Page 1

Hallandstrafiken En tidning från länstrafikbolaget i Halland • 4 • 2008

Nya Öresundstågtrafiken Den 11 januari startar trafiken Sofia Arvidsson Intervju Mina Sidor Köpa, ladda och spärra dina kort på nätet


Öresundstågen är till för dig som vill komma fram snabbt i en dynamisk del av Europa. Till och från arbetet, studier eller nöjen. Vi har bestämt oss för att inte vila förrän allt fungerar precis så bra som du har rätt att kräva. Nu kör vi! Biljetter säljs på respektive trafikbolags försäljningsställen. Läs mer om hur du köper biljetter på www.oresundstag.se. Rabatt- och periodkort gäller.HALLANDSTRAFIKEN • NR 4 • 2008


Innehåll nr 4 2008 Mina Sidor Den gröna resan Sofia Arvidsson 75 + Öresundståg Tävling

4 5 6 8 9 12

Januari... …innebär framförallt två stora händelser för Hallandstrafiken - trafikstart för våra Öresundståg och en efterlängtad flytt till nya lokaler.

Hallandstrafiken - en tidning från länstrafikbolaget - utges av Hallandstrafiken AB. Hallandstrafikens vision är att göra kollektivtrafiken till förstahandsalternativet för persontransporter i länet. Med detta menar vi att varje person som vistas i Halland och avser att göra en resa i första hand ska undersöka möjligheten att åka kollektivt. Hallandstrafikens kundtidning distribueras till alla hushåll i Hallands län, exklusive Kungbacka. Ansvarig utgivare Rolf Persson Chefredaktör Yasmine Möllerström Henstam 0346-486 10, yasmine.mollerstrom-h@hlt.se Redaktionskommitté Yasmine MöllerströmHenstam, Jesper Andersson, Joakim Agartson, Daniel Modiggård Grafisk produktion Hallandstrafiken AB, Jesper Andersson Tryckeri Prinfo, Malmö. Prinfo är ett miljöcertifierat företag. Tidningen Hallandstrafiken är tryckt på miljövänligt papper. Upplaga 103 500 ex Foto Där inget annat anges - Hallandstrafiken. Adress Hallandstrafiken AB, Box 269 311 23 Falkenberg Tel. Vx 0346-486 00 Trafikupplysning 0771-33 10 30 Vinnarna av tävlingen nr 3 2008 Gun Nilsson, Halmstad Marianne Carlsson, Halmstad Margit Lindqvist,Heberg Fredrik Lundqvist, Falkenberg Almesias Gonzales, Halmstad

Efter ett omfattande förberedelsearbete är vi nu alldeles strax framme vid den 11 januari 2009 som innebär trafikstart för våra Öresundståg på Västkustbanan. Ett arbete som tillsammans med Skånetrafiken, Västtrafik, Kronobergs Länstrafik, Blekingetrafiken och Kalmar Länstrafik samt vår entreprenör DSB First präglat större delen av det gångna året. Människor färdas över både korta och långa avstånd. Mellan Varberg och Halmstad, Laholm och Helsingborg och även mellan Göteborg och Köpenhamn. Vi har målsättningen att verka för ett och samma möte med våra kunder. Öresundstågen ska vara pådrivande i utvecklingen mot framtidens tågresor och underlätta för människor att tänja sina gränser i resandet, både yrkesmässigt och privat. Det ska vara lätt att bo, arbeta och studera på annan ort. Med Öresundstågen möjliggör vi de resor som kunderna vill göra.

Barnkrysset nr 3 2008 Alva Bengtsson, Halmstad David Knights, Veddige Erica Bernt, Falkenberg

Ett gemensamt taxesystem kommer att gälla för länsöverskridande resor i Öresundstågtrafiken på följande sträckor: Malmö-Göteborg, MalmöKarlskrona, Malmö-Alvesta/(Kalmar) samt för vidare resor till Danmark.

Omslagsfoto: All Over Press

Det nya tågpendlarkortet, Hallandstrafikens Öresundstågkort, kommer som tidigare att gälla 30 dagar från första giltighetsdatum och fortsättningvis vara opersonliga med en avståndsrela-

terad prissättning. I dagsläget kommer biljetter att säljas på vårt Kundcenter i Falkenberg våra försäljningsombud samt via www.oresundstag.se där också mer information finns. Den 23 januari går flytten för Hallandstrafiken till nya lokaler. Huset står nu färdigt och en efterlängtad flytt är på gång. Idag är vi drygt 50 anställda i jämförelse med i början på 90-talet då det var 7 anställda på Hallandstrafiken. Framförallt beror ökningen på uppbyggnad av beställningscentral för större delen av länets färdtjänstresor, beställningar av samtliga sjukresor för länet, samt överförande av färdtjänsthandläggning och skolskjutsplanering till Hallandstrafiken. Huset är placerat vid Bussterminalen vid Holgersplan i Falkenberg. Sofia Arvidsson, som är professionell tennisspelare från Halmstad, är vår gäst i tidningen. Sofia startade sin tenniskarriär redan som åttaåring. Hon blev professionell tennisspelare 1999 och debuterade på WTA-touren, en serie tennisturneringar för kvinnliga professionella tennisspelare, där resultatet ligger till grund för ranking. Mer om Sofia i en charmant intervju. Avslutningsvis vill vi på Hallandstrafiken tillönska en riktigt God Helg och hopp om en nöjsam läsning.

