Page 1

Vi er til for dig


D

et hæfte,  du  sidder  med,  præsenterer  en  ny  kampagne,  vi  er   ved  at  planlægge.  En  værdikampagne,  som  bygger  på  temaet:   Vi  er  til  for  dig.

Målet med  kampagnen  er  at  skabe  bedre  rammer  for  dig  som  leder   og  i  sidste  ende  styrke  virksomhedens  bundlinje.  I  2008  havde  vi  stor   udskiftning.  I  tørre  tal  godt  3.000  stillingsopslag.  At  fastholde  og  rek-­ ruttere  dygtige  medarbejdere  er  vores  største  udfordring,  og  ved  at   styrke  Region  Sjællands  position  i  medarbejdernes  bevidsthed  bliver   den  opgave  lettere. Vi  planlægger  at  søsætte  værdikampagnen  i  begyndelsen  af  det  nye  år,   og  den  er  i  første  omgang  rettet  mod  os  selv.  Senere  skal  kampagnen   vendes  ud  mod  regionens  816.000  indbyggere.  Det  kan  du  læse  mere   om  på  de  følgende  sider,  hvor  du  også  kan  få  et  førstehåndsindtryk  af   den  kreative  idé. Vær  opmærksom  på,  at  kampagnen  stadig  er  på  idé-­stadiet,  for  vi   vil  gerne  dele  vores  tanker  med  dig,  inden  vi  kommer  for  langt  ind  i   produktionen.

God fornøjelse. Jens  Andersen


3.362 aftensm책ltider, hver dag


En værdikampagne  som  denne  er  et  konkret  ledelsesværktøj.  Den   samler  medarbejderne  og  øger  bevidstheden  om  den  arbejdsplads,  vi   er  en  del  af.  Det  er  vigtigt,  for  undersøgelser  peger  på,  at  loyaliteten   øges  i  takt  med  følelsen  af  at  være  en  del  af  et  værdifællesskab.

Bløde værdier kan aflæses på bundlinien

I det  store  perspektiv  vil  kampagnen  medvirke  til  at  styrke  opfattelsen   af  Region  Sjælland  og  bidrage  til  at  løfte  os  ud  af  skyggen  i  forhold  til   YRUHVNRQNXUUHQWHURJInUYRUHVHJHQVW UNHSUR¿O'HWHURJVnYLJWLJW Som  leder  er  der  vel  ingen  større  udfordring  end  at  tiltrække  og  fast-­ holde  dygtige  medarbejdere.  Her  spiller  kampagnen  en  vigtig  rolle. Vi  bliver  en  del  af  den  samme  historie,  og  det  styrker  automatisk  til-­ hørsforholdet  til  både  arbejdspladsen  og  Region  Sjælland  som  helhed.   Så  det,  der  umiddelbart  handler  om  bløde  værdier,  er  i  sidste  ende   med  til  at  styrke  bundlinien.


17 tons renset jord i 2008


122.003 skadestuebesøg sidste ür


Som medarbejder  føler  man  tilknytning  til  den  arbejdsplads,  hvor  man   er  ansat.  Det  er  helt  naturligt.  En  spørgerunde  blandt  medarbejderne   viser,  at  der  ikke  er  det  store  kendskab  til  mangfoldigheden  af  de  ans-­ varsområder,  der  hører  under  regionen.  Og  det  handler  ikke  om  man-­ glende   interesse.   Tværtimod   er   der   blandt   kollegerne   et   udtalt   ønske   om  at  få  mere  indsigt  i,  hvad  Region  Sjælland  er  for  en  størrelse.

