Page 1

Hallandstrafiken En tidning från länstrafikbolaget i Halland • 3 • 2008

Intervju

Sara Löfgren Kraftsamling Väst Busskrönika Tävla om busskort HALLANDSTRAFIKEN • NR 3 • 2008
02%3%.4%2!2

5TSTÛLLNING

3EMINARIER 5TBILDNINGAR

&šRESTÛLLNING

3KOLPROJEKT

(URSKAVILEVA %.6!#+%2/0%2!)%. 2)+4)'v3/0)'v-),*¾ -)44)$%.6%2+,)'! 6%2+,)'(%4%.

 3%04%-"%2 '!-,!4%'%,"25+%4 3,/443-™,,!.(!,-34!$  3%04%-"%2-),*™5434Ç,,.).'%. 3°+!.6),%6!

&2)44 ).42¯$%

PÍMILJÚUTSTË

LLNING

2)#(!2$3¾$%2"%2' 4%./2 #(2)34).!$/.'!3 -%::/3/02!.s$!6)$*/(!.33/. "!3 3±.'!2%-ARIANNE-YRSTEN 3OLGERD)SALV $ANIEL#ARLSSON +RISTOFFER(ELLSTRÚM -53)+%2 -53)+%2-ATTIAS(JELM &REDRIK*OHANSSON ,INNEA/LSSON 0OVEL/HLSSON (ANNA(AJSLUND(ANSEN *ON,UNDBERG$!.3!2%!NETTE#ORTESE +ASPER(OLM

,)"2%44/).'%2%$%,&%,$4-53)+!.. ,/5)3%,),*%$!(,2%')33™2(!.32¯¯&  HALLANDSTRAFIKEN • NR 3 • 2008 "/+!"),*%44%20±  WWWSOPOPERANSE


Innehåll nr 3 2008

Rolf Persson, VD Kraftsamling väst Intervju, Sara Löfgren Klimpprojektet Notiser Barnkrysset Krönika Tävling

4 5 6-7 8 9 10 11 12

Hallandstrafiken - en tidning från länstrafikbolaget - utges av Hallandstrafiken AB. Hallandstrafikens vision är att göra kollektivtrafiken till förstahandsalternativet för persontransporter i länet. Med detta menar vi att varje person som vistas i Halland och avser att göra en resa i första hand ska undersöka möjligheten att åka kollektivt. Hallandstrafikens kundtidning distribueras till alla hushåll i Hallands län, exklusive Kungbacka. Ansvarig utgivare Rolf Persson Chefredaktör Yasmine Möllerström Henstam 0346-486 10, yasmine.mollerstrom-h@hlt.se Redaktionskommitté Yasmine MöllerströmHenstam, Jesper Andersson, Joakim Agartson, Daniel Modiggård Grafisk produktion Hallandstrafiken AB, Jesper Andersson Tryckeri Prinfo, Malmö. Prinfo är ett miljöcertifierat företag. Tidningen Hallandstrafiken är tryckt på miljövänligt papper. Upplaga 101 500 ex Foto Där inget annat anges - Byrå Bengtsson, Hallandstrafiken. Adress Hallandstrafiken AB, Box 269 311 23 Falkenberg Tel. Vx 0346-486 00 Trafikupplysning 0771-33 10 30 Vinnarna av tävlingen nr 2 2008 Birgitta Henningsson, Skummeslövsstrand Heléne Adelbäck-Eliasson, Falkenberg Bertil Abrahamsson, Torup Zoran Sobot, Varberg Lena Svensson, Halmstad Barnkrysset nr 2 2008 Axel Nylander, Långås Molly Miles, Halmstad Ellinor Gustafsson, Kungsbacka

Sommaren är kort… …sjunger Tomas Ledin och visst är det väl så. Sommarlovet nalkas mot sitt slut och Hallandstrafikens sommartidtabeller gäller bara några dagar till. Det är faktiskt bara nio veckor sedan vi skiftade till sommartidtabellerna i stadstrafiken och nu är det redan dags för ett nytt tidtabellsskifte. Från och med 18 augusti gäller vintertidtabellen i tätortstrafiken. Måste passa på att påminna om att du kan ladda ned tidtabellerna till din mobiltelefon. Trafikkostnaden från din teleoperatör är vanligen ca 60 öre per nedladdad tabell. Du kan även planera din resa genom reseplaneraren i mobiltelefonen där du anger stationerna ”från” och ”till” samt tidpunkten för resa så får du en komplett resplan direkt i mobilen. Beställer gör du via vår hemsida: www.hlt.se. Som sagt, hösten närmar sig och vi på Hallandstrafiken tillsammans med Skånetrafiken, Västtrafik, Blekingetrafiken, Länstrafiken i Kronoberg och Kalmar Länstrafik arbetar intensivt med förberedelserna inför trafikstarten för Öresundstågen 11 januari 2009. I mitten på juni beslutade trafikhuvudmännen att ett gemensamt bolag skall bildas samt att införa gemensam taxa – Sydtaxan för länsöverskridande resor mellan de aktuella länen. Vidare skall trafikhuvudmännen erbjuda resenärerna ett samordnat informations-, bokningsoch biljettsystem och trafiken skall koordineras med övrig tåg- och busstrafik för att underlätta bytesresor. Kraftsamling Väst – en arbetsgrupp som bildats för att gemensamt arbeta med att hitta lösningar för att minimera förseningar och säkerställa informationsflödet för tågtrafiken i Västsverige. I detta nummer presenterar jag några av åtgärderna som görs under 2008.