ROLF PERSSON VD HALLANDSTRAFIKEN HALLANDSTRAFIKEN • NR 4 • 2008
KRAFTSAMLING MINA SIDOR PÅ RÄTT SPÅR KÖPA, LADDA & SPÄRRA

Nu blir det enklare att köpa och ladda dina kort. Hallandstrafiken startar Mina Sidor på internet.

Den pågående höstens stormar och den kommande snön underlättar inte för tågtrafiken. Trots detta har tågförseningarna under 2008 minskat i Västsverige jämfört med året innan. Om Banverket lyckas med sin satsning på bättre beredskap inför extremt väder, är chanserna goda att nå Kraftsamling Västs första års delmål i strävan att halvera tågförseningarna i Västsverige. Kraftsamling Väst är ett samarbete mellan Hallandstrafiken, Banverket, SJ, Västtrafik, Veolia Transport, Branschföreningen Tågoperatörerna, Green Cargo och Göteborgs hamn. I början av året förklarade man gemensamt att tågförseningarna i Västsverige ska halveras fram till och med 2010. Under året har de åtta aktörerna satt in en rad större och mindre åtgärder, men nu inför hösten och vintern ställs mycket på sin spets. Tågförseningarna har hittills i år minskat, men för att nå årets delmål gäller det för Banverket att kunna hantera vädrets makter. Morgan Rehn på Banverket, projektledare för Kraftsamling Väst, är försiktigt hoppfull. En Kraftsamlingsåtgärd som genomfördes redan i vintras är att förbättra beredskapen inför extremt väder. – Höststormar, snö och lövhalka har gjort det surt för järnvägen förut. Men sedan i vintras har vi en betydligt bättre beredskap inför årstidens nycker. Vi kan förvisso inte hindra snö och storm och givetvis går det inte helt att undvika att bli påverkad av dem, men vi kan vara förberedda att hantera dem och därmed blir inte skadan lika stor i form av tågförseningar. I högsta beredskap Arbetet med att förbättra beredskapen har skett på bred front. Bland annat rör det sig om förbättrade kommunikationsrutiner mellan berörda funktioner inom Banverket samtidigt som en daglig avstämning angående väderprognoser är rutin mellan november och mars. – De dagliga samtalen ska hjälpa till 

HALLANDSTRAFIKEN •• NR NR 44 •• 2008 2008 HALLANDSTRAFIKEN

att hålla driftledningscentralen och entreprenörerna i högsta beredskap så att man kan sätta igång snabba insatser vid snökaos, berättar Anki Boije af Gennäs, gruppchef på driftsledningscentralen (DLC) i Göteborg. Snöproblem möts även med proaktiva åtgärder som översyn av värme i växlar och montering av snöskydd. Erfarenheter från stormen Gudrun har lett till en samordningsfunktion. Nu fungerar samspelet mellan Banverkets driftsledningscentral och entreprenörer bättre då resurser över hela driftsledningsområdet kan samordnas vid kraftig trafikstörning. Delmål på väg att nås Än är det en bit kvar till slutmålet, men statistiken pekar i positiv riktning: tågförseningarna för persontrafiken i Västsverige har minskat under året som gått. – Om det inte går alldeles galet under den korta tid som återstår av året når vi det delmål som vi har satt upp för 2008, säger Morgan Rehn. DANIEL WIDLUND BANVERKET

Faktaruta Kraftsamling Väst Mål: Halvera tågförseningarna i Västsverige till och med 2010. 88,3 procent av tågen till Göteborgs Central ska komma inom två minuter från utsatt tid. Delmål 2008: 80,5 procent av tågen ska komma inom två minuter från utsatt tid till Göteborgs Central. Aktörer: Hallandstrafiken, Banverket, SJ, Västtrafik, Veolia Transport, Green Cargo, Branschföreningent Tågoperatörerna, Göteborgs Hamn.

Under våren kommer Hallandstrafiken att erbjuda sina kunder att bli medlemmar i Mina Sidor. Mina Sidor skulle kunna beskrivas som en kundklubb, där du som kund, förutom erbjudanden från Hallandstrafiken, kan köpa, ladda och, om oturen skulle vara framme, även spärra dina kort. Att bli kund är väldigt enkelt. Du skapar ett konto genom att fylla i ett formulär och på bara ett par minuter har du registrerat dig på Mina Sidor. När du väl har ett konto har du möjlighet att ta del av Hallandstrafikens erbjudanden. För att köpa eller ladda kort krävs att du har ett bankkort eller internetbank. Mina Sidor kommer att vara i full drift i samband med att vi inför vårt nya biljettsystem. Innan dess är det inte möjligt för dig att köpa, ladda eller spärra kort. Men redan från och med införandet i mars har du möjlighet att bli kund och få fina rabatter och speciella Mina sidor-erbjudanden. Du kommer även att kunna tävla och få chansen att vinna fina priser. JESPER ANDERSSON HALLANDSTRAFIKEN


