Page 1

¤µ˜¦“µœ„µ¦˜·—˜´ŠÊ šµŠ Å¢¢o µ­Îµ®¦´ž¦³Áš«Åš¥ ×¥ «·ªÁªš¥r °´‡¦¡´œ›» r „µ¦Å¢¢o µ­nªœ£¼¤·£µ‡

ž¦³ª´˜ · œµ¥«·ªÁªš¥r °´‡¦¡´œ›»r • ž¦·µ˜¦¸ª«· ª„¦¦¤«µ­˜¦r ¤.Á„¬˜¦«µ­˜¦r • ª·«ª„¦ 9 ­nªœŠµœ¦·„µ¦ª·«ª„¦¦¤¦³‹Îµ®œnµ¥(­‹) „µ¦Å¢¢oµ­nªœ £¼¤£· µ‡ • °œ»„¦¦¤„µ¦ž¦´ž¦»Š¤µ˜¦“µœ„µ¦˜·—˜´ŠÊ šµŠÅ¢¢oµ­Îµ®¦´ž¦³Áš«Åš¥…°Š ª­š. (¡.«.2542-2556) • °œ»„¦¦¤„µ¦„ε®œ—¤µ˜¦“µœ ¸ ¤º°Â¦ŠŠµœÂ®nŠµ˜· ­µ…µ°µ¸¡nµŠÅ¢¢oµ °»˜­µ®„¦¦¤ • ª·š¥µ„¦¦¦¥µ¥ ¤µ˜¦“µœ„µ¦˜·—˜´ŠÊ šµŠÅ¢¢oµ, „µ¦°°„¦³‹Îµ®œnµ¥Ä˜o —·œ, „µ¦˜¦ª‹­°Â¨³Îµ¦»Š¦´„¬µ¦³Å¢¢oµ Ä®o„´ ®œnª¥Šµœ£µ¥ÄœÂ¨³ £µ¥œ°„ „¢£.


öćêøåćîÖćøêĉéêĆĚÜìćÜĕôôŜćÿĞćĀøĆïðøąđìýĕì÷ ó.ý.2556 EIT Standard 2001-56

эъъѨѷ 1 ьѧѕѥєѰјѣе ҖѠдѼѥўьчъѤѷњѳю

эъъѨѷ 2 єѥшіуѥьѝѥѕѳђђҖ ѥѰјѣэіѧѓц Ѥ фҙѳђђҖ ѥ

đðŨîöćêøåćîĀúĆÖÿĞćĀøĆïÜćî ĂĂÖĒïïĒúąÜćîêĉéêĆĚÜìćÜ ĕôôŜć

эъъѨѷ 3 шѤњьѼ ѥюіѣыѥь ѝѥѕюҖ Ѡь њкліѕҕѠѕ эъъѨѷ 4 дѥішҕѠјкчѧь эъъѨѷ 5 дѥіѯчѧьѝѥѕѰјѣњѤѝчѫ эъъѨѷ 6 эіѧѓц Ѥ фҙѳђђҖ ѥ эъъѨѷ 7 эіѧѯњцѠѤьшіѥѕ эъъѨѷ 8 ѝщѥьъѨѯѷ мёѥѣ

эъъѨѷ 9 Ѡѥзѥінѫч ѠѥзѥіѝѬкўіѪѠѠѥзѥіеьѥчѲўрҕёѯѧ ћќ эъъѨѷ 10 эіѧѓц Ѥ фҙѯмёѥѣкѥь эъъѨѷ 11 єѥшіуѥьѠѤшіѥјѼѥчѤэдѥіъьѳђеѠкѝѥѕѳђђҖ ѥ эъъѨѷ 12њкліѳђђҖ ѥнњҕ ѕнњѨ ш ѧ эъъѨѷ 13 ѠѥзѥіѯёѪѠ ѷ дѥіѝѥыѥіцѣѲш Җяѧњчѧь

šš¸É 14 „µ¦˜·—˜´ŠÊ Å¢¢o µ´Éª‡¦µª

ĔßšđðŨîöćêøåćîđÿøĉö ÿĞćĀøĆïÜćîĂĂÖĒïïĒúą ÜćîêĉéêĆĚÜìćÜĕôôŜćìĊę đóĉęöđêĉöÝćÖïììĊę 1 ëċÜ 6 3

öćêøåćîÖćøêĉéêĆĚÜìćÜĕôôŜćÿĞćĀøĆïðøąđìýĕì÷ ó.ý.2556

‡ Thai Electrical Code 2013 ‡ EIT Standard 2001-56

4


1. ÖćøêŠĂìćÜĕôôŜć 2. óČĚîìĊęüŠćÜđóČęĂðäĉïĆêĉÜćî 3. øą÷ąĀŠćÜìćÜĕôôŜć 5

øą÷ąĀŠćÜìćÜ ĕôôŜć

ÖćøêŠĂ ìćÜ ĕôôŜć

üÜÝø÷ŠĂ÷

ßĆĚîìĊę 3

ÿć÷ðŜĂî ĒøÜ ÿĎÜ

óČĚîìĊęüŠćÜđóČęĂ ðäĉïĆêĉÜćî ĒñÜ÷ŠĂ÷

ĀöšĂ ĒðúÜ

đöîÿüĉêߍ ÿć÷đöî

ßĆĚîìĊę 2

ßĆĚîìĊę 1

øąïïĕôôŜćĔîĂćÙćø

6


ÖćøêŠĂìćÜĕôôŜć(Electrical Connection)

ÖćøêŠĂÿć÷êĆüîĞć êšĂÜĔßšĂčðÖøèŤ êŠĂÿć÷ĒúąüĉíĊÖćøêŠĂÿć÷ìĊđę Āöćąÿö

ךà 1.101 Āîšć 1-187

ÖćøêŠĂÿć÷êĆüîĞćđךćïøĉõĆèæŤĒúąđÙøČęĂÜĔßšĕôôŜć

ÖćøóĆîÿć÷øĂïÿÖøĎìĊęëĎÖüĉíĊ

ÖćøêŠĂÿć÷ēé÷ĔßšĀćÜðúć

ÖćøóĆîÿć÷øĂïÿÖøĎìĊęñĉé

8


1.101 „µ¦˜n °šµŠÅ¢¢o µ - „µ¦˜n °­µ¥˜´ªœÎµ ˜o °ŠÄo °»ž„¦–r ˜n°­µ¥Â¨³ª·›¸„µ¦˜n °­µ¥ š¸ÁÉ ®¤µ³­¤ „µ¦˜n °˜´ªœÎµš¸ÁÉ žÈ œÃ¨®³˜n µŠœ·—„´œ ˜o °ŠÄo °»ž„¦–r š­¸É µ¤µ¦™Äo ˜n°˜´ªœÎµ˜n µŠœ·—Å—o

…o° 1.101 ®œoµ 1-18

9

ÖćøÖĆéÖøŠĂî×ĂÜêŠĂêĆüîĞćìĊđę ðŨîēúĀąêŠćÜßîĉéÖĆî ÖĆéÖøŠĂî÷ćÖ

ìĂÜĒéÜ đĀúĘÖ

Copper Brassed (Cu-Zn) Tin Chromium Stainless Steel Cast iron

ĂąúĎöĉđîĊ÷ö

Steel or iron Cadmium

đĀúĘÖ

Pure aluminum

Zinc

10

ÖĆéÖøŠĂîÜŠć÷


1.101.1 ×ĆĚüêŠĂÿć÷(Terminals) ÖćøêŠĂêĆüîĞćđךćÖĆï×ĆĚüêŠĂÿć÷êšĂÜđðŨîÖćøêŠĂìĊęéĊ ĒúąĕöŠìĞćĔĀšêĆüîĞćđÿĊ÷Āć÷ ×ĆĚüêŠĂÿć÷ìĊęîĉ÷öĔßš öĊéĆÜîĊĚ ÙČĂ - ĒïïïĊï - Ēïï×ĆîĒîŠîéšü÷ĀöčéđÖúĊ÷üĀøČĂĒðŜîđÖúĊ÷ü - Ēïïÿć÷óĆîøĂïĀöčéđÖúĊ÷üĀøČĂđéČĂ÷đÖúĊ÷ü(Stud) Ēúšü×ĆîĔĀšĒîŠî(ĔßšđÞóćąÿć÷×îćéĕöŠĔĀâŠÖüŠć 6 ê.ø. ö.ö.) ךà 1.101.1Āîšć 1-18

1.102.2 „µ¦˜n °­µ¥(Splices) êšĂÜĔßšĂčðÖøèŤÿĞćĀøĆïÖćøêŠĂÿć÷ìĊęđĀöćąÿöÖĆïÜćî ĒúąÿõćóÖćøĔßšÜćî ÖćøêŠĂÿć÷ìĊęîĉ÷öĔßšÖĆîöĊéĆÜîĊĚ - ÖćøđßČęĂöðøąÿćî(Brazing) - ÖćøđßČĂę ö(Welding) - ÖćøïĆéÖøĊ(Soldering) êšĂÜêŠĂĔĀšĒîŠîìĆĚÜìćÜÖúĒúąìćÜ ĕôôŜćđÿĊ÷ÖŠĂîĒúšüÝċÜïĆéÖøĊđßČęĂöøĂ÷êŠĂ - ĂčðÖøèŤêŠĂÿć÷ĒïïĕüøŤîĆì(Wire Nut) …o° 1.101.2 ®œoµ 1-18

12


ÖćøêŠĂÿć÷đךćĂčðÖøèŤ

X

13

14


ìĊęüŠćÜđóČęĂðäĉïĆêĉÜćî

¦³Å¢¢oµ ¦Š˜Îɵ-¦Š­¼Š ךà 1.102 Āîšć 1-19

ìĊęüŠćÜđóČęĂðäĉïĆêĉÜćîÿĞćĀøĆïïøĉõĆèìŤĕôôŜć ĒïŠÜđðŨî

1. ìĊęüŠćÜđóČęĂðäĉïĆêĉÜćîøąïïĒøÜêęĞć  ĒøÜéĆîüĆéđìĊ÷ïÖĆïéĉîĕöŠđÖĉî 600V 

(ĒøÜéĆîøąĀüŠćÜÿć÷đÿšîĕôĕöŠđÖĉî 1000 V)

2. ìĊęüŠćÜđóČęĂðäĉïĆêĉÜćîøąïïĒøÜÿĎÜ  ĒøÜéĆîüĆéđìĊ÷ïÖĆïéĉîđÖĉî 600 V 

(ĒøÜéĆîøąĀüŠćÜÿć÷đÿšîĕôđÖĉî 1000 V)