Vi närmar oss också vår efterlängtade flytt till ändamålsenliga lokaler efter att ha varit trångbodda under en längre tid i nuvarande lokaler. I december är det dags för Hallandstrafiken att flytta in i det nybyggda huset intill gamla stationen. Förberedelser för detta kommer naturligtvis att prägla hösten också. Sara Löfgren är en artist med enorm sångkapacitet. Jag såg Sara i våras då hon tillsammans med Janne Schaffer, Molly Sandén, Johan Boding och Jan Johansen framförde en hyllningskonsert till Ted Gärdestad. Jag kan fortfarande få ”pytteskinn” när jag tänker tillbaka på när Sara framförde ”Come Give Me Love” med en fantastisk känsla och styrka. Självklart känns det extra roligt att vi i det här numret får bjuda på ett reportage med Sara. Med hopp om en angenäm läsning!

Yasmine Möllerström Henstam Kommunikationschef

HALLANDSTRAFIKEN • NR 3 • 2008
INTERVJU VD ROLF PERSSON Resandet fortsätter att öka under 2008. Förflyttningsbehoven ökar fortlöpande och allt fler väljer kollektivtrafiken som sitt resealternativ. I den årliga kundmätningen anger 74 % att de tycker den trafik vi erbjuder och den taxa vi til�lämpar är en bra produkt.

Rolf Persson, vd för Hallandstrafiken, anger att de senaste åren har kännetecknats av förändring och framgång för kollektivtrafiken i länet vilket inte minst gjort avtryck i verksamheten och gett ett ökat förtroende från våra kunder. Något som bekräftas vid den senaste mätningen av kundernas nöjdhet med Hallandstrafiken i vilken det framgår att tilltron till oss är väldigt hög. Resandet fortsätter att öka under 2008. Förflyttningsbehoven ökar fortlöpande och alltfler väljer kollektivtrafiken som sitt resealternativ, ett val som ytterligare underlättas av drivmedelprisutvecklingen i kombination med ett alltmer växande miljöengagemang hos hallänningarna. Av de tillfrågade i den årliga kundmätningen, som för övrigt görs över hela landet, anger 74 % att de tycker att den trafik vi erbjuder och den taxa vi tillämpar är en bra produkt. Vid senaste mätningstillfället var genomsnittet i landet 63 %. — Det är vi så klart mycket stolta över och vi känner ansvaret som ligger i det betyget samtidigt som det ger en extra skjuts för att förbättra verksamheten ytterligare, säger Rolf.

”Trafikeringsrätten möjliggör och underlättar samordning av kollektivtrafikresor över lands- och länsgränser…”HALLANDSTRAFIKEN • NR 3 • 2008

I december förra året beslöt regeringen att ge Hallandstrafiken tillsammans med Västtrafik och Skånetrafiken trafikeringsrätten för Öresundstågstrafiken på Västkustbanan. Trafikeringsrätten är på prov fram till 2015 och träder i kraft i början på 2009. Förberedelser inför trafikstarten pågår inom många olika områden och bedrivs i nära samarbete med övriga Trafikhuvudmän som är berörda av Öresundstågstrafiken. Utöver de som nämndes tidigare deltar även Länstrafiken i Kronoberg, Blekingetrafiken och Kalmar Länstrafik. Samarbete sker även med den danska Trafikstyrelsen som har motsvarande funktion för Öresundstågen på den danska sidan. — Trafikeringsrätten möjliggör och underlättar samordning av kollektivtrafikresor över lands- och länsgränser, både vad avser tidtabeller som taxor, vilket är till gagn för alla som bor och arbetar i alla berörda län. Dessa samordningseffekter är för övrigt särskilt uppmärksammade i regeringsbeslutet i vilket det framgår att taxor, bokningsrutiner/biljettsystem och information skall vara samordnat i det system som trafikhuvudmännen erbjuder. — Det krävs således ett långtgående samarbete för att säkerställa dessa krav, varför ett omfattande arbete återstår inför trafikstarten med bl.a. nya taxestrukturer och försäljningsorganisation. Planerna för Öresundstågstrafiken i det längre perspektivet inkluderar även ett utökat stationsutbud i Halland. Under 2009 beräknas arbete påbörjas för en järnvägsstation i Åsa i Kungsbacka kommun. Förberedelser pågår även för nya stationslägen i Väröbacka/Limabacka i Varbergs kommun, och Frillesås i


