Page 1

Instrukcja obsługi

Hako Hamster 500 E (6258.20)


Wprowadzenie Wprowadzenie Pragniemy by wyjątkowa jakość maszyny Hako Hamster 500 E w pełni uzasadniła zaufanie okazane poprzez kupno tej maszyny Przed uruchomieniem maszyny należy dokładnie zapoznać się dokładnie z rozdziałem „Informacja o bezpieczeństwie pracy” by eksploatacja maszyny była bezpieczna. Bezpieczeństwo własne operatora jak również bezpieczeństwo osób postronnych w dużym stopniu zależy tego jak pojazd jest kierowany i obsługiwany. Należy więc przed pierwszą jazdą starannie przeczytać i zrozumieć zasady obsługi i konserwacji maszyny. Instrukcja podaje wartościowe informacje o obsłudze, serwisie i konserwacji. Stosowane w niniejszej instrukcji symbole ostrzegawcze zwracają uwagę na elementy związane z bezpieczeństwem. Przestrzegać zasad bezpieczeństwa, patrz rozdział „Informacja o bezpieczeństwie pracy”. Hamster 500 E_Instrukcja Obsługi

Lokalny dealer Hako z przyjemnością odpowie na inne pytania jakie się mogą pojawić odnośnie samego pojazdu lub jego obsługi oraz niniejszej instrukcji. Chcemy wyraźnie stwierdzić, że nie możemy zaakceptować żadnej prawnej odpowiedzialności za treść niniejszej instrukcji. Jeśli zachodzi konieczność naprawy to stosować wyłącznie oryginalne części zamienne, które jako jedyne mogą zagwarantować niezawodność maszyny i nie ograniczają prawa do gwarancji. Rezerwujemy sobie prawo do udoskonaleń technicznych. Ważne od: stycznia 2009 Hako-Werke GmbH & Co D-23843 Bad Oldesloe Hamburger Str. 209-239 Tel.: (04531)8060

Przeznaczenie urządzenia Jest to zamiatarka przeznaczona wyłącznie do zamiatania na sucho posadzek w zakładach, magazynach, parkingach i ścieżkach dla pieszych. Może być stosowana także zamiatania wykładzin dywanowych. Inne wykorzystanie urządzenia jest niezgodne z jego przeznaczeniem i uważane za niewłaściwe, co w rezultacie zwalnia producenta od odpowiedzialności za uszkodzenia powstałe w wyniku takiego użytkowania. Wykorzystanie urządzenia zgodnie z jego przeznaczeniem oznacza także przestrzeganie warunków obsługi, konserwacji i napraw jakie zostały podane przez producenta. Zamiatarki Hako Hamster 500 E mogą być obsługiwane tylko przez osoby, które zostały z nimi zapoznane i znają zagrożenia, które mogą powstać w wyniku nieumiejętnej obsługi urządzenia. Przy użyciu wyżej wymienionych maszyn należy przestrzegać odpowiednich przepisów dotyczących 2


Wprowadzenie zapobiegania wypadkom oraz innych powszechnie znanych przepisów BHP. Producent urządzenia nie bierze odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku zmian technicznych wprowadzonych bez jego zgody. Uwagi dotyczące gwarancji Stosują się tutaj warunki uzgodnione w umowie kupna. Uszkodzenia wynikające z nieprzestrzegania postanowień dotyczących konserwacji i serwisu nie są objęte gwarancją. Konserwację należy powierzyć autoryzowanemu serwisowi Hako i potwierdzić w „Książce Przeglądów i Konserwacji”, która stanowi dokument gwarancyjny. Z gwarancji są wyłączone: Bezpieczniki, naturalne zużycie, uszkodzenia na skutek przeciążenia maszyny i uszkodzenia spowodowane nieprawidłowym posługiwaniem się maszyną lub nieupoważnionymi przeróbkami. Co więcej, reklamacja nie będzie zaakceptowana jeśli uszkodzenie zostało spowodowane zamontowaniem części lub akcesoriów Hamster 500 E_Instrukcja Obsługi

bez uprzedniej jednoznacznej zgody Hako lub nieprzestrzeganiem instrukcji konserwacji.

Odbiór urządzenia Przy dostawie urządzenia należy sprawdzić je pod względem uszkodzeń, które mogły powstać w czasie transportu. W przypadku wystąpienia tego rodzaju uszkodzeń, należy je bezzwłocznie potwierdzić w urzędzie kolejowym lub u spedytora. Protokół uszkodzeń wraz z listem przewozowym należy przesłać pocztą do: HAKO POLSKA Sp. z o.o. 30-392 Kraków, ul. Czerwone Maki 63 Tel. 0 12 622 16 11 Fax 012 622 16 22 www.hako.pl biuro@hako.pl

3


Spis treści Wprowadzenie ................................ 2 Przeznaczenie urządzenia .............. 2  Uwagi dotyczące gwarancji ............. 3  Odbiór urządzenia ........................... 3  1.  Informacja dotycząca bezpieczeństwa .................................. 5  1.1   Ogólnie stosowane symbole ostrzegawcze .................................. 5  1.2  Zasady ogólne ....................... 6  1.3   Zasady obsługi .................. 6  1.4 Instrukcja konserwacji ............... 7  1.5 Zagrożenia specyficzne Elektronika ...................................... 7  1.6 Informacja o ochronie środowiska ...................................... 8  1.7   Etykiety na maszynie ........ 9  2  Pierwsze uruchomienie ............. 11  2.1 Rozpakowanie i montaż .......... 11  2.2 Instruktaż ................................ 11  2.3 Pierwsze ładowanie baterii...... 11  2.4 Przed włączeniem do eksploatacji ................................... 12  2.5 Praca....................................... 12  2.6 Zatrzymywanie maszyny ......... 12  2.7 Po zakończeniu pracy ............. 12  3  Praca ......................................... 13  3.1 Metoda pracy .......................... 13  Hamster 500 E_Instrukcja Obsługi

3.2 Wskaźniki i elementy sterowania ...................................................... 14 3.2.1 Tablica sterownicza .......... 14 

