Page 28

- NO − Strømledningen må ikke ha mindre diameter enn gummislangeledninger merket H05RN-F. Skjøteledninger må tilfredsstille kravene i DIN VDE 0620. − Beskytt kontakter og koblinger mot fuktighet. − Apparatet må bare kobles til en forskriftsmessig installert stikkontakt. Sikker drift − Ved defekt el-kabel eller defekte kabinett, må apparatet ikke brukes. − Bær eller dra aldri apparatet etter den elektriske ledningen. − Legg alle strømledninger beskyttet, slik at den ikke kan komme til skade. − Åpne aldri apparatets kabinett eller andre deler av apparatet hvis det ikke blir uttrykkelig sagt i bruksanvisningen at man skal gjøre dette. − Bruk kun originale reservedeler og originalt tilbehør for apparatet. − Utfør aldri tekniske endringer på apparatet. − Reparasjoner må kun utføres av kundeservice autorisert av OASE. − Tilkoblingsledningene kan ikke bli erstattet. Dersom en ledning blir skadet må apparatet henholdsvis komponentene bli deponert som avfall. − Produktet må ikke brukes hvis det oppholder seg personer i vannet! − Hold stikkontakt og støpsel tørre. Viktig! Apparatet er utstyrt med en permanentmagnet. Magnetfeltet kan påvirke pacemakere.

Montering (A) Kort av slangemunnstykkene slik at slangediameteren passer til tilkoblingsåpningen. På denne måten unngår man trykktap. Skyv/vri slangen på slangemunnstykket på filterpumpen, sikre med slangeklemmer og skru på tilkoblingsgjengene på filterpumpen.

Oppstilling Plasser filterpumpen mest mulig vannrett i dammen på et fast, slamfritt underlag, slik at den er fullstendig dekket av vann, og maksimalt er 2 meter under vannspeilet.

Ta apparatet i bruk Forsiktig!Ømfintlige elektriske komponenter. Mulige skader: Apparatet blir ødelagt. Forholdsregel: Apparatet må ikke kobles til en dimmbar strømforsyning. Forsiktig! Pumpene må ikke tørrkjøres. Mulig følge: Pumpen blir ødelagt. Forholdsregel: Kontroller vannstanden regelmessig. Enheten må generelt være plassert under vannoverflaten. Advarsel! Den integrerte temperaturvakten kobler automatisk pumpen ut ved overbelastning. Når motoren er kjølt ned kobles pumpen automatisk inn igjen. Fare for ulykker! Slik setter du opp strømforsyningen: Slå apparatet på: Sett nettstøpselet i stikkontakten. Maskinen slår seg på med én gang når strømmen er tilkoblet. Slå apparatet av: Trekk ut nettstøpselet.

28

Oase FP 1500-3500  
Advertisement