ĒøÜéĆîĕôôŜć ìĊęĕöŠøąïčüŠćđðŨîĒøÜéĆîøąĀüŠćÜđôÿ ĀøČĂĒøÜéĆîđìĊ÷ïéĉî ĔĀšĀöć÷ëċÜĒøÜéĆîøąĀüŠćÜđôÿ


,(&439-1, ¤°„

ךĂÖĞćĀîé×ĂÜóČĚîìĊęüŠćÜ 5 ךà ÿŠüî×ĂÜóČĚîìĊęüŠćÜ ÿŠüî×ĂÜìćÜđךćĂĂÖĕð÷ĆÜïøĉõĆèæŤ ÙüćöÿĎÜ ÙüćöÖüšćÜ×ĂÜóČĚîìĊęüŠćÜ ĒÿÜÿüŠćÜ ÙüćöúċÖ×ĂÜóČĚîìĊęüŠćÜ


ìĊęüŠćÜđóČęĂðäĉïêĆ ĉÜćî

ÙüćöúċÖ

ĒÿÜÿüŠćÜ V

A

ÙüćöÿĎÜ

ÿŠüîìĊęüŠćÜđóČęĂðäĉïĆêĉÜćî

ìćÜđךć

ÙüćöÖüšćÜ

ÖćøüĆéÙüćöúċÖüĆéÝćÖÿŠüîìĊęöĊĕôôŜć ĀøČĂÝćÖéšćîĀîšćđÙøČęĂÜĀŠĂĀčšö

ךà 1.102 Āîšć 1-19

êĂî Ö. Āîšć 1-19


ÙüćöÖüšćÜìĊęüŠćÜđóČęĂðäĉïĆêĉÜćîĔîøąïïĒøÜêęĞć đðŗéĕéš 90 ĂÜýć

0.75 ö.

0.75 ö.

Ùüćö úċÖ

0.75 ö.

;ìĊęüŠćÜđóČęĂðäĉïĆêĉÜćî êšĂÜöĊÙüćöÖüšćÜĕöŠîšĂ÷ ÖüŠć 0.75ö.ĒúąĕöŠîšĂ÷ÖüŠć×îćéÙüćöÖüšćÜ×ĂÜ ïøĉõĆèæŤĕôôŜć ÙüćöúċÖđðŨîĕðêćö êćøćÜìĊę 1 ïøĉõĆèæŤĕôôŜć

ךà 1.102.1 Āîšć 1-19

21

ÙüćöÖüšćÜ×ĂÜìĊęüŠćÜđóČęĂðäĉïĆêĉÜćîĔîøąïïĒøÜêęĞć 0.75 ö.

90 ĂÜýć

2.00 ö.

ךà 1.102.1 Āîšć221-19


ÙüćöÖüšćÜìĊęüŠćÜđóČęĂðäĉïĆêĉÜćîĔîøąïïĒøÜêęĞć đðŗéĕéš 90 ĂÜýć Ùüćö úċÖ

0.75 ö. 0.75 ö.

0.75 ö.

;ìĊęüŠćÜđóČęĂðäĉïêĆ ĉÜćî êšĂÜöĊÙüćöÖüšćÜ 0.75ö. ĒúąĕöŠîšĂ÷ÖüŠć×îćéÙüćöÖüšćÜ×ĂÜïøĉõĆèæŤ ÙüćöúċÖđðŨîĕðêćö êćøćÜìĊę 1 ךà 1.102.1 Āîšć 1-19 ïøĉõĆèæŤĕôôŜć

23

êćøćÜìĊę 1 ÙüćöúċÖêęĞćÿčé×ĂÜìĊęüŠćÜđóČęĂðäĉïĆêĉÜćî øąïïĒøÜêęĞć ĒøÜéĆîüĆéđìĊ÷ïéĉî (V)

ÙüćöúċÖêęĞćÿčé ( ö. ) ÖøèĊìĊę 1

ÖøèĊìĊę 2

ÖøèĊìĊę 3

0-150

0.90

0.90

0.90

151- 600

0.90

1.10

1.20

êćøćÜìĊę 1-1 Āîšć 1-20

24


êćøćÜìĊę 1

ÙüćöúċÖêęĞćÿčé×ĂÜìĊęüŠćÜđóČęĂðäĉïĆêĉÜćî øąïïĒøÜêęĞć

ĒøÜéĆîüĆéđìĊ÷ïéĉî (V)

ÙüćöúċÖêęĞćÿčé ( ö. ) ÖøèĊìĊę 1

ÖøèĊìĊę 2

ÖøèĊìĊę 3

0-150

0.90

0.90

0.90

151- 600

0.90

1.10

1.20

êćøćÜìĊę1-1 Āîšć 1-20

ÖøèĊìĊę 1:ìĊęüŠćÜĂ÷ĎŠøąĀüŠćÜÿŠüîìĊęöĊĕôôŜćĒúąüĆÿéčÞîüî ìĊęĕöŠêŠĂúÜéĉî 0-150V Ēúą 151- 600 V 0.90m 2m

ĕöš, üĆÿéčÞîüî, ÿć÷ĕôôŜćĀčšöÞîüî

ïøĉõĆèæŤĕôôŜć(öĊĕôôŜćĒúąđðŗéēúŠÜ)

êćøćÜìĊę 1-1 Āîšć 1-20

26


ÖøèĊìĊę 2 : ìĊęüŠćÜĂ÷ĎŠøąĀüŠćÜÿŠüîìĊęöĊĕôôŜć ĒúąÿŠüîìĊęêŠĂúÜéĉî151-600 V 1.10m 2m

ÿŠüîìĊęêŠĂúÜéĉî đߊî ÙĂîÖøĊê Ăĉå ñîĆÜÖøąđïČĚĂÜ ïøĉõĆèæŤĕôôŜć(öĊĕôôŜćĒúąđðŗéēúŠÜ) êćøćÜìĊę 1-1 Āîšć 1-20 27

ÖøèĊìĊę 3 : ÿŠüîìĊęöĊĕôôŜćĂ÷ĎŠìĆĚÜ 2 éšćî×ĂÜìĊęüŠćÜ 0-150 V 0.90m 2m

ÿŠüîìĊęêŠĂúÜéĉî đߊî ÙĂîÖøĊê Ăĉå ñîĆÜÖøąđïČĚĂÜ ïøĉõĆèæŤĕôôŜć(öĊĕôôŜćĒúąđðŗéēúŠÜ)êćøćÜìĊę 1-1 Āîšć 1-20 28


ÖøèĊìĊę 3 : ÿŠüîìĊęöĊĕôôŜćĂ÷ĎŠìĆĚÜ 2 éšćî×ĂÜìĊęüŠćÜ151- 600 V

1.20 ö.

29

ìćÜđךćìĊęüŠćÜđóČęĂðäĉïĆêĉÜćî (ĒøÜêęĞć) éšćîĀúĆÜêšĂÜ ðäĉïĆêĉÜćî

ìĊęüŠćÜđóČęĂðäĉïĆêĉÜćî 1.10ö.

ÙĂîÖøĊê

ïøĉõĆèæŤĕôôŜć ìĊęüŠćÜđóČęĂðäĉïĆêĉÜćî 1.10ö.

1.10ö. 1.10ö.

òćêĎšìĊęêšĂÜ ðäĉïĆêĉÜćî

ìćÜđךć

êšĂÜöĊìćÜđךć×îćéÖüšćÜ0.60 ö.ĒúąÿĎÜ 2.00 ö. ìĊęÝąđךćĕðëċÜìĊęüŠćÜđóČęĂðäĉïĆêĉÜćîĕéš 1 ìćÜ ×šĂ 1.102.3.1Āîšć 1-19


šµŠÁ…oµš¸Éªµn ŠÁ¡ºÉ°„µ¦ž’·˜´ ·Šµœ¦³Â¦Š˜Îɵ

 šµŠÁ…o µš¸ª É n µŠÁ¡º°É ž’·´˜·Šµœ

˜o °Š¤¸°¥n µŠœo °¥ 1 šµŠ  „ªo µŠ • 0.60 ¤. ¨³ ­¼ Š

2.00 ¤. 5HI1DWLRQDO(OHFWULFDO&RGH+DQGERRN(GLWLRQ

…o° 1.102.3.1)

ךĂ÷ÖđüšîìĊę 1 Āîšć 1-19

31

32


ìćÜđךćìĊęüŠćÜđóČęĂðäĉïĆêĉÜćî (ĒøÜêęĞć) éšćîĀúĆÜðäĉïĆêĉÜćîđöČęĂðúéüÜÝøĕôôŜćĒúšü ÖüšćÜ 0.75 ö.

1.10ö.

ÙĂîÖøĊê

ïøĉõĆèæŤĕôôŜć

1.10ö. òćêĎšìĊęêšĂÜ ðäĉïĆêĉÜćî

ìćÜđךć

1.10ö. ìĊęüŠćÜđóČęĂðäĉïĆêĉÜćî

êšĂÜöĊìćÜđךć×îćéÖüšćÜ 0.60 ö.ĒúąÿĎÜ 2.0 ö.ìĊęÝąđךć ĕðëċÜìĊęüŠćÜđóČęĂðäĉïĆêĉÜćîĕéš 1 ìćÜ ×šĂ 1.102.3.1Āîšć 1-19

ךĂ÷ÖđüšîìĊę 3 Āîšć 1-20

ìćÜđךćìĊęüŠćÜđóČęĂðäĉïĆêĉÜćî(ĒøÜêęĞć) ÙĂîÖøĊê

ךĂ÷ÖđüšîìĊę 3 Āîšć1-20 1.10ö.

0.75 ö.

33

òćêĎšêšĂÜðäĉïĆêĉÜćî 1.10ö.

1.10ö. ìĊęüŠćÜđóČęĂðäĉïĆêĉÜćî

êšĂÜöĊìćÜđךć×îćéÖüšćÜ 0.60 ö. ĒúąÿĎÜ 2.0 ö.ìĊęÝąđךćĕðëċÜìĊęüŠćÜ đóČęĂðäĉïĆêĉÜćîĕéšĂ÷ŠćÜîšĂ÷ 1 ìćÜ

ìćÜđךć ךà 1.102.3.1Āîšć 1-19

34


ìćÜđךćìĊęüŠćÜđóČęĂðäĉïĆêĉÜćî(ĒøÜêęĞć) ÙĂîÖøĊê

òćêĎšêšĂÜðäĉïĆêĉÜćî

ךĂ÷ÖđüšîìĊę 3 Āîšć1-20

0.75 ö.

1.10ö.

1.10ö.

