Page 1

Regd. No. GAMC-1273/2009-11 - Valid upto 31 Dec. 2011 RNI NO. 67621/97 Permitted to Post at Ahmedabad, PSO on 1st of Every Month

rþÂût‚ ƒ™tu... Ëk„Xe‚ Úttytu... y™u Ëk½»to fhtu... MÚtt…™t : 14 {e yur«÷, 1997

n÷ƒt Ë{ts „wsht‚™wk {trËf {w¾…ºt ytuVeË : n÷ƒt Ë{ts, „wsht‚, rþðtS™„h, ¼„ð‚e™„h htuz, y{htEðtze, y{ŒtðtŒ-26.

‚kºte : ©e ÷t¼[kÿ su. fwnefh {tu. 7600266980

www.halbadarpan.org E-mail : contact@halbadarpan.org halbadarpan@yahoo.com

ð»to-15 ˤk„ ykf-167 ‚t. 01-12-2011 Ëk…tŒf : ©e rŒ„kƒh yu™. ƒtufzu {tu. 9712057772

fuþeÞh : ©e ðËk‚ yth. ½tuhtzfh {tu. 8511259501

Awxf ®f{‚ Yt. 1-00 ytSð™ ËÇÞ Ve Yt. 101-00

‚usMðe rðãtÚteoytu™u E™t{ ‚Útt Œhuf rðãtÚteoytu™u rð™t{qÕÞ [tu…zt rð‚hý ftÞo¢{ Ëk…Òt

rðãtÚteoytu™u þw¼uåAt yt…‚t ©e …wY»ttu¥t{ ytŠðfh ‚u{s Mxus …h rƒhts{t™ Ëu¢uxhe ©e „tu…t÷ nuztW, {wÏÞŒt‚t r™‚e™ {tkZhfh, Ë{ts ™t «{w¾ ©e þeðht{ nuztW, Ë{thk¼™t {wÏÞ {nu{t™ ©e{‚e f÷tð‚e ƒu™ r™{su n÷ƒt Ë{ts „wsht‚ îtht rðãtÚteoytu™u «tuíËtrn‚ fhðt™t ¼t„Y…u ‚usMðe rðãtÚteoytu™u E™t{ rð‚hý y™u Œhuf rðãtÚteoytu™u rð™t {qÕÞ [tu…zt rð‚hý fhðt{tk ytðu Au. yt ð»tuo ‚t. 13-11-2011™u hrððth™t htus ¾tu¾ht …tÚto …txeo Ã÷tux ¾t‚u f÷tð‚eƒu™ ™e{su (yt[tÞo - BÞwr™. þt¤t, y{htEðtze) ™t {wÏÞ {nu{t™ …Œu ytÞtuS‚ fhðt{tk ytðu÷ n‚tu, su{tk ™t„…qh™t Ët{tSf ftÞof‚to ©e{r‚ Ëk„e‚t …tið™efh™u yt{krºt‚ fhðt{tk ytðu÷ …ý ftuEf fthý Ëh ‚uytu ntsh hne þfÞt ™ n‚t. {ntðeh™„h ðtuzo™t BÞwr™. ftWLËe÷h ‚Útt s÷Ätht ðtuxh …tfo™t {tr÷f ©e {nuLÿ¼tE …xu÷ ‚u{s ¾tu¾ht ðtuzo™t BÞwr™. ftWLËe÷h ©e {nuLÿ¼tE …xu÷ yr‚rÚt MÚtt™ …h ntsh hÌtt n‚t. ‚u{s «Út{ E™t{t™t Œt‚t©e …wÁ»ttu¥t{ ËwÞo¼t™ ytðeofh, ™tuxƒwf [tu…zt™t {wÏÞŒt‚t ©e r™‚e™ yth. {tkZhfh yr‚rÚt rðþu»t MÚtt™ …h ntsh hÌtt n‚t. ‚u{s Ë{ts ƒtkÄðtu y™u rðãtÚteoytu nòhtu™e ËkÏÞt{tk ntsh hÌtt n‚t. ftÞo¢{™e þYyt‚{tk Ëti {nu{t™tu™u {k[ …h yt{krºt‚ fhe MÚtt™ „úný fhtððt{tk ytðu÷ íÞthƒtŒ yr‚rÚtytu™tu xqkf{tk …he[Þ fhtððt{tk ytÔÞtu n‚tu. …rh[Þ ƒtŒ {nu{t™tu™t ðhŒ nM‚u rðãtŒuðe ËhMð‚e™u …q»…{t¤t y…oý fhe rŒ… «„xtððt{tk ytÔÞtu n‚tu. [th ð»to™t ™t™t Œuðfw{th nuztWyu ËhMðr‚ ‚u{s „ýuþ ðkŒ™ fhe n‚e. yt{krºt‚ {nu{t™©eytu™tu …w»…„wåAÚte Mðt„‚ fhðt{tk ytðu÷. ‚u{s «Út{ …whMfth™t Œt‚t©e …wÁ»ttu¥t{ ytðeofh, ™tuxƒwf - [tu…zt™t {wÏÞ Œt‚t©e ™e‚e™ {tkZhfh, [tu…zt {txu™t ƒeò Œt‚t ©e yŠ…‚fw{thu™wk

þt÷ ytuZtZe ËL{t™ fhðt{tk ytðu÷ n‚wk. Ë{ts™t ËkÂL™c Ëu¢uxhe©e „tu…t÷ fu. nuztW [tu…zt™t {wÏÞ Œt‚t n‚t. ‚uytuyu …tu‚t™wk ËL{t™ Ë{ts îtht ÚttÞ ‚u{tk yr™åAt Œþtoð‚t sýtÔÞwk n‚wk fu, “nwk ‚tu Ë{ts™tu ftÞofh Awk y™u ‚{the ËtÚtu hne ƒeòytu™wk ËL{t™ fhðt™tu rn{tÞ‚e Awk. {tht ËL{t™™e sYh ™Úte {™u y÷„ „ýþtu ™rn.” A‚tk ‚u{™t ‚™, {™ y™u Ä™ ËtÚtu™e Ëuðt ‚u{™e ftÞo «ýt÷e ‚u{™t Ã÷t™ª„™u æÞt™{tk ht¾e ‚uytu™t Þtu„Œt™™e fŒh Y…u Ë{ts îtht ËL{t™ Útðwk s òuEyu ‚u{ Ëti ftÞof‚toytu™e EåAtÚte þt÷ yt…e™u ËL{t™ fhðt{tk ytðu÷. ‚u{s Ë{Þtk‚hu ytðu÷ {ntðeh™„h™t ftWLËe÷h ‚u{s s÷Ätht ðtuxh …tfo™t {tr÷f ©e {nuLÿ¼tE …xu÷ y™u ¾tu¾ht ðtuzo™t ftLËe÷h, ©e {nuLÿ¼tE …xu÷™wk …w»…„wåAÚte Mðt„‚ fhðt{tk ytÔÞwk n‚wk. «tËkr„f «ð[™ fh‚t n÷ƒt Œ…o™t ‚kºte©e ÷t¼[kÿ fwrnfhu sýtÔÞwk n‚wk fu, ™tuxƒwf E™t{ rð‚hý ftÞo¢{ sw÷tE - ytu„ü™tk ƒŒ÷u ™ðuBƒh{tk fhðt …tA¤ ƒu fthýtu hÌtt Au yuf sw÷tE - ytu„Mx{tk [tu{tËwk ntuðtÚte ftÞo¢{{tk ðhËtŒ rðæ™ ƒ™u Au. ‚uÚte ™ðuBƒh{tk rŒðt¤e ƒtŒ M™unr{÷™ …ý ÞtuòÞ yufƒeò™u ™ð ð»to™e þw¼uåAtytu™wk ytŒt™ «Œt™ fhe þftÞ y™u ™tuxƒwf E™t{ rð‚hý{tk ðhËtŒ™wk rðæ™ …zu ™rn. n÷ƒt Ë{ts™e «„r‚ yk„u ƒtu÷‚t sýtÔÞwk fu Ë{ts™e h[™t 1979{tk 32 ð»to …nu÷t fhðt{tk ytðe ‚u Ë{Þu Ë{ts rþûtý{tk …At‚ n‚tu ‚u{s ËŠxVefux ™t ÷t¼ rðþu ðÄw òýfthe ™ n‚e. Ë{ts™t ftÞofhtu ½hu ½hu Vhe n÷ƒt

n÷ƒt Ë{ts îtht …ËkŒ„e {u¤tu

n÷ƒt Ë{ts f{o[the yuËturËyuþ™™e

n÷ƒt Ë{ts „wsht‚ îtht Œh ð»tuo Þwðf - Þwðr‚ …ËkŒ„e {u¤t™wk ytÞtus™ fhðt{tk ytðu Au. su yt ð»tuo ‚t. 22-1-2012™u hrððth™t htus ytÞtuS‚ fhðt{tk ytðu÷ Au. su ftuE Þwðf Þwðr‚ytu™u ¼t„ ÷uðt™tu ntuÞ ‚uytuyu n÷ƒt Ë{ts™t ntuvŒu thtu yÚtðt ftÞof‚toytu™tu Ëk…fo ËtÄðt rð™k‚e. …ËkŒ„e {u¤t™t Vtu{o ™e[u™t MÚt¤tuÚte {u¤ðe Vtu{o ¼he s{t fhtððt rð™k‚e.

