Page 1

En tidning från länstrafikbolaget i Halland • 1 • 2008

I detta nummer:

g n i v n r o T l e

Linje 400 en lördagskväll Trafikförsörjning • Reseassistans ka i :M u j Servicecertifiering • Klimpprojektetrv e Int

HALLANDSTRAFIKEN • NR 1 • 2008
Planeten är sjuk Busskuren hjälper På www.hlt.se hittar du fler botemedel som hjälper planeten. Dessutom kan du tävla om busskort.

Hur miljömedvete n

är du?

www.hlt.seHALLANDSTRAFIKEN • NR 1 • 2008


Innehåll nr 1 2008 Servicecertifiering

4

Bussar 2010

5

Mikael Tornving

6-7

Linje 400 Hylte-Hstd 8 Notiser

9

Klimpprojektet

10

Trafikförsörjningsplan 11 Korsordet

12

Hallandstrafiken - en tidning från länstrafikbolaget - utges av Hallandstrafiken AB. Hallandstrafikens vision är att göra kollektivtrafiken till förstahandsalternativet för persontransporter i länet. Med detta menar vi att varje person som vistas i Halland och avser att göra en resa i första hand ska undersöka möjligheten att åka kollektivt. Hallandstrafikens kundtidning distribueras till alla hushåll i Hallands län, exklusive Kungbacka. Ansvarig utgivare Rolf Persson Chefredaktör Yasmine Möllerström-Henstam 0346-486 10 alt. 0708-88 72 77 yasmine.mollerstrom-h@hlt.se Redaktionskommitté Yasmine MöllerströmHenstam, Jesper Andersson, Kajsa Jonolf, Daniel Modiggård Grafisk produktion Hallandstrafiken AB, Jesper Andersson Tryckeri Prinfo, Ängelholm. Prinfo är ett miljöcertifierat företag. Tidningen Hallandstrafiken är tryckt på miljövänligt papper. Upplaga 100 500 ex Foto Där inget annat anges - Byrå Bengtsson, Jesper Andersson Adress Hallandstrafiken AB, Box 269 311 23 Falkenberg Tel. Vx 0346-486 00 Trafikupplysning 0771-33 10 30 Vinnarna av korsordet nr 2 2007 Liselott Petersson, Falkenberg Ethel Gruvander, Varberg Evald Tavo, Halmstad Barnkrysset nr 2 2007 Elin Larsson, Tvååker Melinda Sundqvist, Unnaryd Felicia Svensson, Morup

– Nu kommer våren och Hallandstrafiken! I december 2007 beslutade regeringen att bifalla Skånetrafikens, Hallandstrafikens och Västtrafiks ansökan om gemensam trafikeringsrätt för Öresundstågen på sträckan Malmö – Göteborg. Trafikeringsrätten tilldelas på försök från och med den 1 januari 2009 till utgången av 2016. Under året kommer omfattande förberedelsearbeten ske tillsammans med Skånetrafiken och Västtrafik omfattande bl.a. trafikutbud, resursbehov, försäljningskanaler av färdbevis, taxestruktur, information mm. Hallandstrafiken ska flytta till nya lokaler. Administrationen av länets kollektivtrafik har under de senaste åren ökat kraftigt, vilket betyder att nuvarande lokaler inte räcker till för Hallandstrafikens personal. Från att i början av 90-talet varit 7 anställda är vi i dagsläget 49 personer, vilket är en ökning med 600 procent. De främsta skälen till detta utgörs av uppbyggnad av beställningscentral för större delen av länets färdtjänstresor, övertagande av beställningar av samtliga sjukresor för länet samt överförande av färdtjänsthandläggning och skolskjutsplanering till Hallandstrafiken. Huset byggs vid nuvarande stationshus i centrala Falkenberg och kommer att stå färdigt för inflyttning i december 2008. Många av våra resenärer, närmare bestämt 74 procent, är nöjda med länets kollektivtrafik. Det visade 2007 års mätningar som genomförts av Svenska Lokaltrafikföreningen (SLTF). Mätningarna bygger på kontinuerliga intervjuer med ett statistiskt säkerställt antal länsbor som använder kollektivtrafiken eller är möjliga kunder. Detta som ett led i våra ansträngningar att kvalitetssäkra kollektivtrafiken i Halland. Det våra resenärer är mest nöjda med är att man bland annat upplever det tryggt att resa med kollektivtrafiken, att det är enkelt att köpa färdbevis och

