Page 1

Instrukcja obsługi Hakomatic B 70 (7061.20)


Wprowadzenie Wprowadzenie Pragniemy by dobra charakterystyka maszyny Hakomatic B 70 w pełni uzasadniła zaufanie okazane poprzez kupno tej maszyny Przed uruchomieniem Hakomatic B 70 należy dokładnie zapoznać się dokładnie z rozdziałem „Informacja o bezpieczeństwie pracy” by eksploatacja maszyny była bezpieczna. Bezpieczeństwo własne operatora jak również bezpieczeństwo osób postronnych w dużym stopniu zależy tego jak pojazd jest kierowany i obsługiwany. Należy więc przed pierwszą jazdą starannie przeczytać i zrozumieć zasady obsługi i konserwacji maszyny. Instrukcja podaje wartościowe informacje o obsłudze, serwisie i konserwacji. Stosowane w niniejszej instrukcji symbole ostrzegawcze zwracają uwagę na elementy związane z bezpieczeństwem. Przestrzegać zasad bezpieczeństwa, patrz rozdział „Informacja o bezpieczeństwie pracy”.

Lokalny dealer Hako z przyjemnością odpowie na inne pytania jakie się mogą pojawić odnośnie samego pojazdu lub jego obsługi oraz niniejszej instrukcji. Chcemy wyraźnie stwierdzić, że nie możemy zaakceptować żadnej prawnej odpowiedzialności za treść niniejszej instrukcji. Jeśli zachodzi konieczność naprawy to stosować wyłącznie oryginalne części zamienne, które jako jedyne mogą zagwarantować niezawodność maszyny i nie ograniczają prawa do gwarancji. Rezerwujemy sobie prawo do udoskonaleń technicznych.

Ważne od: października 2006 Hako-Werke GmbH & Co D-23843 Bad Oldesloe Hamburger Str. 209-239 Tel.: (04531)8060

Przeznaczenie urządzenia Maszyny Hakomatic B 70 , przeznaczone są wyłącznie do szorowanie na mokro podłoża o twardej w pomieszczeniach. Inne wykorzystanie urządzenia jest niezgodne z jego przeznaczeniem i uważane za niewłaściwe, co w rezultacie zwalnia producenta od odpowiedzialności za uszkodzenia powstałe w wyniku takiego użytkowania. Wykorzystanie urządzenia zgodnie z jego przeznaczeniem oznacza także przestrzeganie warunków obsługi, konserwacji i napraw jakie zostały podane przez producenta. Szorowarki Hakomatic B 70 mogą być obsługiwane tylko przez osoby, które zostały z nimi zapoznane i znają zagrożenia, które mogą powstać w wyniku nieumiejętnej obsługi urządzenia. Przy użyciu wyżej wymienionych maszyn należy przestrzegać odpowiednich przepisów dotyczących zapobiegania wypadkom oraz innych powszechnie znanych przepisów BHP. Producent urządzenia nie bierze odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku zmian technicznych wprowadzonych bez jego zgody.


Wprowadzenie Uwagi dotyczące gwarancji Stosują się tutaj warunki uzgodnione w umowie kupna. Uszkodzenia wynikające z nieprzestrzegania postanowień dotyczących konserwacji i serwisu nie są objęte gwarancją. Konserwację należy powierzyć autoryzowanemu serwisowi Hako i potwierdzić w „Świadectwie Konserwacji”, które stanowi dokument gwarancyjny. Z gwarancji są wyłączone: Bezpieczniki, naturalne zużycie, uszkodzenia na skutek przeciążenia

maszyny i uszkodzenia spowodowane nieprawidłowym posługiwaniem się maszyną lub nieupoważnionymi przeróbkami. Co więcej, reklamacja nie będzie zaakceptowana jeśli uszkodzenie zostało spowodowane zamontowaniem części lub akcesoriów bez uprzedniej jednoznacznej zgody Hako lub nieprzestrzeganiem instrukcji konserwacji. Odbiór urządzenia Przy dostawie urządzenia należy sprawdzić je pod względem uszkodzeń, które mogły powstać w czasie

transportu. W przypadku wystąpienia tego rodzaju uszkodzeń, należy je bezzwłocznie potwierdzić w urzędzie kolejowym lub u spedytora. Protokół uszkodzeń wraz z listem przewozowym należy przesłać pocztą do: HAKO POLSKA Sp. z o.o. 30-392 Kraków, ul. Czerwone Maki 63 Tel. 0 12 622 16 11 Fax 012 622 16 22 www.hako.pl biuro@hako.pl


Spis treści Spis treści Spis treści 4 1.  Informacja dotycząca bezpieczeństwa 5  1.1  Symbole ostrzegawcze stosowane ogólne 5  1.2  Zasady ogólne 6  1.3 Zasady obsługi 6  1.4 Instrukcja konserwacji 7  1.5 Zagrożenia specyficzne dla układu elektrycznego 7  1.6 Informacja o ochronie środowiska 8  1.7  Etykiety na maszynie 9  2  Pierwsze uruchomienie 10  2.1 Instruktaż 10  2.2 Ładowanie formujące 10  2.3 Przed włączeniem do eksploatacji 10  2.4 Uruchomienie maszyny 10  2.5 Praca 11  2.6 Zatrzymywanie maszyny 11  2.7 Po pracy 11  2.8 Przejazdy 11  2.9 Punkty mocowania 11  3  Praca 12  3.1 Metod pracy 12  3.1.1  Głowica szczotkowa 12  3.1.2  Zbiornik wody czystej 12  3.1.3  Ssawa 13  4

