Page 1

20/08/57

อาคารชุด อาคารสูง หรือ

อาคารขนาดใหญ่ ใ ่พิเศษ โดย กิ ตติ พงษ์ วีระโพธิ์ ประสิ ทธิ์

การไฟฟ้ านครหลวง 1

( EIT. Standard 2001-56 : บทที่ 9 ) กิ ตติ พงษ์ วีระโพธิ์ ประสิ ทธิ์

หัวข้อการบรรยาย 4. การต่อลงดิน ( 9.1.12 9 1 12 )

3. วงจรประธาน ( 9.1.6, 9.1.8 - 9.1.11)

2. วงจรสายป้ อน (9.1.7)

1. วงจรจ่ายไฟห้องชุด (9.1.2 - 9.1.5)

( EIT. Standard 2001-56 : บทที่ 9 ) กิ ตติ พงษ์ วีระโพธิ์ ประสิ ทธิ์

2

1


20/08/57

ข้อบังคับใช้  อาคารชุดทุกประเภท ภายใต้

พ.ร.บ อาคารชุด  อาคารทีม ่ ีลกั ษณะคล้ายคลึงอาคารชุด  อาคารประเภทอืน ่ ๆ ทีต่ ้องการจ่ายไฟแบบอาคาร ชุด  อาคารชุ อาคารชดที ดทเปนอาคารสู เ่ ป็ นอาคารสงและอาคารขนาดใหญ่ งและอาคารขนาดใหญเปน เป็ น พิเศษ ต้องปฏิบตั ิ ตามหัวข้อ 9.2 ด้วย 3

( EIT. Standard 2001-56 : บทที่ 9 ) กิ ตติ พงษ์ วีระโพธิ์ ประสิ ทธิ์

อาคารชุด คือ ????? 1) เป็ นอาคารที่สามารถแบ่งการถือครองกรรมสิทธ์ ิ ใน อาคารออกเป็ นส่วนๆ ได้ คือ – กรรมสิทธ์ ิ ส่วนบุคคล (ห้องชุด) – กรรมสิทธ์ ิ รว่ ม ( ทรัพย์สินส่วนกลาง) 2) ตองจดทะเบยนเปนอาคารชุ ต้องจดทะเบียนเป็ นอาคารชดด 3) ต้องมีนิติบคุ คลอาคารชุด Building ( EIT. Standard 2001-56 : บทที่ 9 ) กิ ตติ พงษ์ วีระโพธิ์ ประสิ ทธิ์

4

2


20/08/57

อาคารสูง และ อาคารขนาดใหญ่พิ เศษ อาคารสูง หมายถึึง ? อาคารสูง ≥ 23.00 เมตร

อาคารขนาดใหญพเศษ อาคารขนาดใหญ่ พิเศษ หมายถง หมายถึง ? อาคารพืน้ ที่ ≥ 10,000 ตร.ม. 5

( EIT. Standard 2001-56 : บทที่ 9 ) กิ ตติ พงษ์ วีระโพธิ์ ประสิ ทธิ์

อาคารสูง

อาคารทรงจั่ว

ยอดผนัง ้ สูงสุด ชัน

พืน ้ ดาดฟ้ า

ผนังกันตก ผนงกนตก

≥ 23 ม.

≥ 23 ม.

พืน ้ ดิน

พืน ้ ดิน ( EIT. Standard 2001-56 : บทที่ 9 ) กิตติพงษ์ วีระโพธิประสิ ์ ทธิ ์

6

3


20/08/57

องค์ประกอบระบบจ่ายไฟฟ้ าในอาคารชุด เครื่องวัดหน่ วยไฟฟ้ ารวม หมอแปลงไฟฟา ้ ป ไฟฟ้ แผงสวิ ตช์รวมแรงตํา่ (MDB)

สายป้ อน

ไฟฟ้ าส่วนกลาง

เครือื่ งวดหนวยไฟฟารอง ั ่ ไฟฟ้

แผงเมนสวิ ตช์ในห้องชุด ( EIT. Standard 2001-56 : บทที่ 9 ) กิ ตติ พงษ์ วีระโพธิ์ ประสิ ทธิ์

ตัวนําประธานเข้าห้องชุด 7

1. วงจรจ่ายไฟฟ้ าห้ าห้องชุด 1.1 การคําํ นวณโหลดห้ โ ้องชุด 1.2 เครือ่ งวัดหน่ วยไฟฟ้ าห้องชุด 1.3 การป้ องกันกระแสเกินเครือ่ งวัดฯ รอง 1.4 ตัวนําประธาน และบริภณ ั ฑ์ประธาน ( EIT. Standard 2001-56 : บทที่ 9 ) กิ ตติ พงษ์ วีระโพธิ์ ประสิ ทธิ์

8

4


20/08/57

1.1 การคํานวณโหลดในห้องชุด

( EIT. Standard 2001-56 : บทที่ 9 ) กิ ตติ พงษ์ วีระโพธิ์ ประสิ ทธิ์

9

การคํานวณโหลดในอาคารชุด 1) โหลดไฟฟ้ โ ไ ้ าส่่วนกลาง

2)) โหลดห้องชุดุ   

ประเภทอยู่อาศัย ประเภทสํานักงาน หรือร้านค้าทั ่วไป ประเภทอุสาหกรรม

( EIT. Standard 2001-56 : บทที่ 9 ) กิ ตติ พงษ์ วีระโพธิ์ ประสิ ทธิ์

10

5


20/08/57

พืน้ ที่ส่วนที่ใช้คาํ นวณโหลดห้องชุด

( EIT. Standard 2001-56 : บทที่ 9 ) กิ ตติ พงษ์ วีระโพธิ์ ประสิ ทธิ์

11

โหลดห้องชุดประเภทอยู่อาศัย(ต่อ) ่ มีีระบบทําํ ความเย็น็ จากสวนกลาง 

ขนาดพืน้ ที่ไม่เกิ น 55 ตร.ม. Ls ≥ 20 x A + 1,500 VA.

ขนาดพืน้ ที่มากกว่า 55 แต่ไม่เกิ น 180 ตร.ม. Ls ≥ 20 x A + 3,000 VA.

ขนาดพืน้ ที่มากกว่า 180 ตร.ม. Ls ≥ 20 x A + 6,000 VA. ( EIT. Standard 2001-56 : บทที่ 9 ) กิ ตติ พงษ์ วีระโพธิ์ ประสิ ทธิ์

12

6


20/08/57

ตัวอย่างการคํานวณโหลดห้องชุดประเภทอยู่อาศัย

ตัวอย่างที่ 1 ห้องชุดที่อยูอาศัยขนาด 350 ตร.ม. มีระบบทําความเย็น จากส่วนกลาง จงหาขนาด โหลดของห้องชุด ?

Ls = 20 x A + 6,000 VA. Ls = 20 x 350 + 6,000 VA. Ls = 13,000 VA. ( EIT. Standard 2001-56 : บทที่ 9 ) กิ ตติ พงษ์ วีระโพธิ์ ประสิ ทธิ์

13

โหลดห้องชุดประเภทอยู่อาศัย(ต่อ) ่ ไไมมี่ ีระบบทําํ ความเย็น็ จากสวนกลาง 

ขนาดพืน้ ที่ไม่เกิ น 55 ตร.ม. Ls ≥ 90 x A + 1,500 VA.

ขนาดพืน้ ที่มากกว่า 55 แต่ไม่เกิ น 180 ตร.ม. Ls ≥ 90 x A + 3,000 VA.

ขนาดพืน้ ที่มากกว่า 180 ตร.ม. Ls ≥ 90 x A + 6,000 VA. ( EIT. Standard 2001-56 : บทที่ 9 ) กิ ตติ พงษ์ วีระโพธิ์ ประสิ ทธิ์

14

7


20/08/57

ตัวอย่างการคํานวณโหลดห้องชุดประเภทอยู่อาศัย ตัวอย่างที่ 2 ห้องชุดที่อยูอาศัยขนาด 100 ตร.ม. ไม่มีระบบทําความเย็น จากส่วนกลาง จงหาขนาด โหลดของห้องชุด ? Ls = 90 x A + 3,000 VA. จาก

L = 90 x 100 + 3,000 Ls 3 000

VA VA.

Ls = 12,000

VA.

( EIT. Standard 2001-56 : บทที่ 9 ) กิ ตติ พงษ์ วีระโพธิ์ ประสิ ทธิ์

15

โหลดห้องชุด ประเภทสํานักงานหรือร้านค้าทัวไป ่ 

ประเภทมีระบบทําความเย็นจากส่วนกลาง

Ls ≥ 85 x A (VA.)  ประเภทไม่มีระบบทําความเย็นจากส่วนกลาง Ls ≥ 155 x A (VA.) ( ) 

ห้องชุดที่ใช้ไฟฟ้ ามากเป็ นพิ เศษ คํานวณโหลดตามที่คาดว่าจะติ ดตัง้ จริ ง ( EIT. Standard 2001-56 : บทที่ 9 ) กิ ตติ พงษ์ วีระโพธิ์ ประสิ ทธิ์

16

8


20/08/57

ตัวอย่างการคํานวณโหลดห้องชุดประเภทสํานักงาน

ตัวอย่างที่ 3 ห้องชุดสํานักงานขนาด 500 ตร.ม. มี ระบบทําความเย็นจากส่วนกลาง จงหาขนาดโหลด ของห้องชุด ? จาก

Ls = 85 x A

VA.

Ls = 85 x 500

VA.

Ls = 42,500

VA. 17

( EIT. Standard 2001-56 : บทที่ 9 ) กิ ตติ พงษ์ วีระโพธิ์ ประสิ ทธิ์

ตัวอย่างการคํานวณโหลดห้องชุดประเภทร้านค้า

ตัวอย่างที่ 4 ห้องชุดร้านค้าขนาด 300 ตร.ม. ไม่มี ระบบทําความเย็นจากส่วนกลาง จงหาขนาดโหลด ของห้องชุด ? จาก

Ls = 155 x A

VA.

Ls = 155 x 300

VA.

Ls = 46,500

VA.

( EIT. Standard 2001-56 : บทที่ 9 ) กิ ตติ พงษ์ วีระโพธิ์ ประสิ ทธิ์

18

9


20/08/57

โหลดห้องชุดประเภทอุตสาหกรรม  โหลดห้ โ ้องชุด

โหลดห้องชุด(Ls) = 220VA / ตร.ม.

