Page 1

cmy k

Üniversiteli, özgürlü¤e uçmak istiyor Yürüyüfl bafllad›. Bu yürüyüflün ad› da amac› da belli: Üniversiteye özgürlük! Asl›nda bu bir isyan yürüyüflü. Haks›zl›¤a, adaletsizli¤e, üniversiteler üzerine çöreklenmifl AKP gericili¤ine isyan var Ankara'ya do¤ru at›lan her ad›mda Hepimiz ayn› senaryonun farkl› isimler taraf›ndan tekrar tekrar beyaz perdeye aktar›ld›¤› eski Türk filmlerini biliriz. Ülkemizde üniversitelerin yak›n tarihi de böyle, ayn› senaryonun tekrar tekrar sahnelenmesi ile doludur. Üniversiteler üzerine de¤iflim ve dönüflüm planlar› yap›ld›¤› anlarda önce üniversitedeki ö¤renci muhalefeti hedef olarak seçilir. Çünkü planlanan gerici-piyasac› dönüflümlerin önünde en

büyük engel ülkesine ve gelece¤ine sahip ç›kan üniversitelilerden gelir. Senaryo k›saca flöyle: Üniversite yönetimi , polis ve sivil faflistler üniversitedeki muhalif sesleri bast›rmak için ortak bir çal›flma ürünü sergilerler. Plan basittir. Önce üniversitelilerin üzerine sivil faflistler polislerin destek ve korumas› alt›nda sald›racak ve üniversite yönetimi de sald›r›ya u¤rayanlara (!) cezalar ya¤d›racak, güvenlik gerek-

çesi ile üniversitede özgürlük nam›na ne varsa yok edecek. Ö¤renci Kolektifleri’nden Burak Ergene, ‹TÜ'de 2 Aral›k 2008 günü hayata geçirilen bu senaryo sonras› 1 dönem 1 hafta uzaklaflt›rma cezas› ald›. Ama sand›klar›n›n aksine sessiz kalm›yor. Özgürlü¤ün, birileri taraf›ndan sunulmayaca¤›n› ancak mücadele edilerek kazan›laca¤›n›n bilinciyle flimdi yollarda. Senaryoyu bafltan yazmaya yürüyor.

15 Günlük Siyasi Gazete

Y›l 3 • Say› 76 • 12 Mart 2009 • 1 YTL

Newroz Piroz Be

Sadakas›na kanm›yoruz sopas›ndan korkmuyoruz Halk›n adaylar› var Yerel yönetim seçimlerinde, halk›n haklar›n› halkla el ele savunmak için aday olanlar da var Manisa’n›n Akhisar ilçesinde EMEP, ÖDP ve Halkevleri’nin oluflturdu¤u platform, “halk›n haklar› için” seçime ortak adayla gidiyor. Rize’nin Pazar ilçesinde Halkevleri ve ÖDP ortak adayla seçimlere haz›rlan›rken, Hatay’›n Dursunlu Beldesi’nde de Dursunlu Halk Meclisi kendi aday›n› belirledi. ‹stanbul, Ankara, Artvin ve Bursa’n›n onlarca mahallesinde ise Halk›n Muhtar Adaylar›, hak mücadeleleri temel alan programlarla 29 Mart’a haz›rlan›yor,

I AKP, iflsizlik h›zla artarken, tüm kamusal I Hükümet insanca bir yaflam için haklar›n›

Kapitalist dünya, bankalar›, tekelleri kurtar›rken; Venezüella’n›n sosyalist hükümeti halk›n temel ihtiyaçlara eriflimini güvenceye almak için, halkla el ele vererek tekellerin elindeki fabrikalara, büyük topraklara el koyuyor.

cmy k

Padiflah›m çok yafla!

Tufan Sertlek

Kriz üzerine konuflmalar -2

Sayfa 7’de

‹çimizdeki Hollandal›lar (!)

Ender Büyükçulha

Katledenleri unutmad›k, unutmayaca¤›z Mart ay› faflizme karfl› mücadele ay›d›r. 12 Mart 1995’te ‹stanbul Gazi Mahallesi’nde üç kahvehane kontrgerilla taraf›ndan tarand›, sald›r›da bir kifli öldü, 5 kifli de yaraland›. Sald›r›lar› protesto etmek için soka¤a ç›kanlar›n üzerine polis atefl

Sayfa 9’da

Umar Karatepe

Sayfa 10’da

Sayfa 5’te

Padiflah, Baflbu¤, faflizm...

isteyenlerin karfl›s›na sopayla ç›k›yor. Erdo¤an’› protesto edenlere ceza ya¤›yor. Ancak Erdo¤an’›n mitingleri protestolara sahne olmaya devam ediyor.

Sayfa 3’te

Krize halkç› yan›t: Kamulaflt›rma!

Ali Ergin Demirhan

Sayfa 2’de

haklar›n› elinden ald›¤› halk› kömürle, makarnayla kand›rmaya çal›fl›yor. Kad›nlar, emekçiler, gençler sokaklar› doldurarak “makarna de¤il ifl, sadaka de¤il hak” istiyor.

açt›, sokak ortas›nda insanlara iflkence edildi, 3 gün boyunca süren olaylar daha sonra Ümraniye’ye de s›çrad›. Gazi’de ve Ümraniye’de yaflanan olaylarda toplam 22 kifli hayat›n› kaybetti. 16 Mart 1978’de üniversite en kanl› fa-

flist sald›r›lardan birine sahne oldu. ‹stanbul Beyaz›t’ta düzenlenen bombal› sald›r›da 7 ö¤renci hayat›n› kaybeti. Sald›r› sonras› yürütülen soruflturmada katliam›n polisin ve sivil faflistlerin iflbirli¤i ile düzenlendi¤i anlafl›ld›, tan›klar sald›rganlar›n peflinden koflan polislerin bizzat emniyet amiri Reflat Altay taraf›ndan durduruldu¤unu anlatt›. Beyaz›t katliam›ndan sorumlu tutulan polislerin davas› ise kontrgerillan›n tasfiyesi olarak sunulan Ergenekon davas›n›n bafllad›¤› gün zaman afl›m›na u¤rat›ld›. Halepçe’de 1988’de ABD taraf›ndan ‹ran’a karfl› desteklenen Saddam diktatörlü¤ü ABD kaynakl› kimyasal bombalarla 5000 Kürt’ü katletti. ABD Irak’› iflgal ettikten sonra destek verdi¤i katliam›n sorumlular›n› yarg›lad›, fakat kendisini aklamak için ABD’lileri dava d›fl›nda tuttu.

Asistanlar eylemde Üniversitelerin piyasalaflt›r›lmas›na ve güvencesiz çal›flt›rmaya karfl› genç bilim emekçilerinin ‹stanbul Üniversitesi’nde bafllatt›¤› mücadele ‹stanbul Teknik, Y›ld›z Teknik, Ankara ve Uluda¤ üniversitelerinde yap›lan genifl kat›l›ml› eylemlerle büyüyor. Asistanlar son olarak ‹stanbul Üniversitesi’nde “Biz Kal›yoruz YÖK Gitsin” diyerek üniversiteyi terk etmeme eylemi yapt›. Sayfa 6’da


cmy k

12 Mart 25 Mart

2 GÜNDEM

Halkevleri’nin yerel seçim tavr› üzerine Halkevleri Örgütlenme Sekreteri Samut Karabulut’la seçim süreci, sol birlik tart›flmalar› ve hak mücadeleleri üzerine konufltuk. Sol içi elefltirileri de yan›tlayan Karabulut, halka somut politikalar önermenin önemine dikkat çekiyor Halkevleri, yerel seçimlerde de AKP karfl›tl›¤›na özel bir vurgu yap›yor. Bunun gerekçesini açabilir misiniz? AKP’yi gerici neoliberal politikalar›n belirleyici aktörü olarak de¤erlendiriyoruz. Bu nedenle AKP politikalar›n› teflhir eden kampanyalar yürüttük. Ayr›ca Halkevi üyeleri AKP ve Baflbakan’a yönelik protestolar nedeniyle cezalar ald›lar. Trabzon’da, Mersin’de Erdo¤an’a yumurta atan Halkevci gençler tutukland›lar, cezalar ald›lar. Bursa’da Halkevciler “ampul Tayyip” slogan› nedeniyle ceza ald›. AKP’nin teflhiri, geriletilmesi, temsil etti¤i politikalar›n geriletilmesidir. Ekonomik krizin yükü AKP eliyle emekçilerin s›rt›na y›k›lmakta, halk›n temel haklar›n›n gasp edilmesi, piyasalaflt›r›lmas› AKP eliyle gerçeklefltirilmekte, emperyalist projelere ABD aç›s›ndan en iyi destek AKP taraf›ndan verilmektedir. Di¤er taraftan Alevilerin hak talepleri AKP eliyle Alevileri kontrol etmenin arac› ve gericilefltirme projelerinin parças› haline getirilmeye çal›fl›lmaktad›r. Kürt sorununda AKP bir yandan geleneksel inkârc›-floven politikalar› sahiplenirken di¤er yandan egemenler aras›nda sa¤lanan mutabakatla bölgede cemaat egemenli¤ini kurarak, dinsel gericili¤i kullanarak Kürt toplumuna ‹slamc› bir siyasal kimlik kazand›rmaya çal›fl›yor. AKP karfl›t› kesimlerdeki siyasal durumu nas›l de¤erlendiriyorsunuz? Bu kesimleri, neoliberalizmden ve krizden olumsuz etkilenen halk, gerici uygulamalardan rahats›z olan laik kesimler ve Aleviler, AKP’nin Kürt politikas›ndan rahats›z olan DTP ve AKP’nin emperyalizmle girdi¤i iliflkileri k›smen onaylamayan ulusal duyarl›l›klara sahip e¤itimli orta s›n›flar olarak tasnif edebiliriz. Baflka bir güçlü sol seçene¤in olmay›fl›ndan dolay› CHP, bu kesimleri (Kürtler hariç) kendi etraf›nda toplayabilmektedir. Böylece CHP, AKP karfl›t› kesimlerin Kürt illeri d›fl›ndaki en güçlü oda¤›n› oluflturmaktad›r. Yerel seçimlerde nas›l bir tutum belirlediniz? Halkevleri toplumsal mücadelenin neoliberalizme karfl› hak mücadeleleri ekseninde kurulup güçlendirilebilece¤i tezinden yola ç›karak bir mücadele program› oluflturdu. Bu program›n ilerletilmesi aç›s›ndan neoliberalizmin ve gericili¤in koçbafl› olan AKP’ye karfl› mücadele önemli bir basamak olarak önümüzde durmaktad›r. Neoliberalizmi ve gericili¤i AKP’den ibaret görmüyoruz ancak AKP’yi neoliberalizmden ve gericilikten ay›ran veya iliflkisini s›radanlaflt›ran bir söylemsel ve eylemsel tutumu da do¤ru bulmuyoruz. Yerel seçim program›m›z›n ana bafll›klar›n› flu flekilde s›ralayabiliriz: (1) Hak mücadelelerinin güçlendirilmesi ve k›smi de olsa kazan›mlar›n elde edilmesi, (2) AKP’nin geriletilmesi, (3) Halk›n neoliberalizm ve gericilik karfl›s›ndaki birli¤inin bir basama¤› olarak solun birli¤inin sa¤lanmas›. Solun birli¤i sa¤lanabildi mi? Çeflitli sol örgütlerin tart›flmalar› so-

Samut Karabulut nucunda yerel seçimlere ortak bir müdahale amac›yla bir düzlem oluflturuldu ve “Biz Var›z” bafll›¤›yla bir ortak bildiri yay›nland›. Bu bildiri do¤al olarak herkesin ortaklaflabildi¤i yaklafl›mlar› içerdi. Platform bileflenlerinin program tart›flmalar›n› tali görmeleri ve farkl› siyasal yap›lardan kaynakl› farkl› beklentilerin öne geçmesi platformun iddias›n› zay›flatm›fl, daraltm›fl, metinde yaz›l› hedeflerden uzaklaflt›rm›flt›r. “Mümkün olan” her yerde ortak aday ç›karma cümlesinin “her yerde ortak aday ç›kartma” gibi mümkün olmayan bir hedefe göre yorumlanmas›, “ilkelilik, tutarl›l›k” ad›na da yap›lsa; sonuç, ortakl›¤›n bozulmas›nadaralmas›na varm›flt›r. Oysa do¤ru olan ortak baflar›n›n mümkün oldu¤u yerleri esas alan bir yaklafl›m ortaya ç›karmakt›. Birli¤in daralmas›ndaki as›l faktörleri k›saca söyleyebilir misiniz? DTP, Kürt illerinde “ulusal demokratik” taleplerin ilk s›ralarda oldu¤u program ve siyasetini ‘bat›’da da öne sürdü ve her yerde DTP olarak seçime girmeyi a¤›rl›kl› tutum olarak belirledi. Oysa program tart›flmalar›nda da dile getirdi¤imiz gibi, ‘bat›’da ayn› program temel

al›namazd›. Halk›n Haklar›n›n kazan›lmas› hedefli maddelerin ilk s›ralarda yer ald›¤›, “ulusal demokratik” taleplerin bunlar›n ard›ndan geldi¤i bir siyaset ve program temel al›nmal›yd›. Bu temelde ortak baflar›n›n mümkün oldu¤u yerlerde ortak aday, olmad›¤› yerlerde ise herkesin kendi siyasetini izledi¤i bir taktik daha sorunsuz bir tablo ortaya ç›karabilirdi. Böylesi bir program aday gösterilmeyen yerlerde de ortak çal›flma yapma olana¤› sunabilirdi. Di¤erlerinin programs›zl›¤›, DTP’nin seçmen gücünü esas almakla s›n›rl› yaklafl›m› ya da böyle ortak bir platformdan beklentinin belirsizli¤i sonucunda ayr›lmalar ve daralmalar oldu. Ortak baflar›n›n mümkün oldu¤u yerler derken neyi kastediyorsunuz? Platformun bileflenlerinin hepsi ayn› sonucu anlaml› veya baflar›l› bulmayabiliyor. Bunun yan›nda birçok yerde platform bileflenlerinin etkiledi¤i kitleler farkl› siyasal e¤ilimlere de sahipler. Mesela bir yerde DTP çat›s› alt›nda aday gösterilmedi¤i takdirde DTP seçmeni AKP’ye yönelirken; kimi yerlerde ise uygun baflka bir çat› yerine DTP çat›s› alt›nda seçime girildi¤inde sol oylar CHP’ye gitmektedir. Bu durum da ortak baflar›y› engelleyen bir sonuç ortaya ç›kartmaktad›r. Ankara Büyükflehir Belediyesi seçimlerine dönük tutumunuz nedir? Ankara’da Melih Gökçek karfl›t› çok ciddi bir ilerici halk tepkisi söz konusudur. Bu tepkinin çeflitli nedenlerine burada girmeyece¤im. ‹. Melih Gökçek’in ipli¤inin pazara ç›k›fl› san›ld›¤› gibi K›l›çdaro¤lu ile TV düellosundan sonra olmad›. Halkevcilerin uzun y›llara yay›lan mücadelesi ve özellikle bar›nma hakk› etraf›nda yürütülen mücadeleler esas belirleyen olmufltur. Yerel seçimlere giden süreçte, Karayalç›n’›n, bar›nma hakk›n› ve Bar›nma Hakk› Meclislerinin inisiyatifini tan›yaca¤›na dair taahhüdü ile Gökçek’in gönderilmesinin (Ankara’da AKP’nin kaybetmesinin) siyasal önemi birleflince arkadafllar›m›z “Karayalç›n’a oy verilebilir” tavr›n› aç›klad›lar. Burada ‘destek’ kavram›n›n kullan›lmamas› özel bir tercihtir, çünkü Karayalç›n’a destek

Nevzat Çidaml› 1926-2009 Teftifline ç›kana de¤in Kofltururken ard›ndan o uçmaktaki devin, Daha baflka tür aflklar, genifl sevdalar için Aç›ld› nefesim, fikrim, canevim Hayatta ben en çok babam› sevdim. Deniz’in, Oktay’›n, Çi¤dem’in, Murat’›n, Ayflen’in, Kemal’in, Ata’n›n, Ada’n›n, Yaflar’›n, Ferdi’nin, Ece’nin babas›. Sevim’in sevgilisi Ankara Devlet Opera ve Balesi emekli sanatç›lar›ndan Nevzat Çidaml› hayat›n› kaybetti. “Eyvallah Reis”

çal›flmalar› yap›lmamakta, ‘kim kazan›rsa kazans›n ancak halk›n örgütlü gücüyle taleplerin elde edilebilece¤i’ bilinci halk içerisinde yayg›nlaflt›r›lmaya çal›fl›lmaktad›r. Ankara’daki yerel seçim tutumunuza dair soldan çeflitli elefltiriler ald›n›z? O elefltirilerin temelini, elefltirenlerin pozisyonunu almamam›z oluflturuyor. Parti olup seçime girmemek... Kendisi Karayalç›n’› destekleyip halka hiçbir fley önermemek... Aday ç›kart›p çal›flmas›n› yapmamak ya da yapamamak... Sosyalist sol olarak ortak platform kurduktan sonra geri dönüp ayn› yerden ayr› ayr› aday ç›kart›p halk nezdinde zaten sola k›r›lm›fl güveni daha da sarsmak ve bunlara ‘ilkesel tutum’ vehmetmek… Ankara’da, Dikmen’de, Mamak’ta, Devrimcilerin ald›¤› tutumu kendilerince yorumlamak kolayc›l›¤›na kaçmak yerine ne yap›ld›¤›n› izlemek zahmetine katlansalard› elefltirilerinden daha iyi faydalanma olana¤› elde ederdik. Kitlelere nas›l bir tutum önerdi¤imizi ve nas›l bir amaç güttü¤ümüzü anlamak için “Bar›nma Hakk› Gazetesi”ne ve di¤er bildirilerimize bir göz at›l›rsa ya da gerek kapal› salon toplant›lar›nda gerekse de mitinglerde halk›n tutumu izlenirse daha do¤ru sonuçlara var›laca¤›na inan›yorum. Halka bar›nma hakk› talebi ve bu talep etraf›nda yürütülen mücadele üzerinden bir politika önerilmekte ve bu politikan›n gerektirdi¤i bir tav›r kavrat›lmaya çal›fl›lmaktad›r. Bu tav›r da yukar›da belirtilen “Hak mücadelelerinin güçlendirilmesi ve k›smi de olsa kazan›mlar›n elde edilmesi” yaklafl›m›n›n gere¤idir. Aksi durum, bir politika önermeyerek, sadece kendi taraftarlar›na ‘daha önce bize oy verenlere ulafl›n, tekrar oy vermeleri için ikna edin’ talimat›n› politika yerine ikame etmektir. Halka politika önermeyi sonuçsuz çaba olarak görüp, ‘kendi içine’ politika önererek say›sal art›fl› bir yöntem olarak görmenin çokça örnekte gördü¤ümüz say›sal güç olup siyasal güç olamama ak›betinden kurtulamayaca¤› ortadad›r. Halkevcilerin tutumuna dair kimi örnekler verebilir misiniz?

Muharrem Kurt 1954-2009 Günler a¤›r. Günler ölüm haberleriyle geliyor. En güzel dünyalar› yakt›k ellerimizle ve gözümüzde kaybettik a¤lamay› : bizi bir parça hazin ve dimdik b›rak›p gözyafllar›m›z gittiler ve bundan dolay› biz unuttuk ba¤›fllamay›... Yeni Çeltek ‹flçisi, Yeralt› Maden-‹fl üyesi, DigkDer Kurucu Baflkan›, Yeniçeltek Devrimci Yol Davas› san›¤›, D‹SK Genel-‹fl Sendikas› (2004-2006) Ege Bölge Baflkan› Muharrem Kurt hayat›n› kaybetti.

Yukar›da ifade etmeye çal›flt›¤›m yaklafl›mlar›m›z temelinde birçok yerde, farkl› biçimlerde seçime dönük çabalar›m›z var. Manisa’n›n Akhisar ilçesinde EMEP, ÖDP ve Halkevleri’nin oluflturdu¤u Akhisar Halkç› Yerel Yönetim Platformu, Halkevci Mehmet Akif Aksezgin’i belediye baflkan aday› olarak gösterdi. Hatay’›n Dursunlu Beldesi’nde arkadafllar›m›z›n da yer ald›¤› Dursunlu Halk Meclisi, Belediye Baflkan› ve Meclis listesini ÖDP’den aday gösterdi. Rize’nin Pazar ilçesinde Herkese Sa¤l›k Güvenli Gelecek Platformu deneyiminde ÖDP ile mücadele ortakl›¤›n›n yaratt›¤› güven sonucunda ortak belirlenen meclis listesi ve baflkan aday› Yaflar Ayd›n ÖDP’den seçime girmektedir. Di¤er yandan Mersin Büyükflehir ve ilçeleri ile Adana’n›n Seyhan ilçesinde arkadafllar›m›z DTP adaylar›n› desteklemeyi yeniden kardeflleflme siyasetinin gelifltirilmesi aç›s›ndan önemli görmektedir. ‹stanbul’da Ak›n Birdal’›n desteklenmesi solun birli¤inin önemini vurgulaman›n yan› s›ra flovenizme karfl› simgesel bir tutum almak aç›s›ndan da önemsedi¤imiz bir tav›rd›r. Hopa’da parti içi çekiflmelerin ve sorumsuzluklar›n orta¤› olmak istemeyen Halkevleri, ortaklaflt›rma çabalar›n› kabul ettiremeyince ne eski ÖDP’li flimdiki ba¤›ms›z baflkan aday›n› ne de ÖDP’nin flimdiki aday›n› desteklemektedir. Halkevleri muhtarl›klar konusunda ne düflünüyor? Muhtarl›klar› en az belediyeler kadar önemli görüyoruz. Bütçesi olmamas› nedeniyle anlams›z bulunmas›n› yanl›fl buluyoruz. Muhtarlar›n bir bütçesinin olmay›fl› buralar› büyük rantç›lar›n ilgisinin d›fl›na ç›kart›yor. Bu nedenle muhtarl›k seçimlerinde aday ç›kartmay› veya halkç› adaylar› yani Halk›n Muhtarlar›n› desteklemeyi çok önemli buluyoruz. Halk›n Haklar›n›n gasp edildi¤i neoliberal piyasalaflt›rma döneminde Halk›n Muhtarlar›n› halk›n hak mücadelesinin önderleri olarak görmek gerekir. Di¤er taraftan mahalle halk›n›n bu küçük ölçekte do¤rudan siyasete müdahale deneyimi olmas› aç›s›ndan ayr›ca bir öneme sahiptir. Okmeydan›’nda birden fazla sol muhtar aday›n›n ç›kmas›n›n Sar›gül’ün adam›n›n muhtar olmas›na yol açaca¤›ndan dolay› Devrimciler, sol adaylar içinde önseçimi zorlad›lar ve 2200 mahallelinin kat›ld›¤› önseçimde Halkevci aday karfl›s›nda ÖDP’li aday kazand›. Bu sol içi ittifak, birlik, demokrasi aç›s›ndan önemli bir deneyim oldu. Artvin Kemalpafla’da geçen dönem Halk›n Muhtar› olan fienol Çelik yan›na yeni Halk›n Muhtar› adaylar› alarak yeniden aday oldu. ‹stanbul’un, Ankara’n›n, Artvin’in, Bursa’n›n birçok mahallesinde Halk›n Muhtarlar› adayl›klar›n› koydular. Hedef “Halk›n Haklar›”n› savunan yüzlerce muhtar› bir araya getirmek ve halk›n e¤itim, sa¤l›k, bar›nma, ulafl›m… haklar›n› savunan bir hareket gelifltirmektir. Her mahalleye sa¤l›k oca¤›, okullar›n elektrik, su, ›s›nma ihtiyaçlar›n›n paras›z karfl›lanmas› talepleri Halk›n Muhtarlar›n›n acil program›n› oluflturacakt›r.

Daha fazla cüret

Y

erel seçimlere iki hafta kald›. Ve bu kadar k›sa süre içinde ne kadar önemli olursa olsun bütün geliflmeler ya ikinci plana düflmek ya da seçimle iliflkilenmek zorunda kal›yor. Yaflanan büyük ekonomik kriz ve Türkiye'ye biçilmeye bafllanan yeni iflbirlikçi rol bile seçimlerin tozu duman› kalkt›ktan sonra hak etti¤i önemi alacak. Bu toz duman aras›nda dahi krizin y›k›c› sonuçlar› her geçen gün daha görünür hale geliyor. Finans flirketlerinin ya da bankalar›n bat›fl›na tan›k olmuyoruz ancak yüz binlerce iflçinin iflten at›lmas›n› yafl›yoruz. Kamusal alandaki y›k›c› neoliberal dönüflüm ve örgütsüzlük, milyonlarca insan› çaresiz b›rakm›fl durumda. Çözümsüzlü¤ün sonucu intiharlar ve soygunlar art›yor. Seçim dönemi geçtikten sonra ülkenin en önemli gündemini oluflturacak olan iflsizlik sorunu uzun bir döneme yay›lacak mücadeleyi de belirleyecek. Bu yaz ve sonbahar çok s›cak geçecek. AKP hükümetinin krize karfl› buldu¤u çözüm ise “yap›sal” olmaktan çok uzak. Ülkeden ç›kan paran›n yerine kayna¤› belli olmayan spekülatif sermayeyle, kara parayla ve seçim harcamalar›yla idare etmeye çal›flan AKP, öncelikli olarak patronlar›n a¤lamalar›n› dindirecek ayr›cal›klar oluflturuyor. Toplumsal hoflnutsuzlu¤a buldu¤u çözüm ise sadaka da¤›tmay› yayg›nlaflt›rmak. Böylece hem AKP'ye olan ba¤›ml›l›¤› artt›r›yor hem de biat kültürünü gelifltiriyor. Tüm bunlar olurken ABD D›fliflleri Bakan› Hillary Clinton Türkiye’ye geldi. Clinton’un iki ayl›k bir strateji belirleme sürecinin ard›ndan gerçekleflen ziyaretinde çantas›nda ne getirdi¤ini zaman gösterecek. Sadece Irak ve Afganistan konusunda kimi beklentiler oldu¤u aç›ktan ifade edildi. En önemli misyonu, ülke içindeki iktidar›n› uzun bir süre ko-

cmy k

rumak olarak belirlemifl bir AKP, bu misyona hizmet etti¤i sürece ABD'nin beklentilerini karfl›lamak için çabalayacakt›r. Ancak AKP'nin elinin daha da zay›flamas› pazarl›k marj›n› daraltabilir: Ekonomik krizin s›k›flt›racak olmas›, Ermeni tasar›s›n›n oylanacak olmas›, yeni ABD yönetiminin “insan haklar›” elefltirileriyle hükümeti bir miktar s›k›flt›rmas› vs… Yeni dönemin yeni görevlerini kusursuz olarak yerine getirebilmek için AKP'nin geçmesi gereken en önemli s›nav ise kuflkusuz yerel seçimler. Olas› bir kaza, örne¤in AKP'ye verilen oyun %40'›n alt›na düflmesi bütün planlar› altüst edebilir. Yerel seçimin olas› sonuçlar›n› de¤erlendirmeden önce bu seçim sürecinin a盤a ç›kard›¤› önemli özellikleri belirtmekte yarar var. ‹lk olarak bu süreç, bir yerel seçimden çok, genel seçim havas›nda sürdü, sürüyor. Yani yerel tercihlerin, yerel politikalar›n belirleyicili¤inde de¤il tam tersine ülkede yarat›lan siyasal kutuplaflma ekseninde sürmekte. Üstelik “Tek merkezden yönetme ça¤›n›n sona erdi¤i, iktidar›n paylafl›lmas› ve yerelleflmesi gerekti¤i” söylemlerinin uçufltu¤u bir dönemde. Bu durum sadece, siyasal ayr›l›klar›n belirgin olmas› ile aç›klanamaz. Gerçek neden; tüm siyasi partilerin yerel yönetim politikalar›n›n birbirinin ayn›s› oldu¤udur. AKP'nin, CHP'nin, MHP'nin hatta DTP'nin bile yerel yönetim modelleri (kimi nüanslara ra¤men) neoliberalizm karfl›s›ndaki tutumlar› itibar›yla birbirinden çok da farkl› de¤ildir. Çok k›sa bir zaman dilimi içinde Erdo¤an'›n sadaka, Baykal'›n baflörtüsü da¤›tmas› aras›nda bir zihniyet fark› yoktur. gerçeklefltirilmifl olmas›na ra¤men, ülke tarihinde çok önemli yer edinmifl olan ve hala bir örnek model

