Page 1

2008@õŠbèói@@MH4IòŠbàˆ

Œbïnáï÷@ôäòìb‚@ H@Û@ç@õ@I@ôånƒÙŽîŠ@ôiónØóà@ ŠóŽìíäŠóŽ@ ÞïÈbáï÷@•1Šü’@ ŠóŽìíäŠóŽ@õ‹4Žïu@ çóŽóy@bÐónà@çbáŽïݎ@ µŽìíä@õŠóiòíŽîŠ1ói@ ÒîŠó’@¶óÈ@‡ïuóà@ µŽíä@õ‹Žïm‹ÙŽ@ ônŽìŠ@pbuóä@ õŠóäíè@õŠóiòíŽîŠ1ói@ | ÜbŽ@†aŒìóä

‫ون‬ ‫ةآ‬ ‫ – ر‬ 

‫رى‬ ‫ رى ن‬ :‫ذ!رةى ن‬ 0533181559 :$%&

‫و‬ www.halbijardin.org :( َ ) dangdanpuk@yahoo.com :*‫دا‬ Kurd Design 07501544819

ó@ mójîbm@ôŽbïŽ@ôÙŽîŠbÄü€@òŒŠòì õb€Œò†@~熊a‰j Üóèói@ ç@ bnŽ†ŠíØ@ôäbáïn“ïä@ônŽïØóî@ô䆊a‰j Üóè pbØò‡îŠò†


‫ﺗﺎﻭﺍﻧﺔﻛﺎﻧﻰ ﻫﺔﻟﹶﺒﺬﺍﺭﺩﻥ ﻟﺔﻳﺎﺳﺎﻯ ﻫﺔﻟﹶﺒﺬﺍﺭﺩﻧﻰ ﻋﻴ‪‬ﺮﺍﻕ ﻭ ﺿﺔﻧﺪ ﻭﻻﹶﺗﻴ‪‬ﻜﻰ‬ ‫ﻋﺔﺭﺓﺑﻰ‪3..........‬‬ ‫ﺭ ‪‬ﻳَﺒﺔﺭﻯ ﺫﻧﺎﻥ ﺑﺆ ﻫﺔﻟﹶﺒﺬﺍﺭﺩﻥ‪21.........‬‬ ‫ﺩﻳﻤﻮﻛﺮﺍﺳﻰ‪.........‬‬ ‫ﺛﻴ‪‬ﻄﺔﻭ ﻗﻮﺭﺳﺎﻳﻰ ﺋﻴﺰﻳﺪﻯ ﻟﺔﻫﺔﻟﹶﺒﺬﺍﺭﺩﻧﺔﻛﺎﻧﻰ ﺳﺎﻟﹶﻰ ‪......‬‬ ‫ﺯﺍﺭﺍﻭﺓﻛﺎﻧﻰ ﻫﺔﻟﹶﺒﺬﺍﺭﺩﻥ‪ ........‬‬ ‫ﻳﺎﺳﺎﻯ ﺛﺎﺭﻳ‪‬ﺰﻃﺎﻛﺎﻧﻲ ﺭﻳ‪‬ﻜﻨﺔﺧﺮﺍﻭ ﻟﺔﻫﺔﺭﻳ‪‬ﻤﺪﺍ ‪ ......‬‬ ‫ﻛﺆﻣﺴﻴﺆﻧﻲ ﺑﺎﻵﻱ ﺳﺔﺭﺑﺔﺧﺆﻱ ﻫﺔﻟﹶﺒﺬﺍﺭﺩﻥ ﻟﺔ ﻋﻴﺮﺍﻗﺪﺍ ‪...‬‬ ‫ﻫﺔﻟﹶﺒﺬﺍﺭﺩﻧﻰ ﻧﺎﺭﹺﺍﺳﺘﺔﻭﺧﺆ‪ ....‬‬ ‫ﺳﻴﺴﺘﺔﻣﻰ ﺿﺎﻭﺩﻳ‪‬ﺮﻱ ﻟﺔ ﻫﺔﻟﹶﺒﺬﺍﺭﺩﻧﺪﺍ ‪.......‬‬ ‫ﺩﻳﻤﺎﻧﺔ ﻟﺔﻃﺔﻝﹶ ﻣﺎﻣﺆﺳﺘﺎ ﺋﺔﻣﻴﻦ ﺑﺎﺑﺔ ﺷﻴ‪‬ﺦ ﻧﻮﻳ‪‬ﻨﺔﺭﻯ )ﻯ ﻥ ﻙ(‬ ‫ﻟﺔﺋﺔﻟﹶﻤﺎﻧﻴﺎ‪.....‬‬ ‫ﺩﻳﻤﺎﻧﺔ ﻟﺔﻃﺔﻝﹶ ﺷﺆﺭﺵ ﺧﺎﻟﻴﺪ ﺳﺔﻋﻴﺪ ﻧﻮﻳ‪‬ﻨﺔﺭﻯ ﻧﻮﻳ‪‬ﻨﺔﺭﻯ )ﻯ ﻥ ﻙ(ﻟﺔﺭﻭﺳﻴﺎ‬ ‫‪ .......‬‬ ‫ﺩﻳﻤﺎﻧﺔ ﻟﺔﻃﺔﻝﹶ ﺑﺔﻫﺮﺅﺯ ﻃﺔﻻﹶﻟﹶﻰ ﻧﻮﻳ‪‬ﻨﺔﺭﻯ )ﻯ ﻥ ﻙ( ﻟﺔﺗﻮﺭﻛﻴﺎ‪....‬‬ ‫ﻣﺎﻟﹶﺜﺔﺭﻯ ﻛﺆﻣﺴﻴﺆﻧﻰ ﺑﺎﻻﹶﻯ ﻫﺔﻟﹶﺒﺬﺍﺭﺩﻧﺔﻛﺎﻧﻰ ﻭﻻﹶﺗﺎﻧﻰ ﺟﻴﻬﺎﻥ ‪ ..‬‬


Npa‡i @ôÙŽïåŽï Üó€i@çb€î@Žôäó€îó?i@ڎóØ@ói@ÚŽî†íŽ@ÚŽïŽóØ@ŠóèM2 @pa‡i@Âäò†@pbÙi@õŠbšbä@bm@‹m@ôäbŽóØ@çbî@õü‚@üi@pa‡jŽïq Npa†óä@ÛóîóÜóŽóà@üi@Âäò†@çbî@pójîbm@ôØóîòíŽï’@ói

@ @‹ïà@õŠbàüØ@ô䆊a‰jÜóè@õbŽbî @@1956@ô ÜbŽ@õ73@òŠbàˆ@õbŽbî @@ãòŠaíš@ô’ói @@熊a‰j Üóè@ôäbØóäaìbm @@H39I@õò††bà

@õü€‚@ü€i@pb€Ùi@†ìíŽ@õaìa†@çbî@oŽïji@õŒaŠ@ÚŽïŽóØ@ŠóèM3 N‹m@ôäbŽóØ@üi@çbî @ì@a‡€ä†Ša‰j Üóè@ôn€ïÜ@ó€Ü@o€Žïia‹Ø@Šb€àüm@õìbä@ÚŽïŽóØ@Šóè @@H43I@õò††bà @a‡€ä†Ša‰j Üóè@ó€Ü@pbØó€ä@õŠa‡’ói@ÚŽîìbŽbq@+ïè@ôäìíi@Žôiói @oŽïió€ä@‹mb€îŒ@õó€äíu@H200I@óÜ@óØ@óàaŠóÌ@ói@oŽîŠ†ò†@aŽ @ó€Ü@ó€Ø@Ûó€@îóàaŠóÌ@ó€i@o€ŽîŠ†ò†@aŽ@aìó÷@a‡ïŽ‹qaŠ@óÜ@@çbî @@NoŽïióä@‹mbîŒ@õóäíu@H20I @@Z@ÚŽïŽóØ@Šóè @@H40I@õò††bà @õó€ÙåiI@õó€? ÜóàüØ@ìb€ä@ónŽï›€i@òìóÙŽïØóš@ @òŠüu@ŠóèóiM1 Na‡ä†Ša‰j Üóè@ômbØ@óÜ@òìó䆊a‰j Üóè@Hça‡?äò† @oŽïió€ä@‹mbîŒ@@õóäíu@H500I@óÜ@óØ@óàaŠóÌ@ói@oŽîŠ†ò†aŽ @@Züi@óîaŽ@ìì†@ìóÜ@ÚŽïØóî@çbî@熋؇äói@ì @a‡ïŽ‹qaŠ@çbî@熊a‰j Üóè@ômbØ@óÜ@òìóäa‡?äò†@ô Üüè@ónŽï›iM2 @ó€i@òì@pb€Ùi@óîó€Žû‹q@ìó€÷@õŠa‡’ói@oŽïióä@õòìó÷@ôÐbà@ì @Šbàüm@oŽóÕäó÷@ói@‹m@ôŽóØ@çbî@õü‚@õìbä@ŽôŽóØ@ŠóèM1 NŽô ÝïŽ èóä@Žðu@óØóåŽîí’@”ïØûŠóŽ@ôäbàŠóÐ @õý@çbî@a‡äbØó䆊a‰j Üóè@ônïÜ@óÜ@òìóäaìó›Žïq@ói@çbî@pbÙi NòìbŽbî@õóäaìó›Žïq@ói@óØónïÜ@óÜ@oŽîŠói @@ @@H44I@õò††bà @ó€Ü@pb€Ùi@Šb€àüm@‹€m@ôäb€ŽóØ@çb€î@õü€‚@õìb€ä@ÚŽïŽóØM2 @õó€äíu@H200I@ó€Ü@ó€Ø@ó€àaŠóÌ@ì@熋؇€äói@ói@@oŽîŠ†ò†aŽ @çbî@熊a‰j Üóè@üi@oŽïióä@a†òìbä@ìóÜ@ôîbŽbî@ôuŠóà@a‡ÙŽïmbØ @ÚŽïØóî@ói@çbî@oŽïióä@‹mbîŒ@õóäíu@H500I@óÜ@ì@oŽïióä@àóØ @ì@oŽïia‡€Žïm@ô䆊a‰€j Üóè@ôäbØó€uŠóà@ÚŽïŽóØ@òìóäaìó›Žïq@ói NoŽîiý@õóØòìbä @@ZóØ@ŽôŽóØ@Šóè@óîaŽ@ìì†@ìóÜ @@H41I@õò††bà @ì@a‡ïŽ‹qaŠ@óÜ@çbî@a‡ä†Ša‰j Üóè@óÜ@pa‡i@Âäò†@ÚŽïŽóØ@ŠóèM1 Nòìa‹ØŠbàüm@×óèbä@ói@a†óäbnïÜ@ìóÜ@õìbä@óØ@oŽïäai @òìímb€è@a†ìí“Žïq@õò@ ††bà@óÜ@óØ@õóäbÔò†@ìói@oŽîŠ†ò†@aŽ @@ZÚŽïŽóØ@Šóè Npa‡i@Âäò†@òìò‹m@ôÙŽïŽóØ@õìbäói@ŽôŽóØ@ŠóèM2 @ôŽ‹qaŠóÜ@çbî@ÚŽï䆊a‰j Üóè@óÜ@ÚŽîŠbu@óÜ@‹mbîŒ@ŽôŽóØ@ŠóèM3 @ڎóØ@ó€Ü@æm‹€@ó?ŽîŠ@üi@ŽôåŽïéiŠbØói@ó’òŠóè@çbî@ŽïèM1 Ž B iŠò†@ôŽ‹qaŠ@çbî@熊a‰j Üóè@ói@pòŠbióŽ@õü‚@õaŠ@óØ NpbÙi@õŠa‡’ói@a‡Øóî @õ @@H45I@õò††bà @€äò†@pó€jîbm@ôØóîòíŽï€’@ó€i@pb€Ùi@õŠb€šbä@ŠûŒ@ó€i@çbî 3


@Âäb€à@•ó€’@ó€Ü@ó€Ø@Ûóîòìbà@üi@熋؇äói@ói@oŽîŠ†ò†aŽ @pbÙi@ón‚bŽ@a‡äbØó䆊a‰j Üóè@óÜ@ÚŽïŽóØ@Šóè~@oŽïióä@àóØ @çb€î@ça‡?äò†@ônïÝi@çbî@熊a‰j Üóè@ôäbØónïÜó@ Ü@@ŽôØóî@çbî @熊a‰j Üóè@ói@oŽòíîóq@õ‹m@ôÙŽîìa‹Žìíä@Šóè@çbî@ôŽ‹qaŠ @ô€ÙŽïm@çb€î@pb€ji@õìbäó€Ü@çb€î@pbÙi@çìì@òìóqaŠói@çbî @o€ŽîŠü?i@o€Žïi@ÛóîòíŽï€’@Šóèói@óØóŽû‹q@ôàbØb÷@çbî@pa‡i @~a@†ó€ä†Ša‰j Üóèì@ó€Ü@oŽîŠü?i@óØóàbØb÷@ônŽaŠ@ì@oŽóÕäó÷@ói @óØóŽû‹q@pbÙi@oîíŽïq@ó@ Ø@ÛóîòíŽï’@ói@a‡ïŽ‹qaŠì@ óÜ@@çbî

@ŠbØó€€Ü@çìímb€€è@a†óîb€€Žbî@ãó€€Ü@ó€€Ø@çbØó€€äaìbm@ó€€i@pòŠbi󀀎 @@NòìónŽî‹Ùi@òŠbiìì† @@NoŽî‹ØbåŽïq@õŠbØ@ì@oŽîìóØò† @@ @@H51I@õò††bà @@@H46I@õò††bà @ôm ý󀀀Žò†@ô€€€Ž‹qaŠ@çb€€€î@熊a‰€€€j Üóè@õ󀀀䉎ïÜ@ôØûŠó€€€Ž @ôn€€ŽóiŠóŽ@Žô€ ŽóØ@Šó€€è@H45I@õò††b€€à@ó€€i@oŽîŠ†ò†a€€Ž @ì󀀀Ü@󀀀îóè@õŠòì†a†@ @õŠó€€€ƒÙŽîŠ@õŠó€€€jäbàŠóÐ@õìaŠ‡€€€ŽïrŽîŠ @çb€î@€Žïè@ôäbåŽïèŠbØó€i@ó€i@ŽîŽ íŽï“€i@ôŽ‹qaŠ@bî@熊a‰j Üóè @a†óåŽî퀒@ìóÜ@ŽõŠ†ò†@ãb−ó÷@a†óØóä‰ïÜ@ô Üüè@óÜ@óØ@a†óäbäaìbm @@N熋Øó’òŠóè NoŽïi@ôäa‡àb−ó÷@ôÙîŠó‚@a†óåŽîí’@ìóÜ@óØ@ÚŽïäaìbm@çbî @@ @@H47I@õò††bà @ @çbåiíÜ@ô䆊a‰jÜóè@õbŽbî @@H69I@õò††bà @Šó€è@oŽïió€ä@àó€Ø@ÚŽï Üb€Ž@ó€Ü@óØ@Ûóîòìbà@üi@oŽîŠ†ò†aŽ @ó€i@Šb€Ø@~ò@ b€Žbî@ãó€÷@ôäbØó€áØíy@õˆ†@ÛóïŽïqŠóŽ@ŠóèóÜ @b€€î@熊a‰€€j Üóè@õ󀀎û‹q@ó€€i@õ‡€€äòíîóq@ó€€Ø@ÚŽîŠó€€jäbàŠóÐ @H~329,334I@ôä@bØò††bà@ômójîbm@ói@Žõ‹Øbä@ça†aŽ@õbŽbî @ó€Ø@pa‡€i@ãb−ó÷@óäbäaìbm@ìóÜ@ŽôØóî@ì@oŽïióè@òìóî@ôŽ‹qaŠ

@@Nòìímbèa†@H46@ì@45I@ôäbØò††bà@óÜ @H@ç퀀ïÝà@+å€€ïŽ q@ü€€i@çü€€ïÝà@Žô€Ž@Iõó€€àaŠóÌ@ó€€i@ŠbÙ€ïŽ qŠóŽ @@ @@NŽõŠ†ó÷@aŽ@ôäbåiíÜ@õòÜ @@H48@IôäbØò††bà @@H70I@õò††bà @õ‡€äòíîóq@ó€Ü@ŽõìóÙiaì†@aìòŠ@õŠŒíÈ@Žôiói@ÚŽîŠójäbàŠóÐ@Šóè @Âäb€à@•ó€’@ó€Ü@óØ@Ûóîòìbà@üi@熋؇äói@ói@oŽîŠ†ò†@aŽ @çb€î@ìa‹Ž‹rŽïÜI@Ûòì@a‡îbïm@óØ@õóäa‡?äò†@õ‡äòìbä@ìói@ç†‹Ø @ô€Ž‹qaŠ@çb€î@熊a‰j Üóè@ôÔì‡åŽ@ÚŽïŽóØ@Šóè@oŽïióä@àóØ

@ói@çbî@熋؇äói@Âäbà@Ûóî@ói@ŽõŠ†ó÷@aŽ@~@òìa‹äa†@HŠóŽìíä @ìó€÷@çb€î@ô€Ž‹qaŠ@çb€î@oŽïia‡Žïm@ôäa‡?äò@ †@ônïÝi@óØ@ŽôåŽî‹B Ñi @ü€i@Nô @ äb€åiíÜ@õò€Ü@Hç@ ü€ïÝà@Žô€Ž@ü€i@çí€ïÝà@ÛóîI@õóàaŠóÌ @õŠbـŽò†@ì@oŽîŠü?i@õóØóØûŠòìbä@çbî@pbji@ìbäóÜ@óÔì‡åŽ @@NpbÙi@ôäbØòŒóÌbØ @çó€îýóÜ@ó€Ø@Žõ€Žóiò†@ôÙ“€îq@ômŠüqaŠ@ói@o“q@•òìó÷ @@H49I@õò††bà @bèòìŠó€èòì@o @ €Žî‹Ùi@ón€ŽaŠb÷@òìó€î@ôàŠó€Ð@ôÙ“€îq@õóä‰ïÜ @ça‡€€?äò†@õ‡€€äòìbä@ó€€Ü@õóØòŠó€€Žìíä@çb€€î@ÛûŠó€€Ž@Šó€€€ó÷ @oŽîŠ†ò†a€Ž@Š@ b€jäaìbmò@ ìímbè@a†óîbŽbî@ãóÜ@óØ@õóäbäaìbm@ìó÷ @òì@~òìaŠ†@ ‹Žïr€Ž@çb€ïŽïq@ó€Ø@õó€äbØŠó÷@ìó€Ü@~†@ ‹Ø@çbïqŠóŽ @@Na†bŽbî@óÜ@òìímbè@a†ìaìóm@ôäaìbm@óÜ@óØ@õóäbîaŽ@ìó÷@Ûòì @@@H50I@õò††bà @aŽ@~†@ ‹Øóä@çbîóîbŽbî@ãó÷@ôäbØòìa‹Ø@õŠbî†@bàóåi@õìò‹îóq @H@3M@1@I@õó€àaŠóÌ@ó€i@çbî@Hç@ †‹Ø‡äói@ŽßbŽ@ 3@I@ói@æŽîŠ†ó÷ @õ󀀎û‹q@õŠaìŠó€€i@Šó€€Žói@Âäb€€à@H6I@ôäìíiŠó€€rŽïm@õaì† NôäbåjÜ@õòÜ@çüïÝà @ôäò†ó€à@ì@ôn“€@ôØóîaìa†@ìíàóè@a‡ïŽ‹qaŠ@çbî@熊a‰j Üóè 4


Nòìa‹Ø@üi@çbîòˆbàb÷@óîbŽbî@ìó÷@õ@H64@ì @õH…I@õó€‹i@óÜ@óØ@oŽïnŽóè@òŠa†‹Ø@ìói@ÚŽïŽóØ@Šóè N2 @çbî@óäbîaŽ@ìóÜ@ÚŽïØóî@ói@òìa‹Ø@üi@õòˆbàb÷@òìòŠóŽ NoŽîŠ†ò†@aŽ@çbïØì솊óè@ói

@ @µnŽóÜóÐ@ômýì@ô䆊a‰jÜóè@õbŽbî @@ôäbØaŽ@ì@熊a‰j Üóè@ôäbØóäaìbm @@H102@I@õò††bà @òìò@ Ša퀀‚@õó€€äaŠbØ@ìó€€Ü@ÚŽïØó€€î@ó€€i@ڎŽóØ@Šó€€è N1 ZoŽî‹äó÷a†@Šbjäaìbm@ói@oŽïnŽóè

@àó€Ø@Âäb€à@•ó€’@ó€Ü@óØ@Ûóîòìbà@üi@@ô䆋Ø@ôäa‡åîŒ M@c NoŽïióä @õòŠb€q@õB‹€i@ói@çbî@ôÙî‹àó÷@õŠýû†@ŠaŒóè@ói@熊a‰jŽïq Ml @ @ôÙî‹àó€÷@õŠýû†@ŠaŒóè@†óÔói@õóØó‚‹ä@óØ@ôåïnŽóÜóÐ NoŽïi @ó€€i@pa‡€€i@ãb−ó€€÷@ó€€äaŠbØ@ìó€€Ü@ÚŽïØó€€î@ÚŽï€ ŽóØ@Šó€€è N1

@ó€€i@oŽïåŽïéiŠbØó€€i@‹€€m@ôÙŽïØó€€î@õìb€€ä@çb€€î@ômóîb€€ŽóØ M@c Na‡äbØó䆊a‰j Üóè@óÜ@ça‡?äò†@ônŽóióà Npa‡i@Âäò†@‹mbîŒ@ÚŽîŠbu@óÜ Ml @ @çb€î@o€Žïåia†@õü€‚@õý@‹€m@ôÙŽïØó€î@ômŠb€Ø@aìòŠb€ä@ói Mp @ @õìbäó€Ü@çb€î@òìónŽîŠb“€ïi@çbî@oŽî‹?i@a†ŠóŽói@ônŽò†

ZoŽî‹äò†a†@Šbjäaìbm @ü‚ìón€ŽaŠbä@çbî@ü‚ìónŽaŠ@ôØóîòíŽï’@ói@ÚŽïŽóØ@Šóè M@c @pa‡€jŽïq@ôäa‡Žïq@òŠbq@ôåŽï Üói@çbî@pa‡i@Šò‡?äò†@ói@òŠbq @pbÙjŽïÜ@õaì@õòìó÷@üi@oŽïäóîó?i@Žðq@õ‹m@ôÙŽî†ìíŽ@çbî @pb€Ùi@Žð€Ü@õaì@çb€î@pa‡€i@€äò†@pójîbm@ôØóîòíŽï’@ói

Npbji @~o @ ïŽ Žìíåi@oŽïäaímbä@çbî@òŠaìò‡åŽîí‚óä@pa‡@ i@çb“ïq@aì Mt @ NoŽïióä@•aì @oŽî‹?j Üó€è@‹€m@ôØóîón€ŽŠóØ@Šóè@çbî@æî‹€b÷@ôÙŽïØóš M@x @ô€€åáŽïè@ì@”îb€€Žb÷@Šó€€ŽóÜ@ô€€Ž‹móà@õü€€è@ó€€nŽïji@ó€€Ø

Npa†óä@Âäò† @ü‚ìón€ŽaŠbä@çbî@ü‚ìónŽaŠ@ôØóîòíŽï’@ói@ÚŽïŽóØ@Šóè Ml @ @çb€î@õü€‚@üi@pbÙi@ÚŽî†íŽ@çbî@ڎóÔ@çbî@òŠbq@õaìa† @ôØóîòíŽï€’@ó€i@õòìó€÷@ôn€Žóióà@ó€i@‹€m@ôَóØ@üi Npa†óä@Âäò†@çbî@pa‡i@Âäò†@pójîbm

@õ‡€€€€äòìbä@ì@ça‡€€€€?äò†@ôäbØò‡€€€€äòìbä@󀀀€Ü@ôn“€€€€€ Nça‡?äò†@õòìó䆋Øbïuì@熋؊bàˆó÷ @󀀀Ü@çaŠò‡€€€?äò†@õ†aŒb€€€÷@Šó€€€Ž@󀀀mb£@õ@Šó€€€?îŠbØ M@ @ãò†Šó€i@ó€mb£@Âäón€Žb÷@†í‚b€î@çbïÐbà@ôäbåŽïèŠbØói NçbØòíŽï’@óÜ@ÛóîòíŽï’@ói@熊a‰j Üóè@ôäbØóŽû‹q @ôäbØóÔì‡å€€Ž@ó€€Ü@ÚŽïÔì‡å€€Ž@Šó€€Žói@o€€Žî‹?i@o€€Žò† M@…

@a†H1I@õ󀀀B‹i@ó€€Ü@ó€€Ø~õ @ ó€€äaŠbØ@ìó€€÷@ڎŽóØ@Šó€€è N2 @ì@熋ØóäüØŠ@ ó€Ž@•bq@pa‡i@ãb−ó÷@ìa‹Ø@üi@õòˆbàb÷ @ìó€€Ü@ÚŽïØó€€î@ó€€i@a†ó@ € ØóÝïmŠói@Šó€€Žói@æm‹€€€@o€€Žò† NoŽîŠ†ò†@aŽ@çbïØì솊óè@ói@çbî@óäbîaŽ @‹mb€îŒ@Žßb€Ž@Žô€Ž@ó€Ü@ó€Ø@Ûó€îòìbà@ü€i@熋€Ø@ôäa‡åîŒ M@c NoŽïióä

@ômŠb€€Ø@çb€€î@熊a‰€€j Üóè@ôäbØón“€€‚@çb€€î@ça‡€€?äò† @çbî@çbØón“‚@ì@pŠbØ@óÜ@Ûóî@Šóè@ôå@çbî@ça‡?äò† @çb€€î@çbØóÔì‡å€@Ž@ìb€€ä@ó€€mb¯bîóä@çb€€î@çb€€ï䆋i@ìbäó€€Ü @ôäb€Øb?ŽîŠ@ôä퀹òíŽîŠói@Šóióån‚@sŽüØ@ói@çb Üóè @aŽ@æî‹m‡äím@ói@a†ómó Üby@ìóÜ@õóØóïåŽïéä@ì@熊a‰j Üóè NoŽîŠ†ò†aŽ@òìa‹ÙŽbi@a†óîò††bà@ìóÜ@óØ @õìb€ä@çbØòíŽï€’@ó€Ü@ÛóîòíŽï€’@Šóèói@ÚŽîŠò‡?äò†@Šóè M@† @çb€î@òì@ a†@ü€i@ô€?äò†@ó€Ø@pbÙia‹Ù€’b÷@òìaŠíŽï Üb€q@ìó÷ NpbÙia‹Ù’b÷@ça‡?äò†@ômŠbØ@ôØûŠòìbä @ó€Ü@ça‡€?äò†@ü€i@pb€Ùi@ÚŽïŽóØ@ôäbŽb÷@ŠbØ@ì@õŠbØìbè Mˆ@

@õŠýû†@1000@õB‹€i@ó€€i@H熋Øó€€àaŠóÌI@òŠb€€q@õa€€Ž Ml @ @õòŠb€@q@ó€i@ó€îòŠbq@òB‹€i@ìó€÷@Šò†ó€Ôói@çb€î@ôÙî‹àó÷ NôåïnŽóÜóÐ @óÜ@õìbä@õòìóåîB‹Ž@ói@pbÙiŠò†@âØíy@óî@óè@b€†a†@üi N3 NçaìaŠíŽï Übq@ônïÜ

Nóïä@ça‡?äò†@õìbï’@óŽóØ@ìó÷@oïŽ äai@a‡mbØ@çbàóè @63I@õò††bà@óÜ@óØ@oïn Üóè@óäaŠbØ@ìóÜ@ÚŽîŠbØ@Šóèói MŠ@

5


@ón‚bŽ@熊a‰j Üóè@ôäbØóŽìíäüØ@ì@ça‡?äò†@ôäbØónïÜ Mc@ @󀀀€Ü@pb€€€€ÙiŠbàüm@o€€€€ŽìŠ†bä@õŠb€€€€ïäaŒ@çb€€€€î@pb€€€€Ùi Na‡äbØóŽìíäüØ @ôÔì‡å€Ž@ìb€ä@ó€mb£@ÚŽïäb€ŽóØ@Šó€è@üi@ça‡?äò†@ômŠbØ Ml @ @oŽïió€è@çb€ïÐbà@õòìó€÷@Žô€i@çbØó䆊a‰j Üóè@üi@ça‡?äò†

@@104@õò††bà @@熊a‰j Üóè@ôäbØóÜóq@ì@ßóØ @ó€€i@pa‡€€i@ãb−ó€€÷@ó€€äaŠbØ@ìó€€Ü@ÚŽïØó€€î@ڎóØ@Šó€€è N1 ZoŽî‹äò†a†@Šbjäaìbm @òìónŽîŒaí?ïi@òìímbè@õìbä@a†óîbŽbî@ìóÜ@ÚŽïÜóqíÜóØ@Šóè M@c

Næi@ô Übîó‚@ôŽóØ@çbî @oŽïåŽïéiŠbØó€i@æmì ýb€qü‚@õŠbØ@ aìa†@óÜ@oŽìŠ†bä@õŠbïäaŒ Mp @ @ó€Ü@ô€ä†‹Ø@•óÙ“€Žïq@õì쉀Žïà@ó€Ü@çb€î@õó€Øòì쉎ïà@óÜ Na‡äbïnŽìŠ†@bä@óÜ@oïiŠa†b€b÷@a‡ÙŽïmbØ @çb€€î@çbØó€€mŠbq@çó€€îýóÜ@Ûóî ýbـ€Ž@çb€€î@Ûó€€îóäbm@Šó€€è Mt @ @çb€€î@òìó䆊b€€’@ô Üìó€€è@æia‹€€Ø@•óÙ“€€Žïq@ڀ€ŽîìaŠíŽï Übq

@ô @ mó€€àŠbî@çb€€î@òìónŽîŠb“€€ïi@çb€€î@pb€€ji@õìbäó€€Ü@çb€€î @ô Üìó€€è@çb€€î@pa‡€€i@ó€€äýóqíÜóØ@ìó€€÷@õòìóån€€Žaí€ @çóîýóÜ@õòìó÷@Žôiói@pa‡i@çbï䆋iìbäóÜ@ì@òìó䆊b’ NoŽïiaŠ†‹ŽïrŽaŠ@熊a‰j Üóè@õóä‰ïÜ @ó€Ø@熊a‰€j Üóè@ó€i@pó€jîbm@ôàŠóÐ@ôØóïnîìa‡Žïq@Šóè Ml @ @çb€€î@pb€€Ùi@çbïqb€€š@òìímb€€è@õìb€€ä@a†óîb€€Žbî@ìó€€Ü

Npa‡i@çbî@ô䆋؊i @çb€€î@ڀ€îŽ ìaŠíŽï Übq@çó€€îýóÜ@æmì ýb€€qü‚@ôØó€€îŠbØaìa†@Šó€€è M@x @çb€€€î@òìó䆊b€€€’@ô Üì󀀀è@æia‹€€€Ø@•óÙ“€€€Žïq@ÚŽïn€€€ïÜ Npa‡i@çbï䆋؊i @õò††b€€à@ó€€Ü@ó€€Ø@oŽïn€€Žóè@ó€€äaŠbØ@ìó€€i@ÚŽïØó€€î@Šó€€è N2

@õ󀀀ä‰ïÜ@ç󀀀îýóÜ@õòì󀀀÷@Žô€ €i@pb€€€Ùi@çb€€€îò†bàb÷ NoŽïiaŠ‡Žïq@õb?ŽîŠ@ì@oŽïiìaŠ†‹ŽïrŽaŠ@Ša†@õ‡äòíîóq @õó€€B‹i@ó€Ü@ó€Ø@pa‡i@ãb−ó÷@óäaŠbØ@ìó÷@ÚŽïŽóØ@Šóè N2 @ói@çbî@ÚŽïØóî@ói@òìaŠ‡Žïq@çbîòˆbàb÷@òìòŠóŽ@õ@H1I @òìímb€€€è@òìòŠa퀀€‚@󀀀Ü@õóîa€€€Ž@ì󀀀÷@ì솊󀀀è

@óäbîa€Ž@ìó€Ü@ÚŽïØóî@ói@òìa‹Ø@üi@çbîòˆbàb÷@a†H106I ZoŽîŠ†ò†aŽ@çbïØì솊óè@ói@çbî NoŽïióä@‹mbîŒ@ÚŽï ÜbŽ@óÜ@óØ@Ûóîòìbà@üi@熋Ø@ôäa‡åîŒ M@c @çbî@ôÙî‹àó÷@õŠýû†@ŠaŒóè@1000@õB‹i@ói@熋ØóàaŠóÌ Ml @ NôåïnŽóÜóÐ@õòŠbq@òB‹i@ìó÷@†óÔói

ZoŽîŠ†ò†aŽ NoŽïióä@àóØ@ÚŽï ÜbŽ@óÜ@óØ@Ûóîòìbà@üi@ô䆋Ø@ôäa‡åîŒ M@c @õŠýû†@ŠaŒó€€€è@1000@õB‹€€€i@󀀀i@o€€€Žî‹Øò†@󀀀àaŠóÌ Ml @ @õòŠbq󀀀i@󀀀îò@ Šbq@ì󀀀÷@Šò†ó€€€Ôói@çb€€€î@ôÙî‹à󀀀÷ NôåïnŽóÜóÐ

@@107@õò††bà @ô䆋ـ’üàaŠóÐ@çb€î@ôäa‡€àb−ó÷@ó€i@oŽïn€Žóè@ڎóØ@Šóè @~ò@ ìa‹€äa†@ü€i@õaŽ@ò솋Ø@ônîíŽïq@a†óîbŽbî@ìóÜ@óØ@ÚŽïØŠó÷ @Âäb€à@H3I@ó€Ü@ó€Ø@Ûóîòìbà@üi@熋Ø@ôäa‡åîŒ@ói@oŽîŠ†ò†aŽ @õŠýû†@H500I@õB‹€i@ó€i@ç@ †‹Øó€àaŠóÌ@ó€i@çb€î@oŽïió€ä@àóØ

@@105@õò††bà @ì@100I@õò††b€€à@ôäbØó€€áØíy@ô›@ €€ŽïqŠóŽ@ڎŽóØ@Šó€€è @ó€Ø@Ûó€îòìbà@ü€i@oŽî‹Øò†@ôäa‡åîŒ@pbÙi@óîbŽbî@ìó÷@H101 @õB‹€i@ó€i@熋Øó€àaŠóÌ@ó€i@çbî@oŽïióä@àóØ@Âäbà@•ó’@óÜ @ó€i@ó€îòŠbq@òB‹€i@ìó€÷@†ó€Ô@ó€i@çbî@ôÙ@ î‹àó÷@õŠýû†@1000

@ó€i@çb€î@ôåïn€ŽóÜóÐ@ó@ €i@óîò@ Šbq@ò‹i@ìó÷@†óÔói@çbî@ôÙî‹àó÷ @ôn€€ïÜ@ó€€Ü@õìb€€ä@ó€€îóè@b€€€†a†@ü€€i@òì@~ôåïn€€ŽóÜóÐ@õòŠb€€q @@NóØaŽ@ì솊óè @Šó€€€€Žói@o€€€€Žî‹?ji@@o€€€€Žò†@ì@o€€€€ŽïåŽïéiŠò†@çaìaŠíŽï Üb€€€€q @@108@õò††bà @@Na‡ïäbØóÜóqíÜóØ @Šó€è@ìímb€è@Šó€ó÷@熊a‰j Üóè@ôäbØóä‰ïÜ@ôäa‡äóàŠbØ@ì@ãa‡äó÷ @@106@õò††bà @çb€î@熊a‰€j Üóè@ôäbØó€ä‰ïÜ@ôäbàa‡€äó÷@çb€î@ÛûŠóŽ@óÜ@ÚŽïØóî @@熊a‰j Üóè@ôäbØóŽìíäüØ@ì@ça‡?äò†@ôäbØómŠbØ @oŽïiaŠ†‹ŽïrŽ@Žðq@ôàŠóÐ@ôØŠó÷@ì@oŽïi@õŠa‡ï÷@õóä‰ïÜ@ôàa‡äó÷ @ãb−ó€÷@òìòŠaí‚@õóäaŠbØ@ìóÜ@ÚŽïØóî@ÚŽïŽóØ@Šóè N1 @çb€îòˆbàb÷@×ò†@ó€i@a†óîb€Žbî@ìó€Ü@ó€Ø@oŽï€ Üóè@óäbäaìbm@ìói

ZoŽî‹äò†a†@Šbjäaìbm@ói@pa‡i

6


@ôäbØb@àó€åi@ô€Žïq@ó€i@òìa‹åŽïnŽòì@bŽbî@ôŽïq@ói@õóÐbà

@熋Ø@ôäa‡åîŒ@ói@oŽîŠ†ò†aŽ@ô䆋ØóäüØŠóŽ@õaì†@òìa‹ÙŽïq

Nìa‹ÙŽïqŠbØ@õbŽbî @ó@ €àòŠóÌI@çb€î@oŽïió€ä@‹mb€îŒ@Žßb€Ž@Žô€Ž@ó€Ü@óØ@Ûóîòìbà@üi @‹mb€îŒ@ڀŽîŠbu@ó€Ü@ça‡€?äò†@õó€Žû‹q@ó€Ü@Žô€ŽóØ@Šóè Ml @ @çb€î@ôÙî‹àó€÷@õŠýû†@ŠaŒó€è@Žô€Ž@H3000I@õB‹i@ói@Hç†‹Ø Npa‡i@Âäò† @óØa€Ž@ì솊óè@ói@çbî@ôåïnŽóÜóÐ@ñòŠbq@ò‹i@ìó÷@ŠójàaŠói @@H33I@õò††bà @@NòìóØóîói @ôàb−ó€€÷@ô䇀€äbîó€aŠ@Šó€€Žói@Âäb€€à@•ó€€’@ôäìíiŠó€€rŽïm@ó€€i @ @bîŠíŽ@ô䆊a‰jÜóè@õbŽbî @çbØó€äaìbm@õaìa†@ômb€Ø@La@‡îŠòì†a†@õŠbîB‹i@aì†@çbî@熊a‰j Üóè @@bîŠíŽ@熊a‰j Üóè@õbŽbî@óÜ@熊a‰j Üóè@ôäbØóäaìbm @ó€Ø@ôäbØó€äaìbm@ó€Ü@Žõ€b€ä@ó€Øaìa†@óÜ@Žõí€@ì@oŽïšò†ŠóŽ@ói @@ãóîò†@ô’ói Nòìímbè@a†óîbŽbî@ãóÜ @@H49I@õò††bà @ @÷äím@ô䆊a‰jÜóè@õbŽbî @@ãó›åŽïq@õ‡äói @H329@ü€i@319I@õò††b€à@ó€Ü@ça†a€Ž@õbŽbî@ôäbØóáØíy

@@Na‡ä†Ša‰j Üóè@ôäbØóäaìbm@ŠóŽói@oŽî‹Øò†@ŽôuójŽïu @@H50I@õò††bà @ó€€Ü@熋؊b€€Ø@ó€€i@oŽï€€ Üóè@o€€Žî‹ÙjŽïÜ@õaìa†@Žô€€ŽóØ@Šó€€è @ó€€i@Ša‡€€î‡äòíîóq@ôÙŽîŠb€€Ø@ó€€i@oŽîŠ†‹Žïr€€ŽaŠ@çb€€î@a‡€Øóîóä‰ïÜ @òìó€€mbÙi@pòŠ@òŠb€€Ø@ìó€€÷@ã ýó€€i@~çbØó€€ä†Ša‰j Üóè@õ󀀎û‹q @a‡€mbØ@çbàó€è@ó€Ü@HËì‹’óà@I@aìòŠ@ôَíÈ@ôäìíióè@Žôiói

@@@H57I@õò††bà @ôn€€€ïÜ@󀀀Ü@õìb€€€ä@ôàŠó€€€Ð@󀀀i@pb€€€Ùi@aìa†@ÚŽï€ €ŽóØ@Šó€€€€ @ômbÑ@çb€î@~ò@ ìaŠb€’@õìb€ä@ì@oŽî‹Ùi@Šbàüm@a‡äbØó䆊a‰j Üóè @çb€€î@~o @ ïŽ jm‹? Üó€€è@õü€€‚@õìb€€ä@ôn€€ŽaŠ@ó€€Ü@Šìì†@õòìaŠb€€’ @õb€Žbî@ôÙŽîŠbi@çbî@~p @ a‡i@oŽaŠbä@ômóîb’@ì@oŽaŠbä@ôäa쇎ïÜ @ìì†@óÜ@çbî@~a‡ï䆊a‰j Üóè@ãò†ŠóióÜ@‹?ŽîŠ@ónŽïi@óØ@òìónŽïi†Šb’

@õŠb€€€@ îŽ Šbq@ì@‹€€îŒòì@çó€€îýóÜ@oŽî‹Øó€€ä@‡ä󀀎óq@õó€ØòŠŒíÈ @õò††b€à@ôäbØó€áØíy@ô€Žïq@ó€i@aìó€÷@òŠb€Ø@ìó€i@‡äó¸ójîbm @@NoŽîŠ†ò†@aŽ@ça†aŽ@õbŽbî@óÜ@H756I @@H51I@õò††bà @ó€àbåäbîói@çb€î@Hó@ €nïÐýI@ôåaí Üóè@ói@Žô Üóè@ŽôŽóØ@Šóè

@@NoŽïi†‹Ø@Šbàüm@õü‚@õìbä@‹mbîŒ@çbî@oïÜ @ì@Âäb€à@•ó€’@ü€i@òìó€ÙŽï?äbà@ó€Ü@熋؇äói@ói@oŽîŠ†ò†aŽ @ü€i@Šbjmó€àüm@Žõ‹€Øò†@òìNŠbåî†@H240I@õB‹i@ói@熋ØóàaŠóÌ @õó€?ŽîŠ@ì@òìó€nŽî‹£ @ @Šìì†@ô€ŽbïŽ@õŠbØ@óÜ@ŽßbŽ@ìì†@õòìbà @@NoŽîŠ†óä@Žðq@ô䆋؊bØ @@H58I@õò††bà

@ón€Žóióà@ìó€÷@ü€i@õóäbåŽî퀒@ìó€÷@õòìòŠò†@ó€Ü@ó€åŽîì@çbî @ó€Ü@ó€Ø@Ûó€îòìbà@ü€i@ôäa‡åîŒ@ói@oŽîŠ†ò†aŽ@çìa‹Ø@çb‚Šóm @oŽïió€€ä@‹mb€€îŒ@Âäb€€à@Ûó€€î@ó€€Ü@òì@oŽïió€€ä@àó€€Ø@ˆûŠ@H10I @çb€€î@ó€åŽîì@ôåŽaí Üóè@ó€i@oŽï€ Üóè@Žô€ŽóØ@Šó€è@bèòìŠó€è @çb€€î@çbØóïn“€€€@óåŽî퀀’@õŠa퀀î†@ó€€i@ó€€àbåäbîói@çb€€î@ó€€nïÐý

@ô€ä†‹Ø@âï݀Žóm@@çbî@ça‡ïmóîb’@óÜ@õŠbØ@ón‚bŽ@ôÙŽîŠbØ@Šóè @Šbjmóàüm@çbØòìa‹Žìíä@õòìóå@çbî@çbØó䆊a‰j Üóè@ônïÜ @Žôuó€€jŽïu@a†Šó€€Žói@õH57I@õò††b€€à@ó€€Ü@ìa‹ÙîŠb€€î†@õa€€Ž @@NbŽbî@ôŽïq@ói@Žõ‹Øò† @@H59I@õò††bà @çbØòŒûq@óåŽîí’@ì@çbØóäbnŽŠü€@õŠaíî†@çbî@çbØòŠóÙîóq @ äbà@Ûóî@óÜ@óØ@Ûóîòìbà@üi@ôäa‡åîŒ@ói@æŽîŠ†ò†@aŽ @õ󀀀B‹iaì†@ì@H32@ì@31I@ôäbØò‡€€äói@ôØ@ óï€ŽïqŠóŽ@Šó€€è @àóØ@ @@NoŽïióä@‹mbîŒ@ŽßbŽ@Ûóî@óÜ@òì@oŽïióä @ó€i@熋Øó€àaŠóÌ@ói@ŽõŠ†ò†aŽ@Šbjmóàüm@a†óîbŽbî@ãóÜ@H33I @ôåm‹€aŠó€Žói@o€Žò†@õaŠòŠó€Ž@Šbåî†@H@120—12I@ õB‹i @ü€i@Žßb€Ž@ìì†@üi@Âäbà@ìì†@çaíŽïä@óÜ@ç@ †‹Ø@ôäa‡åîŒ@õaŽ@J @@@@@Zói@oŽï Üóè@ŽôŽóØ@Šóè @@Nçìa‹Ø@•óia†@òìòŠbiìóÜ@óØ@õóäaìa‹Žìíä@ìóàbäó? Üói@ìó÷ @@H60I@õò††bà @òì@pa‡€i@€äò†@熊a‰€j Üóè@õóŽû‹q@óÜ@ŽôŽóØ@Šóè M@c @ìó€÷@çb€î@ó€Ðbà@ìó€Ü@òìa‹€Ø@• @ ó€jŽïi@óØ@oŽïäai@õü‚ 7


@òì@Nò@ ìó€€äbØó䆊a‰j Üóè@ôn“€€€@ôàb−ó€€÷@ó€€i@´€€Žòíîóq@ó€€Ø Nóî@ôîbmüØ@çbïäbØòŠbî‹i @ @kî‹Ìóà@ômýì@ô䆊a‰jÜóè@õbŽbî @õü€€è@ó€€i@õóäb€ïŽ qŠóŽ@ìó€€÷@ô䆋ÙîŠb€€î†@Oã󛀀åŽïq@ô€€’ói @@çìóØò†Šò†@òìó䆊a‰j Üóè @@H76@Iõò††bà @熊a‰€j Üóè@õó’ó?äbi@õüè@ói@ó’ @ ói@ãó÷@ôäbØòŠbî‹i@ôŽïq@ói @•ó€€ïŽïq@ìó€€i@ì@pa†ò†ììŠ@ô›€€ïŽ qŠóŽ@a‡€€ä†Ša‰j Üóè@õŠa†‹€€Ø@ì @@Nòìa‹äa†@üi@õìa‹ÙîŠbî†@õaŽ @@H77I@õò††bà @ü€€€i@ã󀀀èŠò†@H1000I@󀀀Ü@熋Ø󀀀àaŠóÌ@󀀀i@ŽñŠ†ò†@a€€€Ž @@Z@ãóèŠò†@H5000I @ô?äò†@H57I@õò††bà@ôäbØòíŽï’@óÜ@ÚŽïØóîó@ i@@ÚŽïŽóØ@Šóè @ó€Ü@òìò‹€m@ôَóØ@õüèó€i@çb€î@õü€‚@Žô€ŽóØ@Šóè N1 @õìb€€ä@ôåm‹? Üó€€è@ó€€i@~o @ € ïŽ jmbè@a†óîb€€Žbî@ãó€€Ü@ó€€Ø@o€ ïŽ ia† @Šó€€è@çb€€î@òìa‹€€Øì@ þi@çb€€î@o€€ïÝi@a‡€€ä†Ša‰j Üóè@õˆûŠ @õóîbŽbî@ãó÷@H57I@õò††bà@óÜ@ìa‹ÙîŠbî†@õaŽ@ÚŽîŠò‡?äò† NòìómbÙiì þi@熊a‰j Üóè@õ‹m@ôØóîóàbäó? Üói @@NoŽîŠ†ò†@a†ŠóŽói @çb€î@õ‹Žï€Šb€Ø@ôÙŽîìaŠ†‹Žïr€ŽaŠ@çb€î@ÚŽîŠójäbàŠóÐ@Šóè N2 @@@H61I@õò††bà @çb€ØòìaŠíŽï Übq@õó€àbäŠói@a‡îóØòŠbØ@ômbØ@óÜ@ÚŽï ÜóàüØ @ôäbØò‡€€€€€€äói@󀀀€€€Ü@󀀀€€€Ø@ôäò†ó€€€€€€à@ì@ôn“€€€€€€€@õaìa† @õó€€àbäó? Üói@ó€€Ü@‹€€m@ôn€€’@çb€€î@çb€€ïäbØòìa‹Øì þi@çb€€î @ô€€€Žïq@󀀀i@òìímb€€€è@a†óîb€€€Žbî@ã󀀀÷@õ@H57,58,59,60I NòìómbÙiì þi@熊a‰j Üóè @ äìíiŠó€€rŽïm@õaì†@oŽîìó€€Øò†@ŠbØó€€Ü@pb€€Ø@ôäìíiŠó€€rŽïm @@H78I@õò††bà @H3I@ô @Šó€è@ãó€èŠò†@H@5000@O@1000I@õó€àaŠóÌ@ói@@oŽîŠ†ò†aŽ @@Na†óØó䆊a‰j Üóè@ôàb−ó÷@ô䆋Øa‹Ù’b÷@õˆûŠ@ŠóŽói@Âäbà @@H62I@õò††bà @a‡€€€îìa‹ÙîŠbî†@ôåŽî퀀€’@󀀀Ü@熊a‰€€€j Üóè@õŠa†b€€€€b÷@ÚŽï€ €ŽóØ @ó€€Ü@çb€€î@~òìímb€€è@a†H50I@õò††b€€à@ó€€Ü@ó€€Ø@oŽï€€Žaìóå Üóè @Šó€€€Žói@a‡€€€äbØóäaìbm@õŠb€€€Äü€@󀀀Ü@H53I@õ‡€€€äói@Žõ‹€€€Øò† @@NoŽïŽaíj Üóè@‹m@ôÙŽîìaŠíŽï Übq@ói@ómójîbm@óØ@‹m@ôÙŽïåŽîí’ @ó€€Ü@ó€€Ø@õóäbîa€€Ž@ìó€€÷@ü€€i@o€€îŽ ‹Ùi@Žôuó€€jŽïu@a†Šbjmó€€àüm @@H79@Iõò††bà @@Nòìímbè@a†óîbŽbî@ãó÷@õH60,59,58@~57I@ôäbØò††bà

@ @çóàóî@ô䆊a‰jÜóè@õbŽbî @ó€€i@oŽîŠ†ò†a€€Ž@H52I@õò††b€€à@ôäb€€ØòŠbîB‹i@õŠbÙ›€€ïŽ qŠóŽ @Šó€€€€€€ó÷@ã󀀀€€èŠ†@H5000O1000I@󀀀€€Ü@ô䆋Ø󀀀€€àaŠóÌ @@ôŽ‹qaŠ@ôàb−ó÷@ì@ça‡àb−ó÷@óÜ@ça†óäbm@O@ãó›åŽïq@õ‡äói @@@H123I@õò††bà @Šó€€ó÷@ì@o€Žïiìíi@òìóäbØòìaŠíŽï Übq@óÜ@ÚŽïØóî@óÜ@óØóïqŠóŽ @H1000I@ó€ØóàaŠóÌ@aìó€÷@oŽïi@òìóØóäbƒqbš@çòìb‚@çóîýóÜ @@ôäbØ󀀀äbm@ô€€€åïåïi@󀀀i@燀€€äó¸ójîbm@çbØ󀀀ïîaŠói@b€€€€†a† @@NoŽïiò†@ãó芆 @ôäbØó€€äŒbi@ó€€Ü@òìó€€ïäbØóàb−ó÷@ì@ô€€Ž‹qaŠ@ó€€i@o€€Žòíîóq

@@H80I@õò††bà @ãò†Šó€ióÜ@@ æ@ îŽ ‹€Ùi@ó€äbm@Žõ‹€Øò†@ çbïäbØòŠbî‹iì@~a‡ä†Ša‰j Üóè @@Na†òìóäìí› ÜóéŽïm@õb€†ò† @çb€€î@çb€€ØòìaŠíŽï Übq@ô䆊a‰€€j Üóè@õŠón€€Žüq@õòìó€€ä†‹Øì þi @@H124I@õò††bà @ì@󀀀àbäŠói@ì@oŽïia‹Øó€@€€ä@Šb€€€àüm@󀀀Ø@çaìaŠíŽï Üb€€€q@ôn€€€ïÜ @õóäaŠó’óm@ìóäbm@ìó÷@õòìó䆋Øbïu@ói@ómój@ îbm@ ýbi@õb€†a† 8


@ü€i@Žô€åŽïéi@õŠ@ bØó€i@ì@ ó€÷@ã ýói@òŠbØìói@ ó@ ïïä@pójîbm N熊a‰j Üóè@ôäbØòìa‹Øì þi@ôåïŽaí Üóè @@H84@Iõò††bà

@󀀀€i@oŽîŠ†ò†a€€€€Ž@aì󀀀€÷@òì󀀀€äóÙiì þi@çb€€€€ïäbØòìa‹Øì þi @@Nãó芆@5000@üi@òìóàó芆@1000@óÜ@ô䆋ØóàaŠóÌ @çb€€€€î@o€€€€Žïi@ôn“€€€€€@õŠó€€€€jäbàŠóÐ@Šò‡€€€€àb−ó÷@Šó€€€€€ó÷

@õò††b€à@õìa‹Øü€i@òˆb€àb÷@ôäbØòŒa‹àb÷@ì@ŠbØ@ üè@ŽôŽóØ@Šóè @ó€i@oŽîŠ†ò†a€Ž@õü€‚@ü€i@båŽïèŠbØói@õóîbŽbî@ãó÷@õH54I @ó€Ü@o€Žî‹Øò†@óàaŠóÌ@ìH@ÚŽï?äbà@üi@òìòˆûŠ@6I@óÜ@熋؇äói @@NóîaŽ@ìì†@ìóÜ@ÚŽïØóî@ói@çbî@ãó芆@H5000M1000I @@H85I@õò††bà

@ôØó€îó ÜóàüØ@õŠó€jäbàŠóÐ@çb€î@oŽïi@õŠa‡ï÷@ôÙŽîìaŠ†ŠbrŽaŠ @@NpbÔìì†@ónŽî‹Øò†@óØaŽ@aìó÷@oŽïi@ôîóšìbä @@H81@Iõò††bà @ì@Âäb€à@Žô€Ž@ü€i@òìó€ÙŽï?äbà@ó€Ü@熋؇€äói@ói@oŽîŠ†ò†aŽ @ÚŽïØó€î@ói@çbî@ãó芆@H5000O1200I@óÜ@oŽî‹Øò†@óàaŠóÌ

@pa‡i@Âäò†@ì@oŽïia†@oŽò†@óÜ@ôäa‡?äò†@ôÐbà@ÚŽïŽóØ@Šóè @a‡ä†Ša‰j Üóè@ôäbØónïÜ@óÜ@òìóîóØòìbä@ô䆋؊bàüm@õüè@ ói @çb€î@o€Žïia‹ØŠbàüm@õìb€ä@ó€Ðbà@ìó÷@ôäa†@oŽò†@óÜ@”Žïq@óØ @oŽîŠ†ò†a€Ž@òìó€÷@oŽïjmbè@õìbä@õü‚@õaìa†@ì@õŠa†b€b÷@Žôi @oŽî‹Øò†@óàaŠóÌ@òì@ÚŽï?äbà@üi@òìòˆûŠ@H6I@óÜ@熋؇äói@ói

@õ‹m@ôÙŽïnïÜ@çbî@‹m@ôÙŽîŠbàüm@ÚŽïŽóØ@Šóè@óîaŽ@ìì†@ìóÜ @‹m@ôÙŽïmóÑïŽ@çbîì@oŽïióä@õü‚@õìbä@óØ@oŽïjŽïq@ô䆊a‰j Üóè @ó€Ø@oŽïióè@ôîbŽbî@ ôÙŽïnŽóiŠói@óŽóØ@ìó÷@çbî@~oŽî‹?j Üóè @Ûòì@oŽïiìíi@Ša‡’ói@ì@a‡ï䆋Ø@õŠa‡’ói@ãò†ŠóióÜ@oŽïi‹?ŽîŠ @óÜ@oŽïia‹Žìíä@õìbä@‹mbîŒ@çbî@æŽîí’@ìì†@óÜ@çbî@ÚŽîŠò‡?äò†

@ìì†@ @ìó€€Ü@ÚŽïØó€€î@ó€€i@çb€€î@ãó€€èŠ†@H5000@–@1000I@ó€€Ü @@NóîaŽ @@H86I@õò††bà @ó€€Ü@õó€€Øòìbä@ô䆋؊b€€àüm@Žôió€€i@pa‡€€j?äò†@ÚŽï€ ŽóØ@Šó€€è @ôäbØó€€mó Üby@ôŽïqó€€i@õó€€Ðbà@ìó€€÷@ì@a‡€€ä†Ša‰j Üóè@ôn€€ïÜ @çb€î@òìò‹€m@ôÙŽîìb€ä@ó€i@çbî@ŽôjmìóØ@oŽò†@H81I@õò††bà

@@Na‡äbØó䆊a‰j Üóè@ônïÜ @@H82@Iõò††bà @õón‚b€Ž@õó€àbäó? Üói@çbî@ón‚bŽ@ôäa‡Žïqó?ŽîŠ@ÚŽïŽóØ@Šóè @ôÙŽïn€€€ïÜ@ó@ € €Ü@ô䆋؊b€€€àüm@ü€€€i@ÚŽï Üì󀀀è@Ûòì@ì퀀€i@Žô€ €î @ôn€€ïÜ@ó€€Ü@pb€€ÙiŠbàüm@‹€€m@ôØó€€ïõm ýìbè@çb€€î@a‡€€ä†Ša‰j Üóè @ôØó€€îüè@+ï€è@Žôió€i@òìónŽî‹B €i@õó€Øòìbä@çb€î@a‡€ä†Ša‰j Üóè

@ڀŽîŠbu@ó€Ü@‹mbîŒ@çbî@~o @ ïŽ iŠbàüm@õìbä@óØ@òìò‹m@ôÙŽïmóÑïŽ @@NoŽïåŽïéiŠbØói@õü‚@ô䆊a‰j Üóè@ôÐbà @@H87I@õò††bà @ó€Ü@‹mb€îŒ@ì@Žôjmb€è@a‡ÙŽïn€ïÜ@‡äó€š@ó€Ü@õìb€ä@ڎóØ@Šóè @õò††b€€à@ó€€Ü@õóäbîa€€Ž@ìó€€i@oŽîŠ†ò†a€€Ž@pa‡€€i@ڀ€Žï?äò†

@òì@Âäb€à@ŽôŽ@üi@òìóÙŽï?äbà@óÜ@No @ îŽ ‹Øò†@‡äói@aìó÷@ôîbŽbî @ÚŽïØóî@ói@çbî@ãó芆@H5000M1200I@óÜ@oŽî‹Øò†@óàaŠóÌ @@NóîaŽ@ìì†@ìóÜ @Žõ‹€€Øò†@ó€€îóqa‹‚@ìó€€÷@ôäaŠò‡@ € àb−ó÷@•òìó€€÷@õaŠòŠó€€Ž @ó€Ü@Ûó€îòìbà@ü€i@çbïäbØóî@ôäbán“ïä@óÐbà@óÜ@æîŽ ‹Ùi@õŠójŽïi

@@Nòìímbè@a†ìí“Žïq @@H88@Iõò††bà @õòì󀀀䆋Øbïu@õŠb€€€Ø@󀀀i@oŽïiaŠ†‹ïŽ r€€€ŽaŠ@ÚŽï€ €ŽóØ@Šó€€€è @ì@ô䆋؋ŽïàˆŠóŽ@ì@çbØòìaŠ†@ó?äò†@ôåm‹€Šòì@ì@çbØó?äò† @çb€î@pb€Ùi@†b€îŒ@çbîüi@çbî@pbÙi@õŠbØón‚bŽ@a@‡îóØòŠbØ@óÜ

@@NoŽïióä@‹mbîŒ@ŽßbŽ@ìì† @@H83@Iõò††bà @ãó€èŠ†@H5000O1000I@ ó€Ü@熋Øó€àaŠóÌ@ó€i@oŽîŠ†ò†aŽ @@ZóØ@ŽôŽóØ@Šóè @õü€€i@õòŠó€€iìŠ@ìó€€÷@pa‡€€ió?ŽîŠ@ڀ€ŽîìaŠíŽï Übq@Šó€€è N1

@òìb€€€ä@õóäaì󛀀€Žïq@õ‹€€€m@ôÙŽîìb€€€ä@çb€€€î@~pb€€€Ùi@çb€€€ïqa‹‚ @熋؇€äói@ó€i@oŽîŠ†ò†aŽ@òìó÷@òìónïåŽîí£@óØòìa‹ØŠbàüm @H10000M5000I@ó€i@oŽî‹Øò†@óàaŠóÌ@ì@ŽßbŽ@H3M1I@óÜ @@NóîaŽ@ìì†@ìóÜ@ÚŽïØóî@ói@çbî@ãó芆

@‹€m@õŠbØ@üi@ç†@ Ša‰j Üóè@õòìó䆋Øì þi@üi@òìa‹ÙîŠbî† @ì@æmì ýb€€q@óÜ󀀎óà@ó€€Ü@o€€Žïibïu@ó€€Ø@ŽôåŽïéiŠbØó€€i NôŽïÜ@熋Ø@ôØüØa†@ì@õü‚@õóàbäŠói @ó€Ø@L@ ÚŽïåŽî퀒óÜ@o€Žî?i@a‡€ÙŽîŠbi@óÜ@ÚŽîìaŠíŽï Übq@Šóè N2

9


@6@ó€Ü@ó€ä†‹Ø‡äói@õóØóäa†a€Ž@aìó÷@ÚŽïnïÜ@çbî@ÚŽîìaŠíŽï Übq

@@H89I@õò††bà

@H5000M1200I@ó€Ü@oŽî‹Øò†óàaŠóÌ@ì@ÚŽï ÜbŽ@üi@òìó?äbà @@NóîaŽ@ìì†@ìóÜ@ÚŽïØóî@ói@çbî@ãó芆 @ôØó€š@Hã@ b€znÔaI@ óØòŠó€Ž@óäbmíÙ Üóè@ôäaŠò‡àb−ó÷@Šó€ó÷ @ó€€Ü@熋؇€€äói@ôä@aŠò‡€€àb−ó÷@õa€€Ž@aìó€€÷@pbèŠbØó€€ia‡Žïm @@NoŽïiò†@ŽßbŽ@3@üi@òìóÙŽï ÜbŽ

@ó€i@çb€î@o€Žïi@a‹Ù€’b÷@ói@oŽî‹?j Üó@ è@Ûóš@ÚŽïŽóØ@+ïè@Žôibä @ô“€îbŽb÷@ŠóŽóÜ@Ša‡ïŽ‹móà@õ‹m@ôÙŽîŒa‹àb÷@Šóè@çbî@ôåŽïéä @ó€€i@òì@Nò@ ìó€€äa‡?äò†@ô Üü€€è@ìb€€ä@ó€€åmbè@ômb€€Ø@ó€€Ü@ôn“€€€ @ôäbØò‡€äói@ó€Ü@ó€Ø@õóäbîa€Ž@ìó€i@oŽîŠ†ò†aŽ@òìóäaìó›Žïq @òŠb€€€€€àˆ@H‫ا ا‬I@õüـ€€€’bq@õH10ì9ì8I

@@H94I@õò††bà @õò††b€€€à@󀀀Ü@Ûòì@óØòŠó€€€Ž@󀀀äbmíÙ Üóè@õŠa†‹€€€Ø@Šó€€€€ó÷ @Šó€ŽóÜ@ôåmìó€ÙŽîŠ@óØ@ìa‹ƒÙŽîŠ@ôÙŽïäþq@ói@òìímbè@a†ìí“Žïq @ãb−ó÷@òìóäaŠóØüä@çóîýóÜ@çbî@a‡mýòì@ìbäóÜ@oŽïiaŠ†@ãb−ó÷ @ì@ÚŽïáîŽ@Šó€€€è@‡ä󀀀š@@󀀀Ýä@bî@òìó€€€ÙŽïáŽîŠóè@çb€€€î@~Žô€€€iaŠ† @ó€Ü@çb€î@òìó€ä†Ša‰j Üóè@ôØó€îóäŒbi@çóîýóÜ@çbî@òìóÙŽîŠóØüä

@1378@ô @ à󀀀Øóî@õ†bà󀀀u@õH3I@󀀀Ü@󀀀Ø@1O58O377 @òìó€€äìíiüØ@ó€€i@pòŠbi󀀎@òì퀀šŠò†@a†@H1958O9O10I @@NçbØóïn“€ @@H90I@õò††bà @õò‡€äó€bqû‹q@çbî@òìómbÙiì þi@oŽaŠbä@ô Üaìóè@ÚŽïŽóØ@Šóè @ŠóŽ@ómbÙiŠbØ@óØ@õŠbØón‚bŽ@õ‹m@ôØóîó? Üói@Šóè@çbî@ûŠ†

@óØa€€Ž@aìó€€÷@ŽôiaŠ‰€€îŽ Ša†@ü€€i@õó€€àbäŠói@òìó€€ØóîóäŒbi@‡ä󀀹 @@NŽßbŽ@H20M10I@óÜ@oŽïiò†@熋؇äói @@H95@Iõò††bà @~ç@ a‡€€?äò†@ü€€i@a†òìó€€äíiüØ@ômb€€Ø@ó€€Ü@õó€€äaŠò‡?äò†@ìó€€÷ @󀀀Ü@Žôàa‡€€€äó÷@çb€€€î@ça‡€€€?äò†@õó?å€Žìíä@ôn“€€€äòŒŠóŽ

@‹mb€îŒ@çbî@ÚŽîŠò‡?äò†@ôäbè@çbî@çaŠò‡?äò†@ô?äò†@ôåîŠü€ @ó€Ü@熋؇€äói@ó€i@oŽîŠ†ò†a€Ž@a@ìó€÷@çò†óä@Âäò†@óØ@pa‡i @ãó€èŠ†@H5000M1200I@ ó€Ü@oŽîŠ†ò†aŽ@ì@Âäbà@H3M1I @@NóîaŽ@ìì†@ìóÜ@ÚŽïØóî@ói@béäóm@ói@çbî @@H91I@õò††bà

@õ‰€€ïmì‡äím@õ‹€€m@ôÙŽîŠb€€Ø@Šó€€è@çb€€î@çó€€Ùi@ôäbØó€€àa‡äó÷ @çó€£aì†@熊a‰€j Üóè@ômìòŠ@çbî@~ç@ ò‡i@ãb−ó÷@çbîŠójàaŠói @ó€€i@a‡€€äa‡?äò†@ôäì퀀šòíŽîŠói@ãò†Šó€€ióÜ@‹€€?ŽîŠ@ó€€åji@çb€€î @6@óÜ@熋؇äói@ói@æŽîŠ†ò†@aŽ@aìó÷@ó’òŠóè@ì@õ‰ŽîŠ‡nŽò† M2000I@õB‹€i@ó€i@æŽî‹€Øò†@ó€àaŠóÌ@ì@ÚŽï Üb€Ž@ü€i@òìó?äbà

@ü€i@ô€åŽïéi@õŠb€Ø@ó€i@çbî@Žõ‹?i@Žõ‹Ø@ói@ÚŽïØóî@ÚŽïŽóØ@Šóè @ŽôåŽîíŽï“i@ôn“€@ôn’ìòŠ@çbî@çaŠò‡?äò†@ô䆋َïÜ@ó’òŠóè @ó€àaŠóÌ@ì@Âäb€à@H6M1I@ó€Ü@ç@ †‹Ø‡€äói@ói@oŽîŠ†ò†aŽ@aìó÷ @pb€Ôìì†@óØa€Ž@òì@Nã@ ó€èŠ†@H5000M1200I@óÜ@oŽî‹Øò† @@NoŽïi@çbîü‚@çaŠò‡?äò†@óÜ@óØòŠò‡àb−ó÷@Šó€ó÷@oŽïiò†

@@NóîaŽ@ìì†@ìóÜ@ÚŽïØóî@ói@béäóm@çbî@ãó芆@H10000 @@H@96@I@õò††bà @ôä‡äbـ’@ó€i@a‡€ä†Ša‰j Üóè@ô€mìòŠ@ó€Ü@Ûóî@õŠbÙÝŽï“Žïq@Šóè @ôäbØóÜ폀€q@ô€Šó€€i@õò@ ìó€€ä†‹Ø@ì@ça‡€€?äò†@ôäbØóÔí倀Ž @ôä‡äaíŽï€’@çb€î@ô䇀äa‹Ð@çbî@õóØó€Šói@ôä‡äaŠ†@ì@ça‡?äò†

@@ @@H@92I@õò††bà @òìó€ä†‹ØŒŠói@€äò†@çbî@òìóÙŽï ÜóàüØ@õüè@ói@ÚŽïŽóØ@Šóè @ôäì퀀šòíŽîŠói@Lò@ ìòŽïàb€€÷@ó€€’òŠóè@ôäa‡äb“€€ïqü‚@çb€€îòì @ôn€€ŽóiŠóŽ@ì@熊a‰€€j Üóè@ôÐb€€à@çb€@ î@ŽôåŽîíŽï“€€i@ça‡€€?äò†

@ó€€Ø@‹€€m@ôÙŽï Üìó€€è@Šó€€è@çb€€î@‹€€m@õóÜ폀€q@ó€€i@ôåîŠü€€€@çb€€î @õŠb€i@çb€î@oŽïi@óØóäa‡?äò†@ôàb−ó÷@ôåîŠü€@ôŽïÜ@oŽóióà @熋؇€äói@ói@oŽîŠ†ò†aŽ@aìó÷@ŽôåŽîíŽï“i@óØóäa‡?äò†@ôåŽïéä M10000I@óÜ@oŽî‹Øò†@óàaŠóÌ@ì@ŽßbŽ@ìì†@üi@òìóÙŽï ÜbŽ@óÜ @@NóîaŽ@ìì†@ìóÜ@ÚŽïØóî@ói@çbî@ãó芆@H20000 @@H97@Iõò††bà

@H6M1I@óÜ@熋؇äói@ói@oŽîŠ†ò†aŽNp @ bÙi@ÞŽï“Žïq@ça‡?äò† @çb€î@ãó€èŠ†@H5000M1200I@ó€Ü@oŽî‹Øò†ó€àaŠóÌ@ì@Âäbà @@NóîaŽ@ìì†@ìóÜ@ÚŽïØóî@ói@béäóm @@H93I@õò††bà @ô Üüè@ŠóŽóäbmíÙ Üóè@üi@ça‡ Üìóè@çbî@ÚŽîŠóŽ @ @óäbmíÙ Üóè@Šóè @ô䆊a‰€j Üóè@ó€Ü@æm‹€?ŽîŠ@üi@õ‰@ ïmì‡äím@õòíŽï’@ói@ça‡?äò†

10


M10000I@õB‹€i@ó€i@oŽî‹Øò†@óàaŠóÌ@ì@ÚŽï ÜbŽ@üi@òìó?äbà @@NóîaŽ@ìì†@ìóÜ@ÚŽïØóî@ói@béäóm@çbî@ãó芆@H20000

@”Žïq@a‡äa‡@ ?äò†@ôÔì‡åŽ@ŠóŽói@oŽî‹?i@oŽò†@ÚŽïŽóØ@Šóè @o€ŽîŠ†ò†@a€Ž@aìó÷@óîa‡îìbä@óÜ@óØ@çbØó?äò†@õòìó䆋Øbïu

@@H102I@õò††bà @ó€i@bn@ €Žóè@a‡€ä†Ša‰j Üóè@õó€’ó?äbi@ômb€Ø@ó€Ü@ڎóØ@Šó€è @pa‡i@òìó÷@ôåŽï Üói@çbî@”ï“‚ói@ì@õŠbî†@ô䆋Ø@•óÙ“Žïq @çb€î@a‡Øóîó€šìbäóÜ@ÚŽï Üó€àüØ@üi@Žôma‡i@õŠa‡ï÷@ômìóÙnŽò† @Šó€Ž@ó€ä†‹ØŠbØ@ôn€Žóióà@ói@æi@ÚŽïåŽîí’@ŠóèóÜ@çaín“ïäa† @ó€i@oŽîŠ†ò†a€Ž@aìó€÷@çbïÙŽî‡äóè@çbî@çaŠò‡?äò†@ôäa‡?äò†

@o€Žî‹Øò†@ó€àaŠóÌ@òì@HŽßbŽ5I@üi@òìóÙŽï ÜbŽ@óÜ@熋؇äói@ói @ìì†@ìó€€Ü@ÚŽïØó€€î@ó€€i@çb€€î@ãó€€èŠ†@H20000M10000I@ó€€Ü @@NóîaŽ @@H98@I@õò††bà @ôäbàa‡€äó÷@çó€îýóÜ@ça‡?äò†@õóŽû‹q@ô䆋Ø@ÞŽï“Žïq@Šó€ó÷ @ìó€€÷@çb€€î@õŠó€€iòíŽîŠói@çb€€î@ì퀀i@òìó€€äa‡?äò†@õó?åŽìíä

@ó€Ü@o€Žî‹Øò†@ó€@àaŠóÌ@ì@ÚŽï Üb€Ž@ü€i@òìó?äbà@6@óÜ@熋؇äói @ìì†@ìó€Ü@ÚŽïØó€î@ói@béäóm@çbî@ãó芆@H20000M10000I @@NóîaŽ @@H103@Iõò††bà @a†@H102ì101ì100I@ôäb€Øò††bà@ó€Ü@ó€Ø@ó€ØòŠbØ@Šó€ó÷

@Žð€€€q@çbî󀀀Øóäa‡?äò†@ômóïäaì󀀀Žbq@󀀀Ø@õóäbäaì󀀀Žbq @aìó€€÷@çbØó€€?äò†@õòìó€€ä†‹Øbïu@”Žï€ q@a‡€€îììŠ@òìaŠ†‹Žïr€€Ž @@NoŽïiò†@熋؇äói@ŽßbŽ@H10M5I@óÜ@óØaŽ @@H@99I@õò††bà @ó€i@òìó€nŽî‹Øbä@b€ÍÝï÷@熊a‰j Üóè@òìóäa†aŽ@ôáØíy@õüè@ói

@ôÙŽîìaŠ†Šbr€ŽaŠ@çb€î@ôn“€€@ôÙŽîŠó€jäbàŠóÐ@çóîýóÜ@òìímbè @󀀀nŽïiò†@óØa€€€Ž@òì󀀀÷@ŽõŠ‡€€€i@ãb−󀀀÷@òì󀀀ïõ‹Žï€ŠbØ @@Nò‡äòìó÷ìì† @@H104I@õò††bà @òìímb€è@a†H102ì100I@õò††b€à@ó€Ü@õóäbîaŽ@ìó÷@ ôŽïqói

@õ‡€äòíîóq@ó€Ø@Lo @ ïŽ ióä@a†óäbmó@ Üby@ìóÜ@béäóm@ÛóîòíŽï’@+ïè @@NH‫@ا  ب‬Ióîóè@òìó䆊a‰j Üóè@ôäa‡ŽïÜóäbm@ói @@H100@Iõò††bà @ó€i@pbÙi@Šó€üà@õü‚@üi@çaŠò‡?äò†@ô?äò†@ÚŽïŽóØ@Šóè @‹m@ôÙŽïåï“‚ói@Šóè@çbî@~ò@ ìòìaŠ†@ôåï“‚ói@ì@õŠbî†@õüè

@ü€i@æmì ýb€qü‚@ôÐbà@óÜ@oŽî‹Øò†@õŠói@Žôi@õóØòŠò‡àb−ó÷ @@NŽßbŽ@ìì†@bm@熊a‰j Üóè @@H105I@@õò††bà @õòì󀀀䆋Øbïu@ì@熊a‰€€€j Üóè@ôÐb€€€à@ôäì퀀€šŠò†@”Žï€€€q @@NìaŠíŽï Übq@üi@Žõ‹Ùi@çìíša†aì†ói@Žôibä@çbØó?äò†

@çb€î@pó€jîbm@çb€î@ôn“€€@ôn€Žüq@ü€i@pa‡€jŽïq@ôåŽï Üó€i@çb€î @õón€€€ŽaŠb÷@Šó€€€Ž@󀀀䆋؊bØ@ôn€€€Žóióà@󀀀i@‹€€€m@õ†ì퀀€Ž @Nò@ ìò‹m@ôäbŽóØ@õüè@ói@çbî@oŽïiü‚ìónŽaŠ@bu@óØóäa‡?äò† @çb€î@ŽõŠò‡€?äò†@õòìó€÷@üi@pa‡i@Žßìóè@ŠbØüè@çbàóèói@çbî @ó€i@o€ŽîŠ†ò†@a€Ž@aìó÷@çò†óä@Âäò†@pbÙi@ŽðÜaì@çaŠò‡?äò†

@@H106Iõò††bà @pójîbm@õòíŽï’@ói@×ò†@ói@òìa‹ÙŽbi@õóäb@mó Üby@ìóÜ@ó?vŽïi @çb€€î@a‡€€îŠa‡ï÷@õó€€ä‰ïÜ@ó€€Ü@ڎŽóØ@Šó€€è@~a@‡äbØb€€Žbî@ó€€Ü @õ‹ŽïàˆŠó€€€Ž@õó?å€Žìíä@󀀀Ü@~a@‡€€€äa‡?äò†@õó?å€Žìíä @õŠa‡€€€ï÷@ôm ý󀀀Žò†@ôäbØó?å€Žìíä@󀀀Ü@b€€€î@a‡€€€äbØó?äò† @ô€åŽïéä@ô€åïäaŒ@ì@熋Øa‹Ù€’b÷@ói@a‡îòìòŠò†@óÜ@bî@~a†ü‚ìbä

@ó€Ü@o€Žî‹Øò†@ó€àaŠóÌ@ì@ÚŽï Üb€Ž@ü€i@òìó?äbà@6@óÜ@熋؇äói @ói@óîaŽ@ìì†@ìóÜ@ÚŽïØóî@ói@çbî@ãó芆@H20000M5000I @@Nbéäóm @@H101@Iõò††bà @çb€€î@pa†ó€€ä@€€äò†@pb€€Ùi@Šò‡€€?äò†@ó€€Ü@aì@ڎŽóØ@Šó€€è @çb€î@pb€Ùi@熊a‰j Üóè@õŠa‡’ói@õ‹?ŽîŠ@õòìó÷@üi@pa‡j Üìóè

@ôäó€€îý@Žô€€i@Šó€€jäaŠói@pb@€€Ùi@õŠbØó€€qa‹‚@çb€€î@ça‡€€?äò† @õòì󀀀䆋Øbïu@ãò†Šó€€€ióÜ@‹€€€?ŽîŠ@󀀀nŽïji@çb€€€î@熊a‰€€j Üóè @õ‹€m@ôÙŽîŠb€Ø@Šó€è@çb€î@ü‚ìón€ŽaŠ@õó€?ŽîŠ@ó€i@a‡äbØó?äò† @ôäa‡€€àb−ó÷@”Žï€ q@çb€€î@a‡€€äa‡?äò†@ômb€€Ø@ó€€Ü@õŠbØón‚b€€Ž

@ó€€ä†‹Ø@õ‰€€îŽ Š†@o€€Žò†@ó€€i@õó€€Øóäa‡?äò†@Šó€€Ž@ó€€mbÙi@Šb€€Ø @çbî@ç‡äbŽ‹m@ì@ó’òŠóè@ì@õ‰ïmì‡äím@ôäbåŽïèŠbØói@ì@õŠóŽ @ó€i@çb€î@õü€‚@ó€i@Žôäó€îó?i@çb€îŒ@çb€îŠbØ@ô€äa†@o€Žò@ †@óÜ @6@óÜ@熋؇äói@ói@oŽîŠ†ò†aŽ@aìó÷@ôäbØóÙ Üíà@çbî@ôäaŽï‚

11


@tb€š@熊a‰€j Üóè@õó€’ó?äbi@õìa‹Žìíä@ŽôŽóØ@Šóè N3 @õìb@€ ä@a†òìa‹€€Žìíä@ìó€€Ü@òìó€€mbÙi@õì þ€i@çb€€î@pb€€Ùi

@ü€i@òìó€ÙŽï?äbà@ó€Ü@熋؇äói@ói@oŽîŠ†ò†aŽ@aìó÷@óØóŽû‹q @ãó€èŠ†@H10000M5000I@ ó€Ü@o€Žî‹Øò†@ó€àaŠóÌ@ì@ÚŽï ÜbŽ

NoŽïióä@a‡Žïm@õòìòŠóØì þi@ôŽóØ @ó€i@õó€Øòìbä@ó€Ø@oŽïäai@ì@pa‡i@Âäò†@ÚŽïŽóØ@Šóè N4 @ôäbØón€€îíŽïq@ó€€uŠóà@çb€€î@òìa‹€€Ø@Šb€€àüm@×ó€€èbä @õ󀀀ØóÐbà@çb€€€î@󀀀ïïä@õ󀀀Ðbà@ì󀀀÷@ôäbåŽïèŠbØ󀀀i NòìbnŽòìaŠ @€äò†INp @ a‡€i@õü‚@õaŠ@òìò‹m@õìbä@ói@ŽôŽóØ@Šóè N5

@ãb−ó€÷@Šó€€ó÷òì@Nb@éäó€m@ó€i@óîa€Ž@ìì†@ìó€Ü@ÚŽïØóî@ói@çbî @õ‹€€m@ôÙŽîìaŠ‡Žïr€€ŽaŠ@çb€€î@ôn“€€€@õŠó€€jäbàŠóÐ@ó€€ØòŠò† @óØa€Ž@òìó€÷@ìíi@Ûóîóšìbä@õìaŠ†‹ŽïrŽaŠ@çbî@ìíi@õ‹Žï€ŠbØ @@Nò‡äòìó÷ìì†@ónŽïiò† @@H107@Iõò††bà @a†@H106I@õò††b€à@ó€Ü@ó€Ø@òìòŠó€Ž@õó€äaŠbØ@ìó€÷@Žõ‹Øò†

Hpa‡i @ŠbØó€i@熊a‰€@j Üóè@ôÐb€à@‹mb€îŒ@ŽõŠbu@óÜ@ŽôŽóØ@Šóè N6 NŽôåŽïéi @Žô€€i@ÚŽîŠò‡€€?äò†@ôäa‡€€?äò†@ô€€€åŽïéä@Žô€€ŽóØ@Šó€€è N7 NpbÙi@a‹Ù’b÷@õü‚@õ‡äóàaŒòŠ

@ó€Ü@o€Žî‹Ùi@õŠó€jïŽ i@@õóØòŠò‡àb−ó÷@çbïÙŽïØóî@çbî@òìímbè @@NŽßbŽ@H5M2I@õòìbà@üi@ôäbØóî@ôäbán“ïä@óÐbà @@108@õò††bà @熋Øó€àaŠóÌ@ì@æm‹€€@ôäbØa€Ž@a†òìóäìíi@òŠbiìì†@ômbØ@óÜ @ãó€÷@o€Žïia‹Ø@õb€€†a†@“€Žïq@Žô€ŽóØ@Šó€èì@Np @ bÔìì†@óåiò†

@õŠììˆ@ónŽï›€i@ì@oŽïió€ä@õòìó÷@ôÐbà@óØ@ŽôŽóØ@Šóè N8 @óåŽî퀒@ìó÷@•óØóä‰ïÜ@ôäbàŠóÐ@ói@òì@òìó䆊a‰j Üóè NŽô ÝïŽ èóä@Žôu @@H44I@õò††bà @‹mb€îŒ@ÚïŽ@ Üb€Ž@ó€Ü@ó€Ø@Ûóîòìbà@üi@熋؇äói@ói@oŽîŠ†ò†aŽ

@ãb−ó€÷@‹€m@ôÙŽïäaìbm@çb’bq@ì@òŠbiìì†@ónŽïiò†@üi@õómó Üby @@Na‡ ÜbŽ@H5I@õòìbà@óÜ@pa‡i @Žôqó€i@o€Žî‹Øò†@•óÙ“€Žïq@ôäò†ó€à@ì@ôn“€€@õbŽbî@õaìa† @óÜ@ì@H98I@ ôäbØò††bà@ómb€ò†@bmH85ì81ì80I@ õbØò††bà @H106I@õò††b€à@ì@H102I@õò††b€à@bmòì@H100I@õò††bà

@oŽïió€ä@‹mb€îŒ@Šb€åî†@H100I@óÜ@óØ@熋ØóàaŠóÌ@ói@ì@oŽïióä @@ZòìòŠaí‚@õóäbîaŽ@ãóÜ@ÚŽïØóî@üi @ó€€Ü@æm‹€ó€€?ŽîŠ@ü€€i@ó€€’òŠóè@çb€€î@€€ïŽ è@Žô€ ŽóØ@Šó€€è N1 @õŠb€šbä@ì@pbÙi@pìòŒ@ôÐbà@ì@ŽôåŽïéiŠbØói@Šò‡?äò† Npa†óä@Âäò†@çbî@pa‡i@Âäò†@ÛóîòíŽï’@ói@pbÙi

@ôàb−ó€÷@ô䇀äbîó€aŠ@õˆûŠ@Šó€Žói@Âäbà@6@ôäìíiŠórŽïm@ói Na†óØó䆊a‰j Üóè @ @oŽîíØ@ô䆊a‰jÜóè@õbŽbî 熊a‰j Üóè@ôäbØóäaìbm@O@ãó›åŽïq@õ‡äói @@@H43I@õò††bà @‹mb€îŒ@Âäbà@•ó’@óÜ@Ûóîòìbà@üi@熋؇äói@ói@oŽîŠ†ò†aŽ

@ó€€i@pa‡€€i@€€äò†@pb€€ÙjŽïÜaì@Šò‡€€?äò†@ÚŽï€ ŽóØ@Šó€€è N2 @ói@ç‡äbîó€†ìíŽ@ói@oŽî‹?i@Ž¶@õó?ŽîŠ@çbî@ÛóîòíŽï’ @ôåŽï Üó€€i@õòìó€€÷@çb€€î@µ“€€‚ói@ó€€i@ìa‹iìb€€ä@ô€€ŽóØ NoŽò†Šói@ómb£@ôÙŽîŠbïå“Žïq@çbî@pa‡jŽïq @ôäb€ŽóØ@üi@çbî@õü‚@üi@wäaŒbÔ@ì@†ìíŽ@ŽôŽóØ@Šóè N3 NpbÙi@ŽßíjÔ@‹m

@H100I@ó€Ü@ó€Ø@òŠb€q@ڀŽî‹B i@ó€i@o€Žî‹Øò†@óàaŠóÌ@çbî@oŽïióä @@ZóØ@ÚŽïŽóØ@Šóè@oŽïióä@‹mbîŒ@Šbåî† @õón“€€€‚@󀀀mb£@ڀ€€Žîìbä@o€€€ŽóÕäó÷@ôn€€€Žò†@󀀀i N1 @󀀀Ü@pb€€€Ùi@•üàaŠó€€€Ð@ڀ€€Žîìbä@çb€€€î@òì󀀀䆊a‰j Üóè NoŽïibŽbî@õóäaìó›Žïq@óØ@熋؊bàüm @ôäìí€i@Žôió€i@‹m@ôŽóØ@çbî@õü‚@õìbä@ÚŽïŽóØ@Šóè N2 @ڎóØ@õìb€ä@çbî@~p @ bÙiŠbàüm@çbØónîíŽïq@óuŠóà @ìó€Ü@”ïîb€Žbî@ôuŠóà@ì@pbjiý@çbî@pbÙi@•üàaŠóÐ NoŽïióè@a†òìbä

@o€ŽaŠbä@ô Üaìó€è@a‡€äaŠò‡?äò†@ça퀮ïä@óÜ@ŽôŽóØ@Šóè N4 @ó€i@çbïn€’ìòŠ@ì@çb€ØòìaŠíŽï Übq@ôn€’ìòŠ@ŠóŽóÜ @ôàb−ó÷@ŠóŽ@ó䆋؊bØ@üi@òìómbÙiì þi@oŽóióà NóØó䆊a‰j Üóè

12


@õòìó€ä†‹Øì þi@õˆûŠ@Šó€Žói@Âäbà@•ó’@ôäìíiŠórŽjm@õaì†

@ômó€€jîbm@ôåŽî퀀’@ónŽï›€€i@òìóØ󀀹@ó€€i@Žô€ ŽóØ@Šó€€è N5

@󀀀Ø@ô䆋؊b€€Ø@õŠaìŠó€€€i@aì†@çb€€î@a‡€€€ä†Ša‰j Üóè@ôàb−ó€€÷ @@Nòìóåï ÜüÙŽïÜ@ói@ónŽòíîóq

@H3I@õò††b€€à@ôäbØ󀀀B‹i@õóäaìó›€€ïŽ q@ì@ça‡€€?äò† NoŽïjm‹? Üóè@ôØóš @@H45I@õò††bà @‹mbîŒ@ŽßbŽ@H3I@óÜ@óØ@Ûóîòìbà@üi@熋؇äói@ói@oŽîŠ†ò†aŽ @ŠaŒó€è@H2I@ó€Ü@ó€Ø@òŠb€q@ڀŽî‹B i@ó€i@o€Žî‹Øò†@óàaŠóÌ@ì@Žôióä

@ôäbnŽ†ŠíØ@ôäbán“ïä@ôäóàí−ó÷@ô䆊a‰jÜóè@õbŽbî @ @×a‹ŽïÈ @@@1992@ô ÜbŽ@üi@H1I@òŠbàˆ@õbŽbî@ @@ãó’ó’@õòŒaìŠò† @@熊a‰j Üóè@ôäbØóäaìbm @@H57I@õò††bà @@ZóØ@ÚŽïŽóØ@Šóè@熋؇äói@ói@oŽîŠ†ò†@aŽ @õb€?ŽîŠ@çb€î@oŽïi‡€äbmó ݃ Üóè@òŠbq@ói@ôäaŠò‡?äò† N1 @ô䆊a‰€€j Üóè@ü€€i@oŽïåŽïéiŠbØó€€i@õ‰€€ïmì‡äím@ì@ŽÞ€ ïŽ Ð

@a†Šó€Žói@õóîa€Ž@ìì†@ãó€Ü@ÚŽïØó€î@çb€î@oŽïió€ä@‹mbîŒ@Šbåî† @@ZoŽîŠ†ò† @Šó€€€è@çb€€€î@~ç@ †Ša‰€€€j Üóè@õón“€€€‚@ڎ€ŽóØ@Šó€€€è N1 @熊a‰€€€j Üóè@󀀀i@o€€€Žòíîóq@õ‹€€€m@ôÙŽîìa‹€€€Žìíä @ôàb−ó÷@çbî@pbÙi@ôäìì@çbî@oŽîŒ‡ïi@çbî@òìónŽîŠb“i NoŽïi@Ûóîó?ŽîŠ@Šóèói@oŽîŠü?i@óØó䆊a‰j Üóè

N熊a‰j Üóè@óÜ@æm‹€ó?ŽîŠ@çbî@ÚŽïŽóØ @õ‰€€îŽ Š†@o€Žò†@çb€€î@o€Žïj@ôäa‡€€?äò†@ô @ Ôì‡å€Ž N2 @çb€î@oŽïjn€‚@õŠbØ@óÜ@çbî@×ì‡åŽ@ŠóŽ@ónŽïi†‹Ø @çb€î@o€Žïi†‹Ø@ça‡?äò†@ôäbØómŠbØ@ói@õóäaŠbØ@ìó÷ @~o @ €Žïia†@ãb−ó€÷@ôäaìb€m@òìó€ïåm‹?ŽïqŠói@õü€è@ói

@õóØóàón€ïŽ@ì@熊a‰j Üóè@ônŽóiŠóŽ@ŽôŽóØ@Šóè N2 @çb€î@~ó@ €’òŠóè@çb€î@Žïè@ôäbåŽïèŠbØói@ói@oŽïåŽîíŽï“i @çb“€ïqü‚@çb€î@熋؊aìbè@çbî@~Ú@ Üó‚@õòìó䆋ØüØ Nça† @õìbäó€Ü@çb€î@Žô€åŽî‹Ñi@ça‡?äò†@ôÔìì‡åŽ@ŽôŽóØ@Šóè N3

@õb€€Žbî@ô€€ÑŽïØŠ@‹€€îŽ ˆ@ó€€nŽîìóØò†@õìíàó€€è@ó€€äbàó÷ Nòìóäa†aŽ @ó€€i@a‡€€ä†Ša‰j Üóè@õón“€€‚@ó€€Ü@õìb€€ä@ڀ€îŽ Šbu@‡ä󀀹 N3 NoŽïi†‹ØŠbàüm@oŽóÕäó÷ NoŽïia†@ô?äò†@ÚŽîŠbu@‡äóš N4 @ó€€Ø@oŽïjŽìíä@ón€€ïÜ@ìó€€Ü@õŒaìb€€ïu@ôÙŽïn€€ïÜ N5

Npbji @ó€Ü@ŽôØóî@çbî@熊a‰j Ü@óè@õóä‰ïÜ@õóäbéï÷@ŽôŽóØ@Šóè N4 Na‡ä†Ša‰j Üóè@ômbØ@óÜ@pbÙi@ôäbØóàa‡äó÷ @a‡€€ïØòìý@ô䆊a‰€€j Üóè@ôån€€ƒÙŽîŠ@ó€€Ü@Žô€ ŽóØ@Šó€€è N5 @pbÙi@üi@õó’ó?äbi@çbî@pb£@ôÙŽîŠ@çbî@oŽïiŠa‡’ói @ô€€òŠ@ó€€ïØòìý@ó€€ä†Ša‰j Üóè@ìó€€÷@a‡ïn€€ŽaŠ@ó€€Ü@òì @ü€iNo @ €ŽïiaŠ†@ãb−ó€÷@ìa‹ÙîŠb€î†@ômb€Ø@”Žïq@ì@oŽïióä @çb€€€î@ڀ€€Žïqì‹€@õ‹mb€€€îŒ@çb€€€î@ŽôØó@ € €î@ô䆊a‰€€€j Üóè NÛóîóÐóîbm @@H46I@õò††bà

Nòìa‹ÙŽïÜ@õaìa†@òìòŠò‡?äò†@çóîýóÜ @Šó€èói@o€Žïjm‹€@ÚŽîŠò‡€?äò†@ôäa‡€?äò†@óÜ@õb?ŽîŠ N6 NÛóîb?ŽîŠ @çbî@oŽïjm‹€@çbØó䆊a‰j Üóè@ôäíšòíŽîŠói@óÜ@õb?ŽîŠ N7 NoŽïibäa†@üi@ônŽóiŠói

@a‹Ù€Žbi@“Žïq@óØ@a‡ä†Ša‰j Üóè@ôäaìbm@óÜ@oŽïiŠa‡’ói@õòìó÷ @@NoŽî‹äò†a†@ìaìóm@ôÙŽïäaìbm@ói@óØ@õòíŽï’@ìói@ôäa†aŽ@ói @@H47I@õò††bà @ì@ôn“€€@ôÙŽïäaìb€m@ìíàóè@熊a‰j Üóè@ôäaìbm@óÜ@a†ò‡äói@ãóÜ @oŽîìóØò†@ŠbØ@óÜ@oŽïia‹Ø@Šbàüm@@Šbjmóàüm@ŠóŽóÜ@óØ@ôäò†óà @oŽïióä@43@õò††bà@óÜ@H7I@õ‡äói@ôäaìbm@béäóm@I@óîaŽ@ãói

@õòìó€€ä†‹Øbïu@ômb€€Ø@ó€€Ü@o€€Žïi†‹Ø@õŠbØón‚b€€Ž N8 Na‡äbØó?äò† @ó€€i@Ša‡n€€Žòíîóq@ôäbØó€€àbÙyó÷@ó€€Ü@ô›€€ŽïqŠóŽ N9 NoŽïi†‹Ø@熊a‰j Üóè@õò‡äó€bqû‹q @@H27I@õò††bà

13


@ì@Žßb€Ž@ŽôŽ@bm@Âäbà@3@õòìbà@üi@熋؇äói@ói@oŽîŠ†ò†aŽ @Šóè@xN†@H5000I@bm@@xN†@H500I@õB‹i@ói@oŽî‹Øò†@óàaŠóÌ @Šb€àüm@a‡€äa‡?äò†@ôÙŽïn€ïÜ@ó€Ü@‹mbîŒ@óÜ@õü‚@õìbä@ÚŽïŽóØ

@ãb−ó€÷@òìòŠa퀂@õý@õó€äaŠbnÐòŠ@ãó€Ü@ÚŽïØóî@ÚŽïŽóØ@Šóè @ìò‹îó€€q@b€€Žbî@ó€€Ü@ó€€Ø@o€€îŽ Š†ò†@a€€Ž@óäbîa€€Ž@ìó€€i@pa‡€€i @@ZòìaŠ‡Žïq@çbîòˆbàb÷@a‡äbØòìa‹Ø

@ó€Ü@çb€î@a‡€ä†‹ØŠbàüm@ômb€Ø@ó€Ü@òìón‚b€Ž@õìbä@ói@oŽïi†‹Ø @õìŠ@ó€Ü@õŠa‡€’ói@ôäbØó€uŠóà@ó€Ü@ŽôØóî@a‡ä†‹ØŠbàüm@ômbØ @@Nòìómû†Šb’@õóuŠóà@ìó÷@ì@òìíióä@a‡Žïm@òìbŽbî @@H195@Iõò††bà @•óÙ“€Žïq@çb€î@熋؊b€àüm@õóàbäó? Üói@óÜ@Ûóîón‚bŽ@Šóè

Npa‡i@Âäò†@ÚŽîŠbu@óÜ@‹mbîŒ M@c @õìbä@†í‚bî@pa‡i@ãó ÜóÔ@óÜ@‹m@ôØóïnŽïŽóØ@ói@ü‚ Ml @ @ôn€€Žóióà@ó€€i@õü€€‚@õìb€€ä@ó€€mbÙi@‹€€m@ôÙŽï€ ŽóØ Nça‡?äò† @†b€îŒ@†í‚b€î@~o @ €ŽîíŽï Übri@ÛóîóäŒbi@óÜ@†bîŒ@óÜ@õü‚ Mp @

@oŽîŠ†ò†a€Ž@a‡€ä†Ša‰j Üóè@ôn€ïÜ@óÜ@òìóåîB‹Ž@çbî@~a‡ïä†‹Ø @oŽîŠ†ò†a€Ž@ì@ŽßbŽ@ŽôŽ@üi@òìó?äbà@•ó’@óÜ@熋؇äói@ói @NHxN†@15000I@üi@HxN†@1500I@õB‹i@ói@ô䆋ØóàaŠóÌ@ói @õa€€Ž@çbàó€€è@pa‡€€i@òŠb€€Ø@ìó€€÷@ü€€i@Žßìó€€è@ÚŽï€ ŽóØ@Šó€€èì @@NŽôqóŽò†@a†ŠóŽói

NoïÜ@Ûóî@óÜ @Šó€€€è@†í‚b€€€î@oŽïjm‹? Ü󀀀è@ôåî‹€b€€€÷@ôÙŽïØ󀀀š Mt @ @Šó€€è@ó€€Ü@”îb€€Žb÷@Šó€€ŽóÜ@Ša‡ï€€Ž‹móà@ôÙŽî‹Žïàb€€÷ @õˆûŠ@ó€€Ü@ça‡€€?äò†@ôäbØò‡€€äòìbä@ó€€Ü@ڎ€äòìbä Na‡ä†Ša‰j Üóè

@@H@196I@õò††bà @ôån€€‚@ڀ€îŽ Š@ô€€mìòŠ@ãò†Šó€ióÜ@‹€€?ŽîŠ@ó€€nŽïji@ڎóØ@Šó€è @çb€€î@pb€€ji@ìbäó€€Ü@çbØón€€ïÜ@çb€€î@~a‡€€ä†Ša‰j Üóè@ôäbØón€€ïÜ @çb€€î@pbÙia‡€€ïŽ m@õón‚b€€Ž@çb€€î@òìónŽîŠb“€€i@ça‡€€?äò†@ô€€nïÝi @ó€Ü@ìa‹ÙîŠb€î†@õa€Ž@çbàó€èói@o€ŽîŠ†ò†@aŽ@ òìónŽïåîŽ ˆíÙïi @@Na†H195I@õò††bà

@†í‚b€€€î@ça‡€€€?äò†@õ‡€€€äòìbä@ónŽï›€€€i@€€€Žïè@󀀀i M@x @Šó€€Ž@ó€€ä†‹Ø@Šb€€Ø@ôn€€Žóióà@ó€€i@ô䆋؋Žîì ýó€€è @Šóè@ŠóŽ@ómbÙi@•‹Žïè@†í‚bî@熊a‰j Üóè@õóŽû‹q N熊a‰j Üóè@ôäa‡àb−ó÷@óÜ@ڎqŠói @õ‹€?ŽîŠ@†í‚bî@熊a@‰j Üóè@õ†aŒb÷@ŠóŽ@ó䆋َïmŠbØ M@ N熊a‰j Üóè@õóŽû‹q@óÜ@熋Ø

@a‡€€€ä†‹ÙŽïqón Üb€@õòíŽï€€€šŠaíš@󀀀Ü@ÚŽîŠó€€€jäbàŠóÐ@Šó€€€€ó÷ @óîóîb€€Žb÷bä@òŠb€€i@ìó€€÷@ì@Npb€€Ùi@a‡€€ïäbØòŠbØ@ó€€Ü@ô›€€ïŽ qŠóŽ @@NoŽïiò†@ŽôuójŽïu@a†ŠóŽói@õìa‹iìbä@ôîbŽbî@õaŽ @@H197@Iõò††bà @ì@Žßb€Ž@Žô€Ž@ü@ €i@òìó€?äbà@ŽôŽ@óÜ@熋؇äói@ói@oŽîŠ†ò†aŽ

@ôäbØóÔì‡å€€€Ž@󀀀Ü@ÚŽïÔì‡å€€€Ž@Šó€€€è@ôä‡äaíŽï€€€’ M@… @ìó÷@†í‚bî@熊a‰j Üóè@ôäbØón“‚@†í‚bî@ça‡?äò† @ô€å@çb€î@çìa‹Øò†bàb÷@ça‡?äò†@üi@óØ@õóäaŠbq @ôäbØón“€€€‚@çb€€€î@óäbÔì‡å€€Ž@ì󀀀Ü@ÚŽïØ󀀀î@Šó€€è @†í‚bî@çbï䆋iìbäóÜ@çbî@çbØòìaŠóq@çbî@熊a‰j Üóè

@Šó€€è@xN†@H15000M1500I@õB‹€€i@ó€€i@o€€Žî‹Øò†@ó€€àaŠóÌ @òìónŽî‹B €ïi@çb€î@pbÙiŠbàüm@×óèbä@ói@ÚŽïŽóØ@õìbä@ÚŽïŽóØ @ômóîb€’@ì@ón‚b€Ž@ôäa‡€ŽïrŽîŠ@ôŽïqó€i@a‡ä†Ša‰j Üóè@ônïÜ@óÜ @@Nón‚bŽ @õìa‹ÙîŠb€€î†@ôäaìb€€m@õŠó€€Ø@Žôuó€€jŽïu@ô€€ŽóØ@Žõ‹€€Øò†@òì

@Šó€€Ž@ó€€mbÙi@Šb€€Ø@ó€€Ø@ڀ€ŽîŠbØ@Šó€€èói@çb€€ Üóè @ô€€åŽïéä@ì@çbØó€€ä†Ša‰j Üóè@ôåŽî퀀’íŽîŠ@ômóàý󀀎 Nôäìíi @óÜ@óØ@oŽïnj Üóè@óäbÌbŽbî@òŠbØ@ìóÜ@ÚŽîŠbØ@Šóèói M@† Nòìímbè@a†óîbŽbî@ãó÷@ôàó›åŽïq@ôݎóÐ

@ìì†@ó€Ü@ôäbØó€î@ôäò†ó€à@ó€Ðbà@ó€Ü@Žõ‹Ùi@õŠói@Žôi@òìòŠóŽ @@NŽßbŽ@H5I@üi@òìó ÜbŽ @@H198I@@õò††bà @ì@Žßb€Ž@Žô€Ž@ü€i@òìó€?äbà@ŽôŽ@óÜ@熋؇äói@ói@oŽîŠ†ò†aŽ

@ @÷aŒóu@ômýì@ô䆊a‰jÜóè@õbŽbî @@1997O6O6@õ99O07@òŠbàˆ@õbŽbî @@ãóvåŽïq@õ‡äói @@H194I@õò††bà

14


@o€ŽaŠbä@ô Üaìó€è@ôäbåŽïèŠbØói@ói@çò†óä@Âäò†@óØ@~oŽïi†‹Ø

@ڎóØ@Šóè@xN†@H5000M500I@õB‹i@ói@oŽî‹Øò†@óàaŠóÌ

@ãb−ó€€÷@õì þïŽ € Ð@ô Üü€€uí»@çb€€î@~ûŠ†@õò‡€€äó€bqì‹q@çb€€î @ó€Ü@H103@ì@102I@ôäb€Øò††bà@ói@oŽîŠ†ò†@aŽ@aìó÷@oïŽ ia† @@Nça†aŽ@õbŽbî @@H203I@õò††bà @ì@ŽßbŽ@ìì†@üi@òìó?äbà@•ó’@óÜ@熋؇äói@ói@oŽîŠ†ò†@aŽ

@ó€Ø@a†òìó€÷@ôàb−ó€÷@ó€Ü@o€Žïia†@oŽò†@óÜ@ôäa‡?äò†@ôÐbà @Žôi@óØ@oŽïi‡äbîó€@õaŠ@çbî@oŽïiaŠ†@a†ŠóŽói@ôîb€†a†@ôáØíy @ì@òìó€€nŽî‹Žï?i@õü€€‚@ü€€i@ó€€äbánà@o€€Žïi@Žôäaínîó€€ä@ìó€€îòŠbq @ôn€€ïÜ@ó€€Ü@õü€€‚@õìb€€ä@ô䆋؊b€€àüm@ó€€i@pb€€Ùi@õŠa‡€€’ói @@NçaŠò‡?äò†

@ìì†@ü€i@æmì ýb€qü‚@ì@ça‡€?äò†@ôÐb€à@ó€Ü@Žõ‹€Øò†@õŠói@Žôi @ôäb€€ØòŠbØ@ôuŠó€€àíÜóè@ڎóØ@Šó€€è@Žßb€€Ž@+å€€ïŽ q@b€€m@Žßb€€Ž @ôäa‡€?äò†@ôÐb€à@ì@Žôi‡äaí@ ïŽ €’@Ûóîó?åìíä@ó€Ü@ ôäa‡?äò† @çb€€î@~Žô @ i‡äaíŽï€€’@ôäa‡€€?äò†@ôn€€ŽóiŠóŽ@çb€€î@Žôi†‹iŠbió€€Ü @õŠa‡€€’ói@b€€m@pb€Ùi@õó€€ØòŠóåŽîíä@çb€€î@ìaŠíŽï Üb€q@ó€€Ü@õ‹€?ŽîŠ @ü€i@õòˆbàb÷@õóäaŠbØ@ìó÷@Šó€ó÷@p @ bÙi@óØóäa‡?äò†@õóŽû‹q

@@H199@Iõò††bà @ì@Žßb€Ž@Žô€Ž@ü€i@òìó€?äbà@ŽôŽ@óÜ@熋؇äói@ói@oŽîŠ†ò†aŽ @@@xN†H5000M500I@óÜ@oŽî‹Øò†@óàaŠóÌ @ômó€€ Üby@ìì†@ô€€Žïq@ó€€i@pa‡€€j?äò†@ڎŽóØ@Šó€€è @õìbä@çbî@óîbŽbî@ãó÷@õ@H194I@õò†@ †bà@ôàóØóî @ìa‹ØŠb€àüm@ôÙŽîŠò‡?äò‡õÐbn€@Ž@çb€î@‹€m@ôÙŽïŽóØ

@ŽôuójŽïu@~ò@ ìóåm‹? Üóè@Ûóš@õò†Šbî†@ói@òìóäaŽói@òìa‹Ø @@NŽßbŽ@ŽôŽ@bm@Âäbà@•ó’@óÜ@熋؇äói@ói@ŽõŠ†ò†@aŽ@ŠbØ @aŠ‡€àb−ó÷@a†òìòŠó€Ž@H2ì1I@õó€B‹i@óÜ@õóäaŠbØ@ìó÷@Šó€ó÷ @ó€€i@ŽõŠ†ò†@a€Ž@Šó€€Ø@Žôuó€jŽïu@ìaŠ‰€ŽîŠa†@ô€€ÙŽïäþq@ô€Žïq@ó€i @@NŽßbŽ@H10I@üi@òìó ÜbŽ@H5I@óÜ@ômbØ@ô䆋؇äói

@@NoŽîŠ†ò†aŽ@òíŽï’@çbàóèóiì@NoŽî‹?j Üóè @ü€i@pó€ÐŠò†@ómbÙi@ìb‚òŠ@õŠaíi@Ûóïm ýìbè@Šóè Npa‡i@Âäò†@ÚŽîŠbu@‡äóš@õòìó÷ @ŽõíŽï Üb€ri@ÚŽïåŽîí’@óÜ@‹mbîŒ@óÜ@õü‚@Ûóïm ýìbè@Šóè @Ûó€€î@ó€€Ü@熊a‰€€j Üóè@ôØó@ €€îóäŒbi@ó€€Ü@‹mb€€îŒ@çb€€î

@@H204@I@õò††bà @ça‡€?äò†@õó?åìíä@ôàa‡€äó÷@ ói@ ômóîbØíŽ@ÚŽïŽóØ@Šóè @õŠb€€€Ø@ì@pb€€€Ùi@óîó?å€Žíä@ì󀀀Ü@ÚŽïàa‡€€€äó÷@‡ä󀀀š@çb€€€î @o€Žò†@ó€’òŠóè@õü€è@ó€nŽïi@ì@çb€îˆ†@a‡àb−ó÷@õ‰ïmì‡äím @oŽîìóÙi@aì†@òìóîüè@ìói@熊a‰j Üóè@õóŽû‹q@ì@熋Ø@õ‰ŽîŠ†

Na‡äa‡?äò†@õóŽû‹q @@H200Iõò††bà @ü€i@òìó Üb€Ž@H5I@ó€Ü@ìa‹ÙîŠb€î†@ô䆋؇€äói@ó€i@oŽîŠ†ò†aŽ @ô€nïÝi@ô€åm‹€Šòì@ó€i@oŽïiìaŠ‡ŽïrŽaŠ@ŽôŽóØ@Šóè@ŽßbŽ@H10I @ìó€€Ü@ì@çb€€ï䆋؍îŠ@çb€€î@~çbØó€€nïÝi@ô䆊b€€àˆ@çb€€î@ça‡€€?äò†

@ôäb€Øò††bà@ó€Ü@ó€Ø@õóäbîa€Ž@ìó÷@aìó÷@oŽîŠ†óä@ãb−ó÷@çbî @a‡îŠó€€Žói@ça†a€€Ž@õb€€Žbî@ó€€Ü@òìímb€€è@a†@H148@ì144I @@NŽôrŽóšò† @@H205@I@õò††bà @ڎóØ@Šó€è@oŽîŠ†ò†a€Ž@Žßb€Ž@H10I@ü€i@òìó Üb€Ž@H5I@óÜ

@ô€@ïŽ Ü@çb€î@o€Žïi†‹Ø@†b€îŒ@õóØóŽìíäüØ@ŠóŽ@õòŠbàˆ@a†òŠbØ @ôÙŽîìb€ä@ôn€Žóióà@ó€i@çbî@ônŽïi‡äaíŽï’@çbî@òìónŽïi†‹Ø@ãóØ @@NòìónŽïi‡åŽîí‚@õóØòìa‹Ø@Šbàüm@òìbäóÜ@bïu@õ‹m @@H201@I@õò††bà @Žßb€Ž@Žô€Ž@ü€i@òìó€?äbà@•ó’@óÜ@熋؇äói@ói@oŽîŠ†ò†aŽ

@ŽôåŽî‹Ñi@oŽïia‡Žïm@ôäaŠò‡?äò†@ô?äò†@óØ@熊a‰j Üóè@ôÔì‡åŽ @@NHòìómòìa‹Øóäbïu@bn“Žïè@óØ@õóäb?äò†@ìó÷I @çbîòŠbØ@ìó÷@õ‰ïmì‡äím@ôäbåŽïèŠbØói@ói@ÚŽï ÜóàüØ@Šó€ó÷@òì @Žßb€@Ž@H20I@ü€i@òìó ÜbŽ@H10I@óÜ@ômbØ@õaŽ@aìó÷@a‡àb−ó÷ @@NŽôrŽóšò†@a‡äbîŠóŽói @@H206I@õò††bà

@ô Üü€è@ónŽïi@ôåŽïéä@ói@çbî@a‹Ù’b÷@ói@òìóØóš@ói@ŽôŽóØ@Šóè @bŽbî@ói@óØ@oŽïióä@ôn“€@õŽïè@ôäbàa‡äó÷@béäóm@òìóäa‡?äò† @@Nçìa‹Øaìa† @@H202I@õò††bà @ó€Ü@ôäaŠü€€@çb€î@Žôib€åŽïè@o€Žò†@ó€i@ô€ÙŽï?äò†@ŽôŽóØ@Šóè @Šb€€šbä@õ‹mb€€îŒ@çb€€î@ÚŽîŠò‡€€?äò†@çb€€î@o€€ïŽ i†‹Ø@a‡€€äbØó?äò†

15


@@Nça†aŽ@õbŽbî@óÜ@H442ì266ì264I @@H210I@õò††bà

@ó€€Ü@ÚŽïà@ a‡€€äó÷@çó€€îýóÜ@熊a‰€€j Üóè@ôØó€€î@ô›€€ŽïqŠóŽ@Šó€€è @ü€€i@ŽôØó€€àüØ@Šó€€è@çb€€î@ça‡€€?äò†@õó?åŽìíä@ôäbàa‡€€äó÷

@173@õò††b€€€à@ôäb@€€€ØòŠbîB‹i@õóäaì󛀀€Žïq@Žô€€€ŽóØ@Šó€€€è @õB‹€ €i@󀀀i@ô䆋Ø󀀀àaŠóÌ@󀀀i@oŽîŠ†ò†a€€€Ž@òìónŽïn€€€Žòíi @õŠó€€€€i@Žô€€€€iì@HxN†@100000I@ü€€€€i@òì@HxN†@50000I @Žßb€€Ž@H6I@õòìb€€à@ü€€i@æmì ýb€€qü‚@ì@ça‡€€?äò†@ó€€Ü@o€€îŽ ‹Øò† @@NòìóàóØ@ôäóîýói @@211@õò††bà

@òìó€€ÙŽïäóîý@ó€€Ü@ó€€Ø@ça‡€€?äò†@õóÜ폀€q@ô€€ä†‹Ø@ôäaì󀀎bq @Žßb€Ž@H10I@ü€i@òìó Üb€Ž@H5I@óÜ@õóØóäa†aŽ@NŽõ @ Š‡i@ãb−ó÷ @@NoŽïiò† @@H207I@@õò††bà @õb€€Žbî@ó€€Ü@òìímb€€è@a†@H129I@õò††b€€à@ó€€Ü@õóäbîa€€Ž@ìó€€÷ @çb€€€î@õŠb€€€î†@󀀀Ø@Žôr€€€Žóšò†@a†ó€€€äaìó÷@Šó€€€Žói@ça†a€€€Ž

@ôäb€€€€Øò††bà@ôäb€€€€ØòŠbîB‹i@õóäaì󛀀€€Žïq@Žô€€€€ŽóØ@Šó€€€€è @ó€i@oŽîŠ†ò†a€Ž@ò@ ìónŽïnŽòíi@óîbŽbî@ãó÷@õ@H180ì179I @óÜ@oŽî‹Øò†óàaŠóÌ@ì@ŽßbŽ@H5I@üi@òìó ÜbŽ@H2I@óÜ@ô䆋؇äói @@NxN†H50000@üi@10000I @@H212I@õò††bà

@•óÙ“€Žïq@ìa‹€Ø@õŠb€î†@õ‹€m@Žôn€’@çb€î@ôîaŠa†@õò†ŠbrŽaŠ @Žô€ŽóØ@Šó€è@çbî@ô䆋Ø@•óÙ“Žïq@ói@pa‡i@æŽï Üói@çbî@pbÙi @õ†í€Ž@çbî@~Žô @ “‚óji@pójîbm@çbî@ôn“€@ôÙŽïnŽüq@ôåŽï Üói @Šò‡?äò†@ŠóŽ@ó䆋؊bØ@ônŽóióà@ói@Žô“‚óji@pój@ îbm@õ‹m @ô Üìó€è@Žô€ŽóØ@Šó€è@çb€î@Na@‡€äa‡?äò†@ômbØ@óÜ@ça‡?äò†@çbî

@õìa‹€€Ø@ü€€i@òˆb€€àb÷@ôäb€€ØòŠbîB‹i@õóäaì󛀀Žïq@Žô€€ŽóØ@Šó€€è @oŽîŠ†ò†aŽ@aìó÷@òìónŽïnŽòíi@bŽbî@ãó÷@õ@H181I@õò††bà @òì@Âäb€€€€à@H6I@ü€€€€i@òìòˆûŠ@H5I@󀀀€Ü@熋؇€€€€äói@󀀀€i @çb€€€î@~HxN†@1500@I@ü€€i@HxN†150I@ó€€Ü@oŽî‹Øò†ó@ €€àaŠóÌ @@NóîaŽ@ìì†@ìóÜ@ÚŽïØóî@ói@oŽîŠ†ò†aŽ@bmòìó÷

@~ü@ ‚ìón€ŽaŠbä@çb€î@ü‚ìónŽaŠ@pa‡i@Âäò†@ôäbåŽïè@oŽò†ói @aì@çaŠò‡€?äò†@çb€î@Šò‡€?äò†@a†@ô Üìó€è@Žô€ŽóØ@Šóè@çbîòì @@Nìí“Žïq@õüè@çbàóè@ŠóióÜ@æióä@ça‡?äò†@õŠa‡’ói@pbÙjŽïÜ @o€Žïi@õŒaŠ@ó€Ø@Žôr€Žóšò†@a†óŽóØ@ìó÷@ŠóŽói@aŽ@çbàóèì @õaìa†@çbî@óäbåŽï Üói@ì@ò†ŠbrŽaŠ@ì@µ“‚ói@ìó÷@ôåm‹€Šòì@ói

@@H213@I@õò††bà @ãó€÷@H182I@õò††b€à@ôäb€ØòŠbî‹i@õóäaì󛀎ïq@Žô€ŽóØ@Šóè @ômb€Ø@ô䆋؇€äói@ó€i@oŽîŠ†ò†aŽ@aìó÷@òìónŽïnŽòíi@óîbŽbî @@NŽßbŽ@H10I@üi@òìó ÜbŽ@H5I@óÜ @@H214@I@õò††bà

@@NpbÙi @@H208I@õò††bà @160@õò††b€€€€à@ôäbØ󀀀€€B‹i@õóäaì󛀀€€Žïq@Žô€ €€ŽóØ@Šó€€€€è @ó€Ü@ô䆋؇€äói@ó€i@oŽîŠ†ò†a€Ž@a†óîb€Žbî@ãóÜ@òìónŽïnŽòíi @H10000I@ó€Ü@o€Žî‹Øò†@ó€àaŠóÌ@ì@ÚŽï Üb€Ž@üi@òìó?äbà@H6I

@õò††b€à@ôäb€Øòìa‹Øüiòˆbàb÷@òŠbî‹i@õóäa@ìó›Žïq@ŽôŽóØ@Šóè @󀀀i@oŽîŠ†ò†a€€€Ž@òìónŽïn€€€Žòíi@óîb€€€Žbî@ã󀀀÷@õ@H182I @ó€Ü@oŽî‹Øò†ó€àaŠóÌì@Žßb€Ž@H5I@ü€i@òìóÙŽï Üb€Ž@óÜ@熋؇äói @@NHxN†@5000I@üi@HxN†500I @@H@215@I@õò††bà @õò††b€à@õìa‹ÙŽïqòˆbàb÷@ôäbØòŠbî‹i@õóäaìó›Žïq@ŽôŽóØ@Šóè

@@xN†@H50000I@üi@òì@xN† @@H@209@I@õò††bà @çb€î@pbÙi@õŠbšbä@çbî@Šò‡?äò†@ŠóŽ@ómbÙiŠbØ@ÚŽïŽóØ@Šóè @ôäbåŽïèŠbØó€€i@ó€€i@õó€€Øóäa‡?äò†@õŒaíŽï€€’@Šó€€Ž@ó€€mbÙiŠbØ @çb€î@ó€Ýq@ôäa‡n€Žò†@ ó@ Üói@ç@ bî@oŽïi@ç‡äbŽ‹mói@bu@ó’òŠóè @aì󀀀÷@ôäbØ󀀀٠Üóà@ì@ça€€€Žï‚@ì@õü€€€‚@󀀀i@燀€€äbîó€@çb€€îŒ

@󀀀i@oŽîŠ†ò†a€€€Ž@òì@ ónŽïn€€€Žòíi@óîb€€€Žbî@ã󀀀÷@õ@H191I @Žô€€iì@HxN†50000I@ü€€i@HxN†@10000I@ó€€Ü@熋Øó€€àaŠóÌ @õòìb€à@ü€i@æmì ýb€qü‚@ì@ça‡€?äò†@ôÐb€à@óÜ@oŽî‹Øò†@õŠói @@NòìóàóØ@ôäóîýói@ŽßbŽ@H6I

@ì@ÚŽï Üb€€Ž@ü€€i@òìó€€?äbà@H3I@ó€€Ü@熋؇€€äói@ó€ i@oŽîŠ†ò†a€€Ž @@xN†@H1000I@üi@òì@xN†@H500I@óÜ@oŽî‹Øò†@óàaŠóÌ @õ‰ŽîŠ‡n€Žò†@ì@õ‰ïmì‡äím@òìòŠóŽ@õóäb’òŠóè@ìó÷@Šó€ó÷ @ôäb€€Øò††bà@ó€€i@oŽîŠ†ò†a€€Ž@ôäaŠò‡€€àb−ó÷@ì퀀i@Žß󀀀óÜ

16


@@

@@H216I@õò††bà

@ @çò†Šó÷@ôåï“äb’@ô䆊a‰jÜóè@õbŽbî @@ @ô“€€äb’@ô䆊a‰€€j Üóè@õb€€Žbî@ó€€Ü@熊a‰€€j Üóè@ôäbØó€€äaìbm @@çò†Šó÷

