Page 1

Technologia czyszczenia 路 Technologia komunalna

Hako-Citymaster 1250 / 1250C Wszechstronna maszyna do utrzymania teren贸w miejskich


Hako-Citymaster 1250 / 1250C - maszyna do ca’orocznego uȈytku

Tak wszechstronna jak Ȉycie w mieǴcie

Hako-Citymaster 1250 odpowie na wszystkie potrzeby Twojego miasta. WydajnoǴǎ uȈycia

JakoǴǎ w cenie

Hako-Citymaster 1250 nie tylko pozostawi

Solidna i ’atwa u utrzymaniu konstrukcja

poczucie czystoǴci na terenach miejskich,

maszyny pozwala na znaczne obniȈenie

ale takȈe zadba o jak najlepsze

kosztów uȈytkowania i serwisowania.

wykorzystanie Twoich zasobów. W

Szeroki wybór dodatkowego osprzǗtu

po’njczeniu z idealnie dopasowanymi

gwarantuje indywidualne dopasowanie

akcesoriami dodatkowymi, maszyna

funkcji maszyny do potrzeb klienta,

skutecznie poradzi sobie z kaȈdym

zapewniajnjc mu takȈe atrakcyjne sposoby

zadaniem, zapewniajnjc komfort pracy i

finansowania.

jednoczeǴnie dbajnjc o Ǵrodowisko. Prosta obs’uga oznacza krótki i ’atwy proces nauki jej dzia’ania, pozwalajnjc tym samym skupiǎ siǗ na realizacji pracy bez zbǗdnych problemów.

2


WielofunkcyjnoǴǎ dzia’ania Hako-Citymaster 1250 jest zawsze wyposaȈony zgodnie z indywidualnym zamówieniem, tak aby jak jak najlepiej odpowiedzieǎ na Twoje potrzeby- ȈebyǴ móg’ zap’aciǎ tylko za to, czego potrzebujesz. Œatwe w montaȈu akcesoria redukujnj czas potrzebny na obs’ugǗ technicznnj maszyny, co jeszcze bardziej zwiǗksza efektywnoǴǎ jej pracy. Konserwacja silnika i ch’odnicy, to tylko kilka prostych czynnoǴci, dziǗki ’atwemu dostǗpowi przez szeroko otwierannj platformǗ za’adunkownj, zbiorniki, a takȈe tylne drzwi. Hako-Citymaster 1250 wyróȈnia siǗ d’ugim okresem uȈytkowania, co zawdziǗcza wyjnjtkowo solidnej konstrukcji. W po’njczeniu z regularnnj obs’ugnj serwisownj Hako, daje gwarancjǗ wielu lat niezawodnej pracy.

Dla doskona’ego utrzymania

Dla najlepszych wyników w

Dla dok’adnego czyszczenia Do skutecznej pracy zimnj:

zamiataniu:

na mokro:

Citymaster 1250C

trawników: Citymaster 1250C

Citymaster 1250

Citymaster 1250

• Bogata oferta przedniego

• Po’njczone systemy koszenia

• DuȈe szczotki obrotowe

CityCleaner

osprzǗtu obejmuje zarówno i zasysania zapewniajnj

zamiatajnj Ǵmieci do

• Trzy obrotowe szczotki

akcesoria do zamiatania i

najlepsze efekty pracy

centralnej dyszy

zapewniajnj dok’adne

odǴnieȈania, aby jak

• Centralna ssawa umoȈliwia

zasysajnjcej, sknjd nastǗpnie

czyszczenie nawet

najlepiej dopasowaǎ siǗ do

pracǗ blisko krawǗdzi oraz

przenoszone snj do

najbardziej uporczywego

panujnjcych warunków

wysoki zrzut, aȈ do 1,90 m.

g’ównego zbiornika przez

brudu. Brudna woda

• Tylne posypywarki

• Kosiarka(szerokoǴǎ robocza

mocnnj i cicho pracujnjcnj

zasysana jest do zbiornika

przystosowane snj do uȈycia

do 1,80m z tylnym i bocznym

dmuchawǗ.

