Page 1

imagined landscapes: six Lovecraftian elsewheres Joseph Hallman


imagined landscapes: six Lovecraftian elsewheres

IN "C"

Joseph Hallman

1.

q = 52

° 4 &4

Flute

4 &4

Clarinet in A

w

#w

Bassoon

?4 ¢ 4

b œ. ‰J

j bœ. ‰ Œ

Œ

pp

harmonics sound as written played 8vb.

o 4 bœ b ˙˙ &4 œ

b ˙˙o Œ

b ˙˙o Œ

bœœ

b ˙˙o Œ

bœœ

Œ

bœœ

p

œo ™

Harp

œo ™

œo J Ó

{

? 44 Ó

œo ™

œo J Ó

œo J

œo ™

œo J

Ó

bw

1. Violin 1

q = 52

° 4 &4

∑ pp

Violin 2

4 &4

æ æ bœæ œææ bœæ

ææj ææ œ œ

Œ

Ó

pp sub-harmonic: should sound roughly octave lower. achieved with extraordinary pressure... sounds almost like a door opening

pizz. 3

Viola

B 44

Œ

Œ

Œ œ œ

Ó

#-@ ™

#-@ ™

p

as mp as poss. col legno Violoncello

?4 ¢ 4Ó

œœœœ œœœœ ‰ œœœœ œœœœ ‰ Œ J pp

3

3

3

3

œœœœ œœœœ ‰ œœœœ œœœ œ ‰ ‰ œœœœ œœœœ ‰ J J 3

© 2013

3

3

3

3

3


3 Ÿ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ˙

5

° Fl. &

Ó pp

molto

&

Cl.

?

j nœ.

Bsn.

¢

b ˙˙o

n ˙˙o Œ

& bœœ

œo J

{

? Ó

<b> w Vln. 1

‰ Œ

Œ

˙˙o Œ

bœœ

œo ™

Hp.

œ. ‰ J

Œ

nœœ

œo ™ # œo J Ó

Ó

œo ™

# œo J

bœ œ œ œ œ œ nw

° & 3

3

p

sub-harmonic: should sound roughly octave lower. achieved with extraordinary pressure... sounds almost like a door opening

6

sul pont (molto)

&

Vln. 2

≈ bœ œ#œnœbœ œ œ œbœnœnœ j ‰ Œ œ # œ œ bœ œ œ œ # œ # œ œ #œ

Ó

Œ #-@ ™

p as mp as poss.

3

B Ó

3

œ

Œ

Ó

Œ

œ

Vla.

œ

Vc.

¢

? ‰ œœ œœ œœœœ J 3

3

Œ

œœœœ œœœœ ‰ œœœœ œœœ 3

3

3

3


4

# œ. R ‰™

<Ÿ>~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ° Œ Fl. & w 8

# œ. ‰ R ≈ Œ

Ó

# œ. ‰ R ≈ Œ

p, like pizzicato molto

3

3

3

&

Cl.

œ œ ˙ >œ œ #mp

œ œ œ œ

œ bœ

œ

œ

œ œ œ œ

œ

œ

œ

œ bœ

œ # ˙o

mf

?

>œ œ œ #œ ˙

Bsn.

¢ 3

3

3

mp mf

˙˙o

3

Œ

& œœ

œ œ œ œ

#˙ # œo ™

Hp.

3

Πmp

# œo J

{

? Ó

# ˙o

˙o

Ó

w Vln. 1

° &

Œ

#O #œO œ ‰ Ó > p

‰ # O #œO Œ #œ >

‰ b O nbœO Œ bœ >

#œ. J

. ‰ #œJ

Œ

‰ #œJ.

Œ

œ

pizz.

Vln. 2

& Œ

Œ #-@ ™

‰ Ó

Œ

p

3

B Ó

Œ

œ

œ

œ œ

Vla.

bœ mp

3

pizz. arco 3 3

Vc.

? ¢ Œ

‰ bœ œ bœ bœ œ bœ Œ œ p

nœ œ œ œ 3

mp

œ 3

œ

œ


œ. ‰ R

11

° Fl. & Œ

5 # œ # œ œ # œ œ # œ # œ #œ nœ #œ #œ œ ≈ ‰ J nœ œ œ nœ# œ œ œ #œ œ nœ œ œ œ œn œ œ œ 3 5

molto

3 5 ‰ #œj #œ œ #œ #œ œ œ #œ nœ #œ # œ œ # œ

3

&

Cl.

œ ˙

molto

˙ ? œ

bœ ‰ J œ bœ

Bsn.

¢ 3

B œ bœ bœ œ bœ œ nœ bœ œ œ molto

# œ. gliss.

3

œ #œ œ œ

Œ

& <#> œ ˙

˙

œ

œ #œ

3

Hp.

{ Vln. 1

˙o

# ˙o

? ˙o

˙o

˙o

molto

3

° & Œ

#œ # œ œ œ œ #œ # œ #œ nœ #œ #œ œ #œ ‰ J

‰ O #O O nœ # œ ˙ >

3 5

molto

arco 3 3

‰ œ. J

& Œ

Vln. 2

œ

œ

œ

œ œ

Œ œ

œ

œ

œ

3

molto

œ

œ œ

B

œ

œ

œ

œ

Vla. 5

molto

˙ ? œ Vc.

¢ 3

n˙ n˙

#˙ n˙

œ nœ œ œ œ 5 #œ #œ #œ #œ ‰ J œ #œ #œ 3 nœ molto


6 13 °  Fl. &

3

3

j j œ. ‰ Œ œ. ‰ Œ ' '

Ó

Ó

j j œ. ‰ Œ œ. ‰ Œ ' '

Ó

j‰ Œ j ‰ Œ œ. œ. ' '

ppp

 &

B

nœÆ. ‰ Œ œÆ. ‰ Œ J J

Bsn.

¢ sub. pp

Ó

Æ. Æ. Æ. Æ. Æ. Æ. Æ. œÆ. œÆ. J ‰ J ‰ Œ #œJ ‰ nœJ ‰ œJ ‰ œJ ‰ œJ ‰ œJ ‰ Œ œJ ‰ Œ

3

&

Ó pp

Hp.

nail scrape up the string

3

b˙ ˙

˙ ˙

Ó

b˙ ˙

3

˙ ˙

3

nail scrape

∏∏∏∏∏

{

Æ. œÆ. ‰ # œJÆ ‰ œJ ‰ œÆ. ‰ J J

dry and non-vib., blend into pizz. as much as possible

? 

3

j ‰ Œ j‰ Œ # œ. œ. ' ' ppp

Ó

n˙ “‘

l.v.

Ó

pp

˙˙ #˙

˙˙ ˙

∏∏∏∏∏

Cl.

3

Ó

n˙ “‘

l.v.

˙˙o

˙˙o

˙

Ó

˙˙ #˙

˙˙ ˙

non vib. until m. 25

Vln. 1

° &

o  n ˙˙

˙˙o

œœo

˙˙o

œo

˙o

œœo “œo”

œo

œo

œ

œ

œ

œ

œ

œ œœ œœ œ

œœ

Ó

sub. pp

 Vln. 2

&

non vib. until m. 25

˙

Ó ˙ #œ

˙

#œ #˙

˙

˙ ˙

œ n˙ œ #˙

œ œ

˙ #˙

sub. pp

arco non vib.

B

Ó

Vla.

˙

˙ n˙

˙ ˙

sub. pp

(pizz.) Vc.

?  n˙ ¢ ˙ sub. pp

Ó


7 18

° Fl. & Ó

3

j j œ. ‰ Œ œ. ‰ Œ ' '

3

& Ó

Cl.

Ϯ. B J

j‰ # œ. ' ^ œÆ. ‰ J ‰

Bsn.

¢

Œ

j‰ Œ œ. '

#˙ #˙

Œ bœj ‰ Ó . ' pp

Œ bœj ‰ Ó '.

pp

^ ^Æ œÆ. ^ œ. ‰ J ‰ œj ‰ . J '

^ œÆ. J ‰

^ œÆ. ‰ ? ‰ j ‰ Œ j ‰ Œ J j œ. œ. # œ. ' ' '

3

& Ó

b˙ ˙

˙ ˙

o Œ œ b˙ pp

Hp. 3 3 3

{

˙˙ #˙

œo

Vln. 1

:“; o ° œ &

& œ

œ

Vln. 2

? Ó

B #œ

œ

˙˙ ˙

œo

œo

3

Œ œ œ ˙ œ œ n œ # ˙˙

˙˙ ˙

œo

˙˙o

œo

œo

œo

œ

œ

œ

œ

œ bœ

œ

˙˙o

˙

˙

˙ ˙

˙ ˙

Ó

˙˙ #˙

œ

Vla.

? œœ œœ Vc.

¢

œœ

œ nœ

˙ ˙

˙ ˙

˙˙ ˙


8 fingered loudly, not played 23

° Fl. & Œ

j‰ Œ g g g g g g g g g

3 œ. ‰ J ≈ œ. ≈ ‰ bœ. œ. Œ J

®Œ œ. œ. œ. œ. œ. œ. bœ.

. . . nœ. œ. œ. #œ. œ œ#œ R ≈ Œ

p 6

as mp as poss.

& #˙

Cl.

p

Bsn.

? Œ bœj ¢ '.

& Œ

Œ

j bœ. ‰ Ó '

o b˙

Œ

‰ jŒ œ. '

œ

œ

Œ

j bœ. ‰ ‰ '

o b˙

Œ

o b˙

˙

@

@

n@

œ

p Hp.