olarak an›lan “Fatsa Modeli”ne yaklaflan bir yerel yönetim anlay›fl›, hala çok eriflilmez bir noktada. Tam da bu noktada DTP 51 belediyesiyle çok önemli bir dönemi, ÖDP’de Hopa Belediyesi ile çok önemli bir f›rsat› bofla harcam›flt›r. Özellikle DTP'nin neoliberal politikalar karfl›s›nda oluflturaca¤› modeller hem sistemi zorlamas› hem de Bat›'ya örnek oluflturmas› aç›s›ndan kritik öneme sahipti. Kürt halk›na kamusal haklar›n tamamen ücretsiz sa¤lanmas›, tafleron sisteminin kald›r›lmas› ve do¤rudan demokrasinin kurumsallaflt›r›lmas›, bat›daki yerel yönetimleri de zorlayacak geliflmeler olacakt›. Görünen o ki bu yerel seçimlerde seçilecek olan belediye baflkanlar›n›n büyük ço¤unlu¤u %40'›n üzerinde bir oy alacak. Üstelik baz› yerlerde “destek” % 60'lar› bulacak. Bunun nedeni; seçimlerin 2, sadece baz› yerlerde 2,5 parti aras›nda yap›l›yor olmas›, bat›da AKP ile CHP aras›nda, Kürt illerinde ise AKP ile DTP aras›nda. AKP her yerde ilk ikiden biri, ara s›ra karfl›s›na MHP (Adana), SP (Konya), DSP (Eskiflehir) gibi istisnalar ç›k›yor. AKP’nin bu baflar›s›n›n en önemli nedeni alternatifsiz olmas›d›r. Di¤er önemli nedenler ise iktidar olman›n maddi olanaklar›n›, dinin de manevi olanaklar›n› çok iyi kullanmas› say›lmal›. Ve elbette Deniz Baykal gibi bir rakibinin olmas› da baflar›n›n s›rr› olarak unutulmamal›. Seçim öncesi dönemlerin belki de ilginç yönü, normal zamanlarda büyük f›rt›nalar koparacak bir dizi önermenin “hak etti¤i de¤eri” bulamamas›. AKP'nin; Alevi aç›l›m›, Mad›mak kebapç›s›n›n kapat›lmas›, Naz›m Hikmet'in vatandafll›¤a kabulü, TRT fiefl, Kürtçe Mevlit, yeni anayasa tart›flmas› sadece ilk akla gelenler. CHP'nin “çarflaf aç›l›m›”, Kuran kursu açma vaatleri, baflör-

tüsü da¤›tmas›, Karayalç›n'a kucak açmas›, 1 May›s'›n ve Newroz'un tatil olmas› için yasa teklifi vermesi de say›labilir. Bu önerilere ve giriflimlere bak›p seçim sonras›nda izlenecek siyaset için ç›kar›mlar yapmak, büyük “hayal k›r›kl›klar›na” neden olabilir. Bu topraklar seçim vaatleri aç›s›ndan çok zengindir; “Kayseri’ye deniz getirecek” olandan, “seyyar temeller” atanlara, “fleffaf karakollar” kuracak olandan, “herkese iki anahtar” da¤›tacak olana kadar niceleri görülmüfltür. Seçim sonras›na, seçimlerden sonra bakmak gerekecek. Ancak flimdiden söylenecek olan ise genel kutuplaflman›n de¤iflmeyece¤i, oy oranlar›nda “ola¤anüstü” de¤iflikliklerin olmayaca¤›, izlenen siyasal rotalar›n ayn› kalaca¤›d›r. Sol için ise bu süreç hiç de olumlu geçirilmemifltir. Bir önceki genel seçimlerde “ba¤›ms›z aday” gösterme politikas› nedeniyle bir nebze de olsa hareketlenen sol potansiyel, bu kez at›l kalm›fl, parçalanm›fl ve da¤›lm›flt›r. Bu durumun de¤erlendirilmesi ve ifle yarar sonuçlar›n ç›kar›lmas›, demokrasi güçleri taraf›ndan seçim sonras› mutlaka yap›lacakt›r, bundan kuflkumuz yok! Bu de¤erlendirmelere katk› olmas› bak›m›ndan flimdiden birkaç bafll›k s›ralamakta yarar var: “Sol ad›na beni seçin” diyerek ortaya ç›kanlar›n (seçilen ve seçilemeyenlerin) tüm bu dönem boyunca performanslar›. Yerel seçim olmas›na ra¤men tüm süreci “Kürt kimli¤inin tan›nmas›na” indirgeyen DTP'nin tutumu. Karayalç›n ve K›l›çdaro¤lu ataklar›na yönelik olarak güçlü politik argümanlar›n oluflturulamamas›. “‹lerici emek örgütlerinin” toplum içinde kapsad›klar› alandan hareket eden, yerel seçime ve yerel yönetimlere müdahale etme inisiyatifi gelifltirmeme-

leri. Sol grup ve partilerinin ço¤unun, kendi isimsel varl›klar›n› her fleyin üzerinde tutmalar›. Tüm bu süreç boyunca çok de¤erli ancak bir o kadar da yetersiz kalan kendi tercihlerimizi de belirtmek gerek. Kamusal hak mücadelesi verilmesinin ön koflulu, hak bilincinin yerlefltirilmesi ve yayg›nlaflt›r›lmas›d›r. Bu mücadelede çok önemli “bafllang›ç noktalar›” oluflturduk. Piyasa ideolojisinin yayg›n kabul gördü¤ü ve her fleyin al›n›p-sat›lmas›n›n meflrulaflt›r›ld›¤› bir düzende kamusal alan›n devrimci bir yeniden inflas› ancak “halk›n haklar› var” fliar›yla yola ç›kanlar taraf›ndan yarat›lacak. Saadet Partisi ‹stanbul aday› Bekaro¤lu'nun bile “Allah›n suyunu sat›yorlar” fleklinde ifade etti¤i bilinç durumu her geçen gün toplumun de¤iflik kesimlerine h›zla yay›lmakta. E¤itimin, sa¤l›¤›n, bar›nman›n, suyun, ulafl›m›n sat›n al›nmas› gereken bir hizmet de¤il hak oldu¤u bilincinin yayg›nlaflt›r›lmas›nda yerel seçim sürecinin avantajlar› “gere¤i kadar” kullan›lmamakta. “Halk›n flartlar› var” fliar›n›n sokaklardaki, meydanlardaki yank›s› bu düzenbazlar›nkinden az olamaz. Bir di¤er önemli tercih ise muhtarl›k seçimlerine verilen önemle gösterilmeye çal›fl›ld›. Muhtarl›klar› önemli k›lan, sürdürdü¤ümüz hak mücadelelerinde “ilerletici” bir olanak sunmalar›. Halk›n muhtarlar›, halk›n hak mücadelesinde birer temsilci ve nefer olacaklard›r. Ayn› zamanda, gerçek ve do¤rudan bir demokrasinin ülke geneline yayg›nlaflt›r›lmas› mahallelerde ortak karar almaktan ve uygulamaktan geçmektedir. Bu konuda at›lacak her ad›m sistemin antidemokratik iflleyifline vurulacak bir darbedir. Att›¤›m›z hiçbir ad›m son de¤il, her zaman bir ad›m daha var. Cüretimiz haklar›m›zdan ve hakl›l›¤›m›zdand›r. Daha fazla cüret.

2009

Padiflah, Baflbu¤, faflizm… Ali Ergin Demirhan ali@sendika.org

Davos mizanseninin ard›ndan taraftarlar› Tayyip Erdo¤an’a “padiflah” yak›flt›rmas› yap›nca bir soru daha yüksek sesle dile getirilmeye baflland›. “Gerici iktidar, ülkeyi Osmanl›’ya geri döndürmeye mi çal›fl›yor?” Elbette bu tart›flman›n, “padiflah” yak›flt›rmas›n›n ötesinde gerekçeleri var. ABD’nin ve AKP’nin d›fl politikadaki ak›l hocalar›, AKP iktidar› alt›ndaki Türkiye’nin d›fl politika yönelimini tarif ederken “Yeni Osmanl›c›l›k” kavram›n› kullanmay› tercih ediyor. Ayr›ca AKP, Türkiye Cumhuriyeti’nin geliflimini Osmanl›’dan kopufl üzerinden tarif eden Cumhuriyetçi-Kemalist gelene¤in tersine Osmanl›’n›n süreklili¤i üzerinden tarif etmeyi tercih ediyor. Bunlar, AKP gelene¤inin, hilafetin kald›r›lmas› ve laiklik karfl›s›ndaki elefltirel tutumu ile birleflince, “AKP’nin Osmanl›’ya geri dönüfl amac› güttü¤ü” fleklinde yorumlar yap›labiliyor. “Padiflah” yak›flt›rmalar› da, bu örtük hedefin a盤a vuruldu¤u dil sürçmeleri olarak niteleniyor. *** Türkiye’nin bölgesel emperyal bir güç haline geldi¤i mavallar›n› ciddiye almayacaksak; “Yeni Osmanl›c›l›k” kavram› ile kodlanan bölgesel güç k›l›fl› iflbirlikçilik tasar›m›n›n, büyük ölçüde belirsiz bir gelece¤e iliflkin bir niyetle s›n›rl› oldu¤u… Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin bölgede iflbirlikçi faaliyetlere girmesi için Osmanl›’ya dönmek gibi nitel bir “geri-s›çramaya” ihtiyaç duymayan bir yeni sömürge devlet oldu¤u… Türkiye Cumhuriyeti’nin, Kemalist gelene¤in tarifinin aksine Osmanl›’dan mutlak bir kopufl olmad›¤›, yaflanan dönüflümün süreklilik ve kopufl diyalekti¤i içerisinde kavranmas› gerekti¤i… “Yeni Osmanl›c›l›k” kavram›n›n, 1970’lerin bafl›ndan beri TSK’n›n ön aç›c›l›¤›yla ve devlet elitiyle Politik ‹slam’›n iktidar tokuflmas› sonucunda resmi ideoloji haline gelen Türk-‹slam sentezi ile de gayet güzel örtüfltü¤ü ve bu sürecin bizzat tasfiye edildi¤i iddia edilen Cumhuriyet’in “as›l” sahiplerince örgütlendi¤i… gibi bir dizi karfl› gerekçe sayarak, “geri dönüfle gerek var m›” diye, asl›nda soru olmayan bir soru sorabiliriz. *** Ama bu “Padiflah” meselesi üzerinden “geri dönüyor muyuz, dönmüyor muyuz” diye, gelece¤e iliflkin bir tart›flma yürütürken, bugün karfl›m›zda bas bas ba¤›ran bir gerçe¤i, hem de mücadele programlar›m›z›n ana gündemlerinden biri haline getirmemiz gereken bir gerçe¤i atlam›fl olmuyor muyuz? Baflbu¤ Türkefl dendi¤inde, kimse Turan ülküsünü vs. ciddiye al›p da “Orta Asya’ya m› dönüyoruz” demezdi. Herkes bilirdi ki “Baflbu¤ Türkefl” faflizmin slogan›yd›. “Baflbu¤”, lider kültü, erkeklik vurgusu, ulusun tarihine yönelik yüceltme, siyasi tekel e¤ilimi gibi faflizmin temel unsurlar›n› bir araya getiren bir kod olarak kullan›l›yordu. Peki “Padiflah Tayyip” dendi¤inde farkl› bir fley mi yap›lm›fl oluyor? “Bu memlekette Kürtçe konuflulacaksa onu da ben konuflurum, anayasa elefltirilecekse onu da ben elefltiririm” diye ba¤›ran “AKP demokrasisine” kanmayacaksak… Emekçilerin sermaye karfl›s›ndaki ba¤›ms›z ç›karlar› söz konusu oldu¤unda, bütün demokratik hak ve özgürlükleri k›s›tlayan; politik karfl›tlar›n› yok sayan, kat›l›m mekanizmalar›ndan d›fllayan, ortadan kald›rmaya çal›flan, düflmanlaflt›ran; Osmanl› tarihine yönelik çarp›k ve yüceltici bir alg› yaratmaya çal›flan; liderli¤inden sual olunmaz ve “sap›na kadar” erkek Tayyip Erdo¤an’a bakt›¤›m›zda, faflizmin lider tarifine uygun bir “Padiflah” görmüyor muyuz? Ona “Padiflah” diye seslenen kitlelerde, teo-liberalizmin kullaflt›rma siyasetiyle teslim al›nm›fl y›¤›nlar›, faflizmin kitle temelini görmüyor muyuz? Sözün özü, sömürge tipi faflizm geriye do¤ru tasfiye edilmiyor, kendi mant›ki sonucuna ulafl›yor. *** “padiflah› kim bileydi / kul itmese yort savul” (Yunus Emre). Vakti zaman›nda, padiflah halk›n aras›ndan geçerken, adamlar› “yort savul” derler, yani defolun, da¤›l›n derlermifl. Böylece yoldan geçenin padiflah oldu¤u anlafl›l›rm›fl. Halk da “yort savul” eder; Türkçesi, da¤›l›r, defolur; ya da Tayyipçesi, anas›n› da al›p gidermifl. Son dönemde “Padiflah” diye an›lmaktan pek de memnun de¤ilmifl gibi bir görüntü vermeye çal›flan Erdo¤an, “yort savul” ettirme konusunda ise gaza basm›fl durumda. Yani ne derse desin gayet “Padiflah”… Artvin ve Mersin mitingleri öncesinde potansiyel protestocular polis taraf›nda al›konuldu, Erdo¤an’› partisinin amblemiyle anan liselilere hapis cezas› verildi, kimse Erdo¤an’›n ad›n› destursuz anmas›n isteniyor… Erdo¤an’› halk korkusu sar›yor. Ama korkunun ecele faydas› yok. Kapitalizmin krizi, ak› karay› gayet net bir flekilde göstermeye bafllad›… Kulluk yak›fl›ks›z, yort savul etmek olanaks›z hale geliyor… Kullaflt›r›lmaya çal›fl›lanlar› neoliberalizme ve sömürge tipi faflizme karfl› mücadelede seferber etmek gerekiyor… Sosyalistler aç›s›ndan da AKP’ye karfl› mücadele iflte bu nedenle önem tafl›yor…


12 Mart 25 Mart

2009

GÜNDEM 3

I Kaçak Kuran kursuna af kesinleflti

I Zorunlu din dersine iptal

I Darbe adlar› okullardan silinsin

Anayasa Mahkemesi, kaçak Kuran kurslar›na af niteli¤i tafl›d›¤› iddia edilen TCK’n›n 263. maddesindeki de¤iflikli¤i içeren yasay› iptal etmedi. Maddenin ilk halinde, kaçak e¤itim kurumu açanlara alt› aydan üç y›la kadar hapis cezas› öngörülüyordu. Hükümet yapt›¤› de¤ifliklikle bu cezan›n üst s›n›r›n› bir y›la indirirken, para cezas›na çevrilmesine imkan tan›m›flt›.

Antalya'da ‹dare Mahkemesi, Alevi bir ailenin 5. s›n›f ö¤rencisi olan çocuklar›n›n zorunlu din dersinden muaf tutulmas› istemiyle açt›¤› davada ö¤renci lehine karar verdi. "‹nanç özgürlü¤ü kapsam›nda S.D.'nin zorunlu din dersinden muaf tutulmas›na" iliflkin karar›r›n yürütmesinin durdurulmas›na yönelik istem, mahkeme heyeti taraf›ndan oy birli¤iyle reddedildi.

Devrimci 78’liler Federasyonu, kentlerde darbeci generallerin ismini tafl›yan sokak, okul, bulvar ve meydan adlar›n›n de¤ifltirilmesi ça¤r›s›nda bulundu. Bunun üzerine ‹zmir ‹l Genel Meclisi, 12 Eylül ‹lkö¤retim Okulu, Evrenpafla ‹lkö¤retim Okulu, Kenan Evren Anadolu Lisesi’nin isimlerinin de¤ifltirilmesi için “temenni karar›” ald›.

Mamak halk› kendi seçim meydan›n› kurdu Bar›nma hakk› mücadelesi veren Mamakl›lar yerel seçimler için kendi kürsülerini kuruyor. Adaylar›n vaatlerini dinlemek yerine kendi taleplerini anlat›yor

Öyle mi de¤il mi? Tepecik Mahallesi temsilcisi Cumhuriyet Akyüz konuflmas›nda Mamakl›lar›n taleplerini anlatt› Cumhuriyet Akyüz, halk toplant›s›nda yapt›¤› konuflmada Mamakl›lara ve adaylara flöyle seslendi: “Buraya kat›lan Mamakl›lar fleref sözü veriyor musunuz mücadelemizi kim gelirse gelsin biz sonuna kadar sürdürecek miyiz? Halk›n yan›nda olmayan hiçbir insana asla yol vermeyece¤iz. ‹nsanca bir yaflam istiyoruz. Biz insanca yaflayabilece¤imiz konutlar istiyoruz, yerinde ›slah istiyoruz öyle mi? Tam teflekküllü sa¤l›k ocaklar› istiyoruz, öyle de¤il mi?

Yafll›lar›m›z›n da dinlenebilece¤i mekanlar istiyoruz çünkü bizim yafll›lar›m›z kahve köflelerinde duvar diplerin de ölüyor. Çocuklar›m›z için oyun alanlar› istiyoruz. Adam gibi toplu tafl›ma araçlar› istiyoruz. Bizim kad›nlar›m›z el eme¤i göz nuruyla evlerini geçindiriyor. Ama bunlar bizi yasal dilenci haline getirdiler, üç befl paket makarna, bir ton kömürle kand›rmaya çal›flt›lar. Biz bunu kabul etmiyoruz. Mamakl›lar onurlu insanlar, onurlar›n› satmazlar. ”

Yerel seçimler yaklafl›rken 2 y›ld›r Ankara Büyükflehir Belediyesi’nin Kentsel Dönüflüm Projesi’ne karfl› bar›nma haklar› için mücadele eden Mamakl›lar, 1 Mart Pazar günü büyük bir halk toplant›s› düzenledi. Mamak Bar›nma Hakk› Bürosu’nun ça¤r›s› ile düzenlenen toplant›n›n bilindik seçim toplant›lar›ndan bir fark› vard›. Toplant›y› bir siyasi partinin aday› de¤il halk düzenliyordu. Üstelik Mamakl›lar›n, adaylar›n vaatlerini dinlemeye de¤il kendi taleplerini adaylara anlatmaya niyeti vard›. AKP’li Ankara Büyükflehir Belediye Baflkan› Melih Gökçek ve CHP Belediye Baflkan aday› Murat Karayalç›n’›n davetli oldu¤u toplant›da Gökçek davete icabet etmedi. Hatta toplant› günü Mamak halk›na belediyenin g›da yard›m› yapaca¤›n› duyurarak evlerinden ç›kmama ça¤r›s› yapt›. Gökçek’in ça¤r›s›na Mamak halk› çok da kulak asmam›fl olacak ki bin-

lerce insan Derbent Sal› Pazar›'nda bir araya gelerek kendi seçim meydan›n› kurdu. Toplant›da mahalle ve sokak temsilcileri taraf›ndan konuflmalar yap›ld›. Adaylara söz verildi. Miting havas›nda geçen toplant›da s›ras›yla Bar›nma Hakk› Bürosu Temsilcisi Candafl Türky›lmaz, Tepecik Mahallesi Temsilcisi Cumhuriyet Akyüz, Araplar Mahalle-

si Temsilcisi Ziya Hançer, Bar›nma Hakk› Bürosu Avukat› Murat Safkalp, bölgede esnaf Fuat Keser, flehir planlamac›s› Serdar Karaduman birer konuflma yaparak nas›l bir yerel yönetim istediklerini anlatt›. Temsilcilerin konuflmalar›n›n ard›ndan CHP Mamak Belediye Baflkan aday› Veli Gündüz fiahin ve CHP Ankara Büyükflehir Belediye

Baflkan aday› Murat Karayalç›n birer konuflma yapt›. Mamakl›lar ad›na söz alan temsilciler adaylara seslenerek “Rant pefline düflecek misiniz? Sizler halk›n taleplerine cevap verecek misiniz? Seçildi¤iniz zaman, rantç› de¤il insanca davranacak m›s›n›z?” sorular›n› yöneltti, insanca yaflam için belediyelerden taleplerini ilan etti.

Halkevleri 77. yafl›n› halkla birlikte kutlad› Halkevleri 77. kurulufl y›ldönümünü sokak etkinlikleri ve halk flenlikleriyle coflkulu bir flekilde kutlad›

Seçim öncesi tehditlerini artt›ran AKP, kamu kurumlar›n› da kendi ç›karlar› do¤rultusunda kullanmaya devam ediyor AKP’nin yerel seçim çal›flmas›, bakanlar›n, vekillerin, valilerin, kamu kurumlar›n›n ortaklafla hareket etti¤i bir tehdit-rüflvet dalgas›yla sürüyor. Adalet Bakan›’n›n hükümetle z›tlaflanlar›n projelerini Ankara’dan geçiremedi¤i itiraf›yla bafllayan tehditler s›ras›yla milletvekili Mustafa Özbayrak, Devlet Bakan› Murat Baflesgio¤lu ve Baflbakan taraf›ndan yinelendi. Özbayrak, “Biz Ankara'dan izin vermedi¤imiz sürece siz burada tafl üstüne tafl koyamazs›n›z” diyerek en per-

vas›z tehdidi yapt›. Son günlerde ortaya ç›kan yolsuzluklar bu tehditlerin anlam›n› daha iyi aç›kl›yor. AKP, suyun bafl›n› tuttu¤u için testiyi de b›rakmak istemiyor. AKP’nin seçim çal›flmalar› için Türkiye’nin dört bir yan›nda farkl› devlet kurumlar›n›n pervas›zca kullan›lmas› da dikkat çekiyor. Son günlerde valili¤in beyaz eflya da¤›t›m›yla seçim gündemine gelen Tunceli’de bu sefer ‹l Özel ‹daresi deposunda AKP’ye ait pankartlar bulundu. Tunceli valisinin AKP il bafl-

kan› gibi davranmas›ndan duyulan rahats›zl›k kentte yap›lan eylemlerle dile getirildi. AKP’nin kamu kurumlar›n› kullanmadaki becerisi Tunceli’yle s›n›rl› kalmad›. Artvin’de baflbakan› karfl›layan bir pankart ve dev posterler PTT binas›na as›ld›. Adana’da AKP mitinginde kullan›lmak üzere haz›rlanan balonlar yine PTT binas›na kurum görevlileri taraf›ndan as›ld›. Ayd›n’da ise Vali haz›rlad›¤› talimatname ile AKP mitingine adam toplad›.

Halkevleri’nin 77. kurulufl y›ldönümünde Adana ve Eskiflehir’de sokak etkinlikleri yap›l›rken Bursa’da flenlik yap›ld›. Adanal› Halkevciler Çakmak Caddesi’ndeki yürüyüfl ard›ndan ‘halk kürsüsü’ kurarak Halkevlerinin 77. y›l›n› kutlad›. Kurulan Halk Kürsüsü’nde söz alan Adana Halkevi fiube Baflkan› Osman Erkut, Halkevleri’nin emperyalizme karfl› tam ba¤›ms›z bir ülke, gericili¤e ve piyasac›l›¤a karfl› halk›n halklar› mücadelesinde 77. yafl›na girdi¤ini söyledi. Eskiflehirli Halkevciler, Halkevlerinin kurulufl y›ldönümünde tiyatro

atölyesinin renkli kostümleriyle kat›ld›¤› bir yürüyüflle Adalar Migros önünde bir kutlama etkinli¤i yapt›. Etkinlikte fliir atölyesi ve ba¤lama atölyesi birer dinleti sunarken tiyatro atöl-

yesi de haz›rlam›fl oldu¤u “Padiflah›m›z Tayyip” isimli tiyatro oyunu sergiledi. Bursal› Halkevciler, 77. kurulufl y›l›n› bir flenlikle kutlad›. fienlikte söz alan Halkevleri 4. Bölge Temsilcisi Mehmet Emre Battal, 77. y›l›nda Halkevleri’nin halk›n haklar› mücadelesinde büyüyerek yoluna devam etti¤ini belirtti.

‘Rantç› de¤il halkç› belediyeler istiyoruz’ Halkevleri 1 Mart günü ‹stanbul ve Ankara’da yapt›¤› eylemlerle seçim tavr›n› sokakta aç›klad›. Eylemlerde tafl›nan dev dövizlerle çöp toplama, ulafl›m, bar›nma, su hizmetlerini halkç› belediyelerin kamu yarar› gözeterek rantç› belediyelerin ise kar amac› güderek verdi¤i gösterildi. Halkç› belediyelerin demokratik, fleffaf bir iflleyifle sahip olmas›, kad›nla-

ra pozitif ayr›mc›l›k sa¤lamas› gerekti¤ine dikkat çekildi. Ankara: Ankara Halkevleri Yüksel Caddesi’nde yapt›¤› eylemle nas›l bir belediye yönetimi istediklerini aç›klad›. Halkevleri

Kültür Sekreteri Özgür Tüfekçi yapt›¤› aç›klamada, ‘halk›n haklar›n› gözetmeyen bir siyasi oluflumun, baflar› sa¤layamayaca¤›n›’ ifade etti. ‹stanbul: ‹stanbullu Halkevciler ‹stiklal Caddesi boyunca sloganlar› ve

dövizleri ile Taksim Meydan›’na yürüdü. Meydan’da Halkevleri Genel Baflkan› ‹lknur Birol bir konuflma yaparak ‘devleti-belediyeyi flirket, halk› müflteri gibi gören bir anlay›fl› kabul etmediklerini’ söyledi. Halkevciler, AKP’nin da¤›tt›¤› kömür ve beyaz eflyan›n seçim rüflveti oldu¤una dikkat çekmek için meydana bir de buzdolab› getirdi.

‹çimizdeki Hollandal›lar(!) Umar KARATEPE umar@sendika.org

Dikkatlerden kaçmam›flt›r; Yeni fiafak gazetesi THY’nin uçak kazas›nda Hollanda makamlar›yla cenk eylemeyi “milli dava” ilan etti. Bir süredir THY yöneticileri, kaza ile ilgili yay›nlara dikkat etmek gerekti¤ini, THY’nin ne kadar da güzide bir flirket oldu¤unu, yabanc› flirketlerin THY ile rekabet edemedikleri için ortam› maniple edeceklerini ve bu yüzden “sorumlu” bir yay›nc›l›k yap›lmas› gerekti¤ini tekrarlay›p durmaktayd›. Aç›klamalar›n tonu Milli Güvenlik Kurulu’nun medyay› “milli menfaatler do¤rultusunda” yay›n yapmaya “ça¤›ran” aç›klamalar›n› hat›rlatmaktayd›. Ve bu aç›klamalar do¤rultusunda “sorumlu” yay›nc›l›k bafllad›. Baflta Yeni fiafak olmak üzere tüm ‹slamc› bas›n Hollanda’dan gelen her aç›klamaya laf yetifltirmeyi görev bildi. Hele hele, düflen uça¤›n daha önceden ar›za yapt›¤›na ve yükseklik göstergesindeki bozuklu¤a dair kara kutu bilgileri aç›klan›nca bas›nda flafak att› ve sert bafll›klar çak›ld›: “Hollanda delilleri karart›yor”, “Suç Hollanda’n›n” ve en uçu¤u da “Uçan Hollandal›!” Oysa kaza yapan uçaktaki yolcu say›s›ndan bile bihaber olup bas›na eksik aç›klama yapan TYH yetkilileri Hollandal› de¤ildi. Bu vahim hataya yol açan kadro k›s›tlamalar›n› ve uzun çal›flma saatlerini getirenlerin “siyasi rengi” Hollanda turuncusu de¤il, iktidar partisinin turuncusuydu. Kazadan hemen sonra ölüm olmad›¤›n› ilan eden ve ölen kaptanlarla konuflmufl gibi yaparak sözde onlar›n anlatt›klar›n› bas›na aktaran Hollanda Kraliyet Hava Yollar› Genel Müdürü de¤il THY Genel Müdür Temel Kotil idi. Daha önce s›f›r ilan ettikleri ölü say›s›n›n “Allaha flükür 9” olmas›n› müjdeymifl gibi duyuran Hollandal› ilkyard›m yetkilileri de¤il THY’nin üst düzey kadrolar›yd›. Türkiye’nin en büyük uçak bak›m merkezi olan THY Teknik Afi’de ifl güvencesi ve uçufl güvenli¤i kavgas› veren Hava-‹fl sendikas›yla sözleflme imzalamamak için uçaklar›n metal oldu¤unu gerekçe gösteren; iflkolunu havac›l›ktan çeli¤e aktar›p, buralardaki iflçiyi de “yandafl sendika”ya yamamaya çal›flan zihniyetin “pratik zekas›” bize hiç de ‘gavur icad›’ gibi gelmedi. Eme¤i ucuzlatmak için tafleronlaflt›rma d›fl›nda çok tehlikeli bir baflka yola daha baflvuran, alelacele e¤itimden geçirilerek iflbafl› yapt›r›lan görevlileri kokpite bile alan THY’nin “üç AK-l›s›” Yönetim Kurulu Baflkan› Candan Karl›tekin, Baflkanvekili Hamdi Topçu ve Genel Müdür Temel Kotil’in Hollanda H›ristiyan Demokrat Partisi ile bir yak›nl›¤› da henüz tespit edilemedi. Hava-‹fl’in, tafleronlaflt›rma ve uzun çal›flma saatlerinin yaratt›¤› güvenlik sorunlar›na dikkat çeken “Önce Uçufl Emniyeti” bafll›kl› gazete ilanlar›na dava açan Hollanda’daki Lahey Adalet Divan› de¤il THY baflvurusuyla Türkiye Cumhuriyeti savc›lar› oldu. ‹lan›n insan hayat›na vurgu yapan içeri¤i ile de¤il de piyasalara etkisiyle ilgilenip Hava-‹fl’ten borsa spekülatörüymüfl gibi savunma isteyen Sermaye Piyasas› Kurulu’nun da merkezi Amsterdam’da de¤il Ankara’da bulunmaktayd›. Ayr›ca, cümle yolcular›n ve mürettebat›n güvenli¤i için, nazar de¤mesin diye Amsterdam Schiphol Havaalan›’nda de¤il ‹stanbul Atatürk Havaalan›’nda koca deve yere yat›r›l›p kesilmiflti. Ama bir yerde hakl› ç›kacaklar yine: Nazar Hollanda’da de¤di ya… Kesin onlar›n melanet gözündendir… Çok fena bak›yorlar çok… Tafleronlaflma, kadrolaflma, flirketleflme, piyasalaflma, özellefltirme, kadercilik mi… Ne alakas› var can›m… ‹çimizdeki Hollandal›lar›n kuruntusu o! Yallah cinler yallah, k›fl k›fl cinler k›fl k›fl!


