Page 1

T E R Y T N E V Ä O S L Ä H 1 1 0 2 8 0 0 2 O I HÅB ORT P P A R T K E J PRO

FÖR

[1]


SAMMANFATTNING Hälsoäventyret i Håbo är en del av Håbo kommuns barn- och ungdomssatsning och invigdes 2008 som ett treårigt samverkansprojekt mellan Håbo kommun och Landstinget i Uppsala län. Hälsoäventyret har under projekttiden arbetat för att stärka barn och ungdomars hälsa genom att verka som undervisnings- och utbildningsverksamhet. Projekttiden närmar sig nu sitt slut och denna rapport kan verka som underlag för ett beslut inför framtiden.

Hälsoäventyret i Håbo 2008-2011: Under
projekttiden
har
samtliga
av
kommunens
skolklasser
varje
läsår
i
årskurs
2,
6
och
9
kostnads‐ fritt
fått
hälsoundervisning
om
kroppen,
tobak
och
kärlek.
Under
perioden
har
Hälsoäventyret
mött
 ca
3
300
elever.
Uppföljningen
visar
på
nöjda
elever
och
lärare
samt
en
stor
efterfrågan
på
verksam‐ heten. Ett
uppföljningsprogram
om
tobak
för
årskurs
6
har
utformats,
med
syfte
att
ytterligare
förstärka
det
 tobaksförebyggande
arbetet
i
kommunen.
Programmet
återkopplar
till
tidigare
klassbesök,
fokuserar
 på
fakta
om
vattenpipa
samt
låter
eleverna
pröva
Forumspel
som
pedagogisk
metod
med
syfte
att
 öva
förmågan
att
stå
emot
grupptryck.
 Ett
nytt
program
om
alkohol,
”Ditt
val,
du
bestämmer...”,
har
utvecklats
och
metodtestats
under
 2009.
95%
(336
st)
av
eleverna
som
svarat
i
uppföljningen
(svarsfrekvens
95%)
tycker
att
upplägget
är
 ”bra”
eller
”mycket
bra”.
Sedan
vårterminen
2010
har
samtliga
klasser
i
årskurs
7
fått
ta
del
av
 undervisningen. 
 Barn
och
ungdomar
med
särskilda
behov
har
fått
skräddarsydd
undervisning
om
kroppen,
tobak
och
 kärlek. Hälsoäventyret
har
bedrivit
föräldrastödsprojekt
om
alkohol
och
tobak
för
föräldrar,
haft
temadagar
 om
tobak
och
kärlek
för
Bildningscentrum
Jan
Fridegård
samt
undervisat
i
tema
alkohol
för
Futurum‐ skolan
där
eleverna
även
deltagit
i
ett
specialutformat
program
om
hälsa:
Tema
må
bra.

Vidare
har
 Hälsoäventyret
medverkat
bl.a
på
In
Motion,
tagit
emot
ett
flertal
studiebesök
och
haft
Öppet
Hus
 för
allmänheten.
 Samarbeten
har
inletts
med
aktörer
som
arbetar
med
barn
och
ungdomar
som
exempelvis
Elevhälso‐ enheten,
ungdomssamordnarna,
Barn‐
och
ungdomskoordinator
och
Ungdomsmottagningen.
 Kontaktnätet
öppnar
även
upp
för
samarbete
och
utveckling
av
verksamheten
i
framtiden. Hälsopedagogerna
har
vidareutbildats
inom
det
ANDT‐förebyggande
området
samt
utbildats
i
 metoderna
Forumspel,
Värderingsmetodik
och
Social
Emotionell
Träning
(SET). Att
fortsätta
undervisa
i
befintliga
program,
utveckla
ANDT‐förebyggande
arbetet
med
den
 evidensbaserade
metoden
Tobaksfri
Duo,
utveckla
insatser
för
fysisk
aktivitet
och
kost
i
grundskolans
 yngre
åldrar
samt
att
vara
en
resurs
i
kommunens
hälsofrämjande
arbete
är
möjliga
insatser
i
ett
 framtida
Hälsoäventyr.


Hälsoäventyret - en pusselbit i det viktiga hälsofrämjande och förebyggande arbetet för barn och ungdomar i Håbo! [2]


INNEHÅLL:

4 5 6

Hälsoäventyret - en unik plats för lärande! Samverkan mellan landsting och kommun Uppbyggnaden av ett nytt Hälsoäventyr

7 8 Resultat

Verksamhetsidé Syfte och mål

16 17 18 19

100% måluppfyllelse Utöver uppdraget

9 11 12 13 15

Nytt program om alkohol

Nytt uppföljningsprogram om tobak Insatser

Marknadsföring

Samarbetspartners

25 27 29 30 [3]

Projekt Föräldrastöd: Om alkohol och tobak

Tobaksfri Duo

Kvalitétssäkring

Hälsoäventyrets program ‣Om kroppen ‣Om tobak ‣Om alkohol ‣Om kärlek

Hur ser hälsoläget ut bland Håbo kommuns ungdomar idag? Framtiden!

Till sist...

Bilaga


HÄLSOÄVENTYRET - EN UNIK PLATS FÖR LÄRANDE! Håbo kommun har i samverkan med Landstinget i Uppsala län drivit Hälsoäventyret som ett projekt under tre och ett halvt år. Med några månader kvar på projekttiden presenterar Hälsoäventyret nu denna projektrapport. Först ges en bakgrundsbeskrivning till uppkomsten av Hälsoäventyret i Håbo. Därefter en redogörelse för måluppfyllelse, vilka aktiviteter som genomförts, en inblick i Hälsoäventyrets program och vad elever och skolpersonal har för uppfattning om verksamheten. Avslutningsvis delges några tankar inför framtiden.

god
psykisk
hälsa
minskade
 med
stigande
ålder
och
en
 tydlig
skillnad
mellan
pojkar
 och
flickor
upptäcktes.
Vidare
fanns
en
tendens
till
 minskning
av
berusningsdrickande
i
årskurs
7
men
en
 ökning
i
både
årskurs
9
och
årskurs
2
på
gymnasiet
i
 jämförelse
med
mätningen
från
år
2005.
 Den
oroande
trenden
dels
kring
ungdomars
lev‐

En
tillbakablick...

nadsvanor
men
också
över
ökad
tillgång
på
exempel‐ vis
alkohol
och
narkotika
samt
ökade
kostnader
för
 skadegörelse
lade
grunden
till
kommunstyrelsens
be‐ slut
att
avsätta
extra
resurser
till
arbetet
med
före‐ byggande
insatser
för
barn
och
ungdomar
underÅr
2007
presenterades
resultaten
från
levnads‐ vaneundersökningen
”Liv
och
hälsa
ung
2007”1.
 Resultaten
visade
då
att
det
allmänna
hälsotillstånd‐ et
var
lägre
hos
Håbo
kommuns
yngre
flickor,
pojkar
i 
 årskurs
9
och
flickor
i
gymnasiet
i
jämförelse
med


perioden
2008‐2010.
I
kommunens
barn‐
och
ung‐ domssatsning
är
Hälsoäventyret
i
Håbo
en
viktig
 pusslebit.
Syftet
med
verksamheten
har
varit
att
 förstärka
det
hälsofrämjande
arbetet
för
barn
och
 ungdomar
inom
kommunen.


hela
länet.
Elever
med
bra
allmänt
hälsotillstånd
och
 1.Liv
och
hälsa
ung
2007,
Landstinget
i
Uppsala
län,
Samhällsmedicinska
enheten. [4]


Samverkan mellan landsting och kommun Att satsa på ett lokalt Hälsoäventyr i Håbo är ett gemensamt fattat beslut mellan Håbo kommun och Landstinget i Uppsala län.
Uppdraget är att sprida kunskap om vikten av en god hälsa och att arbeta med barn och ungdomars värderingar, attityder och handlingsmönster när det gäller ställningstaganden som är av betydelse för deras hälsa. En
handlingsplan
finns
i
kommunen
med
syfte
att
bygga
nätverk
mellan
myndigheter
i
 ett
framåtsyftande
perspektiv
samt
förhindra
och
minimera
ungdomars
alkohol,
 narkotikaanvändning,
brottslighet
och
riskbeteenden
genom
att
arbeta
i
miljöer
där
 ungdomar
vistas.
I
denna
handlingsplan
ingår
Hälsoäventyret
som
en
kugge
i
ett
hjul.