få information om trafiken samt att trafiken är pålitlig. Påsken har precis avslutats. En helg som förknippas med många traditioner. Men också en helg som för många innebär att man lämnar vintern bakom sig och ser fram emot våren. Årstiden som medför att dagarna blir längre och ljuset kommer tillbaka. Naturen ger oss det ena vårtecknet efter det andra. Grönskan spirar och fåglarna kvittrar. Våren betyder också att du får årets första nummer av Hallandstrafikens informationstidning. I detta nummer kan du bland annat läsa om hur Klimpprojektet går vidare och om hur det går till när trafikförsörjningen i länet bestäms. Speciellt roligt är att vi har fått en intervju med Mikael Tornving, känd från bl.a. TV-programmet Parlamentet. Mikael har även en roll i farsen Little Shop of Horrors, som bl.a. framfördes på Halmstad Teater hösten -07. Ni har väl inte missat den pågående vårkampanjen där man bland annat kan vinna ett busskort. Tävlingen hittar ni på www.hlt.se.

Yasmine Möllerström - Henstam Kommunikationschef HALLANDSTRAFIKEN • NR 1 • 2008
KUNDBEMÖTANDE BRANDSLÄCKARE Dagens intensiva trafik och ökade krav gör att en bussförare måste ha mycket bredare kunskap än att bara köra bussen. På Swebus arrangerar man ett flertal kurser för sina förare, både teoretiska och praktiska, för att kunna säkerställa en bra service. Swebus har under hösten 2007 arrangerat en endagskurs för sina förare. Kursen har varit uppdelad i två moment. Dels har Brandförsvaret i Laholm undervisat i brandkunskap och utrymning av buss medan Håkan Bandheim, förarutvecklare på Swebus i Halmstad, parallellt handlett en kurs i kundbemötande. Brandkursen inkluderade bland annat omhändertagande vid trafikolycka, lagstiftning, släckövning med handbrandsläckare, hur man går tillväga vid brand i kläder och omhändertagande och urtag av skadad från buss/ personbil. Kursen är en del i den servicecertifiering som alla förare på Swebus genomgår. Med förarcertifieringen får förarna ökad kunskap och därmed större trygghet i arbetet. En trygg förare ger dig som resenär bra service samt en säker och bekväm resupplevelse. För att uppnå Swebus certifieringskrav har förarna även genomgått tester i körning, trafikfrågor, biljettmaskin, kvalitetsfrågor samt kunskapsfrågor 

HALLANDSTRAFIKEN • NR 1 • 2008

om linjenätet. En certifierad förare erhåller en legitimation samt en pin på vilken det står ”I resenärens tjänst”, vilket är ett bevis på att föraren har genomgått och klarat de krav certifieringen ställer på en förare. Kurserna i brandkunskap och kundbemötande har varit ett önskemål från förarna som varit nöjda med kursinnehållet. Bland annat visade man bilder från autentiska bussolyckor vilket, enligt många av deltagarna, var intressant och lärorikt. – Jag tycker det är bra att få se hur det verkligen kan se ut efter en olycka. Bland annat lärde jag mig hur man vid ankomsten till en trafikolycka kan blockera trafiken med bussen för att på så sätt se till att inte fler fordon hamnar i olycksområdet, säger Micke Karlsson, en av förarna som genomgått kursen. I kursdelen som handlade om kundbemötande använde man sig också av autentiska fall i form av de Respons-

och resegarantiärenden som inkommit till Swebus. Håkan läste upp intermezzon och förarna fick därefter möjlighet att resonera och diskutera kring de specifika fall där kunder inte varit nöjda med förarens service. Vad som gick snett och hur man istället borde ha gjort och vad man bör tänka på om en liknande situation uppstår i framtiden diskuterades flitigt under kursen. Samtalen blev många och ofta väldigt långa. – Även om förarna så klart diskuterar händelser över en fika eller lunch så är det viktigt för oss att förarna får ett öppet forum att berätta och diskutera kring de händelser som uppkommer i yrket, säger Håkan. Viktig är också kommunikationen mellan förare och resenär. – Är bussen försenad så är det av stor vikt att resenären får reda på varför bussen är det. Hade jag som resenär fått reda på varför bussen var sen, om det var på grund av halka, trafikomläggningar eller trafikköer, så hade förmodligen förståelsen för förseningen varit större, avslutar Håkan Bandheim.

