Page 1

Instrukcja obsługi Hako-Jonas 980 E/EH (6502.40 / 6502.60)


Wprowadzenie Szanowny Kliencie Pragniemy by dobra charakterystyka maszyny Hako-Jonas 980 E/EH w pełni uzasadniła zaufanie okazane poprzez kupno tej maszyny. Zrobiliśmy wszystko byś z dostawą otrzymał maszynę o wysokiej sprawności, na której można polegać. Przed uruchomieniem Hako-Jonas 980 E/EH należy dokładnie zapoznać się z niniejszą instrukcją. Instrukcja zawiera ważne informacje dotyczące serwisu i konserwacji. Stosowany w instrukcji symbol wykrzyknika

wskazuje na sprawy związane z bezpieczeństwem. Informacje dotyczące bezpieczeństwa prosimy przekazać także innym operatorom maszyny. Przestrzegać zasad bezpieczeństwa wymienionych w rozdziale 1.

Przed uruchomieniem Hako-Jonas 980 E/EH należy dokładnie zapoznać się z niniejszą instrukcją i stosować się do podanych w niej wskazówek.

Chcemy wyraźnie poinformować, że nie możemy zaakceptować żadnej prawnej odpowiedzialności za treść niniejszej instrukcji. Jeśli zachodzi konieczność naprawy to stosować wyłącznie oryginalne części zamienne, które jako jedyne mogą zagwarantować niezawodność maszyny i nie ograniczają prawa do gwarancji. Rezerwujemy sobie prawo dokonywania udoskonaleń technicznych. Ważne od: stycznia 2005

Hako-Werke GmbH & Co D-23843 Bad Oldesloe Hamburger Str. 209-239 Tel.: (04531)8060


Wprowadzenie Właściwe stosowanie Zamiatarki Hako-Jonas 980 E/EH, przeznaczone są wyłącznie do zbierania śmieci suchych i mokrych z powierzchni podłóg w fabrykach, magazynach, parkingach i przejść dla pieszych. Inne wykorzystanie maszyny jest niezgodne z jej przeznaczeniem i uważane za niewłaściwe, co w rezultacie zwalnia producenta od odpowiedzialności za uszkodzenia powstałe w wyniku takiego użytkowania. Wykorzystanie urządzenia zgodnie z jego przeznaczeniem oznacza także przestrzeganie warunków obsługi, konserwacji i napraw jakie zostały podane przez producenta. Zamiatarki Hako-Jonas 980 E/EH mogą być obsługiwane tylko przez osoby, które zostały z nimi zapoznane i znają zagrożenia, które mogą powstać w wyniku nieumiejętnej obsługi urządzenia. Przy użyciu wyżej wymienionych maszyn należy przestrzegać odpowiednich przepisów dotyczących zapobiegania wypadkom oraz innych powszechnie znanych przepisów BHP.

Producent urządzenia nie bierze odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku zmian technicznych wprowadzonych bez jego zgody. Zamiatarka nie nadaje się zbierania śmieci trujących, łatwopalnych lub w inny sposób zagrażających zdrowiu. Uwagi dotyczące gwarancji Stosują się tutaj warunki umowy kupna. Uszkodzenia wynikające z nieprzestrzegania postanowień dotyczących konserwacji i serwisu nie są objęte gwarancją. Konserwację należy powierzyć autoryzowanemu serwisowi Hako i potwierdzić w „Świadectwie Konserwacji”, które stanowi dokument gwarancyjny. Z gwarancji są wyłączone: Naturalne zużycie na skutek przeciążenia maszyny i uszkodzenia spowodowane nieprawidłowym posługiwaniem się maszyną lub nieupoważnionymi przeróbkami. Co więcej, reklamacja nie będzie

zaakceptowana jeśli uszkodzenie zostało spowodowane zamontowaniem części lub akcesoriów bez uprzedniej jednoznacznej zgody Hako lub nieprzestrzeganiem instrukcji konserwacji. Odbiór urządzenia Przy dostawie urządzenia należy sprawdzić je pod względem uszkodzeń, które mogły powstać w czasie transportu. W przypadku wystąpienia tego rodzaju uszkodzeń, należy je bezzwłocznie potwierdzić w urzędzie kolejowym lub u spedytora. Protokół uszkodzeń wraz z listem przewozowym należy przesłać pocztą do: HAKO POLSKA Sp. z o.o. 30-392 Kraków, ul. Czerwone Maki 63 Tel. 0 12 622 16 11 Fax 012 622 16 22 www.hako.pl biuro@hako.pl

3


Spis treści Spis treści 1. Informacja dotycząca bezpieczeństwa....................................6 1.1  Informacje ogólne ..................6  1.2 Symbole ostrzegawcze ...............7  1.3  Etykiety na maszynie .............8  1.4 Informacje o obsłudze / bezpieczeństwie .............................11  1.5  Informacja o czyszczeniu .....12  1.6 Instrukcja konserwacji...............13  1.7 Przepisy dotyczące zapobiegania wypadkom ......................................15  2  Opis.............................................16  2.1 Opis działania ...........................16  2.1.1 Hako-Jonas 980 E..............16  2.1.2 Hako-Jonas 980 EH ...........16  2.2 Szczotka walcowa ....................17  2.3 Szczotka boczna ......................17  2.4 Układ filtracyjny / usuwanie pyłu .......................................................17  2.5 Układ strząsania pyłu................17  2.6 Układ kierowniczy .....................17  2.7 Koła ..........................................17  2.7.1 Hako-Jonas 980E...............17  2.7.2 Hako-Jonas 980EH ............17  2.8 Hamulec ...................................18  2.9 Zespół napędowy jazdy ............18  2.10 Układ hydrauliczny..................18  3. Systemy akumulatorowe ................19  4

3.1 Sygnalizator niskiego stanu naładowania ................................... 20 3.1.1. Wskaźnik stanu naładowania .................................................... 20  3.1.2. Miernik roboczogodzin ...... 20  3.1.3. Ustawianie typu baterii ...... 20  3.2 Kodowanie wtyczek .................. 21  4. Pierwsze uruchomienie ................. 23  4.1 Pierwsze uruchomienie baterii . 23  4.2. Wkładanie baterii akumulatorowych ........................... 24  5. Działanie ........................................ 26  5.1 Elementy sterownicze HakoJonas 980 E/EH ............................. 26  5.2 Tablica sterownicza Hako-Jonas 980 E/EH ........................................ 28  5.3 Opróżnianie pojemników na śmieci Hako-Jonas 980 E............... 33  5.4 Opróżnianie pojemnika na śmieci Hako-Jonas 980 EH ....................... 33  5.5 Praca maszyną Hako-Jonas .... 36  5.5.1   Załączanie i wyłączanie silnika elektrycznego................... 36  5.5.2 Zamiatanie ......................... 37  5.5.3 Zatrzymywanie i parkowanie .................................................... 37  5.5.4 Przemieszczanie................ 37  6  Dane techniczne ......................... 38  7 Konserwacja / serwis .................... 42  7.1 Instrukcja konserwacji .............. 42 

7.2 Montaż / demontaż szczotki walcowej 43  7.3 Regulacja ścieżki zamiatania .. 43  7.4   Paski uszczelniające komory szczotkowej ....................... 45  7.5   Regulacja składanego fartucha 45  7.6   Wymiana szczotki bocznej 46  7.7   Demontaż filtra płytowego 47  7.8   Gruntowne czyszczenie filtra płytowego ............................... 49  7.9   Napęd paskowy HakoJonas 980 E/EH ............................. 50  7.9.1   Wymiana paska klinowego szczotki walcowej ...... 51  7.9.2   Wymiana paska klinowego szczotki bocznej ........ 51  7.9.3   Wymiana paska klinowego dmuchawy odsysania 51  7.10 Regulacja naciągu łańcucha układu kierowniczego..................... 52  7.11 Sprawdzanie poziomu i uzupełnianie płynu hydraulicznego 52  7.11.1 Sprawdzanie poziomu płynu ................................................... 52  7.11.1 Uzupełnianie płynu .......... 52  7.12 Układ elektryczny ................... 53  7.12.1 Bezpieczniki/przekaźniki.. 53 


Spis treści 7.12.2 Bezpieczniki/przekaźniki zespołuzrzutu śmieci ...................54  7.13 Harmonogram konserwacji Hako-Jonas 980 E/EH (6502.40/60) .......................................................55  8  Wyposażenie specjalne .......57 

5


Informacja o bezpieczeństwie pracy

1. Informacja dotycząca bezpieczeństwa 1.1 Informacje ogólne Oprócz informacji podanych w niniejszej instrukcji obsługi należy przestrzegać wszystkich powszechnie obowiązujących przepisów dotyczących bezpieczeństwa pracy i zapobiegania wypadkom. Z niniejszą instrukcją należy zapoznać się dokładnie, nawet w przypadku obsługiwania już podobnych urządzeń do czyszczenia powierzchni. Zapoznane się z instrukcją zawczasu oznacza oszczędność czasu w przyszłości. Operator urządzenia odpowiedzialny jest za wszystkie osoby znajdujące się w miejscu pracy urządzenia. Nie wolno użytkować maszyny jeśli wiemy, że jest ona uszkodzona. Przed rozpoczęciem pracy konieczne jest zapoznanie się ze wszystkimi elementami wyposażenia urządzenia, regulatorami i ich funkcjami. Unikać bałaganu jaki może powstać przy próbie czytania instrukcji podczas pracy maszyny.

