Page 1


HAM EDITOR’S TALK ปีที่ 2 ฉบับที่ 112 วันที่ 29 พ.ย.-5 ธ.ค. 2560

“Who Am I?” Do you mean “What You see?” เดือนที่แล้ว คนใกล้ตัวผม หลายคนเดินทางไปงาน Gay Pride ที่ประเทศไต้หวัน ซึ่งเป็นงานไพรด์ ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในเอเชียตอนนี้ จ�ำได้ ว่าเรามีการจัดงาน (ที่คล้ายๆ) งาน เกย์ไพรด์ ปิดถนนสีลมเพียง 6 ครั้ง (ในชือ่ เรียกบางกอกไพรด์) ครัง้ ล่าสุด คือปี 2004 และล่าสุดจริงๆ เมื่อปี 2009 ที่ไปจัดที่เชียงใหม่ ก่อนจะ ถูกกลุ่มการเมืองเชียงใหม่ 51 เข้าปิดล้อม ไม่ยอมให้จัด และ หลังจากนั้นเราก็ไม่มีการจัด พาเหรดไพรด์อีกเลย ตอนเป็นเด็ก นั่งดูละครทีวีเรื่อง มงกุฎดอกส้ม เวอร์ชั่นช่องเจ็ด ปี 2539 ตอนสุดท้ายฉากที่คุณนายที่สี่ วิ่งไปยังห้องก้องเกียรติ (อัษฎาวุธ เหลืองสุนทร) ก่อนจะพบว่าก้องเกียรตินนั้ หลับนอนอยูก่ บั เพือ่ นหนุม่ เรืองยศ (มาฬิศร์ เชยโสภณ) แล้วเกิดอาการช็อก จนเป็นบ้า โดยกล้องจับภาพให้เห็นเพียงแค่ส่วนขาของผู้ชายสองคนที่ ก่ายเกยกันออกมานอกผ้าห่มเพียงเท่านั้น ไม่มีค�ำอธิบายว่าการก่ายเกยของผู้ชายสองคนที่อยู่ บนเตียงนั้นคืออะไร แน่ล่ะ มันไม่ใช่การหลับนอนแบบธรรมดา เพราะไม่เช่นนั้นคุณนายที่สี่ คงไม่ช็อกจนเป็นบ้า ว่าแต่ในทางเพศวิถี ผู้ชายสองคนนี้ได้รับการเรียกขานว่าอะไร ไม่เพียงแค่คุณนายที่สี่หรอกนะที่ช็อก...ผมเองในตอนนั้นก็ช็อกเหมือนกัน ค�ำว่าเกย์ หรือชายรักชาย แม้จะเป็นค�ำที่คุ้นหูกันในปัจจุบัน หรือแม้กระทั่งการเติบโตของ ตัวละครชายรักชายที่กลายมาเป็นพระเอกนายเอกของเรื่อง ซึ่งแต่ก่อนจะเป็นได้แค่ตัวละคร แจ๊ดแจ๋เพื่อนนางเอกหรือนางอิจฉา มาถึงซีรีส์วาย ซึ่งเติบโตมาจากวัฒนธรรมมังงะของญี่ปุ่น ที่ฮิตติดตลาด และมีแฟนคลับผู้ชื่นชอบติดตามมากมายในตอนนี้ ท�ำให้ดูเหมือนว่าเกย์ หรือ ชายรักชาย ไม่ได้ถูกผลักให้เป็นชนกลุ่มน้อยในสังคมอีกต่อไปแล้ว แต่ในขณะเดียวกัน วันดีคืนดี เราก็จะเห็นข่าวการแต่งงานของชายรักชายขึ้นหน้าหนึ่ง หนังสือพิมพ์ ราวกับเป็นปรากฏการณ์เหนือธรรมชาติอันพิสูจน์ไม่ได้เช่นเดียวกับข่าวหวย ข่าว ซุบซิบกอสซิปดาราชายว่าใครเป็น ‘แอบ’ ใครได้กินใคร หรือแม้กระทั่งใครเป็นรุก ใครเป็นรับ ผมไม่แน่ใจว่าการเติบโตของซีรีส์ชายรักชาย ที่ไม่ใช่แค่จ�ำนวนเรื่อง แต่ยังมีฐานแฟนคลับที่ แน่นหนาและเพิม่ จ�ำนวนมากขึน้ เรือ่ ยๆ มีความสัมพันธ์กนั แบบเสริมส่งการผลักดันแนวความคิด ทางสังคมหรือเกื้อหนุนเปลี่ยนแปลงทางกฎหมายเพื่อให้เกิดความเท่าเทียมกันทางเพศมากน้อย

THE MAKING OF • อ่านบทสัมภาษณ์ของ เหล่าพระนายทัง ้ 4 คู่ #ปิก ๊ โรม #กรน็อค #ก้องภพอาทิตย์ #ธีรฟ ์ วิ ส์ ทีก ่ �ำ ลังฮอตฮิตจากซีรส ี ์ ในแต่ละเรือ ่ งของพวกเขา P16 • ทีม ่ าของคำ�ว่า ‘Y’ ก่อนจะ พัฒนามาสูซ ่ รี ส ี ว์ าย ทีท ่ �ำ ให้ สาววายนัง ่ ดูไปจิกหมอนไป ในแบบปัจจุบน ั นี้ P38

แค่ไหน กฎหมายการแต่งงานระหว่างเพศเดียวกันไปถึงไหนแล้วในตอนนนี้ การรณรงค์การ กีดกันทางสังคมของเพศเดียวกันมีความคืบหน้าขึ้นหรือไม่ แล้วท�ำไมพาเหรดเกย์ไพรด์ในเมืองไทยถึงหายไป? หลายคนอาจจะปฏิเสธรูปแบบของงานเกย์ไพรด์ที่เต็มไปด้วยผู้คนเฮละโลกันออกมาเดิน ตามท้องถนนในชุดสุดแฟนซี ราวกับว่าเหล่าเกย์หรือคนรักเพศเดียวกันคือคนบ้า หรืองานเกย์ไพรด์ เป็นเพียงแค่พื้นที่ให้ผู้คนเหล่านี้ออกมาแต่งตัวบ้าๆ บอๆ เดินถนนเพียงเท่านั้น แต่ภายใต้สีสัน อันฉูดฉาดและประหลาดล�ำ้ นัน้ เต็มไปด้วย agenda ทัง้ ทางการเมือง สังคม และกฎหมาย ดังเช่น ในไต้หวันที่ผ่านมา กับการผลักดันกฎหมายการแต่งงานระหว่างเพศเดียวกัน หลังจากที่ศาลสูง ของไต้หวันประกาศว่าการแต่งงานของคนเพศเดียวกันควรท�ำให้เป็นเรื่องถูกกฎหมาย ถ้าหากเรามองว่าการเกิดขึ้นและการได้รับความนิยมของซีรีส์วายในปัจจุบันนี้ คือ ปรากฏการณ์ที่เสริมส่งให้เกิดความยอมรับและความเท่าเทียมระหว่างเพศในสังคม แล้วแรง เสริมส่งนั้นได้ไหลทะลักออกจากจอทีวีหรือจอคอมพิวเตอร์มาสู่การปฏิบัติในโลกแห่งความ เป็นจริงหรือยัง คนที่ชื่นชอบในซีรีส์ชายรักชายคือกลุ่มคนที่ขับเคลื่อน หรือหนุนเสริมให้เกิดการ เปลีย่ นแปลงทัง้ ทางด้านกฎหมายหรือสังคมของชายรักชายหรือไม่ และถ้าไม่...มันเป็นเพราะอะไร หรือว่าสุดท้ายแล้วสิง่ ทีเ่ ห็น มันอาจจะไม่ใช่หรือไม่ได้สนับสนุนให้มนั เป็นในแบบทีค่ วรจะเป็น

สันติชัย อาภรณ์ศรี บรรณาธิการบริหาร

website issuu.com/hamburgermagazine

E-MAIL hamburgermag@gmail.com

Facebook hamburgermagazine

InstaGram hamburgermagazine

t wit ter hamburger_mag

ทีป ่ รึกษา สุรพงษ์ เตรียมชาญชัย, ปิยะ ปิยะสมบัตก ิ ล ุ , พรรณภิลาศ พลธนะวสิทธิ์ บรรณาธิการผูพ ้ ม ิ พ์โฆษณา สุรพงษ์ เตรียมชาญชัย บรรณาธิการทีป ่ รึกษา นิภา เผ่าศรีเจริญ บรรณาธิการบริหาร สันติชยั อาภรณ์ศรี สไตลิสต์ ชนิตตนัณท์ ณรงค์ฤทธิธ์ ำ� รง บรรณาธิการความงาม นิอร สุขวัจน์ กองบรรณาธิการ ภูมิ ชืน ่ บุญ, เสาวภัคย์ อัยสานนท์ พิสจ ู น์อก ั ษร ดวงใจ ตัง้ สายัณห์ บรรณาธิการภาพ คเชนทร์ วงศ์แหลมทอง ช่างภาพ ณัฐพล วุฒเิ พ็ชร์, สรรพัชญ์ วัฒนสิงห์ บรรณาธิการศิลปกรรม ญาณ์สินี เนื่องจ�ำนงค์ ช่างภาพวิดีโอและตัดต่อ ฐิติ กลิ่นสมร ธุรการ ณัฐรดา ตระกูลสม ผู้จัดการฝ่ายโฆษณา ภักดิ์คนางค์ บุญสม คาชิโนกิ ผูช ้ ว ่ ยผูจ ้ ด ั การฝ่ายโฆษณา ณัฐชัญญาภัค เนือ ่ งจ�ำนงค์, ธัญญ์ฐต ิ า ปุณยศิรอนันต์ ฝ่ายโฆษณาอาวุโส นรัชพร แสงสุวรรณ, สุภาวดี ศิวานนท์ ผูจ ้ ด ั การฝ่ายผลิต สุกญ ั ญา ทศวงศ์ชาย ผูจ ้ ด ั การฝ่ายประชาสัมพันธ์ สาวิตรี เหล่ารอด ผูจ ้ ด ั การฝ่ายดิจท ิ ล ั มีเดีย ธนาคาร จันทิมา ผู้ประสานงานฝ่ายดิจิทัลมีเดีย สิรินารถ อินทะพันธ์ ผู้ช�ำนาญการฝ่ายดิจิทัลมีเดีย กะรัตเพชร บุญลักษณ์ศิริ เจ้ า ของ บริ ษั ท เดย์ โพเอทส์ จ� ำ กั ด เลขที่ 33 ซอยศู น ย์ วิ จั ย 4 แขวงบางกะปิ เขตห้ ว ยขวาง กทม. 10310 โทร. 0-2716-6900-4 แฟกซ์ 0-2716-6900-4 ต่ อ 506 เว็ บ ไซต์ www.hamburger-magazine.com แยกสี บริ ษั ท คลาสิ ค สแกน จ� ำ กั ด โทร. 0-2291-7575 พิ ม พ์ คอมฟอร์ ม โทร. 0-2368-2942-7 สงวนลิขสิทธิ์ การน�ำส่วนหนึ่งส่วนใดหรือทั้งหมดของนิตยสารไปใช้โดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรถือว่ามีความผิดทางกฎหมาย Owner Day poets Co.,Ltd 33 Soonvijai 4, Bangkapi, Huai Kwang, Bangkok, 10310 Tel. 0-2716-6900-4 Fax 0-2716-6900-4 ext.506 More Information www.daypoets.com Color Separating Classic Scan Co.,Ltd. Tel. 0-2291-7575 Printing Comform Tel. 0-2368-2942-7 All rights reseved. Reproduction in whole or in part without written permission is strictly prohibited.