@ŽñŠ†‹Žïr€Žò†@Žôq@óØ@õòŠbØ@ìóÜ@òìómbÙi@ðmòŠ@ÚŽïŽóØ@Šóè @õŠb€€îB‹i@çb€€î@ça‡€€?äò†@õó?åŽìíä@ô€€ä†‹Ø@Þïـ€’óm@ó€€Ü @ôån€€ƒÙîŠ@õŠbiìŠbØó€€Ü@òìó€€mbÙi@pòŠ@ô€€Žïq@熋؉€€ŽîìaŠ @HxN†@ @500I@ó€Ü@熋؇€äói@ói@oŽîŠ†ò†aŽ@aìó÷@a‡ä†Ša‰j Üóè @ìì†@ìó€€Ü@ÚŽïØó€€î@ó€€i@bmòìó€€÷@çb€€î@HxN†20000I@ü€€i@òìò @@NoŽîŠ†ò†aŽ@óäbîaŽ

@@@H47I@õò†bà @aŽ@pa‡i@ãb−ó÷@òìòŠaí‚@õóäaŠbØ@ãóÜ@ÚŽïØóî@ÚŽïŽóØ@Šóè @àóØ@Âäbà@ŽôŽ@óÜ@óØ@Ûóîòìbà@üi@熋Ùïäa‡åîŒ@ói@oŽîŠ†ò† @ó€i@çb€î@Šb€åî†@H500I@õB‹i@ói@oŽî‹Øò†@óàaŠóÌ@çbî@~oŽïióä @@NoŽîŠ†ò†@aŽ@çbïØ솊óè

@@H@217@Iõò††bà @õò††b€à@ôäb€Øòìa‹Øüiòˆbàb÷@òŠbî‹i@õóäaìó›Žïq@ŽôŽóØ@Šóè @󀀀€i@oŽîŠ†ò†a€€€€Ž@òìónŽïn€€€€Žòíi@óîb€€€€Žbî@ã󀀀€÷@õH14I @@NHxN†@5000I@üi@òìòHxN†500I@óÜ@ô䆋ØóàaŠóÌ @@H218I@õò††bà

@çb€€î@~o @ ïŽ åŽïéiŠbØó€€i@‹€€m@ôÙŽïØó€€î@ômŠb€€Ø@ÚŽï€ ŽóØ@Šó€€èM1 Npbji@õìbäóÜ@çbî@òìónŽîŠb“ïi@çbî@~oîŽ ‹?i@a†ŠóŽói@ônŽò† @çb€€î@pa‡€€i@€€äò†@‹€€m@ôÙŽï€ ŽóØ@õìbäó€€i@ÚŽï€ ŽóØ@Šó€€èM2 @ôn€Žóióà@ó€i@òì@oŽóÕäó÷@ói@oŽïåŽïéiŠbØói@ìó÷@ômóîbŽóØ Nça‡?äò† Npa‡i@Âäò†@‹mbîŒ@ÚŽîŠbu@óÜM3

@òìó€€mójîbm@õŠòì†a†@ôÙŽïäó€€îý@ó€€Ü@ó€€äa‡ï÷@õŠb€€î‹i@Šó€€€ó÷ @+è@ó€€i@aìó€€÷@N@o€€ïŽ i@b€€Žbî@ô€€ä†‹Ø@Žðuó€€jŽïu@ó€€Ø@ì퀀šŠò† @ó€i@òìó€nŽî‹Ùi@Žßó€šüq@ça‡€?äò†@õóŽû‹q@Žõ‹Øbä@ÛóîòíŽï’ @òŠb€Ø@ìó€÷@ôn€ŽaŠ@ó€i@ô @ €äa†@‡äó¸ójîbm@ôm ýónŽò†@ŽôuŠóà @õŠòì†a†@ôÙŽîŠò†Šb€€€€îB‹i@oŽïi󀀀€ä@òì󀀀€÷@béä󀀀€m@~Žôib€€€€äa†

@o€€ïŽ äaímbä@ì@òŠaìò‡€€åŽîí‚óä@ó€€Ø@pa‡€€i@çb“€€ïq@aìM4 NoŽïióäaì@ã ýói@pa‡i@Âäò† @çb€î@Ûó€š@ôåm‹? Üó€è@ó€i@oŽïn€ Üóè@ @ŽôŽóØ@ŠóèM5 @ôä‡äaíŽï€ ’@ì@ô€€Ž‹móà@õü€€è@ó€€nŽïji@‹€€m@ôÙŽîŒa‹àb€€÷ @çb€î@a‡€äa‡?äò†@ôَäòìbä@Šóè@óÜ@ôn“€@ô“îbŽb÷ @Šó€€€ó÷@bmó€€è@NçbØó€€?äò†@ô䆋؊b€€àˆ@ôäbØò‡€€äòìbä @a†Šó€€Žói@õóØa€€Ž@o€€ïŽ i@”îìaŠ‡€€ïŽ q@b€€?ŽîŠ@óØóØ󀀹 NoŽïrŽóšò† @ça‡€?äò@ †@ôäbØò‡€äòìbä@I@ìbä@ónŽï›i@ÚŽïŽóØ@ŠóèM6 @ó€€mbÙi@Šb€€Ø@õòìó€€÷@ü€€i@H@熋؊b€€àˆ@ôäbØò‡€€äòìbä@ì @ôån€€‚aì†@ô Üìó€€è@çb€€î@ça‡€€?äò†@õ󀀎û‹q@Šó€€Ž @óÜ@ÚŽïØóî@‰€@ói@ôqa‹‚@póïä@ói@çbî@pa‡i@óØóŽû‹q @ô€åî‹Ø@ôn€Žóióà@ó€i@çb€î@òìónŽï›i@ a‡äbØòìa‹Ž‹rŽïÜ NoŽïiìíš@Âäò† @Šó€€Ž@ó€€mb£@õŠó€€?îŠbØ@oŽîìó€€ïi@ÚŽï€ ŽóØ@Šó€€èM7 @ôån€€ƒØóq@ô Üìó€€è@çb€€î@†aŒb€€÷@ôäa‡€€?äò†@õ󀀎û‹q

@@NóØó䆊a‰j Üóè@ôàbØb÷@ŠóŽ@ómbÙi@ü‚ìónŽaŠ@ôÙŽîŠó?îŠbØ @@H@219@Iõò††bà @õóäbï€€ŽïqŠóŽ@ì󀀀÷@õŠó€€€iììŠ@ç@ b€€€ØòìaŠíŽï Übq@Šó€€€€ó÷ @ôäb€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€Øò††bà@ôäb€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€ØòŠbî‹i @a†ó€€€€€€’ói@ã󀀀€€€÷@H201,202,203,204,205,209I @Žõ‹€€€€€ò†@òŠì󀀀€€@õómóÑ€€Ž@ìó€ €€÷@aì󀀀€÷@òìóån€€€€Žòíi @óîb€€Žbî@ãó€€÷@ô€€ïŽ q@ó€€i@ì@ŽôåŽïÕ Ü퀀‚ò†@‡€€äím@ôÙŽïuŠó€€àíÜóè @@NoŽî‹Ùi@ŽôuójŽïu@pbØò†@oŽíŽïq@a‡äbîŠóŽóÜ@ìa‹ÙŽbi@õaŽ @@H220@I@õò††bà @pó€€jîbm@ó€€i@óîb€€Žbî@ãó€€÷@õóäaìó›€€ïŽ q@ôäb€€ØòŠbî‹i@ìíàó€€è @a†1989@ô ÜbŽ@óÜ@óØ@H13M89I@òŠbàˆ@õbŽbî@ôäbØòŠbî‹i @õb€Žbî@ó€Ø@òìa‹Øìaìó€m@òìómòìa‹Ùn€ŽaŠ@çb@’bqì@òì횊ò† @@Nòìímbèa‡Žïm@ô䆊a‰j Üóè @@H221@Iõò††bà @õ÷aŒó€€u@õŠb€€àüØ@ôàŠó€€Ð@õó€€àbäˆûŠ@ó€€Ü@ó€€äbàŠóÐ@ìó€€÷ @@NòìónŽî‹Øò†ì þi@a‡ïÜó€@ôma‹Øíº†

@󀀀Ü@Û󀀀îb?ŽîŠ@Šó€€€èói@pa‡€€€i@熊a‰€€€j Üóè@õ󀀀Žû‹q 17


NoŽïióè@ôäa‡?äò†

NçbØb?ŽîŠ

@õòŠb€€i@ó€€Ü@pb€€ÙîŠò†@ÚŽîìaŠ‡€€äbîó€aŠ@õŠa†b€€€b÷@ó€€i Ml @ @õì쉀Žïà@çb€î@ôä‡äbîó?îaŠ@~æ@ mì ýbqü‚@ôØóïîŠbØaìa† @ó€€Ü@ÚŽï€ ŽíäüØ@Šó€€è@õòŠbió€€Ü@çb€€î@ô䆋ْóÙ“€€ïŽ q @óîb€Žbî@ìó€÷@ôäbØó€áØíy@ô€Žïq@ó€i@óØ@çbØóŽìíäüØ @ó€€Ü@õó€€äbïîó݀@ìó€€÷@õòŠb€€i@ó€€Ü@çb€€î@æŽî‹€€‚ò†@ڀ€îŽ Š @ôÙŽîó€€àbäó? Üói@Šó€€è@çb€€î@çaŠò‡€€?äò†@ôäbØón“€€‚

@ÚŽïÔì‡åŽ@Šóè@ŠóŽói@æm‹?nŽò†@çbî@熋Øóàó€M8 @ôäbØón“€€€‚@çb€€€î@Nç@ †Ša‰€€€j Üóè@ôäbØóÔì‡å€€€Ž@ó€€€Ü @~ç@ a‡€?äò†@üi@ìa‹Øò†bàb÷@ôäbØómŠbØ@çbî@~熊a‰j Üóè @~×@ ì‡å€Ž@ó€mb‚@çbïi@çbî@óäbàóÜ@Ûóî@Šóè@ôå@çbî @ta‹€‚@ó€i@ôn€Žóióà@ó€i@ÚŽîŠbØ@Šóèói@oŽï Üó@ è@çbî @ì@熊a‰€€€€€j Üóè@ôäbØóåŽî퀀€€€’íŽîŠ@ôäì퀀€€€šòíŽîŠói

Nçìa‹Ø‹m @o€€îŽ ‹?i@@o€€Žò†@oŽïió€€è@õòìó€€÷@ôÐb€€à@õòìó€€÷@Žô€ i Mp @ @󀀀i@Ša†@õ‡€€€äòíîóq@ôØ󀀀îóàbäó? Üói@Šó€€€è@Šó€€€Žói @çb€î@pb€Ùi@õón‚bŽ@çbî@òìónŽîŠb“ïi@çbî@熊a‰j Üóè @ôä‡äaíŽï€’@ô Üìó€è@çbî@ŽôåŽïmíïi@çbî@pbji@õìbä@óÜ

@óäbîa€Ž@ìó€Ü@a€Ž@æíÔ@ói@•óàói@õóØóïåŽïéä NoŽîŠ†ò†aŽ@òímbè@a†óîbŽbî@ìóÜ@óØ @ó@ €€Ü@ó€€Ø@ìa‹Øó€€Ìò†óÔ@ôÙŽîŠb€€Ø@Šó€€èói@çb€€ ÜóèM9 @õòˆb€àb÷@a†óî@b€Žbî@ìóÜ@H@17,18,19,20I@ õò†bà Nòìa‹Ø@üi

Npa‡i @ó€€Ü@ça‡€€?äò†@ô€€ä†‹ÙŽïq@o€€Žò†@õ󀀎û‹q@ü€€è@Žôió€€i Mt @ @”Žïq~Û@ óîíäbïi@+ïè@Žôiói@pb£aì†@a†ìa‹ÙîŠbî†@ômbØ @ì@pb€£@ôØó€q@ôåmb€è@ôîbmüØ@üi@ì@ìa‹ÙîŠbî†@ômbØ NóØóŽû‹q@ôån‚aì†@ônŽóióà@ói@pb£@õaì†

@@H48I@õò†bà @o€€€Žò†@ô Üì󀀀è@çb€€€î@o€€€Žî‹?i@o€€€Žò†@ڎ€ŽóØ@Šó€€€è @”€€€q@~p @ a‡€€€€i@ç@ a‡€€€€€?äò†@ôÔì‡å€€€€Ž@ôåm‹€a†Šó€€€€Žói @ó€€Ü@ça‹€€€@õŠb€€Ø@ó€i@oŽîŠ†ò†a€€Ž@ç@ bØó€€?äò†@õòìó€ä†‹Øbïu @‹mb€îŒ@ŽßbŽ@ò†@óÜ@ì@oŽïióä@àóØ@ŽßbŽ@+åŽïq@óÜ@óØ@Ûóîòìbà

@oŽïnj Üóè@ça‡?äò†@õóŽû‹q@ô䆋َïq@oŽò†@”Žïq M@x @çìíib€ïå ܆@ü€i@ça‡€?äò†@ôäbØóÔì‡åŽ@õòìó䆋Ø@ói @çb€î@çaìaŠíŽï Üb€q@õìb€šŠóióÜ@çbØóÔì‡å€Ž@ô Übmó€i@óÜ NçbïäbØòŠbÙî‹i @òìóäaì󛀎ïq@ @ói@óåïÔónŽaŠ@ôäa‡?äò†@õŠbØ@ôàb−ó÷ M@

@àóØ@Šbåî†@ŠaŒóè@H1000I@óÜ@óØ@熊a‰jŽïq@ói@@çbî@oŽïióä @@NoŽïióä@‹mbîŒ@Šbåî†@ŠaŒóè@+åŽïq@óÜ@ì@oŽïióä @ôäbØó€€àb−ó÷@çb€€î@ì@ça‡€€?äò†@ôäbØón“€€‚@ô䆋Øò†b€€àb÷ @~çbØó€€?äò†@õòìó€€ä†‹Øbïu@ì@ô䆋؊bàˆó€€÷@çb€€î@~ça‡€€?äò† @ì󀀀÷@ôn€€€’ŠóqŠóŽ@ôØŠó€€€÷@󀀀Ø@ڎ€€äóàŠbØ@Šó€€€è@çb€€€î

NòìónŽïåŽîí£ @ó€Ü@ڀŽïáØíy@Šóè@ô䆋َïuójŽïu@óÜ@pbÙi@ô›ŽïqŠóŽ M@… @õó€Žû‹q@ói@òŠa‡äòíîóq@óØ@óîbŽbî@ìó÷@ôäbØóáØíy @ì@çbØó€€?äò†@ô䆋؊b€€àˆ@ì@ça‡€€?äò†@ôäbØó€€îŠbÙÙŽîŠ @󀀀i@pb€€€ÙiŠbØ@ôäbØ󀀀áØíy@òìóäaì󛀀€Žïq@󀀀i@çb€€€î @ŠóŽ@ómb£@õŠó?îŠbØ@õòìó÷@ônŽóióà

@ìó€€÷@ôäbØó€€áØíy@ô€€ïŽ q@ó€i@oŽîŠ†‹Žïr€€Žò†@Žô€q@çbîóîó€Žû‹q @b€ Üóè@òìòŠa퀂@õó€@äaŠbØ@ìóÜ@ôØóîói@ìímbè@Šó€ó÷@óîbŽbî @oŽïióä@àóØ@ÚŽï ÜbŽ@óÜ@óØ@Ûóîòìbà@üi@熋Ùïäa‡åîŒ@ói@aìó÷ @+倎ïq@ó€Ø@熊a‰€jŽïq@ó€i@çb€î@~o @ ïŽ ió€ä@‹mbîŒ@ŽßbŽ@ŽôŽ@óÜ@òì @H1000I@ŠaŒóè@óÜ@ì@oŽïióä@àóØ@Šbåî†@H500I@Šbåî†@†óŽ @@NoŽîŠ†ò†aŽ@óØaŽ@ì솊óè@ói@†í‚bî@oŽïióä@‹mbîŒ@Šbåî†

@õaìa†@ŠóŽóÜ@óàó÷@ì@Žõ‹åŽï Üíuò†@ì@Žõ @ ‹Øò†@Šbàüm@ŠójäbàŠóÐ @õŠb€àüm@õó€ä‰ïÜ@ôØûŠóŽ@çbî@ôn“€@õŠòì†a†@çbî@ìaŠíŽï Übq @ôn€îíŽïq@óäì퀹a†aì†ói@ãó÷@òì@NŽõ @ ‹Øò†@ŽðuójŽïu@pójîbm @a‡€Žïm@ó€ØòŠójäbàŠóÐ@ó€Ø@óïïmóîó?äbàŠóÐ@ìó÷@õ‡äóàaŒòŠ@ói @@NòìaŠŒóàa†

@ó€Ü@Ûóîón“€‚@Šóè@ómb£@oŽóÕ@ äó÷@ói@ÚŽïŽóØ@õìbä M@c @ôŽïq󀀀€i@óØ󀀀€ŽóØ@󀀀€Ø@~ça‡€€€€?äò†@ôäbØón“€€€€‚ @ó€i@çb€î@oŽïió€ä@õó€Ðbà@ìó÷@óîbŽbî@ìó÷@ôäbØóáØíy @õŠb€àüm@õón“€‚@ó€mb‚óä@ڎóØ@õìb€ä@oŽóÕäó÷ @ôÐb€à@óîb€Žbî@ìó€÷@ôäbØóáØíy@ôŽïq@ói@óØ@ça‡?äò†

@@ @@ 18


@oŽïnj Üóè@ça‡?äò†@õóŽû‹q@ô䆋َïq@oŽò†@”Žïq M‘ @ @çìíib€ïå ܆@ü€i@ça‡€?äò†@ôäbØóÔì‡åŽ@õòìó䆋Ø@ói @çb€î@çaìaŠíŽï Üb€q@õìb€šŠóióÜ@çbØóÔì‡å€Ž@ô Übmó€i@óÜ NçbïäbØòŠbÙî‹i @òìóäaì󛀎ïq@ói@óåïÔónŽaŠ@ôäa‡?äò†@õŠbØ@ôàb−ó÷ M• @

@@@H49I@õò†bà @õ󀀀ä‰ïÜ@ôäbØ󀀀àa‡äó÷@󀀀Ü@ÚŽï€ €ŽóØ@Šó€€€è@ìímb€€€è@Šó€€€€ó÷ @ôäbØó€€àb−ó÷@çb€€î@ì@ça‡€€?äò†@ôäbØón“€€‚@ô䆋Øò†b€€àb÷ @~çbØó€€?äò†@õòìó€€ä†‹Øbïu@ì@ô䆋؊bàˆó€€÷@çb€€î@~ça‡€€?äò† @ì󀀀÷@ôn€€€’ŠóqŠóŽ@ôØŠó€€€÷@󀀀Ø@ڎ€€äóàŠbØ@Šó€€€è@çb€€€î

NòìónŽïåŽîí£ @ó€Ü@ڀŽïáØíy@Šóè@ô䆋َïuójŽïu@óÜ@pbÙi@ô›ŽïqŠóŽ M@™ @õó€Žû‹q@ói@òŠa‡äòíîóq@óØ@óîbŽbî@ìó÷@ôäbØóáØíy @ì@çbØó€€?äò†@ô䆋؊b€€àˆ@ì@ça‡€€?äò†@ôäbØó€€îŠbÙÙŽîŠ @󀀀i@pb€€€ÙiŠbØ@ôäbØ󀀀áØíy@òìóäaì󛀀€Žïq@󀀀i@çb€€€î

@ìó€€÷@ôäbØó€€áØíy@ô€€ïŽ q@ó€i@oŽîŠ†‹Žïr€€Žò†@Žô€q@çbîóîó€Žû‹q @b€ Üóè@òìòŠa퀂@õó€äaŠbØ@ìóÜ@Žô @ Øóîói@ìímb@è@Šó€ó÷@óîbŽbî @oŽïióä@àóØ@ÚŽï ÜbŽ@óÜ@óØ@Ûóîòìbà@üi@熋Ùïäa‡åîŒ@ói@aìó÷ @+倎ïq@ó@ €Üó@ Ø@熊a‰€jŽïq@ói@çbî@~o @ ïŽ ióä@‹mbîŒ@ŽßbŽ@ŽôŽ@óÜ@òì @H1000I@ŠaŒóè@óÜ@ì@oŽïióä@àóØ@Šbåî†@H500I@Šbåî†@†óŽ

@Šó€€€€Ž@󀀀€mb£@õŠó€€€€?îŠbØ@õòì󀀀€÷@ôn€€€€Žóióà N熊a‰j Üóè@ôäbØóàb−ó÷ @@H50I@õò†bà @õóØa€Ž@aìó€Ø@óîb€Žbî@ìó÷@ôäbØóáØíy@üi@ڎïqŠóŽ@Šóè @󀀀€i@óØòŠóÙ€€€ŽïqŠóŽ@~@òìa‹Ø󀀀€äŠbî†@a†óîb€€€€Žbî@ì󀀀€Ü

@@NoîŽ Š†ò†aŽ@óØaŽ@ì솊óè@ói@†í‚bî@oŽïióä@‹mbîŒ@Šbåî† @ó€Ü@Ûóîón“€‚@Šóè@ómb£@oŽóÕäó÷@ói@ÚŽïŽóØ@õìbä M@† @ôŽïq󀀀€i@óØ󀀀€ŽóØ@󀀀€Ø@~ça‡€€€€?äò†@ôäbØón“€€€€‚ @ó€i@çb€î@oŽïió€ä@õó€Ðbà@ìó÷@óîbŽbî@ìó÷@ôäbØóáØíy @õŠb€àüm@õón“€‚@ó€mb‚óä@ڎóØ@õìb€ä@oŽóÕäó÷

@ó€Ü@ì@oŽïió€ä@àó€Ø@ÚŽï?äbà@óÜ@óØ@Ûóîòìbà@üi@熋Ùïäa‡åîŒ @@NoŽîŠ†ò†aŽ@óØaŽ@ì솊óè@ói@çbî@oŽïióä@‹mbîŒ@Âäbà@ŽôŽ @@ @@H51I@õò†bà @•b€q@çìímbè@H×ò†I@ói@a†óîbŽbî@ìóÜ@óäbäaìbm@ìó÷@ãóuŠóŽ @ôäbØó€àb−ó÷@ô䇀äbîó€aŠ@ôäìíiŠó€rŽïm@Šó€Žói@Âäbà@•ó’

@ôÐb€à@óîb€Žbî@ìó€÷@ôäbØóáØíy@ôŽïq@ói@óØ@ça‡?äò† NoŽïióè@ôäa‡?äò† @ó€€Ü@@Žô€ ia‹ØŠò†@ûŠ†@ôÙîŽ ‡€€äbîó€aŠ@ìó€€÷@õŠa†b€€€b÷@ó€€i Mˆ@ @çb€î@ô䇀äbîó?îaŠ@~æ@ mì ýb€qü‚@ôØó€ïîŠbØaìa†@õòŠbi @ÚŽïŽíäüØ@Šóè@õòŠbióÜ@çbî@ô䆋ْóÙ“Žïq@õì쉎ïà @óîb€Žbî@ìó÷@ôäbØóáØíy@ôŽïq@ói@óØ@çbØóŽìíäüØ@óÜ

@@Nòìóåiò†@Žßóšìíq@熊a‰j Üóè

@ó€€Ü@õó€€äbïîó݀@ìó€€÷@õòŠb€€i@ó€€Ü@çb€€î@æŽî‹€€‚ò†@ڀ€îŽ Š @ôÙŽîó€€àbäó? Üói@Šó€€è@çb€€î@çaŠò‡€€?äò†@ôäbØón“€€‚ Nçìa‹Ø‹m @o€€îŽ ‹?i@o€€Žò†@oŽïió€€è@õòìó€€÷@ôÐb€€à@õòìó€€÷@Žô€ i MŠ@ @󀀀i@Ša†@õ‡€€€äòíîóq@ôØ󀀀îóàbäó? Üói@Šó€€€è@Šó€€€Žói

@ @×a‹ŽïÈ@õŠbàüØ@ô䆊a‰jÜóè@õbŽbî @@@1992@ô ÜbŽ@üi@H1I@òŠbàˆ@õbŽbî @@×a‹ŽïÈ@ôäbnŽ†ŠíØ@ôäbán“ïä@ôäóàí−ó÷@ô䆊a‰j Üóè@õbŽbî @@ãó’ó’@õòŒaìŠò† @@熊a‰j Üóè@ôäbØóäaìbm @@H57I@õò††bà @@ZóØ@ÚŽïŽóØ@Šóè@熋؇äói@ói@oŽîŠ†ò†@aŽ @õb€?ŽîŠ@çb€î@oŽïi‡€äbmó ݃ Üóè@òŠbq@ói@ôäaŠò‡?äò† N10 @ô䆊a‰€€j Üóè@ü€€i@oŽïåŽïéiŠbØó€€i@õ‰€€ïmì‡äím@ì@ŽÞ€ ïŽ Ð N熊a‰j Üóè@óÜ@æm‹€ó?ŽîŠ@çbî@ÚŽïŽóØ

@çb€î@pb€Ùi@õón‚bŽ@çbî@òìónŽîŠb“ïi@çbî@熊a‰j Üóè @ôä‡äaíŽï€’@ô Üìó€è@çbî@ŽôåŽïmíïi@çbî@pbji@õìbä@óÜ Npa‡i @ó€€Ü@ça‡€€?äò†@ô€€ä†‹ÙŽïq@o€€Žò†@õ󀀎û‹q@ü€€è@Žôió€€i MŒ@ @”Žïq~Û@ óîíäbïi@+@ ïè@Žôiói@pb£aì†@a†ìa‹ÙîŠbî†@ômbØ @ì@pb€£@ôØó€q@ôåmb€è@ôîbmüØ@üi@ì@ìa‹ÙîŠbî†@ômbØ NóØóŽû‹q@ôån‚aì†@ônŽóióà@ói@pb£@õaì†

@Šó€Ž@ónŽïi†‹Ø@õ‰ŽîŠ†@oŽò†@çbî@oŽïj@ôÔì‡åŽ N11

19


Npa‡i@Âäò†@ÚŽîŠbu@óÜ@‹mbîŒ Mˆ@ @õìbä@†í‚bî@pa‡i@ãó ÜóÔ@óÜ@‹m@ôØóïn@ ïŽ ŽóØ@ói@ü‚ MŠ@ @ôn€€Žóióà@ó€€i@õü€€‚@õìb€€ä@ó€€mbÙi@‹€€m@ôÙŽï€ ŽóØ Nça‡?äò† @†b€îŒ@†í‚b€î@~o @ €ŽîíŽï Übri@ÛóîóäŒbi@óÜ@†bîŒ@óÜ@õü‚ MŒ@ NoïÜ@Ûóî@óÜ @Šó€€€è@†í‚b€€€î@oŽïjm‹? Ü󀀀è@ôåî‹€b€€€÷@ôÙŽïØ󀀀š M‘ @ @Šó€€è@ó€€Ü@”îb€€Žb÷@Šó€€ŽóÜ@Ša‡ï€€Ž‹móà@ôÙŽî‹Žïàb€€÷ @õˆûŠ@ó€€Ü@ça‡€€?äò†@ôäbØò‡€€äòìbä@ó€€Ü@ڎ€äòìbä Na‡ä†Ša‰j Üóè @†í‚b€€€î@ça‡€€€?äò†@õ‡€€€äòìbä@ónŽï›€€€i@€€€Žïè@󀀀i M• @ @Šó€€Ž@ó€€ä†‹ÙŽïm@Šb€€Ø@ôn€€Žóióà@ó€€i@ô䆋؋Žîì ýó€€è

@ói@õóäaŠbØ@ìó÷@çbî@oŽïjn‚@õŠbØ@óÜ@çbî@×ì‡åŽ @õü€€€è@󀀀i@çb€€€î@o€€€Žïi†‹Ø@ça‡€€€?äò†@ôäbØ󀀀mŠbØ @ó€€äbàó÷@~o @ €€Žïia†@ãb−ó€€÷@ôäaìb€€m@òìó€€ïåm‹?ŽïqŠói Nòìóäa†aŽ@õbŽbî@ôÑŽïØŠ@‹Žîˆ@ónŽîìóØò†@õìíàóè @ó€€i@a‡€€ä†Ša‰j Üóè@õón“€€‚@ó€€Ü@õìb€€ä@ڀ€îŽ Šbu@‡ä󀀹 N12

@Šóè@ŠóŽ@ómbÙi@•‹Žïè@†í‚bî@熊a‰j Üóè@õóŽû‹q N熊a‰j Üóè@ôäa‡àb−ó÷@óÜ@ڎqŠói @õ‹€?ŽîŠ@†í‚bî@熊a‰j Üóè@õ†aŒb÷@ŠóŽ@ó䆋َïmŠbØ M@™ N熊a‰j Üóè@õóŽû‹q@óÜ@ç†‹Ø @ôäbØóÔì‡å€€€Ž@󀀀Ü@ÚŽïÔì‡å€€€Ž@Šó€€€è@ôä‡äaíïŽ €€€’ M@

NoŽïi†‹ØŠbàüm@oŽóÕäó÷ NoŽïia†@ô?äò†@ÚŽîŠbu@‡äóš N13 @ó€€Ø@oŽïjŽìíä@ón€€ïÜ@ìó€€Ü@õŒaìb€€ïu@ôÙŽïn€€ïÜ N14 Nòìa‹ÙŽïÜ@õaìa†@òìòŠò‡?äò†@çóîýóÜ @Šó€èói@o€Žïjm‹€@ÚŽîŠò‡€?äò†@ôäa‡€?äò†@óÜ@õb?ŽîŠ N15

@ìó÷@†í‚bî@熊a‰j Üóè@ôäbØón“‚@†í‚bî@ça‡?äò† @ô€å@çb€î@çìa‹Øò†bàb÷@ça‡?äò†@üi@óØ@õóäaŠbq @ôäbØón“€€€‚@çb€€€î@óäbÔì‡å€€Ž@ì󀀀Ü@ÚŽïØ󀀀î@Šó€€è @†í‚bî@çbï䆋iìbäóÜ@çbî@çbØòìaŠóq@çbî@熊a‰j Üóè @Šó€€Ž@ó€€mbÙi@Šb€€Ø@ó€€Ø@ڀ€ŽîŠbØ@Šó€€èói@çb€€ Üóè

NÛóîb?ŽîŠ @çbî@oŽïjm‹€@çbØó䆊a‰j Üóè@ôäíšòíŽîŠói@óÜ@õb?ŽîŠ N16 NoŽïibäa†@üi@ônŽóiŠói @õòìó€€ä†‹Øbïu@ômb€€Ø@ó€€Ü@o€€Žïi†‹Ø@õŠbØón‚b€€Ž N17 Na‡äbØó?äò†

@ô€€åŽïéä@ì@çbØó€€ä†Ša‰j Üóè@ôåŽî퀀’íîŽ Š@ômóàý󀀎 Nôäìíi @óÜ@óØ@oŽïnj Üóè@óäbÌbŽbî@òŠbØ@ìóÜ@ÚŽîŠbØ@Šóèói Mà @ Nòìímbè@a†óîbŽbî@ãó÷@ôàó›åŽïq@ôݎóÐ

@ó€€i@Ša‡n€€Žòíîóq@ôäbØó€€àbÙyó÷@ó€€Ü@ô›€€ŽïqŠóŽ N18 NoŽïi†‹Ø@熊a‰j Üóè@õò‡äó€bqû‹q

@ @òìbšŠóŽ@J @ @Na‡ïiòŠóÈ@ôäbmýì@óÜ@熊a‰jÜóè@ôäbØbŽbî @õ‡€€äòìbä@ó€€Ü@ôî@b€ Žbî@ì@熊a‰€€jÜóè@ômb€€ŽaŠ†@ô€€’ói @ @NõŠbïäaŒ@ì@òìóåïÜüÙŽïÜ@üi@pì‹îói @ @2005@ãóØóî@ôqbš

@@ @@H27I@õò††bà @ãb−ó€÷@òìòŠa퀂@õý@õó€äaŠbnÐòŠ@ãó€Ü@ÚŽïØóî@ÚŽïŽóØ@Šóè @ìò‹îó€€q@b€€Žbî@ó€€Ü@ó€€Ø@o€€îŽ Š†ò†@a€€Ž@óäbîa€€Ž@ìó€€i@pa‡€€i @@ZòìaŠ‡Žïq@çbîòˆbàb÷@a‡äbØòìa‹Ø

@@ 20


‫ﻳَﺒﺔﺭﻯ ﺫﻧﺎﻥ ﺑﺆ ﻫﺔﻟﹶﺒﺬﺍﺭﺩﻥ‬‫ﺭ‬ ‫ﻧﻴﻄﺎﺭ ﻋﻮﻣﺔﺭ‬:‫ﺮﺍﱐ ﻟﺔ ﻋﺔﺭﺓﺑﻴﺔﻭﺓ‬‫ﻭﺓﺭﻃﻴ‬ ‫ ﻳـﺎﻥ‬,‫ﻚ ﺫﻧﺎﻥ ﺿﺎﻻﻙ ﺑـﻦ ﻟـﺔ ﺑـﻮﺍﺭﻯ ﺳﻴﺎﺳـﻴﺪﺍ‬‫ﻛﺎﺗﻴ‬ ‫ﺧﺆﻳﺎﻥ ﻛﺎﻧﺪﻳﺪ ﺑﻜﺔﻥ ﺑـﺆ ﺛﺆﺳـﺘﺔ ﻃـﺸﺘﻴﻴﺔﻛﺎﻥ ﺋﺔﻭﺳـﺎ‬ ‫ﻳﻨﺔﺭﺍﻳــﺔﺗﻰ ﺑــﺔ ﺩﺓﺳــﺖ‬ ‫ﺳــﺔﺭﺟﺔﻡ ﺫﻧــﺎﻥ ﺑﺎﺷــﺘﺮﻳﻦ ﻧﻮ‬ ‫ﻜـﺪﺍ ﺫﻧـﺎﻥ ﻟـﺔ ﺩﺓﺭﺓﻭﺓﻯ‬‫ ﻟـﺔ ﻛﺎﺗﻴ‬.‫ﻨﻦ ﻟﺔ ﺣﻜﻮﻣﺔﺗـﺪﺍ‬‫ﺩﻳ‬ ‫ﻨﻨــﺔﻭﺓ ﺩﺓﺳـــﺔﻻﹶﺗﻰ ﺑﺮﻳـــﺎﺭﺩﺍﻧﻰ‬‫ﺫﻳــﺎﻧﻰ ﺳﻴﺎﺳـــﻴﺪﺍ ﺑﻤﻴ‬ ‫ ﻭﺍﺗــﺔ‬.‫ﺗﺎﻳﺒــﺔﺕ ﺑــﺔ ﺧﺆﻳــﺎﻥ ﺩﺓﺩﺓﻧــﺔ ﺩﺓﺳــﺘﻰ ﺛﻴــﺎﻭﺍﻥ‬ .(‫)ﺩﺓﺳﺔﻻﺕ ﺩﺓﺩﺓﻧﺔ ﻏﺔﻳﺮﻯ ﺧﺆﻳﺎﻥ‬

@ó€Ü@çó€Øò†@ãó€Ø@ôØóîŠa‡€’ói@çb€äˆ@ôn“€@ôØóîòíŽï’@ói @ìó€€Ü@a†b€€ïä†@ôäb€€m!ýì@ã@ óuŠó€€Ž@ó€€Ü@a‡äbØóïõn“€€€@ón€€Žüq @ò‰€€îŽ Š@ìó€€Ü@µØòŠó€€Ž@ô€€Ž‹qŠói@çb€€îü‚@çb€€äˆ@@òìó€€’òìŠ @a‡€€€ÙŽïmbØ@󀀀Ü@æmìóØŠó€€€Ž@ü€€€i@óîó“€€ŽïØ@æî‹€€€m@ôØòŠó€€€Ž @@NóàóØ @@N@óïä@Œü!Üb÷@ò‡äòìó÷@a‡äbØó䆊a‰j!Üóè@óÜ@æmìóØŠóŽ @çò‡€€i@p󀀎bïŽ@ó€€i@ô€€*ä‹€@çb€€äˆ@ón€€îíŽïq@a‡€€ÙŽïmbØ@ó€€Ü @@ @õŠb€ÙäaŠü€@æäaí€mò†@ò†‹ØŠó€Ž@ôäb€äˆ@ó€Ø@Žôiaì@çbîŠòìbiì

 ‫درد‬ @ì@ômó€€jîbm@ôäb€€îˆ@æäaímb€€ä@çb€€äˆ@õó€€åîŠûŒ@ã!ýó€€i@Nçó€€Ùi :‫ رةآ آن‬ @ôäbä@pbïåi@ói@pbÙi@oŽò†@o‚òì@”Žïq@ìaŠíï!Übq@ónîíŽïq @æäaímbä@ómaì@çóÙi@@ôŽbïŽ@õŠbØ@õónŽóiaì@çbîü‚@ôäaŽï‚ @@NçóÙi@oŽìŠ†@ô*äóŽìbè @ü€i@oŽîìó€ÙiŠò†@ò†b€àb÷@ììbï’@õòìó÷@üi@õü‚@ômóîbŽóØ @ón€îíŽïq@ìa@ŠíŽï!Üb€q@ó€Ø@õóäbïØòŠóŽ@òŠbØ@ìó÷@~æmì!ýbqü‚ @ômóïäüš@üi@óïïä@çbîü‚@ói@çbîìaìóm@õóäbánà@çbäˆ@óÜ@ŠûŒ @@Z@pbÙïi @ó€i@çb€ïäíi@ômóïäü€š@ì@ô€ŽbïŽ@õŠaí€i@óÜ@熋Ø@õŠa‡’ói @ô€€š@Šó€€€ó÷@~a‡€€äbØó䆊a‰j!Üóè@ó€€Ü@ímìó؊󀀎@ôÙŽîìaŠíŽï!Üb€€q @æî‹€mŠûŒ@ó€Ü@ó€Ø@oîò‡€i@Žßìó€è@oŽïió€÷@ZoŽïiìa‹åïi N1 @õŠa‡€€’ói@a†óØ󀀹ìbä@ó€€Ü@æmìóÙŽïqìb€€š@ì@òìó€€äíiüØ

@a‡€€îü‚@ó€€Ü@õü€€‚@ó€€àó÷@ó€€Ø@oŽïió€€è@çbï“€€îŠûŒ@ôØó€€îbäaím

21


@ìó€€÷@‹€€mìŒ@bmó€€è@H‡€€nèNNNNç@ bØó€€îŠbÙŽî‹Ø@ì@ôîó“€€ïq @‹mb€€îŒ@æmì!ýb€€qü‚@õó€€àbäŠói@oîó€€Ùi@óäbåmìóÙŽïqìb€€š NoŽïiò†@‹m@Šó*îŠbØ @ì@æî‹€€€mŠûŒ@oîò‡€€€i@Žßì󀀀è@oŽïi󀀀÷@ZçbØòŠ@ ó€€ibØŠ N4 @oäbØòŠó€ibØŠ@ó€Ü@Ûó€î@Šó€è@Šó€ŽóÜ@õŠbïäaŒ@æî‹m†Šìì @õŠbØó€i@ÚŽïØó€š@Ûòì@oïäaíni@õòìó÷@üi@òìónîóÙiüØ Na‡äbØóïn“€@ì@ôîaŠói@ó䆊a‰j!Üóè@óÜ@oïåŽïéi @ÚŽï€ ŽóØ@Šó€€è@ó€€Ø@oŽî‹mìó€€÷@ZòŠb€€q@õòìó€€ä†‹ØüØ N5 @ó€îòŠ@bq@ìó÷@Žôäai@ónîíŽïq@òìómbÙiüØ@òŠbq@oŽîìóïi @òŠb€q@ãó€Øóî@õó€Ýq@ó€i@òìó€÷@ŠóióÜ@~@ŽôåŽî†ŠbØói@çüš @ôä‡äbr€Žóš@ü€i@ó€î@ðØòŠóŽ@ì@Âä‹€@ŠûŒ@ôØóîbàóåi @õ*n“€€q@ü€€i@‹€€m@ôäb€€ŽóØ@ôäa‡€€äbè@ì@póØó€€’ó*äbi NòŠbq@ôØóàüØ@üi@oä†‹Ø @òìó€€i@ôn€€îíŽïq@Ûóîó€€’ó*äbi@ìíàó€€èZ燀€äaŠŒóàa† N6 @õòŠb€q@ó€i@oŽïåŽîŠŒó€·a†@ü€i@ôŽóØ@Žô!ÜóàüØ@óØ@óîóè @ŠóióÜ@çóÙi@a‡!Üó€óÜ@pŠbØ@”‚óiü‚@Ûòì@çbî@óäb*äbà @òìbmòŠó€€Ž@ó€€Ü@ón€€îíŽïq@ó€€ØòìaŠíŽï!Übq@Šó€€ŽóÜ@òìó€€÷ @ü€€i@pb€€Ùi@çb“€€ïä@o€€Žò†@aŒòŠb€€’@ôÙŽîŠó€€iòíŽîŠói @ìó€Ü@çbØó€îŠa‡ï÷@òŠb€Ø@ô䆋Ø@ŽôuójŽïu@ì@熋iòíŽîŠói

@bmòŠóŽ@oïäaímó÷@òì@oŽïióè@pìbšŠói@ô!ÜûŠ@ì@oîóÙi @a‡€Žïm@õŠb€Ø@pü‚@óØ@oîóÙjŽïq@oŽò†@òìóäbåŽîí’@ìóÜ @ì@<Šü€Ø@a‡€mü‚@õó€Øóî@õŠür€q@õŠaí€i@óÜ@ì@oîóØò† Noåmì!ýbqü‚@”Žïq@ônŽóji@ŠbåïáïŽ @ì@‰€€€€€€Žîìímìì@ón€€€€€€îíŽïq@ZçbØóïØòŠó€€€€€€ŽóŽóØ N2 @ó€Ø@oîó€Ùi@a†óäb€ŽóØ@ìó÷@ìíàóè@Žßó€óÜ@æmìóÙŽïqìbš @ü€€i@熋€€Ø@ó€€’ó*äbi@ó€€Ü@oŽïió€€è@çb€€ï!ÜûŠ@ì@æäaímó€€÷ @oîó€Øóä@†bî@óÜ@ÚŽïŽóØ@ïè@oîò‡i@Žßìóè@æmìýbqü‚ @ìòìó䆋؊󀀀ŽóióÙäíš@~@çb€€€ï䆋َïq@‰€€€ŽîìaŠ@ü€€€i @o€€ŽìŠ†@óäb€€ŽóØ@ìó€€÷@õý@ÛóîŒbäb€€’@熋َïq‰€€îŽ ìaŠ @ó€€i@o€€Žóè@óäb€ŽóØ@ìó€€÷@òìóäaì󛀎ïq@ó€€i@òì@pb€Øò† @ó€Ø@oîó€Øbä@Ž¶@çbŽîìaŠ@õaìa†@ÚŽïmbØ@çóØò†@ôàóØ @Šó€€ŽóÜ@pb€€Øò†@o€€ŽìŠ†@ta‹€€‚@õŠó€€2îŠbØ@•ó€€àó÷ NìaŠíŽï4Übq @ìíàó€è@Žßó€óÜ@‰Žîímìì@ónîíŽïq@Z@ôØòŠóŽ@õ2n“q N3 @ü€€€i@p*n“€€€q@󀀀åiò†@󀀀Ø@oî󀀀Ùi@󀀀ä!ýóàüØ@ì󀀀÷ @òìaŠŒóàa†@~ç@ bäˆ@ôäbØòìa‹ƒÙŽîŠI@ óäaìóÜ@~póØó’ó*äbi @õìa‹€€ƒÙŽîŠ@~õ @ ŽîŠb€€q@ó€€*åîˆ@õb*!Üó€€àüØ@~çbØòŠì󀀀 @bÙî‡äó€Ž@~ç@ bØóïõîò†ŠòìŠóq@òìa‹ƒÙŽîŠ@~çbîbnŽüàbà 22


@ôäûÙïÜó€÷@õó€àbä@õó€*ŽîŠ@óÜ@†í‚bî@´Žò‡!Üóè@ôŽïq

Na†óîóŽû‹q @ôØóîòíŽï€€’@ó€€i@ìa‹€€Ø@‡€€î‡äbØ@ón€€îíŽïq@Zça<Šó€€€ N7

@òìó€€ïmójîbm@õ‡€€äòíîóq@ì@çüÐó€€Üóm@ì@燀€äbîó€aŠ@çb€€î @òìó€€àbîóq@ìó€€Ü@õìíàó€€è@o€€Žïiò†@o€€ŽîŠ†ò†@ãb−ó€€÷ @ôØòŠó€€€Ž@õbà󀀀åi@󀀀nŽî‹Ùi@ì@o€€€Žî‹*i@òìb€€€šŠóŽ

@ôîa‰ŽîŠ†@ói@õŠbïäaŒ@õòìóä†@ ‹ØüØ@üi@oŽîŠó*i@óäbØýbš @pa‡€i@Žßìóè@熋Ø@‡î‡äbØü‚@”Žïq@óØó’ó*äbi@õòìbà

@ó€€i@òìó€€nŽî‹Ùi@çaŠò‡€€*äò†@õììŠó€€iììŠ@ìóØó€€’ó*äbi NòíŽï’@æîäaìa‹Ð

@”îìó€÷@òìó€mbÙiüØ@óØóšìbä@ŠóŽóÜ@õŠbïäaŒ@æî‹mŠûŒ @ü€i@~ó@ Øó€šìbä@ôàaìò†Šó€i@ô䆋Ø@ça†ŠóŽ@ì@çaŠó€@ói

@@ @ì@çbØ󀀀€mìó€à@ì@çbØb*䇀€€€åŽîí‚@ôåŽî퀀€€’@ô€€€€åïäaŒ @ón€îíŽïq@bèòìŠó€è@‡€nèNNNN@çbØó€ŠbØ@ì@çbØóïäóØ ‫ آ‬ :‫ ن‬ ‫ وةر‬ @õa<ŠòŠó€€€€Ž@òì󀀀€nïåŽîí£@çbØóïØòŠó€€€€Ž@󀀀€àbäˆûŠ @óØ@a‡äaŠò‡*äò†@Žßó€óÜ@熋Ø@õ‡äòíîóq@üi@óîóè@b*ŽîŠ@wåŽïq @󀀀€àbäˆûŠ@ôäbØóïØòŠó€€€€Ž@ónŽï“€€€€äbà@õòì󀀀€ä‡åŽîí‚

@õŠbØó€i@ónîíŽïq@ŠbØó’ó*äbi@ôÙŽïŽóØ@Šóè@†í‚bî@‡î‡äbØ @o€Žî‹*iŠòì@óäbïn“€€@òŠb€àb÷@ìó÷@ónîíŽïq@çbØóïn“€ @@ZoŽïåŽïéi @Šó€€è@õìa†@Nòìa‹€€Ø@ìí“€€ïŽ q@ôäbØó€€’ó*äbi@Šó€€ŽóÜ@ó€€Ø Zômójîbm@õ‡äòíîóq N1 @󀀀€i@oïn€€€€Žò‡!Üóè@ÚŽïåmìóÙŽïqìb€€€€š@ì@òì󀀀€äíiüØ @õóØó€’ó*äbi@õŠb€Ø@óØ@õóŽóØ@ìó÷@çbî@õü‚@ìa‹Ø@‡î‡äbØ @óØóšìbä@õòŠbióÜ@pü‚@ôåïjŽïm@ì@wäŠóŽ@ô䆋؊bàüm

@a‡€äaŠò‡*äò†@Žßó@ €€óÜ@ü‚ìón€ŽaŠ@ôØóîòíŽï€’@ói@pbØò†@üi @ômóïäü€€€€€š@Šó€€€€€ŽóÜ@bèòìŠó€€€€€è@ì@çb€€€€€Øü€ínр@ì @wäb€àb÷@óåîŽ@‹Ùi@óäbŽóØ@ìó÷@‹mbîŒ@ónîíŽïq@òì@pbØò†@óÔ @òŠb€àˆ@ón€îíŽïq@bèòìŠó€è@ó€ØóïŽïØ<ïŽ Ø@ôäíšòíŽîŠói @@Na‡!ÜóàüØ@ìbäóÜ@çŠó*îŠbØ@õŠò†@Âäò†@óØ @”‚ó€iü‚@ó€nŽïji@oŽî‹Øó÷@óØ@õóäbŽóØ@ìó÷@ôäüÐóÜóm @ZçüÐóÜóm N2 NoäbØòŠójäbàŠóÐ@ónîò‡i@~”‚ói@ÛóàüØ@†í‚bî @õ‡€äòíîóq@ì@´ƒÙŽîŠ@ói@´Žò‡!Üóè@‹mbîŒ@çbØó“‚óiü‚ @o€€îíŽïq@aì@Zò@ ìó€€ä†‹Øi@ü€€i@pb€€Ø@ô€€ä†‹Ø@õŠb€€î† N8

@õó€€*ŽîŠ@ó€€Ü@çb€€ï䆋Ø@õŒaŠ@ü€€i@òìó€€äaŠò†@€€äò†@ó€€i@熋€€Ø @òìó@ €ä†‹Øi@ü€i@oŽïió€è@pìa‹ÙîŠb€î†@ômbØ@óØ@pbØò† @NòìóäüÐóÜóm @Žõ‡äóè@óÜ@ôš@Šó€ó÷@çbØòìòŠóÙîþØóî@òŠbî<‹i@ŠóŽóÜ @ZónŽüq N3 @ì@”‚󀀀€€iü‚@a†Šó€€€€€*îŠbØ@ì@a‹€€€€€Žï‚@ô‚û†ìŠb€€€€€i @ôäb€åŽïéŽïqŠòìbi@ì@熋€Ø@õŒaŠ@ü€i@oŽüq@ @ói@óàbä@ôä‡äbîó€ @õŠb€€î<‹i@ó€€Ø@ó€€îóè@òìó€€i@çbïn€€îíŽïq@çbØòŠó€€jäbàŠóÐ

@@NçaŠò‡*äò† N熋Ø@ŽôuójŽïu@üi@ç‹*iŠòì@a‹Žï‚ @@Zò‡äó€bqì<‹q N4 @aì@Zo @ € ïŽ i@ímìó؊󀀎@póØó€€’ó*äbi@ó€€Ø@õòìó€€÷@ü€€i N9 @ŠûŒ@òì󀀀ä‡äbîó€aŠ@ôäbØ󀀀îüè@õb€€€*ŽîŠ@󀀀Ü@ò‡€€€äó€bqì‹q @ôØ@ ûŠòìb€ä@óØ@oŽîŠ‰Žî‹< ia†@ÚŽïàbîóq@óØ@pbØò†@oîíŽïq @óÜ@ã!ýói@oŽîìò†@õŠûŒ@õ†bà@ôä훎ïm@ò‡äóšŠóè@~@ónîíŽïq @òìó€nŽî‹Ùiì!þi@a†bïm@ôn‚íq@ì@ômŠíØ@ói@õóØó’ó*äbi

@o€€ïŽ iò†@ô€€’bi@ì@ôØòŠó€€Ž@ôØó€€ïîŠó*îŠbØ@a‡€€mbØ@çbàó€€è @ìa‹€Ø@‡€î‡äbØ@ó€Ø@õó€äaŠbØ@ìó÷@ô䆋Ø@ñŠbî†@bèòìŠóè @õòŠb€€€àˆ@æî‹€€€mŠûŒ@ôn€€€Žò†Šói@ì@çaŠò‡€€€*äò†@Šó€€€ŽóÜ @~a@†óØó€Žû‹q@ó€Ü@ôåmìóØŠó€Ž@õaì†@oŽïnŽò‡!Üóè@ôŽïq @@Næiò†@ônïi@Žõí€@ì@oŽîìóØò†@çaŠò‡*äò† @óÜ@póØó’ó*äbi@óàbîóq@ìó÷@ôäìíi@Žôiói@õòìó÷@ŠóióÜ @ŠóŽóÜ@ŠónŽüq@ì@ónïÐý@pbÙi@aìa†@Zo @ ïŽ äaímó÷@ìaŠíŽï!Übq N5 @ìíàó€€è@ón€€îíŽïq@~oŽïr€€Žóšbä@a‡€€äaŠò‡*äò†@ôÙ“€€ïŽ à @õ*n“€q@ü€i@a‡€ïäbØ@ŽôŽìaŠ†@ì@ŽõŠìbè@ô!Übà@õb€Šò† @çbØ󓀂ói@ü€‚@ó€Ø@õòìó÷@óØó’ @ ó*äbi@ôäbØóïØýbš @@NoŽïŽaíj!Üóè@õóØó’ó*äbi

23


@ìó€÷@ón€îíŽïq@òìó÷@ŠóióÜ@~‘ @ óØ@Žô!ÜóàüØ@Ûóä@pbiò† @oŽïia‡€Žïm@ôÙŽïmóÑ@ @‡äóš@oŽî‹äò†a†@óØ@õòŠóiíŽîŠói @ì@oŽïiŒü€!܆@~ç@ †‹Ø@ômóîaŠójŽîŠ@óÜ@oŽïiŽïèói@I@óäaìóÜ @ômóïäü€€š@ó€€Ü@oŽïiaŒòŠb€€’@ì@ça‡€€äbè@ó€€Ü@oŽïibäaímó€€i @ômó€€jîbm@ó€€i@ón€€îíŽïq@bèòìŠó€€è@a‡€€ä†‹Ø@õ‡€€äòíîóq @NHóØò‡î‡äbØ@üi@oŽïiŒü!܆

:‫ه وةآ آرآدن‬ @óØó€’ó*äbi@ômóîa†‹ØŠóŽ@ìa‹Ø@‡î‡äbØ@óØ@a‡’òìó÷@Žßó€óÜ @ó€Ü@òìa‹€Ž‹rŽïÜ@òì@óîòìòìó÷@õìbä@ói@óØó’ó*äbi@ì@pbØò† @o€€ïŽ äaímbä@a‡€€’òìó÷@Žß󀀀óÜ@ã!ýó€€i@~Ûó€€àüØ@õòìó€€ä†‹ØüØ @ãóØóî@oŽïió÷@òìó÷@ŠóióÜ@õóØó’ó*äbi@üi@ŠóiòíŽîŠói@ónŽïji @ô䆋iòíŽîŠó€€i@ü€€i@o€€Žïi@ÚŽîŠó€€iòíŽîŠói@ô䆋ÙîŠb€€î†@õŠb€€Ø @Šó€€€€€Žói@Šb€€€€€Ø@ô䆋ـ€€€€’óia†@‹€€€€€maì†@õóØ󀀀€€’ó*äbi

@õŠó€€iòíŽîŠói@ón€€îíŽïq@ó€€Ø@Âä‹€€€@õŠb€€Ø@Žõ‡€€äóè @‡€€€î‡äbØ@ón€€€îíïŽ q@a‡€€€mbØ@çbà󀀀è@󀀀Ü@Na‡€€€äbØòŠójäbàŠóÐ @@ZpbÙïi@ó’óäbi @ó€Ü@o€Žî‹Ùi@o€ŽìŠ†@ü@ €€ìínр@ì@‘ @ b€i@õ†‹q@ónîíŽïq M@c @ômóïäü€€š@ü€€i@a†@õ‹Žï€Šb€€Ø@ôÐbn€€Ž@ì@‡€€î‡äbØ@ça퀀Žïä @Žôuó€€jŽïu@Šó€€ŽóÜ@熋؊b€€Ø@ì@Šb€€Ø@õó€€àbäŠói@ôäb€€äa† Nôä†‹Ø @bèòìŠóè@~ç@ bØòŠójäbàŠóÐ@ôä‡äaŠŒóàa†@ì@æmìóÙŽïqìbš Ml @ @ì@çbØòŠó€€€jäbàŠóÐ@ô€€€ä†‹Ø@ôn€€€’ŠóqŠóŽ@ì@çb€€€åŽïèaŠ @ón€€îíŽïq@ó€€Ø@Ûó€€î@õŠb€€ÙäaŠü€@Šó€€è@ô䆋َïuó€€jŽïu Na†óØó’ó*äbi@ômbØ@óÜ@oŽî‹Ùi @´€îíŽïq@ó€Ø@çbØóåïàóØóî@ì@Âä‹€@òŠbØ@ô䆋ÙîŠbî† Mp @ @‡€î‡äbØ@ômb€Ø@ô€ä†‹Ø@ñŠbî†@bèòìŠóè@~ó@ Øó’ó*äbi@üi @@õòì󀀀€€äììˆa‡Žïq@ì@熋Øb€€€€€’bàóm@ü€€€€€i@󀀀€€Øòìa‹Ø

@pb£@ÚŽîŠ@a‡äbØó“‚óiü‚@ì@çaŠò‡*äò†@çaíŽïä@óÜ@õóØómbØ

@û€€Ð@ó€€i@ôäbØòŠó€€jäbàŠóÐ@ôån€€ƒÙŽîŠ@ó€€i@õó€€ØómbØ@Ûó€€ä @@@Npa‡i @ô䆋ÙîŠb€€î†@õŠb€€Ø@ãó€€Øóî@‡€€î‡äbØ@ón€€îíŽïq@òìó€€÷@Šó€€ióÜ @ômóîìa‹€€€Ž‹rŽïÜ@õün€€€Žó÷@󀀀åm‹€@ü€€€i@o€€€Žïi@ÚŽîŠó€€€iíŽîŠói @ڀ€ïŽ q@ó€€Ø@oŽïió€€è@ôØó€€îóÙåi@ón€€îíŽïq@‹€€maì†@NóØó€€’ó*äbi @ÛóîŠóè@~ç@ bØó“‚óiü‚@ì@õ‹Žï€ŠbØ@õŠójäbàŠóÐ@óÜ@oŽïjmbè @ü€€i@o€€Žî‹Ùi@µ€€ia†@ü€€i@çbïäbØó€€î@ôn€€îíŽïq@óäb€€ŽóØ@ìó€€Ü @@NóØó’ó*äbi@ôåmìóØŠóŽ@ô䆋؊ó€üà :  ‫ى‬ ‫ آر‬ @ü€€€i@󀀀’ó*äbi@æ€’bi@Zó@ €€€’ó*äbi@õŠó€€€iòíŽîŠói N1 @õòíŽîŠó€i@‘ó€Ø@Ûó€î@óØ@óîóîó’ó*äbi@ìó÷@熊a‰j!Üóè 24


@ôåmì󀀀€ØŠò†@ü€€€€i@ìa‹ÙîŠb€€€€î†@õ󀀀€äüi@ôäa†Œb€€€€Ž M…@

@ô€åm‹€Šòì@ômóïäü€š@ô䆋Ø@ôn’ŠóqŠóŽ@~óØóàbäŠói @ôàäb€€Ùïà@ôäb€äa†@ì@ô€ä†‹Ø@xŠó€‚@ômóïäü€š@ì@òŠb€q

@õŠb€Øìbè@ôäbåŽïén€Žò†ói@ü€i@ça‡€!Üìóè@ì@óØòìa‹Ø‡î‡äbØ Nõüi@ìb−í€ @@Nòìóä‡äbîó€aŠ@ôäbØòŠbØüè@çóîýóÜ@ŠójàaŠói@Žôi @ @@NôŽbïŽ@õìa‹Ž‹rŽïÜ N3 @ì@óØó€€’ó*äbi@ó€€i@pó€€jîbm@ôn“€€€@ôm󀀎bïŽ@ôäb€€äa† Mt NóäaˆûŠ@õŠbØ@ô䆋Ø@õŠbî†@ì@ô䆋Ø@ŽðuójŽïu ôîbŽbî@õŠb؉ŽîìaŠ N4 @󀀀€Ø@õ󀀀€äaŠbØ@ì󀀀€÷@ZçbØó“€€€€‚óiü‚@õìa‹€€€€Ž‹rŽïÜ N5 @õŠb€Ø@ô䆋@ ÙîŠb€î†@ì@çbØó€åïàóØóî@òŠb€Ø@ô䆋ÙîŠbî† M@x Zçò‡i@ôàb−ó÷@oŽïiò†@çbØó“‚óiü‚ @çüÐ󀀀Üóm@–@çaŠò‡€€€*äò†@õ퀀€ŽïqìŠ@ôäa‡€€€àb−ó÷ Nç!ýbà@ôäa†b€Šò†@óÜ—ç†‹Ø NçbØòìa‹Øì!þi@ì@ŠónŽüq@ôåïŽaí!Üóè N熋Ùqbš@ì@µŽìíä NçbØóäüÐóÜóm@õòìóäa‡à!ýòì @òì@çbØó€ØóàüØ@õòìó€ä†‹ØüØ@ô*@ äóèb÷@ôånƒÙŽîŠ @ì@ça퀀‚@û<Šò퀀ïä@ôån€€ƒÙŽîŠ@bèòìŠó€€è NoŽóióà@çbàóè@üi@çaí‚@òŠaíŽï÷

@òŠb€€€Ø@ô䆋ÙîŠb€€€î†@~ç@ aŠó€€€jäbàŠóÐ@󀀀Ü@Û󀀀î@Šó€€€è NçbïäbØóåïàóØóî @ó€€Ü@a†óØó€€’ó*äbi@ôØýb€€š@ó€€Ü@ìa‹€€Ø@‡€€î‡äbØ@ón€€îíŽïq M@ NòìónŽî‹Ùi@Ša†b€b÷@çbØóîŠbÙäaŠü€@ì@çbØóä훎ïm @ìíàó€è@õŠa†b€€b÷@ìa‹€Ø@‡î‡äbØ@óØ@õòìóÜ@òìóäíibïå!܆ M@… @ü€i@oŽïió€è@õìaìó€m@ô’biò†bàb÷@ì@oŽïji@Žõíä@ôÙŽïn’ @oŽî‹@ Øó€÷@çb€àí€@ó€Ø@õóäaŠb‹q@ìó÷@õòìóäa†@ã!ýòì NoŽî‹Ùi @•ó€äbàó÷@òìóäbØóïmóîa†‹ØŠó€Ž@ó€i@熋€Ø@õ‡äòíîóq M@†

@ô€€€åm‹€Šòì@ì@çaŠò‡€€€*äò†@ôn€€€ïÜ@ô䆋Øò†b€€€àb÷ NçbïäbØóäüÐóÜóm@õòŠbàˆ

@ó€€ä!ýóàüØ@ìó€€÷@ì@çbØó€€iy@õò†‹ØŠó€€Ž@ì@ò†Ša‰€€j!Üóè @õb€*Žïu@ì@óîóè@çbîü‚@ômójîbm@ô*ä‹€@óØ@òìónŽî‹€ó÷

NçbØòìa‹Øì!þi@ì@ónŽüq@ô䆋Øò†bàb÷ N‹mbîŒ@ô“‚óiü‚@ô䆋Øa‡îóq@üi@ça‡!Üìóè 

Næ‚óîbi

@@ @@ @ó€Ü@ç‡äbîó€aŠ@õìa‹Ž‹rŽïÜ@ôäíi@Zç@ ‡äbîó€aŠ@õìa‹Ž‹rŽïÜ N2 ! "َ $ ‫ ه‬% &' ‫دا‬ Nóîóè@õŠûŒ@ô*ä‹€@a‡î‹Žï€ŠbØ@ôÐbnŽ +!‫*و‬ )%' @@ZoŽïiò†@óîòíŽï’@ãói@ç‡äbîó€aŠ@õìa‹Ž‹rŽïÜ@ôØŠó÷ @ôÈŠó€€€€Ð@ôØóîó“€€€€‚óä@‡ä󀀀€š@póØó“€€€€‚óä@ón€€€€îíŽïq @ômb€€Ø@ó€€Ü@õŠó€€€óàbäˆûŠ@ôåmìóÙŽïqìb€€š@ôäa‡€€àb−ó÷ M@c @@MZü‚ónŽî‹*i Na‡åmì!ýbqü‚@ôä‡äbîó€aŠ ZôîaŠa†@õó“‚óä@ôäbäa† N1 NõŠòìbàóu@ôåmìóÙŽïqìbš@ôäa‡àb−ó÷ Ml @ @ômóïäü€š@ì@ô€îaŠa†@õòìó€ä†‹Ø@üi@çbØòŒa‹àb÷@ô䆋ÙîŠbî† @ì@󀀀àbäˆûŠ@ça퀀€Žïä@󀀀Ü@ì󀀀nq@ô€€€ÙŽî†‹q@ôäb€€€åmbïåi Mp @ @ôäbØó€’ó*äbi@õóiŠûŒ@óÜ@ónîíŽïq@çbàí*Žïi@~ô @ 䆋Ø@xŠó‚ Na‡ä‡äbîó€aŠ @ôäbØò훀Žïm@Ûòì@Næ@ îŽ Š‡i@çbØóïuŠó‚@ôØó“Žïq@a‡ä†Ša‰j!Üóè @~a@‡äbØóäüi@ìíàóè@óÜ@æmì!ýbqü‚@ô!Üaìóè@õòìó䆋Øì!þi Mt @ @o€îíŽïq@bèòìŠó€è@ì@熋Øò‡€äó€b@qû‹q@ì@Šón€Žüq@ô䆊bä @Šó€è@üi@oŽïióè@pójîbm@ôÙŽïàbîóq@ónîíŽïq@a‡’ @ ómbØ@ãóÜ @NoŽî‹Ùi@õŠbî†@ôîaŠa†@õòìó䆋ØüØ@õŒaíŽï’@pbØò† NÚŽî‡î‡äbØ ZçaŠò‡äò†@ô䆋Ù−bàb÷@ói N2 NôŽíäóàbäˆûŠ@ô!Üaìóè@ô䆋Øò†bàb÷ M@x @o€€îŽ ‹Øò†@ó€€Ø@õó€€äaŠò‡*äò†@ìó€€÷@ôåŽbä@ó€€Ü@ó€€î@ô€€nî‹i Na‡ä‡äbîó€aŠ@óÜ@ôîü*nŽaŠ M@ @òì@Nç@ b€€€ï䆋ØòíŽïq@õ‡€€€äòíîóq@‹€€€maì†@~æ@ €€€i@oäaíïn“€€€q 25


@ì@ôÐa‹€í€€€€º†@õòì󀀀€åï!ÜüÙŽïÜ@póØó“€€€€‚óä@ón€€€€îíŽïq @òì@Nü@ ‚ó€nŽî‹*i@çaŠò‡€*äò†@õü‚ì@ ón€ŽaŠ@õòìó䆋؊óŽói @çb€€€î@çbïäbØòŠó€€€åŽîíä@Žß󀀀€óÜ@熋؉€€€Žîìímì@ì@æm‹€€€€ŠòìaŠ @ìíàó€è@Nó@ n€Žóióà@ìó€÷@ü€i@Šb؉€ŽîìaŠ@ì@Šürq@ôä‡äaŠŒóàa† @óØó’ó*äbi@ô䆋َïrŽò†@õbmòŠóŽ@óÜ@ónîíŽïq@óäaŠbØ@ìó÷ @NoŽîŠ‡i@ãb−ó÷ @Zôäa‡îóà@õó“‚óä N3 @ô−b@€€àb÷@󀀀Ø@熋Ø󀀀’ó*äbi@õ‰ïma€€Ž@󀀀Ü@󀀀î@ô€€nî‹i @ìó€÷@ô䆋ÙîŒaŠ@òì@~ç@ aŠò‡*äò†@óÜ@óØóîbàóåi@ô䆋ÙnŽìŠ† @•òìó€÷@ó€Ø@Nç@ ó€Ùi@oî*n“€q@óîóäaìóÜ@óØ@õóäaŠò‡*äò† @~a@†Šòìbàó€€u@ìbäó€€Ü@ó䆋Øó€€’ó*äbi@ôîb€€Žb÷@ôØóïõØýb€€š @õìŠ@ó€€Ü@ó€€Ø@õó€€äbïmójîbm@óïØýb€€š@ìó€€i@ça‡€€ï*ä‹€@ó€€äaìóÜ @õ‡€äòíîóq@~ç@ !ýbà@ôäa†ŠóŽ@Ûòì@~æ@ *ä‹€@òìóî@ômóî!ýóàüØ @NôäüÐóÜóm@ô䆋Ø

@çbØó*ä‹€@òì쉎ïà@ì@çbØóïØòŠóŽ@óïØýbš@üi@oŽî‹åia†@pbØ @~ç@ bØòŠbïå“€Žïq@ô€ä†‹Ø@•óÙ“Žïq@üi@æmìóÙŽïqìbš@aì†@Ûòì

Zç‡äbîó€aŠ@õó“‚óä N4 @@Zòìó’ói@ìì†@ói@oŽî‹Øò†@•óàó÷

@@NH‡nèNNNôîaŠa†@ômŠüqaŠ @ôÔì‡å€–@ìòŠói@õòìó÷@üi@çaŠò‡*äò†@ôäa‡äbè@õó’ó*äbi

@@NoŽóiŠóŽ@ôä‡äbîó€aŠ M@c Nò‡äó€bqì‹q Ml @

@ó€€Ü@õŠb€€ÙäaŠü€@õü€€è@ó€€nŽïió÷@•ó€€àó÷óØ@çû<‹€ i@ça‡€€*äò† @󀀀i@çb€€äòíîóq@󀀀Ø@õ󀀀äaŠbØ@ì󀀀÷@ìíà󀀀è@ón€€€îíŽïq @oŽò†@”Žïq@ôäbØòˆûŠ@ôîbmüØ@óÜ@ôäa‡îóà@õŠbØ@õóàbäŠói @ô䇀äbîó€@ü€i@oŽîŠ‡€j!Üìóè@ì@æŽî‹€ƒjÙŽîŠ@ó€îóè@òìóä‡äbîó€aŠ @‹š@a†òìóÜ@çbØbäaím@‹mbîŒ@òì@熊a‰j!Üóè@õóŽû‹q@ô䆋َïq @ó€Ü@çaŠò‡€*äò†@óÜ@òŠbàˆ@æî‹mŠûŒ@üi@â’슆@ìóàbä@ì@ãbîóq @ìòŠó€€€i@çaŠò‡€€€*äò†@ôäì퀀€š@õòì󀀀÷@ü€€€i@òì󀀀nŽî‹Øò† @@Na‡ä†Ša‰j!Üóè@õóŽû‹q@õòìóäíjÙîä@ômbØ

@õ‡€äóibq@ónîíŽïq@ì@çóÙi@Šó€üà@ça‡*äò@ †@ôäbØóÔì‡å– ZpbØ@õón“‚ N5 @a‡€Žïm@ôà󀂊óm@ãó€Ø@ÛóîòíŽï’@cïè@ói@oŽïi@óîóàbäŠói@ãó÷ @~ó@ Øó€€’ó*äbi@ü€€i@ôîbmòŠó€€Ž@ômb€€Ø@ôØóîón“€€‚@ôäb€€äa† @ìòŠó€i@ó€Ø@õóî󓀂óä@ìó€÷@ó€nŽî‹Ùi@oŽïiò†@íÙ!Üói@oŽî‹Øóä @õòíŽï€€’@󀀀i@òì󀀀Øó䆊a‰j!Üóè@õ󀀀Žû‹q@õˆûŠ@ã󀀀ØóîóÜ @o€€Žïiò†@bèòìŠó€€è@~a@†óØ󀀎û‹q@ó€€Ü@pb€€iò†@oåmìó؊󀀎 @o€€Žò†@”Žï€ q@ón€€îíŽïq@ì@pb€€Øò†@Žô€ q@o€€Žò†@çbـ€’a† @󀀀i@çì퀀€i@o€€€Žòíîóq@ü€€€i@oŽïi󀀀è@pŽïè󀀀i@ôÙŽïn€€€îì @õìí“q@ôäaˆûŠ@õòŠbàˆ@~o @ îŽ ‹Ùi@õŠbî†@熊a‰j!Üóè@ô䆋َïq @o€€ïŽ iò†@~òìaŠ‰€€îŽ Ša†@ó€€Ø@õó€@ îóàbäŠói@ìó€€÷@ô䆋َïuó€€jŽïu @~òìóØ󀀎û‹q@ômb€€Ø@ó€€nîŽ ìóØó÷@ó€€Ø@o€€îŽ ‹Ùi@ñŠb€€î†@ôàŠó€€Ð @~o€€€€Žïi@ôm󀀀€ibi@~o€€€€ïi@*n“€€€€€@õòì󀀀€Ü@o€€€€ïiŠa†b€b÷ @ô䆋؊b€€Ø@ü€€i@ón€€îíŽïq@ó€€Ø@~ç@ bØó€€àbäŠói@ô€€ä†‹Ø@õŠb€€î† @ü€i@o€Žî‹Ùi@Žôuó€jŽïu@o€Žî‹äaíni@~o @ €Žïi@çb€Žb÷@ôäb*äó!Üóè @ìó€€÷@òì@a†óØó€€’ó*äbi@ômb€€Ø@ó€€Ü@çbØóïØòŠó€€Ž@ó“€€‚óiü‚ @@NoŽïiaŠ‰ŽîŠa†@æmìóØŠóŽ @ü€€€i@o€€€ŽïåŽïéi@õŠb€€€Ø@󀀀i@ón€€€îíŽïq@‡€€€î‡äbØ@󀀀Ø@õ󀀀mbØ

: ‫

ر آ‬, -َ $ ‫ه‬

@òìóni@a‡îŠó€Ž@ó€i@òìa‹äa†@óØ@õóîóàbäŠói@ìó÷@ónîíŽïq

@ôØóîón“€€‚@oŽïió€€÷@bèòìŠó€€è@õóØó€€’ó*äbi@ôäbØóïØýb€€š 26


@@ZõòìóÜ@çìíibïå!܆@üi

@óîó€’ó*äbi@ìó€Ü@wäb€@àb÷@õòìó€÷@ŠóióÜ@ô䆊a‰j!Üóè@õaì†@óÜ

Nó!ÜóàüØ@ôäbØó“ŽïØ@õòìóäa‡*äòŠ@ì@ò*n“€ N1 @ó€−bàb÷@ìó€i@´“€îó€@ü€i@òì@~a@†óØó€Žû‹q@óÜ@óåmìóØŠóŽ @òŠbàˆ@æî‹mŠûŒ@óØ@oŽïióè@õòìó÷@õbäaím@ìaŠíŽï!Übq@ónîíŽïq @Šó€€€€€€è@Šó€€€€€€jàaŠói@󀀀€€€Ü@oŽïiŽïè󀀀€€€i@ôÙŽïm󀀀€€€ibi N2 Na†óäóîý@Žôi@ôÙŽïä‡äb*äó!Üóè @ça‡€*äò†@ôäbØóÔí倎@ìòŠói@bm@pbÙi@õŒaŠ@çaŠò‡*äò†@óÜ @ €Žïi@çbŽb÷@ôäb*äó!Üóè N3 @aì@󀀀Øóàbîóq@ón€€€îíŽïq@òì@Nçò‡€€€i@ü€€€i@ô€€€*äò†@ì@曀€€i @ôØó€îóàbäŠói@oŽïió€÷@ó€maì@~o @a‡€äaŠò‡*äò†@çaíŽïä@óÜ@Ûóî‡äòíîóq@oïäaíni@óØ@oŽïiaŠ‰îŠa† @üi@ôä‡äb*äó!Üóè@ôäbŽb÷@ói@oŽî‹ä@aíni@óØ@oŽïi@çbŽb÷ @ô€€ä†‹Ø@õ*n“€€q@ó€€Ü@çb€€ï䆋ÙîŒaŠ@ü€€i@pb€€Ùi@o€€ŽìŠ† @ڎói@Šóè@óÜ@æmìóØŠóŽ@ô!Üb‚@oŽî‹äaíni@òì@~oŽî‹Ùi @@NóØòìaŠíŽï!Übq @õóu†íi@Žßó€óÜ@ÚŽîŠüu@ói@oŽî‹Ùi@õŠbî†@ó@ ØóàbäŠói@óÜ NòìónŽî‹*i@Ûóî@ìa‹Ùäb‚Šóm @ìó€€÷@ì@ó€€ØòìaŠíŽï!Übq@õìb€€ä@”îìó€€÷@Zò@ ìó€€nŽî‹Ùi@<‹€€š@a‡€€Žïm @Žßì󀀀è@ón€€€îíŽïq@òì@~o€€€Žî‹Ùi@Žôu󀀀jŽïu@o€€€Žî‹äaíni N4 @ãó€Øóî@–@ŽôåŽïi@ônŽò†@ói@óØ@a†ó÷@üi@ô!Üìóè@óØ@õónŽüq @oŽî‹äaímó€÷@óØ@õòìóÜ@‹mbîŒ@ô䆋َïuójŽïu@üi@oŽîŠ†óä @ômb€Ø@ó€Ü@pb€Ùi@Žôq@õòˆbàb÷@ónî@íŽïq@ìaŠíŽï!Übq@óØ@”ïn’ @Šó€ióÜ@ó€Ø@õóîóu†íi@ìónŽòŠóØ@ìói@oŽî‹Ùi@ŽðuójŽïu @õó€’ó*äbi@ónîíŽïq@óØ@óîóè@ôØòŠóŽ@ônŽaŠ@ìì†@a†ò‹ŽïÜ

Nóîa†@oŽò† @oŽï!Üó€€÷@ó€€Ø@ó€€îòìó÷@ôäaŠò‡€€*äò†@ó€€i@ôån“€€îó€@Ûó€€îói @ uó€€jŽïu@ÛóîòíŽï€ ’@ó€€i@~o€€ïiìa‹ÙŽïq@Šòìb€€i N5 @õ󀀀€€šìbä@õìaŠíŽï!Üb€€€€€qNNNNNNãìb€€€€€ä@怀€€€àNNNNNNì!þ€€€€ŽI @o€€îŽ ‹Ùi@Žð NoŽî‹‚óä@Žõí*n“q @@NãHNNNNNNNNNNNNNNHõóäŒbiI @ômóïäü€š@ü€i@ó€îóè@Âä‹€@õìb*äóè@•ó’@a†ò‹ŽïÜ @ô䆋ÙîŠb€€î†@ó€€maì@~æŽî‹€€Ùi@õŠb€€î†@çbØóïmóîìa‹€€Ž‹rŽïÜ N6 NóØóàbäŠói@ôäbØó’ói@óÜ@ÚŽï’ói@Šóè@õìa‹Ž‹rŽïÜ @ ïŽ i@Šó*îŠbØ@ìó!Üíu@<‹q@óØóàbäŠói N7 @~ç@ ò†ò†@ô€š@ó€i@ô€*ä‹€@ô€äai@b€m@Ú!Üó‚@óÜ@æm‹*Žîí€ N1 @ì@”Žï€ØaŠ@wäŠóŽ@NNo @ôäb€Žb÷@ó€i@Žõ‹äaí€ni@ÛóîòíŽï€’@ó€i@oŽïiòìa‹Ø@ì@ãŠóä @õüè@ónŽïiò†@óØ@óïõš@óäbn’@ìó÷~ó@ ïõš@çbïäbØó“ŽïØ NoŽî‹Ùi@a‡Žïm@õŠbÙäaŠü€ @çb€îü‚@ü€i@oŽîìóäbîò†@óØ@µš@óäbn’@ìó÷@~Žô @ ØìaŠ@ó!܆ @ô䆋؍Žïèó€i@õü€è@ó€nŽïji@No @ ïŽ iaŠ‰€ŽîŠ@ a†@æmìóØŠó€Ž@üi N8 Nçbï!Üa‡åà@ì@Žßbà@ì @@Za†óØóŽû‹q@óÜ@ôäbåŽïèŠbØói@ì@ãbîóq@ôån’Ša†

@ô䆋؊󀀎òŠbš@ü€€i@ó€€Øóàbîóq@õŒaíŽï€’@ôäa‡€€ïŽ qòŠóq N2 NóäbnЋ€@ìó÷ @o€€îŽ ‹äaímò†@ó€€Ø@çb€€ØaŠìi@ì@p󀀎bïŽ@ôäa‡€€ïŽ qòŠóq N3 @o€Žò†@ó€i@oåmìóØŠóŽ@a‡ä†Ša‰j!Üóè@óÜ@Šó€ó÷@~oŽî‹Ùi Nóäb“ŽïØ@ìó÷@ô䆋؊óŽòŠbš@üi@~båŽïè @ôÙŽïmóïŽb‚@‡äóš@a‡móØóàbîóq@ôån’Ša†@óÜ@ónîíŽïq N4 @ìíàó€è~o @ €Žïi@çììŠ~o @ €Žïi@pŠí€Ø@Zó@ €äaìóÜ@oŽïióè@Âä‹€ @óäbîü*n€ŽaŠ@~o @ ïŽ i@òŒaìbä@~p @ b*i@ôŽïm@HÚŽïŽóØI@ ÚŽïØbm

Npü‚@ói@óäbánà @ó€€ØóàbäŠói@ó€€Ü@ڎ’ói@Šó€€è@ó€€maì@~o @ €€Žïi@ô€€îò†‹Ø N9 Na‡ä†‹ÙŽïuójŽïu@õŠaíi@óÜ@oŽïiìb−í€ @Žß󀀀óÜ@oŽïi*äbØó€€î@ÛóîòíŽï€€’@ó€€i@~@o€€Žïi@òŒaìb€€äN10 @@Nìa‹ÙîŠbî†@ô‚û†ìŠbi@ì@ìaŠíŽï!Übq@ômóîbŽóØ @@Zç‡äbŽbäü‚@ì@ãbîóq

@o€Žò†@ó€i@æmìóØŠóŽ@óØó’ó*ä@bi@õóŽû‹q@óØ@õòìó÷@üi @ó€€Ü@ím‹*Øó€€î@ôÙŽïàbîó€€q@ó€€Ø@pb€€Øò†@o€€îíŽïq@aì@~Žô€ åŽïi @pŠí€€€Ø@a‡€€€Žïm@õóØ󀀀’ó*äbi@õ󀀀àbäŠói@󀀀Ø@~o€€€Žî‹*iü‚

NoŽïi@”‚ói@aíïè@ì@oŽïiaŠ‰ŽîŠa† @ì@燀äbîó€@ü€i@çbØóïØýb€š@ôäa‡€ŽïqòŠ@ óq@ó€i@çbnŽóè N5 @ôäb€€€ØòŠbØüè@õòì󀀀䆋ÙäìŠ@a†bmòŠó€€€Ž@󀀀Ü@~òì󀀀nŽî‹Ùi @Žôn€Žò‡!Üóè@ôŽïq@ìaŠíŽï!Übq@óØ@õóäaìb*äóè@ìó÷@ì@æmì!ýbqü‚ NpóØóàbîóq@ôäbåŽïèŠbØói 27


@ó€Ø@ó€îòìó÷@Šb€mìì@æbi@ó€Ø@Žôi@p†bî@óÜ@oŽïió÷ N6 @ômü€€‚@ômb€€è@Šó€€Žói@ômó€€jîbm@ôØó€€îóäí¹@‡ä󀀹

@@Nçó€ò‡Žïm@póØóàbîóq

@çíàŒó€÷@ì@ô€Øò‹îŒ@ì@bäaím@ôån‚Šò†@üi@oŽïia‡Žïm N熋Ùmóà‚@ŠóŽóÜ

:.& ‫و!رى‬

@ça퀮ïä@ó€Ü@pb€Ùi@ڎìaŠó€i@ôn€îì@ìaŠíŽï!Übq@Šó€ó÷ N7 @o€€€îíŽïq@aì@~a‡€€€ïäbØòŠóibØŠ@ @󀀀Ü@ÚŽïØ󀀀î@ì@õü€€‚ NoŽïåŽïèóä@ìbä@ôn“€@ôØóîòíŽï’@ói@pbØò† @òˆb€àb÷@çü€š@oîóÙi@õŠbî†@òìbmòŠóŽ@óÜ@ónîíŽïq N8 @ôîb€€müØ@b€€m@ón€€îíŽïq@ì@oîò†ó€€÷@pó€€ØòŠóibØŠ@ó€€i NoïåŽïéi@ŠbØói@òŒaíŽï’@ìó÷@óØó’ó*äbi @썀€Žïè@Žß󀀀óÜ@ôn“€€€@ôØóîòíŽï€€’@ó€€i@çb€€ïm!ýìbè N9 @ó€Ø@ón€îíŽïq@ìaŠíŽï!Ü@b€q@ŠóŽóÜ@óîüi@~ç@ a†@ôåïj’ó€ @ó€€Ü@aìó€€Ø@òìó€€mbÙi@<‹€š@a†ó€€äaŠbØüè@ìó€€Ü@ôäbØó€€!Üìóè @@Nçò‡i@üi@ô*äò†@óØ@pbØò†@çaŠò‡*äò†

@oîó£@Žõí*n“q@póØóàbîóq@oŽïibä@ÛóîòíŽï’@cïè@ói N6 @ó€Ü@ôn“€€@ó€i@çaŠò‡€*äò†@óØ@oïibïå!܆@oŽïió÷@íÙ!Üói

@ó€€Ü@µnî‹€€i@oŽï€Ž‹mò†@ô€€ïŽ Ü@ìaŠíŽï!Üb€€q@ó€€Ø@Âä‹€€€@ôn€€’@ìì† @ón€îíŽïq@ó€îüi@HŠ@ b€mì@ô䆋Ø@•óÙ“ïŽ@ q@ì@òŠbq@ô䆋Øaìa†I @õü€‚@ÛóîòíŽï€’@@ó€i@ó€Ø@oŽïåŽïéiaŠ@õü‚@Žõíä@õìaŠíŽï!Übq @ó€€Ü@óåmìó؊󀀎@ô€€ÝïÝØ@çb€€åŽïèaŠ@~pb€€Ùi@Šb€€€ŒŠ@󀀎‹m@ìó€€Ü @ón€€îíŽïq@òìó€€÷@Šó€€ióÜ@~a@‡ä†‹Ù’óÙ“€€Žïq@Šb€€mì@ômóïäü€€š @Šó€ióÜ@òìó€nŽïåŽîí£@Šb€mìì@ŒŠó€i@ô*äò†@ói@ìaŠíŽï!Übq@ŠóŽóÜ @ü€€i@pb€€Ùi@õŠb€€àüm@oŽï€ ŽbØ@Šó€€ŽóÜ@‹€ maì†@ìa†ó€€åŽîìb÷@ãò† @bèòìŠó€è@~õ @ óØó€’bi@ó€àb−ó÷@ó€Ü@o€Žïi@çb€àí€@Žôi@õòìó÷ @ì@ça€Žï‚@Šó€jàaŠói@óÜ@ÂäòŠ@ì@Âäò†@õŠbàüm@ói@oïäaímò† @@N@pbÙi@óäbäbåŽïèaŠ@ãó÷@a‡îü‚@ôäbÙŽîŠìbè

@ @Za‡î‰ŽïiŠbmì@õŠóäíè@óÜ@ÛóîŠb€ˆüàb÷@‡äóš @ôäb€åmbïåi@ü€i@æ€iò†@Šò‡ïmóàŠbî@òìòŠaí‚@õóäaìb*äóè@ãó÷

@@Zìa‹ÙŽïqŠòìbi@ôŽbïŽ@ôÙŽîŠbmì @ŠóióÜ@~a@‡ån‚Šò†ü‚@óÜ@oŽïiŽïèói@ìaŠíŽï!Übq@ónîíŽïq N1 @a‡€äaŠóåïi@ì@ça‹*Žî퀀@Žßó€€óÜ@õ‡€äòíîóq@ónîíïŽ qN N1 @ô€€€åî<‹iŠò†@󀀀Ü@怀€Ž‹mò†@çb€€€äˆ@󀀀Ü@ŠûŒ@õòì󀀀÷ @ì@Âä‹€€@ó€î‡äòíîóq@ôån‚Šò†@ói@oîóÙi@oŽìŠ† @çbïàb−ó€€÷@ó€€Ø@õóäa†@ 퀀Žói@òŠb€€Ø@ìó€€i@熋ÙîŒbäb€€’ NçbØó’óiìbè @ó€€!Üb‚@ó€€i@pb€€Ùi@õŒbäb€€’@ìaŠíŽï!Üb€€q@ón€€îíŽïq@~òìa†

@󀀀Ø@òìòŠó€€€ÙjäìŠ@çbØ󀀀nЋ€ì€@ÛóîòíŽï€ €’@󀀀i N2 Nça‹*Žîí€@ŠóŽóÜ@Žôióè@çbîŠó*îŠbØ @ì󀀀÷@ìíà󀀀è@Šó€€€ŽóÜ@熋Øü€€€€ínр@ü€€€i@o€€€Žïiò†bàb÷ N2 @òìòŠó€ÙjïäìŠ@òì@ììŠ@òŠó£@çbØó“ŽïØ@õŠóŽòŠbš N3 @󀀀Ü@Žõ‡€€€äóè@òì󀀀åiò†@pììŠó€€€iìŠ@󀀀Ø@õ󀀀äbmóibi @Šó€€ŽóÜ@oŽïió€€è@ô€’bi@õŠó€€*îŠbØ@ó€€Ø@òìòìŠ@ìó€Ü@~ @ìaŠíŽï!Übq@ôäaŽï‚@ômóibi@ÚŽî‡äóè@ói@òˆbàb÷@çaŠò‡*äò† Nça‹*îŽ í€ ‡nèNNN@òìò†ŠòìŠóq@ì@ônŽìŠ‡äóm@Ûòì@çò†ò† @ì@ðmó€ibi@ñììŠ@ó€Ü@obåi@póØòŠòìbàóu@ónîíŽïq N3 @ó€i@~ò@ ìòŠóÙi@çììŠ@óäí¹@Žõ‡äóè@ói@póØónŽîí!Üóè N4 Nòìóîü‚@ôäbØóäaíu@ónŽîí!Üóè@썎ïèói

NòìòíŽï’ @ìó€÷@ì@pó€Øòìbä@ó€Ü@òìó€ä†‹Øbïå!܆@ìòìó䆋Ø@pbqìì† @ó€€àbîóq@bèòìŠó€€è@ì@oîò†ó€€÷@ü€€i@ð!Üìó€€è@ñón€€Žüq @@NpóØóïØòŠóŽ @ó€Ü@~ò@ ‡äó€š@òìaŠ†@o€Žïq@ñó€mbØ@ìó÷@oïäai@ónîíŽïq @ón€îíŽïq@ò‡äóš@pìa‹Ø@ñŠbî†@ðmbØ@ðäamóä@a‡ÙŽïmbØ @@NòìónîóÙi@pŠíØ@oäbØóÔ

@Ú!Üó€‚@óØ@òˆaìónŽò†@ì@ó’ì@ÚŽï!ÜóàüØ@ôäbåŽïèŠbØói Npb*i@ôŽïm@ôäbŽb÷@ói N4 @ôån€€‚Šò†@ó€€i@o€€ïåŽïèò†@oäbØ󏀀Ô@ó€€i@ôîb€€müØ N5 @ìó€÷@ÛóîòíŽï€’@@ói@òì@ímbèa†@üi@oäbØóî@ï“Žïq N5 @Šb€€Øìbè@çü€€š@~ò@ 솋€€Ø@•óÙ“€€Žïq@pòŠó€€ŽòŠbš @쀀iI@çbØóïåïj“€€Žïq@ôäbåŽïén€€Žò†@ ói@ó€€Ü@o€€ïiò† NHçbØóäíšüi

28


@ï€äaŒ@ü€i~@òìó€nîóÙiüØ@ì@oîó€Ùi@a‡€îóq@a†óØó€šìbä @ü€i@ó€äbîŠbïäaŒ@ìó÷@ðäbåŽïèŠbØói@ì@çaŠò‡*äò†@ñìò<‹îŽ Š<

@ì@çaŠó€€€€åïi@ñŠb€€Ž‹q@ü€€€€i@󀀀€Ùi@ò†b€€€€àb÷@pü€€€€‚ N6 @ó€€Ü@ìíió€€ä@pìa‹Øò†b€€àb÷@ð€€à!ýòì@Šó€€€ó÷~çaíiò†b€€àb÷

@ó€Ø@oîò‡€i@òìó€i@òˆb€àb÷@óØ@ò’bi@aì@a‡mbØ@ÚŽî‡äóè @@Na†ó’ó*äbi@ðmbØ@óÜ@Âäò†@ñòìó䆋ØüØ @ìó€€äbánà@ñb€€*Žïu@ó€€Ø@çbØó€€*ä‹€@óïmóîb€€ŽóØ@Žbä N6 @o€ïäò†bàb÷@a†bn€Žï÷@óÜ@ã!ýói@ó*ä‹€@ðÙŽîŠbq@òìó÷ @ó€Øóà@o€ŽìŠ†@ @ãb€!Üòì@òìómü‚@óÜ@Nñ @ òìóäa†@ã!ýòì@üi @@Na†óØóšìbä@óÜ@æÙ!Üó‚@ñ<Šòìbi @a‡€ÙŽï!ÜóàüØ@ì<Šü€Ø@Šóè@óÜ@oåmìóØŠò†@ðäìíi@@oîíŽïq N7 @ìa‹€Ø@o€ŽìŠ†@ìa‹€Žï‚@ðÙŽïà!ýòì@ì@ïjŽïm@Šóè@óÙäíš @@NpbØò†@oîŠaŒóàŠó’@ì@çaˆó!Ý’@ð’ìím @çbØóäbî@~çbØòìóäìíiüØZÛòì@oŽïióè@a†óØóšìbä@óÜ@óØ @~çbØ󀀀€€€€ïäaŽï‚@óåmìóÙŽïqìb€€€€€€€š~@çbØ󀀀€€€€*äóèb÷~

@ñb€*Žïu@óØ@óåŽïèóà@ŠbØói@ðÑïmbÈ@ìŒaìý@ñòˆaìónŽò† N7 @@ðäìíió€i@o€Žóè@ð€Žï!Ýi@ñòìó€÷@ðmbïu@óÜ~o @ ïŽ i@çbàí€

@~ç@ bØó€€’ü‚óä@ìóäbƒ€€’ü‚óä@ðäa†Šó€€Ž~çbØó’ü‚ @@Nóîóè@ÚŽïnЋ€@a†ò‹ŽïÜ@Žð!Ýi~@ãóØò†@ÚŽïnЋ€ @@‡nèNNNNNNNNNçbØóäb£bmíÔ @ó€Ü@çbØó“‚óiü‚@çaíŽïä@óÜ@çaì†@çbî@Ûóî@ðä‡äaŠŒóàa† N8 @òìòŠó€Ø@ðîþØó€î@ì@•b€i@ñòˆaìónŽò†@a‡näbØóÔ@óÜ N8 @Ûó€€ä@ãaŠ†‹Žî‰€€j!Üóè@ó€€Ø@a‡€€ÙŽïmbØ@ó€€Ü@ZŽð€!Ýi~@ó€€åŽïéiŠbØói @ó€€Ü@çó€€Ùi@oïmó€€îaŠóåŽîíä@ñòìó€€÷@ü@ €€i@ìb€€ïq@ó€€Ü@ì@çˆ @@NãaŠ†‹Žî‰j!Üóè@Šó€ó÷ @ü€i@oïi@ñò†bàb÷@oïäaímbä@üm@óØ@æŽîí’@ìŠaíi@ÚŽî‡äóè @ÚŽïuŠó€€à@ó€€iHa@‡€€mbØ@Ûó€€î@ó€€Ü@Âäó€€èb÷@ìì†I@ó€€äìí¹ @ñòìó€€÷@ü€€i@o€€Žïi@oäbØó€€àbäŠói@ãóuŠó€€Ž@ñŠa†b€€€b÷ @@NpbÙi@óÔ@òìüm@ñìbäói@oŽïäaíni @ðmbØ@nƒÙŽîŠ< @ì@熋Ø@ñŠbî†@üi@Ûóîón“‚@ðäbäa† N9 @†ìíŽ@ ìòìó䆋Ø<‹q@ üiHìbïq@ ì@ çˆI@ óÜ@ çbØó“‚óiü‚ @üi@ ónîíŽïq@ óØ@ ñóäbmbØ@ ìó÷@ ìíàóè@ óÜ@ æm‹€Šòì @•óäaŠbØ@ ìó÷@ ìíàóè~@ oäbØó*ä‹€@ òŠbØ@ ðäa†@ ãb−ó÷ @óä‰ïÜ@ ìó’ó*äbi@ ðäbØŠóiíŽîŠ< óiI@ ñŠbØìbè@ ói@ ðäaímò† @@Noîò‡i@ãb−ó÷HçbØóîŠb؉Žîìa<Š

@ð€€ä†‹Ø@o€€ŽìŠ†@ì@熋Ù€äòíîóq@ðäbØó€€îüè@ðäb€€åŽïéÙŽïq @ @ZŠb“Ð@ðäbØóqì‹€ @ó€Ü@òìó€mbÙiüØ@ñŠbïäaŒ@Ú@ ïŽ Üñ óàüØ@ónîíŽïq@ìaŠíŽï!Übq@ŠóŽ@óÜ @@ZŠóŽ @ó€Ø@ñó€äbî@Žð€Žì@ aŠ†@ìó€÷@ì@ŽñŠ< ìb€è@ìŠbØ@ì@‘óØ@ñìbä N1 @ó€€Ü@çó€€Ùi@ñŠb€€Øìbè@”‚ó€€iü‚@Ûòì@ó€€îóè@çb€€îŒbïä @@Na‡ä†‹Øó’ó*äbi@ðmóá!Üóè @Šó€€Ž@ó€€Ü@òìó€€mbÙiüØ@ñŠb€€ïäaŒ@‹mb€€îŒ@o€€Žî‹äaíni@b€€m N2 @@Nòímìb!Übq@üi@ñü‚@óØ@ñóîóšìbä@ìó÷@ðäaín“ïäa†

@ðäaŠò‡*äò†@ ñìbä@ ïÜH‡î‡äbØIìaŠíŽï!Übq@ ónîíŽïqMN10 @Žî퀀€€€€€’@ì@ìb€€€€€€€ä@€€€€€äaŒ@ü€€€€€€€i@ça‡€€€€€€€!Üìóè N3 @ìíàó€è@ì@çbØó€mìó€à~@ çbØóŽï!ÝØ~çbØóäbî~çbØüÙäaŒ @@ZoŽïi@a‡nŽò†@ŠóióÜ@ñóØóšìbä @‡äóš@üi@熊a‰j!Üóè@ðäbØóäŒbi@ð䆋Ø@•óia† M@c @bä@òì~ó@ €îóè@a†óØóšìbä@óÜ@óØ@ñóäaìaŠ@ Œóàa†@ìó÷ @ñìì<ŠóÜIÛìí›i@ðØóîóšìbä @@NHòìóïÐa‹€íu @ói@oŽîŠ†‹Žïri@Ûóîóšìbä@Šóè@Žîìa‹Ž‹rŽïÜ Ml @ @@NÚŽï“‚óiü‚ @ñb*@óÜ@òìóØóšìbä@ðäaín“ïäa†@ói@熋Ø@ñ‡äòíîóq Mp @ @@Nçb!Übà@ðäa†ŠóŽ~çüÐóÜóm~ónŽüq @æmìb€€!Übqü‚@ðäbØó€€àbäó*!Ü@ói@ìb€€šŠói@ðØóîòíŽï€€’@ó€€i Mt @

@ü€€i@熋Øò†b€€àb÷ü‚@ðmb€€Ø@ó€€Ü@çbïäbØóØýb€€š@ó€€àa‡äó÷ @@Nç‡äbîó€a<Š@ñaì†@熊a‰j!Üóè @òìa‹€€ƒÙŽîŠ< @~ç@ b€€äˆ@ðäb€€Øòìa‹ƒÙî<Š@ðØûŠó€€Ž@Žbä N4 @󀀀Ü@󀀀îóè@çbïàa‡€€€äó÷@󀀀Ø@çbØ󀀀äbî@~çbØóïîó“€€€ïq @ó€€Ü@•b€€i@ðØó€€î‡äòíîóq@ðäb€€ä@pb€€ïåi@òì@a†óØ󀀹ìbä @@Nçbï!Üó€ @ó€€Ü@ìí“€€ïŽ q@ðäbØó€€ä†Ša‰j!Üóè@ðàb−ó€€÷@a‹äaí€ m@Šó€€€ó÷ N5 29


@ð€€ä†‹Ø@Šó€ü€€à@ü€€i@ó€€ïä@‘ó€€i@Šb€€Øüè@Ûó€€î@a‡€€mbØ @@Nç‡äa<Šû† @ñŠb€ïäaŒ@óØó€’ó*äbi@ón€îíŽïq@~o @ ïiü*nŽa<Š@ónîíŽïq Ml @ @ó€ØòìaŠíŽï!Übq@ñòìó€i@pòŠbióŽ~ç@ aŠò‡*äò†@óma‡i@†Šì @ðmb€Ø@ó€Ü@oŽïnŽò‡!Üóè@ðŽïq@óØ@óïš@óäaŠbØ@ìó÷@ìóïŽïØ @@Na‡ïåmìóØŠóŽ @Šó€ióÜ@ÚŽïn€’@ìíàó€è@ðäbåŽïè@oŽò†ói@üi@ò†óà@Žßìóè M@p @ÚŽïn€’@ï€è@óØ@oŽî†@ðîbmüØ@òìóiŠbu@ñóiŠûŒ@ ñòìó÷ @ì@ð€€ÉÔaì@ð−b€€àb÷@ón€€îíŽïqN@o€€ïåŽïèbä@o€€Žò†@ó€€i @ @Noî‹Žî‰j4Üóè@ðØòŠóŽ

@@ŠbØ@ðäbØóàbäŠói@æî*ä‹€ @@N‹m@ôäbŽóØ@î<‹iŠò†@ìa<Šìi@óÜ@æm‹€ŽîŠJ @ça퀮ïä@ñó€äóîýìì†@ñó€äbánà@ð䆋؍Žïèó€i@ì@熋Ø@oŽìŠ†J

@ì@çb€€€Øòìa‹Øìb!Ýi@ñ@ŽñŠ< 󀀀Ü@ìì<Š@󀀀nîó£ @@NòìóäbØòŠónŽüq

@@Nçbïmb!Üìbè@ììaŠíŽï!Übq @@Nçaíàóè@Žßó€óÜ@æm‹€Šòì@oŽîí!ÜóèJ

@@ZçbØó“‚óiü‚@ð䆋ØóÄû‹q@ì@çbåŽïèa<Š N11 @ð䇀äaíä@Šó€ŽóÜH´ @ 䆋Øó€’ó*äbi@ñó€åŽîìb÷@çbØó“‚óiü‚I

@@Nçaíàóè@üi@çbØóî@ðÙŽïmbØ@ð䆋Ø@çb‚ŠómJ @ó€€Ø@ÚŽïn€€’@ó€€Ü@çaˆó!݀ ’óä~a‡€€ä†‹Øó!Üóè@ðmbØó€€Ü@çaˆó!݀ ’óäJ

@ìŠb€€‚ì<Š@ó€€Ü@óَói@•òìó€€÷@ó€€Ø@ça퀀u@ðmìóØì폀€!Üóè @a‡€ÙŽïmbØ@ó€Ü@çbØó€åmìb‚b÷@ðÔò†@ïŽìíä@òì~ü@ m@’ìò<Š

@@Nðäaîbä @pó€ØòŠójàaŠói@ó€i@ó€Ô@oŽïibä~ @ Øóî@ñŠìíåŽ@óÜ@æm‹€ŽîŠ< J

@ð€ä†‹Ø@ça†Šó€Ž@ðmbØó€Ü@çbî@oŽî‹Øò†@óÔ@çüÐóÜóm@ói@óØ @@Zçb!Übà @@熊a‰j!Üóè@ñˆû<Š @ñ󀀀Ùåi@Šó€€€Žói@ìaŠíŽï!Üb€€€q@Šó€€€ŽóÜ@ñŠb€€€ïäaŒ@ñòì󀀀䆋Øìb!ÝiJ @Žß󀀀óÜ@<‹€ à@ìín“€€à@ó€€Ü@òìó€€nîìóÙi@Šìì†@ñòìó€€÷@ü€€i M@c @@Na‡äaŠò‡*äò† @@NŠò‡*äò† @󀀀Ø@ìb€€€!Üìíu@ðÙŽï䇀€€äbîó€a<Š@󀀀nŽî‹Ùi@”‚󀀀iü‚@ón€€€îíŽïqJ @ÛòìNo @ ïŽ €šóä@€i@ó€Ü@o€*ä‹€@ðÙŽïn€’@cïè@ñòìó÷@üi Ml @ Noî‹*i@ŽðÜ@ðŽîí€@•bi@Žðió÷~oî<i

@ñ󀀀Ùåi@ãò†Šó€€€ióÜ@oŽïjm‹*!Ü󀀀è@ñ󀀀ØòìaŠíŽï!Übq@ñŠón€€€Žüq @ó€Ü@ñŠaŒí€€@‘bqì퀎@ñó€mìì@çb€î@ì@熋Ø@ìb!ݎ @@Nça‡*äò† @@Na‡îbmüØ @@NçbØóÙåi@óÜ@ça‡*äò†@ð䆋Ø@ñ‹Žî†ìbšJ

@@Nça‡*äò†@ñóÙåi@üi@çaŠò‡*äò†@ðä‡äbîó€J @òì@òìó€€äaŠò‡*äò†@ó€€i@熋€€Ø@ñ‡€€äòíîóq@ñòìó€€ä†‹Ø@òŠb€€iìì†J @@ça‡*äò†@ðäbØó*nŽîì@ìòŠói@´“îû<Š@üi@çbïäa‡äbè aZòìbšŠóŽ Nhttp:joelections.org

@ @ZoŽîŠ†2i@ìbšŠói@óÜ@óäbîŠbïäaŒ@ãó÷@ónîíŽïq @ðÙŽïØó€î@ó€Ü@òŒaìbïu@熊a‰j!Üóè@ðØóîó’ó*äbi@@ìíàóè M@c @Žï€ èò†@çbîŠbØó€€i@ó€€Ø@ñóäbn€€’@ìó€€÷@ñŒaìb€€ïu~@‹€€m @󀀀Ü@òŒaìb€€€ïu@Ûóî󀀀šìbä@îŠó€€€ä@ì@la†@ÛòìŠó€€€è~ @ó€€Ü@ڎŽóØ@òŠü€€u@ìíàó€€è@Žð€€’ó÷~‹@ €€m@ðØóî󀀹ìbä

@cè~o @ €€ŽïåŽïéi@o€€Žò†@ó€€i@æmìó؊󀀎@a‡€€ä†Ša‰j!Üóè @@ @çbàó€€è@ó€€Ü~Næmìó؊󀀎@ü€€i@ó€€ïä@Šó€ü€€à@ðÙŽîŠb€€Øüè @@

30


‫ ﻃﺆﻇﺎﺭﻱ ﺩﺓﻧﻄﺪﺍﻥ‬:‫ﺋﺎ‬ ‫ﻨﺎﺳﺔﻯ ﺩﻳﻤﻮﻛﺮﺍﺳﻰ ﻟﺔ ﺫﻳﺎﻧﺪﺍ‬‫ﻣﺎﻧﺎ ﻭ ﺛﻴ‬ ‫ﺛﺔﺭﺓﺳﺔﻧﺪﻧﻰ ﺩﻳﻤﻮﻛﺮﺍﺳﻰ‬ ‫ﺬﻭﻭﻯ ﺩﻳﻤﻮﻛﺮﺍﺳﻰ‬‫ ﻣﻴ‬:‫ﻭﺗﺎﺭﻯ ﺳﺔﺭﺓﻛﻰ‬ @ó€€’ìì@æŽï€ Ýi@b€€i@†í‚b€€î@–@B@ô€€Ža‹Øíº†B@õòˆaìón€€Žò† @õò†ó€Ž@ó€Ü@çü€Ø@õbåó÷@ó€Ü@Hó@ ØóäüØ@óïäbäüîI@óäóŽòŠ @õ󀀀móÜìò†@ì󀀀÷@Nòìa@‹€€€’bma†@a‡€€€ïåîaŒ@”Žï€ €q@ôà󀀀våŽïq @oŽî‹äò†a†@âØíy@ôàónïŽ@õóäìí¹@æîäüØ@ói@•båïŽó÷ @bn€Žï÷@ðŽa‹Øíº†@ôáØíy@ôäbØòŠè@óÜ@Žõ‡äóè@Žßó€óÜ@óØ @ó€€Ø@çó€€è@‘ó€€Ø@ŠûŒ@a‡€€’òìó÷@Žß󀀀óÜ@ãýó€€i@NŽô−퀀€ò† @béäó€€m@óÙä퀀š@ç‹Žïàˆb€€ä@ô€€Ža‹Øíº†@ó€€i@çü€€Ø@õbåŽó÷ @ì@ìíió€€è@çbïäa‡€€Bäò†@ôÐb€€à@õóØóäaín“€€ïäa†@ôØó€€îóåïàóØ @~ç@ ìí€ia‹Ø@•ó€jŽïi@ó€Ðbà@ìó€Ü@çbØóäbBŽïi@ì@óÝîüØ@ì@pò‹Ðb÷ @ãýó€i@Nò@ íió€è@çbïäa‡Bäò†@ôÐbà@ôäbäaín“ïäa†@E16@ béäóm @ôÙŽîŒaíŽï€€’@ô䆋Øó€€åŽîì@ü€€i@ô€€Ža‹Øíº†@õòˆaìón€€Žò† @õóØûi@Žßó€óÜ@çüØ@õbåïŽó÷@óÜ@ça‡Bäò†@òìó÷@õaŠòŠóŽ @ô€€ïŽ q@ó€i@çb€ØòŠbî‹i@a‡€äbîbïm@ó€Ø@oŽî†ŠbØó€i@熋ÙáØí€y @õòìó÷@ômbïuóÜ@Žô−í€ò†@Šbî‹i@õü‚ìónŽaŠ@ô䆋ÙnŽìŠ† @ôØóîó€Žû‹q@õü€è@ó€i@çb€ïm&ýìbè@õó€åîŠûŒ@ôäbØóîbáåŽîŠ @ó€Ü@bn€Žï÷@Û@ òì@çaŠó€åŽîíä@ô䆊a‰€jÜóè@ü€i@ça‡€Bäò†@Žßó€óÜ @Žõ‹€Øò†@óîòˆaìónŽò†@ãó÷@NæîŽ @ €ò†Šòì@@†Šó(Žïi@ô䆊a‰j&Üóè @pb€Ø@ôäìíiŠórŽïm@ói@NŽõ @ ‹Øò†@ò†bïq@a‡ïŽa‹Øíº†@ôánïŽ @ó€Ø@ób‚óä~ŽôiŠbØ@ói@熋ÙáØíy@ôàónïŽ@ÚŽï&ÜóàüØ@üi @󀀎båŽïq@ì~p @ b€€è@a†Šó€€Žói@ôäaNŠü€€€@Bô€€Ža‹Øíº†B@õb€€maì @ŽôåŽîŠó€qò‡Žïm@‹m@ôäbØòíŽï’@óÜ@óîóè@aì@õŠbu@ôäbØóÙàóš @ó€åmbè@Žßó€€óÜ@bn€Žï÷@b€m@òìó€àóè@18@õò†óŽ@óÜ@õóÙŽîíä @ô€Ža‹Øíº†@õó€’ìì@N@pa†ò†@ììŠ@çbï&Üó€€@óÜ@”îŠbu@ŠûŒ@ì @ó€Ü@pýì@æî‡äó€š@ó€Ü@Bô @ €Ža‹Øíº†B@ôàón€ïŽ@õòìóîbØ @Žßó€€óÜ@âØí€y@ó€maìóØ@H@b€ïma‹Øíº†I@ ôäb€äüî@õó€’ì@óÜ @@@Nóîa‡ä‡äóŽòŠóq @HdemosI@ì@ß󀀀€€€@󀀀€€maìóØ@HkrateinI@õ‹(€€€€€’bq @Ûó€€î@béäó€€m@a†@1900@¶b€€Ž@ó€€Ü@ó€€Ø@çó€€Øò†@òìó€€Ü@‘b€€i @Iòímb€€éÙŽïq@•ó€€i@ìì†@ó€€Ü@ó€€Øóïäbäüî@õó€€’ìì@Nòìa€€€Šòì freedom @çòìb€€‚@ô€€ÜaïÜ@ô€€Ža‹Øíº†@ôÙŽïàón€€ïŽ @ @NóÜó€@ôáØíy@õbäbà@óØó’ì@ómaìóØ@H@demokratia @Bn“€@ôäa‡Bäò†@ôÐbà@õb€Œò†@ôäbØòìóåïÜüÙŽïÜ@house 31


Na‡ŽüØŠbà@‡äbåÐ@ôáØíy @192@ó€Ü@HEN62I_@120@û‹àó€÷@ãýó€i@~ì@ íió€ä@çbéïu@óÜ @@ @a†@1900@¶b€Ž@ó€Ü@Næ@ Üa€ïÜ@ôŽa‹Øíº†@çbéïu@õóØómýì ‫@ ﺩﻳﻤﻮﻛﺮﺍﺳﻰ ﻟﻴﺒﺮﺍﻝﹶ‬õŠa†Ší倀€Ž@ôÙŽïnîŠó€€€ä@ôäòìb€€€‚@H19.2I@p󀀀Üìò†@25 @Ûòì@ó€€Ø@òìó€€nŽîŠ†ò‡ÙŽïÜ@ó€€àói@ŠûŒ@ô€€Ža‹Øíº†@òìb€€i@Ûòì @󀀀móÜìò†@16@çb€€€îòŠbàˆ@bn€€€Žï÷@ì@çì퀀€i@ô€€€Ža‹Øíº† @ó€€i@ô€€Ža‹Øíº†@a‡ïn€€ŽaŠ@ó€€Ü@ô€€šóØ@Nó€€ÜaïÜ@ô€€Ža‹Øíº† @çbmó€€Üìò†@H14.6I@†í‚b€€î@19@a†óÜb€€Ž@ìó€€ÜŠóè@NHE8.3I @òìó€ä†Ša‰jÜóè@õü€è@ó€i@ì@ó€ä†‹ÙáØíy@ôÙŽïàónïŽ@õü‚ @ó€€Ø@çì퀀i@õŠín€€Žò†@ômóîb€€’†bq@ôÙŽïán€€ïŽ@çòìb€€‚ @a‡€ÙŽïmbØ@ó€Ü@~ò@ ìa‹“€‚ói@Žô€q@ômóïÈŠó€’@ì@òìa‹€Ø@óŽbåŽïq @ì@òìó€€mbØò†@ãó€€Ø@b€€’bq@ôäbØómý󀀎ò†@Šín€€Žò†@a‡€€äbîbïm @ô€€àïÜaïÜ@õòìó€€åm‹€ü‚@ó€€Ü@ó€€ïnî‹i@Žßa€€ïÜ@ô€€Ža‹Øíº† @Nó@ €€ïïä@òŠü€€u@ãó€€Ü@pó€€Üìò†@ãýó€€i~ç@ bàó€€ÜŠóq@ó€€i@a‡€€îò† @ô€ŽóØ@ó€Øbm@ôÐbà@ÛóîòŠbàˆ@ôånŽaŠbq@†í‚bî@~õŠínŽò† @çbïŽa‹Øíº†bä@ôáØíy@õŠüu@ ìaŠüu@õòíŽï’@‹m@ôäbmóÜìò† @ôŽa‹Øíº†@óÜ@•óàó÷@õóäaìó›Žïq@~ò@ ìóåîŠûŒ@ôäa‡Bäò†@ óÜ @õó€€n‚íq@ô䆋ÙåïÜü€€q@æî‡ä󀀹@û‹€€áï÷@Nó€€îóè@ì@òìíió€€è @a†òŠü€u@ãó€Ü@ôَäói@ì@pü€Ø@Yïè@óØ@Žõ‹åïiò†@a‡ÜaïÜbä @çbïَäóè@~ç@ ó€è@BôŽa‹Øíº†B@ õòˆaìónŽò†@ói@pójîbm @ó€€ma‹Øíº†@óàón€€ïŽ@õó€€iŠûŒ@ôäbØómó݀€Žó‚Nó€€ïïä@b€€ïm @@Nçìa‹Ø@ŽôuójŽïu@çbï“ïÙŽî‡äóè@ì@Šüïm@Ûòì @@ZóÜ@µnî‹i@çbØóÜaïÜ @p󀀀àíÙy@ômý󀀀Žò†@󀀀Ø@ÚŽîŠín€€€Žò†@ôäì퀀€i • @çbØóïÝïÅŽ@ó€€Ðbà@ó€€Ü@ŠûŒ@ì@pb€€Øò†@Ša†Ší倀Ž NŽõŽîŠbqò†

@@ÚŽïnîŠóä@Ûòì@熊a‰jÜóè @ô€Ža‹Øíº†@ôäìí€i@ü€i@ÚŽïuŠó€à@Ûòì@熊a‰jÜóè@ôäìíióè

@çb€ïmýìbè@ìíàó€è@ó€Ø@~ô @ äb€éïu@ôäa‡€Bäò†@ôÐbà •

@󀀀€áŽîˆŠ@ç󀀀€îýóÜ@熊a‰€€€€jÜóè@Šb€€€€u@ŠûŒ@N󀀀€ïïä@‘󀀀€i @‹Žîˆó€€Ü@òìó䆊b€€’ü‚@ü€€i@çb€€ØòŠümbnÙî†@ì@çb€€ØòŠbnïÜbmüm

@õìb€€šòŠ@õòìó€€÷@Žô€ i@Žôió€€è@çbïäa‡€€Bäò†@ôÐb€€à NŽõ‹Ùi@çbàbŽ@ì@pòìŠóŽ@bî@â‚ím@bî@Œó€òŠ

@æî‡ä󀀹@ó€€i@•ó€€àó÷@NòìbåŽïèŠbØó€€i@ô€€Ža‹Øíº†@õò†Šó€€q @@Zpa†ò†ììŠ@ŠüuìaŠüu@õóBŽîŠ

@ì@熋Øó€Ô@õ†aŒb€÷@ó€äaìóÜ@ì@æî‹iŠò†@aNŠ@õ†aŒb÷ •

@b䆊a‰€€jÜóè@ó€€Ü@ó€îóè@çb€€îüi@õó€äaìó÷@ôn€€ïÜ@ô䆋Ùmü€Ø* NæiŠa‡’ói

Nça‡äb“ïqü‚@ì@òìóäíiüØ @󀀀€Ü@æm‹€Šòì†ì퀀€€Ž@ì@ôäaì󀀀€àbäˆûŠ@õ†aŒb€€€€÷ • NçbØóîŠbïäaŒ@õ‹m@ôäbØòìbšŠóŽ

@òŠó€åŽîíä@ü€i@ó€Ø@pýó€Žò†@õóåïÔón€ŽaŠ@õN‹i@ô䆋ÙmüØ* @ì󀀀€÷@†í‚b€€€€î@ì@ç‹€€€€BjîŠòì@󀀀€îóè@çbØòìaŠ†‹Žî‰€€€€jÜóè

NçbØóÜóàüØ@ôäbåŽïéÙŽïq@õ†aŒb÷ •

@󀀀Ü@çb€€€ïäìíi@ômb€€€Ø@󀀀Ü@󀀀îóè@çb€€€îüi@õóäbm󀀀ŽbïŽ Nç‹Žî‰jäbïÜóè@çbïäbØónŽüq @ó€i@ó€äìí¹@ü€iI@Žôióä@†ŠóBŽïi@ì@†aŒb÷@ônŽaŠ@ói@ça‡Bäò†*

NbŽbî@ì@ç‡åŽîí‚@ôÐbà@ãò†@ŠóióÜ@ôäbØóî • NŽôåïji@õü‚@ôÜûŠ@ì@Žôi@ŠòìŠóŽ@bŽbî • @ôîü‚óiŠó€Ž@ì@çbàbŽ@ì@pòìŠóŽ@ôäìíióè@ôÐbà • NçbØóïäò†óà@óØŠó÷@ì@Óbà@ôåïäaŒ@ômóîbŽóØ Nçaìa‹Ð@ì@BŽïu@ôä†óà@ôØóîóBÜóàüØ@ôäìíi • Nü‚óiŠóŽ@õŠó€†a† • @ó€€Ü@çbØóïBä󀀎ìbè@ì@pü€€Ø@ôÙŽïàón€€ïŽ@ôäì퀀i • Na‡móàíÙy@ôäbØóÕÜ@çaíŽïä

@‹€m@ôَî‡äbØ@ó€i@€äò†@õóäb€ŽóØ@ìó€÷@ôm‡äb€Ž‹m@õüè NHçò†ò† @Nó@ €Øó䆊a‰jÜóè@ô @ äbØó€àb−ó÷@óÜ@õŠbØón‚bŽ@ôäa‡àb−ó÷* @ó€Ü@Šói@ômóïÄüŽ@ônŽïØóî@ómóÜby@ãó÷@ôäbØóîì쉎ïà@óäìí¹ @òìónŽî‹€ò†@1991@óÜ@ônïäüàüØ@ôiïy@ôáØíy@ôäb‚ìŠ @‹Žîˆó€Ü@µr€ïÝÐ@Nô @ äb€‚ìŠ@ó€Ü@Šó€i@µ€y@ãa†óŽ@ôÔaÈ@òì 32