przez wysoko wydajnnj

soli, piasku, czy specjalnego opróȈnianiem) oraz tylna

• Dysze natryskujnjce,

ssawǗ.

granulatu.

kosiarka do uȈycia na duȈych

system obiegu wody i filtr

• System recyklingu wody, a

•System natryskiwania

obszarach( szerokoǴǎ robocza

wodny zapewniajnj

takȈe szeroki wybór

solanknj po’njczony z 500 l

do 2,50m)

minimalnnj emisjǗ py’u

szczotek pozwalajnj osinjgaǎ

zbiorikiem, pozwala na

• Kosiarka wysiǗgnikowa z

• Skuteczny system redukcji

najlepsze rezultaty

uȈycie tego Ǵrodka w

regulacjnj do rzadziej

ha’asu oaz efektywna

sprznjtania na kaȈdej

miejscu, gdzie inne

uȈywanych obszarów i ǴcieȈek

emisja wydechu spalin,

powierzchni

detergenty nie mognj byǎ

(szerokoǴǎ robocza 1,40m)

zmniejszajnj

• Prosty system dozowania

uȈyte.

zanieczyszczenie

Ǵrodków chemicznych

Ǵrodowiska

• Maszyna przeznaczona takȈe do czyszczenia Ǵladów po oleju, zgodnie z DWA-M-715

3


Hako-Citymaster1250 / 1250C - wysokowydajna zamiatarka

WydajnoǴǎ pracy po’njczona z ochronnj Ǵrodowiska

Uniwersalne rozwinjzanie dla czystego miasta WszechstronnoǴǎ

Skuteczny system ogrzewania, jak i

Hako-Citymaster 1250 to maszyna

dodatkowa opja klimatyzacji, wraz z

przeznaczona do najbardziej

wygodnm fotelem kierowcy i systemem

wszechtronnego uȈytku na terenach

redukcji ha’asu, zapewniajnj komfortownj

zewnǗtrznych. Podwozie z przegubowym

pracǗ przez ca’y rok.

po’njczeniem oraz zintegrowannj p’ynnnj kompensacjnj ruchu, u’atwiajnj utrzymanie

UȈytkowanie

pojazdu i zapewniajnj bezpiecznnj jazdǗ w

Sercem maszyny Hako-Citymaster 1250

kaȈdych warunkach. Doskona’a zwrotnoǴǎ i jest przyjazny dla Ǵrodowiska silnik diesel ’atwoǴǎ prowadzenia zarówno na terenach

o wysokiej mocy. Niskie zuȈycie paliwa i

p’askich, jak i wyboistych. Mocny,

redukcja emisji spalin (97/68/EU Stage llla),

hydrostatyczny, po’njczony z opcjnj na 4

a takȈe system wyciszania przep’ywu

ko’a napǗd, który moȈe byǎ dodatkowo

powietrza, sprawiajnj, Ȉe jest to idealna

wyposaȈony w blokadǗ mechanizmu

maszyna do centrum miasta i terenów

róȈnicowego.

pieszych. Œatwy w obs’udze i wydajny

SkutecznoǴǎ i komfort pracy

system hydrauliczny usprawnia pracǗ

Obs’uga Hako-Citymaster 1250 jest

dodatkowego osprzǗtu.

wyjnjtkowo prosta. DziǗki przestrzennej kabinie, operator ma doskona’nj widocznoǴǎ i bez przeszkód moȈe skupiǎ siǗ na wykonywanej pracy.

4


Wybór

1) Przyjemne miejsce pracy

3) Wygodna kabina

Hako-Citymaster 1250 dostǗpny jest w dwóch wersjach:

Przestronna kabina z

Kabina testowana zgodnie z

Citymaster 1250 - podstawowy model, idealny do

doskona’nj widocznoǴcinj

normami ROPS, obudowane

zamiatania i sprznjtania na mokro (z dostǗpnymi opcjami

obszaru pracy oraz niskim

drzwi z otwieranymi

dodatkowymi); oraz Citymaster 1250C - wielofunkcyjny

poziomem ha’asu w Ǵrodku

szybami, system

pojazd przystosowany do róȈnych zadaǩ.