02

ติดต่อโฆษณา ภักดิ์คนางค์ บุญสม คาชิโนกิ 08-6626-1462 • ณัฐชัญญาภัค เนื่องจ�ำนงค์ 09-3542-4626 • ธัญญ์ฐิตา ปุณยศิรอนันต์ 08-8895-6414 • นรัชพร แสงสุวรรณ 08-4928-3445 • สุภาวดี ศิวานนท์ 08-8176-0798 ติดต่อกองบรรณาธิการ 0-2716-6900-4 ต่อ 506


สิงโต สวมเสื้อแขนยาวไหมพรมสีเทาทับด้วย แจ็กเก็ตสูทสีเทาลายตาราง ทั้งหมดจาก ALLSAINTS คริส สวมเสื้อเชิ้ตแขนยาวคอฮาวายลายกราฟิกสีเหลืองดำ� และกางเกงขายาวสีเทาลายทาง ทั้งสองจาก TAKEO KIKUCHI ทับด้วยเสื้อโค้ตตัวยาว จาก ANDREA POMPILIO

Better ภาพ: สรรพัชญ์ วัฒนสิงห์ สไตล์: ชนิตตนัณท์ ณรงค์ฤทธิ์ธ�ำรง

แว่นตา จาก EVERYDAY KARMAKAMET เสื้อ จาก GREYHOUND กางเกง จาก CARBON

Togeth


ออฟ สวมเสื้อเชิ้ตแขนยาว ผ้าพิมพ์ลายดอกไม้สีเขียวและ กางเกงขายาวสีดำ�ขลิบด้านข้างสีแดง ทั้งหมดจาก ERDEM X H&M กัน สวมเสื้อแขนยาวมีฮูดสีแดงลายดอกไม้ จาก ERDEM X H&M

her


ออฟ สวมเสื้อเชิ้ตแขนสั้น สีแดงลายดอกไม้ จาก ERDEM X H&M


กัน สวมเสื้อแขนยาว สีดำ�ลายดอกไม้ จาก ERDEM X H&M

สิงโต สวมเสื้อแขนยาว ไหมพรมสีเทา จาก ALLSAINTS และกางเกงขายาว ลายตารางเล็กสีแดง จาก ANDREA POMPILIO


บูม สวมเสื้อเชิ้ตแขนยาวลายดอกไม้ จาก DIESEL ทับด้วยแจ็กเก็ตสีเทา จาก RAG & BONE กางเกงขายาว สีฟ้าขาว จาก BEAMS


คริส สวมเสื้อแขนยาวไหมพรม สีฟ้าเทาลายเสือ จาก ANDREA POMPILIO กางเกงขายาวสีเทาเข้มลายทาง จาก TAKEO KIKUCHI


กัน สวมเสื้อแขนยาวสีดำ�ลายดอกไม้ จาก ERDEM X H&M

WHERE TO SHOP: TAKEO KIKUCHI ชั้น 2 สยามพารากอน ANDREA POMPILIO ANDREAPOMPILIO.IT ALLSAINTS WWW.ALLSAINTS.COM DIESEL ชั้น M ดิ เอ็มควอเทียร์ SIWILAI ชั้น 5 เซ็นทรัลเอ็มบาสซี RAG&BONE ชั้น M ดิ เอ็มควอเทียร์ ERDEM X H&M ชั้น 1 เซ็นทรัลเวิลด์ BEAMS ชั้น 1 ดิ เอ็มควอเทียร์ ผู้ช่วยช่างภาพ: โชติธัช เจนเกียรติฟู ผู้ช่วยสไตลิสต์: ทศวัฒน์ สุขแสง, วรภัสร์ เทียนหล่อ แต่งหน้า/ทำ�ผม: สุธีมา ราชรัตนารักษ์, วิศรุต จุลละศร


HAM FLASH!

FLY BEYON D TON IGHT

ผ่านพ้นไปแล้วสำ�หรับงาน “Fly Beyond Tonight” จากเกรย์ กูซ ปาร์ตี้ผสมผสาน แรงบันดาลใจทางดนตรีและแฟชั่น เข้าด้วยกันเป็นครั้งแรกของเมืองไทย ด้วยการรวมศิลปินชื่อดังในวงการเพลง ทั้งไทยและเทศถึง 6 คน พร้อมเปิดตัว คอลเล็กชั่นสุดพิเศษ Autumn/Winter 2017 ในชื่อ Rehab Season (รีแฮพ ซีซั่น) จาก มิลิน ยุวจรัสกุล ดีไซเนอร์ชื่อดัง

NYX PROFE SSIONAL MAKEU P

เปิดตัวแฟล็กชิพสโตร์แห่งแรกของเอเชีย ณ สาขาสยามสแควร์วัน ด้วยคอนเซ็ปต์ “Digitized Destination of Beauty Junkie” จำ�ลองบรรยากาศโลกแห่งสีสันยุคดิจิทัล สร้างประสบการณ์การแต่งหน้าแบบ เสมือนจริง รวมทั้งมีคลาสเรียนเทคนิค แต่งหน้าสไตล์ต่างๆ ปิดท้ายด้วยการเปิดตัว คอลเล็กชั่นใหม่ล่าสุด Holiday Sets และ Lip Lingerie Vault ลิปแมตต์จิ้มจุ่มสีนู้ด ไซส์มินิ 30 สี ลิมิเต็ดเป็นที่แรกในโลก

AIS SER ENADE TH E ULTI MATE HAPPEN I NG

ยังคงมอบความพิเศษให้ลูกค้าชาวเอไอเอส เซเรเนด อย่างต่อเนื่องกับกิจกรรมเอไอเอส เซเรเนด ดิ อัลทิเมท แฮปเพนนิ่ง อีพี.3 ครั้งนี้ ได้ ลีเดีย ศรัณย์รัชต์ และ เบน ชลาทิศ นำ�ทีม ร้องเพลงท่ามกลางปาร์ตี้สุดเอ็กซ์คลูซีฟ ต่อด้วยพาไปอร่อยสุดคุ้มกับส่วนลดสูงสุดถึง 15% ที่ 6 ร้านดังภายใน My Kitchen ตั้งแต่ วันนี้-31 ธ.ค. 60 ดูรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่ www.ais.co.th/serenadehappening

DISCOVERI NG TH E WORLD OF COFFEE I N GOOD SPI RIT

บริษัท พีเบอร์รี่ จำ�กัด และโรงคั่วกาแฟ พาคามาร่า คว้าตัว มิคาลิส ดิมิทราโคโพลอส แชมป์โลก World Coffee in Good Spirit 2016 บินลัดฟ้าร่วมลงพื้นที่เปิดประสบการณ์ จัดเวิร์กช็อปเอาใจคนรักกาแฟ ในงาน “Discovering the World of Coffee in Good Spirit” เพื่อพัฒนาและยกระดับตลาด กาแฟของไทยให้ก้าวไปในทิศทางที่นำ�สมัย ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่แฟนเพจ Peaberrylimited และ PacamaraCoffee

ITEM Appl e Wa t c h Se ri e s (G ps)

04

นาฬิกาคู่หูด้านสุขภาพและการออกก�ำลังกาย ความสามารถในการทนน�้ำที่ 50 เมตร มีโปรเซสเซอร์แบบ Dual-Core เร็วขึ้น 70 เปอร์เซ็นต์ และเครื่องวัดระดับความสูง สัมพัทธ์จากความกดอากาศ วางจ�ำหน่ายแล้ววันนี้ที่ทรูช็อปสาขาที่ร่วมรายการ


HAM INTERVIEW

BROTHE HOOD คริส-สิงโต

เรื่อง: ภูมิ ชื่นบุญ ภาพ: สรรพัชญ์ วัฒนสิงห์ สไตล์: ชนิตตนัณท์ ณรงค์ฤทธิ์ธ�ำรง

ในโลกของ ‘SOTUS the Series’ คาแร็กเตอร์ ‘อาทิตย์’ ของ คริส-พีรวัส แสงโพธิรต ั น์ คือพีว่ า้ ก สุดโหด จริงจัง และปากแข็ง ส่วนคาแร็กเตอร์ ‘ก้องภพ’ ของ สิงโต-ปราชญา เรืองโรจน์ รุน ่ น้อง ปีหนึง ่ ทีต ่ ง ้ั คำ�ถามต่อระบบรับน้องและมักสร้าง ปัญหาให้รน ุ่ พี่ แต่เมือ ่ ตัดภาพกลับมายังโลก แห่งความเป็นจริง ทุกสิง ่ ทุกอย่างทีเ่ ห็นจากคู่ พระนายในซีรส ี ก ์ ลับตาลปัตรไปหมด เพราะสิงโต ต่างหากทีเ่ ป็นพีว่ า้ กปากแข็งในรัว้ มหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร์ (คณะเศรษฐศาสตร์) ส่วนคริส คือรุน ่ น้องสายกิจกรรมตัวป่วนผูต ้ อ ่ ต้าน การว้ากอย่างไร้เหตุผล 16


HAM INTERVIEW

ER-

คริส สวมเสือ ้ เชิต ้ แขนยาวคอฮาวายลายกราฟิก สีเหลืองดำ� และกางเกงขายาวสีเทาลายทาง ทัง ้ สอง จาก TAKEO KIKUCHI ทับด้วยเสือ ้ โค้ตตัวยาว จาก ANDREA POMPILIO สิงโต สวมเสือ ้ แขนยาวไหมพรมสีเทา จาก ALLSAINTS กางเกงขายาวสีด�ำ จาก TAKEO KIKUCHI คลุมแจ็กเก็ตสูทสีเทา ลายตาราง จาก ALLSAINTS


HAM INTERVIEW

จะเป็นขาเดฟก็อย่ามายุง่ นะ เพราะผมไม่ได้ใส่ยนี ส์ให้แล้วไง หรือเรื่องเสื้อหลุดก็เหมือนกัน ผมว่าเด็กมหาวิทยาลัยไม่ใช่ วัยที่จะมาจำ�กัดเรื่องแบบนี้แบบเด็กมัธยมฯ แล้ว โตแล้ว อย่า วุ่นวายอะไรเยอะเลย อีกอย่างเสื้อผ้าก็ใช้เงินเราซื้อ อยากใส่ อะไรก็ต้องได้ใส่สิ ขอแค่ไม่ผิดระเบียบเกินไปก็พอ” เจอรุ่นน้องแบบนี้พี่ว้ากต้องทำ�ยังไง

รู้สึกว่าทั้งสองคนจะเป็นรุ่นพี่รุ่นน้องกันจริงๆ ใช่ไหม

คริส “ใช่ครับ แต่ผมเป็นรุ่นน้องนะครับ ส่วนพี่สิงโตเป็น ประธานว้ากของคณะครับ” สิงโต “เห็นน้องเขามาตั้งแต่สมัยอยู่ปีหนึ่งแล้วครับ ผม จะจำ�ได้เพราะเขาชอบมาช่วยงานผมอยู่บ่อยๆ ครับ รุ่นพี่ ทุกคนจะจำ�ได้ว่าคริสเป็นเด็กกิจกรรมและเป็นเด็กที่รักเพื่อน มากคนหนึ่ง” คริส “เพิ่มอีกนิดว่าตอนนั้นผมมองว่าเขาเป็นเฮดว้าก ที่น่ารำ�คาญมากคนหนึ่งเลย (หันไปหัวเราะกับสิงโต)” เป็นประธานว้ากด้วยแบบนี้ โหดแบบในซีรีส์เลยเหรือเปล่า

18

คริส “ตอนนั้นผมก็ไม่ได้กลัวใครในกลุ่มพี่ว้ากเลย แล้วก็ แอนตี้กิจกรรมการว้ากมาก” สิงโต “ผมคิดว่าคาแร็กเตอร์จริงๆ ของคริส ค่อนข้าง เหมือนก้องภพในซีรีส์มากเลยนะ” คริส “ผมเป็นคนค่อนข้างมั่นคงในความคิดและจะมี เส้นแบ่งของตัวเอง อย่างตอนรับน้องอะไรที่ไม่มากเกินไป ก็ยอมให้รุ่นพี่มาเบียดเบียนได้ แต่อย่าเกินเลยเส้นแบ่งที่ ขีดเอาไว้เป็นพอ ไม่อย่างนั้นผมจะตอกกลับไปแบบแรงๆ เหมือนกัน ประมาณว่ายุ่งมายุ่งกลับไม่โกง ต้องบอกก่อนว่า ผมเข้ารับน้องตลอดนะ ถึงจะไม่ชอบพี่ว้าก แต่ผมชอบอยู่กับ เพื่อน และกิจกรรมนี้ทำ�ให้ผมได้อยู่กับเพื่อน ส่วนรุ่นพี่จะพูด อะไรในนั้นก็ช่าง ผมไม่ได้สนใจอยู่แล้ว” สิงโต “ชัดเจนจริงๆ (หัวเราะ)” คริส “อย่างเรื่องเสื้อผ้า ผมก็ยอมได้แค่ไม่ใส่ยีนส์มาเรียน นะ ผมใส่กางเกงผ้าถูกต้องตามระเบียบ แต่ถา้ กางเกงผ้าของผม

สิงโต “ก็ต้องเตือนครับ จำ�ได้เลยว่าน้องจะโดนเรื่อง กางเกงบ่อยมาก (เอามือดึงกางเกงคริสเบาๆ) แต่ด้วย ตำ�แหน่งประธานว้าก ผมจะไม่ใช่คนลงไปพูดเอง จะให้เพื่อน ที่เป็นพี่ว้ากเป็นคนลงไปคุยแทน” คริส “ต้องบอกก่อนนะครับว่าถึงตอนปีหนึ่งผมจะไม่ชอบ การว้าก แต่พอขึ้นปีสามผมก็ไปสมัครเป็นพี่ว้ากกับเขาด้วย เหมือนกัน แล้วผมก็เจอเด็กประเภทเดียวกันกับผมเลย ตอนนัน้ ก็โมโห ก็หงุดหงิดนะ แต่ก็ทำ�ให้เข้าใจได้เลยว่าตอนเราซ่าๆ (หันไปมองสิงโต) พี่เขาก็คงปวดหัวเหมือนกัน แต่ตอนนั้นผมก็ คุยกันกับเพื่อนว่ากฎไหนไม่ดีก็ตัดออกไป อย่าให้เกินเลยหรือ ไร้เหตุผล เอาแค่พอดีๆ ก็พอ อย่างเด็กที่ไม่เข้ากิจกรรมรับน้อง เลย ผมก็คดิ ว่าไม่ควรไปต่อว่าเขานะ เพราะนัน่ เป็นสิทธิข์ องเขา เขาจ่ายค่าเทอมมาเรียนแล้วจะกลับบ้านเลยก็ย่อมทำ�ได้” ทั้งสองคนคิดยังไงถึงไปสมัครเป็นพี่ว้าก