@ó€€äaì‹iI@Nç@ ìíjn“€€îó€@Ûb€€m@ôäbØó€€î†aŒb÷@Šó€€ŽóÜ@ó€€åîŠûŒ @ôØóïïn€îíŽïq@‡äó€š@óîó€ŽbåŽïq@ãó÷@ôn“€@ôØóîòíŽï’@ói @÷ºó€€€u@󀀀äìí¹@ü€€€i@NHòìòŠa퀀€‚@󀀀Ü@󀀀åîŠûŒ@õŠa†ŠûŒ @æŽî€ò†Šòì@熊a‰jÜóè@õóBŽîŠ@óÜ@õóäaŠbî‹i@ìó÷@Nóîa‡Üó€óÜ @ü€i@ó€’óBäbi@10@òŠb€àˆ@ôÜaŠ‡€ïÐ@õó€àbäˆûŠ@ó€Ü@çüî†bà @ó€Ü@õó€äaìó÷@çó€îýóÜ@íÙÜó€i@~æ@ î€bäŠòì@çbïmýìbè@ìíàóè @”îìó÷@ŽôäaŒò†@õ’bió@ i@ôŽa‹Øíº†@óÜ@òì@pbØò†@ŠbàüØ @ü€€‚@•òìó@ €€Ü@ó€€Bu@Næ@ €€Žî€ò†Šòì@æiŠa‡€€’ói@熊a‰€€jÜóè @ó€Ü@a‡€’òìó÷@Žßó€€óÜNó@ åîŠûŒ@õóäbÔbm@õòíŽï’@ôånŽaŠbq@üi @ó€mýì@õó€iŠûŒ@Nó@ €ïïä@çbïäa‡€Bäò†@ôÐb€à@çb€ïmýìbè@ìíàóè @õòìaŠŒó€€àa†@óäaŠb’ìì@Šìín€€Žò†@ôäaŠó€€äa†@a‡€€mbØ@çbàó€è @õìa‹ÙîŠb€€î†@ô€€ÙŽïqì‹€@ça‡€€Bäò†@ôäó€€àóm@çbØóŽa‹Øíº† @ìòŠó€€€i@ôØòŠó€€€Ž@õŒb€€€Øbš@‡€€€äaŠŒóàa†@çb€Ža‹Øíº† @Nóäýb€€Ž@18@ôäó€€àóm@õó€€iŠûŒ@ì@òìó€€nŽî‹€ò†@çb€€ïmýìbè @õó€àbäóBÜói@ì@Šìín€Žò†@Žõ @ ü€mì†@ó€Ü@çb€îòìa‹Ø@õóBÜóàüØ @ça‡€Bäò†@ó€Ü@çb€ïmýìbè@õ‹€m@ô€ÙŽïqì‹€@‡äóš@pýì@Žõ‡äóè @æ’bi@@çb€€îü‚@õò‡€€äòŒóà@ó€€i@çaìó€€÷@N‡äb€€š@çbØó€€Ðbà @Žô€i@bnŽï÷@@ @ìa‹Ø@Šbjäaìbm@ôäbïäa‡åîŒI@Ûòì@çóØò†@•ójŽïi @󀀀€€€i@òì@òìón“€€€€€€Žïè@çb€€€€Ža‹Øíº†@ôäbØ󀀀€€€mbéÙŽïq @ó€€nŽïiò†@Žßa€€ïÜ@ô€€Ža‹Øíº†@Šb€€u@Žõ‡€€äóè@NHì솋€€iaŠ@ó€€Ü@ @ôÜaŠ‡€€ïÐ@ôÙŽïàón€€ïŽ@ì@çbØómý󀀎ò†@ôØóïïBä󀀎ìbè @õ‹€€€m@ôäbØòíŽï€€€’@a‡€€€ÙŽïmbØ@󀀀Ü@p󀀀àíÙy@õünØb€€€Ñî† @õòìaŠaŒ@ôäbØó€åŽîŠ†üà@ó€ŽbåŽïq@Nç@ bïn€ŽaŠbq@ôïnŽb÷@‡äóš @a†ó€äóØ@ó€äìí¹@ü€i@~ç@ ‹€Bi@óåŽî퀒@ìó€÷@Žô€iò†@ôŽa‹Øíº† @õóØóØûŠó€Ž@ó€Ø@çóØò†@ÚŽïmýì@Šóè@üi@òˆbàb÷@BõŠbàüØB @ìaŠ†‹Žî‰€jÜóè@ôÙŽïäbàó€ÜŠóq@a‡€ÉïÔaì@ó€Ü@ãýói@óîóè@õb’†bq @ biò†@õòíŽîŠói @~ì@ @pb€Ùi@âØí€y@ìa‹ÙîŠb€î†@ôØóîòìbà@üi@ì@Žôi@ìaŠ†‹Žî‰jÜóè @òìói@ôŽa‹Øíº†@ômŠíØ@ói@‘óØ@Žõ‡äóè@Np @ó€€Ø@çbØó€€ïîòìbàüi@óïïmóîb€€’†bq@õó€€iŠûŒ@õóäaìó›€€ïŽ q@ó€€i @ôån€ŽaŠbq@Žßó€€óÜ@ó€îóåîŠûŒ@ôáØí€y@B@óØ@pbØò†@óŽbåŽïq @@NBóåïàóØ@ôÐbà @ì@µm󀀀€îaŠóåŽîíä@ð€€€€Ža‹Øíº†@ôÙŽïàón€€€€ïŽ@çòìb€€€€‚ @ôàón€€€€ïŽ@õ‡€€€€äóibq@󀀀€Ø@õŠín€€€€Žò†@ômóîb€€€€’†bq

"‫"ﺩﻳﻤﻮﻛﺮﺍﺳﻰ" ﻟﺔ ﺑﺔﺭﺍﻣﺒﺔﺭ "ﻛﺆﻣﺎﺭﻯ‬

@ômóîb€€€€€’†bq@ôäb€€€€€ØòäüØ@óàón€€€€€ïŽINµäbà󀀀€€ÜŠóq @ôäbäüî@ôäüØ@ôàò†ŠóŽ@óÜ@ôŽa‹Øíº†B@õó’ìì@õóŽbåŽïq @@NHæŽîŠ†‹Žïàˆbä@õŠbàüØ@ôàónïŽ@ói@ìaŠ†‹Žî‰jÜóè @bn€Žï÷@ôäbåŽïèŠbØó€i@ó€Ü@Nò@ ìí€i@a‡€äaŠü€@óÜ@Šóè@bnŽï÷@bm@ì ‫@ ﺩﻳﻤﻮﻛﺮﺍﺳﻰ ﺳﺆﺳﻴﺎﻟﻴﺴﺘﻰ‬ìaŠ†‹îŽ ‰jÜóè@ôÙŽïmóàíÙy@õbmaì@Bô @ Ža‹Øíº†@õòˆaìónŽò† @ a†ò†@ômó€îaŠóåŽîíä@†í‚b€î@ü‚ìónŽaŠ@ @ômóîýóàüØ@ôä‡äóŽòŠóq@ôîbmüØ@ô @ ÌbäüÔ@ÛòìI@ãïäüàüØ@ @õŠü€ïm@퀮ïä@ó€Ü@Np @Ha@†Šü€ïm@ó€ÜI@ó€Ø@µŽbïŽ@õŠüïm@Hô @ ØŠbà@õŠüïm@ôŽïq@ói @ڀŽïmbØ@ômó€jîbm@ó€i@õì쉀ïà@ôäbåŽïèŠbØói@óÜì@ì@õŠínŽò† @ô€€€€Ža‹Øíº†@ôØóîòíŽï€ €€’@ôm󀀀€Üìò†@Žô€ €€i@Anarchy @bÙî‹àó€÷@õ@Bç@ bØòŠóåŽîŠŒóàa†@óØìbiB@ôäbØòìò†‹Ø@õ‹îóŽ @ßó€€@ó€i@o“€q@óØ@óïïä@ômóÜìò†@ì@ŽôåŽî†ŠbØ@ói@ü‚ìónŽaŠ @ìó€÷@ô€Žïq@ó€iNó@ €îóè@ôŽa‹Øíº†@õ‹m@ôØóîóŽbåŽïq@æîóØò† @çó€îýóÜ@ó€Ø@çbmó€Üìò†@õó€iŠûŒ@a‡€’òìó÷@Žßó€óÜ@NŽônŽóji @ô€Ža‹Øí@ º†@õb€äbà@béäóm@ôŽa‹Øíº†@õó’ìì@óäbåŽïèŠbØói @ôm󀀀Üìò†@󀀀äì@ íi@ça‹€€€Øò†@âØ퀀€y@o€€€ïäüàüØ@ômŠb€€€q @ô€€€€Ža‹Øíº†@a‡€€€€ÙŽïmbØ@󀀀€Ü@~oŽïä󀀀€îó€ò†@ü‚ìón€€€€ŽaŠ @âØí€y@Šó€ŽóÜ@ó€ØómŠbq@bmóè@òìóäbà@•bèìb÷@ì@õŠümbnÙî† @âØíy@ŠìínŽò†@ôŽïq@ói@ßó€@ôäaŠóåŽîíä@a‡îbïm@ômóîaŠóåŽîíä @ó€móÜìò†@õó€iŠûŒ@ó€Ø@píBäb€îò†@ôäaŠó€äa†ŠíŽïm@NòìónŽïibà @ã󀀀÷@BõŠb€€€àüØB@Žõ‹m퀀€€ò†@ô€€€Žïq@çbî󀀀àó÷@ì@ç󀀀Øò† @ó€mýì@óÙä퀹@õŠümb€nÙî†@ômó€Üìò†@óäìíi@çbØónïäüàüØ @ôäbØòím‹BØó€€î@ó€€móîþîì@ó€€Ü@Ûó€€îò†aŠ@b€€m@ó€€äbåŽïèŠbØói @a‡€äbîbïm@Ûòì@ôn€ïÜbï’üŽ@tony cliff@çbØónïäüàüØ @òŠó€€äa†@Nò@ ìb€€à@ìb€€i@a‡€€äbØóïîbﺆbØó÷@ü€€€ínр@ì@bÙî‹àó€€÷ @çìí€i@ó€äbm@ýì@ìó€÷@ôn“€@ói@pýóŽò†@ôŽŠíØ@ŠóŽ@óåmbè @ôäbØòím‹BØ󀀀€î@󀀀€móîþîì@õŠín€€€€Žò†@ôäbØóïïØòŠó€€€€Ž @ç‡ä󀀀€ŽòŠóq@ôäbØòŠó€€€€åŽïéàóèŠói@ò€€€€Žïè@bn“€€€€Žïè@󀀀€Ø @ôáØí€y@ôäbØó‹móà@ó€Ü@ìb€šŠói@ôØóîòíŽï’@ói@bÙî‹àó÷ 33


@@NçóØóïŽa‹Øíº†@óŽû‹q@õ†í‚@ì@póÜìò† @ó€€Ü@ôäaín“€€q@a‡€€îbïm@ó€€Ø@õón€€Žb÷@ìó€€÷@óäìíjn“€€îó€óä @@NçóÙi@ãïÜbï’üŽ ‫ﺳﻮﻭﺩ ﻭ ﺧﺮﺍﺛﻴﺔﻛﺎﻧﻰ ﺩﻳﻤﻮﻛﺮﺍﺳﻰ‬ ‫ﻛﻠﺘﻮﺭﻯ ﺩﻳﻤﻮﻛﺮﺍﺳﻰ‬ ‫ ﺣﻮﻛﻤﻰ ﺩﺓﻭﻟﹶﺔﻣﺔﻧﺪﺓﻛﺎﻥ‬Plutocracy @çbîó€åîŠûŒ@ôáØí€y@ôäó€ŽòŠ@ôÙŽïnîŠó€ä@õó€äbmýì@ìó€÷@üi @óàónïŽ@óÜ@ôŽbïŽ@ômóáÜóè@ôäa‡àb−ó÷@ôä훎ïm@óBäòŠ @ôäa‡€€€àb−ó÷@ü€€€i@ç‡äb€€€‚òŠ@ß󀀀è@ç󀀀á€ò†@󀀀i@Žôi󀀀ä @óØóàón€€€ïŽ@󀀀Ø@pa‡€€€i@òì󀀀÷@õb€€€maì@çbØó€Ža‹Øíº† @óåïÔón€ŽaŠ@õòìóån€Žaí€@õó€îbà@ónŽïiò†@†aŒb÷@ô䆊a‰jÜóè @çbØò‡€î‡äbØ@†í‚b€@î@~p @ bØò†@‡äóàóÜìò†@ôäbŽóØ@õŒbïÄóè @ôØóîòìóån€Žaí€@íÙÜó€i@Zô @ €Ža‹Øíº†@üi@òìóîŠümbnÙî†@óÜ @ü€i@´€Žóji@‡äóàóÜìò†@ôäbŽóØ@Žßó€óÜ@óÕÐóŽ@pa†ò†@çbè @õó€Ýq@ó€i@ó€Ýq@ôÙŽïån€’Ša†@ì@ôŽbïŽ@õŠínÜóØ@óÜ@äaìa‹Ð @óäbäaíïn“€€q@òŠü€€u@ìó€€÷@ô€€܆@ó€€i@ÚŽïäbàó€€ÜŠóq@ôäb€€åŽïéî†òì @ãó€€Ü@Nó@ n€€îíŽïq@pýì@ôma‹Ø퀀º†@ômó€€àíÙy@ôäb€€Øb€Œò† @ôØó€îýóÜ@Nò@ ìó€îbØ@ó€nŽî†@çbïäbØò‡î‡äbØ@ôåmìóØŠóŽ@•bq @õb€äòŠóÐI@Ûòì@ó€îóè@Šü€uìaŠüu@õó€äìí¹@òìó’óîòŠbi @íŽïäó€Ü@æØ훀q@ôØó€îóåïàóØ@béäó€m@çbØò‡äóàóÜìò†@òìò‹m @ômýì@óØ@óîóè@çbà@Hç@ a÷@ì@bnŽï÷@õa‡äó€ü÷@~õ‹ŽïB’Šü’ @ô€Ža‹Øíº†@ôàónïŽ@óÜ@çbØbî‡ïà@ónîíŽïqNa‡äaŠò‡Bäò† @òíŽï€ €’@󀀀i@ô€€€Ža‹Øíº†@ôäa‡€€€Žïqò‰ŽîŠ†@õb€€€äaím@çòìb€€€‚ @–@çbØó€mŠbq@õìa€ïi@õbî‡ïà@Næ@ ióä@ÚŽïmŠbq@Yïè@ói@ŠóŽ @äaìa‹€€Ð@õŠínÜó€€Ø@ôÙŽïäaŠü€€€@íØòìb€€m@òìóîóØòŠa†Ší倀Ž @ó€€i@Šó€€Ž@çbî@ó€€iŠûŒ@çb€€Øòìa‹Øìþi@b€€î@”‚ó€€q@õó€€BŽîŠ@ó€€Ü @ó€åîŠûŒ@ôáØí€y@üi@çbîŠaíi@óØ@òìóîbØ@O@Loyal@óåmbèò† @ça‹€ó€€å‚òŠ@ó€€Ü@Žõ‡€€äóè@Næ@ mó€€jîbm@ômŠó€€Ø@ôäb€€ØbïäbràüØ @ô€€Ža‹Øíº†@õŠí€€nÝØ@ôØòŠó€€Ž@ôÙŽïäó€€îý@N‡äb€€‚òŠò† @çó€€îýóÜ@õŠa†óîbàŠó€€Ž@õˆ†@õaìòŠ@õó€€å‚òŠ@ó€€Ø@æŽï€€Üò† @õŠ@ ínÝØ@ôÙŽïäaŠü€@çbîóàó÷@BŒ@ ü܆@ôäüüqü÷B@ôÙàóš @󀀀€î‡äòìòˆŠói@ôån€€€€ŽaŠbq@ü€€€€i@󀀀€äbïäbràüØ@òŠüªó€€€€÷ @ôn€€Žò†@ìbn€€Žò†@õó€€äbmýì@ìó€€Ü@ômó€€jîbm@ó€€i@ó€€mó¼òŒ @LbïäbràüØ@ôäa‹Bäóîý@ãýói@NòìóåŽî‹Øò†@sØ@çbïäbØóïmójîbm @󀀀ØòìaŠaŒ@Nò@ ì퀀i@õ‰€€€ïm@ì@‡€€äím@õ󀀀BŽîŠ@ó€€i@pý󀀎ò† @Šìí@ n€Žò†@ó€Ø@æîN‹iŠò†aŠ@õ†aŒb÷@óØ@òìóäò†ò†@ãýòì@òìói @ìíàó€è@óØ@óîòìó÷@õbäbà@a‡ØûŠòìbä@óÜ@BOppositionB @õìa‹€€€ƒÙîŠ@ì@ôäb€€€€ŠŒbi@õìa‹€€€ƒÙŽîŠ@õŠ@ a퀀€i@ŽõŽîŠb€€€rîò† @ôn“€€@ôÙŽïäìíi‡€äóîbq@ô€Ža‹Øíº†@ôàónïŽ@ôäbØóäóîý @ó€Ü@ó€å‚òŠ@ì@æåŽîŠŒó€àa†@çbîüƒõ@bî‡ïà@ç@ ò†ò†@ ”‚óiü‚ @ôäaŠbîó€ä@ó€BäòŠ@Nò@ ìó€mbØò†@çbîüØ@çbØóïîóåï›åi@bèói@ói @ìó€÷@ôåmìóØóäŠó€Ž@æŽï€Üò†@bèòìŠó€è@Nç@ ‹Bi@õŠa†óîbàŠóŽ @ôîò†Ší€jŽïÜ@Žô€iò†@ãýó€i@æió€ä@Ûü€Ø@Øóî@Žßó€óÜ@ôŽbïŽ @Ûó€€ä@Šòìbàó€€u@ôn€€îì@õòìó€€äa‡BäòŠ@ó€€äbîbî‡ïà@òŠü€€u @ô€ÜûŠ@ôBä‹€@ì@ômóïÈŠó’@ói@ça†@ì@æåŽîíåi@õØóî@Žßó€óÜ @@NçbØbî‡ïà@ŠóŽóÜ@òŠüäbŽ @ónîíŽïq@óîbBÜóàüØ@ãó÷@ôäbØóïØòŠóŽ@bŽîŠNæ@ ïŽ åi@õØóî @@ @ô€€ÝÝïà@ôäbn€€Žíäa†@ó€€Ü@燀€äaíä@ôàŠó€€ä@ì@ôîò†Ší€€jŽïÜ@ôäb€€è ‫ﺟﺔﺧﺘﻜﺮﺩﻧﻰ ﻛﻮﺭﺕ ﺧﺎﻳﺔﻥ‬ @ôáØíy@ói@çbØòìaŠû†@a†òŠüu@ãóÜ@ôØóîóBÜóàüØ@óÜ@Nçò‡i @õìŠó€€iììŠ@pó€€àíÙy@õòìó€€Ü@Šó€€i@õ @ ó€€mŠíØ@òìb€€à@ìó€€÷@ @ì@çbØó€ä†Ša‰jÜóè@ôîb€müØ@•b€q@ó€Ü@æiò†@ÞîbÔ@çaŠò‡Bäò† @õòìó÷@üi@æi@ÚŽîŠò‡äbè@óBäòŠ@òìónŽïji@Žõíä@ôÙŽï䆊a‰jÜóè @Nç@ ó€Øò†@pýó€Žò†@õóäbïn€’b÷@ôn€Žò†@ìbn€Žò†@ó€i@Šaíi

@õ†í€€Ž@ó€€Ø@æŽî‹€€Ùi@Žôuó€€jŽïu@ì@æ€îŽ ‹ia†@óäbm󀀎bïŽ@ìó€€÷ @ó€Ü@çbîü‚@ôî†aŒb÷@ì@çbîˆ@óØ@óàaŠb÷@òìói@çbï܆@çbØòìaŠû† @ô䆋َïuó€jŽïu@Ûó€ä@~Žô @ ió€è@çaŠò‡€Bäò†@üi@çbïäóîb¦ŠíØ @õó€€äaˆûŠ@ôäb€€îˆ@ó€€Ü@熋ÙîŠa‡€€’ói@ó€€Ü@ì@çò†b€€ä@o€€Žò† @ôàó€èŠói@ãýó€i@Žôi@pó¼òŒ@a‡mŠíØ@õòìbà@óÜ@ÚŽïmóŽbïŽ @ôäbØómó€ŽbïŽ@õŒü€܆@çaìó€÷@Næ@ €iò†@ãaìò†Šói@óBÜóàüØ @@NŽôiò†@Ûóîò†óŽ@óîò†@æî‡äóš@•bq @ôîóå€åi@ômóïÈŠó€€’@õŒü€€܆@ãýó€€i@~µ @ €€ä@pó€€àíÙy 34


‫ﺯﺅﺭﺩﺍﺭﻯ ﺣﻮﻛﻤﻰ ﺯﺅﺭﻳﻨﺔ‬ @ãýó€i@òìó€äbàóä@ìaŠ@ 퀂@Ób€à@ò‡ä󀹩óè@ça‹Øò†@‘íäìbä Nìíióä@‹m@ôäaìó÷@†óÔói@çbïäbØòŠbàˆ@bn“Žïè @óåîŠûŒ@ôáØíy@Nò@ ìa‹Ø@‘bi@”ïîóåîŠûŒ@ômbi@óÜ@óŽ‹q@ãó÷ @ó€Ø@ŽôåŽïqó€Žò†@ó€åïàóØ@Šó€Žói@xbi@óåîŠûŒ@Šbu@õóiŠûŒ* @ô€€Ž‹móà@ó€€ä@çb€€î@Žôib€€ïm@õBn“€€€@ì@çaìa‹€€Ð@ôÙŽïÐb€€à@ @ìóîa‡äìíi†bîŒ@óÜ@ãò†Šóè@ì@ŒŠói@ôØóîò‰ŽîŠ@ói@ò‡äóàóÜìò† @õòŠó€ó÷@ìó÷@õbmaì@ói@•óàó÷@Nóîóè@BõóåîŠûŒ@õŠa†ŠûŒB @‹€mŠûŒ@ôÙŽïub€i@ôäbØò‡äóàóÜìò†@õòìó÷@ômóïä@ói@•óàó÷ @òìaŠ†‹Žî‰€€jÜóè@ômó€€îaŠ@ óåŽîíä@ô€€Ža‹Øíº†@ôàón€€ïŽ@ó€€Ø NômóîýóàüØ@ônŽóióà@ô䆋Ùmóà‚@üi@çò‡i @Ûó€îóåïàóØ@ó€åîŠûŒ@ôä퀹üi@ì@ ì@ b€ä@ói@pbØò†@Ša‡mýóŽò† @æåŽïèò†ŠbØó€€i@çbØòŠóØN‹€Ž@ò†b€€à@熊a퀀iaŠ@ü€€i@õó€€äaìó÷* @ômaìb€€÷@ôä†åîó€€i@ó€€Ü@çb€€àíBŽïi@•ó€€àó÷@NòìónŽïåŽïŽì󛀀i çóîýóÜ@@Žôåïiò†@çbîìbšŠói@ôØóîóåïàóØ@ói@‘óØ@Žõ‡äóè @ó€i@çb€ïmýìbè@ôäa‡Žïrmýó€Žò†@ó€Ü@ó€ïnî‹i@óØ@óïïŽa‹Øíº† @熋؊bjäaìbm@õóBŽîŠ@ói@pýì@æî‡äóš@óÜ@òìóåîŠûŒ@õŠa†ŠûŒ @Žõ‹€€Øò†@ô€€Ža‹Øíº†@ôán€€ïŽ@ó€€Ü@ó€€äìí¹@ü€€i@Nôn“€€€ @óÜ@N@òìóåŽîŠ‡åïŽìóšò†@çbØòŠóØ‹Ž@ò†bà@ôäbåŽïèŠbØói@ói @Žôi󀀀è@ômý󀀀Žò†@ŽõŠ†‹Žî‰€€€jÜóè@çaŠó€€€åŽîíä@ôØóîón€€€Žò† @ò†@ b€€€€à@ôäbåŽïèŠbØ󀀀€i@ôm󀀀€àüm@󀀀€i@õ󀀀€äaìó÷@pýì@ŠûŒ @ó€€i@I@pb€€Ùi@Šb€€jäaìbm@HNNNNNô€€ŽbïŽ@~ôåîb€€÷IÛó€€îóåïàóØ @ iü‚ìónŽaŠbä@bî@ü‚ìónŽaŠ@ôØóîòíŽï’ Nçò†ò†@oŽò†@óÜ@ça‡Bäò†@ôÐbà@çbØòŠóØN‹Ž @òìòŠaí‚@õóàó÷@NŽô @ãó€€Ü@”ïäb€€ØòŒbiä@ì@ômü€€Ü@Žß󀀀óÜ@ó€€BÜóàüØ@õŠb€€nÐòŠ* @ôØóîòíŽï€€’@ó€€i@ó€€åîŠûŒ@a‡€€äbîbïm@ó€€Ø@æØó€€îóäìí¹@‡ä󀀹 @çaìb€m@ó€i@a†ò‹ŽïÜ@”ïØóîóäìí¹@NŽõ @ ‹Øò†@‹îóŽ@òìóîóBäaìŠ @ì@÷Üó€è@Ûó€îóåïàóØ@ôäbØón€îì@ŠójàaŠói@óÜ@ìa‹ÙŽïÝäbàí€ @@Zò솋Ø@ômìóØ @ì@ãó€€èò†Œüä@õò†ó€€Ž@ó€€Ü@bïäbnîŠó€€i@ó€€Ü@ó€€îŒbiä@ôäb€€äa† @ó€i@Šó€Ž@ó€îa‹‚@ôÙ“€ïm@ó€Ø~a@‡àónïi@õò†óŽ@óÜ@ÚŽï’ói @báŽïè@ô䆋ØóÌò†óÔ@óîaì@çbïŽïq@‘óØ@Žõ‡äóè@bäòŠóÐ@óÜ* @æÜb€€€÷@ì@‡ÝîaìŠbـ€Žü÷@ó€€Ü@Û󀀀îòŠóè@ @ô䆋Ùîb€€€†a†@õü€€è @õŠbÙÝŽï“Žïq@õà@ôäbØóäb£bmíÔ@óÜ@çb@ØóïmóîbŽóØ@óïåïîb÷ @@NóÄû‹à@ôäbØóïåîb÷@óÐbà NÂåîŠím @Žð€i@ômó€àüm@ói@ôma‹ÔíŽ@båïŽó÷@õóØóïŽa‹Øíº†@óáŽîˆŠ* @õòì󀀀䆋Øìþi@bÙî‹à󀀀÷@ôäbØòím‹BØ󀀀î@󀀀móîþîì@󀀀Ü* @@b€våï÷@N@a†Œaìbïu@õaŠ@õüè@ói@†í‚bî@a†òŠa‡ŽïŽ@óÜ@ôåîb÷ @óØómóibi@Šó€ó÷@Žõ‹äò†a†@ôîbŽbîbä@ói@ôÙŽïŽ@õòìa‹Øìþi NŽôåŽîŒóji@õìì‹ib÷@üi@BóBÜóàüØ@ôäbØòŠòíŽïqB @bm@óä@bî@æŽï“i@ãò†ŠóŽ@ôŽa‹Øíº†@ôäbØómóà@üi@óàó÷ Nóàaìò†Šói@ôØóïØüØbä@ômóibi@•bnŽï÷ @H熋i@Šbió€Ü@õˆ†I@Bç@ bîˆ@ôäaíïn“qB@õŠaíi@ôäaŠbØ@Ûýbš* @õì쉎ïà@óÜ@õóåïàóØ@õò‰ŽîŠ@æî‹mŒ@ Šói@óØ@ŠóÝnïè@ÒÜû†ó÷* @ôØó€îóåïàóØ@ó€i@çb€ïÙîa†@ôـŽ@ó€Ü@ìíió€ä@Úîa†@óÜ@ôÜa‡åà Nçóiò†@ìbä@ìaŠíƒÐbà@ì@‡Žïàí÷@Žôi@ì@òìbŽìóš @ó€BäòŠ@Nb@€åŽïè@o€Žò†òì@1933@¶b€Ž@ó€Ü@ŠbáïÜbÄ@õŠbàüØ @õŠa†ŠûŒ@ôØó€îóäìí¹@ó€àó÷@ó€Ø@Žô›€i@üi@õaì@‘óØ@Žõ‡äóè @ìó€€÷@ãb€€ånŽïÄ@õŠó€€’@õb€€Žbî@ô€€Žìíå’òŠ@bÙî‹àó€€÷@ó€€Ü* @o€Žò†òì@ôBäò†@õóåîŠûŒ@póÔ@ŠóÝnïè@óÙäíš@Žôi@óåïàóØ @ôäb−ó@ €€@ó€Ø@ìaŠíƒÐb€à@ôØóîóåïàóØ@óØ@aBŽïÜ@õóîóå‚òŠ @çbØóïŽa‹Øíº†@óàónïŽ@õü‚@‹m@ôØóîýóÜ@ãýói@NbåŽïèóä @ÛòìNòìónŽïåŽï€ €Žìóšò†@çýb€€€Ž@21M18@ça퀀€Žïä@ç󀀀àóm @pý󀀎ò†@a‡€€ïîbmüØ@ó€€Ü@ó€€BäòŠ@HŽð€ i@”ïn€€îíŽïq@ó€€BäòŠI @ü€€i@熋ـ€Žíäìbä@ôäó€€àóm@ãó€€÷@ü€€i@”ïØó€€îòìóäa‡àýòì @ômóîa†‹ØŠó€€Ž@ó€€Ø@ÚŽïäó€€îý@b€€î@ڎŽóØ@ôn€€Žò†@ó€€äò‡i @ôäó€€àóm@ì@òìó€€îa‹ØŒŠói@Žßb€€Ž@19@ü€€i@õŒbiŠó€€Ž@ômó€€à‚ @ŠóÝnïè@ôäìíiŒŠói@•óîüi@Šóè@~p @ bØò†@óåïàóØ@æî‹mòŠìó€ @Žßó€€óÜI@òìó€îa‹Ø@àó€Ø@ó€îóè@çbïäa‡€Bäò†@ôÐbà@õóäaìó÷ @Žßó€€óÜ@NŽõ @ Bi@Šìì†@ói@ôŽa‹Øíº†@õóîìímbéŽïÜ@ìóÜ@Žõ‹Øbä @õó€à@ô䆋َïrn€Žò†@ôäó€àóm@póîþîì@Žõ‡äóè@óÜ@a‡’òìó÷ @ô䆋iìbäó€Ü@•b€q@Äû‹à@ôÐbà@ôäaìa‹Ð@õŠbÙÝŽï“Žïq@a‡’òìó÷ @bq퀎@ü€i@õó€äaìó÷@ò‡ä󀹩óè@NHò@ ìó€îa‹Ø@àó€Ø@熊aí‚

35


@òìNa‡€€Üóè@çbîŠó€€Ž@bïäbáÜ@ó€€÷@õóØóŽa‹Øíº†@óàón€€ïŽ @õŠbiB@ôÙŽïmóÜby@óÜ@ì@ŠbáïÜbÄ@õŠbàüØ@õŠínŽò†@bèòìŠóè @ì@a‡€€€äbØóîŠümbnÙî†@ómý󀀀Žò†@󀀀i@õŠa퀀€i@Ba‡ïîb€€€Žb÷bä @ça‡€€Bäò†@Yè@Žôió€€i@Šìín€€Žò†@ôäbØbàó€€åi@ô䆊b€€ŽórÜóè @ó€€Ü@óàón€€Žó÷@ôÙŽîŠb€€Ø@çbîó€€àó÷@ó€€Ø@~ÚŽï䆊a‰€€jÜóè@†í‚b€€î @ôäbäaíïn“€€qNa‡€€äbØóÜ@aïÜ@pa‹Ø퀀º†@óàón€€ïŽ@õó€€iŠûŒ @ã󀀀€€€÷@ô€€€€€€šŠóqŠói@óîòíŽï€ €€€€’@ã󀀀€€€i@ô€€€€€€Ža‹Øíº† @Zòìóäò†ò†óäbå‚òŠ @çbØó€ma‹Øíº†@ó€mýì@ìó€Ü@ŠûŒ@ó€Ü@Šìín€Žò†@ôäìíi@OãóØóî @@@󀀀€€i@Na@†ó€€€€€åîŠûŒ@õŠa†ŠûŒ@õˆ†@󀀀€€Ü@óÙŽïån€€€€€ŽaŠbq@Ûòì @óäaŠín€Žò†@ìó€Ü@õŠbÙäaŠü€@ôäa‡àb−ó÷@ôn“€@ôØóîòíŽï’ @çbØòìaŠ†‹Žî‰€jÜóè@ @òŠó€åŽîíä@õó€åîŠûŒ@ô€Bäò†@ói@ônîíŽïq @õón€€€Žò†@ì@ڀ€€ŽîŠòì†a†@󀀀i@ôn€€€îíŽïq@†í‚b€€€î@~󀀀îóè @ó€€BäòŠ@ó€€îüi@NŽõ @ ŠN ü€€Bi@ó€€BäòŠ@”ïÄû‹€€à@ôä퀀šüi~怀iò† @ó€€Ø@çó€€Ùi@õ‡ä󀀎óq@õòìó€€÷@ü€€i@ó€€îóè@ça솊a킇åî퀀Ž @ó€€åïàóØ@ôä‡äb€€Žìóš@ü€€i@ÚŽîŠí倀Ž@Ûó€€îóåîŠûŒ@ôäbàa‡€€äó÷ @ôåŽî퀀€€€€€€’íŽîŠ@ì@ôî󀀀€€€€€BÜói@õŠò퀀€€€€€€Žïq@p󀀀€€€€€Üìò†

@ó€Ü@çb€îü‚@ó€i@ó€îóè@òìó€÷@õŠó€€ó÷@ó€Ø@ó€b‚óä@æŽïåia† @Œaìb€ïu@ôäa‡€Bäò†@ìì†@ó€i@ônîíŽïq@†í‚bî~ò솋َïuójŽïu @@Na‡ØóîóåïàóØ@óÜ@ãa‡äó÷@óåji@a†ò‡åîb÷ @õü€€€è@󀀀i@󀀀Ø@çaŠó€€€åŽîíä@ô€€€qì‹€@ìì†@ç󀀀îýóÜ@󀀀îóè @õaŠòŠó€€€Ž@Žð€ €Üò†@󀀀Ø@󀀀îóè@ìb€€€i@ôØóî󏀀€Ô@OãóïŽï€ €Ž @a‡€€äóá€ò†@ômó€€Üby@ó€€Ü@†í‚b€€î~òìó€äìa‹Øbïu@bÙï䆊a‰€€jÜóè @âØ퀀y@õ‹€€m@ôäb€€ØòŠüu@ó€€Ü@ó€€åîŠûŒ@ôáØ퀀y@çbØóŽ‹móà @ŽßóÙŽïm@óäbïnîìa‡Žïq@ãó÷@ŠûŒ@Nó@ îóè@ãû‡äa‹ÑîŠ@ói@ônîíŽïq

@óÙŽïä퀹@óÅ“€Žïq@ßb€y@Šóèói@Bó@ åîŠûŒ@õŠa†ŠûŒB@ ì@ò’bi @ü€€€i@çbØómćý󀀀Žò†@õò@ ì󀀀䆋Øbïu@bèòìŠó€€€è@NæŽî‹€€€Øò† @ôäbäaíïn“€€€€qNòìímb€€€€è@Ba†ó€€€€åïàóØ@õŠa†ŠûŒB@Šó€€€€Žói @•ó€€àó÷@õŠó€€€†a†@ì@燀€äaŠóqaŠ@ì@çbäa†b€€Žbî@ômý󀀎ò† @çb“€ïq@çbØóïn€äaŒ@ó€BÜói@ìíàó€è@ó€Ø@æŽïÜò†@ôŽa‹Øíº† @ôn€€îì@ôä‡äbq󀀎@ô䆋Ùm󀀼òŒ@ü€€i@ò‹€€m@ôØó€€îóBŽîŠ @‡äím@õòìóäìíjàóØ@õüè@ónŽïiò†@‹mbîŒ@ôŽa‹Øíº†@çò†ò† @Na@‡€€äbïmýìbè@õ‹€€m@ôäb@Øó€€’ói@Šó€€Žói@ãó€€Ø@ôØó€€îóåîŠûŒ @Šb€u@Žõ‡äóè@çbï’óàó÷@Nô @ Ža‹Øíº†@ôäìíšìbäóÜ@ì@õ‰ïm@ì @o€’@Žôäaí€mò†@•bnŽï÷@óåîŠûŒ@óØ@oŽî†@óîbmaì@ìói@•óàó÷ @ó€î†aŒb÷@‡äóš@ÚÜó‚@ŽôÜò†@óØ@Žõ‹iò†ìbä@BÞàìŠ@õbŽbîB@ói @õììŠ@ó€Ü@•bn€Žï÷@b€m@óØIŽô @ åŽïqói@óåïàóØ@ŠóŽói@ŠûŒ@ói @óîóè@òìó÷@õŠó€ó÷@•ò‡äòìó÷@æi@ãóØ@çbïäbØóïŽa‹Øíº† @ó€îóåïàóØ@òŠü€u@ãó€÷@ãýói~Hó@ ïØüØbä@õóîbà@òìóïïÔþ‚ó÷ @@Nçóji@ìbäóÜ@çbïäbØóî†aŒb÷@çbØòŠa‡mýóŽò† @òmó€¼òŒ@ŠûŒ@ôn“€€@ó€i@ãýó€i~Žô @ €iò†@Û훀i@ŠûŒ@òŠbî† ‫@@ ﺳﺔﻗﺎﻣﻄﻴﺮﻯ ﺳﻴﺎﺳﻰ‬NõóÙi@ÞîbÔ@óäaŠa†‹Ø@òŠüu@ãói@ÚÜó‚@õ‹mbîŒ@ôØóîò‰ŽîŠ

@õòìó€îbØ@ó€äbåŽïè@ó€Ø@ó€îóè@Ûóîó€Ô@ôŽa‹Øíº†@õòŠbióÜ @ôn€€îŽ íÜóè@ó€€åïàóØ@ì@ó€€åîŠûŒ@ó€€Ø@òìó€€îòŠbi@ãó€€Ü@Oãòìì† @~ç@ ó€jiý@çbØòŠa‡€ï÷@æäaí€mò†@ÚÜó€‚@a‡îbïm@óØ@ÚŽïàónïŽ @Šb€€u@ŠûŒ@~çb€€ØòŠüu@ó€€àóè@ó“€€ïŽ Ø@Šó€€àóÜ@ó€€îóè@çb€€ïubïu @ômóàíÙy@ì@çNŠüBi@p @ óàíÙy@ôäbØóîbŽbî@óÌbåi@õòìó÷@Žôi @ì@æ€iò†@ÛüØ@‘‹q@Žõ‡äóè@õòŠbi@óÜ@óåîŠûŒ@Žßó€óÜ@ôÙÜó‚ @ì@õŠb€€€€î†bä@õòì󀀀€ä†‹ÙàóØ@ôn€€€€Žóióà@óï€€Ža‹Øíº† @Ûü€€€Ø@‹€€€m@ô€€€Ž‹q@Žõ‡€€€äóè@õòŠb€€€i@󀀀Ü@󀀀åïàóØ@Žß󀀀€óÜ

36


@Šó€’@ï€Šó€è@çbØóï@ €Ža‹Øíº†@óàónïŽ@óØ@æåŽï¾óîò† @Šó€€è@ó€€Ø@çb€€ïmýìbè@ô䆋Øb€€ïå܆@ì@ô€€ŽbïŽ@õBàbÔ󀀎bä @ôØó€îòìóåïÜüÙŽïÜ@a†ò‹€ŽïÜ@•ó€äíá¹@Nç@ ó€Øbä@õØóî@ói@ˆ† @ãýó€i@µ€ä@ÛüØ@bnŽï÷@ôäbØómóŽbïŽ@Žßó€óÜ@çaìó÷@ò‡äóš @b€€€m@1818@ôäýb€€€Ž@ça퀀€Žïä@ôäbØòŠó€€€’@󀀀Ø@óäbïn€€€äaŒ @ìó€€÷@ڀ€ïŽ q@ì@ڀ€îŽ Š@ôØóîòíŽï€ ’@ó€€i@ŽõŠ†ò†@Žô€ q@çbïmó€€ÐŠò† @òìó€€i@ó€€ØòìóåïÜüÙŽïÜ@ô€€Žïq@ó€€i@Šó€€’@~òìó€€m‹€@õ1919 @õó€BŽïu@ó€@Ø@óäbmó€ŽbïŽ@ìó€÷@†í‚bî@çNŠüBi@óäaŠa‡mýóŽò†

@a‡ÙŽîŠó€€’@ó€€Ü@ì@óîŒbiŠó€€Ž@ô€€ÙŽîŠa†‹Ø@ó€€Ø@a‹€€Øò†@󀀎båŽïq @óàón€ïŽ@ìó€Ü@•óàón€ïŽ@ãó€÷@Nç@ ŠN üBi@óäbïäíjïîaŒòŠbä @òìó€€i@”Ža‹Øíº†@~ì@ @ŽõŠˆí€€Øò†@b€€ïm@ô€€ŽóØ@H1000I @õ‰€ïm@ì‡äím@õüè@ói@a‡îbïm@ôŽbïŽ@õŠbÙäaŠü€@óØ@ò’bi @Šó€ŽóÜ@ìì†@õò‰€ŽîŠ@a‡€îbïm@óÙŽïàón€ïŽ@óØ@a‹Øò†@óŽbåïŽ q @ó€i@ÚŽïmýì@óÜ@ôŽa‹Øíº†@õò‰ŽîŠ@ôäìíi†bîŒ@õŠaˆóè@NŽôiò† @ôàb−ó÷@~ó@ îóè@çbïäa‡Bäò†@ôÐbà@óåî‹Žïä@ôäaŠò‡Bäò†@ôŽïŽ @ôà󀀀€€èŠói@ôn“€€€€€€@õü€€€€€Ø@õò‰€€€€€ŽîŠ@õòì󀀀€€äìíiŒŠói @õŠó€’@óäaŠó€’@ìó€Ü@ 198@ó€Ø@o€‚@çbîŠò†@òìóåïÜüÙŽïÜ @õŠaˆó€è@õò‰€ŽîŠ@ôäìíjàó€Ø@ó€maìóØNò@ ‡€äói@òìóïïäbáïn“ïä @ó€Ü@”îŠó€’@155@ì@çìí€i@ô€Ža‹Øíº†@b€ä@ôäb€mýì@ça퀮ïä @‘ó€€Ø@ìíàó€è@bn€Žï÷@b€m@óä퀹üi@ìó€÷@ãýó€i@Na@†ó€mýì@ìó€Ü @Yè@ì@ó€€äìíi@ô€€Ža‹Øíº†bä@ì@ô€€Ža‹Øíº†@ôäb€€mýì@çaí€€ïŽ ä @ó€Ø@æŽï€Üò†@çó€è@ÚŽïäb€ŽóØ@óÙä퀹@~ç@ ìíióä@ÛüØ@õŠóŽóÜ

@ìó€Ü@òìa†ó€ä@õììŠ@a‡ï€Ža‹Øíº†@ômýì@ìì†@çaíŽïäóÜ@ÚîŽ Šó’ @õŠa†óîbàŠó€Ž@óØ@çóØò†@óäíšüi@ìóÜ@ôäaíïn“q@çbØóBÜói @óïØüØbä@õóîbà@òŠüŽïm@ãó÷@ãýóiNó@ îóè@òìóîòŠbi@ìóÜ@õòìbà @󀀀€äaíŽïq@õŠìíib€€€€÷@õ†aŒb€€€€÷@õü€€€€è@󀀀€i@󀀀€Ø@~‹mb€€€€îŒ @ò‹mb€€€€€€€€€îŒ@õòì󀀀€€€€€€åïÜüÙŽïÜ@󀀀€€€€€€i@ôn€€€€€€€€€îíŽïq@ì @”îì󀀀÷@ì@pb€€€Øò†@†b€€€îŒ@õŠíib€€€÷@ôä‡ä󀀀ŽòŠórŽõ‹Øò† www.hawaii.edu/powerkills/MIRACL @a‡€€àb−ó÷@ó€€Ü@ì@pb€€Øò†@†b€€îŒ@çb€€ïmýìbè@ôïäaŠòŒíB€€’ü‚

@@@N@HE.HTM @bnîŠbàó€÷@IŠ@ a†ìb€ä@ô€ŽbåîŠíib÷@Nò@ ìóîbØ@ónŽïåŽîñ †@ôŽa‹Øíº† @ü€i@çbîòìóäa‡àýòì@çbØóïŽa‹Øíº†@óàónïŽ@Šbu@Žõ‡äóè @aŠb€€Ø@ôØóŽa‹Øíº†@Yè@ó€€Ø@pa†ò†@òìó€€i@òˆb€€àb÷@H怀Ž @ü€€€i@•ó€€€àó÷@õü€€€è@N󀀀ïïä@ó€@€äbØò‹îŒ@Šó€€€’@ô‚û†ìŠb€€€i @ôŽïq@ói@•óîóÔ@ãó÷@Nò@ ìíióä@çaìa‹Ð@ôØóïïäa‹€@õŠbšìì† @æm‹€€€Šòì@Šb€€î‹i@ü€€i@çbàó€€ÜŠóq@ômý󀀎ò†@ì@ô€€Ža‹Øûi @ŠûŒ@ó€Ø@òìó€nŽî‹€ò†@•óäba‹Øíº†@ìó÷@õì쉎ïà@õóBÜói @çbàó€ÜŠóq@ô€Ža‹Øíº†@ôàónïŽ@óÜ@óÙäíš@~òìónŽîŠó€ò† @ó€Ü@ô€ïäa‹€@æî‹€maì†@óØ@çbnŽ‡å@ ïè@Ûòì@çìíióä@‡äóàóÜìò† @óîóè@aì@õŠbu@ò‡äóšŠóè@~óîóè@õŠó’@ôäa†Šbu@ômýóŽò† @ôäýb€€Ž@ó€€Ü@çaìa‹€€Ð@õ‹€€m@ð€€ïäa‹€@æî‡ä󀀹@ì@1943@¶b€€Ž @”ïmbØ@çbàóèóÜ@ì@pbØò‡Žïq@oŽò†@Šó’@õŠa†‹Ø@póàíÙy @ôäbnîŠó€i@ôáØíy@ôàò†ŠóŽ@óÜ@ãóîò†Œüä@õò†óŽ@ôîbmüØ @ô䆋،bi@Šó€€Žói@Šó€€€ó÷@Np @ b€€Øò†@”ïäbàó€€ÜŠóq@õŠa†b€€€b÷ @çaŠò‰€Žîím@Žõ‡€äóè@ôäì퀹üi@ó€i@a‡€’òìó÷@Žßó€€óÜ@Nòíïåïi @õünïmû‹q@óîóè@çbïmýìbè@üi@òìó÷@oŽïi@ôîbŽbî@ŽôÝàòŠûŒ @òì󀀀m‹€@ô“€€€î†þBäói@󀀀Ø@1943@ôÜb€€€Ž@ôØ󀀀ïïäa‹€

@ôäbØóàónïŽ@a†Šüïm@óÜ@Nç@ óÙi@Šó’@üi@óä‹ØŒbiŠóŽói@ìó÷ @INò@ ì󀀀nŽîŠó€ò†@ã󀀀Øóî@ôäb€€€éïu@õŠó€€€’@ü€€€i@õ󀀀Øóîüè @Šó€€’@õŠb€€u@Šó€€Øóî@æäa퀀mò†@õŠümb€€nÙî†@ì@ômóîb€€’†bq @ãaìò†Šó€€€i@çbn€€€Ž‡åïè@ôm󀀀àíÙy@o€€€Žî‹míBi@ón€€€îíŽïq @ó€BÜói@ô€Žïq@ó€i@ì@ôn“€€ói@Nç@ ó€Øbäaì@Šb€u@ŠûŒ@ãýói@çò‡i @ó€’ìòŠ@ìó÷@ì@Žôåïiò†@òìü‚@ói@ôŽa‹Øíº†@ôäìíšóÅ“Žïq @õòŠb€€€i@󀀀Ü@çbØó€Ža‹Øíº†@óàón€€€ïŽ@”ïäbØ󀀀îì쉎ïà @ôäì퀹Šò†@õó€mòì@ó€Ü@òìóm‹€@ô“ïäbØóïáŽîŠóè@ómóàíÙy @@Na†1935@ôÜbŽ@ôîbŽbî @@

@ó€i@a†‹€m@ôäbØóàón€ïŽ@ó€Ü@a‡€äbîü‚@ô“€îbŽb÷@ôånŽaŠbq @@Nóäìíi@‹mbäaím

@ @ZòìbšŠóŽ ‫ﺷﺔﺭﹺﺓﻛﺎﻥ‬ bî‡ïrÙŽîì@õDŠór&Übà @çbØóïn€€äaŒ@ó€€BÜói@ô€€Ža‹Øíº†@ôn€€’b÷@õŠü€€ïm@ô€€ïŽ q@ó€€i

37


‫ﻤﺎﻥ ﻣﺴﺘﺔﻓﺎ ﺣﺔﺳﺔﻥ‬‫ﻣﺎﻓﻨﺎﺱ ﺳﻠﻴ‬ @@ZðØó“Žïq @ó€Üóè@ì@ñ Ší€Ø@ì@ãó€Ø@Žði@óÅîóq@‡äóš@ìó÷@@@@@@@@ @ãýó€i@ŽðmòìaŠ†ó€ä@õì@ aìó€m@ðÔó€y@ãbïå܆@ì@Lóïïä @o€€€Žóè@†Ší€€Ø@ðØ󀀀ïïmýìbè@Ûòì@ڀ€ŽïÄû‹à@Ûòì @ó€€i@Šó€€jàaŠói@ó€€îóè@Ûó€€ïïàó‚Šóm@ãó€€Ø@ãó€€Øò† @ãó€€÷@ð€€äaŒ@ân€€îíŽïq@ó€€i@ó€€îüi@ñ†€€ï÷@ðäa†Ší€€Ø @@âŽíåïi@oŽïi@”î ŠíØíàóØ@‹q@Šó€ó÷òì@óåîím @ìó€÷@Líäóä@ó€Ü@ò’bi@ð“ïåïŽíä@çbàí<Žïi @îb÷@ìóŽbåŽïq@òìímbéÙŽïq@ÚŽï’ói@‡äóš@óÜ@ómóibi

@@óØòìóåîím@ôØûŠòìbä @ @ñ†Žï÷@ñì쉎ïà@ì@µîb÷M1 @ @N@ç@bØóïî@†Žï÷@ôäíi@@ðvåØb÷@Žîí’@ì@Šbàb÷M2 @ @N@çbØ@óïî@†Žï÷@ŠójàaŠói@†ŠíØ@ðäbåàˆì†@ðmóŽbïŽM3 @ñòìó€€åmìi@Šó€€jàaŠói@çb€€Ø@ó€€ïî@†€€Žï÷Ž @€€Žîí&ÜóèM4 @ @N†ŠíØ@ðÜó€@ñŒaí²Šb€ŒŠ @ @ZðäbØó䆊a‰j&Üóè@óÜ@çbØ@óïî@†Žï÷@Žîí&ÜóèM5 @ @2005O1O30@×aÈ@ðäbán“ïä@ðäóàí−ó÷Ma @ @2005O1O30@Þ–íà@ñb€ŽîŠbq@ðäóàí−ó÷Ml @ @ßaŠ‡ïÐ@×aÈ@ñó“ïàóè@ñŠínŽò†@ðŽ‹qaŠMx @ @@×aÈ@ðäaŠóåŽîíä@ðäóàí−ó÷@ðäbØó䆊a‰j&ÜóèM† @ @ò†ŠbrŽaŠ@ì@ãb−òŠò†M6 @ @ñ‡îŽï÷@õ†ŠíØ@ñì쉎ïà@ì@µîb÷ @õó€äbäüØ@òŠó€è@ó€móäbî†@ìó@ €Ü@óÙŽïØóî@õ†Žï÷Ž @ômóäbî† @çbîòì󀀀÷@òì󀀀åïÜüÙŽïÜ@æî‡ä󀀀š@bn€€€Žï÷@b€€€m@LóØ󀀀šìbä

@ì@ñ†€€ïŽ ÷@ðä퀀i@ðvåØb€€÷@Žî퀀’@ì@Šb€€àb÷@ñ†€€ïŽ ÷Ž @ñŠb€€€ŒŠ@ð€€Äai@Šó€€jàaŠói@çbØó€€î†ï÷@€€îŽ íÜóè @†Ší€Ø@ðäb€åàˆì†@ðmó€ŽbïŽ@L†Ší€Ø@ðÜó€@ñŒaí‚ @ó€€Ü@çbØó€€î†Žï÷Ž @€€îŽ íÜóè@ì@çbØó€€î†ŽïŽ ÷ŠójàaŠói @çbî‡äb¾ó€Ž@ó€Ø@H2005@ ðÜbŽI@ ðäbØó䆊a‰jÜóè @”퀀Ø@ðÜ󀀀@ñó€€îaíïè@ìó€€i@æä󀀎òŠ@ñ†Ší€€Ø @ì@ça†@ì@熊퀀jŽïÜ@ñb€€€Šò†@çb€€éïu@ðäý󀀀@Ûòì @çb¹íi@ðmýìbè@ñbánåï÷@ðäbîˆ@òìóÙŽïq@ì@ç‡äbnŽ @Žô€iNo€@ïŽ i@Ž€’@ìíàó€è@”Žï€q@ó€Ü@çbàó€Øómýì@ @üi @ó€€i@ó€€îa†@òìó€€Ü@Žômó€€ÝÝïà Šó@ €è@ômò쇀€åîŒ@çb€àí€ @ó€€äì@ôåîb€€÷@õ@ó€€åïàóØ@õ‹î󀀎@pó€€jîbm@ôÙŽîìb€€š @õòíŽï€šŠaíš@ó€Ü@ó€ØL@ @pb€Ùi@ôió@ €èŒóà@ì@ôîòìóm @@N@æîˆó÷@a‡îóØ@ómýì @@ 38


@òŠìì†@ ØH58I@ó€€Ø@ðäaŠí€€ä@ð“€€ÜýJ@NÛ@ ü€€è†@öçbƒŽï€€’ @çb€ïäbØ@ó€ïmòŠóåi@òŠòìb€iìiì@ ç@ †‹ØóŽòŠb¿@òì‡äb¾óŽ @ äìíšüi@ðmóîü‚@ÛòìŠóè@•û‹àó÷bm @çb€€€î†Žï÷@Hðu󀀀yI@󀀀i@•ó€€€àó÷@òì@ހ€€–íà@õŠíØbió€€€Ü @õ†€Žï÷@îb€÷@ó€îóè@Žð @ìíàóè@ŠóŽóÜ@ónîíŽïq@a‡äbéïu@ôØóîý@ìíàóèóÜ@oŽî‹äò†a† @”Žï€€€q@†Ší€€€Ø@ðîòì󀀀móäóØ@Žôji퀀€i@p󀀀äbî†@µà󀀀Øóî @@@Nò솋Ø@ñìò‹îóq@ãþï÷@õHïîb÷I@õòìóäìíiþi @ô€ä†‹à@”Žï€q@pb€Ùi@òŒû€q@óšìbä@ãó÷@ôäa†ŠóŽ@ÛóŽï÷Ž @@Zñ†ï÷@ïîb÷@ðäbØóÔò†@ðŽïq@ói @@óîb’†bq@ü‚@l@ñŽï÷@çbnݎM1

@ôäbmýììóÜ@çbØ@ óuŠóà@ôäìíi@ômbØóÜ@óuóy@ôØóîòîŠóÐóØ

@×a‹€ŽïÈ@ôäbØó€î†Žï÷@ó€i@pòŠbió€Ž@óîóäýbŽ@•óàó÷@òìò‹m @ìíà󀀀è@ç󀀀Ùi@çb€€€î@󀀀juaì@H󀀀îòî‹ÐI@ã󀀀÷@æäaím󀀀÷ @@çŒó€€€à@ŽðÄb€@€ä@󀀀îbäa†@ü€€€‚@ß@ðÄb€€€ä@Û󀀀î@ì@ŠaŒó€€€è @@óîa†í‚Šóè @óåŽî퀀’@õó€€iŠûŒ@ôäì퀀i@õüèó€€i@çó€€Ùi‹m@ôäbØó€€åîb÷óäüi @E100@ó€€Ø@×a‹ŽïÈó€€Ü@Hñ†bƒï€€’I@çbØòŠaŒó€€à@öçb€€ØòŒûq @@óÄb÷@ßíÙ’óØ@‡äóš@a‹yói@ß@óäaŒ†@ñï÷@ŽðäbnݎM2 @õò†ó€€Ž@ó€€Ü@N@ó€ïíØ@ôäbàŒó€€i@Hò@ €ï÷a‹ÐI@ìó€€äüi@ãó€÷òì @Ûíi@ò‹Ø@aìóy@ñìó÷@LóÄb€@ì@póÈóŽ@ñìbi@ß@Ûóîbïä†@Äó÷ @@NóÄaŒ@ò‹Ø@ãò†b÷ @Hb@€ïuŠíu@Mb@åïàŠó€÷I@ ìòŠó€i@çbØóï÷@ôšüØH19M18I @ َóØ@ó€Ü@Šó€ó÷M3 @󀀀Ü@@IHça‹€€€Žï÷@–@‡€€€åèI@󀀀Ü@æŽïÜ󀀀÷@òì솋€€€ÙŽïq@€€€Žò† @Žð€Ø@oîó€Ùi@Šb‹q@ñ†€Žï÷@ ô @õ†€€ïŽ ÷@õŠŽìŒ@ôØó€€îò‰ŽîŠ@•@b€@ïØŠímì@bîŠí€€Ž@ôäbn€€Ž†ŠíØ @Ha@†Œó€÷I@Nâ@ €îa†@Œó€÷@ŽðîI@oŽïÜò†@oŽïq@a‡àýòì@óÜ@ŽŠóqó÷

@@Ha†í‚I@oïŽ Üò†@ò†‹Ø@ÖÜó‚@üm@ŽðØ @õb€€€€ŽîŠbq@ì솊󀀀èóÜ@æÔa‹ŽïÈ󀀀Ü@çbî󀀀iŠûŒ@ãý󀀀iLçóè @LçbƒŽï€ ’@Lßb<äó€€’I@õaŒó€€Ô@ôäbØ󀀹ìbä@HÛüè†öހ€–íàI @ó€î†ŠíØ@ðäbàŒ@ói@ñ†Žï÷@ðäbØóïåîb÷@óÔò†@ìíàóèM4 @ãýó€€i@H•íÕÜó€€÷@Lðäayó€€i@öóÕï“€€Èói@õó€€ïybä@LÒïÙÜó€€m @Žï€nØI@ì솋€à@´’bä@ì@îb÷@ðáïŽaŠóà@ì@Hçbï䆋؉ŽîíäI @K@bîŠb€€’I@ÞŽïáŽï€ Ž@õaŒó€€ÔI@õ󀀹ìbäóÜ@Ûü€€è†@õb€ŽîŠbqó€€Ü @tb€š@H†@ Ší€Ø@ñŠb€ïäaŒ@ñŠí€Ø@Ió@ €Ü@1979@ðÜbŽ@HðmbŽï÷

@@@òìa‹Ø @HðØòŠó€€Ž@ñb€€€òŠbi@ó€€ØI@HŽõŠ‡€€ÈóiI@HòŠÈb€€iI@õó€€ïybäóÜ @Žï€ €€nØ@󀀀€Ü@çb€€€€Øòì솋à@Šó€€€€ŽóÜ@熋؉€€€€ŽîíäM5 @@Nòìómòìa‹Øìþi@Hðïäbî‡äí€I @ó€àa†@bn€Žï÷@”Žï€q@Žßb€Ž@çaŠaŒó€èói@çbØó€î†Žï÷@ôåï“äà @ó€Ü@õ†€Žï÷@õó@ ïÜbuìþi@öp @ Šóq@õòíŽï’ói@bèòìŠ@óèN@òìaŠŒ @çb€€ïäbØ@Žð€€Žìbè@çó€€îýóÜ@@a‡€€äüØ@ó€€Ü@çbØò‡€€îŽï÷M6 Na‹iò†@ìbä@çbïåŽa†@ðmaŠbáï÷@ói@çbîóØómòŠbáï÷ @LwîìŠó€€ä@Lb€€¹@L‡î퀀Ž@LbïäbnîŠó€€i@LbÙîŠó€€àó÷I@ôäb€ mýìì @ãýó€i@çHç@ íia‹Žî‡õ@óšìbä@óÜ@•ü‚aŒ@óÜILHò‡îbÐ@K@ðÙäb‚

@ôØó€€îóÝqói@ç@ó€€èHb@ïäbáÜó€€÷@LÛŠb€€áïäa†@La‡€€åÜüè@La‹€€îíŽ @Žßó€àüØói@ô䆋iìbäó€Ü@ô’ím@Šbu@æî‡äóš@çbØóŽï÷ @ó€îóè@çbó€i@õó€ä‰ïÜ@çbØó€î†Žï÷@Lbïäb¾ó€÷@ó€Ü@ôØòŠóŽ @ìó€€÷@õòŠb€€àˆ@õòìó€€äa‹Žï€@õò‹Žîí€ó€€i@ÛòìŠó€€è@çìímb€€è @wåŽïq@óÜ@óîóä‰ïÜ@ãó÷@õ†ï÷@ômóäbî†@ô䆋Ø@ôn’ŠóqŠóŽüi @ôàò†Šó€€ŽóÜ@ômó€€jîbmói@H72I@õó€€Ùîä@ó€€mbØò†@óäaìýb€€’ @õŠí€Ø@Ãói@µyómIà@ômóîa@†‹ØŠóŽói@òímbéÙŽïq@‘@óØ @çb€€î‹m@õìb€€åŽîí‚@õìíàó€€èóÜ@@ôäb€€íÈ@ômó€€îŠüma‹ráï÷

@b€ibiI@ŽîŠó€i@ôäb€yìŠ@ôÈó€uŠóà@ônŽïàa‡€äó÷ói@Ãói@‡ïÈóŽ @õŠb€iììŠ@ôqóš@ô’óióÜ@óØ@ìíi@a†@îaŒ@H1832IôÜbŽóÜ @IìH‹@ €îŒòì@„Žï’Iö@Hb@ibiíю@çbáŽïݎI@ôåîb÷@¶aìóÔ@@öH„Žï’ @ìb€€€ïq@çaŠaŒó€€€èói@”ïäbØ󀀀ïäbiŠíÔ@õòŠb€€€àˆ@ì퀀€i@󀀀ݰ†

@ð€€ä@ó€€àí−ó÷@õŠb؉€€îŽ ìa‹õ@ón€€Ž@ò†@bèòìŠó€€èH@ãbáï“€€ïŽ q @ãòìì†@ô䆋iìbäó€Ü@熋Øü€šýóÔ@ô’‹Žïèòì@çìíi@Žßbåàöçˆ @ômóîb€€ŽóØöjå’ûŠ@H42I@ó€€Ü@ó€€Ø@ó€€î@ó€€è@çbï“€€ïäbyìŠ @ðmóîa†‹ØŠó€€€€Ž@󀀀€i@ì퀀€€i@€€€€îaŒ@õH1892I@ôÜb€€€€ŽóÜ

@õaŒó€€ÔóÜ@çbïîó“€€ïàóè@ö@ôØòŠó€€Ž@õb€€€òŠbiòì@òímb€€éÙŽïq @ìó÷@b’bq@èòì@‹áÈ@ÖîŠóÐ@ôäbíÈ@ñbqíŽ@ñò‡äbàŠóÐ @ìíàó€èóÜ@æî‹€Øò†@çb“€ïä@oŽò†@ ì@ @ç@ †Ša‰jÜóè@óiöóäbƒŽï’ @ößb<倀’óÜ@ó€€Ý°†@õŠb€€iììŠ@õý@ô€€’ói@ì솊ó€€èóÜ@ó€€’‹Žïè 39


@@

@ô“€€€€€Üý@õŠónä󀀀€€Ž@JNç@ bn€€€€€Ž†ŠíØ@ôäb€€€€€Ø@󀀀€€šìbä

@@ @@ @ì@b€€ïØŠím@ì@ça‹€€ïŽ ÷@ì@bîŠí€€ŽI@ð€€mýì@ó€€Ü@bèòìŠó€€èJ

@õj倀€’ûŠHހ€€Ñ«I@󀀀i@Ûü€€€è†@ômóîýóàüØöõj倀€’ûŠ @ü‚ó€Ü@ôäajå’ûŠ@ÚŽïÜóàüØóØ@×a‹ŽïÈóÜ@oŽî‹äò†a†@ôØòŠóŽ @ç@ó€îý@ó€Ü@1993@ôÜbŽóÜ@òìóäbØbïubïu@òŠaíiói@òìím‹€

@@çóè@a†HbïuŠüu@ì@bïåïàŠó÷ @õòŠbàˆó€i@pòŠbió€Ž@òìaŠŒó€àa†@õ†€Žï÷@õŠ†b€Ø@Žô€Ü@óàŽíØ @󀀀Ü@ñ†€€€Žï÷@ðäa†Ší€€€Ø@ñŠûŒ@ðØ󀀀îóïÜbu@bn€€€Žï÷J @ŠaŒó€€€€€èH500I@õìŠó€€€€€ŽóÜ@çbØ󀀀€€î‡îï÷@ôäaín“€€€€€ïäa† @ó€Ü@ñ†€Žï÷@ðäa†Ší€Ø@ðîó€ïÜbu@ðmó€jîbm@ói@óîóè@çaŠò‡äóè @óÜ@ãýói@óïä@†Šìì@ôØóî‹ŽïàˆŠóŽ@ò‡äóšŠóè@×aÈóÜLóŽóØ @@óïîbïäbáÜó÷ @ò‡€äòŒóà@Nó@ €ŽóØ@ŠaŒó€è@ 450@–@400@ çb€îòŠbàˆ@Þ–íà @@

@I@çb€éïuö@×a‹€ŽïÈ@ó€Ü@õ†€ï÷@ôäaín“€ïäa†@õòŠbàˆ@Žõ‹Øò† @b−ó€€q@ìì†ó€€Žìì†öçíïÝà@Û@ ó€€î@ñó€€Ùîä@H@@1250000

@ŠójàaŠói@†ŠíØ@ðäbåàˆì†@ðmóŽbïŽ Næiò†@‘óØ@ŠaŒóè @ @Zñ†Žï÷@õ†ŠíØ @ó€Ü@Ûó€î@óáŽîˆŠ@ðmóŽbïŽ@óïïä@òìaŠb’@ðÙŽîŠbØ@òŠbî† @@óïŽïÜ@ðäbáݎíà@ñ†ŠíØ@ãóØ@ðØóîò‰ŽîŠ@ŠbvåŽ@óÜJ @†Ší€€Ø@ó€€i@Šó€€jàaŠói@×a€@€È@ðäb€€äa‹áØíy@ðäbØó€€Øóî@ñaì† @@óïŽïÜ@ô’HðzïŽóà@Iñ†ï÷@ñ†ŠíØ@óÕï“Èói@ì@ÒŽïÙÝm@óÜJ @ð€Žïq@ó€i@ó€äbáŽîˆŠ@ìó€Ü@ÛóîŠóè@òìíióäaŠbÙåàˆì†@ðmóŽbïŽ @@óïŽïÜ@ðäbáݎíà@ñ†ŠíØ@óÜ@ÚŽï’ói@”ïäbƒïŽ’@ì@ò‡îbÐ@óÜJ @Šó€è@òì솋€Ø@ñ†Ší€Ø@ðmóÝÝïà@ðmóîaˆ†@ñü‚@ñ‡äòìòˆŠói @õ†ŠíØ@ðäíi@ðvåØb÷@Žîí’@ì@Šbàb÷ @ñóàb倀Žbä@ñòìóåî‹ € Ž@ì@熋€€Ø@lòŠó€€È@ó€€i@ñ󀀎û‹q@ó€€Ü @ @ñ†ï÷ @÷ïÉió€m@ì@kî‹Èó€mI@ì@ça†òŠa‡Žï€Ž@ó€Ü@ì@æm‹€@ì@ñòìómóä @@Þ–íà@õb€ŽîŠbqóÜ@õ‡îï÷@ôäaín“ïäa†@õŠbàb÷ @ðmó€ŽbïŽ@ðäbåŽïèŠbØó€i@ßbÑäó€÷@ì@çaŠb€i@b€ïáïØ@H @ €vè@óm @@ @@

@òìa‹€€Ø@ìò‹ îó€€q@ì@†Ší€€Ø@ðmó€€ÝÝïà@ó€€i@Šó€€jàaŠói@‡îb€€Žíåïu @Žð€i@ó€móÝÝïà@ìó€÷@ðäó€ŽòŠ@ðَói@Ûòì@”Žï÷@ñ†ŠíØ @ñb€<Žïu@ñòìó€÷@ãý@ ó€i@ómìó€š@ómó€ŽbïŽ@ìó€Ü@ìíióä@ó’ói @óÜòìóäb€Žìóš@ñŠb€i@ŠóŽ@ñ†Žï÷@ðäa†ŠíØ@ó䆋Ø@üi@òˆbàb÷

@@ @@ @@ @@

@ŠûŒ@ñòìóäbŽìóš@ð’ím@”ïåîb÷@ñììŠ@óÜ@ðîò@ ìómóä@ñììŠ @ðäb€‚ìŠ@b€m@ò‹€<i@òìóäbØóïäbíÈ@ðàò†ŠóŽ@óÜ@Šóè@çíi

@@ @@ @@

@a‹€i@ðuüÜüÙîb€Ž@ó€Ü@û‹àó÷@bm@•óàó÷@óØ@ñŠümbn؆@ðáŽîˆŠ @ì@kî‹Èó€m@ ð @ äbØó€Žì‹q@ó€Ü@Zò@ ìó€mòìa†@ð<äòŠ@çbØóî‡îŽï÷ @ñ‡€€îŽï÷@ðäaín“€€ïäa†@ñóäb€€šìbä@ìó€€÷@vèó€€m@ì@÷ïÉió€€m @@Zòìómòíi@óäaìýb’@ìó÷@ñììŠóiììŠ

@@ @@Ûüè†@õb€ŽîŠbqóÜ@õ‡îï÷@ôäaín“ïäa†@õŠbàb÷

@ @çbØóšìbä@ð䆋Ø@kî‹Èóm @çbØó€ iòŠóÈ@ü€€i@çbƒïŽ@ € ’@ñŠíØb€€i@ðäbØò‡€€äí€M1@Oc

@@ @@

@ñŠíØb€i@µ€ÉÜa@‘aŠ@–@ðäbØûŠó€Ž@ñ‡€äí€I@çìa‹Ø@oŽìŠ† @@HçbƒŽï’

@@

40


@@HxbÉjÜaI@ñaŒóÔ@ŠóŽ@óîa‹‚@óïybä

@@a‹Ø@oŽìŠ†@1976@ŽßbŽ@óÜ@póèóà@ñb<ÜóàüØM2 @󀀀Ø@òì󀀀îa‹ØüØ@b€€€ïm@ñóäb€ €šìbä@ì󀀀÷@ðäbØò‡€€€äí€

@pb€åjÝm@ðäbØb<ÜóàüØ@HwïÝiI@óÜ@paìò‹îóÔI@ñóïybäJ @@H1IJ ìíi@‡äí€@7@çbîòŠbàˆ @@Nk—ÕÝm@– @a‡€€€äbØóiòŠóÈ@Šó€€€Žói@çb€€€ïäbØòŠaŒ@ì@ñìòŒ@ìíäb€€€‚ @ó€€Ü@çaŠŽî퀀€aŠ@ßb€€<äòˆ@ðmb€€éŽî†@H50I@ó€€Ü@‹mb€€îŒJ @L@çaì‹€€€ÉÜa@L󀀀iì‹ÉÜa@Lµ€€€<¾a@Lâïàd€€€nÜaI@ðäbØb<Ü󀀀àüØ @ó€€Ü@H×ìŠb€€ÑÜaI@ñìb€€ä@ó€€i@Hó€€ïybäI@Ûóî󀀹ìbä@ì@a‹Ù€€’óia† @@Nça‹Ø@Žðuón“ïä@H÷܇äó÷@LÛíàÜa@LóbÕÜa @òìíib€€€ïm@ðiòŠó€€€È@ðÜb€€€à@H20I@󀀀Ø@HçbÙÝ€ŽI@ñ‡€€€äí€ @@Nçìíi@H×ìŠbÑÜaI@ói@ŠóŽ@ìíàóè@óäa‡äí€@ìó÷@ìa‹ÙnŽìŠ† @@Na‹Ø@kî‹Èóm@NÚnŽi@ñ‡äí€M2 @@Na‹Ø@kî‹Èóm@ônŽ@ói‹m@ñ‡äí€M4

@@ @@Ûüè†@ñb€ŽîŠbq

@‘a‹€€Ð@ð€€iaI@ñb<Üó€€àüØ@ñìb€€ä@bîŠb€€’@ñb<Üó€€àüØM1 @ Üb€€Ž@ó€€Ü@•íÕÜó€€÷@ó€€ïybä@Ol @òìa‹Ùn€€ŽìŠ†@1988@ðÜb€€Ž@ó€€Ü@Nì@ 퀀ia‹ä@Žð€€Ü@Hðäa‡€€á¨a @óiŠó€€Ž@òìH1972Ið @ ïŽ ÙÝm@ñaŒóÔ@ŠóŽ@óîa‹‚@ñaì†@ìíi@çbƒŽï’@ñaŒóÔ @LñŠ‡jÜóØ@LbîŠb’@LñŠ‡‚@„ï’@LbåïŽI@ðäbØò‡äí€@ðÙÜó‚ @ìó÷@óØ@NÒ

@@Nòìóîa‹ØüØ@bïm@Hçbq@Žñ‹€@LbÄbØŠ@Lbïå’‹‚ @ñ‡îï÷@ìíàóè@Šóè@p‹€ò†@ñü‚@óÜ@ñ‡äí€@H20I@óîóšìbä @@@H2IJ@Nçìíi @󀀀€îaŠ†@󀀀€äa‡äí€@ì󀀀€÷@ñŠaŒ@ì@ñìòŒ@ñŠûŒ@ð€€€€’ói @o€ŽìŠ†@üi@çbîb<ÜóàüØ@çbq@Žñ‹€@ñ‡äí€@óÜ@óØ@çbØóiòŠóÈ @ó€Ü@ìaŠŽî퀀aŠ@1976@ðÜbŽ@óÜ@óÉÝÔ@÷ïØ@ñ‡äí€@Ox @@Nçíi†‹Ø @a†b€€ïm@çb€€Øò†Šìbè@ó€€iòŠóÈ@ü€€i@çbîb<Üó€€àüØ@ @çaìó€€÷@ñ‹€€i @@N†‹Ø@oŽìŠ† @@

@‹—€Ô@L@ŽðÙäb€‚@ðäbØò‡€äí€@ðÙÜó€‚I@õb<ÜóàüØM2 @Lb€€Äa‚@Lb€€ïåîŒ@Ló€€i†í€@LiŠ@Lçbŀ€’@ãó€€à@Læ€€ï÷

@@Nòìóîa‹ØüØ@bïm@HbØŠí–@Lím‹ióØ @Lò‹€Ôbi@Ló€äaì‹u@Lb’òŠ@ãbàI@çbØò‡äí€@ñìbäH1IJ @@HóÜa‡åØ@Lbَíà@LóÝjÔíà@La†íá« @ñ‡€€äí€@H13I@Zð @ äbÅŽï݀€Ž@ó€€ïybä@Oü@ €€‚aŒ@ñaŒó€€ÔM3 @ñb<Üó€€àüØ@ü€€i@çaŠŽî퀀€aŠ@çbîìíàó€€è@Š@ ó€€è@ìíió€€è@ñ†€€ï÷ @LbïnÐ󀀀m@LaŠb€€€ib€@LbÐb€€€Ž‹Ø@LaŒŠí€€€‚@LçaŒü€€€iIH2IJ @a†@çbîŠaŒ@ì@ñìòŒ@ŠóŽói@oŽò†@ŽñŠ†óÈ@bi@bîŠb’@ì@ŽðÙäb‚ @Lðr€€Ž@ó€€i‹m@Lçb€€jŽïi@LbÙƒŽï€ ’@Lóî—€€ä@Ló€€î‹Ñä@Ló€€ïya‹u @ í‚@LbÙ›Žî‹Ž@LbmbÌû†@LçŒóà@òŠbn‚@LçaŠóØ @@Na€ @ñb<ÝàüØ@Lbib’ @@NHçŒóàbØa†@L@Ú›ØbØa†@Lóäb<u@LóЋ“à@Lòibi @Šó€€€jàaŠói@ñ‡€€€îŽï÷@õ†Ší€€€Ø@€€€Žîí&Üóè @@ @ @†ŠíØ@ðÜó€@ñŒaí²Šb€ŒŠ@ñòìóåmìi @ðäý󀀀@Ûòì@†Ší€€Ø@ðÜ󀀀@ñŒaí²Šb€€€ŒŠ@ñòìó€€åmìiM1 @@ßb<å’@ñaŒóÔ @Lòì솋€€€Ø@ñŠòŒí€€€€@aŠûŒ@ñíŽï“€€€ä@ì@ŒaŠì󀀀è@󀀀i@çb€€€éïu @ì@ñ†€€€Žï÷@ñ†Ší€€€ØI@ðäaín“€€€ïäa†@ñŠûŒ@ð€€€’óiM1 @ðäa†í‚Šó€€i@ðØaŠü€€‚@ó“€€ïàóè@”퀀Ø@ðÜ󀀀@ðäbØó€€ÜûŠ @ü€€i@aŒó€€Ô@ñ‡€€äòìbä@ó€€Ü@òìó€€äaŠŒaí€@Hç@ bá݀€Ž@퀀à@ñ†Ší€€Ø @óÜ@æîìíi@çbîóØóÜó€@ñŒaí²Šb€ŒŠ@ñòìóåmìi@ðäa‡Žïqò‰îŽ Š† @@NçbØb<ÜóàüØ @ð€€ä†‹Ø‹ Ô@ðm󀀎bïŽ@æî‹mó€€äa‡äŠ †@ð䆋Øìò‹ îó€€q@Šó€€jàaŠói @L‹€€ì†@LŠü€Ž@ó€äb‚@HŽðäíåŽMßbá“ÜaI@ ñóïybäJM2 @ü€i@ñbäó€q@pb€Ø@~ïè@ñóØòìóåmìi@ãýói@ì@†ŠíØ@ðäbåàˆì† @@bÄb÷@ŠûŒ@Lýíè†@Lßójèí€ @•óàó÷@óØ@òì솋ióä@ñˆíØ@ŽßóàüØ@ì@lbè÷@ì@Šûm@ñŠbØ @ßó€€óÜ@H‹@ €îÈ‹€I@ñb€<àüØ@ @ó€Ü@HóïäbnyóÔI@ñóïybäJ @ðmó€€îóØòìóåmìi@ñì쉀€Žïà@î‹ @ €€ŽîŒ@ì@Ša‡<倀’‹q@ðÙïŽ Üb€€‚ @ãó÷@Hò‹îuI@ŽñŠ‡ƒ’bjïŽ@ì@Hóïäbä‡È@–@ÛŠòŒ‹€I@ñb<àíØ 41


@@çóÙi@Šó€üà @çb€€€€îü‚@pb€€€€Ø@~€€è@ñ‡€€€€îŽï÷@ðäbØóä󀀀€ŽòŠ@ò†Ší€€€€Ø @ñŠó<ä󀀎@ó€€Ü@ó“€€ïàóè@òìóäaìó›€€ïŽ q@ó€€i@òìó€€mû†‹Øóäbïu @çbn€€€€Ž†ŠíØ@ðma‹Ø퀀€€º†@ðäbán“€€€€ïä@€€€€ïÜM1 @ð€€€ŽŠíØ@H31I@òŠü€€€u@ì󀀀i@b€€€åŽïè@ð€€€<äò†@H109295I @ì@ßíÝîó€€÷@ð€€’Š @ í’@ó€€Ü@çb€€åàˆì†@ñˆ†@ó€€åîìíia†@ñ‹€Šó€€i @@òìò†‹i @ó€Ü@ó“€ïàóè@çbØó€î†Žï÷@a‹€i@a‡€äbóØóÜó€@ðŽîíä@ð’Š í’ @‡ïèó€’@Iò@ †‹ØŠó€Ž@ðäa‡ïèó’@~çìíi@ça†í‚Šói@ñŠó<äóŽ @ ïŽ ’@óibi@æïŽ y @@òìò†‹i@ðŽŠíØ@H5I@òŠüu@ìói@båŽïè@ð<äò† @ìó€÷@ðèaìó€€H@õ†Žï÷@†í¼óà@I‡@ ïè@ó’ìH„ @ñŠó<äó€Ž@ó€Ü@ó“€ïàóè@ñ‡€îï÷@ðäa†Ší€Ø@ó€îüi@LçóïnŽaŠ @ãói@båŽïè@ð<äò†@H7065I@×aÈ@ðàþï÷@ðiyM3 @@NpbÙi@Šó€üà@ðŽŠíØ@2@ðäaím@òŠüu @ñ‡îï÷@ðäaŠóŽ@Šbu@æî‡äóš@bèòìŠóè@Lç@ ìíi@a†@ðmóîa†ŠíØ @17255@ðàþ€€ï÷@ð€€’Šü’@ñýb€€i@ðäó€ àí−ó÷M2

@ç Šü€<i@çb€îü‚@ñóàb倎bä@çìa‹€Ø@a‹€Íï÷@H„ @ óibi@ì@àI @ð€€<äò†@6624@ހ€–íà@ñ÷b€€’óÈ@ðäó€€àí−ó÷M4 @@Nçìíióä@çbåàˆì†@ñìþ€@ðäþq@ðšóÙÝà@ãýói @@NpbÙi@Šó€üà@ðŽŠíØ@2@ðäaím@òŠüu@ìói@båŽïè @ðäbán“ïä@ðäóàí−ó÷@ðäbØó䆊a‰j&Üóè @ @2005O1O30@óÜ@×aÈ @@NæåŽïéi@oŽò†ói@ðŽŠíØ@ðäaím@çbîóä@‹m@ðäbØónïÜ @ó€Ü@×a€È@ðäbán“€ïä@ðäó€àí−ó÷@ðäbØó䆊a‰jÜóè@óÜ @ñýb€€i@ðäü€ïàüØ@ðäb€€ØòŠbàb÷@ð€€Žïq@ó€€i@2005O1O30 @ó€Ø@çbØón€ŽaŠ@ó<äò†@ñüØ@熊a‰jÜóè@ñbŽbî@ðŽïq@ói @òŠü€u@ìói@a‹Ø@ðŽŠíØ@41@ð’óia†@ìíi@Âäò†@165934 @aìó€@åîóä@@õb€€ŽîŠbq@õŠí倎@ó€Ü@çbØó䆊a‰jÜóè@ñü‚óiŠóŽ @ð€€<äò†@H4650I@ðäbán“€€ïä@îò‡€€ïÐaŠ@€€ïÜM5 @ðÔb€€i@pb€€Ùi@Šó€ü€€à@ð€€ŽŠíØ@Ûó€€î@ðäa퀀m@•ó€€àói@b€€åŽïè

@ñ‹îóŽ@Šó€ó÷@ìíi@H4047I@óØ@pbèŠò†@ðibƒnåï÷@ðbÔ @ì󀀀Ü@òìíi󀀀è@ðäa‡€€€<äò†@Àb€€€à@Šò‡€€€<äò†@H718578I @æî󀀀€Ùi@ðäbn€€€€Ž†ŠíØ@ðäbán“€€€€ïä@€€€€ïÜ@ðäbØ󀀀€<äò† @ñó€Žû‹q@ñŠa‡€’ói@Šò‡<äò†@H201477I@béäóm@a†óîò‰ŽîŠ @ó€i@Šó€€ó÷@óØ@óäbØóåï“ä@ñ‡îï÷@ñóšìbä@óÜ@H109295I @ðäbºó€€€qìbè@€€€ïÜ@•ó€€€îò‰ŽîŠ@ì󀀀Ü@†‹€€€Ø@çbïäa‡€€€<äò† @ìó€Ü@Šó€åŽîíä@HE80I@oŽïió€÷@æîó€Ùi@ðib€ƒåï÷@ðb€Ô@ðŽïq @ñ@E90@ñóäbšìbä@ìóÜ@båŽïè@ð<äò†@H77246I@çbnŽ†ŠíØ @ñŠó€€åŽîíä@Žð€ Ž@béäó€€m@bn€€ïŽ ÷@ãýó€€i@~çaŠ†‹Žî‰€€jÜóè@󀀹ìbä @ì@ñŒb€Øbš@ñòìóåmìi@æŽïuón“ïä@bïm@ñ‡îŽï÷@òìòŠóŽói @@@Z”ïäaìó÷@óîóè@Þ–íà@ñb€ŽîŠbq@ðäóàí−ó÷@óÜ@ñ‡îï÷ @Šó€€€ŽóÜ@b€€€åŽïè@çb€€€ï<äò†@H4327I@ñ‡€€€îŽï÷@mìóÙ“€€€Žïq @çbn€Ž†ŠíØ@ôäbºó€@qìbè@a†@óî󀎮ì‹@ qì@ó€ÜNa@‡Ôa‹ŽïÈ@ñŠóŽbm @a‹€Ø@ñ‹Žî‰€iŠói@puk@çó€îýóÜ@ô€ÝÈ@”ŽîìŠò†@ôÝÈM1 @‡ïèó€€’@Žî퀀’@ó€€Ü@Hó€€ÑŽïÙÝm@LòŠbm󀀂I@ñ󀀹ìbä@ðÙÜ󀀂 @ÚŽî‹îŒòì@ß@ó€@óÜ@µ“ä@õ†Žï÷@ôäaŠ@óåŽîíäói@a†@ôŽŠíØH3I @@N@Na‡ÜaŠ‡ïÑõm@óàíÙy@óÜ @@Na‹Ø@‡ïèó’@ðäbnŽŠûm@Žò†@ói@óØ@üàŠóä@æy @ðäóàí−ó÷@ðäbØó䆊a‰j&ÜóèJ @ñb€ŽîŠbq@2005O1O30@óÜ@çbØb€ŽîŠbq @@HóÑŽïÙÝmI@ñóšìbä@ðÙÜó‚@a‹Ø@‹Žî‰iŠói @ @HñíåïäI @a‹Ø‹Žî‰€€€iŠói@pdk@ç󀀀îýóÜ@†a‹€€€à@b€€€–@ €ŽbÔM3 @@NHŠb<å’@MŽôäíåŽI@ñóšìbä@ðÙÜó‚ @ñü‚óiŠó€Ž@ñýb€i@ðäüïàüØ@ðäb€ØòŠbàb÷@ðŽïq@ói @ìíió€è@ðäa‡€<äò†@ À@ b€à@‘óØ@H718578I@ çbØó䆊a‰jÜóè @@2005O10O15@ŠínŽò†@ôŽ‹qaŠ@õóŽû‹q @ì퀀i@€€äò†@H165934I@çaŠò‡€€<äò†@ñŠa‡€€’ói@ñò‰€€ŽîŠ @@ÒïÙÝm@õaŒóÔ @16@ñü€€Ø@ó€€Ü@òì@Lòìó€€îa‹ÙmòŠ@€€äò†@H8064I@bèòìŠó€€è @@ @pdk@ïÜ@çóîýóÜ@ñ‡îï÷@çbáŽïݎ@aŒà@„Žï’M2

@@

@ð€€ŽŠíØ@çb€€ïäaím@o€€ïÜ@w倎ïq@béäó€€m@ì퀀i@Ša‡€€’ói@€ïÜ 42


@@ @@Ûüè†@ŒóØŠóà@õaŒóÔ @@

@@

@@ @@HŒìóŽ@ñóšìbäI@çbƒŽï’@õaŒóÔ

@@ @@

@@ @@

@@ @@xbÈói@õaŒóÔ

@@ @@ü‚aŒ@õaŒóÔ

@@ @@ @@

@@ @@

@@ @@

@@ @@

@@ @ñ퀀åïä@ñb€€€ŽîŠbq@ðäa‡€€<äò†@ðàb−ó€€÷@ó€€Ü@Šó€€€ó÷

@@Šb<å’@õaŒóÔ @@

@ŠínŽò†@üi@çbï<äò†@‹Žï‚óä@ói@óØ@H395889I@òìóåïi†Šì @ó€Ü@a†@çb€ï<äò†@ŽðÜó€i@ó€i@‘ó€Ø@H322869I@bèòìŠóè@a† @a†ó€€îò‰ŽîŠ@ìó€€÷@ñü€€Ø@ó€€Ü@a†@Šín€€Žò†@Šó€€Ž@ó€€Ü@ð€€Ž‹qaŠ

@@ @@

@ñH90I@ñò‰ŽîŠ@óØ@òìíi@a†óäbšìbä@ìóÜ@Âäò†@H122855I @Šó€€ŽóÜ@ð€€Ž‹qaŠ@ñ󀀎ì‹q@òŠb€€î†@Læ€€Žï÷@ðäaín“€€ïäa†

@@ @@

@ì@“€€@ó€i@×aÈ@ðäýó€@üi@ìí@ i@Âä‹€@ðَq@ŠínŽò† @ìì†@ìbäó€Ü@çbØó€mìóØ@o€Žò†@ñòìó€÷@ü€i@ðmójîbm@ói@†ŠíØ

@@ @@ @@çbƒŽï’@õaŒóÔ

@ó€€i@ŠûŒ@òì@pb€€Ùi@怀àaŒ@a‡äbØóîŠín€€Žò†@ó€€Ôò†@ñ@Žñ퀀m @ñb€€€ŽîŠbq@ãýó€€i@a‹€€Øò†@ðäbØó€€àb−ó÷@ŽñŠ òìb€€š@ðäaŠó€€<ïä

@@ @@

@ñb€<Žïu@a‡€’ò‹ŽïÜ@òìó€nŽïåŽîìò‹i@ómóà@ìó÷@ðäaím@aìóåïä @ó€Ø@æîó€Ùi@çbØò†Žï÷@ò†ŠíØ@a‹@ i@ñŠìò†@ói@òˆbàb÷@ðmóîü‚

@@ @@

@ò‡åîŒ@çbØóïÈói@ì@ónïÜbäíïŽbä@óiòŠóÈ@ðäìó‚@çbïäaím @@NçóÙi@Žßbš@ói @@

@@ @@ @@ @@Ûüè†@õb€ŽîŠbq@

@@ @ôäbØó䆊a‰j&Üóè@ôäa‡Fäò†@ôäbØóàb−ó÷ @ @2005O12O15@×a‹ŽïÈ@ôäaŠóåŽîíä@ôäóàí−ó÷ @@Þ–íà@õb€ŽîŠbq

@@ÞŽïáŽïŽ@õaŒóÔ @@ @@

@@

43


@@ @@ @@

@@ÒŽïÙÝm@õaŒóÔ

@@ @@

@@ @@

@@ @@

@@ @@xbÈói@õaŒóÔ

@@ @@

@@ @@ @@

@@ @@

@ðäó€àí−ó÷@ðäa‡€<äò†@ðàb−ó€÷@ü€i@òìó€äìíi†Šì@ói @ðŽïq@ói@Ûóîb€ŽîŠbq@Šóè@熊a‰jÜóè@ñbŽbî@ðŽïq@ói@çaŠóåŽîíä

@@ @@

@çb‚Šó€m@ü€i@ð€ŽŠíØ@ñòŠb€àˆ@ðäaín“€ïäa†@ñòŠbàˆ@ñò‰ŽîŠ @ó€Ü@ì@pìóØŠói@ðŽŠíØ@19@ñíåïä@ñb€ŽîŠbq@òŠüu@ìói@a‹Ø

@@ @@Šb<äó’@õaŒóÔ

@çbØón€€€ŽaŠ@󀀀<äò†@ñü€€€Ø@ça‡€€€<äò†@ñ󀀀Žì‹q@ðîb€€€müØ @óÜ@ðibƒnåï÷@ðbÔ@ómaì@H44122@]@19@G@838318I @o€€Žò†ói@ü€€i@ì퀀i@€€äò†@H 44122I@ހ€–íà@ñb€€€ŽîŠbq

@@ @@

@H179127I@ðäbn€€Ž†ŠíØ@ðäbºó€€qìbè@Lð€€ŽŠíØ@n€€‚ @ðäbºó€qìbè@òŠüu@ìói@H@@4@@I@]44122@G@ båŽïè@ð<äò†

@@ @@

@H2639I@æåŽïéi@oŽò†ói@ðŽŠíØ@Šaíš@ðäaím@ðäbnŽ†ŠíØ @E90@󀀀Ü@ñóäb€€€šìbä@ì󀀀Ü@Lòì󀀀îbà@ðÔb€€€i@Ûòì@ð€€€<äò†

@@çbƒŽï’@õaŒóÔ @@ @@

@ðäbºó€€€€qìbè@€€€€ïÜ@æ€€€îŽï÷@ñ†Ší€€€€Ø@ñòìòŠó€€€€Žói @ðÔb€i@ì@ð€ŽŠíØ@ìì†@ó€mbØó÷@ó€Ø@b€åŽïè@ð<äò†@H97915I

@@ @@

@ñŠó€€åŽîíä@Ûó€€î@béäó€€m@ãýó€€i@Lòìó€€îbà@ð€€<äò†@H9671I @ðàa‡€äó÷@ó€nŽïi@pìóØóäŠói@ñòìó÷@ðäbš@@õ‡îŽï÷@õ†ŠíØ

@@ŽÞŽíà@õŒóØŠóà@õaŒóÔ @@

@ñŠó€€åŽîíä@ñ‹€€i@ó€€Ü@íÙÜó@ €€i@×a€€È@ðäaŠó€€åŽîíä@ðäó€€àí−ó÷ @@NçbØóšìbä @@

@@ @@ @@ @@

@@ @ @óÜ@ÛóîŠóè@ðäbnŽ†ŠíØ@ðäbºóqìbè@ïÜ @@HÛNçNñI@óÜ@ñŠbjŽîŒ@ñŠbjÜa‡jÈM1 @ó€€Ü@HÛóió€€’@‡€€¼aI@ó€€i@ìa‹€€Žbä@ހ€ïÈba@o€€áÉäM2

@@ @@ @@

@@@HÛNçNñI 44


@@HÛN†NtI@óÜ@ñŠó€Šó€@çì‡ÉŽ@揫M3

@aŠ†ó€ä@Žð€q@çb€îü‚@Àb€à@ðäbØó<äò†@ñò‰ŽîŠ@ðŽïq@ói@b€ŽîŠbq

@@HÛN†NtI@óÜ@ñómóÜbi@çbïÄM4 @õìb€šòŠ@‹mb€îŒ@ôäbán“€ïä@ôäó€àí−ó÷@ô䆊a‰jÜóèóÜ@Ûòì @ó€€Ü@bèòìŠó€€è@N2005O1O30í@ €€ia‹Ø@çb€€î@õ‡€€äó¸@ó€€jîbm @ðäa@Šó€åŽîíä@ðäóàí−ó÷@ðàa‡äó÷@ói@çìíi@솋؋Žî‰iŠói @󀀀€€€€Ü@@çaŠó€€€€€€€åŽîíä@ðä󀀀€€€€àí−ó÷@ðäbØ󀀀€€€€ä†Ša‰jÜóè @ðmŠb€€€q@ì솊󀀀è@ðmóîa†‹ØŠó€€€Ž@ü€€€i@ñ󀀀Øóàýòì@×a€€€È @@_âÝïŽ èó÷@Žðuói@ðØòŠóŽ @çbîŠó€€€åŽîíä@H3I@󀀀îaíió÷@ã󀀀Ø@ðäý󀀀Ø2005O12O15 @ñ󀀎ì‹q@ó€€Ü@òìa‹€€Ø@Žð€Ü@çbó€€Ì@•òìó€€Ü@ãýó€€i@ó€€îaíióè @ðmŠb€€€q@a†@çaŠó€€€åŽîíä@ðä󀀀àí−ó÷@ð䆊a‰€€€jÜóè@ó€€€Ü @ðäbØóÐbà@ðä‡äb¾óŽ@ñóØó@ ÙÜíØ@oŽaŠói@ŠínŽò†@ðŽ‹qaŠ @H21908I@çb€€ïäaím@Hð€îŽï÷@mìóÙ“€€ïŽ q@ì@ñŒb€€ØbšI @ó€€mŠbq@ðmóîa†‹ØŠó€€Ž@ìbäó€€Ü@òìò‹€€m@ðØó€€îýóÜ@çì퀀i†ŠíØ @óŠíØ@ñü€Ø@ó€Ü@çbïäaím@•óàói@æåŽïéi@oŽò†@ói@Âäò† @oîó€Øbä@ñ†ó€i@çbØó€î†ï÷@a‹i@ðÙŽîŠóåŽîíä@~ïè@çbØóïíØ @ó@ € mŠbq@ìó€€÷@æå€€ïŽ éi@o€€Žò†ói@ÛóïŽŠíØ@çbØòìòíiòŠó€€Ô @ì@æŽî퀒@òìó€mòìaŠ†óä@Žð€Ü@çbîŠìb÷@oîíŽïq@Ûòì@bèòìŠóè @ì@æîb€÷I@Ûòì@ñ‡îŽï÷@pbØò†@ñ‡îŽï÷@ðäìíi†ŠíØ@óÜ@ŠbÙåï÷ @ça†òìb€€€÷@ð€€€’bi@󀀀i@çbØ󀀀ïmóîýóàüØ@ì@îb€€€÷@󀀀€ŠŒóà @ð€ÙŽîŠûŒ@çóîýóÜ@òì@pbØò†@lby@†ŠíØ@óÜ@bïu@Hñòìómóä @òìó€äíiüØ@ì@ŠüØ@ì@ç‡@ åŽîí‚@ðuóéäóà@ìbä@óÜ@òìómóäìa‹Øóä @ðäì퀀€iŠûŒ@æŽî‹€€€Øò†@ñ<n“€€€q@òìò†Ší€€€Ø@ðäaŠbî󀀀ä@ó€€€Ü @çbîó€ä@îb÷@ðäbîbäaŒ@ì@çbØóïíØ@ómŠbq@çbØóïmóîýóàüØ @Iü€€€€i@4327I@󀀀€Ü@ñŒb€€€€Øbš@òì󀀀€åmìi@çbØ󀀀€<äò† @ôîò@ †Ší€jŽïÜ@ì@ @ €îìó’ü‚@ð€yìŠ@o€îíŽïq@Ûòì@òíïäaím @Žðuó€€i@ò퀀Žï÷@ü€€i@ñó€€Øóàýòì@òŠbŽ‹q@ð€€ŽïuH21908 @ñ†Ší€€Ø@çaìó€€÷@ó€€Ø@çbàó€€ØóÜó€@ðäbØó€€ÜûŠ@ìbäó€€Ü@æåŽï›€€i @ì@ñŒb€€Øbš@ü€€i@ñ†€€ï÷@ñòìó€€åmì@ i@ñŠó€€åŽîíä@LâÝïŽ èó€€÷ @õ‡@ €äóàóÜìò†@•ó€àó÷@ó€Ø@~ó@ €îbïu@çb€ïåî†@béä@ó€m@æäóŽòŠ @çb€y‹Ð@µàó€÷@ñìb€ä@çaŠó€åŽîíä@ðäó€àí−ó÷@ó€Ü@æmìóÙ“Žïq @@Nóîüï›ïš @ñìa†ììŠ@ðmb€Ø@ó€Ü@óÙä퀹@ó€îóÜó€@ìó€÷@ñbèó€i@ì@ñŠínÜóØ @ð€€äþq@ñŠó€€<îŠbØ@‹€€îŽ ˆ@ó€€mìóØ@ñ†Ší€€Ø@“€€€@ñaŠ@Hb€€Èì†I @÷îòìb€’@ñŠíä@N†@ @ŽîŠói@2007@ðÜbŽ@ñbmòŠóŽ@óÜ @“€€@ñaŠ@ðÜüqó€’@Žßó€€óÜ@ñ†Ší€Ø@ð䇀äbîó€aŠ@çbåàˆì† @ó€€Ü@ÞïÜ󀀂@bàó€€yóàI@ŽßbÄó€€è@b€€åŽïè@ñŒaì@ðÜbԩ󀀎@Šó€€ióÜ @ó€Ü@b€m@pb€£òŠò†@ói@ñü‚@Ûòì@óØóäaìbm@Ûóä@†‹Øò†@ñŠbî @Nç@ aŠó€åŽîíä@ðäó€àí−ó÷@ðàa‡€äó÷@ó€Ü@a‹äa†@çbîŠói@Žîí’ @ìŠó€mó‚@ó€i@ôn€Žóè@†ŠíØ@ôŽb@ïŽ@ôm@óîa†‹ØŠóŽ@ðîbmüØ @ðäbán“€€ïä@ð€€ŽŠíØ@ó€€Ü@ðäbn€€Ž†ŠíØ@ðäbºó€€qìbè@bèòìŠó€€è @@NçbØóî‡îŽï÷@ò†ŠíØ@a‹i@ói@a†óä@çbïØóïíØ@~ïè

@Žßóšíq@ñóäþq@ìó÷@ì@óÔ@ómbè@bvåï÷@†‹Ø@çbåàˆì†@ôäþïq @ð€€yìŠ@‹€€m@ðÙŽîŠb€€u@”îŠb<倀’@ðmb€€ŽòŠbØ@ó€€Ü@Lòìò†‹€€Ø

@ @ãb−ó÷Šò† @ìíió€ä@ñŠbØaìa†@Žb÷ó@ Ü@@ãýói@~@†‹Ø@ñòŠ@ óØóš@ñŠbØìbè @âŽîˆŠ@çóîýóÜ@pbØ@~ïè@ñ†Žï÷@ðäbØóäóŽòŠ@ò†ŠíØ@a‹i @ìí€i@ÚŽî‡@ îb€Žüåïu@a†@ñü€‚@óÜ@ñü‚@ómbŽòŠbØ@ìó÷@óÙäíš @òìa‹Øó€ä@Žßó€€óÜ@çb€îŒaìbïu@×a€È@ðäbØóØóî@ñaì†@óÜ@Ûóî @@NçbØóï÷@a‹i@ñˆ† @ðÙŽîŠbu@ì@†ŠíØ@Ûòì@ÚŽîŠbu@òìómóäìbŽìóš@Šbuìì†@íÙÜói @ òŠ@îb÷@ŠóióÜ@‹m @@ @ì@òìóäb€Žìóš@ó€Ü@Lñ†Žï÷@ñ†ŠíØ@ðäóŽ @€Žò†@çbïäbØóšìbä@òìín’óš@çbîŠûŒ@ðÙŽï’ói@ð’ü‚bä @ @ò†ŠbrŽaŠ @ñò†bà@ñòíŽïš@Šaíš@óÜ@òìín“îó€óä@Žðq@çbîŠaŒí€@póà‚ @Šó€€€ŽóÜ@ò‡€€€åîb÷@ðäbØ󀀀䆊a‰jÜóè@󀀀Ü@HÛN†Nt@ì@ÛNçNñI @ò†Ší€Ø@ð€šóØ@òìa‹Øó€ä@ü€i@çb€îŠbØ@oîíŽïq@Ûòì@H140I @×a€È@ðäaŠó€åŽîíä@ðäóàí−ó÷@ì@b€ŽîŠbq@ðäóàí−ó÷@Žb÷ @ó€€i@çbî‡äb¾ó€€Ž@çbØó€€ä†Ša‰jÜóè@ó€€Ü@ñ†€€ïŽ ÷@ðäbØóä󀀎òŠ @çbØó€î†Žï÷@a‹€i@ðmó€îaŠóåŽîíä@ñò‰ŽîŠ@ça‹îŒòì@ðäóàí−ó÷@ì @ðäó€àí−ó÷@ð䆊a‰€jÜóè@ó@ €Ü@ãýó€i@æäó€ŽòŠ@ñ†ŠíØ@oŽaŠ @ðmó€€jîbm@ó€€i@çbn€€Ž†ŠíØ@ðäbºó€€qìbè@ón€€îíŽïqM1

45


@ü€€i@oŽî€€Žóji@çaìa‹€€Ð@ðØó€€îò‹<äüØ@bèòìŠó€€è@M7

@@Nç‹<i@ìbš@ŠóióÜ

@ñaì†@çbØó@ €î†Žï÷@a‹i@óÜ@òìóäa†Šìb÷@ñóàbäŠói@ð䆋Ø@óÜýó€ @ðäbà󀀀ܩóq@󀀀Ü@çü€€€š@ón€€€îíŽïq@bèòìŠó€€€è@M2N @@N熋َïqŠbØ@ñŠaíi@ónŽîìóÙi@òìóáŽîŠóè@ðmóàíÙy@çóîýóÜ @ðäbØó€î†ï÷@a‹€i@ðmó€îaŠóåŽîíä@•bi@ðØóîò†aŠbm@çbnŽ†ŠíØ @ó€i†ŠíØ@ô€ŽbïŽ@ômóîa†‹ØŠóŽ@ŠóŽ@óÜ@ónîíŽïqM8 @oŽîŠ‡åŽïÙ“€€i@ó€€Ôìóm@ìó€€÷@”ïmó€€àíÙy@ó€€Ü@o€€îŽ ‹Øò†@ñ†ó€€i @ìb€ä@ó€Ü@p @ a‡€i@Žðq@çbîŠìò†@”î‹mbîŒì@çbîŽí‚@ôîb@ŽŠíÔ@ôŽïq @@NçbØóï÷@a‹i@ói@oŽîŠ†óä@pòŠaŒòì@Žði@ñ‹îŒòì@béäóm @ôáŽîŠó€€è@ômó€€àíÙyì@ßaŠ‡€€ïÐ@ômó€€àíÙy@ôäbØòìaŠŒó€€àa† @oŽò†@ñŠbï’íè@ðÙŽïmóáÜóè@ónîíŽïq@bèòìŠóè@ M3 @@NçbnŽ†ŠíØ @€€ŽŠóqŒó€òŠ@òŠü€€u@Šó€€è@ñòìó€€ä†‹ÙmòŠ@ü€€i@o€€îŽ ‹ÙjŽïq @ô<äòŠ@ @ì@Âäò†@oŽîŠ‡i@ßìóè@aì†@ìóà@óÜ@ónîíŽïqM9 @oŽîŠ†óä@b<ŽîŠ@òì@çbØóŽï÷@a‹i@ñˆ@ †@îb÷@ðŽbŽó÷@ŠóŽóÜ @ôäb€Ø@óbïŽ@ó€mŠbq@ô€ŽbïŽ@õŠb€î‹i@ìbä@óÜ@çbØ@óî‡îŽï÷ @b€Èì†@n€’íØ@ó€Ü@òìóäa†ŠbØ@ìó÷@bàìóÔ@çbƒŽï’@óÜ@ñòìó÷ @@4NoŽïÝïŽ éi@Žðuói@ݎ@ñòìóäa†ŠbØ@ìíi@oŽìŠ† @@N@oŽî‹Ùi@õ†@ói@çbnŽ†ŠíØ @ @@ZçbØòìbšŠóŽ @ça†@ð€<ä‹€@ü€i@ñ‡€u@o€îíŽïq@ðØóîòìóäa†Šìb÷@ì@M @@çbØó䆊a‰jÜóè@ñü‚óiŠóŽ@ñýbi@ðäüïïàüØ@ðäbØòŠbàb÷M @çbîòìò‡€€äaˆíi@ì@‹€€m@ðäbØ󀀹ìbä@ì@ßb<å“€€’@ñŠó€€Äò†@ó€€i @@N熊a‰jÜóè@ñŠórÜbàM @@”Üý@ðäbØòŠbÄü€M

@ìòìó€€ä†‹Ø@ça@†òìb€€÷@ì@ñ‹Žî†ìb€€÷@ñòˆû‹€€q@ð€€ä†‹Ø@ìaìó€€m @@Lçbîüi@oîíŽïq@ñŠaŒí<móà‚@ðä‡äbîó€

– ‫ا ا  و‬I@Žðäayói@ñŠórÜbàM (‫@ زه آ د‬ðØ󀀀îóàbäŠói@âŽîŠó€€€è@ðm󀀀àíÙy@ón€€€îíŽïq@M5N @@bØì‹i@Âå’íè@H‫ا و س ا وز‬I@çayói @ì@ðÝîó€€Ð@ì@ðîó€€ØbØ@ì@ñ†€€ïŽ ÷@ña‹€€i@oŽïió€€è@ñó€€äóîýóàóè @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ @ó€Ø@çó€Ùi@o€Žóè@ðzóà@ì@çbáØŠím@ì@çóŽòŠ@óiòŠóÈ @ @ZôåïjŽïm @a†ó€€móibi@ãó€€÷@ôåŽìíäóÜóØ@~ãó€€Øò†@ó€€ä&ýbÄóè@ìó€€÷@ìíàó€€è@ô€€ŽbqíŽ NㆋØ@çbîŠbØìbè

@ðäb€€Øa‹i@Ûòì@æØó€€î@ó€€uŠò†@ðmýìb€€è@ì@ç󀀎òŠ@ðmýììb€€è

@çb€îˆ@òìó€ÙŽïq@ì@çaí€u@ðØó€îóåîŽ@ì@µäaímó€÷@•óàói@çbî‹m @@Næîói@ðmóîbÄû‹à@ðäbéïu@ðäb“ïä @a‹€€€i@ðäbØ󀀀ïåîb÷@óåŽî퀀€’@ón€€€îíŽïq@bèòìŠó€€€èM6@ @Žð€Ü@çb€îŠìb÷@îb€÷@ñŠbiìŠbØ@ðmòŠaŒòì@çóîýóÜ@çbØóŽï÷ @@NòìónŽîŠ‡i

46


‫ ﻃﺆﻇﺎﺭﻱ ﺩﺓﻧﻄﺪﺍﻥ‬:‫ﺋﺎ‬

@ì@†@ aŒb€÷@ô @ 䆊a‰€j Üóè@õ @ b€;ŽîŠ@óÜ@oŽïiò†@òìóÙ Üó‚@oŽò†@ói

‫رن‬ @@ a‡îŠìò† @b€€Žbî@ôØŠó€€÷@ó€€Ø@æŽï Üó€€÷@çaŠó€€åŽîíä@Žô Üó€€àüØ@ó€€i@çbàó€€ÜŠóq @ äbØóïn“€€@ó@ €ä†Ša‰j Üóè@óÜ@Nóîa†ünŽó÷@óÜ@çbïäbäa† @@.a‹Žï€Šòì@òìóîŠbØ@oŽò†@óiI@Hç@–@ÓI@83@ß* @ü@ €i@ó@ €Ø@ô ‫@ راؤم‬òì@~æ€€îŽ Š†ò†@Žô€ q@çbîó€€äbánà@o€€îŽ Š†ò†@ãb−ó€€÷@çbàó€€ÜŠóq @ÚïŽ@ Üó€€@ç@ b€î@ÚŽîìa‹ƒÙŽîŠ@ôäbàa‡äó÷@õü‚ìónŽaŠ@ôåm‹€ŠòìaŠ @ô @ äb€ØòŠbØ@ô䆋Ø@õ‹Žî†ìbš@ì@bŽbî@ôäbäa†@çbàóÜŠóq@ôØŠó÷ @ü€€i@çbïàò†Šó€€i@ó€€nŽî‹‚ò†@ó€€Ø@ìa‹ÙîŠb€€î†@ôَ‹q@Šó€€ŽóÜ @Šììˆ@ìì†@ó@ €Ü@ç@ bïäbàó€ÜŠóq@ç@ b€m ýì@ó@ €Ü@Žõ‡äóè@óÜ@NómóàíÙy @çb€€î@Ûóîb€€Žbî@ôàû‡€€äa‹ÑîŠ@ü€€i@†í‚b€€î@ça†Šó€€ŽóÜ@Šb€€îJ‹i @ì@ç@ aŠó€€åŽîíä@ôäó€€àí−ó÷@bÙî‹àó€€÷@ó€€äí¹@ü€€i@òímb€€éÙŽïq @@ æîò†ò†@ãb−ó÷@ÚŽîŠínŽò† @ì@çaŠó€€åŽîíä@ôäó€€àí−ó÷@×a‹€€È@ó€€Ü@Nó€€äaq@ôäó€€àí−ó÷ @@.òìóïîŠbÙnŽò†@ói@HçMÓI@91@ß* @ôŽbïŽ@ô;äóèŠóÐ@57@ß@ò@Hõ†bznï÷I@ŽßaŠ‡ïÐ@ôäóàí−ó÷ @@.òìaŠ†@ãb−ó÷@1831@ô ÜbŽ@óÜ@Šbu@ãóØóî@üi@熊a‰j Üóè @@.òìóïîŠbÙnŽò†@ói ‫َاردن‬ ‫زى ه‬ ‫ ب‬ @ôÐb€€à@ó€€Ø@õó€€äaŠò‡;äò†@ìó€€÷@ó€€maì@熊a‰€€j Üóè@õó€€äŒbi @µ @ äaímó€÷@ã@ ýó€i@ó@ €îóè@b@€ïubïu@õaŠ@ly@ô䆋ØóŽbåŽïq@üi @ó@ îòíŽï€’@ìói@Nç‹Žî‰j Üóè@çbîü‚@üi@ÚŽîŠóåŽîíä@óîóè@çbîòìó÷ @@:æŽï Ýi @ó€€Ü@æÙŽï Üó€€àüØ@a‡€€äbØóî@ôn“€€€@ó€€ä†Ša‰j Üóè@ó€€Ü@çaìó€€÷@aìó€€÷ @ì@çaiìb€€è@ó€€Ø@ô€€ŽbïŽ@ô€€ÙŽîìa‹ƒÙŽîŠ@ó€€Ü@ó€€î@ô€€nî‹i* @ì@æ@ €Žî†@ì@ç@ ìa‹ÙîŠb€î†@ò@ ìó€ïÐa‹€íu@õììŠ@ó@ €Ü@óØ@çaín“ïäa† @ç@ b€îü‚@õ @ ìŒòŠb€÷@ŠóŽóÜ@óî@ôŽbïŽ@òŒbjŽîŠ@ìó÷@ôäa‹;äóîý @üi@~a‡äbØóïîóš@ìbä@ó䆊a‰j Üóè@óÜ@ÛóîóäŒbi@çaíŽïä@óÜ@æšò† @@.ôŽbïŽ@ô;äóèŠóÐ@N@77@ß@~òìómüm‹€bïm@çbïØóî

‫دآا‬ @a@‡€äbØòŠóåŽîíä@ô @ 䆊a‰€j Üóè@óÜ@bïäbnîŠói@óÜ@NçbØòŠìó€@óäŒbi @ó@ €€Ü@çbØòím‹;Øó€€î@ó€€m ýì@ó@ €€Ü@ì@ôqìŠìó€€÷@çbàó€€ÜŠóq@ü€€i @ói@Híº†I@óïäbäüî@ôØóîòìaŠaŒ@~ôma‹Øíº†@çbî@ôŽa‹Øíº† @ m ýó€Žò†@õ @ b€äbà@ó@ €i@H‘ @ ü€ma‹€I@Ú Üó‚@õbäbà @@70@ß@.çaq@ôäóàí−ó÷@ô䆊a‰j Üóè @ç@ b€î@Ú@ Üó€‚@ô

Election ‫َــاردن‬ ‫ــ"! ه‬$ @p ýóŽò†@óØ@óîóàónïŽ@òŠüu@ìó÷@ómaì@~ßó€@ôm ýóŽò† 47


system @ó@ €€Ü@Žô @ €€Ø@a†@Žô @ €€äþáÝà@õ @ 󀀎û‹q@ó@ €€Ü@o @ €€Žî‹Øò†@ç@ †Ša‰€€j Üóè @ì@b@€Žbî@ô @ €Žïq@ó@ €i@çbm ýì@óÜ@óØ@óîòìó÷@熊a‰j Üóè@ôánïŽ @òŠüu@ìóÜ@oŽî‹äò†a†@òìa‹i@ói@båŽïè@ô;äò†@‹mbîŒ@çaìaŠíŽï Übq @Šó€€€ŽóÜ@Šb€€€îJ‹i@ça‡€€€;äò†@ô€€€Žïq@󀀀i@~@ôm󀀀jîbm@ônîŠó€€€ä @çûJŠò†@Šò†ó€€è@ó€€i@çbØó€€;äò†@õŠûŒ@ôَ’ói@óán€€ïŽ @Nçò†ò†@p ýì@ôäbØòìaŠ†‹Žî‰€€j Üóè@ó€€äóàí−ó÷@ô䆊a‰€€j Üóè @‹@ €m@ô @ Øó€îýóÜ@p @ b€Øò†@• @ ó€i@Žô @ €i@ç@ bØóØ훀i@ó@ €mŠbq@•óàó÷ @Óbà@熊a‰j Üóè@ôánïŽ@ì@ça‡;äò†@ôàb−ó÷@ô䆋ÙîŠbî† @ìì†@ô @ án€ïŽ@ô @ äìí€i@Ú@ €îa†@ó@ €Ü@ü@ €i@Žô @ åŽï€‚òŠò†@póЊò† @Žß󀀀óÜ@pb€€Øò†@õŠb€€î†@çìaŠíŽï Üb€€q@ì@çaŠò‡€€;äò†@ôØŠó€€÷@ì @@181ß@.Žïèói@ômŠbq @ô @ äbØó€äaìbm@ì@ç@ †Ša‰€j Üóè@ôäbØómóá Üóè@õŒaíŽï’@ô䆋؊bî† mobocracy ‫آا‬,, @ Šb€î†@•óØóàónïŽ@õŠüu@ì@熊a‰j Üóè @ô @ äb€ŽóØ@ó@ €Ü@ó@ €Ø@òìónŽî‹€ó÷@óäbmóÜìò†@òŠüu@ìó÷@õbäbà@ói @í@ àó€è@æ@ îŽ ‹€Øò†@õ @~ç@ ó€iò†@õ @ òíŽîŠó€i@ì@æ@ €Žî†@Ú@ €Žïq@ô @ €šŠóq@ì@ôšŠóè@ì@çaŒóä @ô€€ÙŽïÔò†@ôŽî퀀m@ìì†@ó€€Ü@çŠa†@õ‡€€äòíîóq@õó€€äaŠbiìŠbØ@ìó€€÷ @@.oŽîŠ†ò†@ŠóŽóÜ@õŠbî‹i@p ýì@ôäbàóÜŠóq@çóîýóÜ@ôîbŽbî @@ :óîóè@õŒaíŽï’@ìì†@熊a‰j Üóè@ôàónïŽ

@çb€€€î@ô€€€ŽbïŽ@õìa‰€€€Žï€@ômb€€€Ø@󀀀Ü@õŠûŒ@󀀀i@•ó€€€äbàó÷

@ìó÷@ôäbØò†‹ØŠóŽ@óØ@pa†ó÷@ììŠ@a‡ÙŽïm ýì@Šóè@ômóî ýóàüØ @ ì@ ô @ €€šŠóè@ì@òìb€€’òìóä@Ž¶@ì@õ @ ŠJ aŒb€€i@ôäb€€ŽóØ@ó€€mó Üìò† @çaŠò‡€€;äò†@ó€€maì@Zü‚ìón€€ŽaŠ@ô䆊a‰€€j Üóè@õŒaíŽï€€’* @@.oŽîŠ†ò†@çaìaŠíŽï Übq@ói@Âäò†@ü‚ìónŽaŠ @ô @ äb€ŽóØ@o @ €Žò†@ó@ €nŽîìóØó÷@p ýì@õ @ Šb€iìŠbØ@Næ@ ió€÷@ôšŠóq @@.ìímbèóä@Ž¶@ì@çaŒóä @a‡€€äbîòŠüu@ìó€€Ü@Zü‚ìón€€ŽaŠbä@ô䆊a‰€€j Üóè@õŒaíŽï€€’*

@Ú@ ïŽ Øó€î@ó@ €i@pû†è@òìíi@ôŽa‹Øüiüà@óÜ@ôÔŠ@ŠûŒ@çímþÐó÷ @ò@ ìó€÷@õaì†@çò†ò†@ì@ aŠíŽï Üb€q@Žô ÜóàüØ@ói@Âäò†@çaŠò‡;äò† @ô @ €Ža‹Øíiíà@ôŽbi@òìóïma‹Øíº†@õòŠbi@óÜ@ôäbØóåïŽíä@óÜ @ì@ ó€÷@ç@ b€î@ó@ €äóàí−ó÷@ìó÷@üi@çò†ò†@Âäò†@óäaìaŠíŽï Übq@ìó÷

@ó€€nŽïi@ô€€Ža‹Øíº†@ãó€€ØbäŒóy@ó€€îüi@B@ômó€€îímì@ò솋Øb€€ïm @Š@ b€u@ã@ ó€Øóî@b@Ùî‹àó€÷@ôØûŠóŽ@ô䆊a‰j Üóè@óäí¹@üi@óŽóØ @ ón€Žò†@ó@ €i@ @ €äò†@çaŠò‡;äò† @Žô€ i@ôn€€ŽóiŠóŽ@ì@õ†aŒb€€÷@ôàb−ó€€÷@ó€€Ü@ Ž‹mó÷@òìó€€îbØ @õaì†@çò†ò†@ç@ aŠò‡€;äò†@õ @ 䆊a‰€j Üóè@ü@ €i@ @ €äò†@çaŠò‡;äò†@õónŽò†@òìó÷ @@".oŽîŠ†Šü;i@ôŽa‹Øüiüà@ói@óØóÜóŽóà@a†ŠìíåŽ @Û@ ûŠó€Ž@ô @@ çò†ò† @@NHçNÓI@51@ß

@@ 118@–@ß @@.òìóïîŠbØ@oŽò†@ói@çNÓ :'‫)ة‬ ‫َارد& ر‬ ‫ ه‬%!"$ * @ç@ b€àí;Žïi@æiò†bàb÷@çbîü‚@õòìó÷@Žôi@çò‡i@Âäò†@æäaímó÷ @õòìó€€÷@õaì†@ôîò‰€€ŽîŠ@ô䆊a‰€€j Üóè@ôán€€ïŽ@ô€€Žïq@ó€€i@ @pa†ò†@ó€€äa‡;äò†@òŠü€€u@ãó€€i@õb€€;ŽîŠ@熊a‰€€j Üóè@õb€€Žbî @ç@ bØó€;äò†@õò‰ŽîŠ@ôŽïq@ói@oŽïiò†@ìaìóm@ça‡;äò†@õóŽû‹q @ €’óia†@çbØón€€ŽaŠ@ó@ €;äò†@ó€€maì@çìaŠ†@ó@ €Ø @ó@ €äí¹@ü@ €i@ç@ b€î@~ì@ í€ia‹Ø@ü@ €i@õòˆbàb÷@×ò†@ói@ì@pbè@Šó€ó÷ @õòŠb€€àˆ@Šó€€Ž@ô @ €Žïiò†@Š@ b€î†@Û@ óŠíØ@Š@ ó€è@õ @ ò‰€ŽîŠ@oŽî‹Øò†@çbØóíØ @ç@ b€î@~ç@ ŠóÐó€Ž@ó@ €Ü@õ @ ó€äaìó÷@ç@ b€î@~ãa‡äó÷@ãóØ@ì@H•ü‚óäI @o @ mŠb€q@Š@ ó€è@ó@ €îbàóåi@ì@ ó€÷@ô @ €Žïq@ó@ €i@Hl @ b€ƒåï÷@âŽbÔI @Þ@ îí‚ó€m@Š@ b€Ùî‹i@o @ €Žî‹Øò†@~p @ a†b€ä@Žôq@çbîb;ŽîŠ@çbïäbØòŠbØ @‡@ äó€š@Žô @õ @ ‡€äòìbä@ü@ €i@o @ €Žî‹Žïåïi@ì@p @ a‡€i@ @ €äò†@oŽüq@ói@çbî@pbÙi @ó€€Ü@NoŽîìó€€Øò†Šói@õóŽŠíØ@ò‡€€äòìó÷@o€€ïŽ ibåŽïè@ô€€;äò† @ €Žî‹Øò†@ó@ àón€ïŽ@ìói@ŠbØ@çbm ýì@õóiŠûŒ @@.ça‡;äò† @ó@ €mŠbq@ó@ Ùä퀹@o

absentee ‫دةون‬1 / . ‫ان‬-‫دة‬ voting @çaŠò‡€€;äò†@ó€€Ü@Žô Üó€€àüØ@ó€€äa‡;äò†@òŠü€€u@ìó€€÷@ô€€ïŽ q@ó€€i