12 Mart 25 Mart

4 GÜNDEM

2009

BOTAfi KUYULARI AÇILDI

ENG‹N ÇEBER DAVASI SÜRÜYOR

A‹HM’DEN ANAD‹L KARARI

YEN‹ B‹R SEND‹KA KURULUYOR

POL‹S TERÖRÜ SÜRÜYOR

Kemiklere ulafl›ld›

Mahkeme heyeti çekildi

E¤itim hakk› ihlal edilemez

Ev eksenli çal›flanlar birlefliyor

At›l›m gazetesine bask›n

Silopi Cumhuriyet Baflsavc›l›¤›’n›n güvenlik gerekçesiyle aç›lmayaca¤›n› bildirdi¤i BOTAfi kuyular›n›n bulundu¤u tesislerde 9 Mart Pazartesi günü kaz› çal›flmalar›na baflland›. Tüm gün süren kaz›lar›n ard›ndan kaz›lan alanlarda 2 kemik parças› ile bir fanila parças› bulundu. Kaz›lar›n yeterli olmad›¤› belirtilirken bulunan kemik parçalar› incelenmek üzere Adli T›p Kurumu’na gönderildi.

Metris Cezaevi’nde gördü¤ü iflkence sonucu ölen Engin Çeber ile ilgili davada Bak›rköy 14. A¤›r Ceza Mahkemesi heyeti, davadan çekildi. Müdahil avukat› Taylan Tanay’›n, mahkeme heyetinin hukuk eti¤ine ayk›r› davrand›¤›n› ve san›k polislerin avukatlara hakaretlerine heyet baflkan›n›n müdahale etmedi¤ini belirtmesi üzerine mahkeme heyeti davadan çekilmeye karar verdi.

Avrupa ‹nsan Haklar› Mahkemesi, 2002'de Kürtçe seçmeli ders talep ettikleri için okuldan uzaklaflt›r›lan Afyon Kocatepe Üniversitesi ö¤rencilerinin e¤itim hakk›n›n ihlal edildi¤ine karar verdi. Mahkeme, Kürtçe seçmeli ders aç›lmas› talebiyle dilekçe veren 18 ö¤rencinin okuldan uzaklaflt›r›lmas›n›n "orant›s›z disiplin cezas›" oldu¤unu belirtti.

Ev eksenli çal›flanlar, haklar›n› savunmak üzere bir sendika kuruyorlar. Ev-Eksenli Çal›flan Kad›nlar Dayan›flma A¤›’n›n bir süredir devam eden faaliyetleri, Sendika Giriflimi’ne dönüfltü. Kurulmas› amaçlanan sendika ülke ölçe¤inde örgütlülülü¤ü hedeflerken, uluslararas› ölçekte de Dünya Evde Çal›flanlar Federasyonu’nun faal bir üyesi olarak faaliyet gösterecek.

‹stanbul, Ankara, ‹zmir, Hatay, Mersin ve Adana'da At›l›m Gazetesi, ESP ve BEKSAV’a polis eflzamanl› bask›nlar yapt›. Gazetemizin haz›rl›k aflamas›nda bask›nlarda en az 60 kifli gözalt›na al›nm›flt›. 10 Mart sabah› gerçekleflen gözalt›lar hakk›nda polis teflkilat› bir aç›klama yapmazken ESP, ‹HD ‹stanbul fiubesi’nde bir bas›n aç›klamas› yaparak sald›r›lar› k›nad›.

Bizde ampule ampul derler Kendisine yönelik her türlü muhalefeti bask› ve fliddet uygulayarak yok etmeye çal›flan Erdo¤an, neredeyse 301 davalar› ile yar›flarak art arda açt›¤› davalarla ifade özgürlü¤üne sald›r›yor Baflbakan Recep Tayyip Erdo¤an’›n durmadan sa¤a sola açt›¤› davalar ve davalar sonucu ç›kan tazminat ve hapis cezalar›, ifade özgürlü¤ü aç›s›ndan düflündürücü bir tablo ortaya ç›karmaya bafllad›. Erdo¤an’›n halk korkusu, bask› ve fliddet biçiminde kendini göstermeye bafllad›. AKP düzenledi¤i mitinglerde bir yandan Telekom’un imkanlar› kullan›larak tüm abonelere ça¤r› yaparken di¤er yandan da mitingler öncesi “potansiyel protestocular” gözalt›na al›n›yor, bask› alt›nda tutuluyor. Diyarbak›r, Antalya, Tunceli ve Trabzon’da Telekom aboneleri aranarak AKP mitinglerine davet edildi. Artvin mitingi öncesi Halkevciler, Mersin mitingi öncesi daha önce Erdo¤an’› protesto eden çiftçi, Diyarbak›r mitingi öncesi onlarca kifli polis taraf›ndan sakal›n uzun, küpen var gibi komik nedenlerle gözalt›na al›nd›. Kat›ld›¤› mitinglerde pembe bir tablo görme hayalinde olan Erdo¤an, bütün tedbirlerine ra¤men Mersin mitin-

ginde elektrik dire¤ine ç›karak kendini afla¤›ya atmaya çal›flan vatandafl gerçe¤i ile karfl› karfl›ya kald›. Ambleminden utanan adam Erdo¤an’›n mitingleri öncesi yaratt›¤› bask› ve fliddet, açt›¤› hakaret davalar›, davalar sonucu ç›kan tazminat ve hapis cezalar›yla da devam ediyor. Erdo¤an’›n son ma¤durlar› Bursal› Liseli Genç Umut ve Halkevleri üyeleri oldu. Geçen y›l 29 Mart’ta gerçeklefltirilen ÖSS protestosu eyleminde “Ampul Tayyip” slogan› att›klar›,

Daha da Hopa’ya gelmeyin Davos’ta Kas›mpaflal›l›¤›n› gösteren Tayyip Erdo¤an’›, Artvin gezisi öncesi korku sald›. Bu öyle bir korkuydu ki Artvin Merkez’de insanlar› “Senin sakal›n var, sen niye küpe tak›yorsun” gibi nedenlerle gözalt›na ald›r›yordu.

eylemi izledikleri ve alk›fllad›klar› gerekçesiyle aç›lan davada 4 kifli hakk›nda 11’er ay 20’fler gün hapis cezas› verildi. Bursa 4. Sulh Ceza Mahkemesi’nce karara ba¤lanan ceza ertelendi ancak ayn› suçlama ile aç›lm›fl bir baflka davada 9 kiflinin yarg›lanmas› sürüyor. 1 Nisan 2008’de, D‹SK ve KESK öncülü¤ündeki baflka bir protesto eylemi’nde ‘Ampulsün sen Tayyip’ diye slogan atan 9 kifliye ayn› maddeden 7. Sulh Ceza Mahkemesi’nde dava aç›lm›flt›. Davaya maruz ka-

AKP’nin seçim bürosunu açmak için 25 fiubat’ta Hopa’ya gelen AKP’li Bakan Faruk Çelik, aç›l›fl esnas›nda Hopal› Halkevciler taraf›ndan protesto edilmifl, ezberi bozulmufltu. Çelik’in ard›ndan 5 Mart’ta seçim çal›flmalar› kapsam›nda Artvin’e giden Tayyip Erdo¤an, Hopa’y› seçim program›ndan ç›kartarak Sarp’ta aç›l›fl ve Artvin Merkez’de miting yaparak Hopa’y› te¤et geçti. Artvin’de Tayyip terörü Artvin Merkez’de yap›lacak miting öncesinde ise sabah erken saatlerde Halkevleri GYK üyesi fievki Keresteci, Borçka Halkevi Baflkan› Soner Özçelik, Artvin Halkevi üyelerinden Selçuk Cem Ulutürk ile Erhan Erbek ayr› ayr› gözalt›na al›nd›. Baflbakan›n miting alan›na gidifl yolu üzerinde ikamet eden Artvin Halkevi üyesi Arma¤an Bahçeci’nin evinin önünde polis ekibi bekletildi. AKP mitingi için bugüne dek kentteki tüm eylemlere kapal› tutulan Valilik Alan› aç›l›rken miting alan›n›n karfl›s›nda bulunan ‹l PTT Müdürlü¤ü binas›na da Erdo¤an posterleri as›ld›. Kentte miting süresince yaflam dururken kapal› otoparkta sabah saat 09.00’dan

Adanal› liseliler AKP’yi kovdu Adana’da AKP Çukurova Belediye Baflkan aday› Liseli Genç Umut’çular taraf›ndan mahalleden kovuldu Adana’n›n fiakirpafla Mahallesi’nde evleri dolaflan AKP’lilerin Halkevciler taraf›ndan kovulmas›n›n ard›ndan bu kez AKP Çukurova Belediye Baflkan aday› Liseli Genç Umut üyeleri taraf›ndan mahalleden kovuldu. Adana Baraj Yolu mevkiinde 4 Mart günü seçim gezisi yapan Çukurova Belediye Baflkan aday› Nevzat Ard›ç saat 13.00’de Baraj Yolu esnaf›n› gezdi¤i s›rada Liseli Genç Umut üyelerinin protestosuyla karfl›laflt›. Liseli 4 genç AKP’yi teflhir eden konuflmalar yaparak AKP’lilerin mahallelerini terk etmelerini istedi. Ard›ç’›n yan›nda bulunan AKP’liler liselilere müdahale ederek gençleri seçim otobüsüne bindirmek istedi. Çevrede bulu-

nan liseliler de sald›r›s›na karfl› arkadafllar›na destek verdiler ve AKP’lileri mahalleden kovdular. Liseliler taraf›ndan mahalleden kovulan AKP’lilerin bir gün sonra liselilerin okuluna giderek ö¤rencileri flikâyet etti¤i ö¤renildi. Liseli Genç Umut üyesi dört ö¤renci, okul müdürünün kendilerini odas›na ça¤›rarak bir daha böyle bir fley olursa haklar›nda soruflturma aç›laca¤›n› söyledi¤ini belirttiler.

lan Halkevciler, “Biz de ampule ampul derler ve biz de ayn› fleklilde demeye devam edece¤iz” dediler. Avukatlar mahkemede yapt›klar› savunmada “Ampul Tayyip” slogan›n›n hiciv amac› tafl›d›¤›n› savundular. “ANAP’›n logosu ar› sözcü¤ü kullan›l›p Mesut Y›lmaz hakk›nda ‘Ar› Mesut’ denildi¤inde ya da CHP’nin logosu alt› ok kullan›larak ‘Alt› Ok Deniz’ denildi¤inde nas›l hakaret suçundan bahsedilmeyecekse’ bunun da suç olmayaca¤›n› söylediler. Erdo¤an’›n derdi sadece

halkla de¤il Erdo¤an bask›lar› sadece halka de¤il. Siyasetçisinden gazetecisine herkes Erdo¤an’›n hakaret davalar›yla muhatap oluyor. CHP lideri Baykal baz› miting ve meclis konuflmalar›nda Erdo¤an’a a¤›r hakaret içeren sözcükler kulland›¤› iddias›yla mahkemelik oldu. Benzer flekilde CHP’li Mustafa Özyürek de Erdo¤an’la daval›k oldu. Bir çok gazeteci de Erdo¤an’a tazminat ödemekle cezaland›r›ld›. AKP RTÜK’ü de kullanarak medya kurumlar›n›

itibaren araç ç›k›fllar› yasakland›. Hopa’da eylem Hopal›lar ise 5 Mart’ta e¤itimde gerici kadrolaflmay› protesto eden bir eylem yapt›. Hopa E¤itim Hakk› Platformu taraf›ndan örgütlenen eylemde Hopa Meydan›’nda toplanan kitle buradan Kaymakaml›k binas›na yürüdü. Yaklafl›k 500 kiflinin kat›ld›¤› eylemde “Tayyip evine Amerika’ya”, “Hopa halk› burada Tayyip nerede”, “Gün gelecek devran dönecek AKP halka hesap verecek” sloganlar› at›ld›. Eylemi düzenleyen Hopa E¤itim Hakk› Platformu, Milli E¤itim’e ba¤l› okullarda yaflanan gerici kadrolaflmaya karfl›, bir araya gelen ö¤renci, ö¤retmen ve veliler taraf›ndan kuruldu. Artvin’de polis terörüne karfl› eylem AKP’nin Artvin mitingi öncesi kentte yaflanan keyfi gözalt›lar 6 Mart’ta düzenlenen bir bas›n aç›klamas› ile protesto edildi. Halkevleri, ÖDP ve Gençlik Muhalefeti taraf›n-

Piyasac› ‘padiflah’a ö¤renci protestosu “Son Osmanl› Padiflah› 1. Recep Tayyip Erdo¤an” pankart›n›n yer ald›¤› Zincirlikuyu-Sö¤ütlüçeflme metrobüs hatt›n›n aç›l›fl töreninde “padiflah baflbakan” Ö¤renci Kolektifleri taraf›ndan protesto edildi. Erdo¤an’›n konuflmas› s›ras›nda üç üniversiteli “Bu ulafl›m ücretlerinde zaten ulaflam›yoruz. Bizleri kaz›klamaktan vazgeçin, ulafl›m ücretlerini düflürün” diye ba¤›rd›. Konuflmalar›nda ‹BB’nin burslar› ödememesine de de¤inen ö¤renciler, Baflbakan’›n korumalar›n›n sald›r›s›na u¤rad›ktan sonra gözalt›na al›nd›lar. Gözalt›na al›nan ö¤renciler akflam saatlerinde serbest b›rak›ld›lar. Ö¤renci Kolektifleri daha önce de Taksimfiiflhane metro hatt›n›n aç›l›fl›na kat›lan Baflbakan’› pahal› ulafl›m ve ödenmeyen burslar nedeniyle protesto etmiflti.

bask› alt›na al›yor. Birçok medya kurulufluna RTÜK taraf›ndan komik nedenlerle cezalar verildi. Erdo¤an RTÜK arac›l›¤›yla iktidar› zor durumda b›rakabilecek eylem haberlerinden zam uygulamalar›na kadar bir çok habere müdahale ederek halk›n haber alma özgürlü¤ünü de k›s›tl›yor. AKP’liler saçmal›yor Her türlü muhalif ses büyük bask›larla susturulmaya çal›fl›l›rken AKP’lilerin “padiflah›m çok yafla” 盤l›klar› abart›l› noktalara ulaflt›. 3 Mart’ta Kad›köy’de yap›lan metrobüs aç›l›fl›nda AKP’liler “Son Osmanl› Padiflah› 1. Tayyip Erdo¤an”, 8 Mart’ta da Hatay’da “Son imparator” yaz›l› pankartlar açt›lar. Mersin mitinginde ise Türkiye’nin 2. Atatürk’ü ilan edilen Erdo¤an her ne kadar kabul etmese de bu yak›flt›rmalarla dolu pankartlardan hoflnut görünüyor. Bir iktidar›n fütursuzca pohpohlanma ihtiyac› hissetmesi ve bask›lar› art›rma e¤ilimine girmesi suyunun ›s›nd›¤›n›n habercisi olarak yorumlan›yor.

dan yap›lan eylemin ard›ndan polisler hakk›nda suç duyurusunda bulunuldu. Katl› otopark önünde gerçeklefltirilen eylemde kurumlar ad›na ortak aç›klama Artvin Halkevi’nde Erhan Erbek taraf›ndan yap›ld›. Erbek aç›klamas›nda, “Dün pufli takmak, top sakall› olmak gibi keyfi gerekçelerle Artvin’de 15 arkadafl›m›z gözalt›na al›nm›flt›r. Fakat gözalt›n›n tutanak tutmak, sa¤l›k raporu almak gibi gerekleri yerine getirilmemifltir” dedi.

Kamu emekçilerine bask›lar art›yor AKP demokrasi nutuklar› atarken toplumun örgütlü örgütsüz her kesimine sald›r›lar h›zlanarak sürüyor. Sivas’ta E¤itim ve Bilim Emekçileri Sendikas› (E¤itim-Sen) fiube Baflkan› Önder Do¤an ile Ba¤›ms›z Tafl›mac›l›k Sendikas› (BTS) Sivas fiube Baflkan› Nejat Sezginer ö¤renci eylemlerine destek verdikleri gerekçesiyle tutukland›lar. Sendikac›lar›n tutuklanma iddias› ise, “yasad›fl› örgüte yard›m ve yatakl›l›k” ve “Yasad›fl› örgütlere örgüt binas›n› kulland›rtmak”. Mahkeme karar› ile toplatma karar› verilmifl yay›nlar›n bulundu¤u iddia edildi. Sivas’ta 20 fiu-

bat’ta E¤itim-Sen ve BTS üyelerine yönelik operasyonda gözalt›na al›nanlardan 18 kifli ise savc›l›k soruflturmas›n›n ard›ndan serbest b›rak›ld›. KESK Genel Sekreteri Emir Ali fiimflek, gözalt› ve tutuklamalar›n gerçeklefltirilen bir operasyonla iliflkilendirilmesinin sendikal çal›flmalar üzerinde kuflku yaratmaya dönük ve son d ö n e m d e KESK’e ba¤l› sendikalar›n üyelerine yönelik bask›lar›n devam› niteli¤inde oldu¤unu belirtti. Daha önce de, SES yöneticileri Bedriye Yorgun ve Meryem Özsö¤üt’e memuriyetten uzaklaflt›rma cezas› verilmiflti.

Hangisi “göstermelik” hangisi “gerçek” Ferda KOÇ ferda@sendika.org

8 Mart’›n ertesi günü Radikal gazetesinden bafll›k: “Yerel seçimlerde de kad›nlar göstermelik”. Haber, nüfusun kad›n yar›s›n›n, yine egemen siyasetin erkek egemen süzgecini aflamad›¤›n› vurgulamak üzere kurgulanm›fl. 8 Mart vesilesiyle “kad›n yanl›s› yay›n yapaca¤›m” diyerek, hamasete baflvuranlar kervan›na Radikal de kat›lm›fl. Oysa son y›llarda “politikada kad›n a¤›rl›¤›” gözle görülür bir biçimde art›yor. Nüfusun her kesimini proleterlefltiren neoliberal yeni sömürgecilik politikalar› için kad›nlar en büyük hedef grubu oldu. Ama toplumsal süreçte kimin “av” kimin “avc›” oldu¤u her zaman ilk bak›flta göründü¤ü gibi olmuyor. Kad›nlar›n emek pazar›na büyük y›¤›nlar halinde sürülmesi, toplumsal politik hareketlere kat›l›m düzeylerini de art›rd›. Toplumsal ve politik hayatta bir “kad›n zorlamas›” bir süredir iyice hissedilir hale geldi. Birkaç y›ld›r siyaseti hop oturtup hop kald›ran geliflmelerde kad›nlar ön s›ralarda. Gözümüzün önündeki örnek, laik/dinci çat›flmas›. “Cumhuriyetçi kad›nlar” ile “türbanl› kad›nlar” çat›flman›n simgesi oldular. Bu tablo temsili siyasete de yans›d›… Haberi yapan gazeteci bilinçli veya sezgisel olarak geçmifle göre fark› vermifl: “Seçimlerde kad›n›n ad› yok” dememifl “göstermelik” demifl. Bütün partiler kad›nlar› “göstermelik” olarak da olsa aday göstermek zorunda kal›yorlar çünkü. Saadet Partisi bile 10 kad›n belediye baflkan aday› gösterdi. Ama kad›nlara yap›lan bu vurgunun “göstermelik” oldu¤u besbelli. Çünkü AKP’si, CHP’si, MHP’si ve SP’si ile düzen partileri “seçilebilecekleri” yerlerin hemen hiçbirinde kad›n aday göstermiyorlar. Ç›kar›lmas› gereken as›l sonuç iflte bu noktada. Kad›nlar›n düzen politikas› içindeki a¤›rl›klar›n›n art›fl›, toplumsal a¤›rl›klar›n›n art›fl›n›n çok gerisinde kal›yor. Bunun basit bir nedeni var, sömürge kapitalizminin politik kurumlar›nda “erkek egemen” süzgeçlerinin devre d›fl› b›rak›lmas› neredeyse mümkün de¤il. Çünkü bu kurumlar›n s›n›fsal niteli¤i ile kad›nlar›n toplumsal hareketlenmesinin s›n›fsal içeri¤i uzlaflmaz bir çeliflki içinde. Toplumsal hareketlilik içinde kad›nlar› hareketlendiren dinamiklerin bafl›nda, yoksullaflma ve proleterleflme geliyor. Radikal’in yay›n› bir partinin “kad›n aday” konusundaki farkl›l›¤›n› ise göz göre göre gargaraya getirmifl. Radikal, AKP’nin, CHP’nin, MHP’nin, SP’nin yan›na DTP’yi de ilifltirmifl. DTP’nin gösterdi¤i 41 kad›n belediye baflkan aday›n›, di¤erleriyle ayn› nitelikte saym›fl. Oysa DTP’nin kad›n aday politikas›na “göstermelik” demek için insan›n kör olmas› bile yetmez, kas›tl› olmas› da gerekir. Kürt hareketinin en önemli, en etkili sözcülerinin, Leyla Zana’dan bafllay›p, Emine Ayna’da geliflerek devam eden bir gelenek halinde, kad›nlar olmas› bir tesadüf de¤il. DTP’nin kad›n adaylar›n›n büyük bir ço¤unlu¤u seçilmeleri neredeyse garanti olan yerde aday gösteriliyorlar. Radikal’in 9 Mart’taki bu yay›n› 8 Mart’ta körlerin dahi gördü¤ü gerçe¤i karartmak için sanki özel olarak yap›lm›fl. 8 Mart’ta Kürt illerinde yap›lan kad›n gösterileri, Kürt halk›ndaki büyük dönüflümün çok önemli bir özelli¤ini, herkesin gözüne sokacak bir biçimde ortaya koydu. Kürt illerinde yap›lan 8 Mart gösterilerine 100 bine yak›n kad›n kat›ld›. 20 binlere ulaflan kat›l›mlar›n gerçekleflti¤i onlarca mitingde, kürsüler ve alanlar kad›nlar›nd›; kad›nlar birçok mitingde erkekleri alana sokmad› ve onbinlerce Kürt kad›n› hep bir a¤›zdan gerçek bir devrimci slogan› hayk›rd› “Namusumuz Özgürlü¤ümüzdür”. Bu slogan bir büyük toplumsal alt üst oluflun dile gelmesi gibi! Ulusal hareketteki militan, kitlesel kat›l›m›yla Kürt kad›n›, fiafi ba¤nazl›¤›n›n, feodal iliflki ve geleneklerin zincirini k›r›yor ve ulusal hareketi bir “köylü hareketi” oldu¤u kadar hatta belki ondan da çok bir “kad›n hareketi” haline getiriyor. Geleneksel Kürt toplumunda kad›n›n yerini anlamam›z› sa¤layacak en somut örnek, erkeklerin efllerinden söz ederken, “bizim çocuklar” olarak nitelendirmeleridir. fiimdi “Namusumuz Özgürlü¤ümüzdür” slogan›yla alanlar› onbinlerle dolduran; kürsülerde hayranl›k uyand›r›c› bir hakimiyet kuran Kürt kad›n›n›n daha 10-15 y›l önce erkeklerinin yan›nda, yaflmaklar›na gizlenen “bizim çocuklar” oldu¤unun bilinmesi ve karfl› karfl›ya oldu¤u büyük devrimin hakk›n›n verilmesi gerekir. Kürt ulusal hareketinin politik liderli¤inin somut çizgisine yönelik elefltirilerimiz ne olursa olsun, Kürt kad›n›n›n özgürlük hareketi ulusal özgürlük mücadelesinin en göz al›c› ürünlerinden biridir.


12 Mart 25 Mart

2009

‹NSANCA YAfiAM 5

5. Dünya Su Forumu suyumuzu gaspetmek için ‹stanbul’da toplan›yor

Planlar›n› suya düflürelim Dünya su piyasas›n› elinde bulunduran tekellerin finanse etti¤i Dünya Su Forumu’nun 5.’si ‹stanbul’da toplanacak. Forumda su ya¤mac›lar› gasp planlar› yaparken su hakk› savunucular› ise miting ve eylemlerle gaspç›lar› protesto edecek 5. Dünya Su Forumu 1622 Mart 2009 tarihlerinde ‹stanbul’da gerçeklefltirilecek. Dünya genelinde uygulanacak su politikalar›na dair ciddi kararlar›n al›naca¤› bu Forum insanl›k için hay›rlara vesile olmayacak. Çünkü Forum’da tart›fl›lacak politikalar›n oda¤›nda, halk›n su ve yaflam hakk›n›n gasp› anlam›na gelen suyun piyasalaflt›r›lmas› yer alacak. Forumun ne kadar önemli oldu¤unu anlamak için kat›l›mc›lara bakmak yetiyor. Yar›ya yak›n› yurtd›fl›ndan olmak üzere 20 binin üzerinde kiflinin takip edece¤i Forum’a yaklafl›k 180 ülkenin su ve çevre bakan›, 25 devlet baflkan› ve 20 flehrin belediye baflkan›, M›s›r, Azerbaycan, Japonya, ‹ran, Tacikistan, K›rg›zistan, Ekvador ve Güney Kore devlet baflkanlar› ile Monaco Prensi Albert, Hollanda Kraliyet

ailesinden Prens Pieter, Fas'tan Kral VI. Muhammed ve Japonya Veliaht Prensi Naruhito Kotaishi, Birleflmifl Milletler ve OECD temsilcileri kat›lacak. 5. Dünya Su Forumu'nda, dünya genelinde uygulanacak olan su politikalar› tart›fl›lacak. Ülkelerdeki yerel yönetimlerin izleyece¤i su politikalar›n› ortaklaflt›rmak için ‘‹stanbul Su Mutabakat›’ ad› verilen bir metin de imzaya aç›lacak. Yerel yönetimlerden, bu metinde yer alan taahhütlere uymalar› bekleniyor. Mutabakat, dünya genelinde suyun piyasalaflt›r›lmas› konusunda yerellere kadar inen bir eflgüdümün sa¤lanmas› anlam›na geliyor. Dünya Su Forumu’nda, foruma paralel olarak bir de sergi gerçeklefltirilecek. Bu sergide su alan›nda faaliyet gösteren flirketlerin hizmetleri, ürünleri, faaliyet ve

çal›flmalar› tan›t›lacak. Dünya Su Konseyi, DS‹ ve ‹stanbul Büyükflehir Belediyesi iflbirli¤iyle ve “Su için Farkl›l›klar›n Birlefltirilmesi” temas›yla gerçeklefltirilecek olan Forum, sermayenin suyu ya¤malama projelerinin ortaklaflt›r›lmas›ndan baflka bir anlam tafl›m›yor. Su hakk›n›n gasp edilmesi projesi, fiyakal› kavramlarla ve insanl›¤›n faydas›naym›fl gibi görünen tespitlerle yutturulmaya çal›fl›l›yor. Ancak bu fiyakal› laflar›n arkas›nda içilebilir suyun sermaye için kâr alan› haline getirilerek pahal›laflt›r›lmas›, su kaynaklar›n›n sermayeye peflkefl çekilmesi, ‘enerji ihtiyac›m›z var’ denilerek dere yataklar›n›n özel sektörün talan›na aç›lmas›, baraj projeleriyle insanlar›n yüzerlerce y›ld›r üzerinde yaflad›klar› topraklar› terk etmeye zorlanmalar›, suyun borsada spekülasyon konusu haline getirilmesi gibi insanl›¤›n gelece¤ini tehdit eden planlar bulunuyor. Suyumuz sat›l›k de¤il fiirketlerin de¤il insanl›¤›n su hakk›n› savunmak için Dünya Su Forumu’nun düzen-

leyicileri ve Türkiye’deki gönüllü iflbirlikçilerinin planlar›n› bozmak gerekiyor. Su zamlar›na, kontörlü su sayac›na geçilmesine, su kaynaklar›n›n özellefltirilmesine, derelerin hidroelektrik santral projeleri için özel sektöre peflkefl çekilmesine, insanlara, do¤aya ve kültürel mirasa zarar veren baraj projelerine karfl› ç›kmak insanl›¤›n su hakk›na sahip ç›kmak için hayati bir önem tafl›yor. Bu konularda verilecek her türlü mücadele halklar›n su hakk› mücadelesini göle çevirecek damlalar olacak.

Su hakk› için mücadeleye Dünya Su Forumu’yla efl zamanl› olarak, suyun piyasalaflt›r›lmas›na karfl› olan su hakk› savunucular› taraf›ndan bir dizi eylem ve etkinlik gerçeklefltirilecek. 40’›n üzerinde örgütün bir araya gelerek oluflturdu¤u ‘Suyun Ticarilefltirilmesine Hay›r Platformu’ 3 Mart’tan itibaren ‹stanbul’un farkl› yerlerinde yapt›¤› bas›n aç›klamalar›yla Dünya Su Forumu’nun ve suyun piyasalaflt›r›lmas›n›n insanl›¤›n su hakk›n›n gasp› anlam›na geldi¤ini du-

yurmaya bafllad›. Platform taraf›ndan 15 Mart’ta Kad›köy ‹skele Meydan›’nda “Suyun Ticarilefltirilmesine Hay›r” mitingi gerçeklefltirilecek. Miting saat 15.30’da bafllayacak. 17-18 Mart'ta, su yönetimi, su kullan›m›, su ve sa¤l›k, tar›m ve su, enerji ve su, su hakk› mücadeleleri gibi konularda atölye çal›flmalar› düzenlenecek. 19-20 Mart'taysa, Akatlar'daki Mustafa Kemal Kültür Merkezi'nde, uluslararas› aktivistlerin de ka-

t›l›m›yla iki günlük paneller ve forumlar dizisi gerçeklefltirilecek. Su hakk› konusunda alternatif bir oluflum olan Dünya Su Mahkemesi ise 10-14 Mart tarihleri aras›nda ‹stanbul’da yap›lacak duruflmalarda Türkiye’den 3 dünyadan ise 2 su davas›n› görüflerek karara ba¤layacak.