Hälsoäventyret i Uppsala startades 2001 med fokus på hälsoundervisning för årkurs 2, 6 och 9. Efter ett år var efterfrågan på verksamheten mycket stor och många skolklasser hamnade på kölista. I samverkan med flera kommuner i länet har därför lokala Hälsoäventyr byggts upp. Sedan Hälsoäventyret i Håbo byggdes finns verksamheten idag även i Östhammar och till hösten 2011 öppnas Hälsoäventyret i Tierps kommun. Under läsåret 2010/2011 fick totalt 46% av länets skolklasser i de berörda årskurserna undervisning. Tack vare de lokala satsningarna når de lokala Hälsoäventyren 100% av eleverna.

Östhammar Tierp

Uppsala

Håbo

[5]


UPPBYGGNADEN AV ETT NYTT HÄLSOÄVENTYR När beslutet om ett Hälsoäventyr i Håbo hade fattats av respektive parter påbörjades ombyggnationen av lokalen på Idrottsvägen 2. Samtliga
fem
Hälsopedagoger
från
Hälsoäventyret
i
 Uppsala
och
en
scenograf
arbetade
med
allt
från
snickeri
 till
olika
scenografiska
lösningar
under

september
2008
 till
mars
2009.
Ett
samlingsrum,
två
undervisningsrum,
 kontor,
kök,
personalutrymme
samt
tre
toaletter
reno‐ verades.
Lokalen
utformades
också
så
att
möjlighet
till
 möten
och
konferenser
kan
äga
rum. Hälsoäventyret
i
Håbo
invigdes
i
Bålsta
den
4
mars
 2009
med
pompa
och
ståt.
De
sista
penseldragen
gjor‐ des
en
halvtimme
innan
invigningen!

Enköpingspostens repotage om invigningen.

Thomas

Scenograf Lars-Erik

Pia

Louise

Efter mycket snickrande invigdes Hälsoäventyret onsdagen den 4 mars 2009. Ordförande för Landstingets hälso- och sjukvårdsstyrelse och Håbo kommuns kommunalråd klippte invigningsbandet. [6]


Verksamhetsidé • Att stärka barn och ungdomars hälsa • Att fungera som komplement och resurs i det hälsofrämjande arbetet för länets barn och ungdomar • Att verka som metodutvecklingsenhet i det hälsofrämjande arbetet för de unga • Att erbjuda barn och ungdomars aktörer stöd och verktyg i det hälsofrämjande arbetet

Syfte och mål Syftet med Hälsoäventyret i Håbo är att med olika pedagogiska metoder få elever i kommunen förstå sambanden mellan kropp, hälsa, levnadsvanor och miljö samt att stödja kunskapsutvecklingen av hälsofrämjande levnadsvanor. Uppdraget har varit att erbjuda hälsoundervisning och nå ut till samtliga skolklasser i årskurs 2, 6 och 9 i Håbo kommun under ett läsår. • Syftet
med
programmet
”Stort
och
smått
som
ryms
i
vår
kropp”
 är
att
ge
elever
i
årskurs
2
grundläggande
kunskap
om
kroppen
och
 dess
funktioner. • Syftet
med
programmet
”Typ
tobak,
liksom…”
är
att
ge
elever
i


 årskurs
6
kunskap
om
tobak
och
tobakens
skadeverkningar
på
 kropp
och
miljö
samt
att
stärka
elevens
självkänsla
genom
olika
 värderingsövningar
så
att
de
själva
kan
fatta
egna
beslut
 avseende

sin
livsstil. • Syftet
med
programmet
”(K)ärligt
talat…!”
är
att
ge
 eleverna
i
årskurs
9
tillfälle
att
samtala
och
reflektera
kring
 kärlek,
sexualitet
och
relationer
samt
genom
olika
 värderings‐
och
samarbetsövningar
stärka
sin
identitet
och
 självbild.


[7]


Resultat

Åk
2 ”Stort
som
smått,
 ryms
i
vår
kropp”

Åk
6 ”Typ
tobak,
 liksom…”

Åk
9 ”(K)ärligt
talat…!”

54
klasser

34
klasser

44
klasser

100% måluppfyllelse Kommunikationen
mellan
Hälsoäventyret
och
Håbo
kommuns
skolor
har
fungerat
väl
under
 projekttiden.
Under
läsåren
2008/2009,
2009/2010
samt
2010/2011
har
samtliga
skolklasser
i
års‐ kurs
2,
6
och
9
fått
hälsoundervisning
om
kroppen,
tobak
och
kärlek.
Skolor
med
blandade
årskurs‐ er
(exempelvis
årskurs
2‐3
eller
årskurs
5‐6)
har
besökt
Hälsoäventyret
vartannat
läsår.
Under
 projekttiden
har
Hälsoäventyret
i
Håbo
mött
ca
3
300
elever.
Inom
ramen
för
projektet
har
det
 funnits
utrymme
att
genomföra
fler
insatser
för
kommunens
barn
och
ungdomar.

Utöver uppdraget I
syfte
att
förstärka
det
hälsofrämjande
arbetet
för
barn
och
ungdomar
inom
kommunen
har
 Hälsoäventyret
utvecklat
nya
program.
Nationella
rapporter
såväl
som
Håbo
kommuns
resultat
i
 Liv
&
Hälsa
Ung
2007
och
2009
samt
efterfrågan
från
skolans
personal
motiverade
till
att
utveckla
 ett
alkoholförebyggande
program.
Under
läsåret
2009/2010
metodtestades
programmet
vars
syfte 
 är
att
senarelägga
ungdomars
alkoholdebut.
Samtliga
elever
i
årskurs

7
och
8
(21
skolklasser)
 undervisades.
Uppföljningen
visade
att
programmet,
som
idag
heter
”Ditt
val,
du
bestämmer...”,

 upplevdes
som
mycket
bra
och
att
det
lämpar
sig
bäst
för
årskurs
7,
där
majoriteten
av
eleverna
 inte
har
alkoholdebuterat.
Under
2010/2011
metodutvecklades
programmet
ytterligare,
8
klasser
i 
 årskurs
7
deltog
i
undervisningen.
Från
och
med
läsåret
2011/2012
kommer
samtliga
i
årskurs
7
att
 få
undervisning
om
alkohol. Med
anledning
av
nya
forskningsrön
kring
vattenpipans
popularitet
bland
ungdomar
har
ett
 uppföljningsprogram
om
tobak
tagits
fram
och
testats
på
fyra
skolklasser
under
våren
2011.

 Nationella
undersökningar
visar
att
var
tredje
pojke
och
var
fjärde
flicka
i
årskurs
nio
någon
gång
 har
rökt
vattenpipa
och
cirka
två
tredjedelar
av
både
pojkarna
och
flickorna
i
 gymnasiets
årskurs
två.2
Vattenpipa
är
således
en
viktig
del
i
det
tobaksföre‐ byggande
arbetet. 2. Regeringens
proposition
2010/11:47
(2010).
En
samlad
strategi
alkohol‐,
narkotika‐,
 dopnings‐
och
tobakspolitiken.
Stockholm:
Regeringen [8]

Läs mer om de nya programmen


Nyheter!

Nytt program om alkohol Under 2010 har ett nytt program om alkohol, ”Ditt val, du bestämmer”, utvecklats. Programmet testades under vårterminen på 21 st klasser i årskurs 7 och 8 i Bålsta. Syftet med programmet är att ge eleverna kunskap om alkohol och dess effekter, stärka elevernas självkänsla i att aktivt göra positiva val och öka deras förmåga att stå emot grupptryck.


Åk
7
&
8 ”Ditt
val
du
 bestämmer…”

29
klasser

Under
en
för‐
eller
eftermiddag
undervisas
eleverna
av
två
pedagog‐ er
om
fakta
kring
alkohol
varvat
med
samarbets‐
och
värderingsövningar
 samt
olika
rollspel
som
framförs
av
pedagogerna.
Rollspelens
dilemman
 skapar
möjligheter
till
diskussioner
om
vad
som
avgör
vilka
val
man
gör
 och
inte
gör,
vad
som
spelar
roll
och
inte
spelar
roll.
Syftet
med
övning‐ arna
är
att
eleverna
ska
få
chans
att
tänka
till,
tänka
om
och
tänka
nytt.

