่นแนล มอเตอร์โชว์ ครั้งที่ 38 ภายใต้คอนเซ็ปต์ Yamaha Beyond The Limits ตอกย้ำ�แนวคิดองค์กร ในการสรรสร้างยนตรกรรมเพื่อก้าวข้าม ทุกขีดจำ�กัด พร้อมเผยโฉมเทคโนโลยี อันทันสมัยกับ New Gadget ใหม่ของวัยมัน และการเปิดตัวรถจักรยานยนต์์ดิจิทัลเมติก สุดล้ำ�ครั้งแรกในโลกอย่าง Yamaha QBIX

ผ่านไปอย่างสวยงามส�ำหรับในงานเวิร์กช็อป Building the REAL Perspective จากเดลล์ โดยชวนผู้สนใจมาร่วมเติมเต็มความคิดกับ ภูมิสถาปนิกรุ่นใหม่ ธัชพล สุนทราจารย์ ผู้ออกแบบโครงการป่าในกรุงด้วยความคิด สร้างสรรค์ที่แตกต่างในการออกแบบ โดย น�ำเสนอภาพภูมทิ ศั น์ผา่ นหน้าจอ InfinityEdge ของเดลล์ ที่ช่วยถ่ายทอดจินตนาการได้ อย่างสมจริงและเห็นภาพในมุมกว้างกว่า น�ำเสนองานได้อย่างไร้ขีดจ�ำกัด

ITEM

FED ER B R ÄU WACOAL MOO D ผ่านพ้นไปแล้วกับแฟชั่นโชว์สุดเอ็กซ์คลูซีฟ โดย Wacoal Mood ที่ครั้งนี้ได้ร่วมเดิน บนแคทวอล์กในงาน Bangkok International Fashion Week 2017 โดยจับมือกับแบรนด์ ISSUE ร่วมกันรังสรรค์คอลเล็กชั่น Spring/ Summer 2017 โดยน�ำยางพารามาผสมผสาน กับชุดชัน้ ใน กลายเป็น Travel Bra บราม้วนได้ ไม่เสียทรง สวมใส่สบาย ไม่กดเจ็บ เพื่อตอบสนองต่ออารมณ์ที่หลากหลาย ของผู้หญิงได้อย่างลงตัวในแต่ละวัน

เฟเดอร์บรอย เบียร์ระดับพรีเมียม สไตล์เยอรมัน มอบประสบการณ์สุดพิเศษ กับงาน Federbräu presents the German Klub curated by Duck Unit ครั้งแรกในไทย สื่อสารแนวคิด Simply German, Passion für Perfektion โดยน�ำเสนอเทคโนโลยีผ่าน ไลต์ติ้งดีไซน์สุดล�้ำ โดยทีม Duck Unit กลุ่มนักสร้างสรรค์เทคนิคแสงสีระดับโลก เปลี่ยน Beam ทองหล่อ ให้เป็นคลับ สไตล์เยอรมันเพื่อค�่ำคืนที่น่าจดจ�ำ

JERGENS

ประเทศไทยอากาศร้อนขึ้นทุกปีแบบนี้ แน่นอนว่าแสงแดดนั้นเป็นตัวการที่ท�ำให้ผิว หมองคล�้ำและแห้งกร้านกว่าปกติ ทั้งยังเป็นสาเหตุของผิวขาดน�้ำ ขอแนะน�ำ Jergens Soothing Aloe Refreshing Moisturizer โลชั่นเนื้อบางเบาทีม ่ ส ี ว ่ นผสมของ Cucumber Extract และ Aloe Vera ผสานเทคโนโลยี Hydralucence คืนความชุ่มชื้น ตามธรรมชาติให้ผิว เนื้อสัมผัสสดชื่น ซึมซาบเร็ว กักเก็บความชุ่มชื้นให้ผิวได้นาน

