Page 1

Ηλεκτρονική Εφημερίδα του ΔΗΜΟΥ ΧΑΛΚΗΔΟΝΑΣ BlogSpot και όχι μόνο Μάρτιος 2011, Τεύτος 1

Καρναβάλι & Γιαουρτομαχίες Φαλκηδόνας 2011 Ο μορφωτικός & πολιτιστικός σύλλογος Χαλκηδόνας ευχαριστεί όλους τους καρναβαλιστές που συμμετείχαν και όλους όσους εργάστηκαν ανιδιοτελώς για την επιτυχή διοργάνωσή του. Ευχαριστεί επίσης όλους τους Χορηγούς του καρναβαλιού. Τέλος, ευχαριστεί για τη στήριξη τους κατοίκους του χωριού μόνιμους και μη, καθώς και όλους τους επισκέπτες που παρευρέθησαν στο καρναβάλι και τίμησαν με την παρουσία τους την προσπάθεια αυτή.

Κούλουμα Δήμου Φαλκηδόνας 2011

Καρναβάλι Κάτω Γέφυρας 2011


Σελίδα 2

Ηλεκτρονική Εφημερίδα τοσ ΔΗΜΟΥ ΦΑΛΚΗΔΟΝΑΣ BlogSpot και ότι μόνο


Μάρτιος 2011, Τεύτος 1

www.dimoshalkidonas.blogspot.com

Σελίδα 3


Σελίδα 4

Ηλεκτρονική Εφημερίδα τοσ ΔΗΜΟΥ ΦΑΛΚΗΔΟΝΑΣ BlogSpot και ότι μόνο


Μάρτιος 2011, Τεύτος 1

www.dimoshalkidonas.blogspot.com

Σελίδα 5


Σελίδα 6

Ηλεκτρονική Εφημερίδα τοσ ΔΗΜΟΥ ΦΑΛΚΗΔΟΝΑΣ BlogSpot και ότι μόνο


Μάρτιος 2011, Τεύτος 1

www.dimoshalkidonas.blogspot.com

Μαζορέτες & Σιγράκια ! ! !

Σελίδα 7


Σελίδα 8

Ηλεκτρονική Εφημερίδα τοσ ΔΗΜΟΥ ΦΑΛΚΗΔΟΝΑΣ BlogSpot και ότι μόνο

Μαθέ γέρο γράμματα τώρα στα γεράματα!!!

Δεν σας μπορώ τετράδια, δεν σας μπορώ βιβλία, δεν θέλω εγώ εφτάωρα να είμαι στα σχολεία.!!!


Μάρτιος 2011, Τεύτος 1

www.dimoshalkidonas.blogspot.com

Μεξικανός βέρος ήρθε από το Μεξικό για το καρναβάλι της Φαλκηδόνας και μόνο ! ! !

΢υμμετείχαν όλοι δεν έλειπε κάνεις

Σελίδα 9


Σελίδα 10

Ηλεκτρονική Εφημερίδα τοσ ΔΗΜΟΥ ΦΑΛΚΗΔΟΝΑΣ BlogSpot και ότι μόνο

Επτά γιατροί με εξέτασαν οι τρεις μου πήραν αίμα και οι τέσσερεις μου είπανε πως αγαπώ εσένα.