Kungsbacka kommun samt Getinge i Halmstads kommun. — Detta är av stor betydelse för regionen med ökad tillgänglighet till järnvägstrafiken på Västkustbanan samtidigt som dessa satsningar inte får överskugga betydelsen av regionaltågstrafiken på Viskadalsbanan och Halmstad – Nässjöbanan som båda bidrar stort till utvecklingen av länet. I januari i år övertog Hallandstrafiken från Hylte kommun handläggningen av färdtjänsttillstånd och i augusti förra året gjordes motsvarande förändring för Halmstads kommun. Eftersom att dessa förändringar sedan flera år tillbaks redan är genomförda för Varberg, Falkenberg och Laholms kommun återstår endast Kungsbacka kommun för att uppnå förutsättningarna för en länsövergripande färdtjänst med gemensamma regler och grunder för trafiken. — Detta är en strävan som funnits en längre tid tillbaks, att samla ansvaret för alla samhällsbetalda resor i länet för att därigenom uppnå bästa möjliga effekt i såväl kostnader som kvalitetssäkring av trafiken. Hallandstrafiken har huvudmannaskapet för länets kollektivtrafik och färdtjänsten (exkl. Kungsbacka) samt svarar för skolskjutsplaneringen för Halmstads, Varbergs och Laholms kommun. — Vi har stora möjligheter till att förbättra och samordna de olika trafikslagen och ger därmed också möjlighet till att utveckla verksamheten inom de ekonomiska ramar som gäller för oss. Under hösten påbörjas upphandling av all busslinjetrafik tillsammans med färdtjänst, sjukresor och skolskjutstrafik. De nya trafikeringsavtalen träder i kraft från mitten av 2010. — Därmed går också startskottet för en ny och ännu mer kund- och miljöanpassad kollektivtrafik för länet som gör att allt fler väljer oss istället för bilen för sina förflyttningar. Vår målsättning är att öka resandet med 50 % fram till 2020 jämfört med nuvarande nivå, säger Rolf avslutningsvis. JESPER ANDERSSON

KRAFTSAMLING

VÄST

I ett tidigare nummer av Hallandstrafiken informerade vi om att en arbetsgrupp hade bildats under hösten 2007 med namnet Kraftsamling Väst. Gruppen som består av representanter från Hallandstrafiken, SJ, Västtrafik, Banverket, Green Cargo, Göteborgs hamn samt Tågoperatörerna ska med ett gemensamt arbete bland annat lösa problemen med punktligheten och säkerställa informationsflödet. På tre års sikt ska vi halvera antalet tågförseningar och öka kvaliteten i tågtrafiken i Västsverige. Här följer några av åtgärderna under 2008: Banverkets spårpatruller skall fixa småfel i spåren runt Göteborg. Färre brister medför bättre punktlighet. Därför satsar Banverket även på kraftigt förstärkt underhåll på de mest trafikerade banorna. Dessutom förstärks beredskapen för att bättre och snabbare hantera större händelser som exempelvis stormar och snö. SJ stänger dörrarna 30 sekunder innan avgång för att tågen ska avgå i rätt tid och för att lämna snabbare och mer korrekt information till resenärerna utökar Banverket antalet trafikinformatörer. För att godstågen ska avgå och ankomma i rätt tid fördjupar Göteborgs hamn, Banverket och godstrafikföretagen samarbetet kring tidtabellsplanering för Hamnbanan. Utredning görs om eventuell ihopkoppling av flera fordon till längre tågsätt under 2009-2010, vilket kan reducera antalet tåg. Detta i sin tur ökar punktligheten för resterande tåg. Banverket utreder om det ska placeras webbkameror på plattformarna. Trafikinformatörerna kan då se läget, exempelvis hur många som vid en störning står och väntar på plattformen och kan sätta in nödvändiga åtgärder. Utrednings sker också för ytterligare mötesspår och tätare signaler vid ytterligare stationer. Tågen kan då köra närmare varandra och mötas på fler ställen vilket innebär att köerna minskar. Ytterligare åtgärder kommer att presenteras framöver. YASMINE MÖLLERSTRÖM HENSTAM HALLANDSTRAFIKEN HALLANDSTRAFIKEN• •NR NR33• •2008 2008
INTERVJU SARA LÖFGREN

&

HJÄRTA ÄRLIGHET I receptionen på hotell Gästis i Varberg väntar jag lite nervös på att få träffa Sara Löfgren som genom sin medverkan i Fame Factory 2003 fick sitt genombrott och sedan dess hunnit etablera sig bland artisteliten i Sverige. Hon har gett ut två stycken album varav det senaste ”Starkare” -2004 är det mest kända, det sålde i 60 000 exemplar. Förutom det har hon medverkat i Melodifestivalen, Sen kväll med Luuk, Så ska det låta, Doobidoo, Gaygalan och en kväll för Världens barn mm. Just nu turnerar hon med bl.a. Janne Schaffer och Jan Johansen, tillsammans gör de en hyllningsshow till Ted Gärdestad och hans musik som heter Sol, vind och vatten. Min nervositet lägger sig snabbt när jag möter en varm, hjärtlig och mycket närvarande Sara. Med sig har hon sin 3 månader gamle son Hiro som sover när vi startar intervjun med frukost. Sara bor i Varberg med sin sambo Andreas och sina barn Leia och Hiro. Ja, du gissar antagligen rätt, barnen har fått namn efter hjältar i sience fictionfilmer. Leia från StarWars och Hiro från tv serien Heroes. Sara erkänner att hon har ett ”litet” intresse för sience fiction. Vi börjar småprata lite om livet, bland annat om hur det är att bli förälder och ”vuxen”? Sara konstaterar snabbt att hon har svårt att se sig själv som vux

