Page 1

บทที่ 2 มาตรฐานสายไฟฟา และบริภัณฑไฟฟา โดย

เตชทัต บูรณะอัศวกุล เตชทัต บูรณะอัศวกุล มาตรฐาน วสท 2001-56 บทที่ 2. P 1


  

ประวัติการศึกษาและกิจกรรมทางสังคม ปริญญาตรี วิศวกรรมไฟฟา : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต : มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

ตําแหนง : การตลาด : บริษัท อาซีฟา จํากัด อาจารยพิเศษ มหาวิทยาลัย ราชภัฏธนบุรี

Page 2

ตําแหน่งทางสังคม : - เลขานุการและกรรมการสาขาวิศวกรรมไฟฟ้ า วสท. - เลขานุการและกรรมการสมาชิกสัมพันธ์ วสท. - เลขานุการและอนุกรรมการคุณภาพไฟฟ้ า วสท. - ประธานอนุกรรมการแข่งขันทักษะวิชาชีพ มาตรฐานติดตั งทางไฟฟ้ าฯ: กรมพัฒฯ + TEMCA - อนุกรรมการจัดทําแนวทางการสอบเลื อนขั น ภาคีวิศวกร เป็ น สามัญวิศวกร: สภาวิศวกร - อนุกรรมการสวัสดิการ : สภาวิศวกร - อนุกรรมการกําหนดแนวทางการส่งเสริ มและสนับสนุนมาตรฐานการปฏิบัติวิชาชีพ : สภาวิศวกร - ทีปรึกษามาตรฐาน DATA CENTER : วสท. - ทีปรึกษาทางวิชาการ : สมาคมช่างเหมาไฟฟ้ าและเครื องกลไทย ; TEMCA - อนุกรรมการร่ างมาตรฐานการติดตั งทางไฟฟ้ าสํารับประเทศวสท. - อนุกรรมการร่ างมาตรฐานโคมไฟฟ้ าป้ายทางออกฉุกเฉินและระบบแสงสว่างฉุกเฉิน - อนุกรรมการร่ างมาตรฐานติดตั งโคมไฟฟ้ าป้ายทางออกฉุกเฉินและระบบแสงสว่างฉุกเฉิน - อนุกรรมการร่ างมาตรฐานการติดตั งทางไฟฟ้ าในสถานทีเฉพาะ บริ เวณสถานพยาบาล - อนุกรรมการกองบรรณาธิการวารสาร “ ไฟฟ้ าสาร’’ วสท. - อนุกรรมการกองบรรณาธิการวารสาร “ TEMCA Magazine ’’ : TEMCA - กรรมการสมาคมทีปรึกษาทางธุรกิจ : APEC IBIZ Ass. เตชทัต บูรณะอัศวกุล มาตรฐาน วสท 2001-56 P 2


มาตรฐานตางๆ ที่สําคัญเกี่ยวของกับวัสดุอุปกรณและการเดินสาย รวมถึงการติดตั้งบริภัณฑไฟฟา - มาตรฐาน วสท. (EIT Standard 2001-56) บทนํา - International Electrotechnical Commission (IEC) - British Standard (BS) - National Electrical Code (NEC) - มาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม (มอก.) - American National Standard Institute (ANSI)

การเลือกใชบริภัณฑไฟฟา - มาตรฐาน มอก. - มาตรฐานระหวางประเทศ - ถาไมมีทั้ง มอก.และ IEC ก็เลือก ตามมาตรฐาน ประจําชาติ

- National Electrical Manufacturers Association (NEMA)

เตชทัต บูรณะอัศวกุล มาตรฐาน วสท 2001-56 บทที่ 2. P 3


ถ้ าไม่ อยากพบกับเหตุการณ์ นี เตชทัต บูรณะอัศวกุล มาตรฐาน วสท 2001-56 บทที่ 2. P 4


Utility’ Power Supply

ระบบการจ่ ายไฟแรงสูง

Utility’s property

kVAR

บริภ ั ณฑ ์ ประธานแรงสูงข้ อ 2.3

M.V Switchgear Customer’s property Distribution Transformer

Panel Board or L/C

หม้ อแปลงไฟฟ้ าข้ อ 2.6 บริภ ั ณฑ ์ ประธานแรงตํ่ าข้ อ 2.3 ,1.81,1.84

X

Main Distribution Board MDB

Distribution Board DB

เครื่องวั ดหน่ วยไฟฟ้ าแรงสูง

X

X

สายไฟ+ตั วนําไฟฟ้ าแรงดั นตํ่ าข้ อ 2.1, 2.2 X X

แผงจ่ ายไฟย่ อย ( DB )

X

M

Electric Equipment

โหลด (Load center) เตชทัต บูรณะอัศวกุล มาตรฐาน วสท 2001-56 บทที่ 2. P 5


บริภัณฑไฟฟา

Utility’ Power Supply Utility’s property

kVAR

Customer’s property

X X

X

X X

X

แบงตามระดับแรงดันไฟฟาไดเปน 1. บริภัณฑไฟฟาแรงดันสูง ( HV Equipment ) แรงดันสูงกวา 36 kV 2. บริภัณฑไฟฟาแรงดันปานกลาง ( MV Equipment ) แรงดัน 1 kV ถึง 36 kV 3. บริภัณฑไฟฟาแรงดันต่ํา ( LV Equipment ) แรงดันนอยกวา 1 kV

เตชทัต บูรณะอัศวกุล มาตรฐาน วสท 2001-56 บทที่ 2. P 6


“ M.V Switchgear ”

ประเภท AIS และ GIS ตามมาตรฐาน IEC 62271-200 ( เกา IEC 60298 ) ไดแบงตูสวิตชเกียร ออกเปน 3 แบบ 1. Cubicle Switchgear 2. Compartmented Switchgear C.B type = VCB (withdrawable Type) 3. Metal - Clad Switchgear

เตชทัต บูรณะอัศวกุล มาตรฐาน วสท 2001-56 บทที่ 2. P 7


“ M.V Switchgear ” Cubicle Switchgear 1. มีนอยกวา 3 Compartments 2. ถามี Partition อาจเปนโลหะ (Metallic) หรือฉนวน ( Insulated ) 3. Switching Device อาจเปนแบบติด ถาวร ( Fixed ) หรือถอดออกได ( Withdrawable ) Note : 1. ไมสามารถใส Lightning Arrester ได 2. มีขอจํากัดเรื่อง Terminator