คริส “อยากเป็นครับ เพราะเมื่อผ่านปีหนึ่งมาแล้ว ผมก็ เห็นถึงประโยชน์ของกิจกรรมรับน้อง นัน่ คือผมได้เพือ่ นกลับมา จากกิจกรรมนีเ้ ยอะมาก โดยทีค่ ณ ุ ไม่ตอ้ งไปเข้าค่ายทีเ่ ขาชนไก่ ก็ได้ ผมเลยอยากให้น้องได้เข้ามาร่วมกิจกรรมนี้ แล้วตำ�แหน่ง พีว่ า้ กก็เข้ากับความต้องการของผมในตอนนัน้ พอดี แต่จดุ หนึง่ ของการมีเพื่อนเยอะก็อยากจะให้ยอมรับด้วยว่า ไม่ใช่ว่าเพื่อน ทุกคนจะดีเหมือนกันหมด เพราะผมเจอมาแล้วหลายประเภท ผมเคยโดนหลอกให้เรามาทำ�นู่นทำ�นี่เหมือนกันนะ เสียนำ�้ ตา กับเพือ่ นมาเยอะ จนตอนนีร้ แู้ ล้วว่าเราจะเก็บเพือ่ นทุกคนเอาไว้ ไม่ได้ ใครไม่ดีก็ต้องปล่อยไป” สิงโต “แต่ผมมาเป็นพีว่ า้ กเพราะอยากปฏิวตั ริ ะบบการว้าก ครับ เพราะตอนปีหนึง่ ผมเจอเหตุการณ์ทร่ี บั ไม่ได้มากๆ ตอนนัน้ รุ่นพี่บังคับให้รุ่นพี่ด้วยกันเองกราบรุ่นน้อง เพราะความผิด อะไรสักอย่างไม่ค่อยแน่ใจครับ ตอนนั้นผมเดือดมากถึงขนาด ยืนขึ้นมาปาแว่นทิ้งเลย (หัวเราะ) แล้วก็คิดได้ทันทีว่าต้องเป็น พี่ว้ากให้ได้ แล้ววันนั้นจะเปลี่ยนทุกอย่างให้หมดเลย”


คริส สวมเสือ ้ เชิต ้ แขนยาวและกางเกงขายาว สีเทาเข้มลายทาง ทับด้วยแจ็กเก็ตหนัง สีน�ำ้ ตาล ทัง ้ หมดจาก TAKEO KIKUCHI

19


HAM INTERVIEW สิงโต สวมเสือ ้ แขนยาวไหมพรมสีขาว จาก TAKEO KIKUCHI ทับด้วยแจ็กเก็ตแขนยาว สีน�ำ้ ตาล จาก TAKEO KIKUCHI

แล้วทำ�ได้จริงๆ ไหม

สิงโต “ได้นะครับ ผมคิดว่าหลายอย่างในรุ่นผมมีเหตุมีผลมากขึ้น ไม่ใช่ว้ากกันผิดระเบียบ แต่การปฏิวัติของผมก็ทำ�ให้รุ่นพี่บางส่วนเขม่น อยู่เหมือนกันนะ”

(ระหว่างคุยคริสเกิดจามหนักมาก จนต้องพักเบรกกันนิดหน่อย สิงโต เลยไปหายาแก้แพ้มาให้คริสทาน)

สมัยเรียนมหาวิทยาลัยสนิทกันแค่ไหน

สิงโต “(ยิ้ม) มีบ้างแล้วแต่สถานการณ์ครับ” คริส “ผมว่าคู่ผมต่างจากคู่อื่นนะครับ คือเราไม่มีโมเมนต์จิ้นกันจะๆ แบบเอาหน้ามาใกล้กัน ไม่ค่อยมี แต่ด้วยความที่เป็นรุ่นพี่รุ่นน้องกันมาก่อน เวลาอยู่ด้วยกันก็เหมือนผู้ชายทั่วไปก็มีเดินกอดคอ ไม่ก็เล่นกันปกติ แค่นี้ก็ ทำ�ให้แฟนๆ รู้สึกว่าเราเซอร์วิสพวกเขาแล้ว ไม่ต้องพยายามอะไรมากนัก” สิงโต “แต่ถ้าเซอร์วิสคริสก็มีแค่เรื่องถ่ายรูปครับ เพราะตอนนี้ผมกำ�ลัง บ้ากล้องมาก เวลาเห็นเขาแต่งตัว แต่งหน้าดีๆ ก็มักจะเซ็ตท่าทางแล้วก็ ถ่ายรูปให้เขาอยู่บ่อยๆ”

คริส “เราก็ไม่ได้สนิทกันมากแบบอยู่กลุ่มเดียวกันนะ เพราะสมัยนั้น ผมไม่คอ่ ยชอบการว้ากของเพือ่ นๆ พีส่ งิ โตสักเท่าไหร่ครับ แค่รจู้ กั ว่าเป็นใคร และก็ช่วยงานกันบ้างเท่านั้นเอง เพิ่งจะมาสนิทกันจริงๆ ก็ตอนเล่นซีรีส์ นี่แหละครับ” สิงโต “แกมันอคติกับเพื่อนฉัน (หัวเราะ) แต่ผมยังจำ�ได้เลยนะครับว่า ตอนที่เข้ามาแคสต์เรื่องนี้ ผมกับน้องแต่งตัวมาเหมือนกันเลย ใส่ชุดนิสิต ผูกไทสีเขียว แถมตอนนั้นก็ยังได้แคสต์เข้าคู่ด้วยกันอีกนะ (เอามือตบบ่า คริสแล้วยิ้ม)” คริส “บังเอิญมากเลยนะตอนนั้น แต่ถ้าพูดถึงสมัยมหาวิทยาลัยแล้ว ถ้าอยากเจอพี่สิงโตก็ให้ไปที่ร้านเกมครับ ไม่จำ�เป็นต้องนัดกันก่อนด้วย เรียกว่าไปเมื่อไหร่ก็ได้เจอตลอด” สิงโต “แต่เดี๋ยวนี้เลิกเล่นแล้วนะครับ เพราะแค่เวลานอนยังไม่ค่อย จะมีเลย (หัวเราะ)” นอกจากการเป็นรุ่นพี่รุ่นน้องกันจริงๆ แล้ว อะไรที่ทำ�ให้ทั้งสองคน คลิกกัน

20

สิงโต “ผมคิดว่าน่าจะเป็นเพราะความไม่เหมือนกันของเราครับ ส่วนตัว ผมเป็นคนตึงมาก ค่อนข้างซีเรียส ไม่คอ่ ยพูด ชอบอยูค่ นเดียว แต่ส�ำ หรับน้อง จะเป็นคนเฮฮาสนุกสนาน เวลามีเขาอยู่ด้วยก็จะช่วยทำ�ให้ความตึงของผม ค่อยๆ ผ่อนลง แล้วงานที่ทำ�อยู่ตอนนั้นก็ราบรื่นขึ้นมาทันที” คริส “ผมเป็นคนเฮฮาแบบไม่จบไม่สิ้นครับ ตอนไหนเกินพอดีก็จะมี พี่สิงโตช่วยเบรกให้ เหมือนกับเราช่วยกันตบๆ ให้ทุกอย่างลงตัวมากกว่า เลยทำ�ให้เราสองคนเข้ากันได้”

ปกติมีโมเมนต์ดูแลกันแบบนี้หรือเซอร์วิสแฟนบ่อยไหม

ถามจริงๆ ว่ากังวลไหมว่าภาพนักแสดงคู่วายจะกลายเป็นภาพจำ� ในวงการบันเทิง

คริส “ไม่หรอกครับ เพราะนี่คือบทบาทที่ทำ�ให้ทุกคนรู้จักกับพวกเรา สองคน อีกอย่างนอกจาก SOTUS The Series พวกเราก็มีงานแสดงอื่นๆ ที่ประคบคู่กับผู้หญิงด้วยเหมือนกัน ดังนั้นเรื่องติดภาพถามว่ามีไหมก็คงมี กับแฟนคลับของเรา ซึ่งพวกเรายินดี แต่ก็ไม่ได้ส่งผลกระทบกับงานแสดง สักเท่าไหร่” สิงโต “แต่จะบอกว่าไม่มีปัญหาเลยก็ไม่ถูกซะทีเดียวนะ เพราะด้วย ความที่แสดงแต่ซีรีส์วายมาก่อน เล่นแค่กับผู้ชาย แล้วต้องเข้าฉากเลิฟซีน กับผู้หญิง ก็ทำ�ให้เราเกร็งๆ เล่นไม่ค่อยออก และกลัวว่าจะล่วงเกินเขา หรือเปล่า” คริส “เรื่องนั้นผมก็เป็นนะครับ เข้าฉากที่ต้องเอาหน้ามาอยู่ใกล้กันกับ ผู้ชาย ผมไม่เขินเท่ากับการเอาหน้ามาใกล้ผู้หญิงหรือต้องแตะเนื้อต้องตัว ผู้หญิงเลย เป็นปัญหามากเลยครับ แล้ววันไหนแม่ของนักแสดงหญิงมา นั่งดูด้วย วันนั้นจะเล่นเป็นหุ่นยนต์เลยครับ (หัวเราะ)”


21


HAM INTERVIEW

พีค-บูม

THE Y BLOO

เรื่อง: เสาวภัคย์ อัยสานนท์ ภาพ: สรรพัชญ์ วัฒนสิงห์ สไตล์: ชนิตตนัณท์ ณรงค์ฤทธิ์ธ�ำรง


พีค สวมเสือ ้ แขนยาวไหมพรมสีด�ำ ลายกราฟิก จาก DIESEL บูม สวมเสือ ้ แขนยาวสีกรมท่าสกรีนลายตัวอักษร จาก MAISON KITSUNE @SIWILAI

  ซีรส ี เ์ รือ ่ ง  ‘Make It Right Side Story  รักออกเดิน’ นิยายวัยรุน ่ เรือ ่ งดังทีถ ่ ก ู นำ�มาสร้างเป็นซีรส ี ์ ถือเป็นการเริม ่ ต้นก้าวแรกบน เส้นทางวงการบันเทิงของ สองหนุม ่ คลืน ่ ลูกใหม่ บูมกฤตภัค อุดมพานิช และพีคภีมพล พาณิชย์ธ�ำ รง เ  ด็กหนุม ่ 2 คนนีค ้ อ ื เจเนอเรชัน ่ ล่าสุด ทีก ่ �ำ ลังเริม ่ ต้น เดินทางต่อยอด ความฝันของตัวเอง ความน่ารัก สมวัย รวมถึงพัฒนาการด้าน การแสดง ยังคงเป็นสิง ่ ทีเ่ รา รอคอยจะได้เห็นผลงาน เรือ ่ งต่อไปของพวกเขาทัง ้ คู่

YOUNG OD BOYS

23


HAM INTERVIEW

การเจอกันครั้งแรก

พีค: “บูมดูเป็นเด็กหิวข้าวครับ ยังจำ�ได้เลย วันนั้นพอลงจากเครื่องมา บูมก็กินข้าวมันไก่สองจานเลยครับ” บูม: “ช่วงนั้นระบบย่อยอาหารมันดีครับเลยกินเยอะไปหน่อย ตอนเจอ พีคผมก็รู้สึกธรรมดานี่แหละ ส่วนตัวผมเป็นเด็กต่างจังหวัดมาจากจังหวัด อุดรธานี มานี่ก็เหมือนเจอเพื่อนใหม่ในกรุงเทพฯ ก็ดีนะครับ จะได้มีเพื่อน หลายๆ จังหวัด” บทบาทการแสดงครั้งแรก

พีค: “ช่วงแรกที่ถ่ายก็มีติดขัดอยู่บ้าง แต่พอช่วงหลังผมเริ่มรู้สึกสนุก ไปกับมัน ตอนเวิร์กช็อปผู้กำ�กับเขาก็จะสังเกตว่าชีวิตแต่ละคนเป็นอย่างไร คาแร็กเตอร์ของเราจะเข้ากับตัวละครหรือเปล่า ผมรับบทเป็น ฟิวส์ เด็กผูช้ าย สดใส ยิ้มเก่ง รักเพื่อน เป็นเหมือนเด็กโลกสวยที่มีความสุขในทุกสิ่งที่ทำ� รักเพื่อน รักครอบครัว บทนี้ค่อนข้างจะเหมือนผม ถ้ารู้จักพีคจริงๆ ก็น่าจะ เป็นคนประมาณนี้แหละ” บูม: “ผมรับบทเป็น ธีร์ เขาจะเป็นคนมีมาด เด็กดีตั้งใจเรียน และรัก เพือ่ นฝูง อบอุน่ เป็นคนรักครอบครัว ซึง่ ค่อนข้างเหมือนนิสยั จริงซะส่วนใหญ่ ครับ (หัวเราะ) บทนีค้ อ่ นข้างตรงคาแร็กเตอร์ผมนะ รูส้ กึ ว่าเหมาะกับตัวละคร นี้ครับ โชคดีที่เราทั้งคู่จูนกันได้อัตโนมัติครับ เราไม่ต้องมานั่งคอยบอกกันว่า ต้องทำ�แบบนี้ อยู่ด้วยกันเรารู้กันเอง ลื่นไหลไปได้เรื่อยๆ เวลาท้อก็ช่วยให้ กำ�ลังใจกัน” ตอนตัดสินใจรับบทนี้ เคยรู้มาก่อนไหมว่าต้องจิ้นกัน