6

Przy zamiataniu w pomieszczeniach zamkniętych należy zapewnić dobrą wentylację.

Zabronione jest użytkowanie maszyny w miejscach zagrożonych wybuchem i na drogach publicznych. Operator musi użytkować maszynę zgodnie z jej możliwościami konstrukcyjnymi. Przygotowując maszynę do transportu należy wyłączyć silniki. Trzymać się z daleka od strefy zagrożenia wybuchowego Przed rozpoczęciem pracy operator musi się upewnić że maszyna HakoJonas 900 V/E i jej akcesoria są dobrym stanie i nie stwarzają zagrożenia. Nalepki informacyjne i ostrzegawcze na maszynie zawierają ważne informacje o bezpieczeństwie pracy. Nieczytelne lub uszkodzone nalepki należy wymienić. Przed rozpoczęciem zamiatania należy się upewnić, że wszystkie pokrywy są na swoich miejscach.

Unikać uzupełniania paliwa podczas pracy silnika; podczas tankowania lub pracy w pobliżu układu paliwowego nie palić i nie używać otwartego ognia :


Informacja o bezpieczeństwie pracy 1.2 Symbole ostrzegawcze Symbole ostrzegawcze stosowane powszechnie

Symbol NIEBEZPIECZEŃSTWO OSTRZEŻENIE ZAGROŻENIE ŚRODOWISKA

Do wszystkich akapitów traktujących o bezpieczeństwie obsługi, o bezpieczeństwie maszyny lub o

ochronie środowiska przypisany jest jeden z następujących symboli

Zagrożenie dla Opis człowieka i dóbr niebezpieczna sytuacja spowodowana złym materialnych wykonaniem lub nieprzestrzeganiem instrukcji lub procedury roboczej maszyny ważna informacja dotycząca obsługi maszyny związana z jej sprawnością środowiska

z powodu używania substancji zagrażających zdrowiu lub środowisku

7


Informacja o bezpieczeństwie pracy 1.3 Etykiety na maszynie Do maszyny są zamocowane następujące znaki dotyczące bezpieczeństwa. Nieczytelne lub brakujące etykiety należy natychmiast wymieniać.

Przeczytać i przestrzegać instrukcji obsługi (4)

Składany fartuch (1)

Stacyjka z kluczykiem (5)

Hamulec (6)

Poziom hałasu (7)

Hamulec postojowy (2)

Tabliczka Hako, z przodu i z tyłu (3)

Rys. 1 8


Informacja o bezpieczeństwie pracy 1.3.1 Znaki na Hako-Jonas 980 E/EH

Etykieta 24V (8)

Kompensacja zużycia szczotki walcowej (11)

Ładowanie baterii (9) Ta etykieta znajduje się pod osłoną siedzenia.

Tabliczka znamionowa (12) Części obracające się (10)

Rys. 2 Znaki bezpieczeństwa i informacyjne

9


Informacja o bezpieczeństwie pracy Znaki na Hako-Jonas 980 E/EH (c.d.)

Nazwa typu Hako-Jonas (14)

Niebezpieczeństwo zakleszczenia (16)

Myjka wysokociśnieniowa (13)

Płyn hydrauliczny (17) Nie czyścić myjka wysokociśnieniową ani strumieniem pary.

10

Hamulec (15)


Informacja o bezpieczeństwie pracy 1.4 Informacje o obsłudze / bezpieczeństwie Zamiatarki odpylające mogą być obsługiwane tylko przez wykwalifikowany personel, którego kwalifikacje do prowadzenia takich maszyn są jednoznacznie potwierdzone przez właściciela lub jego upoważnionego przedstawiciela. Właściciel lub jego upoważniony przedstawiciel musi dokładnie poinstruować operatorów o użytkowaniu maszyny. Maszynę można używać tylko do czyszczenia powierzchni wskazanych przez właściciela lub jego upoważnionego przedstawiciela jako nadających się do użycia zamiatarek odpylających. Przed uruchamianiem silnik wyłączyć wszystkie napędy.

Nie pozostawiać maszyny bez dozoru zanim nie zostaną wyłączone silniki a maszyna nie jest zabezpieczona przed samoistną jazdą. By zabezpieczyć maszynę przed użyciem bez upoważnienia wyciągnąć kluczyk ze stacyjki i zablokować wszystkie napędy . Na czas transportu maszyny silniki muszą być wyłączone. Podczas przejazdu operator musi zwracać uwagę na warunki otoczenia, na innych ludzi, szczególnie na dzieci.

Stabilność podczas jazdy maszyn trójkołowych jest gorsza niż maszyn czterokołowych. Zaleca się więc: - nie wchodzić w zakręty z dużą szybkością - nie zawracać na pochyłościach a tylko na płaskim gruncie - Pod górę lub w dół jechać tylko prosto

Przed otwarciem maski lub osłon wyłączyć silnik spalinowy. Maszyny z wkładem filtrującym nie wolno używać do zbierania pyłów niebezpiecznych dla zdrowia.

Przewożenie osób na maszynie jest zabronione. Maszyny z operatorem jeżdżącym uruchamia się gdy operator siedzi na swoim siedzeniu.

11


Informacja o bezpieczeństwie pracy

Etykiety ostrzegawcze i instrukcje zamocowane do maszyny zawierają ważne informacje dotyczące bezpieczeństwa pracy. Podczas zamiatania we wnętrzach zapewniać dobrą wentylację. Strząsanie filtra uruchamiać tylko po uprzednim zamknięciu pojemnika na śmieci. Nie otwierać maski ani osłon podczas pracy silnika

12

1.5 Informacja o czyszczeniu Stosują się specjalne wymagania dotyczące obsługi baterii napędowych (patrz instrukcja 88-60-2556). Przed rozpoczęciem czyszczenia maszyny wyciągnąć kluczyk. Maszyna jest bryzgoszczelna (IPX3). Nie czyścić maszyny HakoJonas 980 E i EH strumieniem pary ani urządzeniami wysokociśnieniowymi.

Regularnie czyścić pojemnik na śmieci by uniknąć tworzenia się osadów bakteryjnych.


Informacja o bezpieczeństwie pracy 1.6 Instrukcja konserwacji Dobrym sposobem zapobiegania wypadkom jest właściwa konserwacja maszyny. Przed rozpoczęciem konserwacji lub naprawy wyciągnąć kluczyk ze stacyjki. Do konserwacji, serwisu, regulacji stosować odpowiednie do tego narzędzia. Z punktu widzenia bezpieczeństwa części zamienne powinny mieć jakość co najmniej równą jakości części oryginalnych. Przed rozpoczęciem konserwacji lub wymiany części wyłączyć wszystkie silniki. Regularnie sprawdzać czy przewody hydrauliczne nie są uszkodzone i czy nie mają przecieków; natychmiast wymieniać uszkodzone przewody lub węże.

Przy zmianie kół zabezpieczyć klockami maszynę przed przetoczeniem się. Do wymiany kół przystępować gdy maszyna znajduje się na mocnym, poziomym gruncie. Nie naprawiać opon pneumatycznych gdy są zamontowane na maszynie. Zdjąć koło i zawieźć do specjalistycznego warsztatu z wykwalifikowanym personelem. Nie dopuszcza się stosowania szczotek walcowych i szczotek bocznych nie zatwierdzonych przez producenta (patrz dane techniczne). Używanie innych szczotek walcowych i bocznych może zagrażać twojemu bezpieczeństwu.

Przy stosowaniu środków smarnych należy przestrzegać odpowiednich przepisów ochrony środowiska i ochrony przeciw pożarowej. Zapewnić właściwe usuwanie zużytych olejów i smarów zgodnie ze stosownymi przepisami. Środki czyszczące zebrać i prawidłowo usunąć. Wytrzeć wszystkie rozlane substancje. Stosować się do specjalnych wymagań dotyczących obsługi baterii napędowych (patrz instrukcja 88-60-2556).