HALLANDSTRAFIKEN • NR 3 • 2008

en och jag slås direkt av Saras ärliga och direkta åsikter i saker. Vid flera tillfällen upptäcker jag att vi talar om helt andra saker än de väl förberedda frågor jag har i mitt anteckningsblock. Sara engagerar sig verkligen i frågorna och jag finner det väldigt roligt att intervjua henne. Jag frågar hur hon började med musiken vilket leder oss in på Saras barndom och ungdomsår. — Jag hade en rätt stökig ungdom vilket jag tror kan ha berott på ett stort behov av att få uppmärksamhet och bekräftelse. Avsaknaden av bekräftelse gjorde att jag tog tillfället att höras och synas vid mindre väl valda tillfällen. Musiken blev en möjlighet att få tillgång till uppmärksamhet på ett mer positivt sätt. Jag tror att alla är i behov av bekräftelse i större eller mindre portioner, och jag försöker idag ge mina barn den bekräftelsen jag saknade. Hur kom det sig att du började komponera och sjunga? — Redan tidigt började jag skriva dikter, och den första text jag tonsatte var en dikt av Harry Martinsson. Jag har alltid haft starka åsikter, och genom en uppmärksam musiklärare fick jag hjälp att lära mig tonsätta och spela. Jag märkte att jag tyckte om att få förmedla erfarenheter och åsikter som hade mening. Jag kunde genom musiken skapa styrka, glädje och vilja hos

andra, och samtidigt fick jag den uppmärksamhet jag saknade. Hur upplever du dig själv som artist? — I början var jag väldigt egoistisk… Jag tror att det är en egenskap som vi alla har mer eller mindre av, men artister kanske i synnerhet. Men med åren har jag blivit bättre på att lyssna och barnen har gjort att jag varit tvungen att omvärdera och inse att det finns en större värld än bara min. Det ärliga budskapet och meningen med min musik är viktigt. Jag måste känna att det jag gör betyder något och att det kan förändra. Är det någon skillnad mellan Sara privat och Sara som artist? — Nej! Egentligen inte… Jag vill att det är min kärlek till text, innehåll, budskap och tonsättning som ska uppskattas. Det finns generellt en avsaknad av det i dagens musikutbud tycker jag. Det skulle behövas lite mera progg i svensk musik, mer musik som vågar tycka saker, där mening och njutning går ihop. Jag känner inte att jag på något förändrar min personlighet på scen. Däremot är jag inte så intresserad av att dela med mig av min familj och det som jag anser vara min privata värld till press och media. Jag vill att det är jag, och min musik som värderas och inte mitt privata liv. På frågan om hur framtiden ser ut och vad hon har för drömmar, svarar Sara

”Jag ha rätt stö ungdom vilket j kan ha på ett s behov få uppm samhet bekräft


ade en ökig m jag tror a berott stort av att märkt och telse”

INTERVJU SARA LÖFGREN efter en liten stunds tankepaus. — Jag har alltid levt i nuet och jag gör det fortfarande. Jag vill försöka att uppleva och koncentrera mig på det som är och inte på det som kommer eller har varit. Hiro och Leia gör ju också att nuet blir ännu mer påtagligt. Här vaknar Hiro och kikar lite fundersamt på vem det är som sitter och pratar med hans mamma. Efter en kort paus med blöjbyte och lite välling följer Hiro resten av intervjun ifrån mammas knä. Är det mycket musik i din familj? — Ja det är det. Min halvsyster är en fenomenal trummis och min sambo är också musiker. Leia tycker myckett om att sjunga och fick för ett tag sedan en liten synt som hon kan komponera egen musik på. Barnen får växa upp med en mamma och pappa som är musiker, så musik blir som en naturlig del av tillvaron. En av de bästa sakerna med mitt yrke är att man kan ta med barnen på jobb utan att det uppfattas som konstigt, snarare tvärtom. Jag upplever att musiken också gör att vi får mycket mer tid tillsammans. Hur var tiden under Fame Factory? — Det där var en helt vansinnig tid som var svår att förutsäga. Uppmärksamheten blev så mycket större än jag någonsin kunnat ana, tiden liksom bara försvann, Jag kan fortfarande inte i detalj redogöra för exakt vad som hände var och när, på grund av att det efter ett tag blev så intensivt. Men det har i sin tur gett mig en massa möjligheter som jag är tacksam för. Jag får jobba med något som jag tycker är roligt, och folk lyssnar på min musik och mina texter. Jag tar upp att det idag finns så mycket dokusåpor och talangprogram att det måste vara svårt som artist att slå igenom eller i alla fall att hålla under en längre tid. Sara bekräftar att hon önskar att det hade att göra med talang

om man blev känd eller inte men att så nog tyvärr inte alltid är fallet. Det leder mig in på frågan hur Sara själv upplever sig som person. — Jag är passionerad och ärlig. Jag har svårt för oärlighet och jag vill tro väl om alla. Jag älskar min familj och jag brinner för min musik. Jag tycker att det är viktigt att musiken har ett budskap och det gör mig glad när någon kommer fram och säger att dom fått kraft att förändra något i sitt liv på grund av mina texter. När jag var yngre var jag nere i en del svartare perioder men har blivigt klokare med åren. Jag tror att jag uppfattas som engagerad och glad.

TV-spel lite generat, och jag tror att det också är anledningen till att det är så lätt att tycka om henne. Det är helt enkelt hennes fantastiskt raka och ärliga åsikter i saker, hennes värme och moderskärlek blandat med det barnsliga, busiga och tuffa som gör henne unik. Efter att Sara talat om att hon inte har något körkort så halkar vi självklart in på det här med kollektivtrafik och miljö. Är du miljömedveten och använder du kollektivtrafiken? — Ja jag bryr mig om miljön. Redan när jag var yngre och var ute med kompisar plockade jag upp saker som eventuellt kunde skada något djur eller på något annat sätt kunde vara farligt för miljön. Jag använder kollektivtrafiken ganska ofta, men eftersom Varberg är litet kan man ofta gå, när man ska någonstans. Jag tycker att det är bra att det är så lätt att få på barnvagnen när bussarna är låga. Jag tycker att fler skulle använda bussar och tåg istället för bilen, men tror att kollektivtrafiken skulle behöva bli lite mer lättillgänglig. Jag försöker att påverka min sambo till att använda bussen lite oftare med blandat resultat.

