Page 1

Instrukcja obsługi

Hakomatic B115R (7090.11/.21/.35/.41/.51/.81/.91) 1


Wprowadzenie

Wstęp Pragniemy by dobra charakterystyka maszyn Hakomatic w pełni uzasadniła zaufanie okazane poprzez ich kupno. Przed uruchomieniem maszyny należy dokładnie zapoznać się dokładnie z rozdziałem „Informacja o bezpieczeństwie pracy” by upewnić się, że pojazd będzie prowadzony bezpiecznie. Bezpieczeństwo własne kierowcy jak i bezpieczeństwo osób postronnych zależy od umiejętności prowadzenia i obsługi maszyny. Przed pierwszym użyciem maszyny lub jej oprzyrządowania należy dokładnie zapoznać się z niniejszą instrukcją, stosować się do podanych w niej zaleceń; instrukcję przechowywać bezpiecznie by była gotowa do wykorzystania w przyszłości dla ewentualnych kolejnych właścicieli. Instrukcja zawiera najważniejsze informacje dotyczące obsługi, konserwacji i serwisu maszyny. Informacje dotyczące bezpieczeństwa są w instrukcji wyróżnione odpowiednim piktogramem. W razie wątpliwości należy się kontaktować z

serwisem Hako, który jest zawsze gotowy do pomocy. Chcemy jednak wyraźnie stwierdzić, że informacja zawarta w instrukcji nie jest podstawą do prawnych roszczeń. W razie potrzeby należy używać tylko oryginalnych części zamiennych, bo tylko one gwarantują niezawodną pracę maszyny. Rezerwujemy sobie prawo do zmian technicznych dla dalszego udoskonalenia maszyny. Ważne od września 2011. Hako-Werke GmbH D-23843 Bad Oldesloe Hamburger Str. 209-239 El. +49 (04531) 8060

2

Przeznaczenie urządzenia Szorowarki osuszające Hakomatic B 115R przeznaczone są wyłącznie do czyszczenia podłoża o twardej nawierzchni – do szorowania na mokro i osuszania. Inne wykorzystanie urządzenia jest niezgodne z jego przeznaczeniem i uważane za niewłaściwe, co w rezultacie zwalnia producenta od odpowiedzialności za uszkodzenia powstałe w wyniku takiego użytkowania. Wykorzystanie urządzenia zgodnie z jego przeznaczeniem oznacza także przestrzeganie warunków obsługi, konserwacji i napraw jakie zostały podane przez producenta. Szorowarki Hakomatic mogą być wykorzystywane, obsługiwane i naprawiane tylko przez osoby, które zostały z nimi zapoznane i znają zagrożenia, które mogą powstać w wyniku nieumiejętnej obsługi urządzenia. Producent nie odpowiada za uszkodzenia wynikające z nieautoryzowanych zmian w pojeździe.


Wprowadzenie Uwagi dotyczące gwarancji

Odbiór urządzenia

Stosują się tutaj warunki uzgodnione w umowie kupna. Uszkodzenia wynikające z nieprzestrzegania postanowień dotyczących konserwacji i serwisu nie są objęte gwarancją. Konserwację należy powierzyć autoryzowanemu serwisowi Hako i potwierdzić w „Świadectwie Konserwacji”, które stanowi dokument gwarancyjny. Z gwarancji są wyłączone: Bezpieczniki, naturalne zużycie, uszkodzenia na skutek przeciążenia maszyny i uszkodzenia spowodowane nieprawidłowym posługiwaniem się maszyną lub nieupoważnionymi przeróbkami. Co więcej, reklamacja nie będzie zaakceptowana, jeśli uszkodzenie zostało spowodowane zamontowaniem części lub akcesoriów bez uprzedniej jednoznacznej zgody Hako lub nieprzestrzeganiem instrukcji konserwacji.

Przy dostawie urządzenia należy sprawdzić je pod względem uszkodzeń, które mogły powstać w czasie transportu. W przypadku wystąpienia tego rodzaju uszkodzeń, należy je bezzwłocznie potwierdzić w urzędzie kolejowym lub u spedytora. Protokół uszkodzeń wraz z listem przewozowym należy przesłać pocztą do dostawcy.

3


Spis treści Wstęp .............................................2 Przeznaczenie urządzenia ..............2  Uwagi dotyczące gwarancji ............3  Odbiór urządzenia ..........................3  1. 

Bezpieczeństwo ....................6

1.1 Symbole ostrzegawcze .............6 1.2 Bezpieczeństwo pracy ..............7  1.3 Obsługa maszyny .....................7  1.4 Informacja o konserwacji ..........8  1.5 Zagrożenia szczególne .............9  1.6 Ochrona środowiska ...............10  1.7 Etykiety na pojeździe ..............11  2 

2.2.5 Instalowanie baterii trakcyjnej / blokowej ................. 18 

2.2.6 Sprawdzanie wtyczek baterii 3 Praca .................................. 34  ................................................. 19  3.1 Metoda pracy ......................... 34  2.2.7 Ładowanie formujące baterii 3.2   Elementy sterownicze i ................................................. 19  wskaźniki ...................................... 35  2.3 Sprzątanie .............................. 20  3.2.1 Lewa tablica sterownicza . 35  2.3.1   Sprawdzanie 3.2.2 Prawa tablica sterownicza 37  naładowania baterii .................. 21  3.2.3 Na pojeździe .................... 43  2.3.2 Ładowanie baterii ............ 21  4  Dane techniczne ................. 46  2.3.3   Opróżnianie zbiornika Konserwacja i serwis .......... 49  wody brudnej ............................ 23  5   2.3.4   Napełnianie zbiornika wody czystej ............................. 24 

Praca ...................................15

2.3.5 Regulacja siedzenia ........ 25

2.1 Rozpakowanie ........................15

2.3.6 Załączanie pojazdu ......... 26

2.2 Przed pierwszym uruchomieniem .............................15

2.3.7 Wskaźnik stanu naładowania ............................. 27

2.2.1 Instruktaż..........................15

2.3.8 Wyłączanie pojazdu ........ 28

2.2.2 Montaż ssawy ..................15

2.3.9 Po zakończeniu czyszczenia ................................................. 29

2.2.3 Typ baterii ........................16 2.2.4 Instalowanie baterii korytowej ...................................17 

2.6 Wyposażenie specjalne i akcesoria ...................................... 32 

2.4 Tabela kodów serwisowych ... 30 2.5 Załadunek i przewożenie ....... 31  4

5.1 System Konserwacji Hako .. 49  5.2 Potwierdzenia konserwacji ..... 50  5.3  Harmonogram konserwacji . 51  5.4 Bateria akumulatorowa .......... 55  5.4.1 Układ uzupełniania wody . 56  5.4.2   (TSG)

Wskaźnik naładowania 56

5.4.3 Serwisowanie baterii trakcyjnych ............................... 56 5.4.4 Złomowanie baterii .......... 56 


Spis treści Zbiornik wody brudnej i 5.5 czystej 57  5.5.1   Czyszczenie zbiornika wody czystej ..............................58  5.5.2   czystej

Czyszczenie filtra wody 58

5.9.1 Czyszczenie ssawy ......... 65 5.9.2 Wymiana gum ssawy ...... 65  5.9.3 Regulacja gum ssawy ..... 66  Deklaracja zgodności Unii Europejskiej

5.5.3 Czyszczenie zbiornika wody brudnej .............................58  5.6  Głowica szczotek tarczowych 59  5.6.1 Czyszczenie szczotek ......60  5.6.2 Wymiana szczotek ...........60  5.7   Głowica szczotek walcowych ....................................61  5.7.1   Opróżnianie pojemnika na śmieci ...................................62  5.7.2  

Demontaż szczotek ....62

5.7.3

Zakładanie szczotek ...62

5.5 Deflektor .................................63 5.8.1 Odchylanie deflektora.......63  5.8.2 Wymiana gumy deflektora 63  5.9 Ssawa .....................................64  5


Informacja o bezpieczeństwie pracy

1.