1.10ö. ìĊęüŠćÜđóČęĂðäĉïĆêĉÜćî

êšĂÜöĊìćÜđךć×îćéÖüšćÜ 0.60 ö. ĒúąÿĎÜ 2.0 ö.ìĊęÝąđךćĕðëċÜìĊęüŠćÜ đóČęĂðäĉïĆêĉÜćîĕéšĂ÷ŠćÜîšĂ÷ 1 ìćÜ

ìćÜđךć ךà 1.102.3.1Āîšć 1-19

35

ìćÜđךćìĊęüŠćÜđóČęĂðäĉïĆêĉÜćî (ĒøÜêęĞć)

éšćîĀúĆÜðäĉïĆêĉÜćîđöČęĂðúéüÜÝøĕôôŜćĒúšü ÖüšćÜ 0.75 ö.

ÙĂîÖøĊê ìćÜđךć

1.10ö.

ĒñÜÿüĉêߍĒúąĒñÜÙüïÙčö I > 1200A Ēúą

1.10ö.

êĎšÖüšćÜ >1.80 ö. 1.10ö. ìĊęüŠćÜđóČęĂðäĉïĆêĉÜćî

òćêĎšìĊęêšĂÜ ðäĉïĆêĉÜćî

ìćÜđךć

êšĂÜöĊìćÜđךćĂ÷ŠćÜîšĂ÷ 2 ìćÜ ÖüšćÜ 0.60 ö. ÿĎÜ 2.00ö. ךà 1.102.3.2 Āîšć 1-19 ךĂ÷ÖđüšîìĊę 3 Āîšć 1-20

36


ìćÜđךćìĊęüŠćÜđóČęĂðäĉïĆêĉÜćî (ĒøÜêęĞć) éšćîĀúĆÜöĊ ÖćøðäĉïĆêĉ Üćî

ìćÜđךć

1.10ö. 1.10ö.

ÙĂîÖøĊê

ĒñÜÿüĉêߍĒúąĒñÜÙüïÙčö 1.10ö. I > 1200A Ēúą êĎšÖüšćÜ >1.80 ö.

òćêĎšìĊęêšĂÜ ðäĉïĆêĉÜćî

ìćÜđךć

1.10ö.

ìĊęüŠćÜđóČęĂðäĉïĆêĉÜćî

êšĂÜöĊìćÜđךćĂ÷ŠćÜîšĂ÷ 2 ìćÜ ÖüšćÜ 0.60 ö. ÿĎÜ 2.00ö. ךà 1.102.3.2 Āîšć 1-19

37

ìćÜđךćìĊęüŠćÜđóČęĂðäĉïĆêĉÜćî (ĒøÜêęĞć) ךĂ÷ÖđüšîìĊę 3 Āîšć 1-20 0.75 ö.

I >1200A ĒúąêĎšÖüšćÜ > 1.80ö.

ìĊęüŠćÜđóČęĂðäĉïĆêĉÜćî

ìćÜđךć êšĂÜöĊìćÜđךćĂ÷ŠćÜîšĂ÷ 2 ìćÜ

ÖüšćÜ 0.60 ö. ÿĎÜ 2.00 ö.

ìćÜđךć ךà 1.102.3.2 Āîšć 1-19

38


ìćÜđךćìĊęüŠćÜđóČęĂðäĉïĆêĉÜćî (ĒøÜêęĞć) I > 1200A ĒúąêĎšÖüšćÜ > 1.80ö. ñîĆÜÙĂîÖøĊê

ĒñÜÿüĉêߍĒúąĒñÜÙüïÙčö ÿćöćøëĂĂÖĕéšēé÷êøÜĒúą ĕöŠöÿĊ ĉęÜÖĊé×üćÜ

öĊìćÜđךć1 ìćÜ ÖüšćÜ 0.60ö. ÿĎÜ 2.00ö.

÷ĂöĔĀšöĊìćÜđךćìĊęüŠćÜ đóČęĂðäĉïĆêĉÜćîìćÜđéĊ÷üĕéš

ךà 1.102.3.2, ךĂ÷Öđüšî 1 Āîšć 1-19

39

ìćÜđךćìĊęüŠćÜđóČęĂðäĉïĆêĉÜćî (ĒøÜêęĞć) I > 1200A ĒúąêĎšÖüšćÜ > 1.80ö. ñîĆÜÙĂîÖøĊê

ĒñÜÿüĉêߍĒúąĒñÜÙüïÙčö ÙüćöúċÖđðŨî 2 đìŠć×ĂÜ 2.20 ö. öćêøåćî

÷ĂöĔĀšöĊìćÜđךćìĊęüŠćÜ đóČęĂðäĉïĆêĉÜćîìćÜđéĊ÷üĕéš

1.10 ö.

êćööćêøåćî êćøćÜìĊę 1-1

öĊìćÜđךć1 ìćÜ ÖüšćÜ 0.60ö. ÿĎÜ 2.00ö.

ךà 1.102.3.2 ךĂ÷Öđüšî 2 Āîšć 1-19

40


ìćÜđךć

ìćÜđךćìĊęüŠćÜđóČęĂðäĉïĆêĉÜćî(ĒøÜêęĞć) I > 1200A ĒúąêĎšÖüšćÜ > 1.80ö.

1.10 ö. êćöêćøćÜìĊę 1-1

2.20 ö.

1.10 ö.

öĊÙüćöúċÖ 2 đìŠć ×ĂÜ öćêøåćî

÷ĂöĔĀšöĊìćÜđךćìĊęüŠćÜđóČęĂðäĉïĆêĉÜćîìćÜđéĊ÷üĕéš ×šĂ 1.102.3.2 ךĂ÷Öđüšî 1, 2 Āîšć 1-19

41

ìĊęüŠćÜđóČęĂðäĉïĆêĉÜćîêšĂÜđóĊ÷ÜóĂÿĞćĀøĆïÖćøđðŗé ðøąêĎêĎšĀøČĂòćêĎš ĕéšĂ÷ŠćÜîšĂ÷ 90 ĂÜýćĔîìčÖÖøèĊ >90 ĂÜýć

óČĚîìĊęüŠćÜĕöŠđóĊ÷ÜóĂĔĀšđðŗéòć ĕéš 90 ĂÜýć

ךà 1.102.1 Āîšć 1-19

42


ìĊęüŠćÜđóČęĂðäĉïĆêĉÜćîêšĂÜđóĊ÷ÜóĂÿĞćĀøĆïÖćøđðŗé ðøąêĎêĎšĀøČĂòćêĎš ĕéšĂ÷ŠćÜîšĂ÷ 90 ĂÜýć ĔîìčÖÖøèĊ

43

1.102.4 ĒÿÜÿüŠćÜđĀîČĂìĊęüŠćÜđóČęĂðäĉïĆêĉÜćî -đöîÿüĉêߍ ĒñÜÿüĉêߍĒúąĒñÜ÷ŠĂ÷ĀøČĂđÙøČęĂÜÙüïÙčööĂđêĂøŤđöČęĂêĉéêĆĚÜ Ă÷ĎŠĔîĂćÙćøêšĂÜöĊĒÿÜÿüŠćÜïøĉđüèóČĚîìĊęüŠćÜđóČęĂðäĉïĆêĉÜćîĂ÷ŠćÜđóĊ÷ÜóĂ ìĊęÝąðäĉïĆêĉÜćîĕéšìĆîìĊ ēé÷ìĊęÙüćöÿŠĂÜÿüŠćÜđÞúĊę÷ĕöŠîšĂ÷ÖüŠć 200 úĆÖàŤ 200 úĆÖàŤ MDB 3000A

TR.

1600kVA

Switchgear

ĂčðÖøèŤĕôôŜćĒøÜêęĞć

÷Öđüšî đöîÿüĉêߍĀøČĂĒñÜ÷ŠĂ÷(đéĊę÷üĀøČĂÖúčöŠ )ĔîÿëćîìĊĂę ÷ĎĂŠ ćýĆ÷öĊ×îćéøüöÖĆîĕöŠđÖĉî 100 ĒĂöĒðøŤ

ךà 1.102.4 Āîšć 1-20

44


1.102.5 ÙüćöÿĎÜ×ĂÜìĊęüŠćÜđóČęĂðäĉïĆêĉÜćî(Head room)

Ēúąøą÷ąĀŠćÜøąĀüŠćÜĒñÜÿüĉêߍĒøÜêęĞćÖĆïđóéćî

(đöîÿüĉêߍ ĒñÜÿüĉêߍ ĒñÜ÷ŠĂ÷ đÙøČęĂÜÙüïÙčööĂđêĂøŤ) đóéćîĕöŠêĉéĕô 0.60 ö.. 2.00ö.

0.90ö(đóéćîêĉéĕôĕéš) ÷ÖđüšîđóéćîĕöŠêĉéĕôĀøČĂöĊ ĒñŠîÖĆĚîĕöŠêĉéĕôøąĀüŠćÜĒñÜ ÿüĉêߍÖĆïđóéćîøą÷ąúéúÜ ĕéĆêšĂÜĕöŠîšĂ÷ÖüŠć 0.60 ö.

÷Öđüšî đöîÿüĉêߍĀøČĂĒñÜ÷ŠĂ÷ĔîÿëćîìĊĂę ÷ĎĂŠ ćýĆ÷öĊ×îćéøüöÖĆîĕöŠđÖĉî 200 ĒĂöĒðøŤ ךà 1.102.5 Āîšć 1-21

45

46


óČĚîìĊęüŠćÜđóČęĂðäĉïĆêĉÜćîĒøÜêęĞćìĊęéĊ

éšćîĀîšć

éšćîךćÜ

éšćîĀúĆÜ

éšćîïî

47

êĂî ×.

êĂî ×. Āîšć 1-19 48


ÙüćöÖüšćÜ×ĂÜìĊęüŠćÜđóČęĂðäĉïĆêĉÜćîĔîøąïïĒøÜÿĎÜ đðŗéĕéš 90 ĂÜýć

> 0.90 ö.

> 0.90 ö.

Ùüćö úċÖ

> 0.90 ö.