3.1.4 Zbiornik wody brudnej 13  3.1.5  Napęd jazdy 13  3.1.6  Baterie i ładowarka 13  3.1.7  Opcje 13  3.2  Elementy sterownicze i kontrolki 14  3.2.1  Tablica sterownicza 14  3.2.2 Na maszynie 16  4. Dane techniczne 18  5.  Konserwacja 20  5.1  System Konserwacji Hako 20  5.2   Dokumentacja konserwacji 21  5.3  Harmonogram konserwacji wykonywanej przez użytkownika 22  5.4  Bateria akumulatorowa 26  5.4.1 Ładowanie baterii 27  5.4.2   LDS – sygnalizator niskiego stanu naładowania 27  5.4.3   Konserwacja baterii napędowych 27  5.4.4   Wyjmowanie baterii 27  5.4.5   Instalowanie baterii 27  5.4.6   Złomowanie baterii 27  5.5  Zbiornik wody czystej 28  5.5.1  Zbiornik wody czystej 29  5.5.2  Opróżnianie zbiornika wody czystej 29  5.5.3  Czyszczenie filtra wody czystej 29  5.6  Zbiornik wody brudnej 30 

5.6.1 Opróżnianie zbiornika wody brudnej 31  5.6.2  Czyszczenie zbiornika wody brudnej 31  5.6.3  Czyszczenie filtra ssawnego 31  5.7  Głowica szczotek tarczowych 32  Rys. 95.7.1 Czyszczenie szczotek 32  5.7.2 Czyszczenie szczotek 32  5.7.3 Wymiana rolki odchylającej 32  5.7.4   Wymiana paska uszczelniającego 32  5.8  Ssawa 33  5.8.1  Czyszczenie ssawy 33  5.8.2 Wymiana gum ssawy 33  5.8.3  Wymiana gum ssawy 33 


Bezpieczeństwo pracy

1. Informacja dotycząca bezpieczeństwa 1.1 Symbole ostrzegawcze stosowane ogólne Do wszystkich akapitów traktujących o bezpieczeństwie obsługi, o bezpieczeństwie maszyny lub o ochronie środowiska przypisany jest jeden z następujących symboli:

Symbol NIEBEZPIECZEŃSTWO

OSTRZEŻENIE ZAGROŻENIE ŚRODOWISKA

Zagrożenie dla Opis człowieka i dóbr niebezpieczna sytuacja spowodowana złym materialnych wykonaniem lub nieprzestrzeganiem instrukcji lub procedury roboczej maszyny ważna informacja dotycząca obsługi maszyny związana z jej sprawnością środowiska

Z powodu używania zdrowiu lub środowisku

substancji

zagrażających

5


Bezpieczeństwo pracy 1.2 Zasady ogólne • Niezależnie od zasad bezpieczeństwa pracy podanych w niniejszej instrukcji obsługi należy przestrzegać przepisów kodeksu pracy i stosownych przepisów bezpieczeństwa pracy. • Przed rozpoczęciem użytkowania maszyny należy starannie przeczytać niniejszą instrukcję obsługi jak również dodatkowe instrukcje akcesoriów lub doczepionych narzędzi a następnie ściśle stosować się do ich wymagań. • Maszynę mogą obsługiwać, konserwować i naprawiać tylko osoby przeszkolone przez specjalistów Hako. • Zalecamy staranne zapoznanie się z instrukcjami bezpieczeństwa ponieważ tylko dokładna wiedza o tym pomaga unikać błędów w obsłudze maszyny i gwarantuje bezusterkową pracę maszyny. • Instrukcje obsługi muszą być zawsze dostępna w miejscu użytkowania maszyny i dlatego należy je przechowywać na maszynie. • Przy sprzedaży lub wynajmie maszyny należy te dokumenty przekazać za potwierdzeniem 6

nowemu właścicielowi lub nowemu operatorowi. Tabliczki ostrzegawcze i instruktażowe zamocowane na maszynie zawierają wartościową informację o bezpiecznej obsłudze. Nieczytelne lub niekompletne tabliczki natychmiast wymieniać. Z uwagi na zasady bezpieczeństwa stosowane części zamienne muszą mieć jakość taką samą jak części oryginalne!

1.3 Zasady obsługi •

• •

• •

• •

Przed pierwszym uruchomieniem maszyny należy w pełni naładować baterię zgodnie z procedurą jej formowania i instrukcją obsługi ładowarki jak również instrukcją producenta akumulatora. Hako nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenie spowodowane nieprawidłowym formowaniem akumulatora. Przed uruchomieniem maszyny sprawdzić czy jest bezpieczna! Nieodzowne jest by operator przed rozpoczęciem obsługi zapoznał się z dołączonymi narzędziami i elementami sterowania i ich funkcjami. Po uruchomieniu maszyny nie będzie na to czasu! Przy pracy z maszyną używać mocnych, nieślizgających się butów Maszynę wolno używać tylko na powierzchniach jasno określonych przez właściciela lub jego upoważnionego przedstawiciela. Przy pracy maszyną zwracać uwagę na osoby trzecie, szczególnie na dzieci. Zaraz po opuszczeniu szczotki należy rozpocząć jazdę by uniknąć wytarcia


Bezpieczeństwo pracy śladów na podłożu. Przed przejeżdżaniem przez progi lub inne przeszkody szczotkę podnosić. • Zbiornik brudnej wody składać tylko gdy jest pusty. • Stosować tylko środki czyszczące do maszyn automatycznych (nisko pieniące) i przestrzegać instrukcji ich stosowania i usuwania podanych przez producenta tych środków. • Maszyna nie jest przewidziana do zbierania substancji i pyłów niebezpiecznych, łatwopalnych lub wybuchowych. • Zabrania się użytkowania maszyny w przestrzeniach zagrożonych wybuchem. • Dla zabezpieczenia maszyny przed użyciem przez osoby nieupoważnione wyciągać kluczyk. • Przed przejazdem maszyną podnosić ssawę i szczotki. Sposób jazdy dostosować do lokalnych warunków. • Maszynę można użytkować tylko na płaskim terenie o nachylenie poniżej 2%. 1.4 Instrukcja konserwacji • Codzienną i cotygodniową konserwację wykonuje operator. Inne

• • •

• • • •

prace konserwacyjne i naprawy należy powierzać serwisowi Hako. Wykonywać czynności konserwacyjne w okresach określonych w harmonogramie konserwacji. Przy konserwacji i naprawach należy stosować tylko właściwe narzędzia. Stand bezpieczeństwa maszyny, zgodnie z Przepisami Zapobiegania Wypadkom, powinien być regularnie (zalecamy corocznie) oraz po modyfikacji lub naprawie sprawdzany przez eksperta. Części zamienne muszą spełniać wymagania techniczne podane przez producenta! Gwarantują to części zamienne oryginalne. Przed rozpoczęciem przeglądu lub konserwacji zatrzymywać silnik. Dla zabezpieczenia przed użyciem przez osoby nieuprawnione wyciągać kluczyk ze stacyjki. Przed rozpoczęciem pracy na układzie elektrycznym wyciągać wtyczkę baterii. Przed rozpoczęciem pracy pod podniesioną pokrywą zbiornika wody brudnej zabezpieczyć ją przed przypadkowych zamknięciem lub przechyleniem.