พีค: “ไม่รเู้ ลยครับ ตอนแรกทีต่ ดิ ต่อมาเพือ่ คัดเลือกนักแสดง เขาบอกแค่ ว่าจะเป็นซีรสี ผ์ ชู้ ายแนวน่ารัก ตอนนัน้ ผมก็คดิ อยูเ่ หมือนกันว่าน่ารักยังไงวะ พอรู้ก็เหมือนมันเริ่มไปแล้วแหละครับ และพวกเราก็สนุกกับการทำ�อะไร ใหม่ๆ ก็ถอื ว่าเป็นประสบการณ์ใหม่ ผมก็ไม่ได้อะไร เพราะมันเป็นการแสดง และยังเป็นบทแรกในชีวิตเลยครับ” บูม: “ของผมตอนแรกเขาเกริ่นมาว่าจะได้เล่นซีรีส์เกี่ยวกับพลังวิเศษ บอกว่าให้ไปดูหนังเรื่อง Harry Potter มาเลยนะ แล้วผมก็ไปดูมา ตอนนั้น ตื่นเต้นมาก เรียกว่าตั้งหน้าตั้งตารอคอย สรุปวันถ่ายจริงก็รู้สึกตกใจครับ ตื่นเต้นหนักกว่าเก่าอีก เพราะดันกลายเป็นอีกบทที่คาดไม่ถึง เป็นพลัง เหนือชาย พลังโคตรบุรุษครับ (หัวเราะ) ซึ่งพี่เขาไม่ได้หลอกเรามาเล่นบทนี้ หรอกนะครับ มันเป็นอีกโปรเจ็กต์หนึ่งที่ถูกเลื่อนไปก่อน” ฝึกฝนและทำ�การบ้าน

พีค: “เราก็เป็นเด็กทัว่ ไป อาจจะไม่มคี วามรูแ้ ละประสบการณ์การแสดง สักเท่าไหร่ ที่ผ่านมาเราทำ�การบ้านเยอะพอสมควรครับ มีไปเรียนแอ็กติ้ง เวิร์กช็อปกันอยู่ 2-3 เดือนครับ บูม: “เราเรียนตัง้ แต่พน้ื ฐานเลย พีๆ่ เขาก็สอนเราเยอะอยูค่ รับ เราก็ตอ้ ง กลับไปตีบทให้แตก ซ้อมบท แล้วก็ทำ�ความเข้าใจตัวละครของเราครับ” นิยามการทำ�งานของคลื่นลูกใหม่

บูม: “ต้องมีก�ำ ลังใจให้มากๆ ครับ ทำ�วันนีใ้ ห้ดี ตัง้ ใจทำ�งาน ขยันๆ ถ้ามี โอกาสสำ�หรับบทใหม่พวกผมก็ยินดีนะครับ คงแล้วแต่โอกาสที่เข้ามา แหละครับ” พีค: “สำ�หรับพีคก็เหมือนกับบูมนี่แหละ ทำ�วันนี้ให้ดีครับ ไม่ต้องคิด ไปถึงอนาคตว่าจะเดินไปในทิศไหน ทำ�ตอนนี้ให้ดีที่สุด วันข้างหน้าจะเป็น อย่างไรก็อยู่ที่เรานี่แหละครับ เป้าหมายในวงการบันเทิง ผมอยากแสดงบท คนที่ไม่ดีบ้าง บทที่แตกต่างไปจากตัวเราที่เป็นคนดี (หัวเราะ) อีกอย่างหนึ่ง คืออยากเล่นดนตรี แต่ก็ได้เล่นกับเรื่องล่าสุดไปแล้ว”  ระหว่างบูม-พีค คิดว่าใครแสดงเก่งกว่ากัน

24

พีค: “เราก็ต้องชมอีกฝ่ายหนึ่งแหละครับ แต่ถ้าจะให้พูดจริงๆ ก็คือเก่ง เท่ากันแหละ แต่ละคนก็จะมีวิธีการแสดงไม่เหมือนกัน”

บูม สวมเสือ ้ แขนยาวไหมพรมลายกราฟิก จาก SCOTCH&SODA พีค สวมเสือ ้ แขนยาวไหมพรมสีขาว ขอบแดง จาก MAISON KITSUNE @SIWILAI ทับด้วยแจ็กเก็ตสูทลูกฟูกสีน�ำ้ ตาลส้ม จาก BEAMS


บูม: “ใช่ แต่เราก็เพิ่งเริ่มต้น ก็ยังต้องเรียนรู้อีกมากครับ งานนักแสดง เป็นเหมือนโอกาสที่ผมไม่เคยคิดจะได้รับ เพราะผมพูดไม่ค่อยเก่งเลย แต่ ต่อไปก็คิดว่าถ้าตัวเองขยันและฝึกฝนไปเรื่อยๆ ก็น่าจะดีขึ้นได้” ชอบการเป็นนักแสดงไหม

พีค: “ส่วนตัวผมมองว่าการเป็นนักแสดงไม่ใช่เรื่องง่าย ชีวิตส่วนหนึ่ง ของเรามันจะหายไปแน่ๆ เวลาสนุกสนานกับเพื่อนๆ เวลาเรียน แต่พอเรา ได้มาทำ�งานด้านนี้ ผมก็สนุกในการแสดงเพิ่มขึ้นมาแทน” วิธีละลายพฤติกรรม

พีค: “พวกเราต้องเวิร์กช็อปกันอยู่หลายเดือนเลย ทุกคนไม่เคยรู้จักกัน มาก่อน บูมเป็นคนที่เราต้องเข้าคู่ด้วย ตอนนั้นผมยังไม่เคยเจอเขามาก่อน เราก็แอบลุ้นนิดนึงว่าเขาจะเป็นคนอย่างไร แต่ตอนนี้ก็สามารถเข้าขากันได้ ดีแล้วครับ จริงๆ ผมต้องเป็นพี่ แต่ให้บูมเขามองว่าเราเป็นเพื่อนดีกว่า ต้อง สนิทกันครับเลยต้องเป็นเพื่อนกัน เรียกกูมึงตามปกติ พอได้อยู่ด้วยกันไป เรื่อยๆ เราเริ่มรู้จักนิสัยกันมากขึ้น เรารู้ว่าทำ�แบบนี้ถึงจะชอบนะ แบบนี้ ไม่ชอบนะ” บูม: เหมือนพวกเราจูนกันได้อัตโนมัติครับ ไม่ได้มานั่งแบบว่าต้อง ทำ�แบบนี้ อยู่ด้วยกันมันรู้เองก็ลื่นไหลไปเรื่อยๆ ครับ รู้กันเอง ปกติก็ช่วย ให้ก�ำ ลังใจกันครับ สูเ้ ว้ย! บางทีเป็นฉากยาก เราก็ตอ้ งใช้อารมณ์ทางดราม่า” พีค: “ฉากยากที่สุดคือ ฉากเลิฟซีน ตอนแรกก็อาจจะมีเกร็งๆ หน่อย เพราะพวกเรายังไม่ได้สนิทกัน จะเขินมาก แต่พอภายหลังเริ่มคุ้นเคยกัน มากขึ้นก็เต็มที่ครับ (หัวเราะ)” ความสนิทในจอกับนอกจอแบบไหนสนิทกว่ากัน

พีค: “นอกจอครับ เพราะว่าในบทพวกเราแทบจะไม่ได้คุยกันเท่าไหร่ ได้แค่มองตา ออกแนวงอนๆ กันมากกว่า” บูม: “สิ่งที่ทำ�ให้เราสนิทกันก็คงเป็นเพราะได้เจอกันบ่อยๆ นี่แหละครับ พวกผมเจอกันบ่อยที่สุดในกอง ไม่ได้เจอหน้าใคร (หัวเราะ) ด้วยความที่ ต้องเข้าฉากพร้อมกัน ออกงานด้วยกัน เรียกว่าพวกเราอยู่ด้วยกันจนรู้จัก นิสยั กันหมดเปลือกแล้ว เวลาทำ�งานด้วยกันทุกครัง้ พวกเราก็จะให้ก�ำ ลังใจ อาจจะไม่ได้เข้ามาพูดกันตรงๆ แต่เป็นเหมือนความรู้สึกที่รู้กันเอง สู้ไป ด้วยกัน” ความหมายของคำ�ว่า มิตรภาพ

พีค: “สำ�หรับผม มันคงเป็นความรักทีแ่ ต่ละคนมีให้กนั ครับ ความห่วงใย เป็นสิ่งที่รวมหลายๆ อย่างเข้าไว้ด้วยกัน” บูม: “มิตรภาพคือความจริงใจที่มีให้กันครับ เราสามารถพึ่งพากันได้ โดยไม่ต้องไปบังคับใจอีกฝ่าย ช่วยเหลือกัน” บูมมองว่าพีคเป็นเพื่อนแบบไหนในชีวิต

บูม: “เขาเป็นเพื่อนที่ดีครับ ช่วยเหลือกันได้เสมอ พีคจะเป็นคนที่เรา คุยได้ เข้าใจกันได้ เหมือนเรารู้ด้วยตัวเองว่าเพื่อนคนนี้สามารถพึ่งพาได้ อยู่ด้วยกันก็รู้กันเอง”

25


HAM INTERVIEW

แล้วพีคมองว่าบูมเป็นคนอย่างไร

พีค: “อย่างที่บอกครับว่าตอนช่วงเวิร์กช็อป บูมเป็นคนที่ต้อง เข้าคู่ด้วย เราก็เลยลุ้นนิดนึงว่าเขาเป็นคนอย่างไร เจอครั้งแรก เขาก็ดูเป็นเด็กปกติดี พอได้อยู่ด้วยกันมาเรื่อยๆ ผมก็รู้สึกแฮปปี้ ครับ”  บูม: “ของผมก็รู้สึกปกติครับ ตั้งแต่แรกจนถึงวันนี้ ก็ยังดู เหมือนเดิมครับ ดูเป็นคนดีครับ (หัวเราะ) แล้วก็ดูจิตใจดีครับ ละเอียดอ่อน (หัวเราะ) รักครอบครัว แล้วก็ชอบไปทัวร์กินอาหาร สายกิน” พีค: “บูมเป็นทีพ่ ง่ึ ทีด่ เี ลย สมมติวา่ เราไม่ได้เอาสบูแ่ ชมพูมา เราก็สามารถยืมบูมได้ครับ พูดได้ว่าเป็นคนอนามัย ต้องนอน ครบเจ็ดชั่วโมง เวลาเราไปต่างประเทศ ถ้าเราอยู่กับเขา เราจะ ได้นอนเต็มที่ ถ้าเราอยู่กับเพื่อนคนอื่นไม่ได้พักผ่อนเต็มที่แบบนี้ หรอกนะครับ แล้วบูมจะเป็นคนชอบทำ�อาหารครับ ส่วนผมเป็น สายกิน (หัวเราะ)” เรียกว่าบูมได้เข้ามาเปลี่ยนชีวิตอะไรไปบ้างหรือเปล่า

พีค: “ก็อาจจะเปลี่ยน...บางทีเราก็อยากดูแลตัวเองให้ได้ เหมือนเขาบ้าง เป็นตัวอย่างที่ดีครับ” บูม: “ใช่ครับ (หัวเราะ)” ถ้าครีเอตเมนูอาหารขึ้นมาหนึ่งเมนูให้พีค บูมจะทำ�จานไหน

บูม: “ไข่ต้มครับ (หัวเราะ) เป็นเมนูที่มีสารอาหารเยอะ โปรตีนสูง”  พีค: “ดีครับ ผมเป็นคนชอบกินไข่ต้มครับ ชอบไข่ต้ม เพราะ บูมทำ�ให้กินครับ (หัวเราะ)” ถ้าสลับตัวกันได้หนึ่งวัน เราอยากเข้าไปเห็นอะไรในตัวอีกคน

บูม สวมเสือ ้ แขนยาว ไหมพรมลายกราฟิก จาก SCOTCH&SODA กางเกงยีนส์ขายาว จาก BEAMS

พีค: “อยากเห็นความคิดของบูมว่าเขากำ�ลังคิดอะไร เพราะ บางทีเราก็เดาไม่ออกเลย” บูม: “อยากเห็นการใช้ชวี ติ ของพีคครับ เวลาเขาไปร้านอาหาร อร่อยๆ เราก็อยากตามไปลองกินบ้าง พีคจะชอบกินไปเรื่อยๆ พีคชอบกินอะไรหลายอย่างเลยนะครับ”  พีค: “ผมอยากกินเนื้อย่างครับ” พีคจะมีโอกาสได้กินเนื้อย่างฝีมือของบูมไหม

