Page 1

Technologia czyszczenia 路 Technologia komunalna

Hakomatic B 12 Wszechstronna szrorowarka prowadzona


B 12

Kompaktowy konstrukcja

Dane techniczne Hakomatic

Praktyczna i ’atwa do

Kompaktowa konstrukcja

SzerokoǴǎ robocza

cm 38

zapewnia elastycznoǴǎ uȈycia,

SzerokoǴǎ ssawy

cm 47

transportu szorowarka zaprojektowana do uȈytku

dobry widok czyszczonej

NapiǗcie

na ma’ych powierzchniach.

powierzchni oraz ’atwo pracǗ

PojemnoǴǎ baterii

Hakomatic B 12

w ciasnych miejscach. Œatwa Edge-close working

obs’uga dziǗki

m2/h 1,500

WydajnoǴǎ

V 24 Ah 25

1

Liczba szczotek

km/h 4,0

PrǗdkoǴǎ robocza

l 16

Zbiornik wody czystej

Szczotka tarczowa wystajnjca ergonomicznemu panelowi

Zbiornik wody brudnej

l 22

po obu stronach umoȈliwia

sterujnjcemu. Zdejmowana

SzerokoǴǎ z/bez ssawy

cm 47

pracǗ blisko krawǗdzi co

pokrywa zapewnia ’atwy

Waga bez baterii

kg 40

daje optymalne wyniki

dostǗp podczas jego

Waga z baterinj

kg 80

czyszczenia.

czyszczenia.

kW 0.54

Moc

Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian lub udoskonaleǩ w odniesieniu do kszta’tu i koloru. Na ilustracjach moȈe byǎ pokazane wyposaȈenie opcjonalne.

Transport i przechowywanie

Wbudowana ’adowarka

Lekka konstrukcja oraz

zapewnia moȈliwoǴǎ

sk’adana kierownica

na’adowania maszyny w

sprawiajnj iȈ maszyna jest

kaȈdym standardowym

’atwa do transportu i zajmuje

kontakcie.

tak ma’o miejsca iȈ moȈna jnj

WydajnoǴǎ Hakomatic B 12 czyǴci do 1,500 m2 na godzinǗ.

przewoziǎ w bagaȈniku samochodu osobowego.

DIN EN ISO 9001 DIN EN ISO 14001

HAKO POLSKA Sp. z o.o. 30-392, Kraków ul. Czerwone Maki 63 tel. + 48 12 622 17 00 fax + 48 12 622 16 22 www.hako.pl. bok@hako.pl

81-10-2402PL

Wbudowana ’adowarka

Ulotka Hakomatic B 12  

Ulotka Hakomatic B 12

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you