• • • •

Części elektrycznych nie wolno czyścić myjką wysokociśnieniową. Używanie agresywnych detergentów nie jest dozwolone. Po oczyszczeniu maszyny od czekać na jej wyschnięcie, np. przez weekend. Maszynę wolno włączyć do eksploatacji tylko po założeniu i zamocowaniu wszystkich urządzeń zabezpieczających.

1.5 Zagrożenia specyficzne dla układu elektrycznego • Stosować tylko oryginalne bezpieczniki na odpowiedni prąd. • W przypadku nieprawidłowego działania układu elektrycznego natychmiast wyłączyć maszynę i usunąć uszkodzenie. • Prace na układzie elektrycznym mogą wykonywać tylko elektrycy z odpowiednimi uprawnieniami. • Podzespoły elektryczne maszyny regularnie oglądać i sprawdzać. Natychmiast usuwać defekty takie jak luźne połączenia lub przepalone przewody.

7


Bezpieczeństwo pracy Bateria akumulatorowa • Przestrzegać instrukcji obsługi wydanej przez producenta baterii. • Manipulacje baterią lub jej wymianę może wykonywać tylko zespół konserwacji. • Nigdy nie kłaść na baterii przedmiotów metalowych lub narzędzi – niebezpieczeństwo zwarcia! • Ze względu na możliwość zmiany środka ciężkości baterie muszą być używane tylko w przewidzianej dla nich pozycji. • W miejscu ładowania baterii należy zapewnić dobrą wentylację – niebezpieczeństwo wybuchu!\ • Patrz także uzupełnienie instrukcji 8860-2554 – Informacja o bateriach napędowych. 1.6 Informacja o ochronie środowiska • Dla bezpiecznego używania substancji zagrażających zdrowiu lub środowisku potrzebna jest specjalna wiedza. • Przestrzegać wymagań prawnych odnośnie do usuwania detergentów, patrz Prawo Wodne. • Zużyte baterie z oznakowaniem recyklingu zawierają elementy do ponownego wykorzystania. Zgodnie z 8

piktogramem przekreślonego kubła na śmieci nie wolno ich wyrzucać do normalnych śmieci. Ich usuwanie należy uzgodnić w umowie z Hako lub złomować je w odpowiednich placówkach.


Bezpieczeństwo pracy

1.7 Etykiety na maszynie Do maszyny są zamocowane następujące znaki dotyczące bezpieczeństwa. Nieczytelne lub brakujące etykiety należy natychmiast wymieniać.

A = Czytać i stosować się do instrukcji obsługi (Rys. 1/2). B = Maksymalne nachylenie 2% (Rys. 1/2). C = Nie czyścić maszyny urządzeniami wysokociśnieniowymi (Rys. 1/2).

Tabliczka znamionowa Hako (Rys. 1/1).

Tabliczka znamionowa (Rys. 1/14)

Wąż spustowy brudnej wody (Rys 1/3)

Ciśnienie w ogumieniu (Rys 1/4)

Rys. 1

9


Pierwsze uruchomienie

2

Pierwsze uruchomienie

2.1 Instruktaż Przed pierwszym uruchomieniem konieczny jest instruktaż prowadzony przez wykwalifikowanego pracownika serwisu Hako. Twój dealer skontaktuje się z tobą i ustali datę instruktażu. 2.2 Ładowanie formujące Przed pierwszym uruchomieniem maszyny naładować w pełni baterię ładowaniem początkowym, zgodnie z wymaganiami podanymi przez jej producenta. Hako nie może ponosić odpowiedzialności za uszkodzenia z niewłaściwego ładowania formującego. 2.3 Przed włączeniem do eksploatacji Przed włączeniem maszyny do eksploatacji wykonać następujące przeglądy 1. W miejscu gdzie maszyna jest zaparkowana sprawdzić czy nie ma śladów wycieków. Węże, przewody i zbiorniki muszą być wolne od nieszczelności i uszkodzeń. 10

2. Zainstalować ssawę i szczotki, patrz rozdział o konserwacji. 3. Zainstalować baterie i podłączyć wtyczkę baterii, patrz rozdział o konserwacji. 4. Sprawdzić stan naładowania baterii, w razie potrzeby ją doładować. Pamiętać o ładowaniu formującym przed pierwszym uruchomieniem maszyny. 5. W razie potrzeby opróżnić zbiornik wody brudnej i go oczyścić, patrz rozdział o konserwacji. 6. Napełnić zbiornik wody czystej i dodać detergent zgodnie z zaleceniami producenta. Stosować tylko środki pieniące dla maszyn automatycznych (nisko pieniące) i stosować się do instrukcji użytkowania, usuwania i ostrzeżeń podanych przez ich producenta.

2.4 Uruchomienie maszyny Przed uruchomieniem maszyny dźwignię przyspiesznika ustawić w położenie neutralne. Jeśli dźwignia nie jest w położeniu neutralnym to po uruchomieniu maszyny pojawia się komunikat o błędzie. Ustawianie maszyny na tryb roboczy: • Odłączyć wtyczkę sieciową ładowarki, jeśli jest jeszcze podłączona i zamocować w uchwycie. • Włączyć maszynę kluczykiem – przestawić go z położenia (0) na (1).