Μάρτιος 2011, Τεύτος 1

www.dimoshalkidonas.blogspot.com

Σελίδα 11


Σελίδα 12

Ηλεκτρονική Εφημερίδα τοσ ΔΗΜΟΥ ΦΑΛΚΗΔΟΝΑΣ BlogSpot και ότι μόνο


Μάρτιος 2011, Τεύτος 1

www.dimoshalkidonas.blogspot.com

Σελίδα 13


Σελίδα 14

Ηλεκτρονική Εφημερίδα τοσ ΔΗΜΟΥ ΦΑΛΚΗΔΟΝΑΣ BlogSpot και ότι μόνο


Μάρτιος 2011, Τεύτος 1

www.dimoshalkidonas.blogspot.com

Σους Έκαναν

Σελίδα 15


Σελίδα 16

Ηλεκτρονική Εφημερίδα τοσ ΔΗΜΟΥ ΦΑΛΚΗΔΟΝΑΣ BlogSpot και ότι μόνο

Οι πολιτικοί ''κυριάρχησαν'' το καρναβάλι της Φαλκηδόνας Οη πνιηηηθνί, ε "ηξόηθα" θαη ην ΔΝΤ θπξηάξρεζαλ ζην θαξλαβάιη ηεο Χαιθεδόλαο θέηνο, απνηειώληαο πεγή έκπλεπζεο γηα όια ηα ζαηπξηθά άξκαηα πνπ ζθόξπηζαλ ην γέιην, δίλνληαο κηα λόηα αηζηνδνμίαο, κεζνύζεο ηεο νηθνλνκηθήο θ ξ ί ζ ε ο . Ο Μπεξινπζθόλη αγθαιηά κε ηα κνληέια ηνπ, Ο Καληάθη ζην ζξόλν ηνπ θαη ν Καξακαλιήο κε ηνλ Σεκίηε λα μεπνπινύλ ηνλ Λεπθό Πύξγν. Δελ κπνξνύζε λα ιείπεη ην άξκα «ην βξάθη» ηνπ Θεόδωξνπ Πάγθαινπ. Με κεγάιε άλνδν ηα ηειεπηαία ρξόληα θαη πνιινύο επηζθέπηεο, ην θαξλαβάιη & Οη Γηανπξηνκαρίεο ηεο Χαιθεδόλαο μερώξηζε θαη θέηνο παξά ηελ νηθνλνκηθή θξίζε. Τίηινο ηεο Γηανπξηνκαρίαο "Μαδί Τα Φάγακε" κε πξωηαγωληζηή πνπ δελ κπνξνύζε λα είλαη άιινο από ηνλ Θ. Πάγθαιν.

Πωλείτε όπως είναι επιπλωμένο με υποθήκες και με χρέοι φορτωμένο. Πωλείτε όσο όσο, μοναχά από τα χρέοι να γλιτώσω.

Καραμανλής & ΢ημίτης Σρέχουν και δεν Υτάνουν


Μάρτιος 2011, Τεύτος 1

www.dimoshalkidonas.blogspot.com

Σελίδα 17


Σελίδα 18

Ηλεκτρονική Εφημερίδα τοσ ΔΗΜΟΥ ΦΑΛΚΗΔΟΝΑΣ BlogSpot και ότι μόνο

Γιαουρτομαχίες Φαλκηδόνας 2011


Μάρτιος 2011, Τεύτος 1

www.dimoshalkidonas.blogspot.com

Σελίδα 19

Έγινε του Γιαουρτώματος

Πλήθος επισκεπτών συγκεντρώθηκαν και φέτος την Κυριακή της Αποκριάς στην Φαλκηδόνα Θεσσαλονίκης, όπου διεξάχθηκαν και φέτος οι ξακουστές γιαουρτομαχίες. Σίτλος της Γιαουρτομαχίας "Μαζί Σα Υάγαμε" με πρωταγωνιστή που δεν μπορούσε να είναι άλλος από τον Θ. Πάγκαλο. Οι κάτοικοι της περιοχής χωρίζονται σε ομάδες, που πολεμούν η μία την άλλη, χρησιμοποιώντας σαν… όπλα περισσότερα από 300 κιλά γιαούρτι.