H›rs›zlar› tan›yal›m Daha önce Fas (1997), Hollanda (2000), Japonya (2003) ve Meksika'da (2006) yap›lan Dünya Su Forumu’nun 5.’si ‹stanbul’da gerçeklefltirilecek. Üç y›lda bir düzenlenen Forum’un amac› dünyan›n su politikalar›n› oluflturacak bir strateji merkezi görevini yerine getirmek. Forumlar›n organizatörü olan Dünya Su Konseyi’nin bünyesinde 100’den fazla inflaat ve endüstri flirketi yer al›yor. Konsey toplamda, aralar›nda devlet kurulufllar›n›n da bulundu¤u 300’e yak›n örgütü kaps›yor. Çokuluslu flirketlerin sponsorlu¤unda faaliyet gösteren Konseyin as›l amac› ‘kullan›m de¤eri yüksek, de¤iflim de¤eri düflük bir meta’ olarak tan›mlanan su için uygun piyasalaflt›rma koflullar›n›, hükümetler ve flirketler aras›ndaki gerekli eflgüdümü sa¤lamak. Konsey’in arkas›nda Bechtel, Suez, Vivendi, RWE gibi dünya su piyasas›n› elinde tutan su tekelleri bulunuyor. Konseyin suyun piyasalaflt›r›lmas› konusundaki faaliyetleri, özellikle ekonomik krizin etkisiyle yeni birikim alanlar› arayan sermaye için hayati önemde.

Çevre Meclisi harekete geçti Termik santrallere karfl› mücadele yürüten Samsun Çevre Meclisi, enerjinin kamu yarar›na üretilmesi talebiyle her türlü kirli yat›r›m›n karfl›s›nda mücadeleye devam ediyor

Engelliler forumda bulufltu:

“Bize ait olan›, hakk›m›z› istiyoruz” “Toplumsal Yaflama Kat›l›m Hakk› Forumu”nda buluflan engelliler, sadaka istemediklerini ve mücadeleye devam edeceklerini ifade etti Engelliler, 1 Mart Pazar günü Alt› Nokta Körler Derne¤i (ANKD) ‹stanbul fiubesi’nde düzenlenen “Engellilerin Kentsel ve Toplumsal Yaflama Kat›l›m Hakk› Forumu”nda bulufltu. “Görme Alan›” filminin gösteriminin ard›ndan, aç›l›fl konuflmas›n› yapan Alt› Nokta Körler Derne¤i fiube Baflkan› Murat Demirok, sadaka veya ayr›cal›k istemediklerini belirterek “sadece bize ait olan›, hakk›m›z olan› istiyoruz” dedi. “Bugünü anlamak” ve “bugünü yaflamak” ad› alt›nda iki oturum halinde düzenlenen forumda, Halkevleri Engel-

li Haklar› Atölyesi ad›na söz alan Özgür U¤ur, mevcut hizmet anlay›fl›n›n “sadaka” çerçevesinde ele al›nd›¤›n› söyleyerek, neoliberal politikalara karfl› mücadele edeceklerini ifade etti. Öncesinde iki haz›rl›k toplant›s›n›n düzenlendi¤i forum, ANKD ‹stanbul fiubesi, Halkevleri Engelli Haklar› Atölyesi, Spina Bifida Derne¤i, Türkiye Sakatlar Derne¤i, ‹flitme Engelliler Derne¤i, E¤itim-Sen 3 Nolu fiube ve ‹MECE taraf›ndan düzenlendi. Engelliler, 14 Mart Cumartesi günü ‹stanbul Büyükflehir Belediyesi önünde eylem düzenleyecek.

Dikmen Vadisi ‘‹brahim abi’sini kaybetti n Dikmen Vadisi halk›n›n rantç›lara karfl› verdi¤i bar›nma hakk› mücadelesinde bafl›ndan beri yer alan ‹brahim Elibafl hayat›n› kaybetti. Vadi halk›n›n düzenledi¤i eylemlerde gür sesi ve coflkulu sloganlar›yla en önde yer alan Vadi’nin ‘‹brahim abi’si, 5 Mart sabah› hayata gözlerini yumdu. Ayn› gün akflam saatlerinde defnedilmek üzere köyüne u¤urland›. ‹brahim Elibafl 1952 y›l›nda Yozgat ‹li Çekerek ‹lçesi K›rkdilim Köyü’nde do¤mufltu. Uzun y›llar memur olarak çal›flt›ktan sonra emekli olmufltu. Dikmen Vadisi’nde 37. sokakta bulunan bir gecekonduda oturuyordu. Dikmen Vadisi Bar›nma Hakk› Bürosu’ndan yap›lan aç›klamada “Ya-

fl› itibariyle ço¤umuzun abisi olan ‹brahim Elibafl, mücadeledeki kararl›¤› ve özverisi yan›nda; güzel bir insan, de¤erli bir dost, özellikle gençler için yaflam›n güçlükleri karfl›s›nda sab›rl› bir ö¤retmen idi. Yak›nlar›n›n, vadi halk›n›n ve bütün dostlar›m›z›n bafl› sa¤ olsun. Onu hep özleyece¤iz ve hiçbir zaman unutmayaca¤›z” denildi.

Temiz bir çevre ve sa¤l›kl› bir yaflam için bir araya gelen Samsun Çevre Meclisi mücadelesini sürdürüyor. Samsun Halkevi’nin 2007 y›l›nda “Halk›n temiz çevre – sa¤l›kl› yaflam hakk›” talebiyle bafllatt›¤› imza kampanyas› s›ras›nda bir araya gelen, daha sonra Çevresel Etki De¤erlendirmesi (ÇED) yönetmeli¤i gere¤i düzenlenen “Halk›n Kat›l›m›” toplant›lar›nda termik santrallere karfl› ç›kan Samsunlular›n oluflturdu¤u Samsun Çevre Meclisi, ilk toplant›s›n› 17 Ocak’ta yapt›. Yerel seçim sürecinde, baflkan adaylar›n›n termik santrallere de¤inmedi¤ine dikkat çeken Çevre Meclisi üyeleri, bu konuda mücadele etme karar› ald›lar. Termik santrallerin zararlar› hakk›nda halk› bilgilendirmek amac›yla, santral kurulmas› planlanan bölgelerdeki köylerde çok say›da bilgilendirme toplant›s› yapan Samsun Çevre Meclisi üyeleri, düzenlenen toplant›lar-

da sadece santrallerin zararlar› hakk›nda konuflmakla kalmay›p, bölge halk›n›n termik santrallere karfl› mücadele için neler yap›labilece¤i tart›flt›lar. Toplant›larda al›nan kararlar do¤rultusunda yerel bas›nla görüflen Samsun Çevre Meclisi’nin çabalar› sonucunda, termik santral konusu birçok yerel gazetede manflete tafl›nd›. Haberde Denge gazetesinden Mehmet Özdemir, “Herkes bu meclisin üyesi olmal›!” bafll›k-

‹zmir’de burs protestosu n Belediye burslar›n›n kesilmesiyle ilgili Anayasa Mahkemesi karar›n›n Resmi Gazete’de yay›nlanmas›n›n ard›ndan ‹zmir Büyükflehir Belediyesi, internet sitesinde yapt›¤› aç›klamada bundan sonra burslar› ödeyemeyece¤ini duyurdu. Yap›lan bu duyuru üzerine Belediye önünde bir araya gelen Ö¤renci Kolektifleri’nden ö¤renciler burslar›n kesilmesini protesto etti. “Oyuna gelmeyiz bursumuzu isteriz, Müflteri de¤il ö¤renciyiz” sloganlar› atan ö¤renciler Burslar fiubesi’ne kadar bir yürüyüfl yapt›lar. Burada yap›lan aç›klamada ö¤renciler, burslar›n kesilmesini protesto ederken 25 Mart’ta “Burslar kesilmesin miktar› artt›r›ls›n. Beledi-

yelerde üniversitelilere söz hakk› verilsin. Ö¤renci evlerine do¤algaz, elektrik, su faturalar›nda indirimli tarife uygulans›n. Ö¤rencilere nitelikli ve ucuz bar›nma imkan› sa¤lans›n. Belediyelerin kültür sanat faaliyetleri ö¤rencilere ücretsiz olsun” talepleri ile Büyükflehir Belediyesi önünde bir eylem yapacaklar›n› duyurdular.

l› yaz›s›yla tüm Samsunlular› Çevre Meclisi’nin çal›flmalar›na destek vermeye ça¤›rd›. Yerel televizyon Klas TV’de yay›nlanan üç saat süren bir programla Çevre Meclisi üyeleri temiz bir çevre için taleplerini dile getirdiler. 8 Mart yürüyüflüne kat›lan Çevre Meclisi üyesi kad›nlar, termik santrallere karfl› verdikleri mücadelenin taleplerini dile getirdiler. Mobil santralleri ve termik santralleri Karadeniz’de istemediklerini söyleyen Samsun Çevre Meclisi, enerjinin kamu yarar› gözetilerek kamu taraf›ndan üretilmesini ve da¤›t›lmas›n› talep ediyor. Samsun’da gittikçe artan hava kirlili¤inin ve su kirlili¤inin sa¤l›kl› ve düzenli bir flekilde ölçülmesini ve kamuya yayg›n bir flekilde duyurulmas›n› isteyen Çevre Meclisi, Samsun’da her türlü kirli yat›r›m›n ve kirli yat›r›mc›n›n karfl›s›nda olacaklar›n› ve mücadeleye devam edeceklerini ifade ediyor.

Padiflah›m çok yafla! ‹stanbul’da Baflbakan Recep Tayyip Erdo¤an’a hitaben aç›lan “Son Osmanl› padiflah›” pankart›, kim bilir kaç mizah yazar›n› iflinden etmifl, kaç siyaset yorumcusunun nutkunun tutulmas›na sebep olmufltur? Memleketin hali, epeydir insan›n hayal gücünün s›n›rlar›n› aflm›fl durumda. Daha do¤ru bir ifade ile, uykular›m›z› kaç›ran en ürkütücü kabuslar›m›z, flimdilerde çoktan yaflam›n ola¤an seyrine kar›flm›fl, art›k “vaka-› adiye”den say›lmakta. “AKP, bir saltanatl›k kuruyor, Baflbakan Recep Tayyip Erdo¤an bir padiflah gibi davran›yor” demek bugün kaç yazar? Tebaas› onu çoktan bu mertebeye lay›k görmüfl bile. Karadeniz uflaklar›, o meflhur telefonlar›ndan birini açt›lar yine. Baflbakan Artvin’e gelece¤i vakit, polis durduk yere Halkevcileri toplay›p, keyfi olarak al›koymufl. Vakti zaman›nda Baflbakan’›n terbiye s›n›rlar›n› milletçe test etmemize vesile olan Mersinli çiftçi kardeflimiz de, s›rf baflbakan Mersin’e geliyor diye önceden gözalt›na al›n›vermifl. Bunlar, baflbakan›n geçenlerde gerçekleflen Diyarbak›r ziyareti öncesi, flehirdeki bütün Kürtleri toplamay› da düflünmüfltür muhakkak ama, her halde o kadar insan› koyacak bir yer bulamad›lar. Ankara’da yani ülkenin baflkentinde, Baflbakan ve sair hükümet üyeleri ile ayn› kentte yaflad›¤›m› düflündükçe, do¤rusu ürpermiyor da de¤ilim. ‹ster misiniz, her sabah kap›m›n önünde bir polisi bekler bulay›m, “Bugün karakolda misafirimiz olacaks›n›z, çünkü baflbakan›m›z flehirde ola¤an siyasi çal›flmalar›n› yürütecek” desin bana! S›rf can s›k›nt›s›ndan geçenlerde “Osmanl› Cumhuriyeti” filmini de izleyince, do¤rusu bir haller oldu bana desem yeridir. Dün adliyede girdi¤im bir duruflmada; hakimi kad›, kap›da bekleyen polisi ise yeniçeri giysileri içinde hayal edip durdum. Tutamay›p kendimi gülünce, azar da iflittim hakimden. Maliye Bakan› Kemal Unak›tan’›n efli Ahsen han›mefendinin, Allah’tan yard›m istedi¤i ve içine Cleveland’›n do¤mas› üzerine ABD’ye gittikleri yolundaki beyanat› ya da o¤ul Unak›tan’›n “one minute” söylemi için marka baflvurusu yapt›¤› haberlerini okuyunca, ar›zan›n bende olmad›¤›n› anlam›fl oldum çok flükür. Neden büyük Allah’›m bana hep “Numune hastanesi git, s›raya gir, flansl›ysan o gün muayene ol ama önce katk› pay›n› öde, eczaneden ilac› al›rken bir daha öde, fakat e¤er SGK primini yat›ramad›ysan tez vakitte yan›ma geleceksin, merak etme” der ki? Benim günah›m çok mu ki, bir türlü benim içime Cleveland do¤maz? Eflimle aram da bozuldu bu yüzden, “Bak adam›n kar›s›na, sen beni en fazla sa¤l›k oca¤›na gönder dur bakal›m”. Tabii bütün bunlar kafay› fazlaca meflgul edince, haliyle dalg›nl›k ve unutkanl›k hat safhaya ulafl›yor. Eski bir arkadafl›mla buluflacakt›k geçenlerde, telefonda akflam saat 19.00’a randevu kestik, gitti¤imde surat› bir kar›fl, “neden geciktin?” dedi. “Yahu saat 19.00’da demedik mi?” Ama o ›srarla saat 18.00 dedi¤imi iddia ediyor. Bir türlü anlaflamay›nca, “Nas›l olsa bugün yar›n telefon dinleme kay›tlar›n ortaya ç›kar, anlar›z hangimiz hakl›” demesin mi?! Hani gizleyecek saklayacak bir fleyim de yok ama, ard› ard›na patlayan telefon dinleme olaylar›, sonuçta memlekette en temel özgürlüklerin bu denli yok say›lmas› ve biricik hayat arkadafl›m›n benim için bir türlü Cleveland’a ermemesi can s›k›c› tabi. ‹flte size geçen bir iki haftan›n özeti, var m› yalan›m? Karlar da eridi üstelik; kendimi gece vakti flehrin sokaklar›na vursam ne fayda? Ben yazsam, siz okusan›z ne fayda? Baflka bir fley mi yapsak? Hep birlikte? Bunca saçma, gülünç ve ayn› zaman ürkütücü fley olup biterken? Bir el at›n da, yaz›lamayacak, yaz›lsa da okunamayacak denli tuhafl›klar›n, haks›zl›klar›n kol gezdi¤i bu memlekette; halk›n sesi sessizli¤e bürünmesin. Sab›rl› olal›m ama, önümüzdeki yaz›da aç›klar›m nas›l bir yol düflündü¤ümü; “one minute” lütfen … “Biz yazal›m dedik” madem; o halde ya el ele, söz söze, kalem kaleme veririz; Ya da “Padiflah›m çok yafla!”

Neo-liberalizmin özeti n Gaziantep’te Kesen ailesinin bafl›na gelenler neo-liberal politikalar›n yaratt›¤› y›k›m›n özeti niteli¤inde. Cemil Alevli ‹lkö¤retim Okulu 6. s›n›f ö¤rencisi E.K. babas› iflsiz kald›¤› için okulun istedi¤i 2 TL’lik temizlik paras›n› ödeyemedi. Babas›n›n iflsiz ve paras›z kald›¤›n› söylemek yerine ailesinden para istemeyi unuttu¤unu söyleyen ö¤rencinin koluna ö¤retmeni Ebru Kuru taraf›ndan “unutmas›n” diye temizlik paras›n›n k›salt›lm›fl› olan “TEM PAR” yaz›ld›. Ö¤retmenin hareketi nedeniyle incinen ve eve a¤layarak art›k o s›n›fa gitmek istemedi¤ini, ö¤retmenlerinin daha önce para vermeyen baflka bir ö¤renciyi de

tartaklad›¤›n› söyledi¤i ö¤renildi. Gaziantep Büyükflehir Belediyesi'nde otobüs floförlü¤ü yaparken özellefltirme nedeniyle iflsiz kald›¤›n› belirten baba Ahmet Kesen, cebinde dolmufla binecek paras› olmad›¤› için yürüyerek ifl arad›¤›n› ve yap›lan hareket karfl›s›nda ç›lg›na döndü¤ünü söyledi.

www.halkinsesigazetesi.net iletisim@halkinsesigazetesi.net 15 günlük Yayg›n, Süreli, Türkçe yay›nd›r.

n

Sahibi ve Sorumlu Yaz› ‹flleri Müdürü Umar KARATEPE n

Telefon-Faks 0 212 245 90 37 n

Adres Tomtom Mah. Örtmealt› Sk. 6/3 BEYO⁄LU/‹STANBUL n

Bas›ld›¤› Yer Taflbask› Matbaac›l›k Yay. ve Amb. San. Tic. Ltd. fiti. Bask› Tesisleri Kocaeli/‹zmit (0 262 335 28 95)


12 Mart 25 Mart

6 EMEK

2009

Genç bilim emekçileri güvencesizli¤e ve piyasalaflt›rmaya karfl› ayakta

Beyaz›t meydan okudu Genç bilim emekçileri, üniversite özerkli¤ini ve üniversite mensuplar›n›n ifl güvencesini savunmak üzere ‘bilimsel çal›flmalar›n› gece boyu sürdürme’ karar› alarak ‹stanbul Üniversitesi’ni terk etmeme eylemi yapt›. Güvencesizlefltirilen asistanlar eylemde “Biz kal›yoruz YÖK gitsin” dedi Üniversitelerin piyasalaflt›r›lmas›na ve güvencesiz çal›flt›rmaya karfl› araflt›rma görevlilerinin ‹stanbul Üniversitesi’nde bafllatt›klar› mücadele ‹stanbul Teknik, Y›ld›z Teknik ve Uluda¤ üniversitelerinde yap›lan genifl kat›l›ml› eylemlerle büyüyor. Asistanlar bu eylemlerden sonra ‹stanbul Üniversitesi’nde “üniversite özerkli¤ini ve üniversite mensuplar›n›n ifl güvencesini savunmak üzere bilimsel çal›flmalar›n› gece boyu sürdürme” karar› ile üniversiteyi terk etmeme eylemi yapt›. Asistanlar yapt›klar› eylemlerle üniversite bünyesinde çal›flanlar›n tamam›n›n ifl güvencesinin sa¤lanmas›, üniversitelerin piyasa için de¤il halk için bilim üretmesini savundu. Y›ld›z Teknik Üniversitesi’nde 26 fiubat’ta biraraya gelen araflt›rma görevlileri ana kap›ya kadar yürüyerek bir bas›n aç›klamas› yapt›. YTÜ'lüleri eylemde ‹stanbul, Marmara, ‹stanbul Teknik ve Mimar Sinan üniversitelerinden araflt›rma görevlileri de yaln›z b›rakmad›. ‘Akademik özgürlük için ifl güvencesi’

Araflt›rma görevlilerinin geceyi geçirdikleri Fakülte Konferans Salonu’nda gece boyu süren etkinliklerde; sinevizyon gösterimi, tiyatro topluluklar›n›n sergiledikleri oyunlar ve müzik dinletileri yap›ld›. Etkinlikte hep beraber flark›lar, türküler, marfllar söylendi, halaylar çekildi. Gecenin ilerleyen saatlerinde asistanlardan baz›s› bahçede futbol oynarken baz›s› müzik eflli¤inde e¤lenmeyi tercih etti

Uluda¤ Üniversitesi araflt›rma görevlileri ve Bursa E¤itim-Sen fiubesi 5 Mart’ta "Asistan k›y›m›na son, ifl güvencesi olmadan akademik özgürlük olmaz" talebiyle 400 kiflinin kat›l›m›yla rektörlük

binas›n›n önüne yürüdü. Yap›lan eyleme idari çal›flanlar, araflt›rma görevlileri, ö¤renciler, ö¤retim elemanlar› ve Dev Sa¤l›k-‹fl üyesi tafleron iflçiler kat›larak birlikte üniversitenin gelece¤ine sahip

ç›kt›. Eylemden sonra Uluda¤ Üniversitesi’nden araflt›rma görevlileri ve E¤itim-Sen yöneticileri ‹stanbul’da yap›lan ‘Asistan k›y›m›na son’ eylemine kat›ld›. ‘Biz Kal›yoruz YÖK gitsin’

‹stanbul Üniversitesi Siya- kadar tehlikeli bir içeri¤e kasal Bilgiler Fakültesi’nde saat vufltu¤unu belirtti. Daha sonra 16.00’da buluflan araflt›rma söz alan E¤itim-Sen 6 No’lu görevlileri di¤er üniversiteler- fiube ad›na Timur Akçal›, den gelen arkadafllar›n› almak YÖK’ün ifl güvencesini yok için üniversitenin yan kap›s›- eden uygulamalar›n› k›nad›klana yürüdü. Buradan arkadafl- r›n›, güvencesiz çal›flmay› redlar›n› alan asistanlar Siyasal dettiklerini vurgulad›. Alanda, Bilgiler Fakültesi’ne gelerek burada k›sa bir forum yapt›. Daha sonra 500’ü aflk›n araflt›rma görevlisi “Biz Kal›yoruz YÖK Gitsin” pankart› açarak meflalelerle ana kap›ya yürüdü. Ana kap›n›n önünde bekleyen sendika, demokratik kitle örgütleri ve ö¤rencilerle buluflan araflt›rma görevlileri buBursa rada bas›na aç›klama yapt›. Türkiye Araflt›rma araflt›rma görevlilerine Görevlileri ad›na ‹stanbul destek vermek için E¤itimÜniversitesi Araflt›rma Görev- Sen flubeleri üyeleri ve bir lileri Temsilciler Kurulu’ndan grup güvencesiz e¤itim emekaç›klamay› okuyan Cemil çisi de yer ald›. “Okulda E¤iOzansü, akademik personelin tim, Üniversitede Bilim Güveifl güvencesi ve çal›flma flart- cesiz Olmaz” pankart› açan lar›n›n Ankara’n›n mutlak de- e¤itim emekçileri s›k s›k netimine girdi¤ini ifade ede- “Sözleflmeli Köle Olmayacarek bu durumun en az 12 Ey- ¤›z, Asistan K›y›m›na Son” lül’ün üniversite sistemini y›- sloganlar› att›. k›c› ve da¤›t›c› müdahalesi Aç›klamalardan sonra Be-

Bak postac› geliyor

Sinter ve Gürsafl direnifli sürüyor

PTT emekçileri Türkiye’nin dört bir yan›ndan Ankara’ya “‹nsanca yaflam için bak postac› geliyor” yürüyüflü yapt›. PTT emekçileri, insanca yaflamaya yetecek ücret, can güvenliklerinin sa¤lanmas› ve PTT’nin özellefltirilmesinden vazgeçilmesini istedi PTT emekçileri yaflad›klar› sorunlara dikkat çekebilmek için Türkiye’nin çeflitli illerinden Ankara’ya yürüyüfl yapt›. Özellefltirmeye ve tafleronlaflt›rmaya karfl› ifl güvenli¤i ve insanca yaflama yetecek ücret isteyen PTT emekçileri “PTT halk›nd›r, satt›rmay›z” dedi. KESK’e ba¤l› Haber-Sen üyesi PTT emekçileri “‹nsanca yaflam için bak postac› geliyor” yürüyüflünü iki koldan yaparak Ankara’ya ulaflt›. Yürüyüfl kollar›ndan biri Diyarbak›r’dan yola ç›karak Urfa, Gaziantep, Adana ve Mersin'de emekçilerle buluflarak Anka-

ra’ya vard›. ‹stanbul’dan yola ç›kan di¤er kol ise Gebze, Kocaeli, Bursa ve Eskiflehir'deki emekçilerle buluflarak Ankara’ya ulaflt›. Emekçiler yürüyüfl kollar›ndaki flehirlerde bas›n aç›klamalar› yaparak taleplerini dile getirdi. Yürüyüflün Gaziantep dura¤›nda Haber-Sen’lilerin PTT emekçilerini ziyareti, çal›flanlar içeride bulundu¤u halde binan›n kap›lar› kilitlenerek engellendi. 27 Mart sabah› Güvenpark’ta Ankaral› postac›larla buluflulduktan sonra Abdi ‹pekçi Park›’na yüründü. Yol boyunca PTT yöneti-

minin bask›lar›n› ve çal›flma koflullar›n› protesto eden konuflmalar yapan postac›lar, halka s›k›nt›lar›n› ve taleplerini anlatan bildiriler da¤›tt›. Buradan PTT Genel Müdürlü¤ü önüne gelen HaberSen’liler sloganlarla ve alk›fllarla PTT yönetimini protesto etti. “‹fl yerlerinde ölmek istemiyoruz, Soygunlar›n bedelini ödemek istemiyoruz” gibi sloganlar atan emekçiler burada bir bas›n aç›klamas› yapt›. Haber-Sen Genel Baflkan› Ali Y›lbafl›, arkadafllar›n›n can güvenli¤i olmad›¤› için öldürüldü¤ünü ve can güvenli¤inin

yaz›t Meydan›'ndan yürüyüfle geçen 1000'e yak›n kifli yolu trafi¤e kapatarak sloganlar eflli¤inde ‹Ü Fen Fakültesi’ne ulaflt›. Araflt›rma görevlilerinin geceyi geçirdikleri Fakülte Konferans Salonu’nda gece boyu süren etkinliklerde; sinevizyon gösterimi, tiyatro topluluklar›n›n sergiledikleri oyunlar ve müzik dinletileri yap›ld›. Etkinlikte hep beraber flark›lar, türküler, marfllar söylendi, halaylar çekildi. ‘Kurtulufl yok tek bafl›na ya hep beraber ya hiç birimiz’ Bu baflar›l› eylemin ard›ndan asistanlarla yapt›¤›m›z sohbetlerde mücadelenin daha da büyümesi için, üniversite bileflenleriyle güvencesizli¤e ve piyasalaflmaya karfl› ortak mücadele verilmesi gereklili¤i üzerinde durulurken bir sonraki eylemin di¤er flehirlerdeki araflt›rma görevlilerin kat›l›m›yla YÖK’ün kap›s›na tafl›nmas› gerekti¤ini ifade ettiler.

Sinter ve Gürsafl iflçileri iki buçuk ay› aflk›n süredir devam eden direnifllerini fabrikan›n d›fl›na tafl›yor

sa¤lanmas›n› istediklerini belirtti. Y›lbafl›, angarya çal›flma yüzünden yetiflmeyen ifllerin evlere götürüldü¤ünü, kadro verilmedi¤i için fazla çal›flmak zorunda kald›klar›n›, y›ll›k izin ve bayram izinlerini kullanamad›klar›n› söyledi. PTT’nin halk›n oldu¤unu ve sat›lmas›na karfl› ç›kt›klar›n› söyleyen

Y›lbafl›, tafleron çal›flt›rman›n yasaklanmas› gerekti¤ini de vurgulad›. Aç›klama sonras› söz alan KESK Baflkan› Sami Evren, AKP hükümetinin emekçilere dönük bask› ve fliddet politikalar›n›n karfl›s›nda olduklar›n› ve Haber-Sen’li emekçilerin talepleri için burada olduklar›n› söyledi.

K›z›lay iflçileri yönetimi göreve ça¤›rd› Çapa K›z›lay Kan Merkezi’nde sendikalaflt›klar› için iflten at›lan sa¤l›k çal›flanlar›, Sirkeci 9. ‹fl Mahkemesi’nde görülecek ikinci duruflma öncesinde bir eylem yaparak K›z›lay yönetimini insanl›k ad›na göreve ça¤›rd›. Devrimci Sa¤l›k ‹flçileri Sendikas› (Dev Sa¤l›k-‹fl) üyesi iflçiler ad›na bas›n aç›klamas›n› Funda Kelefl okudu. Kelefl, 26 Aral›k’ta yap›lan ilk duruflmadan sonra arkadafllar›na yap›lan sendikal bask›lar›n artarak devam etti¤ini belirtti. Aile gibi gördükleri K›z›lay’a ziyaret amac›yla bile gidemediklerini söyleyen Kelefl, K›z›lay Yönetimi’nin kendilerine üvey evlat muamelesi

‹stanbul Metal Sanayi Sitesi’nde (‹MES) bulunan Sinter ve Gürsafl fabrikalar›nda sendikalaflt›klar› için iflten at›lan iflçilerin direnifli iki buçuk ay› aflk›n birsüredir devam ediyor. ‹flçiler mücadelelerini di¤er fabrika iflçilerine ve mahallelere tafl›ma çal›flmalar› yap›yor. Bu çerçevede, Sinter ve Gürsafl fabrikalar›n›n önünde buluflan iflçiler Ümraniye Sar›gazi Meydan›’na kadar bir yürüyüfl yapt›. ‹flçiler yürüyüfl öncesinde Sar›gazi’de bulunan sendika, demokratik kitle örgütü ve siyasi partileri dolaflarak yürüyüfle destek istedi. ‹flçilerin aileleriyle kat›ld›¤›

yürüyüfle, Birleflik Metal-‹fl Sendikas› Genel Merkez yöneticileri, D‹SK Yönetim Kurulu Üyesi ve Nakliyat-‹fl Sendikas› Baflkan› Ali R›za Küçükosmano¤lu da kat›ld›. ‹flçiler yürüyüfl boyunca slogan atarak ve bildiri da¤›t›mlar›yla mücadelelerini halka anlat›rken ses arac›ndan yap›lan konuflmalarla direnifle destek istendi. Yürüyüflte “‹flten at›lmalar yasaklans›n, Yaflas›n örgütlü mücadelemiz” sloganlar› at›ld›. Eylemde bir konuflma yapan Birleflik Metal-‹fl Baflkan› Adnan Serdaro¤lu, “Bu yürüyüfl iflten at›lan iflçilerin mücadele 盤l›¤›d›r” dedi.

yapmaya devam etti¤ini ifade etti. Kelefl son olarak, onurlu bir yola ç›kt›klar›n›, haklar› olan› almak, ifl güvencesi ve güvenli bir gelecek için mücadele etmeye devam edeceklerini söyledi. Dev Sa¤l›k-‹fl Genel Baflkan› Arzu Çerkezo¤lu, “Sendikam›z Dev Sa¤l›k-‹fl sendikas›, iflten ç›kar›lan, sürgün edilen ve sendikal› olmak gibi en temel haklar›n› kulland›klar› için bask›ya maruz kalan K›z›lay emekçilerinin yan›nda olmaya devam edecek” dedi. Sendikan›n insan hakk› oldu¤unu vurgulayan Çerkezo¤lu, Çapa iflçilerinin er ya da geç sendika hakk›n› kazanacaklar›n› söyledi.