{

? ˙ n ˙˙

sub-harmonic: should sound roughly octave lower. achieved with extraordinary pressure... sounds almost like a door opening

Vln. 1

° Ó & b@

@

as mp as poss.

sub-harmonic

&

Vln. 2

Œ @™

2

@™

as mp as poss. sub-harmonic: should sound roughly octave lower. achieved with extraordinary pressure... sounds almost like a door opening

B

Vla.

#-@

#-@ as mp as poss.

arco

?

sub-harmonic: should sound roughly octave lower. achieved with extraordinary pressure... sounds almost like a door opening

Ó

Vc.

¢

@ as mp as poss.

@

@

j Œ œ. '


slight rit.

q = 36 9

26 3

3 3 3 . j . j 3 ° œnœ b œ b œ 7 4 Fl. & . . œ . bœ. nœ. œ. ®‰ ‰ J ≈ œ. ≈ ‰nœ. œ. 4 ‰ J ≈ œ. ≈ ‰ œ. œ. ‰ œ. œ. Œ ‰ œ. œ. ‰ œ. œ. 4

7 4 #˙

& #˙

Cl.

? ΠBsn.

¢

& Œ

j‰ Ó # œ. '

o œ b˙

Œ Ó

4 4

Œ Ó

4 4

Œ Ó

o 4 bœ b ˙˙ 4œ

7 4Œ

Æ. # œ ‰ ‰ j J Œ œ. '

7 4Œ

o b˙

œ

b ˙˙o Œ

Œ

bœœ

pp Hp.

{

7 4

?

Œ Ó

4Ó 4

œo ™ œo J Ó

œo ™ œo J

˙ ˙

non vib.

˙˙o

q = 36 Vln. 1

° &

7 4 @

4 4

˙˙o

@ sub. pp

non vib.

7 4

& @

Vln. 2

Œ Ó

4 4

˙

@ sub. pp

arco non vib.

7 4 #-@

B #@ -

Vla.

Ó

Œ Ó

4 4

∑ #˙

˙

sub. pp

(pizz.)

7 4

? Vc.

¢

@

@

4 4

˙ ˙ sub. pp

˙ ˙


10 30 3

° Fl. &

Ó

j‰ Œ œ. '

j‰ Œ œ. '

j‰ Œ œ. '

ppp

3

Bsn.

&

Ó

j‰ Œ # œ. ' ppp

b œ. ? j‰ Œ ‰ J Œ ¢ bœ.

b ˙˙o Œ œo ™

Hp.

{ Vln. 1

Vln. 2

° &

& #œ

˙˙o

b ˙˙o

Ó b˙ ˙

˙ ˙

3 œo J Ó ˙˙ #˙

? Ó

œo œ

3

& bœœ

œo

b œ. j J bœ. ‰ Œ ‰ Œ

˙˙ ˙

b ˙˙o Œ

bœœ

Ó

œœo

œœ b ˙o ™ ˙™

bœœ

œo ™ œo J Ó

œo ™ œo J

nail scrape

n˙ “‘

wo

Ó

˙ #œ

l.v.

˙o ˙

“” œo o o œ œ œ

œo

˙o

˙o

U wo

œ œ

œ

˙ ˙

˙ ˙

U w w

#œ œ

œ

U œ #w

#w

B

Ó

Vla.

Vc.

? œ ¢ œ #n˙˙

Ó

Ó

#œ #˙

b wo #w ww

∏∏∏∏∏

Cl.

œ œ

w

Ó ˙ #˙

Ó

˙ n˙

# œœ œœ

œ œœ œœ œ

œœ

bœœ bœœ œœ # œœ n˙

Ó


2.

q= 60 11

36

Bsn.

make a whispery and soft "shhh" sound hold for full value

°? 4 ¢ 4Ó

Y

Y

Y

Y

Y

Y

Y

Y

Ó p

inhale loudly, as audible to the audience as possible

4Y Hp. & 4 {

exhale

sim.

~

Y

~

Y

Ó

Y

O

all harmonics: use natural harm. whenever possible

Vln. 1

“” ° 4 Œ #œo Œ œo œo Œ &4

o o o o o o Œ #œ Œ œ œ Œ Œ #œ Œ œ œ Œ

3 3

non vibrato slightly sul tasto

o o o Œ #œ Œ œ œ Œ Ó

3 3

3

3

3

˙

3

˙

p, eery all harmonics: use natural harm. whenever possible

◊oÿ o 4 &4 œ œ

Vln. 2

G String

œo #œo

o o œo o #œ œ œ

o o œ œ

œo #œo

œo œo œo

œo

C String œo œo œo œo œo Œ Œ

Œ

o o œo o #œ œ œ

œo œo œo

œo

p, eery all harmonics: use natural harm. whenever possible

o o o o o o o o o 4œŒ œ Œ Œ œ œŒ œŒ Œ œ œŒ œ Œ Œ œ &4

Vla.

3

3

3

3

3

p, eery arco

Vc.

o ™ bOo b Oo ™ b O ? 44 œ ™ œ bœ ™ J ¢

Oœo nOo nbOœo bOo Oo J nœ b œ œ

p, eery

* Throught the entire piece, inhalations and exhalations should be held as long as they possibly can without going over the notated length, with a natural tapering of sound paralleling the quick loss of air. Shouldn't be too forceful- Create a soft but firm ambience

Oœo ™™ Oœo bbOœo ™™ J

3

œo

œo Œ 3

3

3

C String oO o nOo o o n œo œo œo œ œo œ ##Oœ n œ nnOœ nœO J J all harmonics: use natural harm. whenever possible

œo œo œo œo Œ 3

œo œo œo œo œ œo œo J J J


42

12

° Fl. & Ó

#˙ ˙

˙

˙

Ó

Ó

˙

˙

p

& Ó

Cl.

∑ #˙

˙

˙

˙

˙

˙

p

? Y

Y

Y

Y

Y

Y

Bsn.

¢

Y

& O

Y

O

Y

O

Y

O

Y

O

Y

O

Hp.

?

{

arco

Vln. 1

° & <#>˙

Ó

˙

œo œo œo Vln. 2

œo

œo œo œo œo

˙

Ó

˙

œo œo œo œo

œo œo œo œo

&

oj œO

j œ œ™

j œ

pizz.

Ϫ

œo

oj o ™ œO bœO ™

œo œo œo œo

&

œo œo œo œo Vla.

Ó

o œO ™™

o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o œœ œ œ œ œœ œ œ œ œœ œ œ œ œœ œ œ œ œ œ œ œ œ œ J J J J J J J J

3

Vc.

oœ œo œo œ œo œo œo œo œo œo œo ? J J Œ ¢ 3

œo œo œo œo œo Œ 3

œo œo œo œo œo

œo œo œo œo œo Œ 3

Π3

3

3

œo œo

o œo œ


13

48

° Fl. &

Œ

œ

œ œœ

Ϫ

˙

Ϫ

œ J

inhale

œœ

5 8

Y

mp

inhale

&

Cl.

œ˙

Œ

j œ œ™

Ϫ

œ œ Œ Y™

5 8

5 8

œœœ mp

? Y

Y

Y ∑

Bsn.

¢

Y

& O

Y

œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ #˙ ˙˙ œ œ

Ó

3

5

3

˙˙ ˙

#w w w w

˙˙

ww

5 8

ppp

mp Hp.

˙˙

{

?

Vln. 1

˙o

o o œO nnœO

o ° & ##œO

5 8

o œO

oj o ™ œO œO ™

o ##œO ™™

oj o o œO nnœO ##œO

o o œO n œO

˙o

wo

5 8 pp

arco

+ & #œ

Vln. 2

œ nœ

œ

o o o o o o & œ œ œ œ œ œ

Vla.

3

œo

#œ ™

o o o œ œ œ

o o o œ œ œ

3

3

3

œo

œo

œo

j œ nœ

j œ œ™

œo

œo

œo

o o œ œ

œo

˙o

wo

5 8 œ

o œ

œ

o o o œ œ œ

3

œo

˙o

o #˙

o ˙

o #w

˙o

wo

B5 8

pp

3

œo

pp

œo œo

˙o

5 8

? Vc.

¢ pp


14 53

° 5 Fl. & 8

4Œ 4 œ œœ˙ œ p

Ϫ

j œ œ™

œœ ‰ œ

œœ‰ œ

5 &8

4Π4

Ϫ

j œ œ™

œœ ‰ œ

œœ‰ œ

Cl.

œœ

˙ œœ

œœ

œœ

p

œ. œ. œ. œ. Bsn.

?5 ‰ ‰ ¢ 8 bœ. œœœ ...

o 5 &8 œ

‰ 44

o ‰ œ

œ œ œ œœœ œ œ œ œ œ œ œœ œœœ œ œ 3

4Ó 4

‰ œœœ œœj ‰ œœœ œœj œ œ

p 3 5

Hp.

œo

# œo 4 J 4

{

? 58 Œ

mp

œ œ

Œ

œ œ

Œ

o œo œ™ J

œo # œo J

œo

n œo

œo

j œ œ™

j œ #œ

œ

œ

∑ w

œo ™ Vln. 1

° 5 & 8 ææ bœ™

æ œæ

4 4

∑ p

pizz. Vln. 2

5 &8 ‰

æ nœæ

æ œæ

4 4

∑ œ™ p

pizz.

nœ œ œ œ œ œ Vla.

B 58 ‰

‰ næœ æJ

œ ææ

4 4

œ œ œ

œ œ œ

3

3

∑ 3

3

p pizz.

œo Vc.

?5 ¢ 8 Œ

æ bœ œæbœæ œæ bœæ œæ 44

∑ p

œo

o œo œ

œo

œo

œo

œo


15 57

° œ œœœ œœŒ Fl. &

5 8

& œ œœœ œœŒ

5 8

5 8

Cl.

