Page 1

Nytt forslag til paragraf 1 og 2 i KrFs lover fører til problemer    Denne helgen vedtok KrFs landsmøte å fjerne den såkalte beskyttelsesparagrafen. Man  vedtok samtidig en anbefaling til kommende landsmøte i 2013 om å erstatte paragraf 1 og 2  i KrFs lover til følgende formulering:  1) Kristelig Folkepartis formål er å fremme en kristendemokratisk politikk bygget på det  kristne menneskesynet, nestekjærligheten og forvalteransvaret. Kristelig Folkepartis  verdigrunnlag er hentet fra Bibelen, den kristne kulturarven og grunnleggende  menneskerettigheter.  2) Alle tillitsvalgte og folkevalgte for Kristelig Folkeparti er forpliktet på og skal arbeide for  partiets verdigrunnlag slik det er definert i punkt 1.  Man legger altså opp til at KrFs verdigrunnlag skal være hentet fra tre kilder: Bibelen, den  kristne kulturarven og grunnleggende menneskerettigheter.  Isolert sett er det positivt at alle disse tre bærebjelkene tydelig defineres som partiets  verdigrunnlag. Jeg tror likevel KrFs ledelse og landsmøte kraftig har undervurdert  utfordringene forslag til paragraf 1 og 2 vil medføre:  Den nye paragraf 2 som foreslås for landsmøtet i 2013, slår fast at alle tillitsvalgte og  folkevalgte for Kristelig Folkeparti er forpliktet på og skal arbeide for partiets verdigrunnlag  slik det er definert i punkt 1.   Fram til nå har partiet ene og alene slått fast at tillitsvalgte og folkevalgte må bekjenne seg  til den kristne tro. De som ønsker å arbeide for partiet kunne enkelt og greit svare ja eller nei  på dette spørsmålet. I praksis har partiapparatet sett vel så mye etter levd liv og omdømme  som etter tro når man har vurdert nye kandidater og tillitsvalgte.   I framtiden skal altså alle tillitsvalgte og folkevalgte være forpliktet på og arbeide for et  verdigrunnlag som er ”hentet fra Bibelen, den kristne kulturarven og grunnleggende  menneskerettigheter”. Hva innebærer egentlig det?  Å være forpliktet på Bibelen vil straks reise et spørsmål om bibelsyn og teologi: Hva i  Bibelen tror man egentlig på? Hva legges det i å være forpliktet på og arbeide for Bibelen?   Hva slags bibelsyn man har vil kraftig påvirke hva hver enkelt tenker om det. Men dette  fanger jo ikke forslaget til nye paragrafer opp. Det viktige er: Hva legger KrF i det? Det vet vi  ingen ting om. Neste logiske skritt kan derfor være at KrF må ta teologien fatt og definere  hva man mener med å være forpliktet på Bibelen. Vi det føre til at det blir et tydeligere skille  mellom tro og politikk i partiet, slik en del nå ønsker? Neppe.  Et eksempel: Den tverrkirkelige Lausannepakten sier dette om Bibelens autoritet og kraft:  Vi fastholder både Det gamle ‐ og Det nye testamentets guddommelige inspirasjon, sannhet  og autoritet. I sin helhet er disse skrifter det eneste skrevne Guds ord, uten feil i alt det slår  fast og den eneste ufeilbarlige norm for lære og liv. Vi slår også fast at Guds ord har kraft til å 


fullføre hans frelsesplan. Bibelens budskap er rettet til hele menneskeheten. For Guds  åpenbaring i Kristus og i Skriften er uforanderlig. Gjennom den taler Den Hellige Ånd også i  dag. Han opplyser Guds folk i enhver kultur, slik at det med egne øyne på ny kan oppfatte  Ordets sannhet. På den måten avdekkes stadig mer av Guds mangesidige visdom for hele  kirken.   (2. Tim. 3,16; 2. Pet. 1,21; Joh. 10,35; Es. 55,11; 1. Kor.1,21; Rom. 1,16; Matt. 5,17‐18;   Jud.3; Ef. 1,17‐18,3,10 og 18)   Dette er ganske kraftig kost for de mer liberale kristne. Hvert eneste kirkesamfunn har et  forhold til bibelsyn. Ikke minst den lutherske kirken, hvor teologien ble bygget på ”ordet  alene”.   I vår tid vet selv biskoper ikke lenger hva de tror på og ikke i Bibelen. Noen som definerer  seg inn i den kristne tro mener Bibelen er en samling myter – andre tror den er Guds  ufeilbarlige og inspirerte ord. De fleste tror på himmel, noen tror ikke på helvete. Ikke minst  har kristne helt ulike oppfatinger av om Bibelens ord kan brukes som etisk rettesnor for livet  eller ikke. Debatten om homofili er et eksempel på nettopp dette.   Punktet om ”den kristne kulturarven” kan også fort bli en snublestein. Hva innebærer det   egentlig å være forpliktet på og arbeide for dette? Skal man måtte stå for alt fra Olav den  Hellige til katolsk tro, klosterliv, heksebrenning, Hans Nielsen Hauge, Thomas Barratt og  Kristian Schjelderup?  Det tredje punktet ”grunnleggende menneskerettigheter” kan være så mangt. Jeg antar at  man legger FNs menneskerettighetserklæring til grunn.  Men korresponderer grunnleggende  menneskerettigheter nødvendigvis med Bibelen, den kristne kulturarven og/eller den  grunnleggende visjonen bak partiet KrF? Neppe. Disse ”rettighetene” forandrer seg med  folkeopinion, politisk utvikling og samfunnsutvikling.  Innenfor rammen av FN må man også  ta hensyn til at medlemslandene har ulike religioner. Derfor blir begrepet  menneskerettigheter som et drivende skip på havet. Er det for eksempel en menneskerett å  ha barn slik det nå lobbes for i debatten om surrogatforeldre?   Jeg mener derfor at det vil være svært vanskelig for en som ønsker å arbeide for KrF i  fremtiden å skjønne hva den nye formuleringen faktisk krever; Være forpliktet på Bibelen,  den kristne kulturarven og grunnleggende menneskerettigheter?   I praksis kan det nye forslaget faktisk virke langt mer ekskluderende enn den gamle  bekjennelsesparagrafen, tross fine ord fra talerstolen om at en nå ”åpner opp KrF”. Med  tanke på dette tror jeg fortsatt det er mye enklere og bedre å spørre etter tro enn etter Bibel  i KrF også i fortsettelsen.          

Nytt forslag til paragraf 1 og 2 i KrFs lover  

Debatt innleg om bekjennelsesparagrafen i KrF