Page 1

Technologia czyszczenia· Technologia komunalna

NOWOƴƍ!

Hako-Jonas 800 Zamiatarki bezpy’owe do sprznjtania ma’ych i Ǵrednich powierzchni.


Bezpy’owe zamiatarki

Hako-Jonas 800

NajwyȈsza jakoǴǎ od Hako – dla najlepszych efektów czyszczenia

Poszukujnjc bezpy’owego urznjdzenia do sprznjtania ma’ych i Ǵrednich powierzchni, nie moȈna znaleȇǎ lepszego rozwinjzania niȈ Hako - Jonas 800E. System dzia’ania obrotowej szczotki g’ównej, która zamiata Ǵmieci i przenosi je górnj do pojemnika, pozwala na ca’kowite jego wype’nienie. UmoȈliwia to cinjg’nj i niezak’óconnj pracǗ maszyny na najwyȈszym poziomie. Aby zapewniǎ niezmienne rezultaty czyszczenia, wewnǗtrzny filtr moȈe byǎ sporadycznie oczyszczany. Po zakoǩczeniu pracy, jest on ’atwo dostǗpny od niezabrudzonej strony. Solidna stalowa i wytrzyma’a konstrukcja obudowy, sprawia, Ȉe Hako - Jonas 800E to maszyna do profesjonalnego uȈytku, która zapewni dok’adne i efektywne sprznjtanie przez lata!

1) Prostota uȈytkowania

2) Bateria bezobs’ugowa

4) Sprznjtanie bez Ǵladów

Œatwy w obs’udze system

Bateria przyjazna

Szerokie szczotki boczne

pojemników

Ǵrodowisku, o wyd’uȈonym

zapewniajnj perfekcyjne

czasie dzia’ania. Pok’adowa efekty sprznjtania i ochronǗ ’adowarka pozwalajnjca na

przed kolizjami

’adowanie w kaȈdym gniazdku elektrycznym

5) ŒatwoǴǎ utrzymania Podniesienie siedzenia

3) Czyszczenie filtra Szybkie i ’atwie oczyszczanie

umoȈliwia dostǗp do wszystkich obszarów, gdzie naleȈy utrzymaǎ Ǵǎ


Nowy wymiar dzia’ania Hako-Jonas 800E ’njczy w sobie kompaktowe wymiary maszyny prowadzonej przez operatora, z wygodnj i wydajnoǴcinj maszyny z operatorem siedznjcym. 100% jakoǴci Hako: • solidna, wytrzyma’a konstrukcja • perfekcyjne efekty zamiatania • doskona’e wykorzystanie filtru przeciwpy’owego • wyd’uȈony czas pracy baterii, aȈ do 3,5 godzin • wbudowana ’adowarka

Hako-Jonas 800 Innowacyjna klapa Klapa u’atwiajnjca zbieranie wiǗkszych odpadów. Sprawia równieȈ, Ȉe sprznjtanie ucinjȈliwych przedmiotów z g’adkich powierzchni staje siǗ ’atwiejsze. Wystarczy na nie najechaǎ, a klapa Dane techniczne

800 E

800 E 2 SB

24 / 600 24 /600 24

24 / 600 24 /600 24

SzerokoǴǎ zamiatania (mm)

670

670

SzerokoǴǎ zamiatania ze szczotknj bocznnj (mm)

890

1,110

6

6

5,340

6,660

1.5

1,5

2 x 30

2 x 30

282

286

1,282 / 908 / 1,237

1,282 / 998 / 1,237

NapǗd (V/W) NapǗd zamiatarki (V/W) System bateryjny (Ah)

PrǗdkoǴǎ zamiatania km/h) WydajnoǴǎ zamiatania (m2/h) (zgodnie z VDMA 24441) Powierzchnia filtra (m2) Zbiornik (l) Masa (gotowa do uȈytku)(kg) L/W/H (WysokoǴǎ powyȈej kolumny sterowniczej ) (mm)

u’atwi ich zebranie, bez zak’ócenia p’ynnej pracy maszyny.

Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzenia bez uprzedzenia udoskonaleǩ technicznych w odniesieniu do kszta’tu, koloru i wyglnjdu. Na rysunkach moȈe byǎ pokazane wyposaȈenie opcjonalne.

Wygodny system zbiorników Tylna dȇwignia obniȈajnjca zbiornik pomaga przy jego wyjmowaniu i pozwala na wyrzucenie wiǗkszych odpadów. Zbiorniki w maszynie Hako-Jonas 800E zosta’y podzielone (2 x 30 l). Pozwala to na lepsze rozmieszczenie ciǗȈaru i znacznie u’atwia opróȈnienie zbiorników.


Hako przyjazne Ǵrodowisku

Gdziekolwiek jesteǴ, my

SprzedaȈ i wynajem

JesteǴmy dla Ciebie dzieǩ i

Chcemy pozostawiǎ Ǵwiat

zawsze jesteǴmy blisko

Oferujemy klientom szeroki

noc

czysty. Dlatego

Nasza europejska sieǎ

wachlarz moȈliwoǴci

Profesjonalny serwis i

odpowiednie traktowanie

sprzedaȈy i serwisu nie ma

indywidualnego doboru

ekspresowa dostawa czǗǴci

zasobów naturalnych,

sobie równych. Zawsze

formy zakupu lub wynajmu. zamiennych zapewniajnj

Ǵrodowiska i klimatu ma

jesteǴmy blisko, by s’uȈyǎ Ci

istotny wp’yw na nasznj

pomocnj.

najwyȈszy poziom obs’ugi.

przyjazne dla otoczenia, co

CzystoǴǎ i bezpieczeǩstwo

potwierdzajnj niezaleȈne

Nasze maszyny spe’niajnj

badania. WiǗcej informacji

najwyȈsze wymagania.

na ten temat moȈna

NiezawodnoǴǎ i jakoǴǎ

DIN EN ISO 9001

znaleȇǎ na www.hako.pl

"Made by Hako"

DIN EN ISO 14001

HAKO POLSKA Sp. z o.o. ul. Czerwone Maki 63 30-392 Kraków Tel. +48 12 622 16 00 www.hako.pl , biuro@hako.pl

81-10-2398

pracǗ. Nasze dzia’ania snj

Hako Jonas 800  

ulotka hako jonas 800

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you