Page 8

6 Kas›m 19 Kas›m

8 DÜNYA

Berlusconi’ye karfl› isyan! ‹talya’da Berlusconi hükümetinin e¤itim alan›nda hayata geçirmeyi planlad›¤› de¤ifliklikler ülke genelinde infial yaratt›. Ö¤retmen, ö¤renci ve velilerden oluflan bir milyonun üzerinde kifli haklar› için soka¤a ç›kt› ‹talya’da Silvio Berlusconi’nin baflbakanl›¤›n› yapt›¤› sa¤ hükümet taraf›ndan haz›rlanan ve “E¤itim Reformu” ad› verilen tasar› 29 Ekim günü ‹talya Senatosu’nda yap›lan oylamayla yasalaflt›. Senato'da 134 hay›r ve 3 çekimser oya karfl› 162 evet oyuyla kabul edilen “E¤itim Reformu”nun, e¤itim sisteminde ciddi tahribatlara yol açaca¤› tahmin ediliyor. E¤itim bütçesinde 9 milyar avro kesinti Berlusconi hükümetinin bu yasayla e¤itim alan›nda hayata geçirmeyi planlad›¤› icraatlar›ndan en çarp›c› olan› e¤itime ayr›lan bütçede yap›lacak devasa kesinti. Hükümetin ç›kard›¤› yasaya göre 2009-2011 y›llar› aras›nda e¤itime ayr›lan bütçeden 9 milyar avroluk bir kesinti yap›lacak. Bu, ilkokullarda çal›flan 130 bin kiflinin iflini kaybetmesi anlam›na geliyor. Yasa tasarruf gerekçesiyle okul kitaplar›n›n 5 y›lda bir yenilenmesi gibi bir s›n›rlama getirirken ilkokullarda tek ö¤retmenli sisteme geçifli öngörüyor. ‹talya E¤itim Bakan› Mariastella Gelmini, ilkokullarda tek ö¤retmenli sisteme geçiflin ö¤rencilerin daha disiplinli olmas›n› sa¤layaca¤›n› iddia ederken ö¤renci velileri bunun e¤itim kalitesinin düflmesine neden olmas›ndan endifle ediyor. Yasayla ayr›ca haftal›k ortalama 29-31 saat olan ö¤retim zaman›n›n 24 saate düflürülmesi planlan›yor. Bu karar›n özellikle çal›flan

velileri çok zor durumda b›rakaca¤›n›n alt› çiziliyor. Yasaya muhalefet edenler, at›lacak olan ad›mlarla kamusal okullar›n çökertilece¤ini ve yerine özel okul sisteminin getirilece¤inin alt›n› çiziyor. Yasada ayr›ca ilkokullarda ‹talyan ö¤rencilerle göçmen ö¤rencilerin farkl› s›n›flarda ö¤renim görmeleri gibi ›rkç› dü-

ABD sald›r›s›na Suriye sert ç›kt› 26 Ekim günü Irak s›n›r›ndan helikopterlerle Suriye’ye giren ABD askerleri, s›n›r›n 8 kilometre içerisinde bulunan bir kasabada 4’ü çocuk 8 kifliyi katletti. Sald›r›da El Kaide militanlar›n›n hedef al›nd›¤› iddias› dolayl› yollardan dile getirilirken, ABD sald›r›ya iliflkin

hiçbir resmi aç›klama yapmad›. Suriye’nin sald›r›ya tepkisi ise sert oldu. Sald›r›ya karfl›l›k fiam’daki Amerikan okulu ve kültür merkezi kapat›ld›; Irak-Suriye s›n›r›nda “mücahit s›zmalar›na” karfl› konuflland›r›lan Suriyeli güvenlik güçleri geri çekildi. ABD’den özür bekledi¤ini aç›klayan Suriye resmi bir aç›klama yap›lmamas› durumunda “ac› önlemler” alabilece¤ini söylüyor.