เตชทัต บูรณะอัศวกุล มาตรฐาน วสท 2001-56 บทที่ 2. P 8


“ M.V Switchgear ” Compartment Switchgear 1. มี 3 Compartment สําหรั บ Switching Device ,Busbar , Connectors และ CTS 2. Partitionและ Shutters ระหว่ าง Compartment โดยทั วไป Insulated ไม่ ใช่ โลหะ 3. ไม่ มี Insulated Bushing สําหรับผ่ านจาก Compartment หนึ งไปยังอีก Compartment หนึ ง

Ferrous metal 74% Non - Ferrous metal 8% Thermohardening 15% Thermoplastics 2% Fluid 1% เตชทัต บูรณะอัศวกุล มาตรฐาน วสท 2001-56 บทที่ 2. P 9


“ M.V Switchgear in Metal Enclosure ” Metal - Clad Switchgear 1. มี 4 Compartments สําหรับ Cable , Switching , Busbar และ L.V Compartment 2. Partition ระหวาง Compartment จะตองเปนโลหะ 3. ชองผานจาก Compartment หนึ่ง ไปยังอีก Compartment หนึ่ง จะตองมี Insulated Bushing เพื่อกั้นการลุกลาม 4. Modular System , Added Lightning Arrester and Terminator ได 1 Cable connection compartment 2 Circuit-breaker compartment 3 Busbar compartment 4 Low voltage compartment

เตชทัต บูรณะอัศวกุล มาตรฐาน วสท 2001-56 บทที่ 2. P 10


MEDIUM VOLTAGE SWITCHEAR AND CONTROLGEAR COMPARISON as IEC 62271 Series CRITERIA

METAL-CLAD

Compartment

CUBICLE

NEX

SM6

RM6

Performance

XXX

XX

X

Variety of solutions

XXX

XX

X

Reliability

XXX

XX

X

Maintainability

XXX

XX

X

Extensibility

XXX

XXX

-

Safe Use

XXX

XX

XX

XX

XX

XX

XXX

XXX

XX

X

X

XXX

XXX

XX

XX

XX

XX

XXX

Insensitivity Easy installation Dimension Delivery time Costs

หมายเหตุ X XX XXX

แสดงวามีคุณสมบัติ พอใช แสดงวามีคุณสมบัติ ดี แสดงวามีคุณสมบัติ ดีมาก เตชทัต บูรณะอัศวกุล มาตรฐาน วสท 2001-56 บทที่ 2. P 11


การใชฟวสทํางานรวมกับสวิตชตัดโหลด (Load-break Switch with Fuses) การใช HRC รวมกับสวิตชตัดโหลด เมื่อฟวสเสนใดเสนหนึ่ง ขาด จะตองทําใหสวิตชปลดวงจรทั้ง 3 เฟส พรอมกัน  พิกัดกระแสขณะตัดวงจร(Breaking Current) ของสวิตชตัด โหลดตองไมต่ํากวา 7 เทาของฟวส (ตาม IEC 60420) (Load-break Switch in SF6 with Fuses) 

เตชทัต บูรณะอัศวกุล มาตรฐาน วสท 2001-56 บทที่ 2. P 12


สวิตชแยกวงจร ( Isolators or Disconnecting Switches : DS ) ใชใหความปลอดภัยบุคคลและการบํารุงรักษา ทางดานโหลดของสวิตชแยกวงจร จะตองมี สวิตชตอลงดิน จะตองทํา Interlock กับเซอรกิตเบรกเกอร ใชปด-เปดวงจรไฟฟาแรงสูง ขณะที่ไมมีโหลด สามารถสับ-ปลด เมื่อเซอรกิตเบรกเกอรอยูใน ตําแหนงปลดเทานั้น Circuit breaker unit เตชทัต บูรณะอัศวกุล มาตรฐาน วสท 2001-56 บทที่ 2. P 13


2.6 มาตรฐานหมอแปลงไฟฟา  หมอแปลงฉนวนน้ํามันตองมีคุณสมบัติตาม

มอก. 384-2543 , IEC 60076  หมอแปลงชนิดแหง(Dry Type Transformer) IEC 60076-11 ,IEC 60726  หมอแปลงชนิดฉนวนของเหลวติดไฟยาก (Less-Flammable LiquidInsulated Transformer) ใชตามขอกําหนดของ NEC 450-23 ตองผานการ รับรองของ UL และ FM  หมอแปลงชนิดฉนวนของเหลวไมติดไฟ (Nonflammable Liquid-Insulated Transformer)

เตชทัต บูรณะอัศวกุล มาตรฐาน วสท 2001-56 บทที่ 2. (ขอ 2.6 หนา 2-5) P 14


คุณสมบัติแรงดันของหมอแปลง 

กฟน.

  

กฟภ.

  

Primary 12000/24000V. Secondary 240V/416 V. High voltage tapping 4 x (-) 2.5% Total Loss 1.5% (Low Loss Type)

Primary 22000/33000V. Secondary 230/400 V. High voltage tapping (+/-)2 x 2.5% Total Loss 1.5% (Low Loss Type)

เตชทัต บูรณะอัศวกุล มาตรฐาน วสท 2001-56 บทที่ 2. (ขอ 2.6 หนา 2-5) P 15


การเลื อกใช้ อุปกรณ์ ไฟฟ้ าที่ได้ มาตรฐานภายในโรงงาน

2.10 มาตรฐานแผงสวิ ตช์ สํ าหรั บระบบแรงตํ ่ า

Main Distribution Board: MDB หรือ แผงสวิตชไฟฟาแรงต่ํา (Low – Voltage Switch Board) มาตรฐานที่เกี่ยวของ : IEC 60439 – 1 มอก มอก..1436 1436--2540 , วสท..2001 : IEC 61439 วสท 61439--2 แผงสวิตช หมายถึง แผงขนาดใหญหนึ่งแผง หรือ หลายแผงประกอบเขาดวยกัน เพื่อใชติดตั้ง สวิตช อุปกรณปองกันกระแสเกิน อุปกรณปองกันอื่นๆ บัสบาร และเครื่องวัดตางๆ เพื่อรับไฟฟา จากแหลงจายไฟฟาไปจายใหกับโหลด แผงสวิตชยอย โดยสามารถเขาถึงไดทั้งดานหนา และดาน หลังของแผงสวิตช Ics = Icu

เตชทัต บูรณะอัศวกุล มาตรฐาน วสท 2001-56 บทที่ 2. P 16


Form ตู คือรูปแบบการแบงกั้นแยกสวนที่มีไฟฟา(Live Part) หรือสวนที่เปน อันตรายโดยการใช Partitions กั้นแยกระหวางอุปกรณหลักออกอยางชัดเจน