Vill du veta hur vi tillsammans effektivt och långsiktigt kan minska busstrafikens påverkan på miljön? Välkommen ombord på den gröna resan, en unik satsning för en hållbar utveckling. Att resa kollektivt är ett av de mest konkreta sätten att värna om miljön. Hade Swebus alla resenärer valt att åka i egen bil i stället för buss hade koldioxidutsläppen varit tre gånger så stora. Som Sveriges största bussbolag har Swebus, tillsammans med lokala uppdragsgivare, ett stort ansvar för att resorna genomförs på ett så miljöeffektivt sätt som möjligt. Swebus driftssystem hjälper oss att använda våra resurser effektivt. Det ger oss möjlighet att optimera så att vi kör med de vagnar som släpper ut minst koldioxid. Vi arbetar också tillsammans med kommuner, förvaltningar och myndigheter för att hitta lokala trafiklösningar som innebär att energiförbrukande start och stopp minimeras. När vi köper in nya fordon väger miljökraven tungt vid vårt val av leverantör och bussmodell. Swebus genomför en unik satsning som innebär att varje enskild förare ges förutsättningar för att framföra bussen på ett så miljövänligt sätt som möjligt. En satsning som över ett år kan minska bränsleförbrukningen med fem procent och minska koldioxidutsläppen med upp till 9000 ton per år. En långsiktig och varaktig investering för miljön som vi kallar den gröna resan. Trafikhuvudmannen Hallandstrafiken har en tydlig miljöprofil och arbetar mycket med att informera sina resenärer om vikten av att välja kollektivt resande och vilka vinster det ger för miljön. - Vi ställer höga miljökrav på våra leverantörer genom våra avtal. Den gröna resan är ett arbete utöver detta och helt i linje med vårt långsiktiga arbete för att minska vår trafiks miljöpåverkan, säger Bruno Andersson, miljöansvarig på Hallandstrafiken. Resultatet är slående, i genomsnitt har förbrukningen minskat med cirka sex procent, vilket betyder 350 000 kg mindre utsläpp av koldioxid per år. ANNA JONASSON SWEBUS

HÄNG MED PÅ ...och så går det till

Genom en kombination av tekniska verktyg och metoder för rapportering och individuell uppföljning uppnår den gröna resan stor effekt och ett uthålligt resultat. Förbrukningsmätare ger föraren löpande information om hur körsättet påverkar förbrukningen

All information som registreras skickas automatiskt via GPRS till Swebus databas

Varje förare får direkt återkoppling. Hur kör du? Hur mycket förbrukar du? Vilka moment i din körning kan du förbättra?

Swebus miljöcoach analyserar varje enskild förares bränsleförbrukning samt körsätt och samanställer rapporter

Swebus i Halmstad var den första depån inom Swebus som startade den gröna resan hösten 2006. I samband med det investerades en halv miljon kronor i utrustning som visar faktisk förbrukning i 52 av bussarna 27 av dessa utrustades med en flödesmätare där varje förare har ett kort som sätts i mätaren under körning och förs över till en dator där man kan se varje förares förbrukning individuellt. Inför starten fick samtliga chaufförer genomgå en utbildning i Eco-driving, där de lärde sig att: Hålla ordentligt avstånd • Undvika onödiga stopp • Rulla med släppt gas ofta Inte behöva bromsa i onödan • Hålla hastighetsgränser • Köra mjukare • Låta farten sjunka i uppförslut • Rulla i utförsbackar • Minimera tomgångskörning Under 2007 så förbrukade Swebus Halmstad 200.000 liter diesel mindre än under 2006 vilket medförde att koldioxidutsläppen minskade med ca 500.000 kg. Vi har haft en tävling mellan förarna om vem som kört bränslesnålast under månaden och där vinnarna premierats med biobiljetter.Vid varje nyanställning har vi ett pass i Ecodriving där de nya förarna får en grundlig utbildning hur de skall köra bränslesnålt. Sedan har vi fortlöpande utbildning för förarna så att vi inte tappar tempo. Vi har sett många fördelar med ” Gröna Resan ”. Vi bidrar att aktivt påverka miljön på ett postivt sätt, vi får en lugnare och säkrare körning och det viktigaste av allt, vi får nöjdare resenärer. Nu fortsätter vi med att installera ny utrustning i 8 bussar under slutet av 2008. Det är en handdator som föraren loggar in i med hjälp av en kod. Förarens data sparas i datorn och påminner föraren om vad denne behöver öva / tänka på nästa gång man loggar in, t. ex: Rulla mer, Gasa mindre… Kör grönt! PETER JÖNSSON SWEBUS HALLANDSTRAFIKEN • NR 4 • 2008
INTERVJU SOFIA ARVIDSSON

OVILLKORLIG VILJA Sveriges största stjärna inom damtennisen bor på Kärleken, ogillar att träna men besitter en enorm vilja att bli bäst. Möt Sofia Arvidsson på ett tillfälligt stopp i barndomsstaden Halmstad.