27


HAM BUSINESS TALK เรื่องและภาพ: ภูมิ ชื่นบุญ

know more • หมูสามชั้นทอดน�้ำปลา ไก่อบมันบดชีส และข้าวผัด พะโล้แห้ง เป็นเมนูอาหาร ง่ายๆ ที่อยากให้ลองชิม เพราะนอกจากจะแปลกตาแล้ว รสชาติยังน่าสนใจและอร่อย กว่าที่คิดไว้มากทีเดียว • อาหารแต่ละเมนูจะมีชื่อ เจ้าของสูตร (ซึ่งแน่นอนว่า ต้องเป็นคุณย่าคุณยายของ หุ้นส่วนทั้ง 3 คน) ก�ำกับไว้ เช่น ไข่พะโล้คุณยายล�ำไย หรือข้าวเหนียวปั้นปลาทู ยายหลวง เป็นต้น

ด้วยความผูกพันและคุ้นเคย กับรสมือคุณย่าคุณยายที่บ้าน รวมทั้งความทรงจ�ำแสนอร่อย ของขนมหน้าโรงเรียนในวัยเด็ก ได้กลายเป็นแรงกระตุ้นให้ เจี๊ยบ-พิจิตตรา สิริเวชชะพันธ์ ชวนหวานใจ บอย พีซเมกเกอร์ (อนุวัฒน์ สงวนศักดิ์ภักดี) มาร่วมกันเปิดร้านอาหารไทย แบบบ้านๆ ขึ้นมาในชื่อ Childhood Café

CHILDHOOD M E MORY ก่อนจะมาเป็น Childhood Café

“ทั้ง Shabu King ธุรกิจร้านอาหารแรก ของเจี๊ยบกับบอย หรือร้าน Childhood Café ที่เพิ่งเปิดมาได้ 6-7 เดือนล้วนเกิดจากความ ชอบทานอาหารของเราสองคน ตอนเริ่มท�ำ Shabu King ก็เกิดจากความชอบของต้มๆ และเราไปเจอสูตรอร่อยมาจากญี่ปุ่น ส่วน Childhood Café เกิดจากเจี๊ยบ บอย และ พี่บี (ปิติภัทร สารสิน) ที่มานั่งคุยกันแล้ว อยากท�ำร้านอาหารที่ใช้สูตรคุณตาคุณยาย ซึ่งทานกันมาตั้งแต่เล็กๆ และแน่นอนว่ามัน อร่อยมากส�ำหรับเรา ที่ส�ำคัญยังต้องท�ำให้ คนที่เข้ามาทานรู้สึกเหมือนได้ย้อนกลับไป วัยเด็กด้วย จึงเป็นที่มาของเมนูหน้าโรงเรียน อย่างหนังไก่ทอดกรอบ มาม่า โอวัลตินปั่น หรืออาหารบางเมนูก็เสิร์ฟมาในถาดหลุม ไม่ก็ปิ่นโต ที่เชื่อได้เลยว่าหลายคนต้องรู้สึก คุ้นเคยกับสิ่งเหล่านี้มาบ้างแน่ๆ” กระชับคอนเซ็ปต์และไอเดียของร้าน

“คอนเซ็ปต์ของ Childhood Café คือ Food Friend and Memory ซึ่งก็แปลตรงตัว ได้เลยว่าเป็นร้านที่เล่นกับความทรงจ�ำเรื่อง อาหารในสมัยเด็กของพวกเรา เพียงแต่เจี๊ยบ ไม่ต้องการให้หน้าตาร้านออกมาแบบไทยจ๋า เราอยากให้รา้ นเข้าถึงคนรุน่ ใหม่ได้งา่ ยหน่อย เพราะในอีกทางหนึ่งเราก็อยากให้เด็กรุ่นใหม่