De færreste har et forhold til Region Sjælland

Det råder  værdikampagnen  bod  på. Den  giver  et  indblik  i,  hvad  vi  beskæftiger  os  med.  Den  skaber  en  naturlig   kobling  mellem  den  enkelte  arbejdsplads  og  Region  Sjællands  rolle  som   brobygger.  I  sidste  ende  handler  det  om  samhørighed  og  stolthed.  Og   om  at  føle  sig  som  en  del  af  det  store  værdifællesskab,  som  Region  Sjæl-­ land  er  omdrejningspunkt  for.   Tag  blot  DHL-­stafetten,  hvor  1.100  af  regionens  medarbejdere  i  begyn-­ delsen  af  september  under  fælles  faner  og  med  samme  mål  hyggede  sig   sammen  i  Fælledparken  på  Østerbro.  Det  er  det,  jeg  taler  om.  Følelsen   af  at  tilhøre  et  professionelt  og  socialt  værdifællesskab.  Værdien  af  det,   kan  ikke  overvurderes.


1358 km rensede vandløb i år


5620 km stafet den 4. september


Vi er  16.000  medarbejdere.  Vi  har  330  forskellige  stillingsbetegnelser.   Vi  beskæftiger  os  med  noget  så  alsidigt  som  hospitalsdrift  og  jordren-­ sning.  Men  vi  har  én  ting  til  fælles:

Vi er her for at gøre en forskel for andre

Vi er  her  alle  sammen  for  at  gøre  en  forskel  for  andre.  For  borgerne.   For  patienter  og  brugere.  For  medarbejdere  og  kolleger.  Uanset  hvor-­ dan  man  vender  og  drejer  det,  er  der  én  sætning,  som  favner  det  hele: Vi  er  til  for  dig. Sætningen  er  det  gennemgående  tema  i  kampagnen.  Den  rummer   både  stolthed  og  selvværd.  Den  er  menneskelig  og  nærværende,  og  så   forpligter  den.  Vi  vedkender  os,  at  vi  er  en  servicevirksomhed.  Vi  er   her  for  at  gøre  en  forskel  for  andre.


695 brystkrĂŚftoperationer i 2008


12.300.000 passagerer 책rligt


Nür  mange  har  et  diffust  billede  af,  hvad  Region  SjÌlland  er  for  en   størrelse,  gÌlder  det  om  at  fü  det  ned  pü  jorden.  Det  er  lige  prÌcis,   hvad  kampagnen  gør.  Gennem  en  rÌkke  konkrete  historier  giver   den  et  mere  nuanceret  billede  af,  hvad  vi  beskÌftiger  os  med  -­  og   hvad  der  kommer  ud  af  den  indsats,  vi  yder.

Vi sĂŚtter ansigt pĂĽ Region SjĂŚlland

Der  er  store  og  smü  historier  -­  ogsü  et  par  af  de  mere  pudsige.  Vi   sÌtter  tal  pü  for  at  gøre  det  konkret  og  for  at  give  kampagnen  et   fÌlles  sprog.  Vi  sÌtter  ansigt  pü,  fordi  det,  der  i  dag  opleves  som  at   uhündgribeligt  vÌsen,  jo  i  virkeligheden  handler  om  mennesker.   Om  os  og  om  borgerne. Pludselig  bliver  Region  SjÌlland  vedkommende  og  nÌrvÌrende.   Man  kan  ikke  undgü  at  blive  stolt,  nür  man  ser  storheden  og  omf-­ anget  af  den  indsats,  vi  yder  pü  tvÌrs  af  fagomrüder.  Som  medar-­ bejder  für  man  mulighed  for  at  sÌtte  sig  selv  i  et  større  perspektiv.   Som  borger  ser  man,  at  Region  SjÌllands  rolle  som  brobygger  i   sidste  ende  udmønter  sig  i  konkrete  serviceydelser.   'HWHUKHUNDPSDJQHQVVORJDQKDUHQ¿QGREEHOWEHW\GQLQJ9LHU til  for  dig.


853 tandpiner efter lukketid


9.835 ruller pr. dag


Vi  er  i  øjeblikket  ved  at  fÌrdiggøre  kampagnen.  Hvad  du  ser  pü   disse  sider  er  ikke  de  endelige  historier,  ikke  de  rigtige  billeder,  og   slet  ikke  de  rigtige  tal,  men  det  giver  dig  et  indtryk  af  ideen.