ðtŠ»tf s™h÷ r{xª„

y™wkËtÄ™ …t™t ™k. 2

sÞ ytrŒ{ ËtÚtu sýtððt™wk fu yuËturËyuþ™™e s™h÷ r{xª„ ‚t. 22-1-2012 hrððth™t htus ™¬e fhðt{tk ytðu÷ Au. r{xª„{tk n÷ƒt Ë{ts îtht Ë{qn ÷ø™tuíËð™wk ytÞtus™ {wÏÞ yr‚Úte ‚hefu ©e ðËk‚htð fwk¼thu Ëtnuƒ (™t„…wh)™u yt{krºt‚ fhðt{tk Œh ð»to™e su{ yt ð»tuo y¾trºts™t htus Ë{qn ÷ø™tuíËð™wk ytÞtus™ fhðt{tk ytðu÷ ytðu÷ Au. Au. su™t Vtu{o ™e[u™t MÚt¤uÚte {u¤ððt rð™k‚e. ‚{t{ Ëhfthe f{o[theytu™u W…htuõ‚ r{xª„{tk y[qf ntsh hnuðt -: …ËkŒ„e {u¤t y™u Ë{qn ÷ø™™t Vtu{o {u¤ððt™t MÚt¤tu :(1) „tÞºte E÷ufxÙef Mxtuh - rþðtS ™„h, ¼„ð‚e ™„h htuz, y{htEðtze, y{ŒtðtŒ rð™k‚e fhðt{tk ytðu Au. (2) h{uþ¼tE {nts™ - ŒÂûtýe ËtuËtÞxe, ƒË MxuLz Ët{u, …t™™tu „Õ÷tu, {rý™„h ™tUÄ : ftÞo¢{™e Ëk…qýo rð„‚ ytð‚t ykf{tk «ftrþ‚ fhðt{tk ytðþu. (3) [wzt{™ {tiŒufh - htÄtf]»ý {krŒh, rðhtx ™„h [th hM‚t, ™u.ntEðu.8, ƒt…w™„h (4) ðËk‚htð ƒtht…tºtu - ŒuðuLÿ …t™ ntWË, Ëis…wh xtðh htuz, Ëis…wh yÚtðt ftÞofhtu™tu MÚt¤ : ©e„wÁ ftu÷ƒt Mðt{e ©e f]»ý {krŒh n÷ƒt xÙMx, rðhtx™„h, Ëk…fo fhtu. ƒt…w™„h, y{ŒtðtŒ. rþðht{ nuztW - 9925350907 „tu…t÷ nuztW - 9979971169 «{w¾ Ëu¢xhe Œuð™tÚt Œ÷t÷ - 7600038671 rŒ÷e… ¾tkƒtzfh - 9825261264 n÷ƒt Ë{ts f{o[the yuËtu. n÷ƒt Ë{ts f{o[the yuËtu. ÷t¼[kÿ fwrnfh - 7600266980

Ë÷tn y{the ‚kŒwhM‚e ‚{the

Free Health Check up Free Fat Check up Free Imformation

2 Úte 5 rf÷tu {rn™t{tk ðs™ ðÄthtu-½xtztu y™u ‚kŒhw M‚ hntu, ™ ftuE ztÞxª„, ™ Œðt, ™ ftuR ytzyËh

MðY…t ƒtuhefh :- ({tu) -9925653836 yu-16, f]»ýfwks xu™t{uLx, M{]r‚{krŒh …tËu, …e.ze.…kzÞt ftu÷us htuz, ½tuztËh-y{ŒtðtŒ-50

Ë{Þ :- Ëðthu 8 Úte 10

«tu. …hƒ‚˪„ (hËtuE ftuLxÙtfxh)

{tu. 9426053922 Vtu™ : (hnu) 22804267

Ä™÷û{e fuxhËo þw¼ «Ëk„u ˪Äe, …kòƒe, „wsht‚e, htsMÚtt™e, {htXe hËtuE, [tx, [tE™eÍ, ‚LŒwhe, Y{t÷e htuxe, Ëw…, sÞwË™wk ft{ - fuxhª„™e ËtÚtu ÷uðt{tk ytðþu. S-14, fw÷Œe… [uBƒËo, «ftþ neLŒe ntEMfq÷ Ët{u, ykfwh ËtuËtÞxe, ™u.nt.™k. 8, f]»ý™„h, y{ŒtðtŒ-382346


…t™t ™k. 2

n hhhhhhhhhhhhhhhhh n

n÷ƒt Œ…oý

n hhhhhhhhhhhhhhhhh n

‚t. 1-12-2011

©e n÷ƒt Ë{ts ÷ø™ çÞwhtu

©e n÷ƒt r{ºt {kz¤

™t{ ™tukÄtððt {txu ftuE Ve ™Úte ©e ¼„ðt™ ™thtÞý Ëuðf

M™un r{÷™ : 25-12-2011 Ëk…fo :- «Vw÷ ƒe. Ëuðf

™tUÄ :- Võ‚ ˼tËŒ {txu

18-ƒe, y™wËÞt fwxeh ©e S ƒkø÷tuÍ, ™thtu÷ ftuxo™e Ët{u, ™thtu÷ y{ŒtðtŒ. {tuƒtE÷ ™kƒh - 9979533310 …t™t ™k. 1™wk [t÷w (E™t{ rð‚hý)

©e n÷ƒt Ë{ts ¢uzex ËtuËtÞxe ˼tËŒ ƒ™tððt™t [t÷w Au. MÚtt…f : Ëk[t÷f ©e ƒe. yu™. Ëuðf

n÷ƒt {uhus çÞwhtu ™t{ ™tUÄtððt {txu ftuE Ve ™Úte. Vtu™ ™k. 9979533310 18-ƒe, ©eS ƒkø÷tuÍ, ™thtu÷ ftuxo™e Ët{u, ™thtu÷, y'ðtŒ.

ntŠŒf ©æÄtks÷e

Mð. ðt{™htð

©e ðt{™htð {ntŒuðhtð …ht‚u™wk rŒ™tkf 4-11-2011 þw¢ðth™t htus 69 ð»to™e ðÞu xwkfe {tkŒ„e ƒtŒ Œw:¾Œ yðËt™ ÚtÞu÷. Mð. ©e ðt{™htð {ntŒuðhtð …ht‚u „wsht‚ Ëhfth™t ËuÕË xuût ftÞto÷Þ{tk ™tufhe fhe Ëuðtr™ð]¥t ÚtÞt n‚t. Mð¼tðu þtk‚ «f]¥te y™u nË{w¾t yuðt ©e ðt{™htð …ht‚u™u ftuEyu …ý õÞthuÞ „wMËu ÚtÞu÷t òuÞt ™nª ntuÞ. n{Uþt ftuE…ý MÚt¤u ƒeò™u {t„oŒþo™ y™u Ënfth yt…ðt™e ¼tð™t Ähtð‚t ©e ðt{™htð …ht‚u ytsu yt…ýtk ðå[u ™Úte, ‚u{™t …rhðth s™tU™u y™u

ËkƒkÄes™tuuk™u ‚u{™e nk{uþt ¾tux Ët÷þu. ‚u{™t …rhðth s™tU …h ytðe …zu÷ ytfÂM{f y™u yËnr™Þ Œw:¾{tk Ëk…qýo n÷ƒt Ë{ts þt{u÷ Au. n÷ƒt Ë{ts, „wsht‚ ‚u{™t fwxwkƒes™tU «íÞu ntŒeof ËkðuŒ™t ÔÞõ‚ fh‚tk, y[t™f ytðe …z÷u Œw:¾™u Ën™ fhðt™e þÂõ‚ «¼w ‚uytu™u yt…u y™u Mð„oMÚt™e ytí{t™u þtk‚e yt…u ‚uðe «tÚto™t fhu Au.

13{e …qÛÞr‚Úteyu ntŠŒf ©æÄtksr÷ Mð. þkfhhtð nuztW Mð„oðtË - 19-12-1998 hrðLÿ þkfhhtð nuztW

Mð. þkfhhtð

Äð÷ hrðLÿ nuztW

‚u{s Ë{M‚ nuztW …rhðth

4-ƒe, „tuÕz ftuE™ yu…txo{uLx, {rý™„h …qðo, y{ŒtðtŒ - 8. Mð. þkfhhtð nuztW™t M{ýtÚtuo Ë{ts rðftË{tk n÷ƒt Œ…oý™u Yt. 151™wk Œt™ {¤u÷ Au. Mð. þkfhhtð nuztW™u n÷ƒt Ë{ts „wsht‚ y™u n÷ƒt Œ…oý ntŠŒf ©æÄtksr÷ y…oý fhu Au.

™q‚™ ð»ttor¼™kŒ™ ƒuƒe ËtWLz

Ä™hts yu™. ¾t…ufh, {tu.9227617731 Ëwhuþ yu™. ¾t…ufh, {tu.9898017731

ƒuƒe ËtWLz þw¼ «Ëk„u Œhuf ðM‚w ¼tzuÚte {¤þu.

÷tEx, ËtWLz, {kz… ðuzª„ Ëux, [tuhe Mxus ‚u{s hËtuE™t ðtËýtu ‚u { s ™t™e {tu x e …txeo y tu ™ t ytu z o h {txu {¤tu . 22, ƒtuhª„ðt÷t ç÷tuf, {rý™„h (…qðo), y{ŒtðtŒ-8.