?

w

Bsn.

bw

¢

w

p

j j & œœœ œœœ œœœ œœ Œ nœ

Y

Ó

Y

O

5 8

Y

O

Hp.

{

? Ϫ Ϫ

Vln. 1

nœ ™ nœ ™

o œo œ™ J

o™ ° #œ &

œ œ

non vibrato slightly sul tasto

œo n œo # œo œo œo J

Ó

#˙ ˙

j œ nœ #œ œ œ

j œ œ™

& #œ ™

Vln. 2

bœ œ œ œ œ œ B Vla. 3

œo œo ? Vc.

¢

3

œo

œ œ œ œ

5 8

Ó

˙

˙

œ œ œ œ

œ œ œ œ

œ œ œ œ 58

œœœœœœ œœœœœœ œœœœœœ œœœœœœ œœœœœœ5 8 3

œo

5 8

w w

3

œo œo œo o œ

3

3

œo o œo o œ œ

3

3

œo o œo o œ œ

3

3

œo o œo o œ œ

3

3

œo o œo o œ œ 5 8


16 63

° 5 Fl. & 8 Œ

4˙ 4

Ϫ

bϪ

nœ ™

3 3

Ϫ

œ œ œ™ #œ

nœ œ #œ

p

3 3

5 &8 Œ

Cl.

4 4 Ϫ

bœ bœ œ œ

œ #œ œ nœ

nœ ™

˙

Ϫ

œ

p

# œ. œ. œ. œ. exhale Bsn.

¢

? 58

‰ 44 Y

#œ. œ. œ. œ. ‰ ‰

Ó

3

5 œo &8

o ‰ œ

3

3

4 4

œ œbœ

3 3 b œ œ œ œ œ œ bœbœ œ œ nœ œ œ œ œ œbœ œ œœœ

p3

3 3

Hp.

œo

{

? 58 Œ

Vln. 1

° 5 & 8 ææ bœ™

æ œæ

bœo 4 J 4

4 4

pizz. arco Vln. 2

5 &8 ‰

œ

4œ 4

œ œ œ

œ

œ

œ

œ

œ

œ

œ

œ

pizz. arco Vla.

B 58 ‰

‰ nœJ œ

4œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ 4 3

œo Vc.

? 58 ¢

œo

œo œo J 44

3

o oœ œ œo

3

œ œ œ œ œ œ

3

œo

3

œo œo

3

œo œo

œo œo

œo


17 67

° nœ 3 œ 3 œ 3 bœ 3 Fl. & œ# œ #œn œ œ œ nœ nœ

Ó

& #œ ™

Cl.

Ϫ

Ϫ

œ

œ

?

Œ

Ϫ

ppp

Ϫ

œ

Ó

œ™ #œ

œ. œ. ≈ ‰ Œ

Œ

Ó

j bœ ‰ Œ bœ

Bsn.

¢ pp

&

Hp.

{

?

Ó ppp

Vln. 1

° &

rpt. until a sufficient "fade out"effect has been made. Cue the others to end.

& œ

Vln. 2

œ

œ

œ

œ

œ

œ

œ

œ

œ

œ

œ

œ

œ

œ

œ œ œ œ

œ

œ

œ

œ

œ œ œ œ œ œ œ

B

Vla. 3

3

œo Vc.

¢

3

œo œo

?

3

œo œo

3

œo œo

3

œo œo

œo œo

œo ‘

&


3.

q = 76 Whispered delibrately:

18

The whole point of the game was to win, why pretend otherwise. Why pretend civility? Feign nicety? Why?

71

pp sung, non vib.

° 4 Fl. & 4

w Too

Whispered delibrately: blend into string sound as much as poss.

Cl.

once, when I was a boy

4 &4 Ó

∑ ˙

œ

˙

œ mp

pp

œ

non vib. Bsn.

?4 ¢ 4Ó

w

w

#w

B

Πpp Whispered delibrately: But he hated that dress and I knew it

pp sung, non vib.

4 &4 Ó

Œ

o œ

Œ

Œ

Ó

o #˙

Ó

w Too

Hp.

w

{

? 44

Whispered delibrately:

3.

Pink Gossamer with Taffeta and a sequined bow tie bolo, thing that she swung

q = 76

arco Vln. 1

° 4w &4

w

w

 w

pp sul tasto and non vib.

 Whispered delibrately: The knife went in like hot butter, not through, but in. The knife was quite warm and now covered with it.

arco Vln. 2

4 &4 w

w

w

w

w

w

w

pp sul tasto and non vib.

arco Vla.

w B 44

pp sul tasto and non vib.

 Whispered delibrately: Each night was the same. screamed, pitched, slapped, cursed.

arco Vc.

4 ¢& 4 w pp sul tasto and non vib.

w

˙

Ó


75

your recitation should be overall meccanico and NOT vary in pitch or delivery whisper the boxed words, randomly and in repitition. Change from whispered to spoken to almost shouted

deer brun frank fray frictive fransic park pssst french ka ka tsee tsee

shouted and stamp feet in the same rhythm

19

10 secs.

° Fl. &

U ∑

¿ ¿ ‰ ¿ ¿ ‰ ¿ ¿ ‰ ¿ ¿ ‰ >> > > > > >>

√ mp whisper the boxed words, randomly and in repitition. Change from whispered to spoken to almost shouted your recitation should be overall melodramatic and vary in pitch and delivery. You must act a bit. Don't be afraid.

gendarme proctor fictive assumptive fill proof sans

10 secs.

U ∑

¿ ¿ ‰ ¿ ¿ ‰ ¿ ¿ ‰ ¿ ¿ ‰ >> > > > > >>

&

Cl.

Va -Ja tsee -ka ka -ray ka -va ff almost shouted and stamp feet in the same rhythm

mp Va -Ja ff whisper the boxed words, randomly and in repitition. Change from whispered to spoken to almost shouted your recitation should be overall meccanico and NOT vary in pitch or delivery

tsee -ka

ka -ray

ka -va

eschatology sociology parametric space black spector frisson

Shouted

10 secs.

Bsn.

U ∑

>¿ >¿ ‰ >¿ >¿ ‰ >¿ >¿ ‰ >¿ >¿ ‰

B ¢ mp

Va -Ja ff

your recitation whisper the boxed should be words, overall randomly and in melodramatic and repitition. vary in pitch and Change from whispered delivery. to spoken to almost You must act a shouted bit. Don't be afraid.

tsee -ka

ka -ray

ka -va

breast face nose mouth eyes ears skin skin skin American skin

Shouted

10 secs.

&

U ∑

¿ ¿ ‰ ¿ ¿ ‰ ¿ ¿ ‰ ¿ ¿ ‰ >> > > > > >>

√ mp

Va -Ja ff

Hp.

tsee -ka

ka -ray

ka -va

knock on soundboard

{

?

Vln. 1

° &

U ∑

¿ ¿ ‰ ¿ ¿ ‰ ¿ ¿ ‰ ¿ ¿ ‰ >> > > > > >> whisper the boxed words, randomly and in repitition. Change from whispered to spoken to almost shouted

ff your recitation should be overall melodramatic and vary in pitch and delivery. You must act a bit. Don't be afraid.

do so go get boat bow from Joe shine box

Shouted

10 secs.

U ∑

¿ ¿ ‰ ¿ ¿ ‰ ¿ ¿ ‰ ¿ ¿ ‰ >> > > > > >>

√ mp whisper the boxed words, randomly and in repitition. Change from whispered to spoken to almost shouted your recitation should be overall meccanico and NOT vary in pitch or delivery

Vln. 2

10 secs.

one two three four five six seven eight nine ten

&

Va -Ja ff

tsee -ka

ka -ray

ka -va

Shouted

pizz.

¿ ¿ ‰ ¿ ¿ ‰ ¿ ¿ ‰ ¿ ¿ ‰ >> > > > > >>

#œ œ œ œ p

mp Va -Ja ff whisper the boxed words, randomly and in repitition. Change from whispered to spoken to almost shouted your recitation should be overall serious and vary in pitch and delivery. You must act a bit. Don't be afraid.

B

ka -ray

ka -va

gendarme proctor fictive assumptive fill proof sans

>¿Shouted >¿ >¿ >¿ >¿ >¿ >¿ >¿ ‰ ‰ ‰ ‰

10 secs.

Vla.

tsee -ka

pizz.

#œ œ œ œ p mp Narcissist Equator Self thought taught brought Finnish schtumpf!

whisper the boxed words, randomly and in repitition. Change from whispered to spoken to almost shouted your recitation should be overall comical and vary in pitch and delivery

Va -Ja tsee -ka ka -ray ff Shouted and slap back of cello in same rhythm

ka -va

pizz.

10 secs. Vc.

¢&

¿ ¿ ‰ ¿ ¿ ‰ ¿ ¿ ‰ ¿ ¿ >> > > > > >>

‰?

#œ œ œ œ p

mp Va -Ja ff

tsee -ka

ka -ray

ka -va

?


q = 132 20

œ

œ œ

78

œ™ œ Fl.

° &

œ

œ #œ ™ œ #œ ™

œ

#œ ™

bœ ™

nœ ™

œ

nœ ™

œ

œ #œ ™

œ œ™

Ϫ

Œ

ff

œ

œ œ

œ™ œ

&

Cl.

œ #œ ™ œ # œ ™

œ

Œ

œ

#œ ™

œ #œ ™

œ œ™

Ϫ

bϪ

ff

Bsn.

¢

? j œ™ b œ. > >

j œ™ œ > >.

Ϫ

œ bœ™

Ϫ

#>œ œ > œ >.