Bezpieczeństwo

1.1 Symbole ostrzegawcze Do wszystkich akapitów traktujących o bezpieczeństwie obsługi, o bezpieczeństwie maszyny lub o ochronie środowiska przypisany jest jeden z następujących symboli:

Symbol

Zagrożenie dla

NIEBEZPIECZEŃSTWO

człowieka i materialnych

OSTRZEŻENIE

maszyny

ważna informacja dotycząca obsługi maszyny związana z jej sprawnością

ZAGROŻENIE ŚRODOWISKA

środowiska

z powodu używania substancji zagrażających zdrowiu lub środowisku

6

Opis dóbr niebezpieczna sytuacja spowodowana złym wykonaniem lub nieprzestrzeganiem instrukcji lub procedury roboczej


Informacja o bezpieczeństwie pracy

1.2 Bezpieczeństwo pracy 

 

 

Oprócz informacji podanych w niniejszej instrukcji obsługi należy przestrzegać wszystkich powszechnie obowiązujących przepisów dotyczących BHP i zapobiegania wypadkom. Przed pierwszym uruchomieniem pojazdu należy dokładnie zapoznać się z dostarczoną instrukcją obsługi, także instrukcjami oprzyrządowania i przestrzegać instrukcji podczas pracy. Pojazd może być obsługiwany tylko przez osoby przeszkolone przez specjalistów Hako. Szczególną uwagę należy poświęcić wymaganiom bezpieczeństwa pracy. Techniczna wiedza najlepiej gwarantuje unikanie błędów przy obsłudze maszyny i bezproblemową jej pracę. Instrukcję przechowywać najlepiej w schowku maszyny. W przypadku sprzedaży lub wynajmu maszyny należy, za

potwierdzeniem przekazać instrukcję nowemu użytkownikowi. Podstawowe informacje dotyczące bezpiecznej pracy z szorowarką Hakomatic znajdują się na zamocowanych na niej tabliczkach ostrzegawczych i instruktażowych. Z uwagi na bezpieczeństwo należy stosować wyłącznie oryginalne części zamienne.

1.3 Obsługa maszyny 

 

7

Przed pierwszym uruchomieniem pojazdu trzeba w pełni naładować baterię (ładowanie formujące). Korzystać z instrukcji obsługi ładowarki oraz instrukcji baterii akumulatorowej. Hako nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenie baterii spowodowane błędnym ładowaniem formującym. Przed każdym uruchomieniem pojazdu sprawdzać czy pojazd jest bezpieczny. Wadliwe działanie natychmiast korygować! Przed rozpoczęciem pracy operator musi być dokładnie zapoznany w wszystkimi nastawami oraz elementami sterowniczymi i ich funkcjami. Podczas pracy będzie na to za późno. Przy pracy z pojazdem nosić zawsze mocne buty robocze z nieślizgającymi się podeszwami. Pojazd wolno użytkować tylko w miejscach wskazanych przez nadzór i przez wskazaną przez niego osobę.


Informacja o bezpieczeństwie pracy  

Podczas pracy istotne jest zwracanie uwagi na osoby postronne, szczególnie na dzieci. Rozpocząć jazdę zaraz po uruchomieniu napędu szczotek, ponieważ gdy pojazd stoi to mogą one wytrzeć podłogę. Zawsze podnosić szczotki przejeżdżając przez progi. Stosować tylko zalecane, nisko pieniące, środki czyszczące i przestrzegać zasad ich dozowania i usuwania podanych przez ich producenta. Nie odsysać żadnych substancji wybuchowych, nierozcieńczonych kwasów ani rozpuszczalników, takich jak benzyna, rozcieńczalniki, które tworzą z powietrzem wybuchowe mieszanki, także acetonu. Ze względów bezpieczeństwa pod siedzeniem kierowcy jest wyłącznik zezwalający na uruchomienie pojazdu tylko wtedy, gdy kierowca siedzi na siedzeniu. Wyłącznika nie wolno bocznikować!

     

  

Pojazd nie jest przystosowany do usuwania płynów i pyłów niebezpiecznych, łatwopalnych. Zabrania się użytkowania pojazdu w przestrzeni zagrożonej wybuchem. Zabrania się przewożenia osób lub ciężkich przedmiotów. Zabrania się holowania pojazdu i używania go jako ciągnika. Dla zabezpieczenia przed niepożądanym użyciem pojazdu wyciągać kluczyk ze stacyjki. Do miejsca pracy przejeżdżać z podniesioną ssawą i szczotkami. Sposób jazdy dostosować do lokalnych warunków. Pojazd jest przewidziany do użytku na poziomych posadzkach, o nachyleniu poniżej 2%. Po śliskiej powierzchni jechać wolno, szczególnie na zakrętach i zjeżdżając z pochyłości. Na pochyłość do 10% podjeżdżać maksimum 1 minutę.

1.4 Informacja o konserwacji 

  

 

8

Operator musi wykonywać konserwację codzienną i cotygodniową. Inne prace konserwacyjne wykonuje serwis Hako. Należy przestrzegać harmonogramu konserwacji i wykonywać podane tam prace. Przy czyszczeniu i konserwacji maszyny stosować właściwe narzędzia. Pojazd podlega specjalistycznemu przeglądowi technicznemu, co najmniej raz w roku lub po modyfikacji, dla sprawdzenia bezpieczeństwa w rozumieniu przepisów zapobiegania wypadkom. Części zamienne muszą odpowiadać jakości określonej przez producenta! Zapewniają to części zamienne oryginalne. Przed czyszczeniem lub serwisem pojazdu należy wyłączyć pojazd i silniki narzędzi. Dla uniknięcia niepowołanego użytku maszyny wyciągać kluczyk ze stacyjki.


Informacja o bezpieczeństwie pracy      

Przed rozpoczęciem jakichkolwiek prac na układzie elektrycznym odłączyć wtyczkę baterii. Nie zezwala się na czyszczenie pojazdu myjką wysokociśnieniową lub parą wodną. Nie zezwala się na używanie agresywnych i korozyjnych środków czyszczących. Po czyszczeniu maszyny odstawić ją np. na weekend. Uruchamiać maszynę tylko wtedy, gdy są zainstalowane wszystkie elementy zabezpieczające. Przy pracy pod podniesionym zbiornikiem wody brudnej należy ten zbiornik podnieść całkowicie by uniknąć przypadkowego opadnięcia zbiornika.

1.5 Zagrożenia szczególne Elektronika  Stosować tylko oryginalne bezpieczniki o podanym amperażu.  W przypadku uszkodzenia w instalacji elektrycznej natychmiast wyłączyć pojazd i usunąć usterkę.  Prace na układzie elektrycznym może wykonywać tylko elektryk z uprawnieniami, przeszkolony zgodnie z przepisami.  Regularnie wykonywać przeglądy wyposażenia elektrycznego. Natychmiast usuwać usterki takie jak luźne połączenia lub uszkodzenia kabli. Baterie  Przestrzegać zasad podanych w instrukcji obsługi dostarczonej przez producenta baterii.  Baterie może serwisować i wymieniać tylko odpowiednio przeszkolony personel.  Z uwagi na położenia środka ciężkości można instalować tylko baterie zatwierdzone przez Hako. 9

  

     

Nigdy nie kłaść na bateriach metalowych przedmiotów – ryzyko zwarcia. W miejscu ładowania baterii musi być odpowiednia wentylacja – ryzyko wybuchu! Dla uniknięcia upływności należy utrzymywać baterie w czystości i chronić przed zanieczyszczeniem np. metalowymi opiłkami. Nie wolno odłączać ani podłączać baterii pod obciążeniem. Uważać by nie uszkodzić kabli przy zamykaniu konsoli siedzeniowej. W pomieszczeniach ładowania baterii nie wolno jeść, pić ani palić. Po serwisowaniu baterii umyć starannie ręce. Dalsze informacje patrz dodatkowa instrukcja 88-60-2556, Uwagi o bateriach trakcyjnych. Nie używać pojazdu zanim nie zostanie zamknięta i zabezpieczona maska.


Informacja o bezpieczeństwie pracy

1.6 Ochrona środowiska 

Personel musi mieć doświadczenie w posługiwaniu się substancjami stwarzającymi zagrożenie dla zdrowia i dla środowiska, jak oleje lub smary. Zawsze przestrzegać przepisów dotyczących usuwania pozostałości, brudnej wody i środków czyszczących. Zużytych baterii nie wolno składać do śmieci komunalnych.

10


Informacja o bezpieczeństwie pracy

1.7 Etykiety na pojeździe Do maszyny są zamocowane następujące znaki dotyczące bezpieczeństwa. Nieczytelne lub brakujące etykiety należy natychmiast wymieniać. Logo firmy, rys. 1/1

Etykieta: nie wchodzić na deflektory (odchylanie na przeszkodach), rys. 1/5

Etykieta: Przelanie się wody, rys. 2/8

Spust brudnej wody, rys. 3/9

Przeczytać i stosować instrukcję obsługi, rys. 2/6

Spust czystej wody, rys. 3/10

Model maszyny, rys.1/2 Etykieta: szerokość robocza, rys. 3/11 Tabliczka znamionowa, rys. 1/3

Etykieta: gazy wybuchowe, rys. 2/7 Temp. wody, maks. 50o, rys. 1/4

11


Informacja o bezpieczeństwie pracy

Rys. 1 12


Informacja o bezpieczeństwie pracy

Rys. 2 13


Informacja o bezpieczeństwie pracy

Rys. 3 14


Praca

2

Praca

2.1 Rozpakowanie Poluźnić taśmy mocujące, zdjąć opakowanie i zdjąć Hakomatic B115R z palety.

2.2 Przed pierwszym uruchomieniem 2.2.1 Instruktaż Przed rozpoczęciem pracy operator musi otrzymać odpowiedni instruktaż, który może przeprowadzić tylko specjalista od dealera / z serwisu Hako. Kupujący po otrzymaniu maszyny informuje dealera, który organizuje instruktaż. 2.2.2 Montaż ssawy 1. Do mocowania ssawy na jej nośniku 4/2 służą pokrętła gwiaździste 4/1. 2. Wąż ssawny 4/3 podłączyć do dyszy 4/4.