5.6 Obrotowa szczotka główna..... 30 5.6.1  Czyszczenie otoczenia szczotki 31 

3.2.2 Elementy sterownicze na maszynie ................................... 16 

5.6.2 Wymiana szczotki głównej 31

4 Dane techniczne ............................ 18 5 Konserwacja .................................. 20  5.1  System Konserwacji Hako ... 20  5.2 Dokument konserwacji ............ 21  5.3 Harmonogram konserwacji wykonywanej przez użytkownika... 22  5.4  System bateryjny ................. 26  5.4.1 Ładowanie baterii.............. 27 

5.6.3 Ustawianie ścieżki zamiatania ................................ 31 5.6.4 Wymiana pasków uszczelniających ....................... 31  5.6.5 Wymiana paska rozrządu 31  5.7 Odpylanie ............................... 32  5.7.1 Czyszczenia filtra ............. 33  5.7.2 Wymiana filtra .................. 33 

5.4.2 LDS – sygnalizator niskiego stanu naładowania....... 27 

5.8 Pojemnik na śmieci................. 34 5.8.1 Opróżnianie pojemnika .... 35 

5.4.3 Konserwacja baterii napędowych .............................. 27 

5.8.2 Wymiana uszczelnienia ... 35

5.4.4

Wyjmowanie baterii ..... 27

5.4.5

Instalowanie baterii ..... 27

5.4.6

Złomowanie baterii ...... 27

.................................................. 38

5.5 Szczotki boczne ...................... 28 5.5.1 Wymiana szczotki bocznej 29  5.5.2 Ustawianie ścieżki zamiatania ................................. 29  4


Informacja o bezpieczeństwie 1. Informacja dotycząca bezpieczeństwa 1.1 Ogólnie stosowane symbole ostrzegawcze

Do wszystkich akapitów traktujących o bezpieczeństwie obsługi, o bezpieczeństwie maszyny lub o ochronie środowiska przypisany jest jeden z następujących symboli:

Symbol

Zagrożenie dla

Opis

Zasady bezpieczeństwa

człowieka i dóbr materialnych

niebezpieczna sytuacja spowodowana złym wykonaniem lub nieprzestrzeganiem instrukcji lub procedury roboczej

OSTRZEŻENIE

maszyny

ważna informacja dotycząca obsługi maszyny związana z jej operacyjną sprawnością

Zagrożenie środowiska

środowiska

z powodu używania substancji zagrażających zdrowiu lub środowisku

Hamster 500 E_Instrukcja Obsługi

5


Informacja o bezpieczeństwie 1.2 Zasady ogólne 

Oprócz zasad bezpieczeństwa pracy podanych w niniejszej instrukcji obsługi należy przestrzegać przepisów kodeksu pracy i stosownych przepisów bezpieczeństwa pracy. Przed rozpoczęciem użytkowania maszyny należy starannie przeczytać niniejszą instrukcję obsługi jak również dodatkowe instrukcje akcesoriów lub doczepionych narzędzi a następnie ściśle stosować się do ich wymagań. Maszynę mogą obsługiwać, konserwować i naprawiać tylko osoby przeszkolone przez specjalistów Hako. Zalecamy staranne zapoznanie się z instrukcjami bezpieczeństwa onieważ tylko dokładna wiedza o tym pomaga unikać błędów w obsłudze maszyny i gwarantuje bezusterkową pracę maszyny. Instrukcje obsługi muszą być zawsze dostępna w miejscu użytkowania maszyny i dlatego należy je przechowywać na maszynie.

Hamster 500 E_Instrukcja Obsługi

Przy sprzedaży lub wynajmie maszyny należy te dokumenty przekazać za potwierdzeniem nowemu właścicielowi lub nowemu operatorowi. Tabliczki ostrzegawcze i instruktażowe zamocowane na maszynie zawierają wartościową informację o bezpiecznej obsłudze. Nieczytelne lub niekompletne tabliczki natychmiast wymieniać. Z uwagi na zasady bezpieczeństwa stosowane części zamienne muszą mieć jakość taką samą jak części oryginalne!

1.3 Zasady obsługi 

Przed pierwszym uruchomieniem maszyny należy w pełni naładować baterię zgodnie z procedurą jej formowania i instrukcją obsługi ładowarki jak również instrukcją producenta akumulatora. Hako nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenie spowodowane nieprawidłowym formowaniem akumulatora.

 

 

  

 

Przed uruchomieniem maszyny sprawdzić czy jest bezpieczna! Nieodzowne jest by operator przed rozpoczęciem obsługi zapoznał się z dołączonymi narzędziami i elementami sterowania i ich funkcjami. Po uruchomieniu maszyny nie będzie na to czasu! Przy pracy z maszyną używać mocnych, nieślizgających się butów Maszynę wolno używać tylko na powierzchniach jasno określonych przez właściciela lub jego upoważnionego przedstawiciela. Przy pracy maszyną zwracać uwagę na osoby trzecie, szczególnie na dzieci. Zaraz po opuszczeniu szczotki należy rozpocząć jazdę by uniknąć wytarcia śladów na podłożu. Maszyna nie jest przewidziana do zbierania substancji i pyłów niebezpiecznych, łatwopalnych lub wybuchowych. Podczas przewożenia maszyny musi być podniesiona szczotka boczna. Zabrania się użytkowania maszyny w przestrzeniach zagrożonych wybuchem. 6


Informacja o bezpieczeństwie 

Maszynę można użytkować tylko na płaskim terenie o nachyleniu poniżej 2%.

1.4 Instrukcja konserwacji 

 

Codzienną i cotygodniową konserwację wykonuje operator. Inne prace konserwacyjne i naprawy należy powierzać serwisowi Hako. Wykonywać czynności konserwacyjne w okresach określonych w harmonogramie konserwacji. Przy konserwacji i naprawach należy stosować tylko właściwe narzędzia. Stan bezpieczeństwa maszyny, zgodnie z Przepisami Zapobiegania Wypadkom, powinien być regularnie (zalecamy corocznie) oraz po modyfikacji lub naprawie sprawdzany przez eksperta. Części zamienne muszą spełniać wymagania techniczne podane przez producenta! Gwarantują to części zamienne oryginalne. Przed rozpoczęciem przeglądu lub konserwacji zatrzymywać silnik. Pałąk kierownicy musi być wyłączony.