œœ

œœ

bœœœ

œœœ

œo

œ

o ˙

j œ™ b œ. > >

Ϫ

œ

ff

& bœ

œ

œ

Œ

o ˙

œ

bœœ

œœ

œœœœ

œœœœ

ff Hp.

o ? œ

{

o ˙

Œ

o œ

q = 132 col legno Vln. 1

° & #œ œ œ

Œ œ œ œ œ

œ œ œ Œ

œ œ

œ œ œ œ

œ

œ œ

œ Œ

œ

œ Œ

œ

œ œ

œ Œ

œ #œ œ Œ

œ

œ œ

œ ææ

œ #œ ææ

#œ œ œ

œ

ff

col legno

&

Vln. 2

Œ #œ ff

col legno

#œ œ œ

œ #œ

B Ó

œ

Vla. ff

arco multo sol pont!!

#œ ™ ? ææ Vc.

¢ ff

œ ææJ

œ ææ

œ #œ æ

#œ ™ ææ

œ ææJ

œ ææ

œ #œ ææ

#œ ™ ææ

œ ææJ

œ


21 q = 76

œ

œ

81

pp whispersung, non vib.

#œ ™

° Fl. &

Ϫ

œ

U ∑

Œ #œ ™

w Too

œ &

Cl.

œ #œ ™

œ

Ϫ

U ∑

Œ

Ó ˙

#œ ™

pp

? ¢ bœ™

Ϫ

& bœœœœœ

nœ Œ

œ

Bsn.

U ∑

U ∑

U ∑

Ϫ

œœœœœ

œœœœœ œ

o œ

Ó

œœœœœ œ

Hp.

{

? œ

played

q = 76 normale arco Vln. 1

° & #œ

U ∑

Œ œ

œ

œ

œ

w

œ pp

Vln. 2

& #œ

Œ œ

œ

Œ

sul tasto and non vib.

normale arco

U ∑

w

œ pp

sul tasto and non vib.

arco normale

B Œ

œ

œ

œ

œ

Œ

w

U ∑

Vla. pp

Vc.

#œ ? #œ ¢ æ

œ œ ææ

œ œ ææ

œ œ ææ

sul tasto and non vib.

arco

U ∑

w & pp

sul tasto and non vib.


22 84

° Fl. &

Cl.

U ∑

∑ w

w

Too

Too

Œ

& œ

˙

non vib. Bsn.

w Too

? ¢ Ó

œ

œ

œ

w

˙

œ

Ó

U ∑

U ∑

œ

w

B

Πpp

whispersung, non vib. pp

& Ó w

Œ

o œ

˙ ˙

Too

U ∑

Ó ˙

Too

˙

?

˙

Too

Hp.

? w

{

w ∑

U ∑

do not end this bar until all players are practically inaudible to the audience

w

w

w

U w

Vln. 1

° w &

& w

w

w

w

U w

Vln. 2

w

w

w

w

U w

B &

Vla.

Vc.

¢& w

w

w

w

U w


4.

23 q = 52

89

° 4 Fl. & 4

exhale with lips pursed create a "wind" sound

Cl.

4 &4 Ó

Y pp

exhale with lips pursed create a "wind" sound

Bsn.

B 4 Y™ ¢ 4

Œ

pp

? 44

Hp.

{

? 44

4.

q = 52

Vln. 1

° 4 &4

4 &4

Vln. 2

o œo œo o o o œ o œ œ œ œo o o œo # œ œo ‰ 4œ œ &4 sul A

Vla.

o œo œo o o o œ o œ œ œ œo o o œo œ o œ œ ‰ œ

pp

o o o o #œo œo œo œ œo œo œo o o œ œ œ ‰ œ œ

sul D

Vc.

4Œ & ¢ 4

pp

o o o o œo œo œo œ œo œ œ œ


24 pp 90

Fl.

° ≈ &

whispered, with not much pitch

¿

¿ ≈

¿

¿ ≈

¿ R

¿ R

¿ ≈

¿

¿

‰ 3

tsee - ka

& Œ

Cl.

tsee - ka

tsee - ka

tee

tee

tee

Œ

Y

B Y™

Œ

Bsn.

¢

? #œ bœ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ pp Hp.

{

?

Vln. 1

° Ó &

# -eo ##Oœ

Œ

pp

œo. œo. ™ Vln. 2

Vla.

Vc.

œo. œo. ™

& Ó

Œ

o œo œo o o o œ o œ œ œ œo o o œo # œ o œ œ ‰ & œ

œo #œo œo o œ ‰ ¢&

o œo œo o o o œ o œ œ œ œo o o œo œ o œ œ ‰ œ

o o o o œo œo œo œ œo œo œo o o œ œ œ ‰ œ œ

o o o o œo œo œo œ œo œ œ œ


25 91

¿

° Fl. & Œ

¿

¿

¿

¿ Œ

3

tee

3

tee

tee

tee

tee

Œ

& Y

Cl.

¿

B Y™

tee

¿

Œ

Bsn.

¢

? #œ bœ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ Hp.

{

?

whispered, with not much pitch should sound lower than the flutist

pp Vln. 1

° & ≈

¿

¿

tsee - ka

œo. œo. ™ Vln. 2

Vla.

Vc.

≈ ¿

¿

Ó

tsee - ka

œo. œo. ™

&

Œ

o œo œo œo œo o o o œ o œ œ o o o œ #œ œ œ ‰ & œ

œo #œo œo o œ ‰ ¢&

Ó

o œo œo œo œo o o o œ o œ œ o o o œ œ œ œ ‰ œ

o o o o œo œo œo œ œo œo œo o o œ œ œ ‰ œ œ

o o o o o œo œo œo œ œ œ œ œ


26 92

° Fl. &

Œ

& ¿

Cl.

Ó

B Y™

Œ

Bsn.

¢

whispered, with not much pitch should sound lower than the flutist

? ¿

¿

¿

¿

¿ Œ

3

tee

¿

Π3

tee

tee

tee

tee

tee

Hp.

{

?

pizz. Vln. 1

Vln. 2

Vla.

Vc.

° & Œ

3

œ

œ œ

&

o œo œo œo œo o o o œ o œ œ o o o œ #œ œ œ ‰ & œ

œo #œo œo o œ ‰ ¢&

œ

o œo œo œo œo o o o œ o œ œ o o o œ œ œ œ ‰ œ

o o o o œo œo œo œ œo œo œo o o œ œ œ ‰ œ œ

o o o o o œo œo œo œ œ œ œ œ


27 93 ° Ÿ~~~~~~~~~~~~ Fl. & œ

non vib.

Œ

Œ œ

non vib. 3

Œ

&

Cl.

œ œ

Ÿ~~~~~~~~~~~~ B #œ

j nœ

non vib.

Ϫ ?

Œ

j œ

Bsn.

¢

? #œ nœ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ Hp.

{

?

Vln. 1

° œ & œ

>œo. œo. ™ Vln. 2

Vla.

Vc.

œ

>œ J

Ó

œo. œo. ™

&

Œ

o œo œo œo œo o o o œ o # œ œ œ o o o œ œ œ ‰ & œ

œo #œo œo o œ ‰ ¢&

Ó

o œo œo œo œo o o o œ o œ œ œ o o o œ œ œ ‰ œ

o o o o œo œo œo œ œo œo œo o o œ œ œ ‰ œ œ

o o o o o œo œo œo œ œ œ œ œ


28 94

° Fl. & j œ

Ÿ~~~~~~~~~~~~ œ

non vib.

j nœ

œ

3

& j #œ

Cl.

Œ œ œ

œ

# Ÿœ~~~~~~~~~~~~

nœ ™

? j œ

Bsn.

¢ œ-

? #œ nœ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ Hp.

{

?

Vln. 1

° Œ &

œ œ

œ

œo. œo. ™

œo. œo. ™

>œ J

whispered, with not much pitch

¿ Vln. 2

Œ

¿

¿

& Œ

Π3

tee

Vla.

Vc.

o œo œo œo œo o o o œ o # œ œ œ o o o œ œ œ ‰ & œ

œo #œo œo o œ ‰ ¢&

tee

tee

o œo œo œo œo o o o œ o œ œ œ o o o œ œ œ ‰ œ

o o o o œo œo œo œ œo œo œo o o œ œ œ ‰ œ œ

o o o o o œo œo œo œ œ œ œ œ


29 95

° Fl. & j nœ

Ÿ~~~~~~~~~~~~ œ

Œ

Ó

3

& j nœ

Cl.

¿

¿

¿

tee

tee

tee

Œ

<b> ~~~~~~~~~~~~ Ÿ Bnœ

?

Ó

Bsn.

¢ œ-

? #œ nœ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ Hp.

{

?

Vln. 1

Vln. 2

Vla.

Vc.

° Œ &

œ œ

œ

œo. œo. ™

œo. œo. ™

>œ J

Œ

& Œ

Œ

o œo œo œo œo o o o œ o # œ œ œ o o o œ œ œ ‰ & œ

o œo œo œo œo o o o œ o œ œ œ o o o œ œ œ ‰ œ

œo #œo œo o œ ‰ ¢&

o o o o œo œo œo œ œo œo œo o o œ œ œ ‰ œ œ

Œ

o o o o œo œo œo œ œo œ œ œ


<b> ~~~~~~~~~~~~ Ÿ ° Fl. & bœ

<b> Ÿ~~~~~~~~~~~~ œ

30

96

Œ

Œ

3

& Ó

Cl.

<b> Ÿœ~~~~~~~~~~~~ B

¿

¿

¿

tee

tee

tee

Œ

Ÿ~~~~~~~~~~~~ bœ

?

Ó

Bsn.