19

( EIT. Standard 2001-56 : บทที่ 9 ) กิ ตติ พงษ์ วีระโพธิ์ ประสิ ทธิ์

ตัวอย่ างการคํานวณโหลดห้ องชุด ?? ตัวอย่างที่ 5 ห้องชุดอุตสาหกรรมขนาด 1,000 ตร.ม. ไม่มี ระบบทําความเย็นจากส่วนกลาง จงหาขนาดโหลด ของห้องชุด ? จาก

Ls = 220 x A

VA.

Ls = 220x 1,000

VA.

Ls = 220,000

VA.

( EIT. Standard 2001-56 : บทที่ 9 ) กิ ตติ พงษ์ วีระโพธิ์ ประสิ ทธิ์

20

10


20/08/57

1.2 การกําหนดขนาดเครื่องวัดฯ รอง

21

( EIT. Standard 2001-56 : บทที่ 9 ) กิ ตติ พงษ์ วีระโพธิ์ ประสิ ทธิ์

ระบบเครื่องวัดไฟฟ้ าในอาคารชุด เครื่องวัดหน่ วยไฟฟ้ ารวม  

ติตดตงเพอแบงแยกทรพยสน ดตัง้ เพื่อแบ่งแยกทรัพย์สิน เพื่อวัดค่ากระแสไฟฟ้ าส่วนกลาง

เครื่องวัดหน่ วยไฟฟ้ ารอง ติ ดตัง้ สําหรับคิ ดค่ากระแสไฟฟ้ า ของแต่ละห้องชุด  เป็ นได้ทงั ้ เครื่องวัดฯ รอง แรงสูง และ แรงตํา่ 

( EIT. Standard 2001-56 : บทที่ 9 ) กิ ตติ พงษ์ วีระโพธิ์ ประสิ ทธิ์

22

11


20/08/57

ขนาดเครื ขนาด เครื่องวัดหน่ วยไฟฟ้ าแรงตํา่ 

การหาขนาดเครื่องวัดหน่ วยไฟฟ้ า การหาขนาดเครองวดหนวยไฟฟา 1-Ph; Im = Ls / 230 3-Ph ; Im =

A.

Ls / ( 3 x 400) A.

ขนาดเครื่องวัดฯ ต้องไม่เล็กกว่า ตารางที่ 9-1- 9-5 23

( EIT. Standard 2001-56 : บทที่ 9 ) กิ ตติ พงษ์ วีระโพธิ์ ประสิ ทธิ์

ตย.. การกําหนดเครื่องวัดฯของห้องชุด ตย Ls = 12,000 VA.

Im =

12,000 / 230 A.

Im =

52.17A.

M=

30(100) A. 1 Ph, 2W.

100 ตร.ม. ไม่มีระบบทําความเย็น จากส่วนกลาง ( EIT. Standard 2001-56 : บทที่ 9 ) กิ ตติ พงษ์ วีระโพธิ์ ประสิ ทธิ์

24

12


20/08/57

การติดตัง้ เครื่องวัดหน่ วยไฟฟ้ าแรงตํา่   

การติ ดตัง้ เครื่องวัดฯ แรงตํา่ ต้องติ ดตัง้ เป็ นกลุ่ม(Group Meter) บริ เวณที่ควรติ ดตัง้ คือ  บริ เวณชัน ้ ล่าง  หรือบริ เวณส่วนกลางในแต่ ละชัน ้

( EIT. Standard 2001-56 : บทที่ 9 ) กิ ตติ พงษ์ วีระโพธิ์ ประสิ ทธิ์

25

การติดตัง้ เครื่องวัดหน่ วยไฟฟ้ าแรงสูง เครือื่ งวดฯ ั แรงสูง ห้องงชุชุดที่มีความต้องการใช้ไฟฟ้ า ดังต่อไปนี้ ต้องรับไฟฟ้ าด้วยระบบ แรงสูง • ตัง้ แต่ 300kVA. ( กฟน.) • ตัง้ แต่ 250kVA. ( กฟภ.)

( EIT. Standard 2001-56 : บทที่ 9 ) กิ ตติ พงษ์ วีระโพธิ์ ประสิ ทธิ์

26

13


20/08/57

1.3 การป้ องกันกระแสเกิน เครื่องวัดฯ รอง

( EIT. Standard 2001-56 : บทที่ 9 ) กิ ตติ พงษ์ วีระโพธิ์ ประสิ ทธิ์

27

การป้ องกันกระแสเกิน ของเครื่องวัดหน่ วยไฟฟ้ าแรงตํา่ การป้ องกันกระแสเกิน 

ต้องติ ดตัง้ CB. หน้ าเครื่องวัดฯ ทุกเครื่อง

พิ กดั กระแสต้ กระแสต้อง ≥ 1.25 x ( Ls)

ขนาดพิ กดั สงสดกระแสต้ ขนาดพกดสู งสุดกระแสตองไมเกน องไม่เกิ น 

ตารางที่ 3-4 ( กฟน กฟน.).)

ตารางที่ 3-5 ( กฟ กฟภภ.)

( EIT. Standard 2001-56 : บทที่ 9 ) กิ ตติ พงษ์ วีระโพธิ์ ประสิ ทธิ์

28

14


20/08/57

ตย.. การกําหนดขนาด CBs ของห้องชุด ตย Ls = 12,000 VA. 100AT

Icb =

1.25 x ( Ls / 230 )

Icb =

1.25 x 52.17 A.

CBs =

65.22 A

100 ตร.ม. ไม่มีระบบทําความเย็น จากส่วนกลาง ( EIT. Standard 2001-56 : บทที่ 9 ) กิ ตติ พงษ์ วีระโพธิ์ ประสิ ทธิ์

29

การป้ องกันกระแสเกิน ของเครื่องวัดหน่ วยไฟฟ้ าแรงตํา่ (ต่อ) การป้ องกันกระแสเกิน ห้ามใช้วิธี Back up fuse /Cascade CB.

ใ ้ใช้้ Current Limiting CB ได้ ให้ ไ ้

( EIT. Standard 2001-56 : บทที่ 9 ) กิ ตติ พงษ์ วีระโพธิ์ ประสิ ทธิ์

30

15


20/08/57

1.4 ตัวนําประธานเข้าห้องชุดุ และบริภณ ั ฑ์ประธานของห้องชุด

( EIT. Standard 2001-56 : บทที่ 9 ) กิ ตติ พงษ์ วีระโพธิ์ ประสิ ทธิ์

31

บริภณ ั ฑ์ ประธานในห้ องชุด บริภณ ั ฑ์ประธาน( ระธาน(ห้องชุด)  

พิ กดั กระแส กระแส(AT) (AT) ต้องไม่เกิ นขนาด CB. ตัวหน้ าเครื่องวัดฯ ของแต่ละห้องชุด ขนาดพิพิ กดั กระแสของบริ ภณ ขนาด ั ฑ์ประธาน ต้องไม่น้อยกว่า 1.25 x Ls

( EIT. Standard 2001-56 : บทที่ 9 ) กิ ตติ พงษ์ วีระโพธิ์ ประสิ ทธิ์

32

16


20/08/57

ตัวนําประธานเข้ าห้ องชุด ตัวนําประธานเข้าห้องชุด      

ตัวนําต้องมีขนาดกระแสไม่ตาํ่ กว่า CB CB.. ตัวนําต้องไม่เล็กกว่า 6 ตร ตร..มม. ต้องเดิ นในช่องเดิ นสายโลหะ !!! ใ ่องอโลหะ? โ ? เดิิ นสายในช่ งอโลหะ ไม่อนุญาตให้เดิ นสายบนผิว แต่ละห้องชุดห้ามใช้ตวั นํานิ วทรัลร่วมกัน 33

( EIT. Standard 2001-56 : บทที่ 9 ) กิ ตติ พงษ์ วีระโพธิ์ ประสิ ทธิ์

ตย.. การกําหนด OCPD( ตย OCPD(CB) CB) ของห้องชุด

100AT

Ls

= 12,000 VA.

CBs

= 65.21 A

เลือก CBs = สาย =

100 ตร.ม. ไม่ม( ีรEIT.ะบบทํ าความเย็น จากส่วนกลาง Standard 2001-56 : บทที่ 9 ) กิ ตติ พงษ์ วีระโพธิ์ ประสิ ทธิ์

100 AT

2 x 50 Sqmm.THW

34

17


20/08/57

2. วงจรสายป้ อน 2 1 ขอกาหนดสายปอนหองชุ 2.1 ข้อกําหนดสายป้ อนห้องชดด 2.2 การคํานวณโหลดสายป้ อน 2.3 ข้อกําหนดสายป้ อนไฟส่วนกลาง

( EIT. Standard 2001-56 : บทที่ 9 ) กิ ตติ พงษ์ วีระโพธิ์ ประสิ ทธิ์

35

2.1 ข้อกําหนดสายป้ อนสําหรับจ่ายไฟห้องชุด สายป้ อนสําหรับห้หองชุ องชดด สายปอนสาหรบหองชุ สายปอนสาหรบ การคํานวณโหลด ใช้ Co Co--incidence Factor ได้ ขนาดตัวนําและการป้ องกันกระแส เกิ นต้องเป็ นตามที่กาํ หนดในบทที่ 3 เครื่องป้ องกันกระแสเกิ นต้องเป็ น CB และมีพิกดั กระแสไม่ตาํ่ กว่า 1.25 ตัวนําสายป้ อนต้ อนต้องมีขนาดไม่น้อยกว่า พิ กดั เครื่องป้ องกระแสเกิ องกระแสเกิ น

ต้องเดิ นในช่องเดิ นสายโลหะ หรือ น์ ปบัระสิสทเวย์ (Busway Busway)) ( EIT. Standard 2001-56 : บทที่ 9 ) กิ ตติ พงษ์ เป็ วีระโพธิ ธิ์ 36

18


20/08/57

2.2 การคํานวณโหลดสายป้ อน สําหรับห้องชุด

( EIT. Standard 2001-56 : บทที่ 9 ) กิ ตติ พงษ์ วีระโพธิ์ ประสิ ทธิ์

37

การคํานวณ นวณโหลด โหลด สายป้ อน สําหรับห้หองชุ สาหรบหองชุ สาหรบ องชดด โหลดสายป้ อนหัองชุด  ให้คาํ นวณจากผลรวมโหลดในห้องชุดุ  ให้ใช้ Co Co--incidence Factor คํานวณ ลดขนาดสายป้ อนได้  สายป้ อนต้องมีพิกดั กระแสไม่ตาํ่ กว่า เครื่องป้ องกันกระแสเกิ น ( EIT. Standard 2001-56 : บทที่ 9 ) กิ ตติ พงษ์ วีระโพธิ์ ประสิ ทธิ์