Jesper Andersson


BUSSAR Det finns ett regeringsbeslut att samhället skall vara tillgängligt för alla 2010. Samma år är det också dags för en ny upphandling av all busstrafik som kör för Hallandstrafiken. Regeringens beslut ställer stora krav på Hallandstrafiken och våra entreprenörer. I Hallandstrafikens regi körs idag över 160 bussar i länet och det är av allra största vikt att de krav som ställs på bussarna uppfyller de önskemål som våra kunder har. Hallandstrafiken har sedan 2002 haft låggolvbussar och lågentrébussar som varit till stor nytta för våra kunder särskilt ur ett tillgänglighetsperspektiv. I låggolvbussarna är golvet i hela bussen plant, vilket möjliggör en viss förflyttning även i den bakre delen av bussen. Lågentrébussar hjälper funktionsnedsatta att på ett enklare sätt komma ombord på bussarna då bussgolvet är i höjd med marken vid hållplatsen. Denna funktion är inte helt utbyggd utan ingår i den modernisering av våra större hållplatser som pågår i syfte att göra kollektivtrafiken mer tillgänglig. Även lågentrébussarna har plant golv mellan entrédörr och mittdörr för att funktionsnedsatta resenärer på ett så smidigt sätt som möjligt ska kunna förflytta sig ombord på bussen. Alla bussar i Hallandstrafikens regi har plats för minst två rullstolar. Vi har dock upplevt det som ett problem att resenärer med rullstol, rullator eller barnvagn tvingas att använda mittdörren för att komma ombord eftersom framdörren och gången är för smala. Problemet uppstår när kunden skall betala sin biljett. Rullstolskunden kan inte ta sig fram till föraren i den alltför smala gången och en kund med barnvagn vill helst inte lämna barnvagnen med barnet i för att betala sin avgift. Dessutom tycker vi att alla våra kunder skall behandlas på samma sätt och att kontakten med föraren är väldigt viktig. Vad kan man göra åt dessa problem? Uppfinna något eget? Kanske har våra

länstrafikskollegor en bättre lösning? En dag i februari tog vi därför tåget till Helsingborg för att med stort intresse titta på hur våra grannar i söder, Skånetrafiken, har löst bussproblemen för funktionsnedsatta personer. Skånetrafikens bussar har ombordstigning genom framdörren för alla kunder oavsett förflyttningshjälpmedel. Gången bak i bussen är sedan så bred att det inte blir några problem för kunderna att komma till barnvagnsplatsen eller till rullstolsplatsen. Det finns dessutom ramper vid dörrarna som kan fällas ut för att överbrygga ett eventuellt avstånd mellan hållplatsen och bussens golv. Med oss på vår utflykt följde en kund från Halmstad som är rullstolsburen samt en kund som är synskadad. De testade de åtgärder som Skånetrafiken gjort för att förbättra kollektivtrafiken för personer med funktionsnedsättning. Hans Barrett

En fällbar ramp vid påstigningen möjliggör en betydligt enklare påstigning.

Bussentrén är tillräckligt bred för påstigning med rullstol via framdörrarna.

Kortläsaren är placerad i lämplig höjd.

HALLANDSTRAFIKEN • NR 1 • 2008
INTERVJU MIKAEL TORNVING

FRÅN ÖSTERSUND Hur kan en före detta reservofficer, sjukvårdare, konsult och stockholmsbosatt jämtlänning med en ofta väldigt sparsam mimik vara en av landets roligaste komiker? Svaret på det finns förmodligen i frågan i sig. Erfarenheten och viljan att låta sig inspireras av förändring.

Mikael Tornving är för den stora allmänheten kanske mest känd från TV 4:s Parlamentet och SVT:s Playa del Sol där han spelade den missförstådde platschefen och besserwissern Tommy Andersson. Mikael har även gett ansikte åt den uppretade och uttröttade reportern Rolf, som har setts i programmet Godafton Sverige, samt i Melodifestivalens olika deltävlingar runtom i Sverige 2005. Under hösten har han turnerat runt med Martin Stenmarck och Kjell Bergqvist i showen Ladies Night, som han beskriver som ”att leka rockstjärna för en stund” och tillsammans med bland andra Thomas Pettersson spelar han för närvarande i musikalen Little Shop of Horrors, som under slutet av förra 

