Page 1

Technologia czyszczenia · Technologia komunalna

Hako-Jonas 1200 / 1500 Ekonomiczne zamiatanie duȈych powierzchni


Zamiatarki z operatorem siedznjcym z wydajnoǴcinj do 16,200 m2/h

Hako-Jonas 1200 / 1500

Prosto ulepsz swoje zamiatanie Idealne czyszczenie duȈych komercyjnych

JakoǴǎ = wieloletnia niezawodnoǴǎ

powierzchni

Wybór Hako to nie tylko inwestycja w

Mocne, inteligentne i wytrzyma’e:

jakoǴǎ ale takȈe d’ugoletninj niezawodnoǴǎ

Wybierajnjc

i wytrzyma’oǴǎ. NajwyȈsze poziomy

Hako-Jonas 1200 i Jonas 1500 robisz wielki

dostǗpnoǴci i d’uga ȈywotnoǴǎ by’y na

krok w kierunku efektywnego sprznjtania

pierwszym planie od samego pocznjtku

duȈych powierzchni przemys’owych.

projektowania konstrukcji maszyn Jonas

Posiadajnjc wydajnoǴǎ do 10,300 m²/h

1200 i 1500. Solidne zewnǗtrzne ramy

(Jonas 1200) lub do 16,200 m2/h (Jonas

zosta’y zrobione ze stali, która moȈe

1500), oba

wytrzymaǎ mocniejsze uderzenia.

modele Hako-Jonas znajdujnj siǗ na

Wszystkie stalowe czǗsci snj pomalowane

najwyȈszych miesjscach w swojej klasie.

niezwykle trwa’nj, dwu warstownj,

Obie zamiatarki snj wyposaȈone do

antykorozyjnnj farbnj, która spe’nia

szybkiego i bardzo efektywnego

najwyȈsze wymogi jakoǴciowe.

zamiatania magazynów,fabryk, a takȈe utwardzanych nawierzchni na terenach zewnǗtrznych. MoȈliwoǴǎ pokonywania stromych nachyleǩ oraz wystarczajnjca moc sprawiajnj Ȉe maszyyny te bez problemu radznj sobie na parkingach

2

wielo-poziomowych,rampach itd.


Doskona’a wydajnoǴǎ

Wydajne napǗdy benzynowe, diesel i LPG a takȈe systemy

Tak jak wszystkie maszyny Hako, Jonas 1200 i

bateryjne zapewniajnj d’uȈszy czas pracy dziǗki swoim

Jonas 1500 zosta’y zaprojektowane z myslnj o wydajnoǴci i niskim zuȈyciom. Systemy filtrów z d’ugnj ȈywotnoǴcinj i ’atwoǴci naprawy. Dla ’atwej konserwacji i napraw

duȈe zbiorniki sprawiajnj iȈ praca jest przerywna o wiele

serwisowych maszyna moȈebyǎ ca’kowicie otwarta bez

rzadziej. Wszystko to znacznie zwiǗksza wydajnoǴǎ.

uȈycia Ȉadnych narzǗdzi. Inteligentny system diagnostyczny w Hako Jonas 1500 zapewnia dodatkownj pomoc w analizie b’edów i lokalizacji uszkodzeǩ. To oszczǗdza czas i pieninjdze.

3


WydajnoǴǎ do 10,300 m2/h

Hako Jonas 1200

Hako-Jonas 1200 V

Dobrze przemyǴlana technologia dla ekstremalnej elastycznoǴci Jonas 1200 jest wyposaȈony w te same rozwinjzania i funkcje co jego starszy brat ale wszelkie operacje snj wykonywane rǗcznie za pomocnj wygodnych dȇwigni i prze’njczników. DostǗpny w wersji na benzyne, LPG, diesel albo z systemem bateryjnym dziǗki czemu moȈe byǎ uȈytkowany zarówno wewnnjtrz jak i na zewnnjtrz. Czas pracy dla modeli bateryjnych to max 5 godzin a dla pozosta’ych to max 10 godzin.

1) Œatwa praca Kokpit: Dobra widocznoǴǎ i ergonomiczne roz’oȈenie elementów 2) Œatwy dostǗp G’ówna szczotka walcowa moȈe byǎ wymieniona bez uȈycia narzǗdzi

4


WydajnoǴǎ do16,200 m2/h

Hako-Jonas 1500

Hako-Jonas 1500 E z opcjonalnym daszkiem ochronnym

Idealna uniwersalna zamiatarka Hako-Jonas 1500 spe’nia wszystkie wymagania aby zapewniǎ wiele lat ekonomicznego uȈytkowania w trudnych warunkach. Efektywna zamiatarka, wysoko wydajny system filtracji i mocne napǗdy i prosta obs’uga sprawiajnj iȈ jest to idealna uniwersalna zamiatarka do uȈytku w komercyjnych zadaniach. DuȈa szczotka boczna efektywnie namiata odpadki na g’wónnj szczotkǗ walcownj nawet podczas zamiatania na zakrǗtach. System wcinjgania Ǵmieci zapewnia Ȉe zbiornik jest zawsze maksymalnie wype’niony co pozwala na d’uȈszy czas pracy bez koniecznoǴci opróȈniania zbiornika.