- บัสบาร

 Form 1

 Form 2a

 Form 3a

 Form 4a

 Form 2b

 Form 3b

 Form 4b

- อุปกรณหลัก - ขั้วตอสาย - ตัวตู

เตชทัต บูรณะอัศวกุล มาตรฐาน วสท 2001-56 บทที่ 2. P 17


= มีการกั้นแยก FORM

ตู

อุปกรณ & อุปกรณ

อุปกรณ & บัสบาร

อุปกรณ & ขั้วตอสาย

ขั้วตอสาย & ขั้วตอสาย

ขั้วตอสาย & บัสบาร

Form 1 Form 2A Form 2B Form 3A Form 3B Form 4A Form 4B เตชทัต บูรณะอัศวกุล มาตรฐาน วสท 2001-56 บทที่ 2. P 18


2.8 มาตรฐานระดับการปองกันสิ่งหอหุมบริภัณฑ IP(Ingress of Protection) คืออะไร คือความสามารถในการกันของเหลว กับวัตถุ (ของแข็ง) ของอุปกรณ ตามมาตรฐาน IEC 60529 หรือ มอก.513-2553 IP XX รหัสตัวที่ 2 รหัสตัวที่ 1

บอกถึงลักษณะการปองกันของเหลว อันอาจจะเกิดอันตรายแกอุปกรณที่บรรจุภายใน บอกถึงลักษณะการปองกันวัตถุ หรือ ของแข็ง อันอาจจะเกิดอันตรายแกอุปกรณที่บรรจุภายใน เตชทัต บูรณะอัศวกุล มาตรฐาน วสท 2001-56 บทที่ 2. (ขอ 2.8 หนา 2-6) P 19


IณIEC 60529 or มอก. 513-2553

เตชทัต บูรณะอัศวกุล มาตรฐาน วสท 2001-56 บทที่ 2. P 20


องค์ ประกอบหลั กเกณฑ์ ในการออกแบบ เพื่ อกํ าหนด ขนาดตู ้

และประมาณราคา

1. มาตรฐานของผู ้ ผลิ ตแผงสวิ ตช์ ฯ(ความปลอดภั ย ความเชื่อถือได้ ของ ระบบไฟฟ้ า etc. ) : TTA / ผู ้ ที่ ม ี ประสบการณ์ ทําTTA อย่ างต่ อเนื่อง 2. ขนาด จํานวนฟังก ์ ชั ่น (อุปกรณ์ ฯ) และจํานวน Feeder เช่ น สวิ ตช์ เกียร ์ (เบรกเกอร ์) หรื อ Single line Diagram ,Specification etc. 3. ขนาดของโหลด (kW: Motor Feeder, Motor Starter) 4. IP & FORM 5. Rated Short Circuit (Isc / Icu ,Ics = Icu) 6. Rated Short Time Withstanding (Icw (Icw)) 7. Bus bar alignment and bus bar size. 8. Access Type (Front, Rear) or Service Condition 9. ทิ ศทางการวางอุปกรณ์ (Vertical, Horizontal) 10. ทิ ศทางการเข้ าสายของอุปกรณ์ (Top Entry, Button Entry) 11. Typical ของตู ้ เช่ น ความสูง กว้ าง ลึ ก 12. Control Room / room size (Ventilation ,Ambient Temp, Air Change) เตชทัต บูรณะอัศวกุล มาตรฐาน วสท 2001-56 บทที่ 2. P 21


กรณีใชแผงสวิตชที่ไมมีคุณภาพ

เตชทัต บูรณะอัศวกุล มาตรฐาน วสท 2001-56 บทที่ 2. P 22


กรณีทดสอบแผงสวิตชกับการเกิดแผนดินไหว

เตชทัต บูรณะอัศวกุล มาตรฐาน วสท 2001-56 บทที่ 2. P 23


2.2 มาตรฐานตัวนําไฟฟา 1) บัสบารทองแดง ( Copper Bus Bar ) ตองมีความ บริสุทธิ์ไมนอยกวา 98 % : 1084.6 C มาตรฐานที่เกี่ยวของ : IEC 60468 ,BS EN 2626 2626,, BS EN 13601 13601,,มอก มอก..308 308,, มอก มอก..408 กรณีบัสบาร ภายในตูสวิตชเกียร ใหใชตามมาตรฐาน IEC 61439 - 1,2,3

2) บัสบารอลูมิเนียม (Aluminum Bus Bar ) ตองมีความ บริสุทธิ์ไมนอยกวา 98 % : 660 C , 62% of Copper Conductivity 3) บัสเวย ( Busway ) หรือบัสดัก(Bus Duct ) ตองเปนชนิดที่ประกอบ สําเร็จรูปจากบริษัทผูผลิต และไดมีการทดสอบแลวตามมาตรฐาน UL 857 , IEC 61439-6 เตชทัต บูรณะอัศวกุล มาตรฐาน วสท 2001-56 บทที่ 2. P 24


Busway or Bus Duct • ใชแทนสายไฟฟา • เหมาะสําหรับอาคารสูง หรือ โรงงาน ที่ใชกําลังไฟฟามากๆ • มีทั้งแบบทองแดง และ อลูมิเนียม • ติดตั้งงาย ประหยัดคาแรง ใชพื้นที่นอย • IP 40, 54, 55, 65, 66

Busway or Busduct standard : IEC 61439 - 6 : UL857 UL857 เตชทัต บูรณะอัศวกุล มาตรฐาน วสท 2001-56 บทที่ 2. P 25


ประวัติของ มอก.11 ประกาศใชครั้งแรก เมื่อ ป 2514 สายไฟฟาชนิดตัวนําทองแดงกลม หุมดวยฉนวนและ เปลือกนอกโพลีไวนิลคลอไรด มาตรฐานเลขที่ มอก.11-2513  แกไขครั้งที่ 1 เมื่อป 2518 สายไฟฟาชนิดตัวนําทองแดงกลม หุมดวยฉนวนและเปลือก นอกโพลีไวนิลคลอไรด มาตรฐานเลขที่ มอก.11-2518  แกไขครั้งที่ 2 เมื่อป 2531 สายไฟฟาทองแดงหุมดวยโพลิไวนิลคลอไรด มาตรฐานเลขที่ มอก. 11-2531  แกไขครั้งที่ 3 เมื่อป 2549 สายไฟฟาหุมฉนวนพอลิไวนิลคลอไรด แรงดันไฟฟาที่กําหนด ไมเกิน 450/750 โวลต มอก. 11-2549 เลม 1 ถึง เลม 5 และ เลม 101  แกไขเพิ่มเติม เมื่อป 2550 – 2551 และไดมีประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม พศ. 2553 สายไฟฟาหุมฉนวนพอลิไวนิลคลอไรด แรงดันไฟฟาที่กําหนดไมเกิน 450/750 โวลต มอก. 11-2553 เลม 1 ถึง เลม 5 และ เลม 101 