ogrzewania i klimatyzacji 2) Komfort uȈytkowania

Hako-Citymaster 1250C to model opierajnjcy siǗ na

Siedzenie kierowcy na

4) Silnik diesel

podstawowym wyposaȈeniu i funkcjach, które moȈna

poduszce powietrznej oraz

OszczǗdny i mocny z

dowolnie poszerzaǎ zgodnie z indywidualnym

dobrze zaprojektowany

’atwym dostǗpem do

zapotrzebowaniem.

panel obs’ugi pojazdu

konserwacji 5) Uniwersalny system Wydajny system hydrauliczny, z ’atwymi w obs’udze po’njczeniami

5


Hako-Citymaster 1250: Bezkompromisowa zamiatarka

Skuteczne i ciche zamiatanie

Moc i ochrona Ǵrodowiska Doskona’e rezultaty zamiatania

Zamiatarka przyjazna Ǵrodowisku

Hako Citymaster 1250 zapewnia doskona’e System wodny zapewnia optymalne wyniki zamitania. DuȈe regulowane

winjzanie py’ów oraz wylot czystego

szczotki oraz potǗȈna turbina ssnjca

powietrza(EUnited PM10 certyfikat)

zapewniajnj iȈ maszyna radzi sobie z duȈymi Natrysk ǴwieȈej wody na szczotki, iloǴciami odpadów. Przegubowy uk’ad

zraszanie w przewodzie ssnjcym oraz cinjgle

kierowniczy u’atwia operatorowi jazdǗ i

dzia’ajnjcy system recyrkulacji wody nie

pozwala mu siǗ skupiǎ na zamiataniu.

dajnj py’owi szans.

Zbiornik o pojemnoǴci 1m³ zapewniajnj wydajnoǴǎ i d’ugi czas pracy. Wysoki zrzut oraz ’atwe czyszczenie skracajnj czas przeznaczony na konserwacjǗ przez co osczǗdzajnj czas i pieninjdze.

Wylot powietrza prowadzony jest pod pokrywnj zbiornika przez co ha’as jest izolowany zapewniajnjc Ǵrodowisku i osobom znajnjdujnjcym siǗ w pobliȈu spokój. Po zainstalowaniu dodatkowej opcjonalnej izloacji akustycznej, pojazd moȈe byǎ uȈytkowany w nocy.

6


1) Zamiatarka

4) Wysoki zrzut

Hydraulicznie regulowana,

Podnoszony na wysokoǴǎ

duȈe szczotki tarczowe i

1,40m u’atwia opróȈnianie

chroniona dysza ssnjca oraz

do standardowych

klapa na duȈe odpadki

kontenerów, bardzo ’atwy do czyszczenia dziǗki

2) Zbiornik na Ǵmieci

specjalnie zaprojektowanym

Zbiornik (1 m³) ze

Ǵcianknj

zintegrowanym systemem recyrkulacji wody i duȈym

5) RǗczny wnjȈ ssnjcy

filtrem

Œatwe czyszczenie trudno dostǗpnych miejsc

3) Zbiornik na wodǗ 180 litrowy zbiornik na

6) Opcjonalne akcesoria

wodǗ zapewnia

Œnjcza do hydrantu, wnjȈ

zmniejszenie pylenia

nape’niajnjcy oraz zintegrowana myjka wysokociǴnieniowa

7


Czyszczenie na mokro z Citymaster 1250 CityCleaner

Doskona’e rezultaty

Hako-Citymaster 1250 CityCleaner – gdy zamiatanie nie wystarcza Czyszczenie na mokro

Czyszczenie oleju

Hako-Citymaster 1250 CityCleaner jest

Hako-Citymaster 1250 CityCleaner potrafi

idealny do zastosowania równieȈ gdy

równieȈ usuwaǎ plamy oleju. Znika potrzeba

wymagane jest mycie na mokro ulic, alejek

uȈywania specjalnych Ǵrodków usuwajnjcych

a nawet bieȈni sportowych. WyposaȈony z

olej i póȇniejszego ich zbierania. W

przodu w g’owice szorujnjcnj, 3 ruchome

po’njczeniu ze specjlannj cheminj Hako plamy

szczotki z wyborem ǴwieȈej albo

oleju zostannj usuniǗte szybko i skutecznie.

recyrkulowanej wody oraz odpowieninj cheminj usuwa nawet najbardziej uporczywy brud. PrǗdkoǴǎ obrotowa szczotek oraz nacisk mognj byǎ dostosowywane w zaleȈnoǴǎi o potrzeb. Brudna woda oraz Ǵmieci snj wcinjgane przez wydajny system ssnjcy. System recyrkulacji wody z filtrem zapewnia d’uȈszy czas pracy oraz oszczǗdnoǴǎ wody.