En tisdag eftermiddag i början av november möter jag Sofia Arvidsson på Swebus huvudkontor i Halmstad. Jag är lite sen och hinner inte läsa på om Sofia såsom jag hade planerat. Jag hade tänkt skaffa mig lite information om vem hon var och om hennes idrottsliga karriär. Men som sagt det hinner jag inte och det gör mig lite nervös. Jag ställer fram kaffe och några bullar när Sofia lite försynt kliver in genom dörren. Jag hälsar henne välkommen och erbjuder henne fika. Bullarna tackar hon dock artigt men bestämt nej till (elitidrottare, det kunde jag kanske ha räknat ut själv). Hon frågar vänligt efter mjölk till kaffet, vilket jag inte har men med viss eftertanke går hon med på att dricka det svart. Vilken kanonstart på intervjun… Sofia är 24 år och har sin familj i Halmstad. Familjen bor i stadsdelen med världens vackraste namn – Kärleken – och det är också Sofias fasta plats i tillvaron när hon inte är ute och reser. För er som eventuellt inte känner till Sofia Arvidsson så kan jag berätta att hon är en av världens bästa kvinnliga tennisspelare . Hon är rankad bland de 60 bästa i världen och klättrar stadigt uppåt. Hon säger själv att hon alltid velat tävla och vinna. Hon uppfattar sig själv som blyg, och nämner att hon vid elva års ålder i en radiointervju inte sa ett ljud. -Jag började spela tennis när jag var åtta år. Samtidigt höll jag på med fotboll, bordtennis och simning. Jag har alltid tyckt om idrott och att tävla. I fotboll fick jag spela med killarna för det fanns inget tjejlag, svarar Sofia då jag frågar henne om hennes idrottsbakgrund. Du måste ha vuxit upp i en idrottsintresserad familj? 

HALLANDSTRAFIKEN • NR 4 • 2008

- Nej egentligen inte. Tennisen är en slump. Jag valde själv att börja spela tennis men jag minns inte riktigt varför. Pappa är polis och mamma musiklärare och de har aldrig tjatat om träning. Däremot har de ställt upp på ett otroligt sätt och kört fram och tillbaka till träningar och tävlingar, vilket jag är mycket tacksam för. Någon har talat om för mig att musik och idrott har likheter, så jag har väl tennisen efter mamma.

Hur kom det sig att du till slut fastnade för tennisen? - Jag slutade med fotbollen vid 13 års ålder. Simningen som innebar en enformig tränning, höll jag på med fram tills jag var elva år. Vid 14 år ålder vann jag junior SM i både bordtennis och tennis och var tvungen att välja för att träningen började ta så mycket tid. Valet föll till slut på tennisen. Hur kommer det sig då att vissa har en så stor drivkraft att de kan tänka sig att lägga ner all sin tid på ett intresse? Vad driver en människa att ständigt vara ute på resande fot, att ständigt försöka bli bättre och såsom jag ser det offra mycket av vardagslivet? - Jag har alltid tyckt om att tävla och vinna. Det är ruset av att prestera och att vara bäst som är drivkraften. Jag tävlade mycket med min bror redan när jag var yngre. När vi fick kakor på dagis tog han med en halv hem till mamma medan jag tog den största själv. Jag tävlade även i skolan. Jag och min kusin hade bestämt att vi inte fick plugga matte över helgen men när måndagen kom visade det sig att vi bägge pluggat extra för att komma längst och vara bäst. Jag var nog rätt tuff mot min bror när vi var yngre. Vi tävlade jämt och jag ville vinna och han var alltid så otroligt snäll. Idag skulle jag nog få igen, han läser nämligen till polis! - Jag har faktiskt aldrig riktigt gillat att träna, utan det är att tävla som är roligt. Träningen är mer ett nödvändigt ont för att få tävla och möjlighet att vinna. Men självklart krävs det enormt mycket träning.

”I Miami i mars 2008 hade jag 5 matchbollar mot världsettan Jelena Jankovic”


INTERVJU SOFIA ARVIDSSON Här måste jag få tillägga att Sofia hade varit på gymmet precis innan intervjun och att hon skulle tillbaka dit på eftermiddagen. För en vanlig vardagsmotionär som jag, blir Sofias träningstristess lätt att förstå. Vi fortsätter intervjun med att prata om intressen vid sidan av idrottskarriären. Sofia berättar att hon läser mycket och att läsandet samtidigt har blivit ett bra sätt att nyttja tiden vid många och långa resor. Hon läser gärna deckare och på senare tid har det blivit mycket Arne Dahl och Camilla Läckberg. Sofia berättar att om hon fastnar för en författare så läser hon gärna allt han/ hon har skrivit. Sofia nämner även att hon gillar att shoppa och att favoritstället är New York. Jag konstaterar att vi delar shoppingintresset och berättar att min senaste shoppingresa gick till Lager 157 i Gällstad! Sudoku har på senare tid blivit ett vanligare tidsfördriv för Sofia som komplement till läsandet och på senaste resan hem löste hon sudoku i fem timmar utan stopp. Envisheten och tävlingsinstinkten lyser tydligt igenom i hela Sofias personlighet. Jag upptäcker att blygheten som Sofia påtalat märker jag inte ett spår av, snarare tvärtom. Hur ser din närmaste framtid ut? - Jag ska till Australien i mellandagarna för att spela en WTA (Womens Tennis Association) tävling och kommer att stanna där nästan hela januari. Det blir mycket träning fram till dess och någon turnering där i mellan. Normalt spelar jag cirka 25 turneringar om året. Om du ser längre in i framtiden, bortom tennisen? - Jag tänker aldrig så långt. Jag är fokuserad i nuet. Men man måste väl tänka på vad som händer när tenniskarriären är över? - Ja det händer, men inte ofta. Normalt är nog att man på något sätt ändå fortsätter att jobba med tennis. Det är många som fortsätter som tränare, agenter eller något annat nära tennisen. Jag skulle kunna tänka mig att bli polis. Pappa är det och min bror går

polishögskolan. Jag är helt säker på att jag vill bo i Sverige, eftersom jag har min familj här och mina barndomsvänner.