Rys. 4

15


Praca 2.2.3 Typ baterii Do użytku w Hakomatic B115R można dobierać różne baterie akumulatorowe. Wykaz baterii jest podany w tabeli. Typ baterii należy wprowadzić do programu podczas jego konfiguracji. Takie nastawy wykonuje wyłącznie serwis Hako.

Typ baterii

Nr katalogowy

Bateria korytowa 24 V / 320Ah – PzS nisko obsługowa Bateria korytowa 24 V / 280Ah – PzV bezobsługowa Bateria trakcyjna 6 V / 180Ah – GiV bezobsługowa Bateria blokowa 6 V / 240Ah – GiV bezobsługowa

745002 7451 7411 7401

16


Praca 2.2.4 Instalowanie baterii korytowej 1. Wyłączyć pojazd kluczykiem w stacyjce i zabezpieczyć hamulcem postojowym. 2. Otworzyć konsolę siedzeniową, 5/1. 3. Zainstalować baterię 5/2 w korycie zgodnie z rysunkiem. Wymiana/ instalowanie baterii jest możliwe tylko przy użyciu dźwigu (podnośnika). Należy się zapoznać z instrukcją producenta baterii. Bateria korytowa waży około 280 kg. Zalecamy by ze względów bezpieczeństwa instalowanie było wykonane w serwisie Hako. 4. Sprawdzić wtyczkę baterii 5/3, patrz rozdział 2.2.6.

Rys. 5

17


Praca 2.2.5 Instalowanie baterii trakcyjnej / blokowej 1. Wyłączyć pojazd kluczykiem w stacyjce i zabezpieczyć hamulcem postojowym. 2. Otworzyć konsolę siedzeniową, 6/1. 3. Zainstalować baterię 6/2 w korycie zgodnie z rysunkiem. Wymiana/ instalowanie baterii jest możliwe tylko przy użyciu dźwigu (podnośnika). Należy się zapoznać z instrukcją producenta baterii. Zalecamy by ze względów bezpieczeństwa instalowanie było wykonane w serwisie Hako. 4. Bieguny baterii połączyć zgodnie ze schematem, 6/2 5. Upewnić się czy połączenia są pewne, posmarować zaciski 6. Sprawdzić wtyczkę baterii 6/3, patrz rozdział 2.2.6.

Rys. 6

18


Praca 2.2.6 Sprawdzanie wtyczek baterii Wtyczki baterii, 7/1 i 7/2, na pojeździe, baterii i stacjonarnej ładowarce muszą być kodowane kolorem wtyków zgodnie z napięciem nominalnym. Złączki ładowarki są kodowane w fabryce odpowiednio do charakterystyki ładowania (według typu baterii), tak więc w przypadku zmiany charakterystyki należy także zmienić kodowanie złączki.

Rys. 7

Kodowanie złączek Obudowa gniazdka baterii  Kolor szary dla baterii z ciekłym elektrolitem  Kolor zielony dla baterii żelowych, bezobsługowych Korpus złączki na pojeździe:  Zielony dla obydwu rodzajów baterii Kodowanie napięcia Wtyk kodowy 7/3 wsunąć tak by przez okienko w korpusie było widoczne nominalne napięcie. Zawsze wybierać takie samo napięcie dla gniazdka i złączki. Kompletne połączenia musi spełniać trzy warunki: 1. Kodowanie napięcia musi być identyczne na wszystkich złączkach. 2. Wtyk kodowy na pojeździe musi być żółty. 3. Kolor wtyku kodowego złączki ładowarki (pojazd bez zabudowanej ładowarki) musi być zgodny z wtyczką baterii.

19

2.2.7 Ładowanie formujące baterii Przed pierwszym uruchomieniem pojazdu trzeba w pełni naładować baterię (ładowanie formujące). Korzystać z instrukcji obsługi ładowarki oraz instrukcji baterii akumulatorowej. Hako nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenie baterii spowodowane błędnym ładowaniem formującym.


Praca

2.3 Sprzątanie Przed rozpoczęciem pracy zapoznać się z instrukcją bezpieczeństwa, rozdział1. 1. W miejscy parkowania sprawdzić czy nie ma oznak wycieków. Węże, przewody i zbiorniki nie mogą mieć oznak uszkodzenia. 2. Sprawdzić naładowanie baterii, patrz rozdział 2.3.1 Aktualny stan naładowania jest pokazany na wyświetlaczu. W razie potrzeby baterię naładować, patrz 2.3.2.

6. Zablokować boczny deflektor. 7. Załączyć pojazd kluczykiem w stacyjce i przy pomocy przełącznika kierunku jazdy, patrz 2.3.6, nastawić żądany kierunek. Wyświetlacz licznika godzin pracy pokazuje kolejno wersję oprogramowania, kod ostatniego błędu (jeśli wystąpił) i roboczogodziny. Tabela kodów błędów patrz 2.4 8. Nacisnąć przycisk głowicy szczotkowej i ssawy Pojazd jest gotowy do pracy

3. Opróżnić zbiornik wody brudnej, patrz 2.3.3. Zapełnienie zbiornika jest pokazywane wskaźnikiem.

9. Nacisnąć przycisk dopływy czystej wody Uruchamia się dopływ czystej wody.

4. Napełnić zbiornik wody czystej, patrz 2.3.4. o Temperatura maksimum 50 C

10. Nacisnąć przycisk dozowania czystej wody. Nastawiony zostaje przepływ czystej wody.

5. Wyregulować położenie siedzenia, patrz 2.3.5. 20

11. W razie potrzeby nacisnąć przycisk regulacji nacisku szczotek. Uruchomiony jest nacisk szczotek. Jazdę rozpocząć zaraz po uruchomieniu szczotek bo przy stojącej maszynie szczotka może wytrzeć na posadzce ślad! Przy przejeżdżaniu przez progi zawsze podnosić głowicę szczotkową.


Praca 2.3.1 Sprawdzanie naładowania baterii Baterie ładuje się przy pomocy zintegrowanej ładowarki, 8/1. Baterie można ładować najpóźniej zaraz po zgaśnięciu pierwszego pola wskaźnika naładowania 8/2, po wyłączeniu funkcji czyszczenia (wszystkie pola gasną). 2.3.2 Ładowanie baterii 1. Przejechać pojazdem na poziomą część posadzki, pojazd wyłączyć i zabezpieczyć hamulcem postojowym. 2. Otworzyć konsolę siedzeniową i przy pomocy kabla sieciowego 8/3 podłączyć ładowarkę do sieci. Podczas ładowania konsola siedzeniowa 8/4 musi być otwarta! Nigdy nie pozostawiać baterii w stanie rozładowanym, natychmiast ładować!

Rys. 8

21


Praca Kontrola procesu ładowania Ładowanie kontroluje się diodami LED znajdującymi się na ładowarce. Po rozpoczęciu ładowania (po podłączeniu sieci lub złączki baterii) migoce zielona LED (zgodnie z nastawioną charakterystyką ładowania). Aktywność programu ładowania jest wskazywana żółtą LED, 9/1. Po zakończeniu ładowania świeci dioda zielona, 9/2. Rozpoczyna się wtedy ładowanie podtrzymujące. Bateria jest gotowa do użytku. Podczas pracy zintegrowanej ładowarki pojazdu nie można załączyć. Czerwona LED, 9/3, sygnalizuje błąd.  Nieważna charakterystyka ładowania – czerwona LED migoce szybko  Błąd baterii (brak baterii, przekroczony czas ładowania) czerwona LED migoce wolno  Przegrzanie urządzenia – czerwona LED świeci ciągle (błąd nie jest kasowany automatycznie) Rys. 9

22


Praca 2.3.3 Opróżnianie zbiornika wody brudnej Zbiornik wody brudnej opróżniać codziennie a także po zadziałaniu sygnalizacji napełnienia – sygnał akustyczny i wskaźnik na wyświetlaczu. 1. Przejechać do miejsca zrzutu wody. 2. Zaparkować pojazd tak by wąż spustowy 10/2 sięgnął do studzienki ściekowej. Przestrzegać lokalnych przepisów dotyczących usuwania środków czyszczących! 3. Wyłączyć pojazd. 4. Wąż spustowy zdjąć z uchwytu i otworzyć korek 10/3 obracając go lewo o 90o. Całkowicie opróżnić zbiornik.