38

19


20/08/57

2.3 ข้อกําหนดสายป้ อน สําหรับไฟส่วนกลาง

( EIT. Standard 2001-56 : บทที่ 9 ) กิ ตติ พงษ์ วีระโพธิ์ ประสิ ทธิ์

39

สายป้อนสําหรั บไฟฟ้าส่ วนกลาง สายป้ อนไฟส่วนกลาง นกลางต้ต้องแยกต่างหาก จากสายป้ อนของห้องชุด ขนาดตัวนําและการป้ องกันกระแสเกิ น ต้องเป็ นตามที่กาํ หนดในบทที่ 3 มีมไดไมเกน ได้ไม่เกิ น 1 ชุชดด ตอ ต่อ 1 หมอแปลงไฟฟา หม้อแปลงไฟฟ้ า ยกเว้น วงจรป้ องกันอัคคีภยั และ วงจรช่วยชีวิต

( EIT. Standard 2001-56 : บทที่ 9 ) กิ ตติ พงษ์ วีระโพธิ์ ประสิ ทธิ์

40

20


20/08/57

การคํานวณโหลดส่วนกลาง ใชหลกการคานวณตามบทท ใช้ หลักการคํานวณตามบทที่ 3  ไฟฟ้ าส่วนกลางประกอบด้วย 

แสงสว่างทางเดิ น แสงสว่างไฟสนาม ลิ ฟท์ เครื่องสบนํ เครองสู บนา้า ระบบป้ องกันไฟ ฯลฯ

( EIT. Standard 2001-56 : บทที่ 9 ) กิ ตติ พงษ์ วีระโพธิ์ ประสิ ทธิ์

41

3. ระบบ ระบบวงจรประธานอาคารชุ วงจรประธานอาคารชุด

( EIT. Standard 2001-56 : บทที่ 9 ) กิ ตติ พงษ์ วีระโพธิ์ ประสิ ทธิ์

42

21


20/08/57

3. วงจรประธาน 3.1 ข้อกําหนดแผงสวิตช์แรงสูง 3.2 ข้อกําหนดหม้อแปลงไฟฟ้ า 3.3 ข้อกําหนดแผงสวิตช์แรงตํา่ ( EIT. Standard 2001-56 : บทที่ 9 ) กิ ตติ พงษ์ วีระโพธิ์ ประสิ ทธิ์

43

การพิ จารณาระบบแรงดัน ของการไฟฟ้ าฯ (กฟน กฟน.).) ่ ไฟฟ้ าด้้วยระบบแรงตํา่ํ 1. จายไฟฟ้ โหลดน้ อยกว่า 300kVA

2. จ่ายไฟฟ้ าด้วยระบบแรงกลาง( 12 หรือ 24 kV.) โหลดตัง้ แต่ 300 - 15,000 , kVA.

3. จ่ายไฟฟ้ าด้วยระบบแรงสูง( 69 หรือ 115 kV.) โหลดมากกว่า 15,000 kVA. ( EIT. Standard 2001-56 : บทที่ 9 ) กิ ตติ พงษ์ วีระโพธิ์ ประสิ ทธิ์

44

22


20/08/57

3.1 ข้อกําหนดแผงสวิตช์แรงสูง

( EIT. Standard 2001-56 : บทที่ 9 ) กิ ตติ พงษ์ วีระโพธิ์ ประสิ ทธิ์

45

สวิ ตช์แรงสูง( HV HV-- Switchgears) แผงสวิ ตช์แรงสูงต้องเป็ นไปตามที่กาํ หนดในข้อ 5.17 ถ้าใช้ Circuit Breaker ต้องใช้ชนิ ดฉนวนไม่ติดไฟ ถ้าใช้ Power Fuse ต้องใช้ร่วมกับ Load Break Switch เครื่องป้ องกันกระแสเกิ นต้องสอดคล้องกับตารางที่ 66-55 เครองปองกนกระแสเกนตองสอดคลองกบตารางท

( EIT. Standard 2001-56 : บทที่ 9 ) กิ ตติ พงษ์ วีระโพธิ์ ประสิ ทธิ์

46

23


20/08/57

การเลื การ เลือกใช้ชนิดเครื่องป้ องกัน Power Fuses ต้องใช้ร่วมกับ Load Break Switch

Circuit Breaker ต้องเป็ นชนิ ดฉนวน ไ ติดไไฟเช่น VCB ,GCB ,ACB ไม่ ห้ามใช้ชนิ ดนํ้ามัน

47

( EIT. Standard 2001-56 : บทที่ 9 ) กิ ตติ พงษ์ วีระโพธิ์ ประสิ ทธิ์

ขนาดปรั บตัง้ สูงสุดของ OCPD ตารางที่ 6-5

ขนาดปรับตั้งสู งสุ ดของเครื่อง ป้ องกันกระแสเกินสําหรับหม้ อแปลงไฟฟ้ า ด้ านไฟเข้ า ขนาดอิมพีแดนซ์

หม้ อแปลง

ด้ านไฟออก

แรงดันมากกว่ า 750 V. CB Fuses

แรงดันมากกว่ า 750 V CB Fuses

ไม่ เกิน 750 V

CB Or Fuses

ไม่ เกิน 6%

600%

300%

300%

250%

125%

มากกว่ า 6 % แต่ ไม่เกิน 10 %

400%

300%

250%

225%

125%

( EIT. Standard 2001-56 : บทที่ 9 ) กิ ตติ พงษ์ วีระโพธิ์ ประสิ ทธิ์

48

24


20/08/57

หม้อแปลงต้องมีการป้ องกันกระแสเกิน ถ้าเป็ น Circuit Breaker ปรับตัง้ ไม่เกิ น 400 - 600 % In

ถ้าเป็ น Power Fuses พิ กดั กระแส ≤ 300 % In

• ต้องเป็ น Circuit Breaker ปรับตัง้ ≤ 125 % In

( EIT. Standard 2001-56 : บทที่ 9 ) กิ ตติ พงษ์ วีระโพธิ์ ประสิ ทธิ์

49

3.2 ข้อกําหนดหม้อแปลงไฟฟ้ า สําหรับอาคารชุด

( EIT. Standard 2001-56 : บทที่ 9 ) กิ ตติ พงษ์ วีระโพธิ์ ประสิ ทธิ์

50

25


20/08/57

หม้ อแปลงและห้ องหม้ อแปลงไฟฟ้า หม้อแปลงติดตัง้ ในอาคาร ต้องใช้หม้อแปลงชนิดอะไร ดอะไร ?  ชนิ ดแห้ง(Dry Type)  ฉนวนของเหลวไม่ ฉนวนของเหลวไมตดไฟ ติดไฟ  ไม่เป็ นพิ ษ(Non Non--toxic toxic))

( EIT. Standard 2001-56 : บทที่ 9 ) กิ ตติ พงษ์ วีระโพธิ์ ประสิ ทธิ์

51

หม้อแปลงติดตัง้ นอกอาคาร หมอแปลงตงนอกอาคาร ้ ป ั้ (0utt door) d ) หม้อแปลงฉนวนของเหลวติ ดไฟได้  หม้อแปลงชนิ ดของเหลวติดไฟยาก (Less-- flammable Fluid (Less Fluid--Insulated Transformer) 

o o

o

ต้องติ ดตัง้ ในห้องหม้อแปลง ตองตดตงในหองหมอแปลง ติ ดตัง้ บนนัง้ ร้านหม้อแปลง ติ ดตัง้ บนลานหม้อแปลง( แปลง( Outdoor Yard) ( EIT. Standard 2001-56 : บทที่ 9 ) กิ ตติ พงษ์ วีระโพธิ์ ประสิ ทธิ์

52

26


20/08/57

ลักษณะการติดตั้งหม้ อแปลงภายใน Yard

53

( EIT. Standard 2001-56 : บทที่ 9 ) กิ ตติ พงษ์ วีระโพธิ์ ประสิ ทธิ์

การติดตัง้ หม้ อแปลงบนนั่งร้ าน

( EIT. Standard 2001-56 : บทที่ 9 ) กิ ตติ พงษ์ วีระโพธิ์ ประสิ ทธิ์

54

27


20/08/57

หม้ อแปลงติดตัง้ ในอาคาร หม้อแปลงตัง้ ในอาคาร (Indoor)  หม้อแปลงชนิ ดแห้ง(Dry (Dry--type)  หม้อแปลงชนิ ดของเหลวไม่ติดไฟ

(Nonflammable FluidFluid-Insulated Transformer) Transformer)

( EIT. Standard 2001-56 : บทที่ 9 ) กิ ตติ พงษ์ วีระโพธิ์ ประสิ ทธิ์

55

ทําไม ไมห้ห้ามใช้ มใช้หม้อแปลงนํ้ามัน ติดตัง้ ในอาคารชุด ??????

( EIT. Standard 2001-56 : บทที่ 9 ) กิ ตติ พงษ์ วีระโพธิ์ ประสิ ทธิ์

56

28


20/08/57

คุณสมบัติแรงดันของหม้อแปลง กฟน. ฟ

   

PPrimary i 12000/24000V 12000/24000V. Secondary 416Y/240 V. High voltage tapping 4 x (-) 2.5% Total Loss 1.5%

Primary 22000/33000V.  Secondary 400Y/230 V.  High voltage tapping (+/-)2 x 2.5%  Total Loss 1.5% 

กฟภ.

( EIT. Standard 2001-56 : บทที่ 9 ) กิ ตติ พงษ์ วีระโพธิ์ ประสิ ทธิ์

57

การคํานวณโหลดหม้อแปลง โ โหลดหม้ อ ้ แปลงสาหร ป สํ ั ับ อาคารชุด ให้คา ํ นวณจากผลรวมโหลดใน ห้องชุด และโหลด และโหลดไฟฟ ไฟฟ้า ่ สวนกลาง

ใช ้ Co C -incidence Coi id Factor F t คํานวณขนาด นวณขนาดหม้ หม้อแปลงได้ 

ขนาดหม้อแปลง ต้อง งมี มีพิ พก ิ ัด ≥ ของโหลด

( EIT. Standard 2001-56 : บทที่ 9 ) กิ ตติ พงษ์ วีระโพธิ์ ประสิ ทธิ์

58

29


20/08/57

3.3 ข้อกําหนดแผงสวิตช์แรงตํ รงตํา่

( EIT. Standard 2001-56 : บทที่ 9 ) กิ ตติ พงษ์ วีระโพธิ์ ประสิ ทธิ์

59

แผงสวิ ตช์แรงตํา่ (LV.SWITCH)  ตองมคุ ้ ี ณสมบตพเศษอะไร? ส ั ิ ิศ ไ ? สมบตพเศษอะไร  แผงสวิ ตช์ ต้องมี IP 31(IEC) 31(IEC)

เครื่องป้ องกันกระแสเกิ นต้องเป็ น CB

 ขนาด CB ของสายป้ อน ???