Sa¤l›kç›lardan maskeli eylem

Sen iflçi de¤ilsin!

Hava-‹fl Çal›flma Bakanl›¤›’n› uyard›

Sa¤l›k emekçileri, baflta fliddet ve enfeksiyon hastal›klar› olmak üzere karfl› karfl›ya olduklar› meslek risklerine dikkat çekmek amac›yla 5 Mart’ta tüm Türkiye’de eylem yapt›. Tabip Odalar›, Sa¤l›k ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikas›, Devrimci Sa¤l›k ‹flçileri Sendikas› flube ve temsilcilikleri, Türkiye’nin farkl› flehirlerinde t›bbi maske takarak; iflyeri sa¤l›k birimleri oluflturulmas›n›, sa¤l›k çal›flanlar›n›n koflullar›n›n iyilefltirilmesini, sa¤l›k ve güvenliklerinin güvence alt›na al›nmas›n› talep eden eylemler düzenledi.

Üyelerinin iflçi olmamas› gerekçe gösterilerek Çiftçi-Sen’e aç›lan kapatma davas›n›n 5 Mart’ta Ankara 8. ‹fl Mahkemesi’nde görülen duruflmas›ndan kapatma karar› ç›kt›. Çiftçi Sendikalar› Konfederasyonu Yönetim Kurulu’nun yapt›¤› aç›klamada, uluslararas› düzenlemelerde kabul edilen çiftçilerin sendika kurma hakk›n›, Meclis’in gerekli iç hukuk düzenlemesini yapmayarak engelledi¤i ifade edildi. Aç›klamada AKP hükümetinin bu tavr›n›n “uygulad›¤› tar›m politikalar›yla zor duruma düflürdü¤ü çiftçileri azarlayarak, hakaret ederek ve örgütlenmelerini engelleyerek tarihte yerini almakta ›srarl› “oldu¤u vurguland›.

Türkiye Sivil Havac›l›k Sendikas› (Hava-‹fl) 3 Mart’ta bir aç›klama ile THY’ye ait Tekirda¤ isimli uça¤›n Amsterdam yak›nlar›nda pist d›fl›na düflmesinin ard›ndan Çal›flma Bakanl›¤›’n› bir kez daha uyard›. Hava-‹fl’in aç›klamas›nda, THY Teknik Afi’de iflveren ve Hak‹fl’e ba¤l› Çelik-‹fl sendikas›n›n bu iflyerinin havac›l›k de¤il metal iflkolunda olmas› gerekti¤i yönündeki itirazlar›n›n, THY’de büyük kargafla ve tepki yarat›¤› vurguland›. Hava-‹fl, kendini havac›l›k mesle¤ine adam›fl hava çal›flanlar›n›n, kesinleflmifl hava tafl›mac›l›¤› iflkolu tespit karar›na ra¤men, çal›flanlar› havac›l›k iflkolundan metal iflkoluna ald›k demenin ne gibi sonuçlar do¤uraca¤›n› Çal›flma Bakanl›¤›’n›n bir kez daha de¤erlendirmesini temenni ettiklerini söyledi.


12 Mart 25 Mart

2009

EMEK 7

 Meha tekstil iflçileri direniflte

 Kocaeli’nde ifl izdiham›

 22 milyon kad›n iflsiz kalacak

 ‹ncirlik Üssü iflçileri eylemde

Aralar›nda LC Waikiki ma¤azas›n›n da bulundu¤u çok say›da firmaya tafleron ifl yapan Meha Tekstil iflçileri, patronun mesai ücreti ödemeden çal›flt›rma ve asgari geçim indirimlerini ödememe dayatmas›n› kabul etmedikleri için iflten at›ld›. 105 tekstil iflçisi 3 Mart’tan beri Gaziosman Pafla’da bulunan fabrika önünde direniflte. ‹flçiler 9 Mart’ta fason ifl yapt›klar› LC Waikiki’nin fiirinevler’deki ma¤azas› önünde eylem yapt›lar. Ma¤aza önünde aç›klama yapan Meha Tekstil iflçilerinden Bülent Erdo¤an, patronun krizi f›rsat bilerek haklar›n› gasp etmek istedi¤ini anlatt›.

Türkiye'de yaflanan ekonomik krizin derinlefltirdi¤i iflsizlik Kocaeli Büyükflehir Belediyesi’nin personel al›m›nda dramatik bir tablo ortaya ç›kartt›. Belediye’ye itfaiye ve zab›ta eri al›m› baflvurular›na kad›n erkek, genç yafll› yaklafl›k 10 bin kifli, 200 itfaiye eri ve 50 zab›ta kadrosu için baflvuruda bulundu. ‹fl baflvurusu için Gebze, ‹zmit, Tokat, Adana, Bursa, Bal›kesir, ‹stanbul gibi birçok ilden Kocaeli’ne binlerce vatandafl gelirken üniversite mezunu iflsiziler de ilana yo¤un ilgi gösterdi. Adaylar may›s ay›nda yap›lacak yaz›l› ve sözlü s›navlardan sonra istihdam edilecek.

Uluslararas› Çal›flma Örgütü (ILO), 8 Mart öncesi kad›nlar›n çal›flma hayat›nda izledi¤i çizgiye iliflkin yay›mlad›¤› raporla ekonomik krizle beraber bu y›l dünyada 22 milyon kad›n›n daha iflsiz kalaca¤›n› aç›klad›. Rapor neo liberal dönüflümle beraber yeni sömürgelere kayd›r›lan ve kad›n eme¤inin yo¤un olarak kullan›ld›¤› hizmet sektörlerinin kriz sars›nt›s› yaflayaca¤›n› ve bu nedenle milyonlarca kad›n›n iflsiz kalaca¤›n› ortaya koydu. Raporda dünyada 2009 y›l›nda tahminen 51 milyon kiflinin iflsiz kalaca¤› ve kad›nlar›n yaflanan ekonomik gerilemeden etkilenece¤i aç›kland›.

Adana ‹ncirlik’teki ABD askeri üssünde tafleron bir firmaya ba¤l› olarak çal›flan iflçiler ücretsiz izne ç›kar›lmalar›na ve birikmifl ücretlerinin ödenmemesine karfl› eylem yapt›. 3 Mart günü ‹nönü Park›’nda toplanan iflçiler, kendilerinin ‹ncirlik Üssü'nde Amerikal› iflveren taraf›ndan iflletilen inflaat tafleronu bir firmada çal›flt›¤›n› belirterek tafleron firman›n ifli baflka bir firmaya devretmesi üzerine ma¤dur olduklar›n› ifade etti. 250 iflçinin çal›flt›¤› flantiyede önce ücretsiz izine ç›kar›ld›klar›n› ard›ndan da flantiyenin tamamen kapat›ld›¤› ifade edildi. ‹flçiler aral›k ve ocak ay›na ait ücretlerini bile alamad›klar›n› söyledi.

‹flte adalet iflte kalk›nma Mersin Toros Devlet Hastanesi’nde 28 fiubat’tan itibaren 46 iflçi iflten at›ld›. ‹flçilerin at›lma nedenleri tafleron sisteminin gerçeklerini ortaya koydu ve ‘bu kadar da olmaz’ dedirtti. Çünkü 46 sa¤l›k çal›flan› tafleron iflçinin at›lma gerekçesi olarak yafllar›n›n 40’› geçmesi gösterildi. ‹flçilerin iflten at›lma süreci flöyle geliflti: Toros Hastanesi’nde 1 Ocak 2009’da yap›lan ihale ile temizlik iflleri baflka bir taflerona devredildi. Yaln›z yeni tafleronla yap›lan sözleflme s›ras›nda hastane baflhekimi Cavit Göktafl taraf›ndan yeni bir madde koyduruldu. Bu maddeye göre, 40 yafl›ndan büyük tafleron iflçi çal›flt›r›lmayacakt›. Sözleflmenin imzalanmas›n›n ard›ndan bu madde gerekçe gösterilerek hastanenin temizlik ifllerini yapan 46 iflçi, 40 yafl›n› geçtikleri için iflten ç›kar›ld›. ‹flçiler eylemle cevap verdi 40 yafl›n üstündekilerin iflten ç›kar›lacaklar›n›n duyulmas› sonras› ilk olarak 25 fiubat’ta SES Mersin fiubesi ve Dev Sa¤l›k-‹fl Çukurova Bölge fiubesi taraf›ndan hastane bahçesinde bir bas›n aç›klamas› yap›ld›. Yaklafl›k 200 kiflinin kat›ld›¤› eyleme KESK'e ba¤l› sendika yöneticileri, Mersin Tabip Odas› yöneticileri, TÜMT‹S yöneticileri, sendikal› olduklar› gerekçesi ile iflten at›l›p iki ayd›r limanda direnifllerini sürdüren Akan

Mersin Toros Devlet Hastenesi’nde 40 yafl›n› geçen sa¤l›k iflçilerinin iflten at›lmalar› tafleron sisteminin gerçek yüzünü ortaya ç›kard›

Sel iflçileri de kitlesel olarak destek verdiler. Sorun sa¤l›ktaki tafleron sistemi 2 Mart günü yap›lan eylemde de iflçiler, ifllerinden ve ekmeklerinden vazgeçmeyeceklerini gösterdiler. Yap›lan eylemlerde konuflan Devrimci Sa¤l›k-‹fl örgütlenme uzman› Sevinç Hocao¤ullar›, sa¤l›k emekçilerinin yaflad›¤› sorunun

hastane yönetiminin teknik bir hatas› olmad›¤›n› bildiklerini belirtti. Sorunun sa¤l›kta tafleron sistemi nedeniyle ortaya ç›kt›¤›na iflaret eden Hocao¤ullar›, 40 yafl gerekçesiyle iflten ç›karmalar›n kabul edilemez oldu¤unu dile getirdi. Hocao¤lu, iflten ç›kar›lan iflçilerin derhal ifllerine iade edilmesini; ödenmeyen ücretlerin derhal ödenmesini; hastanelerde iflçilerin tüm güvencelerini ortadan kald›ran ta-

elimizden ekme¤imizi, iflimizi almak isteyenler var” diye konufltu. Sa¤l›k hizmetlerinde uygulanan tafleronlaflt›rmay› “insafs›z, ahlaks›z sistem” olarak nitelendiren Bozkurt, bu uygulamaya y›llard›r karfl› ç›kt›klar›n› dile getirerek, “Ne yaz›k ki yine hakl› ç›kt›k” dedi. ‹flçiler isyan etti ‹flten at›lan iflçilerden 44 yafl›ndaki Sevim Avc› ise 12 y›l›n› Toros Devlet Hastanesine verdi¤ini belirterek, “Gençli¤imi sa¤l›¤›m› umutlar›m› emekli olabilir miyim diye verdim” dedi. 49 yafl›ndaki Bedir Arslan, “O zaman emekli etsinler ya da bizleri diri diri mezara gömsünler. Bizlere yaflamak için mant›kl› bir yol göstersinler ben evime nas›l ekmek götürece¤im?” sözleriyle tepkisini dile getirdi.

fleron çal›flt›rma biçimine derhal son verilmesini talep ettiklerini belirtti. Emeklilik yafl› 65, iflten ç›kar›lma yafl› 40 SES Mersin fiube Baflkan› Y›lmaz Bozkurt ise, “Emeklilik yafl›n› 65’e ç›karan Baflbakan ve AKP hükümeti bizi duysun, görsün istedik. Sadece 40 yafl›n› geçti¤imiz için bizi gömmek isteyenler,

ATV-Sabah’da greve devam ATV-Sabah grevi devam ediyor. Turkuvaz Medya’n›n grevi k›rmak için yapt›¤› tüm giriflimler baflar›s›zl›kla sonuçlan›rken bas›n emekçilerinin 26 y›l sonra yapt›klar› ilk greve destek hergün daha da büyüyor Türkiye Gazeteciler Sendikas›’n›n (TGS) ATV-Sabah’ta 13 fiubat 2009 tarihinde bafllatt›¤› grev sürüyor. Turkuvaz Medya Grubu’nun grevi k›rmak için att›¤› ad›mlar baflar›s›zl›¤a u¤rarken, greve destek de büyüyor. Turkuvaz Medya’n›n grevin sona erdirilmesi ve sendikan›n yetki belgesinin geçersizli¤ine karar verilmesi talebiyle ‹stanbul 2. ‹fl Mahkemesi’ne yapt›¤› baflvuru da reddedildi. Turkuvaz Medya, kendi gruplar›na ait gazete, dergi ve görsel yay›nlarda grevi görmemeye devam ediyor.

Greve destek büyüyor Grevci bas›n emekçilerinin Befliktafl Balmumcu’daki ATV-Sabah binas› önünde sürdürdükleri grevlerine hemen her gün çeflitli sendikalar, platformlar, siyasi partiler ve devrimci kurumlar taraf›ndan destek ziyaretleri örgütleniyor. Grevin 20. gününde “Beyazyaka Örgüt-

lenme Platformu” destek ziyaretinde bulundu. Yine ayn› gün Haber-‹fl Sendikas› ‹stanbul 1 No’lu fiube yönetici ve iflyeri temsilcileri grevi destek için Balmumcu’dayd›. Grevin 21. gününde ise Hava-‹fl Sendikas› grevcilerin ziyaretine geldi. Hava-‹fl Genel Baflkan› Atilay Ayçin grevi neden önemsediklerini anlatt› ve demokratik geliflimin yok edildi¤i bir ülkede böyle bir direniflin olmas›n›n önemine vurgu yapt›. Grevci iflçilere yazar, sanatç›, gazeteciler de destek ziyaretinde bulundu. Ziyarette konuflan Yazar Bilgesu Erenus, 10 kiflinin bafllatt›¤› bu grevin tarihsel bir olay oldu¤unu belirtti. Ziyarete gelen Türkiye Yazarlar Sendikas› ve PEN üyeleri, an› defterine düflüncelerini yazd›, karikatüristler de deftere greve iliflkin karikatür çizdi.

‹mza kampanyas› ve boykot ATV-Sabah’ta greve destek için “www.bizsabahokumuyoruz.com” isimli

bir internet sitesi aç›ld›. Sitede greve destek için imza kampanyas› bafllat›ld›. Ayr›ca grevle ilgili güncel geliflmeleri ve yorumlar› da siteden okumak mümkün. Cebeci Ö¤renci Kolektifi ise 25 fiubat’ta alk›fll› protesto eylemi yaparak bafllatt›klar› deste¤i düzenledikleri “Sabah okumuyoruz” boykotu ve söyleflilerle sürdürüyorlar.

Her cumartesi yürüyüfl var Bas›n emekçileri ise her hafta cumartesi günü Taksim’de meflaleli yürüyüfl düzenliyor. 21-28 fiubat ve 7 Mart akflamlar› düzenlenen meflaleli yürüyüfllerde Taksim Tramvay dura¤›nda buluflan bas›n emekçileri buradan ‹stiklal Caddesi üzerinden döviz ve sloganlar eflli¤inde Galatasaray Meydan›’na kadar yürüdüler. Yürüyüfl sonunda Galatasaray Meydan›’nda bir bas›n aç›klamas› okundu. Yürüyüfl eylemleri her hafta cumartesi yap›lmaya devam edecek.

KESK’ten yerel seçim aç›klamas› Maliyet hesab› can almaya bafllad› Kamu emekçileri yaklaflan yerel seçimlere dair tavrlar›n› bir aç›klama yay›nlayarak kamuoyu ile paylaflt› Kamu Emekçileri Sendikalar› Konfederasyonu (KESK) 2009 yerel seçimlerine iliflkin haz›rlad›¤› Yerel Seçim Deklarasyonu’nu 2 Mart’ta Genel Merkez binas›nda yapt›¤› bir bas›n toplant›s›yla kamuoyuna duyurdu. Bas›n aç›klamas›n› KESK Genel Baflkan› Sami Evren okudu. Evren, yerel yönetimlerin sadece altyap› meseleleriyle ilgili, park ve bahçelere bakan, çöp toplayan ya da imar planlar›yla kentsel rant› yöneten organizasyonlar olarak görülemeyece¤ini söyleyerek “Kentsel demokrasiyi, yurttafllar›n yerel siyasete kat›l›m› için mevcut araçlar› sonuna kadar kullanan; kent meclisleri, mahalle meclisleri gibi araçlarla bunu destekleyen; oluflan kentsel varl›klar› kamusal yarar ilkesi etraf›nda

de¤erlendiren anlay›fllar›n desteklenmesi gerekti¤ini düflünüyoruz” dedi. Sami Evren, Adalet Bakan› Mehmet Ali fiahin’in “Hükümetimizle kavga eden, z›tlaflan yerel yönetimler, her projelerini Ankara’dan geçiremiyor. Bizimle uyumlu çal›flacak yerel yöneticileri seçmemiz gerekiyor” sözünün demokratik bir ülkede istifay› gerektirecek seçim suçu oldu¤unu belirtti. Seçimlerde Evren, oylar›n›, kentsel hizmetlerin verilifl sürecinde emekçi y›¤›nlar›n yaflam›n› kolaylaflt›r›an; ulafl›m, enerji ve su gibi temel hizmetlerin veriliflini kamusal yarar ilkesi çerçevesinde gören, bu hizmetlere ticari nitelik atfetmeyen yerel yönetim anlay›fl›n› güçlendirecek yönde kullanacaklar›n› belirtti.

‹fl kazalar› Türkiye’nin yeni karfl›laflt›¤› bir olgu de¤il ancak ekonomik kriz derinlefltikçe ajanslara düflen ifl kazas› haberleri de s›klaflmaya bafllad›. ‹fl güvenli¤ine yap›lan harcamalar›n patronlar için ilk tasarruf kalemleri aras›nda olmas› iflçilerin yaflam›na mal oluyor. ‹zmir’in Alia¤a ilçesinde 33 yafl›ndaki tafleron temizlik iflçisi Hasan Cihan, 25 fiubat’ta çöp konteyn›r›n›n arka-

Asgari ücret daval›k

s›ndaki presleme bölümüne s›k›flarak yaflam›n› yitirdi. Kot tafllama iflinde çal›flt›¤› için silikozis hastal›¤›na yakalanan 24 yafl›ndaki Ruhat Y›ld›rak 1 Mart’ta uzun süredir pençesinde oldu¤u hastal›¤a yenik düfltü. ‹stanbul Sabiha Gökçen Havaliman›’nda 2 Mart günü d›fl hatlar terminalinin inflas› s›ras›nda tavan çökmesi sonucu iki iflçi beton zemine çak›ld›. Üzerlerine çok say›da demir çat› malzemesi düflen

D‹SK, 527 TL olarak belirlenen asgari ücretin iptali için Dan›fltay’a dava açt›. Belirlenen asgari ücretin tek bir iflçinin ayl›k geçim düzeyi için yetersiz oldu¤unu, TÜ‹K ve sendikalar›n belirledi¤i ücretin çok alt›nda oldu¤unu belirten D‹SK Genel Sekreteri Tayfun Görgün, asgari ücretin belirlenme sürecinin de Anayasa’n›n eflitli¤ini düzenleyen 10. maddesine ayk›r› bir biçimde uyguland›¤›n› söyledi.

iflçilerden biri yaflam›n› yitirdi. Di¤eri a¤›r yaraland›. Kocaeli Serbest Bölgesi'nde faaliyet gösteren bir tersanede, üzerine sac levha düflen 34 yafl›ndaki fiinasi Bozkurt isimli iflçi 5 Mart’ta yaflam›n› kaybetti. Bursa’n›n Merkez Osmangazi ilçesinde bir inflaatta çal›flan 41 yafl›ndaki iflçi Fahrettin K. 9 Mart’ta elektrik ak›m›na kap›ld›ktan sonra 2. kattan afla¤› düflerek hayat›n› kaybetti. Görgün aç›klamas›nda, asgari ücretin belirlenme sürecinde D‹SK’in hiçbir önerisinin dikkate al›nmad›¤›n›, bunun yerine Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nunda devlet ve iflveren temsilcilerinin el ele vererek hukuka ayk›r› bir flekilde asgari ücreti tespit ettiklerini belirtti. Görgün son olarak D‹SK’in Dan›fltay’da iptal davas› açt›¤›n› ve yürütmenin durdurulmas›n› talep etti¤ini söyledi.

Kriz konuflmalar›-2 Tufan SERTLEK Dev Sa¤l›k-‹fl Genel Sekreteri

Bir sendikan›n genel baflkan› 8 Mart Pazar günü bir gazeteye röportaj vermifl. Söylediklerini sosyal demokrat bir sendikac›n›n görüflleri olarak kabul ediyorum, sendikal mücadeleye kendi ideolojik yaklafl›m›n› dile getirmifl. Afla¤›daki yaz›y› Halk›n Sesi’nde iki hafta önce yazd›¤›m Kriz Konuflmalar› bafll›kl› yaz›n›n devam› olarak yaz›yorum. Genel Baflkan röportaj›nda özetle flöyle diyor: Kriz nedeniyle büyük bir çöküfl yaflan›yor. ‹flletmeler kapan›yor iflçiler iflsiz kal›yor. Patronlar hükümetin krize karfl› tak›nd›¤› duyars›z tavra karfl› sessizler. Oysa bugün iflçiler ve iflverenler hükümeti uyarmak için birlikte tav›r alabilirler. Bunlar› sendikac› olarak söylemenin ba¤lam›n› da flöyle kuruyor: Sermaye olmazsa istihdam da olmaz. Bu nedenle üretimi ve istihdam› korumak için sermayeyi korumak laz›m. Bunun çok kabul gören bir yaklafl›m oldu¤unu biliyoruz ancak do¤ru olmad›¤›n› da bilmemiz laz›m. Yani üretim ve istihdam olmas› için sermaye s›n›f›n›n üretim araçlar›n›n sahibi oldu¤u bir sistem olmas› flart de¤ildir. Bunu nereden biliyoruz. Öncelikle kapitalizmin kendi içinde devletin do¤rudan üretim araçlar›n›n sahibi oldu¤u iflletmecilik modelleri yafland›, yaflan›yor ve üstelik kriz döneminde bu e¤ilim yeniden güçlendi. Kendi ülkemizden de bunu biliyoruz. Art›k özellefltirilmifl olan Sümerbank, Tekel, Telekom, TÜPRAfi, Demirçelik vb. devasa iflletmelerin hepsi kamu mülkiyetindeydi ve buralarda çal›flan iflçiler devlet iflçisiydi. Hadi bunlar bir bütün olarak kapitalist üretim modelini desteklemek için kullan›lan kamu iflletmecili¤i modelleriydi diyelim. Ama yine 20. yüzy›l sosyalizm deneyiminden gayet iyi biliyoruz ki sermaye s›n›f› olmadan da üretim ve istihdam yap›labiliyor ve bir toplumun ekonomik ihtiyaçlar› karfl›lanabiliyor. Dolay›s›yla öncelikle iflçi mücadelesi verenler bu gerçe¤i akl›n›n bir köflesinde tutmal›lar. Zira “istihdam olmas› için sermaye s›n›f›na ihtiyaç vard›r” söylemi daha bafltan “ci¤eri kediye teslim etmek” anlam›na geliyor. Üretim ve istihdam için mecbur oldu¤unuz bir toplumsal s›n›fa karfl› nas›l ölesiye mücadele vereceksiniz? Onun egemen oldu¤u sistem sizi açl›¤a, yoklu¤a, geleceksizli¤e mahkum edecek, bütün dünyay› cehenneme çevirecek ve siz bu s›n›f› ortadan kald›rmadan sorunlara asli bir çözüm getirilemeyece¤ini düflüneceksiniz ama bir taraftan da kendinizin ona mahkum oldu¤unu düflüneceksiniz… Bir baflka deyiflle kendinizi onun insaf›na terk edeceksiniz. ‹flte sosyal demokrat ideolojinin sendikal mücadele anlay›fl›n›n özü böyle bir fleydir. Peki ama iflte kriz zamanlar›nday›z ve patronlar da iflçiler de ayn› dertten muzdaripler. Patron da a¤l›yor iflçi de… Ne olacak, iflsiz olunca zaten sendikal mücadele de olmuyor. Hiç olmazsa üretim olsa da ondan sonra sendikal mücadele versek… O zamana kadar patronlarla el ele tutuflup krizi aflsak...! Ama 2001’de de öyle yapm›flt›k zaten, 95’deki krizde de… Bu kapitalizmin krizi bitmiyor ki… Hadi 100 y›lda bir kriz olsa “idare edelim” deriz ama kapitalizmin sürekli krizlere gebe oldu¤unu art›k çok iyi biliyoruz. ‹flçi mücadelesi her fleyden önce sermaye s›n›f›n›n ç›karlar›ndan kesinkes ba¤›ms›zl›¤› gerektirir. Bu sa¤lanmadan verilen mücadele üç kurufl zam koparma davas›ndan ibaret kal›r ki sonunun hüsranla bitti¤i art›k herkesçe bilinmektedir. ‹flçi s›n›f›, pratik mücadelesinin yan› s›ra “bir baflka mülkiyet iliflkisi mümkündür” söylemini mücadelesinin bir gerçe¤i haline getirmek zorundad›r. Aksi halde dönüp dolafl›p sermayenin eline bakmak zorunda kalacakt›r.