Rys. 10

23


Praca 2.3.4 Napełnianie zbiornika wody czystej 1. Zbiornik 11/1 napełniać przez rozpoczęciem pracy i potem w razie potrzeby. Zaparkować na poziomej posadzce. 2. Otworzyć pokrywę 11/1 i wlać wodę przez otwór 11/3 (temperatura maksimum 50oC). 3. Domieszać środka czyszczącego zgodnie z instrukcją jego producenta. Stosować tylko środki zatwierdzone przez Hako, nisko pieniące. Te środki spełniają wymagania określone dla środków piorących i czyszczących – WRMG.

Rys. 11

24


Praca 2.3.5 Regulacja siedzenia Siedzenie kierowcy, 12/1, reguluje się dźwignią 12/2 tak by kierowca siedział komfortowo i miał wygodny dostęp do wszystkich elementów sterowniczych. Pojazd jest wyposażony w znajdujący się pod siedzeniem wyłącznik podłączony do elektroniki. Uszkodzenie wyłącznika lub manipulacje przy nim mogą spowodować zablokowanie użytkowania pojazdu. Rys. 12

25


Praca 2.3.6 Załączanie pojazdu Dla bezpieczeństwa pojazd jest wyposażony w znajdujący się pod siedzeniem wyłącznik. Pojazd można uruchomić tylko wtedy, gdy kierowca siedzi na siedzeniu. 1. Wtyczkę zasilania 13/1 wyciągnąć z gniazdka i odwiesić w wycięciuuchwycie. 2. Wszystkie dźwignie sterujące ustawić na położenia neutralne. 3. Załączyć stacyjkę kluczykiem 13/3 i przełącznikiem 13/5 ustawić żądany kierunek jazdy. Miernik godzin 13/4 pracy pokaże kolejno wersję oprogramowania, kod ostatniego błędu (jeśli miał miejsce) i godziny pracy. Kody błędów są pokazane w tabeli, patrz 2.4

Rys. 13

26


Praca 2.3.7 Wskaźnik stanu naładowania Wskaźnik 14/1 pokazuje aktualny stan naładowania baterii aż do naładowania minimalnego. Jeśli po załączeniu pojazdu bateria jest całkowicie naładowana to świecą wszystkie cztery pola pod ikoną baterii. Podczas pracy pojazdu gasną kolejne pola, zgodnie z rozładowywaniem się baterii. Zgaśnięcie trzech pól oznacza, że bateria osiągnęła dopuszczalny poziom rozładowania. Dolne pole zaczyna migotać i załącza się alarm akustyczny. Po trzech minutach następuje wyłączenie wszystkich zespołów czyszczących, następnie po 15 sekundach wyłącza się odsysanie. Pojazdem można wtedy jechać ze zmniejszoną prędkością do punktu ładowania baterii. Opis ładowania patrz 2.3.2.

Rys. 14

Jeśli pojazd jest załączony to cały czas działa sygnalizacja akustyczna. Po zakończeniu ładowania stan ten jest kasowany i pojazd jest gotowy do użytku. 27


Praca 2.3.8 Wyłączanie pojazdu 1. Powoli zwalniać przyspiesznik 15/1 do pozycji zerowej. Pojazd zwalnia i zatrzymuje się. Szybsze zwalnianie uzyskuje się przez naciśnięcie hamulca pojazdu 15/3. 2. Przełącznik kierunku jazdy 15/2 ustawić na pozycję zerową. 3. Wcisnąć do końca hamulec 15/3 i zwolnić, tak by się zablokował. 4. Wyłączyć wszystkie funkcje czyszczenia. 5. Wyłączyć stacyjkę 15/4kluczykiem. Dla zabezpieczenia pojazdu przed użyciem wyciągnąć kluczyk.

Rys. 15

28


Praca 2.3.9 Po zakończeniu czyszczenia 1. Przejechać do miejsca konserwacji pojazdu. 2. Zatrzymać pojazd, podnieść głowicę szczotkową i ssawę, wyciągnąć kluczyk. 3. Opróżnić i wypłukać zbiornik wody brudnej. Przestrzegać lokalnych przepisów usuwania środków czyszczących. 4. Sprawdzić filtr czystej wody, 16/1 5. Sprawdzić gumy ssawy 16/2 i wąż ssawny 16/3. 6. Sprawdzić wyposażenie elektryczne, działanie i nastawy. 7. Informacja o ładowaniu baterii patrz 2.3.1. 8. Oczyścić pojazd. Jeśli pojazd jest odstawiany na dłuższy czas to opróżnić zbiornik wody czystej. Nie wolno czyścić pojazdu myjką wysokociśnieniową ani parą.

Rys. 16

29


Praca

2.4 Tabela kodów serwisowych Gdy układ diagnostyki wykryje wadliwe działanie to na wyświetlaczu pojawia się 4-cyfrowy kod błędu a dodatkowo symbol klucza. Migocą kropki kodu. Wyświetlany Usterka kod błędu

Usunąć błąd lub zapisać kod i podać serwisowi Hako. Po skorygowaniu wadliwego działania trzeba to potwierdzić wyłączając i znowu załączając pojazd. Prawdopodobna przyczyna

Sposób usunięcia usterki

1. 2. 5. 2.

Szczotki pozostają bez ruchu

 Jakiś pasek lub coś podobnego zaklinowało się między szczotką a wałem

 Usunąć obce ciała

1. 2. 6. 1.

Szczotki pozostają bez ruchu

 Ciała obce blokują szczotki

 Sprawdzić głowicę szczotek i usunąć zanieczyszczenia

1. 2. 6. 3.

Wyłączenie zespołu szczotkowego i silnika szczotki

 Usunąć obce ciała  Uwolnić ssawę

1. 4. 6. 1.

Ssawa podniesiona, turbina odsysania zatrzymana

 Obce ciała pomiędzy maszyną a głowicą szczotek  Zablokowanie ssawy  Ssawa zakleszczona lub obce ciała pomiędzy maszyną a ssawą  Zakleszczenie ssawy

3.3.1.1.

Przekroczenie okresu serwisowania

3. 4. 5. 1.

Funkcja czyszczenia wyłącza się

 Uwolnić ssawę lub usunąć obce ciała

Patrz harmonogram konserwacji  Hamulec ręczny jest zaciągnięty  Łańcuch napędowy lub koła napędowe są zakleszczone obcymi ciałami 30

 Zwolnić hamulec ręczny  Usunąć zanieczyszczenie


Praca

2.5 Załadunek i przewożenie Przed załadunkiem pojazdu do transportu lub podczas jazdy na miejsce pracy ssawa i głowica szczotkowa muszą być podniesione. Załadowanie Należy wziąć pod uwagę ciężar pojazdu, patrz „Dane techniczne” Przewożenie Przy przewożeniu na ciężarówce lub przyczepie pojazd trzeba zabezpieczyć przed przetoczeniem się. Zamocować pojazd taśmami.

31


Praca

2.6 Wyposażenie specjalne i akcesoria Numery katalogowe wyposażenia specjalnego i akcesoriów są podane w tabeli. Wolno stosować tylko wymienione poniżej wyposażenie i akcesoria Prosimy kontaktować się ze swoim dealerem Hako.

Wyposażenie specjalne dla Hakomatic B115R

Nr katalogowy

Sygnalizacja ostrzegawcza akustyczna z lampą migową Światła robocze Komfortowe siedzenie Uchwyt mopy i siatka na narzędzia do sprzątania Filtr siatkowy dużych śmieci dla zbiornika wody brudnej Filtr siatkowy dużych śmieci dla zbiornika wody czystej Zabudowany na pojeździe układ dozowania chemikaliów Złączki do podłączenia narzędzia Wąż natryskujący i odsysający Narzędzie do szorowania i odsysania

7091 7092 7093 7095 7060 7679 767845 737602 7766 7009

32


Praca Akcesoria do szczotek tarczowych

Ilość

TB 650

TB 750

TB 900

Zabrudzenie lekkie do średniego - PPN 0.5

2

7513

7514

7544

Zabrudzenie średnie, posadzki z rowkami - K901

2

7517

7518

7547

Zabrudzenie lekkie do średniego, posadzki z rowkami - SIC PA 600

2

7317

Zabrudzenie średnie do dużego - PPN 0.8

2

7515

7516

Zabrudzenie średnie do dużego - SIC PA 6/600

2

730702

7308

7543

Zabrudzenie bardzo silne i czyszczenie gruntowne, SIC PA 6/180

2

7519

7520

7545

Zabrudzenie wyjątkowo silne i czyszczenie gruntowne, SIC PA 6.12/120

2

7521

7522

7546

Specjalne do użytku w parkingach wielopoziomowych, posadzki z rowkami

2

7684

7686

Ilość

Pes.