Ë{ts ƒtkÄðtu™u ÞtuøÞ zeMftWLx yt…ðt{tk ytðþu. rŒ…f ™thtÞýhtð nuztW

{tu. 9879019996

rðþu y™u rþûtý «íÞu ò„]r‚ fhe. 1979{tk {tkz „ýe þftÞ yux÷t f{o[theytu n‚t ytsu Ët‚Ëtu™e ËkÏÞt Au, Ë{ts …ËkŒ„e {u¤t, Ë{qn ÷ø™tu, {t„oŒþo™ f÷tËeË, xâwþ™ f÷trËË, f{o[theytu™t «§tu, òr‚ «{tý…ºt {u¤ððt ‚usMðe rðãtÚteoytu™u …whMfth - ™tuxƒwf rð‚hý suðt Ët{tSf ftÞtuo AuÕ÷t 32 ð»toÚte ™t™t {tuxt …tÞu fhu Au. yt Ëðo ftÞtuo{tk Ë{ts ƒtkÄðtu™tu ‚™, {™, Ä™ Úte ËtÚt y™u Ënfth {¤‚tu hnu Au. «Út{ E™t{™t Œt‚t©e …wÁ»ttu¥t{ ytðeofhu Ë{ts™t Ëðuo ¼tEytu y™u ƒnu™tu™u ™ðt ð»to™e þw¼uåAtytu yt…e n‚e ‚u{s ËkMÚtt™t ftÞtuo™u ƒehŒtðe n‚e ‚u{ýu «Út{ E™t{™t ftÞ{e Œt‚t ‚hefu ½tu»týt fhe n‚e. ™tuxƒwf [tu…zt™t {wÏÞ Œt‚t©e r™r‚™ {tkZhfhu Ëti Ë{ts ƒtkÄðtu™u ™ðt ð»to™e þw¼uåAtytu yt…e n‚e y™u …tu‚t™e ¼th‚eÞ ftuBÃÞwxh yußÞwfuþ™ ËkMÚtt rðþu {trn‚e yt…e n‚e. {wÏÞ {nu{t™ ©e{r‚ f÷tð‚eƒu™ ™e{su yu Ëti™u ™ðt ð»to™e þw¼uåAtytu yt…e n‚e ‚u{s Ë{ts îtht ËwÔÞðÂMÚt‚ ftÞo¢{™t ytÞtus™Úte «¼trð‚ ÚtE™u rþûtý Vkz{tk Yt. 2501™t Œt™™e ònuht‚ fhe n‚e. ‚uytu ËtÚtu [[to fh‚tk ‚uytuyu sýtÔÞwk fu, Ë{ts îtht E™t{ - rð‚hý y™u rðãtÚteoytu™u ™tuxƒwf rð‚hý y™u M™un r{÷™ r™r{¥tu ¼tus™ Ë{thk¼ ytx÷wk ƒÄwk y™u ËwkŒh ytÞtus™ …tA¤ ftÞof‚toytu™tu …rh©{ ÄLÞðtŒ™u …tºt Au, ¾tu¾ht ðtuzo™t BÞwr™. ftWLËe÷h ©e {nuLÿ¼tE …xu÷u Ët{tSf ftÞo™e «þkËt fh‚t sýtÔÞwk fu, yt…™t Ë{ts {txu ftu…tuohuþ™™t ftuE…ý ft{ {txu {the r™ct …qðof yt…™u {ŒŒf‚to hneþ. {ntðeh™„h™t BÞwr™. ftWLËe÷h ‚u{s s÷Ätht ðtuxh …tfo™t {tr÷f ©e {nuLÿ¼tE …xu÷ «Út{ ytð™th Œhuf rðãtÚteo™u s÷Ätht ðtuxh …tfo{tk {tus {ò {txu £e …tË™e Ätu»týt fhe n‚e. Ë{ts™t «{w¾©e rþðht{ nuztWyu Ë{ts™t Ëðuo ¼tEytu - ƒnu™tu™u ™ðt ð»to™e þw¼uåAtytu yt…e n‚e. òr‚ «{tý…ºt rðþu ƒtu÷‚t sýtÔÞwk fu «{tý…ºt {u¤ððt {tk„ýeytu fhe fhe Úttfe „Þt ƒtŒ ftuxo™tu ytþhtu ÷uðtu …zâtu n‚tu. su{tk ftuxo îtht yt…ýtk …ût{tk [wftŒtu ytÔÞtu Au. yt…ýt ðfe÷™t fnuðt y™wËth 90 rŒðË …Ae yt„¤ ftÞoðtne fhðt™e hnu Au. ytsu 90 rŒðË …qýo ÚtÞt Au. yt…ýt ðfe÷™u {¤e yt„¤ þwk fhðwk ? fuðe he‚u fhðw ? ‚u rðþu [[to fhðt{tk ytðþu. {nu{t™©eytu™t «ð[™ ƒtŒ ‚usMðe rðãtÚteoytu™u E™t{ - rð‚hý fhðt{tk ytðu÷. su{tk ™ËoheÚte ftu÷us ËwÄe™t ‚{t{ rðãtÚteoytu™t [nuht E™t{ ÷u‚t yt™kŒe‚ ÷t„‚t n‚t, ðt÷eytu y™u rðãtÚteoytuyu E™t{ {u¤ð™th Ëti™u ‚t¤eytu™t „z„ztxÚte ðÄtð‚t n‚t. «Út{ Âîr‚Þ y™u ‚]r‚Þ E™t{ {u¤ð™th rðãtÚteoytu™e {tfoþex y™u ‚u{™t xft òu‚t ÷t„u Au fu ™Sf™t ¼rð»Þ{tk n÷ƒt™tu rðãtÚteo ƒtuzo{tk MÚtt™ {u¤ðþu s. fw{the …tÞ÷ ƒe. ÷kƒtuŒhu yu{.yuË.Ëe. …txo - 1 fu{uMxÙe{tk „wsht‚ Þwr™ðËeoxe{tk «Út{ MÚtt™ {u¤ðe Ë{ts™u „tihð y…tðu÷ Au. fw{the …tÞ÷™u n÷ƒt Ë{ts yr¼™kŒ™ …tXðu Au.E™t{ rð‚hý ƒtŒ Ë{ts™t Ëu¢uxhe©e „tu…t÷ fu. nuztWyu yt¼th rðrÄ fh‚t sýtÔÞwk fu Ë{ts ƒtkÄtytuyu ¾qƒ s Ëthtu Ënfth ytÃÞtu Au suÚte W{Œt ftÞo fhe þftÞ Au. Ëðuo Œt‚tytu™t ¾tË yt¼th ÔÞõ‚ fÞtuo n‚tu. Ëti yt{krºt‚ {nu{t™tu y™u ðt÷eytu rðãtÚteoytu™tu yt¼th ÔÞõ‚ fÞtuo n‚tu. ©e rŒr÷… ¾tkƒtzfh, ©e Œuð™tÚt Œ÷t÷ y™u ÷t¼[kÿ fwrnfhu ËhË he‚u {k[ Ëk[t÷™ fÞwO n‚wk. ‚u{s Ë{ts™t Ëðuo ftÞof‚toytuyu ¾qƒ s {nu™‚ y™u WíËtnÚte ftÞo¢{™u ËV¤‚t y…tðe n‚e. E™t{ rð‚hý ƒtŒ ¼tus™ Ë{thk¼ þY ÚtÞtu n‚tu. íÞthƒtŒ Ëti rðãtÚteoytuyu ™tuxƒwf - [tu…zt {u¤ÔÞt n‚t.

n⁄˘Æ¶……π… (EÚ…).

25331641

®……‰. 9825384007, 9909013651

V…i…‰xp˘ +‰®…. §……Æ…{……j…‰  ¥…EÚ…∫… + v…EÚ…Æ“ B±….+…<«.∫…“. BV…x]Ù §…x…x…‰ E‰Ú  ±…B ∫…∆{…E«Ú EÚƉ. EÚ…™……«±…™… : <«∫…x…{…÷Æ ∂……J……-8001, b…EÚ P…Æ E‰Ú {……∫…‰, M……‰À¥…n˘ ¥……b“, <«∫…x…{…÷Æ, +ΩÙ®…n˘…§……n˘.  x…¥……∫… : B-13, Æ… v…EÚ… {……E«Ú, ¥…˶…¥… {……E«Ú E‰Ú {……∫…, M…÷.ΩÙ….§……‰b« E‰Ú {…“U‰Ù, ®… h…x…M…Æ (<«), +ΩÙ®…n˘…§……n˘.

rðsÞ fwk¼thu {tu. 99240 93526

rŒ…f „uË ËuÕË yuLz ËŠðË „uË „eÍh Võ‚ Yt. 2400/ {tk Vq÷ „uhkxe ËtÚtu Jyoti, Euro, Unisol, Bech Mark, rð„uhu fk…™e™t „eÍh {¤þu. 6,7,10,16 y™u 20 ÷exh „h{ Xkzt …týe {txu™t r{fËh ™¤ ËtÚtu ™ðe xuf™tu÷tuS™t „eÍh {¤þu. sðtnh [tuf, {rý™„h, y{ŒtðtŒ-8. Vtu™ : 25470370

©e rþðþÂõ‚ ytuxtu{tuƒtEÕË ƒòs ytuxtu ËŠðË, ËxeoVefux ntuÕzh {tuxh ËtÞf÷, ƒòs M…u~Þt÷eMx y™u ytuxtu fLËÕxLx Ëe-1, f]»ýt ftuB…÷uût, fuze÷t ÷uƒtuhuxhe Ët{u, ½tuztËh, y{ŒtðtŒ-50.


‚t. 1-12-2011

…t™t ™k. 3

n÷ƒt Œ…oý

n hhhhhhhhhhhhhhhhh n

Ë{ts ƒtkÄðtu™u y„íÞ™e Ëq[™t

htßÞ{tk Ët{trsf - ytŠÚtf, òr‚ ytÄtrh‚ ðË‚e „ý‚he 15{e - rzËuBƒhÚte þY Útþu „tkÄe™„h - fuLÿ Ëhfth™e Ëq[™t y™u ‚tkrºtf ËntÞ nuX¤ Ë{„ú Œuþ{tk ntÚt Äht™the BÞwr™rË…÷ fr{þ™htu™u Ëk÷ø™ BÞw. ftu…tuohuþ™ rðM‚th™t {wÏÞ ðË‚e „ý‚he yrÄfthe ‚hefu Ët{trsf - ytŠÚtf y™u òr‚ ytÄtrh‚ ð÷Ë‚e „ý‚he™e ft{„ehe „wsht‚{tk 15{e, r™Þwõ‚ fhtÞt Au. n÷ƒt Ë{ts™t ¼tEytu y™u ƒnu™tu yt…ýe òr‚ - n÷ƒt y™u ¼t»tt rzËuBƒh - 2011 Úte þY Útþu. su htßÞ™t þnuhe rðM‚thtu y™u ‚{t{ „t{ztytu{tk ntÚt n÷ƒe ÷¾tððt™wk yt„ún ht¾þtu. Ähtþu. yt {txu „útBÞ rðM‚thtu {txu htßÞ fûttyu „útBÞ rðftË™t yrÄf fr{§h™u ™tuz÷ ©e „tu…t÷ nuztW ©e rþðht{ nuztW yrÄfthe ‚ehfu, ßÞthu þnuhe rðM‚thtu {txu þnuhe rðftË rð¼t„™t Ër[ð™u ™tuz÷ yrÄfthe Ëu¢uxhe «{w¾ ‚hefu r™Þwõ‚ fhtÞt Au. f÷ufxhtu™u rsÕ÷t™t {wÏÞ ðË‚e „ý‚he yrÄfthe ‚hefu ‚Útt

A

B

Happy Birthday sL{ ‚t. 29-12-2010

sL{ rŒ™ - 11{e zeËuBƒh

«uÞþe™u «Út{ sL{ rŒ™u …rhðth s™tu ‚hVÚte þw¼uåAtytu. ©e ÷û{ýhtð ƒtht…tºtu ©e{‚e ftufe÷t yu÷. ƒtht…tºtu ©e S‚uLÿ yu÷. ƒtht…tºtu ©e{‚e yks™t su. ƒtht…tºtu

S‚uLÿ™u ƒtht…tºtu …rhðth ‚hVÚte sL{rŒ™™e þw¼uåAt. ©e ÷û{ýhtð ËŒwS ƒtht…tºtu ©e{r‚ ftufe÷t yu÷. ƒtht…tºtu

ðiþt÷e V÷ux, ƒt…q™„h [th hM‚t, y{ŒtðtŒ - 24. …wºt y™u …tiºt™t sL{rŒ™™e ¾wþe{tk ÷û{ýhtð ƒtht…tºtu ‚hVÚte n÷ƒt Œ…oý™u Yt. 501™wk ¼ux {¤u÷ Au.