บูม: “เดี๋ยววันไหนถ้าได้เนื้อดีๆ มา ผมจะทำ�ให้บูมกิน แน่นอน (หัวเราะ)” โมเมนต์น่ารักของแฟนคลับที่ประทับใจ

26

บูม: “ยังน่ารักเหมือนเดิมทุกคนครับ ทุกครั้งที่เจอกัน พวกเขาจะมีขนมนมเนยมาฝากให้กันตลอดเลย ทำ�ให้เราอิ่มท้อง แค่ได้ของกินมาก็รา่ เริงแล้ว พอได้มาทีกแ็ บ่งกันปาร์ตภ้ี ายในกอง” พีค: “ซีรีส์เรื่อง ‘Make It Right Side Story รักออกเดิน’ เป็น นิยายที่เคยดังในเว็บไซต์มาก่อน คนก็อยากจะรู้ว่าภาพในหัวที่ จินตนาการจะตรงกับคนที่มาแสดงหรือเปล่า ที่ผ่านมาเราก็แอบ เข้าไปส่องกันบ้าง เสียงตอบรับก็ค่อนข้างดี มีคนบอกว่าคนนี้ก็ เหมาะกับการเป็นฟิวส์ คนนี้เหมาะกับการเป็นธีร์ ผมก็อยาก ขอบคุณมากสำ�หรับการติดตามครับ”


27


TOGETHE ITH ME

ตุลย์-แม็กซ์

HAM INTERVIEW


ท่ามกลางกระแสซีรส ี ค ์ จ ู่ น ้ิ ทีเ่ กิดขึน ้ มากมาย โดยเฉพาะซีรส ี จ ์ ากนิยายวายทีท ่ �ำ ให้แฟนคลับ ดูไปจิกหมอนไปกับฉากโรแมนติกใสๆ ของ สองตัวละครชายหนุม ่ แต่ Together with Me สร้างปรากฏการณ์ทม ่ี ากกว่าการแอบลุน ้ เพราะหลายฉากทีห ่ วือหวา เร่าร้อน และฟินกว่า นัน ่ เอง ทีท ่ �ำ ให้ ‘กร’ และ ‘น็อค’ ถูกพูดถึงจนเป็น ทอล์กออฟเดอะทาวน์ในหมูแ่ ฟนคลับทัง ้ ใน เมืองไทยและต่างประเทศ นีเ่ องทีท ่ �ำ ให้คนเกาะติด และลุน ้ ให้ความรักของทัง ้ คูส ่ มหวังกันจนถึง ตอนสุดท้าย และเพราะความเผ็ดร้อนของฉาก จูบ จึงทำ�ให้ แม็กซ์-ณัฐพล ดิลกนวฤทธิ์ ในบท ‘กร’ และตุลย์-ภากร ธนศรีวนิชชัย ในบท ‘น็อค’ กลายเป็นทีร่ จ ู้ ก ั มากขึน ้ ทุกที จนหลายคนแอบ สงสัยว่าความสัมพันธ์นอกบทของพวกเขา เป็นอย่างไรบ้าง เรื่อง: นิอร สุขวัจน์์ ภาพ: สรรพัชญ์ วัฒนสิงห์ สไตล์: ชนิตตนัณท์ ณรงค์ฤทธิ์ธ�ำรง

29


HAM INTERVIEW

ตุลย์ สวมแจ็กเก็ตสูทสีเทา และกางเกงขายาวสีเทา ทัง ้ สองจาก ERDEM X H&M

30


เส้นทางบันเทิงของแต่ละคนเป็นอย่างไร

ตุลย์: “ความจริงผมเรียนสถาปัตย์มาครับ แต่ก็ไม่ได้ปิดโอกาสตัวเอง วันหนึ่งมีคนชวน ไปแคสติ้งละครกับทางช่อง 3 แล้วเราแคสติ้งผ่าน ‘ตะวันบ้านทุ่ง’ คือละครเรื่องแรกของผม จากนั้นก็มีตามมาอีก 2-3 เรื่อง และกลายเป็นนักแสดงในสังกัดของทีวีธันเดอร์” แม็กซ์: “ถึงจะเรียนนิเทศฯ มา แต่ไม่เคยคิดว่าตัวเองจะเป็นดารา แล้วหลายๆ อย่างก็ ค่อยๆ เปลี่ยนไป เริ่มจากการเป็นเชียร์ลีดเดอร์จุฬาฯ ตอนปี 1 จากนั้นก็มีโอกาสได้เข้าไปอยู่ สังกัดทีวีธันเดอร์ ผมอยากพิสูจน์ตัวเองให้คุณพ่อคุณแม่ได้เห็นว่าเราโตขึ้นแล้ว เพราะผม เป็นลูกคนเล็ก แถมเป็นลูกชายคนเดียวด้วย ที่บ้านก็ยิ่งหวงมาก ถ้าป้อนข้าวป้อนนำ�้ ได้คง ทำ�ไปแล้ว (หัวเราะ) ผมเริ่มรู้สึกว่าต้องทำ�อะไรบางอย่างแล้วล่ะ ให้เขาเห็นว่าเราโตและ รับผิดชอบตัวเองได้ พอมีงานเข้ามาเลยอ้าแขนรับเต็มที่” รู้จักคำ�ว่า ‘นิยายวาย’ มาก่อนไหม

ตุลย์: “ผมเคยได้ยินมาบ้าง พอจะรู้ว่าเป็นแนวคู่จิ้นชาย-ชายเสียเป็นส่วนใหญ่ เคย เข้าไปอ่านตามเว็บไซต์มาบ้าง ตามห้องนิยายอยู่บ้าง แต่ส่วนมากที่เห็นก็จะเป็นเรื่องรักใสๆ มากกว่า ผมว่าจริงๆ มันก็ไม่ต่างกับนิยายรักทั่วไป ที่จะมีความน่ารัก ความสดใสของคน ปิ๊งกันให้คนอ่าน คนดูได้ลุ้นอะไรทำ�นองนั้นครับ” แม็กซ์: “เอาจริงๆ เลย ผมไม่รู้เรื่องอะไรแบบนี้มาก่อนเลย ด้วยความที่เป็นงานแรก ผม รู้เพียงแค่ว่าเขาเรียกให้ไปแคสติ้งละคร เป็นคู่ ‘กร-น็อค’ เราแคสต์เป็นตัวกร เออ...น็อคเป็น ชือ่ ผูห้ ญิงก็ได้ แล้ววันทีแ่ คสติง้ ก็แคสต์กบั ผูห้ ญิง ผมก็เล่นเต็มทีเ่ ลย ผูก้ �ำ กับก็ชอบ ซึง่ ตอนนัน้ ยังไม่รู้เนื้อเรื่องอะไรมาก” วันแรกที่เจอหน้ากันเป็นอย่างไร

แม็กซ์: “เราก็ลุ้นว่า ‘น็อค’ จะน่ารักไหม พอเห็นพี่ตุลย์เดินเข้ามาเท่านั้นล่ะ ก็หน้าแห้ง เลยครับ” ตุลย์: “เห็นปุ๊บก็รู้สึกแบบว่า...เล่นอย่างนี้เลยหรอ สรุปว่าเราเองที่ต้องเล่นเป็นคู่จิ้น ได้หนังสือนิยายกลับมาอ่านหนามาก” ความกังวลของทั้งคู่คืออะไร

ตุลย์: เมื่อรู้รายละเอียดทั้งหมด เรื่องแรกที่ออนแอร์ก่อนคือ Bad Romance the Series ตัวน็อคมีแฟนเป็นผู้หญิงชื่อเพลินเพลงก็จริง แต่สุดท้ายแล้วความเมาก็ทำ�ให้น็อคพลั้งตัว ให้กรซึ่งเป็นเพื่อนสนิทเราตั้งแต่วัยเด็ก จนนำ�มาสู่ตอนต่อของซีรีส์คือ Together with Me ผมข้ามความรู้สึกหนักใจที่จะรับบทคู่รักแบบเกย์ไปเลยนะ เพราะกระแสนิยายวายเริ่ม มาแรงแล้ว และอย่างที่บอกผมก็พอจะรู้จักอยู่บ้าง แต่พอรู้ว่า Together with Me จะไม่ใสๆ เหมือนซีรีส์วายทั่วไปในตอนนั้น มันจะดู ลึกซึ้งกว่า อีโรติกกว่า มีเลิฟซีนด้วย กลายเป็นกดดันไปเลย เพราะเราไม่มีตัวอย่างให้ดู ผมกังวลมาก กลัวเข้าไม่ถึงตัวละครมากกว่ากลัวว่าคนจะติดภาพลักษณ์ว่าผมเป็นเกย์ ไปด้วยครับ” แม็กซ์: “ผมคิดเหมือนพี่ตุลย์ครับ นี่เป็นละครเรื่องแรกของเรา แล้วต้องรับบทที่ดูจะ แอดวานซ์มาก ผมต้องทำ�ยังไงให้แสดงให้เป็นธรรมชาติมากที่สุด ตอนเล่น Bad Romance the Series ยังไม่เท่าไร มันยังเป็นบทหนุ่มเนื้อหอมธรรมดา แต่ที่เราหนักใจคือใน Together with Me หลังจากที่กรและน็อคเผลอมีอะไรกันแล้วเหตุการณ์หลังจากนั้นมันเปลี่ยนไปเลย และกรก็ไม่ได้มองน็อคเหมือนเดิมแล้ว ผมว่านั่นแหละคือความยากและน่าหนักใจกว่า ภาพลักษณ์” ต้องปรับตัวเข้าหากันมากแค่ไหน ถึงจะกล้าเล่นเลิฟซีนได้อย่างในจอ

ตุลย์: “เหมือนการถ่ายละครทั่วไปครับ มีเวิร์กช็อป ช่วงแรกก็เกร็ง และกล้าๆ กลัวๆ ต้องแตะตัวกันยังไง ต้องกอดยังไง แต่มีส่วนหนึ่งของเวิร์กช็อปที่ทำ�ลายกำ�แพงเราได้ คือการ ที่ต่างฝ่ายต่างปิดตาแล้วค่อยๆ เดินเข้าหากัน ใกล้กันมากขึ้น ร่างกายค่อยๆ สัมผัสกัน จนกระทั่งร่างกายเราทั้ง 2 คนแนบสนิทเป็นคนเดียวกัน” แม็กซ์: “พอผ่านจุดนี้มาได้ มันไม่มีกำ�แพงแล้วครับ จะทำ�อะไรก็ได้แล้ว จับๆ คลำ�ๆ กัน จนชินมือ (หัวเราะ) ผมว่าผมโชคดีที่เจอพี่ตุลย์ด้วยนะ จูนกันง่ายกว่าที่คิดเสียอีก เราเป็น รุ่นพี่รุ่นน้องในรั้วจุฬาฯ เหมือนกัน แถมพี่ตุลย์เป็นคนน่ารักมาก เขาคือ Mister Yes Man ใครจะอะไรก็ได้ เหมือนพี่ชายที่แสนดีเลยทุกอย่างเลยง่าย” (ยิ้ม) ทุกอย่างผ่านไปได้ด้วยดีขนาดนั้นเลยหรือ

ตุลย์: “ก็ไม่หรอกครับ เราไม่เขินกันก็จริง แต่อินเนอร์เราไม่ได้ เพราะเราไม่เข้าใจ ผม เคยโดนผู้กำ�กับตะโกนขึ้นมาว่า “อย่ามองแบบผู้หญิง” เฮ้ย! แล้วมองยังไงวะ คือผมก็หันไป ถามว่าต้องมองยังไง เขาบอกแค่ว่า “มึงเล่นไปเลย แต่อย่ามองแบบผู้ชายมองผู้หญิง ให้มอง แบบผู้ชายมองผู้ชาย” ตอน Bad Romance the Series ยังไม่เท่าไร มันยังไม่มีอะไรลึกซึ้ง

31


HAM INTERVIEW

แต่พอมา Together with Me มันถลำ�ลึกแล้ว ซึ่งแฟนคลับเราเยอะ ทั้งผมและแม็กซ์ เองต่างก็ไม่อยากให้คนดูผิดหวัง กลับบ้านไปหาหนัง หาซีรีส์ฝรั่งที่มีบทชาย-ชาย มาดูเป็นการบ้านกันหนักมาก เพื่อให้มันเป็นธรรมชาติที่สุด ซึ่งจริงๆ แล้วเราเป็น ผู้ชาย เป็นเพื่อนสนิทกันตั้งแต่เด็ก น็อคมีแฟน ส่วนกรเป็นหนุ่มโสดเนื้อหอม แต่ วันหนึ่งมันพลาดไปเพราะความเมา” แม็กซ์: “การมีอะไรกันคืนนั้น ยิ่งทำ�ให้ตัวละครอย่างกร มีความรู้สึกมากกว่า เพื่อนสนิทแล้ว มันเริ่มรู้สึกว่าเราขาดน็อคไม่ได้ กรเริ่มรู้ตัวว่าตัวเองรักน็อคมากกว่า เพื่อน รักเหมือนคนรัก มันต้องต่อสู้กับความสับสนนี้หนักมาก กว่าจะยอมรับว่า ตัวเองรู้สึกแบบนี้ ความรู้สึกที่ไม่มีผู้หญิงหรือผู้ชายคนไหนมาแทนได้ ต้องเป็นน็อค เท่านั้น เรื่องมันเลยเกิด เพราะกรอยากทำ�ยังไงก็ได้ให้ได้คบกับน็อค” อะไรที่ทำ�ให้สองตัวละครสนิทกัน