Pierwsze uruchomienie

2.5 Praca

2.7 Po pracy

1. Włączyć maszynę 2. Przy pomocy dźwigni rys. 4/4 opuścić ssawę. Automatycznie włącza się turbina odsysania. 3. Regulatorem rys. 4/3 nastawić ilość wody. 4. Pedałem rys. 4/10 opuścić głowicę szczotkową. Automatycznie włącza się dopływ wody. 5. Dźwignią przyspiesznika rys. 4/1 nastawić kierunek i prędkość jazdy.

1. Przejechać maszyną do miejsca jej konserwacji. 2. Zatrzymać maszynę, podnieść ssawę i głowicę szczotkową, wyciągnąć kluczyk. 3. Opróżnić i oczyścić zbiornik wody brudnej.

Zaraz po opuszczeniu głowicy szczotkowej należy rozpocząć jazdę gdyż szczotki mogą wytrzeć na podłodze ślady. Przed rozpoczęciem jazdy do tyłu podnosić ssawę a przy przejeżdżaniu przez progi podnosić głowicę szczotkową. 2.6 Zatrzymywanie maszyny Dźwignia przyspiesznika po zwolnieniu wraca automatycznie do położenia neutralnego. Maszyna zatrzymuje się. Zabezpieczyć maszynę przed przypadkowym przetoczeniem się lub włączeniem.

Przestrzegać lokalnych przepisów odnośnie usuwania detergentów, patrz Prawo Wodne.

2.8 Przejazdy Przed przejazdem do miejsca pracy należy maszynę włączyć, podnieść ssawę i głowicę szczotkową a potem ustawić dźwignię przyspiesznika odpowiednio do potrzebnego kierunku jazdy. 2.9 Punkty mocowania Przy przewożeniu maszyny na ciężarówce lub przyczepie należy ją zabezpieczyć przed przetoczeniem się. Przywiązać maszynę mocno używając śrub oczkowych z przodu, rys. 2/1 i z tyłu podwozia, rys. 2/2.

4. Sprawdzić filtr wody czystej 5. Sprawdzić uszczelki i wąż ssawny 6. Sprawdzić poziomy płynów eksploatacyjnych, funkcjonalność i nastawy. 7. Naładować baterie 8. Oczyścić maszynę Przed odstawieniem maszyny na dłuższy czas opróżnić zbiornik wody czystej. Części elektrycznych nie czyścić urządzeniami wysokociśnieniowymi. Rys 2

11


Praca

3

Praca

3.1 Metod pracy Ogólnie Hakomatic B 70jest to szorowarka osuszająca do czyszczenia na mokro twardych podłóg. 3.1.1 Głowica szczotkowa Przed szorowaniem opuścić głowicę szczotkową pedałem rys. 3/1. Szczotki obracają się i automatycznie włącza się dopływ wody. Gdy dźwignia przyspiesznika znajdzie się w położeniu neutralnym (maszyna zatrzymuje się) wtedy automatycznie zatrzymują się szczotki i dopływ wody. 3.1.2 Zbiornik wody czystej Wodę wlewa się do zbiornika wody czystej, rys. 3/2, po złożeniu pokrywy. Zbiornik mieści 70 litrów wody a poziom napełnienia można śledzić wzrokiem przez przeźroczysty wąż. Ilość wody reguluje się rączką nastawczą.

Rys. 3

12


Praca 3.1.3 Ssawa Ruchoma ssawa, rys. 3/3, składa się z podnośnika ssawy, turbiny odsysającej i gum uszczelniających. Gumy ssawy ścierają wodę z podłogi. Ssawę opuszcza się dźwignią ręczną. Jednocześnie następuje włączenie dmuchawy odsysającej. Turbina odsysająca pracuje niezależnie od kierunku jazdy a nawet po zatrzymaniu maszyny. Drugie uruchomienie dźwigni podnosi ssawę i wyłącza turbinę z opóźnieniem 15 sekund. 3.1.4 Zbiornik wody brudnej Brudna woda jest zabierana od ssawy do zbiornika wody brudnej, rys. 3/4, przez turbinę i wąż ssawny. Do czyszczenia i zbierania wody z miejsc trudno dostępnych maszyna jest wyposażona w ręczny wąż ssawny.

3.1.5 Napęd jazdy Maszyna ma bezstopniowy napęd jazdy, rys. 3/5. Elektroniczna regulacja napędu zapewnia zmianę prędkości jazdy jak również dynamiczne hamowanie. 3.1.6 Baterie i ładowarka Maszyna jest wyposażona w baterie akumulatorowe bezobsługowe 105 Ah, rys. 3/6, automatyczną ładowarkę, rys. 3/7 i sygnalizator niskiego stanu naładowania (LDS) dla ochrony przed nadmiernym rozładowaniem. Informacje o bateriach napędowych podane są w ulotce 88-6-2556. 3.1.7 Opcje • • •

Układ dozowania i sygnalizator pływakowy do automatycznego napełniania Wąż ssawny łącznie z rurą, ssawką szczelinową i ssawką do odsysania na mokro Uchwyt dla mopy i skrzynka na przybory do sprzątania.

13


Praca 3.2 Elementy sterownicze i kontrolki 3.2.1 Tablica sterownicza 1. 2. 3. 4. 5. 6.

Wyświetlacz Stacyjka Wskazania naładowania baterii Wskaźnik LDS Symbol napędu szczotek Symbol napędu turbiny odsysającej 7. Miernik roboczogodzin 8. Wskaźnik serwisowy

Rys. 4

14


Praca Wyświetlacz, rys. 4/1 Ta tablica umożliwia centralne monitorowanie funkcji i detekcję wszystkich trybów pracy.

Stacyjka służy do włączania i wyłączania układów elektrycznych. Dla zabezpieczenia przed użyciem maszyny przez osoby nieupoważnione wyciągać kluczyk..