ต้องมีพิพิกดั ≥ 1.25 ของโหลด  IC ตัวเมนสวิ ตช์ต้ ต้อง≥ ง≥ 10 10kA. kA. 

 สายป้ อนไฟฟ้ าส่วนกลาง !!!!!  ต้องแยกกับสายป้ อนห้องชุด  มีได้ไม่เกิ น 1 ตัว ต่อหม้อแปลง 1 ลูก

พร้อมมีกุกญ ุ แจล๊อกได้ อกได้ในตําแหน่ งปลด

( EIT. Standard 2001-56 : บทที่ 9 ) กิ ตติ พงษ์ วีระโพธิ์ ประสิ ทธิ์

60

30


20/08/57

ระบบต่อลงดินที่แผงสวิตช์ ให้ต่อฝากสายดิ นกับตัวนํานิ วทรัล เฉพาะที่แผงสวิ ตช์รวม( วม(MDB)

ห้ามต่อฝากสายดิ นกับตัวนํานิ วทรัล ที่แผงสวิ ตช์ใดๆ อีก ( EIT. Standard 2001-56 : บทที่ 9 ) กิ ตติ พงษ์ วีระโพธิ์ ประสิ ทธิ์

61

ระบบต่อลงดินในห้องชุด ห้องชุดต้องมีระบบสายดิ นเตรียมพร้อมไว้ ห้ามต่อฝากสายดิ นที่บริ ภณ ั ฑ์ประธาน การเดิ นสายภายในต้องมีระบบสายดิ น ( ตามที่กาํ หนดในบทที่ 4 )

( EIT. Standard 2001-56 : บทที่ 9 ) กิ ตติ พงษ์ วีระโพธิ์ ประสิ ทธิ์

62

31


20/08/57

9.2 อาคารสูงหรืออาคารขนาดใหญ่พิเศษ 9.2.2 วิธีการเดินสาย 9.2.3 หม้อแปลงและห้องหม้อแปลง 9.2.4 แผงสวิตช์แรงสูง ่ ล ิ 9 2 5 การตอลงดน 9.2.5

63

( EIT. Standard 2001-56 : บทที่ 9 ) กิ ตติ พงษ์ วีระโพธิ์ ประสิ ทธิ์

ข้อกําหนดที่สาํ คัญ หมอแปลงไฟฟาถาตดตง หม้ อแปลงไฟฟ้ าถ้าติ ดตัง้ ภายในอาคาร วิ ธีเดิ นสายห้ามใช้วิธี เดิ นสายบนผิ ว แผงสวิ ตช์แรงสูงต้องเป็ นชนิ ด ฉนวนไม่ติดไฟ ฉนวนไมตดไฟ

( EIT. Standard 2001-56 : บทที่ 9 ) กิ ตติ พงษ์ วีระโพธิ์ ประสิ ทธิ์

64

32


20/08/57

ตัวอย่างการออกแบบระบบไฟฟ้ าของ อาคารชุด

( EIT. Standard 2001-56 : บทที่ 9 ) กิ ตติ พงษ์ วีระโพธิ์ ประสิ ทธิ์

65

ถาม--ตอบ ???? ถาม

ิ ธิ์ กิตติพงษ์ วีระโพธิป ์ ระสท การไฟฟ้ านครหลวง โทร 02-2563315 Fax 02-2563683 kittipong.w @ mea.or.th

( EIT. Standard 2001-56 : บทที่ 9 ) กิ ตติ พงษ์ วีระโพธิ์ ประสิ ทธิ์

66

33


20/08/57

จบแล้วครับ !!! ขอบคุณครับ ……..

( EIT. Standard 2001-56 : บทที่ 9 ) กิ ตติ พงษ์ วีระโพธิ์ ประสิ ทธิ์

67

ตารางกําหนด พิ กดั สูงสุดของเครือ่ งงป้ป้ องกันกระแสเกิน และโหลดสูงสุดของเครื่องวัดฯ

( EIT. Standard 2001-56 : บทที่ 9 ) กิ ตติ พงษ์ วีระโพธิ์ ประสิ ทธิ์

68

34


20/08/57

พิ กดั สูงสุดของเครือ่ งงป้ป้ องกันกระแสเกินและ โหลดสูงสุดของเครือ่ งวัดฯ กฟน.( กฟน.(ตร ตร..3-4) ขนาดเครื่ องวัดหน่ วยไฟฟ้ า (แอมแปร์ )

(สํ าหรั บ การไฟฟ้ านครหลวง) พิ กัด สู งสุ ด ของเครื่ อ งป้ องกัน กระแสเกิน (แอมแปร์ )

โหลดสู งสุ ด (แอมแปร์ )

5 (15)

16

10

15 (45)

50

30

30 (100)

100

75

50 (150)

125

100

200

200

150

250

200

300

250

400

300

500

400

400

69

( EIT. Standard 2001-56 : บทที่ 9 ) กิ ตติ พงษ์ วีระโพธิ์ ประสิ ทธิ์

พิกดั สูงสุดของเครือ่ งงป้ป้ องกันกระแสเกินและ โหลดสูงสุดของเครือ่ งวัดฯ กฟภ.( กฟภ.(ตร ตร.. 3-5) (สํ าหรับการไฟฟ้าส่วนภูมภิ าค) ขนาด เครื่องวัดหน่วยไฟฟ้า (แอมแปร์

ขนาดของ โหลด (แอมแปร์ )

ขนาดตัวนําประธาน เล็กทีส่ ดุ ทีย่ อมให้ใช้ได้ (ตร. มม.)

เซอร์กติ เบรกเกอร์ ขนาดปรับตังสู ้ งสุด (แอมแปร์

5 (15)

12

4

15-16

15 (45)

36

10

40-50

30 (100)

80

35

100

( EIT. Standard 2001-56 : บทที่ 9 ) กิ ตติ พงษ์ วีระโพธิ์ ประสิ ทธิ์

70

35


20/08/57

ตารางการกําหนด ขนาดเครื่องวัดฯ รอง สําหรับห้องชุด

71

( EIT. Standard 2001-56 : บทที่ 9 ) กิ ตติ พงษ์ วีระโพธิ์ ประสิ ทธิ์

ตารางที่ 9-1 ขนาดเครื่องวัดหน่ วยไฟฟ้ าแรงตํา่ สํ าหรับห้ องชุดอยู่อาศัย ( กฟน กฟน.).) ลําดับที่ 1

(สาหรบการไฟฟานครหลวง) (สํ าหรั บการไฟฟ้านครหลวง) ประเภท พื้นที่ห้อง โหลดสู งสุ ดของ ตารางเมตร เครื่ องวัดฯ (A) ไม่ มี ร ะบบทํา ความเย็ น 55 30 จากส่ วนกลาง 150 75 180 100 180 30 483 75 666 100 1,400 200 2,866 400

( EIT. Standard 2001-56 : บทที่ 9 ) กิ ตติ พงษ์ วีระโพธิ์ ประสิ ทธิ์

ขนาดเครื่ องวัดฯ 15 (45) A 1P 30 (100) A 1P 50 (150) A 1P 15 (45) A 3P 30 (100) A 3P 50 (150) A 3P 200 A 3P 400 A 3P

72

36


20/08/57

ตารางที่ 9-1(ต่ อ) ขนาดเครื่องวัดหน่ วยไฟฟ้ าแรง ตํา่ สํ าหรับห้ องชุดอยู่อาศัย ( กฟน กฟน.).) ลําดับที่

2

(สําหรั บการไฟฟ้ านครหลวง) ประเภท พื้นที่ห้อง โหลดสู งสุ ดของ ตารางเมตร เครื่ องวัดฯ (A) 35 10 มี ร ะบบทํา ความเย็ น จาก 180 30 ส่ วนกลาง 525 75 800 100 690 30 2,475 75 3,000 100 6,300 200 12,900 400

ขนาดเครื่ องวัดฯ 5 (15) A 1P 15 (45) A 1P 30 (100) A 1P 50 (150) A 1P 15 (45) A 3P 30 (100) A 3P 50 (150) A 3P 200 A 3P 400 A 3P

73

( EIT. Standard 2001-56 : บทที่ 9 ) กิ ตติ พงษ์ วีระโพธิ์ ประสิ ทธิ์

ตารางที่ 9-3 ขนาดเครื่องวัดหน่ วยไฟฟ้ าแรงตํา่ สํ าหรับห้ องชุดสํ านักงานหรือร้ านค้ า ( กฟน กฟน.).) (สาหรบการไฟฟานครหลวง) (สํ าหรับการไฟฟ้ านครหลวง) ลําดับที่ ประเภท พืน้ ทีห่ ้อง โหลดสูงสุดของ ตารางเมตร เครื่องวัดฯ (A) 1 ไม่ มีระบบทําความเย็นจาก 40 30 ส่ วนกลาง 105 75 140 100 125 30 320 75 425 100 850 200 1,700 400 ( EIT. Standard 2001-56 : บทที่ 9 ) กิ ตติ พงษ์ วีระโพธิ์ ประสิ ทธิ์

ขนาดเครื่องวัดฯ 15 (45) A 1P 30 (100) A 1P 50 (150) A 1P 15 (45) A 3P 30 (100) A 3P 50 (150) A 3P 200 A 3P 400 A 3P

74

37


20/08/57

ตารางที่ 9-3(ต่อ) ขนาดเครื่องวัดหน่ วยไฟฟ้ าแรงตํา่ สําหรับห้องชุดสํานักงานหรือร้านค้า ( กฟน กฟน.).) (สาหรบการไฟฟานครหลวง) (สํ าหรับการไฟฟ้านครหลวง) ลําดับที่ ประเภท พืน้ ทีห่ ้ อง โหลดสู งสุ ดของ ตารางเมตร เครื่องวัดฯ (A) 2 มี ร ะบบทํา ความเย็น 80 30 จากส่ วนกลาง 190 75 260 100 230 30 580 75 770 100 1,550 200 3,100 400