Fra film til bakkeservietter i kantinen

7RSSHQDINUDQVHNDJHQHUHQ¿OPVRPV WWHUVFHQHQRJYLVHU mangfoldigheden  af  vores  ansvarsomrüder  uden  dog  at  gü  i  de-­ taljer.  Derfra  spredes  kampagnen  ud  pü  en  rÌkke  elementer,  som   gür  mere  i  dybden.  Der  kommer  annoncer  og  artikler  i  Esset  og  pü   intranettet.  Og  plakater  til  opslagstavlerne,  som  synliggør  kam-­ pagnen  overfor  patienter  og  brugere.   Derudover  arbejder  vi  med  en  rÌkke  vÌrktøjer  og  alternative   medier,  som  sikrer,  at  kampagnen  kommer  helt  tÌt  pü  medarbe-­ MGHUQHRJVLNUHUDWYRUHVQ\HSUR¿ONRPPHUWLODWOHYHRJY UHHQ naturlig  del  af  vores  hverdag.  


9.258 udrykninger i 2008


4,7 mio kulturkroner fordelt sidste 책r


26.586 timers græsslåning pr. år


En ting  er  stoltheden  ved,  at  medarbejderne  kan  se  sig  selv  i  den   interne  kommunikation.  Noget  andet  er,  når  vi  efterfølgende  rul-­ ler  kampagnen  ud  offentligt.  Så  sker  der  noget.  Det  giver  os  en  unik   mulighed  for  at  synliggøre  vores  kompetencer  og  samfundsmæssige   betydning.

Fra intern stolthed til ekstern storhed

Fra at  være  det  offentlige  system  bliver  vi  til  mennesker  af  kød  og   blod,  som  løser  konkrete  opgaver  for  borgerne.  ”Vi  er  til  for  dig”  bliv-­ er  et  stærkt  løfte  overfor  patienter  og  brugere.  Et  løfte  om,  at  vi  er  der   for  dem.  Og  at  vi  gør  en  forskel. Hvordan  kampagnen  præcis  bliver  introduceret  til  hele  organisa-­ tionen  er  endnu  ikke  helt  besluttet,  men  du  vil  selvfølgelig  blive   løbende  orienteret.


12.325 navlestrenge klippet i 2008


363 nye kopper pr. m책ned


Vi har medarbejderne med os

16.000 kolleger  udgør  et  enormt  ambassadørkorps.  Når  vi  gennem-­ fører  en  omfattende  værdikampagne,  er  det  derfor  vigtigt  at  vide,  at   organisationen  kan  bære  det  fundament,  vi  skaber,  og  at  det  har  den   ønskede  effekt.  Derfor  har  vi  testet  kampagnen.  I  en  række  fokus-­ grupper  har  vi  fået  et  billede  af  medarbejdernes  forhold  til  Region   Sjælland  og  efterfølgende  fået  deres  vurdering  af  kampagnen.  Den   EOHY¿QWPRGWDJHW Netop  det  faktum,  at  forholdet  til  Region  Sjælland  på  forhånd   var  diffust,  blev  vendt  til  en  positiv  oplevelse,  da  deltagerne  blev   SU VHQWHUHWIRU¿OPRJDQQRQFHU0HJHWSRVLWLYHQGGD3OXGVHOLJ¿N de  et  indblik  i,  hvad  Region  Sjælland  står  for,  og  frem  for  alt  kunne   de  pludselig  se  sig  selv  i  et  større  perspektiv.  Det  havde  lige  præcis   den  ønskede  effekt,  og  det  bekræfter  kun,  hvor  vigtig  kampagnen  er   for  den  samlede  værdikæde.


12.000 skridt om dagen


80 ton vasketøj, dagligt


Vi er til for dig

Region Sjælland  

Bog til Region Sjælland

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you