«uÞþe

A

Happy Birthday

B

S‚uLÿ ƒtht…tºtu

©e{t™ …wÁ»ttu¥t{ ËwÞo¼t™ ytðeofh™tu ÄLÞðtŒ

n÷ƒt Ë{ts „wsht‚ îtht, Ë{ts rðftË™t yr‚ {níð™t ¼tð yux÷u Ë{ts™t rðãtÚteoytu™u rþûtý{tk «tuíËtn™ …wY …tze rþÂût‚ Ë{ts™tu …tÞtu {sƒq‚ fhðt™t «Þí™ fw. r™Ë„o ™huLÿ Ët‚¼tE™u ‚u™t Ët‚{tk sL{ rŒðË™e {txu rðãtÚteoytu™u ™tuxƒwf - [tu…zt™wk rð™t {qÕÞ rð‚hý y™u ‚usMðe rðãtÚteoytu™u …whMfth ¾qƒ ¾qƒ ntŠŒf þw¼ft{™tytu.. Œh ð»tuo rð‚hý fhðt{tk ytðu Au. yt {nt™ ftÞo {txu …whMfth™t Œt‚tytu™e sYheÞt‚ r…‚t - ™huLÿ þkfh¼tE Ët‚¼tE «Út{ hnu Au. ©e{t™ …wÁ»ttu¥t{ ytðeofhu yt ð»toÚte Œhuf Ätuhý{tk «Út{ ytð™th {t‚t - rŒ…eft ™huLÿ Ët‚¼tE rðãtÚteoytu™u …whMfth yt…ðt {txu ftÞ{e Œt‚t ‚hefu EåAt «„x fhe Au. ©e …wÁ»ttu¥t{ ‚u{s Ë{M‚ Ët‚¼tE …rhðth™e þw¼ ft{™tytu... ytðeofh™e Ë{ts ¼tð™t™u n÷ƒt Ë{ts, „wsht‚ îtht ƒehŒtðe ‚uytu™u «Út{ ‚u 58, ËtÄwðtMðt™e ™„h, ytŒe…qh, fåA. {tu. 9714322285 R™t{™t ftÞ{e Œt‚t ‚hefu ytðfthe ‚uytu™tu yt¼th ÔÞõ‚ fhðt{tk ytðu Au. yt fw. r™Ë„o n÷ƒt Œ…oý™u Yt. 101™wk Œt™ {¤u÷ Au. y„tW ºteò E™t{™t ftÞ{e Œt‚t ‚hefu Ë{ts™t ËkÂÒtc ftÞofh ©e „tu…÷ fu. nuztW ‚Útt Ë{ts™t …qðo furhÞh ©e rŒ…f yu™. þuxuyu Âîr‚Þ E™t{™t Œt‚t ‚hefu Ëuðt yt…e y{htð‚e{tk …ËkŒ„e {u¤tu. yr¾÷ ¼th‚eÞ n÷ƒt/n÷ƒe ðh-ðÄw …ËkŒ„e {u¤tu. ‚t. 8 òLÞwythe, 2012 hÌtt Au. n÷ƒt Ë{ts „wsht‚ ©e rŒ…f yu{. þuxu ‚Útt ©e „tu…t÷ fu. nuztW™e Ë{ts ¼tð™t™u rƒhŒtðe ‚uytu™e Ëuðt {txu yr¼™kŒ™ yt…u Au. hrððthu Ëðthu 11 Úte 5. MÚt¤ :- Ëk‚ ¿tt™uïh ËtkMf]r‚f ¼ð™, {tuþeo htuz, y{htð‚e. Ëk…fo - ©e „tu…t÷htð ™kŒ™ðth, „wshe ƒòh, {tuþeo, S. y{htð‚e. {tu. 09975977244 ©e y™w… …k[¼iÞu, Œw„to™„h, {tuuþeo. {tu. 09422951554, 09881290580 yr¼™kŒ™ E-{uE÷:.

sL{ ‚t. 11-12-2004

A

f÷tð‚eƒu™ {ntŒuð¼tE fwntz

Rajesh k. Nandanvar (Rajubhai) (M) 09376139443 (O) : 079-25466537

Lights & Sound System D.J.Orchestra -Garba and All Musical Event 61, Radha wallabh Coloney, Opp. Durga School, Jawahar Chouwk, Maninagar, Ahmedabad -380008

{nuþ xe. ðt½ {tu. 9328234412

B

E.yuË.ytE.Ëe.™e s™h÷ ntuÂM…x÷ ƒt…w™„h ¾t‚u r™ct…qýo ft{„ehe ƒòðe nt÷{tk Ëuðtr™ð]¥t ÚtÞt Au. f÷tð‚eƒu™ Ëuðtr™ð]‚ Út‚t n÷ƒt Ë{ts™t rþûtý Vkz{tk Yt. 1001 Œt™ yt…u÷ Au. f÷tð‚eƒu™ ™ehtu„e y™u ŒeÄtoÞw (÷tuL„ ÷tEV), r™ð]¥t Sð™ Sðu yuðe f÷tð‚eƒu™ n÷ƒt Ë{ts „wsht‚ þw¼uåAt …tXðu Au. rþûtý Vkz{tk Yt. 1001 yt…ðt ƒŒ÷ n÷ƒt Ë{ts „wsht‚ f÷tð‚eƒu™™tu yt¼th ÔÞõ‚ fhu Au.

{™tus xe. ðt½ {tu. 9377126421

½™~Þt{¼tE yuË. ƒLËw Vtu™ : 22770179

ƒLËw ËtÞf÷ MxtuËo ¼„ð‚e ðuÕzª„ ðfoË ƒthe, Œhðtò, ò¤e, Ítk…t, ËufË™ ƒthe, hu÷ª„ „úe÷™wk ‚Útt {kz… zuftuhþ u ™™u

15, f{o¼{q e™„h, ntxfuïh ™ðt ƒË MxuLz …tA¤, {rý™„h (…qð)o , y{ŒtðtŒ-26. ¼h‚e...

¼h‚e...

¼h‚e...

Sð™ ðe{t yuusLËe (yu÷.ytE.Ëe. yusLx™e ¼h‚e)

sÞuþ. yu{. ¾t…hu (zuð÷tu…{uLx ytuVeËh)

ftu÷us MxwzLx, «tEðux ™tufheÞt‚, ƒeÍ™uË{u™, …tuMxytuVeË, «tEðux ELMÞtu., BÞwåÞwy÷ Vkz, s™h÷ ELMÞtu., yusLx ‚u{s „ðo{uLx yuBÃ÷tuEÍ y™u ntWË ðtEV Œhuf {txu Œh {rn™u Y. 5000 Úte ðÄw f{tðt {txu {¤tu.

36, fýtoð‚e …tfo, ð™Œuðe ƒkø÷tuÍ, ½tuztËh, y{ŒtðtŒ-50. {tu. 9924140900

ytuÚttu. ze÷Ëo rnhtu, nhõÞw÷Ë, BSA, yux÷Ë ËtÞf÷ ‚Útt M…uh …txoË, xÙtÞËef÷™t yrÄf]‚ rð¢u‚t ¾tu¾ht, ËðtuŒo Þ™„h, ntxfuïh htuz, y{ŒtðtŒ-26. ™huþ¼tE yuË. ƒLËw

{tu. 9828276546

ƒLËw V™eo[h yuLz xtuEÍ ftu™oh Œhuf «fth™t xtuEÍ, „uBË E÷uõxÙtur™fË xtuEÍ, fuh{, ËtuVxuze, Ëu÷tu …eðeËe [uh, ƒuƒe[uh, …txeo[uh, xe…tuE, {krŒh, Íw÷tu, ½turzÞt ð„uhu VŠ™[h™e Œhuf ytEx{ {¤þu. „wsht‚ ntW˪„ ƒtuzo, ¾tu¾ht, ntxfuïh, y{ŒtðtŒ-26.


‚t. 1-12-2011

n hhhhhhhhhhhhhhhhh n

n÷ƒt Œ…oý

n hhhhhhhhhhhhhhhhh n

…t™t ™k. 6

Þwðf - Þwðr‚ …ËkŒ„e {u¤t™u ËV¤‚t {¤u ‚uðe þw¼uåAt...


‚t. 1-12-2011

n hhhhhhhhhhhhhhhhh n

n÷ƒt Œ…oý

¼tð¼e™e ©æÄtksr÷ ¼tWhtð {tY‚ehtð r™¾thu

M{hýtksr÷ y{tht {t‚]©e Mð. s™tƒtE Œtuftuze (fðzw þuX) ƒtuhefh ™wk r™Ä™ ‚t. 14-10-2011 þw¢ðth™t htus ÚtÞu÷ Au. Mð. ytí{t™u «¼w þtkr‚ y…eo ©e rðê÷™tÚt™tk [hý{tk ðtË yt…u yus «tÚto™t.

Mð. ‚t. 22-10-2011 • sL{ ‚t. 22-10-1937

…÷ …÷ s‚tk rŒðËtu sþu …ý M™un¼ÞwO niÞwk ¾t÷e Útþu, ™t ¼w÷tþu M{hýtu ‚{tht, ™t yk‚huÚte y÷„ Útþu ËkM{hýtu ‚{tht …h{ f]…t¤w …h{tí{t yt…™t ytí{t™u …h{ þtkr‚ yt…u yu s «tÚto™t „k.Mð. Ëtu™eƒu™ ¼tWhtð r™¾thu ËwÞoftk‚ ¼tWhtð r™¾thu {{‚t ËwÞoftL‚ r™¾thu ËkæÞt ¼tWhtð r™¾thu

h{uþ ¼tWhtð r™¾thu Þtu„e‚t h{uþ r™¾thu f{÷uþ ¼tWhtð r™¾thu ‚Útt Ë{M‚ r™¾thu …rhðth

ze - 268, rð - 1, Ëuõxh - 2, …tïo™tÚt xtW™þe…, f]»ý™„h, y{ŒtðtŒ

¼Âõ‚ ‚{u fhe, …wÛÞ y{™u {éÞwk, Ëk½»to ‚{u fÞtuo, Ëw¾ y{™u ytÃÞwk, f{o ‚{u fÞto, V¤ y{™u ytÃÞt, yt…ðwk yu s yt…™tu Sð™{kºt n‚tu.