Jelena Jankovic i Miami i mars. Så jag har tekniken och viljan, men jag behöver bli bättre på att ha den jämt. Jag har även blivit mentalt starkare.

Har du vänner bland de andra tennistjejerna? - Ja det är klart att man umgås en del, men min upplevelse är att det är större rivalitet på damtouren än bland killarna. De kan sitta och spela kort ena stunden för att sedan spela om världsmästartiteln. Det skulle inte funka bland damerna.

Många som tävlar har ju speciella förberedelser eller ritualer som för tur med sig inför tävlingar, har du några? - Det är faktiskt lite olika. Om jag har ett racket som jag vunnit med så vill jag gärna spela med det igen. Det kan vara små saker som att jag gjort något speciellt samma dag som jag vinner och då kan det hända att jag upprepar det för att få samma tur nästa gång.

Hinner du med vänner och familj? - Mindre än vad jag skulle vilja. Jag har kvar några nära vänner från barndomen. Det händer att de reser med mig på tävlingar eller besöker mig. Jag är ju inte hemma så mycket. När man reser som du gör vart åker man på semester? - Semester blir hemma i Halmstad på Kärleken, hos mamma och pappa. Det är skönt att slappna av, träffa kompisar och ha en normal vardag. Men jag har alltid drömt om att få åka till Västindien och Sydafrika. Du reser ju mycket! Reser du kollektivt när du är hemma i Halmstad? - Nej faktiskt inte, det blir bilen. Jag kan tycka att det är lite dyrt att ta bussen fram och tillbaka till stan. Däremot när jag är utomlands så blir det mycket tunnelbana och till viss del buss. I efterhand slår det mig att jag borde informerat Sofia om möjligheterna att resa kollektivt till ett bra pris. Till exempel Hallandstrafikens Värdekort eller periodkort. Vad är avgörande för att bli bäst i världen? - Det är självklart talang, ett stort engagemang, mycket vilja och en hög lägstanivå. Hur kommer det sig att du nått bättre resultat på senare tid? - Jag anser att det är min lägstanivå som blivit högre. Jag spelar jämnare och har i år slagit tre stycken topp tiospelare - Bartoli, Chahvetadze och OS-vinnaren Dementieva och jag hade fem matchbollar mot världsettan

Jag får upplevelsen av att Sofia är en mycket öppen, livsglad och bestämd tjej. Hon lever i nuet och att förlora är inte ett alternativ. Det handlar om att vinna. Hon är jordnära. Vänner och familj betyder mycket i ett liv som handlar om att sova långt borta från hemmet och att byta miljö nästan jämt. Hon säger själv vid ett tillfälle att hon kan längta efter ett nio till fem jobb, men hon är samtidigt mycket tacksam för den möjlighet som tennisen har givit henne. Tennisen är ju som golfen, en sport som är förknippad med mycket pengar. Hur ser det ut i damtennisen? - Kring topp 100 kan man leva på sporten. Förutsättningarna börjar mer och mer att likna herrarnas. I damernas WTP turneringar är förutsättningarna nästan samma som i herrarnas ATP. Sedan kommer ju också en hel del pengar från sponsorer som hjälper till med resor, hotell och prylar. Självklart hoppas jag att kunna kliva av sporten någonstans efter 30 utan att behöva känna en ekonomisk stress. Jag är övertygad om att vi kommer att se och höra betydligt mer om Sofia i framtiden. Hon är en tjej som är sugen på att vinna och att bli bäst. Hon är driven och har vid 24 års ålder börjat spela tennis i absolut världsklass. Jag är mycket tacksam för att ha fått möjligheten att ta lite av Sofias dyrbara tid mellan turneringar och jag kommer definitivt att följa hennes framtida karriär med stort intresse. JOAKIM AGARTSON SWEBUS HALLANDSTRAFIKEN • NR 4 • 2008
NOTISER Med start den 12 januari 2009 är det möjligt för personer som fyllt 75 år och äldre att åka gratis buss i Halmstad kommun. Resandet gäller vardagar 09.30 – 14.30 samt lördag och söndag mellan kl 04.00 - 24.00 (ej nattrafik). Kortet är endast giltigt i Halmstads kommun. Kortet hämtas ut i Hallandstrafikens butik på Österskans i Halmstad och är giltigt ett år från det att kortet första gången stämplas i biljettmaskinen ombord.