เตชทัต บูรณะอัศวกุล มาตรฐาน วสท 2001-56 บทที่ 2. P 26


มีผลใชบังคับตั้งแตวันที่ 31กรกฎาคม 2556 เปนตนไป เตชทั ต บูรณะอั ศวกุล มาตรฐาน วสท 2001-56 บทที่ 2. P 27


สายไฟฟาหุมฉนวนพอลิไวนิลคลอไรด แรงดันไฟฟาที่กําหนดไมเกิน 450 / 750 โวลต 1. มอก. 11 เลม 1-2553 ขอกําหนดทั่วไป 2. มอก. 11 เลม 2-2553 วิธีทดสอบ 3. มอก. 11 เลม 3-2553 สายไฟฟาไมมีเปลือกสําหรับงานติดตั้งยึดกับที่ 4. มอก. 11 เลม 4-2553 สายไฟฟามีเปลือกสําหรับงานติดตั้งยึดกับที่ 5. มอก. 11 เลม 5-2553 สายออน 6. มอก. 11 เลม 101-2553 สายไฟฟามีเปลือกสําหรับงานทั่วไป เตชทัต บูรณะอัศวกุล มาตรฐาน วสท 2001-56 บทที่ 2. P 28


เปรียบเทียบสีของสายไฟฟา มอก.11-2531 N นิวทรัล เฟส A เฟส B เฟส C

G สายดิน

เทาอ่อน ดํ า

มอก.11-2553

ขาว

ฟ้ า นําตาล

แดง นําเงิ น เขียวแถบ เขียว เหลือง

ดํา เทา เขียวแถบเหลือง

เขียว เตชทัต บูรณะอัศวกุล มาตรฐาน วสท 2001-56 บทที่ 2. P 29


มอก. 11-2553 เล่ ม 1 ข้ อกําหนดทั่วไป (IEC 60227-1) (ต่ อ) การระบุแกนของสายไฟฟ้ า 

การแสดงด้ วยสี จํานวนแกนไม่ เกิ น 5 แกน (หลีกเลี่ ยงการใช้ สี แดงและสี ขาว) กํ าหนด รูปแบบของสี ฉนวนดั งนี้ N+L G+N+L  สายแกนเดี่ ยว : ไม่ กํ าหนด 

สาย 2 แกน :

สี ฟ้ าและนํ้าตาล

สาย 3 แกน :

สี เขียวแถบเหลื อง สี ฟ้ า สี นํ้าตาล หรือ

สาย 4 แกน : สาย 5 แกน :

สี นํ้ าตาล สี ด ํ า สี เทา

สี เขียวแถบเหลื อง สี นํ้าตาล สี ด ํ า สี เทา หรือ

L1+L2+L3

สี ฟ้ า สี นํ้าตาล สี ด ํ า สี เทา

สี เขียวแถบเหลื อง สี ฟ้ า สี นํ้าตาล สี ด ํ า สี เทา หรือ

G+L1+L2+L3 N+L1+L2+L3 G+N+L1+L2+L3

สี ฟ้ า สี นํ้าตาล สี ด ํ า สี เทา

L1 = สี นํ้าตาล ,L2 = สี ด ํ า, L3 = สี เทา

ไม่ มีใช้

N = สี ฟ้ า, G = สี เขียวแถบเหลื อง เตชทัต บูรณะอัศวกุล มาตรฐาน วสท 2001-56 บทที่ 2. P 30


สาย มอก.11-2553, 60227 IEC 01  โครงสรางเหมือนสาย

THW  เปนสายชนิดแกนเดียว กลม  แรงดันใชงาน 450/750 โวลต  ขนาด 1.5 ถึง 400 ตร.มม. การใชงาน  ใชงานทั่วไป  เดินในชองเดินสายและตองปองกันน้ําเขาชองเดินสาย  หามรอยทอฝงดินหรือฝงดินโดยตรง เตชทัต บูรณะอัศวกุล มาตรฐาน วสท 2001-56 บทที่ 2. P 31


สาย มอก.11-2553, 60227 IEC 10 โครงสรางเหมือนสาย NYY  เปนสายชนิดหลายแกน (2-5 แกน) มี/ไมมีสายดิน  แรงดันใชงาน 300/500 โวลต ฉนวนบาง กวา NYY  ขนาด 1.5 ถึง 35 ตร.มม. 

การใชงาน  ใชงานทั่วไป  เดินในชองเดินสายและตองปองกันน้ําเขา ชองเดินสาย  วางบนรางเคเบิล  หามรอยทอฝงดินหรือฝงดินโดยตรง

เตชทัต บูรณะอัศวกุล มาตรฐาน วสท 2001-56 บทที่ 2. P 32


สาย มอก.11-2553, NYY

 เปนสายชนิดแกนเดียวและหลายแกน  แรงดันใชงาน 450/750 โวลต  แกนเดียว ขนาด

1.0 ถึง 500 ตร.มม.  หลายแกน ขนาด 50 ถึง 300 ตร.มม.  หลายแกนมีสายดิน ขนาด 25 ถึง 300 ตร.มม.