Hamster 500 E_Instrukcja Obsługi

   

Przy pracach pod maską należy maskę całkowicie otworzyć by nie mogła niespodziewania opaść. Używanie agresywnych detergentów nie jest dozwolone. Po oczyszczeniu maszyny od czekać na jej wyschnięcie, np. przez weekend. Maszynę wolno włączyć do eksploatacji tylko po założeniu i zamocowaniu wszystkich urządzeń zabezpieczających.

1.5 Zagrożenia specyficzne Elektronika 

 

W przypadku nieprawidłowego działania układu elektrycznego natychmiast wyłączyć maszynę i usunąć uszkodzenie. Prace na układzie elektrycznym mogą wykonywać tylko elektrycy z odpowiednimi uprawnieniami. Podzespoły elektryczne maszyny regularnie oglądać i sprawdzać. Natychmiast usuwać defekty takie jak luźne połączenia lub przepalone przewody.

Bateria akumulatorowa  Przestrzegać instrukcji obsługi wydanej przez producenta baterii.  Przy podłączaniu baterii może wystąpić iskrzenie.  Manipulacje baterią lub jej wymianę może wykonywać tylko zespół przeszkolony do konserwacji.  Maszyna ma ustawienia dostosowane do pracy z bateriami bezobsługowymi. Przechodząc na inny rodzaj baterii należy zmienić te ustawienia co wykonuje tylko serwis Hako.  Nigdy nie kłaść na baterii przedmiotów metalowych lub narzędzi – niebezpieczeństwo zwarcia!  Patrz także uzupełnienie instrukcji 88-60-2554 – Informacja o bateriach napędowych.

7


Informacja o bezpieczeństwie 1.6 Informacja o ochronie środowiska 

 

Dla bezpiecznego używania substancji zagrażających zdrowiu lub środowisku potrzebna jest specjalna wiedza. Przestrzegać wymagań prawnych odnośnie do usuwania odpadków, patrz Prawo Wodne. Zużyte baterie z oznakowaniem recyklingu zawierają elementy do ponownego wykorzystania. Zgodnie z piktogramem przekreślonego kubła na śmieci nie wolno ich wyrzucać do normalnych śmieci. Ich usuwanie należy uzgodnić w umowie z Hako lub złomować je w odpowiednich placówkach.

Hamster 500 E_Instrukcja Obsługi

8


Informacja o bezpieczeństwie 1.7 Etykiety na maszynie Do maszyny są zamocowane następujące znaki dotyczące bezpieczeństwa. Nieczytelne lub brakujące etykiety należy natychmiast wymieniać.

Czytać i stosować się do instrukcji obsługi (Rys. 1/4).

Kompensator zużycia szczotki głównej (Rys. 1/7)

Tabliczka z logiem Hako (Rys. 1/1).

Maksymalne nachylenie 2% (Rys. 1/5). Tabliczka znamionowa (Rys. 1/2)

Wstrząsarka filtra (Rys 1/3)

Hamster 500 E_Instrukcja Obsługi

Kompensator zużycia szczotki bocznej (Rys. 1/6)

9


Informacja o bezpieczeństwie

Rys. 1 Hamster 500 E_Instrukcja Obsługi

10


Pierwsze uruchomienie 2

Pierwsze uruchomienie

2.2 Instruktaż

2.1 Rozpakowanie i montaż Otworzyć skrzynię; do zdjęcia folii ochronnej i umieszczenia maszyny na podłodze potrzebne są dwie osoby. 1. Przy pomocy dostarczonych śruby skrzydełkowej i podkładki zamocować szczotkę boczną, rys. 2/1, do osi napędu szczotki bocznej. 2. Poluźnić o kilka obrotów dwie radełkowane nakrętki, rys. 2/2, mocujące pałąk kierownicy tak by można było pałąk podnieść i ustawić w pozycji roboczej. Ustawić kierownicę na wysokość wygodna dla operatora i dokręcić radełkowane nakrętki. 3. Poluźnić śrubę blokującą maskę, rys. 2/3, otworzyć maskę. 4. Ucha kabla, rys. 2/3, podłączyć do odpowiednich styków baterii. Przy podłączaniu może wystąpić iskrzenie. 5. Zamknąć maskę i zabezpieczyć ją śrubą. 6. Zamiatarka Hako Hamster 500 E jest teraz gotowa do pracy.

Hamster 500 E_Instrukcja Obsługi

Przed wprowadzeniem maszyny do użytku operatorzy muszą przejść pierwsze szkolenie – instruktaż prowadzony przez serwisanta Hako. Instruktaż uczy jak wykorzystywać maszynę. Serwis Hako kontaktuje się z użytkownikiem zaraz po otrzymaniu informacji o dostawie maszyny. 2.3 Pierwsze ładowanie baterii Przed pierwszym uruchomieniem maszyny naładować w pełni baterię ładowaniem początkowym, zgodnie z wymaganiami podanymi przez jej producenta. Hako nie może ponosić odpowiedzialności za uszkodzenia z powodu niewłaściwego ładowania formującego.

Rys. 2 11


Pierwsze uruchomienie 2.4 Przed włączeniem do eksploatacji Przed włączeniem maszyny do eksploatacji wykonać następujące przeglądy: 1. Sprawdzić stan naładowania baterii, w razie potrzeby ją doładować. Pamiętać o ładowaniu formującym przed pierwszym uruchomieniem maszyny. 2. Sprawdzić stopień zużycia szczotki głównej i szczotki bocznej. 3. Sprawdzić napełnienie pojemnika na śmieci.

3. Uruchomić drążek jazdy, rys 3/3, na kierownicy, maszyna rozpoczyna pracę. Zaraz po uruchomieniu drążka rozpocząć pracę by uniknąć wytarć na posadzce. Przy przejeżdżaniu przez progi drążek zwalniać.