75

HALLANDTRAFIKENS NYA LOKALER

Hallandstrafiken flyttar den 26 januari till nya lokaler. Det första spadtaget togs i april av totalentreprenören SK-bygg och är en följd av att Hallandstrafiken de senaste åren vuxit. Från av att i början av 1990-talet ha varit sju anställda är vi idag över 50 anställda. De nya lokalerna kommer att rymma hela den ordinarie bemanningen, inklusive butik. I samband med flytten passar vi också på att byta ut vår telefonväxel, vilket medför att vi även byter telefonnummer. Nedan följer en lista på aktuella nummer som gäller från och med den 26 januari. Samt den nya besöksadressen. Vår postadress blir den samma som nuvarande. För vidare information kring flytten hänvisar vi till vår hemsida. Besöksdress: Holgersgatan 29, 311 34 Falkenberg Postadress: Box269, 311 23 Falkenberg Telefonnummer Växeln: 0346 - 712 500 Färdtjänst: 0346 - 712 510 Trafikupplysningen bibehåller sitt telefonnummer, 0771 - 33 10 30

plus

LINJE 10 i FBG Från den 11 januari så blir det en viss korrigering av tågtiderna på Västkustbanan vilket får till följd att även tiderna för linje 10 i Falkenberg påverkas. För att tillmötesgå våra resenärers behov kommer varje busstur att ha uppdrag för ett speciellt tåg. Från centrum kommer det att finnas bussar som normalt är framme ca 5 minuter före tågets avgång. För resenärer som kommer till Falkenberg är målsättningen att det ska finnas en buss framkörd när tåget kommer. Planerad avgångstid är 4 minuter efter tågets ankomst. Alla bussar har möjlighet att invänta försenat tåg minst 5 minuter. När busstrafiken och tågtrafiken är gles mitt på dagen, kvällar eller helger har bussarna möjlighet att invänta längre tid, 15, 30 eller för de sista tågen för dagen ända upp till 45 minuter. Hur länge respektive busstur väntar kommer att framgår av tidtabellen.HALLANDSTRAFIKEN • NR 4 • 2008

NY PRISLISTA Kring årsskiftet kommer det en ny prislista. Orsaken är att priserna på Västkustbanan ändras då Hallandstrafiken tillsammas med fem andra Länstrafikbolag tar över tågtrafiken. Den nya gemensamma taxan medger en utökad möjlighet till pendling och resa över länsgräns. I övrigt införs inga nya priser på bussarna.

Om tåget är mer försenat än den väntetid som är reserverad för bussturen kan ersättande trafik komma att sättas in efter de behov som uppstår.

när går nästa buss till blåkulla? nu kan du ladda ner tidtabellen till din mobiltelefon sms:a hlt till 0730-125 250 Vanlig sms-kostnad + ca 60 öre per nedladdning.


Öresundstågen är till för dig som vill kunna använda restiden på ett lite smartare sätt. Jobba, plugga eller vila. Och komma fram lite klokare än när du åkte. Vi har bestämt oss för att inte vila förrän allt fungerar precis så bra som du har rätt att kräva. Nu kör vi!

Foto: Jonas Gerdle

MED PENDLAREN I CENTRUM Från den 11 januari utökar vi dina möjligheter att välja tåget när du reser med Hallandstrafiken. Tillsammans med fem länstrafikbolag tar vi över Öresundstågen. Det betyder gemensam taxa, ett periodkort och en rad andra fördelar för dig som pendlar. Under början av nästa år sker en markant förändring av vårt utbud av resor. Förutom vårt omfattande nät av busslinjer genom länet kommer vi även att erbjuda ännu fler tågresor över länsgränsen. Det hör samman med att vi tillsammans med fem länstrafikbolag tar över Öresundstågtrafiken. Det sker den 11 januari 2009. - Det är en kraftfull satsning som ger våra resenärer fler möjligheter att kunna anpassa sitt resande, menar Yasmine Möllerström Henstam som är kommunikationschef på Hallandstrafiken. Öresundstågen körs regelbundet från

Göteborg, längs Västkustbanan, genom Skåne och över till den danska sidan och ända till Helsingör. Tågnätet förgrenar sig även österut till Kalmar och Karlskrona. Förutom Hallandstrafiken är det Blekingetrafiken, Länstrafiken Kronoberg, Kalmar Läns Trafik, Västtrafik och Skånetrafiken som samverkar om den nya Öresundstågtrafiken. För driften av själva tågtrafiken svarar DSBFirst, ett bolag som ägs av Danske StadsBanor och det brittiska bolaget First Group. Smidigare att pendla Vi arbetar just nu intensivt med att förbereda alla detaljer för att trafiken ska kunna fungera så bra som möjligt när Öresundstågtrafiken rullar i ny regi i januari. Vad betyder detta samarbete för resenären? - Vi kan lättare besluta hur vi kan förbättra och förenkla trafiken över läns-

gränserna. Det blir därför smidigare att pendla till arbetet eller studierna, säger planeringschef Bruno Andersson. För hallänningen betyder detta ett flexiblare och attraktivare sätt att resa. - Under dagens mest intensiva pendlingsperioder kommer vi att ha tåg som avgår var 30:e minut. Det ger ytterligare möjligheter för många att lättare kunna ta hänsyn till jobb och fritidsaktiviteter så att livspusslet går ihop, säger Yasmine. När resandet koordineras i samarbetet mellan länstrafikbolagen kommer det att förbättra resandet mellan länen och är därför positivt för dig som arbetspendlar och låter bilen stå kvar hemma. Du slipper väntan bilköer och blir ”klimatsmart” på kuppen. För dig som studerar underlättas också resandet med de fördelar som samarbetet medför. HALLANDSTRAFIKEN • NR 4 • 2008
Öresundstågen är till för dig som börjat fundera på om bilen verkligen är framtidens sätt att resa. Om dina pengar ska gå till bensin eller till en miljövänligare resa? Vi har bestämt oss för att inte vila förrän allt fungerar precis så bra som du har rätt att kräva. Nu kör vi!