”kollektivtrafiken skulle behöva bli lite mer lättillgänglig”

Vad tror du det är som gör att du har klarat dig så bra som artist? — Jag tror att det är att det jag skriver är på riktigt och att jag vågar säga vad jag tycker. Jag vill tro att människor gillar det ärliga. Vad är det bästa och sämsta med att vara artist? — Det bästa är att det är roligt att gå till jobbet. Uppmärksamheten och möjligheten att få jobba med och utveckla det man tycker om och älskar är fantastiskt. Det sämsta är just att det är så roligt, det blir svårt att dra gränsen mellan den privata tiden med familjen, textskrivande och komposition. Jag fick ett tips av en vän för ett tag sedan om att börja sätta fasta arbetstider för mitt skrivande. ”Att gå till jobbet” har varit svårt eftersom jag förut skrivit i perioder, när tankar och text har kommit till mig. För att få ihop livet med små barn, familj, disk, tvätt m.m. så blir det ett måste att skriva på bestämda tider. Har du några intressen bredvid musiken? — Jag syr lite grann och jag målar. Jag hjälper gärna min syster och hennes kompisar med frisyr och smink när dom ska på fest. Jag älskar att spela TV-spel. Det blir mycket bilspel och just nu är det Mariocart som gäller. Sara erkänner sitt stora intresse för

Vad händer den närmsta framtiden? — Jag fortsätter med Ted Gärdestad turnén ”Sol Vind & Vatten” under hösten. Det går att se var och när på hemsidan www.svov.se . Den 2 augusti gör jag en Stones Festival i Falkenberg tillsammans med Micke Rickfors och Mats Ronander med flera. Sedan skriver jag på eget nytt material så mycket jag hinner. Vi avslutar intervjun med att diskutera lite mer kring barn, familj och framtid, och det börjar bli dags för Hiro att ta med sig mamma ut i solen igen. Jag önskar Sara lycka till med framtiden och jag är övertygad om att hon fortfarande bara är i början på en lång och mycket lyckosam karriär som artist och mamma. JOAKIM AGARTSON

HALLANDSTRAFIKEN • NR 3 • 2008
TUR ATT DET FINNS

KOLLEKTIV-

TRAFIK! Det var Hallandstrafikens budskap till de tio största arbetsgivarna i Varberg. Som vi tidigare informerat om har Hallandstrafiken under våren genomfört ett informationsprojekt inom statens klimatinvesteringsprogram, kallat Smarta resval – Arbetsplats tillsammans med Varbergs kommun som har beviljats medel till projektet från Naturvårdsverket. Syftet med projektet var att reducera biltransporterna till och från de största arbetsplatserna i Varbergs kommun. Tanken med projektet var att arbetsplatsernas anställda skulle uppmuntras till ett aktivt arbete med företagens transporter, oavsett om det gäller arbetspendling eller tjänsteresor. I ett första steg skedde detta genom att Hallandstrafiken kartlade intresset och behovet på respektive arbetsplats. Vi skapade en dialog med de anställda

och fick på det viset veta deras resvanor och samtidigt kunna påpeka möjligheterna och vinsterna att arbeta med miljöanpassning av sina transporter. Dessutom fick vi möjligheten att påvisa de anställda på företagen att man faktiskt stärker både sin hälsa och ekonomi genom att åka med kollektivtrafiken. Det finns undersökningar som visar att den som åker buss rör sig fyra gånger mer än den som tar bilen. Promenaderna till och från hållplatserna är konstaterat livsviktiga. Med höjda drivmedelskostnader är det dessutom en god investering att ställa bilen. I samband med detta erbjöd vi de anställda på företagen som deltog att prova på att åka buss under två veckors tid utan kostnad. Drygt hundra personer valde att delta i projektet. Det kanske inte var så många som jag hade förväntat mig vilket föranledde mig till att undersöka varför intresset för kollektivtrafiken var så lågt. Det visade sig att den tydligaste orsaken till detta är arbetstiderna. De flesta av de arbetsplatser som jag besökte visade sig ha skiftgång och arbetar på obekväma tider då det inte finns allmänna kommunikationer. De ligger också mestadels en bit ifrån centralorten. Företagens lokalisering och kollektivtrafikmöjligheter är alltså en stor faktor.Det som trots allt varit mycket positivt i detta projekt är all den information vi samlat in genom enkäterna. Här finns alla deras önskemål och synpunkter registrerade, och planeringsavdelningen har tagit del av denna information. Sammanfattningsvis har vi inte fått så många nya resenärer som jag hade hoppats på, men det märks att det uppskattas att vi kommer ut och frågar om vad de själva behöver. Det kändes mycket positivt att ha möjligheten att kommunicera direkt med de anställda, då vi fått önskemål om både trafik och olika färdbevis som vi annars har svårt att komma åt. Några ändringar som var efterlängtade är bland annat att få en rakare linjesträckning på linje 693, vilket åtgärdas fr.o.m. augusti -08. Dels att vi fått underlag för vad som skulle kunna ändra deras resvanor; den odelat största fak-HALLANDSTRAFIKEN • NR 3 • 2008