¢

? nœ bœ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ Hp.

{

?

Vln. 1

° & bœ o. œo. œ™

Vln. 2

Vla.

Vc.

b >œ J

œ ‰

Œ œ

o. œo. œ™

&

o. œo. œ™ Œ

o œo œo œo œo o o o œ o # œ œ œ o o o œ œ œ ‰ & œ

œo #œo œo o œ ‰ ¢&

o. œo. œ™

Œ

o œo œo œo œo o o o œ o œ œ œ o o o œ œ œ ‰ œ

o o o o œo œo œo œ œo œo œo o o œ œ œ ‰ œ œ

o o o o œo œo œo œ œo œ œ œ


31 97

° Fl. & ¿ tee

3

¿

¿

tee

tee

Œ

Ó this bar is roughly 10s.

3

Cl.

& ¿ tee

¿

¿

tee

tee

Œ

Ó this bar is roughly 10s.

œ. Bsn.

? ¢ Œ

# œ.

# œ. √

œ.

this bar is roughly 10s.

3

> ? œ bœ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ & ˙

this bar is roughly 10s. Hp.

{

?

Vln. 1

b >œ ° J &

√ ‰

Œ

Ó this bar is roughly 10s.

√ Vln. 2

&

this bar is roughly 10s.

Vla.

o œo œo œo œo o o o œ o # œ œœo o oœ œ œ‰ & œ

o œo o o o œo œo œo œ œ œo œo œo o o o œo œo œœœ œœ

√ B this bar is roughly 10s.

œo

œo

g lis s. j ¿

œo ¿j

œo ¿j

& seagull gliss. take your time this bar should last roughly 10 seconds

Vc.

œo #œo œo o œ‰ ¢&

o o o o œo œo œo œ œo œo œo o o œ œœ‰ œœ

o œ o o œ o o o o œo œ œ œ œœ

U wo gliss.

p this bar is roughly 10s.

¿j


. 99 ° # œJ Fl. &

œ. ™ J

œ. ™ J

32

≈ ‰

≈ ‰

Œ

# œ. J

Œ

œ. J

œ. ™ J

≈ ‰ Œ

œ. ™ J

≈ ‰ Œ

p

. œ & J

Cl.

p

almost whispered: p

?

¿ ¿ ¿ ¿ Œ

Ó

Bsn.

¢ kra - ra - ta - ta

œ. & J

œ. ™ J

≈ ‰

œ. J

Œ

œ. ™ J

≈ ‰ Œ

p always dampening quickly in this figure Hp. p

{

Ó

∏∏∏∏∏

nail scrape up the string

?

‰ “‘

nœ ™ l.v. on this note.

q = 76

Vln. 1

° & œj

j Ϫ

≈ ‰

Œ

j œ

¿ ¿ ‰

¿ ¿ ‰

j Ϫ

≈ ‰ Œ

p

almost whispered: Vln. 2

& ¿ ¿ ‰ kee ka pp

¿ ¿ ‰ kee ka

¿ ¿ ‰ kee ka

kee ka

kee ka

¿ ¿ ‰

¿ ¿ ‰ ¿ ¿ ‰

kee ka

kee ka

almost whispered:

B ‰

kee ka

pizz.

¿ ¿ ‰

¿ ¿ ‰

¿ ¿ ‰

¿ ¿

ka -kee pp

ka -kee

ka -kee

ka -kee

¿ ¿ ‰

¿ ¿ ‰

ka -kee

ka -kee

Vla.

j ‰ œ

ka -kee

pizz.

? Vc.

¢&

Ó

¿ ¿

j œ Œ p


q = 60 harm.

. ° # œJ Fl. & 101

œ. ™ J

≈‰

# œ. J

Œ

œo

œ. ™ J

≈‰ Œ

œo ‰

3

œo ‰

3

33

Π3

mp

. & œJ

Cl.

œ. ™ J

≈‰

œ. J

Œ

œ. ™ J

≈‰ Œ

sung:

œ Bsn.

¿ ¿¿ ¿Ó

? ¢ Œ

¿ ¿¿ ¿Œ

kra - ra ta - ta

œ

œ

¿ ¿¿¿Œ

kra - ra ta - ta

Œ

kra - ra ta ta

ooh

ooh

ooh

let this bar ring

œ. J &

œ. ™ J

≈‰

œ. J

Œ

œ. ™ J

œ ≈‰ Œ

œ

œ

j œ

j œ

j œ

3

3

3

Œ

mp

{

?

∏∏∏∏∏

Hp.

Ó

‰ nœ ™ “‘

q = 60 arco

œo

Vln. 1

° & œj ‰

j Ϫ

≈‰

Œ

j ‰ œ

j Ϫ

≈‰ Œ

œo ‰

3

œo ‰

3

Π3

harm. mp arco thrown bow: random, fast, molto saltando

& ¿ ¿‰

Vln. 2

¿ ¿‰

¿ ¿‰

¿ ¿‰

¿ ¿‰

¿ ¿‰

¿ ¿‰ ¿ ¿‰

.... œ

.... œ

Œ

Œ

pp kee ka

kee ka

kee ka

kee ka

kee ka

kee ka

kee ka

kee ka

pizz.

B ‰

¿ ¿‰

¿ ¿‰

¿ ¿‰

¿ ¿ ‰

¿ ¿‰

¿ ¿‰

ka -kee

ka -kee

ka -kee

ka -kee

ka -kee

ka -kee

Vla.

j ‰ œ

pizz.

¿ ¿ œ. ‰ œ. ‰ œ. ‰ Œ J J J ka -ka mp

pizz.

? Vc.

¢

Ó

j œ Œ


q = 76

. 34 104 œ ° J Fl. &

œ. ™ J

œ. ™ J

≈ ‰

≈ ‰

Œ

œ. 7 8 J

Œ

7 œ. 8 J

œ. ™ J

≈ ‰

4 4

œ. ™ J

≈ ‰

4 4

¿ ¿ ¿ ¿ ‰

4 4

p

. œ & J

Cl.

p

p Bsn.

¿ ¿ ¿ ¿ Œ

? ¢ Ó

7 ¿ ¿ ¿ ¿ Œ 8

kra - ra - ta - ta

# œ. & J

œ. ™ J

≈ ‰

kra - ra - ta - ta

b œ. 7 8 J

Œ

kra - ra - ta - ta

. Ϫ J

≈ ‰

4 4

p dampen quickly Hp.

{

?

j nœ Œ nœ

7 8 Œ

j œ 44 œ

q = 76 pizz. Vln. 1

° & œj

j Ϫ

≈ ‰

7 8 œj

Œ

j Ϫ

¿ ¿ 87 ¿ ¿ ‰

¿ ¿ ‰

≈ ‰

4 4

4 4

p

¿ ¿ ‰

& ‰

Vln. 2

¿ ¿ ‰

¿ ¿ ‰

p kee - ka

B ¿ ¿ ‰

kee - ka

kee - ka

kee - ka

¿ ¿ ‰

¿ ¿ ‰

¿ ¿ ‰

ka -kee

ka -kee

ka -kee

Vla. ka -kee p

? Vc.

¢

kee - ka

7 8 ‰

kee - ka

¿ ¿ ‰ ka - ka

7 8 Ó

¿ ¿ ‰

4 j 4 œ

ka - ka

Œ

j œ 44 p


. ° 4 # œJ Fl. & 4

œ. ™ J

106

‰ ‰

q = 96

≈‰ Œ

Œ

non vib. and hollow-sounding as poss.

‰ nœJ œ

Œ

35

Œ

‰ œJ œ

Œ

3 4Œ

œ

Œ

4 4

mp

4 œ. &4 J

Cl.

œ. ™ J

‰ ‰

≈‰ Œ

3 4

4 4

non vib. and hollow-sounding as poss.

Bsn.

?4 ¢ 4

Œ

œœ B ‰ J

œ.

#œ.

œœ ‰ J

œ.

o œ

o œ

. œ. # œ 3 4

œ.

3 o œo 4 #œ

o œ 44

4 4

pp

n œ. 4 &4 J

œ. ™ J

‰ ‰

o #˙

≈‰ Œ

o œ

o œ

o #˙

mp Hp.

{

? 44

‰ #œJ #œ nœ œ œ#œ ‰ #œJ #œ nœ œ œ#œ 43 ‰#œJ #œ#œ j ‰ 44 #œ #œ #œ

q = 96

bœ œ œ Vln. 1

° 4 & 4 œj ‰ ‰

j Ϫ

≈‰ Œ

3 4Œ

4 4 3

mp

molto sul tasto!

4 &4 ¿ ¿‰ ¿ ¿‰ ¿ ¿‰ ¿ ¿‰

Vln. 2

‰ Œ #œ ™

o œ

‰ Œ #œ ™

o œ

o œ 44

3 4 #œ Œ

mp kee ka

B 44 ‰

Vla.

kee ka

kee ka

kee ka

¿ ¿‰

¿ ¿‰

¿ ¿‰

¿ ¿

ka -ka

ka -ka

ka -ka

ka -ka

3 4

tapped on back of cello (use mutiple fingers/hands) try to get as a resonant a sound as possible

Vc.

¢

? 44

¿ ¿ ¿ ¿ ¿ ¿ ¿ ¿ ¿ ¿ ¿ ¿ ¿ ¿ ¿ ¿ ¿ ¿ ¿ ¿ ¿ ¿ ¿ ¿ 43 Œ p

4 4

œ ‰ j œ 44 œ mp


q = 76 whispered, pp with not much pitch

36 110

° 4 Fl. & 4 Œ

 ¿ ¿ ¿ ¿ ¿ ¿ ‰ œJ œ

Œ

2 4

4 Π4

‰ œJ œ

¿ ¿ ¿

Œ

Π3

3

3

tee tee tee tee tee tee

Cl.