þtuft‚wh …rhðth nrh[kÿ ze. ƒtuhefh ({u. xÙMxe ©e rðê÷{krŒh {wÂõ‚Ät{) ÷û{ý ze. ƒtuhefh (yt. {u™ush fu.ðe.yu[.yuË. fB….)

y™u Ë{M‚ ƒtuhefh …rhðth n÷ƒt Ë{ts „wsht‚ y™u n÷ƒt Œ…oý Mð. s™tƒtE Œtuftuze ƒtuhefh™u ©Øtksr÷ y…oý fhu Au. «¼w ‚uytu™e ytí{t™u þtkr‚ y…uo yus «tÚto™t...

24{e ðtŠ»tf …wÛÞr‚Úteyu ©Øtks÷e

«Út{ {trËf …wÛÞr‚Úteyu y©q¼e™e ©æÄtksr÷

Mð. ©e rŒ…f òÄðhtð r™Bƒufh

Mð. ©e ðt{™htð {ntŒuðhtð …ht‚u Mð. ‚t. 4-11-2011

Mð. 2-12-1987 W„ðwk y™u ytÚt{ðwk yu fwŒh‚™tu r™Þ{ Au …hk‚w yft¤u ÚtÞu÷e yt…™e r[h rðŒtÞ Ëti™t niÞt™u n[{[tðe „E yt…™t yÄwht Mð«tytu™u Ëtfth fhðt™e Eïh y{tu™u þÂõ‚ ƒûtu y™u yt…™t …rðºt ytí{t™u{ «¼q …h{þÂõ‚ y…uo yus «tÚto™t ‚thtu nË{w¾tu ‚u{s r{÷™Ëth Mð¼tð Ë‚‚ Ëðuo™u «uhýtŒtÞe r™ðztu. Œuð™tÚt fu. Œ÷t÷ (s{tE) ËksÞ xe. ™t„…whu (s{tE) ™kŒ rfþtuh yth. Ärf‚u (s{tE) ËwkŒhƒu™ su. r™Bƒufh ({t‚t) y÷ftƒu™ ze. Œ÷t÷ (ƒnu™) {e™tƒu™ yuË. ™t„…whu (ƒnu™) M{e‚tƒu™ yu™. Äfe‚u (ƒnu™) rn‚uþ, ftÂ~{ht, ðiþt÷e, Ë™e, ytrŒíÞ (¼týus) r™Bƒufh …rhðth ‚hVÚte Yt. 101/- Œt™{tk {¤u÷ Au.

htÄtf]»ý {krŒh{tk Ät{Äq{Úte ‚w÷Ëe rððtn Ëk…Òt ©e „wÁ ftu÷ƒt Mðt{e ©e f]»ý {krŒh n÷ƒt xÙMx, ƒt…q™„h ¾t‚u, ‚t. 10-11-11™u „wÁðth™t htus Ëtksu 7-00 f÷tfu ‚w÷Ëe rððtn™wk ytÞtus™ fhðt{tk ytÔÞwk n‚wk. su{tk nòhtu™e ËkÏÞt{tk ¼trðf ¼õ‚tuyu ¼t„ ÷eÄtu n‚tu. Ëtksu 5-30 f÷tfu {{‚t™„hÚte ©e f]»ý ¼„ðt™™tu ðh½tuztu ƒuLzƒtò ËtÚtu ftZðt{tk ytÔÞtu n‚tu. ÷„¼„ 1 nòh ò™iÞtytu ƒ™e X™e™u ytÔÞt n‚t. {{‚t™„hÚte {÷uf Ëtƒt™ MxuzeÞ{ …tA¤Úte yt™kŒ V÷ux ÚtE™u ¾tuzeÞth™„h [th hM‚tÚte rðhtx™„h ©e f]»ý {krŒhu ðh½tuztu ytðe …ntUåÞtu n‚tu. {krŒh™t Œhðtsu fLÞt (‚w÷Ëe) ™e {t‚t ðhhtò™u …tU¾ðt ‚Útt {nu{t™tu™wk Mðt„‚ fhðt îth …h ŒtuZ f÷tf W¼t hnuðwk …zâwk n‚wk. ò™iÞtytu ¾qƒ s yt™kŒe‚ ÚtE n»ttuoWÕ÷tË ËtÚtu ™t[ „t™ fhe þfÞt n‚t. ‚tu ƒt÷eftytu y™u ò™{tk ytðu÷ ƒnu™tuyu „hƒt™e h{Íx ƒtu÷tðe n‚e. Ëtksu 7 ðt„u™t r™Ätohu÷t ÷ø™ 8 f÷tfu „tkÄðo rððtn {k„÷tüf …Ør‚Úte Þtusðt{tk ytÔÞt n‚t. {k„÷tüf ƒtŒ „wsht‚™t he‚ - heðts {wsƒ Ëó…Œe™t Ët‚ Vuht ËtÚtu ÄtŠ{f rðrÄytu fhðt{tk ytðe n‚e. fLÞt …ût™e ƒnu™tuyu ¾qƒ s {suŒth Vxtýt™tu ðhËtŒ ðh …ût …h ðËtÔÞt n‚t. Vxtýt (ÔÞk„tí{f, ntMÞ „e‚tu) yu ðh ðÄw …ût{tk ¾qƒ s ntMÞ …uŒt fÞwO n‚wk. (Vxtýt yux÷u rð™tuŒ yÚtuo Ët{Ët{t …ût™e Mºteytu{tk „ðt‚wk ¼qzk w „e‚) fLÞtŒt™{tk Ëtzeytu, ðtËýtu, „eVx ytxeofÕË ytÔÞt n‚t y™u htufzt Yr…Þt™tu

„tu®ðŒ¼tE {tkZhfh rðsÞ {tkZhfh

…÷ …÷ s‚tk rŒðËtu sþu …ý M™un¼ÞwO niÞwk ¾t÷e Útþu, ™t ¼w÷tþu M{hýtu ‚{tht, ™t yk‚huÚte y÷„ Útþu ËkM{hýtu ‚{tht …h{ f]…t¤w …h{tí{t yt…™t ytí{t™u …h{ þtkr‚ yt…u yu s «tÚto™t

…h{ f]…t¤w …h{tí{t yt…™t rŒÔÞ ytí{t™u þtkr‚ y…uo yu s «tÚto™t... -: yt…™tu þtuft‚wh …rhðth :„k.¼t. ÷e÷tƒtE ðt{™htð …ht‚u ©e yûtÞ ðt{™htð …ht‚u ©e rŒ™uþ ðt{™htð …ht‚u ©e{‚e nŠ»tŒtƒu™ yûtÞ¼tE …ht‚u ©e{‚e ðkŒ™t rŒ™uþ¼tE …ht‚u òu„uïhe …tfo, òu„uïhe htuz, ntxfuïh, y{htEðtze, y{ŒtðtŒ - 380026. ðhËtŒ ÚtÞtu n‚tu. [tkŒ÷tu ÷¾tððt ÷tkƒe ÷tE™ ÷t„e n‚e. ÄtŠ{f rðrÄytu …Ae yth‚e fhðt{tk ytðe n‚e y™u Ëti {nu{t™tu™u yÕ…tnth{tk [ðtýwk y™u …Uzt yt…ðt{tk ytÔÞt n‚t. htºtu 12 f÷tfu fLÞt rðŒtÞ fhðt{tk ytðu÷. ‚w÷Ëe ÷ø™{tk nòhtu ò™iÞt - {nu{t™tu™wk {krŒh™t xÙMxeytu îtht W»{t¼ÞwO Mðt„‚ fhðt{tk ytÔÞwk n‚wk. {nu{t™tu™u ftuE y„ðz ™ …zu ‚u™e ¾tË ‚fuŒthe ht¾ðt{tk ytðe n‚e. fLÞt {kz…, ËwkŒh y™u f÷tí{f [tuhe, zuftuhuþ™ {ntft¤e zuftuhuxËo ƒt…w™„h ‚hVÚte rð™t {qÕÞ …wY …tzðt{tk ytðu÷.

rþð {krŒh™tu SýtuoæÄth rþð{krŒh™t SýtuoæÄth™wk ft{ þY ÚtÞu÷ Au. „Þt {rn™t{tk rþð, …tðor‚, „ý…r‚ y™u n™w{t™™e {qŠ‚ytu {txu Ëuðt ÷uðt™wk ònuh Út‚tk s [thuÞ {qŠ‚ytu {txu yuf s rŒðË{tk Œt‚tytuyu [uf {tuf÷e ytÃÞt n‚t. ‚u Ëðuo Œt‚tytu™tu {krŒh ‚hVÚte yt¼th {t™ðt{tk ytðu Au. Ë{ts{tkÚte ƒeò ½ýtk Œt‚tytuyu {qŠ‚Œt™ yt…ðt {txu Vtu™ îtht y™u YƒY òý fhe n‚e …ý yÂMðfth fhðtu …zâtu n‚tu ‚u {txu {krŒh ‚hVÚte ût{t Þt[™t fhðt{tk ytðu Au. {krŒh™t ƒtkÄft{{tk 4 Úte 5 ÷t¾™tu ¾[tuo ntuðtÚte Ë{ts ƒtkÄðtu …tËu {tuxe hf{™t Œt™ {txu ytþt ht¾ðt{tk ytðu Au. ¼trðf ¼õ‚tu ytþt …qýo fhþu s yu rðïtË Au. ytsu Ë{Þ ƒŒ÷tÞtu Au yt…ýt Ë{ts ƒtkÄðtu Ë{ts™t rðftË{tk Vt¤tu yt…ðt{tk ‚í…h hnu Au.

M. : 9825398197

…kfs BÞwÍef ƒuLz yuLz …kfs BÞwÍef÷ ™tEx ÷ø™ ‚u{s þw¼ «Ëk„tuyu ƒuLz y™u BÞwÍef÷ …txeo {txu {¤tu. yturVË : ntxfuïh {ntŒuð …tËu, ˪ze fux ƒUf™e ÷tE™{tk, „tu…t÷™„h, y{htEðtze, y{ŒtðtŒ -26. ™t™t {tuxt þw¼ «Ëk„tu suðt fu, ÷ø™, Ë„tE, sL{rŒ™, W‚thtu,r{xª„, ˼t rð„uhu {txu ËwkŒh Ëk…qýo Ë„ðz ËtÚtu

y.¼t.©e „wYŒuð Ëuðt {kz¤, «tÚto™t {krŒh - ¼Âõ‚Ät{ ™nuY™„h, ÷t÷ ƒk„÷t …tËu, ntxfuïh, Ëexeyu{ htuz, y{htEðtze, y{ŒtðtŒ.