13


Informacja o bezpieczeństwie pracy Specjalne środki bezpieczeństwa przy manipulacjach z bateriami. (Dalsze zasady bezpieczeństwa patrz instrukcja 88-60-2556 „Informacja o bateriach napędowych”) Przed podjęciem jakiejkolwiek pracy z układem elektrycznym należy odłączyć wtyczkę baterii Hako-Jonas 980 E i EH. Nie trzymać przez dłuższy czas rozładowanych baterii, zawsze ładować je najszybciej jak to tylko możliwe. Poziom elektrolitu uzupełniać tylko destylowaną wodą. Nigdy nie wlewać elektrolitu do celek o dobrym stanie. Przed rozpoczęciem ładowania baterii otworzyć maskę (pokrywę) gdyż powstaje mieszanka wybuchowa gazów. 14

Baterie muszą być suche i czyste, wolne od zabrudzeń takich jak opiłki metalowe, które powodują prądy upływowe. Nie kłaść na baterii metalowych obiektów takich jak narzędzia. Niebezpieczeństwo zwarcia i zapłonu. Rozlany stężony kwas akumulatorowy należy przed usunięciem do ścieków zneutralizować. Przestrzegać dotyczących tego przepisów prawnych i zarządzeń lokalnych. Kwas akumulatorowy jest silnie żrący (trzymać z dala od dzieci). Przy sprawdzaniu poziomu elektrolitu używać okularów ochronnych. Jeśli bryzgi kwasu dostaną się do oka to należy je płukać czystą wodą przez 15 minut i natychmiast wezwać lekarza.

Przy manipulowaniu kwasem używać odpowiedniej odzieży roboczej (np. rękawice lub ochrona palców). Nie używać otwartego płomienia (niebezpieczeństwo wybuchu). Nie jeść, nie pić, nie palić w pomieszczeniach gdzie ładuje się baterie gdyż zagraża to zdrowiu. Po pracy z bateriami umyć starannie ręce. Zapewnić wystarczającą wentylację.


Informacja o bezpieczeństwie pracy

1.7 Przepisy dotyczące zapobiegania wypadkom BGV D 29

Pojazdy Zgodnie z przepisami BGV D 29 zamiatarki odpylające Hako-Jonas E/EH podlegają regularnej kontroli stanu technicznego pojazdu przez eksperta co najmniej raz w roku. Wyniki kontroli należy przechowywać co najmniej do następnego przeglądu technicznego.

BGV D 27

Pojazdy przemysłowe

Przestrzegać także

- przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy i ochrony przeciwpożarowej - wewnętrznych przepisów bezpieczeństwa

15


Opis

2

Szczotki boczne służą do zbierania śmieci przy brzegach i do powiększenia szerokości roboczej jak również do powiększenia wydajności powierzchniowej na dużych powierzchniach do sprzątania. Szczotka walcowa przenosi śmieci do pojemnika. Dmuchawa odsysająca zbiera drobny pył oddzielany następnie przez układ filtracyjny. Powietrze zwracane do otoczenia jest czyste.

Opis

2.1 Opis działania 2.1.1 Hako-Jonas 980 E

2.1.2 Hako-Jonas 980 EH

Rys. 4 Rys. 3 Zasada działania Hako-Jonas 980 E

16

Zasada działania Hako-Jonas 980 EH


Opis 2.2 Szczotka walcowa Szczotka walcowa jest wyposażona w 12 rządków szczeciny ukształtowanej jak litera V. Szczotka walcowa ma szerokość 700 mm i średnicę 345 mm. 2.3 Szczotka boczna W wersji standardowej szczotka boczna znajduje się z przodu, po prawej stronie. Operator podnosi ją i opuszcza ręczną dźwignią. Szczotka boczna powinna być lekko pochylona. Przechylanie szczotki jest ograniczone wkrętami ograniczającymi. Szczotka boczna jest napędzana paskiem klinowym. Dla zastosowań specjalnych możliwe jest zainstalowanie drugiej szczotki, po lewej stronie.

2.4 Układ filtracyjny / usuwanie pyłu Układ filtracyjny znajduje się w obudowie umieszczonej powyżej pojemnika na śmieci. Filtr ssawny przenosi drobny pył podnoszony przez szczotkę walcową do filtra płytowego gdzie następuje jego oddzielenie. Drobny pył osadza się na zewnętrznej stronie łopatek filtra. W przypadku dużego zapylenia regularnie sprawdzać i czyścić filtr płytowy. 2.5 Układ strząsania pyłu Na skutek normalnych wibracji roboczych część osadzonego pyłu spada do pojemnika na śmieci. By zapewnić pracę bezpyłową należy jednak regularnie uruchamiać układ strząsania.

2.6 Układ kierowniczy Sterowanie od koła kierownicy jest przenoszone łańcuchem na koło przednie. Łańcuch można w razie potrzeby regulować. 2.7 Koła 2.7.1 Hako-Jonas 980E Koło przednie: opony pełne Koła tylne: opony pełne 2.7.2 Hako-Jonas 980EH Koło przednie: opony pełne Koła tylne: opony pełne

17


Opis 2.8 Hamulec Maszyna Hako-Jonas 980 E/EH jest wyposażona w hamulec główny. Hamulec jest zaprojektowany jako hamulec klockowy i jednocześnie służy jako hamulec postojowy. Umieszczony jest na kołach tylnych a uruchamiany linkami. Śruba regulacyjna znajduje się przy prawym kole tylnym. Naprawy układu hamulcowego można powierzyć tylko kwalifikowanemu mechanikowi z uprawnionego warsztatu.

2.9 Zespół napędowy jazdy Maszyny Hako-Jonas 980 E i EH są wyposażone w układ elektryczny z bezstopniową regulacją prędkości.

2.10 Układ hydrauliczny Układ hydrauliczny składa się z kompaktowego zespołu hydraulicznego (pompa hydrauliczna i zbiornik płynu hydraulicznego) oraz węży hydraulicznych i siłownika. Płyn hydrauliczny: Mobiloil DTE 15 M Płyn jest wlewany w fabryce. Pojemność zbiornika płynu hydraulicznego: 0,76 litra.

18


Systemy baterii akumulatorowych

3. Systemy akumulatorowe Hako-Jonas 980 E / EH

Ilość

Nr katalogowy

4

7401

System bateryjny A: Bateria skrzyniowa 6V/240Ah, bezobsługowa Komplet kabli połączeniowych

6503

Ładowarka 24V/35A, zmienna charakterystyka IUIoIa i IOUIoU, 230 V

4003

System bateryjny A: Bateria korytowa 24V/210Ah, z Aquamatik

4201

Ładowarka 24V/35A, zmienna charakterystyka IUIoIa i IOUIoU, 230 V

4003

Przed podjęciem jakiejkolwiek pracy z układem elektrycznym należy odłączyć wtyczkę baterii Podczas obsługi baterii, szczególnie przy sprawdzaniu poziomu elektrolitu, nie używać otwartego płomienia. Zapewnić dobrą wentylację w pomieszczeniach gdzie ładuje się akumulatory. Rozlany stężony kwas akumulatorowy należy przed usunięciem do ścieków zneutralizować. Przestrzegać przepisów prawnych i zarządzeń lokalnych dotyczących akumulatorów. Przed rozpoczęciem ładowania baterii otworzyć maskę (pokrywę) gdyż powstaje mieszanka wybuchowa gazów.

19


Systemy baterii akumulatorowych 3.1 Sygnalizator niskiego stanu naładowania

3.1.1. Wskaźnik stanu naładowania

Po włączeniu stacyjki zielone słupki pokazują stan naładowania (Rys. 5/1). Bateria rozładowuje się podczas pracy maszyny i zielone słupki kolejno gasną pokazując zawsze aktualny stan naładowania baterii. Migotanie ostatnich dwóch zielonych słupków oznacza, że maszyna zostanie wkrótce wyłączona. Dla zabezpieczenia baterii przed nadmiernym rozładowaniem wyłączone są zespoły zamiatające a prędkość jazdy jest redukowana do 50%. Migoce wtedy czerwona dioda LED, Rys. 5/4. Rys. 5 Wskaźnik stanu naładowania baterii / miernik roboczogodzin Nastawa fabryczna: Bateria skrzyniowa bezobsługowa, baterie 4x6V, typ: GiV

20

3.1.2. Miernik roboczogodzin

Na wyświetlaczu pokazane są godziny pracy maszyny, Rys. 5/2. Licznik zlicza godziny tylko podczas jazdy roboczej lub przejazdu; wyświetlane są tylko pełne godziny.

3.1.3. Ustawianie typu baterii

Nastawę typu baterii akumulatorowej może wykonywać tylko osoba wykwalifikowana, w serwisie.