HALLANDSTRAFIKEN • NR 1 • 2008

året sattes upp på Halmstad Teater, men som nu spelas på Lorensbergsteatern i Göteborg. – Mina sångtalanger är ganska så begränsade, men det visste Thomas Pettersson, han var väl mer ute efter min tolkning av den sadistiske tandläkaren Orin, när han erbjöd mig en roll i musikalen. Det är kul att sjunga, men någon schlagerfantom blir jag ju aldrig, svarar Mikael, när jag frågar honom om hans medverkan i Little Shop of Horrors. Även om han ser sina sångtalanger som begränsade vill han inte utesluta att det även i framtiden skulle kunna bli fler framträdanden i musikalsammanhang. – Varför inte, det finns ju fler än jag som varit med i musikaler utan att ha varit lysande sångare. Bara jag inte ska bidra till någon större musikalisk tolkning så skulle det ju funka. För Mikael var höstens vistelse i Halmstad inte den första, som ung spenderade han några somrar i staden. – Jag kommer ihåg att det var ett område med små sommarhus och med prunkande trädgårdar och äppelträd, det är ett bestående minne. Jag minns

även hur man gick ner på stranden bland dynerna och gräset och hur man kunde smyga runt där och kolla på folk och leka i busksnåren som fanns där. Var i Halmstad detta var minns han inte, men när jag föreslår Östra stranden till den beskrivning han ger, så säger han att det mycket väl kan stämma. Förutom att han skriver på lite saker och ska vara programledare på Kanal 5 för en gameshow som heter The power of 10, så reser han tillsammans med Göran Adlén runt med inspirationsshowen - våga, älska, spring - som i stora drag handlar om vårt förhållningssätt till arbete och hur vi ska få in lite mer passion i våra liv. – Göran har ju jobbat mycket med trender i omvärlden och tittat på hur vi förhåller oss till reklam och vad det finns för trender i förhållande till vårt arbete. Jag pratar och skämtar om det han säger och så drar jag lite historier från mitt yrkesliv. På inspirationsshowens hemsida säger Mikael följande angående hur paret kompletterar varandra: – Göran målar yviga fresker med rol-

Hon end kan känna mi fjortonåri handsvet


n är den da som n få mig att ig som en ing med tt!

INTERVJU MIKAEL TORNVING ...om Mikael Tornving Familj: En fru och två barn. Yrke: Frilansande komiker. Lyssnar på: Clash -”Det är allt jag har i telefonen”. Läser: Biografier och historieskildringar. Buss eller tåg: Tar tåget så ofta han kan.

Bilden: Mikael Tornving som den sadistiske tandläkaren Odin. Bilden till höger: Jessica Andersson spelar Audrey i musikalen Little Shop of Horrors. Fotograf: Bosse Håkansson

ler. Jag petar med mårdpensel och gör små miniatyrer av mina erfarenheter. Göran är medryckande och ser möjligheter. Jag är småaktig och ser problemen. Mikael har tidigare bland annat jobbat inom försvaret och inom sjukvården och berättar vidare om hur det just var en föreläsning han gick på för mer än tio år sedan som fick honom att ändra riktningen på karriären. – Syftet med showen är att när folk går därifrån ska känna att de fått inspiration till att ändra någon sak i sitt liv. Det är inte så att vi vill att folk ska säga upp sig och skilja sig, men några kanske får inspiration att ändra någonting i sina liv. Anledningen till att vi gör den här showen är att jag själv var och hörde på en föreläsare, som jag tyckte snackade en väldig massa skit, men han sa en sak som fick mig att inse att det jag då höll på med inte var det jag då ville göra. Och det var en direkt bidragande orsak till att jag sa upp mig som konsult och började frilansa som komiker och det ångrar jag ju inte, säger Mikael.