ได้เห็นและได้รู้จักอาหารบางอย่างที่ปัจจุบัน ไม่ค่อยมีให้ทานกัน อย่างข้าวผัดสามรุมหนึ่ง ที่เด็กสมัยนี้อาจไม่คุ้นเท่าไหร่ แต่มันคือข้าว ที่ผัดกับสะตอ กะปิ และชะอม ซึ่งเรากินมา ตั้งแต่เด็กๆ ภาพลักษณ์และการตกแต่งร้าน จะดูอบอุ่น เน้นสีขาว จะเข้ามาทานอาหาร ถ่ายรูปอัพลงโซเชียลฯ เก๋ๆ หรือทานไปด้วย ท�ำงานไปด้วยก็ได้ ซึ่งกลุ่มลูกค้าจะแตกต่าง จาก Shabu King ที่เป็นแบบครอบครัว ไปคนละเรื่องเลย” เมนูโบราณบ้านฉัน

“เราขายทั้งอาหารไทย อาหารไทยฟิวชั่น อย่างพวกข้าวคลุกกะปิเคย, หมูสามชั้นทอด น�้ำปลา, ข้าวผัดพะโล้แห้ง, หนังไก่ทอดกรอบ ซึง่ ของพวกนีส้ ว่ นใหญ่เป็นสูตรคุณย่าคุณยาย ท�ำแบบสมัยก่อนหมดทุกขั้นตอน แต่จริงๆ ก็ ไม่ได้มแี ค่อาหาร คอฟฟีบ่ าร์เราก็มี เสิรฟ์ คูก่ บั ขนมไทยอย่างขนมจุก ขนมอาลัว หรือปังเย็น เราก็เอามาท�ำหน้าตาให้เหมือนโทสต์แล้ว ตั้งชื่อใหม่ว่าใจเย็นๆ” สูตรอาหารมาจากบ้านใคร

“อาหารส่วนใหญ่ที่เสิร์ฟในร้านมีทั้งเมนู ง่ายๆ ส่วนสูตรนั้นได้มาจากทั้งบ้านเจี๊ยบเอง บ้านบอย และบ้านพีบ่ ี เราเลยมีวงเล็บต่อท้าย ในเมนูเสมอว่าเป็นสูตรโบราณบ้านฉัน บางเมนู

อาจไม่ใช่สูตรโบราณที่คุ้นเคย เพราะจะใส่ เครื่องปรุงหรือส่วนผสมบางอย่างที่ปกติคุณ ก็คิดว่ามันต้องใส่ หรือบางจานก็อาจจะไม่มี บางสิง่ ทีค่ ณ ุ เคยเห็น อยากให้เข้าใจว่าเรา ไม่ได้ท�ำผิด แต่นี่เป็นสูตรโบราณที่เราสามคน ทานมาตัง้ แต่เด็กๆ เป็นรสมือและวิธเี สิรฟ์ ของ ที่บ้าน อย่างข้าวคลุกกะปิก็ท�ำแบบสมัยก่อน คือแยกกะปิให้มาคลุกข้าวเอง หรือหมูสามชัน้ ทอดน�้ำปลาเราก็ต้องใช้น�้ำปลาตราดเท่านั้น รสชาติจึงจะออกหวานๆ เค็มๆ เพราะนี่คือ สิ่งที่เราทานกันมาตั้งแต่เด็กๆ” โมเม้นต์ประทับใจใน Childhood Café

“เจี๊ยบชอบอยู่ 2 ช่วงคือตอนเริ่มต้นที่เรา นั่งผสมผสานไอเดียกัน ซึ่งมันเป็นช่วงเวลาที่ ต่างคนต่างหยิบช่วงที่มีความสุขในวัยเด็กมา ใส่ในร้าน จนจิก๊ ซอว์ทชี่ อื่ ว่า Childhood Café เสร็จสมบูรณ์ออกมาได้ อีกโมเม้นต์คงเป็นตอน ที่ได้เห็นลูกค้าตื่นเต้นกับเมนูของร้าน ได้เห็น รอยยิ้มของลูกค้าตอนที่เขาได้ทานอาหาร ซึ่ง แค่นเี้ จ้าของร้านอย่างเราก็มคี วามสุขและอิม่ ใจ มากแล้วนะ ยิ่งถ้ามีลูกค้าชมอาหารให้เราฟัง ก็ยิ่งมีความสุขเข้าไปใหญ่ ถ้ามีข้อติชมอะไร เราก็เอาไปปรับปรุงแก้ไขได้ทหี ลัง ตรงนีก้ เ็ ป็น สิง่ ทีท่ ำ� ให้เจีย๊ บชอบเข้าร้านบ่อยๆ ด้วย เพราะ เรามีความสุขกับสิ่งเหล่านี้”