8


Zimowe utrzymanie z Citymaster 1250C

Wszechstronny i zawsze gotowy

Wszechstronny pojazd gotowy do uȈytku przez ca’nj zimǗ! Odpowiednio wyposaȈony Hako-Citymaster 1250C moȈe byǎ uȈywany do wielu zastosowaǩ równieȈ przez ca’nj zimǗ. Jego manewrowoǴǎ, ’atwoǴǎ w prowadzeniu i pe’en zestaw akcesoriów sprawiajnj iȈ jest niezastnjpiony . MoȈliwoǴǎ transportu do 400 l Ȉwiru drogowego albo 500 l solanki zapewnia d’ugi czas pracy i bezpieczeǩstwo na drogach, chodnikach i alejkach parkowych.

NarzǗdzia przednie ƴnieg jest skutecznie usuwany poprzez przedninj szczotkǗ zamiatajnjcnj (1), p’ug albo p’ug wirnikowy(2) NarzǗdzia tylne Posypywarka rotacyjna do ǴcieȈek, posypywarka odǴrodkowa (3) do duȈych powierchni, posypywarka kombo albo system natryskiwania solanki (4)

9


PielǗgnacja terenów zielonych z Citymaster 1250C

WiǗksze pokrycie powierzchni

System próȈniowy i centralne ssanie System próȈniowy w Citymaster 1250 C jest cichszy i bardziej wydajny niȈ w konwencjonalnych turbinach ssnjcych. W po’njczeniu z krótkim i prostym kana’em pod ciǴnieniowym, zatkania snj zredukowane do minimum przez co takȈe przestoje w pracy snj rzadkoǴcinj. Metoda wype’niania zbiornika pozwala na 100% wykorzystania jego obǗtoǴci przez co jest szczególnie efektywna i daje nie tylko zwiǗkszonnj ’adownoǴǎ ale równieȈ rzadsznj potrzebǗ opróȈniania.

1) Kosiarka

2) 1,100 litrowy zbiornik

Elastycznie zawieszona z

WyposaȈony w hydrauliczny

tylnym wyrzutem i 150cm

wysoki zrzut (do 1,95m) oraz

szerokoǴcinj robocznj moȈe

wysoki stopnieǩ kompresji

pracowaǎ na kaȈdym

materia’u dla optymalnego

rodzaju terenu. Centralny

wykorzystania objǗtoǴci.

uk’ad podciǴnieniowy zapewnia doskona’nj pracǗ blisko brzegów po obu stronach

10


Hako-Citymaster 1250 w skrócie

Dane Techniczne Dane techniczne, Citymaster 1250 / 1250C pojazd bazowy Silnik i skrzynia biegów Silnik

• Ch’odzony wodnj 4-cylindrowy silnik diesel YANMAR 2,189 ccm • Moc 35.4 kW przy 3,000 obr/min, regulowana do 33.0 kW przy 2,600 obr/min • BezpoǴredni wtrysk paliwa • 60 litrowy zbiornik paliwa • Silnik spe’nia wymogi Europejskiego Standardu Emisji Spalin 97/68 EU Stage IIIa

NapǗd

• NapǗd hydrostatyczny z hydraulicznnj redukcjnj biegów i napedem na wszystki ko’a • NapǗd z automatycznnj regulacjnj obcinjȈenia w transporcie i podczas pracy albo regulacja obrotów(ograniczenie ha’asu) • Blokada dyferencja’u (opcja dla 1250)