Wskazania naładowania Berii, rys. 4/3 Wskazania naładowania baterii pokazują się tablicy podczas ładowania baterii i pokazują jej stan. Są to następujące symbole: Symbol A < 20 % naładowania Symbol B = naładowanie 80% Symbol C = naładowanie 100% Symbol D (migoce) = błąd

Wskaźnik LDS, rys. 4/4 Po włączeniu wskaźnik LDS pokazuje podczas pracy stan naładowania baterii. Dalsze informacje patrz rozdział o konserwacji.

Symbol napędu szczotek, rys. 4/5 Pokazuje się po włączeniu napędu szczotek

Miernik roboczogodzin, rys. 4/7 Zaraz po włączeniu wyświetla on na krótko wersję oprogramowania i numer ostatniego błędu. Następnie pokazuje bieżące godziny pracy.

Wskaźnik serwisowy, rys. 4/8 Wskaźnik ten zapala się w przypadku błędu systemu; następuje przerwa czyszczenia i przejazdu. Oprócz tego na mierniku roboczogodzin wyświetlony zostaje 4-cyfrowy kod błędu.

Symbol napędu turbiny, rys. 4/6 Pokazuje się po włączeniu napędu turbiny.

15


Praca 3.2.2 Na maszynie 1. Dźwignia przyspiesznika 2. Pokrywka zbiornika wody czystej 3. Zawór ręczny czystej wody 4. Dźwignia ręczna podnoszenia ssawy 5. Filtr czystej wody 6. Wąż spustowy brudnej wody 7. Wąż spustowy czystej wody (wskazania poziomu czystej wody) 8. Wypychacz szczotki 9. Przyłącze zasilania ładowarki 10. Dźwignia głowicy szczotkowej

Rys. 5

16


Praca

Dźwignia przyspiesznika, rys. 5/1 Po włączeniu maszyny dźwignią przyspiesznika reguluje się bezstopniowo prędkość maszyny. Po przestawieniu jej na maksimum uzyskuje się maksymalną szybkość maszyny. Prędkość zmniejszać cofając powoli dźwignię. Po zwolnieniu dźwigni wraca ona automatycznie do pozycji neutralnej i maszyna zatrzymuje się (zabezpieczenie na przypadek zasłabnięcia kierowcy). Przed pozostawieniem maszyny bez dozoru należy ją zabezpieczyć przed przetoczeniem się. Przed ponownym włączeniem maszyny upewnić się czy dźwignia jest w położeniu neutralnym. Pokrywka zbiornika wody czystej, rys. 5/2 Zbiornik wody czystej napełnia się po złożeniu pokrywki.

Zawór ręczny czystej wody, rys. 5/3 Dopływ wody do ssawy jest regulowany zaworem ręcznym. Przepływ reguluje się w zakresie 0 l/min do 3,3 l/min. Dźwignia ręczna podnoszenia ssawy, rys. 5/4 Służy do podnoszenia/opuszczania ssawy. Jednocześnie powoduje to wyłączenie/włączenie turbiny odsysającej.

Wypychacz szczotki, rys. 5/8 Pozwala na łatwe i szybkie wyjęcie szczotki. Przyłącze zasilania ładowarki, rys. 5/9 Przyłącze sieciowe do ładowarki. Pedał głowicy szczotkowej, rys. 5/10 Służy do podnoszenia i opuszczania głowicy szczotkowej.

Filtr czystej wody, rys. 5/5 Filtr ten czyści wodę płynącą ze zbiornika do ssawy. Wąż spustowy wody brudnej, rys. 5/6 Umożliwia spuszczenie zebranej w zbiorniku brudnej wody. Wąż spustowy wody czystej, rys. 5/7 Umożliwia spuszczenie wody ze zbiornika wody czystej.

17


Dane techniczne

4. Dane techniczne Długość maszyny

cm

151

Wysokość maszyny

cm

111

Szerokość maszyny bez ssawy

cm

68

Szerokość maszyny ze ssawą

cm

95

Szerokość robocza

cm

65

Szerokość ssawy

cm

95

2

m /h

3250

Napięcie robocze

V

24

Moc nominalna silnika napędu jazdy

W

300

Moc nominalna silnika odsysania

W

520

Moc nominalna silnika szczotki

W

2x720

Ilość

2

cm

33

km/h

5,0

Zbiornik wody czystej

litry

70

Zbiornik wody brudnej

litry

75

Ciężar bez baterii

kg

177

Ciężar z wodą i bateriami

kg

325

Teoretyczna wydajność powierzchniowa

Ilość szczotek Średnica szczotek Prędkość jazdy przy pracy

18


Dane techniczne

Poziom hałasu Poziom ciśnienia akustycznego wg DIN EN 60335-2-72 przy maksymalnych (LwA) warunkach pracy na stanowisku pracy operatora urządzenia

dB (A)

82

Poziom ciśnienia akustycznego mierzony wg DIN EN 60335-2-72 przy normalnych warunkach pracy przy uszach operatora (LpA)

dB (A)

67

Niedokładność pomiary (KpA)

dB (A)

1,6

m/s²

<2.5

Wibracje Ważone częstotliwościowo przyspieszenie wyznaczone wg DIN EN ISO 5349, działające na kończyny górne (ręce, przedramiona), w normalnych warunkach pracy nie przekracza

19


Konserwacja

5.