12 Mart 25 Mart

8 KR‹Z

‹flçilerin sesi gür ç›k›yor ‹flsizlik, iflten at›lma korkusu ve yoksullu¤un yayg›nlaflmas› emekçileri isyan noktas›na getirdi. Krizin bedelinin emekçilere y›k›lmak istenmesi Anadolu’nun çeflitli kentlerinde kitlesel eylemlerle protesto ediliyor Ekonomik krizin bunaltt›¤› binlerce emekçi Mersin, ‹zmir ve Denizli’de soka¤a ç›kt›. 14 Mart’ta ise Manisal› emekçiler soka¤a ç›kacak. Mersin’de Emek ve Demokrasi Platformu’nun ça¤r›s›yla 28 fiubat Cumartesi günü soka¤a ç›kan emekçiler iflsizli¤e, yoksullu¤a ve iflten at›lmalara karfl› AKP il binas›na yürüyerek bir eylem yapt›. ‹flçilerin ve kamu çal›flanlar›n›n yan› s›ra iflsizlerin ve ö¤rencilerin de yer ald›¤› eyleme yaklafl›k 1500 kifli kat›ld›. Eyleme çok say›da sendikan›n yan› s›ra siyasi parti ve demokratik kitle örgütü de destek verdi. Eylemde, sendikal› olduklar› için iflten at›lan direniflteki TÜMT‹S’li liman iflçileri (Akansel) ile Mersin Toros Devlet Hastanesi’nde 10-15 y›l çal›flt›ktan sonra 40 yafl›n› doldurduklar› için iflten at›lan Dev Sa¤l›k-‹fl üyesi iflçilerin coflkulu kat›l›m› dikkat çekti. Yolu trafi¤e kapatarak yap›lan yürüyüflün ard›ndan AKP il binas› önünde bir aç›klama yap›ld›. Platform ad›na aç›klama yapan Türk-‹fl Bölge Temsilcisi Adil Alaybeyo¤lu, ekonomik krizin dünya genelinde a¤›r sonuçlar yaratt›¤›na dikkat çeker-

Kart borcuna çözüm:

Ödememek Sokaktan geçene kiflisel kredi ve kredi kart› da¤›tan bankalar telafl içinde. Ödeme güçlü¤ündeki kiflisel kredi borçlusu say›s› Ocak ay›nda bir önceki y›la göre %230 artarak 686.547 oldu. Bu say›n›n fiubat ve Mart aylar›nda 1 milyonu bulmas› kaç›n›lmaz görünüyor. Kredi borçlar›n› ele geçirdi¤i ilk f›rsatta “katederek” astronomik faiz talebinde bulunan bankalar ödenemeyen kredilerin patlamas› nedeniyle ne yapacaklar›n› flafl›rd›lar. BDDK’n›n, 3 kredi taksitinin ödenmemesi halinde verilen kredinin tasfiye edilmesi zorunlulu¤unu kald›rmas›yla bankalar, ödeme güçlü¤ündeki kredi borçlular›na daha uzun süreler tan›maya bafllad›lar. Ancak süreç ödenemeyen kiflisel kredi ve kredi kart› borçlar›n›n tasfiyesi için bir “faiz aff›” ve “uzun vadeli taksitlendirme” düzenlemesini kaç›n›lmaz bir biçimde zorunlu hale getirecek gibi görünüyor. Emekçiler için kredi kartlar›n› “asgariyi ödeyerek” çevirmekten ve bu yolla çok yüksek faiz ödemeleri yapmaktan vazgeçmek; kredi kart› borçlar›n›n faizsiz olarak ve uzun vadeli taksitlerle yeniden yap›land›r›lmas›n› istemek en ak›lc› yol olarak öne ç›k›yor.

ken sermayeyi kurtarma programlar› için trilyonlarca dolar ayr›ld›¤›n› ancak emekçilere dönük kamu hizmetlerinde daraltma önlemlerinin yayg›nlaflt›¤›n› söyledi. Aç›klamada, ‘sermayenin krizden ç›k›fl yolu olarak asgari ücretten bile düflük ücretler, mesailerin ödenmemesi, ifl güvenli¤i standartlar›n›n ihlâl edilmesi, ücretli tatil izninin ihlâli, yar›m ücretli çal›flt›rma gibi’ a¤›r hak gasplar›n› dayatt›¤›na de¤inilirken iflten atmalar›n durdurulmas›, kamu harcamalar›n›n art›r›lmas›, servet vergisi al›nmas› ve ‹flsizlik Fo-

nu’nun amac›na uygun kullan›lmas› gibi talepler dile getirildi. ‹zmir’de D‹SK Ege Bölge Temsilcili¤i, KESK ‹zmir fiubeler Platformu, TMMOB ‹zmir ‹l Koordinasyon Kurulu öncülü¤ünde 5 Mart günü “‹flsizli¤e, yolsuzlu¤a, yoksullu¤a, ›rkç›l›¤a, gericili¤e ve tafleronlaflt›rmaya karfl› eflit, özgür, demokratik Türkiye yürüyüflü” yap›ld›. Ya¤mura ra¤men Basmane Gar’da toplanan 2 binin üzerinde emekçi buradan Eski Sümerbank önüne kadar yürüdü. Kurulan kürsüye ç›kan KESK ‹zmir Dönem

‘Yandafl sermaye’ aray›flta Hükümet ve Cumhurbaflkan› ‘yandafl sermaye’ gruplar›yla kolkola ifl koval›yor. Afrika’ya ihracat›n pay› h›zla yükselirken, emek yo¤un sektörler öne ç›k›yor. Geleneksel sermaye ise AKP’nin sadece kendine yak›n gruplar için çabalamas›ndan flikayetçi ‘Yandafl sermaye’ olarak ifade edilen AKP’ye yak›n sermaye gruplar›n›n kriz karfl›s›nda Afrika’daki ç›k›fl aray›fllar› sürüyor. Cumhurbaflkan› Abdullah Gül’ün 20-23 fiubat tarihleri aras›nda 108 sermaye temsilcisini yan›na alarak gerçeklefltirdi¤i Kenya ve Tanzanya ziyaretinin ard›ndan flimdi de Senegal ziyareti için haz›rl›klar bafllat›ld›. Senegal ç›kartmas›n›n organizatörü de ayn›: Kenya ve Tanzanya’da Cumhurbaflkan› ile beraber ifl kovalayan TUSKON (Türkiye Sanayici ve ‹fladamlar› Konfederasyonu). Gülen cemaatine yak›nl›¤› ile bilinen firmalardan oluflan TUSKON’un Afrika’ya yönelik ilgisi bilinmekteydi. Cemaatin Afrika’da yapt›¤› okullar ve TUSKON’a üye firmalar›n bu k›tayla girdikleri ekonomik iliflkiler bir süredir gündemdeydi. Kriz koflullar› hem bu sermaye gruplar›n›n hem hükümetin bu bölgeye ilgisini art›rd›. Son Afrika gezisi hükümet ile hükümete yak›n sermaye gruplar›n›n iflbirli¤i ile gerçeklefltirildi. Gezi, Bafl-

IMF anlaflmas› bahane IMF konusunda yeninden m›zm›zlanmaya bafllayan TÜS‹AD’›n as›l derdi avantaj› “yandafl sermayeye” kapt›rmamak Hükümetin s›r gibi saklad›¤› “IMF ile anlaflmazl›k konusu maddelerin” kendilerine ç›tlat›lmas›n›n ard›ndan s›r paylaflan çocuk muzipli¤iyle “size söyleyemeyiz ama ifller yolunda” aç›klamas› yapan TÜS‹AD yönetimi IMF konusunda yeniden m›zm›zlanmaya bafllad›. Dernek yönetiminin yenilenmesi vesilesiyle CHP, MHP ve Cumhurbaflkan› Gül’ü ziyaret eden TÜS‹AD’ç›lar, anlaflmazl›k konusu maddelerin çözümsüz maddeler olmad›¤›nda ›srar ederek “Neden hala anlaflma imzalanmad›¤›n› anlayam›yoruz” dediler. TÜS‹AD Baflkan› Arzuhan Do¤an Yalç›nda¤, CHP ile görüflme sonras›nda yapt›¤› aç›klamada krize dair yap›lacaklar konusunda CHP ile bir çok konuda hemfikir olduklar›n› üzerine basarak söylerken IMF anlaflmas›n›n yerel seçim sonras›na ertelenmesini elefltirdi. “Bu yerel seçimlerin bu kadar büyük bir olay olmas›n› anlamakta

Sözcüsü Ergun Demir, D‹SK Genel-‹fl 5 No'lu fiube Baflkan› Mehmet Ç›nar ve TMMOB ‹KK Baflkan› Ferdan Çiftçi, krizin faturas›n› patronlar›n ödemesi gerekti¤ini ve AKP'nin karanl›¤›na teslim olmayacaklar›n› ifade eden konuflmalar yapt›lar. Eyleme, 60 günü aflk›n süredir Büyükflehir Belediyesi önünde çad›r kurup açl›k grevi yapan Vira tafleron firmas›n›n iflçileri de kat›ld›. Denizli’de 8 Mart günü “Krizin Bedelini Emekçiler Ödemeyecek” mitingi düzenlendi. Tar›m ‹l Müdürlü¤ü önündeki caddede toplanan emekçiler, Tokat Caddesi'ne kadar sloganlar atarak yürüdü. Miting alan›na getirilen buzdolab› ve 'susuz köyün çamafl›r makinesi' yaz›l› çamafl›r makinesi meydana at›larak AKP’nin Tunceli'deki seçim yard›mlar› protesto edildi. Kriz nedeniyle çok say›da kiflinin iflsiz kald›¤› ilde mitinge yaklafl›k yaklafl›k bin kifli kat›ld›. Mitingde KESK Genel Baflkan› Sami Evren ve TMMOB Genel Baflkan› Mehmet So¤anc› da birer konuflma yapt›lar. Vali Yard›mc›s› ‹smet Akyol da miting kat›l›mc›lar› aras›ndaki yerini ald›.

güçlük çekiyoruz. Bizim konsantrasyonumuz, önceli¤imiz o de¤il. ‹fladamlar›n›n da vatandafl›n da oldu¤unu zannetmiyorum” diyen Yalç›nda¤, hükümeti s›k›flt›rmaya çal›flt›. Ancak TÜS‹AD’›n as›l derdinin IMF anlaflmas› olmad›¤› aç›k. Çünkü hükümet yetkilileri de IMF ile anlaflmazl›k konusu olan maddelerin çözülebilir sorunlar oldu¤unu aç›klayarak yerel seçimlerin hemen ard›ndan anlaflman›n imzalanaca¤›na dair sinyaller veriyorlar. TÜS‹AD’›n manevralar›n›n anlam› hükümet karfl›s›nda erozyona u¤rayan siyasi yapt›r›m gücünü tazeleyebilmek. Yerel seçimlerin ard›ndan ülkenin tek temel gündemine dönüflecek ekonomik krizle ilgili AKP’nin bir dizi karar alaca¤› ve bu kararlarda kendi yandafl sermayesini kay›ran tercihler yapaca¤› tahmin ediliyor. TÜS‹AD da bu ihtimale karfl› kendi postunu kurtarmaya dönük manevralar yap›yor.

bakanl›¤a ba¤l› D›fl Ticaret Müsteflarl›¤›, Türkiye ‹hracatç›lar Meclisi ve TUSKON iflbirli¤i ile düzenlendi. Gezi sonunda temsil edilen her firman›n ortalama olarak 1–2 ifl ba¤lant›s› gerçeklefltirdi¤i duyuruldu. Toplamda 900’ün üzerinde Kenyal› ve Tanzanyal› ifl adam›yla temasa geçildi¤i bildirilirken TUSKON özellikle müteahhitlik konular›nda “çok iyi ba¤lant›lar”

yap›ld›¤›n› aç›klad›. Bunun d›fl›nda Türkiye sermayesinin özellikle g›da ve tekstil alan›nda bölgede etkinliklerini sürdürdükleri belirtiliyor. Böylece daha çok orta büyüklükteki sermaye gruplar›n›n ve tafleron firmalar›n bölgedeki aç›l›mdan büyük pay almalar› sa¤lanacak. Bu durum daha teknoloji yo¤un yat›r›mlar ve ürün ticareti konusunda geleneksel Türkiye serma-

yesinin fazla rekabet flans› olmamas›yla aç›klan›yor. Türkiye ihracat› geçen y›ldan bu yana yüzde 35 gerilerken Afrika’ya ihracat›n yüzde 31 artmas› dikkat çekiyor. Bu geliflmeyle birlikte Afrika’n›n Türkiye ihracat›ndaki pay› yüzde 17-18 seviyesine yükseldi. Ancak bu ihracat›n emek yo¤un ürünlere yönelik olmas›, Türkiye’nin uluslararas› iflbölümünde emek yo¤un ürün ihracatç›s› konumunu derinlefltiriyor. Sermaye gruplar› aras›nda süreçten kazançl› ç›kanlar›n, hükümet deste¤ini arkas›na alan daha düflük sermayeli ve daha emek yo¤un sektörlere yat›r›m yapan gruplar olmas› ve hükümetin geleneksel tekelci sermayenin elini ayn› flevkle tutmamas›, önümüzdeki dönem ipleri daha da gerecek gibi görünüyor. Anadolu kentlerinde emek yo¤un sanayiler çökerken sanayici patronlar›ndan fazlaca ses gelmemesi de Afrika gibi ülkelere yat›r›m yaparak kendi paçalar›n› kurtarmalar›yla aç›klan›yor. Bedeli yine sadece emekçiler ödüyor.

Umut tükenmeye bafllad› Artan iflsizlik ve yoksulluk sosyal y›k›m getirmeye bafllad›. ‹flsiz kalan ve kredi kart› borçlar›n› ödeyemeyen emekçilerin umutlar› tükendikçe intihar giriflimleri art›yor Artan iflsizlik ve yoksullaflma beraberinde sosyal y›k›m› da getiriyor. ‹flten at›lan ya da ücretsiz izinler ve benzeri di¤er uygulamalarla geliri düflen iflçiler, artan fiyatlar karfl›s›nda al›m gücünü kaybeden kamu çal›flanlar›, emekliler, her geçen gün artan borçlar› karfl›s›nda çaresizlik içindeler. Sözün bitti¤i yere gelenler ise intihar giriflimleri ya da h›rs›zl›k, gasp ve fliddet gibi eylemlerle harekete geçiyor. ‹fl bulma umutlar›n›n tükenmesi, artan kredi ve kredi kart› borçlar› emekçilerin psikolojilerini bozuyor. Her gün yap›lan yay›nlarda artan kriz vurgusu ve çözümsüz politikalar emekçilerin umutlar›n›n günden güne yok olmas›na sebep oluyor. ‹ntihar haberleri giderek s›radanlafl›yor. Bu intiharlar›n ya da intihar giriflimlerinin ana nedeni iflsizlik ve borçlar oluyor. Geçti¤imiz hafta Ankara’da da borçlar›n› ödeyemedi¤ini belirten emekli polisin, Bakanlar Kurulu’nun toplant› yapt›¤› s›rada Bafl-

bakanl›k önünde bafl›na silah dayamas›; iflsiz kalan, çald›¤› tüm kap›lardan olumsuz yan›t alan ‹zmirli deri iflçisinin Konak Meydan›’nda ç›r›lç›plak soyunup protesto gösterisi yapmas›; ‹stanbul’da bir ‹ETT floförünün, borçlar›n› ödeyemedi¤ini belirterek, Bo¤az Köprüsü’nden atlamak istemesi, umutlar›n giderek tükenmekte oldu¤unu somut olarak gösterdi. Ardahan’›n Göle ilçesinde son aylarda ifl bulamad›¤› için bunal›ma giren evli ve üç çocuk babas› 45 yafl›ndaki ‹dris Y›ld›z’›n, 27 fiubat günü kendini asarak yaflam›na son vermesi, ‹zmir'in Karaba¤lar ilçesinde 6 ayd›r iflsiz olan Nuri Çakar adl› bir kiflinin, kendini yakarak intihar etmesi ise iflsizlik psikolojisinin t›rmanaca¤› son noktalar›n en net göstergeleri oldu. Uzmanlar, iflsizlik ve yoksullu¤un fiziksel hastal›klar›n yan› s›ra, stres bozukluklar›, depresyon, umutsuzluk, içe kapanma, öz sayg› yitimi ve davran›fl bozuklukla-

r› gibi ruh sa¤l›¤› sorunlar›na yol açt›¤›n› ortaya koydu ve bu intihar giriflimlerinin önümüzdeki dönem daha da artaca¤› konusunda uyar›da bulundu.

2009

Direnme e¤ilimlerinden s›n›f hareketine sendikalar Mustafa Eberliköse eberli@sendika.org

Son günlerde bireysel ya da toplu yap›lan eylem say›s› artmaya bafllad›. Sokaklarda gezen iflsiz say›s› hakk›nda TÜ‹K’in verdi¤i rakamlar art›k gerçekçi bulunmuyor. Hemen hemen herkesin ya bir akrabas› ya da bir komflusu iflten at›lm›fl durumda. ‹nsanlar art›k kredi kart› borçlar›n›n asgari miktarlar›n› dahi ödeyemiyor. Sanayi üretimi durmufl. Sanayi kapasite kullan›m oran›n›n üçte biri kullan›lam›yor. Tar›m göçmüfl. Çiftçiler borçlar›n› dahi ödeyemez haldeler. Çiftçilerin kredi kooperatiflerine, özel bankalara ve tefecilere yaklafl›k 20 milyar TL’yi aflan borçlar› icral›k olmufl durumda. Ziraat Bankas› da icraya verdi¤i kifli say›s›n› sakl›yor, aç›klam›yor. AKP iflçilere memurlara ücret zamm› olarak haklar›n› vermek yerine dilencilefltirmek için bol bol kömür, beyaz eflya, para da¤›t›yor. Da¤›t›lan yard›m halk için etkin ve do¤ru yerlere gidecek biçimde da¤›t›lm›yor. Hazinenin geçen sene 460 milyon TL olan nakit dengesindeki aç›k bu sene 26 kat artarak 12 milyar TL oldu. Hazine’deki aç›k büyürken, a盤› kapatacak kanallar hala belli de¤il. IMF ile anlaflma sa¤lanamad›, Körfez sermayesine umut ba¤land›. ‹nsanlar›n gitgide artan borçlar›n› ödemekte ve ifl bulmakta zorlanmas› sosyal çürümeyi de beraberlerinde getiriyor. Sosyal çürümeler kimi zaman aile içi fliddet kimi zaman h›rs›zl›k, gasp gibi adi vakalarda karfl›m›za ç›k›yor. Bu asl›nda insanlar›n s›k›nt›lar›ndan dolay› do¤an tepkilerini yanl›fl alanlara kanalize etmesidir. Baflbakanl›k önünde kafas›na silah dayayan emekli ya da ‹zmir’de ç›plak protesto yapan iflçi gibi bireysel eylemlerle sorunlar›na çözüm arayan örneklerin say›s› da art›yor. Buraya kadar tamam da peki neden bu tepkiler örgütlü olarak büyüyemiyor? Neden bu tepkileri politikleflmifl bir s›n›f hareketine dönüfltüremiyoruz? Hiç kuflku yok ki bu dönüflümü sa¤lamam›z› engelleyen sistemin çok güçlü silahlar› var. Bunlardan dilencilefltirme ve cemaatlefltirme flu anda sistem taraf›ndan baflar›l› bir flekilde yürütülüyor. Sistemin bu güçlü silahlar›na karfl› halk›n ve iflçi s›n›f›n›n emek ve hak eksenli mücadele biçimlerini yaratmak zorunday›z. Bunu yapabilmemizin araçlar›ndan birisi de sendikalar. Sendikalar› etkin kullanabilmemiz laz›m. E¤er krizi eylül gibi bafllad› kabul edersek; sendikalar, etkin anlamda 29 Kas›m’la s›n›rl› kalan ama bunun yan›nda etkileri az da olsa k›sa süren fabrika iflgalleri, iflyeri direniflleri gibi eylemler örgütledi. Ama bir türlü bu s›n›r› geçmediler, ya da geçemediler. Sendika yöneticilerine yap›lan bask›lar, hükümetle uzlafl› halinde olan sendikalar›n yaratt›¤› olumsuzluklar› da göz önünde bulundurarak flu gerçe¤i kabul etmemiz laz›m; asl›nda sendikalar kriz karfl›s›nda iflçi s›n›f›n›n haklar›n› korumakta pasif kald›lar. Burada politikleflmifl s›n›f bilincini nas›l oluflturulabilece¤imizi tart›flt›¤›m›z için sendikalar d›fl›nda etkisiz kalan muhalefeti tart›flmayaca¤›m. S›n›f bilinci oluflturabilmenin en etkili arac› sendikad›r. Bugün sendikalar›n politikleflmifl bir s›n›f hareketi yaratabilmeleri için gerekli koflullar›n ço¤unlu¤u mevcuttur. Yukar›da örneklerini verdi¤imiz bireysel eylemlerde parlayan, iflsiz kalan yüzbinlerce iflçinin arkas›nda oldu¤u sistemin iflleyifline karfl› genel bir tepki var. Bu tepkiyi do¤ru bir kanala ak›tarak etkin hale getirmek gerekiyor. Ancak mevcut sendikal anlay›fllar ve yönetimler bu tepkileri do¤ru kanala ak›tm›yor. Türk-‹fl, Hak-‹fl gibi büyük sendikalarda zaten hükümet yanl›s› yönetimler egemen. Onlardan fayda beklemek anlams›z. Geriye en az›ndan bu ifli yürütebilecek, tarihsel misyonuna bakt›¤›m›zda da 70’li y›llarda bu ifli baflarabilmifl bir D‹SK var. Ama ne yaz›k ki D‹SK de flu ana kadar etkin bir rol üstlenmedi. Laf› doland›rmayal›m D‹SK yönetimi masaya yumruk vurmay› tercih etmedi. S›n›f›n haklar›n› ilerletmeyi flöyle kenara b›rakal›m mevcut haklar›n› dahi koruyamad›. ‹flçiler iki ad›m ileri att›, yönetim bir ad›m geriye çektirdi. Bu anlay›fl›n en somut örne¤ini iflten at›lmalar karfl›s›nda fabrikalar›n› iflgal eden iflçileri, fabrika d›fl›na ç›kart›rken gördük. Genel grev yapabilme gibi çok güçlü silahlara sahipken hükümet yanl›s› sendikalarla ‹stanbul’da durumu geçifltiren, iflçi s›n›f›n›n tepkisinin gaz›n› almaya yönelik miting düzenlemeyi tercih etti. Bu sendikal anlay›fl yanl›flt›r. Sendikal anlay›fl kendili¤inden oluflan direnme e¤ilimlerini yeflerterek iflçi s›n›f›n›n tarihsel ve s›n›fsal ç›karlar›n› da arkas›na alarak politik bir s›n›f hareketine dönüfltürme yetene¤ine sahip olmal›d›r. Oysa D‹SK’teki yönetim anlay›fl›na bakt›¤›m›zda bu yetenekten çok uzakta duruyor. Buna en iyi örneklerden birisi de Tekstil ‹flçileri Sendikas› Baflkan› R›dvan Budak’t›r. “Ölmüfl eflek kurttan korkmaz patronlarla birlikte yürüyelim” diyerek iflçilerle patronlar›n bir araya gelerek AKP’ye karfl› yürümeleri gerekti¤ini savunan Budak, iflçi s›n›f›n›n tarihi boyunca hangi s›n›f karfl›s›nda mücadele yürüttü¤ünün bilincinde de¤ilmifl gibi davran›yor. ‹flçi s›n›f›n›n ne haklar› ne de ç›karlar› sermaye ile çak›fl›r. Budak’›n da dahil oldu¤u bu sendikal anlay›fl, iflçi s›n›f›n›n tepkilerini birlefltirmek yerine sistemin yine iyi bir sald›r› silah› olarak kulland›¤› uzlaflma zeminine çekiyor, oluflan tepkileri eritiyor.


12 Mart 25 Mart

2009

DÜNYA 9

Halkç› çözüm: Kamulaflt›rma Halk› enflasyon ve karaborsaya ezdirmemek için mücadele eden Venezüella, fiyat düzenlemelerine uymayan ABD’li Cargill’in pirinç fabrikas›n› kamulaflt›rd›. Büyük topraklara da halk yarar›na el konuyor Venezüella hükümeti- lar›n›n enflasyondan etkilenme- saml› tar›m reformunun bir par- fiyat düzenlemelerine gitmiflti. iflte nin, temel ihtiyaç madde- mesini ve halk›n ulaflabilece¤i ças› olarak ‹rlandal› karton üre- Venezüella’da enflasyon oran› leri fiyatlar›n›n kontrol al- düzeyde tutulmas›n› amaçl›yor. ticisi Smurfit Kapa Group’un geçen y›l yüzde 17 olarak gersosyalizm t›na al›nmas› amac›yla or‹lk olarak ABD’li g›da teke- arazisine el konuldu¤unu bildir- çekleflmifl, g›da fiyatlar› yüzde duya bütün pirinç iflleme li Cargill’in Portuguesa’deki pi- di. Dublin merkezli flirketin Ve- 35 artm›flt›. Chavez sosyal progfark› tesislerinin kontrol alt›na rinç iflleme fabrikas› Venezüella nezüella yasalar›n› ihlal ederek ramlardan taviz vermeden, enfal›nmas› emri vermesinin ard›ndan, fiyat kontrolüne uymayan Cargill gibi uluslararas› g›da tekellerine ait baz› fabrikalar kamulaflt›r›ld›. Özel flirketleri g›dalar› stoklamakla suçlayan Chavez geçen y›l yüzde 35 civar›nda art›fl gösteren temel g›da maddeleri fiyat-

lideri Hugo Chavez’in talimat› ile 5 Mart’ta kamulaflt›r›ld›. Ülkede 12 fabrikas› daha bulunan Cargill, hükümetin fiyat politikas›na tabi olan normal pirinç üretmek yerine yar›-piflmifl pirinç üreterek hükümetin yasal düzenlemelerinin d›fl›na ç›k›yordu. Ayr›ca, Halk›n G›da ve Hizmetlere Eriflimini Savunma Enstitüsü’nün aç›klamas›na göre fabrikan›n deposunda 18 bin ton ifllenmemifl pirinç bulunuyor. Venezüella Tar›m ve Arazi Bakan› Elias Jaua, kamulaflt›rman›n ilk ad›m› olarak, belirlenen fiyatlarda pirinç üretimine tekrar bafllanmas› amac›yla fabrikaya geçici olarak el konuldu¤unu bildirdi. Hükümet ayr›ca genifl kap-

tar›msal ürün ekmek yerine, karton üretiminde kullan›lmak üzere okaliptüs yetifltirmesi üzerine, hükümetin 1500 hektarl›k arazinin kontrolünü üstlendi¤i bildirildi. Lara eyaletinin merkezindeki arazinin hububat ve fasulye üretiminde kullan›laca¤› ifade edildi. Hükümet, ülkenin en büyük özel g›da üreticisi olan Polar’› da, yasal düzenlemelere karfl› koymaya devam etmesi halinde kamulaflt›raca¤›n› aç›klad›. Venezüella, temel besin maddelerinin halk›n ulaflabilece¤i düzeyde kalmas›n› sa¤lamak amac›yla pirinç, tavuk, fleker gibi baz› temel besin maddelerinde

lasyon oran›n› 2009’da yüzde 15’e düflürmeyi hedefliyor. Venezüella’da kamulaflt›rmalar ço¤u zaman sendikalar›n, köylü örgütlerinin ve çeflitli halk hareketlerinin sosyalist hükümetle birlikte hareket etmesiyle yürütülüyor. Halk grevler, iflgaller ve gösterilerle kamulaflt›rma talebinde bulunuyor. Hükümet de yasal süreci iflleterek kamulaflt›rmay› tamaml›yor. Hükümet geçen y›l ülkedeki en büyük telekom, elektrik ve çimento flirketlerini kamulaflt›rm›flt›. Halen ülkenin en büyük çelik üreticisi Sidor’un devlet taraf›ndan sat›n al›nmas› için görüflmeler sürdürülüyor.

Ömer el Beflir’e tutuklama karar› Sudan Cumhurbaflkan› Ömer el-Beflir hakk›nda, Darfur’da insanl›k suçu iflledi¤i gerekçesiyle, Uluslararas› Ceza Mahkemesi taraf›ndan tutuklama karar› verildi. Baflbakan Erdo¤an taraf›ndan 21 Ocak 2008’de Türkiye’de a¤›rlanan Beflir, 300 bin kiflinin katlinden sorumlu Cancavid milislerine destek vermekle suçlan›yor Uluslararas› Ceza Mahkemesi (UCM) Sudan’›n otoriter-milliyetçi Cumhurbaflkan› Ömer el-Beflir hakk›nda, Darfur bölgesinde insanl›k suçu iflledi¤i gerekçesiyle tutuklama karar› ç›kard›. UCM’nin soyk›r›m suçlamas›n› iddianameye almamas›n›n sebebi, delil yetersizli¤i olarak aç›kland›. Beflir ise hakk›ndaki tutuklama karar›n›n komplo oldu¤unu belirterek, karar›n ülkesi için çal›flmas›na engel olmayaca¤›n› söyledi. Beflir, 2003’ten beri süren çat›flmalarda 300 bin kiflinin ölümünden sorumlu tutulan Cancavid milislerine destek vermekle suçlan›yor. UCM’nin karar›n›n ard›ndan Sudan hükümeti ad›na aç›klama yapan Cumhurbaflkan› Yard›mc›s› Ali Osman Taha, verilen karar›n kabul edilmesinin mümkün olmad›¤›n› belirterek, karar›n arkas›nda-

ki amac›n gerginlik oluflturmak oldu¤unu ifade etti. Sudan’›n BM Büyükelçisi Abdulmahmud Muhammed ise, “ABD, ‹ngiltere ve Fransa’n›n UCM’yi kendi ç›karlar› için kulland›¤›n›, bu ülkelerin Sudan’› istikrars›zlaflt›r›p ele geçirmeyi amaçlad›klar›n›” savundu. Muhammed söz konusu ülkelerin hedeflerinin Sudan’›n zenginli¤i ve petrolü oldu¤unu iddia etti. Beflir’e karfl› mücadele eden ABD yanl›s› Adalet ve Eflitlik Hareketi temsilcisi Hüseyin fierif ise karar› “Sudan ve Darfur halk› için büyük bir gün” olarak nitelendirdi. Karar üzerine aç›klama yapan ‹ran ve Çin, UCM’nin karar›n› k›nad›. Çin ve Sudan aras›nda s›k› askeri ve ekonomik iliflkiler bulunuyor. ‹slam Konferans› Örgütü Genel Sekreteri Ekmeleddin ‹hsano¤lu karar›n “hayal k›r›kl›¤› ya-

ratt›¤›n›” belirtti. Gazze sald›r›s›nda dünyan›n tepkisizli¤ini hat›rlatan ‹hsano¤lu, uygulaman›n çifte standart oldu¤unu savundu. Baflkent Hartum’un bat›s›nda yer alan ve Sudan’›n en yoksul bölgelerinden biri olan Darfur’daki etnik çat›flma, 2003 bafl›nda bir grup isyanc›n›n, hükümetin Araplara ayr›cal›k tan›mas› ve siyah Afrikal›lara bask› yapmas› nedeniyle hükümet hedeflerine sald›rmas› ile bafllad›. Buna karfl›l›k Cancavid olarak bilinen Arap milisleri hükümet güçlerinin deste¤iyle, Darfur bölgesindeki köylere sald›rarak yaklafl›k 300 bin kifliyi katletti. Cancavid milislerinin sald›r›s› sonucu milyonlarca çiftçi köylerini terk etti. Yaklafl›k 2 milyon kifli mülteci kamplar›na, 200 bin mülteci ise komflu ülke Çad’a s›¤›nd›. Sudan hükümeti Cancavid

‹flgalci Ortado¤u turunda mas› flart› ile yap›lacak olan yard›mlar›n, Abbas’›n Gazze’deki konumunu güçlendirece¤i tahmin ediliyor. Clinton, M›s›r’dan sonra Kudüs’e geçerek ‹srailli liderlerle görüfltü. Clinton görüflme sonras› yapt›¤› aç›klamada “‹ran’›n nükleer silah program› ve Hamas, Hizbullah gibi terör örgütlerine finansman deste¤i sa¤lama” konusunda ‹srail’in endiflelerini dile getirerek, “ülkesinin ‹srail’deki her hükümetin arkas›nda olaca¤›n›” ifade etti. Daha sonra Bat› fieria’ya ge-

Filistin Baflbakan›’ndan istifa n Filistin Yönetimi Baflbakan› Selam Feyyad, Filistin Yönetimi Baflkan› Mahmut Abbas'a istifas›n› sundu. Feyyad, istifa mektubunda, ulusal birlik hükümeti kurulmas›na destek olmak amac›yla istifa etti¤ini belirtti. Hamas sözcüsü Fevzi Barhum ise Feyyad hükümetinin zaten “yasal olmad›¤›n›” ifade etti. Hamas, El Fetih ve di¤er Filistinli örgütler bir süredir M›s›r’da ulusal birlik hükümeti için müzakere yürütüyorlard›. Abbas, Hamas'›n Haziran 2007'de Gazze fieridi'nde seçimden birinci ç›karak yönetimi ele geçirmesinden sonra, ‹smail Haniye baflkanl›¤›ndaki ulusal birlik hükümetini la¤vetmiflti. Haniye, Gazze'de yönetimini sürdürürken, Bat› fieria'da Abbas, Feyyad baflkanl›¤›nda yeni bir hükümet atam›flt›.

netim olmakla birlikte, tart›flman›n arka plan›nda emperyalist ç›karlar yat›yor. Sudan’›n zengin petrol yataklar› ve madenleri, UCM karar› karfl›s›nda Beflir’e sahip ç›kan Çin’in kontrolünde bulunuyor. ABD ve Avrupa ise bu Çin yanl›s› yönetimden kurtulmak istiyor.