Åk
6 ”Uppföljning
 tobak”

4
klasser

Sammanställning
av
utvärderingar
i
programmet
 ”Ditt
val,
du
bestämmer…”

 Antal
skolor:
6 Antal
besökande
klasser:
21 Antal
besökande
elever:
371 Antal
elever
som
svarat
på
utvärderingen:
354 Vad
tyckte
du
om
besöket? Bra

Dåligt

Mycket
bra

!

24%

71%

Vad
tyckte
du
var
bra
och/eller
dåligt
med
programmet?  ”Man
fick
bättre
självförtroende.”
  ”Bra
att
det
inte
bara
var
allvarligt
eller
bara
lek.
Man
lärde
sig.”
  ”Man
fattar
bättre
nu
när
man
har
lärt
sig
på
ett
kul
sätt.
 Verkligen
helt
toppen.”  ”Man
lärde
sig
stå
emot
grupptryck.”

[9]

95% av eleverna tyckte att besöket var ”bra” eller ”mycket bra”.


 ”Det
var
bra
att
alla
fick
vara
delaktiga
och
aktiva
hela
tiden
 och
ställa
frågor
och
tycka
vad
man
vill.”  ”Kan
inte
komma
på
något
dåligt.
Ledarna
var
bra.”  ”Man
fick
lära
sig
saker
som
man
inte
visste
och
man
fick
reda
 på
vad
de
andra
tycker
också.”  ”Jag
tycker
det
är
bra
att
man
pratar
om
det,
så
kanske
någon
 väljer
bort
det.”  ”Bra
att
man
lärde
sig
mer
om
konsekvenser
kring
alkohol
och
 att
man
också
fick
öva
lite
på
att
verkligen
stå
för
vad
man
 tycker.”

Kommentarer
från
lärarenkäter:  ”Bra
pedagoger.”  ”Bra
att
man
betonar
det
egna
valet.”  ”Det
var
mycket
bra
och
omväxlande.
Eleverna
fick
ta
ställning
 och
stå
för
sina
åsikter.”  ”Tycker
att
allt
var
jättebra,
väldigt
nyttigt
för
eleverna
att
öva
 sig
i
att
tänka
själva,
våga
ha
sin
åsikt.
Det
behövs
mer
sådant
 här
i
skolan,
det
gäller
att
öva
och
öva.
”

ll? i t t e d r å g Hur Så utvecklas ett nytt program 1. Planeringsfasen: Omvärldsanalys, kunskapspåfyllnad genom litteratur, möten/samtal med experter, utformning av programmet, val av metoder, framställning av rekvisita, öva programmet, planering av programmaterial. 2. Genomförande: Metodtestning av programmet på x antal klasser i årskurs x. Utformning av ett lärarhandledningsmaterial. 3. Uppföljning: Enkäter/fokusgruppsintervjuer till lärare och elever, kollegiala auskultationer, dialog pedagoger emellan. 4. Analysering: Bearbetning av enkäter och intervjuer. 5. Förbättring/Slutförandefas: Justeringar görs utifrån enkäter/intervjuer, pedagogernas erfarenheter och kollegiala auskultationer.

[10]

Både lärare och elever har varit delaktiga i att utvärdera programmet om alkohol.


Nytt uppföljningsprogram om tobak Under läsåret 2010-2011 utvecklades ytterligare ett program om tobak, Uppföljning Tobak. I uppföljningsprogrammet är fokus på information om vattenpipans skadeverkning på hälsan samt elevernas aktiva medverkan i Forumspel, en pedagogisk metod där eleverna aktivt får träna på att stå för sina egna val gällande deras hälsa. Återkoppling sker även till elevernas tidigare besök i programmet ”Typ tobak liksom…”. Programmet
metodtestades
under
vårterminen
2011.
Efter
att
ha
 bedömt
resultaten
av
utvärderingar
från
elever
som
deltog
och
deras
 lärare
som
närvarat
under
programmet,
kommer
programmet
att
finnas 
 tillgängligt
för
bokning
från
och
med
läsåret
2011/2012.
 I
Håbo
kommun
kommer
samtliga
elever
i
årskurs
sex
att
bjudas
in
 till
uppföljningsprogrammet
under
vårterminen,
efter
att
de
deltagit
i
 programmet
”Typ
tobak
liksom…”. Kommentarer
från
elever:  ”Man
lärde
sig
mycket
om
effekterna
på
hälsan.” 
 
 
 Elev
årskurs
6,
Futurumskolan

 ”Att
göra
forumspel
som
kan
hända
i
verkligheten
tycker
jag
är
 bra
att
veta,
så
att
man
kan
förbereda
sig
på
att
säga
NEJ!”
 
 Elev
årskurs
6,
Gransäterskolan

 ”Det
var
lite
mer
verkligt
än
att
bara
veta
i
teorin.”
 


Elev
årskurs
6,
Potentia
Education

Kommentarer
från
lärarutvärderingar:  ”
Bra
med
elevinteraktion
(…)
eleverna
får
tid
att
 reflektera.”
  ”Inbjudande
miljö,
vänlig
personal
som
ser
alla
barn
(…) vattenpipa
är
ju
i
ropet
så
oerhört
nyttigt
att
få
höra
om
det.”

[11]

Genom Forumspel får eleverna hjälpas åt att spela upp förslag på lösningar i scenarier som ligger nära deras vardag.

Var tredje pojke och var fjärde flicka i årskurs nio har någon gång rökt vattenpipa. Regeringens
proposition
 2010/11:47
(2010).


Insatser Projekt
Föräldrastöd Våren
2007
påbörjades
planeringen
av
projektet
”Föräldrastödsutbildning
med
inriktning
på
 tobak
och
alkohol”
i
samråd
med
representanter
från
Håbo
kommun.
Projektet
vände
sig
till
 samtliga
föräldrar
som
har
barn
som
började
årskurs
6
läsåret
08/09
på
Futurumskolan
i
Håbo
 kommun.
Målet
var
att
föräldrarna
skulle
få
ökad
insikt
om
betydelsen
av
ett
tydligt
förhållnings‐ sätt,
pedagogiska
verktyg
för
att
förhindra
att
ungdomar
börjar
använda
tobak,
senarelägga
 alkoholdebuten
samt
kännedom
om
vad
eleverna
får
ta
del
av
på
Hälsoäventyret. 
Läs
mer
på
s.16 Inspirationsdag
i
pedagogiska
metoder Kommunens
barn‐
och
ungdomskoordinator
deltog
vid
en
inspirationsdag
på
Hälsoäventyret
 under
vårterminen
2011
för
att
få
tips
och
idéer
kring
hur
värderingsmetodik
kan
användas
i
det
 förebyggande
arbetet
med
unga,
men
även
för
att
få
inblick
i
verksamheten. Undervisning
för
Familjecentralens
barn En
grupp
barn
och
föräldrar
med
kognitiva
svårigheter
besökte
Hälsoäventyret
under
 höstterminen
2010
för
programmet
om
kroppen. Temadagar
på
Bildningscentrum
Jan
Fridegård
(BCJF) Tillsammans
med
kurator
och
Handelsprogramansvarig
gjordes
en
utbildningsinsats
kring
 tema
tobak
och
kärlek
under
två
dagar
för
elever
i
årskurs
två
på
gymnasiet.
Uppföljningen
visade
 att
dagarna
upplevdes
som
positiva.
Utöver
Hälsoäventyret
fanns
ungdomsteam
och
ungdoms‐ samordnarna
på
plats
för
att
diskutera
ämnen
som
alkohol
och
narkotika.
 Hälsoveckor
på
Futurumskolan Vårterminen
2010
tillfrågades
Hälsoäventyret
om
att
medverka
på
Futurumskolans
hälso‐ vecka.
Samtliga
elever
i
årskurs
7
och
8
deltog
i
det
alkoholförebyggande
programmet
”Ditt
val,
du
 bestämmer”.
Samarbetet
föll
väl
ut,
vilket
ledde
till
att
samtliga
elever
i
årskurs
7
och
8
besökte
 Hälsoäventyret
under
skolans
hälsovecka
även
under
höstterminen
2010.