@@.a†@ômóîaŠóåŽîíä@óÜ@pbØbä@•ói@Žôi@çbØóØíÙ›i @@.òìóîŠbØ@oŽò†ói@Hbïš@†óàó«@INç@NÓ@8@ß @‫ا زدآاو‬1 %!"$ :+‫َاردن زؤر‬ ‫ ه‬%!"$ * @@(‫ م ا ا‬aI @ô @ َäòìbä@‡@ äó€š@ô @ €’óia†@p ýì@ó@ àón€ïŽ@ìó€@÷@ô @ €Žïq@ói@ 48


@@28@ß@Hõ†bznï÷I@ŽßaŠ‡ïÐ @ó@ €äŒbi@ì@ ó€÷@ôä‡äaíä@óÜ@oŽî†@ÚŽïq@óØ@ó䆊a‰j Üóè@ôÙŽïánïŽ @@HóÝnÙÜa@oîí—mI@! ‫ا& را‬-‫@ دة‬ô @ ÙŽïàa‡€äó÷@‡@ äó€š@ç@ b€î@ó@ €îóè@ô @ àa‡€äó÷@Û@ ó€î@õóäb䆊a‰j Üóè @€€äò†@çbØòŠó€€åŽîíä@a‡€€ïŽïm@ó€€Ø@ça‡€€;äò†@ü€€i@óÙŽïàón€€ïŽ @ói@ça‡;äò†@ôäbØb;ŽîŠ@ói@oŽîŠ†‹Žî‰iò‡ Üóè@ì@óîóè@õìaŠíŽï Übq @ó@ €i@çóØò†@çbïmóîaŠóåŽîíä@óØ@õóä ýóàüØ@ìó÷@õ‹ióÜ@çò†ò† @ó@ €Ü@Š@ óŽóån€‚@Žßó€óÜ@òì@熋Ø@çb“ïä@oŽò†@çbî@óåîŠûŒ @ói@ì@òìbnŽòìóä@çbØòŒaìbïu@Nó;äò†@ŠóŽóÜ@óØ@ÚŽïäa‡;äò† @l @ b€y@ó@ €Øó ÜóàüØ@ç@ bàa‡€äó÷@õòŠbàˆ@õò‰ŽîŠ@õòŠbióÔ@ôŽïq

@@.a‡äbØóïiy@ónïÜ @@Hbïš@†óàó«I@Nç@NÓ@9@Nß

@ó@ €äí¹@ü@ €i@ç@ ó€Øò†@ô @ mó€îaŠóåŽîíä@ô @ äbØòŠó€åŽîíä@ó@ €Ø@æŽî‹Øò† @õ @ ò‹;äü€Ø@ó@ €Ü@æ@ àa‡€äó÷@ó@ €Ø@bïäbnîŠói@ôäaŠbÙŽî‹Ø@õbÙî‡äóŽ

‫ م‬I@‫ـةوة‬-) $2 &‫ا‬-‫ دة‬%!"$ @@H ‫ااع ا‬

@çNÓ@30@ßNçò†ò†@ @ €äò†@ó@ îòíŽï€’@ãói@a‡äaŠbÙŽî‹Ø@ôiy @@.bïš@†óàó«@Oì@O ‫او‬6‫هو& دا‬ @Ú@ €îä@ç@ bØòíiŠa‡€’ói@ó@ €iy@ì@ íàó€è@a‡ïŽïm@óÙŽïmóïäbºóqìbè @õŠb€€ïàaŠ@ôَ€äóèòŠ@ó€€i@pòŠbi󀀎@òìó€€Øóî@ó€€Ü@怀iò†

@ô @ äbåŽïèŠbØó€i@ó@ €i@ç@ aìaŠíŽï Üb€q@ô @ 䆋Ùn“€r Übq@ü@ €i@óÙŽïánïŽ @a@‡€ä†Ša‰j Üóè@õóäbäŒbi@ìóÜ@ìbèòŠ@ôäa†ŠóŽói@ߌóÐ@ça‡;äò† @~ó€€îbq@Ûó€€î@ô䆊a‰€€j Üóè@ü€€i@çb€€î@ó€€îóè@ôàa‡€€äó÷@Ûó€€î@ó€€Ø @ߌ󀀀Ð@õ‡€€€äói@󀀀Ýq@ô€€€Žïq@󀀀i@ôäb€€€ØòìaŠíŽï Übq@Šò‡€€€;äò†

@ó€€Ø@•òìaŠíŽï Üb€€q@ìó€€÷@~çìa‹€€ƒÙŽîŠ@( ‫@)ا‬ça†Šó€€Žói @󀀀äí¹@ü€€€i@Ho€€€ŽaŠ@MMM@t󀀀š@õŠò퀀€ŽïqI@ìa‹ÙîŠb€€€î† @ó@ €i@ãóØóî@õóäbî@H ‫ ا‬I@ó;äò†@ìó÷@õ@E50@óÜ@‹mbîŒ @ãó€€÷@Šó€€Ž@ó€€nŽîìóÙi@ó€€Ø@o€€Žî‹Øbä@ò†‹îŽ ì ýó€€è@”ïÙŽïi€€y @]è@Šó€€€ó÷@ü€€‚@æŽîŠ†‹Žî‰€€iò‡ Üóè@aìó€€÷@o€€ïŽ åŽïèò†@o€€Žò† @íÙ Ü󀀀i@a†ì퀀€i@Ša‡€€€’ói@ô @ €€iy@ìì†@ça퀀€Žïä@󀀀Ü@ò@ ‡€€äóèòŠ @ì@ ó€÷@a@ìó€÷@óuŠóà@ìó÷@ón“îó€óä@Šbu@ãóØóî@”ïÙŽîìaŠíïŽ Übq @~@õ @ Šb€ïàaŠ@I@~a@‡€äóèòŠ@Û@ ó€î@óÜ@oŽïiò†@Hìa‹‚a†I@óØómó Üby @o @ €Žò†@ó@ €i@ôäbØó;äò†@õòŠbàˆ@æîàóØ@aì@óØ@õòìaŠíŽï Übq @ôَ€äóèòŠ@ó€€Ü@o€€ïŽ iò†@òìa‹€€Ø@ã ýó€€i@ó€€äí¹@ü€€i@H@õŠíib€€÷ @@.a‡ïØòŠò†@õŠbïàaŠ @@bïš@†óàó«@Oì@O@Nç@NÓ@H52—51I@ß ‫ف‬9!$1 @†@ í‚b€î@o @ €Žïi@ô @ mó€ Üìò†íŽïä@ô @ n€Žb÷@ŠóŽóÜ@oŽî‹Øò†@Óþïnï÷

@ì󀀀÷@ôäbØòŒó€€€ÌbØ@çb€€€’bq@òì󀀀nŽî‹‚ò†@Šìì†@òìb€€€åŽïè @ó@ €i@a@†‹€m@ô @ äaìaŠíŽï Üb€q@Š@ ó€Žói@òìónŽî‹Øò†@•óia†@òìaŠíŽï Übq @çììŠ@çb€€îüi@ó€€Ø@ãòìì†@õó€€äa‡;äò†@õŒaíŽï€€’@ìó€€÷@ô€€Žïq @ô€€Žïq@ó€€i@òìó€€nŽïiò†@òŠb€€iìì†@󀀎û‹q@ìó€€÷@òìó€€mû†‹Øóä

@ó@ €Ü@‹@ mb€îŒ@ó@ €Ø@oŽîŠ†‹Žî‰iò‡ Üóè@òìaŠíŽï Übq@ìó÷@bmóè@oîíŽïq @Š@ ó€ŽóÜ@ó@ €Ø@o @ €Žïi@ô @ äbán“€ïä@ônŽb÷@çbî@HôáïÝÕï÷I@ôáŽîŠóè @15@NßNo€€ïŽ åŽïèò†@o€€Žò†@ó€€i@çbØó€€;äò†@õü€€Ø@ó€€Ü@õ@E5 @ôØó€€îóàbäŠói@õòíŽï€ šŠaíš@ó€€Ü@ó€€’óiìbè@ôØó€€î‡äòìòˆŠói @@bïš@‡á«@Oì@çNÓ @@.çóÙi@Óþïnøï÷@a†ìa‹ÙîŠbî† ‫د‬6‫ ـــ‬/ ‫ـــن‬41 ‫ـــوت‬2 @ói@´Žò‡ Üóè@ŽômŠbq@‡äóš@ómaì@Z@çbØó䆊a‰j Üóè@ôÐþïnøï÷ :‫ر& دوو ذوور‬ @ôØó€€îóàbäŠói@ôØóîòíŽï€ šŠaíš@ó€€Ü@Ûó€€îòŠói@ôäbäòìó€€ÙŽïq @Ú@ €Žïq@ç@ ó€àí−ó÷@ìì†@ó@ €Ü@ç@ bàó€ÜŠóq@ó@ àón€ïŽ@ìó÷@ôŽïq@ói @ç@ bØó€ä†Ša‰j Üóè@ô @ mó€á Üóè@õóàbäŠói@óäó€ò†@óØ@a†ìa‹ÙîŠbî† @µ ÜaJŠ‡€€ïÐ@õó€€äbm ýì@ìó€€÷@õó€€iŠûŒ@ó€€Ü@•òŠü€€u@ãó€€÷@o€€îŽ † @õ󀀀àbäŠbØ@ü€€€i@•íiìb€€€è@ôÙŽïàbî󀀀q@õòíŽï€€€šŠaíš@ó€€€Ü @õò‰€€€ŽîŠ@ô€€€Žïq@󀀀i@ŽßaŠ‡€€€ïÐ@ôn€€€Žb÷@Šó€€€ŽóÜ@ç󀀀àí−ó÷ @ó@ €àbäŠói@ì@ç@ bØóŠíØ@óŽbŽó÷@ìó÷@ŠóŽóÜ@çbØó䆊a‰j Üóè @‹@ €m@õ @ ó€Øóäóàí−ó÷@æ@ îŽ ‹€Øò†@Šbî†@ôäbØóíØ@çaŠò‡;äò† @@52@ß@.çóØò†@ŽôuójŽïu @æŽî‹Øò†@ômóîaŠóåŽîíä@ôäbØóî@ói@Žôm ýì@Šóè@ônŽb÷@ŠóŽóÜ @@H ‫ –@)ا‬:‫را‬+) @ô @ €Ôa‹ŽïÈ@õ @ Šb€àüØ@†í‚bî@bÙî‹àó÷@ôäbØòím‹;Øóî@óm ýì@Ûòì @ó@ €Ø@Žð @ €qì‹€@ç@ b€î@Û@ óîón€Žò†@çbî@‘óØ@Ûóî@üi@óØóîóŽû‹q @ô @ äó€àí−ó÷@ì@çaŠóåŽîíä@ôäóàí−ó÷@óäóàí−ó÷@ìì†@ŽßaŠ‡ïÐ 49


@ç@ bØóïØòŠó€Ž@ò@ ìb€šŠóŽ@õŠ@ aí€i@ó@ €Ü@ò@ ìó€åï ÜüÙŽïÜ@ü@ €i@Žôiò† @ì@熋Ø󏀀€Ô@ü€€€i@çìaŠ†‹Žî‰€€€j Üóè@†í‚b€€€î@çìaŠ‡€€€Žïq@b€€€;ŽîŠ @õ󀀀Žû‹q@õaì†@󀀀Ø@çbØ󀀀ïàŠóÐ@òìb€€€šŠóŽ@󀀀Ü@µnî‹€€€i @ó€€äóàí−ó÷@ó€€äí¹@ü€€i@òìó€€äaìó÷@õìb€€ä@ó€€i@熋؊b€€nÐòŠ @@.çbØóïàŠóÐbä@òìbšŠóŽ@ì@çìóØò†@oŽò†@熊a‰j Üóè @ò‹;äü€€€€@󀀀Ü@çbØ󀀀mŠbq@õŠó€€€åŽîíä@N@çbØòìaŠ†‹Žî‰€€€j Üóè @@259ß @õò@ ìó€÷@ü@ €i@æ@ îŽ Š†‹î‰€iò‡ Üóè@ó@ äbn€Žò†@ìó÷@çbî@NçbØóïn“€

@õ @ Šó€åŽîíä@†@ í‚b€î@a†ìa‹ÙîŠbî†@ôÙŽï䆊a‰j Üóè@óÜ@çò‡i@Âäò† (A$‫>ر )اآ‬ @‹@ €m@ô @ َóØ@ô @ mbió€Ü@p @ a‡€i@ @ €äò†@óØ@òìa‹ŽïrŽaŠ@óÙŽïŽóØ @@279ß@.a‡ïn“€@ôäbnŽíäa†@ômŠbq@óÜ@çbî@p ýì @ó@ €ŽóØ@ü@ €i@ò@ ìa‹€iŠò†@ @ “€Žïq@ó@ €Ø@õ @ ó€ä†Ša‰j Üóè@ì@ ó€÷@ôŽïqói (‫راؤم )اء‬ @Žô @ uó€jŽïu@a@‡€’ó;äò†@ìó÷@ŠóŽói@óØòìaŠaŒ@Žõ‹Øò†@~óØòŠi @ó€€Ü@b€€î@a‡€€ÙŽïmó Üìò†@ó€€Ü@çaŠò‡€€;äò†@ôäa‡€€;äò†@ó€€Ü@ó€€ïnî‹i @@257ß@.pa‡îò†@óØòŠbÙî‹i@óØ@Žõ‹Ùi @ôØó€€ïîŠbïàaŠ@õŠbïå“€€ïŽ q@Šó€€ŽóÜ@a†‹€€m@õŠb€€ïàaŠ@ôØó€€îóØóî

@óÜ@õòìó÷@Ûòì@õŠínŽò†@õŠbÙnŽò†@ìa‹ØŠüà@bî@ìa‹ÙîŠbî† B‫)ة‬ ‫ ر‬:‫را‬+) (C"+‫ ا‬A$D%!‫)ا‬ @p @ òŠbió€Ž@ò@ ímb€è@a@‡€Ôa‹È@õŠbàüØ@õŠínŽò†@H140I@ò†bà @õó€€îbØ@ó€€äbåŽïè@ü€€i@òìa‹€€Ø@o€€ŽìŠ†@ó€€äa‡;äò†@ôÙŽïán€€ïŽ @@277@ß@.ÛíØŠóØ@õb€ŽîŠbq@ôŽ‹q@ô䆋Øbš@ói @õ;n“€€q@ômó€€îaŠóåŽîíä@òíŽï€€’@æî‹€€m†Šì@ó€€Ø@ÚŽïàb−ó€€÷ @@H‫ا! ع‬I@ ‫را‬ @ç@ aìaŠíŽï Üb€q@ó@ €Ü@ìa‹ÙîŠb€@î†@ô @ ÙŽïmó€ ÜaìŠ@ó@ €i@ìa‹“ @ €‚ói@ôîò‰ŽîŠ @󀀀€Ü@ôäbåŽïèŠbØ󀀀€i@ü€€€€i@ò†Šìì@õŠb€€Ž‹q@Û󀀀€îò−Œ @ó€€Ü@ô€€iïy@õ‡€€äòíîóq@ó€€Ü@ó€€ïnî‹i@ó€€mó ÜaìŠ@ãó€€÷@pb€€Øò† @ì@çbØón€€Žò†@çbØòìó€€åï ÜüÙŽïÜ@ì@çbØó€€äìí¹@ôäb€€ØòíŽïqìŠ @@256@ß@.a‡äbØóïn“€@ó䆊a‰j Üóè @õ @ òìó€åîím@çbØòŒaìbïu@òíŽï’@ì@çbØò‰ŽîŠ†@óåmìóÙŽïqìbš (E‫وآة )ا‬ @çb€€ïîbmüØI@aìó€€Ø@óŽ‹qaŠ@ìó€€Ü@çbØòŠbŽ‹q@ômó€€î ýóàüØ @Šó€€è@õó€€;ŽîŠ@ó€€Ü@ó€€äaŠóÙÝîbÔ@ô䆋Ù€äòíîóq@ó€€Ü@ó€€ïnî‹i @ó@ €i@Žô @ ib€ïm@ç@ bïn€ŽóiŠóŽ@ôà ýòì@ômóЊò†@ómaì@HoŽïiòìa‹Ø @õónŽaŠb÷@ói@bm@Žôia‹ƒÙŽîŠ@aì@Žôi@a‡nŽò†@ŠóióÜ@óØ@ÚŽîŒa‹àb÷ @ó€€i@ó€€;ŽîŠ@béäó€€m@ó€€Ø@H@o€€ïŽ iìa‹‚a†@çb€€ïîbmüØI@b€€î@õìaìó€€m @ÚŽî‡äóè@ói@pòŠbióŽ@ŽõŠü;i@óäbîaŠ@ìó÷@a‡“Žïq@óÜ@ìa‹ÙîŠbî† @ì@ç@ Ša†Ší倎@ó@ €Ø@õ @ ó€äbà ýì@ì@ ó€Ü@a@†ó€÷@Ú@ €Žïà ýòì@ô䆊a‰j Üóè @ìó€€÷@ü€€i@ç‹€€€ò†@ô Üó€€è@çb€€Øò‹;Žîí€@ó€€Ø@ìa‹ÙîŠb€€î†@ômó€€ibi @@266ß@.çìa‹ÙîŠbî†@“Žïq @ ì@ õ @ Ša†Œü€Ž@ôØûŠòìbä@õó;îŽ Š@óÜ@ômójîbm@ói@óîò‡äó€bqì‹q ;<= ‫راى‬ @@.ômóibi@Ûòìóä@ìóîóàbä@ìó÷ @ó@ €maì@æ@ €’óiìbè@a‡îbïm@Šòìbàóu@óÜ@ÚŽî‡äóè@óØ@óîóäbîaŠ@ìó÷ @ô @ €åàaŒ@a@†ò‡€äó€bqì‹q@ô䆋ØóŽbåŽïq@óÜ@òìòŠò‰Žîím@ÚŽî‡äóè @b€€î@Ûó€€îb; ÜóàüØ@çb€€î@çaín“€€ïäa†@ó€€Ü@ÚŽï Üó€€àüØ@ôäbàa‡€€äó÷ @Šb€€Ø@ôäa‡€€äbè@ìòŠó€€i@ón€€îíŽïq@ó€€Ø@çó€€Øò†@ó€€îóØûi@ìó€€÷ @ôŽïuó@ €Ø@Û@ óîóÜó€Žóà@ó@ €i@p @ òŠbió€Ž@‹@ €m@õŠbïàaŠ@ôØóîóØóî @b@n€Žï÷@ô @ åîŠü€€@õaŠ@ô @ 䆋Øìó€nq@õ @ ŠbiŠó€Ž@Žõ @ ‹€Ùi@ónŽaŠb÷ @@262ß@.óïØüØbä@ì@‹J àín“à @Ûòì󀀀€ä@Žõ†ŠbØ󀀀€i@a‡€€€€äbØòìa‹åïi@󀀀€îbØ@󀀀€Ü@󀀀€ØòìaŠaŒ @@ @@256ß@.çbØóÕïŽòì ‫ـــان و‬-‫ـــوةى )دة‬+$َ >) $ @‫ـــآن‬+$‫َاردـــ آ‬ ‫ه‬ (‫َاردآن‬ ‫ه‬ @@HóïÜìýa@pbibƒnäýaI @ó€€i@a‡€€ä†Ša‰j Üóè@ôäbØ󀀎û‹q@ó€€Ü@ça‡€€;äò†@ó€€Ü@òìó€€åï ÜüÙŽïÜ @ôn€€Žóióà@ó€€i@çbØó€€åïàóØóî@ó€€ä†Ša‰j Üóè@ó€€Ü@óØóîòíŽï€€’ @Žß󀀀óÜ@HæîŽ Šü€ïŽ riI@o€€îŽ ‹Øò†@ó€€Ø@õó€€äaŠbØüè@ìó€€÷@ômó€€jîbm @ì@ ó€÷@üi@ÚŽîŠóåŽîíä@bm@ŠbïàaŠ@ôÙŽïiïy@õìaŠíŽï Übq@ô䆊a‰j Üóè @Šó€€Žói@a‡€€ïäaìa‹Ð@ôäbåŽïèŠbØó€€i@ó€€Ü@ó€€ØòìaŠaŒ@ó€€Ø@a‡€€’òìó÷ @õ @ òìó€ä†‹Ø‹q@ü@ €i@a‡äbØó䆊a‰j Üóè@óÜ@pbÙi@•óÙ“Žïq@óiy @Žôuó€€jŽïu@a‡“€€ï䆊a‰j Üóè@ôäbØó€€îò†‹Ø@ì@ôîb€€Žbî@ó€€äóîý 50


@Šbu@ÚŽî‡äóè@óØ@æmìóÙŽïqìbš@ì@æm‹€Šòì@ôîŠbïäaŒ@ôn“r Übq @ç@ †Ša‰€j Üóè@ó@ €Ü@óîbïu@•òŒaíŽï’@ãó÷@Nõóîbq@ì@óÝq@ÚŽî‡äóè @ô€€Ž‹qaŠI@HaŠ@Šó€€ŽóÜ@æm‹€€€Šòì@õŠb€€ïäaŒI@Žõ‹€€mìò†@ô€€Žïq @ó€€Ø@õóïn€€ŽaŠ@ìó€€i@a‡€€iy@ó€€Ü@熊a‰€€j Üóè@õó€€ä‰ïÜ@ó€€i@ì @ò@ ìó€ïïàaÝï÷@b@€ä@ôÙŽï䆊a‰j Üóè)(strew poll) ôòŠbä @ôäbàa‡äó÷@ìíàóè@ãò†ŠóióÜ@òìa‹Ø@çbØóåïàóØóî@ó䆊a‰j Üóè @b@n“€Žïè@óÙŽîŒbïå“Žïq@ói@pòŠbióŽ@óØ@a‡ØóîóÜóŽóà@óÜ@aŠ@üi @çíŽï Übqò†@çbîü‚@óØ@”ïiy@Hôäa‹;äóîýI@póäbäóm@ì@ly @ €y@ó@ €îóäaìóÜ@Šbu@ÚŽî‡äóè@üi @@.óïmbØ @ó@ €ä†Ša‰j Üóè@ì@ íàó€è@ì@ íàó€è@l @ b€£@Ú@ €ŽîŠ@çbØóåïàóØóî @Ûòì@òìa€Šòì (poll ) õó’ìì@óÜ@óØ@óîóè@‹m@ôØóîbäbà @‹@ îŽ ˆó€Ü@ó@ €îóäaìóÜ@b@Ùî‹àó€÷@Ûòì@b@€î@p @ €i@‡@ €äói@ì@p @ ü€Ø@ô @ €’ìím@ì@Žôia†@ôn“€@ñbŽbî@ôÑŽïØŠ @Ûòì@õóäaŠaíi@ìóÜ@Žõ‹Øò†@a‡Žïm@ôäa‡;äò†@óØ@õóîó;Žïu@ìó÷ @ó@ €Ü@Žô @ça‡€€;äò†@ôäbØó€€;Žïu@ü€€i@怀šò†@HçbØòŠò‡€€;äò†@õò퀀ïäI @ó€€ä†Ša‰j Üóè@ô€€Žïq@ó€€i@ó€€Ø@a‡€€îü‚@òŒaíŽï€€’@ìó€€÷@çbàó€€è @ óäbîb€ŽîŠ@ì@ ó€÷@ó@ €’óäaìóÜ@NŽõ @ ‹€‚ò†@Ú@ €ŽîŠ@a‡äbØóïn“€ @@.245@ß@@NãNçNÓ@@NûŠòíïä@”Žïq @ó@ €Ø@õ ‫ى‬J‫ا& و‬-I &‫>د‬H‫@ دا‬a‡€€äbØóåïàóØóî@ó€€ä†Ša‰j Üóè@ó€€Ü@ça‡€€;äò†@ôÐb€€à@ôáØ퀀y ‫)او‬ َ ‫ه‬ @õb€€Žbî@b€€î@pa†ó€€÷@Šó€€ŽóÜ@õŠb€€îJ‹i@l€€y@ó€€Ø@óØóîóÜ󀀎óà @ìb−í€óä@ôäbäìbä@ói@óîòˆbàb÷@óïÙî‹àó÷@ó›áïä@ôØóîòìaŠaŒ @ó@ €Ü@ã@ ó€Ø@ô @ Øó€îòŠbàˆ@a@†bïäbnîŠó€ióÜ@Np @ b€Øò†@õ @ Šb€î†@ôn“€ @ü€€€i@熊a‰€€€j Üóè@ôäbØó€ €šìbä@õŠí倀€Ž@õìa‹Ùn€€€ŽìŠ†@b€€€î @a†ŠóŽói@ônŽò†@ly@ñìa‹ƒÙŽîŠ@çbØóåïàóØóî@ó䆊a‰j Üóè @Ûóîón€€Žò†@b€€î@ڀ€ïŽ iy@ó€€Ø@õòìó€€÷@õó€€äbº‹€@ô䆋؆b€€îŒ @õ @ ìaìó€m@ó@ €i@ç@ bØó€åïàóØóî@ó@ €ä†Ša‰j Üóè@ó@ €äbàóÜ@Žôi@Nòìím‹€ @ó@ €Ø@o @ îŽ ìó€Ùi@o @ €Žò†@ô @ €ŽŠíØ@ò@ ‡€äòìó÷@p @ b€Ùi@òìó÷@ôåàaŒ @ìb€€ä@ó€€îbq@ì@ó€€Ýq@ô€€åm‹€Šòì@çbØó€€ä†Ša‰j Üóè@ó€€i@õ‡€€äòíîóq @@135ß@.oŽîìóØbä@ônŽò†@òìó÷@Žôiói M253@I@ß@çNÓ@@Nb@Ùî‹àó€÷@ó@ €Ü@ò@ ìóäbØóïäbán“€ïä@óïîü‚ ‫آرةوةآن‬9‫َارد آ‬ ‫ه‬ @@NH254 @󀀀€Ü@ÚŽïäb‚Šó€€€€šŠòì@a‡€€€€ïŽïm@󀀀€Ø@󀀀€îóäb䆊a‰j Üóè@ì󀀀€÷ @Šó€€€ŽóÜ@òìaŠ†@óäb“€€€ïä@󀀀Ø@pa†ò†@ììŠ@a‡€€€ïmóïäbºóqìbè "# ‫ا‬I@F‫زا‬G‫ــ‬H &‫ــا‬-‫دة‬ @@ H$ ‫ا‬ @󀀀Ü@ôîó“€€€îŠ@ôØóîòíŽï€€€’@󀀀i@ìa‹Ø󀀀n‚íq@ôÙŽîŒaíŽï€€€’ @ó@ “€ïŽŠíÔ@ô @ ÙŽïn€’@Na@‡€ïiy@ôánïŽ@ìbä@ôäbØóî‡äòíîóq @óØ@pbØò†@oŽòíîóq@Šò‡;äò†@a‡ä†Ša‰j Üóè@óÜ@óÙŽïàónïŽ

@ €åïäaŒ@ @ €’bi@ó@ €i@´ @ €ƒÙŽîŠ@ô @ €Žïq@ó@ €i@ç@ b€ØòìaŠíŽï Übq@õìbä @a@‡€ÙŽïmbØ@ó@ €Ü@o @ €Žî‹Ùi@õŠbî†@çbØòìòŠóØþØóî@ó䆊a‰j Üóè@óØ @ô @‹€€maì†@ôÙŽïmb€€Ø@ó€€Ü@ómóÑŽ@ãó€€÷@ì@æ€€îŽ Š†ò†@ãb−ó€€÷@ó€€Ø @Û@ ó€î@ô䆊a‰j Üóè@ômbïu@óÜ@H1,2,3I@ò−Œ@ómaì@pbÙiîŠ @ óäb“€ïä@ô @ äb€äa†@ó@ €i@‹@ €m@ô @ äaìó€÷@ôäbäýòì@ìaŠíŽï Übq @ôÙŽîŒa@íŽï€’@ô @ €åïjŽïm@o @ €Žî‹Øò†@a‡ÙŽïmbØ@óÜ@a‡îbïm@óØ@oŽîŠ†ò† @ç@ a‡€ÙŽïÜ@õ @ €€;äò†@ôán€€€ïŽ@Na@†ìb€€ä@Û󀀀î@ã@ ò†Šó€€ióÜ @81O5@@Na‡€€äbØóïiy@ó€€î‡äòíîóq@ó€€Ü@o€€îŽ ‹Ùi@‹m‰€€îŽ Š†@òìb€€à @ì@òìò‹€€€;Žïu@ô

@@).bïšNãI@×NÓ @ç@ bïØì솊ó€è@óîòìóånŽaí€@ôÝïibÔ@óØ@Âäò†@Ûóî@ôánïŽ ,6‫َارد& را !و‬ ‫@ ه‬ò@ Šü€u@ç@ ü€š@Ûòì@ôåïäaŒ@’bi@ói@ôäa‡;äò†@üi@æŽî†@ŠbØói @ìbäóÜ@óäbØóäbàŠóÐ@çòìb‚@a‡ïŽïm@óØ@ó䆊a‰j Üóè@ôØóîóŽû‹q @ó€€àó÷@ôîón€€ïÜ@ôîò‰€€îŽ Š@ôán€€ïŽ@ôäbØó€€àŠóä@õŒaìb€€ïu @@N253M252I@ß@NçN×@@NpbØò† @õ @ ón€Žò†@õóäí¹@óÜ@I@oŽî‹Žî‰iò‡ Üóè@a‡äaŠò‡;äò†@ÚŽï ÜóàüØ @@ (‫را @)اء‬ @óÜ@a‡“ïØûŠóŽ@õ‹;Žïu@ì@ÛûŠóŽ@ô䆊a‰j Üóè@óÜ@熊a‰j Üóè @ìói@ç‹Žî‰iò‡ Üóè@çbîü‚@ü‚ìónŽaŠ@óØ@a‡äbØòím‹;Øóî@óm ýì @󀀀Ü@çbØón€€€’ŠaŒí€@ôån€€€ƒnŽò†@ü€€€i@óÙŽïåŽî퀀€’@퀀€ŽîŠ

@ó€€i@ça‡€€äbØóîbq@ó€€Ü@ó€€Ø@õó€€äaìó÷@æŽï€ Ýi@o€€îŽ ‹Øò†@óîòíŽï€ ’ @ò@ ìó€ïàaÝï÷@ôÙŽïäa‡;äò†@ôŽîŠ@óÜ@óàó÷@óîóäaìóÜ@~æm‹€ŠòìaŠ @ ÙŽïäa퀮ïqììŠ@ô @ €ŽîŠ@ó@ €Ü@b@€î@Hô @ €Ž‹qaŠ@b@€î@ç@ †Ša‰€j ÜóèI@Žôi @ô䆊a‰€€€j Üóè@ôØ󀀀îóäŒbi@󀀀Ü@ü‚ìón€€€ŽaŠbä@ôØóîòíŽï€€€’ @ó@ €i@ô 51


(%‫ ) اآ‬+‫@ زؤر‬ó@ €m ýì@ó@ €Ü@a@‡€äaŠò‡;äò†@ì@ íàó€è@ó@ €Ü@æîŽ ‹@ îŽ ‰€iò‡ Üóè@a†äaìa‹Ð @ô @ n€Žò†@ó@ €i@ÚŽîìaŠíï Übq@óØ@õóäb;äò†@ìó÷@õò‰ŽîŠ@óÜ@óïnî‹i @@152ß@.a‡äbØòím‹;Øóî

@ôÙŽîìaŠíŽï Übq@Šóè@óØ@õóîò‰ŽîŠ@ìóÜ@ò‹mbîŒ@H1I@óØ@oŽïåŽïèò† ‫"!آن‬$ !"$ @ì@ ó€÷@õ @ ó€åîŠûŒ@óÜ@òàóØ@HlI@ì@oŽïåŽïèò†@oŽò†ói@ŠójØŠ @ô€€ä†‹Ø@ômó€€îaŠóåŽîíä@ôŽïqó€€i@ó€€Ø@ó€€ä†Ša‰j Üóè@ôÙŽïàón€€ïŽ @ €šò†@ò@ íŽîŠó€i@ç@ b€ØòŠüu@Û@ ó€îóÜóàüØ@ì@l @ €y@õò‰ŽîŠ @K@E50@óÜ@òàóØ@óØ@Ûóîò‰ŽîŠ@ómaì@æŽîŠ†ò†@óØ@õóäb;äò† @ó@ €Ø@Žô

@@.Âäò†@1 @•óÙ“€€Žïq@õü€€‚@ôäb€€ØòìaŠíŽï Übq@ôn€€ïÜ@çbîó€€Øóî@Šó€€è @@H' ( ‫اء ا‬I@ KK$ ‫@ راؤ‬ì@ ó€Ü@ÚŽï’ói@óma†ò†@õü‚@ô;äò†@Šò‡;äò†@çb’bqì@pbØò† @çb€€€îü‚@ôáØ퀀€y@çaŠò‡€€€;äò†@a‡€€€îbïm@󀀀Ø@ó€€€ÙŽïäa‡;äò† @ô䆊a‰€€€j Üóè@ôîb€€€Žb÷@ôØóîòíŽï€ €’@󀀀i@b−󀀀÷@óäbn€€€ïÜ @ôán€€ïŽ@ó€€Ü@ìa‹ØŒbïå“€€Žïq@ôØó€€ïîŠbÙäaŠü€@óå“€€‚óiò† @󀀀Ü@çb€€äóiîŠ@ô€€€Žïq@󀀀i@Žõ‹ä󀀀îó€ò†aŠ@çb€€€ØòìaŠíŽï Übq @ äaí€mò†@Š@ ò‡€;äò†@a@‡àón€ïŽ@Žõ @ ‡€äóè@ó@ €Ü@a‡äbØónïÜ @ônŽaŠ@ói@Šó€ó÷@æåŽïrŽóšò†@óäaŠü€@òŠüu@ìó÷@bî@a‡áØíy @ó@ €Ü@Žô @ €ŽîŠü;i@õóØóïî‡äóiŽîŠ@çbî@óØónïÜ@ôØûŠòìbä @ó€€Ø@òŒaìb€€ïu@ó€€àû‡äa‹ÑîŠ@ìó€€Ü@óîòíŽï€ ’@ãó€€i@NŽô€ ia†@õììŠ @Š@ ó€è@ç@ b€î@o @@176ß@.pbÙi@çbï“îŠò† @@222ß@.õŠbïàaŠ@ôØóîóÜóŽóà@ŠóŽóÜ@ça‡;äò†@óÜ@óïnî‹i @@(%‫@) اآ‬+‫زؤر‬ @@Hoîí—nÜa@ÖyI@‫ان‬-‫ دة‬L @ó@ €Ü@ç@ a‡€;äò†@ü@ €i@ô @ îb€Žbî@ô @ Üó€àüØ@b@€î@Û@ b€m@ôÐbà@óÜ@óïnî‹i @Ú@ ïŽ Üó€àüØ@õó’ói@ìó÷@ôюòì@üi@óîòìaŠaŒ@ãó÷@óØ@oŽî‹Øò† @ü€€€i@ça‡€€€;äò†@ôÐb€€€à@ôäbØ󀀀ïîŠbÙäaìa‹Ð@a‡€€€äbØó䆊a‰j Üóè @bèòìŠó€€è@No€€îŽ †@ڀ€ïŽ qòíïä@ó€€Ü@‹mb€€îŒ@ó€€Ø@o€€îŽ ‹åŽïéi@ŠbØó€€i @ó@ €Ø@õóäbŽóØ@ìó÷@ì@çbäˆ@ì@çbØòŠa‡äòìb‚@óåïš@õòìòŠò† @ç@ b€î@ðîò@ ‰€ŽîŠ@ôØóîóåîŠûŒ@ôюòì@üi@óØòìaŠaŒ@óØ@óîóäaìóÜ

@ô䆋ÙmóïŽa‹Øíº†@ôäbØóÌbäüÔ@ô ÜbŽ@18@ôäóàóm@óäó€ò† @ôäb€€€ØòìaŠíŽï Übq@󀀀äí¹@ü€€€i@oŽî‹åŽïéiŠbØ󀀀i@Û󀀀îóåîŠûŒ @@128ß@.óäí¹@Ûòì@bïäbnîŠói@óÜ@ìíi@ça‡;äò†@ôÐbà @çbØó€€;äò†@õü€€Ø@õ@E50@ó€€Ü@ó€€ØòŠbàˆ@ã ýó€€i@熊a‰€€j Üóè

@@HÞàb“Üa@ËaÔýa@I@':‫ا& ر‬-‫@ دة‬ó@ €i@ç@ bïn€îíŽïq@ç@ bØóåŽî퀒@ì@ôŽîŠ@óÜ@ÚŽî‡äóè@oŽïiò†@àóØ @ó@ €Ü@Û@ ó€î@ôäa‡;äò†@ÛóîòŠbàˆ@óÜ@óØ@a‡äa‡;äò†@óÜ@óØóîó;ŽîŠ @ôÐb€€€à@õ󀀀äaìó÷@E50@󀀀maì@󀀀îóè@b€€€èòŠ@ôØ󀀀îóåîŠûŒ @ ÙŽîóÜó€Žóà@ó@ €Ü@ó@ €îóè@çbïäa‡;äò† @ói@ìa‹ÙîŠbî†@ôØóîóåîŠûŒ@ÚŽîìaŠíŽï Übq@bm@oŽî†@ÚŽïq@Ûóî@õaì† @Š@ ó€€ó÷@b@€u@a@‡€ä†Ša‰j Üóè@ô

@@181ß@.bä@çbî@çò‡i@Âäò†@çbîìíàóè ,6‫ را !و‬:$ ‫دآا‬ @ó€€Ø@õó€€äaìaŠíŽï Übq@ìó€€÷@ÚŽïuŠó€€à@ó€€i@çb€€ØòìaŠ†@ó€€;äò†@õ @b@€î@Ú@ îŽ Šb€’@b@€î@Ú@ ïŽ mó€ Üìò†@ü@ €i@ß@ ó€€@ô @ 䆋Ùàí€Ùy@ó@ €Ü@óïnî‹i @a@ìó€÷@a@‡€äa‡;äò†@ôÙŽïÌbäüÔ@ŠóèóÜ@òìbåŽïè@çbîàóØ@ô;äò† @ôØóîó;ŽîŠ@óÜ@õŠbïàaŠ@ôØóîb€Œò†@bî@õŠbïàaŠ@ôØóîb; ÜóàüØ @@113ß@.òìóåŽî‹‚ò†@Šìì†@a†ìímbèa†@ôäbØóÌbäüÔ@óÜ @󀀀Ü@ô€€€äòìbä@Žô€ €i@õü‚ìón€€€ŽaŠ@ô€€€ä†‹Ø@õŠa‡€€€’ói @@HójƒåÜaI@) ! ‫دة‬ @ô䆊a‰€€€j Üóè@󀀀;ŽîŠ@󀀀Ü@Ûòì@󀀀ä@a‡€€€äbØòŠbî‹i@ô€€€åm‹€Šòì @b@€î@ò@ †Ša‰€j Üóè@õ @ ó€åïàóØ@õ @ b€äbà@ói@a‡mòŠóåi@óÜ@óØóîòìaŠaŒ @a†ì†‹€€iaŠ@ó€€Ü@ü‚ìón€€ŽaŠ@ômóŽa‹Øíº†@òìó€€ïäbØòŠóåŽîíä @çb€€î@b; Üó€€àüØI@o€€îŽ †@ômó€€î ýóàüØ@ôÙŽï Üó€€àüØ@ó€€Ü@ìa‹ØŠa‰€€i @Û@ 훀i@Û@ óîòíŽï€’@ó@ €i@ó@ €Ø@ò@ ìíió€è@a†óäbîb; ÜóàüØ@ìóÜ@béäóm @ÚŽïm ý󀀎ò†@õ󀀎òŠbàíà@HõŠb€€ïàaŠ@ô€€iy@b€€î@pó€€ Üìò† @Û@ ó€îóÜ@ò@ ìó€ÙŽïq@ó@ €Ø@ô @ äbØó€ïm ýìbè@ói@òìa†@õó;ŽîŠ@óØ@òìíi @b@€î@òìóïäbØóïîŠa†‹Ø@ò‹èói@õüè@ói@a‡Øóîó ÜóàüØ@óÜ@pbØò† @ó€€i@òìómòìa€€Žói@•óîòíŽï€€’@ãó€€i@òìó€€åjiüØ@a‡åŽî퀀’ @ó@ €Ø@ó@ €’ò‹Žî‰i@ó@ n€Žò†@ì@ ó€÷@ò@ ìó€ïäbØòìa‹Ø@óäbº‹€@ómójîbm @97O@ß@Nçb€€€äüî@ôàò†Šó€€€Ž@ôäbØ󀀀móÜìò†@󀀀Ü@ڎ€€äóè @õ @ ‹Žî‰€i@ó@ n€Žò†@ó@ €i@p @ b€Øò†@õ @ Šb€ïàaŠ@ôÙŽïm ýóŽò†@õò†bïq @@NãNçNÓ @E50@óïõnî‹i@”ïäbØóïn“€@ó;äò†@õóåîŠûŒ@ŽôåŽî†@oŽò†

52


@@105ß@.oŽî‹iò†@ìbä@õŠbïàaŠ@bî@aìò‹äbàŠóÐ ‫َز و داز‬ ‫ه‬ @@@‫َاردآا‬ ‫ه‬ @@Hðibƒnäýa@kÝÕnÜaI @@:óïîbŽbî@ôÙŽïmýóŽò†@熊a‰j Üóè @ìì†@çaí€€ïŽ ä@ó€€Ü@a‡€€ä†Ša‰j Üóè@ó€€Ü@çaŠü€€€@ôäaí€€ïŽ q@ó€€Ü@ó€€ïnî‹i @ì@óïîb€€Žbî@ôÙŽïmý󀀎ò†@熊a‰€€j Üóè@ó€€îaì@òìó€€÷@ô€€ïŽ q@ó€€i @a‡€€äbØó;äò†@ó€€Ü@çaŠü€€€@ôàb−ó€€÷@ÛòìŠó€€è@a‡€€ä†Ša‰j Üóè @õ @ ó€;ŽîŠ@ó@ €Ü@ç@ bØó€äŒbi@ô䆊a‰j Üóè@Hça‹îŒòì@ÛûŠóŽI@ŠbàüØ @ñ @ ò†b€àb÷@ó@ €Ø@õ @ ó€äaìó÷@ómaì@~òìóäbØòŠò‡;äò†@ô䆊a‰j Üóè @@.熊a‰j Üóè@ôánïŽ@ôäbØòŠbØ@ìbŽbî@ôŽïq@ói@ça‡;äò†

@ó@ €Ü@Û@ ó€ä@Žß@ ó€àüØ@õ @ ‡€äòìòˆŠói@ó@ €Ü@Š@ ò‡€;äò†@üi@òìa‹ÙîŠbî† @󀀀i@æ倀€Žî†@ôn€€€Žò†@󀀀i@çbØ󀀀iy@󀀀Ø@pa†ò†@ôäb“€€€ïä @@.Ûbm@õ‡äòìòˆŠói @ó@ €i@a‡äaŠò‡;äò†@ôàóuŠóŽ@óÜ@çbØóîŠbÙäaŠü€@ô䆋ØìbšòŠ @@:Ša‡uŠóà@ô䆊a‰j Üóè M1 @~ç@ b€Øò솋à@ì@ç@ b€Øòìý@ò@ Šò‡€;äò†@ô ÜóàüØ@õŠóŽ@óån‚ @óán€€ïŽ@òŠü€€u@ìó€€÷@ô€€ïŽ q@ó€€i@ó€€maì@Ša‡€€uŠóà@ô @ 䆊a‰€j Üóè @õóäŒbi@ìbä@üi@òìó䆋ٚüØ@ó;ŽîŠ@óÜ@çbî@‹m@ôäbØòŠò‡;äò† @ó@ €i@a@‡€mbÙäbàóè@ó@ €Ü@ó@ €ïä@çbï䆊a‰j Üóè@ôÐbà@çbØóØbm@ìíàóè @ôÐb€€€€à@”ïäaŠò‡€€€€;äò†@ìíà󀀀€è@óán€€€€ïŽ@ì󀀀€÷@ô€€€€Žïq

@@.òìóïŽïÜ@çbî@熊a‰j Üóè @@H)* ‫م ا‬+ ‫ا‬I@‫َاردن‬ ‫ ه‬%!"$ @ô @ 䆊a‰€j Üóè@ô @ äbØó€;äò†@õ @ òŠb€àˆ@ó@ €Ø@õóîó;ŽîŠ@ìóÜ@óïnî‹i

@@.óïä@çbïåmì ýbqü‚ @@:ôn“€@ô䆊a‰j Üóè M2 @b@€Žbî@ô @ äbØó€äóàí−ó÷@ó@ €Ü@ç@ bØóŠíØ@ü@ €i@o @ €Žî‹mí€ò†@Žôq @ ì@ p @ b€è@Š@ ó€€ó÷@Ú@ îŽ Šò‡€;äò†@ì@ íàó€è@ómaì@ôn“€@ô䆊a‰j Üóè @b€€€€Œò†@çb€€€î@çbØòìaŠ†‹Žî‰€€€j Üóè@󀀀äóàí−ó÷@çb€€€î@~çb€€€äa† @ì@ ó€÷@ô @ 䆊a‰€j Üóè@õbŽbî@óÜ@ìíi@a‡Žïm@ôäa‡;äò†@ôäbØóuŠóà @óån€€€€ƒÙŽîŠ@a‡€€€€ÙŽïmbØ@󀀀€Ü@~a†‹€€€€m@ôäbØòìaŠ†‹Žî‰€€€€j Üóè @ô @ äbØbàó€åi@Žß@ ó€€óÜ@ì@ í€i@Û@ ü€Ø@òì@ìíiìa‹Ø@üi@õòˆbàb÷@óm ýì @ô @ 䆋Øón“€‚@ó@ €i@ç@ a‡€;äò†@ô @ Ðb€à@Ûòì@õ @ ‹€m@ôäbØóïîb€Œò†

@ôÐb€€à@Ûó€€ïm ýìbè@ìíàó€€è@òìó€€÷@Ûb€€q@ì@†aŒb€€÷@ô䆊a‰€€j Üóè @a‡äa‡;äò†@ôäbØò‡äój Üóà@õòìó䆋Ø@ôäbØómbØ@ì@熊a‰j Üóè @@.çbØó䆊a‰j Üóè@õóŽû‹q@óÜ@óîóè@ô䆋Ø@õŠa‡’ói @ói@ça‡;äò†@ômóïäüš@ì@ôäaŠò‡;äò†@ô䆋؊bàüm@õó;ŽîŠ@ì @@:p ýóŽò†@ôåm‹€Šòì@ôäbØòŒaíŽï’ @@.oŽüq@ôäa‡;äò†@ì@ômbióÜ @ó@ €Ø@(%,‫@)ا را‬ò@ ìb€àüi@õ @ b€;ŽîŠ@óÜ@p ýóŽò†@ôåm‹€ŠòìM1 :‫َاردن‬ ‫<> ه‬

@b€€m@a†ì쉀€ïŽ à@ó€€Ü@óm ý󀀎ò†@ô€€åm‹€Šòì@õŒaíŽï€ ’@æîäü€€Ø @ô @ €iïy@ô @ n€ïÜ@b@€î@ó@ €äŒbi@óØ@õóäb䆊a‰j Üóè@óàónïŽ@ìó÷ @@.æŽî‹Øò†@ìò‹îóq@çbm ýì@óÜ@Žõ‡äóè@óÜ@•bnŽï÷ @ôîò‰€€ŽîŠ@ô䇀€äaíä@ó€€i@o“€€q@Žõ‹€€€ò†@ü‚ó€€Ü@ãa‡€€äó÷@ò‹€€Ð ‫ر‬.‫ )ا‬õ @ ü€‚@õ @ ììŒòŠb€÷@ó@ €i@ç@ †‹€Ø@ç@ b“€ïä@oŽò†M2 @@_bä@’bi@ói@ôäa‡;äò†@bî@´Žóiò† @õììŒòŠb€€÷@ó€€i@Ša‡m ý󀀎ò†@a‡€€äbîòŠüu@ìó€€Ü@ó€€maì@(/‫ا‬0 ‫ا‬ :‫ةران‬-‫دة !ى دة‬ @p ý󀀎ò†@õü€€‚@õaì†@ó€€Ü@pb€€Øò†@ñŠb€€î†@ÚŽïØó€€î@õü€€‚ @ômóîŠbŽ‹qŠói@ó€€Ø@õòŠò‡€€;äò†@ó€€ ÜóàüØ@ìó€€Ü@ó€€ïõnî‹i @ €q@ç@ b€îìa‹ÙîŠbî†@ô @ ÙŽïäbàŠó€Ð@ü@ €i@熊a‰j Üóè @@.oŽî‹;iŠòì @ó@ €Ø@ò@ ìa‹Žïr€Ž@Žô @€€ïŽ è@ôäbåŽïèŠbØó€€i@õb€€;ŽîŠ@ó€€Ü@ó€€maì@Zb€€mò†íØ@õŒaíŽï€’@M3 @äaìa‹ÐŠó€€€€i@ôÙŽï Ü󀀀€àüØ@çb€€€€î@çaŠò‡€€€€;äò†@ç󀀀€îýóÜ @ ón€Žò†@b@Ùî‹àó€÷@ó@ €Ü@~çìaŠ†‹Žî‰j Üóè @ìò‹îó€€q@bn€€ïŽ ÷@b€€m@•òŒaíŽï€ ’@ìó€€÷@æî‹€€;iŠòì@p ý󀀎ò† @Û@ ûŠó€Ž@ç@ aŠò‡€;äò†@õ @@.ç‹Žî‰iò‡ Üóè@ÛûŠóŽ@•bïäbá Üó÷@óÜ@ç‹Žî‰iò‡ Üóè :‫َاردن‬ ‫ه‬ @ô @ €åm‹€Šòì@ü@ €i@ÚŽïäbŽóØ@ô䆊a‰j Üóè@üi@Ûóîó;ŽîŠ@óÜ@óïnî‹i

@@.oŽî‹Øò† @ó@ €Ø@ç@ †Ša‰€j Üóè@õb;ŽîŠ@óÜ@p ýóŽò†@ôåm‹€Šòì@õŒaíŽï’M4 @õ @ ó€äbánà@õŠìò†@ç@ †Ša‰€j Üóè@ó@ €Ü@b@€Žbî@ô @ €Žïq@ói@çaŠò‡;äò†

@ç@ b€ïàíÙy@ô @ mó€îaìòŠ@ó@ €i@õ @ òìó€÷@ü@ €i@Ú@ €ŽîìaŠíŽï Übq@ói@pa†ò† @ÛûŠó€€Ž@HçbØòìaŠ†‹Žî‰€€j Üóè@ó€€äóàí−ó÷I@ìa‹ÙîŠb€€î†@õó€€îbq 53


@@.pbÙi : ‫ آ‬L ‫َاردن وةك‬ ‫ه‬ @ì@ íàó€è@ó@ €ÙŽïÐbà@ó@ €Ø@æ@ å€ïiò†@aì@熊a‰j Üóè@óîaŠ@ìó÷@ôŽïq@ói

çbØónŽaŠ@ó;äò†@ôn“€@õòŠbàˆ@ô䆋ْóia†@ói@oŽîìóØò† ò@ ìó€nŽî‹Øò†@‹J q@óØ@õóäbíØ@ìó÷@õòŠbàˆ@ŠóŽói(V )

@ì@ ó€÷@ó@ €Øóàb−ó÷@Š@ ó€Ž@ü@ €i@Û@ ó€î@õ @ ŠóŽón€‚@òì(S+1 ) @@:oŽîìóØò†@oŽò†@çbàóîó“ŽïØìbè @Ûòì@o€€€ŽïåŽïèò†@õŠbØ󀀀i@ì@ôm󀀀îóè@Žß󀀀àüØ@ôÙŽïØb€€€m @ ó€äb‚@ó@ nŽï€šò†@ó@ €Ø@• @ ó€Ðbà@ìó÷@ôîbŽb÷@ôÙŽïm ýìbè @@ @ó@ €Ðbà@õ @ó@ €Ø@oŽïiò†@a‡îóq@ÛóîòŠbàˆ@òìó’óibïy@ãó÷@ôàb−ó÷@óÜ @çbî@ŽôåŽïéiŠbØói@óÐbà@ìó÷@õòìóÜ@~†aŒb÷@ôm ýìbè@çbØóîbŽbî @@.ôåŽïèóä@õŠbØ@ói@çbî :‫رك‬1 ‫َاردن وةك‬ ‫ه‬ @†@ aŒb€÷@ôm ýìbè@~@óØŠó÷@熊a‰j Üóè@óîaì@çbîaŠ@çbîbäaŒ@a†ò‹ŽïÜ

@Nç@ ‹Žî‰€iò‡ Üóè@óØ@óîóäb;äò†@ìó÷@õìaìóm@õòŠbàˆ@æîØí›i @Š@ a퀹@ó@ €Ø@a@‡€ä†Ša‰j Üóè@ôØóîóäŒbi@óÜ@ãa‡äó÷@Šaíš@óäí¹@üi

@Šó€€€ó÷@oŽî‹Žî‰€€ibå Üóè@ãa‡€€äó÷@]å€€ïŽ q@ã ýó€€i@ó€€îa‡Žïm@ôàa‡€€äó÷ @õŠûŒ@ó€€i@Žôió€€÷@íÙ Üó€€i@ó€€Ðbà@ìó€€÷@ôäbåŽïèŠbØó€€i@ó€€Ü@ó€€ïä @ü@ €i@a@‡€ä†Ša‰j Üóè@ô @ Øó€îóäŒbi@ó@ €Ü@o @ îŽ Š‡€i@Âäò†@ŠaŒóè@bn’óè @@.pbÙi@熊a‰j Üóè@õŠa‡’ói @@: ónŽïiò†@óØóÙ“q@aìó÷@ãa‡äó÷@Šaíš@ô䆊a‰j Üóè :'‫)ة‬ ‫ ر‬:‫را‬+) @@ @ü@ €i@p @ b€Øò†@ò†bàb÷@ônïÜ@ŽômŠbq@Šóè@óánïŽ@ìó÷@ôŽïq@ói @@ @ó€€ØómŠbq@ôn€€ïÜ@ó€€i@€€äò†@çaŠò‡€€;äò†@çbØó€€ä†Ša‰j Üóè @ãó÷@æäaímò†@]åŽïq@Ûóä@ìaŠíŽï Übq@Šaíš@béäóm@lby@ôŽïq@ói @ô @ €ŽŠíØ@ô @ äbØó€;äò†@õò‰ŽîŠ@ôŽïq@ói@ŽômŠbq@Šóè@òì@çò†ò† @@.æåŽïi@oŽò†@ói@óÙ“q @a@ìó€÷@†@ ‹€i@ô @ äbØó€;äò†@E40@Šó€ó÷@óäí¹@üi@oŽîìóØò†@Šói @@ @@.pbiò†@”ïäbØóíØ@E40 :P‫ى دؤ‬-) ‫ر‬ @@:ôŽŠíØ@Ûóî@üi@ôîbŽb÷@õóåîŠûŒ@ói@熊a‰j Üóè @ô @ äó€àí−ó÷@ó@ €Ü@ç@ bØóŠíØ@ô @ €ä†‹Ø@lbïy@üi@óÙŽîŒa‹àb÷ @ô @ َäòìbä@‡@ äó€š@ô @ €’óia†@çbØòŠb’@óánïŽ@ìó÷@ôŽïq@ói @ç@ a퀀Žïä@ó€€Ü@a†‹€€m@ô @ äbØó€€ïï䆊a‰j Üóè@ó€€îbq@b€€î@çbäa†b€€Žbî @ì@ aŠíŽï Üb€q@Û@ ó€î@b@éäó€m@Žñ‡äòìbä@Šóè@óÜ@òì@æŽî‹Øò†@ça‡;äò† @ó@ €Ø@õ @ óäbn€ïÜ@ì@ ó€÷@b@€î@a@‡€iïy@ô @ äbØón€ïÜ@ô @ äb€ØòìaŠíŽï Übq @ç@ bØó€;äò†@æî‹mŠûŒ@ÚŽîìaŠíŽï Übq@Šóè@óîbäbà@ìói@oŽïšò†Šò† @ô䇀€äaíä@ôán€€ïŽ@ó€€Ü@oŽïn€€Žóiò†@‹€€m@õŠòí€€ïŽ q@ó€€i@o“€€q @@.oŽîŠ†‹Žïàˆò†@òìa‹i@ói@oŽïåŽïéi @ô€€näû†@Šü€€nÙïÄ@õó€€ØòŠóåŽïèa†@õìb€€ä@Na‡€€ä†Ša‰j Üóè@õò‰€€îŽ Š ‫َـــاردن ـــر‬ ‫ـــ<> ه‬ @ó@ €Ü@a@‡€ ÜaŠ‡ïÐ@õ @ bïäb¾ó€÷@õ @ Šb€àüØ@ó@ €Ü@ó@ €îó;ŽîŠ@ì@ ó€÷@Nò@ ìa‹€åŽïÜ ‫ آ‬-‫ ك دة‬%!"$ ‫ى‬N+ @ôä ýb€€€€Ž@󀀀€Ü@a‡€€€€ ÜaŠ‡ïÐ@ôäbà󀀀€ÜŠóq@ôäbØ󀀀€ä†Ša‰j Üóè @õó;ŽîŠ@òìómbØìóÜ@ã ýói@òìa‹ÙŽïu@ójŽïu@a†@1983O1949

:‫وة‬+! ‫ =ا‬K$O

@ô @ äbØóïŠíØ@ô @ €ä†‹Ø@p @ ó€jîbm@üi@oŽî†ŠbØ@ói@‹îbáåî@MaŠbè @Šó€€è@ôäbØón€€ŽaŠ@ó€€;äò†@õòŠb€€àˆ@ãóuŠó€€Ž@NçbØón€€ïÜ

@1K@çbØónŽaŠ@óäò†@õüØ@@]@@óØóÙ“q@ 1K@æŽî€ò†@óØ@õóäbíØ@ìó÷@õòŠbàˆ@

@o @ €Žî‹Øò†@• @ ó€ia†@Û@ ó€ïîaì†@ô @ ØóîòíŽï€’@ói@ôiy@ôÙŽïnïÜ @ìíà󀀀è@ô䆋ـ€€’óia†@õ󀀀uòŠò†@H1,2,3,4I@Šó€€€Žói

@ç@ bØóŠíØ@ì@æ@ îŽ ‹€‚ò†@Ú@ €ŽîŠ@Û@ ó€îaì†@ó@ €Ü@Ûóî@”ïäbØóiy @ó@ €i@ô @ 䆊a‰€j Üóè@ô @ îò‰€ŽîŠ@ôÙ“q@ô䆋Ùibïy@üi@óØóîó;ŽîŠ @ì@ ó€÷@ô @ ån€ƒÙŽîŠ@ô @ €Žïq@ó@ €i@ì@ç@ bØó€iy@ó@ €i@æ@ îŽ ‹€Øò†@pójîbm @Û@ ó€î@ó@ €i@Žô @ n€Žóiò†@o @ “€q@ó@ €Ø@ô @ 䆊a‰€j Üóè@ôánïŽ@ôïŽïq @ô @ €ŽŠíØ@ò†@ó@ €Ø@òìa‹äa†aì@òìó÷@Ûóîóäí¹@Ûòì@~óäbuòŠò† @o @ €Žò†@çbà (Q ) ôÙ“q@NóîòìóånŽaí€@ôÝïibÔ@óØ@Âäò† 54


@ôiy@aìó÷@çìíióè@ôŽŠíØ@]åŽïq@béäóm@Šó€ó÷@ôŽŠíØ@Ûóî @o @ €ïiì@Š@ ó€Ž@ì@ò@ ìa‹Ù€’óia†@a@‡€iy@]åŽïq@ônïÜ@çaíŽïä@óÜ @@.òìaŠ†@oŽaŠ@ô;äò†@ŠaŒóè @Šó€€è@HxI@ô€€iy@ì@HlI@ô€€iy@ì@oŽîìó€€Øò†Šói@ôäbŽ@HaI @@.oŽîìóØò†Šói@çbíØ@Ûóî@ìóØóî

@@48000@HcI@@ôiy @@30000@HlI@@ôiy

@Œaìb€€ïu@ôàb−ó€€÷@ô䆋ـ€’óia†@ôàón€€ïŽ@ãó€€÷@ó€€îóäaìóÜ @‹mìb−í€@çbØòŠìó€@óiy@üi@a†ŠbäóØ@óÜ@òìónŽò†@ói@pa‡i

@@24000@HxI@@ôiy @@120000@H†I@@ôiy

@@.a†‹m@çbØóíØ@ô䆋Ùmójîbm@ôäbØóàónïŽ@óÜ@oŽïiò† @@ @@ôŽŠíØ@æîàóØ@ói@~òìa‹i@Óþnï÷

@@60000@HëI@@ôiy @@ @oŽïibä@ôäbØó;äò†@õòìa‹i@ôØóîóåîŠûŒ@óØ@óîóÐþïnï÷@ìó÷ @ó€€i@o€€îíŽïq@H2,3,4I@Šó€€Žói@ó€€äaŠbàˆ@ìó€€÷@ô䆋ـ€’óia† @@.†‹Ø@ðŽï“Øó’bq@õìbä@ôÙŽïiy@Šóè@Šó€ó÷J @ó€€uòŠò†@ìó€€÷@a†òŠbió€€Ô@ãó€€Ü@ômb€€Ø@b€€m@çì퀀i@ãaìò†Šó€€i @ òìó€÷@• @ b€q@òìónŽò†@ói@pa†ò†@óäb䆋ْóia† @@.ôŽŠíØ@ôàóØ@ôäóîý@ói@òìbi@Óþnï÷ @ó@ €mòìa‹‚@õ @ó@ €Ðþnï÷@æ@ îØ훀i@óØ@òímbè@ÚŽïq@çbØóiy@óÜ@óØóÐþnï÷ @òìòŠó€€Ž@õóäbàóuŠó€€Ž@ìó€€i@ó€€Ø@õó€€äbuòŠò†@ìó€€÷@Šó€€Ž @@.òìa‹Ø@ômóîaŠóåŽîíä @󀀀Ü@çbØó€ŽŠíØ@õòŠb€€€àˆ@õììŠ@󀀀Ü@o€€€Žïi@µÙà퀀€à@ó€€€Ø @@.a†bŽbî@ôäóàí−ó÷

@@ @@

@ @ZòìbšŠóŽ @ @Zòìa€Šòì@ójŽïnØ@ìì†@ãóÜ@ómóîbi@ãó÷ @@ @ @ÊäbÔ@çbèŠíi–@Žõíä@ôäóèŠóÐJ @õ @ ó€uòŠò†@ó@ €i@o @ €Žî‹Øò†@p @ ó€jîbm@óØóïíØ@ò†@Šóè@óîüi @ @bïš@†óàó«@ôäa&‹ïŽ €Šòì–@ôŽbïŽ@ôäóèŠóÐJ @ó@ €nŽïiò†@òì@HJI@ò@ ‹Žïn€Žó÷@ó@ €i@ì@ a‹€ÙŽïq@òˆbàb÷@ô䆋ْóia† @ô @ €iy@o @ îŽ ìó€ØŠói@ô @ €ŽŠíØ@Šaíš@HaI@ôiy@óØ@õòìó÷@õüè @H†I@ô€€iy@ì@ô€€ŽŠíØ@ìì†@HxI@ô @ €iy@ì@ô€€ŽŠíØ@Žô @ €Ž@HlI 55


@õbŽbî @ðäbØb€ŽîŠbq @ìa‹‚óåÙŽîŠ @@a‡áŽîŠóèóÜ @öçaŠòì†a†@öçb€€ØüÙäaŒ@ôØûŠó€€ŽIb@€ŽîŠbqó€€Ü@çbØó€€ïïåàó÷ ‫ﻻ‬ ‫ﺧﺔﻟﻴﻞ ﻋﺔﺑﺪﻭ ﹶ‬:‫ﻴﺮﹺﺍﱐ‬ ‫ﻭﺓﺭﻃ‬ @@@NHòìónŽî‹€bä@bqíŽ@ôäbØò†‹ØŠóŽ @çbàa‡€€€äó÷@ôäbØòŠbàˆó€€€Ü@1@K@òíïä󀀀i@Zb€€€èòŠ@õ󀀀åîŠûŒ @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ @@@NoŽî‡î†ói @@ÚŽïrnŽò† @ôäbàa‡€€€äó÷@õòŠbàˆó€€€Ü@1@K@òíïä󀀀i@Zò@ †b€€€Ž@õ󀀀åîŠûŒ @ @H1I@õò†bà @@@NlbŽóä@ô䆋Øìaìóm@õaì†@oŽî‡î†ói@ìíiò†bàb÷ @ãó€÷@ðÙŽïåŽî퀒Šóè@ó€ÜóØ@òìòŠaí‚@õóäaìaŠaŒ@ìóÜ@oŽóióà @@ãóØóî@ñòŒaìŠò† @çbïÙŽïØó€î@Šó€è@Šó€jàaŠói@óØ@óäbîbäbà@ìó÷@òìím@bè@a†óîbŽbî @@çbïåmbéÙŽïq@Žîí’íŽîŠ@çbØóäóàí−ó÷ @@@Nòìa‹ÙîŠbî† @ @H2I@ñò†bà @@@Na‡áŽîŠóèóÜ@ìa‹‚óåÙŽîŠ@ðäbØb€ŽîŠbq@õbŽbî@ZbŽbî @ômłó€€€€Žò†@æî‹mŒŠó€€€€i@b€€€€€ŽîŠbq@ôä󀀀€àí−ó÷@Zã󀀀€Øóî @@@N×aÈ@ôäaŠóåŽîíä@ôäóàí−ó÷@ZçaŠóåŽîíä@ôäóàí−ó÷ @ôÐb€à@öa†b€ŽîŠbq@õŠa‡ï÷@õŠìíåŽóÜ@óïî‹Žî†ìbš@öçbäa†bŽbî @öa‡€ïÐa‹€íu@ôÙŽîŠí倎óÜ@ó€ïî5‹ïŽ €ŠbØ@ôØó€î@ó€Øóî@Zb€ŽîŠbq @ü€€i@ó€€îóè@b€€€ŽîŽ Šbq@õŠí倀ŽóÜ@ôîü‚ìb€€ä@õb€€Žbî@ô€€ä†‹ØŠò† @@@NoŽî‡ÙŽïq@çbØò‡äí€@öçbØóïybä@öçbØaŒóÔóÜ @ôräò‹q@ôŽïqó€i@ðäbØòŠb@iöŠbØ@õòŠa‡ï÷@oŽïäaíni@õòìó÷ @@@Nb€ŽîŠbq@ôäóàí−ó÷@Zçóàí−ó÷ @ÿó€€óÜ@oŽïió€ä@ÛüØbä@ÚŽïuŠóàói@LpbÙi@õŠa‡ï÷@õŒóØŠóàbä @ôäó€€àí−ó÷@€@ aŒó€€Ô@ôäó€€àí−ó÷@Zô @ îü‚ìb€€ä@ôäó€€àí−ó÷ @@@Na‡äbØóïïLÜaŠ‡ïÐ@bŽbî@öŠìínŽò† @@@Nóïybä @‹ŽîˆóÜ@çbØóïîü‚ìbä@óäóàí−ó÷@öb€ŽîŠbq@ôäóàí−ó÷Zãòìì† @€@aŒó€Ô@ôäó€àí−ó÷@€@b€€ŽîŠbq@ôäó€àí−ó÷@Zç@ bØó€äóàí−ó÷ @@Næiò†@a‡äaŠóåŽîíä@ôäóàí−ó÷@õ‹Žî†ìbš @@@Nóïybä@ôäóàí−ó÷ @ @H3Iñò†bà @@@Nóïybä@€@aŒóÔ@€@b€ŽîŠbq@ZõŠa‡ï÷@õóØóî @@@ZãóØóî @õŠóiòíŽîŠ5 ói@€@ãbÕáï÷bÔ@€@Šb€ŽîŠbq@ZõŠa‡ï÷@õóØóî@ôØûŠóŽ @Šó€€ó÷@LoŽî†@ÚïŽ@ q@ôŽŠíØ@H25I@óÜ@b€ŽîŠbq@ôäóàí−ó÷@€1 @@@Nóïybä @H500000I@ó€Ü@ôäaín“€ïäa†@õòŠb€àˆ@”ïØóîb€ŽîŠbq@Šóè @b€€Œò†@ôØûŠóŽ@öçbØóïïn“€@òŠóiòíŽîŠ5 ói@Zç@ bØłbi@ónŽüq @Šó€€è@ü€€i@o€€Žî‹Øò†@†b€€îŒ@ÛóïŽŠíØ@Lo€€Žïi@‹mb€€îŒ@‘ó€€Ø 56


@@@NÚŽïŽóØ@H200000I @Šó€è@ü€i@öo€Žî†@ڀŽïq@ôŽŠíØ@H10I@óÜ@aŒóÔ@ôäóàí−ó÷@€2 @@@NoŽî‹Øò†@†bîŒ@ÛóïíØ@ÚŽïŽóØ@H50000I @Šó€è@ü€i@ö@ o€Žî†@ڀŽïq@ôŽŠíØ@H7I@óÜ@óïybä@ôäóàí−ó÷@€3 @@@NoŽî‹Øò†@†bîŒ@ÛóïíØ@ÚŽïŽóØ@H25000I @ô€€åŽïéä@ô䆊a‰€€jLÜóè@ôŽîŠó€€Ü@çbØó€€äóàí−ó÷@ôäbàa‡€€äó÷@€€€4 @ô䆊a‰€€jLÜóè@õb€€Žbî@ôŽïqó€€i@LæŽîŠ†‹Žî‰€€iò‡LÜóè@ü‚ìón€€ŽaŠ @@@NçbØóäóàí−ó÷ @ü€i@oŽî€Žóiò†@ô€òŠ@õŠbàb÷@æîŽîíä@ói@o“q@Zãòìì† @Ûòì@æŽî‹@ € Øò†@†b€€îŒ@ó€€Ø@óäbïŽŠíØ@ìó€€÷@õòŠb€€àˆ@ô€€åïäaŒ @@@Nòìímbè@a†óîò†bà@ãó÷@ôØóî@õó€5‹ióÜ @ @H4Iñò†bà @@@NoŽïióä @ðLÜb€€Ž@Ša퀀š@çbØó€€äóàí−ó÷@ô䆊a‰€€jLÜóè@¶í€€‚@õòìb€€à @òŽïè󀀀€i@Šó€€€€Ž@a‡€€€€ïåmìłbq@ðmbØ󀀀€Ü@o€€€€Žïibä@Zã󀀀€våćïq @o€€Žò†@òìó€€Øóäóàí−ó÷@ôån“€€ïäa†@ãó€€ØóîóÜ@ìó€€ïïºíÔóm @@NoŽïi@çbØóïïåàó÷@òìaŠŒóàa†@†í‚bî@çbØòŠa‡Øóš @@@NpbØò‡Žïq @ð䆋ٓ€ŽïØó“îŠ@ðäbØóåŽî퀒íŽîŠ@öãbÙyó÷@oŽïibä@Zãó’ó’ @@NòìónŽî‹Vïi@ðÝî†ói@ñbŽbî@†í‚bî@÷Èói

@@ãóØóî@ðLݎóÐ @@mbè@ðîbmüØ@ö@Žïàa‡äó÷@ðäbØóuŠóà @@@ãóØóî@ðÕÜ

@ðib€€y@Šó€€ŽóÜ@aìòŠb€@€ä@ðØóîòíŽï€€’ói@o€€Žïibä@Zãó€€mìóy @ðÙŽïáØíyó€i@o€Žïiìíi@‡€äóàóLÜìò†@“€@ðÙLÜíà@öçbán“ïä

@@Žïàa‡äó÷@ðäbØóuŠóà

@@NðîaŒóÔ @ @H5Iñò†bà @@@ãòìì†@ôÕÜ @ñó€äbuŠóà@ãó€÷@Žïàa‡äó÷@ðäbØóuŠóà@üi@ìaŠíŽïLÜbq@ @oŽïiò† @@ônŽïàa‡äó÷@ôåmbéïîbmüØ @@ZoŽïi@a‡Žïm@ñòìòŠaí‚ @ @H6I@õò†bà @H30I@oŽïióè@ñìaìóm@ñóïÝèó÷@oŽïi@ðÔaÈ@oŽïiò†@ZãóØóî @õòìb€à@ôåmb€è@ôîbmüØó€i@o€Žïiò†@ìaìóm@ônŽïàa‡äó÷@ZãóØóî @@Na‡åmìłbqü‚@ðmbØ@óÜ@oŽïi†‹Ø@ìaìóm@ðäóàóm@óÜ@ðLÜbŽ @@@Za†òìòŠaí‚@õóäbmóLÜby@ãóÜ@†í‚bî@熊a‰jLÜóè@¶í‚ @ñ󀀀àbäaì‹i@ñ‹VLÜ󀀀è@òì󀀀àóØ@ðä󀀀îýói@o€€€Žïiò†Zãòìì† @†í‚b€€€î@ôä@ìíjmóÔ󀀀Ž@†í‚b€€€î@󀀀Øóàa‡äó÷@ô€€€ä†‹à@€€€€1 @@NoŽïi@ñóØbm@ìbè@çbî@ðîò†bàb÷ @õó€VŽîŠ@ó€Ø@Ša‡ï€Ž‹móà@ôØóïü‚óä@†í‚b€î@ôåmìóÙØóq @öo€Žïi@•b€i@o€’ìòŠ@öÂäb€iìbä@@ì솋€iaŠ@o€Žïiò†@Z@ãóïŽïŽ @Šó€€ŽóÜ@•òìó€€÷@LoŽî‹VjŽï€€€Ü@õó€€ØòŠbØóÜ@ôäìíjàaìò†Šó€€i @@NoŽïiaŠ†óä@âØíy@Šói@ìì‹ib÷@ðÙŽïåmóØ@†í‚bî@çaìbmói @@@Npójîbm@ôÙ“îq@ôØóîóä‰ïÜ@õŠbî5‹i @õŠb€àüm@ôŽïqó€i@oŽïi@óîb€ŽîŠbq@ìó÷@ôÙLÜó‚@oŽïiò†ZãòŠaíš @çbØó€€ïîü‚bä@ó€€äóàí−ó÷@†í‚b€€î@çó€€àí−ó÷@ôàa‡€€äó÷@€@ c @ôàaìò†Šó€i@ói@oŽïiìíi@f€uón“ïä@†í‚bî@LôäbnŽŠb’@õŠbi @ó€€i@•óÙ“€€Žïq@öa‹€€Žíä@õóäb“€€ŽïØŠbØóÝnŽò†@o€€Žïäaímò† @ó€€i@LoŽïió€€ä@àó€€Ø@ÿb€€Ž@10@ó€€Ü@ó€€Ø@Ûó€€îòìbà@ü€€i@a‡€€ïŽïm @ãóØóîóÜ@õòìó÷@üi@pbÙi@Ša‡î@‡äòíîóq@ôäóàí−ó÷@ôØûŠóŽ @ôÐa‹€í€º†@ôåî5Šü€€@ônŽóióàói@ôäìíjŽï€uón“ïä@@ÚŽïuŠóà 57


@f€€uójŽïu@a‡“€ïäbØóïîü‚ìbä@ó€äóàí−ó÷@Šó€Žói@a†óîò†bà @f€€€Ü@õŠb€î5‹i@õòìó€€÷@ü€i@ööŠ@ó€€mbƒïi@a†ìímb€èa†@ôån“€ïäa† @@@NoŽî‹Øò† @@@NoŽîŠ‡i @@ãòìì†@ðLݎóÐ @õó€åîŠûŒ@ó€i@o€Žî‹Øò†@‡äó€Žóq@òìóäb“€ŽïØŠbØóÝnŽò†@€@ l @󀀀€€äóàí−ó÷@ìb€€€€€€ŽîŠbq@ðä󀀀€€àí−ó÷@ðäbØóïîŠür€€€€€q @ômó€€LÜbyóÜ@†í‚b€€î@çó€€àí−ó÷@ôäbàa‡€€äó÷@õòŠb€€àˆ@õb€€èòŠ @@çbØóïîü‚ìbä @õŠbÙ’óÙ“€€€€€€€€€Žïq@ôàa‡€€€€€€€€€äó÷@ôäì퀀€€€€€€€i@Šì퀀€€€€€€€Ž @@ãóØóî@ðÕÜ @ç󀀀€€€îýóÜ@Šó€€€€€€€ó÷@bm󀀀€€€è@óØòìóäb“€€€€€€ŽïØŠbØóÝnŽò† @@b€ŽîŠbq@ðäóàí−ó÷@ðäbØóïîŠürq

@@@NòìónŽïia‹Ø@pòŠ@bèòŠ@õóåîŠûŒ@ói@òìóØóäóàí−ó÷ @ôån“€ïäa†@Ša퀹@Šó€ó÷@oŽî‹äò†a†@ìa‹ØŠò†ói@óØóàa‡äó÷@€2

@ @H7I@ñò†bà @@@Zóîóè@õóäbïî5Šürq@ãó÷@b€ŽîŠbq@ôäóàí−ó÷@ @õòŠb€€àˆ@õ4O1@†í‚b€€î@oŽïió€€äò†bàb÷@Ûó€€î@õaì†ó€€Ü@Ûó€€î @b€€ŽîŠbq@ôäó€àí−ó÷@õ‹€VŽïu@öÛûŠóŽ@ô䆊a‰jLÜóè@ZãóØóî @f€€€iói@a‡VäbàŠa퀀š@õòìbàó€€Ü@çó€€àí−ó÷@ôäbØóån“€€ïäa† @a‡ån“€ïäa†@ãó€ØóîóÜ@ôäbàa‡äó÷@õòŠbàˆ@õbèòŠ@õóåîŠûŒ@ói @o“€€ŽïéVäbi@ó€€Øóàa‡äó÷@No @ ïŽ ió€€ä@ò†b€€àb÷@aìòŠ@ôØó€€îìíäbïi @ñòìb€@à@ó€Ü@oŽîŽóiò†@Šb€ŽîŠbq@“ŽïéVäbi@ŠóŽóÜ@óØ@óØ @òìóàóØ@ôäóîýói@ˆûŠ@H7I@õaì†@óØ@ÚŽïån“ïä@a†@üi@oŽî‹Øò† @ðäbØ󀀀€€€€€€€àb−ó÷@ð䆋؇ä󀀀€€€€€€€Žóq@󀀀€€€€€€€Ü@ˆûŠ15 @LôäbØó€mìóÜ@æm‹VŽî퀀@ü€i@oŽî€Žóiò†@õòìó䆋؊a†b€b÷óÜ @ãa‡äó÷@æîäóàómói@ðmóîbØûŠóŽói@óØóån“ïäa†ö熊a‰jLÜóè @õb€èòŠ@õó€åîŠûŒ@õŠbî5‹iói@oŽî‹äò†a†@ìa‹ØŠò†ói@óØóàa‡äó÷ @@@NoŽîŽóiò† @@@NçbØóäóàí−ó÷@ôäbàa‡äó÷@õòŠbàˆ @ó€i@b€€ŽîŠbq@ôäó€àí−ó÷@õ‹€VŽïu@öÛûŠóŽ@ô䆋iý@Zãòìì† @õòŠb€€àˆ@õb€€èòŠ@õó€€åîŠûŒ@ó€€i@o€€ïŽ äaímò†@çó€€àí−ó÷@€€€3 @õ3O1@õaìa†@Šó€ŽóÜ@Lôäbàa‡€äó÷@ñòŠbàˆ@õbèòŠ@õóåîŠûŒ @ó€Ø@a‡€ÙŽïmóLÜbyóÜ@o€ŽïåŽïéi@@ônŽïàa‡€äó÷@ói@ôîbmüØ@ôäbàa‡äó÷ @ñ󀀋i@ðäbØó€îüè@ó€Ü@ÚŽïØó€î@mbéî†ó€i@•bq@öôäbàa‡äó÷ @õ󀀀5‹i@õH7I@õò†b€€à@ôŽî퀀m@ìì†@ôäbØòŠbØüèó€€Ü@ÚŽïØó€€î @@Nóîò†bà@ãó÷@’óè @@@NoŽïi@õ†ói@óîbŽbî@ãó÷@õH8I @ü€i@ôîbáåŽîŠ@öânïŽ@öôîü‚ìbä@õbŽbî@ô䆋؊ò†@ZãóïŽïŽ @ônŽïàa‡€äó÷@ôäbØó€uŠóàóÜ@ÚŽïuŠóà@ÚŽïàa‡äó÷@a‡ÙŽïmbØ@óÜ@€4 @õòŠa‡€ï÷@õòìó€÷@ü€i@ôîaŠa†@öõŠa‡ï÷@õŠbiöŠbØ@ôånƒÙŽîŠ @@@Npa‡i@oŽò†óÜ @pb€€Ùi@õŠa‡€€ï÷@õŒó€€ØŠóàbä@õbàó€€åi@Šó€€ŽóÜ@ôäb€€ØòŠbiöŠbØ @@@Zãòìì† @b€€Žbî@öŠìín€€Žò†@ÿ󀀀óÜ@oŽïió€€ä@ÛüØb€€ä@ó€€Ø@ÛóîòíŽï€ ’ói @ãó€Ü@ÚŽïØó€îóÜ@a‡ÙŽïàa‡äó÷@ônŽïàa‡äó÷@ôåmbè@ôîbmüØ@ômbØóÜ @@@NçbØóïïLÜaŠ‡ïÐ @o€ïÜ@çbàó€èóÜ@‹€m@ôÙŽïàa‡€äó÷@a†ó@ €îò†bà@ãó€÷@õóäbmóLÜby @ôäa‡Žïqó€’ó€@õŠaíióÜ@ôn“€@ @ômóŽbïŽ@n’Ša†@ZãòŠaíš @ôán€€ïŽ@õò‹Žî퀀@ó€i@ó€€Øó䆊a‰jLÜóè@Šó€€ó÷@òìó€nŽî‹äò†a† @ó€€mòŠaŒòì@ÿ󀀀óÜ@@ôVäó€€èb÷öbèói@b€€€ŽîŠbq@ôäbØó“€€‚óä @ôäbØóVäò†@õòŠbàˆ@æî‹mŠûŒ@õóŽóØ@ìó÷@†í‚bî@çbØónïÜ @@@NçbØòŠa‡äòíîóq @@@Nöa‹ÙŽïqŠbØ@ô䆊a‰jLÜóè@ôánïŽ@ôŽïqói@òìíióè @@ZãóvåŽïq @õŠbî5‹ió€Ü@pìíäb€m@ó€îóè@õü€i@çó€àí−ó÷@ôàa‡äó÷@ZãóïŽïŽ @ü€i@b€€ŽîŠbq@ôäóàí−ó÷@ômójîbm@õóu†íi@ô䆋Øò†bàb÷M1 @õaŒó€Ô@õb€€†a†@ãò†Šó€ióÜ@p @ a‡€i@ônŽïàa‡€äó÷@ôåmbè@ôîbmüØ @@Na†b€ŽîŠbq@ôn“€@õóu†íióÜ@ôäbäa† @õòìó€€ä†‹ØŠa†b€b÷@õì쉀€ïŽ àóÜ@ˆûŠ@H30Iõòìbàó€€Ü@a‡€€îŠa‡ï÷ @çó€€îýóÜ@ó€€Ø@b€€€ŽîŠbq@ôn“€€€@õó€€u†íi@ô䆋؇ä󀀎óqM2 @@@NóØòŠbî5‹ióÜ @Š5 ü€íLÜb€÷@ðäa‡€àb−ó÷@No @ €Žî‹@ Øò†@ó€äaìòŠ@õü€i@òìòŠb€ŽîŠbq @ãó€€Ü@ônŽïàa‡€€äó÷@ôåmb€€è@ôîb€€müØ@ôäbØó€€àbÙyó÷@ZãòŠa퀀š 58


@@NòìbåŽïénŽò†ói@ðVäò† @ñòŠbàˆ@õbèòŠ@õóåîŠûŒ@ói@a†óu†íi@ôäbØòŒaìŠò†@çaíŽïäóÜ @@Zãón’óè @çbØóïîŠìín€Žò†@òŠò퀮ïq@õìb€šòŠ@ÚŽïuŠóàói@Lôäbàa‡äó÷ @ôäb€€Øò‹VŽïu@ó€€Ü@ÚŽïØó€€î@†í‚b€€î@Šb€€€ŽîŠbq@ô䆋ÙVäb€€iM1 @çbØó€ïybä@öçbØaŒóÔ@öb€ŽîŠbq@õ‡äójLÜóà@üi@a‡ä†‹Ù’óia†óÜ @ð䆋Øó€åmóÈbäóÔ@ðmbØó€Ü@L@ôäbàa‡€äó÷@õ3O1@ñaìa†ŠóŽóÜ @ômó€€àíÙy@ô€€îaŠa†@ô€€mòŠaŒòì@ü€€i@ñòìó€€ä†‹ØŒŠói@öo€€îŽ ‹Ùi @a‡àòìì†@n“ïäa†óÜ@L@ìa‹Väbi@ð䆋ÙVäbiói@ò†bŽ@ñóåîŠûŒ @@@N@a‡ïLÜaŠ‡ïÐ@õóu†íi@ÿó€óÜ@nƒØóî@üi@ôLÜaŠ‡ïÐ @ó€€i@o€€Žî‹äò†a†@ìa‹iýó€€i@òìó€€äa‡Väò†@ó€€nŽî‹‚ò†@ð€€ä†‹iý @ôäbØóïïØýb€€€€€š@ìíà󀀀€€è@ô䆋Ùî‹Žî†ìb€€€€€š@Zã󀀀€€’ó’ @ðäbàa‡€€€€äó÷@ñòŠb€€€€àˆ@@ñb€€€€èòŠ@ñ󀀀€åîŠûŒ@ñ‡€€€€äóàaŒòŠ @󀀀€€VvŽïi@ôîü‚ìb€€€€€ä@ô䆋َïu󀀀€€jŽïu@ôäb€€€€€Øb€Œò†íàa† @“€q@o€Žïiò†@熋€iý@ñò†Šbr€ŽaŠ@†í‚bî@aìa†@Lçóàí−ó÷ @öçbØóvïÜüØ@öçbØüÙäaŒ@öçbØóïîŒbiŠóŽ@óØóî@öçbØb€†a†óÜ @@ZoŽïjnŽói@òìòŠaí‚@ñóäaìa‹ÙîŠbî†@óLÜb‚@ãóÜ@ÚŽïØóîói @ôäa‡€€€€àb−ó÷@ô€€€€’biói@ô€€€€ä†‹ÙåàaŒ@ü€€€€i@çbØbVäbºó€€€€q @€€Žüq@ñòìóån€€ŽüÔ@†í‚b€€î@@ðØbrn€€Žò†@ðäìíió€€ä@Mc @õ5Šür€€qóÜ@ó€€Ø@õó€€äbîbVäbàŠóÐ@ìó€€Ü@ó€€VvŽïi@Lçb€€ïäbØòŠbØ @@NðÑîŒòì @@@NµLÜaŠ‡ïÐ @@N“€@ðÙLÜíà@ðäa†ûÐói@ñŠbØüèói@çìíiMl @@Zãómìóy @@NŽïàa‡äó÷@ðäbØóuŠóà@óÜ@ÚŽïØóî@ðäa‡nŽò†óÜMx @õb€èòŠ@õó€åîŠûŒói@ôäb€Øò‹VŽïu@öŠb€ŽîŠbq@ô䆊a‰jLÜóèM1 @ó€€Ü@o€€ŽóÕäó÷ói@ðà󀀂ŠónàóØ@†í‚b€€î@熋ـ€’üàaŠóÐM† @ãó€Øóî@ñì쉀Žïà@ó€Ü@ˆûŠ@H30I@ñòìbàóÜ@ðäbàa‡äó÷@ñòŠbàˆ @@Na‡ïnŽîìa‹Ž‹rŽïÜ@öÛŠó÷@ðäaŠíLÜóè @@Nn“ïäa† @öb€€èòŠ@ñó€€åîŠûŒói@o€€Žïäaímò†@çaŠó€€åŽîíä@ðäó€€àí−ó÷M2 @ñb€€èòŠ@ñó€€åîŠûŒ@çb€€ØòìaŠíŽïLÜbq@ó€€Ü@ãb€€Ø@dè@󀀀ó÷@M2 @Šó€ŽóÜ@pb€jiý@Šb€ŽîŠbq@ça‹îŒòì@ÛûŠóŽ@ñŒbïå“Žïq@ŠóŽóÜ @a‡àòìì†@ðäa‡Väò†@óÜ@L@båŽïèóä@oŽò†ói@ðäbàa‡äó÷@ñòŠbàˆ @@NòìòŠóŽ@ñóäaŠbØüè@ìó÷@çbàóè @çb€ïVäò†@æî‹€mŠûŒ@ó€Ø@oŽïiò†@a†óä@aìó÷@çaíŽïä@óÜ@fØ“Žïq @ÚćïØó€î@ðäa‡n€Žò†óÜ@ó€i@o€î‹äò†a†@ìa‹€iý@ó€i@Šb€ŽîŠbqM3 @µm‹€mŠûŒ@óØ@oŽîŠ†‹Žî‰iò‡LÜóè@óŽóØ@ìó÷@ìòìbåŽïè@oŽò†ói 59


@@NóîbŽbî@ãó÷@ñH5I@ñò†bà@ðäbØóuŠóàóÜ @çbØ󀀀€ïîŠa‡ï÷@󀀀€ïîŠbÙäaŠü€@Žî퀀€€’íŽîŠ@L@ç󀀀€àí−ó÷ @ñŠbî‹ió€€Ü@o€€ŽîiŠò†@ðîaŒòŠb€€ä@o€€Žïäaímò†@Šb€€€ŽîŠbq@M4 @pb€€€Øò†@ç󀀀Žóq@çbØò‡€€€äí€@öçbØ󀀀ïybä@öçbØaŒó€€€ÔóÜ @H15IñòìbàóÜ@ðÜaŠ‡ïÐ@ñłbi@ñb€†a†@ãò†ŠóióÜ@ñóØó䆋iý @öðäb€€€€€€€Øòìbä@îŠü€€€€€€€€@öòì󀀀€€€€ä†‹Ø@öæm‹VØ󀀀€€€€îói @b€†a†@óîíŽïq@LóØòŠbî‹ióÜ@@ñòìó䆋؊a†b€b÷@ñì쉎ïàóÜ@ˆûŠ @ôäbàa‡€€€€äó÷@ñòŠb€€€€àˆ@õb€€€€èòŠ@õ󀀀€åîŠûŒói@Zã󀀀€èò†Œbî

@ñŠìí倎óÜ@ñŠa‡ï÷@ñómbéÙŽïq@óÜ@óØ@ñòìó÷öðäbØò‡äójLÜóà @ñì쉀Žïà@ó€Ü@a‡€ÙŽïVäbà@ñòìbà@óÜ@pbÙi@óØóïîaŒòŠbä@ñ‹îóŽ @ñŒbïå“€€Žïq@Šó€€ŽóÜ@•òìó€€÷@Lo€€Žïiò†@o€€ŽìŠ†@a†b€€€ŽîŠbq @a†ó€€móLÜby@ãó€€Ü@Lpa‡€€jŽïÜ@ñŠb€€î5‹i@ñýó€€Ü@òìó€€ïï䆋؊bàüm @@@Nçóàí−ó÷@ôäbàa‡äó÷@õ3O1@†í‚bî@Šb€ŽîŠbq @b€€m@pb€€Ùi@b€€€ŽîŠbq@ñó€€äaˆûŠ@ðäb€€ØòŠbØ@Šb€€€ŽîŠbq@ón€€îíŽïq @@NoŽîŠ†ò†@óØóïîaŒòŠbä@óÜ@Šbî‹i @õòìó€€ä†‹Øö⁄i@ü€€i@Ûó€€îóàbäˆûŠ@ô€€ä†‹ØŠò†@Zãó€€èò†Œaì† @õŠò†@ç󀀀àí−ó÷@󀀀Ø@ñ󀀀äbäbàŠóÐ@öŠb€€€î5‹i@ì󀀀÷@ìíàó€€è @ñ󀀋ióÜ@ó@ Ø@ça‡ŽïÝmìíäbm@ñòìbà@mbè@ðîbmüØ@ñaì†óÜM5 @@@NpbØò† @ð䆋؇äó€Žóq@†í‚bî@òìa‹ÙŽïq@ñòˆbàb÷@a†òìòŠóŽ@ñŠaíš @ó€€Ü@@ó€€Ø@b€€€ŽîŠbq@ü€€i@ڀ€ïŽ öŠ†@ô䆊a‰€€jLÜóè@Zãóèò†ŒbŽ @LðLÜaŠ‡€€€ïÐ@ñłb€€€i@ñb€€€€†a†@ç󀀀îýóÜ@󀀀Øó䆋iý@ñŠb€€€î‹i @òì󀀀€€Øb€ŽîŠbq@õì쉀€€€€Žïà@ñŠíq󀀀€€ÜóØ@öpóïäbn€€€€€ŽŠb’ @ñŠb€€ŽîŠbq@ð䆊a‰€jLÜóèói@oŽïnŽò‡LÜóè@b€ŽîŠbq@ðäóàí−ó÷ @@NoŽïia‹våŽïéLÜóè @ó€€îò†bà@ãó€€÷@ðmìó€€y@ñ‡€€äói@ðäbØó€€àbÙyó÷@ðŽïqó€€i@e퀀ä @çóàí−ó÷@õŠbØ@üi@ü‚ìbä@ôÙŽîìò5‹îóq@ôäbäa†@Zãóèò†Šaíš @†@ í‚b€€î@óØó䆋؇ä󀀎óq@ñì쉀€ïŽ à@ó€€Ü@ˆûŠ@H30I@ñòìbàó€€Ü @@@NóØóäa‡ŽïÝmìíäbm@ñòìbà@mbè@ðîbmüØ @ôån“€€€ïäa†@ã󀀀Øóî@ñì쉀€€Žïà@󀀀Ü@a‡€€€ÙŽïVäbà@õòìbàó€€€Ü @@Zãóîüä @õòŠb€€àˆ@õb€€èòŠ@õó€€åîŠûŒói@ð䆋؇ä󀀎óq@öçó€€àí−ó÷ @@@Nôäbàa‡äó÷ @çb€Øłbi@ón€Žüq@üi@@‘óØ@fŽ@mìłbq@ô䆋؇äóŽóqM1 @öµ“€‚ói@õòìó€ä†‹ÙmòŠ@†í‚bî@熋؇äóŽóq@Zãóèò†Œbq @ðäbàa‡€€€äó÷@ñòŠb€€€àˆ@õb€€€èòŠ@õ󀀀åîŠûŒói@b€€€€ŽîŠbq@ó€€€Ü @ðäbàa‡€äó÷@ñòŠb€àˆ@õb€èòŠ@õóåîŠûŒ@ói@b€ŽîŠbq@üi@ÛóàüØ @‘ó€Ø@wåŽïqó€Ü@ó€Ø@Šb€€ŽîŠbq@õŒbïå“Žïq@ŠóŽóÜ@öçóàí−ó÷ @@@Nçóàí−ó÷ @ón€€€îíŽïq@‡€€€äó¸ójîbm@õ‹€€€îŒòì@Šó€€€ŽóÜ@öæi󀀀ä@àó€€€Ø @@@NoïŽ åŽîŠŒó·a†@çbïÙŽïØóî @ôäbØó“€€‚óä@ôäb€€äa†@öp󀀎bïŽ@ôån€€’Ša†@öa‡€€äbØòŠaíi @õó€åîŠûŒói@@b€ŽîŠbqó€Ü@çbØłbi@ónŽüq@çòìb‚@ô䆋iý@M2 @oŽïió€€ä@ÛüØb€€ä@ÚŽïuŠó€€àói@Lçbïäa‡Žïqó€€’ó€@ü€€i@ôvïma€€Ž @õ5O1@õaìa†@Šó€ŽóÜ@çóàí−ó÷@ôäbàa‡äó÷@ñòŠbàˆ@õbèòŠ @@@Nôäbán“ïä@ôäa‡Žïqó’ó€@ÿó€óÜ @õŒbïå“€€ïŽ q@Šó€€ŽóÜ@†í‚b€€î@çó€€àí−ó÷@ôäbàa‡€€äó÷@ñòŠb€€àˆ @ìíàó€€èóÜ@b€€€ŽîŠbq@ômbîìó€€Üìó÷@ô䆋ÙîŠb€€î†@Zãóèò†Œb€€’

@‹€m@ôØóïî5Šürq@öpłóŽò†@Šóè@ô䆋Øò†bïq@Zãóèò‡Äóy @ŠóŽóÜ@óîóè@ð䆋iý@Àbà@”ïäa‹îŒòì@ðäóàí−ó÷@NŠb€ŽîŠbq @@@Nòìímbè@a‡äbØòìa‹ÙŽïqŠbØbŽbî@ìŠìínŽò†óÜ@óØ @ðäbØ@ ó€îüèói@´Žói@o“qói@‡äó¸ójîbm@ñ‹îŒòì@ñŒbïå“Žïq @@@NóîbŽbî@ãó÷@’óè@ñó€5‹i@ðîüm@ìì† @@ãòìì†@ôÕÜ @@çbØóïîü‚ìbä@óäóàí−ó÷@ðäbØóïîŠürq @ó€Ø@çbØó€ïîü‚ìbä@óïïåàó÷@ó“‚óä@ô䆋؇äóŽóq@@Zãóîò† @@@aŒóÔ@ôäóàí−ó÷@ôäbØóïî5Šürq @ìŠb€€€€€ŽîŠbq@ôŽîŠó€€€€Ü@󀀀€Ø@òì󀀀€äbØóïïåàó÷@òìaŠŒó€€€€àa†óÜ @çbØó€€ïïLÜaŠ‡ïÐ@ó€€ïïåàó÷@ó€€VäbàŠóÐ@ÿ󀀀óÜ@ôVäó€€èb÷ìbèói @ @H8I@õò†bà @@ZãóØóî @ó“€€€‚óä@m‹€ìb€€€šŠóióÜ@Žß󀀀€óÜ@LæŽî‹€€€Øò†@•óÙ“€€€Žïq @@@NçbØóïïåàó÷ @õòŠb€€àˆ@õb€€èòŠ@õó€€åîŠûŒ@ó€€i@aŒó€€Ô@ôäó€€àí−ó÷@ôØûŠó€€Ž 60


@@@NôLÜaŠ‡ïÐ@ômóàíÙy@ôn“€ @Šó€ŽóÜ@ó€Ø@oŽîŠ†‹Žî‰€iò‡LÜóè@a‡ïån“ïäa†@ãóØóîóÜ@ôäbàa‡äó÷ @@Zãón’óè @õì쉀€€ŽïàóÜ@a†ˆûŠ@15@õòìbà󀀀Ü@ãb€€€Õáï÷bÔ@ôn“€€€ŽïéVäbi @ôîò†ŠòìŠó€€q@ôäbØóïïØýb€€š@ôä‡äbVä󏀀LÜóè@öõ‹Žî†ìb€€š@ @ói@oŽîŽóiò†@çbØó䆊a‰jLÜóè@ôäbØóàb−ó÷@ô䆋؇äóŽóq @@@Nãa‡äó÷@æîäóàóm@ói@ômóîbØûŠóŽ @òìó€äbîòŠbióÜ@ò†Šbr€ŽaŠ@ô䆋ْóÙ“€Žïq@öaŒóÔ@õŠìíåŽóÜ @@@Nòìb€ŽîŠbq@ôäóàí−ó÷@ôŽîŠóÜ @õóØón€ŽüqóÜ@aŒó€Ô@ôäó€àí−ó÷@ôØûŠó€Ž@ô䆋iý@Zãòìì† @@Zãóîüä @õòŠb€àˆ@õbèòŠ@õóåîŠûŒói@ôäbàa‡äó÷@õ3O1@õaìa†@ŠóŽóÜ @ôn“€€€@õŠaŒ@öõìòŒ@ôäbåŽïèŠbØó€€i@ôån€€ƒÙŽîŠ@õ‹Žî†ìb€€š@ @ôäbØ󀀀îüèóÜ@ÚŽïØ󀀀î@ôåmbéî†ó€€€i@ôm󀀀LÜbyóÜ@ôäbàa‡€€€äó÷ @@NóîbŽbî@ãó÷@ñH8I@õó€5‹i@ñH7I@õò†bà@ôîümìì† @Šó€ŽóÜ@熋؊b€Ø@öaŒó€Ô@ôÐa‹€íu@õŠìíåŽ@õòíŽïšŠaíšóÜ @@@ZãóïŽïŽ @@@Nõ‹Žî†ìb÷@öÿbØín“Ø@ôäa‡Žïqó’ó€ @@Zãóîò† @ôäbàa‡€€äó÷@õb€€èòŠ@õó€€åîŠûŒ@ó€i@ãb€€Õáï÷bÔ@ô䆊a‰€€jLÜóè@€€1 @ôØûŠó€€Ž@çó€€îýóÜ@ó€€Ø@ôåàó€€÷@õó“€€‚óä@ô䆋؇ä󀀎óq@ @çbïn€€îíŽïq@õó€€åîŠûŒ@çbØòìaŠíŽïLÜbqó€€Ü@ãb€€Ø@dè@Šó€€€ó÷ @òìó€€àbÕáï÷bÔ@ôŽîŠó€€Ü@öçbØó€€ïîü‚ìbä@ó€€ïåàó÷@b€€€Œò†íàa† @ó€Ø@o€Žî‹Øò†@a†óäaìó÷@çaíŽïäóÜ@f€Ø5“Žïq@LbåŽïèóä@oŽò†ói @@NoŽî‹Øò†@•óÙ“Žïq @õ󀀀åîŠûŒ@õòì󀀀÷@ìòìbåŽïén€€€Žò†ói@çb€€€ïVäò†@öæî‹€€€mŠûŒ @@Zãóèò†Œbî @båŽïén€€€€€€Žò†ói@a‡@ €€€€€àòìì†@ôäa‡€€€€€Väò†óÜ@ôäbØ󀀀€€Väò† @@@NoŽî†‹Žî‰iò‡LÜóè @ô€€Žïq@b€€€ŽîŠbq@ôäó€€àí−ó÷@ó€€Ø@‹€€m@ôØóïîŠ5@ ür€€q@Šó€€è@ @ÛüØb€€ä@a‡€€äbØòìa‹ÙŽïqŠbØ@b€€Žbî@ÿ󀀀óÜ@ó€€Ø@oŽï“€€‚óiò† @ôäbàa‡äó÷@õòŠbàˆ@õbèòŠ@õóåîŠûŒ@ói@ãbÕáï÷bÔ@ô䆋iý@€2 @@@NoŽïióä @†í‚b€€î@ôäbàa‡€€äó÷@õ3O1@õaìa†@Šó€€ŽóÜ@aŒó€€Ô@ôäó€€àí−ó÷ @@Zãóèò†Œaì† @ÚŽïØóî@ôåmbéî†ói@ômóLÜbyóÜ@•òìó÷@Lb€ŽîŠbq@õaìa†@ŠóŽóÜ @@NH7I@õò†bà@õH8I@õ‡äói@ôäbØòŠbØüèóÜ @@ZãòŠaíš

@@@NaŒóÔ@ôäóàí−ó÷@õü‚ìbä@õìò5‹îóq@ôäbäa†@

@ @H9I@õò†bà @õìò5‹îó€€q@ôäb€€ØòŠbØ@ôåmìó؊󀀎@ü€€i@aŒó€€Ô@ôäó€€àí−ó÷ @ôîü‚ìb€€ä@õòŠa‡€€ï÷@ôäb€€ØòŠbØ@ôäì퀀šòíŽîŠ5 ói@õ‹Žî†ìb€€š@ @@@ZpbØò†@óäbàó÷ @@@NaŒóÔóÜ @@ZãóØóî @ôn€€€€äaŒ@õòì󀀀€åî‰îŽ@ím@ìòì󀀀€åïLÜüÙŽïÜ@ô䆋ْóÙ“€€€Žïq@

@@@ZãóvåŽïq @@@NaŒóÔ@ôäóàí−ó÷@õóu†íi@õòˆû‹q@ô䆋Øò†bàb÷@€1

@ìaŒó€€Ô@ôäa‡Žïqó€€’ó€ói@Ša‡€€î‡äòíîóq@ôäb€€ØòŠaíi@ìíàó€€èóÜ @ìaŒó€Ô@ôäbØó€VäbàŠóÐ@õóu†íi@õó“‚óä@ô䆋؇äóŽóq@€2 @@@NaŒóÔ@ôäóàí−ó÷@üi@ô䆊bä @@@Nb€ŽîŠbq@üi@ô䆊bä @@Zãòìì† @@Zãó’ó’ @ôä󀀀àí−ó÷@ÿ󀀀€óÜ@‰€€€ŽîìaŠ@öôVä󀀀èb÷ìbè@öõŠb€€€ÙîŠbè@ @ôäb“€ŽïØó“‚óä@öçbØóàbÔó€’@ôäb€äìbä@ŠóŽóÜ@õ‡äóàaŒòŠ@ @@@NçbØbVŽîŠ @ôäbåŽïéî†ó€€€€i@ô€€€€ä†‹ÙåàaŒ@ü€€€€i@aŒóÔóiŠó€€€€Ž@ôäbØ󀀀€ïybä @@@Nôn“€@õ‡äòìòˆŠói

@@@Zãómìóy @ôVäóèb÷ìbèói@aŒóÔóÜ@ômòŠóåi@õó“‚óä@ŠóŽóÜ@õ‡äóàaŒòŠ

@ @@H10I@õò†bà @öçbØó€€ïåàó÷@@b€€€Œò†@ôØûŠó€€Ž@öõŠa‡€€ï÷@õó€€Øóî@ôØûŠó€€Ž @õó“€€‚óä@õòíŽï€€šŠaíšóÜ@öb€€€ŽîŠbq@ôäó€€àí−ó÷@ÿ󀀀óÜ 61


@@@ZãòŠaíš @çó€àí−ó÷@ôn“€ŽïéVäbi@Šó€ŽóÜ@LçbØóVäbàŠóÐ@õŠóiòíŽîŠ5 ói @@@NóïybäóÜ@òŠa‡ï÷@ôäbØòŠbØ@ôäìíšòíŽîŠ5 ói@ô䆋Ùî‹Žî†ìbš @çbïäó€€àí−ó÷@ôäbØóïîb€€Žb÷@òìó€€äìíiüØ@õŠa‡€€’ói@ôÐb€€à @@@Nóïïä@çbïäa‡Väò†@ôÐbà@ãłói@Lóîóè @@ZãóvåŽïq @@@H11I@õò†bà @õòìó€€ä†‹ØŒŠói@öçbØó€€ïîü‚ìbä@ó€€VäbàŠóÐ@ô䆋Ùî‹Žî†ìb€€š@ @@@NaŒóÔ@ôäóàí−ó÷@üi@òìòìŠ@ìóÜ@oîíŽïq@õò†ŠbrŽaŠ @ìaŒó€Ô@ôäó€àí−ó÷@ôäb€ØòŠbî5‹i@çaíŽïäó€Ü@ôØüØbä@ômóLÜbyóÜ

@@@Zãó’ó’ @Šó€€ó÷@o€Žïiò@ †@b€€ŽîŠbq@üi@póîìóÜìó÷@Lb€ŽîŠbq@ôäbØòŠbî5‹i @@@NoŽïióè@òìb€ŽîŠbq@ìíàóè@ói@õ‡äòíîóq@óØòŠbî5‹i @@@Nóïybä@ôäóàí−ó÷@õóu†íi@ô䆋Øò†bàb÷@€1 @@@H12I@õò†bà @ôä@bØó€€VäbàŠóÐ@õó€€u†íi@ôäbØó“€€‚óä@ô䆋؇ä󀀎óq@€€€2 @@@Zóîóè@õóäbmłóŽò†@ãó÷@óïybä@ôäóàí−ó÷ @@@NaŒóÔ@ôäóàí−ó÷@üi@ô䆊bä@öóïybä @@@ZãóØóî @@@Zãómìóy

@õó€€åîŠûŒ@ó€€i@ôîü‚ìb€€ä@ôåàó€€÷@õó“€€‚óä@ô䆋؇ä󀀎óq @õbèòŠ@õóåîŠûŒ@ói@óïybä@ôäóàí−ó÷@ôØûŠóŽ@ô䆊a‰jLÜóè @õüè󀀀i@öó€€ïybä@ô€€ïÜüq@õòŠa‡€€€ï÷@ôŽîŠó€€Ü@ó€€Ø@ò†b€€Ž @ó€€i@ó€€Ø@çó€€àí−ó÷@ôån“€€ïäa†@ãó€€ØóîóÜ@çbàa‡€€äó÷@õòŠb€€àˆ

@@@Nòìa‹Ù’óÙ“Žïq@òìóïybä@õŠóiòíŽîŠ5 ói @a†ˆûŠ@15@õòìbà󀀀€Ü@󀀀€ïybä@õŠó€€€€iòíŽîŠ5 ói@ôn“€€€€ŽïéVäbi @@@Zãón’óè @ôäbØ󀀀àb−ó÷@ô䆋؇ä󀀀Žóq@õì쉀€€ŽïàóÜ@oŽî€€€Žóiò†

@ìíàó€èóÜ@ônäaŒ@õòìó䉎îím@öòìóåïLÜüÙŽïÜ@ô䆋ْóÙ“Žïq @æîä󀀀àómói@ômóîbØûŠó€€€Žói@óØóån“€€€ïäa†@ö熊a‰€€€jLÜóè @@@NoŽîŽóiò†@ãa‡äó÷ @ü€i@ô䆊b€ä@ìó€ïybä@ôäa‡Žïqó’ó@ €ói@Ša‡î‡äòíîóq@ôäbØòŠaíi @@@Zãòìì† @@@NaŒóÔ@ôäóàí−ó÷ @@@Zãóîüä @õb€èòŠ@õó€åîŠûŒ@ó€i@ó€ïybä@ôäó€àí−ó÷@ôØûŠóŽ@ô䆋iý @ôä󀀀àí−ó÷@ÿ󀀀€óÜ@‰€€€ŽîöaŠ@öôVä󀀀èb÷ìbè@öõŠb€€€ÙîŠbè @çbàa‡€€€äó÷@õ3O1@ô€€€îaìa†@Šó€€€ŽóÜ@öçbàa‡€€€äó÷@õòŠb€€€àˆ

@ôäbåŽïéî†ó€€€i@ü€€€i@aŒó€€€Ô@ôä󀀀àí−ó÷@ö‹€€€m@ôäbØ󀀀ïybä @õò†b€à@ôŽîí€mìì†@ôäbØ@ ó€îüèóÜ@ÚŽïØóî@ôåmbéî†ói@ômóLÜbyóÜ @@@NóîbŽbî@ãó÷@õH8I@õó€5‹i@H7I @@@Nôn“€@õ‡äòìòˆŠói

@@@ZãóïŽïŽ @@@Nóïybä@ôäóàí−ó÷@õü‚ìbä@õìò5‹îóq@ôäbäa† @õb€€èòŠ@õó€€åîŠûŒ@ó€€i@ó€€ïybä@õŠó€€iòíŽîŠ5 ói@ô䆊a‰€€jLÜóè@€€€1 @@@Zãóèò†äbî @õóåîŠûŒ@çbØòìaŠíŽïLÜbqóÜ@ãbÙ›ïè@Šó€ó÷@Lçbàa‡äó÷@õòŠbàˆ @Šó€è@oŽïäaímò†@aŒóÔ@ôäóàí−ó÷@†í‚bî@b€ŽîŠbq@ôäóàí−ó÷ @a†ó€€äaìó÷@çaíŽïäó€€Ü@f€Ø5“€€ïŽ q@LbåŽïèóån€€Žò†ói@çbïn€€îíŽïq @ÿó€óÜ@óØ@oŽï“‚óji@óïybä@ôäóàí−ó÷@ói@‹m@ôÙŽïmłóŽò† @ó€ŽóØ@ìó€÷@öòì@ båŽïén€Žò†ói@çb€ïVäò†@æî‹mŠûŒ@óØ@oŽïiò† @@@NoŽïióä@ÛüØbä@a‡äbØòìa‹ÙŽïqŠbØ@bŽbî @õ󀀀€åîŠûŒ@a‡€€€€àòìì†@ôäa‡€€€€Väò†óÜ@󀀀€Ø@oŽîŠ‡€€€€Žî‰iò‡LÜóè @@@NoŽïåŽïèò†@oŽò†ói@çbØóVäò† @ @H13I@õò†bà @ôÐb€€à@ãb€€Õáï÷bÔ@ó€€ïybä@ôäó€€àí−ó÷@ôn“€€ŽïéVäbi@Šó€€ŽóÜ @õòŠbàˆ@õbèòŠ@õóåîŠûŒ@ói@óïybä@õŠóiòíŽîŠ5 ói@ô䆋iý@€2 @ãłói@La†óïybä@ôäóàí−ó÷@ôäbØóån“ïäa†óÜ@óîóè@õŠa‡’ói @†í‚b€î@çbàa‡€äó÷@õòŠb€àˆ@õ5O1@ õaìa†@Šó€ŽóÜ@ôäbàa‡äó÷ @@@Zãóîò†

@@@Nóïïä@ôäa‡Väò†@ôÐbà @õ󀀀5‹i@H7I@õò†bàó€€Ü@õó€€äaŠbØüè@ìó€€÷@Šó€€ióÜ@ãb€€Õáï÷bÔ @@@Nçìímbèa†H8I @ @@H14I@õò†bà 62


@õaì†óÜ@çóÙi@õóØòŠbØ@üi@òìóäaŠó€@ö熋ÙÌìŠóÐóm@ŠóŽóÜ @ÿó€€óÜ@ó€ïybä@ôäó€àí−ó÷@ôäb€ØòŠbî5‹i@ôØüØb€ä@ômóLÜbyóÜ @@@NônŽïàa‡äó÷@õòìbà@ôåmbéïîbmüØ @ôäó€àí−ó÷@ü€i@póîìóÜìó÷@La†aŒóÔ@ôäóàí−ó÷@ôäbØòŠbî5‹i @ó€móà‚@çbØóäóàí−ó÷@ôàa‡äó÷@ônŽïàa‡äó÷@õòìbà@Zãòìì† @òìaŒó€€Ô@ìíàó€€è@ó€€i@õ‡€€äòíîóq@ó€€ØòŠbî5‹i@Šó€€€ó÷@ó€€îaŒóÔ @@@NoŽïióè @@@Nôåï“äóäb‚@ìòìó䆋،Šói@óÝq@öóšìíàŠóŽ@ônŽóióà@üi @@@çbØòŒbïnáï÷@öçbØóÐbà@ZãóïŽïŽ@ôÕÜ @@@ZãóïŽïŽ @@@H15I@õò†bà @ôäb€€ïä@õ9@õaì†ó€€Ü@ó€€Ø@Lb€€€ŽîŠbq@õ‹€€VŽïu@öçbØó€€ïîŠa‡ï÷ @ôåî5‹iŠò†ó€€€€Ü@ç†aŒb€€€€÷@çbØ󀀀€äóàí−ó÷@ôäbàa‡€€€€äó÷@€€€€€1 @@@Na‡äbØü€ínрóÜ@çbïäbØaŠöi @çbïïåï“€äóäb‚@ôØóîó€šìíà@Lçìí€i@a†óäbnŽüqìóÜ@ 2003 @àó€Ø@ó€îóäbVäbà@ón€’a†bq@ìó÷@õE80@óØ@oŽî‹“‚óiò‡Žïq @ó€€àa‡äó÷@õòŠb€àˆ@õó€åîŠûŒói@æäa퀀mò†@çbØó€äóàí−ó÷@€€2

@󀀀€Øóî@ôØûŠó€€€€Ž@öçbØ󀀀€äóàí−ó÷@ôäbàa‡€€€€äó÷@€@ 1

@ô€€ÝÉïÐ@ômó€€à‚@ÚŽïuŠó€€àói@Lóîb€€Žbî@ãó€€÷@ôŽïqó€€i@o€€ïŽ ibä @çbî@ÚŽïån“ïäa†óÜ@çbïäbØóàa‡äó÷óÜ@ÚŽïØóî@çbïäbØòìíiò†bàb÷ @ôåmìó€€ÙØóq@ômó€€LÜbyóÜ@†í‚b€€î@oŽïió€€ä@àó€€Ø@ÚŽïLÜb€€ŽóÜ @ôVäb€iìbä@üi@†‹Ø@ôÙŽïmìóØíLÜóè@Šó€ó÷@æŽïåi@òìýòì@‹mbîŒ @@@Na‡ïŽïm@óàa‡äó÷@õü‚@óØ@ìíi@ta‹‚@óäóàí−ó÷@ìó÷ @ôäbØó€€ØŠó÷@ôäbåŽïéŽïuó€€i@õó€€VŽîŠ@ó€€Ø@ônŽïàa‡€€äó÷@õòìbàó€€Ü @ @@H16I@õò†bà @öçbØóïîŠa‡ï÷@óØóî@ôØûŠóŽ@öçbØóäóàí−ó÷@ôäbàa‡äó÷@€2 @õòìbàó€€Ü@çbØó€€ïîü‚ìbä@ó€€äóàí−ó÷@öçó€€àí−ó÷@ôàa‡€€äó÷ @çbïäìíi‡ïè󀀀’@ö熋€€€à@ôm󀀀LÜbyóÜ@Šb€€€€ŽîŠbq@ô€€€äa‹VŽïu @ôn€Žóióà@ü€i@LçìaŠ†‹ŽïrŽaŠ@ôn“€@ômóà‚ói@a‡ïnŽïàa‡äó÷ @@@NçbØaŽ@õbŽbî@ô䆋َïuójŽïu @æäaí€mò†@çbïäbØóïïÈŠó€’@ò‹€Vmaà@a‡€ïnŽïàa‡äó÷@õòìbàóÜ @ @@H17I@õò†bà @ôåï“€äóäb‚@õóšìíà@ìím‹VØóî@ôåï“äóäb‚@õbŽbî@ôŽïqói @@@Nç‹ViŠòì @a‡€€€îóØómóà‚@Šó€€€jàaŠóióÜ@ç󀀀àí−ó÷@ôàa‡€€€äó÷@Zã󀀀Øóî @@@NoŽïjm‹VŽïÜ

@ö󀀹ìíà@Šó€€jàaŠói@ó€€Ø@f€€nŽîŠ†ò†@õó€€äbVäbà@ôÙŽïn€€’a†bq @ @@H19I@õò†bà @@@Nóïïn“€@õŠóiòíŽîŠ5 ói@õóLÜbàŠò† @ó€€i@çbØó€€äóàí−ó÷@ôån“€€ïäa†@ôån€€Žói@ôib€€Žóä@Zãó€€Øóî @@@NoŽïiò†@çbàa‡äó÷@õòŠbàˆ@õbèòŠ@õóåîŠûŒ@ôäìíiò†bàb÷ @Šó€€jàaŠóióÜ@çbØó€€ïîü‚ìbä@ó€€äóàí−ó÷@ôäbàa‡€€äó÷@Zãòìì† @öb€€€ŽîŠbq@ôäó€àí−ó÷@ôäbØóån“€ïäa†óÜ@çb€ØòŠbî5‹i@Zãòìì† @ó€€Ø@f€€€nŽîŠ†ò†@çbîó€€äbVäbà@ôÙŽïn€€’a†bq@a‡€€äbïäbØómóà‚ @Lo€€îŽ Š†ò†@ò†b€€Ž@õó€€åîŠûŒ@ó€€i@çbØó€€ïîü‚ìbä@ó€€äóàí−ó÷ @@@Nóïïn“€@õŠóiòíŽîŠ5 ói@õ‹VŽïu@õóLÜbàŠò†@öóšìíà@ŠójàaŠói @@NoŽïia‹Øóä@‘bi@òìó÷@ñóäaìó›Žïq@Šó€ó÷ @õ󀀀äbàa‡äó÷@ì󀀀÷@󀀀îò†bà@ã󀀀÷@ôäbØ󀀀àbÙyó÷@ZãóïŽï€€Ž @õ9õ @ aì†ó€Ü@çbïäbØón€ŽüqóÜ@óØ@òìónŽî‹€ò†@çbØóäóàí−ó÷ @ @@H20I@õò†bà @@@NçìíiŠbØói@oŽò†@òìòH2003I@ôäbïä

@󀀀i@çbØ󀀀ïîü‚ìbä@󀀀äóàí−ó÷@öçbØ󀀀äóàí−ó÷@Zã󀀀Øóî

@ @@H18I@õò†bà @õ3O1@õaìa†@Šó€ŽóÜ@öçbàa‡€äó÷@õòŠb€àˆ@õbèòŠ@õóåîŠûŒ @@@Za†òìòŠaí‚@õóäbmóLÜby@ãóÜ@LòìóåŽï’òìò‡LÜóè@çbàa‡äó÷ @b€€î@Šb€€Ø@Šó€€è@öçbØó€€äóàí−ó÷@ônŽïàa‡€€äó÷@o€€îŽ ‹Øbä@Zãó€€Øóî @çbîììŠó€iööŠ@ôäbØóØŠó÷@öçbØòŠbØói@ŠûŒ@ôä‡äbîóVäbîŒ@€1 @ôÐb€€à@ó€€àa‡äó÷@Šó€€è@LæŽî‹€€£@Ûó€€î@‹€€m@ô€€òŠ@ôÙŽïn€€Žüq @@@Nòìómòìa‹Ø @ôäìíiìaìó€m@õaì†ó€Ü@óîóè@ôàóØóî@õóÑîŒòì@üi@õòìóäaŠó€ @@@NçbØbŽbî@öŠìínŽò†@ô䆋ÙïqŠóŽ@€2 @󀀀€€ïïòŠ@󀀀€€äóîý@Šó€€€€€ŽóÜ@öônŽïàa‡€€€€€äó÷@õòìb€€€€€à @@@Nçbàa‡äó÷@õ3O1@ônŽïàa‡äó÷@ôäa‡nŽò†óÜ@€3 @õ‡€€äóàaŒòŠ@ü€€i@õŠbÙäb€€Žb@÷@ón€€îíŽïq@çbØòŠa‡€€î‡äòíîóq 63


