Page 1

Technologia czyszczenia · Technologia komunalna

Hako-Jonas 900 / 980 Efektywne sprznjtanie Ǵrednich powierzchni przemys’owych


Zamiatarka przemys’owa z operatorem siedznjcym o wydajnoǴci aȈ do 7,200 m2/h

Wydajne zamiatanie – szybko i czysto

Hako-Jonas 900/980 – poprostu efektywny ... JakoǴǎ

NiezawodnoǴǎ

Bez wzglǗdu na to, który model

Wytrzyma’a konstrukcja Hako- Jonas czyni

wybierzesz: moȈesz byǎ pewnym Ȉe

go wyjnjtkowo mocnym, co skutkuje d’ugnj

zarówno Hako-Jonas 900 jak i 980

ȈywotnoǴcinj i odpornoǴcinj na niekorzystne

zapewninj najwyȈsznj jakoǴǎ oraz

warunki pracy. DuȈe zbiorniki zapewniajnj

ekonomike zamiatania. Hako Jonas

nie przerwannj pracǗ oraz optymalne

900/980 to jakoǴǎ "Made in Germany".

wykorzystanie czasu operatora. Dodatkowo ’atwa konserwacja maszyny

FunkcjonalnoǴǎ

poprzez zastosowanie rozwinjzaǩ

Maszyna wyposaȈona w dodatkowe dwie

u’atwiajnjcych dostǗp do elementów

szczotki namiatajnjce, pozwala zamiataǎ

serwisowych oraz prosta i szybka wymiana

bardzo blisko Ǵcian,krawǗdzi itd.

akcesoriów. Wszystko to sprawia iȈ seria

Dodatkowe szczotki kierujnj Ǵmieci na

Hako Jonas to wyjnjtowo niezawdone,

szczotkǗ g’ównnj cylindrycznnj, którnj

’atwe w obs’udze i ekonomiczne maszyny.

wrzuca je do zbiornika. Mocna turbina odpylajnjca, wyposaȈona w duȈy p’aski pakiet filtracyjny ze stopniem separacji powyȈej 99 % oraz opatentowanym filtrem Hako-R2S zapewnia czyste powietrze.

2


Hako-Jonas 900 E

RóȈne napǗdy do róȈnych zastosowaǩ

Hako-Jonas 980 EH

jazdy bez przerwy. W zaleȈnoǴci od wybranej opcji i

Pe’na gama zamiatarek Hako Jonas pozwala na optymalne wyposaȈenia zdolnoǴǎ pokonywania wzniesieǩ wynosi do dobranie napǗdu do potrzeb. Elektryczny - bateryjny

20%. Maszyna bez problemu radzi sobie np. na rampach,

napǗd o zerowej emisji specjalnie do zastowaǩ

parkingach wielo-poziomowych itd.

wewnnjtrznych. Diesel - wysokowydajny, cichy i mocny idealny do zastosowaǩ zewnǗtrznych. Modele Hako-Jonas 980 napǗdzane przez silnik LPG zapewniajnj efektywnnj pracǗ o zminimalizowanej emisji. NiezaleȈnie od wybranej opcji czas pracy wynosi aȈ do 4,5 h

3


Zamiatarka Hako-Jonas 900

Poprostu dobra

Hako-Jonas 900

Hako-Jonas 900 – zamiatanie bez straty wydajnoǴci Hako-Jonas 900 zepewnia wydajne zamiatanie w atrakcyjnej cenie po’njczonej z doskona’nj jakoǴcinj Hako.Wyjnjtkowa zwrotnoǴǎ w po’njczeniu z duȈnj wydajnoǴcinj zamiatanej powierzchni, sprawia Ȉe sprznjtanie Ǵredniej wielkoǴci obiektów jeszcze nigdy nie by’o tak ’atwe i szybkie. Œatwe w obs’udze, nowoczesne i ergonomicznie rozplanowane miejsce opratora zapewnia bezpieczeǩstwo i bezproblemownj obs’ugǗ.

System "Take-it-Easy" Dwa zbiorniki mognj byǎ ’atwo i osobno opróȈniane. Przy uȈyciu centralnej dȇwigni moȈna w kaȈdej chwili sprawdziǎ czy pojemnik jest pe’ny i czy zmieszcznj jescze duȈe Ǵmieci.

4


Zamiatarka Hako-Jonas 980

Wygodna i uȈyteczna

Hako-Jonas 980 EH

Hako-Jonas 980 – wygodne i uȈyteczne zamiatanie Jonas 980 tak samo jak Jonas 900 oferuje wydajne zamiatanie ale posiada przy tym wiǗkszy komfort pracy oraz wiǗcej akcesoriów. Silniejsze napǗdy, automatyczny system czyszczenia filtra i dodatkowe opcje zwiǗkszajnj wygodǗ i róȈnorodnoǴǎ wykonywanych prac. System "Take- it-Easy" jest w standardzie natomiast opcjnj jest wysokiego zrzutu pozwala wygodne opróȈnianie zbiorników do kontenerów. MoȈe byǎ wyposaȈony w napǗd bateryjny spalinowy lub LPG. WyposaȈony w komfortowe siedzenie, Ǵwiat’a ostrzegawcze, odkurzacz (tylko wersja E) lub daszek ochronny jest doskonale przygotowany do szerokiego spektrum prac.

1) System "Take-it-Easy" Wygodny system opróȈniania zbiorników

2) Wygodny wysoki zrzut Zbiornik moȈe zostaǎ podniesiony i opróȈniony do standardowych kontenerów poprzez naciǴniǗcie jednego przycisku.