Tre av de karaktärer som Mikael har gestaltat, Orin, reportern Rolf och Tommy, bär liknande drag. Dryga, lögnaktiga, uppretade, misslyckade och allmänt asociala. Han säger att han inte vet varför han så ofta får spela elaka typer, men att han gillar det. – Platschefen Tommy har jag ju själv varit med och utformat och det hör nog ihop med att jag gillar att spela sådana typer. Utan några jämförelser i övrigt, hur roligt hade det varit att se Basil Fawlty i Fawlty Towers om han inte varit extremt konflikträdd? Det är just det som gör att allt går precis åt helvete för honom, därför att han är konflikträdd. Han försöker ljuga sig ur situationer som han inte behöver ljuga sig ur, han hade kunnat säga precis som det är - Tyvärr vi har slut på det här röda vinet - men istället ska han dra en vals som gör att han snärjer in sig mer och mer och Tommy är ju på precis samma sätt. Han vill framstå som lite mer sofistikerad, världsvan och kunnig, men han har inte täckning, och jag tycker det är väldigt roligt att spela sådana karaktärer. Vårt samtal glider in på TV-programmet Parlamentet och jag undrar hur mycket han brukar förbereda inför inspelning av ett program. – Ungefär 50 procent förberett och 50 procent improviserat, i alla fall för min del. Jag förbereder ett antal skämt på varje ämnesområde, men sen när jag sagt min grej vet jag ju inte vad som ska hända för då kan det ju vara så att det andra laget svarar på det och då måste jag gå i svaromål igen och så blir det som en diskussion. Jag brukar säga att i bästa fall fungerar de där förberedda skämten ungefär som när man hamnar på en middag och säger - Och vad jobbar du med? - och så pratar man om det en liten stund och så pratar man om familjen och efter en timme talar man om döden, synen på religioner och homoäktenskap. Det är de förberedda skämten som får igång debatten och är det en dålig dag så får de använda mycket av det materialet

när de klipper ihop programmet. Men är det en bra dag då kanske de bästa grejerna kommer efter vi har sagt de förberedda skämten. Ska man jobba någorlunda oförberett då måste man våga leverera mycket kvantitet för till slut så hittar man guldkornen, för ska jag sitta och vara helt säker på att varje ord jag säger ska fungera perfekt, då törs man inte säga någonting. – Babben! Hon är den enda som kan få mig att känna mig som en fjortonåring med handsvett! Ovanstående mening är svaret på frågan vem av Parlamentets deltagare han hyser störst respekt för, men tillägger att det är menat som en komplimang. – Dels är Babben en väldigt varm och klok människa och jag mår bra av att vara i närheten av henne, men när jag ska möta henne i någon form av verbal duell, så är hon en fruktansvärd motståndare därför att hon har en sån pondus. Hon har en sån otrolig erfarenhet och hon är så rapp. Det är nästan omöjligt att få sista ordet, hon kan verkligen leverera en replik. Det kan även denne forne konsult, numera underhållare, som för en tid sedan även blev nominerad till tjänsten som ambassadör för republiken Jämtland. Hur det går med den saken återstår att se, men faktum är, om inte denne jämtlänning låtit sig inspireras till förändring hade svensk komik varit en karaktär fattigare. Jesper Andersson

HALLANDSTRAFIKEN • NR 1 • 2008
LINJE

HYLTEBRUK - HALMSTAD

Hemfärden brukar vara relativt lugn, ofta är de så trötta efter en natts festande att de somnar så fort de kommer ombord på bussen...

En lördag i januari slog undertecknad följe med Britt-Marie Nilsson från Swebus för en tur med den beryktade 22.00-turen från Hyltebruk till Halmstad. Turen som lockar många yngre att åka in till Halmstad för att roa sig, brukar ibland kantas av problem. Resan som tar en timme används allt som oftast till att ”förvärma” inför kvällens begivenheter i Halmstad, vilket har fått till följd att förare och personer som inte har samma mål med sin resa har störts. – Att föraren störs under körning är ju riskabelt då han/hon har ansvaret för säkerheten ombord. En berusad passagerare som står och tjatar om att stanna bussen för att han behöver lätta på trycket är en trafikfara, föraren måste ha full koncentration på trafiken. Det har även förekommit att konflikter mellan passagerare har uppstått under pågående bussfärd vilket likväl utgör en trafikfara, säger Britt-Marie som till vardags jobbar som driftledare på Swebus i Halmstad. – Det har förekommit diskussioner med Hallandstrafiken om att dra in den aktuella turen på grund av problemen men det drabbar ju tyvärr dem som jobbpendlar vid den tiden. Detta är i dagsläget inte aktuellt. Under våren 2007 kulminerade problemen på turen, bland annat polisanmäldes två resenärer för hot mot förare, vilket fick till följd att man satte in en mängd stödåtgärder för att få bukt med problemen. En föräldraförening från Hyltebruk engagerades, man satte även under en tid in Securitasvakter som åkte med på bussen samt extra personal från Swebus. Även polisen i Hyltebruk hjälpte till med att stävja problemen på bussarna genom att vara närvarande vid påstigningen. Åtgärderna gav resultat, turerna blev lugnare och förarna kunde koncentrera sig på körningen istäl-HALLANDSTRAFIKEN • NR 1 • 2008