Konserwacja

Uwagi ogólne Zalecamy dokładne zapoznanie się z rozdziałem dotyczącym bezpieczeństwa przed przystąpieniem do konserwacji! Przestrzeganie harmonogramu prac konserwacyjnych, opracowanego przez producenta, gwarantuje optymalne działanie urządzenia. Konserwację codzienną i cotygodniową i drobne naprawy może wykonywać kierowca/operator. Dalsze prace zgodnie z systemem konserwacji Hako należy powierzyć serwisowi Hako. Nie możemy ponosić odpowiedzialności za uszkodzenia wynikające z nieprzestrzegania instrukcji konserwacji. Przy wszelkich zapytaniach dotyczących napraw lub części zamiennych prosimy podawać numer fabryczny, patrz pkt. 1.7, Tabliczka znamionowa. 5.1 System Konserwacji Hako System ten gwarantuje: • Niezawodną pracę maszyn Hako (konserwacja zapobiegawcza) 20

Zmniejszenie kosztów eksploatacyjnych, kosztów naprawy i konserwacji • Długą żywotność i dostępność operacyjną maszyny. System Konserwacji Hako składa się z kilku modułów; określa rodzaj prac technicznych do wykonania i odstępy czasu pomiędzy tymi pracami. Poza tym dla każdego typu konserwacji są dobrane zestawy części zamiennych. System Konserwacji Hako K: Wykonuje użytkownik (codziennie lub co tydzień) zgodnie z instrukcją konserwacji w instrukcji obsługi. Podczas dostawy maszyny kierowca/operator ma odpowiedni instruktaż. System Konserwacji Hako I: (co 125 godzin pracy) Prace wykonuje serwis Hako zgodnie z opisem dostosowanym dla konkretnej maszyny zawierającym także komplet części zamiennych. System Konserwacji Hako II: (co 250 godzin pracy) Prace wykonuje serwis Hako zgodnie z opisem dostosowanym dla konkretnej maszyny zawierającym także komplet części zamiennych.

System Konserwacji Hako S: (co 500 godzin pracy, sprawdzenie bezpieczeństwa ruchowego) Prace wykonuje serwis Hako zgodnie z opisem dostosowanym dla konkretnej maszyny zawierającym także komplet części zamiennych. Wykonanie przeglądów bezpieczeństwa zgodnie z przepisami według UVV-BGVTUV-VDE.


Konserwacja

5.2 Dokumentacja konserwacji Przekazanie maszyny System Konserwacji Hako I po 125 roboczogodzinach Modernizacja jazda testowa przekazanie klientowi Instruktaż

Pieczęć warsztatu

System Konserwacji Hako II po 250 roboczogodzinach Pieczęć warsztatu

System Konserwacji Hako I po 375 roboczogodzinach Pieczęć warsztatu

Przeprowadzona Po ________ godzinach pracy

Przeprowadzona Po ________ godzinach pracy

Przeprowadzona Po ________ godzinach pracy

Przeprowadzona Po ________ godzinach pracy

System Konserwacji Hako S po 500 roboczogodzinach

System Konserwacji Hako I po 625 roboczogodzinach

System Konserwacji Hako II po 750 roboczogodzinach

System Konserwacji Hako I po 875 roboczogodzinach

Pieczęć warsztatu

Pieczęć warsztatu

Pieczęć warsztatu

Pieczęć warsztatu

Przeprowadzona Po ________ godzinach pracy

Przeprowadzona Po ________ godzinach pracy

Przeprowadzona Po ________ godzinach pracy

Przeprowadzona Po ________ godzinach pracy

System Konserwacji Hako S po 1000 roboczogodzinach

System Konserwacji Hako I po 1125 roboczogodzinach

System Konserwacji Hako II po 1250 roboczogodzinach

System Konserwacji Hako I po 1375 roboczogodzinach

Pieczęć warsztatu

Przeprowadzona Po ________ godzinach pracy

Pieczęć warsztatu

Przeprowadzona Po ________ godzinach pracy

Pieczęć warsztatu

Przeprowadzona Po ________ godzinach pracy

Pieczęć warsztatu

Przeprowadzona Po ________ godzinach pracy

21


Konserwacja

5.3

Harmonogram konserwacji wykonywanej przez użytkownika

Konserwacja codzienna i cotygodniowa wykonywana przez klienta/operatora. Praca do wykonania Napełnić zbiornik wody czystej i dodać środek czyszczący

Odstęp czasu Codziennie Co tydzień o

Sprawdzić baterie

o

Sprawdzić i w razie potrzeby oczyścić głowicę szczotkową

o

Sprawdzić i w razie potrzeby oczyścić ssawę

o

Oczyścić uszczelnienie pokrywy zbiornika wody brudnej

o

Opróżnić zbiornik wody brudnej Oczyścić zbiornik wody brudnej o filtr ssawny

o

Sprawdzić i w razie potrzeby wymienić szczotki/pady

o

Oczyścić wąż ssawny zbiornika wody brudnej

o

Sprawdzić gumy uszczelniające ssawy, ewentualnie je obrócić lub wymienić

o

Oczyścić wąż spustowy zbiornika wody czystej

o

Sprawdzić dopływ wody czystej do szczotek, w razie potrzeby oczyścić

o

Sprawdzić filtr wody, w razie potrzeby oczyścić

o

Przeprowadzić jazdę testową

o

22


Konserwacja

System Konserwacji Hako I Poniższe prace wykonuje autoryzowany serwis Hako Praca do wykonania Sprawdzić ładowarkę

Odstęp czasu Co 125 godzin pracy o

Sprawdzić uszczelnienie pokrywy zbiornika wody brudnej, w razie potrzeby wymienić

o

Sprawdzić wąż spustowy zbiornika wody brudnej, w razie potrzeby wymienić

o

Nasmarować złącza podnośnika szczotek

o

Sprawdzić dokręcenie śrub mocujących koła, w razie potrzeby dokręcić (32 Nm)

o

Sprawdzić stan opon

o

Nasmarować złącza uchwytu ssawy

o

Przeprowadzić jazdę testową

o

23


Konserwacja

System Konserwacji Hako II Poniższe prace wykonuje autoryzowany serwis Hako Praca do wykonania Wykonać konserwację zgodnie z Systemem Konserwacji Hako I

Odstęp czasu Co 250 godzin pracy o

Sprawdzić rolki prowadzące pod kątem uszkodzeń bieżnika i luzu łożysk, w razie potrzeby wymienić

o

Sprawdzić wąż spustowy zbiornika wody brudnej, w razie potrzeby wymienić

o

Sprawdzić rolkę odchylającą głowicy szczotkowej, w razie potrzeby wymienić

o

Sprawdzić wąż ssawny pod kątem szczelności i uszkodzeń, w razie potrzeby wymienić

o

Sprawdzić kółka podporowe ssawy, w razie potrzeby wymienić

o

Przeprowadzić jazdę testową

o

24


Konserwacja

System Konserwacji Hako S (kontrola bezpieczeństwa) Poniższe prace wykonuje autoryzowany serwis Hako nie rzadziej niż raz w roku. Praca do wykonania Wykonać konserwację zgodnie z Systemem Konserwacji Hako II