TB 650

TB 750

TB 900

Lekkie zabrudzenie - czerwone

5

752505

752605

755105

Czyszczenie konserwacyjne - brązowe

5

752705

752805

754905

Czyszczenie gruntowne silnego zabrudzenia - czarne

5

752905

753005

755005

Średnie zabrudzenie i czyszczenie konserwacyjne - zielone

5

787105

787205

787405

Poly pads (pady z mikrowłókien)

2

708502

708602

708802

Potrzebne takż: tarcze napędowe (uchwyty padów) z zamkiem centralnym

2

7523

7524

7548 WZB 850

Akcesoria do szczotek walcowych

Ilość

WZB 600

WZB 700

Zabrudzenie lekkie do średniego - PA 6/0.7 mm

1

7021

7096

7681

Zabrudzenie średnie do dużego, posadzki z rowkami - SIC PA 6.12/500

1

7022

7099

7682

Zabrudzenie bardzo silne i czyszczenie gruntowne - SIC PA 6.12/180

1

7023

7094

7683

33


Praca

3

Praca

3.1 Metoda pracy Hakomatic B115R to szorowarka osuszająca do czyszczenia twardych posadzek. Pojazd przy dostawie może być wyposażony w głowicę ze szczotkami tarczowymi lub głowicę ze szczotkami walcowymi. W niniejszej instrukcji są rysunki dla obydwu wersji./ Po uruchomieniu czyszczenia środek czyszczący płynie ze zbiornika wody czystej 17/1 na obracające się szczotki głowicy szczotkowej 17/2. Podczas jazdy do przodu roztwór czyszczący doprowadzony do szczotek jest zbierany ssawą 17/3 i odsysany do zbiornika wody brudnej 17/4.

Rys. 17

34


Praca

3.2 Elementy sterownicze i wskaźniki 3.2.1 Lewa tablica sterownicza 1. Stacyjka 2. Przycisk klaksonu 3. Przełącznik kierunku jazdy 4. Wyłącznik świateł roboczych lub świateł awaryjnych (opcja) 5. Narzędzie szorujące-odsysające (opcja)

Rys. 18

35


Praca

Stacyjka z kluczykiem, 18/1 Służy do ZAŁ/WYŁ układu elektrycznego i zabezpieczenia pojazdu przed użyciem. Po załączeniu na wyświetlaczu pojawia się miernik roboczogodzin. Po wyłączeniu wszystkie funkcje wracają do pozycji wyjściowej (kasowanie).

Przycisk klaksonu, 18/2 Załącza klakson

Przełącznik kierunku jazdy, 18/3 Służy do ustawiania kierunku jazdy:  Dźwignia do przodu = jazda do przodu  Dźwignia na O = pozycja neutralna

 Dźwignia cofnięta = jazda do tyłu. Dla zmiany kierunku jazdy należy pojazd zatrzymać hamulcem, wybrać nowy kierunek jazdy i ponownie przyspieszać,

Wyłącznik świateł roboczych lub sygnalizacji awaryjnej (opcja), 18/4 Służy do załączania buczka i światła ostrzegawczego jak również do ZAŁ/WYŁ świateł roboczych. Działa także bez załączenia stacyjki (światła awaryjne / światła robocze to opcja).

Narzędzie szorujące-odsysające, 18/5 Służy do uruchomienia ręcznego narzędzia szorującego i odsysającego. Funkcję można uaktywnić tylko po zaciągnięciu 36

hamulca postojowego, gdy nie jest naciśnięty przyspiesznik i gdy kierowca nie siedzi na swoim siedzeniu.


Praca 3.2.2 Prawa tablica sterownicza 1. Pole wskaźników 2. Przycisk, wyciszanie (opcja) 3. Przycisk, dozowanie chemikaliów (opcja) 4. Przycisk, ssawa i turbina odsysania 5. Przycisk, napęd szczotek 6. Przycisk, regulacja nacisku szczotek 7. Przycisk, dozowanie czystej wody 8. Przycisk, dopływ czystej wody 9. Przycisk, wzmacnianie działania 10. Przycisk, głowica szczotkowa i ssawa (przycisk Hakomatic)

Rys. 19

37


Praca Pole wskaźników, 19/1 Centralne monitorowanie funkcji sterowania, wskazania stanu roboczego funkcji.

Przycisk układu wyciszania (opcja), 19/2 Służy do załączania trybu cichej pracy. Ikona tego trybu pracy jest w polu wskaźników.

Przycisk dozowania chemikaliów (opcja), 19/3 Służy do załączenia dozowania chemikaliów. Ikona tego trybu pracy jest w polu wskaźników.

Przycisk ssawy i turbiny odsysania, 19/4 Służy do opuszczania/podnoszenia oraz ZAŁ/WYŁ turbiny odsysania. Po wyłączeniu turbiny:  Ssawa podnosi się z opóźnieniem  Turbina wyłącza się z opóźnieniem

Przycisk napędu szczotek, 19/5 ZAŁ/WYŁ napędu szczotki i dopływu wody i jednoczesnego opuszczania głowicy szczotkowej.

Przycisk regulacji nacisku szczotek, 19/6 Zwiększa w razie potrzeby nacisk szczotek (duże zabrudzenie) 38

Przycisk dozowania czystej wody, 19/7 Służy do regulacji dopływu czystej wody. Przepływ ten jest dodatkowo uzależniony od prędkości jazdy. Przepływ jest wskazywany przez 6skecyjną ikonę.

Przycisk dopływu czystej wody, 19/8 ZAŁ/WYŁ dopływu wody


Praca

Przycisk wzmacniania działania, 19/9 Ta funkcja działa tylko w połączeniu z przyciskiem Hakomatic. Po załączeniu tej funkcji migocą ikony szorowania, 20/11, pracy turbiny odsysającej 20/9, dopływu wody czystej w stopniu 6 - 20/2 oraz ikona regulacji nacisku szczotek 20/12. Po jednej minucie maszyna automatycznie wraca do pracy z nastawami sprzed przyciśnięcia przycisku wzmacniania. Działanie wzmacniające można przerwać w każdej chwili przez naciśnięcie innego przycisku, co powoduje przejście do nowo wybranej funkcji. Warunki dla uruchomienia funkcji wzmacniania:  Jest prawidłowe naładowanie baterii  Turbina odsysania nie została wyłączona sygnalizatorem pływakowym  Uruchomiony jest przycisk Hakomatic

Przycisk głowicy szczotkowej i ssawy (przycisk Hakomatic), 19/10 Służy do ZAŁ/WYŁ napędu szczotek i napędu turbiny odsysającej z jednoczesnym opuszczaniem/podnoszeniem głowicy szczotkowej i ssawy. Dopływ wody w ostatnio wybranym stopniu.

39


Praca Pole wskaźników 1. Ikona, komplet wyciszający (opcja) 2. Ikona, dozowanie czystej wody 3. Ikona, zapełnienie zbiornika wody brudnej 4. Ikona, hamulec postojowy 5. Ikona, wskaźnik serwisowy 6. Ikona, stan naładowanie (TSG – sygnalizacja minimum naładowania) 7. Ikona, dozowanie chemikaliów (opcja) 8. Ikona, narzędzie szorujące i odsysające (opcja) 9. Ikona,, napęd turbiny odsysającej 10. Ikona, miernik roboczogodzin 11. Ikona, szorowanie 12. Ikona, regulacja nacisku szczotek

Rys. 20

40


Praca

Ikona, komplet wyciszający, 20/1 Pojawia się po uaktywnieniu tej opcji. Po załączeniu funkcji przyciskiem znika prawy, dolny pasek.

Ikona, hamulec postojowy, 20/4 Pojawia się gdy przełącznik kierunku jazdy jest w pozycji neutralnej i pojazd został zatrzymany.

Ikona, dozowanie czystej wody, 20/2 Pojawia się po naciśnięciu przycisku dopływu czystej wody i po opuszczeniu szczotek.

Ikona, wskaźnik serwisowy, 20/5 Zapala się gdy w układzie pojawi się wadliwe działanie i zostanie przerwane czyszczenie lub wyłączony napęd jazdy. Oprócz tego na wyświetlaczu roboczogodzin pojawia się 4-cyfrowey kod błędu. Należy zanotować kod i podać go serwisowi Hako.

Ikona, zapełnienie zbiornika wody brudnej, 20/3 Pojawia się gdy zbiornik jest całkowicie napełniony. Opróżnianie zbiornika wody brudnej patrz 2.3.3.

41

Ikona, wskaźnik naładowania baterii, 20/6 Pojawia się na wyświetlaczu po załączeniu pojazdu. Podczas pracy pokazuje aktualny stan naładowania baterii. Dalsze informacje patrz 2.3.7.

Ikona, dozowanie chemikaliów (opcja), 20/7 Pojawia się po załączeniu dozowania chemikaliów (opcja).


Praca

Ikona, narzędzie szorujące i odsysające, 20/8 Pojawia się po naciśnięciu przycisku (A) załączenia narzędzia. Narzędzie to (opcja) może być stosowane jako uzupełnienie funkcji szorowania i odsysania maszyny i wykonania takich czynności w miejscach trudno dostępnych.