Küba’da kabine de¤iflikli¤i Küba kabine yeniden düzenlendi, baz› bakanlar görevinden al›nd›. Fidel Castro: “Fidel’in adamlar› yerine Raul’un adamlar› diye bir fley yok” dedi

Ortado¤u turunu tamamlayan Clinton, ABD’nin ‹srail’de kurulacak her hükümetin arkas›nda oldu¤unu belirtti. Abbas ise ‹ran’› Filistin’in içifllerine kar›flmakla suçlad› ABD D›fliflleri Bakan› Hillary Clinton, Ortado¤u turunu tamamlad›. ‹lk olarak M›s›r’da düzenlenen Gazze konferans›na kat›lan Clinton, Kudüs’te ‹srailli liderlerle görüflmesinin ard›ndan, Bat› fieria’ya geçerek Filistin yönetimi ile temaslarda bulundu. Clinton, Ortado¤u turunu Türkiye ziyareti ile bitirdi. Clinton’un Ortado¤u turunun ilk dura¤› olan fiarm el fieyh’teki Gazze konferans›nda, ülkeler Gazze’nin yeniden inflas› için yard›m sözü verdi. Hamas’›n devre d›fl› b›rak›l-

milislerine destek verdi¤i ve yönlendirdi¤i iddialar›n› reddediyor. Ömer el-Beflir, hakk›ndaki soyk›r›m suçlamalar›na ra¤men, Tayyip Erdo¤an taraf›ndan 21 Ocak 2008’de Türkiye’de a¤›rlanm›flt›. ABD’nin ve Avrupa’n›n hedef tahtas›na oturttu¤u Sudan yönetimi, büyük bir insanl›k suçundan sorumlu otoriter-milliyetçi bir yö-

çerek Filistin Cumhurbaflkan› Mahmud Abbas’la görüfltü. Abbas’la görüflmesinin ard›ndan bas›n toplant›s› yapan Clinton, iki devletli çözüme deste¤ini yineledi ve “Filistin halk›n›n tek meflru temsilcisi olarak Filistin Yönetimi hükümetini gördüklerini” söyleyerek Hamas’a karfl› Abbas’› destekleme politikas›n› yineledi. Abbas ise ‹ran’› Filistin’in içifllerine kar›flmakla suçlad›. Abbas “görüfl ayr›l›klar›n› artt›r›yorsunuz, bize yard›mc› olmuyorsunuz” diyerek ‹ran’a yüklendi.

Küba’da, aralar›nda Baflkan yard›mc›s› Carlos Lage Davilla ve D›fliflleri Bakan› Felipe Perez Roque’un da bulundu¤u, baz› hükümet üyelerinin görevden al›narak yerlerine baflka isimlerin görevlendirildi¤i bildirildi. Eski Küba devlet baflkan› Fidel Castro, yapt›¤› aç›klamada, de¤iflikliklerin Raul Castro’nun talebi ile gerçeklefltirildi¤ini ve her hangi bir zorunluluk olmamas›na ra¤men kendisine de dan›fl›ld›¤›n› belirtti. ‘Fidel’in adamlar› yerine Raul’un adamlar›n›n göreve getirilmesi diye bir fleyin söz konusu olmad›¤›n›’ belirten Castro, yeni atanan kiflilerin devlet yönetimindeki di¤er isimler taraf›ndan önerildi¤ini ifade etti. Genç kufla¤›n önemli temsilcileri olarak görülen Davilla ve Roque, Fidel Castro sonras› dönemin lider adaylar› aras›nda gösteriliyordu. Bakanlar Kurulu sekreterli¤i görevini, halen Devrimci Silahl› Kuvvetler Bakan› olarak görev yapan Jose Amado Ricardo Guerra’ya devreden Davilla, ekonomi alan›nda

Guadeloupe’da grev zaferle bitti n Fransa’n›n Karayipler’de bulunan sömürge adas› Guadeloupe’daki grev, 44. gününde Vali ile yap›lan anlaflman›n ard›ndan sona erdi. Yap›lan anlaflma içeri¤inde, ekme¤in fiyat›ndan, e¤itimcilerin kadrolu hale getirilmesi ve uçak biletlerinde indirime kadar çeflitli konular yer al›yor. Eylemler s›ras›nda öldürülen sendikac› “Jacques Bino”nun ad›n› tafl›yan anlaflma iflveren örgütleri taraf›ndan da imzaland›. Anlaflmaya göre, taban ücretler talep edildi¤i gibi 200 avro art›r›lacak. Grevlerin hayat› felç etti¤i Martinique ve Reunion adalar›nda ise eylemler artarak devam ediyor.

uzun süre üst düzey görevler üstlenmifl, kendisinin daha liberal ekonomi politikalar›ndan yana oldu¤u iddialar› zaman zaman bat› bas›n›nda yer alm›flt›. Hükümet taraf›ndan yap›lan resmi aç›klamada, görev da¤›l›m›n›n daha iyi ve verimli yap›lmas› amac›yla merkezi devlet yönetimindeki kurumlarda yeniden organizasyon yap›ld›¤› ifade edildi. Yeniden organizasyon kapsam›nda baz› bakanl›klar birlefltirildi.

“Uyuflturucudan ABD sorumlu” n Meksika Devlet Baflkan› Felipe Calderon, giderek fliddetlenen uyuflturucu savafllar›ndan ABD’yi sorumlu tutarak, “as›l sorun, dünyan›n en büyük uyuflturucu tüketicisinin yan› bafl›m›zda olmas›” dedi. Calderon, baz› Meksikal› yetkililerle birlikte ABD’li yetkililerin de uyuflturucu kaçakç›l›¤›na izin verdi¤ini ve yard›m etti¤ini söyledi. Calderon’un 2006’da göreve gelmesinin ard›ndan bafllat›lan ve 21 ayd›r devam eden operasyonlar›n sonucunda 12 bin kg kokain ve 7 bin 257 kg marihuana olmak üzere toplamda 23 ton uyuflturucu ele geçirildi. Uyuflturucu çeteleri aras›ndaki artan fliddet olaylar›nda geçen y›l 6 bin 290 kifli, bu y›l ise bin kifli hayat›n› kaybetti.

Pakistan’›n afl›r› uçlar›n ellerine düflüflü Tar›k Ali Pakistan’da Sri Lankal› kriketçilere yap›lan korkunç terörist sald›r›n›n tek bir amac› var: Washington’a ülkenin yönetilemedi¤ini göstermek. Bu, kriketin neredeyse dinle eflit oldu¤u bu topraklarda kriket oyuncular›na yap›lan ilk sald›r›… Sald›r›, Pakistan’da uluslararas› kriketin belirsiz bir süre sona erece¤ini gösteriyor –ki tek bafl›na bu bile yeterince kötü olsa da, sonuç bununla s›n›rl› olmayacak. Ülkenin gelece¤i çok ama çok daha belirsiz görünüyor. Sald›r›y› hangi grubun gerçeklefltirdi¤ini bilmiyoruz ama kimli¤i çok da önemli de¤il. Gerçek flu ki sald›r›, birbiriyle alakal› üç meselenin, ülkenin büyük bölümünü hiddetlendirdi¤i bir zamana tesadüf ederek, afl›r› uç gruplar›n ve hamilerinin imdad›na yetiflti. ‹lk mesele, Washington’un Afganistan’a daha fazla asker yollanmas›na iliflkin, hiç kuflku yok ki, budalaca karar›d›r. Bu karar, Afganistan’da ve Pakistan’›n Kuzeybat› S›n›r Eyaleti’nde kendilerine direnen bütün gruplar› birlefltirdi. Hayata geçirilebilecek bir ç›k›fl stratejisi aramak yerine Obama, ifli daha ileri götürdü. Birkaç f›rsatta, Afganistan’da savafl› k›z›flt›rman›n, Pakistan’›n ve Pakistan ordusunun dengesini bozabilece¤i konusunda uyar›da bulunmufltum. ‹kinci olarak, Senatör Dianne Feinstein’›n Pakistan’daki “militanlar›” ve “terörist bar›naklar›n›” hedef almakta kullan›lan ABD insans›z uçaklar›n›n, ABD taraf›ndan, asl›nda Pakistan topraklar›ndaki askeri üsler ile hava üslerinden (besbelli ki, Pakistanl› askeri ve sivil liderlerin onay› ile) gönderildi¤i fleklindeki ifflaat›, ülkede kargafla yaratt›. [Bunun do¤urdu¤u] fiaflk›nl›k ve kayg› küçümsenemez. Hükümetin yar›m a¤›zl› inkâr›, yang›n› körüklüyor. Ülkedeki pek çok kifli Zerdari ve adamlar›n› ABD’nin asalaklar› olarak gördü¤ünden, öfke daha da kabar›yor. Ülkenin içi gayya kuyusu… Halk Partisi hiç ders ç›karm›yor. Yolsuzluk çok yayg›n ve ortal›kta bankac›lar taraf›ndan ödenen paraya iliflkin ba¤lant›lar›n do¤rudan baflkanl›k saray›na ulaflt›¤›na dair söylentiler dönüyor. Buna ek olarak, Zerdari’nin, ba¤›ms›z yarg›y› yeniden tesis etmek fleklindeki seçim vaadini yerine getirmeyi reddederek, ›l›ml› yarg›çlar›, muhaliflerini diskalifiye etmek üzere yönlendirme çabas› da baflar›l› olmad›. Ülkenin en büyük nüfuslu ve stratejik olarak en önemli eyaleti olan Pencab’ta (baflkenti Lahore), eyalet baflkan›n›n, kârl› bir ifl teklifi olarak, bir y›ldan fazla bir süre önce ordu taraf›ndan kovulan baflyarg›c› eski makam›na iade etme kavgas›ndan vazgeçmesi karfl›l›¤›nda sunulan rüflveti kabul etmemesinin ard›ndan, Zerdari’nin seçilmifl hükümeti bertaraf etme ve do¤rudan kendi yönetimini kabul ettirme hamlesi, çat›flmay› fliddetlendirdi. Hükümetin baflar›s›zl›klar› ve ülkenin ç›karlar›n› ya da halk›n› insans›z uçaklardan veya terörist sald›r›lardan koruma konusundaki yetersizli¤i, kendi içerisindeki ciddi çatla¤› s›vaman›n bir yolu olarak ordunun iktidar› yeniden ele geçirmesinin önünü aç›yor. Tek beklenen ‹slamabat’taki ABD Büyükelçili¤i’nden gelecek yeflil ›fl›k… Bir fleyi çözece¤inden de¤il, ama bu, birkaç ayl›¤›na istikrar illüzyonu yaratabilir. Pakistanl› politikac›lar›n “bizim Mumbai’miz” laf›n› gevelemeleri hiç hay›rl› de¤il. Gerçek flu ki, son bir y›lda, Zerdari hükümeti kendisi ve temsil ettikleri için çok fley yapt›; ama halk ya da ülke için hiçbir fley yapmad›. Pakistan sürüklendikçe, afl›r› uçlara gün do¤uyor. çeviri: Kas›m Akbafl

Reyes’in katlediliflinin birinci y›l› n FARC-EP Merkez Kurmay Sekreteryas› ölümünün birinci y›l›nda komutan Raul Reyes ve Ivan Rios’u yay›nlad›¤› bir bildiriyle and›. Bildiride, Reyes’in Kolombiya iflçi s›n›f›n›n onurlu bir temsilcisi oldu¤u ifade edilerek, ABD ve Kolombiya ordusunun ortak operasyonuyla katledilmesinin “Kolombiya’da bar›fla ulaflman›n gerçek flans›na vurulan bir b›çak darbesi” oldu¤u belirtildi. Reyes’in öldürülüflünden bir hafta sonra katledilen Ivan Rios’un ise Kolombiya’n›n di¤er bir bar›fl öncüsü oldu¤u ifade edildi. Bildiride, geçen günlerde tek tarafl› olarak esirlerin serbest b›rak›lmas›n›n, bar›fla olan inançlar›n›n bir göstergesi oldu¤u belirtildi.


12 Mart 25 Mart

10 YEREL YÖNET‹MLER

2009

Halkç› yerel yönetim için Akhisar’da ortak aday Mehmet Akif Aksezgin Manisa’n›n Akhisar ilçesinde halkç› bir yerel yönetim infla etmek için gücünü birlefltiren sol seçimlere ortak adaylarla giriyor. EMEP, Halkevleri ve ÖDP’nin bir araya gelerek oluflturdu¤u Akhisar Halkç› Yerel Yönetim Platformu yap›lan ön seçimlerin ard›ndan belediye baflkan aday› olarak Mehmet Akif Aksezgin’i belirledi. Aksezgin, baflkanl›k seçimlerine ba¤›ms›z aday olarak giriyor. Ön seçimlerde belirlenen meclis üyeleri ise seçime EMEP listesiyle kat›l›yor. Demokratik ön seçim Akhisar Halkç› Yerel Yönetim Platformu’nun kurulmas›n›n ard›ndan ilk olarak 25 Ocak tarihinde Bülent Ci¤ero¤lu Kültür Salonu’nda 150 kiflinin kat›l›m›yla yap›lan halk toplant›s›nda “Halkç› Yerel Yönetim Program›” belirlendi. Yap›lan toplant›da, 4 fiubat’a kadar adayl›k için baflvurular›n kabul edilece¤i ve adaylar›n belirlenece¤i ön seçimde tüm Akhisarl›lar›n oy kullanabilece¤i duyuruldu. Emekli e¤itimci ve gazeteci Kenan Çetin ile Ziraat Mühendisi Mehmet Akif Aksezgin, ‘Halkç› Yerel Yönetim Program›n›’ kabul ettiklerini ve ‘Halkç› Belediyecilik’ anlay›fl›n› benimsediklerini aç›klayarak ön seçim için adayl›klar›n› koydular. 8 fiubat günü yap›lan ön seçime halk yo¤un ilgi gösterdi. Ön seçimde ilk olarak 24 kiflilik meclis üyeleri listesi oyland›. Listenin kabul edilmesinin ard›ndan Akhisarl›lar, baflkan aday›n›n belirlenmesi için oy kulland›lar. Ön seçimde 684 geçerli oy kullan›l›rken oylar›n 420’sini alan Mehmet Akif Aksezgin, Platformun belediye baflkan aday› oldu. Kenan Çetin’in ise 1. s›radan meclis üyesi aday› oldu¤u duyuruldu. Akhisar gençli¤i taleplerini iletti Adaylar›n belirlenmesinin ard›ndan Yasin Çine adl› genç ve arkadafllar› Akhisar Gençli¤i ad›na toplad›klar› 10 bin imzay› Baflkan Aday› Aksezgin’e teslim ederek “gençlere istihdam alanlar› yarat›lmas›, gençlik merkezleri ve gençlik evleri gibi yerler kurularak gençli¤in kullanabilece¤i fiziki mekanlar›n art›r›lmas›” taleplerine seçim program›nda yer verilmesini istediler. Gençli¤in iletti¤i talepleri dikkate alaca¤›n›

Manisa / Akhisar’da EMEP, Halkevleri ve ÖDP’nin bir araya gelmesiyle kurulan Akhisar Halkç› Yerel Yönetim Platformu yap›lan ön seçimin ard›ndan belediye baflkanl›¤› ve meclis üyelikleri için adaylar›n› belirledi. Platform halkç› bir yerel yönetim için seçim çal›flmalar›n› sürdürüyor

söyleyen Aksezgin, bu konular›n programlar›nda bulundu¤unu belirterek talepleri gerçeklefltireceklerine dair söz verdi. Halkç› belediye için yo¤un faaliyet Halkç› bir belediye yaratma iddias›yla yola ç›kan Platform çal›flmalar›na süratli bir flekilde bafllad›. Baflkan aday› Aksezgin, Akhisar’›n yerel radyo istasyonlar› Radyo Akigo, Efe FM ve Radyo Metronom’a kat›larak nas›l bir yerel yönetim anlay›fl›n› hayata geçirmek için yola ç›kt›klar›n› anlatt›. Dinleyicilerin de sorular yöneltti¤i programlarda Aksezgin, Akhisar’›n öncelikleri aras›nda iflsizlik, yoksulluk, altyap› sorunlar› oldu¤unu belirtti. Aksezgin, halk› kent yönetimine katarak, belediyenin kaynaklar›n› verimli kullanarak bugün Akhisar’›n önünde duran sorunlar›n çözülebilece¤ini ifade etti. Seçim çal›flmalar› çerçevesinde Rag›bey, Atatürk ve Hac›ishak mahallelerinde seçim bürolar› kuruldu. Büro aç›l›fllar› kitlesel bas›n aç›klamalar›yla yap›ld›. Platformun Baflkan aday› Aksezgin, Rag›pbey Mahellesi’ndeki Merkez Seçim Bürosu’nun aç›l›fl›nda yapt›¤› konuflmada halk›n söz, yetki ve karar sürecini hayata geçiren kolektif bir yerel yönetim anlay›fl› ve yeni bir kamusal alan yaratacaklar›n› söyledi. Ça¤dafl yaflam için gerekli her türlü kentsel hizmeti, kar güdüsünden uzak, halk›n ihtiyaçlar› do¤rultusunda gerçeklefltireceklerinin alt›n› çizen Aksezgin, di¤er partilerin ise ekonomik krizin ve daralan kaynaklar›n etkisiyle piyasac› belediyecili¤i daha da derinlefltirerek kentsel hizmetleri pahal›laflt›racaklar›n›, kent arazilerini ne pahas›na olursa olsun peflkefl çekeceklerini belirtti. Alevi ve Kürtlerin yo¤un olarak yaflad›¤› Hac›ishak Mahallesi’ndeki seçim bürosunun aç›l›fl›nda ÖDP ad›na söz alan Veli Do¤an, mahalle halk›n›n bugüne kadar mezhepsel ve etnik ayr›mc›l›k nedeniyle d›flland›¤›, bölgeye hizmet götürülmedi¤i ve insanlar›n unutuldu¤unu söyledi. Y›llar önce bafllar›n› sokacak bir gecekondu bile verilmedi¤i günlerde mahalle halk›n›n yan›nda olduklar›n› belirten Do¤an, “Nas›l geçmiflte yan›n›zda olduysak sizlerin bugün de söz yetki ve

karar sahibi olaca¤›n›z bir gelece¤i birlikte yaflama geçirece¤iz” dedi. Hac›ishak Mahallesi’nde seçim bürosu açmalar›n›n kendini çok heyecanland›rd›¤›n› söyleyen Baflkan aday› Aksezgin ise flunlar› söyledi: “Buras›n›n halklar›n ortak sorunlar› için birlikte mücadele etme gereklili¤inin daha anlafl›l›r hale gelmesine hizmet edece¤ine inan›yorum. Buradaki mahallelerde yaflayanlar, yaflamlar› boyunca haks›zl›klara u¤ram›fl, sorunlar› görmezden gelinmifl, kendi çaresizlikleriyle bafl bafla b›rak›lm›fl. Bu mahalleler insanca yaflam koflullar›n›n hep göz ard› edildi¤i yerler olmufl. Bu nedenle suyu, tuvaleti olmayan bir göz odada onlarca insan›n yaflamak zorunda kald›¤› bu mahalleler için hizmet diye yutturulmaya çal›fl›lan göletlerin, saraylar›n hiçbir anlam› yoktur. Burada yaflayanlar›n bar›nma, sa¤l›k, beslenme, ›s›nma ve e¤itim hakk›n› güvence alt›na almayan hiçbir program›n insanlar›n yaflam›n› iyilefltirme iddias› olamaz” dedi. Adaylar halk›n içinde Platformun adaylar› afifl, pankart ve ses arac› gibi propaganda araçlar›na endeksli bir seçim faaliyeti yerine halk›n içinde bir seçim faaliyeti yürütüyor. Bu çerçevede bugüne kadar Akhisar Ö¤retmenevi, Cuma Pazar›, Sanayi Sitesi, Erzurum ‹ktisadi Sosyal Araflt›rma ve Yard›mlaflma Vakf› ve çok say›da esnaf ziyaret edildi. Pazarc›larla, iflçilerle, ö¤retmenlerle, esnaf ve zanaatkarlarla tek tek yap›lan görüflmelerde Akhisar halk›n›n sorunlar› dinlendi. Platformun yerel seçim program› anlat›ld›. Kahvehane toplant›lar› yap›larak halkç› bir yerel yönetimin nas›l oluflturulaca¤› konusunda halk bilgilendirildi. Platformdan 8 Mart flenli¤i

Platform 8 Mart Dünya Kad›nlar Günü’nde bir flenlik dü-

zenledi. 500’ü aflk›n kiflinin kat›ld›¤› flenlikte kad›nlar›n maruz kald›¤› her türlü ayr›mc›l›¤a karfl› mücadele ça¤r›s› yap›ld›. “Akhisar’› halk meclisleri yönetecek” Platform adaylar› ve aktivistleri her f›rsatta Akhisar’› kurulacak mahalle ve halk meclisleri vas›tas›yla Akhisarl›lar›n yönetece¤ini belirtiyor. Halkç› Yerel Yönetim Program›’nda mahalle meclislerinin 3 ayda, Halk Meclisi’nin ise 6 ayda bir Belediye Baflkan› baflkanl›¤›nda toplanaca¤› belirtiliyor. Halk›n bütçesine katk›da bulunmak için konutlarda 5 tona kadar suyun ücretsiz olaca¤› belirtilen programda ucuz ekmek sa¤lanmas› için Halk Ekmek Fabrikas› kurulmas›, kent içi ulafl›m›n daha

ekonomik ve kamusal bir hizmete dönüfltürülmesi, ya¤mur suyu flebekesi yap›larak ya¤murlar›n yol ve kald›r›mlarda birikmesinin engellenmesi, çok amaçl› gençlik kültür evleri aç›lmas› gibi projeler yer al›yor. Bar›nma sorunundan engellilerin ihtiyaçlar›na kadar pek çok çözümün dile getirildi¤i programda halkç› belediyecilik ilkeleri ise flu flekilde s›ralan›yor: 1) Hizmetlerin piyasalaflt›r›lmas›na, özellefltirilmesine ve hizmetlerin gerçeklefltirilmesinde tafleron sistemine karfl›d›r. 2) Kente yap›lacak yat›r›m ve projelerde halk›n ihtiyaçlar›n› ve kentin gelece¤ini gözetir. 3) Belediye bütçesi fleffaf bir flekilde haz›rlan›p, her aflamada halk›n denetimine aç›k olacakt›r. 4) Yap›lacak yat›r›mlardan hiz-

metlerin yürütülmesine kadar kentin tüm sorunlar›nda halk›n görüfl ve önerilerini temel al›r. 5) Ayr›m gözetmeden kentin tüm semt ve mahallelerine eflit ve ihtiyaca göre hizmet götürmeyi temel al›r. 6) Kentin gelece¤ine ve geliflimine etki edecek olan yat›r›m ve projelerde halk oylamas›na baflvurulacakt›r. 7) Belediye Baflkan› ve Belediye Meclis Üyeleri sorumluluk ve görevlerini lay›k›yla yerine getiremedi¤inde görevlerinden ayr›lmay› taahhüt eder. Bu konuda gerekirse halkoylamas›na baflvurur. * Akhisar Halkç› Yerel Yönetim Platformu’nun çal›flmalar›yla ilgili bilgilere www.halklabirlikte.net adl› internet sitesinde ulaflabilirsiniz.

100 bine yak›n insan›n yaflad›¤› Manisa’n›n Akhisar ilçesinde Akhisar Halkç› Yerel Yönetim Platformu halkç› bir belediye infla etmek için belediye yönetimine talip oldu. Mevcut AKP’li belediye yönetimini halk›n ihtiyaçlar›na cevap vermeyen Belediye Saray›, gölet ve pist infla ederek milyonlarca TL’yi israf edip yandafl flirketleri beslemekle elefltiren Platform, belediye yönetimine gelmeleri halinde Akhisar’› mahalle ve halk meclisleri arac›l›¤›yla Akhisarl›lar›n yönetece¤ini belirtiyor. Baflkan aday›n› ve belediye meclis adaylar›n› ön seçimle belirleyen Platform, Akhisarl›lar› “ba¤›ml›lara de¤il ba¤›ms›zlara” oy vermeye ça¤›r›yor. Platformun adaylar› Akhisar’› sokak sokak gezerek halk›n sorunlar›n› dinliyor ve kendi programlar›n› anlat›yor

Okmeydan›’n›n Mahmut fievket Pafla Mahallesi’nde mevcut muhtarl›k yönetimine karfl› biraraya gelen sol güçler, bir ön seçim yaparak seçimlerde destekleyecekleri ortak muhtar aday›n› belirledi-

Dursunlu Halk Meclisi belde yönetimine talip

‹stanbul Okmeydan› Mahmut fievket Pafla Mahallesi’nde, solun deste¤ini alan muhtar adaylar›, flu anki mahalle yönetimine karfl› ortak hareket etme karar› ald›. fiimdiki muhtarl›k yönetimi karfl›s›nda birleflen mahalle halk›, muhtarl›k seçimine kat›lan sol adaylar› birlefltirerek tek bir adayla seçime girilmesi amac›yla bir ön seçim gerçeklefltirdi. Mahalle halk›n›n gerçek sözcüsü olabilecek ve mahallenin sorunlar›na halkla birlikte çözüm üretebilecek bir

Hatay’›n Dursunlu beldesinde oluflturulan Halk Meclisi, belediye baflkan aday› ve meclis üyesi adaylar›n› aç›klad›. Halk Meclisi’nin karar›yla ÖDP aday› olarak seçime girecek olan belediye baflkan aday› ‹smail Alt›nöz, seçim bürosu aç›l›fl›nda yapt›¤› konuflmada halk›n ortak ç›karlar›n› savunaca¤›na söz verdi. Aç›l›fla kat›lan ÖDP Genel Baflkan› Hayri Kozano¤lu kamusal kaynaklar›n halk için kullan›lmas›n› esas alan bir yerel yönetim anlay›fl›n›n en önemli unsurunun “halk meclisleri” oldu¤unu ifade etti. Aç›l›flta, Halk Meclisi ad›na konuflan Hatay Halkevi Baflkan› Eylem Mansuro¤lu, yurttafllar›n müflteriye dönüfltü¤ü bir süreçte, “bundan sonra söz, yetki ve karar Dursunlu halk›nda olacakt›r” dedi. Dursunlu Halk Meclisi’nin

Okmeydan›’nda sol birlik muhtar aday› ç›kar›lmas› için, 1 Mart günü bir ön seçim gerçeklefltirildi. fiimdiki mahalle muhtar› haricinde di¤er üç muhtar aday›, düzenlenen ön

seçim sonucuna göre, kazanan aday›n desteklenmesi ve di¤er adaylar›n seçimden çekilmesine karar verdi. Mahallenin iki noktas›na kurulan sand›klarda,

oylama gün boyu devam etti. Ön seçimde oy kullanan mahalleliler, böyle bir yöntem izledikleri için adaylar› tebrik etti. Dokuz saat süren ve mahalledeki seçmenlerin yüzde 16,3’ünün kat›ld›¤› ön seçimin sonucunda, Yalç›n Köse 1179, Saliha D›flkaya 648, Kemal ‹ldem ise 457 oy ald›. Seçim sonras›nda di¤er adaylar seçimden birinci olarak ç›kan Yalç›n Köse’yi destekleyeceklerini aç›klayarak mahalle için birlikte çal›flmaya devam edeceklerini ifade etti.

aç›klad›¤› yerel yönetim program›nda, yönetimde halk›n söz ve karar sahibi olabilmesinin yolunun, politikalar›n ortaklafla belirlenece¤i yönetim organlar› oluflturulmas›ndan geçti¤i belirtiliyor. Bu amaçla mahalle, sokak ve site meclisleri, belde faaliyetlerinin halk›n denetimine tabi k›l›nmas›n› sa¤la-

yacak en önemli araç olarak tarif ediliyor. Programda, belediye hizmetlerinin sunulmas›nda tafleron sisteminin kald›r›laca¤› belirtilerek, encümen toplant›lar›n›n halka aç›k gerçeklefltirilece¤i ifade ediliyor. Sermayenin ç›kar›na hizmet eden kentsel dönüflüm projeleri yerine, kar amac› gütmeden, insanca yaflanacak toplu konutlar›n infla edilebilmesi için kentsel dönüflüm projesinin hayata geçirilece¤inin belirtildi¤i programda, çevre alan›na dair yap›lacak ifllerin Çevre Hakk› Meclisi taraf›ndan yürütülece¤i belirtiliyor. Programda ayr›ca, Sa¤l›k Hakk› Meclisi’nin oluflturulaca¤›, yönetimini E¤itim Hakk› Meclisi’nin üstlendi¤i bir Halk Dershanesi kurulaca¤› ve su, ulafl›m vb. belediye hizmetlerinde kar amac› güdülmeyece¤i ifade ediliyor.


cmy k

Engellilerin sorunlar› “Görme Alan›”m›zda Kolektif bir üretim süreci sonunda ortaya ç›kan ve görme engellilerin kent yaflam›nda karfl›laflt›klar› zorluklar› anlatan ‘Görme Alan›’ filmi izleyicilerle bulufltu. Görme engellilerin senarist ve oyunculuk yapt›¤› film sesli betimleme yöntemi kullan›larak gösterilecek Görme engellilerin kentte karfl›laflt›klar› fiziksel ve sosyal zorluklar› anlatan ‘Görme Alan›’ filminin ilk gösterimi 1 Mart günü düzenlenen Engelliler Forumu’nda yap›ld›. Görme engelli Tülay Düztafl’›n senaryosunu yazd›¤› ve oyuncu olarak yer ald›¤› film kentlerin fiziksel örgütleniflinin engelliler için nas›l “engeller” tafl›d›¤›n›, engellilerin sadece kendi engelleriyle de¤il toplumsal ve d›flsal

12 Mart 25 Mart

birçok engelle karfl›laflt›¤›n›, bu engellerin toplumsal yaflamda görmezlikten gelindi¤ini anlat›yor. Tüm bu zorluklara ra¤men film engellilerin haklar› için mücadele etti¤ini gösteren unsurlar› da ekrana yans›t›yor. Görme engellilerin yaflam›n›n yan› s›ra filmde bir de masal anlat›l›yor. Masal, halk›n› yerin alt›nda, alt›n madeninde çal›flmaya mahkum eden bir kral taraf›ndan yönetilen bir

ülkede, kör bir k›z›n halk›na madenden ç›k›fl yolunu göstermesini konu ediniyor. Film ‹MECE Toplumun fiehircilik Hareketi, Melike Ifl›k, Bahad›r Durmaz, Ezgi Bakçay Çolak, U¤ur Çolak, Mahmut Keçeci’nin kolketif çal›flmas›n›n ürünü. Filmde ses efektlerinin ve sesli anlat›n›n yan› s›ra sesli betimleme yöntemi de kullan›larak görme engellilere filmin aktar›lmas› sa¤lan›yor.