let för på argumenterande resenärer eller att försöka stävja bråk ombord på bussen. Om resenärerna på väg till Halmstad är högljudda och berusade är samma resenärer desto tystare på väg tillbaka till Hyltebruk ett par timmar senare. – Hemfärden brukar vara relativt lugn, ofta är de så trötta efter en natts festande att de somnar så fort de kommer ombord på bussen, berättar Britt-Marie som därefter går fram till en ung man som är framme vid föraren för att övertyga honom om hans behov av en kvick ”paus”. – Men det händer ibland att vissa som druckit för mycket kastar upp, vilket så klart ställer till problem för oss, fortsätter Britt-Marie som övertygade den nödige unge mannen att han fick vara så god att vänta med att urinera. – Resenären ombeds då att städa upp efter sig men ofta är de för berusade för att städa, vilket leder till att det i slutändan är föraren som städar upp efter resenären eller får ringa till driftledaren för att få fram en ny buss. Detta leder så klart till förseningar i busstrafiken. I dagsläget finns det inga aktiva stödåtgärder ombord på bussen, så det var med en viss spänd förväntan som jag gick ombord på bussen i Halmstad för vidare transport mot Hyltebruk. Enligt Britt-Marie hade turen dagen innan varit ganska så stökig. När så bussen vände i Hyltebruk var den så gott som full, stämningen var på topp och de första medhavda ölen öppnades samtidigt som bussen lämnade stadsgränsen. Men bussfärden gick bra, inga större händelser att rapportera. När bussen stannar vid en hållplats på Norra vägen i Halmstad stiger merparten av resenärerna av, de flesta tar med sina urdruckna burkar och jag frågar en ung man i 18 års åldern vart festen bär. – Jag har ingen aning, det är fest! Jesper Andersson


NOTISER KVINNLIGA BUSSFÖRARE

På Swebus trafikområde i Halmstad är 24 procent av bussförarna kvinnor. – Vi gynnas av ett gott samarbete med Kattegattsgymnasiet och den yrkesförarutbildning de har, säger samordnande driftledare Britt-Marie Nilsson på depån i Halmstad. Bussföraryrket är idag ett serviceyrke som är utåtriktat och självständigt och för att köra dagens bussar gör det ingen skillnad om man är man eller kvinna. – Bussföraryrket är ett av de mest jämställda arbeten man kan ha fortsätter Britt-Marie, lika lön för lika arbete och så har det varit sedan jag började i branschen 1977. Sarah Bengtsson har jobbat som förare hos Swebus sedan 2007. – Jag valde att ta busskort på egen bekostnad för att jag tyckte att jobbet skulle passa mig. Man träffar mycket folk, jobbet är flexibelt, visst innebär det ibland långa dagar och skiftjobb men oftast passar det mig bra. Det finns olika tjänstgöringspass med olika tider man kan söka om tiderna inte passar, säger Sarah Bengtsson.

KAMEROR PÅ BUSSARNA Hallandstrafiken och Swebus har gemensamt finansierat inköp och installation av övervakningskameror i fem bussar i Halland som ett första test på hur det ytterligare kan påverka tryggheten ombord på bussen. Swebus sökte tillstånd och fick beviljat för kameror i fem bussar som idag kör på linjer i Halmstad (2), Falkenberg (1) och Varberg (2). Det sitter fem kameror i varje buss som täcker upp både passagerarutrymmet och området kring föraren. – Tanken är att kamerorna ska bidra

ytterligare till att man ska känna sig trygg och säker när man tar bussen sena kvällar och helger säger StigArne Burman, trafikchef i Halmstad.

snart kommer du att kunna ladda ner tidtabeller i din mobiltelefon håll utkik på www.hlt.se

RESVÄRDAR GER ASSISTANS Under förra året syntes Vägverkets och Hallandstrafikens resvärdar i länet. De har arbetat som stationsvärdar, ledsagare och bussvärdar. Just nu pågår ett projekt med resträning i Halland. Under första halvåret 2008 kommer projekt resvärdar att koncentrera sig på resträning och reseassistans för den som vill ha stöd att resa på egen hand i den allmänna kollektivtrafiken. Assistansen kan gälla hjälp vid byte, assistans på kortare eller längre resor i länet. Är du intresserad, tveka inte att ringa på telefon 0705-08 35 19. Du kommer då direkt till en av de fem resvärdarna.