แม็กซ์: “เราโตมาด้วยกันริมคลองอัมพวาครับ วิ่งเล่นตามประสาเด็กผู้ชาย และ กรยอมน็อคมาตลอด พื้นฐานที่โตมาด้วยกันแบบนี้ มันมีความสนิทที่รู้ใจกันมาตั้งแต่ เด็กจนโต” คิดว่าเส้นบางๆ ระหว่างมิตรภาพคืออะไร

แม็กซ์ สวมแจ็กเก็ตสูทสีด�ำ จาก RAG&BONE

ตุลย์: “ไม่รสู้ คิ รับ ผมว่าความจริงแล้วนีค่ อื เหตุการณ์ทเ่ี กิดขึน้ กับใครหลายคนนะ เพือ่ น พี่ น้องทีส่ นิทกันมากๆ เรารูแ้ ค่วา่ อยูก่ บั คนๆ นีแ้ ล้วโคตรสบายใจ โคตรมีความสุข เลยว่ะ แต่เมื่อใดก็ตามที่ความรู้สึกมากกว่าการเจอกันแล้วสนุกมีความสุข เกิดเป็น ความรู้สึกว่าขาดกันไม่ได้ ผมว่าเส้นบางๆ นั้นมันขาดออกจากกันแล้ว” แม็กซ์: “ก็เหมือนที่กรรู้สึกมั้งครับ หลังจากคืนนั้น มันเริ่มอยากอยู่ใกล้น็อค อยากเจอ อยากให้อยู่แต่กับเรา อารมณ์หึงหวงมันเริ่มมา แต่เราทำ�อะไรไม่ได้ เพราะ กลัวเสียเพือ่ น แถมเพือ่ นก็มแี ฟน แฟนก็นา่ รักอีก เราไม่อยากทำ�ร้ายอีกฝ่าย ในขณะที่ เส้นบางๆ ที่กรมองน็อคเป็นเพื่อนมันขาดไปตั้งนานแล้ว” ความสัมพันธ์ในชีวิตจริงเป็นอย่างไร

แม็กซ์: “โอ๊ย...คล้ายเลยครับ อย่างที่บอกว่าพี่ตุลย์คนดี๊คนดีมากๆ เป็นพี่ที่ดี นอกจอด้วย เขายอมผมมากๆ จัดตารางให้เราด้วย เพราะเขารูว้ า่ เราขีเ้ ซา ก็จะตืน่ ก่อน อาบนำ�้ แต่งตัว แล้วปลุกเรา บางทีที่ต้องเดินทาง เขาแพ็กกระเป๋าให้เราด้วยซำ�้ ดูแล ดีมาก ผมก็สบายสิครับ” ตุลย์: (หัวเราะ) “เราเรียนจบแล้วไง ก็เห็นว่าน้องมันเรียนด้วยทำ�งานด้วย บางช่วง มันสอบด้วย ก็กลัวมันเหนื่อย มีอะไรช่วยได้เราก็ช่วยครับ นับตั้งแต่แคสติ้ง เวิร์กช็อป จนเริ่มถ่าย เราเจอกันสัปดาห์ละ 8 วันด้วยซำ�้ ไป เจอกันทุกวัน เห็นกันทุกรูขุมขน แล้วมั้ง ไม่สนิทกันได้ยังไงล่ะครับ” (พูดจบแม็กซ์ก็โผกอดตุลย์ให้เราดูเพื่อตอกยำ�้ ความสนิทสนมนอกจอ) ฉากสุดจิ้นคือฉากไหน

แม็กซ์: EP13 ฉากสุดท้ายเลยครับ ที่กรขอน็อคเป็นแฟน สายตาเราไม่ได้มองกัน แบบเพื่อนแล้ว มองอีกฝ่ายเป็นคนรักแล้ว มองแบบต้องการทั้งหัวใจและตัวเขาครับ (หัวเราะ) ตุลย์: “มันไม่ใช่แค่เราที่ชอบฉากนี้นะ คือผมรู้ว่าคนดู แฟนๆ เราทั้งในและ ต่างประเทศ ก็รอคอยฉากนี้ ฉากลงเอยระหว่างเรา ทั้งผมและแม็กซ์โดนเพื่อนๆ แซว กันหนักมาก โดนถามตลอดว่ามึงเป็นจริงหรือเปล่า เพื่อนส่งฉากจูบกันมาเต็มเฟซบุ๊ก มันมีประโยคหวานๆ ที่ตอกยำ�้ ให้ทุกคนฟิน ฉากนั้นคือน็อคเพิ่งถูกแฟนบอกเลิกมา แล้วก็ตามมาง้อกรทีง่ อนเราอยู่ ตอนทีเ่ ราง้อ กรมันก็รกุ น็อค จนน็อคต้องพูดว่ามึงจะ ทำ�อะไรกู กูเพิ่งอกหักมานะเว้ย” แม็กซ์: “แล้วกรก็พูดว่า อกหักมารักกับกูมั้ยล่ะ (หัวเราะ) มันดีต่อใจคนที่ตามลุ้น เรามากๆ ครับ” ตุลย์: “แล้วเราก็จูบกันม้วบๆ ฉากจบของ Together with Me นี่แหละครับฟิน ต่อทุกคน ทั้งคนเล่น คนดู” 32

จะมีตอนต่อไปให้ดูกันไหม

ตุลย์: อันนี้ก็ขออุบไว้ก่อนนะครับ


ออฟ สวมเสือ ้ เชิต ้ แขนยาว ผ้าพิมพ์ลายดอกไม้สเี ขียว จาก ERDEM X H&M กัน สวมเสือ ้ แขนยาว มีฮด ู สีแดงลายดอกไม้ จาก ERDEM X H&M

# ปิก ๊ โรม ติดชาร์ตอันดับแฮชแท็กยอดฮิต บนโลกโซเชียลฯ อยูช ่ ว่ งหนึง ่ แต่นค ่ี งไม่ได้ เป็นเพียงบทบาทเดียวทีก ่ ารันตีถง ึ ความ สำ�เร็จอย่างถล่มทลายของตัวละครคูจ ่ น ้ิ รุน ่ พี-่ รุน ่ น้อง ออฟ-จุมพล อดุลกิตติพร  และ กัน-อรรถพันธ์ พูลสวัสดิ์ จากซีรส ี ์ ‘รุน ่ พี ่ Secret Love’  ตอน  Puppy H   oney  เพราะนอกจอพวกเขาทัง ้ คูย ่ ง ั ได้รบ ั บทบาท ให้เป็น  ‘ป่าปี-๊ หม่ามี’้   ของแฟนคลับ ทีเ่ ปรียบเสมือนครอบครัวอันแสนอบอุน ่

PUPPY ออฟ-กัน HONEY เรื่อง: เสาวภัคย์ อัยสานนท์ ภาพ: สรรพัชญ์ วัฒนสิงห์ สไตล์: ชนิตตนัณท์ ณรงค์ฤทธิ์ธ�ำรง

33


HAM INTERVIEW

การเจอกันครั้งแรก

ออฟ: “ไม่ชอบหน้ากันครับ (หัวเราะ) วันแรกที่พวกเราเจอกันเป็นวันทำ�บุญของตึกแกรมมี่ ซึ่งส่วนตัวผมจะไม่ค่อยชอบหน้าเด็กที่เข้ามาใหม่อยู่แล้ว ผมนิสัยไม่ค่อยดี ตอนเห็นเขาครั้งแรก ก็คิดในใจว่าไอ้เด็กนี่มันเป็นใคร เข้ามาใหม่อีกแล้วหรอ แต่พอได้อยู่ด้วยกันมาเรื่อยๆ เราก็สนิท กันมากเลยครับ” กัน: “ผมมองว่าพี่ออฟเป็นคนนิ่ง ดูเงียบๆ แต่พอได้รู้จักถึงรู้ว่าพี่เขาเป็นคนตลกมาก แล้ว เราสองคนชอบเรื่องเสื้อผ้าการแต่งตัวเหมือนกันด้วยเลยทำ�ให้คุยกันง่าย วันไหนว่างๆ เราก็จะ ชวนกันออกไปซื้อของบ่อยๆ” #ปิ๊กโรม คาแร็กเตอร์ในละครกับนิสัยในชีวิตจริง

กัน: “ในเรื่องผมรับบทเป็นรุ่นน้องปี 1 ที่เรียนคณะนิเทศศาสตร์ คาแร็กเตอร์ของกันจะเดิน ตามคนอื่นเขาไปมา ตอนแรกก็ยังไม่รู้เรื่องอะไรเลย พอมาซีซั่นสองถึงเริ่มรู้สึกว่าตัวเองชอบ พี่คนนี้ ชอบตื๊อ อยากรู้ความจริงว่าเราเป็นอะไร บท ‘โรม’ ค่อนข้างเหมือนผมนะครับ โรมจะเป็น สายแหย่และขี้เล่นเหมือนกัน (หัวเราะ)” ออฟ: “คาแร็กเตอร์ของปิ๊กในเรื่องจะเป็นคนปากหมานิดนึง ปากไม่ค่อยดี กวนประสาท เล็กน้อย แต่จะเป็นคนเรียนเก่ง เรียนคณะสัตวแพทย์ ของผมก็เหมือนกันนะ ไม่ได้ต่างกันเยอะ มาก เพราะส่วนหนึ่งของตัวละครนี้ก็สร้างขึ้นมาจากตัวตนของเรานี่แหละ เพราะเขาสัมภาษณ์ เราก่อนที่จะไปเขียนบท ซึ่งผมว่าก็ดีนะ ถ้าเราได้เล่นสิ่งที่ใกล้เคียงกับเรา มันจะทำ�ออกมาได้ดี อินกับมันครับ” ทำ�ไมถึงตัดสินใจรับเล่นบทนี้

กัน: “ผมเคยเล่นบทแนวคู่จิ้นมาก่อนหน้านี้แล้ว ตอนแรกเราเองก็เคยคิดจะพอแล้วกับบท คู่จิ้นนะ แต่พอได้คุยถึงเรื่องราวในเรื่อง นักแสดงที่จะมาเล่นคู่ด้วย ผมรู้สึกว่ามันก็ไม่ได้จิ้นจ๋า หรือน่ากลัวอะไรขนาดนัน้ พอได้ฟงั ก็อยากลองเล่นดูอกี สักเรือ่ ง ซึง่ พอได้เล่นความรูส้ กึ มันค่อนข้าง ต่างจากเรื่องก่อนๆ ที่เคยเล่นมา ที่ผ่านมาจะออกแนวจริงจังและเครียดหน่อย แต่เรื่องนี้จะเป็น ความน่ารักวัยรุ่นใสๆ” ออฟ: “ผมไม่คิดที่จะปฏิเสธบทนี้เลยนะครับ สำ�หรับผมนี่เป็นอีกหนึ่งบทที่เราไม่เคยได้เล่น มาก่อน ผมไม่เคยมองว่าคู่ที่เป็นแบบนี้ไม่ดี ถือเป็นความท้าทายใหม่ของเรา ก็เลยตัดสินใจรับ เล่นบทนี้ครับ” กลัวคนติดภาพคู่จิ้นไหม

กัน: “ไม่เคยกลัวเลย ถ้ากลัวคงจะไม่รบั เล่นบทนีต้ ง้ั แต่แรก ผมกลับคิดว่าถ้าเราเล่นถึงคนดู จริงๆ ต่อไปถ้าไปเล่นเรื่องอื่น คนก็สามารถเชื่อว่าเราเป็นอีกบทหนึ่งได้เหมือนกัน ถ้าจะติดว่า เป็นคู่จิ้น จริงๆ ก็ดีนะที่คนจะจดจำ�พวกเราสองคนได้ว่าครั้งหนึ่งเคยรักกัน เราสามารถเล่นได้ หลายแบบ ก็อยากให้ทุกคนลองดู” ออฟ: “ผมมองว่าเป็นข้อดีด้วยซำ�้ ที่เราสองคนสามารถเล่นได้ ผมไม่ได้กลัวเลยว่าคนจะ ติดภาพคู่จิ้น เพราะมันเป็นผลงานของเรา ถ้าเราทำ�ออกมาดี แล้วคนจำ�ได้ มันก็เป็นข้อดีเสียอีก และไม่ใช่แค่เรื่องนี้เรื่องเดียว แต่เรื่องอื่นก็ต้องทำ�ให้ได้ดีเหมือนกัน ให้เขาจำ�เราได้” กัน: “ถ้าจะพูดถึงข้อเสียก็คงจะเป็นเรื่องคนอาจเข้าใจผิดว่าเราเป็นเกย์จริงๆ หรือเปล่า แต่ เราเลิกคิดเรือ่ งนีไ้ ปแล้ว เคยมีคนมาทักนะ (หัวเราะ) พอมาเป็นแบบนีเ้ ราเห็นข้อดีมากกว่าข้อเสีย มีคนรักเรามากขึน้ ตอนนีค้ นทีช่ น่ื ชอบพวกเราทัง้ คู่ ไม่ได้หมายความว่าเขาอยากเห็นเราอยูด่ ว้ ยกัน แต่ถึงเราแยกกัน เป็นกัน เป็นออฟ เขาก็จะยังติดตามพวกเราอยู่ดีครับ” มุมมองความรักเพศเดียวกัน 