ขนาดเครื่องวัดฯ 15 (45) A 1P 30 (100) A 1P 50 (150) A 1P 15 (45) A 3P 30 (100) A 3P 50 (150) A 3P 200 A 3P 400 A 3P

( EIT. Standard 2001-56 : บทที่ 9 ) กิ ตติ พงษ์ วีระโพธิ์ ประสิ ทธิ์

75

ตาราง ค่า Co Co--incidence Factor

( EIT. Standard 2001-56 : บทที่ 9 ) กิ ตติ พงษ์ วีระโพธิ์ ประสิ ทธิ์

76

38


20/08/57

ค่า Co Co--incidence Factor สําหรับห้องชุดอยู่อาศั อาศัย ตารางที่ 9-5

ค่ าโคอินซิ เดนตท์ แฟกเตอร์ สําหรั บห้ องชุ ดอยู่ อาศั ย ลําดับห้ องชุ ด ค่ าโคอินซิ เดนตท์ แฟกเตอร์ (Co-incidence Factor) 1-10

0.9

11-20

0.8

21-30

0.7

31-40

0.6

41 ขึ้นไป

0.5

77

( EIT. Standard 2001-56 : บทที่ 9 ) กิ ตติ พงษ์ วีระโพธิ์ ประสิ ทธิ์

ค่า Co Co--incidence Factor สําหรับห้องชุดสํานักงานหรือร้านค้า ตารางที่ 9-6

ค่าโคอินซิเดนตท์แฟกเตอร์สําหรับห้องชุดประเภทสํ านักงานหรือร้านค้าทัว่ ไป ลําดับห้องชุด

ค่าโคอินซิเดนตท์แฟกเตอร์ ((Co-incidence Factor))

1-10

1

11 ขึนไป ้

0.85

( EIT. Standard 2001-56 : บทที่ 9 ) กิ ตติ พงษ์ วีระโพธิ์ ประสิ ทธิ์

78

39


20/08/57

ตัวอย่างการออกแบบระบบไฟฟ้ าของ อาคารชุด

( EIT. Standard 2001-56 : บทที่ 9 ) กิ ตติ พงษ์ วีระโพธิ์ ประสิ ทธิ์

79

ตัวอย่างการออกแบบระบบไฟฟ้ าของอาคารชุด ตัวอย่างคํานวณโหลดห้องชุดุ 

อาคารชุดประเภทอยู่อาศัย ตัง้ อยู่ที่ในกรุงเทพฯ 

พืน้ ที่ ห้อง 100 ตร ตร..ม. ไม่รวมเฉลียงจํานวน 50 ห้อง

 อาคารชุดประเภทร้านค้า ตัง้ อยู่ที่ในกรุงเทพฯ พืน ้ ที่ 

ห้หอง อง 300 ตร ตร..ม. ไมรวมเฉลยงจานวน ไม่รวมเฉลียงจํานวน 20 ห้หอง อง

โหลดส่วนกลาง ที่คาํ นวณตามบทที่ 3 200 kVA kVA..

ไม่มีระบบทําความเย็นจากส่วนกลาง ( EIT. Standard 2001-56 : บทที่ 9 ) กิ ตติ พงษ์ วีระโพธิ์ ประสิ ทธิ์

80

40


20/08/57

การคํานวณโหลดห้องชุด โหลดส่วนกลาง 200kVA.

1) โหลดห้องชุดอยู่อาศัย 100 ตร.ม. 50 ห้อง 2) โหลดห้องชุดร้านค้า 300 ตร.ม. 20 ห้อง

( EIT. Standard 2001-56 : บทที่ 9 ) กิ ตติ พงษ์ วีระโพธิ์ ประสิ ทธิ์

81

การคํานวณโหลดห้องชุด ั ื้ ี่ ้ ชด 1 คานวณโหลดหองชุ 1. ํ โ ้ ชดอยู่อาศยจากพนทหองชุ  ห้องชุดขนาด 100 ตร.ม. = ( 90x100 ) +3,000 VA.

= 12,000 VA. = 52.17 A, 1Ph.  ห้องชุดขนาด 300 ตร.ม. = ( 155x300 ) VA.

= 46,500 VA. = 67.12 A 3Ph. ( EIT. Standard 2001-56 : บทที่ 9 ) กิ ตติ พงษ์ วีระโพธิ์ ประสิ ทธิ์

82

41


20/08/57

การใช้ตารางโหลดห้องชุดอยู่อาศัย 2.จากตาราง 99-11 ประเภทไมมความเยนจากสวนกลาง ประเภทไม่มีความเย็นจากส่วนกลาง พืน้ ที่ห้อง (ตร.ม) 55

โหลดสูงสุดของ เครื่องวัด(A)

ขนาดเครื่องวัดฯ

30

15(45)A 1P

150

75

30(100)A 1P

ห้องชุดพืน้ ที่ 100 ตร.ม. เลือกตารางช่อง 150 ตร.ม. 83

( EIT. Standard 2001-56 : บทที่ 9 ) กิ ตติ พงษ์ วีระโพธิ์ ประสิ ทธิ์

โหลดสูงสุดของเครือ่ งวัดฯ รอง ่ 2 2.จากตาราง 9 1 ประเภทไมมี 9-1 ป ไ ่ ีความเยนจากสวนกลาง ็ พืน้ ที่ห้อง (ตร.ม) 55

โหลดสูงสุดของ เครื่องวัด(A)

ขนาดเครื่องวัดฯ

30

15(45)A 1P

150

75

30(100)A 1P โหลดทีค ่ า ํ นวณ ( 52.17 A) ต้อง≤ โหลดสูงสุดของเครือ ่ งว ัดฯ

( EIT. Standard 2001-56 : บทที่ 9 ) กิ ตติ พงษ์ วีระโพธิ์ ประสิ ทธิ์

84

42


20/08/57

การกําหนดขนาดเครือ่ งวัดฯ รอง 2 จากตาราง 9-1 2.จากตาราง 9 1 ประเภทไมมความเยนจากสวนกลาง ประเภทไม่มีความเย็นจากส่วนกลาง พืน้ ที่ห้อง (ตร.ม) 55

โหลดสูงสุดของ เครื่องวัด(A)

ขนาดเครื่องวัดฯ

30

15(45)A 1P

150

75

30(100)A 1P

เลือกขนาดเครื่องวัดฯ รอง 30(100)A 1Ph.

85

( EIT. Standard 2001-56 : บทที่ 9 ) กิ ตติ พงษ์ วีระโพธิ์ ประสิ ทธิ์

การใช้ตารางโหลดห้องชุดร้านค้า 2 2.จากตาราง 9 3 ประเภทไมมความเยนจากสวนกลาง 9-3 ป ไ ่ ี ส่ ็ พืน้ ที่ห้อง (ตร.ม) 125

โหลดสูงสุดของ เครื่องวัด(A)

ขนาดเครื่องวัดฯ

30

15(45)A 3P

425

75

30(100)A 3P

ห้องชุดพืน้ ที่ 300 ตร.ม. เลือกตารางช่อง 425 ตร.ม. ( EIT. Standard 2001-56 : บทที่ 9 ) กิ ตติ พงษ์ วีระโพธิ์ ประสิ ทธิ์

86

43


20/08/57

โหลดสูงสุดของเครือ่ งวัดฯ รอง 2 2.จากตาราง 9 3 ประเภทไมมความเยนจากสวนกลาง 9-3 ป ไ ่ ี ส่ ็ พืน้ ที่ห้อง (ตร.ม) 125

โหลดสูงสุดของ เครื่องวัด(A)

ขนาดเครื่องวัดฯ

30

15(45)A 3P

425

75

30(100)A 3P โหลดคํานวณ( 67.12 A ) ต้อง ≤ โหลดสูงสุดของเครือ ่ งว ัดฯ.

87

( EIT. Standard 2001-56 : บทที่ 9 ) กิ ตติ พงษ์ วีระโพธิ์ ประสิ ทธิ์

การกําหนดขนาดเครือ่ งวัดฯ รอง 2.จากตาราง 99-33 ประเภทไมมความเยนจากสวนกลาง ประเภทไม่มีความเย็นจากส่วนกลาง พืน้ ที่ห้อง (ตร.ม) 125

โหลดสูงสุดของ เครื่องวัด(A)

ขนาดเครื่องวัดฯ

30

15(45)A 3P

425

75

30(100)A 3P

เลือกขนาดเครื่องวัดฯรอง ขนาด 30(100)A. 3Ph. ( EIT. Standard 2001-56 : บทที่ 9 ) กิ ตติ พงษ์ วีระโพธิ์ ประสิ ทธิ์

88

44


20/08/57

การเลือกขนาดสายและเครือ่ งป้ องกัน กระแสเกินสําหรับห้องชุด ขนาดห้อง (ตร.ม)

โหลดคํานวณ

ขนาดเครื่อง

(VA )

ป้ องกัน(A)

100

12,000

65.21

ขนาดสาย

ขนาดเครื่องวัดฯ

≥ 70 A

30(100)A 1P

≥ 100 A

30(100)A 3P

( CB = 70 AT ) 300

46,500

83.90 (CB = 100 AT )

( EIT. Standard 2001-56 : บทที่ 9 ) กิ ตติ พงษ์ วีระโพธิ์ ประสิ ทธิ์

89

การคํานวณโหลดสายป้ อน

( EIT. Standard 2001-56 : บทที่ 9 ) กิ ตติ พงษ์ วีระโพธิ์ ประสิ ทธิ์

90

45


20/08/57

คํานวณโหลดห้องชุดอยู่อาศัย โดยใช้ Co Co--incidence factor 4. การคํานวณเพือ่ หา Co-incidence Load ( ตร. 9-5) ลําดับห้องชุด

โหลด(VA)

Co-incidence factor รวมโหลด(VA)

1-10

10 x 12,000

0.9

108,000

11-20

10x 12,000

0.8

96,000

21 30 21-30

10x 12,000 12 000

07 0.7

84 000 84,000

31-40

10x 12,000

0.6

72,000

41-50

10x 12,000

0.5

60,000

รวมโหลดห้องชุดอยู่อาศัย

420,000

( EIT. Standard 2001-56 : บทที่ 9 ) กิ ตติ พงษ์ วีระโพธิ์ ประสิ ทธิ์

91

คํานวณโหลดห้องชุดร้านค้า กรณี ใช้ Co Co--incidence factor 5. การคํานวณเพืือ่ หา Co-incidence Load (ตร. 9-6) ลําดับห้องชุด

โหลด(VA)

Co-incidence factor รวมโหลด(VA)

1-10

10 x 46,500

1

465,000

11-20

10x 46,500

0.85

395,250

รวมโหลดห้องชุดร้านค้า

( EIT. Standard 2001-56 : บทที่ 9 ) กิ ตติ พงษ์ วีระโพธิ์ ประสิ ทธิ์

860,250

92

46


20/08/57

คํานวณระบบสายป้อน • ขนาด Circuit Breaker

CBs CB ≥ 1.25 x 1,280 280,,650 / 693 A. A CBs ≥ 2,310A. 310 A.