2.5 Praca Przed załączeniem maszyny zapoznać się z informacją o bezpieczeństwie w rozdziale 1. Upewnić się czy nie jest załączony drążek jazdy, rys. 3/3. 1. Załączyć maszynę przyciskiem rys. 3/1. Gotowe są do pracy: napęd szczotki głównej, odpylanie i napęd szczotki bocznej. 2. Przy pomocy dźwigni, rys. ¾, opuścić szczotkę boczna do pozycji roboczej. Nie opuszczać szczotki bocznej, jeśli pracuje się bez jej użycia. Nacisną Rys. 3 jednokrotnie przycisk rys. 3/2 szczotki bocznej. Gaśnie zielona lampka. Hamster 500 E_Instrukcja Obsługi

2.6 Zatrzymywanie maszyny Po zwolnieniu drążka jazdy automatycznie zatrzymują się: napęd szczotki głównej, odpylanie i napęd szczotki bocznej. 2.7 Po zakończeniu pracy 1. Przejechać do miejsca konserwacji maszyny. 2. Zatrzymać maszynę. Podnieść szczotkę boczna do pozycji jałowej i wyłączyć maszynę. 3. Uruchomić wstrząsarkę filtra. 4. Opróżnić pojemnik ze śmieci. 5. Sprawdzić szczotki czy nie nagromadziły się na nich śmieci. 6. Sprawdzić stan naładowania baterii. Nie wolno czyścić maszyny myjką ciśnieniową ani strumieniem pary.

12


Praca 3

Praca

3.1 Metoda pracy Hako Hamster 500 E to maszyna przeznaczona do zamiatania i czyszczenia posadzek twardych i dywanowych. Szczotka boczna, rys. 4/1, zmiata śmieci z narożników na ścieżkę zamiatania szczotki głównej, rys. 4/2. Obrotowa szczotka główna zmiata śmieci i przenosi je górą do pojemnika, rys. 4/3. Podniesiony drobny pył jest odsysany przez turbinę ssącą i przenoszony na układ filtracyjny, rys. 4/4, gdzie następuje jego odfiltrowanie. Do otoczenia wyrzucane jest tylko czyste powietrze.. Maszyna jest wyposażona w baterie bezobsługowe, rys. 4/5, oraz specjalnie dobraną automatyczną ładowarkę, rys. 4/5 oraz sygnalizator rozładowania chroniący baterię przed nadmiernym rozładowaniem. Akcesoria takie jak szczotki boczne i główne są w katalogu części zamiennych dostępnym na stronie www.hako.com.

Hamster 500 E_Instrukcja Obsługi

Rys. 4

13


Praca 3.2 Wskaźniki i elementy sterowania 3.2.1 Tablica sterownicza 1. Lampka sygnalizacyjna napędu szczotki głównej, szczotki bocznej i turbiny odpylającej. 2. Przycisk ON/OFF (ZAŁ/WYŁ) napędu szczotki głównej, szczotki bocznej i turbiny odpylającej. 3. Lampka sygnalizacyjna napędu szczotki bocznej. 4. Przycisk ON/OFF (ZAŁ/WYŁ) napędu szczotki bocznej. 5. Lampka sygnalizacyjna pracy ładowarki. 6. Wskaźnik ładowania. 7. Drążek jazdy

Rys. 5

Hamster 500 E_Instrukcja Obsługi

14


Praca Lampka sygnalizacyjna napędu szczotki głównej, szczotki bocznej i turbiny odpylającej, rys. 5/2 Zielona lampka sygnalizuje gotowość do pracy napędów szczotki głównej, szczotki bocznej i turbiny odpylającej. Przeciążenie napędu szczotki głównej lub turbiny odpylającej powoduje ich wyłączenia i lampa sygnalizacyjna zaczyna migotać. Przycisk ON/OFF (ZAŁ/WYŁ) napędu szczotki głównej, szczotki bocznej i turbiny odpylającej, rys. 5/1 Przycisk uruchamia napędy szczotki głównej, szczotki bocznej i turbiny odpylającej, jeśli są gotowe do pracy. Szczotkę boczną można wyłączyć oddzielnie. Nie jest możliwe oddzielne wyłączenie turbiny, co zapobiega przypadkowemu załączeniu turbiny. Dla zabezpieczenia maszyny przed załączeniem bez upoważnienia należy ją wyłączać przyciskiem rys. 5/1.

Hamster 500 E_Instrukcja Obsługi

Lampka sygnalizacyjna napędu szczotki bocznej, rys. 5/4 Zielona lampka sygnalizuje gotowość do pracy napędu szczotki bocznej. W przypadku przeciążenia tego napędu następuje jego wyłączenie i lampa sygnalizacyjna zaczyna migotać. Przycisk ON/OFF (ZAŁ/WYŁ) napędu szczotki bocznej, rys. 5/3 Służy do wyłączania napędu szczotki bocznej niezależnie od napędu szczotki głównej i turbiny i jego załączania przez ponowne naciśnięcie.

Pokazywane jest 5 poziomów napięcia: ≥25,1 V = świecą wszystkie zielone LED ≥ 24,5 V = świecą trzy zielone LED ≥ 23,9 V = świecą dwie zielone LED ≥ 22,7 V = świeci dolna zielona LED < 22,7 V = migoce czerwona LED Drążek jazdy, rys. 5/7 Drążek jazdy służy do załączania i wyłączania wszystkich napędów gotowych do pracy. Poza tym zapobiega uszkodzeniom gdyż jego zwolnienie powoduje wyłączenie wszystkich napędów.

Lampka sygnalizacyjna pracy ładowarki, rys. 5/5 Lampka pokazuje, że bateria jest w trakcie ładowania. Wskaźnik ładowania, rys. 5/6 Podczas ładowania baterii elektronika maszyny zapobiega przypadkowemu załączeniu maszyny oraz pokazuje stan ładowania. Stan naładowania jest pokazywany czterema zielonymi diodami LED i jedną czerwoną.

15


Praca 3.2.2 Elementy sterownicze na maszynie 1. 2. 3. 4. 5.

Śruby radełkowane kierownicy Dźwignia wstrząsarki Blokada pojemnika na śmieci Dźwignia szczotki bocznej Klapa kabla ładowarki

Rys. 6

Hamster 500 E_Instrukcja Obsługi

16


Praca Śruby radełkowane kierownicy, rys. 6/1 Dwie radełkowane śruby służą do ustawiania wygodnej wysokości kierownicy. Dźwignia wstrząsarki, rys. 6/2 Dla oczyszczenia filtra z pyłu należy szybko, kilka razy przestawić dźwignię na lewo i na prawo. Blokada pojemnika na śmieci, rys. 6/3 Dla wyjęcia pojemnika dźwignię odciągnąć. Dźwignia szczotki bocznej, rys. 6/4 Służy do opuszczania i podnoszenia szczotki bocznej. Klapa kabla ładowarki, rys. 6/5 Kabel ładowarki znajduje się za klapą, po prawej stronie obok tablicy sterowniczej. Klapę otwiera się pociągając w dół zatrzask.

