Page 32

- SE Rengöring och underhåll Varning! Farlig elektrisk spänning. Möjliga följder: Dödsolyckor eller allvarliga personskador. Skyddsåtgärder: − Innan du doppar ned handen i vattnet måste du alltid dra ut stickkontakten till all utrustning som befinner sig i vattnet. − Dra alltid ut stickkontakten innan du utför arbeten på apparaten. Rengör apparaten vid behov med rent vatten och en mjuk borste. − Använd aldrig starka rengöringsmedel eller kemiska lösningar då dessa kan fräta apparatens kåpa eller leda till att apparatens funktion försämras. − För att få bort svåra kalkavlagringar vid rengöring av pumpen kan även vanligt ättiks- och klorfritt hushållsrengöringsmedel användas. Efteråt ska pumpen rengöras grundligt med rent vatten. Rengöring av apparaten Öppna filterskålen och ta ut pumpen (B). Lossa pumplocket och ta ut pumphjulet. Rengör alla delar med klart vatten och en borste. Montera samman pumpen i omvänd följd efter rengöringen. Placera pumpen i filterhuset. För modellserien Filterpump 1500-2500 ska man på samma gång se upp med rätt placering av gummibufferten för lagringen av pumpen. Lägg elkabeln så att den inte kan klämmas. Sätt på filterlocket och stäng det.

Störningar Störning

Orsak

Åtgärd

Apparaten fungerar inte

Nätspänning saknas

Otillräcklig matningsprestanda

Pumphjulet blockerat

Rengör pumphjulet

Filterskålen tilltäppt

Rengör filterskålen

För höga tryckförluster i ledningarna

Reducera slanglängden och kopplingdelarna till ett minimum, lägg slangarna så rakt som möjligt

För hög vattentemperatur

Beakta maximal vattentemperatur +35°

Apparaten slår ifrån efter kort tids drift

Kontrollera nätspänningen

Avfallshantering Denna apparat får inte kastas i hushållssoporna! Lämna in apparaten till ett erkänt insamlingsställe. Klipp av kabeln så att apparaten inte längre kan tas i drift.

Förvaring / Lagring under vintern Vid frost måste apparaten tas in. Rengör apparaten noggrant och kontrollera om apparaten är skadad. Förvara apparaten nedsänkt i vatten eller vattenfylld på en frostfri plats. Se till att stickkontakten inte ligger i vatten!

Slitagedelar Rotorn är en slitagedel och täcks inte av garantin.

Reparation En kåpa som har skadats kan inte repareras och får inte längre användas. Skrota apparaten enligt gällande föreskrifter.

32

Oase FP 1500-3500  
Oase FP 1500-3500  
Advertisement