Systemy baterii akumulatorowych 3.2 Kodowanie wtyczek Wszystkie wtyczki i gniazda przy maszynach, akumulatorach i ładowarkach muszą mieć oznaczenie kodowe z oznaczonymi kodowymi kolorami kołkami odpowiednio do typu akumulatora i napięcia nominalnego. Wtyczka akumulatora musi zawsze być kodowana odpowiednio do typu akumulatora. Wtyczki ładowarek muszą być oznaczone kodem zależnym od fabrycznej nastawy charakterystyki ładowania. Oznacza to, że kodowanie wtyczki trzeba zmienić jeśli zmienia się charakterystykę ładowania (odpowiednio do typu akumulatora). Korpus wtyczki ładowarki - Szary dla akumulatorów z ciekłym elektrolitem - Zielony dla akumulatorów żelowych, bezobsługowych Korpus wtyczki maszyny Tylko żółty dla obydwu typów akumulatorów. Korpus gniazdka baterii - Szary dla akumulatorów z ciekłym elektrolitem - Zielony dla akumulatorów żelowych, bezobsługowych

Wartość nominalnego Wartość nominalnego odpowiednio napięcia dla odpowiednio napięcia wtyczki wypisana po każdej dla gniazdka stronie sześciokąta. (litery „do góry nogami”

Kołki kodowe wyjmować ściskając końce kleszczami. Przy montażu ścisnąć obydwie części, Wsunąć kołek tak by wartość napięcia nominalnego była widoczna przez okienko korpusu. Wtyczka i gniazdko zawsze z tym samym numerem napięcia!

W kompletnym systemie muszą być spełnione trzy następujące warunki: 1) Kodowanie napięcia dla wszystkich wtyczek i gniazdek musi być takie same. 2) Kolor kołków kodujących w maszynie = żółty 3) Kolor kołków kodujących w ładowarce = taki sam jak we wtyczce akumulatora, odpowiednio do jego typu. Przed pierwszym użyciem baterii do pracy należy przeprowadzić prawidłowe i kompletne ładowanie wstępne, zgodnie z instrukcją obsługi ładowarki. Hako nie może odpowiadać za uszkodzenia wynikłe z nieprawidłowego wstępnego ładowania baterii.

21


Systemy baterii akumulatorowych System kodowy dla ładowarek do akumulatorów z elektrolitem ciekłym i żelowym. Przykład dla 24V.

22


Działanie

4. Pierwsze uruchomienie Maszyny Hako-Jonas 980 E / EH są przed dostawą są dokładnie sprawdzane i poddane testowi działania. Pierwsze uruchomienie może wykonywać tylko wykwalifikowany personel partnera kontraktowego Hako. Po wysyłce maszyny podajemy odbiorcy kontakt z dealerem Hako, który skontaktuje się z odbiorcą maszyny w sprawie krótkiego przeszkolenia. 4.1 Pierwsze uruchomienie baterii Dla uzyskania optymalnych osiągów i największej żywotności bateria musi być po napełnieniu uformowana. Obsługa i działanie ładowarki są opisane w instrukcji obsługi załączanej do każdej ładowarki.

Ponieważ baterie i ładowarki są do siebie dopasowane więc zalecamy stosowanie baterii i ładowarek opisanych przez Hako. Tylko dla takich urządzeń dajemy pełną gwarancję. Dalsze informacje o użytkowaniu, konserwacji i serwisie baterii znajdują się w ulotce 88-60-2556 „Informacje o bateriach napędowych” Nie użytkować Hako-Jonas 980 E / EH przy temperaturach otoczenia o powyżej 40 C. Nie uruchamiać maszyny przy temperaturach otoczenia o poniżej 0 C.

23


Działanie -

4.2. Wkładanie baterii akumulatorowych - Wyłączyć silnik i wyjąć kluczyk - Zabezpieczyć maszynę przez włączenie hamulca postojowego - Odchylić do tyłu osłonę z siedzeniem - Włożyć baterie od góry, zgodnie z rysunkiem , na tacę akumulatorów:

Maszyna Hako-Jonas 980 E / EH jest teraz gotowa do pracy. Jeśli nastawa typu baterii na sygnalizatorze niskiego stanu naładowania (LDS) jest nieprawidłowa to korektę nastawy może wykonać tylko wykwalifikowany serwisant. Rys. 7 Bateria bezobsługowa GiV, 6V/240Ah -

Rys. 6 Wkładanie baterii

24

Po naładowaniu baterii połączyć wtyczki baterii i urządzenia by uzyskać połączenie elektryczne.

-

Podłączyć baterie i komplet kabli zgodnie z rysunkiem 7 (sprawdzić mocne osadzenie), posmarować zaciski Sprawdzić, w razie potrzeby ustawić typ baterii w sygnalizatorze niskiego stanu naładowania Złączyć wtyczkę ładowania kabla łączącego baterii z kablem ładowarki i przeprowadzić ładowanie wstępne (formujące).


Działanie -

-

Wyłączyć silnik i wyjąć kluczyk Zabezpieczyć maszynę przez włączenie hamulca postojowego Odchylić do tyłu osłonę z siedzeniem Włożyć baterię Podłączyć wtyczkę do ładowania baterii i kabel ładowarki, przeprowadzić ładowanie formujące. Po naładowaniu baterii połączyć wtyczkę baterii z wtyczką maszyny. Jeśli nastawa typu baterii na sygnalizatorze niskiego stanu naładowania (LDS) jest nieprawidłowa to korektę nastawy może wykonać tylko wykwalifikowany serwisant.

Rys. 8 Bateria korytowa GiV, 24V/210Ah, EPzB z Aquamatik

Używać dopuszczonych do użytku podnośników, np. wielokrążka VDI 3616. Dopilnować by haki podnośnika nie uszkodziły celek, złączek ani kabli.

25


Działanie

5. Działanie 5.1 Elementy sterownicze Hako-Jonas 980 E/EH 1. Siłownik składania fartucha 2. Blokada hamulca głównego 3. Pedał hamulca głównego/postojowego 4. Pedał jazdy, jazda do tyłu 5. Pedał jazdy, jazda do przodu 6. Tablica sterownicza 7. Regulacja siedzenia

Rys. 9

26


Działanie 1. Siłownik składania fartucha Służy do otwierania i składania fartucha zbierania grubych śmieci 2. Blokada hamulca głównego Służy do blokowania hamulca głównego/postojowego. Po zablokowaniu hamulec główny służy za hamulec postojowy. Zwolnienie blokady przez naciśnięcie pedału (3) hamulca głównego. 3. Pedał hamulca głównego/postojowego Służy do uruchomienia hamulca głównego działającego na koła tylne. Przed opuszczeniem maszyny hamulec włączyć i zablokować.

4. Pedał jazdy, jazda do tyłu Służy do zmiany kierunku jazdy na jazdę do tyłu i do bezstopniowej zmiany prędkości jazdy. Po zwolnieniu nacisku pedał wraca do pozycji początkowej i maszyna zwalnia aż do zatrzymania. 5. Pedał jazdy, jazda do przodu Służy do zmiany kierunku jazdy na jazdę do przodu i do bezstopniowej zmiany prędkości jazdy. Po zwolnieniu nacisku pedał wraca do pozycji początkowej i maszyna zwalnia aż do zatrzymania.

7. Regulacja siedzenia Służy do ustawienia położenie siedzenia odpowiednio do wzrostu kierowcy. Dobrze ustawione siedzenie pozwala na komfortową pozycję kierowcy i dostęp do wszystkich elementów sterowniczych. Regulacja wzdłużna siedzenia: nacisnąć dźwignię lekko w prawo i przestawić siedzenie do przodu lub do tyłu tak by uzyskać żądaną pozycję. Wtedy zwolnić dźwignię by zaskoczyła w zaczep.

6. Tablica sterownicza Patrz rozdział „Tablica sterownicza”

27


Działanie 5.2 Tablica sterownicza Hako-Jonas 980 E/EH 1. Dźwignia szczotki walcowej 2. Zwalnianie (zrzut śmieci) 3. Klakson 4. Pokrywa z wtyczką podłączeniową baterii/programowania LDS 5. Gałka układu dmuchawy odsysania / wstrząsania 6. Lampa migowa (opcja / 6505) 7. Oświetlenie (opcja / 6506) 8. Podnoszenie i opuszczanie (zrzut śmieci) 9. Dźwignia szczotki bocznej 10. Lampka sygnalizacyjna, hamulec postojowy 11. Wskaźnik naładowania baterii / miernik roboczogodzin 12. Lampka sygnalizacyjna, dmuchawa 13. Lampka sygnalizacyjna, układ wstrząsania 14. Stacyjka Rys. 10

28


Działanie

1. Dźwignia szczotki walcowej Służy do podnoszenie / opuszczania a jednocześnie załączania / wyłączania szczotki walcowej i szczotki bocznej. Naciśnięcie dźwigni = opuszczenie i załączenie szczotki walcowej i szczotki bocznej. Pociągnięcie dźwigni = podnoszenie i wyłączenie szczotki walcowej i szczotki bocznej.

2. Zwalnianie (zrzut śmieci) Służy do zrzutu śmieci. Musi być załączone przed uruchomieniem funkcji podnoszenia/opuszczania. Podczas podnoszenia/opuszczania należy ten klawisz przytrzymać. Przed zmianą z podnoszenia na opuszczanie lub odwrotnie należy zwolnić i nacisnąć ponownie.