Eleverna
deltog
i
ett
 specialutformat
program
om
hälsa,
Tema:
Må
Bra. Demokratidagen Personalen
från
Hälsoäventyret
i
Bålsta
kommer
under
hösten
2011
att
delta
som
gruppledare
 under
Demokratidagen
som
är
en
del
av
kommunens
folkhälsoarbete.
Demokratidagen
genom‐ förs
årligen
utifrån
ett
beslut
att
ge
Håbos
ungdomar
ett
ökat
inflytande.
Elever
i
årskurs
7
upp
till
 årskurs
3
i
gymnasiet
bidrar
under
dagen
med
sina
idéer
inför
framtiden.[12]


ör Marknadsf

ing

Frukostmöte
för
företagare Efter
invigningen
bjöds
Hälsoäventyret
in
till
Håbo
Kommuns
företagare
för
att
presentera
 verksamheten
för
Håbo
kommuns
företagare. Kulturevenemanget
In
Motion Hälsoäventyret
medverkade
hösten
2010
i
In
Motion;
ett
arrangemang
av
Kultur
och
fritid
i
 Håbo
kommun
i
samverkan
med
kommunens
föreningar.
Hälsoäventyret
representerade
verksam‐ heten
i
Bålsta
centrum,
där
det
gavs
kortare
föreläsningar
om
kropp
och
hälsa
i
biblioteket.
Ett
 inslag
om
Hälsoäventyret
sändes
senare
i
lokal‐
tv. Öppet
hus Vid
ett
flertal
tillfällen
har
Hälsoäventyret
haft
Öppet
hus
för
att
informera
föräldrar
och
 allmänheten
om
verksamheten
och
vad
eleverna
får
ta
del
av.
Vid
ett
av
tillfällena
var
Enköpings‐ posten
på
plats
och
en
artikel
om
verksamheten
publicerades.
 Skolornas
Kulturmässa
 I
oktober
2011
kommer
Hälsoäventyret
att
vara
gästutställare
under
Skolornas
Kulturmässa
i
 Mässans
syfte
är
att
öka
kunskap
om
estetiska
lärandeprocesser
och
dess
betydelse
för
inlärning.
 Mässan
arrangeras
av
skolförvaltningen,
Kultur
&
Fritid,
Bildningsförvaltningen
samt
Kultur
i
 Länet. Studiebesök Intresset
för
Hälsoäventyrets
verksamhet
har
utmynnat
i
olika
studiebesök,
bland
annat: • Studenter
från
Högskolan
i
Gävle,
och
Mälardalens
Högskola
i
Västerås • Studenter
från
folkhögskolan
Biskops‐Arnö
 • Hälsoäventyret
Oasen
Vara • Hälsoäventyret
Tigern
i
Göteborg Hälsoäventyret
på
webben Hälsoäventyrets
hemsida,
som
lanserades
i
ny
version
2009
(www.halsoaventyret.lul.se),
 förbättras
och
uppdateras
ständigt
för
att
ge
en
tydlig
bild
av
verksamheten.
Nyheter
 kommuniceras
även
via
Facebook
(https://www.facebook.com/halsoaventyret)

[13]


ing r ö f s d a n k r Ma Enköpings
kommun På
initiativ
av
Håbo
kommun
bjöds
under
2010
14
klasser
från
Enköping
in
för
att
under‐söka
 intresset
för
ett
framtida
samarbete
kommunerna
emellan.

Skolpersonalen
och
eleverna
var
mycket
 positiva
till
undervisningen
och
till
möjligheten
att
få
komma
till
Hälsoäventyret
då
de
var
placerade
i
 kö
på
Hälsoäventyret
Uppsala.
Även
kortare
resväg
såg
de
som
mycket
positivt.

Brev från lärare på Hummelstaskolan i Enköping.

g For tbildnin !


Hälsopedagogerna
vidareutbildats
inom
det
ANDT‐förebyggande
området
samt
utbildats
i
 metoderna
Forumspel,
Värderingsmetodik
och
Social
Emotionell
Träning
(SET). Vidare
görs
årligen
besök
på
seminarier
och
konferenser
som
rör
den
senaste
forskningen
inom
 folkhälsoområdet.

[14]


ers

ar tn p s t e b r a m a S

Barn‐
och
ungdomskoordinator Från
projektets
start
har
regelbunden
 skapa goda kontakter kontakt
funnits
med
kommunens
barn‐
och
 med aktörer som arbetar ungdomskoordinator
(tidigare
drogkoordinator)
 med ungdomar, både och
Hälsoäventyret
har
bjudits
in
för
att
med‐ lokalt och regionalt. verka
vid
Håbos
demokratidag
för
unga. Hälsoäventyret har arbetat aktivt för att

Hälsoäventyret
samverkar
med
kommunens
 Ungdomsmottagningen
 barn‐
och
ungdomskoordinator,
ungdomssam‐ Ett
par
gånger
per
termin
har
Ungdoms‐ ordnarna
för
Bålstapolarna,
Elevhälsoenheten,
 mottagningen
och
Hälsoäventyret
möten
för
att
 Ungdomsmottagningen
samt
kurator,
skolsköt‐ följa
upp
varandras
arbete
i
syfte
att
nå
ut
brett
 erska
och
handelsprogramansvarig
på
Bildnings‐ med
information
och
kunskap
avseende
områ‐ centrum
Jan
Fridegård.
Ytterligare
kontakter
har
 det
kärlek
och
sexualitet.
Ungdomsmottagning‐ etablerats
med
Familjecentralen,
kultursekre‐ ens
personal
har
bjudits
in
till
en
informations‐ terare
på
Kultur
och
fritid,
Håbo
kommuns
bib‐ liotekschef
samt
flyktingmottagningen
i
Bålsta.

träff
om
programmet
om
kärlek
som
riktar
sig
 till
skolklasser
i
årskurs
nio.


Elevhälsoenheten


Familjecentralen
 Under
vårterminen
2010
inleddes
ett
sam‐


Håbo
kommuns
skolsköterskor
som
är
en
 del
av
Elevhälsoenheten
inom
kommunen,
 nyttjar
Hälsoäventyrets
lokal
för
planerings‐ möten.
Erfarenhetsutbyte
och
diskussioner
 kring
aktuella
behov
av
förebyggande
insatser


arbete
med
Familjecentralen
med
ambitionen
 att
tillsammans
arbeta
hälsofrämjande
med
 föräldrar
och
deras
barn.
 Flyktingmottagningen

sker
tillsammans
med
Hälsoäventyrets
 pedagoger.


Ett
samarbete
verksamheterna
emellan
har
 inletts
för
att
bättre
kunna
möta
målgruppen
 nyanlända
migranter
och
vara
en
del
av
deras
 introducering
i
kommunen.


Ungdomssamordnare Hälsoäventyret
har
nära
kontakt
med
 kommunens
ungdomssamordnare.
Deras
brott‐
 och
drogförebyggande
arbete
kompletterar
 Hälsoäventyrets
verksamhet.