4 &4

2 4

4 Π4

‰ œ œ bœ œ™ J

 œ

tee tee tee

p

Bsn.

. B 44 #œ ¢

œœ ‰ J

œ.

whispered, pp with not much pitch

2 4

4 4

Ó

¿ ¿ ¿ ¿ ¿Œ 5

kra -ta -ta -ta -ta

4 o & 4 #˙

o œ

o œ

2 4

œ nœb œ œ 

4 4

nœ œ bœ #œ œ œ

∑ 3

Hp.

{

? 44 ‰ j #œ 42 n œ œ œ # œ # œ #œ

4 4

q = 76

Vln. 1

Vln. 2

° 4 &4

2 4

4 & 4 #œ ™

‰ Œ

o œ

4 4

2 4 4 #œ œ 4 #œ ™

‰ Œ

o  œ

 Vla.

B 44

Vc.

?4 ¢ 4Œ

2 4

¿ ¿ ¿ ¿ ¿ ¿ ¿ ¿ ¿ 42 p

4 4

 4 ¿¿¿ ¿¿¿ ¿¿¿ ¿¿¿ 4


37 114

° ¿ ¿ ≈ ¿ ¿ ≈ ¿ ¿R ≈ ‰ Fl. & ≈ R

¿ ¿ ¿

¿

¿

3

tsee -ka

tsee -ka

tsee -ka

3

tee tee tee

tee

tee

pp

&

Cl.

¿ ¿ ¿ ¿ ¿ ¿

≈ ¿

3

tee tee

¿

¿ ¿ ¿

tee

tee tee tee

3

tee tee

3

tee tee

whispered, with not much pitch

#¿ ¿ ¿

¿ ≈ ¿ ¿ ≈ ¿ ¿ ≈ R R

‰ 3

tsee - ka

B Ó

¿ ¿ ¿ ¿ ¿ Œ

Bsn.

¢

tsee -ka

tsee -ka

¿ ¿ ¿ ¿ ¿ Œ

Ó

5

5

kra -ta - ta - ta - ta

&

tee tee tee

kra -ta - ta - ta - ta

Hp.

{

?

whispered,

pp with not much pitch Vln. 1

° &

Ó

Œ

¿ Cheen

whispered, pp with not much pitch

&

Vln. 2

¿

Ó

Rah

pp

B

Œ

whispered, with not much pitch

¿

Ó

Vla. Tee

whispered, with not much pitch

?

¿

Vc.

¢ pp Zo

Œ

Ó

Œ


38 116

¿

° Fl. & Œ

¿ ¿

¿ ¿

¿ ¿

tsee - ka

¿ ¿ ¿ Œ

3

tee tee

tee tee

≈ ¿ ¿ ≈ ¿ ¿ ≈ ¿ ¿R ≈ ‰ R

& Œ

¿ Œ

3

tee

Cl.

¿

Œ

tsee - ka

3

tee

tee

3

tee tee

tee tee tee

≈ ¿ ¿ ≈ ¿ ¿ ≈ ¿ ¿R ≈ ‰ R

Œ

tsee - ka

tsee - ka

tsee - ka

tsee - ka

5

Bsn.

¿ ¿ ¿ ¿ ¿ Œ

B ¿ ¿ ¿ ¿ ¿ Œ ¢

¿ ¿ ¿ ¿ ¿ Œ

5

kra -ta - ta - ta - ta

5

kra -ta - ta - ta - ta

&

¿ ¿ ¿ ¿ ¿ Œ 5

kra -ta - ta - ta - ta

kra -ta - ta - ta - ta

Hp.

{

?

Vln. 1

° Œ &

¿ Ee

¿ -

Œ

to

¿

¿

¿

Œ

Cheen

Ee

-

¿

Œ

to

Cheen

3

¿

& Ó

Vln. 2

Rah

B Œ

¿

Ó

Œ

¿

¿ ‰ Œ

Kee - mah

Œ

¿

Œ

Rah

¿

¿

Tee

Tsa

Œ

Œ

¿ ¿ Œ

Vla. Tee

? ¿

Œ

Ó

¿

Vc.

¢ Zo

Zo

ka

ta

j ¿ Poom


39 118

¿ ¿ ¿

° Fl. & Œ

¿ ¿ ¿

3

tsee - ka

B ¿™

¿¿

¿ ¿™

ta

-

Œ

ta

-

ta

tee tee tee

≈ ¿ ¿ ≈ ¿ ¿ ≈ ¿ ¿R ≈ ‰ R

¿ ¿j ‰ Œ

¿™ ta

-

3

tee tee

tsee - ka tsee -ka tsee -ka

¢ -

3

tee

tsee -ka tsee -ka

¿

Bsn. kra

Œ

3

tee tee tee

≈ ¿ ¿ ≈ ¿ ¿ ≈ ¿ ¿R ≈ ‰ R

& Œ

¿ ¿ ¿

Œ

tee tee tee

Cl.

¿ ¿ ¿

Œ

¿™

ta -

-

kra

¿ ¿ ¿ -

ta

ta

-

¿™ ¿ ¿j ‰ Œ

¿ ¿™ ta

-

- ta - ta -

p

&

Œ

whispered, with not much pitch

Y

¿

So

Low

Hp.

{ Vln. 1

?

° Ó &

Œ

¿

¿

Œ

Cheen

¿ Œ

Ee - to

¿

¿ ¿ Œ

Œ

Cheen

Ee -to

¿ Cheen

3 3

Vln. 2

& ¿ ¿‰ Œ

¿

Kee -mah

Rah

B Œ

¿

¿

Tee

Tsa

Œ

Œ

Œ

¿

Ó

¿ ¿‰Œ

Œ

Rah

¿¿ Œ

Œ

¿

Kee -mah

Ó

Œ

¿

Œ

Rah

¿

¿ ¿¿Œ

Vla.

Vc.

? ¢ ¿ Zo

ka ta

Tee

j ¿

¿

Poom

Zo

Œ

Tee

Œ

‰ ¿j Poom

¿ Zo

Œ

Tsa ka ta

Œ

‰ ¿j Poom


40 121

° Fl. &

&

Cl.

B Y

Y

¢ kra

ta

-

Y

& ¿

Ó

Y

Bsn.

Chent

Y

-

ta

¿

¿ Y

Toe

Y

ta

-

-

ta

Œ

Low

Hp.

{

?

Vln. 1

° Œ &

¿ ¿Œ Ee -to

¿

Œ ¿ ¿Œ ¿

Cheen

Ee -to

Π
Ó

Cheen

Π
Ó

Cheen

Cheen

3

Vln. 2

& ¿ ¿‰ Œ

¿

Kee -mah

Rah

B Œ

¿

Œ

¿ Œ

Ó

¿ Œ

Ó

Rah

¿ ¿ ¿Œ

Π
Ó

¿ Œ

Ó

Rah

Rah

Œ ¿ Ó

Œ ¿ Ó

Tee

Tee

Vla. Tee

Vc.

? ¢ ¿ Zo

Œ

Tsa ka ta

Œ

Tee

‰ ¿j ¿ Œ Poom Zo

Œ ‰ ¿j ¿ Œ Ó Poom Zo

B

¿ Œ Ó Zo

¿ Œ Ó Zo

¿ Œ Ó Zo


5.

q = 60 41

127

° 4 Fl. & 4 Ó

j œ.

Œ

p

4 &4

Cl.

non vib. Bsn.

¢

B 44 ˙™

œ

pp try to blend into the string sound as much as possible

4 &4

Hp.

{

? 44

5.

q = 60 arco con sord. Vln. 1

° 4 & 4 œ #œ nœ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ pp

con sord.

4 & 4 #œ nœ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ

Vln. 2

pp

con sord. arco

œ œ œ œ œ B 44 œ œ œ #œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ

Vla.

pp

arco con sord.

Vc.

¢

œ œ œ œ œ B 44 œ œ # œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ pp


42 128

° Fl. &

& Ó

Cl.

Œ

j œ.

p

B ˙

œ Œ

Bsn.

¢

& Œ

o œ

o #œ

o œ

Hp.

{

?

Vln. 1

° & œ œ œ #œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ

Vln. 2

& œ œ #œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ

œ œ œ œ œ B œ #œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ Vla.

B #œ Vc.

¢

œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ


43 129

° Fl. & Ó

> j œ

Œ

&

Cl.

#œ. J

B ˙ ˙

Bsn.

¢

˙

3

o & #œ

o œ

o œ

o œ

Hp.

{

?

Vln. 1

° & œ #œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ

Vln. 2

& #œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ

B

œ #œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ

Vla.

œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ B #œ œ œ œ œ Vc.

¢


44 130

° Fl. &

3

&

Cl.

j œ

≈ ‰

Œ

Ó

o œ

Ó

# œ. œ. non vib.

B nw Bsn.

¢

&

o œ

Hp.

{

?

Vln. 1

° &

r œ ® # œ # œ #œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ

r & #œ ® # œ #œ œ œ œ #œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ

Vln. 2

B

œ ® #œ œ œ #œ #œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ R

B

œ ® œ #œ #œ #œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ R

Vla.

Vc.

¢


45 131

° Fl. &

&

Cl.

B #œ ™

Ϫ

o & #œ ™

o Ϫ

o #œ

Bsn.

¢

Hp.

{ Vln. 1

?

° & #œ

# œ œ #œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ

&

Vln. 2

# œ # œ #œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ

B #œ #œ œ œ œ #œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ

Vla.