3. Klakson Służy do włączania sygnału dźwiękowego.

4. Pokrywa z wtyczką podłączeniową baterii/programowania LDS Zdjąć tę pokrywkę przed modyfikacją nastawy typu baterii. Tutaj znajduje się wtykowe przyłącze kabla programowania. Programowanie powierzyć serwisantowi z autoryzowanego serwisu Hako.

29


Działanie W tej pozycji układ wstrząsania jest aktywny i wykonuje wstrząsanie w siedmiu powtarzających się okresach.

5. Gałka układu dmuchawy odsysania / wstrząsania Pozycja gałki (od dołu do góry)

Po wstrząsaniu należy gałkę trzymać przez około 10 sekund w pozycji 1. Przed wstrząsaniem wyłączyć szczotkę główną i nie włączać jej podczas wstrząsania.

Pozycja 0: Uruchomienie funkcji odsysania (zamknąć klapę przed zamiataniem suchej powierzchni lub zbieraniem suchych śmieci) Pozycja 1: Wyłączenie funkcji odsysania (otworzyć klapę przed zamiataniem mokrej powierzchni lub zbieraniem mokrych śmieci) Pozycja 2: Załączenie układu wstrząsania (pociągnąć gałkę do ogranicznika i zwolnić) Zapala się żółta lampka sygnalizacyjna, Rys. 9/13, załączanie wstrząsania (pozycja 2). 30

6. Lampa migowa (opcja / 6505) Załączanie/wyłączanie lampy migowej.

7. Oświetlenie (opcja / 6506) Załączanie/wyłączanie reflektorów.

8. Podnoszenie i opuszczanie (zrzut śmieci) Podnoszenie i opuszczanie pojemnika na śmieci. Naciskać przycisk aż pojemnik osiągnie wysokość potrzebną do zrzutu śmieci. Przy opuszczaniu naciskać przycisk aż pojemnik zetknie się z ramą.


Działanie

Przed podnoszeniem lub opuszczaniem należy nacisnąć i przytrzymać przycisk zwalniania tej funkcji.

9. Dźwignia szczotki bocznej Podnoszenie i opuszczanie szczotki bocznej. Naciśnięcie dźwigni = opuszczenie szczotki Pociągnięcie dźwigni = podnoszenie szczotki

10. Lampka sygnalizacyjna (czerwona), hamulec postojowy Zapala się po włączeniu hamulca postojowego. Po zwolnieniu hamulca lampka gaśnie.

12. Lampka sygnalizacyjna, dmuchawa Świeci gdy dmuchawa odsysania jest wyłączona.

11. Wskaźnik naładowania baterii Patrz paragraf 3.1.1 miernik roboczogodzin Patrz paragraf 3.1.2

31


Działanie

13. Lampka sygnalizacyjna, układ wstrząsania (żółta) Po zapaleniu się tej lampki należy przystąpić do wstrząsania filtra gałką 10/5. Podczas działania układu wstrząsania lampka migoce a gaśnie gdy w układzie filtracyjnym zostaje osiągnięte odpowiednie podciśnienie.

32

14. Stacyjka Służy do załączania i wyłączania maszyny oraz zabezpiecza przed użyciem maszyny przez osoby nieupoważnione.


Działanie 5.3 Opróżnianie pojemników na śmieci Hako-Jonas 980 E     

Złożyć pałąk 11/3 do góry = pojemniki na śmieci 11/2 są opuszczone. Przy pomocy uchwytu 11/1 – pojemnik lekko podnieść i wyjąć Wziąć pojemnik za pałąk, przenieść do śmietnika i opróżnić. W taki sam sposób opróżnić drugi pojemnik Włożyć z powrotem pojemnik 11/2 i złożyć na dół pałąk 11/3.

Pojemnik na śmieci regularnie czyścić

5.4 Opróżnianie pojemnika na śmieci Hako-Jonas 980 EH Przed opróżnianiem obrotowego pojemnika należy wyłączyć i podnieść szczotkę walcową i szczotkę boczną. Jeśli szczotka walcowa byłą załączona przed podniesieniem pojemnika to po jego opuszczeniu automatycznie się załączy.

Rys. 11 Opróżnianie pojemnika 980 E 1. 2. 3.

Uchwyt pojemnika na śmieci Pojemnik na śmieci Pałąk do podnoszenia / opuszczania pojemnika

Rys. 12 Opróżnianie pojemnika 980 EH 1. 2. 3. 4.

Ramię podnoszące Siłownik podnoszenia Pojemnik na śmieci Uchwyt

Po obróceniu pojemnika prędkość jazdy do przodu i do tyłu jest zredukowana o 50%, szczotka walcowa jest wyłączana.

33


Działanie Przed wyjmowaniem pojemnika na śmieci należy podnieść szczotkę walcową i szczotkę boczną. Stabilność maszyny podczas jazdy z podniesionym pojemnikiem jest znacznie gorsza. Dlatego też podnosić pojemnik tuż przed jego opróżnianiem. Operator musi się przedtem upewnić czy nie ma przeszkody lub osób za maszyną lub obok niej. Przed podniesieniem pojemnika maszyna musi stać na równym gruncie. Trzymać się z dala od strefy zagrożenia!

Niebezpieczeństwo zakleszczenia i skaleczenia. Przed ponoszeniem lub opuszczaniem pojemnika utrzymywać bezpieczny dystans.

Rys. 13 Tablica sterownicza Hako-Jonas 980 EH 1. 2.

34

Przycisk zwalniania funkcji zrzutu śmieci Pojemnik na śmieci, podnoszenie i opuszczanie

Opróżnianie pojemnika  Podnieść szczotkę boczną i szczotkę walcową  Przeprowadzić wstrząsanie filtra  Nacisnąć i przytrzymać przycisk 13/1 (zwalnianie pojemnika)  Nacisnąć przycisk 13/2 = podnoszenie pojemnika  Pojemnik na śmieci 12/3 jest podniesiony  Cofnąć Hako-Jonas 980 EH tak by pojemnik na śmieci znalazł się nad kontenerem na śmieci.  Pociągnąć gałkę zabezpieczającą 14/1 dźwigni zwalniającej 14/2.  Dźwignią zwalniającą 14/2 zwolnić obracanie pojemnika.  Odjechać maszyną do przodu od kontenera na śmieci.  Uruchamiając wyłącznik 13/1 i wyłącznik 13/2 opuścić pojemnik


Działanie Przy zwalnianiu podniesionego pojemnika stosować się do informacji podanej w paragrafie 5.2

Jeśli po obróceniu pojemnik nie opróżni się całkowicie to wstrząsnąć go uchwytem 12/4

Zamiatanie będzie możliwe tylko wtedy gdy pojemnik osiągnie pozycję roboczą

Pojemnik na śmieci regularnie czyścić.

Maksymalne napełnienie pojemnika to 70 litrów. Nie przekraczać ciężaru napełnienia 110 kg. Rys. 14 Dźwignia zwalniająca, obracanie pojemnika na śmieci 1. 2.

Gałka zabezpieczająca Dźwignia zwalniająca, obracanie pojemnika

35


Działanie operator musi się upewnić, że maszyna i jej oprzyrządowanie są w dobrym, bezpiecznym stanie i są zgodne z wymaganiami bezpieczeństwa pracy. Nie pracować z maszyną HakoJonas bez urządzeń zabezpieczających.

5.5 Praca maszyną Hako-Jonas Prosi się kierowcę o staranne przeczytanie niniejszej instrukcji. Wszystkie elementy sterownicze są oznakowane zrozumiałymi symbolami co ułatwia zapoznanie się z ich działaniem. Pierwszą próbę jazdy należy wykonać na pustym miejscu i ograniczyć do dobrego zapoznania się z funkcjami elementów sterowniczych. Należy przestrzegać następujących zasad bezpieczeństwa: Przestrzegać ogólnie stosowanych zasad stosujących się do pracy z pojazdami i manipulacji paliwem. Przewóz osób na maszynie Hako-Jonas 980 E/EH nie jest dozwolony. Tabliczki ostrzegawcze i instrukcyjne zamocowane do maszyny zawierają ważne informacje o bezpiecznej eksploatacji maszyny i gwarantujące bezpieczeństwo obsługi. Przed rozpoczęciem pracy 36

5.5.1 Załączanie i wyłączanie silnika elektrycznego Dla zwiększenia bezpieczeństwa Hako-Jonas 900 E/EH jest wyposażona w wyłącznik znajdujący się pod siedzeniem. Uruchomienie silnika jest możliwe tylko gdy kierowca siedzi na swoim siedzeniu. Otwarcie styku podczas pracy silnika powoduje jego zatrzymanie co wymaga wyłączenia i ponownego włączenia stacyjki HakoJonas 900 E/EH. -

Wszystkie dźwignie i przełączniki ustawić w położenia neutralne. Uruchomić hamulec postojowy Kluczyk w stacyjce ustawić na „I”.