Σελίδα 20

Ηλεκτρονική Εφημερίδα τοσ ΔΗΜΟΥ ΦΑΛΚΗΔΟΝΑΣ BlogSpot και ότι μόνο

ΚΑΣΩΓΕ


Μάρτιος 2011, Τεύτος 1

www.dimoshalkidonas.blogspot.com

Καρναβάλι Κάτω Γέφυρας 2011

Σελίδα 21


Σελίδα 22

Ηλεκτρονική Εφημερίδα τοσ ΔΗΜΟΥ ΦΑΛΚΗΔΟΝΑΣ BlogSpot και ότι μόνο

ΓΙΟΡΣΑ΢ΑΝ ΣΗΝ ΚΑΘΑΡΑ ΔΕΤΣΕΡΑ, ΢ΣΟ ΝΕΟ ΔΗΜΟΤ ΦΑΛΚΗΔΟΝΑ΢ Οι καιρικές συνθήκες δεν πτόησαν τους πολιτιστικούς συλλόγους και τις τοπικές και δημοτικές κοινότητες να πραγματοποιήσουν τις καθιερωμένες εκδηλώσεις της Καθαρής Δευτέρας, σε συνεργασία με το νέο Δήμο Χαλκηδόνας. Σε πείσμα της παγωνιάς, της κρίσης και του ΔΝΤ οι δημότες του Δήμου Χαλκηδόνας γιόρτασαν και φέτος τα παραδοσιακά κούλουμα. Η φασολάδα και τα σαρακοστιανά υπήρχαν στον Άγιο Αθανάσιο και την Χαλκηδόνα, παρότι από νωρίς το πρωί το κρύο έκανε την εμφάνιση του και η θερμοκρασία κυμαίνονταν σε πολύ χαμηλά επίπεδα. Συγκεκριμένα, στον Άγιο Αθανάσιο από νωρίς το πρωί άχνιζε η παραδοσιακή φασολάδα στην κεντρική πλατεία. Οι δημότες ανταποκρίθηκαν στην πρόκλη-

ση να γευτούν την καυτή φασολάδα, χωρίς να τους πτοεί το τσουχτερό κρύο. Ανάμεσα στους παρευρισκόμενους εντο-

πίσαμε τον αντιδήμαρχο κ. Μπίκο, τους δημοτικούς σύμβουλους κ. Χούλια και κ. Αλεκάκη.

Σην Καθαρά Δευτέρα ξεκινά η ΢αρακοστή Με την Καθαρά Δευτέρα ξεκινά η Σαρακοστή για την Ορθόδοξη εκκλησία, ενώ ταυτόχρονα σημάνει το τέλος των Απόκρεω. Η Καθαρά Δευτέρα ονομάστηκε έτσι γιατί οι Χριστιανοί "καθαρίζονταν" πνευματικά και σωματικά. Είναι μέρα νηστείας αλλά και μέρα αργίας για τους Χριστιανούς. Η νηστεία διαρκεί για 40 μέρες, όσες ήταν και οι μέρες νηστείας του Χριστού στην έρημο. Την Καθαρά Δευτέρα συνηθίζεται να τρώγεται λαγάνα (άζυμο ψωμί που παρασκευάζεται μόνο εκείνη τη μέρα),ταραμάς και άλλα νηστίσιμα φαγώσιμα, κυρίως λαχανικά, όπως και φασολάδα χωρίς λάδι. Επίσης συνηθίζεται το πέταγμα χαρταετού. Τ΄ ακούτε τι παράγγειλε η Καθαρή Δευτέρα; Πέθαινε ο Κρέος, πέθανε, ψυχομαχάει ο Τύρος σηκώνει ο Πράσος την ουρά κι ο Κρέμμυδος τα γένεια Μπαλώστε τα σακούλια σας, τροχίστε τα λεπίδια και στον τρανό τον πλάτανο, να μάσουμε στεκούλια (Δημοτικός σατυρικός θρήνος Φθιώτιδας) Η Καθαρά Δευτέρα εορτάζεται 48 ημέρες πριν την Κυριακή της Ανάστασης του Χριστού, το χριστιανικό Πάσχα.

Επί ποδός οι γυναίκες του δ.δ Αγίου Αθανάσιου για τη διανομή της φασολάδας και των σαρακοστιανών


Μάρτιος 2011, Τεύτος 1

www.dimoshalkidonas.blogspot.com

Κούλουμα δ. δ Αγίου Αθανάσιου Σου Δήμου Φαλκηδόνας….

Σελίδα 23


Επισκεφθείτε την τοποθεσία μας στο Web! www.dimoshalkidonas.blogspot.com ΉΣΑΝ ΌΛΟΙ ΕΚΕΙ ! ! !

Ηλεκτρονική Εφημερίδα του ΔΗΜΟΥ ΧΑΛΚΗΔΟΝΑΣ και όχι μόνο  

ΚΑΡΝΑΒΑΛΙ ΧΑΛΚΗΔΟΝΑΣ 2011 ΚΑΡΝΑΒΑΛΙ ΓΕΦΥΡΑΣ,

Ηλεκτρονική Εφημερίδα του ΔΗΜΟΥ ΧΑΛΚΗΔΟΝΑΣ και όχι μόνο  

ΚΑΡΝΑΒΑΛΙ ΧΑΛΚΗΔΟΝΑΣ 2011 ΚΑΡΝΑΒΑΛΙ ΓΕΦΥΡΑΣ,

Advertisement