;ìĊęüŠćÜđóČęĂðäĉïĆêĉÜćî êšĂÜöĊÙüćöÖüšćÜĕöŠîšĂ÷ÖüŠć 0.90 ö.ÿĎÜ 2.00 ö.ĒúąÙüćöúċÖ êćöêćøćÜìĊę 1-2 ïøĉõĆèæŤĕôôŜćĒøÜÿĎÜ ×šĂ 1.102.6 Āîšć 1-21

49

êćøćÜìĊę 1-2 ÙüćöúċÖêęĞćÿčé×ĂÜìĊęüŠćÜđóČęĂðäĉïĆêĉÜćî øąïïĒøÜÿĎÜ ĒøÜéĆîüĆéđìĊ÷ïéĉî (V)

ÙüćöúċÖêęĞćÿčé ( ö. ) ÖøèĊìĊę 1 ÖøèĊìĊę 2 ÖøèĊìĊę 3

601-2,500

0.90

1.20

1.50

2,501-9,000

1.20

1.50

1.80

9,001-25000

1.50

1.80

2.80

2,5001-75,000

1.80

2.50

3.00

êćøćÜìĊę 1-2 Āîšć 1-22

50


ÖøèĊìĊę 1 : ìĊęüŠćÜĂ÷ĎŠøąĀüŠćÜÿŠüîìĊęöĊĕôôŜć ĒúąüĆÿéčÞîüîìĊęĕöŠêŠĂúÜéĉî 9,001-25,000V

1.50m 2M

HV

ĕöš, üĆÿéčÞîüî, ÿć÷ĕôôŜćĀčšöÞîüî ïøĉõĆèæŤĕôôŜćĒøÜÿĎÜ êćøćÜìĊę 1-2 Āîšć 1-22

51

ÖøèĊìĊę 2 : ìĊęüŠćÜĂ÷ĎŠøąĀüŠćÜÿŠüîìĊęöĊĕôôŜć ĒúąÿŠüîìĊęêŠĂúÜéĉî 9,001-25,000V 1.80m

HV

2M

ÿŠüîìĊęêŠĂúÜéĉî đߊî ÙĂîÖøĊê Ăĉå ñîĆÜÖøąđïČĚĂÜ ïøĉõĆèæŤĕôôŜć êćøćÜìĊę 1-2 Āîšć 1-22

52


ÖøèĊìĊę 3 : ÿŠüîìĊęöĊĕôôŜćĂ÷ĎŠìĆĚÜ 2 éšćî×ĂÜìĊęüŠćÜ 9,001-25,000V 2.80m

HV

2M

HV

ÿŠüîìĊęêŠĂúÜéĉî đߊî ÙĂîÖøĊê Ăĉå ñîĆÜÖøąđïČĚĂÜ ïøĉõĆèæŤĕôôŜć êćøćÜìĊę 1- 2 Āîšć 1-22

53

ìćÜđךćìĊęüŠćÜđóČęĂðäĉïĆêĉÜćîÿĞćĀøĆïøąïïĒøÜÿĎÜ ìćÜđךćìĊęüŠćÜêšĂÜöĊĂ÷ŠćÜîšĂ÷ 1ìćÜ ÿĎÜ 2.00ö. ÖüšćÜ 0.60ö.

HV.SWITCH GEAR

ìĊęüŠćÜđóČęĂðäĉïĆêĉÜćî

ìćÜđךć 1.102.8.1đöČęĂöĊêĆüîĞćđðúČĂ÷ĕöŠüŠćøąéĆïĒøÜéĆîĔéĀøČĂêĆüîĞćĀčšöÞîüîìĊęöĊ ĒøÜéĆî >1000V Ă÷ĎŠĔÖúšìćÜđךć êšĂÜöĊÖćøÖĆĚîêćöךà 1.103 ךĂ1.102.8 Āîšć 1-21

54


ìćÜđךćìĊęüŠćÜđóČęĂðäĉïĆêĉÜćî (ĒøÜÿĎÜ) éšćîĀúĆÜðäĉïĆêĉÜćîđöČęĂðúéüÜÝøĕôôŜćĒúšü ÖüšćÜ 0.75 ö. 0.60ö.

ìćÜđךć

ĒñÜÿüĉêߍĒúą ĒñÜÙüïÙčö

0.60ö.

ÖüšćÜ >1.80 ö.

ìćÜđךć

êĎšÖüšćÜđÖĉî 1.80 ö.êšĂÜöĊìćÜđךćĂ÷ŠćÜîšĂ÷ 2 ìćÜ ÖüšćÜ 0.60ö. ÿĎÜ 2.00 ö. ךĂ÷Öđüšî Āîšć 1-22

ךà 1.102.9 Āîšć 1-22

55

ìćÜđךćìĊęüŠćÜđóČęĂðäĉïĆêĉÜćî (ĒøÜÿĎÜ) ÿŠüîìĊęöĊĕôôŜć ĒúąđðŗéēúŠÜ ĒúąĂ÷ĎŠĔÖúšÖĆï ìćÜđךćìĊęüŠćÜđóČęĂ ðäĉïĆêĉÜćîêšĂÜöĊ ÖćøÖĆĚî êćö 1.103

ĒñÜÿüĉêߍĒúąĒñÜÙüïÙčö ÖüšćÜ > 1.80ö.

2 đìŠć×ĂÜ öćêøåćî

öĊìćÜđךć ÖüšćÜ0.60 ö. ÿĎÜ2.00 ö.

ĕöŠöĊÿĉęÜ ÖĊé×üćÜ

÷ĂöĔĀšöĊìćÜđךćìĊęüŠćÜđóČęĂðäĉïĆêĉÜćîìćÜđéĊ÷üĕéš ëšćĀîšćêĎšĕöŠöĊÿĉęÜÖĊé×üćÜĀøČĂöĊìĊęüŠćÜđðŨî 2 đìŠć 56

ךà 1.102.9 ךĂ÷Öđüšî Āîšć 1-22


êšĂÜöĊïĆîĕéëćüøìĊęđĀöćąÿöđךćĕð÷ĆÜëċÜìĊęüŠćÜđóČęĂðäĉïĆêĉÜćî ÖøèĊïøĉõĆèæŤĒøÜÿĎÜêĉéêĆĚÜĒïï÷ÖóČĚî ßĆĚîúĂ÷ ÖøèĊìĊę2

ÖøèĊìĊę1

1.80 m

1.50 m

HV ÿŠüîìĊęêŠĂ úÜéĉî

ïĆîĕéëćüø

ìćÜđךćëċÜìĊęüŠćÜ ÖøèĊïøĉõĆèæŤĒøÜÿĎÜêĉéêĆĚÜ Ēïï÷ÖóČĚî ßĆĚîúĂ÷ ĒøÜéĆî 22 kV

ïøĉõĆèæŤĕôôŜćĒøÜÿĎÜ

ךà 1.102.8.2 êćøćÜìĊę 2 Āîšć 1-22

57

øą÷ąĀŠćÜĀöšĂĒðúÜ 1.0 ö. 1.0 ö.

TR1 1.0 ö.

1.0 ö. 0.6 ö.

1.0 ö.

TR2 1.0 ö.

øą÷ąĀŠćÜøąĀüŠćÜĀöšĂĒðúÜÖĆïñîĆÜĀøČĂðøąêĎĀšĂÜĀöšĂĒðúÜ êšĂÜĕöŠîšĂ÷ÖüŠć 1.00 ö.ĒúąøąĀüŠćÜĀöšĂĒðúÜ 0.60 ö. ךà 6.4.12.2 Āîšć 6-26

58


ĒÿÜÿüŠćÜđĀîČĂìĊęüŠćÜđóČęĂðäĉïĆêĉÜćî êšĂÜöĊĒÿÜÿüŠćÜđóĊ÷ÜóĂđĀîČĂóČĚîìĊęüŠćÜđóČęĂðäĉïĆêĉÜćî ēé÷ìĊęÙüćöÿŠĂÜ ÿüŠćÜđÞúĊę÷ĕöŠîšĂ÷ÖüŠć 200 úĆÖàŤ ĒúąÝĆéĔĀšÿćöćøëàŠĂöĀøČĂđðúĊę÷î éüÜēÙöĕéšēé÷ĕöŠđÖĉéĂĆîêøć÷ÝćÖÿŠüîìĊęöĊĕôôŜć 200 úĆÖàŤ MDB 3000A

TR.

1600kVA

Switchgear

ĂčðÖøèŤĕôôŜćĒøÜÿĎÜ ×šĂ 1.102.10 Āîšć 1-23 59

ÿŠüîìĊęöĊĕôôŜćĒúąđðŗéēúŠÜ ÿŠüîìĊęöĊĕôôŜćĒúąđðŗéēúŠÜØċęÜĕöŠöĊÖćøÖĆĚî ëšćĂ÷ĎŠđĀîČĂóČĚîìĊę ðäĉïĆêĉÜćîêšĂÜêĉéêĆĚÜĂ÷ĎŠĔîøąéĆïÿĎÜĕöŠîšĂ÷ÖüŠćìĊęÖĞćĀîéĔî êćøćÜìĊę 1-3 êćøćÜìĊę 3 øąéĆïÙüćöÿĎÜ×ĂÜÿŠüîìĊęöĊĕôôŜćĒúąĕöŠöĊìĊęÖĆĚî ĒøÜéĆîĕôôŜćøąĀüŠćÜÿć÷đÿšîĕô(V)

1,000 -7,500 7,501 - 35,000 >35,000

øąéĆïÙüćöÿĎÜ(m.)

2.80 2.90 2.90+0.01(m/kV) ךĂ1.102.11 Āîšć 1-23

60


ÿŠüîìĊęöĊĕôôŜćĒúąđðŗéēúŠÜàċęÜĕöŠöĊÖćøÖĆĚî ïĆÿïćøŤ 22, 33 kV ìĊęđðŗéēúŠÜ

2.90 m.