torn är att de vill ha tätare turer för större flexibilitet. Ett annat önskemål med stort underlag är att vi borde köra in linje 615 till grinden vid Ringhals, det är många som väljer bort buss idag pga. avståndet till hållplatsen. Ett mycket stort behov av direktbuss mellan Kungsbacka – Ringhals respektive (Borås –) Kinna – Veddige - Ringhals har framkommit. Det finns också underlag för ytterligare färdbevis, med visst antal resor inom ett år (exempelvis 100/200 resor) och ett stort behov av att förlänga minikortets giltighet till 90 dagar. Personligen har jag två mils resväg till kontoret och jag skulle tjäna en timme eller mer per dag på att köra bil till och från arbetet. Det är ändå inget alternativ för mig när det finns allmänna kommunikationer, först och främst pga. ett starkt personligt miljötänkande. En liter bensin ger ett koldioxidutsläpp på 2,36 kg. Jag sparar hela 3,7kg koldioxid per enkelresa. Det blir nästan TVÅ TON koldioxid per år! Bara för en enda person. Hur mycket koldioxid kan du spara? Titta själv på www.rikareresande.se ! Bara under projekttiden hade jag släppt ut över 674 kg koldioxid om jag hade kört bil på mina resor. För mig är det ett självklart val att prioritera kollektivtrafiken före bil! En annan trevlig aspekt är naturligtvis priset. Jag får köpa ett 4-zoners periodkort för 665 kr, jämfört med bilresorna som skulle kosta mig 2024 kr/månad. Jag tjänar hela 1359 kronor per månad på att åka buss, dvs. nästan 15 000 kr om året! Tänk vad de kan spara som har ännu längre resväg, både för sin egen ekonomi och för miljön! Missa inte Klimatfestivalen i Varberg den 23/8-08, där kommunen i år inriktar sig stort på information om smarta resval. Gå inte heller miste om SopOperan i Halmstad 9-14/9. Där finns både föreställningar och en utställning med olika aktörer som ger sina tips på hur du kan bli mer miljövänlig. Följ gärna vägverkets devis; ”åk kollektivt när du kan, ta bilen när du måste”. MONIKA KNUTSSON


NOTISER HALLANDSTRAFIKEN & SOPOPERAN Mellan den 4 och 14 september vaknar den gamla övergivna industrilokalen Slottsmöllan utanför Halmstad åter till liv. SopOperan blir då verklighet. Besökare kan där ta del av miljöutställning, seminarier, utbildningar, opera och mycket annat. Hallandstrafiken kommer under mässdagarna att vara närvarande och vi är sedan en tid tillbaka även en av SopOperans samarbetspartners.

FALKENBERGS NYA STATION Fredagen den 13 juni invigdes Falkenbergs nya station. Banverkets generaldirektör Minoo Ahktarzand knöt ihop de symboliska banden vid den nya stationen som kännetecknade en glädjens dag. Det nya järnvägsspåret öppnades för trafik natten till den 15 juni. Det vi inte visste då var de stora problemen våra resenärer skulle drabbas av med anledning av tågförseningar. Detta på grund av att när nya järnvägssträckor tas i bruk kan man av säkerhetsskäl inte köra tågen i den högsta hastighet som banan är dimensionerad för. Vilket i sin tur har inneburit att det blivit problem med bussanslutningarna till och från stationen. I skrivande stund har hastigheten på spåret höjts och den 18 augusti kommer det andra spåret söder om stationen att kopplas in. Vi på Hallandstrafiken är väl medvetna om vilka problem detta har inneburit för våra resenärer och är självklart mycket ledsna för det. Vi kommer också att se över övriga synpunkter som inkommit angående stationspendeln. YASMINE MÖLLERSTRÖM HENSTAM

NY SÖKFUNKTION

TIDTABELLSSKIFTE

En nyhet på www.hlt.se är den nya sökfunktionen för våra tidtabeller. Skriv antingen in linjenumret eller gör en mer omfattande sökning genom att ange antingen kommun eller trafikslag. Nytt är också att du i reseplaneraren nu kan se om det finns eventuella störningar på din linje.

Från den 18 augusti gäller nya tidtabeller i Halmstad, Varberg och Falkenberg. Det är stadstrafiken som byter tidtabeller, kommuntabellerna förblir de samma till den 13 juni nästa år då bägge katalogerna byts ut. För eventuella förändringar på din linje, se sidan 10.

FÄRDTJÄNSTRESENÄRER GER HÖGT BETYG TILL HALLANDSTRAFIKEN Som ett led i utvecklings- och kvalitetsarbetet har Hallandstrafiken AB gjort en mätning av verksamheten ur ett kundperspektiv. Utgångspunkten var att ta reda på vad kunderna - det vill säga hur färdtjänstresenärerna egentligen upplever färdtjänsten. Det är också väsentligt att Hallandstrafiken genom den här undersökningen får veta vilka faktorer resenärerna uppfattar som viktigast för att resorna skall upplevas bra och väl fungerande. Undersökningen har genomförts med ett slumpmässigt urval av 412 färdtjänstresenärer i Laholm, Halmstad, Hylte, Falkenberg och Varbergs kommun. Undersökningen visar på att det allra viktigaste är att resenärerna känner sig trygga, blir trevligt bemötta och får den hjälp de behöver vid behov. Totalt sett ger färdtjänstresenärerna Hallandstrafiken väldigt högt betyg på bemötande, handläggningstid, muntlig och skriftlig information, säkerheten kring resan samt förarnas bemötande.