@öõì󀀀€€åÈóà@ôØóïmóîb€€€€€ŽóØ@õŠa‡€€€€€ï÷@ôØ󀀀€€îóØóîŠóè @ç󀀀€àí−ó÷@o€€€€Žïäaímò†@çaŠó€€€€åŽîíä@ôä󀀀€àí−ó÷@Zãòìì† @ô䆋Øò†b€ïq@ìbåŽïqó€Ü@Ló€îóè@õŠa‡€ï÷@öô€îaŠa†@õü‚óiŠóŽ @òìónŽïåŽï€ ’òíjLÜóè@ôäbàa‡€€äó÷@õòŠb€€àˆ@õb€€èòŠ@õó€€åîŠûŒói @@@Zóîóè@õóäbmłóŽò†@ãó÷@a‡ïäbØòŠbØ @ôäbàa‡€€äó÷@õòŠb€€àˆ@õ3O1@†í‚b€€î@Šb€€€ŽîŠbq@õaìa†@Šó€€ŽóÜ @ôäbØó€àb@Ùyó÷@ôŽïqói@e‹Ø@öã펊@öxbi@ôåm‹€Šòì@ZãóØóî @@@Npbéî†ói@òìòŠóŽ@õóäaŠbØüè@ìóÜ@ÚŽïØóî@Šó€ó÷ @@@NçbØòìa‹ÙŽïqŠbØ@óïïLÜaŠ‡ïÐ@bŽbî @@@ZãóïŽïŽ @ôŽïq󀀀i@çbØòìa‹“€€€‚ói@ómłó€€€Žò†@ô䆋Øò†b€€€ïq@Zãòìì† @çbØó€ïîü‚ìbä@óäóàí−ó÷@oŽïäaímò†@b€ŽîŠbq@ôä@óàí−ó÷@€1 @@@NŠìínŽò† @Šó€€ŽóÜ@òìónŽïåŽï€’òíjLÜóè@ôäbàa‡€€äó÷@õb€€èòŠ@õó€€åîŠûŒ@ó€€i @ôŽïqó€€i@ôäb€’@Šó€Ž@ôäbØó€€ØŠó÷@öŠbØó€i@çbn€Žóè@Zã@ óïŽï€Ž @†í‚b€€€î@aŒó€€€Ô@ôä󀀀àí−ó÷@pój€€€ïäói@ãb€€€Õáï÷bÔ@õaìa† @@@NoŽïióä@ÛüØbä@ŠìínŽò†@ÿó€óÜ@ÚŽïuŠóàói@LçbØbŽbî @†í‚b€î@ó€ïybä@ôäó€àí−ó÷@pój€ïäói@ó€ïybä@õŠóiòíŽîŠ5 ói @ôm󀀀€LÜbyóÜ@ôîü‚ìb€€€€ä@ôä󀀀€àí−ó÷@ôäbàa‡€€€€äó÷@õ3O1 @ @@H23I@õò†bà @æî‹młb€€€€i@󀀀€ïybä@õŠó€€€€iòíŽîŠ5 ói@öãb€€€€Õáï÷bÔ@öŠb€€€€€ŽîŠbq @@@NòìòŠóŽ@õóäaŠbØüè@ìóÜ@ÚŽïØóî@ôåmbéî†ói @õööŠóÜ@a‡äbîóØóïîŠa‡ï÷@óØóîóÜ@æ䆋َïuójŽïu@õŠójäbàŠóÐ @ôäbàa‡€€€äó÷@õ3O1@†í‚b€€€î@òìb€€€’òíLÜóè@ôä󀀀àí−ó÷@€€€2 @õb€Žbî@ôäbØó€àbÙyó÷@õòíŽïšŠaíšóÜ@çbïäbØóÐbà@öóÑîŒòì @óØòìóä‡äb€€€’òíLÜóè@õŠb€€€î5‹i@Šó€€€ŽóÜ@ôîaŒòŠb€€€ä@æäa퀀€mò† @@@NoŽïióä@óîbŽbî@ãó÷@õóäaìó›Žïq@óØ@a‡ïäò†óà@ômóà‚ @ˆûŠ@H15I@õòìbàóÜ@łbi@ôLÜaŠ‡ïÐ@õb€†a†@ãò†ŠóióÜ@ç5iŠò† @@ãóØóî@ôLݎóÐ @õ‹î󀀀Ž@󀀀Øb€†a†@o€€€Žïiò†@öòìóïäì퀀€šŠò†@õì쉀€€ŽïàóÜ @@@Šb€ŽîŠbq @ô䆋؊@ bàüm@õì쉎ïàóÜ@ˆûŠ@30@õòìbàóÜ@pbÙi@óØóïîaŒòŠbä @@@Npa‡jŽïÜ@ñŠbî5‹i@öõýóÜ

@ @H24I@õò†bà @õó€Ýq@öb€ŽîŠbqó€Ü@ó€ä†‹ÙŽïuójŽïu@õłb€i@ôØûŠóŽ@Šb€ŽîŠbq

@ @@H21I@õò†bà @@@NôÑîŒòì@ômóà‚@öçbØóÐbà@õööŠóÜ@ò‹îŒòì@ÞïØòì @ô䆋؇ä󀀀Žóq@õŠb€€€î5‹i@ôäì퀀€šŠò†@ôm󀀀LÜbyóÜ@Zã󀀀Øóî @ @@H25I@õò†bà @ôîb€€müØ@†í‚b€€î@òìb€€’òíLÜóè@ôäó€€àí−ó÷@õòìóäb€€’òíLÜóè @çbà󀀀è@o€€€Žïiò†@Šb€€€€ŽîŠbq@ôn€€€Žüq@õìaŠíŽïLÜb€€€q@Zã󀀀Øóî @熊a‰€jLÜóè@õaìa†@Šb€ŽîŠbq@LôîbŽbî@ômìíäbm@õòìbà@ôåmbè @öo€€ïŽ i@a‡€€ïŽ m@õb€€€ŽîŠbq@ôäó€€àí−ó÷@ôàa‡€€äó÷@ôäbØó€€uŠóà @@@NpbØò†@b€ŽîŠbq@ôäóàí−ó÷óÜ

@@@NoŽïi@õóØbmìbè@çbî@üÙäaŒ@õóàbäaì5‹i@õ‹VLÜóè @õì쉀€€ŽïàóÜ@o€@€Žî†@ôîb€€müØ@çó€€àí−ó÷@ôäb€€ØòŠbØ@Zãòìì† @òìa‹€ÙŽïq@õòˆb€àb÷@a‡€Øóî@õ‡€äóióÜ@õóäbuŠóà@ìó÷@Zãòìì† @@@NöaŠ†‹Žî‰jLÜóè@ôŽîíä@ôäóàí−ó÷@ôån“ïäa†@ãóØóî@ôånŽói @@@NoŽïiò†@f€uójŽïu@a‡“îŠb€îŽ Šbq@ôäa‹VŽïu@ŠóŽói @ó€€äóàí−ó÷@Šó€€Žói@ó€€îò†bà@ãó€€÷@ôäbØó€€àbÙyó÷@ZãóïŽï€ Ž @ @@H26I@õò†bà @ôn“€ŽïéVäbi@oŽïiò†@ãłói@LoŽïiò†@f€uójŽïu@a‡äbØóïîü‚ìbä @ôÙŽïà퀀ŽŠóà@ó€€i@Šb€€€ŽîŠbq@ô䇀€äaŠŒóàa†@ôäbàŠó€€Ð@Zãó€€Øóî @öãb€€Õáï÷bÔ@çó€€îýóÜ@aŒó€€Ô@çó€€àí−ó÷@ôŽî퀀ä@ô䆊a‰€€jLÜóè @õì쉀€€€€€ŽïàóÜ@ˆûŠ@H15I@õaì†@oŽï€€€€€€šò†Šò†@õŠb€€€€€€àüØ @õŠó€€€iòíŽîŠ5 ó@ i@ç󀀀îýóÜ@󀀀ïybä@ôä󀀀àí−ó÷@ô䆊a‰€€€jLÜóè @@@NoŽïiò†@ŠbØói@oŽò†@òìó÷@õaì†óÜ@öô䆊a‰jLÜóè @@@NoŽî‹Ùi@•óÙ“Žïq@òìóïybä @òìòìbäó€Ü@Šb€€ŽîŠbq@Lb€€ŽîŠbq@ôäó€àí−ó÷@oŽî‹Øò†@Zãòìì† @@@NoŽî‹Žî‰jLÜóè@çóàí−ó÷@õòìòŠò†óÜ@†í‚bî

@@Zãòìì†@õòŒaìŠò† @@@çbØóïîŠa‡ï÷@óØóî@ôØûŠóŽ

@ @@H27I@õò†bà

@ @@H22I@õò†bà 64


@õŠó€iòíŽîŠ5 ói@õó€Ýqói@õ‹€VŽïu@ìì†@ÚŽîŠb€ŽîŠbq@Šóè@ZãóØóî @ @H31I@õò†bà @@ZpbØò†@ò†bïq@óäbmłóŽò†@ãó÷@Šb€ŽîŠbq @õòìòŠò†@†í‚b€€î@òìòìbäó€€Ü@çó€€àí−ó÷@Lo€€Žïiò†@ôn“€€€ @ó€äaíŽïq@ôŽïqói@b€ŽîŠbq@ôn“€@õóu†íi@ô䆋Øò†bàb÷ZãóØóî @ôäbàŠó€€€€€€Ð@Šb€€€€€€€ŽîŠbq@oŽî‹Žî‰€€€€€€iò‡äbïLÜóè@ç󀀀€€€àí−ó÷ @ôm󀀀àíÙy@ôäbØóïîŠür€€€qóÜ@󀀀VvŽïiI@çbØóïîŠín€€€Žò† @õì쉀€ŽïàóÜ@ˆûŠ@H15I@õaì†ó€€Ü@pb€€Øò†Šò†@çbï䇀€äaŠŒóàa† @@@Nòìóäóàí−ó÷@çóîýóÜ@çbï䆊a‰jLÜóè @@Nb€îŽ Šbq@ôäóàí−ó÷@üi@õòìó䆋،Šói@öH¶aŠ‡ïÐ @ôäó€€àí−ó÷@ó€€Ø@õó€€äaŠbî5‹i@ìó€€÷@ô䆋َïuó€€jŽïu@Zãòìì† @ôäbØó€€uŠóà@çbàó€€è@ó€€Øò‹VŽïu@ì솊ó€€è@o€€Žïiò†@Zãòìì† @b€Žbî@öŠìín€Žò†@ÿó€€óÜ@óïïä@ÛüØbä@öpbØò‡îŠò†@b€ŽîŠbq @õò†bàó€€Ü@ó€€Ø@o€€ïŽ i@a‡€€ïŽ m@çb€€îb€ŽîŠbq@ôäó€€àí−ó÷@ôàa‡€€äó÷ @@NçbØòìa‹ÙŽïqŠbØ @õó€àbäaì5‹i@õ‹VLÜó€è@o€Žïiò†@öòìímb€è@a†óîbŽbî@ãó÷@õH5I @ñìa‹€€€äa†@ôn“€€€€@ôm󀀀ŽbïŽ@ô䆋َïu󀀀jŽïuZ@ãóïŽï€€€Ž @@@Næi@•üÙäaŒ @@Na†b€ŽîŠbq@õŠìíåŽóÜ@ôLÜaŠ‡ïÐ@ômóàíÙy @ @@H28I@õò†bà @ðäì퀀€šòíŽîŠói@ôåïåÙ“€€€q@ö熋Ùïn€€€’ŠóqŠóŽ@ZãòŠa퀀€š @õŠb€€€€€Øüè@õüè󀀀€€i@Šb€€€€€€ŽîŠbq@Šó€€€€€€ó÷@a‡€€€€€ÙŽïmóLÜbyóÜ @öçbØb€†a†ó€€Ü@ó€€VvŽïi@La†b€ŽîŠbqó€€Ü@çbØóïïn“€€€@òìaŠŒó€€àa† @Âäb€€à@f€€@€ŽóÜ@‹mb€€îŒ@õòìb€€à@ôäaínîó€€ä@òìóïïn€€ŽöŠ‡äóm @öçbØ󀀀€€vïÜüØ@öçb€€€€€ØüÙäaŒ@öçbØóïîŒbiŠó€€€€€Ž@󀀀€€Øóî @öoŽî‹Øò†@ôåï“äóäb‚@õóäaìòŠ@pbÙi@f€uójŽïu@ôäbØóØŠó÷ @@@NçbØbVäbºóq @çbàó€èói@oŽî‹Žî‰€jLÜóè@eí€ä@ôÙŽîŠb€ŽîŠbq@çóàí−ó÷@oŽïiò† @@@NóîbŽbî@ãó÷@õH7I@õó€5‹i@H7I@õò†bà@ôàïäbÙïà @ö5Šü€€Ø@öò‹Väü€€Ø@ìó€€Ü@b€€€ŽîŠbq@ô䆋Ùïmó€€îaŠóåŽîíä@Zãó€€våŽïq @òŠa‡€€€î‡äòíîóq@öo€€€Žî‹Øò†@o“€€€ŽïéVäbi@õü€€€i@õ󀀀äa‡äòìbä @ômb€€Ø@b€€m@oŽïn€€Žò‡LÜóè@çbØó€€ØŠó÷@ó€€i@ãó€€Øóî@õ‹€€VŽïu @@@Neíä@õŠb€ŽîŠbq@ô䆊a‰jLÜóè

@bèòìŠó€€€è@LçbØ󀀀ïîü‚ìbä@òŠa‡€€€ï÷@öb€€€€ŽîŠbq@õŠbiìŠbØ󀀀i

@ @@H29I@õò†bà @pb€€Ùi@†b€€Ñï÷@b€€€ŽîŠbq@ôäaŠó€€jäbàŠóÐ@o€€Žïäaímò†@Šb€€€ŽîŠbq @@Nìa‹ØìbšòŠ@ðLÜí÷@ìbŽbî@ôŽïqói @ãó€€÷@çbïäìíiŠbØó€i@o€Žò†@”Žï€q@Lôäb€Øò‹VŽïu@öŠb€€ŽîŠbq @çbØbVäbºó€q@öçbØó€vïÜüØ@öçb€ØüÙäaŒ@õòìó䆋ØZãó’ó’ @çü€€‚ò†@òìòŠa퀀‚@õóîòíŽï€€’@ãó€€i@Lóïîb€€Žbî@ò‡åŽî퀀Ž @öłb€i@ô䇀åŽîí‚@ô€mòŠaŒòì@ÿó€óÜ@ôVäóèb÷ìbèói@b€ŽîŠbqóÜ @×aÈó€Ü@õŠb€€ŽîŠbq@ó€Ø@Lãü€‚ò†@òŠìó€@õaí‚ói@‡åŽîíŽB @öb€€€€€ŽîŠbq@ñ󀀀u†íi@ñŠìíåŽóÜöôn€€€äaŒ@õòì󀀀åîím @ßóVõ‹Žî†ìb€€š@L㍎îŠb€€ri@ômóàý󀀎@öõ‡€€äòìòˆŠói@Lãó€€Ùi @õb€€€èòŠ@õ󀀀åîŠûŒói@b€€€€ŽîŠbq@ôä󀀀àí−ó÷@õ‡€€€äóàaŒòŠói @õŠb€iöŠbØ@õ‹Žî†ìb€š@Lã‹€Vi@Šìín€Žò†@öb€ŽbîóÜ@ŽîŠ@LãóÙi @@Nôäbàa‡äó÷@õòŠbàˆ @o€Žò†@öôîüVn€ŽaŠ@öõŒü€L܆ói@ãó€ØòŠbØ@LãóÙi@b€ŽîŠbq @@Zãómìóy @ó€Ø@õòìó€Ü@ò‡ïèb’@aí‚L@ãóÙi@f€uójŽïu@ôäóîþŽïi@öôØbq @@@NBâŽïLÝîò†

@òŠó€€€€€jäbàŠóÐ@ô䇀€€€€äaŠŒóàa†@ôäbàŠó€€€€€Ð@ô€€€€€ä†‹ØŠò†M1

@ @@H30I@õò†bà @òìòŠa퀀‚@ü€€i@w倀Žïq@ôäbØó€€ÝqóÜ@b€ŽîŠbqó€€Ü@çbØó€€ïîü‚ìbä @ü€€i@Lòìímb€€è@a†b€€ŽbîóÜóØ@ô€€ÑîŒòì@õò€€−Œ@ôäbØó€€ÝqóÜ @ãaìò†Šó€i@çbØóïîŠa‡ï÷@óØóî@ôØûŠóŽ@öôäa‹VŽïu@öŠb€ŽîŠbq @òì󀀀äbØò‡äó¸ójîbm@󀀀VäbàŠóÐ@ç󀀀îýóÜ@󀀀Ø@ñ󀀀äaìó÷ @ìaìó€€m@õaì†ó€€Ü@ó€€äaˆûŠ@õŠb€€iöŠbØ@ô䆋َïuó€€jŽïuóÜ@怀iò† @ñìa‹Ø‡ä󀀀Žóq@ð€€€Øþïà@ @õó“€€€‚óä@ôŽïq󀀀i@æŽîŠíŽïLÜb€€€qò† @ômb€Ø@b€m@çbØó€äóàí−ó÷@ô䆊a‰€jLÜóè@¶í€‚@õòìbà@ôäìíi @@Nçóàí−ó÷ @ç󀀀€îýóÜ@òì󀀀€ä‹€ò†@çbî󀀀€VŽïu@õ󀀀€äaìó÷@ô䆊a‰€€€jLÜóè @@NòìóäbØóïŽîíä@óäóàí−ó÷

@b€€€ŽîŠbq@ó€€Ü@çbØó€€ïîü‚ìbä@òŠó€€jäbàŠóÐ@ð€€ä†‹ØVŽïuM2 65


@@Nìíióä@çóàí−ó÷@ðäbØóïîŠürqóÜ@@Šó€ó÷@€@l@ @ñò€−Œ@ðäbØó€Ýq@óÜ@çòìòŠaí‚@üi@wåŽïq@ñóÝqóÜ@ñóäaìó÷ @ômó€€àíÙy@ôn“€€€@õó“€€‚óä@õóäaì󛀀Žïq@@Šó€€€ó÷@€@ x@ @ó€€Ü@çb€€ïåmìłbq@ó€€i@H@çb€€Øłbi@ón€€Žüq@ó€€Ü@Šò†ó€€i@I@ð€€ÑîŒòì @@Nìíi@óu†íi@†í‚bî@ôLÜaŠ‡ïÐ @ïÝr€€î†@ðŽïqó€€i@òìó€€äbØò‡äó¸ójîbm@ó€€VäbàŠóÐ@çó€€îý @õŠb€€Øüè@ÿ󀀀óÜ@çb€€ØòŠbî5‹i@Šb€€€ŽîŠbq@a†ó€€äbmóLÜby@ìó€€ÜM2 @@@Nçóàí−ó÷@ñìa‹Øò†bàb÷ @ôä󀀀àí−ó÷@ü€€€i@òì󀀀nŽî‹Žï€ò†@ôäbØ󀀀ïåïjŽïm@öðîaŒòŠb€€€ä @ü€€i@ôîb€€Žbî@öõŠa‡€€ï÷@ôåŽî퀀’íŽîŠ@ô䆋Øìò5‹îó€€q@Zãón€€’óè @õì쉀€€€€€€ŽïàóÜ@a†ˆûŠ@H15I@õòìbà󀀀€€€€Ü@Ša‡€€€€€€€î‡äòíîóq @b€€ŽîŠbq@õŠìí倎@ôäaŠó€jäbàŠóÐ@öçbØóïïn“€@òŠóiòíŽîŠói @@@Nòìóïï䆋؊a†b€b÷ @@@Nò†bŽ@õóåîŠûŒói@b€ŽîŠbq@ôäóàí−ó÷@ðî‡äóàaŒòŠ@ói @Šó€€€ŽóÜ@ìíiŠì퀀€Ž@Ša‡€€€î‡äòíîóq@ôä󀀀àí−ó÷@Šó€€€€ó÷M3 @@Z@oŽïäaímò†@Šb€ŽîŠbq@Zãóîüä @ìó€÷@ô€ä†‹iý@fió€i@†‹Øa‡€Žïm@õŠb€Ùäa5Šü€@†í‚bî@õóØòŠbî5‹i @òìó€€åïLÜüÙŽïÜ@pa‡€€i@÷ïÜü€€q@ó€€i@çbàŠó€€Ð@b€€Žbî@ôŽïqó€€iM1 @Šb€€ŽîŠbq@Šó€ŽóÜ@LììŠóïmóîín€‚@Šb€ŽîŠbq@õóäbïqŠóŽ @Lçò†ò†ììŠ@b€€€€ŽîŠ@ bq@õŠí倀€ŽóÜ@󀀀Ø@pb€€€Ùi@󀀀äbäaìbmìóÜ @pb€Ùi@ôLÜaŠ‡€ïÐ@õłbi@õb€†a†@õónŽaŠb÷@óØòŠbî5‹i@ónîíŽïq @õŠòì†a†@󀀀€€i@•óÙ“€€€€€Žïq@•òì󀀀€€åïLÜüÙŽïÜ@ôÔaŠì󀀀€€÷ @@NNðäa‡ŽïÜ@Šbî5‹i@ö熋؋îóŽ@üi @ôàb−󀀀÷óÜ@Šb€€€€ŽîŠbq@öo€€€Žî‹Øò†@p󀀀jîbm@ñòì󀀀åïLÜüÙŽïÜ @@NòìónŽî‹Øò†@Ša†b€b÷@óØòìóåïLÜüÙŽïÜ @ @H32I@õò†bà @󀀀i@çbØón€€€Žòíîóqbä@󀀀äóîý@öçbØ󀀀mòŠaŒòì@ón€€€îíŽïq @÷ïÜü€€€€q@õŒó€€€€ØŠóà@ñòìóäb€€€€’òíLÜóè@ìòì󀀀€ä†‹Ø@M2 @óØ@òìóäóÙi@Ša†b€b÷@óäbmbiómb¬@ìóÜ@Šb€ŽîŠbq@LòìómòŠaŒòì @ðäbàa‡€€€äó÷@ñòŠb€€€àˆ@õb€€€èòŠ@õ󀀀åîŠûŒ@õ‡€€€äóàaŒòŠói @ôàb−ó€€÷@b€€€ŽîŠbq@õòíŽï€šŠaíšóÜ@çbïäbØó€€VäbàŠóÐ@ÿ󀀀óÜ @öçbØ󀀀€mójîbm@b€€€€Žbî@ôäbØ󀀀€uŠóà@ôŽïq󀀀€i@ç󀀀€àí−ó÷ @õ‹Žî†ìb€€€€š@öo€€€€Žïåïjïi@b€€€€€ŽîŠbq@õòì󀀀€÷@ü€€€€i@Lçò†ò† @òìaŠŒó€àa†@öçbØó€VäbàŠóÐ@ôØûŠóŽ@Np @ bÙi@ô䆋َï€uójŽïu

@@Nü‚ìbä@ômòŠaŒòì@ôäbØóåïÝrî† @@Zãóîò†

@õ‡€€äóibq@ón€€îíŽïq@a†b€€€ŽîŠbq@õòíŽï€šŠaíšóÜ@çbØóïïn“€€€ @b€€€€Œò†@Šó€€€Žói@õü‚ìón€€€ŽaŠ@ômłó€€€Žò†@Šb€€€€ŽîŠbq@M1 @@@Zæi@óäłb‚@ãó÷ @ó€i@ìaŠ†‹Žïr€ŽaŠ@ôäbØó€äóîý@ìíàó€è@öçbØóïîü‚ìbä@óïïåàó÷ @ÿ󀀀€óÜ@çbïäbØ󀀀ïòŠ@󀀀iómb‚íàóÜ@Šb€€€€ŽîŠbq@Zã󀀀Øóî @a†b€ŽîŠbqó€€Ü@ãa€€ïä@öæàó€€÷@ôån€€ŽaŠbq@öõŠb€€€ŽîŠbq@ôØŠó€€÷ @@@NòìóäóÙi@Ša†b€b÷@çbïäbØóVäbàŠóÐ @@NHbqíŽ@ðäbØómŠóØ@I@çbØòŠa‡Øóš@òŽïèóÜ@óVvŽïi@Lóîóè @pòŠbió€Ž@Šb€€ŽîŠbq@üi@çbØómŠüqaŠ@õòìó䆋،Šói@Zãòìì† @çbØ󀀀ïïåàó÷@b€€€€Œò†íàa†@ô€€€åïi@Šb€€€€ŽîŠbq@Šó€€€€ó÷@M2 @@@NpbØò†@óäaìòŠ@çbîüi@õóäaŠbØ@ìói @ãa€ïä@öæàó€÷@ôånŽaŠbqóÜ@çbïäbØóØŠó÷@æäaímbä@a†b€ŽîŠbqóÜ @õ‡äòíîóq@õóäaŠbØ@öóÜ@Šb€ŽîŠbq@õòìó䆋؊a†b€b÷@ZãóïŽïŽ @ó€mb£@óîóÜó€Žóà@ìó€÷@Šó€Øóî@o€ïäaímò†@Lçò‡€i@ãb−ó÷ @õóäýó€Žóà@ìó€÷@†í‚b€î@Âä‹€€@õŠb€Ø@†í‚b€î@”îb€Žb÷@ói @ü€€€i@o€€€îíŽïq@õ€€€Žïè@õ5‹€ €i@öü‚ìb€€€ä@õ‹€€€îŒòì@ãò†Šó€€€i @õŠb€€Øb÷@†í‚b@€ î@òìó€€ØóîóVäbàŠóÐóÜ@‹mb€€îŒ@ó€€i@õ‡€€äòíîóq @@@NììŠómb£@óäbØŠó÷@ìó÷@ôäa‡àb−ó÷ @@@Nóîóè@òìóäaŠójäbàŠóÐ @@Zãóèò†Œbî @öçìíiŠbØójn€€Žò†óÜ@Šb€€€ŽîŠbq@õòìó€€ä†‹ØŠa†b€b÷@ZãòŠa퀀š @ôäb€€€€ØòŠbî5‹i@󀀀€Ü@ðîaŒòŠb€€€€ä@o€€€€Žïäaímò†@Šb€€€€€ŽîŠbq@M1 @@@NçbïäbØòŠbØ@ìóÑîŒòìóÜ@çbåŽïèŒaì@öça†ŠóiónŽò† @ôîü‚ìb€€€ä@ôä󀀀àí−ó÷@†í‚b€€€î@öb€€€€ŽîŠbq@ôä󀀀àí−ó÷ @ó€Ø@õóäbä‰ïÜ@ìó÷@ôäbØòŠbØ@öÛŠó÷@ô䆋َïuójŽïu@ZãóvåŽïq @@Za†óäbmóLÜby@ãóÜ@oŽîiŠò† @@@NoŽîŠ†‹ŽïrŽò†@çbïŽïq

@@Nìíi@çbØòìa‹ÙŽïqŠbØ@bŽbî@öŠìínŽò†@õˆ†@Šó€ó÷@€c@ 66


@ @@H36I@õò†bà @ @@H33I@õò†bà @õón€€€Žò†@ôäbîaŒòŠb€€€’@öŠb€€€€ŽîŠbq@ôäaŠò†ò‡€€€îŠbî@õòˆaŠ @õŠb€€iöŠbØ@ü€@€i@õŠò†ò‡€€îŠbî@Ûó€€îòŠbàˆ@Šb€€€ŽîŠbq@Zãó€€Øóî @æiŠójäbàŠóÐ@Šó€ó÷@çbØóïîŠa‡ï÷@óØóî@ôØ@ ûŠóŽ@öõŠb؉ŽîöaŠ @‹mb€îŒ@‘ó€Ø@wåŽïqóÜ@çbîòŠbàˆ@óØ@oŽïiò†@õŠóäíè@öõŠa‡ï÷ @õü€€i@õó€€äbïîŠa‡ï÷@ó€€Øóî@ìó€€÷@ô€€Øþïà@ü€€i@òìó€€nŽîŠŒaí€ò† @çb€€€ïŽïq@Šb€€€€ŽîŠbq@󀀀Ø@´€€€Žò‡LÜóè@󀀀äaŠbØ@ì󀀀i@öo€€€Žïibä @õòìb€€à@ôîa‰€€ŽîŠ†@ó€€i@çìaŠŒó€€àa†@†í‚b€€î@NçìaŠ†‹Žî‰€€jLÜóè @@@NçóØò†@ŠbØ@a†ìó÷@õ‹Žî†ìbš@‹ŽîˆóÜ@öoŽî‹ŽïrŽò† @@@NóØóÑîŒòì@†í‚bî@óØónŽüq@ôåm‹€Šòì @çbïîaŒòŠb€€€€€€€€’@o€€€€€€€€Žïiò†@çbØòŠò†ò‡€€€€€€€€îŠbî@Zãòìì† @LoŽïióä@àóØ@ÿbŽ@H10Ió@ Ü@óØ@oŽïióè@a‡äbïäbØóïîŠürqóÜ @ @H37I@õò†bà @æäa퀀mò†@çbØó€€ïîŠa‡ï÷@ó€€Øóî@ôØûŠó€€Ž@öŠb€€€ŽîŠbq@Zãó€€Øóî @@@Nóîóè@a†Šb€ŽîŠbq@õ‹VŽïuóÜ@óØ@õóäbuŠóà@ìóÜ@óVvŽïi@òìó÷ @ó€äbäóàí−ó÷@ìó€i@•óÙ“Žïq@ ç@ bïäbØòìóäb“ŽïØŠbØóÜ@oŽò† @õŠò†ò‡€€€îŠbî@õ󀀀Ýqói@Šb€€€€ŽîŠbq@õŠò†ò‡€€€îŠbî@ZãóïŽï€ €Ž @ó€i@òìóï䆋ْóÙ“€Žïq@õˆûŠó€Ü@öçì솊a‰jäbïLÜóè@óØ@çóÙi @@@NoŽîŠŒóàò†a†@ôn“€@õŠóiòíŽîŠ5 ói @@@NæŽî‹äò†a†@ìa‹Ø‡äóŽóq @@ @ìó÷@ôŽïqói@ìa‹“ŽïØŠbØóÜ@oŽò†@ôÝî†ói@ô䆊a‰jLÜóè@Zãòìì† @ @H34I@õò†bà @@@Nòìímbè@a†óîbŽbî@ãóÜ@óØ@oŽïiò†@a†óäbåŽîí’@íŽîŠ @ڀŽïq@õŠb؉€ŽîöaŠ@ôØóîón€Žò†@a‡€Øóîb€ŽîŠbq@ŠóèóÜ@ZãóØóî @æiò†@ŠójäbàŠóÐ@öæibä@‹mbîŒ@Šürq@pìóyóÜ@óØ@oŽî‹åŽïèò† @ @@H38I@õò†bà @õŠb€€€€îŽ@Šbq@ô€€€ä†‹iý@ôäbØ󀀀àbÙyó÷@LŠb€€€€ŽîŠbq@õ‹€€€VŽïu @öôîbŽbî@õŠbiöŠbØ@õ5Šürq@öoŽî‹Žî‰iò‡äbïLÜóè@Šb€ŽîŠ@ bq@óØ @@@Næiò†@ôîaŠa†@öõŠóäíè @@@Nòìímbè@a†óîbŽbî@ãóÜ@óØ@oŽî‹Øò†@f€uójŽïu@a†ŠóŽói @@ãòìì†@ôLݎóÐ @òìòŠb€€€ŽîŠbq@ó€€i@ü‚ìón€€ŽaŠ@ó€€ØómóLÜby@ôn€€îíŽïq@ôŽïqó€€i @@óïybä@õŠóiòíŽîŠ5 ói@öãbÕáï÷bÔ @Šb€€Ø@a‡€€ïåŽîíåŽîŠ@öôn€€’ŠóqŠóŽ@‹Žîˆó€€Ü@ö怀iò†@o€€Žòíîóq @@@NçóØò† @@ @ôäaŠó€€€jäbàŠóÐóÜ@Û󀀀îŠóè@ôîaŒòŠb€€€’@ón€€€îíŽïq@Zãòìì† @ @@H39I@õò†bà @õŠó€jäbàŠóÐ@æî‹młbi@óïybä@õŠóiòíŽîŠ5 ói@öãbÕáï÷bÔ@ZãóØóî @õŠaíi󀀀€Ü@oïŽ@ i󀀀€ä@à󀀀€Ø@ÿb€€€€Ž@10@󀀀€Ü@óØón€€€€Žò† @õ‡€€äói@ôŽïqó€€i@öa‡€€äbïäbØóïîaŠ‡ï÷@ó€€ØóîóÜ@æ䆋َïuó€€jŽïu @õŠò†ò‡€€€€îŠbî@çbî󀀀€Ýq@çbî󀀀€ØóîŠóè@öa‡îóØóïî5Šür€€€€q @óîb€€€€€€€€Žbî@ã󀀀€€€€€÷@õH12I@ö@H8I@ôäb€€€€€€€€Øò†bà@õH3I @@@NoŽïiò†@ôn“€@õŠóiòíŽîŠ5 ói @@@NæŽîŠ†‹Žî‰iò‡LÜóè @a†ó€îò†bà@ãó€÷@ôØó€î@õ‡äóióÜ@óØ@õóîónŽò†@ìó÷@ZãóïŽïŽ @çbàó€è@a†óïybä@õŠóiòíŽîŠ5 ói@öãbÕáï÷bÔóÜ@ónîíŽïq@Zãòìì† @õó€äbmóibi@ìóÜ@òìóåïLÜüÙŽïÜói@oŽïŽò‡LÜóè@òìaŠ‡Žïq@õòˆbàb÷ @ôäbØó€uŠóà@çb€î@b€€ŽîŠbq@ôäóàí−ó÷@ôàa‡äó÷@ôäbØóuŠóà @ôŽïq󀀀i@çbî󀀀ØóîŠóè@o€€€Žî‹Žïäò†@çb€€€îüi@Šb€€€€ŽîŠbq@ó€€€Ø @õ‹VLÜó€€è@öoŽïió€€è@óîb€€Žbî@ãó€€÷@õH5I@õò†b€€à@ôŽî퀀m@ìì† @•óÙ“€Žïq@òìóäbîòŠbióÜ@ìa‹Žíä@õò†Š@ brŽaŠ@õóØóïî5Šürq @@@Næi@•üÙäaŒ@õóàbäaì5‹i @@NpbØò† @ü€€€i@pb€€€Øò†Šò†@õŠa‡€€€ï÷@ôÙŽïäbàŠó€€€Ð@Šb€€€€ŽîŠbq@ZãóïŽï€€Ž @ @@H35I@õò†bà @öó€€ïybä@õŠó€€iòíŽîŠ5 ói@öãbÕáï÷bÔó€€Ü@Ûó€€î@Šó€€è@ô䇀€äaŠŒóàa† @öça‹VŽïuó€i@ôäbØómłó€Žò†óÜ@ڎói@o€Žïäaímò†@Šb€ŽîŠbq @@@Næi@a‡ïåŽîíåŽîŠ@öôn’ŠóqŠóŽ@‹ŽîˆóÜ@oŽïiò† @ómłó€€€Žò†@o€€€Žïäaímbä@ãłó€€€i@LoŽï“€€€‚óji@ôäbØòŠò‡€€€îŠbî @öôn“€€€€@õŠó€€€iòíŽîŠ5 ói@õ󀀀Ýq@󀀀i@ãb€€€Õáï÷bÔ@ZãòŠa퀀€š @@@NoŽï“‚óji@ôäbØòìa‹“‚ójŽïq 67


@@Nçbïmłììbè@ôÙLÜíà @õŠó€€iòíŽîŠ5 ói@õŠò†ò‡€€îŠbî@õó€€Ýqói@•ó€€ïybä@õŠó€€iòíŽîŠ5 ói @öôäbØóÙLÜíàóÜ@õŠb€ŽîŠbq@öpóLÜìò†@ôäbØóÐbà@ôånŽaŠbq@€2 @@NoŽïiò†@ôn“€ @@NbŽbî@ôŽïqói@ôäbØómbèa†@ôåm‹€Šòì @ @@H40I@õò†bà @@ZãòŠaíš @Šb€@ ŽîŠbq@La‡àbÕáï÷bÔ@HlbïÌI@ðäìíióäò†bàb÷@ômbØóÜ@ãóØóî @ü€i@ô䆊b€ä@öaŒóÔ@ôîü‚ìbä@õóu†íi@õòˆû5‹q@ô䆋Øò†bàb÷ @󀀀ØaŒóÔ@󀀀i@Šó€€€Ž@ôäbØ󀀀ïybä@õŠó€€€iòíŽîŠ5 óióÜ@ÚŽïØ󀀀î @@NaŒóÔ@ôäóàí−ó÷ @@@NoŽïi@ôåŽîí’óÜ@óØ@oŽî†‹ŽïrŽò†aŠ @@ZãóvåïŽ q @a†ó€€€ïybä@õŠó€€€iòíŽîŠ5 ói@ôäìíi󀀀äò†bàb÷@ômbØ󀀀Ü@Zãòìì† @öó€Ùåi@ô䇀äaŠŒóàa†@ü€i@pa‡€i@çbàŠó€Ð@oŽïäaímò†@ãbÕáï÷bÔ @󀀀ØaŒóÔóÜ@çbØ󀀀ïybä@õŠó€€€iòíŽîŠ5 óióÜ@ÚŽïØ󀀀î@ãb€€€Õáï÷bÔ @ü€i@•òìó€÷@aŒó€ÔóÜ@ômbØ@ôØóîòíŽï’ói@÷ïÜüq@õòŒò‹Ðóà @@@NoŽïi@ôåŽîí’óÜ@óØ@oŽî‹ŽïrŽò†aŠ @@Na‡nîíŽïq@ômbØóÜ@”îbŽb÷@ôånŽaŠbq @öb€@€−í€@ôØó€€îòìbà@”Žï€€q@ãb€€Õáï÷bÔ@ón€€îíŽïq@ZãóïŽï€€Ž @ @H42I@õò†bà @õŠó€iòíŽîŠ5 ói@öòìó€mbÙi@Ša†b€€b÷@Šb€ŽîŠbq@ôäìíióäò†bàb÷óÜ @Ûó€€îóåŽîì@a†b€ŽîŠbqó€€Ü@çbØó€€ïïò5Š@ó€€VäbàŠóÐ@ôØûŠó€€Ž @ômbØó€€Ü@õòìó€€÷@ü€€i@Lòìó€€mbÙi@Ša†b€€€b÷@ãb€€Õáï÷bÔ@•ó€€ïybä @ôäbØ󀀀€ÕÜ@õón€€€€Ža5Šb÷@󀀀€Ø@çb€€€€ïäbØòŠbî5‹i@öçbàŠó€€€€ÐóÜ @çbîó€€VŽïuóØ@oŽî‹Žïr€€ŽaŠ@óäb€€ŽóØ@ìó€€÷@a‡€€äbïäìíióäò†bàb÷ @ãb€€Õáï÷bÔ@ü€€i@ç‹€€ïŽ äò†@La†aŒó€€ÔóÜ@çó€€Øò†@çbïäbØó€€VäbàŠóÐ @@@Nòìóä‹€ò† @ô䆋َïuó€€jŽïu@ôäì퀀ša†aì†ói@öô䆋؋î󀀎@ôn€€Žóióàói @@ãóØóî@ôÕÜ @@Nóîóè@òìaŒóÔói@çbïî‡äòíîóq@õóäaìó÷ @@@ãbÕáï÷bÔ@ôäbØómłóŽò† @@ @ @@H41I@õò†bà @@ãòìì†@ôÕÜ @@ZpbØò†@ò†bïq@óäbmłóŽò†@ãó÷@ãbÕáï÷bÔ @@óïybä@õŠóiòíŽîŠ5 ói@ômłóŽò† @aŒó€€Ô@ôäó€€àí−ó÷@õó€€äaŠbî5‹i@ìó€€÷@ô䆋َïuó€€jŽïu@Zãó€€Øóî @ @H43I@õò†bà @@@Na‡äbØòìa‹ÙŽïqŠbØ@bŽbî@öŠìínŽò†@ÿó€óÜ@óØüØ@öpa‡îò† @@ZpbØò†@ò†bïq@óäbmłóŽò†@ãó÷@óïybä@õŠóiòíŽîŠ5 ói @@@Zãòìì† @@ZãóØóî @pó€€LÜìò†@ôäbØó€€VäbàŠóÐ@õü‚ìón€€ŽaŠ@ôn€€’ŠóqŠóŽ@€€€1 @öçbØó€€ïïòŠ@ó€€Väbà@ ŠóÐ@õü‚ìón€€Ža5Š@ôn€€’ŠóqŠóŽ@€€€1 @öbq퀀Ž@ó€€ÜóVvŽïiI@LçbïåïåÙ“€€q@öôäaŠó€€jäbàŠóÐ@öaŒó€€ÔóÜ @öbq퀎@ãłói@Nç@ bïåïåÙ“q@öóïybä@õŠìíåŽóÜ@çaŠójäbàŠóÐ @ôä‡äbqó€Ž@bèòìŠó€è@NHç@ bØbVäbºó€q@öçbØüÙäaŒ@öçbØb€†a† @@NòìónŽî‹€bä@çbØbVäbºóq@öçbØüÙäaŒ@öçbØb€†a† @ô€äóàaŒòŠ@ó€€i@a‡äaŠbÙ€ïŽ qŠóŽ@Šó€€Žói@ôîb€€Žbî@õa€€Ž @ü€€i@÷ïÜü€€q@ó€€i@pa†ò†@çbàŠó€€Ð@ó€€ïybä@õŠó€€iòíŽîŠ5 ói@€€€2 @@@NaŒóÔ@ôäóàí−ó÷ @çööŠ@a†ó€€€ïybä@õŠìí倀€ŽóÜ@õ󀀀äbäaìbm@ì󀀀Ü@òì󀀀åïÜüÙŽïÜ @ü€€i@pb€€Ùi@÷ïÜü€€q@ó€€i@çbàŠó€€Ð@o€€Žïäaímò†@ãb€€Õáï÷bÔ@€€€2 @õŠòì†a†@ü€€€€€€i@o€€€€€€ŽîŠ†‹Žïäò†@󀀀€€€ØòìóåïLÜüÙŽïÜ@öçò†ò† @öçò†ò†@ììŠ@a†aŒó€Ô@õŠìí倎óÜ@õóäbäaìbm@ìóÜ@òìóåïLÜüÙŽïÜ @󀀀ïybä@õŠó€€€iòíŽîŠ5 ói@o€€€Žïiò†@öp󀀀jîbm@õòì󀀀åïLÜüÙŽïÜ @o€Žïiò†@öo€Žî‹Øò†@pójîbm@õòìóåïLÜüÙŽïÜ@õŠòì†a†@õóäaìò5Š @@@NòìónŽî‹Ùi@Ša†b€b÷@óØòìóåïLÜüÙŽïÜ@ôàb−ó÷óÜ @@NòìónŽî‹Ùi@Ša†b€b÷@óØòìóåïLÜüÙŽïÜ@ôàb−ó÷óÜ@ãbÕáï÷bÔ @@@Zãòìì† @@ZãóïŽïŽ @@@Na†óïybä@õŠíåŽóÜ@ãaïäì@”îbŽb÷@ôånŽaŠbq@€1 @öçb€ï€@öÓbàó€Ü@õŠb€ŽîŠbq@öãaïä@ö”îbŽb÷@ôånŽaŠbq@€1 68


@ô€åm‹€Šòì@öôäbØó€ÙLÜíà@öpó€LÜìò†@ôäbØóÐbà@ôånŽaŠbq@€2 @@@NbŽbî@ôŽïqói@ôäbØómbèa† @@ãóïŽïŽ@ñòŒaìŠò† @@çbØóïîaŠa†@òìbšŠóŽ @ @H44Iñò†bà @@ZóÜ@oŽî†@ÚŽïq@b€ŽîŠbq@ôîaŠa†@ðäbØòìbšŠóŽ@ @ó€i@pa‡€îò†@óØ@ôLÜaŠ‡ïÐ@ômóàíÙy@ôîaŠa†@õóu†íi@ZãóØóî @ç󀀀îýóÜ@󀀀Ø@çbØóïîŠìín€€€Žò†@󀀀äaíŽïq@ôŽïq󀀀i@b€€€€ŽîŠbq @ðäaŠó€€åŽîíä@ôäó€€àí−ó÷@ìòìa‹Øò†b€€àb÷@ô€€îaŠa†@ô€€mòŠaŒòì @@Nòì솋Ø@õ‡äóŽóq@×aÈ @ô䆋ْóÙ“€€Žïq@ôîŽ@Šó€€Ü@ó€€Ø@b€€€ŽîŠbq@ôäbØó€€mbèa†@Zãòìì† @ôn€€€Žò†@òì󀀀äbåŽïèŠóiòì@ôäb€€€Øòˆû‹q@öõŠaŒíVmó€€€à‚ @@@NoŽïiò†@çbØb€ŽîŠbq@çaíŽïä@ô’óiìbè@õŠbiöŠbØ @@NoŽîìóØò† @õóØóØûŠó€€€€Ž@ôn“€€€€ŽïéVäbi@Šó€€€€ŽóÜ@óØón€€€€Žò†@Zãòìì† @ôŽïqó€i@ó€Ø@ôîü‚ìbä@õóàaŠóÌ@öã펊@ôäbØómbèa†@ZãóïŽïŽ @a‡n€€€îíŽïq@ômbØ󀀀Ü@†í‚b€€€î@ڀ€€ŽîŠbu@ˆûŠ@H@60Iìíà󀀀è @@@NæŽî‹Žï€ò†Šòì@çbØòìa‹ÙŽïqŠbØbŽbî@öŠìínŽò† @@@NòìónŽïiò†üØ @oŽïåŽïèò†@ônŽò†ói@b€ŽîŠbq@óØ@ÛóàüØ@öµ“‚ói@ZãòŠaíš @ü€€i@o€€ïŽ äai@o€€îíŽïq@ó€€i@f€€€Ø@ón€€Žò†@ôØûŠó€€Ž@ZãóïŽï€ Ž @󀀀€ïï@ LÜaŠ‡ïÐ@b€€€Žbî@öŠìín€€€Žò†@ÿ󀀀€€óÜ@ÛóîòíŽï€€€’@󀀀i @@@NpbØò†@ôn“ŽïéVäbi@ónŽò†@ôäbØóån“ïäa†óÜ@çìíiò†bàb÷ @@NoŽïióä@ÛüØbä@çbØòìa‹ÙŽïqŠbØ

@ @@H46I@õò†bà @ðäbØ󀀀€ÙLÜíà@ô€€€€Žî‹Ø@ö´€€€€’û‹Ð@ôäbØ󀀀€mbèa†@Zã󀀀€våŽïq @õŠb€€î‹Žïàˆ@ôán€€ïŽ@õó€€Øóäóàí−ó÷@öb€€€ŽîŠbq@õòŠa‡€€ï÷ @õb€€€Žbî@ôŽïq󀀀i@p󀀀LÜìò†@õòìa€€€Žaí€óä@ìòìa€€€Žaí€ @@@NçóØò†@ìò5‹îóq@a‡îŠbî‹Žïàˆ@õóŽû‹qóÜ@öa‹ÙŽïqŠòìbi @b€€€€Žbî@öp󀀀€LÜìò†@ôäbØ󀀀€ÙLÜíà@ôäa‡€€€€Žî‹Øói@ö´€€€€’û‹Ð @ @@H47I@õò†bà @@N‹m@ôäbØòìa‹ÙŽïqŠbØ @öõ‹Žî†ìb€€š@‹Žîˆó€Ü@çbØó€€äóàí−ó÷@öb€€ŽîŠbq@ôäbØó€VäbàŠóÐ @ @ãòŠaíš@õòŒaìŠò† @ón€€€Žò†@ôäbØ󀀀ÕÜ@öô€€€îaŠa†@õ‹Žî†ìb€€€š@ôäa퀀€î†@ô€€€åïi†Šì @ @çbØóïîbmüØ@óàbÙyó÷

@@@NŠìínŽò†@ôàbÙyó÷@ôŽïqói@æiò†@çbØòìímbéÙŽïq@ü‚óiŠóŽ

@ @@H45I@õò†bà @çaíŽïä󀀀Ü@ôVä󀀀èb÷ìbè@ü€@€€i@łb€€€i@ôØóîón€€€Žò†@Zã󀀀Øóî

@ @H48I@õò†bà @öôäaŠò†ò‡€îŠbî@öôäb€Øò‹VŽïu@öŠb€€ŽîŠbq@óØ@õóîòìbà@ìó÷ @ôäó€àí−ó÷@ôØûŠó€Ž@ômóîbØûŠó€Žói@oŽî‡ÙŽïq@çbØb€ŽîŠbq @ô䆋iòíŽîŠó€ióÜ@çbØó€ïîŠa‡ï÷@ó€Øóî@ôØûŠó€Ž@öôäaŠb؉ŽîöaŠ @óîón€Žò†@ìó€÷@ôØŠó÷@LçbØòŠb€ŽîŠbq@ônŽïàa‡äó÷@öça‹îŒòì @o€Žî‹äò†a†@ô€ÝÉïÐ@ômóà‚ói@çóiò†@õŠóŽói@a‡äbïäbØòŠbØ @òŠa‡€€€€€€ï÷@öçb€€€€€€Øb€ŽîŠbq@õŠb€€€€€€iöŠbØ@ôäì퀀€€€€ša†aì†ói @ìòì󀀀䆋،Šói@󀀀Ýq@ö󀀀šìíàŠóŽ@ôäbØón€€€Žóióà@ü€€€i @ô䆋؊󀀎òŠbš@öçb€€ïäaíŽïä@ôVäó€€èb÷ìbè@öçbØó€€ïîü‚ìbä @@@Nôåï“äóäb‚ @ôäbØòŠa‡€î‡@ äòíîóq@óÜó€Žóà@öçbïäbØór€ŽüØ@öçbïäbØó“ŽïØ @@ 69


@ôäbØó€àbÙyó÷@ÿó€óÜ@óØ@õóäaŠbî5‹i@öânïŽ@öbŽbî@ìó÷@€5

@ @@H49I@õò†bà @@NæØüØbä@a‡äbØb€ŽîŠbq@ôŽîíä@õbŽbî @öçbØó€ïîü‚ìbä@óäóàí−ó÷@öçóàí−ó÷@ôäbàa‡äó÷@ öÛûŠóŽ @”Žï€q@LçbØó€ïîŠa‡ï÷@ó€Øóî@ôØûŠó€Ž@öô€äa‹VŽïu@öŠb€ŽîŠbq @ @H54I@õò†bà @ô䆊a‰€€€€jLÜóè@õb€€€€Žbî@çaŠó€€€€åŽîíä@ôä󀀀€àí−ó÷@Zã󀀀€Øóî @õŠòì†a†@ômłó€Žò†@æî‹młbi@ãò†ŠóióÜ@çbïäìíiŠbØójnŽò† @õòìbàóÜ@óîbŽbî@ãó÷@ôŽïqói@óØ@LpbØò†Šò†@çbØóäóàí−ó÷ @õòŒaíŽï’@ìói@çü‚ò†@ðîbŽbî@ñ‡åŽîíŽ@L@a‡îŠa‡ï÷@õóØóîóÜ @@@Nòìímbè@a†óîbŽbî@ãó÷@õH29I@õò†bà@óÜ@óØ @@@H50I@õò†bà

@óîb€€Žbî@ãó€€÷@ô€€ä†‹ØŠò†@õì쉀€ïŽ àóÜ@oŽî‡€€ÙŽïq@a†ˆûŠ@H90I @@@NçaŠóåŽîíä@ôäóàí−ó÷óÜ

@ña†ìó€€àóÜ@ìímb€€èa†@ôäbØó€€äóàí−ó÷@ô䆊a‰€€jLÜóè@Zãòìì† @ônŽïàa‡€äó÷@ôn€ŽaŠóÜ@çbØó€ïîü‚ìbä@óäóàí−ó÷@öçóàí−ó÷ @@NoŽîŠ†ò†@ãb−ó÷@2008O10O1@bm@Šìì† @õòŠb€€àˆ@õb€€èòŠ@õó€€åîŠûŒ@ó€€i@òìó€€åLÜüØò†@ôäbØó€€àa‡äó÷ @ã󀀀€€Øóî@õì쉀€€€€ŽïàóÜ@ˆûŠ@H30I@õòìbà󀀀€€Ü@ôäbàa‡€€€€€äó÷ @ @55@õò†bà @@õó€àbäˆûŠóÜ@õòìó€ä†‹Øö⁄i@õì@ 쉀ŽïàóÜ@óîbŽbî@ãó÷@ZãóØóî @@@Nçbïån“ïäa† @b€€ŽîŠbq@ŠóŽói@ôäbØóàbÙyó÷@öoŽî‹Øò†@f€uójŽïu@ôòŠ @ @H51I@õò†bà @õaì†@b€€€m@o€€€Žïibä@f€€€€uójŽïu@a‡€€€áŽîŠóèóÜ@çbØòìa‹‚󀀀åÙŽîŠ @a†óîb€Žbî@ãó€Ü@ð€ä†‹iý@†í‚b€î@熋؊ò†@óØ@ÚŽïäbàŠóÐ@Šóè @Šò†ó€i@Lìímb€èa†@ôäbØó€äóàí−ó÷@ô䆊a‰€jLÜóè@ôäa‡€àb−ó÷ @ô€ŽóØ@üi@òìó@ årŽïÜ@ôån“ïäa†@“Žïq@oŽïiò†@LoŽïi@a‡Žïm @@@Nòìímbè@a†óîò†bà@ãó÷@õìì†@õó€5‹ióÜ@õòìóÜ @ôäbØó€Ýq@ó€i@Ša‡€î‡ä@òíîóq@ôäbØò†bà@ôäbØóàbÙyó÷@Zãòìì†

@@@NoŽïi@a‹Ø@Ša‡î‡äòíîóq

@ @H52I@õò†bà @çòìb€‚@ü€i@a†óîb€Žbî@ãó€Ü@ôåï“äóäb‚@ôäbØóÐbà@öôÑîŒòì @LôLÜaŠ‡€€ïÐ@õó€€u†íióÜ@b€€€ŽîŠbq@õìa‹Ùäb‚Šó€€m@õó€€u†ìíi @ó€€Øóî@ôØûŠó€€Ž@öçbØó€€äóàí−ó÷@ôäbàa‡€€äó÷@ôäbØón€€Žüq @b€€ŽîŠbq@ói@âïݎóm@òìóïîaŠa†@ômòŠaŒòì@çóîýóÜ@ü‚ìónŽaŠ @@@NçbØóïïvïmaŽ@óïïuŠó‚@ô䆋؊ò†@õaì†@LoŽî‹Øò† @õì쉀€€€€€€ŽïàóÜ@Šb€€€€€€€€ŽîŠbq@ô€€€€€€äa‹VŽïu@öçbØ󀀀€€€€ïîŠa‡ï÷ @@@NoŽî‹Øò†@f€uójŽïu@òìòH2003O4O9I @ @H53I@ñò†bà @@ @òìónŽï€€’òìò‡LÜóè@óîb€€€Žbî@ã󀀀÷@ð䆋َïu󀀀jŽïu@ñaì†ó€€€Ü : ‫ه آ رى‬ @@ZóÜ@ÛóîŠóè @󀀀Ø@çbØómłó€€€Žò†@öõŠür€€€q@ô€€€äaìa‹Ð@ô䆋Øìb€€€šòŠói @ö1969@ôLÜb€€Ž@õH159Iò@ Šb€€àˆ@çb€€Øb€ŽîŠbq@õb€€Žbî@€€€1 @ôäbØòŠa‡€€ï÷@öçb€€Øb€ŽîŠbq@ó€€i@×a€€È@õŠb€€àüØ@õŠìín€€Žò† @ NôäbØó䆋؊aíàóè

@öõŠür€€q@ãó€€÷@ôån€€ƒÙŽîŠ@ôn€€Žóióà@ó€€i@öòíï“€€‚ói @õ@H25Iò@ Šb€àˆ@ßó€€@ôäbØó€ïîü‚ìbä@óäóàí−ó÷@õbŽbî@€2 @Žñí€ä@ômó€LÜìò†@õòíŽï€’@ÿó€€óÜ@oŽï€−íVi@óØ@óäbmłóŽò† @@NôäbØó䆋؊aíàóè@ö1995@ôLÜbŽ

@õŒó€€ØŠóàbä@öôLÜaŠ‡€€ïÐ@ôán€€ïŽ@õóå€åi@Šó€€ŽóÜ@ó€€Ø @çbØóïïäaìòŠb€€€’@ô䆋iòíŽîŠó€€€i@õb€€€ŽbîóÜ@õòì󀀀÷@€€€€3 @öó€÷@ð€Žbi@bn€Žï÷@ôäbØb€Žbî@@ñòìó€÷@õüèó€i@öòìaŠŒóàa† @òìímb€€è@a†ìa‹ØŠaíàó€€è@õ@1964@ôLÜb€€Ž@õH165IòŠb€€àˆ @@@Na‹ØŠò†@óîbŽbî@ãó÷@@L@òì솋Øóä@ñóÈŒòì @ôäbØó€€äóàí−ó÷@ôäbØómłó€€Žò†@öó@ € mbéÙŽïq@ó€€i@pòŠbi󀀎 @@ZôåïjŽïm @@NôäaìòŠb’ @Šò†ó€i@õ5ŠíØìíàó€Ø@ìó€LÜóèóÜ@~ð @ €ïä@ôàŠó€Ð@óäa5‹ïŽ €Šòì@ãó÷ @ó€Ü@H71Iò@ Šbàˆ@çbäbºóqìbè@ômbØ@ômłóŽò†@ôäbàŠóÐ@€€@4 @@Nóïïä @@NôäbØó䆋؊aíàóè@ö2004@ôäbïä@õ6 @@

70


‫ﺛﺔﻳﺮﹺﺓﻭﻱ ﻧﺎﻭﺧﺆﻱ ﺋﺔﳒﻮﻣﺔﱐ ﻛﺆﻣﺴﻴﺆﻧﺔﺭﺍﻥ‬

ñłbi@ðäüïàüØ a‡ÔaÈ@óÜ@熊a‰jÜóè@ñü‚óiŠóŽ

‫ ﻃﺆﻇﺎﺭﻱ ﺩﺓﻧﻄﺪﺍﻥ‬:‫ﺋﺎ‬ :æäóîó€ò† @ì2005@ðÜb€Ž@×aÈ@ñŠbàüØ@ñŠìínŽò†ói@´Žói@o“q@@@@ @ñb€Žbî@ó€Ü@H9I@ñò†bà@ñH6I@ñó€‹i@ðäbØóäbà‹Ð@ðŽïq@ói .熊a‰jÜóè@ñü‚óiŠóŽ@ñłbi@ðäüïàüØ@ZçüïàüØ@€1 @ó€€Ü@11@òŠb€€àˆ@熊a‰€€jÜóè@ñü‚óiŠó€€Ž@ñłb€€i@ðäü€àüØ @ó€Ü@Ûòì@çaŠó€åŽîíä@ðäóàí−ó÷@Zç@ aŠóåŽîíä@ðäóàí−ó÷@€2 .òìímbè@a†2005@ðÜbŽ@×aÈ@ñŠbàüØ@ñŠìínŽò† @òìòŠa퀂@ñý@ñòìò‹îóq@ãó÷@a‡äbàŠbî‹i@L2007@O2O26 :òìóåîóÙiì⁄i @ðîb€€€†a†@ðÙŽïäó€€àí−ó÷@Złb€€i@ðäüŽaŠ‡Ð@ñb€€€†a†@€€€3 @ìòì󀀀ïïmóîaŠóiòíŽîŠ ói@íïîb€€€€†a†@ñììŠ@󀀀Ü@óîü‚óiŠó€€€Ž

2007@ðÜbŽ@óÜ@H1I@òŠbàˆ@ñìò ‹îóq

.çüïŽaŠ‡Ð@ðîŠòì†a†@ðmłóŽò†@ói@ónŽòíîóq .çaŠóäüïàüØ@ðäóàí−ó÷@Zçóàí−ó÷@€4

çaŠóäüïàüØ@ðäóàí−ó÷@ñü‚ìbä@ñìò ‹îóq HçaŠóäüïàüØ@ðäóàí−ó÷@óÜ@ðîa ŠŠbØ@ñbŽîŠI

@󀀀Ü@òìímb€€€éÙŽïq@Zç@ †Ša‰€€€jÜóè@ðïm󀀀îaŠóiòíŽîŠ ói@€€€€5 @ó@ € Ü@熊a‰€€jÜóè@ðäbØóCåŽìíä@ì@ðäbán“€€ïä@ñóCåŽìíä

(‫ﻚ‬‫)ﺩﺓﺳﺘﺜﻴ‬ .a‡äbØb€ŽîŠbq@ì@âŽîŠóè @ó€i@a‡€@ÔaÈ@ó€Ü@熊a‰jÜóè@ñü‚óiŠóŽ@ñłbi@ðäüïàüØ @ðäü€àüØ@ñóCåŽìíä@Zð @ äbán“€€ïä@ñóCåŽìíä@€€€6 @ói@òìóäaŠóåŽîíä@ðäóàí−ó÷@óÜ@óØ@LòìaŠŒóàa†@ÛóîbŽbî@ðŽïq .a‡Ìói@óÜ@熊a‰jÜóè@ð䆋iòíŽîŠ ói@üi@ðïØòŠóŽ @ó€nŽïji@ó€Ø@Lòì퀹Šò†@a†2007@O2@O26@ó€Ü@11@ ñòŠbàˆ @ñóCåìíä@Zð @ mó€îbáŽîŠóè@ð䆊a‰€jÜóè@ñóCåïŽìíä@€7 @Na@‡€€ÔaÈ@ó€€Ü@熊a‰€€jÜóè@ñ󀀎û ‹q@ü€€i@płó€€Žò†@ó€€Øbm .çbnŽ†íØ@ðáŽîŠóè@óÜ@熊a‰jÜóè@ð䆋iòíŽîŠ ói@ðäüïàüØ @ðïm󀀀€àíÙy@ðîó“€€€€ïq@ðÙŽïä󀀀€àí−ó÷@”ïäü€€€àüØ @ñóCåìíä@Za@†b€€ŽîŠbq@ó€Ü@熊a‰€jÜóè@ñóCåïŽìíä@€8 @‹€Žîˆ@ó€Ü@ìó€îóè@ðî@b€maì@ @ ïŽ €ŽóØ@óØ@Lóäóîý@Žði@ìü‚óiŠóŽ @ñb€€€ŽîŠbq@ó€€Ü@熊a‰€€jÜóè@ðïmó€€îaŠóiòíŽîŠ ói@ü€€i@çü€àüØ .óîa‡äaŠóåŽîíä@ðäóàí−ó÷@ðî‹Žî†ìbš . ìa‹ÙŽïqòˆbàb÷ @ó€Ü@LóØóîón€Žò†@Zç@ †Ša‰€jÜóè@ü€i@ñŠòì†a†@ñónŽò†@€9 ‫ﺑﺔﺷﻲ ﻳﺔﻛﺔﻡ‬ @òìóäì퀹a†bïq@ñb€€†a†@çó€îý@óÜ@óØ@LŽñ†@Úïq@Šòì†a†@ŽðŽ ‫ﺯﺍﺭﺍﻭﺓﻛﺎﻥ‬ @ìb€€š@ó€€îóè@çb€€îüi@ó€€Ø@LçìaŠŒó€€àa†@òìòH€€ïïánÜa@ó€€áÙ«I @çbîŠó€€jäaŠói@ñóäbn€€ŽŠ@ìó€€÷@òìòŠa퀀‚@ñó€€äaìaŠaŒ@ãó€€÷ @ó€Ü@Ûòì@ó€Ø@Lçó€àí−ó÷@ðä@bØòŠbî ‹i@aì†@ŠóŽ@ói@òìóä ‹ïŽ Ci

71


.òìímbè@a†łbi@ðäüïàüØ@ñbŽbî@ðàón’óè@ñHÞ—ÐI ‫ﺑﺔﺷﻲ ﺩﻭﻭﺓﻡ‬ ‫ﺋﺔﻧﺠﻮﻣﺔﻧﻲ ﻛﺆﻣﺴﻴﺆﻧﺔﺭﺍﻥ‬ @ãó€€÷@熊a‰€€jÜóè@ñü‚óiŠó€€Ž@ñłb€€i@ðäü€àüØ@€€€1 :ünŽó÷@ónŽî‹€ò†@òìòŠaí‚@ñóäbØŠó÷ @ @ € €äò†@ì@熊a‰€€€jÜóè@ü€€€i@bà󀀀åi@ìb€€€ŽîŠ@ðäb€€€äa†@€@ a @ó€šìbä@çbî@âŽîŠóè@çbî@ç@ üïŽaŠ‡Ð@Žb÷@ŠóŽóÜ@òìó䆋ØüØ @ìíà󀀀€è@ð䆋Ùïn€€€€’ŠóqŠóŽìa‡ÔaÈ@ñŠó€€€€äaŠóŽ@󀀀€Ü @ì@ðäüaŠ‡Ð@ñòìó€ä†‹ØüØ@ @ €äò†@í䆊a‰€jÜóè@ðäbØòŠüu @ìa‡€ÙŽïáŽîŠóè@ó€Ü@a‡€äbØòìa‹‚óåÙŽîŠ@b€€ŽîŠbq@ó€Ü@ðmóîbáŽîŠóè @ìíà󀀀€è@ð䆋َïu󀀀€jŽïu@ì@´€€€€ƒÙŽîŠ@ì@熋،aì󀀀€Cäbi @íïäü€ŽaŠ‡Ð@ñòì󀀀䆋ØüÙCäò†@í䆊a‰€€€jÜóè@ðäb€€€ØòŠüu .a‡ÙŽïáŽîŠóè@óÜ@çbØòìa‹‚óåÙŽîŠ@b€ŽîŠbq@óÜ@ðîóšìbä :-ŽŽò‡Üóè@•òìòŠaí‚@ñóäaŠbØ@ãói@óØóäóàí−ó÷ @ó€i@a‡äüàüØ@ðî‹Žî†ìb€š@‹€Žîˆ@ó€Ü@âŽîŠóè@ñónŽò†@€@ l @ôäbán“€€ïä@ñóCåŽìíä@Žß󀀀óÜ@ñŠb€€ÙîŠbè@ì@ðCäó€€èbàóè @ñłb€€i@ðäü€àüØ@ðäbØóïn“€€€@óm󀀎bïŽ@ðäb€€äa†@€@ a .熊a‰jÜóè@ñóŽû ‹q@ói@æmójîbm@óØó䆊a‰jÜóè@ñü‚óiŠóŽ @ð䆊a‰€€jÜóè@ðàón€€ïŽ@ì@熋€€Ø@ðmó€€îaŠóiòíŽîŠ ói@ðØŠó€€÷ @Žðuó€jŽïu@âŽîŠó€è@ó€i@pó€jîbm@ðäbØóïîóšìbä@ì@ðmóîbáŽîŠóè @çbØó€äbà‹Ð@ìŠb€iìŠbØ@ìŠbî ‹i@ììò ‹îóq@ñòìó䆋Øì⁄i@€@ l

.bØò† @熊a‰€jÜóè@ðäbØóŽû ‹q@ð䆋Ùïn’ŠóqŠóŽ@ìóäaìímìóØŠóŽ @ì@çaŠóäü€€€àüØ@ðä󀀀€àí−ó÷@󀀀€Ü@çü€€€àüØ@€€€€€2 .òìímbéÙŽïq@熊a‰jÜóè@ðïmóîaŠóiòíŽîŠ ói .a‡ÔaÈ@ñŠóäaŠóŽ@óÜ@òìó䆋ØüØ@Âäò†@ì @ó€€Ü@ómłó€€Žò†@æî‹młb€€i@çaŠóäü€àüØ@ðäó€€àí−ó÷@€@ a @ü€i@ñòìó€ä†‹ØŒŠói@ì@ñŒŠòì@ðmŠüqaŠ@ð䆋Øò†bàb÷@€@ p @ð䆋َïuójŽïu@ì@´ƒÙŽîŠ@ì@çbäa‡äþq@ð䆋؊óiónŽò†@üi

. çaŠóåŽîíä@ðäóàí−ó÷ @a‡€€äbîíŽïä@ó€€Ü@ì@ãa‡€€äó÷@ü€€ä@ó€€Ü@òìímb€€éÙŽïq@ìa‡äü€àüØ @ðØûŠó€Ž@ìŠò†Šb€î ‹i@ì@ñó€Øò‹CŽïu@ì@çó€àí−ó÷@ðØûŠóŽ @ì@熊a‰€jÜóè@ð䆋iòíŽîŠ ó€i@ñŒaíŽï€’@ð䆋؇äóŽóq@€@ x .a†ŒŠói@Žüq@óÜ@ç‡äaŠŒóàa† @µàó€Øóî@ó€Ü@Mó@ €ïïä@ðäa‡€@Cäò†@Àb€à@óØMðïmóîaŠóiòíŽîŠ ói @ó€i@Lñó€åîŠûŒ@ó€i@ìa†ò†@ðŽî‹€@çóàí−ó÷@óØ@La†òìóäìíiüØ .çüïàüØ@ói@pójîbm@ñü‚ìbä@ñìò ‹îóq@ðäbäa†@€@ @ÚŽïÜb€€Ž@ñòìb€€à@ü€€i@Lðäbàa‡€€äó÷@ó€€Ü@w倀Žïq@òìó€€àóØ@ñý @ðîŠó€€€€iòíŽîŠ ói@ðäb€€€€ØòŠbØ@ð䆋Ùïn€€€€’ŠóqŠóŽ@€@ … .òìónŽî‹Ùi@‹m‰ŽîŠ†@Žð’ò†@•óîòìbà@ìó÷@ì@æŽîŠ‹Žî‰iò‡Üóè @ðàó€îò†@ð’ói@óÜ@óØ@LñóàïäbÙïà@ìó÷@ðŽïq@ói@熊a‰jÜóè .òìímbè@a†òìò ‹îóq@ãó÷@ðÔò† @ó€Ü@w倎ïq@ñó€åîŠûŒ@ñaìa†@ói@Lóîóè@Àbà@çóàí−ó÷@@€@l @ìó€Ü@Ûó€îóÝq@Šó€è@ü€i@ðšŠó€ó@ ÷@LÚŽïàa‡äó÷@Šóè@Lðäbàa‡äó÷ .ŽñŠóiþîóØóÝq@óÜ@LŽðiaŠ‹Žî‰jÜóè@òìòŠóŽ@ñóäþq @ì@çü€€àüØ@ðäbØ󀀀móàaŠò†@ðäbåŽïèŠbØ󀀀i@󀀀Ü@ð€€€îaŠa† @ó€Ü@ðmó€Üìò†íŽïä@ñbCÜóàüØ@óÜ@ðîaŠa†@ðîCn“q@ð䆋Øaìa† @Lça‹Ù€€€Žbi@a†òìòŠó€€€Ž@ñý@󀀀Ü@ñ󀀀äaìóÜ@󀀀Cu@€€€€3 @ðïmòìa‹€€Ž‹rŽïÜ@ðØŠó€€÷@m‹CÜó€è@ì@çb“€€ïŽ Øó“‚óä@€@ †

72


.a‡ä†Ša‰jÜóè@ñóŽû ‹q@óÜ@‹m@ðäbØòŠa‡î‡äòíîóq @ü€i@óäłbŽ@ðîaŠa†@ðïnîìa‡Žïq@ðä‡ä⁄àó‚@ìa‡nîíŽïq@ðmbØ @ìa‹€Ž‹rïŽ@ Ü@ónŽïiò†@”ï䆊a‰jÜóè@ðïnŽîŠóiòíŽîŠ ói@LçüïàüØ @ì@çbØóbïŽ@òŠaìó€Ô@ðîŠa†b€b÷@“€@ñŠa‡åïàó÷@€5 . óäbmóàaŠò†@ìó÷@ñŠbàˆó÷@ðä‡äa ŠìíÜóè@ói@ŠójäaŠói @ðäbØóïïØýb€š@ói@pòŠbióŽ@LbØò†@çbØòŠa‡î‡äòíîóq@óäóîý @ñ󀀎û ‹q@ó€€i@怀i@pó€€jîbm@ì@怀i@Âä‹€€€@ó€€Ø@Lçó€€àí−ó÷ @ìłbـŽ@ìíàó€è@ói@pòŠbióŽ@ça‡áØíy@ìòìóåïÜüÙŽïÜ@€@ Š .熊a‰jÜóè @Nç@ †Ša‰€€€€jÜóè@ðmb€€€€Ž@ðäbØ󀀀€ïïØüØbä@ì Šó€€€€’@ìó“€€€€ŽïØ @ãò†Šó€€€€ióÜ@Žñ‹€€€€Øò†@怀€€šò†Šò†@󀀀€Ø@Lð“€€€€ïäbØòŠbî ‹i @Šó€ŽóÜ@a€áï÷@çó€àí−ó÷@ðäbàa‡€äó÷@ìíàó€è@Žð€iò†@€6 .çóÙi@çüïàüØ@ðäóàí−ó÷@ói@pójîbm@ðäbØbàóåi ‫ﺑﺔﺷﻲ ﺿﻮﺍﺭﺓﻡ‬

.òìóåŽîŠ‡i@ŠóqŠói@çbØó䆊a‰jÜóè@ðîŠòì†a†@ðäóàí−ó÷ @ðäbØó€€Cäò†@ìíàó€€è@ðäbØó€€àb−ó÷@ð䆋Øa‹Ù@ €€’b÷@€@ Œ .çbØó䆊a‰jÜóè

‫ﻛﺆﺑﻮﻭﻧﺔﻭﺓﻛﺎﻧﻲ ﺋﺔﻧﺠﻮﻣﺔﻥ‬ @îŠb€iìŠbØ@ñbàó€åi@çó€àí−ó÷@LbÙi@oîíŽïq@Šó€ó÷@€@ ˆ :-çŠüu@ŽðŽ@çóàí−ó÷@ðäbØòìóäìíiüØ@€1 .Šbî ‹i@ómbØò†@ñŠbÙäa Šü€@ðŽïq@ói @Ûóîó“€€‚óä@ð€€ïŽ q@ó€€i@ó€€Ø@LçbØóïîb€€Žb÷@òìó€€äìíiüØ@€@ a .æŽî‹‚ò‡ÙŽîŠ :‫ﻴﺔﻡ‬‫ﺑﺔﺷﻲ ﺳﻴ‬ @çó€àí−ó÷@ðØûŠó€Ž@óØ@LçbØò ‹qìímíØ@òìóäìíiüØ@€@ l .bØò†@ñaìa†

‫ﺜﺴﺮﺍﻭﺓﺗﻲ‬‫ﺷﺔﻓﺎﻓﻴﺔﺕ ﻭ ﻟﻴ‬ .ŽîŽ òò†@Žðuói@ðäbØóØŠó÷@ñŒü܆@ói@çóàí−ó÷@€1

@a‡€€äbØòìóäìíiüØ@ @ó€€Ü@çó€€àí−ó÷@ðäbàa‡€€äó÷@béäó€€m@€€€2 @󀀀Ü@Ša퀀€š@ñaìa†@󀀀i@çbØóïîb€€€Žb÷bä@òì󀀀äìíiüØ@€@ x .çaŠóäüïàüØ @󀀀Ü@ŽðØ󀀀î@ñaìa†@󀀀i@LŽñ‹€€€Øò†@ãłó€€€i@L怀€iò†@ò†b€€€àb÷ @ó€€äaìóäìíiüØ@ìó€€÷@ü€€i@Ša‡€€î‡äòíîóq@ðäb€€ŽóØ@LçbØó€€àa‡äó÷ @ðäbØòìó€€äìíiüØ@ñón“€€‚@çó€€àí−ó@ ÷@ðØûŠó€€Ž@€€€2 .æŽî‹Ùi@o“ŽïéCäbi @ìb€€€€Øò†@ðïmóîbØûŠó€€€€Ž@ìb€€€€Øò†@ò†b€€€€àb÷@ç󀀀€àí−ó÷ @ó€€Ø@LŽð€€iò†@ñŠb€€àüm@ðØó€€îó€ìa Šóq@çó€€àí−ó÷@€€€3 @çó€€àí−ó÷@ðïmó€€îaŠóiòíŽîŠ ói@ì@n€€ƒÙŽîŠ@ðäb€€ØòŠbiìŠbØ @ð€Žïq@ó€i@LHŽð @ ia‹ØŠü€à@çó€àí−ó÷@ñŠüà@ói@ì@Žðiìa‹ØòŠbàˆI .biò†@òíŽîŠ ói @ñòìó€÷@ü€i@LŽðia‹Øò†b@€àb÷@ón€Žóióà@ãó€÷@üi@óØ@Ûóîó“ŽïÝØ

@La‡€€äóàí−ó÷@ðØûŠó€€Ž@ðäìíió€€äò†bàb÷@ðmb€€Ø@ó€€Ü@€€€3 @a†bïm@òìóäóàí−ó÷@ðäbàa‡äó÷@ñaáï÷@ói@ðäbØòŠbî ‹i@ìíàóè @ðmb€€€Ø@󀀀Ü@Nò@ ì󀀀nŽî‹€ò†@ñóØóåŽî퀀€’@ÛûŠó€€€Ž@ñ‹€€€CŽïu @Šò†Šb€€€î ‹i@ñý@•ó€€€ØòŠbàüm@ñ󀀀€ìa Šóq@NæŽî‹€€€Ùi@Šb€€€àüm @ìó€÷@Žð€iò†@Lòìó€ÙïŽ@ q@ñóØò‹CŽïu@ì@Û@ ûŠóŽ@ðäìíióäò†bàb÷ @󀀀€i@a†ò†@çb€€€€ØòŠbî ‹i@ðØó@ €€€îó@ åŽîì@ãłó€€€€i@Lòì󀀀nŽïåŽïàò† @ðÙŽïØûŠó€Ž@Ló€îóè@çbïäa‡€Cäò†@Àb€à@óØ@LñóäaŠóäüïàüØ @La‡äüàüØ@퀮ïä@ó€Ü@ñòìó€ä†‹Øì⁄i@ü€i@“€Ø@ñŠa‡åïàó÷ .æŽïåia†@çbïî‹i@óÜ@ðmbØ @LòìòŠò†@ðäbØòŠ@ a‡€€î‡äòíîóq@ó€€äóîý@ü€€i@ð䆊b€€ä@†í‚b€€î @ñòŠbàˆ@ñbèòŠ@ñóåîŠûŒ@ói@çóàí−ó÷@ñòìóäìíiüØ@€4 @ñŒaíŽï€’@ð€Žïq@ó€i@a†óï€@Žû†@óÜ@ðØóîóåŽîì@nŽaŠbq@çb’bq @”ïäaìíiò†b€€àb÷@ñó€€åîŠûŒ@ó€€i@퀀Žïiò†@o€€ŽaŠ@ðäbàa‡€€äó÷ @ã󀀀÷@ðà󀀀îò†@ð€€€’ói@ñH3I@ñ󀀀€ ‹i@󀀀Ü@ìímb€€€è@‘b€€€i @a‡“€ïäbØóCäò†@ô @ äb€Øóî@ðmóÜby@óÜ@Nb@Øò†Šò†@ðäbØòŠbî ‹i .a†òìò ‹îóq @ð€Cäò†@ÛûŠó€Ž@óØ@LŽîŽ †@oŽò†ói@æmì@ óØŠóŽ@óäóîý@ìó÷ @ü€€i@a†ò†@o€€îíŽïq@ðÜìó€€è@ìþÜó€€Ôóm@çó€€àí−ó÷@€€€4

@ó€€i@Žðió€€ä@Ûóîb€€Žbî@Šó€€€ó÷@ŽðuŠó€€à@ó€€i@LðÜb€€q@ó€€mb‚ò† @ó€€äóîý@ì@çbØóŽbïŽ@òŠaìó€€Ô@Žß󀀀óÜ@´€€Žói@ñ‡€€äòíîóq .Žðiòìóàó÷@ñóäaìó›Žïq 73


.æióä@çbî@Læióè@pójîbm@ñŠbïå“Žïq@a†òìòŠóŽ @b€€m@Lçó€€àí−ó÷@ðäb€€ØòŠbî ‹i@Žñ‹€€Øò†@‡ä󀀎óq@aì@€€€5 @Žð€iò†@LŠb€€šbä@Lbåï€ó€€÷@NæŽîŠ‡€€i@€€äò†@ñü€€Ø@ó€€i@LŽñ‹äa퀀ni :-çbØóïïØòŠò†@óàbä@€2 .Žñ‹Ùi@ìò ‹îóq@òìòŠóŽ@ñó€ ‹i@ðÔò† @çó€àí−ó÷@ð’óÙ“€Žïq@ó€Ø@Lòìó€nŽî‹€ò†@ó€äbàbä@ìó€÷@€@a @a‹Ù€’b÷@ó€i@Žð€iò†@çó€àí−ó÷@ðäbàa‡€äó÷@ðäa‡Cäò†@€6 @Šó€è@†í‚b€î@LòìóَóØ@Šó€è@çó€@îý@óÜ@Žñ‹Øò†@ì@æŽî‹Øò† @ó€€Ü@ŽðØó€€î@Šó€€€ó÷@LŽð€€iò†@ô€€åŽïéåä@@ó€€i@Žðmb€€Ø@béäó@ €€m@LŽð€€i @ó€€i@ð€äòìòˆŠói@ó€€Ø@LæŽî‹€€Ùi@•óÙ“€€Žïq@òìó€€ØóîòaìóÔ @”ïäó€€àí−ó÷@ðØûŠó€€Ž@Nb€€Ùi@aìa†@çaŠò‡€€Cäò†@ðäbàa‡€€äó÷ @•łbـŽ@Šó€€ó÷@ó€äìí¹@üi@NŽð @ ióè@òìó䆊a‰jÜóè@ñóŽû ‹q .òìómbØò†bïu@a‡äaìíiò†bàb÷@ðàò†Šói@óÜ@çbØóCäò† @ó€äbàbä@ãó€÷@”ïn“€€@ðïnŽîŠa‡åïàó÷@Næ@ i@çbnŽòì@ˆ†ói@Læi @ñò†b€€àb÷@a ‹€€ÙŽïm@ó€€i@çbàa‡€€äó÷@ìíàó€€è@Žð€€iò†@€€€7

.òìómbØò†ì⁄i@ìbØò†@•óia†@oŽóióà@ðäóîý@ðŽïq@ói @”ïÙŽïàa@‡€€äó÷@fè@Žðib€€ä@L怀i@çó€€àí−ó÷@ðäbØòìó€€äìíiüØ @Šó€€è@ðØûŠó€€Ž@†í@ ‚b€€î@LŽñŠóäü€àüØ@Šó€€è@Žðmb€€Ø@€@ l .a‡i@üi@ðCäò†@ñü‚@ðî‹i@óÜ@Žðióè@ñŠóåŽîíä @ð€€òŠ@ðÙŽï€ ŽóØ@Ûòì@L熊a‰€€jÜóè@ðØó€€ïïmóîaŠóiòíŽîŠ ói @Šó€€ó÷@çó€àí−ó÷@ðäbØó€àa‡äó÷@ó€Ü@Žðàa‡€äó÷@Šó€è@€€8 @ó€€Ø@LŽñ‹€€CiŠòì@Ûó€€îóàbä@Šó€€è@†í‚b€€î@LÛó€€îóàbäóCÜói@Šó€€è .a‡i@Âäò†@Žðibä@Àbà@LŽðióè@a‡äbØòìóäìíiüØ@óÜ@ñŠóåŽîíä @ñŠb€iìŠbØ@ó€i@ñü‚ìón€Ža Šbä@çbî@Lñü‚ìónŽaŠ@ðî‡äòíîóq @ó€€ÜLŽñíi@ðÙŽï€ ŽóØ@Šó€€è@Ló€€îóè@ñü€€i@çó€€àí−ó÷@€€€9 @óØ@LŽðióè@òìò‹m@ðÙŽîŠbiìŠ@ bØ@Šóè@ói@†í‚bî@Lòìóäóàí−ó÷ @ó€€Ü@pó€€äbäómI@Lb€€Ùi@ñò†b€€àb÷@a‡€€äóàí−ó÷@ðäbØòìó€€äìíiüØ @a†ò‡€€åïîb÷@ðÙŽïmb€€Ø@Šó€€è@ó€€Ü@ó€€CäòŠ@†í‚b€€î@Ló€€nŽîìóØò† @ñòìó€€÷@ü€€i@LHŽð @ € i@ìa‹€€‚a†@ó€€Ø@La‡“€€ïØóîòìóäìíiüØ@Šó€€è

@Šb€Ùî‹i@Žð€iò†@aìó€÷@Lçó€àí−ó÷@ñòìóåïÜüÙŽïÜ@Šói@ónŽîìóÙi @çó€àí−ó÷@ð’óÙ“€Žïq@ñŠb€€ˆüàb÷@쉀ŽîìaŠ@†í‚bî@LñŠbïäaŒ @ð’óÙ“€€ïŽ q@熊a‰€€jÜóè@ñŠó€€iòíŽîŠ ói@†í‚b€€î@LŠóäü€àüØ .bÙi .bÙi@ðäóàí−ó÷ @ðØó€îóàbäóCÜói@fï€è@Žðib€ä@L“€€@ðØóîòíŽï€’@ó€i@€@x

‫ﻨﺠﺔﻡ‬‫ﺑﺔﺷﻲ ﺛﻴ‬

@ñón“€€‚@ó€€nŽî‹£@a‡€€ïåm‹€Šòì@ñˆûŠ@çbàó€€è@ó€€Ü@ìa€€€Šòì .Žðióä@a‡ïån€Šòì@ðàòìì†@ñˆûŠ@óÜ@bïäóm@LòìóäìíiüØ @@ ‫ﺑﺔﺷﻲ ﺷﺔﺷﺔﻡ‬ ‫ﺑﺮﹺﻳﺎﺭﺓﻛﺎﻧﻲ ﺋﺔﻧﺠﻮﻣﺔﻥ‬ @󀀀€€Ü@ðäbØò‰€€€€€Žîìímì@ðàb−󀀀€€÷@ç󀀀€€àí−ó÷@€€€€€€1

‫ﺋﺔﻭ ﺑﺔﻟﹶﻄﺔﻧﺎﻣﺎﻧﺔﻱ ﺋﺔﻧﺠﻮﻣﺔﻧﻲ ﻛﺆﻣﺴﻴﺆﻥ‬ ‫ﻭﺓﺭﻳﺎﻧﺪﺓﻃﺮﻱ‬ :-Žñ‹€ò†Šòì@çbØóàbäóCÜói@óÜ@Šüu@ìì†@çóàí−ó÷ :çŠüu@ìì†@óØ@Zòìòìbä@ðäbØóàbån’a††bî@€1 @çó€€îý@ó€€Ü@ü‚ìón€€ŽaŠ@ó€€Ø@Lñóäbàbå@ n€€’a††bî@ìó€€÷@€@ a @LæŽî‹€Øò†@•óÙ“€Žïq@òìóäaŠóäíïàüØ@ðäóàí−ó÷@ðàa‡äó÷

@ó€Ü@ŽðØó€î@ó€Ü@çb€î@Lòìóïïn“€€@ñŠa‡€åïàó÷@çóîý@óÜ@†í‚bî @ó€Ü@Žñ‹€Øò†@NŽñ @ ‹ €iò†Šò†@Šbî ‹i@ñòíŽï’@ói@a‡ïäbØòìóäìíiüØ . òìaŠ‡Žî‹€@ñòíŽïq@óØ@LðäbØó’ói @ñŠb€î ‹i@LîŠb€Ø@ó€Ü@ó€Cu@La‡€’óäaŠbî ‹i@ãó÷@ðØû Šòìbä@íŽïä @ðØûŠó€€€€Ž@󀀀€Ü@󀀀€Ø@Lñóäbàbån€€€€’a††bî@ì󀀀€÷@€@ l @ì@熋َïuó€€jŽïu@ü€€i@Šb€€Ø@ð䆋؊ü€€à@ììò ‹îó€€q@ð€€ä†‹ØŠò† @ì󀀀€äŒbi@󀀀€Ü@†í‚b€€€€î@Lòì󀀀€ä†Ša‰jÜóè@ðïm󀀀€îaŠóiòíŽîŠ ói @熊a‰€jÜóè@ðïnŽîŠó€iòíŽîŠ ói@ðØûŠó€Ž@ü€i@çbà‹Ð@ð䆋؊ò† @ðïmó€îaŠóiòíŽîŠ ói@ðØûŠó€Ž@ó€Ü@ó€Ø@Lçìó€i@ŠóŽ@ðäbØó’ói .Žðióè .æŽî‹Øò†@•óÙ“Žïq@òìó䆊a‰jÜóè @óàïäbÙïà@ìó÷@ðŽïq@ói@çóàí−ó÷@ðäbØòŠbî ‹i@ìíàóè@€2 @ñòŠü€€u@ìì†@ìó€€÷@ðØûŠ @ òíŽïäó€€Ü@ñòìó€€÷@ó€€äa‡Žîí€@Žð€€i .òìa‹ÙŽbi@a‡àóîüä@ð’ói@ñH3I@ñó€ ‹i@óØ@LæŽî‹Øò†@Šbàüm 74


@ðäb€€€ØòŠbî ‹i@ð䆋َïu󀀀jŽïu@ðäì퀀€ša†aì†ói@€€€€3

‫ﺑﺔﺷﻲ ﺣﺔﻭﺗﺔﻡ‬

.çaŠóäüïàüØ@ðäóàí−ó÷ ‫ ﻳﺎﺧﻮﺩ‬،‫ﺩﺓﺳﺔﻵﺗﺔﻛﺎﻧﻲ ﺳﺔﺭﺅﻛﻲ ﺋﺔﻧﺠﻮﻣﺔﻥ‬ @ð€Žïq@ó€Øóäóàí−ó÷@‹m@ðÙŽïØŠó÷@Šóè@ðäìíša†aì†ói@€4 ‫ﺘﺔﻭﺓ‬‫ﻲ ﺩﺓﻃﺮﻳ‬‫ﺋﺔﻭﺓﻱ ﺟﻴ‬ .Žñ‹Žïri @ìóäüàüØ@ðïîb€Žbî@ñŠóåŽîíä@çóàí−ó÷@ðØûŠóŽ@€1 ‫ﺑﺔﺷﻲ ﻧﺆﻳﺔﻡ‬ ‫ﻄﺮﻱ ﻛﺆﻣﺴﻴﺆﻧﺔﺭ‬‫ﺋﺔﺭﻛﺔﻛﺎﻧﻲ ﺟﻴ‬ @ðäbØòìó€äìíiüØ@ó€Ü@bØò†@ŠóäüïàüØ@ðïmóîaŠóåŽîíä@€1

@ì@‘ó€Ø@Šó€è@ðàò†Šó€i@ó€Ü@ó€îóè@ðmłó€Žò†@òìó€÷@ðŽïqói .bÙi@óäóàí−ó÷@ìó÷@ðïmóîaŠóåŽîíä@a†ïÙŽïäóîý @ðäb€€ØòŠbiìŠbØ@ð䆋iòíŽîŠ ó€€i@ó€€Ü@ó€€îóè@ðmłó€€Žò†@€€€2

@ì@ŽîŠó€€iòíŽîŠ ói@ì@´€€ƒÙŽîŠ@ó€€i@pòŠbi󀀎@çó€€àí−ó÷ @LŽîŠó€iòíŽîŠ ói@ðäbØó€ØŠó÷@ó€Üì@çaŠóäüïàüØ@ðäóàí−ó÷ @ð䆋ÙïmóîbØûŠó€€€Ž@ì@ç@ a‡€€€Žî‹€@ìó“€€€‚óä@ð䆋Øò†b€€€àb÷ @ó€€åŽî‹‚ò†@òìóäaŠóäü€àüØ@ðäó€€àí−ó÷@çó€€îý@ó€€Ü@ó€€Ø @ñó€€ ‹i@ó€Ü@ó€Ø@Lñòìó÷@ðŽïq@ói@çóàí−ó÷@ðäbØòìóäìíiüØ

.ñünŽó÷ @a‡äüàüØ@ñb€Žbî@ðàóïŽïŽ@ñŒŠòì@ñH3I@ ñò†bà@óÜ@H3I @ìòìó€€åîím@ðä‹Øò†b€€àb÷@ì@p @ Šü€€qaŠ@Žìíä@€€€2 .òìímbè @ì@çb€€Øbïubïu@ó€€ä‰ïÜ@ó€€Ü@熋ÙîŠa‡€€’ói@ì@çbØòìó€€åïÜüÙŽïÜ @ó€€i@pòŠbi󀀎@ó€€îóè@ñ‹€€îŒòì@ðäbØómłó€€Žò†@€€€3 @ñü‚ìón€ŽaŠ@ñaìa†@ó€i@熋َïq@Ö’óà@ì@熋Ùïn’ŠóqŠóŽ @Žßó€óÜ@çbØóïòŠ@óäbà‹Ð@ìóàbä@m‹€Šòì@ì@熋ØónŽa Šb÷ .çaŠóäüïàüØ@ðäóàí−ó÷ @La†‹€€€m@ðäbØ󀀀ïòŠ@󀀀ïïmóîaŠóiòíŽîŠ ói@ì@çbØ󀀀mòŠaŒòì

@ón€€€’ó€@󀀀Ü@Šóäü€€àüØ@ð䆋Ùïm󀀀îaŠóåŽîíä@€€€€3 @ó€€Ü@b€€Ùi@Ša†b€€€b÷@ó€€Øóäóàí−ó÷@Žð€ iò†@çó€€á−ó÷@ðØûŠó€€Ž @ì@çb€€€€Øb€ŽîŠbq@ðäbØóCå€€Žìíä@ü€€€€iHa‡€€€€äbØóïïäa‡îóàI @ó€äbà‹Ð@ìóàbä@m‹€Šòì@ì@熋ØónŽa Šb÷@óÜ@ì@ç@ †‹Ø@ðØýbš @ì@çbØó€ïîóäaì@ò Šü€Ø@ó€Ü@ðäìíiò†bàb÷@†í‚bî@LðäìíiŠa‡’ói @çbïî‡äóàaŒòŠ@òì@ óäóàí−ó÷@çóîý@óÜ@Žðiò†@ì@çbØóïïòŠ @ð䆋Ùïmó€îaŠóåŽîíä@ó€i@çbØó€ïîü‚ìbä@óä‰ïÜ@ì@çbØòŠbåïáïŽ @ìó€Ü@HÛ@ ó€ïïqüØI@Ûó€îóåŽîì@Šó€è@Žðiò†@bèòìŠóè@LŽði@ŠóŽóÜ .çaŠóäüïàüØ@ðäóàí−ó÷ @ü€i@ì@çbØòŠóäüàüØ@ìíàóè@üi@óäbïïòŠ@óäbà‹Ð@ìóàbä @ó€i@pò@ Šbió€Ž@b€Øò†@ðïn’ŠóqŠóŽ@ì@ŽîŠóiòíŽîŠ ói@€4 .獎îŠbrïi@a‡äbîü‚@ñý@bm@LŽñŠ‹Žïåi@“€@ðîŠa‡åïàó÷

@ó€åŽî‹‚ò†@ó€Ø@Lðäb€ØòŠbiìŠbØ@íØŠó÷@ìíàóè@ð䆋َïuójŽïu @çó€àí−ó÷@óØ@Lóîóè@ñ‹m@ðÙŽïØŠó÷@Šóè@ðmłóŽò†@€4 @Žß󀀀óÜ@ñŠb€€Øìbè@ó€€i@ìŠóäü€àüØ@ñóCåŽìíä@ñün€€Žó÷ .Žñ‹Žïri@ðŽïq .“€@ðïmòŠa‡åïàó÷ ‫ﺑﺔﺷﻲ ﻫﺔﺷﺘﺔﻡ‬ @ì@ñŠb€€€ˆüàb÷@쉀€îŽ ìaŠ@ìŠbïå“€€ïŽ q@ð䆋ْóÙ“€€ïŽ q@€€€5 ‫ﺋﺔﺭﻛﺔﻛﺎﻧﻲ ﺑﺮﹺﻳﺎﺭﺩﺓﺭ‬ .ŠóäüïàüØ@ðäóàí−ó÷@ñŠbØ@ñón“‚@ŠóŽ@üi@o’a††bî @ì@çbØó€€ïîbmüØ@ì@ñŒŠòì@ó€€mŠüqaŠ@ð䆋Øò†b€€àb÷@€€€1 @çó€îý@ó€Ü@ó€Ø@L‹m@ðÙŽïäbà‹Ð@íØŠó÷@Šóè@ðäbåŽïéŽïuói@€6 @•b€€€q@󀀀Ü@çaŠó€€€åŽîíä@ðä󀀀àí−ó÷@󀀀i@çbï䆋ْóÙ“€€€Žïq .ŽñŠ‹Žïri@ðŽïq@òìòŠóäüïàüØ@†í‚bî@Lçóàí−ó÷ @ðä󀀀€€àí−ó÷@ç󀀀€€îý@ó€ €€€Ü@çbîŠó€€€€€ŽóÜ@çìíi‡€€€€€äóàaŒaŠ ‫ﺑﺔﺷﻲ ﺩﺓﻳﺔﻡ‬

.òìóäaŠóäüïàüØ @ðäb€€€ØòŠbî ‹i@󀀀Ø@LŠb€€€àüm@ñìa Šó€€€q@n€€€ŽaŠbq@€€€€2

‫ﺘﻴﻲ ﻃﺸﺘﻲ‬‫ﺋﺔﻣﻴﻨﺪﺍﺭﻳ‬ @󀀀Ø@L󀀀îóè@ðïn“€€€€@ðØ󀀀ïïnŽîŠa‡åïàó÷@ç󀀀àí−ó÷ @ñ󀀀 ‹i@ó€€Ü@í€Øòì@Šó€€è@LæŽî‹€€Øò†@Šb€àüm@a†b€€ïm@ðäó€àí−ó÷ @óäb€€€’ói@ãó€€Ü@ìb€€Øò†@ðïmóîbØûŠó€€Ž@“€€€@ñŠa@‡€€åïàó÷ .òìímbè@a†òìò ‹îóq@ãó÷@ðŽïŽ@ð’ói@ñH3I 75


@ü€‚@ó€Ü@òŠb€àˆ@ò€−Œ@ð€Žïq@ó€i@çbïäó€àí−ó÷@ðäbØòŠbî ‹i .òìím‹€

. ŽîŠóiòìóŽîŠ ói@ð’ói@LðîbŽbî@ð’ói@ZŽñ‡ÙŽïq :-óîóè@ñóäbØŠó÷@ãó÷@”ïn“€@ðîŠa‡åïàó÷

@ì@ðîb@€ Žbî@ðä‹Ø‰€€îŽ ìaŠ@ðmó€€à‚@ð䆋ْóÙ“€€ïŽ q@€€€1 @òŠb€àˆ@ñŠb€î ‹i@óÜ@HÛóïïqüØI@ÛóîóåŽîì@ð䆋Øò†bàb÷@€@ † @ðäbØò Šó€€€q@󀀀Ø@LÛóïŽï€ €Žû†@󀀀Ü@n€€€ŽaŠbq@ìì퀀€m‹€Šòì @ì@póîŠbm‹Ù€€€Ž@ì@ŽîŠó€€€iòíŽîŠ ói@ðmó€€€à‚@ì@çbØłbـ€€Ž @ðmó€€ibi@ó€€i@´€€Žòíîóq@ó€€Ø@Lòì퀀m‹€@ü€€‚@ó€€Ü@ðäó€€àí−ó÷ @ñŠb€iìŠbØ@ó€i@æi@pójîbm@óØ@L‹m@ðÙŽïØŠó÷@Šóè@ì@ça ‹ïŽ €Šòì .çóàí−ó÷ .òìóØòŠbî‹ i @ó€Ü@ðØóîóàbäóCÜói@Šóè@Šó€ó÷@L“€@ðïnŽîŠa‡åïàó÷@€2 @ñòìó€äìíiì⁄i@óÜ@Žðibïå܆@“€@ðïnŽîŠa‡åïàó÷@Žðiò†@€ò @ñ†Ší€Ø@ì@ðiòŠóÈ@ðäbàŒ@ì솊óè@ói@çóàí−ó÷@ðäbØòŠbî ‹i :-Šói@ónîŽ ‹Ci@óäaìbCäóè@ãó÷@ónîíŽïq@LŽði@üi@òìóäóàí−ó÷ @Šó€€ŽóÜ@òìóïïäì퀀šŠò†@ñˆûŠ@ó€€Ü@‹Žïà‰€€mbØ@24@ñòìb€€à@ó€€Ü @ñŠb€àüm@ñìa Šó€q@ó€Ü@m‹€€Šòì@ñì쉎ïà@ð䆋؊bàüm@€@a @Lçü€àüØ@ó€€i@pó€€jîbm@ðïäûÙïÜó€€÷@Hîb€€ŽI@ñ Šó€€rÜbà @ì󀀀÷@L󀀀Øòì쉎ïà@ñóäb“€€€ïä@ü€€€i@ð䆋؊ü€€€à@ì@p󀀀jîbm @ŽðŽ@óÜ@Žðiò†@ @ðîò‡äŒb€@ìłbَ@ói@pójîbm@ñŠbî ‹i@bèòìŠóè @ñŠb€€àüm@ñŠó€€nÐò†@퀀Žïä@ó€€nŽî‹£@Žð€€iò†@•ó€€îóàbäóCÜói .òìòHìímbèI @ðäb€àŒ@ì솊óè@ói@Ûóî@ŠóŽóÜ@ˆûŠ@ŽðŽ@ñòìbà@üi@a†óàbäˆûŠ .òìóåjiì⁄i@ñ†ŠíØ@ì@ðiòŠóÈ @ìó€€Ü@HÛó€€ïïqüØI@Ûó€€îóåŽîì@‡ä󀀹@ð䆋Øò†b€€àb÷@€@ l @ü€i@b@èòìŠó€è@LŽñŠóäüàüØ@Šó€è@üi@ð䆊bä@ìóîóàbäóCÜói @󀀀Ü@Žð€€€i@b€€€ïå܆@“€€€€@ðïnŽîŠa‡€€€åïàó÷@Žð€€€iò†@€@ ì @ñóàbäˆûŠ@óÜ@çüïàüØ@ðäbØòìò ‹îóq@ìíàóè@ñòìóäìíiì⁄i @ó€€Ü@ð“€€ïånŽaŠbq@ì@熊a‰€€jÜóè@ðïnŽîŠó€€iòíŽî Šói@ðØûŠó€€Ž @ Šó€míïràüØI@ðäûÙïÜó÷@ì@ðîbŽb÷@ðŽïŽû† @ó€Ü@ð€’òìóäìíiì⁄i@ó€Ü@ó€Cu@LHó@ €ïÔa‹ÉÜa@Ê÷b€ÔíÜaI@ðòŠ @ìíàó€è@ó€Ø@LHñ .çüïàüØ@ðïäûÙïÜó÷@HîbŽI@ñ ŠórÜbà @ç󀀀îý@󀀀Ü@ðäb€€€Øòìa€Šòì@òŠa‡€€€î‡äòíîóq@󀀀àbäóCÜói .çìaŠŽîŠbq@òŠbàˆ@ò−Œ@ðŽïq@ói@a†bïm@òìóäóàí−ó÷ @@ ‫ﺑﺔﺷﻲ ﻳﺎﻧﺰﺓﻫﺔﻡ‬ ‫ﺘﻴﻲ ﻫﺔﻟﹶﺒﺬﺍﺭﺩﻥ ﺑﺔ‬‫ﻮﺓﺑﺔﺭﻳ‬‫ﺛﺔﻳﻮﺓﻧﺪﻳﻲ ﺑﺔﺭﹺﻳ‬ ‫ﺋﺔﻧﺠﻮﻣﺔﻧﻲ ﻛﺆﻣﺴﻴﺆﻧﺔﺭﺍﻧﺔﻭﺓ‬ a‡ä†Ša‰jÜóè@ðïnŽîŠóiòíŽîŠ ói@Žßó€óÜ@ñ‡äòíîóq@€1 @ì@熋iòíŽîŠ ó€i@ðØóîb€Œò†@熊a‰jÜóè@ðïnŽîŠóiòíŽîŠ ói@€@a @ñü‚óiŠó€€€€Ž@ñłb€€€€i@ðäü€€€àüØ@󀀀€Ü@󀀀€ä†‹ÙŽïuójŽïu

@ó€€i@óØóïîòìb€€šŠóŽ@ó€€ØóàbäóCÜói@ð䆋؇€€äóibq@€@ x @LŽði@a‡Žïm@ðäóàí−ó÷@ñóäa Šóq@ìó÷@ìíàóè@óØ@LòìóØóïŽïŽû† .òìóØóàbäóCÜói@ðmóibi@ói@æi@‡äòíîóq@óØ @ðäbäa†@Žóióà@ói@çóàí−ó÷@ðØûŠóŽ@ói@ça†‰ŽîìaŠ@€@ † @óÜ@çóàí−ó÷@ðäbØòìóäìíiüØ@ñón“‚@íŽïä@üi@óØóàbäóCÜói .Žð“i@Šó€ó÷@a‡mbØ@æîÙîä :bØò†@óäaŠbØ@ãó÷@“€@ðïnŽîŠa‡åïàó÷@ñóCåïŽìíä@€3 .ŽñŠbî ‹i@Šóè@üi@ðîò−Œ@ðØóîòŠbàˆ@ð䆋Ùäb‚Šóm@€@a

@”ï䆊a‰€€€jÜóè@ðïnŽîŠó€€€iòíŽîŠ ói@ðØûŠó€€€Ž@La‡€€€ä†Ša‰jÜóè @ì󓀂óä@ð䆋Øò†b€àb÷@ó€i@ò‡€äóibq@ìb€Øò†@ðïmóîbØûŠó€Ž @Ûó€îóåŽîì@ð䆋Øò†b€àb÷@pb€Ø@æî‹€mììŒ@ó€i@LŽð“i@bm@€@ l @ñ󀀎û ‹q@ó€€i@pó€€jîbm@ñŠb€€iìŠbØ@ðä‡äa Šì폀€Üóè@ì@çþ€€q @Šó€€è@ü€€i@ó€€Øòìím‹€Šòì@òŠb€€àˆ@òŠb€€î ‹i@ó€€Ü@HÛó€€ïïqüØI @ü€i@Lçó€àí−ó÷@ó€i@ð䆋ْóÙ“Žïq@òìó÷@ñaì†@L熊a‰jÜóè .ŽñŠóäüïàüØ .a‡i@ŠóŽóÜ@ðäìíi‡äóàaŒòŠ@ñŠbî ‹i@ñòìó÷ @òŠb€àˆ@ñŠb€î ‹i@óÜ@HÛóïïqüØI@ÛóîóåŽîì@ð䆋Øò†bàb÷@€@x @熊a‰€€€jÜóè@ðïnŽîŠó€€€iòí@ îŽ Š ói@ðØûŠó€€€Ž@Žð€€€iò†@€@ l @ì@ðîb€€€€€Žb@÷@Žð€€€€€Žû†@ì󀀀€€Ü@n€€€€€ŽaŠbq@ìì퀀€€€m‹€Šòì @ðäbØóïïØýb€€š@ó€€Ø@Lb€€Ùi@•óÙ“€€Žïq@ó€€äbnÐóè@ðÙŽïmŠü€€qaŠ @ìíà󀀀€è@󀀀€Ø@LHñ󀀀€äbïîŠómíïràüØI@ñ󀀀€äbïïäûÙïÜó÷ 76


.Žñ‹åŽïqóŽò†@熊a‰jÜóè@ðïnŽîŠóiòíŽîŠ ói@ðäa‡äóàŠbØ @•ó€€mŠüqaŠ@ãó€€÷@ì@Žð€ i@a†b€€ïm@ð䆊a‰€€jÜóè@ðïnŽîŠó€€iòíŽîŠ ói @béäó€m@íÙÜó€i@Lóïïä@çóàí−ó÷@ðäìíi‡äóàaŒòŠ@ói@îíŽïq @ñŠb€î ‹i@ó€i@òìóäì퀹a‡Žïq@ñaìa†@ó€îóè@ñüi@‡äóàŠbØ@€@ ì .Žïåïåïi@ì@çb“‚a†bïqìbš@üi @a‡€äóàí−ó÷@ãò†Šói@óÜ@熊a‰jÜóè@ðïnŽîŠóiòíŽîŠ ói@ðØûŠóŽ @Lñˆ†@ó€Ü@b€Ùi@ñìaŠí€‚@Ób€à@íàónŽ@ói@oŽóè@Šó€ó÷@LbÙi @ó€€îóè@ñü€€i@熊a‰€€jÜóè@ðïnŽîŠó€€iòíŽîŠ ói@ðØûŠó€€Ž@€@ x @ñü€i@pó€jîbm@ñ @ òìó€åïÜüÙŽïÜ@ñbàó€åi@Šó€ŽóÜ@”ïäóàí−ó÷ @ðîü‚ìb€€ä@ðïnŽîŠó€€iòíŽîŠ ói@Žß󀀀óÜ@ð€€Žìíäóàbä@ü‚ìón€€ŽaŠ @óîa€€Ž@ìó€€÷@ð€€šŠóqŠói@†í‚b€€î@LñŠó€€ŽóÜ@Žð€ i@ñŒaŠ@ó€€îóè @ðïnŽîŠa‡€åïàó÷@ñŠa†b€€b÷@•òìói@ìbÙi@a‡ïåïi†Šì@ì@µåÙ“q .bÙi@“€ .òìóma‡i @ñü€€i@i†Šì@ì@µåÙ“€€q@ñü‚ìb€€ä@ðïnŽîŠó€€iòíŽîŠ ói@N@† @b€Ùi@o€Žóè@çó€àí−ó÷@ðäbàa‡€äó÷@ó€Ü@ŽðØó€î@Šó€ó÷@€@ Œ @ónîíŽïq@aìó÷@LŽðiò†@熋َïàóm@çbî@aŽ@ðäbîb’@Žñ‡äóàŠbØ @󀀀€€Ü@çbØ󀀀€€ïîŠbïäaŒ@ìb€€€€€ma†@ñaìa†@ü‚ìón€€€€€ŽaŠ@󀀀€€îóè @ó€€Ü@Nb@€€Ùi@熊a‰€€jÜóè@ðïnŽîŠó€€iòíŽîŠ ói@ðØûŠó€€Ž@ñŠa†b€€€b÷ @ì@ðäbán“€€€ïä@ñóCå€Žìíä@ðäbØ󀀀’ói@íïm󀀀îaŠóiòíŽîŠ ói @熊a‰€€jÜóè@ðïnŽîŠó€@iòíŽîŠ ói@ðØûŠó€€Ž@Šó€€€ó÷@a‡“€€ïÙŽï‚û† @ó€i@pòŠbióŽ@pójîb@m@ói@bÙi@”ïäbØb€ŽîŠbq@ðäbØóCåïŽìíä @ñü€i@Ló€ïïä@óîa€Ž@ìó€÷@ðäóîb€’@ò‡äóàŠbØ@ìó÷@óØ@LŽïji @ð䆋؊a†b€€€€b÷@aòòìŠó€€è@Li†Šì@íåïåÙ“€€q@ñŠb€€iìŠbØ .ñóØóàb−ó÷@óÜ@熊a‰jÜóè@ðïnŽîŠóiòíŽîŠ ói@ðØûŠóŽ

@ðä󀀀àí−ó÷@ü€€i@òìó€€mbÙi@ŒŠó€€€i@Ûóîóàbån€€’a††bî@ó€€îóè @òìó€îòŠbi@ìó€Ü@Šb€î ‹i@µ€îaì†@ó€îóè@ñüi@óØ@LçaŠóäüïàüØ

@ðäa‡€€äóàŠbØ@ó€€i@æmó€€jîbm@ó€€Ø@Lñó€€äb‚û†@ìó€€÷@ãłó€€i@Na‡€€i :-熊a‰jÜóè@ðïnŽîŠóiòíŽîŠ ói@ðïånƒÙîŽ Š@ðÜóÙîóè@€2 @çbîó€€Üóàbà@ @ü‚ìón€€ŽaŠ@çó€€àí−ó÷@L“€€€@ðïnŽîŠa‡€€åïàó÷ @Šbïå“€Žïq@熊a‰€jÜóè@ðïnŽîŠó€iòíŽîŠói@ðØûŠóŽ@Žðiò†@€@ a .bØò†@a‡Üó€óÜ @󀀀i@pòŠbi󀀎@òìó€€ØóïîŠbØò†Šì@ìíàó€€è@ó€€i@ììŠ@ó@ €€mb£ :çbØó䆊a‰jÜóè@ñŠbØ@ñó“‚óä@€3

@ìŠb€€€Ø@ñòŠb€€€iŠò†@熊a‰€€€jÜóè@ðïnŽîŠó€€€iòíŽî Šói@ðÜ󀀀Ùîóè .çbïäbØóšìíà@ì@çaŠójäbàŠóÐ@ñòŠbàˆ

@熊a‰€€€jÜóè@ðïnŽîŠó€€€iòíŽîŠ ói@ðØûŠó€€€Ž@ón€€€îíŽïq@€@ a @熊a‰€€€jÜóè@ðäa†Œb€€€Ž@󀀀i@p󀀀jîbm@ñŠb€€€Ø@ðØóîó“€€€‚óä @òì󀀀äóàí−ó÷@ç󀀀îý@󀀀Ü@Žð€€iò†@çbØòŠbïå“€€€Žïq@€@ l @ð€€äý@ó€€i@Lb€€Ùi@çaŠóäü€àüØ@ðäó€€àí−ó÷@ó€€i@•óÙ“€€ïŽ q @íïuŠó€‚@fï€è@çó€àí−ó÷@båï€ó€÷@LŽð€i@ŠóŽóÜ@ðî‡äóàaŒòŠ

.bØbä@çb‚Šóm@óäaŠbïå“Žïq@ìó÷@ð䆋َïuójŽïu@üi@ÛóïîaŠa† @ðØ󀀀îòìbà@a†ò†@Šb€€î ‹i@çó€€àí−ó÷@båï€@ ó€€÷@LçbØó€€ïïÜí‚ @󀀀Ü@ça‡€€€äóàŠbØ@ðäbØ󀀀ä‡äaŠŒóàa†@ìíà󀀀è@Žð€€iò†@€@ x @ “€€@ðïnŽîŠa‡€åïàó÷I@óÜ@ì@熊a‰jÜóè@ðïnŽîŠóiòíŽîŠ ói .bÙi@ñŠbî†@‹mìb−í€ @ó€i@H @ðîòìb’òíŽïÜ@ñbàóåi@ŠóŽóÜ@ìóäaŠòìŠóq†a†@ðŽïØ “Žïq@ðŽïq @ðäbØó€ïîŠbØò†Šì@ìíàó€è@ónîíŽïq@ŠbØ@ñó“‚óä@óÜ@€@ l @Lñòìb€€à@µ€€îaì†@ZÛòì@LŽðia‡€€ïŽ m@ðäbØó€€ä†Ša‰jÜóè@ñ󀀎û ‹q @ó€€nŽïji@ó@ € Ø@Lçb€€äˆ@ð䇀€äaŠŒóàa†@ð䆋Øìb€€šòŠ@Žß󀀀óÜ@LŽð€ i @󀀀䆊a‰jÜóè@ð䆋َïrn€€€Žò†@󀀀Ü@Šó€€€i@ˆûŠ@180@òì󀀀àóØ

.×aÈ@ðÜó€@ðäbØómbéÙŽïq@óÜ@ðCäóŽìbè@ñŠbØüè . îíŽïq @Žðióè@çbïî‡äóàaŒòŠ@çaŠóäüïàüØ@ðäóàí−ó÷@Žðiò†@€@ † @ìŠb€€Øb÷@ðäbØòŒaíŽï€’@ì@µÝr€€Ž†@ðäbØbàó€€åi@ìb€€îŽ Š@Šó€€ŽóÜ @ð€äþq@ @ì󓀂óä@ð䆋Øb€’bàóm@•b€q@ó€Ü@çóàí−ó÷@€@x @Šó€€€ŽóÜ@ðïä󀀀àaŒòŠ@a†ˆûŠ@14@ñòìb€€€à@󀀀Ü@Žð€ €iò†@LŠb€€€Ø . 熊a‰jÜóè@ðïnŽîŠóiòíŽîŠ ói@ðäa‡äóàŠbØ@ói@pójîbm@ñŠbnÐòŠ

@ðïuŠó€€‚@퀀ïïîaŠa†@ìó€€u†íi@LðäaìíiŠa‡€€’ói@ì@ça ‹ïŽ €Šb€€Ø

@ìóØ󓀂óä@ñŠb€šbä@ó€i@Lòìóäaì󛀎ïq@ó€i@båï€ó÷@LŽñ‹ iŠò† @òìa‹€€Ž‹rŽïÜ@熊a‰€€jÜóè@ðïnŽîŠó€€iòíŽîŠ ói@ðØûŠó€€Ž@€@ €€€ò @ Ýr€€€Ž†@ðäbØ󀀀uŠóàíÜóè@󀀀i@Šó€€€jäaŠói @LŽñ‹åŽïèò‡ŽïÜ@ñŒaì@ñìaìóm@ói@†í‚bî@LŽñ‹åŽîò†ŠbØói@óØóäþq @Šó€€€Žói@󀀀Ø@Lµ 77


@ðïnŽîŠó€iòíŽîŠ ói@ðØûŠó€Ž@NŽñ @ ‹€åŽïèò†@ðَói@ó€Ü@Œaì@çbî @ñó€äaŠüu@ãó€i@熋ÙuŠó€‚@ðäbØó€ïîaŠa†@ómłóŽò†@€5 :-æiò†@òìòŠaí‚@ñý @ì󓀂óä@ó€Ü@ñŠb€Ùäa Šü€@Žñ‹€Øò†@o€Žòíîóq@”ï䆊a‰jÜóè .çóàí−ó÷@ð䆋ÙïnŽîŠóiaŠ@ðŽïq@ói@bÙi@a†óØóäþq @ó€i@Šýû†@ói@ñŠójäaŠói@çbî@LŠbåî†@çüïÝà@H50I@íØbm@€@ a @ó€i@ì@ðäóàaŒòŠ@ó€i@ó€Ø@LìaŠ†@ñòìó€ä†‹Ø†Šì@ð‚‹ä@ðŽïq @Šó€€€ŽóÜ@Žñ‹ €€iŠò†@ñ‡€€äóàaŒòŠ@çó€€àí−ó÷@Žð€€iò†@€@ † @LŽð€ iò†@çbØó€€ä†Ša‰jÜóè@ðïnŽîŠó€€iòíŽîŠ ói@ðØûŠó€€Ž@ña€€áï÷ @ó€Ü@Šó€i@ˆûŠ@14@ói@òìóàóØ@ñý@ói@çbØóïïmójîbm@òŠbiìŠbØ @ðïnŽîŠó€€€€iòíŽîŠ ói@ç󀀀€îý@󀀀€Ü@ìa‹ÙïŽ q Šòìb€€€€i@ìì†@Žß󀀀€€óÜ @ñŠb€€šbä@ó€€i@båï€ó€€÷@L熊a‰€€jÜóè@ñ󀀎û ‹q@ü€€i@熋ÙՀ€’óà .Žñ‹åŽîòò†ŠbØói@óØóäþq@ìó“‚óä .òìóäbØó䆊a‰jÜóè @ü€i@@ì@çìíi‡äóàaŒòŠ@üi@@Lç@ óàí−ó÷@ðäbØòŠbî ‹i@€@€ò @LìaŠ†@ñòìó€ä†‹Ø†Šì@ð‚‹ä@ðŽïq@ói@Šýû†@ói@ñŠójäaŠói@çbî @󀀀i@Žð€ €iò†@L熋؊b€€€Ø@ð€€€äþq@ìó“€€€‚óä@󀀀Ü@ñŠb€€€Ùäa Šü€ @ó€Ü@ó€Ø@LŽð€iò†@ð€îaŠa†@ñó€ä‰ïÜ@ñaáï÷@ói@ì@ñ‡äóàaŒòŠ@ói @çó€àí−ó÷@ðäbàa‡€äó÷@óÜ@wåŽïq@òìóàóØ@ñý@ói@ðî‡äóàaŒòŠ .Žði @ó€€Ü@Šò†ó€€i@LŽñ‡€€ÙŽïq@çaŠóäü€àüØ@ðäó€€àí−ó÷@ðäbàa‡€€äó÷ @LŠb€åî†@çüïÝà@350@íØbm@Šbåî†@çüïÝà@50@óÜ@‹mbîŒ@€@l

@ðäa‡€€€äóàŠbØ@ð€€€Žî‹Ø@ì@çbØ󀀀šìíà@ñòŠb€€€q@ðØ󀀀š@ñ ‹€ €i .Žði@‡äóšŠóè@L熊a‰jÜóè @Šýû†@ói@ñŠójäaŠói@çbî@LŠbåî†@çüïÝà@350@óÜ@‹mbîŒ@€@x @ñaáï÷@ói@ì@çóàí−ó÷@ðî‡äóàaŒòŠ@ói@LìaŠ†@ð‚‹ä@ðŽïq@ói

熋َïuójŽïu@€4 @ðØûŠó€€Ž@çó€€îý@ó€€Ü@Žð€ iò†@ó“€€‚óä@ð䆋َïuó€€jŽïu@€@ a

.Žði@òìó䆊a‰jÜóè@ðïnŽîŠóiòíŽîŠ ói .çbØòŠbq@ðØóš@ŠóŽóÜ@Žðiò†@ðîaŠa†@ñóä‰ïÜ @ŽðØó€î@†í‚b€î@L熊a‰€jÜóè@ðï@ nŽîŠóiòíŽîŠ ói@ðØûŠóŽ@€@ l @ì@o€€€’Œüq@󀀀i@ÛûŠó€€€Ž@Šó€€€€ó÷I@ðäbØòŠò†ò‡€€€îŠbî@ó€€€Ü @ó€Ü@a‡äaŠóäüï@ àüØ@ðäóàí−ó÷@óÜ@óØ@LðîaŠa†@ñóä‰ïÜ@€@† @ iò†b€€€àb÷@Žðäaím󀀀ä@ñb€€€Žbî@ìaìòŠ@ðØ󀀀îíäbïi @ðmłó€€Žò†@퀀åiò†@ìa‹ÙŽïq Šòìb€€i@ó€€Ø@LŽñ‡€€ÙŽïq@ãa‡€€äó÷@H6I @Žð€ €iò†@LHŽð

@ñòŠb€€àˆ@a‡€€ÙŽï‚û†@ìíàó€€è@ó€€Ü@LŽñŠ†ò‡€€Žïq@çb€€ï䆋Øaáï÷ @ó€i@pòŠbió€Ž@ð€ØòŠaŒ@ì@µ€Žìíä@ó€i@ó€äbnÐóè@ðÙŽïmŠüqaŠ .çóÙi@•óÙ“Žïq@óØòŠbØ@ðäþq@ìó“‚óä@ð䆋َïuójŽïu @Àb€€à@çaŠóäü€àüØ@ó€€Ü@Žð€Ž@ñü€€Ø@ó€€i@ó€€Øóä‰ïÜ@ðäbàa‡€€äó÷ . Žñ‹€ò†Šòì@ðîbŽbî @ðØûŠó€€€Ž@󀀀Ü@béä@󀀀m@󀀀îóè@ñü€€€i@ç󀀀àí−ó÷@€@ x