Odstęp czasu Co 500 godzin pracy o

Oczyścić silnik napędowy jazdy z grafitowego pyłu, sprawdzić czy szczotki grafitowe przesuwają się gładko i czy nie są zużyte, w razie potrzeby szczotki grafitowe wymienić

o

Oczyścić silniki napędowe szczotek z grafitowego pyłu, sprawdzić czy szczotki grafitowe przesuwają się gładko i czy nie są zużyte, w razie potrzeby szczotki grafitowe wymienić

o

Przeprowadzić jazdę testową

o

25


Konserwacja

5.4

Bateria akumulatorowa

1. Wyświetlacz LDS (sygnalizatora niskiego stanu naładowania) 2. Wskaźnik ładowarki 3. Ładowarka 4. Kabel sieciowy ładowarki 5. Wtyczka ładowarki 6. Baterie 7. Zbiornik wody brudnej 8. Podparcie 9. Schemat elektryczny Manipulować bateriami i je wymieniać może tylko wykwalifikowany personel

Rys. 6 26


Konserwacja

5.4.1 Ładowanie baterii Baterie ładować przy pomocy zabudowanej na maszynie ładowarki, rys. 6/3. Ładowarkę łączy się z siecią kablem, rys.6/4, z wtyczką z kołkiem uziemiającym. Ładowanie zaleca się jeśli po pracy zgaśnie przynajmniej jeden słupek wskaźnika LDS. Przy ładowaniu przestrzegać instrukcji ładowarki 88-60-2723 jak również instrukcji obsługi baterii. Przed pierwszym włączeniem maszyny przeprowadzić ładowanie początkowe (formujące). Hako nie może ponosić odpowiedzialności za uszkodzenia wynikające z braku tego ładowania początkowego. W miejscy ładowania baterii zapewnić odpowiednią wentylację – niebezpieczeństwo wybuchu!

5.4.2 LDS – sygnalizator niskiego stanu naładowania Dla zabezpieczenia baterii przed nadmiernym rozładowaniem maszyna jest wyposażona we wskaźnik stanu naładowania baterii. Sygnalizator stanu naładowania jest zintegrowany z elektroniką. Po zmianie typu baterii konieczna jest inna nastawa sygnalizacji. Regulację sygnalizatora stanu naładowania może wykonywać tylko serwis Hako. 5.4.3 Konserwacja baterii napędowych Patrz instrukcja obsługi baterii, 88-602556 5.4.4 Wyjmowanie baterii 1. Zaparkować maszynę na poziomym gruncie 2. Wyłączyć maszynę kluczykiem 3. Otworzyć zbiornik wody brudnej, rys. 6/7 i zabezpieczyć podpórką, rys. 6/8 4. Odłączyć wtyczkę baterii, rys. 6/5 5. Odłączyć kable połączeniowe baterii 6. Wyjąć baterie

5.4.5 Instalowanie baterii Z uwagi na zmianę środka ciężkości baterie należy instalować w opisanej pozycji. 1. Wyłączyć maszynę kluczykiem 2. Otworzyć zbiornik wody brudnej, rys. 6/7 i zabezpieczyć podpórką, rys. 6/8 3. Umieścić baterie na tacy zgodnie z rysunkiem 4. Podłączyć kable połączeniowe baterii zgodnie z e schematem, rys. 6/9. Mocno dociągnąć zaciski i je posmarować. 5.4.6 Złomowanie baterii Zużyte baterie z oznakowaniem recyklingu zawierają elementy do ponownego wykorzystania. Zgodnie z piktogramem przekreślonego kubła na śmieci nie wolno ich wyrzucać do normalnych śmieci. Ich usuwanie należy uzgodnić w umowie z Hako lub złomować je w odpowiednich placówkach.

27


Konserwacja

5.5

Zbiornik wody czystej

1. Zbiornik wody czystej 2. Znacznik 3. Wąż wskazujący poziom napełnienia 4. Filtr czystej wody 5. Pokrywa zbiornika

Rys. 7

28


Konserwacja

5.5.1 Zbiornik wody czystej Zbiornik, rys. 7/1, napełniać przed rozpoczęciem pracy lub według potrzeb. Zaparkować pojazd na poziomym gruncie, Otworzyć pokrywę zbiornika, rys. 7/5 i napełnić zbiornik czystą wodą do znacznika, rys. 7/2. Możliwe jest alternatywne napełnianie zbiornika przez szybko-złączkę, rys. 7/6. Należy przedtem podłączyć do tej złączki wąż z układu dozowania. Zawór pływakowy automatycznie zamyka dopływ wody przy maksymalnym poziomie. Patrz oddzielna instrukcja obsługi układu dozowania. Dopuszczalne ciśnienie robocze pływaka wynosi 6 bar.

5.5.3 Czyszczenie filtra wody czystej Filtr sprawdzać co tydzień; w razie potrzeby oczyścić lub wymienić. Filtr czyścić tylko po opróżnieniu zbiornika. 1. Opróżnić zbiornik wody czystej, 7/1, patrz pkt. 5.5.2. 2. Odkręcić pokrywkę filtra 3. Wyjąć element filtracyjny do czyszczenia, w razie potrzeby wymienić. 4. Zainstalować z powrotem element i pokrywkę.

5.5.2 Opróżnianie zbiornika wody czystej Zaparkować pojazd tak, by wąż wskazujący poziom napełnienia znalazł się nad kratką ściekową. Zdjąć wąż i otworzyć pokrywę zbiornika.

29


Konserwacja

5.6 1. 2. 3. 4.

