Page 59

- BG Почистване и поддръжка Внимание! Опасно електрическо напрежение. Възможни последствия: смърт или тежки наранявания. Предпазни мерки: − Преди да бъркате във водата, винаги изтегляйте от контакта щепселите на всички намиращи се във водата уреди. − Преди работа по уреда изтегляйте мрежовия щепсел от уреда. При нужда почиствайте уреда с чиста вода и с мека четка. − В никакъв случай не използвайте агресивни почистващи препарати или химически разтвори, тъй като корпусът може да се повреди или да се наруши начинът на функциониране. − При упорити варовикови отлагания можете да почистите помпата и с домакински почистващ препарат без съдържание на оцетна киселина и хлор. След това почистете основно помпата с чиста вода. Почистете уреда Отворете корпуса на филтъра и извадете помпата (B). Развийте капака на помпата и извадете работното колело. Почистете всички части с чиста вода и четка. След почистването сглобете помпата в обратна последователност. Поставете помпата в корпуса на филтъра. При конструктивната серия филтрираща помпа 1500-2500 трябва да се спазва и правилното място на поставяне на гумения амортизатор за съхраняването на помпата. Разположете захранващия проводник така, че да не се прегъва. Поставете капака на филтъра и затворете.

Повреди Повреда

Причина

Отстраняване

Уредът не работи

Номиналното напрежение липсва

Проверете напрежението в мрежата

Недостатъчна мощност на изпомпване

Блокирало е работното колело

Почистете работното колело

Филтърът е запушен

Почистете филтъра

Прекалено големи падове на налягане в проводите

Намалете дължината на маркучите и свързващите части до минимум, по възможност разположете маркучите прави

Температурата на водата е прекалено висока

Спазвайте максималната температура от + 35°

След кратко време работа уредът изключва

Изхвърляне Този уред не бива да се изхвърля като битов отпадък! Моля, използвайте предвидената за целта система за обратно приемане. Преди това отрежете кабелите, за да не може уреда да се използва.

Съхранение/зазимяване При опасност от слана и замръзване уредът трябва да се демонтира. Почистете основно и проверете уреда за повреди. Съхранявайте уреда потопен във вода или напълнен с вода и защитен от замръзване. Не мокрете щепсела!

Консумативи Роторът е подлежаща на изхабяване част и не е включен в гаранцията.

Ремонт Повреден корпус не може да се поправи и не трябва да продължава да се използва. Изхвърляйте уреда в съответствие с разпоредбите.

59

Oase FP 1500-3500  
Oase FP 1500-3500  
Advertisement