ËwrðÄtytu : • …týe™e ÔÞðMÚtt • ÷tEx™e ÔÞðMÚtt • þti[t÷Þ y™u ƒtÚtY{ • ðt…hðt y÷tÞŒtu Y{ • …tÚthýt™e ÔÞðMÚtt • {kz… - htò [uh • ¾whþeytu, [tuhe • hËtuE™t ðtËýtu • ftWLxh xuƒ÷tu - [tŒh ËtÚtu ©e ©er™ðtË ytX÷u («{w¾) 9898444474 / ©e fuŒth™tÚt …thtu÷fh (Ëu¢uxhe) 9925358284 ftÞto÷Þ W…h ÔÞðMÚtt…f©e™tu Ëk…fo fhðtu : Ë{Þ Ëðthu 10 Úte 2 htn‚Úte ðtze™e Ëuðt ©e ht{Œt˼tE htEfðth (ÔÞðMÚtt…f) {tu. 9377129568

…t™t ™k. 4

n hhhhhhhhhhhhhhhhh n

ËtkE™tÚt Útuht…e ËuLxh þwk ‚{u ð»ttuo sw™t yËtæÞ htu„tu suðt fu ztÞtƒexeË, ç÷z «uþh, ðt-ËkrÄðt, ËtkÄt™t Œw:¾tðt, ½wkxý, ÷fðtu, {„s, ytk¾, ft™, ™tf, „¤wk, ÷eðh, rfz™e, {Ët, ËVuŒ zt½, ËtuhtÞËeË, f{h y™u „hŒ™™t {ýft™e ‚f÷eV, ytk‚hzt, ӌޙu ÷„‚t htu„tu, ÚttEhtuEz, ntxo ç÷tufuz, ðkæÞíð, …tŠfLË™, ytÄtþeþe, „uË, yuËezexe, Œ{, [t{ze™e yu÷So, fƒSÞt‚ suðe ‚{t{ ‚f÷eVtu™tu Œðt, …huS, ytzyËh, fËh‚ ð„h™tu yuf {tºt fwŒh‚e E÷ts...yux÷u fu.....ËtkE™tÚt Útuht…e ËuLxh.

123456789012345678901234567890121 123456789012345678901234567890121 123456789012345678901234567890121 123456789012345678901234567890121

1234567890123456789012345678901212

1234567890123456789012345678901212 {™tunh yu™. {tkZhfh 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212

47/556, ðiþt÷e V÷ux, yt{ú…t÷e V÷ux …tËu, ƒt…w™„h [th hM‚t, y{ŒtðtŒ - 380024. {tu. : 9687128542, 9737143559 Ketan Barapatre (M) 9879489828

KETAN MANSI

Anil Barapatre (M) 9879096868

AUTO C

ENTER ARE

All Kinds of Scooter and Bike Repairing & Service 18, Jay Vimal Society, Ghodasar, Cadila Road, Ahmedabad-380 050.


…t™t ™k. 7

n÷ƒt Œ…oý ftÞof‚toytu™tu yt¼th E™t{ rð‚hý ‚Útt ™tuxƒwf - [tu…ztk rð‚hý ftÞo¢{{tk Ëuðt yt…™th ftÞof‚toytuyu ‚™‚tuz A n hhhhhhhhhhhhhhhhh n

n hhhhhhhhhhhhhhhhh n

{tir÷f nuztW ¼h‚ …ht‚u Ëk„e‚t Ëuðf r«‚e ftuËhufh Yr[‚t …ht‚u nkËtƒu™ ƒtufzu Ët„h Ëuðf ƒtŒ÷ Ëuðf yr™‚t ¾tkƒt¤fh ßÞtur‚ [tkŒufh W»tt Vu„zu „e‚t Ëuðf …kfs ™kŒ™ðth «{tuŒ fwntz ƒúesuþ nuztW «Œe… zuftxu Ër[™ ‚th™ufh S‚uLÿ s™toÄ™ nuztW ™ð÷ nuztW r[ht„ nuztW ËksÞ ht{uxf fh rðsÞ fwk¼thu Þtu„uþ [tkŒufh {Äwfh [tkŒufh

[kÿftL‚ yu™. ƒLËw

nrhþ r™¾thu Ä™hts Ätuƒuðt÷u {]„uþ rËhËefh ™huLÿ zuftxu (hËtuEðt÷t) fuþð …ti™efh nuztW rðþt÷ ™kŒ™ðth Ëtrn÷ zuftxu «¼tfh {nts™ hrðLÿ Ëuðf ™huþ ƒLËw ŒuðuLÿ Œ÷t÷ Ä]ð Œ÷t÷ nrh[kÿ fðzw [u‚™ Xu„ze Ëwr™÷ ftY [LÿftL‚ ƒtufzu rð™tuŒ r™¾thu nrh[Lÿ …ht‚u fuð÷ ƒtht…tºtu Ëwhuþ „tuÒttzu yr™÷ nuztW ™huþ htòht{ zuftxu {u½hts …ht‚u

Ë{ts™t Ëti «Út{ …e.yu[.ze.

n»toŒfw{th

ƒLËw ytxo

R.T.O. {tLÞ huzeÞ{ ™kƒh Ã÷ux, ËwkŒh y™u f÷tí{f V÷uût ƒu™h, Mxe÷ ÷uxËo, ™u{ Ã÷ux, ðeÍexª„ ftzo ƒ™tðe yt…ðt{tk ytðþu. n™w{t™S {kŒeh …tËu, hturn‚ {e÷ Ëfo÷, ¾tu¾ht, {uE™ htuz, y{ŒtðtŒ-8.

rn‚uþ yth.zuftxu (E÷u.yuLS.) «tuVuþ™÷ zeSx÷ ðezeÞtu þwxª„, ÷tEð þtu, r{ûtª„ ‚Útt yuzexª„ ƒe„ «tusufþ™ 11, ŒÂûtýe ËtuËtÞxe, ©e…tŒðtze …tËu, {rý™„h (…qðo), y{ŒtðtŒ-380 008. Vtu™ : 25466854 {tu. : 09426032578, 9998720900 sÞuþ¼tE yu[. r™{su ðtËwŒuð¼tE yu[. r™{su

{tu. 9426666005 {tu. 9825069867

„ýuþ ytuxtu{tuƒtEÕË

ykfe‚ xÙtðuÕË

ƒÄt s «fth™e …uxÙtu÷ y™u zeÍ÷ fth™t he…uhª„ ‚Útt yuõËezuLx òuƒ™wk ft{ Ëk‚tu»tfthf he…uhª„ fhe yt…ðt{tk ytðþu. xtxtËw{tu, õðt÷eË, EÂLzft, xtðuht y™u ƒË ÔÞtsƒe ¼tðuÚte ¼tzu {¤þu. (hnu.) 12, ytËtu…t÷ð yu…txo{uLx, furz÷t ¢tu˪„, rðê÷™„h™t xufht …tËu, ðxðt • yu÷.S. ntuÂM…x÷ …tËu, {rý™„h, y{ŒtðtŒ-8.

MANOJ DEKATE

(M) 9924083645

RAJANAGAR AUTO CENTRE HERO HONDA AND KINETIC HONDA SPECIALIST 4, ASHMITA SOCIETY, OPP.KASHIVISHWANATH MAHADEV MANDIR, MANINAGAR (E) AHMEDABAD-380 008

©e „tu®ðŒhtð [eYxfh (ðztuŒht) ™t Ëw…wºt ©e n»toŒfw{th r[Áxfhu Ëtiht»xÙ Þwr™ðËexeÚte ËtÞLË / E÷uõxÙt™ u eõË rð»tÞ{tk Development of PCI Embedded card useful for micro controller trainer …h («tu. yu[. yu™. …kzât Ëtnuƒ™t {t„oŒþo™Úte) {ntr™ƒkÄ ÷¾e Doctor

of philosophy ÚtÞu÷ Au. n÷ƒt Ë{ts „wsht‚{tk Ëtiht»xÙ Þwr™ðËeoxe{tkÚte ztufxhux™e ze„úe {u¤ð™th ©e n»toŒfw{th «Út{ Au. n÷ƒt Ë{ts™u „tihð y…tð™th ©e n»toŒfw{th™u Ë{„ú n÷ƒt Ë{ts yr¼™kŒ™ …tXðu Au. ©e n»toŒfw{th n÷ƒt Œ…oý™e ðuƒ ËtEx halbadarpan.com {txu …ý {t„oŒþo™ yt…‚t hnu Au. ©e n»toŒfw{th™u n÷ƒt Œ…oý yr¼™kŒ™ …tXðu Au. Ë{ts™t rðãtÚteoytu IAS, IPS, ICW ‚hV {ex {tkze ze„úe ntkË÷ fhu ‚uðe n÷ƒt Ë{ts ytþt Ëuðe hÌtwk Au. ‚u{s yuË.yuË.Ëe. y™u yu[.yuË.Ëe. ƒtuzo{tk MÚtt™ {u¤ðe Ë{ts y™u …rhðth™u „tihð y…tðu yuðe Œhuf rðãtÚteoytu™u þw¼uåAt …tXðu Au. n»toŒfw{th r[Áxfh™t …e.yu[.ze. fÞto Úte ©e „tu®ðŒhtð [eÁxfhu n÷ƒt Œ…oý™u Yt. 1001 ¾wþt÷e ¼ux yt…u÷ Au.

A

B

Happy Birthday r[. ™úe‚

sL{ ‚t. 16-12-2009 Ët„h {U yuf ÷nuh WXe ‚uhu ™t{fe, ‚wBnU {wƒthf ¾wþeÞtk Ëthu sntk fe, nu…e ƒÚto zu xw Þw... nu…e ƒÚto zu xw ™úe‚.