Ikona, napęd turbiny odsysania, 20/9 Pojawia się po załączeniu turbiny. Po wyłączeniu funkcji odsysania turbina obraca się jeszcze przez 15 sekund i wtedy ikona migoce.

Ikona, miernik godzin pracy, 20/10 Po załączeniu maszyny na wskaźniku na krótko pojawia się numer oprogramowania. W normalnej pracy wskaźnik pokazuje wykonanych godzin pracy.

Ikona, szorowanie, 20/11 Pojawia się po załączeniu trybu szorowania.

Ikona, regulacja nacisku szczotek, 20/12 Pojawia się po załączeniu regulacji nacisku szczotek.

42


Praca 3.2.3 Na pojeździe 1. Przyspiesznik 2. Hamulec / hamulec postojowy 3. Wlew do zbiornika wody czystej 4. Filtr wody 5. Wąż spustowy zbiornika wody brudnej 6. Wąż spustowy zbiornika wody czystej (ze wskaźnikiem poziomu wody).

Rys. 21

43


Praca Pedał przyspiesznika, 21/1 Po załączeniu pojazdu pedał służy do bezstopniowego nastawiania prędkości jazdy. Operator musi siedzieć na swoim siedzeniu. Po zwolnieniu nacisku na pedał pojazd zwalnia a pedał automatycznie wraca do pozycji neutralnej.

Wąż spustowy czystej wody, 21/6 Służy do opróżniania zbiornika wody czystej.

Hamulec / Hamulec postojowy, 21/2 Mechaniczny hamulec służy do zmniejszenia prędkości jazdy i do parkowania. Wlew czystek wody, 21/3 Przez ten wlew wprowadza się wodę do zbiornika. Filtr wody czystej, 21/4 Służy do filtrowania wody dopływającej ze zbiornika do szczotek. Wąż spustowy brudnej wody, 21/5 Służy do opróżniania zbiornika wody brudnej z zebranej tam wody.

44


Praca Dźwignia podparcia szczotki walcowej, 22/1 Służy do zablokowania i odblokowania podpory szczotki walcowej. Szczotkę walcową można szybko zdemontować bez użycia narzędzi. Pojemnik na śmieci (głowica szczotki walcowej), 22/2 Przy stosowaniu szczotek walcowych stosowany jest jednocześnie pojemnik na śmieci. Pojemnik można zdejmować do czyszczenia. Wyrzutnik szczotek tarczowych, 21/3 Umożliwia szybki demontaż szczotek, bez użycia narzędzi. Podłączenie sieciowe, 22/4 Służy do zasilania zabudowanej ładowarki.

Rys. 22

45


Dane techniczne

4

Dane techniczne TB 650

TB 750

TB 900

WZB 700

WZB 850

Wymiary Długość ze ssawą

cm

166

166

166

166

166

Szerokość ze ssawą

cm

86.5

96

112

96

112

Wysokość

cm

144

144

144

144

144

Głowica szczotkowa

cm

65

75

90

70

85

Ssawa

cm

86.5

110

110

110

110

Maszyna pusta, bez baterii

kg

345

345

347

345

347

Maszyna gotowa do pracy

kg

720

720

727

720

727

km/h

7.0/3.4

7.0/3.4

7.0/3.4

7.0/3.4

7.0/3.4

Szerokość robocza

Ciężary

Osiągi napędu Prędkość, do przodu / do tyłu Pokonywanie pochyłości Nachylenie rampy (prostej/pochylonej) Koło zawracania

%

10

10

10

10

10

stopnie

15°/5°

15°/5°

15°/5°

15°/5°

15°/5°

cm

170

170

180

170

180

Koła Koła, przód/tył

Typ

EUTHAN 80 EUTHAN 80 EUTHAN 80 EUTHAN 80 EUTHAN 80

Średnica kół

mm

305

305

305

305

305

Napęd (ilość oleju)

Litry

0.5

0.5

0.5

0.5

0.5

46


Dane techniczne TB 650

TB 750

TB 900

WZB 700

WZB 850

Objętość zbiornika Zbiornik wody czystej

Litry

116

116

116

116

116

Zbiornik wody brudnej

Litry

116

116

116

116

116

Głowica szczotkowa Ilość szczotek

Szt.

2

2

2

2

2

1/min

210

200

215

850

850

Przepływ powietrza

m3/h

110

110

118

110

118

Próżnia

mbar

170

170

170

170

170

Obroty szczotek Odsysanie

Instalacja elektryczna Napięcie znamionowe

V

24

24

24

24

24

Moc znamionowa (maksimum) (P1)

W

3260

3260

3260

3100

3100

Pobór mocy, silnik jazdy (P1 / S2-120

W

816

816

816

816

816

Pobór mocy, silnik odsysania(P1)

W

528

528

528

528

528

Pobór mocy, silnik szczotek (P1)

W

960

960

960

876

876

Pobór mocy, silnik pompy wodnej(P1)

W

100

100

100

100

100

min)

Klasa ochrony

III

III

III

III

III

Rodzaj ochrony

IPX3

IPX3

IPX3

IPX3

IPX3

47


Dane techniczne

Poziom hałasu Poziom mocy akustycznej (LwAd) mierzony zgodnie z EN 60335-2-72 w normalnych warunkach pracy wynosi:

dB (A)

Poziom ciśnienia akustycznego (LpA) wg DIN EN 60335-2-72 (przy uszach operatora) normalnych warunkach pracy na stanowisku pracy operatora urządzenia

dB

Niedokładność pomiaru (KpA)

dB (A)

(A)

85 66 2

Wartość drgań Rzeczywista wartość skuteczna drgań wyznaczona wg DIN EN ISO 5349, które oddziałują na kończyny górne (ręce, przedramiona), w normalnych warunkach pracy nie przekracza

48

m/s²

2.5


Konserwacja i serwis

5

Konserwacja i serwis Zalecamy dokładne zapoznanie się z rozdziałem dotyczącym bezpieczeństwa przed przystąpieniem do konserwacji!

Przestrzeganie harmonogramu prac konserwacyjnych, opracowanego przez producenta, gwarantuje optymalne działanie urządzenia. Konserwację codzienną i cotygodniową i drobne naprawy może wykonywać kierowca/operator. Dalsze prace zgodnie z systemem konserwacji Hako należy powierzyć serwisowi Hako. Nie możemy ponosić odpowiedzialności za uszkodzenia wynikające z nieprzestrzegania instrukcji konserwacji. Przy wszelkich zapytaniach dotyczących napraw lub części zamiennych prosimy podawać numer fabryczny, patrz pkt. 1.7, Tabliczka znamionowa.

5.1 System Konserwacji Hako System ten gwarantuje:  Niezawodną pracę maszyn Hako (konserwacja zapobiegawcza)  Zmniejszenie kosztów eksploatacyjnych, kosztów naprawy i konserwacji  Długą żywotność i dostępność operacyjną maszyny. System Konserwacji Hako składa się z kilku modułów; określa rodzaj prac technicznych do wykonania i odstępy czasu pomiędzy tymi pracami. Poza tym dla każdego typu konserwacji są dobrane zestawy części zamiennych. System Konserwacji Hako K: Wykonuje użytkownik (codziennie lub co tydzień) zgodnie z instrukcją konserwacji w instrukcji obsługi. Podczas dostawy maszyny kierowca/operator ma odpowiedni instruktaż. System Konserwacji Hako I: (co 250 godzin pracy) Prace wykonuje serwis Hako zgodnie z opisem dostosowanym dla konkretnej maszyny zawierającym także komplet części zamiennych. 49

System Konserwacji Hako II: (co 500 godzin pracy) Prace wykonuje serwis Hako zgodnie z opisem dostosowanym dla konkretnej maszyny zawierającym także komplet części zamiennych. System Konserwacji Hako III/S: (co 1000 godzin pracy, sprawdzenie bezpieczeństwa ruchowego) Prace wykonuje serwis Hako zgodnie z opisem dostosowanym dla konkretnej maszyny zawierającym także komplet części zamiennych. Wykonanie przeglądów bezpieczeństwa zgodnie z przepisami według UVV-BGV-TUV-VDE


Konserwacja i serwis

5.2 Potwierdzenia konserwacji Przekazanie maszyny Modernizacja jazda testowa przekazanie klientowi Instruktaż

System Konserwacji I Hako po 250 roboczogodzinach Pieczęć warsztatu

System Konserwacji Hako II po 500 roboczogodzinach Pieczęć warsztatu

System Konserwacji Hako I po 750 roboczogodzinach Pieczęć warsztatu

Przeprowadzona Po ________ godzinach pracy

Przeprowadzona Po ________ godzinach pracy

Przeprowadzona Po ________ godzinach pracy

Przeprowadzona Po ________ godzinach pracy

System Konserwacji Hako S po 1000 roboczogodzinach Pieczęć warsztatu

System Konserwacji Hako I Po 1250 roboczogodzinach Pieczęć warsztatu

System Konserwacji Hako II po 1500 roboczogodzinach Pieczęć warsztatu

System Konserwacji Hako I po 1750 roboczogodzinach Pieczęć warsztatu

Przeprowadzona Po ________ godzinach System Konserwacji Hako II po 2500 roboczogodzinach Pieczęć warsztatu