การใชงาน  ใชงานทั่วไป  วางบนรางเคเบิล  รอยทอฝงดินหรือฝงดิน โดยตรง

เตชทัต บูรณะอัศวกุล มาตรฐาน วสท 2001-56 บทที่ 2. P 33


สายไฟฟาหุมฉนวน XLPE สายไฟฟาชนิดนี้ ทําตามมาตรฐาน IEC 60502-1 - ฉนวน XLPE 90°C และมีเปลือก - แรงดันไฟฟาที่กําหนด 600/1000V (0.6/1kV) - มีขนาด 1,2,3,4 แกน - นํากระแสไดสูง เนื่องจากฉนวนเปน XLPE 90°C - การใชงาน ใชงานทั่วไป เดินบน Cable trayรอยทอฝงดินหรือ ฝงดินโดยตรง - การติดตั้งในอาคารตองเดินในที่ปดมิดชิด ยกเวน เปลือกนอกของสายมีคุณสมบัติตานทานการลุกไหม (Flame retardant) IEC 60332-3 category C

เตชทัต บูรณะอัศวกุล มาตรฐาน วสท 2001-56 บทที่ 2. P 34


งานจริงที เกิดขึ น

เตชทัต บูรณะอัศวกุล มาตรฐาน วสท 2001-56 บทที่ 2. P 35


งานจริงที เกิดขึ น

เตชทัต บูรณะอัศวกุล มาตรฐาน วสท 2001-56 บทที่ 2. P 36


2.5.2 รางเดินสาย ( Wireways ) รางเดินสายโลหะ ( Metal Wireways ) - รางเดินสายโลหะมีลักษณะเปนราง ทําจากแผนโลหะพับมี ฝาปด-เปด ไดเพื่อใชสําหรับ เดินสายไฟฟา วัสดุที่ใชในการทํา Wireways มี 4 ชนิดคือ 1) แผนเหล็กผานกรรมวิธีปองกันสนิม และพนสีทับ เชน แผนเหล็ก ผานกรรมวิธีลางทําความสะอาด ดวยน้ํายาลางไขมัน และเคลือบเฟต ดวยน้ํายา Zinc Phosphate หลังจากนั้นจึงพน ทับดวยสีฝุน ( Powder Paint ) หรือใชกรรมวิธีอื่นที่เทียบเทา 2) แผนเหล็กชุบสังกะสีโดยวิธีทางไฟฟา 1M 3) แผนเหล็กชุบสังกะสีแบบจุมรอน 4) แผนเหล็กชุบอะลูซิงค ( Aluzinc ) 1M เตชทัต บูรณะอัศวกุล มาตรฐาน วสท 2001-56 บทที่ 2. (ขอ 2.5.2 หนา 2-4) (ภาคผนวก ฉ) P 37


ตาราง ฉ. 1-1 ขนาดรางเดินสายโลหะที่แนะนําในการผลิต ขนาดความสู งxกว้ าง ( mm. ) 50 50 50 100 100 100 100 150  200 100  หรือ  300 100  หรือ  400 100  หรือ Hinged Cover (Shown Open)

◌ํElbow (cover Closed) Straigth Section Conduit Tee Fitting Run Conductors

ความหนาตํ าสุ ด ( mm. ) 1.00 1.00 1.20 1.20 1.60 1.60 1.60

5.12.7 หามติดตั้งหรือใชรางเดิน สายในกรณีตอไปนี ก) ตอรางเดินสายตรงจุดที่ผานผนัง หรือพื้น ข) เปนตัวนําสําหรับตอลงดิน ค) ขนาดเกิน 150 x300 มิลลิเมตร

เตชทัต บูรณะอัศวกุล มาตรฐาน วสท 2001-56 บทที่ 2. (ขอ 2.5.2 หนา 2-4)(ภาคผนวก ฉ) P 38


2.5.3 รางเคเบิล ( Cable Trays ) 1.

รางเคเบิลแบบดานลางทึบ และ แบบมี ชองระบายอากาศ

- มีฝาปด - ไมมีฝาปด 2. รางเคเบิลมีลักษณะ เปนรางเปด แผนเหล็กพื้น พับเปนลูกฟูก เตชทัต บูรณะอัศวกุล มาตรฐาน วสท 2001-56 บทที่ 2. (ขอ 2.5.3 หนา 2-5) (ภาคผนวก ฉ ) P 39


3 วัสดุที่ใชทํารางเคเบิล มี 4 ชนิด คือ 1) แผนเหล็กผานกรรมวิธีปองกันสนิม และพนสีทับ เชน แผนเหล็กผาน กรรมวิธีลางทําความสะอาดดวยน้ํายาลางไขมัน และเคลือบฟอสเฟต ดวยน้ํายา Zinc Phosphate หลังจากนั้นจึงพนทับดวยสีฝุน ( Powder Paint ) หรือใชกรรมวิธีอื่นที่เทียบเทา 2) แผนเหล็กชุบสังกะสีโดยวิธีทางไฟฟา 3) แผนเหล็กชุบสังกะสีแบบจุมรอน 4) แผนเหล็กชุบอะลูซิงค ( Aluzinc ) หมายเหตุ กรณีที่ติดตั้งภายนอกอาคารหรือสถานที่ เปยกหรือชื้นใหใชวัสดุตามขอ 3) ความยาวแนะนําในการผลิตของรางเคเบิล มีขนาดยาว 2.4 m หรือ 3.0 m และความสูงขนาด 150 mm เตชทัต บูรณะอัศวกุล มาตรฐาน วสท 2001-56 บทที่ 2. (ขอ 2.5.3 หนา 2-5) (ภาคผนวก ฉ ) P 40


2.5.4 รางเคเบิลแบบบันได ( Cable Ladders ) 1 รางเคเบิลแบบบันไดมีลักษณะเปนรางเปด โดยมี บันได ( Rung ) ขอบมนไมคมทุกๆระยะ 300 mm. หรือนอยกวา 2 วัสดุที่ใชทํารางเคเบิล เปนแผนเหล็ก ชุบสังกะสี แบบจุมรอน ( Hot Dip Galvanized ) 3 ความยาวแนะนําในการผลิตของรางเคเบิล แบบบันไดมีขนาด 2.4 m หรือ 3.0 m. และความสูงรางมีขนาด 100 mm หรือ 150 mm. 4 ขนาดรางเคเบิลแบบบันไดที่แนะนําในการผลิตมีขนาดตามตาราง ขนาดความสู ง x กว้ าง ( mm. ) ขนาดความสู งแนะนํา 100 หรือ 150 mm. ขนาดความกว้างแนะนํา 150 , 300 , 450 , 600 , 750 , 900 mm.

