Page 7

2014. október 1.

pirtóA mai megosztott társadalomban ritka, hogy egybehangzó és pozitív értékelések szülessenek egy önkormányzat közösségi és vállalkozási politikájáról. Pirtó a jelek szerint ilyen település: a cégvilágtól a közművelődésen át az egészségügyig fejlődésről és egymást segítő-erősítő magatartásról beszélnek. Előremutató partnerség Amióta a község 2011-ben kijelölte és átsorolta az 53-as út mentén elterülő gazdasági övezetét, sorban költöznek be az új vállalkozások. – Mi azért is jöttünk ide, mert abszolút segítőkészséget tapasztaltunk a cégek felé – mondja a ha- F Vállalkozói övezet Pirtón, az 53-as főút mellett. Egyre többen jönnek lasi Balla Zsolt. Cége nemrég elegáns, könnyűfém szerkezetes csarnokot építtetett a község „ipari parkjában”. A vállalkozás munkahelyeket teremt, és helyi adót fizet a falu kaszPirtón a polgárok érdekében partnerként működnek együtt a közélet szereplői szájába, így nem csoda, hogy Balla Zsolt arról beszél, a partnerség nemcsak előremutatóan vállalko- a községvezetés – hangoztatja a gálja a lakosság érdekét, hiszen a A pirtóiaknak emellett régi vágya immár emiatt nem kell bemennizói szemléletű, hanem kölcsönös- cégvezető. fejlődés, a gyarapodás, a munka- volt az, hogy a hidegebb évszak- ük Kiskunhalasra, sőt, a leleteségen alapszik. A mintegy 60 főt foglalkozta- hely és a gazdaság növekedése ban is összejöhessenek rendezvé- ket elektronikus úton kapja meg a tó vállalkozás kétharmadában pir- előbb-utóbb mindenki javát ered- nyekre: ezt most a művelődési ház helyi rendelő, s onnan nyomtatott ad munkát, és megtud- ményezi – mutat rá a község egyik felújításával fogja megvalósítani a formában adják át a pácienseknek. Kedvező az iparűzési tóiaknak juk azt is, hogy ez nem véletlen: legismertebb vállalkozója. községvezetés. Azt érzem, hogy a A pirtói rendelőben továbbá megadó mértéke, másrészt tudatos törekvésük, hogy új munpolgármester igyekszik újra von- kezdték a cukorbetegség, a magas zóvá tenni a falut mindnyájunk és vérnyomás és daganatos betegnemhogy felesleges kahely létesítésekor helybélieket Új utakon alkalmazzanak. A vállalkozók és helybéliek egyéb- esetleg az új polgáraink számára – ségek szűrését is! Emellett kiválóbürokratikus akadáként nemcsak a konkrét céges in- mondja Tóth Zsófia Ibolya függet- an működik Pirtón a házi gondozás szolgálja tézkedéseket méltatják. Többen is len képviselő. rendszere, amelynek keretében lyoztatás nincsen, de Közvetlenül a polgárokat emlegetik a kisebb-nagyobb egyéb támogató magatar- Az említett vállalkozói övezet ki- fejlesztéseket. A korábban is hiteltást tanúsít a község- alakítása kétségtelenül markáns mentes község saját erőből vásá- A pirtóiaknak emiatt már nem kell bemennivezetés – hangoztatja pozitív fordulat Pirtó életében. rolt földmunkagépet – majd ügyes ük Halasra, és a leleteket is a helyi rendelőben Nagy Ferenc polgármester szá- belügyminisztériumi pályázaton kaphatják meg, ahol megkezdték számos gyaa cégvezető. mos nyilvános fórumon azzal indo- traktort nyert – a külterületi utakkori betegség szűrését! A jól működő házigonkolta ennek megvalósítását, hogy utcák karbantartásához, felújította a helybéliek érdekében munkahe- a közösségeknek a mind népsze- dozás mellett célul tűzték ki a lakosság egészTudatos törekvés lyeket, helyi-községi bevételt biz- rűbb tanyaházat, bővítette és kor- ségtudatosabb életszemlélet-formálását is. Megerősíti mindezt a szintén hala- tosítsanak a településnek, az itt szerűsítette a könyvtárat, a rendelőt, korábban az iskolát és a község Cél a még több egészség si kötődésű, de évtizedek óta Pirtón élőknek. napi szinten szakértő gondoskoEz a célkitűzés megvalósult. Erről központját, ma pedig egy bő ötödvállalkozást vezető Papp Tiborné is. dásban részesülnek az egyedülálló – Azt tapasztaljuk, az önkor- beszél Ritter János is. – A rendezé- milliárdos ivóvíz-beruházás van – Számomra az egyik legfonto- idős emberek. A rendelő azonban mányzat sokat tesz azért, hogy a si tervnek ez a módosítása, vagyis folyamatban. sabb a pirtói rendelőben megva- nem áll meg itt. cégek, munkaadók itt maradjanak a céges övezet kialakítása a cégek- – A könyvtárgyarapítás kiemel- lósított informatikai fejlesztés. En- – Célul tűztük ki magunk elé, vagy idejöjjenek. Egyrészt kedve- nek azért volt nagyon fontos, mert kedő jelentőségét az adja, hogy nek köszönhetően megszüntettük hogy igyekszünk a lakosság köző az iparűzési adó mértéke, más- ez sokszor nélkülözhetetlen előny a tágra nyílt a hozzáférési lehetőség a régi elavult kartotékrendszert, rében egy egészségtudatosabb részt nemhogy felesleges bürok- különböző fejlesztési pályázatok- bármilyen kiadványhoz, ami a ta- számítógépen tároljuk betegeink életszemléletet kialakítani. Ennek ratikus akadályoztatás nincsen, nál. Azzal, hogy a község vezetése nulást, a művelődést, az érdeklő- orvosi dokumentációját, ami ko- érdekben létrehoztunk a várótede támogató magatartást tanúsít ezt biztosította, közvetlenül szol- dést vagy a szórakozást szolgálja. rábban igencsak hiányos volt, fel- remben egy egészségtudatos szótöltése jelenleg is folyik – tájékoz- róanyagokat tartalmazó pontot. Távlati terveink közt szerepel hátat Kiss Tünde. A pirtói rendelő körzeti ápolónő- zi gyógyszertár létrehozása, hogy je hozzáteszi: bevezették a betegek ezzel is segítsük, gördülékenyebbé számára a minden pénteken elér- tegyük betegeink ellátását. Kép, szöveg: KohoutZ hető vérvételt, így a pirtóiaknak

Egymásért élnek-dolgoznak

XXVIII. évf. 40. szám 2014. október 1.  
XXVIII. évf. 40. szám 2014. október 1.  
Advertisement