Page 1

Vi setter spor. NORGES TEATER I NORD

Misjon

Mål

Verdier

Hålogaland Teater skal drive teatervirksomhet i Troms og Finnmark og bidra til kunstnerisk utvikling og fornyelse. Vi skal ivareta vårt samfunnsansvar ved å gi alle tilgang til kunst og kultur av høy kvalitet og bidra til demokratiutvikling.

Vi skal gi folket i nord teateropplevelser på høyeste nivå.

Åpen - Raus - Engasjert - Modig


OVERORDNET MÅL

Vårt overordnede mål tar utgangspunkt i at vårt distrikt er Troms og Finnmark. Samtidig er Misjon begrepet nord relativt. Dette innebærer at vi også ser utenfor vårt geografiske område der det er naturlig.   Med teateropplevelser sier vi at teaterets kjernevirksomhet er teater. Samtidig utelukker ikke detMål å ta inn andre kunstformer.  Begrepet på høyeste nivå innebærer at vi skal ha svært høy kvalitet på alt vi gjør.

Verdier


VERDIER

Misjon Åpen

Teaterets kommunikasjon og prosesser skal være åpne og gjennomsiktige. I samhandling med vårt publikum og våre samarbeidspartnere skal vi være imøtekommende og åpne for tilbakemeldinger. Beslutninger skal forankres på best mulig måte og hjelpe oss å utvikle oss gjennom bruk av alles kompetanse.

Raus

Vi skal dele vår erfaring og kompetanse med hverandre og vi skal akseptere at vi er forskjellige og har ulike meninger. Vi skal være inkluderende med hverandre, våre gjester og våre samarbeidspartnere.

Engasjert

Modig

Vi skal involvere oss i samfunnet, i de prosesser som foregår i teateret og i hverandre. Gjennom å være engasjerte skal vi vise hverandre og omverdenen at vi bidrar i samfunnsutviklinga og i utviklinga av teateret og hverandre.

Vi skal tørre å utfordre oss selv, våre kolleger og omverdenen. Vi er nysgjerrige og åpne for forandring. Vi står for det vi gjør, vi innrømmer det når vi tar feil og vi lærer av det. Vi skal også delta i samfunnsdebatten, og sette fokus på viktige samfunnsaktuelle tema.


STRATEGISK RETNING

Styrke det kunstneriske miljøet Misjongi folk i nord teateropplevelser på høyeste nivå skal vi styrke den kunstneriske kjernen ved For å kunne Hålogaland Teater.   Ved å ha et fast ensemble styrker vi miljøet, kvaliteten og kunnskapen ved Hålogaland Teater. I tillegg gir dette oss større fleksibilitet og mulighet for endringer i repertoaret avhengig av etterspørsel. Dette er Mål for at Hålogaland Teater skal være et kompetansesenter på høyeste nivå for våre tilreisende avgjørende kunstneriske gjester, det frie scenekunstfeltet i byen, i landsdelen og ikke minst for vårt publikum. Konkrete mål: 

Verdier Ansette skuespillere fast og på lengre kontrakter, slik at teateret har minst 10 skuespillere, hvorav åtte er faste stillinger og to er i lengre kontrakter. Det skal til enhver tid være knyttet en dramaturg til teatret.  Utrede mulighetene for å spille repertoar.


STRATEGISK RETNING

Publikumsutvikling Vi skalMisjon skape gode relasjoner til et mangfold av eksisterende og potensielle publikumsgrupper i samfunnet gjennom å arbeide kunstbasert og publikumsfokusert. Det betyr at publikumsutvikling hos oss begynner med publikumsfokusert programmering og følges opp av målrettet markedsføring og langsiktig relasjonsbygging. Konkrete mål:  Mål Vi skal pleie og beholde eksisterende publikumsgrupper, deriblant teaterkontaktene.  Vi skal identifisere potensielle publikumsgrupper som ikke benytter seg av vårt tilbud i dag, og vurdere relevante teatertilbud for dem.

Verdier


STRATEGISK RETNING

Turnéarbeid Misjon Vi ønsker å øke publikumsoppslutningen rundt våre forestillinger på turné. Det forutsetter blant annet at vi kjenner vårt turnépublikum og tilbyr forestillinger som er variert, relevant og interessante, at vi har gode relasjoner til nøkkelpersoner på våre spillesteder, og at vi samarbeider godt med våre lokale arrangører om planlegging, avvikling og markedsføring av forestillinger. Mål Konkrete mål: Vi skal gi et relevant og variert turnétilbud i hele vår region.  Gjennom å styrke turnéorganiseringen skal vi øke publikumsoppslutningen på turné.