[15]


PROJEKT FÖRÄLDRASTÖD Om tobak och alkohol

Våren 2007 påbörjades planeringen av projektet ”Föräldrastödsutbildning med inriktning på tobak och alkohol” i samråd med representanter från Håbo kommun. Motivet till föräldrastödsutbildningen grundade sig på den ökade efterfrågan Hälsoäventyret hade mött från vuxna om stöd och råd kring ungdomars uppväxt och levnadsvillkor, resultat från rapporten ”Liv och hälsa ung 2007” och regeringsuppdraget om föräldrastöd. Syftet med projektet var att undersöka om föräldrastödsutbildning i kombination med undervisning på Hälsoäventyret kan förhindra en tobaksdebut och senarelägga alkoholdebuten bland unga. Projektet
vände
sig
till
samtliga
föräldrar
som
har
barn
som
 började
årskurs
6
läsåret
08/09
på
Futurumskolan
i
Håbo
 kommun.
Målet
var
att
föräldrarna
skulle
få
ökad
insikt
om
be‐ tydelsen
av
ett
tydligt
förhållningssätt,
pedagogiska
verktyg
för
att
 förhindra
att
ungdomar
börjar
använda
tobak,
senarelägga
 alkoholdebuten
samt
kännedom
om
vad
eleverna
får
ta
del
av
på
 Hälsoäventyret.
 Resultat Vid
utbildningstillfällena
deltog
tyvärr
endast
en
handfull
för‐ äldrar.
Bortfallet
var
stort;
flera
föräldrar
menade
att
de
inte
hade
 fått
information
om
föräldrautbildningen
som
hade
skickats
ut
via


Under projekttiden har följande gjorts: Under
hösten
2008
förankrades
 projektet
till
skolans
personal
 och
information
till
föräldrar
om
 föräldrautbildningen
med
inrikt‐ ning
på
tobak
och
alkohol
gavs
 på
föräldramöten. Under
våren
2009
undervisades
 samtliga
elever
(årskurs
6)
om
 tobak
och
samtliga
föräldrar
 erbjöds
föräödrautbildning
om
 tobak. En
handfull
föräldrar
deltog
vid
 utbildningen
som
ägde
rum
vid
5
 tillfällen. Under
hösten
2009
informerades 
 föräldrarna
på
föräldramöten
om
 den
kommande
utbildningen
 med
inriktning
på
alkohol. Våren
2010
undervisades
samt‐ liga
elever
(årskurs
7)
om
alkohol
 och
samtliga
föräldrar
erbjöds
 föräldrautbildning
om
alkohol. Ett
tiotal
föräldrar
deltog
vid
 utbildningen
som
ägde
rum
vid
 fyra
tillfällen.

[16]


brev
och
e‐post,
andra
avbokade
på
grund
av
tidsbrist,
sjukdom
 mm.
De
föräldrar
som
hade
möjlighet
att
delta
uppskattade
ut‐ bildningstillfällena
i
mycket
hög
utsträckning.
I
och
med
att
så
få
 närvarade
under
de
två
åren
beslutades
att
informationen
om
 tobak
och
alkohol
istället
skulle
äga
rum
på
de
befintliga
föräldra‐ mötena
(5
st),
vilket
så
också
gjordes
under
läsåret
10/11. Lärdomar
och
framtida
insatser Lärdomar
från
projektet
är
att
det
inte
är
så
enkelt
att
hitta
 ”rätt”
kommunikationsvägar
att
nå
ut
till
föräldrar.
I
inlednings‐ skedet
var
många
intresserade
men
arbete,
kvällsaktiviteter
och
 annat
har
konkurrerat
om
den
tid
som
fanns
kvar
på
dagen.
I
upp‐ följningen
konstateras
att
många
föräldrar
efterfrågar
både
stöd
 och
möjligheter
till
ett
forum
att
diskutera
frågor
som
handlar
om


Om utbildningen: Föräldrautbildningen
fokuserade
 dels
på
fakta
om
tobak
och
alkohol
 utifrån
ett
tonårsperspektiv
och
på
 att
skapa
förutsättningar
för
vuxna
 att
få
ökad
tilltro
till
sin
förmåga
att
 sätta
gränser
och
vara
normgiv‐ ande.
Utbildningen
handlade
om
 att
förstå
vikten
av
att
vara
en
god
 förebild
samt
kunskap
om
hur
 självförtroende
och
självkänsla
kan
 stärkas
hos
barn.

deras
barn
och
pubertet.
Att
fortsätta
arbetet
att
nå
föräldrar
är
 viktigt
då
de
har
en
stor
roll
i
ungdomars
liv.
Hälsoäventyret
I
Upp‐ sala
provar
nu
den
evidensbaserade
framgångsrika
metoden
 Tobaksfri
duo
som
bygger
på
en
strukturerad
organisation,
på
 vuxenstöd,
information,
attitydpåverkan
och
positivt
grupptryck.
 Det
kan
vara
en
möjlig
väg
att
gå.

De flesta ungdomar som börjar använda tobak gör det i årskurs 6-9. Om de unga ges verktyg att avstå tobak under tonårstiden är chansen att de ska bli tobaksfria hela livet stor. Den
bärande
idén
med
metoden
Tobaksfri
Duo
är
ett
ställningstagande
mot
 tobak
under
hela
högstadietiden.
En
elev
och
en
förälder/vuxen
skriver
under
ett
 kontrakt
där
det
står
att
de
inte
ska
använda
tobak
under
barnets
högstadietid.
 Elever
och
föräldrar
får
tobakskunskap
genom
skolaktiviteter,
besök
hos
Hälso‐ äventyret
och
vid
föräldramöten.
Varje
år
som
duon
kan
försäkra
att
de
varit
 tobaksfria
deltar
eleven
i
utlottning
av
priser.
Eleven
får
även
ett
medlemskort
 som
innebär
förmåner
i
olika
butiker
och
caféer. Läs
mer
om
Tobaksfri
Duo
på
www.halsoaventyret.lul.se/tobaksfriduo.html

[17]

Ladda ner Maria Nilssons avhandling om metoden via vår hemsida.


KVALITETSSÄKRING Samtliga klasser som får undervisning av Hälsoäventyret följs upp, antingen genom en strukturerad enkät eller i en relativ fri form där eleverna själva får skriva och/eller rita om sina upplevelser kring besöket. Drygt 3 000 av enkäter, teckningar och brev har dokumenterats och analyseras av pedagogerna. Uppföljningen
ger
en
god
indikator
på
hur
verksamhetens
upplägg
ser
 ut
utifrån
besökarnas
perspektiv.
Den
fungerar
även
som
stöd
för
utveck‐ lingen
av
nya
idéer
till
de
olika
programmen
och
verksamheten
i
stort.
 Även
lärare
har
fyllt
i
enkäter
gällande
programmen
om
kroppen
och
 tobak.
Både
lärare
och
elever
har
svarat
på
enkätundersökningar
i
utveck‐ lingen
av
de
nya
programmen,
”Uppföljning
tobak”
och
”Ditt
val,
du
be‐ stämmer...”
För
pedagogerna
är
det
inspirerande
att
ta
del
av
teckning‐ arna
och
texterna,
då
detta
bidrar
till
förnyad
energi
för
det
framtida
 arbetet. Vidare
sker
undervisningen
på
liknande
sätt
på
samtliga
Hälsoäventyr.
 Oavsett
vilket
Hälsoäventyr
en
elev
besöker
skall
upplevelsen,
information‐ en
och
bemötandet
från
pedagogerna
vara
densamma.
 Inför
uppstarten
fick
de
nyanställda
pedagogerna
(Anna
och
Lars
‐
och
 sedan
även
Matilda)
utbildning
i
programmen
genom
Hälsoäventyret
i
 Uppsala.
Hälsopedagogerna
har
vidareutbildats
inom
det
ANDT
(Alkohol,
 Narkotika,
Dopning,
Tobak)
‐
förebyggande
området
samt
inom
metoderna 
 Forumspel,
Värderingsmetodik
och
SET
(Social
Emotionell
Träning). Under
åren
har
kollegiala
auskultationer
genomförts.

En
dialog
och
 kommunikation
mellan
de
Hälsoäventyren
löper
oavbrutet,
vilket
 ytterligare
stärker
kvalitetssäkringen.

Den interaktiva, unika inlärningsmiljön uppskattas i hög grad. Många elever återkommer till rekvisitan som är avsedd att tydliggöra hälsobudskapet, som till exempel skelettet Benjamin och rökdockan ”Cigge”. Eleverna uppskattar också möjligheten att få diskutera frågorna utanför skolans miljö. De vuxna lyfter särskilt den interaktiva miljön, de pedagogiska metoderna och det professionella bemötandet. [18]


Hälsoäventyrets program Idag erbjuder Hälsoäventyret undervisning till skolklasser med teman som handlar om kroppen, tobak, alkohol, kärlek, sexualitet och relationer. Programmen handlar om kropp och själ, om levnadsvanor och relationer, om attityder och värderingar och om det goda livet.
 Undervisningen
bygger
på
kunskap
och
att
eleverna
ska
få
uppleva,
inspireras
samt
aktivera
olika
sinnen
 med
hjälp
av
spännande
rekvisita
i
en
lustfylld,
interaktiv
miljö.