9898280604 1234567890123456789012345678901 1234567890123456789012345678901 …uELxh 1234567890123456789012345678901 1234567890123456789012345678901 1234567890123456789012345678901 1234567890123456789012345678901 1234567890123456789012345678901

B

Ë{ts „tihð

{nu™‚ fhe ftÞo¢{™u ËV¤ ƒ™tÔÞtu ‚u {txu Ëti™tu yt¼th rŒ÷e… ¾tkƒt¤fh ÷t¼[kÿ fwnefh ðËk‚htð ½tuhtzfh «ftþ Ëtu™fwËhu þi÷u»t ðthefh ™huþ nuztW yr™÷ nuztW ¾u{hts Ëuðf rŒ…f Ëuðf ht{[kÿ r™{su {Äwfhhtð ƒtht…tºtu ™thtÞýhtð nuztW ykƒtŒtË {nuþfh nrh[kÿ r™¾thu rðXtuƒt ¼„‚ „eheþ r™¾thu nrh[kÿ fðzwk rðsÞ Ëtu™fwËhu «¼tfh {nts™ fuþð …ti™efh ™huLÿ Äft‚u Ëtur{™ …ht‚u yÂï™ …ht‚u „ýuþ htÞfðtz

‚t. 1-12-2011

™úe‚

™úe‚™t ƒeò sL{rŒ™u fwk¼thu …rhðth ‚hVÚte þw¼ ytrþðtoŒ

…tkzwhk„ {tYr‚htð fwk¼thu (ŒtŒt) ‚w»tth …tkzwhk„ fwk¼thu (…Ã…t) sÞuþ …tkzwhk„ fwk¼thu (ftft) (÷kz™) Ëhtus …huþ ÷e{su (VtuE) ({wkƒE)

f{÷ …tkzwhk„ fwk¼thu (ŒtŒe) VtÕ„w™e ‚w»tth fwk¼thu ({B{e) Ëus÷ sÞuþ fwk¼thu (ftfe) (÷kz™) …huþ {tYr‚htð ÷e{su ({t{t) ({wkƒE)

™úe‚™t sL{rŒ™™e ¾wþe{tk fwk¼thu …rhðth ‚hVÚte n÷ƒt Œ…oý™u Yt. 151 ¼ux {¤u÷ Au. „ýuþ¼tW [tkŒufh {tu. 9898406538 sÞuþ¼tE [tkŒufh 9228867919

yÕ…uþ¼tE [tkŒufh {tu. 9228867919

{ntft¤e zuftuhuxËo þw¼ «Ëk„u {kz…, xuƒ÷, ¾whþe, „ux, [tuhe, Mxus, heËuÃþ™ Mxus ‚Útt hËtuE™t ðtËýtu ¼tzu {¤þu. Y{-7, ËksÞ™„h, …tu÷eË Mxuþ™ …tËu, ƒt…w™„h, y'ðtŒ-24.

ç÷tuf-550/3409, „w.nt. ƒtuzo, …tu÷eË Mxuþ™ …tËu, ƒt…w™„h, y’ðtŒ-24.

S‚w¼tE …ht‚u • «{tuŒ …ht‚ ({tu) : 9714089823, 9723296342

ËtkE™tÚt „th{uLx

…kòƒe zÙuË, …xeÞt÷t zÙuË, [qzeŒth zÙuË, fwh‚e

ze /54 /3, …nu÷tu{t¤, …‚ksr÷ ËtuËtÞxe, h‚™…tfo ËtuuËtÞxe …tËu, „tÞºte Mfq÷ htuz, ¾tuzeÞth ™„h, y{ŒtðtŒ


‚t. 1-12-2011

n÷ƒt Œ…oý

n hhhhhhhhhhhhhhhhh n

…t™t ™k. 5

n hhhhhhhhhhhhhhhhh n

E™t{ rð‚hý y™u M™un r{÷™™e ÞtŒ„th ‚Mðehtu

E™t{ yt…‚t yŠ…‚ fw{thu

E™t{ yt…‚t f÷tð‚eƒu™

E™t{ yt…‚t {nuLÿ¼tE …xu÷

E™t{ yt…‚t þeðht{ nuztW

E™t{ yt…‚t …wY»ttu¥t{ ytŠðfh

E™t{ yt…‚t r™‚e™ {tkZhfh

¿ttr‚ƒkÄwytu™u «u{Úte ¼tus™ r…hMt‚t MðÞk Ëuðftu

¼tus™™e r÷ßs‚ {tý‚t ¿ttr‚s™tu

ftÞo¢{ ƒtŒ «Ëk„™u ðt„tu¤e yt™kŒ {tý‚t ftÞofhtu

{tu. 9998901147

{tu. 9374984278

“SkŒ„e fu ËtÚt ¼e, SkŒ„e fu ƒtŒ ¼e”

{tu. 9726146862

“SkŒ„e fu ËtÚt ¼e, ytih SkŒ„e fu ƒtŒ ¼e”

¼h‚ ze. Ëtu™fwËhu

rn‚uþ òk„zu

yu÷.ytE.Ëe. yuzðtEÍh

yu÷.ytE.Ëe.™e ¼ÔÞ {tËef ƒ[‚ Þtus™t {txu {¤tu. yuË-13, fýtoð‚e V÷ux, fw÷Œe… yu…txo. ƒtsw{tk, ™q‚™ Mfq÷ …tËu, nhe…wht, {rý™„h (…qðo), y{ŒtðtŒ.

Ëe-17, ¼tøÞ÷û{e zwÃ÷uût, Ët÷ðe yu…txo. …tA¤, sþtuŒt™„h, y{ŒtðtŒ

yu÷.ytE.Ëe. yusLx yu÷.ytE.Ëe.™e ¼ÔÞ {tËef ƒ[‚ Þtus™t {txu {¤tu. yu-2, òu„ï u he ËtuËtÞxe, yƒwŒo t™„h htuz, ytuZð, y{ŒtðtŒ-382415.


n hhhhhhhhhhhhhhhhh n

…t™t ™k. 8

n÷ƒt Œ…oý

2011™t ‚usMðe rðãtÚteoytu™u þiûtrýf …whMfth (E™t{) ‚Útt ™tuxƒwf [tu…zt {txu Ënfth Y…u Œt™ yt…™th Ë{ts™t Œt‚tytu ©e …wY»ttu¥t{ ËwÞo¼t™ ytðeofh ©e rŒ…f {Äwfhhtð þuxu ©e „tu…t÷ r¢»ýhtð nuztW ©e r™‚e™ h{uþ¼tE {tkZ¤fh - ¼th‚eÞ ftuBÃÞwxËo Mð. Ëe‚tƒtE r¢»ýhtð nuztW™t M{hýtÚtuo nM‚u „tu…t÷ fu. nuztW ©e «rðý[kÿ fw{thu ©e ELf{xuût n÷ƒt f{o[the r{ºt{kz¤ ©e ËksÞ ht{[kÿ þuxu ©e h{uþ¼tE rË‚tht{ Ëeþeofh -LÞw {tuzo™ xu÷Ëo ©e S‚uLÿ ÷û{ýht𠾺te (AÃ…hÄhu) ¼wr{ ELðuMx{uLxË sÞ©e Ëw¼t»t [tkŒufh ©e „tu®ðŒhtð ÷û{ýhtð òk„zu ©e htsuLÿfw{th s™tŒo™htð …ht‚u (ftuüe) ©e Þþðk‚ fh{fh - r{™tûte yuLxh«tEË ©e rð»ýw¼tE „ý…‚htð {nts™ ©e r‚÷fhts ht{[kÿ …ht‚u ©e hrðLÿ yÒtt¼tE Ëuðf ©e Ëw¼t»t ƒt÷tS r¼Ëefh ©e ykƒtŒtË ytE. {nuþfh ©e hrðLÿ þkfhhtð nuztW ©e{r‚ Wßð÷t yh®ðŒ …ht‚u ©e rþðht{ {Õ÷wS nuztW ©e nheþ Þw. Ëtu™fwËhu - ‚Y ztE®™„ ntu÷ ©e ¼w…uLÿ ht{f]»ý fwk¼thu Ëw©e ™kŒt {t÷wht{ fwk¼thu ©e s„Œeþ rðê÷htð …tks™fh ©e{‚e $ŒehtƒtE ƒtƒwhtð Ät{™fh ©e Ëk‚tu»te ËtWLz - sÞfw{th Äwhe ©e nrhùkÿ Œt{tuŒh …ht‚u ©e hrð rŒ„kƒh ƒtufzu ©e Ä™hts ™t{Œuðhtð ¾t…ufh ©e {r™»t rfË™htð …ti™efh ©e yr™÷ Ëe. Ëtu™u fwËhu- ©e Ëk‚tu»te xÙzu Ëo ©e fuþðhtð {nt„wS ytkƒw÷fh ©e ™huþ ƒLËw ©e{r‚ f÷tð‚eƒu™ r™{su ©e Ä{uoþ ht{tS Ëu÷wfh ©e {™tunh Þþðk‚htð Œuð½hu ©e [kÿftk‚ fu. ðtftuzefh ©e rðïhts rfþ™ …ht‚u ©e yr™÷ {ntŒuðhtð nuztW ©e «þtk‚ ™huþ¼tE fwnefh ©e „ýuþ ht{tS ¼™thfh f÷tð‚eƒu™ yu{. fwwntz ©e {wh÷eÄh fuþðhtð Œ÷t÷ ©e Œ¥ttht{ {tM‚h (r™hkfthe) ©e fuþð ©tðýS fwk¼thu ©e ¼w…uLÿ r™÷fkXhtð …UZthfh ztì. ™huþ …e. ÷kƒtuŒhe ©e [kÿþu¾h rðXtuƒt Œ÷t÷

¼h‚fw{th ze. {tu. 9898860779

«Út{ …whMfth {txu™t ftÞ{e Œt‚t ½tuztËh Âî‚eÞ …whMfth {txu™t ftÞ{e Œt‚t „wYfw÷ ‚]‚eÞ …wËhMfth {txu™t ftÞ{e Œt‚t ðxðt ™tuxƒwf [tu…zt {txu™t {wÏÞ Œt‚t rðhtx™„h