• ความเก๋อีกอย่างของ Childhood Café คือมี ทองม้วนค�ำถามแจกตอน เข้าร้าน ซึ่งในทองม้วน จะมีค�ำถามร�ำลึกความหลัง อย่าง ตอนป.4 ครูประจ�ำชั้น ของคุณชื่ออะไร เป็นต้น • ร้าน Childhood Café ตั้งอยู่ในซอยสุขุมวิท 23 ชั้น 2 ของเวิ้งประสานมิตร พลาซ่า ซึ่งเป็นที่ตั้งเดิมของ ร้าน Shabu King สาขาแรก เปิด 11.00-22.00 น.


สมัครสมาชิกนิตยสาร W W W.GODAYPOE TS.COM

issue 70

issue 71

issue 72

issue 73

issue 74

issue 75

issue 76

issue 77

issue 78

issue 79

issue 80

issue 81

SUBSCRIP TION B E

O U R

WHERE T O FIND US:

สถานีรถไฟฟ้า BTS (เริ่มแจกเวลา 17.00 น.) อ่อนนุช, พร้อมพงษ์, อโศก, เพลินจิต, ชิดลม, สยาม, อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ, อารีย์, หมอชิต, ศาลาแดง, ช่องนนทรี, สะพานตากสิน - ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย - ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ - SCG EXPERIENCE : ลาดพร้าว 87 - HOF ART : พระโขนง - FLOW HOUSE BANGKOK : สุขุมวิท 26 - INDEX LIVING MALL : เอกมัย - SB DESIGN SQUARE : เซ็นทรัลเวิลด์ ชัน ้ 5 - BMW MILLENNIUM AUTO : พระราม 4, สยามพารากอน ชั้น 2, ลาดพร้าว 112 - MINI GARAGE BY MILLENNIUM AUTO EKAMAI - EXECUTIVE SUPERCARS : เอกมัย - HONDA สุขุมวิท 66/1

P R I V I L E G E

STARBUCKS เซ็นทรัล ลาดพร้าว ชั้น 2, เซ็นทรัลเวิลด์ ชัน ้ 3, เซ็นทรัล พระราม 9 ชัน ้ 1, บิก ๊ ซี เอกมัย, สยามพารากอน ชั้น 1 และ 3, IDEO พญาไท, สยามเซ็นเตอร์ ชั้น 3, ทองหล่อ, เอ็มโพเรียม ทาวเวอร์, เอ็มโพเรียม มอลล์ ชั้น 5, จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ เพลส, เอ็มไพร์ ทาวเวอร์ ชั้น G, หลังสวน, อาร์ซีเอ, ไทม์ส สแควร์ สุขุมวิท 12, ออล ซีซัน เพลส, The 19th. ชิดลม, สีลม คอมเพล็กซ์, เดอะ ไนน์ พระราม 9, อาคาร อื้อจื่อเหลียง ชั้น G, ไทยพาณิชย์ปาร์ก พลาซ่า ชั้น 1, จามจุรีสแควร์, โรงพยาบาล บำ�รุงราษฎร์ ชั้น 1 และชั้น 10, อาคาร เมืองไทยภัทรคอมเพล็กซ์, โรงพยาบาล สมิติเวช สุขม ุ วิท 49, โรงพยาบาลกรุงเทพ ชัน ้ 1, โรงพยาบาลรามาธิบดี, โรงพยาบาล พระราม 9, นวมินทร์ ซิตี้ อเวนิว, Soho Thailand, The Jas วังหิน, สยามสแควร์ วัน, U-Place พระราม 9, นวมินทร์ทาวน์เซ็นเตอร์, ท่ามหาราช, อาคารซันทาวเวอร์, โรงพยาบาล พญาไท 2, เอ็มควอเทียร์, Plearnary Mall วัชรพล, The Scene ทาวน์อินทาวน์, Vanilla Moon ถ.จันทน์, อาคารสินธรทาวเวอร์, อาคารสาธรซิตี้ทาวเวอร์, คริสตัลพาร์ค, Yodpiman River Walk, The Promenade, อาคารอับดุลราฮิมเพลส, I’m Park สามย่าน, The Walk เกษตรนวมินทร์