ความแข็งแรงของรางเคเบิล การขึ นรู ปของแผ่นเหล็กทํารางเคเบิลแบบ บันได ต้ องมีความแข็งแรงเพียงพอ

เตชทัต บูรณะอัศวกุล มาตรฐาน วสท 2001-56 บทที่ 2. (ขอ 2.5.4 หนา 2-5) (ภาคผนวก ฉ ) P 41


2.5 มาตรฐานชองเดินสายและรางเคเบิล 2.5.1 ทอรอยสายไฟฟา - ทอเหล็กสําหรับรอยสายไฟฟา มอก. 770-2533 - ทอ PVC สําหรับรอยสายไฟฟา มอก. 216-2524 - ทอ HDPE แข็งใชรอยสายไฟฟาฝงดินโดยตรง มอก. 982-2533

ทอโลหะหนา Rigid Metal Conduit (RMC) ทอโลหะหนาปานกลาง Intermediate Metal Conduit (IMC) ทอโลหะบาง Electrical Metallic Tubing (EMT) เตชทัต บูรณะอัศวกุล มาตรฐาน วสท 2001-56 บทที่ 2. (ขอ 2.5 หนา 2-4) ) P 42


มาตรฐานเครื่องปองกันกระแสเกิน(แรงต่ํา) Overcurrent protective devices C.B for IEC standard is 100% rated  อุปกรณที่ใชคือ ฟวส หรือ เซอรกิตเบรกเกอร  ตองมีคุณสมบัติตามมาตรฐานที่ การไฟฟาฯ ยอมรับ เชน IEC, UL, BS, DIN และ JIS เปนตน

เตชทัต บูรณะอัศวกุล มาตรฐาน วสท 2001-56 บทที่ 2. P 43


2.3 มาตรฐานเครื่องปองกันกระแสเกิน

Compliance of overload protective device with standards

• IEC 60947-2: Low-voltage switchgear and controlgear – Part 2: Circuit-breakers • IEC 60947-3: Low-voltage switchgear and controlgear – Part 2: Switches, disconnectors, switch-disconnectors and fuse combination units • IEC 60947-6-2: Low-voltage switchgear and controlgear – Multiple function equipment – Control and protective switching devices (or equipment) (CPS) • IEC 60898: Electrical accessories - Circuit-breaker for overcurrent protection for household and similar applications • IEC 61008: Residual Current operated Circuit Breakers with integral overcurrent protection for household and similar uses (RCCB) • IEC 61009: Residual Current Breakers with Overcurrent protection for household and similar uses (RCBO) • IEC 60269 series: Low voltage fuse เตชทัต บูรณะอัศวกุล มาตรฐาน วสท 2001-56 บทที่ 2. P 44


การปองกันกระแสเกิน(แรงต่ํา) • โหลดเกิน (Overload) สาเหตุของ • ลัดวงจร (Short-circuit ) กระแสเกิน • รั่วหรือลัดวงจรลงดิน

หลักการเบื้องตน การปองกระแสเกิน ของสายไฟฟาคือ

• เครื่องตัดวงจร ตองตัดกอนที่ ตัวนํา / ฉนวนสาย จะชํารุด เตชทัต บูรณะอัศวกุล มาตรฐาน วสท 2001-56 บทที่ 2. P 45


2.3.6 Circuit Breaker

IEC

• Breaker สําหรับบานอยูอาศัย / อาคาร (IEC 60898) • Breaker สําหรับงานอุตสาหกรรม (IEC 60947-2)

เตชทัต บูรณะอัศวกุล มาตรฐาน วสท 2001-56 บทที่ 2. ขอ 2.3.6 ภาคผนวก ง และ จ.. จ.. P 46


IEC 60898 & IEC 60947-2 IEC 60898

IEC 60947-2

กลุมผูใชงาน

บานอยูอาศัย อาคารทั่วไป

โรงงานอุตสาหกรรม (ผูมีความรูในการปรับคา setting)

พิกัดแรงดัน (Ue) (phase to phase)

< 440 Vac

< 800 Vac or 1000 Vac

พิกัดกระแสใชงาน (In)

6,8,10,13,16,20,25,32, 40,50,63,80,100,125A

100,160,250,400,630,800,1000,1250, 1600,2000,2500,3200,4000,5000,6300

Ics = Icu = Ic (kA)

3,5,6,10

5,10,16,25,35,36,50,70,100,120,150

เตชทัต บูรณะอัศวกุล มาตรฐาน วสท 2001-56 บทที่ 2. P 47


IEC 60898 & IEC 60947-2 IEC 60898 ปรับตั้งคากระแสไมได ตัวอยางการเรียกประเภทและพิกัดกระแสใช งาน C16 หมายถึง เซอกิตเบรกเกอรประเภท C ขนาด พิกัดกระแสใชงาน 16A

IEC 60947-2 Icu = Ics

ประเภท A - ปรับตั้งคากระแสได - ปรับตั้งคาหนวงเวลาไมได (MCCB) - ไมมี Icw ประเภท B -ปรับตั้งคาหนวงเวลาใหทํางาน รวมกับอุปกรณปองกันอื่นได - มี Icw (ACB) เตชทัต บูรณะอัศวกุล มาตรฐาน วสท 2001-56 บทที่ 2. P 48


เทคโนโลยีเครื่องปองกันกระแสเกิน Overload protective devices Technologies

Thermal Technologies • Fuses (Ir ปรับคาไมได) • Bimetal • MCB (Ir ปรับคาไมได ):IEC 60898 • MCCB and ACB (Ir ปรับคาได) • โดยทั่วไป

0,7 In  Ir  In เตชทัต บูรณะอัศวกุล มาตรฐาน วสท 2001-56 บทที่ 2. P 49


IEC 60898 & IEC 60947-2 Thermal Trip

IEC 60898

IEC 60947-2

1.13 ถึง 1.45 In

1.05 ถึง 1.30 In

Curve B, C, D Magnetic Trip

B : ตัดทันทีที่ ≥ 3-5 In C : ตัดทันทีที่ ≥ 5-10 In D : ตัดทันทีที่ ≥ 10-50 In

กําหนดโดยผูผลิต

เตชทัต บูรณะอัศวกุล มาตรฐาน วสท 2001-56 บทที่ 2. P 50


1.131.45

IEC 60898 B : ตัดทันทีที่ ≥ 3-5 In ใชกับ Load ที่ไมมีไฟกระโชก (Inrush current) หรือ Switching Surge เชน พวก เครื่องใชไฟฟาทั่วๆ ไป

In=พิกัดกระแสใชงานปกติ 3

5

เตชทัต บูรณะอัศวกุล มาตรฐาน วสท 2001-56 บทที่ 2. P 51


1.13 1.45

IEC 60898 C : ตัดทันทีที่ ≥ 5-10 In ใชกับ Load ที่มีไฟกระโชก เชน Fluorescent Lighting, มอเตอรเล็กๆ, เครื่องปรับอากาศ

5

10

เตชทัต บูรณะอัศวกุล มาตรฐาน วสท 2001-56 บทที่ 2. P 52


1.13 1.45

IEC 60898 D : ตัดทันทีที่ ≥ 10-50 In ใชกับ Load ในงานอุตสาหกรรมที่ มีไฟกระโชกสูง เชน เครื่องเชื่อม, เครื่อง X-ray