• ขนาดสายป้อน ต้ องไม่ น้อยกว่ าขนาดพิกดั กระแสของ CBs

• หาโหลดรวมของสายป้อน โหลดรวม = 420,000 + 860,250 ( EIT. Standard 2001-56 : บทที่ 9 ) กิ ตติ พงษ์ วีระโพธิ์ ประสิ ทธิ์

= 1,280,650 VA.

93

การคํานวณโหลดหม้อแปลง

( EIT. Standard 2001-56 : บทที่ 9 ) กิ ตติ พงษ์ วีระโพธิ์ ประสิ ทธิ์

94

47


20/08/57

การคํานวณโหลดหม้อแปลง คํานวณหาขนาดหม้อแปลง = 200 + 420 + 860.25 kVA. = 1,480.25 kVA. เลือก 1,600kVA โหลดส่วนกลาง = 200kVA.

1) โหลดห้องชุดอยู่อาศัย = 420 kVA. 2) โหลดห้องชุดร้านค้า = 860.25 kVA. 95

( EIT. Standard 2001-56 : บทที่ 9 ) กิ ตติ พงษ์ วีระโพธิ์ ประสิ ทธิ์

สรุปขัน้ ตอนการออกแบบ คํานวณโหลดห้องชุด

รวมโหลดของห้องชุด

คํานวณโหลดส่วนกลาง

กําหนดขนาดมิ เตอร์

ใช้ Co-incidence

รวมโหลด

กําหนด CBs และ ขนาดสายเข้าห้องชุด

กําหนด Feeder Protection และขนาดสายป้ อน

กําหนดขนาดหม้อแปลง

( EIT. Standard 2001-56 : บทที่ 9 ) กิ ตติ พงษ์ วีระโพธิ์ ประสิ ทธิ์

96

48


20/08/57

ขนาดกระแสของสายไฟฟ้ าใหม่ มาตรฐาน ว.ส.ท. 2556 ข ้อ 3.3 ( E.I.T. Standard )

( EIT. Standard 2001-56 : บทที่ 9 ) กิ ตติ พงษ์ วีระโพธิ์ ประสิ ทธิ์

97

ตารางที่เกี่ยวข้องกับสายไฟฟ้ า ตารางที่ 5-8

ต ัวคูณปร ับค่าฯ กรณีสายมากกว่า 1 วงจร

ตารางที่ 5-20 ถึง 5-26

ขนาดกระแสของสาย มอก.11

ตารางที่ 5-21, 5-27 ถึง 5-29

ขนาดกระแสของสาย XLPE

ตารางที่ 5-30 ถึง 5-33

ขนาดกระแสของสายบนรางเคเบิล

ตารางที่ 5-34 ถึง 5-35

MI Cable

ตารางที่ 5-36 ถึง 5-38

สายแรงสูง

ตารางที่ 5-39

่ ม สายเครือ ่ งเชือ

ตารางที่ 5-40 ถึง 5-41

ตัวคูณปรับค่า รางเคเบิล

ตารางทีี่ 5-42 5 42

สายอะลูมเิ นีย ี ม

ตารางที่ 5-43 ถึง 5-44

ตัวคูณปรับค่าอุณหภูม ิ

ตารางที่ 5-45 ถึง 5-46

ตัวคูณปรับค่ามากกว่า 1 วงจร (ฝั งดิน)

ตารางที่ 5-47

รูปแบบการติดตัง้ อ ้างอิง

ตารางที่ 5-48

ข ้อกําหนดการใช ้งานสายไฟฟ้ า

( EIT. Standard 2001-56 : บทที่ 9 ) กิ ตติ พงษ์ วีระโพธิ์ ประสิ ทธิ์

98

49


20/08/57

การติดตั้งสายไฟฟ้ า แบ่งเป็ น 7 กลุ่ม (ตารางที่ 5-47) 47) สายแกนเดีย ่ วหรือหลายแกนหุ ้มฉนวนมี เปลือกนอก เดินเกาะผนัง หรือเพดาน ทีไ่ ม่มส ี งิ่ ปิ ดหุ ้มทีค ่ ล ้ายกัน

สายเคเบิลแกนเดีย ่ วหุ ้มฉนวน มี/ไม่ม ี เปลือกนอก วางเรียงกันแบบมีระยะห่าง เดินบนฉนวนลูกถ ้วยในอากาศ

กลุม ่ ที่ 3

D กลุม ่ ที่ 4

D

สายแกนเดีย ่ วหรือหลายแกนหุ ้มฉนวนมี เปลือกนอก เดินในท่อโลหะหรืออโลหะ ฝั งดิน

กลุม ่ ที่ 5 99

( EIT. Standard 2001-56 : บทที่ 9 ) กิ ตติ พงษ์ วีระโพธิ์ ประสิ ทธิ์

การติดตั้งสายไฟฟ้ า แบ่งเป็ น 7 กลุ่ม(ตารางที่ 5-47) 47)

สายแกนเดีย ่ ว หรือหลายแกน หุ ้มฉนวน มีเปลือกนอก ฝั มเปลอกนอก ฝงดนโดยตรง งดินโดยตรง

กลุม ่ ที่ 6

สายเคเบิลแกนเดีย ่ วหรือหลายแกนหุ ้ม ฉนวน มีเปลือกนอก วางบนรางเคเบิล แบบด ้านล่างทึบ ึ , รางเคเบิลแบบระบาย อากาศ หรือรางเคเบิลแบบบันได

กล่มท กลุ ที่ 7

( EIT. Standard 2001-56 : บทที่ 9 ) กิ ตติ พงษ์ วีระโพธิ์ ประสิ ทธิ์

100

50


20/08/57

จากชนิดของสายและรู ปแบบการติดตั้ง…เลือกตารางได้

รูปแบบการติดตงั้

สาย มอก. 11-2553

สาย XLPE

หมายเหตุ

กลุม ่ ที่ 1 & 2

ตารางที่ 5-20

ตารางที่ 5-27

ร ้อยท่อ

กลุม ่ ที่ 3

ตารางที่ 5-21

ตารางที่ 5-21

เกาะผนั ง

กลุม ่ ที่ 4

ตารางที่ 5-22

ตารางที่ 5-28

ในอากาศ

กล่มท กลุ ที่ 5 & 6

ตารางที่ 5 ตารางท 5-23 23

ตารางที่ 5 ตารางท 5-29 29

ฝั งดิน ฝงดน

กลุม ่ ที่ 7

ตารางที่ 5-30&31

ตารางที่ 5-32&33

บนรางเคเบิล

101

( EIT. Standard 2001-56 : บทที่ 9 ) กิ ตติ พงษ์ วีระโพธิ์ ประสิ ทธิ์

ตารางที่ 5-20 (บางส่วน) ขนาดกระแสของสายไฟฟ้าทองแดงหุม ้ ฉนวนพีวซ ี ี มี/ไม่มเี ปลือกนอก สําหร ับขนาดแรงด ัน (U0/U) ไม่เกิน 0.6/1 kV อุณหภูมต ิ ัวนํา 70OC อุณหภูมโิ ดยรอบ 40OC เดินในช่องเดินสายในอากาศ ล ักษณะ การติดตงั้ จํานวน/ ล ักษณะ ต ัวนํา กระแส

กลุม ่ ที่ 1 2 แกน เดียว

กลุม ่ ที่ 2 3

หลาย แกน

แกน เดียว

2 หลาย แกน

แกน เดียว

3 หลาย แกน

แกน เดียว

หลาย แกน

รูปแบบ การติดตงั้ รห ัสชนิด เคเบิลที่ ใช้งาน

60227 IEC 01, 60227 IEC 02, 60227 IEC 05, 60227 IEC 06, 60227 IEC 10, NYY, VCT, IEC 60502-1 และสายทีม ่ ค ี ณ ุ สมบัตต ิ า่ งๆ ทีม ่ ฉ ี นวนพีวซ ี ี เช่น สายทนไฟ, สายไร ้ฮาโลเจน, สายควันน ้อย เป็ นต ้น

ขนาดสาย (ตร.มม.)

ขนาดกระแส (แอมแปร์)

1

10

10

9

9

12

11

10

10

1.5

13

12

12

11

15

14

13

13

2.5

17

16

16

15

21

20

18

17

( EIT. Standard 2001-56 : บทที่ 9 ) กิ ตติ พงษ์ วีระโพธิ์ ประสิ ทธิ์

102

51


20/08/57

การปรับค่าขนาดกระแสของสาย และเงื่อนไขการใช้ตาราง  ตารางที่ 5-8 เดินในช่ อง เดินส นสาย  ตารางที่ 5-40 & 5-41 วางบน รางเคเบิล  ตารางที่ 5-45 & 5-46 เดินฝั ง ดิน

เนื่องจาก จําํ นวนกลุ่ม วงจร(Cg)

การปรั บค่ า เนื่องอุณหภูมิ โดยรอบ (Ca)

 ตารางที่ 5-43 เดินในอากาศ  ตารางที่ 5-44 เดินฝั งดิน

( EIT. Standard 2001-56 : บทที่ 9 ) กิ ตติ พงษ์ วีระโพธิ์ ประสิ ทธิ์

103

( EIT. Standard 2001-56 : บทที่ 9 ) กิ ตติ พงษ์ วีระโพธิ์ ประสิ ทธิ์

104

52


20/08/57

ตารางที่ 5-43 ตัวคูณปรับค่าอุณหภูมโิ ดยรอบทีแ ่ ตกต่างจาก 40OC ใช ้กับค่าขนาดกระแสของเคเบิล เมือ ่ เดินในอากาศ