Rekvisita
och
experiment
används
för
att
 förtydliga
hälsobudskapet.
 
Syftet
med
programmen
är
att
väcka
tankar
och
funderingar
kring
frågor
som
rör
barns
och
ungdomars
liv
 och
hälsa
och
har
sin
utgångspunkt
i
relationer
och
den
egna
identiteten.
Vidare
handlar
det
om
att
bearbeta
 attityder,
värderingar
och
situationer
som
ligger
nära
elevernas
egna
liv.
 Ett
klassbesök
pågår
under
en
förmiddag
alternativt
en
eftermiddag.
Klassbesöket
kan
följas
upp
av
läraren
 då
lärar‐
och
elevmaterial
tillhandahålls
efter
besöket.

 Prat,
skratt,
lek
och
allvar
är
hörnstenar
som
genomsyrar
Hälsoäventyrets
verksamhet.

[19]


Om kroppen

” ” ” ”

Det var jätteroligt att vara där. Det roligaste var att bygga ihop skelettet. Och släppa ägget. Jag gillade att prata om hjärnan och hjärtat. Hjärtat var viktigt för kroppen man kan inte leva utan det. Hjärnan ger signaler så att man kan göra saker. Vi fick lära oss nya saker som vi inte har lärt oss. Det var roligt att lyssna på hjärtat. Alla som jobbade där var snälla och jag fick vara i det röda rummet. Jag önskar att jag fick komma tillbaka.

Kroppenprogrammet ”Stort som smått, ryms i vår kropp” Det
pedagogiska
upplägget
fungerar

 väl
även
för
elevgrupper
med
behov
 till att på ett lekfullt sätt ge elev- av
särskilt
stöd.
 er i årskurs 2 grundläggande kunskap om kroppen och dess Uppföljning
från
lärare
och
 funktioner. elever Programmet ”Stort som smått, ryms i vår kropp” syftar

Sedan
klassbesöken
startades
i
 mars
2009
har
samtliga
elever
fått
 skicka
in
teckningar.
Majoriteten
av
 på
en
upptäcktsfärd.
Eleverna
hjälps
 eleverna
nämner
besöket
som
både
 åt
att
pussla
ihop
ett
skelett,
lära
sig
 ”lärorikt”
och
”roligt”.
Att
få
pussla
 hur
hjärtat
och
hjärnan
fungerar
 skelettet
Benjamin,
lära
sig
om
hjär‐ samt
varför
man
skall
använda
 nan
och
hjärtat
samt
dansa
fågel‐ cykelhjälm.
Upptäcksfärden
går
 dansen
återkommer
i
elevernas
 
I
programmet
får
elever
och
 lärare
följa
med
skelettet
Benjamin


vidare
till
att
prata
om
den
mat
som
 behövs
för
att
må
bra.
Avslutnings‐ vis
lyfts
betydelsen
av
vilan
fram
 genom
avslappning.
Genom
lek,
 nyfikenhet
och
experiment
får
elev‐

teckningar.
Beskrivningarna
av
be‐ söket
stämmer
väl
överens
med
de


resultat
som
fås
på
de
andra
Hälso‐ äventyren.
Detta
är
en
bra
indika‐ tion
på
att
kunskapsinhämtningen
 erna
tillsammans
reflektera
om
den
 och
upplevelsen
är
likvärdig
mellan
 fantastiska
kroppen.
 Hälsoäventyren.


[20]


Tobaksprogrammet ”Typ tobak liksom...” Programmet ”Typ tobak liksom…” syftar till att ge elever i årskurs 6 kunskap om tobak och tobakens skadeverkningar på kropp och miljö samt stärka elevernas självkänsla genom olika värderingsövningar så att de kan fatta egna beslut avseende sin livsstil. Programmet
bygger
på
fakta
om
 hur
tobak
påverkar
vår
kropp
och
 miljö
samt
tobakens
innehåll
och
 dess
historia.
Med
hjälp
av
rekvisita
 och
rollspel
diskuteras
faktorer
som


värderingar
och
känslor.
Avslutnings‐ vis
får
eleverna
möta
rökdockan
 Cigge
som
visar
hur
mycket
tjära
 som
passerar
lungorna
av
en


Om tobak

cigarett.

Uppföljning 
Resultatet
av
uppföljningen
visar
 att
majoriteten
av
eleverna
tycker
 att
även
detta
besök
har
varit
läro‐ rikt
och
positivt,
både
avseende
 undervisning
och
upplägg. Återkommande
i
elevernas
feed‐

back
är
rökdockan
Cigge
och
att
de
 anser
att
det
är
farligt
att
använda
 påverkar
oss
till
att
börja
använda
 tobak.
Även
detta
resultat
stämmer
 tobak
såsom
grupptryck
och
reklam.
 väl
överens
med
de
andra
Hälsoäv‐ Genom
värderingsövningar
får
elev‐ entyren
och
de
resultat
som
publi‐ erna
själva
fundera
och
ta
ställning
 cerades
redan
år
2003
av
forskare
 till
påståenden
kring
tobak,
och
en
 från
Uppsala
universitet.3
 möjlighet
att
ge
uttryck
åt
tankar,


Nyhet! Uppföljningsprogram om tobak Under läsåret 2010-2011 utvecklades ytterligare ett program om tobak, ”Uppföljning tobak”. I programmet får eleverna kunskap om vattenpipan och dess skadeverkningar på hälsan, tillfälle att prova på metoden Forumspel som syftar till att hitta lösningar på dilemman som kan finnas i elevers vardag samt återkoppling till tidigare undervisning i programmet ”Typ tobak liksom…”. (Läs mer om programmet på sid. 11) 3.
Forsberg,
E.,
Hede,
G.,
(2003).
En
utvärdering
av
Hälsoäventyrets
program
Typ
tobak,
 liksom…,
UppsalaGruppen,
Uppsala
Universitet.

[21]

” ”

Jag tycker att det var jättekul och intressant. Vi fick lära oss att det är jätteenkelt att lura folk. Vi fick se hur mycket tjära det fastnade i lungorna och om man röker 1 paket om dagen blir det 18 000 kr per år. Det skadar väldigt mycket att röka och snusa. Jag tror att om 100 personer skulle gå till Hälsoäventyret så skulle 90 av dem sluta röka. Det var jättebra. Det var lite mer verkligt än att bara veta i teorin.


Om tobak

”Uppföljning tobak” - Lärare tycker till: Bra med elevinteraktion (…) eleverna får tid att reflektera” ”Inbjudande miljö, vänlig personal som ser alla barn (…) vattenpipa är ju i ropet så oerhört nyttigt att få höra om det.”

[22]


Alkoholprogrammet ”Ditt val, du bestämmer...” Programmet ”Ditt val, du bestämmer...” är nytt för året

heter
till
diskussioner
om
vad
som
 avgör
vilka
val
man
gör
och
inte
gör.
 Vad
som
spelar
roll
och
inte
spelar
 roll.
Syftet
med
övningarna
är
att


2010 och syftar till att ge elever i årskurs 7 kunskap om alkohol och dess effekter, stärka eleveleverna
ska
få
chans
att
tänka
till,
 ernas självkänsla i att aktivt göra tänka
om
och
tänka
nytt.
 positiva val och öka deras förLärare/ansvarig
vuxen
finns
med
 i
undervisningsrummet
men
deltar
 måga att stå emot grupptryck. inte
aktivt.
 Målet med programmet är att det skall vara en del i arbetet med att aktivt verka för att senarelägga ungdomars alkoholdebut.

Uppföljning Uppföljningen
av
programmet
 visar
att
95%
(336
st)
av
de
elever


Om alkohol

” ” ” ”

som
svarat
på
utvärderingen
tycker
 I
programmet
undervisas
elev‐ att
besöket
var
"bra"
eller
"mycket
 erna
om
fakta
och
myter
kring
alko‐ bra".
Övriga
5%
(18
st)
svarade
”inte
 hol
varvat
med
samarbets‐
och
värd‐ så
bra”,
”dåligt”,
”Vet
ej”.
Läs
mer
om
 eringsövningar
samt
olika
rollspel
 programmet
och
uppföljningen
på
 som
framförs
av
pedagogerna.
 sid.
9‐10.