10

50

เตชทัต บูรณะอัศวกุล มาตรฐาน วสท 2001-56 บทที่ 2. P 53


เทคโนโลยีเครื่องปองกันกระแสลัดวงจร Short-circuit protective devices Technologies Thermal

Fuse (ปรั บค่า ไม่ได้) type B or Z MCB (ปรั บค่า ไม่ได้) IEC-60898

Magnetic relay

3,2 In  Im  5 In type C 5 In  Im  10 In type D 10 In  Im  50 In normal

MCCB and ACB (ปรั บค่าได้) IEC-60947

5 In  Im  10 In Generator 2 In  Im  5 In

เตชทัต บูรณะอัศวกุล มาตรฐาน วสท 2001-56 บทที่ 2. P 54


นิยามที่ควรทราบ

เตชทัต บูรณะอัศวกุล มาตรฐาน วสท 2001-56 บทที่ 2. P 55


พิกัดการตัดกระแสลัดวงจร Short-circuit characteristics : 1. Rated short-circuit making capacity : Icm 2. Rated ultimate short-circuit breaking capacity :Icu คาพิกัดการตัดกระแสลัดวงจรของ CBs ที่ใชในการทดสอบ จะไมคํานึงวา สามารถรับกระแสใชงานปกติไดอยางตอเนื่องหรือไมหลังการทดสอบ (rms) O – t – CO 3. Rated service short-circuit breaking capacity : Ics O – t – CO - t – CO Ics = Icu = Icn = Ic เตชทัต บูรณะอัศวกุล มาตรฐาน วสท 2001-56 บทที่ 2. P 56


Rated Service Short Circuit Breaking Capacity (Ics) O – t – CO - t – CO คือ ระดับกระแสลัดวงจรสูงสุดที่ Breaker สามารถปองกันได 3 ครั้งโดยใช ขั้นตอนทดสอบ “O” – รอ 3 นาที - “CO” – รอ 3 นาที - “CO” แลว ยัง สามารถใชงานตอไดโดยปกติ (คา Ics จะแสดงคาเปนจํานวน % ของคา Icu) 25% ของ Icu 50% ของ Icu

Ics = Icu

75% ของ Icu 100% ของ Icu เตชทัต บูรณะอัศวกุล มาตรฐาน วสท 2001-56 บทที่ 2. P 57


Icw เปนคาพิกัดกระแส(rms) ลัดวงจรที่อุปกรณสามารถรองรับได (คง อยูในตําแหนงสับ) ในระยะเวลาสั้นๆ โดยไมเกิดความเสียหายใดๆ ชวงระยะเวลาของ Icw  แรงต่ํา

(IEC 60947-2 )ใชคา 0.05, 0.1, 0.25, 0.5, 1, 3 วินาที  แรงสูง ใชคา 1 วินาที

เตชทัต บูรณะอัศวกุล มาตรฐาน วสท 2001-56 บทที่ 2. P 58


ชนิดของ เซอรกิตเบรกเกอร : IEC 60898 vs IEC 60947-2 1. Miniature Circuit-Breaker : MCB 2. MOLDED CASE CIRCUIT BREAKER : MCCB Double Insulation

3. AIR CIRCUIT BREAKER : ACB

เตชทัต บูรณะอัศวกุล มาตรฐาน วสท 2001-56 บทที่ 2. P 59


การเลือกใชงาน C.B ( ตารางที่ 5-33 ; P 5-50 ) X

CB1

ใช MCCB /ACB ? 800AF

X

X

X

X

CB2

L1

L2

180A

225A

200x0.9 250 ตร.มม 297 A CB1 =…………………......AT/……....…AF ,สายไฟใชขนาด 95 …......... 250 250x0.9 ตร.มม 297 A CB2 =……………….….....AT/…………..AF ,สายไฟใชขนาด 95 …......... เตชทัต บูรณะอัศวกุล มาตรฐาน วสท 2001-56 บทที่ 2. P 60


เตชทัต บูรณะอัศวกุล มาตรฐาน วสท 2001-56 บทที่ 2. P 61


Coordination (Discrimination, Selectivity, Selective Coordination) การจัดการใหอุปกรณ ปองกันกระแสเกิน ทํางานประสานกัน เพื่อ จํากัดวงจรที่เกิด fault โดยใหมีผลกระทบ (ไฟดับ) ใหนอยที่สุด

นั่นคือให CBs ตัวที่อยูใกลกับ fault มากที่สุดทํางานกอน เตชทัต บูรณะอัศวกุล มาตรฐาน วสท 2001-56 บทที่ 2. P 62


No Selectivity with Instantaneous Trip Selectivity with Short-Time Delay

เตชทัต บูรณะอัศวกุล มาตรฐาน วสท 2001-56 บทที่ 2. P 63


การเลือกใชงาน ATS

Tr

X X X

MCCB : IEC60947-2

800AF X

G

X

ATS+By Pass: IEC60947-6-1

X X

X

M

M

ATS+By Pass: IEC60947-6-1 เตชทัต บูรณะอัศวกุล มาตรฐาน วสท 2001-56 บทที่ 2. P 64


2.3.8 เรียกชื่อ ไดหลากหลายดังนี้ Residual Current Device ( RCD ) หรือ Earth Leakage Circuit Breaker ( ELCB ) หรือ Ground Fault Circuit Interrupter ( GFCI )

มาตรฐาน

IEC 60755, IEC61540 และ IEC 61543 IEC 61008 หรือ มอก.2425 – 2552 (เครื่องตัดวงจรกระแสเหลือ แบบ ไมมีการ ปองกันกระแสเกิน : RCCB ดังนั้น ตองมี CB ที่มีพิกัดกระแสลัดวงจร 10kA ที่ IEC 60898 230/400V. IEC61009 หรือ มอก. 909-2548 (เครื่องตัดวงจรกระแสเหลือแบบ มีการปองกัน กระแสเกิน) : RCBO

การปองกันกระแสรั่ว

10 mA Human Protected 30mA Human Protected 100 mA Equipment Prot. 300 mA Against Fire 500 mA Against Fire

Rated residual operating current  30 mA Breaking time or operating time  0.04 s 5 Rated residual operating current (5I∆n) เตชทัต บูรณะอัศวกุล มาตรฐาน วสท 2001-56 บทที่ 2. (ขอ 2.3.8 หนา 2-3) P 65