ฉนวน

อุณหภูม ิ โดยรอบ (องศา ี ส) เซลเซย 11-15

PVC

XLPE หรือ EPR

1.34

16-20

เอ็มไอ 70oC

105oC

1.23

1.41

1.21

1.29

1.19

1.34

1.16

21-25

1.22

1.14

1.26

1.13

26-30

1.15

1.10

1.18

1.09

31-35 31 35

1.08

1.05

1.09

1.04

36-40

1.00

1.00

1.00

1.00

41-45

0.91

0.96

0.91

0.96

46-50

0.82

0.90

0.79

0.91

( EIT. Standard 2001-56 : บทที่ 9 ) กิ ตติ พงษ์ วีระโพธิ์ ประสิ ทธิ์

105

( EIT. Standard 2001-56 : บทที่ 9 ) กิ ตติ พงษ์ วีระโพธิ์ ประสิ ทธิ์

106

53


20/08/57

โจทย์ปัญหา กําหนดให้เป็ นอาคารชดตั ุ ง้ อย่ใู นกรงเทพฯ ุ จงคํานวณหา • คํานวณ Co-incidence Load ของ F-11 • คํานวณหา CB ของ F-11 ํ • กาหนดขนาดสายปอน ส ป้ ของ F-11 F 11

( EIT. Standard 2001-56 : บทที่ 9 ) กิ ตติ พงษ์ วีระโพธิ์ ประสิ ทธิ์

Previous

Next

107

เฉลยการคํานวณสายป้ อนห้องชุด Step1 p คํานวณ Co-incidence Load Step 2 คํานวณหา OCPD (CB) Step 3 กําหนดขนาดตัวนําสายป้ อน

( EIT. Standard 2001-56 : บทที่ 9 ) กิ ตติ พงษ์ วีระโพธิ์ ประสิ ทธิ์

Previous

Next

108

54


20/08/57

109

Stepp 1 การคํานวณ Co Co--Incidence Load ของสายป้ อน

( EIT. Standard 2001-56 : บทที่ 9 ) กิ ตติ พงษ์ วีระโพธิ์ ประสิ ทธิ์

Step 1a: คํานวณหาโหลดส่วนที่อยู่อาศัย Lr(1-10) = 0.9 x10 x 12,000 VA. Lr(11-20) = 0.8 x10 x 12,000 VA. Lr(21-30) = 0.7 x10 x 12,000 VA. Lr(31-40) = 0.6 x10 x 12,000 VA. Lr( > 41) = 0.5 x 20 x 12,000 VA. Lr = 480,000 VA. ( EIT. Standard 2001-56 : บทที่ 9 ) กิ ตติ พงษ์ วีระโพธิ์ ประสิ ทธิ์

Previous

Next

110

55


20/08/57

Step 1b: คํานวณหาโหลดส่วนร้านค้า Ls(1-10) = 1 x10 x 46,500 VA. Lo(> 11 ) = 0.85 x20 x 42,500 VA. Lso = 1,187,500 VA.

( EIT. Standard 2001-56 : บทที่ 9 ) กิ ตติ พงษ์ วีระโพธิ์ ประสิ ทธิ์

Previous

Next

111

Step 1c: คํานวณหาโหลดรวม Lr(Residence load ) = 480,000 VA. Los(Office + Shop ) = 1,187,500 VA. LF-11 = Lr + Lso LF-11

( EIT. Standard 2001-56 : บทที่ 9 ) กิ ตติ พงษ์ วีระโพธิ์ ประสิ ทธิ์

Previous

= 1,667,500 VA.

Next

112

56


20/08/57

113

Step 2 การคํานวณหา OCPD(CB) (Over Current Protective Devices)

( EIT. Standard 2001-56 : บทที่ 9 ) กิ ตติ พงษ์ วีระโพธิ์ ประสิ ทธิ์

Step 2a : คํานวณกระแสรวมของสายป้ อน IF-11

= 1,667,500 / 1.732 x400 = 2,407 A.

OCPD(CB)

( EIT. Standard 2001-56 : บทที่ 9 ) กิ ตติ พงษ์ วีระโพธิ์ ประสิ ทธิ์

Previous

≥ 1.25 x IF-11

Next

114

57


20/08/57

Step 2b: เลือกขนาด OCPD(CB) OCPD(CB)

= 1.25 x IF-11

OCPD(CB)

= 1.25 x 2,407 A.

3200AT

= 3,009 AT. เลือก CB(F-11) = 3,200 AT.

( EIT. Standard 2001-56 : บทที่ 9 ) กิ ตติ พงษ์ วีระโพธิ์ ประสิ ทธิ์

Previous

Next

115

116

Stepp 3 การกําหนดขนาดตัวนําสายป้ อน

( EIT. Standard 2001-56 : บทที่ 9 ) กิ ตติ พงษ์ วีระโพธิ์ ประสิ ทธิ์

58


20/08/57

Step 3a : เลือกขนาดตัวนําเฟส พิ กดั กระแสตัวนําเฟสต้อง ≥ OCPD(CB) ดังนัน้ ถ้า OCPD(CB) = 3,200 AT ขนาดพิ กดั กระแสของสายป้ อนต้อง มีกระแส ≥ 3,200 A.

( EIT. Standard 2001-56 : บทที่ 9 ) กิ ตติ พงษ์ วีระโพธิ์ ประสิ ทธิ์

Previous

Next

117

Step 3b : เลือกขนาดตัวนํานิ วทรัล ตัวนํานิ วทรัลพิ จารณาจากโหลด 1 เฟส สามารถลดขนาดได้โดยตัดโหลด 3 เฟส ในกรณี สายป้ อนส่วนใหญ่เป็ นแสงสว่าง ควรใช้เป็ น Full Neutral

( EIT. Standard 2001-56 : บทที่ 9 ) กิ ตติ พงษ์ วีระโพธิ์ ประสิ ทธิ์

Previous

Next

118

59


20/08/57

ขนาดตัวนํานิวทรัล (Neutral) 

กรณมกระแสไมเกน ี ี สไ ่ ิ 200 A IN = ILN ( Full Neutral)

กรณี มีกระแสเกิ น 200 A IN = 200 + 0.7( 0 7( ILN- 200)

กรณี เป็ นโหลดชนิ ด Electric Discharge หรือ Harmonic IN = ILN ( Full Neutral)

( EIT. Standard 2001-56 : บทที่ 9 ) กิ ตติ พงษ์ วีระโพธิ์ ประสิ ทธิ์

Previous

Next

119

Step 3c : เลือกขนาดตัวนําสายดิ น(EGC) ตัวนํา EGC พิ จารณาจาก OCPD ถ้าเลือก CB(F-11) = 3,200 AT ดังนัน้ ขนาดของสาย EGC ต้องมีขนาด ≥ 240 Sqmm.( ตร.4-2 )

( EIT. Standard 2001-56 : บทที่ 9 ) กิ ตติ พงษ์ วีระโพธิ์ ประสิ ทธิ์

Previous

Next

120

60


20/08/57

121

ตารางประกอบการออกแบบ

( EIT. Standard 2001-56 : บทที่ 9 ) กิ ตติ พงษ์ วีระโพธิ์ ประสิ ทธิ์

ตารางค่ าดีมานด์ แฟคเตอร์ – ดีมานด์แฟคเตอร์สําหรับโหลดแสงสว่าง ตารางที่ 3-1 – ดีมานด์แฟคเตอร์สําหรับโหลดเต ้ารับ ตารางที่ 3-2 – ดีมานด์แฟคเตอร์สําหรับโหลดเครือ ่ งใช ้ทั่วไป ตารางที่ 3-3

( EIT. Standard 2001-56 : บทที่ 9 ) กิ ตติ พงษ์ วีระโพธิ์ ประสิ ทธิ์

Previous

Next

122

61


20/08/57

ดีมานด์แฟคเตอร์สาํ หรับโหลดแสงสว่าง ตารางที่ 3-1 ดีมานด์ แฟคเตอร์ สําหรับโหลดแสงสว่ าง

ชนิดของอาคาร ทีี่พกั อาศััย โรงพยาบาล โรงแรมรวมถึงห้ องชุด ที่ไม่ มีส่วนให้ ผ้ อู ยู่อาศัย ประกอบอาห ารได ารได้ * โรงเก็บพัสดุ อาหารประเภทอืน่

ขนาดของไฟแสงสว่าง (VA) ไ ่ เกิน 2,000 ไม่ เกิน 2,000 ไม่เกิน 50,000 เกิน 50,000 ไม่เกิน 20,000 20,001 – 100,000 เกินิ 100,000 ไม่เกิน 12,500 เกิน 12,500 ทุกขนาด

( EIT. Standard 2001-56 : บทที่ 9 ) กิ ตติ พงษ์ วีระโพธิ์ ประสิ ทธิ์

ดีมานด์ แฟคเตอร์ (ร้ อยละ ) 100 35 40 20 50 40 30 100 50 100

Previous

Next

123

ดีมานด์ แฟคเตอร์ สําหรับโหลดเต้ ารับ ในสถานทีไ่ ม่ ใช่ ทอี่ ยู่อาศัย ตารางที่3-2 ดีมานด์ แฟคเตอร์ สําหรับโหลดเต้ ารับในสถานทีไ่ ม่ ใช่ ที่อยู่อาศัย

โหลดของเต้ ารับรวม (คํานวนเต้ารับละ180 VA)

ดีมานด์ แฟกเตอร์ (ร้ อยละ) 100 50

10 kVA. แรก เกิน 10 kVA. เกน

( EIT. Standard 2001-56 : บทที่ 9 ) กิ ตติ พงษ์ วีระโพธิ์ ประสิ ทธิ์

Previous

Next

124

62


20/08/57

ตารางที่ 3-3 ดี ม านด์ แ ฟคเตอร์ สํ า หรั บ เครื่ อ งใช้ ไ ฟฟ้ าทั่ ว ไป ชนิ ด ของอาคาร