zenlemeler de bulunuyor. ‹talya’da isyan var Berlusconi hükümetinin “E¤itim Reformu” ‹talya’da çok yayg›n ve kitlesel bir tepkiye neden oldu. ‹syan fitilinin ilk ateflleyicisi üniversitelilerdi. Tasar›n›n yasalaflt›¤› 29 Ekim öncesinde baflta baflkent Roma ve Milano gibi

kentler olmak üzere ‹talya’n›n dört bir yan›nda üniversiteliler sokaktayd›. ‹ki hafta süren eylemlerde tasar›n›n geri çekilmesi talep edildi. Dersleri boykot eden ö¤renciler ‹talya sokaklar›n› doldurdu. Akademisyenler de üniversitelilerin eylemlerine destek olurken kentlerin büyük meydan ve caddelerinde alternatif dersler yap›ld›. ‹talya genelinde baz› üniversiteleri iflgal eden ö¤renciler Roma Film Festivali’nin k›rm›z› hal›s› üzerinde pankart açmak, tren istasyonlar›n› geçici olarak iflgal etmek gibi renkli eylemlere de

imza att›lar. Milyonlar sokakta Üniversitelilerin eylemleriyle ›s›nan ‹talya sokaklar› 25 Ekim günü muhalefet partilerinin dev eylemine sahne oldu. “Baflka bir ‹talya mümkün” slogan›yla örgütlenen eyleme yüz binlerce kifli kat›ld›. Eylemi örgütleyen muhalefet mitinge kat›l›m›n 2.5 milyon kifli oldu¤unu söylerken, büyük bir medya gücüne sahip olan Berlusconi eyleme kat›lanlar›n say›s›n› az göstermek için elinden geleni yapt›. Muhalefetin dev eyleminin ard›ndan, kamusal üniversiteleri sonuna kadar savunaca¤›n› söyleyen üniversiteliler eylemlerine devam etti. Berlusconi, ö¤rencilerin sol siyasete alet oldu¤unu iddia ederken eylemleri durdurmak için zaman zaman polisi ö¤rencilerin üzerine sald›rtt›. E¤itim Reformu tasar›s›n›n ‹talyan Senatosu’ndan kabul edilmesinin ard›ndan ise 30 Ekim günü üç büyük e¤itim sendikas›n›n ça¤r›s› ile Roma’da büyük bir eylem gerçeklefltirildi. Genel grev ça¤r›s›yla birlikte gerçeklefltirilen eylem nedeniyle ‹talya’da ilkokullar›n yüzde 90’›nda e¤itime ara verildi. ‹lkokul ö¤rencileri, liseliler, üniversiteliler, ö¤retmenler ve velilerin kat›ld›¤› eylemde 1 milyon kifli Roma sokaklar›n› doldurdu. Ayn› gün Milano’da 50 bin kifli trafi¤i felç ederken di¤er kentlerde de on binlerce kifli sokaklara ç›kt›.

‹srail’de siyasi kriz ‹srail’de yeni hükümeti kurmakla görevlendirilen Tzipi Livni görüflmelerden sonuç alamay›nca erken seçime gitme karar› ald› ‹ran’a yönelik olarak her an bir sald›r› gerçeklefltirme potansiyeli tafl›yan ve askeri sistemlerini buna göre düzenleyen ‹srail’de Baflbakan Ehud Olmert’in yolsuzluk nedeniyle istifas›n›n ard›ndan yeni hükümet kurulamad›. Ehud Olmert’in istifas›n›n ard›ndan Kadima Partisi’nin bafl›na geçen ve Cumhurbaflkan› fiimon Perez’den hükümet kurma yetkisi alan eski MOSSAD ajan› ve Olmert hükümetinin D›fliflleri Bakan› Tzipi Livni hükümet kurmay›

baflaramad›. Yeni bir koalisyon hükümeti kurulmas› konusunda ‹srail parlamentosu Knesset'teki partilerle görüflmeler yapan Livni, Ehud Barak liderli¤indeki ‹flçi Partisi’nin deste¤ini ald› ancak afl›r› dinci fias’›n deste¤ini alamad›. Görüfltü¤ü partileri dayatmac›l›kla suçlayan Livni, hükümeti kuramamas› üzerine Perez ile görüflerek erken seçime gitme karar› ald›. 2009 fiubat’›nda yap›lacak erken seçimlere kadar Olmert, baflbakanl›¤a devam edecek. Muhalefet partisi Likud’un lideri Benyamin Netanyahu ise bu süreci Kadima Partisi’nin

alt›n› oyma ve seçimlere yönelik propaganda faaliyetleri ile geçiriyor. Likud seçimler sonras› olas› bir koalisyon için fias ile görüfl birli¤ine varm›fl gibi görünüyor. ‹srail seçimlerinin erkene al›nmas› Ortado¤u’da denklemleri iyice kar›fl›k bir hale getiriyor. ‹srail’de hükümetin, 2 y›ld›r komada bulunan Ariel fiaron’un çizgisindeki Livni’nin ya da Filistin vb. gibi konularda daha sa¤da yer alan ve dinci gerici fias’›n deste¤ini garantiye alan Netanyahu’nun önderli¤inde kurulup kurulmamas› Ortado¤u’nun kaderi aç›s›ndan büyük bir farkl›l›k yaratmayacak.