@󀀀€Ü@ŽðØ󀀀€î@󀀀€Ü@†í‚b€€€€î@L熊a‰€€€€jÜóè@ðïnŽîŠó€€€€iòíŽîŠ ói @Žð€iò†@ìòìaŠ‡€Žïq@çbïmłó€Žò†@ ó@ Ø@LŽði@òìóäaŠóäüïàüØ@óÜ @󀀀€i@pòŠbi󀀀€Ž@òì󀀀€ä†‹ÙäììŠ@ñaìa†@ðäbØòŠò†ò‡€€€€îŠbî .bÙi@çbØó䆊a‰jÜóè@ðäìíšòíŽîŠ ói@ìóŽû ‹q@ðïmóïäüš .æiò†bàb÷@òìóÙŽïq @•b€q@ó€Ü@LçbØó€ä†Ša‰jÜóè@ðïnŽîŠó€iòíŽîŠ ói@ðØûŠó€Ž@€@† ‫ﺑﺔﺷﻲ ﺩﻭﺍﻧﺰﺓﻫﺔﻡ‬ @Žð€Ž@çó€îý@óÜ@Žðiò†@òŠbq@ðØóš@ŠóŽóÜ@熋Øaáï÷@€@ €ò

@Šó€€€€ŽóÜ@æî ‹€ €€iŠò†@ñ‡€€€€äóàaŒòŠ@ñˆûŠ@ñaì†@ˆûŠ@òäb€€€€q ‫ﺩﺅﺧﺔﻛﺎﻧﻲ ﻧﺔﻣﺎﻧﻲ ﻣﺎﻓﻲ ﺋﺔﻧﺪﺍﻣﺔﺗﻲ‬ @ñ󀀎û ‹q@ðmŠü€€qaŠ@µ€€îaì†@LçbØó€ 䆊a‰jÜóè@ðäbØó€€àb−ó÷ @ãó€Ü@a‡äaŠóäüàüØ@ðäó€àí−ó÷@óÜ@ðmóàa‡äó÷@Àbà@€1 .ŽïŽ àbä@a†òìòŠaí‚@ñóäb‚û† @”€îˆûŠ@o€Žó’@•b€q@ó€Ü@LbØò†@•óÙ“Žïq@çbØó䆊a‰jÜóè @ðäbØ󀀀àb−ó÷@Šó€€€ŽóÜ@æî ‹€ €iŠò†@ñ‡€€€äóàaŒòŠ@ñˆûŠ@ñaì† .熋à@€@a .çbåŽïèŒaì@€@l

.熋؊ò†@€@x @ñˆ†@ó€€Ü@ñ ‹ió€€åi@ðîb€€€†a†@ðÙŽïäb€€à‹Ð@ðäì퀀šŠò†@€@ †

@Lb€Øò†@•óÙ“€Žïq@ðîaŠa†@ðàóØóî@ðmŠüqaŠ@LçbØó䆊a‰jÜóè @ð€ØòŠò†@ñó€ä‰ïÜ@óÜ@aìa†@çaŠóäüïàüØ@ðäóàí−ó÷@çb’bq .çbØóïïuŠó‚@ð䆋؊bî‹Žïàˆ@óÜ@ïi†Šì@üi@bØò†

78


@ãa‡€äó÷@ó€Ø@L‹€m@ðäa‡€äóàŠbØ@ó€îóè@ñü€i@çóàí−ó÷@€2 @ü€i@Lb€Ùi@Ša‡€’ói@a‡€äbØóïmbØ@ó€ä‰ïÜ@ðïmó€àa‡äó÷@ó€Ü@Læióä @ì@ðØýbš@ìíàóè@ðîŠa‡’ói@oîíŽïq@ðŽïq@ói@æäaíni@ñòìó÷ .çóÙi@óäbä‰ïÜ@ìó÷@ðäbØòŠbiìŠbØ @a‡äóàí−ó÷@ñü‚ìónŽaŠ@ðî‹Žî†ìbš@‹Žîˆ@óÜ@çbØóä‰ïÜ@€3 @ü€i@ðäbØó€ïîbáåŽîŠ@ìòìó€äóØò†ŒŠói@ü€i@ðmŠüqaŠ@íäóØò†ŠbØ .çóØò†@ŽðuójŽïu @ó€€i@béäó€€m@òìóåŽï€ ’òìbåÜóè@çbØó€€àaìò†Šói@ó€€ä‰ïÜ@€€€4 @ü‚ó€iü‚@çbØó€ïmbØ@ó€ä‰ïÜ@ãłó€i@NŽð @ ió€ä@çóàí−ó÷@ñŠbî ‹i @ìó÷@ð䆋ÙïŽ@ uójŽïu@ðîbmüØ@•bq@ŠóØóî@òìóåŽï’òìò‡Üóè .ŽñŠ†‹ŽïrŽò†@çbïŽïq@òìóäóàí−ó÷@çóîý@óÜ@ñóäbØŠó÷ @ðäbØóäaìbm@ói@pòŠbióŽ@çaŠóäüïàüØ@ðäóàí−ó÷@ðàa‡äó÷ @ìó€÷@ñŠü€u@Šó€ŽóÜ@Šbî ‹i@çaŠóäüïàüØ@ðäóàí−ó÷@€5 .HÓ‹“Übi@ó݃¾a@â÷a‹§aI@æŽïÙ’@‘ìíàbä @çbØó€€ä‰ïÜ@ðäbàa‡€€äó÷@ü€€i@ó€€Ø@La†ò†@óäbn€€’a††bq@ìó€€ÜbàŠò† .çbïäbØóØŠó÷@ðä‡äbîóCŽïuói@üi@ça‡äbè@Ûòì@æŽî‹Øò†@xŠó‚ ãóèò†Šaíš@ð’ói

@ðäb€åŽïèŒaì@ñììŒòŠb€÷@ó€Ø@Lçó€àí−ó÷@ðÙŽïàa‡€äó÷@@€2 @ñb€€CŽîŠ@ó€€Ü@ó€€àói@pòŠbi󀀎@ð€€òŠ@ðØó€€îóàbä@LŽðió€€è

Šbî ‹i@•bq @òìóàóØ@ñý@ói@ñóåîŠûŒ@ðäa‡Cäò†@ói@òìò ‹îóq@ãó÷@€1

@çü€àüØ@ðäó€€àí−ó÷@ñ󀀎a Šb÷@òìó€€äóàí−ó÷@ðØûŠó€€Ž .bØò†

.ŽñŠ†ò†@ŠóŽóÜ@ñŠbî ‹i@çóàí−ó÷@ðäbàa‡äó÷@óÜ@wåŽïq @HóØòìóäb“ŽïØ@ŠbØóÜ@oŽò†I@óØóäbåŽïèŒaì@ðîŠbØaìa†@€3 @ã󀀀Øóî@󀀀Ü@ñŠó€€€ŽóÜ@ü€€€€ínр@ü€€€i@ìb€€€š@Šó€€€i@󀀀nŽî‹‚ò† @ñŠbïå“€Žïq@ó€îóè@ñü€i@çó€àí−ó÷@ó€Ü@Žðàa‡äó÷@Šóè@€2 @ãó€÷@ðäb€Øò†bà@ìíàóè@†í‚bî@LÛóîò†bà@Šóè@óÜ@ñŠbÙäa Šü€ @ó€i@”ïÙŽîŠb€î ‹i@ìa†ò†@ð€Žî‹€@çó€àí−ó÷@ó€Ø@La†òìóäìíiüØ .bÙi@a†òìò ‹îóq

.bØò†Šò†@ñòŠbiŠò†@“€@ðî‡äòìòˆŠói@ðŽïq @ó€Ü@ˆûŠ@30@ñaì†@ó€Ü@ó€ØóäbåïŽ èŒaì@ðîŠbØaìa†@ñóàbä@€4

@a†òìò ‹îó€q@ãó€÷@ðäbØó€€ ‹i@ó€Ü@Ûó€ïîŠbÙäa Šü€@fï€è@€€3 @ðäbàa‡€äó÷@ó€Ü@w倎ïq@ãó€Ø@ðäó€îý@ó€i@ñŠb€î ‹i@Žði@ói@Žñ‹Øbä @ðä@󀀀àí−ó÷@ðØûŠó€€€Ž@ü€€€i@@ü‚ìón€€€ŽaŠ@󀀀i@€Žìíä .çóàí−ó÷ @ó€€i@ŽñŠ†‹Žïr€€Žò†@†í‚b€€î@Lòìó€€nŽî‹Øò†ŒŠói@çaŠóäü€àüØ @ìó€Ü@ñó€ØòŠóØaìa†@ì@oŽïi@Šó€ó÷@LpóîŠbm‹ÙŽ@ñóCåïŽìíä @çó€îý@ó€Ü@ðäa†Šó€ŽóÜ@Šb€î ‹i@ñˆûŠ@ó€Ü@òìò ‹îóq@ãó÷@€4 .òìónŽïióä@ŒóC’bq@a†óîòìbà @@.Žñ‹Øò‡Žïq@ñŠbØ@òìóäaŠóäüïàüØ@ðäóàí−ó÷ @@ çaŠóäüïàüØ@ðäóàí−ó÷

‫ﺑﺔﺷﻲ ﺳﻴﺎﻧﺰﺓﻫﺔﻡ‬ ‫ﻟﻴﺬﻧﺔ ﻟﻘﻴﺔﻛﺎﻧﻲ ﺳﺔﺭ ﺑﺔ ﺋﺔﻧﺠﻮﻣﺔﻥ‬ @‡ä󀀹@ðäbØó€€àa‡äó÷@ó€€Ü@ó€€îóè@ñü€€i@çó€€àí−ó÷@€€€1 @ó€i@Læ€i@ðmb€Ø@@í€åi@ãaìò†Šó€iói@@LŽïŽ €@éj@ ÙŽïq@Ûóîóä‰ïÜ .bÙi@Šbî†@üi@çbïäbØóØŠó÷@ì@ðî Šürq@ðäbØòŠaíi@ŽðuŠóà 79


@ô䆊a‰j Üóè ‫ﺮﻁ ﺷﻮﻃﺎﺭﺕ‬‫ ﻣﺎﺗﺴﻴﺆ ﺳﺆﺑﻴ‬:‫ﻧﻮﺳﻴﲏ‬ ‫ﻝ‬ ‫ ﺑﺎﻫﺆﺯ ﺭﺓﺳﻮ ﹶ‬:‫ﻴﺮﹺﺍﱐ‬ ‫ﻭﺓﺭﻃ‬ ‫ﻜﺔ ﻛﺔ ﺗﻴﺎﻳﺪﺍ‬‫ﺒﺎﺯﻳ‬‫ﻫﺔﻟﹶﺒﺬﺍﺭﺩﻧﻰ ﻧﺎﺭﹺﺍﺳﺘﺔﻭﺧﺆ ﺭﹺﻳ‬ ‫ﺋﺔﻧـــــﺪﺍﻣﺎﻧﻰ ﺩﺓﺳـــــﺔﻵﺗﻰ ﻳﺎﺳـــــﺎﺩﺍﻧﺎﻥ ﻳـــــﺎﺧﻮﺩ‬ ‫ﻨـــــــــــﺔﺭﺓ‬‫ﻜﺮﺩﻥ ﻟﺔﻻﻳـــــــــــﺔﻥ ﻧﻮﻳ‬‫ﺒـــــــــــﺔﺟﻴ‬‫ﺟﻴ‬ . ‫ﻦ‬‫ﺮﺩﺭﻳ‬‫ﺮﺩﺭﺍﻭﺓﻛﺎﻧﻴﺘﺮﺓﻭﺓ ﻫﺔﻟﹶﺪﺓﺑﺬﻳ‬‫ﻫﺔﻟﹶﺒﺬﻳ‬ @ôØûŠó€€€Ž@La‡äbØóï€Ža‹Øíº†@óàón€€€ïŽ@õ󀀀åîŠûŒ@ó€€€Ü @ç󀀀àí−ó÷@ôäaŠó€€€åŽîíä@†í‚b€€€î@çbäa†b€€€Žbî@ômłó€€€Žò† @ü‚ìón€€Ža)Š@ôØóîòíŽï€ ’ói@çbïØì솊ó€€è@†í‚b€€î@çbïÙŽïØó€€î @õó€€+ŽîŠ) óÜ@íÙ.Üó€€i@æŽîŠ†‹Žî‰€€ibå.Üóè@òìó€€äaŠò‡+äò†@çó€€îýóÜ @ôäbØ󀀀äóàí−ó÷@󀀀Ü@@òìòïäbØòìaŠ†‹Žî‰€€€j.Üóè@󀀀Ž‹qŠói @@.æŽîŠ†‹Žî‰iò‡.Üóè@òìó䆊a‰j.Üóè@õónŽò†@†í‚bî@çbäa†bŽbî @ôäòìb€€‚@ôäbàó€€ÜŠbq@ôàón€€ïŽ@L󀀎båïŽ q@ãó€€÷@õfqó€€i @õ @ ìbäó€i@Û@ ó€îóÝq@L@ a‡€äbØóïïäbàóÜŠbq@ó@ àón€ïŽ@õóåîŠûŒ@óÜ @ü@ ‚ìón€Ža)Šbä@ôØóîòíŽï’ói@óØ@ó䆋َïuójŽïu@ôÙŽïmłóŽò† @Š@ bàˆó€è@” @ ïmó€.Üìò†@ô @ ØûŠó€Ž@ó@ €i@ó@ €Ø@ó@ €îóè@ŠbàüØ@ÛûŠóŽ @ó€€Ü@çbïäbØòŠó€€åŽîíä@béäó€€m@çaŠò‡€€+äò†@NoŽîŠ†‹Žî‰€€iò‡.Üóè @ 䆊a‰€j.Üóè@ó@ €îóäaìóÜ@NæŽîŠ†‹Žî‰iò‡.Üóè@a‡äóàí−ó÷ @ŠbàüØ@ÛûŠóŽ@ìa‹ÙîŠbî†@ôØóîòìbà@üi@çóàí−ó÷@NoŽî‹Øò† @Û@ ûŠó€Ž@ô @ôÌb€€äüÔ@õ‰€€îŽ Š†@ó€€Ü@Šbvَ€äóè@õó€€Øòìbà@NoŽî‹Žî‰€€iò‡.Üóè @󀀀Ü@ô€€€òŠ@ô€€€åm‹€Šòìa)Š@ôuŠó€€€à@õfq󀀀i@ça‹€€€îŒòì @@ ôàónïŽ@óÜ@Nòäóîb‚‰ŽîŠ†@a‡äóàí−ó÷@óÜ@ômóîaŠóåŽîíä @La‡äbØóÜ󀀎óà@õó€€åîŠûŒ@ó€€Ü@Nb€ ä@†í‚b€€î@o€€ïŽ i@a‡€€äóàí−ó÷ @ìì†@ó@ €Ü@ôn“€ói@ŠbàüØ@ÛûŠóŽ@ôäbØómłóŽò†@La‡ïäbàóÜŠbq @a‡€€€€€äóàí−ó÷@Šó€€€€€jàóèóÜ@熋َïu󀀀€€jŽïu@ômłó€€€€€Žò† @ôØûŠó€€Ž@ÿ󀀀óÜ@熋؉€€Žîìa)Š@Zòìó€€nŽïiò†@ó€€n‚íq@a‡n€€’ @ó@ €äbánà@ôäa‡+äò†@ói@fäaímò†@çóàí−ó÷@bmaì@LòŠbqŠói @L@ eí€ä@ô @ €ÙŽïäa‹îŒòì@Û@ ûŠó€Ž@ô䆊a‰j.Üóè@ìbåŽïqóÜ@a‡äbØómŠbq @ó€€Ü@Npb€€£@ŠbØó€€Ü@熋َïuó€€jŽïu@ômłó€€Žò†@Lµ“€€‚óióä @󀀀Ø@a‡€€€ÙïŽ mbØ@󀀀Ü@çbà󀀀ܩbq@õòìóä‡äb€€€’òí.Üóè@†í‚b€€€î @La‹€€€îíŽ@Ûòì@a‡äbØóï€Ža‹Øíº†@󀀀m.ýì@󀀀Ü@e‡€€€äóè @NoŽïi󀀀€ä@aŠb€€€€Ø@e퀀€€ä@ôm󀀀€àíÙy@ô䆋Ùäb“€€€€ïånŽò† @ã@ łó€i@LoŽî‹@ îŽ ‰€iò‡.Üóè@ç@ †‹ÙŽïuó€jŽïu@ômłóŽò†@çóàí−ó÷ @@.pb£@õŠbØóÜ@Lµ“‚óióä@óäbánà@ôäa‡+äò†@ói@fäaímbä @ì@H1965@ô.Üb€€€€Ž@b€€€€m@I@bïäbá.Ü󀀀€÷@Ûòì@a†Šbvَ€€€äóèóÜ 3


@ó@ €ØómóÜbîó÷@ôäóàí−ó÷@LoŽïåŽïèóä@oŽò†ói@óåîŠûŒ@ô+äò† @󀀀Ü@òìímb€€€éÙŽïq@󀀀Ø@熊a‰€€€j.Üóè@ôäbØ󀀀ä‰ïÜ@Lb€€€äòŠóÐ @@. pa†ò†@Šbî)‹iaì† @L@ çbØó€ïï.ÜbØüÜ@ì@ômóÜbîó÷@óäóàí−ó÷@ì@çbàóÜŠbq@ôäaŠóåŽîíä @@.ç‹Žî‰iò‡.Üóè@ŠbàüØ@ÛûŠóŽ @ômóîbØûŠóŽ@õbàóåi@ŠóŽóÜ@õóäbàónïŽ@ìó÷@õóåîŠûŒ@óÜ

@ôm󀀀îaŠóåŽîíä@õ󀀀+ŽîŠ) @󀀀Ü@çaŠò‡€€€+äò†@Lµnä󀀀uŠó÷@ó€€€Ü @ڎ€î‡äbØ@Uè@Šb°ó€€iŠûŒ@NæŽîŠ†‹Žî‰€€iò‡.Üóè@òìó€€ïîò‰ŽîŠ)

@ äìíiŠa‡€äòìb‚@õ @ a)ŠòŠó€Ž@ó@ €ØI@Š@ b€àüØ@Û@ ûŠó€Ž@LµîŠbàüØ @ó@ €àó÷@ìbi@õŒbjŽîŠ) @ãłói@LoŽïåŽïèbä@oŽò†ói@Âäò†@õóåîŠûŒ @ô @óäb€€ŽóØ@ìó€€Ü@aìa†@ãóïŽï€Ž@õòŠó€€i@ôäbØò‡€€î‡äbØ@ó€€Ø@òì퀀i @󀀀Ü@Hó“€€€ïmóàíÙy@ôØûŠó€€€Ž@Lp󀀀.Üìò†@ômóîbØûŠó€€€Ž @@. oŽîŠ†‹Žî‰iò‡.Üóè@a†ü‚ìónŽa)Š@ôÙŽï䆊a‰j.Üóè @ô @ €ä†‹Ùåïia†@ü@ €i@òìa†@õ @ ó€Øò‡î‡äbØ@ó@ €i@ç@ b€ï+äò†@ó@ €Ø@pbÙi @Ú@ ïŽ Øó€î@ó@ €i@Âäò†@a‡ä†Ša‰j.Üóè@õónŽò†@óÜ@óåîŠûŒ@ôàóèŠói @b€€mI@çbØòìím‹+Øó€€î@ó€€móîþîì@Ûòì@a‡€€äbmłì@ó€€Ü@e‡€€äóè@ó€€Ü @ .Üb€€Ž @@. çò‡i@óØóïïØòŠóŽ@ómŠbq@ì솊óè@ôäbØò‡î‡äbØ@óÜ @ç󀀀îýóÜ@Šb€€€àüØ@Û@ ûŠó€€Ž@Lµnä󀀀uŠó÷@ì@H1994@ô @ äbØón€€€Žò†@No @ îŽ Š†‹Žî‰€€€iò‡.Üóè@ò@ ì󀀀䆊a‰j.Üóè@õ󀀀ä‰ïÜ @ìíà󀀀è@󀀀Ü@ôî󀀀Ùîäói@çbØòìím‹+Ø󀀀î@󀀀móîþîì@ó€€€Ü @ô @ Šó€åŽîíä@L@ Šb€àüØ@Û@ ûŠó€Ž@ô @ 䆊a‰€j.Üóè@üi@béäóm@熊a‰j.Üóè @熊a‰€€€j.Üóè@õ @ ón€€Žò†@ô @ €€+äò†@ã@ óuŠó€€Ž@L@ a‡€€äbØómóÜbîó÷ @õ @õ @ ó€ØómóÜbîó÷@ô @ €+äò†@æ@ î‹€mŠûŒ@óØ@õò‡î‡äbØ@ìó÷@ónŽîŠ†ò† @aŠ†‹Žî‰€€j.Üóè@Šb€€àüØ@ÛûŠó€€Ž@õòìó€€÷@õaì†@NæäbØòŠò‡€€+äò† @µàóèò†äaì†I@@ôäbäa†@õaì†@La‡àb−ó÷@óÜ@NòìbåŽïénŽò†ói @ôäbØón€€€€€€Žò†@õóäaì󛀀€€€€Žïqói@NòìóåŽîŠ‡åŽï€€€€€’òìò‡.Üóè @Ú@ €ŽîŠbu@b@éäó€m@La†H1804I@ô @ .Üb€Ž@ó@ €Ü@ŠínŽò†@õHŠóØìaìóm @ìó€€÷@LçbØó€€ïïäbàóÜŠbq@óàón€€ïŽ@ó€€Ü@e‡€€äóè@ô䆊a‰€€j.Üóè @õón€€Žò†@ôäbØó€€+äò†@õó€€åîŠûŒ@ôäaínîó€€ä@ڎ€î‡äbØ@Uè @Šó€€€€ŽóÜ@õóäbïïÙïmbàón€€€€ïŽ@󀀀€ä†Ša‰j.Üóè@õón€€€€Žò† @@.oŽïåïŽ éi@oŽò†ói@熊a‰j.Üóè @çaŠóäa†b€€€Žbî@󀀀Ü@Lçìa‹åmb€€€ïåi@ôîŠb€€€àüØ@ômóîbØûŠó€€€Ž @@.çóîbåÙŽïq @ôäaŠó€€€åŽîíä@La‡äbØó‚Šó€€€šìbè@óï€Ža‹Øíº†@󀀀m.ýì@ó€€€Ü @ äaŠò‹Žî‰€j.Üóè@LçbØòìím‹+Øóî@ómóîþîì@óÜ @ü‚ìón€€Ža)Š@ôäa‡€€+äò†@ó€€i@ó“€€ïàóè@òìòŠa퀀‚@ôäó€€àí−ó÷ @Š@ b€àüØ@Û@ ûŠó€Ž@ô @ç@ aŠó€åŽîíä@a‡äbØłbi@óäóàí−ó÷@õóåîŠûŒ@óÜ@NæŽîŠ†‹Žî‰iò‡.Üóè @󀀀iïy@󀀀Ø@õ󀀀äaìa‹‚a†@ón€€€ïÜ@ì󀀀÷@ìbä󀀀Ü@ôn“€€€€ói @a@‡€äbmłì@ó@ €Ü@e @ ‡€äóè@ó@ €Ü@ã@ łó€i@L@ æŽîŠ†‹Žî‰€iò‡.Üóè@ça‡+äò†ói @ü‚ìón€€€Ža)Š@ôØóîòíŽï€€€’ói@Lìì)Šó€€€äó²ò†@çbØóï€ŽbïŽ @@. óîü‚ìónŽa)Šbä@łbi@ôäóàí−ó÷@ô䆊a‰j.Üóè @󀀀Øó䆊a‰j.Üóè@õŒb€€€jŽîŠ) @La‡€€€àb−ó÷@󀀀Ü@NæŽîŠ†‹Žî‰€€€iò‡.Üóè @ò@ Šümbå@L@ ŽßaŠ‡€ïÐ@ô @ 䆋َïuó€jŽïu@ô @ młó€Žò†@La†óäóØ@óÜ @ômóîbØûŠó€€€Ž@ôäbØò‡€€€î‡äbØ@󀀀Ø@õòì󀀀÷@õ󀀀îbàónŽïiò† @ôäbØòŠümbå€Ž@N狎€€iò‡.Üóè@çbØóïîó“€€€ïàóè@ç󀀀àóm @ô€€€ä†‹Ø@”Žï€€€Øa)Š@ìbåŽïq󀀀Ü@çbïäbØ󀀀.Üìóè@󀀀Ü@LõŠb€€€àüØ @ò@ ìóäbØó€šìbä@ô @ äbØó€äóàí−ó÷@ç@ ó€îýóÜ@a@‡€äó.Üüè@ìbäòŠóÐ @çbØó€€móÜbîó÷@õó€€äŒbi@Šó€€ŽóÜ@o‚ó€€u@€€q@La‡€€äaŠò‡+äò† @@.ôîòìómóä@õóäŒbi@Ûóä@òìóäóÙi @õłb€€i@ôäó€€àí−ó÷@ôäaŠó€€åŽîíä@ó€€Ü@e‡€€äóè@NæŽîŠ†‹Žî‰€€iò‡.Üóè @çbï“€€€€ïÙŽî‡äóè@ì@ü‚ìón€€€€Ža)Š@ôØóîòíŽï€€€’ói@LbÙï§ó€€€€i @õón€€€Žò†@LçbØòìím‹+Ø󀀀î@󀀀móîþîì@ì@µnä󀀀uŠó÷@ó€€€Ü @@. æŽîŠ†‹Žî‰iò‡.Üóè@ü‚ìónŽa)Šbä@õòíŽï’ói @ÛûŠó€€Ž@ô䆊a‰€€j.Üóè@ó€€Ü@ó€€Ø@o€€îŽ Š†båŽïq@õó€€+ŽîŠ) @熊a‰€€j.Üóè @ôäaŠó€€€åŽîíä@ç󀀀îýóÜ@ça‹€€€îŒòì@ÛûŠó€€€Ž@Lbïäbá.Ü󀀀÷@ó€€€Ü @ó@ îón€Žò†@ã@ ó€÷@L@ a‡ïn€Ža)Š@óÜ@NçóÙi@Š) ü€í.Üb÷@a)Šìi@a†ŠbàüØ @a†Hpa‹€€€î‡äíiI@łb€€€i@ôä󀀀àí−ó÷@󀀀Ü@òì󀀀äbØómóÜbîó÷ @Šó€€è@õón€€Žò†@Lòìó€€nŽïibäüØ@a‡åŽî퀀’@Ûó€€î@ó€€Ü@ï€Šó€€è @ôäbØó€€móÜbîó÷@ó€€Ø@õó€€àó÷@ôåm‹€ìb€€šŠóióÜói@NoŽîŠ‡€€äò†a† @ó€€ØómóÜbîó÷@ôn‚ó€€nîbq@ó€€Ü@Ûóî󀀹ìbä@†í‚b€€î@ÚŽïmó€€Übîó÷ @ ü€‚@ô @ €+äò†@ìòìónŽïiò†üØ@óØóšìbä@†í‚bî @Lµäbàó€€ÜŠbq@ôäa)‹à퀀Ùy@ôÙŽïàón€€ïŽ@ôäòìb€€‚@bïäbá.Üó€€÷ @õaì†@Npa†ò†@õ @ô䆊a‰j.Üóè@ÿó€óÜ@óîbmìbè@a‡ïnŽaŠ) @óÜ@‹îŒòì@ÛûŠóŽ@ôäbäa† @ڎóØ@Šó€€€ó÷@LçbØón€€Žò†@o“€€@ô€€+äò†@ô䆋؊bàˆó€€è 4


@󀀀€ä†Ša‰j.Üóè@󀀀€Ü@çbï䆊a‰€€€€j.Üóè@H1913I@ô.Üb€€€€Ž@õaì† @õŠín€€Žò†@ó€€Ü@Žßb€€‚@çbàó€€è@NaŠ†@ãb−ó€€÷@a‡äbØü‚ìón€€Ža)Š @ô @ .Üb€Ž@ó@ €ÜI@ò@ ìa‹€Žíä@a†H1853I@ô @ .Üb€Ž@ó@ €Ü@óØ@µnäóuŠó÷ @õŠínŽò†@µàóØóî@óÜ@ì@HòìóîaŠ‰ŽîŠ) a†@eíäóÜŠóŽ@a†1994 @ã󀀀÷@ÿ󀀀óÜ@N󀀀îóè@a†H1844@õì쉀€€Žïà@󀀀ÜI@Ú€€Øóà @õbä󀀎@ãó€€è@ì@熋َïuó€€jŽïu@ômłó€€Žò†@ãó€€è@La†òŒb€€jŽîŠ) @õŠó€€€åŽîíä@󀀀i@çbØòìím‹+Ø󀀀î@󀀀móîþîì@ì@µnä󀀀uŠó÷ @NæŽî‹€€Øò†@Šbàˆó€€è@çbØó€€ïï.ÜaŠ‡ïÐ@ó€€Øóî@õ‡€€äòìòˆŠóiìbè @ł@ b€i@ô @ äó€àí−ó÷@a@‡€äbîbïm@óØ@ï.ÜaŠ‡ïÐ@ðàónïŽ@æî‡äóš @ôäbØòŠó€€€€åŽïéÙŽïq@󀀀€móÜbîó÷@ôäbØ󀀀€äóàí−ó÷@ç󀀀€îýóÜ @ì@b€€€àóä@󀀀Ü@µnî‹€€€i@LæŽîŠ†‹Žî‰€€€iò‡.Üóè@òìóäü€ŽaŠ‡ïÐ @ì@ ó€÷@Nò@ ì솊a‰€jï.Üóè@p @ ó€àíÙy@ó@ €Ø@ò@ ìó€ÙŽïäbàóÜŠbq@çóîýóÜ @@. çbnŽ‡åïè @ó@ €i@ônîíŽïq@Lõü‚@õŠbØói@ça†ò‰ŽîŠ†@ìbåŽïqóÜ@õómóàíÙy @çb€€Øłbi@ó€€äóàí−ó÷@ìíàó€€è@ÚŽïäbàò†Šó€€Ž@La‹€€îíŽ@ó€€Ü @òì󀀀÷@ón€€€îíŽïq@󀀀mój.Üóè@N󀀀îóäbàóÜŠbq@ì󀀀÷@õ󀀀äbánà @ó@ €Ü@û@ ‹) àó€÷@ã@ łó€i@L@ †Ša‰€iò‡.Üóè@ç@ bïäbØó€ïïäünäbØ@óäóàí−ó÷ @ôÙŽïmó€€Übîó÷@pó€€àíÙy@Šó€€€ó÷@ó€€Ø@o€€ŽîŠ†+i@ìb€€šŠóióÜ @ô @ 䆊a‰€j.Üóè@ç@ ó€îýóÜ@çbØòŠümbåïŽ@La‡äbØóäünäbØ@õóåîŠûŒ @oŽò†óÜ@a‡ÙŽïmóÜbîó÷@ôäóàí−ó÷@óÜ@õü‚@õóåîŠûŒ@çòìb‚ @@.æŽîŠ†‹Žî‰iò‡.Üóè@òìü‚ìónŽa)Š @LòìónŽï“€€€€ŽïÙi@ŠbØ󀀀€Ü@o€€€€Žò†@o€€€€Žïi@Šb€€€€šbä@ì@pa‡€€€€i @ô @ äb€€€Ž‹qŠói@õ @ ü‚ìón€€€Ža)Šbä@ô @ 䆊a‰€€€j.Üóè@ôäa‹€ó€€€å‚ò)Š @󀀀ïŽîíä@󀀀ïïnŽïäbºóqìbè@󀀀Ø@õ󀀀àó÷@ôåm‹€ìb€€€šŠóióÜói @ã@ ó€÷@Ša‡ÙŽî‡äóè@Lçbäa†bŽbî@ì@熋َïuójŽïu@ôäbØómłóŽò† @ôäaŠó€€åŽîíä@Lòìó€€nŽî‹+i@çaìó€€÷@õó€€+Žïu@ó€€îóäaìóÜ@ó€€ØóåîŠûŒ @b@€m@ã@ łó€i@L@ æŽï€äò†a†@ô @ €Ža‹Øíº†@üi@ÚŽï䆋ÙÝŽï“Žïq@ói@òŠbØ @ó@ €Ü@óîóäaìóÜ@•Hłbi@ôäóàí−ó÷I@pa‹î‡äíi@óÜ@óØómóÜbîó÷ @Lçò†ò†@ã@ b−ó€÷@ó䆊a‰j.Üóè@ãó÷@õóäaŠóåŽîíä@ìó÷@õómbØìó÷ @@.æŽîŠ†iý@ômóîaŠóåŽîíä @ì@æ@ îŽ Š†‹Žî‰€jj.Üóè@óäbïŽa‹Øíº†@ôÙŽîŒaíŽï’@ói@óäaìó÷@õ†í‚ @ô䆊a‰€€j.Üóè@La‡“€€ïäbØóïï.ÜaŠ‡ïÐ@óàón€€ïŽ@ó€€Ü@e‡€ äóè@ó€€Ü

@ç@ bØóïbïŽ@ó@ €mŠbq@ò@ ìò‹€maì†@ô䆊a‰j.Üóè@õó+ŽîŠ) óÜ@‹maì† @ói@béäóm@Ûóä@ôÝÝïà@ômóàíÙy@a‡äbîbïm@ì@óîóè@ü‚ìónŽa)Šbä @ô @ nŽîŠb‹qŠói@ô @ 䆋Ù.Üí€jÔ@õ @ ón€Žóiaì@çbïØì솊óè@†í‚bî @ç@ bØó€móÜbîó÷I@ç@ üaŠ‡ïÐ@ô @ äbØòŠó€åŽïéÙŽïq@ó’ói@õŠóåŽîíä @ü‚ìón€€€Ža)Šbä@ô䆊a‰€€€j.Üóè@󀀀Ø@e‹m퀀€i@e‹äa퀀€mò†@L怀€i @o“€€€@õŠó€€åŽîíä@ó€€i@íÙ.Üó€€i@Lo€€îŽ ‹äaŒò†@HçbØ󀀹ìbä@†í‚b€€î @ô @ mó€îaŠóåŽîíä@ôäbØóïïmójîbm@óÙàóš@óÜ@e‡äóè@õŠóåŽïéî†ói @@. çóØò†@õŠbàˆóè@”ïäaŠò‡+äò† @†í‚b€€î@ôäbàó€€ÜŠbq@ôàón€€ïŽ@ó€€äí¹@ü€€i@õóäbŽa‹Øíº† @ômłó€€€€€Žò†@†@ í‚b€€€€î@łb€€€€€i@ô @ ä󀀀€àí−ó÷@ô @ 䆊a‰€€€€j.Üóè @ôÙŽîŒaíŽï€€€’@󀀀i@òìóïîŠb€€€šbäói@e‹äaímb€€€ä@ì@󀀀àï.ÜaŠ‡ïÐ @@.oŽî‹äai@ôŽa‹Øíº†@õìbqóŽa† ‫ ـــ ر ـــر‬:‫رـــوة‬ ‫ داةاـــــرف‬،‫ ـــــ‬ #‫ــ‬#$ ‫ آ"! ــ‬،‫دآاــ‬ ،‫وزارت اــر (ر'ــ اــان‬ .(248-247)‫ ص‬،1383 ‫ل‬ @@

@ôØó€€îóØóî@çó€€îýóÜ@LçbïØì솊ó€€è@†í‚b€€î@熋َïuó€€jŽïu @󀀀Øóî@ônŽïØ󀀀îI@çü€ŽaŠ‡ïÐ@ôÙà󀀀š@󀀀i@òì󀀀.ÜaŠ‡ïÐ @@. ò+äbØóî@a†HçbØü‚óiŠóŽ @õbmòŠó€€Ž@ó€€Ü@Šó€€è@çbØòìím‹+Øó€€î@ó€€móîþîì@õŠín€€Žò† @çbØòŠümbåŽ@ó€€Ø@ì퀀i†‹Ø@çb“€€ïånŽò†@õòìó€€÷@L@ òìòŠb€Ø @béäó€€m@L狎€jj.Üóè@ômó€ Übîó÷@ôäbäa†b€€Žbî@ôäbØó€€äóàí−ó÷ 5


@óÜ@ôî‹Žî†ìbš@ôàónïŽ @@a‡ä†Ša‰j Üóè ‫ﻜــﺔ‬‫ﺮﻳﻰ ﺑﺔﺳــﺔﺭ ﻫﺔﻟﹶﺒﺬﺍﺭﺩﻧــﺪﺍ ﻫﺔﻭﹶﻟﻴ‬‫ﺿــﺎﻭﺩﻳ‬ ‫ﻟﺔﻻﻳـــــــﺔﻥ ﻃﺮﻭﺛـــــــﺔ ﻟﺆﻛﺎﻟﹶﻴﻴـــــــﺔﻛﺎﻥ ﻳـــــــﺎﺧﻮﺩ‬ ‫ ﺛﺎﺳﺘﺆﺭ‬.‫ﺋﺔﻱ‬.‫ ﺭﺅﺑﺔﺭﺕ‬:‫ﻧﻮﺳﻴﲏ‬ ‫ ﺷﻮﺍﻥ ﺣﺔﺳﺔﻥ‬:‫ﻴﺮﹺﺍﱐ‬ ‫ﻭﺓﺭﻃ‬

‫ﻨﺎﻭ ﻃﺮﺓﻧﺘــــــــﻰ‬‫ﻮﺩﺓﻭﻟﹶﺔﺗﻴﻴﺔﻛﺎﻧـــــــﺔﻭﺓ ﻟــــــــﺔﺛﻴ‬‫ﻧﻴ‬ ‫ ﺛﺎﻧﺘـﺎﻳﻰ‬.‫ﻜﻰ ﺋﺎﺯﺍﺩﻭ ﺩﺍﺩﺛﺔﺭﻭﺓﺭﺍﻧـﺔﺩﺍ‬‫ﻫﺔﻟﹶﺒﺬﺍﺭﺩﻧﻴ‬ ‫ﺿــﺎﻻﻛﻴﻴﺔﻛﺎﻥ ﻟــﺔ ﺑﻴﻨﻴﻨــﻰ ﻛﺎﺭﻳﻄﺔﺭﻳﻴﺔﻛﺎﻧــﺔﻭﺓ ﺗــﺎ‬

@󀀀Ü@çbî󀀀äóîb‚‰ŽîŠ†@ôØóîóåï“€€€Žïq@çbØ󀀀ïïÝÝïà@ò‡€€€äòìbä

‫ﺟﺔﺧﺘﻜﺮﺩﻧـﺔﻭﺓﻯ ﺩﺓﺭﺓﻧﺠﺎﻣـﺔﻛﺎﻧﻰ ﻫﺔﻟﹶﺒـﺬﺍﺭﺩﻥ ﺗـﺎ‬

@béäó€m@òŠb€Ø@ãó÷@ãłói@Lóîóè@a‡ä†Ša‰jÜóè@ŠóŽói@ôî‹Žî†ìbš @òìa‹€€€ƒÙŽîŠ@Nìb€€€iòìíji@a†H1980I@õ󀀀îò†@õaì†aì†@󀀀Ü

‫ﻨﺎﻭ ﺿﺎﻛــﺴﺎﺯﻳﻴﺔﻛﺎﻧﻰ‬‫ﻧﺎﻭﺑﺬﻳﻮﺍﻧﻴﻴــﺔﻛﻰ ﻛــﺎﺭﺍ ﻟــﺔﺛﻴ‬

.‫ﺖ‬‫ ﻟﺔﺧﺆﺩﺓﻃﺮﻳ‬...‫ﻫﺔﻟﹶﺒﺬﺍﺭﺩﻥ ﻳﺎﺧﻮﺩ ﺳﻴﺎﺳﻰ‬ @õŠbØ󀀀€Ü@çbØ󀀀€ïïäò†óà@󀀀€qì‹€@Ûòì@çbØ󀀀€ïïàíÙybä @󀀀Ü@󀀀Ø@óïïn“€€€€@ô€€€îû‹à@ôÙŽïÐb€€€à@†aŒb€€€÷@ô䆊a‰€€€jÜóè @H1990I@ôÜb€€Ž@ó€€Ü@ãłó€€i@Lçì퀀i@ìò‹“€€Žïq@a‡î‹Žî†ìb€€š @õìa‹ƒÙŽîŠ@ì@çbØòìím‹%Øóîòìómóä@õìa‹ƒÙŽîŠ@ôäbØóàbäŠbu @õìa‹€€€€€€€€€€ƒÙŽîŠI@Ûòì@çbØ󀀀€€€€€€€ïïàíÙy@òìa‹€€€€€€€€€€ƒÙŽîŠ @óÜ@óäbàbä@Šbu@ãó÷@ãłói@Lòìómòìa‹Øì⁄i@a‡ïïÙî‹àó÷@ôäbmłì @a†Hô @ îbÙî‹àó÷@ôäbmłì@õìa‹ƒÙŽîŠI@ ì@HçbØòìím‹%Øóîòìómóä @Øó€î@õü‚ìb€ä@õŠb€iìŠbØ@ó€Ü@ça†Šòín€Žò†@a‡äbîóÙŽîímìì† @@Na‹Žï€ò†@çbï%ä‹€@ôÙŽïÜûŠ @Šó€€€€Žói@ôm󀀀€Üìò†íŽïä@ôî‹Žî†ìb€€€€š@Lç󀀀€Øò†@󀀀€Ìò†óÔ

@ôäbØóïïØýb€š@õó€iŠûŒ@ô䆋ÙрŽòì@üi@H‹Žî†ìbšI@ õòìaŠaŒ @ìì†@ã󀀀€÷@ôån“€€€€îó%Øóîói@󀀀€Ü@a‡€€€€ïÜbØüÜ@ô䆊a‰€€€€jÜóè @ã󀀀÷@õ‹%ä󀀀îý@çbm󀀀Üìò†@õ󀀀åîŠûŒ@N󀀀îa†òHÓb€€€àI

@熊a‰€€jÜóè@Šó€Žói@ôî‹Žî†ìb€š@ó€Ü@çbîŒaí“€Žïq@öçóîó€Žû‹q @òìó€€äbØóïïmóÜìò†íŽïä@†í‚b€€î@ðÜb€€ØüÜ@ò‹îŽ@†ìb€€š@çó€€îýóÜ @òŠb€€Ø@ãó€€÷@ó€€Ø@òìó€€ååŽïèò†@ìíäb€€ïiaì@çbïَ€äóè@Nòì솋€€Ø @Lô€ŽbïŽ@ôÙŽïmŠb€q@Nç@ bïîü‚ìbä@õŠbiìŠbØ@óÜ@óäa†ŠòínŽò† @‹îìŒó€m@a‡€ä†Ša‰jÜóè@õó€Žû‹q@ó€Ü@ó€Ø@òìómbØò†@i@ÚŽïmbØ @a‡€ä†Ša‰jÜóè@ŠóŽói@ôî‹Žî†ìbš@pa‡i@Žßìóè@óîóäaìóÜ@@Lòìa‹Ø @ôäa‹Žî†ìb€€€š@󀀀Ü@ôîŠb€€€ÙîŠbè@õaìa†@a†òŠb€€€Ø@ã󀀀Ü@ì@pb€€€Ùi @@NpbÙi@ômóÜìò†íŽïä

83


@òìa‹€€€€€€ƒÙŽîŠ@NoŽïi󀀀€€€è@çb€€€€€€ï%ä‹€@ôØ󀀀€€€ïî‡äòìòˆŠói @@ônŽïØó€€î@ZÛòì@æmó€€jîbm@ô€€ÙŽïqì‹€@ó€€ÜóàüØ@çbØó€€ïïàíÙybä @LçbØóï€ŽbïŽ@󀀀ïïiïy@òìaŠŒó€€€àa†@LçbØ󀀀äóàí−ó÷íŽïä @LçbØóïîó“€€€€€ïq@ì@ðîŠb€€€€€ÙŽî‹Ø@󀀀€€ïïàíÙybä@òìa‹€€€€€ƒÙŽîŠ @ó€€i@pó€€Üìò†@ôäbØòìaŠ†‹Žî‰€€jÜóè†aŒb÷@óØûŠó€€Ž@ôäó€€àí−ó÷ @õìí“€€ïŽ q@õŠb€€àüØ@ÛûŠó€€Ž@õŠó€€mŠbØ@ô€€áïu@ômóîbØûŠó€€Ž @ôÐb€à@ômóÜìò†íŽïä@õbŽbî@ôqì‹€@LçbØòìím‹%Øóî@ómóîþîì @@NÄû‹à @æî%ä‹€€@ó€Ø@çbØóïbïŽ@ó€ïiïy@òìaŠŒó€àa†@óÜ@e‡äóè @ãłó€€€i@LoŽî‹åïŽ@ èò†ŠbØ󀀀i@熊a‰€€€jÜóè@󀀀i@Ša‡€€€î‡äòíîóq @ôz€€Žóà@ôma‹Ø퀀€€º†@Z󀀀€Ü@µnî‹€€€€i@òìa‹€€€€Žï€@çb€€€€ïÜûŠ @ö熋iòíŽîŠó€i@ó€Ü@òìó€åîóÙi@b€ïu@ôî‹Žî†ìbš@óØ@ónîíŽïqaì @õŒaí²†aŒb€€€€÷@Lôm󀀀€Üìò†íŽïä@ßb€€’üŽ@Lôm󀀀€Üìò†íŽïä @öôîb€áåŽîŠ@ôîŠb€Øò†bàb÷@†í‚b€î@熊a‰jÜóè@ñŠbïn’ŠóqŠóŽ @LŒaí²Šb€€€àüØ@ôm󀀀Üìò†íŽïä@õòìaŠŒó€€€àa†@Lôm󀀀Üìò†íŽïä @󀀀qì‹€@LçbØóï€ŽbïŽ@󀀀iïy@󀀀i@õ††b€€€à@ôm󀀀àŠbî @@@@NômóÜìò†íŽïä@õŠbiìŠbØ@üi@ôÝÝïà@ôŽa‹Øíº†@õòìaŠŒóàa† @ça‹Žî†ìb€š@Nç@ †Ša‰€jÜóè@ôäaŠó€iòíŽîŠói@†í‚bî@çbØóïïäò†óà @@ça‹Žî†ìbš@ôÜûŠJ @†í‚b€€î@ç@ bØó€€ïïäò†óà@ó€€qì‹€@ÛòìI@怀i@ô€€ÝÝïà@ó€€îóäaìóÜ @ó€ÜóàüØ@Lçb€îü‚@ôn€äaím@õfqó€i@çbØò‹Žî†ìbš@òìa‹ƒÙŽîŠ @Hò@ ìó€äbØó%äò†@Šó€Žói@ç‹Žî†ìb€š@ó€Ø@çbØóïïiïy@òŠóåŽîíä @òìa‹€€€ƒÙŽîŠ@L󀀀äí¹@ü€€€i@Nç‹€€€Žï€ò@ †@Šü€€€uìaŠüu@ô€€€ÙŽïÜûŠ @Šb°ó€iŠûŒ@a†H¶@ b€Õïnåï÷@ô䆊a‰€jÜóèI@@óÜ@Nµ @ ØòŠò†@†í‚bî @ü€i@òŠìó€€@ôØó€îóä‰ïÜ@ó€ÜóàüØ@æäaí€mò†@çbØóïïmóÜìò†íŽïä @òŠüu@ãóÜ@óÙäíš@LpbØò†@ôØòŠò†@ôäa‹Žî†ìbš@ói@oîíŽïq @ô€€îaŠa†@õòìb€€šŠóŽ@ó€€Ü@†í€€Ž@óÙä퀀š@Lç‹€€ïŽ åi@õ‹Žî†ìb€€š @ó€nŽîìóØò†@ó€Øó䆊a‰jÜóè@õó€Žû‹q@ãóuŠó€Ž@a†ó䆊a‰jÜóè @òìóäbîóØòŠbØ@õbmòŠóŽ@óÜ@ãłói@Lç‹€ò†Šòì@płì@æî‡äóš @ôäìíiŠ@ 󀀀%îŠbØ@ãłó€€€i@Lòì󀀀ïî‡u@ôØ󀀀îóå‚òŠ@ãò†Šó€€€i @b€€maì@çbïäbØòŠó€€åŽïéÙŽïq@ó€€àa‡äó÷@ôäìíiŠòìón€€Žóè@õüèó€€i @ìòŠb€àˆ@ó€i@o€Žïi@ónŽóiaì@óîóäaìóÜ@ômóÜìò†íŽïä@ôäa‹Žî†ìbš @ó€€iïy@ì@pó€€Üìò†@í€€ïŽ ä@ó€€Ü@ó€€Ø@çó€€Øbä@Œó€€y@LçbØó€€móÜìò† @@@NòìóäbØóïïÜbØüÜ@óïïiïy@óî‹Žî†ìbš@õóäłbå“ïÐû‹q@õbäaím @õó€äbánà@ó€Ø@çó€Ùi@ôäaíî‰iìbä@ÚŽîŠüuói@a‡äbØóäüüqü÷ @òìa‹ƒÙŽîŠ@Zç@ óØò†@a‡ä†Ša‰jÜóè@ŠóŽói@ôî‹Žî†ìbš@tì‹€@fŽ @@@Nçò‡i@oŽò†óÜ@óØóïî‹Žî†ìbš@ôïŽû‹q@óÜ@çbîýì솊óè @Nç@ bØó€ïïàíÙybä@òìa‹€ƒÙŽîŠ@öçbmó€Üìò†@LçbØóïïmóÜìò†íŽïä @LçbØó€€ïïiïy@òìaŠŒó€€àa†@Ûòì@çbØó€€ïïàíÙybä@òìa‹€€ƒÙŽîŠ @ÚŽïmó€Üìò†@‡äó€š@ó€Ü@ôn“€€ói@çb@ØóïïmóÜìò†íŽïä@òìa‹ƒÙŽîŠ @óqì‹€@öçbØóïïŽbïŽ@ómŠbq@ô䆋؋ŽïÐ@óÜ@çbîŠûŒ@ôØóïîbäaŒ @LçbØòìím‹%Øó€€îòìómóä@õìa‹€€ƒÙŽîŠBZ@Ûòì@æŽî‹åŽïèò‡€€ÙŽïq @ôîŠb€Øò†bàb÷@ö熊a‰€jÜóè@ó€Ü@ôî@‹Žî†ìb€š@üi@a‡äbØóïïäò†óà @󀀀€młì@õ󀀀€%ÜóàüØ@LôîbÙî‹à󀀀€÷@ôäb€€€€młì@õìa‹€€€€ƒÙŽîŠ @󀀀ïïàíÙybä@òìa‹€€€ƒÙŽîŠ@Nó@ € €îóè@a†ó€€€äbïäò†óà@ôäì퀀€i‹ŽïÐ @ônŽïØ󀀀î@õìa‹€€€ƒÙŽîŠ@LbïäbnîŠó€€€i@ôäbØ󀀀’óiìbè‡äòìòˆŠói @óØûŠó€€€€€€€€€Ž@ôä󀀀€€€€€€àí−ó÷I@Ûòì@çbØ󀀀€€€€€€%äbiìbäói @@@NBbÕî‹Ðó÷ @b€€äbîí€@ì@aí€aŠb€€Ùïä@ó€€Ü@Hp @ ó€€Üìò†@ôäbØòìaŠ†‹Žî‰€€jÜóè†aŒb÷ @ôî‹Žî†ìb€š@ìbåŽïqó€Ü@Ûóîóä‰ïÜ@óÜóàüØ@ŠbvÙŽî‡äóè@çbmóÜìò† @Nò@ ì솋€€€€€Ø@熊a‰€€€€€jÜóè@õŒb€€€€€Øbš@ü€€€€€i@ôäaí€€€€iìbä @ó€Žû‹q@ó€Ü@ó€Ø@ç‹€Žïäò†@ó€äbmłì@ìó÷@üi@a‡ä†Ša‰j@ Üóè@ŠóŽói @ôäbØóàón @ ïŽ@ômóÜìò†íŽïä@õ†bïäíiI@ Ûòì@ïäbØòìa‹ƒÙŽîŠ @󀀀€€ÜóàüØ@La‡€€€€€äbîóØó䆊a‰jÜóè@ôàb€€€€€−òŠò†@†í‚b€€€€€î @ü€i@ó€äbØóïîŠóäíè@ó€ïîbáåŽîŠ@ìŒa‹àb÷@õŠóÙåïia†@H熊a‰jÜóè 84


@õaì†@b€€m@òìó€€àóØ@ôäó€€îýói@öçò‡€€i@çb“€€ïä@a†ó€€Øómłì@ó€€Ü

@@N熊a‰jÜóè

@ãó€÷@Nò@ ìó€ååŽï·@a†ómłì@ìóÜ@Lòìa‹i@óÜ@õŒaí“Žïq@ôáïŽaŠóà @Lçb€€îü‚@ô€ò†b€€àb÷@ó€€i@béäó€€m@ômó€€Üìò†íŽïä@ôäa‹Žî†ìb€€š @ô€àłòì@æäaí€ni@ça‹Žî†ìb€š@ó€Ø@õòìó€÷@õó€îbàónŽïiò†@òŠbØ @Šó€€%îŠbØ@çbïäbØó€€%äò†@ó€€Ø@òìó€€äóØò†@b€€ïå܆@çaŠò‡€€%äò† @ìó€€äa†aŒb÷@熊a‰€€jÜóè@b€€îb÷@Zò@ ìó€€äò‡i@ŠbŽ‹q@æî‹€€mŠa숆 @Lpb€Øbä@o€ŽìŠ†@ü€i@çbï‹móà@•ó€Øóäa‡%äò†@ì@oŽïiò† @õòìó€äa‡àłòì@ü€i@ça‹Žî†ìbš@_bä@†í‚bî@òìíi@óäaŠòìŠóq†a† @@@Nòìóäaìó÷@ŠóŽói@ç‹Žî†ìbš@bïä†@õŠóŽbmŠóŽ@óÙäíš @熊a‰€jÜóè@õóØóïîóÙšíÙŽïŽ@óÌbäüÔ@fiò†@LòŠb@q@ãó÷ @ìbåŽïq󀀀Ü@熋Ùïäaí€€iìbä@󀀀i@çbØ󀀀ïïmóÜìò†íŽïä@󀀀qì‹€ @õf€äþáÝà@ôÌb€äüÔ@õóÄû‹€’@f€iò†@ãó€Øóî@Nç@ óÙi@óÄû‹’ @ôäa‡îóà@ô䆋؊aíàóè@ö熊a‰jÜóè@õŒbØbš@ô䆋ÙnŽìŠ† @çbØó€€iïy@ìíàó€€è@b€€îb÷@ó€€Ø@o€€îŽ ‹äai@b€€m@çó€€Ùi@熊a‰€€jÜóè @ô䆊a‰€€€jÜóè@õŠó€€€€ó÷@æäa퀀€mò†@L熊a‰€€€jÜóè@õf€€€äþáÝà @ÚÜó€‚@ü€i@çb€îü‚@ôàbîóq@ôä‡äbîó€@üi@çbïäbØóî@ôäbš @ô䆋Øün€mû‹q@Ló€àóÜŠò†ói@Nç@ ó€Ùi@‹mb€îŒ@oŽìŠ†öoŽaŠ @ô䆋؊bàˆó€€è@öæm‹€€€ŠòìaŠ@çb€€’bq@Nb@€€ä@†í‚b€€î@òìíió€€è @ômóïïÈì‹€@’óà@ó€îóäaìóÜ@òìó€äbØòŠbîóä@çó€îýóÜ@熊a‰jÜóè @Ûòì@ڀ€Žïäa†ý@òŠüuŠó€€è@b€€m@ç@ ó€€Øò†@óÄû‹€€’@çbØó€€%äò† @ó€€i@æäa퀀mò†@ça‹Žî†ìb€€š@No @ ïŽ ÝïŽ èó€€ä@熊a‰€€jÜóè@õ󀀎û‹q @õó€Žû‹q@ãb−òŠóŽ@Nò@ ìóåŽbåi@ÚŽî‹îìŒóm@†í‚bî@ç‡äbŽ‹m @Šó€€€ó÷@ó€€Ø@õó€€àóÜ@ó€€äaìaŽïÜ@öõ†‡€€u@ôÙŽï䆋Øó€€’òŠóè @ó€Ü@€ŽîŠ@@ó€Ø@òìó€åji@b€ïå܆@b€m@çó€Øò†@óÄû‹’@òìóånŽaí€ @ó€€åji@æäa퀀mò†@aìó€€÷@Lçó€€Øò†@õa‹Ù€€’b÷@æ倀ïji@‹îìŒó€€m @ôn€€€€ŽìŠ†öoŽaŠ@õòìóån€€€€Žaí€@ìòìa€€€€€@çbØ󀀀€àb−ó÷ @òìa‹€€€ƒÙŽîŠ@Lãb−òŠó€€€Ž@Na@†‹îìŒó€€€m@ãò†Šó€€€i@õŠó€€€ràóÜ @@NoŽîŠ†ò†@ãb−ó÷@płóŽò† @çbî󀀀äbïmóÜìò†íŽïä@ôÙŽîŠb€€€‚ììŠ@Šó€€€€ó÷@çbØò‹Žî†ìb€€€š @ì@oŽïió€€ä@ó€€äaŠòìŠóq†a†@熊a‰€€jÜóè@ó€€ÜŠói@ôÌb€€äüÔ@Šó€€€ó÷ @çbØó€äóîý@ìíàó€è@ó€Ø@õòìó€÷@õóîbàóåji@óîóäaìóÜ@LoïŽ ióè @óïbïŽ@ó€mŠbq@óØ@õóàb−ó÷@ìó÷@óäó%i@ça‹Žî†ìbš@Šó€ó÷ @çb€è@L熊a‰€jÜóè@ôäìíió€äaŠòìŠóq†a†@óÜ@çìíibïå܆@ômbØóÜ @@ó€Ü@熋Øó€ä@ôîŠa‡€’ói@ü€i@a‡€äbîü‚@õŠbî‹i@óÜ@@@çbØó%ä‹€ @@NçbØóàb−ó÷@ô䆋ÙÜíjÔ@üi@æŽîŠ‡i @ü€i@çb€îü‚@ça‹Žî†ìb€š@óîóäaìóÜ@Læi@×óy@ŠóŽóÜ@熊a‰jÜóè @f€iò†@LçŠóåŽîˆìŠìóÜó€Žóà@ó€Ø@a‡€ïÜbÕïnåï÷@ô䆊a‰€jÜóè@óÜ @ó€Ü@ó€%îŽ@Š@•òŠb€Ø@ãó€i@ì@çóÙi@ò†bàb÷@óØómłì@ôån“ŽïéŽïu @çbîü‚@ô€ò†bàb÷@熊a‰jÜóè@óÜŠói@Âäbà@æî‡äóš@ça‹Žî†ìbš

85


@ôäłb€€€€€€Ž@çaíŽïä󀀀€€€Ü@Nì@ íi󀀀€€€è@a‡€€€€€€jîaŠbØ@õ󀀀€€€šìbä

@@@Nç‹%i@óØó䆊a‰jÜóè@óÜ@ômóÜìò†íŽïä@ôäaíïn“q @ó€€Ü@çbØòìím‹%Øó€€îòìómóä@õìa‹€€ƒÙŽîŠ@LH1989ì1945I @ó€Ü@çb€îŠbØ@çbàóè@H1993I@ôÜbŽ@óÜ@ôàíÙybä@ôäa‹Žî†ìbš @ô€€€Ž@H30I@õ󀀀Ùîä@ôäbØóï€Ž‹qaŠ@†í‚b€€€î@熊a‰€€€jÜóè @õ󀀎û‹q@ô䆋ØóÄû‹€€’@õaŠòŠó€€Ž@ça‹Žî†ìb€€š@N†‹€€Ø@ü€€€üm @a‡€îü‚@ôî‹Žî†ìb€š@‹Žîˆó€Ü@@†í‚b€î@õü‚ói@ónŽóiaì@õóšìbä @ìì†@ó€Ü@çbî†í€Ž@a‡€mbÙØóîóÜ@Læm‹€€ŠòìaŠ@óÜŠói@熊a‰jÜóè @a†ü‚óiŠó€€Ž@ô€€ÙŽïmłì@kè@ó€€Ü@õòŠb€€Ø@ãó€€÷@ãłó€€i@ìíió€€è @ó€€Ü@çbïàó€€Øóî@Np @ ‹€€€ò†Šòì@æm‹€€€ŠòìaŠ@ô€€%ä‹€@õŒaíŽï€€’ @@Nìíia†óä@ãb−ó÷ @熊a‰€€jÜóè@ó€€Ø@a‡€€åm‹€ŠòìaŠ@ôäbØó€€äŒbi@õŠûŒ@ôØó€€îòŠbàˆ @ôÜb€€Ž@ó€€Ü@Hô @ îbÙî‹àó€€÷@ôäb€€młì@õìa‹€€ƒÙŽîŠI@õó€€àbäŠbu @b€€îb÷@æ倀ïji@b€€m@†‹€€Øò†@çbï“€€ïØóïqaŠ@LaŠ†ò†@ãb−ó€€÷ @ü€€€i@ìbq󀀀Ža†@ôÙŽïuŠó€€€àI󀀀i@ô€€€Ža‹Øíº†@a†H1948I @ó€îóè@ç‡äb€Ž‹m@†í‚b€î@‹îìŒó€m@ó€Ü@ôäaŠó€%ïä@üi@Ûóîbàóåi @L‡€äbîó€aŠ@Hó@ Øó€šìbä@ôäa‡Žïqó€’ó€@öôn€’b÷@Lôî%àbÔóŽ @ó€€i@La‡€€äbØó%äò†@ô䆋؊bàˆó€€è@ó€€Ü@çb€€’bq@Nb@€€ä@†í‚b€€î @õòŠb€iŠò†@ô€Žbi@òìa‹€ƒÙŽîŠ@ãó€÷@H1959I@ôÜbŽ@bm@ãłói @ôäbØ󀀀äŒbi@󀀀Ü@çbØ󀀀%äò†@õòì󀀀ä‡åŽîí‚@󀀀Ü@æm‹%Žî퀀€€ @ãó€Ü@Lìíi†‹Øóä@ó−bàb÷@ãó÷@ô䆋ióÅ“ŽïqìòŠói@ôäbØòŒbjŽîŠ @ôäbØò‡€€äòìbä@ü€€i@çbØó€€àb−ó÷@ôn€€ïÜ@ð䆊b€€ä@öça‡€€%äò† @ì†aŒb€÷@ôÙŽï䆊a‰€jÜóè@ó€Ø@çìíi@õŒaŠ@@ôäbØóàa‡äó÷@a†óÜbŽ @ÿ󀀀€€óÜ@ü‚ìón€€€€ŽaŠ@ô€€€€%äò†@ô䆋؊bàˆó€€€€è@Lçb€€€€îü‚ @ô€Ža‹Øíº†@ôîóåï›åi@ìòìa‹Øbïu@ôÙŽïmb@ÑïŽ@óäaŠòìŠóq†a† @ã󀀀€€÷@Na@Š†ò†@ãb−󀀀€€÷@a†ó€€€€€äbïòŠ@ô䆋؊bàˆó€€€€€è @õìa‹€€€ƒÙŽîŠI@H1982@ì1962I@ôäłb€€€Ž@çaíŽïä󀀀Ü@No€€€Žïi @ó€i@b€maìI@ôn“€€@õü€Ø@óîóäaìóÜ@óîü‚ìónŽaŠ@ô䆋؊bàˆóè @ŠóŽói@ôî‹Žî†ìbš@õóä‰ïÜ@ò†Œüä@H19I@Hô @ îbÙî‹àó÷@ôäbmłì @béäó€mI@ pìó€ÙÙŽîŠ@†í‚b€î@Hò@ ìóåm‹€ŠòìaŠ@ôäbØóäŒbi@ìíàóè @õó€åîŠûŒ@N†@ Šb€ä@płì@ò†äb€q@ò†äbq@H15I@üi@a‡ä†Ša‰jÜóè @óØòŒaíŽï€’@ì솊ó€è@ NoŽïi@Hæ@ m‹€ŠòìaŠ@ôäbØóäŒbi@óÜ@e‡äóè @󀀀Ü@æm‹€ó€€€å‚òŠ@󀀀Ü@öçì퀀€i@pŠíØòìb€€€à@󀀀äbä‰ïÜ@ã󀀀÷ @ôäa‹Žî†ìb€š@ôn€äaím@ó€i@ôn“€€@õóäbánà@ô䆋ÙnŽìŠ†@óÜ @ó€Ü@H1963I@ôÜbŽ@ô䆊a‰jÜóè@Ûò@ ì@Ëì‹’óàbä@ô䆊a‰jÜóè @Šó€%îŠbØ@a†‹îìŒó€m@ó€Ü@æm‹€ó€%ŽîŠ@öµ€Žbä@ó€Ü@ômóÜìò†íŽïä @@N†‹Ø@çbïàó‚ŠónàóØ@aí€aŠbÙïä @@Nòìíi @ó€€Ü@a‡€€ä†Ša‰jÜóè@Šó€€Žói@ôî‹Žî†ìb€€š@ôäb‚Šó€€šŠòì@ôÜb€€‚ @çb€€€îü‚@ôäbØ󀀀Üìóè@ôàb€€€−òŠò†@ôn“€€€€ói@ça‹Žî†ìb€€€š @õüèó€€i@•òŠb€€Ø@ãó€€÷@Nì퀀i@a†H1980I@õó€€îò†@õaì†aì† @󀀀îóäaìóÜ@Læä󀀀îó€ò†aŠ@Šü€€€uìaŠüu@õŒaíŽï€€’@æî‡ä󀀀šói @ô€€ÜûŠ@õüèó€€i@ãó€€è@ì@ì퀀i@†Šb€€Ž@ô%äó€€u@ôåmb€€éîbmüØ @o€€€‚íq@ôØóî@òíŽï€ €’ói@ÚŽï䆊a‰€€€jÜóè@ôîb€€€Žbî@õ󀀀åïàòŒ @ìí€i@a†ìa‹€Žbä@ô䆊a‰€jÜóè@f€Ž@óÜ@ômóÜìò†íŽïä@ôäa‹Žî†ìbš @õ󀀀åïàòŒ@õìa‹Øòïäb€€€€Šü÷@ôä‡äb%ä󏀀€Üóè@LììŠó€€€äó£ @ó€Ü@bàó€äóq@LH1986I@ôÜb€Ž@óÜ@µrïÝÐ@Zó@ Ü@çìíi@î‹@ i@óØ @ó€€Ü@ó€€Øó䆊a‰jÜóè@õ󀀎û‹q@ãóuŠó€€Ž@ôîb€€Žbî@öô€€ŽbïŽ @󀀀i@Na†H1990I@ôÜb€€€ŽóÜ@aí€aŠb€€€Ùïä@ì@H1989I@ôÜb€€€Ž @õŠb€€Ø@ôÙŽïrn€€Žò†@b€€m@òìó€€äbØò‡î‡äbØ@õìb€€ä@ô䇀€äbîó€aŠ @LçbØó€€%äò†@õü‚ìón€€ŽaŠ@ô䆋؊bàˆó€€è@ó€€Ü@æm‹€Šòì†í€€Ž @õòŠbió€Ü@o€‚íq@ôØó€ïîŠòì†a†@†í‚b€î@LììŠóäó£@óØòìa‹i @ôäbØ󀀀Üìóè@çb€€€ïäaím@ôm󀀀Üìò†íŽïä@öôÜb€€€ØüÜ@ôäa‹Žî†ìb€€€š @熊a‰€€jÜóè@ôäì퀀šòíŽîŠói@ôäìíió€€äaŠòìŠóq†a†@ìó€€äa†aŒb÷ @a‡€€ä†Ša‰jÜóè@ó€€Ü@‹îìŒó€€m@ü€€i@bàó€€äóq@öµr€€ïÝÐ@ôäbmó€€Üìò† @@NììŠóäó£ @ôÜaŠó€äóu@HŠ@ ó€mŠbØ@ô€áïuI@ó€Ø@ÚŽïmbØ@NçóÙ@ i@çb“ïånŽò† @@a‡ä†Ša‰jÜóè@ŠóŽói@ôî‹Žî†ìbš@õóåï“ŽïqJ @ôî‹Žî†ìb€€š@õó€ä‰ïÜ@La†@a€€Ž@õHb@€%îŠüä@ŽÞ€îüäbàI@ôîbàó€äóq @õó€€îò†@æî‡ä󀀹@ó€€Ü@LçbØòìím‹%Øó€€î@ó€€móîþîì@ômó€€Üìò† @솊a‰€€€jÜóè@ô%äò‡€€€Žïi@HôîbÙî‹à󀀀÷@ôäb€€€młì@õìa‹€€€ƒÙŽîŠI @ó€€Ü@ôÙŽïäìíàŒó€÷@ó€ÜóàüØ@La‡àón€€ïi@õò†ó€Ž@ôÙŽïrn€Žò† @ìì†@ãó€€Ü@ãb€€Ø@kè@ó€€Ü@çbØòìím‹%Øó€€îòìómóä@õìa‹€€ƒÙŽîŠ @ó€€Ü@a‡€€ä†Ša‰jÜóè@ô䆋iòíŽîŠó€€i@ì@ôn€€’ŠóqŠóŽ@Lôî‹Žî†ìb€€š 86


@ó€€Ü@ôn“€€€@õó€€ÜóàüØ@L‹€€maì†@ôÜb€€Ž@Na‡€€ä†Ša‰jÜóè@Šó€€Žói @ôîa‹Žï‚ó€€i@ó€€Ø@ì퀀i@‡€€äóàaŒòŠ@a†Hü@ €bïnäb€€Ž@õó€€àbåäbîóiI @ôÙŽïäìíi󀹩bqóšŠbq@òŠüuŠó€è@‰€€ói@ŽßóàüØói@õòíŽï’ói @@NòìónŽï›i@a†bÙî‹àó÷@õòŠbÔ@óÜ@ôŽa‹Øíº† @õ @ ìa‹€ƒÙŽîŠ@ôn“€@õóÜóàüØ@a†H1991I@ôàóØóî@ôäíäbØ@óÜ @ã󀀀€€Ü@Lb€€€€€äa†@ôØ󀀀€€îóàbäŠbî‹i@çbØòìím‹%Ø󀀀€€îòìómóä @õìa‹€€€€ƒÙŽîŠ@ôn“€€€€€@õ‹Žïm‹Ù€€€€Ž@󀀀€Ü@aìa†@a†ó€€€€îóàbäŠbî‹i @ô%äó€èbàóè@ü€i@ÚŽî‡äòìbä@óØ@ìíia‹Ø@çbØòìím‹%Øóîòìómóä @ôn€€€Žóióàói@pb€€€Ùi@o€€€ŽìŠ†@ãa‡€€€äó÷@󀀀äìíi@ô€€€ä†‹Øaìa† @ôàb−󀀀€÷@N熊a‰€€€€jÜóè@ô䆋Øòïäb€€€€€Šü÷@ôäa‡€€€€ïmóàŠbî @Nì퀀€i@Šbî󀀀ä@H4I@ì@‡€€€äóàaŒòŠ@H134I@Lõ󀀀Øóåm‹€ŠòìaŠ @ó€Ø@ڀŽïmbØ@ãłó€i@Lìíióä@ô€ò†bàb÷@a†òìòŠóŽ@õóîóÜóŽóà @ôäa‡€€ïmóàŠbî@õó€€ØóîI@ô€€ŽbïŽ@õŠb€€iìŠbØ@ômóïîŠbm‹Ù€€Ž @çb€îaìa†@‡€äòìbä@õbÙî‹àó÷@ômłì@wåŽïq@ôäb@ØòŠbàüØ@ÛûŠóŽ @ôàó€Øóî@ôÜb€Ž@ó€Ü@ó€Ø@Ûó€îóØóî@Lb€åŽïéÙŽïq@çbîH熊a‰jÜóè @ó€€Ü@ô€€Øòìý@ôØóîòíŽï€€’ói@ó€€Ø@†‹€€Ø@òìa‹€€ƒÙŽîŠ@ìì†@ãó€€Ü @ô€młì@o€ïi@H20I@õŠbØaìa†@ôàłòì@a‡îü‚@ôäbØóïïØýbš @a†H1990I@ôÜb€Ž@ômbi퀒@ó€Ü@ôîó€šìbä@ôn’b÷@õóàbäŠói @õìa‹€€€€€€€ƒÙŽîŠ@õï%ä‹€€€€€€€€@ôÙŽîìb%ä󀀀€€€€è@Nòì󀀀€€€€îa† @ì솊ó€è@Lçó€Ùi@a†aí€aŠb€Ùïä@ô䆊a‰€jÜóè@ŠóŽói@ôî‹Žî†ìbš @ôäb€ïä@ô䆊@ a‰€jÜóè@ôn€’ŠóqŠóŽ@LçbØòìím‹%Øóîòìómóä @ŽÞ€Žïäa†@N‹@ maŠb€Ø@ô€ÙŽïÜûŠ@ô€äa‹Žï€@ü€i@çaŠ†@çb€è@óØòìa‹ƒÙŽîŠ @ôn€îíŽïq@ó€Ø@ÛóïïØýb€š@LxüjàbØ@óÜ@ìíi@H1993I@ôÜbŽ @ôäóàí−ó÷I@ôn“Žïé%äbi@Laí€aŠbÙïä@õŠbàüØ@ÛûŠóŽ @ @b%mŠü÷ @õìa‹€€€ƒÙŽîŠ@õŠó€€€åŽîíä@ŠaŒó€€€è@o€€€ïi@H20I@ôîŠbÙîŠbè󀀀i @N†@ ‹Ø@ôîŠómŠbØ@õHp @ óÜìò†@ôäbØòìaŠ†‹Žî‰jÜóè†aŒb÷@óØûŠóŽ @@Nìíióè@çbØòìím‹%Øóîòìómóä @ó€€Ø@a†@çbîòìó€€÷@ômó€€àŠbî@óïî‹Žî†ìb€€š@õó€€ä‰ïÜ@f€€Ž@ãó€€÷ @ì@çbØòìím‹%Ø󀀀îòìómóä@õìa‹€€€ƒÙŽîŠ@ça퀀€Žïä@ôîŠb€€€ÙîŠbè @ÚŽï䆊a‰€€€jÜóè@a†aí€aŠb€€€Ùïä@õì쉀€€Žïà@󀀀Ü@Šbvåïà󀀀Øóîüi @óØ@a†@çbØòìím‹%Øóîòìómóä@õìa‹ƒÙŽîŠ@ói@ômóÜüà@LbïŽììŠ @ì󀀀€€äa†aŒb÷@çbØ󀀀€€iïy@ìíà󀀀€€è@󀀀€€Ø@oŽï›€€€€€iòíŽîŠói @ô€ä†‹Ùåïia†@ó€Ü@ôîóåï›åi@ôÙŽïÜûŠ@a‡äbé@ ïu@õŠóŽbmŠóŽ@óÜ @@NoŽïi@ŽßíjÔ@çbîó䆊a‰jÜóè@ìó÷@ôäìíióäaŠòìŠóq†a† @ÿ󀀀óÜ@No @ € îŽ ‹Žï%i@a‡€€ä†Ša‰jÜóè@Šó€€Žói@ñ‹Žî†ìb€€š@öôn€€’b÷ @ôÜbŽ@õïîbq@óÜ@ãłói@Lìíi@çb‚ŠóšŠòì@ôÙŽïÜb‚@aí€aŠbÙïä @ôî‹Žî†ìb€š@õïäb€Øòìa‹ƒÙŽîŠ@ó€Ü@ŠûŒ@ôØó€îòŠbàˆ@a‡’óàó÷ @õïÙŽîìb%äó€è@çbØòìím‹%Øóîòìómóä@õìa‹ƒÙŽîŠ@H1990I @w倎ïq@ìbäó€Ü@a†ò‡€åîb÷@óÜ@óØ@a‡ÙŽïmbØóÜ@La‡ä†Ša‰jÜóè@ŠóŽói @ôØóïŽ‹móà@kè@a‡€€’óàó÷@ÿ󀀀óÜ@Lb€€ä@òìó“€€ïŽ q@ìòŠó€€i @õìa‹€ƒÙŽîŠ@ô“€îbŽb÷@ôäó€àí−ó÷@õóØóïîó“ïàóè@óàa‡äó÷ @Lìíi†‹Øó€ä@o€ŽìŠ†@ôäbéïu@ôn’b÷@üi@ôŽ‹móà@•a‹Ù’b÷ @󀀀€€%ŽîŠ@ì@aŠb÷󀀀€€nŽïi@ôØüØb€€€€€ä@a‡€€€€€äbØòìím‹%Øóîòìómóä @ô€€€Ž‹m@õòìó€€ä†‹ÙàaŠb÷@ü€€i@†Š@ b€€€ä@ô“€€îbŽb÷@õŠb؉€€ŽîìaŠ @Lç‹€€€%i@çbØòìím‹%Ø󀀀îòìómóä@õìa‹€€€ƒÙŽîŠ@ôäbØ󀀀ÜìóèóÜ @ôäíäb€€Ø@ô䆊a‰€€jÜóè@@õ‰€€ïmì‡äím@ó€€Ü@ônîb€€è@ôäaín“€€ïäa† @õó€îò†@ó€Ü@Nò@ ìóäóÙi@ìíiòŠóÔ@õóØóïï€ò†bàb÷bä@e‹äaímò† @H1990I@ôÜb€Ž@ôäa‹îòŒí€y@ó€Ü@NH1990I@ôÜbŽ@ôàóØóî @õòíŽï€€€’ói@熊a‰€€€jÜóè@Šó€€€Žói@ôî‹Žî†ìb€€€š@La†H1990I @ôäa‡Žïq󀀀’ó€@õ󀀀ØóîI@ôîbÙî‹à󀀀÷@ôäb€€€młì@õìa‹€€€ƒÙŽîŠ @@N†‹ÙŽïq@ônŽò†@ômóÜìò†íŽïä@ôÙŽîŠbØ @a‹Žï‚@õòìóäa‡àłòì@õóØó−bàb÷@L‡äaŠŒóàa†@õHôŽa‹Øíº† @@ @ôî‹Žî†ìb€€š@õó€€ä‰ïÜ@@ó€€Ü@ãa‡€€äó÷@ôäb€€młì@õŒa퀀‚a†@ü€€i@ì퀀i @@ 87


‫ﻚ‬‫ﺛﺎﺭﺓﻭ ﺩﺍﻫﺎﺗﻰ ﺛﺎﺭﺗﺔﻛﺎﻥ ﻳﺔﻛﻴ‬ ‫ﺸﺔ ﻫﺔﺭﺓ ﺋﺎﻟﹶﺆﺯﺓﻛﺎﻧﻰ ﻭﻻﹶﺗﺎﻧﻰ‬‫ﻟﺔﻛﻴ‬ @@‫ﺟﻴﻬﺎﻧﺔ‬ ‫ﺑﺆ ﺋﺎﺷﻨﺎﺑﻮﻭﻥ ﺑﺔ ﺋﺔﺯﻣﻮﻧﻲ ﻭﻻﹶﺗـﺎﻧﻲ ﺟﻴﻬـﺎﻥ ﻟـﺔ‬ ‫ﻜﺨﺮﺍﻭﺓﻳــﺪﺍ‬‫ﺑــﻮﺍﺭﻱ ﻛــﺎﺭﻱ ﻫﺔﻟﹶﺒــﺬﺍﺭﺩﻥ ﻭ ﻛــﺎﺭﻱ ﺭﻳ‬

ŠóŽìíäŠóŽ@õ‹IŽïu@Zôäa†ŒbŽ

‫ﺰ ﻣﺎﻣﺆﺳـﺘﺎ‬‫ﻜﻤﺎﻥ ﺋﺎﺭﺍﺳـﺘﺔﻱ ﺑـﺔﺭﻳ‬‫ﺿﺔﻧﺪ ﺛﺮﺳـﻴﺎﺭﻳ‬ ‫ﺦ ﻛــﺮﺩ ﺳــﺔﺑﺎﺭﺓﺕ ﺑــﺔ ﺋــﺔﺯﻣﻮﻧﻲ‬‫ﺋــﺔﻣﻴﻦ ﺑﺎﺑــﺔ ﺷـﻴ‬ ‫ﻜﺨﺮﺍﻭﺓﻳـﻲ ﻭ‬‫ﻭﻻﹶﺗﻲ ﺋﺔﻟﹶﻤﺎﻧﻴﺎ ﻟﺔ ﻫﺔﺭﺩﻭﻭ ﺑﻮﺍﺭﻱ ﺭﻳ‬ .‫ﻫﺔﻟﹶﺒﺬﺍﺭﺩﻧﺪﺍ‬ ‫ ﺗﺎﻳﺒﺔﺗﺔ ﺑﺔ )ﻫﺔﻟﹶﺒﺬﺍﺭﺩﻥ(ﺓﻭﺓ‬/‫ﺗﺔﻭﺓﺭﻱ ﻳﺔﻛﺔﻡ‬ ‫ــﺖ ﺑــﺔ ﻛــﻮﺭﺗﻲ ﺑﺎﺳــﻲ ﻳﺎﺳـــﺎﻱ‬‫ ﺋﺔﻃــﺔﺭ ﺑﻜﺮﻳ‬/‫ﺙ‬ ‫ﻫﺔﻟﹶﺒﺬﺍﺭﺩﻧﻲ ﺋﺔﻭ ﻭﻻﹶﺗﺔﻣﺎﻥ ﺑﺆ ﺑﻜﺔﻳﺖ؟‬ @ó€i@Lòìó€àò‡i@óØòŠbq@ðàýòì@ü‚ìónŽaŠ@ñòìóÜ@ŠóiOì

„Žï’óibi@µàó÷

@ð€ŽbïŽ@ðàón€ïŽ@ð€Žbi@ðmŠíØ@ói@ŠûŒ@aŒò†@îíŽïq @ñb€Žbî@Lòìó€nŽî‹Ùi@çììŠ@€’bi@ñòìó€÷@ü€i@ãóÙi@bïäbáÜó÷ @ðÙŽïàón€€ïŽ@@ñòíŽï€ šŠaíš@ó€€Ü@bïäbáÜó€€÷@ó€€Ü@熊a‰€€jÜóè

@@NòìaŠ‰ŽîŠa†@ðŽbïŽ @Hß@ aŠ‡ïÐ@ðäbàóÜŠóq@ð䆊a‰jÜóèI@LŽñ @ ‹mí€ò†@ðŽïq@‹m@ñòìó÷ @ó€€ïïÜaŠ‡ïÐ@ðÙŽïàón€€ïŽ@LbïäbáÜó€€÷@ð€€ŽbïŽ@ðàón€€ïŽ @a†ó€ä†Ša‰jÜóè@ãó€Ü@Nb@ïäbáÜó€÷@óÜ@HBundestagewahlI @ðÙŽïmóïma‹Øüº†@Lóïïma‹Øüº†@LHfodrative systemI @HBundestagI@ðÜaŠ‡€€€€ïÐ@ðÙŽïäbà󀀀€ÜŠóq@ü€€€€i@€€€€äò† @LHparlamentarische demokratieI@óïïäbàóÜŠóq @ü€i@òì@Np @ b€Øò†@bïäbáÜó€÷@ìíàóè@ðmóîaŠóåŽîíä@óØ@LoŽîŠ†ò† @òì@HBundI@ßaŠ‡ïÐ@Žb÷@Nç@ bØónŽb÷@ì솊óè@óÜ@ómaìóØ @Ló€€ä†Ša‰jÜóè@ãó€€÷@ðäa‡€€àb−ó÷@ì@熋iòíŽîŠC ó€€i@ì@´€€ƒÙŽîŠ @çbØóäbàóÜŠóq@ói@Âäò†@HLanderI@ çbØó@ áŽîŠóè@Žb÷@óÜ

@@NoŽîŠ†ò† @ñb€€Žbî@Žñ‹mì퀀€ò†@ð€€ïŽ q@ó€@ Ø@Ló€€îóè@ðÜaŠ‡€€ïÐ@ðØóîb€€Žbî @ßaŠ‡€€€€€€€€€€€€€€€ïÐ@ðäbà󀀀€€€€€€€€€€€€ÜŠóq@ð䆊a‰€€€€€€€€€€€€€€€jÜóè @ڀ€ŽîŠbu@ßaŠ‡€€ïÐ@ñbïäbáÜó€€÷@ó€€Ü@ó€€îóÌbåi@ìó€€÷@Šó€€ŽóÜ@òì @ €ŽîŠ†ò†@ãb−ó÷@çbØóáŽîŠóè@ðäbØóäbàóÜŠóq@üi@熊a‰jÜóè @H41@bmó€è@38@ñò††bàI@óÜ@HBundeswahlgesetzI @No @@Na‡ÜaŠ‡ïÐ@ñbïäbáÜó÷@ñŠìínŽò†@óÜ @󀀀ØóáŽîŠóè@ðäaín“€€€ïäa†@Žð€€€iò†@ÚŽïáŽîŠó€€€è@Šó€€€è@󀀀Ü@òì @@Nç‹Žî‰jÜóè@HLandestagI@âŽîŠóè@ðäbàóÜŠóq @´ƒÙŽîŠ@ñŒaíŽï’@ðäb“ïånŽò†@ñ†Šìì@ói@ŠûŒ@óîbŽbî@ãó÷ 88


@@NpbØò†@çbØóäüïïàüØ @Lòäb€€€€q@b€€€€m@ò€€€€äaì†@Àa‹€òŠó€€€€qM3 @ì@熊a‰€€€€€jÜóè@Àb€€€€€à@ðäb“€€€€ïånŽò† @@NpbØò†@ça‡Iäò† @Lð€€€€Ž@b€€€€m@òäb€€€€’@Àa‹€òŠó€€€€qM4 @ð䆋Øò†b€€àb÷@ñŒaíŽï€€’@ðäb“€€ïånŽò† @@NpbØò†@熊a‰jÜóè @ì@ð€€Ž@b€€m@Ûó€€î@ì@ð€€Ž@Àa‹€òŠó€€qM5 @ñŒaíŽï€ €€€’@ðäb“€€€€€ïånŽò†@L•ó€€€€€’ @ça‡€€€€Iäò†@ì@熊a‰€€€€jÜóè@ðmó@ €€€€áÜóè @@NpbØò† @ì@ހš@b€m@pìó€y@ì@ð€Ž@Àa‹€òŠóqM6 @熋ÙîŠbî†@ñŒaíŽï’@ðäb“ïånŽò†@Lìì† @熊a‰€jÜóè@ðäbØó€àb−ó÷@ðä‡äbîó€aŠ@ì @@NpbØò† @ì@ހ€š@b€€m@Žð€€Ž@ì@ހ€š@Àa‹€òŠó€€qM7 @´‚aì†@ñŒaíŽï’@ðäb“ïånŽò†@LŠaíš @熊a‰€€€€jÜóè@ñòì󀀀€ä†‹Ø@òŠb€€€€iìì†@ì @@NpbØò† @ó€i@òì@Lpb€Øò†@ðÜaŠ‡€ïÐ@ðäbàó€ÜŠóq@ð䆊a‰€jÜóè@ðäa‡àb−ó÷@ì@熋iòíŽîŠC ói@ì @ì@ހ€š@b€€m@wå€@ïŽ q@ì@ހ€š@Àa‹€òŠó€€qM8 @ó€Ø@òìó€mòìa‹ÙäììŠ@ñ†Šìì@ó€i@ŠûŒ@La†óØbŽbî@óÜ@Nò@ ìóïîbŽbî@ñììCŠ@óÜ@ðmójîbm @󀀀i@ñŒaíŽï€€’@ðäb“€€€ïånŽò†@Lo€€’óè @ð䆊a‰€jÜóè@Àb€à@ŽðØ@_óïïš@çbØó䆊a‰jÜóè@ðIä‹€@_óïïš@ßaŠ‡ïÐ@ð䆊a‰jÜóè @󀀀€Ü@ì@çbà󀀀€ÜŠóq@󀀀€Ü@çìíjàa‡€€€€äó÷ @Žð€Ø@_ó䆊a‰jÜóè@ñˆûŠ@ñóØ@_pbØò‡ŽïrnŽò†@熊a‰jÜóè@ðmóáÜóè@ñóØ@_óîóè @çbà󀀀€ÜŠóq@Žïàa‡€€€€äó÷@ðäa‡n€€€€Žò† @ðïØóîòíŽï’ói@_æäóîó€ò†aŠ@çbïäbØóàb−ó÷@òì@Lpbiò†@òíŽîŠC ói@çbØó䆊a‰jÜóè @@NpbØò† @ŠûŒ@ðØóîb€€Žbî@bïäbáÜó€€÷@ó€€Ü@LßaŠ‡€€ïÐ@ðäbàó€€ÜŠóq@ð䆊a‰€€jÜóè@ñb€€Žbî@L“€€€ @ì@b−ó€€q@b€€m@ü€€ä@ì@ހ€š@Àa‹€òŠó€€qM9 @òŠó€è@ñó€iŠûŒ@ü€i@ðîb€Žbî@ñòŠaìó€Ô@ñ†Šìì@ó€i@ŠûŒ@bèòìŠóè@òì@ò‡äóàóÜìò† @ðäbØ󀀀àb−ó÷@ðäb“€€€ïånŽò†@Lw倀€Žïq @ð€’ìím@ñòìó€÷@ü€i@Lòìa‹€äa†@a‡ä†Ša‰jÜóè@ñóŽû‹q@óÜ@Lç@ bØòŒüÜb÷@ó@ “ŽïØ@ñŠûŒ @ñ󀀀€€€€Žû‹q@ðîb€€€€€€€müØ@ì@“€€€€€€€€ @ìb−óq@óÜ@LßaŠ‡ïÐ@ðäbàóÜŠóq@ð䆊a‰jÜóè@ñbŽbî@óîüi@Læióä@ðîbŽbîbä@ñó“ŽïØ @ñòíŽï€€€€’@Lpb€€€€Øò†@çbØ󀀀€ä†Ša‰jÜóè @òìòŠaí‚@ñóîòíŽï’@ãói@çbØóÐa‹€òŠóq@ñón‚íq@óØ@LoŽî‡ÙŽïq@Óa‹€òŠóq@wåŽïq @LçbØ󀀀€€€€ä†Ša‰jÜóè@ðäì퀀€€€€€šòíŽîŠC ói @@ZòìaŠ‰ŽîŠa†@a†óØòŠìínŽò†@óÜ @ðmý󀀀€€€€€Žò†@ð䆋Ùäb“€€€€€€€€ïånŽò† @ó€Ü@ðÜaŠ‡ïÐ@ð䆊a‰jÜóè@ðàónïŽ@ðäb“ïånŽò†@Lpìóy@bm@Ûóî@Àa‹€òŠóqM1 @ðäbØóäü€ïàüØ@ðîb€€müØ@ðäb€€ØòŠbîC‹i @@NpbØò†@bïäbáÜó÷ @@NçbØó䆊a‰jÜóè@ð䆋iòíŽîŠC ói @ð䆋؊b€€€Ø@ì@燀€€äaŠŒóàa†@ðäb“€€€ïånŽò†@òäb€€€î@b€€€m@o€€€’óè@Àa‹€òŠó€€€qM2 89


@ü€€€€i@çbØ󀀀€îŠbØò†bàb÷@ñaì†@NoŽîŠ†ò‡€€€€àb−ó÷@bïäbáÜ󀀀€÷

‫ﺖ‬‫ﻮﺓ ﺩﺓﺑﺮﻳ‬‫ ﻫﺔﻟﹶﻤﺔﺗﻲ ﻫﺔﻟﹶﺒﺬﺍﺭﺩﻥ ﺿﺆﻥ ﺑﺔﺭﹺﻳ‬/‫ﺙ‬

@òì@熊a‰€€jÜóè@ðmó€€áÜóè@ñòìb€€à@ð䇀€äbîó€aŠ@ì@熊a‰€€jÜóè @o€Žò†@çbØó€mŠbq@LðàŠóÐ@ðØóîòíŽï’@ói@熊a‰jÜóè@ñˆûŠ @@NçóØò†@熊a‰jÜóè@ðmóáÜóè@ói

‫ﻨـﺔ ﺑـﺔﺭ‬‫ﻮﺍﺯﺍﻧﺔﻱ ﺩﺓﻃﻴﺮﻳ‬‫ﻄﺎﻭ ﺷـﻴ‬‫ﻟﺔﻭ ﻭﻻﹶﺗﺔ ﺋﺔﻭ ﺭﻳ‬ ‫ــﺖ ﺑــﺔ ﻭﺭﺩﻱ ﺑﺆﻣــﺎﻥ ﺑــﺎﺱ‬‫ﺿــﺆﻧﻦ ﺋﺔﻃــﺔﺭ ﺑﻜﺮﻳ‬

@Žðq@oŽò†@òìòŠaí‚@ñóäaŒaíŽï’@ì@bIŽîŠ@ìói@óØ@ómóáÜóè@òì @@ZŽpbØò†

‫ﻴــﺴﺘﺎ ﺑــﺔﻛﺎﺭ‬ ‫ﺑــﺔﻭ ﺑــﻮﺍﺭﺓ ﺩﺍﻭﺓ ﺩﻭﺍ ﺗــﺔﻛﻨﻴﻚ ﻛــﺔ ﺋ‬

‫ﺬﻭﻳﻴﺔﻭﺓ ﺿـﺆﻥ ﻃﺔﺷـﺔﻳﺎﻥ‬‫ﺑﻜﺔﻳﺖ ﻭﺓ ﻟﺔ ﺭﻭﻭﻱ ﻣﻴ‬

‫ﺖ ﻟﺔﻭ ﻭﻻﹶﺗﺔ ﺿﻴﻴﺔ؟‬‫ﺩﻳ‬ @çóîýóÜ@çbïmýìbè@Žßó€óÜ@ü‚ìónŽaŠ@ñ‡äòíîóq@ñŒaíŽï’M1 @ü€i@熊a‰€jÜóè@ðmóîaŠóiòíŽîŠC ói@ðîó“ïàóè@ðäüïïàüØ@Oì @@NçbØóïn“€@óåŽîí’@óÜ@çaìaŠíŽïÜbq Die standige I@ßaŠ‡€€€€€€€ïÐ@ðäbà󀀀€€€€ÜŠóq

@a‡€äbïmýìbè@Šó€Žói@çbîü‚@ðäbØòìa‹Øìþ@ i@ð䆋ْóia†M2 @HWahlkreiskommission zum Bundestag @@NH熊a‰jÜóè@ñóàbäŠói@ói@pójîbmI der I@ðÜaŠ‡€€ïÐ@ñŠb€€àb÷@ðmó€€îaŠóiíŽîŠC ói@ðØûŠó€€Ž@ó€€Ü@ó€€Ø @ðäbØó€€슆@òì@çb€€ØòìaŠíŽïÜbq@ñó€€åŽîì@ð䆋ـ€’óia†M3 president des ststistischen @óåŽî퀀€’@ìíà󀀀è@󀀀Ü@ì@a‡€€€äbØóïmýìbè@Šó€€€Žói@çb€€€îü‚ @ñb€€†a†@ðmóîaŠóiòíŽîŠC ói@ñŠòì†a†@òì@HBundesamtes @@Na‡äbØóïïn“€ Richter des Bundesver I@ßaŠ‡€€€€€ïÐ @ îŽ ‡€€ÙŽïq@‹€€m@ðàa‡€€äó÷@wå€€ïŽ q@òì@Hwaltngegerichts @@N@a†Šòìbàóu@Žßó€óÜ@Šüu@ìaŠüu@ñòìóäìíiüØ@ì@CŠüØM4 @No @ì@çbØó€€äíîÐóÜómI@ð @ mó€€jîbm@ó€€i@燀€äbîó€aŠ@ñb€€€Œò†M5 @ðÜaŠ‡€ïÐ@ðîü‚ìb€ä@ð€mòŠaŒòì@ó€Ü@LŽð€iò†@óäüïàüØ@ãó÷ @ü€€i@熊a‰€€jÜóè@ðmó€€áÜóè@ðäbØóïØýb€€š@ìíàó€€è@Hçb€€Øüî†aŠ @‡ä󀀀€€š@Žß󀀀€€€óÜ@óØóäü€€€€ïàüØ@NoŽî‹Ùjäb“€€€€€ïånŽò†

@ì@òìó€€äíiüØ@ì@Šü€€Ø@ðmó€€jîbm@ó€€i@Lòìó€€äŒaí€ò†@çb€€ïmýìbè @ñì@ ìŠ@ó€Ü@ÛóîŠbØò†bàb÷@ìíàóè@L‹mòìòŠaí‚@ðÙŽïäüïïàüØ @ó€€i@ãýó€€i@LçbØó€€mŠbq@ðäb€€ØòìaŠíŽïÜbq@Žß󀀀óÜ@çb€€Øò†‹€Žïà @ðäbØó€îŠbÙäaŠü€@ó€i@pòŠbióŽ@Àa‹€üu@ì@ñŠbàb÷@ì@ðîbŽbî @@Nçóîý@Žði@ŠûŒ@ðØóîòíŽï’ @ßaŠ‡€ïÐ@ðmó€Üìò†@ñòíŽï€š@Šaíš@óÜ@ñŠìíåŽ@ì@ðäaín“ïäa†

@ãó€Ü@Šó€IîŠbØ@ŠûŒ@ð€ÙŽïÜûŠ@ûC‹àó÷@óØ@oŽïäŠónåï÷@ñbIŽîŠC M6 @󀀀€Ü@3@Àa‹€òŠó€€€€q@41@b€€€€m@38@ñò††b€€€€àI@pb€€€€Øò†@a† @@NHa†@ðÜaŠ‡ïÐ@ñŠìínŽò† @ðm󀀀€áÜóè@ñŒaíŽï€€€€’@oŽïäŠó€€€€nåï÷@NŽ @ €€iò†@a†òŠa퀀€€i @ìói@óÙäíš@Lòì솋Ø@çbŽb÷@ŠûŒ@bqìŠìó÷@óÜ@ôäbØó䆊a‰jÜóè @Lçó€îýóÜ@òìó€ØóîììŠ@ìíàó€è@ó€Ü@ìaìó€m@ñŠbØò†bàb÷@Žßó€óÜ @çbØü‚óiŠóŽ@òìaŠíŽïÜbq@ì@çbØómŠbq@òìímìóØŠóŽ@óÙïåØóm @ðØûŠó€Ž@L‹mò@ ìòŠa퀂@ðäbØóäüïàüØ@ìóäüïàüØ@ãó÷

@ì@熊a‰€€jÜóè@ð€€ŽbïŽ@ñó€€àbäŠói@Œó€€Üói@ì@ðäb€€Žb÷@ó€€i@ŠûŒ @ðäb“ïånŽò†@HBundesprasidentI@ßaŠ‡ïÐ@ñbïäbáÜó÷ @ói@HóåîŽ ì@ói@òì@ìbäóiI@çbØòìaŠíŽïÜbq@ïÜ@ì@çbØòìa‹Øìþi @òˆûŠ@ì󀀀÷@òì@Lpb€€€Øò†@HWahltagI@熊a‰€€€jÜóè@ñˆûŠ @ì@€€äò†@ó€€i@çbØó€€Iä‹€@ó€€àbîóq@òì@Næäó€€îó€ò†@çb€€ïmýìbè @ðäa†ìí“€q@ð€ÙŽîˆûŠ@†í‚b€î@LŽð€i@ó¿ó“Øóî@ñˆûŠ@LoŽïiò† @ðäbØòŒaíŽï€’@Žßó€€óÜ@Nò@ ìóäóØò†@ìþi@a‡nŽïäŠónåï÷@óÜ@ÂäòŠ @16@Àa‹€òŠó€q@41M38@ñò†b€àI@bïäbáÜó€÷@óÜ@oŽïi@ðàŠóÐ @@NHðÜaŠ‡ïÐ@ñŠínŽò†@óÜ @ñ󀀀àbä@òì@HwebsitesI@çbØòŠó€€€rÜóà@ñb€€€IŽîŠ@󀀀iM7 @ó€€Ü@ó€€ØómóáÜóè@Lç†@ Ša‰€€jÜóè@ðmó€€áÜóè@ó€€i@pòŠbi󀀎@òì @bèòìŠó€€è@ì@HE-mail - NewsletterI@ðäûØó€€Üó÷ @ðäbàó€ÜŠóq@ðÜb€Ž@Šaíš@ñòŠìò†@óÜ@ðîbmüØ@ðIäbà@ì솊óè Elektronische I@”ïäûÙÜó€@€€€€€÷@ñ󀀀€€€àbäˆûŠ @Šóè@óÙäíš@LpbØò†@Žðq@oŽò†@HBundestagI@ðÜaŠ‡ïÐ @@NHWebseiten @ó€Ü@ðÜaŠ‡€ïÐ@ðäbàó€ÜŠóq@ü€i@熊a‰€jÜóè@ڀŽîŠbu@Žßb€Ž@Šaíš @@çbØóïmýìbè@ói@ðäûÙÜó÷@ðäbØóàbîóq@ðä‡äbîó€

90


@ñŠûŒ@òŠó€€€è@ñ󀀀iŠûŒ@󀀀Ü@òì@bïäbáÜ󀀀÷@󀀀ÜM8 @󀀀€€mýìóÜ@bèòìŠó€€€€€è@ì@ðqìŠì󀀀€€÷@ðäb€€€€€mýì @ü€€i@çb€€ØòìaŠíŽïÜbq@•bÙî‹àó€€÷@ðäbØòìím‹IØó€€î @çbàó€€ÜŠóq@òì@pó€€àíÙy@ðmóîbØûŠó€€Ž@€€Žüq @a‡€ä†Ša‰jÜóè@ðmó€áÜóè@óÜ@ŠóIîŠbØ@ŠûŒ@ðÙŽîŠìò† @@Næåïiò† @ñŠb؉€€ŽîìaŠ@€€Žüq@ü€€i@ìaŠíŽïÜb€@€q@bïäbáÜó€€÷@ó€€Ü @HKanzlerkandidatI@ßaŠ‡€€€ïÐ@ñbïäbáÜ󀀀÷ @a‡€€ä†Ša‰jÜóè@ðmó€€áÜóè@ó€€Ü@Šó€€IîŠbØ@ŠûŒ@ð€€ÙŽïÜûŠ @çb€€€€Øò‹îŒòì@ÛûŠó€€€€Ž@bèòìŠó€€€€è@LŽ€€iò† Kandidat fur Ministerprasident I @€€€€€€Žb÷@ðäbØ󀀀€€€ä†Ša‰jÜóè@󀀀€€€Ü@Henamt @Šó€€IîŠbØ@ð€€ÜûŠ@òíŽï€ ’@çbàó€€è@ó€€i@a‡€€äbØóáŽîŠóè @ð䆋iòíŽîŠC 󀀀€i@ðäbØóäü€€€ïàüØ@ìíà󀀀€è@ñ‹Žî†ìb€€€€š@LðÜaŠ‡€€€€ïÐ @ì@b€€IŽîŠ@ó€€i@ça†ó€€’ó€@ó€€i@pòŠbi󀀎@Næ倀ïiò† @熊a‰jÜóè@ñóŽû‹q@ñ‹Žî†ìbš@óäüïïàüØ@ãó÷@NpbØ@ ò†@çbØó䆊a‰jÜóè @LbïäbáÜó€÷@ó€Ü@熊a‰€jÜóè@ðmó€áÜóè@ðäbØòŒaíŽï’ @ü€€i@òìó€€ïï䆋َïq@o€€Žò†@ó€€Ü@Šó€€è@Lpb€€Øò†@òìó€€ØóîìŠ@ìíàó€€è@ó€€Ü @Šó€i@ŠûŒ@ðäaCŠü€€@òìó€ïî쉎ïà@ñììŠ@óÜ@çbàí€@Žði @pòŠbió€Ž@Nç@ †Ša‰jÜóè@ðäbØóàb−ó÷@ðä‡äbîó€aŠ@íØbmóè@ì@熋iòíŽîCŠói @ðm󀀀€áÜóè@ñŒaíŽï€ €€’@ì@b€€€€IŽîŠ@Šó€€€€Žói@ìb€€€€š

@çòìb€€‚@ðäb€€mýì@ó€€Ü@La‡ïîb€€Žbîbä@ðmó€€Üby@ó€€Ü@a€€Ž@ðä‡äbq󀀎@ó€€i @ì솋€iaŠ@ðäýb€Ž@ìb€šóÜ@òìímbè@a‡äbØó䆊a‰jÜóè @@@Na†ìímìóÙ“Žïq@ðäbmýì@óÜ@pójîbm@ói @ó€€i@ì@ñ†Šì@ó€€i@ŠûŒ@a‡€€äbØ@ óïïma‹Øíº†@bIÜó€€àüØ@ì@b€€Žbî@õŠòìŠó€€Ž @熋iòíŽîŠC ó€i@ðäbØóäüïàüØ@çóîýóÜ@çbØó䆊a‰jÜóè@üi@ŠbØ@ñŠürq @ŠûŒ@ðÙŽïÜûŠ@HMedienI@ç‡äbîó€aŠ@ @óäbmýì@ãóÜ

@çbØó€äóîý@ìíàó€è@ðäbØó€ØŠó÷@ðäb“€ïä@o€Žò†@bŽbî@ómaìóØ@NŽñ‹Øò† @ü€€€i@çb€€€ØòŠbØ@bèòìŠó€€€è@ì@Ž€iò†@Šó€€€IîŠbØ @bî@çaŠò‡Iäò†@ð䆋Ø@ÞïmŠói@íØòì@ðîbŽbîbä@ñŠbØ@Šó€ó÷@òì@NpbØò† @HProfessionalI@óäaŠür€€q@ŠûŒ@熊a‰€€jÜóè @@Nì솋iaŠ@ðäbØóÌbäüÔ@ìbš@óÜ@oŽî‹Øò† @ð€€ïŽ q@ó@ € i@ó€€mbØ@ìó€€÷@LŽñ‹€€Ùi@çbØó€€Iäò†@ñò‰€€îŽ Š@ð€€ä†‹Ø@‹îìŒó€€m@†í€€‚ @ó€mŠbq@ìó€÷@Hð @ ÜaŠ‡ïÐ@ñŠínŽò†@óÜ@49@Àa‹€òŠóq@41M38@@ñò†bàI @LûC‹à󀀀€€÷@ð䇀€€€€äbîó€aŠ@ðÙïåØ󀀀€€m@óÙä퀀€€€š @@NŽñŠ†ò†@aŽ@óŽóØ@ìó÷@†í‚bî @LڀŽïmýì@€Žb÷@ó€Ü@béäó€m@ÛóäI@ðäbØóî‡äòíîóq ‫ﻄــﺎ ﻭ ﺛﺮﻧــﺴﻴﺜﺎﻧﺔ ﺿــﻴﻦ ﺑــﺆ ﺋــﺔﻭﺓﻱ ﺣﺰﺑــﺔﻛﺎﻥ‬‫ ﺋــﺔﻭ ﺭﻳ‬/‫@ ﺙ‬ì@òì솋@ €Ø@çb€Žb÷@ŠûŒ@Ha@‡äbéïu@Žb÷@óÜ@íÙÜói @@Nòìínƒ“Žïq@ŠûŒ@òìóØóîìŠ@ìíàóè@óÜ ‫ﺑﻴﻄﺮﻧــﺔ ﺑــﺔﺭ ﺑــﺔ ﻣﺔﺑﺔﺳــﺘﻲ ﺑﺔﺷــﺪﺍﺭﺑﻮﻭﻥ ﻟــﺔ ﺛﺮﺅﺳــﺔﻱ‬

‫ﻫﺔﻟﹶﺒﺬﺍﺭﺩﻥ ﻟﺔﻭ ﻭﻻﹶﺗﺔﺩﺍ؟‬ @ðäaìòŠíïŽ@ Üb€q@ïÜ@Lo‚òì@”Žïq@çbØómŠbq@“€@ðØóîòíŽï’@ói@Oì @ó€Ø@Lçó€Øò†@çb“€ïånŽò†@ðma‹Øíº†@ð䆊a‰jÜóè@ñóŽû‹q@ói@çbîü‚ @çbØómŠbq@ìbä@ðäaìa‹Ð@ðäbØòìóäíiüØ@ñb@IŽîŠ@ói@óäb䆊a‰jÜóè@ãó÷@Žðiò†

91

‫ﺮﺓ ﺑﺔﺳـــﺔﺭ ﺛﺮﺅﺳـــﺔﻱ‬‫ ﺿـــﺎﻭﺩﻳ‬‫ ﻛـ ـﻲ‬/‫ﺙ‬ ‫ﻄــﺎﻃﺮﺗﻦ ﻟــﺔ ﻛــﺎﺭﻱ‬‫ﻫﺔﻟﹶﺒﺬﺍﺭﺩﻧــﺔﻭﺓ ﺑــﺆ ﺭﻳ‬ ‫ﻧﺎﻳﺎﺳــــــﺎﻳﻲ ﻟــــــﺔ ﻫﺔﻟﹶﺒﺬﺍﺭﺩﻧــــــﺔﻛﺎﻥ ﻭ‬ ‫ﺳﺔﺛﺎﻧﺪﻧﻲ ﺳﺰﺍ؟‬ @ð䆊a‰€€€€€jÜóè@ðäü€€€€ïàüØ@ñŠó€€€€€iòíŽîŠC ói@Oì


@ðäb€€ØòìaŠíŽïÜbq@ @ €€ïÜ@Šó€€ŽóÜ@ó€€Ø@çí€ïàüØ@Žð€ iò†@òì @”ïäb€€Øò‹÷a†@ðäb€€ØòìòŠíŽïÜbq@ñìb€€ä@Šó€€ŽóÜ@ì@çbØó€€mŠbq @ó€ÜI@çb€ï䆋Ø@ñŠa‡€’ói@Àb€à@çb€ØòìaŠíŽïÜbq@bvåï÷@LŽîŒaŠ @b@èòìŠó€è@òì@ó€îóè@Hð @ ÜaŠ‡ïÐ@ðäbàóÜŠóq@üi@a‡äbØó䆊a‰jÜóè @@Na‡“ïäbØóáŽîŠóè@Žb÷@ŠóŽóÜ @@ ‫ ﺋﺔﻭ ﻛﺆﻣﻴﺴﻮﻧﺔﻱ ﺳﺔﺭﺛﺔﺭﺷـﺘﻲ ﻫﺔﻟﹶﺒـﺬﺍﺭﺩﻥ‬/‫ﺙ‬ ‫ﻜﻬﺎﺗـﺔﻱ‬‫ﺩﺓﻛﺎﺕ ﻟﺔﻭ ﻭﻻﹶﺗﺔ ﺿـﺆﻥ ﻛـﺎﺭ ﺩﺓﻛـﺎﺕ ﻭ ﺛﻴ‬ ‫ﺖ؟‬‫ﻮﺓ ﺳﺔﺭﺛﺔﺭﺷﺘﻲ ﺩﺓﻛﺮﻳ‬‫@ ﺿﻮﻧﺔ ﻟﺔ ﻻﻳﺔﻥ ﻛﻴ‬Šó€€ŽóÜ@ó€€uŠóà@ó€€ïma‹Øüº†@󀀎û‹q@ãó€€÷@NoŽîŠ‡€€i@ãb−ó€€÷ @ð䆊a‰€€jÜóè@ðmó€€îaŠóiíŽîŠC ói@ðîó“€€ïàóè@ðäü€ïàüØ@Oì @ó€Ü@21@Àa‹€òŠóq@óÜ@41M38@ñò††bàI@ðŽïq@ói@çbØómŠbq Die staudige wahlkreis I@ðÜaŠ‡€ïÐ@ðäbàó€ÜŠóq @@NHßaŠ‡ïÐ@ñŠínŽò† @c€è@ì@óîü‚óiŠó€€€Ž@ðÙŽïäü€€ïàüØ@Hkommission @LçbØó€€mŠbq@ìb€€ä@ðäbØó€€ä†Ša‰jÜóè@ñ󀀎û‹q@ó€€Ü@çb€€àíIŽïi @@NpbØbä@’ŠóqŠóŽ@ÚŽïäóîý @Šìò†@”ïäbØó€€mŠbq@ñü‚ìb€€ä@ð€€àa‹€û‹q@ììòC‹îó€€q@bèòìŠó€€è

@ðÜaŠ‡€ïÐ@ñŠb€àb÷@ðmó€îaŠóií@ îŽ ŠC ói@ðØûŠóŽóÜ@óØóäíïïàüØ @ð€€àa‹€û‹q@ì@ìò‹îó€€q@ð€€ïŽ q@ó€€i@ڀ€ïŽ mŠbq@Šó€€è@òì@LŽiò† president des statistiscgen I @ì@a‡€€€äbØòìóäìíiüØ@󀀀Ü@çìíiŠa‡€€€’ói@ñŒaíŽï€ €’@ðîü‚ìb€€€ä @ñb€€€€†a†@ðm󀀀îaŠóiíŽîŠC ói@ñŠòì†a†@òì@HBundesantes @o€€Žò†@çbàa‡€€äó÷@ðîò‰€€îŽ Š@ð€€ïŽ q@ó€€i@çaíiŠa‡€€’ói@ñòŠb€€àˆ Richter des Bundesver waltmgsg I@ðÜaŠ‡ïÐ @óÜ@熊a‰jÜóè@ðäbØóŽû‹q@ìíàóè@Žðiò†@ ãýói@Nb@Øò†@çb“ïä @bïäbáÜó€€÷@ó€€Ü@NŽñ @ ‡€€ÙŽïq@‹€€m@ðàa‡€€äó÷@w倀Žïq@òì@Herichts @æŽï−í€Ii@ðma‹Ø퀺†@ðäbØórä‹q@Žßó€€óÜ@a‡äbØómŠbq@ìbä @ðØûŠó€€Ž@L熊a‰€€jÜóè@ðäb€€Øb€Œò†@ñŠûŒ@òŠó€€è@ñó€€iŠûŒ @21@ñò†bà󀀀Ü@Parteiengesetz@çbØ󀀀mŠbq@ñb€€€ŽbîI Das I@ðÜaŠ‡€€€€€ïÐ@ðÙïn€€€€€ïmbnŽ@ðm󀀀€€îaŠóiòíŽîŠC ói @@NHßaŠ‡ïÐ@ñbïäbáÜó÷@ñŠìínŽò†@óÜ@6@Àa‹€òŠóq @ó€€Øóä‰ïÜ@ñŠó€€iòíŽîŠC ói@Hstatistische Bundesamt @ü€i@çbïäbØòìaŠíŽïÜbq@óØ@LbØò†@‡äóibq@çbØómŠbq@óîbŽbî@ãó÷

@ãó€÷@Nò@ ìó€÷@ðmó€îaŠóiòíŽîŠC ói@ó€i@ó€Øóä‰ïÜ@•bnŽï÷@ì@òìíi @çbØó€áŽîŠóè@ðäbØó€äbàóÜŠóq@bèòì@ Šóè@ì@ðÜaŠ‡ïÐ@ðäbàóÜŠóq @ì@pb€iò†@òíŽîŠC ó€i@熊a‰€jÜóè@ðäbØòŠbiìŠbØ@ìíàóè@óîóä‰ïÜ @ñb€€€IŽîŠ@󀀀Ü@Žð€ €iò†@•ü‚ìb€€€ä@ðäbØ󀀀äb€Šü÷@ìíà󀀀è@òì @€€€Žb÷@Šó€€€ŽóÜ@çbØ󀀀ä‰ïÜ@ü€€€i@ðîò†Šbr€€€ŽaŠ@ì@ñŠb€€€Øìbè @@Næi@òìóäbØó䆊a‰jÜóè

@ü€€i@bèòìŠó€€è@pb€€Øò†@çbØóـ€šûŠb’@ì@Šb€€’@ì@çbØó€€áŽîŠóè @ó€Ü@Žð€iò†@ðÜaŠ‡€ïÐ@ðäbàó€ÜŠóq@üi@ ç@ bØómŠbq@ðäbØòìaŠíŽïÜbq @ðäbàó€€ÜŠóq@ìbïäbáÜó€€÷@ó€€Ü@ðÜaŠ‡€€ïÐ@ðäbàó€€ÜŠóq@ð䆊a‰€€jÜóè @HVertreterversammlungI@ðäaŠó€åŽîíä@ñòìóäíiüØ @@N”ïqìŠìó÷ @ñìb€€€€ä@ڀ€€€ŽïmŠbq@Šó€€€€è@o€€€€ïÜ@󀀀€i@òì@æŽîŠ†‹Žî‰€€€€jÜóè@a† @ìíàó€è@ð€àa‹€û‹q@ì@ìòC‹îó€q@ñòìó䆋ØüØ@ðØŠó÷@bèòìŠóè @ðîó“€ïàóè@ðäüïàüØ@ð’óÙ“€Žïq@ñü€‚@ðäbØòìaŠíŽïÜbq

@ó€Ü@a‡äbØón€Žb÷@ìíàó€è@ó€Ü@çbØóbïŽ@òìa‹€ƒÙŽîŠ@ì@pŠbq @òì@Np @ b€Øò†@ðÜaŠ‡ïÐ@ðäbàóÜŠóq@ð䆊a‰jÜóè@ðmóîaŠóiíŽîŠC ói @çbØómŠbq@ñbŽbî@I@òìaŠ†‹ŽïrŽ@óîóä‰ïÜ@ãói@òìóïîbŽbî@ñìŠ @ðäb€Øò÷a†@Žb÷@ŠóŽóÜ@çbîü‚@óØ@LçaìaŠíŽïÜbq@bèòìŠóè @󀀀Ü@16@Àa‹€òŠó€ €q@21@ñò†b€€€à@󀀀Ü@parteingesetz @ñìb€€ä@”ïäaìó€€÷@Žð€ iò†@狎€iò‡Üóè@HkreismandateI @@NHßaŠ‡ïÐ@ñŠínŽò† @@NçóÙi@óäüïïàüØ@ãó÷@ð’óÙ“Žïq@çbîü‚ 92


@ñü‚@ñóàbåŽbä@ÚŽîŠò‡Iäò†@Šóè@Žðiò†@a‡äa‡Iäò†@ñˆûŠ@óÜ @@bmó€è@çbØóbïŽ@òìa‹ƒÙŽîŠ@ì@pŠbq@ŽñŠ‡äai@ñòìó÷@üi @ñü€‚@ñò‹îa†@óÜ@ÚŽîŠò‡Iäò†@Šóè@óÙäíš@Nb@ji@ñü‚@Žßó€óÜ @ðäbØór€ä‹q@òì@æäbØó€€mŠbq@ñb€€Žbî@ñ‡€€äóibq@Ûó€€îò†aŠ @@Nòìa‹ÙŽíäìbä @@NçóØò†@ŽðuójŽïu@ðma‹Øüº† @ðmŠbØ@óØóä‰ïÜ@LŠò‡Iäò†@ðäbØóîŠbïäaŒ@óÜ@òìóåïÜüÙŽïÜ@ñaì† @@ @ì@a†ò†@Šò‡€€€€€Iäò†@󀀀€€i@HWahlscheinI@熊a‰€€€€€jÜóè @ð€Iäò†@Nò@ ìómbØò†@C‹q@Âäò†@ìì†@ói@óØómŠbØ@óØòŠò‡Iäò†

‫ﻮﺓ‬‫ﻮﺓﻳﺔﻙ ﺑـﺔﺭﹺﻳ‬‫ ﺛﺮﺅﺳﺔﻱ ﺩﺓﻧﻄﺪﺍﻥ ﺑـﺔ ﺽ ﺷـﻴ‬/‫ﺙ‬ ‫ﺖ ﻭﺓ ﺿــﺆﻥ‬‫ﻨﺮﻳ‬‫ﻚ ﺑــﺔﻛﺎﺭﺩﺓﻫﻴ‬‫ﺖ ﺽ ﺋﺎﻟﻴــﺔﺗﻴ‬‫ﺩﺓﺿ ـﻴ‬

@ðîó€äŒbi@ð䆊a‰€jÜóè@Žb÷@ŠóŽóÜ@ÛóïmóîbŽóØ@üi@ãóØóî ‫ﻦ؟‬‫ﺩﺓﻧﻄﺔﻛﺎﻥ ﺋﺔﺫﻣﺎﺭ ﺩﺓﻛﺮﻳ‬ @Šó€€ŽóÜ@óïŽbïŽ@ðÙŽïmŠb€€q@€€ïÜ@ü€€i@ãòìì†@ð€€Iäò†@ì @ðØóîòíŽï€’@ó€i@óØòŠb‹q@ð€àýòì@µäaíni@ñòìó÷@üi@Oì @ó€€Ü@ڀŽïmŠbq@Šó€è@çb€àí€@Žð€i@ì@Nß@ aŠ‡€ïÐ@ñbïäb¾ó€÷@€Žb÷ @ðàón€ïŽ@ð€Žbi@ðmŠí€Ø@ói@ónîíŽïq@òìóåîóÙjäììŠ@•bi @pó€jîbm@ói@ì@bØò†@Šüu@ìaŠüu@ðm@bibïy@ñü‚@ñóØónïÜ @@NŽñ‹Ùi@ŽßaŠ‡ïÐ@ñbïäbáÜó÷@óÜ@熊a‰jÜóè @ðmb€€Ø@ó€€Ü@熊a‰€€jÜóè@ðäbØó€€äŒbi@ڀ€ïŽ mbØ@Nç@ bØó€€áŽîŠóè@ü€€i @ñbïäbáÜó€€÷@ó€€Ü@HWahlsystemI@熊a‰€€jÜóè@ðàón€€ïŽ