B #œ œ œ #œ #œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ Vc.

¢


46 132

° Fl. & Ó

j #œ.

& Ó

Ó

Cl.

Bsn.

B <#>œR

¢

& <#>œ

œ J

o œ

œ

œ

œ

Ϫ

œ

Œ

œ

o #œ

œ

Hp.

{

?

Vln. 1

° & # œ #œ œ œ œ ≈ œ #œ #œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ

Vln. 2

≈ & #œ œ œ # œ #œ œ #œ #œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ #œ

Vla.

Vc.

B œ #œ #œ #œ œ ≈ #œ œ #œ #œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ

B #œ #œ #œ œ œ ≈ œ #œ # œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ ¢


47 133

° Fl. &

& Ó

Cl.

Πp

<#> œ

j b œ.

B

Œ

Bsn.

¢

& <#>œ

o #œ

o #œ

o œ

Hp.

{

?

Vln. 1

° & œ #œ #œ œ œ #œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ nœ œ œ œ

Vln. 2

& #œ œ #œ #œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ nœ œ œ œ

B #œ œ #œ #œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ nœ œ nœ œ Vla.

B œ #œ # œ œ œ #œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ nœ œ œ œ Vc.

¢


48 q = 76

. > bœ j J œ

134

Fl.

° Ó &

Œ

&

Cl.

˙

B

?

Bsn.

¢ 3

o & #œ

o œ

o nœ

o œ

o bœ Œ Ó

Hp.

{

?

q = 76

Vln. 1

> ° ˙ bœ œ ˙ & nœ œ nœ œ œbœ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ nœ b˙ ˙

w

3

mp

sub. p

> ˙ b ˙ b œ ˙ œ ˙ & nœ œ nœbœ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ nœ

Vln. 2

3

œ ˙™ sub. p

mp

>˙ ˙ b ˙ b œ b œ œ œ œ œ n œ ˙ œ B nœ œ nœ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ

Ϫ

bœ ˙ J

Vla. 3

sub. p mp

B

>˙ ˙ b ˙ b œ b œ œ œ œ n œ ˙ œ œn œ œ œ nœ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œœ œ œ

˙ ˙

Vc.

¢ 3

mp

sub. p


49 138 3 ° j Ó ‰ Œ j‰ Œ Fl. & œ. œ. ' '

œ.

œ. œ. œ. œ. ‰ œ. œ. œ. œ. œ. ‰

. . . œ. ™œ. œ. œœœ Œ

. . œ. œ. œ. œ. œ. œ œ

3

pp poss.

ppp

3

& Ó

Cl.

j‰ Œ j‰ Œ # œ. œ. ' ' ppp

j j bœ. ‰ œ. ‰

? Ó Bsn.

¢

Œ

Ó

Œ

œ-

œ-

œ.

œ. œ. œ. œ œ. œ. œ. bœ. .

pp

œ.

Ó

œ. œ. #œ. œ. #œ. nœ.

mf

3

& Ó b˙ pp ˙

˙ ˙

œ-

Œ

Ó

œ-

Œ

Ó

˙˙ ˙

œ œ-

Œ

Ó

œ œ-

Œ

Ó

Hp. 3

{

? Ó ˙ # ˙˙

Vln. 1

° & w

w-

& w

w-

<b> w

b w-

Vln. 2

w

w

j œ œ œj bœ œ

j œ œ

œ

j œ‰

j œ œ œj bœ œ

j œ œ

œ

j œ‰

j œ œ œ bœ œ J

nœ œ J

œ

œ‰ œ œ œ J nœ

œ œ J

œ

bœ œ œ œ œJ J

œ J ‰ nœ œ œ œ &

bw

B Vla.

w B Vc.

¢

b w-

w

nœ œ œ œ

nœ œ œ œ


50 143 3 .. ° œ. œ. œ. œ. ™œœ Œ Œ Fl. & #œ. œœ œ™œœ . . . . . 3

& bœ-

Cl.

Œ

œ #œ œ #œ nœ #œ œ bœ œ #œ nœ nœ bœ œ bœ nœ

œ œ bœ œ œ bœ œ bœ œ œ œ œ bœ œ œ nœ œ œ œ nœbœ œnœ

Ó

6

œ nœ

6

6

Bsn.

¢

? œ .

œ. bœ. œ. bœ.

œ. bœ .

bœ.

bœ.

œ.

œ.

b œ.

nœ.

œ.

n œ.

#œ.

b -œ Œ

Ó

? œ œ-

{

Œ

Ó

° bœ. &

˙˙

œ œ œbœ œ œ œ œ œbœ œ œbœ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ

bœ.

˙ ˙

œ œ œ bœ œ œ bœ œ œ bœ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ

& Hp.

Vln. 1

Vln. 2

&

6

b œ. B

˙ ˙

6

6

6

6

œ œ œ bœ œ bœ œ œbœ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ

Vla. 5

bœ. Vc.

¢&

˙

5

5

5

5

œ œ œ bœ bœ œ œ bœ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ


51 145

>œ b œ

° Fl. &

Ÿ~~~~~~~~~~~~~~~ ‰Œ ˙

≈‰ Œ

&

Cl.

Ÿ~~~~~~~~~~~~ ∑

Ó

Œ

Ÿ~~~~~~~~~~~~ Œ ˙

nœ Ó

Œ

œ Œ

Ÿ~~~~~~~~~~~ Ÿ~~~~~~~~~~~ ˙ ˙

œ

œ

nœ nœnœ >

? Bsn.

¢

#œ œ >

& Ó

nœ bœ œ J‰Œ ‰ Œ œ œbœ

˙˙˙ ˙

Ó

œ

œ

bœ œJ œ œnœ ‰ Œ

Œ

œ bœ œ œbœbœ J ‰ œbœbœ œ œ œ œ

Œ

œœœ ™™™

#œœœ ™™™

œœœj Ó œ

#œœœ

œœœ œ Ó

œ

œœœj Œ œ

œ

œ œ œœœ ™™™ œœœ œœœ ™™™ œœœ J J

Hp.

{

? Ó

Vln. 1

° bw &

bw Vln. 2

&

bw B Vla.

œœœ ™™™

j œœœ œ

bœ œ œ bœ œj

bœ œ œ bœ œj

œ œœœ œ Œ œ Œ

3

œœœ œœœ œœœ œœœ

3

œ œj œj œ œj œ œ œ bœ œ œ œ œ ˙™ -. -. -. -.

3

w

3

œ œj œj œ œj œ œ œ bœ œ œ œ œ ˙™ -. -. -. -.

w

bœ œ œbœ œ - -J œ œJ œJ œ. œJ. œ œ œ bœ œ œ œ. œ. ˙™

w

3 3

bw Vc.

¢&

bœ œ œ bœ œj

œ œ -œ. -œ. œ œ œ b œ œ œ -œ. -œ. ˙™ J œ ?J J 3

3

w


52

<Ÿ>~ 150

° Fl. &

7 4Ó

Π47

Œ

& œ ˙-

Cl.

œ-

œ bœ œ bœ bœ

œ

Ÿ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 4˙ ˙ Ó 4

Œ Ó

Œ Œ Ó

œ ‰ Ó J

4 4

œ

œ œ

œ -˙ ? Bsn.

¢

&

œ bœ œ bœ bœ Œ œ Œ 47 œ Œ Œ Ó

7 4

7 4Ó

nœ # œ œ 4 œ bœ bœ 4 bœ œ Ó

4 4

bœ œJ ‰ Œ œ œ œ

Hp.

{

?

Vln. 1

Œ Ó

œ 44 Ó b œ œ œ

° & œ ˙ -

œ-

œ bœ œ bœ bœ

& œ ˙ -

œ-

œ bœ œ bœ bœ

˙™

w

w

B œ -˙

œ bœ œ bœ bœ Œ œ Œ 47 ˙™

w

4 4w

œ bœ œ bœ bœ Œ œ Œ 47 ˙™

w

4w 4

Vln. 2

Vc.

¢

œ

4 4 ˙™

w

Π47

Œ

Vla.

œ -˙ ?

Π47

Œ

œ

w

4 4

œ # œ œ nœ


53

. . œ. b œ. œ. œ. œ™œ

155

. . . . œ. œ. œœœœ™

° Fl. & Œ

. . . . ™œ. œ. œœœœ Œ Œ Ó

Π3

Œ

Œ

3

3

œœœœ™ . . . . œ. œ.

3

3

3

& œ. œ. œ. œ. œ.

Cl.

3

3

œ. œ. œ. œ. œ.

œ. œ. œ. œ.

# œ. œ. œ. œ. # œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. ?

œ.

œ. œ. œ. œ. œ.

œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. ∑

Bsn.

¢ 3

3

œ œ #œ

3

œ œ œ

& œ œ

∑ œ

œ # œ œœ J ‰ Œ

3

œ œ

œ #œ œ

#œ œ œ

3 3

Hp.

{

?

Vln. 1

Ó

œ # œ œœ

° & w

bw

w

w

nw

w

w

nw

B bw

w

w

bw

w

w

&

Vln. 2

Vla.

? w

nw

Vc.

¢


54

rit. 159

q = 60

° Fl. &

&

Cl.

˙™ ?

œ

Bsn.

¢ pp non vib.

&

#œo œo #œo nœo œo œo #œo nœo œo œo œ

œo Œ

Ó

#œ œœ

Hp.

{

?

q = 60

rit. Vln. 1

° &

œ#œ nœ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ pp

&

Vln. 2

#œ nœ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ pp

B

œ œ œ#œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ

Vla. pp

?

œ œ# œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ B

Vc.