2009

KÜLTÜR/SANAT 11

Varofllar: Haritan›n bofl yeri Hindistan’›n ‹stanbul’u, Mumbai varofllar›ndan üç cocu¤un öyküsünü anlatan Slumdog Millionire filminin Alt›n Küre ve Oscar ödüllerini süpürmesi çokça polemik konusu oldu. Kimi, Akademi’nin toplumsal içerikli filmlere ödül vererek “sosyal sorumluluk” maskesi giydi¤inden bahsetti, kimi filmin yoksulluk sorununa yaklafl›m›n› elefltirdi. Bir bölümü hakl› say›labilecek elefltiriler bir yana flu gerçe¤i de bofl geçmemek gerekiyor. Yönetmen Dany Boyle varofl çocuklar›ndan ve Bollywood'un (Hindistan Hollywood’u) ünlülerinden kurdu¤u oldukça baflar›l› oyuncu kadrosuyla Hindistan gerçe¤ini k›smen görünür k›l›yor filminde. David Harvey’in verileriyle Mumbai’de 6 milyon insan toprakta yasal bir ismi olmadan yerleflik durumda ve kentin haritalar›nda onlar›n yaflad›klar› mekanlar bofl b›rak›l›yor. Haritan›n bofl yerleri doluyor dolmas›na ama yoksullar yerlerinden sürülerek, Mumbai kentini küresel finans merkezine çevirmeye çal›flan mali sermayenin canland›rd›¤› emlak spekülasyonlar›yla dolduruluyor. Haritalar›n bofl yerinde yaflayanlar, örne¤in güvencesiz ça¤r› merkezi emekçileri olarak, Londra’ya, New York’a alo diyerek küresel hiz-

Filme ad›n› veren ‘Görme Alan›’ kiflinin hangi aç›yla ne oranda görebildi¤ini ortaya koyan bir test. Filmi çeken ekibin belirtti¤ine göre bu isim sadece görme engeline iliflkin bir test oldu¤u için de¤il kentlerin ve toplumsal yap›n›n engelleri hangi konumda ve ne oranda görmezden geldi¤ini ortaya ç›kartt›¤› için tercih edilmifl.

met üretim zincirlerinin en alt tafleronlar›nda istihdam ediliyorlar. ‹flte “mahalle iti” milyarderimiz Jamal böyle bir ça¤r› merkezinde çayc›l›k yaparken, sevdi¤i kad›n›, çocukluk aflk›n› bulmak için kat›l›yor “Kim 500 Milyar ‹ster” yar›flmas›na. Amac› para pul de¤il, izini kaybetti¤i sevdi¤ine görünmek, varl›¤›n› ilan etmek. Ve Jamal’›n sevdi¤ine görünme çabas›, Hindistan gerçe¤ini k›smen görünür k›ld›¤› bir hikâyenin bafllang›ç noktas› oluyor. K›smen görünür k›l›yor diyoruz, zira film flizofren bir anlat›ma ve kurguya sahip. Filmin, gerçekçi sineman›n oldukça parlak bir örne¤i diyebilece¤imiz ilk yar›s›nda, yoksulluk, dini ayr›mc›l›k, geleceksizlik, kriminalizasyon ile bezeli varofl yaflam›n›, bu yaflam içerisinde geliflen direnme mekanizmalar›n› görüyoruz. Sevdi¤i sinema sanatç›s›na foto¤raf imzalatmak için bok çukuruna girmeyi göze alan çocu¤un “direnifl sanat›” da, o foto¤raf› çal›p satarak hayatta tutunmaya çal›flan abinin çürüyüflü de ayn› toplumsal gerçeklikten do¤uyor. Ve Jamal’›n fazla kirlenmeden hayatta ayakta kalma çabas›, yoksullu¤a karfl› direniflte kazand›¤› deneyimler, bilgi yar›flmas›ndaki sorular› bilmesini sa¤layan

eflsiz bir hazine oluyor. Yer yer toplumsal gerçekçilik ak›m›ndan yer yer Latin Amerika kaynakl› büyülü gerçekçilik ak›m›ndan izler tafl›yan hatta Yeflilçam kaynakl› “onurlu yoksul” öykülerini an›msatan gülümseten kliflelerle dolu ilk bölümün ard›ndan, yönetmen filmin ikinci bölümünde dümeni rahats›z edici, hesapl›-kitapl› Hollywood kliflelerine k›r›yor. Kimine göre Oscar kayg›s› giriyor devreye, kimine göre film kapitalizmin çözümsüzlü¤ünü bünyesinde tafl›d›¤› için ç›kmaz soka¤a sap›yor. Kötü adamlar her nas›lsa yola geliyor, Jamal’› yar›flmada hile yapt›¤› gerekçesiyle sorgulayan iflkenceci polisler imana geliyor, Jamal zenginli¤e yaklaflarak halk kahraman› oluyor. Ve seyirciye fazlas›yla memnun edecek ama hiçbir inand›r›c›l›¤› olmayan mutlu son, Jamal’in “kaderi”ne ba¤lan›yor. Finalde bir anda dans etmeye bafllayan insanlar, filmin afl›r› kurgusal ikinci bölümüyle oldukça uyumlu bir son oluyor. ‹yimser bir tahminle yönetmen, bir taraftan Oscar’a göz k›rparken, bir taraftan da “uyan›k” seyirciye “böylesi kurtulufllar ancak filmlerde olur” diye düflünüyoruz.

Utanç ‹ranl› yönetmen Hana Makhmalbaf’›n 18 yafl›nda çekti¤i ilk uzun metrajl› filmi ‘Utanç’ Orta Afganistan'da Kabil'in kuzeybat›s›nda bulunan Bamyan'da geçiyor. Tek iste¤i okula gitmek olan alt› yafl›nda Baktay adl› bir k›z çocu¤unun öyküsünü anlat›yor. Baktay’›n iste¤ine ulaflabilmek için yoksulluk ve savafl oyunlar› oynayan erkek çocuklar gibi çok engelleri aflmak zorunda kal›fl›n› öykülüyor.

Deli K›z›n Türküsü

8 Oscar, 4 Alt›n Küre ödülü alan Slumdog Millionaire filmi haritan›n bofl yerinden, Hindistan varofllar›ndan üç çocu¤un, ‘yoksul üç silahflör’ün öyküsünü anlat›yor

Festival atölyelerle bafllad› 4. Uluslararas› ‹flçi Filmleri Festivali’nin haz›rl›klar› sürüyor. Tamamen gönüllülerin eme¤iyle gerçeklefltirilen, bütün gösterimlerinin ve etkinliklerinin ücretsiz yap›ld›¤› ve kameran›n eme¤e odakland›¤› festival, ulusal ve uluslararas› birçok yap›m› üç senedir izleyicilerle buluflturuyor. Uluslararas› ‹flçi Filmleri Festivali’ni yaln›zca film gösterimleriyle s›n›rland›rmamak, sinema alan›na ilgisi olanlar›n ilgi ve becerilerini gelifltirebilmele-

rine yard›mc› olmak ve “baflka” bir sinema tart›flmas›n› gelifltirebilmek için yürütülen atölye çal›flmalar›, bu sene de kald›¤› yerden devam ediyor. ‹FF Ankara Film Atölyesi’nde yürütülen atölye çal›flmalar›, bu sene ikinci haftas›n› geride b›rakt›. Atölye film okumalar› ile bafllad›¤› program›n› kat›l›mc›lar›n taleplerine göre belirleyecek. Atölye çal›flmalar›n› takip etmek için iffankfilmatolyesi@googlegroups.com adresine üye olabilirsiniz.

Sezen Aksu’nun 1993’te ç›kartt›¤› albüm, aralar›nda Sude, Masum De¤iliz, Adem Olan Anlar, Küçü¤üm, Gözlerine Göz De¤mifl parçalar›n›n da yer ald›¤› 12 flark›dan olufluyor. Uzay Hepar›’n›n ölümünden önce son çal›flmalar›n›n yer ald›¤› albüme ad›n› veren Deli K › z › n Türküsü , Gülten Ak›n’›n ayn› isimli fliirinden bestelendi.

Kad›nl›¤›n öyküleri Murathan Mungan ‘Kad›nl›¤›n 21 Hikayesi’ ile çeflitli öykülerden derledi¤i kitapta, yazd›klar›n› de¤il okuduklar›n› paylafl›yor. Yazar birçok yazar›n içinde yer ald›¤› öyküleriyle kad›nlar›n yaflam boyunca içinde yer ald›klar› çeflitli durumlar› irdeliyor. Mungan’›n önsözü ile bafllayan kitapta Marquez, ‹talo Calvino, Charles Bukowski, Dorothy Parker gibi isimlerin kad›nl›¤a dair farkl› halleri anlatt›klar› öyküler okurlara sunuluyor.

Bu bir feminist eylemdir

Hoflçakal iki gözüm... 12 Eylül askeri darbesinin ard›ndan toplumun üstüne karabasan gibi çöken karanl›k, tiyatronun, müzi¤in ve edebiyat›n açt›¤› ince kanallardan s›zan ›fl›kla da¤›l›yordu. Tiyatro sahnesinde ard› ard›na oynanan oyunlar izleyicilerin yüre¤ine su serpiyordu. Hapisteki o¤ula/ k›za, sevgiliye özlemi anlatan, devrimin yenilmedi¤ini anlatan fliirler ellerde dolafl›yor, yeniden keflfedilen özgün müzik dönemin arabesk müzi¤iyle yeniden flekilleniyordu. 80 sonras› özgün müzi¤in en ak›lda kalacak eserleri Yusuf Hayalo¤lu imzas›n› tafl›yacak, fliirleri Ahmet Kaya’n›n sesiyle unutulmazlar aras›na girecekti. Onu önce efkarl› protest flark›lar›n flairi olarak tan›yanlar daha sonra fiu Da¤larda Kar Olsayd›m türküsünü ö¤renecek Ah Ulan R›za fliirini ezberleyecek,

cmy k

‘Gözleri Militan Mavi’ fliir kitab›n› okuyacakt›.4 Mart günü kaybetti¤imiz Yusuf Hayalo¤lu binlerin ac›, özlem ve umudunu fliire döken flair olarak kalacak ak›llarda. Kaybetti¤i arkadafl› R›za’ya “Ah Ulan” diye seslenecek, “Bafl›m Belada” derken sevdi¤i esmer k›z› düflünecek, yeri gelecek “ben bir namlu a¤z›y›m omuz vermifl halk›ma bafl kald›r›yorum hey herkes vars›n fark›ma” diyecekti. “‹yimser bir gül açs›n yanaklar›nda” diye umut verecek, “Bir anka kuflu gibi; Kendimi külümden yaratt›m” sözleri ile yenilenlere seslenecek, “Gö¤süm yaflar›yor yüre¤im kan›yor olmasayd› sonumuz böyle” sözleri ile biten düfllerimiz için a¤›t yakacakt›. Hayalo¤lu ve y›llarca birlikte çal›flt›¤› Ahmet Kaya; birlikte yaratarak arkalar›nda b›rakt›klar› ezgiler söylenmeye devam ettikçe haf›zalardan silinmeyecek

Kad›n bedeninin tahrik unsuru olarak nitelenmesini elefltiren Feminist Sergi Huks›z Tahrik, 7 Mart’ta düzenlenen bir etkinli¤in ard›ndan ‹stanbul’da aç›ld›. Sergi 31 Mart’a kadar Hafriyat Karaköy’de olacak. Ad›n› Türk Ceza Kanunu'nun "ceza sorumlulu¤unu kald›ran veya azaltan nedenler" bafll›¤› alt›nda düzenlenen 5237 say›l› "haks›z tahrik indirimi" maddesinden alan sergi, kad›n sanatç›lar›n kad›n bedenini tehlikeli görenlere karfl› feminist bir eylemi olarak tan›mlan›yor. Sergi kapsam›nda ayr›ca, editörlü¤ünü sanat elefltirmeni ve gazeteci Ayflegül Sönmez’in yapt›¤› bir de kitap haz›rlan›yor. Kitapta feminist sanat kuramlar›ndan Türk edebiyat›ndaki kad›n karakterlere, sergide yer almayan kad›n sanatç›lar›n ifllerinden sözlerine kadar farkl› konulara yer veriliyor. Sergiye

bireysel kat›lan sanatç›lar›n yan› s›ra Filmmor ve Amargi Sanat Grubu’ndan kat›lanlar da bulunuyor. Bilgi için www.hafriyatkarakoy.com adresi ziyaret edilebilir.

Ölen madenciler an›s›na sergi Zonguldak Sergi Odas› kap›lar›n› 7 Mart 1983’te Kandilli ve 3 Mart 1992’de Kozlu’da yaflanan grizu patlamas›nda yitirilen 366 maden iflçisi an›s›na açt›. 3-6 Mart tarihleri aras›nda gerçeklefltirilen 5 farkl› foto¤raf gösterimi ve sunumu ile maden iflçileri an›ld›. 3 Mart günü Birol Üzmez’in 200 foto¤raf-

l›k “Madenciler” bafll›kl› gösterisiyle bafllayan program 4 Mart’ta Gökhan Bedir’in “800 Derece”, Soner Yaman’›n “Batak” isimli gösterimleri ile devam etti. 5 Mart günü, maden teknikeri Alaaddin Kara’n›n “Yeralt›nda Baflka Bir Dünya” gösterisi, 6 Mart günü de ‹brahim Akyürek’in dünyadan ve Türkiye’den örneklerle anlatt›¤› “Foto¤raf ve Sansür” sunumu yap›ld›.


cmy k

‘Sadaka de¤il haklar›m›z› istiyoruz’ Yerel seçimler yaklafl›yor. Kad›nlar, ülkenin, kentin ve mahallelerin yönetimi için, bu y›l yok say›lmamak için sesini yükseltti. Onlarca mahallenin muhtar aday› kad›nlardan oluflurken örgütlü mücadele sayesinde tüm ortak platformlarda kad›nlar›n talepleri kendine yer buldu. Kad›nlar yerel se-

Sazl› sözlü haz›rland›lar Kad›nlar çeflitli illerde düzenledikleri etkinliklerde 8 Mart Dünya Kad›nlar Günü’nde alanlara ç›kma ça¤r›s› yapt›. ‹stanbul: Bahçelievler Halkevi’nin 6 Mart’ta düzenledi¤i ve 300’e yak›n kad›n›n kat›ld›¤› etkinlikte halk›n muhtar aday› Gülseven Çetin söz alarak kad›n dayan›flmas›yla mahalleyi birlikte kurmak ve yönetmek için mücadele mesaj› verdi. Sefaköy Halkevi’nde 28 fiubat’ta yaklafl›k 30 kad›n›n bir araya geldi¤i etkinlikte ‘Kriz ve 8 Mart’ konulu bir söylefli ve film gösterimi gerçeklefltirildi. Kaz›m Koyuncu Kültür Merkezi’nde 8 Mart öncesinde hafta boyunca film gösterimleri gerçekleflti. 6 Mart akflam› düzenlenen etkinlikte ise kad›nlar çald›, söyledi ve e¤lendi. Kad›köy’de ayn› gün iflçi kad›nlar dayan›flma flenli¤inde bulufltu. Sar›yer’de ise üç ayr› mahallede kad›n sohbeti düzenlendi. Ankara: Ankaral› kad›nlar 8 Mart’a flenliklerle ça¤r› yapt›. 7 Mart Cumartesi günü Mamak ve Dikmen'de geçeklefltirilen flenlikler kad›nlar›n yo¤un ve coflkulu kat›l›m› ile gerçekleflti. Mamak’ta yaklafl›k 700 kad›n "Mutfaklar› De¤il, Dünyay› ‹stiyoruz" diyerek bir araya geldi. Dikmen’de “fiiddete, yoksullu¤a, gericili¤e, krize ve yok say›lmaya karfl› biz var›z” diyen 200’ ü aflk›n Dikmenli kad›n› buluflturan flenlik, yap›lan konuflmalar›n ard›ndan türküler eflli¤inde halaylarla devam etti. ‹lker’de üç hafta boyunca devam eden kad›n etkinlikleri 1 Mart’ta düzenlenen kad›n çay› ile sona erdi. 22 fiubat’ta Keçiören Halkevi’nde film gösterimi ile yan yana gelen kad›nlar, kriz koflullar› ile birlikte kad›nlar›n ma¤duriyetinin artt›¤›na de¤indiler. Tez-Koop-‹fl’li kad›nlar›n 6 Mart’ta ‘Ekme¤e aç, fliddete tokuz’ diyerek gerçeklefltirdikleri etkinlikte “Kriz, çal›flma yaflam›, fliddet, savafl ve siyaset” bafll›kl› konuflmalar›n ard›ndan kad›nlar›n flartlar› ve talepleri aç›kland›. Eskiflehir : 5 Mart günü Eskiflehir Gültepe Halkevi’nde buluflan kad›nlar 8 Mart Dünya Kad›nlar Günü söyleflisi gerçeklefltirdiler.

Mamak Kad›n fienli¤i-Ankara

Eskiflehir 8 Mart Kutlamas›

cmy k

çimlerde belediyelerin krefl, su, enerji, bar›nma, ulafl›m gibi temel hizmetleri ihtiyaçlar› oran›nda paras›z vermesini istiyor. Her mahalleye sa¤l›k ve sosyal yaflam merkezleri aç›lmas›, kad›nlar›n gördü¤ü ev içi iflleri kamusallaflt›racak ortak mekanlar yarat›lmas› kad›nlar›n talepleri aras›nda yer al›yor. fiiddet gö-

ren kad›nlar›n rahatl›kla s›¤›nabilece¤i s›¤›nma evleri acil bir ihtiyaç olarak görülüyor. Gericili¤e, ›rkç›l›¤a, savafla teslim olmayan bir ülkede ve kentte yaflamak isteyen binlerce kad›n yerel siyasette kendilerinin söz ve karar hakk›n› tan›yacak adaylar› destekliyor, “insanca bir yaflam istiyoruz” diyor.

Yerel seçim ve krizin erken ›s›tt›¤› 2009 bahar›n› kad›nlar sokakta karfl›lad›. 8 Mart mitinglerinde onbinlerce kad›n, emek, demokrasi, bar›fl ve hak mücadelesinden ald›¤› güçle hayk›rd› “Biz de var›z” Krizin etkisinin günden güne derinleflti¤i, yerel seçimin siyasetin gündemini belirledi¤i Mart ay›n›n ilk günlerinde, 8 Mart Dünya Kad›nlar Günü tüm Türkiye’de bir haftaya yay›lan etkinliklerle kutland›. fienlikler, söylefliler, bas›n aç›klamalar› ile haz›rlan›lan kitlesel mitinglere kad›n örgütleri, emek örgütlerinden, siyasi partilerden, kitle örgütlerinden, devrimci gruplardan kad›nlar, iflçi ve ö¤renci kad›nlar kat›ld›. Bu y›lki 8 Mart eylemlerinde, krizin y›k›m›na karfl› kad›n mücadelesini yükseltme, yerel seçimlerde kad›nlar›n taleplerine kulak verme ve Kürt sorununda demokratik yollardan bar›fla kavuflma ça¤r›s› olmak üzere üç ana vurgu vard›. Kad›n mücadelesinin yak›c›l›¤›n› hiç yitirmeyen gündemi ‘kad›na yönelik fliddet, taciz ve tecavüz’, bu y›l yayg›nlaflan vakalarla beraber tüm kortejlerde öfkenin ortak hedefiydi. Kürt kad›nlar› alanlara akt› Baflta ‹stanbul, Ankara, Mersin olmak üzere ülke çap›ndaki mitinglerde en kitlesel kat›l›m DTP’li kad›nlara aitti. Kürt kad›nlar›, savafl›n fliddetine karfl› onurlu bir bar›fl için z›lg›tlar, sloganlar ve zafer iflaretleri eflli¤inde adeta alanlara akt›.

Direniflin nefesi alanlarda Bu y›l krizle beraber çal›flma haklar› ellerinden al›nan ya da a¤›r çal›flma koflullar›na mahkum edilen emekçi kad›nlar da alanlardayd›. ‹stanbul’da direniflteki Deri-‹fl üyesi DESA ‹flçileri, ATV Sabah grevindeki gazeteciler, Dev Sa¤l›k-‹fl üyesi K›z›lay iflçileri, Meha Tekstil iflçileri çal›flma ve örgütlenme hakk› için sürdürdükleri direniflleri 8 Mart alan›na tafl›d›. Feminist örgütlerin, Halkevleri’nin ve ortak aday platformlar›na kat›lan gruplar›n kortejlerinde yerel yönetimlere dönük kad›n talepleri dile getirildi. ‹stanbul ‹stanbul 8 Mart Platformu bileflenleri, saat 11.00’de Tepe Nautilus önünde buluflarak Kad›köy ‹skele Meydan›’na yürüdü. Meslek, emek ve kitle örgütlerinden, siyasi partilerden kad›nlar, ö¤renci gruplar›ndan kad›nlar, Halkevci kad›nlar ve feminist örgütlerin düzenledi¤i mitinge yaklafl›k 7 bin kad›n kat›ld›. Mitingde bar›fl ve Kürt sorununda demokratik çözüm mesaj› öne ç›kt›. Ankara Ankara 8 Mart Kad›n Platformu bileflenleri 8 Mart günü fiili bir miting gerçeklefltirdi. Yaklafl›k 3 bin kad›n Kolej Kavfla¤›’ndan Zi-

ya Gökalp Caddesi boyunca K›z›lay’a kadar yürüdü. Coflkulu geçen yürüyüflün ard›ndan kurulan kürsüden kad›n muhtar adaylar›, Biz Var›z Platformu’nun Ankara Büyükflehir Baflkan› aday› Kamile Öncel ve KESK Kad›n Sekreteri Songül Morsümbül kad›nlara seslendi. Halkevci kad›nlar AKP’nin seçim öncesi da¤›tt›¤› beyaz eflyalar› temsil eden maketlerle yürüyüp, “sadakan›za kanmayaca¤›z” dedi. ‹zmir ‹zmir'de 8 Mart, Bornova Stadyumu önünden Bornova Hükümet Kona¤›'na yap›lan yürüyüfl ve ard›ndan düzenlenen bir mitingle kutland›. Coflkulu geçen yürüyüflü balkonlardan ve camlardan alk›fllarla destekleyenler de vard›. Yürüyüfl kortejlerinde krizin ifllendi¤i pankartlar›n çoklu¤u dikkat çekiciydi. Adana 8 Mart Kad›n Platformu’nun ça¤r›s›yla Aç›k Hava Tiyatrosu önünde toplanan binlerce kad›n “emperyalizme, neoliberalizme, erkek egemenli¤ine ve savafla karfl› ellerimizi birlefltiriyoruz” diyerek U¤ur Mumcu Meydan›’na yürüdü. Eskiflehir Eskiflehir Demokratik Kad›n Platformu 7 Mart günü Hamamyolu Yediler Park›’ndan Adalar Migros önüne bir yürüyüfl yapt›. So¤uk havaya ve sert esen rüzgara ra¤men coflkulu bir flekilde eylemlerini gerçeklefltiren kad›nlar krizin ve fliddetin üstesinden ancak dayan›flma ile gelinece¤ini belirtti. Samsun 8 Mart, Samsun Kad›n Bulufl-

Bu y›l 8 Mart alanlar›n›n en coflkulu ve kalabal›k kat›l›mc›lar› Kürt kad›nlar›yd›. Savafl›n, yoksullu¤un, fliddetin cenderesindeki Kürt kad›nlar› ‹stanbul, ‹zmir, Mersin gibi anakentlerde ve Kürt illerinde düzenlenen mitinglere adeta sel olup akt›. Kürt hareketinin ana gövdesini oluflturan ve kendi özgürlük mücadelesini Kürt hareketinin kaderi ile ortaklaflt›ran Kürt kad›nlar› bu y›l namus cinayetleri ve fliddet sorununu, özgürlük mücadelesi ile birlefltirerek 8 Mart eylemlerinde “Namusumuz Özgürlü¤ümüzdür” dedi.

mas› taraf›ndan düzenlenen bir yürüyüflle sokakta kutland›. Çiftlik Caddesi’nden AKP önüne yürüyen kad›nlar burada befl dakikal›k protesto eyleminin ard›ndan Cumhuriyet Meydan›’na yürüdü. Samsunlu kad›nlar›n AKP protestosuna dönüflen eylemlerinde termik santrallere karfl› mücadele veren Samsun Çevre Meclisi’nden kad›nlar da kat›ld›. Bursa Bursa Kad›n Platformu’nun ça¤r›s› ile saat 14:00’den itibaren Alt›parmak Stadyumu önünde toplanan kad›nlar Orhangazi Park›’na bir yürüyüfl düzenledi. Kürt kad›nlar›n›n yo¤un kat›l›m gösterdi¤i eylemde Halkevci kad›nlar ve Kolektifçi kad›nlar da Hüseyin Üzmez’e karfl› yap›lan eylemle simge haline gelen flemsiyeler tafl›yarak yürüdü. Mersin Akdeniz Belediyesi önünde

toplanan kad›nlar buradan Tafl Bina’ya bir yürüyüfl gerçeklefltirdi. DTP’li kad›nlar›n yo¤un bir biçimde kat›ld›¤› yürüyüflte Mersin’e gelen Baflbakan’›n konvoyu ile karfl›lafl›l›nca konvoy “Tayyip evine, Amerika’ya” sloganlar› ile protesto edildi. Antalya Antalyal› kad›nlar›n 8 Mart mitingi Baflbakan’›n ziyareti gerekçe gösterilerek Valilik taraf›ndan iptal edildi. Fakat kad›nlar miting için belirlenen buluflma noktas›nda biraraya gelerek eylemlerini fiili biçimde yapt›. Kütahya, Bafra, Ni¤de, Zonguldak, Artvin, Giresun, Mu¤la, Malatya, ‹skenderun, Antakya gibi çok say›da kentte de düzenlenen eylem ve etkinliklerle kad›nlar 8 Mart’› kutlad›. Halkevci kad›nlar uzun süren haz›rl›klar›n ard›ndan hak talepleri ve seçim talepleriyle 8 Mart’ta alanlara ç›kt›.

Kad›nlar hak mücadelelerini yükseltiyor Halkevci kad›nlar haklar mücadelesinin en etkin gücü olan kad›nlar›n taleplerini 8 Mart öncesi yapt›klar› simge eylemlerle ortaya koydu. ‹stanbul: ‹stanbul’da Halkevci Kad›nlar, 6 Mart’ta düzenledikleri eylemle Çal›flma Bölge Müdürlü¤ü önünden Büyükflehir Belediyesi’ne yürüdü. Burada Halkevci kad›nlar bir bas›n aç›klamas› yaparken direniflte olan Dev Sa¤l›k-‹fl üyesi K›z›lay iflçileri, Bahçelievler Cumhuriyet Mahallesi’nden Halk›n Muhtar Aday› Gülseven Çetin ve Ö¤renci Kolektifi’nden bir kad›n da birer konuflma yapt›.

Kocaeli: Halkevci kad›nlar 7 Mart’ta Belediye ‹flhan›’ndan Sabri Yal›m Park›'na yapt›klar› yürüyüflle Kocaeli sokaklar›nda taleplerini dile getirdi. ‹nsan haklar› an›t› önünde koyduklar› sembolik sand›klarla oylama yapan kad›nlar, yerel seçim flartla-

r›n› aç›klad›lar. Kad›nlar ekonomik krizin y›k›mlar›na karfl› birleflerek güçlendiklerini belirterek AKP politikalar›na karfl› insanca bir yaflam için mücadele ça¤r›s› yapt›lar. Eskiflehir: Eskiflehir’de Halkevleri’nden, Genç Umut’tan, Genç Düfl’ten, Gençlik Muhalefeti’nden, ÖDP’den, Ö¤renci Kolektifi’nden ve üniversitelerden kad›nlar 8 Mart’ta Doktorlar Caddesi’nden bafllayan yürüyüflün ard›ndan Adalar Migros önünde bir aç›klama yapt›. Eylemde kad›nlar krizin y›k›m›na karfl› dayan›flma ça¤r›s› yapt›.

Kocaeli Halkevci Kad›n Yürüyüflü

076  

I AKP, iflsizlik h›zla artarken, tüm kamusal Y›l 3 • Say› 76 • 12 Mart 2009 • 1 YTL 15 Günlük Siyasi Gazete I Hükümet insanca bir yaflam için...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you