@ó€i@o€Žò†@Ûó€îóäŒbi@Šó€è@ðäaŠó€iíŽîŠC ói@æŽî‹‚ò†a†@ðîbŽbî Das I@óïïmóîb€€€ŽóØ@ì@ðîò‰€€€ŽîŠ@ðàón€€€ïŽ@LßaŠ‡€€€ïÐ @çbØ󀀀€€€àb−ó÷@Nç󀀀€€€Øò†@çbØ󀀀€€€Iäò†@ð䆋؊bàˆó€€€€€€÷ @NHpersonalisierte Verhaltnis wahlrecht @çb€€îü‚@ñòìòŠó€€Ž@ðäbØó€€ä‰ïÜ@ó€€i@ðàŠó€€Ð@ðØóîòíŽï€ ’ói @ð䆊a‰€€jÜóè@ðàón€€ïŽ@ó€€i@ó€€Iäbiìbäói@óàón€€ïŽ@ãó€€÷ @ñó€ä‰ïÜ@ó€Ü@ç@ bØó€ïîbmüØ@ó€àb−ó÷@óîòíŽï€’@ìó€i@ì@æŽîŠ†ò† @󀀀maì@ó€€Ø@NHDas MischwahlsystemI@ìýó€€ÙŽïm @Žñìó€€Ü@Nò@ ìó€€åŽî‹Øò†üØ@ðÜaŠ‡€€ïÐ@ð䆊a‰€€jÜóè@ð䆋iòíŽîŠC ó€€i @󀀀€€€åîŠûŒ@ð䆊a‰€€€€€€jÜóè@ðàón€€€€€€ïŽ@󀀀€€€Ü@†ì퀀€€€€Ž @ãòìì†@ì@ã󀀀Øóî@ð€€€Iäò†@ÚŽïáŽîŠó€€€è@Šó€€€è@ðäbØ󀀀Iäò† @ð䆊a‰€€jÜóè@ðàón€€ïŽ@ì@HMehrheitswahlrechtI @ðàb−ó€€÷@a‡€€îbmüØ@ó€€Ü@ì@Nòìó€€åŽî‹Øò†@ìþ€i@ìòìó€€åŽî‹Øò†üØ @ü€€€i@òìa€€€€Šòì@HVerhaltniswahlrechtI@ðîò‰€€€ŽîŠ @ñ󀀀ä‰ïÜ@ñŠó€€€iòíŽîŠC ói@ç󀀀îý@󀀀Ü@熊a‰€€€jÜóè@“€€€€ @Šó€€è@óÙä퀀š@NßaŠ‡€€ïÐ@ñbïäbáÜó€€÷@ð䆊a‰€€jÜóè@ðàón€€ïŽ

@ìþ€€i@ßaŠ‡€€ïÐ@ñbïäbáÜó€€÷@ó€€Ü@熊a‰€€jÜóè@ðmó€€îaŠóiòíŽîŠC ói @@Na†ò†@a‡äbØó䆊a‰jÜóè@óÜ@Âäò†@ìì†@ÚŽîŠò†@Âäò† @@NòìóåŽî‹Øò† @ðîó€äŒbi@ñó€Ìbåi@Šó€ŽóÜ@HErststimmeI@€äò†@ãóØóî ‫ﻴــﺪﺭﺍﻭﺓ ﻟــﺔ‬ ‫ ﺫﻧــﺎﻥ ﻫــﻴﺾ ﺗﺎﻳﺒﺔﺗﻤﺔﻧﺪﻳــﺔﻛﻴﺎﻥ ﺛ‬/‫@ ﺙ‬ÚŽïØóî@Žb÷@ŠóŽóÜ@óÙŽïmóîbŽóØ@üi@Âäò†@óÙäíš@ŽñŠ†ò† ‫ﺛﺮﺅﺳﺔﻱ ﻫﺔﻟﹶﺒﺬﺍﺭﺩﻥ؟‬ @@NŽñŠ†ò†@熊a‰jÜóè@ðäbØóäŒbi@óÜ @a‡€€€€€€€€ÜaŠ‡ïÐ@ñbïäbáÜ󀀀€€€€€÷@ð䆊a‰€€€€€€€€jÜóè@ñb€€€€€€€€ŽbîóÜ @ðîò‰ŽîŠ@ñóÌbåi@ŠóŽóÜ@HZweitstimmeI@Âäò†@ãòìì† @Û󀀀îò†bà@c€è@HBundeswahlgesetz BWGI @€Žb÷@ó€Ü@çbØómŠbq@ðäbØónïÜ@üi@Âäò†@ ó@ Ùäíš@LŽñŠ†ò†

@Àbà@†í‚bî@çˆ@Àbà@ói@Žmójîbm@óØ@óïä@ÚŽïÐa‹€òŠóq@†í‚bî @@NŽñŠ†ò†@ßaŠ‡ïÐ@ñbïäbáÜó÷ @ðmó€€ïïmýìbè@Šó€€ŽóÜ@‹mb€€îŒ@‡€€ïÙ÷óm@a†óØóîb€€Žbî@ó€€Ü@Nìb€€ïq @ìíà󀀀€è@ñaì†@Zç@ a‡€€€€Iäò†@ñ󀀀€Žû‹q@󀀀€i@pòŠbi󀀀€Ž @ì@Žï€ €éä@ì@ñ†aŒb€€€÷@ì@ðÜb€€€Ž@H18I@ðä󀀀àóm@ì@ðäbáÜ󀀀÷ @󀀀i@o€€€Žò†@Lðm󀀀îaŠójŽîŠC ói@ì@ðîb€€€Žbî@ðØ󀀀îŠbØò†bàb÷ @@NbØò†@çbØó䆊a‰jÜóè@óÜ@ðäbØóî @Na@‡€äaŠò‡Iäò†@Šó€Žói@çó€Øò†@óàbä@pòíÈò†@ð䆋ْóia† @ŠûŒ@ñü€‚@Žîíïäaím@a‡äbîˆ@ðÙŽîŠaíi@ìíàóè@óÜ@ðäbáÜó÷@ðäˆ @Šb€î†@ça‡€Iäò†@ðmb€Ø@ì@ˆûŠ@ì@æŽî퀒@a†ó€îóàbåmòíÈò†@ìóÜ @ñó€Žû‹q@óÜ@ñŠa‡’ói@ìbïq@ðäb’@ói@çb’@çˆ@Np @ b£@”Žïq @ðäìíiŠa‡€’ói@ðIä‹€@ŠóŽóÜ@NÚ@ ïŽ Žbi@ómŠíØ@Žßó€óÜ@@æŽî‹Øò† @@NpbØò†@äaŒ@ì@ðmóîýóàüØ@ì@ñŠíib÷@ì@ðŽbïŽ@ðäbîˆ @@Na‡ä†Ša‰jÜóè@ñóŽû‹q@óÜ@ðmýìbè 93


@ßaŠ‡€€€€€€€ïÐ@ñbïäbáÜ󀀀€€€€÷@ñŠb؉€€€€€€€ŽîìaŠ@󀀀€€€€äí¹@ü€€€€€€€i @€Žüq@æî‡äóš@bèòìŠóè@ìóäˆ@HBundeskanzlerinI @ì@ðÜaŠ‡€€ïÐ@ðäbØón€€Žb÷@ì솊ó€€è@ó€€Ü@LñŠaŒì@ì@ðäbàó€€ÜŠóq @@NæŽîŠ†‹iò†@òíŽîŠC ói@çbäˆ@çóîýóÜ@ðáŽîŠóè @@ ‫ ﺩﺓﻃﺮﻧﺔﺑـﺔﺭ ﺑـﺆ‬‫ﻨﻲ‬‫ﻄـﺎ ﻭ ﺷـﻮﻳ‬‫ ﺣﻴﺰﺑﺔﻛﺎﻥ ﺽ ﺭﻳ‬/‫ﺙ‬ ‫ﺋـــﺔﻭﺓﻱ ﺑﺔﺭﻧﺎﻣـــﺔﻭ ﺛـــﺔﻳﺎﻣﻲ ﺧﺆﻳـــﺎﻥ ﺑﻄﺔﻳﺔﻧﻨـــﺔ‬ ‫ﺟﺔﻣﺎﻭﺓﺭ )ﺩﺓﻧﻄﺪﺓﺭﺍﻥ(؟‬ @ãòìì†@ñŠbŽ‹q@ð€€àýòì@Žß󀀀óÜ@òŠbŽ‹q@ãó€€÷@ð€€àýòì @@_òìómòìaŠ† @@ ‫ﻜﺨــــــــﺮﺍﻭﺓ )ﺩﻳﻤﻮﻛﺮﺍﺗﻴــــــــﺔﻛﺎﻥ( ﻭ‬‫ﺩﺓﻭﺭﻱ ﺭﻳ‬/‫ﺙ‬ ‫ﺮﺩﺭﺍﻭ ﻫﺔﻳـﺔ‬‫ ﺿﺔﻧﺪ ﺟﺆﺭ ﺋﺔﻧﺠﻮﻣﺔﻧﻲ ﻫﺔﻟﹶﺒـﺬﻳ‬/‫ﺙ‬ ‫ـﺖ ﺑـﺔ ﻛـﻮﺭﺗﻲ ﺑـﺎﺱ ﻟـﺔ ﺩﺓﺳـﺔﻻﹶﺕ ﻭ‬‫ﺋﺔﻃﺔﺭ ﺑﻜﺮﻳ‬

‫( ﻛــــــــﺎﻥ ﺿــــــــﻴﻴﺔ ﻟــــــــﺔ ﺛﺮﺅﺳــــــــﺔﻱ‬NGO) ‫ﻫﺔﻟﹶﺒﺬﺍﺭﺩﻧﺔﻛﺎﻧﺪﺍ؟‬ @òìa‹€€€ƒÙŽîŠ@çaíŽïä󀀀Ü@󀀀îóè@ñŒaìb€€€ïu@a†óØòŠb€Ž‹q@󀀀Ü

‫ﻛﺎﺭﻱ ﻫﺔﺭﻳﺔﻛﺔﻳﺎﻥ ﺑﻜﺔﻳﺖ؟‬ @ñììŠ@󀀀Ü@óÙä퀀€š@Lçb€€€ØHNGOSI@ì@çbØ󀀀ïma‹Øíº† @ðmŠí€Ø@ó€i@ó€Ø@a†ì솋€iaŠ@ðäbØòŠb‹q@ð€àýòì@ó€Ü@íØòì @ðÙîä@óÜ@ñü‚@ðma‹Øüº†@ðÙŽîìa‹@ ƒÙŽîŠ@Žñ‹Øò†@òìóïŽbïŽ @@Nòìa‹Ø@ßaŠ‡ïÐ@ñbïäbáÜó÷@ðŽbïŽ@ðàónïŽ@ðŽbi @󀀀Ü@Šìò†@󀀀ØómŠbq@Žß󀀀€óÜ@ì@Ž€ji@ð€€€ŽbïŽ@ðÙŽïmŠb€€€q @ì@ßaŠ‡€ïÐ@ðäbàó€ÜŠói@ó€îóè@bïäbáÜó€÷@óÜ@çbàóÜŠóq@Šüu@ìì† @@NŽïji@a‡ä†Ša‰jÜóè@ñóŽû‹q @âŽîŠó€€€è@16@ßaŠ‡€€€ïÐ@ñbïäbáÜ󀀀÷@󀀀Ü@NâŽîŠó€€€è@ðäbà󀀀ܩóq @@ @Šín€€€Žò†@ÚŽïáŽîŠó€€€è@Šó€€€è@N󀀀îóè@HBundeslanderI @ðàíÙyb€€€ä@ðäb€€€Øòìa‹ƒÙŽîŠ@ü€€i@󀀀Øóîómí€@ó€€Ø@NGOS @ì@HLandtagI@çbàó€€ÜŠóq@ì@HLandesverfassungI @Hnon- Governmental OrganizationI @ñü€€€‚@ðm󀀀jîbm@ñHLandesregierungI@p󀀀àíÙy @ì@óîü‚óiŠó€€€€€€Ž@ðØ󀀀€€€îóàbäŠói@NGOS@ñ󀀀€€€àbäŠói @HBundeslarderI@ ðÜaŠ‡€ïÐ@ðáŽîŠó€è@ŽðŽ@óäaìóÜ@Nóîóè Civil I@óÝïŀŽ@ñbIÜó€àüØ@ñŠaíi@óÜ@‹mbîŒ@çbïäbØóïØýbš @Šb€’@NæŽî‹mí€ò†@Žðq@óØ@óîóè@Hæ@ áŽî‹i@ì@Êüjàbè@ì@µÜŠóiI @ü€€€i@怀€’üØbåŽïm@NGOs@ôäb€€€Øòìa‹ƒÙŽîŠ@ì@HSociety @ó€€Ü@ð€€ŽbïŽ@ðmý󀀎ò†@ì@HstadstaatenI@pó€€Üìò†@ì @ñìa‹€ƒÙŽîŠ@í€Øòì@ڀŽîŠìò†@cï€è@óîüi@LðŽbïŽ@ðmýónŽò† @ì@HBundesregierungI@ðÜaŠ‡€€ïÐ@ðmó€€àíÙy@ça퀀Žïä @@Næåïibä@a‡ä†Ša‰jÜóè@ñóŽû‹q@óÜ@NGOs @ð€Žïq@ói@HBundeslanderI@a‡äbØóáŽîŠóè@ðäbØómóàíÙy @ü€i@ð @ ÜaŠ‡€ïÐ@ð䆊a‰jÜóè@ñóŽû‹q@óÜ@çbØómŠbq@çbàí€@Žði@ì @󀀀äí¹@ü€€€i@Nòìa‹Ù€€€’óia†@ðäbáÜ󀀀÷@ðÜaŠ‡€€€ïÐ@ðàón€€€ïŽ @Næ@ €’üØò‡Žïm@ó€móàíÙy@ì@çbàóÜŠóq@óØ@ðŽbïŽ@ðmýóŽò† @󀀀Ü@pb€€€Øò†@bïäbáÜ󀀀÷@ðm󀀀îaŠóåŽîíä@ðÜaŠ‡€€€ïÐ@ðm󀀀àíÙy @ó€€Ü@ñŠa‡€€’ói@ðmýìb€€è@퀀Øòì@NGOs@ðäbàa‡€€äó÷@ãýó€€i @ì@ð€ŽbïŽ@ðäb€îˆ@ñ‹€m@ðäb€ØòŠaíi@ó€Ü@Nò@ ìòŠò†@ðmóŽbïŽ @@NNGOs@ðäbØòìa‹ƒÙŽîŠ@ñìbä@ói@Ûóä@ì@çóØò†@ça‡Iäò† @÷ïÜü€q@ñŠaí€i@óÜ@ðmójîbm@ói@LçbØóáŽîŠóè@ðmóîaŠóiòíŽîŠC ói @çb€€îü‚@ñ‡€€äó¸ójîbm@çbØó€€áŽîŠóè@ç@ ‡€€åŽîí‚@ðàón€€ïŽ@ì 94


@ó€€i@æmìóØò†Šó€€Ž@a‡€€äbØó䆊a‰jÜóè@ó€€Ü@ó€€Ø@ó€€îóäbmŠbq@ìó€€÷

@@Nóîóè

@ðäbàóÜŠóq@óÜ@熋Ø@ðmóîaŠóåŽîíä@ómaìóØ@æåŽïèò†@òìónŽò† @ßaŠ‡€€ïÐ@ðäó€€àí−ó÷@a†bïäbáÜó€€÷@ðÜaŠ‡€€ïÐ@ðàón€€ïŽ@ó€€Ü @bèòìŠó€è@ì@Hç@ bØó€iïy@ñbŽbî@óÜ@18@Àa‹€òŠóqI@a‡ÜaŠ‡ïÐ @ðmýónŽò†@ñóŽû‹q@óÜ@ŠóIîŠbØ@ðÙŽïÜûŠ@HBundesratI @çbØ󀀀€mŠbq@ü€€€€i@óäýb€€€€Ž@ñ󀀀€u†íi@óØóîb€€€€Žbî@ðŽïq󀀀€i @ó€Ü@óäóàí−ó÷@ãó÷@NŽ @ ïiò†@ßaŠ‡ïÐ@ñbïäbáÜó÷@óÜ@a‡ïŽbïŽ @ó€€Ü@çbØó€€mŠbq@“€€€@ðØóîòíŽï€€’ói@ãýó€€i@òìa‹Ùäb‚Šó€€m @ÛûŠó€€Ž@NŽñ @ †@ڀ€Žïq@ßaŠ‡€€ïÐ@ðäbØó€€áŽîŠóè@ðäbØó€€móàíÙy @ñóäìíib÷@ŠóŽ@óäóØò†@†báïnÉï÷@çbØó䆊a‰jÜóè@üi@bïäbáÜó÷ @ðïm󀀀îaŠóåŽîíä@ڀ€€Žî‹îŒòì@‡äó@ €€€š@Žß󀀀€óÜ@çbØ󀀀móàíÙy @ì@ãa‡€äó÷@ðmbÈìŠó€ióm@ì@ñŠìíib€÷@ðäbØòˆû‹q@LçbØóàa‡äó÷ @ðØŠó€€÷@Lçó€€Øò†@ó€€äóàí−ó÷@ãó€€Ü@çb€€îü‚@ðäbØó€€áŽîŠóè @óØóîb€Žbî@ó€Ü@H23I@ Àa‹€aŠóq@ðŽïqói@ì@Nç@ bîü‚@ðäa‹Iäóîý @ðäbØóïîb€Žbî@ó€Žû‹q@ó€Ü@óäìíiŠa‡€’ói@ßaŠ‡ïÐ@ðäóàí−ó÷ @òˆû‹€€€q@ì@çb@Ø󀀀mbèa†@ì@òŠb€€€q@ìíà󀀀è@çbØ󀀀mŠbq@Žð€ €iò† @퀀nïÐ@ðäbåŽïèŠbØó€€i@Àb€€à@çó€€àí−ó÷@NßaŠ‡€€ïÐ@ðäbàó€€ÜŠóq @ŽßbŽ@ìì†@ìíàóè@çbîü‚@ðäbàbŽ@ì@pòìŠóŽ@ì@çbØóîŠìíib÷ @ßaŠ‡€ïÐ@ðäbàóÜŠóq@ðäbØbŽbî@ŠójàaŠói@óÜ@óîóè@ñHVetoI @ñó€ä‰ïÜ@ð’óÙ“€Žïq@ó€IÜói@ó€i@ì@pŠüqaŠ@ñòíŽï’ói@ÚŽîŠbu @ì@ßaŠ‡€ïÐ@ðmó€àíÙy@ça퀮ïä@ó€Ü@pýóŽò†@ì@ÛŠó÷@bèòìŠóè @ðmóîbØûŠó€Ž@ói@óØ@çóÙi@çbØómŠbq@ðmóïÜbà@ñòìóåïÜüÙŽïÜ @ñb€Žbî@ðŽïqói@ì@Žñ‹Øò†@•óia†@çbØóáŽîŠóè@ðäbØómóàíÙy @@NóÜaŠ‡ïÐ@ñbïäbáÜó÷@ðØûŠóŽ @@ @@

@@NæŽî‹‚ò‡ÙŽîŠ@ßaŠ‡ïÐ @@ ‫ﺖ ﻟـﺔ‬‫ـﺸﺎﺑﻴ‬‫ﺰﺗﺎﻧﻲ ﺭﹺﺍﻛﻴ‬‫ ﺋﺔﻭﺓﻱ ﺳﺔﺭﻧﺠﻲ ﺑـﺔﺭﹺﻳ‬/‫ﺙ‬

‫ﻜﺨﺮﺍﻭﺓﻱ‬‫ ﺗﺎﻳﺒﺔﺕ ﺑﺔ ﻛﺎﺭﻱ ﺭﻳ‬/‫ﺗﺔﻭﺓﺭﻱ ﺩﻭﻭﺓﻡ‬

‫ﻫﺔﻟﹶﺒﺬﺍﺭﺩﻧﺔﻛﺎﻧﻲ ﺋﺔﻭ ﻭﻻﹶﺗﺔ؟‬ ‫ـﺖ ﺑـﺔ ﻛـﻮﺭﺗﻲ ﺑـﺎﺱ ﻟـﺔ ﻳﺎﺳـﺎﻱ‬‫ ﺋﺔﻃﺔﺭ ﺑﻜﺮﻳ‬/‫@ ﺙ‬ñó€Žû‹q@ó€Ü@çbØóïmýìbè@ð䆋ÙîŠa‡’ói@ñò‰ŽîŠ@ìòíŽï’@Oì ‫@ ﺣﺰﺑﺔﻛﺎﻥ ﺑﻜﺔﻳﺖ ﻟﺔﻭ ﻭﻻﹶﺗﺔ؟‬ì@Ûb€€q@熊a‰€jÜ@óè@ð䆋iòíŽîŠC ó€€i@ì@´€ƒÙŽîŠ@Na@‡€ä†Ša‰jÜóè @ÚŽïåŽîí’@‡äóš@óÜ@ì@ìí“Žïq@ðäbØòŠbq@ðäbØóàýòì@óÜ@Oì @ðm󀀀€îaŠóiíŽîŠC ói@ðäbØ󀀀€ä‰ïÜ@ðä󀀀€îý@Žð€€€€i@ì@Žîìb€€€€‚ @çbØómŠbq@ñbŽbî@óÙäíš@òìa‹Ø@óîbŽbî@ãó÷@ðŽbi@ðmŠíØ@ói @æm‹€€ŽîŠ@bèòìŠó€è@Na@‡äbØón€Žb÷@ìíàóè@óÜ@LçbØó䆊a‰jÜóè @@NòìóØóîý@ìíàóè@çóîýóÜ@çbØó䆊a‰jÜóè@ðàb−ó÷@óÜ @ñb€€Žbî@Žß󀀀óÜ@ü‚ìón€€ŽaŠ@ñ‡€€äòíîóq@æŽî퀀’@Žñ‡€€äóè@ó€€Ü @@

@çbØóŽbïŽ@ó€€mŠbq@ñb€€Žbî@Nó@ €€îóè@ðÜaŠ‡€€ïÐ@ð䆊a‰€€jÜóè

@1967@ðÜb€Ž@óÜ@Hpolitisches ParteiengesetzI ‫ﺖ ﺑﺆ ﻫﺔﻟﹶﻤﺔﺗﻲ‬‫ ﺋﺎﻳﺔ ﺣﺰﺑﺔﻛﺎﻥ ﻫﺎﻭﻛﺎﺭﻱ ﺩﺓﻛﺮﻳ‬/‫ﺙ‬ ‫ﻫﺔﻟﹶﺒﺬﺍﺭﺩﻥ ﻟﺔﻻﻳﺔﻥ ﺣﻜﻮﻣﺔﺕ ﻭ ﺿﺆﻥ؟‬ @ì@ßaŠ‡€ïÐ@ñbïäbáÜó€÷@ñŠínŽò†@ðäbØò†bà@óÜ@ÚŽïØóî@ói@a‹Ø @󀀀Ü@3@Àa‹€òŠó€€€q@21@ñò†b€€€àI@‹€€€Žîˆ@󀀀Ü@󀀀îò†bà@ì󀀀÷ @ðäb€ØòŒüÜb÷@òŠóè@ó“ŽïØ@óÜ@ÚŽïØóî@çbØómŠbq@ðmbèa†@ìòŠbq @ìb€ä@ñŒaíŽï€’@ìíàóè@óîbŽbî@ìó÷@NòìaŠ‰ŽîŠa†@Ha†óØòŠínŽò† @ñbïäbáÜó€÷@í€Øòì@b€Žbî@ðäb€mýì@óÜ@Lóîbïäì†@ðäbmýì@ìíàóè @Àa‹€òŠó€€q@H41I@ó€€Ü@ì@Nb@‚ò‡€€ÙŽîŠ@çbØóïŽb€Ž@ó€€mŠbq @ð€Žïq@óØ@òìaŠ‡äa†@çbØómŠbq@ðmbèa†@ì@òŠbq@üi@bŽbî@ßaŠ‡ïÐ Parteiengesetz I@çbØ󀀀mŠbq@ñb€€€Žbî@Žñ‹m퀀€€ò† @@NßaŠ‡ïÐ@ñŠínŽò†@óÜ@HAbs.4

@ó€mŠbq@ðäìíió€è@ð€Iä‹€@ì@燀äaŠŒ@ óàa†@ñŒaíŽï€’@a‡ØóîbŽbî @ì@a‡€€€móÝÝïà@ð€€€ŽbïŽ@ðäb€€€îˆ@󀀀Ü@çb€€€ïÜûŠ@ì@çbØó€ŽbïŽ

@ü‚ìbä@ðàa‹€û‹q@ìòC‹îóq@ñŠaíi@óÜ@çbØómŠbq@ìbä@nƒÙŽîŠ @ü€€i@ñ€€àòŠ@ðØó@ € ïîŠbØìbè@çbØó€€mŠbq@óîb€€Žbî@ãó€€÷@ðŽïqó€€i @a‡äbØómŠbq@ìbä@óÜ@ðäbØóàa‡äó÷@Àbà@ì@çbïŽbïŽ@ñóàbäŠói@ì @ü€i@béäó€m@ó€îŠbØìbè@ãó€÷@ì@ç‹€ò†Šòì@熊a‰jÜóè@ðmóáÜóè

95


@Žðiò†@ßaŠ‡ïÐ@ñŠínŽò†@ñb€†a†@óÜ@çbï䆋َìíä@ìbä@ñaì† @çb€€îü‚@ð€€ŽbïŽ@ñó€€àbäŠói@ì@ãa‹€€€û‹q@ì@ìò‹îó€€q@ó€€ØómŠbq @ü‚ìbä@ðmòŠaŒòì@ói@óØómŠbq@ðÜóÙ@ îóè@ñŒaíŽï’@ììbä@Žßó€óÜ @ì@ìò‹îó€q@Šó€ŽóÜ@òìó€åïÜüÙŽïÜ@ü‚ìb€ä@ðmòŠaŒòì@óÜ@ì@pa‡i @ñòìó€÷@üi@No @ îŽ ‹Øò†@óØómŠbq@ðŽbïŽ@ñóàbäŠói@ì@ãa‹€û‹q @ì@Næ@ ib€€ïå܆@çbØóŽbïŽ@ó€€mŠbq@ñb€€Žbî@ð䆋ÙÝŽï“€€ïŽ q@ó€€Ü @ðÙŽïmŠb€q@m‹€€Šòì@pó€Üüà@ì@熋ـŽìíä@ìbä@üi@bèòìŠóè @pó€Üüà@ð€Š@LìŠí€î@H60I@òìó@ ïîb€Žbî@ñììŠ@ó€Ü@ðŽbïŽ @çó€îýóÜ@æm‹€Šòì@póÜüà@ñaì†@ðÌbäüÔ@óÜ@Na@†ò†@m‹€Šòì

@ì@a‡€€äbØóiïy@ìb€€ä@ó€€Ü@Šó€@jåïà@ò‹€€Ð@ð䆋Ùn€€ŽìŠ†@Àb€€à@ì

@ñò††bà@óÜ@2@Àa‹€òŠóqI@ðŽïqói@ßaŠ‡ïÐ@ñŠínŽò†@ñb€†a† @ìíàó€è@ü€i@ì@ÚŽïn€Žb÷@ìíàó€è@ó€Ü@çbØ@ ómŠbq@ìbä@ð䆊a‰jÜóè @H6I@ñòìb€à@ó€Ü@ó€ØómŠbq@Žð€iò†@Hç@ bØó€mŠbq@ñbŽbî@óÜ@ 21 @ðmb€€€èa†@ì@ðÜb€€€à@ì@ñŠa‡€€€ï÷@ì@ðäbà󀀀ܩóq@ðäbØón€€€Žüq @ó€€Ü@ñŠa‡€€’ói@çbØó€€ä†Ša‰jÜóè@ñb€€IŽîŠ@ó€€i@Žðäa퀀ni@a‡Üb€€Ž @ì@póÜìò†@ó@ Ü@ðÜbà@ñŠbØìbè@ð䆋Øaìa†@ñòíŽï’@ì@çbØómŠbq @€€Žb÷@ó€€Ü@Žñ‹€€Øò†@•ó€€àó÷@Np @ b€€Ùi@a‡ï€€ŽbïŽ@ñ󀀎û‹q @ð䆋ÙîŠb€€€î†@ì@òŠb€€€q@ð䆋Ø@ a‡€€€îóq@õòíŽï€€€’@bèòìŠó€€€è @ðäbØó€äbàóÜŠóq@€Žb÷@ó€Ü@†í‚@bî@Žði@a‡ïÜaŠ‡ïÐ@ðäbàóÜŠóq @ð䆋Øó€€Ìò†óÔ@ì@ça†a€€Ž@íØbmó€€è@ì@Hó@ €€ïÜb¾a@óïÐbÑ“€€ÜaI @òìó€ïma‹Øíº†@ñììŠ@ó€Ü@‹mb€îŒ@ñòìó€÷@ü€i@Žði@a‡äbØóáŽîŠóè @@NòìaŠ‰ŽîŠC a†@ñ†Šì@ói@ŠûŒ@çbØóïŽbïŽ@ómŠbq @@NŽñ‹Ùi@óØómŠbq@ói@ÓanÉï÷ @@ ‫ﻮﺓﺭﺍﻧــﺔ ﺿـﻴﻦ ﻛــﺔ ﺣﺰﺑــﺔﻛﺎﻥ‬‫ﻮﺍﺯ ﻭ ﺛﻴ‬‫ ﺋـﺔﻭ ﺷـﻴ‬/‫ﺙ‬ ‫ﻮﺍﺯﻱ ﺩﺭﻭﺳﺖ ﻛﺮﺩﻧـﻲ ﺣـﺰﺏ ﻭ ﻣﺆﻟﹶﺔﺗـﺪﺍﻥ‬‫ ﺷﻴ‬/‫ﺙ‬ ‫ﻣﻴﺰﺍﻧﻴﺔ ﻭﺓﺭﺩﺓﻃﺮﻥ ﻟﺔ ﺣﻜﻮﻣﺔﺕ؟‬ ‫ﺑﺔ ﺣﺰﺏ ﺿﺆﻧﺔ؟‬ @ça‹Iäó€îý@ì@oŽû†@ñŠ@ bØìbè@ì@çbàa‡äó÷@ñóäíib÷@Žßó€óÜ@Oì @ßaŠ‡€ïÐ@ñbïäbáÜó€÷@ó€Ü@ðŽbïŽ@ðÙŽïmŠbq@ðä‡äaŠŒóàa†@üi@Oì @ü€€i@•óäýb€€Ž@ñó€€uíi@LçbØó€€mŠbq@ðäbàb€€Ž@ì@pòìŠó€€Ž@ì @Žñìó€€äbîò†@ó€€Ø@ñóäb€€ŽóØ@ìó€€÷@ÚŽîìbIäó€€è@ìíàó€€è@ó€€Ü@Šó€€i @Žñ‹m퀀€€ò†@󀀀îóuíi@ã󀀀i@ì@Nòìa‹€€€Ø@çb‚Šó€€€m@çbØ󀀀mŠbq @ð€€€ŽbïŽ@ð€€€ÙŽîi@󀀀i@çbïn€€€îíŽïq@æåŽîŠŒó€€€àa†@ڀ€€ŽïmŠbq Staatliche I@çbØ󀀀€mŠbq@ü€€€€i@ðà퀀€€Ùy@ðÝîíà󀀀€m @ó€mŠbq@ @ñb€Žbî@ó€Ü@2@Àa‹€òŠó€q@ð€Žïq@ó€i@Nó@ €îóè@ìím‹IØóî @H19I@Àa‹€òŠó€€€qI@󀀀Ü@󀀀Ø@HParteinfinanziermg @Žðiò†@óïŽbïŽ@òi@ìó÷@a‡ÜaŠ‡ïÐ@ñŠínŽò†@óÜ@çbØóïŽbïŽ @@Nòìímbè@a†HçbØóïŽbïŽ@ómŠbq@ñbŽbî @󀀀€€Ü@ðma‹Ø퀀€€€º†@ðäbØór€€€€ä‹q@Žß󀀀€€€óÜ@Žð−퀀€€€Ii @ó€Ø@óîón€Žóióà@ìó€@÷@ü€i@óïïàíÙy@óÝîíàóm@ãó÷@‚íq@ói @ãó€÷@ðäbàa‡€äó÷@ñòŠb€àˆ@Žð€iò†@bèòìŠóè@ì@Na†óØòŠínŽò† @ó€Ü@çb€îü‚@ðäbØóbïŽ@ó€àbäŠói@ì@çbØóîaŠìi@çbØómŠbq @@@NŽðióä@àóØ@ãa‡äó÷@H56I@óÜ@óïŽbïŽòìím‹IØóî @çb€îü‚@ñŠòìbàó€u@ói@ó’ó€@ì@òìóäóÙiìþi@a†óIÜóàüØ@ìbä @ó€€i@óbïŽ@òìím‹IØó€€î@ãó€÷@ðäbàa‡€€äó÷@ó€uŠóà@ìì†@ãó€i @€’bi@ðØóîòíŽï€’@ó€i@æäaí€ni@çbØó€mŠbq@ñòìó÷@üi@Lçò‡i @ð€ŽbïŽ@ñŠb€Ø@ðmóÜüà@ñaìa†@ìa‹Žíä@ì@ðàŠóÐ@ðØóîòíŽï’ @Nç@ ó€Ùi@a‡äbØó䆊a‰jÜóè@ì@ðŽbïŽ@ðäbØóŽû‹q@óÜ@ñŠa‡’ói Bundes I@ßaŠ‡€ïÐ@ñŠín€Žò†@ñb€€†a†@ó€Ü@ÚŽïmŠbq@íØòì @ó€Ø@ñó€äaìó÷@Žñ‹Øò‡’ó@ ia†@a†óäbmŠbq@ìó÷@ŠóŽói@óØóïäaïà @‘ìí€ä@ìbä@ñòìó÷@üi@çóØò†@Hverfassungsgericht @󀀀Ü@†í‚b€€€î@ðÜaŠ‡€€€ïÐ@ðäbà󀀀ܩóq@ðäbØ󀀀䆊a‰jÜóè@ó€€€Ü @@NæŽî‹Ùi @ñò‰€ŽîŠ@òìóàóØ@ñýói@ðqìŠìó÷@ðäbàóÜŠóq@ðäbØó䆊a‰jÜóè 96


@ €€€iaŠ†@Žð€€€q@ðäbØ󀀀Iäò†@󀀀Ü@E0.5 @ðäb€Øò‹IŽïu@ì@ÛûŠó€Ž@Žðiò†@a†òˆûŠ@ìóÜ@ì@HParteitagI @€€€Žb÷@Šó€€€ŽóÜ@ìNŽð @ðäbàa‡äó÷@ðäaŠóåŽîíä@çóîýóÜ@ðmóîbØûŠóŽ@ñónŽò†@Žßó€óÜ @óÜ@E1.5@ñò‰ŽîŠ@òìóàóÙîýói@çbØómŠbq@Žðiò†@a‡äbØóáŽîŠóè @ iaŠ†@Žðq@çbïäbØóIäò† @ßaŠ‡€€ïÐ@ñbïäbáÜó€€÷@ðäbØó€€áŽîŠóè@€€Žb÷@Šó€€ŽóÜ@ó€€ØómŠbq @Nç@ bØóïáŽîŠóè@ómŠbq@ @üi@‹mbîŒ@óàó÷@NŽð @ðØóîòíŽï€€’ói@ì@æŽîŠ†‹Žî‰€€jÜóè@ðma‹Ø퀀º†@ðØóîòíŽï€€’ói @󀀀mŠbq@ü€€€i@󀀀ØóïàíÙy@󀀀ïäaïà@󀀀îò‰ŽîŠ@ã󀀀÷@ðŽïq󀀀i@ì @ ‹Øò‡’óia†@bïäbáÜó÷@óÜ@çbØóïŽbïŽ @ðmó€jîbm@ói@ì@ßaŠ‡ïÐ@ñbïäbáÜó÷@óÜ@çbØómŠbq@ìíàóè@“€ @Žðiò†@ÚŽïmŠbq@Šóè@ì@NŽñ @HParteitagI@ò‹Iäü€€€Ø@LŠüuŠa퀀€š@çbØòŠì󀀀€@󀀀mŠbq @ñb€Žbî@ó€Ü@19@Àa‹€òŠó€qI@ñòíŽï€šŠaíš@óÜ@ì@ìa‹Žìíä@ói @ðîb€€Žb÷@ñò‹Iäü€€Ø@Žñ‹m퀀€ò†@Žð€ q@çbïàó€€Øóî@N´€€Žóiò† @ðäbà󀀀ܩóq@ðØûŠó€€€Ž@ñììŠó€€€iììŠ@󀀀Øóîaìa†@HçbØ󀀀mŠbq @@@NpbÙi@ðÜaŠ‡ïÐ @ìì†@ìíàó€è@Žð€iò†@ó€Ø@HOrdentlicher ParteitagI @@ @a†ó€îò‹IäüØ@ãó€Ü@ì@Žñ€Žóji@ó€îò‹IäüØ@ãó€÷@ÚŽîŠbu@ŽßbŽ @ñ󀀀àbäŠói@ì@ãa‹€€€€û‹q@ì@ìò‹î󀀀q@Šó€€€ŽóÜ@ç‡äbn€€€Ž@ì@ça†

‫ ﺋﺎﻳﺎ ﻟﺔ ﻳﺎﺳﺎﻱ ﺣﺰﺑﺔﻛﺎﻥ ﺧﺎﻟﹶﻲ ﻭﺍﻱ ﺗﻴﺎﻳـﺔ ﻛـﺔ‬/ ‫ﺙ‬

@ðäbØóäb€Šü÷@bèòìŠóè@ì@Žñ‹Øò†@óØómŠbq@ñóïÜbà@ì@ðŽbïŽ ‫ﻦ ﺑﺔﺭﺩﺓﻭﺍﻡ ﻛﺆﻧﻄﺮﺓ ﺑﻄﺮﻥ؟‬‫ﺣﺰﺑﺔﻛﺎﻥ ﺛﺎﺑﺔﻧﺪ ﺑﻜﺮﻳ‬ @ñón€€Žò†@ì@ðäb€€Øò‹IŽïu@ì@ÛûŠó€€Ž@퀀Øòì@ó€€ØómŠbq@ìb€€ä @ñò††b€à@çbØó€mŠbq@ñb€Žbî@ó€Ü@16@bm@6@Àa‹€òŠóqI@óÜ@Oì @@Nç‹Žî‰iò‡Üóè@ðmóîbØûŠóŽ @ð€€äììŠ@ó€€i@ŠûŒ@a‡€€ÜaŠ‡ïÐ@ñbïäbáÜó€€÷@ñŠín€€Žò†@ó€€Ü@H21 @ðäaŠó€€åŽîíä@ó€€Ü@怀Žî†@ڀ€Žïq@ó€€îò‹I@ äüØ@ãó€€÷@ðäaíiŠa‡€€’ói @Šó€ŽóÜ@çbØó€mŠbq@ñòìòìb€ä@Žð€iò†@ó€Ø@òìa‹Ø@çb“ïånŽò† @ð€€ïŽ q@ó€€i@ì@çbØó€€áŽîŠóè@ìíàó€€è@ó€€Ü@ó€€mŠbq@ãó€€÷@ðäbàa‡€€äó÷ @ìòC‹îó€q@Žð€@iò†@ómaìóØ@Næ@ îŽ ‹ƒjÙŽîŠ@ðma‹Øüº†@ðäbØórïä‹q @@Na‡äbØóáŽîŠóè@óÜ@óØómŠbq@ðäbàa‡äó÷@ñò‰ŽîŠC @ðma‹Ø퀀º†@ðäbØór€ä‹q@ñòíŽï€ š@Ša퀀š@ó€€Ü@çb€€ïàa‹€û‹q @ðîb€€€€€Žb÷bä@ñò‹Iäü€€€€€Ø@Žñ‹m퀀€€€€ò†@Žð€ €€€q@çb€€€€€ïàòìì† @퀀€Øòì@çbØ󀀀mŠbq@ìb€€€ä@ðäbØ󀀀äb€Šü÷@ìíà󀀀è@ì@N怀€ia† @@@Hunordentlicher ParteitagI @ì@çbØ󀀀áŽîŠóè@ì@ðÜaŠ‡€€€ïÐ@€€€Žb÷@Šó€€€ŽóÜ@ðmóîbØûŠó€€€Ž @󓀎ïØ@ð䆋Ø@ŠóŽòŠbš@Žóióà@ói@óîò‹IäüØ@òŠüu@ãó÷ @ð䆊a‰€jÜóè@ñbIŽîŠC ó€i@Žðiò†@çóØóÙšûŠb’@ì@Šb’@bèòìŠóè @ðäbØó€€äa‹îóÔ@퀀Øòì@æŽî€€Žóiò†@a†ìb@€€Øbä@ðäbØó€€äa‹îóÔ@ì @òìó€mbØò‡mbq@ìì†@óîb€Žbî@ìó€÷@ì@Næ@ îŽ ‹ÙiŠbî†@çbØómŠbq@ìbä @@NóØómŠbq@ìbä@ðäbØóäa‹îóÔ@†í‚bî@ì@çbàóÜŠóq@ì@póàíÙy @ñòìó€€äìíiüØ@ڀ€îŽ Šbu@Žßb€€Ž@ìì†@òìó€€àóØ@ñýó€€i@Žð€iò†@ó€€Ø @ðÜaŠ‡€€€€€ïÐ@ñò‹Iäü€€€€€Ø@Žñ‹m퀀€€€€ò†@Žð€€€€€q@çbïàóïŽï€€€€€Ž @HMitgliederversammlungI@çbØó€mŠbq@ðäbàa‡äó÷ @@HBundesparteitagI @ñón€€€€Žò†@Žð€ €€iò†@a†ó€€€€îòìóäìíiüØ@ì󀀀€Ü@ì@NŽñ€€€€Žóji @òìòŠa퀀‚@ðäbØón€Žb÷@ìíàó€è@ðäaŠó€€åŽîíä@a†ó€îò‹IäüØ@ãó€Ü @çbØ󀀀€mŠbq@ìb€€€€ä@ðäbØ󀀀€äb€Šü÷@ìíà󀀀€è@ì@ðmóîbØûŠó€€€Ž @ñòìòŠa퀀€€‚@bèòìŠó€€€€è@ì@çbØ󀀀€áŽîŠóè@€€€€Žb÷@Šó€€€€ŽóÜ @@NæŽîŠ†‹Žî‰jÜóè@ðma‹Øíº†@ðØóîòíŽï’ói @ó€Ü@13@Àa‹€òŠó€qI@ ðŽïqói@ì@Næ@ iò†@Ša‡’ói@”ïäbØóáŽîŠóè @ðŽïqó€i@ò‹Iäü€Ø@ðäaŠó€åŽîíä@ñò‰ŽîŠ@Žðiò†@Hç@ bØómŠbq@ñbŽbî @ñòíŽï€ €€’@ðäbØ󀀀€îŠbØò†Šì@ì@Žð€ €€i@çbàa‡€€€€äó÷@ñòŠb€€€€àˆ

‫ ﺣﺰﺑــﺔﻛﺎﻥ ﺿــﺆﻥ ﻛــﺆﻧﻄﺮﺓ ﺩﺓﺑﺔﺳــﺘﻦ ﺿــﺆﻥ‬/‫ﺙ‬ ‫ﻨــﺔﺭﺍﻥ ﻟــﺔ ﺷــﺎﺭﺓﻛﺎﻥ ﺩﻳــﺎﺭﻱ ﺩﺓﻛــﺔﻥ‬‫ﻳــﺬﺓﻱ ﻧﻮﻳ‬ ‫ﺭ‬

@Šó€€Ž@òìó€€åŽîŠC ó€ò†@a†ò‹Iäü€€Ø@ó€€Ü@çaŠó€€åŽîíä@ðäíiŠa‡€€’ói @@NóØómŠbq@ðàa‹€û‹q@ì@ìòC‹îóq

‫ﺖ ﺗﺔﺟﺮﻭﺑﺔﻱ ﺩﻭﻭ ﺣﻴﺰﺏ ﻭﺓﻙ ﻧﻤﻮﻧﺔ‬‫ﺋﺔﻃﺔﺭ ﺑﻜﺮﻳ‬

‫ﺑﺎﺱ ﺑﻜﺔﻳﺖ؟‬ @ü€€i@ó€€ä†‹Ø@ò†b€€àb÷@ü€€‚@‹mb€€îŒ@ó€€îò‹IäüØ@ãó€€÷@ð−b€€àb÷ @pŠb€€q@ñˆûŠ@Žñ‹m퀀€ò†@ðmŠb€€q@ñò‹Iäü€€Ø@ó€€i@bïäb¾ó€€÷@ó€€Ü @n’CŠa†@ì@ßaŠ‡ïÐ@ñbïäbáÜó÷@Žb÷@ŠóŽóÜ@çbØó䆊a‰jÜóè 97


‫ ﺋﺎﻳﺎ ﺋﺔﻭ ﺣﺰﺑﺎﻧﺔﻱ ﻛﺎﺭﻳﻄﺔﺭﻥ ﻟﺔﻭ ﻭﻻﹶﺗﺔ ﺿﺆﻥ‬/‫@ ﺙ‬ç‡äbn€Ž@ì@ça†@ì@çbØó€ä†Ša‰jÜóè@ü€i@óïŽbïŽ@ðØóîóàbäŠói ‫@ ﻣﺎﻣﺔﻟﹶﺔ ﻟﺔﻃﺔﻝﹶ ﻛﺎﺩﺭ ﺩﺓﻛﺔﻥ ﺑﺔﺗﺎﻳﺒﺔﺗﻲ ﺋﺔﻭﺍﻧـﺔﻱ‬Žß󀀀óÜ@çbØó€€äbºóqìbè@ð䆋Ùn€€ŽìŠ†@ñòíŽï€€’@Šó€€Ž@ó€€Ü

‫@ ﺗﺔﻓﺔﺭﻭﻍ ﺩﺓﻛﺔﻥ؟‬ñaì†@ðÌb€€äüÔ@ó€€Ü@pó€€àíÙy@ð䇀€äaŠŒóàa†@ü€€i@çbØó€€mŠbq Ž €€iò†@a†ó€€îò‹IäüØ@ãó€€÷@ó€€Ü@bèòìŠó€€è@ì@a‡€€äbØó䆊a‰jÜóè @ð€àa‹€û‹q@ìò‹îó€q@ó€Ü@bèòìŠó€è@ì@çbØó€mŠbq@ñb€Žbî@óÜ@Oì @ð @ñ†Šì@ói@óØ@óïä@ÚŽî‡äói@†í‚bî@ÚŽïÐa‹€òŠóq@cïè@a‡äbØómŠbq @ßaŠ‡€€ïÐ@ñ@bïäbáÜó€€÷@ñŠb؉€€ŽîìaŠ@€€Žüq@ü€€i@çb€€îìaŠíŽïÜbq @󀀀Ü@o€€€Žóióà@Šó€€€€ó÷@NŽð @ €€€i†‹Ø@çbî󀀀Üb‚@ã󀀀÷@ð€€€Žbi @ñìaŠíŽïÜb€€q@óÙä퀀š@LŽñŠ†‹Žî‰€€jÜóè@HBundeskanzlerI

@ñŠ†b€Ø@üi@óîóäbIäbà@ñóšíà@ð䆋Ùäb‚Šóm@çbmóØòŠbq @a‡€€äbØó䆊a‰jÜóè@ó€Ü@Âåî‹€€@ŠûŒ@ð€€ÙŽïÜûŠ@Šb؉€ŽîìaŠ@€Žüq @ñŠb€iìŠbØ@ü€i@Ï‹€Ñnà@ðäb€ØòŠ†bØ@çb€àí€@Žði@òìó÷@AÏ‹Ñnà @ó€€Ü@Šó€€i@ڀ€ïŽ Iäbà@‡ä󀀹@ó€€i@ó€€îò‹IäüØ@ãó€€÷@òì@NŽiò† @ðØóîòíŽï€’ói@ãýó€€i@Nó€€îóè@çbîó€€äbIäbà@ñ󀀹íà@ó€€ØómŠbq @çbØó€ä†Ša‰jÜóè@ðmóáÜóè@ð䆋َïrnŽò†@ñòìbà@ðä‡äbîó€aŠ @@NŽñŽóiò† @ðäbàa‡€€äó÷@bèòìŠó€€è@ì@ðÜaŠ‡€€ïÐ@ðäbàó€€ÜŠóq@ì@pó€€àíÙy @ñìím‹IØ󀀀î@ñò‹Iäü€€€Ø@Žñ‹m퀀€€ò†@Žð€€€q@çbïåïàòŠa퀀€š @çbàó€è@ó€Ü@ó€Ø@LçbØóáŽîŠóè@ðäbØóäbàóÜŠóq@ì@çbØómóàíÙy @n€Žói@óÜ@wäbàb÷@ì@HParteieneinigungI@ çbØómŠbq @@Nçóiò†@òíŽîŠC ói@”ïiïy@ðÙŽïnŽüq@a‡“ïmbØ @ð€€ŽbïŽ@ó€€mŠbq@ìì†@ó€€Ø@ó€€îòìó÷@ó€€îò‹IäüØ@òŠü€€u@ãó€€÷

@ðäbàa‡€äó÷@ìb€š@ó€Ü@ó€àóØ@ŠûŒ@óäaŠ†bØ@ãó÷@ñò‰ŽîŠ@““€

@@Nç‹€ò‡Øóî

@@ @@

‫ ﺋﺔﻃــﺔﺭ ﻭﺓﻙ ﻧﻤﻮﻧــﺔ ﺑﺆﻣــﺎﻥ ﺭﻭﻭﻥ ﺑﻜﺔﻳﺘــﺔﻭﺓ‬/‫ﺙ‬

@@ @@

‫ﺣﺰﺑـــــﺔﻛﺎﻧﻲ ﺋـــــﺔﻭ ﻭﻻﹶﺗـــــﺔ ﺿـــــﺆﻥ ﺭﹺﻳﺰﺑﺔﻧـــــﺪﻱ‬ ‫ﺋﺆﺭﻃﺎﻧــﺔﻛﺎﻧﻴﺎﻥ ﺩﺓﻛــﺔﻥ ﺋﺎﻳــﺎ ﻟــﺔ ﺳــﺔﺭﺟﺔﻡ ﻳﺔﻛــﺔ‬

@@ ‫ﺋﻴﺪﺍﺭﻳﻴﺔﻛﺎﻥ ﺑﺎﺭﺓﻃﺎ ﺩﺓﻛﺔﻧﺔﻭﺓ؟‬ @@ @ñòìó䆋Ø@Àbà@çbØónŽb÷@ìíàóè@óÜ@çbØóïïŽbïŽ@ómŠbq@Oì @@ @ñbïäbáÜó€÷@€Žb÷@Šó€ŽóÜ@ó€Ø@ðäbØómŠbq@Nó@ îóè@çbîb€òŠbi @ü€€i@󀀹íà@Žðió€€i@ì@ðîaŠü€€‚@ó€€i@ó€€Ø@ó€€îóè@‹€€m@ðÙŽï€ ’ói@ì @ó€Ü@óîóè@çbîb€òŠbi@çbØónŽb÷@ìíàóè@óÜ@æ’üØò‡Žïm@ßaŠ‡ïÐ @󀀀€€ïîaŠü‚@òŠb€€€€€Ø@ã󀀀€€÷@Nç@ 󀀀€€Øò†@Šb€€€€€Ø@󀀀€€ØómŠbq @ó€Ø@çbØóáŽîŠóè@Žb÷@óÜ@ìón‚ónîbq@óÜ@óØ@ðÜaŠ‡ïÐ@Žb÷ @ì@çbØóåï“€€äóäb‚@çó€€îý@ó€€Ü@‹mb€€îŒ@HEhrenamtlichI @ì@Šb€€€€’@󀀀€Ü@bèòìŠó€€€€è@ì@󀀀€äbØóáŽîŠóè@‚󀀀€nîbq@󀀀€Ü @󀀹íà@Žðió€€i@ŽñŠ†ò‡€€àb− @ ó÷@çaŠó€€jäbàŠóÐ@ì@çaŠb؇€€åŽîí‚ @@N”ïäbØóÙšûŠb’ @@Nóîóè@çbîóØómŠbq@ðŽbïŽ@ñóàbäŠói@ói@çbîaìC‹i@óÙäíš @béä󀀀€€m@HRegionalparteiI@çbØ󀀀€€ïáŽîŠóè@󀀀€€mŠbq @@ @ãýó€i@ó€îóè@çb€îü‚@ñó€ØóáŽîŠóè@€Žb÷@ŠóŽóÜ@çbîb€òŠbi @@No‚ónîbq@óÜ@óîóè@çbîŠóåŽîíä ‫ ﻛﺎﺭﻛﺮﺩﻧﻲ ﺣﺰﺑﻲ ﺩﺓﺳﺔﻻﹶﺗﺪﺍﺭ ﺿـﺆﻧﺔ ﻭ ﺿـﺆﻥ‬/‫ﺙ‬ ‫ﺒﺔﺟﻲ‬‫@ ﺋﺔﻭ ﺣﺰﺑﺔ ﻫﺔﻭﻝﹶ ﺩﺓﺩﺍﺕ ﺑﺔﺭﻧﺎﻣﺔﻱ ﺧﺆﻱ ﺟﻴ‬ó€€îóè@çb€€îb€òŠbi@a‡äbØón€€Žb÷@ìíàó€€è@ó€€Ü@çbØó€€mŠbq@ón€€ŽaŠ @@Nóïïä@çbîŠa‡ï÷@ñŠbiìŠbØ@óÜ@ça†ŠòíŽïm@oŽò†@Àbà@ãýói ‫ﺘﺔ ﺩﺓﺳﺖ؟‬‫ﻴﻜﺪﺍ ﻛﺔ ﺩﺓﺳﺔﻻﹶﺕ ﺩﺓﻃﺮﻳ‬ ‫ﺑﻜﺎﺕ ﻟﺔ ﻛﺎﺗ‬ @ڀ€ïŽ mŠbq@Šó€€è@ð€€ŽbïŽ@ñó€€àbäŠói@ðqìŠìó€€÷@ðäb€€mýì@ó€€Ü@Oì @Šó€€è@óÙä퀀š@óîa‹Ù€€’b÷@ì@çììŠ@ŠûŒ@çbØó€€ïmýìbè@çó€€îýóÜ

98


@ðØóîŠa‡€’ói@ó€äbîíïäaím@çb€äˆ@bèòìŠó€è@ì@Nb@€Øò†@ŠóIîŠbØ @Nb@€Øò†@çaìa‹€Ð@ðŽbïŽ@ðÙŽîŠC òìbi@ìi@ðmóîaŠóåŽîíä@ÚŽïmŠbq @çbØó€€mŠbq@ðvïma€€Ž@ðm󀀎bïŽ@n€€’CŠa†@ó€€Ü@ü‚ìón€€ŽaŠ @Šóè@pýóŽò†@ðØóîòŠìò†@Šóè@m‹€Šòì@üi@çb@àí€@Žði@òì @@Nóîóè@ñü‚@ðmójîbm@ðŽbïŽ@ñóàbäŠói@ÚŽïmŠbq @ü€€i@ì@Nòìb€€šŠói@ŠûŒ@a‡€€äbØómŠbq@ìbäó€€Ü@çˆ@ñŠìò†@ì@çó€€Ùi @ðma‹Ø퀺†@ŽïØó€î@ð€iy@ðmóîbØûŠóŽ@bnŽï÷@ÚŽïäˆ@óäí¹ @çbØó€€ä†Ša‰jÜóè@ó€€Ü@ó€€Ø@ó€€äbmŠbq@ìó€€÷@†í‚b€€î@ó€€mŠbq@ìó€€÷ Christlich Demokratische I@bïäbáÜó€÷@ðzïŽóà @ìíàó€€è@çó€€iò†òíŽîŠC ói@ó€€mýì@ìó€€÷@ðmý󀀎ò†@ì@怀šò†Šò† @æî‹mòŠì󀀀@ó€€Ø@pb€€Øò†@HUnion Deutschlands @Žðuó€jŽïu@óbïŽ@ó€àbäŠói@ìó÷@ñòìó÷@üi@çò†ò†@ÚŽïÜìóè @ñbïäbáÜó€÷@ñŠb؉€ŽîìaŠ@a‡“ïmbØ@çbàóè@óÜ@ì@óïäbáÜó÷@ðmŠbq @çb€€€ïmýìbè@󀀀i@a‡€€€äbØó䆊a‰jÜóè@ðmb€€€Ø@󀀀Ü@󀀀Ø@ç󀀀Ùi @ñón€€Žò†@ó€€Ü@çb€€äˆ@NHBundeskanzlerinI@ó€€ÜaŠ‡ïÐ @ó€€ØóàbäŠói@ð€ä†‹Ø@Žðuó€jŽïu@çb€€àí€@Žð€i@ì@Nì@ íiaŠ‡€äóîó€aŠ @Žb÷@LoŽb÷@ì솊óè@óÜ@ì@a‡äbØómŠbq@ìíàóè@ðmóîbØûŠóŽ @ðàb−󀀀÷@Šó€€€Ž@òì󀀀nŽîŠC ó€ò†@•b€€€i@ðØ󀀀îò†aCŠ@bm󀀀è @ðmóîbØûŠóŽ@ÚŽïäˆ@bèòìŠóè@ì@çbØóáŽîŠóè@Žb÷@ì@ðÜaŠ‡ïÐ @ó€ØómŠbq@ó€ØómóàíÙy@ðäbåŽïéÙŽïq@ @ñòíŽï’@ì@çbØó䆊a‰jÜóè @ñó€iŠûŒ@ó€Ø@Žñ‹€Øò†@ò‡€äòŒóà@aì@Nb@Øò†@çbØòŒìóŽ@ðmŠbq @Žßó€€óÜ@ðäbºó€q@ìbèó€i@†í‚b€î@b€Øò†@ðäa‹áØí€y@bïäó€m@ói @@NA‹m@ðÙŽïmŠbq @@Næäˆ@ŒìóŽ@ðmŠbq@ðäbàa‡äó÷ ‫ـﻚ‬‫ ﺋﺔﻧﺪﺍﻣﻲ ﺣـﺰﺏ ﻻﻱ ﺋـﺔﻭ ﺣﺰﺑﺎﻧـﺔ ﺿـﺆﻥ ﺭﻳ‬/‫ﺙ‬

‫ ﺋﺎﻳــــﺎ ﺑــــﺔ ﻃــــﺸﺘﻲ ﺣﺰﺑــــﺔﻛﺎﻥ ﺩﺓﺯﻃﺎﻳــــﺔﻛﻲ‬/‫ﺙ‬

‫ﻦ ﻭﺓ ﺋﺔﺭﻙ ﻭ ﻣﺎﻓﻴﺎﻥ ﺿﻴﺔ؟‬‫ﺩﺓﺧﺮﻳ‬ ‫@ ﻫﺔﻟﹶﺒﺬﺍﺭﺩﻥ؟‬bmó€è@çbàa‡€äó÷@m‹€€Šòì@†í‚b€î@çbàa‡äó÷@nƒÙŽîŠ@Oì @ €àa‹€ûC‹qì@ìòC‹îó€q@Šó€Ž@òìónŽîŠC ó€ò†@Ûóîò†aŠ @ñó€iŠûŒ@ó€Ü@íÙÜó€i@bïäbáÜó€÷@ó€Ü@béäóm@Šóè@Ûóä@óîaì@âŽïq@Oì @Nó@ €ØómŠbq@ ð @ŠóIîŠbØ@ñŠìò†@çbØó䆊a‰jÜóè@óÜ@çaŠürq@çbéïu@ðäbmýì @ðÙŽïmŠb€€q@ðä퀀i@ãa‡€€äó÷@ó€€i@“€€“€@ðØóîòíŽï€ ’ói@ãýó€€i @çbØòŠìó€€@ómŠbq@pójîbm@ói@ì@ðäbáÜó÷@ðäbØómŠbq@Næåïiò† @ó€i@Žðiò†@óØóäíi@ãa‡äó÷@ói@Nó@ ïîaŠü‚ói@bïäbáÜó÷@óÜ@ðŽbïŽ ‫ـــﺖ ﺑـــﺔ ﻛـــﺎﺭﻱ‬‫ﺛـــﺴﺜﺆﺭﹺﻳﺎﻥ ﻫﺔﻳـــﺔ ﺗﺎﻳﺒـــﺔﺕ ﺑﻴ‬

@ñó€€ä‰ïÜ@@çbØó€€áŽîŠóè@ðÜaŠ‡€€ïÐ@ðäbØó€€ä†Ša‰jÜóè@ìíàó€€è@ü€€i @ñŒaŠ@ó€maìóØ@LŽð€i@ó€ØómŠbq@ñ‡€äóàaŒòŠ@ó€i@ì@Žð€i@ìa‹Žìíä @ڀŽïq@çbØó€ä†Ša‰jÜóè@ðmó€áÜóè@ð䆋iòíŽîŠC ó€i@üi@ñŠb؉ŽîìaŠ @ñaì†@Nò@ ì󀀀ØómŠbq@ç󀀀îýóÜ@m‹€€€€Šòì@Šó€€€ŽóÜ@ðä퀀€i @@NµåŽî† @ìíàó€@è@ó€Ü@çìíiŠa‡€’ói@Àb€à@óØóïmóàa‡äó÷@ð䆋؇äóŽóq @NŽñ @ †@ڀŽïq@Šüu@ìaŠüu@ðäaŠürq@óÜ@óîŠb؉ŽîìaŠ@óä‰ïÜ@ãó÷@ì @a‡“€€ïmbØ@çbàó€€è@ó€€Ü@ì@Nó€€îóè@ñó€€ØómŠbq@ìb€€ä@ðäbØ󀀎û‹q @p󀀎bïŽ@ì@燀€äbîó€aŠ@ðäaŠür€€q@a‡€€äbØó䆊a‰jÜóè@ó€€Ü@ì @ð€àa‹€û‹qì@ìòC‹îó€qói@ì@óäíib÷@ðäa†@ói@ò‡äóibq@óØóàa‡äó÷ @@Nü‚ìbä @󀀀Ü@燀€€äbîó€aŠ@óÙä퀀€š@æ倀€ïiò†@ðØòŠó€€€Ž@ð€€€ÙŽîŠìò† @@NŽïiò†@ŠóIîŠbØ@òŠóè@ñŠìò†@a‡äbØó䆊a‰jÜóè

‫ﻨﻲ ﺧﺆﻳﺎﻥ ﺑﻜﺔﻧﺔﻭﺓ‬‫ ﺋﺎﻳﺎ ﺫﻧﺎﻥ ﺗﻮﺍﻧﻴﻮﻳﺎﻧﺔ ﺷﻮﻳ‬/‫ﺙ‬

@ü€€i@çbØó€€mŠbq@ð€€ŽbïŽ@ñó€€àbäŠói@çaŠür€€q@ñŠb€€Øìbè@ó€€i ‫ﻟﺔﻧﺎﻭ ﺣﺰﺑﺔﻛﺎﻥ؟‬ @çbØó€mŠbq@çaìó€÷@ñŠb€Øìbè@ói@ì@ŽñŠ‰ŽîŠC ò†a†@çbØó䆊a‰jÜóè @ñbIÜó€àüØ@ó€Ü@LbIÜóàüØ@óÜ@æÙŽï’ói@ðäbáÜó÷@ðäbØómŠbq@Oì @@Nçóiò†@òíŽîŠC ói@çbØó䆊a‰jÜóè@ðmóáÜóè @a‡äbîˆ@ðäbØòŠaíi@ìíàóè@óÜ@ìbšŠói@ŠûŒ@ðÙŽïÜûŠ@çˆ@ðäbáÜó÷ @@ @ðäb€€îˆ@n€€ƒ“Žïq@ó€€Ü@ñŠa‡€€’ói@ðäbáÜó€€÷@ð€€äˆ@Žiò† @@NçbmŽîŠC ói@üi@‘bqíŽ@ŠûŒ@a‡ïîbmüØ@óÜ @ì@ðuüÜ󀀀€åØóm@ì@ðm󀀀€îýóàüØ@ì@ñŠíib€€€€÷@ì@ð€€€€ŽbïŽ @ðØóîòíŽï€€€’ói@ñj倀€’ûŠ@ì@ðÜbØín“€€€Ø@ì@ñŒbŽó“€€€ïq

99


:‫ﻨﺔﺭﻯ )ﻯ ﻥ ﻙ ( ﻟﺔ ﺋﺔﻧﻘﺔﺭﺓ‬‫ﺑﺔﻫﺮﺅﺯ ﻃﺔﻻﹶﻟﹶﻰ ﻧﻮﻳ‬

@ôàìóÔ@ôØóîóåïàóØói@a†ŠìínŽò†óÜ@†ŠíØ @æŽïÜ ò†@çbîü‚@çbØóØŠím@•òìó÷@Žßó€óÜ@~òìa‹äóäa† @@æiò†@çüïÝà@H15@M11I

‫ﻄﺮﻱ ﺳﺔﺭﻧﻮﻭﺳﺔﺭ‬‫ ﺟﻴ‬:‫ﺳﺎﺯﺩﺍﱐ‬ ‫ﺑﺆ ﺯﺍﻧﻴﺎﺭﻯ ﺯﻳﺎﺗﺮ ﻟﺔﻣﺔﺭﹺ ﻫﺔﻟﹶﺒﺬﺍﺭﺩﻥ ﻟﺔﻭﻻﹶﺗﻰ‬ ‫ﺰ‬‫ ﺋــــﺔﻡ ﺩﻳﻤﺎﻧﺔﻳــــﺔﻣﺎﻥ ﻟﺔﻃــــﺔﻝﹶ ﺑــــﺔﺭﹺﻳ‬,‫ﺗﻮﺭﻛﻴــــﺎ‬ ‫ﺘﻰ ﻧﻴـﺸﺘﻴﻤﺎﻧﻰ‬‫ﻨـﺔﺭﻯ ﻳـﺔﻛﻴ‬‫)ﺑﺔﻫﺮﺅﺯ ﻃﺔﻻﹶﻟﹶﻰ (ﻧﻮﻳ‬ :‫ﻛﻮﺭﺩﺳﺘﺎﻥ ﻟﺔ ﺗﻮﺭﻛﻴﺎ ﺋﺔﻧﺠﺎﻣﺪﺍ‬

‫ﻻﻟﹶﻲ‬ ‫ﺑﺔﻫﺮﺅﺯ ﻃﺔ ﹶ‬

@ìó÷@ð䆊a‰jÜóè@ñbŽbî@ðŽbi@ðmŠíØ@ói@oŽî‹Ùi@Šó€ó÷@Zt _oîóÙi@üi@çbàómýì @çbØóïäaìòŠb’@ô䆊a‰jÜóè@ÚŽîŠbu@ŽßbŽ@åŽïq@Šóè@bïØŠím@óÜ

@çbàó€€ÜŠóq@ @ãa‡€äó÷@H550I@ì@o€ŽîŠ†ò†@ãb−ó€÷@çbàó€ÜŠóq@ì @ó€mýì@ìó€Ü@oŽî‹iò†@òíŽîŠ% ói@çüš@熊a‰jÜóè@ðmóáÜóè@Zt @ôäbàa‡€€äó÷@ì@ôäaìòŠb€€’@ôØûŠó€€Ž@Žß󀀀óÜ@~oŽî‹Žî‰€€iò‡Üóè @ói@oŽî‹Ùi@Šó€ó÷@æäüš@Šói@óåŽî€ò†@ñóäaŒaíŽï’@ìb.ŽîŠ@ìó÷ @õó€€Ùîä@ì@b€€€ŽîŠbq@H81I@ó€€Ü@çbØóïäaìòŠb€€’@ôäó€€àí−ó÷ @çü€€š@òìó€€ïî쉎ïà@ñììŠ@ó€€Ü@òì@oîó€€Ùi@‘b€€i@çb€€àüi@ñ†Šì @ü€€i@Ûó€€îb€ŽîŠbq@Šó€€è@ô€€’ói@NaŒó€€Ô@ŠaŒó€€è@Žô€ Ž@H3000I @oŽî†@ŠbØói@bnŽï÷@óØ@ÚïåØóm@aì†@òìa†@òŠaíi@ìói@çbîó’ó€ @õòŠìó€€@ôäbàó€ÜŠóq@üi@ôäbØóàa‡äó÷@õòŠbàˆ@ô䆋ÙõŠbî† _óïïš@ómýì@ìóÜ @Šó€è@ü€i@óîb€ŽîŠbq@ìó÷@ôäaín“ïäa†@õòŠbàˆ@ôŽïqói@LbïØŠím @òìa‹Ø@õŠbî†@bŽbî@ôŽïqói@L熊a‰jÜóè@õò‡äó€bqì‹@ q@õòìbà @Nòìa‹€€äa†@çbàó€€ÜŠóq@ãa‡€€äó÷@Ûó€€î@‘ó€€Ø@ŠaŒó€€è@ô€€Ž@H30I @熊a‰€jŽÜóè@õŠó€’@L熊a‰jÜóè@õˆûŠ@”Žïq@ónÐóè@fŽ@H3I @üi@Âäò†@Šò‡<äò†@No @ ïŽ iò†@ôåŽïéä@õòíŽï’ói@óØó䆊a‰jÜóè

@üjõn€îìó’ü‚@ö@fØDŠójŽïØI@õDŠó’@LôŽa‹Øíº†@õDŠó’@~ @çaìaŠíŽïÜb€€€€q@ü€€€€i@Ûòì󀀀€ä@Lpa†ò†@çbØó€€ŽbïŽ@󀀀€mŠbq @熊a‰€jÜóè@ôäb€ØòŠaíi@bŽbî@ôŽïqói@pbØò‡Žïq@oŽò†@Hpłì @Šò‡€€€<äò†@󀀀Ø@LçbØóïäaìòŠb€€€’@ô䆊a‰€€€jÜóè@õóäaì󛀀Žïq @üi@ômójîbm@öpóàíÙy@ôäbØóÜbäóØ@õüèói@öbî‡ïà@õó<ŽîŠD óÜ @ôäbàa‡€€äó÷@öôäaìòŠb€€’@ôØûŠó€€Ž@ü€€i@€€äò†@ü‚ìón€€ŽaŠ @õüèó€i@•bn€Žï÷@b€m@bïØŠímó€Ü@ó€Ø@òìó€åŽîŠŒaí€ò†@póÝÝïà @@@Npa†ò†@çbØóïäaìòŠb’@ôäóàí−ó÷ 102


@ìû @ €€i@ö@ãa‡€€äó÷@b€€ïØŠím@ôäb€€Øb€ŽîŠbq@ìíàó€€è@õòíïäó€€Ü @81@bn€Žï÷@ó€Ø@oŽïió€è@çbîü‚ói@pójîbm@ôiy@ôånƒÙŽîŠ @熊a‰€jÜóè@ü€i@õü€‚@eìó€ïi@ó€Ø@ڀŽïiy@ìíàóè@óîb€ŽîŠbq @퀀Øòì@õü€€‚@ö@fn€€Žóji@Ûó€€îò‹<äüØ@f€€iò†@pb€€Ùi@‡€€î‡äbØ @õü€‚@ô€ŽbïŽ@õŒbjŽîŠ@ôàa‹€û‹q@ìòD‹îóq@ö@fåŽïŽbåi@ly @ôÐb€€à@òìó€€÷@õaì†@fåŽîó€€<iaŠ@ìòìó€€mbÙi@çììŠ@pó€€ÝÝïà@ü€€i @o€ŽìŠ†@bïØŠímó€Ü@ó€îóè@ô€ä†‹Ø@‡€î‡äbØ@ü€‚@ôäìíiŠa‡’ói @ôŽïqó€i@ôîòìó€móä@õóååi@Šó€ŽóÜ@ôŽbïŽ@ôiy@ôä†‹Ø @@NóîóÌò†óÔ@ŠínŽò† @ãb−ó€€÷@çbØó€€ä†Ša‰jÜóè@òìó€€ä†Ša‰jÜóè@ôîb€€Žb÷@ñó€€Ôbnćïi @ìó€Ü@pbØò†@熊a‰jÜóè@’ŠóqŠóŽ@ñóäíïàüØ@ìó÷@O5t @òìaì†ó€€i@2012@ôÜb€€ŽóÜ@a†ìímb€€èa†@ó€€Ü@ó€€<äòŠ@Næ€€îŽ Š†ò† @ò퀮ïØ@çó€îý@ó€Ü@óäíš@ñómbéÙŽïq@ì@p@bØò†@ŠbØ@çüš@ómýì @熊a‰jÜóè@ôäbØòŠbØ@çbØóïäûÙÜó÷@òŠbØüè@õüèói@æäaíni @ @_oŽî‹Øò†@’ŠóqŠóŽ @ŠûŒ@pó€€àíÙy@a‡€€’òŠaíi@ìó€€Ü@çò‡€€i@ãb−ó€€÷@õìaìó€€mói @ôØó€îóä‰ïÜ@Ûóîb€ŽîŠbq@ìíàóèóÜ@熊a‰jÜóè@õłbi@õónïàüØ NpbØò†@ónŽóióà@ìó÷@üi@ŠbØ@õ‡uói @ô䆊a‰€€jÜóè@õó€€ä‰ïÜI@õìbäó€€i@ó€€Øb€ŽîŠbq@ó€€Ü@熊a‰€€jÜóè @@ @ö熊a‰€€€€jÜóè@ôn€€€€’ŠóqŠóŽ@ü€€€€i@o€€€€€Žïäò†a†@Hb€€€€€ŽîŠbq @æm‹€b€.ŽîŠ@üi@熊a‰jÜóè@ñóŽû‹q@ŠóŽói@ò‹Žî†ìbš@ŽðØ@Zt @çbîìíà󀀀è@•ó€€€äaìó÷@NçbØóÔìì‡å€€€Ž@ô䆋Ùïn€€€’ŠóqŠóŽ _aŽ@ðä‡äbqóŽ@ì@çbØó䆊a‰jÜóè@óÜ@ðîbŽbîbä@ñŠbØ@óÜ @ö÷ïÜü€q@bmaì@~p @ óàíÙy@öpóÜìò†@ôäbØb€Œò†íàa†@ çóîýóÜ @ó€îòŠóÙäó÷@ó€Ü@õó€Øb€òŠbi@ó€Ø@熊a‰€jÜóè@õłbi@õónïàüØ @ô䆋iòíŽîŠD ói@ômóïäüš@ô䆋Øóä@Ša‡åî‹i@õìbåŽïqóÜ@”îbŽb÷ @ô䆋iòíŽîŠD 󀀀€€€i@ômóïäü€€€€€€š@õìaì󀀀€€€m@ôn€€€€€€’ŠóqŠóŽ @ìaì󀀀m@õŠb€€€€ŽîŠbq@La‡€€€młì@õìaì󀀀móÜ@çbØ󀀀䆊a‰jÜóè @b€m@òìóï䆋َïrn@ €Žò†@õˆûŠó€Ü@Šó€è@pbØò†@çbØó䆊a‰jÜóè @@ìíàó€€èóÜ@òìa‹€€Ž‹rŽïÜ@熊a‰€€jÜóè@õłbjõó€€nïàüØNæŽî‹€€Øò† @Šó€ŽóÜ@õó€äaìó÷@çbØó䆊a‰jÜóè@ôàb−ó÷@ôä‡äbîó€aŠ@õˆûŠ @Šó€€ó÷@pa‡€i@ó€Øó䆊a‰jÜóè@ó€Ü@”ï−aí€m@Žðäaímò†@NÚŽïn’ @”ïäbØó€ä†Ša‰jÜóè@ô䆋iòíŽîŠói@ôn’ŠóqŠóŽ@çbØóÔìì‡åŽ @@N†‹Ø@ônîíŽïq @”ïäaìó€€÷@ÿ󀀀óÜ@怀iŠòì†a†@çbîìíàó€€è@ô€€iò†@~@çó€€Øò† @@ @ü€€i@çb€€îü‚@ó€€Ø@ó€€îóè@•ó€€äbäóîý@öl€€y@ìó€€÷@õŠó€€åŽîíä @@oŽï€šò†@òíŽîŠ% ó€i@ÛóîòíŽï€’@@ó€i@ça‡€.äò†@ñóŽû‹q@Zt Nòímìłbq@çbØó䆊a‰jÜóè @Šbàˆó€€÷@çbØó€€.äò†@çü€€š@òì@oŽî‹åŽïèò†ŠbØó€€i@ÚŽïmó€€ïÜb÷ @@ @ @_æŽî‹Øò† @çbØó€iïy@ñòìó€÷@ü€i@µ€š@óäbrïä@‹q@ì@b.ŽîŠ@ìó÷@Zt @õóä‰ïÜ@Ûóîb€ŽîŠbq@ìíàóèóÜ@çbØó䆊a‰jÜóè@õłbi@õónïàüØ @ñ󀀎û‹q@ó€€Ü@çìíiŠa‡€€’ói@€€Žóióà@ó€€i@Šó€€i@ó€€ä‹.ïi @öpb€€€Øò†@o€€€ŽìŠ†@Û󀀀îb€ŽîŠbq@Šó€€€èóÜ@õü€€€‚@ôȊ󀀀Р@ @_a†ómýì@ìóÜ@熊a‰jÜóè @ô @ 䆋iòíŽîŠD 󀀀€€i@ôn€€€€€’ŠóqŠóŽ@•b€€€€€Žbî@ô€€€€€ÙŽîŠòì†a† @bïØŠímó€€Ü@ôàŠó€€Ðói@ó€€Ø@ô€€ŽbïŽ@ôÙŽïäó€€îý@öpŠb€€q@ìíàó€è @õó€nïàüØ@•ó€äbä‰ïÜ@ìó€÷@ôàa‡€äó÷@Np @ bØò†@çbØó䆊a‰jÜóè @ö@çbàó€€ÜŠóq@ô䆊a‰€jÜóè@ó€€Ü@ôäìíiŠa‡€’ói@ôÐb€€à@fia‹€Žbä @•b€q@ڀŽîŠò†@€äò†@ìíàó€è@Np @ b€Øò†@çbïäb“€ïånŽò†@łbi @çbØóïî@bŽbî@óî@báåŽîŠ@fiò†@•óïŽïq@ìói@óîóè@çbØóïäaìòŠb’ @fäaímò†@òìóîŒû†@çaŠò‡<äò†@ônïÜ@óÜ@õü‚@õìbä@õòìó÷ @f€€iò†@ó€€Ø@ó€€îòìó÷@”ïn€€’@æî<åî‹€€€@pb€€Ùi@fuó€€i@f€€u 103


@•òìó€€÷@õaì†@pa‡€€i@õü€€‚@ô€€<äò†@ô€€åŽïéä@ôØóîòíŽï€ ’ói @õòìó€€÷@ü€€i@o€€îŽ ‹Øò†@Šü€€à@µ€€’@ôÙŽïió€€ØòŠóàói@õó€€−óq @òìó€ma‡i@€äò†@òŠb€iìì†@‹€m@ôÙŽïåŽî퀒@ó€@Ü@paìD‹i@fäaímóä @õłb€€i@õó€€nïàüØ@”ï䆊a‰€€jÜóè@õ󀀎û‹q@ôäíiìaìó€€m@õaì† @ö熊bàˆ@ói@pbØò†@oŽò†@çbØó䆊a‰jÜóè@õŠbïn’ŠóqŠóŽ @õ‹Žî†ìb€€€šói@çb€€€àí<Žïi@çbØ󀀀<äò†@ìíà󀀀è@ô䆋،Šó€€€Ð @ìó€€÷@öl€€y@ôäaŠó€€åŽîíä@õìb€€šŠóióÜ@ðîb@€€Žbî@ô€€ÙŽîŠòì†a† @@Nòì솋Ø@çbîóØó䆊a‰jÜóè@õŠa‡’ói@óØ@õóäbäóîý @óÜ@Šóè@N@ôåŽïéi@ŠbØ@ói@ç‡äbîó€@ aŠ@ôäbØüè@ìíàóè@bŽbî@ôŽïq

@ @_ómýì@ìóÜ@oŽî‹Øò†@çbØóåïàóØ@Žßó€óÜ@óÜóàbà@çüš@Zt @쀀€i@õòì󀀀䆋Øìþi@ì@Ša‡€€€î†@ì@òì󀀀äíiüØ@ôäa‡€€€àb−ó÷ @öôäó€€àŠó÷@öõ†íèó€€îI@bïäó€€m@bïØŠímó€€Ü@Šín€€Žò†@ôŽïqó€€i @õìaìó€€m@ì@ó€€àbäˆûŠ@õü€€è@ó€€i@õü€€‚@ôäbØóŽbïŽ@óä퀀šüi @çbØó€ïäóàŠó÷@çìa‹€Žbä@ôåîb€÷@ôîó€åïàóØ@í€Øòì@HçbØóàûŠ @@Nç‡äbîó€aŠ@ôäbØüè @o€€€€€Žïiò†@‘󀀀Ø@ŠaŒó€€€èH50O40I@õ󀀀Ùîä@çb€€€îòŠbàˆ @@ @†Ší€€Ø@怀iò†@‘ó€€Ø@ŠaŒó€€è@H4O2I@ôäaíŽïäó€€Ü@”ïäbØó€€àûŠ @çb€€Ø@H@NGO@I@ì@çbØó€€ïma‹Øíº†@òìa‹€€ƒÙŽîŠ@ñŠìò†@Z@t @•òìó€÷@ÿó€€óÜ@òìa‹äóäa†@ôàìóÔ@ôîóåïàóØói@a†ŠínŽò†óÜ @ @_a‡äbØó䆊a‰jÜóè@ñóŽû‹q@óÜ@óïïš @@Næiò†@çüïÝà@H@15O11@IõóÙîä@æŽïÜò†@çbîü‚@çbØóØŠím @óÜ@çbîü‚ìónŽaŠ@ôÙŽïÜûŠ@ @çbØóïàíÙybäì@ôäò†óà@òìa‹ƒÙŽîŠ @@ @íØòì@ôäbØòìa‹ƒÙŽîŠ@ìbÙî‡äóŽ@ãýói@Nó@ ïïä@a‡äbØó䆊a‰jÜóè @ñó€Žû‹q@ó€Ü@òìaŠ‡€Žïq@çbïØó€î‡äó¸ójîbm@Cïè@çbäˆ@Zt @ôØóîòíŽï€€’@ó€€i@æäa퀀mò†@ïäaì󀀀÷@ì@çaŠb€€Ùî‹Ø@ì@çb€€äˆ @ @_熊a‰jÜóè @ó€€mŠbq@ó€€Ü@ŽôØó€€î@ó€€Ü@ôäaíïn@ “€€q@çb€€îü‚@ü€€i@ü‚ìón€€ŽaŠbä @ôÐb€à@”ïäbäˆ@óïä@a†ìbïq@öçˆ@çaíŽïäóÜ@õŒaìbïu@ça‡<äò†óÜ @@NçóÙi@çbØóïŽbïŽ @çbØóäóîý@ö@ly@óÜ@õ‡äóè@óîóè@çbïåmìłbqü‚@öça‡<äò† @@ @çbîü‚@E25@óÜ@õóÙîä@õò‰ŽîŠD ói@æäaíni@çbäˆ@fiò†@æŽïÜò† @Šó€€ó÷@ó€îóè@ìaŠ†‹Žî‰€jÜóè@ðäó€àí−ó÷@Šü€u@‡äóš@Z@ t @íØb€m@ãýó€i@N@çbØóïäaìòŠb€’@ì@çbàó€ÜŠóq@ìbä@üi@ì çíŽïÜbri @çbîó€ØóîŠóè@ñŠb€Ø@ì@pýó€Žò†@óÜ@‘bi@@ðmŠíØ@ói@oŽî‹Ùi @~@òìa‹Øó€€ä@Žôuó€€jŽõu@a‡€€ÙïnØa‹q@ó€€Ü@ó€€îò‰ŽîŠ@ãó€€÷@bn€€ïŽ ÷ @ @_oîóÙi @ôäb€îˆ@ü€i@ô€<ä‹€@b€ïØŠím@ó€Ü@çb€äˆ@óØ@óîòìó÷@ô’óØóîüè @~ç@ bï䆊aí‚@‡åŽîíŽ@ì@çbàóÜŠóq@ôäbàa‡äó÷@ô䆊a‰jÜóè@õaì† @@Nóïä@ôŽbïŽ @Šó€€€è@No @ îŽ Š†‹Žî‰€€iò‡Üóè@òìó€€äbàóÜŠóq@çó€€îýóÜ@pó€€àíÙy @@ @õaì‹€i@ì@pb£@póàíÙy@ôØóq@Žôäaímò†@õü‚@”ïäbàóÜŠóq @ñòìó€€÷@ü€€i@Šó€€ióä‹€ò†@ŽîŽ 퀀’@ì@b€€.ŽîŠ@@çbØó€€iïy@Zt @çb€€€Øb€ŽîŠbq@õ󀀀ä‰ïÜ@ô䆊a‰€€€jÜóè@ãý󀀀i@NòìónŽïåŽï€€€i@Ž¶ @Šòìbà󀀀€u@󀀀€åäóîó.i@çb€€€€îü‚@ðàbî󀀀€q@ì󀀀€àbäŠói @óîa†òìóÜ@çbîóØóØŠó÷@ì@ô<ä‹€@çbØóïäaìòŠb’@ôäóàí−ó÷ì @ @_HçaŠò‡.äò†I @ó€€Ü@çò‡€€i@óØóïäaìòŠb€€’@ôØûŠó€€Ž@ômó€€àŠbî@Žô€€iò†@ó€€Ø @óîóè@õìaìóm@ôØóîòìbà@~@ôŽbïŽ@ôÙŽïäóîý@ì@ly@ìíàóè @ó€äbØb€îŠbq@õóä‰ïÜ@ôšŠóè@Nô @ äbØòŠbØ@ì@”ï÷@ôä‡äaŠóqaŠ @a†bŽbî@õòíŽïšŠ@ aíš@óÜ@熊a‰jÜóè@õò‡äó€bqì‹q@õò@ ìó÷@üi @ó€Ø@H¶aìI@Šb€ŽîŠbq@çaíŽïä@óÜ@ó䆋ÙîŠbØìbè@çbïÜûŠ@ì@ô<ä‹€ @ó€i@ó€îóè@ô€’òìó÷@õŠaí€i@Ûòìóè@N@pa‡i@ãb−ó÷@õü‚@üi

104


@ôäb€€Žb÷@ó€€i@óîò†b€€Ž@ì@ô€€åïmûŠ@ôØó€€î‡äóàaŒòŠ@•òìó€€÷ @Žßó€€óÜ@ŽôåŽîŠŒó€àò‡îa†@õü€‚@ômýó€Žò†@ói@ü‚ìbä@õ‹îŒòì @ôäaímb€€ä@ãýó€€i@No @ €€Žî<iŠòì@ó€€î‡äóàaŒòŠ@ìó€€÷@Žõ‹äa퀀mò† @ó€€Ø@~ß@ ó€€@çó€€îýóÜ@òìaŠ†‹î‰€jÜóè@ó€€Ø@ôäaìòŠb€’@ôØûŠó@ €Ž @ó€€Ü@ôäbØóån€€ƒÙîŠ@íØb€€m@pb€€Ùi@çbØó€€ä†Ša‰jÜóè@õŠa‡€€’ói @ì@ü€šímbè@ì@ôn€ŽìŠ‡äóm@ìb€€ŽîŠbq@õŠb€Ø@ì@”ï€÷@•òìó÷ @@NòìónŽî‹€ò†@‹m@ôäbØón’@ìòó<åîˆ @ó€€Ü@Np @ bØó€€ä@o€€ŽìŠ†@b€€ïØŠím@ôäb€€Øb€ŽîŠbq@ìíàó€€è@õò퀀ïä @@

@õìò‹îó€q@ô€Žïq@ó€i@ón€îíŽïq@ڀŽïiy@ìíàóè@ŠóŽóÜ@bïØŠím

@õü€€‚@õò‹<äü€€Ø@ڀ€îŽ Šbu@Žßb€€Ž@ìì†@Šó€€è@~õó€€Øóïïîü‚ìbä @󀀀€Ü@oŽïib“€€€€ŽïØa%Š@ðäbmŽîŠ% 󀀀€i@ð−Šó€€€€Ž@ñòì󀀀€÷Zt @ @_ómýì@ìó÷@ðäbØó䆊a‰jÜóè @@NoŽïnŽóji @ @ @ôÜb€Ž@õaì†@b€ïØŠím@ôäbØó€ä†Ša‰jÜóè@ó€Ü@óØ@o’@æî<ä‹€ @ó€€ïäaïà@çbØó€€iïy@ó€€Ø@óš@ó€€äaíŽïq@ì@pó€€ïÜb÷@ìó€€÷Zt @ó€€i@ì@ô€€iy@ô€€îò‹Ð@ò퀀i@ó€€Ø@ì퀀i@òìó€€÷@~aDŠü€€€@1950

@ €€ŽîŠ†ò†@ãb−ó€€÷@óäbŽa‹Øíº†@ôØóîòíŽï€€’ @ @_póàíÙy@óÜ@ç‹€ò†Šòì @çb€€àí<Žïi@No @ó€i@Žôió€è@àóØ@ôäbàóÜŠóq@ãa‡äó÷@H20I@óÜ@ÛóîóÝmíØ@Šóè @ói@NÛìí›i@õŠbÙÝï“Žïq@ì@õŠbÙÝŽï“Žïq@Žõ‡äóè@ôäa†ìŠ@Žßó€óÜ @ó€Ø@ôäbØó€<äò†@õò‰€ŽîŠ@çbîòì@No @ îŽ Š†bä@ômóàŠbî@bŽbî@ôŽïq @ôäìíàŒó€€€÷@ô䆋َïrn€€€Žò†@õbmòŠó€€€Ž@󀀀Ü@”ïm󀀀jîbm @@NôŽa‹Øíº†@õòíŽï’@ói@熊a‰jÜóè @E7@ó€Ü@çaŠò‡€<äò†@ô€<äò†@õüØ@óÜ@ìí“Žïq@ô䆊a‰jÜóè@óÜ @@NŽônŽîŠ†bä@õóïmóàŠbî@ìó÷@oŽïi@àóØ

@@

@@ @@ @ó€€Ø@ó€€îbïm@ñaì@ðÜb€€‚@çbØó€€iïy@ñb€€Žbî@ó€€Ü@b€€îb÷Zt @ @_ç‹.i@ò‹.äüØ@ãaìò†Šói@æŽî‹Ùi@‡äóibq@çbØóiïy @ó€€Ø@ڀ€ïŽ iy@ìíàó€€è@çbØóŽbïŽ@ó€€iy@õb€€Žbî@ô€€ïŽ q@ó€€i

@ðm󀀀áÜóè@ü€€i@o€€Žî‹Øò†@ñŠb€€Øìbè@çbØó€€iïy@b€@€îb÷Zt @ @_çüš@ì@póàíÙy@çóîýóÜ@熊a‰jÜóè @çb€îü‚@óØ@~õ @ óäbiy@ìó÷@üi@pbØò†@çb‚Šóm@òŠbq@póÜìò† @ó€€Ü@ó€€Ø@õó€€äb<äò†@ìó€€÷@ô€€ïŽ q@ó€€i@çíŽïÜb€€qò†@熊a‰€€jÜóè@ü€€i

@@Nçò‡i@ãb−ó÷@ôòŠ @@

@@Na†ìaŠ†‹Žî‰jÜóè@ôäbàóÜŠóq@ìbäóÜ@µäbàóÜŠóq

@pó€Üìò†@•ó€îòŠbq@ìó÷@Nó@ äbîìbåŽïè@ìí“Žïq@ôäbØó䆊a‰jÜóè @ óàíÙy@Ûòìóä@~pa‡îò† @õò‹<äü€Ø@çó€Ùi@óÔ@ìa‹ÙîŠbî†@ôÙŽïmóibi@ŠóŽóÜ@çbïnîì @ôäa‡€ïmóàŠbî@õbŽbî@òìó÷@õaì†@Np @ ŠD ü€@çbï䆊a‰jÜóè @ڀŽîŠbu@Žßb€Ž@ìì†@Šó€è@”ïäb€Øb€ŽîŠbq@óÜ@N´ @ Žóiò†@‹qínØ @òŠbq@bïäóm@póÜìò†@óØ@õóîòíŽï’@ìói@Nõ @ôØó€îŒbÔ@ôn€’ŠóqŠóŽói@çbîü‚@õóäýbŽ@õò‹<äüØ@Žôiò† @õó€€ÝmíØ@ôäòìb€€‚@ó€€Ø@õó€€äbäóîý@ì@l€€y@ìó€€÷@ó€€ma†ò† @@ @çaŠóåŽîíä@ñò‰ŽîŠ@çüš@´Žóiò†@ò‹.äüØ@çüš@çbØóiïy@Zt @çbØó€iïy@ñb€Žbî@ó€Ü@‘b€i@ðmŠí€Ø@ói@oŽî‹Ùi@@Šó€ó÷Zt @ @_ómýì@ìóÜ@oîóÙi @ìì†@ôäíàŒó€€÷@o€€îŽ ‹Ùi@Šó€€€ó÷@çó€€Øò†@ñŠb€€î†@çbØòŠb€€’@ó€€Ü @ @_æîóÙi@‘bi@óäí¹@Ûòì@lïy @üi@~ó@ îóè@çbîòìó÷@ôÐbà@‘óØ@ôŽ@H30I@ìíàóè@bïØŠím@óÜ @@NçóÙi@oŽìŠ†@ôŽbïŽ@ôÙŽïiy@çbîü‚ @ó€Ø@ó€Øóiy@ôØûŠóŽ@ói@òìaŠ†@pýóŽò†@a‡iy@Žõ‡äóè@óÜ @@ @çb€€î@ÚŽîŠó€€åŽîíä@oŽîìó€€ïi@a‡€€ÙŽïmbØ@ó€€Ü@oŽïió€€è@õü€€nïÄ@ôÐb€€à

@ôäbÙÜó€‚@Žôäaí€mò†@~p @ a‡€iý@Ûó€îb€@ îŽ Šbq@Šó€è@óÜ@Ûóîóä‰ïÜ @l€ïy@ó€i@ça‡€móÜüà@ì@l€ïy@ð䆋Ø@oŽìŠ†@ðmóïÜb÷Zt @ @_óäüš @çbØó€iy@ôØûŠó€Ž@ó€ïŽïq@ìói@NŽô @ åŽîŠŒó·a†@æŽîí’@óÜ@çbî‹m @õó€Øóiy@ìbäó€Ü@o€Žïi@çb€îˆ†@ó€Ü@ÚŽïØóîóØ@õòìó÷@ômbØ@óÜ @ó€€Ø@ü‚ìb€€ä@ô€€mòŠaŒòì@ó€€Ü@õ‡€€äóàaŒòŠ@ô€€åm‹€Šòì@õaì† 105


@ó€Ü@çb€Øb€ŽîŠbq@ó€Ü@æån“€îó<Øóî@ói@õóÕÜó÷@ìŠóåŽîíä@çaìó÷ @@NçbîóØóÜó€@õŠòìbàóu@ì@çbîóØóiy@çaíŽïä @@ @ó€iïy@ìó÷@çüš@ì@óäüš@Ša‡mýóŽò†@ðiïy@ð䆋؊bØZt @ðmb€€Ø@ó€€Ü@pb€€Ùi@Žðuó€€jŽïu@ñü€€‚@ñó€€àbäŠói@pa†ò†@Žßìó€€è @ @_oŽò†@ónŽî‹€ò†@pýóŽò† @ü€i@pa†b€ä@óšíà@ly@óØ@óîòìó÷@ôn“€@ói@o’@æî<ä‹€ @çaìó€÷@íÙÜó€i@çbØb€ŽîŠbq@óÜ@çbØò‡äójÜóà@ì@ÖÜ@õìa‹Ž‹rŽïÜ @ì@çó€Øò†@çbîó€Øóiy@ü€i@”ï€÷@”‚ó€iü‚@ôØóîòíŽï’@ói @òŠb€€q@óäb€€ŽóØ@ìó€€÷@bïäó€€m@Nçó€€Øò†@çb‚Šó€€m@ü€€i@ôäb€€îü‚ @”ïn“€@õò‹<äüØ@ôäbàa‡äó÷@Nç@ ò‡i@õý@òŠüu@ãói@çbîü‚ @õŠa‡€ï÷@õŠb€iìŠbØ@çb€Øb€òŠbi@ìó€Ùåi@ìbäó€Ü@ó€Ø@ç‹€ò†Šòì @õò‹<äü€Ø@ó€Ü@õŠa‡€’ói@ó€Ø@Ûó€îb€ŽîŠbq@ìaŒó€Ô@ìíàó€è@ó€Ü @ó€Ü@ó€ïä@çbn€Ž†ŠíØ@Ûòì@Nç@ ó€Øóiy@õŠójäbàŠóÐ@ì@çóØò† @ìíàó€è@ó€Ü@òìò‹<äü€@Ø@ôån€Žói@õb€<ŽîŠ@ó€Ü@çó€Øò†@ôn“€ @ó€i@ôäbØòŠ†bØ@ì@Žôma‡i@õóšíà@ly@òìòŠaí‚@bm@òìòŠóŽ @ôäbàa‡€€äó÷@õò‰€€ŽîŠ@Næ@ îŽ ‹€€Øò†@Šb€€ïnƒï÷@çbØòŠb€€’@ìaŒó€€Ô

@ó€€åm‹€@ômb€€Ø@ó€€Ü@l€€y@íÙÜó€€i@æió€€ä@”€€îŒaŠ@ì@pb€€ÙiíŽï‚ @õŠbî†@óäbîb€ŽîŠbq@ìaŒóÔ@ìó÷@ôŽíÑä@õò‹Žîí€@ói@•ò‹<äüØ @Ûòì@ì@òìó€€nŽîŒû†ò†@ü€€i@çbï“€€ï÷@pó€€àíÙy@ó€€Ü@~pý󀀎ò† @@NoŽî‹Øò†

@çbîó€Øóiy@ü€i@”ï“ï÷@ì@çóØò†@póàíÙy@üi@ŠbØ@Šíá÷óà @@ @oŽîŠ†ò†@Šbî‹i@çbØóïybä@ìaŒóÔ@ôiy@õò‹<äüØ@óÜ@NçóØò† @ðäbØó€iïy@òìó€nîóÙi@çììŠ@çb€àüi@óäí¹@Ûòì@Šó€ó÷Zt @ôm󀀎bïŽ@ôä퀀šüiìi@ômóïäü€€š@ô䆋Øó€€Üýó€@Šó€€ŽóÜ @ó€Ü@b€îb÷@çóØò†@çbïäbØóäb€Šü÷@ñ‡äóiŽîŠ@çüš@ómýì@ìó÷ @õò‹<äü€€Ø@ü€€i@çbØòŠbïå“€€ïŽ q@Nl€€y@õòìòŠò†@ì@òìòìb€€ä @ @_òìóäóØò†@b€òŠbi@çbØóïîŠa‡ï÷@óØóî@ãóuŠóŽ @ôäbØóä퀹üiìi@ìíàó€è@a‡€ŽîìóÜ@No @ €ŽîŠ†‹Žïäò†@ly@ôn“€ @óï¹óm@ì@póÜa†óÈ@ômŠbqIíØòì@ôäbØòŠìó€@óiy@bïØŠím@óÜ @ì@òì󀀀åïÜüÙŽïÜ@ì@‘biŠó€€€i@󀀀åŽî‹‚ò†@òìa‹€€€Ø@󀀀Üýó€@ó€€€Ø @ì@çb€Øb€ŽîŠbq@õìaìó€m@óÜ@çbïÕÜ@Hõ @ ŠbàüØ@¶ó€@pŠbq@Žßó€óÜ @ìíà󀀀€è@òì󀀀€÷@õaì†@No @ €€€€Žî‹Øò†@Šó€€€€ŽóÜ@çb€€€€îü€ínр @Šó€€ŽóÜ@pb€€Øbä@o€€îíŽïq@ãýó€€i@Nó@ € îóè@a‡€€äbØóïybä@ìaŒó€€Ô

@õòìó€÷@üi@oŽîŠ†‹Žïäò†@õ‡äòìbä@õónïàüØ@üi@çbØòŠbïå“ïq @ì@ր€Ü@pýì@ôäbØó€€ïybä@ìaŒó€€Ô@ìŠb€€’@õìaìó€€m@ó€€Ü@çbØó€€iy @ó€Ø@æŽî‹€Ùi@Žôuó€jŽõu@l€y@ô€ŽbïŽ@ôió€nØóà@õb€<ŽîŠ@óÜ @ó€€Ü@çbØó€€iy@ôØûŠó€€Ž@a†b@mòŠó€€Ž@ó€€Ü@Nò@ ìó€€äóÙi@b€€€òŠbi @l€y@ôØûŠó€Ž@ó€Ø@ómýó€Žò†@ì@çb€€Šü÷@æî‹mýbi@•òìó÷ @òìó€€ØómŠbq@ÛûŠó€€Ž@çó€€îýóÜ@çbØó€€ïybä@ìaŒó€€Ô@ìb€€€ŽîŠbq @ôäó€€àí−ó÷I@ôn“€€€@ôØòíŽï€ ’@ó€€i@Npb€€Øò†@ômóîbØûŠó€€Ž @ó€äa‹ÑäüØ@ìò‹<äüØ@ @çóîýóÜ@ò†Šì@ò†Šì@çb’bq@NoŽî‹äò†a† @b€ïØŠím@óÜ@ômóîa†‹ØŠóŽ@õónïàüØ@çbî@Hl @ y@ômóîbØûŠóŽ M15I@ó€Ü@”bïŽ@ôiónØóà@ì@oŽî†@ÚŽïq@‘óØ@H50I@óÜ

@@Nçbï䆊a‰jÜóè@ói@oŽî‹Øò‡nŽò†@çbØóïiy @@

@õb€<ŽîŠ@ó€Ü@õü€‚@õóØóbïŽ@ó€àbäŠói@ly@N‘óØ@H20 @ó€Üóàbà@çü€š@ómýì@ìóÜ@çŠó.îŠbØ@ñóäbiïy@ìó÷@bîb÷Zt @Žôu󀀀jŽõu@çbà󀀀ܩóq@ìbä󀀀Ü@òì󀀀îóØóïäbàóÜŠóq@󀀀ÝmíØ @ @_òìóåiò†bïu@ñóäaìó÷@ðmójîbmói@çóØò†@Š†bØ@Žßó€óÜ @ìb€€Žbî@퀀Øòì@ôäb€€ØòŠaíi@ìíàó€€è@ó€€Ü@ÛòìŠó€€è@Npb€€Øò† @óÜ@óîóè@çbï<ä‹€@ŠûŒ@ôÙŽïÜûŠ@çbØb€ŽîŠbq@óÜ@ly@ôØûŠóŽ @ì@ô€ŽbïŽ@õ‹€m@ôäb€ØòŠaíi@ì@òìòŠò†@ì@ò@ ìòìbä@ômóŽbïŽ @ó€€Ø@~õ @ òŠb€jnÉï÷@ìó€€i@l€y@õü‚ìb€€ä@ômó€ŽbïŽ@ôån€’Ša† 106


@Næ@ “€ŽïÙiaŠ@pó€ŽbïŽ@ìb€ä@ü€i@pò‹Ðb€÷@çò†ò‡€Üìóè@bïØŠím @çb€€îü€ínр@çbàó€€ÜŠóq@ìbäó€€Ü@ó€€Ø@Nômó€€îýóàüØ@ì@õŠíib€€÷ @ îŽ ‹Øò†@ŠóŽóÜ @ôäb€€îˆ@ó€€Ü@òŠìì†@pò‹Ðb€€÷@bn“€€ïŽ è@a‡€€’òìó÷@Žß󀀀óÜ@ãýó€€i @õïÑäó€m@ôÙŽïmó€éïu@í€Øòì@”ïmó€àíÙy@No @@NpbØò†@çbïŽïuójŽõu @ôäbàó€€ÜŠóq@ãa‡€€äó÷@H550I@õü€@ Ø@ó€€Ü@ó€€mòìó÷@Na‡ï€€ŽbïŽ @@ @Næ@ mò‹Ðb€÷@çbïäbàó€ÜŠóq@ãa‡äó÷@H17I@bïäóm@bïØŠím@õû‹àó÷ @ó€Ü@‹mb€îŒ@çó€Øò†ŠbØ@ô€ŽbïŽ@ôäb€îˆ@ó€Ü@ó€Ø@ô’óäbäˆ@ìó÷ @òì@æŽî‹‚ò†@ÚŽîŠ@çüš@óäbiïy@ìó÷@ñý@lïy@ðàa‡äó÷@Zt @ @_óïš@çbïÐbà@ì@ÛŠó÷ @‹€m@ôäbØóåŽî퀒@ì@ôn€ŽìŠ‡äóm@ì@b€€†a†@ì@ò†ŠòìŠóq@õŠaíi @@NçóØò†ŠbØ @ì@oŽïió€€ä@õŒbiŠ@ 󀀎@õ€€îŠ@ó€€Ü@ó€€Ø@”ïØó€€ïïmýìbè@ìíàó€€è @@ @õ€îŠ@ónŽï›€i@Žôäaímò†@oŽïióä@àóØ@ŽßbŽ@H18I@óÜ@ôäóàóm @ b€Øò†@õŠb€ïnƒï÷@õü‚@óØ@õóiy@ìó÷ @ó€äóàí−ó÷@üi@çóØò†@ñŠbî†@ìaŠíŽïÜbq@çüš@çbØóiïyZt @l€y@ôäbàa‡€äó÷@Np @ @_@çbØòìaŠ†‹Žî‰jÜóè @ó€€Ü@oŽïió€€ä@òìó€€÷@bïäó€€m@~ó@ €€ïä@çbîümòìó€€÷@ôÙŽïmý󀀎ò† @õìb€ä@ô䆋ÙîŠb€î†@Šó€ŽóÜ@òŠò†Šb€îD‹i@õü‚@ly@ôØûŠóŽ @ì@熊a‰€jÜóè@ôÐb€à@çbØaŒó€Ô@ìóïybä@ôäbØóïiy@õò‹<äüØ @ôØûŠó€€Ž@ì@çbàó€€ÜŠóq@ô䆊a‰€€jÜóè@ü€€i@ó€€Ø@ôäaìaŠíŽïÜb€€q @ÛòìŠó€è@Nó@ €îó@ è@a‡iy@ôäbØóånƒÙîŠ@ìbäóÜ@çbïåmìýbqü‚ @NæŽî‹€€Øò†@‡€€î‡äbØ@çbØóïäaìòŠb€€’@ôäó€€àí−ó÷@ì@ôäaìòŠb€€’ @ì@ça‡€<äò†@ôÐb€à@”ïäb€Øb€ŽîŠbq@ì@çbØóïn“€€@ò‹<äüØ@óÜ @@Nóîóè@çbïåmìýbqü‚ @ì@ly@ôäbØóånƒÙîŠ@ói@熋ØòŠb“ïnï÷@•bq@çbàí<Žïi @ô€åm‹€Šòì@ÛòìŠóè@Nç@ bØóïybä@ìaŒóÔ@óÜ@óØóiy@ôäbàa‡äó÷

@@

@ôió€€nØóà@ì@ômóîa†‹ØŠó€€Ž@õó€€nïàüØ@ôäbàa‡€€äó÷@õaŠì€€i @ìó€€Ü@óïïäü€€š@çü€€š@çbØó€€ïma‹Øíº†@òìa‹€€ƒÙŽîŠ@ñŠb€€Ø@Zt @ @_óäbmýì @ômóïjÈó€’@ó€Ü@l€y@ôØûŠó€Ž@ÛòìŠóè@Nó@ Øóiy@ôŽbïŽ @@ @󀀀iy@Nòì󀀀nŽïÜüØò†@a†Šòìbà󀀀u@ìbä󀀀Ü@•ó€€€ØòìaŠíŽïÜbq @ìbäó€€Ü@çb€€ïäbØòìaŠíŽïÜbq@çb€€îü‚@ôäbØ󀀹ìbäóÜ@çbØóŽbïŽ @b€Žbî@ô€Žïq@ó€i@pó€ÝÝïà@ôَŽîím@ì@µ€š@ìíàóè@bïØŠím@óÜ @ îó“ïq@ôØóîbÙî‡äóŽ@óîóè@õòìó÷@ôÐbà @ìaŒóÔ@óÜ@ÚŽîŠòì†a†@õ‹Žî†ìbš@‹ŽîˆóÜ@òìóäbØóïiy@óånƒÙîŠ @‹Žîˆó€Ü@õü€‚@ü€i@ô @@Nç‹Žî‰iò‡Üóè@çbØóïybä @çb€€€îü‚@ôäbØó€€î‡äòìòˆŠói@ôån€€€ŽaŠbq@ü@ €€i@a‡€€€ÙŽîìbä@Šó€€è @ bÙî‡äó€Ž@íØòì@NpbÙjnŽìŠ† @ @ @ì@çbîbn€Žüàbà@ì@çaŠb€ÙŽî‹Ø@õ @@NçbÙ“îq@ì@çaŠbîŒa‡äó÷ @ó€îóè@çbî%Šür€q@ðØóîb€Œò†@çbØóiïy@“€@ói@bîb÷Zt @@ @ @_熊a‰jÜóè@ñŠbØ@ói@oŽïi@pójîbm @ôäa‡€€€àb−ó÷@󀀀i@ôm󀀀jîbm@ôØ󀀀îb€Œò†@ڀ€€Žïiy@ìíà󀀀è @çbïäbØó€€äb€Šü÷@ìbäó€€Ü@熊a‰€€jÜóè@çü€€š@çbØó€€iïyZt @ @_çò†ò†@ãb−ó÷ @ôØûŠó€€Ž@õ‹€€<Žïu@ó€€Ü@ŽôØó€€î@ó€€Ø@ó€€îóè@õü€€‚@ô䆊a‰€€jÜóè @ôäb€ØòŠaíi@óÜ@ì@pbØò†@óîb€Œò†@ìó÷@ôn’ŠóqŠóŽ@óØómŠbq @ì@ç‹Øó€Ô@ì@ü€€ínр@ôäa‡€àb−ó÷@ì@ômóîbnŽû†@õb<ŽîŠ@óÜ @õü€‚@ô€<ä‹€@ô€ÜûŠ@òìóïîb€Žbî@ì@ò‡€äó€@ bqìD‹q@ì@ôîü‚ìbä @ìíàóè@ŠójäaŠ@ ói@óÜ@ly@ômóŽbïŽ@õòìó䆋ÙäìŠ@ì@paì†óä @ï€è@ì@ó€ä†Ša‰jÜóè@õìa‹€Ž‹rïÜ@bïäó€m@óŽóØ@ìó÷@ì@Žôåïiò†

@@NçbØòìa†ìŠ

@ó€Ø@ó€ïïä@ó€áŽï÷@õý@íØòì@Np @ bØbä@ôiy@õ‹m@ôÙîŠbØ@í“ï÷ @ìbäó€Ü@òìó€äóÙi@çb€îü‚@Žîí’@óäbîíïäaím@çbäˆ@bîb÷@Zt @ @_ðäbØóiïy @ßí‚ì†ó€€m@çbØòŠbØí“€€ï÷@ôØ훀€i@ìòŠì󀀀@ó€€Ü@çìa‹€€Ž‹rŽïÜ @@Nóïïä@”ïäaìó÷@õŠbØ@ïè@óØ@çóØò† @ôäbØó€ŽbïŽ@ó€iy@ìíàó€è@Nò@ €Ø@ãýói~ó@ îóè@çbïäíiò†bàb÷ 107


‫ﻨﺔﺭﻯ ﻳﺔﻛﻴﺘﻰ ﻧﻴﺸﺘﻴﻤﺎﻧﻰ ﻛﻮﺭﺩﺳﺘﺎﻥ ﻟﺔﺭﻭﺳﻴﺎ‬‫ﺷﺆﺭﺵ ﺧﺎﻟﻴﺪ ﺳﺔﻋﻴﺪ ﻧﻮﻳ‬

‫ﺋﺔﻭ ﺛﺎﺭﺗﺎﻧﺔﻯ ﻣﺎﻓﻰ ﺑﺔﺷﺪﺍﺭﻳﻜﺮﺩﻧﻴﺎﻥ ﻫﺔﻳﺔ ﻟﺔﻫﺔﻟﹶﺒﺬﺍﺭﺩﻧﺔﻛﺎﻧﺪﺍ‬ ‫ﻚ‬‫ﺶ ﻫﺔﻟﹶﺒﺬﺍﺭﺩﻥ ﺣﻴﺴﺎﺑﻴ‬‫ﺖ ﺛﺔﻧﺠﺎ ﺭﺅﺫ ﺛﻴ‬‫ﻰ ﻳﺎﺳﺎ ﺩﺓﺑﻴ‬‫ﺑﺔﺛﻴ‬ ‫ﻟﺔﺑﺎﻧﻜﻰ ﻓﺔﺭﻣﻰ ﺭﻭﺳﻴﺎ ﺑﻜﺔﻧﺔﻭﺓﻭ ﺑﻮﺩﺟﺔﻯ ﺧﺆﻳﺎﻥ ﺋﺎﺷﻜﺮﺍ ﺑﻜﺔﻥ‬ @@

‫ﻄﺮﻱ ﺳﺔﺭﻧﻮﻭﺳﺔﺭ‬‫ ﺟﻴ‬: ‫ﺳﺎﺯﺩﺍﱐ‬

@õŠb€€Ø@ì@熊a‰€€j Üóè@ôán€€ïŽ@ó€€i@çìíib倀’b÷@ü€€i@@ @Žß󀀀€€óÜ@󀀀€îóäbº†@ã󀀀€÷@~@b€€ŽìŠóÜ@ô€€€€îòìa‹ƒÙŽîŠ @ôäbáïn“€ïä@ônŽïØó€î@õŠó€åŽîíä@‡€ïÜb‚@•-Šü’@ŽîŠ-ói @@ZaŠ‡àb−ó÷@bïŽìŠóÜ@çbnŽ†ŠíØ ‫ﺷﺆﺭﹺﺵ ﺧﺎﻟﻴﺪ ﺳﺔﻋﻴﺪ‬ @a‡€Žïm@õŠb€ÙäaŠü€@‡äó€š@ì󀀋i@99@ó€Ü@òìímb€è@ڀŽïq@ìòìa‡Žïq @ìòìa‹€Ø@a@‡€Žïm@õìbšŠói@õbÙäaŠü€ìì†@2006O12O20@ìòìa‹Ø @çó€îþŽïi@ôn€ïÜ@ìa€€@ô€ŽóØóØbm@ô䆊a‰€j ÜóèóÜ@b7ŽîŠ@a‡îbïm @‡€€î‡äbØ@çb€€îü‚@ó€€îóè@õü€€i@ô€€ŽbïŽ@õìa‹€€ƒÙŽîŠ@l€€y@ìbàó€€ä @@NoŽî‹Øò†@‹îóŽóäŒbi@Ûóî@Ûòì@bïŽìŠ@ôØb‚@ìíàóè@öçóÙi @öçbàó€ÜŠóq@ôàa‡€äó÷@450@óÜ@òìímbè@ÚŽïq@bïŽìŠ@ôäbàóÜŠóq @ÚŽïŽóØŠóè@oŽïšò†@òí@îŽ Šói@熊a‰j Üóè@ÚŽîŠbu@ÿbŽ@Šaíš@ìíàóè @fäaímó€÷@o€Žïi†‹Ø@ìaìó€m@ÿb€Ž@18@ôäóàóm@熊a‰j Üóè@õˆûŠóÜ @fäaímó€÷@ìíi@ÿbŽ21@óÜ@‹mbîŒ@ô“ïäóàóm@Šó€ó÷@öpa‡i@Âäò† @@NpbÙi@‡î‡äbØ@õü‚@ÚŽïiy@õb7ŽîŠóÜ @õŠa‡€’ói@ó€ïïä@çbîüi@æåvŽóÜ@熊a‰j Üóè@ômbØóÜ@õóäbŽóØìó÷ @@N熊a‰j Üóè@õóŽû‹qóÜ@çóÙi @ö@òìónŽïåŽï’òíj Üóè@çbàóÜŠóq@ŠínŽò†@ôŽïqói@ó@îóè@õüi@ÛûŠóŽ

@ìó€÷@ô䆊a‰@jÜóè@õbŽbî@ôŽbi@ômŠíØói@oŽî‹Ùi@Šó€ó÷@Zt @ @_oîóÙi@üi@çbàómłì @öŠb€àüØ21@óÜ@òìímbè@ÚŽïq@óï ÜaŠ‡ïÐ@ôÙŽïmó Üìò†@bïŽìŠ@Oãłòì @10@öôàü€€äümü÷@õó€šìbä@1@öõŠa‡€€ï÷@õó€šìbä@49ö@ âŽîŠó€è6 @ڀŽïq@ô ÜaŠ‡€ïÐ@õó€äŒbi@7@õìíàóè@óàó÷@ôàüäümü÷@õóÕïnäóà @@NæåŽïèò† @öoŽî‹Žî‰€€iò‡ Üóè@òìbŽìŠ@ôÙ Ü󀀂@çó€€îýóÜ@bŽìŠ@ôØûŠó€€Ž @ôäó€àí−ó÷@öH@ó€ïïä@õ‹7ŽïuI@ÛûŠóŽóÜ@òìímbè@ÚŽïq@póàíÙy @ôäó€àí−ó÷@ça‹€îŒòì@ôäó€àí−ó÷@öHçbàóÜŠóqI@ bàì†@öô ÜaŠ‡ïÐ @@N†a† @pb€Ùi@‡€î‡äbØ@õü€‚@óîóè@õüi@Ûóïmłìbè@ìíàóè@bŽbî@ôŽïqói @ÿb€Ž@40@ó€Ü@ôäó€àóm@Šó€€ó÷@ÚŽïuŠó€àói@ÛûŠó€Ž@ônŽüq@üi @bï€ ŽìŠóÜ@ÿb€€Ž10@öoŽïió€€è@ô€€ŽìŠ@õó€€àbäŒó€òŠ@öo€€ïŽ i‹mbîŒ @ÛûŠó€Ž@ô䆊a‰€j Üóè@ڀŽîŠbu@Žßb€Ž@Ša퀹Šóè@öf€iíi@fuón“ïä @@NpbÙi@‡î‡äbØ@õü‚@óïïä@õüi@‹mbîŒ@Šbuìì†óÜ@öoŽïšò†@òíŽîŠói @õó€äbánà@çbàó€ÜŠóq@ 2002O12O11@ ó€Ü@熊a‰€j Üóè@õbŽbî

100


@ça‡€€7äò†óÜ@pb€€Ùi@õŠa‡€’ói@ڎóØ@ìíàó€è@ó€€îaíiò†@öçìí€i @ônŽïØó€î@ôäì훀َïm@•b€q@N@Šb€Ø@ôåŽî퀒óÜ@çaŠ†ò†@aŽ@båï€ó÷ @ìbÙîû€€€î‹qI@õ󀀀Žû‹q@•b€€€q@1991@ô Üb€€€Ž@póïÄü€€€Ž @ìa‹€ÙŽïm@õŠb€ÙäaŠü€@õìaìómói@óØóšìbä@ô‚û†ìŠbi@HoŽüåŽþ€ @öça‡7äò†@öpóïma‹Øíº†@õíåïm@ŠûŒ@óäaŒbm@òŠbàüØ@ãó÷@ôäýó€ @ômóá Üóè@bïŽììŠóÜ@ÛóîòíŽï’ói@ìòŠbàüØ@Šóè@ãłói@çíi@õ†aŒb÷ @õììŠó€€Ü@oŽï€€šó÷@bqìŠìó€€÷@ôäbmó€€ Üìò†óÜ@‹mb€€îŒ@ô䆊a‰€€j Üóè @çb€àí7Žïi@€äò†@õòìó€ä†‹ØüØ@öô€iy@õò‡äó€bqìW‹q@öÚïåØóm @öãþÙîŠó€€€Ü@󀀀îóè@çb€€€îłbi@ô€€€ ÜûŠ@燀€€äbîó€aŠ@ôäb€€€Øb€Œò† @@Nômłìbè@õòìó䆋؊bï’üè @çò‡€€i@€€äò†@çb€€ïäíi@fuón“€€ïä@ôåŽî퀀’óÜ@f€€iò†@çaŠò‡€€7äò† @ìòìa‹Øò†b€€àb÷@pó€€jîbm@ôn€€ïÜ@ôäa‡€€7äò†@”Žï€ q@õòìó€€÷ŠóióÜ @oŽïió€ä@óäbn€ïÜ@ãó€Ü@ÚŽîìbäŠóè@Šó€ó÷@öçìa‹Ø@Šbàüm@ôäbØòìbä @ça‡€7äò†@ômbØó€Ü@Šó€€ó÷@N@pa‡€i@€äò†@ó€ïïä@õü€i@óŽóØ@ãó÷ @çbØó€ä‰ï@Ü@õŠa†b€€b÷@ça‡€7äò†@”Žï€q@o€Žïiò†@o€Žïi‹m@ôÙŽîŠb’óÜ @õb7ŽîŠó€Ü@f€äaímbä@‘óØ@N@oîŽ ‹Ùi@Šbàüm@pìbä@õòìó÷üi@oîóÙi @ôÝïØòìó€i@o€Žïji@ôib€ä@‘ó€Ø@pa‡€j7äò†@çüÐó€Üóm@çbî@ónŽüq @Šó€ióÜ@çó€Ùi@ü€šímbè@æäaímb€ä@õóäbŽóØ@ãó÷@N@ça‡7äò†üi@‘óØ @ãó÷@ô Übàüi@oŽïšó÷@óîóè@pójîbm@ôØóîóä‰ïÜ@çq@çbî@ô’ü‚óä @ãó€Ü@N@ôn“€€@ôäa‡7äò†@õˆ@ûŠ@”Žïq@ãłói@ça‡7äò†@üi@òŠò‡7äò† @õ󀀀ä‰ïÜ@õìbä󀀀i@òìíia‡€€€îóq@Û󀀀îóä‰ïÜ@ô€€€îaì†@õó Üb€€€ŽŠaíš @ó€îóä‰ïÜ@ãó€÷@ôäbØó€äa‡7äò†@ôÔì‡å–@N@ôäûÙÜó÷@ô䆊a‰j Üóè @ìímìóÙ“€€Žïq@ôÙïåØó€€m@ôØóîòíŽï€€’ói@pbØó€€÷@ôn€€’ŠóqŠóŽ @õü‚ìónŽaŠ@õ‡äòíîóq@óîa‡ Üó€óÜ@õŠóäbَ@õŒbéïu@ìòìa‹ØŒbŽ @òŠb’óÜ@‹mbîŒ@óÔì‡åŽ@òŠüu@ãó÷@N@õŠómíïràüØ@ôÙŽîŠümói@óîóè @ôäì횊ò†@‹mŠûŒ@üi@öpbØó÷@ó’ó€@óäłbŽ@öôåïjîó÷@çbØòŠìó€ @@Nó䆊a‰j Üóè@ôàb−ó÷ @@æm‹€b€+ŽîŠ@üi@熊a‰jÜóè@õóŽû‹q@ŠóŽói@ò‹Žî†ìbš@fØ@Zt @ @@_aŽ@ôä‡äbqóŽ@öçbØó䆊a‰jÜóèóÜ@ôîbŽbîbä@õŠbØóÜ @ç󀀀Øó÷@õŠa‡€€€’ói@õ󀀀äaìa‹ƒÙŽîŠ@ölyì󀀀÷@ìíà󀀀è@Oãłòì @õó€Žû‹qóÜ@çó€Ùi@õ‹Žî†ìb€š@ó€îóè@çbîüi@熊a‰j Üóè@õóŽû‹qóÜ @f€€i@ô䆊a‰€€j Üóè@õ󀀎û‹q@ó€€Ü@çbØò‹Žî†ìb€€š@õìb€€ä@熊a‰€€j Üóè