Przeprowadzona Po ________ godzinach System Konserwacji Hako I po 2650 roboczogodzinach Pieczęć warsztatu

Przeprowadzona Po ________ godzinach

Przeprowadzona Po ________ godzinach

Przeprowadzona Po ________ godzinach System Konserwacji Hako S po 2000 roboczogodzinach Pieczęć warsztatu

Przeprowadzona Po ________ godzinach

Przeprowadzona Po ________ godzinach System Konserwacji Hako I Po 2250 roboczogodzinach Pieczęć warsztatu Przeprowadzona Po ________ godzinach

50


Konserwacja i serwis

5.3

Harmonogram konserwacji

System konserwacji Hako, konserwacja wykonywana przez użytkownika Konserwacja wykonywana przez klienta/operatora, w podanych odstępach czasu. Odstęp czasu Codziennie Co tydzień o

Praca do wykonania Opróżnić i oczyścić zbiornik wody brudnej Oczyścić uszczelnienie pokrywy zbiornika wody brudnej

o

Sprawdzić baterie, w razie potrzeby naładować

o

Sprawdzić i w razie potrzeby oczyścić lub wymienić filtr wody czystej

o

Napełnić zbiornik wody czystej i dodać środek czyszczący

o

Sprawdzić gumy ssawy; w razie potrzeby obrócić lub wymienić

o

Sprawdzić gumę deflektora bocznego; w razie potrzeby wymienić

o

Sprawdzić jakość szorowania głowicy szczotkowej; w razie potrzeby oczyścić szczotki, pady i uchwyt padu

o

Sprawdzić siłę odsysania ssawy; w razie potrzeby oczyścić gumy ssawy

o

Sprawdzić wąż ssawny pomiędzy ssawą a zbiornikiem wody brudnej: czy jest pewnie osadzony i czy nie ma oznak uszkodzenia

o

Sprawdzić szczotki i pierścień zatrzymujący wodę - czy są pewnie osadzone i czy nie ma oznak uszkodzenia

o

Przeprowadzić jazdę testową

o

51


Konserwacja i serwis System Konserwacji Hako I Poniższe prace wykonuje autoryzowany serwis Hako Praca do wykonania

Odstęp czasu Co 250 godzin pracy

Sprawdzić poziom kwasu i jego gęstość; uzupełniać destylowaną wodą (wersja PzS)

o

Sprawdzić ładowarkę (krata wentylacyjna i kanał powietrzny)

o

Posmarować przekładnię zębatą układu kierowniczego

o

Sprawdzić działanie hamulca i blokadę hamulca postojowego

o

Sprawdzić głowicę szczotkową; w razie potrzeby wymienić zużyte części

o

Sprawdzić układ wodny; w razie potrzeby wymienić zużyte części

o

Sprawdzić układ wody brudnej i odsysania; w razie potrzeby wymienić zużyte części

o

Sprawdzić kratkę wentylacyjną silnika szczotek, usunąć kłaczki

o

Sprawdzić podłączenia i rolki ssawy, w razie potrzeby wyregulować

o

Sprawdzić przedni drążek zabezpieczający z rolką odchylającą

o

Sprawdzić śruby mocujące koła, w razie potrzeby dokręcić (42Nm)

o

Sprawdzić układ elektryczny; w razie potrzeby wymienić zużyte części

o

Sprawdzić wygląd pojazdu (kolor, korozja, etykiety)

o

Przeprowadzić jazdę testową

o

52


Konserwacja i serwis System Konserwacji Hako II Poniższe prace wykonuje autoryzowany serwis Hako

Praca do wykonania

Odstęp czasu Co 500 godzin pracy

Wykonać konserwację zgodnie z Systemem Konserwacji Hako I

o

Sprawdzić pamięć błędów i ewentualne komunikaty o błędach

o

Sprawdzić tarczę hamulcową i klocki hamulcowe, w razie potrzeby wymienić

o

Sprawdzić zasilanie elektryczne (silnik hydrauliczny, silniki szczotek i turbiny odsysania)

o

Sprawdzić baterię podtrzymującą i ustawić zegar casu rzeczywistego

o

Sprawdzić wygląd pojazdu (kolor, korozja, etykiety)

o

Przeprowadzić jazdę testową

o

53


Konserwacja i serwis System Konserwacji Hako S (kontrola bezpieczeństwa) Poniższe prace wykonuje autoryzowany serwis Hako nie rzadziej niż raz w roku.

Praca do wykonania

Odstęp czasu Co 1000 godzin pracy

Wykonać konserwację zgodnie z Systemem Konserwacji Hako II

o

Oczyścić silnik napędowy jazdy z grafitowego pyłu, sprawdzić czy szczotki grafitowe przesuwają się gładko i czy nie są zużyte, w razie potrzeby szczotki grafitowe wymienić

o

Oczyścić silniki napędowe szczotek z grafitowego pyłu, sprawdzić czy szczotki grafitowe przesuwają się gładko i czy nie są zużyte, w razie potrzeby szczotki grafitowe wymienić

o

Przeprowadzić jazdę testową

o

54


Konserwacja i serwis

5.4 Bateria akumulatorowa 1. 2. 3. 4. 5.

Konsola siedzeniowa Wtyczka baterii Układ uzupełniania wody Ładowarka Wskaźnik stanu naładowania Manipulacje i wymiana baterii patrz 2.2

Rys. 23

55


Konserwacja i serwis 5.4.1 Układ uzupełniania wody W przypadku stosowania układu uzupełniania wody 23/3 każda celka baterii korytowej jest w korek zamykający ze wskaźnikiem pływakowym. Informacja o wskaźniku poziomu jest podana w instrukcji producenta baterii. Jeśli poziom w pewnych celkach jest poniżej wymaganej wartości to trzeba celkę uzupełnić wodą destylowaną. W taki przypadku końcówka układu napełniania jest podłączona do zbiornika zawierającego wodę zdemineralizowaną (zgodnie z DIN 43530/4). Zbiornik musi być na takiej wysokości by woda mogła płynąć do celek. Po osiągnięciu żądanego poziomu korek automatycznie zamyka dopływ wody i wskazuje, że celki są pełne i można odłączyć zbiornik wody.

5.4.2 Wskaźnik naładowania (TSG) By zapobiegać nadmiernemu rozładowaniu baterii pojazd jest wyposażony we wskaźnik stanu naładowania 23/4. Sygnalizator minimalnego naładowania jest zintegrowany z elektroniką. Zmiana używanego typu baterii wymaga ponownego nastawienia tego sygnalizatora. Nastawy sygnalizatora minimalnego poziomu naładowania (TSG) może być nastawiany wyłącznie przez serwis Hako. 5.4.3 Serwisowanie baterii trakcyjnych Informacje o serwisowaniu baterii podane są w instrukcji 88-60-2556

Wodę można uzupełniać tylko po zakończeniu ładowania (na ładowarce świeci zielona LED. 56

5.4.4 Złomowanie baterii Zużyte baterie z oznakowaniem recyklingu zawierają elementy nadające się do ponownego użytku. Takich baterii nie wolno wyrzucać do śmieci domowych ale, zgodnie z przepisami, je zwrócić do dealera Hako.


Konserwacja i serwis

5.5 Zbiornik wody brudnej i czystej 1. Pokrywa zbiornika 2. Otwór do konserwacji, zbiornik wody czystej 3. Wlew do zbiornika wody czystej 4. Wąż spustowy, zbiornik wody czystej 5. Wąż spustowy, zbiornik wody brudnej 6. Filtra siatkowy 7. Sygnalizator pływakowy, zbiornik wody brudnej 8. Otwór do czyszczenia, filtr siatkowy 9. Wskaźnik poziomu napełnienia, zbiornik wody czystej 10. Filtr siatkowy wody czystej z paskiem trzymającym wlewu (opcja) 11. Filtr wody czystej 12. Zbiornik wody czystej 13. Zbiornik wody brudnej Rys. 24

57


Konserwacja i serwis 5.5.1 Czyszczenie zbiornika wody czystej Zaparkować pojazd tak, by wąż spustowy 24/4 znalazł się nad kratką ściekową. Zdjąć wąż spustowy z uchwytu i otworzyć korek przekręcając go w lewo. Do czyszczenia zbiornika 24/12 wykorzystać otwór 24/2. Oczyścić filtr siatkowy 24/6: włożyć wąż przez otwór 24/8 i przepłukać filtr wstecznie, od środka.