Przed załączeniem upewnić się czy pedał jazdy jest w położeniu neutralnym Jeśli warunki pracy HakoJonas 900 E/EH przekraczają dopuszczalne granice to mogą zadziałać zabezpieczenia i wyłączyć maszynę bez uprzedzenia. W takim przypadku należy hamulcem głównym zwolnić aż do zatrzymania. Funkcje zabezpieczające potwierdzać klawiszem.

Przegrzanie zespołu napędowego zawsze wymaga później czasu na chłodzenie. Wyłącznik pod siedzeniem dezaktywuje wszystkie funkcje, także jazdę. W takim przypadku należy hamulcem głównym zwolnić aż do zatrzymania.


Działanie 5.5.2 Zamiatanie -

Opuścić szczotkę walcową Zwolnić hamulec postojowy Powoli naciskać pedał jazdy aż do osiągnięcia żądanej szybkości. Regularnie uruchamiać wstrząsarkę by oczyścić filtr. Sprawdzać zapełnienie pojemnika śmieciami i opróżniać go w razie potrzeby.

5.5.3 Zatrzymywanie i parkowanie Zwolnić pedał jazdy, który wróci potem do pozycji neutralnej; maszyna zwalnia aż do zatrzymania się. Uruchomić hamulec postojowy. Podnieść szczotki walcową i główną Kluczyk w stacyjce ustawić na „O”.

5.5.4 Przemieszczanie

Przed przemieszczeniem maszyny upewnić się czy kluczyk jest w pozycji neutralnej i czy są podniesione szczotka walcowa i szczotka boczna.

5.5.5 Transport Podczas przewożenia maszyny na innym pojeździe należy zaciągnąć hamulec postojowy maszyny, zamocować maszynę paskami i klinami podłożonymi pod koła.

Przed opuszczeniem maszyny wyjąć kluczyk ze stacyjki by zabezpieczyć maszynę przed użyciem przez osobo nieupoważnione. 37


Dane techniczne

6

Dane techniczne

Hako-Jonas

980 E(6502.40)

900 EH (6502.60)

Wymiary i ciężary Długość ze szczotką boczną

mm

1520

1520

Szerokość robocza z 1 szczotką boczną

mm

1000

1000

Szerokość robocza z 2 szczotkami bocznymi

mm

1120

1120

Wysokość powyżej siedzenia kierowcy

mm

1240

1240

Ciężar pustej maszyny z akcesoriami

kg

600

600

Dopuszczalny ciężar całkowity

kg

790

830

Szybkość jazdy do przodu

km/h

6.0

6.0

Szybkość jazdy do tyłu

km/h

4.0

4.0

Szybkość zamiatania (zalecana 4,0 km/h)

km/h

do 6.0

do 6.0

Szerokość zamiatania bez/z 1 szczotką boczną

mm

700 / 970

700 / 970

mm

1240

1240

5800 / 7450

5800 / 7450

Wydajność powierzchniowa, szybkość jazdy

z 2 szczotkami bocznymi Teoretyczna wydajność zamiatania z 1 lub 2 szczotkami bocznymi Bez szczotek bocznych Zdolność pokonywania wzniesień (maksimum przez 1 minutę)

38

2

m /h m2/h

4200

4200

%

12

12


Dane techniczne 980 E(6502.40) 900 EH (6502.60)

Hako-Jonas Układ filtracyjny Powierzchnia filtracyjna

m2

2.8

2.8

Filtr płytowy

Sztuk

1

1

Długość / średnica

mm

700 / 345

700 / 345

Granica zużycia

mm

około 290

około 290

Obroty

obr/min

około 530 ± 20

około 530 ± 20

Ścieżka zamiatania

obr/min

Szczotka walcowa

50 + 10

50 + 5

Ilość rowków szczeciny

12, kształt V

12, kształt V

Szczecina standardowa

PES

PES

1/1/4

1/1/4

Prześwit pasków uszczelniających w komorze szczotki Paski uszczelniające lewa, prawa, tylna

mm

Pasek uszczelniająca przednia

Styka się z podłożem

Szczotki boczne Średnica

mm

460

460

Obroty

obr/min

90

90

PES

PES

2 x 30

70

Szczecina standardowa Pojemnik na śmieci Objętość

Litry

39


Dane techniczne 980 E(6502.40) 900 EH (6502.60)

Hako-Jonas Opony Przednie koło napędowe, opaska Opony pełne z tyłu

Ø 300 / 90

Ø 300 / 90

4.00 – 4

4.00 – 4

24

24

Napęd elektryczny Napięcie robocze

DC / V

Zespół napędowy (P1/P2)

kW

0,8 / 1,0

0,8 / 1,0

Silnik dmuchawy odsysania / silnika zamiatania (P1/P2)

kW

1,0 / 1,25

1,0 / 1,25

Całkowity pobór mocy

kW

2,4

2,4

Układ hydrauliczny Kompaktowy zespół (bezobsługowy), napięcie

V

DTE 15 M (lub równoważny)

Płyn hydrauliczny, np. Mobil Pojemność zbiornika

40

24

litry

0,76


Dane techniczne

980 E(6502.40) 900 EH (6502.60)

Hako-Jonas Poziom hałasu Ciśnienie akustyczne według DIN EN ISO 11201, przy normalnych warunkach pracy, przy uszach operatora podczas pracy dmuchawy, szczotki walcowej i szczotki bocznej

dB (A)

70

70

Ciśnienie akustyczne według DIN EN ISO 3744, przy normalnych warunkach pracy, przy maksymalnym przepływie

dB (A)

82

82

m/s2.

<2.5

<2.5

<0.5

<0.5

Wibracje Przyspieszenie ważone według częstotliwości, mierzone zgodnie z EN 1033, działające na kończyny górne (ramię- dłoń) przy normalnych warunkach pracy nie przekracza Przyspieszenie ważone według częstotliwości, mierzone zgodnie z EN 1032, działające na kończyny dolne (stopa - pośladki przy normalnych warunkach pracy nie przekracza

m/s2.

41


Konserwacja / serwis

7 Konserwacja / serwis 7.1 Instrukcja konserwacji Przestrzeganie harmonogramu prac konserwacyjnych, opracowanego przez producenta, gwarantuje optymalne działanie urządzenia, daje pewność, że maszyna jest do dyspozycji wtedy gdy jest potrzebna, że jest w dobrym stanie operacyjnym. Zapobieganie usterkom jest z pewnością lepsze i tańsze od ich naprawy! Zgodnie z paragrafem 57, BGV D29 maszyna HakoJonas 980 E/EH podlega przeglądom technicznym przez eksperta nie rzadziej niż raz w roku. Wyniki przeglądu należy przechowywać aż do przeglądu następnego.

42

W celu wykonania robót konserwacyjnych można zwrócić się do warsztatu Hako, w którym dobrze wyszkolony personel służy zawsze pomocą, wykorzystując przy tym oryginalne części zamienne. Podczas czyszczenia lub serwisowania maszyny silniki muszą być wyłączone, musi być włączony hamulec postojowy i odłączona wtyczka baterii. Przy pytaniach dotyczących części zamiennych lub przy ich zamawianiu należy zawsze podawać numer fabryczny maszyny, który znajduje się na tabliczce znamionowej, której położenie podane jest w rozdziale 1.3 rys. 12.

Rozlany olej lub paliwo starannie wytrzeć i zapewnić prawidłowe ich usunięcie. Przy serwisie, konserwacji i regulacji należy używać tylko odpowiednich do tego narzędzi. Części zamienne muszą mieć jakość taką samą jak części oryginalne. Nie zdejmować ani nie zakładać we własnym zakresie opon ani nie naprawiać obręczy. Te prace wykonywać w warsztacie specjalistycznym, wyposażonym w odpowiednie narzędzia. Przed rozpoczęciem jakichkolwiek prac na układzie elektrycznym odłączać wtyczkę baterii.


Konserwacja / serwis 7.2 Montaż / demontaż szczotki walcowej Szczotka walcowa jest dostępna od lewej strony maszyny; demontaż przebiega następująco: Opuścić szczotkę walcową Wyjąć kluczyk ze stacyjki i zabezpieczyć maszynę hamulcem postojowym Otworzyć boczną klapę Zdjąć pokrywę

Rys. 15 Zdejmowanie pokrywy

- Dostarczonym kluczem czworokątnym otworzyć zatrzaski 15/2 (w lewo) - Zdjąć pokrywę 15/1

-

Wyjąć płytkę z paskiem uszczelniającym 15/4 Wyciągnąć szczotkę walcową

Przed rozpoczęciem jakiejkolwiek pracy na układzie elektrycznym odłączać wtyczkę baterii.

7.3 Regulacja ścieżki zamiatania Urządzenie regulacyjne umożliwia dostosowanie do różnych warunków zamiatania. Szczotka walcowa jest wyregulowana do normalnych warunków pracy z uwzględnieniem niskiego zużycia jak to opisano w dalszej części instrukcji. Regulację szczotki sprawdzić na podłożu zgodnie z opisem poniżej: Rys. 16 Demontaż szczotki walcowej Poluźnić i zdjąć gwiaździste pokrętło 16/2 Wyjąć osadzenie szczotki walcowej 16/1 Uchwyty 13/3 + 5 obrócić do góry i odblokować Zdjąć płytę z taśmą uszczelniającą 13/4 43


Konserwacja / serwis Jeden obrót pokrętła zwiększa/zmniejsza szerokość ścieżki o 10mm.