Kolombiya halk› adalet istiyor Kolombiya nüfusunun yüzde 3’ünü oluflturan yerliler haklar› için 120 kilometrelik bir yürüyüfl gerçeklefltirdi. Cali kentine yap›lan yürüyüfle 30 bin yerli kat›ld›. Uribe yerlilerle görüflmek zorunda kald› Kolombiya’n›n güneybat›s›nda toplanan 30 bin yerli Ekim ay› sonunda daha fazla toprak, yaflam haklar›na ve kendi topraklar›nda göreli özerkli¤e sayg› talebiyle 120 kilometre uzakl›kta bulunan Cali kentine yürüdü. Serbest ticaret anlaflmalar›n› ve Uribe döneminde 1200 yerlinin katledilmesini de protesto eden yerliler Devlet Baflkan› Alvaro Uribe ile görüflme talep ederek, talebin kabul edilmemesi durumunda baflkent Bogota’ya yürüyeceklerini söylediler. Yürüyüfl s›ras›nda ç›kan çat›flmalarda bir yerli hayat›n› kaybederken Uribe, yerlilerin talebini kabul etmek zorunda kald›.

Bolivya’da karar› halk verecek Bolivya Kongresi, Baflkan Morales'in yerlilere daha fazla hak ve yetki tan›yan yeni anayasa tasla¤›n› onaylayarak, tasla¤›n 25 Ocak'ta referanduma götürülmesini kabul etti. Morales, önerilen anayasan›n kabulü için yaklafl›k 100 bin kiflinin kongreye yapt›¤› yürüyüfle kat›ld›. Yeni anayasa tasla¤›nda, Bolivya'n›n yoksul yerli topluluklar›na topraklar›n yeniden da¤›t›m› ve ülkenin do¤al kaynak zenginliklerinin öncelikli paylafl›m› gibi haklar getiriliyor. Ülkedeki zengin kesim anayasaya karfl› ç›k›yor.

Fidel, Raul, Camilo ve Che’nin de aralar›nda bulundu¤u bir avuç devrimcinin Sierra Maestra da¤lar›nda bafllatt›¤› yürüyüfl hâlâ devam ediyor Bize Camilo’yu, Che’yi, Fidel’i arma¤an eden Küba devrimi 50 yafl›na girdi. Devrim, dünyan›n en azg›n emperyalist gücünün yan› bafl›nda sosyalist bir dünya gelece¤inin umudu olarak direndi. Devrim öncesinde yedek parças›ndan hammaddesine her fleyiyle ba¤›ml› oldu¤u ABD’nin ambargosuna karfl› ayakta kald›. SSCB çökünce Küba’n›n da çökece¤i düflünüldü ama Küba hala ayaktayd›. Devrim, Batista zulmü alt›ndaki sefil köylülerden bilinçli bir Küba halk› yaratt›. Ambargo ekonomiyi derinden etkilese de halk gelece¤e umutla bak›yor. Ve emperyalist sistem en derin krizini yaflarken dünya halklar› Küba devrimini bir kez daha selamlamaya haz›rlan›yor.

2008

El Mahalla eylemde n M›s›r Tekstil ‹flçileri Birli¤i’nin ça¤r›s› üzerine, Nil deltas›ndaki tekstil kenti El-Mahalla ElKubra iflçileri, flirketi zarara u¤ratan yöneticilerin yarg›lanmas› için, özellefltirmelere ve yolsuzluklara karfl› eylemdeydi. Kad›n tekstil iflçilerinin öncülük etti¤i eylemde, asgari ücretin yükseltilmesi gibi 6 Nisan’da dile getirdikleri baz› talepleri yinelediler ve g›da fiyatlar›ndaki art›fla dikkat çektiler. Yaklafl›k 800 kiflinin “Fabrika iflçilere aittir” slogan› atarak kat›ld›¤› eylemde, fabrika müdürünün iflten ç›kar›lmas› talep edildi. Gazl El-Mahalla iflçileri, yaklafl›k iki y›ld›r ücretler ve çal›flma koflullar› ile ilgili grevler ve eylemler düzenliyor.