øąéĆïÙüćöÿĎÜ×ĂÜÿŠüîìĊęöĊĕôôŜćĒúąĕöŠöĊìĊęÖĆĚîđĀîČĂóČĚîìĊęðäĉïĆêĉÜćî ךĂ1.102.11 êćøćÜìĊĀîš ę 1-ć31-23 Āîšć 1-21

61

Á‡¦ºÉ °Š®n °®»o¤Â¨³ „µ¦„´œÊ ­n ªœš¸É¤¸Å¢¢o µ ³Â¦Š˜Îɵ” ­n ªœš¸É¤¸Å¢¢oµ…°Š¦· £–´ ”r Á„·œ 50 V …¹ÊœÅž ˜o°Š¤¸„µ¦„´Êœ®¦º °¤¸Á‡¦ºÉ °Š®n°®»¤o Á¡ºÉ°žo°Š„´œ„µ¦ ­´¤Ÿ´­­n ªœš¸É¤¸Å¢¢oµÃ—¥´ŠÁ°· …o° 1.103 ˜°œ „. ®œoµ 1-23 62


đÙøČęĂÜĀŠĂĀčšöĀøČĂìĊęúšĂö(Enclosure) Āöć÷ëċÜÖúŠĂÜĀøČĂÖøĂï×ĂÜđÙøČęĂÜ ÿĞćđøĘÝĀøČĂøĆĚüĀøČĂñîĆÜìĊúę šĂöøĂïÖćøêĉéêĆĚÜ đóČęĂðŜĂÜÖĆîïčÙÙúöĉĔĀšÿöĆ ñĆÿÖĆïÿŠüîìĊęöĊ ĒøÜéĆîĕôôŜćĀøČĂðŜĂÜÖĆîïøĉõĆèæŤĕöŠĔĀš đÿĊ÷Āć÷ ךà 1.35 Āîšć 1-6 ךà 1.103 Āîšć 1-23 63

đÙøČęĂÜĀŠĂĀčšöĀøČĂìĊęúšĂö(Enclosure)

ĒñÜÿüĉêߍ ĀöšĂĒðúÜ

Unit Substation 64


đÙøČęĂÜĀŠĂĀčšö(Enclosure)

65

đÙøČęĂÜĀŠĂĀčšö(Enclosure)

66


đÙøČęĂÜĀŠĂĀčšöĒúąÖćøÖĆĚîÿŠüîìĊęöĊĕôôŜćĒøÜêęĞć ðŜć÷ ĀøČĂđÙøČęĂÜĀöć÷đêČĂîõĆ÷ ëšćĔßšđÙøČęĂÜĀŠĂĀčšö êšĂÜđðŨîēúĀą

ߊĂÜđðŗéêšĂÜöĊ×îćéĀøČĂĂ÷ĎŠĔî êĞćĒĀîŠÜìĊęïčÙÙúĂČęîĕöŠĂćÝÿĆöñĆÿ ÿŠüîìĊęöĊĕôôŜćĕéšēé÷ïĆÜđĂĉâ ĀøČĂĕöŠ ĂćÝîĞćēúĀąĕðÿĆöñĆÿÿŠüîìĊęöĊĕôôŜć ĕéšēé÷ïĆÜđĂĉâ

Ă÷ĎŠĔîĀšĂÜĀøČĂđÙøČęĂÜĀŠĂĀčšöìĊęöĊúĆÖþèąÙúšć÷ÖĆîàċęÜĂîčâćê ĔĀšđךćĕéšđÞóćąñĎšđÖĊę÷üךĂÜđìŠćîĆĚî ךà 1.103.1 Āîšć 1-23,1-24

67

„µ¦®n °®»o¤Â¨³„´Êœ­n ªœš¸¤É Ÿ ¢¢o µÂ¦Š˜ÎµÉ °œ»µ˜Ä®o Á…o µÁŒ¡µ³ »‡‡¨š¸ÁÉ „¸¥É ª…o °Š

°¥¼Än œ­™µœš¸ÉŽÉ ¹Š¤¸ÂŸŠ®¦º °¦´Êª˜µ…nµ¥š¸É™µª¦Â¨³Á®¤µ³­¤ …o° 1.103.1.2 ®œoµ 1-24

68


đÙøČęĂÜĀŠĂĀčšöĒúą ÖćøÖĆĚîÿŠüîìĊęöĊĕôôŜć “ĒøÜÿĎÜ”

˜°œ …. ®œoµ 1-22 69

ÖćøĀŠĂĀčšöĒúąÖĆĚîÿŠüîìĊęöĊĕôôŜćĒøÜÿĎÜ ÖøèĊÖćøêĉéêĆĚÜìćÜĕôôŜćĔîĀšĂÜìĊęðŗéúšĂö(ÖĞćĒóÜ ñîĆÜ øĆĚü) ðŜć÷đêČĂî 2 đöêø

ÖčâĒÝ

öĊÖćøðŗéÖĆĚîìćÜđךćìĊęđĀöćąÿöĒúąÿĎÜĕöŠîšĂ÷ÖüŠć 2 ö. ךà 1.103.2 ךĂ1.105 Āîšć 1-24,1-25 ĂîčâćêĔĀšđךćĕéšđÞóćąñĎšđÖĊę÷üךĂÜ

70


„µ¦®n °®»o¤Â¨³„´Êœ­n ªœš¸¤É Ÿ ¢¢o µÂ¦Š­¼ Š „¦–¸˜—· ˜´ÊŠ£µ¥Äœ°µ‡µ¦ ¤¸žoµ¥®¦º °Á‡¦ºÉ °Š®¤µ¥ Á˜º°œ£´¥

Á‡¦ºÉ °Š®n °®»o¤ ˜o °ŠÁžÈ œÃ¨®³

n °Š¦³µ¥°µ„µ«˜o °Š°°„ Ä®o ª˜´ ™»‹µ„£µ¥œ°„š¸°É µ‹¨°— Á…o µÅžÄ®o Á¸É¥ŠÁœ¡oœÅž‹µ„ ­n ªœš¸¤É Ÿ ¢¢o µ …o° 1.103.3 ®œoµ 1-22 ,1-23

đÙøČęĂÜĀöć÷ đêČĂîõĆ÷

ÖćøĀŠĂĀčšöĒúąÖĆĚîÿŠüîìĊęöĊĕôôŜćĒøÜÿĎÜ ÖøèĊêĉéêĆĚÜõć÷îĂÖĂćÙćø 1 đöêø

1 đöêø

2 đöêø

71

ĂĆîêøć÷ ĕôôŜćĒøÜÿĎÜ

ÖčâĒÝ

ĔîÿëćîìĊęìĊęïčÙÙúìĆęüĕðđךćëċÜĕéšêšĂÜĂ÷ĎŠĔîđÙøČęĂÜĀŠĂĀčšöĀøČĂöĊìĊęúšĂö ךà 1.103.4 Āîšć 1-23

72


đÙøČęĂÜĀŠĂĀčšöĀøČĂìĊęúšĂö(Enclosure)

73

êĆüĂ÷ŠćÜêŠćÜė êĆüĂ÷ŠćÜìĊę 1 ÝÜĀć×îćéêęĞćÿčéĀšĂÜđÙøČęĂÜĕôôŜć ñîĆÜ ÙĂîÖøĊê ÿĞćĀøĆïêĉéêĆĚÜĂčðÖøèŤéĆÜîĊĚ 7 êĎšĕôôŜćĒøÜéĆîÿĎÜøąïï 24 kV ×îćé 1.50x1.50x2.20 đöêø 6 ĀöšĂĒðúÜ DRY TYPE 24 kV (HV) öĊđÙøČęĂÜĀŠĂĀčšö×îćé

2.50x2.00x2.50 đöêø 6 êĎšĕôôŜćĒøÜéĆîêęĞć 400/230 V ×îćé 3.00x1.00x2.20 đöêø ēé÷ìĊęéšćîĀîšćđðŨîéšćîìĊęêšĂÜĕððäĉïĆêĉÜćî (éĆÜøĎð)

74


ñîĆÜÙĂîÖøĊê

TR HV éšćîĀîš ć

MDB

- HV 24kV = L1.50m. x W1.50m. x H2.20m. - TR 24kV = L2.50m. xW2.00m. XH2.50m. - MDB380V = L3.00m. xW1.00m. xH2.20m.

0.60

2.50

1.50

1.80

0.60

1.00 m.

1.00

2.00 0.60m.

3.00

75

HV 24kV 1.80 m.

TR 24kV

MDB

0.60m. 4.80

éšćîĀîšć

Ùüćö÷ćüĀšĂÜêęĞćÿčé = 0.60+1.50+2.50+3.00+0.60 = 8.20 m. ÙüćöÖüšćÜĀšĂÜêęĞćÿčé = 1.00 + 2.00 + 1.80 = 4.80 m. 76


8.20

0.60 m.

0.60

2.50

HV

TR

3.10

MDB

ÙüćöÿĎÜĀšĂÜêęĞćÿčé = 2.50 + 0.60 ö. = 3.10 m. 77

HV

TR

MDB- 0.60 + HV + TR + MDB + 0.60 = Ùüćö÷ćüĀšĂÜ - 1.00 + TR 1.80 = ÙüćöÖüšćÜĀšĂÜ - TR + 0.60 = ÙüćöÿĎÜĀšĂÜ

78


ÖćøìĞćđÙøČęĂÜĀöć÷øąïčđÙøČęĂÜðúéüÜÝø đÙøČęĂÜðúéüÜÝøìĊęĔßšÿĞćĀøĆïöĂđêĂøŤ đÙøČęĂÜĔßšĕôôŜć ÿć÷đöî ÿć÷ðŜĂîĀøČĂüÜÝø ÷ŠĂ÷ìčÖđÙøČęĂÜêšĂÜìĞćđÙøČęĂÜĀöć÷øąïčüĆêëčðøąÿÜÙŤĔĀšßĆéđÝîêĉéĕüšìĊęđÙøČęĂÜðúé üÜÝøĀøČĂĔÖúšÖĆïđÙøČęĂÜðúéüÜÝøîĆĚîĂÖÝćÖüŠćêĞćĒĀîŠÜĒúąÖćøÝĆéđÙøČęĂÜðúé üÜÝøîĆĚî ßĆéđÝîĂ÷ĎŠĒúšü đÙøČęĂÜĀöć÷êšĂÜßĆéđÝîĒúąìîêŠĂÿõćóĒüéúšĂö

ךà 1.107 Āîšć 1-25

®o°ŠnµŠÅ¤o

ìĊęüŠćÜÿĞćĀøĆïðäĉïĆêĉÜćîĀšćöĔßšđÖĘï×ĂÜ ×šĂ 1.102 Āîšć 1-19


´œÊ œÁ®œº°ÂŸŠ­ª·˜rÁžÈ œ®o°ŠœÎµÊ ÿŠüîïîĒñÜÿüĉêߍêšĂÜĂ÷ĎŠĀŠćÜÝćÖđóéćîìĊęêĉéĕôĕéš 0.90 ö. ĀšćööĊìŠĂúö ìŠĂÜćîĂČęî êĉéêĆĚÜđĀîČĂĀøČĂĔêšĒñÜÿüĉêߍĀøČĂĂ÷ĎŠ ĔîĀšĂÜ

81

ךà 1.102.5 Āîšć 1-21 ךà 5.17.1.2 Āîšć 5-23

éšćîĀúĆÜìĊęêšĂÜðäĉïĆêĉÜćîđöČęĂðúéüÜÝøĒúšü êšĂÜöĊóČĚîìĊęüŠćÜ đóČęĂðäĉïĆêĉÜćîĕöŠîšĂ÷ÖüŠć 0.75 ö. êúĂéĒîüïøĉõĆèæŤ

X

…o°¥„Áªoœš¸É3 ®œoµ 1-2082


ìĊęüŠćÜđĀîČĂóČĚîìĊęðäĉïĆêĉÜćîÿĞćĀøĆïđöîÿüĉêߍ ĒñÜÿüĉêߍ ĒñÜ÷ŠĂ÷ êšĂÜöĊÙüćöÿĎÜĕöŠîšĂ÷ÖüŠć 2 ö. ךà 1.102.5 Āîšć 1-21

®o°ŠÁ‡¦ºÉ °Š¦³šÎµ‡ªµ¤Á¥Èœ¦ª¤ (&+,//(5

ĀšćööĊìŠĂúö ìŠĂÜćîĂČęî êĉéêĆĚÜđĀîČĂĀøČĂĔêš …o°5.17.1.2 ®œoµ 5- ĒñÜÿüĉêߍĀøČĂĂ÷ĎŠĔîĀšĂÜ

83


AHU

®o°Š®¤o°Âž¨ŠÅ¢¢oµ

øąïïìŠĂĂČęîėìĊęĕöŠđÖĊę÷üÖĆïĕôôŜć ĕöŠĂîčâćê ĔĀšđéĉîìŠĂñŠćîđךćĕðĔîĀšĂÜĀöšĂĒðúÜ ×šĂ6.4.12.13 Āîšć 6-28

¡´—¨¤®¤o°Âž¨Š°¥¼n ·—„´‡µœÃ‡¦Š­¦oµŠ ìĊęüŠćÜđĀîČĂĀöšĂĒðúÜĀøČĂđÙøČęĂÜĀŠĂĀčöš êšĂÜĕöŠîšĂ÷ÖüŠć 0.60 ö. ךà 6.4.12.2 Āîšć 6-26

86


˜°œ Š.