Przed sprawdzaniem: Oznakować kredą poziomą powierzchnię do regulacji szczotki -

-

-

Opuścić szczotkę walcową i odczekać by popracowała w miejscu. Podnieść szczotkę walcową i przejechać nieco maszyną HakoJonas 900 E/EH. Przy prawidłowym ustawieniu szczotki na podłodze powinny zostać równoległe ślady zamiatania (ścieżka zamiatania).

Ścieżka zamiatania powinna mieć szerokość: 50 mm dla Hako-Jonas 900 E 50 mm dla Hako-Jonas 900 EH Szerokość ścieżki zamiatania reguluje się gwiaździstym pokrętłem 17/1:

Przy nadmiernej szerokości ścieżki zamiatania może zadziałać zabezpieczenie silnika

Rys. 17 Ustawianie szczotki walcowej -

44

Otworzyć pokrywę podsiedzeniową Poluźnić uchwyt 17/3 Obrócić pokrętło gwiaździste 17/1 Obrót w lewo = ścieżka zamiatania szersza Obrót w prawo = ścieżka zamiatania węższa Zamocować uchwyt 17/3 Regulacja styku z podłożem17/2

Rys. 18 Regulacja styku szczotki walcowej z podłożem


Konserwacja / serwis 7.4 Paski uszczelniające komory szczotkowej Dobry stan pasków uszczelniających jest konieczny dla uzyskania dobrego zamiatania, szczególnie dla uzyskania dobrego podciśnienia w komorze szczotkowej i czystego zmiatania przy minimalnym możliwym zużyciu pasków. Regularnie sprawdzać stan i zużycie pasków uszczelniających komory szczotkowej. Uszkodzone paski uszczelniające wymieniać. Prześwit pasków uszczelniających bocznych i tylnego można regulować (w paskach są owalne otwory). Prześwit: Po bokach około 1mm Z tyłu około 4mm Prześwit sprawdzać po zamontowaniu baterii. Wysokość paska uszczelniającego przedniego (przy składanym fartuchu) nie jest regulowana. Pasek jest wleczony po podłożu, styka się z podłożem.

7.5 Regulacja składanego fartucha

-

-

Wyłączyć silnik i wyjąć kluczyk ze stacyjki Odłączyć wtyczkę baterii Zdjąć pokrywę jako opisano w paragrafie „Montaż/demontaż szczotki walcowej” Wykręcić śrubę 19/2 Poprawić ustawienia obracając głowicę widełkową 19/1. Zmodyfikować ustawienia tak by szczotka walcowa podczas pracy nie cofała paska uszczelniającego fartucha.

Rys. 19 Regulacja składanego fartucha

45


Konserwacja / serwis Przy montażu szczotki bocznej postępować w odwrotnej kolejności.

7.6 Wymiana szczotki bocznej W standardowej wersji szczotka boczna jest zamontowana z przodu, po prawej stronie maszyny. Do podnoszenia i opuszczania szczotki bocznej służy dźwignia 10/9. Szczotka boczna powinna być nieznacznie pochylona do przodu i na zewnątrz. Zakres przechylania szczotki ograniczają dwie śruby. Szczotka boczna jest napędzana paskiem klinowym Dla specjalnych maszyn możliwe jest zainstalowanie drugiej szczotki bocznej. Przy demontażu szczotki walcowej postępować następująco:

Rys. 20 Wymiana szczotki bocznej -

46

Wyłączyć silnik i wyjąć kluczyk ze stacyjki Zabezpieczyć maszynę zaciągając hamulec postojowy Odłączyć wtyczkę baterii Szczotka boczna podniesiona Poluźnić nakrętkę sześciokątną 20/1 i odkręcić ją razem z podkładką Wykręcić śrubę 20/2 Zdjąć szczotkę boczną


Konserwacja / serwis 7.7 Demontaż filtra płytowego Przy demontażu filtra płytowego postępować następująco: -

Otworzyć pokrywę pod-siedzeniową Otworzyć zamki zatrzaskowe21/1 Zdjąć pokrywę, obudowę filtra 21/3 Zdjąć pokrywę, filtr płytowy Poluźnić i wykręcić śruby z łbem soczewkowym 21/2 Złożyć do tyłu ramę z silnikiem elektrycznym 22/3 Zaczepić ramę w pokazanym położeniu 22/4 Wyjąć filtr płytowy 22/5

Przy montażu filtra płytowego postępować w odwrotnej kolejności.

Rys. 21 Wymiana szczotki bocznej 1. 2. 3.

Zamki zatrzaskowe Pokrywa obudowy filtra Obudowa filtra

47


Konserwacja / serwis

1. 2. 3. 4. 5.

Rys. 22 Filtr płytowy

48

Wycięcie zapadkowe Śruby skrzydełkowe Rama z silnikiem elektrycznym Otwór dla dźwigni zapadki Filtr płytowy


Konserwacja / serwis 7.8 Gruntowne czyszczenie filtra płytowego Trzymać filtr płytowy 23/1 pionowo i upuścić z wysokości około 1 m na równą podłoże jak pokazano na rysunku 23.

Strona zabrudzona Wysokość około 1m

Podłoże

Rys. 23 Gruntowne czyszczenie filtra płytowego 1

49


Konserwacja / serwis 7.9 Napęd paskowy Hako-Jonas 980 E/EH 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13.

Rolka napinająca Pasek dmuchawy odsysania (20 Hz) Koło pasowe Pasek klinowy szczotki walcowej i szczotki bocznej (130 Hz) Pasek klinowy szczotki bocznej Koło pasowe Pasek klinowy szczotki walcowej Dźwignia rolki napinającej Koło pasowe Sprężyna napinająca Nakrętka sześciokątna Śruba sześciokątna z łbem gniazdowym śruby

Rys. 24 Napęd paskowy Hako-Jonas 980 E/EH

50


Konserwacja / serwis 7.9.1 Wymiana paska klinowego szczotki walcowej -

-

Wyłączyć silnik i wyjąć kluczyk ze stacyjki. Zabezpieczyć maszynę włączając hamulec postojowy. Odłączyć wtyczkę baterii Lewą ręką odczepić sprężynę napinającą 24/10 a prawą zdjąć pasek klinowy z rolki napinającej Zdjąć pasek klinowy 4/7

Przy montażu paska klinowego postępować w odwrotnej kolejności. 7.9.2 Wymiana paska klinowego szczotki bocznej Wyłączyć silnik i wyjąć kluczyk ze stacyjki. Zabezpieczyć maszynę włączając hamulec postojowy. Odłączyć wtyczkę baterii Zdjąć dolną prawą pokrywę (zatrzaski obrócić w lewo przy pomocy czworokątnego klucza). Zdjąć pasek klinowy szczotki walcowej jak to opisano w poprzednim paragrafie.

-

-

Poluźnić i odkręcić śruby 24/13 na płycie pokrywy. Zdjąć płytę pokrywy By odczepić pasek klinowy 24/5 należy szczotkę boczną popchnąć w kierunku maszyny. Zdjąć pasek klinowy 24/5

-

Nie naciągać paska zbyt mocno. Przy montażu zwracać uwagę na: Najpierw regulować naciąg paska klinowego 24/4 a potem paska klinowego 24/2

Przy montażu paska klinowego postępować w odwrotnej kolejności. 7.9.3 Wymiana paska klinowego dmuchawy odsysania Wyłączyć silnik i wyjąć kluczyk ze stacyjki. Zabezpieczyć maszynę włączając hamulec postojowy. Otworzyć maskę pod-siedzeniową Odłączyć wtyczkę baterii Otworzyć zatrzaski 21/1 Zdjąć pokrywę obudowy filtra 21/3 Poluźnić i wykręcić od środka prawej osłony bocznej Pokrywę boczną odchylić nieco na zewnątrz i wyciągnąć Poluźnić rolkę napinającą 24/1 Poluźnić nakrętki sześciokątne 24/11 i śrubę sześciokątną gniazdową 24/12, odczepić pasek 24/4

Zdjąć pasek klinowy 24/2 z koła pasowego 24/3. Wyjąć pasek 24/2

.

51


Konserwacja / serwis 7.10 Regulacja naciągu łańcucha układu kierowniczego Stan i działanie tego łańcucha sprawdzać co 200 godzin pracy. Naciąg reguluje się sprężyna znajdującą się w obszarze pedałów i dostępną po zdjęciu pokrywy. Zalecamy by tę regulację wykonywał tylko personel odpowiednio wykwalifikowany.