TRUE COFFEE เดอะมอลล์ บางกะปิ ชั้น 3, อาคารฟอร์จูน ชั้น 3, True Life ทองหล่อ, สยามพารากอน ชั้น 3, อาคารอับดุลราฮิมเพลส, ถ.ข้าวสาร, อาคารอื้อจื่อเหลียง ชั้น 1, ทรู ทาวเวอร์ รัชดา, สีลมลอฟต์ (สีลม ซ.3) COFFEE WORLD จามจุรีสแควร์ ชั้น 2, สยามพารากอน ชั้น G และชั้น 3, เซ็นทรัล ลาดพร้าว ชั้น 3, เซ็นทรัลเวิลด์ ชั้น 3, เทอร์มินัล 21 IBERRY เมเจอร์ ซินีเพล็กซ์ รัชโยธิน ชั้น 1, เอสพลานาด รัชดา ชั้น M, J-Avenue, ปิยรมย์ เพลส, สยามพารากอน ชั้น G, ทองหล่อ มาร์เก็ตเพลส

FREE!! E VERY WEDNESDAY

1 YEAR = 52 ISSUES

800 THB

F A N S !

VIP LOUNGE @MAJOR CINEPLEX พารากอน ซีนีเพล็กซ์, เมเจอร์ ซินีเพล็กซ์ รัชโยธิน, เอสพลานาด ซินีเพล็กซ์ รัชดา, เมกา ซินีเพล็กซ์, เอสพลานาด ซินีเพล็กซ์ งามวงศ์วาน, ควอร์เทียร์ ซินีอาร์ต - แซบอีลี่ : ทองหล่อ 10 - ห้องอาหารสีฟ้า - KANOM - SECRET RECIPE - 94 COFFEE - CASA LAPIN : สุขุมวิท 49, ซ.อารีย์ - ไล-บรา-รี่ : พระรามเก้า 41 - UKUCAFE : ลาดพร้าว 94 - YINDEE CUP ตึกสิรินรัตน์ พระราม 4 - SORA CITY สุขุมวิท 26 - COFFEE GALLERY : CDC - ROAST COFFEE & EATERY : ทองหล่อ 13 - ONE OUNCE FOR ONION : เอกมัย 12 - INK & LION CAFE : เอกมัย 2 - COUNTING SHEEP CORNER : สุขม ุ วิท 61 - GASTRO 1/6 : สุขุมวิท 22 - BROOKLYN BAKER : ซ.โปโล 3 - EST. 33 : CDC - FLOW : พหลโยธิน ซ.9 - TREAT CAFE & HANG OUT : เสนานิคม 1 - LUBID COFFEE HOUSE : วิภาวดีรง ั สิต 42

- โรงหนัง HOUSE RCA - POD HOSTEL & DESIGN SHOP : ถ.พหลโยธิน - A BIG SEAT : ถ.เศรษฐศิริ - BAR STORIA DEL CAFFE : ชั้น G ตึก EIGHT ทองหล่อ - SWEET PISTA : สุขุมวิท 31 - ร้านอาหารประพักตร์ ประชาชื่น - JOINT CAFÉ & WORKSPACE - KBANK THEATRE CAFE : ชั้น 7 สยามสแควร์ วัน - ZEN CAFE : รามคำ�แหง 65 - COSTA CAFE : ชั้น G สยามพารากอน - HAVE A GOOD DAY CAFE ราชวิถี 44 - LI-ZENN BOOKSHOP คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาฯ - café daypoets : พระราม 9 ซอย 26