¦³¥³®nµŠšµŠÅ¢¢oµ (Electrical Clearance) Ĝ„µ¦˜·—˜´ÊŠ­µ¥Å¢¢oµ êĂî Ü. Āîšć 1-25 ˜°œ Š. ®œoµ 1-23

87

ÖćøüĆéøą÷ąĀŠćÜìćÜĕôôŜć øą÷ąĀŠćÜîĊĚĔßšÖĆïÿć÷ĕôôŜćđĀîČĂóČĚîéĉî(Overhead Supply) ÿĞćĀøĆïÖćøóćéÿć÷ïîđÿćñŠćîĂćÙćøĀøČĂÿĉęÜ ÖŠĂÿøšćÜĔéė ēé÷ìĊęÿć÷ĕôôŜćĕöŠĕéš÷ċéêĉéÖĆïĂćÙćøĀøČĂ ÿĉęÜÖŠĂÿøšćÜîĆĚîė ÖćøüĆéøą÷ąĀŠćÜĔĀšüĆéøą÷ąĔîĒîüêøÜÝćÖñĉü×ĂÜ ÿŠüîìĊęöĊĒøÜéĆîĕôôŜć(ÿć÷ĕô êĆüîĞćĕôôŜć ĒúąĂčðÖøèŤ ĕôôŜć) ĕð÷ĆÜñĉü×ĂÜÿŠüîìĊęĕöŠöĊĒøÜéĆîĕôôŜćĀøČĂĕð÷ĆÜ ÿĉęÜêŠćÜėìĊęĂ÷ĎŠĔÖúšìĊęÿčé ךà 1.108 Āîšć 1-26

88


øą÷ąĀŠćÜìćÜĕôôŜć ĔîÖćøêĉéêĆĚÜÿć÷ĕôôŜćêšĂÜöĊøą÷ąĀŠćÜĕöŠîšĂ÷ÖüŠć êćöìĊęÖĞćĀîé éĆÜîĊĚ - øą÷ąĀŠćÜĔîĒîüîĂî(Horizontal Clearance) ĔĀšĔßšÙŠćêćöêćøćÜ ìĊę 1 - 4 ( Āîšć 1 - 26) - øą÷ąĀŠćÜĔîĒîüéĉęÜ(Vertical Clearance) ĔĀšĔßšÙŠćêćöêćøćÜìĊę 1 - 5 (Āîšć 1 - 26 ëċÜ 1 - 30) - øą÷ąĀŠćÜĔîĒîüđÞĊ÷Ü(Diagonal Clearance) ĔĀšđðŨîĕðêćöךĂÖĞćĀîé×ĂÜĒêŠúąÖćøĕôôŜćĄ ×šĂ 1.109 Āîšć 1-26

89

øą÷ąĀŠćÜêęĞćÿčéêćöĒîüîĂîøąĀüŠćÜÿć÷ĕôôŜćÖĆïÿĉęÜÖŠĂÿøšćÜêŠćÜė ÿĞćĀøĆïÿć÷ĕôôŜćĒøÜéĆî11- 33kV ­·É Šš¸°É ¥¼nĄ¨o ­µ¥Å¢¢o µ 1.1 Ÿœ´Š—o µœž· —…°Š°µ‡µ¦ ƒ ­³¡µœ¨°¥‡°œ…o µ¤™œœ ƒ žo µ¥Ã‰¬–µš¸˜ É —· „´°µ‡µ¦

1.2 Ÿœ´Š—o µœÁž· —…°Š°µ‡µ¦ o Œ³ÁŒ¨¸¥Š®¦º °¦³Á¸¥Š o ­³¡µœš»„œ·—­Î µ®¦´

œ·—­µ¥Å¢¢o µ/¦³¥³®n µŠ(Á¤˜¦) AAC

PIC

SAC

FIC

1.50

0.60

0.30

0.15

1.50

0.90

0.60

AAC PIC SAC FIC

1.80

ÿć÷đðúČĂ÷ ÿć÷ĀčšöÞîüîĒøÜÿĎÜĕöŠđêĘöóĉÖĆé ÿć÷ĀčšöÞîüîĒøÜÿĎÜ 2 ßĆĚîĕöŠđêĘöóĉÖĆé ÿć÷ĀčšöÞîüîĒøÜÿĎÜđêĘöóĉÖĆéêĊđÖúĊ÷ü

¥µœ¡µ®œ³ o ­·É Š„n °­¦o µŠ°ºÉœÇ öćêøåćî ü.ÿ.ì. 2001-56 êćøćÜìĊę 1-4 Āîšć 1-28

90


øą÷ąĀŠćÜêęĞćÿčéêćöĒîüéĉęÜøąĀüŠćÜÿć÷ĕôôŜć ÖĆïÿĉęÜÖŠĂÿøšćÜêŠćÜė ÿĞćĀøĆïÿć÷ĕôôŜćĒøÜéĆî11- 33kV ­·ÉŠš¸É°¥¼nĄ¨o ­µ¥Å¢¢o µ

œ·—­µ¥Å¢¢o µ/¦³¥³®n µŠ(Á¤˜¦) AAC

PIC

SAC

FIC

4.60

4.60

4.60

3.60

6.10

6.10

6.10

5.50

2.1 Á®œº°šµŠ­´‹¦ ­Îµ®¦´  ‡œ ¦™¥œ˜r ®¦º° ¥µœ¡µ®œ³°ºÉœ ­¼ŠÅ¤n Á„·œ 2.45Á¤˜¦ z

2.2 Á®œº°šµŠ­´‹¦ ­Îµ®¦´  z ¦™¥œ˜r ¨³¦™¦¦š»„ ®¦º °

¥µœ¡µ®œ³°ºÉœ ­¼ŠÅ¤n Á„·œ 4.30 Á¤˜¦

91

öćêøåćî ü.ÿ.ì. 2001-56 êćøćÜìĊę 1-5 Āîšć 1-29

øą÷ąĀŠćÜêęĞćÿčéêćöĒîüéĉęÜøąĀüŠćÜÿć÷ĕôôŜć ÖĆïÿĉęÜÖŠĂÿøšćÜêŠćÜė

ÿĞćĀøĆïÿć÷ĕôôŜćĒøÜéĆî11- 33kV

­·ÉŠš¸É°¥¼nĄ¨o ­µ¥Å¢¢o µ

œ·—­µ¥Å¢¢o µ/¦³¥³®n µŠ(Á¤˜¦) AAC

PIC

SAC

FIC

3.00 4.60

3.00 4.60

1.1 3.5

0.15 2.40

4.60 3.00

4.60 3.00

3.50 1.10

2.40 0.15

2.5 Á®œº°®¨´Š‡µ®¦º °¦³Á¸¥Š zŤn ¤¸‡œÁ—·œ®¦º °Á…o µ™¹ŠÅ—o z

¤¸‡œÁ—·œ®¦º°­µ¤µ¦™Á…o µ™¹ŠÅ—o

2.6 Á®œº°­³¡µœ¨°¥‡œÁ—·œ …o µ¤™œœ ƒ ƒ

Ťn ¤¸®¨´Š‡µ ¤¸®¨´Š‡µ

öćêøåćî ü.ÿ.ì. 2001-56 êćøćÜìĊę 1-5

92


øą÷ąĀŠćÜêęĞćÿčéêćöĒîüéĉęÜøąĀüŠćÜÿć÷ĕôôŜć ÖĆïÿĉęÜÖŠĂÿøšćÜêŠćÜė ÿĞćĀøĆïÿć÷ĕôôŜćĒøÜéĆî11- 33kV ­·ÉŠš¸É°¥¼nĄ¨o ­µ¥Å¢¢o µ 2.8 …o µ¤šµŠ¦™Å¢®¦º ° ¦™Å¢¢o µ(Á®œº°¦³—´­´œ¦µŠ) 2.9 Ęo ­³¡µœš¸É¤¸ ¥µœ¡µ®œ³ª·ÉŠŸn µœ 2.10Á®œº°Á­µÅ¢™œœÂ¨³ Á­µ­´µ–Å¢‹¦µ‹¦˜n µŠÇ

œ·—­µ¥Å¢¢o µ/¦³¥³®n µŠ(Á¤˜¦) AAC

PIC

SAC

FIC

9.00

9.00

9.00

9.00

Ťn °œ»µ˜

Ťn °œ»µ˜

2.00

0.15

1.40

1.40

1.40

0.60

öćêøåćî ü.ÿ.ì. 2001-56 êćøćÜìĊę 1-5 Āîšć 1-32

93

øą÷ąĀŠćÜêęĞćÿčéêćöĒîüîĂîøąĀüŠćÜÿć÷ĕôôŜć ÖĆï ÿĉęÜÖŠĂÿøšćÜ ñîĆÜéšćîðŗé ĀøČĂðŜć÷ēÛþèć 1.5 đöêø

ÿąóćîúĂ÷Ùîךćö 1.5 đöêø

ÿć÷đðúČĂ÷ ìĊęøąéĆï 11-33 kV ךà 1.1 êćøćÜìĊę 1-4 Āîšć 1-28

94


øą÷ąĀŠćÜêęĞćÿčéêćöĒîüéĉęÜøąĀüŠćÜÿć÷ĕôôŜć ÖĆï ÿĉęÜÖŠĂÿøšćÜĂČęîė đĀîČĂĀúĆÜÙćĂćÙćøìĊę ĕöŠöĊÙîđéĉî 3 đöêø