NapǗdy narzǗdzi

• 2-obwodowa wysoko ciǴnieniowa hydraulika, 195 bar • Obwód 1 moȈe byǎ regulowany, 0 – 22 l/min • Obwód 2 jest sta’y, 46 l/min • Dodatkowe wyposaȈenie do wszechstronnego wykorzystania 1250C

Charakterystyka jazdy i pracy PrǗdkoǴǎ

• PrǗdkoǴǎ jazdy, samochodowa 0 – 30 km/h(opcja do 25 km/h) • PrǗdkoǴǎ pracy, hydrostat 0 – 16 km/h • PrǗdkoǴǎ jazdy w ty’ 0 – 12 km/h

Rama i sterowanie

• Stalowa, hydrauliczna przegubowa, 4-ko’owa rama • Zintegrowana i amortyzowana p’ywajnjca oǴ z kompensacjnj dla optymalnego pokonywania wznieǴieǩ i krawǗȈników

Hamulce

• Wielokana’owy system bezpiecznego hamowania z hydrostatycznymi hamulcami • Dodatkowy noȈny hydrauliczny hamulec serwisowy • Mechaniczny hamulec parkingowy

Opony

• 195 R 14C (standard), 216/65 R 15 (opony komfort) • 26.00 xc 12.00 – 12 (opony na trawǗ), specjalne opony na zamówienie

Kabina

• Komfortowa kabina z pojedynczym pneumatycznym fotelem z dostosowaniem do wagi operatora • Ergonomiczne ustawienie przycisków • Regulowana kolumna kierownicza • Grzanie ciep’nj wodnj oraz opcjonalna klimatyzacja • Oprawione drzwi z przesuwanymi oknami • Sk’adane lusterka, regulowane ze Ǵrodka kabiny

ŒadownoǴǎ Dopuszczalna waga ca’kowita

2.600 kg

Dopuszczalny nacisk na oǴ

1,500 / 1,600 kg (przód / ty’)

Wymiary W/Sz/D’

Maszyna bazowa: 1,999 mm (kab) x 1,193 mm (standardowe opony) x 3,255 mm Zamiatarka: 1,999 mm (kab) x 1,193 mm (standardowe opony) x 3,969 mm

Rozstaw osi

1.430 mm

Rozstaw kó’

984 mm

Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian i/lub udoskonaleǩ technicznych bez uprzedzenie w odniesieniu do kszta’tu i koloru. Na ilustracjach moȈe byǎ pokazane wyposaȈenie opcjonalne.

11


Hako: Przyjazne

Gdziekolwiek jesteǴ, my

SprzedaȈ i wynajem

JesteǴmy dla Was dzieǩ i

Ǵrodowisku

jesteǴmy zawsze blisko

Oferujemy klientom szeroki

noc

Chcemy pozostawiǎ Ǵwiat

Nasza europejska sieǎ

wachlarz moȈliwoǴci

Profesjonalny serwis i

czysty. Dlatego

sprzedaȈy i serwisu nie ma

indywidualnego doboru

ekspresowa dostawa czǗǴci

odpowiednie traktowanie

sobie równych, zawsze

formy zakupu lub wynajmu. zamiennych zapewniajnj

zasobów naturalnych,

jesteǴmy blisko by s’uȈyǎ ci

Ǵrodowiska i klimatu ma

pomocnj.

najwyȈszy poziom obs’ugi.

istotny wp’yw na nasznj pracǗ. Nasze dzia’ania snj

CzystoǴǎ i bezpieczeǩstwo

przyjazne dla Ǵrodowiska,

Nasze maszyny spe’niajnj

co potwierdzajnj niezaleȈne

najwyȈsze wymagania.

badania. WiǗcej informacji

NiezawodnoǴǎ i jakoǴǎ

DIN EN ISO 9001

na ten temat moȈna

"Made by Hako".

DIN EN ISO 14001

HAKO POLSKA Sp. z o.o. 30-392, Kraków ul. Czerwone Maki 63 Tel. + 48 12 622 17 00 fax + 48 12 622 16 22 www.hako.pl, bok@hako.pl

81-10-2387

znaleȇǎ na stronie

Ulotka Citymaster 1250  

Ulotka Hako Citymaster 1250

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you