Gemensam taxa och ett kort Ett viktigt steg som förenklar resandet med Öresundstågen är att resenärerna ska kunna betala utifrån en gemensam prissättning för resan. Därför har man infört ett gemensamt taxesystem för resor över länsgränserna. En annan viktig förändring är att det införs periodkort som kommer att gälla för den sträcka pendlingen omfattar. Dessa kort är fortsättningsvis opersonliga. Vårt periodkort kallas ”Hallandstrafikens Öresundstågskort”

10

och gäller för 30 dagar från första giltighetsdatum. Det kommer att finnas två typer av biljetter: enkelbiljett och Duo/Familjbiljett. Nyttjar du värdekortet ger det 20% på det ordinarie priset. En särskild gruppbiljett, Duo/Familj, införs som omfattar fem personer varav högst två vuxna. Då blir det alltså lättare för hela familjen att åka på semester eller ta en dagstur med våra tågförbindelser.

för resor över länsgränserna. Är du under 26 år gäller fortfarande ungdomsrabatt med 30 % för periodkort som gäller inom Hallands län. Köp gärna biljetten i god tid innan du ska åka, vi tar ut en avgift om du köper den på tåget. De nya priserna börjar gälla den 11 januari nästa år. Hallandstrafikens Öresundstågkort kommer att säljas från mitten av december. LOVE JANSSON

Till barn och ungdomar ges en kraftig rabatt på 40 % av det ordinarie priset

HALLANDSTRAFIKEN • NR 4 • 2008 Foto: Jonas Gerdle


Öresundstågen är till för dig som börjat fundera på om bilen verkligen är framtidens sätt att resa. Om dina pengar ska gå till bensin eller till en miljövänligare resa? Vi har bestämt oss för att inte vila förrän allt fungerar precis så bra som du har rätt att kräva. Nu kör vi!

INFORMATION ÖRESUNDSTÅG gäller från den 11 januari 2009 Ålderskategorier: Barn 0-6 år reser gratis i vuxet sällskap (max två barn). 7-19 år 40 % rabatt på vuxenpriset. 20 år och uppåt - vuxenpris. Enkelbiljett: Biljetterna gäller för angiven sträcka och samt resa inom stadszonen vid start respektive slutstation för resan i respektive trafikbolags län. Observera att om du köper biljett ombord på tåget utgår en extra avgift på 100 kronor. Duo/Familje-biljett: Priset för Duo/Familj är 90 % av priset för två vuxenbiljetter. Biljetten gäller för max fem personer varav högst två vuxna. Värdekort: Kort som biljetten betalas med ger 20 % rabatt på ordinarie pris för enkelbiljett och Duo/Familjebiljett. Periodkort: Hallandstrafikens Öresundstågkort. Kortet gäller i 30 dagar från första giltighetsdatum och gäller för den sträcka som anges på kvittot. Vid visering uppvisas både periodkort och giltigt kvitto. Med periodkortet åker du även i busstrafiken i de kommuner du har som till/från ort samt kommuner som ligger emellan. Har du exempelvis ett periodkort för sträckan Varberg - Halmstad får du tillgång till busstrafiken i Varbergs, Falkenbergs, Halmstads (+Hyltes) kommuner. Försäljningsställen: Laholms Taxi Laholms Järnvägsstation, Österskans Bussterminal Halmstad, Hallandstrafikens butik Halmstad Centralstation, Hallandstrafikens butik Falkenberg, Hallandstrafikens butik Varberg Järnvägsstation, NH Resebyrå Kungsbacka Station. Pressbyrån i Halmstad, Falkenberg, Varberg, Kungsbacka samt två av Pressbyråerna vid Göteborg Centralstation är försäljningsombud. Du kan även köpa biljetter på www.oresundstag.se. Vi kommer efterhand att utöka våra försäljningsställen håll dig uppdaterad på vår hemsida, www.hallandstrafiken.se. Platsreservation: Det kommer att vara möjligt att reservera plats, både för resor över länsgränser och för resor inom Halland mot ett tillägg på 30 kronor. 1:a klass: Förstaklassbiljett kan bokas på alla Öresundståg mot ett tillägg på 30 kronor per län. Några exempel; Falkenberg - Helsingborg 60 kronor, Göteborg - Malmö 90 kronor. Nya avgångar: Vid trafikstart kommer antalet avgångar vara detsamma som tidigare. Dock kommer två turer att förlängas. Tåget med avgångstid 08.08 från Malmö som idag stannar i Helsingborg kommer att fortsätta till Göteborg. Tåget med avgångstid 10.42 från Göteborg som idag stannar i Halmstad kommer att fortsätta till Malmö. Övergångbestämmelser: Västkustbanekortet byts från trafikstart ut mot Hallandstrafikens Öresundstågkort. Vkb-kortet kommer att säljas fram till den 10 januari (gamla taxan) och gälla på Öresundståg till och med den 9 februari. Försäljningen av det nya kortet startar i december men börjar gälla först från den 11 januari 2009.

