Page 1

Indregulering og regulering af mindre varme- og køleflader

REGULERINGSFORM – ON/OFF ELLER MODULERENDE?

ER DPREGULERING NØDVENDIG VED MODULERENDE REGULERING?

DIF HVO FE R STA RENST SKAL – ST BILIS RYK IGST ERE KET – – IN MO REN S? DIV DUL? G? IDU ELT ?


Viden er magt Hos TA mener vi, at de bedste beslutninger træffes på et velinformeret grundlag. Derfor er informationerne i denne brochure udformet med henblik på at være enkle og lette at huske. Vi håber, de giver dig et nyttigt overblik over et vigtigt og komplekst emne. I brochuren finder du information om indregulering og regulering samt TA's produktsortiment til mindre køle- og varmeflader. God fornøjelse!

PERFEKT INDREGULERING + OPTIMAL REGULERING = OPTIMAL YDEEVNE


Hvorfor skal man indregulere mindre units? Det er et enkelt spørgsmål, med et endnu enklere svar. Ethvert hydronisk anlæg – og enhver køle- eller varmeflade i et hydronisk anlæg – fungerer mere effektivt ved korrekt indregulering (uanset størrelse). Forklaring følger.

Med optimal hydronisk regulering følger et optimalt indeklima til minimale energiomkostninger. For at opnå denne gunstige situation er der tre betingelser, som skal overholdes: 1. Det foreskrevne flow skal være tilgængeligt ved alle units. 2. Differenstrykket over reguleringsventilerne må ikke variere for meget. 3. Flowene skal være kompatible mellem anlæggets

ET SPØRGSMÅL OM BALANCE

delafsnit. Og hvordan opfylder man så disse betingelser? Rigtigt ja, ved indregulering.

Fordelene ved indregulering Samtidig med at indregulering afslører næsten alle trusler mod dit anlægs funktionsevne, så giver det dig også mulighed for at identificere årsagen til truslerne og eliminere dem. Her er en komplet liste over fordelene ved indregulering: • Indregulering forbedrer komforten ved at forhindre for lave lokale flow og sikre flowkompatibilitet • Indregulering sikrer, at den installerede effekt kan leveres (og dermed at VVS-investeringen betaler sig)

• Indregulering er med til at afsløre konstruktionsfejl før anlægget afleveres • Kun ved hjælp af indregulering kan man afsløre overdimensionerede pumper og dermed sænke omkostningerne

• Indreguleringsventiler forkorter opstartstiden, forbedrer komforten og sparer energi

• Indreguleringsventiler kan afsløre en lang række driftsproblemer


God regulering. Men hvordan? Den store beslutning. Vi har fastslået fordelene ved indregulering, og nu er du nødt til at finde frem til den optimale reguleringsform for hver unit. Der er ikke noget enkelt svar, men vi har gjort det langt nemmere for dig at træffe en beslutning. Fordelene ved regulering

• Det hydroniske anlægs regulerbarhed

Der er to grundlæggende fordele ved at regulere et

• Omkostninger til reguleringsventiler mm

hydronisk anlæg:

• Omkostninger til installation og anlægsopstart

• Komforten forbedres

Med så mange variable er det sjældent noget let valg. Men

• Energiomkostningerne minimeres

et godt råd er at forenkle det nødvendige regulerings­

Sammen med driftsovervågning og opfølgning udgør

er ganske enkelt at sænke behovet for nøjagtighed og

reguleringen bygningens energistyringssystem (CTS),

ydeevne, men i praksis er det ikke en relevant mulighed.

som er det vigtigste værktøj ved optimering af både

En langt bedre måde er at øge reguler­barheden ved at

komfort og energiforbrug. Men hvilken type regulering

forbedre udformningen af det hydroniske anlæg.

niveau så meget som muligt. En måde at gøre det på

er den optimale? On/off eller modulerende? Hvilken type regulering er den rigtige for dig?

Som allerede nævnt er det ikke nogen enkel sag.

Det afhænger af en lang række faktorer:

Nedenstående figur viser en grundlæggende tommelfingerregel, men det bedste råd er måske nok

• Komfortkrav

at holde sig til det enkle! Jo mere komplekst dit anlæg

• Krav til energiforbrug

bliver, desto større er risikoen for reguleringssvigt.

Reguleringskrav Modulerende

Højt

Varme- eller køleflade Induktionsunit

Passiv kølebaffel

Fan Coil

Aktiv kølebaffel

Køleloft

Radiator Gulvvarme

Lavt

On/off Timer

Sekunder

On/off

Modulerende

Hvis kravene til reguleringsnøjagtighed er begrænsede,

Hydroniske anlæg med større krav til regulerings­

og den aktuelle unit har lang responstid, er on/off

nøjagtighed, og som er vanskeligere at regulere, kræver

regulering som regel nok.

den mere avancerede modulerende regulering.