5


JakoǴǎ w kaȈdym detalu

Hako-Jonas 900 i 980 przekonywujnjce zalety

179.5 cm

1) Jonas 900 miejsce pracy

3) Bezpieczeǩstwo

5) Druga szczotka boczna

7) Regulacja szczotki

Ergonomiczna i ’atwa w

Zagwarantowane poprzez

Dodatkowa lewa szczotka

Centralna regulacja ǴcieȈki

obs’udze

doskona’nj przyczepnoǴǎ

boczna dla zwiǗkszenia

zamiatania bez uȈycia

wydajnoǴci

narzǗdzi

2) Jonas 980 miejsce pracy

4) ManewrowoǴǎ

Œatwa w sterowaniu duȈa

Minimalny promieǩ skrǗtu i

6) Zmiana szczotki walcowej 8) Filtr

kierownica, erogonomiczna

zawracania

Œatwa konserwacja - zmiana Œatwo dostǗpna elektryczna szczotki g’ównej jest

otrznjsarka rezonansowa

moȈliwa do wykonania bez

(Jonas 980: R2S)

uȈycia narzǗdzi 9) Konserwacja Œatwy dostǗp do wszystkich miejsc konserwacji i serwisowania

6


Dane techniczne

Hako-Jonas w skrócie

900 E

900 V

980 E

980 EH

980 V 980 V/VLPG

980 VH 980VH/LPG

Elektryczny

Benzyna

Elektryczny

Elektryczny

Benzyna / LPG

Benzyna / LPG

Moc (kW)

1,7

4,9

2,3

2,3

6,0

6,0

PrǗdkoǴǎ jazdy i zamiatania (km/h)

6,0

6,0

6,0

6,0

6,0

6,0

Pokonywanie wzniesieǩ (%)

12

12

20

20

20

20

szerokoǴǎ rob. (cm)/ wydajnoǴǎ (m2/h)

70 / 4.200

70 / 4.200

70 / 4.200

70 / 4.200

70 / 4.200

70 / 4.200

... z 1 bocznnj szczotknj (m2/h)

95/ 5.700

95 / 5.700

95 / 5.700

95/ 5.700

95/ 5.700

95/ 5.700

... z 2 bocznymi szczotkami (m2/h)

120/ 7.200

120 / 7.200

120/ 7.200

120/ 7.200

120/ 7.200

120 / 7.200

pojemnoǴǎ zbiornika (l)

2 x 30

2 x 30

2 x 30

75

2 x 30

75

Sys."Take-it-easy"

t

t

t

t

Wysoki zrzut do 135cm

t

t

Powierzchnia fitra powietrza (m2)

3

3

3

3

3

3

SkutecznoǴǎ filtra (%)

> 99

> 99

> 99

> 99

> 99

> 99

Elektryczny

Elektryczny

R2S (elektroniczny)

R2S (elektroniczny)

R2S (elektroniczny)

R2S (elektroniczny)

Waga gotowa do pracy (kg)

440

350

550

550

380

380

D’ugoǴǎ x Szero. (mm)

1.500 x 1.000

1.500 x 1.000

1.500 x 1.000

1.500 x 1.000

1.500 x 1.000

1.500 x 1.000

Wys./z dachem (mm)

1.330 / –

1.330 / –

1.300 / 2.000

1.300 / 2.000

1.300 / 2.000

1.300 / 2.000

NapǗd

System czyszczenia filtra

Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania bez uprzedzeǩ udoskonaleǩ technicznych w odniesieniu do kszta’tu, koloru. Na rysunkach moȈe byǎ pokazane wyposaȈenie opcjonalne.

.

7


Hako: przyjazne

Gdziekolwiek jesteǴ, my

SprzedaȈ i wynajem

JesteǴmy dla Was dzieǩ i

Ǵrodowisku

jesteǴmy zawsze blisko

Oferujemy klientom szeroki

noc

Chcemy pozostawiǎ Ǵwiat

Nasza europejska sieǎ

wachlarz moȈliwoǴci

Profesjonalny serwis i

czysty. Dlatego

sprzedaȈy i serwisu nie ma

indywidualnego doboru

ekspresowa dostawa czǗǴci

odpowiednie traktowanie

sobie równych, zawsze

formy zakupu lub wynajmu. zamiennych zapewniajnj

zasobów naturalnych,

jesteǴmy blisko by s’uȈyǎ ci

Ǵrodowiska i klimatu ma

pomocnj.

najwyȈszy poziom obs’ugi.

istotny wp’yw na nasznj pracǗ. Nasze dzia’ania snj

CzystoǴǎ i bezpieczeǩstwo

przyjazne dla Ǵrodowiska,

Nasze maszyny spe’niajnj

co potwierdzajnj niezaleȈne

najwyȈsze wymagania.

badania. WiǗcej informacji

NiezawodnoǴǎ i jakoǴǎ

DIN EN ISO 9001

na ten temat moȈna

"Made by Hako".

DIN EN ISO 14001

HAKO POLSKA Sp. z o.o. 30-392, Kraków ul. Czerowne Maki 63 Tel. + 48 12 622 17 00 fax + 48 12 622 16 22 bok@hako.pl,www.hako.pl

81-10-2399

znaleȇǎ na www.hako.pl.

Ulotka HakoJonas 900/980  

Ulotka HakoJonas 900/980

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you