Page 43

- CZ − Vedení pro připojení do sítě nesmějí mít menší průřez než gumové kabely se zkratkou H05RN-F. Prodlužovací vedení musí vyhovovat normě DIN VDE 0620. − Chraňte zásuvkové spojení před vlhkostí. − Přístroj připojujte pouze do zásuvky instalované v souladu s předpisy. Bezpečný provoz − Při vadném elektrickém vedení nebo poškozeném krytu nesmí být přístroj provozován. − Nenoste nebo netahejte přístroj za přívodní vedení! − Natáhněte všechna vedení chráněná tak, aby nedošlo k jejich poškození a nikdo nemohl být zraněn. − Neotevírejte nikdy kryt zařízení nebo příslušné díly, pokud to není vysloveně uvedeno v návodu. − Používejte pro přístroj pouze originální náhradní díly a příslušenství. − Nikdy neprovádějte technické změny na přístroji. − Nechte opravy provádět jen autorizovanými zákaznickými servisy společnosti OASE. − Připojovací vedení nelze vyměnit. Při poškozeném vedení musí být přístroj příp. jeho součásti zlikvidovány. − Provozujte přístroj jen tehdy, nezdržují-li se ve vodě žádné osoby! − Udržujte zásuvku a síťovou zástrčku suchou. Důležité! Zařízení je vybaveno permanentním magnetem. Magnetické pole může ovlivňovat kardiostimulátory.

Montáž (A) Zkraťte stupňovitá hadicová hrdla tak, aby připojovací otvor odpovídal průměru hadice. Zabráníte tím tlakovým ztrátám. Na čerpadlo filtru nasaďte resp. natočte hadici na stupňovité hadicové pouzdro, zajistěte hadicovými sponami a našroubujte na připojovací závit čerpadla filtru.

Instalace Filtrační čerpadlo postavte v jezírku pokud možno vodorovně na pevný podklad bez bahna tak, aby bylo kompletně zaplaveno vodou a umístěno maximálně 2 m pod vodní hladinou.

Uvedení do provozu Pozor! Citlivé elektrické součásti. Možné následky: Dojde ke zničení přístroje. Ochranné opatření: Přístroj nepřipojujte ke stmívatelnému zdroji proudu. Pozor! Čerpadlo nesmí běžet nasucho. Možné následky: Čerpadlo se zničí. Ochranné opatření: Pravidelně kontrolujte stav vody. Obecně se zařízení musí umístit pod hladinu vody. Pozor! Vestavěné kontrolní čidlo teploty vypíná při přetížení automaticky čerpadlo. Po ochlazení motoru se čerpadlo automaticky opět zapíná. Nebezpečí úrazu! Takto zajistíte přívod proudu: Zapínání: Zasuňte vidlici do zásuvky. Přístroj se zapíná ihned, jakmile je zapojeno přívodní vedení elektrického proudu. Vypínání: Vytáhněte vidlici ze zásuvky.

43

Oase FP 1500-3500  
Oase FP 1500-3500  
Advertisement