Responstid


Kredskarakteristik – tænk lineært Nøglen til komfort Godt hydronisk design er afgørende for at sikre en

og den resulterende termiske effekt (P) fra unit. Jo

vellykket regulering i modulerende reguleringssystemer.

stejlere kurven for kredskarakteristikken bliver, desto

Og en nøgleindikator for kvaliteten på det hydroniske

højere risiko for ustabil regulering. En mere lineær form

design er kredskarakteristik. Det er forholdet mellem

vil resultere i bedre regulering og dermed bedre komfort.

reguleringssignalet (u) samt reguleringsventilen

q

u

P

kv

P h

kv

u

Aktuatorkarakteristik

q

P

h

kv

q

Ventilkarakteristik

Ventilautoritetens

Unitkarakteristik

(grundlæggende)

effekt

u

Kredskarakteristik

Hvordan kan vi sikre en lineær kurve? • Ved at anvende en reguleringsventil med korrekt ventilkarakteristik tilpasset til unitens karakteristik

• Et hydronisk design og en indregulering der minimerer ventilautoritetens betydning.

samt en god lineær aktuator.

For en mere detaljeret analyse af dette spørgsmål bedes du kontakte TA.


TBV-CMP – reguleringsspecialisten Den seneste tilføjelse til TA's sortiment af ventiler til mindre Units leverer perfekt regulering til enhver tid, hvilket gør den til den mest pålidelige trykuafhængige indregulerings- og reguleringsventil på markedet. Som tidligere nævnt kræver et hydronisk anlæg med en høj grad af regulerbarhed en lineær formet kreds­karakteristik. Dette afhænger igen af optimal

LINEÆR K URVE = OPTIMAL REGULERI NG

indregulering, valg af reguleringsventil og hvor stabilt differenstrykket er i anlægget. TBV-CMP tilbyder alle disse tre funktioner i en og samme enhed, hvilket sikrer total hydronisk kontrol i et enkelt produkt. Måleegenskaber for TVB-CMP • Måling af differenstryk over ventilens reguleringsog forindstillingsdel for at tjekke og finjustere flowet og aflægge indreguleringsrapport. • Måling af det samlede trykfald over ventilen, når den er lukket, gør det muligt at finde tilgængeligt ∆H (nødvendigt for problemløsning).

Nedenstående grafer illustrerer kredskarakteristik for forskellige flowindstillinger ved brug af TVB-CMP. Heating coil (60/30 °C)

Cooling coil (16/22 °C)

100

100

90

90

80

80

70

70

60

Termisk effekt [%]

Termisk effekt [%]

Pos. 1

50 40 30

Pos. 1

60 50 40

Pos. 10

30

Pos. 10 20

20

10

10

0

0 0

10

20

30

40 50 60 Reguleringssignal [%]

Varmeunit (60/30 °C)

70

80

90

100

0

10

20

30

40 50 60 Reguleringssignal [%]

Køleunit (16/22 °C)

70

80

90

100


Hvilken løsning skal jeg vælge? Så du er altså overbevist om betydningen af at indregulere

trin er finde de rigtige indreguleringsventiler til dine

dit hydroniske anlæg, og du er blevet klar over, om du har

units. Med nedenstående tabel bliver det valg enkelt.

behov for on/off eller modulerende regulering. Det sidste On/off 1. STAD + TBV-C

Normal løsning for de fleste anlæg, der benytter on/off regulering

STAP + TBV-C

Forenkler indreguleringsproceduren og minimerer risikoen for støjgener

Modulerende 2. STAP + TBV-CM Normal løsning for de fleste modulerende reguleringssystemer STAD + TBV-CM Når der kan opnås acceptabel ventilautoritet uden Δp-regulering 3. TBV-CMP

Indregulerings­ procedure

Normal

En løsning som sikrer gunstig kredskarakteristik og forenkler anlægsopstart og commissioning

On/off regulering

Modulerende regulering

Δp-regulering

Δp-regulering

Δp-regulering ikke

Δp-regulering

ønskes ikke

ønskes

nødvendig

nødvendig

STAD + TBV-C

Forenklet

STAD + TBV-CM STAP + TBV-C

Forindstilling

STAP + TBV-CM TBV-CMP

Uanset hvilken løsning der vælges, så kræves der måling for at opnå et fuldt regulerbart hydronisk anlæg. Uanset hvilken løsning du vælger, vil du være i stand til at: 1. Kontrollere flowet (dvs. tjekke at det dimensionerede flow er tilgængeligt ved unit). 2. Få fuld anlægsdokumentation (indreguleringsrapporten). 3. Udføre problemløsning efter behov.


TBV-C

TBV-CM

Tour & Andersson A/S LyskĂŚr 9, 2730 Herlev, Telefon 44 57 09 99. Telefax 44 57 09 93. e-mail: ta-dk@tourandersson.com www.tourandersson.com

M-060 UK 2009.06

TBV-CMP

Brochures