34

ออฟ: “ผมมองว่าเป็นเรื่องปกติมากครับ คนเหล่านี้เขามีความสามารถเยอะกว่าเราด้วยซำ�้ ลองสังเกตดูว่าตอนประถมฯ ใครเป็นคนจัดบอร์ด ตอนมัธยมฯ ใครเป็นคนจัดนิทรรศการ ตอน มหาวิทยาลัยใครเป็นลีดฯ ก็คนกลุ่มนี้ทั้งนั้นแหละครับ คนเราจะเป็นแบบไหนก็เป็นเถอะ จะรัก ใครก็รักไปเถอะ มันเป็นเรื่องของคนสองคน เราจะไปห้ามเขาทำ�ไม” กัน: “ผมรู้สึกว่ามันก็คือความรัก ไม่จำ�กัดเพศ นี่มันยุคไหนสมัยไหนกันแล้ว เรื่องความรัก มันไม่ได้ระบุหรอกว่าต้องเป็นหญิงกับชายรักกันถึงจะถูก ตอนนีเ้ ราก็เห็นว่ามีครู่ กั หลากหลายเพศ ปรากฏขึ้นมาให้เห็นกันเยอะมากบนอินเทอร์เน็ต มันก็เป็นเรื่องของความรักน่ะครับ ถ้าเราอยู่กับ เขาแล้วรู้สึกดี เขาสามารถดูแลเราได้ ใช้ชีวิตคู่แล้วมีความสุข เกื้อหนุนกัน ไม่ได้ดึงใครให้ตกตำ่ � ลงมา ผมว่าแค่นั้นก็พอแล้ว อีกอย่างหนึ่งคือเดี๋ยวนี้สังคมเปิดรับมากขึ้นด้วย ผู้หญิงส่วนมาก

ชอบเห็นความสัมพันธ์แบบผู้ชายกับผู้ชายดูแลกัน บางคนอาจจะเป็นผู้ชายแท้ๆ แต่มาดูแลกัน ผู้หญิงก็จะคิดว่าทำ�ไมเขาดูแลกันแล้วดูน่ารักดี ฝั่งบ้านเราก็เริ่มมีคู่จิ้นมากขึ้น คนสมัยนี้เลยเห็น ว่ามันน่ารักมากขึ้น” #ออฟกัน กับเคมีที่เข้ากันอย่างลงตัว

ออฟ: “สนิทขนาดที่ว่าผมสามารถเล่าในสิ่งที่เราไม่สามารถเล่าให้คนอื่นฟังได้ ก็มีเรื่อง ความลับเยอะเหมือนกันครับที่มันรู้ ผมก็รู้ของมันบ้างนิดหน่อย ผมอาจจะบอกได้หมดเลยนะ ในทุกเรื่อง” กัน: “คิดว่าคงเป็นแบบนี้ เป็นกันกับป่าปีไ๊ ปเรือ่ ยๆ ถึงเราจะไม่ได้เล่นซีรสี ด์ ว้ ยกัน ไม่ได้มงี าน ร่วมกัน เราก็ยังติดต่อ ยังเจอกันบ่อยๆ เวลาอยู่ด้วยกันมันก็สนุกดี ไม่ได้แบบว่าอยู่ด้วยกันแล้ว ต้องมานั่งเครียด” ออฟ: “โชคดีที่เราทั้งสองคนสนิทกันนอกจอด้วยครับ สนิทจริงๆ แบบไปไหนมาไหนด้วยกัน นัดออกมาเที่ยวเล่นด้วยกัน มิตรภาพของเราก็คงจะยาวๆ ไป ไม่เหมือนคู่อื่นที่อาจจะในจอเป็น อย่างหนึ่ง นอกจอเป็นอีกอย่างหนึ่ง เรื่องน่าเป็นห่วงของอีกคนที่รู้สึกกังวลใจ

กัน: “เขารู้เองแหละครับ โตแล้ว” ออฟ: “เรื่องที่ดูแลน้องนั่นแหละ ตอนนี้กันเขาเป็นหัวหน้าครอบครัวแล้ว มีน้องสาว แม่ก็ ไม่อยู่แล้ว นี่ก็ต้องเป็นคนคอยดูแลน้อง น้องพิมอยู่ไหน น้องไปไหน ไปรับส่ง ซื้อของให้น้อง ก็ดี กว่าแต่ก่อน เมื่อก่อนเขาอาจจะมีแม่คอยดูแล แต่ตอนนี้ต้องเป็นเขาคนเดียวแล้วที่ดูแลน้อง วางอนาคตไว้ว่าน้องจะเป็นอย่างไร” กัน: “สองปีแล้วที่ได้รู้จักพี่ออฟ เขาโตขึ้นเยอะเหมือนกันครับ ตอนนี้เขาเริ่มคิดถึงอนาคต


ออฟ สวมเสือ ้ ยืดคอกลมสีเขียว ลายดอกไม้ จาก ERDEM X H&M ทับด้วยแจ็กเก็ตสูทและกางเกงขายาว สีครามลายตารางสีมว่ ง ทัง ้ สองจาก PINKY TAILOR

35


HAM INTERVIEW

กัน สวมเสือ ้ แขนยาวมีฮด ู สีแดง ลายดอกไม้ จาก ERDEM X H&M ทับด้วยแจ็กเก็ตสูทสีชมพู จาก PINKY TAILOR

WHERE TO SHOP: TAKEO KIKUCHI ชั้น 2 สยามพารากอน ANDREA POMPILIO ANDREAPOMPILIO.IT ALLSAINTS WWW.ALLSAINTS.COM DIESEL ชั้น M ดิ เอ็มควอเทียร์ SIWILAI ชั้น 5 เซ็นทรัลเอ็มบาสซี RAG&BONE ชั้น M ดิ เอ็มควอเทียร์ ERDEM X H&M ชั้น 1 เซ็นทรัลเวิลด์ BEAMS ชั้น 1 ดิ เอ็มควอเทียร์ PINKY TAILOR ชั้น G มหาทุนพลาซ่า เพลินจิต SCOTCH&SODA ชั้น 1 เซ็นทรัลเอ็มบาสซี

36

ผู้ช่วยช่างภาพ: โชติธัช เจนเกียรติฟู ผู้ช่วยสไตลิสต์: ทศวัฒน์ สุขแสง, วรภัสร์ เทียนหล่อ แต่งหน้า/ทำ�ผม: สุธีมา ราชรัตนารักษ์, วิศรุต จุลละศร


มากขึ้นว่าจะวางแผนชีวิตทำ�อะไร เก็บเงินเอาไปใช้อย่างไร” ออฟเป็นที่พึ่งของกันได้ไหม

กัน: “ก็พึ่งได้ถ้าสามารถรับโทรศัพท์เร็วขึ้นกว่าเดิม ชอบรับโทรศัพท์ช้า ป่าปี๊ไม่ค่อยชอบรับโทรศัพท์ (หัวเราะ)”

บทบาทรุ่นพี่-รุ่นน้องที่มากกว่าในจอ

ออฟ: “ตอนไปมีตแอนด์กรี๊ดที่เกาหลีใต้ครั้งแรกครับ พอไปอยู่ที่โน่น เรารู้สึกว่าชีวิตเรามาถึงจุดนี้เลยเหรอวะ มีคนต่างชาติมาชอบ เราจัดงาน ให้คนต่างชาติ เราก็ประทับใจร้องไห้กันทั้งคู่” กัน: “จำ�ได้ว่าล่าสุดเลยคงเป็นคอนเสิร์ต Y I Love You Fan Party มั้ง วันนั้นต้องขึ้นคู่กัน เราก็ต้องช่วยกัน เขาบอกว่าเดี๋ยวทำ�แบบนี้ มึงตามกู มานะ กอด เพราะกันตื่นเต้นมาก ที่ซ้อมมาพอถึงวันแสดงจริงก็กลัวมากว่าจะลืม”  ออฟ: “กันจะชอบตืน่ เต้นเวลาเจอสถานการณ์ใหญ่ๆ แล้วเขาจะล่ก เราก็ตอ้ งพูดให้ความมัน่ ใจกับน้องว่าสบายมาก ทำ�ได้อยูแ่ ล้ว ไม่งน้ั เตลิดแน่ ซึ่งอันที่จริงเราก็ตื่นเต้นเหมือนกัน แต่ในฐานะพี่เราก็ต้องแกล้งทำ�ตัวเป็นปกติ”  กระแสตอบรับจากแฟนคลับเป็นอย่างไรบ้าง

ออฟ: “เสียงตอบรับดีมากครับ มีอยู่ช่วงนึงที่พวกเราติดอันดับแฮชแท็กยอดนิยมในทวิตเตอร์ด้วย คำ�ว่า #รุ่นพี่secretlove #puppyhoney และ #ปิ๊กโรม ติดอันดับพร้อมกันเลยครับ ทำ�เอาตกใจกันเลย เพราะที่ผ่านมาผมเล่นกับผู้หญิงมาประมาณ 4-5 เรื่อง ไม่เคยมีแบบนี้ แต่พอได้มา เล่นกับผู้ชายเรื่องแรกก็มีเลย” กัน: “พี่ออฟก็จะเป็นป่าปี๊ของทุกคน (หัวเราะ)” #ป่าปี๊ของกัน คำ�ว่า ‘ป่าปี๊’  มาจากไหน

กัน: “คำ�ว่า ‘ป่าปี๊’ มาจากซีซั่นแรกเลยครับ ‘Puppy Honey’ ผมเป็นคนเริ่มต้นเรียกพี่ออฟแบบนี้ก่อน จนคนติดเรียกตามกัน”  ออฟ: “ตอนแรกก็งงมาก อยู่ๆ แฟนคลับก็เรียกป่าปี๊ เวลาโดนเรียกแล้วจะรู้สึกเขินๆ รู้สึกเหมือนตัวเองเป็นพ่อคนแล้วหรอ แล้วจริงๆ พวกเรา มีชื่อประจำ�ด้อมด้วยนะ ชื่อว่า ‘เบบี๋’ ด้อมเป็นบ้านที่แฟนคลับของเราทั้งคู่รวมตัวกัน อย่างผมก็จะเป็นป่าปี๊ ส่วนกันก็จะเป็นหม่ามี้ แฟนคลับก็จะ เรียกแทนตัวเองว่าเบบี๋ (หัวเราะ)” #เบบี๋ของออฟกัน เหล่าแฟนคลับที่เปรียบเสมือนครอบครัว

ออฟ: “ไม่อยากพูดถึงเลยเดี๋ยวร้องไห้ (หัวเราะ) ผมอยากขอบคุณทุกคนที่ติดตามกัน รักกันตั้งแต่วันแรก ไม่คิดหรอกว่าวันหนึ่งจะมีคนมา ชอบเรา มาติดตามเราเยอะขนาดนี้ แล้วผมรู้สึกว่าเขาให้ใจเราจริงๆ นะ จากที่เราสองคนเป็นใครไม่รู้ วันนี้ก็มีคนมาติดตามพวกเรามากขึ้นเรื่อยๆ อยากขอบคุณจริงๆ ครับ” กัน: “เคยมีคนทวิตมาหาเราถึงความรูส้ กึ ทีม่ ตี อ่ บ้านออฟกัน บ้านออฟกันเป็นบ้านหลังหนึง่ ทีร่ กั เราสองคนจริงๆ เขาเห็นใจเรา แคร์เราสองคนมาก เขาพยายามทำ�ให้บา้ นหลังนีไ้ ม่เครียด บางครัง้ มันมีปญ ั หานะ แต่เขาพยายามทำ�ให้เราไม่รวู้ า่ มีปญ ั หา ซึง่ บ้านหลังนีม้ นั อบอุน่ มากเลยครับ จากคน ที่ไม่รู้จักกันก็ทำ�ให้เป็นครอบครัวใหญ่ขึ้นมาได้ ขอบคุณมากๆ เลยครับ” 37


HAM FEATURE

Y-Cult

ดาวรุ่งพุ่งจากวาย #ไวท์กัปตัน

ไวท์-ณวัชร์ พุ่มโพธิงาม

IG: 861 พัน Followers (อัพเดต 15 พ.ย. 2560) ผลงานแสดง: • Love Sick the Series ซีซั่น 1 (2557) • Wifi Society ตอน Gray Secret ความลับสีเทา (2558) • Love Sick the Series ซีซั่น 2 (2558) • รุ่นพี่ Secret Love ตอน My Lil Boy (2559) • War of High School the Series สงครามไฮสคูล (2559) • Little Big Dream ความฝัน อันสูงสุด (2559) • U-Prince Series (2560) • รุ่นพี่ Secret Love ตอน My Lil Boy 2 น้อง ม.4 พี่ปี 1 (2560) • Water Boyy the Series (2560)