HAM CAMERA ROLL เรื่อง: วรรณสิงห์ ประเสริฐกุล

TIME TO T R AV E L ออกไปเถื่อนกัน ฮัลโหล, หนีหา่ ว, บองชูร,์ เอ ก้า โร่, ซินจ่าว, โอฮาโย โกะไซมัส, สวัสดี ไม่ว่าคุณจะอยู่ในประเทศที่เจริญแล้ว ประเทศที่ก�ำลัง พัฒนา ประเทศทีด่ อ้ ยพัฒนา หรือแม้กระทัง่ อยูใ่ นดินแดนแห่ง สงคราม ถ้าหากว่ามนุษย์สองคนได้พูดคุย สร้างความสัมพันธ์ ต่อกัน ค�ำแรกที่คุณจะได้ยินก็คงหนีไม่พ้นค�ำทักทาย ‘ความเป็นคน’ คือสิ่งที่คุณพบได้ทุกพื้นที่บนโลกใบนี้ ผมเป็นคนที่ชอบการเดินทาง และมีโอกาสได้ท�ำสารคดี การเดินทางมามากกว่า 7 ปี กว่า 53 ประเทศ และก็ไม่รู้ท�ำไม เหมือนกัน จากทั่วทุกทวีปที่ผมได้ไปสัมผัส ที่ที่ตรึงอยู่ในความ รูส้ กึ ได้ยาวนานและลึกซึง้ กว่าทีอ่ นื่ มักจะเป็นพืน้ ทีท่ เี่ ต็มไปด้วย ความขัดแย้ง สงคราม และด้านมืดของโลก บางทีอาจจะแค่เพราะผมเป็นคนบ้า บางทีอาจจะเป็น การเสพติดการผจญภัยแบบเด็กผู้ชายไม่รู้จักโต หรืออาจจะ เป็นอุดมการณ์อะไรที่ยิ่งใหญ่กว่านั้น ซึ่งผมเองก็ยังไม่รู้ว่า คืออะไร แต่มันคือการเดินทางไปในพื้นที่ที่คนดีๆ เขาไม่เคย คิดจะไปกัน ที่ได้ค่อยๆ กลายมาเป็นความฝันของผมในตลอด ระยะเวลาหลายปีที่ได้ท�ำงานสารคดีมา และวันนี้มันก็ได้กลายเป็นความจริง เถื่อน Travel คือชื่อรายการใหม่ของผม อัฟกานิสถาน เกาหลีเหนือ นามิเบีย ฯลฯ คือรายชื่อ ของประเทศที่ปรากฏอยู่ในรายการของผม ผมเริม่ ถ่ายรายการนีเ้ มือ่ ปีทแี่ ล้ว โดยมีขอ้ จ�ำกัดมากมาย ทัง้ สถานทีท่ จี่ ะไป ทัง้ ข้อจ�ำกัดทางงบประมาณ โดยเริม่ จากการ ออกเดินทางไปตามความฝัน ถ่ายไปก่อนแล้วค่อยว่ากันว่าจะ เอามาออกที่ไหน ซึ่งแต่ละที่ที่ผมเลือกไป แน่นอนว่าไม่มีเพื่อน ร่วมทริปชัวร์ จากเดิมที่เคยชินกับการท�ำงานเป็นทีมมาหลายปี ผม ตัดสินใจว่าจะลองถ่ายท�ำรายการด้วยตัวคนเดียวดู เป็นทั้ง พิธีกร ผู้ก�ำกับ ตากล้อง คนขับรถ ประสานงาน ฯลฯ ผมเริ่ม ศึกษาเรื่องกล้อง การใช้อุปกรณ์ และการถ่ายท�ำ ซึ่งใช้เวลา เรียนรู้อยู่หลายเดือนก่อนที่จะออกเดินทาง เป็นการเรียนรู้ที่ เริ่มจากศูนย์ แรกๆ ก็ค่อนข้างทุลักทุเลกับการต้องท�ำทุกอย่าง พร้อมกัน ต้องมีกล้องติดอยู่ตามตัวเต็มไปหมด ไหนจะต้อง หามุมกล้อง ไหนจะคิดสคริปต์ ไหนจะแก้ปัญหาเฉพาะหน้า ซึ่งแต่ละเรื่องก็ไม่ใช่เรื่องเล่นๆ บางสถานการณ์ในพื้นที่เหล่านี้ อาจจะท�ำให้ตายได้จริงๆ แต่สิ่งต่างๆ ที่ผมได้พบในพื้นที่เหล่านี้กลับไม่ได้มีแค่ ความเถื่อนหรือน่ากลัวอย่างที่ชื่อรายการจั่วหัวไว้ แต่ในที่ที่ มืดมิดทีส่ ดุ ผมกลับได้พบความหวังของความเป็นมนุษย์ใน หลายๆ ด้าน ความหวังที่ซ่อนอยู่ในความธรรมดาของชีวิต ความหวังในการได้เห็นว่าสุดท้าย ‘มนุษย์ก็คือมนุษย์’ ไม่มีดี ไม่มีเลว เป็นเพียงแค่คนตัวเล็กๆ ที่พยายามจะมีชีวิตที่ดีที่สุด เท่าที่จะท�ำได้ตามที่โชคชะตาอ�ำนวยมาให้