Obama’ya mesaj n Venezüella lideri Chavez, ABD’de yap›lacak baflkanl›k seçimini Demokrat Parti aday› Barrack Obama’n›n kazanaca¤›n› tahmin etti ve Obama’dan ABD’nin 1962 y›l›ndan beri Küba’ya uygulad›¤› ambargoyu kald›rmas›n› istedi. “Ondan devrimci olmas›n› istemiyoruz, sosyalist ol da demiyoruz ama ABD Baflkan› olmak üzere olan bir siyahi olarak Küba’ya uygulanan ambargonun üstesinden gelebilecek yetenekte olmas›n› diliyoruz” diyen Chavez, Obama’ya Irak’tan ABD askerlerini çekmesini, ‹ran’a yönelik tehditleri sonland›rmas›n› tavsiye etti.

‘Kapital’e muhtaç oldular I Kapitalist sistemin krize girmesiyle birlikte Marx’›n kitaplar›na olan talep de artt›. Frankfurt Kitap Fuar›’n›n yöneticisi olan Alman yay›nc› Joern Schuetrumpf , Kapital’in Karl Dietz Yay›nevi'nin en çok satanlar listesinin ilk s›ras›nda oldu¤unu söyledi. 2005'ten beri kitab›n sat›fl›n›n artt›¤›n› söyleyen Alman yay›nc›, 2008'in ilk dokuz ay›nda kitaptan 1500 adet sat›ld›¤›n› söyledi. Pek çok yay›nevi Marx’›n Kapital’ini basmak için s›raya girerken, yay›nevlerinin kriz koflullar›nda kâr edebilmek için Kapital’e muhtaç kalmalar› bir hayli ironik bir görüntü oluflturuyor.

Yunanistan’da genel grev n Kamu ve özel sektör çal›flanlar›, hükümetin izledi¤i ücret politikas›, çal›flma koflullar›, iflsizlik, hayat pahal›l›¤› ve kamu kurulufllar›n›n özellefltirilmesini protesto etmek amac›yla Yunanistan’da genel greve gitti. Yunanistan ‹flçi Sendikalar› Federasyonu ile Yunanistan Kamu Çal›flanlar› Konfederasyonu’nun ça¤r›s›n› yapt›¤› greve, kamu kurumlar›, yerel yönetim, banka, vergi daireleri, posta, elektrik ve su iflleri çal›flanlar›, e¤itimciler, ö¤renciler, avukatlar, devlet hastaneleri çal›flanlar›, bas›n-yay›n çal›flanlar›, sivil havac›l›k ve toplu tafl›ma iflçilerinin kat›ld›. Baflta Atina ve Selanik olmak üzere bir çok kentte hayat durdu.

Küba’da büyük petrol rezervi n Küba resmi makamlar›, karasular›ndaki petrol rezervinin 20 milyar varili aflabilece¤ini duyurdu. Amerika Birleflik Devletleri Jeolojik Araflt›rmalar Merkezi ise Küba'n›n karasular›ndaki petrol miktar›n› 9 milyar varil olarak tahmin etmiflti. Önceki tahminleri ikiye katlayan bu miktar, Küba'y› dünyan›n en büyük 20 üreticisi aras›na sokabilir. Küba devlet baflkan› Raul Castro ve Brezilya devlet baflkan› Lula da Silva, Küba karasular›ndaki petrolün araflt›r›lmas› için Petrobras ve Küba petrol flirketi aras›nda anlaflma imzalad›.

Grevci polislere sald›r› I Toplumsal olaylara vahflice sald›rmas› ile ünlü olan Latin Amerika polisi bu kez h›z›n› alamayarak kendi meslektafllar›na sald›rd›. Brezliya’n›n Sao Paulo kentinde bir ayd›r grevde bulunan ve maafllar›na yüzde 15 zam isteyen dedektif ve olay yeri inceleme bölümü memurlar›n›n yapt›¤› eyleme sald›ran polisler 20 eylemciyi yaralad›. Grevci polislerin, eyalet valisi Jose Serra'n›n bulundu¤u binaya yürümek için barikat› aflmalar› üzerine ç›kan çat›flmada polis plastik mermi ve gaz bombas› kulland›.

067  

Halkın Sesi - Sayı 67 - 6 Kasım 2008

067  

Halkın Sesi - Sayı 67 - 6 Kasım 2008

Advertisement