Verdier


STRATEGISK RETNING

Kompetanse For å være i stand til å gi teateropplevelser på høyeste nivå er det avgjørende at kompetansen er på plass. Misjon Gjennom å skape et stimulerende og attraktivt arbeids- og kompetansemiljø skal vi sørge for å tiltrekke oss de riktige medarbeiderne. Vi skal også sørge for at medarbeidernes kompetanse utvikles og overføres. Et stimulerende og attraktivt arbeidsmiljø kan skapes gjennom trivsel, stor takhøyde og en kultur hvor man deler sin kompetanse med hverandre. I tillegg er det viktig at medarbeiderne får muligheter til Mål kompetanseheving og utvikling. Konkrete mål:  Øke satsningen på kompetanseheving  Verdier Kartlegge og systematisere kompetansehevingsbehovet  Systematisere og skape en kultur for kompetansedeling  Ha fokus på livslang læring  Hospitering. Vi skal tilrettelegge for at våre ansatte skal kunne hospitere hos andre. Vi skal også legge til rette for at både fagfolk, og andre som er interessert i teater kan hospitere hos oss.


STRATEGISK RETNING

Lille HT Misjon Lille HT er et profesjonelt teatertilbud til barn og unge i Tromsø og består i dag av 30 barn. Gjennom å styrke satsningen vil vi bidra til å utvikle scenekunst i Nord-Norge, stimulere teaterinteresse, øke kompetansen og knytte til oss morgendagens talenter. Konkrete mål: Mål Videreutvikle og styrke satsningen på Lille HT  Utrede mulighetene for å igangsette «Lille Tekniker», «Lille Inspisient» og «Lille sufflør»  Jobbe for økt mangfold i Lille-HT  Se på mulighetene for også å gi et tilbud til barn og unge andre steder i vår region Verdier


STRATEGISK RETNING

Virksomhetsstyring Misjon Virksomhetsstyring er summen av de strukturer, prosesser og verktøy som brukes for å styre aktivitet, ressurser og risikoeksponering. Mål skal angis, resultatene følges opp og kontrolleres mot målene. Virksomhetsstyring ivaretar helheten i hva en virksomhet skal ha fokus på for å nå sine mål, altså ikke kun budsjett og regnskap. Mål Konkrete mål: Vi skal ha gode rapporteringsrutiner mellom styret og daglig leder/teatersjef.  Vi skal ha gode rapporteringsrutiner mellom direktør og ledergruppa.  Vi skal sørge for god økonomistyring, gode rapporteringsrutiner, god oppfølging av teaterets målsetning, Verdier effektiv ressursutnyttelse og en god forvaltning og vedlikehold av teaterbygget.


PROSESSEN RUNDT STRATEGIPLANEN

Dette Misjon dokumentet er utarbeidet av Hålogaland Teaters ledelse og medarbeidere. Prosessen startet i oktober 2018, og ble vedtatt av Teaterets styre i mai 2019.   Det ble i november nedsatt et strategiutvalg bestående av representanter for samtlige faggrupper på teateret. Strategiutvalgsmøtene har vært åpne for alle. Strategiutvalget har arrangert Målto fellesseminarer for samtlige ansatte, hvorav teaterets styre også var tilstede på ett av disse.   Engasjementet for strategiplanen har vært stort. Det har vært gode diskusjoner og det har kommet mange innspill til både prosessen og hvilken retning teateret skal ha. Dette viser at VerdierTeater har dedikerte ansatte med stort engasjement for, og kjærlighet til Hålogaland arbeidsplassen sin.


STRATEGIPLANENS VARIGHET

2025

Strategiplanen varer fram mot 2025. En strategiplan er et levende dokument som til enhver tid mü evalueres og kontrolleres. Ved større retningsendringer i perioden, anbefales god involvering fra de ansatte.

Profile for Hålogaland Teater

Vi setter spor  

Strategiplan for Hålogaland Teater 2019-2025

Vi setter spor  

Strategiplan for Hålogaland Teater 2019-2025