Hamster 500 E_Instrukcja Obsługi

17


Dane techniczne 4 Dane techniczne Długość maszyny Wysokość maszyny (ze złożoną kierownicą) Szerokość maszyny Szerokość robocza Obciążalność pojemnika na śmieci Szerokość szczotki głównej Średnica szczotki głównej Teoretyczna wydajność powierzchniowa Objętość pojemnika na śmieci Powierzchnia filtracyjna Napięcie nominalne Pobór mocy, napęd szczotki głównej Pobór mocy, napęd szczotki bocznej Pobór mocy, napęd turbiny odpylającej Ciężar bez baterii Ciężar z bateriami

Hamster 500 E_Instrukcja Obsługi

cm cm cm cm kg cm cm m2/h litry m2 V W W W kg kg

80 60 70 60 25 40 19 2400 40 1,1 24 210 48 60 42 56

18


Dane techniczne Emisja hałasu Poziom mocy akustycznej LwA według DIN EN 60335-2-72 w maksymalnych warunkach pracy

dB (A)

87

Poziom ciśnienia akustycznego LpA (przy uszach operatora) według DIN IEC 60335-2-72 w normalnych warunkach pracy

dB (A)

70

Niedokładność pomiaru (KpA)

dB (A)

2

m/s2

<2,5

Wibracje Przyspieszenie ważone według częstotliwości, mierzone zgodnie z DIN EN ISO 5349, działające na kończyny górne (ramię- dłoń) przy normalnych warunkach pracy nie przekracza

Hamster 500 E_Instrukcja Obsługi

19


Konserwacja i serwis 5 Konserwacja Uwagi ogólne Zalecamy dokładne zapoznanie się z rozdziałem dotyczącym bezpieczeństwa przed przystąpieniem do konserwacji! Przestrzeganie harmonogramu prac konserwacyjnych, opracowanego przez producenta, gwarantuje optymalne działanie urządzenia. Konserwację codzienną i cotygodniową i drobne naprawy może wykonywać kierowca/operator. Dalsze prace zgodnie z systemem konserwacji Hako należy powierzyć serwisowi Hako. Nie możemy ponosić odpowiedzialności za uszkodzenia wynikające z nieprzestrzegania instrukcji konserwacji. Przy wszelkich zapytaniach dotyczących napraw lub części zamiennych prosimy podawać numer fabryczny, patrz pkt. 1.7, Tabliczka znamionowa.

Hamster 500 E_Instrukcja Obsługi

5.1 System Konserwacji Hako System ten gwarantuje:  Niezawodną pracę maszyn Hako (konserwacja zapobiegawcza)  Zmniejszenie kosztów eksploatacyjnych, kosztów naprawy i konserwacji  Długą żywotność i dostępność operacyjną maszyny. System Konserwacji Hako składa się z kilku modułów; określa rodzaj prac technicznych do wykonania i odstępy czasu pomiędzy tymi pracami. Poza tym dla każdego typu konserwacji są dobrane zestawy części zamiennych. System Konserwacji Hako, klient: Wykonuje użytkownik (codziennie lub co tydzień) zgodnie z instrukcją konserwacji w instrukcji obsługi. Podczas dostawy maszyny kierowca/operator ma odpowiedni instruktaż.

maszyny zawierającym także komplet części zamiennych. System Konserwacji Hako II: (co 250 godzin pracy) Prace wykonuje serwis Hako zgodnie z opisem dostosowanym dla konkretnej maszyny zawierającym także komplet części zamiennych. System Konserwacji Hako III/S: (co 500 godzin pracy, sprawdzenie bezpieczeństwa ruchowego) Prace wykonuje serwis Hako zgodnie z opisem dostosowanym dla konkretnej maszyny zawierającym także komplet części zamiennych. Wykonanie przeglądów bezpieczeństwa zgodnie z przepisami według UVV-BGVTUV-VDE.

System Konserwacji Hako I: (co 125 godzin pracy) Prace wykonuje serwis Hako zgodnie z opisem dostosowanym dla konkretnej 20


Konserwacja i serwis 5.2 Dokument konserwacji Przekazanie maszyny

System Konserwacji Hako I po 125 roboczogodzinach

Modernizacja jazda testowa przekazanie klientowi Instruktaż

Pieczęć warsztatu

System Konserwacji Hako II po 250 roboczogodzinach Pieczęć warsztatu

System Konserwacji Hako I po 375 roboczogodzinach Pieczęć warsztatu

Przeprowadzona Po ________ godzinach pracy

Przeprowadzona Po ________ godzinach pracy

Przeprowadzona Po ________ godzinach pracy

Przeprowadzona Po ________ godzinach pracy

System Konserwacji Hako III/s S po 500 roboczogodzinach

System Konserwacji Hako I po 625 roboczogodzinach

System Konserwacji Hako II po 750 roboczogodzinach

System Konserwacji Hako I po 875 roboczogodzinach

Pieczęć warsztatu

Pieczęć warsztatu

Pieczęć warsztatu

Pieczęć warsztatu

Przeprowadzona Po ________ godzinach pracy

Przeprowadzona Po ________ godzinach pracy

Przeprowadzona Po ________ godzinach pracy

Przeprowadzona Po ________ godzinach pracy

System Konserwacji Hako III/S po 1000 roboczogodzinach

System Konserwacji Hako I po 1125 roboczogodzinach

System Konserwacji Hako II po 1250 roboczogodzinach

System Konserwacji Hako I po 1375 roboczogodzinach

Pieczęć warsztatu

Pieczęć warsztatu

Pieczęć warsztatu

Pieczęć warsztatu

Przeprowadzona Po ________ godzinach pracy

Przeprowadzona Po ________ godzinach pracy

Hamster 500 E_Instrukcja Obsługi

Przeprowadzona Po ________ godzinach pracy

Przeprowadzona Po ________ godzinach pracy

21


Konserwacja i serwis 5.3 Harmonogram konserwacji wykonywanej przez użytkownika Konserwacja codzienna i cotygodniowa wykonywana przez klienta/operatora. Praca do wykonania Sprawdzić baterie, w razie potrzeby naładować