Totalbetyget för den senaste resan blir mycket bra 4,5 på en femgradig skala. Även betyget på bemötandet från beställningscentralen får högt betyg 4,8 på en femgradig skala. Förbättringspotentialer framkom såsom bland annat att telefontiden till handläggare bör ses över. Bättre information om regelverket kring resorna bör ges. Tydligare information om sträckor och zonindelningen efterfrågades också. HALLANDSTRAFIKEN • NR 3 • 2008
GÄLLER FRÅN DEN 18 AUG Linje 257 är en ny linje mellan Laholm och Örkelljunga, det är förmodligen den största förändringen då kollektivtrafiken i Halland den 18 augusti övergår till vintertrafik. Linjen trafikeras dagligen med två turer i vardera riktning. 257 Ny linje. Laholm-VallbergRänneslöv-Våxtorp-Drakabygget-Örkelljunga. 2 turer/riktning och dag. 324 Fler direktbussar, även mot Laholm på morgonen. 400 Ny direktbuss från Halmstad kl. 05.55. Stannar endast vid Norra Station, Prästjorden och i Hyltebruk. Ytterligare direktbuss på eftermiddagen. 509 Anropsstyrd trafik på söndagar. 616 Ny tur kl. 15.05 till Veddige 652 Ny tur från Tvååker kl. 08.10

ankommer till Järnvägsstationen i Varberg kl. 08.38 661 Skoldagar anslutningstur från Skällinge 09.09 byte i Rolfstorp till linje 651, ankommer Varberg 09.50. 693 Ny linjesträckning i Varberg. Går via Breareds Centrum - Nya Påskberget - Brunnsberg Södra, ej inom stan. Halmstad tätort Linje 11 Turerna på linjen flyttas till linje 10. Linje 11 trafikeras inte längre. Linje 30 Får tätare trafik på förmiddagarna. Ny nattur. Varbergs tätort Linje 8 Skolturer på morgonen och eftermiddagen tidtabelläggs samt en tur kl. 16.55 från Järnvägsstationen. TORBJÖRN BJURDELIUS

Frågan är fri! Vi är två familjer som ska tillbringa en vecka i Halmstad. Nu undrar vi om HALLANDSPASSET är ett lämpligt åkkort att skaffa? Vad ingår i det, hur långt kan man åka? Christina Hej Christina Hallandspasset gäller i tre dagar på alla bussar i hela Halland (exkl. Kungsbacka). Kortet går att köpa ombord på bussen eller i något av Hallandstrafikens försäljningsställen. Kortet går att köpa för hela familjen (270 kr, 4 personer varva 1-2 vuxna) eller per person (130 kr). Ha en trevlig vistelse i Halmstad! Mejla din fråga till: fraga-hlt@swebus.se och märk mejlet ”Bussfrågan”.

när går nästa buss till lugnet? nu kan du ladda ner tidtabellen till din mobiltelefon sms:a hlt till 0730-125 250 Vanlig sms-kostnad + ca 60 öre per nedladdning.

BARNKRYSSET

Lös barnkrysset och skicka in det tillsammans med namn och adress till Hallandstrafiken AB, Box 269, 311 23 Falkenberg senast den 5 september. Märk kuvertet ”Barnkrysset”. 3 vinnare belönas och meddelas per post. ____________________________ NAMN

____________________________ ADRESS

____________________________ POSTNUMMER OCH ORT

10

HALLANDSTRAFIKEN • NR 3 • 2008


har de senaste åtta åren haft ca J ag24 mil tur och retur till jobbet varje dag och den tiden har jag spenderat i min bil. Det är ca. 10-12 meningslösa timmar av transport varje vecka. Jag har på bästa sätt försökt använda tiden i bilen till att spara några jobbrelaterade samtal eller hålla kontakt med kompisar via mobiltelefonen. Ur trafiksäkerhetssynpunkt inte det allra bästa, men tiden blev i alla fall värd lite mer. Jag erkänner att man efter drygt en timmes resande till arbetet inte var i toppskick för att börja jobba, men med en kopp kaffes hjälp så gick det bra.Vad sedan alla dessa resor har kostat i bensin, värdeminskning och telefontid, tid från familj och fritid och några extra kilos övervikt, ”det låter vi bli att räkna ut”.

I dag har jag inte så långt till jobbet och jag har upptäckt att jag faktiskt har flera möjligheter att ta mig dit. Jag kan ta min cykel, jag kan åka buss och jag kan välja att åka med arbetskamrater. Jag kan förstås fortfarande ta familjens bil när jag måste hämta på dagis, skjutsa till och från träningar eller handla direkt efter jobbet. Men i övrigt har jag valt att ta bussen eller cykeln. Cykeln har jag inte kunnat välja förut av naturliga skäl, då det hade tagit en hel dag att ta sig de 11 mil jag haft till jobbet. Tåg och buss hade varit ett alternativ, men det kändes krångligt och den nya bilen kostade för mycket för att bara stå still. För ca två månader sedan åkte jag buss för nästan första gången (jag har åkt på några alpresor i buss tidigare men övriga resor har skett med bil). Bussen i mitt fall har varit en mycket positiv upplevelse. Jag får en alldeles lagom promenad varje morgon till och från hållplatsen så jag slipper den där kaffekoppen på morgonen för att vakna (det har antagligen också givit mig ett par extra levnadsår på sista raden i form av bättre hälsa). Jag är betydligt mer effektiv de första timmarna på jobbet och jag har kommit på att jag får lite extra tid bara för mig själv. Jag kan under min resa reflektera över egna tankar och funderingar, jag slipper irritera mig på andra trafikanter och jag behöver inte leta parkerings-