Hallandstrafikens resvärdar, från vänster: Lennart Henner, Ingamaj Andersen, Annika Brithell, Agneta Andersson och Örjan Severinsson

HALLANDSTRAFIKEN • NR 1 • 2008
PROJEKTET Som vi tidigare berättat så är vi engagerade i Varbergs kommuns klimatprojekt ”Smarta resval”. Vi kommer inom samma åtgärd vara ansvariga för ett projekt som involverar arbetsplatser i Varberg och kommer under första halvåret 2008 att gå ut med information och erbjudanden till i första hand de tio personaltätaste företagen. Vi kommer att anordna informationsträffar ute på arbetsplatserna. Genom en enkät kommer vi att få underlag för olika åtgärder. Dels för att få inseende i era resemönster och vilka behov som finns, t.ex. om hållplatsen ligger långt från arbetsplatsen vill vi veta om det finns önskemål om att köra turerna ända fram, och i så fall vid vilka tider. Vi kommer även att informera om möjligheterna med intermodala erbjudanden, som t.ex. att företaget kan köpa in tjänstecyklar för att de anställda ska kunna ta sig den sista biten.

Vi vill veta vad du tycker! Om vi inte har kontaktat just ditt företag, så hör gärna av dig till oss! Kontakta Yasmine Möllerström – Henstam, kommunikationschef 0346 – 486 10, 0708 – 88 72 77 Monika Knutsson, projektansvarig 0346 – 486 00, 0708 – 48 53 34 Under hösten genomfördes ett testresenärsprojekt för de boende längs linje 1 som trafikerar Varberg - Träslövsläge. Som vi berättade i föregående nummer av tidningen så hade vi 30 personer ute med provåkarkort i olika omgångar under perioden oktober-december. Enkätsvaren som vi fått in efter testperioden visar mycket positiva resultat. Alla var mycket nöjda med erbjudandet i sig, så det var förvånande att inte fler kontaktade hushåll var intresserade av att delta. Förmodligen beror detta på att vi inte har möjlighet att hålla samma utbud som större

städer. Naturligtvis är en hög faktor också att många redan använder sig av miljövänliga resesätt, såsom cykel och samåkning. Varberg verkar helt enkelt vara på god väg mot att bli den miljöstad de strävar efter. Intressant var att många av test-resenärerna aldrig tänkt på att bussen skulle kunna vara ett alternativ, och de blev positivt överraskade att det fungerade över förväntan. Det mest bekräftande är att endast två personer inte tänker fortsätta åka kollektivt, och detta pga. allt för stor tidsskillnad enligt deras personliga uppfattning. Alla som varit ute och provåkt har nu fått upp ögonen för Hallandstrafiken som ett alternativt resesätt, och implementerar detta resval i sin vardag i olika utsträckning. Detta stämmer väl överens med vår vision: ”Vi ska göra Hallandstrafiken till förstahandsalternativet”. Vi ses i bussen!

Monika Knutsson

Barnkrysset

Lös Barnkrysset och skicka in det tillsammans med namn och adress samt hur gammal du är, till Hallandstrafiken AB, Box 269, 311 23 Falkenberg senast den 31/4 2008. Vinnarna belönas och meddelas per post. Namn ____________________________ Adress ____________________________ ____________________________ Telefon ____________________________ Ålder ____________________________ 10

HALLANDSTRAFIKEN • NR 1 • 2008


Kvibille

Skipås

FRÅN PLAN TILL Hallandstrafiken tar årligen fram en Trafikförsörjningsplan som beskriver omfattningen av trafiken i länet, grunderna för prissättningen och åtgärder för handikappanpassningen av trafiken. Om en eller flera kommuner överlåtit ansvaret för färdtjänsten och riksfärdtjänsten till Hallandstrafiken omfattas även dessa resor. Planen baseras på, utöver vad som framkommer ur den treåriga Marknadsplanen, synpunkter som kommit till Hallandstrafiken från allmänheten, kommunernas kontaktpersoner och entreprenörerna samt från egen personal. Trafikförsörjningsplanen har varit ute på remiss hos kommunerna. Remissvaren behandlas därefter innan beslut om vilken trafik som skall köras från sommaren 2008 kan fastställas av Hallandstrafikens styrelse. Efter detta börjar en intensiv period med att omvandla trafikförsörjningsplanens intensioner till en tidtabell. Trafikstart för den nya trafiken sker vid tidtabellsskiftet 15 juni. Nedan följer en kortfattad beskrivning av de förslag som ligger i planen och som varit föremål för beslut: Laholm:På grund av att väg 117 får annan dragning förbi Veinge kommer flertalet turer på linje 223 LaholmKnäred trafikera via Ahla. Byte till linje 324 får då ske i Laholm. Linje 227 Laholm-Våxtorp kommer att förlängas till Örkelljunga på morgon och eftermiddag. Laholm/Halmstad: Linje 324 Laholm -Halmstad kommer att få fler direktbussar samt ytterligare några turer på lördagar. Troligen kommer linjen att kopplas samman med linje 400 till Hyltebruk i vissa lägen. Detta ger direktturer till bl a regementet och från Hylte till Högskolan mm.