Odstęp czasu Codziennie Co tydzień o

Opróżnić pojemnik ze śmieci

o

Oczyścić otoczenie szczotki

o

Sprawdzić filtr odpylania, w razie potrzeby oczyścić

o

Sprawdzić szczotkę główną i szczotkę boczną, w razie potrzeby oczyścić

o

Sprawdzić ścieżkę zamiatania, w razie potrzeby wyregulować

o

Sprawdzić paski uszczelniające przy szczotce głównej pod katem zużycia, w razie potrzeby oczyścić

o

Sprawdzić uszczelkę pojemnika na śmieci

o

Sprawdzić działanie turbiny odpylania

o

Sprawdzić zamek pojemnika na śmieci

o

Przeprowadzić jazdę testową, test jazdy i działania

o

Hamster 500 E_Instrukcja Obsługi

22


Konserwacja i serwis System Konserwacji Hako I Poniższe prace wykonuje autoryzowany serwis Hako

Praca do wykonania

Odstęp czasu Co 125 godzin pracy

Sprawdzić szczotkę główną i szczotkę boczną, w razie potrzeby wymienić

o

Sprawdzić ścieżkę zamiatania, w razie potrzeby wyregulować

o

Sprawdzić uszczelkę ramy podpierającej filtra, w razie potrzeby wymienić

o

Sprawdzić działania drążka jazdy

o

Sprawdzić stan opon

o

Przeprowadzić jazdę testową, test jazdy i działania

o

Hamster 500 E_Instrukcja Obsługi

23


Konserwacja i serwis System Konserwacji Hako II Poniższe prace wykonuje autoryzowany serwis Hako Praca do wykonania Wykonać konserwację zgodnie z Systemem Konserwacji Hako I

Odstęp czasu Co 250 godzin pracy o

Sprawdzić działanie ładowarki

o

Sprawdzić działanie tablicy sterowniczej

o

Sprawdzić kółko samonastawne układu kierowniczego – bieżnik i luz łożyska; w razie potrzeby wymienić

o

Sprawdzić filtr odpylający, w razie potrzeby wymienić

o

Sprawdzić bieżniki kół, w razie potrzeby wymienić

o

Sprawdzić zamek pojemnika na śmieci

o

Przeprowadzić jazdę testową, test jazdy i działania

o

Hamster 500 E_Instrukcja Obsługi

24


Konserwacja i serwis System Konserwacji Hako III/S (kontrola bezpieczeństwa) Poniższe prace wykonuje autoryzowany serwis Hako nie rzadziej niż raz w roku.

Praca do wykonania Wykonać konserwację zgodnie z Systemem Konserwacji Hako II

Odstęp czasu Co 500 godzin pracy o

Sprawdzić zużycie turbiny odpylania, w razie potrzeby wymienić

o

Oczyścić silnik napędowy szczotki bocznej z grafitowego pyłu, sprawdzić czy szczotki grafitowe przesuwają się gładko i czy nie są zużyte, w razie potrzeby szczotki grafitowe wymienić

o

Oczyścić silnik napędowy szczotki głównej z grafitowego pyłu, sprawdzić czy szczotki grafitowe przesuwają się gładko i czy nie są zużyte, w razie potrzeby szczotki grafitowe wymienić

o

Sprawdzić paski rozrządu szczotki głównej pod kątem zużycia, w razie potrzeby wymienić

o

Sprawdzić łożysko szczotki głównej pod katem zużycia i luzów, w razie potrzeby wymienić

o

Sprawdzić łożyska kół pod katem zużycia i luzów, w razie potrzeby wymienić

o

Przeprowadzić jazdę testową, test jazdy i działania

o

Hamster 500 E_Instrukcja Obsługi

25


Konserwacja i serwis 5.4 System bateryjny 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.

Wskaźnik ładowania baterii Wskaźnik naładowania baterii Ładowarka Klapka kabla sieciowego ładowarki Kabel podłączeniowy Paski mocujące Baterie Maska Schemat podłączeń

Manipulowanie bateriami i ich wymiana tylko przez przeszkolonych serwisantów. Wskaźnik kontrolny ładowania, rys. 7/2, wskazuje podczas pracy stan naładowania baterii. Rozładowanie baterii jest sygnalizowane migotaniem czerwonej LED. Następuje ograniczenie funkcjonalności maszyny. Natychmiast naładować baterie!

Rys. 7

Hamster 500 E_Instrukcja Obsługi

26


Konserwacja i serwis 5.4.1 Ładowanie baterii Wskaźnik naładowania baterii, rys. 7/2, pokazuje stan naładowania baterii podczas pracy maszyny. Natychmiast po zapaleniu się czerwonej LED trzeba baterie naładować. Baterie, rys. 7/7, ładuje się zabudowaną w maszynie ładowarką, rys. 7/3. W trakcie ładowania baterii świeci wskaźnik ładowania, rys. 7/1 Przed pierwszym włączeniem maszyny przeprowadzić ładowanie początkowe (formujące). Hako nie może ponosić odpowiedzialności za uszkodzenia wynikające z braku tego ładowania początkowego. 5.4.2 LDS – sygnalizator niskiego stanu naładowania Dla zabezpieczenia baterii przed nadmiernym rozładowaniem maszyna jest wyposażona w zintegrowany z elektroniką sygnalizator stanu naładowania baterii. Hamster 500 E_Instrukcja Obsługi

5.4.3 Konserwacja baterii napędowych Nigdy nie pozostawiać na długo rozładowanych baterii, natychmiast je naładować. Informacja o serwisie baterii patrz instrukcja obsługi baterii, 88-602556 5.4.4 Wyjmowanie baterii 1. Zaparkować maszynę na poziomym gruncie 2. Wyłączyć maszynę 3. Poluźnić śrubę mocującą maskę, rys. 2/3, otworzyć maskę. 4. Poluźnić mocujące pasy, rys. 7/6. 5. Odłączyć od baterii kabel łączący, rys. 7/5 i wyjąć baterie 5.4.5

4. Dociągnąć paski mocujące, rys. 7/6. 5. Przy pomocy kabli połączyć baterie zgodnie ze schematem, rys. 7/9. Przy łączeniu baterii może pojawić się iskrzenie! Zapewnić pewne mocowanie kabli! 6. Zamknąć maskę, rys. 7/8, i zablokować śrubą mocującą 5.4.6 Złomowanie baterii Zużyte baterie z oznakowaniem recyklingu zawierają elementy do ponownego wykorzystania. Zgodnie z piktogramem przekreślonego kubła na śmieci nie wolno ich wyrzucać do normalnych śmieci. Ich usuwanie należy uzgodnić w umowie z Hako lub złomować je w odpowiednich placówkach.