đĀîČĂĀúĆÜÙćøąđïĊ÷ÜìĊę ÙîÿćöćøëđךćëċÜĕéš 4.6 đöêø

ÿć÷đðúČĂ÷ ìĊęøąéĆï 11-33 kV ךà 2.5 êćøćÜìĊę 1-5 Āîšć 1-31

95

øą÷ąĀŠćÜêęĞćÿčéêćöĒîüéĉęÜøąĀüŠćÜÿć÷ĕôôŜć ÖĆï ÿĉęÜÖŠĂÿøšćÜĂČęîė

ÿąóćîúĂ÷ÙîךćöìĊę ĕöŠöĊ ĀúĆÜÙć 4.6 đöêø

ÿąóćîúĂ÷ÙîךćöìĊęöĊĀúĆÜÙć

3 đöêø

ÿć÷đðúČĂ÷ ìĊęøąéĆï 11-33 kV 96

ךà 2.6 êćøćÜìĊę 1-5 Āîšć 1-31


øą÷ąĀŠćÜêęĞćÿčéêćöĒîüéĉęÜøąĀüŠćÜÿć÷ĕôôŜć ÖĆï ÿĉęÜÖŠĂÿøšćÜĂČęîė øą÷ąđĀîČĂðŜć÷ , đÿćüĉì÷č 2.4 đöêø

2.4 đöêø

ÿć÷đðúČĂ÷ ìĊęøąéĆï 11-33 kV ךà 2.7 êćøćÜìĊę 1-5 Āîšć 1-31

97

¦³¥³®n µŠ˜ÎµÉ ­» —˜µ¤Âœª—·ŠÉ ¦³®ªn µŠ­µ¥Å¢¢o µ „´ ­·É Š„n °­¦o µŠ°ºÉœÇ Ęo ­³¡µœš¸¤É ¥¸ µœ¡µ®œ³ª·ŠÉ Ÿn µœ

Ťn °œ»µ˜Ä®o ˜—· ˜´ÊŠ

­µ¥Áž¨º°¥ š¸¦É ³—´ 11-33 kV

…o° 2.9 ˜µ¦µŠš¸É 1-5®œoµ 1-32

98


øą÷ąĀŠćÜêęĞćÿčéêćöĒîüîĂîøąĀüŠćÜÿć÷ĕôôŜć ÖĆï ÿĉęÜÖŠĂÿøšćÜ 1.80 ö. ñîĆÜéšćîðŗé ĀøČĂðŜć÷ēÛþèć ìĊęêĉéÖĆïĂćÙćø

ÿć÷đðúČĂ÷ ìĊęøąéĆï 69 kV

ךà 1.1 êćøćÜ 1-4 Āîšć 1-29 99

øą÷ąĀŠćÜêęĞćÿčéêćöĒîüîĂîøąĀüŠćÜÿć÷ĕôôŜć ÖĆï ÿĉęÜÖŠĂÿøšćÜ (đöêø) 2.13ö. 2.13ö.

ñîĆÜéšćîđðŗé đÞúĊ÷ÜøąđïĊ÷Ü ìĊęöĊÙîđךćëċÜĕéš

ÿć÷đðúČĂ÷ ìĊęøąéĆï 69 kV

ךà 1.2 êćøćÜ 1-4 Āîšć 1-29

100


øą÷ąĀŠćÜêęĞćÿčéêćöĒîüîĂîøąĀüŠćÜÿć÷ĕôôŜć ÖĆï ÿĉęÜÖŠĂÿøšćÜ (đöêø) ñîĆÜéšćîðŗé 2.30 ö.

ÿć÷đðúČĂ÷ ìĊęøąéĆï 115 kV

ĀøČĂðŜć÷ ēÛþèćìĊęêĉéÖĆï ĂćÙćø

ךà 1.1 êćøćÜ 1-4 Āîšć 1-29

øą÷ąĀŠćÜêęĞćÿčéêćöĒîüîĂîøąĀüŠćÜÿć÷ĕôôŜć ÖĆï ÿĉęÜÖŠĂÿøšćÜ (đöêø) 2.30ö. 2.30ö.

ñîĆÜéšćîđðŗé đÞúĊ÷ÜøąđïĊ÷Ü ìĊęöĊÙîđךćëċÜĕéš

ÿć÷đðúČĂ÷ ìĊęøąéĆï 115 kV

ךà 1.2 êćøćÜ 1-4 Āîšć 1-29


øą÷ąĀŠćÜêęĞćÿčéêćöĒîüéĉęÜøąĀüŠćÜÿć÷ĕôôŜć ÖĆï ÿĉęÜÖŠĂÿøšćÜ

đĀîČĂÿąóćîúĂ÷ Ùîđéĉîךćöëîî ìĊęĕöŠöĊĀúĆÜÙć 4.9 ö.

ÿć÷đðúČĂ÷ ìĊęøąéĆï 69 kV

Hi!

ךà 2.6 êćøćÜ 1-5 Āîšć 1-31

øą÷ąĀŠćÜêęĞćÿčéêćöĒîüéĉęÜøąĀüŠćÜ ÿć÷ĕôôŜć ÖĆï ÿĉęÜÖŠĂÿøšćÜ

đĀîČĂĀúĆÜÙćÿąóćîúĂ÷ Ùîđéĉîךćöëîî

ÿć÷đðúČĂ÷ ìĊęøąéĆï 69 kV

3.4 ö.

ךà 2.6 êćøćÜ 1-5 Āîšć 1-31 104


øą÷ąĀŠćÜêęĞćÿčéêćöĒîüéĉęÜøąĀüŠćÜ ÿć÷ĕôôŜć ÖĆï ÿĉęÜÖŠĂÿøšćÜ

đĀîČĂĀúĆÜÙćÿąóćîúĂ÷ 3.6 ö. Ùîđéĉîךćöëîî

ÿć÷đðúČĂ÷ ìĊęøąéĆï 115 kV

BC,PIC,SAC BC PIC SAC AWC SC

ÿć÷đðúČĂ÷ ÿć÷ĀčšöÞîüîĒøÜÿĎÜĕöŠđêĘöóĉÖĆé AWC ÿć÷ĀčšöÞîüîĒøÜÿĎÜ 2 ßĆĚîĕöŠđêĘöóĉÖĆé ÿć÷ĀčšöÞîüîĒøÜêęĞć ÿć÷ĀčšöÞîüîĒøÜêęĞćêĊđÖúĊ÷üÖĆïÿć÷îĉüìøĆúđðúČĂ÷

ךà 2.6 êćøćÜ 1-5 Āîšć 1-31 105

(_) = đ×êìćÜĀúüÜ (_)* = đ×êìćÜĀúüÜ đÞóćą 33kV

SC 6.10 (7.50) 5.50 5.50 (9.00)* (6.00) (6.00)

đĀîČĂìćÜÿĆâÝø ìćÜĀúüÜ öĊøë÷îêŤ øëïøøìčÖ ÿĎÜĕöŠđÖĉî4.3ö.ñŠćî ĒøÜéĆî 11 – 33 kVךà 2.2 êćøćÜìĊę 1-5 Āîšć 1-29

106


ÿć÷ SAC

3.50 m

đĀîČĂÿąóćîúĂ÷ÙîđéĉîךćöëîîìĊęĕöŠöĊĀúĆÜÙć ĒøÜéĆî 11- 33 V ךà 2.6 êćøćÜ 1-5 Āîšć 1-31

107

Preassembly Aerial Cable ; AFC or FIC

2.40 ö.

đĀîČĂÿąóćîúĂ÷ÙîđéĉîךćöëîîìĊęĕöŠöĊĀúĆÜÙć ĒøÜéĆî 11- 33 V

ךà 2.6 êćøćÜ 1-5 Āîšć 1-31 108


ÿć÷đðúČĂ÷ 230 kV

9.00 ö.

đĀîČĂìćÜÿĆâÝø ìćÜĀúüÜ öĊøë÷îêŤ øëïøøìčÖ ÿĎÜĕöŠđÖĉî4.3ö.ñŠćî ךà 2.2 êćøćÜìĊę 1-5 Āîšć 1-29

109

SC = 1.2 m AW = 0.15 m SAC = 2.0 m AFC = 0.15 m BC = NO

SC AW SAC AFC BC

ÿć÷ĀčšöÞîüîĒøÜêęĞćêĊđÖúĊ÷üÖĆïÿć÷îĉüìøĆúđðúČĂ÷ ÿć÷ĀčšöÞîüîĒøÜêęĞć ÿć÷ĀčšöÞîüîĒøÜÿĎÜ 2 ßĆĚîĕöŠđêĘöóĉÖĆé ÿć÷ĀčšöÞîüîĒøÜÿĎÜđêĘöóĉÖĆéêĊđÖúĊ÷ü ÿć÷đðúČĂ÷

Ęo­³¡µœš¸É¤¸¥µœ¡µ®œ³ª·ŠÉ Ÿn…o°µœ2.9 ˜µ¦µŠ 1-5 ®œoµ 1-32

110


ךĂÖĞćĀîéÖćøđéĉîÿć÷ĒúąüĆÿéč 5.1.4 ÖćøêĉéêĆĚÜĔêšéĉî 5.1.4.9 ĔîÖćøêĉéêĆĚÜïŠĂóĆÖÿć÷ĀøČĂ ìŠĂøšĂ÷ÿć÷đÙđïĉúĔêšéĉî ĔĀš óĉÝćøèćøą÷ąĀŠćÜïŠĂóĆÖ ÿć÷ĀøČĂìŠĂøšĂ÷ÿć÷đÙđïĉú ĔêšéĉîÖĆïøąïï ÿćíćøèĎðēõÙêŠćÜė éšü÷ (éĎõćÙñîüÖ Ù.) ךà 5.1.4.9 Āîšć 5-2

£µ‡Ÿœª„ ‡. ¦³¥³®nµŠÄœ„µ¦˜·—˜´ÊŠ¦³Å¢¢o µ„´¦³°ºÉœÇ

‡¦³¥³®nµŠÄœ„µ¦˜·—˜´ÊŠ¦³Å¢¢o µ„´ ¦³­ºÉ°­µ¦ ‡¦³¥³®nµŠÄœ„µ¦˜·—˜´ÊŠ¦³Å¢¢o µ„´ ¦³­µ›µ¦–¼žÃ£‡˜nµŠÇ

