Page 1

]/ (noun) 1 postępujący spadek siły nabywczej pieniądza i związany z nim wzrost

inflacja

cen inflation: wywołać inflację provoquer l'inflation izba

izb ] (noun) 1 każdy z dwu organów, na które dzieli się parlament w niektórych państwach

chambre: izba poselska chambre des députés; 2 pomieszczenie mieszkalne chambre: siedzieć w izbie

être dans la chambre; 3 wyższy urząd administracji państwowej, zwykle urząd kontroli chambre: Najwyższa Izba Kontroli Chambre suprême de contrôle; 4 organ samorządu zawodowego lub gospodarczego mający na celu obronę jakiegoś zrzeszenia Chambre: Izba Lekarska Chambre des

médecins jednostka

ɛd ɔstk ] (noun) 1 pojedynczy człowiek individu: dziwny człowiek un individu bizarre; 2

odrębna całość organizacyjna, będąca cząstką większego zespołu unité: jednostka administracyjna

une unité administrative; 3 umowna, ściśle określona wartość jakiejś wielkości służąca do pomiaru tej wielkości unité de mesure: jednostka monetarna une unité monétaire k rt ] (noun) 1 kawałek papieru z nadrukiem, przeznaczony do wpisywania różnych

karta

informacji feuille, fiche: karta braków feuille de rebuts karta pracy fiche horaire; 2 każdy z kompletu kartoników oznaczonych umownymi znakami, służących do gry, stawiania pasjansa itp. carte: grać w

karty jouer aux cartes; 3 ustawowa gwarancja praw Charte: Karta Nauczyciela Charte de l'Insituteur; 4 menu, spis dań carte, menu kierować

cɛ rɔ

]/ (verb) 1 wydawać komuś polecenia; 2 udzielać wskazówek, zawierać

wskazówki guider, diriger: kierować narodem guider un peuple kierować bankiem diriger une banque; 3 sterować pojazdem conduire: prowadzić samochód conduire la voiture kod

kɔt]

(noun) 1 system symboli i ich powiązań o różnym przeznaczeniu, służący do

przekazywania informacji code: kod pocztowy code postal kod genetyczny code génétique złamać kod

violer le code komunikacja

ik

]/ (noun) 1 porozumiewanie się, przekazywanie myśli, udzielanie

wiadomości communication: komunikacja telefoniczna communication téléphonique; 2 ogół działań składających się na utrzymanie łączności między danymi miejscami; drogi, szlaki i środki lokomocji służące do utrzymywania tej łączności transport: komunikacja miejska transports en commun kɔ ik]/ (noun) 1 zdrobn. koń; mały koń petit cheval, dada: Ja chcę na konika! Je veux aller à

konik

dada! ; 2 hobby, pasja, zamiłowanie hobby, passion, idée fixe: Jaki jest twój konik? C’est quoi ton hobby ?; 3 pot. osoba sprzedająca nielegalnie bilety na widowiska, koncerty trafiquant: kupić bilety u konika acheter des tickets chez le trfiquant, acheter au noir koło

// (noun, adverb) 1 (noun) okrąg wraz z jego wnętrzem cercle : wzór na pole koła la

k

formule de la surface du cercle; 2 (noun) przedmiot o takim kształcie, zwykle część maszyny lub urządzenia, zwłaszcza pojazdu roue: koło samochodu roue de voiture; 3 (noun) określona grupa osób, stowarzyszenie ludzi o podobnych celach cercle: koło poselskie cercle des députés; 4 (adverb) obok, przy, blisko czegoś; około autour de, près de, vers, environ: Usiądź koło niej Asseyez-vous près d'elle

kło południa vers midi liczyć

i

]/ (verb) 1 określać liczbę elementów składających się na dany zbiór compter: liczyć

pieniądze compter de l'argent; 2 spodziewać się, pokładać swoje zaufanie compter sur: liczę na ciebie je compte sur toi; 3 (verb transitive) brać pod uwagę, respektować enisager, prendre en considération: liczyć się z obowiązkiem zwrotu envisager l'obligation de remboursement


Słownik pol fr mlingua haricot1  

Słownik polsko-francuski został wykonany w programie TLex Professional. Zawiera 10 haseł wraz z podstawowymi informacjami gramatycznymi, wym...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you