Zbiornik wody brudnej Zbiornik wody brudnej Wąż spustowy Filtr ssawny Pokrywa zbiornika

Rys. 8

30


Konserwacja

5.6.1 Opróżnianie zbiornika wody brudnej Zbiornik wody brudnej, rys. 8/1, czyścić codziennie, także według sygnalizacji akustycznej (zwiększone obroty turbiny odsysającej). 1. Przejechać maszyną do miejsca spuszczania wody 2. Zaparkować maszynę tak by wąż spustowy znalazł się nad kratką ściekową 3. Wyłączyć maszynę Przestrzegać lokalnych przepisów odnośnie usuwania detergentów, patrz Prawo Wodne. 4. Zdjąć wąż spustowy, rys. 8/2, z uchwytu i całkowicie opróżnić zbiornik.

5.6.2 Czyszczenie zbiornika wody brudnej Zbiornik wody brudnej, rys. 8/1, czyścić codziennie, lub według potrzeb. 1. Opróżnić zbiornik, patrz pkt. 5.6.1 2. Otworzyć pokrywkę, rys. 8/4 zbiornika 3. Zdjąć wąż spustowy, rys. 8/2, z uchwytu i całkowicie opróżnić zbiornik. 4. Usunąć resztę zabrudzenia płucząc zbiornik czystą wodą 5. Wypłukać także wąż spustowy. 5.6.3 Czyszczenie filtra ssawnego Filtr ssawny, rys. 8/3, sprawdzać codziennie, w razie potrzeby czyścić. Filtr jest zamocowany na zacisku i łatwo go wyjąć.

31


Konserwacja

5.7

Głowica szczotek tarczowych

1. Pedał podnoszenia głowicy szczotkowej 2. Głowica szczotkowa 3. Wypychacz szczotek 4. Rolka odchylająca 5. Pasek uszczelniający

5.7.1 Czyszczenie szczotek Szczotki, rys. 9/2, czyścić codziennie lub w razie potrzeby. 1. Podnieść głowicę szczotkową pedałem, rys. 9/1 2. By wyjąć szczotki do czyszczenia nacisnąć w dół wypychacz, rys. 9/3.

5.7.2 Czyszczenie szczotek Zużycie szczotek sprawdzać co tydzień. Szczotki wymieniać jeśli szczecina jest zużyta do długości 1,5 cm. 1. Podnieść głowicę szczotkową pedałem, rys. 9/1 2. By wyjąć szczotki nacisnąć w dół wypychacz, rys. 9/3. 3. Włożyć nową szczotkę do głowicy i docisnąć ją obydwiema rękami 5.7.3 Wymiana rolki odchylającej Rolkę odchylającą 9/4 sprawdzać co tydzień; w razie potrzeby wymienić. 5.7.4 Wymiana paska uszczelniającego Pasek uszczelniający sprawdzać co tydzień lub według potrzeb. WE tym celu otworzyć zacisk przegubowy i zdjąć pasek. Montaż w odwrotnej kolejności.

Rys. 9

32


Konserwacja

5.8 Ssawa 1. 2. 3. 4. 5.

Ssawa Pokrętło gwiaździste Śruba regulacyjna Wąż ssawny Zacisk przegubowy

Rys. 10

5.8.1 Czyszczenie ssawy Ssawę 10/1 czyścić codziennie lub w razie potrzeby. Ssawę podnieść, ściągnąć wąż ssawny 10/4, poluźnić obydwa pokrętła gwiaździste 10/2 i zdjąć ssawę.

5.8.2 Wymiana gum ssawy Zużycie wewnętrznej i zewnętrznej gumy ssawy 10/1 sprawdzać codziennie. Przez odpowiednie obracanie gum jest możliwe ich czterokrotne użycie. 1. Ssawę podnieść 2. Ściągnąć wąż ssawny 10/4, poluźnić obydwa pokrętła gwiaździste 10/2 i zdjąć ssawę. 3. Otworzyć zacisk przegubowy 10/5 i zdjąć zewnętrzną gumę uszczelniającą. Gumę obrócić lub, w razie potrzeby, zainstalować nową. 4. Zmienić także gumę wewnętrzną. 5.8.3 Wymiana gum ssawy 1. Zaparkować maszynę na równym gruncie 2. Poluźnić nakrętkę skrzydełkową śruby regulacyjnej 10/3 i przystąpić do ustawienia gumy równolegle do podłogi. Obracanie śruby w prawo: poszerza się prześwit gumy w części środkowej. Obracanie śruby w lewo: prześwit gumy w części środkowej się zmniejsza. 3. Włączyć maszynę, opuścić ssawę i sprawdzić jakość odsysania. 33


Konserwacja

5.9 Ręczne narzędzie do odsysania dla Hakomatic B70 1. 2. 3.

34

Rura Rury przedłużające Ssawka szczelinowa

4. 5. 6. 7.

Ssawka Wąż ssawny Uchwyt Przyłącze

5.9.1 Praca W razie potrzeby zmontować wąż ssawny. Odłączyć wąż ssawny, rys. 11/5 od przyłącza rys. 11/7 i podłączyć do uchwytu rys. 11/6. Ręczne narzędzie do odsysania podłączyć do przyłącza rys. 11/7. Włączyć maszynę do ruchu.


Deklaracja zgodności (zgodnie z Dyrektywą 98/37/EC)

Hako-Werke GmbH & Co. Hamburger Strasse 209-239 D-23843 Bad Oldesloe Oświadcza na własną wyłączną odpowiedzialność, że urządzenie Hakomatic B 70 Typ: 7061 którego dotyczy niniejsza deklaracja, spełnia wymagania w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy według dyrektywy 98/37/EC oraz wymagania innych dyrektyw jakie mają tutaj zastosowanie - 89/336/EEC.

W celu spełnienia wymagań w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, wymienionych w podanych dyrektywach spełniono wymagania następujących norm i specyfikacji technicznych: DIN EN 60335-2-72 DIN EN 61000-6-2 DIN EN 61000-6-3

Bad Oldesloe, 26.09.2006

_______________________________ Bernd Heilmann, Dyrektor Zarządzający

35

Instrukcja B70 - 7061.20  

Instrukcja B70 - 7061.20

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you