ที่อัฟกานิสถาน ผมก็เชื่อว่าภาพแรกในหัวคนไทยคง หนีไม่พน้ เรือ่ งความรุนแรง ระเบิด สงคราม และความป่าเถือ่ น ใครจะคิดว่าในประเทศแห่งสงครามนี้ก็แอบมีสวนสนุกกับเขา เหมือนกัน มีลานสเก็ต มีร้านเคบับอร่อยๆ มีเสียงหัวเราะอยู่ มากมายท่ามกลางเสียงร้องไห้และความตาย ในประเทศนามิเบียที่มีความหนาแน่นของประชากร น้อยเป็นอันดับ 2 ของโลก ทีท่ มี่ สี งิ สาราสัตว์อยูม่ ากกว่ามนุษย์ ท่ามกลางทะเลทรายที่เก่าแก่ที่สุดในโลก ผมกลับได้มิตรภาพ จากชนเผ่าฮิมบา ซึง่ ดูไม่มอี ะไรใกล้เคียงกับคนไทยเลย แต่งตัว ก็แสนประหลาดตา แต่เรากลับคุยกันถูกคอจนน่าประหลาดใจ หรือในโซเวโต (Soweto) เมืองทีเ่ คยเป็นสลัมขนาดยักษ์ อยู่ติดกับเมืองโจฮันเนสเบิร์กในแอฟริกาใต้ ที่แห่งนี้เคยขึ้นชื่อ เรื่องความอันตรายและเป็นที่ที่คนฆ่ากันตายไม่เว้นแต่ละวัน สมัยที่มีการต่อสู้เพื่อหยุดยั้งระบบ Apartheid ในแอฟริกาใต้ แต่สิ่งที่ผมได้พบกลับเป็นประวัติศาสตร์ที่ยังคงมีชีวิต เรื่องราว ของการให้อภัยและความหวังของมนุษย์ในรูปแบบทีไ่ ม่สามารถ พูดออกมาเป็นค�ำพูดได้ แต่เป็นสิง่ ทีต่ อ้ งหายใจซึมซับเข้าไปเอง นอกจากนัน้ การเดินทางในรายการนีย้ งั พาผมไปติดหล่ม กลางทะเลทรายคนเดียว 8 ชัว่ โมง ได้เดินเท้ากว่า 50 กิโลเมตร เข้าไปในถ�้ำใหญ่ที่สุดในโลกที่สามารถยัดตึกสูง 30 ชั้นเข้าไป ได้ทั้งตึก ได้คุยกับยากูซ่าและดาราหนังเอวี ได้เดินเข้าซูเปอร์มาร์เก็ตในกรุงเปียงยางที่เกาหลีเหนือ และอีกหลากหลาย ประสบการณ์ที่ชาตินี้ไม่เคยคิดว่าจะมีโอกาสได้ท�ำ 1 ปีที่ผ่านมา เถื่อน Travel ได้ท�ำให้ความฝันหลายๆ อย่างของผมกลายเป็นจริง และหลังจากที่รอคอยมานาน ในที่สุดวันนี้ทุกๆ คนก็จะ ได้ดูมันแล้ว ในที่สุดผมก็จะได้ส่งต่อประสบการณ์ที่แสนล�้ำค่า เหล่านี้ให้กับคนอื่นๆ สิ่งที่ผมอยากส่งผ่านในการผจญภัยก็คือจิตวิญญาณ ของความอยากรูอ้ ยากเห็น ซึง่ เป็นสิง่ ทีแ่ สนบอบบางและมักจะ สลายไปพร้อมๆ กับ ‘การเติบโต’ สิ่งที่ผมอยากให้เห็นในความมืดมิดของโลกใบนี้ก็คือ แสงสว่างในดวงตาของคนหลายๆ คน พวกเขาไม่เคยคิดจะ ปล่อยให้ความมืดมิดเหล่านั้นกลืนกินจิตใจตัวเอง แต่ยังคง