Instalowanie baterii

W ustalonej pozycji można zainstalować tylko specjalne baterie zatwierdzone przez Hako. 1. Zainstalować dwie dolne baterie zgodnie z rysunkiem 7. 2. Położyć na bateriach gumową matę. 3. Na gumowej macie umieścić dwie dalsze baterie. 27


Konserwacja i serwis 5.5 Szczotki boczne 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

Szczotki boczne Śruba skrzydełkowa Nośnik Maska Śruba regulacyjna Przeciwnakrętka Śruba mocująca

Rys. 8

Hamster 500 E_Instrukcja Obsługi

28


Konserwacja i serwis 5.5.1 Wymiana szczotki bocznej Szczotkę boczną, rys. 8/1, sprawdzać co tydzień i wymieniać w razie jej zużycia. 1. Wyłączyć maszynę i położyć ją na boku. 2. Spod szczotki bocznej, rys. 8/1, wykręcić śrubę skrzydełkową, rys. 8/2, z podkładką. 3. Ściągnąć szczotkę boczną. 4. Założyć na uchwyt, rys. 8/3, nową szczotkę boczną i zamocować ją śrubą skrzydełkową z podkładką. 5.5.2 Ustawianie ścieżki zamiatania Ścieżkę zamiatania należy ustawiać w przypadku zużycia szczotki bocznej lub w przypadku jej wymiany. 1. Wyłączyć maszynę, odkręcić śrubę mocującą rys. 8/7 i otworzyć maskę rys. 8/4. 2. Poluźnić przeciwnakrętkę rys. 8/6 i regulować ścieżkę zamiatania przy pomocy śruby regulacyjnej rys. 8/5; kręcić ją w prawo i w lewo tak by szczotka stykała się z podłogą. 3. Dokręcić z powrotem przeciwnakrętkę i zamknąć maskę. Hamster 500 E_Instrukcja Obsługi

4. Załączyć maszynę i uruchomić na krótko szczotkę boczną przy stojącej maszynie. 5. Wyłączyć maszynę, podnieść nieco jej przód i pociągnąć maszynę do tyłu. 6. Sprawdzić ślad wytarty na posadzce i patrząc do przodu porównać z ustawieniem wg wskazówek zegara. Przy prawidłowym ustawieniu ślad powinien się rozciągać pomiędzy godziną 10:00 a 4:00.

7. W razie potrzeby procedurę powtórzyć tak by ścieżka zamiatania była prawidłowo ustawiona. 8. Zamknąć maskę rys. 8/4 i dokręcić z powrotem śrubę mocującą rys. 8/7.

29


Konserwacja i serwis 5.6 Obrotowa szczotka główna 1. Szczotka główna 2. Blachowkręt z łbem walcowym soczewkowym 3. Segment szczotki głównej 4. Paski uszczelniające 5. Dźwignia regulacyjna ścieżki zamiatania 6. Pasek rozrządu 7. Maska 8. Śruba mocująca

Rys. 9

Hamster 500 E_Instrukcja Obsługi

30


Konserwacja i serwis 5.6.1 Czyszczenie otoczenia szczotki Codziennie należy sprawdzać komorę, w której znajduje się szczotka główna rys. 9/1 i uszczelki rys. 9/4 i w razie potrzeby usuwać zanieczyszczenia.. 5.6.2 Wymiana szczotki głównej Zużycie szczotki głównej rys. 9/1 należy sprawdzać co tydzień, w razie zużycia szczotkę wymienić. 1. Wyłączyć maszynę i położyć ją na boku. 2. Poluźnić sześć śrub z łbem walcowym soczewkowym rys. 9/2 w szczotce walcowej i wyjąć dwa segmenty szczotki. 3. Zainstalować nowe segmenty szczotki zamocować śrubami z łbem walcowym soczewkowym. 4. Po wymianie szczotki konieczne może być wyregulowanie ścieżki zamiatania. 5.6.3 Ustawianie ścieżki zamiatania Ścieżkę ustawiać jeśli szczotka główna rys. 9/1 jest zużyta lub po jej wymianie. 1. Wyłączyć maszynę, odkręcić śrubę mocującą rys. 9/8 i otworzyć maskę rys. 9/7. Hamster 500 E_Instrukcja Obsługi

2. Poluźnić nakrętkę skrzydełkową rys. 9/5 na dźwigni regulacyjnej i przestawiając dźwignię do góry i w dół ustawić szczotkę by stykała się z posadzką. 3. Dokręcić nakrętkę skrzydełkową i zamknąć maskę. 4. Załączyć maszynę i uruchomić na krótko szczotkę przy stojącej maszynie. 5. Wyłączyć maszynę, podnieść nieco jej przód i pociągnąć maszynę do tyłu. 6. Przy prawidłowej regulacji na posadzce powinien być prostokątny ślad o szerokości 50mm. 7. W razie potrzeby procedurę powtórzyć tak by ścieżka zamiatania była prawidłowo ustawiona. 8. Zamknąć maskę rys. 9/7 i dokręcić z powrotem śrubę mocującą rys. 9/8. 5.6.4 Wymiana pasków uszczelniających Cztery paski uszczelniające rys. 9/4 należy co tydzień sprawdzać i wymieniać w przypadku zużycia. 1. Wyłączyć maszynę i położyć ją na boku.