7.11 Sprawdzanie poziomu i uzupełnianie płynu hydraulicznego

7.11.1 Sprawdzanie poziomu płynu -

Naciąg łańcucha tak wyregulować by możliwy był ruch bez szarpnięć.

Wyłączyć silnik i wyjąć kluczyk ze stacyjki. Zabezpieczyć maszynę włączając hamulec postojowy. Otworzyć maskę pod-siedzeniową Sprawdzić poziom w zbiorniku płynu hydraulicznego 25/1; poziom nie powinien spaść poniżej znaczka minimum , powinie się znajdować pomiędzy znaczkami minimum 25/2 a maksimum 25/3.

7.11.1 Uzupełnianie płynu

Rys. 25

-

Zdjąć pokrywę 24/4 i wlać olej Zbiornik płynu hydraulicznego zamknąć pokrywą

Stosować płyn hydrauliczny DTE 15M lub płyn o podobnej jakości.

52


Konserwacja / serwis 7.12 Układ elektryczny 7.12.1 Bezpieczniki/przekaźniki

1 2

F2 F3

3 4 5

F4 F5 F6

6 7 8

F7 F8 F9

9 10 11 12

F10 F11 F14 K4

13

K5

14 15 16

F12 F1 K1

17 18 19

K12 K3 K2

Bezpiecznik wstępny Sterowanie zespołem jazdy Wskaźniki na tablicy Klakson Sterowanie, silnik główny i LDS Pomiar LDS Oświetlenie Sterowanie zrzutem śmieci (6502.60) Opcja odkurzacza Silnik wstrząsarki Opcja migacza Przekaźnik czasowy, monitorowanie filtra Przekaźnik impulsowy, wstrząsanie Silnik główny Zespół napędowy jazdy Przekaźnik, wielofunkcyjny Przekaźnik Przekaźnik Przekaźnik, silnik dmuchawy odsysania /zamiatarka

20A 10A 5A 5A 5A 5A 7,5A 7,5A 30A 30A 5A

63A 63A

Rys. 26 Bezpieczniki/przekaźniki 53


Konserwacja / serwis 7.12.2 Bezpieczniki/przekaźniki zespołuzrzutu śmieci

20

K6

21

K7

22

K8

23

K9

24

K10

25

K11

26

F13

Układ podnoszenia - zrzutu śmieci Układ podnoszenia - zrzutu śmieci Układ podnoszenia - zrzutu śmieci Układ podnoszenia - zrzutu śmieci Przekaźnik, podnoszenie pojemnika Przekaźnik, opuszczanie pojemnika Zespół hydrauliczny (30A)

Rys. 27 Bezpieczniki/przekaźniki zespołu zrzutu śmieci

54


Konserwacja / serwis

7.13 Harmonogram konserwacji Hako-Jonas 980 E/EH (6502.40/60) Sprawdzenie poziomu elektrolitu w akumulatorze, w razie potrzeby uzupełnienie wodą destylowaną (tylko przy w pełni naładowanej baterii)

codziennie

Godziny pracy po co 100 pierwszych

co 200

x

Sprawdzanie czy nie ma wycieków z baterii

X

Czyszczenie i smarowanie zacisków

X

Sprawdzanie czy nie ma uszkodzeń kabla i czy są dokręcone ich połączenia

X

Sprawdzenie działania wyłącznika pod-siedzeniowego

X X

Oględziny opon przednich Sprawdzenie szczotki walcowej – zużycie, obce ciała (np. druty, taśmy), wymiana w razie potrzeby

X

Sprawdzenie ścieżki zamiatania, w razie potrzeby regulacja

X

Sprawdzenie taśm uszczelniających komory szczotkowej, w razie potrzeby regulacja lub wymiana uszkodzonej taśmy

X X

Sprawdzenie taśm uszczelniających pojemnika na śmieci, w razie potrzeby wymiana uszkodzonych taśm X

Sprawdzić ustawienie szczotki bocznej, zużycie jej szczeciny, w razie potrzeby wymienić Sprawdzenie zużycia i naciągu pasków klinowych – regulacja

5

X

55


Konserwacja / serwis

Harmonogram konserwacji Hako-Jonas 980 E/EH (6502.40/60) Oględziny pasków klinowych

codziennie

Godziny pracy po co 100 pierwszych

co 200

X

Sprawdzenie i w razie potrzeby regulacja hamulca głównego/postojowego

X

Sprawdzenie szczelności układu filtracyjnego (oględziny)

X

Demontaż filtra płytowego, w razie potrzeby czyszczenie

X

Czyszczenie zespołu napędowego jazdy, napędu szczotek, silnika wstrząsarki

X X

Sprawdzenie bieżnika opon Sprawdzić działanie silników elektrycznych, gładkie działanie szczotek grafitowych, oczyścić silnik z grafitowego pyłu, w razie potrzeby wymienić szczotki grafitowe

500

X

Sprawdzić szczotki grafitowe zespołu napędowego jazdy (tylko przez personel wykwalifikowany)

500

X

Sprawdzić węże hydrauliczne, w razie potrzeby wymienić X

Sprawdzić poziom płynu hydraulicznego w układzie zrzutu śmieci, w razie potrzeby uzupełnić Sprawdzić momenty dokręcenia śrub mocujących zespołu podnoszenia / zrzutu śmieci, w razie potrzeby dokręcić (49Nm) Sprawdzić naciąg łańcucha układu kierowniczego, w razie potrzeby wyregulować

56

5

X X


Konserwacja / serwis

8

Wyposażenie specjalne

Oznaczenie

Opis

Opony z pełnej gumy

Komplet opon odpornych na przebicia, SE – super elastyczne 4.004, nie pozostawiające śladów

Nr katalogowy 6521

Zespół lewej szczotki bocznej

6507

Ochronny daszek

6504

Światło migowe

Do montażu na daszku ochronnym lub do użytku bezpośredniego

6505

Odkurzacz

Wersja 24 V

6509

Komfortowe siedzenie

Wyposażenie w regulację siedzenia

7093

Oświetlenie

Dwa światła przednie i dwa światła tylne, reflektory tylne i boczne (zgodnie z niemieckim kodeksem drogowym StVZO paragraf 66a)

6506

57


Deklaracja zgodności z dyrektywą Unii Europejskiej 98/37/EG Hako-Werke GmbH & Co. Hamburger Strasse 209-239 D-23843 Bad Oldesloe Oświadcza na własną wyłączną odpowiedzialność, że urządzenie Hako-Jonas 900 / 980 Typ 6502 którego dotyczy niniejsza deklaracja, spełnia wymagania w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy według Dyrektywy 98/37/EC i wymagania innych właściwych Dyrektyw: 89/336/EEC

58

W celu spełnienia wymagań w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, wymienionych w podanych dyrektywach zastosowano wymagania następujących norm i specyfikacji technicznych: EN 60335-2-72 EN 61000-6-2 EN 61000-6-3 Bad Oldesloe, 30.05.2002 Bernd Heilmann, Managing Director


Dokument potwierdzenia konserwacji

Konserwacja po 100 roboczogodzinach

Konserwacja po 200 roboczogodzinach

Konserwacja po 300 roboczogodzinach

Konserwacja po 400 roboczogodzinach

Pieczęć warsztatu

Pieczęć warsztatu

Pieczęć warsztatu

Pieczęć warsztatu

Przeprowadzona Po ________ godzinach pracy

Przeprowadzona Po ________ godzinach pracy

Przeprowadzona Po ________ godzinach pracy

Przeprowadzona Po ________ godzinach pracy

Konserwacja po 500 roboczogodzinach

Konserwacja po 600 roboczogodzinach

Konserwacja po 700 roboczogodzinach

Konserwacja po 800 roboczogodzinach

Pieczęć warsztatu

Pieczęć warsztatu

Pieczęć warsztatu

Pieczęć warsztatu

Przeprowadzona Po ________ godzinach pracy

Przeprowadzona Po ________ godzinach pracy

Przeprowadzona Po ________ godzinach pracy

Przeprowadzona Po ________ godzinach pracy

Konserwacja po 900 roboczogodzinach

Konserwacja po 1000 roboczogodzinach

Konserwacja po 1100 roboczogodzinach

Konserwacja po 1200 roboczogodzinach

Pieczęć warsztatu

Pieczęć warsztatu

Pieczęć warsztatu

Pieczęć warsztatu

Przeprowadzona Po ________ godzinach pracy

Przeprowadzona Po ________ godzinach pracy

Przeprowadzona Po ________ godzinach pracy

Przeprowadzona Po ________ godzinach pracy

59


Pierwszorzędna technologia w służbie czystszego, przyjemniejszego środowiska

HAKO POLSKA Sp. z o.o. 30-392 Kraków, ul. Czerwone Maki 63 Tel ++48 12 622 16 00 Fax ++48 12 622 16 22 www.hako.pl/ biuro@hako.pl biuro@hako.pl

60

instrukcja Jonas 980 E EH  
instrukcja Jonas 980 E EH  

instrukcja Jonas 980 E EH