BUSSKRÖNIKA plats. Jag behöver heller inte lika ofta irritera mig på att bilen är smutsig eller stökig, det blir färre servicar och mindre utgifter. TÄNK om jag känt till detta under mina tidigare åtta år av pendling! Ja som sagt, ”vi talar inte om det.” Nu när jag faktiskt tänkt efter så kan jag konstatera att jag oftare kände mig trött och irriterad när jag reste med bilen. Det var alltid någon medtrafikant som betedde sig klumpigt och det var svårt att hitta en parkering. Ibland glömde min sambo att tanka bilen och varje gång det var dags för däckbyte eller service kostade det lika mycket som en semesterresa med familjen. Nu när jag åker buss får jag ordentligt med motion och det är inte så mycket som kan gå fel. Detsamma gäller cykeln, jag får motion och jag slipper ansvaret som bilist. Vid längre resor kombinerar jag buss och tåg och det fungerar allt som oftast utomordentligt. Om det skulle uppstå förseningar så blir man underrättad om alternativ och dirigerad av ansvarig personal. Har jag förstått det rätt så kan man till och med få pengar tillbaka vid förseningar längre än 20 min, det händer inte ofta vid förseningar när man åker bil! Visst kan jag vara irriterad ibland på sena avgångar och svåra byten. Men om jag ska jämföra med all irritation som jag förknippar med alla mina bilresor är dom få. Så hur och varför reser jag? Jag har kommit på att jag kan få ut mer av tiden än bara resan från a till b. Jag vaknar till på morgonen, jag får motion, jag får tid att tänka och fundera, jag läser och förbereder jobb och jag kan till och med välja att vila och koppla av om jag känner att jag är trött. Räknar man ihop tiden jag reser per vecka så blir det i dag mellan 1 tim 45 min och 2 tim 30 min. Tid för mig har blivit LYX! Resan har för mig blivit en möjlighet i stället för en nödvändighet! Mitt val att så ofta det går åka buss eller cykel har många anledningar, det är ekonomiskt, jag mår bättre, jag får lite egen tid och det är en samvetsfråga i dagens

”resan har för mig blivit en möjlighet i stället för en nödvändighet…”

miljömedvetna samhälle. En mycket glad, välmående och något rikare buss- och cykelentusiast. JOAKIM AGARTSON HALLANDSTRAFIKEN • NR 3 • 2008

11


Tävla om 5 värdekort! Detta är en kunskapstävling om tidningen Hallandstrafiken. För att klara samtliga frågor bör du läsa igenom tidningen noga för att finna de rätta svaren. 1. Vad heter webbsajten där du kan beräkna hur mycket pengar och koldioxid du tjänar genom att åka buss eller tåg? 1. www.rikareresande.se x. www.resochblirik.se 2. www.rikpåresor.se 2. Vilket datum invigdes Falkenberg Station? 1. 11 juni x. 13 juni 2. 15 juni 3. I vilket tv-program slog Sara Löfgren igenom? 1. Idol x. Fame Factory 2. Let´s dance

Laddade med 200 kr

5. Vad heter Sara Löfgrens senaste platta som släpptes 2004? 1. Starkare x. Syrligare 2. Soligare 6. Vart äger SopOperan rum? 1. Kungliga operan x. Soptippen 2.Slottsmöllan 7. Från när gäller den kommande vintertidtabellen i tätortstrafiken? 1. 18 augusti x. 20 september 2. 10 oktober

Markera dina svar och skicka talongen senast den 5 september till Hallandstrafiken AB, Box 269, 311 23 Falkenberg eller mejla rätt svar till tavling@hlt.se. Märk kuvertet/mejlet ”Tävla med Hallandstrafiken”. Rätt inskickade svar deltar i utlottning av 5 stycken Värdekort laddade med 200 kronor styck. Vinnarna meddelas per post. ______________________________ NAMN

______________________________ ADRESS

______________________________ POSTNUMMER OCH ORT

______________________________ TELEFON

4. Hur stor del av hallänningarna tycker att den trafik vi erbjuder och den taxa vi tillämpar är en bra produkt? 1. 51 % x. 68 % 2. 74 %

ERBJUDANDEN FRÅN HALLANDSTRAFIKEN Med Hallandspasset reser du obegränsat med våra bussar under tre dygn! Kortet gäller juni, juli och augusti.

130

fr. *

kr*

130 kronor per person eller 270 kronor per familj (max 4 personer varav 1-2 vuxna).

Värdekortet gäller utan tidsbegränsning och är inte knutet till viss person.

30%

på kontantpriset

Minikort gäller för max 24 resor inom 30 dagar. Kortet är opersonligt vilket innebär att de kan nyttjas av flera personer.

12

fr.

kr*/resa

* Halmstads kommun respektive Falkenbergs kommun räknas som en enda zon när du betalar med ett periodkort. 290kr/24resor=12.08 kr

Läs mer på www.hlt.se eller ring vårt KundCenter på telefon 0771 -33 10 30.

Profile for Hallandstrafiken AB

Hallandstrafiken 2008 3  

Hallandstrafikens kundtidning

Hallandstrafiken 2008 3  

Hallandstrafikens kundtidning