RCD : Residual Current Device : เครื่องตัดไฟรั่ว : หรือ 1. เครือ่ งตัดวงจรกระแสเหลือแบบไมมีอุปกรณปองกันกระแสเกิน RCCBs : IEC 61008 ,มอก.2425 2425--2552 (residual current operated circuit-breaker without integral overcurrent protection for Household and similar uses - RCCB)

หมายถึง เครื่องตัดวงจรกระแสเหลือที่ไมไดออกแบบมาใหทําหนาที่ปองกันโหลดเกินและ/ หรือลัดวงจร สําหรับใชในที่อยูอาศัยและใชในลักษณะที่คลายกัน

เตชทัต บูรณะอัศวกุล มาตรฐาน วสท 2001-56 บทที่ 2. (ขอ 2.3.8 หนา 2-3) P 66


2. เครื่องตัดวงจรกระแสเหลือแบบมีอุปกรณปองกันกระแสเกิน : RCBOs : IEC 61009 , มอก..909 มอก 909--2548 (residual current operated circuit-breaker with integral over-current protection for Household and similar uses uses- RCBO) หมายถึง เครื่องตัดวงจรกระแสเหลือที่ออกแบบมาใหทําหนาที่ปองกันโหลดเกินและ/หรือลัด สําหรับใชในที่อยูอาศัยและใชในลักษณะที่คลายกัน

เตชทัต บูรณะอัศวกุล มาตรฐาน วสท 2001-56 บทที่ 2. (ขอ 2.3.8 หนา 2-3) P 67


หมายเหตุ : - เครื่องตัดไฟรั่วตองเปนชนิดที่ปลดสายไฟเสนที่มีไฟทุกเสนออก จากวงจรรวมทั้งสายนิวทรัล ยกเวน สายนิวทรัลมีการตอลงดิน โดยตรงตามบทที่ 4 แลว - หามตอวงจรลัดครอมผาน (by pass / Direct ) เพื่อปองกันเครื่องตัดไฟรั่วตัดวงจรเมื่อ ไฟรั่ว ห้ ามใช้ ในสถานพยาบาล กลุ ่ มที2่

เตชทัต บูรณะอัศวกุล มาตรฐาน วสท 2001-56 บทที่ 2. (ขอ 2.3.8 หนา 2-3) P 68


ตัวอยาง การแยกวงจรที่ไมผาน RCD และวงจรที่ผาน RCD METER N

L

อุปกรณไฟฟา ผานเครื่องตัดไฟรั่ว

Ground เทอรมินอล

G

นิวตรัล วงจรยอย ผาน RCD

นิวตรัล วงจรยอย ที่ไมผาน RCD

วงจรยอยไปอุปกรณไฟฟา

เมนเบรกเกอร

Trip

เครื่องตัดไฟรัว RCD 30mA บัสบารทองแดง

บัสบารทองแดง

เตชทัต บูรณะอัศวกุล มาตรฐาน วสท 2001-56 บทที่ 2. (ขอ 2.3.8 หนา 2-3) P 69


ตัวอยาง Residual Current Coordination by RCD มิเตอร์การไฟฟ้าฯ สายนิวตรอล

สายเส้ นไฟ อุปกรณ์ไฟฟ้า

Ground Terminal

นิวตรอล วงจรย่อยผ่านRCBO

ผ่านเครื องป้องกันไฟรัว

วงจรย่อยไปอุปกรณ์ไฟฟ้า สายดิน

Trip

Trip

RCBO 100 mA

RCBO 10 mA

10kA : IEC60898

บัสบาร์ ทองแดง

เตชทัต บูรณะอัศวกุล มาตรฐาน วสท 2001-56 บทที่ 2. (ขอ 2.3.8 หนา 2-3) P 70


แทงโลหะหุมดวยทองแดง(copper –clad Steel) หรือแทงทองแดง หรือแทงเหล็ก อาบสังกะสีขนาด 5/8 นิ้ว(16 มม.) ยาว 2.40 ม. แผนโลหะพื้นที่ 1800 ตร.มม. หนา 6 มม. (1.5 มม.) ฝงลึก 1.6 ม. โครงสรางอาคารโลหะที่มีคา ความตานทานไมเกิน 5 โอหม หลักดินชนิดอื่นๆ ที่ไดรับการรับรอง คาความตานทานของหลักดินกับดิน ตองไมเกิน

5 โอหม

เตชทัต บูรณะอัศวกุล มาตรฐาน วสท 2001-56 บทที่ 2. (ขอ 2.4 หนา 2-3 ,2-4) P 71


2.9 มาตรฐานเตารับ- เตาเสียบ < 250V. มอก.166-2547 ,IEC60884-1,IEC60906-1,2

เตชทัต บูรณะอัศวกุล มาตรฐาน วสท 2001-56 บทที่ 2. P 72


โคมไฟฟาแสงสวางฉุกเฉิน มอก.1102-2538

มอก.1955-2551

โคมไฟฟ้ าฉุกเฉินชุดเบ็ดเสร็จ

บริภัณฑสองสวาง

โคมไฟฟาปายทางออกฉุกเฉิน : มอก. 2430 - 2552

เตชทัต บูรณะอัศวกุล มาตรฐาน วสท 2001-56 บทที่ 2. P 73


Credit For : Mr. Luachai Thongnil Mr. Sutee Pinpaisit Mr. Kititsak Wannakaew Mr. Sivaveth Akaraphan Mr. Siwanatthakul Chaiyason Mr. Wittaya Theerasart

Mr. Techatat B.> Email : techatat@gmail.com : techatat1@yahoo.com MP : 085-1000-209 : 088-585-1880

เตชทัต บูรณะอัศวกุล มาตรฐาน วสท 2001-56 บทที่ 2. P 74

มาตรฐานการติดตั้งทางไฟฟ้าสำหรับประเทศไทย [บทที่ ๒)  

บทที่ ๒ มาตรฐานสายไฟฟ้าและบริภัณฑ์ไฟฟ้า โดย เตชทัต บูรณะอัศวกุล [ติดตามอ่านได้จากที่นี่ครับ http://hamaosunnyforexnursery.blogspot.com/p/ele...

มาตรฐานการติดตั้งทางไฟฟ้าสำหรับประเทศไทย [บทที่ ๒)  

บทที่ ๒ มาตรฐานสายไฟฟ้าและบริภัณฑ์ไฟฟ้า โดย เตชทัต บูรณะอัศวกุล [ติดตามอ่านได้จากที่นี่ครับ http://hamaosunnyforexnursery.blogspot.com/p/ele...

Advertisement