@@Neíä@ô䆊a‰j Üóè@üi@fåia†@ÚŽïmbØ @ó€młì@ìó€Ü@oŽî‹iò†@òíŽîŠói@çüš@熊a‰jÜóè@ômóáÜóè@Zt @o€Žî‹Ùi@Šó€€ó÷@æäü€š@Šó€i@ó€åŽî€ò†@õóäbåŽîí’@ìb+ŽîŠ@ìó÷ @çü€š@òìó€ïî쉎ïà@õììŠó€Ü@òì@oîó€Ùi@‘b€i@çb€àüi@õ†Šìói @oŽî†@ŠbØói@bnŽï÷@óØ@ÚïåØóm@aì@†@òìa†@òŠaíi@ìói@çbîó’ó€ @ @_óïïš@ómłì@ìóÜ @†óŽói@ìíi@HçbàóÜŠóqI@bàû†@ôäóàóm@ÿbàó÷@ôšŠó€ó÷@Oãłòì @ŠûŒ@bŽììŠóÜ@熊a‰€€j Üóè@õ󀀎û‹q@æŽï€ Ýi@µäaímb€€ä@ãłó€€i@ÿb€€Ž @熊a‰€€j Üóè@ÿb€€Ž70@ó€€Ü@‹mb€€îŒ@õòìó€€÷@Šó€€ióÜ@ó€€ïîóäí¹@ìó€€äüØ @ìòí€i@pbåïïÈó€m@õ@òíŽï’ói@‹mbîŒ@ìòìa‹Øóä@ôma‹Øíº†@õòíŽï’ói @ìíàó€€è@ômóïÄü€€Ž@ôÈí’@ô€€iy@ìòíió€€ä@ô€€iyò‹Ð@ôàón€€Ž @ìíib€åŽïÜ@çbîìbäó€Ø@çbàó€ÜŠóq@ôäbØó䆊a‰j Üóè@N@òìa†@ôäbØòŠbî‹i @ìíjmb€€è@ڀ€ïŽ q@çbàó€€ÜŠóq@ó€€maìóØ@çbØó€€äóàí−ó÷@ô䆊a‰€€j Üóè @ôä󀀀àí−ó÷@LçaŠb€€€ÙŽî‹Ø@ôäó€€àí−ó÷I@ÚŽïä󀀀àí−ó÷@‡ä󀀹óÜ @o€€ïäóàüØ@çbîìíàó€€è@Šó€è@ãłó€€i@H‡€€nèNNNNNNLçaŠb؇€€åŽîí‚

101


@@ZòìòŠaí‚@õóäbuŠóà @ô䆊a‰€j ÜóèóÜ@pbÙi@õŠa‡’ói@fäaíni@ÚŽïiy@Šóè@õòìó÷üi@€1 @•óÙ“€€ïŽ q@ìòìó€€mbÙiüØ@a€€áï÷@ŠaŒó€€è200@Žð€ iò†@çbàó€€ÜŠóq @öôØìbi@öõü‚@õìbä@öpbÙi@ô䆊a‰j Üóè@õ‡äòìbä@ôäüïàüØói @f€ibä@o€Žïia‹Ø@Šbàüm@aáï÷@çòìb‚@ôäìíi@Úîa†óÜ@õˆûŠ@ì@çaŽï‚ @@NoŽïióè@aáï÷@ŠaŒóè@10@óÜ@‹mbîŒ@b€ŽîŠbq@öâŽîŠóè@ÛóîóÜ @a€€áï÷@o€€îíîóä@ڀ€Žîìa‹ƒŽîŠ@çb€€î@ڀ€Žïiy@Šó€€è@Šó€€€ó÷@€€€2 @ôib€€yóÜ@o€€Žïäa†@Šýû†@ŠaŒó€€è@231@fäaímó€€÷@òìó€€mbÙiüØ @E7@óÜ@ôäaím@óiy@ãó÷@Šó€ó÷@ö熊a‰j Üóè@õ‡äòìbä@ôäüïàüØ @ò‹i@ãó÷@öçbàóÜŠóq@ôàa‡äó÷@ói@oŽïió÷@oŽî‹€Šòì@çbØó7äò†@õüØ @òìómbÙiüØ@óäb7äò†@ãó÷@ôäaínîóä@Šó€ó÷@@òìónŽî€ò†Šòì@óîòŠbq @@NòìónŽîŠ†bä@õóØòŠbq @ônïÜ@熊a‰j Üóè@õóŽû‹@q@”Žïq@fiò†@çbØòìa‹ƒÙŽîŠ@öly@€3 @çó€Ùi@熊a‰€j Üóè@õ‡€äòìbä@ôäüàüØói@•óÙ“€Žïq@ôäbØòìbä @‡€€î‡äbØ@õŠb€€Ø@öçb“€€ïäìbä@öçì퀀i@Úîa†ó€€Ü@õˆûŠ@ììb€€ä@a‡€€îbïm @çb€€Øòìbä@ôn€€ïÜ@ÿ󀀀óÜ@f€€iò†@öo€€Žïia‹Ø@Šb€€àüm@çb€€Øòìa‹Ø @òì솊a‰€j Üóè@çbîó€äaìbä@ãó€÷@ó€Ø@ó€Øóiy@õò‹7äüØ@¶üØümû‹q @ãó€÷@õb7ŽîŠó€Ü@æäaímó€÷@ü‚óiŠó@€Ž@ôäb€ŽóØ@N@oîŽ ‹Ùi@•óÙ“Žïq

@õ‹Žî†ìb€š@ó€îóè@çbîüi@熊a‰j Üóè@õóŽû‹q@”Žïq@fiò†@õŒaìbïu @õó€Žû‹q@”Žï€q@@f€iò†@õŒaìb€ïu@fi@熊a‰j Üóè@õóŽû‹qóÜ@çóÙi @õó€ä‰ïÜ@çó€îýó@Ü@o€Žî‹Ùi@Šb€àüm@@çbØò‹Žî†ìb€š@õìb€ä@熊a‰j Üóè @@NoŽî‹Øò†@ŒbŽ@üi@çbïmójîbm@ôubi@ö熊a‰j Üóè @ôäò†ó€€à@õb7 Üó€€àüØ@õìa‹€€ƒÙŽîŠ@öçbØóŽa‹Øíº†@òìa‹€€ƒÙŽîŠ @”ïäbàó€÷@ö熊a‰€j Üóè@õó€Žû‹qóÜ@çó€Ùi@õ‹Žî†ìbš@óîóè@çbîüi @ôÙŽïäó€îý@^ï€è@N@óØó€Žû‹q@”Žï€q@o€Žî‹Ùi@Šb€àüm@çbîìbä@fiò† @bq퀎@ö÷ïÜü@€q@öŠòì†a†@ö@çbàó€ÜŠóq@ôäbàa‡€äó÷@çbî@ôàíÙy @@N熊a‰j Üóè@õóŽû‹qóÜ@çóÙi@õ‹Žî†ìbš@óïïä@çbîüi @õ󀀎û‹qóÜ@çó€€Ùi@õŠa‡€€’ói@ó€€îóè@çb€€îüi@ôäb€€ïi@õ‹Žî†ìb€€š @¶aŠ‡ïÐ@ôäóàí−ó÷@çbî@çbàóÜŠóq@çbî@ÛûŠóŽ@Šó€ó÷@熊a‰j Üóè @õ‹Žî†ìb€€šüi@pb€€Ùi@ó€€äbîý@ììa‹€€ƒÙŽîŠ@ãó€€÷@ômò퀀Èò†@ôòŠó€€i @@N熊a‰j Üóè@õóŽû‹qóÜ @ô7äbiìbäó€i@ômóîb€ŽóØ@çbî@bïŽììŠ@ôäbØóï@Ža‹Øíº†@òìa‹ƒÙŽîŠ @ôäó€àí−ó÷@çbî@çbàóÜŠóq@çbî@ÛûŠóŽóÜ@aìa†@óîóè@çbîüi@ôŽìŠ @çbàó€÷@õó€äaìa‹ƒÙŽîŠ@ãó€÷@ô€ä†‹Ø@pòí€Èò†@üi@pbÙi@¶aŠ‡ïÐ @@N@oŽî‹Ùi@ÿíjÔ@çbîóØaìa†@óïä@xŠóà@ãłói@æäaŒó÷@ô’biói @熊a‰€€j Üóè@õó€€ä‰ïÜ@õŠbiìŠbØó€€Ü@o€€Žò†@ó€€ïïä@ñü€€i@‹Žî†ìb€€š @õb7Žïuó€Ü@öpa‡€i@çaŠò‡€7äò†@ômó€àŠbî@ó€ïïä@õü€i@öpa‡iŠòì @ìó€€å‚òŠ@ìíàó€€è@o€€Žïäaímò†@‹Žî†ìb€€š@N@pb€€Ùi@a€€áï÷@çbàó€€÷ @ö熊a‰€j Üóè@õ‡€äòìbä@ôäüïàüØ@üi@òìómbÙiŒŠói@ôäbØóïåïjŽïm @ôَäa‹ÑäüØ@熊a‰€j Üóè@õó€Žû‹q@ôäí€i@ìaìó€m@•bq@fäaímò† @@NôäbØóïåïjŽïm@ôåî‹iŠò†@üi@pbÙi@ŒbŽ@ôäaìóàbäˆûŠ @熊a‰€j Üóè@õóŽû‹q@õò†bàb÷@óîóè@çbîüi@ç‡äbîó€aŠ@ôäbØb€Œò† @ô€ä†‹Ø@a‹Ù€’b÷@öçbØó€7äò†@ô䆊b€àˆ@ômbØóÜ@æi@ò†bàb÷@öæi @@Næåïibä@‹Žî†ìbš@ô ÜûŠ@ãłói@çbØó7äò† @çbØó€€iy@õòìó€€÷üi@µ€€š@óäbr€äò‹q@ì@ b€€+ŽîŠ@ìó€€÷@Zt @õ󀀎û‹qóÜ@çì퀀i@õŠa‡€€’ói@ôn€€Žóióàói@Šó€€i@ó€€ä‹+ïi @@_a†ómłì@ìóÜ@熊a‰jÜóè @oŽïió€è@ô€òŠ@ômó€ Üüà@ڀŽîìa‹ƒÙŽîŠ@çb€î@ڀŽïiy@Šóè@Oãłòì @f€€i@pb€€Ùi@ÚŽï䆊a‰€€j Üóè@òŠü€€u@ìíàó€€èóÜ@õŠa‡€€’ói@fäaímó€€÷ @ã󀀀÷@ô䆋Øìb€€šòŠói@ö熊a‰€€j Üóè@õb€€Žbî@ôŽïqó€€i@õŒaìb€€ïu

102


@ÿó€€óÜ@õ‡€äòíîóq@ó€îóè@õü€i@•óäbnŽóióà@ãó÷@üi@öãû‡äa‹ÑîŠ @ìò‹7äüØó€Ü@pb€Ùi@õŠa‡€’ói@öpbÙi@‹m@ôäbmó Üìò†@ôäüïàüØ @@NŠüuìaŠüu@ôäa‹ÑäüØ @çbØó䆊a‰j Üóè@ômbØ@óîóè@õüi@熊a‰j Üóè@õ‡äòìbä@ôäüïàüØ @ômb€Ø@o€îíîóä@çb€î@ôäaínîó€ä@ÛûŠó€Ž@Šó€€ó÷@pb€Ùi@õŠbî† @@NpbÙi@õŠbî†@çbØó䆊a‰j Üó è @@oŽï€šò†@òíŽîŠó€€i@ÛóîòíŽï€’@ó€€i@ça‡€€+äò†@õ󀀎û‹q@Zt @Šbàˆó€€÷@çbØó€€+äò†@çü€€šòì@o€€îŽ ‹åŽïèò†@ŠbØó€€i@ÚŽïmó€€ïÜb÷ @ @_oŽî‹Øò† @1991@ô Üb€€ŽóÜ@póïÄü€€Ž@ônŽïØó€€î@ôäì훀€ÙŽïm@•b€€q@Oãłòì @õŠb€ÙäaŠü€@熊a‰€j Üóè@õb€Žbî@Šb€u@‡äó€š@ÿaŠ‡€ïÐ@õbïŽììŠóÜ @õˆûŠó€€€€Ü@󀀀€Ø@熊a‰€€€€j Üóè@õb€€€Žbîaì†@Nò퀀€€ïåïi@òìü‚󀀀€i @òìü‚ó€i@õìbšŠói@õŠbÙäaŠü€@oŽî‹Øò‡Žïq@õŠbØ@2006O12O7 @ü‚óiŠó€Ž@ôäb€ŽóØ@@óîb€Žbî@ãó÷@ôŽïqói@ômójîbmói@òíïåïi @ôàa‡€äó÷@ôn€Žüq@ü€i@çóÙi@‡î‡äbØ@çbîü‚@óïïä@çbîüi@öæäaímbä @Ûó€€îóäŒ@bi@‡äó€š@ôr€äò‹qói@Šb€Ø@š@bèòìŠó€è@N@çbàó€ÜŠóq @ÿaŠ‡ïÐ@õbïŽììŠ@ôäbØb€ŽîŠbq@öâŽîŠóè@öŠ@bàüØ@ìíàóè@öoŽî‹Øbä @öl€y@ôn€ïÜ@ü€i@ça‡€7äò†@öoŽî‹Øò‡€Žïq@õŠbØ@çŒbi@Ûóî@Ûòì @æŽîŠ†‹Žïàˆó€÷@çbØó7äò†@ôjä@õòíŽï’ói@ómaìóØ@NóäbØòìa‹ƒÙŽîŠ @@NçbàóÜŠóq@ôàa‡äó÷@450@ô䆋Ùäb“jä@oŽò†@üi @õˆûŠóÜ@ÚŽïŽóØŠóè@ÿaŠ‡ïÐ@bïŽììŠ@ô䆊a‰jÜóè@õbŽbî@Zt @õó€€àbä@Œó€€€òŠ@ôäòìb€€‚@öÿb€€Ž18@ü€€i@ôäó€€àóm@ça‡€€+äò† @ôØó€€îóÜóàbà@Dè@b€€Žbî@ìó€€îóè@ôäa‡€€+äò†@ôÐb€€à@óŽìŠ @æäaímb€ä@•ó€äbàó÷@pb€Øbä@çbØó€åïàóØ@ÿó€€óÜ@ômójîbm @‡€î‡äbØ@çbü‚@öçóÙi@熊a‰jÜóè@õóŽû‹qóÜ@õŠa‡’ói @ @_ÚŽîìa‹ƒÙŽîŠ@çbî@ÚŽïiy@õb+ŽîŠóÜ@çóÙi @ó€€Ø@pa@†ó€€÷@Ûó€€îóåïàóØ@ìíàó€€èói@b€€7ŽîŠ@ÿaŠ‡€€ïÐ@õŠín€€Žò† @õó€u†íi@bììŠ@ômó€àíÙy@öpbÙi@aìa†@õŠínÜóØ@ôàüäümü÷ @õòìó€€ä†‹Ø@öÂäó€€èb÷@ô€€äa‹Žï€@ü€i@pbØó€€÷@µ€€ia†@ü€€i@õóäłb€€Ž @ü€i@‹m@õŠbØ@öÚîa†@ôäbàŒói@óàbäˆûŠ@ìüî†aŠ@ô ÜbäóØ@ìóäb£bmíÔ @ôØó€îóåïàóØ@ìíàó€è@Ûòì@”íØ@N@õü‚@õŠínÜóØ@ôånŽaŠbq @@N@óîóè@õóÐbà@ãó÷@bïŽìŠ

@@NE50@óÜ@oŽïi@‹mbîŒ@çbîòŠbàˆ@fibä@ãłói@æŽî‹Ùi@‡î‡äbØ@óäbiy @ômbØó€€Ü@ó€äaìa‹ƒÙŽîŠ@öl€y@ãó€÷@ÛóîòíŽï€’@^ïèó€i@f€ibä@€€4 @öôÑ÷b€€m@öõŒó€€€òŠ@öôn€€ï’bÐ@ô€€슆@熊a‰€€j Üóè@ômó€€á Üóè @ôäbàó€€ÜŠóq@õì솋€€iaŠ@ô䆊a‰€€j ÜóèóÜI@Nòìó€€mbÙiŒŠói@‡€€nèNNN @ôŽîí€ä@ô€ÙŽïiy@óØ@Hbåî†ûŠI@ôiy@õòìó÷@Šóió@Ü@üَüà@õŠb’ @ŠóióÜ@çbØó䆊a‰j ÜóèóÜ@pbÙi@õŠa‡’ói@aŠ†óåŽïq@õb7ŽîŠ@LòŽïèói @pbØ󀀀÷@Šbjm󀀀àüm@Œb€€€ÔüÔ@¶ó€€€€@a‡€ €ÙŽïàþÙîŠóÜ@õòì󀀀÷ @@NHüَüà@õŠb’@ô䆋ُïqói @ôäüàüØói@pa‡i@oŽaŠbä@õŠbïäaŒ@ÛóîòíŽï’@^ïèói@fibä@€5 @@N熊a‰j Üóè@õ‡äòìbä @ìó€Ü@pb€Øò†@熊a‰€jÜóè@ôn’ŠóqŠóŽ@õóäüïàü@ Ø@ìó÷@Zt @ò퀮ïØ@çó€îýóÜ@óäü€š@õó€mbéÙŽïq@öpb€Øò†@ŠbØ@çüš@ómłì @ @_oŽî‹Øò†@ôn’ŠóqŠóŽ @ômó€€ Üìò†@ôØó€€îb€Œò†@熊a‰€€j Üóè@õ‡€€äòìbä@ôäü€àüØ@Oãłòì @ìòìa‹ØŒb€Ž@ãû‡€äa‹ÑîŠ@ö熊a‰€j Üóè@õb€Žbî@ôŽïqói@ìóîü‚óiŠóŽ @çó€€îýóÜ@õó€€u†íi@@öoŽîŠ†ò‡€€ïŽ q@õó€€äbánà@ڀ€îŽ Šbu@ÿb€€Ž@Ša퀀š @@NbŽbî@ôŽïqói@òìa‹Ø@çb‚Šómüi@òìómóàíÙy @çó€îýóÜ@ãa‡€äó÷@5@Nãa‡äó÷@15@óÜ@òìímbè@ÚŽïq@óäüïàüØ@ãó÷ @b€àì†@çó€îýóÜ@ãa‡äó÷@5@öoŽî‹äò†a†@ÿaŠ‡ïÐ@ôŽbïŽìŠ@ôØûŠóŽ @bììŠ@ôäó€àí−ó÷@çó€îýóÜ@ãa‡äó÷@5@öoŽî‹äò†a†@HçbàóÜŠóqI @ìbäó€€Ü@ó€€àa‡äó÷@15@ãó€÷@ô€€åŽïéä@ôÙŽï䆊a‰€€j ÜóèóÜ@No€€îŽ ‹äò†a† @€€äò†@õó€€åîŠûŒói@çb€€ØòŠbî‹i@ö狎€iò‡ Üóè@ÚŽïØûŠó€€Ž@çb€îü‚ @@NoŽîŠ†ò†@ŠóŽóÜ@õŠbî‹i @ô€ä†‹Ø@Žßûäü€Ø@íïn’ŠóqŠóŽ@ö´ƒÙŽîŠ@óäüïàüØ@ãó÷@õŠbØ @NNNNôäaìòŠb€€’@Lçbàó€€ÜŠóq@LÛûŠó€€ŽI@熊a‰€€j Üóè@òŠüuìíàó€€è @@NbŽbî@ôŽïqói@óàû‡äa‹ÑîŠ@öH‡nè @ìíÐò‹€Žóà@ìíàó€è@ô Üûäü€Ø@熊@a‰€j Üóè@õ‡äòìbä@ôäüïàüØ @ômbØó€€Ü@pbØó€€÷@çb€Øòìa‹ƒÙŽîŠ@öl€€y@õò‡€€äó€bqìW‹q@öãþ€ÙîŠ @öpbØó€÷@µia†@熊a‰j Üóè@ôäbØóïnîìa‡Žïq@ìíàóè@ö熊a‰j Üóè @@NpbØó÷@a‹Ù’b÷@熊a‰j Üóè@ôàb−ó÷ @ôäbØb€Žbî@ôäì퀹@”ŽïqìòŠó€i@ü€i@pbØó€÷@Šb€Ø@óäüïàüØ@ãó÷ @ö熊a‰€j Üóè@õŠaíió€Ü@Šü@r€q@öŠ†bØ@ô䆋Øò†bàb÷@ö熊a‰j Üóè

103


@ü€i@´€Žóió÷@Ša‡€î†@ìŠüØ@çbî@ò†@•ónŽóióà@ãó÷üi@ì@熊a‰j Üóè @Šó€è@õŠó€7îŠbØ@ì@熊a‰€j Üóè@õóŽû‹q@ô7åî‹€@õòìó䆋ÙäììŠ @Šb’üè@ó€€maìóØ@N@çbØó€€ä†Ša‰j Üóè@ôàb−ó€€÷@Šó€€ŽóÜ@ڀ€ïŽ 7äò† @ô€€€ ÜûŠ@ó€€äaìa‹ƒÙŽîŠ@òŠü€€u@ã󀀀÷@ìó€€Øóîb7 ÜóàüØ@õòìó€€ä†‹Ø @æm‹€b€7ŽîŠ@ü€i@熊a‰€j Üóè@õóŽû‹q@õ‹Žî†ìbšóÜ@óîóè@çbïØòŠóŽ @@Na‡äbØó䆊a‰j ÜóèóÜ@ôîbŽbîbä@õŠbØóÜ @Šó€€€ó÷@ó€€îóè@ìaŠ†‹Žî‰€€jÜóè@ôäó€€àí−ó÷@Šü€€u@‡ä󀀹@Zt @çbîó€€ØóîŠóè@õŠb€€Ø@ímłó€€Žò†óÜ@‘b€€i@ômŠíØó€€i@o€€îŽ ‹Ùi _oîóÙi @ @ì@ @oŽïib“€€€€€€€ŽïØaŠ@ôäbmŽîŠó€€€€€€€i@ô−Šó€€€€€€€Ž@õòì󀀀€€€€÷ @ @_óïïš@ómłì@ìó÷@ôäbØó䆊a‰jÜóèóÜ @ŠûŒ@ôØóîòíŽï€€€’ói@b€ŽììŠóÜ@熊a‰€€€j Üóè@ôm󀀀á Üóè@Oãłòì @ÚŽïàbÔó’@ì@ÛŠbq@ì@ÛòŠó€@ìíàóèóÜ@ì@oŽïšò†@òíîŽ Šói@óäbØýbš @@NoŽî‹Øó÷@‹m@ôØýbš@ìŠüØ@ì@Âäóèb÷ @ìòŠó€€i@‹móäbØýb€€š@ŠûŒ@‹mb€€îŒ@öÿb€€Ž@55@çó€€àóm@õìb€€ïq@öçˆ @ñaŒòŠb€€’@‹mb€€îŒ@öçò†ó€€÷@€€äò†@ö怀šó÷@ça‡€€7äò†@ôÔì‡å€€– @ômbØó€Ü@ó€ÙŽîŠínÜóØ@ó€àó÷@oŽï€šò‡Žïq@aì@ L@çbØó€iy@õóàbäŠói @ìíàóè@óîaíiò†@óØ@L@ÚïŽ mbØ@òìómòì@bà@çbîüi@òìómóïÄüŽ@ônŽïØóî @ôÈí@ô€iy@ü€i@pa‡€i@€äò†@öça‡€7äò†@üi@oŽï›i@ÚŽïŽóØ @@NaŠ†ó÷@aŽ@båï€ó÷@póïÄüŽ

@õ󀀎û‹qóÜ@òìaŠ‡€€Žïq@çbïَ€äó¸ójîbm@Dè@çb€€äˆ@Zt @ @_熊a‰jÜóè @ìóîóè@õü‚@ô䆋Ø@‡î‡äbØ@öça‡7äò†@ôÐbà@ìbïq@Ûòì@çˆ@Oãłòì @@Nçbäˆ@ómòìa†óä@ôÙŽî‡äó¸ójîbm@^ïè@bŽbî @õòìó€€÷üi@Šó€€i@ó€€ä‹€ò†@ÚŽïåŽî퀀’@ìb€€+ŽîŠ@@çbØó€€iy@Zt @ @_HçaŠò‡+äò†I@Šòìbàóu@óååŽîó+i@çbîü‚@ôàbîóq@ìóàbäŠói @õŠbØó€i@o€Žò†@熊a‰€j Üóè@”Žï€q@çb€Øòì@a‹ƒÙŽîŠ@öly@Oãłòì @öŠü€Ø@çb€îò†@çbØòŠb’@ìbäóÜ@óäaˆûŠ@öçóØó÷@ãþÙîŠ@öç‡äbîó€aŠ @a‡€Žïm@ôÙ Üó€‚@õóäbåŽî퀒@ãó€÷@ڀîä@ì@o€Žî‹Øò†@Œb€Ž@Âäóèb÷ @öo€Žî‹Øò†@•óia†@çbîóØóiy@ôàŠb÷@ìłb÷@ìŠónŽüq@òìónŽïió÷üØ @ô@−b€àb÷@ì@çó€Øó÷@çbØó€ Übà@ôäa†Šó€Ž@çbØóiy@õŠ†bØ@ŠbuŠûŒ @õb€€€Œò†@æî7åî‹€€€@çb€€àí€@f€€i@ìòìó€€äóØò†@çììŠ@çbîó€€Øóiy @ômbØ@óäbØüŽî†aŠ@ô ÜbäóØ@ì@çbØóïäüîÐóÜóm@ó ÜbäóØ@óØ@ç‡äbîó€aŠ @õŠa‡€’ói@õó€äaìa‹ƒÙŽîŠ@ì@ly@ãó÷@üi@çóØó÷@çb‚Šóm@pójîbm @ü€i@õŒaìb€ïu@Žô€i@íõäb€Øóî@ôØóîòíŽï’ói@熊a‰j ÜóèóÜ@çóØó÷ @Nòì󀀀äóÙi@çììŠ@çbïäbØóä퀀€šüi@ì󀀀àbäŠói@çbØ󀀀iy@õòì󀀀÷ @ìón€Žóióà@ãó€÷@üi@pbØó÷@çb‚Šóm@pójîbm@õóu†íi@póàíÙy @@NõŒaìbïu@Žôi@çbØòìa‹ƒÙŽîŠ@o“€üi @óï@çbØ@HngoI@ì@çbØóïma‹Øíº†@òìa‹ƒÙŽîŠ@õŠìò†@Zt @ @_熊a‰jÜóè@õóŽû‹qóÜ @õŠínÜó€€Ø@õòìó€€ä†‹Øì þi@çbØó€€ïma‹Øíº†òìa‹ƒÙŽîŠ@ô€€ ÜûŠ@Oãłòì

104


@N@熊a‰j ÜóèóÜ@óîóè@çbïäìíiŠa‡’ói@ôÐbà@õóäbiy@ãó÷@ômóàŠbî @熊a‰€€j Üóè@õ@‡€ äòìbä@ôäü€àüØ@õb7ŽîŠó€€Ü@•ó€€ïmóàŠbî@ãó€€÷ @õóib€yìó÷ìbä@ónŽï€šó÷@õŒaìb€ïu@f€i@öôäbØóî@ôØóîòíŽï’ói @bèòìŠó€€è@N@òìó€€móäbî솋Ø@熊a‰€€j Üóè@ômó€€á Üóèüi@çbØó€€iyóØ @pó€€jîbm@ômb€€Ø@熊a‰€€j Üóè@”Žï€ q@ˆûŠ20@ÿaŠ‡€€ïÐ@ômó€€àíÙy @çbïäbØóä퀀šüi@ìó€€àbäŠói@çbØó€€iy@õòìó€€÷üi@pb€€Øò†@õŠb€€î† @Lü€€î†aŠ@LæŽîÐó€€ÜómI@燀€äbîó€aŠ@ôäbØb€Œò†ó€€Ü@çó€€Ùi@a‹Ù€€’b÷ @@NõŒaìbïu@fiói@HóàbäˆûŠ @oîó€Ùi@çbØóiy@õbŽbîóÜ@‘bi@õ†Šìói@oŽî‹Ùi@Šó€ó÷@Zt @ @_ómłì@ìóÜ @ìó€€ïŽîíä@ôÙŽïàón€€Ž@bŽììŠóÜ@@ô€€iyò‹Ð@õóàón€€Ž@Oãłòì @ô Üb€€ŽóÜ@póïÄü€€Ž@ônŽïØó€€î@ôäì훀€ÙŽïm@•b€€qüi@òìó€€nŽîŠó€ó÷ @ô Üb€ŽóÜ@óØ@æîóØóä@õŠóîóÔ@õbïŽììŠóÜ@‘bi@Šó€ó÷@1991 @ì퀀i@o€€Žì슆@ô€€iyò‹Ð@ôÙŽïàón€€ŽòŠüu@1917@b€€m@1905 @2001O7O1@õˆûŠ@b€ŽììŠóÜ@çbØó€ŽbïŽ@󀀀iy@õb€€€Žbî @48@ó€Ü@òìímb€éÙŽï@q@ìbììŠ@ôäbàó€ÜŠóqóÜ@òìaŠ‡€Žïq@õóäbánà @@Na‡ïm@òìa‹Ø@õŠbÙäaŠü€@üä@2006O7O12@íØbm@ìó€‹i @ìóïïiyò‹Ð@ôÙŽïàónŽ@ôŽbïŽ@ôánïŽóØ@òìímbè@óîbŽbî@ãóÜ @ó€€äa‡äóàììŒòŠb÷@ôØóîòíŽï€’ói@ó€€îóè@õü€€i@Ûó€€ïmłìbè@ìíàó€€è @öÿbŽ18@ón“îó€@ôäóàóm@óØ@bïŽììŠ@ôÙŽïiyŠóèóÜ@pbÙiŠbØ @ôŽïqó€i@pb€Ùi@@o€Žì슆@l€y@fäaímó€÷@”ïØóïmłìbè@ìíàóè @l€y@ìì†ó€Ü@a‡€mbØ@çbàó€èóÜ@óïïä@õüi@Ûóïmłìbè@^ïè@NbŽbî @ôàa‡€äó÷ói@o€Žïji@ó€ïä@ôäb€ïi@ôØó€ïmłìbè@^ïèü€i@öpbÙiŠbØ @öր€Ü@ôäbØòìaìa‹€€Ž‹rŽïÜ@öÛûŠó€€Ž@f€€iò†@Nô€€ŽììŠ@ô€€ÙŽïiy @ôiby@Ûóî@fiò†@ÚŽïiy@ìíàóè@N@æî‰i@bïŽììŠóÜ@çbØò‡äój Üóà @õó€u†íi@a‹Ù€’b÷@öçìì@Š@ôØóîòíŽï€’ói@óäłb€Ž@öoŽïióè@ôÙäbi @ü‚ìónŽaŠ@ômóàŠbî@ÛóîòíŽï’@^ïèói@fibä@öpbÙi@a‹Ù’b÷@õü‚ @õýó€€i@f€€iò†@ڀ€ïŽ iy@ìíàó€€è@Nڀ€äbi@ôib€€y@f€€i@o€€îŽ 7iŠòì @N@oŽïióè@õŠóåŽîíä@ììb€òŠbi@çbØóîŠa‡ï÷@óØóî@E50@óÜ@òìóàóØ @ì@bq퀎@öpó€àíÙy@ôäbØb€Œò†@ìbäóÜ@oŽïióè@ô@iy@õŠbØ@fibä @õìbäó€i@f€ibä@l€y@õìbä@Nü@ ‚ìbä@ôm@òŠaŒòì@íõ‹€Šói@ômòŠaŒòì @õó€àbäŠóióÜ@f€ibä@N@ôÝï÷b€È@õìbäó€i@çb€î@oŽî‹Ùi@ÚŽïŽóØ@^ïè

@‹Žïà‰€mbØ@oŽî‡Žïq@ôîbmüØ@ça‡7äò†@õóŽû‹q@òŠaíŽï÷@õ8@‹Žïà‰mbØ @ìíàó€è@çb€’bq@öoŽï€šó÷Šò†@çbØó䆊a‰j Üóè@ôàb−ó÷@ãóØóî@ 9 @ôäbîó€€i@íØb€€m@öo€€îŽ ‹Øò†@a‹Ù€€’b÷@‹€€m@ôàb−ó€€÷@pbÈ󀀎òŠóŽ @ôäì퀹Šò†@o€Žïibä@b€Žbî@ôŽïqó€i@öoŽîìóØò†Šò†@ôn“€@ôàb−ó÷ @@NónÐóy@ìì†óÜ@oŽîìóÙi@aì†@‹mbîŒ@çbØó䆊a‰j Üóè@ôàb−ó÷ @ça‡€€7äò†@ôåŽî퀀’@Úîäó€€Ü@Šbàb÷ó€€i@pó€€jîbm@ô€€ÙŽîìa‹ƒÙŽîŠ @çóØó÷@çaŠò‡7äò†óÜ@óäa‡äóàììŒòŠb÷@ôÙŽîŠbq@‡äóš@ö´Žòìó÷ @õòìó€€ä†‹ØüØ@ü€€i@çaŠò‡€€7äò†@ô€€åïjŽïm@ìóØ󀀎û‹q@õòŠb€€iŠò† @ãó€€÷@Šó€€è@ìímbèa†ó€€Ü@çbØó“€€ŽïØ@ô䆋؊󀀎òŠbš@öõŠb€€ïäaŒ @ó@äaŠbŽ‹q@ãó€€÷@ôàb−ó€€÷@ça‡€€7äò†@ôîb€€müØ@•b€€q@òìa‹€€ƒÙŽîŠ @ó€€àb−ó÷óÜ@æÙ€ä@ŠûŒ@ó€€äbàb−ó÷@ãó€€÷@Šb€€uŠûŒ@ìòìó€€mbØò†ì⁄i @@NçbØóïòŠ @ôm󀀀áÜóè@ü€€€i@æŽî‹€€€Øò†@õŠb€€€Øìbè@çbØ󀀀iy@b€€€îb÷@Zt @ @_çüš@öpóàíÙy@çóîýóÜ@熊a‰jÜóè @󀀀îóè@çbï䆋ÙîŠa‡€€€’ói@ôÐb€€€à@õ󀀀äbiyìó÷@o“€€€€@Oãłòì @”Žï€q@ˆûŠ@50@o€Žïiò†@熊a‰€j Üóè@õb€Žbî@ôŽïqó€i@熊a‰j ÜóèóÜ @õó€u†íi@bììŠ@ôòŠ@ôÙäbióÜ@òìóäóÙi@ÚŽïiby@熊a‰j Üóè @ó€ØòŠbq@f€ibä@ö熊a‰€j Üóè@ômó€á Üóè@ü€i@çó€Ùi@a‹Ù’b÷@çbîü‚ @õòŠb€q@E50@ó€Ü@‹mb€îŒ@fibä@öŠýû†@çüïÝà@15@óÜ@oŽïi@‹mbîŒ @oŽî‹€ò†@Šòì@òŠbq@ÛóîòíŽï’@^ïèói@óïïä@õüi@ly@N@oïŽ i@óØóiy @ó€€ïïä@õü@ €€i@bèòìŠó€€è@N@ôäb€€ïi@ôÙŽïäó€€îý@çb€€î@ÚŽîìa‹ƒÙŽîŠó€€Ü @18@ó€Ü@o€Žïi@àó€Ø@ôäó€àóm@ÚŽïŽóØóÜ@oŽî‹7i@Šòì@ômóàŠbî @ômó€€àŠbî@f€€äaímò†@l€€y@N@ôà퀀Ùy@ôØó€€îb€Œò†óÜ@çb€€î@ÿb€€Ž @oŽïióä@‹mbîŒ@Šó€ó÷@ÚŽïuŠóàói@oŽî‹7iŠòì@ôŽììŠ@õbïäbràüØóÜ @o€Žî‹7i@Šòì@ômóàŠbî@oŽïäaímó÷@bèòìŠóè@Šýû†@ŠaŒóè@540@óÜ @ó€ØòŠbq@ôib€ä@ãłó€i@ô€ŽìŠ@õóàbäŒó€òŠ@çòìb‚@ôÙŽïŽóØŠóèóÜ @f€iò†@ó€äbïmóàŠbî@ãó÷@ìíàóè@N@oïŽ i@Šýû†@ŠaŒóè@11@óÜ@‹mbîŒ @öçì퀀i@Úîa†ó€€Ü@ôåŽî퀀’@ììb€€ä@ì@o€€ïŽ i@òìóib€€y@ãó€€÷@õb7ŽîŠó€Ü @ãó€÷@ômó€àŠbî@eìó€îó÷óØ@o€ŽïiŠbî†@õó€äbäóîý@ãó€÷@ôäb“ïäìbä @@Npa‡i@óiy @õaìa†Šó€ŽóÜ@pbØó€÷@çb‚Šó€m@Ûóîóu†íi@”ï @ÜaŠ‡ïÐ@ômóàíÙy @ö熊a‰€€€j Üóè@ôm󀀀á Üóèüi@熊a‰€€€j Üóè@õ‡€€€äòìbä@ôäü€€àüØ

105


@@NæŽî‹Ùi@Šbàüm@ì@æåŽîó7iaŠ@ly@Ûòì@çbîü‚ @Šòì@ó€ïäaïà@çbØó€iy@óØ@óïïš@óäaíŽïq@öpóïÜb÷@ìó÷@Zt @ @_póàíÙyóÜ@ç‹€ò† @õü€i@ڀŽïiy@ìíàó€è@~@bïŽììŠóÜ@çbØóiy@õbŽbî@ôŽïqói@Oãłòì @ڀ€€Žïiy@Šó€€€è@N@p󀀀àíÙyóÜ@o€€€Žî‹€Šòì@ôm󀀀àŠbî@󀀀ïïä @pó€àíÙy@o€ŽïåŽïéi@‹mb€îŒ@ì@E3@ó€Ü@çbàó€ÜŠóq@ô䆊a‰j ÜóèóÜ @ãó€i@ó€iy@ãó€÷@ômóàŠbî@üi@pbÙi@çb‚Šóm@óu†íi@óäłbŽ@fiò† @@ZóîòíŽï’ @]5@ô䆊a‰€j ÜóèóÜ@ó€iy@ãó€i@@ó€äbîìa†@õóäb7äò†@ãó÷@õòŠbàˆ @ó€ÝiûŠ@5@òŠb€àˆ@~@ó€iy@ãó€÷@ü@€i@ó€móàíÙy@õóäłb€Ž@õóu†íi @ڀŽîŠbu@ÿb€Ž@4@õŠíib€÷@ô‚û†ìŠb€i@ôŽïqói@N@oäóŽ@20@ómbØó÷ @pbØó÷@çb‚Šóm@ÛóîòŠbqò‹i@póàíÙy@bèòìŠóè@oŽîŠü7i@e‹Øó÷ @@N熊a‰j Üóè@ômó¾óè@üi @çbØóiy@óØ@óîbïm@õaì@ôÜb‚@çbØóiy@õbŽbîóÜ@bîb÷@Zt @ @_ç‹+i@ò‹+äüØ@ãaìò†Šói@æŽî‹Ùi@‡äóibq @ò‹7äü€Ø@ôån€Žói@ü€i@ÚŽîŠí倎@^ï€è@çbØó€iy@õbŽbîóÜ@Oãłòì @öçbØó€iy@õó€àbäŠói@ó€i@ò‡€äóibq@ò‹7äü€Ø@ôånŽói@ìòìa‹äóäa† @ó€îóØóiy@ôäbàa‡€äó÷@ôÐb€à@a€Žóióä@a‡€îü‚@ômbØó€Ü@Šó€ó÷ @æäaímó€€÷@a€€Žóióä@Šó€€€ó÷@öçó€€Ùi@ò‹7äü€€Ø@ôån€€Žói@õaìa† @b€€†a†@Šó€€ó÷@öçó€Ùi@ŠóŽòŠbš@óîó“ŽïØ@ãó÷@òìb€†a†@õb7ŽîŠóÜ @ô ÜaŠ‡ïÐ@õb€Œò†@a‹Øóä@ì@oŽîŽóji@ò‹7äüØ@ôiò†@óØ@pa‡iŠbî‹i @Šòì@lyó€Ü@pó€ Üüà@fäaímó€÷@ìa‹ƒÙŽîŠ@ì@ly@ô䆋؊bàümüi @@NòìónŽî‹7i @@ @@ @@ @@ @@ @@ @@ @@ @@

@ôåîb€÷@çbî@Ûóîòìómóä@Šóèói@‡nŽïia‡Žïm@õaì@ôäíšüi@ìó’ì@ly @@NoŽî7iŠòì@ômó Üìò†íŽïä@çbî@ÚŽîŒó€òŠ@çbî @lyó€i@ça‡€móÜüà@öl€y@ô€ä†‹Ø@o€Žì슆@ômóïÜb÷@Zt @ @_óäüš @ôiy@óîóè@õüi@õŒaìbïu@fi@ÚŽïŽóØ@í@àóè@bŽbî@ôŽïqói@Oãłòì @òìímb€€è@a†b€€ŽbîóÜ@ô€ šŠó€ó÷@NŽôåŽîŠŒó€€·a†@bŽììŠóÜ@ô€€ŽbïŽ @^è@ômó€€ Üüàói@o€€îíŽïq@ô€€ŽbïŽ@ô€€iy@ôäì퀀i@o€€Žì슆 @a‡€mbØ@çbàó€èóÜ@Lpb€Øbä@ڀŽïmòŠaŒòì@çb€î@ôàí€Ùy@ôÙŽïäó€îý @ôØó€îb€Œò†óÜ@f€ia‹Ø@Šb€àüm@ڀŽïiy@ìíàó€è@fiò†ó€Ø@òìímbè @öl€€y@ô䆋؊b€€àümüi@¶aŠ‡€€ïÐ@@õb€€€Œò†@õìbäó€€i@pó€€jîbm @@Npa†ó÷@pó Üüà@óîb€Œò†@ãó÷@Šóè@Lìa‹ƒÙŽîŠ @Ûóîóàbä@‹mbîŒ@çbî@‘óØ@10@Žðiò†@ôŽbïŽ@ði@y@ôåmbéÙŽïqüi @ò‹7äü€Ø@fió€÷@Âäb€à@Ûó€î@b€m@òìòˆûŠ@ì@ó€Ü@öçó€Ùi@•óÙ“Žïq @o€€Žò†@ò‡€€äó€bqì‹q@ômó€€á Üóè@f€€iò†@ó€€7äbà@ãó€€Ü@ö´€€Žóji @çbî󀀀€Øói@y@õ󀀀àbäŠói@ô€€€òŠ@õ󀀀àbäˆûŠóÜ@öç󀀀ØójŽïq @ü€€i@æ倀Žïèò†@ڀ€Žïq@Ûó€€îóä‰ïÜ@󀀎óØ10@ãó€€÷@ìòìó€€äóÙiì⁄i @ãó€÷@ü€i@ô€iò†@bŽbî@ôŽïqói@N@ò‹7äüØ@ôn’ŠóqŠóŽ@ö熋Øò†bàb÷ @bìŠ@ôäbØb€ŽîŠbq@öâŽîŠóè@E50@óÜ@‹mbîŒ@õŠóåŽîíä@óîò‹7äüØ @ÚŽïáŽîŠó€€è@Šó€€èóÜ@çaŠó€€åŽîíä@õòŠb€€àˆ@f€€ibä@ì@çó€€Ùi@õŠa‡€€’ói @@N‘óØ3@óÜ@oŽïiàóØ@Ûóîb€ŽîŠbq @ôäb€äa†@ö@l€y@ôØûŠó€Ž@ô䆊a‰€j Üóè@ìò‹7äüØ@ôäìíiìaìóm@bî @ãó€÷@ìíàó€è@a‡€7äbà@•@ó€’óÜ@f€iò†@l€y@ô€àa‹€û‹q@ìò‹îóq @ôäbàa‡€€äó÷@ì@ÛûŠó€€Ž@õòŠb€€iŠò†@ìaìó€€m@õŠb€€ïäaŒ@ìó€€äaŠbî‹i @ôÙäb€i@ôiby@öly@õŠüà@öãŠb÷@õòíŽï’@öôŽbïŽ@ôiónØóà @óîb€Œò†@ãó÷@N@òìa‹ƒÙŽîŠ@öly@ô䆋؊bàümüi@¶aŠ‡ïÐ@õb€Œò† @ó€iy@ãó€÷@•b€q@N@ó€iy@ãói@pa‡i@pó Üüà@ŠbØ@ˆûŠ@5@óÜ@fiò† @ôäbØóŽû‹qóÜ@pbÙi@õŠa‡’ói@fäaímó÷@öôòŠ@ôÙŽïiy@ónŽïiò† @òìó€mbÙi@òìòŠó€Ž@õó€îb€Œò†@ãó€÷@õŠa†b€€b÷@fiò†@ö熊a‰j Üóè @ôØûŠó€€Ž@Ll€€y@õó€€àbäŠóiI@ó€€iy@ãó€€Ü@Ûó€€îŠbÙäaŠü€@Šó€€èóÜ @H‡€€nèNNNöڀ€äbi@ôib€€y@õòŠb€€àˆ@Lb€€€òŠbi@ôäb“€€ïäìbä@Ll€€y @ô€iy@ôib€y@ôäò†ó€à@õb7 ÜóàüØ@öçbØóïma‹Øíº†@òìa‹ƒÙŽîŠ @pó€jîbm@ôØó€îò‹7äüØóÜ@æäaí€mò†@ãłó€i@Lo€Žî‹Øbä@üi@çbïŽbïŽ

106


@a‹Ù€’b÷@ôäbØó€àa‡äó÷@õòŠb€àˆ@ڀŽïiy@ìíàó€è@ô€iò†@óäłb€Ž @@NpbÙi @ó€Üóàbà@çü€š@ó€młì@ìóÜ@çŠó+îŠbØ@õóäbiy@ìó÷@bîb÷Zt @ @_çóØò†@ÏìŠóÐóm@õóäaìó÷@ômójîbmói@çóØò†@Š†bØ@ÿó€óÜ @ìbäó€Ü@pb€ÙiŠbØ@õaìa†@@óîóè@õüi@ÚŽïiy@õŠ†bØ@ìíàóè@Oãłòì @çò†ò†@ÿìó€€è@bŽììŠ@ôäbØó€€iy@õó€€iŠûŒ@öl€€y@ôäb€€Øb€Œò† @òíŽï€€’@ãó€€i@öçó€€Ùi@ô€€iy@õŠb€€Ø@‹mb€€îŒ@çbïäbØóØýb€€šòŠ†bØ @Ûòì@çó€Øò†@µia†ü€i@çbbi@ômaŒb€ïnáï÷@öçóØó÷@çbîò†ŠòìŠóq @LŠü€€uìaŠüu@ômó€€ Üìò†íŽïä@ô€€äa‹ÑäüØóÜ@çb€€ï䆋Ø@õŠa‡€€’óiI @çbï䆋ÙîŠa‡€€’ói@LŠü€€uì@aŠüu@ô€€ŽŠüØóÜ@çb€€ï䆋Ø@õŠa‡€€’ói @Lçb€àŒ@öçb€àŒ@õ‡€äòíîóq@ìòŠa‡ï÷@õòŠbiŠò†@ômójîbm@ôŽŠüØóÜ @LoŽîìó€Øò†@ó€iy@ãó€÷Šóiói@ó€Ø@ó€äbïiy@b€€Œò†@ãó€Ü@熋؊b€Ø @ìbäó€Ü@ó€iy@ãó€÷@ôäbàó€ÜŠóq@ôäbàa‡€äó÷@õŠb€Øìbè@öômó€àŠbî @H‡€€nè@NNN@öçb€€Øb€ŽîŠbq@öçbØòŠb€€’@ôäó€€àí−ó÷@öçbàó€€ÜŠóq @ü€€i@çbïmó€€jîbm@õŠb€€Ø@l@€€y@”îàó€€Ø@ó€€Ýq@ôäbØó€€àa‡äó÷ @@Næîìbè@õí“qóÜ@ômójîbmói@òìónŽîŒû†ò† @ó€iy@ìó€÷@çü€š@ìóäü€š@Ša‡młóŽò†@ôiy@ô䆋؊bØ@Zt @ômbØó€€Ü@pb€€Ùi@ôuó€€jŽïu@õü€€‚@õó€€àbäŠói@pa†ò†@ÿìó€€è @ @_oŽò†@ónŽî‹€ò†@płóŽò† @ÛûŠó€€Ž@ó€€Ø@óîòíŽï€€’@ãó€€i@bŽìŠ@ô€€ŽbïŽ@ôàón€€Ž@Oãłòì @çó€€îýóÜ@@pó€€àíÙy@ôØûŠó€€Ž@ìó€€îóè@ômłó€€Žò†@æî‹mòŠì󀀀 @ôäó€€àí−ó÷@öçbàó€€ÜŠóq@öoŽî‹Øó€€÷@çb“€€ïä@o€€Žò†@òìóØûŠó€€Ž @ôØûŠó€€€Ž@󀀀ïïä@xŠó€€€à@öæ“€€€‚óiò‡Žïq@õ󀀀äbánà@ô ÜaŠ‡€€€ïÐ @N@çbàóÜŠóq@ô䆊a‰j ÜóèóÜ@oŽïi@òìa‹i@ôiyóÜ@ça‹îŒòì@ôäóàí−ó÷ @ôäìí›ÙŽïm@•bq@ÿaŠ‡ïÐ@bïŽìŠ@ôØûŠóŽ@ãóØóî@æÝî@ÛûŠóŽ@ @bïŽììŠ@õbnŽï÷@ô@ØûŠóŽ@æmüq@‹Žïà†þÄ@@ìöpóïÄüŽ@ônŽïØóî @õü‚@bïŽ@ììŠ@õìím‹7Øóî@ôiy@ôšŠó€ó÷@Lçìíióä@ly@çòìb‚ @bììŠ@õb€Žbî@N@ó€åïmüq@ô€Ùîä@öfäó€÷a†@Ša‡młóŽò†@ôiyói @N@pó€àíÙy@õŠbiìŠbØóÜ@pa†bä@ôiy@ôäa†ŠòíŽïm@oŽò†ói@ó7ŽîŠ @oŽïió€è@çbîìb€šŠói@ô€ ÜûŠ@æäaímó€÷@òŠa†Ší倎@ôiy@ô ÜûŠ@óîüi @ôiy@ômbïäbÙáï÷@çbàí7Žïi@N@bŽbî@ôä@bäa†@ômbØ@çbàóÜŠóq@ìbäóÜ @pa†ó€÷@ÿìó€è@óiy@ãó÷@óîüi@‹m@ôäbØóiyóÜ@ò‹mbîŒ@Ša‡młóŽò†

@çaŠó€åŽîíä@õò‰ŽîŠ@çüš@´Žóió÷@ò‹+äüØ@çüš@çbØóiy@Zt @ìì†@ôäìíàŒó€€÷@o€€îŽ ‹Ùi@Šó€€€ó÷@çó€€Øò†@õŠb€€î†@çbØòŠb€€’óÜ @ @_oîóÙi@‘bi@óäí¹@Ûòì@ly @õü€‚@ü‚ìb€ä@ô€àa‹€û‹q@ìò‹îó€q@ôŽïqó€i@ڀŽïiy@ìíàóè@Oãłòì @Ša퀹@bïŽììŠ@ôäbØóiy@õóiŠûŒ@öpa†ó÷@´Žói@ò‹7äüØ@õŠbî‹i @ó€Øò‹7äüØ@ômb€Ø@çò†ó€÷@ÿìó€è@ö´€Žóió÷@ò‹7äüØ@ÚŽîŠbu@ÿbŽ @ü€€i@Âäb€€à@f€€Žìì†ói@o€€Žïi@çbàó€€ÜŠóq@ô䆊a‰€€j Üóè@”Žï€€q @Nl€€y@ô䆋؍Žïèó€€i@ìòìóäì퀀ša†ü‚ói@öl€€y@õòìóån€€ƒÙŽîŠ @õó€Ùîä@ó€ÙŽïiyóØ@Ûü€Ýi@b€î@ô€iy@õü‚ìbä@õóàbäŠói@ôïŽ qói @õìa‹€Ž‹rŽïÜ@ìíàóè@ò‹7äüØ@ôånŽói@üi@òìíi@oŽì슆@ó ÜbŽ15 @N@o€ ïŽ iò‹7äüØ@õò†b€€àb÷@ó€€îóè@õü€€i@õ‹€€7Žïuìì†@ö@Ûó€€îb€òŠbi @ @N@æîŽ Š†‹Žî‰iò‡ Üóè@ÚŽîŠbu@ÿbŽìì†@ôäbØò‹7Žïu@ìb€òŠbi@õìa‹Ž‹rŽïÜ @òì@ 󀀀€nîóÙi@çììŠ@çb€€€€àüi@Û󀀀€îóäí¹@Ûòì@Šó€€€€€ó÷@Zt @çbïäbØó€€äb€Šü÷@õ‡€€äóiŽîŠ@çü€€š@ó€€młì@ìó€€÷@ôäbØó€€iy @b€€€€òŠbi@çbØ󀀀îŠa‡ï÷@󀀀Øóî@ãóuŠó€€€ŽóÜ@b€€€îb÷@ç󀀀Øò† @ @_òìóäóØò† @õ‹mb€îŒ@ì@E50@ó€Ü@çbØó€iy@ìíàóè@fiò†@bŽbî@ôŽïqói@Oãłòì @çbïäbØó€àa‡äó÷@õòŠb€àˆ@öoŽïió€è@çb€îb€òŠbi@çbØóîŠa‡ï÷@óØóî @öãa‡äó÷@500@óÜ@fiàóØ@oŽïibä@óïîŠa‡ï÷@óØóî@ãóÜ@ÛóîŠóèóÜ @öoŽïiàó€€Ø@ãa‡€€äó÷@250@ó€€Ü@ôib€€ä@‹€€m@ôäbØó€€îŠa‡ï÷@ó€€ØóîóÜ

107


@a‹Øó€€ä@çb’òŠbu@ãó€€÷@Šó€€€ó÷@Lpb€€Ùiaìa†@‹€€m@ôÙŽîŠb€€u @óiy@ãó÷@ôØòŠóŽ@õb€òŠbi@üi@oŽî‹Žïåi@Ûóîóàbä@Žôäaímó÷ @@N@ô䆋Øóå ÜíjÔ@õüè@ôåïäaŒ@üi @òì󀀀móàì‡åŽîí‚@õ󀀀äbiy@ã󀀀÷@õ󀀀àbäŠói@ôŽïq󀀀i @ãó€Ü@ãa‡äó÷@ôÐbà@öÛŠó÷@çaíŽïä@óïä@õümìó÷@ôØóîŒaìbïu @pa‡€i@õó€äb7äbà@õóäíib÷@Žôiò†@ÚŽïàa‡äó÷@Šóè@Nóäbiy @ìó€iy@ãó€÷@ô@äbØóïØýb€šóÜ@pb€Ùi@õŠa‡€’ói@ì@lyói @pa‡€i@ÿìó€è@ì@o€Žïi@ly@ôäbØó7äóèb÷@ìŠüØ@õò†bàb÷ @õòìó€÷@ôÐb€à@pbÙia‡€îóq@‹m@ô@nŽû†@íàa‡äó÷@õòìó÷üi @ôÐb€à@öl€y@ìb€ä@ô䆊a‰€j ÜóèóÜ@pbÙi@õŠa‡’ói@óîóè @ôÐb€à@ì@Ûóî󓀎ïØŠóè@õòŠb€iŠò†@çì퀹üiìaŠ@ôåî‹iŠò† @ôäbØòìaŠŒó€€àa†óÜ@pb€€Ùi@熋؊b€€Ø@õaìa†@ó€€îóè@õòìó€€÷ @@Na‡iy @óïïäü€š@çü€š@çbØó€ïma‹Øíº†@òìa‹€ƒÙŽîŠ@õŠbØ@Zt @ @_óäbmłì@ìóÜ @õ‡€€€€äòìbä@ô€€€€ÙŽîìa‹ƒÙŽîŠ@ôÙŽîŠb€€€€àb÷@ôŽïq󀀀€i@Oãłòì @ô Üb€Ž15@ó€Ü@LbììŠóÜ@póïma‹Øíº†@ôäì훓ŽïqìòŠói @ìòìa‹€Ø@Šb€àüm@ìa‹€ƒÙŽîŠ@çü€ïÝà@í€ïä@bìŠóÜ@ì솋iaŠ @õó€iŠûŒ@ì@pb€Øò†@Šb€Ø@bïŽìŠóÜ@ìa‹ƒÙŽîŠ@ŠaŒóè@100 @ônŽïØó€î@ôäìí@›€ÙŽïm@ô€îaì†@ô ÜbŽ5@@óÜ@óäaìa‹ƒÙŽîŠ@ãó÷ @ŠbØó€Ü@óäaìa‹ƒÙŽîŠ@ãó÷@õóiŠûŒ@N@çìíi@oŽì슆@póïÄüŽ @N@òìì‡äbn€Žòì@çb€ïäbØòŠbØ@õŠìíib€÷@õüèŠó€ióÜ@ çìímìóØ @ó€îb7 ÜóàüØ@õòìó€ä†‹Ø@Šbüè@ó€äaìa‹ƒÙŽîŠ@ãó÷@ô ÜûŠ @õŠa‡’ói@Lçbäˆ@ôÐbà@LÄû‹à@ôÐbàI@ôäbØòŠaíi@ìíàóèóÜ @Lçì퀀šüi@쀀i@ô€€åîW‹iŠò†@õ†aŒb€€÷@L熊a‰€€j ÜóèóÜ@熋€€Ø @•óäbnŽóióà@ãó÷üi@H‡nèNNNN@íõŠbïäaŒ@ôåm‹€Šòì@ôÐbà @ìŠü€€Ø@ì@÷äa‹Ñäü€€Ø@çb€€îò†@óäłb€€Ž@ó€€äaìa‹ƒÙŽîŠ@ãó€€÷ @@NçóØò†@ŒbŽ@çaíŽïrŽîŠ@çbîò†@ì@çóØò†@tbš@óÙÝïàbä @õŠbØìbè@íõ7n“qói@óäaìa‹ƒÙŽîŠ@ãó÷@õóiŠûŒ@çbàí7Žïi @çaŠür@€€qóÜ@ŠûŒ@ó€€îüi@ìòìó€€äbØóïmó Üìò†íŽïä@òìa‹€€ƒÙñîŠ @ì@ô€åia†@pó€ïma‹Øíº†üi@Ší倎@oŽîìóîó÷@bïŽììŠ@æŽï Üó÷ @ÚŽï Ü󀀀àüØ@póïÄü€€€Ž@ônŽïØ󀀀î@õòíŽï€ €’ói@oŽîì󀀀îò†

@õ‡€€äòíîóq@õòìó€€÷üi@çbØ󀀹ìbä@ìíàó€€èóÜ@òìó€€mbÙiŠûŒ@ôØó€€îb€òŠbi @öôäbØó€€nЋ€ì€@ôån“€€îó7Žïm@ü€€i@ômłìb€€è@ÿ󀀀óÜ@oŽïió€€è@õó€€äaˆûŠ @ôäì퀹üi@ì@€i@ó€äóîb€òŠbi@ãó€÷@õb7ŽîŠó€Ü@bèòìŠóè@N@õóäaˆûŠ@õó“ŽïØ @ãó€÷@õŠür€q@ôØó€îóä‰ïÜ@üi@òìóäóØó÷@õŒŠói@ìòìóäóØó÷üØ@ŠüuìaŠüu @ó€Ø@æŽï€åia†@aì@õb€Žbî@öçó€Ùi@ô€Žbi@çbàó€ÜŠóq@ìbäó€Ü@õòìó÷üi@óiy @pb€Øò†@‘b€i@óäb“€ŽïØ@ãó÷@ly@bèòìŠóè@N@oïŽ ia†@ômłìbè@ômóà‚óÜ @@NpóàíÙy@ôØûŠóŽ@öÛûŠóŽ@ÿó€óÜ @ì@ÛŠó÷@òì@oŽî‹‚ò‡Ù@îŽ Š@çüš@óäbiy@ãó÷@õý@ly@ôàa‡äó÷@€Zt @ @_óïš@çbïÐbà @ôÙŽîŠbØ@óïïòŠ@ômó Üüà@ôäòìb‚óØ@ÚŽïiy@ŠóèóÜ@ãa‡äó÷@óäìíi@Oãłòì @ôäòìb€€€‚@öo€€€Žïi@ÿb€€€Ž18@ôä󀀀àóm@ڎŽóØŠóè@N󀀀ïïä@p󀀀¼òŒ @ì@pbÙi@óiy@ãó÷@õb€òŠbi@ôäa†ŠóŽ@fäaímó÷@oŽïi@ôŽììŠ@õóàbäŒó€òŠ @‡äó€š@•b€q@Nóiy@@ãó÷@ôàa‡äó÷ói@oŽïji@oŽîìóîó÷óØ@pbÙiaìa†@óàbäói @ì@oŽî‹Øó€÷@Šb€àüm@õìb€ä@ì@ãa‡€äó÷ói@oŽïió€÷@ìòìó€nŽîŠ†ó÷@ãłòì@ÚŽîˆûŠ @e‡äóè@N@oïŽ i@ly@ìì†@ôàa‡äó÷@a‡mbØ@çbàóèóÜ@óïïä@õüi@bŽbî@ôŽïqói @fäaímò†@bŽbî@ôŽïqói@ì@e‹Øbä@ÿíjÔ@õóØaìa†@ŠüuìaŠüu@õüè@ŠóióÜ@Šbu 108


@õŠb€Øüi@ó€îóè@çbîŠür€q@ôØó€îb€Œò†@çbØóiy@õóiŠûŒ@Oãłòì @òìü‚ó€i@ õ@ìb€šŠói@õŠb€ÙäaŠü€@熊a‰j Üóè@õóŽû‹q@ö熊a‰j Üóè @ôÙïåØó€móÜ@ŠûŒ@ôÙŽïäì퀹@”Žïq@ìòŠói@•bq@ômójîbmói@òíïåïi @ì@õŠb€€ïäaŒ@ô€€’Šü’@ì@oŽïäŠó€€näó÷@@ìŠó€€míïràüØ@íõ‡€€äòíîóq @ìíàó€è@üi@熊a‰j Üóè@õóŽû‹q@õòìó÷@üi@óîüi@ôàóÔòŠ@ô’Šü’ @õŠa†ó€€Õî‹i@ô€€ì슆@Lpó€€jîbm@õó€€àbäŠói@Oãþ€€ÙîŠI@çb€€ØòŠaíi @õaŠ@@õòìó€äa‡ÙŽïÝ@m@üi@pójîbm@ôÙïåØóm@L熊a‰j Üóè@üi@pójîbm @@N@H‡nè@NNNNì@ôn“€ @üi@çóØó÷@@ôäbïi@õWŠürq@ômòíÈò†@çbØòìa‹ƒÙŽîŠ@ì@lyóÜ@ŠûŒ @ôØûŠó€Ž@揀Ýî@÷îŠb€i@ô䆊a‰€j Üóè@ômóá Üóè@Nçbïäa‡ïmóàŠbî @õŽïèó€i@õWŠür€q@ô€ÙŽïqì‹€@ôn€’Šóq@Šó€Žói@bïŽìŠ@õìí“Žïq @@Nìíi@ôÙî‹àó÷ @@

@ò‡€äó€bqìW‹q@ü€i@öpb€Ùi@o€Žì슆@póàíÙyóiŠó€Ž@õìa‹ƒÙŽîŠ @õŠb€€€Ø@ô䆋Ù Üûäü€€€Ø@󀀀áŽï÷@õŠb€€€Ø@æŽï Ü󀀀÷@çb€€€Øòìa‹ƒÙŽîŠ @æîó€Øò†@Šb€Ø@ì@æîóØò†@a‹Ù’b÷@”ïäbØóîWŠíØ@öãóØ@ìómóàíÙy @@NpóàíÙy@ôäbØb€Œò†@ìbä@ô Üò‡äó€ói@ˆ† @ìbäó€Ü@òìó€äóÙi@çb€îü‚@ôåŽî퀒@óäbîíïäaím@çbäˆ@bîb÷@Zt @ @_çbØóiy @çb€ØòŠaíi@ìíàóèóÜ@æØýbš@ŠûŒ@bïŽììŠ@ôäbäˆ@ôšŠó€ó÷@Oãłòì @ãłó€i@ó@€äbiy@ãó€÷@ìbäó€Ü@ôåïió€÷@çbäˆóÜ@ìbšŠói@ôØóîòŠbàˆ@ì @ô Üb€€Ž@ôäbØó€€ä†Ša‰j ÜóèóÜ@oîó€€Ùi@çˆ@õòŠb€€àˆ@õ‹î󀀎@Šó€€€ó÷ @ô Üb€€Ž@ôäbØó€€ä†Ša‰j ÜóèóÜ@ì@E10@ó€i@ì퀀i@çˆ@õò‰€ŽîŠ@1999 @ôäó€€àí−ó÷óÜ@çˆ@õò‰€€îŠI@E7@ó€€i@ì퀀i@çˆ@õò‰€€ŽîŠ@2003 @ó€îüi@pb€Øbä@ÚŽïiy@^ïè@ômóîbØûŠóŽ@çˆ@òìò@@H@E4@ô ÜaŠ‡ïÐ @@Nó‚û†ìŠbi@ìóÜ@æîŒaŠbä@çbäˆ

@‡ïɀŽ@‡€ïÜb‚@•Šü€’@Ûb€Ø@ŽîŠó€i@ôŽbqíŽ@ŠûŒ@a‡îbmüØóÜ @ó€äóàí−ó÷@ü€i@çó€Øò†@õŠbî†@ìaŠíŽïÜbq@çüš@çbØóiyZt @ @_çbØòìaŠ†‹Žî‰jÜóè @ü€€i@üـ€ŽüàóÜ@çbn€€Ž†ŠíØ@ôäbáïn“€€ïä@ônŽïØó€€î@õŠó€€åŽîíä @@Nçb¹bØòŠbq@õòìóäa†@ãłòì@oåmbè@òìó7äò†ói @ó€€îóè@çbîŠür€€q@ôØó€€îb€Œò†@çbØó€€iy@ôn“€€€ói@b€€îb÷ @@ @@ 109

@ @_熊a‰jÜóè@õŠbØói@oŽïi@pójîbm


:‫ﻨﺔﺭﻯ )ﻯ ﻥ ﻙ ( ﻟﺔ ﺋﺔﻧﻘﺔﺭﺓ‬‫ﺑﺔﻫﺮﺅﺯ ﻃﺔﻻﹶﻟﹶﻰ ﻧﻮﻳ‬

@ôàìóÔ@ôØóîóåïàóØói@a†ŠìínŽò†óÜ@†ŠíØ @æŽïÜ ò†@çbîü‚@çbØóØŠím@•òìó÷@Žßó€óÜ@~òìa‹äóäa† @@æiò†@çüïÝà@H15@M11I

‫ﻄﺮﻱ ﺳﺔﺭﻧﻮﻭﺳﺔﺭ‬‫ ﺟﻴ‬:‫ﺳﺎﺯﺩﺍﱐ‬ ‫ﺑﺆ ﺯﺍﻧﻴﺎﺭﻯ ﺯﻳﺎﺗﺮ ﻟﺔﻣﺔﺭﹺ ﻫﺔﻟﹶﺒﺬﺍﺭﺩﻥ ﻟﺔﻭﻻﹶﺗﻰ‬ ‫ﺰ‬‫ ﺋــــﺔﻡ ﺩﻳﻤﺎﻧﺔﻳــــﺔﻣﺎﻥ ﻟﺔﻃــــﺔﻝﹶ ﺑــــﺔﺭﹺﻳ‬,‫ﺗﻮﺭﻛﻴــــﺎ‬ ‫ﺘﻰ ﻧﻴـﺸﺘﻴﻤﺎﻧﻰ‬‫ﻨـﺔﺭﻯ ﻳـﺔﻛﻴ‬‫)ﺑﺔﻫﺮﺅﺯ ﻃﺔﻻﹶﻟﹶﻰ (ﻧﻮﻳ‬ :‫ﻛﻮﺭﺩﺳﺘﺎﻥ ﻟﺔ ﺗﻮﺭﻛﻴﺎ ﺋﺔﻧﺠﺎﻣﺪﺍ‬

‫ﻻﻟﹶﻲ‬ ‫ﺑﺔﻫﺮﺅﺯ ﻃﺔ ﹶ‬

@ìó÷@ð䆊a‰jÜóè@ñbŽbî@ðŽbi@ðmŠíØ@ói@oŽî‹Ùi@Šó€ó÷@Zt _oîóÙi@üi@çbàómýì @çbØóïäaìòŠb’@ô䆊a‰jÜóè@ÚŽîŠbu@ŽßbŽ@åŽïq@Šóè@bïØŠím@óÜ

@çbàó€€ÜŠóq@ @ãa‡€äó÷@H550I@ì@o€ŽîŠ†ò†@ãb−ó€÷@çbàó€ÜŠóq@ì @ó€mýì@ìó€Ü@oŽî‹iò†@òíŽîŠ% ói@çüš@熊a‰jÜóè@ðmóáÜóè@Zt @ôäbàa‡€€äó÷@ì@ôäaìòŠb€€’@ôØûŠó€€Ž@Žß󀀀óÜ@~oŽî‹Žî‰€€iò‡Üóè @ói@oŽî‹Ùi@Šó€ó÷@æäüš@Šói@óåŽî€ò†@ñóäaŒaíŽï’@ìb.ŽîŠ@ìó÷ @õó€€Ùîä@ì@b€€€ŽîŠbq@H81I@ó€€Ü@çbØóïäaìòŠb€€’@ôäó€€àí−ó÷ @çü€€š@òìó€€ïî쉎ïà@ñììŠ@ó€€Ü@òì@oîó€€Ùi@‘b€€i@çb€€àüi@ñ†Šì @ü€€i@Ûó€€îb€ŽîŠbq@Šó€€è@ô€€’ói@NaŒó€€Ô@ŠaŒó€€è@Žô€ Ž@H3000I @oŽî†@ŠbØói@bnŽï÷@óØ@ÚïåØóm@aì†@òìa†@òŠaíi@ìói@çbîó’ó€ @õòŠìó€€@ôäbàó€ÜŠóq@üi@ôäbØóàa‡äó÷@õòŠbàˆ@ô䆋ÙõŠbî† _óïïš@ómýì@ìóÜ @Šó€è@ü€i@óîb€ŽîŠbq@ìó÷@ôäaín“ïäa†@õòŠbàˆ@ôŽïqói@LbïØŠím @òìa‹Ø@õŠbî†@bŽbî@ôŽïqói@L熊a‰jÜóè@õò‡äó€bqì‹@ q@õòìbà @Nòìa‹€€äa†@çbàó€€ÜŠóq@ãa‡€€äó÷@Ûó€€î@‘ó€€Ø@ŠaŒó€€è@ô€€Ž@H30I @熊a‰€jŽÜóè@õŠó€’@L熊a‰jÜóè@õˆûŠ@”Žïq@ónÐóè@fŽ@H3I @üi@Âäò†@Šò‡<äò†@No @ ïŽ iò†@ôåŽïéä@õòíŽï’ói@óØó䆊a‰jÜóè

@üjõn€îìó’ü‚@ö@fØDŠójŽïØI@õDŠó’@LôŽa‹Øíº†@õDŠó’@~ @çaìaŠíŽïÜb€€€€q@ü€€€€i@Ûòì󀀀€ä@Lpa†ò†@çbØó€€ŽbïŽ@󀀀€mŠbq @熊a‰€jÜóè@ôäb€ØòŠaíi@bŽbî@ôŽïqói@pbØò‡Žïq@oŽò†@Hpłì @Šò‡€€€<äò†@󀀀Ø@LçbØóïäaìòŠb€€€’@ô䆊a‰€€€jÜóè@õóäaì󛀀Žïq @üi@ômójîbm@öpóàíÙy@ôäbØóÜbäóØ@õüèói@öbî‡ïà@õó<ŽîŠD óÜ @ôäbàa‡€€äó÷@öôäaìòŠb€€’@ôØûŠó€€Ž@ü€€i@€€äò†@ü‚ìón€€ŽaŠ @õüèó€i@•bn€Žï÷@b€m@bïØŠímó€Ü@ó€Ø@òìó€åŽîŠŒaí€ò†@póÝÝïà @@@Npa†ò†@çbØóïäaìòŠb’@ôäóàí−ó÷ 110


@ìû @ €€i@ö@ãa‡€€äó÷@b€€ïØŠím@ôäb€€Øb€ŽîŠbq@ìíàó€€è@õòíïäó€€Ü @81@bn€Žï÷@ó€Ø@oŽïió€è@çbîü‚ói@pójîbm@ôiy@ôånƒÙŽîŠ @熊a‰€jÜóè@ü€i@õü€‚@eìó€ïi@ó€Ø@ڀŽïiy@ìíàóè@óîb€ŽîŠbq @퀀Øòì@õü€€‚@ö@fn€€Žóji@Ûó€€îò‹<äüØ@f€€iò†@pb€€Ùi@‡€€î‡äbØ @õü€‚@ô€ŽbïŽ@õŒbjŽîŠ@ôàa‹€û‹q@ì@ òD‹îóq@ö@fåŽïŽbåi@ly @ôÐb€€à@òìó€€÷@õaì†@fåŽîó€€<iaŠ@ìòìó€€mbÙi@çììŠ@pó€€ÝÝïà@ü€€i @o€ŽìŠ†@bïØŠímó€Ü@ó€îóè@ô€ä†‹Ø@‡€î‡äbØ@ü€‚@ôäìíiŠa‡’ói @ôŽïqó€i@ôîòìó€móä@õóååi@Šó€ŽóÜ@ôŽbïŽ@ôiy@ôä†‹Ø @@NóîóÌò†óÔ@ŠínŽò† @ãb−ó€€÷@çbØó€€ä†Ša‰jÜóè@òìó€€ä†Ša‰jÜóè@ôîb€€Žb÷@ñó€€Ôbnćïi @ìó€Ü@pbØò†@熊a‰jÜóè@’ŠóqŠóŽ@ñóäíïàüØ@ìó÷@O5t @òìaì†ó€€i@2012@ôÜb€€ŽóÜ@a†ìímb€€èa†@ó€€Ü@ó€€<äòŠ@Næ€€îŽ Š†ò† @ò퀮ïØ@çó€îý@ó€Ü@óäíš@ñómbéÙŽïq@ì@pb@Øò†@ŠbØ@çüš@ómýì @熊a‰jÜóè@ôäbØòŠbØ@çbØóïäûÙÜó÷@òŠbØüè@õüèói@æäaíni @ @_oŽî‹Øò†@’ŠóqŠóŽ @ŠûŒ@pó€€àíÙy@a‡€€’òŠaíi@ìó€€Ü@çò‡€€i@ãb−ó€€÷@õìaìó€€mói @”ïØ󀀀îb€ŽîŠbq@ìíà󀀀èóÜ@熊a‰€€€jÜóè@õłb€€€i@õ󀀀nïàüØ NpbØò†@ónŽóióà@ìó÷@üi@ŠbØ@õ‡uói @õó€€ä‰ïÜI@õìbäó€€i@ó€€Øb€ŽîŠbq@ó€€Ü@熊a‰€€jÜóè@ôØó€€îóä‰ïÜ @@ @ö熊a‰jÜóè@ôn’ŠóqŠóŽ@üi@o€Žïäò†a†@Hb@€ŽîŠbq@ô䆊a‰jÜóè @æm‹€b€.ŽîŠ@üi@熊a‰jÜóè@ñóŽû‹q@ŠóŽói@ò‹Žî†ìbš@ŽðØ@Zt @çbîìíà󀀀è@•ó€€€äaìó÷@NçbØóÔìì‡å€€€Ž@ô䆋Ùïn€€€’ŠóqŠóŽ _aŽ@ðä‡äbqóŽ@ì@çbØó䆊a‰jÜóè@óÜ@ðîbŽbîbä@ñŠbØ@óÜ @ö÷ïÜü€q@bmaì@~p @ óàíÙy@öpóÜìò†@ôäbØb€Œò†íàa†@çóîýóÜ @ó€îòŠóÙäó÷@ó€Ü@õó€Øb€òŠbi@óØ@熊a‰jÜóè@õłbi@õóånïàüØ @ô䆋iòíŽîŠD ói@ômóïäüš@ô䆋Øóä@Ša‡åî‹i@õìbåŽïqóÜ@”îbŽb÷ @ô䆋iòíŽîŠD 󀀀€€€i@ômóïäü€€€€€€š@õìaì󀀀€€€m@ôn€€€€€€’ŠóqŠóŽ @ìaì󀀀m@õŠb€€€€ŽîŠbq@La‡€€€młì@õìaì󀀀móÜ@çbØ󀀀䆊a‰jÜóè @b€m@òìóï䆋َïrn€@Žò†@õˆûŠó€Ü@Šó€è@pbØò†@çbØó䆊a‰jÜóè @@ìíàó€€èóÜ@òìa‹€€Ž‹rŽïÜ@熊a‰€€jÜóè@õłbjõó€€nïàüØNæŽî‹€€Øò† @Šó€ŽóÜ@õó€äaìó÷@çbØó䆊a‰jÜóè@ôàb−ó÷@ôä‡äbîó€aŠ@õˆûŠ @Šó€€ó÷@pa‡€i@ó€Øó䆊a‰jÜóè@ó€Ü@”ï−aí€m@Žðäaímò†@NÚŽïn’ @”ïäbØó€ä†Ša‰jÜóè@ô䆋iòíŽîŠói@ôn’ŠóqŠóŽ@çbØóÔìì‡åŽ @@N†‹Ø@ônîíŽïq @”ïäaìó€€÷@ÿ󀀀óÜ@怀iŠòì†a†@çbîìíàó€€è@ô€€iò†@~@çó€€Øò† @@ @ü€€i@çb€€îü‚@ó€€Ø@ó€€îóè@•ó€€äbäóîý@öl€€y@ìó€€÷@õŠó€€åŽîíä @@oŽï€šò†@òíŽîŠ% ó€i@ÛóîòíŽï€’@@ó€i@ça‡€.äò†@ñóŽû‹q@Zt Nòímìłbq@çbØó䆊a‰jÜóè @Šbàˆó€€÷@çbØó€€.äò†@çü€€š@òì@oŽî‹åŽïèò†ŠbØó€€i@ÚŽïmó€€ïÜb÷ @@ @ @_æŽî‹Øò† @çbØó€iïy@ñòìó€÷@ü€i@µ€š@óäbrïä‹@q@ì@b.ŽîŠ@ìó÷@Zt @õóä‰ïÜ@Ûóîb€ŽîŠbq@ìíàóèóÜ@çbØó䆊a‰jÜóè@õłbi@õónïàüØ @ñ󀀎û‹q@ó€€Ü@çìíiŠa‡€€’ói@€€Žóióà@ó€€i@Šó€€i@ó€€ä‹.ïi @öpb€€€Øò†@o€€€ŽìŠ†@Û󀀀îb€ŽîŠbq@Šó€€€èóÜ@õü€€€‚@ôȊ󀀀Р@ @_a†ómýì@ìóÜ@熊a‰jÜóè @ô䆋@ iòíŽîŠD 󀀀€€i@ôn€€€€€’ŠóqŠóŽ@•b€€€€€Žbî@ô€€€€€ÙŽîŠòì†a† @bïØŠímó€€Ü@ôàŠó€€Ðói@ó€€Ø@ô€€ŽbïŽ@ôÙŽïäó€€îý@öpŠb€€q@ìíàó€è @õó€nïàüØ@•ó€äbä‰ïÜ@ìó€÷@ôàa‡€äó÷@Np @ bØò†@çbØó䆊a‰jÜóè @ö@çbàó€€ÜŠóq@ô䆊a‰€jÜóè@ó€€Ü@ôäìíiŠa‡€’ói@ôÐb€€à@fia‹€Žbä @•b€q@ڀŽîŠò†@€äò†@ìíàó€è@Np @ b€Øò†@çbïäb“€ïånŽò†@łbi @çbØóïî@bŽbî@óî@báåŽîŠ@fiò†@•óïŽïq@ìói@óîóè@çbØóïäaìòŠb’ @fäaímò†@òìóîŒû†@çaŠò‡<äò†@ônïÜ@óÜ@õü‚@õìbä@õòìó÷ @f€€iò†@ó€€Ø@ó€€îòìó÷@”ïn€€’@æî<åî‹€€€@pb€€Ùi@fuó€ i@f€€u 111


@•òìó€€÷@õaì†@pa‡€€i@õü€€‚@ô€€<äò†@ô€€åŽïéä@ôØóîòíŽï€ ’ói @õòìó€€÷@ü€€i@o€€îŽ ‹Øò†@Šü€€à@µ€€’@ôÙŽïió€€ØòŠóàói@õó€€−óq @òìó€ma‡i@€äò†@òŠb€iìì†@‹€m@ôÙŽïåŽî퀒@ó€Ü@pa@ìD‹i@fäaímóä @õłb€€i@õó€€nïàüØ@”ï䆊a‰€€jÜóè@õ󀀎û‹q@ôäíiìaìó€€m@õaì† @ö熊bàˆ@ói@pbØò†@oŽò†@çbØó䆊a‰jÜóè@õŠbïn’ŠóqŠóŽ @õ‹Žî†ìb€€€šói@çb€€€àí<Žïi@çbØ󀀀<äò†@ìíà󀀀è@ô䆋،Šó€€€Ð @ìó€€÷@öl€€y@ôäaŠó€€åŽîíä@õìb€€šŠóióÜ@ñb€€Žbî@ô€€ÙŽîŠòì†a† @@Nòì솋Ø@çbîóØó䆊a‰jÜóè@õŠa‡’ói@óØ@õóäbäóîý @óÜ@Šóè@N@ôåŽïéi@ŠbØ@ói@ç‡äbîó€aŠ@ @ôäbØüè@ìíàóè@bŽbî@ôŽïq

@ @_ómýì@ìóÜ@oŽî‹Øò†@çbØóåïàóØ@Žßó€óÜ@óÜóàbà@çüš@Zt @쀀€i@õòì󀀀䆋Øìþi@ì@Ša‡€€€î†@ì@òì󀀀äíiüØ@ôäa‡€€€àb−ó÷ @öôäó€€àŠó÷@öõ†íèó€€îI@bïäó€€m@bïØŠímó€€Ü@Šín€€Žò†@ôŽïqó€€i @õìaìó€€m@ì@ó€€àbäˆûŠ@õü€€è@ó€€i@õü€€‚@ôäbØóŽbïŽ@óä퀀šüi @çbØó€ïäóàŠó÷@çìa‹€Žbä@ôåîb€÷@ôîó€åïàóØ@í€Øòì@HçbØóàûŠ @@Nç‡äbîó€aŠ@ôäbØüè @o€€€€€Žïiò†@‘󀀀Ø@ŠaŒó€€€èH50O40I@õ󀀀Ùîä@çb€€€îòŠbàˆ @@ @†Ší€€Ø@怀iò†@‘ó€€Ø@ŠaŒó€€è@H4O2I@ôäaíŽïäó€€Ü@”ïäbØó€€àûŠ @çb€€Ø@H@NGO@I@ì@çbØó€€ïma‹Øíº†@òìa‹€€ƒÙŽîŠ@ñŠìò†@Z@t @•òìó€÷@ÿó€€óÜ@òìa‹äóäa†@ôàìóÔ@ôîóåïàóØói@a†ŠínŽò†óÜ @ @_a‡äbØó䆊a‰jÜóè@ñóŽû‹q@óÜ@óïïš @@Næiò†@çüïÝà@H@15O11@IõóÙîä@æŽïÜò†@çbîü‚@çbØóØŠím @óÜ@çbîü‚ìónŽaŠ@ôÙŽïÜûŠ@ç@ bØóïàíÙybäì@ôäò†óà@òìa‹ƒÙŽîŠ @@ @í€Øòì@ôäb€Øòìa‹ƒÙŽîŠ@ìó€ibÔóä@ãýói@Nó@ ïïä@a‡äbØó䆊a‰jÜóè @ñó€Žû‹q@ó€Ü@òìaŠ‡€Žïq@çbïØó€î‡äó¸ójîbm@Cïè@çbäˆ@Zt @ôØóîòíŽï€€’@ó€€i@æäa퀀mò†@ïäaì󀀀÷@ì@çaŠb€€Ùî‹Ø@ì@çb€€äˆ @ @_熊a‰jÜóè @ó€€mŠbq@ó€€Ü@ŽôØó€€î@ó€€Ü@ôäaíïn@ “€€q@çb€€îü‚@ü€€i@ü‚ìón€€ŽaŠbä @ôÐb€à@”ïäbäˆ@óïä@a†ìbïq@öçˆ@çaíŽïäóÜ@õŒaìbïu@ça‡<äò†óÜ @@NçóÙi@çbØóïŽbïŽ @çbØóäóîý@ö@ly@óÜ@õ‡äóè@óîóè@çbïåmìłbqü‚@öça‡<äò† @@ @çbîü‚@E25@óÜ@õóÙîä@õò‰ŽîŠD ói@æäaíni@çbäˆ@fiò†@æŽïÜò† @Šó€€ó÷@ó€îóè@ìaŠ†‹Žî‰€jÜóè@ðäó€àí−ó÷@Šü€u@‡äóš@Z@ t @íØb€m@ãýó€i@N@çbØóïäaìòŠb€’@ì@çbàó€ÜŠóq@ìbä@üi@ì çíŽïÜbri @çbîó€ØóîŠóè@ñŠb€Ø@ì@pýó€Žò†@óÜ@‘bi@ð@mŠíØ@ói@oŽî‹Ùi @~@òìa‹Øó€€ä@Žôuó€€jŽõu@a‡€€ÙïnØa‹q@ó€€Ü@ó€€îò‰ŽîŠ@ãó€€÷@bn€€ïŽ ÷ @ @_oîóÙi @ôäb€îˆ@ü€i@ô€<ä‹€@b€ïØŠím@ó€Ü@çb€äˆ@óØ@óîòìó÷@ô’óØóîüè @~ç@ bï䆊aí‚@‡åŽîíŽ@ì@çbàóÜŠóq@ôäbàa‡äó÷@ô䆊a‰jÜóè@õaì† @@Nóïä@ôŽbïŽ @Šó€€€è@No @ îŽ Š†‹Žî‰€€iò‡Üóè@òìó€€äbàóÜŠóq@çó€€îýóÜ@pó€€àíÙy @@ @õaì‹€i@ì@pb£@póàíÙy@ôØóq@Žôäaímò†@õü‚@”ïäbàóÜŠóq @ñòìó€€÷@ü€€i@Šó€€ióä‹€ò†@ŽîŽ 퀀’@ì@b€€.ŽîŠ@@çbØó€€iïy@Zt @çb€€€Øb€ŽîŠbq@õ󀀀ä‰ïÜ@ô䆊a‰€€€jÜóè@ãý󀀀i@NòìónŽïåŽï€€€i@Ž¶ @Šòìbà󀀀€u@󀀀€åäóîó.i@çb€€€€îü‚@ðàbî󀀀€q@ì󀀀€àbäŠói @óîa†òìóÜ@çbîóØóØŠó÷@ì@ô<ä‹€@çbØóïäaìòŠb’@ôäóàí−ó÷ì @ @_HçaŠò‡.äò†I @ó€€Ü@çò‡€€i@óØóïäaìòŠb€€’@ôØûŠó€€Ž@ômó€€àŠbî@Žô€€iò†@ó€€Ø @óîóè@õìaìóm@ôØóîòìbà@~@ôŽbïŽ@ôÙŽïäóîý@ì@ly@ìíàóè @ó€äbØb€îŠbq@õóä‰ïÜ@ôšŠóè@Nô @ äbØòŠbØ@ì@”ï÷@ôä‡äaŠóqaŠ @a†bŽbî@õòíŽïšŠ@ aíš@óÜ@熊a‰jÜóè@õò‡äó€bqì‹q@õò@ ìó÷@üi @ó€Ø@H¶aìI@Šb€ŽîŠbq@çaíŽïä@óÜ@ó䆋ÙîŠbØìbè@çbïÜûŠ@ì@ô<ä‹€ @ó€i@ó€îóè@ô€’òìó÷@õŠaí€i@Ûòìóè@N@pa‡i@ãb−ó÷@õü‚@üi

112


@ôäb€€Žb÷@ó€€i@óîò†b€€Ž@ì@ô€€åïmûŠ@ôØó€€î‡äóàaŒòŠ@•òìó€€÷ @Žßó€€óÜ@ŽôåŽîŠŒó€àò‡îa†@õü€‚@ômýó€Žò†@ói@ü‚ìbä@õ‹îŒòì @ Èó€’@çó€îýóÜ@òìaŠ†‹î‰jÜóè@óØ@ôäaìòŠb’@ôØûŠóŽ @ôäaím@b€€ä@ãýó€€i@No @ €€Žî<iŠòì@ó€€î‡äóàaŒòŠ@ìó€€÷@Žõ‹äa퀀mò† @ó€Ø@~k @ó€€Ü@ôäbØóån€€ƒÙîŠ@íØb€€m@pb€€Ùi@çbØó€€ä†Ša‰jÜóè@õŠa‡€€’ói @ì@ü€šímbè@ì@ôn€ŽìŠ‡äóm@ìb€€ŽîŠbq@õŠb€Ø@ì@”ï€÷@•òìó÷ @@NòìónŽî‹€ò†@‹m@ôäbØón’@ìóøïi @ó€€Ü@Np @ bØó€€ä@o€€ŽìŠ†@b€€ïØŠím@ôäb€€Øb€ŽîŠbq@ìíàó€€è@õò퀀ïä @@

@õìò‹îó€q@ô€Žïq@ó€i@ón€îíŽïq@ڀŽïiy@ìíàóè@ŠóŽóÜ@bïØŠím

@õü€€‚@õò‹<äü€€Ø@ڀ€îŽ Šbu@Žßb€€Ž@ìì†@Šó€€è@~õó€€Øóïïîü‚ìbä @󀀀€Ü@oŽïib“€€€€ŽïØa%Š@ðäbmŽîŠ% 󀀀€i@ð−Šó€€€€Ž@ñòì󀀀€÷Zt @ @_ómýì@ìó÷@ðäbØó䆊a‰jÜóè @@NoŽïnŽóji @ @ @ôÜb€Ž@õaì†@b€ïØŠím@ôäbØó€ä†Ša‰jÜóè@ó€Ü@óØ@o’@æî<ä‹€ @@ó€ ïäaïà@çbØó€€iïy@ó€€Ø@óš@ó€€äaíŽïq@ì@pó€€ïÜb÷@ìó€€÷Zt @ó€i@ì@ô€iy@õ†ì†ó€Èóm@òí€i@ó€Ø@ìí€i@òìó÷@~aDŠü€@ @1950

@ €€ŽîŠ†ò†@ãb−ó€€÷@óäbŽa‹Øíº†@ôØóîòíŽï€€’ @ @_póàíÙy@óÜ@ç‹€ò†Šòì @çb€€àí<Žïi@No @ó€i@Žôió€è@àóØ@ôäbàóÜŠóq@ãa‡äó÷@H20I@óÜ@ÛóîóÝmíØ@Šóè @ói@NÛìí›i@õŠbÙÝï“Žïq@ì@õŠbÙÝŽï“Žïq@Žõ‡äóè@ôäa†ìŠ@Žßó€óÜ @ó€Ø@ôäbØó€<äò†@õò‰€ŽîŠ@çbîòì@No @ îŽ Š†bä@ômóàŠbî@bŽbî@ôŽïq @ôäìíàŒó€€€÷@ô䆋َïrn€€€Žò†@õbmòŠó€€€Ž@󀀀Ü@”ïm󀀀jîbm @@NôŽa‹Øíº†@õòíŽï’@ói@熊a‰jÜóè @E7@ó€Ü@çaŠò‡€<äò†@ô€<äò†@õüØ@óÜ@ìí“Žïq@ô䆊a‰jÜóè@óÜ @@NŽônŽîŠ†bä@õóïmóàŠbî@ìó÷@oŽïi@àóØ

@@

@@ @@ @ó€€Ø@@ó€€îbïm@ñaì@ðÜb€€‚@çbØó€€iïy@ñb€€Žbî@ó€€Ü@b€€îb÷Zt @ @_ç‹.i@ò‹.äüØ@ãaìò†Šói@æŽî‹Ùi@‡äóibq@çbØóiïy @ó€€Ø@ڀ€ïŽ iy@ìíàó€€è@çbØóŽbïŽ@ó€€iy@õb€€Žbî@ô€€ïŽ q@ó€€i

@ðmó€€áÜóè@ü€€i@o€€Žî‹Øò†@ñŠb€€Øìbè@çbØó€€iïy@ó€€îb÷Zt @ @_çüš@ì@póàíÙy@çóîýóÜ@熊a‰jÜóè @çb€îü‚@óØ@~õ @ óäbiy@ìó÷@üi@pbØò†@çb‚Šóm@òŠbq@póÜìò† @ó€€Ü@ó€€Ø@õó€€äb<äò†@ìó€€÷@ô€€ïŽ q@ó€€i@çíŽïÜb€€qò†@熊a‰€€jÜóè@ü€€i

@@Nçò‡i@ãb−ó÷@ôòŠ @@

@@Na†ìaŠ†‹Žî‰jÜóè@ôäbàóÜŠóq@ìbäóÜ@µäbàóÜŠóq

@pó€Üìò†@•ó€îòŠbq@ìó÷@Nó@ äbîìbåŽïè@ìí“Žïq@ôäbØó䆊a‰jÜóè @ óàíÙy@Ûòìóä@~pa‡îò† @õò‹<äü€Ø@çó€Ùi@óÔ@ìa‹ÙîŠbî†@ôÙŽïmóibi@ŠóŽóÜ@çbïnîì @ôäa‡€ïmóàŠbî@õbŽbî@òìó÷@õaì†@Np @ ŠD ü€@çbï䆊a‰jÜóè @ڀŽîŠbu@Žßb€Ž@ìì†@Šó€è@”ïäb€Øb€ŽîŠbq@óÜ@N´ @ Žóiò†@‹qínØ @òŠbq@bïäóm@póÜìò†@óØ@õóîòíŽï’@ìói@Nõ @ôØó€îŒbÔ@ôn€’ŠóqŠóŽói@çbîü‚@õóäýbŽ@õò‹<äüØ@Žôiò† @õó€€ÝmíØ@ôäòìb€€‚@ó€€Ø@õó€€äbäóîý@ì@l€€y@ìó€€÷@ó€€ma†ò† @@ @çaŠóåŽîíä@ñò‰ŽîŠ@çüš@´Žóiò†@ò‹.äüØ@çüš@çbØóiïy@Zt @çbØó€iïy@ñb€Žbî@ó€Ü@‘b€i@ðmŠí€Ø@ói@oŽî‹Ùi@@Šó€ó÷Zt @ @_ómýì@ìóÜ@oîóÙi @ìì†@ôäíàŒó€€÷@o€€îŽ ‹Ùi@Šó€€€ó÷@çó€€Øò†@ñŠb€€î†@çbØòŠb€€’@ó€€Ü @ @_æîóÙi@‘bi@óäí¹@Ûòì@lïy @üi@~ó@ îóè@çbîòìó÷@ôÐbà@‘óØ@ôŽ@H30I@ìíàóè@bïØŠím@óÜ @@NçóÙi@oŽìŠ†@ôŽbïŽ@ôÙŽïiy@çbîü‚ @ó€Ø@ó€Øóiy@ôØûŠóŽ@ói@òìaŠ†@pýóŽò†@a‡iy@Žõ‡äóè@óÜ @@ @çb€€î@ÚŽîŠó€€åŽîíä@oŽîìó€€ïi@a‡€€ÙŽïmbØ@ó€€Ü@oŽïió€€è@õü€€nïÄ@ôÐb€€à

@ôäbÙÜó€‚@Žôäaí€mò†@~p @ a‡€iý@Ûó€îb€ŽîŠbq@ Šó€è@óÜ@Ûóîóä‰ïÜ @l€ïy@ó€i@ça‡€móÜüà@ì@l€ïy@ð䆋Ø@oŽìŠ†@ðmóïÜb÷Zt @ @_óäüš @çbØó€iy@ôØûŠó€Ž@ó€ïŽïq@ìói@NŽô @ åŽîŠŒó·a†@æŽîí’@óÜ@çbî‹m @õó€Øóiy@ìbäó€Ü@o€Žïi@çb€îˆ†@ó€Ü@ÚŽïØóîóØ@õòìó÷@ômbØ@óÜ @ó€€Ø@ü‚ìb€€ä@ô€€mòŠaŒòì@ó€€Ü@õ‡€€äóàaŒòŠ@ô€€åm‹€Šòì@õaì† 113


@ó€Ü@çb€Øb€ŽîŠbq@ó€Ü@æån“€îó<Øóî@ói@õóÕÜó÷@ìŠóåŽîíä@çaìó÷ @@NçbîóØóÜó€@õŠòìbàóu@ì@çbîóØóiy@çaíŽïä @@ @@ó€iïy@ìó÷@çüš@ì@óäüš@Ša‡mýóŽò†@ðiïy@ð䆋؊bØZt @ðmb€€Ø@ó€€Ü@pb€€Ùi@Žðuó€€jŽïu@ñü€€‚@ñó€€àbäŠói@pa†ò†@Žßìó€€è @ @_oŽò†@ónŽî‹€ò†@pýóŽò† @ü€i@pa†b€ä@óšíà@ly@óØ@óîòìó÷@ôn“€@ói@o’@æî<ä‹€ @çaìó€÷@íÙÜó€i@çbØb€ŽîŠbq@óÜ@çbØò‡äójÜóà@ì@ÖÜ@õìa‹Ž‹rŽïÜ @ì@çó€Øò†@çbîó€Øóiy@ü€i@”ï€÷@”‚ó€iü‚@ôØóîòíŽï’@ói @òŠb€€q@óäb€€ŽóØ@ìó€€÷@bïäó€€m@Nçó€€Øò†@çb‚Šó€€m@ü€€i@ôäb€€îü‚ @”ïn“€@õò‹<äüØ@ôäbàa‡äó÷@Nç@ ò‡i@õý@òŠüu@ãói@çbîü‚ @õŠa‡€ï÷@õŠb€iìŠbØ@çb€Øb€òŠbi@ìó€Ùåi@ìbäó€Ü@ó€Ø@ç‹€ò†Šòì @õò‹<äü€Ø@ó€Ü@õŠa‡€’ói@ó€Ø@Ûó€îb€ŽîŠbq@ìaŒó€Ô@ìíàó€è@ó€Ü @ó€Ü@ó€ïä@çbn€Ž†ŠíØ@Ûòì@Nç@ ó€Øóiy@õŠójäbàŠóÐ@ì@çóØò† @ìíàó€è@ó€Ü@òìò‹€<ä‹Ø@ôån€Žói@õb€<ŽîŠ@ @ó€Ü@çó€Øò†@ôn“€ @ó€i@ôäbØòŠ†bØ@ì@Žôma‡i@õóšíà@ly@òìòŠaí‚@bm@òìòŠóŽ @ôäbàa‡€€äó÷@õò‰€€ŽîŠ@Næ@ îŽ ‹€€Øò†@Šb€€ïnƒï÷@çbØòŠb€€’@ìaŒó€€Ô

@ó€€åm‹€@ômb€€Ø@ó€€Ü@l€€y@íÙÜó€€i@æió€€ä@”€€îŒaŠ@ì@pb€€ÙiíŽï‚ @õŠbî†@óäbîb€ŽîŠbq@ìaŒóÔ@ìó÷@ôŽíÑä@õò‹Žîí€@ói@•ò‹<äüØ @Ûòì@ì@òìó€€nŽîŒû†ò†@ü€€i@çbï“€€ï÷@pó€€àíÙy@ó€€Ü@~pý󀀎ò† @@NoŽî‹Øò†

@çbîó€Øóiy@ü€i@”ï“ï÷@ì@çóØò†@póàíÙy@üi@ŠbØ@Šíá÷óà @@ @oŽîŠ†ò†@Šbî‹i@çbØóïybä@ìaŒóÔ@ôiy@õò‹<äüØ@óÜ@NçóØò† @ðäbØó€iïy@òìó€nîóÙi@çììŠ@çb€àüi@óäí¹@Ûòì@Šó€ó÷Zt @ôm󀀎bïŽ@ôä퀀šüiìi@ômóïäü€€š@ô䆋Øó€€Üýó€@Šó€€ŽóÜ @ó€Ü@b€îb÷@çóØò†@çbïäbØóäb€Šü÷@ñ‡äóiŽîŠ@çüš@ómýì@ìó÷ @õò‹<äü€€Ø@ü€€i@çbØòŠbïå“€€ïŽ q@Nl€€y@õòìòŠò†@ì@òìòìb€€ä @ @_òìóäóØò†@b€òŠbi@çbØóïîŠa‡ï÷@óØóî@ãóuŠóŽ @ôäbØóä퀹üiìi@ìíàó€è@a‡€ŽîìóÜ@No @ €ŽîŠ†‹Žïäò†@ly@ôn“€ @óï¹óm@ì@póÜa†óÈ@ômŠbqIíØòì@ôäbØòŠìó€@óiy@bïØŠím@óÜ @ì@òì󀀀åïÜüÙŽïÜ@ì@‘biŠó€€€i@󀀀åŽî‹‚ò†@òìa‹€€Ø@󀀀Üýó€@ó€€€Ø @ì@çb€Øb€ŽîŠbq@õìaìó€m@óÜ@çbïÕÜ@Hõ @ ŠbàüØ@¶ó€@pŠbq@Žßó€óÜ @ìíà󀀀€è@òì󀀀€÷@õaì†@No @ €€€€Žî‹Øò†@Šó€€€€ŽóÜ@çb€€€€îü€ínр @Šó€€ŽóÜ@pb€€Øbä@o€€îíŽïq@ãýó€€i@Nó@ € îóè@a‡€€äbØóïybä@ìaŒó€€Ô

@õòìó€÷@üi@oŽîŠ†‹Žïäò†@õ‡äòìbä@õónïàüØ@üi@çbØòŠbïå“ïq @ì@ր€Ü@pýì@ôäbØó€€ïybä@ìaŒó€€Ô@ìŠb€€’@õìaìó€€m@ó€€Ü@çbØó€€iy @ó€Ø@æŽî‹€Ùi@Žôuó€jŽõu@l€y@ô€ŽbïŽ@ôió€nØóà@õb€<ŽîŠ@óÜ @ó€€Ü@çbØó€€iy@ôØûŠó€€Ž@a†bmòŠó€€Ž@ó€€Ü@Nò@ ìó€€äóÙi@b€€€òŠbi @l€y@ôØûŠó€Ž@ó€Ø@ómýó€Žò†@ì@çb€€Šü÷@æî‹mýbi@•òìó÷ @òìó€€ØómŠbq@ÛûŠó€€Ž@çó€€îýóÜ@çbØó€€ïybä@ìaŒó€€Ô@ìb€€€ŽîŠbq @ôäó€€àí−ó÷I@ôn“€€€@ôØòíŽï€ ’@ó€€i@Npb€€Øò†@ômóîbØûŠó€€Ž @ó€äa‹ÑäüØ@ìò‹<ä‹Ø@çóîýóÜ@ò†Šì@ò†Šì@çb’bq@NoŽî‹äò†a† @b€ïØŠím@óÜ@ômóîa†‹ØŠóŽ@õónïàüØ@çbî@Hl @ y@ômóîbØûŠóŽ M15I@ó€Ü@”bïŽ@ôiónØóà@ì@oŽî†@ÚŽïq@‘óØ@H50I@óÜ

@@Nçbï䆊a‰jÜóè@ói@oŽî‹Øò‡nŽò†@çbØóïiy @@

@õb€<ŽîŠ@ó€Ü@õü€‚@õóØóbïŽ@ó€àbäŠói@ly@N‘óØ@H20 @ó€Üóàbà@çü€š@ómýì@ìóÜ@çŠó.îŠbØ@ñóäbiïy@ìó÷@bîb÷Zt @Žôu󀀀jŽõu@çbà󀀀ܩóq@ìbä󀀀Ü@òì󀀀îóØóïäbàóÜŠóq@󀀀ÝmíØ @ @_òìóåiò†bïu@ñóäaìó÷@ðmójîbmói@çóØò†@Š†bØ@Žßó€óÜ @ìb€€Žbî@퀀Øòì@ôäb€€ØòŠaíi@ìíàó€€è@ó€€Ü@ÛòìŠó€€è@Npb€€Øò† @óÜ@óîóè@çbï<ä‹€@ŠûŒ@ôÙŽïÜûŠ@çbØb€ŽîŠbq@óÜ@ly@ôØûŠóŽ @ì@ô€ŽbïŽ@õ‹€m@ôäb€ØòŠaíi@ì@òìòŠò†@ì@òìòìbä@ômóŽbïŽ @ó€€Ø@~õ @ òŠb€jnÉï÷@ìó€€i@l€y@õü‚ìb€€ä@ômó€ŽbïŽ@ôån€’Ša† 114


@Næ@ “€ŽïÙiaŠ@pó€ŽbïŽ@ìb€ä@ü€i@pò‹Ðb€÷@çò†ò‡€Üìóè@bïØŠím @çb€€îü€ínр@çbàó€€ÜŠóq@ìbäó€€Ü@ó€€Ø@Nômó€€îýóàüØ@ì@õŠíib€€÷ @ îŽ ‹Øò†@ŠóŽóÜ @ôäb€€îˆ@ó€€Ü@òŠìì†@pò‹Ðb€€÷@bn“€€ïŽ è@a‡€€’òìó÷@Žß󀀀óÜ@ãýó€€i @õïÑäó€m@ôÙŽïmó€éïu@í€Øòì@”ïmó€àíÙy@No @@NpbØò†@çbïŽïuójŽõu @ôäbàó€€ÜŠóq@ãa‡€€äó÷@H550I@õü€€Ø@ó€€Ü@ó€€mòìó÷@Na‡ï€€ŽbïŽ @@ @Næ@ mò‹Ðb€÷@çbïäbàó€ÜŠóq@ãa‡äó÷@H17I@bïäóm@bïØŠím@õû‹àó÷ @ó€Ü@‹mb€îŒ@çó€Øò†ŠbØ@ô€ŽbïŽ@ôäb€îˆ@ó€Ü@ó€Ø@ô’óäbäˆ@ìó÷ @òì@æŽî‹‚ò†@ÚŽîŠ@çüš@óäbiïy@ìó÷@ñý@lïy@ðàa‡äó÷@Zt @ @_óïš@çbïÐbà@ì@ÛŠó÷ @‹€m@ôäbØóåŽî퀒@ì@ôn€ŽìŠ‡äóm@ì@b€€†a†@ì@ò†ŠòìŠóq@õŠaíi @@NçóØò†ŠbØ @ì@oŽïió€€ä@õŒbiŠó€€Ž@õ€@îŠ@ó€€Ü@ó€€Ø@”ïØó€€ïïmýìbè@ìíàó€€è @@ @õ€îŠ@ónŽï›€i@Žôäaímò†@oŽïióä@àóØ@ŽßbŽ@H18I@óÜ@ôäóàóm @ b€Øò†@õŠb€ïnƒï÷@õü‚@óØ@õóiy@ìó÷ @ó€äóàí−ó÷@üi@çóØò†@ñŠbî†@ìaŠíŽïÜbq@çüš@çbØóiïyZt @l€y@ôäbàa‡€äó÷@Np @ @_@çbØòìaŠ†‹Žî‰jÜóè @ó€€Ü@oŽïió€€ä@òìó€€÷@bïäó€€m@~ó@ €€ïä@çbîümòìó€€÷@ôÙŽïmý󀀎ò† @õìb€ä@ô䆋ÙîŠb€î†@Šó€ŽóÜ@òŠò†Šb€îD‹i@õü‚@ly@ôØûŠóŽ @ì@熊a‰€jÜóè@ôÐb€à@çbØaŒó€Ô@ìóïybä@ôäbØóïiy@õò‹<äüØ @ôØûŠó€€Ž@ì@çbàó€€ÜŠóq@ô䆊a‰€€jÜóè@ü€€i@ó€€Ø@ôäaìaŠíŽïÜb€€q @ÛòìŠó€è@Nó@ €îóè@a‡i@ y@ôäbØóånƒÙîŠ@ìbäóÜ@çbïåmìýbqü‚ @NæŽî‹€€Øò†@‡€€î‡äbØ@çbØóïäaìòŠb€€’@ôäó€€àí−ó÷@ì@ôäaìòŠb€€’ @ì@ça‡€<äò†@ôÐb€à@”ïäb€Øb€ŽîŠbq@ì@çbØóïn“€€@ò‹<äüØ@óÜ @@Nóîóè@çbïåmìýbqü‚ @ì@ly@ôäbØóånƒÙîŠ@ói@熋ØòŠb“ïnï÷@•bq@çbàí<Žïi @ô @ €åm‹€Šòì@ÛòìŠóè@Nç@ bØóïybä@ìaŒóÔ@óÜ@óØóiy@ôäbàa‡äó÷

@@

@ôió€€nØóà@ì@ômóîa†‹ØŠó€€Ž@õó€€nïàüØ@ôäbàa‡€€äó÷@õaŠì€€i @ìó€€Ü@óïïäü€€š@çü€€š@çbØó€€ïma‹Øíº†@òìa‹€€ƒÙŽîŠ@ñŠb€€Ø@Zt @ @_óäbmýì @ômóïjÈó€’@ó€Ü@l€y@ôØûŠó€Ž@ÛòìŠóè@Nó@ Øóiy@ôŽbïŽ @@ @󀀀iy@Nòì󀀀nŽïÜüØò†@a†Šòìbà󀀀u@ìbä󀀀Ü@•ó€€€ØòìaŠíŽïÜbq @ìbäó€€Ü@çb€€ïäbØòìaŠíŽïÜbq@çb€€îü‚@ôäbØ󀀹ìbäóÜ@çbØóŽbïŽ @b€Žbî@ô€Žïq@ó€i@pó€ÝÝïà@ôَŽîím@ì@µ€š@ìíàóè@bïØŠím@óÜ @ìaŒóÔ@óÜ@ÚŽîŠòì†a†@õ‹Žî†ìbš@‹ŽîˆóÜ@òìóäbØóïiy@óånƒÙîŠ @Šó€è@‹ŽîˆóÜ@õü‚@üi@ôäóéïà@ôØóîóibÔóä@óîóè@õòìó÷@ôÐbà @@Nç‹Žî‰iò‡Üóè@çbØóïybä @çb€€€€îü‚@ôäbØ󀀀€î‡äòìòˆŠói@ôån€€€€ŽaŠbq@ü€€€€i@a‡€€€€ÙŽîìbä @ @ @ì@çbîbn€€Žüàbà@ì@çaŠb€€ÙŽî‹Ø@õó€€ibÔóä@퀀Øòì@NpbÙjn€€ŽìŠ† @@NçbÙ“îq@ì@çaŠbîŒa‡äó÷ @ó€îóè@çbî%Šür€q@ðØóîb€Œò†@çbØóiïy@“€@ói@bîb÷Zt @@ @ @_熊a‰jÜóè@ñŠbØ@ói@oŽïi@pójîbm @ôäa‡€€€àb−ó÷@󀀀i@ôm󀀀jîbm@ôØ󀀀îb€Œò†@ڀ€€Žïiy@ìíà󀀀è @çbïäbØó€€äb€Šü÷@ìbäó€€Ü@熊a‰€€jÜóè@çü€€š@çbØó€€iïyZt @ @_çò†ò†@ãb−ó÷ @ôØûŠó€€Ž@õ‹€€<Žïu@ó€€Ü@ŽôØó€€î@ó€€Ø@ó€€îóè@õü€€‚@ô䆊a‰€€jÜóè @ôäb€ØòŠaíi@óÜ@ì@pbØò†@óîb€Œò†@ìó÷@ôn’ŠóqŠóŽ@óØómŠbq @ì@ç‹Øó€Ô@ì@ü€€ínр@ôäa‡€àb−ó÷@ì@ômóîbnŽû†@õb<ŽîŠ@óÜ @õü€‚@ô€<ä‹€@ô€ÜûŠ@òìóïîb€Žbî@ì@ò‡€äó€bqì‹D@ q@ì@ôîü‚ìbä @ìíàóè@ŠójäaŠói@ó@ Ü@ly@ômóŽbïŽ@õòìó䆋ÙäìŠ@ì@paì†óä @ï€è@ì@ó€ä†Ša‰jÜóè@õìa‹€Ž‹rïÜ@bïäó€m@óŽóØ@ìó÷@ì@Žôåïiò†

@@NçbØòìa†ìŠ

@ó€Ø@ó€ïïä@ó€áŽï÷@õý@íØòì@Np @ bØbä@ôiy@õ‹m@ôÙîŠbØ@í“ï÷ @ìbäó€Ü@òìó€äóÙi@çb€îü‚@Žîí’@óäbîíïäaím@çbäˆ@bîb÷@Zt @ @_ðäbØóiïy @ßí‚ì†ó€€m@çbØòŠbØí“€€ï÷@ôØ훀€i@ìòŠì󀀀@ó€€Ü@çìa‹€€Ž‹rŽïÜ @@Nóïïä@”ïäaìó÷@õŠbØ@ïè@óØ@çóØò† @ôäbØó€ŽbïŽ@ó€iy@ìíàó€è@Nò@ €Ø@ãýói~ó@ îóè@çbïäíiò†bàb÷ 115


‫ﻣﺎﻟﹶﺜﺔﺭﹺﻯ ﻛﺆﻣﺴﻴﺆﻧﻰ ﺑﺎﻻﹶﻯ‬ ‫ﻫﺔﻟﹶﺒﺬﺍﺭﺩﻧﺔﻛﺎﻧﻰ ﻭﻻﹶﺗﺎﻧﻰ ﺟﻴﻬﺎﻥ‬

@ @çbØó䆊a‰jÜóè@õýbi@ôäíïàüØ@õŠórÜbà

@ @pýì

@ @ˆ

@ @çbØó䆊a‰jÜóè@õýbi@ôäíïàüØ@õŠórÜbà

@ @pýì

www.oscebih.org/oscebiheng.asp www.iec.gov.bw

@ @ڎ‹Žïè@ìóåŽüi

@ @34

www.jemb.org

@ @çbnäbÍÐó÷

@ @1

@ @bäaímüi

@ @35

www.cec.org.al

@ @bïäbjÜó÷

@ @2

www.tse.gov.br

@ @ÞîŒaŠói

@ @36

www.elmouradia.dz

@ @÷au

@ @3

www.bvi.gov.vg

@ôåïu‹ŽïÐ@õó€Šì† @ @ôäbnîŠói

@ @37

www.eleccions.ad

@ @aŠû‡äó÷

@ @4

www.ceni.bf

@ @üŽbÐ@båïØŠüi

@ @38

www.gov.ai

@ @ýü/äó÷

@ @5

www.necelect.org.kh

@ @bî†üjàóØ

@ @39

www.antiguaelections.com

@ì@aíÍïnäó÷ @ @a†íia‹i

@ @6

www.elections.ca ict2002/index www.cne.cv

@ @a†óäóØ

@ @40

www.pjn.gov.ar

@ @µnäóuŠó÷

@ @7

@ @ŒìóŽ@õŠóŽ

@ @41

www.election.am

@ @bïåïàŠó÷

@ @8

www.electionssoffice.ky

@ @çbºbØ@õó€Šì†

@ @42

www.aec.gov.au

@ @bïÜaŠínŽí÷

@ @9

Channel=5?www.servel.cl/ser

@ @ôÝï“m

@ @43

@ @µÝèaìwww.bmi.gv.at

@ @bàóä

1

116

@ @ˆ


@ @aí€aŠbÙïä @ @bïjàüÜüØ @ @bî°bä @õüÍäüØ@õŠbàüØ @ @wîìŠóä b“åïØ Iôma‹Øíº† @ @HbŽ www.election.ps @ @µnŽóÜóÐ@ôØb‚ www.tse.go.cr @ @bÙîŠónŽüØ www.tribunal-electoral.gob.pa @ @báåi www.izbori.hr @ @bïmaì‹Ø www.pngec.gov.pg @ @òŒbm@õbïåïÌ@aíibi vel/index.aspx www.cse.gob.ni www.registraduria.gov.co www.inecnigeria.org www.cei-rdc.org www.odin.dep.no

@ @93 @ @44 @ @94 @ @45 @ @95 @ @96 @ @46 @ @97 @ @47 @ @98

@ @™Ô @ @õaí€òŠóq

@ @48 @ @99

@ @ŠíØbi@ô–Ô

@ @49

@ @ûq @ @Úïš@õŠbàüØ

@ @100 @ @50

www.comelec.gov.ph www.inm.dk

@ @µrïÝÐ @ @ÛŠbáïäa†

@ @101 @ @51

www.pkw.gov.pl www.elec.dj

@ @a‡äóÜüq @ @ômüjïu

@ @102 @ @52

www.cne.pt www.jce.do

@ @ßb€ímŠíq @ @Úïäóàû†@õŠbàüØ

@ @103 @ @53

www.kappa.ro www.sdnp.org.mw infocomm/diversification/inde www.cikrf.ru x.htm www.spr.gov.my www.comelena.gov.rw

@ @bïäbàûŠ @ @õìþà

@ @104 @ @54

@ @bïŽìŠ

@ @105

@ @bîïÜbà @ @a‡äòìŠ

@ @55 @ @106

@ @¶bà @ì@÷nïØ@oäbŽ @@@÷ïÑïä @bnÜbà

@ @56 @ @107

Mor.gov.cy www.tsje.gov.py www.trncgov.com /government.htm www.jne.gob.pe www.volby.cz

www.matcl.gov.ml www.gov.kn

www.electoral.gov.mt Electoral.htm @ @bïŽíÜ@oäbŽ www.mauritania.mr @ @bïäbnîŠüà www.stlucia.gov.ic www.elezioni.sm @ @üåîŠbà@çbŽ www.gov.mu @ @‘íï“îŠíà @www.rik.parlament.sr.gov.yu @ @•òŠ@ô‚b’@ì@bïi‹Ž www.trife.gob.mx @ @ÚïØóà @ @bïi‹Ž@ô䆊a‰j Üóè@õóä‰ïÜ www.wfo.org/index @õóä‰ïÜ@www.skupstina.cg.yu www.gec.gov.mn @ @bïÜü/äóà @ @•òŠ@ô‚b’@ô䆊a‰jÜóè www.seychelles.cet www.mincom.gov.ma @ @ôÝï“nîbŽ @kî‹Ìóà

@ @57 @ @108 @ @58 @ @109 @ @59 @ @110 @ @60 @ @61 @ @ 111 @62

www.ecn.gov.mn

@ @bïjïàbä

@ @63

www.electioncommission.org.np www.kiesraad.nl

@ @ßbjïä

@ @64

@ @a‡äóÜüè

@ @65

www.registrosivil.com

@ôÝïnäó÷@õó€Šì† @ @õ‡äóÜüè

@ @66

www.elections.govt.nz

@ @a‡äóÝîŒíïä

@ @92

117

@ @60 @ @81 @ @61 @ @91 @ @72 @ @0 www.kpu.go.ir 7 @ @bïŽíäò‡äó÷ www.ecs.gov.bd @ @”î†þ/äói @ @1 @ @37 www.moi.ir @ @ça‹Žï÷ ‰jÜóèOwww.caribbeanedu.com @ @‘û†biŠbi @ @21 @ @74 www.ihec.iq @ @×a‹ŽïÈ @ @熊a @ @3 www.president.gov.by 1 @ @ôrŽ@bïŽìŠ Open?www.inviron.ie/doei/d 7 @õŠbàüØ www.rec.gov.by @ @5 oeihome.nsf @ @ 4 @@ @@a‡äóÜ‹Ž www.ibz.fgov.be 1 bÙï§óiï÷ www.environ.ie @ @6 www.knesset.gov.il 7 @ @Þï÷a‹ï÷ www.belize-election.org 1 @ @ïÝïi @ @5 @ @7 Cedweb.mininterno.it 7 @ @bïÜbnï÷ www.cenabenin.org 1 @ @µåi :8886/europee/ind_euro.htm @ @6 @ @8 www.eoj.com.jm 7 @ @bÙîbàbu Bermuda.election.bm 1 @ @a†üàŠói @ @7 @ @9 Ict2002/index/ 7 @ @çüqaˆ www.cne.org.bo 2 @ @bïÅïÜüi www.soumu.go.jp @ @8 @ @0 www.moi.gov.jo 7 @ @çò†Šó÷ www.tse.gov.ec 2 @ @Šû†aíÙï÷ @ @9 @ @1 www.election.kz 8 @ @çbn‚aŒbØ @ @0 www.tse.gob.sv /news.php 2 @ @Šû†bÑݎ Electoral.html/ 8 @ @bïåïØ @ @2 www.kenyaweb.com @ @1 www.vvk.ee 2 @ @bïäínŽó÷ www.nec.go.kr @ @bîŠüØ@õŠbàüØ @ @83 @ @2 www.electionsethiopia.org 2 @ @bïiíïŽó÷ @ @ 48 Web.cvk.lv @ @bïÅïmý www.vaalit.fi/14173.htm @ @a‡äóÝÐ @ @32 @ @85 www.necliberia.org @ @bîïÜ www.interieur.gouv.fr @ @bäòŠóÐ @ @42 www.llv.li/amtsstellen @ @æîbn“åïn“åïÜ @ @68 www.iec.gm @ @bïjàb€ @ @25 @ @7 www.cec.gov.ge 2 @ @bïuŠüu @ @8 www.vrk.lt 82 www.bundeswahlleiter.de @ @bïäaínïÜ bïäb¾ó÷ @ @69 www.izbori.gov.mk 83 www.ypes.gr @ @bïäû‡Ôóà @@çbäüî @ @70 www.civil.gov.sk 83 www.tse.org.gt @ @ýbáïmaí€ bïØbÄüݎ @ @81 www.sigov.si 83 www.gov.gg @@@@bïåïÄüݎ ôäu www.rvk.si @ @92 www.somalilandelectroralco 93 Žßbàü– @ @熊a‰jÜóè@www.sdnp.org.gy @ @bäbîüÌ mmission.org @ @03 www.elections.gov.sg 9 @ @òŠíqb/äóŽ www.cep-ht.org @ @ônîbè @ @61 @ @7 www.registrationshu.org Cec.gov.az www.althingi.is www.bahrain.gov.bh www.eci.gov

@ @bîŠb/äóè @ @çbvŽïiŠŒb÷ @ @a‡äóݏîó÷ @ @æî‹yói @ @‡åè


NpbØò†@çbØó䆊a‰jÜóè@ôn’ŠóqŠóŽ@ü‚ìbä@ômòŠaŒòì@a‡äbmýì@Žõ‡äóè@óÜ@J

118

govary dangdan4  

govary dangdan

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you