กัปตัน-ชลธร คงยิ่งยง

IG: 1.2 ล้าน Followers (อัพเดต 15 พ.ย. 2560) ผลงานแสดง: • Love Sick the Series ซีซั่น 1 (2557) • Love Sick the Series ซีซั่น 2 (2558) • Love Songs Love Series ตอน ฤดูร้อน (2559) • U-Prince Series (2559-2560) • Love Songs Love Series ตอน เรือเล็กควรออกจากฝัง ่ (2560) • Secret Seven เธอคนเหงา กับเขาทั้งเจ็ด (2560)

รากของ ‘วาย’

‘วาย’ เป็นตัวย่อมาจากค�ำว่า ‘Yaoi’ ซึ่งเป็นภาษาญี่ปุ่นที่ใช้เรียกนิยาย มังงะ และ โดจินชิ ที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับความโรแมนติกหรืออีโรติกระหว่าง ‘ชาย’ กับ ‘ชาย’ สามารถ เรียกได้อีกอย่าง ว่า Boy’s Love แต่ถ้าค้นข้อมูลกันดีๆ จะพบว่ารากของ Yaoi ไม่ได้สื่อถึงความสัมพันธ์ระหว่างชาย กับชาย เพราะปลายยุค 70 เมื่อสองนักเขียน ซาคาตะ ยาสุโกะ และ ฮัตซุ รินโกะ ต้องการ ล้อเลียนโคลงจีนยุคเก่า ที่ประกอบไปด้วยบทน�ำ การด�ำเนินเรื่อง จุดพลิกผัน และบทสรุปจึง ช่วยกันเขียนงานชื่อ Loveri ที่เป็นขั้วตรงข้าม เพราะชิ้นนี้ไม่มีไคลแม็กซ์ (Yamanashi) ไม่มี ประเด็น (Ochinashi) และไม่มีความหมาย (Iminashi) เขียนเรียกย่อๆ รวมกันได้ว่า Yaoi พอเข้าสู่ยุค 80 ความหมายของ Yaoi ก็เปลี่ยนเป็นเรื่องราวความรักระหว่างชายกับชาย โดยมีมังงะของ ทาเคมิยะ เคย์โกะ เรื่อง A Poem of Wind and Trees เป็นหัวหอกในการ กรุยทางความฮิตมาจนถึงปัจจุบัน อย่างที่เล่าไปแล้วข้างต้นว่า Yaoi หรือ วาย เป็นความสัมพันธ์ระหว่างชายกับชาย แต่ก็ ไม่ใช่เรื่องราวของเกย์อย่างที่คิดกัน เพราะความสัมพันธ์ใน Yaoi ค่อนข้างชวนฝันและเต็ม ไปด้วยโมเมนต์ชวนจิกหมอน ต่างจากซีรีส์เกย์ที่แม้หลายคนจะบอกว่าดูแล้วฟินเหมือนกัน แต่เรื่องราวความสัมพันธ์ก็มักจะเกิดบนพื้นฐานความเป็นจริง ไม่ได้ชวนฝันเหมือนกับซีรีส์ วายทั่วไป ส่วนในเมืองไทยถ้าไม่ติดกับรูปค�ำที่ใช้เรียกผลงานแนวนี้ คงต้องบอกว่าผลงานแนว ชายรักชายแบบชวนฝันนั้น มีมาอย่างยาวนานทั้งในแบบเปิดเผยให้อ่านกันชัดๆ และซุกซ่อน ความสัมพันธ์อยู่ระหว่างบรรทัดของงานวรรณกรรม อย่างเช่น อิเหนาที่เคยชวนน้องชาย หน้าสวยของบุษบาและมาหยารัศมีมานอนแก้ขัด เป็นต้น แต่ถา้ ยึดเอาตามวัฒนธรรมวายจากญีป่ นุ่ ก็นา่ จะเข้ามาพร้อมๆ กับพวกวัฒนธรรมป๊อป จากญี่ปุ่นราวยุค 90 แต่เริ่มมาบูมจริงๆ จากเว็บไซต์ Dek-D ที่เปิดพื้นที่ให้คนทั่วไปเข้ามา เขียนนิยายได้อย่างอิสระ ก่อนจะค่อยๆ เติบโตและกลายเป็นกระแสฮิตเช่นในปัจจุบัน

Know More: ปัจจุบันถ้าเราพูดถึง ‘วาย’ อาจไม่ได้หมาย ถึง Yaoi เพียงอย่าง เดียวอีกแล้ว เพราะ ได้มีการแยกผลงาน แนววายออกเป็น สองประเภทคือ Yaoi ที่เป็นชายรักชาย แบบดั้งเดิม และ Yuri ซึ่งมีเนื้อหาเกี่ยวกับ หญิงรักหญิง ว่าแล้ว ก็ขอลงลึกอีกสักนิด คือใน Yaoi ยังมี ค�ำแยกย่อยไว้เรียก ตัวละคร 2 ค�ำหลักๆ ได้แก่ ‘เซเมะ’ หรือ เรียกสั้นๆ ว่าเมะ คือฝ่ายรุก ‘อุเคะ’ หรือเรียกสั้นๆ ว่าเคะ คือฝ่ายรับ ซึ่งมักจะ เป็นผู้ชายหน้าหวาน เป็นส่วนใหญ่อีกด้วย


ture

ถึงคนส่วนใหญ่จะรู้อยู่แล้วว่า ‘ซีรีส์วาย’ เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับชายรักชาย แต่ก็ไม่ได้ หมายความว่าซีรีส์วายคือ ‘ซีรีส์เกย์’ เพราะถึงลักษณะความสัมพันธ์ของตัวละคร จะใกล้เคียงกัน แต่ระหว่างซีรีส์วายกับซีรีส์เกย์มีเส้นบางๆ ขวางเอาไว้อยู่ ดังนั้น ถ้าไปเรียกซีรีส์วายว่าซีรีส์เกย์ ระวังจะโดนหนุ่มและสาววายเขม่นโดยไม่รู้ตัว

ดาวรุ่งพุ่งจากวาย #ก็อตบาส

Make It Right

ภู-ธีร์

ก็อต-อิทธิพัทธ์ ฐานิตย์

เดือนเกี้ยวเดือน

IG: 565 พัน Followers (อัพเดต 15 พ.ย. 2560) ผลงานแสดง: • เดือนเกี้ยวเดือน (2560)

บาส-สุรเดช พินิวัตร์

ซีรีส์วายสัญชาติไทย

ความจริงตัวละครชายรักชายมีให้เห็น ในละครหรือซีรีส์ไทยมานานมากแล้ว แต่ แทบทุกเรื่องมักไม่ค่อยให้ความส�ำคัญกับ ความสัมพันธ์รูปแบบนี้เท่าไหร่ กระทั่งการมาของคู่วายระดับต�ำนาน อย่าง จอน (แฮ็ค-รุ่งเรือง อนันตยะ) กับ ที (ภูริ หิรัญพฤกษ์) จากซีรีส์ ‘รักแปดพันเก้า’ ที่ออกอากาศเมื่อปี 2547 ต่อจากนั้นก็เป็น คู่ของ พี (โอ-อนุชิต สพันธุ์พงษ์) กับ ก้อง (ฟลุค-พชร ธรรมมล) ตัวละครรองจากละคร ‘พรุ่งนี้ก็รักเธอ’ ทางช่อง 5 เมื่อประมาณ 8 ปีก่อน ที่แม้ชะตากรรมของทั้งสองจะ ไม่สวยงาม แต่ความรู้สึกดีๆ ที่พวกเขา มีต่อกัน ได้สร้างความฟินให้กับสาววาย ทั่วประเทศ ถึงขนาดมีแฟนฟิก (fan fictionนิยายที่แฟนคลับแต่งขึ้นจากคนหรือนิยาย ต้นฉบับ) ของทั้งคู่ถูกเขียนออกมามากมาย เท่านั้นไม่พอ ในช่องยูทูบยังมีคนคัดโมเมนต์ จิกหมอนจากในละครมาเก็บไว้ให้ดูกันด้วย แต่กระแสวายหลังละคร พรุ่งนี้ก็รักเธอ บน โทรทัศน์ก็วายไปพักใหญ่ ก่อนจะถูกปลุก ให้ตื่นจริงๆ ตอน ‘Hormones วัยว้าวุ่น’ ซีรีส์ จากค่าย GTH (ปัจจุบันเปลี่ยนชื่อเป็น GDH) ออกอากาศในปี 2556 ที่แม้จะไม่ใช่ซีรีส์วาย แต่ก็มี ภู (มาร์ค-จุฑาวุฒิ ภัทรก�ำพล) กับ ธีร์ (ตั้ว-เสฎฐวุฒิ อนุสิทธิ์) เป็นตัวละครหลัก ซึ่งทั้งสองตัวละครนี้ได้มีความสัมพันธ์ลึกซึ้ง ต่อกัน ไม่ว่าจะด้วยอารมณ์ที่หวั่นไหวหรือ รักชอบกันจริงๆ แต่นั่นก็ท�ำให้สาววายฟิน จิกหมอนไปตามๆ กัน จนเกิดแฮชแท็ก #ภูธีร์ และแฟนฟิกเกี่ยวกับความสัมพันธ์ของทั้งคู่ ออกมามากมาย ได้ท�ำให้วงการละครและ ซีรีส์ไทยเริ่มให้ความสนใจเนื้อหาชายรักชาย มากขึ้น ส่วนซีรีส์ที่ได้ชื่อว่าเป็นซีรีส์วายขนานแท้ ของไทยคงต้องยกให้ ‘Love Sick the Series’ ซีรีส์ที่สร้างจากนิยายในเว็บไซต์ Dek-D ของ ‘ลติกา ชุมภู’ ออนแอร์ในปี 2557 เล่าเรือ่ งราว

Know More: ถึงจะไม่มีข้อมูลเชิงสถิติที่บ่งชี้ ชัดเจนนัก แต่ว่ากันว่าแฟน นิยาย มังงะ และซีรีส์วาย ส่วนใหญ่เป็นผู้หญิงแท้ที่เรียก กันว่า ‘สาววาย’ เพียงแต่ ชืน ่ ชอบความโรแมนติก-อีโรติก ที่เกิดจากปลายปากกาและ ดินสอของนักเขียน ที่สร้าง เรื่องราวให้หนุ่มหล่อสองคน มามีความสัมพันธ์ลก ึ ซึง ้ ต่อกัน ส่วนสาววายขั้นแอดวานซ์ ขึ้นมาหน่อย ก็มักจะชอบจิ้น ศิลปินหนุ่มที่สนิทสนมกันด้วย เช่น 2 หนุ่ม ‘เจบี’ กับ ‘ยองแจ’ แห่งวง GOT7 ถ้าอยากเห็น ความจิ้นฟินเวอร์ก็ตามไป ดูเรียกน�้ำย่อยกันได้ที่ #เจบียองแจ ในทวิตเตอร์ แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ขึ้นอยู่กับ ความชอบของแต่ละบุคคลด้วย

SOTUS THE SERIES

เกี่ยวกับนักเรียนมัธยมชายคนหนึ่งที่ก�ำลัง สับสนกับความรูส้ กึ ของตัวเองทีม่ ใี ห้เพือ่ นชาย คนสนิท ซึ่งส่งให้สองนักแสดงน�ำของเรื่อง อย่าง ไวท์-ณวัชร์ พุ่มโพธิงาม (รับบท ปุณณ์) และ กัปตัน-ชลธร คงยิ่งยง (รับบท โน่) กลายเป็นหนึง่ คูจ่ นิ้ ทีไ่ ด้รบั ความนิยมสูงสุด ในขณะนั้นเลยทีเดียว หลังจากความส�ำเร็จถล่มทลายของ Love Sick the Series ได้ท�ำให้ซีรีส์แนว ชายรักชายถูกสร้างออกมามากมาย หาก ในโทรศัพท์มือถือมีแอปพลิเคชั่น Line TV พี-ก้อง แนะน�ำให้ลองกดเข้าไปในหมวดละคร ก็จะ พบว่ามีซีรีส์วาย หรือเรื่องที่มีคู่จิ้นชายกับชาย ให้เลือกชมเป็นจ�ำนวนมาก แถมส่วนใหญ่ ยังเป็นเรื่องที่ได้รับความนิยมสูงอีกด้วย อาทิ My Dear Loser รักไม่เอาถ่าน, SOTUS the Series, Together with Me, เดือนเกี้ยวเดือน และ Make It Right เป็นต้น

IG: 440 พัน Followers (อัพเดต 15 พ.ย. 2560) ผลงานแสดง: • U-Prince Series ตอน คิริว (2560) • Love Songs Love Series ตอน ขอบคุณที่รักกัน (2560) • เดือนเกี้ยวเดือน (2560) • เดือนเกี้ยวเดือน ซีซั่น 2 (2561)

LOVE SICK THE SERIES

TOgether with me

27

HAMBURGER MAGAZINE ISSUE 112  
HAMBURGER MAGAZINE ISSUE 112  
Advertisement