Byg

Sennan

Harplinge

Haverdal

Åled

Ma

Holm

Gullbrandstorp Simlångsdalen

HALMSTAD

Halmstad: Trafiken på linje 350 Halmstad-Skipås-Falkenberg ses över för att få bättre och snabbare trafik in till Halmstad. Trafiken mot Harplinge är det som i första hand ses över. Tätortstrafiken kommer att få ytterligare turer på i första hand linjerna mot Tylösand, Karlstorp och Fyllinge. Hylte:Snabbussarna på linje 400 Hyltebruk-Halmstad ses över. Se vidare under Laholm/Halmstad.

Gullbranna Veinge

LAHOLM

Mellbystrand

Skogaby

Skummeslövsstrand

Ysby

Ränneslöv Vallberga Skottorp Våxto Hasslöv

Falkenberg:Trafiken på linje 555/556 Falkenberg-Ullared justeras så att alla turer kommer att förlängas till Ullared, inga vändningar i Ljungby resp Vessigebro. Ny stationspendel inrättas från den 15 juni med en buss var tionde minut för anslutningar till/från tåget vid den nya stationen i högtrafik. Varberg:På linje 661 Skällinge -Varberg planeras för att ge resmöjligheter till Varberg med senare ankomst på morgonen. En anslutning inrättas till Rolfstorp med byte till linje 651. I tätortstrafiken är det främst trafiken

Frågan är fri! Hej! Jag bor i Tylösand och saknar verkligen en förbindelse till Bäckagårds vårdcentral, dit jag och väldigt många andra här och i Frösakull och Vilshärad hör! På sommaren går varannan buss över Karlstorp till Bäckagård, men på vintern ingen alls. Så vi alla här ute är helt bilberoende för att ta oss till vår sjukvård. Många härute jobbar också på Bäckagårds vårdcentral eller vårdhem och kan inte heller ta sig till sitt arbete utan bil. Detta är bedrövligt dåligt och vi är många som vill se en ändring. Med vänlig hälsning Monica, Halmstad

Tönnersjö Eldsberga

Trönninge

till Getterön som förändras. Skolturerna kommer att öppnas för allmänheten samt att ytterligare en eftermiddagstur sätts in för gymnasieeleverna. Bruno Andersson Fortsätt ställa frågor om bussar, linjer, turer eller annat du funderar över. Mejla din fråga till: fraga-hlt@swebus.se och märk mejlet ”Bussfrågan”. Hej Monica, I den gällande tidtabellen finns idag resmöjlighet mellan Frösakull/ Vilshärad till Bäckagård, men det kräver ett byte vid hållplats Brottet. Från Frösakull och Vilshärad finns förbindelse med linje 11 till/från ex Bäckagårds Vårdcentral. Hälsningar Hallandstrafiken

HALLANDSTRAFIKEN • NR 1 • 2008

11


Kryssa och vinn med Hallandstrafiken

Skicka in det lösta krysset tillsammans med namn och adress till Hallandstrafiken AB, Box 269, 311 23 Falkenberg senast den 31/4 2008. Vinnarna meddelas per post. 1:a pris Väska 2:a pris Reseplånbok 3:e pris CD-väska Namn .................................................................................................................................................................................................... Adress ................................................................................................................................................................................................... Telefon ..................................................................................................................................................................................................

Box 269, 311 23 Falkenberg

Profile for Hallandstrafiken AB

Hallandstrafiken 2008 1  

Hallandstrafikens kundtidning

Hallandstrafiken 2008 1  

Hallandstrafikens kundtidning

Advertisement