5.5.3 Czyszczenie zbiornika wody brudnej Zbiornik wody brudnej 24/13 czyścić codziennie lub dodatkowo, gdy jest to niezbędne. 1. Otworzyć pokrywę zbiornika 24/1 2. Zdjąć wąż spustowy 24/5 z uchwytu i całkowicie opróżnić zbiornika. 3. Resztki brudu wypłukać czystą wodą. 4. Przepłukać także wąż spustowy.

5.5.2 Czyszczenie filtra wody czystej Filtr wody czystej 24/11 sprawdzać co tydzień, w razie potrzeby oczyścić lub wymienić. 1. Opróżnić zbiornik wody czystej, patrz 5.5.1. 2. Odkręcić kołpak filtra 3. Wyjąć element filtracyjny z obudowy i go czyścić. W razie potrzeby wymienić na nowy. 4. Założyć element filtracyjny z powrotem do kołpaka.

Po zakończeniu pracy należy zawsze zbiornik wody brudnej opróżnić i wypłukać. Należy wypłukać do czysta pływak sygnalizatora 24/7. Regularnie należy czyścić korek na wężu spustowym. W razie potrzeby lekko posmarować O-ring. Przy spuszczaniu brudnej wody i roztworu czyszczącego należy przestrzegać przepisów ochrony środowiska. Pokrywę zbiornika wody brudnej należy zawsze otwierać do końca by uniknąć jej opadnięcia podczas pracy w jej pobliżu.

58


Konserwacja i serwis

5.6 Głowica szczotek tarczowych 1. Głowica szczotkowa 2. Szczotki 3. Wyrzutnik szczotek

Rys. 25

59


Konserwacja i serwis 5.6.1 Czyszczenie szczotek Szczotki 25/2 na głowicy szczotkowej 25/1 czyścić codziennie i dodatkowo w razie potrzeby. 1. Głowicę szczotkową podnieść 2. Nacisnąć wyrzutnik szczotek 25/3 w dół, wyjąć szczotki i je oczyścić. 5.6.2 Wymiana szczotek Co tydzień sprawdzać szczotki pod kątem zużycia. Gdy na skutek zużycia szczecina ma długość poniżej 1,5 cm wtedy należy szczotki wymienić. 1. Głowicę szczotkową podnieść 2. Nacisnąć wyrzutnik szczotek 25/3 w dół i wyjąć szczotki. 3. Nową szczotkę wsunąć pod głowicę i dwiema rękami wcisnąć ją na uchwyt.

60


Konserwacja i serwis

5.7 Głowica szczotek walcowych 1. 2. 3. 4. 5.

Głowica szczotek walcowych Dźwignia blokująca Szczotki Pojemnik na śmieci Uchwyt szczotek

Rys. 26

61


Konserwacja i serwis 5.7.1 Opróżnianie pojemnika na śmieci Pojemnik na śmieci 26/5 zdejmować i opróżniać codziennie lub gdy jest to konieczne. 5.7.2 Demontaż szczotek Szczotki 26/3 na głowicy 26/1 sprawdzać co tydzień pod kątem oznak zużycia, w razie potrzeby wymienić. 1. Wyłączyć pojazd, wyjąć kluczyk ze stacyjki i wcisnąć hamulec postojowy. 2. Odchylić na zewnętrz deflektor, patrz 5.8. 3. Odblokować uchwyt szczotek 26/5” wcisnąć dźwignię blokującą 26/2 do pozycji A i zdjąć uchwyt szczotek. 4. Wyciągnąć szczotkę 26/3 i ją sprawdzić.

zazębić ją po przeciwnej stronie uchwytu. 2. Dźwignię blokującą 26/2 nacisnąć do pozycji A i zamontować uchwyt szczotki. 3. Blokowanie uchwytu szczotki 26/1: dźwignię blokującą 26/2 przestawić na pozycję B 4. Przestawić z powrotem deflektor, patrz 5.8.

5.7.3 Zakładanie szczotek 1. Wsunąć szczotkę walcową do głowicy (zębatka X musi być skierowana na zewnątrz) i 62


Konserwacja i serwis

5.5 Deflektor 1. 2. 3. 4. 5.

Deflektor Nakrętka skrzydełkowa Szyna mocująca Paski gumowe deflektora Zaczepy mocujące

5.8.1 Odchylanie deflektora 1. Otworzyć zaczepy mocujące 27/5 2. Odchylić deflektor na bok 5.8.2 Wymiana gumy deflektora Gumę deflektora 27/4 sprawdzać codziennie, w razie potrzeby wymienić. 1. Poluźnić nakrętkę skrzydełkową 27/2. 2. Przesunąć do przody szynę mocującą 27/3 aż do uwolnienia zaczepów mocujących i zdjąć szynę. 3. Wymienić gumę deflektora 27/4. 4. Montować w odwrotnej kolejności.

Rys. 27

63


Konserwacja i serwis

5.9 Ssawa 1. 2. 3. 4. 5. 6.

Ssawa Pokrętło gwiaździste Śruba regulacyjna ustawienia kątowego Wąż ssawny Zamocowanie Podkładki do regulacji wysokości

Rys. 28

64


Konserwacja i serwis 5.9.1 Czyszczenie ssawy Ssawę 28/1 sprawdzać i w razie potrzeby czyścić codziennie. Do czyszczenia ssawę podnieść, odłączyć wąż ssawny 28/4, poluźnić dwa gwiaździste pokrętła 28/2 i zdjąć ssawę. 5.9.2 Wymiana gum ssawy Wewnętrzne i zewnętrzne paski gumowe ssawy sprawdzać co tydzień pod kątek zużycia. Gumy można czterokrotnie obracać o 90 stopni i wykorzystać wszystkie ich krawędzie. 1. Podnieść ssawę. 2. Ściągnąć wąż ssawny, poluźnić dwa gwiaździste pokrętła 28/2 i zdjąć ssawę. 3. Poluźnić zamocowanie 28/5 i zdjąć gumę zewnętrzną. Gumę obrócić lub wymienić. W ten sam sposób wymienić gumę wewnętrzną.

65


Konserwacja i serwis 5.9.3 Regulacja gum ssawy Ustawienie kątowe Ta nastawa decyduje o tym czy gumy ssawy leżą równomiernie na posadzce. 1. Zaparkować maszynę na równej, poziomej posadzce i opuścić ssawę. 2. Poluźnić przeciwnakrętkę na śrubie 28/3 i przy pomocy przeciwnakrętki ustawić ssawę tak by jej końce dotykały posadzki. Rysunek A: obracanie śruby regulacyjnej w lewo. Zmniejsza się prześwit gumy uszczelniającej w środku. Rysunek B: obracanie śruby regulacyjnej w prawo. Prześwit gumy uszczelniającej w środku się zwiększa. 3. Załączyć maszynę i sprawdzić odsysanie. Podczas pracy maszyny gumy ssawy (na środku i po bokach) muszą stykać się z podłogą możliwie najrówniej. 4. Dokręcić przeciwnakrętkę momentem 7 Nm.

Rys. 29

66


Konserwacja i serwis Regulacja wysokości Fabrycznie wysokość jest ustawiana na 3 mm. Jeśli za maszyną, mimo prawidłowego ustawienia pochylenia gum, pozostają smugi to należy poprzez zmianę ilości podkładek 28/6 zmienić wysokość między rolkami a podłogą. W przypadku podłóg gładkich, wykończonych np. PCW, linoleum powinno się stosować 2 podkładki. Odpowiada to prześwitowi około 2 mm. W przypadku posadzek nierównych, np. ze źle ułożonych płytek (woda nie jest zbierana) trzeba stosować 4 podkładki co odpowiada prześwitowi około 4 mm.

67


Konserwacja i serwis

68


Deklaracja zgodności (zgodnie z Dyrektywą 2006/42/EC) Hako-Werke GmbH & Co. Hamburger Strasse 209-239 D-23843 Bad Oldesloe Oświadcza na własną wyłączną odpowiedzialność, że maszyny Hakomatic B115R Typ: 7090 których dotyczy niniejsza deklaracja, spełniają wymagania w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy według dyrektywy 2006/42/EC oraz są wykonane zgodnie z 2004/108/EEC

W celu spełnienia wymagań w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, wymienionych w podanych dyrektywach spełniono wymagania następujących norm i specyfikacji technicznych: EN 60335-2-72 EN 61000-6-2 EN 61000-6-3

Bad Oldesloe, 26.09.2011 _____________________________ (-) Dr Rainer Bavendiek Director R&D

69

Nazwisko osoby upoważnionej do kompletacji dokumentacji technicznej Hako: Ludger Luettel


Pierwszorzędna technologia w służbie czystszego, przyjemniejszego środowiska

HAKO POLSKA Sp. z o.o. 30-392 Kraków, ul. Czerwone Maki 63 Tel ++48 12 622 16 00 Fax ++48 12 622 16 22 www.hako.pl/ biuro@hako.pl biuro@hako.pl

instrukcja Hakomatic B115R  

instrukcja Hakomatic B115R