¢ pp


55 163

° Fl. & Ó

>j # œ

Œ

&

Cl.

j #œ.

˙ ?

Ó

Bsn.

¢

o & œ

o œ

o œ

o œ

Hp.

{

?

Vln. 1

° & œ œ œ #œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ

Vln. 2

& œ œ #œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ

œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ B œ #œ Vla.

B #œ Vc.

¢

œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ


56 164

° Fl. &

3

≈ ‰

& #œj

Cl.

Œ

Ó

#œ œ

?

Bsn.

¢

o

o3

o

o

3

o

œ

œ

œ

œ

œ

&

o œ

Hp.

{ Vln. 1

?

° &

œ #œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ

& #œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ

Vln. 2

B

œ #œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ

Vla.

œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ B #œ œ œ œ œ Vc.

¢


57 165 3

° Fl. &

j ‰ Œ œ. '

Ó

j ‰ Œ œ. '

ppp

3

&

Cl.

˙

Ó

j ‰ Œ # œ. ' ppp

Ó

j bœ.

? Bsn.

¢

o

o3 bœ

j œ.

3

o

o

& œ

j ‰ Œ œ. '

œ

o #œ

o œ

3

Ó

œ pp

b˙ ˙

˙ ˙

Hp. 3

{

?

Ó

˙˙ #˙

˙˙ ˙

Vln. 1

° r & œ ≈ œ œœœœœœœœœ œ œœœœœ œ œ#œ œœœœœœœœœ nœ œœ œœœœœœœœœœœ œœœœœœœœ œœœœœœœœœœ

Vln. 2

r & #œ ≈ œ#œœœœœœœœœ œ œœœœœ œ œbœnœœœœœœœœœ #œ#œœ œœœœœœœœœœœ œœœœœœœœ œœœœœœœœœœ

Vla.

Vc.

B œR ≈ nœ œœœœœœœœœbœbœœœœœ œ œ œ œœœœœœœœœ œ œœ œœœœœœœœœœœ œœœœœœœœ œœœœœœœœœœ

B œR ≈#œ#œœœœœœœœœ œ œœœœœnœnœ œ œœœœœœœœœ œ œœ#œœœœœœœœœœœ œœœœœœœœ œœœœœœœœœœ ? ¢


58 167

° Fl. &

&

Cl.

˙™

œ

? Bsn.

¢ non vib.

&

Hp.

{

?

Vln. 1

° & bœ bœ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ

Vln. 2

& nœ nœ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ # œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ

B œ #œ œ œ œ œ œ œ œ nœ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ Vla.

? # œ #œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ n œ nœ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ Vc.

¢


59 168

° Fl. & Ó

3

j œ. '

Œ

j œ. '

Œ

Œ

j œ. '

Œ

3

& Ó

Cl.

j # œ. '

˙ j bœ.

? Bsn.

¢

j œ.

3

& Ó

b˙ ˙

˙ ˙

Hp. 3

{

? Ó

Vln. 1

Vln. 2

° & #œ

˙˙ #˙

˙˙ ˙

#œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ

& #œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ

Vla.

Vc.

B œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ

? œ œ œ œ œ œ œ œ #œ #œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ ¢


60 169

° Fl. &

&

?

&

Cl.

Bsn.

¢

Hp.

{

?

Vln. 1

° & œ nœ #œ œ œ nœ œ œ #œ œ œ nœ œ œ #œ œ œ nœ œ œ #œ œ œ nœ œ œ œ œ œ œ #œ œ

6

6

6

6

&

Vln. 2

œ nœ #œ œ œ nœ œ nœ #œ œ

œ nœ œ nœ #œ œ

œ nœ œ nœ #œ œ

œ nœ

5

B œ

Vla.

œ #œ

œ

œ nœ

5

? œ

œ #œ

œ

œ #œ nœ

œ nœ

#œ œ

œ nœ

5

œ #œ nœ œ nœ œ œ #œ

œ œ nœ œ œ #œ œ #œ nœ œ œ #œ œ #œ nœ œ œ #œ œ

¢ 3

œ

5

Vc. 3

œ

3

3


61 170

° Fl. &

&

?

Cl.

Bsn.

¢

3

&

Ó b˙ ˙

3

3

˙ ˙

Ó b˙ ˙

˙ ˙˙

Ó ˙˙ #˙

˙ ˙

3

Ó b˙ ˙ ˙ ˙

Ó b˙ ˙ ˙ ˙

3

3

Ó ˙˙ ˙˙ #˙ ˙

Ó ˙˙ ˙˙ #˙ ˙

ppp Hp. 3

{

?

Vln. 1

Ó ˙˙ #˙

3

˙ ˙˙

° & œ n˙ ppp

œ-

œ bœ œ bœ bœ

& œ ˙ ppp -

œ-

œ bœ œ bœ bœ

B œ -˙

œ bœ œ bœ

œ bœ œ bœ bœ Œ Ó

Vln. 2

Œ

Œ œ

Œ

Vla.

Œ Ó

œ

Œ œ

ppp

œ ? n˙ Vc.

¢ ppp


6.

q = 76

62 non vib. 177

° 4 Fl. & 4

w

w

w

n molto

molto

non vib.

4 &4

Cl.

∑ bw

w

w

w

bw

n

n molto

w

n molto

molto

non vib.

w Bsn.

¢

? 44

w

w

w

∑ n

n molto

4 &4

o bw

molto

o w

o bw

wo

make a whispery and soft "shhh" sound hold for full value

Hp.

{

? 44 Y

Y

Y

Y

Y

Y

Y

Y

Y

exhale

inhale

exhale

inhale

exhale

inhale

exhale

inhale

~

Y

~

Y

~

Y

~

Y

p

6.

Vln. 1

q = 76

° 4 inhale &4 Y p

inhale Vln. 2

4 &4 Ó

inhale

exhale

Y

Y

O

Y

O

inhale

exhale

Y

O

Y

O

inhale

exhale

Y

O

Y

O

inhale

exhale

Y

O

O

Y

p

inhale Vla.

B 44 Y

exhale

inhale

exhale

inhale

exhale

inhale

exhale

~

Y

~

Y

~

Y

~

wo & n

p

molto inhale loudly, as audible to the audience as possible

inhale

exhale Vc.

?4 ¢ 4Ó

Y

Y

O

O

Y

inhale

exhale

Y

O

O

Y

inhale

exhale

Y

O

O

Y

exhale

Y

O

O Ó

p


63 186

flzg.

° Fl. & w

Ó

æ Œ ææ Œ Ó œæ œ

œ Œ Ó ææ

œ Œ Ó

n pp

& <b>w

Cl.

Ó

w

Ó ˙

˙

n pp molto

?

&

Bsn.

¢

˙o

o ˙

o ˙

Ó

o ˙

Ó

pp Hp.

{

?

inhale

exhale

#w

exhale Vln. 1

° ~ &

non vib. gliss.

wo

w

w

wo

bw

w

w

bw

gliss.

w Y

~

∑ very slow

non vib. inhale

exhale

& Y

Vln. 2

O

w

O

Y

w

exhale

Y

O

O

w

gliss. very slow

non vib. gliss. very slow

w

g lis s .

gliss.

w

&

Vla.

Ó

w

w

w

#w

w

w

w

n molto

w non vib.

?

.

gliss. very slow

g lis s

nw

Vc.

¢ #w

w

w

w

n

n molto molto


64 195

° æŒ æŒ Ó Fl. & Ó bœæ bœæ

œ ææ Œ Ó

inhale

exhale

inhale

exhale

inhale

Y

~

Y

~

Y

p pp

inhale

& Ó b˙

Cl.

Ó

œ Œ Ó

Ó

Y

inhale

exhale

Y

O

Y

O

inhale

exhale

Y

O

Y

O

b˙ p

pp

?

inhale

exhale

inhale

exhale

inhale

Y

~

Y

~

Y

Bsn.

¢ p

n ˙o &

o b˙

o b˙

Ó

˙o

nwo Ó

pp Hp. exhale

{

?

inhale

exhale inhale

™ Œ Y

O™

¿ Y

w

O inhale Y™

exhale inhale

w

w

w

gliss.

w

w

w

w

g lis s .

w

gliss.

bw

w

w

w

w

w

O

O™

¿

p

Vln. 1

o ° w &

w

w

w

gliss.

sul D gliss.

Vln. 2

& bw

w

w

bw

w

w

w

w

gliss.

&

Vla.

w

w

w

w

gliss.

B

w gliss.

? Vc.

¢


65 203

° exhale ~ Fl. &

inhale

exhale

inhale

exhale

Y

~

Y

~

inhale

exhale

& Y

Cl.

O

exhale

? ~

Y

O

inhale

exhale

Y

O

O

exhale

Y

Y

O

inhale

exhale

inhale

exhale

Y

~

Y

~

Bsn.

¢

&

Hp. exhale

exhale inhale

? Y

{ Vln. 1

O

O

inhale

exhale

Y™

O™

° & w

w

w

& w

w

w

B w

w

w

Vln. 2

? w ¢

Y

O

O

Y

w

w

w

w

gliss.

Vla.

Vc.

inhale

¿

w

w

w

w ?

gliss.


66 208

° inhale Y Fl. &

exhale

inhale

~

Y

inhale

& O

Cl.

Y

inhale

? Y

O

inhale

exhale

Y

Y

O

exhale

inhale

~

Y

Bsn.

¢

o ∑

&

o w

o w

w pp Hp. exhale inhale inhale

exhale ? O™

¿

{

Y

O

O

Y™ ∑

° &

Vln. 1

&

Vln. 2

B Vla.

w

w

w

w

? Vc.

¢

w

Hallman j lovecraftian elsewheres