ประเภทของโหลด

ดี ม านด์ แ ฟคเตอร์ (ร้ อ ยละ) 1. อาคารที่ พ อยู่ อ าศั ย เครื่ อ งหุ้ ง ต้ ม อาหาร 10 A. + 30% ของส่ วนที่ เกิ น 10 A. เครื่ อ งทํา นํา้ ร้ อ น กระแสใช้ งานจริ ง ของ 2 ตั ว แรก + 20 % ของตั ว ที่ เหลื อ เครื่ อ งปรั บ อากาศ 100 % ดีมานด์แฟคเตอร์สาํ หรับเครื่ องใช้ไกระแสใช้ ฟฟ้ าทัว่ งานจริ ไป งของตั วที่ ใหญ่ ที่ สุด 2. อาคารสํ า นั ก งาน และร้ านค้ ารวมถึ ง เครื่ อ งหุ้ ง ต้ ม อาหาร + 80% ของตั ว ที่ ใหญ่ รองลงมา ห้ างสรรพสิ น ค้ า + 60% ของตั ว ที่ เหลื อ ทั้ ง หมด เครื่ อ งทํา นํา้ ร้ อ น 100% ของสองตั ว แรกที่ ใหญ่ ที่ สุ ด + 25% ของตั ว ที่ เหลื อ ทั้ ง หมด เครื่ อ งปรั บ อากาศ 100% 3. โรงแรม หรื อ เครื่ อ งหุ้ ง ต้ ม อาหาร เหมื อ นข้ อ 2 อาหารประเภทอื่ น เครื่ อ งทํา นํา้ ร้ อ น เหมื อ นข้ อ 2 เครื่ อ งปรั บ อากาศประเภท 75% แยกแต่ ล ะห้ อ ง ( EIT. Standard 2001-56 : บทที่ 9 ) กิ ตติ พงษ์ วีระโพธิ์ ประสิ ทธิ์

Previous

Next

125

ขนาดพิกดั ของเครื่องป้ องกันกระแสเกิน กรณีบริภณ ั ฑ์ ประธานแรงตํา่ ขนาดพิกด ั สูงสุดของเครือ ่ งป้ องกัน กระแสเกิน – กฟน. ไม่เกินตารางที่ 3-4 – กฟภ. ไม่เกินตารางที่ 3-5

( EIT. Standard 2001-56 : บทที่ 9 ) กิ ตติ พงษ์ วีระโพธิ์ ประสิ ทธิ์

Previous

Next

126

63


20/08/57

พิกัดสูงสุดของเครื่ องงปป้องกันกระแสเกินและ โหลดสูงสุดของเครื่ องวัดฯ กฟน.( กฟน.(ตร ตร..3-4) ขนาดเครืื่ อ งวั ด หน่่ ว ยไฟฟ้ ไ ้า (แอมแปร์ )

(สํ า หรั บ การไฟฟ้ านครหลวง) พิ กัด สู ง สุ ด ของเครืื่ อ งป้้ องกั น กระแสเกิน (แอมแปร์ )

โโหลดสู ง สุ ด (แอมแปร์ )

5 (15)

16

10

15 (45)

50

30

30 (100)

100

75

50 (150)

125

100

200

200

150

250

200

300

250

400

300

400

( EIT. Standard 2001-56 : บทที่ 9 ) กิ ตติ พงษ์ วีระโพธิ์ ประสิ ทธิ์

500

400

Previous

Next

127

พิกัดสูงสุดของเครื่ องงปป้องกันกระแสเกินและ โหลดสูงสุดของเครื่ องวัดฯ กฟภ.( กฟภ.(ตร ตร.. 3-5) (สํ าหรับการไฟฟ้าส่วนภูมภิ าค) ขนาด เครื่องวัดหน่วยไฟฟ้า (แอมแปร์

ขนาดของ โหลด (แอมแปร์ )

ขนาดตัวนําประธาน เล็กทีส่ ดุ ทีย่ อมให้ใช้ได้ (ตร. มม.)

เซอร์กติ เบรกเกอร์ ขนาดปรับตังสู ้ งสุด (แอมแปร์

5 (15)

12

4

15-16

15 (45)

36

10

40-50

30 (100)

80

35

100

( EIT. Standard 2001-56 : บทที่ 9 ) กิ ตติ พงษ์ วีระโพธิ์ ประสิ ทธิ์

Previous

Next

128

64


20/08/57

ตัวอย่างประกอบการบรรยาย

129

( EIT. Standard 2001-56 : บทที่ 9 ) กิ ตติ พงษ์ วีระโพธิ์ ประสิ ทธิ์

ต ัวอย่าง 9-1 เรือ ่ ง งอาคารชุ อาคารชุดและอาคารสูง  

ั ้ ที่ 50 ตร.ม ของอาคาชดพ หองพกอาศยขนาดพนท ห้ องพ ักอาศยขนาดพื น ของอาคาชุดพก ัก ั ่ อาศยหล ังหนึง่ ไม่มรี ะบบทําความเย็นจากสวนกลาง จงคํานวณโหลดของห้องนี้ ก) 6000 VA

Ls

ข) 7500 VA

= 6,000 VA.

ค) 7750 VA ง)

= (90 x 50)+ 1,500VA.

2500 VA

( EIT. Standard 2001-56 : บทที่ 9 ) กิ ตติ พงษ์ วีระโพธิ์ ประสิ ทธิ์

Previous

Next

130

65


20/08/57

ตัวอย่าง 9-2 เรือ ่ งอาคารชุ งอาคารชุดและอาคารสูง

ก)

Ls = 90x200+6,000 VA. = 24,000 VA

15(45) A 1P

ข) 30(100) A 1P

Im = 24,000/(1.732*400)

ค) 30(100) A 3P

Im = 34.64 A

ง)

50(150) A 3P

( EIT. Standard 2001-56 : บทที่ 9 ) กิ ตติ พงษ์ วีระโพธิ์ ประสิ ทธิ์

Previous

Next

131

ตัวอย่าง 9-3 เรือ ่ งอาคารชุ งอาคารชุดและอาคารสูง 

สายป้ อนของอาคารชุด ุ ประเภทสํานักงาน หลังหนึง่ จ่ายไฟเป็ น ระบบ 400/230 V 3 เฟส 4 สาย โดยมีโหลดห ้องละ 8,000 VA รวม 30 ห ้อง จงกําหนดขนาด CB ของสายป้ อนชุดนี้

Lsh(1-10)

= 1 x10 x 8,000 VA.

Lsh( 11-30) = 0.85 x 20 x 8,000 VA. Lsh

= 216,000 VA.

Icb = 1.25 x 216,000 / 693 = 389.61 A. ( EIT. Standard 2001-56 : บทที่ 9 ) กิ ตติ พงษ์ วีระโพธิ์ ประสิ ทธิ์

Previous

Next

132

66


20/08/57

ตัวอย่าง 9-4 เรือ ่ งอาคารชุ งอาคารชุดและอาคารสูง   

ั ห้องชุดอยูอ ่ าศยขนาด 24 ตร.ม (ไม่มรี ะบบทําความเย็นจากสว่ นกลาง) ต ังอยู ั้ ใ่ นกรุงเทพมหานคร ้ ายตารางที่ 5-11( THW ) เดินในท่อโลหะในอากาศ กําหนดให้ใชส จงหาพิก ัดกระแสของ CB ของเครือ ่ งว ัดหน่วยไฟฟ้าของห้องชุด และ ต ัวนําประธานเข้าห้องชุด ต้องมีขนาดไม่เล็กกว่าเท่าใด? ก. 20 AT./2-4 SQMM.(24 A.) ข. 30 AT./2-6 AT /2 6 SQMM.(31 SQMM (31 A.) A)

Ls

= 90 x24 x 1,500 VA. VA.= 3,660 VA

ค. 40 AT./2-10 SQMM.(43 A.)

Icb

= 1.25 x 3,660/230 A.

ง. 50 AT./2-16 SQMM.(56 A.)

Icb

= 19.89 A.

( EIT. Standard 2001-56 : บทที่ 9 ) กิ ตติ พงษ์ วีระโพธิ์ ประสิ ทธิ์

Previous

Next

133

ตัวอย่าง 9-5 เรือ ่ งงอาคารชุ อาคารชุดและอาคารสูง 

กําหนดให ้สายป้ อนแรงตํา่ ทีต ่ ้องใช ้ จ่ายไฟห ้องชุดอยูอ ่ าศัยพืน ้ ที่ 50 ตร. ม. จํานวน 50 ห ้อง(ไม่มรี ะบบทํา ความเย็นจากส่วนกลาง ) จงกําหนด CB ของสายป้อน

Lr(1) = 90 x50 +1,500 VA. = 6,000 Lr(1-10) = 0.9 x10 x 6,000 VA. Lr(11-20) = 0.8 x10 x 6,000 VA.

ก)

200 AT 3P

Lr(21-30) = 0.7 x10 x 6,000 VA.

ข)

400 AT 3P

Lr(31-40) = 0.6 0 6 x10 x 6,000 6 000 VA. VA

ค)

630AT 3P

Lr( > 41) = 0.5 x 10 x 6,000 VA.

ง)

800AT 3P

จ)

1,000AT 3P

Lf

= 210,000 VA.

Icb = 1.25 x 210,000 / 693 = 378.9 A.

( EIT. Standard 2001-56 : บทที่ 9 ) กิ ตติ พงษ์ วีระโพธิ์ ประสิ ทธิ์ Previous

Next

134

67


20/08/57

ตัวอย่าง 9-7 เรือ ่ งอาคารชุ งอาคารชุดและอาคารสูง ห ้องชุดอุตสาหกรรม มีพน ื้ ที่ 4,000 ตร ม อย่ หวัดนนทบรีร ตร.ม อยูจังงหวดนนทบุ กําหนดให ้  หม ้อแปลงตัง้ อยูใ่ นอาคาร  จงกําหนด ขนาดหม ้อแปลง

ก)

Oil Immersed Tr; 1,000kVA

ข)

Oil Immersed Tr; 1,250kVA 1 250kVA

ค)

Dry Type Tr; 1,000 kVA

ง)

Dry Type Tr; 1,600kVA

( EIT. Standard 2001-56 : บทที่ 9 ) กิ ตติ พงษ์ วีระโพธิ์ ประสิ ทธิ์

Ls

= 220 x 4,000 VA.

Tr

= 8,800 kVA.

Previous

Next

135

68

มาตรฐานการติดตั้งทางไฟฟ้าสำหรับประเทศไทย [บทที่ ๙)  

บทที่ ๙ อาคารชุด อาคารสูงหรืออาคารขนาดใหญพิเศษ โดย กิตติพงษ์ วีระโพธิ์ประสิทธิ์ [การไฟฟ้านครหลวง) [ติดตามอ่านได้จากที่นี่ครับ http://hamaosu...

มาตรฐานการติดตั้งทางไฟฟ้าสำหรับประเทศไทย [บทที่ ๙)  

บทที่ ๙ อาคารชุด อาคารสูงหรืออาคารขนาดใหญพิเศษ โดย กิตติพงษ์ วีระโพธิ์ประสิทธิ์ [การไฟฟ้านครหลวง) [ติดตามอ่านได้จากที่นี่ครับ http://hamaosu...

Advertisement