Man fick bättre självförtroende. Jag tycker att det är bra att man pratar om det, så kanske någon väljer bort det. Man lärde sig stå emot grupptryck. Bra att man lärde sig mer om konsekvenser kring alkohol och att man också fick öva lite på att verkligen stå för vad man tycker.

Rollspelens
dilemman
skapar
möjlig‐ Elevernas
svar
på
frågan
 ”Vad
tyckte
du
om
besöket?”

Tre lärare tycker till: ”Bra pedagoger”

5
%

”Bra att man betonar det

24
%

egna valet”

71
%

Mycket
bra Bra Vet
ej/Inte
så
bra/dåligt

”Tycker att allt var jättebra, väldigt nyttigt för eleverna att öva sig i att tänka själva, våga ha sin åsikt. Det behövs mer sådant här i skolan, det gäller att öva och öva”

[23]

NYTT PROGRAM! 2010


Om kärlek

” ” ” ”

Kärleksprogrammet ”(K)ärligt talat...!”

Det var som att man kom närmare personerna i gruppen. Mycket skratt! Det var seriöst men ändå lek och stoj. Bra, så man vet att man inte är ensam om saker. Bra, ledaren lät alla prata och skämdes inte över att prata om sex som många andra. Det var bra att man fick reda på saker och ting, det borde alla få.

Programmet ”(K)ärligt talat…!” syftar till att ge elever i årskurs 9 möjlighet att samtala och reflektera kring kärlek, sexualitet och relationer samt genom olika värderings- och samarbetsövningar stärka den egna identiteten och självbilden.

Uppföljning Resultaten
från
uppföljningarna
 visar
att
eleverna
i
stor
utsträckning
 uppskattar
att
det
ges
möjlighet
att
 diskutera
frågor
som
är
aktuella
för
 dem
i
en
annan
miljö
med
vuxna
 som
inte
är
knutna
till
skolan.

 I
programmet
som
bygger
på
 diskussioner
deltar
endast
eleverna,
 då
majoriteten
av
eleverna
vill
inte
 att
läraren
skall
delta
i
undervisning‐ en.
Lärarna
erbjuds
därför
möjlighet


Få
ämnen
väcker
så
många
 känslor,
frågor
och
nyfikenhet
som
 kärlek
och
relationer.
Att
få
svar
på
 frågor
och
få
möjlighet
att
prata
och
 att
ta
del
av
programmet
genom
en
 diskutera
om
kärlek
är
viktigt.
 informationsdag
inför
klassbesöket.

Lärarhandledningsmaterial För att ytterligare förstärka det förebyggande och hälsofrämjande arbetet har lärarhandledningsmaterial kopplat till programmen om kroppen och om tobak utarbetats. Materialen består av ett faktakompendium och ett förslag till elevuppgifter som läraren får med sig och kan arbeta vidare med i klassrummet. Till programmen om kärlek och alkohol finns referensmaterial med förslag på pedagogiska metoder, litteratur och länkar.

[24]


HUR SER HÄLSOLÄGET UT BLAND UNGDOMAR I HÅBO KOMMUN IDAG? LIV & HÄLSA UNG 2011

Levnadsvaneundersökningen Liv & Hälsa Ung
4 syftar till att kartlägga hälsa, levnadsvanor och livsvillkor hos ungdomar i årskurs 7, 9 och årskurs 2 på gymnasiet. Om
självskattad
hälsa 2011
års
resultat
från
levnadsvaneundersök‐ ningen
visar
att
hälsoutvecklingen
bland
ungdomar
i
 länet
är
positiv
och
i
Håbo
kommun
ökar
andelen
 med
bra
självskattat
allmänt
hälsotillstånd
bland
 flickor
(årskurs
7
och
9)
och
bland
pojkar
(årskurs
9
 och
2). Om
Stress Positivt
är
att
andelen
pojkar
som
känner
stress
 och
nedstämdhet
tenderar
att
minska.

Om
fysisk
aktivitet
och
övervikt Vid
en
jämförelse
med
länet
har
Håbo
kommun
 en
högre
andel
elever
som
är
fysiskt
aktiva
minst
30
 minuter
per
dag.
Vid
en
jämförelse
mellan
åren
2007
 och
2011
har
andelen
överviktiga
pojkar
och
flickor
 minskat.
Däremot
är
pojkar
i
årskurs
2
på
gymnasiet
 överviktiga
och
feta
i
större
utsträckning
än
i
länet. Om
alkoholvanor Positivt
är
att
berusningsdrickandet
(en
gång
i
 månaden
eller
oftare)
minskar
och
andelen
som
 aldrig
dricker
alkohol
ökar. Om
framtidstro Avslutningsvis
visar
Liv
&
Hälsa
Ung
2011
att
 andelen
elever
i
Håbo
som
ser
ljust
på
framtiden
 ökar. 4.
Liv
&
Hälsa
ung
2011.
http://www.lul.se/folkhälsa

[25]


Tobak

Alkohol

[26]


FRAMTIDEN Att bygga upp en etablerad verksamhet på lokal nivå har varit en spännande, lärorik process. På Hälsoäventyret i Håbo har det funnits goda förutsättningar och utrymme till att utveckla och anpassa verksamheten i riktning till de behov som finns i kommunen.
Många aktörer har varit involverade och arbetat för samma mål - det vill säga barn och ungdomars hälsa i Håbo kommun. Under
första
projektåret
skedde
uppbyggnationen
 av
lokalen,
rekrytering
och
upplärning
av
hälsopeda‐ goger
samt
genomförandet
av
uppdraget
att
under‐ visa
elever
i
årskurs
2,
6
och
9. Under
andra
året
utökades
verksamheten
med
ett
 program
om
alkohol
för
att
möta
behovet
och
efter‐ frågan
i
det
alkoholförebyggande
arbetet.

Då
föräl‐ drar
har
en
central
roll
i
barns
uppväxt,
utformades
 och
metodtestades
en
föräldrastödsutbildning
med
 inriktning
på
tobak
och
alkohol. Det
tredje
året
utökades
med
ett
uppföljningspro‐ gram
om
tobak
för
att
ytterligare
stärka
elevernas
 förmåga
att
ta
ställning
och
ge
fördjupad
undervis‐ ning,
men
också
informera
om
vattenpipa
som
är
en
 ny
trend
i
samhället,
inte
minst
bland
ungdomar.
 Utifrån
forskning
inom
ANDT
och
erfarenheter
från
 föräldrastödsutbildningen
har
Hälsoäventyret
startat
 upp
den
evidensbaserade
framgångsrika
metoden
 Tobaksfri
Duo
i
Uppsala
kommun.
Denna
metod
invol‐ verar
föräldrar,
elever
och
skolpersonal
i
det
så
viktiga
 tobaksförebyggande
arbetet.
I
framtiden
finns
kapaci‐

tet
att
Hälsoäventyret
inom
ramen
för
verksamheten
 kan
erbjuda
och
implementera
Tobaksfri
Duo
i
samt‐ liga
grundskolor
i
Håbo
kommun.
Under
september
 2011
kommer
metoden
att
presenteras
för
skolledare
 i
kommunen.
Under
vecka
47,
den
nationella
Tobaks‐ fria
Veckan,
kommer
Hälsoäventyret
att
erbjuda
akti‐ viteter
på
kommunens
skolor
för
att
förstärka
tobaks‐ frihet.
 Skolan
är
en
viktig
arena
då
samtliga
barn
går
i
 skolan
och
vistas
där
en
stor
del
av
sin
vakna
tid.
Där
 finns
goda
möjligheter
till
långsiktiga
förebyggande
 insatser.
Forskning
visar
dock
att
skolan
inte
ensamt
 kan
axla
det
hälsofrämjande
arbetet.
I
boken
 ”Berusning
på
schemat?
‐
Stöd
och
inspiration
för
 undervisningen
om
alkohol,
narkotika,
dopning
och
 tobak
i
grundskolans
senare
år”,
lyfter
Statens
 Folkhälsoinstitut
fram
att
när
det
gäller
att
förebygga
 användningen
av
exempelvis
alkohol
och
tobak
kan
 skolan
bara
vara
en
pusselbit
bland
många
i
en
 övergripande
strategi
för
förebyggande
arbete.
En
 viktig
målsättning
för
Hälsoäventyret
i
framtiden
är
att
 fortsätta
verka
som
ett
komplement
till
skolans
 hälsoarbete
med
de
program
som
idag
erbjuds
och
 vara
en
resurs
i
kommunens
förebyggande
arbete
 riktat
till
barn
och
ungdomar. Under
projekttiden
har
Hälsoäventyret
aktivt
ar‐ betat
för
att
skapa
kontakter
med
olika
instanser
som
 arbetar
med
ungdomar
i
kommunen.
Genom
att
sam‐ arbeta
med
andra
aktörer
och
finna
nya
arenor
att
 verka
inom
förstärks
det
hälsofrämjande
arbetet.