ยืนหยัดท้าทาย กล้าหาญที่จะสร้างสิ่งที่ดีให้กับโลก ไม่ว่า สภาพแวดล้อมจะโหดร้ายแค่ไหนก็ตาม และสิ่งที่ผมอยากให้ทุกคนได้รู้สึกผ่านการชมรายการ ก็คือการได้เห็นความมหัศจรรย์ของการเดินทาง ได้เห็นว่าโลก ใบนีม้ นั มีสงิ่ มหัศจรรย์มากมายรอให้เราได้คน้ พบ เพียงแค่ลอง เดินออกมาจากจุดที่เราคุ้นชิน บางทีอาจจะไม่ต้องเป็นที่ไกลๆ ก็ได้ แค่การได้คุยกับคนที่เราไม่เคยคิดจะคุยด้วยก็อาจจะเป็น การเดินทางของจิตใจทีเ่ ปิดโลกกว้างให้กบั เราได้อย่างไม่นา่ เชือ่ เมื่อโลกเปิดกว้างออก ใจเราก็จะเปิดออกตามไปด้วย ถ้าพร้อมแล้ว มาออกไปเถื่อนด้วยกันเถอะครับ!!

วรรณสิงห์ ประเสริฐกุล นักเขียน / พิธีกร

การเดินทางครั้งล่าสุดในประเทศที่หลายคน มองว่า ‘เถื่อน’ แต่กลับสร้างประสบการณ์และ การเรียนรูค ้ รัง ้ พิเศษของเบือ ้ งลึกมนุษย์ในดินแดน ทีน ่ อ ้ ยคนรูจ ้ ก ั ก่อนจะถ่ายทอดสิง ่ เหล่านัน ้ ออกมา ในรายการ ‘เถือ ่ น Travel’ สารคดีทอ ่ งเทีย ่ วที่ เขาท�ำขึน ้ เองคนเดียวทุกขั้นตอน (ออกอากาศ ทุกวันเสาร์ เวลา 22.35 น. ทางช่อง GMM25)

HAMBURGER MAGAZINE ISSUE 83  

ศรราม เทพพิทักษ์ มาเยี่ยมปก HAMBURGER พร้อมบทสัมภาษณ์ที่เราขอการันตีว่า สนุกจนไม่อยากให้พลาดอ่าน พบกันพุธนี้! #hamburgermag

HAMBURGER MAGAZINE ISSUE 83  

ศรราม เทพพิทักษ์ มาเยี่ยมปก HAMBURGER พร้อมบทสัมภาษณ์ที่เราขอการันตีว่า สนุกจนไม่อยากให้พลาดอ่าน พบกันพุธนี้! #hamburgermag

Advertisement