£µ‡Ÿœª„ ‡®œoµ ‡

111


îĉ÷ćöĒúą×šĂÖĞćĀîéìĆęüĕð øą÷ąĀŠćÜĔîÖćøêĉéêĆĚÜøąïïĕôôŜćÖĆïøąïïÿČęĂÿćø œ·—…°Š„µ¦˜·—˜´ŠÊ ­µ¥Å¢¢oµš¸ÉŤn¤¸¸¨—r „´ ­µ¥Á‡Á·¨ ¦³­µ¦­œÁš«š¸ÉŤn¤¸¸¨—r ­µ¥Å¢¢oµš¸ÉŤn¤¸¸¨—r „´­µ¥Á‡Á·¨ ¦³­µ¦­œÁš«š¸É¤¸¸¨—r1) ­µ¥Å¢¢oµš¸É¤¸¸¨—r „´ ­µ¥Á‡Á·¨ ¦³­µ¦­œÁš«š¸ÉŤn¤¸¸¨—r ­µ¥Å¢¢oµš¸É¤¸¸¨—r „´ ­µ¥Á‡Á·¨ ¦³­µ¦­œÁš«š¸É¤¸¸¨—r1)

¦³¥³®nµŠ˜Îɵ­»— “A” (¤¤.) Ťn¤¸ÂŸnœ„´œÊ ®¦º °¤¸ Ÿnœ„´œš¸ Ê ÉÁžÈ œ Ÿnœ„´œš¸ Ê ÉÁžÈ œÁ®¨È„ Ÿnœ„´œš¸ Ê ÉŤnčn讳 °¨¼¤·Áœ¸¥¤

200

100

50

50

20

5

30

10

2

0

0

0 õćÙñîüÖ Ù.Āîšć Ù-1

113

îĉ÷ćöĒúą×šĂÖĞćĀîéìĆęüĕð øą÷ąĀŠćÜĔîÖćøêĉéêĆĚÜøąïïĕôôŜćÖĆïøąïïÿČęĂÿćø ‡ ÿć÷đÙđïĉúøąïïÿćøÿîđìýìĊęöĊ ßĊúéŤêšĂÜđðŨîĕðêćööćêøåćî EN 50288 ‡ ÿć÷đÙđïĉúøąïïÿćøÿîđìýĕöŠ ÙüøêĉéêĆĚÜĂ÷ĎŠĔÖúšÖĆîÖĆïĀúĂé ßîĉéðúŠĂ÷ðøąÝč (Electric Discharge) (đߊî ĀúĂéôúĎĂĂ đøÿđàîêŤ đðŨîêšî) ĀćÖ ÝĞćđðŨîêšĂÜêĉéêĆÜšĔÖúšÖĆîêšĂÜöĊ øą÷ąĀŠćÜÝćÖÖĆîĕöŠîšĂ÷ÖüŠć 130 öö. õćÙñîüÖ Ù.Āîšć Ù-1

114


îĉ÷ćöĒúą×šĂÖĞćĀîéìĆęüĕð

‡ øą÷ąĀŠćÜĔîÖćøêĉéêĆĚÜøąïïĕôôŜćÖĆïøąïïÿćíćøèĎðēõÙêŠćÜė ¦³­µ›µ¦–¼žÃ£‡˜n µŠÇ

¦³œÎʵ

¦³œÎʵÁ­¸ ¥ õćÙñîüÖ Ù.Āîšć Ù-2

n°¡´„œÎʵ œª…œµœ šn°œÎʵ‡ªµ¤—´œ­¼ Š®¨´„ œª˜´—„´œ šn°œÎʵ‡ªµ¤—´œ­¼ Š®¨´„ œª…œµœ šn°œÎʵ°ºÉœÇ œª…œµœ n°¡´„œÎʵÁ­¸ ¥ œª…œµœ šn°œÎʵÁ­¸ ¥®¨´„ œª˜´—„´œ šn°œÎʵÁ­¸ ¥®¨´„ œª…œµœ

¦³¥³®n µŠ¦³®ªn µŠn °¡´„­µ¥®¦º °šn °¦o °¥ ­µ¥Á‡Á·¨Ä˜o —œ· „´¦³­µ›µ¦–¼žÃ£‡ ˜n µŠÇ (Á¤˜¦) n °¡´„­µ¥ šn °¦o °¥­µ¥Á‡Á·¨Ä˜o —·œ 0.91 0.91 0.30 0.30 1.52

1.52

0.91 0.91 0.30 1.52

0.91 0.91 0.30 1.52

115

îĉ÷ćöĒúą×šĂÖĞćĀîéìĆęüĕð

‡ øą÷ąĀŠćÜĔîÖćøêĉéêĆĚÜøąïïĕôôŜćÖĆïøąïïÿćíćøèĎðēõÙêŠćÜė øąïïĕôôŜć S > 1.52 ö.

åćîøćÖĂćÙćø Ēîü×îćî S > 1.52 ö.

S > 0.91 ö. S > 1.52 ö. S > 0.91 ö.

ìŠĂîĚĞćđÿĊ÷ĀúĆÖ

øąïïîĚĞćđÿĊ÷ ìŠĂîĚĞćÙüćöéĆîÿĎÜĀúĆÖ

øąïïîĚĞć õćÙñîüÖ Ù.Āîšć Ù-2

116


îĉ÷ćöĒúą×šĂÖĞćĀîéìĆęüĕð

‡ øą÷ąĀŠćÜĔîÖćøêĉéêĆĚÜøąïïĕôôŜćÖĆïøąïïÿćíćøèĎðēõÙêŠćÜė ¦³­µ›µ¦–¼žÃ£‡˜nµŠÇ

¦³„p µŽ›¦¦¤µ˜·

¦³Å°œÎ ʵ

¦³¥³®nµŠ¦³®ªnµŠn°¡´„­µ¥®¦º °šn°¦o °¥­µ¥ Á‡Á·¨Ä˜o —·œ„´¦³­µ›µ¦–¼žÃ£‡˜nµŠÇ (Á¤˜¦) šn°¦o °¥­µ¥Á‡Á·¨Ä˜o —·œ

n°¡´„­µ¥

n°¡´„„p µŽ›¦¦¤µ˜· œª…œµœ šn°„p µŽ›¦¦¤µ˜·‡ªµ¤—´œ­¼Š œª˜´—„´œ

0.91

0.91

0.30

0.30

šn°„p µŽ›¦¦¤µ˜·‡ªµ¤—´œ­¼Š œª…œµœ

1.52

1.52

šn°„p µŽ°ºÉœÇ œª…œµœ n°¡´„Å°œÎ ʵ®¦º °Â®¨nŠ‡ªµ¤ ¦o °œ

0.91 4.57

0.91 4.57

šn°Å°œÎ ʵ‡ªµ¤—´œ­¼Š

4.57

4.57 õćÙñîüÖ Ù.Āîšć Ù-2

117

îĉ÷ćöĒúą×šĂÖĞćĀîéìĆęüĕð

‡ øą÷ąĀŠćÜĔîÖćøêĉéêĆĚÜøąïïĕôôŜćÖĆïøąïïÿćíćøèĎðēõÙêŠćÜė åćîøćÖ ĂćÙćø Ēîü×îćî

øąïïĕôôŜć

S > 1.52 ö.

ìŠĂÖŢćàÙüćöéĆîÿĎÜ

øąïïÖŢćàíøøößćêĉ

S > 1.52 ö. S > 0.91 ö. S > 4.57 ö. S > 4.57 ö.

øąïïĕĂîĚĞć

ìŠĂĕĂîĚĞćÙüćöéĆîÿĎÜ õćÙñîüÖ Ù.Āîšć Ù-2


îĉ÷ćöĒúą×šĂÖĞćĀîéìĆęüĕð ‡ øą÷ąĀŠćÜĔîÖćøêĉéêĆĚÜøąïïĕôôŜćÖĆïøąïïÿćíćøèĎðēõÙêŠćÜė ¦³­µ›µ¦–¼žÃ£‡˜nµŠÇ

¦³¥³®nµŠ¦³®ªnµŠn°¡´„­µ¥®¦º °šn°¦o °¥­µ¥Á‡Á·¨ Ęo —·œ„´¦³­µ›µ¦–¼žÃ£‡˜nµŠÇ (Á¤˜¦) šn°¦o °¥­µ¥Á‡Á·¨Ä˜o —·œ n°¡´„­µ¥

Á‡Á·¨Ãš¦«´¡šr Á‡Á·¨ n°¡´„Á‡Á·¨Ãš¦«´¡šr Á‡Á·¨š¸ª¸ š¸ª¸ ®¦º °Ä¥Â„o ªœÎµÂ­Š ®¦º °Ä¥Â„o ªœÎµÂ­Š Á‡Á·¨Ãš¦«´¡šr Á‡Á·¨š¸ª¸ ®¦º ° ĥ„o ªœÎµÂ­Š œª˜´—„´œ Á‡Á·¨Ãš¦«´¡šr Á‡Á·¨š¸ª¸ ®¦º ° ĥ„o ªœÎµÂ­ŠÂœª…œµœ ®´ª„p °„œÎ ʵ—´Á¡¨·ŠÂœª…œµœ …°™œœÂœª…œµœ “µœ¦µ„°µ‡µ¦Âœª…œµœ Á­µ‡Î ʵ‡°œ„¦¸ ˜

0.91

0.91

0.31

-

0.91

0.91

0.15 0.31 1.52 0.91

0.15 0.31 0.91 0.91 õćÙñîüÖ Ù.Āîšć Ù-2

îĉ÷ćöĒúą×šĂÖĞćĀîéìĆęüĕð

‡ øą÷ąĀŠćÜĔîÖćøêĉéêĆĚÜøąïïĕôôŜćÖĆïøąïïÿćíćøèĎðēõÙêŠćÜė S > 0.91 ö.

åćîøćÖĂćÙćø Ēîü×îćî

ïŠĂóĆÖøąïïēìøÙöîćÙö S > 1.52 ö.

S > 0.91 ö.

S > 0.15 ö.

øąïïĕôôŜć ĀĆüÖŢĂÖîĚĞćéĆïđóúĉÜ õćÙñîüÖ Ù.Āîšć Ù-2

120

มาตรฐานการติดตั้งทางไฟฟ้าสำหรับประเทศไทย [บทที่ ๑)  

บทที่ ๑ นิยามและข้อกำหนดทั่วไป โดย ศิวเวทย์ อัครพันธุ์ [การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค) [ติดตามอ่านได้จากที่นี่ครับ http://hamaosunnyforexnursery.blogs...

มาตรฐานการติดตั้งทางไฟฟ้าสำหรับประเทศไทย [บทที่ ๑)  

บทที่ ๑ นิยามและข้อกำหนดทั่วไป โดย ศิวเวทย์ อัครพันธุ์ [การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค) [ติดตามอ่านได้จากที่นี่ครับ http://hamaosunnyforexnursery.blogs...

Advertisement