7001 3501 1751 7001

™tuxƒwf [tu…zt {txu™t {wÏÞ Œt‚t ðxðt

7001

™tuxƒwf [tu…zt {txu ™tuxƒwf [tu…zt {txu ™tuxƒwf [tu…zt {txu ™tuxƒwf [tu…zt {txu

r™ýoÞ™„h ELf{xuût ½tuztËh ™htuzt htuz

5551 3400 3000 2500

™tuxƒwf [tu…zt {txu ™tuxƒwf [tu…zt {txu

Ëtƒh{‚e 2500 hr¾Þt÷ 2500

™tuxƒwf [tu…zt {txu ™tuxƒwf [tu…zt {txu ™tuxƒwf [tu…zt {txu ™tuxƒwf [tu…zt ™tuxƒwf [tu…zt ™tuxƒwf [tu…zt ™tuxƒwf [tu…zt ™tuxƒwf [tu…zt ™tuxƒwf [tu…zt ™tuxƒwf [tu…zt ™tuxƒwf [tu…zt ™tuxƒwf [tu…zt ™tuxƒwf [tu…zt ™tuxƒwf [tu…zt ™tuxƒwf [tu…zt ™tuxƒwf [tu…zt ™tuxƒwf [tu…zt ™tuxƒwf [tu…zt ™tuxƒwf [tu…zt ™tuxƒwf [tu…zt ™tuxƒwf [tu…zt ™tuxƒwf [tu…zt ™tuxƒwf [tu…zt ™tuxƒwf [tu…zt rþûtý Vkz rþûtý Vkz rþûtý Vkz rþûtý Vkz rþûtý Vkz rþûtý Vkz rþûtý Vkz rþûtý Vkz rþûtý Vkz rþûtý Vkz rþûtý Vkz rþûtý Vkz rþûtý Vkz rþûtý Vkz rþûtý Vkz

ftkfrhÞt 2500 ƒt…w™„h 2500 {rý™„h 2001 „wYfw÷ 2000 ytuZð 1501 ½tuztËh 1111 ¢»ý™„h 1001 Ëtu÷t 1001 {rý™„h 1001 ¾tu¾ht 1001 y{htEðtze 1001 ƒtuzfŒuð 1001 ™ðt ™htuzt 1001 ™ðt ™htuzt 1001 ¾tu¾ht 1001 ytuZð 1001 ¾tu¾ht 1001 {rý™„h 1001 ðxðt 1001 ftkfrhÞt 1001 ½tuztËh 1001 „tu{‚e…wh 1000 Ëtƒh{‚e 1000 ¾tu¾ht 1001 {rý™„h 2551 Ëwh‚ 2500 {wkƒE 2001 ½tx÷tuzeÞt 2000 ËhË…wh 1111 {rý™„h 1001 ½tuztËh 1001 yt™kŒ™„h 1001 ƒt…w™„h 1001 ðxðt 1000 ðMºtt÷ 551 {wkƒE 625 ½tuztËh 501 „tu{‚e…wh 501 ¾tu¾ht 501

n hhhhhhhhhhhhhhhhh n

‚t. 1-12-2011

{t{÷‚Œth îtht n÷ƒt Ë{ts™u yLÞtÞ „wsht‚ ntEftuxo îtht M…u.Ëe.yu. 4564/2011 rn™t [kLÿþu¾h Œ÷t÷ ‚Útt yLÞ rðÁØ Ëexe {t{÷‚Œth - y{ŒtðtŒ{tk yt…u÷e, òr‚ «{tý…ºt EMÞw fhðt™e {wv‚ ºtý {rn™t™e ykŒh yt…ðt{tk ytðe n‚e. yt {wv‚ ‚t. 20-11-2011™t htus …qýo ÚtÞu÷ Au. A‚tk yt Ë{Þ„t¤t ŒhBÞt™ {t{÷‚Œth©eyu òr‚ «{tý…ºt yt…ðt{tk ™ðt ðtkÄt - ð[ft fhe ftuxo™tu y™tŒh fÞtuo Au ‚tu ftuxo y™tŒh™tu fuË Œt¾÷ fhðt ðfe÷ …tËu Ë÷tn ÷uðt{tk ytðþu.

Ëexe {t{÷‚Œth©eyu «{w¾™u Vtu™ fhe sýtÔÞwk fu... Ëexe {t{÷‚Œthu ‚t. 19-11-2011™t htus Ë{ts™t «{w¾ ©e rþðht{ nuztW™u Vtu™ …h Ë{t[th {tufÕÞt fu fw. nu{÷‚t …ts™fh ‚Útt ™e÷{ …ts™fh™e YƒY …wA…hA sYhe ntuE ‚tíft÷ef Ëexe {t{÷‚Œth f[uhe …tu‚t™t ‚{t{ …u…htu ËtÚtu ÷tððt™wk …ý sýtðu÷. yt ƒÒtu rðãtÚteo™eytu …tu‚t™e {t‚t ËtÚtu þr™ðthu ƒ…tuhu 3 ðt„u Ëexe {t{÷‚Œth f[uhe{tk ntsh ÚtÞu÷. ‚u{™u fux÷tf «§tu …wAðt{tk ytðu÷t. ‚u{s ™tÞƒ {t{÷‚Œth©e ‚u{™t sðtƒtu ÷ur¾‚{tk ÷eÄt. yt «r¢Þt ÷„¼„ 1 yuf f÷tf sux÷e Ë{Þ …qýo ÚtÞu÷. ‚t. 20-11-11™t htus yt «Ëk„™u yt…ýt ðfe÷ ©e{‚e rf»ýtŒuðe Ë{ût hsw fhðt{tk ytðu÷e. ‚u{s ftuxo ytuV fLxuB… suðe ftÞŒuËh™e ftÞoðtne fhðt {txu …ý Ë{ts™t «{w¾ ©e rþðht{ nuztWyu sýtðu÷ fu yt…ýt ðfe÷™t {‚ÔÞ {wsƒ rzËuƒh™t þYyt‚{tk fLxuB…™e ftÞoðtne fhe þftÞ. òr‚ «{tý…ºt {u¤ððt™e yhS yLðÞu ™e[u sýtðu÷ yË÷ ytÄth …whtðtytu ‚Útt ‚u™e ¾he ™f÷tu {tk„ðt{tk ytðu Au. (1) yt…™wk yË÷ huþ™ftzo ‚Útt ‚u™e «{trýf ™f÷. (2) yt…™wk þt¤t Atuzât™wk «{tý…ºt ‚Útt sL{ ™tUÄýe «{tý…ºt. (3) yt…™t r…‚t™wk þt¤t Atuzât™wk «{tý…ºt ‚Útt sL{ ™tUÄýe™wk «{tý…ºt. (4) yt…™t r…‚t y¼ý ntuÞ ‚tu yt…™t ŒtŒt™wk þt¤t Atuzât™wk «{tý…ºt ‚Útt sL{ ™tUÄýe «{tý…ºt. (5) yt…™t Ë„t¼tE™wk þt¤t Atuzât™wk «{tý…ºt ‚Útt sL{ ™tUÄýe «{tý…ºt (6) yt…™e Ë„e ƒu™™wk þt¤t Atuzât™wk «{tý…ºt ‚Útt sL{ ™tUÄýe «{tý…ºt. (7) yt…™t r…‚t™wk y™wËwr[‚ s™òr‚™w òr‚ «{tý…ºt (8) yt…™t r…‚t y¼ý ntuÞ ‚tu yt…™t Ë„t ftft™w y™wËwr[‚ s™òr‚™wk «{tý…ºt (9) yt…™t r…‚t y¼ý ntuÞ ‚tu yt…™t Ë„t VtuE™wk y™wËwr[‚ s™òr‚™wk «{tý…ºt (10) yt…™t r…‚t y¼ý ntuÞ ‚tu yt…™t Ë„t ŒtŒt™wk y™wËwr[‚ s™òr‚™wk «{tý…ºt (11) yt…™t Ë„t¼tE™wk y™wËwr[‚ s™òr‚™wk «{tý…ºt (12) yt…™t Ë„e ƒu™™wk y™wËwr[‚ s™òr‚™wk «{tý…ºt (13) yt…™t fwxwkƒ / …rhðth™wk …uZe™t{wk (òr‚™t Ë{Úto™{tk yt…™e ËtÚtu ÷tune™tu ËkƒkÄ Ähtð‚tk su ÔÞÂõ‚™t ytÄth/…whtðt hsw fhðt{tk ytðu ‚u ÔÞÂõ‚™wk ™t{ …uZe ™t{t{tk yð~Þ ntuðwk òuEyu) (14) yt… ™tufhe, ÄkÄt, htus„th ð„uhu™t nu‚wËh MÚt¤tk‚h fhe™u „wsht‚{tk nk„t{e ðËðtx fh‚tk ntuÞ ‚u™t sYhe ytÄth/…whtðt (15) yt…™wk {w¤ htßÞ{tkÚte {u¤ðu÷ òr‚ «{tý…ºt™e yË÷ ‚Útt ‚u™e «{trý‚ ™f÷. (16) yt…™t r…‚t y¼ý ntuÞ ‚tu yt…™t Ë„t ftft™wk þt¤t Atuzât™wk «{tý…ºt ‚Útt sL{ ™tUÄýe «{tý…ºt (17) yt…™t r…‚t y¼ý ntuÞ ‚tu yt…™t Ë„t VtuE™wk þt¤t Atuzât™wk «{tý…ºt ‚Útt sL{ ™tUÄýe «{tý…ºt ©e Ëwr™÷ xe. ftY ©e rfþtuh {ýeht{ …xufh ©e „eheþ s™tŒo™ htð r™¾thu ©e sÞuþ nrh¼tW r™{su ©e [kÿftk‚ ƒtƒwhtð ðthefh ©e rŒ™fh „tu®ðŒhtð …ht‚u

rþûtý Vkz rþûtý Vkz rþûtý Vkz rþûtý Vkz rþûtý Vkz rþûtý Vkz

ƒt…w™„h ytuZð hr¾Þt÷ ½tuztËh

351 301 251 151 101 101

©e{t™ Œuð™tÚt fu Œ÷t÷ ‚hVÚte Œhuf rðãtÚteoytu™u Eftu £uLze÷ ƒu„ ¼ux yt…ðt{tk ytðe n‚e.

sÞ Ëk‚tu»te ðwz™ ðfoË

{uLÞw. ÷tfzt™t ƒthe Œhðtò, £u{tu, VŠ™[h, V÷Ëztuh, …e.ðe.Ëe. Œhðtò, {tE¢tu ftuxª„ ÷u{e™uþ™ Œhðtò.

93, 94, rþðþÂõ‚ yuMxux, ™thtu÷ htuz, y{ŒtðtŒ-385 405.

* * * *

«ftþfw{th ze. Vtu™ : 65217939 {tu. 9825530593

KAKA PVC PROFILE POLY PLAST PVC PROFILE SINTEX POLYWOOD

• yt …rºtft{tk «ftrþ‚ ÚtÞu÷ ÷u¾ fu rð[thtu ËtÚtu ‚kºte, Ëk…tŒf, «ftþf, {tr÷f Ën{‚ nþu s yuðwk {t™e ÷uðwk ™nª. • «ftþf y™u {tr÷f : n÷ƒt Ë{ts, „wsht‚u, „ò™kŒ ytuVËux, ¼„ehÚt yuMxux-4, y{htEðtze ¾t‚u A…tðe ftÞto÷Þ : rþðtS™„h, y{htEðtze, y{ŒtðtŒÚte «rËØ fÞwO. ftuBÃÞwxh xtE… Ëuxª„ : rþð{T ftuBÃÞwxh „útrVõË, {k„÷{rý ftuB…÷uût, y{htEðtze, y{ŒtðtŒ-26. {tu. : 98240 03138

/halbadarpandecember2011  

http://halbadarpan.org/test/test/halbadarpandecember2011.pdf