1) Wytrzyma’a rama i ochrona kolizyjna Solidna rama i ochrona szczotek zapewniajnj wytrzyma’oǴǎ maszyny. 2) Prosta konserwacja Maszyna moȈe zostaǎ ca’kowicie otwarta bez uȈycia narzǗdzi dajnjc ca’kowity dostǗp do przestrzeni konserwacji

5


PrzemyǴlany w kaȈdym detalu

Hako-Jonas 1200 i 1500, przekonuje wieloma argumentami

179.5 cm

1) Szczotka walcowa

3) +4) Kompensator zuȈycia

5) Klapa na duȈe odpadki

7) Œatwa obs’uga

Chroniona, moȈna jnj ’atwo

Proste dostosowywanie

(Jonas 1500)

Bezpieczeǩstwo i krótszy czas

wymieniǎ bez uȈycia

szczotki za pomocnj systemu do wk’adnia duȈych Ǵmieci,

narzǗdzi

ABBA dla doskona’ej

szkolenia personelu

folji lub taǴmy

wydajnoǴci przez ca’y okres

8) Praca poprzez naciǴniǗcie

2) Czyste powietrze

ȈywotnoǴci szczotki

6) Hydrauliczny podnoǴnik

jednego guzika (Jonas 1500)

i d’ufgi czas pracy dziǗki

walcowej

zbiornika

Œatwa praca dziǗki zielonemu

kasetowemu filtrowi o duȈej

Zbiornik moȈe byǎ

przyciskowi Hako

powierzchni wraz z

podniesiony i opróȈniony z

technooginj czyszczenia filtra

wysokoǴci 1,52m

R2S(patent Hako)

9) Œatwy dostǗp dla konserwacji Œatwy dostǗp maksymalnie skraca czasy przestoju

6


Dane techniczne / WyposaȈenie specjalne / Us’ugi

Hako-Jonas w skrócie Dane Techniczne *

1200 V / LPG

1200 D

1200 E

1500 V / LPG

1500 D

1500 E

NapǗd

Benzyna/LPG

Diesel

Bateria

Benzyna/LPG

Diesel

Bateria

11,9

9,8

4,3

15

14

6

80 / 115 / 147

80 / 115 / 147

80 / 115 / 147

92 / 127 / 162

92 / 127 / 162

92 / 127 / 162

10,300

10,300

9,200

12,960

12,960

10,400

t

t

t

t

t

t

130

130

130

250

250

250

Wys. zrzutu (cm)

142

142

142

152

152

152

Powierzchnia filtra (m2)

5,0

5,0

5,0

7,5

7,5

7,5

System czyszczenia filtra R2S

t

t

t

t

t

t

PrǗdkoǴǎ robocza (km / h)

9

9

8

10

10

8

Pokonywanie wzniesieǩ (%)

18

18

16

18

18

16

Waga, gotowa do r uȈcycia (kg)

763

784

920 – 1,100

1,100 – 1,350

1,100 – 1,350

1,465 – 1,750

szer. x d’. (mm)

1,142 x 1,998

1,142 x 1,998

1,142 x 1,998

1,335 x 2,230

1,335 x 2,230

1,335 x 2,230

wys. (mm) (z daszkiem)

1,520 (1,999)

1,520 (1,999)

1,520 (1,999)

1,596 (1,980)

1,596 (1,980)

1,596 (1,980)

Moc (kw) Szer. zamiatania /z 1 SB / 2 SB (cm) WydajnoǴǎ z 1 SB (m2 / h) System ABBA - kompensacja zuȈycia szczotki

Zbiornik (litry)

* Bazowy model; Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania bez uprzedzenia udoskonaleǩ technicznych w odniesieniu do kszta’tu, koloru. Na rysunkach moȈe byǎ pokazane wyposaȈenie opcjonalne.

7


Hako: przyjazne

Gdziekolwiek jesteǴ, my

SprzedaȈ i wanjem

JesteǴmy dla Was dzieǩ i

Ǵrodowisku

jesteǴmy zawsze blisko

Oferujemy klientom szeroki

noc

Chcemy pozostawiǎ Ǵwiat

Nasza europejska scieǎ

wachlarz moȈliwoǴci

Profesjonalny serwis i

czysty. Dlatego

sprzedaȈy i serwisu nie ma

indywidualnego doboru

ekspresowa dostawa czǗǴci

odpowiednie traktowanie

sobie równych, zawsze

formy zakupu lub wynajmu. zamiennych zapewniajnj

zasobów naturlanych,

jesteǴmy blisko by s’uȈyǎ ci

Ǵrodowiska i klimatu ma

pomocnj.

najwyȈszy poziom obs’ugi.

istotny wp’yw na nasznj pracǗ. Nasze dzia’ania snj

CzystoǴǎ i bezpieczeǩstwo

przyjazne dla Ǵrodowiska,

Nasze maszyny spe’niajnj

co potwierdzajnj niezaleȈne

najwyȈsze wymagania.

badania. WiǗcej informacji

NiezawodnoǴǎ i jakoǴǎ

DIN EN ISO 9001

na ten temat moȈna

“Made by Hako”.

DIN EN ISO 14001

HAKO POLSKA Sp. z o.o. 30-392, Kraków ul. Czerwone Maki 63 tel. + 48 12 622 17 00 fax + 48 12 622 16 22 www.hako.pl, bok@hako.pl

81-10-2400

znaleȇǎ na stronie

Ulotka Hako Jonas 1200/1500  
Ulotka Hako Jonas 1200/1500  

Ulotka Hako Jonas 1200/1500

Advertisement