”Enbart kunskap minskar inte risken för att unga börjar använda droger. Enbart ökad kunskap förändrar ofta inte heller ett beteende. Men om unga människor känner till riskerna för skador har de större möjlighet att fatta egna välgrundande beslut kring sin livsstil. Och om de vet hur man kritiskt granskar de myter som sprids kring droger och förstår de lagar och regler som svensk drogpolitik bygger på, kan de bättre försvara sina ställningstaganden.” - Ur ”Berusning på schemat?”, Statens Folkhälsoinstitut, 2010.

[27]


Vid
sidan
om
uppdraget
att
bedriva
hälsounder‐ programmet
om
alkohol
inför
Valborg
och
skolavslut‐ visning
kommer
Hälsoäventyret
under
hösten
2011
att
 ningar. bland
annat
medverka
som
samtalsledare
på
Demo‐ Andra
viktiga
områden
som
har
efterfrågats
är
 kratidagen,
möta
grupper
från
Flyktingmottagningen
 insatser
för
ökad
fysisk
aktivitet
och
förebyggande
av
 och
deltaga
på
Skolornas
Kulturmässa
och
evene‐ manget
In
Motion.
Vidare
planeras
en
utställning
om
 energidryckers
påverkan
på
kroppen,
något
som
 efterfrågats
av
brottsförebyggande
rådet
(BRÅ)
i
 kommunen.
 Under
projekttiden
har
Hälsoäventyret
arbetat
 utifrån
målet
att
verksamheten
kan
bli
en
permanent
 verksamhet.
Detta
innebär
att
en
preliminär
planering
 finns
inför
2012
då
exempelvis
samtliga
skolklasser
i
 årskurs
6
bjuds
in
till
uppföljningsprogrammet
om
 tobak
och
samtliga
elever
i
årskurs
7
undervisas
i


Bedriva
 hälsoundervisning
 för
samtliga
klasser
 i
åk
2,6,7
och
9

Utveckla
formerna
 för
insats
om
fysisk
 aktivitet
och
kost
 för
grundskolans
 yngre
år

Utöka
samarbetet
 med
skolans
 temaveckor
 &
hälsodagar

övervikt
hos
barn.
Möjlighet
finns
att
inom
ramen
för
 befintlig
verksamhet
utveckla
former
för
sådana
 insatser.
 Att
Liv
och
Hälsa
Ung
2011
nu
visar
på
en
positiv
 hälsoutveckling
bland
unga
är
glädjande
och
kan
ses
 som
en
indikation
på
att
barn‐
och
ungdomssatsning‐ en
ger
effekt.
För
att
främja
barn
och
ungdomars
hälsa 
 krävs
ett
kontinuerligt
preventivt
arbete
av
många
 aktörer.
Ett
arbete
som
vi
har
förhoppning
om
att
 fortsätta
vara
en
del
av.

Att
projektet
 vidareutvecklas
till
 en
permanent
 verksamhet Implementera
 metoden
Tobaksfri
 Duo

Vision för Hälsoäventyret i Håbo

Nå
fler
barn
och
 ungdomar
med
 hälsofrämjande
 insatser [28]

?

Samverka
inom
kommun
 och
länet
samt

utveckla
 användningsområdet
för
 lokalen


TILL SIST...

Vi vill lyfta fram glädjen med att

arbeta på Hälsoäventyret och vara en del av landstinget och kommunens satsning på barn och ungdomar. Mötet med eleverna ger fortsatt inspiration men också en indikation på hur viktigt det hälsofrämjande arbetet är. Detta driver oss att uppfylla målet på bästa vis. Känsla
av
sammanhang
är
av
vikt
för
det
hälso‐ främjande
arbetet.
När
vi
samarbetar
och
verkar
 på
olika
och
ibland
lika
arenor
stärks
budskapet
 och
medför
ett
tydligt
meddelande
till
kommunens 
 barn
och
ungdomar. Vi
ser
positivt
på
framtiden
med
förhoppning
 om
att
satsningen
på
ett
lokalt
Hälsoäventyr
 kommer
att
fortsätta.

TACK! - Matilda och Anna, Hälsopedagoger på Hälsoäventyret i Håbo

[29]


BILAGA: KLASSBESÖK Totalt antal klassbesök 2008-2011

Programmet om kroppen: Läsåret

Läsåret


Läsåret


2008/2009

2009/2010

2010/2011

Futurumskolan

5

5

3

13

Gröna
Dalen
skola

3

2

2

7

Gröna
Dalen
(Grundsärskola)

1

Västerängsskolan

3

2

3

8

Gransäterskolan

3

2

2

7

Slottsskolan

1

1

1

3

MIU‐skolan

1

1

1

1

Vibyskolan

1

1

1

3

Läraskolan

1

1

Delfinen

1

2

Lyktan

1

Resursskolan

1

Skola

1

3 1

2

Gymnasiesärskolan 
Totalt:

Totalt

3 1

1 54

21

18

15

Läsåret

Läsåret


Läsåret


2008/2009

2009/2010

2010/2011

Futurumskolan

4

5

3

12

Gröna
Dalen
skola

1

2

1

4

2

2

4

1

4

Programmet om tobak: Skola

Västerängsskolan Gransäterskolan

1

2

Slottsskolan

1

1

MIU‐skolan

1

Potentia
Education

Totalt

2 1

1

1

2

Läraskolan

1

1

Delfinen

1

1

Gransäterskolan
Aspen

1

1

Galaxen

1

1

Gymnasiesärskolan

1

1

9

34


Totalt:

10

15

[30]


Programmet om kärlek: Läsåret

Läsåret


Läsåret


2008/2009

2009/2010

2010/2011

Futurumskolan

5

8

6

Gröna
Dalen
skola

3

Västerängsskolan

2

2

2

6

Gransäterskolan

2

3

3

8

MIU‐skolan

1

1

1

1

2

Skola

19 3

Potentia
Education

1

Delfinen

1

Galaxen

1

Gymnasiesärskolan

1


Totalt:

Totalt

13

1 1

2 1

17

14

44

Programmet om alkohol: Skola

Läsåret 2008/2009

Futurumskolan

Läsåret 2009/2010 Åk
7+8 10

Läsåret 2010/2011 Åk
7 3

Västerängsskolan

3

2

5

Gransäterskolan

4

2

6

MIU‐skolan

1

1

Potentia
Education

2

1

3

Läraskolan

1

1

Totalt:

0

21

8

29

Totalt 13

Klassbesök från Enköping: Skola

Årskurs
2 Kropp

Årskurs
6 Uppföljning
 tobak

Bergvretenskolan Hummelstaskolan

2

Korsängsskolan

1

Skokloster
skola Skolstaskolan

Årskurs
9 Kärlek

Totalt

1

3

4 2

2

3

1

1

2

2

Örsundsbro
skola Totalt:

Årskurs
8 Alkohol

2 5

1

[31]

5

2 3

14


Hälsoäventyret i Håbo Idrottsvägen 2 746 34 Bålsta Tel: 0171 - 45 11 45

Hälsoäventyret i Uppsala Svartbäcksgatan 10, 1 tr 753 20 Uppsala Tel: 018 - 611 62 90/91

www.halsoaventyretl.lul.se [32]

Hälsoäventyret i Håbo 2008-2011  

Projektrapport för Hälsoäventyret i Håbo

Hälsoäventyret i Håbo 2008-2011  

Projektrapport för Hälsoäventyret i Håbo

Advertisement