PRISMATRIS (VUXEN) gäller från den 11 januari 2009 Göteborg Mölndal Kungsbacka Varberg Falkenberg Halmstad Laholm Båstad Ängelholm Helsingborg Landskrona Lund Malmö Kph/Kastrup Kastrup/Kph

Gbg 38:62:88:118:158:188:203:224:248:272:284:284:335:382:-

Mdal 770:62:88:118:158:188:203:224:248:272:284:284:335:382:-

Kba Vbg Fbg 995:- 1650:- 1910:850:- 1420:- 1680:815:- 1075:50:815:80:40:120:- 80:50:150:- 110:- 80:165:- 125:- 95:186:- 146:- 116:210:- 170:- 140:234:- 194:- 164:246:- 206:- 176:246:- 206:- 176:297:- 257:- 227:344:- 304:- 274:-

Hstd 1970:1740:1200:1200:945:40:55:76:100:124:136:136:187:234:-

Lhlm 1970:1740:1200:1200:1140:750:30:51:75:99:111:111:162:209:-

Båstad 2205:2010:1470:1470:1410:920:595:33:57:81:87:87:-

Ählm 2625:2430:1890:1890:1830:1290:965:690:33:57:87:87:-

Hbg 2815:2620:2080:2080:2020:1530:1205:880:690:33:69:87:-

Lka 2995:2800:2260:2260:2200:1710:1385:1060:880:690:45:69:-

Lund 2995:2800:2260:2260:2200:1710:1385:1060:1060:1060:880:33:-

Malmö 2995:2800:2260:2260:2200:1710:1385:1060:1060:1060:1060:690:-

HALLANDSTRAFIKEN • NR 4 • 2008

11


Tävla om 5 värdekort! Detta är en kunskapstävling om tidningen Hallandstrafiken. För att klara samtliga frågor bör du läsa igenom tidningen noga för att finna de rätta svaren.

200kr

Laddade med

1. Vid vilken ålder började Sofia Arvidsson spela tennis? 1. 7 års ålder x. 8 årsålder 2. 9 års ålder

4. Vad heter den nya biljett som introduceras på Öresundståg? 1. Duo/Familj x. Dia/familj 2. Fia/familj

2. När börjar den nya Öresundstågtrafiken köra på Västkustbanan? 1. 11 januari x. 13 februari 2. 31 april

5. Mot vem hade Sofia Arvidsson fem matchbollar i Miami i mars? 1. Martina Navratilova x. Stefi Graf 2. Jelena Jankovic

3. Vad heter Swebus satsning på en hållbar utveckling? 1. Den lila resan x. Den svarta resan 2. Den gröna resan

6. Vad kostar en ungdomsbiljett mellan Halmstad och Varberg på Öresundståg från den 11 januari. 1. 48 kronor x. 92 kronor 2. 112 kronor

Markera dina svar och skicka talongen senast den 12 januari till Hallandstrafiken AB, Box 269, 311 23 Falkenberg eller mejla rätt svar till tavling@hlt.se. Märk kuvertet/mejlet ”Tävla med Hallandstrafiken”. Rätt inskickade svar deltar i utlottning av 5 stycken Värdekort laddade med 200 kronor styck. Vinnarna meddelas per post. ______________________________ NAMN

______________________________ ADRESS

______________________________ POSTNUMMER OCH ORT

______________________________ TELEFON

BUSSKORTERBJUDANDEN FRÅN HALLANDSTRAFIKEN

Gäller för obegränsat resande i hela länet (exkl. Kungsbacka) under 30 dagar, även på Viskadalsbanan samt Halmstad-Nässjöbanan. Gäller för ungdomar upp till den dagen de fyller 26 år.

Gäller för max 24 resor inom 30 dagar. För dig som inte pendlar med buss varje dag.

Gäller för obegränsat antal resor under 30 dagar. Pluspendlarkortet finns även för barn och ungdom. Avsett för den flitige resenären.

Gäller för två enkelresor per dag under 30 dagar Avsett främst för dig som regelbundet gör någon resa varje dag.

Gäller för obegränsat resande med Hallandstrafikens bussar i hela Halland (exkl. Kungsbacka) på vardagar efter kl 16.00 samt hela dygnet alla skolfria dagar under terminen. Gäller till och med vårterminen det år du fyller 19 år.

400:-

290:-

525:-

445:-

500:-

Kostnad per resa: 7.69 kronor*

Kostnad per resa: 12.08 kronor

Kostnad per resa: 10.09 kronor*

Kostnad per resa: 11.12 kronor*

*beräknat på 52 enkelresor

*beräknat på 52 enkelresor

Läs mer på www.hlt.se eller ring vårt KundCenter på telefon 0771 -33 10 30.

*beräknat på 40 enkelresor

Profile for Hallandstrafiken AB

Hallandstrafiken 2008 4  

Hallandstrafikens kundtidning

Hallandstrafiken 2008 4  

Hallandstrafikens kundtidning

Advertisement