2. Zdjąć cztery paski uszczelniające rys. 9/2 z ich mocowaniem. 3. Poluźnić śruby w mocowaniu pasków i wyjąć uszkodzone paski. 4. Założyć nowe paski do mocowania i zainstalować 5. Paski powinny tylko lekko dotykać do posadzki. 5.6.5 Wymiana paska rozrządu Pasek rozrządu rys, 9/6 należy sprawdzać co 500 godzin pracy, zużyty pasek wymieniać. 1. Wyłączyć maszynę, odkręcić śrubę mocującą rys. 9/8 i otworzyć maskę rys. 9/7. 2. Przy pomocy kółka pasowego napinającego poluźnić pasek rys. 9/6 i pasek zdjąć. 3. Poluźnić kółko pasowe i założyć nowy pasek. Pasek jest automatycznie napinany sprężyną naciągową. 4. Zamknąć maskę rys. 9/7 i zakręcić z powrotem śrubę mocującą rys. 9/8.

31


Konserwacja i serwis 5.7 Odpylanie 1. 2. 3. 4. 5. 6.

Filtr Pasek uszczelniający Rama nośna filtra Wstrząsarka Śruby skrzydełkowe Obsada

Rys. 10

Hamster 500 E_Instrukcja Obsługi

32


Konserwacja i serwis 5.7.1 Czyszczenia filtra W razie potrzeby czyścić filtr rys. 10/1 przy pomocy wstrząsarki rys. 10/4. W razie wyjątkowo dużego nagromadzenia pyłu czyścić następująco: 1. Wyłączyć maszynę i zdjąć pojemnik na śmieci. 2. Odkręcić śruby skrzydełkowe rys. 10/5. Odchylić ramę nośną rys. 10/3 w dół i ją wyjąć. 3. Wyjąć filtr z ramy nośnej. 4. Ostukać filtr lub oczyścić go odkurzaczem. Uważać by ni uszkodzić żeberek filtra! 5. Włożyć filtr do ramy odpowiednią stroną. Pasek uszczelniający rys. 10/2 musi być zwrócony ku turbinie odpylającej! 6. Zaczepić ramę nośną w obsadzie rys.10/6 i zamocować śrubami skrzydełkowymi. 7. Zainstalować z powrotem pojemnik na śmieci.

Hamster 500 E_Instrukcja Obsługi

5.7.2 Wymiana filtra Co 250 godzin pracy filtr rys. 10/1 sprawdzać pod kątem oznak zużycia i w razie potrzeby wymieniać. 1. Wyłączyć maszynę i zdjąć pojemnik na śmieci. 2. Odkręcić śruby skrzydełkowe rys. 10/5. Odchylić ramę nośną rys. 10/3 w dół i ją wyjąć. 3. Wyjąć filtr z ramy nośnej. 4. Do ramy nośnej włożyć, odpowiednią stroną, nowy filtr. Pasek uszczelniający rys. 10/2 musi być zwrócony ku turbinie odpylającej! Zaczepić ramę nośną w obsadzie rys.10/6 i zamocować śrubami skrzydełkowymi. 5. Zainstalować z powrotem pojemnik na śmieci.

33


Konserwacja i serwis 5.8 Pojemnik na śmieci 1. 2. 3. 4.

Pojemnik na śmieci Mechanizm zabezpieczający Uszczelnienie Uchwyt

Rys. 11

Hamster 500 E_Instrukcja Obsługi

34


Konserwacja i serwis 5.8.1 Opróżnianie pojemnika Poziom napełnienia pojemnika na śmieci rys. 11/1 należy regularnie sprawdzać (obciążalność do 25 kg) i w razie potrzeby pojemnik opróżniać. 1. Wyłączyć maszynę i pociągnąć do góry mechanizm zabezpieczający rys. 11/2 pojemnika. 2. Trzymając za uchwyt rys. 11/4 wyciągnąć pojemnik do tyłu i opróżnić go zgodnie z przepisami odnośnie usuwania śmieci. 3. Zainstalować z powrotem pojemnik na śmieci i docisnąć do mechanizmu zabezpieczającego aż usłyszy się kliknięcie zatrzasku.

3. Wyciągnąć uszczelnienie z ramy nośnej. Zainstalować nowe uszczelnienie. 4. Zainstalować z powrotem pojemnik na śmieci i docisnąć do mechanizmu zabezpieczającego aż usłyszy się kliknięcie zatrzasku.

5.8.2 Wymiana uszczelnienia Uszczelnienie rys. 11/3 sprawdzać co tydzień i w razie zużycia wymieniać na nowe. 1. Wyłączyć maszynę i pociągnąć do góry mechanizm zabezpieczający rys. 11/2 pojemnika. 2. Trzymając za uchwyt rys. 11/4 wyciągnąć pojemnik rys. 11/1 do tyłu. Hamster 500 E_Instrukcja Obsługi

35


Konserwacja i serwis

Hamster 500 E_Instrukcja ObsĹ&#x201A;ugi

36


Deklaracja zgodności (zgodnie z Dyrektywą 98/37/EC) Hako-Werke GmbH & Co. Hamburger Strasse 209-239 D-23843 Bad Oldesloe Oświadcza na własną wyłączną odpowiedzialność, że urządzenie Hako Hamster 500 E Typ: 6258 którego dotyczy niniejsza deklaracja, spełnia wymagania w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy według dyrektywy 98/37/EC oraz wymagania innych dyrektyw jakie mają tutaj zastosowanie: 89/336/EEC.

Hamster 500 E_Instrukcja Obsługi

W celu spełnienia wymagań w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, wymienionych w podanych dyrektywach spełniono wymagania następujących norm i specyfikacji technicznych: DIN EN 60335-2-72 DIN EN 61000-6-2 DIN EN 61000-6-3

Bad Oldesloe, 21.01.2009 _______________________________ Bernd Heilmann, Dyrektor Zarządzający

37


Pierwszorzędna technologia w służbie czystszego, przyjemniejszego środowiska

HAKO POLSKA Sp. z o.o. 30-392 Kraków, ul. Czerwone Maki 63 Tel ++48 12 622 16 00 Fax ++48 12 622 16 22 www.hako.pl/ biuro@hako.pl biuro@hako.pl Hamster 500 E_Instrukcja Obsługi

38

instrukcja Hamster 500E  

instrukcja Hamster 500E

instrukcja Hamster 500E  

instrukcja Hamster 500E

Advertisement